HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. december 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. december 2010"

Transkript

1 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. december 2010 Sag 403/2007 (2. afdeling) Olav Willadsen (selv) mod Landsskatteretten og Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen for begge) Sag 404/2007 Olav Willadsen (selv) mod Landsskatteretten og Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen for begge) Sag 405/2007 Afholds- og Højskolehotellet i København ApS (advokat Olav Willadsen) mod Landsskatteretten og Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen for begge) I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets 3. afdeling den 17. august 2007.

2 - 2 - I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Peter Blok, Asbjørn Jensen, Poul Søgaard, Vibeke Rønne og Lars Hjortnæs. Påstande I sag 403/2007 har appellanten, Olav Willadsen, principalt nedlagt påstand om, at de indstævnte, Landsskatteretten og Skatteministeriet, skal anerkende, at sagsbehandlingen hos skattemyndighederne vedrørende hans 1997-indkomst lider af sådanne fejl, at der ikke er truffet en lovlig afgørelse om ændring af hans selvangivne indkomst for Han har subsidiært nedlagt påstand om, at Skatteministeriet skal anerkende, at der ikke er truffet en lovlig afgørelse om ændring af hans selvangivne indkomst for Han har mere subsidiært påstået Skatteministeriet tilpligtet at anerkende, at hans 1997-skatteansættelse ophæves og hjemvises til forvaltningen til fornyet behandling. Landsskatteretten har påstået afvisning, subsidiært frifindelse. Skatteministeriet har over for Olav Willadsens principale påstand påstået afvisning, subsidiært frifindelse. Over for Olav Willadsens subsidiære og mere subsidiære påstande har ministeriet påstået frifindelse. I sag 404/2007 har Olav Willadsen principalt nedlagt påstand om, at Landsskatteretten og Skatteministeriet skal anerkende, at sagsbehandlingen hos skattemyndighederne vedrørende hans 1998-indkomst lider af sådanne fejl, at der ikke er truffet en lovlig afgørelse om ændring af den selvangivne indkomst for Han har subsidiært nedlagt påstand om, at Skatteministeriet skal anerkende, at der ikke er truffet en lovlig afgørelse om ændring af hans selvangivne indkomst for Han har mere subsidiært påstået Skatteministeriet tilpligtet at anerkende, at hans 1998-skatteansættelse ophæves og hjemvises til forvaltningen til fornyet behandling. Landsskatteretten har påstået afvisning, subsidiært frifindelse.

3 - 3 - Skatteministeriet har over for Olav Willadsens principale påstand påstået afvisning, subsidiært frifindelse. Over for Olav Willadsens subsidiære og mere subsidiære påstande har ministeriet påstået frifindelse. I sag 405/2007 har appellanten, Afholds- og Højskolehotellet i København ApS, principalt nedlagt påstand om, at de indstævnte, Landskatteretten og Skatteministeriet, skal anerkende, at Glostrup Kommunes skatteforvaltning ikke har haft kompetence til at tage stilling til selskabets 1998-selvangivelse, således at forhøjelsen af selskabets indkomst er ugyldig. Afholdsog Højskolehotellet har subsidiært nedlagt påstand om, at Landskatteretten og Skatteministeriet skal anerkende, at Glostrup Kommunes skatteforvaltning ikke har haft kompetence til at tage stilling til selskabets 1998-selvangivelse. Mere subsidiært har selskabet nedlagt påstand om, at Landsskatteretten og Skatteministeriet skal anerkende, at sagsbehandlingen hos skattemyndighederne vedrørende selskabets 1998-indkomst lider af sådanne fejl, at der ikke er truffet en lovlig afgørelse om ændring af den selvangivne indkomst for Selskabet har yderligere subsidiært nedlagt påstand om, at Skatteministeriet skal anerkende, at der ikke skal ske en forhøjelse af selskabets indkomst i indkomståret Mest subsidiært har selskabet nedlagt påstand om, at Skatteministeriet skal anerkende, at selskabets 1998-skatteansættelse ophæves og hjemvises til SKAT til fornyet behandling. Landsskatteretten har påstået afvisning, subsidiært frifindelse. Skatteministeriet har over for selskabets principale påstand påstået frifindelse. Over for den subsidiære og den mere subsidiære påstand har Skatteministeriet påstået afvisning, subsidiært frifindelse. Over for den yderligere subsidiære påstand og den mest subsidiære påstand har Skatteministeriet påstået frifindelse. Anbringender Olav Willadsen har supplerende gjort gældende, at Skatteankenævnets afgørelse i sagen 404/2007 er ugyldig på grund af inhabilitet, navnlig fordi et af ankenævnets medlemmer over for ham på et møde om sagen erklærede, at man allerede inden mødet havde taget stilling til sagen, og fordi ankenævnets sekretær havde arbejdet med sagen både i skatteadministrationen og i ankenævnet.

