STATSAUTORISERET SIDE REVISIONSAKTIESELSKAB

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STATSAUTORISERET SIDE 2 3 4 REVISIONSAKTIESELSKAB"

Transkript

1 Revisorposten_3_05_ANDRE 30/08/05 14:15 Side 80 S T AT S A U T O R I S E R E D E R E V I S O R E R REVISOR POSTEN SIDE 2 Selskabsskat og sambeskatning SIDE 3 Revisors erhvervsjuridiske ydelser STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB SIDE 4 Aktieløn SIDE 6 KARLSLUNDE Metalgangen 9-11 A 2690 Karlslunde Tlf Fax SIDE 7 SORØ Storgade Sorø Tlf Fax Hvorfor er det så svært? Risikoafdækning mv. Tyskland EU-Pakken, fortsættelse fra forrige nummer SIDE 8 Vi noterer at Sort

2 2 28% selskabsskat og nye regler om sambeskatning i koncerner SELSKABSSKATTEN ER NEDSAT TIL 28% Selskabsskatten er nedsat fra 30% til 28%. Tilsvarende er virksomhedsskatten for selvstændigt erhvervsdrivende i virksomhedsordningen nedsat til 28%. Nedsættelsen gælder fra og med indkomståret Det skattemæssige nytår er ikke den 31/12, men derimod den 31/3. Nedsættelsen af skatten til 28% gælder derfor for indkomstår, der slutter 1/ eller senere. NYE SAMBESKATNINGSREG- LER FOR KONCERNER Formålet med at sambeskatte selskaber Den fulde indkomst i de enkelte sambeskattede selskaber indgår i sambeskat- er, at underskud i det ene selskab kan udnyttes ved modregning i overskud i ningsindkomsten uanset om en del et andet selskab. Derved sparer og/eller af aktierne i det enkelte selskab ejes af udskyder koncernen skat. aktionærer uden for koncernen. Før var sambeskatning en valgfri I eksemplet i figuren indgår således mulighed for koncernen, hvis der var hele underskuddet i I Holding ApS og 100% ejerskab til datterselskabet i hele hele overskuddet i Virksomhed A/S i indkomståret, og diverse andre betingelser var opfyldte. Holding ApS ejer 45% af aktierne i Virk- sambeskatningsindkomsten, selvom II Nu er reglerne vendt på hovedet, og somhed A/S. sambeskatning er nu obligatorisk for alle Det er kun selskabernes indkomst i danske selskaber mv. i koncernen. Alle den periode, hvor selskaberne indgår i tidligere kendte betingelser er samtidig ophævet. De nye regler om sambeskatning gælder fra og med indkomstår, der påbegyndes den 15/ eller senere. HVILKE SELSKABER SKAL SAMBESKATTES? Alle danske selskaber mv., der indgår i samme koncern, skal sambeskattes. To selskaber anses for at indgå i samme koncern, hvis selskaberne enten kontrollerer hinanden eller er kontrolleret af samme moderselskab, fond mv. Kontrollen og ikke ejerandelen er det afgørende. Kontrol er primært at besidde flertallet af stemmerne i et selskab eller retten til at udpege flertallet i selskabets bestyrelse. Eksempel 1: Et dansk selskab kontrollerer to andre danske selskaber => Alle tre ningsindkomsten. Overskud og under- koncernen, der skal indgå i sambeskat- danske selskaber skal sambeskattes. skud i et selskab skal således indgå i Eksempel 2: Et svensk selskab kontrollerer to danske selskaber og et tysk og med den dag, hvor koncernen køber koncernens sambeskatningsindkomst fra selskab => De to danske selskaber skal selskabet (dvs. opnår kontrollen), til og sambeskattes. med den dag, hvor koncernen sælger Eksempel 3: En fysisk person kontrollerer direkte to danske selskaber => De to Der er i øvrigt nu krav om, at alle selskabet igen (dvs. afgiver kontrollen). danske selskaber skal IKKE sambeskattes, da det ikke er et selskab mv., der har samme indkomstår. danske selskaber i koncernen skal have kontrollen. HVORDAN OPGØRES SAMBE- SKATNINGSINDKOMSTEN? I HOLDING APS Underskud lig renteudgifter HVEM SKAL BETALE SKATTEN? Det øverste danske moderselskab udpeges som administrationsselskab, som står for afregning af alle skatter til skattemyndighederne. Men hvert enkelt koncernselskab skal selv bære dets egen skatteudgift. Det enkelte selskab skal derfor betale sin skat til koncernens administrationsselskab, der så afregner til skattemyndighederne. Dette gælder såvel de halvårlige acontoskatter som efterfølgende restskat eller overskydende skat. Hvis et selskab har overskud og dermed udnytter underskud i et andet sel- Fuldt fradrag for holdingselskabets renteudgifter i virksomhedens overskud Ring betyder sambeskatning I 100% 100% 55% aktier 55% stemmer VIRKSOMHED A/S Driftsoverskud II II HOLDING APS Overskud lig formueafkast 45% aktier 45% stemmer

