Skolepraktik: Et attraktivt alternativ

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skolepraktik: Et attraktivt alternativ"

Transkript

1 Skolepraktik: Et attraktivt alternativ 1) Oplysninger om ansøger Roskilde Tekniske Skole, Postboks 132, 4000 Roskilde. Telefon E mail 2) Ansøgningen vedrører Erhvervsuddannelser indsatsområde EUD6411: Kvalitet i skolepraktik EUD området, herunder uddannelserne: Anlægsgartner Væksthusgartner Elektriker Murer Tømrer Mekaniker Industriteknik Smed VVS uddannelserne 3) Kontaktperson Henrik Daugaard, telefon , 4) Projekttitel Skolepraktik: Et attraktivt alternativ 5) Formål og indhold Vores overordnede mål er at give skolepraktikken et bedre ry blandt virksomheder og elever. En elev der har gennemgået skolepraktikken skal være mindst lige så dygtig og attraktiv på arbejdsmarkedet som en elev med et almindeligt praktikpladsforløb. Vi vil samarbejde med lokale virksomheder om en højnelse af kvaliteten, med henblik på at vores skolepraktik herigennem får en blåstempling af samme virksomheder.

2 Vi vil arbejde på at hæve realismegraden i skolepraktikken. Med udgangspunkt i lokale virksomheders kompetencebehov, vil vi tilrettelægge øvelser og kurser, der kan sætte skolepraktikanterne i stand til at gebærde sig fagligt og socialt på en arbejdsplads. Vi vil intensivere vores samarbejde med (halv)offentlige aktører i lokalområdet bl.a. aktører under Projekt Frivillig, med løsning af opgave for f.eks. Roskilde Festival og Musicon. Opgaver der løses hos disse aktører kan forfølge/opfylde praktikmål, uden at være konkurrenceforvridende. Vi vil samarbejde med virksomhederne bl.a. omkring virksomhedspraktik for vores SPR instruktører. Vi vil efteruddanne vores SPR instruktører, og herunder opbygge et netværk, hvor SPR instruktørerne på tværs af skoler og brancher kan støtte og bistå hinanden. 6) Projektplan Vi ønsker at give skolepraktikordningen et bedre ry blandt elever og virksomheder. Dette vil vi gøre gennem inddragelse af virksomheder inden for følgende områder: Anlægsgartner, Væksthusgartner, Elektriker, Murer, Tømrer, Mekaniker, Industritekniker, Smed og VVS. Vi har fået tilsagn fra 18 virksomheder samt to fagforeninger 1, som allerede nu arbejder engageret på at løfte uddannelsesansvaret. Vores samarbejde med virksomhederne udmønter sig i følgende punkter: Videointerview med uddannelsesansvarlige på virksomheden Hvordan kan vi sikre at en skolepraktikelev er mindst lige så god som en elev med traditionel praktikplads? Hvilket udviklingspotentiale kan I se i skolepraktikordningen? Hvilke kompetencer skal vores elever have? Hvordan kan I løfte noget af opgaven? Efterbehandling og analyse af interviews. Hvordan kan skolerne styrke skolepraktikeleverne? Hvordan kan vi give eleverne de kompetencer virksomhederne efterspørger? Hvordan skal skolepraktikken organiseres? Hvilke kompetencer skal vores instruktører have? Forsøg med og implementering af nye tiltag. Evaluering af skolepraktikordning og nye tiltag Videointerview med uddannelsesansvarlige på virksomheden I hvilket omfang er vores bestræbelser lykkedes? Hvad skal justeres? Kan I give vores skolepraktikordning det blå stempel? Hvordan kan I være med til at sprede den gode historie om skolepraktikordningen? Vi har på forhånd en forventning om at vi skal arbejde indenfor følgende områder. Indenfor område 1: Tilrettelæggelse af skolepraktikforløb har vi tænkt os følgende: Med udgangspunkt i tidligere projekter 2 omkring kvalitetsudvikling af skolepraktikken, har vi tænkt os at arbejde med følgende områder: 1 Se Bilag 2: Virksomheder 2 kvalitet.dk samt Kvalitetssikring af skolepraktik fra De østjyske erhvervsskoler