4 - 4 - Afholds- og Højskolehotellet har supplerende gjort gældende, at der ikke var hjemmel for skattemyndighederne til at forhøje selskabets 1998-indkomst skønsmæssigt, idet man kendte størrelsen af de udgifter, man ikke ville acceptere. Forhøjelsen har derfor karakter af en uberettiget straf for, at selskabet ikke gav Glostrup Kommunes skatteforvaltning de oplysninger, som forvaltningen havde bedt om. Begge appellanter har over for Landsskatterettens afvisningspåstande i alle tre sager gjort gældende, at skatteforvaltningsloven ikke angiver, hvilken myndighed der skal sagsøges i skattesager, og selv om Landsskatteretten ikke traf afgørelse i sagerne, har sagerne verseret for den. Skatteministeriet har supplerende gjort gældende, at de pågældende medarbejdere i skatteankenævnet ikke var inhabile. Ankenævnets sekretær havde ikke arbejdet med sagen i kommunens skatteforvaltning, og Olav Willadsens eget referat af, hvad medlemmer af skatteankenævnet har sagt under et møde, godtgør ikke, at de pågældende har været inhabile. Supplerende sagsfremstilling I et referat af den ordinære generalforsamling i Afholds- og Højskolehotellet i København ApS den 22. september 1993 hedder det bl.a.: Vedrørende Hotellets Seas-aktier gennemgik formanden situationen omkring Seasretssagerne, som fmd fører i eget navn, så risikoen ligger hos ham og ikke hos Hotellet. Der blev nævnt muligheden for støtte til formandens retssager, herunder ved vurderingen, hvis den skulle anfægtes. I et referat af direktionsmøde i selskabet den 13. december 1993 hedder det bl.a.: Direktionen vedtager: At der gives en garanti på kr., skriver kroner trehundredetusinde 00/100 til aktionærer i SEAS A/S, der vil føre sag om disses værdi. Garantien fordeles af adv. OLAV WILLADSEN i dennes navn, men på Hotellets regning. Han kan kun selv få andel i beløbet, hvis det er lovligt efter Aps-lovens 84, hvilket er under opklaring i Industriministeriet. I et referat af den ordinære generalforsamling i selskabet den 27. september 1995 hedder det bl.a.:

5 - 5 - Formanden oplyste om, hvor langt hans SEAS-sager stod. Hovedsagen var berammet til domsforhandling i januar-marts Formanden oplyste, at Hotellet havde givet ham (OLAV WILLADSEN) tilsagn om at betale sin del af udgifterne ved processerne, da hans sag også ville gavne Hotellet som betydelig aktionær/tidl. aktionær. 5. Formanden forelagde dechargespørgsmålet og nævnte, at det betød, at ansvar ikke kunne gøres gældende over for direktion for handlinger i det forløbne år, herunder for tilsagnet om at betale OLAV WILLADSEN Hotellets andel af hans udgifter. Herefter blev decharge enstemmigt vedtaget. I et referat af direktionsmøde i selskabet den 27. august 1997 hedder det bl.a.: Der diskuteredes spørgsmålet om omkostningsdækning på OLAV WILLADSEN s SEAS-sag. Beløbet for landsretssagen skulle enten betales tillige med højesteretssagen kr. eller måske kun for Højesteret, men sandsynligt er ,- kr. OLAV WILLADSEN redegjorde for to mulige fordelinger: a) og b) 64-36, så hotellet enten skulle betale 50 % eller 64 % af omkostningsbeløbet til modparten. Andre muligheder var også åbne. Herefter meddelte OLAV WILLADSEN, at han som fmd og sagspart var inhabil og derfor ikke kunne tage del i afgørelsen af hvilken løsning, der valgtes. De øvrige tilstedeværende diskuterede spørgsmålet og blev enige om, at Hotellet skulle bære 64 % af disse omkostninger. I selskabets referatprotokol er under den 13. november 1998 noteret: Talt m. Carla Hansen 13/ Hun godkender at 64 % af retsafgift i OW Seas-vurderingsanke betales af Hotellet. Olav W. Talt med Henning Sørensen 13/ Han godkender at 64 % af retsafgift i OW-Seas vurderingssag betales af Hotellet. Olav W. I et referat af den ordinære generalforsamling i selskabet den 28. september 1999 hedder det bl.a.: Landsrettens konklusion i SEAS-vurderingssagen blev læst op, og der blev orienteret om ankesagen. Omkostningernes dækning skulle være i samme forhold som i den tidligere sag (til formanden).

6 - 6 - Det støttede alle, herunder Carla Hansen med det retoriske spørgsmål: Hvad skulle det ellers være? Forklaring Til brug for Højesteret har Olav Willadsen supplerende forklaret, at både han selv og Afholds- og Højskolehotellet i København ApS havde aktier i SEAS, da der var meget store indre værdier i selskabet, og da selskabet ikke gav underskud før tomatsagerne. Blandt de meget store skjulte værdier var bl.a. 17 % af Vestas Vindteknik, 20 % af Elkraft Amba, som var bogført til kr., og elnet, som var bogført til 0 kr. Desuden var der faste ejendomme, der var bogført til halvdelen af den offentlige ejendomsvurdering. Med en tvangsindløsningskurs på 430 var SEAS værdi sat til 70 mio. kr., og på tidspunktet for den anden højesteretssag var der bogført en egenkapital på 2,8 mia. kr. Hvis tvangsindløsningsprocessen var blevet standset, havde både han og de andre aktionærer fået deres andel af de meget store værdier. Hvis sagerne var blevet vundet, ville Afholds- og Højskolehotellet have stået tilbage med 16 mio. kr. mere, end det selskabet fik, nemlig kr. Ud over en uvilje mod selskabstømningsprocessen havde selskabet således en klar økonomisk interesse i sagen. Han havde 570 aktier i SEAS. 100 af disse aktier lå i kapitalpensionsdepotet, mens 470 var frie aktier. Selskabet havde 1020 aktier. Vedrørende selskabets beslutning om at støtte SEAS-retssagerne afholdtes der i 1993 et møde i hotellets direktion. Til stede var han selv, Henning Sørensen, Carla Hansen og Georg Vilhelm Jensen. Direktionen vedtog, at hotellet skulle støtte en retssag med en garanti på kr. Da man ikke fandt andre, der ville føre retssagen, endte han med selv at føre den. Siden godkendte generalforsamlingen hotellets støtte til retssagerne. Henning Sørensen, Carla Hansen og Vilhelm Jensen er ikke indvalgt i direktionen i kraft af deres egenskaber som hans bekendte eller venner, men er indvalgt af generalforsamlingen. Carla Hansen blev således valgt ind i direktionen i 1950 erne, mens Vilhelm Jensen blev indvalgt i 1970 erne, før han selv blev formand. Henning Sørensen er formand for Danmarks Afholdsforening, der typisk har haft en plads i direktionen, og Henning Sørensen har været anpartshaver i selskabet længere end han selv. Danmarks Afholdsforening stemmer på generalforsamlingen og er den aktionær, der har næstflest stemmer. Selskabets interesse i SEAS-sagerne var som nævnt dels den økonomiske interesse, dels også hensynet til at kunne fortsætte afholdsarbejdet og anden samfundsgavnlig virksomhed, herunder investeringer i selskaber, der udvikler medicin mod Alzheimer og forsker i en universel kræftvaccine, samt oplysningsvirksomhed af forskellig

