Vedtægter for Hvidovre Lærerforening

Save this PDF as:
Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for Hvidovre Lærerforening"

Transkript

1 1 Hvidovre Lærerforening, med hjemsted i Hvidovre Kommune, udgør kreds 14 af Danmarks Lærerforening, har til formål, - at varetage medlemmernes økonomiske, tjenstlige samt pædagogiske interesser og at styrke sammenholdet mellem medlemmerne. 2 Som medlem skal optages enhver, som ifølge DLF s vedtægter har ret til medlemskab af kredsen som almindeligt eller særligt medlem. 3 Kun almindelige medlemmer er valgbare og har stemmeret, jf. dog DLF s vedtægter, 6. Indmeldelse sker på foreningens indmeldelsesformular gennem tillidsrepræsentanten eller direkte til kredskassereren eller DLF s kontor. Udmeldelse skal ske skriftligt til kredskassereren eller DLF s kontor med mindst 1 måneds varsel til en 1. januar, en 1. april, en 1. juli, eller en 1. oktober, jf. dog DLF s vedtægter 5 stk. 1. Medlemmer der trods påkrav ikke har betalt kontingent, påløbne renter og gebyrer senest 1 måned efter påkravets afsendelse, slettes som medlem af foreningen efter en sletteprocedure, som fastsættes af hovedstyrelsen. Sådanne medlemmer kan kun genoptages, efter at kontingentrestancen m.v. er betalt, og i øvrigt forholder man sig ved genoptagelse som angivet i 4 i DLF s vedtægter. Medlemmernes pligt til at betale kontingentrestancer, påløbne renter og gebyrer samt ekstraordinært udskrevne kontingenter ophører ikke ved sletning som medlem af foreningen. 4 Kredskontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling. Regnskabsåret følger kalenderåret. Medlemmer, der er kontingentfri i hovedforeningen, betaler intet kontingent. Kredsstyrelsen kan bevilge kontingentnedsættelse i lighed med reglerne i DLF s vedtægter 8 stk. 6, 7 og 8. Kredskontingentet nedsættes i øvrigt altid tilsvarende kontingentet til hovedforeningen. Det enkelte medlem af kredsen hæfter over for kreds 14 s forpligtelser alene med sit indbetalte og sit forfaldne kontingent til kredsen. 5 Generalforsamlingen er kredsens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i første kvartal, jf. dog DLF s vedtægter 10 stk. 2. Generalforsamlingen indkaldes ved opslag på skolerne og indvarsling i Folkeskolen med mindst 3 ugers varsel. Generalforsamlingen kan kun træffe beslutning om sager, der er optaget på dagsordenen. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal foreligge skriftligt hos formanden senest 10 dage før generalforsamlingen. Endelig dagsorden bekendtgøres ved opslag på skolerne senest 4 skoledage før generalforsamlingen afholdes. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er lovligt indkaldt. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal, jf. dog 15 og På den ordinære generalforsamlings dagsorden skal følgende punkter behandles: 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 1

2 5. Budget og fastsættelse af kredskontingent 6. Valg (i lige år) jf. DLF s vedtægter 10, stk. 2 og nærværende vedtægters 7 og Eventuelt. 7 Kredsen ledes af en styrelse, der vælges for to år i lighed med tiltrædelse 1. april. Kredsstyrelsen består af tillidsrepræsentanterne på skoler med /10. klasse, kredskassereren og de på generalforsamlingen valgte medlemmer af DLF s kongres (jf. DLF s vedtægter 10 stk. 9). Kredsformand og kredskasserer i forening tegner kredsen i økonomisk henseende, dog kan optagelse af lån kun finde sted efter beslutning i kredsstyrelsen. Køb og salg af fast ejendom kan kun foretages efter vedtagelse på en generalforsamling. Opstilling af kandidater, der efter reglerne i 8 skal vælges på en generalforsamling sker på følgende måde: Forslag til kandidater indgives til formanden senest 10 dage forud for generalforsamlingen. Et kandidatforslag er kun gyldigt, såfremt det indgives skriftligt med et medlems underskrift og er bilagt en erklæring fra den pågældende kandidat om, at vedkommende er villig til at modtage valg. Navnene på de forud for generalforsamlingen opstillede kandidater udsendes samtidig med endelig dagsorden. Endvidere kan der opstilles kandidater på selve generalforsamlingen. Disse kandidatforslag er kun gyldige, såfremt kandidaten erklærer sig villig til at modtage valg, eller der foreligger skriftlig erklæring herom fra kandidaten. 8 Ved valgene har alle almindelige medlemmer stemmeret, og valgene foregår på følgende måde: A. Valg af delegerede og suppleanter for disse til DLF s kongres foregår efter DLF s vedtægter, 10 stk. 2, samt de af hovedstyrelsen fastsatte retningslinier. B. Valg af kredsformand foregår efter de af hovedstyrelsens fastsatte regler. C. Valg af kredskasserer (formand og kredskasserer kan ikke være samme person). D. Generalforsamlingen vælger 2 revisorer og 2 suppleanter for disse. E. Valg af en tillidsrepræsentant og en suppleant for denne på hver skole sker inden 1. februar i lige år. Valget forestås af den hidtidige tillidsrepræsentant eller af kredsstyrelsen. Valget gælder for 2 år fra den 1. april i lige år, jf. DLF s vedtægter 11. F. Kredsstyrelsen udskriver valg af kontakt person og suppleant i medlemsgrupper på tjenestesteder, som ikke opfylder kravene i tillidsrepræsentantreglerne om valg af tillidsrepræsentant og suppleant for denne, samt valg af kontaktperson og suppleanter blandt kredsens arbejdsledige jf. DLF s vedtægter 11 A og B. Samtidig med udskrivelse af valg meddeles valgbarhedsbetingelserne. Valget gælder for 2 år fra den 1. april i lige år, jf. DLF s vedtægter 11 A og 10, stk Kredsstyrelsen konstituerer sig med næstformand og nedsætter om nødvendigt faste udvalg og vælger selv sine repræsentanter til udvalg, hvori kredsen er repræsenteret. 2

