Sektorredegørelse center for Sundhed & Pleje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sektorredegørelse center for Sundhed & Pleje"

Transkript

1 Sektorredegørelse center for Sundhed & Pleje Forslag til nye og ændrede indsatsområder samt kvalitetsmål 1. Nye udfordringer og tilhørende indsatsområder Udfordring 1: Styring og samarbejde på sundhedsområdet Kravene til sundhedsområdet ændrer sig hele tiden. I de kommende år vil der i Greve Kommune være en markant stigning i antallet af ældre og kronikere, som har behov for behandling. Den faglige udvikling og ny teknologi gør det samtidigt muligt at behandle både mere og flere. Det udgør en stor udfordring på sundhedsområdet. Det gælder både i forhold til planlægning og gennemførelse af indsatser på tværs i kommunen og i forhold til målrettet at sætte ind der, hvor der er størst effekt. Sundhedsområdet er budgettungt og udgør ca. 37 % af centrets budget. Budgettet dækker de direkte omkostninger til den kommunale genoptræning, udgifter til den kommunale medfinansiering til regionale sundhedsudgifter, udgifter på plejeområdet samt udgifter til borgere på overførselsindkomst, som samtidig har behov for en sundhedsindsats. Set i sammenhæng med den demografiske udvikling i Greve Kommune, vil udgifterne til sundhedsområdet fremover være i støt vækst i mange år. I 2013 skal der arbejdes med forebyggelse og sundhedsfremme generelt for borgere i Greve Kommune og desuden for særligt udsatte målgrupper. Hertil kommer sammenhængende indsatser der kan forebygge, initiativer der kan rehabilitere og tilbud, der kan være et bedre og billigere alternativ end et ophold på sygehus. Der skal derfor lægges en langsigtet strategi, sættes konkrete mål og tænkes på tværs af kommunen for at imødegå den faglige, demografiske og økonomiske udfordring. Indsatsområder Udformning og vedtagelse af ny sundhedspolitik I 2012 og 2013 udarbejdes en ny sundhedspolitik i Greve Kommune. Sundhedspolitikken skal bygge videre på initiativer til imødegåelse af de tre hovedudfordringer, som er de stigende udgifter til regionale sundhedsydelser, plejeydelser og overførselsområdet. Sundhed er et fælles anliggende. Derfor må alle borgere, professionelle, virksomheder og frivillige arbejde sammen for at fremme sundheden. Greve Kommunen har en central rolle i samarbejdet mellem sygehus, praktiserende læge og borger/patient. En ny sundhedspolitik skal sætte fokus på, hvordan der i højere grad kan forebygges eller etableres alternativer til indlæggelse, og hvordan der sikres sammenhæng mellem sundheds- og beskæftigelsesindsatser fx i forbindelse med træning og sundhedsfremme. Politikken skal udmøntes i ambitiøse og konkrete mål for sundheden, som der skal arbejdes med på tværs i Greve Kommune. Sundhedspolitikken skal: Sætte ambitiøse mål CENTER FOR SUNDHED & PLEJE 1 September 2012

2 Sætte fokus på de områder hvor borgerne koster dobbelt både i de regionale og kommunale kasser Tænke på tværs Forebygge og behandle. Udbygning af det nære sundhedsvæsen Greve Kommune skal i forbindelse med den politiske behandling af sundhedspolitikken definere udbygningen af det nære sundhedsvæsen nærmere. Erfaringer viser, at der er god økonomi i at arbejde på følgende initiativer til at undgå uhensigtsmæssige og forebyggelige indlæggelser: Udvikling af specialiserede sygeplejeydelser som kan forebygge indlæggelser Udvikling af shared-care i samarbejde med regionen Udbygning af sygeplejeklinikkerne Udbygning af akutstuerne på Hedebo. Alt sammen initiativer som er i tråd med KLs strategi for udvikling af det nære sundhedsvæsen. For at understøtte dette, skal Greve Kommune udvikle samarbejdet med de praktiserende læger til et mere forpligtende samarbejde og/eller et af de regionale sygehuse i forbindelse med oprettelse af akutenheder eller diagnostiske enheder på sygehuset. Rehabilitering på tværs I 2013 skal der skabes yderlig sammenhæng i rehabiliteringsindsatsen bredt i Greve Kommunes hjemmepleje med det formål at bevare eller øge borgernes selvhjulpenhed og dermed uafhængighed af hjemmepleje og kommunale ydelser. Udgangspunkt for arbejdet er de gode erfaringer fra Hedebo Plejecenter som rehabiliterende center og hjemmeplejens projekt i gang igen i Det skal sikres at lige meget, hvor borgeren møder ældreområdets personale - i myndighedsfunktioner, i hjemmeplejen, i træningsenheden, på plejecentrene og særligt på Hedebo Plejecenter - vil personalet have samme rehabiliterende tilgang til borgeren. Derudover skal der gennem et fælles projekt udvikles et tættere samarbejde på tværs mellem Center for Job & Socialservice og Center for Sundhed & Pleje. Arbejdet skal bidrage til at sikre den sundhedsfremmende indsats overfor borgere på overførselsindkomster. Der igangsættes et tværgående initiativ i forbindelse med projekt Brug for alle allerede i september Udfordring 2: Nærvær og Trivsel En af Greve Kommunes udfordringer de kommende år er fastholdelse af og trivsel blandt nuværende medarbejdere, da ca. 900 ansatte er over 55 år svarende til ca. ¼ af samtlige medarbejdere. Af de 900 ansatte over 55 år, er ca. 40 ledere, svarende til ca. 1/5 af samtlige ledere i kommunen. Derfor er det vigtigt forsat at sikre attraktive og udfordrende arbejdsvilkår, som kan fastholde og tiltrække medarbejdere og ledere. Hjemmeplejen har såvel på landsplan som i Greve Kommune et relativt højere fravær end andre kommunale personalegrupper. Hjemmeplejens erfaringer fra samarbejdet med firmaet Med Help i 2012 omkring blandt andet modtagelse af sygemeldinger, opfølgning på sygdom og rådgivning af medarbejdere omkring sundhedsproblemer, skal bidrage til at nedbringe sygefraværet i CENTER FOR SUNDHED & PLEJE 2 September 2012

