Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune"

Transkript

1 Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune

2 Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune I medfør af lov om betalingsregler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr.716 af 23. juni 2001, som ændret ved 23 i lov nr. 431 af 6. juni 2005 og 11 i lov nr. 564 af 24. juni 2005, har Byrådet vedtaget en betalingsvedtægt gældende for ejendomme, der er tilsluttet det offentlige spildevandsanlæg eller på anden måde tilknyttet kommunens kloakforsyning. Kapitel 1 Vedtægtens område Vedtægten gælder for eksisterende og kommende spildevandsanlæg under Roskilde Kommunes kloakforsyning. Under kloakforsyningen hører offentlige spildevandsanlæg, der er tilsluttet kloakforsyningen. Kloakforsyningen har endvidere ansvar for at etablere, drive og vedligeholde private spildevandsanlæg, der er kontraktlig tilknyttet denne, jf. lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. 7a. I offentligt kloakerede områder er kommunen forpligtet til at føre stikledning frem til den matrikulære grundgrænse for en ejendom eller til områdeafgrænsningen for et privat spildevandsanlæg. Det er kommunen, der afgør, hvornår den fysiske tilslutning skal være gennemført. Alle ejere af fast ejendom inden for kloakopland er i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 28, stk. 4 pligtige til at tilslutte sig det offentlige spildevandsanlæg, når tilslutningsmulighed foreligger, samt at deltage i betalingen i henhold til denne vedtægts bestemmelser. Kapitel 2 Kloakforsyningens budget og regnskab Byrådet vedtager hvert år budgettet og godkender regnskabet for kloakforsyningens udgifter og indtægter. Budgettet er udarbejdet på grundlag af foreliggende oplysninger om kloakforsyningens forventede udgifter og indtægter. Regnskabet følger det kommunale regnskabsår. Kloakforsyningens regnskab står på selvstændige konti i kommunens regnskab og revideres sammen med dette. Kloakforsyningens regnskab omfatter udgifter til anlæg, drift, vedligeholdelse og administration af kommunens spildevandsanlæg, fælles kommunale spildevandsanlæg og privatejede spildevandsanlæg, der er kontraktlig tilknyttet efter lovens 7a, samt indtægter fra afledere af spildevand i kommunen, der er tilsluttet eller kontraktligt tilknyttet det offentlige spildevandsanlæg Under driftsudgifterne hører udgifter til drift af anlæg, vedligeholdelse og administration samt til forrentning af gæld og formue for kloakforsyningen. Kloakforsyningens gæld og formue forrentes med markedsrenten.

3 Der kan over kloakforsyningens regnskab opsamles midler i kommunens kasse til fremtidige anlægsudgifter vedrørende kloakanlæggenes udbygning i overensstemmelse med den til enhver tid af Byrådet vedtagne investeringsplan. Kapitel 3 Kloakforsyningens indtægter Kloakforsyningens udgifter dækkes af engangsbidrag i form af tilslutningsbidrag og årlige bidrag i form af vandafledningsbidrag, særbidrag samt vejbidrag. A. Tilslutningsbidrag Tilslutningsbidrag betales som udgangspunkt af ejendomme, der ikke tidligere har været tilsluttet eller har betalt tilslutningsbidrag til et offentligt spildevandsanlæg. Der opkræves endvidere tilslutningsbidrag i følgende tilfælde: Supplerende tilslutningsbidrag ved matrikulære ændringer m.v. Der opkræves ved udstykning fra en boligejendom supplerende tilslutningsbidrag for den eller de frastykkede parceller, der ikke ved udstykningen er forsynet med stik, når kloakforsyningen fører stik frem til de frastykkede parcellers grundgrænse. Ved en forøgelse af grundarealet (arealoverførsel, matrikulær sammenlægning) for en erhvervsejendom i byzone opkræves et supplerende tilslutningsbidrag, der beregnes som: Det bidrag, der efter denne vedtægt kan beregnes for ejendommen efter arealudvidelsen, minus det bidrag, der efter denne vedtægt kan beregnes for ejendommen før arealforøgelsen. Det supplerende tilslutningsbidrag kan dog kun opkræves, hvis den ejendom, hvorfra arealet overføres, ikke tidligere har betalt tilslutningsbidrag, og hvis denne ejendom ikke i forvejen er tilsluttet det offentlige spildevandsanlæg. Ved udstykning af en erhvervsejendom i byzone opkræves et supplerende tilslutningsbidrag for den/de frastykkede ejendomme -, hvis ejendommen, der udstykkes, før udstykningen er blevet pålignet tilslutningsbidrag efter en betalingsvedtægt udarbejdet efter 1. juli 1997, og der ved påligningen af bidrag er gjort brug af dispensationsadgangen, der nu fremgår af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., 2, stk.8. Det supplerende tilslutningsbidrag for de(n) frastykkede ejendom(me) beregnes som: Det bidrag, der før udstykningen kan beregnes efter denne vedtægt for den ejendom, der udstykkes, minus det bidrag, der ved anvendelse af dispensationsadgangen oprindeligt blev opkrævet for ejendommen, der udstykkes. Det supplerende bidrag for en frastykket erhvervsejendom kan dog aldrig overstige det standardtilslutningsbidrag, der efter denne vedtægt kan opkræves selvstændigt for den frastykkede ejendom.