3 Kredsstyrelsen kan kun træffe beslutninger, når mindst én mere end halvdelen af styrelsesmedlemmerne er tilstede. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. I øvrigt fastsætter kredsstyrelsen selv sin forretningsorden. Kredsstyrelsen udsender referat af styrelsens møder og generalforsamlinger til skolerne og andre fast tjenestesteder. Kredsstyrelsen indkalder jævnligt til møder for foreningens tillidsrepræsentanter 10 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når kredsformanden eller kredsstyrelsen finder det ønskeligt, eller når mindst 10% af kredsens almindelige medlemmer kræver det og samtidig indsender forslag til dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 5 dages varsel og afholdes senest 1 måned (skoleferier dog fraregnet) efter, at begæring herom er modtaget. 11 Forslag om et midstillidsvotum til kredsstyrelsen kan behandles på en lovligt indkaldt generalforsamling, såfremt forslaget er rettidigt indgivet til dagsordenen. Vedtager generalforsamlingen forslaget, indkalder kredsstyrelsen til ekstraordinær generalforsamling til afholdelse inden 1 måned, skoleferier fraregnet, med nyvalg i henhold til 8 A, B og C. I perioden indtil afholdelse af den ekstraordinære generalforsamling udskriver kredsstyrelsen valg af tillidsrepræsentanter. Den således nyvalgte kredsstyrelse tiltræder straks med den resterende del af valgperioden som funktionsperiode. Vedtages et mistillidsvotum på én ekstraordinær generalforsamling 2 måneder eller mindre før den af Hovedstyrelsen fastsatte periode for afholdelse af ordinær generalforsamling, udskydes nyvalg hertil. 12 Med det formål at styrke det fagpolitiske arbejde på tjenestestederne og blandt medlemmerne danner kredsens medlemmer i frakion 1 og 2 ved de enkelte tjenestesteder en faglig klub. Klubbens forretningsorden skal godkendes af kredsstyrelsen. TR/kontaktpersonen er formand for klubben og er forbindelsesled til kredsstyrelsen. Valg af TR og TR-suppleant sker i.h.t. TR-reglerne. Valg af kontaktperson og suppleant for denne sker efter de af kongressen fastsatte bestemmelser. Stk. 2. Medlemmer uden fast tjenestested kan udgøre en særlig klub under kredsen. Kontaktpersonen(erne) varetager forbindelsen med kredsstyrelsen. Stk. 3. Medlemmer, som ikke er ansat på en skole, men er ansat efter overenskomst indgået af DLF eller LC, kan udgøre en særlig klub under kredsen. Stk. 4. Generalforsamlingen afsætter hvert år et beløb til klubbernes drift. 13 Hvidovre Lærerforening har en Særlig Fond. Vedtægterne herfor er optaget som bilag til disse kredsvedtægter. 14 Hvidovre Lærerforening har en Støttefond. Vedtægterne herfor er optaget som bilag til disse kredsvedtægter. 15 Nærværende vedtægter kan ændres, når forslag om ændring er optaget på dagsordenen for en ordinær generalforsamling eller en ekstraordinær generalforsamling, som er 3

4 indkaldt med de varsler, der gælder for ordinær generalforsamling, jf. 5. Et ændringsforslag er vedtaget, når mindst 2/3 af de fremmødte almindelige medlemmer stemmer for ændringen. 16 Kreds 14 kan med hovedstyrelsens forudgående godkendelse kun opløses, hvis dette vedtages på en generalforsamling, indkaldt efter de for ordinære generalforsamlinger gældende regler, på hvilken mindst 2/3 af generalforsamlingens tilstedeværende almindelige medlemmer (inklusiv stemmer ikke) stemmer derfor. Opnås der ikke 2/3 s flertal for forslaget, indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutning træffes ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af kredsens opløsning anvendes dens midler efter generalforsamlingens nærmere bestemmelse efter kredsens formålsbestemmelse. Ved kredsens opløsning tilfalder dog de til enhver tid værende midler i kredsens særlige fond, herunder eventuel fast ejendom, inventar etc., Danmarks Lærerforenings særlige fond. Vedtægterne i den foreliggende form er vedtaget på generalforsamlingen den og træder i kraft samme dato. Bilag til kreds 14 s vedtægter 13 Vedtægter for Hvidovre Lærerforening, kreds 14 s Særlige Fond 1 Kreds 14 s Særlige Fond har til formål at forøge kredsens økonomiske styrke og til i given situation, at kunne yde støtte til kredsens almindelige medlemmer i fraktionerne 1, 2 og 3 under konflikter om tjenstlige forhold og lønningsforhold. 2 Fondens midler tilvejebringes ved bidrag fra Danmarks Lærerforenings særlige fond og ved indbetalinger fra kredsens almindelige medlemmer i fraktionerne 1, 2 og 3. Fondens midler kan ikke overføres til kredsens drift, formue, henlæggelser, andre kredsfonde eller lignende. Fondens midler kan heller ikke overføres til andre kredse. 3 Over kredsens Særlige Fond føres et selvstændigt regnskab, som revideres af kredsens revisorer og en statsautoriseret eller registreret revisor, som udpeges af kredsstyrelsen. Det reviderede regnskab forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse. Indvundne renter, udbytter m.v. tilskrives fondens kapital efter fradrag af administrationsudgifter. 4 Fondens midler tilhører kredsen jf. dog Danmarks Lærerforenings vedtægter 9 stk. 4. Kredsstyrelsen træffer beslutning om midlernes anbringelse. 5 Beslutning om udbetaling af midler fra kredsens Særlige Fond til konfliktramte medlemmer af kredsen træffes af kredsstyrelsen eller generalforsamlingen. 4

