STATUSRAPPORT 2013 FREDERIKSHAVN KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STATUSRAPPORT 2013 FREDERIKSHAVN KOMMUNE"

Transkript

1

2 Om Frederikshavn Kommune i forsikringsåret 2013 Frederikshavn Kommunes nuværende forsikringsprogram blev etableret pr. 1. januar 2011 og blev i 2013 forlænget med yderligere 2 år, således forsikringerne udløber Der har i 2013 ikke været foretaget ændringer i det etablerede forsikringsprogram bortset fra i forbindelse med køb og salg af ejendomme og motorkøretøjer samt etablering af passageransvar. På det skademæssige område blev kommunen ramt af et par større skadesbegivenheder, som var omfattet af kommunens bygnings- og løsøreforsikringer. Træningscenter Skagen blev den 19. januar 2013 ramt af en skade, hvor der sprang et vandrør under en håndvask på et toilet på 1. sal i den sydlige ende af bygningen. Vandet steg op over flisegulvet og løb ind under trægulvet. Dette medførte, at vandet trængte igennem det underliggende loft, og ned i næsten alle underliggende rum i fløjen. Udbedring af skaden kostede godt kr , hvoraf kommunen har afholdt udgift til selvrisiko på kr Rent vejrmæssigt bød året på stormen Bodil, der ramte landet den 5. december For Frederikshavn Kommunes vedkommende er der anmeldt 18 stormskader på bygningsforsikringen. Skadesudgiften for stormskaderne er pt. registreret til ca. kr Da skaderne er sket samme dag skal kommunen alene betale én selvrisiko på kr Igen i 2013 var der fokus på sikring og skadeforebyggelse samt flere kursusaktiviteter for medarbejdere. En nærme oplistning af de gennemførte projekter og kurser er noteret under punktet Risikoomkostninger. Vi var glade for vores samarbejde i 2013, og ser frem til et fortsat godt samarbejde i Med venlig hilsen Ole Breinholt Forsikringsmægler Mette Roed Jensen Forsikringsmægler Side 2 af 16

3 Indholdsfortegnelse Statusrapportens formål...4 Statuserklæring...4 Frederikshavn Kommunes strategiske risici...5 Frederikshavn Kommunes operationelle risici...6 Forsikringspolitikken...7 Bygnings- og løsøreforsikringen... 7 Ansvarsforsikringer... 7 Personaleforsikringer... 7 Øvrige... 7 Udvalgte uforsikrede risici...8 Væsentlige skader...9 Skadestatistik...10 Risikoomkostninger...13 Konklusion og pejlemærker Side 3 af 16

4 Statusrapportens formål Willis skaber overblik over kommunens risici strategiske såvel som operationelle. Med det formål at minimere kommunens samlede risikoomkostninger, rådgiver vi om sammenhængen mellem forebyggelse, sikring og forsikring og vores ydelser søger at understøtte kommunens forretningsudvikling. En vigtig del af overblikket, er denne årlige rapport om kommunens specifikke forsikringsforhold suppleret med en markedsorientering vedrørende den generelle udvikling i det danske og udenlandske forsikringsmarked. Rapporten indeholder en erklæring vedrørende jeres forsikringsforhold og beskriver dernæst forsikringsåret herunder kommunens aktuelle forsikringsprogram, de væsentligste ændringer heri samt giver oplysninger om skader, eksempler på uforsikrede risici og anviser muligheder for yderligere skadesforebyggelse. Ligeledes indeholder rapporten et pejlemærke for de opgaver, Willis pt. har noteret som værende aktuelle for året Statuserklæring På baggrund af det i 2013 udførte arbejde, de foretagne analyser og de ikraftværende forsikringer er det Willis vurdering, at Frederikshavn Kommune er korrekt forsikret i overensstemmelse med den udarbejdede og underskrevne forsikringspolitik. En række risici er dog fortsat uforsikrede. En række heraf er ikke forsikringsbare af natur, mens andre risici er vurderet mest lønsomme at selvforsikre, alternativt forsikre med en stor selvrisiko. Det skal bemærkes, at vi i lyset af generelle erfaringer særligt har haft en dialog om udbudsforsikring og professionelt ansvar, og at nævnte risici forsat ønskes uforsikrede. Skadebehandling Willis behandler skader for Frederikshavn Kommune. Det gælder såvel ansvars-, arbejdsulykkes- og tingskader. Skadebehandlingen forestås af uddannede medarbejdere med store kompetencer og mangeårig erfaring. Side 4 af 16

5 Frederikshavn Kommunes strategiske risici Der gives i det følgende overblik over, hvordan Willis oplevede 2013 indenfor den offentlige sektor. Willis Division Offentlig i 2013 I 2013 kom en del af året til at handle om kommunalvalget, der medførte nye organisationsstrukturer og en ny politisk dagsorden i mange kommuner. Dette har betydet, at mange forsikringsansvarlige har introduceret de nye ledelsesniveauer for nuværende risikostyringstiltag, forsikringspolitikker og sikringspolitikker m.v., som i mange tilfælde understøtter den overordnede strategi i kommuner om at sikre borgernes og medarbejdernes tryghed og sikkerhed samt værdierne generelt. Der er blevet introduceret rigtig mange gode IT-tiltag, fx væsentlige investeringer i ny teknologi, som har skabt nye udfordringer i forhold til sikring, ligesom ny lovgivning på forskellige områder har givet afledte udfordringer i forhold til forsikring. I det forgangne år har det været rigtig svært at gennemskue, hvor forsikringsselskaberne var på vej hen i forhold til den offentlige sektor som helhed. Særligt på de større risici har der været svingende interesse, men det er fortsat lykkedes at holde et generelt fornuftigt præmieniveau. På flere områder har vi kunnet opnå besparelser og forbedring af betingelserne. Forsikringsselskaberne er blevet mere bevidste om storbrande på skoler og idrætshaller, senest med den store brand i Odsherred i Dette betyder, at forsikringsselskaberne holder mere fast på storskadehensættelserne i forhold til den samlede indbetaling. Branchen har været præget af de sædvanlige brand-, vand- og indbrudsskader, som ser ud til at holde sig på et stabilt niveau eller været faldende. Der har heller ikke været tale om større skybrud, der har kunnet påvirke skadeforløbet. Da vi kunne ånde lettet op efter en sommer uden skybrud, nåede vi frem til efterårsmånederne, og her skulle den første storm ramme os den 28. oktober. Følgerne af stormen er ikke opgjort på nuværende tidspunkt, men forventningerne nærmer sig ca. DKK 4-5 mia. Set i forhold til orkanen i 1999 er der stadig lang vej. Her var de samlede omkostninger på det tidspunkt ca. DKK 13 mia. Der gik ikke meget over en måned, før den næste storm bankede på, nemlig den 5. december. Nogle husker stadig med gru stormen i december 1999, og der var stor fokus herpå fra pressens side. Det skulle dog vise sig, at selve stormen ikke blev det værste problem. Det var stormfloden, som efterfølgende ramte Danmark, som blev den største udfordring. Disse skader er dækket via stormflodsafgiften og kommer ikke til at belaste forsikringsselskabernes skadestatistikker. Hvad skal vi så forvente os på præmiesiden som følge af disse to storme? Det er Willis vurdering, at de vil have begrænset effekt på markedet næste år. I 2013 oplevede kommunerne igen en stigning i antal kriminalitetssager samt en stigning i antal klagesager i forbindelse med udbud. På disse områder har vi haft god erfaring med, at arbejde med risikostyringstiltag. Willis har også i 2013 brugt rigtig meget tid på at arbejde med skadeforebyggelse, herunder analyse af sikringsniveauer, udbud af sikringsydelser samt implementering af sikringsplaner. Willis oplever fortsat, at der kan arbejdes på disse områder for at forbedre risikobilledet og skadeforløbet, der danner grundlag for forsikringsselskabernes præmiefastsættelser. Dette arbejde forventer vi at fortsætte i Side 5 af 16

6 Frederikshavn Kommunes operationelle risici Som nævnt i indledningen har det været et forholdsmæssigt stille år inden for forsikringsområdet. Willis gennemførte EU-udbud af kommunens forsikringer i 2010 hvor kommunen opnåede en samlet præmiebesparelse på 44 %. Forsikringerne blev tegnet for en 3-årig periode der udløb sidste år og vi anbefalede kommunen at forlænge forsikringsaftalerne med 2 år. Kommunen besluttede at forlænge alle forsikringer således at de først udløber den Kommunen har via egen risikostyringsgruppe haft fokus på sikring og skadeforebyggelse samt flere kursusaktiviteter for medarbejdere. I 2013 har vi noteret følgende ændringer i forsikringsprogrammet. Indvielse af Nordstjerneskolen i januar. Dette er et OPP projekt og kommunen har ikke bygningen forsikret. Ansvarsforsikring udvidet til at omfatte legeplads ved Kulturhus Kappelborg, Skolevej 5, 9990 Skagen, Vedtagelse af ny Sølov vedr. passageransvar kommunen har etableret forsikringsdækning. Gjensidige opsagde administrationsaftalen med behandling af gamle arbejdsskadesager Willis har overtaget disse. Gjensidige har sendt en efteropkrævning på knap kr. 2,2 mio. til kommunen. Opkrævningen vedrører udbetalinger som Gjensidige Forsikring har afholdt i forbindelse med selskabets administration af arbejdsskader. Side 6 af 16

