Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse"

Transkript

1 Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse Vedrørende: Registrering af produktionsskolebaseret eud i EASY-P, EASY-A og Elevplan Version: 3 Primært præciseringer i EASY-A afsnit vedr. årselevbidrag og AER-bidrag. Derudover er afsnit om PBE-vfu slettet, idet det for nuværende ikke kan registreres hensigtsmæssigt i EASY. 1 HVAD ER PRODUKTIONSSKOLEBASERET ERHVERVSUDDANNELSE, PE? INDLEDNING LIDT JURA BEGREBER I DETTE NOTAT REGISTRERING AF PE-AFTALE, ÅRSELEVBIDRAG OG AER-BIDRAG EASY-P: OPRET AFTALEN EASY-A: INDLÆSNING AF AFTALE OG OPRETTELSE AF ELEV EASY-A: HÅNDTERING AF ÅRSELEVBIDRAG I SKOLEFORLØB OG I PRAKTIK Registrering af elev på skoleforløb Registrering af varighedsuafhængige tilskud for eleven Registrering af praktik for eleven EASY-A: HÅNDTERING AF AER-BIDRAG FOR ELEVER MED PE-AFTALER ELEVPLAN: HÅNDTERING AF ELEVER MED PE-AFTALER PE-ELEV KOMMER I DELAFTALE PÅ VIRKSOMHED OG FÅR LØN EASY-P: OPRETTELSE AF PE-DELAFTALE EASY-A: HÅNDTERING AF PE-DELAFTALE ELEVPLAN: VISNING AF PE-DELAFTALE LINKS TIL SPØRGSMÅL SVAR MBU /PBE OG PRODUKTIONSSKOLEFORENINGEN Hvad er Produktionsskolebaseret Erhvervsuddannelse, PE? 1.1 Indledning Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse (PE) er en særlig tilrettelæggelsesmåde for erhvervsuddannelser, der er vekseluddannelser, som helt eller delvis gennemføres på produktionsskoler. PE har samme mål og niveau som erhvervsuddannelser i almindelighed og afsluttes med samme prøver og beviser. Erhvervsuddannelsens grundforløb bliver helt eller delvist erstattet af grundlæggende praktisk oplæring på en produktionsskole på samme måde som ved ny mesterlære. Derefter skal eleven gennemføre hovedforløbet på normal vis, dog med den forskel, at praktikuddannelsen som hovedregel finder sted på en produktionsskole.

2 PE gennemføres uden uddannelsesaftale eller ansættelseskontrakt. Elevens personlige uddannelsesplan danner grundlag for uddannelsens tilrettelæggelse og forløb, fx hvilke fag henholdsvis produktionsskolen og erhvervsskolen varetager i grundforløbet og hovedforløbet. Målgruppen er elever, som ellers ikke ville have mulighed for at gennemføre en erhvervsuddannelse. Adgang til PE er betinget af, at en produktionsskole i forbindelse med gennemførelse af et produktionsskoleforløb har vurderet, at eleven ikke har de faglige, personlige eller sociale forudsætninger, der er nødvendige for at gennemføre en erhvervsuddannelse med uddannelsesaftale. Visitationen af elever foregår i et tæt samarbejde mellem produktionsskolen og den relevante erhvervsskole for at sikre, at den unge tilhører målgruppen. Elever i PE modtager under uddannelsen samme ydelse, som for erhvervsuddannelseselever i skolepraktik. Skolerne skal have en samarbejdsaftale med de pågældende produktionsskoler, inden for hvert uddannelsesområde / indgang. 1.2 Lidt jura Fra EASY-A nyhed 8. juni 2010: LOV nr. 580 af 01/06/2010 Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om produktionsskoler og lov om erhvervsgrunduddannelse m.v. muliggør Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse. Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse har samme mål og niveau som uddannelser, der veksler mellem skoleundervisning og praktikuddannelse i en virksomhed, og afsluttes med samme prøver og beviser. Erhvervsuddannelsens grundforløb bliver helt eller delvist erstattet af grundlæggende praktisk oplæring på en produktionsskole på samme måde som ved ny mesterlære. Derefter skal eleven gennemføre hovedforløbet på normal vis, dog med den forskel, at praktikuddannelsen kan finde sted på en produktionsskole. Eleverne får også mulighed for at komme i praktik i en virksomhed. Af loven fremgår endvidere følgende: Eventuel praktikuddannelse i en virksomhed i uddannelsens hovedforløb finder sted på grundlag af en uddannelsesaftale mellem virksomheden og eleven om en delvis praktikuddannelse, hvis eleven skal deltage i virksomhedens produktion m.v. UVM har oplyst, at eleverne undervejs i deres uddannelse kan komme i delaftaler i virksomheder med løn, svarende til modellen for delaftaler under skolepraktik. De kan også komme i praktik uden løn i virksomheder, svarende til modellen for virksomhedsforlagt undervisning (vfu) under skolepraktik. Skolen får fortsat taxameter, mens elever er i virksomhedsforlagt undervisning eller i delaftale. Når eleven er i virksomhedsforlagt undervisning, gennemfører virksomheden undervisningen på produktionsskolens vegne og således på produktionsskolens ansvar. Produktionsskolen modtager derfor fortsat tilskud for at varetage praktikundervisningen. Eleven udløser taxameter til skolen i Side 2

3 indtil 3 måneder. Når elever er i delaftale, udløser eleven fortsat taxameter til skolen, fordi skolen skal bidrage med vejledning og eventuel pædagogisk støtte til elev og praktikvirksomhed. UVM har endvidere oplyst, at hvis eleven indgår en kort aftale eller et restuddannelsesforhold med en virksomhed, så træder eleven ud af PE-ordningen og bliver en ordinær eud-elev. Der henvises til 2, stk. 2, og 19 e i erhvervsuddannelsesloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 510 af 19. maj 2010, som ændret ved lov nr. 580 af 1. juni 2010 samt til Undervisningsministeriets hjemmeside om virksomhedsforlagt undervisning: al%20og%20svar/virksomhedsforlagt%20undervisning.aspx Skolen modtager endvidere tilskud pr. elev ved iværksættelse af uddannelsesplan, jf. 13, stk. 2, og ved gennemførelse af grundlæggende praktisk oplæring, jf. 66 r, stk. 2. Love og bekendtgørelser vedr. produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse: Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser: BEK nr af 15/12/2010 Gældende: Begreber i dette notat P-skole Produktionsskole PE-aftale Aftale indgået ml. erhvervsskole og P-skole om en produktionsskolebaseret eud Side 3

