Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede"

Transkript

1 Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede I 6 i lov nr. xx af xx om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love og bekendtgørelse nr. xx af xx er der fastsat regler om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag. I denne vejledning beskrives reglerne, og nogle af disse er uddybet med nærmere retningslinjer. A-kassernes pligt til at informere Der sker med lov nr. xx af xx om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love væsentlige ændringer af efterlønsordningen. Derfor bliver det muligt for personer, der har indbetalt til efterlønsordningen, at fravælge ordningen og få efterlønsbidragene udbetalt kontant og skattefrit i A-kasserne skal i den forbindelse informere alle de personer, som de har registreret med indbetalte efterlønsbidrag, om ændringerne i efterlønsordningen og om muligheden for i 2012 at fravælge efterlønsordningen og få efterlønsbidraget udbetalt kontant og skattefrit, jf. 6, stk. 5, i lov nr. xx af xx om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love. Formålet med dette er, at alle, der har betalt efterlønsbidrag, der ikke er tilbagebetalt, skal have mulighed for at tage stilling til, om de fortsat ønsker at være tilmeldt efterlønsordningen. Den information, a-kasserne skal give, skal indeholde en generel beskrivelse af ændringerne i efterlønsordningen, det vil sige forhøjelsen af efterlønsalderen og forkortelse af efterlønsperioden, skærpelsen af fradraget i efterlønnen for pensioner, forhøjelse af efterlønssatsen og betingelserne for optjening af skattefri præmie. Informationen skal endvidere indeholde oplysning om muligheden for kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag, herunder hvordan og hvornår der kan ansøges om udbetaling. Det skal også oplyses, at det er en forudsætning for udbetaling af bidraget, at personen fravælger efterlønsordningen, og at personen ikke senere kan tilmelde sig efterlønsordningen, herunder via fortrydelsesordningen. Desuden skal det fremgå, at fravalget af efterlønsordningen kan have konsekvens for retten til seniorjob. Det skal endelig fremgå klart af informationen, at hvis personen ønsker yderligere vejledning, skal personen rette konkret henvendelse til a-kassen og udtrykkeligt anmode herom. A-kasserne kan fx informere om ændringerne i efterlønsordningen m.v. ved brev eller elektronisk meddelelse til den pågældende person. Arbejdsløshedskassen skal udfolde rimelige bestræbelser på at finde oplysninger om adresse på de personer, der skal informeres. Indhentelse af oplysninger fra cpr.-registret anses for en rimelig bestræbelse. Hvis arbejdsløshedskassen ikke ved indhentelse af oplysninger fra cpr.-registret kan finde personen, har arbejdsløshedskassen ikke pligt til at foretage sig yderligere for at kontakte personen. Efter gældende regler kan en arbejdsløshedskasse ikke indhente oplysninger om personer, der ikke er medlemmer af arbejdsløshedskassen. Der er personer, som har betalt efterlønsbidrag, men som ikke længere er medlemmer af en arbejdsløshedskasse. For at a-kasserne kan informere disse personer om ændringerne i efterlønsordningen, følger det implicit af pligten til at informere, at a-kasserne kan indhente fornødne oplysninger for disse personer, fx via cpr.-registret. Hvis en person, der er berettiget til at få efterlønsbidraget udbetalt kontant og skattefrit, i perioden fra den 1. januar 2012 til og med den 1. oktober 2012 ansøger om at få efterlønsbidraget udbetalt