3 Kompetencevurdering af elever Elever der optages i skolepraktikordningen skal selvsagt kunne leve op til EMMA kriterierne. Derudover skal eleven kunne mestre at gebærde sig på en arbejdsplads. Vi skal derfor have udviklet metoder til at skærpe mødedisciplin, social adfærd, faglig nysgerrighed, faglig dømmekraft og i det hele taget elevens faglige selvbevidsthed. Kompetencevurderingerne skal dels danne grundlag for udvikling af pædagogiske metoder der yderligere vil styrke eleverne indenfor de nævnte områder, dels give os det rigtige beslutningsgrundlag for at give eleverne skolepraktikplads. Vi har tænkt os at bruge evalueringsmetoden fra udviklingsprojektet Desuden vil vi bruge bilag fra projektet Kvalitetssikring af skolepraktik fra De østjyske erhvervsskoler Organisering af skolepraktikordningen Med udgangspunkt i volumen i de enkelte uddannelser vil vi afprøve forskellige muligheder for organisering. Indenfor nogle uddannelser er volumen stor nok til at der kan etableres værksteder eller andre fysiske rammer egnede til formålet. Indenfor andre beslægtede uddannelser, er der for få elever at dette er økonomisk muligt. Vi vil udvikle modeller for hvordan det kan lade sig gøre at organisere skolepraktikken i disse uddannelser på tværs. Udvikling af indholdet i skolepraktikforløbet Vi vil arbejde på at få skabt et mere virksomhedslignende læringsmiljø. Udover at vi skal sikre at praktikmålene bliver indfriet, er branchekendskab en afgørende faktor for vores elevers mod i forhold til at søge praktikpladser. Vi vil søge inspiration hos de virksomheder vi samarbejder med til at hæve realismegraden i vores egne skoleopgaver. Vi vil bl.a. styrke vores elevers kompetencer mht. kundekontakt. Vi vil også gerne inddrage virksomhederne i planlægningen af vores skolepraktik forløb. Vi har tænkt os at benytte flere af de udmærkede bilag fra projektet Kvalitetssikring af skolepraktik fra De østjyske erhvervsskoler. Desuden vil vi se på materialet om Den gode skolepraktik, udfærdiget af Stig Guldberg og Claus Bo Jørgensen, NCE. Vi vil opbygge crash kurser 3 ud fra aktuelle kompetencebehov i virksomhederne. Med henblik på at skaffe praktik eller deltidsaftaler til vores elever, vil vi give dem efterspurgte kompetencer indenfor bl.a. ny teknologi i virksomhederne. Vi forestiller os forskellige kombinationer. Fx kunne virksomhederne evt. sende egne medarbejder på kurserne, eller virksomheden kan måske selv bidrage med en instruktør. Indenfor område 2: Samarbejdsformer om gennemførelse af skolepraktik i virksomhedslignende miljøer, herunder anvendelse af ledig kapacitet i virksomhederne mv. har vi tænkt os følgende: Udbygning af virksomhedssamarbejdet Vores primære mål ift. samarbejdet med virksomhederne er, at vi kan få lavet konkrete aftaler omkring virksomhedsforlagt undervisning, mht. at få skabt varige praktikpladser og/eller delaftaler. Eleverne opnår herved et højere branchekendskab, og får derved stimuleret deres faglige selvbevidsthed. Vi vil arbejde for at vores skolepraktikinstruktører får mulighed for at tage kortere 3 Intensive kurser indenfor veldefinerede områder

