KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Englandsgade 25 Postboks Odense C. Herning Kommune. Besøgsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Englandsgade 25 Postboks 200 5100 Odense C. Herning Kommune. Besøgsrapport"

Transkript

1 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Englandsgade 25 Postboks Odense C Telefon Telefax Løbende revision 2012 Beskæftigelsesministeriet og Social- og Integrationsministeriet / løb revision 2012 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Medlem af KPMG International Cooperative ("KPMG International"), et schweizisk kooperativ, som alle KPMG-firmaer er selvstændige og uafhængige medlemmer af.

2 Indhold 1 Indledning 2 2 Konklusion og sammenfatning 2 3 Udført arbejde på Beskæftigelses- og Social og Integrationsministeriets område Forretningsgange Ledelsestilsyn og interne kontroller Sagsudvælgelse og personsager Sagsrevision / personsagsgennemgang på Beskæftigelsesministeriets område Sagsrevision / personsagsgennemgang på Beskæftigelsesministeriets område / løb revision

3 1 Indledning Vi har afsluttet vores revision af s beskæftigelses-, Social- og Integrationsområde. Formålet med denne besøgsrapport er dels at redegøre for revisionsforløbet, herunder de bemærkninger som gennemgangen har givet anledning til, dels en vurdering af kommunens administration på de udvalgte områder. Denne besøgsrapport sendes til: Arbejdsmarkedschef Carsten Lagoni Jobcenterchef Troels Kjærgaard Afdelingsleder Bente Hjort Afdelingsleder Ulla Høy Henriksen Sekretariatsleder Lisbeth Blaabjerg Såfremt det fremsendte giver anledning til spørgsmål, er I naturligvis velkomne til at kontakte os. De modtagne kommentarer til den det fremsendte udkast er indarbejdet i denne rapport. 2 Konklusion og sammenfatning Generelt er det revisionens vurdering, at i al væsentlig efterlever gældende regler og retningslinjer, og at sagsbehandlingen på Beskæftigelses- og Social- og Integrationsministeriets områder har et tilfredsstillende niveau såvel fagligt som økonomisk. Vi har i vores vurdering lagt vægt på, at kommunen løbende tilpasser og udvikler driften i takt med ændringer i såvel lovgivningen som arbejdsmarkedets behov. 3 Udført arbejde på Beskæftigelses- og Social og Integrationsministeriets område 3.1 Forretningsgange har på Beskæftigelses-, Social- og Integrationsministeriets område beskrevet og implementeret en række forretningsgange, som beskriver de sagsbehandlingsmæssige skridt, der skal foretages som en del af den daglige sagsbehandling. Forretningsgangene er tilrettelagt på en sådan måde, at de ikke alene beskriver, hvordan de lovgivningsmæssige minimumsregler efterleves, men også hvordan opgaven ønskes løst i Herning Kommune. Alle forretningsgange er tilgængelige for medarbejderne elektronisk og ses opdateret i forhold til ny lovgivning. Det er vores vurdering, at s forretningsgange i al væsentlighed ses implementeret og efterlevet i de foretagne sagsbehandlingsmæssige skridt / løb revision

4 3.2 Ledelsestilsyn og interne kontroller har i 2012 gennemført såvel fagligt som økonomisk tilsyn. Det faglige tilsyn er opbygget på en sådan måde, at resultatet løbende bruges og udmøntes i konkret handlingsplaner og initiativer på de enkelte områder. Det er værd at bemærke, at ledelsestilsynet ikke nødvendigvis afspejler den gennemgang, revisionen har foretaget af sagerne. Revisionen har alene fokuseret på, om kommunen har overholdt de gældende regler og retningslinjer, der er fastsat i loven. Det er vores vurdering, at kommunens samlede tilsyn giver er reelt og retvisende billede af driften, og at der løbende ses tilpasninger og udvikling i forhold til særlige emner. 3.3 Sagsudvælgelse og personsager Forud for sagsrevisionen af et antal sager på beskæftigelsesområdet, har vi gennemgået de forretningsgange, som beskriver de sagsbehandlingsmæssige skridt, der bør tages i forbindelse med behandlingen af sager på området. Sagsudvælgelsen er sket ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko og de bemærkninger, vi har konstateret i forbindelse med gennemgang af kommunens mere overordnede retningslinjer og tilsyn samt foregående års beretninger. Det påses, om bevilligede ydelser m.v. er i overensstemmelse med gældende (rets)regler. Det efterprøves, om der ved sagsetableringen, og i fornødent omfang ved sagsopfølgning, er indhentet oplysninger fra andre offentlige instanser m.v. Det vurderes endvidere, hvorvidt sagsbehandlingen er hensigtsmæssig, herunder om der er taget hensyn til principielle afgørelser truffet af ankeinstanser. Det påses desuden, om der i forbindelse med gennemgang af sagerne er foretaget sagsnotering på grundlaget for tildeling af ydelsen eller tilskud. I de tilfælde, hvor afgørelsen beror på et skøn, vurderes om overvejelserne m.v. er foretaget og fremgår af sagen. Revisionen omfatter ikke en socialfaglig vurdering, men alene en vurdering af det retslige grundlag i sagerne, herunder vurdering af begrundelser i journalnotater og dokumentation for ansøgningen m.v. Sagerne er gennemgået med henblik på at kontrollere: At al relevant dokumentation vedrørende ydelser eller tilskud til personer, hvor der ydes statsrefusion eller tilskud, journaliseres. At ydelsen eller tilskuddet er tildelt i henhold til gældende regler. At grundlaget for ydelsen eller tilskuddet fremgår af sagen. At udgifterne er konteret, beregnet og udbetalt i overensstemmelse med gældende regler. 3.4 Sagsrevision / personsagsgennemgang på Beskæftigelsesministeriets område. Denne afrapportering indeholder sagsrevision på de social områder, herunder / løb revision

5 Kontanthjælp og aktivering Sygedagpenge Forsikrede ledige Løntilskud til personer med førtidspension - "Skånejob" Ledighedsydelse Revalidering / forrevalidering Hjælpemidler og mentor Fleksjob Kontanthjælp og aktivering Der er foretaget gennemgang af i alt 14 sager med kontanthjælp og aktivering, heraf er 6 sager uden fejl. Der forekommer 7 sager med fejl, der kan henføres til: 2 sager hvor der er forsinkelse i to af de afholdte kontaktsamtaler i 2012 på henholdsvis 6 og 12 dage og 13 og 40 dage. 5 sager hvor der er en enkelt forsinkelse i en afholdt kontaktsamtale i forsinkelse i de 3 sager på 15 dage, 1 med 24 dage og 1 med 5 dages forsinkelse. 2 sager med mangelfuld journalisering i forbindelse med afholdelse af kontaktsamtaler, der henvises til lov om aktiv beskæftigelsesindsats kap sag hvor der ikke er foretaget de fornødne sanktioner i forbindelse med fravær. 1 sag hvor der mangler dokumentation for bevilling af løntilskud. 1 sag hvor der ikke er foretaget korrekt kontering. På baggrund af gennemgangen af området, er det vores opfattelse, at der generelt er tale om flere forskellige typer af fejl, herunder overholdelse rettidigheden, indhold i kontaktsamtaler m.v. De er umiddelbart vores opfattelse, at de omtalte fejl primært er på sager, der er i matchkategori 1. Kommunen har blandt andet oplyst i svarene til de konkrete sager omkring forsinkelserne, at de i 2012 har arbejdes systematisk med at opnå rettidighed, men desværre er der i forbindelse med overdragelsen af nogle sager fra Projektenheden til KCE sket forsinkelse i afholdelse af samtaler. Samlet set ligger KEC s rettidighed i dag over gennemsnittet på landsplan og KCE har bibeholdt kravet interne i forhold til overholdelse af rettidigheden på kontaktsamtalerne trods det, at det p.t. ikke har økonomiske konsekvenser, at der sker overskridelser / løb revision

6 På baggrund af kommunens oplysninger om det systematiske arbejde omkring opnåelse af rettidigheden, og det at kommunen generelt ligger godt på landsplan i forhold til overholdelse af rettidigheden, er det vores vurdering, at der ikke gives bemærkninger i Der vil i forbindelse med den løbende revision for 2013 fortsat være fokus på rettidigheden, på trods af, at det ikke har økonomiske konsekvenser for kommunen. Som det fremgår ovenfor, er der i 2 konkrete sager - match1 - efter vores opfattelse mangelfuld journalisering i forbindelse med afholdelse af kontaktsamtalerne. Kravene til indhold i kontaktsamtalerne fremgår af Lov om Aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 7, suppleret med bekendtgørelse om matchvurdering nr af 28. december Det er vores anbefaling, at der fremadrettet sættes ledelsesmæssigt fokus på indholdet i kontakt- og opfølgningssamtaler, således at sagerne i højere grad lever op til lovgivningens krav om indhold. Der vil i forbindelse med den løbende revision for 2013 blive fulgt op på, om kommunen følger revisionens anbefalinger Sygedagpenge Der er foretaget gennemgang af 12 sager på området, heraf 11 sager uden fejl. Der forekommer 1 sag med fejl, der kan henføres til: 1 sag hvor opfølgningen er foretaget med 10 dages forsinkelse. Det er vores vurdering, at der er tale om en enkeltstående fejl, hvorfor det ikke giver anledning til bemærkninger. Der er i vores vurdering lagt vægt på, at alle øvrige opfølgninger på sagen generelt er foretag rettidigt. På baggrund af gennemgangen på området, er det vores vurdering, at området generelt administreres i overensstemmelse med gældende regler og retningslinjer Forsikrede ledige Der er foretaget gennemgang af 10 forsikrede ledige, heraf er 6 sager uden fejl. Der forekommer 4 sager med fejl, der kan henføres til: 1 sag hvor der er forsinkelser i 2 kontaktsamtaler i sager hvor der er forsinkelse i 1 enkelt kontaktsamtale i sag der generelt er administreret uacceptabelt, der forekommer mangelfuld journalisering, mangler tilbudspapir, forsinkelse i kontaktsamtalerne osv. Det er vores vurdering, at ovennævnte fejl er af enkeltstående karakter og ikke giver anledning til bemærkninger / løb revision

7 Der i vores vurdering lagt vægt på, at forsinkelserne der generelt er tale om enkeltstående forsinkelser i kontaktsamtalerne og at de øvrige kontaktsamtaler på de gennemgåede sager generelt er foretaget rettidigt. Det er i forbindelse med sagsgennemgangen konstateret, at kommunens forretningsgang på kontaktsamtaler jf. LAB 17 stk. 2 for forsikrede ledige i aktivering foregår ved udsendelse af brev, hvor det fremgår, at borgeren kan rette henvendelse, såfremt de ønsker en samtale. Det er umiddelbart vores opfattelse, at denne procedure ikke er tilstrækkelig i forhold til at leve op til lovgivningens krav om indholdet i en kontaktsamtale. Kommunen har oplyst, at de fortolker kravene i lov om aktiv beskæftigelsesindsats 17 stk. 2, hvor samtalen kan ske telefonisk, digitalt eller på anden måde, hvis borgeren deltager i aktivering, hvorfor opfølgning kan foregå via brev, hvoraf det fremgår, at borgeren kan rette henvendelse hvis de ønsker en samtalt. Kommunen oplyser, at de er af den opfattelse, at deres praksis hvor de i forbindelse med afholdelse af kontaktsamtale udsender et brev til borgere i aktivering, hvoraf det fremgår, at borgeren kan rette henvendelse, hvis de ønsker en samtale, for at være tilstrækkelig i forhold til at efterleve kravene i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 17 stk. 2. Kommunen er således ikke enig i revisionens opfattelse. Vi har i en anden kommune oplevet samme problematik, hvorfor vi har rettet henvendelse til Arbejdsmarkedsstyrelsen for at få en afklaring af, om det at man alene fremsender et brev til borgeren, hvoraf det fremgår, at borgeren kan kontakte jobcenteret, hvis der er behov for det, kan gøre sig ud fra en kontaktsamtale og dermed match borgeren ud fra princippet om "intet nyt er godt nyt". I forlængelse af vores drøftelser på det afsluttende møde den 8. august 2013 om hvorvidt s anvendte praksis, hvor kommunen alene udsender et brev til borgere i aktivering eller tilbud, hvoraf det fremgår, at borgeren kan kontakte jobcenteret, hvis der er behov for det, kan gøre sig ud fra en jobsamtale, er der nu kommet vedlagte svar fra AMS. Det fremgår af svaret, at det, at en kommune har sendt et brev til den ledige, der deltager i aktivering eller tilbud, og oplyst vedkommende om, at pågældende kan kontakte jobcenteret, hvis der er behov for det, ikke opfylder de minimumskrav, der stilles til en jobsamtale. Det er således vores anbefaling, at kommunen snarrest ændrer praksis på området. Vi vil herfra følge op på, om kommunen følger vores anbefalinger i forbindelse med revision Svaret fra AMS er fremsendt på mail Løntilskud til personer med førtidspension - "Skånejob" Der er foretaget gennemgang af 4 sager med løntilskud til førtidspensionister, heraf 4 sager uden fejl. Gennemgangen af de udvalgte sager har ikke givet anledning til bemærkninger. Det er på baggrund af gennemgangen, vores vurdering, at området generelt administreres i overensstemmelse med gældende regler og retningslinjer / løb revision

8 3.4.5 Ledighedsydelse Der er foretaget gennemgang af 10 sager med ledighedsydelse og særlig ydelse, heraf er 5 sager uden fejl. Der forekommer 5 sager med fejl der kan henføres til: 5 sager hvor kontaktsamtalen ikke bliver registreret i umiddelbar forlængelse af samtalen med borgeren, hvorfor kontaktsamtalerne står som værende foretaget med forsinkelse. Som det fremgår af ovenstående, er der i forbindelse med sagsgennemgangen konstateret, at der er et stort antal sager, hvor der ikke bliver journaliseret i umiddelbar forlængelse af de afholdte samtaler, hvilket vi vurderer ikke at være tilfredsstillende. Det skal på den baggrund indskærpes overfor kommunen, at journalisering skal ske i umiddelbar forlængelse af hændelserne. Det er vores vurdering, at fejlene ikke giver anledning til bemærkning. Der er i vores vurdering lagt vægt på, at den manglende journalføring ikke umiddelbart efter vores opfattelse har haft betydning for sagsforløbet. Det er på trods af ovennævnte fejl vores vurdering, at området generelt administreres efter gældende regler og retningslinjer Revalidering / forrevalidering Der er foretaget gennemgang af 6 sager med revalidering / forrevalidering, heraf er 3 sager uden fejl. Der forekommer 3 sager med fejl, der kan henføres til: 3 sager med én forsinkelse i kontaktsamtalerne i sag hvor der ikke er foretaget løbende journalisering 1 sag hvor der ikke er udarbejdet jobplan forinden opstart i revalideringsforløb Det er vores vurdering, at ovennævnte fejl er af enkeltstående karakter og ikke giver anledning til bemærkninger. Der er i vores vurdering lagt vægt på, at der er tale om enkeltstående forsinkelser i kontaktsamtalerne og at øvrige samtaler på de 3 sager i øvrigt er foretaget rettidigt. På baggrund af gennemgangen, er det videre vores vurdering af området generelt administreres i overensstemmelse med gældende regler og retningslinjer Hjælpemidler og mentor Der er foretaget gennemgang af 6 sager på området, heraf er 3 sager uden fejl. Der forekommer 3 sager med fejl, der kan henføres til: 1 sager hvor kontaktsamtalen ikke bliver journaliseret i umiddelbar forlængelse af den afholdte samtale / løb revision

9 2 sager hvor kommunen ikke kan dokumentere grundlaget for den bevilgede mentor på behørig vis, herunder et fyldestgørende journalnotat, hvor kommunens faglige vurderinger, med præcisering af hvilke skøn og overvejelser der ligger til grund for bevillingerne. 1 sag med bevilling af mentor som støtte til at kunne gennemføre undervisning og eller samtaler. Samlet set er det vores vurdering, at der på område bevilling af mentor, er basis for at højne kvaliteten i journalnotaterne, således at det i langt højre grad fremgår af den enkelte sag, hvad der er særligt er lagt vægt på i forbindelse med bevilling af og mentor. Der henvises i øvrigt til Bekendtgørelse nr af omkring kravene til journalisering og Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats omkring de skærpede krav i forbindelse med bevilling af mentor. Der i forbindelse med sagsrevisionen konstateret, at der er bogført mentor udgifter på kr kr., der ikke er registrantbogført. Kommunen har i den forbindelse fremsendt en redegørelse samt dokumentation for det bogførte beløb. Det er på baggrund, af det fremsendte materiale vores umiddelbare vurdering, at nævnte udgift til mentor er sandsynliggjort. Kommunen har, som en del af dokumentationen for de medregnede udgifter til mentor, foretaget tidsregistrering på de interne medarbejdere, der har udført mentorstøtte som en del af deres daglige arbejde. En praksis der i 2012 har været dækkende i forhold til opgørelse af udgifter til mentor. Set i lyset af de skærpede krav til bevilling af mentor, er det vores vurdering, at den anvendte praksis omkring tidsregistrering i en kortere periode, bør tages op til fornyet overvejelser. Det er ligeledes vores opfattelse, at skærpelserne også betyder, at samtlige udgifter til mentor fremadrettet skal registrantbogføres. Revisionen vil naturligvis gerne indgå i en dialog omkring en eventuel ændring af praksis på området, hvis kommunen finder det relevant Fleksjob Der er foretaget gennemgang af 13 sager vedrørende fleksjob, heraf er 12 sager uden fejl. Der forekommer 1 sag med fejl der kan henføres til: 1 sag hvor udbetaling af mentorstøtte ikke er blevet stoppet i forbindelse med udløb af bevilling ligesom bevillingen af fleksjob først er udarbejdet efter start. Det er vores vurdering, at ovennævnte fejl, er af enkeltstående karakter og ikke giver anledning til bemærkninger. Der er i vores vurdering lagt vægt på, at ovennævnte fejl kun er fundet i en enkelt af de gennemgåede sager, ligesom kommunen i den konkrete sag, har rejse tilbagebetalingskrav på det for meget udbetalte mentorstøtte / løb revision

