Den offentlige sektor

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den offentlige sektor"

Transkript

1 Den offentlige sektor Kap 4 % Størrelsen af den offentlige sektor Angola Namibia Israel Sverige DK Norge Tyskland USA Japan Singapore Venezuela BNI $/indb. (log skala) 1

2 Hvad bestemmer størrelsen? n Økonomisk begrundelse Den realøkonomiske udvikling, ligesom andet forbrug Bias mod offentlig produktion? (produktionsudviklingen) n Politisk valg mellem privat og off. virksomhed Forskellig fordeling i forskellige lande: l USA versus den skandinaviske model l noget er tilsyneladende, andet er reelt n Det offentliges opgaver: Allokering af produktionsfaktorer Indkomstfordeling Konjunkturregulering Produktionsfaktorer Offentlige goder kan anvendes af alle på en gang - man kan ikke udelukke nogen fra brug marginale omk ved at stille det til raadighed for andre er nul eks ren luft, fyrtårn, forsvar, politi, retsvæsen Meritgoder goder som politikerne tillægger større værdi end den enkelte selv gør: eks: generel uddannelse, boliger, pensionsopsparing, sygeforsikring også negative merit goods: narkotika, alkohol og cigaretter Eksterne effekter effekter af anvendelse af produktionsfaktorer eller forbrug, der har stor betydning for andre eks: miljøspm som energiforbrug, gødskning, uddannelse, vaccination af befolkningen 2

3 Produktionsfaktorer (continued) "Naturlige" monopoler ved tydelig fordel (lavere produktionsomkostninger) ved stor produktion - economics of scale eks: tidligere: Jernbanedrift, televæsen postvæsen, men teknologien ændres, så betingelserne ændres tendens til at sådanne monopoler fortsættes længere end produktionsteknisk betinget, fordi der er nogen der har fordel af det. Eksempler? Informationsproblemet forbrugerne kan kun træffe den rigtige afgørelse, hvis de har informationer til det. Informations og viden-monopol. eksempler: ydelser fra sundhedssektoren overlades til eksperter, men også her sker der noget. Indkomstfordeling/konjunkturreg. "Rimelig" indkomstfordeling markedsmekanismen og andre mekanismer kan føre til skæv indkomstfordeling velfærdsøkonomisk argument for at flytte indkomst fra rige til fattige, men måske også produktivitetsmæssige grænser for hvor stor lighed, der kan opnås midler: skatte- og socialpolitik, boligpolitik, uddannelsespolitik, arbejdsmarkedspolitik skatter og overførsler (finanspolitik) samt tilskud Konjunkturregulering stabilisering af de økonomiske konjunkturer midler: finanspolitik, pengepolitik (valutakurspolitik) 3

4 Offentlig sektors størrelse Rel. lav målt produktivitetsudvikling hvorfor? Eks med arbejdstidsforkortelse stor personalevækst Privatisering skal sikre mere effektiv ressourceanvendelse? kun få off. virksomheder i DK, er solgt, og egentlig offentlig virksomhed kan udliciteres privatisering og ydelsers kvalitet, fordelingsmålsætning forskningen om effekter af privatisering Brugerbetaling skal sikre mere økonomisk allokering, men kan være i modstrid med fordelingsmålsætning, formål at sikre at de privatøkonomiske marginalomkostninger svarer til samf.øk eks: medicin, lægeydelser, tandlæge, bibliotek, hvor ydelsen kan individualiseres. Offentlige sektor Realøkonomisk fordeling STO, s 140 og tabel 4.3 i bogen Begreber: Driftsudgifter Konsum + overførsler Kapitaludgifter Driftsoverskud = bruttoopsparing Drifts- og Kapitaloverskud= fordringserhvervelse 4