4 2 Registrering af PE-aftale, årselevbidrag og AER-bidrag Elevens PE-aftale oprettes i EASY-P af den erhvervsskole, som har indgået en skriftlig aftale med produktionsskolen. 2.1 EASY-P: Opret aftalen Opret PE-godkendelsen på produktionsskolen i PG01 Find produktionsskolens CVR-nummer på og slå det dernæst op i EASY-P i PV01. Find det relevante lærested og tjek i vinduet PL01 hvorvidt produktionsskolen allerede er godkendt til at uddanne ordinære elever inden for pågældende uddannelse. Hvis dette er tilfældet, fortsætter du direkte til PA01 for at oprette aftalen. Hvis produktionsskolen ikke er godkendt, skal det påg. faglige udvalg høres. Hvis dette resulterer i en ordinær godkendelse, opretter du en sådan efter vanlig praksis og går videre til PA01 for at registrere aftalen. Hvis det faglige udvalg kun godkender produktionsskolen til denne ene (eller flere) PE-elever, opretter du PE-godkendelsen således: Godkendt FU:Godkendelsesdato fra FU Udløb:Uddannelsesaftalens udløbsdato Godkendt antal: 1 (eller flere) Begrænsninger: Opret begrænsning 1096 Kun til PE, Produktionsskolebas. Erhv.udd. og noterer noget i stil med følgende i begrænsningskodens tilføjelsesfelt inden du gemmer: Aftalt med 201 EUC Syd for (elevens navn) Side 4

5 Side 5

6 Opret PE-aftalen i PA01 Hvis ikke eleven i forvejen findes i EASY-P, startes i PP00 med oprettelse af eleven. Eleven skal have status som ikke-søgende (m.h.t. praktikplads). Derudover opretter du aftalen som følger: Obl. type: 1002 Praktikvej Suppl.type: 1041PE, Produktionsskolebas. Eud Adg.vej: PE Arr.skole: Egen skole Arkivskole: Egen skole PE-aftalen overføres til EASY-A som øvrige uddannelsesaftaler. NB: Når aftalen er overført til EASY-A, kan man ikke se på den, at det er en produktionsskolebaseret uddannelsesaftale, idet supplerende aftaletyper ikke kan ses i EASY-A. Det er derfor meget vigtigt at du husker den korrekte adgangsvej, da denne i EASY-A kan ses på eleven i A580. For at kunne skelne aftalen statistisk, er det vigtigt at huske den supplerende aftaletype Desuden vil skolen også selv kunne fremsøge PE-aftalen i EASY-P (til brug for afregning med produktionsskolen). Side 6

7 2.2 EASY-A: Indlæsning af aftale og oprettelse af elev Indlæsning af PE-aftaler og oprettelse af elever i EASY-A sker på helt sædvanlig måde ved hjælp A280 Aftaleindlæsning, total. Eleven kan så ses i vinduet A580 Elev på fuldtidsuddannelse og aftalen kan ses i A648 Aftaleoversigt.I A580 kan eleven ses i A580 med adgangsvejen PE: Side 7

8 2.3 EASY-A: Håndtering af årselevbidrag i skoleforløb og i praktik Registrering af elev på skoleforløb Skoledelen indberettes elektronisk sammen med skoledelen for de øvrige eud-elever, både for skoleundervisning på grundforløb og på hovedforløb. Eleven kan deltage i undervisning på grundforløb. I disse perioder skal eleven placeres på skoleforløb. Her anvendes samme skoleperiode som for mesterlærerelever, der deltager i grundforløbsundervisning 0Mxx, hvor xx svarer til den indgang eleven går på, f.eks. 0MPR for produktion og udvikling. Tilskudsmærke på grundforløbet er UNDER. Når eleven deltager på hovedforløb bruges samme skoleperiode, som hvis eleven havde været en helt almindelig EUD-elev. Det kan f.eks. være D2 og tilskudsmærket på hovedforløbsdelen er PROEU Registrering af varighedsuafhængige tilskud for eleven Produktionsskolebaserede erhvervsuddannelseselever kan også udløse varighedsuafhængige tilskud. Det drejer sig om følgende og skal registreres på B828 Varighedsuafhængige tilskud fuldtid. Disse tilskud indberettes elektronisk sammen med fuldtidselever. 1. Starttilskud (uddannelsesplan). Her anvendes tilskudsmærket PROEP 2. Gennemført grundlæggende praktisk oplæring på produktionsskolen (den praktiske oplæring er i stedet for grundforløbet). Her anvendes tilskudsmærket PROEG. 3. Færdiggørelsestaksameter (bruges når eleven er færdig på hovedforløb). Her bruges tilskudsmærke PROEF Se eksempler nedenfor Registrering af praktik for eleven Praktikdelen opgøres og indberettes manuelt på blanketter til MBU. Det er ikke et krav, at du opretter og placerer eleven på et skoleforløb i den periode hvor eleven udelukkende er i praktik på Produktionsskolen. Du skal tælle hvor mange onsdage praktikperioden dækker. Du skal sikre dig tilstrækkelig dokumentation, så skolen og revisor kan stå inde for at indberetningen er korrekt. Det kan ske at eleven i en periode er i praktik en del af ugen og modtager skoleundervisning i den resterende del. Det skal du tage højde for når du indberetter praktikken til MBU. Side 8

9 Når du på den måde har talt antallet af onsdage i et givent kvartal og beregnet årselever, reducerer du tallet med den del, som skolen henter undervisningstaxameter for. Det resterende tal indberettes i det pågældende kvartal. Selve indberetningen skal du foretage på en blanket, som sendes til UVM. Blanketten findes herhttp:// Du skal anvende TMK = PRPRO. Hvis skolen ønsker at registrere eleven på skoleforløb i praktikperiode, skal det gøres på følgende måde (bemærk placering på skoleforløb i praktikdelen er FRIVILLIG - hvis eleven i praktikperioden kommer ud i en VFU-eller delaftale, kan du ikke placere eleven på et skoleforløb i EASY-A samtidig og må derfor bruge løsningen som er beskrevet ovenfor). Du opretter en skoleforløbsplacering i den periode hvor eleven er i praktik (og evt. delvist i teori). Du skal anvende det normale TMK af typen UNDER og regulere bidraget ned så det svarer til den del af perioden, hvor eleven får teoriundervisning. Du sletter de normale årselevbidrag på følgende måde: Åbn vinduet A699 Elev med skoleforløb og søg den pågældende elev frem. Stil cursoren i det første af elevens skoleforløbsplaceringer, tryk F2 og ÅE-bidrag. Herved åbnes vinduet A699b Årselevbidrag for elev i skoleforløb. Du skal nu registrere en reguleret varighed svarende til den del af perioden hvor eleven modtager teoriundervisning på skolen (til 0,0 hvis der kun er praktik) for hver tælledato og gemme. Gentag dette for hvert af elevens skoleforløbsplaceringer som omfatter praktik på produktionsskolen. Side 9

