En analyse af barrierer og muligheder for at de tilbageværende, ledige Stålvalseværk-medarbejdere kan komme i arbejde igen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En analyse af barrierer og muligheder for at de tilbageværende, ledige Stålvalseværk-medarbejdere kan komme i arbejde igen"

Transkript

1 På vej mod job? En analyse af barrierer og muligheder for at de tilbageværende, ledige Stålvalseværk-medarbejdere kan komme i arbejde igen Tom Bødker Hansen, Kim Sørensen & Gitte Vedel August 2003 Arbejdsliv

2 Teknologisk Institut, Arbejdsliv Postboks Taastrup Tlf.: Fax: \\fildmwta\dmw_docs\ \247181_på vej mod job - rapport til RAR.doc ISBN:

3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Baggrund og formål Rapportens indhold Konklusion og anbefalinger Konklusion Anbefalinger Analysedesign og metode Resultater af analysen Strukturelle betingelser for beskæftigelse Udvikling i beskæftigelsen Udvikling i ledigheden Transportmuligheder Målgruppens persondata Gruppen af ledige Gruppen i beskæftigelse De lediges barrierer og muligheder for beskæftigelse Mangel på job Høj alder Motivation og tro på mulighederne Geografisk mobilitet Jobsøgningskanaler og faglig mobilitet Kompetencer og ønsker om aktivering Bilag Telefoninterview med målgruppen Gruppeinterview med udvalgte ledige Telefoninterview med udvalgte erhvervsledere Tabeller

4 1 Indledning 1.1 Baggrund og formål Stålvalseværket - den absolut største og mest betydningsfulde arbejdsplads i Frederiksværk og Hundested kommuner - blev i sommeren 2002 erklæret konkurs. Det betød, at ca medarbejdere mistede deres arbejde, og det ramte især borgere i de to kommuner. Ca. 350 af de afskedigede fik kort tid derefter nyt job på DanSteel A/S, som overtog Stålvalseværkets produktionsfaciliteter, og mange andre har efterfølgende fundet beskæftigelse andre steder. Der var imidlertid primo juli 2003 fortsat 189 personer tilmeldt AF som ledige. Det er denne gruppe, som analysen sætter fokus på. Arbejdsmarkedsrådet i Frederiksborg Amt har på den baggrund bedt Teknologisk Institut, Arbejdsliv om at gennemføre en undersøgelse blandt de tidligere Stålvalseværkmedarbejdere, der i starten af juli måned 2003 fortsat var ledige - med det formål at afdække hvorfor de ledige fortsat er ledige, herunder såvel faglige som personlige årsager belyse gruppens fremtid på arbejdsmarkedet, herunder barriererne for at søge og opnå arbejde undersøge hvilke former for indsats, der er behov for i bestræbelserne på at hjælpe gruppen i ny beskæftigelse. Undersøgelsen munder ud i forslag til konkrete aktiviteter, som AF i Frederiksborg Amt efterfølgende kan føre ud i livet. 1.2 Rapportens indhold Rapporten har følgende indhold: I kapitel 2 redegør vi for analysens konklusioner og for vores anbefalinger til AF s indsats over for de tidligere Stålvalseværk-medarbejdere, der fortsat er ledige. I kapitel 3 redegør vi for analysens design og metode, og vi giver en oversigt over analysens datagrundlag. I kapitel 4 redegør vi for analysens resultater. Vi belyser de strukturelle betingelser for, at de tidligere værk-medarbejdere kan finde beskæftigelse. Vi ser på kendetegnene for målgruppen for analysen. Endelig belyser vi barrierer og muligheder for, at målgruppen for analysen kan komme i beskæftigelse. Kapitel 5 indeholder bilag, blandt andet temaerne ved telefon- og gruppeinterview og baggrundstabeller. 4

5 2 Konklusion og anbefalinger 2.1 Konklusion Mange af de afskedigede er kommet i beskæftigelse Ledigheden har været stigende og beskæftigelsen faldende inden for SiD s og Metal s fagområder i Frederiksværk og Hundested kommuner. På den baggrund kunne det forventes, at der fortsat ville være høj ledighed blandt de afskedigede Stålvalseværkmedarbejdere. Analysen viser dog, at størsteparten af de afskedigede medarbejdere ved Stålvalseværkets konkurs er kommet i beskæftigelse i det forløbne år. Primo juni 2003 var mere end 80 af de afskedigede enten kommet i beskæftigelse eller gået på efterløn. Det skønnes, at størsteparten er kommet i beskæftigelse. Målt i antal, er der kommet flere specialarbejdere i beskæftigelse end metalarbejdere. Endvidere er der kommet flere yngre personer i beskæftigelse end personer over 50 år. Mange af de personer, der er kommet i beskæftigelse, har foretaget et brancheskift og skift i jobfunktion. Der er for nogle fortsat tale om et job inden for jern- og metalindustrien - ca. 350 personer er blevet ansat på DanSteel A/S - men for mange er der tale om et helt anderledes job, f.eks. inden for lager- og transport, bygge-/anlægsvirksomhed og servicefag. De fyrede medarbejdere har - med andre ord - enten fundet job i industrisektoren, øvrige erhverv, f.eks. bygge- og anlæg og transportsektoren eller har fortrængt andre fra jernog metalindustrien..der er dog fortsat en gruppe af ledige Der var primo juli 2003 ca. 150 ledige ud af de ca afskedigede medarbejdere fra Stålvalseværket. Gruppen består af ca. 60 specialarbejdere og 20 metalarbejdere, og lidt over halvdelen er personer over 50 år. Det er denne gruppe, som analysen sætter fokus på. Spørgsmålet er, hvad baggrunden er for at de tilbageværende ledige fortsat ikke er kommet i beskæftigelse. Ifølge de ledige selv, AF-medarbejdere, repræsentanter for faglige organisationer og en række erhvervsledere handler det primært om at: der ikke er job at få de har alderen imod sig. Analysen har derudover sat fokus på de lediges: jobsøgningsadfærd, faglige og geografiske mobilitet og kvalifikationer. 5