5 Social- og sundhedsvæsen Principper: retsprincip versus skønsprincippet man har ret til en bestemt ydelse, fx arbejdsløshedsdagpenge - faste takster versus individuel trangsbedømmelse forsikrings- versus forsørgelsesprincippet præmiebetaling ligger til grund for udbetalingen forsørgelse gennem skatter kontant - versus naturalieprincippet pengeoverførsel - girokort, bankoverførsel- fri forbrugsret ydelse in kind De sociale ydelser Pensioner se skpl Folkepension: alle der er fyldt 65 år pers i 1999 (Sto 61) (fra 67 år!)- international smlgn grundbeløb ca kr 4130 pr måned ej indtægtsafhængigt for pens over 65 pensionstillæg ca kr 4095 pr md til enlige pensionister uden større indtægt, Førtidspension: erhvervsudygtighed, , pers grundbeløb og pensionstillæg som hos folkepensionister - indkomstafhængige tillæg alt efter fysiske behov og økonomiske forhold - ej indkomstafhængige. Invaliditetsydelse: 2021 pr md for enlige, ej skpl 5

6 ATP, efterløn og delpension skpl ATP: alle lønmodtagere år bidrager, når de er beskæftiget: årligt bidrag var i relation til antal arbejdstimer, nu 1% af bruttoløn, dog maks 1300 kr ydelse: typisk pr år forskel til folkepension Efterløn: arbejdsmarkedspolitisk ydelse til arbejdsløse årige medlemsskab af a-kasse i 20 ud af de sidste 25 år, ydelse: højeste dagpenge fra 63, eller lavere beløb fra 60, som nedsættes til Folkepension (ca personer på overg.ydelse) Ydelser ved sygdom, barsel og arbejdsskade Sygdom:lønmodtagere har ret til dagpenge fra første sygedag;(3 mill uger)(430169) modtagere ydelse: højeste dagpengesats, ca 2500 om ugen selvstændige kan også forsikre sig, egenperiode 3 uger herudover overenskomstmæssige aftaler private arbejdsgivere betaler de første 2 uger, dernæst kommunens sygesikring hvorfor offentlig opgave? STO 58 Barsel etc: ( 2 mill uger) dagpenge 4 uger før fødsel dagpenge 24 uger efter fødsel herudover overenskomstmæssige aftaler hvorfor offentlig opgave? skpl: 6

7 Ydelser ved sygdom, barsel og arbejdsskade (continued) Arbejdsskadeerstatning og sygedagpenge hvem? arbejdsføre aldre Hvem betaler? Børnetilskud og familieydelse Børnefamilieydelse til alle familier med børn under 18 år 1500 kr pr kvartal Børnetilskud (ordinært og ekstra) gives til enlige forsørgere og familier, der modtager socialpension ej skpl 7

8 skpl ej skpl Bistandsloven og boligstøtte Socialpolitikkens sikkerhedsnet: Bistandsloven kontantydelse: fast grundydelse + boligtillæg, der dækker de faktiske udgifter familier (1998) hvem? unge indtil 1996 Boligydelser: boligsikring: indkomstafhængig - hjælp til relativ dyr husleje til mindrebemidlede ( a ca 951kr)(2000) boligydelse: til personer, der modtager socialpension ( a ca 1710 kr) Sundhedsvæsenet Primære sundhedssektor: prakt.læger, tandlæger etc adm. og finansieres af amtskommunerne sygesikringen yder gratisydelser hos læger samt tilskud til tandlægebesøg, fysioterapeuter etc. samt tilskud til medicin - nu andel af billigste præparat på området 9300 personer Sekundære - hospitalsvæsenet amter styrer personer ansat på sygehuse, 1996, sto p 61 8

9 Afgrænsning af den offentlige sektor Off forvaltning og service: off ydelser Off selskabslignende virksomheder: selvstændige, men overskuds-og underskudsdækning Off selskaber: privatretligt organiserede selskaber Tidligere kraftig vækst i den offentlige sektor, men nu begrænset vækst Kollektivt konsum i % af BNP Offentlige udgifter i % af BNP Offentlig beskæftigelse i % af besk Skatter i % af BNP tal, opdater med 2000 tal, STO 145 Direkte skatter 58,9%(62,8%) Personlig indkomstskat Formueskat Selskabs skatter m.v. arbejdsmarkedsbidrag Realrenteafgift Arve- og gaveafgift 50,8% 0,0% 5. 9% 5.0% 5,9% 0,4% Indirekte skatter 32,5%(33,7%) Merværdiafgift, moms Punktafgifter i alt 11,4% 18,9% Skatter Tobak Alkohol Motorkøretøjer Energi Andre 1,2% 0.6% 2,7% 2,7% 1,2% Ejendomsskatter 2,0% 9