4 Bidraget opkræves, når der foreligger fysisk mulighed for tilslutning af den frastykkede ejendom. Der opkræves ikke supplerende tilslutningsbidrag i øvrige tilfælde, hvor en erhvervsejendom i byzone udstykkes. Ved forøgelse af det bebyggede areal for erhvervsejendomme i landzone opkræves et supplerende tilslutningsbidrag, der beregnes som: Det bidrag, der efter denne vedtægt kan beregnes for ejendommen efter udvidelsen af det bebyggede areal, minus det bidrag, der efter denne vedtægt kan beregnes for ejendommen før forøgelsen af det bebyggede areal. Bidragets størrelse Tilslutningsbidraget opkræves som et standardbidrag, der udgør kr. eksklusiv moms (1. juli 1997 prisniveau) for en boligenhed og kr. eksklusive moms ( 1. juli 1997 prisniveau) pr. påbegyndt 800 m 2 grundareal for erhvervsejendomme. Ovennævnte beløb pristalsreguleres årligt. For erhvervsejendomme i landzone fastsættes et skønnet grundareal ud fra bebygget areal og en skønnet bebyggelsesprocent. For ubebyggede erhvervsejendomme i landzone skønnes et bebygget areal. Byrådet kan i særlige tilfælde fastsætte tilslutningsbidraget lavere end standardtilslutningsbidraget, dog aldrig lavere end de faktisk afholdte udgifter. For ejendomme, der ikke er tilsluttet for tag- og overfladevand, skal tilslutningsbidraget fastsættes til 60 % af standardtilslutningsbidraget. Hvis en ejendom, der ikke tidligere har været tilsluttet for tag- og overfladevand, tilsluttes for denne del af spildevandet, opkræves et supplerende tilslutningsbidrag svarende til 40 % af det tilslutningsbidrag, der kan opkræves på tilslutningstidspunktet. Forfaldstidspunkt Tilslutningsbidraget forfalder til betaling, når der foreligger mulighed for fysisk tilslutning af ejendommen. Pristalsregulering Tilslutningsbidraget reguleres årligt efter det af Danmarks Statistik udarbejdede reguleringsindeks for Bygge og anlægsomkostninger. Reguleringsindekset for jordarbejde var for juni 1997 = 109,09. Det regulerede tilslutningsbidrag fremgår endvidere af kommunens takstblad. B. Vandafledningsbidrag Alle ejendomme, der er fysisk tilsluttet et offentligt spildevandsanlæg, eller som er kontraktligt tilknyttet kloakforsyningen, betaler vandafledningsbidrag, der er et enhedsbidrag pr. m 3

5 I det omfang, der afledes spildevand eller vand, der kan sidestilles med spildevand til det offentlige kloaksystem, uden at der har været et vandforbrug, skal der som udgangspunkt også betales vandafledningsbidrag for afledningen af dette vand. Dette gælder for eksempel spildevand, der fremkommer i forbindelse med fabrikationsprocesser, vand fra afværgepumpninger og perkolat fra lossepladser, der særskilt tillades tilledt den offentlige kloak. Der betales endvidere vandafledningsbidrag i situationer, hvor der ikke er tale om en permanent tilslutning til det offentlige spildevandsanlæg, men hvor der sker tilledning lejlighedsvis eller over kortere perioder - de såkaldte "gæstetilledninger". Der kan for eksempel være tale om tilledning fra mobile slagtebusser eller fiskebiler. Vandafledningsbidragets beregning Vandafledningsbidraget beregnes som et bidrag pr. m 3 målt eller skønnet vandforbrug. Bidraget pr. m 3 fastsættes af Byrådet én gang årligt ved budgetvedtagelsen for det kommende regnskabsår på grundlag af kloakforsyningens budget. Kubikmetertakstens størrelse fremgår af kommunens takstblad for det enkelte budgetår. Vandafledningsbidraget opkræves fra det tidspunkt, hvor ejendommen tilsluttes det offentlige spildevandsanlæg. Hvis der ikke er tale om en permanent fysisk tilslutning til det offentlige spildevandsanlæg betales vandafledningsbidraget fra det tidspunkt, hvor afledningen påbegyndes. Ejendomme, der er kontraktlig tilknyttet kloakforsyningen efter lov om betalingsregler for spildevandsanlæg 7a, betaler vandafledningsbidrag fra det tidspunkt, hvor den decentrale renseløsning tages i brug. Boligenheder For boligenheder, hvor der er krævet installeret vandmåler, beregnes vandafledningsbidraget efter målt vandforbrug. For ejendomme, hvor der efter lov om vandforsyning eller regler fastsat i medfør heraf, er krav om opsætning af måler, afregnes efter det målte vandforbrug. Bidrag kan endvidere afregnes efter målere opsat uden krav herom. I så tilfælde betales vandafledningsbidrag efter målt forbrug fra den førstkommende 1. januar efter, at kloakforsyningen har modtaget skriftlig underretning om, at vandforsyningsselskabet har godkendt den installerede måler. For boligenheder, hvor der ikke kan afregnes efter vandmåler, fastsættes normalvandforbruget til 170 m 3 pr. år. Erhvervsejendomme For erhvervsejendomme beregnes vandafledningsbidraget efter målt eller skønnet vandforbrug. Erhvervsejendomme kan opnå fradrag for vand, der medgår i produktionen eller af anden grund ikke tilledes kloaksystemet. For at få fradrag skal det vandforbrug, der ønskes fradrag for, kunne henregnes til erhvervsdelen, det vil sige den primære produktion. Fradrag kræver

