STATSAUTORISERET SIDE REVISIONSAKTIESELSKAB

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STATSAUTORISERET SIDE 2 3 4 REVISIONSAKTIESELSKAB"

Transkript

1 Revisorposten_3_05_ANDRE 30/08/05 14:15 Side 80 S T AT S A U T O R I S E R E D E R E V I S O R E R REVISOR POSTEN SIDE 2 Selskabsskat og sambeskatning SIDE 3 Revisors erhvervsjuridiske ydelser STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB SIDE 4 Aktieløn SIDE 6 KARLSLUNDE Metalgangen 9-11 A 2690 Karlslunde Tlf Fax SIDE 7 SORØ Storgade Sorø Tlf Fax Hvorfor er det så svært? Risikoafdækning mv. Tyskland EU-Pakken, fortsættelse fra forrige nummer SIDE 8 Vi noterer at Sort

2 2 28% selskabsskat og nye regler om sambeskatning i koncerner SELSKABSSKATTEN ER NEDSAT TIL 28% Selskabsskatten er nedsat fra 30% til 28%. Tilsvarende er virksomhedsskatten for selvstændigt erhvervsdrivende i virksomhedsordningen nedsat til 28%. Nedsættelsen gælder fra og med indkomståret Det skattemæssige nytår er ikke den 31/12, men derimod den 31/3. Nedsættelsen af skatten til 28% gælder derfor for indkomstår, der slutter 1/ eller senere. NYE SAMBESKATNINGSREG- LER FOR KONCERNER Formålet med at sambeskatte selskaber Den fulde indkomst i de enkelte sambeskattede selskaber indgår i sambeskat- er, at underskud i det ene selskab kan udnyttes ved modregning i overskud i ningsindkomsten uanset om en del et andet selskab. Derved sparer og/eller af aktierne i det enkelte selskab ejes af udskyder koncernen skat. aktionærer uden for koncernen. Før var sambeskatning en valgfri I eksemplet i figuren indgår således mulighed for koncernen, hvis der var hele underskuddet i I Holding ApS og 100% ejerskab til datterselskabet i hele hele overskuddet i Virksomhed A/S i indkomståret, og diverse andre betingelser var opfyldte. Holding ApS ejer 45% af aktierne i Virk- sambeskatningsindkomsten, selvom II Nu er reglerne vendt på hovedet, og somhed A/S. sambeskatning er nu obligatorisk for alle Det er kun selskabernes indkomst i danske selskaber mv. i koncernen. Alle den periode, hvor selskaberne indgår i tidligere kendte betingelser er samtidig ophævet. De nye regler om sambeskatning gælder fra og med indkomstår, der påbegyndes den 15/ eller senere. HVILKE SELSKABER SKAL SAMBESKATTES? Alle danske selskaber mv., der indgår i samme koncern, skal sambeskattes. To selskaber anses for at indgå i samme koncern, hvis selskaberne enten kontrollerer hinanden eller er kontrolleret af samme moderselskab, fond mv. Kontrollen og ikke ejerandelen er det afgørende. Kontrol er primært at besidde flertallet af stemmerne i et selskab eller retten til at udpege flertallet i selskabets bestyrelse. Eksempel 1: Et dansk selskab kontrollerer to andre danske selskaber => Alle tre ningsindkomsten. Overskud og under- koncernen, der skal indgå i sambeskat- danske selskaber skal sambeskattes. skud i et selskab skal således indgå i Eksempel 2: Et svensk selskab kontrollerer to danske selskaber og et tysk og med den dag, hvor koncernen køber koncernens sambeskatningsindkomst fra selskab => De to danske selskaber skal selskabet (dvs. opnår kontrollen), til og sambeskattes. med den dag, hvor koncernen sælger Eksempel 3: En fysisk person kontrollerer direkte to danske selskaber => De to Der er i øvrigt nu krav om, at alle selskabet igen (dvs. afgiver kontrollen). danske selskaber skal IKKE sambeskattes, da det ikke er et selskab mv., der har samme indkomstår. danske selskaber i koncernen skal have kontrollen. HVORDAN OPGØRES SAMBE- SKATNINGSINDKOMSTEN? I HOLDING APS Underskud lig renteudgifter HVEM SKAL BETALE SKATTEN? Det øverste danske moderselskab udpeges som administrationsselskab, som står for afregning af alle skatter til skattemyndighederne. Men hvert enkelt koncernselskab skal selv bære dets egen skatteudgift. Det enkelte selskab skal derfor betale sin skat til koncernens administrationsselskab, der så afregner til skattemyndighederne. Dette gælder såvel de halvårlige acontoskatter som efterfølgende restskat eller overskydende skat. Hvis et selskab har overskud og dermed udnytter underskud i et andet sel- Fuldt fradrag for holdingselskabets renteudgifter i virksomhedens overskud Ring betyder sambeskatning I 100% 100% 55% aktier 55% stemmer VIRKSOMHED A/S Driftsoverskud II II HOLDING APS Overskud lig formueafkast 45% aktier 45% stemmer