2 efter 77 a i lov om arbejdsløshedsforsikring, skal a-kassen informere personen om muligheden for at få bidraget udbetalt efter 6 i lov nr. xx af xx om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love. På samme måde skal a-kassen informere en person, der uden egen skyld har mistet retten til at overgå til efterløn, og som anmoder om at få efterlønsbidraget udbetalt efter 26 i bekendtgørelse om betaling af medlems- og efterlønsbidrag til en a-kasse, om muligheden for at få bidraget udbetalt kontant og skattefrit. Betingelser for udbetaling af efterlønsbidrag En person, der har indbetalt efterlønsbidrag, som ikke senere er tilbagebetalt, kan i perioden fra den 2. april 2012 til og med den 1. oktober 2012 ansøge sin a-kasse om at få efterlønsbidrag udbetalt kontant og skattefrit, jf. 6 i lov nr. xx af xx om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love. Det er en betingelse for kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag, at ansøgningen om udbetaling er modtaget af a-kassen senest den 1. oktober Det er også en betingelse for at få efterlønsbidraget udbetalt kontant og skattefrit, at personen ikke er fyldt 60 år på det tidspunkt, hvor a-kassen modtager ansøgningen om udbetaling samt, at personen skriftligt fravælger efterlønsordningen. Fravalget af efterlønsordningen er endeligt, og personen kan derfor ikke på et senere tidspunkt tilmelde sig efterlønsordningen, herunder tilmelde sig efterlønsordningen efter fortrydelsesordningen i 75 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Det gælder, uanset om personen ved en fornyet tilmelding til ordningen ville kunne nå at opfylde betingelserne for efterløn inden folkepensionsalderen. Det er ikke en betingelse for at få efterlønsbidraget udbetalt kontant og skattefrit, at personen på ansøgningstidspunktet aktuelt er medlem af en a-kasse. Hvis personen på ansøgningstidspunktet ikke er medlem af en a-kasse, er det den a-kasse, som personen senest var medlem af, som skal udbetale efterlønsbidraget til personen. Det er heller ikke en betingelse, at personen ved fortsat indbetaling af efterlønsbidrag vil kunne opnå ret til efterløn. Eksempelvis kan personer, der har fået tilkendt førtidspension ansøge om at få efterlønsbidraget udbetalt kontant og skattefrit i perioden fra den 2. april 2012 til og med den 1. oktober En person, der har fået efterlønsbidraget udbetalt efter 6 i lov nr. xx af xx om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love, vil heller ikke ved visitation til fleksjob kunne blive tilmeldt fleksydelsesordningen, selv om personen ville kunne opfylde anciennitetskravet i fleksydelsesordningen inden folkepensionsalderen. Det følger af 4 i lov om fleksydelse. Fravalget af efterlønsordningen er således endeligt, når der skattefrit bliver udbetalt efterlønsbidrag efter 6 i lov nr. xx af xx om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love. Der er i lov om fleksydelse fastsat tilsvarende regler om fravalg af fleksydelsesordningen ved kontant og skattefri udbetaling af fleksydelsesbidrag, der indebærer, at personen ikke på et senere tidspunkt kan tilmelde sig efterlønsordningen. De ordinære regler om tilbagebetaling af efterlønsbidrag i 77 a i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. finder fortsat anvendelse i perioden fra den 2. april 2012 til og med den 1. oktober Det betyder, at en person, der i denne periode ønsker at få efterlønsbidrag tilbage uden at afskære sig fra muligheden for senere at tilmelde sig efterlønsordningen efter 77 eller 75 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., skal ansøge om tilbagebetaling efter 77 a i stedet for at få efterløns-

3 bidraget tilbage efter 6 i lov nr. xx af xx om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love. Beregning og udbetaling af efterlønsbidraget Ved beregning af det beløb, der skal udbetales kontant og skattefrit efter 6 i lov nr. xx af xx om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love, finder 77 a, stk. 5, 1. pkt., i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. tilsvarende anvendelse. Det vil sige, at a-kassen skal opgøre, hvor mange dagpengesatser efter lovens 47 og 70, personen har indbetalt indtil ansøgningstidspunktet. Efter 6, stk. 3, 2. pkt., i lov nr. xx af xx om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love skal beløbet, der skal udbetales, opgøres ved at gange antallet af dagpengesatser med dagpengenes højeste beløb efter lovens 47 og 70 i Det vil sige, at satsen for dagpengenes størrelse i 2012 også skal anvendes ved opgørelse af kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag, der, fx på grund af en klage over opgørelse af størrelsen af tilbagebetalingsbeløbet, først udbetales i Efter 6, stk. 4, i lov nr. xx af xx om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love skal der ikke betales afgift eller skat af efterlønsbidrag, der er indbetalt til og med den 15. maj Efterlønsbidrag, der vedrører en hel eller delvis bidragsperiode til og med den 15. maj 2011, som er indbetalt efter den 15. maj 2011, udbetales afgifts- og skattefrit. Efterlønsbidrag, der vedrører en hel eller delvis bidragsperiode fra og med den 16. maj 2011 indtil ansøgningstidspunktet, udbetales efter fradrag af en afgift på 30 pct. Det er i den forbindelse uden betydning, om indbetalingen af bidraget er foretaget før den 16. maj Afgiften tilbageholdes ved den kontante udbetaling og skal indbetales til statskassen inden 3 hverdage (bankdage) efter den kontante udbetaling. A-kassen skal underrette personen om tilbageholdelsen. Eksempel: Person P, som er født den 19. februar 1962, har indbetalt efterlønsbidrag i perioden fra 1. juli 1999 indtil den 31. marts P ansøger den 2. april 2012 a-kassen om udbetaling af efterlønsbidraget. Opgørelsen af tilbagebetalingsbeløbet er følgende: Bidragsperiode Antal indbetalte dagpengesatser Bruttoudbetaling Nettoudbetaling dp.satser x 6/12 år = 2,00 dagpengesatser kr kr dp.satser x 1 år = 6,00 dagpengesatser kr kr dp.satser x 10 år = 70,00 dagpengesatser kr kr dp.satser x (15/ mdr.)/12 = 2,62 dagpengesatser kr kr dp.satser x (16/ mdr.)/12 = 4,38 dagpengesatser kr kr dp.satser x 3/12 år = 1,75 dagpengesatser kr. 965 kr. I alt 86,75 dagpengesatser kr kr. Det fremgår af 6, stk. 2, i lov nr. xx af xx om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love, at der ikke gyldigt kan indgås aftaler om overdragelse af retten til indbetalte efterlønsbidrag, og at indbetalte efterlønsbidrag ikke kan gøres til genstand for retsforfølgning. Der vil med hjemmel i den eksisterende bemyndigelsesbestemmelse i 15 i lov om aktiv socialpolitik blive fastsat regler, hvorefter kommunen skal se bort fra formue, som hidrører fra en ekstraordinær udbetaling af efterlønsbidrag på gunstigere vilkår. Udbetaling af efterlønsbidrag på de gun-