3 skab i sambeskatningen, skal selskabet alligevel betale skat af sit fulde overskud. Betaling sker til administrationsselskabet, der herefter afregner skatten af underskuddet til det selskab, hvis underskud er udnyttet. I eksemplet med I Holding ApS havner den økonomiske fordel ved modregning af selskabets renteudgifter i Virksomhed A/S driftsoverskud således som en skatteindtægt hos I Holding ApS. HVEM HÆFTER FOR SKATTEN? De nye regler er lempet væsentligt i forhold til før, hvor selskaberne i sambeskatningen hæftede solidarisk for skatten af sambeskatningsindkomsten. Det enkelte koncernselskab hæfter således nu alene for betaling af sin egen skat. Og når selskabet har betalt skatten til administrationsselskabet, ophører selskabets hæftelse, idet hæftelsen herefter overgår til administrationsselskabet. SELSKABERS OVERSKUD AF VIRKSOMHED I UDLANDET ER NU SKATTEFRI I DAN- MARK Hidtil har et dansk selskab lige som en fysisk person været skattepligtigt af sine indtægter, uanset hvor fra i verden de hidrører. Dette princip er nu forladt, for så vidt angår selskaber. Et dansk selskab er således nu som overvejende hovedregel skattefri i Danmark af overskud fra filialer eller fast ejendom i udlandet. Der skal herefter alene betales skat til det land, hvor filialen eller ejendommen er beliggende. INTERNATIONAL SAMBE- SKATNING MED SELSKABER, FILIALER OG FAST EJENDOM I UDLANDET En koncern har efter eget valg mulighed for at udvide sambeskatningen til at omfatte koncernens selskaber mv. i udlandet efter princippet: Alt eller intet. Hvis koncernen vælger international sambeskatning, skal sambeskatningen derfor omfatte samtlige koncernens selskaber i udlandet og tillige udenlandske filialer og ejendomme. Hele koncernens indkomst skal i så fald beskattes i Danmark, idet der gives lempelse for skat betalt til udlandet. Den danske sambeskatning skal ikke blot omfatte de danske selskabers udenlandske datterselskaber mv., men også det danske selskabs ultimative udenlandske moderselskab og alle andre selskaber, som dette kontrollerer. Valg af international sambeskatning er som udgangspunkt bindende i 10 år. Som følge af alt-ellerintet-princippet er det ikke som før muligt kun at medtage de underskudsgivende udenlandske selskaber i sambeskatningen. De tidligere meget komplicerede antimisbrugsregler om genbeskatning af udenlandske underskud har derfor kunnet erstattes af langt enklere regler. For de koncerner, der fravælger international sambeskatning, er indført ganske lempelige overgangsregler. Jan Hald Pedersen Statsautoriseret revisor 3 Revisors erhvervsjuridiske ydelser Med virkning fra 1. september 2003 blev de strenge begrænsninger på, hvilke ydelser revisor må levere, ophævet. En af de nye muligheder revisor har, er at tilbyde erhvervsjuridiske ydelser, altså ydelser, som klienten tidligere har måttet søge hos en advokat. Det gælder naturligvis fortsat, at revisor kun må udføre arbejde, som han har forstand på. Da kun ganske få revisorer har suppleret revisoruddannelsen med en juridisk grad, vil der ikke være grund til at tro, at revisor vil kaste sig over komplicerede juridiske problemstillinger og dermed være en egentlig konkurrent til advokaterne. Igennem sin uddannelse og sit daglige virke har revisor imidlertid et omfattende kendskab til juridiske problemstillinger, og mange af de opgaver, som i praksis løses af en advokatsekretær, vil revisor lige så godt kunne løse. I store virksomheder, hvor der løbende er tilknyttet både revisor og advokat, vil der næppe ske nogen ændring. Imidlertid er der mange små og mellemstore virksomheder, som kun en enkelt eller få gange, i den tid de har eksisteret, har haft behov for en advokat, og som følge heraf kender de ikke en advokat. I den situation er det naturligt, at klienten beder revisor udføre ukomplicerede juridiske opgaver. I visse egne af landet findes der kun ganske få egnede erhvervsadvokater. I den situation vil en virksomhedsejer ofte føle det naturligt at søge hjælp hos sin revisor om spørgsmål, der ligger uden for det, en revisor primært er uddannet til. Nu kan det jo være svært på forhånd at gennemskue om en sag, der umiddel-

4 4 bart ser ukompliceret ud, senere i forlø- Dirigentrollen på generalforsamlinger, standardudgaver forefindes jo allerede bet udvikler sig til noget mere komplice- hvor der ikke er udsigt til konflikter på internettet på advokatkontorernes ret, og derfor bør revisor nøje overveje, Ukomplicerede vedtægtsændringer hjemmesider. hvilke erhvervsjuridiske ydelser han vil og anmeldelse heraf Når der nu er mulighed for, at revisor tilbyde sine klienter. Udfærdigelse af forretningsordner udvider sit forretningsområde, og når Som nævnt må revisor kun udføre i de selskaber, hvor en sådan aldrig klienten ved, at revisor i praksis kan arbejde, som han er kompetent til. bruges i prak sis som følge af ejer/ levere visse juridiske ydelser, vil det Herudover bør revi sor nøje overveje, ledelsesforhold, men kun eksisterer, være mærkeligt, om ikke re visor griber om den erhvervsjuridiske opgave han fordi det er et lov krav. denne chance. Det må derfor formodes anmodes om at løse, indeholder et kon- at mange, især yngre, revisorer vil sup- fliktpotentiale. Er der tale om en virk- Herudover kunne man forudsat revi- plere deres revisoruddannelse med en somhed med kun en ejer, er risikoen for sor har den fornødne efteruddannelse formel juridisk eksamen som cand. jur. kon flikt naturligvis mindre, end hvis der forestille sig, at skødeskrivning ved eller cand. merc. jur., hvorved grænsen er flere ejere. I sidstnævnte situation bør forældrekøb af lejligheder, udfærdigelse mellem revisors og advokaters virke bli- revisor ikke påtage sig erhvervsjuridiske af ukomplicerede ansæt telseskontrakter, ver mere diffus, end den er i dag. opgaver. Det, de fleste revisorer må formodes at kunne påtage sig, er eksempelvis: simple testamenter, simple lejekontrakter etc. bliver en naturlig del af revisors fremtidige virke. Nævnte dokumenter i Finn Elkjær Statsautoriseret revisor Aktieløn INDLEDNING options- eller warrantordninger, der Beskatning af medarbejderen Den 22. maj 2003 vedtog Folketinget ikke opfylder betingelserne i 28, vil Beskatningstidspunktet for optioner og L 67 (lov nr. 394 af 28. maj 2003) om beskatning af optioner og warranter på warranter omfattet af ligningsloven beskatning af aktieløn 1. I bemærkninger- retserhvervelsestidspunktet ikke blive 28 er udskudt til udnyttelsestidspunktet. ne til lovforslaget fremgår det, at formå- behandlet her. Værdien, som medarbejderen let med lovforslaget er at forbedre vilkårene for udbredelsen af aktier, optioner LIGNINGSLOVENS 28 beskattes af, opgøres som forskellen mellem aktiernes handelsværdi på og warranter som aflønningsform. Udgangspunktet er, at optioner og war- udnyttelsestids punktet og optionens/ Reglerne har ændret beskatningen af ranter beskattes efter ligningslovens 28. warrantens udnyttelseskurs. aktieløn væsentligt, idet det er muligt helt at undgå lønbeskatning af medarbejderen, samtidig med at medarbejderens beskatning kan udskydes til det Warranter og optioner tidspunkt, hvor aktierne sælges. I det følgende beskrives reglerne i hovedtræk. Markedsværdi Kursudvikling OVERSIGT Beskatningen af individuelle optionsog warrantordninger kan opdeles i tre grupper: Aktieavance Beskatning på udnyttelsestidspunktet efter ligningslovens 28, eller Beskatning ved salg af aktierne som aktieavance efter ligningslovens 7 H Beskatning af optioner og warranter på retserhvervelsestidspunktet. Udnyttelseskurs Personlig indkomst Anskaffelsessum Beskatningen af optioner og warranter udløses kun på retserhvervelsestidspunktet, hvis betingelserne for at være omfattet af ligningslovens 7 H eller 28 ikke er opfyldt. Da det er de færreste Tildeling Retserhvervelse Udnyttelse/salg Salg aktier Aktiers ejertid optioner Aktiers ejertid warranter Figur 1. Tid

