Den ublodige revolution. Leif E. Jensen 2004

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den ublodige revolution. Leif E. Jensen 2004"

Transkript

1 Den ublodige revolution Leif E. Jensen 2004

2 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 2 AFGRÆNSNING 2 KRIGEN I AFGHANISTAN 3 FØRST FALDT DEN YDRE RING 4 POLENS TRÆNGSELSÅR 6 DEN POLSKE KRISE 8 DØDSKYSSET I BERLIN 11 DELKONKLUSION 12 - OG SÅ FALDT DEN INDRE RING 13 GORBATJOVS ÆRA 13 KUPFORSØGET I AUGUST 15 KONKLUSION 16 TIDEN DER FULGTE 16 LITTERATURFORTEGNELSE 17 BILAG 17

3 2 Indledning Lørdag d. 8. december 1991 kl var det slut. Sovjetunionen var med nogle få underskrifter på et dokument ophørt med at eksistere. USSR som et internationalt retssubjekt og geopolitisk realitet ophører med at eksistere, hedder det i første linie af dokumentet. I stedet var en række nye, uafhængige republikker opstået eller genopstået. Bortset fra de tre baltiske stater, der havde ønsket helt at kappe båndene til den tidligere så almægtige supermagt, kom alle de tidligere sovjetrepublikker efterhånden med i den nyskabelse, der også var indeholdt i dokumentet, Sammenslutningen af Uafhængige Stater, SNG. Så udramatisk, så pludselig, så overraskende og så fredsommeligt var Sovjetunionen nu blevet til Rusland - samt en lang række større og mindre stater, som mange i Vesten kun havde et perifert kendskab til. Ud over den russiske præsident, Boris Jeltsin, og hans viceministerpræsident, Gennadij Burbulis, var der blandt underskriverne den hviderussiske leder, Stanislav Sjusjkevitj, den ukrainske leder, Leonid Kravtjuk samt de to sidstnævntes ministerpræsidenter. 1 Den opmærksomme læser vil nok savne et enkelt navn blandt underskriverne Sovjetunionens præsident og enehersker, Mikhail Gorbatjov, der ikke var inviteret med. Han var med underskrivelsen en præsident uden land og som sådan stort set uden politisk indflydelse. Alligevel havde han spillet en ikke uvæsentlig rolle i den proces, der førte til opløsningen af det sovjetiske imperium. Hvordan kunne en så mægtig militærmagt, der herskede over verdens største landområde, og hvis indflydelse og magt strakte sig dybt ind i Central- og Vesteuropa, med nogle få pennestrøg opgive sin videre eksistens? Den store kommunistiske supermagt, som mange hadede og endnu flere frygtede var pludselig ikke mere, og Europas politiske landkort skulle endnu engang revideres. Men var alt nu gået så smertefrit, som det antydes i indledningen, eller havde der forud for underskrivelsen været en lang og til tider smertefuld proces før der lørdag d. 8. december 1991 blev sat det endelige punktum? Afgrænsning Man kan ikke tale om Sovjetunionens magtgrundlag uden samtidig at forholde sig til den værdi de enkelte Warszawa-pagt lande havde for landets sikkerhed, økonomi og for landets militærstrategiske og politiske styrke i verden i almindelighed - og i Europa i særdeleshed. 1 Den dag Sovjet blev begravet. Per Dalgård i Politiken d og Da Sovjet strøg flaget, Week-end Avisen,

4 3 Denne den ydre ring 2 blev med ophøret af 2. verdenskrig af afgørende betydning for Sovjetunionens politiske rolle i Europa. Visse begivenheder i nogle af Warszawa-pagt landene op til 1980 erne vil blive ganske kort omtalt, da der allerede tidligt var tendenser til en splittelse i den kommunistiske verden. Andre lande som Albanien, Rumænien og Bulgarien vil ikke blive omtalt, da deres rolle i det videre forløb ikke skønnes at have spillet en væsentlig rolle. Amerikanske præsidenter som Carter, Reagan og Clinton var ganske vist aktive på den storpolitiske scene, men som spillere i forholdet til Sovjetunionens kollaps var de ikke af afgørende betydning. Af eksterne begivenheder i 80 erne spillede udviklingen i bl.a. Polen og DDR en central rolle i det, der senere skulle føre til kommunismens sammenbrud i de kommunistiske lande i Europa og i Sovjetunionen. De øvrige lande i Warszawa-pagten 3 var ikke i samme omfang aktører i dette drama, og deres indflydelse på de efterfølgende, dramatiske begivenheder vil derfor ikke blive behandlet. Andre faktorer, der også spillede en væsentlig rolle teknologiens og mediernes grænseoverskridende angreb på de lukkede samfund bag jerntæppet skal ikke forklejnes, men vil i øvrigt ikke blive omtalt yderligere. Men først skal vi starte med en konflikt i et helt andet af Sovjetunionens nabolande. Krigen i Afghanistan Den 27. december Den Røde Hær 4 med omkring mand rykker ind i Afghanistan for at yde såkaldt broderlig hjælp til et kommunistisk styre, der blot et år forinden ved en blodig revolution har erobret magten i dette fattige land i hjertet af Asien. Sædvanen tro medbringer man selv en ny præsident, Babrak Kamal, som marionet. Han skulle legitimere den broderlige hjælp. Men hvad med befolkningen? De havde, skulle det vise sig, sat en hel anden dagsorden, hvilket en mere historisk bevidst sovjetisk leder burde have kunnet forudse. Men magtens arrogance skeler ikke til historien. Den 15. august 1988 påbegyndtes tilbagetrækningen af de sovjetiske tropper fra Afghanistan. En næsten 24 km lang kolonne af kampvogne kørte mod grænsen til Sovjetunionen, og endelig i februar 1989 forlod den sidste sovjetiske soldat, general Gromov 5, Afghanistan. Men allerede dagen efter tilbagetrækningens påbegyndelse, fløj en del nu civilklædte soldater tilbage til Kabul. Nu uofficielt og som militære rådgivere for den kommunistiske præsident Najibullah. 2 se bilag 3 se bilag 4 se bilag 5 KOLSTØ, Pål. Kjempen vakler, side 202. Universitetsforlaget 1990

5 4 Virkningerne af de næsten ni års krigsførelse i Afghanistan skulle vise sig at være både økonomisk, politisk og moralsk destruktivt for det sovjetiske samfund og dets ledelse. Den i forvejen svage økonomi kunne vanskeligt bære de store militærudgifter. På det politiske område var Sovjetunionens stilling i den tredje verden specielt i de muslimske lande stærkt svækket. En lang række af de såkaldte mujaheddiner ( hellige krigere) valfartede til Afghanistan for med amerikansk bistand at bekæmpe de vantro. Af andre udenrigspolitiske følger var naturligvis forholdet til den anden supermagt, USA, der startede en oprustningsspiral under Carter og fortsattes under Reagan. Selv i et så stærkt kontrolleret land som Sovjetunionen kunne man ikke i det lange løb skjule de katastrofale følger af krigen. Flere og flere soldater vendte hjem i kister eller på krykker. De store tabstal omkring dræbte og ca hårdt sårede 6 kunne ikke i længden holdes hemmelige, og mange sovjetiske kvinder mødre og hustruer til de værnepligtige agiterede snart åbenlyst mod krigen. At en væsentlig del af de værnepligtige, der blev sendt til Afghanistan, stammede fra samfundets laveste, sociale lag, gjorde ikke forbitrelsen mindre. 7 Sovjetunionen havde i sandhed mødt sit Vietnam med alle de problemer en tilbagevenden til et civilt liv medførte for de hjemvendte veteraner reintegrering i samfundet, hvor der var en stærk anti-krigsstemning og en modtagelse, der ikke var krigsheltens men nærmere den udstødtes. Den Røde Hær, der siden de store sejre under 2. verdenskrig, havde været Sovjetunionens stolthed, havde lidt et forsmædeligt nederlag til en såre primitiv fjende et nederlag, der ikke blot var militært, men i høj grad også moralsk. Først faldt den ydre ring Med udgangen af 2. verdenskrig var Sovjetunionen kommet på toppen af magtpyramiden i Europa. Den Røde Hærs sejre i slaget ved Stalingrad, befrielsen af Leningrad efter næsten 900 dages belejring, og endelig - som kronen på værket indtagelsen af nazisternes hovedstad Berlin, aftvang respekt blandt de allierede. Lande i Øst- og Centraleuropa var blevet befriede af de sejrrige sovjetiske styrker, og helt frem til Rügen stod nu den største hær i Europa. I tiden fra var store landområder fra Finland i nord til Bulgarien i syd kommet under Moskvas herredømme. Næsten 91 mill. mennesker var i løbet af et ganske kort åremål kommet ind under Sovjetunionens interessesfære, og Stalin havde fået den 6 KOLSTØ, side 51 7 KOLSTØ, side 31

