Landbrugskrise og arbejdsløshed

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Landbrugskrise og arbejdsløshed"

Transkript

1 Landbrugskrise og arbejdsløshed

2 Salling Banks personale i slutningen af 1920 erne. Omkring pulten står fra venstre kasserer P.H. Schou, Bernhard Holst, Henry Jensen, Søren Nielsen, Carl Kaiser, Otto Jensen, Henrik Westerdahl, frk. Mortensen, Th. Nielsen (senere direktør) og Arne Andersen (senere direktør i Skive Sparekasse). Ved vinduerne står bagest frk. Karen Jensen, M.Ø. Sørensen, Vedel Jensen, direktør P. Goul og direktør L.P. Werner. 132

3 Danmark 1926: Kronen går i pari. Landbruget rammes hårdt af prisfaldet. Stauning-regeringen fremlægger en kriseplan med statslån og -tilskud til erhvervene, beskæftigelsesarbejder. Forslagene afvises af oppositionen, og regeringen udskriver valg. Ved Folketingsvalget taber socialdemokraterne 2 mandater. Venstre og konservative får flertal. Madsen-Mygdal danner venstreregering. Den nye regering er modstander af statsindgreb i økonomien. 1927: Landbrugsproduktionen sætter rekord, men landbrugets indtægter går ned. Regeringen nedsætter tjenestemandslønningerne og sociale ydelser. 1928: Venstre og konservative strides om en forsvarsreform. En god høst øger landbrugets købeevne, efterspørgslen efter industrivarer stiger, og arbejdsløsheden begynder at falde. Privatbanken må den 1. oktober standse betalingerne. Universitet i Århus begynder undervisningen. 1929: De konservative vælter regeringen på forsvarsspørgsmålet. Ved Folketingsvalget vinder Socialdemokratiet 8 mandater. Socialdemokraterne og de radikale danner regeringen Stauning-Munch. Bertel Dahlgaard bliver indenrigsminister. 1930: Bølgerne efter krakket i Wall Street begynder at nå Danmark. En rekordstor høst tvinger priserne ned og skaber krise i landbruget. 1931: Landbrugernes Sammenslutning (LS) oprettes. I august suspenderer England pundets guldindløselighed, og på landbrugets forlangende følger Danmark efter den 29. september. Ved overenskomstforhandlingerne nedsættes lønningerne med 8%, til gengæld får alle ret til ferie. Den første danske talefilm: Præsten fra Vejlby. 1932: Valutacentralen oprettes for at styre importen. Oppositionen afviser regeringens kriseforslag, og Stauning udskriver folketingsvalg. Ved valget bevarer regeringen sit flertal, og der indgås forlig med oppositionen om skærpet valutakontrol. Danmarks Nationalsocialistiske Arbejderparti stiftes. 1933: Regeringen og Venstre indgår Kanslergadeforliget den 30. januar. Der indføres svinekort og en destruktionsordning for kreaturer for at tvinge priserne på landbrugsvarer op. Socialreformen samler 55 love i tre. Det bliver en ret at få hjælp, hvis man er i nød. Der lægges told på importeret korn og afgift på smør. 1934: Den danske rente sætter bundrekord på 2,5%, og det hjælper med til at sætte gang i erhvervslivet. 1935: utilfredse bønder drager i folketog til kongen under LS ledelse. Oppositionen afviser at forlænge valutaordningen, og regeringen udskriver valg. Under slagordet Stauning eller kaos vinder socialdemokraterne 6 mandater, mens Venstre taber 10, heraf 5 til det LS-orienterede Frie Folkeparti. Efter valget hjælper de konservative regeringens politik igennem Rigsdagen ved at undlade at stemme i Landstinget. Lillebæltsbroen åbnes. 133

4 Skiveegnen I 1928 blev Skiveegnen rystet af et chok, da det blev kendt, at egnens ældste bank, Skive Bank, den 1. oktober standsede betalingerne. Bankens lukning var et resultat af store tab på udlån til en række af egnens førende erhvervsfolk, som ikke længere kunne betale af på deres udlån. I kølvandet på banklukningen skiftede flere af egnens store virksomheder ejere. Lukningen af Skive Bank og dens følger betød, at egnen stod dårligt rustet, da en alvorlig landbrugskrise ramte Danmark i Landbrugskrisen skyldtes stærkt faldende priser på verdensmarkedet og overproduktion, og for at modvirke den, indførtes en ordning med svinekort, som i løbet af kort tid halverede antallet af svin, der blev slagtet på slagteriet. Industrien var stærkt afhængig af landbrugets købeevne, så landbrugskrisen smittede af i byerne. Arbejdsløsheden satte rekord først i 1930 erne, og staten og kommunerne iværksatte store nødhjælpsarbejder for at tage toppen af arbejdsløsheden. I anden halvdel af 1920 erne blev der foretaget flere store offentlige investeringer. Der blev åbnet færgefart mellem Sundsøre og Hvalpsund. I Skive blev der gennemført flere byggerier: Skive Sygehus blev udvidet, der blev bygget nyt alderdomshjem og brandstation. På landet opførtes de første alderdomshjem. I første halvdel af 1930 erne skete der ikke så meget, og det var karakteristisk, at flyt- Skive by

5 ningen af Skive Gasværk til nordhavnen til dels var et nødhjælpsarbejde med statsstøtte. Egnen fik den store verden ind i stuen. I 1925 begyndte Statsradiofonien at sende, og driftige folk som elinstallatør Harald Espersen startede egen radiofabrik. Fredskrisen i midten af 1920 erne vendte op og ned på den lokale pengeverden. I 1925 lukkede Andelsbankens filial i Skive som følge af hovedbankens betalingsstandsning. I 1928 krakkede Skive Bank. På ruinerne af Skive Bank oprettedes i løbet af 50 dage Skive Diskontobank. Lukningen af Andelsbanken satte gang i arbejdet for at få en lokal andelsbank. Flere udvalg gik i gang, men det viste sig i løbet af 1925, at stemningen mere gik i retning af, at man skulle købe Salling Bank tilbage fra Landmandsbanken. I januar 1926 kunne der holdes stiftende generalforsamling i A/S Landbobanken i Skive, og købet af banken var på plads til 1. oktober Molerindustrien på Fur Moleret kan anvendes til opsugning af væsker (kattegrus!) og isolation. Det fandt man ud af efter århundredskiftet, og umiddelbart efter - i begyndte molerindvindingen på Mors. I 1919 foretog Fur Moler Kompagni de første gravninger efter moler. De viste så store forekomster, at selskabet i 1925 opkøbte ca. 300 tdr. land på den vestlige ende af Fur. Der blev anlagt tipvognsspor og en skibsbro, støbt af beton. Den blev midt i 1930 erne anløbet af ca. 50 skibe, mest hollandske motorskibe, der sejlede moleret til Colchester i England. Her blev moleret forarbejdet på et elektrisk drevet teglværk. Årsproduktionen lå på ca. 10. mill. molersten. Molergrav, tilhørende Molerværket Struve på Knuden på Fur ca

6 Færker Molerkompagni blev stiftet i Selskabet anlagde i 1936 en skibsbro på den østlige side af Fur. Her udskibede selskabet råler. Færker Molerkompagni blev i 1942 overtaget af Dansk Moler Industri A/S. Derudover fandtes der et par mindre, privatejede molerværker, der eksporterede tørret og formalet moler til det øvrige Danmark. Moleret beskæftigede i alt mand. Bortset fra denne produktion blev næsten alt moler udskibet som råler. Gravningen foregik ved håndkraft og skovl. På siderne i molerbruddet gravede arbejderne trapper for at forhindre skred, men der skete alligevel adskillige ulykker, også med dødelig udgang. Efter Anden Verdenskrig begyndte mekaniseringen af molerbrydningen. Lastbilerne afløste tipvognene - og det fik Fur Færgeri til at anskaffe en ny færge i og skovlene erstattedes af gravkøer. Samtidig begyndte molerselskaberne at forarbejde moleret på Fur i stedet for at sejle råleret væk. Arbejderne i molerbruddene kom nu til at arbejde på molerværkerne. Landbruget i krise Fra 1924 steg kronekursen kraftigt, og det betød, at det stærkt eksportorienterede landbrug fik færre kroner for eksportvarerne. Under og efter Første Verdenskrig var ejendomspriserne steget med ekspresfart, og mange landboere havde benyttet de gode ind- Roerne køres i kule på Hegnet ca