7 - 7 - art. Disse aktiviteter har indtil videre kostet selskabet et syvcifret beløb. På generalforsamlingen den 22. september 1993 talte man om at støtte SEAS-sagerne, og den 27. september 1995 godkendte generalforsamlingen, at hotellet skulle betale dets andel af udgifterne ved retssagerne. På generalforsamlingen i 1996 godkendtes, at der skulle betales et beløb til ham. Man skønnede ca kr. Den 27. august 1997 godkendte direktionen fordelingen af beløbet med 64 % til hotellet og 36 % til ham på baggrund af aktiebesiddelsen. Han erklærede sig inhabil, og beslutningen blev truffet af Carla Hansen og Henning Sørensen. Selskabets adresse og driftssted var Colbjørnsensgade 29 fra 1904 og indtil salget af hotellets bygninger i Efter et par år oprettede man et afholdscenter på Nørrebrogade i København. Dette blev lejet ud til forskellige afholdsforeninger. Lejemålet blev sagt op, og man lejede sig herefter ind hos en anden afholdsforening på Frederiksborggade i København. Dette lejemål blev også sagt op, og man afholdt herefter generalforsamlinger på Islevhusvej i Husum, som også ligger i Københavns Kommune. Generalforsamlingen har således altid været afholdt i Københavns Kommune, og kommunen har altid været selskabets hjemsted. Fra 1998 har generalforsamlinger og direktionsmøder været afholdt i Nybrogade. Selskabet har aldrig ejet eller lejet et lokale i Glostrup. Selskabet har heller aldrig haft værdipapirer eller lignende i afdelinger i Glostrup. Postadressen har i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen været registreret i Glostrup i en periode, men har dog som hovedregel været registreret som Nybrogade 22. Hotellet har tidligere haft fast ejendom i København, men har nu alene ejendomme i Finland. Han oplevede en meget negativ attitude hos myndighederne i forbindelse med den kommunale behandling af sagen om hans skatteansættelse for Det samme gjaldt om 1998, hvor man igen anvendte Landsskatterettens afgørelse af 1997, skønt han ikke havde været part i den pågældende sag. Selskabet sendte i 1998 sin selvangivelse til Københavns Kommune, som man altid har haft et professionelt forhold til. Københavns Kommune havde ikke spørgsmål til selskabets selvangivelse for dette år. Københavns Kommune har heller aldrig bedt om yderligere materiale vedrørende I så fald ville selskabet have fremskaffet yderligere materiale. Når man ikke sendte oplysninger til Glostrup, skyldtes det tavshedspligten. I forhold til Glostrup Kommune oplevede han, at det krævede klager til borgmesteren for at få aktindsigt. Når man forhøjede selskabets indkomst med kr., selv om man alene anfægtede fradragsberettigede udgifter på kr., var det for at straffe selskabet for ikke at ville give Glostrup Kommune de ønskede oplysninger.

