Studiebog. Elektriker. grundforløb EUX Elektriker

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studiebog. Elektriker. grundforløb EUX Elektriker"

Transkript

1 Erhvervsuddannelse med ekstra bonus Elektriker Studiebog grundforløb Elektriker Mødeaktivitet Der er møde- og deltagelsespligt til undervisningen og studietimer. Eleverne skal følge Syddansk Erhvervsskoles generelle ordensregler. Fravær Al udeblivelse fra undervisningen betragtes som fravær og registreres som sådan dagligt i Elevplan, men bestemte årsager til fravær kan godkendes: sygdom, køreprøve, session, og andre forhold, som eleven ikke selv kan planlægge. Ved fravær er det elevens ansvar at holde sig informeret om, hvad der er foregået i undervisningen. Fraværet følges løbende af klasseteamet. Eleven skal sende sin fraværsbesked via sms send: sde [fraværdsbesked] til 1204 (kræver, at dit mobil nr. er registreret i elevplan) eller via elevplan inden kl. 9 d.d. Alt fravær registreres som fravær. Vurderer klasseteamet, at elevens fravær bliver for omfangsrigt, indkaldes eleven til en samtale. Hvis eleven er under 18 år, inviteres forældre/værge til at deltage i samtalen. Studieaktivitet Teamet følger elevens studieaktivitet og arbejdsindsats. Læreren vil give eleven rådgivning og information om fremskridt og mangler, så eleven får mulighed for at planlægge og forbedre sin indsats. Løbende evaluering I alle fag skal der besvares et antal skriftlige opgaver i forbindelse med undervisningen og karaktergivningen. Alle opgaver skal afleveres rettidigt med mindre der er truffet særlig aftale med fagets lærer. Eleven kan kun indstilles til eksamen, hvis alle opgaver er afleveret. Sker dette ikke, informeres forældre/værge herom, når eleven er under 18 år. Eleven har selv ansvaret for opbevaring af sine opgavebesvarelser undtagen i de perioder, hvor de er afleveret til bedømmelse.

2 Snyd/afskrift Såfremt en elevbesvarelse af underviseren konstateres som snyd/afskrift, orienterer læreren afdelingslederen herom. Afdelingslederen indkalder eleven til samtale, hvor der gives en skriftlig advarsel. Sker det igen, indkalder afdelingslederen eleven til samtale, og eleven får på grund af manglende studieaktivitet valget imellem at gå forløbet om eller melde sig ud. Er eleven under 18 år informeres forældre/værge om både den skriftlige advarsel og samtalen. Kvalitetsundersøgelser Elever og lærere foretager jævnligt evaluering af den gennemførte undervisning. Som led i skolens arbejde med kvalitetsudvikling af undervisningen kan eleverne blive bedt om at deltage i kvalitetsundersøgelser. Eksamen Eleven skal være studieaktiv for at kunne indstilles til eksamen. Her følger en beskrivelse af, hvordan de forskellige fag afsluttes samt en beskrivelse af, hvad en grundforløbsprøve er. El-faget Eksamen i el består af følgende: En halv times mundtlig prøve, hvor eleven skal gøre rede for sine opnåede kompetencer og forklare virkemåde på elevens praktiske projekt, samt forsvare sine håndværksmæssige evner. Eleven bliver bedømt af en censor og læreren. Der gives to karakterer: En standpunktskarakter, der består af året, der gik/den skriftlige prøve samt projektopgaven. En karakter omhandlende den mundlige prøve med censor. Engelsk niveau C Eksamen i engelsk er mundtlig og består af to dele: 1. Redegørelse for en kendt tekst, der er arbejdet med i undervisningsforløbet. 2. Fremlæggelse af eget skriftligt arbejde, der i bekendtgørelsen kaldes dokumentation for et individuelt emne. Emnet skal knytte sig til det gennemgåede pensum og udarbejdes i god tid inden eksamen, typisk i form af en rapport eller et skriftligt projekt, hvor lyd og video kan indgå. Dokumentationen udarbejdes i tre eksemplarer og afleveres i to. Censor ser først dokumentationen/opgaven på eksamensdagen. Der gives ikke forberedelsestid på eksamensdagen, da den kendte tekst trækkes inden eksamen, som regel dagen før. Efter eksamen gives en eksamenskarakter, der indeholder en vurdering af det skriftlige niveau i afleveringen, og som sammen med standpunktskarakteren vil figurere på grundforløbsbeviset.