7 Forsikringspolitikken Bygnings- og løsøreforsikringen Bygningsforsikring Der er tegnet dækning for brand, el-skade, og anden bygningsbeskadigelse. Forsikringen er placeret hos Topdanmark Forsikring og der er en selvrisiko på kr pr. skadebegivenhed. Løsøreforsikring Der er tegnet dækning for brand, el-skade, tyveri og vand. Forsikringen er placeret hos Topdanmark Forsikring og der gælder en selvrisiko kr pr. skadebegivenhed. Entrepriseforsikring Forsikringen er etableret hos Topdanmark Forsikring som årspolice på all-risks vilkår inkl. dækning for bestående bygninger og bygherre ansvar. Der gælder en selvrisiko på kr pr. skade. Ansvarsforsikringer Erhvervs- og produktansvar Der er tegnet erhvervs og produktansvarsforsikring hos Topdanmark Forsikring med selvrisiko på kr pr. skade. Kommunalt ledelsesansvar Forsikringen er placeret hos AIG med selvrisiko på kr. 0 pr. skade. Motor Der er tegnet ansvarsforsikring for alle kommunens biler, traktorer og arbejdsmaskiner hos if. Der er ingen selvrisiko på ansvarsdækningen. Der er endvidere branddækning for alle køretøjer dog ikke knallerter, de mindre uindregistrerede arbejdsmaskiner samt motorcykler. Selvrisikoen på brandskader er kr Personaleforsikringer Arbejdsskade Der er etableret en katastrofeforsikring for arbejdsskader. Forsikringen er placeret hos if. Erhvervssygdomme dækkes iht. lovgivning via AES. Rejse Der er tegnet rejseforsikring som dækker under udenlandsrejser. Forsikringen er placeres hos Gjensidige. Ulykkesforsikring Der er tegnet ulykkesforsikring for byråd og brandmænd. Ulykkesforsikringen er placeret hos AIG. Øvrige Kriminalitet Forsikringen er etableret hos Codan Forsikring og dækker underslæb i administrationen. Der gælder en selvrisiko på kr Skovbrand Skovbrandsforsikringen er placeret hos Alm. Brand og dækker flere plantager. Selvrisiko på kr Side 7 af 16

8 Udvalgte uforsikrede risici I dette afsnit berøres udvalgte, uforsikrede risici, som du mener og bør diskuteres yderligere i den kommende tid. Nedenstående er eksempler på typiske uforsikrede risici: Arbejdsulykke Miljøansvar Motorkasko Professionelt ansvar Fejl i udbud I dette afsnit berøres udvalgte af kommunens uforsikrede risici. Vi fremhæver disse risici i forhold til tidligere drøftelser. Afsnittet skal ses i relation til kommunens forsikringspolitik. Udvalgte uforsikrede risici Overordnede kommentarer til udvalgte, væsentlige og uforsikrede risici. Listen er ikke udtømmende. Risiko Årsag til manglende forsikring Udvalgte kommentarer Arbejdsulykker Bevidst fravalg Hovedparten af danske kommuner er selvforsikrede på denne risiko. Der er en betydelig likviditetsfordel ved denne løsning, idet præmie betales forud, hvorimod skader forfalder løbende. Miljøansvar Bevidst fravalg En forurening kan medføre, at der stilles krav om genoprettelse af natur m.m. Ingen ved p.t. hvilke økonomiske konsekvenser det kan få i h.t. den nye lov, Motorkasko Bevidst fravalg Frederikshavn Kommune er selvforsikret på kaskoskader på motorkøretøjer. Professionelt ansvar Bevidst fravalg Prof. ansvarsforsikring dækker formuetab. Det gør den almindelige ansvarsforsikring ikke. Den dækker ting- og personskade. Alt hvad der har noget som helst med jeres professionelle virke altså typisk fejlagtig rådgivning, beregning, tilladelser eller mangel på samme, er IKKE dækket af den almindelige forsikring. Set i forhold til de udgifter der er forbundet med at være selvforsikret på arbejdsskade, forekommer udgifterne at være betydeligt mindre på det professionelle ansvar. Og dernæst: Hvor dygtige er vi? Hvis vi tror der kan komme en masse krav mod os, så skulle vi måske hellere kigge på vores medarbejderes kompetencer og forretningsgange? Fejl i Udbud Nyere produkt Antallet af sager der bliver bragt for Klagenævn for Udbud, er på de seneste 10 år steget med over 700 %, fra kun 14 sager i 2001 til 109 sager i 2011 Udbud fører ofte til sager. Dette skyldes bl.a.: Udbudsreglerne er komplicerede Klagenævn det er let og billigt at klage Der er mange uberettigede klager - koster tid og penge Klagenævn har kompetence til at tilkende erstatning Side 8 af 16

9 Væsentlige skader Nedenfor gennemgås udvalgte, væsentlige skader opstået eller rapporteret i løbet af Listen er ikke udtømmende. Væsentlige skader i 2013 Tabellen indeholder udvalgte, væsentlige skader Type Lokation Hændelse Dato Beløb Beskrivelse af skadens type Hvor skaden skete Kort beskrivelse af skaden Dato for skadens registrering eller opståen Anførte beløb kan være både udbetalte eller afsatte beløb Bygning Træningscenter Skagen, Hans Baghs Vej 23 Rør sprunget, vandskade Afsat kr Udbetalt kr Selvrisiko kr Bygning Bangsbostrand Skole, Søndergade 200 Stormskade på gavlen Afsat kr Bygning Stennæsskolen, Ny Skovgårdsvej 9 Skimmelsvamp. Skaden skyldes således formentlig byggefejl, da dampspærre og isolering mangler under gulv og vægge Egenudgift kr Bygning Materielgården, Buttervej Stormskade Udbetalt kr Selvrisiko kr Bygning Hedeboskolen, Nordsøvej 1 Stormskade Selvrisiko kr Løsøre Hånbækskolen, Håndbækvej 32 Indbrud computere 14 stk Afsat kr Løsøre Fr. havn Rådhus, Rådhus Alle 100 Simpelt tyveri af 10 bærbare pc. Fjernet fra lager Egenudgift kr Motor XM93826 Olie på vejen. Bil kommer i slyng Motor CY628 Ramte lastbil brændstoftank Udbetalt ansvar kr Egenudgift kr Udbetalt ansvar kr Motor PX88327 Sammenstød med modpart Udbetalt ansvar kr Egenudgift kr Ansvar Skagen skole Flænge i hovedet. Rammer jern-gangbro Afsat kr Udbetalt kr Ansvar Skagen Kulturcenter Skade på tænder. Falder pga. niveauforskel Afsat kr Side 9 af 16

10 Skadestatistik Den seneste skadestatistik viser følgende udvikling: Skadesudvikling Oversigt over årets skadeudgifter fordelt på hovedforsikringstype og sammenholdt med forrige år Antal skader Skadeudgift Antal skader Skadeudgift Bygning Løsøre Motor Ansvar I alt Skadesudvikling forsikrede skader Oversigt over udviklingen i de forsikrede skader, dvs. bytteforholdet med forsikringsleverandøren, fordelt på hovedforsikringstype og sammenholdt med forrige år Betalt præmie Erstatninger/Afsatte beløb Betalt præmie Erstatninger/Afsatte beløb Bygning Løsøre Motor Ansvar I alt : For bygning er kr afsat og kr er udbetalt. For løsøre er hele beløbet afsat. For motor er kr afsat og kr er udbetalt. For ansvar er kr afsat og kr er udbetalt. 2012: For bygning er hele beløbet udbetalt. For løsøre er hele beløbet udbetalt. For ansvar er kr afsat og kr udbetalt. For motor er hele beløbet udbetalt. Side 10 af 16