3 Indsatsområder Fra fravær til trivsel I 2012 og 2013 skal der arbejdes med et projekt i en gruppe af medarbejdere i hjemmeplejen, som kan iværksætte nye initiativer til at nedsætte fraværet blandt medarbejdere. Reduktion af sygefravær I 2013 skal der sættes konkrete mål for nedbringelse af sygefraværet. Ændringen i forhold til tidligere vil være, at der i den enkelte plejegruppe opsættes mål for reduktion af sygefraværet og at der vil blive fulgt op på dette mål ledelsesmæssigt. Kvalitetsarbejdet i hjemmeplejen og på plejecentrene Kommunen arbejder løbende med at forbedre kvaliteten på plejecentrene og i hjemmeplejen. I 2013 vil der I hjemmeplejen være særlig fokus på gruppeledernes rolle og synlighed i dagligdagen, samt på at kontaktpersonsordningen er med til at sikre et godt samarbejde mellem borger og hjælper. På Nældebjerg Plejecenter sættes der et projekt i gang, der fokuserer på at styrke det fælles ansvar blandt ledelsen og medarbejderne. 2. Aktuel udfordring og tilhørende indsatsområder Udfordring 3: Den demografiske udfordring Den demografiske udvikling repræsenterer den største udfordring for Greve Kommune i almindelighed og for centret i særdeleshed. Frem til 2022 forventes antallet af Greve borgere over 65 år at stige med 33 % og dermed medføre en øget efterspørgsel efter syge- og hjemmeplejeydelser. Ydelser, der tilsammen udgør 90 % af centrets budget. Denne udvikling stiller store krav til øget omstillingsparathed, hvis kommunen fortsat skal kunne levere service af høj kvalitet. Det kalder på løsninger, som gør det muligt at levere mere med de samme ressourcer, samtidig med at der sættes fokus på samspillet mellem det frivillige sociale arbejde og den offentlige indsats. Indsatsområder Samspil med civilsamfundet På kommunens plejecentre, er der tradition for, at brugerne af dagcentrene løfter opgaver på området og at engagerede pårørende deltager aktivt i forhold til arrangementer på plejeområdet. Organisationer såsom fx Ældresagen og Røde Kors samt foreningslivet som fx idrætsforeningerne, er meget aktive og har indgået samarbejdsaftaler med kommunen. I 2013 vil der blive fokuseret endnu mere på samarbejde med frivillige i forhold til at løfte opgaver og udvikle tilbud for borgere, som bor i eget hjem. Hjemmeplejen har igangsat projekt Frivillig i hjemmepleje der arbejder på at skaffe flere frivillige, der kan byde ind og motivere til aktivitet, når kommunale indsatser som f.eks. I gang igen slipper borgerne. Et andet projekt er Mobilt IT-Ældrekorps (MIT-Ældre), som kommunen over en 4-årig perioden modtager 4,5 mio. kr. til fra Social- og Integrationsministeriets satspulje. Projektet skal sætte fokus på en ny metode til udvikling og styrkelse af ældres digitale færdigheder. MIT-Ældre vil være et korps bestående af medarbejdere fra kommunens plejecentre og dagcentre, hjemmeplejen, borgerservice og biblioteker, frivillige fra Ældre Sagen i Greve og andre frivillige med interesse for projektet. CENTER FOR SUNDHED & PLEJE 3 September 2012

4 Velfærdsteknologi og digitalisering I takt med it-udviklingen og teknologiens stigende betydning i vores samfund vil fremtidens velfærd forbedres og effektiviseres ved, at digitaliseringsindsatsen og velfærdsteknologi for alvor udbredes på både pleje- og sundhedsområdet. Igennem de seneste år har Greve Kommune gjort sig erfaringer med at udvikle og investere i velfærdsteknologiske løsninger som moderne nødkaldeanlæg, loftlifte og særlige badestole. Velfærdsteknologi og digitalisering går hånd i hånd med en mere effektiv opgaveløsning, men handler også om hjælpemidler, der giver de ældre øget tryghed, større livskvalitet og mere handlerum. Men teknologi gør det ikke alene. Det kræver en stor indsats at ændre vaner og arbejdsgange, så ny teknologi reelt bidrager til bedre opgaveløsning. Greve Kommune arbejder aktivt med udvikling og anvendelse af velfærdsteknologi både lokalt, i samarbejdet København Syd og i Velfærds Innovation Sjælland (VIS), som er navnet på et nyt samarbejde mellem alle regionens 17 kommuner om velfærdsteknologi. I 2013 sætter Greve Kommune fokus på udskrivningssamtaler mellem sygehus og kommunen, som sker via videokonference frem for fysisk fremmøde. Projektet tager afsæt i regionens samarbejdsaftale med kommunerne, der blandt andet har til hensigt at sikre kontinuitet i patientforløb over sektorgrænser. 3. Indsatsområde, der ikke længere er aktuelt Indsats - serviceniveautilpasning og afregning Tilpasning og justering af serviceniveau er et af de værktøjer som Greve Kommune har taget i brug for at imødegå den stigende efterspørgsel på hjemmeplejeydelser. Center for Sundhed & Pleje har længe været opmærksomme på den demografiske problemstilling og har formået at agere proaktivt på udfordringen. Dette har medført, at Byrådet har besluttet tilpasninger og justeringer af serviceniveauet over flere budgetår, og ligeledes i Budget vil blive præsenteret for forslag til justering af serviceniveauet. I 2011 blev det besluttet, at Center for Sundhed & Pleje i 2012 og fremover løbende kan justere i ydelsespakkernes afregning, så der kommer større overensstemmelse mellem den tid, det tager at yde hjælpen, og den tid ydelsen er beregnet til at skulle tage. Med andre ord handler denne indsats om at tilpasse ydelsens tidsnorm, til den tid det reelt tager at levere ydelsen på en tryg og kvalificeret måde. Hensigten er, at borgere ikke skal opleve, at kvaliteten af ydelsen nedjusteres, men derimod, at leverandørerne af ydelserne vil få opjusterede krav til arbejdstidstilrettelæggelse og organisering af arbejdet. 4. Indeværende kapitel indeholder de politisk vedtagne mål, der udgør Center for Sundhed & Plejes bidrag til kommunens samlede kvalitetskontrakt. Den samlede kontrakt kan ses på CENTER FOR SUNDHED & PLEJE 4 September 2012