3 Eksamensregler samfundsfag niveau C Eksamen i samfundsfag er mundtlig. Den varer 30 minutter inkl. votering og består af 2 dele: 1. En opgave. Eksaminator udarbejder et antal opgaver med materiale, som ikke har været anvendt i undervisningen, men som ligger inden for undervisningens områder. Der er 30 minutters forberedelse, og kun noter fra forberedelsen må anvendes under den mundtlige prøve. 2. Samtale om elevens dokumentation eller større skriftlige opgave. Der gives en standpunktskarakter og en karakter for den mundtlige prøve. Karakteren fastlægges på baggrund af en helhedsbedømmelse af den mundtlige præstation. Informationsteknologi niveau C Afsluttende bedømmelse Der gives en afsluttende standpunktskarakter, der udtrykker elevens standpunkt i forhold til fagets mål. Undervisningens mål er, at eleven kan: demonstrere effektiv betjening af it-værktøjer og udstyr forholde sig til virksomhedens behov for dataopsamling, lagring, bearbejdning og formidling af data selvstændigt udforske programmernes anvendelighed og begrænsninger samt integration med andre programmer medvirke aktivt i virksomhedens informationsteknologiske forandringsprocesser set i relation til afgrænsede problemstillinger medvirke aktivt ved analyse og vurdering af virksomhedens behov for informationsteknologi fremsætte løsningsforslag til opdatering af afgrænsede dele af virksomhedens informationsteknologi og selvstændigt kan dokumentere og formidle informationsteknologiske problemstillinger. Der udarbejdes løbende opgaver som skal afleveres. Afsluttende prøve Den afsluttende prøve er mundtlig og tager sit udgangspunkt i den senest udarbejdede særskilte dokumentation. Eleven fremlægger sit emne og inddrager relevant it- og erhvervsfagligt udstyr i den afsluttende prøve. Prøven varer ca. 30 minutter inkl. votering. I bedømmelsen skal indgå en samlet vurdering af elevens valg af værktøj, anvendelse af værktøjet og elevens evne til at formidle, dokumentere og perspektivere sit emne. Dansk niveau C Prøven tager sit udgangspunkt i et antal lokalt udarbejdede opgaver, der tilsammen dækker fagets kompetencer. Elevens præsentationsportfolio indgår i mindst én af de udarbejdede opgaver. Eleven tildeles forberedelsestid. Forberedelsestiden har en varighed af mindst 30 minutter. Eksamination af eleven varer ca. 30 minutter inkl. votering. Elevens præstation helhedsbedømmes i forhold til fagets mål. Fysik niveau C Prøven er mundtlig og tager sit udgangspunkt i den ene af de afsluttende dokumentationer. Der trækkes lod mellem dokumentationerne. Prøven inddrager eksperimentelt arbejde. Der gives forberedelsestid i det omfang, det måtte være nødvendigt i forhold til elevens forberedelse af det eksperimentelle arbejde. Der afsættes ca. 30 minutter pr. elev til prøven inkl. votering. Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, og karakteren for prøven gives på baggrund af en samlet vurdering af elevens præstation og den fremlagte dokumentation, dog med vægt på den mundtlige præstation.

4 Matematik niveau C Den afsluttende prøve er mundtlig og omfatter projektrapporten og et spørgsmål, som eleven får ved lodtrækning. Prøvespørgsmål, elevens projektrapport samt en oversigt over, hvad der er arbejdet med i undervisningen, fremsendes til censor forud for prøvens afholdelse. Der gives 30 minutters forberedelsestid til spørgsmålet. Under eksaminationen må eleven støtte sig til projektrapporten, det udleverede spørgsmål med evt. bilag samt notater udarbejdet under forberedelsen. Eksamination og votering varer ca. 30 minutter og omfatter følgende: Eksamination med udgangspunkt i projektrapporten. Eleven skal kunne fremdrage væsentlige sider i det behandlede projektemne og demonstrere viden om og indsigt i de områder af matematikken, der er behandlet i rapporten. Eksamination i et spørgsmål. Eksaminator udarbejder et passende antal spørgsmål, der tilsammen dækker de områder, der er behandlet i undervisningen. Eleven vælger rækkefølgen af projektrapporten og det lodtrukne spørgsmål. Eleven bedømmes i forhold til fagets kompetencemål, og karakteren for prøven gives på baggrund af en helhedsvurdering af elevens mundtlige præstation og den fremlagte dokumentation, dog med vægt på den mundtlige præstation. Grundforløbskalender UGE UGE 34 UGE UGE 40 UGE 41 UGE 7-8 UGE 14 UGE 25/26 Velkomst til skolen. Kompetencevurdering. Kontaktlærersamtale og udarbejdelse af uddannelsesplan. I slutningen af ugen drager eleverne og lærere afsted på introtur. Introturen har til opgave at ryste holdet og lærerne sammen, give rum for uformelt samvær og læring. Tværfagligt projekt omkring studieteknik, formaliteter omkring skriftlige opgaver mv. STYRK en innovationscamp i Vejle. Eleverne deltager i campen, der varer tre dage. Se skolen og lærerne/fyraftensmøde (1-1½ time) for holdet, forældre, søskende og kærester. Eleverne får mulighed for at vise deres arbejde og skolen samt præsentere klassekammeraterne for de besøgende. Forslag: Kan den officielle, lidt traditionelle form for elev-/forældresamtaler måske erstattes af almindelige kontaktlærersamtaler? Eller kan alle holdets lærere få mulighed for at deltage? ELLER kan det erstattes af 2 x fyraftensmøder, hvor alle lærere er til stede? Måske: Eleverne er i praktik i virksomheder. Besøg af fagforeningen Dansk El-forbund og Metal. Eventuelle besøg af studievalg. Virksomhedsbesøg. Dimission/Skuemester for familie og venner/fyraftensmøde (1-1½ time) for holdet, forældre, søskende, kærester. Eleverne får mulighed for at vise deres arbejde og skolen samt præsentere klassekammeraterne for de besøgende.