10 Indkomstbegreber Personlig indkomst løn og pension, nettooverskud af virksomhed, fradrag for bruttoskat af løn Kapitalindkomst nettorenteindtægter, kapitalafkast efter virksomhedsskattelov Skattepligtig indkomst personlig indkomst (-arbejdsmarkedsbidrag) + nettokapitalindkomst - ligningsmæssige fradrag Virksomhedsindkomst: overskud opdeles i kapitalafkast = beregnet afkast af bogført kapital (beskattes som kapitalindkomst) samt restoverskud, som beskattes som personlig indkomst Skatteskala (2000) Personfradrag: Bundskat: 7% af al indkomst, Mellemskat: 6 % skpl indkomst over Topskat: 15% af indkomst over Kommuneskat, 21-22% Amtsskat, 11-13% Det skrå skatteloft: summen af skatteprocenter til stat, amt og komm < 59 (excl kirkeskat og arb.m.bidrag) 10

11 skatteskala Statsskatteskala Bundskat 14,5 13,0 12,0 10,0 7,0 Mellemskat 4,5 5,0 5,0 6,0 6,0 6%-skat 5,0 3, Topskat 12,5 13,5 15,0 15,0 15,0 Det skrå sk.loft Bruttoskat på erhvervsindko mst 65,0 58,0 59,0 5,0 9,0 Heraf 1% til folkepension Skattesats, max 34,5 28 Kommunale og Amtskommunale Skatter Kommunale udskrivningsprocent 19.5% 19.5% 20.5% Amtskommunale udskrivn 9.5% 10.5% 11.5% 11

12 Skatteskala 2 (continued) Bruttoskat: 9% af al erhvervsindkomst, heraf 1 procent til særligt folkepensionsbidrag. Kommunale skatter 25-33% af skattepligtig indkomst (erhvervsindkomst-fradrag (incl personfradrag Beregning af skat: Indkomstbegreber Proportional skat Degressiv skat Progressiv skat i virkelighedens verden diskontinuert kurve 12

13 Afgifter på varer og tjenester Moms: 25% afgift på værdiskabelsen pris - værdi af råvareinput (indkøbte varer, el etc og andet der er momsbelagt) eks1 detailhandel: 25% af (pris - engrospris samt husleje, el etc,) eks 2 grossist: 25% af (engrospris-produktionspris - andre momsbelagte omkostninger) eks 3 producent: 25% af (prod.pris - råvarer - andre momsbelagte omkostninger) eks 4 importør: 25% af (salgspris- importmoms) importmoms betales, når en momsreg. importerer og udgør 25% af importen eksport, der betales ikke moms af eksport Skattetryk i andre lande se STO s 168, 1998 Højt skattetryk i Danmark, 49,8% Hovedvægt på indkomstskat, 25.7% (29,1) Meget mindre vægt på sociale bidrag, 1,6% Hvad er forskellen? Stor omsætningsafgift, 9,8% 13

14 Skattetryk i andre lande (continued) Skatteharmonisering - hvorfor? selskabsbeskatningen - virksomheder og navnlig deres overskud er meget mobile - fx via datterselskaber varebeskatningen - det indre marked personbeskatningen - personer flytter sig sjældent ejendomsbeskatning punktafgifter - biler fx kan flyttes men ej bopæl Kommuners økonomi Opgavefordeling: hvilke opgaver påhviler hvem Stat: Generelle, sikkerhed, højere undervisning Amter: Sundhed, lidt undervisning: gymnasier Kommuner (primærkomm): Socialvæsen og folkeskole 14

15 Kommuners økonomi 2 (continued) Byrdefordelingen: hvem betaler? (STO142) Stat: Forsvar og offentlig sikkerhed, generelle tj., sociale forhold (bloktilskud) Sociale kasser og fonde Amter: Sundhedsvæsen Kommuner: undervisning, eget bidrag til førtidspension Hovedide: beslutninger skal træffes så tæt på problemerne, og helst følges af betaling Andre lande meget mere centralt styrede Flere og flere udgifter flyttet væk fra staten statens byrdeudgift større end dens opgaveudgift bl.a fordi staten betaler pensioner 100% Skatteindtægter Skatteindtægter Stat: personlige skatter, selskabsskatter og moms og andre afgifter Amter: andel af personskatter og ejendomsskatter Kommuner: personlige skatter, selskabsskatter, ejendomsskatter sociale kasser og fonde: bidrag + stort statsligt tilskud 15