6 Analysen viser at: Der er jobåbninger - trods alt! Selvom mange er kommet i beskæftigelse på relativt kort tid, gik de afskedigede, der ved årsskiftet 2002/2003 endnu ikke havde fået andet arbejde, fra at være i en opsigelsesperiode til at være ledige på et tidspunkt, hvor ledigheden steg såvel i regionen som på landsplan. Det har alt andet lige betydet, at deres beskæftigelsesmuligheder har været ringere end de tidligere har været. På trods af disse vanskeligheder er ca. halvdelen af de personer, der var ledige ved årsskiftet, kommet i arbejde - og de fleste har fundet det nye job i lokalområdet. Endvidere har ca. en tredjedel af de personer, der i dag fortsat er ledige, haft en række midlertidige job. Det tyder på, at der fortsat er jobåbninger, der kan besættes af tidligere værk-medarbejdere i en periode med stigende ledighed. Aktiv jobsøgning - men alderen er en barriere. De ledige er generelt set aktivt jobsøgende, og har et ønske om at vende tilbage til arbejdsmarkedet og tror også på, at det er muligt. De resterende er primært ledige over 55 år, der ikke tror det er muligt at vende tilbage på arbejdsmarkedet, fordi deres alder er et problem ved jobsøgning. Når arbejdsgiverne hører om deres alder, er de ikke længere interesserede - lyder budskabet. Samtidig virker denne gruppe af ældre ledige heller ikke så interesseret i at få et arbejde, enten fordi de har indstillet sig på efterløn, er økonomisk uafhængige eller oplever, at alderen er en uoverstigelig barriere. At alder kan være en barriere underbygges af, at der er forholdsvist flere personer over 50 år blandt dem, der er ledige i dag, end der var i gruppen af afskedigede værkmedarbejdere på konkurstidspunktet. Effektiv jobsøgning i alle aldersgrupper. En del ledige mangler IT-kundskaber, og de har derfor vanskeligt ved at anvende Jobnet. Nogle er heller ikke vant til at formulere et CV eller en skriftlig ansøgning, og det kan give problemer i de virksomheder, som forventer, at man leverer en skriftlig levnedsbeskrivelse, når man søger job. Det betyder dog ikke, at de lediges jobsøgning er egentlig begrænset, da de i højere grad bruger deres personlige netværk; en kanal, som erfaringsmæssigt er effektiv, ikke mindst inden for SiD og Metal's jobområder. Det er især de ledige over 55 år, der bruger det personlige netværk. De lediges jobsøgning retter sig mod mange forskellige brancher - og det gælder uanset alder. Vilje til geografisk mobilitet. På trods af begrænsede transportmuligheder udviser de ledige en relativt stor vilje til geografisk mobilitet. Der er tale om en mobilitet, der stort set svarer til, hvad man finder blandt ledige i Odsherred, hvor transportmulighederne ligeledes er begrænsede. Det er kun ledige over 60 år, der afviger fra gennemsnittet, idet de ønsker at bruge mindre tid på daglig transport. Der er generelt set meget få, der ønsker at flytte for at få nyt arbejde - og endnu færre over 55 år end for de øvrige i gruppen af ledige. Fokusgruppeinterviewene tyder på, at en del af de ledige stiller krav om, at det rent økonomisk skal kunne betale sig at tage et arbejde - både i forhold til understøttelsen og den løn, som de fik på værket - og i forhold til de ekstra udgifter, som en længere transport indebærer. Mangel på kvalifikationer. De ledige mangler generelt set teknisk-faglige kvalifikationer, der retter sig mod job uden for et stålvalseværk og jern- og metalindustrien. Den måde hvorpå arbejdet blev organiseret på værket, og den efteruddannelse, 6

7 som medarbejderne fik tilbudt, har medført, at mange af medarbejderne ofte blev meget specialiserede i forhold til produktion af stål. Lang anciennitet på værket forstærker denne problematik. Manglen på de teknisk-faglige kvalifikationer, der efterspørges inden for andre brancher, er tilsyneladende en medvirkende forklaring på gruppens fortsatte ledighed. Ønske om opkvalificering. De ledige ønsker at opkvalificere sig, men den opkvalificering, som AF har kunnet tilbyde, har været meget afhængig af Arbejdsmarkedsstyrelsens 6 mio. kr. pulje, som mange af de tilbageværende ledige ikke nåede at drage nytte af. På den baggrund oplever halvdelen af de ledige ikke, at mulighederne for efter- og videreuddannelse er gode. Det har sammen med en række andre faktorer skabt utilfredshed med AF blandt de ledige. Samtidig er en del ledige begrænsede af læse- og stavevanskeligheder, og jobtræning har et dårligt ry blandt dem. Dette peger på, at af de ledige er umiddelbart formidlingsparate, men kan have behov for at supplere deres teknisk-faglige kvalifikationer via en kort virksomhedspraktik eventuelt kombineret med korte, erhvervsrettede kurser. At de ledige under 55 år endnu ikke er kommet i job kan bero på en tilfældighed eller på barrierer på arbejdspladserne, f.eks. aldersdiskrimination eller myter om dét at have arbejdet på Stålvalseværket. Især de ledige over 55 år har problemer med at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Størsteparten har indstillet sig på efterløn og er ikke økonomisk afhængige af et arbejde. De oplever endvidere en aldersbarriere, når de søger job, og de tror ikke på, at de kan komme i arbejde igen. 2.2 Anbefalinger Praktik og jobtræning som løftestang Analysen viser, at af de ledige, tidligere medarbejdere fra Stålvalseværket er umiddelbart formidlingsparate og en fuldt funktionsdygtig arbejdskraft. Men de er en meget specialiseret arbejdskraft, der mangler teknisk-faglige kvalifikationer på andre jobområder. På den baggrund anbefaler vi på kort sigt at tilbyde de ledige en intensiveret vejledning i jobsøgning, mere kontakt til virksomhederne og - når en arbejdsgiver er fundet - en kortvarig praktik eventuelt kombineret med korte, erhvervsrettede kurser. Til de ledige, der med den indsats ikke kan finde beskæftigelse, anbefaler vi at tilbyde en længerevarende jobtræning. Interview med de ledige tyder på, at aktivering i almindelighed og jobtræningsbegrebet i særdeleshed bliver misforstået, og at de ledige ikke ønsker det. På den baggrund bør AF være omhyggelig med at forklare formål og indhold med den aktivering og jobtræning, de tilbyder de ledige. Målgruppens relativt høje anciennitet bør ikke være en hindring for, at de ledige kan gennemføre jobtræningsforløb eller praktik. Erfaringerne viser, at mulighederne for at vende tilbage til arbejdsmarkedet efter et års ledighed er stærkt aftagende. Det er derfor vigtigt, at der sættes ind hurtigt. 7