6 endvidere, at den vandmængde, der ønskes fradrag for, ledes gennem en bimåler eller at den, der ønsker fradraget, i øvrigt er i stand til at godtgøre størrelsen af den vandmængde, der ønskes fritaget. C. Særbidrag Der betales særbidrag - som et forureningstillæg - under hensyn til det fra virksomheden afledte spildevand med et højere indhold end almindeligt spildevand for så vidt angår nedenstående parametre: Organisk Materiale og næringssalte Vandforbrug til beregning af særbidraget fastsættes under hensyntagen til spildevandets indhold af organisk stof målt som COD og indholdet af næringssaltene kvælstof og fosfor målt som N og P samt de generelle grundudgifter ved drift af spildevandsanlæggene. Særbidraget afregnes med en af byrådet fastsat procentsats af spildevandsafgiften (d). Procentsatsen fastsættes hvert år i forbindelse med budgetlægningen. Spildevandsafgiften skal fremgå af takstbladet. Det korrigerede vandforbrug findes ved at multiplicere det målte eller skønnede vandforbrug (M) med forureningsfaktoren (F). Forureningsfaktoren fastsættes ved en beregningsformel, der fremgår af takstbladet. Der afregnes alene særbidrag for den vandmængde, der overstiger det målte eller skønnede vandforbrug (M). Særbidraget (S) kan herefter beregnes som: S = (F-1) * M*d Tungmetaller Der betales særbidrag for afledning af tungmetalholdigt spildevand. Særbidraget opkræves fra alle erhvervsvirksomheder, der udleder mere end 0,5 kilo i alt om året af de i takstbladet anførte tungmetaller. Bidraget opkræves som en pris pr. kilo med én decimal til de i takstbladet anførte priser. Fælles for begge typer særbidrag Beregningsgrundlaget for af særbidraget fastsættes i forbindelse med tilslutningstilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens kap. 4. D. Vejbidrag Statsveje For statsveje beregnes et årligt vejbidrag til anlæg og drift efter en vandmængde på 0,12 m 3 pr. m 2 matrikulært areal, hvorfra spildevandet tilledes det offentlige spildevandsanlæg. Bidraget beregnes på baggrund af det matrikulære areal for den vejstrækning, der er tilsluttet det offentlige spildevandsanlæg. Kommunale veje og private fællesveje For afledning af vejvand fra kommunale veje og private fællesveje betaler kommunen et årligt bidrag til kloakforsyningen på 3 % af anlægsudgifterne til kloakledningsanlæggene, herunder udgifter til etablering af forsinkelsesbassiner, overløbsbygværker og anlæg til rensning af regnvand.