5 Optioner og warranter LL 7 H Markedsværdi Kursudvikling være opfyldt, for at optioner og warranter kan beskattes efter ligningslovens 7 H. Betingelserne, der skal opfyldes, er bl.a.: 5 Udnyttelseskurs Tildeling Retserhvervelse Udnyttelse Salg aktier Ejertid hvis optioner Aktieavance Tid Der skal være tildelt aktier, optioner eller warranter Hvis favørelementet for warranter og optioner overstiger 15% på aftaletidspunktet, kan aktieløn til en værdi af maksimalt 10% af medarbejderens årsløn blive omfattet af 7 H Personen skal være ansat Medarbejderen og arbejdsgiverselskabet skal indgå en aftale Advokat/revisor skal attestere, at betingelserne er opfyldte Optioner eller warranter må ikke kunne overdrages. Ejertid hvis warranter Figur 2. Værdien beskattes som personlig indkomst, Medarbejderen og der skal betales arbejdsmar- I al sin enkelhed beskattes medarbej- kedsbidrag. Beskatningen kan illustreres derens gevinst ved optioner, warranter som i figur 1. og aktier først på det tidspunkt, hvor medarbejderen sælger de underliggende Beskatning af arbejdsgiveren aktier. Gevinsten skal ikke beskattes som Med virkning fra den 1. juli 2003 har personlig indkomst (som løn), men skal arbejdgiverselskabet fradrag for værdien beskattes som ved almindeligt aktiesalg. af optioner og warranter på udnyttelsestidspunktet. Det vil sige, at gevinsten som udgangs- Fradragsværdien modsvarer punkt beskattes som kapitalindkomst således værdien, som medarbejderen ved salg af aktier ejet i mindre end tre år beskattes af. og som aktieindkomst, hvis aktierne har LIGNINGSLOVENS 7 H Efter ligningslovens 7 H er det muligt at udskyde medarbejderens beskatning til det tidspunkt, hvor aktierne sælges, samtidig med at selskabet ikke har fradrag for aktielønnen. En række betingelser skal opfyldes, for at aktielønnen bliver beskattet efter ligningslovens 7 H. været ejet i mindst tre år. Beskatningen kan illustreres som i figur 2. Arbejdsgiveren Prisen for, at medarbejderen undgår lønbeskatning, er, at arbejdsgiverselskabet ikke har fradrag for den modsvarende udgift. Betingelser Der er en række betingelser, der skal KONKLUSION De nye regler i ligningslovens 7 H er attraktive for dansk erhvervsliv og er fuldt konkurrencedygtige med reglerne i udlandet. Samtidig er reglerne fleksible, idet medarbejder og arbejdsgiver nu kan vælge, om optioner og warranter skal beskattes på udnyttelsestidspunktet eller på salgstidspunktet for aktierne. Med loven har regeringen nået målet om at forbedre vilkårene for udbredelsen af aktier, optioner og warranter som aflønningsform. Note 1. Forslaget blev fremsat den 22. maj 2002 som L 206 med henblik på genfremsættelse i efteråret Der skete kun få ændringer fra L 206 til L 67. Erik Banner-Voigt, cand.merc.jur. Skattekonsulent Rettelse til Pensioner giver fradrag i efterlønnen I forrige nummer af RevisorPosten 2/2005 var der desværre en fejl i artiklen om Pensioner giver fradrag i efterlønnen under afsnittet Undgå fradrag for pensioner. I andet afsnit skulle der blot stå: I store træk bortfalder alle pensioner på nær helt eller delvist arbejdsgiverindbetalte pensioner med løbende udbetaling i efterlønsperioden. Anden del af afsnittet skulle ikke have være medtaget, idet alle privatindbetalte pensioner samt helt eller delvist arbejdsgiverbetalte pensioner, der ikke kommer til løbende udbetaling i efterlønsperioden, IKKE medfører fradrag heller ikke selvom der er tale om en udsat pension. Jørgen Andersen, Fuldmægtig, DANA, De selvstændiges A-kasse

