Projekt. Pontifex Brobygger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projekt. Pontifex Brobygger"

Transkript

1 Projekt Pontifex Brobygger Midtvejsevaluering Juni 2012 Gerd Battrup Institut for Grænseregionsforskning, Syddansk Universitet Alsion 2, 6400 Sønderborg

2 Indhold Resume Om evalueringen Indledning Evalueringens formål Evalueringsdesign Evalueringsrapporten Aktiviteter i perioden marts 2010-februar Opsummering: arbejdspakker Behandlede sager Brugere og brugen af nyhedsbreve og emneblade Kvalitative interviews med medlemmer af arbejdsgruppens regionale netværk Om de kvalitative interviews Grænseoverskridende mobilitet og fravær af fremmedhed Brobyggere, forbindelsesofficerer og grænseoverskridende netværk Mindretallene: en regional ressource Skat, afgifter og revision Arbejdsmarkedsforhold og social sikring Sygedagpenge og ledighedsydelse Grænsehindringer i Norden Nordisk Ministerråd Øresundsregionen Opsummering og anbefalinger

3 Resume Pontifex-følgegruppen besluttede at iværksætte en midtvejsevaluering af projektet i foråret Formålet med midtvejsevalueringen er (1) at sikre mulighed for at justere projektet i den sidste fase og for at (2) samle de foreløbige resultater af projektet op med henblik på at bidrage til projektparternes diskussion og beslutning om, hvorledes projektets målsætninger og resultater fastholdes, forankres og udvikles efter projektperiodens udløb Evalueringen og evalueringsrapporten tager udgangspunkt i såvel projektets overordnede målsætning om at bidrage til at øge mulighederne for beskæftigelsesmæssig mobilitet og fjerne barrierer på det grænseoverskridende arbejdsmarked i den dansktyske grænseregion som i de fire arbejdspakker, der operationaliserer gennemførelsen af projektet: 1. Identificering og vurdering af konsekvenserne af forskellig lovgivning og systematisk kortlægning af juridiske forhold 2. Systematisk kortlægning og analyse af gængs retspraksis 3. Udarbejdelse af løsningsforslag, f.eks. tilpasning af EU-forordninger / forvaltningspraksis, tilpasning af national lovgivning / forvaltningspraksis og tilpasning eller indgåelse af bi-nationale aftaler 4. Netværksdannelse og europæisk samarbejde, herunder regionale netværk Evalueringen fokuserer særligt på tre forhold: 1. Afdækning af Pontifex-arbejdsgruppens aktiviteter i den første halvdel af projektperioden, herunder afdækning af netværksaktiviteter, registrering af hvilke konkrete spørgsmål vedrørende barrierer for grænseoverskridende mobilitet, der er blevet behandlet af Pontifex-arbejdsgruppen. 2. Afdækning af arbejdsgruppens formidling af sine resultater m.v. samt anvendelsen af disse informationer blandt abonnenterne på nyhedsbreve og temablade. 2

4 3. Afdækning af centrale problemer og barrierer for grænseoverskridende mobilitet, som de opleves af deltagere i Pontifex-projektets grænseoverskridende regionale netværk og netværksdeltagernes beskrivelse af deres samspil med Pontifex-arbejdsgruppens og i praksis også samarbejdet med Regionskontorets Infocenter I forbindelse med undersøgelserne af den førstnævnte problemstilling har jeg gennemlæst alle projektets udgivelser indtil marts 2012 samt de i alt 48 sager, som projektet ved årsskiftet havde taget op til behandling. Den anden problemstilling er blevet søgt belyst gennem en e-baseret spørgeskemaundersøgelse, der blev sendt til de i alt 315 mailadresser, der abonnerer på projektets nyhedsbreve og emneblad, mens den tredje problemstilling er blevet søgt afdækket gennem en række kvalitative interviews med personer, der deltager i Pontifex projektets/infocentrets regionale netværk. Evalueringsrapporten indeholder 3 hovedafsnit. I kapitel 2 opridses de aktiviteter, der er udført inden for rammerne af Pontifex projektet i perioden marts 2010-februar Kapitel 3 indeholder en redegørelse for resultaterne af den spørgeskemaundersøgelse, der blev sendt ud til alle abonnenter på Pontifex projektets nyhedsbreve og emneblade, mens kapitel 4 sammenfatter resultaterne af mine observationer og af de interviews med udvalgte netværkspartnere. Rapporten indeholder i kapitel 5 en kort redegørelse for de forskellige undersøgelser og drøftelser, der inden for rammerne af Nordisk Ministerråd m.fl. er foretaget i forhold til grænsehindringer mellem de nordiske lande og herunder ikke mindst i Øresundsregionen. Den øgede opmærksomhed omkring grænsehindringerne mellem de nordiske lande og ikke mindst Folketingets vedtagelse den 20. april 2012 om, at der skal fastlægges klare procedurer, der sikrer, at lovforslag på områder behæftet med grænsehindringer er blevet vurderet i forhold til anden nordisk lovgivning forinden fremsættelse i Folketinget, for at undgå, at der utilsigtet indføres nye grænsehindringer mellem de nordiske lande vil derfor kunne blive af central betydning for den dansktyske region. 3

5 Endelig indeholder rapporten i kapitel 6 en række anbefalinger til prioriteringer i den sidste halvdel af projektperioden. Blandt de opridsede anbefalinger kan bl.a. nævnes: 1. Projektets bottom-up orienterede tilgang at projektet tager de problemstillinger op til behandling, som bliver Regionskontorets og Infocentrets medarbejdere og projektets regionale netværk møder i praksis og som forudsætter særlig juridisk viden - indebærer, at projektet til stadighed må arbejde med alle fire arbejdspakker. Men i den sidste del af projektet vil det formentlig være hensigtsmæssigt særligt at prioritere arbejdspakke 3 og De kvalitative interview peger på, at der er betydelig forskel på de regionale netværk. Mens de inden for skatte- og afgiftsområdet fremstår som veletablerede, synes netværket/netværkerne inden for social- og arbejdsmarkedsområdet at være en noget mere skrøbelig karakter. Det er afgørende betydning for Regionskontoret og Infocentret at servicere og fastholde netværket/netværkerne indenfor skatte- og afgiftsområdet. Det gælder også for Pontifex arbejdsgruppen, men den langt mere skrøbelige karakter af de eksisterende regionale (og for den sags skyld også tværnationale) netværk inden for social- og arbejdsmarkedsområdet tilsiger, at det prioriteres markant. 3. Mens Pontifex projektet deltager i en række europæiske og især tyske netværk er projektets kontakter til Øresundsregionen og andre nordiske grænseregioner mere sparsomme. Det vil være naturligt at forsøge at genoptage dette, men Regionskontoret og Pontifex arbejdsgruppen anbefales at skabe en tættere kontakt til samarbejdet inden for rammerne af Nordisk Råd, Nordisk Ministerråd og Grænsehindringsforum. Regionskontoret, Infocentret og Pontifexprojektet har en stor erfaring, der synes værdifuld for det nordiske samarbejde. 4

6 4. Der er mange, der benytter sig af Infocentrets rådgivningstilbud, og det fremgår klart af spørgeskemaundersøgelsen, at Regionskontoret og Infocentret og dermed også Pontifex projektet har en stærk opbakning i regionen. På den anden side er det også karakteristisk for store dele af Infocentrets og dermed Pontifex projektets tætte netværk, at mange deltagere har en særlig tilknytning til den anden side af grænsen som medlem af et af de to nationale mindretal, lever i et dansk-tysk ægteskab eller har andre familiemæssige relationer på tværs af grænsen eller at de ofte holder ferie i Danmark eller Tyskland. Den sproglige og kulturelle mangfoldighed i den dansk-tyske grænseregion udgør en stor ressource for regionen og for Regionskontoret. På den anden side peger flere af de kvalitative interview på, at det kan være vanskeligt at sikre en bredere interesse for grænsegænger-forhold, især inden arbejdsmarkeds- og socialområdet. Det kan ikke alene føre til en del dobbeltarbejde som følgende af manglende systematisk udveksling af materiale og informationer, men også til forkerte afgørelser. Det anbefales derfor, at Pontifex-arbejdsgruppen overvejer sin informations- og formidlingsstrategi, herunder især om det er muligt at supplere udgivelsen af nyhedsbreve og emneblade gennem nye tiltag, der kunne muliggøre en bredere faglig formidling, 5. Pontifex projektet har visse paralleller med lignende projekter i andre tyske grænseregioner, men er i en dansk og nordisk sammenhæng enestående. Det er derfor ikke alene vigtigt at sikre, at den viden, der er oparbejdet indenfor rammerne af projektet fastholdes efter projektperiodens udløb, men også at vidensopbygningen fortsættes. Dette vil også kunne være af væsentlig betydning i forhold til den screening af lovforslag for så vidt angår grænsehindringer i forhold til de øvrige nordiske lande. Det anbefales derfor, at Region Sønderjylland-Schleswig og Regionskontoret i samspil med Region Syddanmark snarest undersøger eventuelle muligheder for økonomisk støtte til at kunne fastholde 5