16 Kommuners økonomi 2 (continued) Udligning af byrder mellem kommuner: statens generelle tilskud: % af beskatningsgrundlaget mellemkommunal udligning i hovedstadsområdet: 90% af forskellen i beskatningsgrundlag. udligning efter udgiftsbehov - 35% af forskelle, efter såkaldte objektive kriterier Statsfinansernes saldobegreber 1998 DAU: +31 mia - oblig køb mm 4 nettokasseoverskud: +27 mia - afdrag 107 Bruttokasseoverskud -80 mia som skal lånfinansieres ved udlandslån,indlandslån samt træk på nationalbanken STO150 16

17 Statens nettolåntagning Faldende låntagning Mere indenlandsk og mindre udenlandsk Maastricht kravet om budgetdisciplin: den samlede offentlige gæld max 60% af BNP. Udvikling i nettofordingserhvervelse I lavkonjunktur: det offentlige har underskud - lave skatter og store udgifter den private sektor øger fordringer på den offentlige sektor I højkonjunktur: det offentlige har overskud - høje skatter og mindre udgifter den offentlige sektor har nettofordingserhvervelse Finanseffekten: Første års effekt på BNP af ændret finanspolitik: ekspansiv eller kontraktiv? 17

18 Styringen af offentlige udgifter Statslige udgifter Finansloven, vedtages i Folketinget inden 1.jan lovbundne (pensioner etc) såvel som ikke-lovbundne (lønninger etc) der styres med totalrammer for den enkelte styrelse Kommunernes og amternes udgifter lokal beslutning, men staten sætter politiske rammer for udskrivningsprocenter, dvs skatter. Henstillinger, men ultimativt kan man regulere bloktilskudene Offentlige finanser og indkomstfordeling Omfordeling Tabel 4.15 i BØ viser meget omfattende omfordeling via offentlige overførsler via skatter Samordningsproblemet Faktisk marginalskat (incl offentlige transfereringer) kan være meget høj incitamentsvirkninger på arbejdsudbud Omkring personer tjener mindre end 500 kr pr måned ved at gå på arbejde gør det selv arbejde 18

Økonomi i hverdagen. Hvorfor er der forskel?

Økonomi i hverdagen. Hvorfor er der forskel? Kapitel 1 side 2 Økonomi i hverdagen Nogle mennesker har gode indkomster, men mangler alligevel altid penge, når regningerne skal betales. Andre tjener ikke så meget, men kan altid klare udgifterne. Hvorfor

Læs mere

Skatte- og Velfærdskommissionen. Den offentlige sektor

Skatte- og Velfærdskommissionen. Den offentlige sektor Skatte- og Velfærdskommissionen Den offentlige sektor Baggrundsrapport marts 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Den offentlige sektors struktur...3 3. Udgifter...5 3.1 Real økonomisk fordeling...7

Læs mere

Skatte- og Velfærdskommissionen. Skat

Skatte- og Velfærdskommissionen. Skat Skatte- og Velfærdskommissionen Skat Baggrundsrapport Marts 2011 BAGGRUNDSNOTAT SKAT Indholdsfortegnelse BAGGRUNDSNOTAT...2 SKAT...2 1. Indledning...5 1.1. Målsætninger i et moderne skattesystem...5 1.1.1.

Læs mere

Skatteberegningsreglerne for personer - før og nu

Skatteberegningsreglerne for personer - før og nu Skatteberegningsreglerne for personer - før og nu Karikaturtegning fra omslaget af publikationen SKATTE-TABELLER 1959-60 redigeret af V. Spang-Thomsen. 2. udgave Maj 2002 Skatteberegningsreglerne for personer

Læs mere

Det danske pensionssystem. - internationalt anerkendt, men ikke problemfrit

Det danske pensionssystem. - internationalt anerkendt, men ikke problemfrit Det danske pensionssystem - internationalt anerkendt, men ikke problemfrit Januar 215 1 Det danske pensionssystem internationalt anerkendt, men ikke problemfrit Det danske pensionssystem bliver fremhævet

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse 2 Indledning:... 4 3 Problemafsnit... 5 3.1 Problemformulering:... 5 3.2 Afgrænsning:... 5 3.3 Metode:... 6 4 Pension... 6 4.1 Livsløbsfaser:... 7 4.1.1 Behov i de forskellige livsløbsfaser:...