7 tægter under krigen til at bygge nyt. Selvom landbrugsproduktionen steg stærkt i slutningen af 1920 erne, faldt landbrugets indtægter i kroner på grund af den høje vekselkurs på engelske pund. Dette indtægtsfald havde mange landbrugere med stor gæld svært ved at klare. Hertil kom, at egnen midt i 1920 erne var hårdt ramt af mund- og klovsyge. I 1925 måtte dyrskuet ligefrem aflyses. Det samme sket i et nyt kriseår for landbruget. Priserne på eksportvarerne raslede ned. Landbruget forsøgte at modvirke de faldende priser med en stærkt forøget produktion. På et enkelt år steg antallet af slagtede svin på Skive Andelsslagteri med fra til Resultat: Den store vækst i produktionen fik priserne til at falde yderligere. I 1933 indførte Folketinget de såkaldte svinekort for at tvinge produktionen ned og priserne op. Kortene skulle afleveres på slagteriet sammen med svinet, og der måtte ikke slagtes svin uden kort. Det fik antallet af slagtede svin på Andelsslagteriet til at falde til stk. i 1933, hvortil dog kom 4.000, der blev slagtet uden kort. I 1934 kom slagtningerne helt ned på svin, og i 1936 nåede man helt ned på en halvering på fem år! Bunden blev nået i 1938, med slagtninger, men så kom Anden Verdenskrig, der vendte op og ned på alting. Krise og arbejdsløshed I vinteren var der 500 arbejdsløse i Skive. De fleste var arbejdsmænd, men også mange bygningshåndværkere gik arbejdsløse. For at bøde på arbejdsløsheden iværksatte byrådet en række beskæftigelsesarbejder i 1930 erne - først og fremmest jord- og anlægsarbejder for arbejdsmænd, men også for byggefagene. Byrådet vedtog i 1931 at bygge et udsigtstårn i Krabbesholm Skov, dels for at skaffe byen en attraktion, dels for at skabe arbejde for nogle af de arbejdsløse håndværkere. Tømrersvendenes fagforening overtog opgaven, og allerede i begyndelsen af 1932 var tårnet færdigt. Arbejdsmændene blev bl.a. beskæftiget med opfyldningsarbejde på Rosens Eng - det senere Stadion. I 1935 anlagdes Skive kommunale Badeanstalt ved Resen Strand, og under krigen anlagde arbejdsløse Strandvejen. I 1936 blev kirkegården udvidet som beskæftigelsesarbejde. I 1938 anlagde arbejdsløse Ringvejen vest om Skive (Norgårdsvej-Henrik Lundsvej). Og så fortsatte man de beplantningsarbejder, som allerede under Første Verdenskrig havde været brugt som beskæftigelsesarbejde. I 1930 erne foregik det i Brårup og Rønbjerg. Disse såkaldte nødhjælpsarbejder blev fordelt mellem de arbejdsløse. Det store antal arbejdsløse betød, at der kun kunne blive 2-3 ugers arbejde pr. arbejdsløs. Alligevel var nødhjælpsarbejdet så eftertragtet, at flere faglærte fagforeninger ansøgte om, at deres arbejdsløse kunne få andel i arbejdet. Men Arbejdsmændenes fagforening, der havde overenskomst for nødhjælpsarbejdet, sagde nej. Den store arbejdsløshed skabte utilfredshed hos mange arbejdere. Arbejdsmændenes 137

8 Skive kommunale Badeanstalt ved Resen Strand - et af 1930 ernes kommunale nødhjælpsarbejder. Foto: Børge Panduro Fagforening mødte flere gange op i deputation til byrådet, hvor man forlangte flere kommunale arbejder og/eller økonomisk hjælp til de mest udsatte arbejdsløse. Nogle gange gav fremmødet resultat, andre gange ingenting. Socialdemokratiet havde et sikkert flertal i byrådet, og det gav plads til kommunisterne, der under ledelse af havnearbejder Henry Hede fik stor indflydelse i Arbejdsmændenes Fagforening. Ved byrådsvalget i 1937 fik kommunisterne 3,5% af stemmerne, men kunne ikke rokke socialdemokraterne, der fik 56,7! Krisen i byggeriet betød, at mange mestre afskedigede deres svende og nøjedes med lærlingene, som man var kontraktligt forpligtede overfor. Den store arbejdsløshed - ca. 50 % i byggefagene i var en væsentlig del af begrundelsen for, at tømrersvendenes fagforening i 1932 stiftede Tømrernes kooperative Forretning, der konkurrerede med mestrene om arbejdet. Konkurrencen om arbejdet fik nogle mestre til at gå under de priser, som mesterforeningerne havde aftalt. Foreningerne forsøgte at stoppe den illoyale konkurrence, sikkert med begrænset held. Mesterforeningerne forsøgte også at få aftale med kommunen om, at kun mestre i Skive kunne arbejde for kommunen. Det var et synspunkt, svendene delte. I 1930 skrev de til byrådet og bad om, at der blev lagt en klausul på de byggegrunde, som kommunen solgte, om at kun kommunens beboere må beskæftiges ved opførelsen af deres bygninger. Ved samme lejlighed 138

9 nedsatte man et udvalg til at forhandle med de arbejdere, der påtænker at bygge og beskæftige udenbys håndværkere og forholde dem det urigtige deri. For at modvirke den sociale nød, som arbejdsløsheden skabte, vedtog Folketinget i 1933 en lov om uddeling af kød- og margarinekort til de arbejdsløse. Kortene gav ret til køb af et bestemt kvantum kød eller margarine til lav pris og skulle afleveres i butikkerne. I Skive blev der i uddelt kort til voksne og børn. Det svarer til ca. 20% af Skives indbyggere - og så hørte Skive endda ikke til de dårligst stillede kommuner. Gyrokværn og Villemoes gødningspredere De ældste industrivirksomheder på Skiveegnen betjente først og fremmest lokalområdet. Det var kun de virksomheder, der forarbejdede landbrugets produkter, som havde en eksport af betydning: Mejerier (smør) og slagterier. Efter afslutningen på Første Verdenskrig begyndte andre brancher at vove sig ud over Danmarks grænser. Skive Jernstøberi & Maskinfabrik er et godt eksempel: I 1919 købte elinstallatør Siliam Bjerre Jernstøberiet på Østerbro. I begyndelsen af 1920 erne begyndte Siliam Bjerre at arbejde på en epokegørende opfindelse: GYRO kværnen. Kværnstenene var ophængt på en speciel måde, grænsende til et gyroskop, deraf navnet. Det nye ved GYRO kværnen var, at den var selvregulerende med tilførsel af korn. Den spildte overhovedet ikke drivkraft og var derfor meget økonomisk i drift. Hvis der kom en sten mellem kværnstenene, blev den automatisk kastet ud, inden den ødelagde kværnstenene. Arbejderne på GYRO fejrer færdiggørelsen af Villemoes gødningspreder nr den 6. februar

