Epilepsi og gruppe 2 kørekort. En survey om epilepsi og ændrede regler for gruppe 2 kørekort

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Epilepsi og gruppe 2 kørekort. En survey om epilepsi og ændrede regler for gruppe 2 kørekort"

Transkript

1 Epilepsi og gruppe 2 kørekort En survey om epilepsi og ændrede regler for gruppe 2 kørekort 0

2 Forord Jeg kan ikke betale mine regninger, da der ikke er penge til det. Kan ikke komme til tandlæge. Jeg kan ikke betale nogen ting, da der er nogen der har besluttet at jeg ikke må arbejde som chauffør (.) Det påvirker mig meget psykisk og jeg kan ikke tage mig sammen til noget som helst. Jeg har mistet mit levebrød på et grundlag som for mig er uforståelig. Således beskriver en chauffør, konsekvenserne af ændrede regler for gruppe 2 kørekort for personer med epilepsi - det, der i folkemunde kaldes "stort kørekort". Dansk Epilepsiforening har gennemført en survey for at belyse konsekvenserne for de berørte chauffører samt undersøge chaufførernes oplevelse af myndighedernes sagsbehandling efter udmøntning af de nye regler på området. Reglerne blev ændret med virkning fra den 1. januar 2012 på baggrund af et EU-direktiv. Indtil den 1. januar 2012 var et krav at førere til gruppe 2 kørekort skulle være anfaldsfri og i medicinsk behandling. Lovændringen har medført at chaufførerne for at erhverve, bibeholde eller få fornyet deres gruppe 2 kørekortet skal være både anfalds- og medicinfri i mindst 10 år. Chaufførerne er derfor blevet fanget mellem ny og gammel lovgivning. Det har vi i Dansk Epilepsiforening mærket i vores rådgivning med adskillige henvendelser fra chauffører, som ikke aner, hvad de skal stille op fordi de fra den ene dag til den anden har mistet deres førerret. Der skal ikke herske tvivl om, at når vi taler epilepsi og kørekort, er trafiksikkerheden det vigtigste for Dansk Epilepsiforening; men der må være et fornuftigt regelsæt, der ikke begrænser personer med epilepsi mere end allerhøjest nødvendigt, og hvor risikovurderingen som skal lægge til grund for en eventuel konsekvens samtidig hviler på en solid epilepsifaglig vurdering. Når chaufførerne på grund af det nye regelsæt møder barrierer i deres arbejdsliv, bør myndighederne derudover også tage hånd om de berørte mennesker for at begrænse konsekvenserne mest muligt. Det er vores håb, at rapporten må bidrage til viden om de konsekvenser udmøntningen af EU-direktivet har medført samt henlede opmærksomheden på betydningen af myndighedernes håndtering af regelsættet og de deraf følgende konsekvenser for den enkelte borger. Rapporten er udarbejdet af socialrådgiver Christina Fristeen Janum og socialrådgiver Helle Obel. Vi takker overlæge Birthe Pedersen, Epilepsihospitalet Filadelfia for at afse tid til at gennemlæse og give respons på vores rapport ud fra en lægefaglig vinkel. Lone Nørager Kristensen Landsformand Per Olesen Direktør 1

3 Indholdsfortegnelse 1. Forord Indledning Lovgivning for førere med gruppe 2 kørekort... 3 Lovgrundlag før den 1. januar EU-direktiv... 3 Lovgivning pr. den 1. januar Chaufførernes besvarelser Stamdata... 4 Køn... 4 Alder... 4 Bopæl... 5 Erhverv Kørekort... 6 Hvor mange chauffører har henholdsvis kørselstilladelse og kørselsforbud?... 6 Hvornår fik chaufførerne kørselsforbud efter de nye regler fra den 1. januar 2012?... 6 Hvor mange år havde chaufførerne haft gruppe 2 kørekort? Helbredsforhold på tidspunktet for fornyelse af gruppe 2 kørekort... 7 Hvor mange år havde chaufførerne haft epilepsi?... 7 Hvor mange år havde chaufførerne været anfaldsfri?... 8 Var chaufførerne medicinfri?... 8 Hvor mange år havde chaufførerne været uden antiepileptisk behandling?... 9 Hvor mange år havde chaufførerne været i antiepileptisk behandling? Sagsbehandling Hvem udfyldte de helbredsoplysninger, chaufførerne skulle aflevere til politiet? Var den læge, som udfyldte helbredsoplysningerne, enig i det kørselsforbud, de fik? Har chaufførerne klaget over den afgørelse, de har fået? Råd og vejledning Fik chaufførerne vejledning om, hvordan de kunne afbøde konsekvenserne? Årsag til manglende råd og vejledning? Tror chaufførerne deres situation havde været bedre, hvis de havde fået råd og vejledning? Konsekvenser Konsekvenser for arbejdssituationen Økonomiske konsekvenser Andre konsekvenser Sammenfatning Konklusion Kildehenvisning Litteraturliste Notehenvisning

4 2. Indledning I december 2013/januar 2014 gennemførte Dansk Epilepsiforening en survey-undersøgelse for at kaste lys over konsekvenserne af ny lovgivning for chauffører med gruppe 2 kørekort og blive klogere på myndighedernes sagsbehandling efter udmøntning af EU-direktivet. Der er udsendt spørgeskemaer til 49 chauffører med gruppe 2 kørekort, som Dansk Epilepsiforening har haft kontakt med. 46 chauffører har besvaret spørgeskemaet. 7 af de 46 chauffører har kun udfyldt få spørgsmål i starten af skemaet, hvorfor disse ikke indgår i resultatet af undersøgelsen. Undersøgelsens resultater har dermed afsæt i besvarelser fra 39 chauffører ud af de 49 svarende til en svarprocent på Lovgivning for førere med gruppe 2 kørekort For førere med gruppe 2 kørekort skete der væsentlige ændringer på grund af implementering af nye regler fra den 1. januar I det følgende vil vi kort beskrive lovgivningen før 1. januar 2012, lovgivningen efter 1. januar 2012 samt hvilke regler i EU-direktivet, der ligger til grund for den danske lovgivning. Lovgrundlag før den 1. januar 2012 For chauffører til lastbil med kendt epilepsi blev der anbefalet 12 måneders kørselsforbud fra det tidspunkt, hvor chaufføren var sat i medicinsk behandling. Sundhedsstyrelsen anbefalede at kørekort derefter blev udstedt med en tidsbegrænsning på ét år og på det vilkår at ansøgeren tog den lægeordinerede medicin. For chauffører til taxa eller bus med nydiagnosticeret epilepsi eller ved anfald (ved kendt epilepsi) blev der anbefalet 10 års symptomfrihed, heraf skulle mindst de sidste 5 år være uden medicinsk behandling, inden kørselsforbuddet kunne ophæves eller kørekortet generhverves. Derefter kunne kørekort udstedes med en tidsbegrænsning på 5 år i. For at kørekort kunne udstedes, fornyes eller bevares gjaldt det at en anmodning herom skulle underbygges af en lægeerklæring ii. EU-direktiv EU s 3. direktiv om kørekort er udarbejdet på baggrund af en EU-rapport fra Af direktivet fremgår det, at chauffører med epilepsi (defineret som to eller flere anfald inden for fem år) skal være anfaldsfri i 10 år uden indtagelse af medicin mod epilepsi, før de kan få kørselstilladelse. De nationale myndigheder kan tillade førere med gode prognoseindikationer at køre tidligere iii. Yderligere fremgår det, at der skal have været en passende lægelig opfølgning. En omfattende neurologisk undersøgelse må ikke have afsløret nogen cerebral patologi, og EEG må ikke have vist nogen epileptiform aktivitet iv. Lovgivning pr. 1. januar 2012 Den danske lovgivning er ændret på baggrund af EU-direktivet og er således nu identisk med indholdet i direktivet. For chauffører med neurologiske sygdomme (epilepsi mv.) gælder det generelt: 1) For ansøgere eller førere, der lider af neurologiske sygdomme, som medfører kognitive eller fysiske symptomer, kan kørekort kun udstedes, fornyes eller bevares efter en lægelig udtalelse. Hvor andet ikke er angivet, skal udtalelsen afgives af en speciallæge i neurologi. Er der risiko for, at sygdommen forværres, udstedes, fornyes eller bevares kørekortet med vilkår om individuelt 3