7 E. Private spildevandsanlæg Kloakforsyningens overtagelse af eksisterende private spildevandsanlæg, der ikke er tilsluttet det offentlige spildevandsanlæg Byrådet kan gennem kommunens spildevandsplan træffe beslutning om at overtage private spildevandsanlæg. Ved overtagelsen omfattes de berørte ejendomme i området af betalingsvedtægten. Kloakforsyningen yder godtgørelse for det overtagne spildevandsanlægs værdi, og der opkræves standardtilslutningsbidrag. Efter overtagelsen af anlægget opkræves endvidere vandafledningsbidrag efter vedtægtens regler. I mangel af enighed afgøres spørgsmål om godtgørelsens størrelse af Taksationsmyndigheden. Kloakforsyningens overtagelse af eksisterende private spildevandsanlæg, der på overtagelsestidspunktet er tilsluttet det offentlige spildevandsanlæg Byrådet kan gennem kommunens spildevandsplan træffe beslutning om at overtage private spildevandsanlæg, der på overtagelsestidspunktet er tilsluttet det offentlige spildevandsanlæg. Ved overtagelsen omfattes de berørte ejendomme i området af betalingsvedtægten. Kloakforsyningen yder godtgørelse for det overtagne spildevandsanlægs værdi, og der opkræves efter overtagelsen af anlægget vandafledningsbidrag efter vedtægtens regler. I mangel af enighed afgøres spørgsmål om godtgørelsens størrelse af Taksationsmyndigheden. Kloakforsyningens overtagelse af spildevandsanlæg udført som privat byggemodning Udførelse af privat byggemodning kræver Byrådets tilladelse. Hvis anlægget forudsættes overtaget af den offentlige kloakforsyning, træffes der, forinden anlægget udføres, aftale om den økonomiske afregning, der skal finde sted ved kommunens overtagelse af anlægget. Der skal herunder træffes aftale om betaling af tilslutningsbidrag og evt. økonomisk kompensation for anlæggets værdi. Efter kommunens overtagelse af spildevandsanlægget betaler de berørte ejendomme vandafledningsbidrag efter vedtægtens almindelige bestemmelser herom. Private spildevandsanlæg, som tilsluttes offentligt spildevandsanlæg, men som forbliver private For private spildevandsanlæg, som tilsluttes offentlige spildevandsanlæg, fastsætter Byrådet et tilslutningsbidrag. Bidraget for tilslutning fordeles på de berørte ejendomme.

8 De af tilslutningen berørte ejendomme betaler efter tilslutning vandafledningsbidrag efter vedtægtens almindelige bestemmelser herom. F. Udtræden af kloakforsyningen (ophævelse af tilslutningspligten til det offentlige spildevandsanlæg) Tilbagebetaling af et beløb til grundejeren Hvis Byrådet i kommunens spildevandsplan har udpeget et eller flere oplande, hvor Byrådet er indstillet på at lade ejendommene udtræde af det offentligt kloakerede opland for hele eller dele af det tilledte spildevand, og der er eller kan indgås en aftale om udtræden af kloakforsyningen med grundejere inden for de pågældende oplande, kan Byrådet foretage tilbagebetaling af et beløb ved hel eller delvis udtræden af kloakforsyningen. Beløbet, der tilbagebetales, kan maksimalt fastsættes til det standardtilslutningsbidrag, der kan opkræves på det tidspunkt, hvor aftalen om udtræden indgås. Hvis en boligejendom/erhvervsejendom alene udtræder for tag - og overfladevand udgør tilbagebetalingsbeløbet pr. boligenhed maksimalt 40 pct. af det tilslutningsbidrag, der kunne være opkrævet på det tidspunkt, hvor aftalen om ejendommens udtræden indgås. Hvis en bolig/erhvervsvirksomhed udtræder for alt spildevand, kan Byrådet efter et konkret skøn foretage tilbagebetaling af et beløb maksimalt svarende til det standardtilslutningsbidrag, der kunne have været opkrævet på det tidspunkt, hvor aftalen om ejendommens udtræden indgås. Økonomisk kompensation til kloakforsyningen Hvis kloakforsyningen kan sandsynliggøre, at den har etableret særlige foranstaltninger eller anlæg til behandling af en boligs/erhvervs-ejendoms spildevand, og at disse foranstaltninger eller anlæg endnu ikke er afskrevet, kan Byrådet, når en ejendom udtræder af den offentlige kloakforsyning, kræve økonomisk kompensation. Den kompensation Byrådet kan kræve, fastsættes efter en konkret vurdering af de endnu ikke afskrevne udgifter til de særlige anlæg eller foranstaltninger. Tidsmæssig begrænsning af tilbud om tilbagebetaling Når Byrådet i kommunens spildevandsplan har udpeget områder, hvor det er indstillet på at tillade udtræden af kloakforsyningen, kan Byrådet fastsætte en frist for accept af tilbuddet om tilbagebetaling. G. Genindtræden i kloakforsyningen En ejendom, der tidligere er udtrådt af offentligt kloakeret opland helt eller delvis, kan ved hel eller delvis genindtræden (generhvervelse af retten til at aflede spildevand til det offentlige spildevandsanlæg) pålignes et tilslutningsbidrag.

