STATSAUTORISERET SIDE REVISIONSAKTIESELSKAB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STATSAUTORISERET SIDE 2 3 4 REVISIONSAKTIESELSKAB"

Transkript

1 Revisorposten_3_05_ANDRE 30/08/05 14:15 Side 80 S T AT S A U T O R I S E R E D E R E V I S O R E R REVISOR POSTEN SIDE 2 Selskabsskat og sambeskatning SIDE 3 Revisors erhvervsjuridiske ydelser STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB SIDE 4 Aktieløn SIDE 6 KARLSLUNDE Metalgangen 9-11 A 2690 Karlslunde Tlf Fax SIDE 7 SORØ Storgade Sorø Tlf Fax Hvorfor er det så svært? Risikoafdækning mv. Tyskland EU-Pakken, fortsættelse fra forrige nummer SIDE 8 Vi noterer at Sort

2 2 28% selskabsskat og nye regler om sambeskatning i koncerner SELSKABSSKATTEN ER NEDSAT TIL 28% Selskabsskatten er nedsat fra 30% til 28%. Tilsvarende er virksomhedsskatten for selvstændigt erhvervsdrivende i virksomhedsordningen nedsat til 28%. Nedsættelsen gælder fra og med indkomståret Det skattemæssige nytår er ikke den 31/12, men derimod den 31/3. Nedsættelsen af skatten til 28% gælder derfor for indkomstår, der slutter 1/ eller senere. NYE SAMBESKATNINGSREG- LER FOR KONCERNER Formålet med at sambeskatte selskaber Den fulde indkomst i de enkelte sambeskattede selskaber indgår i sambeskat- er, at underskud i det ene selskab kan udnyttes ved modregning i overskud i ningsindkomsten uanset om en del et andet selskab. Derved sparer og/eller af aktierne i det enkelte selskab ejes af udskyder koncernen skat. aktionærer uden for koncernen. Før var sambeskatning en valgfri I eksemplet i figuren indgår således mulighed for koncernen, hvis der var hele underskuddet i I Holding ApS og 100% ejerskab til datterselskabet i hele hele overskuddet i Virksomhed A/S i indkomståret, og diverse andre betingelser var opfyldte. Holding ApS ejer 45% af aktierne i Virk- sambeskatningsindkomsten, selvom II Nu er reglerne vendt på hovedet, og somhed A/S. sambeskatning er nu obligatorisk for alle Det er kun selskabernes indkomst i danske selskaber mv. i koncernen. Alle den periode, hvor selskaberne indgår i tidligere kendte betingelser er samtidig ophævet. De nye regler om sambeskatning gælder fra og med indkomstår, der påbegyndes den 15/ eller senere. HVILKE SELSKABER SKAL SAMBESKATTES? Alle danske selskaber mv., der indgår i samme koncern, skal sambeskattes. To selskaber anses for at indgå i samme koncern, hvis selskaberne enten kontrollerer hinanden eller er kontrolleret af samme moderselskab, fond mv. Kontrollen og ikke ejerandelen er det afgørende. Kontrol er primært at besidde flertallet af stemmerne i et selskab eller retten til at udpege flertallet i selskabets bestyrelse. Eksempel 1: Et dansk selskab kontrollerer to andre danske selskaber => Alle tre ningsindkomsten. Overskud og under- koncernen, der skal indgå i sambeskat- danske selskaber skal sambeskattes. skud i et selskab skal således indgå i Eksempel 2: Et svensk selskab kontrollerer to danske selskaber og et tysk og med den dag, hvor koncernen køber koncernens sambeskatningsindkomst fra selskab => De to danske selskaber skal selskabet (dvs. opnår kontrollen), til og sambeskattes. med den dag, hvor koncernen sælger Eksempel 3: En fysisk person kontrollerer direkte to danske selskaber => De to Der er i øvrigt nu krav om, at alle selskabet igen (dvs. afgiver kontrollen). danske selskaber skal IKKE sambeskattes, da det ikke er et selskab mv., der har samme indkomstår. danske selskaber i koncernen skal have kontrollen. HVORDAN OPGØRES SAMBE- SKATNINGSINDKOMSTEN? I HOLDING APS Underskud lig renteudgifter HVEM SKAL BETALE SKATTEN? Det øverste danske moderselskab udpeges som administrationsselskab, som står for afregning af alle skatter til skattemyndighederne. Men hvert enkelt koncernselskab skal selv bære dets egen skatteudgift. Det enkelte selskab skal derfor betale sin skat til koncernens administrationsselskab, der så afregner til skattemyndighederne. Dette gælder såvel de halvårlige acontoskatter som efterfølgende restskat eller overskydende skat. Hvis et selskab har overskud og dermed udnytter underskud i et andet sel- Fuldt fradrag for holdingselskabets renteudgifter i virksomhedens overskud Ring betyder sambeskatning I 100% 100% 55% aktier 55% stemmer VIRKSOMHED A/S Driftsoverskud II II HOLDING APS Overskud lig formueafkast 45% aktier 45% stemmer