10 Det er i forbindelse med sagsgennemgangen konstateret, at der i flere af sager med bevilling af fleksjob udfærdiges bevillingsskrivelse til virksomheden efter at borgeren er startet i fleksjob. Kommunen har oplyst, at det skyldes, at man afventer ansættelseskontrakten forinden udarbejdelse af bevillingen. Det er umiddelbart vores opfattelse, at bevilling af løntilskud skal udarbejdes inden opstart og at ansættelseskontrakten er et mellemværende mellem arbejdsgiver og arbejdstager. Det er på den baggrund vores anbefaling at kommunen ændre praksis, således bevillingerne udfærdiges inden opstart. 3.5 Sagsrevision / personsagsgennemgang på Social- og Integrationsministeriets område. Denne afrapportering indeholder sagsrevision på de social områder, herunder Borgere under integrationsloven der modtager ydelse Danskuddannelse for voksne udlændinge Hjælp i særlige tilfælde jf. Integrationslovens Repatriering Hjælp i særlige tilfælde jf. LAS kap Borgere under integrationsloven der modtager ydelse Der er foretaget gennemgået 5 sager med ydelse, heraf 1 sager uden fejl. Der forekommer 4 sager med fejl, der kan henføres til: 3 sager hvor det er vurderet, at der er manglefuld journalføring af indholdet i forbindelse med afholdelse af kontakt- og opfølgningssamtaler. 1 sag hvor der ikke foreligger en integrationskontrakt hvori målsætning om beskæftigelse eller uddannelse er beskrevet. 1 sag hvor de påkrævede dokumenter, herunder erklæring om aktivt medborgerskab, ansøgning om økonomisk hjælp og oplysningspligt ikke foreligger som dokumenter på sagen. Det er vores vurdering at ovennævnte fejl ikke giver anledning til bemærkninger. Der er i vores vurdering blandt andet lagt vægt på, at den mangelfulde journalføring i forbindelse med afholdelse af kontakt- og opfølgningssamtaler efter vores opfattelse ikke umiddelbart har haft betydning for udfaldet i de konkrete sager. Der er ligeledes lagt vægt på, at kommunen har skiftet elektronisk dokumenthåndteringssystem, hvilket kan være en medvirkende årsag til, at enkelte dokumenter er gået "tabt" i forbindelse med implementeringen / løb revision

11 Det er vores anbefaling, at guiden i WorkBase anvendes i videre udstrækning i forbindelse med afholdelse af kontaktsamtalerne, end den anvendes på nuværende. Det er videre vores anbefaling, at der fremadrettet sættes ledelsesmæssigt fokus på indholdet i kontakt- og opfølgningssamtaler, således at sagerne i højere grad lever op til lovgivningens krav om indhold. Der vil i forbindelse med den løbende revision for 2013 blive fulgt op på, om kommunen følger revisionens anbefalinger. Kommunens kommentar: Der er her tale om én medarbejder, som ikke har udfærdiget fyldestgørende referat af afholdte kontakt- og opfølgningssamtaler. Der er iværksat ledelsesmæssigt fokus på denne medarbejder og den fremtidige opgaveløsning. Afsnitsleder har fulgt op på dette. Fremover vil medarbejderen blive indkaldt til ekstraordinært ledelsestilsyn Danskuddannelse for voksne udlændinge Der er foretaget gennemgang af 2 sager med henvisning til danskuddannelse, heraf er 2 sager uden fejl. Gennemgangen af de udvalgte sager har ikke givet anledning til bemærkninger. Det er således vores vurdering, at området generelt administreres i overensstemmelse med gældende regler og retningslinjer Hjælp i særlige tilfælde jf. Integrationslovens Der er foretaget gennemgang af 4 bevillingssager med hjælp i særlige tilfælde, heraf 4 sager uden fejl. Gennemgangen af de udvalgte sager har ikke givet anledning til bemærkninger. Det er således vores vurdering, at området generelt administreres i overensstemmelse med gældende regler og retningslinjer Repatriering Der er foretaget gennemgang af 2 sager med bevilling af repatrieringsstøtte, heraf 2 sager uden fejl. Gennemgangen af de udvalgte sager har ikke givet anledning til bemærkninger. Det er således vores vurdering, at området generelt administreres i overensstemmelse med gældende regler og retningslinjer Hjælp i særlige tilfælde jf. LAS kap. 10 Der er foretaget gennemgang af 6 sager med hjælp i særlige tilfælde jf. Kap. 10 i Lov om aktiv social politik, heraf er 6 sager uden fejl / løb revision

12 Gennemgangen af de udvalgte sager har ikke givet anledning til bemærkninger. På baggrund af gennemgangen er det vores vurdering, at området generelt administreres i overensstemmelse med gældende regler og retningslinjer. Efterlevelseshjælp er fravalgt, da der ikke har været udgifter på området i / løb revision

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej Frederiksberg. Esbjerg Kommune. Besøgsrapport

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej Frederiksberg. Esbjerg Kommune. Besøgsrapport KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Besøgsrapport Løbende revision 2012 på Beskæftigelses- og Social

Læs mere

Temperaturmåling på beskæftigelsesområdet

Temperaturmåling på beskæftigelsesområdet KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Temperaturmåling på beskæftigelsesområdet Faglig

Læs mere

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion Tlf: 33 12 65 45 randers@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Thors Bakke 3, 2. DK-8900 Randers SYDDJURS KOMMUNE Beretning nr. 20 (side 445 452) Delberetning for regnskabsår 2014 BDO Kommunernes

Læs mere

Bilag 2. Redegørelse til Beskæftigelsesministeriet for 2012

Bilag 2. Redegørelse til Beskæftigelsesministeriet for 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 2 Redegørelse til Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

1 Revision af de sociale områder med statsrefusion

1 Revision af de sociale områder med statsrefusion 1 Revision af de sociale områder med statsrefusion 1.1 Generelt De efterfølgende afsnit vil indeholde en beskrivelse af formål, omfang samt revisionens udførelse, som er dækkende for samtlige reviderede

Læs mere

Udpluk af revisionsberetningen 2010 bilag 1 som vedrører Socialudvalget:

Udpluk af revisionsberetningen 2010 bilag 1 som vedrører Socialudvalget: Udpluk af revisionsberetningen 2010 bilag 1 som vedrører Socialudvalget: Revision af årsregnskabet har givet anledning til bemærkninger: 2.2.1 Overførsel af tilskudsmidler mellem årene Vi har konstateret,

Læs mere

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2011 på områder med statsrefusion for Halsnæs Kommune

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2011 på områder med statsrefusion for Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune Byrådet Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 E-mail ams@ams.dk www.ams.dk CVR 55568510 EAN 5798000392014 Decisionsskrivelse

Læs mere

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2009 på områder med statsrefusion for Allerød Kommune

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2009 på områder med statsrefusion for Allerød Kommune Allerød Kommune Byrådet Bjarkesvej 2 3450 Allerød Landemærket 11 DK-1119 København K Tlf. +45 38 10 60 11 Fax +45 33 91 56 54 adir@adir.dk www.penst.dk www.adir.dk Decisionsskrivelse vedrørende beretning

Læs mere

Dronninglund Kommune

Dronninglund Kommune PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Dronninglund Kommune Revisionsberetning, Kontanthjælps-

Læs mere

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Københavns Kommune

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Københavns Kommune Københavns Kommune Borgerrepræsentationen Rådhuset 1599 København V Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 E-mail ams@ams.dk www.ams.dk CVR 55568510 EAN 5798000392014 Decisionsskrivelse

Læs mere

Faxe Kommune Ledelsesnotat for Jobcenter, Ungecenter og Rehabiliteringscenter

Faxe Kommune Ledelsesnotat for Jobcenter, Ungecenter og Rehabiliteringscenter Faxe Kommune 2016 Ledelsesnotat for Jobcenter, Ungecenter og Rehabiliteringscenter PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Revision af

Læs mere

Faxe Kommune 2015. Ledelsesnotat for Jobcenteret og Ydelsescenteret

Faxe Kommune 2015. Ledelsesnotat for Jobcenteret og Ydelsescenteret Faxe Kommune 2015 Ledelsesnotat for Jobcenteret og Ydelsescenteret PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Revision af områder med refusion eller tilskud fra

Læs mere

Til: Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Fra: Forvaltningen

Til: Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Fra: Forvaltningen Til: Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Fra: Forvaltningen Besvarelse af bemærkninger vedrørende Revision 2015 Den 29. juni 2016 godkendte Byrådet Revisionsberetningen vedrørende regnskab 2015 samt godkende

Læs mere

Tlf: CVR-nr

Tlf: CVR-nr Tlf: 46 37 30 33 roskilde@kr.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde RUDERSDAL KOMMUNE Beretning nr. 9 (side 183-192) Den løbende revision for regnskabsåret 2010 Delberetning

Læs mere

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

Greve Kommune. Revisionsberetning for 2012 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion

Greve Kommune. Revisionsberetning for 2012 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Greve Kommune Revisionsberetning

Læs mere

Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde

Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Syddjurs Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 28. august

Læs mere

Bilag 2. Redegørelse til Beskæftigelsesministeriet for 2012

Bilag 2. Redegørelse til Beskæftigelsesministeriet for 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 2 Redegørelse til Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Halsnæs Kommune modtog den 1. februar 2010 revisionens løbende beretning nr. 8 for regnskabsåret 2009.

Halsnæs Kommune modtog den 1. februar 2010 revisionens løbende beretning nr. 8 for regnskabsåret 2009. Regnskab Notat Til: Byrådet Sagsnr.: 2010/02218 Dato: 16-02-2010 Sag: Administrationens redegørelse vedr. revisionsberetning nr. 8 af 19. februar 2010 Sagsbehandler: Snorre Brink-Pedersen Leder af Regnskab

Læs mere

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Silkeborg Kommune

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune Byrådet Søvej 1 8600 Silkeborg Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 E-mail ams@ams.dk www.ams.dk CVR 55568510 EAN 5798000392014 Decisionsskrivelse vedrørende

Læs mere

BilagØU_110321_pkt.06_01 HVIDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 2. (side 11-23) Delberetning for regnskabsår 2010

BilagØU_110321_pkt.06_01 HVIDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 2. (side 11-23) Delberetning for regnskabsår 2010 HVIDOVRE KOMMUNE Beretning nr. 2 (side 11-23) Delberetning for regnskabsår 2010 Indholdsfortegnelse Side 1 INDLEDNING... 11 2 REGNSKABSFØRING OG INTERNE KONTROLLER... 12 2.1 Regulativ for økonomistyring...

Læs mere

Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2014

Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

Redegørelse til Social- og Integrationsministeriet

Redegørelse til Social- og Integrationsministeriet Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Social-

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde HVIDOVRE KOMMUNE Beretning nr. 4 (side 65-77) Delberetning vedrørende regnskabsår 2011,, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed,

Læs mere

Hvidovre Kommune. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til Socialministeriet. Regnskabsåret 2009

Hvidovre Kommune. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til Socialministeriet. Regnskabsåret 2009 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved www.pwc.dk E-mail: naestved@pwc.dk Telefon +45 5575 8686 Telefax +45 5575 8787 Hvidovre Kommune Bilag 3 til revisionsberetning:

Læs mere

Tlf: CVR-nr

Tlf: CVR-nr Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde RUDERSDAL KOMMUNE Beretning nr. 18 (side 402-413) Løbende beretning Regnskabsåret 2014 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere

Esbjerg Kommune. Bilag 2 til beretning af 9. august 2011

Esbjerg Kommune. Bilag 2 til beretning af 9. august 2011 Oversigt over konstaterede fejl og mangler på Beskæftigelsesministeriets, Socialministeriets og Ministeriet for flygte, Indvandrere og Integrations områder regnskabsåret 2010 Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring

Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Rebild Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 26. september

Læs mere

Redegørelse til Social- og Integrationsministeriet

Redegørelse til Social- og Integrationsministeriet Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Social-

Læs mere

Faxe Kommune. Bilag 2 til beretning af 9. august 2011

Faxe Kommune. Bilag 2 til beretning af 9. august 2011 Bilag 2 til beretning af 9. august 2011 Oversigt over konstaterede fejl og mangler på Beskæftigelsesministeriets, Socialministeriets og Ministeriet for flygtninge, Indvandrere og Integrations områder regnskabsåret

Læs mere

Ballerup Kommune. CVR-nr Delberetning vedrørende temarevisionen 2014

Ballerup Kommune. CVR-nr Delberetning vedrørende temarevisionen 2014 Ballerup Kommune CVR-nr. 58 27 17 13 Delberetning vedrørende temarevisionen 2014 Indholdsfortegnelse 1. Temarevision 2014 virksomhedspraktik og løntilskud 2 1.1 Omfang og indhold 2 1.2 Grundlag og resultater

Læs mere

Revisionsberetning nr. 9 af 12. august 2011

Revisionsberetning nr. 9 af 12. august 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsberetning nr. 9 af 12. august 2011 vedrørende

Læs mere

Redegørelse til Social- og Integrationsministeriet

Redegørelse til Social- og Integrationsministeriet Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Social-

Læs mere

Faxe Kommune. CVR-nr. 29 18 84 75. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2012

Faxe Kommune. CVR-nr. 29 18 84 75. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2012 Faxe Kommune CVR-nr. 29 18 84 75 Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2012 15. august 2012 Indholdsfortegnelse BILAG 2 3 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen af de sociale, beskæftigelses-

Læs mere

SKAGEN KOMMUNE. Beretning nr. 151. Revisionsbesøg i perioden fra september 2006 til december 2006. Delberetning for regnskabsåret 2006 841.