8 - 8 - Han oplevede også en negativ attitude i forbindelse med skatteankenævnets sagsbehandling. Man foretog ikke en konkret vurdering af hans sag, men lagde udelukkende vægt på Landsskatterettens afgørelse om 1997, og man tog ikke kopi af alle de tilsendte bilag. Desuden udtalte nævnets formand, Jørn Bendtz Hansen, på mødet med ham den 12. december 2002 i forbindelse med 1998-sagen: Jeg sidder her og tænker på, hvordan vi kan slippe for den gennemgang. Klagebehandlingen var således ikke en reel prøvelse. Et af de øvrige medlemmer, Niels Christian Juul, sagde endvidere på mødet, at nævnet allerede havde truffet afgørelse om sagen inden mødet. Det virkede overflødigt, at han var mødt op til mødet. Ankenævnet afbrød ham hele tiden, når han ville fremlægge materiale, ligesom man placerede et andet møde i sommerferien til stor gene for ham. I forbindelse med Landsskatterettens behandling af sagerne oplevede han først en meget positiv indstilling til sagerne, men senere ændrede Landsskatteretten holdning. Landsskatteretten undlod således at indhente den elektroniske korrespondance mellem kommunen og skatteankenævnet, og man talte på et tidspunkt om nedsættelse af skatten, selv om den ene sag drejede sig om forhøjelse. Det var således uforsvarligt og usagligt, at Landsskatteretten valgte at behandle alle 3 sager sammen. I materialet, som han modtog fra Landsskatteretten, opdagede han desuden, at kommunen og skatteankenævnet havde lavet negative notater om hans person/sag. For at få udleveret elektronisk korrespondance i sagerne måtte han først henvende sig til Landsskatteretten og dernæst til skatteankenævnet og kommunen. Først svarede man, at der ikke fandtes en sådan korrespondance, dernæst at materialet var slettet. Det er hans indtryk, at kommunen har været pennefører for skatteankenævnet, og at nævnet ikke har foretaget en reel vurdering i sagerne, hvilket fremgår af den elektroniske korrespondance, som nu er slettet. Dette kan ses ved, at myndighedernes behandling samlet set har været meget uvenlig, og at man ikke har overholdt forvaltningslovens regler om aktindsigt. Mens han har skullet overholde skattelovgivningens frister, har myndighederne ikke gjort det samme. Højesterets begrundelse og resultat Søgsmålet mod Landsskatteretten Domstolsprøvelse af administrative afgørelser i skattesager, som har været indbragt for Landsskatteretten, men i medfør af skattestyrelseslovens 31, stk. 2, nu skatteforvaltningslo-

9 - 9 - vens 48, stk. 2, indbringes for domstolene, uden at Landsskatteretten har truffet afgørelse, skal ligesom prøvelse i sager, i hvilke Landsskatteretten har truffet afgørelse ske ved sagsanlæg mod Skatteministeriet, og der er ikke adgang til at inddrage Landsskatteretten som medsagsøgt. Højesteret tiltræder derfor, at sagen er afvist for så vidt angår de påstande, der er nedlagt over for Landsskatteretten. Glostrup Kommunes skatteforvaltnings kompetence Glostrup Kommune havde indgået aftale med de statslige skattemyndigheder om at varetage ligningen af selskaber med hjemsted i kommunen, jf. TS-cirkulære Cirkulæret videreførte en mangeårig ordning, som hidtil havde været fastsat i selskabsskattelovens 24, og cirkulæret må i overensstemmelse med denne bestemmelse forstås således, at det afgørende er det hjemsted, som er registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 5. september i det pågældende år. Højesteret tiltræder herefter, at Glostrup Kommune var rette skatteansættende myndighed for Afholds- og Højskolehotellet i København ApS for 1998, idet selskabet den 5. september 1998 var registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen med Glostrup Kommune som hjemsted. I hvert fald under de foreliggende omstændigheder, herunder at skatteansættelsen også i de foregående år var foretaget af Glostrup Kommune, kan det ikke føre til et andet resultat, at denne registrering beroede på en fejl fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsens side. Sagsbehandlingsfejl Højesteret finder det ikke godtgjort, at Olav Willadsen ikke har fået fuld aktindsigt i forbindelse med sine klager over skatteforvaltningens afgørelser, bortset fra nogle s, hvormed skatteforvaltningen fremsendte sine afgørelser med sagsfremstilling elektronisk til skatteankenævnets sekretariat. Den manglende aktindsigt i disse s kan ikke antages at have haft betydning for Olav Willadsens muligheder for at varetage sine interesser og kan ikke medføre, at skattemyndighedernes afgørelser er ugyldige. Det er ikke godtgjort, at medlemmer af Glostrup Kommunes skatteankenævn eller nævnets sekretær har været inhabile ved nævnets behandling af sagerne.

10 Det er heller ikke godtgjort, at skattemyndighederne i øvrigt har begået sagsbehandlingsfejl, som kan medføre, at afgørelserne er ugyldige. Maskeret udlodning I 1997 betalte Afholds- og Højskolehotellet til Olav Willadsen kr. Dette beløb udgjorde ca. 64 % af de sagsomkostninger, som Olav Willadsen var blevet pålagt at betale i sagen om tvangsindløsning af hans aktier i SEAS. I 1998 betalte Afholds- og Højskolehotellet kr. til Olav Willadsen. Dette beløb var ca. 64 % af den retsafgift, som skulle betales ved Olav Willadsens anke til Højesteret af landsrettens dom i sagen om værdiansættelsen af aktierne i SEAS. Forud for disse betalinger havde Afholds- og Højskolehotellet, som selv ejede aktier i SEAS, afgivet forskellige tilsagn om at ville dække en andel af sagsomkostninger, herunder bl.a. på et direktionsmøde den 13. december 1993 givet en garanti på kr.. til aktionærer i SEAS, der vil føre sag om disses værdi, og på en generalforsamling den 27. september 1995 givet tilsagn om at betale Olav Willadsen Hotellets andel af hans udgifter. Det er imidlertid ikke sandsynliggjort, at Olav Willadsens anlæggelse af de to retssager og gennemførelsen af dem som sket var betinget af, at Afholds- og Højskolehotellet påtog sig at bære en del af den økonomiske risiko herved. Højesteret lægger herved bl.a. vægt på, at den første retssag blev anlagt allerede i 1991, og på den uklarhed, der bestod om rækkevidden af selskabets tilsagn. Selv om Afholds- og Højskolehotellet ligesom andre aktionærer i SEAS havde interesse i retssagerne, kan selskabets støttetilsagn og dets betalinger til Olav Willadsen under disse omstændigheder ikke anses for sædvanlige forretningsmæssige dispositioner. Der er endvidere ikke holdepunkter for at antage, at selskabet under lignende omstændigheder ville have givet støtten til andre aktionærer i SEAS. Med disse bemærkninger og i øvrigt af de grunde, der er anført af landsretten, tiltræder Højesteret, at de omhandlede beløb, som Afholds- og Højskolehotellet har betalt til Olav Willadsen til delvis dækning af dennes sagsomkostninger, må anses for maskeret udlodning, jf. ligningslovens 16 A.