4 praktikforløb i virksomhederne, så de får større indblik i virksomhedernes dagligdag. Instruktørerne skal arbejde hen imod Det gode match Hvilke elever passer til hvilke virksomheder? Vi har tænkt os at benytte flere af de udmærkede bilag fra projektet Kvalitetssikring af skolepraktik fra De østjyske erhvervsskoler. Samarbejde med (halv)offentlige virksomheder Vi har i mange år leveret frivillig arbejdskraft til Roskilde Festivalen i form af tømrer, maler og anlægsarbejde fra vore skolepraktikelever. Dette samarbejde vil vi forsøge at udvikle i retning af mere løbende opgaver, også uden for festivalperioden. Desuden vil vi forsøge at lave aftaler omkring virksomhedsforlagt undervisning med Musicon 4 sekretariatet som vi i forvejen samarbejder med, bl.a. omkring det nye skolebyggeri. Formålet med disse samarbejder, er dels at gøre SPR mere attraktivt for vores elever (f.eks. i form af medarbejderarmbånd til festivalen), dels at styrke vores netværk i forhold til de (halv)offentlige aktører i lokalområdet. Danmarks Radio har lige lavet en ny satsning hvor de udlodder 3*1,5 mio. kr. til kunstprojekter i Danmark (http://www.dr.dk/voreskunst/forside.htm). Det ville være oplagt at Musicon blev hjemsted for et sådant projekt. Vi ansøger DR om midlerne, den lokale kunstnergruppe på Musicon kommer med forslag, og vores skolepraktikanter udfører arbejdet. Et sådant projekt ville skabe stor mediebevågenhed omkring skolepratikordningen. Vi arbejder på at udvikle en skabelon til en kontrakt mellem virksomhederne og skolerne, der imødegår konkurrenceforvridning, og fastlægger forsikringsforhold. Kontrakten skal sikre at kunderne/aftagerne ikke tjener penge på fx virksomhedsforlagt undervisning. Samarbejde med andre erhvervsskoler Hvis projektet går igennem, har vi fået tilsagn fra uddannelseschef John Norman fra EUC Sjælland, samt uddannelseschef Finn Kanstrup Hansen fra Selandia CEU, om at indgå et samarbejde omkring projektet. Indenfor område 3: Udvikling af skolepraktikkens indhold, herunder blandt andet udvikling af tilbud for at opkvalificere instruktører mv. kunne vi tænke os følgende: Vi vil opkvalificere vores stab af Skolepraktikinstruktører på flere forskellige områder: Vi vil lave kurser for skolepraktikinstruktørerne 5. Kursernes sigte er at gøre dem bedre i stand til at o opbygge, beskrive (herunder dokumentere i Elevplan) og forvalte virksomhedslignende SPR miljøer på skolen. o være opsøgende ift. praktikpladser og VFU o være opsøgende ift. arbejdsopgaver indenfor den tredje sektor (foreninger, frivilligt socialt arbejde, etc) o tilrettelægge sammenhængende individuelle forløb med skolepraktik, VFU, delaftaler i skøn blanding. o stille krav til eleverne omkring kundekontakt, produktivitet, præcision og hastighed, som er forskellige fra det øvrige skolemiljø 4 Musicon er en stor grund beliggende midt i Roskilde. Den skal anvendes til kulturområde for Roskildenserne. 5 I udviklingen af kurserne vil vi bl.a. benytte trænerguiden:

5 o o o o o styrke elevernes kompetencer til at vurdere kvaliteten af eget arbejde, samt dokumentere egne læreprocesser opbygge elevernes selvbevidsthed ift. erhvervsområdet mod til at være opsøgende samarbejde med andre Skolepraktikinstruktører omkring fx optagelseskrav, elevplan etc. selv at opsøge og indgå i praktikforløb i for området typiske virksomheder opbygge enkelte crash kurser udfra umiddelbare kompetencebehov hos lokalområdets virksomheder Vi vil opbygge et netværk hvor SPR instruktørerne på tværs af brancherne kan støtte og bistå hinanden, og sammen opsøge, give tilbud på og udføre tværfaglige opgaver. Netværket kan desuden hjælpe nytilkomne Skolepraktikinstruktører i gang. Vi vil samarbejde med Metropol NCE om at udvikle instruktørkurser, med specielt henblik på at styrke elevens personlige kompetencer. 7) Tidsplan Startdato: 1/ Slutdato: 31/ ) Deltagende skoler/udvalg mv. samt budget Roskilde Tekniske Skole, postboks 132, Køgevej 172, 4000 Roskilde. Kontaktperson og tovholder: Henrik Daugaard, telefon , Selandia CEU, Bredahlsgade 1, 4200 Slagelse Kontakt: Finn Kanstrup Hansen, telefon , ceu.dk EUC Sjælland, Jagtvej 2, 4700 Næstved Kontakt: John Norman, telefon , Professionshøjskolen Metropol, NCE, Rosenørns Allé 31, 1970 Frederiksberg C Kontakt: Charlotte Bjerre, telefon , 9) Budget opdelt på finansår Se bilag. 10) Særlige oplysninger 11) Elektronisk underskrift