6 6 Hvorfor er det så svært? For nylig skulle jeg assistere med regnskabsaflæggelse for en ny klient, der tidligere var lønmodtager, men har påbegyndt selvstændig virksomhed i Klienten har valgt at koncentrere sig om det, han har forstand på, og ladet revisor tage sig af bogføring og regnskabsaflæggelsen. Som sædvanlig blev regnskabet sendt til klienten i udkast med forslag om et møde, hvor vi kunne gennemgå tingene. Klienten var tydeligt imponeret/overrasket over, at regnskabet for hans relativt beskedne virksomhed fyldte 21 sider. Regnskabet har næppe den store interesse for andre end ham selv, hvorfor vi bevidst havde søgt at koge regnskabet ned til det mindst mulige. Vi måtte desværre meddele klienten, at det med den nugældende lovgivning faktisk ikke kan gøres kortere. Det undrer både den omtalte klient og mange andre. Jeg vil derfor nedenfor prøve at forklare, hvorfor det skal være så svært. Skattemyndighederne stiller en række krav til detaljeringsgrad, specifikationer og oplysninger. Specielt hvis man aflægger regnskab under virksomhedsordningen, bliver dette let omfattende. Årsregnskabsloven stiller andre, men også omfattende krav, selv til de virksomheder der er i den laveste kategori, de såkaldte klasse A-virksomheder. Endelig føler revisionsvirksomheden, der påtager sig regnskabsassistance, et vist behov for at forsyne klienten med relevant information, ud over hvad der er lovkrævet. Alt i alt løber det så op i sideantal, og vil i den pågældende situation se ud, som det fremgår af nedenstående skema. Så svært er det blevet. Reelt var klienten kun interesseret i ca. halvdelen af siderne, men det er der desværre ikke noget at gøre ved. I mange år har vi talt om det papirløse samfund, og i mange år har politikerne talt om forenkling. Vi må nok konstatere, at den stigende internationalisering, med påvirkning fra USA og EU, kombineret med at man rent teknisk kan håndtere kompliceret lovgivning, gør, at en forenkling har lange udsigter. Forside 1 Indholdsfortegnelse 1 Virksomhedsoplysninger (ejer, aktivitet, revisor, pengeinstitut) 1 Indehaverens regnskabspåtegning 1 Revisors erklæring 1 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatatopgørelse 1 Balance 1 Konsolideringsopgørelse/formueforklaring 1 Formueopgørelse 1 Pensionsoversigt (frivillig) 1 Noter til resultatopgørelse og balance 3 Opgørelse af den skattepligtig indkomst 1 Skattemæssige specifikationer til virksomhedsskatteordningen 4 I alt 21 Finn Elkjær Statsautoriseret revisor Risikoafdækning mv. Tyskland Tyskland er Danmarks vigtigste handelspartner. Ca. 20% af den samlede danske eksport går til Tyskland. På grund af de økonomiske problemer i Tyskland og det deraf følgende stigende antal konkurser, er det nu endnu vigtigere, at danske eksportører sikrer sig i videst muligt omfang mod de dermed forbundne risici. DEBITORSIKRING I RevisorPosten 3/2004 råder advokat Jakob Østervang danske leverandører til at tegne en kreditforsikring og/eller kræve forudbetaling, kontantbetaling eller betaling via remburs ved levering inden for de danske grænser. Disse forholdsregler kan også anbefales i forbindelse med grænseoverskridende handel, da det kan være vanskeligere at vurdere udenlandske forretningspartneres soliditet. Det skal bemærkes, at kreditforsikringer til dels kun dækker soliditetsrisikoen, hvis der samtidig er aftalt et gyldigt og vidtrækkende ejendomsforbehold. Endelig er det også muligt at indgå en aftale om såkaldt ægte factoring, hvor factoringselskabet overtager insolvensrisikoen. Godt nok er de kontraktmæssige krav vedrørende kontrollen af kundens soliditet og den tilsvarende oplysningspligt over for factoringselskabet så vidtgående, at insolvensrisikoen i praksis ofte forbliver hos leverandøren. Hertil kommer, at factoringselskaberne skal godtgøres for deres ydelse. VALUTASIKRING Da den danske krone i realiteten er afhængig af euroen, er der alene en lille valutakursrisiko mellem euroen og den danske krone, som dog ikke helt kan udelukkes. Ved at indgå terminsforretninger kan eksportøren sikre sig mod restrisikoen. Udgifterne i forbindelse med denne sikring bør man drøfte med sin bankforbindelse for efterfølgende at afveje udgifterne og fordelene herved. EJENDOMSFORBEHOLD I tysk ret er mulighederne for at sikre sig via et ejendomsforbehold mere vidtrækkende end i dansk ret. Skal varerne videresælges, kræver dansk ret, at der aftales et konsignationsforhold,

7 hvilket indebærer særlige krav, før en sælger har sikkerhed. I dansk ret bortfalder ejendomsforbeholdet ved salg til erhvervsdrivende, som handler med de pågældende varer ( forhandlergrundsætningen, se RevisorPosten 3/2004). I Tyskland er det muligt og almindeligt at aftale et udvidet eller et forlænget ejendomsforbehold. Dette indebærer også en mulighed for at sikre sig i de tilfælde, hvor den tyske kunde vil videresælge varerne. Ligeledes er det muligt at sikre sig, hvis de leverede varer skal indgå i eller blandes med andre varer. Man skal være opmærksom på, at man heller ikke efter tysk ret opnår en fuldstændig sikkerhed mod kundens insolvens via et ejendomsforbehold. Det kan anbefales at foretage følgende former for sikring: Ved et forlænget ejendomsforbehold ( Verlängerter Eigentumsvorbehalt ) aftaler sælger og køber, at ejendomsforbeholdet ved dets ophør dvs. når varen indgår i en anden vare eller forarbejdes, eller når der sker videresalg erstattes af fordringen på køber. Hvis varen videresælges, skal der foreligge samtykke hertil, som kan tilbagekaldes, hvis de kontraktmæssige pligter misligholdes (som eks. manglende betaling af fakturaen). Aftale om et såkaldt kontokurantforbehold ( Kontokorrentvorbehalt ) ophører ejendomsforbeholdet ikke, når køberen har betalt for den konkrete vare, men først, når alle udestående fordringer er betalt. Betingelse: Forbeholdet skal være aftalt. Står det i salgs- og leveringsbetingelserne, skal der være henvist til dem i aftalen, og kunden skal have et eksemplar udleveret. Det sikreste er, at den tyske kunde udtrykkeligt bekræfter gyldigheden af ejendomsforbeholdet. Er det ikke muligt, er det vigtigt at henvise til ejendomsforbeholdet på ordrebekræftelsen, hvor ejendomsforbeholdet bør være optrykt eller vedlagt. Desuden bør der så vidt muligt henvises til ejendomsforbeholdet i alle eksportørens dokumenter (kataloger, prislister mv.). Det er i princippet for sent at henvise til ejendomsforbeholdet i fakturaen (dvs. efter indgåelse af aftalen), men det kan dog være vedtaget mellem parterne, hvis der er tale om langvarige forretningsforbindelser. Disse principper om inddragelse af ejendomsforbeholdet i aftalen gælder, hvis der er aftalt tysk ret. Har parterne ikke udtrykkeligt truffet aftale om lovvalget, gælder lovene på hjemstedet for den part, hvor den pågældende ydelse erlægges. Det er normalt sælgers hjemsted, således at dansk ret, som alene anerkender almindeligt ejendomsforbehold, er gældende. Det kan derfor anbefales, at i det mindste bestemmelserne om ejendomsforbehold underlægges tysk ret. Det er muligt at opdele lovvalget, således at de øvrige salgs- og leveringsbetingelser underlægges dansk ret. Hvorvidt der aftales tysk eller dansk værneting, er i hvert fald teoretisk - irrelevant for, hvilket lovvalg der anvendes, idet den tyske domstol skal anvende dansk ret, og den danske domstol skal anvende tysk ret. Det kan anbefales at aftale dansk værneting, men samtidig tage forbehold for også at kunne anlægge sag mod den tyske køber ved dennes almindelige værneting dvs. i Tyskland. ANDRE SIKKERHEDER Der findes ud over den sædvanlige sikring ved et ejendomsforbehold også andre sikringsmuligheder, såsom Sicherungsübereignung, (global-)cession, garantier osv., som dog kræver en særlig aftale og ikke uden videre kan aftales i de almindelige forretningsbetingelser. Hauke Wulf Rechtsanwalt 7 EU-Pakken fortsættelse fra forrige nummer Ændringer med betydning for selskaber Begrænset skattepligt af renter fra Danmark Et udenlandsk selskab, der modtager renter fra et koncernforbundet selskab her i landet, eller som har kursgevinst på en fordring på et koncernforbundet selskab, er begrænset skattepligtig af renterne henholdsvis kursgevinsterne. Beskatningen udgør 30%. Dette gælder dog ikke, hvis renterne ikke kan fratrækkes i debitorselskabet efter reglerne om fradragsbegrænsning af renter i koncerngæld i det land, hvor debitorselskabet er skattepligtigt. Eller hvis Danmark har fraskrevet sig beskatningen til renter i en dobbeltbeskatningsoverenskomst med det pågældende land. Der er en række yderligere undtagelser for anvendelsen af den begrænsede skattepligt. Tynd kapitalisering Efter de tidligere regler skete der en begrænsning i et selskabs rentefradrag af gæld til et udenlandsk koncernforbundet selskab, når selskabets gæld i forhold til egenkapitalen oversteg forholdet 4:1, dvs. når egenkapitalen var mindre end 20% af de samlede passiver. Begrænsningsreglen er nu udvidet til også at omfatte gæld til et dansk koncernforbundet selskab. Et dansk kreditorselskab skal som modstykke hertil ikke beskattes af renter, som ikke kan fratrækkes i debitorselskabet. Samtidig er anvendelsesområdet indskrænket og skal kun anvendes i de tilfælde, hvor den kontrollerede gæld overstiger 10. mio. kr. Ændringerne har virkning for indkomstår, der påbegyndes 1. januar 2004 og senere. Jytte Hjort, Skattekonsulent