6 5 bufferzone mod vest, som zaren havde drømt om. 8 Vestmagterne stod nu over for et fait accompli, en geopolitisk virkelighed, som man måtte forholde sig til, og den skjulte krig kunne tage sin begyndelse. De såkaldte folkedemokratier 9, der blev en del af Sovjetunionens magtbasis, havde ganske vist fået mere eller mere påtvunget kommunistiske regimer, men trods en overvældende militær magt, og trods de enkelte landes brutale undertrykkelse af egne borgere i form at et allesteds nærværende sikkerheds- og overvågningsapparat 10, var der gennem alle årene tendenser til uro, demonstrationer, oprør og direkte revolution mod landenes et-parti systemer og mod Sovjetunionen. Utilfredsheden med det bestående system gav allerede i 1953 anledning til det første opgør med styret i Moskva. Østberlin blev d. 16. juni ramt af en arbejderstrejke, og de efterfølgende uroligheder bredte sig til byer som Magdeburg og Brandenburg. Urolighederne blev bekæmpet af de russiske besættelsesstyrker. 11 I sig selv et moralsk nederlag for en socialistisk besættelsesmagt at måtte bekæmpe arbejdere med våbenmagt. Men det skulle blive meget værre. Efter den 20. partikongres i Moskva i 1956, hvor lederen af kommunistpartiet, Nikita Krustjov, i en hemmelig tale gjorde op med Stalins forbrydelser mod partimedlemmer, udbrød der uro i Poznan i Polen, hvor arbejdere blev beskudt af politi og militær. Uroen udviklede sig til et åbent oprør, hvorunder rådhuset, politiets hovedkvarter, fængslet og radioen blev erobret af arbejderne. 12 Den øgede ytringsfrihed, der blev en midlertidig følge af den 20. partikongres, medførte i Ungarn angreb på regeringen, krav om frie valg, afskaffelse af et-parti systemet, strejkeret og økonomiske forbedringer. 13 Som det vil være de fleste bekendt udviklede situationen sig til et åbent oprør mod kommunistpartiet og mod Sovjetunionen. En sådan udfordring kunne Moskva ikke sidde overhørig, og oprøret blev kvalt med tilkaldte sovjetiske soldater. Den politiske leder, Imre Nagy, og den militære leder, Pal Maleter, blev begge henrettede, og roen blev genoprettet. Store flygtningestrømme kom til de frie lande i Vesten, hvor de blev modtaget med begejstring og sympati. Men ud over sympatien, var der ingen hjælp at hente hverken politisk eller militært. Det er i øvrigt her vi første gang stifter bekendtskab med den senere KGB-chef og senere partileder i Sovjetunionen, Andropov, der i 1956 var ambassadør i Budapest. 8 ESPERSEN, Mogens. Østersøen balance og sikkerhed, side 42 Forsvarskommandoen se bilag 10 se bilag 11 NØRRETRANDERS, Bjarne. Østeuropa under Moskvas herredømme side 122. Forlaget Fremad NØRRETRANDERS, side NØRRETRANDERS, side 148

7 6 Den sidste invasion i et af Sovjetunionens nabolande når vi ser bort fra Afghanistan fandt sted i Tjekkoslovakiet i Stigende utilfredshed med den økonomiske politik og afhængighed af Sovjetunionen førte i 60 erne til liberalisering i samfundet. I 1968 kom reformpolitikeren Alexander Dubcek til magten som partichef, og sammen med general Svoboda, der blev præsident, indførte han bl.a. pressefrihed. Samtidig proklamerede Dubcek det senere så velkendte slogan socialisme med et menneskeligt ansigt. Det blev for meget for Sovjetunionen, der i august samme år invaderede landet sammen med andre Warszawa-pagt lande som Polen, DDR, Bulgarien og Ungarn. Dog ikke Rumænien, hvor Nicolae Ceausescu i 60 erne havde drejet kursen væk fra den tætte binding til Comecon 14 og Warszawa-pagten. Samtidig med at han førte en hård kurs mod sine egne borgere, forsøgte han en tilnærmelse til Vesten, hvilket naturligvis blev vel modtaget men sandhedens time kom også til Ceausescu. Endnu et oprør var slået ned. Tjekkerne indordnede sig. Som et efterspil til opstanden i Tjekkoslovakiet fik Breznev i Warszawa vedtaget en doktrin, Breznev doktrinen 15, der skulle hindre fremtidige oprørstendenser. Sådan havde tingene gennem årene udviklet sig i de såkaldte folkedemokratier, da der opstod en krise i Polen igen, skulle man vel tilføje. Polens trængselsår Op gennem årene efter 2. verdenskrig har der i Polen været et utal af kriser i forholdet mellem befolkning og statsmagten, mellem statsmagten og kirken og også i forholdet til den store nabo mod øst Sovjetunionen. Og hvordan kunne det vel være anderledes. Har konflikterne været legio, har konflikternes årsager til gengæld været mangfoldige. Allerede ved Polens genoprettelse som stat efter 1. verdenskrig efter at have været udslettet fra landkortet siden 1795 og med Warszawa som en by i Rusland udbrød der krig mellem den nye polske stat og den nye sovjetstat. Krigen, der førtes , medførte polsk sejr og en grænsedragning, der inddrog store områder i Ukraine og Hviderusland under Polen. Det var en meget uhensigtsmæssig grænsedragning, idet op mod en tredjedel af befolkningen nu blev af ikkepolsk afstamning. Det var langt ud over den grænsedragning den daværende britiske udenrigsminister, lord Curzon havde foreslået den såkaldte Curzon linie. Denne grænsedragning ville i det store og hele have fulgt den etnografiske linie mellem polakker på den ene side og 14 se bilag 15 se bilag