3 skab i sambeskatningen, skal selskabet alligevel betale skat af sit fulde overskud. Betaling sker til administrationsselskabet, der herefter afregner skatten af underskuddet til det selskab, hvis underskud er udnyttet. I eksemplet med I Holding ApS havner den økonomiske fordel ved modregning af selskabets renteudgifter i Virksomhed A/S driftsoverskud således som en skatteindtægt hos I Holding ApS. HVEM HÆFTER FOR SKATTEN? De nye regler er lempet væsentligt i forhold til før, hvor selskaberne i sambeskatningen hæftede solidarisk for skatten af sambeskatningsindkomsten. Det enkelte koncernselskab hæfter således nu alene for betaling af sin egen skat. Og når selskabet har betalt skatten til administrationsselskabet, ophører selskabets hæftelse, idet hæftelsen herefter overgår til administrationsselskabet. SELSKABERS OVERSKUD AF VIRKSOMHED I UDLANDET ER NU SKATTEFRI I DAN- MARK Hidtil har et dansk selskab lige som en fysisk person været skattepligtigt af sine indtægter, uanset hvor fra i verden de hidrører. Dette princip er nu forladt, for så vidt angår selskaber. Et dansk selskab er således nu som overvejende hovedregel skattefri i Danmark af overskud fra filialer eller fast ejendom i udlandet. Der skal herefter alene betales skat til det land, hvor filialen eller ejendommen er beliggende. INTERNATIONAL SAMBE- SKATNING MED SELSKABER, FILIALER OG FAST EJENDOM I UDLANDET En koncern har efter eget valg mulighed for at udvide sambeskatningen til at omfatte koncernens selskaber mv. i udlandet efter princippet: Alt eller intet. Hvis koncernen vælger international sambeskatning, skal sambeskatningen derfor omfatte samtlige koncernens selskaber i udlandet og tillige udenlandske filialer og ejendomme. Hele koncernens indkomst skal i så fald beskattes i Danmark, idet der gives lempelse for skat betalt til udlandet. Den danske sambeskatning skal ikke blot omfatte de danske selskabers udenlandske datterselskaber mv., men også det danske selskabs ultimative udenlandske moderselskab og alle andre selskaber, som dette kontrollerer. Valg af international sambeskatning er som udgangspunkt bindende i 10 år. Som følge af alt-ellerintet-princippet er det ikke som før muligt kun at medtage de underskudsgivende udenlandske selskaber i sambeskatningen. De tidligere meget komplicerede antimisbrugsregler om genbeskatning af udenlandske underskud har derfor kunnet erstattes af langt enklere regler. For de koncerner, der fravælger international sambeskatning, er indført ganske lempelige overgangsregler. Jan Hald Pedersen Statsautoriseret revisor 3 Revisors erhvervsjuridiske ydelser Med virkning fra 1. september 2003 blev de strenge begrænsninger på, hvilke ydelser revisor må levere, ophævet. En af de nye muligheder revisor har, er at tilbyde erhvervsjuridiske ydelser, altså ydelser, som klienten tidligere har måttet søge hos en advokat. Det gælder naturligvis fortsat, at revisor kun må udføre arbejde, som han har forstand på. Da kun ganske få revisorer har suppleret revisoruddannelsen med en juridisk grad, vil der ikke være grund til at tro, at revisor vil kaste sig over komplicerede juridiske problemstillinger og dermed være en egentlig konkurrent til advokaterne. Igennem sin uddannelse og sit daglige virke har revisor imidlertid et omfattende kendskab til juridiske problemstillinger, og mange af de opgaver, som i praksis løses af en advokatsekretær, vil revisor lige så godt kunne løse. I store virksomheder, hvor der løbende er tilknyttet både revisor og advokat, vil der næppe ske nogen ændring. Imidlertid er der mange små og mellemstore virksomheder, som kun en enkelt eller få gange, i den tid de har eksisteret, har haft behov for en advokat, og som følge heraf kender de ikke en advokat. I den situation er det naturligt, at klienten beder revisor udføre ukomplicerede juridiske opgaver. I visse egne af landet findes der kun ganske få egnede erhvervsadvokater. I den situation vil en virksomhedsejer ofte føle det naturligt at søge hjælp hos sin revisor om spørgsmål, der ligger uden for det, en revisor primært er uddannet til. Nu kan det jo være svært på forhånd at gennemskue om en sag, der umiddel-