7 projektet, herunder muligheder for statslig støtte fra den danske stat på linje med den støtte, der ydes til Øresunddirekt. 1. Om evalueringen 1.1 Indledning Projekt Pontifex-brobygger, der blev iværksat den 1. marts 2010 og forventes afsluttet den 31. maj 2013, gennemføres af Region Sønderjylland-Schleswig i samarbejde med Stadt Flensburg (leadpartner), Beskæftigelsesregion Syddanmark, Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie (hidtil: Ministerium für Arbeit, Soziales und Gesundheit) des Landes Schleswig-Holstein og Region Syddanmark og understøttes med finansiel støtte af Interreg4A programmet - Syddanmark-Schleswig-K.E.R.N. - under den Europæiske Union. Det overordnede formål med projektet er at medvirke til at nedbryde barriererne for grænseoverskridende mobilitet for arbejdstagere. Grænsegængere støder på mange forskellige barrierer af såvel sproglig og kulturel som strukturel og retlig karakter. Af særlig betydning er de barrierer, som grænsegængere støder på inden for områder som skat og ikke mindst social sikring. Her kan den enkelte grænsegænger opleve nærmest uoverstigelige problemer som følge af forskellig lovgivning og især uklar eller tvetydig lovgivning og myndighedspraksis, huller i lovgivningen, utidssvarende regler og forskelsbehandling samt barrierer som følge af forskellige myndighedsstrukturer, retskulturelle forskelle og forskelle i administrative kulturer m.v., der i et samspil med sprogbarrierer også vanskeliggør samspillet mellem myndigheder. Det grænseoverskridende samarbejde i projektet skal medvirke til at nedbryde barriererne på arbejdsmarkedet og belyse dem juridisk, herunder kortlægge, analysere og systematisere systemforskelle og mobilitetshindringer. Pontifex projektets målsætninger på kort sig er således: 6

8 At lokalisere og afdække barrierer og problemstillinger, arbejdstagere og arbejdsgivere bliver mødt med Netværksdannelse med relevante samarbejdspartnere og andre tilsvarende grænseregioner i EU (euroregioner) med samme problemstillinger med henblik på vidensdeling På længere sigt er det projektets mål at medvirke til: Forbedrede vilkår for arbejdstagere Fjerne barrierer hos myndigheder mv. og fremme samarbejdet på begge sider af grænsen mellem de forskellige myndigheder, vandrende arbejdstagere har berøring med Opbygning af viden og kompetencer til gavn for vejledende aktører og for de arbejdsgivere og arbejdstagere, der søger information og rådgivning hos dem Et (mere) barrierefrit, grænseoverskridende og dermed mobilt arbejdsmarked At anvise løsningsmuligheder til at nedbryde barrierer på arbejdsmarkedet, herunder at give anbefalinger til og søge at påvirke beslutningstagere på det politiske niveau Projektet udføres af en af arbejdsgruppe bestående af 2 jurister, Claus Gerlach Hansen og Thomas Haber, der er uddannet i henholdsvis Danmark og Tyskland samt Peter Hansen, leder af Regionskontoret, Region Sønderjylland-Schleswig. Til støtte for projektet og til at føre tilsyn med projektets gennemførelse er nedsat en følgegruppe med repræsentanter fra Stadt Flensburg, Beskæftigelsesregion Syddanmark, Agentur für Arbeit Flensburg, Ministerium für Arbeit, Soziales und Gesundheit des Landes Schleswig-Holstein, Kreis Nordfriesland, Kreis Schleswig-Flensburg, Region Syddanmark. Herudover er der i tilknytning til projektet og til Regionskontorets Infocenter etableret flere grænseoverskridende regionale netværksgrupper. 7

9 1.2 Evalueringens formål Pontifex-følgegruppen besluttede at iværksætte en midtvejsevaluering af projektet i foråret Formålet med midtvejsevalueringen er (1) at sikre mulighed for at justere projektet i den sidste fase og for at (2) samle de foreløbige resultater af projektet op med henblik på at bidrage til projektparternes diskussion og beslutning om, hvorledes projektets målsætninger og resultater fastholdes, forankres og udvikles efter projektperiodens udløb Beslutningen om at iværksætte en midtvejsevaluering blev godkendt af følgegruppen til Pontifex projektet på dens møde den 31. januar Evalueringsdesign Evalueringen tager sit udgangspunkt i såvel projektets overordnede målsætning om at bidrage til at øge mulighederne for beskæftigelsesmæssig mobilitet og fjerne barrierer på det grænseoverskridende arbejdsmarked i den dansk-tyske grænseregion som i de fire arbejdspakker, der operationaliserer gennemførelsen af projektet: 1. Identificering og vurdering af konsekvenserne af forskellig lovgivning og systematisk kortlægning af juridiske forhold 2. Systematisk kortlægning og analyse af gængs retspraksis 3. Udarbejdelse af løsningsforslag, f.eks. tilpasning af EU-forordninger / forvaltningspraksis, tilpasning af national lovgivning / forvaltningspraksis og tilpasning eller indgåelse af binationale aftaler 4. Netværksdannelse og europæisk samarbejde, herunder regionale netværk, der bl.a. omfatter EURES, arbejdsmyndigheder, erhvervsorganisationer og handelsog håndværkskamre, kommuner, sygekasser og pensionskasser samt uddannelses- og forskningsinstitutioner som europæiske netværk, bl.a. Grenznetz, der bl.a. omfatter Region Sønderjylland-Schleswig, Euregio, Oberrheinkonferenz og Euregio Maas-Rhein samt ekspertnetværket tress (training and reporting on European Social Security), der består af uafhængige eksperter inden for europæisk lovgivning om socialsikring og som finansieres af EU Kommissionen og 8

10 the EISS Social Security Research Network, der koordineres af the European Institute of Social Security i Leuven. Et særkende ved Pontifex projektet er en udtalt bottom-up tilgang. Hvilke problemstillinger, der tages op til udredning og behandling bestemmes i vidt omfang på baggrund af de indmeldinger, der kommer fra de rådgivere, der er tilknyttet Regionskontorets grænsependlerrådgivning. Hvor der er tale om særligt komplekse problemer går medarbejderne i Pontifex projektet ind i en nærmere undersøgelse af dem og forsøger at bidrage til en løsning af dem gennem henvendelse til lokale, delstatslige eller nationale myndigheder og, hvor der er tale om problemer, der også opleves i andre europæiske grænseregioner, gennem henvendelse til EU Kommissionen. Evalueringen har derfor fokuseret på tre forhold: 1. Afdækning af Pontifex-arbejdsgruppens aktiviteter i den første halvdel af projektperioden, herunder afdækning af netværksaktiviteter, registrering af hvilke konkrete spørgsmål vedrørende barrierer for grænseoverskridende mobilitet, der er blevet behandlet af Pontifex-arbejdsgruppen. 2. Afdækning af arbejdsgruppens formidling af sine resultater m.v. samt anvendelsen af disse informationer blandt abonnenterne på nyhedsbreve og temablade. 3. Afdækning af centrale problemer og barrierer for grænseoverskridende mobilitet, som de opleves af deltagere i Pontifex projektets grænseoverskridende regionale netværk og netværksdeltagernes beskrivelse af deres samspil med Pontifex-arbejdsgruppens og i praksis også samarbejdet med Regionskontorets Infocenter I forbindelse med undersøgelserne af den førstnævnte problemstilling har jeg gennemlæst de 10 nyhedsbreve og 7 temablade, som projektet har udgivet på såvel dansk og 9