8 7 ukrainere og hviderussere på den anden. Den polske diktator og general, Jozef Pilsudski, ville det imidlertid anderledes, og ved fredsslutningen i Riga fik han sine imperialistiske ønsker opfyldt. Efter 2. verdenskrig blev Curzon linien i det store og hele den nye statsgrænse mellem de to lande. To hændelser under 2. verdenskrig var dengang og i de følgende decenier med til at forgifte forholdet mellem de to nabostater. Katyn massakren. Næppe nogen polakker over teen-age alderen er i tvivl om, hvad der henvises til. Den 13. april 1943 blev der meddelt over den tyske radio, at man i et område nær Smolensk i Sovjetunionen i Katyn skovene havde fundet kæmpegrave med ligene af polske officerer. Alle var de dræbt ved nakkeskud. Under tyskernes erobring af det vestlige Polen i efteråret 1939 var omkring en kvart million polske soldater flygtet mod øst, hvor de sovjetiske tropper var marcheret ind i den østlige del af det daværende Polen. De polske soldater blev internerede russerne var jo en slags allierede med tyskerne efter den nyligt indgåede ikke-angrebs pagt indgået mellem Ribbentrop og Molotov. I forårsmånederne 1940 blev mellem og polske officerer fjernet fra lejre, hvor de var internerede angiveligt fordi de skulle sendes hjem. Ingen så dem siden før de dukkede frem fra gravene i Katyn. Under et møde med Stalin i Moskva d. 3. december 1941 blev emnet om forsvundne polske officerer bragt på bane af de polske generaler Anders og Sikorski, der var kommet flyvende fra London. Stalin kunne kun oplyse, at officererne var forsvundet og formentlig var i Manchuriet. En international kommission sammensat af det polske Røde Kors, anonyme medlemmer af den polske undergrundsbevægelse samt engelske og amerikanske officerer i tysk krigsfangenskab, blev sendt til Katyn for at undersøge sagen. Dommen var entydig. Sovjetunionen var skyldig. 16 At Katyn-massakren i de polske historiebøger efter krigen blev tillagt de nazistiske krigsforbrydere, kan ikke undre, men den polske befolkning vidste bedre. Under Gorbatjovs tid ved magten erkendte han, at Katyn-massakren var blevet begået af Stalins hemmelige politi. August og september De russiske styrker var på hastig fremrykning mod vest, og de nærmede sig hastigt den polske hovedstad, Warszawa. Her var den polske hjemmehær, Armija Krajowa, under ledelse af general Bor-Komorowski, klar til at befri hovedstaden ved egen kraft, hvis ellers russerne ville fortsætte fremrykningen. Signalet blev givet til opstand, da det var blevet til et kapløb om, hvem der skulle befri byen russerne eller polakkerne selv. 16 BOE, Ole. Katyn massakren. Artikelserie i Århus Stiftstidende okt. 1974

9 8 Men russerne stoppede deres fremrykning, og de vestallierede anmodede om landingstilladelse, da de fra England var villige til at komme de nødstedte polakker til undsætning. De var imidlertid nødt til at få tanket op i de russisk befriede områder, før de kunne flyve tilbage igen. Anmodningen blev ikke imødekommet, og i løbet af de næste par måneder blev opstanden totalt knust af tyskerne, der lagde Warszawa næsten totalt i ruiner. Sovjetunionen var blevet en besværlig modstander kvit, idet Armija Krajowa, der var orienteret mod eksilregeringen i London, havde mistet det meste af sin kampkraft. Sovjetunionen kunne nu med større styrke stille sine betingelser til den polske eksilregering i London. De lød bl.a. på, at en ny polsk regering skulle omfatte kommunister, at den polske præsident Raczkiewicz skulle afskediges, at man skulle tilbagetrække beskyldningerne om udryddelse af polske officerer i Katyn, samt naturligvis polsk afståelse af Østpolen, hvor den fremtidige grænse skulle følge Curzon linien. 17 Hvorfor forhandle, når man kan diktere, og Stalin så ingen grund til at føre seriøse forhandlinger. Han kendte sin magtposition og polakkerne måtte erkende den. Russerne satte sig hårdt på Polen efter krigen. Landet var deres adgangsvej til Østtyskland, og til Vesteuropa i givet fald. Polen blev således Sovjetunionens vigtigste allierede, men en allieret, som russerne aldrig rigtigt stolede på. I 1949 blev således den sovjetiske marskal Konstantin Rokossovskij polsk forsvarsminister og øverstkommanderende; samtidig fik han plads i kommunistpartiets centralkomité. Han var de facto statholder i Polen. 18 Omkring russiske officerer gjorde tjeneste i den polske hær, så kontrollen var næsten total. Armija Krajowa var, trods de store tab under Warszawa-opstanden, i stand til at kæmpe videre, og først omkring 1948 opgav de kampen for et frit Polen. Siden krigen var ca af dem blevet henrettede. Den polske krise Som antydet i starten af forrige kapitel har Polen gennemlevet et utal af kriser i efterkrigstiden. Vi er nu fremme ved den krise, der for alvor satte det kommunistiske system på prøve og i den sidste ende var med til at udstille de kommunistiske regimers mangel på legitimitet i befolkningerne. Spillerne på den polske scene i den konflikt, der tager sin begyndelse i juli 1980 og igen har sit udgangspunkt i proklamerede forhøjelser af fødevarer er foruden store dele af den polske 17 SCHLICHTKRULL, J.C.. Warszawa-opstanden. Forlaget i Haarby NØRRETRANDERS, side 80

10 9 befolkning elektrikeren Lech Walesa, general Wojtiech Jaruzelski, Karol Wojtyla (bedre kendt som pave Johannes Paul d. 2.) samt en lang række personer og organisationer, der viste civil courage, da det endelig gjaldt. Baggrunden for styrets ønske om forhøjelser af fødevarepriserne var dets økonomiske og moralske bankerot samt vestlige kreditorers pres for at få styr på den polske økonomi. Som så ofte før reagerede de polske arbejdere med strejker. Ved tidligere lejligheder var systemkritikere efterfølgende blevet forfulgt, så efter den sidste krise i 1976 havde polske intellektuelle og arbejdere dannet en oppositionel organisation KOR 19 til støtte for systemkritikere, når det næste gang kom til konflikt med systemet. Sædvanen tro startede denne konflikt med sporadiske strejker for at få prisforhøjelserne fjernet. Strejkerne nåede den 14. august til Østersø-byerne og Lenin-skibsværftet i Gdansk. Herfra tog begivenhederne fart. 20 Og på sidelinien fulgte man i Moskva spændte og noget nervøse med i udviklingen i Sovjetunionens største, men også mest besværlige nabo og allierede. Strejkerne satte den polske regering under pres, men efterhånden indstilledes de dog ikke uden vidtgående indrømmelser til arbejderne. I Gdansk underskrev Lech Walesa, der var blevet leder af de strejkende, sammen med viceministerpræsident Jagielski en aftale, der garanterede dannelsen af frie fagforeninger. 21 Det blev den første og sidste frie fagforening i et kommunistisk land. Fra at være en fagforening udviklede Solidarnosc sig til at være en bred, folkelig bevægelse. 22 Sovjetunionens svar kom gennem partiavisen Pravda (russisk for sandhed ), der advarede mod antisocialistiske kræfter inden for Polens grænser. De strejkende i Gdansk beskyldtes for i ledtog med USA, højrekredse i Vesttyskland og polske emigranter at forfølge kontrarevolutionære mål. Altså en klar afstandtagen fra de indgåede aftaler. Ikke desto mindre blev Solidarnosc den 24. oktober 1980 godkendt af distriktsdomstolen i Warszawa og den 10. november kom godkendelsen fra den polske højesteret. Med et medlemstal, der på kort tid voksede til omkring 10 millioner, hvoraf mange var medlemmer af kommunistpartiet, fik Solidarnosc en styrke, der skulle vise sig at være helt uacceptabel - både i forholdet til den polske regering, men i måske endnu højere grad til styret i Moskva. Også i 1981 udbrød der sporadiske strejker, og Solidarnosc udnyttede sin opbakning i befolkningen til at stille krav om politisk indflydelse. Sådanne krav måtte nødvendigvis føre til et eller andet 19 se bilag 20 MAEGAARD, Anders. Den polske krise, side 13 ff. Forlaget Europa MAEGAARD, side NIELSEN, Erik Bach. Sovjet systemet der brød sammen., side 44. Nordisk Forlag 1996