5 Nye mål i kvalitetskontrakten Fokusområde: Kvalitet i hjemmeplejen Greve Kommune vil sætte et konkret servicemål for, hvor ofte kontaktpersonen skal komme i borgerens hjem. I hjemmeplejen vil der være særligt fokus på gruppeledernes rolle og synlighed i dagligdagen, og på at kontaktpersonsordningen er med til at sikre et godt samarbejde mellem borger og hjælper Status følger i næste opdatering af sektorredegørelsen. Fokusområde: Velfærdsteknologi på plejeområdet Greve Kommune vil som led i udmøntningen af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi give borgere færdigheder og viden til at kunne håndtere digitale medier og den digitale kontakt med kommunen. Frem mod 2015 forventes det, at op mod 80 pct. af alle breve til borgerne, der kan afsendes digitalt fra de offentlige myndigheder, også bliver det. Tilsvarende forventes det, at de offentlige myndigheder i 2015 modtager op mod 80 pct. af alle ansøgninger og anmeldelser fra borgerne digitalt. Folketinget har i juni 2012 vedtaget Lov om Offentlig Digital Post. Loven omfatter alle borgere over 15 år, som automatisk bliver obligatorisk tilsluttet til Digital Post. Det betyder, at alle borgere, der kan modtage digital post, skal modtage posten digitalt. De offentlige myndigheder skal yde hjælp og vejledning til borgere, der har svært ved at tilgå posten digitalt. Greve Kommune har fra Social- og Integrationsministeriets satspulje Klar til den digitale verden styrkelse af ældres digitale færdigheder modtaget kr. til gennemførelse af et 4-årigt projekt med titlen: Mobilt It- Ældrekorps. Projektet skal udvikle, etablere og evaluere en ny metode til at styrke digitale praktiske færdigheder blandt ældre med begrænsede eller ingen It-forudsætninger. Status følger i næste opdatering af sektorredegørelsen. Projektets afsluttende evalueringsrapport foreligger august CENTER FOR SUNDHED & PLEJE 5 September 2012

6 Aktuelle mål i kvalitetskontrakten Fokusområde: Hjemmeplejen visitering Hurtig visitation til personlig og/ eller praktisk pleje efter henvendelse Visitation vil finde sted senest 3 hverdage efter borgerens henvendelse, og borgeren skal tilbydes en visitationssamtale inden for 1 uge efter kontakten. Hjælpen skal være iværksat senest 14 dage efter visitationssamtalen af den af borgeren valgte leverandør. Status følger i næste opdatering af sektorredegørelsen. Visitationen arbejder i foråret 2012 på at få implementeret et henvendelsesmodul i Rambøll Care. Modulet kan bruges til at trække de relevante data for at vurdere i hvor høj grad visitationen lever op til målet. Fokusområde: Rehabilitering i borgerens hjem Alle borgere med rehabiliteringspotentiale, der søger hjælp til enten praktisk bistand eller personlig pleje, vil kommunens medarbejdere hjælpe til at blive mest muligt selvhjulpne. Indsatsen vil starte senest 3 hverdage efter hjælpen er blevet bevilget. Ved henvendelse om behov for hjælp vil visitator sammen med borgeren vurdere, om der er et rehabiliteringspotentiale. Borgeren og kommunens personale sætter sammen de mål der ønskes for rehabiliteringsforløbet. Der sættes både delmål og endelige mål. Hver gang et mål er opnået sættes der et nyt mål, så længe der er fremgang i funktionsniveauet. Alle borgere med rehabiliteringspotentiale, som er nyhenvendere i hjemmeplejen er siden foråret 2011 blevet tilbudt et rehabiliterende forløb. Ved evalueringen i november 2011 var 51 borgere blevet visiteret og 27 borgere CENTER FOR SUNDHED & PLEJE 6 September 2012

7 havde afsluttet et forløb. Af disse 27 borgere var 12 blevet selvhjulpne og 13 klarede sig med mindre hjælp. Kun 1 borger fik samme hjælp, og 1 fik mere hjælp. 75 % af borgerne der har haft et hverdagsrehabiliteringsforløb, oplever øget livskvalitet ved afslutning, og 78 % har opnået en højere fysisk funktionsevne. I omsorgssystemet Rambøll Care kan trækkes data på antal gennemførte forløb og på visiteret ydelse efter forløbet. Borgernes fysiske funktionsevne testes ved start og slut, og de besvarer spørgsmål om oplevet livskvalitet. Fokusområde: Rehabilitering på midlertidig bolig og akutstue Alle borgere med rehabiliteringspotentiale der får tilbud om ophold i en midlertidig bolig eller akutstue, vil kommunens medarbejdere hjælpe til at blive mest muligt selvhjulpne. Indsatsen vil starte senest dagen efter indflytningen på en midlertidig bolig eller akutstue. Ved henvendelse om behov for hjælp vil visitator sammen med borgeren vurdere, om der er et rehabiliteringspotentiale. Ved visitering til ophold i midlertidig bolig eller akutstue, vil der så godt som altid være et rehabiliteringspotentiale. Borgeren og kommunens personale sætter sammen de mål der ønskes for rehabiliteringsforløbet. Der sættes både delmål og endelige mål. Hver gang et mål er opnået sættes der et nyt mål, så længe der er fremgang i funktionsniveauet. Fra den 15. marts 2011 til den 1. december 2011,har der været 35 indlæggelser på akutstuerne. Fra november måned er antallet dog øget til 4-5 indlæggelser pr. uge. Opdaterede tal følger ved næste opdatering af sektorredegørelsen. 4 plejeboliger på Hedebo Plejecenter er siden november 2011 konverteret til rehabiliterende boliger. Siden efteråret 2011 vurderes alle borgere der udskrives fra de midlertidige pladser i forhold til et yderligere rehabiliteringspotentiale med henblik på deltagelse i projekt I gang Igen. Der føres statistik med antallet af indlæggelser og de diagnoser borgerne indlægges med på akutstuerne. Efterfølgende evalueres opholdet af borgerne. CENTER FOR SUNDHED & PLEJE 7 September 2012

8 Fokusområde: Velfærdsteknologi på plejeområdet Greve Kommune vil give borgere med behov for hjælp, viden om mulighed for at løse opgaven ved hjælp af velfærdsteknologi, der hvor det er muligt. Derudover vil Greve Kommune i videst muligt omfang benytte sig af teknologiske løsninger på plejeområdet, hvor det giver mening, indenfor de økonomiske rammer givet af Byrådet. Greve Kommune vil være opdateret på den nyeste viden indenfor velfærdsteknologiområdet. Eksisterende eller ny velfærdsteknologi skal afprøves indenfor de økonomiske rammer givet af Byrådet der hvor det giver mening, og gerne i samarbejde med borgere i Greve, som har lyst til at medvirke til afprøvning. Der er i 2012 afsat 2 mio. til investering i velfærdsteknologi. Der er investeret i teknologi både på trænings- og ældreområdet og evaluering af disse investeringer afventer. Data følger ved næste opdatering Fokusområde: Samspil med civilsamfundet Borgere med lyst og engagement til at lave frivilligt arbejde i Greve Kommune skal føle sig meget velkomne og få hjælp til at komme i gang. Center for Sundhed & Pleje udpeger en frivillighedskoordinator som skal udvikle frivillighedsområdet sammen med de frivillige og det udførerende personale i plejen. Frivillighedskoordinatoren skal hjælpe de frivillige med at fastholde engagement og virkelyst, ved at holde god kontakt, være inspirator og hjælpe med koordination af indsatsen. Derudover skal frivillighedskoordinatoren hjælpe med at få nye idéer, fra de borgere, som har lyst til at udføre frivilligt arbejde, til at vokse og blive til realiteter, hvor det giver mening. Opfølgning Der er udpeget en frivilligkoordinator, som leder af kommunens to åbne dagcentre på Nældebjerg Plejecenter og på Strandcentret. Der måles på antallet af frivillige og besøgende på kommunens to åbne tilbud på dagcentrene. CENTER FOR SUNDHED & PLEJE 8 September 2012

9 Fokusområde: Genoptræning Borgere i Greve Kommune skal hurtigt og indenfor 3 hverdage efter modtagelse af genoptræningsplan fra sygehus, visiteres til relevant træning. Borgeren tilbydes opstart af træning senest 7 dage efter visitationssamtalen, såfremt træningen er efter 86 i Lov om Social Service. Træningen opstartes altid ved træningsterapeutens første møde med borgeren. Træningen kan foregå i Træningsenheden, på plejecentre eller i eget hjem. Træningens placering afgøres af træningsterapeuten og borgeren i fællesskab. Antallet af genoptræningsplaner er stigende i Greve Kommune. Der afprøves i 2012 to forskellige velfærdsteknologiske løsninger på træningsområdet. Data afventer evaluering af forsøgene. CENTER FOR SUNDHED & PLEJE 9 September 2012

Sektorredegørelse Center for Sundhed & Pleje

Sektorredegørelse Center for Sundhed & Pleje Sektorredegørelse Center for Sundhed & Pleje 1 - Beskrivelse af området Center for Sundhed & Pleje varetager Greve Kommunes indsats i forhold til sundhedsaftaler, sundhedsfremme og forebyggelse, hjemmepleje,

Læs mere

Sektorredegørelse Center for Sundhed & Pleje

Sektorredegørelse Center for Sundhed & Pleje Sektorredegørelse Center for Sundhed & Pleje 1 - Beskrivelse af området Center for Sundhed & Pleje varetager Greve Kommunes indsats i forhold til sundhedsaftaler, sundhedsfremme og forebyggelse, hjemmepleje,

Læs mere

Samlet for alle udvalg

Samlet for alle udvalg Forslagsnummer Tekst der beskriver forslaget Pol/ Adm 2013 2014 2015 2016 Social- og Sundhedsudvalget 503.03.01.13 Løft af sundhedsindsatsen A -2.558-2.558-2.558-2.558 Samlet for SSU -2.558-2.558-2.558-2.558

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015 I Fællesoffentlig strategi for digital velfærd 2013-2020 indgår et fælleskommunalt program, som rummer nedenstående fire projekter; hjælp til løft, vasketoilet, spiserobot og bedre brug af hjælpemidler.

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet Ældrepolitik for Norddjurs Kommune ældreområdet Indledning Ældrepolitikken er fundamentet for arbejdet på ældreområdet. Den sætter rammerne for indsatsen på ældreområdet i Norddjurs Kommune og afspejler

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Ishøj Kommune. Seniorpolitik 2014-2017. Ishøj Kommune

Ishøj Kommune. Seniorpolitik 2014-2017. Ishøj Kommune Ishøj Kommune Seniorpolitik 2014-2017 Ishøj Kommune Seniorpolitik 2014-2017 Med Seniorpolitikken 2014-2017 ønsker Ishøj Kommune at bidrage til at udvikle gode seniorliv. Politikken tager udgangspunkt i

Læs mere

Formålet med indsatsen De planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe

Formålet med indsatsen De planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe Oversigt over mulige indsatser under puljen til løft af det kommunale ældreområde Hovedområde 1: Bedre forhold for de svageste ældre (prædefineret) Bemærk at udgiftsposter markeret med * kan op- eller

Læs mere

Social og sundhedsudvalget

Social og sundhedsudvalget Udvalg: Måloverskrift: Social og sundhedsudvalget Rehabilitering i socialpsykiatrien Sammenhæng til vision 2018: Vækst og udvikling indenfor Psykiatrien. I Aktivitets- og samværstilbuddet (Psykiatricenteret)

Læs mere

Udviklingsspor for Center for Sundhed og Velfærd 2016 og frem

Udviklingsspor for Center for Sundhed og Velfærd 2016 og frem Udviklingsspor for Center for Sundhed og Velfærd 2016 og frem Indledning Center for Sundhed og Velfærds udviklingsplan har til formål at sætte rammerne og vise retningen for arbejdet i Center for Sundhed

Læs mere

Indsatsområder SSU 1. kvartal 2014

Indsatsområder SSU 1. kvartal 2014 Indsatsområder SSU 1. kvartal 2014 Social- og sundhedsudvalget har valgt nedenstående 6 politiske indsatsområder gældende for 2014. Nedenstående notat er opfølgning på indsatser og/eller nøgletal for 1.

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Social-, Børne- og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen se under vejledninger

Læs mere

Aftale for Center for Sundhed & Pleje 2012

Aftale for Center for Sundhed & Pleje 2012 Aftale for Center for Sundhed & Pleje 2012 Aftale for center for Sundhed & Pleje 2012 Indledning Denne aftale indgås mellem Direktionen og centerchefen. Både Direktionen og centerchefen kan tage initiativ

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

Det Gode Liv. - Velfærdsteknologi for dig. Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017

Det Gode Liv. - Velfærdsteknologi for dig. Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017 Det Gode Liv - Velfærdsteknologi for dig Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017 Indhold Hvad er velfærdsteknologi? Velfærdsteknologi til fremtidens udfordringer Det gode liv for borgeren og det gode arbejdsliv

Læs mere

Social og sundhedsudvalget

Social og sundhedsudvalget Udvalg: Måloverskrift: Social og sundhedsudvalget Rehabilitering i socialpsykiatrien Sammenhæng til vision 2018: Vækst og udvikling indenfor Psykiatrien. I Aktivitets- og samværstilbuddet (Psykiatricenteret)

Læs mere

Afsluttende status på de politisk besluttede forandringer fra Socialudvalget

Afsluttende status på de politisk besluttede forandringer fra Socialudvalget Afsluttende status på de politisk besluttede forandringer fra 2013 - Socialudvalget Indhold 1. FORANDRINGER, DER FORTSÆTTER I BUDGET 2014, jf. budgetaftalen... 2 2. FORANDRINGER, DER SØGES FORLÆNGET TIL

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver

1. Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 50.52 Tilbud til ældre pensionister 1. Beskrivelse af opgaver Bevillingen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle aldersgrupper når det gælder visiterede ydelser

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed

Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed 2/14 Indhold FORORD... 4 PRAKTISKE INFORMATIONER... 5 GENERELLE INFORMATIONER... 7 FORMÅLET... 7 VISIONEN... 7 VURDERING AF DINE BEHOV... 7 KLAGEMULIGHEDER...

Læs mere

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Center Pleje og Omsorg Indholdsfortegnelse Indledning...3 Udfordringer i 2016...3 Administrative tiltag i 2016...4 Central pulje...4 Visitation...4 Udfører...4

Læs mere

Handleplan for rehabiliteringsindsatsen på ældreområdet mv.

Handleplan for rehabiliteringsindsatsen på ældreområdet mv. Handleplan for rehabiliteringsindsatsen på ældreområdet mv. Side 1 af 9 Baggrund og formålet med handleplanen Der stilles stadig stigende krav til effektivitet og kvalitet i det nære sundhedsvæsen, og

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. Korttidsplads efter Servicelovens 84 stk. 2. Hvad er indsatsens lovgrundlag? Serviceloven 84, stk. 2

KVALITETSSTANDARD. Korttidsplads efter Servicelovens 84 stk. 2. Hvad er indsatsens lovgrundlag? Serviceloven 84, stk. 2 KVALITETSSTANDARD 2016 Korttidsplads efter Servicelovens 84 stk. 2 Godkendt: Byrådet 26. juni 2014 Hvad er indsatsens lovgrundlag? Serviceloven 84, stk. 2 Hvilket behov dækker Hjælp og støtte udenfor hjemmet

Læs mere

Projekt Kronikerkoordinator.

Projekt Kronikerkoordinator. Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i perioden 2010 2012. Dato 18.9.2009 Projekt Kronikerkoordinator.

Læs mere

NOTAT. Velfærdsteknologi

NOTAT. Velfærdsteknologi NOTAT Velfærdsteknologi KL har taget initiativ til Center for Velfærdsteknologi, da det er et centralt indsatsområde for kommunerne. Det fælleskommunale velfærdsteknologiske program har følgende afsæt:

Læs mere

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget NOTAT 18. maj 2011 Ældreudvalget Ældreudvalget har ansvaret for træning, personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), hjemmesygepleje, ældreboliger, plejeboliger, hjælpemidler, omsorgsarbejde samt pensioner.

Læs mere

Budget 2014. Budget 2015. Politikområde Ældre DRIFT - Budgetramme 1+2 392,4 404,3 406,6 413,0 420,2 432,6

Budget 2014. Budget 2015. Politikområde Ældre DRIFT - Budgetramme 1+2 392,4 404,3 406,6 413,0 420,2 432,6 Socialudvalget Oversigt over udvalgsområde Regnskab 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Politikområde Ældre DRIFT - ramme 1+2 392,4 404,3 406,6 413,0 420,2 432,6 ramme 1 400,4 410,6 413,0 419,4 426,5 438,9 Virksomheder

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Hjemmepleje Nord/Øst 2014

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Hjemmepleje Nord/Øst 2014 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Hjemmepleje Nord/Øst 2014 Varde Kommunes overordnede vision Vi vil opleves som et sted - med et hav af muligheder, og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden"

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af Ældre milliarden Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden" Beslutningstema Der skal tages stilling til hvilke formål Egedal Kommune vil søge de 5,9 millioner kroner, som kommunen tilbydes af

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter sygehusudgifter samt sundhedsmæssige indsatser og forebyggende

Læs mere

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016 Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune 2016 Gældende fra xxx 2016 Indhold Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje...2 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp...5 Kvalitetsstandard for rehabilitering

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Ældre og Sundhed

Læs mere

Serviceområde: Omsorg og pleje

Serviceområde: Omsorg og pleje Serviceområde: Omsorg og pleje Fokusområde: Kroniske sygdomme Fysisk træning til borgere med kroniske sygdomme. Borgere med kroniske sygdomme får fra maj 2010 tilbud om fysisk træning. Tilbuddet er evalueret

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Social-,Børne-og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal vedhæftes elektronisk til ansøgningen via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Det koordinerede borgerforløb. Sundheds- og Ældreafdelingen januar 2010

Det koordinerede borgerforløb. Sundheds- og Ældreafdelingen januar 2010 Det koordinerede borgerforløb Sundheds- og Ældreafdelingen januar 2010 Det koordinerede borgerforløb... 1 Resumé... 2 1. Oplæg til ny organisering af rehabilitering og det sammenhængende borgerforløb...

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Plejecenter Glesborg. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn

Sundhed og Omsorg. Plejecenter Glesborg. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn Sundhed og Omsorg Plejecenter Glesborg Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kvalitetsvurdering... 2 3. Datakilder... 2 4. Samlet vurdering... 3 5. Anbefalinger...

Læs mere

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Odsherred Kommune Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Godkendt i Byrådet 30. oktober 2012 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 4 3 VISION 5 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 7 4.1

Læs mere

20.000 5.32 Integreret pleje - ændring i servicenivau -2.520-2.520-2.520-2.520 SSU 10.6.15: Anbefales til prioritering.

20.000 5.32 Integreret pleje - ændring i servicenivau -2.520-2.520-2.520-2.520 SSU 10.6.15: Anbefales til prioritering. IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Social- og sundhedsudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 Balancekatalog 20.000 5.32 Integreret pleje -

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

Værdighedspolitik. Faxe Kommune

Værdighedspolitik. Faxe Kommune Værdighedspolitik Faxe Kommune 1 Forord Jeg er meget glad for, at Byrådet kan præsentere Faxe Kommunes værdighedspolitik. Politikken fastlægger den overordnede ramme for arbejdet i ældreplejen og skal

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Samarbejde om forebyggende hjemmebesøg hvordan spiller de forskellige aktører sammen?

Samarbejde om forebyggende hjemmebesøg hvordan spiller de forskellige aktører sammen? Samarbejde om forebyggende hjemmebesøg hvordan spiller de forskellige aktører sammen? Ved SUFO (Landsforeningen for ansatte i Sundhedsfremmende og Forebyggende hjemmebesøg) Ved Vibeke Reiter, forebyggende

Læs mere

Mennesker, som kan klare sig selv, vil klare sig selv

Mennesker, som kan klare sig selv, vil klare sig selv BEMÆRK: Budgetbemærkningerne baserer sig på ØKU første rammeudmelding fra marts 2016.. Konsekvenser af P/L-korrektion, lov- og cirkulæreprogram, andre reguleringer samt eventuelle reduktioner som resultat

Læs mere

Driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2014 på Socialområdet

Driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2014 på Socialområdet Dato: 27. maj 2014 Brevid: 2309476 Driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2014 på Socialområdet I dette notat gives en endelig opfølgning på Driftaftale for Socialområdet 2013 og den afledte effekt for målopfyldelsen

Læs mere

Fremtidsperspektiverne for Sundhed og Ældre kan ses henholdsvis på kort og langt sigt.

Fremtidsperspektiverne for Sundhed og Ældre kan ses henholdsvis på kort og langt sigt. Faktabeskrivelse Området omfatter indsatser indenfor følgende områder: Drift af plejecentre. Hjemmepleje og hjemmesygepleje Forebyggende indsats for ældre og handicappede Hjælpemidler og boligindretninger

Læs mere

Mål og Midler Sundhedsområdet

Mål og Midler Sundhedsområdet Fokusområder i 2014 Overskriften for fokus i 2014 er konsolideringen og fortsat udvikling af det nære sundhedsvæsen med sigte på et kommunalt sundhedsvæsen som et kompetent tredje ben i trekanten bestående

Læs mere

Hjemmehjælpskommissionen. Visitatorernes årsmøde 2013

Hjemmehjælpskommissionen. Visitatorernes årsmøde 2013 Hjemmehjælpskommissionen Visitatorernes årsmøde 2013 1 stevns kommune Baggrunden og rammerne for kommissionens arbejde Demografi antallet af 80+ årige fordobles de næste 30 år Beskrive udfordringer og

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

DET ER EN FÆLLES SAG AT LØSE VORES SUNDHEDSUDFORDRINGER

DET ER EN FÆLLES SAG AT LØSE VORES SUNDHEDSUDFORDRINGER En styrket arkitektbranche Perspektiver i et strategisk samarbejde med Dansk Erhverv DET ER EN FÆLLES SAG AT LØSE VORES SUNDHEDSUDFORDRINGER FORSLAG TIL FÆLLES LØSNINGER PÅ 4 INDSATSOMRÅDER INDHOLD Indholdsfortegnelse

Læs mere

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Den rehabiliterende tilgang beskrevet i Sundhedsaftalen 1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde borgeren som en ansvarlig samarbejdspartner, der bidrager til og er medbestemmende

Læs mere

Budget 2016-19 Budgetområde 621 Sundhed

Budget 2016-19 Budgetområde 621 Sundhed Indledning Kommunalreformen har betydet, at kommunen er blevet en del af det samlede sundhedsvæsen med ansvar for aktiviteter inden for vederlagsfri fysioterapi, aktivitetsbestemt medfinansiering af det

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

- sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik

- sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik Det gode Seniorliv i Hedensted Kommune - sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik Tiden er kommet til at der formuleres nye sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik. Sigtelinjer, som angiver retning, mål

Læs mere

Værdighedspolitik. Sundhed og Rehabilitering

Værdighedspolitik. Sundhed og Rehabilitering Værdighedspolitik 2016 Sundhed og Rehabilitering 1 Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Mange er mere sunde og raske og lever længere end tidligere. I Kerteminde Kommune er der mange tilbud og

Læs mere

Udviklingsplan Helhedstilbuddet Bank-Mikkelsens Vej GENTOFTE KOMMUNE. - Overordnede mål, indsats- og fokusområder

Udviklingsplan Helhedstilbuddet Bank-Mikkelsens Vej GENTOFTE KOMMUNE. - Overordnede mål, indsats- og fokusområder Udviklingsplan 2014 - Overordnede mål, indsats- og fokusområder Nærværende rammesætning udgør det fælles styringsredskab i Social & Handicap Drift. Det rummer: 1. De tværgående og fælles mål, indsats-

Læs mere

Holbæk Kommunes. turismepolitik. Et ældreliv med udgangspunkt i ressourcer og behov

Holbæk Kommunes. turismepolitik. Et ældreliv med udgangspunkt i ressourcer og behov Holbæk Kommunes erhvervs- ældrepolitik og turismepolitik Et ældreliv med udgangspunkt i ressourcer og behov Indhold side 4 side 6 side 8 Forord Fremtidens muligheder og udfordringer på ældreområdet Ældrepolitikken

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T FINANSLOVSAFTALEN 2014 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede

Læs mere

2. budgetopfølgning Den politiske aftale for budget 2015

2. budgetopfølgning Den politiske aftale for budget 2015 2. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Tekst med rødt er tilføjelser siden 1. Budgetopfølgning 2015 Forslag Kort beskrivelse af indsatsen Indsatsen tager afsæt i masterplanen

Læs mere

Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg og driftsområder

Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg og driftsområder Sundhed & Omsorg Ledelse & Udvikling Dato: 04-06-13-2013 Sagsnr.: 13/10181 Dok.nr.: 75441/ Sagsbehandler: LHH/TGS/JCK Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg

Læs mere

Udviklingsaftale indgået mellem Direktionen og Økonomiudvalget 2016

Udviklingsaftale indgået mellem Direktionen og Økonomiudvalget 2016 Udviklingsaftalens afgrænsning Udviklingsaftalen indgås for 2016. Udviklingsaftalen omfatter den samlede administrative opgaveportefølje samt koncernens organisation. Ved indgåelse af udviklingsaftalen

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1

SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1 SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE EN DEL AF VORES VEJ - SAMLEDE POLITIKKER I HELSINGØR KOMMUNE Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1 SUNDHEDSPOLITIK - ET FÆLLES ANLIGGENDE

Læs mere

Udviklingsplan Overordnede mål, indsats- og fokusområder

Udviklingsplan Overordnede mål, indsats- og fokusområder GENTOFTE KOMMUNE SOCIAL & HANDICAP DRIFT Udviklingsplan 2017 - Overordnede mål, indsats- og fokusområder Udviklingsplanen er det fælles styringsredskab i Social & Handicap Drift. Det rummer: 1. De tværgående

Læs mere

NOTAT. Bilag 3. Hverdagsrehabilitering i hjemmet. Baggrund

NOTAT. Bilag 3. Hverdagsrehabilitering i hjemmet. Baggrund Bilag 3 Hverdagsrehabilitering i hjemmet NOTAT Hvidovre Kommune Social og Arbejdsmarkedsforvaltningen Helle Risager Lund Udviklings- og Kvalitetsteamet Sagsnr.: 11/16364 Dok.nr.: 23985/12 Baggrund Hvidovre

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 MÅL OG VÆRDIER Det er Byrådet i Allerød Kommune, som fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud.

Læs mere

Udviklingsplan Værdighedspolitik Ny bevilling. Forventet forbrug 2016 Kr. Indsatser Beskrivelse af aktiviteter Budget 2016 kr.

Udviklingsplan Værdighedspolitik Ny bevilling. Forventet forbrug 2016 Kr. Indsatser Beskrivelse af aktiviteter Budget 2016 kr. Udviklingsplan Værdighedspolitik 2016 Indsatser Beskrivelse af aktiviteter Budget 2016 kr. Forventet forbrug 2016 Kr. Forventes overført til 2017 kr. Ny bevilling 2017 kr. 12.264.000 5.364.000 6.900.000

Læs mere

Puljemidler til løft på ældreområdet Vejen Kommune

Puljemidler til løft på ældreområdet Vejen Kommune Puljemidler til løft på ældreområdet Vejen Kommune Forslag til indsatser anvendelse af puljemidler til løft på ældreområdet Indsatser Ressourcebehov 214 Ressourcebehov 215 Ressourcebehov 216 Styrket rehabiliterings-

Læs mere

Handleplan for rehabilitering på daghjem Social og Sundhed

Handleplan for rehabilitering på daghjem Social og Sundhed Handleplan for rehabilitering på daghjem Social og Sundhed Indhold Baggrund Rehabiliteringsstrategien Grundlæggende antagelser, mission og vision Borgere på daghjem Formål og mål Målgruppe Daghjemmets

Læs mere

+ Hvorfor Smart sundhed

+ Hvorfor Smart sundhed + Smart Sundhed + Hvorfor Smart sundhed 2 n Der er stigende fokus på borgerens mulighed for inddragelse, medbestemmelse, overblik over egen sundhed, sygdom, genoptræning og forebyggelse n Der er behov

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver indenfor sundhed og forebyggelse

1. Beskrivelse af opgaver indenfor sundhed og forebyggelse Udvalg SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Bevillingsområde SUNDHED OG FOREBYGGELSE 1. Beskrivelse af opgaver indenfor sundhed og forebyggelse Bevillingen omfatter sygehusudgifter samt sundhedsmæssige indsatser

Læs mere

Midler til løft af ældreområdet

Midler til løft af ældreområdet Midler til løft af ældreområdet 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Formålet med indsatsen Planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe Økonomi Styrke rehabilieringsindsatsen Forbedring

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE

VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE Hele VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆKAktiv KOMMUNE Livet1 Med værdighedspolitikken ønsker vi at sætte mere fokus på værdighed for borgere i Holbæk Kommune. At blive ældre må aldrig

Læs mere

Arbejdsvisioner for samarbejde med Ringsted Kommune om fælles sundhedsindsats

Arbejdsvisioner for samarbejde med Ringsted Kommune om fælles sundhedsindsats Side 1 Arbejdsvisioner for samarbejde med Ringsted Kommune om fælles sundhedsindsats Resume 17. april 2012 Brevid: 1601938 Primær Sundhed Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 Dir.tlf.: 57 87 56 40 primaersundhed

Læs mere

Kvalitetsstandarder for

Kvalitetsstandarder for Bilag 2. Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning for borgere over 65 år i Københavns Kommune 86 i Lov om Social Service 2007 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Læs mere

MÅLAFTALE [institutionens eller afdelingens navn]

MÅLAFTALE [institutionens eller afdelingens navn] MÅLAFTALE 2016-18 INSTITUTION/AFDELING [institutionens eller afdelingens navn] CENTER [centrets navn] ANSVARLIG LEDER [lederens navn] AFTALEPART Centerchef [navn] AFTALE INDGÅET [dato] STRATEGISK AFSÆT

Læs mere

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Sønderborg Kommune Tilskud: 16.308.000 kr. i 2016 Link til værdighedspolitik: http://sonderborgkommune.dk/vaerdighedspolitik

Læs mere

Ringsted Kommunes Ældrepolitik

Ringsted Kommunes Ældrepolitik Ringsted Kommunes Ældrepolitik 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Dialogmodellen...5 Tryghed og kvalitet...6 Deltagelse, fællesskab og ansvar... 7 Forskellige behov...8 Faglighed