10 I 1924 var Bjerre færdig med sine forsøg, og den første model af kværnen blev prøvekørt af Statens Redskabsudvalg, der kun havde ros til kværnens resultater. I 1925 startede produktionen i Skive i meget langsomt tempo. Det første år blev der kun solgt 281 stk. Jernstøberiet fik ført en rimelig god salgskampagne i Danmark, så kværnen begyndte at blive kendt i fagkredse. Samtidig lykkedes det at få en kontrakt med det franskamerikanske selskab The international harvester Company, som fik eneret på produktionen af GYRO-kværne i Belgien, Frankrig, Italien, Schweitz, England og Tyskland mod at betale en licensafgift til Skive Jernstøberi. GYRO kværnen var ved at udvikle sig til en eksportsucces, der i de følgende år blev solgt til lande i Afrika, Sydamerika m.m. I 1929 indledte jernstøberiet forhandlinger med proprietær D. Willemoes, Hjerm, om at få eneretten til produktion af hans opfindelse, Willemoes kunstgødningssprederen. Forhandlingerne mundede ud i, at jernstøberiet fik licens på produktionen af gødningssprederen. Efter et grundigt forarbejde var fabrikken klar til at sende sprederen på markedet i foråret I løbet af 1930 erne nåede også gødningssprederen til udlandet: Skandinavien, England og Chile. Derudover fremstillede jernstøberiet en roeoptager, opfundet af proprietær Pedersen, Hegnet. Roeoptageren blev solgt i Danmark, Sverige og England. Endelig havde jernstøberiet fået licens til at producere den en-hjulede WYTA-påhængsvogn, der blev en stor salgssucces i 1930 erne. Jernstøberiet - eller GYRO, som det hed fra var stærkt afhængig af landbrugets købekraft. Da den var i bund i begyndelsen af 1903 erne, blev jernstøberiet hårdt ramt, men den stigende efterspørgsel fra midt i 1930 erne kombineret med voksende eksport til udlandet gjorde, at jernstøberiet i midten af 1930 erne i perioder havde over 120 arbejdere. I foråret 1939 gik det så godt, at støberiet indførte skiftehold for at følge med. På dette tidspunkt var arbejdsløsheden hos smedene og maskinarbejderne næsten helt væk. Sundsøre-Hvalpsund færgen 1927 I 1910 åbnede jernbanen mellem Års og Hvalpsund. Fra Års var der allerede jernbaneforbindelse helt til Ålborg via Nibe. Banen mellem Hvalpsund var en privatbane, men i Års var der også forbindelse til Løgstør og via Ålestrup til Hobro og Viborg. I 1914 blev der taget skridt til at forbinde Ålborg-Hvalpsundbanen med Salling. I jernbaneloven 1914 var der optaget en jernbane fra Branden (Furfærgen) til Sundsøre og videre til et ikke-nærmere fastlagt sted ved Jebjerg eller Lyby på Skive-Glyngøre-banen. Jernbanen fra Branden til Jebjerg-Lyby ville blive ca. 26 km lang, og med anlæggelsen af den ville Salling virkelige være dækket ind jernbanemæssigt. Ret hurtigt gled strækningen fra Branden til Sundsøre ud, og arbejdet koncentrerede sig om strækningen Sundsøre- Jebjerg/Lyby. I den næste - og sidste - store jernbanelov fra 1918 blev der plads til en tilladelse til anlæggelse af en jernbanefærge mellem Hvalpsund og Sundsøre. Staten 140

11 Sundsøre-Hvalpsund-færgen på vej over fjorden ca skulle stå for anlæg og drift, men kommunerne og amter skulle betale en fjerdedel af anlægsudgifterne. Efter Første Verdenskrig tog bilerne og rutebilerne forholdsvis hurtigt livet af jernbanen i Salling, men færgeruten blev ikke opgivet. I en ny lov i 1925 fik trafikministeren mulighed for at give en eneretsbevilling med et statstilskud på 50% af anlægsudgifterne. Bevillingen blev givet til Ålborg-Hvalpsund-banen, der fik bygget en jernbanefærge til overfarten. Den 25. maj 1927 sejlede motorfærgen Hvalpsund sin første tur mellem Salling og Himmerland. I Sundsøre blev der bygget en meget beskeden banegård med et enkelt spor og et pakhus, så godsvogne kunne betjenes. Vognene blev rangeret med et elektrisk drevet spil. I de første år - indtil sejlede færgen årligt ca. 750 godsvogne til Sundsøre. Efter Anden Verdenskrig tog lastbilerne over, og til sidst var overførslen af godsvogne svundet ind til ingenting. Ålborg-Hvalpsund-banen blev nedlagt den 31. marts 1969, og derefter blev færgedriften overtaget af Sundsøre og Farsø kommuner. Hvalpsund med jernbaneskinnerne på dækket fik et langt liv på overfarten. Den blev først udskiftet i 1980 erne. Skive Sygehus udvides Fra 1895 til 1923 blev Skive Sygehus ledet af overlægen - der var kun den samme - Carl Rosing Hansen. Han var den første overlæge ved sygehuset, der ikke havde privat praksis ved siden af arbejdet som overlæge. I sine sidste år som overlæge oplevede Rosing Hansen flere udvidelser af sygehuset. 141

12 I 1926 fik Skive Sygehus to nye Røde Kors ambulancer. Her holder den ene af dem foran den nye sygehusbygning. På trinnet sidder Viggo, søn af overlæge Skat Baastrup, og ved siden af står sygehusets mangeårige ambulancefører Marinus Nielsen. Foto: Kathrine Mortensen. I opførtes epidemibygningen ved Kompagnigade (som stadig findes), og i blev bl.a. syd- og østfløjen bygget sammen med det markante hjørnetårn, som prægede sygehuset udseende mod Resenvej. I 1923 døde Rosing Hansen, og sygehusbestyrelsen vedtog at dele hans stilling i to stillinger. Overlæge Aage Nielsen blev ansat som leder af kirurgisk afdeling og overlæge Skat Baastrup af medicinsk afdeling. Opdelingen betød en eksplosion i antallet af patienter! Da de to overlæger tiltrådte den 1. februar 1923, var der 116 patienter på sygehuset, allerede et par måneder efter lå der ca. 200 på sygehuset! By- og amtsrådene måtte acceptere en stor udvidelse af sygehuset. Øst- og vestfløjen blev bygget sammen og vestfløjen forlænget mod nord. Bygningerne er stadig i brug. Ved udvidelsen blev der plads til knap 200 patienter på sygehuset - og et personale på 89, som for en stor del boede på sygehuset. Skive Brandstation 1929 Indtil 1907 bestod brandvæsenet i Skive af et brandkorps, der blev udskrevet blandt byens mandlige indbyggere. Alle mænd mellem 20 og 50 var pligtige til at gøre tjeneste, bortset fra politiet og de kommunale embedsmænd. Udtagelsen til korpset foregik 142

13 Skive Brandskorps foran den nye brandstation ved korpsets 25 års jubilæum i Fra venstre ses O. Chr. Kliem, N.P. Nielsen, N. Thuesen, Th. Ørum, Tage Schøning, kleinsmed Neumann, Paaske Petersen, Jens Peter Nielsen, F. Kloch, Chr. Chistensen, C.M. Christiansen, E. Knudsen, Carl Halse og Berhard Jensen. Foto: C. Hadrup. på en session. Ordningen var ikke særlig effektiv, og udstyret var heller ikke noget at råbe hurra for. I 1907 blev der oprettet et kommunalt brandvæsen, bestående af en brandinspektør, en vicebrandinspektør, to assistenter og ti brandsvende. Omtrent samtidig fik Skive et vandværk, og der blev opstillet brandstandere i gaderne. I 1910 fik brandvæsenet en stige på 143