11 10 indgreb fra regeringens side eller ville Sovjetunionen, som i tidligere situationer, hvor de kommunistiske systemer var under pres, gribe ind militært? Og indgrebet kom den 13. december 1981 ikke fra Sovjetunionen men fra den nye polske leder, Wojciech Jaruzelski, der indførte krigsretstilstand. Håbet om reformer, fri organisationsret og generelt mere frihed blev med et slag fejet af bordet. Jaruzelski, der i oktober havde overtaget posten som partileder, forstod nødvendigheden af at handle. Både af hensyn til systemets overlevelse, og ikke mindst af hensyn til Sovjetunionen, der jo ved tidligere lejligheder havde grebet ind militært, når kravet om politiske reformer risikerede at skubbe magten til ugunst for regerende kommunistpartier (Ungarn 1956, Tjekkoslovakiet 1968). Solidarnosc var nu for en periode sat ud af spillet, og regeringen skaffede sig midlertidig ro på de indre linier og undgik en konfrontation med styret i Kreml. En invasion i Polen var den vej man sidst ville vælge. Man måtte forvente betydelig modstand fra den polske befolknings side, Den Røde Hær var i forvejen engageret i Afghanistan, op mod 45 divisioner var bundet ved grænsen til Kina, og både Carter- og senere Reagan-administrationen havde klart markeret, at en sovjetisk indgriben i Polen ville blive mødt med skarpe amerikanske reaktioner. 23 Det er overvejende sandsynligt, at Sovjetunionen både var medvidende om, og også har været aktive for at få krigsretstilstanden indført. Mange tusinde blev internerede blandt disse de ledende inden for Solidarnosc, bl.a. Lech Walesa. Jaruzelski tilkendegav ved flere lejligheder, at han ikke havde haft anden udvej for ikke at risikere en sovjetisk militær indgriben. Han kan meget vel have haft ret, for Polen var fortsat en vigtig politisk og militær brik for den sovjetiske dominans i Østeuropa. Faldt Polen som en kommunistisk stat, ville det nemt kunne få en domino effekt, der kunne få uoverskuelige konsekvenser. En militær intervention i Polen var absolut ikke et valg styret i Kreml fandt ønskværdig. Nu bragte Jaruzelski dem ud af den kattepine for en tid Flere uroligheder, flere anholdelser og så en lov om nye fagforeninger, der skulle afløse de eksisterende (altså også Solidarnosc). Men befolkningen boykottede disse nye organisationer. I november blev Lech Walesa løsladt og sidst på året blev krigsretstilstanden suspenderet, men ikke ophævet. I 1983 kom så landets mest berømte borger, pave Johannes Paul, på besøg for anden gang siden han blev valgt. Mere end 10 millioner polakker mødte op til de afholdte friluftsmesser paven holdt 23 MAEGAARD, side 55

12 11 under sit ophold fra den 16. til den 23. juni. Han mødtes under private former med Walesa og Jaruzelski hver for sig ganske vist, men mindre end en måned senere ophævedes krigsretstilstanden. Op gennem 1980 erne udviklede situationen i Polen sig mod en afvikling af det regerende kommunistparti PZPR 24, der endelig mod slutningen af årtiet gik i opløsning. Så sent som den 17. april 1989 legaliseredes Solidarnosc igen. Regeringen ønskede et samarbejde for at få landet ud af den politiske og økonomiske krise det var havnet i. Det var en situation, der skabte konstant uro i befolkningen, og Solidarnosc var villig til forhandlinger, der dog havde sin pris. I sommerens løb blev der afholdt et delvist frit valg i Polen, og Solidarnosc vandt 260 pladser i Sejmen. PZPR var forlods sikret 261 pladser. Med mindst mulig flertal valgte nationalforsamlingen Jaruzelski til præsident, og en kommunistisk ministerpræsident skulle danne regering. Efter flere mellemspil måtte den nys indsatte ministerpræsident, Kiszczak, indgive sin afskedsbegæring i august, og Tadeusz Mazowiecki, der var rådgiver for Walesa og redaktør af Solidarnosc avis, blev den første ikke-kommunistiske regeringsleder i mere end 40 år. 25 Som det første land i østblokken fik Polen en ikke-kommunistisk regering, og den 22. dec blev elektrikeren fra Gdansk valgt til præsident. Polen havde vist vejen, og flere ville følge efter. Dødskysset i Berlin Hos dem på den anden side, i Vestberlin, var der rockkoncert på denne sommerdag i 1987, og tusinder af deres østtyske naboer stod samlede ved Berlin-muren for at lytte med. Pludselig lyder de gjaldende råb frihed Gorbatjov 26. Man tror det næppe, men det er faktisk lederen af verdens stærkeste diktaturstat, de mange mennesker råber på om frihed. Hvilket paradoks, men Gorbatjov, der blot var kommet til magten to år forinden, var også en usædvanlig person, der kom til at spille en usædvanlig rolle. To år senere, lørdag den 7 oktober, var Gorbatjov og hans kone Raisa, som æresgæster inviterede til at fejre DDRs 40-års jubilæum. Der var ellers ikke så meget at fejre. I løbet af året havde der været protestdemonstrationer udgåede fra Nicolai Kirke i Leipzig. Urolighederne havde bredt sig videre til andre tyske storbyer, og samtidig havde den ungarske regering åbnet grænserne til Østrig. Da 24 se bilag 25 Polen i 80 erne Solidaritets vej til regeringsmagten. Information d Kronologi 26 NIELSEN, Svend B. Sovjet systemet der brød sammen, side 45 f, Nordisk Forlag 1996

13 12 borgere i DDR uden problemer kunne rejser til andre lande i Østblokken, tog store skarer af østtyske flygtninge chancen for at komme væk fra arbejdernes paradis. Den ungarske regering, der havde forsøgt at følge Gorbatjovs reformer, blev snart løbet over ende af folkelige bevægelser, og det betrængte kommunistparti opløste sig selv. Den 26. november blev der lavet en ny forfatning og udskrevet frie valg. Grænsen forblev åben. Men i DDR havde landets førende fangevogter, den forbenede 77-årige Erich Honecker endnu ikke set skriften på væggen. Da Gorbatjov ankom dagen før jubilæumsfestlighederne, blev han på værdig vis modtaget af Honecker. På et spørgsmål fra journalister om de seneste ugers masseflugt gennem Ungarn og Tjekkoslovakiet, svarede Honecker med et arrogant modspørgsmål: Hvilket flygtningeproblem? Gorbatjovs kys til Erich Honecker på Karl Marx Alle i Østberlin afslørede sig snart som et dødskys, og som sådan blev det også hurtigt udlagt i verdenspressen. De efterfølgende begivenheder afslørede, at den sovjetiske statsleder på ingen måde ville hold hånden under styret i DDR. Gorbatjov henvendte sig, sædvanen tro, til tilskuerne. På et spørgsmål om behovet for reformer også i DDR, svarede han, at vore tyske venner ligesom Sovjet vil lære af livet og forudse politiske udviklinger. Han sluttede af med, hvad der kunne tolkes som en skarp advarsel til DDRs ledelse: Den, der kommer for sent, den straffer livet Terningerne var kastet. Den 9. oktober, altså kun få dage efter Gorbatjovs besøg, gik demonstranter på gaden og råber: Gorbi, Gorbi wir sind das Volk. Disse demonstrationer udviklede sig og nåede efterhånden op på et antal på Den 9. november samme år faldt muren, og året efter blev de to tysklande genforenede. Det kommunistiske DDR var slået fejl som en stat, der kunne opfylde sine borgeres berettigede krav og behov, og derfor var det dømt til at forsvinde. 28 Delkonklusion I løbet af forbløffende kort tid gennem 1989 og 1990 faldt de kommunistiske regimer i Polen, Østtyskland, Tjekkoslovakiet, Ungarn og Rumænien. De blev løbet over ende af demokratiske bevægelser i disse lande, og i modsætning til tidligere løftede Sovjetunionen ikke en finger for at hjælpe dem. Fingeren - i form af Gorbatjov - havde nemlig nok at se til i sit vaklende imperium. Han havde netop fået sin besættelseshær trukket ud af Afghanistan. Forslået, moralsk helt nede i kælderen og med et omdømme, der aldrig havde været ringere siden afslutningen af 2. verdenskrig. 27 JUSTSEN, Klaus. Kysset, der væltede DDR. Jyllands-Posten TYGENSEN, K.E. Folket skabte tysk enhed. Jyllands-Posten