9 Tilslutningsbidraget kan ikke overstige de faktiske udgifter, kloakforsyningen har afholdt i forbindelse med gentilslutningen, og kan maksimalt udgøre det tilslutningsbidrag, der kunne opkræves på gentilslutningstidspunktet. Hvis ejendommen/virksomheden har fået tilbagebetalt et beløb ved ophævelse af tilslutningspligten, skal det beløb der opkræves ved gentilslutningen dog som minimum udgøre det tidligere tilbagebetalte beløb. H. Ledningsbrud I det omfang vandforsyningsvirksomhederne i tilfælde af brud på ledningen, der tilfører en ejendom vand, træffer afgørelse om at reducere vandforbruget, skal det reducerede bidrag lægges til grund ved beregningen af vandafledningsbidraget. Selvom en vandforsyningsvirksomhed ikke træffer afgørelse om reduktion af vandforbruget i forbindelse med et ledningsbrud, kan der ske reduktion i vandafledningsbidraget, når der er dokumentation for ledningsbrud samt dokumentation for, at vandet ikke er tilledt kloakken. Kapitel 4 Tømning og bortskaffelse af indholdet fra spildevandstanke Tømning udføres i henhold til gældende regulativ, bilag 1 og bilag 2. Taksten for tømning fastsættes af Byrådet fra år til år normalt i forbindelse med budgetbehandlingen og fremgår af takstbladet Kapitel 5 Kontraktligt medlemskab af kloakforsyningen Kontraktligt medlemskab af kloakforsyningen indebærer, at Byrådet (Kloakforsyningen) på ejerens vegne skal udføre, drive og vedligeholde en spildevandsløsning, der rensemæssigt opfylder påbudet, bilag 3. Kapitel 6 Fælles bestemmelser Bidrag efter lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. har, jf. lovens 10 samme fortrinsret som de på faste ejendomme hvilende kommunale skatter og kan i mangel af rettidig betaling inddrives ved udpantning i den bidragspligtiges ejendom, uden hensyn til om ejendommen senere måtte have skiftet ejer. Bidragene kan endvidere inddrives ved indeholdelse i løn m.v. efter reglerne for inddrivelse af personlige skatter i kildeskatteloven. Bidrag, som ikke betales til forfaldstid, tillægges renter efter gældende regler herom.

10 Byrådet kan foretage ændringer i bestemmelserne i denne vedtægt i henhold til de i ovgivningen fastsatte regler. Kapitel 7 Målerdata Tilsluttede og tilknyttede brugere af kloakforsyningen har pligt til at medvirke ved aflæsning af vandmålere og til at videregive oplysningerne om vandforbruget (målerdata) til kloakforsyningen. Hvis en tilsluttet eller tilknyttet bruger ikke ønsker at medvirke ved aflæsning af måleren, kan kloakforsyningen fastsætte et skønnet realistisk forbrug for ejendommen. Det skønnede forbrug må dog ikke for en boligenhed overstige 600 m 3 pr. år. Kapitel 8 Vedtægtens ikrafttræden Vedtægten træder i kraft den 1. januar 2007 Betalingsvedtægt af 1. januar 1999 for Roskilde Kommune, betalingsvedtægt af 1. januar 2002 for Ramsø Kommune og betalingsvedtægt af 1. april 2002 for Gundsø Kommune er samtidig ophævet. Poul Lindor Nielsen Borgmester / Henrik Kolind Kommunaldirektør

11 Bilag 1 til Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune Regulativ om tømning af bundfældningstanke Regulativ for den kommunale tømningsordning for Trix- og Septictanke (Bundfældningstanke) i Roskilde Kommune Lovhjemmel Regulativets hjemmel er Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 501 af 21. juni 1999 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4. Regulativets område Udgifter og indtægter Regulativet gælder for såvel eksisterende som kommende Trix- og Septictanke (Bundfældningstanke) i Roskilde Kommune. Ordningen omfatter alle lovligt etablerede bundfældningstanke beliggende uden for de i kommunens spildevandsplan fastlagte grænser for kloakerede områder. Beslutning om eventuel udvidelse af ordningen træffes af Byrådet. Spildevandet/slammet bortskaffes ved aflevering på et af Roskilde Kommune udpeget rensningsanlæg, hvis kapacitet ikke er fuldt udnyttet. Der foretages automatisk 1 tømning pr. år. Tankejeren skal kontakte Teknisk Forvaltning, der kan indgå supplerende aftaler, hvis ejeren har ønske om fast aftale om flere tømninger pr. år. Yderligere tømninger (Ekstratømninger) kan efter behov rekvireres ved henvendelse til Teknisk Forvaltning. Ordningens årlige udgifter afholdes forskudsvis over Roskilde Kommunes regnskab og betales af tankejeren med de af Byrådet vedtagne takster. Taksten for tømning fastsættes af Byrådet fra år til år normalt i forbindelse med budgetvedtagelsen og fremgår af takstbladet. Taksten omfatter udgifter til tømning, transport, behandling og bortskaffelse samt administration af ordningen.