8 En målrettet indsats med praktik og jobtræning som virkemiddel, kan fremmes ved at: virksomheder og arbejdspladser åbner op for at tage imod de ledige, herunder især seniorerne de lediges jobsøgning forstærkes. Det uddybes i det følgende: Forberedelse af virksomhederne til at tage imod arbejdskraften Analysen viser, at især ledige mellem 50 og 55 år møder barrierer på arbejdspladserne, enten på grund af deres alder eller på grund af deres ofte lange anciennitet på Stålvalseværket. På den baggrund anbefaler vi at gennemføre en indsats eller kampagne over for relevante virksomheder med henblik på at nedbryde disse barrierer. Kampagnen skal styrke virksomhedernes bevidsthed omkring fordele, der kan opnås ved f.eks. indgåelse af jobtræningsaftaler, mangfoldig rekrutteringspraksis, mv. Målet for kampagnen er ikke alene formidling af budskabet om jobtræning eller praktik, men lige så vel indgåelsen af en formel eller uformel samarbejdsaftale med virksomhederne om rekruttering af ledige. Virksomhederne skal således bearbejdes til at anvende en mere mangfoldig rekrutteringspraksis. Målet er, at også de +50 årige skal kunne finde beskæftigelse på virksomhederne. AF skal medvirke til at åbne virksomhedernes øjne for de muligheder og evner denne gruppe besidder. Styrkelse af de lediges jobsøgning Undersøgelsen har vist, at målgruppen i høj grad benytter sig af uformelle søgekanaler i jagten på et nyt job. Vi anbefaler, at der gøres en indsats for at understøtte de lediges eksisterende jobsøgningsadfærd, frem for helt at ændre denne. Hertil kommer, at udarbejdelse af CV på Jobnet samt vejledning i udformning af skriftlige jobansøgninger vil kunne fungere som et godt supplement hertil. Jobsøgningsforløbene kunne eksempelvis udruste de ledige med viden om mulighederne for støttet beskæftigelse og et tilsagn fra AF om, at der kan laves handlingsplan om jobtræning eller praktik, hvis de finder en virksomhed. Jobsøgningsforløbet kan blandt andet sætte fokus på anvendelse af de lediges netværk, kommunikation og præsentation samt understøtte de lediges opsøgende arbejde over for relevante arbejdspladser. Jobsøgningsforløbet skal være af kortere varighed, og der kan etableres jobklubber som opfølgning på jobsøgningskurserne (se nedenfor). Jobsøgningsforløbet skal endvidere fungere som en katalysator for den enkeltes aktivitetsniveau i forhold til det opsøgende arbejde. Jobklubber og seniornetværk Vi foreslår, at de ledige inviteres til at deltage i en jobklub for tidligere Stålvalseværksmedarbejdere. Formålet med jobklubben er, at deltagerne hjælper hinanden med at få øje på nye jobmuligheder og med at formulere skriftlige visitkort, der kan give virksomheder et hurtigt overblik over personens kvalifikationer, joberfaringer og persondata. 8

9 Vi foreslår, at AF tager initiativet til jobklubberne i tæt samarbejde med de respektive fagforeninger (SiD, Metal mv.), og at jobklubberne så vidt muligt mødes i et lokale på fagforeningen. Et par af jobklubberne kunne henvende sig specielt til ledige over 50 år - og måske betegnes et seniornetværk. Et af netværkene kunne etableres på tværs af fagforeninger, f.eks. i et samarbejde med SiD, Metal og KAD. Et andet netværk kunne etableres med ingeniører og driftsledere som målgruppe. En del af de ledige, der deltog i fokusgruppeinterviewene, gav på den ene side udtryk for, at de savnede at mødes med andre ledige, der tidligere havde været værkmedarbejdere - at deres ja til at deltage i et gruppeinterview blandt andet skyldtes, at de nu havde mulighed for at møde andre. På den anden side frygter AF og de faglige organisationer, at de lediges selvtillid er ved at være slidt, og at de har svært ved at fastholde troen på deres muligheder på arbejdsmarkedet. På den baggrund kan en jobklub give de ledige det sociale netværk tilbage, der for mange gik tabt med Stålvalseværkets konkurs, samt åbne op for at udveksle erfaringer og støtte hinanden i det at være ledig. De gav endvidere udtryk for, at de helst ville mødes på fagforeningen, fordi de er vant til at komme dér og fordi de oplever, at fagforeningen kender dem godt. 9

10 3 Analysedesign og metode Undersøgelsen er blevet gennemført i perioden primo juli til medio august 2003, og har været baseret på følgende metoder: Telefoninterview blandt de 189 personer, der primo juli 2003 stod registrerede hos AF som ledige Gruppeinterview med udvalgte ledige Telefoninterview med udvalgte erhvervsledere inden for jern- og metalindustrien i Frederiksværk Kommune og opland Interview med repræsentanter for Metal i Frederiksværk og SiD i Frederiksværk Interview med projektleder og underviser på et jobsøgningsforløb for tidligere Stålvalseværk-medarbejdere Gruppe- og telefoninterview med AF-medarbejdere i Frederiksborg Amt, i Københavns Amt og i Roskilde Amt (medarbejdere i AF s task force i relation til Stålvalseværk-konkursen). Herudover er der i undersøgelsen inddraget statistisk materiale fra Danmarks Statistik. Telefoninterview med målgruppen Selvom undersøgelsen er blevet gennemført i en periode, hvor man må forvente at mange holder sommerferie, er det lykkedes at få kontakt med 166 af de 189 personer, der i alt er i målgruppen. Ud af de 166 er 129 ledige - 4 er gået på efterløn - og 33 oplyser, at de har fået fast arbejde. To af de ledige ønskede ikke at deltage i undersøgelsen. En mindre gruppe - i alt 23 personer - har enten ikke været at træffe, har været på ferie eller har ikke kunnet spores, da den opgivne adresse ikke længere er gældende. I tabellen nedenfor har vi givet en oversigt over fordelingen af de kontaktede personer. Tabel 1. Målgruppen for undersøgelsen Ledige I fast arbejde På efterløn Har ikke kunnet træffes Gruppen, der har fået fast arbejde, er blevet interviewet om arbejdets karakter og hvordan de har fået arbejdet. Temaerne i telefoninterviewene med de ledige fremgår af bilag. Gruppeinterview med udvalgte fra målgruppen Vi har gennemført 5 gruppeinterview med i alt 29 personer, der på interviewtidspunktet var ledige. Der er tale om 2 gruppeinterview med metalarbejdere, 2 gruppeinterview med specialarbejdere og 1 gruppeinterview med en blandet gruppe (ledere, ingeniører, HK ere). 10