14 13 Økonomiske og strukturmæssige problemer internt i Sovjetunionen gav ikke spillerum til at undsætte regimer, hvor befolkningen i den grad havde vendt deres politiske ledelse ryggen. Nu måtte der reddes, hvad reddes kunne. Og det handler det efterfølgende om. - og så faldt den indre ring Men først skal vi lige have overstået et par begravelser. Først var det Leonid Breznev, der blev stedt til hvile. Hans periode ved magten fra blev kendt som en stagnationsperiode, hvor den forandringens vind hans forgænger, Nikita Krushchev, havde forsøgt sig med, blev skrinlagt. Han efterfølger, den tidligere KGB-chef, Jurij Andropov, havde vilje til forandringer, som han klart indså nødvendigheden af. Han hentede Gorbatjov til Kreml og fik ham valgt ind i Politbureauet. 29 Efter 15 måneder ved magten, døde Andropov. En tro allieret til Breznev, Konstantin Tjernenko, fik nu 13 måneder ved magten, før også han døde. 30 Så endelig den 11. marts 1985 kom Gorbatjov til magten. Gorbatjovs æra Han blev den første generalsekretær, der var født efter revolutionen - i Det var Gorbatjovs mentor, Andropov, der lagde spiren til de reformer, han som tidligere KGB-chef var klar over nødvendigheden af. Det blev så hans protegé, der fik den svære opgave at føre Sovjetunionen ind på en reformkurs, da en supermagt ikke vedblivende kan beholde sin status med en ødelagt økonomi. Hvad var det da for problemer, Gorbatjov så i det sovjetiske samfund? Der var jo som nævnt økonomien, moralen i befolkningen var generelt meget dårlig såvel i forholdet til arbejdspladsen som i familien. Og så var der forholdet til landene i Warszawa-pagten, hvor der var en generel utilfredshed i befolkningerne både af økonomiske, men også af politiske årsager. Også inden for Sovjetunionens grænser var der problemer. Forholdet til de øvrige 15 republikker, var ikke specielt godt. Også her var man utilfredse med at være så totalt domineret fra Moskva. Disse lande var jo aldrig blevet spurgt, om de ville være med i unionen. Men først skulle den alkoholiserede russiske befolkning på en skrap afvænning. Situationen var alvorlig. Mange børn fødtes med fysiske og psykiske handicaps grundet mødrenes drikkevaner, og gennemsnitsalderen for mænd var af samme årsag faldet markant. 31 Også arbejdspladserne led under drikkeriet. Produktionen af spiritus blev sat ned, der kom forbud mod udskænkning, og restauranter fik besked om at udskifte vinkortet med 29 se bilag 30 BUDZ, Lasse. Den anden russiske revolution, side 74. Arbejderbevægelsens Internationale Forum 1991

15 14 tilbud om saftevand og frugt. Men der gives jo andre muligheder. Salget faldt ganske vist markant, men hjemmebrænderi var svaret, og samtidig mistede statskassen indtægter fra produktionen og salget. Vaner og især uvaner er svære at ændre, hvilket Gorbatjov også indså, så kunne de ikke ændres, måtte systemet ændres. Anti-alkoholkampagnen var mislykkedes totalt. Uskorenie var det næste skib i søen. Ordet betyder acceleration på den økonomisk udvikling, og det kunne nok være nødvendig. Arbejdsdisciplinen var elendig, kvaliteten af de leverede varer for dårlig, høsten rådnede op på markerne eller på lagrene. Et folk - der i så mange år havde levet i et system, hvor åbenhed og kritik var bandlyst eller direkte farlig, hvor alt var centralt styret af ofte inkompetente ledere, hvor man fik sin løn uanset arbejdsindsats, og hvor man skulle bruge utrolig megen tid i køer for at få selv de mest basale varer kunne man ikke på et kort åremål forvente mirakler hos. Gorbatjovs revolution fra oven ville ikke lykkes; han havde for mange odds imod sig både fra en modvillig befolknings side, men også og måske især fra partimedlemmers side. De ønskede ikke at afgive opnåede privilegier. Hans mest kendte slogans, glasnost (åbenhed) og perestojka (omstrukturering) var velmente initiativer. Åbenhed er lig ytringsfrihed, og det var jo nærmest et ukendt begreb. Men Gorbatjov tilskyndede til en åben debat og fri meningsudveksling som midler til at få sat fart i samfundsreformer. Det var en revolution. 32 Men den havde også uheldige sider for styret. Korruption og svindel blev afsløret, og der blev kastet lys over politikernes eget magtmisbrug. Befolkningen mistede tilliden til systemet. Glasnost var tiltrængt i det sovjetiske samfund, men det var også farligt for systemet. Gorbatjov havde åbnet Pandoras æske, og låget kunne ikke mere lukkes i. Fortidens synder og forbrydelser kom væltende op til overfladen. Et endnu sværere projekt var gennemførelsen af perestrojka. En omstrukturering af det politiske og det økonomiske system viste sig umulig. Balancen mellem centralisering (planøkonomi) og decentralisering (markedsøkonomi) var ikke muligt. Det planøkonomiske system blev ganske vist nedbrudt, så det fungerede dårligere end før virksomhederne fik selv mulighed for at styre den økonomiske planlægning, men samtidig skulle de opfylde de produktionsnormer, regeringen havde fastsat. Og hvor var så selvbestemmelsen? Også i forholdet til republikkerne var der problemer. Fra voldsomme demonstrationer i Kasakhstan, der blev opløst af militæret, til nationale konflikter fra Estland til Afghanistan gav næring til utilfredsheden. 33 At sikre en fredelig sameksistens mellem de mange uensartede nationer og 31 ROSENFELDT, Niels Erik m.fl.. Politikens Ruslandshistorie , side 102. Politikens Forlag 32 NIELSEN, Erik Bach, side NIELSEN, Svend B., side 40

16 15 nationale mindretal inden for Sovjetunionens grænser, var en ret umulig opgave. Og den lykkedes da heller ikke. Kupforsøget i august Det var en ganske almindelig sommersøndag den dag i august, hvor nogle kupmagere mente at kunne sætte udviklingens ur i stå. Natten mellem den 18. og 19. august meddelte lederne af hæren, KGB og indenrigsministeriet (der kontrollerede politiet), at Gorbatjov var blevet syg under sin ferie på Krim. To divisioner fra Moskvas militærdistrikt var med 1000 kampvogne og ca soldater på vej mod Moskva. 34 På Krim fik en chokeret Gorbatjov et besøg, der stillede ham et ultimatum. Enten skulle han trække sig tilbage, eller han skulle indføre undtagelsestilstand. Her er, hvad Raisa Gorbatjova mindes: Da vi opdagede, at al telefonforbindelse var afbrudt, og fjernsyn og radio heller ikke fungerede, forstod vi med det samme, at det her betød isolation og arrest. Mikhail Sergejevitj løftede efter tur rørene på samtlige telefoner han har otte eller ti der kom ikke en lyd. Han afmonterede sikringshætten over den særlige telefon, han skal bruge som øverstkommanderende, tog røret også den var afbrudt. I det øjeblik forstod vi, at det var slut. 35 I sin bog om kuppet fortæller Gorbatjov bl.a.: Så snart kupmagerne havde fået min kategoriske afvisning af deres ultimatum...de isolerede mig totalt fra omverdenen, fra landjorden og søsiden, og udsatte mig i realiteten for psykisk pres. 36 Men kupmagerne var nogle år for sent ude. I de seks år med glasnost havde folket mistet angsten for kommunistpartiet, og da de hørte meddelelsen i radioen, flokkedes de omkring parlamentsbygningen. Fra militæret var der ikke så meget hjælp at hente for kupmagerne. Som ved revolutionen i 1917 gik også her mange soldater over til de demonstrerende, og da så Ruslands præsident Jeltsin sin chance. Fra toppen af en kampvogn læste han en erklæring op og krævede, at kupmagerne overgav sig betingelsesløst. Da Gorbatjov næste dag vendte tilbage, var han fortsat præsident, men sovjetsystemet var de facto brudt sammen. Det kupmagerne ønskede var, at sætte en stopper for de nationale republikkers voksende uafhængighed og forhindre underskrivelsen af en ny unionstraktat, der ville have gjort Sovjetunionen til en konføderation. Befolkningen havde sejret over magtens symbol SUKP Sovjetunionens Kommunistiske Parti, og Gorbatjov havde været fødselshjælper. 34 AGGER, Jens Peter. Sovjetunionens opløsning, side 42 Bogfabrikken Fakta STRELTSOVA, Ninel. Moskva på barrikaderne, side 66. Forlaget Politisk Revy GORBATJOV, Mikhail. Augustkuppet. Tre dage der rystede verden, side 23. Holkenfeldts Forlag 1991

17 16 Konklusion Først faldt den ydre ring. Økonomiske og politiske kriser havde tappet befolkningerne for tro på fremtiden, og da der i Moskva ikke mere var vilje til at gribe til våben, lå vejen åben. Gorbatjov var ikke hverken Stalin eller Breznev, tiden var en anden, og han var en mand af vor tid. Og som noget ret afgørende. Selv om han havde magten, havde han ikke den fornødne vilje til at bruge den. Han ville reformer, og han havde de bedste intentioner. Til at bevare partiet og Sovjetunionen. Det var bare alt, alt for sent. Og så faldt den indre ring 37 godt hjulpet på vej af en magtelite, der fortsat levede og troede at kunne agere, som man gjorde på Stalins og Breznevs tid. Deres rolle var udspillet. Tiden der fulgte Berlin-murens fald, opløsningen af Sovjetunionen. Hvem havde blot nogle få år forinden turdet fremsætte en sådan spådom. Euforien var følelig. Fred i vor tid. Så fredeligt skulle det nu ikke blive. På Balkan myrdede muslimer, serbere og kroater løs på hinanden, og verden var nok forandret, men mere fredelig? Nej, egentlig ikke, men den store atomtrussel var ikke mere så tæt på. De nye lande, der nu endelig fik løsnet båndene til den tidligere supermagt, skulle nu til at klare sig på egne præmisser. Og de var ikke de aller bedste. Nabolande, der tidligere var holdt på plads af den sovjetiske magtmaskine, fik nu frie hænder til at ryge i totterne på hinanden. Det gjorde Armenien og Aserbajdsjan, Georgien fik og har fortsat problemer med sine mindretal (og med sin økonomi), og lande i Kaukasus er blevet om muligt endnu mere fattige, end de var tidligere. Og mange steder er det så som så med friheden. Op til Polen grænser (samme som NATOs og EUs) ligger Europas sidste stalinistiske diktatur Hviderusland. De baltiske lande er derimod ved at være en succeshistorie og Rusland? Godt hjulpet af høje priser på olie, er de ved at få orden på økonomien, men der er lang vej hjem. Og hvad med de indbyggede konflikter i forholdet til de såkaldt autonome republikker? Bare nævn Tjetjenien, og russerne ser sig frygtsomt over skuldrene. Rusland er jo ikke en nationalstat, men en føderal republik 38 med mange forskellige folkeslag, der måske en dag vil være sig selv. 37 se bilag 38 se bilag

18 17 Litteraturfortegnelse AGGER, Jens Peder. Sovjetunionens opløsning. Bogfabrikken Fakta 1992 BUDZ, Lasse Den anden russiske revolution. Arbejderbevægelsens Internationale Forum 1991 ESPERSEN, Mogens Østersøen balance og sikkerhed. Forsvarskommandoen 1981 GORBATJOV, Mikhail Augustkuppet. Tre dage der rystede verden. Holkenfeldts Forlag 199 KOLSTØ, Pål Kjempen vakler. Universitetsforlaget 1990 MAEGAARD, Anders Den polske krise. Forlaget Europa 1984 NIELSEN, Erik Bak Sovjetunionens sammenbrud og det ny Rusland. Munksgård 1994 NIELSEN, Svend B. Sovjet systemet der brød sammen. Nordisk Forlag 1996 NØRRETRANDERS, B. Østeuropa under Moskvas herredømme. Forlaget Fremad 1957 ROSENFELDT, Niels Politikens Ruslandshistorie SCHLICHTKRULL, J. Warszawa-opstanden. Forlaget i Haaby 1984 STRELTSOVA, Ninel Moskva på barrikaderne. Forlaget Politisk Revy 1991 Avisartikler: Den dag Sovjet blev begravet. Per Dalgård. Politiken d Da Sovjet strøg flaget Week-End Avisen d Katyn massakren Ole Boe. Århus Stiftstidende okt Polen i 80 erne Solidaritets vej til regeringsmagten Information d Kysset, der væltede DDR Klaus Justsen. Jyllands-Posten d Folket skabte tysk enhed K.E. Tygensen. Jyllands-Posten d Bilag Navne og begreber. 1. Breznev-doktrinen Doktrin om de socialistiske landes begrænsede suverænitet og afvisning af forskellige veje til socialismen. Fremlagt af Breznev på den polske partikongres i 1968 efter invasionen i Tjekkoslovakiet 2. Broderlig hjælp Synonym for militær indgriben i socialistisk land, der er ude af kurs se Breznev-doktrinen

19 18 3. COMECON Vestlig betegnelse for Council for Mutual Economic Aid. Oprette 1949 som modstykke til Marshall-hjælpen. Omfatter Warszawa-pagt landene og Mongoliet 4. Den russiske føderation Rusland er en føderativ stat, der ud over Rusland omfatter en lang række autonome republikker, der jfr. kap. 10, artikel 84 i forfatningen (tidligere) ud over Rusland omfatter den Basjkiriske, den Dagestanske, den Kalmykiske, den Karelske m.fl. 5. Den Røde Hær Oprettet efter revolutionen af Leo Trotskij 6. Folkedemokratier De østeuropæiske lande, hvor der var flere partier. Dog ingen politisk kamp mellem partierne, der alle accepterede kommunistisk førerskab 7. Indre ring Betegnelse for de 15 sovjetrepublikker, der i 1991 fik deres selvstændighed 8. KGB Komitet Gosudarstvennoj Bezopasnosti (Komiteen for statssikkerhed). Sovjetunionens sikkerhedstjeneste siden Verdens største. D. 20. dec oprettedes en alrussisk kommission til bekæmpelse af kontrarevolution og sabotage m.v. Den fik navnet Tjeka og blev grundlangt af polakken Felix Dzerzjinskij, der blev dens første leder. Fra feb til juli 1934 kendt under navnet OGPU og fra 1934 til 1954 under navnet NKVD. Efter Stalins død i 1953 forsøgte lederen, Lavrentij Berija, at sætte sig på magten. Han blev fjernet og henrettet, hvorefter KGB, som det nu blev kaldt, kom under stærk partikontrol 9. KOR Komitet Obrony Robotnikow. Komiteen til arbejdernes forsvar. Polsk anti-kommunistisk organisation 10. Planøkonomi Central ledelse af et samfunds økonomi, koordinering af de offentlige organers aktivitet, erhvervsvirksomheders produktion, investeringer m.v. Især kendt i kommunistiske lande. I Sovjetunionen udarbejdedes i alle samfundets sektorer 5-års planer 11. Politbureau Det politiske bureau. Den kommunistiske stats egentlige magtcenter. Bestod af fuldgyldige medlemmer (stemmeberettigede) og kandidatmedlemmer (uden stemmeret) 12. PZPR Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. Det polske forenede arbejderparti. Siden 1948 betegnelsen for det polske kommunistparti. Har altid absolut flertal i Sejm se denne 13. SEJM Det polske parlament, der domineres af PZPR samt en række støttepartier for PZPR 14. Sikkerhedstjenester DDR: MfS, Ministerium für Staatssicherheit Polen: SB, Sluzba Bezpieczentswa