5 6 Såfremt der efter en konflikts afslutning betales hel eller delvis løn for den tid, konflikten har stået på, er medlemmer, der har modtaget støtte fra kredsens Særlige Fond, forpligtigede til at tilbagebetale det beløb, hvormed ydelserne fra kredsens Særlige Fond og fra Danmarks Lærerforening samt lønnen tilsammen overstiger den løn, pågældende ville have oppebåret, såfremt konflikten ikke havde fundet sted. 7 Disse vedtægter for kreds 14 s Særlige Fond er vedtaget på generalforsamlingen den og træder i kraft samme dato. Bilag til kreds 14 s vedtægter 14 Vedtægter for Hvidovre Lærerforening, kreds 14 s Støttefond Kreds 14 s Støttefond har til formål at forøge kredsens økonomiske styrke og i en given situation, at kunne yde støtte til medlemmer af kredsen under konflikt om tjenstlige forhold og lønforhold. Stk. 2: Støttefonden kan desuden dække udgifter vedrørende: - arrangementer, møder, annoncer, faglige kampagner o.l. - drift af og arrangementer afholdt af faglige klubber på skolerne i Hvidovre kommune - støtte til humanitære, kulturelle eller andre almene formål - støtte til medlemsaktiviteter i Hvidovre Lærerforening - støtte til andre kredse i DLF og til organisationer uden for DLF ved konflikter om tjenstlige forhold og lønforhold. Stk. 3: Fondens midler tilvejebringes ved, at der i budgettet afsættes et særskilt beløb dertil. Stk. 4: Over kredsens Støttefond føres et selvstændigt regnskab, som revideres af kredsens revisor og forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse. Kredsstyrelsen træffer beslutning om midlernes anbringelse. Indvundne renter, udbytter m.v. tilskrives fondens kapital efter fradrag af administrationsudgifter. Stk. 5: Beslutning om udbetaling af midler fra kredsens Støttefond træffes af kredsstyrelsen eller generalforsamlingen, hvis forslag herom er optaget som punkt på dagsordenen. Stk. 6: Såfremt der efter en konflikts afslutning betales hel eller delvis løn til medlemmer af kredsen, jf. stk. 1, for den tid konflikten har stået på, er de medlemmer af kredsen, der har modtaget støtte fra kredsens Støttefond, forpligtet til at tilbagebetale det beløb, hvormed ydelserne fra kredsens Støttefond, Kredsens Særlige Fond, Danmarks Lærerforenings Særlige Fond og lønnen overstiger den løn, pågældende ville have oppebåret, såfremt konflikten ikke havde fundet sted. 5

6 Stk. 7: I tilfælde af kredsens opløsning anvendes fondens midler i lighed med kredsens øvrige midler efter generalforsamlingens nærmere bestemmelse efter kredsens formålsbestemmelse. Stk. 8: Disse vedtægter for kreds 14 s Støttefond er vedtaget på generalforsamlingen den og træder i kraft samme dato. 6

Vedtægter for Billund Lærerkreds

Vedtægter for Billund Lærerkreds Vedtægter for Billund Lærerkreds Kredsens formål og virksomhed: 1 Kredsens navn er Billund Lærerkreds. Den udgør kreds 105 af Danmarks Lærerforening. Hjemstedskommune er Billund Kommune. 2 Kredsens formål

Læs mere

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF.

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. VEDTÆGTER Vallensbæk Lærerkreds/ Kreds 9: 1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske, økonomiske og tjenstlige interesser

Læs mere

VEDTÆGTER SKIVEEGNENS LÆRERFORENING KREDS 143

VEDTÆGTER SKIVEEGNENS LÆRERFORENING KREDS 143 VEDTÆGTER SKIVEEGNENS LÆRERFORENING KREDS 143 1. Kredsens navn er Skiveegnens Lærerforening. Den udgør kreds 143 af DLF og omfatter Skive Kommune. Kredsens hjemsted er Skive Kommune. 2. Kredsens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NORDFYNS LÆRERKREDS

VEDTÆGTER FOR NORDFYNS LÆRERKREDS VEDTÆGTER FOR NORDFYNS LÆRERKREDS 1. Kredsens navn er NORDFYNS LÆRERKREDS, Danmarks Lærerforenings kreds 83. Dens hjemsted er Nordfyns Kommune. Det er dens formål inden for sit område, som omfatter Nordfyns

Læs mere

1. Kredsens navn er Herlev Lærerforening og hjemstedet er Herlev Kommune. Den udgør kreds 23 af Danmarks Lærerforening.

1. Kredsens navn er Herlev Lærerforening og hjemstedet er Herlev Kommune. Den udgør kreds 23 af Danmarks Lærerforening. Herlev Lærerforenings vedtægter, Vedtaget på generalforsamlingen 14. marts 2018 1. Kredsens navn er Herlev Lærerforening og hjemstedet er Herlev Kommune. Den udgør kreds 23 af Danmarks Lærerforening. 2,

Læs mere

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENINGS VEDTÆGTER

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENINGS VEDTÆGTER ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENINGS VEDTÆGTER Disse vedtægter for kreds 29, Allerød - Hørsholm Lærerforening er vedtaget på kredsens ordinære generalforsamling den 9. marts 2016. Vedlagt som bilag vedtægter

Læs mere

Vedtægter for Nordfyns Lærerkreds

Vedtægter for Nordfyns Lærerkreds Vedtægter for Nordfyns Lærerkreds 1. Kredsens navn er Nordfyns Lærerkreds, Danmarks Lærerforenings kreds 83. Dens hjemsted er Nordfyns Kommune. Det er dens formål inden for sit område, som omfatter Nordfyns

Læs mere

Ishøj Lærerkreds KREDSVEDTÆGTER FONDSVEDTÆGTER

Ishøj Lærerkreds KREDSVEDTÆGTER FONDSVEDTÆGTER Ishøj Lærerkreds KREDSVEDTÆGTER og FONDSVEDTÆGTER 1 Ændret i april 2018 2 1 Kredsens navn er Ishøj Lærerkreds, og den udgør kreds 18 af Danmarks Lærerforening. Kredsens hjemsted er Ishøj Kommune. 2 Kredsens