14 hjul, så man slap for at bære de tunge stiger rundt i byen. I 1920 fik man en motorsprøjte, som der skulle otte mand til at trække. Den var beregnet til brug i de højstliggende dele af Skive, hvor vandtrykket ikke var så højt. I den øvrige del af byen var trykket i vandledningerne så højt, at man kunne nøjes med at koble slangerne på brandstanderne. Men udbrød der brand i Brårup eller på Havnen, kunne brandvæsenet ikke gøre ret meget. I 1929 tog brandvæsenet en ny brandstation i Møllegade i brug. Den afløste brandhuset i ved siden af, der var blevet alt for lille. Den nye brandstation blev bygget så stor, at den kunne rumme tre brandbiler, men så mange fik man først efter Anden Verdenskrig! Ud til gården blev der bygget et tårn, der blev brugt til brandøvelse og til tørring af slangerne. På etagerne ovenover blev der indrettet fire lejligheder til brandsvende. Det betød, at brandvæsenet om natten kunne rykke ud med 5 minutters varsel - om dagen tog det længere tid, fordi de fleste brandmænd var på arbejde. I 1930 fik brandvæsenet den første brandbil, i 1936 den anden. Samtidig blev der indgået aftale med kommunerne i Salling og Fjends m.m. om, at brandvæsenet i Skive skulle rykke ud til assistance af de lokale brandværn i sognekommunerne. Det betød, at antallet af udrykninger steg fra nogle få til over 100 om året. Skive Gasværk på Skive havn 1934 Skives vækst i 1920 erne skabte problemer for Skive Gasværk i Brårupgade med at producere gas nok. Interessen i byrådet samlede sig hurtigt om to forslag: En udvidelse i Brårupgade eller en flytning til nordmolen på Skive nordhavn. Byrådet besluttede sig for det sidste forslag. Det var kr. dyrere end udvidelsen i Brårup, men der var store besparelser ved at kunne losse kul direkte fra skibene ind i gasværket, og der var mulighed for senere udvidelser. Det spillede også ind, at en del af jordarbejdet kunne udføres som beskæftigelsesarbejde for arbejdsmænd. Flytningen af gasværket var især en socialdemokratisk mærkesag, og borgmester Valdemar Johansen kaldte modstanderne for kværulanter. Kværulanterne kom fra Højskolen, der ville få gasværket lige uden for døren, fra sanatoriet, naturfredningsforeningen og turistforeningen. I byrådet kom modstanden fra de radikale, der dog var splittet, og enegængeren Eriksen-Noer. Højskolen klagede endnu engang til fredningsmyndighederne, men uden held. I 1932 begyndte de arbejdsløse at opfylde ca. 1 hektar ved nordmolen, og i marts 1933 vedtog byrådets store flertal at bygge gasværket. Den 24. oktober 1934 begyndte gasværket at levere gas til byen, og en måned senere blev det indviet. Selv Skive Venstreblad, der havde kæmpet mod gasværket, var imponeret: Med rene og fornuftige linier er bygningerne, skønt det er en fabrik, blevet en pryd for øjet, og med hundreder af praktiske indretninger er det indre blevet idealet af en arbejdsplads. Alt, hvad der er i menneskers magt, er blevet gjort for, at opførelsen af dette værk ikke skulle gribe alt for forstyrrende ind i stedets skønhed. Mændene bag denne pryd for øjet var arkitektfirmaet Erik V. Lind og Tage Hansen, Skive. 144

15 Skive Gasværk (til venstre) og Skive Kulkompagnis kulgård på Skive Nordhavn ca De gamles Hjem i Skive 1926 I 1925 vedtog Skive Byråd at bygge et nyt, stort alderdomshjem til afløsning af hjemmet på Kielgastvej 1, som tiden var løbet fra. Hjemmet blev indviet den 1. juli Det nye alderdomshjem var meget moderne. I kælderen var der et stort køkken, store spisekamre, elektrisk elevator til alle etager, vaskeri, tørreri og rullestue. I stueetagen og førstesalen var der lyse værelser med gardiner, lysekroner og centralvarme. De gamle skulle selv medbringe deres møbler, så de kunne indrette deres værelse, som de ønskede. Der var fem værelser til ægtepar og 26 til enlige. Beboerne fik maden bragt op på værelserne, men der var på hver etage et lille køkken med gasblus, så de kunne varme kaffe, hvis de fik lyst til en kaffetår. I sydenden var der på hver etage lyse opholdsstuer med kurvemøbler, hvor de gamle kunne sidde og nyde den storslåede udsigt, mens de snakkede med hinanden. På førstesalen var der en stor samlingsstue til større selskaber o.l. Det fine alderdomshjem var tegnet af konstruktør P. Thomsen, der også havde tegnet husvildeboligen på hjørnet af Ringsgade og Møllegade. Prisen for herligheden var kr. De gamles Hjem havde plads til 36 beboere, og ved indvielsen var der indtegnet 25. Allerede i 1929 var det nødvendigt at opføre en stor tilbygning. En ændring af alder- 145

16 De gamles Hjem i Ringsgade ca I forgrunden ses det lille Børnenes Paradis ved Møllegade. domsunderstøttelsesloven i 1927 medførte, at flere gamle søgte plads på hjemmet, men det vigtigste var nok, som borgmester Valdemar Johansen fremhævede ved indvielsen af tilbygningen i juli 1929, at der er sket den forandring fra før 1925, at de gamle er glade for at være her. Med tilbygningen fik De gamle Hjem en ny samlingssal med anretterværelse, 9 nye værelser og tre værelser i den gamle samlingsstue, samt en stor forbedring af køkkenog vaskefaciliteterne i kælderen. Hjemmet havde nu 42 værelser med plads til gamle. De gamles Hjem i Hald 1928 I 1920 erne begyndte landkommunerne at nedlægge de gamle fattiggårde og fattighuse. Mange steder fungerede de som ældreboliger af så ringe kvalitet, at selv ikke et besparelsesivrigt sogneråd længere ville være dem bekendt. I stedet for fattiggården begyndte man at bygge De gamles Hjem. Fra Fattiggård til De gamles Hjem - navnene er et godt udtryk for holdningsændringen. Når den kom netop nu, skyldtes det bl.a., at den gamle forsorgsmåde, hvor de gamle, der havde en gård, kom på aftægt hos den nye ejer (oftest en søn eller datter) som en del af gårdens købesum, nu var på vej ud. I 1927 vedtog sognerådet i Ørslevkloster kommune at undersøge mulighederne for 146

17 Hald Alderdomshjem er næsten færdigt i oprettelse af et alderdomshjem. Det var en stor investering for en lille kommune, og derfor vedtog man at afholde to borgermøder, et i Hald og et i Bøstrup Forsamlingshus. Det var almindelig praksis at spørge kommunens beboere, før sognerådet satte byggerier i denne størrelsesorden i gang. Sognerådet ville være sikre på vælgernes opbakning! Den fik man i dette tilfælde. Stemningen var absolut for byggeriet, fortæller aviserne, og beboerne opfordrede stærkt sognerådet til at bygge nu. Sognerådet købte en grund på tre skæpper land af gårdejer Niels Mortensen, Hald, for kr. Grunden lå mellem Ørslevkloster Kirke og Hald. I november 1927 fremlagde arkitekt Gaardbo, Viborg, tegninger til alderdomshjemmet med plads til ca. 10 gamle. Sognerådet godkendte tegningerne og søgte amtsrådet om tilladelse til byggeriet og til at optage de fornødne lån. Amtsrådet var kontrolinstans for de små sognekommuner og skulle godkende alle større beslutninger i sognerådene. Tilladelsen blev givet, og sognerådet fik lov til at optage et lån på kr. til byggeriet. I august 1928 var alderdomshjemmet næsten færdigt, og sognerådet vedtog at ansætte bestyreren af Kisum Fattiggård, Niels Peter Andersen, som bestyrer på alderdomshjemmet. Den 1. oktober 1928 var hjemmet færdigt, og de første 5 beboere flyttede ind. Ved en lille sammenkomst på hjemmet afregnede sognerådet med arkitekten og håndværkerne. Ved samme lejlighed konstaterede sognerådet, at herligheden havde kostet kr., men så var der også indlagt centralvarme, vand og elektricitet! 147