11 Bygning Der er anmeldt 161 bygningsskader, hvilket er flere i forhold til sammenligningsperioden i 2012, hvor der blev anmeldt 126 skader. Skadesudgifterne er ligeledes steget i forhold til sammenligningsperioden. Udgiften er steget fra kr i 2012 til kr i Den hyppigste skadesårsag er glasskader. Der er anmeldt 59 glasskader. Herudover er der anmeldt 45 tyveri/indbrud, 22 stormskader, 17 hærværksskader, 12 skader sket ved rør eller vandskade, 2 svampeskader, 1 skade sket ved lynnedslag, 1 skade sket ved påkørsel, 1 brandskade og 1 skade er anmeldt med anden årsag. Den største skade er sket den 19. januar 2013 på Træningscenter Skagen, Hans Baghs Vej 23 i Skagen. Skaden er sket på et toilet på 1. sal i den sydlige ende af bygningen, hvor der sprang et vandrør under en håndvask. Vandet var steget op over flisegulvet og løbet ind under trægulvet. Det har medført, at vandet er trængt igennem det underliggende loft, og ned i næsten alle underliggende rum i fløjen. Topdanmark har udbetalt kr Kommunen har afholdt selvrisiko på kr og der er stadig afsat kr Kommunen har anmeldt 18 stormskader fra den I alt har der været udgifter for kr Da skaderne er sket samme dag skal kommunen alene betale én selvrisiko på kr Løsøre Der er anmeldt 63 skader, hvilket er en markant stigning i forhold til 2012, hvor der blev anmeldt 28 skader. Skadesudgiften er ligeledes steget fra kr i 2012 til kr i Den hyppigste skadesårsag er tyveri. Der er anmeldt 45 indbrud/tyveri. Derudover er der anmeldt 3 glasskader, 7 brandskader, 2 hærværksskader, 4 vandskader og 2 stormskader Den største skade er på nuværende tidspunkt et indbrudd på Hånbækskolen den 13. oktober Der er stjålet 14 computere. Der er afsat kr til skaden. Motor Der er anmeldt 70 motorskader, hvilket er færre i forhold til samme periode i 2012, hvor der blev anmeldt 79 skader. Skadesudgiften er steget lidt. I 2012 blev der anmeldt skader for kr , mod kr i Den hyppigste skadesårsag er, skader sket ved bakning/vending. På nuværende tidspunkt er der anmeldt 20 skader. Derudover er der anmeldt 19 skader med anden årsag, 12 skader sket ved ligeud kørsel, 6 skader sket ved svingning, 3 parkeringsskader, 5 glasskader, 2 skader sket ved ind eller udstigning, 1 brandskade, 1 skade sket ved glatføre og 1 skade sket ved brug af kran el. lign. Der er anmeldt 17 ansvarsskader, 43 kaskoskader og 10 skader hvor der både er en ansvars- og kaskoskade. Den største skade er sket den 6. november 2013 med XM Skaden er sket i forbindelse med glatføre, fordi der lå olie på vejen. Kaskoskaden på kommunens bil har udgjort en egenudgift på kr Her udover er der udbetalt kr over ansvarsforsikringen vedr. lygtestanderen. Ansvar Der er anmeldt 93 skader, hvilket er færre i forhold til sammenligningsperioden, hvor der blev anmeldt 109 skader. Skadesudgifterne er til gengæld steget i forhold til Udgifterne er steget fra kr i 2012 til kr i Den afdeling som anmelder flest skader er Socialforvaltningen. De har på nuværende tidspunkt anmeldt 54 skader. Tekniskforvaltning har anmeldt 26 skader, Børne- og kulturforvaltningen 6 skader, Side 11 af 16

12 Centralforvaltningen 3 skader, Kultur- og fritidsforvaltningen 2 skader og Arbejdsmarkedsforvaltningen 2 skader. Der er anmeldt 1 skade med en udgift på kr , 4 skader med udgifter på mellem. kr For de resterende 88 skader ligger udgifterne imellem kr Den største skade pt. er skaden sket den 2. maj Skaden er sket på Skagen skoles legeplads i et frikvarter, hvor drengene spillede fodbold. Skadelidte løber efter en bold og rammer ind i jerngangbro, som er i udkanten af fodboldbanen. Skadelidte får en dyb flænge i hovedet. Der er afsat kr i sagen og Topdanmark har udbetalt kr Skaden er endnu ikke afsluttet. Sammenfatning Samlet set har der været en stigning i antallet af skader. I 2012 blev der anmeldt 342 skader mod 384 i Der har været en stigning inden for bygnings- og løsøreområdet, mens der har været et fald på motorog ansvarsområdet. De samlede skadesudgifter er ligeledes steget. Skadesudgifterne er samlet set steget fra kr. 3,2 mio. i 2012 til kr. 4,6 mio. i Det er inden for alle områder at skadesudgifterne er steget. Af hensyn til kommunens risikostyring, er det vigtigt at alle skader anmeldes, uanset om der er forsikringsmæssig dækning i selskabet eller under den interne ordning. Side 12 af 16

13 Risikoomkostninger Risikoomkostninger 2013 Oversigt over årets samlede risikoomkostninger sammenholdt med forrige år I. Forsikringspræmier (netto) Valuta Beløb Valuta Beløb Bygningsforsikring (forskudspræmie 2013) DKK DKK Løsøreforsikring (forskudspræmie 2013) DKK DKK Entrepriseforsikring DKK DKK Motorkøretøjsforsikring DKK DKK Ansvarsforsikring DKK DKK Kollektiv ulykkesforsikring DKK DKK Rejseforsikring DKK DKK Ledelsesansvar DKK DKK Kriminalitet/underslæb DKK DKK Skovbrand DKK DKK Bådforsikring DKK DKK I. Forsikringspræmier i alt DKK DKK II. Egenudgifter (forsikring ej tegnet) Bygning DKK DKK Løsøre DKK DKK Ansvar DKK 0 DKK 800 Motor DKK DKK II. Egenudgifter i alt DKK DKK III. Selvrisici (forsikrede skader under selvrisiko) Bygning DKK DKK Løsøre DKK DKK Ansvar DKK DKK Side 13 af 16

14 Motor DKK DKK III. Selvrisici (forsikrede skader under selvrisiko) i alt DKK DKK IV. Skadesforebyggelse Risikostyring DKK DKK IV. Skadesforebyggelse i alt DKK DKK V. Administration Mæglerhonorar inkl. statusrapport DKK DKK Skadebehandling, ansvar DKK DKK V. Administration i alt DKK DKK VI. Arbejdsulykke Arbejdsskade, katastrofeforsikringspræmie DKK DKK Erstatninger, behandlingsudgifter og lovpligtige bidrag DKK DKK Brilleerstatninger DKK DKK Rentesager (månedlige udbetalinger) DKK DKK Administrationsgebyr og gebyrer til ASK og Ankenævnet DKK DKK Skadebehandling, arbejdsskade DKK DKK Bidrag til AES DKK DKK VI. Arbejdsulykke i alt DKK DKK Samlede risikoomkostninger (I + II + III + IV + V + VI) DKK DKK Risikoomkostninger Alle selskaber tilbyder rabat for brug af mægler, og stiller krav til hvilke ydelser mægleren skal levere for at kunden kan opnå rabatten. Også her ses en differentiering fra selskabernes side, idet de lægger vægt på om kundens mægler kan levere de ydelser der stilles krav om. Den præmiereduktion Frederikshavn Kommune har opnået ved samarbejdet med Willis, udgør på nuværende tidspunkt omkring kr ,- (2013) og svarer til den fulde rabat selskaberne har ydet. Side 14 af 16