Læs mere

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat CBS Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat Philip Dalsgaard Jefting Afgangsprojekt HD(R) 12. maj 2014 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 6 1.1 Problemformulering...

Læs mere

DET RADIKALE VENSTRES FOLKETINGSGRUPPE SEPTEMBER 2003. Hvis vi havde. mandater...

DET RADIKALE VENSTRES FOLKETINGSGRUPPE SEPTEMBER 2003. Hvis vi havde. mandater... DET RADIKALE VENSTRES FOLKETINGSGRUPPE SEPTEMBER 2003 0 Hvis vi havde mandater... Det Radikale udspil til finanslov for 2004 INDLEDNING: VILJE TIL REFORM 3 KAPITEL 1: HVIS VI HAVDE 90 MANDATER 4 1.1 ALLE

Læs mere

2 DK+ spillet 33 2.1 Sådan bruges DK+ spilet 35 2.2 Funktioner i DK+ spillet 39

2 DK+ spillet 33 2.1 Sådan bruges DK+ spilet 35 2.2 Funktioner i DK+ spillet 39 DK+ spillet Version 15 Indhold side 1 Grundlæggende nationaløkonomi 5 1.1 Forord 7 1.2 Hovedbegreber i samfundsøkonomi 9 1.3 Kredsløbet 13 1.4 Økonomiske problemer 17 1.5 Økonomisk politik 21 1.6 DK+ spillet

Læs mere

DANSKERNE OG DET SORTE ARBEJDE

DANSKERNE OG DET SORTE ARBEJDE DANSKERNE OG DET SORTE ARBEJDE C DANSKERNE OG DET SORTE ARBEJDE Rockwool Fondens Forskningsenhed og Syddansk Universitetsforlag 2010 Grafisk tilrettelæggelse: Kim Lykke / L7 Tryk: Special-Trykkeriet Viborg

Læs mere

Skat Samfundet Danmark / Sort arbejde Skat i årets løb / Grønne afgifter Din skat og SU / Operation Snyltetryne Undgå gæld / Din lønseddel

Skat Samfundet Danmark / Sort arbejde Skat i årets løb / Grønne afgifter Din skat og SU / Operation Snyltetryne Undgå gæld / Din lønseddel Skat for Unge Samfundet Danmark / Sort arbejde Skat i årets løb / Grønne afgifter Din skat og SU / Operation Snyltetryne Undgå gæld / Din lønseddel 2010 2 Skat for Unge Vi har lavet dette hæfte til dig,

Læs mere

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene?

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Jan Rose Skaksen, Økonomisk Institut, CBS Jens Sand Kirk, DREAM Peter Stephensen, DREAM 1. Introduktion Danmark har

Læs mere

Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed

Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed HD(R) Hovedopgave forår 2013 CBS Claus Dahlgaard Vejleder: Marianne Mikkelsen Indhold 1 Indledning...

Læs mere

Investeringer i tidlige sociale indsatser

Investeringer i tidlige sociale indsatser Investeringer i tidlige sociale indsatser - samfundsøkonomiske beregninger af indsatser i forhold til udsatte børn og unge November 2010 Henning Hansen, Niels Rasmussen og Finn Kenneth Hansen CASA Investeringer

Læs mere

Mod nye mål Danmark 2015

Mod nye mål Danmark 2015 Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst August 27 Regeringen Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst Publikationen kan bestilles eller

Læs mere

Finansudvalget 2013-14 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 246 Offentligt

Finansudvalget 2013-14 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 246 Offentligt Finansudvalget 2013-14 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 246 Offentligt Folketingets Finansudvalg Finansministeren Christiansborg 27. januar 2015 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 246 (Alm. del)