10 Du opgør de særlige årselevbidrag på følgende måde: Åbn vinduet A699 Elev med skoleforløb og søg den pågældende elev frem. For hvert af elevens skoleforløbsplaceringer tæller du nu hvor mange onsdage skoleforløbsplaceringen dækker. Når du på den måde har talt antallet af onsdage i et givent kvartal, reduceret du tallet med den del som skolen henter undervisningstaxameter for. Det resterende tal omregner du det til årselevbidrag jf. IEU-instruksen (0,025 pr. hver hele uge). Herved har du opgjort hvor stort et årselevbidrag denne elev skal indberettes med i det pågældende kvartal. Dette gør du for alle de PE-elever, som har skoleforløbsplaceringer i det pågældende kvartal. Herved har du opgjort hvor meget der skal indberettes af årselevbidrag for PE-elever i kvartalet. Selve indberetningen skal du foretage på en blanket som sendes til UVM. Blanketten findes her Duskal anvende TMK = PRPRO. Husk at sørge for at dokumentere dit arbejde, så du kan redegøre for revisoren hvorledes du er kommet frem til det bidrag, der indberettes. 2.3 EASY-A: Håndtering af AER-bidrag for elever med PE-aftaler Der gælder særlige forhold omkring AER for PE-elever. PE-aftalerne er oprettet som almindelige AFPV-aftaler med en særlig supplerende aftaletype (1041). Sådanne aftaler vil derfor som udgangspunkt udløse AER-bidrag til arbejdsgiveren her produktionsskolen. Det er imidlertid ikke korrekt og derfor skal du sørge for at nulstille alle AER-bidragene på de skoleforløbsplaceringer eleven har. Det gør du på følgende måde: Åbn vinduet A699 Elev med skoleforløb og søg den pågældende elev frem. Stil cursoren i det første af elevens skoleforløbsplaceringer, tryk F2 og Elev i AER-periode. Herved åbnes vinduet A699c Elev i AER-periode. Side 10

11 Du skal nu registrere manuelt reduktion svarende præcis til selve AER-bidraget for hver AER-periode og gemme. Gentag dette for hvert af elevens skoleforløbsplaceringer. 2.4 Elevplan: Håndtering af elever med PE-aftaler Elever med PE-aftaler håndteres helt som elever med ordinære uddannelsesaftaler. Det betyder at Produktionsskolen optræder som ordinært lærested og logger ind som sådan. Produktionsskolen kan blandt andet afvinke praktikmål for eleven. Produktionsskolen kan dog ikke tilrette grundforløbet, som virksomheder med mesterlæreaftaler. Denne facilitet er ikke indbygget i Elevplan endnu. Erhvervsskolen er derfor nødt til sammen med produktionsskolen at tilrettelægge forløbet på produktionsskolen og udarbejde en uddannelsesplan. Side 11

12 3 PE-elev kommer i delaftale på virksomhed og får løn En PE-elev kan i sit forløb komme i delaftale på en virksomhed med løn samtidig med at den overordnede PE-aftale løber. PE-delaftalen må ikke indeholde skoleophold. Produktionsskolen skal være OBS på at give erhvervsskolen besked, så lønnen for eleven bliver stoppet. Uddannelsesaftale skal udarbejdes og registres. Som EASY-systemerne ser ud lige nu, kan der ikke tastes periode-overlappende aftaler på elever og det er derfor nødvendigt at lave et hul midt i PE-aftalen, hvori PE-delaftalen kan tastes. Det er vigtigt at disse stumper af aftaler bindes sammen dels af: Sæt af afslutningsårsag (1109) og tilhørende tillægskode (1064) og dels af Supplerende aftaletyper for PE (1041) og PE-delaftale (1042) -----PE-hovedaftale PE-delaftale PE-hovedaftale EASY-P: Oprettelse af PE-delaftale Afkort hoved-pe-aftalen i PA01 på produktionsskolen Hoved-PE-aftalen afkortes i PA01, så den nu slutter dagen før PE-VFU-aftalen starter. Hoved-PEaftalen afsluttes med afslutningsårsag 1109 Ændret spec. o. lign (C-tillæg). Skriv årsag til afslutningsårsagens tilføjelsesfelt. Overfør den afkortede aftale til EASY-A med Send nu, så den efterfølgende PE-VFU-aftale ikke går på fejl med A280 pga. periodemæssigt overlap: Opret PE-delaftalen i PA01 på påg. lærested PE-delaftalen, som ikke må indeholde skoleophold, tastes på det lærested, hvor eleven skal i virksomhedsforlagt undervisning med nedenstående oplysninger: Obl. type: Suppl.type 1: Suppl.type 2: Suppl.type 3: Adg.vej: Arr.skole: Arkivskole: Startdato: Slutdato: Afsl.årsag*: 1002 Praktikvej 1041PE, Produktionsskolebas. Eud 1064C-tillæg (ændr.spec. o.a.) 1042PE-delaftale(under produktionsskolebas.eud) PE Egen skole Egen skole Dagen efter hovedaftalen slutter Dagen før hovedaftalen fortsætter 1109 Ændret spec. o. lign (C-tillæg). Side 12

13 Skriv årsag til afslutningsårsagens tilføjelsesfelt. * Husk at aktivere PE-delaftalen, som jo bliver passiv ved reg. af afslutningsårsag 1109! Dette gøres ved at højreklikke til PA03 og taste statuskoden for aktivering af aftale. Når VFU-delaftalen er udløbet, skal den passiveres igen, enten ved at taste 1109 igen eller ved at højreklikke til PA03 og vælge statuskode for passivering af aftale. Tast den resterende periode af hoved-pe-aftalen på produktionsskolen Den resterende periode af hoved-pe-aftalen tastes på produktionsskolen i PA01 med startdato dagen efter PE-delaftalen slutter og med følgende oplysninger: Obl. type: Suppl.type 1: Suppl.type 2: Adg.vej: Arr.skole: Arkivskole: Startdato: Slutdato: 1002 Praktikvej 1041PE, Produktionsskolebas. Eud 1064C-tillæg (ændr.spec. o.a.) PE Egen skole Egen skole Dagen efter PE-delaftalen slutter Den oprindelige slutdato Side 13

14 3.2 EASY-A: Håndtering af PE-delaftale Bortset fra det er administrationen helt som beskrevet i afsnit Elevplan: Visning af PE-delaftale Delaftaler om PE vises helt som andre aftaler i fanebladet Praktik i elevens uddannelsesbog. 4 Links til spørgsmål svar MBU /PBE og produktionsskoleforeningen Spørgsmål og svar om erhvervsuddannelserne: Der burde ikke kunne forekomme skoleforløbsplaceringer, som ligger i perioden for en delaftale. Hvis der alligevel skulle forekomme, er den eneste forskel at der rent faktisk skal udbetales AERrefusion til virksomheden. Dvs. AER-bidragene for sådanne skoleforløbsplaceringer skal ikke fjernes. Produktionsskoleforeningen: Side 14

Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse

Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse Dokumentet vedrører registrering af produktionsskolebaseret eud i EASY-P, EASY-A og Elevplan Version 5 (28. januar 2016) Indhold 1 Hvad er Produktionsskolebaseret

Læs mere

Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse (PBE) - en anden måde at tilrettelægge erhvervsuddannelse på

Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse (PBE) - en anden måde at tilrettelægge erhvervsuddannelse på Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse (PBE) - en anden måde at tilrettelægge erhvervsuddannelse på Side 1 Struktur: Vekseluddannelse. Gennemføres helt eller delvist på en produktionsskole. Gennemføres

Læs mere

Ny mesterlære - i EASY-A og

Ny mesterlære - i EASY-A og Ny mesterlære - i EASY-A og Elevplan 26-06-2011/version 4/mgl/fkj Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Oprettelse af Ny Mesterlære-eleven i EASY-A Registrering i EASY-P Grundforløbsundervisning