11 Disse personer havde alle i telefoninterviewet tilkendegivet, at de ville være interesserede i at deltage i et gruppeinterview med andre tidligere Stålvalseværk-medarbejdere. Temaerne i gruppeinterviewene fremgår af bilag. Interview med udvalgte erhvervsledere Vi har gennemført telefoninterview med 5 tilfældigt udvalgte ledere af jern- og metalvirksomheder i Nordsjælland, og med et transportfirma, der i en publikation om Flere i arbejde fra Beskæftigelsesministeriet blev nævnt som værende interesserede i at ansætte et antal medarbejdere fra Stålvalseværket, så snart de havde afsluttet et chaufførkursus 1. Temaerne i interviewene fremgår af bilag. Interview med projektleder og underviser på jobsøgningsforløb Vi har gennemført telefoninterview med projektlederen og underviseren på et jobsøgningsforløb, der blev gennemført i december 2002 for 12 tidligere Stålvalseværkmedarbejdere på foranledning af AF. Interviewet havde til formål at indhente synspunkter på, hvad den enkelte ledige og andre kan gøre for at jobsøgningen styrkes og fører til beskæftigelse. Interview med AF-medarbejdere Vi har gennemført interview med medarbejdere fra AF s task force i forbindelse med afskedigelserne fra Stålvalseværket. Der er tale om medarbejdere fra AF i Frederiksborg Amt, Storkøbenhavn og Roskilde Amt. Temaerne i interviewet svarer til temaerne i telefoninterviewet med målgruppen af ledige. 1 Flere i arbejde. Regeringen/Beskæftigelsesministeriet, september 2002 (kapitel om paradokser) 11

12 4 Resultater af analysen 4.1 Strukturelle betingelser for beskæftigelse Langt størsteparten af de tidligere medarbejdere på Stålvalseværket, der er målgruppe for undersøgelsen, er bosiddende i Frederiksværk og Hundested kommuner eller i det umiddelbare opland. Herudover gælder, at ca. 80 enten er metalarbejdere eller specialarbejdere. I belysningen af de strukturelle betingelser for målgruppens jobsøgning og beskæftigelse sætter vi derfor primært fokus på Frederiksværk og Hundested kommuner og på arbejdsområder, som metalarbejdere og specialarbejdere typisk vil rette deres jobsøgning mod Udvikling i beskæftigelsen Antallet af beskæftigede på arbejdspladser i Frederiksværk inden for jern- og metalindustrien var allerede før Stålvalseværkets konkurs den 1. juli 2002 dalende. Fra 1998 og frem til udgangen af november 2001, hvor den seneste måling er foretaget af Danmarks Statistik, blev der et par hundrede arbejdspladser færre i Frederiksværk. I Hundested oplevede man dog i perioden en mindre vækst i jern- og metalarbejdspladser (Danmarks Statistikbank). Blandt de kommuner, der støder op til Frederiksværk og Hundested kommuner, har især Hillerød haft en positiv udvikling i antallet af arbejdspladser inden for jern- og metalindustrien, bygge/anlæg og transportvirksomhed i perioden 1998 til november Øvrig industri, bygge/anlæg og transportvirksomhed oplevede ligeledes i perioden et fald i antallet af arbejdspladser i de to kommuner. Derimod oplevede forretningsservice og sociale institutioner en relativt pæn stigning i antallet af arbejdspladser på henholdsvis ca. 150 og ca Ved Stålvalseværkets konkurs blev der, jf. oplysninger fra AF-Frederiksborg Amt, nedlagt lidt under arbejdspladser inden for jern- og metalindustrien, mens etableringen af DanSteel i efteråret 2002 gav en vækst på ca. 350 arbejdspladser. Stålvalseværkets konkurs har påvirket beskæftigelsen i andre jern- og metalvirksomheder generelt set i negativ retning, idet en række virksomheder fungerede som underleverandører til værket. I den seneste arbejdsmarkedsredegørelse fra Arbejdsmarkedsrådet i Frederiksborg Amt forventes jern- og metalindustrien både på kort og på langt sigt at få yderligere nedgang i beskæftigelsen i regionen som helhed Udvikling i ledigheden Siden Stålvalseværkets konkurs er ledigheden for forsikrede metalarbejdere (medlemmer af Dansk Metal s a-kasse) og specialarbejdere (medlemmer af SiD s a-kasse) i Frederiksværk og Hundested steget markant i forhold til Frederiksborg Amt som helhed. 12