4 4 bart ser ukompliceret ud, senere i forlø- Dirigentrollen på generalforsamlinger, standardudgaver forefindes jo allerede bet udvikler sig til noget mere komplice- hvor der ikke er udsigt til konflikter på internettet på advokatkontorernes ret, og derfor bør revisor nøje overveje, Ukomplicerede vedtægtsændringer hjemmesider. hvilke erhvervsjuridiske ydelser han vil og anmeldelse heraf Når der nu er mulighed for, at revisor tilbyde sine klienter. Udfærdigelse af forretningsordner udvider sit forretningsområde, og når Som nævnt må revisor kun udføre i de selskaber, hvor en sådan aldrig klienten ved, at revisor i praksis kan arbejde, som han er kompetent til. bruges i prak sis som følge af ejer/ levere visse juridiske ydelser, vil det Herudover bør revi sor nøje overveje, ledelsesforhold, men kun eksisterer, være mærkeligt, om ikke re visor griber om den erhvervsjuridiske opgave han fordi det er et lov krav. denne chance. Det må derfor formodes anmodes om at løse, indeholder et kon- at mange, især yngre, revisorer vil sup- fliktpotentiale. Er der tale om en virk- Herudover kunne man forudsat revi- plere deres revisoruddannelse med en somhed med kun en ejer, er risikoen for sor har den fornødne efteruddannelse formel juridisk eksamen som cand. jur. kon flikt naturligvis mindre, end hvis der forestille sig, at skødeskrivning ved eller cand. merc. jur., hvorved grænsen er flere ejere. I sidstnævnte situation bør forældrekøb af lejligheder, udfærdigelse mellem revisors og advokaters virke bli- revisor ikke påtage sig erhvervsjuridiske af ukomplicerede ansæt telseskontrakter, ver mere diffus, end den er i dag. opgaver. Det, de fleste revisorer må formodes at kunne påtage sig, er eksempelvis: simple testamenter, simple lejekontrakter etc. bliver en naturlig del af revisors fremtidige virke. Nævnte dokumenter i Finn Elkjær Statsautoriseret revisor Aktieløn INDLEDNING options- eller warrantordninger, der Beskatning af medarbejderen Den 22. maj 2003 vedtog Folketinget ikke opfylder betingelserne i 28, vil Beskatningstidspunktet for optioner og L 67 (lov nr. 394 af 28. maj 2003) om beskatning af optioner og warranter på warranter omfattet af ligningsloven beskatning af aktieløn 1. I bemærkninger- retserhvervelsestidspunktet ikke blive 28 er udskudt til udnyttelsestidspunktet. ne til lovforslaget fremgår det, at formå- behandlet her. Værdien, som medarbejderen let med lovforslaget er at forbedre vilkårene for udbredelsen af aktier, optioner LIGNINGSLOVENS 28 beskattes af, opgøres som forskellen mellem aktiernes handelsværdi på og warranter som aflønningsform. Udgangspunktet er, at optioner og war- udnyttelsestids punktet og optionens/ Reglerne har ændret beskatningen af ranter beskattes efter ligningslovens 28. warrantens udnyttelseskurs. aktieløn væsentligt, idet det er muligt helt at undgå lønbeskatning af medarbejderen, samtidig med at medarbejderens beskatning kan udskydes til det Warranter og optioner tidspunkt, hvor aktierne sælges. I det følgende beskrives reglerne i hovedtræk. Markedsværdi Kursudvikling OVERSIGT Beskatningen af individuelle optionsog warrantordninger kan opdeles i tre grupper: Aktieavance Beskatning på udnyttelsestidspunktet efter ligningslovens 28, eller Beskatning ved salg af aktierne som aktieavance efter ligningslovens 7 H Beskatning af optioner og warranter på retserhvervelsestidspunktet. Udnyttelseskurs Personlig indkomst Anskaffelsessum Beskatningen af optioner og warranter udløses kun på retserhvervelsestidspunktet, hvis betingelserne for at være omfattet af ligningslovens 7 H eller 28 ikke er opfyldt. Da det er de færreste Tildeling Retserhvervelse Udnyttelse/salg Salg aktier Aktiers ejertid optioner Aktiers ejertid warranter Figur 1. Tid

5 Optioner og warranter LL 7 H Markedsværdi Kursudvikling være opfyldt, for at optioner og warranter kan beskattes efter ligningslovens 7 H. Betingelserne, der skal opfyldes, er bl.a.: 5 Udnyttelseskurs Tildeling Retserhvervelse Udnyttelse Salg aktier Ejertid hvis optioner Aktieavance Tid Der skal være tildelt aktier, optioner eller warranter Hvis favørelementet for warranter og optioner overstiger 15% på aftaletidspunktet, kan aktieløn til en værdi af maksimalt 10% af medarbejderens årsløn blive omfattet af 7 H Personen skal være ansat Medarbejderen og arbejdsgiverselskabet skal indgå en aftale Advokat/revisor skal attestere, at betingelserne er opfyldte Optioner eller warranter må ikke kunne overdrages. Ejertid hvis warranter Figur 2. Værdien beskattes som personlig indkomst, Medarbejderen og der skal betales arbejdsmar- I al sin enkelhed beskattes medarbej- kedsbidrag. Beskatningen kan illustreres derens gevinst ved optioner, warranter som i figur 1. og aktier først på det tidspunkt, hvor medarbejderen sælger de underliggende Beskatning af arbejdsgiveren aktier. Gevinsten skal ikke beskattes som Med virkning fra den 1. juli 2003 har personlig indkomst (som løn), men skal arbejdgiverselskabet fradrag for værdien beskattes som ved almindeligt aktiesalg. af optioner og warranter på udnyttelsestidspunktet. Det vil sige, at gevinsten som udgangs- Fradragsværdien modsvarer punkt beskattes som kapitalindkomst således værdien, som medarbejderen ved salg af aktier ejet i mindre end tre år beskattes af. og som aktieindkomst, hvis aktierne har LIGNINGSLOVENS 7 H Efter ligningslovens 7 H er det muligt at udskyde medarbejderens beskatning til det tidspunkt, hvor aktierne sælges, samtidig med at selskabet ikke har fradrag for aktielønnen. En række betingelser skal opfyldes, for at aktielønnen bliver beskattet efter ligningslovens 7 H. været ejet i mindst tre år. Beskatningen kan illustreres som i figur 2. Arbejdsgiveren Prisen for, at medarbejderen undgår lønbeskatning, er, at arbejdsgiverselskabet ikke har fradrag for den modsvarende udgift. Betingelser Der er en række betingelser, der skal KONKLUSION De nye regler i ligningslovens 7 H er attraktive for dansk erhvervsliv og er fuldt konkurrencedygtige med reglerne i udlandet. Samtidig er reglerne fleksible, idet medarbejder og arbejdsgiver nu kan vælge, om optioner og warranter skal beskattes på udnyttelsestidspunktet eller på salgstidspunktet for aktierne. Med loven har regeringen nået målet om at forbedre vilkårene for udbredelsen af aktier, optioner og warranter som aflønningsform. Note 1. Forslaget blev fremsat den 22. maj 2002 som L 206 med henblik på genfremsættelse i efteråret Der skete kun få ændringer fra L 206 til L 67. Erik Banner-Voigt, cand.merc.jur. Skattekonsulent Rettelse til Pensioner giver fradrag i efterlønnen I forrige nummer af RevisorPosten 2/2005 var der desværre en fejl i artiklen om Pensioner giver fradrag i efterlønnen under afsnittet Undgå fradrag for pensioner. I andet afsnit skulle der blot stå: I store træk bortfalder alle pensioner på nær helt eller delvist arbejdsgiverindbetalte pensioner med løbende udbetaling i efterlønsperioden. Anden del af afsnittet skulle ikke have være medtaget, idet alle privatindbetalte pensioner samt helt eller delvist arbejdsgiverbetalte pensioner, der ikke kommer til løbende udbetaling i efterlønsperioden, IKKE medfører fradrag heller ikke selvom der er tale om en udsat pension. Jørgen Andersen, Fuldmægtig, DANA, De selvstændiges A-kasse