11 Skønsmæssig skatteansættelse Afholds- og Højskolehotellet efterkom ikke Glostrup Kommunes begæring om nærmere angivne oplysninger vedrørende selskabets indkomst i Kommunen var derfor i medfør af 6, stk. 7 (nu stk. 6), jf. 6, stk. 1, og 5, stk. 3, i skattekontrolloven berettiget til at foretage en skønsmæssig ansættelse af selskabets indkomst, og Højesteret finder ikke grundlag for at tilsidesætte det skøn, som herved er udøvet. Samlet resultat Efter det anførte afvises søgsmålet mod Landsskatteretten, mens Skatteministeriet i det hele frifindes. Thi kendes for ret: Søgsmålet mod Landsskatteretten afvises. Skatteministeriet frifindes. Olav Willadsen skal i sagsomkostninger for Højesteret betale kr. til Landsskatteretten og Skatteministeriet. Afholds- og Højskolehotellet i København ApS skal i sagsomkostninger for Højesteret betale kr. til Landsskatteretten og Skatteministeriet. Landsrettens sagsomkostningsafgørelse stadfæstes. De idømte sagsomkostningsbeløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse og forrentes efter rentelovens 8 a.

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014 Sag 288/2013 (1. afdeling) A og B (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) Biintervenient til støtte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 Sag 37/2014 (2. afdeling) FTF som mandatar for BUPL som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. februar 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. februar 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. februar 2016 Sag 133/2015 (1. afdeling) A Invest ApS (advokat Michael Amstrup) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Bodil Søes Petersen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. juni 2010 Sag 221/2009 (1. afdeling) Jørn Astrup Hansen (advokat Eskil Trolle, beskikket, og advokat John Korsø Jensen, beskikket) mod TryghedsGruppen s.m.b.a. (advokat

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. oktober 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. oktober 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. oktober 2012 Sag 148/2012 Advokat Søren Kjær Jensen kærer Østre Landsrets salærafgørelse i sagen: Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 Sag 224/2010 (1. afdeling) A (advokat Christian Riewe) mod Rederiforeningen af 2010 (tidligere Rederiforeningen for mindre Skibe) som mandatar for Esvagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 Sag 263/2009 (1. afdeling) Skagerak Fiskeeksport A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 Sag 32/2012 (2. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod JBN Invest ApS og A (advokat Søren Aagaard for begge) I

Læs mere

D O M. Viggo Larsen (advokat Poul Bostrup, Hillerød) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokaterne Steffen Sværke og Clara Trolle, København)

D O M. Viggo Larsen (advokat Poul Bostrup, Hillerød) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokaterne Steffen Sværke og Clara Trolle, København) D O M afsagt den 15. maj 2014 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Nikolaj Aarø-Hansen og Tine Børsen Smedegaard (kst.)) i ankesag V.L. B 3101 13 Viggo Larsen (advokat Poul Bostrup,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015 Sag 146/2013 (1. afdeling) Vognmandsforeningen NORTRA ved formand Lars Hirsch som mandatar for Jørn Færch (advokat Nikolaj Nikolajsen) mod Trafikstyrelsen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. marts 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. marts 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. marts 2011 Sag 312/2009 (1. afdeling) A (advokat Martin Simonsen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Lars Apostoli) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Påstandenes betydning for omkostningsgodtgørelse hjemvisning Landsskatterettens kendelse af 28/ , jr. nr

Påstandenes betydning for omkostningsgodtgørelse hjemvisning Landsskatterettens kendelse af 28/ , jr. nr - 1 Påstandenes betydning for omkostningsgodtgørelse hjemvisning Landsskatterettens kendelse af 28/11 2013, jr. nr. 12-0192110 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten har ved en

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 Sag 213/2012 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S og Codan A/S (advokat Bente Møll Pedersen for begge) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 Sag 116/2011 (1. afdeling) Halmtorvet 29 A/S (advokat Carsten Lorentzen) mod Rebekka Nørgaard Bach (advokat Karsten Cronwald) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 Sag 172/2014 L (advokat Henrik B. Jensen) mod U (advokat Simon Langvardt Müller) I tidligere instanser er afsagt beslutning af Boligretten i København

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. juli 2016

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. juli 2016 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. juli 2016 Sag 120/2015 A (advokat Leo Jantzen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 Sag 356/2010 (1. afdeling) Foreningen af Minoritetsaktionærer i banktrelleborg (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) mod Sydbank A/S (advokat Jens Rostock-Jensen)

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Omkostningsgodtgørelse udgifter til sagkyndig bistand ydet efter, at der er truffet afgørelse i klageinstansen Højesterets dom af 10/10 2013, jf. nr. 350/2011, jf. tidligere SKM2011.827.ØLR Af advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 Sag 202/2014 (2. afdeling) Viggo Larsen (advokat Eduardo Vistisen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 Sag 306/2012 (1. afdeling) A (advokat Gunnar Homann) mod Justitsministeriet (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) Biintervenient til støtte for appellanten:

Læs mere

D O M. afsagt den 11. juni 2014 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Poul Hansen, Vogter og Stig Glent-Madsen) i ankesag

D O M. afsagt den 11. juni 2014 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Poul Hansen, Vogter og Stig Glent-Madsen) i ankesag D O M afsagt den 11. juni 2014 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Poul Hansen, Vogter og Stig Glent-Madsen) i ankesag V.L. B 0005 13 Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat David Auken,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. december 2009

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. december 2009 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. december 2009 Sag 212/2007 (2. afdeling) Jürgen Carsten Thews og Fiberline Composites A/S (advokat Ulrik Christrup for begge) mod Energiklagenævnet og Energistyrelsen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 Sag 297/2011 (1. afdeling) VOS Transport B.V. (advokat Philip Graff) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Peter Biering) I tidligere instans

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B138600F JRH/CDA UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 17. november 2017 af Østre Landsrets 12. afdeling (landsdommerne Olaf Tingleff, Bloch Andersen og Ole Stryhn (kst.)). 12. afd. nr. B-1386-16:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 5. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 5. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 5. september 2014 Sag 179/2012 (1. afdeling) As Fond (advokat Christian Harlang) mod Civilstyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Thorbjørn Sofsrud) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. marts 2017

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. marts 2017 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. marts 2017 Sag 100/2016 (1. afdeling) Frode Sejr Hansen (advokat Jørgen Iversen, beskikket) mod Esbjerg Kommune (advokat Hans Peter Storvang) og Vejdirektoratet (Kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. juni 2014 Sag 101/2012 (2. afdeling) Tommy Lund, Anna Fuhlendorf og Palle Kløve Pedersen (advokat Jørgen Chr. Dan-Weibel for alle) mod Randers Kommune (advokat Per

Læs mere

Fri proces under anke til højesteret

Fri proces under anke til højesteret Fri proces under anke til højesteret Henstillet til justitsministeriet at meddele fri proces under anke til højesteret af en sag om den fremgangsmåde, der var fulgt ved overførsel af lokalplanlægningen

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 06.11.2015-11 (20150310) Overførsler fra udlandet indkomstbeskatning eller gaveafgift ny påstand Overførsler fra udlandet - indkomstbeskatning eller gaveafgift - ny påstand - SKM2015.166.BR Af advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 Sag 322/2012 (1. afdeling) Ligebehandlingsnævnets sekretariat som mandatar for A B C D E F (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) mod Scandinavian Airlines

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 3. december 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 3. december 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 3. december 2014 Sag 131/2014 Jumbo Stillads A/S (advokat Ole Bjørn Christensen) mod LogiCon Nordic A/S (advokat Jakob B. Ravnsbo) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. juni 2012 Sag 270/2010 (2. afdeling) NTC Parent S.a.r.l. (tidligere Angel Lux Common S.A., tidligere Nordic Telephone Company Holding ApS) (advokat Søren Lehmann Nielsen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M S293200K - KSJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 23. april 2012 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Michael Kistrup og Lotte Wetterling med domsmænd). 10. afd.

Læs mere

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede.

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. København, den 28. marts 2014 J.nr. 2012-2617/JSC 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har tilsidesat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. januar 2013 Sag 95/2011 (2. afdeling) Arbejdernes Andels-Boligforening, Vejle og Boligselskabet Domea Vejle (advokat Eigil Lego Andersen for begge) mod Vejle Kommune

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016 Sag 72/2016 Advokat Dan Terkildsen (selv) mod Processelskabet af 28. august 2009 ApS (advokat Tage Siboni) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. oktober 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. oktober 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. oktober 2012 Sag 149/2012 (1. afdeling) DiBa Bank A/S (advokat Georg Lett) mod A (advokat Henrik Emil Rasmussen, beskikket) Biintervenient til støtte for A: Forbrugerombudsmanden

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. november 2017 Sag 95/2017 (1. afdeling) A (advokat Christian Falk Hansen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Anders Vangsø Mortensen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012 Sag 296/2009 (1. afdeling) A og B (advokat Poul Hvilsted for begge) mod Miljøstyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Kurt Bardeleben) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. juni 2014 Sag 278/2012 (2. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod Topdanmark A/S og TD.0151 ApS (advokat Svend Erik Holm for

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011 Sag 285/2008 (1. afdeling) Søren Theill Jensen og Anne Margrethe Heidner (advokat Preben Kønig, beskikket for begge) mod Miljøstyrelsen (kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017 Sag 164/2017 A (selv) mod B og C (advokat Bjarke Madsen for begge) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 21. afdeling den 27.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014 Sag 275/2013 Anklagemyndigheden mod T (advokat Peter Ølholm, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup den 16. maj

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 53/2010 (2. afdeling) Henrichsen & Co. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Søren Narv Pedersen) mod A (advokat Søren Noringriis, beskikket)

Læs mere

afsagt den 29. marts 2017

afsagt den 29. marts 2017 VESTRE LANDSRET DOM afsagt den 29. marts 2017 Sag BS-176/2016-VLR (3. afdeling) Peder Michael Bæk (advokat Trine Høgedal) mod Skive Kommune (advokat Jørgen Vinding) Retten i Viborg har den 10. februar

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 11. november 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 11. november 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 11. november 2016 Sag 248/2016 Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod A (advokat Torben Bagge) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 11. december 2014.