5 fastsat tidsbegrænsning. I denne forbindelse skal lægen i sin vurdering tage højde for risikoen for udvikling af de funktionsmæssige neurologiske udfald, der skyldes sygdomme, traumer eller operationer i centralnervesystemet eller i det perifere nervesystem, hvilket kan medføre kognitive udfald eller funktionsudfald, herunder påvirkning af motoriske og sensoriske funktioner, balance og koordination. 2) Epilepsianfald, der påvirker bevidstheden, og andre alvorlige bevidsthedsforstyrrelser udgør en betydelig risiko for færdselssikkerheden, hvis anfaldene indtræffer, medens patienten fører motordrevet køretøj. 3) Epilepsi defineres som en tilstand, hvor en person har haft to eller flere epileptiske anfald inden for et tidsrum på under 5 år. Et provokeret epileptisk anfald defineres som et anfald, der åbenlyst skyldes en kendt årsag, som kan undgås v. For chauffører med gruppe 2 kørekort (herunder lastbil, taxa og bus) gælder det, at: Kørekort kan kun udstedes, fornyes eller bevares for ansøgere eller førere med epilepsi efter en anfaldsfri periode på mindst 10 år uden antiepileptisk (anfaldsforebyggende) behandling. Ansøgeren eller føreren skal dokumentere, at der har været regelmæssig kontrol hos egen læge eller speciallæge i neurologi. En neurologisk speciallægeundersøgelse må ikke have afsløret nogen form for cerebral patologi, og et elektroencefalografi (EEG) må ikke have vist nogen epileptiform aktivitet. I helt særlige tilfælde kan kørekort udstedes, fornyes eller bevares på et tidligere tidspunkt, såfremt særlige sundhedsfaglige forhold taler herfor vi. 4. Chaufførernes besvarelser Chaufførernes svar på spørgeskemaet indeholder individuelle livshistorier, vilkår og oplevelser af, hvilke konsekvenser de nye regler har medført for den enkelte. I det følgende vil vi grafisk præsentere resultaterne af de spørgsmål, vi har stillet chaufførerne. Chaufførerne har i dele af undersøgelsen haft mulighed for at uddybe en besvarelse eller fortælle om deres oplevelse. Under de enkelte spørgsmål fremstår nogle af chaufførernes udsagn Stamdata Køn Undersøgelsesgruppen udgøres af 38 mænd og én kvinde. Alder Chaufførerne er mellem 26 og 68 år. Chaufførerne er aldersmæssigt fordelt således, at 85 % af chaufførerne 40 år og derover, og 15 % er under 40 år. 44 % er 50 år og derover, og 56 % er under 50 år. 74 % af chaufførerne er i alderen 40 til 59 år. Af figur 1 ses aldersfordeling i intervaller på 10 år, læst således at der er 8 % af chaufførerne, der er mellem 20 og 29 år. 4

6 Figur 1 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% N:39 Bopæl Chaufførerne er bopælsmæssigt fordelt over 5 regioner, flest chauffører er fra Region Midtjylland, færrest chauffører er fra Region Nordjylland. Figur 2 viser fordelingen pr. region. Figur 2 Region Hovedstaden 15 % Region Sjælland 18 % Region Syddanmark 23 % Region Midtjylland 36 % Region Nordjylland 8 % N: 39 Erhverv Chaufførerne benyttede gruppe 2 kørekortet i tilknytning til deres erhverv. Af undersøgelsen fremgår det at 56 % af chaufførerne var lastbilchauffører, inden de skulle have fornyet deres gruppe 2 kørekort. De øvrige chauffører havde andre former for chaufførarbejde, blandt andet ved beskæftigelse som servicemedarbejder, cateringmedarbejder, kranfører, mekaniker og elektriker, i landbrug og ved bilsyn. To af chaufførerne var buschauffører. 5

7 4.2. Kørekort Hvor mange chauffører har henholdsvis kørselstilladelse og kørselsforbud? To af chaufførerne har i dag kørselstilladelse. Den ene chauffør fik fortsat kørselstilladelse ved ansøgning om fornyelse af kørekort. Han havde været anfaldsfri i 12 år og uden antiepileptisk behandling i 7 år. Den anden chauffør, der i dag har kørselstilladelse, fik kørselsforbud ved ansøgning om fornyelse i Han klagede over afgørelsen og fik efter 7 måneder igen kørselstilladelse. Denne chauffør havde været anfaldsfri i 45 år og uden antiepileptisk behandling i 4 år. To andre chauffører har midlertidigt gruppe 2 kørekort. Vi kender ikke baggrunden for den midlertidige kørselstilladelse; begge afvente afgørelse på deres klage over kørselsforbud. 35 chauffører har ikke kørselstilladelse, heraf har 4 ikke søgt fornyelse af kørselstilladelse. Hvornår fik chaufførerne kørselsforbud efter de nye regler fra den 1. januar 2012? Chaufførernes svar viser at 56 % (22 personer) fik kørselsforbud i % (15 personer) svarer at de fik kørselsforbud i 2013, 5 % af chaufførerne har enten ikke besvaret spørgsmålet eller har ikke fået kørselsforbud. Af spørgeskemaets besvarelse kan vi se, at nogle af chaufførerne har betragtet det, at deres kørselstilladelse er udløbet, som et forbud. Der er imidlertid ikke tale om et forbud efter de nye regler, idet de ikke har søgt om fornyelse. Det drejer sig om 4 personer. Figur 3 viser, hvor stor en andel af chaufførerne, der ikke har kørselstilladelse fordelt pr. kvartal. Figur 3 25% 20% 15% 10% 5% 0% 1. Kvartal 2. Kvartal 3. Kvartal 4. Kvartal 1.kvartal 2. Kvartal 3. Kvartal 4. Kvartal N: 37 Hvor mange år havde chaufførerne haft gruppe 2 kørekort, da kørekortet skulle fornyes? Det ses af nedenstående akkumulerede graf, figur 4, at 79 % af chaufførerne har haft gruppe 2 kørekort i 10 år eller derover. 67 % har haft gruppe 2 kørekort i 20 år og derover, mens 36 % har haft gruppe 2 kørekort i 30 år og derover. 6

8 Figur 4 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0-9 år år år år år N: Helbredsforhold på tidspunktet for fornyelse af kørekort Hvor mange år havde chaufførerne haft epilepsi? Af figur 5 fremgår, hvor mange år chaufførerne havde haft epilepsi. 26 % af chaufførerne havde haft epilepsi i under 10 år, 74 % havde haft epilepsi i 10 år eller derover. 49 % havde haft epilepsi i 20 år eller derover mens 38 % havde haft epilepsi i 30 år eller derover. Figur 5 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 0-9 år år år år år år N: 39 7

9 Hvor mange år havde chaufførerne været anfaldsfri? Figur 6 viser hvor mange procent af chaufførerne, der havde været anfaldsfri inden for et givet antal år. Som det ses, havde 71 % været anfaldsfri 10 år og derover. 29 % havde været anfaldsfri 20 år og derover. 14 % havde været anfaldsfri 30 år og derover. Figur 6 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 1-9 år år år år år år Anden besvarelse N: 39 (35 personer har besvaret med antal år, 4 personer besvarer ikke spørgsmålet men oplyser, at de ikke har søgt fornyelse endnu). Var chaufførerne medicinfri? Undersøgelsen viser at 10 % af chaufførerne var trappet helt ud af antiepileptisk behandling og 90 % var i antiepileptisk behandling, se figur 7. Figur 7 Medicinfri 10 % Fik medicin 90 % N: 39 8

10 Hvor mange år havde chaufførerne været uden antiepileptisk behandling? Spørgsmålet er stillet til de 4 chauffører der ikke var i antiepileptisk behandling. Figur 8 viser at 25 % af chaufførerne, svarende til én, havde været uden antiepileptisk behandling i intervallet 5 til 9 år. 75 %, svarende til 3 chauffører, havde været uden antiepileptisk behandling i intervallet 0 til 4 år. Alle 4 chauffører, der ikke var i antiepileptisk behandling har søgt fornyelse. 2 har fået kørselstilladelse, 2 har fået kørselsforbud. Af besvarelserne kan vi se, at ingen af de 4 chauffører havde været uden antiepileptisk behandling i minimum 10 år. Figur 8 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0-4 år 5-9 år N:4 Hvor mange år havde chaufførerne været i antiepileptisk behandling? Spørgsmålet er stillet til de 31 chauffører, der på ansøgningstidspunktet var i behandling. Undersøgelsen viser at 77 % af chaufførerne, svarende til 24 chauffører, havde været i behandling i 10 år og derover. 58 % svarende til 18 chauffører havde været i behandling i 20 år og derover. 42 % svarende til 13 chauffører havde været i medicinsk behandling i 30 og derover på ansøgningstidspunktet. Figur 9 viser i tiårsintervaller, hvor mange år chaufførerne havde været i medicinsk behandling. 9

11 Figur 9 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% N: år år år år år år Chaufførerne har i undersøgelsen haft mulighed for at beskrive, hvorfor de fortsat var i medicinsk behandling, da de søgte fornyelse af gruppe 2 kørekort. Chaufførerne beskriver, at de var i behandling for at undgå anfald og sikre stabilitet i deres sygdom; endvidere for at bevare kørekortet, beskæftigelse og for sikkerhedens skyld. Nogle oplyser, at der ikke havde været grund til at stoppe den medicinske behandling, da de var velbehandlede og lægen anbefalede fortsat medicinsk behandling. Enkelte var i behandling, på grund af usikkerhed omkring diagnosen. Her ses udsagn fra nogle chauffører, der fortsat var i behandling for at undgå anfald: Grunden til at man får medicin er jo for, at man ingen anfald får og dermed kan leve et normalt liv som almindelige mennesker. Jeg er nød til at tage medicinen, da jeg kan mærke, hvis et anfald er på vej flere dage før det kommer, såfremt jeg ingen medicin får til tiden. Ved at passe medicinen er der ingen problemer. (Anfaldsfri i år, gruppe 2 kørekort i 31 år) Jeg har været i behandling i ca. 40 år og har fået medicin for ikke at få anfald og for at have en god hverdag som muligt (Anfaldsfri i 11 år, gruppe 2 kørekort i 23 år) Andre skriver at de fortsat var i behandling for at bevare kørekortet og deres arbejde, samt for sikkerhedens skyld. Chaufførerne skriver: Fik af vide dengang i 2004 fra embedslægen, at for at få lov til at køre lastbil skulle jeg tage medicin resten af livet. (Anfaldsfri i 9 år, gruppe 2 kørekort i 13 år) Lægen sagde, at hvis jeg ville være sikker på mit kørekort var det bedst at blive ved med at tage medicin. Jeg har haft 3 anfald i alt, det sidste for 15 år siden. 10 (Anfaldsfri i 15 år, gruppe 2 kørekort i 13 år)

12 Jeg tog en slags medicin for ikke at løbe en risiko for at evt. få sygdommen igen. Min læge har i mange år villet fjerne medicinen, men sagde det skulle vente til jeg blev pensionist, da det er mit job der ryger hvis der skulle ske noget. (Anfaldsfri i 50 år, gruppe 2 kørekort i 20 år) Fordi jeg ikke ville komme i den her situation, som jeg desværre kom i alligevel, for jeg havde ikke nogle mén af mine piller, og mine læger sagde også at jeg godt kunne smide dem, men det gjorde jeg ikke, men det har jeg godt nok fortrudt. (Anfaldsfri i 26 år, gruppe 2 kørekort i 23 år) Nogle chauffører oplyser, at der ikke havde været grund til at stoppe, fordi de var velbehandlede. Nogle er forsat den medicinske behandling fordi lægen anbefalede det. Chaufførerne fortæller: Fordi lægen mener det er bedst, da jeg har det arbejde, og jeg er til læge 2 gange om året, får taget prøver, så han kan holde øje med mig. (Anfaldsfri i 15 år, gruppe 2 kørekort i 47 år) læger vil ikke trappe mig ud af det, for at det er det jeg levede af. Jeg måtte ikke køre lastbil eller bil i et helt år hvis jeg skulle ud af medicin, så derfor er jeg ikke medicinfri. (Anfaldsfri i 30 år, gruppe 2 kørekort i 24 år) Lægen mener, det er klogest at tage medicin. Er aldrig blevet anbefalet at droppe ud af behandling. (Anfaldsfri i 12 år, gruppe 2 kørekort i 30 år) (Anfaldsfri i 16 år, gruppe 2 kørekort i 30 år) Den sidste gruppe af chauffører er fortsat den medicinske behandling fordi der var usikkerhed om deres diagnose. Chaufførerne fortæller: Fordi jeg ikke er konstateret med 100 % sikkert epilepsi, så lægen gjorde for at være sikker.. (Anfaldsfri i 5 år, gruppe 2 kørekort i 7 år) Der er usikkerhed om jeg har epilepsi og lægerne vil hellere holde mig i behandling frem for at nedtrapning. (Anfaldsfri i 17 år, gruppe 2 kørerkort i 14 år) 11

13 Figur 10, viser den procentvise fordeling af de årsager chaufførerne selv angiver for deres fortsatte medicinske behandling: Figur 10 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% For at undgå anfald For at bevare kørekort Lægen anbefalede fortsat behandling Usikker diagnose N:35, opgørelse på baggrund af udsagn om primær årsag til fortsat medicinsk behandling 4.4. Sagsbehandling Hvem udfyldte de helbredsoplysninger, chaufførerne skulle aflevere til politiet? Figur 11 viser fordelingen af, hvem der udfyldte de helbredsoplysninger, chaufførerne skulle aflevere til politiet ved ansøgning om fornyelse af gruppe 2 kørekort. Figur 11 Praktiserende læge 67 % Neurolog 23 % Andel der ikke har ansøgt fornyelse 10 % N: 39 Nedenstående er udsagn fra chaufførerne vedrørende de frustrationer de har oplevet i forbindelse med sagsbehandlingen: Mine helbredsundersøgelser har i alle 9 år været sendt til embedslægen for at blive godkendt. Har fået fornyet kørekort til lastbil hvert år og personbil hver 5. år: Indtil efter 1/ hvor det blev afvist til lastbil Politiet har inddraget mit kørekort til lastbil, så jeg kun den dag i dag har til 12

14 personbil, hvor jeg så tænker hvad så den dag man får lov til og kører lastbil igen? Nu når de har inddraget det, skal man så op til kørerprøve igen og det hele ja synes det virker uprofessionelt den måde de har håndteret det på, for når man her spurgt ind til regler og des lige, aner de faktisk ik hvad det indebære de forholder sig kun til hvad EU har bestemt. (Helbredsoplysninger udfyldt af en praktiserende læge, kørselsforbud 29/1 2013) Var også ved en neurolog, efter forlangende af sundhedsstyrelsen, fik mit gruppe 2 kørekort tilbage efter ca. 7 mdr. men kan oplyse jer om, de læser ikke de breve de modtager, i min klage modsiger de sig selv hele tiden under hele sagen. Vi brugte et halvt år på at overbevise dem om, jeg hverken gik til kontrol eller fik medicin for epilepsi, men da jeg fik kortet tilbage igen stod der i brevet, jeg fik det for 2 år af gangen, fordi jeg skulle gå til kontrol og tage medicin for epilepsi. Jeg har sat en advokat på sagen da denne historie har kostet mig knap kr. efter skat, og dem vil jeg have erstatning for, mistede også mit arbejde. (Helbredsoplysninger udfyldt af en praktiserende læge/neurolog, kørselsforbud 20/ , kørselstilladelse efter 7 måneder) Jeg synes det er dybt urimeligt, at man ikke vil forny mit kørekort, da min neurolog har givet skriftlig begrundelse for at der ikke er noget i vejen for at jeg uden fare kan køre lastbil, jeg har jo aldrig haft et krampeanfald kun styringsproblemer, derfor valgte man at give mig medicin. (Helbredsoplysninger udfyldt af neurolog, kørselsforbud 1/1 2013) Jeg/min familie er trætte af at alt skal tage så lang tid og alle de enorme fejl, som de laver ved rigspolitiet, når de skriver til os, men det er der jo ikke noget at gøre ved, man beklager bare, men vi kan sgu ikke bare beklage. Vi går til undersøgelse efter undersøgelse for at bevise, at vi har ret til at beholde vores job og eksistens, så vi kan have en alm. hverdag( ) Vi har skrevet til transportministeren, det bliver skubbet videre, udenrigsminister svare ikke, beskæftigelsesminister skubber videre, rigspolitiet svare forkert, men beklager bare fejlen og jeg kunne blive ved (Helbredsoplysninger udfyldt af en praktiserende læge, kørselsforbud 2/1 2013) Var den læge, som udfyldte helbredsoplysningerne, enig i kørselsforbuddet? Langt de fleste af chaufførerne angiver at lægen, der udfyldte helbredsoplysningerne, ikke var enig i forbuddet. I figur 12 ses chaufførernes svar: 13

15 Figur 12 Ja 0 % Nej 72 % Ved ikke 18 % Ikke søgt fornyelse endnu 10 % N: 39 Nogle chauffører fortæller følgende: Jeg fik at vide fra politiet at den lægeerklæring jeg havde, var identisk med den jeg havde kommet med de foregående år, så jeg fik fat i min journal fra klinikken, og vedlage den til ny afgørelse men samme svar myndighederne har fastholdt deres afslag. (Helbredsoplysninger udfyldt af en praktiserende læge, kørselsforbud 1/ ) Lægen syntes at det var en mærkelig måde de havde skrevet reglerne på, når ikke det gives tilladelse i paragraffen stk sundhedsstyrelsens vejledning af vurdering til helbredskrav til førere af motorkøretøj (Helbredsoplysninger udfyldt af en praktiserende læge, kørselsforbud 27/4 2013) Min egen læge var meget uforstående overfor mit kørselsforbud, for som han sagde, intet har jo ændret sig. (Helbredsoplysninger udfyldt af en praktiserende læge, kørselsforbud 6/3 2012) Det var katastrofalt mente min læge når nu jeg havde været anfaldsfri i 26 år. (Helbredsoplysninger udfyldt af en praktiserende læge, kørselsforbud 8/1 2013) Har chaufførerne klaget over den afgørelse, de har fået? Alle 35 chauffører, som har søgt fornyelse af deres gruppe 2 kørekort, har fået afslag. 32 chauffører svarende til 82 % har klaget over afgørelsen. To chauffører har fået medhold i deres klage og har kørselstilladelse. 6 chauffører afventer afgørelse på klage, to af disse chauffører har midlertidig kørselstilladelse. For 24 chaufførers vedkommende har myndighederne fastholdt deres afslag på fornyelse af gruppe 2 kørekort. Der er 18 %, svarende til 7 chauffører som ikke har klaget. Det er de 4 chauffører som ikke har søgt fornyelse samt 3 chauffører, som enten har fravalgt at klage eller afventer retssag før de vil klage. I figur 13 ses fordelingen af personer der henholdsvis har fået medhold, afslag, afventer afgørelse eller ikke har klaget. 14

16 Figur 13 Ja og myndighederne har fastholdt deres afslag 62 % Ja og jeg har fået medhold i min klage 5 % Ja, afventer afgørelse 15 % Nej, ikke klaget 18 % N: 39 Chaufførerne fortæller om deres holdning til afgørelserne: Det er total meningsløst, at man ikke træffer individuelle afgørelser. Desuden kan det ikke være rigtigt, at man skal vente så lang tid på en afgørelse. (Afventer afgørelse, haft gruppe 2 kørekort i 20 år) Synes det er rystende de ikke har brugt reglen om dispensation. (Afslag fastholdt, haft gruppe 2 kørekort i 14 år) Der er ingen som helst belæg for, at gennemføre denne lov, da vi chauffører får medicin for IKKE at få anfald og ingen undersøgelser af lastbilulykker viser, at en eneste chauffør har haft epilepsi eller anfald i forbindelse med ulykkerne. (Afslag fastholdt, haft gruppe 2 kørekort i 33 år) Synes informationen har været alt for ringe. Har kun fået oplysninger via Dagspressen. (afventer afgørelse, haft gruppe 2 kørekort i 30 år) 4.5 Råd og vejledning Fik chaufførerne vejledning om, hvordan de kunne afbøde konsekvenserne? Figur 14 viser, hvor mange chauffører, der har fået råd og vejledning. En enkelt chauffør oplyser, at der i brev fra offentlig myndighed stod, at han kunne rette henvendelse til jobcentret i kommunen. 21 %, svarende til 8 chauffører, har fået råd og vejledning fra henholdsvis fagforening, advokat, Filadelfia og Dansk Epilepsiforening. 79 % af chaufførerne fik ingen råd og vejledning. 15

17 Figur 14 Fik råd og vejledning 21 % Fik ikke nogen vejledning 79 % N: 39 Årsag til manglende råd og vejledning? 79 % af chaufførerne fik ingen råd og vejledning. Figur 15 angiver baggrunden for, at de ikke fik råd og vejledning. Hovedparten af chaufførerne svarer at baggrunden for, de ikke fik råd og vejledning var, at ingen tilbød dem det og/eller at de ikke vidste, hvor de skulle søge råd og vejledning. Figur 15 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Ingen tilbød mig råd og vejledning Jeg vidste ikke, hvor jeg skulle søge råd og vejledning Det havde jeg ikke brug for Jeg har ikke søgt fornyelse af kørekort endnu N: 31, en person kan have flere svar/begrundelser Tror chaufførerne deres situation havde været bedre, hvis de havde fået råd og vejledning? Spørgsmålet er besvaret af de 31 chauffører, som ikke har modtaget råd og vejledning. Af figur 16 fremgår, at 26 % af chaufførerne tror deres situation havde været bedre, hvis de havde fået råd og vejledning. 35 % tror ikke råd og vejledning havde bedret deres situation. 16

18 Figur 16 Tror deres situation havde været bedre 26 % Tror ikke deres situation havde været bedre 35 % Ved ikke 39 %. N: 31, besvares af dem, der ikke fik vejledning. På spørgsmål om, hvorvidt de tror, det havde bedret deres situation, hvis de havde fået råd og vejledning, svarer nogle chaufførerne: Ja - Så havde man da haft mulighed for at trappe ud af behandling, hvis det var muligt. (Anfaldsfri 16 år, arbejdsløs i jobrotation) Ja, så havde jeg ikke siddet, med en økonomi som ligger i ruiner, og en truende tvangsauktion hængende over hoved, det er konsekvenserne, af skrankepaveri, af værste skuffe, og den erstatning som min advokat og jeg kræver, den ligger da bare og samler støv, der kan jo gå flere år, inden den sag bliver afgjort. (Anfaldsfri 45 år, arbejde i andet firma ) Eftersom det kom som et chok for mig, at jeg ik måtte kører lastbil mere tror jeg selv på det kunne have hjulpet lidt med råd og vejledning til hvad skal jeg nu og hvad gør jeg og hvem skal man rette henvendelse til jeg priser mig i hvert fald lykkelig for støtte og hjælp fra min familie og venner hele forløbet. (Anfaldsfri 9 år, arbejde i andet firma efter arbejdsløshed) 4.6 Konsekvenser Konsekvenser for arbejdssituationen 97 % af chaufførerne har oplevet konsekvenser for deres arbejdssituation. 3 %, svarende til en chauffør har ikke oplevet konsekvenser i sin arbejdssituation, da han fik forlænget kørselstilladelsen. Også den anden chauffør, der har opnået førerret, har oplevet konsekvenser, idet han mistede sit daværende job, mens han afventede afgørelse. Af figur 17 fremgår, hvilke arbejdsmæssige konsekvenser de ændrede regler har medført for chaufførerne. De arbejdsmæssige konsekvenser er inddelt i 4 grupper: 36 % (gruppe A) har arbejde samme sted som inden 1. januar % (gruppe B) har nu andet arbejde; nogle efter en arbejdsløshedsperiode. 17

19 10 % (gruppe C) er gået på efterløn eller pension. 36 % (gruppe D) har ikke arbejde. De er enten arbejdsløse, sygemeldte, i jobrotation eller uddannelse. Figur 17 25% 20% 15% 10% 5% 0% N: 39 Opgørelsen indeholder også besvarelser fra de 4 chauffører, som ikke har søgt om fornyelse. To af dem er sygemeldte, en har fået pension og en har andet arbejde i samme firma. Chauffører fortæller følgende om usikkerhed og begrænsninger i jobfunktion: Jeg er meget usikker på mit job og jeg kan ikke mere tage ekstra arbejde som chauffør (Arbejde i samme firma, Gruppe 2 kørekort i 21 år) Jeg kan ikke passe mit arbejde som chauffør, men lige nu er jeg ikke klar over min jobsituation, ud over at jeg er blevet lovet anden beskæftigelse i mit firma Så står man måske forrest hvis der skal fyres folk (Arbejde i samme firma, Gruppe 2 kørekort i 32 år) (Samme arbejde med begrænsninger, Gruppe 2 kørekort uoplysning antal år) Økonomiske konsekvenser Undersøgelsen viser at 67 % af chaufførerne har oplevet indtægtsændring. Èn af disse chauffører har haft øget indtægt, da han i sit nye arbejde har betydelig flere timer end tidligere. De øvrige chauffører har haft indtægtstab, se figur

20 Figur 18 Har oplevet indtægtsændring 67 % Har ikke oplevet indtægtsændring 33 % N: 39 De chauffører der har oplyst at de har haft indtægtstab, har i gennemsnit et tab på kr pr. måned brutto (besvarelse på 65 %) og netto kr pr. måned (besvarelse på 85 %). Derudover fortæller en chauffør følgende om de økonomiske konsekvenser: Jeg synes det er utroligt at man bare kan tage ens kørekort og dermed ens job, uden nogen form for økonomisk kompensation, jeg mener kørekortet har da kostet en pæn sjat penge i sin tid, for mit vedkommende var det ca (Har haft epilepsi i 8 år, gruppe 2 kørekort i 25 år) Da vi ikke ved om jeg vil få mit kørekort, har vi måtte sælge det hus vi selv har bygget. Det er blevet solgt med et enormt tab og nu bor vi så i lejlighed og venter stadig på svar, det er meget hårdt at have hængende over hoved hele tiden (Har haft epilepsi i 28 år, Gruppe 2 kørekort i 6 år) 19

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort 1

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort 1 Civil- og Politiafdelingen Dato: 26. maj 2011 Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2010-810-0037 Dok.: HAA40942 Udkast Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort 1 I bekendtgørelse

Læs mere

Dansk Epilepsiforening

Dansk Epilepsiforening Dansk Epilepsiforening Fleksjob og epilepsi sådan ser virkeligheden ud Dansk Epilepsiforening, 17. april 2012 Ledige fleksjob-visiterede, som uheldigvis har epilepsi er topmotiverede og flittige med at

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Civilafdelingen Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Dato: 25. november 2014 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-802-0067 Dok.: 1347437 I medfør af 56 a, 66,

Læs mere

KØRSEL MED LASTBIL ELLER BUS HAR DU STYR PÅ DE NYE REGLER?

KØRSEL MED LASTBIL ELLER BUS HAR DU STYR PÅ DE NYE REGLER? GÆLDER FRA 19. JANUAR 2013 KØRSEL MED LASTBIL ELLER BUS HAR DU STYR PÅ DE NYE REGLER? NYE REGLER FOR KØREKORT TIL LASTBIL OG BUS Den 19. januar 2013 træder nye regler om kørekort i kraft. De nye regler

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1)

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) (Knallertkørekort og sanktioner ved ulovlig kørsel på knallert m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Færdselskontoret Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-801-0021 Dok.: 1370852 KOMMENTERET OVERSIGT over høringssvar om

Læs mere

Udkast. Cirkulære om ændring af cirkulære om kørekort

Udkast. Cirkulære om ændring af cirkulære om kørekort Civil- og Politiafdelingen Dato: 26. maj 2011 Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2010-810-0037 Dok.: HAA40994 Udkast Cirkulære om ændring af cirkulære om kørekort I cirkulære nr. 27 af 2. april

Læs mere

Bekendtgørelse om krav til letbaneførere og trafikstyringspersonale på letbaneområdet

Bekendtgørelse om krav til letbaneførere og trafikstyringspersonale på letbaneområdet Bekendtgørelse om krav til letbaneførere og trafikstyringspersonale på letbaneområdet I medfør af 2, stk. 2, 6, stk. 5, 21 h, stk. 2, 22, stk. 6, og 24 c, stk. 2, i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI

SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI AEU-2 SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI Vi vil bede dig udfylde dette skema og indsende det i vedlagte svarkuvert. Du kan læse mere i det vedlagte brev. På forhånd tak! NEUROLOGISK AMBULATORIUM OM DIN EPILEPSI

Læs mere

Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014

Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014 Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014 2 Forord Hvordan er jeg stillet, når dagpengeforsikringen ryger? Det

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt WG diagnosegruppens medlemmer

Spørgeskemaundersøgelse blandt WG diagnosegruppens medlemmer Spørgeskemaundersøgelse blandt WG diagnosegruppens medlemmer Undersøgelsen er foretaget i vinteren 2009/10 som et uvidenskabeligt øjebliksbillede af, hvem diagnosegruppens medlemmer er. WG diagnosegruppen

Læs mere

Sundhedsstyrelsens vejledning om vurdering af helbredskrav til førere af motorkøretøjer

Sundhedsstyrelsens vejledning om vurdering af helbredskrav til førere af motorkøretøjer Side 1 af 17 VEJ nr 9606 af 12/12/2011 Gældende Offentliggørelsesdato: 14-12-2011 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Den fulde tekst Sundhedsstyrelsens vejledning om vurdering af helbredskrav til

Læs mere

MEDICIN, STOFFER OG KØRSEL. Cecilie Bryld, afdelingslæge Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Øst & Tilsyn

MEDICIN, STOFFER OG KØRSEL. Cecilie Bryld, afdelingslæge Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Øst & Tilsyn MEDICIN, STOFFER OG KØRSEL Cecilie Bryld, afdelingslæge Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Øst & Tilsyn Embedslægeinstitutioner Sundhedsstyrelsen Lokaliteter Randers (Nord) Kolding (Syd) København

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Sundhedsstyrelsens vejledning om vurdering af helbredskrav til førere af motorkøretøjer

Sundhedsstyrelsens vejledning om vurdering af helbredskrav til førere af motorkøretøjer Sundhedsstyrelsens vejledning om vurdering af helbredskrav til førere af motorkøretøjer Indhold Introduktion 1. Generelle forhold 1.1. Vejledningens opbygning 1.2. Helbredsattest og helbredskrav 1.3. Speciallægeudtalelse

Læs mere

spørgeskema om din epilepsi

spørgeskema om din epilepsi AER-1001 spørgeskema om din epilepsi Vi vil bede dig udfylde dette skema og indsende det i vedlagte svarkuvert. du kan læse mere i det vedlagte brev. på forhånd tak! neurologisk ambulatorium OM DIN EPILEPSI

Læs mere

Funktionsattest ASK 210 Psykiske følger

Funktionsattest ASK 210 Psykiske følger Funktionsattest ASK 210 Psykiske følger afgivet i henhold til Lov om arbejdsskadesikring 35 og 37 Udfyldes af rekvirenten Navn på tilskadekomne:........ Cpr.nr.:.. -. Adresse:.. Postnr.: By:.. Stilling

Læs mere

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Denne pjece er tænkt som din førstehjælp ved en arbejdsskade. Dit medlemskab af Fængselsforbundet giver ret til bistand i arbejdsskadesager.

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Er du sygemeldt på grund af stress?

Er du sygemeldt på grund af stress? Er du sygemeldt på grund af stress? her er nogle råd om, hvad du kan gøre Vi samarbejder med PsykiatriFonden Denne pjece er blevet til i samarbejde med PsykiatriFonden. I pjecen finder du nogle råd om,

Læs mere

Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt

Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt Rapport Kræftens Bekæmpelse Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt - En spørgeskemaundersøgelse vedrørende patienter og pårørendes erfaringer og oplevelser Maj 2009 Patientstøtteafdelingen 1 Indledning

Læs mere

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA Ansøgning om tidsbegrænset humanitær

Læs mere

ALKOLÅS EFTER SPIRITUSKØRSEL

ALKOLÅS EFTER SPIRITUSKØRSEL ALKOLÅS EFTER SPIRITUSKØRSEL FRA 2015 ER DER INDFØRT EN ALKOLÅSORDNING SOM SUPPLEMENT TIL DE EKSISTERENDE SANKTIONER FOR SPIRITUSKØRSEL Du er omfattet af alkolåsordningen, hvis du har fået frakendt førerretten

Læs mere

Funktionsattest ASK 230 Nakke/hals

Funktionsattest ASK 230 Nakke/hals Funktionsattest ASK 230 Nakke/hals afgivet i henhold til Lov om arbejdsskadesikring 35 og 37 Udfyldes af rekvirenten Navn på tilskadekomne:........ Cpr.nr.:.. -. Adresse:.. Postnr.: By:.. Stilling eller

Læs mere

Samråd den 22.04.2009

Samråd den 22.04.2009 Samråd den 22.04.2009 Skatteministeren og jeg besvarer de to samrådsspørgsmål som i kan stille spørgsmål til selvfølgelig Samrådsspørgsmålet er jo også formuleret på den måde, som også [ ] har fremstillet

Læs mere

Kroer Pramming Advokater I/S Thoravej 11 2400 København NV

Kroer Pramming Advokater I/S Thoravej 11 2400 København NV Kroer Pramming Advokater I/S Thoravej 11 2400 København NV Afgørelse i Tonny Leo Rasmussens sag om en arbejdsskade, j.nr. 1066-MKP (dette brev er ikke sendt til Tonny Leo Rasmussen) Ankestyrelsen har tidligere

Læs mere

hvis du kommer til skade på jobbet

hvis du kommer til skade på jobbet hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade i forbindelse med dit arbejde, har du mulighed for at få erstatning. Men der er mange regler, der skal tages

Læs mere

Hjerneskade og kørekort

Hjerneskade og kørekort Hjerneskade og kørekort Centrale problemstillinger og forslag til forbedring af praksis. Af Cand. Psych. Annette Meng Videncenter for Hjerneskade Dette er et uddrag af rapporten Hjerneskade og kørekort;

Læs mere

Søvnapnø & Kørekortsregler

Søvnapnø & Kørekortsregler Søvnapnø & Kørekortsregler Sundhedsstyrelsens vejledning om vurdering af helbredskrav til førere af motorkøretøjer Søvnkonference 2015 Maribo Medico Niels Petri Lægefaglig konsulent Dansk Søvnapnø Forening

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven

Lov om ændring af færdselsloven Civilafdelingen Dato: 9. oktober 2014 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-801-0021 Dok.: 1314376 Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Ændret aldersgrænse for

Læs mere

Afvikling af køreprøver i perioden op til ikrafttræden af de nye regler om kørekort den 19. januar 2013

Afvikling af køreprøver i perioden op til ikrafttræden af de nye regler om kørekort den 19. januar 2013 Rundskrivelse Til samtlige politikredse 4. december 2012 J.nr. 2012-9040-173 KSM/BAE + bilag NATIONAL BEREDSKABS- CENTER Juridisk Sekretariat Ejby Industrivej 125-135 2600 Glostrup (Kun Polnet) Afvikling

Læs mere

Nyt europæisk kørekort skal give større sikkerhed, tryghed og mere fri bevægelighed

Nyt europæisk kørekort skal give større sikkerhed, tryghed og mere fri bevægelighed EUROPA-KOMMISSIONEN MEMO Bruxelles, den 18. januar 2013 Nyt europæisk kørekort skal give større sikkerhed, tryghed og mere fri bevægelighed Den 19. januar bliver der indført et nyt europæisk kørekort som

Læs mere

Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema

Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema AmbuFlex VestKronik Juni 2014 Baggrund og metode VestKronik har i samarbejde med klinikere fra Neurologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital udviklet et klinisk

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Denne Vejledning Et vigtigt element i indsatsen for at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009 21. april 2009. Nr. 322. Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-opholdsbekendtgørelsen) 1) I

Læs mere

Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse.

Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse. Kendelse af 22. februar 1996. 95-68.864. Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse. Lov om registrerede revisorer 1, stk. 2, nr. 5 og stk. 4. (Mads

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til sundhedsydelser uden for sygehusvæsenet købt i eller leveret fra andre EU/EØS-lande 1)

Bekendtgørelse om tilskud til sundhedsydelser uden for sygehusvæsenet købt i eller leveret fra andre EU/EØS-lande 1) BEK nr 1660 af 27/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 7. maj 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1300570 Senere ændringer

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Silkeborg Varme A/S Silkeborg Kommune Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799

Læs mere

Kvalitetsstandard tabt arbejdsfortjeneste, Lov om Social Service 42

Kvalitetsstandard tabt arbejdsfortjeneste, Lov om Social Service 42 Kvalitetsstandard tabt arbejdsfortjeneste, Lov om Social Service 42 Udarbejdet af: Mette Wulf Dato: 03.10.2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariat Børne- og Unge Rådgivningen Handicapgruppen Kvalitetsstandard

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.4.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0026/2005 af Gunther Ettrich, tysk statsborger, om tilbagekaldelse på grund af alder af hans tilladelse

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

klagevejledning for stofmisbrugere i behandling - fælles for den sundhedsfaglige og den sociale behandling

klagevejledning for stofmisbrugere i behandling - fælles for den sundhedsfaglige og den sociale behandling klagevejledning for stofmisbrugere i behandling - fælles for den sundhedsfaglige og den sociale behandling udgivet af: indenrigs- og sundhedsministeriet slotsholmsgade 10-12 1216 københavn k. telefon:

Læs mere

Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven)

Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven) Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 113 Offentligt Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven) 1. I vejledning nr. 96 af 5. december 2006 om særlig

Læs mere

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42.