6 6 Hvorfor er det så svært? For nylig skulle jeg assistere med regnskabsaflæggelse for en ny klient, der tidligere var lønmodtager, men har påbegyndt selvstændig virksomhed i Klienten har valgt at koncentrere sig om det, han har forstand på, og ladet revisor tage sig af bogføring og regnskabsaflæggelsen. Som sædvanlig blev regnskabet sendt til klienten i udkast med forslag om et møde, hvor vi kunne gennemgå tingene. Klienten var tydeligt imponeret/overrasket over, at regnskabet for hans relativt beskedne virksomhed fyldte 21 sider. Regnskabet har næppe den store interesse for andre end ham selv, hvorfor vi bevidst havde søgt at koge regnskabet ned til det mindst mulige. Vi måtte desværre meddele klienten, at det med den nugældende lovgivning faktisk ikke kan gøres kortere. Det undrer både den omtalte klient og mange andre. Jeg vil derfor nedenfor prøve at forklare, hvorfor det skal være så svært. Skattemyndighederne stiller en række krav til detaljeringsgrad, specifikationer og oplysninger. Specielt hvis man aflægger regnskab under virksomhedsordningen, bliver dette let omfattende. Årsregnskabsloven stiller andre, men også omfattende krav, selv til de virksomheder der er i den laveste kategori, de såkaldte klasse A-virksomheder. Endelig føler revisionsvirksomheden, der påtager sig regnskabsassistance, et vist behov for at forsyne klienten med relevant information, ud over hvad der er lovkrævet. Alt i alt løber det så op i sideantal, og vil i den pågældende situation se ud, som det fremgår af nedenstående skema. Så svært er det blevet. Reelt var klienten kun interesseret i ca. halvdelen af siderne, men det er der desværre ikke noget at gøre ved. I mange år har vi talt om det papirløse samfund, og i mange år har politikerne talt om forenkling. Vi må nok konstatere, at den stigende internationalisering, med påvirkning fra USA og EU, kombineret med at man rent teknisk kan håndtere kompliceret lovgivning, gør, at en forenkling har lange udsigter. Forside 1 Indholdsfortegnelse 1 Virksomhedsoplysninger (ejer, aktivitet, revisor, pengeinstitut) 1 Indehaverens regnskabspåtegning 1 Revisors erklæring 1 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatatopgørelse 1 Balance 1 Konsolideringsopgørelse/formueforklaring 1 Formueopgørelse 1 Pensionsoversigt (frivillig) 1 Noter til resultatopgørelse og balance 3 Opgørelse af den skattepligtig indkomst 1 Skattemæssige specifikationer til virksomhedsskatteordningen 4 I alt 21 Finn Elkjær Statsautoriseret revisor Risikoafdækning mv. Tyskland Tyskland er Danmarks vigtigste handelspartner. Ca. 20% af den samlede danske eksport går til Tyskland. På grund af de økonomiske problemer i Tyskland og det deraf følgende stigende antal konkurser, er det nu endnu vigtigere, at danske eksportører sikrer sig i videst muligt omfang mod de dermed forbundne risici. DEBITORSIKRING I RevisorPosten 3/2004 råder advokat Jakob Østervang danske leverandører til at tegne en kreditforsikring og/eller kræve forudbetaling, kontantbetaling eller betaling via remburs ved levering inden for de danske grænser. Disse forholdsregler kan også anbefales i forbindelse med grænseoverskridende handel, da det kan være vanskeligere at vurdere udenlandske forretningspartneres soliditet. Det skal bemærkes, at kreditforsikringer til dels kun dækker soliditetsrisikoen, hvis der samtidig er aftalt et gyldigt og vidtrækkende ejendomsforbehold. Endelig er det også muligt at indgå en aftale om såkaldt ægte factoring, hvor factoringselskabet overtager insolvensrisikoen. Godt nok er de kontraktmæssige krav vedrørende kontrollen af kundens soliditet og den tilsvarende oplysningspligt over for factoringselskabet så vidtgående, at insolvensrisikoen i praksis ofte forbliver hos leverandøren. Hertil kommer, at factoringselskaberne skal godtgøres for deres ydelse. VALUTASIKRING Da den danske krone i realiteten er afhængig af euroen, er der alene en lille valutakursrisiko mellem euroen og den danske krone, som dog ikke helt kan udelukkes. Ved at indgå terminsforretninger kan eksportøren sikre sig mod restrisikoen. Udgifterne i forbindelse med denne sikring bør man drøfte med sin bankforbindelse for efterfølgende at afveje udgifterne og fordelene herved. EJENDOMSFORBEHOLD I tysk ret er mulighederne for at sikre sig via et ejendomsforbehold mere vidtrækkende end i dansk ret. Skal varerne videresælges, kræver dansk ret, at der aftales et konsignationsforhold,