12 Generelle bestemmelser Ikrafttræden Ordningen skal som udgangspunkt hvile i sig selv økonomisk set over en årrække, idet de opkrævede bidrag (takster) skal afspejle omkostningerne ved etablering og drift af ordningen. Opkrævning af bidrag hos tankejeren sker via forbrugsafgiftssystemet, med mindre anden opkrævningsmetode fastlægges af Teknisk Forvaltning. Trix- og Septictanke (Bundfældningstanke) skal være forsynet med letaftageligt dæksel. Dækslet skal være ført over terræn, således at inspektion og tømning af tanken til stadighed kan gennemføres. Dækslets vægt må ikke overstige 50 kg. Tankejeren er forpligtet til at sikre, at der er fri og uhindret adgang til tank og dæksel for Roskilde Kommune og dennes entreprenør i forbindelse med inspektion og tømning. Tvivlsspørgsmål vedrørende adgangsforhold, antallet af tankenheder m.v. afgøres af Roskilde Kommune, Teknisk Forvaltning. Roskilde Kommunes afgørelser om bidrag og forhold omfattet af regulativet kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Byrådet kan ændre regulativet både som led i en ændring af betalingsvedtægten, eller hvis der efter Byrådets vurdering er behov for en ændring. Regulativet træder i kraft samtidig med betalingsvedtægten for Roskilde Kommune. Samtidig ophæves alle eksisterende regulativer/vedtægter om tømning, bortskaffelse m.v. af spildevand/slam fra Trix- og Septictanke (Bundfældningstanke) i kommunerne Gundsø, Ramsø og Roskilde.

13 Bilag 2 til Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune Regulativ om tømning af samletanke Regulativ for den kommunale tømningsordning for samletanke i Roskilde Kommune Lovhjemmel Regulativets område Regulativets hjemmel er Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 501 af 21. juni 1999 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4. Regulativet gælder for såvel eksisterende som kommende samletanke i Roskilde Kommune. Ordningen omfatter alle lovligt etablerede samletanke beliggende uden for de i kommunens spildevandsplan fastlagte grænser for kloakerede områder. Beslutning om eventuel udvidelse af ordningen træffes af Byrådet. Spildevandet/slammet bortskaffes ved aflevering på et af Roskilde Kommune udpeget rensningsanlæg, hvis kapacitet ikke er fuldt udnyttet. Der foretages automatisk 12 tømninger pr. år (1 gang pr. måned). Kravet om månedlige tømninger gælder for ejendomme, hvor der er en løbende produktion af spildevand over hele året (f.eks. helårsboliger og virksomheder). Tankejeren skal kontakte Roskilde Forsyning, der kan indgå supplerende aftaler, hvis ejeren ønsker fast aftale om flere tømninger pr. år. Yderligere tømninger (Ekstratømninger) kan efter behov rekvireres ved henvendelse til Roskilde Forsyning. Roskilde Forsyning kan efter en nærmere vurdering i konkrete tilfælde indgå aftale med tankejeren om, at antallet af automatiske tømninger fastsættes til mindre end 12 tømninger pr. år.

14 Udgifter og indtægter Generelle bestemmelser Ikrafttræden Ordningens årlige udgifter afholdes forskudsvis over Roskilde Kommunes regnskab og betales af tankejeren med de af byrådet vedtagne takster. Taksten for tømning fastsættes af Byrådet fra år til år normalt i forbindelse med budgetvedtagelsen og fremgår af takstbladet. Taksten omfatter udgifter til tømning, transport, behandling og bortskaffelse samt administration af ordningen. Ordningen skal som udgangspunkt hvile i sig selv økonomisk set over en årrække, idet de opkrævede bidrag (takster) skal afspejle omkostningerne ved etablering og drift af ordningen. Opkrævning af bidrag hos tankejeren sker via forbrugsafgiftssystemet, med mindre anden opkrævningsmetode fastlægges af Roskilde Forsyning. Samletanke skal være forsynet med betonkegle med let aftageligt dæksel samt tømningsstuds for tømning med slamsuger. Dækslet skal være ført over terræn, således at inspektion og tømning af tanken til stadighed kan gennemføres. Dækslets vægt må ikke overstige 50 kg. Tankejeren er forpligtet til at sikre, at der er fri og uhindret adgang til tank og dæksel for Roskilde Kommune og dennes entreprenør i forbindelse med inspektion og tømning. Tvivlsspørgsmål vedrørende adgangsforhold, antallet af tankenheder m.v. afgøres af Roskilde Forsyning. Roskilde Kommunes afgørelser om bidrag og forhold omfattet af regulativet kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Byrådet kan ændre regulativet både som led i en ændring af betalingsvedtægten, eller hvis der efter Byrådets vurdering er behov for en ændring. Regulativet træder i kraft samtidig med betalingsvedtægten for Roskilde Kommune. Samtidig ophæves alle eksisterende regulativer/vedtægter om tømning, bortskaffelse mv. af spildevand/slam fra samletanke i kommunerne Gundsø, Ramsø og Roskilde.