6 Bilag 1: Brev til virksomhederne Til XXX virksomhed Vi ønsker at udvikle vores skolepraktiktilbud til vores elever, som ikke kan få en praktikplads. Det vil vi gerne have jeres hjælp til. Vil I være med til det? Roskilde Tekniske Skole arbejder målrettet på at kunne forsyne lokalmiljøet med veluddannet arbejdskraft. I denne henseende ønsker vi at udvikle kvaliteten på vores skolepraktikordning (SPR) 6. Vi vil med denne henvendelse gerne indbyde jer til et samarbejde omkring disse bestræbelser. Samarbejdet skal forstås i bredest mulige forstand. Vi forestiller os, at udgangspunktet er en sparring omkring fx: Hvordan kan vi hjælpe jeres virksomhed med at skabe de rette medarbejderprofiler? Hvilke kompetencer hos vores SPR elever har I brug for? Kan vores SPR elever komme i kortere eller længere praktikforløb hos jer? Hvordan kan vi skabe virksomhedslignende miljøer på skolen? Hvordan undgår vi konkurrenceforvridende aspekter? Roskilde Tekniske Skole har netop nu mulighed for at ansøge om midler fra undervisningsministeriet til kvalitetsudvikling af skolepraktikordningen, hvilket vil give os en enestående mulighed for at lave et offentligt/privat samarbejde med jer og andre virksomheder. Vi henvender os til virksomheder, der er kendt for at have holdninger til uddannelse og et socialt engagement. Vi håber med denne henvendelse, at vi må tage telefonisk kontakt til jer, for at afklare hvilke muligheder I kan se i samarbejdet. Med venlig hilsen Roskilde Tekniske Skole 6 Skolepraktikordningen er, som navnet antyder, et alternativ til den almindelige praktikpladsordning. Indenfor visse uddannelser kan skolerne tilbyde elever en praktikplads på skolen, hvis særlige forudsætninger er opfyldt. Vi har pt. omkring 130 skolepraktikanter.

7 Bilag 2: Virksomheder Område Virksomhed Kontaktperson Adresse Telefon Elektriker EL Eliten Gert Hansen Greve MJ Electro Palle Jensen Vindinge Anlægsgartner Anlægsgartner Gottlieb A/S Tobias Røndbjerg Skibby Driftsbyen Høje Taastrup Kommune Claus Dahl Taastrup Danas Have Aps, Kurt Christensen Helsingør Væksthusgartner Gartneriet Haarkilde Jens Christian H Larsen Hove Overdrev Ancher`S Havecenter Aps Greve Gartneriet Christen Olsen Aps Torslunde Thymes Planteskole Aps Køge Murer SB Murer og sandblæsning Aps Alex Blumme Hvalsø Tømrer Tømrermester Christian Skiverne Christian Skiverne Jyllinge HHT BYG Hans Henrik Tobiasen Gadstrup Alex Jensen og søn Karina Gadskov Havdrup Industritekniker ALU Flam Hans Werner Roskilde Gartenmann Solvang Maskinfabrik Aps Christian Bille Larsen Stor Heddinge Mekaniker BILIA A/S Denni Nielsen Roskilde BILIA A/S Hans Jensen Roskilde VVS Poul Christensen A/S Dan Skau Hvalsø Fagforeninger Blik og Rør Roskilde René H. Larsen Dansk Metal Roskilde Jacob Birch Laursen Roskilde

8

9

Skolepraktik udfordringer og god praksis. Stig Guldberg og Claus Bo Jørgensen, Nationalt Center for Erhvervspædagogik (NCE) Metropol 2011

Skolepraktik udfordringer og god praksis. Stig Guldberg og Claus Bo Jørgensen, Nationalt Center for Erhvervspædagogik (NCE) Metropol 2011 Skolepraktik udfordringer og god praksis Stig Guldberg og Claus Bo Jørgensen, Nationalt Center for Erhvervspædagogik (NCE) Metropol 2011 1 Indhold Skolepraktik udfordringer og god praksis... 3 1. EMMA...

Læs mere

PRAKTIKPLADSOPSØGENDE ARBEJDE HVORDAN GRIBES DET AN?

PRAKTIKPLADSOPSØGENDE ARBEJDE HVORDAN GRIBES DET AN? PRAKTIKPLADSOPSØGENDE ARBEJDE HVORDAN GRIBES DET AN? side 2 PRAKTIKPLADSOPSØGENDE ARBEJDE Forfatter: Annemarie Holsbo Fotos: Colourbox Layout: Robert Georgalas Teknologisk Institut har udgivet publikationen

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen.

Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen. Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen. En arbejdsbeskrivelse af Kaspar Liebst Bundgaard og Michael Jensen Ifølge lovgivningen 1 på erhvervsuddannelsesområdet,

Læs mere

Drenge UD af gråzonen. Fokus på faglighed og læringsfællesskaber

Drenge UD af gråzonen. Fokus på faglighed og læringsfællesskaber Drenge UD af gråzonen Fokus på faglighed og læringsfællesskaber 1 Indhold Forord 3 Aktionslæring 5 Forandring af læringskulturer 5 Eksempel på et eksperiment 6 Kom godt i gang med aktionslæring 8 Faglighed

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

Udvikling og udbredelse af åbent værksted. Fag, tværfaglighed og flerfaglighed

Udvikling og udbredelse af åbent værksted. Fag, tværfaglighed og flerfaglighed Projektnummer: 127615 Pulje: OUP 2011 Sags nr.: 133.89J.261 Udvikling og udbredelse af åbent værksted Fag, tværfaglighed og flerfaglighed Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Anbefalinger... 4 Formål... 6

Læs mere

Motivation i. erhvervsuddannelserne. Med eleverne ind i undervisningsrummet til faget, pædagogikken, lærerne og praktikpladsmanglen.