7 hvilket indebærer særlige krav, før en sælger har sikkerhed. I dansk ret bortfalder ejendomsforbeholdet ved salg til erhvervsdrivende, som handler med de pågældende varer ( forhandlergrundsætningen, se RevisorPosten 3/2004). I Tyskland er det muligt og almindeligt at aftale et udvidet eller et forlænget ejendomsforbehold. Dette indebærer også en mulighed for at sikre sig i de tilfælde, hvor den tyske kunde vil videresælge varerne. Ligeledes er det muligt at sikre sig, hvis de leverede varer skal indgå i eller blandes med andre varer. Man skal være opmærksom på, at man heller ikke efter tysk ret opnår en fuldstændig sikkerhed mod kundens insolvens via et ejendomsforbehold. Det kan anbefales at foretage følgende former for sikring: Ved et forlænget ejendomsforbehold ( Verlängerter Eigentumsvorbehalt ) aftaler sælger og køber, at ejendomsforbeholdet ved dets ophør dvs. når varen indgår i en anden vare eller forarbejdes, eller når der sker videresalg erstattes af fordringen på køber. Hvis varen videresælges, skal der foreligge samtykke hertil, som kan tilbagekaldes, hvis de kontraktmæssige pligter misligholdes (som eks. manglende betaling af fakturaen). Aftale om et såkaldt kontokurantforbehold ( Kontokorrentvorbehalt ) ophører ejendomsforbeholdet ikke, når køberen har betalt for den konkrete vare, men først, når alle udestående fordringer er betalt. Betingelse: Forbeholdet skal være aftalt. Står det i salgs- og leveringsbetingelserne, skal der være henvist til dem i aftalen, og kunden skal have et eksemplar udleveret. Det sikreste er, at den tyske kunde udtrykkeligt bekræfter gyldigheden af ejendomsforbeholdet. Er det ikke muligt, er det vigtigt at henvise til ejendomsforbeholdet på ordrebekræftelsen, hvor ejendomsforbeholdet bør være optrykt eller vedlagt. Desuden bør der så vidt muligt henvises til ejendomsforbeholdet i alle eksportørens dokumenter (kataloger, prislister mv.). Det er i princippet for sent at henvise til ejendomsforbeholdet i fakturaen (dvs. efter indgåelse af aftalen), men det kan dog være vedtaget mellem parterne, hvis der er tale om langvarige forretningsforbindelser. Disse principper om inddragelse af ejendomsforbeholdet i aftalen gælder, hvis der er aftalt tysk ret. Har parterne ikke udtrykkeligt truffet aftale om lovvalget, gælder lovene på hjemstedet for den part, hvor den pågældende ydelse erlægges. Det er normalt sælgers hjemsted, således at dansk ret, som alene anerkender almindeligt ejendomsforbehold, er gældende. Det kan derfor anbefales, at i det mindste bestemmelserne om ejendomsforbehold underlægges tysk ret. Det er muligt at opdele lovvalget, således at de øvrige salgs- og leveringsbetingelser underlægges dansk ret. Hvorvidt der aftales tysk eller dansk værneting, er i hvert fald teoretisk - irrelevant for, hvilket lovvalg der anvendes, idet den tyske domstol skal anvende dansk ret, og den danske domstol skal anvende tysk ret. Det kan anbefales at aftale dansk værneting, men samtidig tage forbehold for også at kunne anlægge sag mod den tyske køber ved dennes almindelige værneting dvs. i Tyskland. ANDRE SIKKERHEDER Der findes ud over den sædvanlige sikring ved et ejendomsforbehold også andre sikringsmuligheder, såsom Sicherungsübereignung, (global-)cession, garantier osv., som dog kræver en særlig aftale og ikke uden videre kan aftales i de almindelige forretningsbetingelser. Hauke Wulf Rechtsanwalt 7 EU-Pakken fortsættelse fra forrige nummer Ændringer med betydning for selskaber Begrænset skattepligt af renter fra Danmark Et udenlandsk selskab, der modtager renter fra et koncernforbundet selskab her i landet, eller som har kursgevinst på en fordring på et koncernforbundet selskab, er begrænset skattepligtig af renterne henholdsvis kursgevinsterne. Beskatningen udgør 30%. Dette gælder dog ikke, hvis renterne ikke kan fratrækkes i debitorselskabet efter reglerne om fradragsbegrænsning af renter i koncerngæld i det land, hvor debitorselskabet er skattepligtigt. Eller hvis Danmark har fraskrevet sig beskatningen til renter i en dobbeltbeskatningsoverenskomst med det pågældende land. Der er en række yderligere undtagelser for anvendelsen af den begrænsede skattepligt. Tynd kapitalisering Efter de tidligere regler skete der en begrænsning i et selskabs rentefradrag af gæld til et udenlandsk koncernforbundet selskab, når selskabets gæld i forhold til egenkapitalen oversteg forholdet 4:1, dvs. når egenkapitalen var mindre end 20% af de samlede passiver. Begrænsningsreglen er nu udvidet til også at omfatte gæld til et dansk koncernforbundet selskab. Et dansk kreditorselskab skal som modstykke hertil ikke beskattes af renter, som ikke kan fratrækkes i debitorselskabet. Samtidig er anvendelsesområdet indskrænket og skal kun anvendes i de tilfælde, hvor den kontrollerede gæld overstiger 10. mio. kr. Ændringerne har virkning for indkomstår, der påbegyndes 1. januar 2004 og senere. Jytte Hjort, Skattekonsulent