Læs mere

Vedtægter for Favrskov Lærerforening

Vedtægter for Favrskov Lærerforening Vedtægter for Favrskov Lærerforening 1 Hjemsted Kredsens navn er Favrskov Lærerforening. Den udgør kreds 137 af Danmarks Lærerforening. Kredsen har hjemsted i Favrskov kommune. 2 Formål Kredsens formål

Læs mere

Vedtægter for Favrskov Lærerforening

Vedtægter for Favrskov Lærerforening Vedtægter for Favrskov Lærerforening 1 Hjemsted Kredsens navn er Favrskov Lærerforening. Den udgør kreds 137 af Danmarks Lærerforening. Kredsen har hjemsted i Favrskov kommune. 2 Formål Kredsens formål

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org Vedtægter for Slagelse Lærerkreds DLF Kreds 54 1 Kredsens navn er Slagelse Lærerkreds. Den

Læs mere

INFORMATION FRA KREDSSTYRELSEN

INFORMATION FRA KREDSSTYRELSEN INFORMATION FRA KREDSSTYRELSEN VEDTÆGTER 2013 1. 1.1 Kredsens navn er Glostrup Lærerforening. Den udgør kreds 10 af Danmarks Lærerforening. 1.2 Kredsens adresse er Glostrup Lærerforening, Lærernes Hus

Læs mere

Djurs Lærerforening. Vedtægter Djurs Lærerforening

Djurs Lærerforening. Vedtægter Djurs Lærerforening Djurs Lærerforening Vedtægter Djurs Lærerforening KOLIND MARTS 2012 Navn 1. Kredsens navn er: Djurs Lærerforening. Den udgør Kreds 134 af Danmarks Lærerforening. Kredsen omfatter Norddjurs Kommune og Syddjurs

Læs mere

Vedtægter for Djurs Lærerforening KOLIND APRIL 2017

Vedtægter for Djurs Lærerforening KOLIND APRIL 2017 Vedtægter for Djurs Lærerforening KOLIND APRIL 2017 Navn 1 Kredsens navn er: Djurs Lærerforening. Den udgør Kreds 134 af Danmarks Lærerforening. Kredsen omfatter Norddjurs Kommune og Syddjurs Kommune.

Læs mere

Vedtægter 17. marts 2016 Rødovre Lærerforening Danmarks Lærerforenings kreds 17 Rødovre Lærerforening Tæbyvej 5 C 2610 Rødovre

Vedtægter 17. marts 2016 Rødovre Lærerforening Danmarks Lærerforenings kreds 17 Rødovre Lærerforening Tæbyvej 5 C 2610 Rødovre Vedtægter 17. marts 2016 Rødovre Lærerforening Danmarks Lærerforenings kreds 17 Rødovre Lærerforening Tæbyvej 5 C 2610 Rødovre 36 70 55 17 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED Kredsens navn er Rødovre Lærerforening,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AALBORG LÆRERFORENING

VEDTÆGTER FOR AALBORG LÆRERFORENING VEDTÆGTER FOR AALBORG LÆRERFORENING 1 Kredsens navn er Aalborg Lærerforening. Den udgør kreds 153 af Danmarks Lærerforening og har hjemsted i Aalborg kommune. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Kreds 60. Vedtægter for. Lærerkredsen. for Faxe og. Vordingborg

Kreds 60. Vedtægter for. Lærerkredsen. for Faxe og. Vordingborg Vedtægter for Kreds 60 Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg 1 1, s. 3: Kredsens navn og hjemsted 2, s. 3: Formål 3, s. 3: Medlemmer 4, s. 3: Kontingent og regnskab 5, s. 4: Støttetildeling 6, s. 4: Særlig

Læs mere

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 Holbæk Lærerkreds Vedtægter for Holbæk Lærerkreds Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 GUL skrift = nuværende ordlyd BLÅ skrift = forslag til ny ordlyd 1 Kredsens navn er Holbæk Lærerkreds, som udgør

Læs mere

Navn/Hjemsted 1. Formål 2. Medlemmer 3. Generalforsamlingen 4.

Navn/Hjemsted 1. Formål 2. Medlemmer 3. Generalforsamlingen 4. Navn/Hjemsted 1. Gladsaxe Lærerforening, som er stiftet den 20. november 1918, udgør tillige kreds 20 af Danmarks Lærerforening. Dens hjemsted er Gladsaxe kommune. Formål 2. Foreningens (kredsens) formål

Læs mere

Vedtægter Nedenstående vedtægter er vedtaget på kredsens generalforsamling den 20. marts 2013.

Vedtægter Nedenstående vedtægter er vedtaget på kredsens generalforsamling den 20. marts 2013. Vedtægter Nedenstående vedtægter er vedtaget på kredsens generalforsamling den 20. marts 2013. 1. Kredsens navn er Sønderborg Lærerkreds. Den udgør kreds 91 af Danmarks Lærerforening og omfatter Sønderborg

Læs mere

Silkeborg Lærerforening

Silkeborg Lærerforening Silkeborg Lærerforening Vedtægter for Silkeborg Lærerforening Danmarks Lærerforenings kreds 132 1. Navn Kredsens navn er Silkeborg Lærerforening. Den udgør kreds 132 af Danmarks Lærerforening og omfatter

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ØHAVETS LÆRERKREDS Ærø Svendborg - Langeland

VEDTÆGTER FOR ØHAVETS LÆRERKREDS Ærø Svendborg - Langeland VEDTÆGTER FOR ØHAVETS LÆRERKREDS Ærø Svendborg - Langeland 2014 1 1 Lærerkredsen udgør kreds 86 af Danmarks Lærerforening og omfatter Ærø, Langeland og Svendborg kommuner. Kredsen har hjemsted i Svendborg.