15 Såfremt forsikringsmægleraftalen med Willis bortfalder eller ændres således at selskaberne skal bruge flere administrative ressourcer, kan rabatten blive mindre eller helt bortfalde. Foruden generel og konkret rådgivning og vejledning omkring sikring, skadeforebyggelse og arbejdsskadeforebyggelse, har Frederikshavn Kommunes risikostyringsgruppe i organisationen gennemført følgende skadeforebyggelsestiltag og risikostyringstiltag i 2013: - 11 kurser (6 timer) i Førstehjælp og genoplivningsmetoder - 2 kurser (4 timer) i elementær Brandbekæmpelse - 6 kurser (7 timer) i Konflikthåndtering - 1 kursus (4 timer) i Sikring af bygninger og installationer - Sikringstiltag i Frederikshavn Bibliotek i forbindelse med projekt åbne biblioteker - Sikringstiltag i Borgerservice på Frederikshavn Rådhus i forbindelse med alarmtryk - Indkøb af pengeskab til Borgerservice Sæby - Indkøb af pengeskab til Cloos-Tårnet - Indkøb af 13 brandtæpper til Center for sundhed og ældre - Indkøb af 5 hæve/sænke taburetter til Center for sundhed og ældre - Indkøb af løftepude til Center for sundhed og ældre Konklusion og pejlemærker 2014 Samlet set har der været en stigning i antallet af skader. I 2012 blev der anmeldt 342 skader mod 384 i Der har været en stigning inden for bygnings- og løsøreområdet, mens der har været et fald på motorog ansvarsområdet. De samlede skadesudgifter er ligeledes steget. Skadesudgifterne er samlet set steget fra kr. 3,2 mio. i 2012 til kr. 4,6 mio. i Det er inden for alle områder at skadesudgifterne er steget. Det skal bemærkes, at alle skadesudgifter for 2013 ikke er endelig afklaret endnu og billedet kan derfor ændre sig i takt med, at skaderne bliver afsluttede. Forsikringsselskaberne har i 2013 pt. udbetalt kr for bygnings-, motor- og ansvarsskader. For løsøre er der ikke udbetalt erstatning. I forhold til præmieindtægterne har det i 2013 været til forsikringsselskabernes fordel. Pejlemærker for 2014 Der vil fortsat ske skader i Frederikshavn Kommune, så risikostyringsarbejdet er fortsat et område, som bør have kommunens fokus. De senere års forsikringsudbud har vist, at forsikringsselskaberne lægger vægt på kommunens sikringsniveauer og gennemførte skadeforebyggende tiltag og særligt installering af ABA på skolerne. Disse faktorer har vist sig at have stor indflydelse på det præmieniveau som forsikringsselskaberne giver i deres tilbud for bygning og løsøre. Vi har de senere år oplevet, at forsikringsselskaberne giver differentierede priser på kommuner ligesom vi har set, at forsikringsselskaberne har valgt kommuner fra, idet selskaberne ikke har villet give tilbud på dårlige risici. Vi kan oplyse, at vi ser at selskaberne sorterer på flere og flere kommuner. Vi ser fortsat nye aktører komme ind på det kommunale område, men de har også været meget selektive med hvilke kommuner de har givet tilbud på. Side 15 af 16

16 Det er vigtigt, at kommunen fortsat har fokus på risikoforebyggelse, således at Frederikshavn Kommune kan fastholde eller endda nedbringe de nuværende skadesudgifter. Vi vil anbefale, at der udarbejdes en risikostyringsstrategi med handlingsplan over sikringstiltag for flere år, således at der konstant er fokus og midler til at forebygge skader i forhold til nedenstående områder: Strategi for ADK/ nøglesystemer - herunder en strategi for låse og mekanisk sikring Strategi for AIA og ITV Strategi for sikring mod vand og el-skader Strategi for sikring mod brandskader, - herunder ABA (Automatisk Brand Alarmeringsanlæg) samt brandsektionering På arbejdsskadeområdet hvor kommunen er selvforsikret er det ligeledes vores anbefaling, at kommunen har et meget stort fokus på de forebyggende områder således at skader reduceres eller evt. helt undgås. En anden vinkel på arbejdsskadeområdet, er at reducere udgifterne til erhvervsevnetabsskaderne, som er de dyre skader. Willis ser et meget stort potentiale for kommunen ved at reducerede disse udgifter. Det gælder om at finde de sager som har potentiel mulighed for at udvikle sig og så få taget hånd omkring disse i form af behandlingstiltag. Det handler om at hjælpe en syg medarbejder (i forbindelse med en arbejdsskade) tilbage på arbejde ved hjælp af hurtig vurdering og indsats. Den hurtige og tidlige indsats har vist at skabe stor værdi og muligheden for at gøre en forskel. Dette medfører, at medarbejderen kommer hurtigere tilbage på arbejdet efter en arbejdsskade. Det har helt klart en vinkel i forhold til kommunen som arbejdsgiver og offentlig instans og ikke mindst i forhold en økonomisk gevinst samt et udbytte for medarbejderen. Vi vedlægger endvidere Willis markedsrapport om erhvervsforsikringsmarkedet. Rapporten omhandler udviklingen på forsikringsmarkedet i forhold til generelle skader, forsikringsselskabernes regnskaber og præmier. Desuden givers der også et bud på den kommende forventede udvikling. Samarbejdet generelt Samarbejdet mellem Frederikshavn Kommune og Willis er velfungerende, og præget af en god, tillidsfuld og regelmæssig dialog. På vores kommende møde ser vi frem til at præsentere, og gennemgå denne rapport nærmere, herunder diskutere hvordan Frederikshavn Kommunes samlede risikoomkostninger fortsat kan nedbringes og samarbejdet kan styrkes og udbygges i det kommende år. Vi var glade for vores samarbejde i 2013, og ser frem til et fortsat godt samarbejde i Side 16 af 16

STATUSRAPPORT 2012 GREVE KOMMUNE

STATUSRAPPORT 2012 GREVE KOMMUNE Indholdsfortegnelse Statusrapportens formål...3 Statuserklæring...3 Generel status på året 2012...3 Status på Greve Kommunes forsikringsprogram...4 Udvalgte uforsikrede risici...4 Væsentlige skader...6

Læs mere

STATUSRAPPORT 2013 STRUER KOMMUNE

STATUSRAPPORT 2013 STRUER KOMMUNE Om Struer Kommune i forsikringsåret 2013 Året bød på gennemførelse af EU udbud på kommunens samlede forsikringsprogram. Resultatet var yderst tilfredsstillende, og det skyldes at kommunen er kommet i gang

Læs mere

STATUSRAPPORT 2011 ISHØJ KOMMUNE

STATUSRAPPORT 2011 ISHØJ KOMMUNE Indholdsfortegnelse Statusrapportens formål... 3 Statuserklæring... 3 Ishøj Kommunes operationelle risici... 4 Udvalgte uforsikrede risici... 5 Væsentlige skader... 6 Skadestatistik... 7 Skadeforebyggelse

Læs mere

STATUSRAPPORT 2012 STRUER KOMMUNE

STATUSRAPPORT 2012 STRUER KOMMUNE Om Struer Kommune i forsikringsåret 2012 Arbejdet med at nedrive og nyopføre 30 boliger ved Enggård Centret, stod på i hele 2012. Arbejdet forventes afsluttet 1.7.2013. Der blev indgået aftale med Willis

Læs mere

STATUSRAPPORT 2013 FREDERIKSHAVN FORSYNING A/S INKL. DATTERSELSKABER

STATUSRAPPORT 2013 FREDERIKSHAVN FORSYNING A/S INKL. DATTERSELSKABER Indholdsfortegnelse Statusrapportens formål...3 Status på Frederikshavn Forsynings forsikringsordning...3 Skadestatistik og skadeforebyggelse...5 Skadeforebyggelse og risk management...7 Konklusion og

Læs mere

STATUSRAPPORT 2011 STRUER KOMMUNE

STATUSRAPPORT 2011 STRUER KOMMUNE Om Struer Kommune i forsikringsåret 2011 2011 var et forholdsvis roligt år rent forsikringsmæssigt i Struer Kommune. På Thyholm blev et nyopført børnehus taget i brug i november. Huset indeholder vuggestue,

Læs mere

Allerød Kommune. NOTAT Bilag til punkt til Økonomiudvalget. Udbud af Kommunens forsikringsprogram

Allerød Kommune. NOTAT Bilag til punkt til Økonomiudvalget. Udbud af Kommunens forsikringsprogram NOTAT Bilag til punkt til Økonomiudvalget Udbud af Kommunens forsikringsprogram Allerød Kommune har været i udbud med forsikringsprogrammet, og har nu resultatet af udbuddet. Baggrunden for udbuddet i

Læs mere

Statusrapport for Frederikshavn Forsyning A/S 2009 - inkl. datterselskaber

Statusrapport for Frederikshavn Forsyning A/S 2009 - inkl. datterselskaber Statusrapport for Frederikshavn Forsyning A/S 2009 - inkl. datterselskaber Statusrapport for 2009 Indholdsfortegnelse Statusrapportens formål...2 Status på Frederikshavn Forsynings forsikringsordning...2

Læs mere

Forsikringspolitikken har til formål at fastlægge rammerne for risikofinansiering, hvilket vil sige

Forsikringspolitikken har til formål at fastlægge rammerne for risikofinansiering, hvilket vil sige Hvidovre Kommunes Forsikringspolitik 1. Indledning Formål Forsikringspolitikken har til formål at fastlægge rammerne for risikofinansiering, hvilket vil sige kommunens forsikringsbeskyttelse ved tegning

Læs mere

Forslag til RISIKO- OG FORSIKRINGSPOLITIK

Forslag til RISIKO- OG FORSIKRINGSPOLITIK Forslag til RISIKO- OG FORSIKRINGSPOLITIK Udarbejdet 15. januar 2007 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forsikringsmarkedet historisk og p.t.... 2 Hvordan appelleres bedst til markedet... 3 Formål med en risiko- og

Læs mere

Forsikrings- og skadevejledning

Forsikrings- og skadevejledning Indholdsfortegnelse Indledning...1 Anmeldelse af skader...4 Bygning...5 Entrepriser...6 Løsøre...7 Motor...8 Ansvar...9 Arbejdsskade...10 Rejser...10 Side 2 af 10 Indledning Denne forsikringsvejledning

Læs mere

Sådan er vi forsikret. Forsikringsvejledning for. Faxe Kommune

Sådan er vi forsikret. Forsikringsvejledning for. Faxe Kommune Sådan er vi forsikret Forsikringsvejledning for Faxe Kommune Risikostyringsprisen 2013 Pris givet af Gjensidige Forsikring Tænk dig om det skader ikke Revideret Januar 2015 Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

FORSIKRINGSPLAN TIL UDBUD SOLRØD KOMMUNE

FORSIKRINGSPLAN TIL UDBUD SOLRØD KOMMUNE SOLRØD KOMMUNE Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Risikofinansiering... 3 Historisk... 4 Fremtidig forsikringsdækning... 4 Forventninger til forsikringsmarkedet... 9 Risikostyring... 10 Valg af udbudsform...