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42. Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42. Lov om social service s formål ifølge 1 er: - at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer - at tilbyde en række

Læs mere

Analyser med høj faglighed er omdrejningspunktet, når vi hjæl- per vores kunder med at nå deres mål. evnen til at lytte, når vores kunder taler.

Analyser med høj faglighed er omdrejningspunktet, når vi hjæl- per vores kunder med at nå deres mål. evnen til at lytte, når vores kunder taler. Hjertepatienters brug og oplevelse af rehabilitering 2010 Kolofon Om Incentive Partners Kontakt Forfattere: Analyser med høj faglighed er omdrejningspunktet, når vi hjæl- Incentive Partners Mette Bøgelund,

Læs mere

KRIMINALFORSORGEN. ANSØGNINGSSKEMA til optagelse på den 2 - årige uddannelsen til værkmester i Kriminalforsorgen

KRIMINALFORSORGEN. ANSØGNINGSSKEMA til optagelse på den 2 - årige uddannelsen til værkmester i Kriminalforsorgen KRIMINALFORSORGEN ANSØGNINGSSKEMA til optagelse på den 2 - årige uddannelsen til værkmester i Kriminalforsorgen ALLE SPØRGSMÅL SKAL BESVARES SÅ PRÆCIST SOM MULIGT DE NÆVNTE KOPIER SAMT 3 PASFOTO SKAL VEDLÆGGES

Læs mere

Pjecen trykkes i 6.000 eksemplarer. Udgivelsesår: 2010. www.epilepsiforeningen.dk epilepsi@epilepsiforeningen.dk

Pjecen trykkes i 6.000 eksemplarer. Udgivelsesår: 2010. www.epilepsiforeningen.dk epilepsi@epilepsiforeningen.dk ældre og epilepsi Ældre og epilepsi er forfattet af specialeansvarlig overlæge, Birthe Pedersen, Epilepsihospitalet i Dianalund, og sygeplejerske, Helene Meinild, og udgivet af Dansk Epilepsiforening med

Læs mere

Energiklagenævnet traf den 28. december 2012 afgørelse i sagen (j.nr. 1021-12-94) 2. Energiklagenævnet ophævede Silkeborg Kommunes afgørelse af 15.

Energiklagenævnet traf den 28. december 2012 afgørelse i sagen (j.nr. 1021-12-94) 2. Energiklagenævnet ophævede Silkeborg Kommunes afgørelse af 15. [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over pålæg om tilslutningspligt

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 K E N D E L S E Tensid Danmark ApS (advokat Nicolai A. Clausen, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør

XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Ansøgningsskema XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge

Læs mere

Hvis helbredserklæringen ikke er fuldstændig udfyldt vil den blive sendt retur så du kan tilføje de oplysninger der mangler.

Hvis helbredserklæringen ikke er fuldstændig udfyldt vil den blive sendt retur så du kan tilføje de oplysninger der mangler. Tak fordi I har valgt en Børneforsikring/Børneforsikring Super hos If! På de næste sider finder du helbredserklæringen som skal udfyldes i forbindelse med børneforsikringen du har købt hos os. Ved udfyldning

Læs mere

Kort om undersøgelsen

Kort om undersøgelsen Kort om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført fra 30. marts til 23. april 2012 af BP Research en analyseenhed under BEDRE PSYKIATRI. 352 pårørende har medvirket i den webbaserede undersøgelse. Respondenterne

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0037 li. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. EDC Bent Nielsen A/S Græsted Hovedgade 4a 3230 Græsted

Klagerne. J.nr. 2011-0037 li. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. EDC Bent Nielsen A/S Græsted Hovedgade 4a 3230 Græsted 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Bent Nielsen A/S Græsted Hovedgade 4a 3230 Græsted Nævnet har modtaget klagen den 28. februar 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

GAMIAN-EUROPE S PANEUROPÆISKE SPØRGEUNDERSØGELSE OM FYSISK OG PSYKISK HELBRED

GAMIAN-EUROPE S PANEUROPÆISKE SPØRGEUNDERSØGELSE OM FYSISK OG PSYKISK HELBRED GAMIAN-EUROPE S PANEUROPÆISKE SPØRGEUNDERSØGELSE OM FYSISK OG PSYKISK HELBRED Vi vil gerne opfordre dig til at deltage i dette originale forskningsprojekt. Du skal kun deltage, hvis du selv har lyst, og

Læs mere

ANSØGNING OM INVALIDEPENSION

ANSØGNING OM INVALIDEPENSION ANSØGNING OM INVALIDEPENSION Navn: Telefonnr.: Adresse: Postnr. og by: Cpr.nr.: E-mail: Stilling: Beskriv dit arbejde: Antal børn under 24 år: Børns cpr.nr.: Egen læges adresse: 1 Hvad er årsagen til din

Læs mere

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger.

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger. 5 Forord Formålet med denne bog er at overbevise dig om, at der ofte er naturlige og medicinfri løsninger på tilstande som depression, nedtrykthed og modløshed. Jeg vil ikke forsøge at gøre mig klog på

Læs mere

Geriatri Survey, november 2013. Formål. Metode. Resultater. Antal geriatere

Geriatri Survey, november 2013. Formål. Metode. Resultater. Antal geriatere Geriatri Survey, november 2013 I november måned 2013 gennemførte de danske repræsentanter (Ellen Holm, Susanne van der Mark, Hanne Pedersen og Anne Jung) i den geriatriske sektion af den europæiske geriatri

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse Juni 203 ISBN 978-87-92689-79-5 Københavns Kommune Juni 203 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade 3 Postboks 453 Københavns

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

UNDERSØGELSE AF ADOPTIVFORÆLDRES VURDERING AF BARNETS ALDER OG HEL- BREDBREDSMÆSSIGE FORHOLD. For internationale adoptioner foretaget i 2008 og 2012

UNDERSØGELSE AF ADOPTIVFORÆLDRES VURDERING AF BARNETS ALDER OG HEL- BREDBREDSMÆSSIGE FORHOLD. For internationale adoptioner foretaget i 2008 og 2012 UNDERSØGELSE AF ADOPTIVFORÆLDRES VURDERING AF BARNETS ALDER OG HEL- BREDBREDSMÆSSIGE FORHOLD For internationale adoptioner foretaget i 2008 og 2012 Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Amaliegade 25 1022

Læs mere

Hvornår: md/år. Dato: Underskrift:

Hvornår: md/år. Dato: Underskrift: ANSØGNING OM INVALIDEPENSION Navn: Telefonnr.: Adresse: Postnr. og by: CPR-nr.: E-mail: Stilling: Beskriv dit arbejde: Antal børn under 24 år: Børns CPR-nr.: Egen læges navn og adresse: 1 Hvad er årsagen

Læs mere

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 2 1. Hovedresultater... 3 2. Baggrund