Læs mere

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds Holbæk Lærerkreds Vedtægter for Holbæk Lærerkreds 1 Kredsens navn er Holbæk Lærerkreds, som udgør kreds 52 af Danmarks Lærerforening. Kredsen omfatter Holbæk kommune. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Gribskov Halsnæs Lærerkreds Vedtægter

Gribskov Halsnæs Lærerkreds Vedtægter Gribskov Halsnæs Lærerkreds Vedtægter Indledning Disse vedtægter for kreds 34, Gribskov og Halsnæs Lærerkreds, er udarbejdet i et samarbejde mellem kredsstyrelsen for Gribskov Lærerkreds og Halsnæs Lærerkreds

Læs mere

Vedtægter for Lærerkreds Nord

Vedtægter for Lærerkreds Nord Vedtægter for Lærerkreds Nord Kredsens navn og hjemsted 1 Kredsens navn er Lærerkreds Nord. Kredsen dækker Hjørring, Frederikshavn og Læsø kommuner. Den udgør kreds 159 af Danmarks Lærerforening. Kredsens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BORNHOLMS LÆRERFORENING

VEDTÆGTER FOR BORNHOLMS LÆRERFORENING VEDTÆGTER FOR BORNHOLMS LÆRERFORENING 1 Bornholms Lærerforening, der er hjemmehørende i Bornholms Regionskommune, udgør Danmarks Lærerforenings kreds 71. 2 Bornholms Lærerforening varetager medlemmernes

Læs mere

1 Kredsens navn er Fredericia Lærerkreds den udgør kreds 112 af Danmarks Lærerforening. Kredsens hjemsted er Fredericia Kommune.

1 Kredsens navn er Fredericia Lærerkreds den udgør kreds 112 af Danmarks Lærerforening. Kredsens hjemsted er Fredericia Kommune. VEDTÆGTER 1 Kredsens navn er Fredericia Lærerkreds den udgør kreds 112 af Danmarks Lærerforening. Kredsens hjemsted er Fredericia Kommune. 2 Kredsens formål er inden for kredsens område at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for kreds 150

Vedtægter for kreds 150 Vedtægter for kreds 150 Vedtægter for kreds 150 1 Kredsens navn og hjemsted Kredsens navn er Midtvendsyssel Lærerkreds. Kredsen dækker Brønderslev Kommune og Jammerbugt Kommune og er hjemmehørende på adressen

Læs mere

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds Holbæk Lærerkreds Vedtægter for Holbæk Lærerkreds 1 Kredsens navn er Holbæk Lærerkreds, som udgør kreds 52 af Danmarks Lærerforening. Kredsen omfatter Holbæk kommune. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Vejen Lærerkreds

Vedtægter for Vejen Lærerkreds Vedtægter for Vejen Lærerkreds samt Vedtægter for Særlig Fond Vedtægter for Vejen Lærerkreds 1. Vejen Lærerkreds, der udgør kreds 104 af Danmarks Lærerforening og omfatter Vejen Kommune, er hjemmehørende

Læs mere

Greve Lærerforening. Danmarks Lærerforening Kreds 43 VEDTÆGTER. Kredsens navn er DLF Kreds 43 Greve Lærerforening. Den har hjemsted i Greve Kommune.

Greve Lærerforening. Danmarks Lærerforening Kreds 43 VEDTÆGTER. Kredsens navn er DLF Kreds 43 Greve Lærerforening. Den har hjemsted i Greve Kommune. Greve Lærerforening Danmarks Lærerforening Kreds 43 VEDTÆGTER 1. Navn og hjemsted Kredsens navn er DLF Kreds 43 Greve Lærerforening. Den har hjemsted i Greve Kommune. 2. Formål Kredsens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for Kolding Lærerkreds

Vedtægter for Kolding Lærerkreds Vedtægter for Kolding Lærerkreds Vedtaget på kredsens ekstraordinære generalforsamling 15. marts 2013 2 1. Kredsens navn er KOLDING LÆRERKREDS. Den udgør kreds 111 i Danmarks Lærerforening og omfatter

Læs mere

Greve Lærerforening. Danmarks Lærerforening Kreds 43 VEDTÆGTER. 1 Kredsens navn er DLF Kreds 43 Greve Lærerforening. Den har hjemsted i Greve Kommune.

Greve Lærerforening. Danmarks Lærerforening Kreds 43 VEDTÆGTER. 1 Kredsens navn er DLF Kreds 43 Greve Lærerforening. Den har hjemsted i Greve Kommune. Greve Lærerforening Danmarks Lærerforening Kreds 43 VEDTÆGTER 1 Kredsens navn er DLF Kreds 43 Greve Lærerforening. Den har hjemsted i Greve Kommune. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske,

Læs mere

Vedtægter for Lærerkreds Nord

Vedtægter for Lærerkreds Nord Vedtægter for Lærerkreds Nord Kredsens navn og hjemsted 1 Kredsens navn er Lærerkreds Nord. Kredsen dækker Hjørring, Frederikshavn og Læsø kommuner. Den udgør kreds 159 af Danmarks Lærerforening. Kredsens

Læs mere

Vedtægter. Odense Lærerforening Klaregade 19, 2. sal 5000 Odense C 22. maj a/uk. Godkendt på generalforsamlingen den 14.

Vedtægter. Odense Lærerforening Klaregade 19, 2. sal 5000 Odense C 22. maj a/uk. Godkendt på generalforsamlingen den 14. Odense Lærerforening Klaregade 19, 2. sal 5000 Odense C 22. maj 2014 090a/uk Vedtægter Godkendt på generalforsamlingen den 14. marts 2014 TELEFON 6612 6890 www.odenselaererforening.dk E-mail: 082@dlf.org

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÅRHUS LÆRERFORENING DLF KREDS 133

VEDTÆGTER FOR ÅRHUS LÆRERFORENING DLF KREDS 133 VEDTÆGTER FOR ÅRHUS LÆRERFORENING DLF KREDS 133 Marts 2015 Kredsens navn 1. Kredsens navn er Århus Lærerforening. Den udgør kreds 133 af Danmarks Lærerforening og har hjemsted i Århus kommune. Kredsens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS

VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS 1 NAVN. Stk. 1 Kredsen har navnet Næstved Lærerkreds og udgør kreds nr. 61 af Danmarks Lærerforening, omfattende Næstved Kommune. 2 FORMÅL Stk. 1 Kredsens formål er inden

Læs mere

Vedtægter for Ballerup Lærerforening, Solidaritetsfonden og Kreds 21's Særlige Fond

Vedtægter for Ballerup Lærerforening, Solidaritetsfonden og Kreds 21's Særlige Fond Vedtægter for Ballerup Lærerforening, Solidaritetsfonden og Kreds 21's Særlige Fond Vedtægter for Ballerup Lærerforening 1 Ballerup Lærerforening, som udgør Kreds 21 af Danmarks Lærerforening, med hjemsted

Læs mere

Generalforsamlingen 4.