4 stigere vilkår i perioden fra den 2. april 2012 til og med den 1. oktober 2012 får således ikke indflydelse på beregningen af kontanthjælp. A-kassens pligt til at vejlede En a-kasse har alene pligt til at give individuel vejledning til en person om konsekvenserne af at få udbetalt efterlønsbidraget kontant og skattefrit, hvis personen udtrykkeligt anmoder a-kassen herom. Det vil sige, at en persons blotte ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidraget ikke forpligter a-kassen til at give individuel vejledning til personen om konsekvenserne af kontant og skattefri udbetaling af bidraget, som rækker ud over den generelle information, a-kassen har givet. Hvis en person anmoder a-kassen om vejledning, skal a-kassen vejlede om, at det er en forudsætning for kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidraget, at personen endeligt fravælger efterlønsordningen. A-kassen skal i den forbindelse vejlede om, at personen ikke på et senere tidspunkt igen kan tilmelde sig efterlønsordningen, herunder via fortrydelsesordningen, eller kan blive tilmeldt fleksydelsesordningen, hvis personen visiteres til fleksjob. A-kassens vejledning skal ses i sammenhæng med, at a-kasserne efter 6, stk. 5, i lov nr. xx af xx om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love skal informere alle, der har indbetalt efterlønsbidrag som ikke tidligere er tilbagebetalt, generelt om ændringerne i efterlønsordningen og om mulighederne for at fravælge efterlønsordningen på gunstige vilkår. Da personen ved henvendelsen til a-kassen om vejledning allerede har fået information fra a- kassen om mulighederne i efterlønsordningen, har a-kassen derudover alene pligt til at vejlede om, at kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidraget indebærer, at personen mister retten til efterløn og muligheden for at optjene en skattefri præmie. A-kassen skal også vejlede om, at kontant og skattefri udbetaling af bidraget indebærer, at personen mister retten til seniorjob efter lov om seniorjob samt mister retten til fleksydelse, hvis personen bliver visiteret til fleksjob. A-kassen skal vejlede medlemmer af en a-kasse, der er født i 1952, og som kan risikere at opbruge dagpengeretten i 2012, samt medlemmer, der modtager dagpenge efter reglerne om forlænget dagpengeret, om, at udbetaling af efterlønsbidraget indebærer, at medlemmet vil miste retten til forlænget dagpengeret, jf. 6 i lov nr af 22. december 2006 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og lov om påligningen af indkomstskat til staten. Ansøgerens erklæring Hvis en person anmoder om at få udbetalt efterlønsbidraget kontant og skattefrit, uden udtrykkeligt at anmode a-kassen om individuel vejledning, skal personen skriftligt erklære dels at have modtaget information om ændringerne i efterlønsordningen, dels at personen endeligt fravælger efterlønsordningen. A-kassen kan ikke udbetale efterlønsbidraget, før a-kassen har modtaget disse erklæringer fra personen. Hvis a-kassen har vejledt efter bekendtgørelsens 6 skal a-kassen notere, hvordan vejledningen er gennemført, og hvad personen er blevet vejledt om. Før a-kassen kan udbetale efterlønsbidraget til personen, skal personen skriftligt erklære over for a-kassen, at have fået vejledning om de konsekvenser, der er nævnt i bekendtgørelsens 6, og at personen endeligt fravælger efterlønsordningen. A-kassen kan fx opbevare oplysninger og informationer elektronisk i sit edb-system eller opbevare kopi af notaterne. Opbevaring kan også ske ved notering på medlemmets sag. A-kassens opbevaring af oplysningerne skal ske efter reglerne i bekendtgørelse om tilsynet med de anerkendte ar-

5 bejdsløshedskassers administration. Det vil sige, at a-kassen skal opbevare oplysningerne m.v. i mindst 5 år.