3 skab i sambeskatningen, skal selskabet alligevel betale skat af sit fulde overskud. Betaling sker til administrationsselskabet, der herefter afregner skatten af underskuddet til det selskab, hvis underskud er udnyttet. I eksemplet med I Holding ApS havner den økonomiske fordel ved modregning af selskabets renteudgifter i Virksomhed A/S driftsoverskud således som en skatteindtægt hos I Holding ApS. HVEM HÆFTER FOR SKATTEN? De nye regler er lempet væsentligt i forhold til før, hvor selskaberne i sambeskatningen hæftede solidarisk for skatten af sambeskatningsindkomsten. Det enkelte koncernselskab hæfter således nu alene for betaling af sin egen skat. Og når selskabet har betalt skatten til administrationsselskabet, ophører selskabets hæftelse, idet hæftelsen herefter overgår til administrationsselskabet. SELSKABERS OVERSKUD AF VIRKSOMHED I UDLANDET ER NU SKATTEFRI I DAN- MARK Hidtil har et dansk selskab lige som en fysisk person været skattepligtigt af sine indtægter, uanset hvor fra i verden de hidrører. Dette princip er nu forladt, for så vidt angår selskaber. Et dansk selskab er således nu som overvejende hovedregel skattefri i Danmark af overskud fra filialer eller fast ejendom i udlandet. Der skal herefter alene betales skat til det land, hvor filialen eller ejendommen er beliggende. INTERNATIONAL SAMBE- SKATNING MED SELSKABER, FILIALER OG FAST EJENDOM I UDLANDET En koncern har efter eget valg mulighed for at udvide sambeskatningen til at omfatte koncernens selskaber mv. i udlandet efter princippet: Alt eller intet. Hvis koncernen vælger international sambeskatning, skal sambeskatningen derfor omfatte samtlige koncernens selskaber i udlandet og tillige udenlandske filialer og ejendomme. Hele koncernens indkomst skal i så fald beskattes i Danmark, idet der gives lempelse for skat betalt til udlandet. Den danske sambeskatning skal ikke blot omfatte de danske selskabers udenlandske datterselskaber mv., men også det danske selskabs ultimative udenlandske moderselskab og alle andre selskaber, som dette kontrollerer. Valg af international sambeskatning er som udgangspunkt bindende i 10 år. Som følge af alt-ellerintet-princippet er det ikke som før muligt kun at medtage de underskudsgivende udenlandske selskaber i sambeskatningen. De tidligere meget komplicerede antimisbrugsregler om genbeskatning af udenlandske underskud har derfor kunnet erstattes af langt enklere regler. For de koncerner, der fravælger international sambeskatning, er indført ganske lempelige overgangsregler. Jan Hald Pedersen Statsautoriseret revisor 3 Revisors erhvervsjuridiske ydelser Med virkning fra 1. september 2003 blev de strenge begrænsninger på, hvilke ydelser revisor må levere, ophævet. En af de nye muligheder revisor har, er at tilbyde erhvervsjuridiske ydelser, altså ydelser, som klienten tidligere har måttet søge hos en advokat. Det gælder naturligvis fortsat, at revisor kun må udføre arbejde, som han har forstand på. Da kun ganske få revisorer har suppleret revisoruddannelsen med en juridisk grad, vil der ikke være grund til at tro, at revisor vil kaste sig over komplicerede juridiske problemstillinger og dermed være en egentlig konkurrent til advokaterne. Igennem sin uddannelse og sit daglige virke har revisor imidlertid et omfattende kendskab til juridiske problemstillinger, og mange af de opgaver, som i praksis løses af en advokatsekretær, vil revisor lige så godt kunne løse. I store virksomheder, hvor der løbende er tilknyttet både revisor og advokat, vil der næppe ske nogen ændring. Imidlertid er der mange små og mellemstore virksomheder, som kun en enkelt eller få gange, i den tid de har eksisteret, har haft behov for en advokat, og som følge heraf kender de ikke en advokat. I den situation er det naturligt, at klienten beder revisor udføre ukomplicerede juridiske opgaver. I visse egne af landet findes der kun ganske få egnede erhvervsadvokater. I den situation vil en virksomhedsejer ofte føle det naturligt at søge hjælp hos sin revisor om spørgsmål, der ligger uden for det, en revisor primært er uddannet til. Nu kan det jo være svært på forhånd at gennemskue om en sag, der umiddel-

4 4 bart ser ukompliceret ud, senere i forlø- Dirigentrollen på generalforsamlinger, standardudgaver forefindes jo allerede bet udvikler sig til noget mere komplice- hvor der ikke er udsigt til konflikter på internettet på advokatkontorernes ret, og derfor bør revisor nøje overveje, Ukomplicerede vedtægtsændringer hjemmesider. hvilke erhvervsjuridiske ydelser han vil og anmeldelse heraf Når der nu er mulighed for, at revisor tilbyde sine klienter. Udfærdigelse af forretningsordner udvider sit forretningsområde, og når Som nævnt må revisor kun udføre i de selskaber, hvor en sådan aldrig klienten ved, at revisor i praksis kan arbejde, som han er kompetent til. bruges i prak sis som følge af ejer/ levere visse juridiske ydelser, vil det Herudover bør revi sor nøje overveje, ledelsesforhold, men kun eksisterer, være mærkeligt, om ikke re visor griber om den erhvervsjuridiske opgave han fordi det er et lov krav. denne chance. Det må derfor formodes anmodes om at løse, indeholder et kon- at mange, især yngre, revisorer vil sup- fliktpotentiale. Er der tale om en virk- Herudover kunne man forudsat revi- plere deres revisoruddannelse med en somhed med kun en ejer, er risikoen for sor har den fornødne efteruddannelse formel juridisk eksamen som cand. jur. kon flikt naturligvis mindre, end hvis der forestille sig, at skødeskrivning ved eller cand. merc. jur., hvorved grænsen er flere ejere. I sidstnævnte situation bør forældrekøb af lejligheder, udfærdigelse mellem revisors og advokaters virke bli- revisor ikke påtage sig erhvervsjuridiske af ukomplicerede ansæt telseskontrakter, ver mere diffus, end den er i dag. opgaver. Det, de fleste revisorer må formodes at kunne påtage sig, er eksempelvis: simple testamenter, simple lejekontrakter etc. bliver en naturlig del af revisors fremtidige virke. Nævnte dokumenter i Finn Elkjær Statsautoriseret revisor Aktieløn INDLEDNING options- eller warrantordninger, der Beskatning af medarbejderen Den 22. maj 2003 vedtog Folketinget ikke opfylder betingelserne i 28, vil Beskatningstidspunktet for optioner og L 67 (lov nr. 394 af 28. maj 2003) om beskatning af optioner og warranter på warranter omfattet af ligningsloven beskatning af aktieløn 1. I bemærkninger- retserhvervelsestidspunktet ikke blive 28 er udskudt til udnyttelsestidspunktet. ne til lovforslaget fremgår det, at formå- behandlet her. Værdien, som medarbejderen let med lovforslaget er at forbedre vilkårene for udbredelsen af aktier, optioner LIGNINGSLOVENS 28 beskattes af, opgøres som forskellen mellem aktiernes handelsværdi på og warranter som aflønningsform. Udgangspunktet er, at optioner og war- udnyttelsestids punktet og optionens/ Reglerne har ændret beskatningen af ranter beskattes efter ligningslovens 28. warrantens udnyttelseskurs. aktieløn væsentligt, idet det er muligt helt at undgå lønbeskatning af medarbejderen, samtidig med at medarbejderens beskatning kan udskydes til det Warranter og optioner tidspunkt, hvor aktierne sælges. I det følgende beskrives reglerne i hovedtræk. Markedsværdi Kursudvikling OVERSIGT Beskatningen af individuelle optionsog warrantordninger kan opdeles i tre grupper: Aktieavance Beskatning på udnyttelsestidspunktet efter ligningslovens 28, eller Beskatning ved salg af aktierne som aktieavance efter ligningslovens 7 H Beskatning af optioner og warranter på retserhvervelsestidspunktet. Udnyttelseskurs Personlig indkomst Anskaffelsessum Beskatningen af optioner og warranter udløses kun på retserhvervelsestidspunktet, hvis betingelserne for at være omfattet af ligningslovens 7 H eller 28 ikke er opfyldt. Da det er de færreste Tildeling Retserhvervelse Udnyttelse/salg Salg aktier Aktiers ejertid optioner Aktiers ejertid warranter Figur 1. Tid