Generalforsamlingen 4. Navn/Hjemsted 1. Gladsaxe Lærerforening, som er stiftet den 20. november 1918, udgør tillige kreds 20 af Danmarks Lærerforening. Dens hjemsted er Gladsaxe kommune. Formål 2. Foreningens (kredsens) formål

Læs mere

Vedtægter for. Lærerkreds 44, Køge og Stevns samt. Lærerkreds 44, Køge og Stevns Særlige Fond

Vedtægter for. Lærerkreds 44, Køge og Stevns samt. Lærerkreds 44, Køge og Stevns Særlige Fond Vedtægter for Lærerkreds 44, Køge og Stevns samt Lærerkreds 44, Køge og Stevns Særlige Fond Vedtægter for Lærerkreds 44, Køge og Stevns Indhold 1. Navn og hjemsted 2. Formål 3. Særlig Fond 4. Medlemsforhold

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KREDS 93.

VEDTÆGTER FOR KREDS 93. VEDTÆGTER FOR KREDS 93. Navn og hjemsted 1. Kredsens navn er Haderslev Lærerkreds. Kredsen udgør kreds 93 af Danmarks Lærerforening. Kredsens hjemsted er Haderslev kommune. Formål og virksomhed 2. Kredsens

Læs mere

Vedtægter for Ballerup Lærerforening, Solidaritetsfonden og Kreds 21's Særlige Fond

Vedtægter for Ballerup Lærerforening, Solidaritetsfonden og Kreds 21's Særlige Fond Ballerup Lærerforening Danmarks Lærerforening - kreds 21 Vedtægter for Ballerup Lærerforening, Solidaritetsfonden og Kreds 21's Særlige Fond Vedtægter for Ballerup Lærerforening og Solidaritetsfonden 1

Læs mere

Vedtægter for Lolland-Falsters Lærerforening

Vedtægter for Lolland-Falsters Lærerforening Vedtægter for Lolland-Falsters Lærerforening 1 Navn Kredsens navn er Lolland-Falsters Lærerforening, kreds 68 af Danmarks Lærerforening. Foreningen omfatter Guldborgsund kommune og Lolland kommune. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Frederikssund Lærerkreds. Danmarks Lærerforening

VEDTÆGTER FOR. Frederikssund Lærerkreds. Danmarks Lærerforening VEDTÆGTER FOR Frederikssund Lærerkreds Danmarks Lærerforening Kreds 37 Side 1 af 5 Kredsens navn er Frederikssund Lærerkreds. Hjemstedskommunen er Frederikssund. Den udgør kreds 37 af Danmarks Lærerforening.

Læs mere

Vedtægter for kreds 150. Foreslåede ændringer. (Gule markeringer ændres til)

Vedtægter for kreds 150. Foreslåede ændringer. (Gule markeringer ændres til) Vedtægter for kreds 150 1 Kredsens navn og hjemsted Kredsens navn er Midtvendsyssels Lærerkreds. Kredsen dækker Brønderslev Kommune og Jammerbugt Kommune og er hjemmehørende på adressen Grønnegade 52,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KREDS 37. Danmarks Lærerforening

VEDTÆGTER FOR KREDS 37. Danmarks Lærerforening 1.1 Vedtægter for Kreds 37 VEDTÆGTER FOR KREDS 37 Danmarks Lærerforening 19. januar 2015 Side 1 af 5 1.1 Kredsens navn er Fjordkredsen. Hjemstedskommunen er Frederikssund. Den udgør kreds 37 af Danmarks

Læs mere

Vedtægter for Herningegnens Lærerforening, Danmarks Lærerforenings kreds 121

Vedtægter for Herningegnens Lærerforening, Danmarks Lærerforenings kreds 121 Vedtægter for Herningegnens Lærerforening, Danmarks Lærerforenings kreds 121 Herningegnens Lærerforening 1 Herningegnens Lærerforening udgør kreds 121 af Danmarks Lærerforening. Kredsens hjemsted er Herning

Læs mere

Frederiksberg Kommunelærerforening

Frederiksberg Kommunelærerforening Frederiksberg Kommunelærerforening Generalforsamling Torsdag d. 21. marts 2013 kl. 17.30 Skolen ved Nordens Plads 1 Indholdsfortegnelse Dagsorden Side 2 Fastlæggelse af forretningsorden for FKF s generalforsamling

Læs mere

ROSKILDE LÆRERFORENINGS VEDTÆGTER

ROSKILDE LÆRERFORENINGS VEDTÆGTER ROSKILDE LÆRERFORENING MØLLEHUSVEJ 8 4000 ROSKILDE ROSKILDE LÆRERFORENINGS VEDTÆGTER Møllehusvej 8 4000 Roskilde 041@dlf.org www.roskildelaererforening.dk -Tlf. 4635 0418 - 2 - ROSKILDE LÆRERFORENINGS

Læs mere

Emne: Vedtægtsændringsforslag vedr. overførsel af midler til kredsenes særlige fonde

Emne: Vedtægtsændringsforslag vedr. overførsel af midler til kredsenes særlige fonde G.1 Vedtægtsændringer Den 31. august 2009 Emne: Vedtægtsændringsforslag vedr. overførsel af midler til kredsenes særlige fonde Hovedstyrelsen fremsætter forslag til ændring af vedtægternes 8, 9 og 20,

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer på ÅLF s ordinære generalforsamling den 20. marts 2015