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn 1. Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter. Pjecen tager udgangspunkt i de nugældende regler. Efterlønsalderen hæves

Læs mere

Ny efterløn regler og eksempler

Ny efterløn regler og eksempler Ny efterløn regler og eksempler I nærværende oversigt er følgende forudsat: Du opfylder de almindelige betingelser for ret til efterløn den dag, du når efterlønsalderen. Du skal bl.a. have været medlem

Læs mere

Den fleksible efterløn. for dig, der er født før 1. januar 1956

Den fleksible efterløn. for dig, der er født før 1. januar 1956 1 Den fleksible efterløn for dig, der er født før 1. januar 1956 2 3 Indhold 04 INTRODUKTION 05 DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 08 EFTERLØNSBEVISET 10 2-ÅRS-REGLEN 11 DEN SKATTEFRI PRÆMIE 12 EFTERLØN: HVORNÅR OG

Læs mere

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 I. Medlemsoptagelse 1. Som medlemmer af pensionskassen optages uden afgivelse af helbredsoplysninger

Læs mere

Arbejdsgivers rettigheder og pligter. Orientering til udenlandske arbejdsgivere

Arbejdsgivers rettigheder og pligter. Orientering til udenlandske arbejdsgivere Arbejdsgivers rettigheder og pligter Orientering til udenlandske arbejdsgivere Indhold INDLEDNING... 2 ARBEJDSSKADESIKRING... 3 TEGNING AF FORSIKRING FOR ARBEJDSULYKKER... 3 SIKRING FOR ERHVERVSSYGDOMME...

Læs mere

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15 Snart på pension? Snart på pension? 3 Planlæg din tilbagetrækning 4 Brug pensionsoverblikket 8 Offentlige ydelser i samspil med pension Mere information 15 10 Snart på pension? Måske er du allerede i gang

Læs mere

VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG

VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG KÆRE MEDLEM AF EFTERLØNSORDNINGEN Hvis du er født efter den 2.

Læs mere

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej Folketinget har vedtaget en ny treårig efterlønsordning. De vigtigste ændringer er, at efterlønsperioden gradvist bliver forkortet fra fem

Læs mere

SOCIALE YDELSER HVEM HVAD & HVORNÅR HÅNDBOG I DEN SOCIALE LOVGIVNING MED REGLER OG YDELSER PR. 1. JANUAR 2006 FORSIKRINGSOPLYSNINGEN

SOCIALE YDELSER HVEM HVAD & HVORNÅR HÅNDBOG I DEN SOCIALE LOVGIVNING MED REGLER OG YDELSER PR. 1. JANUAR 2006 FORSIKRINGSOPLYSNINGEN SOCIALE YDELSER HVEM HVAD & HVORNÅR HÅNDBOG I DEN SOCIALE LOVGIVNING MED REGLER OG YDELSER PR. 1. JANUAR 2006 2006 FORSIKRINGSOPLYSNINGEN Forord xx 1 1 Forord Sociale ydelser 2006 er en håndbog i store

Læs mere

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN Januar 2011 ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN

Læs mere

HK+ Lønforsikring. Forsikringsbetingelser Nr. HK-05. Gældende fra 1. januar 2010

HK+ Lønforsikring. Forsikringsbetingelser Nr. HK-05. Gældende fra 1. januar 2010 HK+ Lønforsikring Forsikringsbetingelser Nr. HK-05 Gældende fra 1. januar 2010 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-03. Gældende fra 1. marts 2010

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-03. Gældende fra 1. marts 2010 El Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. EL-03 Gældende fra 1. marts 2010 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

3F Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 3F-03. Gældende fra 1.oktober 2008

3F Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 3F-03. Gældende fra 1.oktober 2008 3F Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. 3F-03 Gældende fra 1.oktober 2008 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

Orientering om Lærernes a-kasses kommunikationsstrategi for formidling af de nye efterlønsregler

Orientering om Lærernes a-kasses kommunikationsstrategi for formidling af de nye efterlønsregler Orientering om Lærernes a-kasses kommunikationsstrategi for formidling af de nye efterlønsregler 42.000 medlemmer af Lærernes a-kasse får i flere omgange i 1. halvår af 2012 information og vejledning om