18 Hald Alderdomshjem blev det første i Fjends, men Højslev-Dommerby-Lundø kommune var næsten lige så hurtige: I 1930 stod alderdomshjemmet i Højslev Stationsby færdigt. Skive bliver en rød by Byrådsperioden fra 1925 til 1929 er den mest dramatiske i Skives historie. Ved borgmestervalget i 1925 var byrådet delt i to lige store grupper. Socialdemokraterne havde 8 af byrådets 17 pladser. Deres kandidat var den tidligere borgmester Hjalmar Kjems, men ham ville (det radikale) Venstre ikke støtte. De valgte i stedet at stemme på den siddende borgmester, den konservative grosserer Michael Nielsen. Tilsammen havde de to partier også 8 stemmer. Den afgørende stemme havde Indre Missions enlige byrådsmedlem, men han ønskede ikke at stemme ved borgmestervalget. Efter flere afstemninger kom byrådet i den meget usædvanlige situation, at man måtte trække lod om borgmesterposten. Borgmester Michael Nielsen blev den heldige vinder. I 1926 kom det til et dramatisk opgør om ledelsen af P. Sabroes Børnehjem, som endte med, at Hjalmar Kjems trak sig ud af byrådet (se s. 120). Året efter var det borgmesterens tur til at trække sig ud af politik. Officielt p.g.a. sin store grossistvirksomhed, men i virkeligheden skyldtes hans afgang en hård strid blandt de konservative byrådsmedlemmer. Michael Nielsen var i begyndelsen af 1920 erne Skives største skatteyder, men han var som mange andre ramt af den økonomiske tilbagegang. Han havde måttet tage store lån i Skive Bank for at klare sine forpligtelser, og han havde givet kaution for store lån for venner og forretningsforbindelser. I 1925 havde han endog fået afskrevet en del af sin gæld til Skive Bank. Disse forhold var kommet hans partifælle i byrådet, branddirektør Eriksen-Noer, for øre, og han skrev i vinteren 1927 et læserbrev om borgmesterens privatøkonomiske forhold til partiavisen, Skive Avis. Læserbrevet blev ikke trykt, for Michael Nielsen valgte at trække sig tilbage som borgmester. Nu var vejen banet for endnu et ejendommeligt borgmestervalg. De konservative ønskede ikke at stille med en kandidat, og socialdemokraterne ville heller ikke efter erfaringerne i Resultatet blev, at det radikale byrådsmedlem, redaktør Carl Hansen, Skive Folkeblad, blev valgt som borgmester med tre stemmer, mens 14 undlod at stemme. Carl Hansen mente selv, at han blev borgmester, nærmest fordi ingen andre ville det. Carl Hansens vigtigste opgave som borgmester blev nok rekonstruktionen af Skive Bank i vinteren I forbindelse med opgøret med Skive Banks mænd om ansvaret for bankens krak, kom det frem, hvordan Michael Nielsen blev væltet som borgmester og hvor dyb, splittelsen hos de konservative var. Ved byrådsvalget i 1929 opstillede Eriksen-Noer sin egen liste, mens de konservative måtte stille med en næsten helt ny liste. Den konservative splittelse gav let spil for socialdemokraterne, der med ny leder, direktør Valdemar Johansen, Gammelgårds Dampmølle, i spidsen, kunne sætte sig på flertallet i byrådet. 148

19 Skive Byråd m.fl. fotograferet ved Skives 600 års købstadsjubilæum den 15. august Fra venstre står i første række overportør C. Christensen, direktør V. Johansen (borgmester ), sagfører A. Hastrup, overlærer K. Pedersen, blikkenslager J.M. Sørensen, fabrikant Bodil Jensen, købmand Andr. Andersen, grosserer Michael Nielsen (borgmester ), fisker Niels Thomasen, faktor Frede Holm, branddirektør Eriksen-Noer, lærer Niels P. Bjerregaard og redaktør Carl Hansen (borgmester ). I anden række fra venstre står slagteriarbejder Chr. Andersen, snedker Søren Nørlem, kommunebogholder R. Kroer, bogholder Jens Mellerup og tømrer Jens Christensen. På trappen står arrestforvarer P.P. Markussen, journalist H.P. Kristensen, Skive Avis, og redaktør N. Chr. Christensen, Skive Venstreblad. Foto: C. Hadrup. 149

20 Radioen I begyndelsen af 1920 erne eksperimenterede mange teknisk interesserede med at bygge deres egen radiomodtager. Elinstallatør Harald Espersen byggede sin første radio i 1922, og blev i de følgende år en af de store radiofabrikanter i Jylland. Statsradiofonien begyndte sine udsendelser i 1925, og kort i tid efter startede Harald Espersen sin radiofabrikation. Allerede i begyndelsen af 1927 beskæftigede han 7 mand med at producere den af ham selv konstruerede Magnofone. Radioen blev solgt i Jylland og på Fyn ved hjælp af omrejsende repræsentanter. Til at begynde med var der ikke så mange radioudsendelser, og Harald Espersen tilbød som en service til sine kunder, at de kunne ringe til ham, hvis de skulle have gæster. Han lagde så en plade på grammofonen, riggede et mikrofonanlæg til ved hjælp af mikrofonen og sendte så musikken ud til kunderne. Imens udsendelsen stod på, skulle alle i Espersens hjem forholde sig fuldstændig i ro. Engang kom en gæst under en udsendelse til at spørge: Hvor i alverden er tissepotten!? Det syntes radiolytteren i den anden ende, bankdirektør L.P. Werner, Salling Bank, absolut ikke var morsomt. Radioproduktionen ophørte o. 1930, hvor der blev lagt afgift på radioapparater. De første radioer var teknisk meget simple, og folk med teknisk snilde sluttede sig sammen i radioamatørforeninger, hvor de hjalp hinanden med at bygge radioer. Den 30. juni 1927 stiftede nogle radiointeresserede Arbejdernes Radioklub i Skive, en afdeling Arbejdernes Radioklubs første selvbyggerhold, fotograferet på Teknisk skole i Fra venstre sidder børstenbinder Peter Poulsen, mekaniker A. Sindberg, skomager Jens Sørensen, slagteriarbejder J. Petersen, støberiarbejder Aage Sørensen, elektriker Gotfred Nielsen, maler Johannes Jensen, tømrer Nielsen, en ukendt og Henning Sørensen. Stående ses læreren, elværksbestyrer Høgh Petersen, kranfører N. Thuesen og en ukendt. Foto: J.A.C. Laursen. 150

Kommunesammenlægningen - om tilblivelsen af Purhus kommune.

Kommunesammenlægningen - om tilblivelsen af Purhus kommune. Kommunesammenlægningen - om tilblivelsen af Purhus kommune. Af Einar Olsen, borgmester for Purhus kommune 1970-86. Først i 1960 erne begyndte de forskellige indenrigsministre at tale om store kommuner.

Læs mere

Johanne og Claus Clausen

Johanne og Claus Clausen Johanne og Claus Clausen 9. maj 2013 Denne historie handler om min kone Inger Clausens forældre Johanne og Claus Clausen. Johannes fødsel Johanne blev født den 30. januar 1917 i Skive. Hendes forældre

Læs mere

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE Thorsagers gårde blev udskiftet i 1793. De med sort markerede gårde blev liggende i byen, øvrige blev udflyttet. Der kan læses om gårdene i Thorsager i Folk og

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

Da Øster Hornum fik sin børnehave

Da Øster Hornum fik sin børnehave Da Øster Hornum fik sin børnehave Da Støvring Kommune blev dannet 1. april 1970, var der kun en børnehave i Støvring, nemlig Doktorvænget, som lå tæt på stationen. I såvel Suldrup som Øster Hornum var

Læs mere

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899 Nymark-familien. Stamfaderen til Nymarks-familien var Thomas Jensen, som blev født d.12.12.1844 i Testrup. Hans far var Jens Thomsen, ejede af stor gård i Testrup og Testrup Teglværk. Han var en fremskridtsmand

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

I Thisted by Formand Jan Bang Nørrevænge Thisted Tlf.: mail

I Thisted by Formand Jan Bang Nørrevænge Thisted Tlf.: mail I Thisted by Formand Jan Bang Nørrevænge 37 7700 Thisted Tlf.: 97924807 mail jan.bang@os.dk Beretning for Thisted by partiforening 2010 Det sidste år har foreningen haft mange opgaver, her tænker jeg selvfølge

Læs mere

Nyborg Jernstøberi. Af Rikke Kristensen

Nyborg Jernstøberi. Af Rikke Kristensen Nyborg Jernstøberi Af Rikke Kristensen Lidt om jernstøbningens historie I Europa er jernstøbning kendt fra midten af 1400-tallet, hvor man støder på støbejernsplader anvendt som foring i ildstederne. Senere

Læs mere

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: BYEN

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: BYEN BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: BYEN Thorsager bymidte omkring 1905, forsamlingshuet til venstre, bag det præstegården. Til højre Kr. Jacobsens gård. Thorsager hovedgade ca. 1905, købmandsgården til

Læs mere

År 1965. Slagter Aage Christensen i Als i Sydøsthimmerland fik for nu en del år siden fat i en gammel sønderslået violin på en bondegård i Hedegårde

År 1965. Slagter Aage Christensen i Als i Sydøsthimmerland fik for nu en del år siden fat i en gammel sønderslået violin på en bondegård i Hedegårde År 1965. Slagter Aage Christensen i Als i Sydøsthimmerland fik for nu en del år siden fat i en gammel sønderslået violin på en bondegård i Hedegårde i Als nordsogn. Denne violin blev siden samlet, og viste

Læs mere

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!!