Læs mere

Praktikcentre og skolepraktik i EASY-A og Elevplan

Praktikcentre og skolepraktik i EASY-A og Elevplan Praktikcentre og skolepraktik i EASY-A og Elevplan I øjeblikket er EASY-A og elevplan desværre ikke tilpasset til at håndtere praktikcentre og skolepraktik på en hensigtsmæssig og effektiv måde i henhold

Læs mere

Forklaring eller beskrivelse

Forklaring eller beskrivelse Skolepraktik Sidst opdateret maj 2016 Indhold Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor uden problemer hoppe direkte til det afsnit,

Læs mere

Indberetning af årselever Skolepraktik

Indberetning af årselever Skolepraktik Indberetning af årselever Skolepraktik 21-11-2014/version 1/ Jenny Møller og Jytte Michelsen Indhold Indhold... 1 Generelt... 1 Arbejdsgange... 2 Grundlag for indberetning... 2 Kontrol af grundlag... 4

Læs mere

Økonomisk Administrativt Center Maj 2013. Skoleperioder og tilskudsmærker på Social- og Sundhedsuddannelsen

Økonomisk Administrativt Center Maj 2013. Skoleperioder og tilskudsmærker på Social- og Sundhedsuddannelsen Økonomisk Administrativt Center Maj 2013 Skoleperioder og tilskudsmærker på Indhold 1. SKOLEPERIODETYPER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN... 1 2. ELEVER MED UDDANNELSESAFTALE TIL TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPER...

Læs mere

Metode ved opgørelse af praktikpladsstatistikken

Metode ved opgørelse af praktikpladsstatistikken Metode ved opgørelse af praktikpladsstatistikken Generelt om datakilder i praktikpladsstatistikken Praktikpladsstatistikken er udarbejdet på baggrund af de registreringer som erhvervsskolerne har foretaget

Læs mere

Indmeldelse af elever Sidst opdateret maj 2016

Indmeldelse af elever Sidst opdateret maj 2016 Indmeldelse af elever Sidst opdateret maj 2016 Indhold Centrale begreber Generelt Emner Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor uden problemer hoppe direkte til det afsnit,

Læs mere

Indberetning af årselever på fuldtidsuddannelse

Indberetning af årselever på fuldtidsuddannelse Indberetning af årselever på fuldtidsuddannelse 15-11-2014/version 1/ Jenny Møller og Jytte Michelsen Indhold Indhold... 1 Generelt... 1 Arbejdsgange... 1 Registrering af grundlag for indberetning... 2

Læs mere

EASY-P ver. 09.3 dec. 2009: Svendeprøvefaciliteter og SOSU-aftaler

EASY-P ver. 09.3 dec. 2009: Svendeprøvefaciliteter og SOSU-aftaler December 2009 EASY-P ver. 09.3 dec. 2009: Svendeprøvefaciliteter og SOSU-aftaler Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. SVENDEPRØVEFACILITETER... 2 2.1 EASY-A HOLDLISTER KAN NU OVERFØRES ELEKTRONISK FRA EASY-A

Læs mere

Skoleforløb Sidst opdateret /version 1.3/UNI C/Steen Eske

Skoleforløb Sidst opdateret /version 1.3/UNI C/Steen Eske Skoleforløb Sidst opdateret 16-12-2008/version 1.3/UNI C/Steen Eske Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele som kan læses hver for sig. Du kan derfor uden

Læs mere

Erhvervsuddannelser for voksne (euv)

Erhvervsuddannelser for voksne (euv) Erhvervsuddannelser for voksne (euv) Struktur og registrering Margrethe Nabe-Nielsen, Specialkonsulent, UVM Jenny K. Møller, EASY-A konsulent, STIL Side 1 Afsæt for euv Formål Målrettet og overskuelig

Læs mere

Indberetninger til AUB Sidst opdateret 19-02-2014/version 4/uni-c

Indberetninger til AUB Sidst opdateret 19-02-2014/version 4/uni-c Indberetninger til AUB Sidst opdateret 19-02-2014/version 4/uni-c Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Fejlbeskeder fra AUB Denne vejledning omhandler kun de forhold, der vedrører

Læs mere

varighedsuafhængige Vejledningen er rettet mod personer som i forvejen er fortrolige med indberetning af årselevbidrag for fuldtidselever.

varighedsuafhængige Vejledningen er rettet mod personer som i forvejen er fortrolige med indberetning af årselevbidrag for fuldtidselever. Varighedsuafhængige årselevbidrag - fuldtidselever Sidst opdateret maj 2016 Indhold Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Denne administrative vejledning omhandler oprettelse af varighedsuafhængige årselevbidrag.

Læs mere

Praktikforhold Sidst opdateret 16-05-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen

Praktikforhold Sidst opdateret 16-05-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen Praktikforhold Sidst opdateret 16-05-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan

Læs mere

EASY-P 14.3: EUD-reform Elevtype i aftale- og søgevinduer Email og mobil deles med Elevplan og EASY-A + det løse

EASY-P 14.3: EUD-reform Elevtype i aftale- og søgevinduer Email og mobil deles med Elevplan og EASY-A + det løse EASY-P 14.3: EUD-reform Elevtype i aftale- og søgevinduer Email og mobil deles med Elevplan og EASY-A + det løse Vedrørende: Version 14.3 Skrevet af: Version: 1 Inger Riber Vester Voldgade 123 1552 København

Læs mere

UDDANNELSESAFTALER ELEVTYPER, UDDANNELSESAFTALER, OPTAGELSE OG KOMPETENCEVURDERING

UDDANNELSESAFTALER ELEVTYPER, UDDANNELSESAFTALER, OPTAGELSE OG KOMPETENCEVURDERING UDDANNELSESAFTALER ELEVTYPER, UDDANNELSESAFTALER, OPTAGELSE OG KOMPETENCEVURDERING UDDANNELSES- BEKENDTGØRELSEN OG -ORDNINGEN De faglige udvalg er i fuld gang med at udarbejde uddannelsesordninger og uddannelsesbekendtgørelser

Læs mere

Indberetning af årselever - skolehjem Sidst opdateret 08-03-2010/version 1. 3/UNI C//Steen Eske

Indberetning af årselever - skolehjem Sidst opdateret 08-03-2010/version 1. 3/UNI C//Steen Eske Indberetning af årselever - skolehjem Sidst opdateret 08-03-2010/version 1. 3/UNI C//Steen Eske Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver

Læs mere

Uddannelsesforløb, skoleforløb og praktikforløb Sidst opdateret /version 1.0/UNI C/Steen Eske Christensen

Uddannelsesforløb, skoleforløb og praktikforløb Sidst opdateret /version 1.0/UNI C/Steen Eske Christensen Uddannelsesforløb, skoleforløb og praktikforløb Sidst opdateret 20-11-2009/version 1.0/UNI C/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele

Læs mere

EUD-reformen i EASY-P v/ Inger Riber, Styrelsen for It og Læring. 17-03-2015 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1