Læs mere

Til og med 2008, har Assens Kommune en flot skadestatistik Mulighed for at skære forsikringsprogrammet mere stringent

Til og med 2008, har Assens Kommune en flot skadestatistik Mulighed for at skære forsikringsprogrammet mere stringent Notat Til: Direktionen Kopi til: Gunnar Markvardsen Fra: Gitta Ravn Udbud - forsikringer Under henvisning til, at Assens Kommunes kontrakt med forsikringsselskabet Codan udløber med virkning den 31.12.2009,

Læs mere

Forsikring & Risikostyring

Forsikring & Risikostyring Forsikring & Risikostyring Årsrapport 2007-2008 Årsrapport 2007-2008 Vi gør nu status over de 2 første år med selvforsikring og risikostyring i Faaborg-Midtfyn Kommune. Ved indgangen til den nye kommune,

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI LANGELAND KOMMUNE 2015

UDBUDSSTRATEGI LANGELAND KOMMUNE 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Kvalitetskontrol... 3 Historisk... 3 Fremtidig forsikringsdækning... 4 Forventninger til forsikringsmarkedet... 6 Risikostyring... 9 Valg af udbudsform... 9 Tidsplan...

Læs mere

Årsrapport 2016 om Forsikringer Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Årsrapport 2016 om Forsikringer Midt- og Sydsjællands Brand & Redning om Forsikringer Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Tænk dig om det skader ikke Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL... 3 2. ANSVAR OG KOMPETENCE... 3 2.1. Bestyrelsen... 3 2.2. Forsikringsrådgiveren ved Faxe

Læs mere

SIKRINGSPOLITIK LANGELAND KOMMUNE

SIKRINGSPOLITIK LANGELAND KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 Formål... 3 Baggrund... 3 Forsikring og sikring... 3 Ejerskab til risikoen... 5 Ansvar og kompetencer... 5 Sikringsansvarlig... 5 Økonomi... 5 Side 2 af 6 Forord s sikringspolitik

Læs mere

Årsrapport 2015 om Forsikringer Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Årsrapport 2015 om Forsikringer Midt- og Sydsjællands Brand & Redning om Forsikringer Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Tænk dig om det skader ikke Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL... 3 2. ANSVAR OG KOMPETENCE... 3 2.1. Bestyrelsen... 3 2.2. Forsikringsrådgiveren ved Faxe

Læs mere

FORSIKRINGSVEJLEDNING HVIDOVRE KOMMUNE

FORSIKRINGSVEJLEDNING HVIDOVRE KOMMUNE HVIDOVRE KOMMUNE Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Anmeldelse af skader... 4 Bygning... 5 Entrepriser... 6 Løsøre... 7 Motor... 8 Ansvar... 8 Arbejdsskade... 9 Kollektiv ulykke... 9 Rejser... 10 Side

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Aarhus Kommune. Den 9. juni 2011

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Aarhus Kommune. Den 9. juni 2011 Indstilling Til Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 9. juni 2011 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Genudbud af Aarhus Kommunes brand- og stormskadeforsikringer 1. Resume Aarhus Kommune indførte

Læs mere

Forsikrings- og Risikostyringspolitik. Retningslinjer & bestemmelser

Forsikrings- og Risikostyringspolitik. Retningslinjer & bestemmelser (afløser bilag af 24. marts 2015) Forsikrings- og Risikostyringspolitik Retningslinjer & bestemmelser 1. Indledning... 3 2. Forsikrings- og Risikostyringspolitikkens anvendelse... 3 3. Hvem er omfattet

Læs mere

Guldborgsund Kommune. Telefon nr Kunde nr Forsikringspolitik for Guldborgsund Kommune

Guldborgsund Kommune. Telefon nr Kunde nr Forsikringspolitik for Guldborgsund Kommune Guldborgsund Kommune Telefon nr. 54731947 Kunde nr. 22164405 for Guldborgsund Kommune Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Forsikringsplan Tingsforsikring (1)... 8 Forsikringsplan Entreprise (2)... 11 Forsikringsplan

Læs mere

Indstilling. Nedbringelse af kommunens forsikringsudgifter til brand, tyveri, hærværk mv. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Nedbringelse af kommunens forsikringsudgifter til brand, tyveri, hærværk mv. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 15. juni 2005 Århus Kommune Juridisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Nedbringelse af kommunens forsikringsudgifter til brand, tyveri,

Læs mere

Assens Kommune Willemoesgade 15 5610 Assens. Forsikringspolitik

Assens Kommune Willemoesgade 15 5610 Assens. Forsikringspolitik Assens Kommune Willemoesgade 15 5610 Assens Indholdsfortegnelse Indledning...3 Hvem er omfattet af forsikringspolitikken?...3 Ansvar og kompetence...3 Hvorledes forsikringsprincipper...4 Institutionernes

Læs mere

Forsikrings- og risikostyringsvejledning. Viborg Kommune

Forsikrings- og risikostyringsvejledning. Viborg Kommune Forsikrings- og Viborg Kommune Oktober 2015 Side 1 af 5 Forsikrings- og Formål Denne vejledning ligger i naturlig forlængelse af Viborg Kommunes Forsikrings- og risikostyringspolitik. Vejledningen fastlægger

Læs mere

Statusrapport 2007. Willis gevinst på risikoen

Statusrapport 2007. Willis gevinst på risikoen I Willis gevinst på risikoen Indholdsfortegnelse Forsikringsleverandørerne...3 Combined ratio...4 Alm. Brand Forsikring A/S...5 Codan Forsikring A/S...5 Købstædernes Forsikring...6 KommuneForsikring A/S...7

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE Kravspecifikation i forbindelse med udbud af forsikringsmæglerydelse til Gentofte kommune i henhold til

GENTOFTE KOMMUNE Kravspecifikation i forbindelse med udbud af forsikringsmæglerydelse til Gentofte kommune i henhold til Kravspecifikation i forbindelse med udbud af forsikringsmæglerydelse til Gentofte kommune i henhold til Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter

Læs mere

Forsikringspolitik/ - administration for Norddjurs Kommune

Forsikringspolitik/ - administration for Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Økonomi- og lønafdelingen Område: Forsikringspolitik Gældende fra: 25. januar 2006 Ansvarlig: Økonomi- og lønchefen Dækningsområde: Norddjurs Kommune Forsikringspolitik/ - administration

Læs mere

R A P P O R T. Statusrapport 2014. Forsikring

R A P P O R T. Statusrapport 2014. Forsikring R A P P O R T Statusrapport 2014 Forsikring Statusrapport 2014 - Forsikring Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 3 2. Forsikringsprogram 5 2.1. Forsikringmægler 5 2.2. Forsikringsleverandører 5 2.3.

Læs mere

POLITISK FORSIKRINGSADMINISTRATION

POLITISK FORSIKRINGSADMINISTRATION Forsikringspolitik 2014-2017 FORMÅL Beskrivelse af Faaborg-Midtfyn Kommunes selvforsikringsordning. SELVFORSIKRET Som selvforsikrer er kommunen sit eget forsikringsselskab. I daglig tale hedder forsikringsselskabet

Læs mere

Hvidovre Kommune STATUSRAPPORT 2015

Hvidovre Kommune STATUSRAPPORT 2015 Hvidovre Kommune STATUSRAPPORT 2015 Willis Division Offentlig i 2015 Når vi kigger tilbage på 2015, så har det været år med mange forskellige udfordringer politisk og med nogle uforudsete byggetekniske

Læs mere

Forsikringspolitik. Rebild Kommune. Forsikringspolitik. Hobrovej 88 9530 Støvring

Forsikringspolitik. Rebild Kommune. Forsikringspolitik. Hobrovej 88 9530 Støvring Rebild Kommune Hobrovej 88 9530 Støvring Rebild Kommune Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvem er omfattet af forsikringspolitikken?... 3 Ansvar og kompetence... 3 Forsikringsprincipper...