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!! Min Far blev født i København den 4. december 1912 som søn af: Direktør, fabrikant Oscar Valdemar Meyer, født 30. Maj 1866 i København og død 18. november 1930 i Charlottenlund og hustru Astrid Constance

Læs mere

Hjørnegården gennem 100 år.

Hjørnegården gennem 100 år. Hjørnegården gennem 100 år. I 1894 købte Jacob Rasmussen, husmandssøn fra Munkebo, Hjørnegården for penge tjent som kreaturhandler. Hans hustru var Gertrud Marie Andersen, gårdmandsdatter fra Martofte.

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

MØLESTEN FRA RANDERS TIL HELE VERDEN

MØLESTEN FRA RANDERS TIL HELE VERDEN Randers Amtsavis 7. Maj 2011 MØLESTEN FRA RANDERS TIL HELE VERDEN Mølestensfabrikken Engsko var en af Randers' tidlige eksportsucceser. Af Tina Knudsen Jensen, arkivar Randers Lokalhistoriske Arkiv. Ekspreskværnen

Læs mere

2takts bygning. Ca. 1911: L. P. Houmøller begynder at spekulere i 2takts dieselmotorer

2takts bygning. Ca. 1911: L. P. Houmøller begynder at spekulere i 2takts dieselmotorer 2takts bygning Tidslinje 1883: Produktionen af skibsmotorer i Frederikshavn starter med, at brødrene Jens og Lauritz Peter grundligger motorfabrikken Brdr. Houmøllers Jernstøberi i Søndergade. o Køber

Læs mere

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Spar Lolland var en af de sidste. Bølgen af bankkrak og fusioner er slut, spår fremtidsforsker. Men skulle heldet være ude, så får du her en guide til, hvordan du

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868 Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e 1946 1946 Magnus Kristensen, husmand 1967 Henning Kristensen, maskinarbejder Asta M. Kristensen 1981 Henning Kristensen (2009) Denne ejendom blev oprettet i 1946, da Magnus

Læs mere

Højre. Estrup. Højres oprettelse. Helstatspolitik mod Ejderpolitik. Konkurrence fra Venstre. faktaboks. Fakta. I regeringen fra 1849-1901

Højre. Estrup. Højres oprettelse. Helstatspolitik mod Ejderpolitik. Konkurrence fra Venstre. faktaboks. Fakta. I regeringen fra 1849-1901 Historiefaget.dk: Højre Højre Estrup Højre-sammenslutningen blev dannet i 1849 og bestod af godsejere og andre rige borgere med en konservativ grundholdning. Højrefolk prægede regeringsmagten indtil systemskiftet

Læs mere

På fredag den 24. februar fylder viceborgmester i Ikast-Brande kommune og tidligere borgmester i Brande kommune, Preben Christensen, 70 år.

På fredag den 24. februar fylder viceborgmester i Ikast-Brande kommune og tidligere borgmester i Brande kommune, Preben Christensen, 70 år. På fredag den 24. februar fylder viceborgmester i Ikast-Brande kommune og tidligere borgmester i Brande kommune, Preben Christensen, 70 år. Af Villy Guldbrand Jensen Mange borgere har i tidens løb ringet

Læs mere

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Gislingegården, som vi skal besøge, her fotograferet i 1905. På trappen står ejeren Johannes Johannesen med hustruen Karen Margrethe,

Læs mere

En købmandsfamilie i Sydvestjylland.

En købmandsfamilie i Sydvestjylland. 1 Alslev Vindmølle omkring 1915 En købmandsfamilie i Sydvestjylland. Da lærer Karl Kristiansen (1858-1941) omkring 1925 flyttede fra Sjelborg og købte vindmøllen i Alslev af bygmester Alfred Knudsen, blev

Læs mere

Hårbølle by og Stenminerne Af Olga Skov

Hårbølle by og Stenminerne Af Olga Skov Hårbølle by og Stenminerne Af Olga Skov Byen er nævnt første gang ifølge Trap i 1513-33 dengang som Harrebølle, senere fra 1536 som Haarbølle. Skolen i Hårbølle. Skolen er en gammel Rytterskole, bygget

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

FOTO 01: VESTERVEJGÅRD OG GADEKÆRET (Det hvide hus ligger der, hvor Tværvej i dag munder ud i Vestervej)

FOTO 01: VESTERVEJGÅRD OG GADEKÆRET (Det hvide hus ligger der, hvor Tværvej i dag munder ud i Vestervej) På Sporet af Glostrup Byvandring ca 3,5 km. Landsbyen Først bevæger vi os på tværs af landsbyens gamle centrum 1 Kirken Kirken var centrum i den gamle landsby. Den er bygget i 1100-tallet, men er ændret

Læs mere

STAD. Kannikegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: Stenders Forlag Eneberettiget 21803. Fotograf: Ukendt. (ubrugt) B2

STAD. Kannikegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: Stenders Forlag Eneberettiget 21803. Fotograf: Ukendt. (ubrugt) B2 GRENAA GAMLE STAD Kannikegade B2 Kannikegade ca. år 1910, nærmest ses bindingsværkshuset nr. 12 snedker Sofus Carlsens, nr. 14 er maler Oluf Carlsens, begge huse er i dag revet ned i forbindelse med reguleringen

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1879. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Turen tager jer med rundt til de steder, hvor man kan se Thomas B. Thriges Gades forløb og dens konsekvenser.

Turen tager jer med rundt til de steder, hvor man kan se Thomas B. Thriges Gades forløb og dens konsekvenser. I Thomas B. Thriges Gades hjulspor Turen tager jer med rundt til de steder, hvor man kan se Thomas B. Thriges Gades forløb og dens konsekvenser. Turen begynder ved Ruinen bag rådhuset. 1. I forbindelse

Læs mere

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen 1905 25/9 1905 (fra Svendborg) - Skrevet på Bernhards fødselsdag. - Johan har det bedre. - Detaljeret beskrivelse af Johans tilstand og hans pleje.

Læs mere

Lunden. Det rekreative område. Status: Det Grønne Bånd

Lunden. Det rekreative område. Status: Det Grønne Bånd Lunden Det rekreative område Status: Det Grønne Bånd Vraa - en grøn by Vraa er en grøn by midt i en smuk natur og midt i et aktivt landbrugsområde - og ud over serviceerhvervene var det var landbruget,

Læs mere

Historien om en håndværksvirksomhed

Historien om en håndværksvirksomhed Velkommen til historien om Solvang VVS At det blev Solvang VVS som skulle blive omdrejningspunktet i denne historie var på ingen måde planlagt, idet den ligesågodt kunne være skrevet med udgangspunkt i

Læs mere

7. Hvorfor tror du, at McDonald s har købt designermøbler til deres restauranter?

7. Hvorfor tror du, at McDonald s har købt designermøbler til deres restauranter? Afsnit 1 Smukt og grimt 1. Hvem er Arne Jacobsen? 2. Hvornår levede han? 3. Nævn nogle af de store ting, han er kendt for. 4. Hvilke små ting er han kendt for? 5. Hvad synes du om stolen Ægget? 6. Hvad

Læs mere

Østerbrogade. Udgiver: Vilhelm Hansen, Grenaa

Østerbrogade. Udgiver: Vilhelm Hansen, Grenaa Østerbrogade Amtssygehuset Østerbrogade nr. 20 fra 1901, blev bygget til afløsning af det gamle Amtssygehus som siden 1860 havde ligget på Grønland nr. 47 og blev i 1922 afløst af sygehuset på Baunehøj.