15 Bilag 3 til Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune Regler for ejendomme, der via 7a i Lov om betalingsregler for spildevandsanlæg mv. er tilknyttet kloakforsyningen via kontraktligt medlemskab Regler for ejendomme i det åbne land, der efter påbud om forbedret rensning har indgået aftale om kontraktligt medlemskab af kloakforsyningen. Generelle bestemmelser Når ejeren af en helårsbolig beliggende uden for de i kommunens spildevandsplan planlagte kloakerede områder modtager et påbud efter miljøbeskyttelseslovens 30 stk. 4 om at foretage forbedret rensning af ejendommens spildevandsudledning, skal påbudet ledsages af et tilbud om kontraktligt medlemskab af kloakforsyningen. Kontraktligt medlemskab af kloakforsyningen indebærer, at Byrådet (Kloakforsyningen) på ejerens vegne skal udføre, drive og vedligeholde en spildevandsløsning, der rensemæssigt opfylder påbudet. Når ejeren modtager påbudet og tilbudet, skal han også gøres bekendt med, hvordan Byrådet (Kloakforsyningen) ønsker at opfylde påbudet. Hvis ejeren af ejendommen accepterer kontraktligt medlemskab af kloakforsyningen men ønsker en anden renseløsning end den af Byrådet (Kloakforsyningen) foreslåede, så skal ejeren selv betale en eventuel merudgift ved etablering. Ved kontraktligt medlemskab overtager Byrådet (Kloakforsyningen) pligten til at tømme eventuel bundfældningstank. Renseløsninger der etableres via kontraktligt medlemskab af kloakforsyningen etableres som og forbliver private anlæg, hvorfor det er grundejerens pligt at holde renseløsningen med tilhørende tilbehør forsvarligt forsikret. Ved kontraktligt medlemskab skal grundejeren afholde alle udgifter til ledninger på egen grund frem til den valgte renseløsning. Desuden skal grundejeren afholde udgifter til etablering og drift af bundfældningstank samt udgifter til elektricitet og vandforsyningsvand til den valgte renseløsning. Der henvises i øvrigt til vedtægtens kapitel 1 samt 7A i Lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v.

16 Budget og regnskab Tilslutningsbidrag Vandafledningsbidrag Målerdata Fælles bestemmelser Opsigelse Kloakforsyningens budget og regnskab omfatter også kloakforsyningens udgifter og indtægter i forbindelse med anlæg, drift, vedligeholdelse og administration af privatejede spildevandsanlæg, der er kontraktligt tilknyttet kloakforsyningen. Der henvises i øvrigt til vedtægtens kapitel 2. Kontraktligt medlemskab indebærer, at ejeren af ejendommen skal betale tilslutningsbidrag jf. vedtægtens kapitel 3 afsnit A. Bidraget forfalder til betaling ved kontraktens indgåelse. Kontraktligt medlemskab indebærer, at ejeren af ejendommen skal betale vandafledningsbidrag jf. vedtægtens kapitel 3 afsnit B. Bidraget opkræves med virkning fra det tidspunkt, hvor renseløsningen er taget i brug. Ejere af ejendomme med kontraktlig tilknytning til kloakforsyningen skal medvirke til aflæsning af vandmålere ved afgivelse af oplysninger om vandforbruget til kloakforsyningen jf. vedtægtens kapitel 6. Der henvises til vedtægtens kapitel 5 Fra kloakforsyningens side kan kontrakten som udgangspunkt kun opsiges i forbindelse med kloakering. Fra grundejerens side kan kontrakten opsiges med et varsel på 1 år. Ved opsigelse fra grundejerens side skal denne tilbagebetale den del af anlægsudgiften til den valgte renseløsning, der ligger ud over tilslutningsbidraget og som på kontraktens ophørstidspunkt (1 år efter at kommunen har modtaget opsigelsen) ikke er afskrevet. Anlægsudgifterne afskrives lineært over 20 år fra anlægget er taget i brug. Når kontrakten er ophørt skal grundejeren ikke betale vandafledningsbidrag, men han skal tilmelde eventuel bundfældningstank til den kommunale tømningsordning og herefter selv betale for tømning af tanken i henhold til ordningens regler.

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg. under. Hedensted Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg. under. Hedensted Spildevand A/S Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Hedensted Spildevand A/S Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Hedensted Spildevand A/S. 1. Vedtægtens område. 2. Hedensted Spildevand A/S s budget og

Læs mere

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold Spildevandsplan 2015-2018 Struer Kommune TEKSTBILAG 18-11-2014 28-08 Forslag Lovgivning og administrative forhold Indholdsfortegnelse 1 Lovgivning...4 1.1 Overordnet lovgrundlæg...4 1.2 Miljøbeskyttelsesloven...5

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 2 Indholdsfortegnelse Forord 13 1. Bekendtgørelsens anvendelsesområde 15 1.1 Bekendtgørelsens dækningsområde

Læs mere

Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt. Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land

Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt. Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land Titel: Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Definitioner... 6 2. Selskabets organisering... 8 2.1 Oplysninger om Selskabet... 8 2.3

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1236008 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 29. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne Tine Vuust, B. Tegldal og Nanna Bille (kst.)). 20. afd. nr. B-1236-14: Snogebæk