11 tysk, og som alle er tilgængelige på projektets hjemmesider og Medarbejdere i projektet har tilsendt mig en liste over 15 afsluttede sager og 33 endnu ikke afsluttede sager, der har givet anledning til mere omfattende undersøgelse. Til belysning af den anden problemstilling er der blevet gennemført en e- spørgeskemaundersøgelse (på dansk og tysk), der som et link blev sendt til i alt 315 mailadresser, der abonnerer på projektets nyhedsbreve og emneblade. Spørgeskemaundersøgelsen, der omfatter 16 spørgsmål, blev gennemført i perioden 9. marts 9. april 2012 med anvendelse af programmet Surveyxact, der er udviklet af Rambøll Management. Undersøgelsen blev gennemført anonymt uden registrering af adresser, som blev gennemført helt anonymt og der blev derfor ikke rykket for svar. Det forklarer formentlig den lave svarprocent: 70 respondenter påbegyndte besvarelse af spørgeskemaet og 68 respondenter gennemførte besvarelsen. I forbindelse med undersøgelserne af den tredje problemstilling har jeg deltaget som observatør ved en åben rådgivning af grænsegængere og potentielle grænsegængere den 16. februar i Flensborg, der blev forestået af Sylvia Witte, Regionskontoret samt gennemført en række interviews af hver 1-2 timers varighed med Edel B. Kitter, Jobcenter Aabenraa, sygedagpenge, Aabenraa (28. februar) Jette Thinggard, Statsforvaltningen, Region Syddanmark, beskæftigelsesankenævnet, Aabenraa (28. februar) Gösta Toft, Verein Europäischer Grenzgänger (VEG), Aabenraa (29. februar) Jens Egon Jørgensen, 3F Tønder, A-kasseleder og EURES repræsentant, Tønder (29. februar) Rolf Miebach, Finanzamt Flensburg, Hauptsachgebietsl. Int. Steuer, Flensborg (7.marts) Dr. Lars Eriksen, Danrevision, Handewitt (7. marts) Natalie Ard og Sibylle Kiemstedt, Fehmarnbelt-Büro, Fehmarnbeltregion, Kreis Ostholstein, Eutin (20. marts) 10

12 Udvælgelsen af hvem, der skulle interviewes i forbindelse med evalueringen, skete i samarbejde med Regionskontoret. Til grund for hvert interview havde jeg udarbejdet en åben spørgeguide. 1.4 Evalueringsrapporten Evalueringsrapporten indeholder 3 hovedafsnit. Baseret på årsberetninger, sagslister, nyhedsbreve og temablade opridser kapitel 2 de aktiviteter, der er udført inden for rammerne af Pontifex projektet i perioden marts 2010-februar Kapitel 3 indeholder en redegørelse for resultaterne af den spørgeskemaundersøgelse, der blev sendt ud til alle abonnenter på Pontifex projektets nyhedsbreve og emneblade, mens kapitel 4 sammenfatter resultaterne af mine observationer og af de interviews med udvalgte netværkspartnere. Rapporten indeholder herudover - efter aftale med Pontifex projektarbejdsgruppen - i kapitel 5 en kort redegørelse for de forskellige undersøgelser og drøftelser, der inden for rammerne af Nordisk Ministerråd m.fl. er foretaget i forhold til grænsehindringer mellem de nordiske lande og herunder ikke mindst i Øresundsregionen. Der er et betydeligt sammenfald mellem de mobilitetsbarrierer, der kan konstateres i den dansktyske grænseregion og i Øresundsregionen og mellem de nordiske lande generelt. Det følger i vidt omfang af, at mobiliteten mellem de nordiske lande - som mobiliteten mellem Tyskland og Danmark er reguleret gennem EU lovgivning. Den øgede opmærksomhed omkring grænsehindringerne mellem de nordiske lande og ikke mindst Folketingets vedtagelse den 20. april 2012 om, at der skal fastlægges klare procedurer, der sikrer, at lovforslag på områder behæftet med grænsehindringer er blevet vurderet i forhold til anden nordisk lovgivning forinden fremsættelse i Folketinget, for at undgå, at der utilsigtet indføres nye grænsehindringer mellem de nordiske lande vil derfor kunne blive af central betydning for den dansk-tyske region. Endelig indeholder rapporten i kapitel 6 en række anbefalinger til prioriteringer i den sidste halvdel af projektperioden. 11

13 2. Aktiviteter i perioden marts 2010-februar Opsummering: arbejdspakker Arbejdsgruppen har i perioden marts 2010 til marts 2012 udsendt 10 nyhedsbreve og 7 emneblade samt en årsberetning for Af det publicerede materiale fremgår, at arbejdsgruppen i den første halvdel af projektperioden særligt har været Opfølgning på den Afsluttende rapport fra den dansk-tyske arbejdsgruppe til forbedring af den grænseoverskridende mobilitet (Thönnes-Andersen rapporten) fra 2006 (arbejdspakke 1) Afdækning af mere generelle problemstillinger (arbejdspakke 1 og 2) Etablering af kontakt til regionale og europæiske netværk (arbejdspakke 4) Behandling af konkrete sager, der er blevet rejst over for Infocentret eller på baggrund af direkte henvendelse fra samarbejdspartnere m.v. (arbejdspakke 3 og 4) Formidling af viden og erfaringer (arbejdspakke 4) Arbejdsgruppen opsummerer i årsrapporten fra 2010 sine foreløbige aktiviteter således: Arbejdspakke 1 Aktiviteterne under arbejdspakke 1 har været møntet på identificering og vurdering af konsekvenserne af forskellig lovgivning og systematisk kortlægning af juridiske forhold. Projektmedarbejderne har fået forelagt forskellige sager af netværkspartnere og Infocentret. Desuden er der som led i egne undersøgelser identificeret juridiske problemstillinger. Ved projektets start var det nærliggende at vurdere indholdet af tidligere undersøgelser af mobiliteten i den dansktyske grænseregion på ny. Den såkaldte Thönnes-Andersenrapport fra 2006 er blevet undersøgt indgående for at finde ud af, hvilke mobilitetsbarrierer der er blevet fjernet, og inden for hvilke områder der fortsat er behov for hand- 12

14 ling. Desuden er to brochurer udgivet af Infocentret i 2008, som omhandlede en undersøgelse af både generelle og rent skattemæssige barrierer, blevet vurderet på ny. Det er bl.a. blevet undersøgt, om børnepasningsydelse kan eksporteres til et andet land. Endvidere har emner som brøkpension, grænsegængervisum og ATP været genstand for undersøgelser. I disse og i de andre sager er projektmedarbejderne gået i dialog med myndighederne. Hovedvægten har ganske vist ligget på lovgivningen inden for sociale sikringsordninger, men der er også undersøgt forskellige tilfælde af dobbeltbeskatning. I den forbindelse har der været afholdt møder med repræsentanter for danske og tyske skattemyndigheder. Arbejdspakke 2 Arbejdspakken omfatter en systematisering af retsafgørelser med særlig relevans for den fri bevægelighed på det grænseoverskridende arbejdsmarked. Da der her især er tale om domme afsagt af EU Domstolen, er projektmedarbejderne begyndt at samle og kategorisere disse afgørelser. Relevante danske ankenævnsafgørelser er også løbende blevet undersøgt og kategoriseret, f.eks. vedrørende arbejdstagerstatus i Danmark og dansk kontanthjælp. Arbejdspakke 2 omfatter ligeledes en kategorisering af generelle forvaltningsforskrifter, herunder sprogbestemmelser, krav på oversættelse og på at få udgifterne dækket, jf. forordning (EF) nr. 883/04. Offentligheden er blevet informeret om aktuelle domme via Pontifex-nyhedsbrevet og emneblade. Der er lagt vægt på at gøre beskrivelserne så praksisorienterede som muligt. Arbejdspakke 3 Under arbejdspakke 3 er der udarbejdet løsningsforslag til de problemer, der blev identificeret. I den forbindelse er projektmedarbejderne gået i dialog med myndighederne. I forhold til problemstillinger, som også findes i andre grænseregioner, er der satset på en samordnet fremgangsmåde med partnerregionerne, når der er rettet henvendelse til politiske beslutningstagere. Der er således indsamlet tilfælde af dobbeltbeskatning, som er sendt videre til Europa-Kommissionen. Der er sendt breve til hhv. den tyske indenrigsminister og den tyske skatteminister vedrørende emner som grænsegængervisum og efterbeskatning af pensioner fra udlandet for at få en lovgivning, som i højere grad imø- 13