Motivation i. erhvervsuddannelserne. Med eleverne ind i undervisningsrummet til faget, pædagogikken, lærerne og praktikpladsmanglen. Motivation i erhvervsuddannelserne Med eleverne ind i undervisningsrummet til faget, pædagogikken, lærerne og praktikpladsmanglen Anden delrapport Rikke Brown Noemi Katznelson Center for Ungdomsforskning,

Læs mere

Praktikcenter på IBC, International Business College

Praktikcenter på IBC, International Business College Praktikcenter på IBC, International Business College Udfordringen for erhvervsskoler generelt er, at kvalificere eleverne til et arbejdsliv, hvor de skal have opnået flg. tre ting nemlig erhvervsrettede

Læs mere

Talentvejen Maj 2013

Talentvejen Maj 2013 Talentvejen Maj 2013 TALENTVEJEN MAJ 2013 Forfattere: Teknologisk Institut Gregersensvej 2630 Taastrup Kontakt : Annemarie Holsbo University College Syddanmark Lembckesvej 7 6100 Haderslev Kontakt: Simon

Læs mere

Periode: 2009-2012. Kontaktperson: Projektleder Karsten Gynther, University College Sjælland, mail: kgy@ucsj.dk, tlf. 7248 1085

Periode: 2009-2012. Kontaktperson: Projektleder Karsten Gynther, University College Sjælland, mail: kgy@ucsj.dk, tlf. 7248 1085 BILAG: Udviklingsprojekter om uddannelse 1.1 Fleksibel undervisning på modtagernes præmisser - Projekttitel: ELYK-projektet Indsatsområde: Udvikling og udbredelse af mere fleksible undervisningsformer

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Projektleder Gert Herner Svendsen December 2014

Projektleder Gert Herner Svendsen December 2014 - - Projektleder Gert Herner Svendsen December 2014 1 Indhold Forord... 3 1.0 Indledning... 5 2.0 Problemformulering... 6 3.0 Projektmetode... 6 4.0 Selektionskriterier... 7 5.0 2009 2012 Fagmentorprojekt

Læs mere

EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING

EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING 9 lokalområders samarbejde om en aktiv bevillingspolitik 2011 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af COWI A/S Evaluering Ansvarlig udskænkning 9 lokalområders samarbejde om

Læs mere

Sammenhæng mellem skole og praktik

Sammenhæng mellem skole og praktik Sammenhæng mellem skole og praktik Evaluering af skolers og virksomheders arbejde med at understøtte sammenhæng i tekniske erhvervsuddannelsers hovedforløb Sammenhæng mellem skole og praktik Evaluering

Læs mere

Kompetencer i fokus. Inspiration og vejledning om kompetenceafklaring i praksis. Januar 2011

Kompetencer i fokus. Inspiration og vejledning om kompetenceafklaring i praksis. Januar 2011 Kompetencer i fokus Inspiration og vejledning om kompetenceafklaring i praksis Januar 2011 Kompetencer i fokus Inspiration og vejledning om kompetenceafklaring i praksis Udgiver: Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere

KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? SCKK ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER. Staten. Kompe

KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? SCKK ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER. Staten. Kompe Kompe KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER SCKK Staten Kompetencestrategi hvordan? ISBN-nr. 87-988053-5-5 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU 31 Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Uanset hvordan et udvalg har valgt at organisere sig, er der nogle udgangspunkter for, hvordan opgaverne med fordel kan

Læs mere

Ny mesterlære. sådan gør man

Ny mesterlære. sådan gør man Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Undervisningsministeriet 2007 Ny mesterlære

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Eux de første erfaringer udvikling af god praksis. Ole Dibbern Andersen Jørgen Theibel Østergaard

Eux de første erfaringer udvikling af god praksis. Ole Dibbern Andersen Jørgen Theibel Østergaard Eux de første erfaringer udvikling af god praksis Ole Dibbern Andersen Jørgen Theibel Østergaard Eux de første erfaringer udvikling af god praksis Forfattere: Ole Dibbern Andersen og Jørgen Theibel Østergaard

Læs mere

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning

FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning Indledning Denne værktøjskasse har til formål at give gode råd til, hvordan man som frivilliggruppe skriver en ansøgning og hvilke overvejelser man skal gøre sig,

Læs mere