5 Generelle events for hele skolen Hold dig orienteret om hvad der sker på skolen på sde.dk/nyheder eller tilmeld dig nyhedsbrevet for din uddannelse og få nyhederne sendt direkte til din mail. SU Eleven kan få fat i en SU-medarbejder på flere måder. Se her hvordan. Studievejledere Eleven kan få fat i en studievejleder på flere måder. Se her hvordan. Undervisningsplan for det pågældende skoleforløb (forventes snarligt at blive tilføjet som link)

Eksamenshåndbog EUD. Tekniske uddannelser på Mercantec

Eksamenshåndbog EUD. Tekniske uddannelser på Mercantec Eksamenshåndbog EUD Tekniske uddannelser på Mercantec Revideret september 2014 Formål Eksamensreglementet skal sikre, at prøver i de tekniske erhvervsuddannelser på Mercantec gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX Skoleåret 2012/13 Handelsgymnasiet på Roskilde Handelsskole Bestemmelser vedrørende eksamen findes i: Bekendtgørelse om uddannelse til højere handelseksamen BEK nr. 691 af 23/06/2010

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Teknikfag A: Proces, levnedsmiddel

Læs mere

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering?

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering? FAQ til SO3 - DIO Må skolen på vegne af en klasse eller årgang bestemme hvilke fag eleverne skal skrive i? Det er absolut ikke intentionerne i SO3, at skolen vælger fag, da det vanskeligt harmonerer med

Læs mere

CENSORVEJLEDNING FOR CENSORER VED AFSLUTTENDE PRØVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN I SILKEBORG

CENSORVEJLEDNING FOR CENSORER VED AFSLUTTENDE PRØVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN I SILKEBORG CENSORVEJLEDNING FOR CENSORER VED AFSLUTTENDE PRØVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN I SILKEBORG Formål med den afsluttende prøve At give mulighed for at vurdere og dokumentere elevens opnåede erhvervsfaglige

Læs mere

Elektriker. Lokal undervisningsplan for Elmontør. Grundforløb voksen, 1. og 2. hovedforløb

Elektriker. Lokal undervisningsplan for Elmontør. Grundforløb voksen, 1. og 2. hovedforløb Elektriker Lokal undervisningsplan for Elmontør Grundforløb voksen, 1. og 2. hovedforløb Den jydske Haandværkerskole, 2007 Elafdelingen www.hadstents.dk Indholdsfortegnelse Pædagogik...4 Undervisningsform...4

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Htx-bekendtgørelsen juni 2012 bilag 26 1 Teknikfag

Læs mere

Lokal undervisningsplan for Styring og reguleringsteknik 2., 3. og 4. hovedforløb

Lokal undervisningsplan for Styring og reguleringsteknik 2., 3. og 4. hovedforløb Elektriker Lokal undervisningsplan for Styring og reguleringsteknik 2., 3. og 4. hovedforløb Den jydske Haandværkerskole, 2008 Elafdelingen Revideret august 2008 www.hadstents.dk Indholdsfortegnelse Pædagogik...3

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 1. Velkommen... 2 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6 1.3 Fordeling af skole- og praktikperioder... 7 1.4 Fag og niveauer... 8 2. Personlig uddannelsesplan 2.1 Den personlige

Læs mere

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Oversigt: Alle fag: 1 Afsætning A... 13 2 Afsætning B... 17 3 Arktisk teknologi B... 22 4 Arktisk teknologi C... 29 5 Billedkunst B... 34 6

Læs mere

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer.