15 dekommer vandrende arbejdstagere. Den danske skatteminister er skriftligt blevet gjort opmærksom på et problem i forbindelse med børnefamilieydelse til vandrende arbejdstagere. Desuden forberedes der møder med repræsentanter for Europa-Kommissionen, det tyske arbejds- og socialministerium samt Deutsche Verbindungsstelle Krankenversicherung Ausland (DVKA) for at gøre opmærksom på eksisterende problemer under en personlig samtale. Arbejdspakke 4 Redegørelse: Samarbejdet med de fire tyske partnergrænseregioner - Euregio'erne Maas-Rhein og Gronau, Großregion Saarlorlux og Oberrheinkonferenz (D, F, CH) - er blevet udbygget og styrket. I maj 2010 blev der afholdt en konference i Aachen, hvor det hidtidige formelle samarbejde TaskForceNet blev omdøbt til Grenznetz og det blev vedtaget at oprette en fælles internetplatform. Den 26./27. oktober blev der afholdt en fælles workshop i Kehl ( Social sikring for grænsegængere ). Sammen med partnerne blev der også udarbejdet en fælles flyer. Kontakten til Øresundsregionen er ligeledes blevet plejet. I september 2010 blev der aflagt besøg hos sekretariatet i København. Sammen med repræsentanter for Femern Bælt Komitéen blev der afholdt en workshop den Det blev her aftalt at offentliggøre en liste over de 10 største fælles mobilitetsproblemer i Der blev rettet skriftlig henvendelse til danske og tyske universiteter og taget initiativ til en faglig udveksling med eksperter inden for europæisk sociallovgivning. Det første møde blev afholdt den 4. oktober 2010 i København med Kirsten Ketscher. Jurastuderende ved disse universiteter og juridiske praktikanter er blevet tilbudt et praktik- eller uddannelsesophold. Thomas Haber har deltaget i et seminar i Berlin arrangeret af det europæiske ekspertnetværk tress, og Claus Gerlach Hansen har deltaget i et tilsvarende seminar i Lund i Sverige. Der er arrangeret i alt 12 workshops med ITD, TaskForceNet, Infocenter, Skattecenter Tønder (2x), DanRevision, Finanzamt Flensburg, Dansk Byggeri, grænsependlerforeninger, professor Kirsten Ketscher, Grenznetz, Øresundskomitéen og Femern Bælt Komitéen med i alt 207 deltagere 14

16 2.2 Behandlede sager Pontifex-arbejdsgruppen har etableret et journalsystem for de sager, som gruppen har behandlet. Her indgår alle spørgsmål, der har givet anledning til skriftlige redegørelser, refleksioner eller lignende bortset fra indbydelse til og referater fra deltagelse i netværksmøder, workshops m.v. Listen af behandlede sager omfatter derfor både spørgsmål af mere generel karakter, f.eks. opfølgning på Thönnes-Andersen rapporten fra 2006 og konkrete enkeltproblemer. Journaliseringen af behandlede sager er ydermere delt op i to kategorier: S-sager, der har givet anledning til mere dybtgående behandling samt P-sager (præsager), der er oprettet på baggrund af henvendelser, tilbagemeldinger fra samarbejdspartnere m.v. Flere af præsagerne er senere blevet taget op til mere dybtgående behandling. Den seneste opgørelse over sager er dateret den 15. juni Fra marts 2010 til 15.juni 2011 havde Pontifex-arbejdsgruppen taget 15 problemstillinger op, der gav anledning til egentlig behandling (S-sager) og i samme periode oprettet mindst 33 andre sager (P-sager). Kredsen af sager og præsager er meget bred, men falder i 2 hovedgrupper. Den ene og største er sager vedrørende social sikring og beskæftigelsesforhold, den anden er sager, der drejer sig om skatter og afgifter. Hertil kommer sager om administrative forhold og opfølgning på tidligere undersøgelser m.v. Arbejdsmarkedsforhold, social sikring, efterløn og pensioner: Arbejdsgruppen har behandlet 5 sager og hele 18 præsager inden for dette område. Sagerne falder typisk inden for følgende kategorier: (1) sygedagpenge, bevilling af førtidspension, herunder brøkpension og fleksjob, (2) arbejdsløshedsforsikring (3) pensionsforhold inkl. efterløn, ATP samt optjening og beskatning af pensioner (4) familieydelser inkl. plejeorlov og børnepasningsydelse i eget hjem (5) feriepenge samt (6) mere generelle samspil mellem danske og tyske regler, herunder 25% reglen og social 15

17 sikringspligt i forbindelse med beskæftigelse i 2 lande, Hartz IV (ALGII) og sygedagpenge m.v. Skatter og afgifter o. lign.: Arbejdsgruppen har behandlet i alt 5 sager samt 7 præsager vedr. skatter og afgifter, herunder en sag, der mere generelt undersøger skattemæssige mobilitetsbarrierer, herunder forskelle på dansk og tysk fortolkning af 183 dages reglen. Blandt de øvrige sager er to sager, der bl.a. drejede sig om dobbeltbeskatning og pensionsbidrag til andre end danske pensionskasser inde for EU, blevet indrapporteret til Grenznetz samt EU Kommissionen. Andre sager har drejet sig om registreringsafgift for privatbiler, herunder afgrænsning af begrebet center for livsinteresser i forbindelse med dobbeltdomicil samt forskellige former for afklaring og rådgivning i forbindelse med omlæggelse af den tyske beskatning af pensioner. Opfølgning på tidligere undersøgelser, sager om administrative forhold m.v.: 5 sager og 3 præsager er henført til denne gruppe. Der er i alle tilfælde tale om sager af generel karakter. To sager drejer sig om opfølgning på den dansk-tyske Thönnes- Andersen rapport fra 2006 henholdsvis udarbejdelsen af opdateret undersøgelse af mobilitetsbarrierer, mens de øvrige sager drejer sig om spørgsmål som handlekommuner for grænsegængere i forhold til danske sociale ydelser, tvangsinddrivelse i Danmar af underholdsbidrag, der er pålagt i Tyskland samt tyske myndigheders og sygekassers fortolkning af forordning 883/2004, herunder adgang til DVKAs intranet (udlandsafdelingen under GKV-Spitzenverband, dvs. sammenslutningen af sygekasser i Tyskland) Andre sager Under denne kategori er henført i alt 8, meget forskellige, sager. To sager drejer sig om 3 landsborgere. Den ene sag om en 3.landsborger, der var ansat i fast stilling i Danmark, og blev udsendt til at udføre arbejde for sin danske arbejdsgiver i Tyskland (Van- 16

18 der Elst visum 1 ), mens den anden sag drejede sig om adgang til lægehjælp. Herudover har Pontifex arbejdsgruppen behandlet sager vedr. gensidig anerkendelse af uddannelse, spørgsmål om sejlads på Flensborg Fjord og de danske myndigheders krav til godkendelse til sejlads i internationalt farvand, forsikringsforhold i forhold til grænseoverskridende brandværnssamarbejde samt adgang til tolkebistand i forbindelse med lægebesøg. 3. Brugere og brugen af nyhedsbreve og emneblade Arbejdsgruppen har fra marts 2010-marts 2012 udgivet i alt 10 nyhedsbreve og 7 emneblade, der behandler en række mere generelle problemstillinger, der giver anledning til problemer for grænsependlere og myndigheder. 1. Europæiske retskilder om mobilitet 2. Social sikring: Kan ansøgninger/begæringer til myndigheder indgives på ansøgerens modersmål? 3. Ægte og uægte grænsearbejdere 4. Arbeitslosengeld II (Hartz IV) og mobilitet 5. Principperne i den europæiske sociallovgivning 6. Bilag til forordning (EF) nr. 883/04 - danske og tyske særbestemmelser 7. SED og PD: Oversigt over de nye strukturerede (SED) og personbårne dokumenter (PD) inden for den europæiske koordineringsret Svarprocenter på spørgeskemaundersøgelsen, der skulle belyse hvem, der abonnerer på nyhedsbrevene og emnebladene og hvordan abonnenterne anvender materialet, var kun på ca. 22 %. Den lave svarprocent kan formentlig langt hen forklares i, at undersøgelsen blev gennemført anonymt og uden registrering af adresser og dermed uden mulighed for at følge op i forhold til de abonnenter på Pontifex projektets nyhedsbreve og emneblade, der ikke havde besvaret spørgsmålene i en kort periode efter udsendelsen. Den lave svarprocent indebærer også, at besvarelserne ikke kan 1 Se Domstolens afgørelse i C 244/2004 (Den Europæiske Kommission mod Tyskland) 17