5 Optioner og warranter LL 7 H Markedsværdi Kursudvikling være opfyldt, for at optioner og warranter kan beskattes efter ligningslovens 7 H. Betingelserne, der skal opfyldes, er bl.a.: 5 Udnyttelseskurs Tildeling Retserhvervelse Udnyttelse Salg aktier Ejertid hvis optioner Aktieavance Tid Der skal være tildelt aktier, optioner eller warranter Hvis favørelementet for warranter og optioner overstiger 15% på aftaletidspunktet, kan aktieløn til en værdi af maksimalt 10% af medarbejderens årsløn blive omfattet af 7 H Personen skal være ansat Medarbejderen og arbejdsgiverselskabet skal indgå en aftale Advokat/revisor skal attestere, at betingelserne er opfyldte Optioner eller warranter må ikke kunne overdrages. Ejertid hvis warranter Figur 2. Værdien beskattes som personlig indkomst, Medarbejderen og der skal betales arbejdsmar- I al sin enkelhed beskattes medarbej- kedsbidrag. Beskatningen kan illustreres derens gevinst ved optioner, warranter som i figur 1. og aktier først på det tidspunkt, hvor medarbejderen sælger de underliggende Beskatning af arbejdsgiveren aktier. Gevinsten skal ikke beskattes som Med virkning fra den 1. juli 2003 har personlig indkomst (som løn), men skal arbejdgiverselskabet fradrag for værdien beskattes som ved almindeligt aktiesalg. af optioner og warranter på udnyttelsestidspunktet. Det vil sige, at gevinsten som udgangs- Fradragsværdien modsvarer punkt beskattes som kapitalindkomst således værdien, som medarbejderen ved salg af aktier ejet i mindre end tre år beskattes af. og som aktieindkomst, hvis aktierne har LIGNINGSLOVENS 7 H Efter ligningslovens 7 H er det muligt at udskyde medarbejderens beskatning til det tidspunkt, hvor aktierne sælges, samtidig med at selskabet ikke har fradrag for aktielønnen. En række betingelser skal opfyldes, for at aktielønnen bliver beskattet efter ligningslovens 7 H. været ejet i mindst tre år. Beskatningen kan illustreres som i figur 2. Arbejdsgiveren Prisen for, at medarbejderen undgår lønbeskatning, er, at arbejdsgiverselskabet ikke har fradrag for den modsvarende udgift. Betingelser Der er en række betingelser, der skal KONKLUSION De nye regler i ligningslovens 7 H er attraktive for dansk erhvervsliv og er fuldt konkurrencedygtige med reglerne i udlandet. Samtidig er reglerne fleksible, idet medarbejder og arbejdsgiver nu kan vælge, om optioner og warranter skal beskattes på udnyttelsestidspunktet eller på salgstidspunktet for aktierne. Med loven har regeringen nået målet om at forbedre vilkårene for udbredelsen af aktier, optioner og warranter som aflønningsform. Note 1. Forslaget blev fremsat den 22. maj 2002 som L 206 med henblik på genfremsættelse i efteråret Der skete kun få ændringer fra L 206 til L 67. Erik Banner-Voigt, cand.merc.jur. Skattekonsulent Rettelse til Pensioner giver fradrag i efterlønnen I forrige nummer af RevisorPosten 2/2005 var der desværre en fejl i artiklen om Pensioner giver fradrag i efterlønnen under afsnittet Undgå fradrag for pensioner. I andet afsnit skulle der blot stå: I store træk bortfalder alle pensioner på nær helt eller delvist arbejdsgiverindbetalte pensioner med løbende udbetaling i efterlønsperioden. Anden del af afsnittet skulle ikke have være medtaget, idet alle privatindbetalte pensioner samt helt eller delvist arbejdsgiverbetalte pensioner, der ikke kommer til løbende udbetaling i efterlønsperioden, IKKE medfører fradrag heller ikke selvom der er tale om en udsat pension. Jørgen Andersen, Fuldmægtig, DANA, De selvstændiges A-kasse

6 6 Hvorfor er det så svært? For nylig skulle jeg assistere med regnskabsaflæggelse for en ny klient, der tidligere var lønmodtager, men har påbegyndt selvstændig virksomhed i Klienten har valgt at koncentrere sig om det, han har forstand på, og ladet revisor tage sig af bogføring og regnskabsaflæggelsen. Som sædvanlig blev regnskabet sendt til klienten i udkast med forslag om et møde, hvor vi kunne gennemgå tingene. Klienten var tydeligt imponeret/overrasket over, at regnskabet for hans relativt beskedne virksomhed fyldte 21 sider. Regnskabet har næppe den store interesse for andre end ham selv, hvorfor vi bevidst havde søgt at koge regnskabet ned til det mindst mulige. Vi måtte desværre meddele klienten, at det med den nugældende lovgivning faktisk ikke kan gøres kortere. Det undrer både den omtalte klient og mange andre. Jeg vil derfor nedenfor prøve at forklare, hvorfor det skal være så svært. Skattemyndighederne stiller en række krav til detaljeringsgrad, specifikationer og oplysninger. Specielt hvis man aflægger regnskab under virksomhedsordningen, bliver dette let omfattende. Årsregnskabsloven stiller andre, men også omfattende krav, selv til de virksomheder der er i den laveste kategori, de såkaldte klasse A-virksomheder. Endelig føler revisionsvirksomheden, der påtager sig regnskabsassistance, et vist behov for at forsyne klienten med relevant information, ud over hvad der er lovkrævet. Alt i alt løber det så op i sideantal, og vil i den pågældende situation se ud, som det fremgår af nedenstående skema. Så svært er det blevet. Reelt var klienten kun interesseret i ca. halvdelen af siderne, men det er der desværre ikke noget at gøre ved. I mange år har vi talt om det papirløse samfund, og i mange år har politikerne talt om forenkling. Vi må nok konstatere, at den stigende internationalisering, med påvirkning fra USA og EU, kombineret med at man rent teknisk kan håndtere kompliceret lovgivning, gør, at en forenkling har lange udsigter. Forside 1 Indholdsfortegnelse 1 Virksomhedsoplysninger (ejer, aktivitet, revisor, pengeinstitut) 1 Indehaverens regnskabspåtegning 1 Revisors erklæring 1 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatatopgørelse 1 Balance 1 Konsolideringsopgørelse/formueforklaring 1 Formueopgørelse 1 Pensionsoversigt (frivillig) 1 Noter til resultatopgørelse og balance 3 Opgørelse af den skattepligtig indkomst 1 Skattemæssige specifikationer til virksomhedsskatteordningen 4 I alt 21 Finn Elkjær Statsautoriseret revisor Risikoafdækning mv. Tyskland Tyskland er Danmarks vigtigste handelspartner. Ca. 20% af den samlede danske eksport går til Tyskland. På grund af de økonomiske problemer i Tyskland og det deraf følgende stigende antal konkurser, er det nu endnu vigtigere, at danske eksportører sikrer sig i videst muligt omfang mod de dermed forbundne risici. DEBITORSIKRING I RevisorPosten 3/2004 råder advokat Jakob Østervang danske leverandører til at tegne en kreditforsikring og/eller kræve forudbetaling, kontantbetaling eller betaling via remburs ved levering inden for de danske grænser. Disse forholdsregler kan også anbefales i forbindelse med grænseoverskridende handel, da det kan være vanskeligere at vurdere udenlandske forretningspartneres soliditet. Det skal bemærkes, at kreditforsikringer til dels kun dækker soliditetsrisikoen, hvis der samtidig er aftalt et gyldigt og vidtrækkende ejendomsforbehold. Endelig er det også muligt at indgå en aftale om såkaldt ægte factoring, hvor factoringselskabet overtager insolvensrisikoen. Godt nok er de kontraktmæssige krav vedrørende kontrollen af kundens soliditet og den tilsvarende oplysningspligt over for factoringselskabet så vidtgående, at insolvensrisikoen i praksis ofte forbliver hos leverandøren. Hertil kommer, at factoringselskaberne skal godtgøres for deres ydelse. VALUTASIKRING Da den danske krone i realiteten er afhængig af euroen, er der alene en lille valutakursrisiko mellem euroen og den danske krone, som dog ikke helt kan udelukkes. Ved at indgå terminsforretninger kan eksportøren sikre sig mod restrisikoen. Udgifterne i forbindelse med denne sikring bør man drøfte med sin bankforbindelse for efterfølgende at afveje udgifterne og fordelene herved. EJENDOMSFORBEHOLD I tysk ret er mulighederne for at sikre sig via et ejendomsforbehold mere vidtrækkende end i dansk ret. Skal varerne videresælges, kræver dansk ret, at der aftales et konsignationsforhold,