8 8 Vi noterer at... MINDSTERENTEN Dato Diskonto Nationalbankens udlånsrente 1/1 30/ ,00% 1/7 31/ ,00% 1/1 31/ ,00% 1/1 30/ ,00% 1/7 31/ ,00% AKTUELLE DATOER 5. september 2005 Den kommune, man er tilmeldt på denne dato, er afgørende for kommuneskatteprocenten for november 2005 Betaling af moms for virksomheder med kvartalsvis afregning. Fra 9. november ,25% 3,60% Fra 1. februar ,55% Fra 9. august ,50% Fra 30. august ,45% Fra 6. december ,75% 2,95% Fra 7. marts ,50% 2,70% Fra 23. maj ,65% Fra 6. juni ,00% 2,15% SKATTEFRI KØRSELSGODTGØRELSE FOR 2005 Satserne for arbejdsgivers godtgørelse for kørsel i egen bil eller motorcykel: Kørsel til og med km. årligt 3,10 kr. pr. km. Kørsel ud over km. årligt 1,68 kr. pr. km. Godtgørelse for kørsel på egen cykel, knallert eller EU-knallert 0,40 kr. pr. km. 21. november 2005 Sidste frist for betaling af acontoskat og frivillig indbetaling for selskaber og foreninger. BEFORDRINGSFRADRAG FOR km pr. dag intet fradrag km pr. dag 1,68 kr. pr. km over 100 km pr. dag 0,84 kr. pr. km Arbejdspladsvurdering (APV) Kravene til, at der foretages arbejdspladsvurdering, der skal foretages mindst hvert tredie år, er skærpet med virkning fra 1. januar 2005, idet virksomhedens sygefravær med henblik på en vurdering af, om forhold i virksomhedens arbejdsmiljø kan medvirke til sygefraværet, skal inddrages i arbejdspladsvurderinger foretaget efter ovennævnte dato. De nærmere regler findes i lov om arbejdsmiljø samt bekendtgørelse om arbejdets udførelse. Vi henviser til Arbejdstilsynets hjemmeside www. at.dk der giver hjælp til opfyldelse af kravene samt adgang til blanketter og tjeklister mv. HUSK de nye muligheder for indbetaling på pensionsordninger Ved salg af virksomhed kan den skattemæssige fortjeneste indskydes på en pensionsordning med løbende udbetalinger. Muligheden gælder også, når virksomheden har været drevet i selskabsform, og der derfor realiseres en fortjeneste ved salg af aktier eller anparter. Det er en betingelse, at sælgeren er fyldt 55 år på salgstidspunktet, og at virksomheden har været drevet i mindst 10 år. Indskuddet fratrækkes i den skattepligtige fortjeneste og kan foretages allerede i salgsåret, hvis indskuddet til pensionsordningen foretages senest den 1. juli i det efterfølgende år. Se de nærmere regler i RevisorPosten 3/2003. Selvstændigt erhvervsdrivende kan indskyde op til 30% af årets overskud uden at forpligte sig til fremtidige indbetalinger. Se beskrivelsen af reglerne i RevisorPosten 3/2004. Jytte Hjorth Skattekonsulent Ansvarshavende redaktør: Statsautoriseret revisor Niels Lynge Pedersen Redaktion: Statsautoriseret revisor Finn Steen Christensen Statsautoriseret revisor Finn Elkjær Statsautoriseret revisor Jørgen C.S. Jacobsen Statsautoriseret revisor Henning Kjeldsen Statsautoriseret revisor Svend Therchilsen Redaktører: Majbritt Cordt og Birgitte Strange Produktion/Sats: Forlaget Thomson A/S Tegninger: Kim Broström Tryk: Silkeborg Bogtryk ISSN nr.: Redaktion afsluttet d. 1. august 2005

REVISOR POSTEN STATSAUTORISEREDE REVISORER. SIDE 2 Ændringer i ansættelseskontrakter pr. 1. januar. SIDE 3 Beskatning af firmaudflugt/-rejse

REVISOR POSTEN STATSAUTORISEREDE REVISORER. SIDE 2 Ændringer i ansættelseskontrakter pr. 1. januar. SIDE 3 Beskatning af firmaudflugt/-rejse STATSAUTORISEREDE REVISORER REVISOR POSTEN 1 2008 SIDE 2 Ændringer i ansættelseskontrakter pr. 1. januar 2008 SIDE 3 Beskatning af firmaudflugt/-rejse SIDE 4 Holdingselskaber fordele og ulemper SIDE 5

Læs mere

REVISOR POSTEN. SIDE 2 Momslovens nye krav til momsfakturaer. SIDE 3 Modernisering af administrationen af udbytteskat. SIDE 4 e-faktura er klar nu!