SKAGEN KOMMUNE. Beretning nr. 151. Revisionsbesøg i perioden fra september 2006 til december 2006. Delberetning for regnskabsåret 2006 841. SKAGEN KOMMUNE Beretning nr. 151 Revisionsbesøg i perioden fra september 2006 til december 2006 Delberetning for regnskabsåret 2006 841.000 Side 1 1 Indledning 2 Beholdningseftersyn m.v. 2.1 Uanmeldte

Læs mere

Revision i årets løb for 2015 på områderne omfattet af statsrefusion

Revision i årets løb for 2015 på områderne omfattet af statsrefusion Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk g Beskæftigelse og Integrationsforvaltningen

Læs mere

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde RUDERSDAL KOMMUNE Beretning nr. 13 (side 291-302) Delberetning for regnskabsår 2012 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere

Hvidovre Kommune. fjcewtfrhousf(wpers I. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til. Regnskabsåret 2008

Hvidovre Kommune. fjcewtfrhousf(wpers I. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til. Regnskabsåret 2008 fjcewtfrhousf(wpers I PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen L 4700 Næstved www.pwc.dk E-mail: naestvedlpwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Hvidovre Kommune Bilag

Læs mere

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2011 på områder med statsrefusion for Københavns Kommune

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2011 på områder med statsrefusion for Københavns Kommune Københavns Kommune Borgerrepræsentationen Rådhuset 1599 København V Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 E-mail ams@ams.dk www.ams.dk CVR 55568510 EAN 5798000392014 Decisionsskrivelse

Læs mere

Fredericia Kommune. Revisionsberetning for 2014 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion

Fredericia Kommune. Revisionsberetning for 2014 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Fredericia Kommune Revisionsberetning

Læs mere

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds område for 2013

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds område for 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

Revisionsberetning nr. 20

Revisionsberetning nr. 20 Revisionsberetning nr. 20 Direktionens bemærkninger NOTAT Økonomistab Revisionens bemærkning Drøftelser med ledelsen om besvigelser Under revisionen har vi forespurgt ledelsen om risikoen for besvigelser.

Læs mere

Notat vedrørende Revisionsberetning nr. 6

Notat vedrørende Revisionsberetning nr. 6 Central Økonomi Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 www.jammerbugt.dk Find selvbetjeningsløsninger og kontaktoplysninger på vores hjemmeside Dorrit Mejlholm Direkte 7257 7525 11-08-2016

Læs mere

Revision af regnskabet for året Afsluttende beretning for regnskabsåret

Revision af regnskabet for året Afsluttende beretning for regnskabsåret Pkt.nr. 3 Revision af regnskabet for året 2005. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2005 537275 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk sekretariat indstiller til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen

Læs mere

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2014 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2014 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ballerup Kommune Revisionsberetning

Læs mere

Roskilde Kommune. CVR-nr. 29 18 94 04. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 6. august 2012

Roskilde Kommune. CVR-nr. 29 18 94 04. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 6. august 2012 Roskilde Kommune CVR-nr. 29 18 94 04 Bilag 2 4 til revisionsberetning af 6. august 2012 6. august 2012 Indholdsfortegnelse BILAG 2 3 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen af de sociale, beskæftigelses-

Læs mere

Beskæftigelsesministeriets (BM) og Arbejdsmarkedsstyrelsens (AMS) tilsyn med AFs

Beskæftigelsesministeriets (BM) og Arbejdsmarkedsstyrelsens (AMS) tilsyn med AFs Arbejdsformidlingens (AF) administration af løntilskudsordningen BESKÆFTIGELSESMINISTERIET Beskæftigelsesministeriets (BM) og Arbejdsmarkedsstyrelsens (AMS) tilsyn med AFs Orienteringen af Folketinget

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05

RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05 RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/04 om løntilskudsordningen Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk. Løbende revision 2012 udført til og med 2. maj 2013

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk. Løbende revision 2012 udført til og med 2. maj 2013 Tlf: 33 12 65 45 aalborg@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Visionsvej 51 DK-9000 Aalborg REBILD KOMMUNE Beretning nr. 2 (side 11-20) udført til og med 2. maj 2013 BDO Kommunernes Revision,, en danskejet

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

FREDERIKSHAVN KOMMUNE Tlf: 33 12 65 45 aalborg@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Visionsvej 51 DK-9000 Aalborg FREDERIKSHAVN KOMMUNE Beretning nr. 3 (side 55-64) Delberetning for regnskabsåret 2013 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere

Redegørelse til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter for 2012

Redegørelse til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter for 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 3 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

Ballerup Kommune 2015

Ballerup Kommune 2015 Ballerup Kommune 2015 Center for Børn og Ungerådgivning Det specialiserede børneområde PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Revision af områder med refusion

Læs mere

Faxe Kommune. CVR-nr. 29 18 84 75. Bilag 2 3 til revisionsberetning af 13. august 2013 vedrørende årsregnskabet 2012

Faxe Kommune. CVR-nr. 29 18 84 75. Bilag 2 3 til revisionsberetning af 13. august 2013 vedrørende årsregnskabet 2012 Faxe Kommune CVR-nr. 29 18 84 75 Bilag 2 3 til revisionsberetning af 13. august 2013 vedrørende årsregnskabet 2012 13. august 2013 Indholdsfortegnelse BILAG 2 4 Redegørelse til ressortministerierne om

Læs mere

Faxe Kommune. CVR-nr Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2012

Faxe Kommune. CVR-nr Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2012 Faxe Kommune CVR-nr. 29 18 84 75 Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2012 15. august 2012 Indholdsfortegnelse BILAG 2 3 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen af de sociale, beskæftigelses-

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt. Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene.

Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt. Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene. Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene. Borgeren indkaldes rettidigt til jobsamtale/kontaktsamtale. Borgeren

Læs mere

Næstved Kommune Rådmandshaven 20 Rådhuset 4700 Næstved

Næstved Kommune Rådmandshaven 20 Rådhuset 4700 Næstved Næstved Kommune Rådmandshaven 20 Rådhuset 4700 Næstved Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Næstved Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 29. august

Læs mere

Indholdsfortegnelse Formål... 2 Overordnet om indholdet i tilsynet... 2 De enkelte bestemmelser... 2 Procedure... 3

Indholdsfortegnelse Formål... 2 Overordnet om indholdet i tilsynet... 2 De enkelte bestemmelser... 2 Procedure... 3 Ledelsestilsyn Indholdsfortegnelse Formål... 2 Overordnet om indholdet i tilsynet... 2 De enkelte bestemmelser... 2 Procedure... 3 Udvælgelse af sager til ledelsesmæssig revision... 3 Kontrollen gennemførelse

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde FREDERIKSSUND KOMMUNE Beretning nr. 6 (side 139-150) Delberetning for regnskabsår 2013 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere

Roskilde Kommune. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 10. juni 2015 vedrørende årsregnskabet 2014. CVR-nr. 29 18 94 04. 10.

Roskilde Kommune. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 10. juni 2015 vedrørende årsregnskabet 2014. CVR-nr. 29 18 94 04. 10. Roskilde Kommune CVR-nr. 29 18 94 04 10. juni 2015 Bilag 2 4 til revisionsberetning af 10. juni 2015 vedrørende årsregnskabet 2014 Indholdsfortegnelse BILAG 2 3 Redegørelse til ressortministerierne om

Læs mere

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

Viborg Kommune. CVR-nr. 29 18 98 46. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2014 vedrørende årsregnskabet 2013

Viborg Kommune. CVR-nr. 29 18 98 46. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2014 vedrørende årsregnskabet 2013 Viborg Kommune CVR-nr. 29 18 98 46 Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2014 vedrørende årsregnskabet 2013 Indholdsfortegnelse BILAG 2 1 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen af

Læs mere

Dronninglund Kommune

Dronninglund Kommune PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Dronninglund Kommune Revisionsberetning, Det Sociale

Læs mere

Notat 28. marts Koncept for ledelsestilsyn

Notat 28. marts Koncept for ledelsestilsyn Notat 28. marts 2017 Ledelsestilsynskoncept for Beskæftigelse og Sundhed Koncept for ledelsestilsyn 1. Ledelsestilsyn I henhold til regnskabsbekendtgørelsen (BEK nr. 1509 af 13.12.2013) skal kommunen sikre

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beretning nr. 2

Brønderslev Kommune. Beretning nr. 2 Brønderslev Kommune Beretning nr. 2 om revisionen af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder, der er omfattet af ordninger om refusion eller tilskud fra Staten vedrørende regnskabsåret 2007

Læs mere

RØDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 127. Revisionsbesøg i perioden november 2006 til januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2006 175.

RØDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 127. Revisionsbesøg i perioden november 2006 til januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2006 175. RØDOVRE KOMMUNE Beretning nr. 127 Revisionsbesøg i perioden november 2006 til januar 2007 Delberetning for regnskabsåret 2006 175.000 Side 1 Til Rødovre Kommunalbestyrelse Som et led i den løbende revision

Læs mere

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2013 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2013 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ballerup Kommune Revisionsberetning

Læs mere

pwc Faxe Kommune Ledelsesnotat Familie og Born

pwc Faxe Kommune Ledelsesnotat Familie og Born pwc Faxe Kommune Ledelsesnotat Familie og Born PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Revision af omrader med refusion staten tilskud fra Vi har i februar 2014 revisionsbes0g

Læs mere

Revision i årets løb for 2016 på områderne omfattet af statsrefusion

Revision i årets løb for 2016 på områderne omfattet af statsrefusion Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk g Socialforvaltningen Att.:

Læs mere

Referat. Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 03. februar 2015 Kl. 13:00 Lokale F305 Buen 1. sal, Ebeltoft. Medlemmer.

Referat. Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 03. februar 2015 Kl. 13:00 Lokale F305 Buen 1. sal, Ebeltoft. Medlemmer. 1 of 14 Referat Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 03. februar 2015 Kl. 13:00 Lokale F305 Buen 1. sal, Ebeltoft Medlemmer Gunnar Sørensen (V) Anette Quist Busk (løsgænger) Laila Sortland

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2013 p/l niveau Regnskab 2011 2012 overslag 2013 2014 2015 2016 Arbejdsmarkedsudvalget 411.035 452.895 454.512 461.616 469.910 477.569 Forsørgelsesydelser 299.150 313.250

Læs mere

SEL 41 og 42 Merudgifter til børn og tabt arbejdsfortjeneste Det specialiserede børn- og ungeområde

SEL 41 og 42 Merudgifter til børn og tabt arbejdsfortjeneste Det specialiserede børn- og ungeområde Langeland Kommune Fredensvej 1 Rådhuset 5900 Rudkøbing Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Langeland Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 16. september

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 12 TORSDAG DEN 28. FEBRUAR 2008, KL. 8.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 28. februar 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen.

Læs mere

Københavns Kommune. 3. juni 2016

Københavns Kommune. 3. juni 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Københavns Kommune Revisionsberetning

Læs mere

Viborg Kommune. Revisionsberetning nr. 5. om den løbende revision for 2014 udført indtil februar 2015. CVR-nr. 29 18 98 46

Viborg Kommune. Revisionsberetning nr. 5. om den løbende revision for 2014 udført indtil februar 2015. CVR-nr. 29 18 98 46 Viborg Kommune CVR-nr. 29 18 98 46 Revisionsberetning nr. 5 om den løbende revision for 2014 udført indtil februar 2015 Delberetning om revisionen af regnskabet for året 2014 Indholdsfortegnelse 1. Den

Læs mere

Redegørelse til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter for 2012

Redegørelse til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter for 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 3 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

Revisionsberetninger til årsregnskab 2012, revisionens bemærkninger med besvarelser

Revisionsberetninger til årsregnskab 2012, revisionens bemærkninger med besvarelser Revisionsberetninger til årsregnskab 2012, revisionens bemærkninger med besvarelser 2. Revisionsbemærkninger til årsregnskabet 2.1 Generelle bemærkninger Revisionen har ikke givet anledning til generelle

Læs mere

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: December 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2017 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion registreres

Læs mere

Aalborg Kommune. CVR-nr Bilag 2 3 til revisionsberetning nr. 37 af 15. august 2013 vedrørende årsregnskabet 2012

Aalborg Kommune. CVR-nr Bilag 2 3 til revisionsberetning nr. 37 af 15. august 2013 vedrørende årsregnskabet 2012 CVR-nr. 29 18 94 20 Bilag 2 3 til revisionsberetning nr. 37 af 15. august 2013 vedrørende årsregnskabet 2012 Indholdsfortegnelse BILAG 2 1 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen af de sociale,

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 9 ONSDAG DEN 24. OKTOBER 2007, KL. 16.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 24. oktober 2007 Side: 2 Fraværende: Ingen.