8 8 Vi noterer at... MINDSTERENTEN Dato Diskonto Nationalbankens udlånsrente 1/1 30/ ,00% 1/7 31/ ,00% 1/1 31/ ,00% 1/1 30/ ,00% 1/7 31/ ,00% AKTUELLE DATOER 5. september 2005 Den kommune, man er tilmeldt på denne dato, er afgørende for kommuneskatteprocenten for november 2005 Betaling af moms for virksomheder med kvartalsvis afregning. Fra 9. november ,25% 3,60% Fra 1. februar ,55% Fra 9. august ,50% Fra 30. august ,45% Fra 6. december ,75% 2,95% Fra 7. marts ,50% 2,70% Fra 23. maj ,65% Fra 6. juni ,00% 2,15% SKATTEFRI KØRSELSGODTGØRELSE FOR 2005 Satserne for arbejdsgivers godtgørelse for kørsel i egen bil eller motorcykel: Kørsel til og med km. årligt 3,10 kr. pr. km. Kørsel ud over km. årligt 1,68 kr. pr. km. Godtgørelse for kørsel på egen cykel, knallert eller EU-knallert 0,40 kr. pr. km. 21. november 2005 Sidste frist for betaling af acontoskat og frivillig indbetaling for selskaber og foreninger. BEFORDRINGSFRADRAG FOR km pr. dag intet fradrag km pr. dag 1,68 kr. pr. km over 100 km pr. dag 0,84 kr. pr. km Arbejdspladsvurdering (APV) Kravene til, at der foretages arbejdspladsvurdering, der skal foretages mindst hvert tredie år, er skærpet med virkning fra 1. januar 2005, idet virksomhedens sygefravær med henblik på en vurdering af, om forhold i virksomhedens arbejdsmiljø kan medvirke til sygefraværet, skal inddrages i arbejdspladsvurderinger foretaget efter ovennævnte dato. De nærmere regler findes i lov om arbejdsmiljø samt bekendtgørelse om arbejdets udførelse. Vi henviser til Arbejdstilsynets hjemmeside www. at.dk der giver hjælp til opfyldelse af kravene samt adgang til blanketter og tjeklister mv. HUSK de nye muligheder for indbetaling på pensionsordninger Ved salg af virksomhed kan den skattemæssige fortjeneste indskydes på en pensionsordning med løbende udbetalinger. Muligheden gælder også, når virksomheden har været drevet i selskabsform, og der derfor realiseres en fortjeneste ved salg af aktier eller anparter. Det er en betingelse, at sælgeren er fyldt 55 år på salgstidspunktet, og at virksomheden har været drevet i mindst 10 år. Indskuddet fratrækkes i den skattepligtige fortjeneste og kan foretages allerede i salgsåret, hvis indskuddet til pensionsordningen foretages senest den 1. juli i det efterfølgende år. Se de nærmere regler i RevisorPosten 3/2003. Selvstændigt erhvervsdrivende kan indskyde op til 30% af årets overskud uden at forpligte sig til fremtidige indbetalinger. Se beskrivelsen af reglerne i RevisorPosten 3/2004. Jytte Hjorth Skattekonsulent Ansvarshavende redaktør: Statsautoriseret revisor Niels Lynge Pedersen Redaktion: Statsautoriseret revisor Finn Steen Christensen Statsautoriseret revisor Finn Elkjær Statsautoriseret revisor Jørgen C.S. Jacobsen Statsautoriseret revisor Henning Kjeldsen Statsautoriseret revisor Svend Therchilsen Redaktører: Majbritt Cordt og Birgitte Strange Produktion/Sats: Forlaget Thomson A/S Tegninger: Kim Broström Tryk: Silkeborg Bogtryk ISSN nr.: Redaktion afsluttet d. 1. august 2005

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Forslag til skattereform Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Regeringen har fredag den 20. marts

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Skattereform - fremsatte lovforslag. Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Skatteministeren har onsdag

Læs mere

Ø90 Selskaber i praksis

Ø90 Selskaber i praksis Ø90 Selskaber i praksis v/ Solvejg Poulsen og Kristian Lang Heden & Fjorden Landbrugsrådgivning Syd Den 1. December 2011 Holding selskaber Typisk formål at eje anparter/aktier i et eller flere helt eller

Læs mere

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 3 Offentligt Notat J.nr. 2009-469-0017 Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta 1. Indledning Ved lov

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Aktieløn 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Aktieløn 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Aktieløn 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere Indledning INDLEDNING

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. Deloitte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Havvindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 275 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven

Læs mere

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor.