REVISOR POSTEN. SIDE 2 Momslovens nye krav til momsfakturaer. SIDE 3 Modernisering af administrationen af udbytteskat. SIDE 4 e-faktura er klar nu! STATSAUTORISEREDE REVISORER REVISOR POSTEN SIDE 2 Momslovens nye krav til momsfakturaer SIDE 3 Modernisering af administrationen af udbytteskat SIDE 4 e-faktura er klar nu! SIDE 5 Moms- og afgiftsgennemgang

Læs mere

Få overblik over de nye faktureringsregler. Efterløn ved udlejning af ejendomme. Regler for solenergi, reformen for solcelleanlæg

Få overblik over de nye faktureringsregler. Efterløn ved udlejning af ejendomme. Regler for solenergi, reformen for solcelleanlæg 1-2013 6 4 Når et medlem af en a-kasse driver virksomhed fra en ejendom, som medlemmet selv ejer, er det vigtigt at vide, hvad der skal ske med ejendommen for at få efterløn. Få overblik over de nye faktureringsregler

Læs mere

Hvis dette er fakta...

Hvis dette er fakta... M a r t s 2 0 0 1 Hvis dette er fakta... INDHOLD: Selvangivelsen 2000... 2-4 Forslag til ny årsregnskabslov... 5-6 Bliver parcelhusreglen overfortolket?... 6-7 - det bemærkes... 8 Det er klart, at vi bestræber

Læs mere

Aktieløn - netop nu. Adjungeret professor Søren Rasmussen

Aktieløn - netop nu. Adjungeret professor Søren Rasmussen Aktieløn - netop nu af Adjungeret professor Søren Rasmussen 1. Indledning Skatten er et centralt element ved indførelse af aktieløn. I december 2000 vedtog Folketinget lovforslag nr. L 37 (lov nr. 1286)

Læs mere

RevisorPosten. KRESTON DANMARK SIDE 3 Mulighederne for at skaffe finansiering via den nye selskabslov

RevisorPosten. KRESTON DANMARK SIDE 3 Mulighederne for at skaffe finansiering via den nye selskabslov RevisorPosten 4 2013 SIDE 2 Det konstruktive alternativ: Samlevende ugifte personers skattemæssige udfordringer KRESTON DANMARK SIDE 3 Mulighederne for at skaffe finansiering via den nye selskabslov SIDE

Læs mere

Ole Vestergaard Statsautoriserede revisorer

Ole Vestergaard Statsautoriserede revisorer 4-2012 4 7 Rent sikkerhedsmæssigt repræsenterer smartphones en stor udfordring, når medarbejderne siger op eller bliver fyret. Aldersdiskrimination ved afskedigelse Momsfradrag i holdingselskaber Virksomheder,

Læs mere

statsautoriserede revisorer 2-2011

statsautoriserede revisorer 2-2011 statsautoriserede revisorer 2-2011 Moms ved salg af byggegrunde fra 2011 2 Ændringer i konkursloven. Nye regler om rekonstruktion og afskaffelse af betalingsstandsning 3 Hvorfor skal man oprette testamente?

Læs mere

Nye administrative bøder. Vækstkapital til SMV er. Registrering af ihændehaveraktier. Sygdom under ferie

Nye administrative bøder. Vækstkapital til SMV er. Registrering af ihændehaveraktier. Sygdom under ferie 3-2012 5 7 Momsregistrerede virksomheder kan i et vist omfang få godtgjort vand- og elafgifter Nye administrative bøder Siden 1. maj 2012 har medarbejdere haft ret til erstatningsferie efter de 5 første

Læs mere

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Cand.merc.aud.-studiet Aalborg Universitet Kandidatafhandling Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Reglernes anvendelighed og muligheder i praksis Forfattere: Vejleder: Chris Bay Bindslev Henrik

Læs mere

Kundeinformation august 2003

Kundeinformation august 2003 Kundeinformation august 2003 Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk FORORD Tillykke med 100 års dagen! Den

Læs mere

Det sker digitalt fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, og derfor behøver oplysninger fra årsrapporten. fremgå af skatteregnskabet.

Det sker digitalt fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, og derfor behøver oplysninger fra årsrapporten. fremgå af skatteregnskabet. NYT FRA ND REVISION NR. 1 2006 Årsrapporten er en del af det skattemæssige årsregnskab, så snart årsrapporten er indsendt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Selskaber behøver derfor ikke at indsende årsrapporten

Læs mere

statsautoriseret revisionsinteressentskab

statsautoriseret revisionsinteressentskab statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: danmark@ecovis.com www.ecovis.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Hvordan får jeg sparet nok op? 4. kvartal 2012 De

Læs mere

Posten. Pension i pengeinstitut eller pensionsselskab hvad er forskellen? Lean har skabt markante forbedringer i små og mellemstore virksomheder

Posten. Pension i pengeinstitut eller pensionsselskab hvad er forskellen? Lean har skabt markante forbedringer i små og mellemstore virksomheder Statsautoriserede Revisorer Revisor Posten 2 2008 SIDE 2 Pension i pengeinstitut eller pensionsselskab hvad er forskellen? SIDE 3 Lean har skabt markante forbedringer i små og mellemstore virksomheder

Læs mere

Skattefri virksomhedsomdannelse

Skattefri virksomhedsomdannelse Skattefri virksomhedsomdannelse Analyse af en færdig omdannet virksomhed Copenhagen Business School, HD(R) Vejleder: Henrik Kofod Dich Udarbejdet af: Limin K. Lauridsen Table of Contents 1. Indledning...