19 antages at være fuldt ud repræsentative for abonnenterne. Der forekommer sandsynligt, at de abonnenter, der har besvaret spørgeskemaet har en større tilknytning og ikke mindst et større engagement i Pontifex projektet end de øvrige abonnenter. Hovedparten (ca.63%) af besvarelserne er besvaret på tysk, mens resten (ca. 37 %) er besvaret på dansk. Langt hovedparten af respondenterne er beskæftiget i den nære dansk-tyske grænseregion (59,7%) og endnu flere er bosat i regionen (70,6%). Herudover er respondenterne beskæftiget og bosat i det øvrige Sydjylland (7,5% og 3 %), i Hamburg, Niedersachsen og Holsten bortset fra Femernbælt regionen (6% og 5,9 %), i Øresundsregionen (4,5% og 4,4 %), i Femernbælt regionen (3% og 4,4 %), i Mecklenburg- Vorpommern (3% og 2,9 %), det øvrige Danmark (6% og 5,9 %), det øvrige Tyskland (1,5%) og det øvrige Norden (1,5%). Der er ingen respondenter fra andre tyske grænseregioner eller grænseregioner til Tyskland. Besvarelserne af et spørgsmål til den enkelte respondents interesse i Pontifex projektet peger på to hovedgrupper: grænsependlere (19,1%) samt ansatte i beskæftigelsesforvaltninger, jobcentre, Arbeitsagentur eller beskæftigelsesregion (16,2 %), ansatte i kommunale og regionale socialforvaltninger (8,8%), ansatte i andre dele af dele af kommunal eller regional forvaltning (16,2%) samt politikere og ansatte i fagforeninger, fagforbund eller Union, Gewerkschaft eller Gewerkschaftsbund (4,4%), A-kasser (1,5%) og Krankenkassen/Ersatzkassen (1,5%), i alt 48,6 %. Blandt andre grupper kan nævnes kommunalpolitikere o. lign. (5,9%), ansatte i statslig og forbundsstatlig forvaltning (5,9%), advokater og revisorer (5,9%) samt forskning/undervisning (5,9%) samt andet (20,6 %). Til et spørgsmål om hvorledes den enkelte respondent blev opmærksom på Pontifex projektet angiver mere end halvdelen (57,4%) at de i forvejen modtog information fra Region Sønderjylland-Schleswig og Regionskontoret, mens 11,8 % fortæller at en kollega gjorde dem opmærksom på projektet, 7.4 % at de er blevet kontaktet af en medarbejder ved Pontifex projektet og 5,5 % af de blev opmærksom på projektet i forbindelse med rådgivning af Regionskontorets Infocenter og 2,9 % at de blev opmærksomme 18

20 på projektet i forbindelse med omtale af projektet på Regionskontorets hjemmeside. 14,7 % fortæller, at de blev opmærksom på projektet på anden måde, f.eks. gennem omtale af projektet i de to grænsependlerforeninger. Der er ingen der angiver, at de er blevet bekendt med projektet gennem omtale i nyhedsmedier. Projektets nyhedsbreve læses altid eller oftest af langt hovedparten af respondenterne (49,3% og 25,4 %), mens 16,4 % angiver at læse dem engang imellem, 7,5 % sjældent og kun 1,5 % aldrig. Lidt færre angiver altid eller oftest at læse de emneblade, der udgives af projektet (31,8% og 25,8 %), mens 28,8 % angiver at de læser dem engang imellem og 10,6 % fortæller, at de sjældent og 3 % at de aldrig læser dem. Den viden, der formidles i nyhedsbrevene og emnebladene bliver i høj grad anvendt i praksis. Næsten halvdelen af respondenterne fortæller at de altid eller oftest (24,6% og 23,1 %) kan anvende informationerne i deres politiske hverv, beskæftigelse eller situation som grænsependler, mens 36,9 % fortæller at de engang imellem anvender informationerne i praksis. Det er kun relativt få, der fortæller at de sjældent anvender informationerne (9,2%) og endnu færre, der aldrig anvender dem (7,7%). Respondenterne blev også spurgt til hvilke faglige områder, der særligt interesserer dem: Arbejdsmarkedsforhold, herunder overenskomster, funktionærlovgivning, ferielovgivning m.v. Social sikring, herunder sygedagpenge, barselsdagspenge og dækning af fravær ved børns sygdom, plejeorlov o. lign. Arbejdsløshed og arbejdsløshedsunderstøttelse Efterløn og pensionsforhold Indkomstbeskatning Bilafgifter o. lign. Forhold vedr. opholds- og arbejdstilladelse samt spørgsmål om visum Anerkendelse af uddannelser Andre forhold 19

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 18 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 18 Offentligt Europaudvalget 2016-17 EUU Alm.del EU Note 18 Offentligt Europaudvalget og Beskæftigelsesudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 2. februar 2017 Kontaktperson: Lotte Rickers Olesen Lokal

Læs mere

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Bilag 3 Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Mål og formål med handlingsplanen Formålet med handlingsplanen er at konkretisere de indsatser, der skal være fokus på og som skal omsættes, for at nå Komiteens

Læs mere

En lille bog om broer mellem to velfærdssystemer. Öresundskomiteen et led mellem virkelighed og regler

En lille bog om broer mellem to velfærdssystemer. Öresundskomiteen et led mellem virkelighed og regler En lille bog om broer mellem to velfærdssystemer Öresundskomiteen et led mellem virkelighed og regler Öresundskomiteen - et led mellem regler og virkelighed En integreret Øresundsregion giver øget vækst

Læs mere

Samrådsspørgsmål L 125, A:

Samrådsspørgsmål L 125, A: Skatteudvalget L 125 - Bilag 53 Offentligt Side 1 af 12 Talepunkter til besvarelse af samrådsspørgsmål L 125, A, B, C vedrørende overgangsreglerne for Frankrig/Spanien i Skatteudvalget den 1. april 2009

Læs mere

Notat om grænsependlerproblematikken Beregning af Aabenraa Kommunes socioøkonomiske merudgifter ved finansieringsomlægningen fra 2007 og 2012

Notat om grænsependlerproblematikken Beregning af Aabenraa Kommunes socioøkonomiske merudgifter ved finansieringsomlægningen fra 2007 og 2012 Udvalget for Landdistrikter og Øer 2014-15 ULØ Alm.del Spørgsmål 35 Offentligt Notat om grænsependlerproblematikken Beregning af Aabenraa Kommunes socioøkonomiske merudgifter ved finansieringsomlægningen

Læs mere

OMRÅDEINITIATIV SØNDERJYLLAND HADERSLEV, SØNDERBORG, TØNDER OG AABENRAA JUNI 2013. Regional Udviklingsplan GRÆNSEPANEL

OMRÅDEINITIATIV SØNDERJYLLAND HADERSLEV, SØNDERBORG, TØNDER OG AABENRAA JUNI 2013. Regional Udviklingsplan GRÆNSEPANEL Regional Udviklingsplan JUNI 2013 Arbejdsliv i grænselandet Fordomme om danske og tyske arbejdsgivere Usikkerhed om konsekvenser ved grænsearbejde OMRÅDEINITIATIV SØNDERJYLLAND HADERSLEV, SØNDERBORG, TØNDER

Læs mere

Manglende offentliggørelse af praksisændring

Manglende offentliggørelse af praksisændring Manglende offentliggørelse af praksisændring Af en avisartikel fremgik at Udlændingeservice ikke havde offentliggjort sin praksisændring i sager om familiesammenføring. Ændringen betød at pensionister

Læs mere

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P UDLAND OG MP MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Telefon +45 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk www.mppension.dk Udland og MP

Læs mere

Grænsegængere og skat. Folketingets skatteudvalg 23. maj 2007

Grænsegængere og skat. Folketingets skatteudvalg 23. maj 2007 Grænsegængere og skat Folketingets skatteudvalg 23. maj 2007 Øresundsaftalen af 29. okt. 2003 Dansk-svensk bilateral aftale Protokol til nordiske DBO fra 1996 Regulerer skattemæssige forhold for grænsegængere

Læs mere

Årsplan 2011/2012. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein

Årsplan 2011/2012. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Årsplan 2011/2012 for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Strategiske grundlag Det grænseoverskridende samarbejde mellem Schleswig-Holstein og Region Syddanmark har i

Læs mere

Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 229 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 229 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 229 Offentligt J.nr. j.nr. 08-067899 Dato : 3. juni 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 228, 229, 230, 231

Læs mere

ØRESUNDSBESKATNING. 18. oktober 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19

ØRESUNDSBESKATNING. 18. oktober 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 18. oktober 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: ØRESUNDSBESKATNING De gældende regler om beskatning af grænsegængere/pendlere indebærer, at både beskatning og betaling af sociale

Læs mere

Nye sygedagpengeregler fra 1. juli 2014. - Nye regler når du er sygemeldt og modtager løn eller sygedagpenge

Nye sygedagpengeregler fra 1. juli 2014. - Nye regler når du er sygemeldt og modtager løn eller sygedagpenge Nye sygedagpengeregler fra 1. juli 2014 - Nye regler når du er sygemeldt og modtager løn eller sygedagpenge Hvis du bliver sygemeldt I Jobcentret står vi klar til at arbejde sammen med dig om at håndtere

Læs mere

Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland

Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland A n d r e s e n A n a l y s e Brit Andresen Andresen Analyse andresen.analyse@gmail.com Regionskontor & Infocenter region@region.dk

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 182 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 182 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 182 Offentligt Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forholds tale (det talte ord gælder) Tak formand og tak for spørgsmålet.