20 19 Tjekkoslovakiet: Stb, Statni Bezpecnost 15. Solidarnosc Uafhængig og selvstyrende fagforening. Paraplyorganisation for de frie fagforeninger i Polen. Ledet af Lech Walesa. Anerkendt ved den polske højesteret d Forbudt d Lederne interneret i forbindelse med krigsretstilstanden i Polen 16. Sovjet Det russiske ord for råd. Øverste sovjet er betegnelsen for det sovjetiske parlament 17. Sovjetunionen Omfattende 15 unionsrepublikker med navn efter befolkningsflertallet og efterfulgt af SSR (Sovjetskikh Sotsialistitjeskikh Respublikh) f.eks. Turkmenske SSR. 18. Warszawapagten Militær alliance mellem Sovjetunionen, Polen, DDR, Tjekkoslovakiet, Ungarn, Rumænien og Bulgarien. Oprettet i maj 1955 i Warszawa 19. Ydre ring Betegnelse for landene i Øst- og Centraleuropa, der er medlemmer af Warszawapagten og Comecon

LØRDAG DEN 15. AUGUST 2009 MUREN. 20 år efter Berlin-muren (1961-1989)

LØRDAG DEN 15. AUGUST 2009 MUREN. 20 år efter Berlin-muren (1961-1989) LØRDAG DEN 15. AUGUST 2009 MUREN OG M I R A K L E T 20 år efter Berlin-muren (1961-1989) 2 19 8 9 Samlet af JENS KAISER Året 1989 var verdenshistorisk. Følg udviklingen dag for dag i de begivenheder, der

Læs mere

Perioden med den Kolde Krig

Perioden med den Kolde Krig THE COUNTRIES AROUND THE BALTIC SEA BETTER INTERNATIONAL UNDERSTANDING INFORMATION ABOUT THE COLD WAR PERIOD TOLD FROM SITES WHERE EVENTS TOOK PLACE Perioden med den Kolde Krig BERETNINGER FRA LANDENE

Læs mere

Flammen og Citronen. Et interaktivt websted om to af besættelsestidens store profiler. Undervisningsmateriale

Flammen og Citronen. Et interaktivt websted om to af besættelsestidens store profiler. Undervisningsmateriale Flammen og Citronen Et interaktivt websted om to af besættelsestidens store profiler Undervisningsmateriale Indhold Stikkerdrab under besættelsen side 2 Modstanden side 6 Drabet side 9 Dilemmaet side 12

Læs mere

INDHOLD: II: SOVJET OG DEN TYSKE GENFORENING 6

INDHOLD: II: SOVJET OG DEN TYSKE GENFORENING 6 INDHOLD: Problemformulering 2 Prolog: Fløjlsrevolutionen 3 I: DDRs SAMMENBRUD 5 II: SOVJET OG DEN TYSKE GENFORENING 6 2.1. "Der Schlüssel liegt im Kreml" 6 2.2. Grønt lys fra Moskva 6 2.3. Februar-juli

Læs mere

Til gennemsyn - ikke til undervisning

Til gennemsyn - ikke til undervisning Indholdsfortegnelse Prøveoplæg til Indblik og udsyn... 2 Vurderingsskema til den mundtlige afgangsprøve... 4 Grundloven 1849... 5 Stormen på Dybbøl 1864... 8 Slaget på Fælleden...11 Systemskiftet 1901...14

Læs mere

LØSSALG: 30 KR. FRA INDHOLDET

LØSSALG: 30 KR. FRA INDHOLDET LØSSALG: 30 KR. FRA INDHOLDET Leder: En verden i brand Mens hele verden ser på... Klassekamp et tilbageblik Guantánamo Scharnberg-prisen til Fredsvagten Ejner Fuglsang og sømændene fra Shanghai Verdens

Læs mere

Opstanden i Ungarn, 1956

Opstanden i Ungarn, 1956 Opstanden i Ungarn, 1956 Ved den ungarske opstand i efteråret 1956 var jeg lige knapt 10 år gammel. Vores familie boede dengang i Budapest, på Pest-siden, øst for Donau, godt nok relativt centralt, men

Læs mere

Danmark foråret og sommeren 1940:

Danmark foråret og sommeren 1940: 1 DET VIL KOMME TIL EN NATIONAL BEFRIELSES- KAMP Kommunisterne og ikke-angrebspagten 1939-41 Af Lars Jepsen og Thomas Bindesbøll Larsen Hitler-Stalin-pagten hører til blandt de mest omtvistede begivenheder

Læs mere

Khalid Mahmood kæmper for en ny arbejderbevægelse

Khalid Mahmood kæmper for en ny arbejderbevægelse INTERSOL NR. 122 NYHEDSBREV FOR STS INTERNATIONAL SOLIDARITY November 2014 Khalid Mahmood kæmper for en ny arbejderbevægelse Khalid Mahmood står i spidsen for et projekt, som forsøger at forandre hele

Læs mere

Danmark før og nu. læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve. April 2007

Danmark før og nu. læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve. April 2007 Danmark før og nu læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve April 2007 Danmark før og nu læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve April

Læs mere

Kilde nr. 2: Den demokratiske fredstese

Kilde nr. 2: Den demokratiske fredstese Kilde nr. 2: Den demokratiske fredstese Republikansk liberalisme bygger på en påstand om, at liberale demokratier ikke går i krig med hinanden. Det er uhyre svært at finde historiske eksempler herpå. Siden

Læs mere

Ingen har fred længere, end hans nabo vil EU s nye naboer mod øst DIIS DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER EUROPA EFTER UDVIDELSEN

Ingen har fred længere, end hans nabo vil EU s nye naboer mod øst DIIS DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER EUROPA EFTER UDVIDELSEN DIIS DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER EUROPA EFTER UDVIDELSEN Ingen har fred længere, end hans nabo vil EU s nye naboer mod øst LARS P. POULSEN-HANSEN I forbindelse med udvidelsen af EU pr. 1.