Læs mere

herning motorflyveklub

herning motorflyveklub herning Referat af ordinær generalforsamling i Herning Motorflyveklub Afholdt den 23. februar 2013 kl. 10:00 Skinderhoimvej 25, 7400 Herning. 1) VALG AF DIRIGENT Dagsorden ifølge vedtægter 1, Valg af dirigent

Læs mere

Stilladsudd.: Grundkursus 1+2 (1988) og ERFA 2 i -95

Stilladsudd.: Grundkursus 1+2 (1988) og ERFA 2 i -95 Side 9 manden Navn: Karsten Hardy Jørgensen Bopæl: Reginehøj, Århus Alder: 47 Start i branchen: 1984 Nuværende firma: Århus Stilladser Stilladsudd.: Grundkursus 1+2 (1988) og ERFA 2 i -95 StilladsInformation:

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Ib Nielsen der er sygemeldt. Der var afbud fra begge suppleanter Kristian Legaard

Læs mere

1. Trafikken før 1953

1. Trafikken før 1953 1. Trafikken før 1953 Rutebiler fra I/S Møens Omnibusser i Damsholte omkring 1925. (Postkort) Fra Møn til omverdenen Fra gammel tid kom man til og fra Møn med postforbindelser, der havde diligencelignende

Læs mere

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015.

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Valg af dirigent. Knud Borup Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at forsamlingen var rettidigt indkaldt, hvorfor den var beslutningsdygtig.

Læs mere

Nødhjælpsarbejdere i jakke og slips

Nødhjælpsarbejdere i jakke og slips Nødhjælpsarbejdere i jakke og slips Carsten Terp Beck-Nilsson 3. november 2015 kl. 6:00 0 kommentarer Share on facebook Share on twitter Share on linkedin Share on email More Sharing Services ERHVERVSSTØTTE:

Læs mere

Elektricitetsmøde i Bedsted. Den bindende tegning til "Thy Andelselektricitetsværk" påbegyndes.

Elektricitetsmøde i Bedsted. Den bindende tegning til Thy Andelselektricitetsværk påbegyndes. 18-8-1913 Thisted Amtsavis Elektricitetsmøde i Bedsted. Den bindende tegning til "Thy Andelselektricitetsværk" påbegyndes. Som det er bekendt, fremkom der for længere tid siden planer om at anlægge et

Læs mere

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950 Frysehusenes korte æra Fra gammel tid har man benyttet sig af saltning, røgning eller tørring til at konservere kød. I en periode var henkogning det helt store hit, men i tiden omkring 1950 kom ny teknologi

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Kære elever. Mange venlige hilsner Karen Marie Sørensen

Kære elever. Mange venlige hilsner Karen Marie Sørensen Mit navn er Karen Marie Sørensen, og jeg er 40 år gammel. Jeg har skænket min mand Peter Martin 8 raske børn: to sønner og seks døtre. Jeg er opvokset på landet, men efter vores bryllup besluttede Peter

Læs mere

Hårslev Brugsforening (Nabo til Hårslev Skole på Bogensevej) år: 1940

Hårslev Brugsforening (Nabo til Hårslev Skole på Bogensevej) år: 1940 Hårslev Brugsforening (Nabo til Hårslev Skole på Bogensevej) år: 1940 Gadeparti ved Hårslev Kro (Foto er taget fra P-pladsen foran kirken) Hårslevhus på Bogensevej ca. 1923-24. Edward Gitz havde en lille

Læs mere

Skoleprojektet i sin helhed Problemformulering 2011

Skoleprojektet i sin helhed Problemformulering 2011 Skoleprojektet i sin helhed Problemformulering 2011 Problemformulering: Hvilke årsager er der til, at Skt. Klemens har udviklet sig fra en lille landsby til en villaby, og hvordan kan Skt. Klemens fortsat

Læs mere

Gjerndrup Friskoles historie

Gjerndrup Friskoles historie Gjerndrup Friskoles historie For at fortælle om Gjerndrup Friskole, skal vi lidt længere tilbage i tiden. Gjerndrup Skole blev bygget i 1930, men før 1930 var der i Gjerndrup Surhave Skole, hvor de fleste

Læs mere

Kapitel 81, 1999. Vi nærmer os indvielsen:

Kapitel 81, 1999. Vi nærmer os indvielsen: Kapitel 81, 1999. Vi nærmer os indvielsen: 468 Jeg bygger på Holbæk Station. Skalamodellen af Svinninge, NVE s kolonihaver. Jannes landskaber var simpelthen pragtfulde. Hun var kunstner med liv og sjæl.

Læs mere

Et 100 års jubilæum i Solrød sogn - Solrød kirkes overgang til selveje 1910

Et 100 års jubilæum i Solrød sogn - Solrød kirkes overgang til selveje 1910 Af Bent Hartvig Petersen Den 18. februar kan Solrød sogn fejre et 100 års jubilæum for den over 800 år gamle Solrød Landsbykirke. Det er på denne dag 100 år siden, at kirken overgik til selveje og blev

Læs mere

Gammel milepæl før Rolfsted

Gammel milepæl før Rolfsted Gammel milepæl før Rolfsted 2016-1 1 Siden sidst. I år har vi haft en ny idé. Vi har vist nogle af vores gamle film på arkivet to eftermiddage i efteråret. Første gang handlede det om Anne Marie Pedersen,

Læs mere

AMTSUDSTILLINGEN 1898

AMTSUDSTILLINGEN 1898 KAJ BUCH JENSEN AMTSUDSTILLINGEN 1898 1 ALMUEBØGER 2 Bogreception Fredag den 9. oktober 2015 kl. 14.00-16.00 på Kalundborg Museum Adelgade 23, 4400 Kalundborg AMTSUDSTILLINGEN 1898 Kaj Buch Jensen, f.

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i Stoholm fjernvarmeværk.

Velkommen til generalforsamling i Stoholm fjernvarmeværk. Velkommen til generalforsamling i Stoholm fjernvarmeværk. Det første vi i den nye bestyrelsen skulle tage fat på var at få færdig gjort den låne omlægning som den gamle bestyrelse havde påbegyndt. Fordi

Læs mere

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl Referat fra HK Trafik og Jernbane Jernbanekredsens ordinære generalforsamling Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl. 16.00 Sted: Mødecenter Odense Buchwalds gade 48 5000 Odense C Dagsorden: 1. Åbning

Læs mere

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Vøgas-Lund er et besøg værd og alle er velkommen Vejrup har noget som ikke ret mange landsbyer kan byde på. En lille skov lige uden for døren, der indgår for

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Fredensborg Golf Center 25 års jubilæum

Fredensborg Golf Center 25 års jubilæum Fredensborg Golf Center 25 års jubilæum Den 12. september i år var det 25 år siden, at Fredensborg Golf Center blev åbnet. Fredensborg Golf Center bestod i realiteten af Fredensborg Golf A/S og Fredensborg

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Tivoliklubben ------------------ Side 2

Tivoliklubben ------------------ Side 2 Tivoliklubben Kystartilleriforeningens TIVOLIKLUB blev stiftet ved et møde i Tivoli den 12. juni 1925 og kan således i år fejre sit 85 års jubilæum. I den anledning udsendes dette lille festskrift til

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 3. juni 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård?