7 hvilket indebærer særlige krav, før en sælger har sikkerhed. I dansk ret bortfalder ejendomsforbeholdet ved salg til erhvervsdrivende, som handler med de pågældende varer ( forhandlergrundsætningen, se RevisorPosten 3/2004). I Tyskland er det muligt og almindeligt at aftale et udvidet eller et forlænget ejendomsforbehold. Dette indebærer også en mulighed for at sikre sig i de tilfælde, hvor den tyske kunde vil videresælge varerne. Ligeledes er det muligt at sikre sig, hvis de leverede varer skal indgå i eller blandes med andre varer. Man skal være opmærksom på, at man heller ikke efter tysk ret opnår en fuldstændig sikkerhed mod kundens insolvens via et ejendomsforbehold. Det kan anbefales at foretage følgende former for sikring: Ved et forlænget ejendomsforbehold ( Verlängerter Eigentumsvorbehalt ) aftaler sælger og køber, at ejendomsforbeholdet ved dets ophør dvs. når varen indgår i en anden vare eller forarbejdes, eller når der sker videresalg erstattes af fordringen på køber. Hvis varen videresælges, skal der foreligge samtykke hertil, som kan tilbagekaldes, hvis de kontraktmæssige pligter misligholdes (som eks. manglende betaling af fakturaen). Aftale om et såkaldt kontokurantforbehold ( Kontokorrentvorbehalt ) ophører ejendomsforbeholdet ikke, når køberen har betalt for den konkrete vare, men først, når alle udestående fordringer er betalt. Betingelse: Forbeholdet skal være aftalt. Står det i salgs- og leveringsbetingelserne, skal der være henvist til dem i aftalen, og kunden skal have et eksemplar udleveret. Det sikreste er, at den tyske kunde udtrykkeligt bekræfter gyldigheden af ejendomsforbeholdet. Er det ikke muligt, er det vigtigt at henvise til ejendomsforbeholdet på ordrebekræftelsen, hvor ejendomsforbeholdet bør være optrykt eller vedlagt. Desuden bør der så vidt muligt henvises til ejendomsforbeholdet i alle eksportørens dokumenter (kataloger, prislister mv.). Det er i princippet for sent at henvise til ejendomsforbeholdet i fakturaen (dvs. efter indgåelse af aftalen), men det kan dog være vedtaget mellem parterne, hvis der er tale om langvarige forretningsforbindelser. Disse principper om inddragelse af ejendomsforbeholdet i aftalen gælder, hvis der er aftalt tysk ret. Har parterne ikke udtrykkeligt truffet aftale om lovvalget, gælder lovene på hjemstedet for den part, hvor den pågældende ydelse erlægges. Det er normalt sælgers hjemsted, således at dansk ret, som alene anerkender almindeligt ejendomsforbehold, er gældende. Det kan derfor anbefales, at i det mindste bestemmelserne om ejendomsforbehold underlægges tysk ret. Det er muligt at opdele lovvalget, således at de øvrige salgs- og leveringsbetingelser underlægges dansk ret. Hvorvidt der aftales tysk eller dansk værneting, er i hvert fald teoretisk - irrelevant for, hvilket lovvalg der anvendes, idet den tyske domstol skal anvende dansk ret, og den danske domstol skal anvende tysk ret. Det kan anbefales at aftale dansk værneting, men samtidig tage forbehold for også at kunne anlægge sag mod den tyske køber ved dennes almindelige værneting dvs. i Tyskland. ANDRE SIKKERHEDER Der findes ud over den sædvanlige sikring ved et ejendomsforbehold også andre sikringsmuligheder, såsom Sicherungsübereignung, (global-)cession, garantier osv., som dog kræver en særlig aftale og ikke uden videre kan aftales i de almindelige forretningsbetingelser. Hauke Wulf Rechtsanwalt 7 EU-Pakken fortsættelse fra forrige nummer Ændringer med betydning for selskaber Begrænset skattepligt af renter fra Danmark Et udenlandsk selskab, der modtager renter fra et koncernforbundet selskab her i landet, eller som har kursgevinst på en fordring på et koncernforbundet selskab, er begrænset skattepligtig af renterne henholdsvis kursgevinsterne. Beskatningen udgør 30%. Dette gælder dog ikke, hvis renterne ikke kan fratrækkes i debitorselskabet efter reglerne om fradragsbegrænsning af renter i koncerngæld i det land, hvor debitorselskabet er skattepligtigt. Eller hvis Danmark har fraskrevet sig beskatningen til renter i en dobbeltbeskatningsoverenskomst med det pågældende land. Der er en række yderligere undtagelser for anvendelsen af den begrænsede skattepligt. Tynd kapitalisering Efter de tidligere regler skete der en begrænsning i et selskabs rentefradrag af gæld til et udenlandsk koncernforbundet selskab, når selskabets gæld i forhold til egenkapitalen oversteg forholdet 4:1, dvs. når egenkapitalen var mindre end 20% af de samlede passiver. Begrænsningsreglen er nu udvidet til også at omfatte gæld til et dansk koncernforbundet selskab. Et dansk kreditorselskab skal som modstykke hertil ikke beskattes af renter, som ikke kan fratrækkes i debitorselskabet. Samtidig er anvendelsesområdet indskrænket og skal kun anvendes i de tilfælde, hvor den kontrollerede gæld overstiger 10. mio. kr. Ændringerne har virkning for indkomstår, der påbegyndes 1. januar 2004 og senere. Jytte Hjort, Skattekonsulent