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Skattelovforslag Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Ratepensioner og ophørende livrenter Det gældende loft på 100.000 kr. for

Læs mere

Aktieløn - netop nu. Adjungeret professor Søren Rasmussen

Aktieløn - netop nu. Adjungeret professor Søren Rasmussen Aktieløn - netop nu af Adjungeret professor Søren Rasmussen 1. Indledning Skatten er et centralt element ved indførelse af aktieløn. I december 2000 vedtog Folketinget lovforslag nr. L 37 (lov nr. 1286)

Læs mere

Forskerordningen. Skat 2015

Forskerordningen. Skat 2015 Forskerordningen Skat 2015 Danskere og udlændinge kan med fordel vælge en favorabel beskatning af lønindkomst i op til 5 år. Skatte ordningen kan bruges af lønmodtagere, der kommer til Danmark for at arbejde,

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

Nye skatteregler for medarbejderaktier

Nye skatteregler for medarbejderaktier - 1 - Nye skatteregler for medarbejderaktier Som et led i Finanslovsaftalen for 2012 er der fastsat skærpede regler om beskatningen af medarbejderaktier. Stramningen omfatter både de generelle ordninger

Læs mere

Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget

Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget Februar 2009 Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget Folketinget vedtog den 5. februar 2009 en reparationspakke til de regler, der blev indført i 2007, om begrænsning af rentefradragsretten for selskaber

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 Sag 157/2012 (1. afdeling) PanEuropean (Colmar) ApS (advokat Jakob Krogsøe) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

Læs mere

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Kontakt Karina Hejlesen Jensen T: 3945 3276 E: khe@pwc.dk Jørgen Rønning Pedersen T: 8932 5577 E: jrp@pwc.dk Søren Bech T: 3945 3343 E: sbc@pwc.dk

Læs mere

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. januar 2005 Under henvisning til Europaudvalgets

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91

Læs mere

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september Notat 6. november 2005 J.nr 2005-711-0048 Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september 2000. I afsnit 2.2. i betænkningen om aktieavancebeskatning

Læs mere

Beskatningen skal ske efter reglerne om aktieavancebeskatning. Samtidig skal selskabet ikke have fradragsret for værdien af de tildelte aktier

Beskatningen skal ske efter reglerne om aktieavancebeskatning. Samtidig skal selskabet ikke have fradragsret for værdien af de tildelte aktier 25. juni 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: SKATTEFAVORISERING VED AKTIEAFLØNNING Skatteministeren har fremlagt et lovforslag, hvorefter det ved aktieaflønning bliver muligt

Læs mere

RevisorInformerer. Hjemmearbejdsplads og datakommunikation. April 2007. - hvordan er det med skatten?

RevisorInformerer. Hjemmearbejdsplads og datakommunikation. April 2007. - hvordan er det med skatten? RevisorInformerer April 2007 Hjemmearbejdsplads og datakommunikation - hvordan er det med skatten? Medarbejderbredbånd og hjemmearbejdspladser er populært på arbejdspladserne. Der findes forskellige ordninger,

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 31 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 11. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk JOOST & PARTNER ApS REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk side 1 Tillæg til Revisor Informerer 3. kvt. 2009 Porteføljeaktier

Læs mere

De nye holdingregler

De nye holdingregler www.pwc.dk De nye holdingregler Dansk Skattevidenskabelig Forening Susanne Nørgaard og Steff Fløe Pedersen Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1 Værn mod omgåelse af udbyttebeskatning 1 2 Nye værn indført

Læs mere

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet.

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet. Indhold Indledning............................. 11 Om forfatteren........................... 13 1. Hvad er en virksomhed................. 14 Hvis du udøver erhvervsaktiviteter og modtager vederlag for

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). Gevinst og tab Fordringer, gæld og finansielle instrumenter Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse

Læs mere

Generationsskifte. Udlejningsejendomme. Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf.

Generationsskifte. Udlejningsejendomme. Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf. Generationsskifte af Udlejningsejendomme Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf. 62 22 02 12 Indehavere Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Eva Kristensen

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Transfer Pricing forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B ligningslovens 2 - SKM2012.92.HR, jf. tidligere TfS 2010, 452 ØL Af advokat (L) og advokat

Læs mere

Aktieløn - muligheder efter 1. januar 2012. Erik Banner-Voigt

Aktieløn - muligheder efter 1. januar 2012. Erik Banner-Voigt Aktieløn - muligheder efter 1. januar 2012 Erik Banner-Voigt Agenda Del 1 Hvad og hvordan? Hvad er aktieløn? Hvordan? Del 2 Skatteretlige overvejelser Ligningslovens 28 Ligningslovens 7 H Udvalgte skattemæssige

Læs mere

AP NYT. September 2010. Tilmelding til AP Nyt på www.ap.dk under Nyhedsbreve

AP NYT. September 2010. Tilmelding til AP Nyt på www.ap.dk under Nyhedsbreve Side 1 AP NYT September 2010 Velkommen til AP Nyt! AP Nyt er et nyhedsbrev til vores klienter og forretningsforbindelser, hvor vi orienterer om nye regler og aktuelle emner inden for skat, selskabsret

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012

Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012 Orientering 21. november 2011 Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012 I nærværende orientering er de skatte - og afgiftsmæssige konsekvenser af finanslov 2012 opsummeret. Den nuværende regering

Læs mere

pwc Skattenyt* for rederier april 2008

pwc Skattenyt* for rederier april 2008 pwc Skattenyt* for rederier april 2008 Indholdsfortegnelse: Ændringer af tonnageskatteloven trådt ikraft Avancer på skibe Afskaffelse af reglerne om tyk kapitalisering Ændring af reglerne om nettofinansindtægter/udgifter

Læs mere

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Skattereformen Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009 Kuppelsalen v/afdelingsdirektør Marianne Bossen, Tax Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Kommisssiorium i 2008 Lavere

Læs mere

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING VIGTIG MEDDELELSE Denne informationsskrivelse er udarbejdet af Foreningen Fast Ejendom,

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Opstart af virksomhed

Opstart af virksomhed - 1 Opstart af virksomhed Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Etablering af egen virksomhed nødvendiggør en lang række overvejelser af meget forskellig karakter. Et af de centrale spørgsmål

Læs mere

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr.