13 Ledigheden for metalarbejdere er nu på ca. 9, mens ledigheden for specialarbejdere er på ca. 10, mod henholdsvis ca. 6 og 8,5 for hele regionen (Danmarks Statistikbank AB113 og AB113a). Denne stigning dækker over følgende udvikling: I halvåret fra konkursen og frem til årsskiftet, hvor mange af de afskedigede medarbejderes opsigelsesperiode udløb, steg ledigheden for metalarbejdere og specialarbejdere jævnt i Frederiksværk og Hundested kommuner. Efter årsskiftet steg ledigheden derimod markant. Fra januar og frem til marts måned holdt ledigheden sig på det høje niveau, og herefter begyndte den at dale frem til den seneste måling (juni 2003). Se figur 1 og 2. I juni ca. ét år efter konkursen - var ledigheden i de to kommuner både målt i procent og i antallet af ledige på et niveau, svarende til december 2002 niveauet, altså noget over ledigheden før konkurstidspunktet. Ledighedspct. Ledighedspct. Ledighedspct Figur 1. Udviklingen i ledigheden i Frederiksværk jun-02 jul-02 aug-02 sep-02 okt-02 nov-02 dec-02 jan-03 feb-03 mar-03 apr-03 maj-03 jun-03 Figur 2. Udviklingen i ledigheden i Hundested jun-02 jul-02 aug-02 sep-02 okt-02 nov-02 dec-02 jan-03 feb-03 mar-03 apr-03 maj-03 jun-03 Figur 3. Udviklingen i ledigheden i Frederiksborg Amt jun-02 jul-02 aug-02 sep-02 okt-02 nov-02 dec-02 jan-03 feb-03 mar-03 apr-03 maj-03 jun-03 Metal SiD Metal SiD Metal SiD Også i Frederiksborg Amt som helhed - og på landsplan - ligger både ledighedsprocent og antallet af ledige noget højere i juni 2003 end i juni Ledighedsudviklingen i Frederiksborg Amt er vist i figur 3. Det må således konkluderes, at ledigheden er dalet betydeligt de seneste ca. 3 måneder i Frederiksværk og Hundested kommuner, hvor de fleste af de afskedigede Stålvalseværk-medarbejdere er bosiddende. Men samtidig må det konkluderes, at antallet af jobsøgende inden for jern- og metalområdet i de to kommuner såvel som i hele regionen er noget større end for et år siden. 13

14 Sammenholdes dette med udsigterne til et yderligere fald i antallet af industriarbejdspladser og arbejdspladser i f.eks. transportvirksomhed og bygge/anlæg, må det konstateres, at de strukturelle betingelser for, at den enkelte finder beskæftigelse alt andet lige er mere negative end tidligere - om end ikke umulige. Mulighederne for beskæftigelse kan dog øges ved at søge job inden for de brancher, der oplever vækst, f.eks. forretningsservice, eller uændret beskæftigelse, f.eks. transportsektoren og sociale institutioner. En anden mulighed er at øge den geografiske radius for jobsøgningen Transportmuligheder En væsentlig strukturel betingelse for, at den enkelte kan opnå beskæftigelse, udgøres af den enkeltes transportmuligheder fra hjemmet til resten af Nordsjælland, ind mod Jobåbninger Det er i øjeblikket svært at få øje på brancher og job, som folk kan uddanne sig til. Mange virksomheder fyrer folk. På transportområdet nedlægges busruter i amtet, og ca. 100 chauffører bliver ledige. Mange af dem, der ansættes i ferieperioden, bliver ledige igen. Plastindustrien ligger langt væk, og gartner- og ejendomsservice er også for nedadgående. Kilde: Interview med fagforening i Frederiksværk Storkøbenhavn og ned mod Roskilde. Især for personer, der er afhængige af at skulle bruge offentlige transportmidler, er disse muligheder relativt begrænsede, når man bor i Frederiksværk eller Hundested kommuner. Ved afgang fra Frederiksværk Station med offentlig transport tidligt om morgenen kan man f.eks. nå til Hillerød Station og Frederikssund Station på ca. ½ time, og på ca. 1 time kan man nå til f.eks. Fredensborg og Ballerup. Skal man herefter med bus, forlænges rejsetiden herudover. Råder man over en bil, kan man på ca. 1 time nå til f.eks. Helsingør, Storkøbenhavn og Roskilde. Jobsøgning og transportmuligheder Jobbene skal findes i Helsinge-området eller ned ad lokalbanen og S-togsnettet. Det er f.eks. meget svært at komme fra Hundested til Frederikssund. Kilde: Interview med fagforening i Frederiksværk Vi har illustreret i figur 4 på næste side, hvor langt man kan rejse på ½ og ca. 1 time fra Frederiksværk med offentlig transport og med bil. Vi må således konkludere, at jobsøgende, der er bosat i Frederiksværk eller Hundested kommuner, må acceptere en daglig transporttid på 2 timer eller mere, hvis de skal gøre sig håb om at finde et job i nogle af de andre byer og erhvervsområder i Nord- og Midtsjælland. I dag er det sådan, at lidt over halvdelen af samtlige beskæftigede, der er bosatte i Frederiksværk eller Hundested kommuner, pendler for at komme på arbejde. Erhvervspendlere fra disse to kommuner har typisk Hillerød, Storkøbenhavn, Ballerup, Frederikssund og Helsinge som mål - mens erhvervspendlere fra Hundested typisk har Frederiksværk, Hillerød og København som mål. Se Tabel 2. Øvrige pendlere spreder sig over en lang række mål, såvel i nærheden af som længere væk fra kommunen. 14

15 Figur 4. Transportafstande fra Frederiksværk 1) Ca. ½ times rejsetid med offentlige transportmidler. Frederiksværk ) Ca. 1 times rejsetid med offentlige transportmidler. 3) Ca. 45 minutters rejsetid i bil Kilde: Figuren er udarbejdet på baggrund af Tabel 2. Erhvervspendling/udpendling i 2002 fra Frederiksværk og fra Hundested Kommune Udpendling - antal Udpendlingsgrad - af de beskæftigede Udpendling - hvorhen typisk? borgere Kommune Antal Frederiksværk Storkøbenhavn Hillerød Frederikssund Helsinge Roskilde Hundested Frederiksværk Storkøbenhavn Hillerød Helsinge Frederikssund Der er tale om ca. den samme udpendlingsgrad i Frederiksværk og Hundested kommuner som i Frederikssund og Hillerød kommuner. Dog er der flere - ca i sidstnævnte to kommuner, der transporterer sig til Storkøbenhavn, hvilket blandt andet kan forklares ved transportmulighederne (S-tog). 15

16 Beskæftigede borgere i de to kommuner, der huser flertallet af de tidligere medarbejdere på Stålvalseværket, accepterer således generelt set at transportere sig uden for deres bostedskommune for at arbejde. Det må konkluderes, at de strukturelle betingelser for, at den enkelte kan finde beskæftigelse alt andet lige er dårligere end tidligere. Beskæftigelsesmulighederne eksisterer dog, især hvis man søger job inden for de brancher, der oplever vækst, eller hvis man øger den geografiske radius for jobsøgningen. 4.2 Målgruppens persondata Som tidligere nævnt i redegørelsen for undersøgelsens design og metode har vi fået kontakt til 166 af de i alt 189 personer, der primo juli 2003 stod registrerede hos AF som værende ledige, og som er målgruppe for undersøgelsen. På undersøgelsestidspunktet kunne 129 af de kontaktede personer oplyse, at de fortsat var ledige, og 127 sagde ja til at indgå i undersøgelsen. Herudover kunne 33 meddele, at de var kommet i fast beskæftigelse i løbet af maj/juni måned. Primo juli 2003 omfatter ledigheden blandt afskedigede Stålvalseværk-medarbejdere således 129 plus eventuelt de 23, som det ikke lykkedes os at få kontakt med - i alt ca. 150 personer. Der er tale om ca. en halvering af ledigheden i forhold til årsskiftet 2002/2003, idet ledighedstallet pr. 6. januar 2003 var på ca I forhold til konkurstidspunktet er der tale om et fald i ledigheden på over 80. Vi har ikke oplysning om, hvor stor del af faldet i ledigheden der skyldes, at folk er kommet i beskæftigelse, og hvor stor del der skyldes efterløn eller deltagelse i uddannelse. Ud fra aldersfordelingen hos de afskedigede værk-medarbejdere (se Tabel 2 senere i dette kapitel), må det dog formodes, at en stor del er kommet i beskæftigelse. Blandt andet har ca. 350 fået job hos DanSteel. I det følgende vil vi redegøre for kendetegn ved gruppen af ledige i målgruppen for undersøgelsen. Derefter vil vi se nærmere på, hvilke typer af beskæftigelse de 33 målgruppepersoner har fået Gruppen af ledige Ledighedsperiode og beskæftigelse. Da Stålvalseværket gik konkurs, blev alle medarbejdere afskediget og fritstillet med en individuel opsigelsesperiode afhængigt af, hvor længe de havde været på værket. Ca. halvdelen af de ledige i undersøgelsen angiver, at de har været ledige i mere end 10 måneder, mens en tredjedel angiver en ledighedsperiode på 6 til 10 måneder, og lidt under en femtedel angiver en ledighedsperiode på under et halvt år. Godt en tredjedel angiver, at de efter afskedigelsen har haft et eller flere job, og at de nu igen er ledige. A-kasse og køn. Ca. 75 af de afskedigede medarbejdere fra Stålvalseværket var på tidspunktet for værkets konkurs enten medlem af Metal (metalarbejdere) eller medlem af SiD (specialarbejdere) - og de to grupper udgjorde henholdsvis 58 og 16 af samtlige afskedigede. I juli 2003 udgjorde metalarbejdere og specialarbejdere en lidt større andel af de tidligere medarbejdere på værket, der fortsat er ledige og som har deltaget i 16

17 undersøgelsen - nemlig ca. 80. De to grupper udgør nu henholdsvis 60 og 20 af gruppen af ledige. Målt i antal er der kommet flere specialarbejdere end metalarbejdere i beskæftigelse siden værkets konkurs, mens den procentvise fordeling mellem de to grupper er nogenlunde den samme i gruppen af ledige som den var i gruppen af afskedigede medarbejdere. Øvrige afskedigede medarbejdere - og de ledige, der har deltaget i interviewundersøgelsen - er elektrikere, ledere, ingeniører, HK ere, KAD ere eller andet. Størsteparten af de ledige der har deltaget i undersøgelsen, er mænd. Ca. halvdelen af kvinderne er specialarbejdere (dvs. medlem af SiD), og resten er metalarbejdere, KAD ere, HK ere, ingeniører m.v. Vi har ikke oplysning om kønsfordelingen hos de afskedigede medarbejdere på tidspunktet for konkursen. Alder. Lidt over en tredjedel af de afskedigede medarbejdere var på tidspunktet for værkets konkurs over 50 år. Størsteparten var mellem 50 og 60 år, og et mindretal havde rundet de 60 år. I den gruppe af ledige, der har deltaget i undersøgelsen, er ca. halvdelen over 50 år, og 29 er mellem 55 og 61 år. Aldersfordelingen hos de ledige, der indgår i undersøgelsen, fremgår af Tabel 3. Tabel 3. Aldersfordeling hos ledige i undersøgelsen Afskedigede medarbejdere Ledige i undersøgelsen Antal personer -fordeling Antal personer -fordeling år år år år* år I alt *) I gruppen af ledige i undersøgelsen er 17 personer (13) mellem 50 og 54 år, og 37 personer (29) er mellem 55 og 59 år. De ældre udgør således en relativt større andel af gruppen af ledige 1 år efter konkursen end af de afskedigede medarbejdere på tidspunktet for konkursen. Alt andet lige betyder det, at de yngre har haft lettere ved at finde beskæftigelse. Anciennitet på værket. Relativt mange af de ledige i undersøgelsen har arbejdet på Stålvalseværket i mange år - således har halvdelen arbejdet på værket i minimum 16 år, og en tredjedel i mere end 25 år. Se Tabel 4. 17

18 Tabel 4. De lediges anciennitet på Stålvalseværket Antal år Antal personer Fordeling i procent -5 år år år Over 25 år I alt Der er en meget stærk sammenhæng mellem alder og anciennitet. Eksempelvis har 73 af de årige været på værket i maksimalt 5 år, mens 68 af de årige og 73 af de årige har været på værket i over 25 år. Flere angiver, at de har haft ansættelse på værket i flere omgange - og for enkelte gælder, at de har haft deres daglige gang på værket i endnu længere tid, fordi de har haft deres fysiske arbejdsplads på værket, selv om de har været ansat af et andet firma Gruppen i beskæftigelse Af de 33 personer, der ved telefonkontakten oplyser, at de er kommet i fast beskæftigelse inden for den seneste tid, er ca. 30 metalarbejdere, og ca. 60 er specialarbejdere. Øvrige består af en leder, en kontormedarbejder og en elektriker. DanSteel har ansat 7 af personerne, og flere af disse personer oplyser, at det nye job adskiller sig væsentligt fra jobbet på Stålvalseværket. Øvrige har fundet forskellige typer af job i og uden for jern- og metalindustrien. Ca. totredjedel oplyser, at der i det nye job er tale om et skift i branche - f.eks. ved at de ikke længere arbejder inden for jern- og metalindustrien, og heller ikke i samme type af jobfunktion som på Stålvalseværket. Kun ca. hver femte angiver, at der er tale om en jobfunktion, der minder om det tidligere job på værket. I skema 1 lister vi eksempler på forskellige typer af job, som de metalarbejdere og specialarbejdere, der ikke har fået beskæftigelse på DanSteel, har i dag. Skema 1. Eksempler på job for tidligere Stålvalseværk-medarbejdere, der ikke har fået ansættelse på DanSteel Jobtype Metalarbejdere Automekaniker - klargøring af biler - svejser - maskinreparatør - gartnermedhjælper - arbejdsmand - pedel - murerlærling Specialarbejdere Lastbilchauffør - taxachauffør - pakning af fisk - vicevært og gårdmand - varmemester og vicevært - tagdækker - rengøring - havnearbejde - lagerarbejde 18

19 Alle de 33 personer undtagen 2 er mænd. Aldersmæssigt er gruppen karakteriseret ved, at 80 er under 50 år. Se Tabel 5. Tabel 5. Aldersfordelingen hos personerne, der er kommet i beskæftigelse inden for de seneste par måneder Alder - 29 år år år år Procentandel af gruppen Det typiske billede er, at man har fundet jobbet gennem det faglige eller det personlige netværk. Ca. 30 oplyser, at de har fundet jobbet gennem AF eller fagforeningen. I de fleste tilfælde er der tale om job i Frederiksværk og Hundested, eller i den nære omegn af de to byer. Målgruppen for undersøgelsen består både af personer, der primo juli 2003 fortsat var ledige efter at være blevet afskediget fra Stålvalseværket ved værkets konkurs i juli og af personer, der umiddelbart forud for undersøgelsestidspunktet var kommet i fast beskæftigelse. De ældre med en lang anciennitet på værket udgør en relativt større andel af de personer, der er ledige i dag, end af de afskedigede. Alt andet lige har de yngre således haft lettere ved at komme i beskæftigelse end de ældre. Størsteparten af ledige er mandlige metalarbejdere og specialarbejdere. Der er tale om ca. den samme procentfordeling i gruppen af ledige primo juli 2003 som i gruppen af afskedigede medarbejdere ved værkets konkurs i juli Det betyder, at der målt i antal er kommet flere specialarbejdere end metalarbejdere i beskæftigelse i perioden. Halvdelen af de ledige har været uden fast job i mere end 10 måneder, og en tredjedel har været uden fast job imellem 6 til 10 måneder. Godt en tredjedel har haft et eller flere midlertidige job, men er nu igen ledige. Flertallet af de personer, der er kommet i beskæftigelse inden for de seneste par måneder, har skiftet både branche og jobfunktion og arbejder nu som lastbilchauffør, taxachauffør, lagermedarbejder, gartnermedhjælper, vicevært m.v. Øvrige har typisk brugt deres oprindelige uddannelse og arbejder nu som automekaniker, svejser eller maskinreparatør. Hver femte i gruppen er over 50 år. 4.3 De lediges barrierer og muligheder for beskæftigelse Vi har som udgangspunkt for analysen spurgt ledige, fagforeninger/a-kasser, AF og erhvervsledere, hvorfor de mener målgruppen for analysen fortsat er ledig. 19

20 Ifølge telefoninterviewene mener de ledige selv, at mangel på job eller deres alder er de væsentligste årsager til, at de fortsat er ledige. Se Tabel 6. Disse to årsager uddybes i det følgende og sammenholdes med statistiske oplysninger og interview med de øvrige aktører. Tabel 6. Hvad vurderer du er den væsentligste årsag til, at du ikke er kommet i arbejde endnu? Årsager: Antal af respondenterne der angiver årsagen Der er ingen ledige job 45 Min alder 40 Andet 32 Jeg mangler uddannelse 13 For mange år på værket 8 Nedsat arbejdsevne 6 Personlige problemer 4 Dårlige transportmuligheder 3 Ledige stillinger bliver ikke slået op 2 Kilde: Telefoninterview med ledige, tidligere ansatte på Stålvalseværket Årsagen andet dækker over en række synspunkter og vurderinger, lige fra at man mener, at AF burde have en bedre kontakt til virksomheder og burde være i stand til at finde job til de ledige til, at jeg har fået afslag - jeg må gøre et eller andet forkert Mangel på job På den ene side oplever en stor del af de ledige selv, at deres ledighed skyldes manglende jobåbninger, jf. Tabel 6. Se også tekstboks. En analyse af datamaterialet viser, at det især er ledige under 50 år, der peger på denne årsag. De ledige bakkes op af erhvervsledere og de faglige organisationer. De faglige organisationer giver udtryk for, at de har svært ved at pege Ingen job Der er ikke nogen job. Der er ikke job til alle. Jeg ringede på et job i sidste uge - jeg var nummer 288. Kilde: Interview med ledigt medlem af SiD på brancher, som de ledige skal søge indenfor. Beskæftigelses- og ledighedstatistikkerne, der blev præsenteret under punkt 4.1, viser nemlig, at ledigheden er stigende og beskæftigelsen faldende inden for en lang række brancher i Frederiksværk og Hundested kommuner. Det fremgår tillige af ledighedsstatistikken, at ledigheden i amtet og på landsplan steg markant i perioden omkring årsskiftet 2002/ netop det tidspunkt hvor opsigelsesperioden for mange af de ledige fra Stålvalseværket med længst anciennitet udløb, og de blev tilmeldt AF som ledige. Ledigheden steg med andre ord markant på det tidspunkt, hvor incitamentet til at søge job for alvor slog igennem. Arbejdsmarkedsaktører nævner i interviewene også navnene på en række større industrivirksomheder i området, der lukkede i den periode - virksomheder der ifølge de interviewede ville have kunnet beskæftige de afskedigede Stålvalseværk-arbejdere. På den anden side viser en opgørelse fra AF, at ca. halvdelen af de 300 tidligere medarbejdere ved Stålvalseværket, der var ledige ved årsskiftet 2002/2003, primo juli i år er 20

Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige

Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige 213 Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige Forord Københavns Kommune har indgået samarbejdsaftaler med 16 a-kasser, som varetager

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1)

Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1) Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1) Januar 2008 Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og anbefalinger...3 1.1 Hovedresultater...3

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

"Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden"

Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden Gymnasieskolernes Lærerforening "Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden" - en undersøgelse af inspektorernes arbejdsforhold September 2008 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse

Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse Foto venligst udlånt af fagbladet Maleren Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse Analyse gennemført af aktionsforsker og konsulent Steen Elsborg, Partner, Elsborg

Læs mere

Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske grunduddannelse

Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske grunduddannelse Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske grunduddannelse 1 2 Winnie Grønsved Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

af arbejdsevnemetoden

af arbejdsevnemetoden September 2010 EVALUERING af arbejdsevnemetoden INDHOLD 1. Baggrund og formål 5 2. Resultater og anbefalinger 7 3. Indledning 13 3.1. Formålet med arbejdsevnemetoden...14 3.2. Formålet med denne evaluering...15

Læs mere

Frafald mellem HG og hovedforløbet i de merkantile erhvervsuddannelser. Analyse af HG-uddannedes veje efter HG og de kompetencer HG giver dem

Frafald mellem HG og hovedforløbet i de merkantile erhvervsuddannelser. Analyse af HG-uddannedes veje efter HG og de kompetencer HG giver dem Frafald mellem HG og hovedforløbet i de merkantile erhvervsuddannelser Analyse af HG-uddannedes veje efter HG og de kompetencer HG giver dem Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater...3 1.1 Samlet set...3

Læs mere

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Juni 2004 Udarbejdet af New Insight A/S og Oxford Research A/S på anmodning af Arbejdsmarkedsstyrelsen og CABI tter:hssion: 2 Antal

Læs mere

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole?

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? Vallerødvænge 23 2960 Rungsted Kyst tlf.: 33 17 96 00 fax 33 91 96 60 post@strategisk-netvaerk.dk www.strategisk-netvaerk.dk DAMUSA-undersøgelsen

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Politireformen år to

Politireformen år to Politireformen år to Befolkningens og samarbejdspartnernes syn på politiet i november/december 2008 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen April 2009 Københavns Universitet / Rigspolitiet

Læs mere

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Februar 2009 Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation FRA FRITID TIL JOB FRA FRITID

Læs mere

"Alle unge vil gerne have et godt liv"

Alle unge vil gerne have et godt liv Unge uden job og uddannelse i hovedstadsregionen Region Hovedstaden "Alle unge vil gerne have et godt liv" Sammenfatning af hovedanalyse om unge uden job og uddannelse i hovedstadsregionen Unge uden job

Læs mere

Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration

Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og opmærksomhedspunkter...3 1.1 Opmærksomhedspunkter...6

Læs mere

INTEGRATIONSMINISTERIET

INTEGRATIONSMINISTERIET Til Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2010 INTEGRATIONSMINISTERIET UNDERSØGELSE AF GREENCARD- ORDNINGEN INTEGRATIONSMINISTERIET UNDERSØGELSE AF GREENCARD-ORDNINGEN

Læs mere

EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB

EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB Til STAR Dokumenttype Rapport Dato Oktober 214 EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNELSE OG JOB Revision 1 Dato 714 Udarbejdet af

Læs mere

Hvem er de unge ledige?

Hvem er de unge ledige? Hvem er de unge ledige? Unge uden uddannelse og arbejde i Faxe Kommune Anne Görlich, Mette Pless, Noemi Katznelson og Pia Olsen Hvem er de unge ledige? Unge uden uddannelse og arbejde i Faxe Kommune Hvem

Læs mere

Øje på uddannelse. Hvorfor oprettes der ikke praktikpladser? En undersøgelse indenfor fire uddannelser:

Øje på uddannelse. Hvorfor oprettes der ikke praktikpladser? En undersøgelse indenfor fire uddannelser: Øje på uddannelse Hvorfor oprettes der ikke praktikpladser? En undersøgelse indenfor fire uddannelser: Murer, automatikfagtekniker, kontor og social- og sundhedsassistent Øje på uddannelse, 2006/02 Institut

Læs mere

CE NTER FO R BOLIGSOCI A L UDVIKLING GODT PÅ VEJ. Virkningen af fritidsjobaktiviteter i udsatte boligområder DE UNGE VÆK FRA GADEN GODT PÅ VEJ

CE NTER FO R BOLIGSOCI A L UDVIKLING GODT PÅ VEJ. Virkningen af fritidsjobaktiviteter i udsatte boligområder DE UNGE VÆK FRA GADEN GODT PÅ VEJ CE NTER FO R BOLIGSOCI A L UDVIKLING GODT PÅ VEJ Virkningen af fritidsjobaktiviteter i udsatte boligområder DE UNGE VÆK FRA GADEN GODT PÅ VEJ Godt på vej - Virkningen af fritidsjobaktiviteter i udsatte

Læs mere

Idékatalog til til jobcentre, andre aktører og og a-kasser. Styrkelse af læse-, skrive- og regnefærdigheder hos voksne ledige

Idékatalog til til jobcentre, andre aktører og og a-kasser. Styrkelse af læse-, skrive- og regnefærdigheder hos voksne ledige Idékatalog til til jobcentre, andre aktører og og a-kasser Styrkelse af læse-, skrive- og regnefærdigheder hos voksne ledige Udarbejdet af ISBN Design Fotos Tryk Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174

Læs mere

Lederne har aldrig haft mere tilfredse medlemmer end ved udgangen af 2013. Samtidig var 2013 året, hvor Lederne for alvor konsoliderede

Lederne har aldrig haft mere tilfredse medlemmer end ved udgangen af 2013. Samtidig var 2013 året, hvor Lederne for alvor konsoliderede dende og UdvikLende arbejdsplads tilfredse medlemmer flere medlemmer Uændret kontingent Ledere og LedeLse på edere og LedeLse på dagsordenen en spændende og UdvikLende arbejdsplads tilfredse medlemmer

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Vejen ud. En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede

Vejen ud. En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede Vejen ud En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk

Læs mere

SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE

SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE Als Research APS juni 2012 SLUTEVALUERING SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE 01 ALS RESEARCH INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 1. Indledning... 4 1.1 Evalueringens

Læs mere