Læs mere

Infocenter 10 år 2004-2014. Region Sønderjylland-Schleswig

Infocenter 10 år 2004-2014. Region Sønderjylland-Schleswig Infocenter 10 år REGION S ØNDERJYLLAND - SCHLESWIG 2004-2014 Region Sønderjylland-Schleswig Region Sønderjylland-Schleswig Regionskontor & Infocenter Lyren 1 DK-6330 Padborg Tel. +45 74 67 05 01 Fax +45

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 54 af 10. november 2005. /Ivar Nordland

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 54 af 10. november 2005. /Ivar Nordland Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 54 Offentligt J.nr. 2005-418-0272 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 54 af 10. november 2005. (Alm. del). Kristian Jensen

Læs mere

Mobilitetsbarrierer på det dansk-tyske arbejdsmarked

Mobilitetsbarrierer på det dansk-tyske arbejdsmarked Region Sønderjylland-Schleswig Regionskontor & Infocenter Projekt Pontifex Brobygger-Brückenbauer Mobilitetsbarrierer på det dansk-tyske arbejdsmarked 29 løsningsforslag til nedbrydning af eksisterende

Læs mere

Arbejdskraft fra Tyskland med beskæftigelse i Syddanmark. Et fælles projekt mellem

Arbejdskraft fra Tyskland med beskæftigelse i Syddanmark. Et fælles projekt mellem Arbejdskraft fra Tyskland med beskæftigelse i Syddanmark Grænsependling fra Tyskland til Syddanmark 2008-2012 Torben Dall Schmidt Institut for Grænseregionsforskning Syddansk Universitet Et fælles projekt

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 306 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 306 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 306 Offentligt Folketingets Skatteudvalg. /. Vedlagt fremsendes besvarelse af spørgsmål nr. 306, (Alm. del), som Folketingets Skatteudvalg har stillet til

Læs mere

6. Overvejelser i forhold til at indføre eller styrke optjeningsprincipper

6. Overvejelser i forhold til at indføre eller styrke optjeningsprincipper 6. Overvejelser i forhold til at indføre eller styrke optjeningsprincipper Med en universel velfærdsmodel er Danmark mere udsat end mange andre lande i forhold til globaliseringen og migration. Ind- og

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål 29 alm. del stillet af Erhvervsudvalget den 8. februar

Besvarelse af spørgsmål 29 alm. del stillet af Erhvervsudvalget den 8. februar Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Svar på Spørgsmål 29 Offentligt ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN 5. marts 2008 Besvarelse af spørgsmål 29 alm. del stillet af Erhvervsudvalget den 8. februar

Læs mere

Nyhedsbrev. om international social sikring. Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring.

Nyhedsbrev. om international social sikring. Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring. Nyhedsbrev om international social sikring Nr. 2, september 2008 Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring. I dette nummer er bl.a. informationer

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 928 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 928 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 928 Offentligt Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

Læger på arbejde i Norge

Læger på arbejde i Norge - 1 Læger på arbejde i Norge Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en dom fra Højesteret er der nu sat et punktum for skattefrihed af danske lægers indkomst ved arbejde for det norske Rigstrygdeverk.

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Skatteudvalget (2. samling) L 31 - Bilag 2 Offentligt

Skatteudvalget (2. samling) L 31 - Bilag 2 Offentligt Skatteudvalget (2. samling) L 31 - Bilag 2 Offentligt København den 10. december 2007 Til Skatteudvalget Öresundskomiteen og ØresundDirekt fremsender hermed tekniske kommentarer til det genfremsatte lovforslag

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 28.02.2007 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende 0141/2006 af Jean Noël, fransk statsborger og Gaby Hantscher, tysk statsborger, om de tyske skattemyndigheders

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 20.4.2012 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0302/2009 af Eugenia Ioan, tysk statsborger, om tab på grund af valutakurserne i forbindelse med

Læs mere

UDKAST Årsplan for samarbejdet mellem Region Syddanmark og Schleswig-Holstein

UDKAST Årsplan for samarbejdet mellem Region Syddanmark og Schleswig-Holstein UDKAST Årsplan 2009-2010 for samarbejdet mellem Region Syddanmark og Schleswig-Holstein Status: 31.07.09 Efter kommunalreformen i Danmark er det grænseoverskridende samarbejde videreført mellem Region

Læs mere

GRÆNSEPANEL OMRÅDEINITIATIV SØNDERJYLLAND HADERSLEV, SØNDERBORG, TØNDER OG AABENRAA. Regional Udviklingsplan

GRÆNSEPANEL OMRÅDEINITIATIV SØNDERJYLLAND HADERSLEV, SØNDERBORG, TØNDER OG AABENRAA. Regional Udviklingsplan Regional Udviklingsplan Grænseområdet prioriterer anerledes Grænseområdets særlige kvaliteter Kontakter på den anden side af grænsen OMRÅDEINITIATIV SØNDERJYLLAND HADERSLEV, SØNDERBORG, TØNDER OG AABENRAA

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 15 af 30. juni 2016 om førtidspension. Kapitel 1 Arbejdsevne

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 15 af 30. juni 2016 om førtidspension. Kapitel 1 Arbejdsevne Selvstyrets bekendtgørelse nr. 15 af 30. juni 2016 om førtidspension I medfør af 8, stk. 4, 13, stk. 6, 14, stk. 3, 19, stk. 4, 25, 29, stk. 5, 41 og 43, stk. 9 i Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december

Læs mere

Stigende andel virksomheder har dagpengemodtagere i aktive tilbud

Stigende andel virksomheder har dagpengemodtagere i aktive tilbud Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 12, 24. juni 2011 Stigende andel virksomheder har dagpengemodtagere i aktive tilbud, side 1 20.000 udenlandske statsborgere arbejder i Danmark,

Læs mere

Notat om Partnerskabsaftalen mellem LO a-kasserne og Aabenraa Kommune - Juni 2014

Notat om Partnerskabsaftalen mellem LO a-kasserne og Aabenraa Kommune - Juni 2014 Jobcenter og Borgerservice Dato: 17-6-214 Sagsnr.: 11/47387 Dokumentnr.: 26 Sagsbehandler: Sekretariatet Notat om Partnerskabsaftalen mellem LO a-kasserne og Aabenraa Kommune - Juni 214 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Vi bor i Sydslesvig. Et materiale til dansk, historie og tværfaglig undervisning

Vi bor i Sydslesvig. Et materiale til dansk, historie og tværfaglig undervisning Vi bor i Sydslesvig Et materiale til dansk, historie og tværfaglig undervisning Karen Margrethe Pedersen Institut for Grænseregionsforskning, Syddansk Universitet i samarbejde med Dansk Skoleforening for

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 43 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 43 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 43 Offentligt Europaudvalget og Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 3. juli

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Resume af kortlægning af indsatsen for børn som pårørende i psykiatrien Psykiatri Skåne og Region Hovedstadens Psykiatri maj 2013

Resume af kortlægning af indsatsen for børn som pårørende i psykiatrien Psykiatri Skåne og Region Hovedstadens Psykiatri maj 2013 Resume af kortlægning af indsatsen for børn som pårørende i psykiatrien Psykiatri Skåne og Region Hovedstadens Psykiatri maj 2013 1 Forskning viser, at mindst 30 % af brugerne i voksenpsykiatrien er forældre

Læs mere

Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier. Generelle bestemmelser

Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier. Generelle bestemmelser Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier Generelle bestemmelser Beslutning om ophold på Polsk territorium for EU statsborgere gives umiddelbart og i tilfælde af medlemmer i familien,

Læs mere

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Forretningsorden Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 2 Indhold 1: Baggrund... 4 2: Partnerskabets sammensætning... 4 3: Koordineringsgruppe... 5 4: Sekretariat...

Læs mere

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Spørgeskema Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Bred afdækning af praksis i den sociale stofmisbrugsbehandling med udgangspunkt i de nationale

Læs mere

Sygemeldt Hvad skal du vide?