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 11. december 2014. København, den 24. september 2015 Sagsnr. 2014-3886/3KR/HCH 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [indklagede], [bynavn]. Sagens tema: SKAT har klaget over [indklagedes]

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 Sag 157/2009 (1. afdeling) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Lønmodtagernes Garantifond (advokat Ulf Andersen)

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse - sagkyndig bistand efter klage- eller domstolssagens afslutning - L 42, FT samt SKM SKAT

Omkostningsgodtgørelse - sagkyndig bistand efter klage- eller domstolssagens afslutning - L 42, FT samt SKM SKAT - 1 Omkostningsgodtgørelse - sagkyndig bistand efter klage- eller domstolssagens afslutning - L 42, FT 2014-15 samt SKM2014.816.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skattemyndighederne har

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. marts 2015 Sag 196/2014 Munck Consult ved Helge Munck (advokat Mette Højberg) mod Golfbox A/S (advokat Dan Terkildsen) I tidligere instanser er truffet beslutning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014 Sag 85/2012 (1. afdeling) Takeda A/S (tidligere Nycomed A/S og før det Nycomed Holding ApS) og Takeda Pharma A/S (tidligere Nycomed Danmark ApS) (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. januar 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. januar 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. januar 2010 Sag 489/2007 (1. afdeling) A og boet efter B ved de privatskiftende arvinger C og D (advokat Sys Rovsing for alle) mod E (advokat Ole Bernt Hasling) I

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. september 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. september 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. september 2015 Sag 81/2014 (1. afdeling) Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod Jørgen Rønne (advokat Eduardo Vistisen) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013 Sag 285/2011 (1. afdeling) Folke Greisen (advokat Lars Langkjær) mod Hellebo Park Helsingør ApS (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 Sag 131/2007 (2. afdeling) Digital Marketing Support ApS og Anani Voulé (advokat Michael Elkiær Andersen for begge) mod Ministeriet for Videnskab, Teknologi

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013 Sag 75/2011 (2. afdeling) A (advokat Finn Roger Nielsen, beskikket) mod Justitsministeriet (tidligere Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. april 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. april 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. april 2010 Sag 493/2007 (1. afdeling) A (advokat Rasmus Larsen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Kristine Schmidt Usterud) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016 Sag 347/2011 A ønsker tilladelse til at indtræde i og videreføre sagen: A under konkurs A Holding A/S under konkurs A Ejendomme A/S under konkurs A A/S

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse.

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse. Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 2. marts 2015 i sag nr. BS 10A-160/2014: [Indklagede] [Advokatfirma A] [Adresse] mod Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 Sag 177/2010 (1. afdeling) Synbra Danmark A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instans

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Periodisering af renter af personskadeerstatninger ligningslovens 5, stk. 6 - procenttillæg og renter af restskatter efter kildeskatteloven ved tilbagefordeling eftergivelse efter lov om inddrivelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 Sag 312/2012 (1. afdeling) A (advokat Michael Amstrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. august 2011 Sag 327/2009 (2. afdeling) KW-Tempo ApS (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instans er

Læs mere

VESTRE LANDSRET DOM. afsagt den 14. december Skatteministeriet (Kammeradvokaten v/ advokat Sune Riisgaard, København)

VESTRE LANDSRET DOM. afsagt den 14. december Skatteministeriet (Kammeradvokaten v/ advokat Sune Riisgaard, København) VESTRE LANDSRET DOM afsagt den 14. december 2017 Sag BS-58/2017-VLR (Afdeling 2) Skatteministeriet (Kammeradvokaten v/ advokat Sune Riisgaard, København) mod (advokat Christian Falk Hansen, Aarhus) Retten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. december 2011 Sag 212/2009 (1. afdeling) Jimmi Bisgaard Christensen (advokat Karsten Thygesen) mod Palle Bruus Jensen (advokat Steen Jørgensen) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. august 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. august 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. august 2017 Sag 273/2016 (1. afdeling) FGNT af 30.10.2012 ApS og FG af 30.10.2012 A/S (advokat Eigil Lego Andersen for begge) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014 Sag 90/2014 Advokat Steen Fosvig (selv) mod AS IB 2013 ApS under konkurs (advokat Boris Frederiksen) I tidligere instanser er afsagt beslutning af

Læs mere

D O M. afsagt den 4. november 2015 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Michael Ellehauge og Anette Fogh (kst.

D O M. afsagt den 4. november 2015 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Michael Ellehauge og Anette Fogh (kst. D O M afsagt den 4. november 2015 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Michael Ellehauge og Anette Fogh (kst.)) i ankesag V.L. B 2395 14 Esbjerg Kommune (advokat Christian Norup Hostrup,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 Sag 303/2007 (2. afdeling) Prestige Tool-Plast ved Jens Fenger Eriksen (selv) mod Bent Reipur (advokat Bjørn von Ryberg, beskikket) I tidligere instans er

Læs mere

Henstand i skattesager Højesterets dom af 19/3 2014, sag 18/2012

Henstand i skattesager Højesterets dom af 19/3 2014, sag 18/2012 - 1 06.11.2014-13 (20140325) Henstand Henstand i skattesager Højesterets dom af 19/3 2014, sag 18/2012 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret har ved en dom af 19/3 2014, med ændrede