Læs mere

Rammeaftale om det. sociale kapitel. pr. 1. april 2004

Rammeaftale om det. sociale kapitel. pr. 1. april 2004 KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Rammeaftale om det sociale kapitel pr. 1. april 2004 med kto's kommentarer - 2 - - 3 - INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Indhold (klikbar) Arbejdsløshedsdagpenge 4 Uddannelseshjælp og kontanthjælp 16 SU Statens Uddannelsesstøtte 24

Indhold (klikbar) Arbejdsløshedsdagpenge 4 Uddannelseshjælp og kontanthjælp 16 SU Statens Uddannelsesstøtte 24 Indhold (klikbar) ARBEJDSMARKED OG UDDANNELSE 4 Arbejdsløshedsdagpenge 4 Uddannelseshjælp og kontanthjælp 16 SU Statens Uddannelsesstøtte 24 SOCIAL SIKRING OVER LANDEGRÆNSER 32 SYGDOM OG ARBEJDSSKADE 40

Læs mere

Notat om samspillet mellem regler om overførselsindkomster m.v. og valg til politiske hverv

Notat om samspillet mellem regler om overførselsindkomster m.v. og valg til politiske hverv Enhed Forvaltningsjura Sagsbehandler KUB Koordineret med Sagsnr. 2013-10944 Doknr. 164519 Dato 20-12-2013 Notat om samspillet mellem regler om overførselsindkomster m.v. og valg til politiske hverv 1.

Læs mere

Pensionsregulativ. Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 01. januar 2014

Pensionsregulativ. Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 01. januar 2014 Pensionsregulativ Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 01. januar 2014 Kunder optaget 1. januar 2002 eller senere og indtil 31.12.2010 1 Indmeldelse... 4 Aftalegrundlag, lovgrundlag m.v.... 4 Optagelse

Læs mere

Skal du hæve din efterløn eller ej?

Skal du hæve din efterløn eller ej? Skal du hæve din efterløn eller ej? Netop nu sender a-kasserne brev ud til alle de medlemmer, der har betalt ind til efterlønnen. Fra 1. april og seks måneder frem har alle, der har sparet op til at kunne

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser 7876-1 September 2010 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956. eller senere

Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956. eller senere Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956 eller senere Nye regler om efterløn - for dig, der er født i 1956 eller senere Folketinget har ændret reglerne om efterløn. Det betyder, at efterlønsalderen

Læs mere

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter.

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter. Socialt opslagsværk Opslagsværket er til dig, som ønsker at vide mere om, hvilke støttemuligheder der findes, når man har følger efter en hjerneskade eller er pårørende. Vi har lagt vægt på at give en

Læs mere

Kontanthjælp og formue

Kontanthjælp og formue Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kontanthjælp og formue Januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 1 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 1 1.2 Undersøgelsens afgrænsning 1 1.3 Materiel

Læs mere

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Indhold Pensionsvejledning... 1 Medlem i Industriens Pension... 4 Din arbejdsmarkedspension... 5 Indbetaling til din pension... 6 www.industrienspension.dk...

Læs mere

Forbundet af It-professionelle. Ferieloven - en vejledning for it-folk

Forbundet af It-professionelle. Ferieloven - en vejledning for it-folk Forbundet af It-professionelle Ferieloven - en vejledning for it-folk Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk akasse-kbh@prosa.dk

Læs mere

Sociale ordninger i forbindelse med krise Ny Normal

Sociale ordninger i forbindelse med krise Ny Normal Sociale ordninger i forbindelse med krise Ny Normal Arbejdsløshedsdagpenge og efterløn Medlemskrav arbejdsløshedsdagpenge For at være berettiget til dagpenge skal man opfylde følgende betingelser: 1. man

Læs mere

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser. Vælger du at gå på nedsat tid, påvirker det naturligvis din økonomi. Din løn bliver mindre,

Læs mere

Bestemmelserne i det indtil 1.1.1996 gældende pensionsregulativ er fortsat gældende, med de ændringer som følger af nærværende tillæg.

Bestemmelserne i det indtil 1.1.1996 gældende pensionsregulativ er fortsat gældende, med de ændringer som følger af nærværende tillæg. Regulativ 6 Pensionsregulativet omfatter medlemmer, som ikke omfattes af de fra 1.1.1996 gældende pensionsregulativer 1-5. Pensionsregulativet er fra og med samme dato lukket for tilgang af nye medlemmer,

Læs mere

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0 DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 1 et August 2006 Indhold

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser for Tillægsforsikring ved arbejdsløshed tegnet gennem Topdanmark Livsforsikring A/S Version April 2004 Side 2 af 14 Fortrydelsesret Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret

Læs mere