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr. Nye love vedtaget Den 21. december 2011 vedtog Folketinget en række love, der har betydning for din pension. Lovene medfører bl.a. reduktion af fradragsloftet for indbetaling til ratepension, fjernelse

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

Generel exitskat på aktiver

Generel exitskat på aktiver Generel exitskat på aktiver April 2015 Global Employer Services Generel exitskat på aktiver Nu er der indført generel exitskat for personer, der flytter fra Danmark herunder henstand med betaling af exitskat

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). GEVINST OG TAB AKTIER OG INVESTERINGSFORENINGSBEVISER Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse af den

Læs mere

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende:

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende: nyhedsbrev skat QUICKGUIDE TIL SELVANGIVELSEN 2009 Personer skal indtaste eller indsende selvangivelse for 2009 til SKAT inden den 2. maj 2010 eller den 1. juli 2010 (selvstændige erhvervsdrivende m.fl.

Læs mere

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg.

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Nedenstående er en oversigt over de vigtigste rettelser til "Skatteret kompendium", 3. udg., som følge af lovændringer efter kompendiets udgivelse. Bemærk,

Læs mere

MANAGEMENT FEES OG FREMTIDEN

MANAGEMENT FEES OG FREMTIDEN MANAGEMENT FEES OG FREMTIDEN Af advokat Bodil Tolstrup og advokat Nikolaj Bjørnholm, Hannes Snellman Forfatterne har tidligere i dette nyhedsbrev fra DVCA genoptrykt en artikel fra Tidsskrift for Skatteret

Læs mere

Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen

Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen Regeringen har den 11. juni 2014 fremsat et lovindgreb mod utilsigtet udnyttelse af den meget populære virksomhedsordning, som i dag bruges af godt 175.000

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P UDLAND OG MP MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Telefon +45 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk www.mppension.dk Udland og MP

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 18. april 2013 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Bo Østergaard, M. Stassen og Marie Louise Klenow (kst.)). 19. afd. nr. B-1541-12: Skatteministeriet

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 12 2009

ØkonomiNyt nr. 12 2009 ØkonomiNyt nr. 12 2009 Skatterefor m Skatterefor m Folketinget vedtog den 28. maj 2009 Forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat. Hovedelementerne er markante nedsættelser af skat på arbejds og virksomhedsindkomst.

Læs mere

Selskabers aktieavancebeskatning m.v.

Selskabers aktieavancebeskatning m.v. Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om skat og moms Selskabers aktieavancebeskatning m.v. Lov nr. 254 af 30. marts 2011 Lovændringen indeholder justering af den gennemførte harmonisering

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje

Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje Personligt regi ctr. Selskabskonstruktion herunder mulige virksomhedsformer fordele/ulemper Virksomhedsstrukturens betydning for pensionsopsparing

Læs mere

For personaktionærer foreslås, at gevinst og tab fremover beskattes som aktieindkomst, uanset ejertid, aktietype eller beløbsstørrelse.

For personaktionærer foreslås, at gevinst og tab fremover beskattes som aktieindkomst, uanset ejertid, aktietype eller beløbsstørrelse. i:\oktober-2000\6-a-okt-00.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 6. oktober 2000 RESUMÈ ÆNDRING I AKTIEAVANCEBESKATNINGEN En arbejdsgruppe under Skatteministeriet er fremkommet med forslag

Læs mere

Vedtægter. PWT Holding A/S

Vedtægter. PWT Holding A/S Vedtægter PWT Holding A/S 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er PWT Holding A/S. 1.2 Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1.3 Selskabets formål er at besidde kapital, kapitalandele

Læs mere

Skatteoverblik vedrørende visse produkter

Skatteoverblik vedrørende visse produkter KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab TAX Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Saxo Privatbank A/S Skatteoverblik vedrørende

Læs mere

Beregning af ejendomsskat Ejendomsværdiskatten beregnes som 1% af beregningsgrundlaget indtil DKK 3.040.000 og 3% af en eventuel overskydende værdi.

Beregning af ejendomsskat Ejendomsværdiskatten beregnes som 1% af beregningsgrundlaget indtil DKK 3.040.000 og 3% af en eventuel overskydende værdi. December 2008 Indhold: 1. Ejendomsværdiskat på udenlandske ejendomme 2. De skattemæssige konsekvenser af opsigelsen af dobbeltbeskatnings-overenskomsterne med Frankrig og Spanien for selskaber 3. Reparationspakken

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 Sag 213/2012 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S og Codan A/S (advokat Bente Møll Pedersen for begge) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

ServiceInformation Omstrukturering Holdingselskaber som led i omstruktureringer (afhændelse af virksomhed og generationsskifte)

ServiceInformation Omstrukturering Holdingselskaber som led i omstruktureringer (afhændelse af virksomhed og generationsskifte) Mentora Innovation Større indsigt Bedre rådgivning Nr. 11 Side: 1 af 5 Introduktion For en ejer af et driftsselskab kan der være flere formål med at etablere et holdingselskab, som fremover helt eller

Læs mere

Fonde skattemæssige forhold

Fonde skattemæssige forhold www.pwc.dk Fonde skattemæssige forhold Juni 2013 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Givers skattemæssige stilling Fondens skattemæssige stilling Vækstplan succession til erhvervsdrivende fonde Opgørelse

Læs mere

November 2003 Seminar skat Tyskland

November 2003 Seminar skat Tyskland November 2003 Seminar skat Tyskland investering fast ejendom, vindmøller transfer pricing - tynd kapitalisering skattenyt foredragsholderne Dr. Klaus Först LL.M, advokat, tysk revisor (Steuerberater) Reinhard

Læs mere

Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004. Skattefri spaltning. når din virksomhed står ved en skillevej

Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004. Skattefri spaltning. når din virksomhed står ved en skillevej Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Skattefri spaltning når din virksomhed står ved en skillevej Indhold Når din virksomhed står ved en skillevej Forord Når din

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2014 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Indhold Til selskabernes aktionærer 3 Selvangivelsen 2014 3 UIE United International

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC. Indledning. Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond

Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC. Indledning. Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC Indledning Erhvervsfondsudvalget anfører i deres rapport 1, Den nuværende beskatning ved etableringen af en erhvervsdrivende

Læs mere

Medarbejderinvesteringsselskaber

Medarbejderinvesteringsselskaber - 1 Medarbejderinvesteringsselskaber Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I april 2014 blev regeringen sammen med V, DF, LA og K enige om at etablere en 3-årig forsøgsordning med de såkaldte