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 Sag 151/2007 (1. afdeling) Nordjysk Lift A/S (advokat Henrik Hougaard) mod VMC Pitzner A/S (advokat K.L. Németh) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012 Sag 375/2010 (1. afdeling) Montex Holding Ltd. (advokat Johan Løje) mod Diesel S.p.A. og Diesel Denmark ApS (advokat Torben Byskov Petersen for begge)

Læs mere

Skattemyndighedernes udvidelse af påstand efter indbringelse for domstolene SKM HR

Skattemyndighedernes udvidelse af påstand efter indbringelse for domstolene SKM HR - 1 Skattemyndighedernes udvidelse af påstand efter indbringelse for domstolene SKM2011.242.HR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ved Højesterets dom af 17/3 2011 tiltrådte Højesteret, at Skatteministeriet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010 Sag 48/2009 (1. afdeling) Region Sjælland (tidligere Storstrøms Amt og Vestsjællands Amt) (advokat Svend Paludan-Müller) mod Dronning Ingrids Hospital

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. april 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. april 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. april 2016 Sag 94/2015 (2. afdeling) PE Holding, Hemmet ApS (advokat Henrik Thorstholm) mod Konrad Krogh Stigsen (advokat Kim Stensgård, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

1 K S S f 2 3 fl 6 FEB.2014

1 K S S f 2 3 fl 6 FEB.2014 o 1 K S S f 2 3 fl 6 FEB.2014 J. nr. 750222-A Z- 0 ^ UDSKRIFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET OS-02-2014- KFM 1 VJ23 : i>es S- 1 - ZO-^^O DOM afsagt den 5. februar 2014 af Vestre Landsrets 4. afdeling

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011 Sag 349/2008 (2. afdeling) Shape Intercoiffure ved Lene Hansen (advokat Yvonne Frederiksen) mod Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund som mandatar for A

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 295/2013 (1. afdeling) A (advokat Ole Olsen, beskikket) mod Europark A/S (advokat Carsten Eriksen) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. november 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. november 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. november 2015 Sag 22/2014 (1. afdeling) GN Store Nord A/S (advokat Hans Severin Hansen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere

Læs mere

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 3107 12 Sydøstjyllands Politi (Kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 30. maj 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 30. maj 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 30. maj 2016 Sag 32/2016 Havtrygd Gjensidige Forsikring og Libas AS (advokat David Rubin for begge) mod Thyborøn Skibs & Motor A/S (advokat Michael S. Wiisbye) I

Læs mere

UDSKRIFT DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET D O M

UDSKRIFT DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET D O M UDSKRIFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET D O M afsagt den 21. september 1992 af Vestre Landsrets 7. afdeling i 1. instanssag B 1700/1989 S mod Skatteministeriet. Denne sag drejer sig om fortolkning af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011 Sag 183/2009 (2. afdeling) Konkurrencerådet (kammeradvokaten ved advokat Jacob Pinborg) mod Viasat Broadcasting UK Ltd. (advokat Peter Stig Jakobsen) Biintervenient

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 Sag 26/2013 (2. afdeling) Rambøll Grønland A/S (advokat Claus Berg) mod Avannaa Arkitekter og Planlæggere ApS under konkurs (advokat Niels Hansen Damm)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 270/2012 (2. afdeling) 2840 Incorporated ApS (advokat Michael Elkiær Andersen) mod G-Star Denmark (advokat Morten Schwartz Nielsen) I tidligere instanser

Læs mere

Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens

Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens - 1 Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B SKM2012.221.HR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tilkendegav ved en dom af 23/3 2012,

Læs mere

Den 8. september 2015 Udgave 6. Notat om sagsomkostninger i civile sager

Den 8. september 2015 Udgave 6. Notat om sagsomkostninger i civile sager Den 8. september 2015 Udgave 6 Notat om sagsomkostninger i civile sager Indledning Formålet med dette notat er at opstille nogle vejledende udgangspunkter for afgørelser om sagsomkostninger i civile sager.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 Sag 247/2008 (1. afdeling) Finansforbundet som mandatar for Carsten Nielsen, Kurt Bæk Henriksen, Andy Christensen og Anker Lundholm (advokat Jacob Goldschmidt)

Læs mere

Likvidation udlodning af eventualkrav udbetaling af kravet SKM2012.391.BR

Likvidation udlodning af eventualkrav udbetaling af kravet SKM2012.391.BR Likvidation udlodning af eventualkrav udbetaling af kravet SKM2012.391.BR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Københavns Byret fandt ikke grundlag for at anse 3 aktionærer i et likvideret

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013 Sag 189/2011 (1. afdeling) A/B Klodsen (advokat Niels Hupfeld) mod A (advokat Janus Fürst, beskikket) I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets

Læs mere

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT 8276900A - SF UDSKRJFT AF østre LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 20. maj 2009 af Østre Landsrets 11, afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Karsten Bo Knudsen og Jesper Penegaard (kst.)). I L afd. a.s.

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Transfer Pricing forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B ligningslovens 2 - SKM2012.92.HR, jf. tidligere TfS 2010, 452 ØL Af advokat (L) og advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 5/2011 (1. afdeling) Niels Christian Knudsen (advokat Uffe Baller) mod Boligselskabet I.H. ApS (advokat Charles Lindberg) I tidligere instanser er

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 23. august 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 23. august 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 23. august 2017 Sag 20/2017 Anklagemyndigheden mod T (advokat Stig Lynghøj Nielsen, beskikket) I tidligere instans er afsagt kendelse af Vestre Landsrets 3. afdeling

Læs mere