Læs mere

Social og sundhedsudvalget

Social og sundhedsudvalget Udvalg: Måloverskrift: Social og sundhedsudvalget Effekt af trænende hjemmepleje Sammenhæng til vision 2018: Hverdagsrehabiliterende indsatser, som Trænende Hjemmepleje er en del af, giver borgerne mulighed

Læs mere

2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg

2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg 2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg 2.1 - Bilag: Oplæg til bevillingsmål for bevilling 52, Sundhedsområdet 2017 DokumentID: 5176018 Oplæg til bevillingsmål for bevilling 52 Sundhedsområdet 2017

Læs mere

Social og sundhedsudvalget

Social og sundhedsudvalget Udvalg: Måloverskrift: Social og sundhedsudvalget Rehabilitering i socialpsykiatrien Sammenhæng til vision 2018: Vækst og udvikling indenfor Psykiatrien. I Aktivitets- og samværstilbuddet (Psykiatricenteret)

Læs mere

Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Visiteret dagcentertilbud Serviceloven 79

Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Visiteret dagcentertilbud Serviceloven 79 Sorø Kommune Kvalitetsstandard Visiteret dagcentertilbud Serviceloven 79 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Generel information om kvalitetsstandarder...3 Hvad er en kvalitetsstandard?...3 Sorø

Læs mere

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Træning/Rehabilitering Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven...2 Genoptræning efter Serviceloven...5 Vedligeholdelsesaktivitet

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

Sundhed er en del af grundlaget fordi

Sundhed er en del af grundlaget fordi Ældreområdet muligheder, behov og udfordringer ved at tænke sundhed ind i de ydelser, som ældre borgere i dag modtager med udgangspunkt i Serviceloven Vibeke Høy Worm Sundhed er en del af grundlaget fordi

Læs mere

Indstilling. Udmøntning af den Sundheds- og velfærdsteknologiske investeringspulje. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Udmøntning af den Sundheds- og velfærdsteknologiske investeringspulje. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 18. oktober 2011 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Sundhed og Omsorg Udmøntning af den Sundheds- og velfærdsteknologiske investeringspulje 1. Resume

Læs mere

Odsherred Kommunes værdighedspolitik fokuserer på følgende fire politisk definerede pejlemærker for øget indsats for værdighed i ældreplejen:

Odsherred Kommunes værdighedspolitik fokuserer på følgende fire politisk definerede pejlemærker for øget indsats for værdighed i ældreplejen: Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Odsherred Kommune Tilskud: kr. 8,292 mio. Link til værdighedspolitik: http://www.odsherred.dk/sites/default/files/odsherred_kommu

Læs mere

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Godkendt af byrådet d. 27. april 2016 Forord Byrådet i Syddjurs Kommune har d. 27. april 2016 godkendt Værdighedspolitik 2016-2020. Politikken beskriver, hvordan kommunens

Læs mere

Strategisk plan for velfærdsteknologi og digitalisering

Strategisk plan for velfærdsteknologi og digitalisering Strategisk plan for velfærdsteknologi og digitalisering 2017-2020 Indledning Om 20 år vil antallet af 80-årige være fordoblet i Danmark. Bag den gode nyhed forventes også en stigning i antallet af år med

Læs mere

Forord og indledning. Vision. ældre. Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar. side. Handleplan for Ældre 2011 2015

Forord og indledning. Vision. ældre. Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar. side. Handleplan for Ældre 2011 2015 Vision Forord og indledning ældre Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar side Handleplan for Ældre 2011 2015 Rammerne for Handleplan for Ældre 2011-2015 Antal plejeboliger og placering Ældreboliger

Læs mere

Indledning. Ældrepolitikken retter sig både

Indledning. Ældrepolitikken retter sig både Ældrepolitik 2 blank Indhold: Indledning...4 Vision Omsorgskommunen Ringsted...6 Dialogmodellen...7 Tryghed og kvalitet...8 Pejlemærkerne Deltagelse, fællesskab og ansvar...9 Forskellige behov...10 Faglighed

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE NOTAT Emne: Til: Dato: Sagsbeh.: Sagsnr.: Indsatsområde Nuværende indsatser Indsatser understøttet af pulje Udgift 2014 (2015)

SOLRØD KOMMUNE NOTAT Emne: Til: Dato: Sagsbeh.: Sagsnr.: Indsatsområde Nuværende indsatser Indsatser understøttet af pulje Udgift 2014 (2015) SOLRØD KOMMUNE NOTAT Emne: Til: Bilag vedr. sag om støtte fra puljen til løft af ældreområdet Byrådet Dato: 28.01.14 Sagsbeh.: DOSA Sagsnr.: 14/574 Nedenstående er en uddybning af de 6 foreslåede indsatser,

Læs mere

Handleplan for kommunal medfinansiering.

Handleplan for kommunal medfinansiering. Handleplan for kommunal medfinansiering. 1) Indledning Vejen Kommune har siden 2009 investeret i projekter og indsatser for at reducere uhensigtsmæssige genindlæggelser forebyggende indlæggelser uhensigtsmæssige

Læs mere

Aktiv hele livet. Indledning. Beskrivelse af omstillingens indhold. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18. Motivation og hovedbudskab

Aktiv hele livet. Indledning. Beskrivelse af omstillingens indhold. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18. Motivation og hovedbudskab Indledning Motivation og hovedbudskab Aktiv hele livet Fremtidens velfærd er ikke blot et spørgsmål om de indsatser, vi som kommune leverer til vores borgere. Fremtidens velfærd skabes i fællesskabet mellem

Læs mere

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje april 2016 Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje 1. Forord Værdighedspolitikken skal sikre bevarelse af værdighed i ældreplejen, og er den politisk besluttede ramme om alle indsatser og indgår

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Social-, Børne- og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen se under vejledninger

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Bostøtten

Læs mere

Pulje til løft af ældreområdet

Pulje til løft af ældreområdet Pulje til løft af ældreområdet Aftale om finanslov for 2014 Fordeling af ansøgningspunkter samlet ansøgning 2014-2015 Øge serviceniveau personlig pleje på plejecentrene Styrke den sociale dimension Velfærdsteknologiske

Læs mere