Læs mere

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007 24. januar 2007 Familieanalyse BG Indsigt Pension Hvis du har spørgsmål til analysen, er du velkommen til at kontakte: Anne Buchardt 39 14 43 03 abuc@bgbank.dk Hvem kan alligevel nå at få efterløn med

Læs mere

UENS BESKATNING AF KAPITALAFKAST

UENS BESKATNING AF KAPITALAFKAST 4. april 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: UENS BESKATNING AF KAPITALAFKAST Kapitalafkast beskattes meget forskelligt afhængigt af, om opsparing foretages i form af en pensionsopsparing

Læs mere

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER Indledning Valget af virksomhedsform bør være en velovervejet beslutning, hvor alle aspekter løbende bliver overvejet og vurderet. For mange virksomheder

Læs mere

GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget

GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget MANDAG DEN 23. FEBRUAR 2015 GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget PALLE HØJ Vicedirektør og chefrådgiver i økonomi 96296650 20249998 pah@hflc.dk SITUATIONEN FOR LANDBRUGET? FINANSMARKEDET

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens. /Birgitte Christensen

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens. /Birgitte Christensen Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 67 Offentligt J.nr. 2005-309-0131 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens 15 A. Kristian Jensen

Læs mere

AKTIEAVANCEBESKATNING: FORENKLING OG SKATTELETTELSE

AKTIEAVANCEBESKATNING: FORENKLING OG SKATTELETTELSE 18. november 2005/FH Af Frithiof Hagen Direkte telefon: 33 55 77 19 AKTIEAVANCEBESKATNING: FORENKLING OG SKATTELETTELSE Resumé: Regeringen har indgået en aftale med det Radikale Venstre og Dansk Folkeparti

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

Fyraftensmøde om selskaber

Fyraftensmøde om selskaber Fyraftensmøde om selskaber 28. maj 2013 Morten Hyldgaard Jensen Specialkonsulent Jens Faurholt Registreret revisor Agenda Generelt om selskaber Fordele og ulemper ved selskaber Hvornår skal jeg drive min

Læs mere

Skat 2014. Individuelle aktielønsordninger.

Skat 2014. Individuelle aktielønsordninger. Skat 2014 Individuelle aktielønsordninger. Alle virksomheder, der drives i selskabsform, kan tilbyde medarbejdere en aktielønsordning uanset selskabets størrelse, og uanset hvor mange medarbejdere der

Læs mere

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006 RevisorInformerer Temanummer 2006 Optimer din pension Efterløn og pension Hvilken type pension du vælger, kommer an på, hvilke ønsker og forventninger du har til din tilværelse som pensionist, hvor gammel

Læs mere

CFC-beskatning af selskaber

CFC-beskatning af selskaber CFC-beskatning af selskaber Fokus: Aktuelle problemstillinger Peter Koerver Schmidt Tax Manager, Deloitte Ph.d.-student, CBS, CORIT Marts 2010 Baggrund Værnsregel: Skal forhindre at finansielle (mobile)

Læs mere

DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND

DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND Nye bøger fra Gjellerup Tilmeld dig vores nyhedsbrev på www.gjellerup.dk og få information om nye bøger. DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND JYTTE HEJE MIKKELSEN & ERIK WERLAUFF Gjellerup

Læs mere

DILEMMA ELLER NATURLIGT VALG. v/moderatorer Birte Rasmussen og Bent Ramskov

DILEMMA ELLER NATURLIGT VALG. v/moderatorer Birte Rasmussen og Bent Ramskov DILEMMA ELLER NATURLIGT VALG v/moderatorer Birte Rasmussen og Bent Ramskov 1 DILEMMA ELLER NATURLIGT VALG? LEGALITETSPRINCIPPET Kravet om lovhjemmel Den formelle lovs princip LOVLIG SKATTETÆNKNING Ret

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil.

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 02-12-2005 J.NR.: 04-013702-05-2227 REF.: spi/kfe Høring over udkast

Læs mere

Privat regnskab, virk. resultat efter VSO (E7)

Privat regnskab, virk. resultat efter VSO (E7) Privat regnskab, virk. resultat efter VSO (E7) Beskrivelse af rapporten: Dette regnskab anvendes til at udarbejde den private indkomst- og formueopgørelse for personer. Virksomhedens resultat beskattes

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

Bliv medejer af lækker stor lejlighed i Grækenland

Bliv medejer af lækker stor lejlighed i Grækenland Bliv medejer af lækker stor lejlighed i Grækenland Du betaler 145.000 kr. for at blive ejer af 1/12 af en stor lækker græsk lejlighed, hvor du har adgang til at bruge denne 4 uger om året. Årligt betaler

Læs mere

valg AF virksomhedsform

valg AF virksomhedsform Særudgave 2011 valg AF virksomhedsform Indledende overvejelser 2 Personligt drevet enkeltmandsvirksomhed 3 Interessentskab (I/S) 3 Anpartsselskab (ApS) og aktieselskab (A/S) 4 Holdingselskab 5 Selskab

Læs mere

Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003. Holdingselskabet virksomhedens pengetank

Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003. Holdingselskabet virksomhedens pengetank Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003 Holdingselskabet virksomhedens pengetank Indhold Holdingselskaber er ikke kun forbeholdt store koncerner! Hvorfor etablere et

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

NYT OM SKAT. Selskabsdagen 2013. Ved Thomas Frøbert

NYT OM SKAT. Selskabsdagen 2013. Ved Thomas Frøbert NYT OM SKAT Selskabsdagen 2013 Ved Thomas Frøbert HVORFOR INTERESSANT? Koncernjuristen skal have en basal viden om skat, især fordi skat: - spiller sammen med almindelig selskabsret (koncernstrukturering);

Læs mere

Bogen om skat for selvstændige

Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige af Søren Revsbæk Regnskabsskolen ApS 2011 Udgivet af Regnskabsskolen Wesselsgade 2 2200 København N Tlf. 3333 0161 Redaktion: Anette Sand regnskabsskolen.dk

Læs mere

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 17. december 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 SKATTEFRI FRAFLYTNING TIL FRANKRIG Den bindende forhåndsbesked fra Ligningsrådet om at kunne flytte skattefrit til Frankrig afdækker et

Læs mere

Skatteregler for investeringsområdet

Skatteregler for investeringsområdet Inverstering Skatteregler for investeringsområdet Investeringsrådgivning 1 Indledning Vær opmærksom på, at denne brochure ikke kan anses som udtømmende i forhold til skatteregler på investeringsområdet.

Læs mere