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 FORORD Denne publikation beskriver reglerne om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse, der er gældende fra 1. januar 2013. Det er vigtigt at bemærke,

Læs mere

RevisorInformerer. Dyrt at indberette forkert og for sent til SKAT. Kundemagasin fra din revisor. 3. kvartal 2012

RevisorInformerer. Dyrt at indberette forkert og for sent til SKAT. Kundemagasin fra din revisor. 3. kvartal 2012 statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: danmark@ecovis.com www.ecovis.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor 3. kvartal 2012 Siden den 1. juli 2012 har SKAT

Læs mere

RevisorInformerer. Mindre bøvl

RevisorInformerer. Mindre bøvl PLAN REVISION Købmagergade 14 4700 Næstved Telefon: 55 77 03 17 Telefax: 55 77 53 17 mail@planrevision.dk www.planrevision.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Mindre bøvl - Lovforslag om

Læs mere

Danske Revisorer. Nr. 3. 37. Årgang September 2010

Danske Revisorer. Nr. 3. 37. Årgang September 2010 Danske Revisorer Nr. 3 37. Årgang September 2010 KURSER 2010 Arvelov og dødsbobeskatning Mandag den 25. Oktober 2010 Comwell, Roskilde Tirsdag den 26. Oktober 2010 Centerbakken Kursus- og konferencecenter,

Læs mere

skat for selvstændige

skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige er relevant for alle, der driver selvstændig virksomhed. Her får læseren et overblik over de grundlæggende skatteregler, beregningen af indkomstskatten

Læs mere

direktør for 1 krone?

direktør for 1 krone? 3. KVARTAL 2013 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Er der fradrag, når jeg er sponsor for min datters rideklub? Direktør Tommy Rasmussen fra Feiyue Group Europe fortæller, at hans virksomhed har haft bedre mulighed

Læs mere

statsautoriserede revisorer 1-2010

statsautoriserede revisorer 1-2010 statsautoriserede revisorer 1-2010 Nye regler for pension i 2010 2 Øget mulighed for at finansiere vækst og eksport 3 Digital tinglysning en verdensnyhed i Danmark 4 Ledelsesmodeller i selskaber nye muligheder

Læs mere

De lyse nætters tid. Vanen tro kan overskriften til FACIT relateres til indholdet af bladet - og til de skiftende tider uden for vore vinduer.

De lyse nætters tid. Vanen tro kan overskriften til FACIT relateres til indholdet af bladet - og til de skiftende tider uden for vore vinduer. De lyse nætters tid INDHOLD: Generationsskifte... 2-3 Konkurrenceevnepakken... 4 Parcelhusreglen er til debat igen... 5 Ansættelsesbeviser... 5 Omkostningsdækning i skattesager... 6 Nye regler for ejendomsværdiskat...

Læs mere

På vej mod egen virksomhed

På vej mod egen virksomhed På vej mod egen virksomhed Fradrag Frister Skat Registrering Regnskab Ny virksomhed med Told Skat Moms Indhold Hvornår driver du en virksomhed...6 Selvstændig eller lønmodtager...6 Erhverv eller hobby...6

Læs mere

SKATTEINFORMATION AUGUST 2012

SKATTEINFORMATION AUGUST 2012 SKATTEINFORMATION AUGUST 2012 Forord Den nye regering har iværksat et betydeligt reformarbejde for at stimulere væksten og dermed skabelsen af nye arbejdspladser. Kort før redaktionens afslutning fremkom

Læs mere

Personbiler (hvidpladebiler)

Personbiler (hvidpladebiler) Personbiler (hvidpladebiler) Skat, moms og afgifter 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og

Læs mere

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat CBS Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat Philip Dalsgaard Jefting Afgangsprojekt HD(R) 12. maj 2014 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 6 1.1 Problemformulering...

Læs mere

Danske Revisorer. Nr. 1. 37. Årgang Marts 2011

Danske Revisorer. Nr. 1. 37. Årgang Marts 2011 Danske Revisorer Nr. 1 37. Årgang Marts 2011 ERFAgrupper Foreningen Danske Revisorer Munkehatten 32 5220 Odense SØ Telefon 65 93 25 00 Telefax 65 93 25 08 Bestyrelse: Formand: Merete Leth Ulstrupvej 10

Læs mere

Generationsskifte Overdragelse af et familieejet selskab

Generationsskifte Overdragelse af et familieejet selskab Generationsskifte Overdragelse af et familieejet selskab Forfatter: Carsten Langvad Vejleder: Pernille Pless Copenhagen Business School HD(R), Regnskab og økonomistyring, maj 2011 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Danske Revisorer 3 38. årgang september 2012

Danske Revisorer 3 38. årgang september 2012 Danske Revisorer 3 38. årgang september 2012 Assistanceopgaver, muligheder og risici Torsdag den 27. september 2012 Comwell, Middelfart Underviser: Registreret revisor Bjarne Aalbæk Tilmelding senest 21.

Læs mere