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer. Den fælles del af bachelor- og kandidatstudieordningerne for uddannelserne ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2014 De overordnede rammer for denne studieordning,

Læs mere

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Det sidste AT-forløb i 3.g indebærer, at du skal udarbejde en synopsis, der skal være oplæg til den mundtlige eksamen i AT. Der er

Læs mere

Vejledning til prøven i idræt

Vejledning til prøven i idræt Vejledning til prøven i idræt Side 1 af 21 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Center for Prøver, Eksamen og Test September 2014 Side 2 af 21 Indhold Forord side 4 Indledning side 5 Signalement side 5 Prøveforløbet

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen)

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift (Maskinmesteruddannelsen) Version 2.50 af 26. januar 2015 Version 2.50 af 26. januar 2015 Side 1 af 24 Studieordning for

Læs mere

2013-2015. Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling

2013-2015. Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015 Academy Profession Degree Programme in Financial Controlling

Læs mere

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent UDDANNELSESBOG Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1. Velkommen 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6

Læs mere

Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015

Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015 Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015 8. juni 2015: Bemærk præcisering på side 5 nederst i forhold til optagelse.dk og på side 16, 3. afsnit ift. ikrafttrædelsesbestemmelser.

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Ny mesterlære. sådan gør man

Ny mesterlære. sådan gør man Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Undervisningsministeriet 2007 Ny mesterlære

Læs mere

Vejledning til grundfaget Informationsteknologi - fagbilag 11

Vejledning til grundfaget Informationsteknologi - fagbilag 11 Gældende fra juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser Vejledning til grundfaget Informationsteknologi - fagbilag 11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Indledning...

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne

Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Indholdsfortegnelse Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det

Læs mere

Sammenhæng mellem skole og praktik

Sammenhæng mellem skole og praktik Sammenhæng mellem skole og praktik Evaluering af skolers og virksomheders arbejde med at understøtte sammenhæng i tekniske erhvervsuddannelsers hovedforløb Sammenhæng mellem skole og praktik Evaluering

Læs mere

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Trin 1 og trin 2. Generelle del

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Trin 1 og trin 2. Generelle del Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 og trin 2 Generelle del LUU Nov. 2012 Rev. Juni 2014 Bjergparken Bjerggade 4 M DK-6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 Telefax 73 33 43 01 www.sosu-syd.dk

Læs mere

Vejledning til grundfaget design fagbilag nr. 4

Vejledning til grundfaget design fagbilag nr. 4 1 Vejledning til grundfaget design fagbilag nr. 4 Gældende fra Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser Indledning Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen

Læs mere

Vejledning til prøven i valgfaget håndværk og design

Vejledning til prøven i valgfaget håndværk og design Vejledning til prøven i valgfaget håndværk og design Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Center for Prøver, Eksamen og Test September 2014 Side 2 af 13 Indhold 3 Forord 4 Indledning 5 Indstilling til prøven

Læs mere

Metodeguide til aktionsforskningsprojekt

Metodeguide til aktionsforskningsprojekt Metodeguide til aktionsforskningsprojekt Produktionsprojekt 3. semester Kirsten Jæger, august 2003 Prøvetitel: Prøve 4 FRI MUNDTLIG PRØVE PÅ BASIS AF PROJEKTRAPPORT INDEN FOR OMRÅDET PRODUKTION ECTS: 10

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

ALT OM SKOLEPERIODEN 2014/15 LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS

ALT OM SKOLEPERIODEN 2014/15 LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS PRAKTIKSKOLENS PRAKTIKHÅNDBOG OM 4. STUDIEÅR ALT OM SKOLEPERIODEN 2014/15 (LU07-lovgivningen) LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS Indhold Indledning... 3 Fakta om skoleperioden... 4 Det særlige ved skoleperioden...

Læs mere

Studieordning for uddannelse i energiinstallation (installatør AK)

Studieordning for uddannelse i energiinstallation (installatør AK) 1 Københavns Erhvervsakademi Medlem af uddannelsesnetværket for installatør AK Studieordning for uddannelse i energiinstallation (installatør AK) Indholdsfortegnelse En bred og fleksibel uddannelse...

Læs mere