8 8 Vi noterer at... MINDSTERENTEN Dato Diskonto Nationalbankens udlånsrente 1/1 30/ ,00% 1/7 31/ ,00% 1/1 31/ ,00% 1/1 30/ ,00% 1/7 31/ ,00% AKTUELLE DATOER 5. september 2005 Den kommune, man er tilmeldt på denne dato, er afgørende for kommuneskatteprocenten for november 2005 Betaling af moms for virksomheder med kvartalsvis afregning. Fra 9. november ,25% 3,60% Fra 1. februar ,55% Fra 9. august ,50% Fra 30. august ,45% Fra 6. december ,75% 2,95% Fra 7. marts ,50% 2,70% Fra 23. maj ,65% Fra 6. juni ,00% 2,15% SKATTEFRI KØRSELSGODTGØRELSE FOR 2005 Satserne for arbejdsgivers godtgørelse for kørsel i egen bil eller motorcykel: Kørsel til og med km. årligt 3,10 kr. pr. km. Kørsel ud over km. årligt 1,68 kr. pr. km. Godtgørelse for kørsel på egen cykel, knallert eller EU-knallert 0,40 kr. pr. km. 21. november 2005 Sidste frist for betaling af acontoskat og frivillig indbetaling for selskaber og foreninger. BEFORDRINGSFRADRAG FOR km pr. dag intet fradrag km pr. dag 1,68 kr. pr. km over 100 km pr. dag 0,84 kr. pr. km Arbejdspladsvurdering (APV) Kravene til, at der foretages arbejdspladsvurdering, der skal foretages mindst hvert tredie år, er skærpet med virkning fra 1. januar 2005, idet virksomhedens sygefravær med henblik på en vurdering af, om forhold i virksomhedens arbejdsmiljø kan medvirke til sygefraværet, skal inddrages i arbejdspladsvurderinger foretaget efter ovennævnte dato. De nærmere regler findes i lov om arbejdsmiljø samt bekendtgørelse om arbejdets udførelse. Vi henviser til Arbejdstilsynets hjemmeside www. at.dk der giver hjælp til opfyldelse af kravene samt adgang til blanketter og tjeklister mv. HUSK de nye muligheder for indbetaling på pensionsordninger Ved salg af virksomhed kan den skattemæssige fortjeneste indskydes på en pensionsordning med løbende udbetalinger. Muligheden gælder også, når virksomheden har været drevet i selskabsform, og der derfor realiseres en fortjeneste ved salg af aktier eller anparter. Det er en betingelse, at sælgeren er fyldt 55 år på salgstidspunktet, og at virksomheden har været drevet i mindst 10 år. Indskuddet fratrækkes i den skattepligtige fortjeneste og kan foretages allerede i salgsåret, hvis indskuddet til pensionsordningen foretages senest den 1. juli i det efterfølgende år. Se de nærmere regler i RevisorPosten 3/2003. Selvstændigt erhvervsdrivende kan indskyde op til 30% af årets overskud uden at forpligte sig til fremtidige indbetalinger. Se beskrivelsen af reglerne i RevisorPosten 3/2004. Jytte Hjorth Skattekonsulent Ansvarshavende redaktør: Statsautoriseret revisor Niels Lynge Pedersen Redaktion: Statsautoriseret revisor Finn Steen Christensen Statsautoriseret revisor Finn Elkjær Statsautoriseret revisor Jørgen C.S. Jacobsen Statsautoriseret revisor Henning Kjeldsen Statsautoriseret revisor Svend Therchilsen Redaktører: Majbritt Cordt og Birgitte Strange Produktion/Sats: Forlaget Thomson A/S Tegninger: Kim Broström Tryk: Silkeborg Bogtryk ISSN nr.: Redaktion afsluttet d. 1. august 2005

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Forslag til skattereform Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Regeringen har fredag den 20. marts

Læs mere

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater Dato 29. oktober 2014 J.nr. 6020324-248228 Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater UDVALGTE SKATTEREGLER Selskabsskatteloven 12 A Selskabsskatteloven 31 Personskatteloven

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget (2. samling) L 121 - Svar på Spørgsmål 128 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget L 121 - O Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove (Nedsættelse af selskabsskatten

Læs mere

Niels Winther-Sørensen Martin Poulsen

Niels Winther-Sørensen Martin Poulsen www.pwc.dk Justering af erhvervsbeskatning og tilpasning i forhold til EUretten m.v. Lovforslag (høringsudkast af 5. oktober 2015) Niels Winther-Sørensen Martin Poulsen ID: 10827557 Revision. Skat. Rådgivning.

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

Lovudkast om medarbejderaktier

Lovudkast om medarbejderaktier - 1 Lovudkast om medarbejderaktier Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har offentliggjort et udkast til et nyt lovforslag om gunstige skattevilkår for individuelle medarbejderaktieordninger.

Læs mere

Hermed sendes kommentar til henvendelse af 8. maj 2009 fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (L 199 bilag 21).

Hermed sendes kommentar til henvendelse af 8. maj 2009 fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (L 199 bilag 21). J.nr. 2009-311-0028 Dato: 14. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 199 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (beskatning af personalegoder, befordringsfradrag,

Læs mere

Ø90 Selskaber i praksis

Ø90 Selskaber i praksis Ø90 Selskaber i praksis v/ Solvejg Poulsen og Kristian Lang Heden & Fjorden Landbrugsrådgivning Syd Den 1. December 2011 Holding selskaber Typisk formål at eje anparter/aktier i et eller flere helt eller

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Individuelle medarbejderaktier: En fordel for min virksomhed? Maj 2016

Individuelle medarbejderaktier: En fordel for min virksomhed? Maj 2016 MEDARBEJDERAKTIEORDNING Individuelle medarbejderaktier: En fordel for min virksomhed? Maj 2016 Indholdsfortegnelse Medarbejderskatteordning: En fordel for min virksomhed?... 3 Hvorfor bør selskaber omlægge

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. l Delortte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Hawindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode?

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Beslutningsgrundlag skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Indledning Der kan være mange årsager til at omdanne den personligt ejede virksomhed til et selskab. Overvejelserne

Læs mere

Skattemæssigt underskud en begrænset fornøjelse

Skattemæssigt underskud en begrænset fornøjelse - 1 Skattemæssigt underskud en begrænset fornøjelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog før sommerferien et lovforslag, der bl.a. var rettet mod beskatningen af multinationale

Læs mere

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 3 Offentligt Notat J.nr. 2009-469-0017 Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta 1. Indledning Ved lov

Læs mere

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat 16. august 2007 EM 2007/33 Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Ophævelse af sambeskatning for samlevende ægtefæller, samt indførelse af regler

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. Deloitte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Havvindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den

Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Skatteudvalget L 121 - O Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om af selskabsskatteloven og andre skattelove. (Nedsættelse af selskabsskatten og

Læs mere

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 28. maj 2009

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 28. maj 2009 Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 28. maj 2009 Kort overblik Hvad Udbytter og aktieavancer på datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier bliver skattefrie uanset ejertid. Der

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Skatteudvalget L 199 - Bilag 30 Offentligt

Skatteudvalget L 199 - Bilag 30 Offentligt Skatteudvalget L 199 - Bilag 30 Offentligt J.nr. 2009-311-0028 Dato: 13. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 199 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (Beskatning

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Skattereform - fremsatte lovforslag. Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Skatteministeren har onsdag

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Skatteudvalget L 213 - Bilag 34 Offentligt Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skatteloven (CFC-beskatning

Læs mere

Nye regler for beskatning af aktieavance

Nye regler for beskatning af aktieavance Nye regler for beskatning af aktieavance Tommy V. Christiansen advokat (H) Folketinget vedtog den 16. december 2005 nye regler for beskatning af fortjenester og tab på aktier. Reglerne trådte i kraft den

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget (2. samling) L 121 - Bilag 24 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

Nye skatteregler for medarbejderaktier

Nye skatteregler for medarbejderaktier - 1 - Nye skatteregler for medarbejderaktier Som et led i Finanslovsaftalen for 2012 er der fastsat skærpede regler om beskatningen af medarbejderaktier. Stramningen omfatter både de generelle ordninger

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 Sag 157/2012 (1. afdeling) PanEuropean (Colmar) ApS (advokat Jakob Krogsøe) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor.

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Skattelovforslag Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Ratepensioner og ophørende livrenter Det gældende loft på 100.000 kr. for

Læs mere

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS Frederiksborgvej 88 4000 Roskilde Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 2. marts 2009

Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 2. marts 2009 - Erhvervsbeskatning 2. marts 2009 Udbytter og avancer til selskaber og fonde af datterselskabsaktier og af koncernselskabsaktier Datterselskabsaktier skal formentligt forstås som aktier, hvor ejerandelen

Læs mere

Aktieløn - den nye trend

Aktieløn - den nye trend Aktieløn - den nye trend Lagernummer: 4412050020 Udgivet af Politisk-Økonomisk Sekretariat Januar 2005 Oplag: 5.000 stk. Weidekampsgade 8 P.O.Box 470 0900 København C Telefon: 33 30 43 43 E-mail: hk@hk.dk

Læs mere

Lovforslag om begrænsning af adgang til modregning af underskud mv.

Lovforslag om begrænsning af adgang til modregning af underskud mv. Lovforslag om begrænsning af adgang til modregning af underskud mv. Skatteministeren har fremsat lovforslag (L 173), der indeholder en udmøntning af en del af aftalen om finansloven for 2012 mellem regeringen

Læs mere

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september Notat 6. november 2005 J.nr 2005-711-0048 Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september 2000. I afsnit 2.2. i betænkningen om aktieavancebeskatning

Læs mere

Forskerordningen. Skat 2015

Forskerordningen. Skat 2015 Forskerordningen Skat 2015 Danskere og udlændinge kan med fordel vælge en favorabel beskatning af lønindkomst i op til 5 år. Skatte ordningen kan bruges af lønmodtagere, der kommer til Danmark for at arbejde,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 275 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91

Læs mere

Skattekassen Claus Høegh-Jensen Partner, PwC. januar

Skattekassen Claus Høegh-Jensen Partner, PwC. januar Skattekassen 2017 Claus Høegh-Jensen Partner, PwC 1 Medarbejderaktier Nye regler Hvad er medarbejderaktier? Performance Share Units (PSU) Restricted Share Units (RSU) Aktier Køberetter Tegningsretter 3

Læs mere

Dorte og Kent Thomsen Holding ApS

Dorte og Kent Thomsen Holding ApS Ladegårdsvej 4, 7100 Vejle (CVR-nr. 29940231) Årsrapport for 2014 (8. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19. maj 2015 Dorte Bode Thomsen Dirigent

Læs mere

SELSKABER OG FRIVILLIG ACONTO SKAT

SELSKABER OG FRIVILLIG ACONTO SKAT Side 1/5 Selskaber og frivillig aconto skat Side 1 Skat i Finanslovsaftalen for 2016 Side 2 SELSKABER OG FRIVILLIG ACONTO SKAT SKAT giver nu selskaber mulighed for at indbetale en 3. rate aconto skat til

Læs mere

Skatteministeriet har den 23. oktober 2006 udbedt sig bemærkninger til ovennævnte udkast til lovforslag.

Skatteministeriet har den 23. oktober 2006 udbedt sig bemærkninger til ovennævnte udkast til lovforslag. Skatteministeriet Att.: SkatErhverv Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K e-mail: pskerh@skm.dk 14. november 2006 KKo Deres sagsnr.: 2006-411-006464 Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven,

Læs mere

1/6. Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3. Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat

1/6. Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3. Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3 Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat Skatteprocenter 2006-2009 2007 2008 2009 2010 Pct. Pct. Pct. Pct. Gennemsnitlig kommuneskatteprocent 24,6 24,8 24,8

Læs mere

AP NYT. September 2010. Tilmelding til AP Nyt på www.ap.dk under Nyhedsbreve

AP NYT. September 2010. Tilmelding til AP Nyt på www.ap.dk under Nyhedsbreve Side 1 AP NYT September 2010 Velkommen til AP Nyt! AP Nyt er et nyhedsbrev til vores klienter og forretningsforbindelser, hvor vi orienterer om nye regler og aktuelle emner inden for skat, selskabsret

Læs mere

Balder Administration ApS Stockholmsgade 41, 2100 København

Balder Administration ApS Stockholmsgade 41, 2100 København Balder Administration ApS Stockholmsgade 41, 2100 København CVR-nr. 31 58 54 57 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

Aktieløn 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Aktieløn 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Aktieløn 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere Indledning INDLEDNING

Læs mere

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Kontakt Karina Hejlesen Jensen T: 3945 3276 E: khe@pwc.dk Jørgen Rønning Pedersen T: 8932 5577 E: jrp@pwc.dk Søren Bech T: 3945 3343 E: sbc@pwc.dk

Læs mere

ORSKOV OFFSHORE A/S 2013/14

ORSKOV OFFSHORE A/S 2013/14 Tlf: 96 20 76 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab frederikshavn@bdo.dk Rimmens Alle 89, Box 712 www.bdo.dk DK-9900 Frederikshavn CVR-nr. 20 22 26 7020222670 ORSKOV OFFSHORE A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

Skærpede regler for 10-mands-projekter

Skærpede regler for 10-mands-projekter - 1 Skærpede regler for 10-mands-projekter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med et lovforslag fremsat den 14. december 2016 ønsker regeringen at stoppe skattetænkning i forbindelse med de

Læs mere

Skatteministeriet har d. 09. oktober 2013 fremsendt ovennævnte udkast til FSRdanske revisorer med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har d. 09. oktober 2013 fremsendt ovennævnte udkast til FSRdanske revisorer med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 22. november 2013 Ændring af selskabsskatteloven (Exitbeskatning ved selskabers overførsel af aktiver og passiver til et andet EU/EØS-land) H213-13

Læs mere

KBO ApS. Årsrapport for CVR-nr Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 29. maj 2015.

KBO ApS. Årsrapport for CVR-nr Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 29. maj 2015. KBO ApS CVR-nr. 29 92 65 65 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 29. maj 2015 Som dirigent:... Peter Rønnow Olsen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Generationsskifte. Udlejningsejendomme. Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf.

Generationsskifte. Udlejningsejendomme. Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf. Generationsskifte af Udlejningsejendomme Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf. 62 22 02 12 Indehavere Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Eva Kristensen

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 31 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 11. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

Forskerordningen. Skat 2016

Forskerordningen. Skat 2016 Forskerordningen Skat 2016 Danskere og udlændinge kan med fordel vælge en favorabel beskatning af lønindkomst i op til 5 år. Skatte ordningen kan bruges af lønmodtagere, der kommer til Danmark for at arbejde,

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 27. august 2007.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 27. august 2007. Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt J.nr. 2007-418-0020 Dato: 17. september 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 350-359 af 27. august 2007.

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst 2014/1 LSF 75 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0188011 Fremsat den 19. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht)

Læs mere

UNIWATCHES ApS. Toldbodgade 8, Roskilde. Årsrapport 1. januar december 2015

UNIWATCHES ApS. Toldbodgade 8, Roskilde. Årsrapport 1. januar december 2015 UNIWATCHES ApS Toldbodgade 8, 1 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/05/2016 Finn Dirigent (Urevideret)

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den

Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Skatteudvalget L 121 - O Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove. (Nedsættelse af selskabsskatten

Læs mere

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber 7. januar 2010 Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser for aktionærerne i Spar Nord Formueinvest A/S som følge af Folketingets

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Værdiansættelse ved udlæg fra dødsbo

Værdiansættelse ved udlæg fra dødsbo - 1 Værdiansættelse ved udlæg fra dødsbo Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Arvinger skal ved dødsboets afslutning skal arvinger træffe beslutning om værdiansættelse af afdødes parcelhus. I

Læs mere

Hangar 253 ApS. Årsrapport for CVR-nr Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 22. maj 2015.

Hangar 253 ApS. Årsrapport for CVR-nr Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 22. maj 2015. Hangar 253 ApS CVR-nr. 33 58 81 19 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 22. maj 2015 Som dirigent:... Stig Holmegaard Thygesen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Skattefrie godtgørelser og fleksible lønpakker hvad kan lade sig gøre?

Skattefrie godtgørelser og fleksible lønpakker hvad kan lade sig gøre? Skattefrie godtgørelser og fleksible lønpakker hvad kan lade sig gøre? Danmarks Skatteadvokater Grænseområdet mellem ansættelsesret og skatteret den 27. og 28. november 2012 v/advokat David Munch davidmunch.dk,

Læs mere

Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige

Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige - 1 Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige forhold Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Den 30. juni 2012 omtalte jeg spørgsmålet om mulighederne for at foretage skattemæssige

Læs mere

Rentekildeskat - SKM HR, jf. tidligere SKM ØLR. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V.

Rentekildeskat - SKM HR, jf. tidligere SKM ØLR. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. - 1 Rentekildeskat - SKM2013.4.HR, jf. tidligere SKM2012.469.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tiltrådte ved en dom ref. i SKM2013.4.HR, men med ændrede præmisser, at et dansk

Læs mere

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015 GR HOLDING 2009 A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Nicoline

Læs mere

Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom

Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom - 1 Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I disse krisetider sker det ofte, at fast ejendom må sælges med tab. Der opstår derfor spørgsmålet om,

Læs mere

Beskatningen skal ske efter reglerne om aktieavancebeskatning. Samtidig skal selskabet ikke have fradragsret for værdien af de tildelte aktier

Beskatningen skal ske efter reglerne om aktieavancebeskatning. Samtidig skal selskabet ikke have fradragsret for værdien af de tildelte aktier 25. juni 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: SKATTEFAVORISERING VED AKTIEAFLØNNING Skatteministeren har fremlagt et lovforslag, hvorefter det ved aktieaflønning bliver muligt

Læs mere

Advokatkontoret Bruuns Gade Århus ApS Søndergade 44, 4. sal, 8000 Århus C

Advokatkontoret Bruuns Gade Århus ApS Søndergade 44, 4. sal, 8000 Århus C Advokatkontoret Bruuns Gade Århus ApS Søndergade 44, 4. sal, 8000 Århus C CVR-nr. 35 03 63 93 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Nordic Esports Agency A/S c/o Rasmus Wisti Simonsen, Rundholtsvej 28, 5. 4., 2300 København S

Nordic Esports Agency A/S c/o Rasmus Wisti Simonsen, Rundholtsvej 28, 5. 4., 2300 København S Nordic Esports Agency A/S c/o Rasmus Wisti Simonsen, Rundholtsvej 28, 5. 4., 2300 København S CVR-nr. 36 39 21 93 Årsrapport 25. september 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på

Læs mere

Når virksomhedsejeren går på pension

Når virksomhedsejeren går på pension - 1 Når virksomhedsejeren går på pension Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Selvstændige erhvervsdrivende har ofte søgt at sikre deres pensionisttilværelse ved opsparing i virksomhedsskatteordningen,

Læs mere

Årsrapport 2012/13. HPA Holding ApS. CVR-nr / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2012/13. HPA Holding ApS. CVR-nr / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 00 www.kpmg.dk 947074 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

pwc Skattenyt* for rederier april 2008

pwc Skattenyt* for rederier april 2008 pwc Skattenyt* for rederier april 2008 Indholdsfortegnelse: Ændringer af tonnageskatteloven trådt ikraft Avancer på skibe Afskaffelse af reglerne om tyk kapitalisering Ændring af reglerne om nettofinansindtægter/udgifter

Læs mere

Aktieløn STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Aktieløn STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Aktieløn STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere Indledning INDLEDNING Aktieløn

Læs mere

Brug TastSelv på skat.dk Log på TastSelv Erhverv

Brug TastSelv på skat.dk Log på TastSelv Erhverv Indkomståret Selskabsselvangivelse Skattemyndighed SKAT CVR-/SE-nr. Sluseholmen 8B 28 66 50 08 2450 København SV Administrationsselskab CVR-/SE-nr. Navn og adresse Ejendomsinvesteringsselskabet Karlstad

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

Fraflytningsbeskatning (Exitskat) af erhvervsdrivende

Fraflytningsbeskatning (Exitskat) af erhvervsdrivende - 1 Fraflytningsbeskatning (Exitskat) af erhvervsdrivende Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog i februar 2015 nye regler om exitbeskatning, dvs. beskatning af erhvervsdrivende,

Læs mere

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet.

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet. Indhold Indledning............................. 11 Om forfatteren........................... 13 1. Hvad er en virksomhed................. 14 Hvis du udøver erhvervsaktiviteter og modtager vederlag for

Læs mere

Forældrekøb efterfølgende afståelse

Forældrekøb efterfølgende afståelse - 1 Forældrekøb efterfølgende afståelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Køb af bolig til familiemedlemmer eller andre nærtstående er efterhånden blevet udbredt. Typisk er der tale om forældrekøb,

Læs mere

Investering i solceller. Faktablad om investering i solcelleanlæg

Investering i solceller. Faktablad om investering i solcelleanlæg Investering i solceller Faktablad om investering i solcelleanlæg INDHOLDSFORTEGNELSE KORT OM SOLCELLEANLÆG... 3 Nettomåleordningen... 3 Salg af strøm... 3 Registrering og ejerskab... 4 Aflæsning af måler...

Læs mere

NYT. Nr. 5 årgang 3 april 2009

NYT. Nr. 5 årgang 3 april 2009 NYT Nr. 5 årgang 3 april 2009 SKAT FORÅRSPAKKEN 2.0 Fredag den 20. marts blev 11 forslag om Forårspakken 2.0. sendt i ekstern høring. Høringsfristen udløb den 26. marts, og vi forventer, at egentlige lovforslag

Læs mere

RGM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RGM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RGM HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Robert Gade Madsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget

Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget Februar 2009 Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget Folketinget vedtog den 5. februar 2009 en reparationspakke til de regler, der blev indført i 2007, om begrænsning af rentefradragsretten for selskaber

Læs mere

Knud Erik Møller ApS Karl Andersens Vej 11, 6700 Esbjerg

Knud Erik Møller ApS Karl Andersens Vej 11, 6700 Esbjerg Knud Erik Møller ApS Karl Andersens Vej 11, 6700 Esbjerg CVR-nr. 13 08 02 08 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18.

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Huset Ravn A/S. Storedamvej 20, Ferup, 6640 Lunderskov. Årsrapport for. 1. januar december 2015

Huset Ravn A/S. Storedamvej 20, Ferup, 6640 Lunderskov. Årsrapport for. 1. januar december 2015 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Huset Ravn A/S Storedamvej 20, Ferup, 6640 Lunderskov Årsrapport for 1. januar - 31. december 2015 CVR-nr.

Læs mere

Aktieløn - netop nu. Adjungeret professor Søren Rasmussen

Aktieløn - netop nu. Adjungeret professor Søren Rasmussen Aktieløn - netop nu af Adjungeret professor Søren Rasmussen 1. Indledning Skatten er et centralt element ved indførelse af aktieløn. I december 2000 vedtog Folketinget lovforslag nr. L 37 (lov nr. 1286)

Læs mere

H & H HOLDING, ODENSE ApS

H & H HOLDING, ODENSE ApS H & H HOLDING, ODENSE ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/03/2015 Hanne Thormose Dirigent (Urevideret) Side

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Transfer Pricing forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B ligningslovens 2 - SKM2012.92.HR, jf. tidligere TfS 2010, 452 ØL Af advokat (L) og advokat

Læs mere

I virksomhedsskatteordningen med en garage

I virksomhedsskatteordningen med en garage - 1 I virksomhedsskatteordningen med en garage Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Personer, der driver selvstændig erhvervsvirksomhed, kan anvende virksomhedsskatteordningen ved beskatning

Læs mere

Skatteudvalget 2008-09 L 23 Bilag 4 Offentligt

Skatteudvalget 2008-09 L 23 Bilag 4 Offentligt Skatteudvalget 2008-09 L 23 Bilag 4 Offentligt Stine Hindsgaul Hansen Fuldmægtig Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Sendt pr. e-mail til sh@skm.dk med cc til jlv@skm.dk og pskerh@skm.dk.

Læs mere

Skatteoptimal investering & Porteføjleoptimering

Skatteoptimal investering & Porteføjleoptimering Skatteoptimal investering & Porteføjleoptimering Af Jan Storgaard Hove og Erik Banner-Voigt Juni 2006 Agenda Midler/finansiering Egenkapital og fremmedkapital Frie midler Holdingselskab Personligt Pensionsmidler

Læs mere

Beskatning ved akkord underskudsbegrænsning

Beskatning ved akkord underskudsbegrænsning - 1 Beskatning ved akkord underskudsbegrænsning Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I nogle tilfælde løses gældsproblemer ved en akkordaftale mellem skyldneren og kreditorerne. Senest har akkordaftaler

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den

Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Skatteudvalget L 121 - Bilag 16 O Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove (Nedsættelse af selskabsskatten

Læs mere

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2012 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2012 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. november 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. november 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. november 2015 Sag 22/2014 (1. afdeling) GN Store Nord A/S (advokat Hans Severin Hansen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere

Læs mere