Forslag til vedtægtsændringer på ÅLF s ordinære generalforsamling den 20. marts 2015 Forslag til vedtægtsændringer på ÅLF s ordinære generalforsamling den 20. marts 2015 Aarhus, den 12. marts 2015 J.nr. 5771/903U/MHL/lhm Styrelsen fremsætter forslag til ændring af vedtægterne. Den understregede

Læs mere

Skolelederforeningens vedtægter pr

Skolelederforeningens vedtægter pr Skolelederforeningens vedtægter pr. 21.10.2015 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Skolelederforeningen. Foreningen har hjemsted i København 2. Formål Skolelederforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R FREDERIKSBERG LÆRERFORENING. Vedtaget 7. marts 2018Forslag til ændring GF 2019

V E D T Æ G T E R F O R FREDERIKSBERG LÆRERFORENING. Vedtaget 7. marts 2018Forslag til ændring GF 2019 V E D T Æ G T E R F O R FREDERIKSBERG LÆRERFORENING Vedtaget 7. marts 2018Forslag til ændring GF 2019 1 Frederiksberg Lærerforening udgør kreds 12 af Danmarks Lærerforening. Kredsen fungerer tillige som

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL VEDTÆGTER for Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er: Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst.

Læs mere

VEDTÆGTER for Socialt Udviklingscenter, SUS. 1 Navn og hjemsted. 2 Formål

VEDTÆGTER for Socialt Udviklingscenter, SUS. 1 Navn og hjemsted. 2 Formål VEDTÆGTER for Socialt Udviklingscenter, SUS 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Socialt Udviklingscenter, SUS. Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Formål Socialt Udviklingscenter SUS er

Læs mere

Vedtægter - for Lærerstuderendes Landskreds

Vedtægter - for Lærerstuderendes Landskreds Vedtægter - for Lærerstuderendes Landskreds Indholdsfortegnelse: Kapitel 1 Navn og formål... 2 Kapitel 2 Medlemskab... 2 Kapitel 3 Årsmøde... 3 Kapitel 4 Bestyrelsen... 4 Kapitel 5 Formandskabet... 6 Kapitel

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum 1 Navn, formål og hjemsted: Foreningens navn er Støtteforeningen for Hornbæk Kunstmuseum og dens hjemsted er Hornbæk. Foreningens adresse er hos den til

Læs mere

Vedtægter for Stiftet d, 7. februar 1962

Vedtægter for Stiftet d, 7. februar 1962 Vedtægter for Stiftet d, 7. februar 1962 Bestyrelsen Side 1/6 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er: GLADSAXE FILM- & VIDEOKLUB (GFV) GFV's hjemmeside: www.gfv.dk. GFV har egen ungdomsafdeling Gladsaxe

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Lærerstuderendes Landskreds

Lærerstuderendes Landskreds Vedtægter - for Lærerstuderendes Landskreds Indholdsfortegnelse: Kapitel 1 Navn og formål... 2 Kapitel 2 Medlemskab... 2 Kapitel 3 Årsmøde... 3 Kapitel 4 Bestyrelsen... 4 Kapitel 5 Den daglig ledelse...

Læs mere

Vedtægter for Varde Svømmeklub

Vedtægter for Varde Svømmeklub Vedtægter for Varde Svømmeklub 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Varde Svømmeklub. Foreningen er stiftet den 31. august 2005, og har hjemsted i Varde Kommune. Foreningen er medlem af DGI og Dansk

Læs mere

Stk. 2 Kolonierne ledes af Københavns Lærerforenings bestyrelse gennem et koloniudvalg og en koloniadministration.

Stk. 2 Kolonierne ledes af Københavns Lærerforenings bestyrelse gennem et koloniudvalg og en koloniadministration. VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS LÆRERFORENING Navn, formål og virksomhed 1 Foreningens navn er Københavns Lærerforening (KLF). Dens hjemsted er København p.t. Frederiksberg kommune. KLF er en partipolitisk uafhængig

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen Musik i Lejet

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen Musik i Lejet V E D T Æ G T E R for Foreningen Musik i Lejet 1 1. NAVN OG HJEMSTED 1.01 Foreningens navn er Musik i Lejet. 1.02 Foreningen har hjemsted i Gribskov Kommune. 2. FORMÅL 2.01 Foreningen har til formål på

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

VEDTÆGTER for Ikast Biografforening

VEDTÆGTER for Ikast Biografforening VEDTÆGTER for Ikast Biografforening 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Ikast Biografforening, og dens hjemsted er Ikast Brande Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at drive biograf

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

SKK s formål er at arbejde for medlemmernes lokale faglige, økonomiske og tjenstlige interesser og styrke sammenholdet mellem medlemmerne.

SKK s formål er at arbejde for medlemmernes lokale faglige, økonomiske og tjenstlige interesser og styrke sammenholdet mellem medlemmerne. VEDTÆGTER Den 26.03.14 1 Navn Navnet er SKK Skolelederforeningen, Københavns Kommune. Stk.2 Medlemmer er ledere ansat i Københavns Kommune, omfattet af Overenskomst for ledere m.fl. inden for undervisningsområdet,

Læs mere

Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted

Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er: Dansk Turismefremme Foreningens hjemsted er formandens virksomhedsadresse, eller der hvor foreningens sekretariat er beliggende. Formanden

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

Vejledende vedtægter for lokale afdelinger, der ønsker forskudt valgperiode, gældende fra 11. januar 2018

Vejledende vedtægter for lokale afdelinger, der ønsker forskudt valgperiode, gældende fra 11. januar 2018 Vejledende vedtægter for lokale afdelinger, der ønsker forskudt valgperiode, gældende fra 11. januar 2018 1 Navn Navnet er Skolelederforeningen, (Kommunenavn) afdeling. Medlemsberettiget er enhver, som

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850,

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850, Vedtægter 1. NAVN Klubbens navn: FIAT 500 KLUB DANMARK 2. FORMÅL Klubbens formål er: At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch):

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN TEAM TEATRET

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN TEAM TEATRET VEDTÆGTER FOR FORENINGEN TEAM TEATRET Navn 1 Foreningens navn er FORENINGEN TEAM TEATRET. Foreningens bestyrelse har ret, men ikke pligt til at lade navnet beskytte gennem anmeldelse til Erhvervs- og selskabsstyrelsens

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Foreningen Ulstrup IF er stiftet den og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune.