EUD-reformen i EASY-P v/ Inger Riber, Styrelsen for It og Læring. 17-03-2015 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 EUD-reformen i EASY-P v/ Inger Riber, Styrelsen for It og Læring Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Emner i denne workshop 1. Elevtyper på aftaler 2. Udlagt skole på skolepraktik

Læs mere

Udmeldelse af elever Sidst opdateret 11-12-2009/version 1.3/UNI C/Steen Eske Christensen

Udmeldelse af elever Sidst opdateret 11-12-2009/version 1.3/UNI C/Steen Eske Christensen Udmeldelse af elever Sidst opdateret 11-12-2009/version 1.3/UNI C/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for

Læs mere

Holdplacering - fuldtidselever

Holdplacering - fuldtidselever Holdplacering - fuldtidselever Sidst opdateret 18-10-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver

Læs mere

Lønrefusion fra AUB. Fakta om lønrefusion. Voksenelever. Målgrupper for tilskuddet. Løntilskud og støtteperiodens længde

Lønrefusion fra AUB. Fakta om lønrefusion. Voksenelever. Målgrupper for tilskuddet. Løntilskud og støtteperiodens længde Klar til elever Fakta om lønrefusion Lønrefusion fra AUB For at være berettiget til at modtage støtte fra AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag) til en elev skal arbejdsgiveren betale til ATP. Virksomheder

Læs mere

Indmeldelse af elever Sidst opdateret 31.06.2007/version 1.1/Steen Eske Christensen

Indmeldelse af elever Sidst opdateret 31.06.2007/version 1.1/Steen Eske Christensen Indmeldelse af elever Sidst opdateret 31.06.2007/version 1.1/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Emner Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan

Læs mere

Ansøgere specielt SOSU Sidst opdateret 10-03-2014/ af UNI C/ version 1.1/Revideret af Pia Mejneche og Mette Fogh Kolmos

Ansøgere specielt SOSU Sidst opdateret 10-03-2014/ af UNI C/ version 1.1/Revideret af Pia Mejneche og Mette Fogh Kolmos Ansøgere specielt SOSU Sidst opdateret 10-03-2014/ af UNI C/ version 1.1/Revideret af Pia Mejneche og Mette Fogh Kolmos Indhold Generelt Ændringer Arbejdsgange Centrale begreber Generelt Denne administrative

Læs mere

Oprettelse, holdplacering og afgangsmelding af GVU-elever, Åben uddannelse

Oprettelse, holdplacering og afgangsmelding af GVU-elever, Åben uddannelse Oprettelse, holdplacering og afgangsmelding af GVU-elever, Åben uddannelse 23-12-2013/version 1.2/ Lisbeth Jørgensen, Susanne B. Jørgensen, Jytte Michelsen, Mette Kolmos Indhold Indhold... 1 Generelt...

Læs mere

TMK og tælleperioder til nyt speciale på smeden og flymekaniker

TMK og tælleperioder til nyt speciale på smeden og flymekaniker Notat Vedrørende: TMK og tælleperioder til nyt speciale på smeden og flymekaniker UNI C København Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf.nr.: 35 87 88 89 E-mail: uni-c@uni-c.dk www.uni-c.dk CVR-nr.:

Læs mere

Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen. Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015

Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen. Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015 Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015 Dagens program: Foreløbige orientering om planer med DVH for erhvervsuddannelserne Nye statistiske

Læs mere

Oprettelse, holdplacering og afgangsmelding af GVU-elever, Åben uddannelse

Oprettelse, holdplacering og afgangsmelding af GVU-elever, Åben uddannelse Oprettelse, holdplacering og afgangsmelding af GVU-elever, Åben uddannelse 26-09-2013/version 1.1/ Lisbeth Jørgensen, Susanne B. Jørgensen, Jytte Michelsen, Mette Kolmos Indhold Indhold... 1 Generelt...

Læs mere

Anden ÅE-rekvirent i kortere eller længere perioder (fuldtidsuddannelser)

Anden ÅE-rekvirent i kortere eller længere perioder (fuldtidsuddannelser) Anden ÅE-rekvirent i kortere eller længere perioder (fuldtidsuddannelser) Sidst opdateret 2016 Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Emner Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig.

Læs mere

SÅDAN INDGÅR DIN VIRKSOMHED EN UDDANNELSESAFTALE TIL VIRKSOMHEDER OM. indgåelse af uddannelsesaftaler

SÅDAN INDGÅR DIN VIRKSOMHED EN UDDANNELSESAFTALE TIL VIRKSOMHEDER OM. indgåelse af uddannelsesaftaler SÅDAN INDGÅR DIN VIRKSOMHED EN UDDANNELSESAFTALE TIL VIRKSOMHEDER OM indgåelse af uddannelsesaftaler Få en aftale, der matcher din virksomhed Ved at tage en elev er din virksomhed med til at uddanne den

Læs mere

Elevdeling Sidst opdateret /version 2.1/UNI C/Steen Eske

Elevdeling Sidst opdateret /version 2.1/UNI C/Steen Eske Elevdeling Sidst opdateret 24-04-2009/version 2.1/UNI C/Steen Eske Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor uden

Læs mere

Produktionsskoleforeningen (PSF) har d. 11. februar 2010 modtaget undervisningsministeriets udsendelse af ovennævnte lovforslag til høring.

Produktionsskoleforeningen (PSF) har d. 11. februar 2010 modtaget undervisningsministeriets udsendelse af ovennævnte lovforslag til høring. Vejle, d. 26. februar 2010 Til Undervisningsministeriet Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser Vester Voldgade 123 1552 København V. Høring over forslag til lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser,

Læs mere

Hvad med produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse og kombinationsforløb?

Hvad med produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse og kombinationsforløb? Spørgsmål og svar Af Kim Dehn Hvad med EUX-elever? Svar: EUX er en mulighed for at tage en studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med en erhvervsuddannelse. EUX-eleverne indgår i opgørelserne på

Læs mere

Vejledning til Elevplan for virksomheder

Vejledning til Elevplan for virksomheder 1 Vejledning til Elevplan for virksomheder Læsevejledning Denne vejledning er delt op i tre dele: Første del er for alle og indeholder de funktioner, som alle virksomhedersmedarbejdere har. Anden del indeholder

Læs mere

Vejledning til Elevplan for virksomheder

Vejledning til Elevplan for virksomheder Version: 07.03.2015 1 Vejledning til Elevplan for virksomheder Læsevejledning Denne vejledning er delt op i tre dele: Første del er for alle og indeholder de funktioner, som alle virksomhedsmedarbejdere

Læs mere

Til skoler, der udbyder landbrugsuddannelsen. Optag af elever i landbrugsuddannelse efter 1. juli 2008. 25. maj 2009 Sags nr.: 110.43B.

Til skoler, der udbyder landbrugsuddannelsen. Optag af elever i landbrugsuddannelse efter 1. juli 2008. 25. maj 2009 Sags nr.: 110.43B. Til skoler, der udbyder landbrugsuddannelsen Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser Vester Voldgade 123 1552 København V. Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om produktionsskoler og lov om erhvervsgrunduddannelser m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om produktionsskoler og lov om erhvervsgrunduddannelser m.v. Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Bilag 135 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om produktionsskoler

Læs mere

Holdflytning og vipning m.v.