Sygemeldt Hvad skal du vide? Sygemeldt Hvad skal du vide? Redigeret maj 2012 Indhold Sygemeldt og aktiv... 3 Udbetaling af sygedagpenge... 3 Når vi modtager din sygemelding... 5 Opfølgning det videre forløb... 6 Samarbejde med læger...

Læs mere

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Kapitel 11 eller 13b, eller integrationslovens 23b

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Kapitel 11 eller 13b, eller integrationslovens 23b Sendes til jobcenteret (evt. til anden aktør, jf. vejledningen) Forbeholdt jobcenteret/anden aktør Modtaget dato Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

1. Sygehjælp EU-sygesikringsbeviser

1. Sygehjælp EU-sygesikringsbeviser Nr. 1, april 2006 Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring. I dette nummer er der nyt om EUsygesikringsbeviser, E126 til Sverige og dokumentation

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige,

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, som efter ikrafttrædelsen af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) anvender de europæiske

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 6. december 2007 Folketingets repræsentant ved EU

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 6. december 2007 Folketingets repræsentant ved EU Europaudvalget Info-note - I 69 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 6. december 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Gennemgang af Kommissionens

Læs mere

Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser

Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser Informationsaftener Etableringsvejleder- møder Udarbejdet af LB Analyse for Ishøj Kommune Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Informationsaftener...

Læs mere

(FISCUS) (KOM(2011)706).

(FISCUS) (KOM(2011)706). Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0706 Bilag 1 Offentligt Notat 9. januar 2012 J.nr. 2011-221-0039 Grund- og nærhedsnotat om Forslag til Europa- Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af et handlings-program

Læs mere

Sammenfatning af evalueringen af second opinion ordningen

Sammenfatning af evalueringen af second opinion ordningen Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 1. marts 2006 Sammenfatning af evalueringen af second opinion ordningen Baggrund I forbindelse med etableringen af second opinion ordningen blev det besluttet, at

Læs mere

NYE REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER SYGEDAGPENGE-

NYE REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER SYGEDAGPENGE- NYE SYGEDAGPENGE- REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER JANUAR 2015 Du bliver sygemeldt Hvis du bliver syg og ikke er i stand til at gå på arbejde, får du en kompensation for den løn,

Læs mere

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten Små selskaber vil have lempet revisionspligten Resume Denne undersøgelse viser, at selvstændige i halvdelen af de små og mellemstore virksomheder mener,

Læs mere

Praksis og vejledning fra Integrationsministeriet/Udlændingeservice ang. EU-regler

Praksis og vejledning fra Integrationsministeriet/Udlændingeservice ang. EU-regler Hr. Hans Gammeltoft Hansen Folketingets Ombudsmand Gammeltorv 22 1457 København K København, den 19. august 2008 Praksis og vejledning fra Integrationsministeriet/Udlændingeservice ang. EU-regler Ægteskab

Læs mere

Borgerevaluering af Akuttilbuddet

Borgerevaluering af Akuttilbuddet Lyngby d. 24. april 2012 Borgerevaluering af Akuttilbuddet Akuttilbuddet i Lyngby-Taarbæk Kommune har været åbent for borgere siden den 8. november 2010. I perioden fra åbningsdagen og frem til februar

Læs mere

Bilag 3. Interview med Ole Christensen, d. 21.11.2013. Adam: I korte træk - hvad er din holdning dansk medlemskab i EU?

Bilag 3. Interview med Ole Christensen, d. 21.11.2013. Adam: I korte træk - hvad er din holdning dansk medlemskab i EU? Bilag 3 Interview med Ole Christensen, d. 21.11.2013 Adam: I korte træk - hvad er din holdning dansk medlemskab i EU? Ole: Jamen det har jeg en positiv holdning til. Altså de udfordringer vi står overfor

Læs mere

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746 Mini-leksikon To forløb for den sygemeldte Sygedagpenge Underretningsbrev Oplysningsskema fra dagpengeafdelingen. Mulighedserklæring Varighedserklæring se friattest. Lægeerklæring se friattest og mulighedserklæring

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om flygtninges optjening af førtidspension

Forslag til folketingsbeslutning om flygtninges optjening af førtidspension Beslutningsforslag nr. B 80 Folketinget 2011-12 Fremsat den 17. april 2012 af Martin Henriksen (DF), Karina Adsbøl (DF), Bent Bøgsted (DF), René Christensen (DF), Christian Langballe (DF) og Karin Nødgaard

Læs mere

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. I udkastet

Læs mere

Danske investorer skal have endnu bedre vilkår

Danske investorer skal have endnu bedre vilkår 2014 Danske investorer skal have endnu bedre vilkår Tre initiativer fra Investeringsfondsbranchen Danske investeringsforeninger er blandt de bedste i Europa til at skabe værdi til investorerne. Men branchen

Læs mere

C 326/266 Den Europæiske Unions Tidende PROTOKOL (Nr. 7) VEDRØRENDE DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIVILEGIER OG IMMUNITETER KAPITEL I.

C 326/266 Den Europæiske Unions Tidende PROTOKOL (Nr. 7) VEDRØRENDE DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIVILEGIER OG IMMUNITETER KAPITEL I. C 326/266 Den Europæiske Unions Tidende 26.10.2012 PROTOKOL (Nr. 7) VEDRØRENDE DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIVILEGIER OG IMMUNITETER DE HØJE KONTRAHERENDE PARTER, SOM TAGER I BETRAGTNING, at Den Europæiske

Læs mere

Redan Beretning marts 2015. 20.03.2015

Redan Beretning marts 2015. 20.03.2015 Redan Beretning marts 2015. 20.03.2015 Velkommen til Redans Generalforsamling 2015 Siden sidste års generalforsamling har vi kun fået 1 ny skatteminister i Danmark. Benny Engelbrecht blev udnævnt til skatteminister

Læs mere

Sammenfatning af udvalgets konklusioner

Sammenfatning af udvalgets konklusioner KAPITEL 2 Sammenfatning af udvalgets konklusioner Kapitel 2. Sammenfatning af udvalgets konklusioner Danmark er et folkestyre og en retsstat. De politiske beslutninger på nationalt, regionalt og kommunalt

Læs mere

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp KONTANTHJÆLP Guide til kontanthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp.... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp.... 4 2. Sådan får du økonomisk hjælp...5

Læs mere

Udvidelse af målgruppen for integrationsydelse

Udvidelse af målgruppen for integrationsydelse Notat Dato 1. februar 2017 MEB Side 1 af 5 Inspiration til TR/AMiR: Hvordan håndterer vi konsekvenserne af de nye lave ydelser? Udvidelse af målgruppen for integrationsydelse Loven om udvidelse af målgruppen

Læs mere

Praksisændring ved udmåling af kontanthjælp

Praksisændring ved udmåling af kontanthjælp Praksisændring ved udmåling af kontanthjælp Forespurgt socialministeriet, om ministeriet ville udsende en vejledning til kommunerne om, hvorledes kommunerne skulle forholde sig med hensyn til udmåling

Læs mere

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE Forord Store forandringer. Store udfordringer. Men også nye og store muligheder for at hjælpe vores mest udsatte

Læs mere

Talepapir til åbent samråd i ERU den 3. maj 2011 samrådsspørgsmål

Talepapir til åbent samråd i ERU den 3. maj 2011 samrådsspørgsmål Erhvervsudvalget 2010-11 L 160 Bilag 6 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 2. maj 2011 10/05177-272 Talepapir til åbent samråd i ERU den 3. maj 2011 samrådsspørgsmål A af 6. april 2011 stillet af Benny Engelbrecht

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

FÆLLES MINISTERERKLÆRING OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING I DET DANSK-TYSKE GRÆNSELAND. FREdag d. 24. APRIL 2015

FÆLLES MINISTERERKLÆRING OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING I DET DANSK-TYSKE GRÆNSELAND. FREdag d. 24. APRIL 2015 FÆLLES MINISTERERKLÆRING OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING I DET DANSK-TYSKE GRÆNSELAND FREdag d. 24. APRIL 2015 FÆLLES MINISTERERKLÆRING FÆLLES MINISTERERKLÆRING OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING I DET DANSK-TYSKE

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst 2014/1 LSF 75 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0188011 Fremsat den 19. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht)

Læs mere

Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer

Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer Analysens konklusioner og mulige veje frem Deloitte Consulting Fredericia, 23. november 2011 Indhold Baggrund og formål Tematisk analyse af

Læs mere

Når målgruppen er alle lejere, er det alene boligorganisationerne, der kan implementere forslaget evt. efter aftale med kommunen.