Foreningen Ulstrup IF er stiftet den og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune. Ulstrup IF 1: NAVN OG HJEMSTED. Foreningen Ulstrup IF er stiftet den 15.06.2010 og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune. 2: FORMÅL. Foreningens formål er, med udgangspunkt i afdelingerne, at skabe

Læs mere

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune.

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Vedtægter 1 Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Formålet er at drive antenneforening for modtagning af tv- og radioprogrammer,

Læs mere

Vedtægter for Ganløse Fitness Klub

Vedtægter for Ganløse Fitness Klub Vedtægter for Ganløse Fitness Klub 1 Klubbens navn, hjemsted og hjemmeside Stk. 1 Klubbens navn er Ganløse Fitness Klub. Stk. 2. Klubbens hjemsted er Egedal Kommune. Stk. 3. Klubbens hjemmeside er www.ganløsefitnessklub.dk

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken

Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken Kapitel 1: Navn, Hjemsted og Formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stjerneparken. Stk. 2. Grundejerforeningen område er del af matr. nr. 4. a.

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Love & Vedtægter. Side 1 af 6

Love & Vedtægter. Side 1 af 6 Love & Vedtægter Forening og formål 1 Foreningen navn er Kastrup Gymnastik Forening af 1966 (KG66) herefter kaldet foreningen. Foreningens hjemsted er Tårnby Kommune. Foreningen er stiftet den 9. november

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn.

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 FYN Hjemsted: Fyn og Øerne 2. Medlemskab af organisationer

Læs mere

Vedtægter for Foreningen DOF Gladsaxe Oplysnings Forbund Jf. Lov nr. 480

Vedtægter for Foreningen DOF Gladsaxe Oplysnings Forbund Jf. Lov nr. 480 Vedtægter for Gladsaxe Oplysnings Forbund til godkendelse på bestyrelsesmødet 8/11-2007 og efterfølgende vedtagelse på generalforsamlingen 30/4-2008. Vedtægter for Foreningen DOF Gladsaxe Oplysnings Forbund

Læs mere

Vedtægter for. Søften Gymnastikforening 8382 Hinnerup

Vedtægter for. Søften Gymnastikforening 8382 Hinnerup Vedtægter for 8382 Hinnerup Side 1 af 6 sider Vedtægter for 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er, (SGF). Foreningen er stiftet i 1903 i Søften. Foreningen har hjemsted i Søften i Favrskov kommune. 2.

Læs mere

Vedtægter for Bønnerup Strand Sejlklub Bønnerup havn

Vedtægter for Bønnerup Strand Sejlklub Bønnerup havn Vedtægter for Bønnerup Strand Sejlklub Bønnerup havn 1 Klubbens navn er Bønnerup Strand Sejlklub. Hjemsted er Bønnerup Havn, Norddjurs kommune, adressen er formandens. 2 Klubbens formål er at fremme medlemmernes

Læs mere

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål. Vedtægter Vedtægter for Dansk Medicinsk Cannabis Forening 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Medicinsk Cannabis Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FERMATEN. Herning, Fermaten - Smallegade Herning - Phone:

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FERMATEN. Herning, Fermaten - Smallegade Herning - Phone: VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FERMATEN Herning, 2018 Fermaten - Smallegade 4-7400 Herning - Phone: 9722 5510 - Email: mail@fermaten.dk 1 1. Foreningens navn og hjemsted. Foreningens navn er Fermaten. Dens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER for Næsby Idræts Forening

VEDTÆGTER for Næsby Idræts Forening Badminton - Billard Bordtennis - Cykelmotion Gymnastik - Håndbold - Idræt om Dagen - Motionsløb Tennis Side 1 VEDTÆGTER for Næsby Idræts Forening VEDTÆGTER FOR NÆSBY IDRÆTS FORENING Side 2 1: NAVN OG HJEMSTED.

Læs mere

Vedtægter for Rødovre og Omegns Gymnastikforening

Vedtægter for Rødovre og Omegns Gymnastikforening Vedtægter for Rødovre og Omegns Gymnastikforening Stiftet 24. oktober 1924 Navn, hjemsted og bomærke 1. Foreningens navn er Rødovre og Omegns Gymnastikforening. Hjemstedet er Rødovre Kommune. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

Vedtægter for foreningen DALEN

Vedtægter for foreningen DALEN Vedtægter for foreningen DALEN 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Dalen. Foreningens hjemsted er Helsingør Kommune. Foreningens formål er: At arbejde for gennemførelse af bofællesskabet

Læs mere

VEDTÆGTER Raklev Gymnastik- og Idrætsforening

VEDTÆGTER Raklev Gymnastik- og Idrætsforening VEDTÆGTER Raklev Gymnastik- og Idrætsforening Vedtaget den 28.februar 2001 Revideret den 24. februar 2012 Hans Erik Melchiorsen Dirigent 1. FORENINGENS NAVN og HJEMSTED Foreningens navn: RAKLEV GYMNASTIK-

Læs mere

Lærerne mødes den 29. marts

Lærerne mødes den 29. marts Lærerne mødes den 29. marts Indkaldelse til generalforsamling i Gladsaxe Lærerforening onsdag den 29. marts 2017 kl. 16.00 i kantinen på Enghavegård Skole. 15.15 16.00 Kaffe/the og brød. 16.00 18.00 Generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danske Hospitalsklovne. Foreningen anvender navnet Danish Hospital Clowns i internationale sammenhænge. 2. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn VEDTÆGTER Foreningen Afsavn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er: Stk. 2. Foreningens hjemsted er: Foreningen Afsavn 8300 Odder 2. foreningens formål: Stk.1 a) At tilbyde støtte, vejledning

Læs mere