Holdflytning og vipning m.v. Holdflytning og vipning m.v. Version 1.0, 19-04-2013/UNI-C, Mette Fogh Kolmos Indhold Indhold 1 Generelt 1 Flytning og vipning 1 Holdflytning 2 Vipning 3 Holdvipning 3 Vipning af skoleforløb 4 Vipning

Læs mere

Vejledning til indberetning af aktivitet og refusionsberettigede udgifter for egu

Vejledning til indberetning af aktivitet og refusionsberettigede udgifter for egu Vejledning til indberetning af aktivitet og refusionsberettigede udgifter for egu Denne vejledning er tænkt som en hjælp, når kommunerne skal indberette aktiviteter og refusionsberettigede udgifter til

Læs mere

EUD-reformen og ÅEindberetningerne

EUD-reformen og ÅEindberetningerne EUD-reformen og ÅEindberetningerne Konference d. 18/3 2015 Side 1 Reformens indflydelse på ÅE-indberetningerne Vi laver ingen revolutioner i denne omgang Men vi skal indberette lidt flere oplysninger fremover

Læs mere

Eud-reformen i praksis Workshop 11 Jørgen Torsbjerg Møller Kontorchef Undervisningsministeriet

Eud-reformen i praksis Workshop 11 Jørgen Torsbjerg Møller Kontorchef Undervisningsministeriet Eud-reformen i praksis Workshop 11 Jørgen Torsbjerg Møller Kontorchef Undervisningsministeriet Eud-reformen i praksis workshop 7, Odense, 18. marts 2015 Side 1 Hvilken formular? Spørgsmål nr. 1.1: Hvilken

Læs mere

Reformkonference 2015

Reformkonference 2015 Reformkonference 2015 Erhvervsuddannelsesreformen og elevtyper Reformkonference 2015: Erhvervsuddannelsesreformen og elevtyper Side 1 Fra programmet: er et nyt begreb, der med reformen implementeres i

Læs mere

PRODUKTIONSSKOLEBASERET ERHVERVSUDDANNELSE (PBE)

PRODUKTIONSSKOLEBASERET ERHVERVSUDDANNELSE (PBE) PRODUKTIONSSKOLEBASERET ERHVERVSUDDANNELSE (PBE) PBE er en særlig tilrettelæggelsesmåde for erhvervsuddannelser, der er vekseluddannelser, som helt eller delvis gennemføres på produktionsskoler. PBE har

Læs mere

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Vækst med afsæt i traditionerne I Danmark har vi lang tradition for erhvervsuddannelser bestående af en kombination af teoretiske og praktiske forløb.

Læs mere

Indberetning af fuldtidselever til Danmarks Statistik

Indberetning af fuldtidselever til Danmarks Statistik Indberetning af fuldtidselever til Danmarks Statistik 25-09-2015/version 4.1/STIL Indhold Ændringer Generelt Arbejdsgange Centrale begreber Ændringer Afsnittene Kontrol af manglende/ugyldige elevafdelinger

Læs mere

- en trindelt uddannelse

- en trindelt uddannelse Beklædningshåndværker - en trindelt uddannelse Beklædningshåndværkeruddannelsens opbygning Beklædningshåndværkeruddannelsen er en trindelt uddannelse, der består af en blanding af skoleophold og praktikuddannelse.

Læs mere

Udskrifter...27. Bilag A: Beregning af måltal...27. Bilag B: Hvilke aftaler er berettiget til tilskud?...27

Udskrifter...27. Bilag A: Beregning af måltal...27. Bilag B: Hvilke aftaler er berettiget til tilskud?...27 EASY-P Præmietræk 2012 på EASY-P s Værktøjsside Oprettet marts 2012. Alle eksempler i denne vejledning er konstrueret fra EASY-P s testbase. 1. Indledning... 2 1.1 Om udtrækket på Værktøjssiden... 2 1.2

Læs mere

EUD reformen og Elevplan. Skolebrev nr. 2 om nyheder i Elevplan som følge af EUD reformen

EUD reformen og Elevplan. Skolebrev nr. 2 om nyheder i Elevplan som følge af EUD reformen EUD reformen og Elevplan Vedrørende: Nyheder i Elevplan april 2015 Skrevet af: Folmer Kjær Version: 1 Fordeling: Erhvervsskoler UNI C Aarhus Olof Palmes Allé 38 8200 Aarhus N Tlf.nr.: 35 87 88 89 E-mail:

Læs mere

Afslutte elever korrekt i EASY-P - et samarbejde mellem skole og fagligt udvalg

Afslutte elever korrekt i EASY-P - et samarbejde mellem skole og fagligt udvalg Afslutte elever korrekt i EASY-P - et samarbejde mellem skole og fagligt udvalg Lidt om os Lene Mercantec Lære- og praktikpladskontoret Ulla Jura & Administration Industriens Uddannelser Hvordan er I organiseret

Læs mere

Erhvervsuddannelsesreformen

Erhvervsuddannelsesreformen Erhvervsuddannelsesreformen v. Helle Kristensen, Undervisningsministeriet, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet KL s temadag om eud-reformen den 3. juni Side 1 Program 1. Erhvervsuddannelse for voksne

Læs mere

EASY-P, version anden leverance

EASY-P, version anden leverance EASY-P, version 3.1.3 anden leverance 4. juni 2004 Indhold: 1. Version 3.1.3 består af to leverancer... 1 2. Anden leverance d. 9. juni... 1 2.1 Praktikpladsen.dk faciliteter... 1 PP01 Person stamdata

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om produktionsskoler og lov om erhvervsgrunduddannelse m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om produktionsskoler og lov om erhvervsgrunduddannelse m.v. Lovforslag nr. L 158 Folketinget 2009-10 Fremsat den 17. marts 2010 af undervisningsministeren (Tina Nedergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om produktionsskoler og lov

Læs mere

Vejledning for opgørelse af refusionsberettigede udgifter

Vejledning for opgørelse af refusionsberettigede udgifter Ministeriet for Børn og Undervisning, november 2011 Egu-vejledning Vejledning for opgørelse af refusionsberettigede udgifter 2011.1-1 - Indholdsfortegnelse Indberetning af aktivitet og refusionsberettigede

Læs mere

SÅDAN INDGÅR DU EN UDDANNELSESAFTALE

SÅDAN INDGÅR DU EN UDDANNELSESAFTALE SÅDAN INDGÅR DU EN UDDANNELSESAFTALE Uddannelsesaftaler på virksomhedens betingelser I Danmark har vi en lang tradition for erhvervsuddannelser, der består af en kombination af skoleuddannelse og oplæring

Læs mere

EASY-P EASY-A Elevplan P+ Praktikpladsen Eleven og uddannelsesaftalens vej rundt i praktiksystemerne og Elevplan

EASY-P EASY-A Elevplan P+ Praktikpladsen Eleven og uddannelsesaftalens vej rundt i praktiksystemerne og Elevplan EASY-P EASY-A Elevplan P+ Praktikpladsen Eleven og uddannelsesaftalens vej rundt i praktiksystemerne og Elevplan Chefkonsulent Folmer Kjær - UNI C Hov er vi er?! Virksomheden opdager sig selv i praktikpladsen.dk,

Læs mere

Notat / Indhold. Fornyelse af EUD-uddannelserne i EASY-systemerne Tue Korsgaard/Folmer Kjær. Grundforløb. Vedrørende: Skrevet af: Version nr.