Læs mere

1. INDLEDNING OG PROBLEMFORMULERING...3 2. FORSKNINGSOVERSIGT...3 3. RIDS OVER DANSK SIKKERHEDSPOLITIK FRA 1920 TIL 1940...7

1. INDLEDNING OG PROBLEMFORMULERING...3 2. FORSKNINGSOVERSIGT...3 3. RIDS OVER DANSK SIKKERHEDSPOLITIK FRA 1920 TIL 1940...7 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. INDLEDNING OG PROBLEMFORMULERING...3 2. FORSKNINGSOVERSIGT...3 2.1 POUL VILLAUME...4 2.2 BENT JENSEN...5 2.3 THORSTEN BORRING OLESEN...6 2.4 NIKOLAJ PETERSEN...7 3. RIDS OVER DANSK

Læs mere

HJÆLP gennem 100 år. Fra Arbejdersamariter til ASF-Dansk Folkehjælp 31. juli 1907 31. juli 2007. Hjælp gennem 100 år Af Erik Stubtoft

HJÆLP gennem 100 år. Fra Arbejdersamariter til ASF-Dansk Folkehjælp 31. juli 1907 31. juli 2007. Hjælp gennem 100 år Af Erik Stubtoft 1907 1918 1933 1935 1962 1966 1981 ASF-Dansk FOLKEHJÆLP Hjælp gennem 100 år Af Erik Stubtoft HJÆLP gennem 100 år Fra Arbejdersamariter til ASF-Dansk Folkehjælp 31. juli 1907 31. juli 2007 HJÆLP gennem

Læs mere

Hvad sker der med EU?

Hvad sker der med EU? Hvad sker der med EU? Interviews med David Munis Zepernick, Jørgen Estrup og Ditte Staun Udgivet af Radikalt EU-kritisk Netværk Indhold side EU's hidtidige udvikling af Sven Skovmand 4 En føderal stat

Læs mere

Civil ulydighed. Kapitel 2

Civil ulydighed. Kapitel 2 Kapitel 2 Civil ulydighed Her vil du kun blive konfronteret med få hovedelementer, de kan blive en strømpil for, hvad man har gjort, og hvad man kan gøre mod overgreb, mod diskrimination og uret for med

Læs mere

REVOLUTIONEN GÅR VIDERE!

REVOLUTIONEN GÅR VIDERE! Foran indenrigsministeriet, Tunis, den historiske 14. januar 2011 REVOLUTIONEN GÅR VIDERE! Nr. 2 15. årg. 2011 21. januar - 4. februar Støttepris 20 kr. Tema: Tunesien - Den uventede revolution Retten

Læs mere

KOMMUNISTISK POLITIK

KOMMUNISTISK POLITIK KOMMUNISTISK POLITIK Plakat??? 1917-2007: Leve den ve r d e n s- oms pæ n d e n d e Oktober! Nr. 22 11. årg. 2007 9. november - 22. november Støttepris 15 kr. TEMA: Oktoberrevolutionen 1917-2007 Det syge

Læs mere

DEN FJERDE BØLGE Syv centrale temaer om demokratiet i øst siden 1989

DEN FJERDE BØLGE Syv centrale temaer om demokratiet i øst siden 1989 III DEN FJERDE BØLGE Syv centrale temaer om demokratiet i øst siden 1989 Status 2012 Søren Riishøj Lektor Institut for Statskundskab Syddansk Universitet Politologiske Skrifter No. 28/2012 Denne fremstilling

Læs mere

Endelig er vi fri for 10 år med det, som har været racisternes, krigsmagernes, klimaskeptikernes og overklassens yndlingsregering i mands minde.

Endelig er vi fri for 10 år med det, som har været racisternes, krigsmagernes, klimaskeptikernes og overklassens yndlingsregering i mands minde. Rød regering [Nummer 312 23. september, 2011] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] blå politik? Endelig er vi fri for 10 år med det, som har været racisternes, krigsmagernes, klimaskeptikernes og overklassens

Læs mere

Tid til forandring? Læreplanerne i samfundsfag Ejerskabet Overenskomst 05 Reformen af gymnasiet Spørgsmålet er om vi får tid nok til foran- dring!

Tid til forandring? Læreplanerne i samfundsfag Ejerskabet Overenskomst 05 Reformen af gymnasiet Spørgsmålet er om vi får tid nok til foran- dring! Tid til forandring? Et nyt skoleår hvor tingene er, som de plejer at være; men samtidig et skoleår hvor vi skal forberede os på det nye og anderledes, som kommer næste år. 2005 byder på store forandringer,

Læs mere

KOMMUNISTISK POLITIK

KOMMUNISTISK POLITIK KOMMUNISTISK POLITIK Fra demonstrationen Lad Gaza Leve København 17. januar 2009 FRIT PALÆSTINA! Nr. 3 13. årg. 2009 31. januar - 13. februar Støttepris 20 kr. TEMA: israel og modstanden Den forfejlede

Læs mere

Storebog. Anonyme Alkoholikere. Historien om hvorledes tusindvis af mænd og kvinder er kommet sig efter misbrug af alkohol

Storebog. Anonyme Alkoholikere. Historien om hvorledes tusindvis af mænd og kvinder er kommet sig efter misbrug af alkohol Storebog Anonyme Alkoholikere Historien om hvorledes tusindvis af mænd og kvinder er kommet sig efter misbrug af alkohol 1 Brug håndiconet til at klikke dig frem til ønsket side,(gul felt)! Org. S.B =

Læs mere

NIELS JENSENS NOTER TIL FILMHISTORISKE NEDSLAG 3

NIELS JENSENS NOTER TIL FILMHISTORISKE NEDSLAG 3 NIELS JENSENS NOTER TIL FILMHISTORISKE NEDSLAG 3 03/07 - Den Danske Filmskole v/ Ulrich Breuning & Tina Wagner Sørensen Grafisk koncept & Layout: Sara Lillie Gornizka Forlag: Den Danske Filmskole Bogen

Læs mere

Statssamfund og ufrihed Redaktionen. Parlamentarisme Timm Jeppesen. U-landenes problem er politik Tage Sværke Jessen

Statssamfund og ufrihed Redaktionen. Parlamentarisme Timm Jeppesen. U-landenes problem er politik Tage Sværke Jessen Nr. 9 1990 Statssamfund og ufrihed Redaktionen Parlamentarisme Timm Jeppesen U-landenes problem er politik Tage Sværke Jessen Om anarkokapitalisme og libertarianisme David Friedman Om statslig uetisk etik

Læs mere

Anonyme Alkoholikere. Historien om hvorledes tusindvis af mænd og kvinder er kommet sig efter misbrug af alkohol

Anonyme Alkoholikere. Historien om hvorledes tusindvis af mænd og kvinder er kommet sig efter misbrug af alkohol Anonyme Alkoholikere Historien om hvorledes tusindvis af mænd og kvinder er kommet sig efter misbrug af alkohol Indhold Kapitel Side Dansk forord 5 Introduktion 6 Preface 8 Forord til l. udgave 10 Forord

Læs mere

Dansk-russisk samvirke i 75 år. 60 år med Sovjetunionen. Asger Pedersen, Københavnsformand

Dansk-russisk samvirke i 75 år. 60 år med Sovjetunionen. Asger Pedersen, Københavnsformand Dansk-russisk samvirke i 75 år Udgivet af: Dansk-Russisk Forening, juni 1999. Udgivet med støtte fra Hermod Lannungs Fond i anledning af Dansk-Russisk Forenings 75 års jubilæum. Asger Pedersen, landssekretær

Læs mere

Danske sydslesvigere i tysk krigstjeneste 1939-45

Danske sydslesvigere i tysk krigstjeneste 1939-45 Danske sydslesvigere i tysk krigstjeneste 1939-45 Martin Bo Nørregård Danske sydslesvigere i tysk krigstjeneste 1939-45 Udgivet af Studieafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig Nr. 61 Flensborg

Læs mere

Juni 2003 Dansk Mongolsk Selskab

Juni 2003 Dansk Mongolsk Selskab 45 Juni 2003 Dansk Mongolsk Selskab GER 45 DANSK MONGOLSK SELSKAB Ger 45 14. årgang juni 2003 ISSN 0905-9504 Ger er medlemsblad for Dansk Mongolsk Selskab. Bladet udkommer februar, maj, august, november.

Læs mere