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård? Langå Købmandsgård Lidt slægtshistorie om livet i den gamle stråtækte skole, der lå på pladsen inden kirkegårdspladsen, fra tiden sidst i 1700 tallet til livet i købmandsgården med landbrug og korn og

Læs mere

Vadehavet, handlen og Vikingetidens Ribe

Vadehavet, handlen og Vikingetidens Ribe Danmarks ældste by Ved at se på de ting, som arkæologer har fundet, ved man at Ribe er Danmarks ældste by. Den markedsplads som byen er bygget op om, er fra omkring år 710. Frem til slutningen af 700-tallet

Læs mere

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O 1 Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O maj 2008 3. årgang nr. 7 Redaktion: Politihistorisk udvalg v/ Anton Jensen. Ansvarshavende, næstformand i selskabet Erik Juul Nielsen. Selskabets virksomhed.

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Referat 15. marts 2012 Bestyrelsesmøde Skamlebæk Vandværk

Referat 15. marts 2012 Bestyrelsesmøde Skamlebæk Vandværk Referat 15. marts 2012 Bestyrelsesmøde Skamlebæk Vandværk Til stede: Orla Zinck ( OZ ), Carsten Lebrecht (CL), Jeanette Møltov Jepsen (JMJ), Max Engelberth ( ME ) Dagsorden: 1. Siden sidst opfølgning på

Læs mere

Kort over Kerteminde 1859. Her kan du læse om, hvad det betyder, når man kalder Kerteminde en købstad.

Kort over Kerteminde 1859. Her kan du læse om, hvad det betyder, når man kalder Kerteminde en købstad. Blandt fiskerdrenge og tjenestepiger - Kerteminde i 1800- og 1900-tallet Kerteminde er en typisk dansk by. Ligesom de fleste andre byer ligger den ved havet og har en historie, der går tilbage til middelalderen.

Læs mere

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData Håndbog for vælgere Jens Baunsgaard SejsData 1. udgave 2012 EAN 9788789052007 ISBN-13 978-87-89052-00-7 E-mail sejsdata@hotmail.com 2 Indhold Indledning... 4 Oversigt over valgsystemet... 5 Valgkampen

Læs mere

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Tekst og affotografering N.M. Schaiffel-Nielsen En glad Erik Fogh Nielsen. Billedet er taget ved den sidste Pinseudstilling Erik Fogh Nielsen deltog i.

Læs mere

BA ØKONOMI HA(jur.) Aarhus Universitet School of Business and Social Sciences. Vintereksamen Ordinær eksamen

BA ØKONOMI HA(jur.) Aarhus Universitet School of Business and Social Sciences. Vintereksamen Ordinær eksamen BA ØKONOMI HA(jur.) Vintereksamen 2014-2015 Ordinær eksamen Skriftlig prøve i: 4621010065 Selskabsret Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Alle Vennerne Mads, Niels, Ole og Peter havde i 2009 stiftet anpartsselskabet

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Kvinderne ud på arbejdsmarkedet. De store epidemier. Starten på det hele. Terrordrab på to overlæger. Første sygehus med talegenkendelse

Kvinderne ud på arbejdsmarkedet. De store epidemier. Starten på det hele. Terrordrab på to overlæger. Første sygehus med talegenkendelse Starten på det hele De store epidemier Terrordrab på to overlæger Kvinderne ud på arbejdsmarkedet Første sygehus med talegenkendelse VEJLE SYGEHUS FEJRER 125 ÅRS JUBILÆUM Jubilæet bliver markeret med denne

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Mødedeltagere Repræsentanter fra følgende adresser: Almindingen 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 26, 30 Ikke fremmødt eller afbud: Almindingen

Læs mere

Rovfisken. Jack Jönsson. Galskaben er som tyngdekraften. Det eneste der kræves. Er et lille skub. - Jokeren i filmen: The Dark Knight.

Rovfisken. Jack Jönsson. Galskaben er som tyngdekraften. Det eneste der kræves. Er et lille skub. - Jokeren i filmen: The Dark Knight. . Rovfisken Jack Jönsson Galskaben er som tyngdekraften. Det eneste der kræves. Er et lille skub. - Jokeren i filmen: The Dark Knight. 1 Er du nu sikker på at du kan klare det, sagde hans mor med bekymret

Læs mere

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Hip, hip,hip Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far.. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Notater: 2 11 For 3 år siden kom far på sygehus med

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Tinghallen A/S CVR-nr Tingvej Viborg. Selskabets navn, hjemsted og formål.

V E D T Æ G T E R. for. Tinghallen A/S CVR-nr Tingvej Viborg. Selskabets navn, hjemsted og formål. V E D T Æ G T E R for Tinghallen A/S CVR-nr. 40774718 Tingvej 3 8800 Viborg Selskabets navn, hjemsted og formål. 1. Selskabets navn er Tinghallen A/S, Viborg. Selskabets hjemsted er Viborg Kommune. Selskabets

Læs mere

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Dig og Demokratiet ét emne to museer Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Tilbud til alle sprogskoler Københavns Bymuseum og Arbejdermuseet

Læs mere

Sådan boede man i gamle dage

Sådan boede man i gamle dage Sådan boede man i gamle dage Langt de fleste gamle fotografier er enten taget i et fotoatelier eller i fri luft og viser følgelig mest personer eller bygninger og arbejdsprocesser i det fri. Sjældnere

Læs mere

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten Små selskaber vil have lempet revisionspligten Resume Denne undersøgelse viser, at selvstændige i halvdelen af de små og mellemstore virksomheder mener,

Læs mere

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009 Generalforsamling indkaldelse og referat 2009 Højby Vandværk 5260 Odense S. www.hojbyvand.dk sc@hojbyvand.dk Generalforsamling i Højby Vandværk AmbA den 18. marts 2009 kl. 19.30 i Højby Forsamlingshus

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

LO Rebild holdt storstilet 1. maj i Terndrup

LO Rebild holdt storstilet 1. maj i Terndrup LO Rebild holdt storstilet 1. maj i Terndrup Terndrupcentrets torv var næsten ikke stort nok, så mange var mødt frem, da formanden for LO Rebild, Allan Busk, bød velkommen til de mange fremmødte. Men der

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA Revideret d. 27. marts 2012 Stiftet den 09.12.2006 Navn og hjemsted: 1. Foreningens navn er Bramming Kosmorama med hjemsted i Esbjerg Kommune. Foreningens adresse

Læs mere

Bliv afhængig af kritik

Bliv afhængig af kritik Bliv afhængig af kritik - feedback er et forslag og ikke sandheden Kritik er for mange negativt ladet, og vi gør gerne rigtig meget for at undgå at være modtager af den. Måske handler det mere om den betydning,

Læs mere

VENTETID PÅ HÅNDVÆRKERE

VENTETID PÅ HÅNDVÆRKERE VENTETID PÅ HÅNDVÆRKERE Igennem den seneste tid har kunderne måttet vente længe på at få en håndværker. Ventetiderne har her over i sommeren 2007 stadig været lange men tendensen er ved at vende, og i

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Lidt om Bjergby Lokalforening.

Lidt om Bjergby Lokalforening. Lidt om Bjergby Lokalforening. Billeder og tekst af Erik Skjoldager Pr. 1. maj 1962 blev jeg ansat som foderstofuddeler i Bjergby Lokal-forening og Hovbak Gødningsforetning, der indtil da havde været en

Læs mere

"Lindevang" Bolteskovvej 4, 5750 Ringe. "Lindevang"

Lindevang Bolteskovvej 4, 5750 Ringe. Lindevang Bolteskovvej 4, 5750 Ringe - Slægtsgården Lindevang er beliggende på Bolteskovvej 4 - en hyggelig snoet vej i Gestelev. - Lindevangs beboere kan føres helt tilbage til 1764. Det var Rasmus Knudsen og Ingeborg

Læs mere

Velkommen til en ny forening. Louise Høst - Slagkraft i Folketinget. Urafstemning. Nyhedsbrev, december 2006

Velkommen til en ny forening. Louise Høst - Slagkraft i Folketinget. Urafstemning. Nyhedsbrev, december 2006 Velkommen til en ny forening På en stiftende generalforsamling den 2. november blev foreningerne Gug-Visse og Gistrup-Nøvling slået sammen til den nye partiforening Socialdemokraterne Gug- Gistrup. Du

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 1: Langsigtede udviklingstræk fra industri til service og fra land til by Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konferencen Industrien til

Læs mere