Notat / Indhold. Fornyelse af EUD-uddannelserne i EASY-systemerne Tue Korsgaard/Folmer Kjær. Grundforløb. Vedrørende: Skrevet af: Version nr. Notat / Vedrørende: Skrevet af: Version nr.: 1 Indhold Fornyelse af EUD-uddannelserne i EASY-systemerne Tue Korsgaard/Folmer Kjær Indhold... 1 Fornyelse af EUD-uddannelserne i EASY-systemerne... 1 Grundforløb...

Læs mere

Elever i staten et fælles ansvar. Inspiration og praktiske oplysninger

Elever i staten et fælles ansvar. Inspiration og praktiske oplysninger Elever i staten et fælles ansvar Inspiration og praktiske oplysninger April 2010 Elever i staten - et fælles ansvar Inspiration og praktiske oplysninger April 2010 Elever i staten - et fælles ansvar Inspiration

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

EASY-P version 11.4: Opdatering af EASY-P s svendeprøvefaciliteter

EASY-P version 11.4: Opdatering af EASY-P s svendeprøvefaciliteter 18. november 2011 EASY-P version 11.4: Opdatering af EASY-P s svendeprøvefaciliteter Indhold 1 SVENDEPRØVER, FU05... 2 1.1 ANTAL ELEVER PÅ EN SVENDEPRØVE VISES NU... 2 1.2 NYT BEMÆRKNINGSFELT PR. ELEV

Læs mere

DI s vejledning om euv (erhvervsuddannelse for voksne)

DI s vejledning om euv (erhvervsuddannelse for voksne) DI s vejledning om euv (erhvervsuddannelse for voksne) Vejledningen er udarbejdet med baggrund i de regelændringer, som følger af den nye erhvervsuddannelseslov, der træder i kraft den 1. august 2015.

Læs mere

SKP-medarbejder Hvad kan jeg i Elevplan

SKP-medarbejder Hvad kan jeg i Elevplan SKP-medarbejder Hvad kan jeg i Elevplan Revideret maj 2014 2 SKP-medarbejder - hvad kan jeg i Elevplan Indhold Vejledninger vedr. Skolepraktik og Elevplan... 3 SKP-medarbejder - hvad kan jeg i Elevplan...

Læs mere

Praktikkonferencen 25.-26. april 2012. Orientering fra AER

Praktikkonferencen 25.-26. april 2012. Orientering fra AER Praktikkonferencen 25.-26. april 2012 Orientering fra AER Agenda Information omkring AER www.atp.dk Sket siden sidst Ændringer fra skolerne som har konsekvens for udbetalinger mv. Pixi udgave til ændring

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 9. juni 2011 Receptionist Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Kvalitetshåndbog for Praktikcenter CPH WEST

Kvalitetshåndbog for Praktikcenter CPH WEST 13-8-2015 1 Indhold 1. Mål... 3 2. Virksomhedssamarbejder... 3 3. Opsøgning af praktikpladser... 4 4. Godkendelse af virksomheder... 4 5. Udvikling af kvaliteten... 5 6. Kvalitetskriterier og mål... 5

Læs mere

Skoleperiodernes koder Sidst opdateret 03.12.2009.2008/version 1.3/Steen Eske Christensen

Skoleperiodernes koder Sidst opdateret 03.12.2009.2008/version 1.3/Steen Eske Christensen Skoleperiodernes koder Sidst opdateret 0.1.009.008/version 1./Steen Eske Christensen Indhold Denne administrative vejledning beskriver kodestrukturen for skoleperioder på fuldtidsuddannelser. Vejledningen

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

1. august 2012 Sags nr.: 118.46K.391. Vejledning om optagelse af udenlandske elever

1. august 2012 Sags nr.: 118.46K.391. Vejledning om optagelse af udenlandske elever Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelse Kopi til Danske Erhvervsskoler - Lederne og Sosu-lederforeningen og Styrelsen for Universiteter og Internationalisering Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser

Læs mere

Samarbejdsaftale indgået mellem. EUC Syd. Produktionsskolen Vejen

Samarbejdsaftale indgået mellem. EUC Syd. Produktionsskolen Vejen Samarbejdsaftale indgået mellem EUC Syd og Produktionsskolen Vejen Aftalen indgås i henhold til: Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 887 af 5. juli 2010, med de ændringer,

Læs mere

Kvalitetshåndbog for Praktikcenter CPH WEST

Kvalitetshåndbog for Praktikcenter CPH WEST 24-4-2014 1 Indhold 1. Mål... 3 2. Virksomhedssamarbejder... 3 3. Opsøgning af praktikpladser... 4 4. Godkendelse af virksomheder... 4 5. Udvikling af kvaliteten... 5 6. Kvalitetskriterier og mål... 5

Læs mere

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Indhold Vækst med afsæt i traditionerne 3 Uddannelsesaftaler på virksomhedens betingelser 4 Den almindelige aftale 5 Ny mesterlæreaftale 6 Kombinationsaftale

Læs mere

Placering på tælleperioder Sidst opdateret 22-12-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen

Placering på tælleperioder Sidst opdateret 22-12-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen Placering på tælleperioder Sidst opdateret 22-12-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Generelt Emner Ændringer Vejledningen er lagt om til det nye layout, og der er foretaget enkelte

Læs mere

Vejledning om registrering af godskrivning (merit) i grundfag i erhvervsuddannelserne

Vejledning om registrering af godskrivning (merit) i grundfag i erhvervsuddannelserne Undervisningsministeriet Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser Januar 2011 Vejledning om registrering af godskrivning (merit) i grundfag i erhvervsuddannelserne Når jeg har taget engelsk på en anden

Læs mere

- en trindelt uddannelse

- en trindelt uddannelse Beklædningshåndværker - en trindelt uddannelse Beklædningshåndværkeruddannelsens opbygning Beklædningshåndværkeruddannelsen er en trindelt uddannelse, der består af en blanding af skoleophold og praktikuddannelse.

Læs mere

Lærlinge? NYE MULIGHEDER MED PRAKTIKCENTER. Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.dk

Lærlinge? NYE MULIGHEDER MED PRAKTIKCENTER. Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.dk Lærlinge? NYE MULIGHEDER MED PRAKTIKCENTER Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.dk PRAKTIKCENTER Skolepraktik model Uddannelsescenter Holstebro har etableret et Praktikcenter,

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsgrunduddannelse

Bekendtgørelse om erhvervsgrunduddannelse BEK nr 704 af 10/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, j.nr.