Læs mere

Pensions- og Sundhedspolitik. forslag til. personalehåndbogen

Pensions- og Sundhedspolitik. forslag til. personalehåndbogen Pensions- og Sundhedspolitik forslag til personalehåndbogen Virksomheden ser medarbejderne som virksomhedens vigtigste ressource. Derfor er vigtigt for virksomheden at sikre medarbejderen og dennes familie

Læs mere

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold En husejer klagede over at en statsforvaltning ikke havde svaret på en ansøgning om fritagelse for at betale omkostninger ved en skelforretning. Ansøgningen

Læs mere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Dansk Socialrådgiverforening 2009 Sekretariatet Pma Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Om undersøgelsen I slutningen af 2008 gennemførte DS en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse

Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse Attesten udfærdiges på dansk. I det omfang, der anvendes latinske betegnelser, skal det danske udtryk tilføjes. Lægen skal

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0120 aq. København, den 25. januar 2011 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Søren Bregnhøj Borgergade 14 8600 Silkeborg

Klager. J.nr. 2010-0120 aq. København, den 25. januar 2011 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Søren Bregnhøj Borgergade 14 8600 Silkeborg 1 København, den 25. januar 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Søren Bregnhøj Borgergade 14 8600 Silkeborg Nævnet har modtaget klagen den 20. maj 2010. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen.

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Statsforvaltningens afvisning af henvendelse fra 8 tidligere medlemmer af Frederiksborg Amtsråd

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X 03-05- 2010 X har ved brev af 24. september 2009 anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til lovligheden af den kommunale myndighed i Ys afslag på aktindsigt i sag om bortvisning af

Læs mere

Information til prøvedeltagere om medborgerskabsprøven

Information til prøvedeltagere om medborgerskabsprøven Information til prøvedeltagere om medborgerskabsprøven 1. Særlig vigtig information i forbindelse med tidsubegrænset opholdstilladelse For at få tidsubegrænset (permanent) opholdstilladelse skal man som

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0007596). Ansøgning om optagelse i Ejendomsmæglerregistret afslået, da klagers hidtidige beskæftigelse ikke kunne sidestilles med beskæftigelse i en ejendomsformidlingsvirksomhed.

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 7. november 2012 (J.nr. 2012-0026847) Afslag på

Læs mere

Hovedresultater af spørgeskemaundersøgelse om kommunernes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder

Hovedresultater af spørgeskemaundersøgelse om kommunernes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder Fokus på socialøkonomiske virksomheder Bilag 1: Hovedresultater af spørgeskemaundersøgelse om kommunernes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder BAGGRUND Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering

Læs mere

Helbredskontrol ved natarbejde. en pjece til tillidsvalgte

Helbredskontrol ved natarbejde. en pjece til tillidsvalgte Helbredskontrol ved natarbejde en pjece til tillidsvalgte 1 Helbredskontrol 2 ved natarbejde Fremstillet af: SID s holddriftudvalg Kampmannsgade 4 1790 København V Produktion: NKN Grafisk a/s Fotos: Harry

Læs mere

Interviewguide levekårsundersøgelsen (29.5.2006)

Interviewguide levekårsundersøgelsen (29.5.2006) Interviewguide levekårsundersøgelsen (29.5.2006) Stamoplysninger: - køn - alder - seksuel identitet - hvor længe smittet - hvordan mest sandsynligt smittet, en du kendte? - civil status, kærester el. lign.

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at kommunen har fremfundet de sager, som det

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

Baunegårdsvej 73 Vennemindevej 81 2900 Hellerup 8520 Lystrup. København den 22. marts 2004

Baunegårdsvej 73 Vennemindevej 81 2900 Hellerup 8520 Lystrup. København den 22. marts 2004 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/REKLAME Arne M. Eike Baunegårdsvej 73 Vennemindevej 81 2900 Hellerup 8520 Lystrup København den 22. marts 2004 Klage over tv-reklame for Dansk Hørecenter udsendt på TV 2 MEDIESEKRETARIATET

Læs mere

UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER

UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER ÅRLIGE RAPPORT OM UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER med fokus på læring, HR og vidensdeling Resultat af landsdækkende undersøgelse udført i marts 2012 2012 Social Business Learning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

3. Overordnede oplysninger vedrørende Frederikssund Kommune.

3. Overordnede oplysninger vedrørende Frederikssund Kommune. Notat 27. marts 2007 OS Dispensationer til helårsanvendelse af sommerhuse Administrationspraksis og bemyndigelse Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Lovens bestemmelser 3. Overordnede oplysninger vedrørende

Læs mere

Fredericia Kommune Vejledning i forbindelse med ansøgning om støtte til køb af bil

Fredericia Kommune Vejledning i forbindelse med ansøgning om støtte til køb af bil Fredericia Kommune Vejledning i forbindelse med ansøgning om støtte til køb af bil Sagsbehandling og afprøvning af biler Hjælpemiddelafsnittet, Vesterballevej 4-6 Økonomi og beregning af lån og gældsbreve

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Dækning af nødvendige merudgifter. Servicelovens 100

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Dækning af nødvendige merudgifter. Servicelovens 100 Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Dækning af nødvendige merudgifter Servicelovens 100 Acadre dok.: 69211-13 Godkendt i Voksen- og Plejeudvalget på møde den 25.04.2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Udkast til Sygedagpengeanalyse.

Udkast til Sygedagpengeanalyse. Dato: 8. oktober Sagsnr.: -8-3 Udkast til Sygedagpengeanalyse. Indledning Analysen er blevet til på baggrund af et ønske om at opnå en bedre forståelse af den gruppe af borgere, der er sygemeldte i Middelfart

Læs mere

EXTRA SIKRING FOR SELVSTÆNDIGE

EXTRA SIKRING FOR SELVSTÆNDIGE Personoplysninger Navn CPR-nr. Adresse Stilling Postnr. / By Telefonnummer E-mail Mobilnummer Skal du sende anmeldelsen ind? For at spare dig for unødig udfyldelse af anmeldelsen, beder vi dig gennemgå

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar Når en medarbejder bliver syg September 2014 DANSK HR Webinar Hvad får du svar på Sygemelding Dokumentation af sygdom Krav til arbejdsgiver under en medarbejders sygdom Krav til medarbejderen under egen

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Merete Lund Brock og Henning Brock v/aig Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 8.637 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 53% FORORD 01 I denne rapport modtager regionen afrapportering på undersøgelse af den patientoplevede kvalitet

Læs mere

TILMELDING TIL DANICA SUNDHEDS- SIKRING (ÆGTEFÆLLE/SAMLEVER ORDNING)

TILMELDING TIL DANICA SUNDHEDS- SIKRING (ÆGTEFÆLLE/SAMLEVER ORDNING) TILMELDING TIL DANICA SUNDHEDS- SIKRING (ÆGTEFÆLLE/SAMLEVER ORDNING) Danica Pension Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Danmark Telefon 70 11 25 25 Gruppeordning gennem Arbejdsgiver CVR-nr. Medarbejders navn

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Gladsaxe Kommune af 2. juni 2003 elvarme i gulv i badeværelse Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Næstformand,

Læs mere

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Tryg i livet når helbredet svigter Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Du har været udsat for en arbejdsskade og har brug for hjælp. Ud over de fysiske

Læs mere

Statsborgerskab/indfødsret Politibetjente ansættes som tjenestemænd. Ansættelse som tjenestemand kræver dansk statsborgerskab/dansk

Statsborgerskab/indfødsret Politibetjente ansættes som tjenestemænd. Ansættelse som tjenestemand kræver dansk statsborgerskab/dansk Praksis i ansøgningssager. En lang række oplysninger indgår i s vurdering af en ansøgers egnethed til ansættelse. Hvis du overvejer at søge om ansættelse som politibetjent på prøve, er det derfor vigtigt,

Læs mere