Læs mere

BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE

BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE Risikostyring = tag vare på dit, mit og vores - og på dig, mig og os BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Risikostyring... 3 Det er

Læs mere

Forsikring & Risikostyring

Forsikring & Risikostyring Forsikring & Risikostyring Årsrapport 2015 Årsrapport 2015 Forsikringskontoret gør nu status over 9. år med selvforsikring og forebyggende indsatser i Faaborg-Midtfyn Kommune. Vi har i løbet af 2015 fået

Læs mere

Forsikringspolitik 2011-2014

Forsikringspolitik 2011-2014 Forsikringspolitik 2011-2014 FORMÅL at sikre, at kommunens værdier er forsikret efter ensartede retningslinier, at sikre, en faglig og ensartet administration af kommunens forsikringsforhold, at skader

Læs mere

1. Formålet med politikken er, at kommunens forsikringsforhold administreres efter fælles regler på alle områder.

1. Formålet med politikken er, at kommunens forsikringsforhold administreres efter fælles regler på alle områder. Forsikringspolitik 1. Formålet med politikken er, at kommunens forsikringsforhold administreres efter fælles regler på alle områder. 2. Kommunen tegner som hovedregel forsikringer efter samlet udbud af

Læs mere

Rapport. Risikostyring Assens Kommune 2010

Rapport. Risikostyring Assens Kommune 2010 Rapport Risikostyring Assens Kommune Indledning...3 Organisering Forsikring og risikostyring...3 Arbejdsopgaver i...3 Udbud...3 Administration arbejdsskader...4 Risikostyringsgruppen...5 Udbrede kendskabet

Læs mere

Assens Kommune Willemoesgade 15 5610 Assens. Risikostyringsstrategi. for

Assens Kommune Willemoesgade 15 5610 Assens. Risikostyringsstrategi. for Willemoesgade 15 5610 Assens for Indholdsfortegnelse Formål 1 Målsætning...3 Politikker.....3 Organisation & kompetencer....4 Økonomi........4 Forebyggelse....5 Budget......7 Side 2 af 9 Formål en har

Læs mere

Forsikringspolitik / - administration. for. Norddjurs Kommune

Forsikringspolitik / - administration. for. Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune 17. januar 2006/cl. Forsikringspolitik / - administration for Norddjurs Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål... 3 2. Forsikringsgiver... 3 3. Forsikringstager... 3 4. Administrativ organisation...

Læs mere

Beslutningsoplæg Allerød Kommune

Beslutningsoplæg Allerød Kommune Allerød Kommune Indledning Vi har hermed fornøjelsen af at præsentere Dem for et beslutningsoplæg baseret på det tidligere godkendte udbudsmateriale samt evt. oplysninger fremkommet under selve udbudsfasen.

Læs mere

Beslutningsoplæg. EU-udbud af forsikringsydelser

Beslutningsoplæg. EU-udbud af forsikringsydelser Beslutningsoplæg EU-udbud af forsikringsydelser Indhold Indledning... 3 Forudsætning for tilbuddenes gyldighed... 3 Tilbudsmateriale... 3 Forsikringsudbud... 3 EU-udbud 77353-2016... 3 Deltagende selskaber...

Læs mere

Workshop 16. april 2015

Workshop 16. april 2015 Workshop 16. april 2015 Hvem er Contea Contea er i dag den største danskejede, uafhængige forsikringsmæglervirksomhed med 43 medarbejdere og en præmieomsætning på mere end DKR 1,5 mia. Vi samarbejder i

Læs mere

Indstilling. Risikostyring

Indstilling. Risikostyring Indstilling Til Byrådet via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling, Sociale forhold og Beskæftigelse, Teknik og Miljø, Sundhed og Omsorg, Kultur og Borgerservice, Børn og Unge Dato 12. januar 2017 Risikostyring

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE FORSIKRINGS- OG SIKRINGSPOLITIK

SKANDERBORG KOMMUNE FORSIKRINGS- OG SIKRINGSPOLITIK SKANDERBORG KOMMUNE FORSIKRINGS- OG SIKRINGSPOLITIK Version 3-2012 HR/Personale & Løn Forsikring & Arbejdsmiljø 2 Indholdsfortegnelse Forord...4 Bilagsoversigt...4 Formål...5 Metoder til opfyldelse af

Læs mere

Beslutningsoplæg, Forsikring af 2200 Boligselskabet Hyldemosen

Beslutningsoplæg, Forsikring af 2200 Boligselskabet Hyldemosen fdasfdsa Kfdl;sa 2200 Boligselskabet Hyldemosen c/o KAB Juraområdet Vester Voldgade 17 1552 København V Beslutningsoplæg, Forsikring af 2200 Boligselskabet Hyldemosen Udbuddet af KABs rammeaftale er nu

Læs mere

Notat. Rapportering risikostyring og selvforsikring. Der afleveres rapport for risikostyring for året 2013.

Notat. Rapportering risikostyring og selvforsikring. Der afleveres rapport for risikostyring for året 2013. Notat Rapportering risikostyring og selvforsikring Der afleveres rapport for risikostyring for året 2013. Risikostyring I hovedtræk fremhæves følgende fra rapporten: Tingskader I perioden 2009 2013 er

Læs mere

Risikostyring. Årsberetning og regnskab for 2013

Risikostyring. Årsberetning og regnskab for 2013 Risikostyring Årsberetning og regnskab for 2013 Glostrup Kommune Center for Økonomi og Styring Februar 2014 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Resume... 2 Forsikringsmarkedet iflg. vores samarbejdspartner

Læs mere

HvAD er JereS. for sikringspolitik P KOMMUNE AKTIV RISK MANAGEMENT BASIS FORSIKRINGSMÆGLING

HvAD er JereS. for sikringspolitik P KOMMUNE AKTIV RISK MANAGEMENT BASIS FORSIKRINGSMÆGLING HvAD er JereS for sikringspolitik? BASIS FORSIKRINGSMÆGLING AKTIV RISK MANAGEMENT INVESTERINGER POLICE- SUND I AKTIVER BESPARELSE BESPA P ØKONOMI KOMMUNE Kære Indkøbschef Hvad er en forsikringsmægler?

Læs mere

Forsikringsplan for. Forsikrings- og risikostyringspolitik 1

Forsikringsplan for. Forsikrings- og risikostyringspolitik 1 Forsikringsplan for Forsikrings- og risikostyringspolitik 1 Forsikringsplan Jammerbugt Kommune forsikrer sine risici, i henhold til den nye forsikringsaftale, der blev indgået, efter det seneste forsikringsudbud

Læs mere

Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Koncernservice. ABA Automatisk Brandalarmeringsanlæg

Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Koncernservice. ABA Automatisk Brandalarmeringsanlæg Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Koncernservice Indledning Københavns Kommunes forsikringer er pt. udbudt via EU udbud, og kommunen skal pr. 1. januar 2009 indgå en ny forsikringsaftale med forsikringsselskaberne

Læs mere

Forsikring & Risikostyring

Forsikring & Risikostyring Forsikring & Risikostyring Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 Forsikringskontoret gør nu status over 7. år med selvforsikring og forebyggende indsatser i Faaborg-Midtfyn Kommune. 2013 blev et acceptabelt

Læs mere

Risikostyringsstrategi & Sikringspolitik for Allerød Kommune

Risikostyringsstrategi & Sikringspolitik for Allerød Kommune Risikostyringsstrategi & Sikringspolitik for Allerød Kommune Indholdsfortegnelse Forord 3 Formål 3 Baggrund 3 Risikostyring 4 Krav til skadeforebyggelse og sikring 4 Ejerskab til risikoen 4 Ansvar og kompetencer

Læs mere

Forsikring & Risikostyring

Forsikring & Risikostyring Forsikring & Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Forsikringskontoret gør nu status over 6. år med selvforsikring og forebyggende indsatser i Faaborg-Midtfyn Kommune. 2012 har atter været et ganske pænt skade

Læs mere

Retningslinjer for forsikring i Svendborg Kommune

Retningslinjer for forsikring i Svendborg Kommune Retningslinjer for forsikring i Svendborg Kommune Nærværende revision af Svendborg Kommunes forsikringspolitik er udarbejdet med henblik på at give alle dele af organisationen et overblik over forsikringspolitikken

Læs mere

Forsikring & Risikostyring

Forsikring & Risikostyring Forsikring & Risikostyring Årsrapport 2016 Årsrapport 2016 Forsikringskontoret gør nu status over 10. år med selvforsikring og forebyggende indsatser i Faaborg-Midtfyn Kommune. Det har været det bedste

Læs mere

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune Risikostyringspolitik (Bygnings- og tingsskade) for Århus Kommune Århus Kommune Juridisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Juridisk Kontor juni 2005 Indhold Indhold... 2 1. Formål... 2 1.1. Sikring frem

Læs mere

Forsikringsoversigt. Ringsted Kommune. Willis I/S. Sct. Bendtsgade 1. 4100 Ringsted. 57626017 Bo Salomonsen 22103720. Kontaktperson Kundenr.

Forsikringsoversigt. Ringsted Kommune. Willis I/S. Sct. Bendtsgade 1. 4100 Ringsted. 57626017 Bo Salomonsen 22103720. Kontaktperson Kundenr. Ringsted Kommune Sct. Bendtsgade 1 4100 Ringsted Telefon Kontaktperson Kundenr. 57626017 Bo Salomonsen 22103720 Forsikringsoversigt Willis I/S Tuborgvej 5 2900 Hellerup Telefon 88139843 Betjener Tanja

Læs mere

Forsikring & Risikostyring

Forsikring & Risikostyring Forsikring & Risikostyring Årsrapport 2010 Årsrapport 2010 Forsikringskontoret gør nu status over 4. år med selvforsikring og forebyggende indsatser i Faaborg-Midtfyn Kommune. På tingsskadeområdet har

Læs mere

Bilag 2 Indstilling risikostyring - november Uddybet Business Case Risikostyringsprogram

Bilag 2 Indstilling risikostyring - november Uddybet Business Case Risikostyringsprogram Bilag 2 Indstilling risikostyring - november 2016 Uddybet Business Case Risikostyringsprogram 2016 Indholdsfortegnelse Del 2 Motorkøretøjsskader... 3 Indledning... 4 Registrering af motorkøretøjer... 4

Læs mere

19. Juni 2013. Effektiv risikostyring i Faxe / Stevns Kommuner v/ Tove Bjørklund

19. Juni 2013. Effektiv risikostyring i Faxe / Stevns Kommuner v/ Tove Bjørklund 19. Juni 2013 Effektiv risikostyring i Faxe / Stevns Kommuner v/ Tove Bjørklund Fakta om kommunerne Faxe Kommune Stevns Kommune Areal 404,54 km2 247,23 km2 Indbyggere pr. 1/12 2012 Antal helårsansatte

Læs mere

Denne side beskriver, hvad de enkelte grupper, divisioner, kurser, arrangementer mv. (herefter kaldet grupper) skal vide om forsikringer.

Denne side beskriver, hvad de enkelte grupper, divisioner, kurser, arrangementer mv. (herefter kaldet grupper) skal vide om forsikringer. Forsikringer i Det Danske Spejderkorps Når der laves spejderarbejde, vil der ofte være en risiko for, at der kan ske uheld og skader. For at alle kan føle sig trygge ved at lave spejderarbejde, skal alle

Læs mere

Årsrapport 2011 Forsikringskontoret

Årsrapport 2011 Forsikringskontoret Årsrapport 2011 Forsikringskontoret Indledning Nye forsikringsleverandører Budget Skaden, der fyldte det hele Øvrige skader Fuld fart på forebyggelsen Bonus-ordningen Arbejdsmiljøet Udfordringerne Ny forsikringspolitik?

Læs mere

Årsrapport 2012 Forsikringskontoret

Årsrapport 2012 Forsikringskontoret Årsrapport 2012 Forsikringskontoret Indledning Budget Risikoomkostninger Skader Fuld fart på forebyggelsen Samarbejde også om udbud Ny forsikringspolitik? 1 Indledning 1. Nærværende Årsrapport omhandler

Læs mere

Handleplan for Forsikringsenheden, Faxe Kommune 2014 2018

Handleplan for Forsikringsenheden, Faxe Kommune 2014 2018 Handleplan for Forsikringsenheden, Faxe Kommune 2014 2018 Nærværende handleplan er udarbejdet efter en sikringsgennemgang på alle institutioner i samarbejde med rådgiver og de krav, forsikringsselskaberne

Læs mere

Rapport. Risikostyring Assens kommune 2009

Rapport. Risikostyring Assens kommune 2009 Rapport Risikostyring Assens kommune 2009 Indledning...3 Organisering Forsikring og risikostyring...3 Risikostyring...4 Risikoidentificering...5 Udbud Automatisk Brandalamerings Anlæg (ABA-anlæg)...5 Procedure

Læs mere

Ansvar Gjensidige Ledelsesansvar Gjensidige Professionelt ansvar

Ansvar Gjensidige Ledelsesansvar Gjensidige Professionelt ansvar Notat Sagsfremstilling vedrørende forsikringer for Beredskab og Sikkerhed Den 2. december modtog Beredskab & Sikkerhed tilbud på forsikringer efter et udbud hos Codan, TopDanmark og Gjensidige. Kun Gjensidige

Læs mere

Forsikringsinstruks FOR Kalundborg Kommune

Forsikringsinstruks FOR Kalundborg Kommune Bilag 27 Forsikringsinstruks FOR Kalundborg Kommune Udarbejdet maj 2007 1/11 INDHOLDSFORTEGNELSE Generelt... 3 Formål... 3 Forsikringsgiver... 3 Forsikringstager... 3 Forsikringsadministrationens politiske

Læs mere

WIP. Banebrydende enkelt Tag springet til noget større, bedre og billigere

WIP. Banebrydende enkelt Tag springet til noget større, bedre og billigere WIP HORESTA FORSIKRING Banebrydende enkelt Tag springet til noget større, bedre og billigere UDFORDRINGEN Problemet I dag handler du alene men det giver dig hverken de bedste priser eller de bedste dækninger

Læs mere

Ny Randers Kommune. Forsikringspolitik Udkast II

Ny Randers Kommune. Forsikringspolitik Udkast II Ny Randers Kommune Forsikringspolitik Udkast II Indholdsfortegnelse Indledning...Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Hvem er omfattet af risiko- og ken?...3 Ansvar og kompetence...3 Risikoorganisation...5

Læs mere

UDKAST Forsikrings- og risikostyringspolitik. Viborg Kommune

UDKAST Forsikrings- og risikostyringspolitik. Viborg Kommune UDKAST Viborg Kommune 1. december 2010 Side 1 af 7 Forord Ifølge styrelsesvedtægtens 11 skal Økonomiudvalget fastsætte regler om, i hvilket omfang kommunens værdier og risici skal forsikres. Med denne

Læs mere

ARBEJDSGIVERNES FORSIKRINGSPROGRAM

ARBEJDSGIVERNES FORSIKRINGSPROGRAM ARBEJDSGIVERNES FORSIKRINGSPROGRAM WILLIS MEGET MERE END FORSIKRINGER MANGLEDE EN KLAUSUL Willis fik en henvendelse fra et medlem, som ikke var forsikret gennem Arbejdsgivernes forsikringsaftale. Virksomheden

Læs mere

ARBEJDSGIVERNES FORSIKRINGSPROGRAM

ARBEJDSGIVERNES FORSIKRINGSPROGRAM ARBEJDSGIVERNES FORSIKRINGSPROGRAM WILLIS MEGET MERE END FORSIKRINGER MANGLEDE EN KLAUSUL Willis fik en henvendelse fra et medlem, som ikke var forsikret gennem Arbejdsgivernes forsikringsaftale. Virksomheden

Læs mere

BRANCHETILPASSET FORSIKRINGSPAKKE

BRANCHETILPASSET FORSIKRINGSPAKKE 2014 FORSIKRING BRANCHETILPASSET FORSIKRINGSPAKKE Forsikringsaftalen har allerede en meget stor tilslutning, og derfor er vi i Willis ikke i tvivl om, at endnu flere medlemsvirksomheder med fordel kan

Læs mere

WIP. Banebrydende enkelt. Tag springet til noget større, bedre og billigere

WIP. Banebrydende enkelt. Tag springet til noget større, bedre og billigere WIP DANSK ERHVERV FORSIKRING Banebrydende enkelt Tag springet til noget større, bedre og billigere UDFORDRINGEN Problemet I dag handler du alene men det giver dig hverken de bedste priser eller de bedste

Læs mere

Tilbud om fælles forsikring på brand, el-skade, grundejeransvar, bygningskasko og indbo

Tilbud om fælles forsikring på brand, el-skade, grundejeransvar, bygningskasko og indbo Brønshøj oktober 2014 Tilbud om fælles forsikring på brand, el-skade, grundejeransvar, bygningskasko og indbo Kære Formænd, Kolonihaveforbundet sendte jer i august 2014 et tilbud fra Alm Brand om en fællesforsikringsaftale

Læs mere

Forsikring & Risikostyring

Forsikring & Risikostyring Forsikring & Risikostyring Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 Forsikringskontoret gør nu status over 8. år med selvforsikring og forebyggende indsatser i Faaborg-Midtfyn Kommune. Vi har i løbet af 2014 fået

Læs mere

R A P P O R T. Statusrapport Forsikring

R A P P O R T. Statusrapport Forsikring R A P P O R T Statusrapport 2015 Forsikring STATUSRAPPORT 2015 - Forsikring Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 3 2. Forsikringsprogram 5 2.1. Forsikringmægler 5 2.2. Forsikringsleverandører 5 2.3.