Når målgruppen er alle lejere, er det alene boligorganisationerne, der kan implementere forslaget evt. efter aftale med kommunen. Tema Forslag Formål Afsnit Boligstøtte til I tilfælde af restance, bliver borgeren overføres den mindre og dermed mere direkte til udlejer, overskuelig frem for til lejer 3.1.1 Umiddelbart gennemførligt/

Læs mere

Social sikring under arbejde i udlandet. Arbejde i flere EØS-lande

Social sikring under arbejde i udlandet. Arbejde i flere EØS-lande Social sikring under arbejde i udlandet Arbejde i flere EØS-lande 2 Indledning I denne pjece omtales nogle af de regler, der gælder for social sikring under arbejde i udlandet. Denne pjece omtaler de regler,

Læs mere

EUROBAROMETER 71 NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK. Undersøgelsen er bestilt og koordineret af Generaldirektoratet for Kommunikation.

EUROBAROMETER 71 NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK. Undersøgelsen er bestilt og koordineret af Generaldirektoratet for Kommunikation. Standard Eurobarometer Europa Kommissionen EUROBAROMETER 71 MENINGSMÅLING I EU SOMMER 2009 Standard Eurobarometer 71 / Sommer 2009 TNS Opinion & Social NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK Undersøgelsen

Læs mere

Ny sygedagpengereform

Ny sygedagpengereform Ny sygedagpengereform Evaluation only. Reformen af sygedagpengesystemet Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension Sammenskrivningen er ikke retligt bindende. Sammenskrivningen skal samle og overskueliggøre

Læs mere

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Aktiv sygemelding Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver Lyngby-Taarbæk Informationspjece om ændringerne i sygedagpengeloven af 12. juni 2009 Sygefraværssamtale / Mulighedserklæring

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret. i EØS

Om at være arbejdsløshedsforsikret. i EØS Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen November 1999 Landene i den Europæiske Union har indgået en aftale om at samarbejde med en række andre europæiske lande

Læs mere

30. april 2008. Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk

30. april 2008. Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk 30. april 2008 Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk Indledning og sammenfatning Slotsholm har i foråret 2008 på vegne af Arbejdsmarkedsstyrelsen gennemført en undersøgelse af brugernes anvendelse af og

Læs mere

Britta SCHULZ Liliane MORRIELLO Kim PEDERSEN NYBERG

Britta SCHULZ Liliane MORRIELLO Kim PEDERSEN NYBERG Britta SCHULZ Liliane MORRIELLO Kim PEDERSEN NYBERG Europa-Kommissionen GD for Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion Att. Kontorleder Jackie Morin Kontor J-54 2/57 BE-1049

Læs mere

Kulturel identitet Kulturel kortlægning Kulturel planlægning

Kulturel identitet Kulturel kortlægning Kulturel planlægning Kulturel identitet Kulturel kortlægning Kulturel planlægning INTRODUKTION TIL PROJEKTET - projektstatus - Henrik Sparre-Ulrich Projektleder Frederiksborg Amt 1. Hvad handler projektet om? Kulturen skal

Læs mere

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp YDELSESSERVICE Guide til kontanthjælp og starthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?.................... 4 Kontanthjælp eller starthjælp........................... 4 Særlig støtte til høje

Læs mere

Mobilitetsbarrierer på det dansk-tyske arbejdsmarked

Mobilitetsbarrierer på det dansk-tyske arbejdsmarked Region Sønderjylland-Schleswig Regionskontor & Infocenter Projekt Pontifex Brobygger-Brückenbauer Mobilitetsbarrierer på det dansk-tyske arbejdsmarked Kort version 29 løsningsforslag til nedbrydning af

Læs mere

Støttepædagogen fik en påtale af den kommune hun var ansat i, fordi kommunen mente at hun havde brudt sin tavshedspligt.

Støttepædagogen fik en påtale af den kommune hun var ansat i, fordi kommunen mente at hun havde brudt sin tavshedspligt. 2009 20-7 Støttepædagogs omtale af et barn i et offentligt forum. Tavshedspligt En støttepædagog fortalte en tidligere kollega om et bestemt barn mens de kørte i bus. Barnet blev omtalt meget negativt.

Læs mere

Ovennævnte henvendelse fra BUPL har givet anledning til forvaltningsretlige

Ovennævnte henvendelse fra BUPL har givet anledning til forvaltningsretlige Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens direktion Sekretariatet Rådhuset Brev er d.d. fremsendt pr. e-mail. 18-12-2009 Sagsnr. 2009-14243 Vedrørende konkret egen driftundersøgelse af Jobcenter København,

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om orientering om nedlæggelsen af Kontaktudvalget for Offentlig Revision og videreførelsen af samarbejdet om revisionen af den offentlige sektor December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE

Læs mere

Det talte ord gælder

Det talte ord gælder Det talte ord gælder Forespørgsel til ministeren for nordisk samarbejde, justitsministeren og social- og integrationsministeren. Af Bertel Haarder (V), Karin Gaardsted (S), Marie Krarup (DF), Jeppe Mikkelsen

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension Sammenskrivningen er ikke retligt bindende. Sammenskrivningen skal samle og overskueliggøre

Læs mere

Martine Stagelund Hvidt. Danske sociale pensioner i EU-retlig og ligestillingsretlig belysning

Martine Stagelund Hvidt. Danske sociale pensioner i EU-retlig og ligestillingsretlig belysning Martine Stagelund Hvidt Danske sociale pensioner i EU-retlig og ligestillingsretlig belysning Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2016 Martine Stagelund Hvidt Danske sociale pensioner i EU-retlig og ligestillingsretlig

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen International strategi for Hotel- og Restaurantskolen November 2017 Hvorfor internationalisering på Hotel- og Restaurantskolen? Hotel- og Restaurantskolen skal være en erhvervsskole med et internationalt

Læs mere

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret).

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret). 1 Indledning På baggrund af øget fokus på målbarhed vedrørende ydelser generelt i Varde Kommune har PPR formuleret spørgsmål i forhold til fysio-/ergoterapeut og tale-/hørekonsulenternes indsats på småbørnsområdet

Læs mere

Skats Aktivitetsplan for 2014. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Skats Aktivitetsplan for 2014. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Skats Aktivitetsplan for 2014 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Hvert år udarbejder Skat en plan for årets aktiviteter. Her kan privatpersoner og virksomheder orientere sig om Skats planlagte

Læs mere

Trafikudvalget TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 215 Offentligt

Trafikudvalget TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 215 Offentligt Trafikudvalget TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 215 Offentligt Udkast MINISTEREN Folketingets Trafikudvalg Christiansborg 1240 København K Dato 6. januar 2009 Dok.id J. nr. 004-u18-778 Frederiksholms Kanal

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR UNDERSØGELSE I KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (VAREMÆRKER OG DESIGN) REDAKTIONEL NOTE OG GENEREL INDLEDNING

RETNINGSLINJER FOR UNDERSØGELSE I KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (VAREMÆRKER OG DESIGN) REDAKTIONEL NOTE OG GENEREL INDLEDNING RETNINGSLINJER FOR UNDERSØGELSE I KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (VAREMÆRKER OG DESIGN) REDAKTIONEL NOTE OG GENEREL INDLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Emne... 3 2 Formålet med retningslinjerne...

Læs mere

Optjeningskrav for børnecheck hvem påvirkes?

Optjeningskrav for børnecheck hvem påvirkes? 8. maj 2014 Optjeningskrav for børnecheck hvem påvirkes? Af Kristian Thor Jakobsen og Neil Gallagher For børne- og ungeydelsen ( børnecheck ) blev der i 2012 indført et generelt optjeningsprincip, således

Læs mere

Livet i grænseoverskridende situationer inden for EU

Livet i grænseoverskridende situationer inden for EU GENERALDIREKTORATET FOR INTERNE POLITIKKER TEMAAFDELING C: BORGERNES RETTIGHEDER OG KONSTITUTIONELLE ANLIGGENDER RETLIGE ANLIGGENDER Livet i grænseoverskridende situationer inden for EU En sammenlignende

Læs mere

Arbejdsgruppen om sikring af små hvilende pensioner anbefalinger til pensionsbranchen

Arbejdsgruppen om sikring af små hvilende pensioner anbefalinger til pensionsbranchen Arbejdsgruppen om sikring af små hvilende pensioner anbefalinger til pensionsbranchen Baggrund Danmark har et dynamisk arbejdsmarked, hvor mange lønmodtagere ofte skifter job. For en del lønmodtagere indebærer

Læs mere