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan Spildevand i det åbne land Hvorfor, hvor og hvordan Forord Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det har Folketinget besluttet. Det åbne land er betegnelsen for områder,

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Forslag. Lov om friplejeboliger

Forslag. Lov om friplejeboliger Lovforslag nr. L 80 Folketinget 2006-07 Fremsat den 15. november 2006 af socialministeren (Eva Kjer Hansen) Forslag til Lov om friplejeboliger Kapitel 1 Definition m.v. 1. Ved en friplejebolig forstås

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... side 2 2 Grundejerforeningens formål... side 2 3 Medlemskreds... side 2 4 Hæftelsesforhold... side 3 5 Fordelingstal

Læs mere

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning Normalregulativ for almene vandforsyninger Vejledning Titel: Normalregulativ for almene vandforsyninger, vejledning Redaktion: Naturstyrelsen Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 DK-2100 København Ø

Læs mere

Spildevandskloakering i dit område

Spildevandskloakering i dit område Spildevandskloakering i dit område Side 2 Hvorfor lægger vi nye kloakker? I følge Kalundborg Kommunes Spildevandsplan 2010-2015 skal dit område spildevandskloakeres. Det nye kloaksystem vil blive etableret

Læs mere

Danmarks Private Vandværker Solrød Center 22 C 2680 Solrød Strand

Danmarks Private Vandværker Solrød Center 22 C 2680 Solrød Strand Danmarks Private Vandværker Solrød Center 22 C 2680 Solrød Strand Rørbæk Vandværk I henhold til aftale fremsender jeg vedlagt kopi af Højesteret dom af 22.4.1976 i sagen Rudbjerg Kommune - P. Med venlig

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. Side 1 af 16 LBK nr 705 af 03/07/2009 Gældende (Friskoleloven) Offentliggørelsesdato: 08-07-2009 Undervisningsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 589 af 26/06/2009 LOV nr 591 af 26/06/2009

Læs mere

Grundejerforeningen Hallandsparken. Vedtægter

Grundejerforeningen Hallandsparken. Vedtægter Grundejerforeningen Hallandsparken Vedtægter 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Hallandsparken. Dens hjemsted er Høje Taastrup kommune. Grundejerforeningens område er matr. nr. 2 o Høje Taastrup

Læs mere

Spildevandsselskabernes medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2014 og frem Forsyningssekretariatets indberetningsvejledning

Spildevandsselskabernes medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2014 og frem Forsyningssekretariatets indberetningsvejledning Spildevandsselskabernes medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2014 og frem Forsyningssekretariatets indberetningsvejledning Opdateret april 2014 Maria Rossmann mar@kfst.dk 4171 5194 Helena Berg

Læs mere

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Forsyningssekretariatet Marts 2015 Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41

Læs mere

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr.NST-4400-00020 Ref. ancma Den 7. februar 2013 Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private

Læs mere

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM Socialministeriet, juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Oversigt over sagsgangen i en

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land Vi forsøger at skabe mindst mulige gener for trafikken og de berørte ejendomme. Effektiv rensning af spildevandet Lolland Kommune har besluttet, at udpegede ejendomme i det åbne

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006, med de ændringer, der

Læs mere

Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild

Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 12. oktober 2011. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

KØBSAFTALE. Køb & Salg Januar 2015. Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m²

KØBSAFTALE. Køb & Salg Januar 2015. Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² Køb & Salg Januar 2015 Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I KJERSING ØST Etape III Mellem sælger: og køber: Esbjerg Kommune

Læs mere

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARMEPRISEN RIGTIG FØRSTE GANG Henvendelse om udgivelsen kan ske til Energitilsynet. Publikationen

Læs mere

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom. Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler Herved bekendtgøres lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 688 af 22. juni 2011, med de ændringer, der følger af lov nr. 270 af 27. marts 2012: Kapitel

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen Østervænget. ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune. Boliger i Vindinge øst.

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen Østervænget. ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune. Boliger i Vindinge øst. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Østervænget ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune Boliger i Vindinge øst ---ooo0ooo--- Side 2 af 7 Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn

Læs mere

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND 1 Indholdsfortegnelse Om spildevandsrensning i det åbne land 5 Den juridiske baggrund 5 Etablering eller ændring af spildevandsanlæg 6 Anlægstyper

Læs mere

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE Vedtægter for Andelsboligforeningen Ladegård Bofællesskabet FÆLLESHAVE 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er (1.2) Foreningens hjemsted er i Haderslev Kommune. Formål (2.1) Foreningens formål er

Læs mere

Varde. Købsaftale. Ejerboliger, fritidshuse og grunde. Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde.

Varde. Købsaftale. Ejerboliger, fritidshuse og grunde. Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde. Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Sælger og køber Stilling Adresse Tlf.priv./arb./mobil

Læs mere