Læs mere

Forsikring & Risikostyring

Forsikring & Risikostyring Forsikring & Risikostyring Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Forsikringskontoret gør nu status over 5. år med selvforsikring og forebyggende indsatser i Faaborg-Midtfyn Kommune. 2011 har generelt været et

Læs mere

103 Forsikring, beredskab og bygninger

103 Forsikring, beredskab og bygninger 103 Forsikring, beredskab og bygninger OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Forsikringer Risikostyring Arbejdsskadeerstatninger AES Beredskab Bygningsvedligeholdelse Faste ejendomme, ejendomsadministration beboelsesejendomme

Læs mere

Hvad gør du hvis skaden sker?

Hvad gør du hvis skaden sker? Hvad gør du hvis skaden sker? Boligselskabet Det boligselskab som ejer den ejendom du bor i, har tegnet en bygningsforsikring som dækker skader på selve ejendommen. Det indebærer, at enhver skade som f.eks.

Læs mere

Figur 1 Bruttoerstatningsprocent, bruttoomkostningsprocenter og combined ratio i forsikringsbranchen, 1994-2012

Figur 1 Bruttoerstatningsprocent, bruttoomkostningsprocenter og combined ratio i forsikringsbranchen, 1994-2012 Nordisk Forsikringstidskrift 3/213 Færre skader og et godt finansielt resultat førte til et pænt overskud i de danske skadesforsikringsselskaber 212 Resultatet i de danske skadesforsikringsselskaber blev

Læs mere

Contea Assurance Forsikringsmæglerselskab P/S Internationale Forsikringsmæglere TV-overvågning og Forsikring

Contea Assurance Forsikringsmæglerselskab P/S Internationale Forsikringsmæglere  TV-overvågning og Forsikring Contea Assurance Forsikringsmæglerselskab P/S Internationale Forsikringsmæglere www.contea.dk TV-overvågning og Forsikring Sikring og sikkerhed med Contea Tryghedsgennemgange af offentlige bygninger og

Læs mere

Forsikringsaftalen er i udbud med passende mellemrum efter aftale

Forsikringsaftalen er i udbud med passende mellemrum efter aftale FORSIKRING 2014 Branchetilpasset forsikringspakke Forsikringsaftalen har allerede en meget stor tilslutning, og derfor er vi i Willis ikke i tvivl om, at endnu flere medlemsvirksomheder med fordel kan

Læs mere

Forstå din virksomheds forsikringsprogram. v/anne Buhl Bjelke Uddannelsesdagen 2015

Forstå din virksomheds forsikringsprogram. v/anne Buhl Bjelke Uddannelsesdagen 2015 Forstå din virksomheds forsikringsprogram v/anne Buhl Bjelke Uddannelsesdagen 2015 2 Agenda Forsikringsbehov og afdækning Typer af forsikringer i et forsikringsprogram Lovpligtige Sædvanlige Specialforsikringer

Læs mere

Forsikringspolitik og dækningsoversigt. Jammerbugt Kommune

Forsikringspolitik og dækningsoversigt. Jammerbugt Kommune Forsikringspolitik og dækningsoversigt for Jammerbugt Kommune (Brovst Kommune, Fjerritslev Kommune og Pandrup Kommune gældende fra og med 01.01.2006) (og for Aabybro Kommune fra 01.01.2007.) Udarbejdet

Læs mere

Københavns Kommunes Risikostyringspolitik 2015-2017

Københavns Kommunes Risikostyringspolitik 2015-2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Ledelsessekretariatet NOTAT 03-11-2014 Sagsnr. 2014-0090175 Københavns Kommunes Risikostyringspolitik 2015-2017 Dokumentnr. 2014-0090175-14 Sagsbehandler Mads Neubert

Læs mere

Næsten 200.000 husejere blev ramt af skader sidste år. Dækker din forsikring godt nok?

Næsten 200.000 husejere blev ramt af skader sidste år. Dækker din forsikring godt nok? Næsten 200.000 husejere blev ramt af skader sidste år. Dækker din forsikring godt nok? gør det enkelt Det er ikke småting dit hus kan komme ud for Hvert år bliver tusindvis af husejere ramt af skader,

Læs mere

Forsikrings- og risikostyringspolitik. Middelfart Kommune

Forsikrings- og risikostyringspolitik. Middelfart Kommune Forsikrings- og risikostyringspolitik Middelfart Kommune Godkendt af Økonomiudvalget d. XX.XX.XXXX Ikrafttrædelsesdato d. 1. januar 2012. INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold INDLEDNING... 1 1. FORSIKRINGSPOLITIK...

Læs mere

Årsrapport 2013 Forsikringskontoret

Årsrapport 2013 Forsikringskontoret Årsrapport 2013 Forsikringskontoret Indledning Budget Forsikringsmarkedet Skader i 2013 Arbejdsskader Forebyggelse Samarbejde med forsikringsmægler Forsikringspolitik under udvikling 1 Indledning Hvidovre

Læs mere

FORSIKRINGSINSTRUKS. for. Frederiksberg Kommune

FORSIKRINGSINSTRUKS. for. Frederiksberg Kommune FORSIKRINGSINSTRUKS for Frederiksberg Kommune Oktober 2011 2011-537482 1 INDHOLD: 1. Indledning... 3 2. Generelle retningslinier for forsikring... 4 3. Ansvarsforhold... 4 4. Administration af forsikringerne...

Læs mere

Forsikringsenhedens årsrapport. Stevns Kommune 2014. Tænk dig om det skader ikke

Forsikringsenhedens årsrapport. Stevns Kommune 2014. Tænk dig om det skader ikke s årsrapport Stevns Kommune 2014 Tænk dig om det skader ikke Indholdsfortegnelse 0. RESUMÉ... 3 1. FORMÅL... 4 2. LOVGIVNING... 4 3. ADMINISTRATION OG RÅDGIVNING... 4 4. FORSIKRINGSLØSNINGER... 4 5. TAKSTFINANSIERET

Læs mere

Forsikring & Risikostyring

Forsikring & Risikostyring Forsikring & Risikostyring Årsrapport 2009 Årsrapport 2009 Vi gør nu status over 3. år med selvforsikring og forebyggende indsatser i Faaborg-Midtfyn Kommune. Kan det betale sig? På tingskadeområdet har

Læs mere

Professionel rådgivning og sparring. Skaber værdi for din virksomhed

Professionel rådgivning og sparring. Skaber værdi for din virksomhed Professionel rådgivning og sparring Skaber værdi for din virksomhed Vi ser gerne, at du har høje forventninger til os Siden 1996 har Dansø rådgivet og sparret med virksomheder for at af Hos Dansø finder

Læs mere

VI SKABER TRYGHED OM DINE VISIONER

VI SKABER TRYGHED OM DINE VISIONER VI SKABER TRYGHED OM DINE VISIONER Du synes sikkert det er tidskrævende og besværligt at tage dig af virksomhedens forsikringer. Måske er du usikker på, om din virksomhed og dine medarbejdere er dækket

Læs mere

NOTAT 24-05-2013. Til ØU. Sagsnr. 2013-69025. Baggrundsnotat om forsikring. Dokumentnr. 2013-398129

NOTAT 24-05-2013. Til ØU. Sagsnr. 2013-69025. Baggrundsnotat om forsikring. Dokumentnr. 2013-398129 KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Koncernadministration NOTAT Til ØU Baggrundsnotat om forsikring 1 Hvordan fungerer forsikringsordningen Borgerrepræsentationen besluttede i sin forsikringspolitik fra

Læs mere

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkårene gælder for selvstændige erhvervs drivende og medarbejdende ægtefæller og dækker i overensstemmelse med Lov om arbejdsskadesikring

Læs mere

Foreningens forsikringsbehov

Foreningens forsikringsbehov Foreningens forsikringsbehov Arbejdsskadeforsikring i foreninger Arbejdsskadeforsikringen består af en lovpligtig og en frivillig del. Den lovpligtige del dækker personer, der er ansat af foreningen. Forsikringen

Læs mere

Forsikringer i Det Danske Spejderkorps

Forsikringer i Det Danske Spejderkorps Når der laves spejderarbejde, vil der være en risiko for, at der kan ske uheld og skader. For at alle kan føle sig trygge ved at lave spejderarbejde, skal alle vide, hvad der skal gøres, hvis uheldet er

Læs mere