Læs mere

Forlagt undervisning /version 1/mgl

Forlagt undervisning /version 1/mgl Forlagt undervisning 15-03-2006/version 1/mgl Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Opret Elevafdeling (arrangerende skole) Indmeld og skoleforløbsplacer eleverne (arrangerende skole)

Læs mere

Tilbagemelding fra Erhvervsskoler (skrevet til vejledningscentre) 21.07.10/version 1/jbv

Tilbagemelding fra Erhvervsskoler (skrevet til vejledningscentre) 21.07.10/version 1/jbv Tilbagemelding fra Erhvervsskoler (skrevet til vejledningscentre) 21.07.10/version 1/jbv Vejledningen beskriver lidt om, hvordan der dannes data til Tilbagemelding.dk (og dermed UVvej) fra erhvervsskolerne,

Læs mere

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse.

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse. Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 285 Offentligt Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk

Læs mere

SKP som skolemedarbejder Hvad kan jeg i Elevplan

SKP som skolemedarbejder Hvad kan jeg i Elevplan SKP som skolemedarbejder Hvad kan jeg i Elevplan Revideret maj 2014 Indhold Vejledninger vedr. Skolepraktik og Elevplan... 3 Vejledning til valg af Alternative uddannelsesønsker og udfyldelse af feltet

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE Indhold Generelt for Svendborg Erhvervsskole - Erhvervsuddannelserne... 3 Praktiske oplysninger... 4 Skolens pædagogiske og didaktiske

Læs mere

Indberetning til SU Sidst opdateret 22.02.2013/version 1.3/UNI C

Indberetning til SU Sidst opdateret 22.02.2013/version 1.3/UNI C Indberetning til SU Sidst opdateret 22.02.2013/version 1.3/UNI C Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Grundlag for indberetninger Eksempler Elektronisk indberetning Manuel indberetning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om produktionsskoler og lov om erhvervsgrunduddannelse m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om produktionsskoler og lov om erhvervsgrunduddannelse m.v. 2009/1 LSF 158 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 120.84F.251 Fremsat den 17. marts 2010 af undervisningsministeren

Læs mere

3. Udskrifter...29. Bilag A: Beregning af måltal...29. Bilag B: Hvilke aftaler er berettiget til tilskud?...29

3. Udskrifter...29. Bilag A: Beregning af måltal...29. Bilag B: Hvilke aftaler er berettiget til tilskud?...29 EASY-P Præmietræk 2015 på EASY-P s Værktøjsside Oprettet marts 2015. Mange eksempler i denne vejledning er konstrueret fra EASY-P s testbase. 1. Indledning... 2 1.1 Om udtrækket på Værktøjssiden... 2 1.2

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for hovedforløb.

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for hovedforløb. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

Skov- og naturtekniker

Skov- og naturtekniker Skov- og naturtekniker [ Skov- og naturassistent ] [ Skov- og naturtekniker med speciale som skov- og naturplejer ] [ Skov- og naturtekniker med speciale som natur- og friluftsformidler ] [ Skov- og naturtekniker

Læs mere

Produktionsskolebaseret Erhvervsuddannelse - en håndbog. Få et overblik over PBE-uddannelsen og find svar på en række spørgsmål

Produktionsskolebaseret Erhvervsuddannelse - en håndbog. Få et overblik over PBE-uddannelsen og find svar på en række spørgsmål Produktionsskolebaseret Erhvervsuddannelse - en håndbog Få et overblik over PBE-uddannelsen og find svar på en række spørgsmål Produktionsskolebaseret Erhvervsuddannelse - en håndbog Få et overblik over

Læs mere

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Offentlig Administration Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Holdplacering - ÅU Version 2.0/ / Opdateret af Jytte Michelsen, Mette Fogh Kolmos

Holdplacering - ÅU Version 2.0/ / Opdateret af Jytte Michelsen, Mette Fogh Kolmos Holdplacering - ÅU Version 2.0/ 03-05-2013/ Opdateret af Jytte Michelsen, Mette Fogh Kolmos Indhold Generelt Ændringer Arbejdsgange o Holdplacering af ÅU-elever o Flettebreve til holdplacerede elever o

Læs mere

Statistik og dokumentation

Statistik og dokumentation Statistik og dokumentation Konference om Erhvervsuddannelsesreformen i praksis, Odense 2. marts 2015 Laura Girotti Program : Orientering om foreløbige planer med DVH for erhvervsuddannelserne Statistik

Læs mere

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Revision Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Det indledende vindue, når du har logget dig på WTS og EASY-P, ser ud som ovenfor.

Det indledende vindue, når du har logget dig på WTS og EASY-P, ser ud som ovenfor. Skærmdumps af EASY-P Generelt Det indledende vindue, når du har logget dig på WTS og EASY-P, ser ud som ovenfor. Bemærk menulinien, hvor fra du kan fremsøge diverse oplysninger. Du vil oftest have brug

Læs mere

INFORMATION TIL PRAKTIKPLADSGODKENDTE VIRKSOMHEDER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne

INFORMATION TIL PRAKTIKPLADSGODKENDTE VIRKSOMHEDER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne INFORMATION TIL PRAKTIKPLADSGODKENDTE VIRKSOMHEDER Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne Om tilvalgsmuligheder på erhvervsuddannelser Denne folder har til formål at oplyse virksomheder

Læs mere

Produktionsskolernes muligheder i Elevplan

Produktionsskolernes muligheder i Elevplan 1 Produktionsskolernes muligheder i Elevplan Velkomstbillede Her ses velkomstbillede for den bruger der logger ind med skolens nummer som brugernavn og med den udsendte adgangskode. Denne særlige bruger

Læs mere

Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer

Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer 2004 Dansk Byggeri 2004, 1. udgave Omslag: Accelloprint Oplag: 5.000 DTP/grafisk opsætning: Dansk Byggeri Repro og tryk: Elbo Grafisk

Læs mere

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Vækst med afsæt i traditionerne Uddannelsesaftaler på virksomhedens betingelser I Danmark har vi lang tradition for erhvervsuddannelser, bestående af en

Læs mere

VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne

VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne Om tilvalgsmuligheder på erhvervsuddannelser I forbindelse med erhvervsuddannelsesreformen er der opstillet

Læs mere

Jobs der skal køre i.f.b overførsler mellem A og P Opdateret februar 2006

Jobs der skal køre i.f.b overførsler mellem A og P Opdateret februar 2006 Jobs der skal køre i.f.b overførsler mellem A og P Opdateret februar 2006 EASY-A til EASY-P A963 Elevindberetning Overfører stamdata og skoleforløb på alle elever på formålsgruppe 01(EUD) og 02(HHX/HTX)

Læs mere

3. Udskrifter... 3435. Bilag A: Beregning af måltal... 3435. Bilag B: Hvilke aftaler er berettiget til tilskud?... 3435

3. Udskrifter... 3435. Bilag A: Beregning af måltal... 3435. Bilag B: Hvilke aftaler er berettiget til tilskud?... 3435 EAS Y-P Præmietræk 2015 på EASY-P s Værktøjsside gældende fra 9. nov. 2015 Opdateret oktober 2015 i.f.m. elevtyper samt kvalifikationer til hovedforløb. Ændringerne er primært beskrevet i afsnit 1.1 samt

Læs mere