Læs mere

Faxe Kommune. Bilag 1 til beretning af 9. august 2011

Faxe Kommune. Bilag 1 til beretning af 9. august 2011 Bilag 1 til beretning af 9. august 2011 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder, der er omfattet af ordninger om refusion eller tilskud

Læs mere

Faxe Kommune Bilag 1 til beretning af 13. august 2010

Faxe Kommune Bilag 1 til beretning af 13. august 2010 om revisionen af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder, der er omfattet af ordninger om refusion eller tilskud fra Staten vedrørende regnskabsåret 2009 (side 1-34) Indholdsfortegnelse

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR 13 SIDE LØBENDE REVISION 2015

HVIDOVRE KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR 13 SIDE LØBENDE REVISION 2015 Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab HVIDOVRE KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR 13 SIDE 288-294 LØBENDE REVISION 2015 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab,

Læs mere

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Dragør Kommune Tårnby Kommune Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i

Læs mere

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Københavns Kommune Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 10. november 2014 beretning om revision

Læs mere

Efter gennemgangen er bevillingssagerne drøftet med sagsbehandlerne.

Efter gennemgangen er bevillingssagerne drøftet med sagsbehandlerne. Sygedagpenge med en varighed på mere end 52 uger Formål og omfang På baggrund af de konstaterede fejl ved revisionsgennemgangen for 2009 har Furesø Kommune anmodet om en ekstra gennemgang af 15 sygedagpengesager

Læs mere

Disse oplysninger fremgår af det følgende, hvor kursivtekst er uddrag af statsforvaltningens brev:

Disse oplysninger fremgår af det følgende, hvor kursivtekst er uddrag af statsforvaltningens brev: Økonomi Statsforvaltningen Syddanmark Storetorv 10 6200 Aabenraa 7. januar 2013 Jr.nr.: 13 / 296 Sagsbehandler: Karsten Damm JOURNAL NR.: 2012-615/451 - SAGSBEHANDLER: SBSOE Statsforvaltningen Syddanmark

Læs mere

Norddjurs Kommune. Beretning nr. 2

Norddjurs Kommune. Beretning nr. 2 Norddjurs Kommune Beretning nr. 2 om revisionen af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder, der er omfattet af ordninger om refusion eller tilskud fra Staten vedrørende regnskabsåret 2007

Læs mere

Oversigtsskema 1. kvartal Lovgivning Antal sager Afviste Hjemvisning Ændring Ophævelse Stadfæstelse DPL (sygedagpenge)

Oversigtsskema 1. kvartal Lovgivning Antal sager Afviste Hjemvisning Ændring Ophævelse Stadfæstelse DPL (sygedagpenge) Bilag : Opgørelse over klager fra Beskæftigelsesankenævnet 1. halvår 2009 Hermed fremlægges Jobcentrets egen statistik over sager afgjort i Beskæftigelsesankenævnet. Oversigtsskemaerne er en summering

Læs mere

file:///c:/adlib%20express/work/ t / t /f5d2c3cd-bc

file:///c:/adlib%20express/work/ t / t /f5d2c3cd-bc file:///c:/adlib%20express/work/20160209t132121.036/20160209t132121.692/f5d2c3cd-bc93-4... Page 1 of 2 09-02-2016 From: Postkasse Jobcenter Sekretariatet Sent: 22-12-2015 06:55:21 To: John Andersen; Jesper

Læs mere

Vestsjællands Amt. Revisionsberetning til Beskæftigelsesministeriet. Regnskabsåret 2006

Vestsjællands Amt. Revisionsberetning til Beskæftigelsesministeriet. Regnskabsåret 2006 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Vestsjællands Amt Revisionsberetning til Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

PENSIONSSTYRELSEN. Status fra det målrettede og intensiverede

PENSIONSSTYRELSEN. Status fra det målrettede og intensiverede Status fra det målrettede og intensiverede visitationstilsyn 1. kvartal Status fra det målrettede og intensiverede visitationstilsyn 1. kvartal Udgiver: Pensionsstyrelsen Tryk: Pensionsstyrelsen 1. udgave,

Læs mere

Ankestyrelsens evaluering af. Kommunernes revision. Regnskabsåret 2012

Ankestyrelsens evaluering af. Kommunernes revision. Regnskabsåret 2012 Ankestyrelsens evaluering af Kommunernes revision Regnskabsåret 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Indledning 1 2 Sammenfatning 2 3 Ankestyrelsens gennemgang af de kommunale revisionsberetninger 3 3.1 Revisionsberetninger

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger 2015 Indledning erne på beskæftigelsesområdet er i høj grad afhængige af udviklingen på arbejdsmarkedet. Forventningerne til konjunkturudviklingen er ifølge Økonomisk

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kommunernes beskæftigelsesindsats over for kontanthjælpsmodtagere. Oktober 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kommunernes beskæftigelsesindsats over for kontanthjælpsmodtagere. Oktober 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kommunernes beskæftigelsesindsats over for kontanthjælpsmodtagere Oktober 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK.

Læs mere

Aarhus Kommune. Revisionsberetning nr. 2. Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus C. CVR-nr

Aarhus Kommune. Revisionsberetning nr. 2. Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus C. CVR-nr Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus C CVR-nr. 55 13 30 18 af 15. juni 2017 vedrørende revision af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion m.v. 2016 Indhold 1 Indledning 9 2 Den udførte revision

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 33 12 65 45 odense@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Fælledvej 1 DK-5100 Odense C ASSENS KOMMUNE Beretning nr. 13 (side 362 374) Løbende revision indtil april 2013 Delberetning for regnskabsåret 2012

Læs mere

Horsens Kommune. CVR-nr Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2014 vedrørende årsregnskabet 2013

Horsens Kommune. CVR-nr Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2014 vedrørende årsregnskabet 2013 Horsens Kommune CVR-nr. 29 18 98 89 Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2014 vedrørende årsregnskabet 2013 Indholdsfortegnelse BILAG 2 1 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen af

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt.

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Love [Kommunefinansieringslov: Lov nr. 994 af 30/8 2015 om kommunernes finansiering af visse offentlige

Læs mere