Læs mere

Styr på dine penge ÅOP SKAT LØN

Styr på dine penge ÅOP SKAT LØN Styr på dine penge ÅOP SKAT LØN Styr på dine penge Styr på dine Penge er udviklet til brug under Pengeugen. Formålet med Pengeugen er at lære eleverne i de ældste klasser om penge og privatøkonomi. Pengeugen

Læs mere

Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser

Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser ROCKWOOL FONDENS FORSKNINGSENHED ARBEJDSPAPIR 30 Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser Marie Louise Schultz-Nielsen og Torben Tranæs KØBENHAVN 2014 Rockwool Fondens Forskningsenhed

Læs mere

En ny kurs til en ny tid

En ny kurs til en ny tid SFU S ØKONOMISKE PAPIR En ny kurs til en ny tid - - - Vedtaget på landsmødet 2009 - - - 0.0 Indledning Selvom samfundets økonomi af mange betragtes som en flyvsk og uhåndterlig størrelse, er dette ikke

Læs mere

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN Januar 2011 ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN

Læs mere

Økonomisk udvikling og det kommunale finansieringssystem Februar 2014

Økonomisk udvikling og det kommunale finansieringssystem Februar 2014 Økonomisk udvikling og det kommunale finansieringssystem Februar 2014 Økonomi- og indenrigsministeriets Finansieringsudvalg Økonomisk udvikling og det kommunale finansieringssystem Februar 2014 Økonomi-

Læs mere

Aftale om genopretning af dansk økonomi Maj 2010 1

Aftale om genopretning af dansk økonomi Maj 2010 1 Aftale om genopretning af dansk økonomi Maj 2010 1 2 Aftale om genopretning af dansk økonomi Maj 2010 Aftale om genopretning af dansk økonomi Danmark er nu kommet fri af den nedgang, som fulgte efter finanskrisen

Læs mere

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 15. udgave Danske Seniorer

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 15. udgave Danske Seniorer Pensionist eller Efterlønsmodtager 2014 Nogle vigtige oplysninger 15. udgave Danske Seniorer Udgiver: Danske Seniorer Griffenfeldsgade 58 2200 København N Tlf.: 35 37 24 22 Mail: info@danske-seniorer.dk

Læs mere

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ SØ SA Velfærdsstaten Af: AA, NN KK JJ Indholdsfortegnelse Kildeliste... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt omfordeling?... 2 Hovedspørgsmål... 2 Partiernes prioriteter... 2

Læs mere

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15 Snart på pension? Snart på pension? 3 Planlæg din tilbagetrækning 4 Brug pensionsoverblikket 8 Offentlige ydelser i samspil med pension Mere information 15 10 Snart på pension? Måske er du allerede i gang

Læs mere

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter.

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter. Socialt opslagsværk Opslagsværket er til dig, som ønsker at vide mere om, hvilke støttemuligheder der findes, når man har følger efter en hjerneskade eller er pårørende. Vi har lagt vægt på at give en

Læs mere

det handler om Velstand og velfærd slutrapport

det handler om Velstand og velfærd slutrapport det handler om Velstand og velfærd slutrapport Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

Pensionsrådgivning i et dansk pengeinstitut

Pensionsrådgivning i et dansk pengeinstitut Pensionsrådgivning i et dansk pengeinstitut Afgangsprojekt i akademiuddannelsen i finansielrådgivning University College Nordjylland aflevering 26. maj 2014 Vejleder: Ejner Munk Svendsen Udarbejdet af

Læs mere

Der er ca. NRQWDQWKM OSVIDPLOLHU med børn, hvor begge har modtaget hjælp i mindst 10 måneder. Regeringen har givet indtryk af, at tallet var højere.

Der er ca. NRQWDQWKM OSVIDPLOLHU med børn, hvor begge har modtaget hjælp i mindst 10 måneder. Regeringen har givet indtryk af, at tallet var højere. SAMFUNDSNOTAT Sagsnr. 14.2-2-73 Den 25. juli 22 'HODQJYDULJHNRQWDQWKM OSVPRGWDJHUH 6DPPHQIDWQLQJ Først påstod integrationsministeren, at indvandrere på kontanthjælp ikke fik noget ud af at arbejde, og

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere