Dagsorden Centerrådsmøde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden Centerrådsmøde"

Transkript

1 1/20 Dagsorden Centerrådsmøde Tidspunkt: Mandag den 20. oktober 2014 Kl Sted: Horsens HF & VUC Holmboes Allé Horsens Link til kort: Lokale: 1.30 Parkering: Det skulle være muligt at finde parkering på skolens egne parkeringspladser. P-billet udleveres i receptionen. Alternativt kan der parkeres 4 timer gratis med p-skive ved biografen Megascope, Holmboes Alle 13, 8700 Horsens. Side 1 af 15

2 2/20 Dagsorden 1. Velkomst ved næstformanden 2. Godkendelse af dagsorden 3. Tema: TR / Medarbejdernes ønsker til og behov for kompetenceudvikling 4. Afrapportering Udviklingskontrakt ændringer 6. Centerrådets fokus i Orientering fra VEU-sekretariatet 8. Gensidig orientering Vækstforum Kompetencerådet RBR LBR Øvrige 9. Eventuelt og næste møde Side 2 af 15

3 3/20 1. Velkomst V/Jens Christian Sørensen Sagsfremstilling Velkomst. Side 3 af 15

4 4/20 2. Godkendelse af dagsorden V/Jens Christian Sørensen Indstilling Sekretariatet indstiller, at Centerrådet godkender dagsordenen. Beslutning Side 4 af 15

5 5/20 3. Tema: TR / Medarbejdernes ønsker til og behov for kompetenceudvikling V/Sekretariatet Bilag: - Indstilling Sekretariatet indstiller, at Centerrådet drøfter, hvorledes indlæggene kan inspirere skolerne til, hvordan de kan udvikle: 1) Eksisterende tilbud - kurser og samarbejdsflader - og 2) Samarbejdsflader set i forhold til både erhvervslivet og skolerne imellem i VEU-centret. Sagsfremstilling Dagens tema er opfølgning på og perspektivering af de 3 virksomhedsindlæg, som blev givet på det fælles Centerråds- og direktørmøde den 1. september 2014 og den efterfølgende drøftelse. Dagens indlæg giver yderligere inspiration til skolerne til, hvordan de kan udvikle deres eksisterende tilbud - kurser og samarbejdsrelationer - set fra et kursist-/brugerperspektiv. Samarbejdsrelationerne ses i forhold til både medarbejdere/tillidsmænd og skolerne imellem i VEU-centret. Indlæggene har fokus på hvordan tillidsmænd i deres daglige virke får kompetenceudvikling på dagsordenen hos deres kolleger og hvilke udfordringer de ser i forhold til at dagsordensætte kompetenceudvikling. Indlæggene kommer fra: Fællestillidsrepræsentant -suppleant, Solvej Skærbæk, Aarhus Universitetshospital Solvej Skærbæk, er uddannet social og sundhedsassistent i 2006 og har været fællestillidsrepræsentant -suppleant for FOA sundhed siden Hun blev ansat på Neurokirurgisk afdeling på Aarhus Universitets Hospital i 2006 og valgt til tillidsrepræsentant i 2007 for sygehjælper og social og sundhedsassistenter og har siden da haft et tæt samarbejde med FOA Århus. Solvej og en fællestillidsrepræsentant repræsenterer ca. 469 fuldtidsstillinger, fordelt på socialog sundhedsassistenter og sygehjælpere på Aarhus Universitetshospital. Aarhus Universitetshospital, er en sammenlægning/fusion af Skejby sygehus og Århus sygehus, Nørrebrogade, Tage Hansens Gade, P.P. Ørumsgade og Samsø syge- og sundhedshus. Sammenlægningen blev gennemført i Der er ca fuldtidsstillinger fordelt på lidt over medarbejder. Der er er omkring 14 forskellige faggrupper. Tillidsrepræsentant, Jens Møller, Højbjerg Maskinfabrik Jens Møller har været ansat i 21 år hos HMF og har mest beskæftiget sig med overfladebehandling. De sidste 6 år har han været tillidsrepræsentant for alle 3F ere på Oddervej i Højbjerg. Han sidder ligeledes i 3 F s industrigruppe og afdelingsbestyrelsen i 3F Aarhus Rymarken. Endvidere er han 3 F s repræsentant i det lokale uddannelsesudvalg for industrioperatører på Tradium i Randers. Side 5 af 15

6 6/20 HMF Group A/S producerer og servicerer kraner til transportbranchen. Der forventes en omsætning på den gode side af 700 millioner I Ca. 70 % af produktionen går til eksport. Der ca. 500 ansatte i virksomheden fordelt på produktion, salg og serviceværksteder. Produktionen som Jens er ansat i ligger i Galten og her er ca. 50 timelønnede beskæftiget. Afdelingen på Oddervej i Århus beskæftiger ca. 200 timelønnede. De timelønnede medarbejdere fordeler sig på følgende faggrupper: Klejnsmede, industriteknikere, elektrikere, industrioperatører, overfladebehandlere, og ufaglærte. Arbejdsopgaverne består primært i bukke og svejsning af højstyrkestål, overfladebehandling, montage og lagerarbejde. Beslutning Side 6 af 15

7 7/20 4. Afrapportering 2014 V/Sekretariatet Bilag: 4.1. Udtalelse fra Centerrådet, VEU-center Østjylland og status på indsats og resultater i Ønsker man at læse afrapporteringen i sin helhed, kan den hentes her Indstilling Sekretariatet indstiller, at Centerrådet bemyndiger formandsskabet til, på Centerrådets vegne, at underskrive indstilling af afrapportering 2014 til godkendelse i AARHUS TECHs bestyrelse. Sagsfremstilling Centerrådets udtalelse og hovedresultaterne fra VEU-center Østjyllands afrapportering 2014 gennemgås på mødet. Den endelige rapport foreligger ved oktobers udgang, da endelige aktivitetstal først oplyses ultimo oktober. VEU-centrenes udviklingskontrakter indgås med værtsinstitutionernes bestyrelse, og det er derfor også bestyrelserne, der afrapporterer til ministeriet jf. 1 stk. 4 i bekendtgørelse om VEU-centre og centerråd. Centerrådet bedes derfor bemyndige formandsskabet til, på Centerrådets vegne, at underskrive indstilling af afrapportering 2014 til godkendelse i AARHUS TECHs bestyrelse. Afrapporteringen vil blive behandlet på forretningsudvalgsmøde på AARHUS TECH den 27. oktober 2014, hvor formanden bemyndiges til at underskrive den endelige rapport. Beslutning Side 7 af 15

8 8/20 5. Udviklingskontrakt ændringer V/Sekretariatet Bilag: Den nuværende Udviklingskontrakt kan hentes her Indstilling Sekretariatet indstiller, at Centerrådet tager ændringerne i udviklingskontrakten for VEUcenter Østjylland til efterretning. Sagsfremstilling Formål med VEU-centrene VEU-centrene har til formål at medvirke til at skabe større fokus på kvalitet og effekt i forhold til den grundlæggende erhvervsrettede og almene voksen- og efteruddannelse, jf. kap 3 a i lov om arbejdsmarkedsuddannelser. VEU-centrenes opgaver Skabe større overskuelighed for brugerne om de grundlæggende erhvervsrettede og almene voksenuddannelser, Koordinere det virksomhedsopsøgende arbejde og markedsføring samt Varetage tværinstitutionelt samarbejde om vejledning og rådgivning af beskæftigede og virksomheder. I henhold til lovgivningen på området skal VEU-centrene indgå 2-årige kontrakter med Undervisningsministeriet. VEU-centrenes kontraktmodel I 2013 blev der udarbejdet en ny kontrakt- og finansieringsmodel for VEU-centrene. Hensigten med ændringerne var at sikre: Forenkling Gennemsigtighed Tydeligere styring via økonomiske incitamenter At VEU-centrenes resultater bliver tydeligere og mere sammenlignelige på tværs af VEUcentrene Kontrakterne er toårige ( ), og består af to afrapporteringsperioder. Der er i kontraktteksten indsat et forbehold for, at Undervisningsministeriet kan ændre i kontrakt- og finansieringsmodellen, herunder indhold, som følge af eventuelle ændringer i formål, opgaver, udgiftsstruktur, rammer m.v. Kontrakterne består af 3 indsatsområder og i alt 15 afgrænsede og målbare indikatorer, der er fastsat af Undervisningsministeriet. Indsatsområderne omhandler: 1. Fokus på kvalitet og effekt af voksen- og efteruddannelse (vægter med 1,5) 2. Medvirken til imødekommelse af behov for almene og erhvervsrettede kompetencer (vægter 0,5) 3. Medvirken til, at VEU-indsatsen indtænkes i den regionale og lokale erhvervs- og beskæftigelsesindsats (vægter 1,0) Justeringer i kontrakten På baggrund af vækstplansinitiativet om en styrket voksenvejledningsindsats, som passer ind i VEU-centrenes opgaveportefølje, vil indikatorer vedrørende voksenvejledning indarbejdes i kontrakterne, og disse justerede kontrakter vil gælde i anden afrapporteringsperiode (2015). Justeringen vil medføre, at 2 af de eksisterende 15 indikatorer erstattes, så de med afsæt i vækstplanens initiativ om voksenvejledning i stedet måler følgende: Side 8 af 15

9 9/20 1) antal personer som har modtaget individuel rådgivning og vejledning (hvor måltallet fastsættes som 5 pct. af de ufaglærte og faglærte i dækningsområdet. Rådgivning og vejledning, der kan tælles med, defineres som 1 person til 1 vejleder) 2) styrkelsen af voksenvejledningsindsats gennem udvikling af vejledningsstrategier (hvor der stilles krav om, at de dels indeholder VEU-centrets mål for voksenvejledning, organisering af indsatsen, afdækning af vejledernes kompetencer og kompetencebehov, dels indeholder nye udadvendte vejledningsinitiativer som fx etablering af partnerskaber med lokale fagforeninger, virksomheder og jobcentre mhp. at lave lokale vejledningsværkstæder og kampagner mv. For at opfylde målet skal der desuden igangsættes konkrete nye vejledningsaktiviteter indeholdt i strategien). Begge disse to indikatorer er i indsatsområde 1, og de vægter dermed relativt meget (vægt 1,5). Indikator 2.5 vedrørende GVU er ændret til Initiativer som sikrer succesfuld opstart af EUV fra 1. august Målet vil være opfyldt, når VEU-centret har igangsat initiativer, som understøtter og sætter fokus på institutionernes implementering af EUV. Afrapportering: Kort beskrivelse af de igangsatte initiativer samt opgørelse af, hvor mange elever, der er påbegyndt EUV. Indikatorerne vedrørende regionalt samspil er justeret i overensstemmelse med implementeringen af beskæftigelsesreformen. Indikatorerne vedrørende VEU-centrenes aktivitet (antal kursister på AMU, AVU, FVU, IKV og GVU) som indgår i indsatsområde 2, vil ligeledes blive justeret i henhold til aktivitetsforudsætningerne i vækstplanen. Finansieringsmodel Hver VEU-centers bevilling er fastsat af dels et fast tilskud, dels et områdeafhængigt tilskud og desuden en mulighed for bonus afhængig af graden af resultatopnåelse. Dette giver VEUcentrene et økonomisk incitament til at opnå de mål, der er fastsat i indikatorerne. VEU-centrenes årlige finansiering var i 2014 på 47 mio. kr. I vækstplansinitiativet om en styrket voksenvejledningsindsats er afsat 10 mio. kr., hvilket vil betyde, at der i 2015 vil være i alt 57 mio. kr. til VEU-centrene. På den baggrund revideres finansieringsmodellen, så midlerne fordeles til VEU-centrene efter følgende principper: 1. Fast driftstilskud til hvert VEU-center på 1,7 mio. kr. 2. Fast områdeafhængigt tilskud, som er opgjort efter antal kortuddannede samt små og mellemstore virksomheder i hvert VEU-center. 3. Bonus på 0,3 mio. kr. ved 60 pct. opfyldelse af kontrakt. 4. Yderligere bonus på 0,2 mio.kr ved 80 pct. opfyldelse af kontrakt. 5. Yderligere bonus på min. 0,2 mio. kr. ved 100 pct. opfyldelse af kontrakten. Med denne justering i finansieringsmodellen vil hvert VEU-center opnå nogenlunde samme procentvise stigning i bevillingen fra 2014 til 2015, når man sammenligner bevillingen ved 100 pct. målopfyldelse. Samtidig vil en lidt større andel af VEU-centrenes samlede bevilling være resultatafhængig (ca. 16 pct. mod ca. 14 pct. i år) Afrapportering VEU-centrene skal afrapportere årligt til Undervisningsministeriet i henhold til centralt udarbejde afrapporteringsskemaer. Den kommende afrapporteringsperiode følger kalenderåret 2015 og løber dermed ikke fra 4. til 3. kvartal, som tilfældet for den nuværende afrapporteringsperiode. Side 9 af 15

10 10/20 Strategi VEU-center Østjyllands mission og vision, strategi for opgaveløsning samt samarbejdsgrundlag til understøttelse af de lovgivningsmæssige intentioner med VEU-center Østjylland: de strategiske indsatsområder, resultatmål og indikatorer, er formuleret af Centerråd og direktører i Udviklingskontrakt og strategi , der kan læses her. Strategien tages løbende op til overvejelse og det er således muligt efter behov at indskrive de ændringer, der lægges op til i udviklingskontrakten i strategien. Beslutning Side 10 af 15

11 11/20 6. Centerrådets fokus i 2015 V/Sekretariatet Bilag: - Indstilling Sekretariatet indstiller, at Centerrådet drøfter og beslutter Centerrådets strategiske fokusområder for Sagsfremstilling På det fælles centerråds- og direktørmøde den 23. september 2013 besluttede Centerrådet, fortsat at sætte fokus på, hvordan det kan styrke og udvikle samarbejdet mellem de tre politikområder såvel regionalt som lokalt. Ambitionen er stadig at være Best in Class. Med afsæt i ovenstående samt Indsatsområde 3 i Udviklingskontrakten , besluttede Centerrådet på deres møde den 6. januar 2014, især at have fokus på følgende fire strategiske temaer i 2014: 1. Strategisk samarbejde mellem de tre politikområder Fortsat fokus på at styrke og udvikle samarbejdet mellem institutioner, der repræsenterer de tre politikområder, herunder den organisatoriske udvikling, der understøtter den strategiske målopfyldelse. 2. Uddannelsesforløb, der understøtter lokale og regionale strategier Fortsat fokus på uddannelsesforløb, der understøtter kommunale erhvervs- og beskæftigelsesmæssige tiltag, Vækstforums indsatsområder og beskæftigelsesregionens strategiske mål. 3. Udbudskoordinering Fortsat fokus på at VEU-centrene medvirker til at koordinere AMU-udbydernes udbudspolitik og udbud af grundlæggende voksen og efteruddannelses med særlig fokus på at sikre lokal og regional uddannelsesdækning. Udbudskoordineringen skal ske både mellem institutionerne i de enkelte VEU-centre og på tværs af VEU-centrene, når der er mere end én udbyder af en FKB. 4. Kompetencevurdering og uddannelse af ledige Fokus på lokalt samarbejde mellem VEU-centret og aktører på beskæftigelsesområdet om kompetencevurdering og uddannelse af ledige. Med afsæt i ovenstående samt den justerede Udviklingskontrakt for 2015 foreslår Sekretariatet at fokusområderne i 2015 er: 1. Strategisk samarbejde mellem de tre politikområder Fortsat fokus på at styrke og udvikle samarbejdet mellem institutioner, der repræsenterer de tre politikområder, herunder den organisatoriske udvikling, der understøtter den strategiske målopfyldelse. Endvidere fokus på uddannelsesforløb, der understøtter kommunale erhvervs- og beskæftigelsesmæssige tiltag, Vækstforums indsatsområder og regionale arbejdsmarkedsråds strategiske mål. 2. Kompetencevurdering og uddannelse af ledige Fokus på lokalt samarbejde mellem VEU-centret og aktører på beskæftigelsesområdet om kompetencevurdering og uddannelse af ledige. Side 11 af 15

12 12/20 3. ErhvervsUddannelse for Voksne (EUV) Faglært til fremtiden Fokus på vejen fra ufaglært til faglært for voksne over 25 år med baggrund i EUDreformen, hvor formålet er at skabe en attraktiv, overskuelig og målrettet vej fra ufaglært til faglært. Vejen bliver attraktiv, da alle over 25 år skal tilbydes en Realkompetencevurdering (RKV) inden deltagelse på ét af de 3 voksenspor, så dobbeltuddannelse undgås og anerkendelsen af voksnes realkompetencer er i fokus. 4. Synlig og koordineret voksenvejledning Fokus på at voksenvejledningen er kvalificeret og foregår ud fra en strategi, der sikrer en individuel rådgivning og vejledning, der rummer såvel IKV/RKV samt AVU, FVU og OBU. Vejledningen skal således målrettet bidrage til at sikre den nødvendige almene opkvalificering, som kan få flere voksne i gang med en erhvervsfaglig uddannelse. I forhold til fokus i 2015, bedes Centerrådet inden mødet overveje om der kunne være andre temaer eller elementer i ovenstående forslag til fokusområder, der støtter op om VEU-center Østjyllands Udviklingskontrakt. Beslutning Side 12 af 15

13 13/20 7. Orientering fra sekretariatet V/Sekretariatet Bilag: - Indstilling Sekretariatet indstiller, at Centerrådet tager orienteringen til efterretning. Sagsfremstilling På mødet gives der orientering om: Opsamling fra fælles temadag for konsulenter fra de tre politikområder Onsdag den 17. september 2014 gennemførte Det Midtjyske Vidennetværk den årlige temadag for konsulenter fra henholdsvis erhvervsservice-, beskæftigelses- og uddannelsesområderne i Region Midtjylland. Årets tema var Rammevilkår for vækst. På temadagen kom forskellige virksomheder med deres bud på og forventninger til samarbejdet mellem erhvervsservice, erhvervsskoler og jobcentre. Desuden var der mulighed for at drøfte mulighederne for øget samarbejde i lokalområderne mellem konsulenterne fra de 3 politikområder, således at vi i fremtiden kunne blive endnu bedre til at understøtte virksomhederne i deres vækst. Se indlæg fra temadagen her Det Midtjyske Vidennetværk er et formaliseret samarbejde i Region Midtjylland mellem VEU-centre, jobcentre, Regional Beskæftigelse (Region Midtjylland), Beskæftigelsesregion Midtjylland og erhvervsservicesystemet. Netværket er et analyseog formidlingssamarbejde, som har fokus på kompetencebehov og kompetenceudvikling i Region Midtjylland. Samarbejdet blev etableret i Du kan læse mere om samarbejdet her Regional VEU-konference Den 29. oktober 2014 afholdes den årlige, regionale VEU-konference målrettet virksomheder i Region Midtjylland. Konferencen tilrettelægges og gennemføres af de 3 VEU-centre i Region Midtjylland i fællesskab. Årets tema er Vækst / virksomhedens veje til vækst. Konferencen afholdes i år i SAS-Arena i Herning Messecenter. Indbydelse er sendt ud til ca virksomheder i VEU-center Østjyllands dækningsområde og kan ses her. Beslutning Side 13 af 15

14 14/20 8. Gensidig orientering V/repræsentanter fra følgende mødefora: Vækstforum Kompetencerådet RBR LBR Øvrige Bilag: - Indstilling Sekretariatet indstiller, at Centerrådet tager den gensidige orientering til efterretning. Beslutning Side 14 af 15

15 15/20 9. Eventuelt og næste møde V/Jens Christian Sørensen Bilag: - Indstilling Sekretariatet indstiller, at Centerrådet tager eventuelt og næste møde til efterretning. Sagsfremstilling Datoer for Centerrådsmøder i 2015 meldes ud snarest. Beslutning Deltagere, Centerrådsmøde 20. oktober 2014 Centerråd Cliff Præstegaard Gregers Kristensen Hans A. Sørensen Jens Chr. Sørensen Kirsten Normann Andersen Lauge Clemmensen Handelsfagskolen Bygholm Landbrugsskole Learnmark, Horsens Horsens HF & VUC Århus Social- og Sundhedsskole TH. LANGS HF & VUC Afbud Leo Jensen Århus Købmandsskole Afbud Per Brobæk Madsen Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Peter Bæk AARHUS TECH Afbud Sonja Mikkelsen Svend Skov Jensen Thomas Møller Thor Jensen VAKANT Viggo Thinggaard Tilforordnede til Centerråd Annette E. Lauridsen John Hermansen Jørgen Thyde Ditte Hughes Sekretariatet Niels Petterson Dorthe Jensen Annike V. Martínez Skanderborg-Odder Center for Uddannelse Tekniske Skole Silkeborg Jordbrugets Uddannelsescenter Århus VIA University College VUC Århus Handelsskolen Silkeborg AARHUS TECH Det Regionale Beskæftigelsesråd Midtjylland AOF Midtjylland Region Midtjylland VEU-center Østjylland VEU-center Østjylland VEU-center Østjylland Afbud Går ca. 15:30 pga. deltagelse i andet møde. Side 15 af 15

16 16/20 Bilag 4.1. Afrapportering 2014 VEU-center Østjylland 1. Udtalelse fra Centerrådet i forbindelse med afrapportering 2014 Centerrådet finder det godt og konstruktivt, at Ministeriet har gennemført en ændring af kontraktudformningen og afrapporteringsformen, hvilket Centerrådet også har påpeget behovet for i forbindelse med tidligere udtalelser. Hensigten med den nye kontrakt og finansieringsmodel har blandet andet været at sikre: Forenkling Gennemsigtighed Resultaterne bliver mere tydelige og sammenlignelige på tværs af VEU-centrene Tydeligere styring via økonomiske incitamenter Centerrådet er tilfreds med enkeltheden i såvel kontrakten som afrapporteringen, dog er Centerrådet noget uforstående over for målet om mere gennemsigtighed og sammenlignelighed på tværs af VEU-centrene. Dette hænger sammen med, at det kun er måltallene for virksomhedsbesøg og individuel rådgivning og vejledning, der er beregnet på baggrund af antallet af ufaglærte/faglærte personer og antal SMV ere i VEU-centrets geografiske dækningsområde. Måltal for FVU, AVU, RKV og GVU er derimod udelukkende en fremskrivning af tal fra Der er således ikke anvendt ens principper for fastsættelse af måltal og det er derfor i Centerrådets optik kun muligt at tale om sammenlignelighed på tværs af VEU-centrene i relation til virksomhedsbesøg samt individuel rådgivning og vejledning. Centerrådet vil kraftigt opfordre Ministeriet til, at alle måltal bliver beregnet i forhold til antallet af ufaglærte/faglærte og antal SMV ere i VEU-centrets geografiske dækningsområde i forhold til at sikre troværdig sammenlignelighed. Et andet forhold Centerrådet vil påpege, er, at måltallet for virksomhedsbesøg er opskrevet. For VEU-center Østjyllands vedkommende er det en stigning på 69 % i forhold til tallene for kontraktperioden Opskrivningen af dette måltal bevirker, at Undervisningsministeriets ønske om at højne effekt og kvalitet, som netop er den bærende hensigt med VEU-centrene, kan blive nedprioritet i forhold til kvantitative mål. I den nye kontrakt er kvalitet og effekt tilføjet i form af en ekstern undersøgelse foretaget af Danmarks Statistik. Men kvantitet i form af de forskellige konkrete måltal og kvalitet tillægges ikke den samme værdi i forhold til opnåelse af bonus. Lægges de kvalitative og kvantitative indikatorer sammen hver for sig, udløser de kvantitative indikatorer langt flere point end de kvalitative. Det er et forkert signal at sende i forhold til at nå de virksomheder og ansatte, der ikke kender AMU, navnlig når forudsætningen for vækst i virksomhederne er kvalificerede medarbejdere. Centerrådet finder endvidere, at de øgede målkrav ikke hænger sammen med en bevillingsreduktion for 2014 på kr. for VEU-center Østjyllands vedkommende. Da det særligt er de største VEU-centre, der er blevet ramt hårdt og da de samtidig har de højeste måltal, hænger det på ingen måder sammen. I forbindelse med Centerrådsmøder er der drøftet forskellige udfordringer i relation til almen og erhvervsrettet voksen- og efteruddannelsesområde. Disse forhold vil Centerrådet gerne rejse over for Ministeriet: 1. De ændrede vilkår på FVU-området spænder ben for smidigheden og fleksibiliteten. 2. Centerrådet finder, der skal skabes større sammenhæng mellem FVU og faglig uddannelse. 3. Centerrådet finder behov for regelforenkling og udviklingen af AMU og det almene voksenuddannelsesområde, samt et bedre fagligt/didaktisk samspil mellem områderne. Der er behov for at omdefinere AMU-rådet, så det kan modsvare virksomhedernes behov og samtidig være administrativt enkelt at håndtere for alle partner. 4. Centerrådet finder, at der i relation til den aktuelle sundhedsdebat om systematisk sundhedstjek i relation til en vækstmotor på lignende vis kunne arbejdes med systematisk kompetencevurdering, hvor en forbedring af min kompetencemappe kan være med til at understøtte målet. Side 3 af 35

17 17/20 Afrapportering 2014 VEU-center Østjylland 5. Centerrådet finder at forudsætningen for øget vækst og beskæftigelse, er en velkvalificeret arbejdsstyrke, hvor voksen- og efteruddannelse skal fremme både horisontal og vertikal opkvalificering af arbejdsstyrken. Centerrådet finder, at et øget kompetenceløft fra ufaglært til faglært skabes, ved at give mulighed for sammensætning af forskellige AMU-mål til en samlet erhvervsuddannelse, som det i dag er tilfældet for f.eks. anlægsgartner og struktør. Dette kunne være ønskeligt for alle erhvervsuddannelser og være med til at fremme målsætningen om et kompetenceløft fra ufaglært til faglært. Centerrådet indgår gerne i nærmere dialog med Ministeriet omkring ovenstående udfordringer i forhold til at sikre, at arbejdsstyrken har de kompetencer, som virksomhederne efterspørger i forhold til at kunne skabe vækst og beskæftigelse i Østjylland. På vegne af Centerrådet for VEU-center Østjylland - Peter Bæk Jens Christian Sørensen Formand, Centerrådet Næstformand, Centerrådet, Oktober 2014 Oktober 2014 Side 4 af 35

18 16T 18/20 Afrapportering 2014 VEU-center Østjylland 2. Status på indsats og resultater, VEU-center Østjylland 2014 Nedenstående status giver en overordnet indsigt i indsatser og resultater i Indsatsområde 1: VEU-centrene medvirker til at skabe større fokus på kvalitet og effekt af den grundlæggende erhvervsrettede og almene voksen- og efteruddannelsesindsats. Resultatmål 1: Et koordineret samarbejde og én indgang til rådgivning og vejledning skaber bedre kvalitet, større kendskab og mere overskuelighed om erhvervsrettet og almen voksen- og efteruddannelse fysiske virksomhedsbesøg på små og mellemstore virksomheder (med ansatte). Resultatopfyldelse i kontraktperioden: 103% Finansieringskilde: VEU: 755; KompetenceMidt: 838 Antal unikke virksomhedsbesøg opgjort på p-numre: personer har modtaget individuel rådgivning og vejledning. Resultatopfyldelse i kontraktperioden 108% Afventer ekstern evaluering i forhold til, at små og mellemstore virksomheders gennemsnitlige tilfredshed med vejledningen og rådgivningen ligger på 75 pct Fælles kvalitetsstandard og procedure med årshjul for kompetencevurdering er udarbejdet af arbejdsgruppe og alle partnerskoler har besluttet at følge proceduren. Den kan læses 16TUherU16T Partsinstitutionerne koordinerer og samarbejder, så de almene og de erhvervsrettede områder koordineres til fordel for kursisterne. De tre indgange holder jævnligt koordineringsmøder, hvor de respektive partsinstitutioner samt andre aktører deltager. På møderne er der fokus på koordinering, videndeling, inspiration og sparring, konkrete temaer eller udfordringer dagsordensættes også. Samspillet mellem AMU og FVU sikres og der er fokus på, at FVU/AVU fører til videre uddannelse. Dette sker blandt andet fordi: 1. Konsulenterne dagsordensætter samspillet mellem AMU og FVU i deres vejledningsindsats på virksomheder, a- kasser, jobcentre og i forbindelse med Åben vejledning. 2. Der er fokus på at virksomhedens medarbejdere opkvalificeres alment via FVU/OBU før/under eller efter egentlig igangsættelse af AMU-kurser. 3. AMU-udbyderne samarbejder med det lokale VUC omkring f.eks. FVU-test og FVU/OBU/AVU undervisningstilbud. 4. Konsulenterne samarbejder med andre aktører, blandt andet Netværkslokomotivet, om at få sat FVU og OBU på dagsordenen i virksomhederne. 5. Der er kontinuerligt fokus på enkel og målrettet ekstern og intern formidling for at øge kendskabsgraden til de to områder samt samspillet mellem dem. 6. Best practice formidles via eksterne og interne nyhedsbreve. 7. Konsulentnetværksmøderne i 2014 har fortsat haft deltagere fra såvel partsskoler som fra andre aktører, der arbejder med VEU-relaterede opgaver. 8. I samarbejde med konsulenterne er der oprettet sider til inspiration og videndeling på intranettet. 9. I regi af de 3 VEU centre i region Midtjylland er der via TUP 2012 projektet Kvalitetssikret IKV et bidrag til løft fra ufaglært til faglært udviklet en række uddannelsespakker inden for kontor/handel, industri og bygge-anlæg. Formålet med pakkerne er at sikre efterspørgslen efter IKV i AMU og bidrage til at nå faglært niveau På tværs af VEU-centrene i Region Midtjylland er der udarbejdet en fælles udbudsstrategi for 2014 og Strategien kan læses 16Ther. Gennem et systematiseret samarbejde om blandt andet udbudskoordinering, uddannelsespakker og ventelistesamarbejde sikrer VEU-centrene i Region Midtjylland den bedst mulige rådgivning og vejledning om samt dækning af efterspørgslen efter erhvervsrettet og almen voksen- og efteruddannelse i regionen. Samarbejdet skal sikre opfyldelse af både virksomheders og enkeltpersoners uddannelsesbehov. Side 5 af 35

19 19/20 Afrapportering 2014 VEU-center Østjylland Indsatsområde 2: VEU-centret medvirker til, at beskæftigede og lediges behov for almene og erhvervsrettede kompetencer imødekommes. Resultatmål 2: Beskæftigede og ledige ufaglærte og faglærte kompetencevurderes og får opdateret og løftet deres almene og erhvervsrettede færdigheder og kompetencer Afventer ekstern evaluering i forhold til, at 20 pct. af små og mellemstore virksomheder, som har modtaget opsøgende rådgivning og vejledning, efterfølgende har sendt ansatte på AMU, FVU eller AVU Afventer endelige tal fra UVM. Nedenstående tal er fra 2. kvt Antal AMU-kursister i kontraktperioden: (måltal kursister på AMU). Målopfyldelse i %: 67% Antal AMU-årselever i kontraktperioden: 403,4 (måltal 593,3 årselever). Målopfyldelse i %: 68% Samlet målopfyldelse i %: 67,5% Afventer endelige tal fra UVM. Nedenstående tal er fra 2. kvt Antal FVU-kursister i kontraktperioden: Målopfyldelse i %: 71% Antal AVU-årselever i kontraktperioden: Målopfyldelse i %: 45% Samlet målopfyldelse i %: 58% IT-systemet (LUDUS) kan fortsat ikke vise FVU-aktiviteter alene gennemført af AMU målgruppen, da det ikke er muligt at registrere i forhold til ufaglært og faglært. Tallet er derfor en samlet opgørelse af alle, der har deltaget i FVUundervisning Afventer endelige tal fra UVM. Nedenstående tal er fra 2. kvt Antal IKV i AMU-kursister i kontraktperioden: 45 Målopfyldelse i %: 7% Afventer endelige tal fra UVM. Nedenstående tal er fra 2. kvt Antal GVU-årselever i kontraktperioden: 137,05 Målopfyldelse i %: 113% Side 6 af 35

20 20/20 Afrapportering 2014 VEU-center Østjylland Indsatsområde 3: VEU-centrene medvirker til, at VEU-indsatsen indtænkes i den regionale og lokale erhvervs- og beskæftigelsesindsats. Resultatmål 3.1: VEU-centret samarbejder med relevante aktører inden for beskæftigelses- og erhvervsområdet, som fremmer opkvalificering af beskæftigede og ledige Der samarbejdes lokalt med relevante aktører (jobcentre, lokale beskæftigelsesråd, fagforeninger og a-kasser) inden for beskæftigelsesområdet om kompetencevurdering og uddannelse af ledige. Samarbejdet udmøntes i f.eks. afklaringsforløb, uddannelsesmesser, sambesøg, udvikling af uddannelsespakker og etablering af kommunale task force ved fyringsrunder VEU-center Østjylland samarbejder, sammen med de to andre VEU-centre i Region Midtjylland, med beskæftigelsesregion Midtjylland og det regionale beskæftigelsesråd om aktuelle udfordringer og analyser på beskæftigelsesområdet. Samarbejdet foregår i Vidennet, der blev etableret i begyndelsen af Vidennet er et formaliseret samarbejde mellem VEU-centrene i Midtjylland, Jobcentrene, Regional Udvikling (Region Midtjylland), Beskæftigelsesregion Midtjylland og Erhvervsservicesystemet VEU-center Østjylland samarbejder sammen med de to andre VEU-centre i Region Midtjylland med regionale aktører på erhvervsområdet om gennemførelse, herunder finansiering af projekter og/eller analyser. VEU-center Østjylland deltager i flere projekter om kompetenceudvikling i virksomheder inden for regionalt prioriterede vækstområder. De forskellige projekter, kombineret med bevillingen til VEU-centret, giver i forbindelse med det virksomhedsopsøgende arbejde, konsulenterne mulighed for at give virksomhederne en differentieret service og ydelse i forhold til virksomhedernes behov. Der udvikles fortsat en række uddannelsesforløb for ansatte og ledige, der understøtter Region Midtjyllands vækststrategi og de lokalt prioriterede indsatsområder. Forløbene tilrettelægges primært lokalt på uddannelsesinstitutionerne i samarbejde/dialog med relevante aktører f.eks. jobcentre, efteruddannelsesudvalg, faglige organisationer og virksomheder VEU-center Østjylland deltager i formaliserede samarbejdsfora med regionale og lokale aktører, der resulterer i strategiske drøftelser om samspillet mellem erhvervs-, beskæftigelses- og uddannelsesområdet. VEU-indsatsen er tænkt ind som en del af konkrete lokale og regionale strategier inden for erhvervs- og beskæftigelsesområdet VEU-centrene i Region Midtjylland har udarbejdet fælles strategi for samarbejdet med de regionale aktører inden for erhvervs- og beskæftigelsesområdet. Strategien kan læses her. I forhold til det regionale samspil har VEU-centrene i Region Midtjylland som overordnet formål at indgå i strategiske og operationelle samarbejdsrelationer, der umiddelbart og på sigt styrker uddannelsesindsatsen for VEU-centrenes primære målgrupper: Ufaglærte og faglærte kortuddannede ledige og beskæftigede samt små- og mellemstore virksomheder i VEU-centrenes geografiske dækningsområder. Side 7 af 35

Kontrakt for VEU-center Østjylland 2014-2015

Kontrakt for VEU-center Østjylland 2014-2015 Kontrakt for VEU-center Østjylland 2014-2015 Revideret november 2014 1 Kontraktens formål og rammer VEU-centrene har til formål at medvirke til at skabe større fokus på kvalitet og effekt i forhold til

Læs mere

Endeligt referat Centerrådsmøde

Endeligt referat Centerrådsmøde Endeligt referat Centerrådsmøde Mødedato: Mandag den 4. marts 2013 Tidspunkt: Kl. 14.00 16.00 Sted: Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg, Høgevej 4, 8600 Silkeborg. Mødelokale 1 Mødeleder: Jens Chr. Sørensen

Læs mere

Dagsorden Centerrådet

Dagsorden Centerrådet AARHUS TECH telefon: 70 20 40 20 web: www.veu-ostjylland.dk Dagsorden Centerrådet Mødedato: Mandag den 30. april 2012 Tidspunkt: Kl. 14.00-16.00 Sted: Mødeleder: Teknisk Skole Silkeborg. Kursuscentret.

Læs mere

Dagsorden Centerrådsmøde

Dagsorden Centerrådsmøde 1/33 Konstituerende og ordinært Centerrådsmøde den 16. juni 2014 Dagsorden Centerrådsmøde Tidspunkt: Mandag 16. juni 2014 Kl. 14.00-16.30 Sted: Århus Købmandsskole Sønderhøj 9 8260 Viby J Link til kort:

Læs mere

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles udgangspunkt for gennemførelse af vurderinger og anerkendelse af realkompetencer... 3 Formål... 3 Elementer i en kompetencevurdering...

Læs mere

Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland

Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland Workshop 4: Styrket samspil om uddannelsesleverancen Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland Forsøgs- og Udviklingskonference på VEU-området

Læs mere

Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE)

Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Nærværende politik - CELFs udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) - er udarbejdet for, at sikre kontinuiteten

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Udbudspolitik for. VEU-CENTER MIDTVEST / UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2014

Udbudspolitik for. VEU-CENTER MIDTVEST / UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2014 Udbudspolitik for VEU-CENTER MIDTVEST / UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2014 Indledning Uddannelsesinstitutionerne i VEU-CENTER MIDTVEST udbyder almen grundlæggende

Læs mere

Udbudspolitik for. Herningsholm Erhvervsskole / VEU-CENTER MIDTVEST. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2015

Udbudspolitik for. Herningsholm Erhvervsskole / VEU-CENTER MIDTVEST. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2015 Udbudspolitik for Herningsholm Erhvervsskole / VEU-CENTER MIDTVEST Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2015 Indledning Uddannelsesinstitutionerne i VEU-CENTER MIDTVEST udbyder almen grundlæggende

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 4. februar 2013 kl. 14.00 til 16.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Flemming Lassen, EUC NVS/3F Frank Tonsberg, EUC NVS Henrik Andersen, Selandia CEU/Dansk Byggeri Jens Timm Jensen,

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 24. august 2010 kl. 15.30 til 17.30 hos Selandia-CEU Deltagere: Frank Tonsberg, EUC NVS Lars Thore Jensen, VUC NVS/UCSJ Ulla Koch, VUC VSS/UCSJ Jens Timm Jensen, VUC NVS Jørgen

Læs mere

Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013

Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013 Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udbud... 3 Køge Handelsskoles godkendelser... 4 Aktivitetsudvikling... 4 Køge Handelsskoles strategiske mål for VEU i 2013...

Læs mere

Udbudsstrategi og -politik 2015 Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse for VEU-Center MidtØst

Udbudsstrategi og -politik 2015 Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse for VEU-Center MidtØst Udbudsstrategi og -politik 2015 Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse for VEU-Center MidtØst 21-08-2014 / BOCH - Endelig Side 1 af 14 Uddannelse, beskæftigelse og erhverv i Region Midtjylland De rette

Læs mere

Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted

Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted April 2008. Kære læser Velkommen til det første nyhedsbrev fra KompetenceVækst Horsens Hedensted (KVHH). Vi er et af i alt 22 vejledningsnetværk i Danmark.

Læs mere

Svend Skov Jensen, Ole V. Christiansen, Erik Krarup, Anette Ørbæk Andersen, Karina Boldsen, Helge Albertsen, Bent Mikkelsen og Brian Kjær Andreasen.

Svend Skov Jensen, Ole V. Christiansen, Erik Krarup, Anette Ørbæk Andersen, Karina Boldsen, Helge Albertsen, Bent Mikkelsen og Brian Kjær Andreasen. MØDEREFERAT 27. maj 2013 Emne Kompetencerådsmøde Mødedato Fredag den 24. maj 2013 kl. 9:00-11:30 Sted Deltagere HK Østjylland, Sødalsparken 22, 8220 Brabrand Viggo Thinggård, Henrik Gottlieb Hansen, Niels

Læs mere

Endeligt referat Centerrådet og direktører

Endeligt referat Centerrådet og direktører AARHUS TECH telefon: 70 20 40 20 web: www.veu-ostjylland.dk Endeligt referat Centerrådet og direktører Mødedato: Mandag den 13. august 2012 Tidspunkt: Kl. 14.00-16.00 Sted: Mødeleder: Bygholm Landbrugsskole,

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 19. september 2012 kl. 14.00 til 15.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Flemming Lassen, EUC NVS/3F Henrik Andersen, Selandia CEU/Dansk Byggeri Jørgen Kay, VUC VSS Lars Thore Jensen,

Læs mere

Afrapportering. Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering.

Afrapportering. Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering. Afrapporteringsskema Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering. Resultatmål 1: Et koordineret samarbejde og én indgang til rådgivning og vejledning skaber bedre kvalitet, større kendskab og mere

Læs mere

Udbudspolitik... 1. Indledning... 2. Udbud/geografisk opland... 2. Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2. Aktivitetsudvikling...

Udbudspolitik... 1. Indledning... 2. Udbud/geografisk opland... 2. Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2. Aktivitetsudvikling... UDBUDSPOLITIK 2015 Udbudspolitik... 1 Indledning... 2 Udbud/geografisk opland... 2 Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2 Aktivitetsudvikling... 3 Bevillingsmæssige prioriteringer... 3 Imødekommelse

Læs mere

UDBUDSPOLITIK 2014. Kursus- og Udviklingsafdelingen

UDBUDSPOLITIK 2014. Kursus- og Udviklingsafdelingen UDBUDSPOLITIK 2014 Kursus- og Udviklingsafdelingen 1 Indhold Grundlaget for udbudspolitikken... 3 Udbudsgodkendelse og dækningsområde... 3 Strategier for efteruddannelser... 4 Behovsafdækning... 4 Prioritering

Læs mere

EUC Sjællands Udbudspolitik 2015 Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse (EVE)

EUC Sjællands Udbudspolitik 2015 Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse (EVE) EUC Sjællands Udbudspolitik 2015 Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse (EVE) Indhold 1. Indledning side 1 2. Udbud og forventninger side 2 3. Aktivitetsudvikling side 4 4. Bevillingsmæssige prioriteringer

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 25. marts 2015 kl. 14.00 til 16.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Afbud: Svend R. Hartmann, Selandia CEU/Dansk Byggeri Michael Kaas-Andersen, Selandia-CEU Kurt Ole Jørgensen

Læs mere

Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på Roskilde Handelsskole (AMU) 2015

Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på Roskilde Handelsskole (AMU) 2015 10.12.2014 1/6 Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på Roskilde Handelsskole (AMU) 2015 1. Indledning Det er uddannelsesinstitutionernes ansvar, at den regionale efterspørgsel efter

Læs mere

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT Workshop på lederseminar for VEU-Centrene region Midtjylland RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT 27. november 2012 Ulla Nistrup 1 Program for workshoppen Introduktion til workshop 30 min.

Læs mere

Tematisk opsamling på gruppearbejde på Nedbryd siloerne-seminaret for virksomhedskonsulenter 28.11.13

Tematisk opsamling på gruppearbejde på Nedbryd siloerne-seminaret for virksomhedskonsulenter 28.11.13 1 Tematisk opsamling på gruppearbejde på Nedbryd siloerne-seminaret for virksomhedskonsulenter 28.11.13 Kære deltager i Nedbryd siloerne-seminaret d. 28. november i Silkeborg. Først en stor tak for et

Læs mere

EUC Sjællands Udbudspolitik 2014 Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse (EVE)

EUC Sjællands Udbudspolitik 2014 Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse (EVE) EUC Sjællands Udbudspolitik 2014 Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse (EVE) Indhold 1. Indledning side 1 2. Udbud og forventninger side 2 3. Aktivitetsudvikling side 4 4. Bevillingsmæssige prioriteringer

Læs mere

Velkommen. En rundtur i det danske uddannelsessystem. Erhvervsskolen Nordsjælland Tina Steinbrenner Vicedirektør

Velkommen. En rundtur i det danske uddannelsessystem. Erhvervsskolen Nordsjælland Tina Steinbrenner Vicedirektør Velkommen En rundtur i det danske uddannelsessystem Erhvervsskolen Nordsjælland Tina Steinbrenner Vicedirektør Erhvervsskolen Nordsjælland Milnersvej 48 3400 Hillerød telefon 4829 0000 info@esnord.dk www.esnord.dk

Læs mere

Udbudspolitik 2015. vedrørende erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

Udbudspolitik 2015. vedrørende erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. Udbudspolitik 2015 vedrørende erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. Indledning Udbudspolitikken er en orientering til SOPU s kunder, samarbejdspartnere og andre interessenter om skolens strategi og

Læs mere

HERNING KOMMUNES ERFARINGER OG IDEER TIL REKRUTTERING I EN SITUATION MED FULD BESKÆFTIGELSE. - Notat udarbejdet til Beskæftigelsesregion Midtjylland

HERNING KOMMUNES ERFARINGER OG IDEER TIL REKRUTTERING I EN SITUATION MED FULD BESKÆFTIGELSE. - Notat udarbejdet til Beskæftigelsesregion Midtjylland Herning, oktober 2014 HERNING KOMMUNES ERFARINGER OG IDEER TIL REKRUTTERING I EN SITUATION MED FULD BESKÆFTIGELSE - Notat udarbejdet til Beskæftigelsesregion Midtjylland Herværende notat er udarbejdet

Læs mere

AMU audit seminar 14. januar 2015. Ekstern audit. v/steen Würtz, VEU-center MidtØst

AMU audit seminar 14. januar 2015. Ekstern audit. v/steen Würtz, VEU-center MidtØst AMU audit seminar 14. januar 2015 Ekstern audit v/steen Würtz, VEU-center MidtØst VEU-centre i Region Midtjylland VEU-Center MidtØst VEU-Center Østjylland VEU-Center MIDTVEST Skive Lemvig Struer Viborg

Læs mere

Stk. 2 Centerrådet kan udpege tilforordnede til at deltage i rådets møder uden stemmeret.

Stk. 2 Centerrådet kan udpege tilforordnede til at deltage i rådets møder uden stemmeret. Forretningsorden for Centerrådet 1 Sammensætning: Centerrådet sammensættes af et bestyrelsesmedlem fra hver udbyder af arbejdsmarkedsuddannelser og et fra hvert VUC, som har hjemsted i VEU-centrets geografiske

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Referat fra 51.. møde i Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri den 25. februar kl. 12 14 i Byggeriets Uddannelser Dato: 5. marts 2013 Tilstede: Steen Boesen 3F Formand Louise Pihl DB Næstformand

Læs mere

3 perspektiver på vejledning og håndtering 10.15 A-kasse perspektiv v/jesper Falkenberg Clausen, Dansk Metal 10.35 Spørgsmål og debat

3 perspektiver på vejledning og håndtering 10.15 A-kasse perspektiv v/jesper Falkenberg Clausen, Dansk Metal 10.35 Spørgsmål og debat 09.00 Velkomst v/peter Thomsen, AMU Nordjylland 09.10 Uddannelsesmuligheder i beskæftigelsesreformen v/kristian Bak, STAR 10.00 Kursusudbud på VEU-hjemmeside v/veu-center 3 perspektiver på vejledning og

Læs mere

Udbudspolitik for VEU-Center Østjylland / AARHUS TECH 2015

Udbudspolitik for VEU-Center Østjylland / AARHUS TECH 2015 Godkendt på bestyrelsesmøde den 9. december 2014 Udbudspolitik for VEU-Center Østjylland / AARHUS TECH 2015 Indhold: 1. Indledning 2. Udbud / Geografiske opland 3. Aktivitetsudvikling 4. Bevillingsmæssige

Læs mere

Udbudspolitik 2015. VEU-center Nordsjælland

Udbudspolitik 2015. VEU-center Nordsjælland Udbudspolitik 2015 VEU-center Nordsjælland Koordineret samarbejde mellem: Pharmakon a/s Handelsskolen København Nord, Social og sundhedsskolen SOPU HF & VUC Nordsjælland VUC Lyngby ndledning Erhvervsskolen

Læs mere

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro.

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Indeks. 2009=100 Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Baggrunden for en uddannelsesstrategi. Udviklingen på arbejdsmarkedet med bortfald af arbejdspladser, specielt i industrien, og nye

Læs mere

Før-fasen til IKV for virksomheder

Før-fasen til IKV for virksomheder Håndbog Før-fasen til IKV for virksomheder Kompetencevurdering af ansatte i virksomheder Bilag til TUP 2012 - Projekt Før-fasen til IKV I AMU Materiale om IKV før-faseprocesser udarbejdet af VEU-Center

Læs mere

SOSU Nord, kursus- og udviklingschef SOSU Nord, direktionssekretær (referent)

SOSU Nord, kursus- og udviklingschef SOSU Nord, direktionssekretær (referent) Referat fra møde i Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for SOSU området onsdag den 16. november 2011, kl. 8.30-12.00 Undervisningslokale 6, Storemosevej 19, Vodskov Deltagere: Jette Nissen Ingrid Mose

Læs mere

Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen-og efteruddannelse (VEU) Jordbrugets UddannelsesCenter Århus

Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen-og efteruddannelse (VEU) Jordbrugets UddannelsesCenter Århus Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen-og efteruddannelse (VEU) Jordbrugets UddannelsesCenter Århus 1. Indledning Jordbrugets UddannelsesCenter Århus (JU) udbyder erhvervsrettet voksen-og efteruddannelse

Læs mere

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER -

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Forord Meget få tosprogede medarbejdere deltager i efteruddannelse, sammenlignet med deres etnisk danske

Læs mere

Mandag d. 1. december kl. 10.00-13.00 Med efterfølgende julefrokost hos Nimb

Mandag d. 1. december kl. 10.00-13.00 Med efterfølgende julefrokost hos Nimb AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 3. december 2014 TAB/CSH DI-repræsentanter 3F-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Pia Maul Andersen (frem til kl. 12.00)

Læs mere

FVU-plan, Kolding HF & VUC 2015

FVU-plan, Kolding HF & VUC 2015 FVU-plan, HF & 2015 1. Evaluering af indsatsen 2014. HF & har i 2014 fortsat sit arbejde i samarbejde med driftoverenskomsthaverne med at udvikle, tilrettelægge og gennemføre særligt tilrettelagte uddannelses-

Læs mere

DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Evaluering af VEU-centrene 2012 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Rosendahls Schultz grafisk Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bestilles hos: Alle boghandlere 40,-

Læs mere

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Der indkaldes til bestyrelsesmøde tirsdag den 10. juni 2014 kl. 16.00 i konferencelokalet Dagsorden: Pkt. 1 Pkt. 2 Velkomst til nye bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Midtvejsstatus. Kvalitetssikret IKV et bidrag til løft fra ufaglært til faglært. September 2013

Midtvejsstatus. Kvalitetssikret IKV et bidrag til løft fra ufaglært til faglært. September 2013 Midtvejsstatus Kvalitetssikret IKV et bidrag til løft fra ufaglært til faglært September 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Problembeskrivelse... 4 1.2 Målgruppe... 4 2. Aktiviteter... 5 2.1

Læs mere

Afbud fra: Lars Thaarbøl, Helle Rommedahl, Pia Scheuer, Kirsten Ettrup, Dorte Madsen, Sussi Sandager, Hanne Nielsen, Pia Rønn og Bo Jonsson,

Afbud fra: Lars Thaarbøl, Helle Rommedahl, Pia Scheuer, Kirsten Ettrup, Dorte Madsen, Sussi Sandager, Hanne Nielsen, Pia Rønn og Bo Jonsson, Til LUU AMU 9. marts 2015 Referat fra møde i LUU AMU, den 26. februar 2015 Tilstede: Ea Kristensen, Mie Andersen, Ulla Mikkelsen, Elin Bundgaard, Rikke Hansen, Birgit Hansen, Anne-Lise Hansen, Susanne

Læs mere

BILAG TIL. UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt

BILAG TIL. UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt BILAG TIL UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt NOVEMBER 2014 Indhold INDLEDNING... 3 PROJEKTBESKRIVELSE AF KOMPETENCEFORSYNINGmidt... 3 Udfordringer... 3 Baggrund... 4 Grundlag...

Læs mere

Initiativer på bygge- og anlægsområdet

Initiativer på bygge- og anlægsområdet 7. marts 2012 Initiativer på bygge- og anlægsområdet Over de næste år forventes en væsentlig stigning i efterspørgslen efter arbejdskraft på bygge- og anlægsområdet i Region Midtjylland. Det skyldes bl.a.

Læs mere

Institutionsudvikling i mindre bysamfund. Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek

Institutionsudvikling i mindre bysamfund. Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek Institutionsudvikling i mindre bysamfund Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek Udfordringer før, nu og fremover Faldende ungdomsårgange Relativt lavt uddannelsesniveau i arbejdsstyrken Svært at tiltrække højtuddannet

Læs mere

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé:

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Jobrotationsordningen kan bidrage med både kompetenceløft af arbejdsstyrken og medvirke til at bekæmpe ledigheden.

Læs mere

VEU indsats - til tiden og med tiden

VEU indsats - til tiden og med tiden VEU indsats - til tiden og med tiden Et oplæg om mål, metoder, udfordringer, samt resultater i det opsøgende arbejde v/ Udviklings- og VEU Centerchef John Vinsbøl Disposition for oplæg om VEU indsats Afsæt

Læs mere

FVU plan fra VUC FYN & FYNS HF-Kursus

FVU plan fra VUC FYN & FYNS HF-Kursus FVU plan fra VUC FYN & FYNS HF-Kursus 1. Evaluering af indsatsen Der ønskes en kvalitativ og kvantitativ evaluering. 1.1 Kvantitativ evaluering: Tabel 1 skal anvendes til at vise konkret, hvor langt det

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

MØDEREFERAT 8. oktober 2012

MØDEREFERAT 8. oktober 2012 MØDEREFERAT 8. oktober 2012 Emne Kompetencerådsmøde Mødedato Fredag den 5. oktober 2012 kl. 9:00-12:00 Sted Deltagere Hotel Scandic, Udgårdsvej, Silkeborg. Viggo Thinggård, Ole V. Christiansen, John Hermansen,

Læs mere

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Maj 2015 Dette notat er en oversigt over aktuelle indsatser og initiativer, som parterne bag netværket En fælles ungeindsats

Læs mere

Referat af fælles Tovholder- og Styregruppemøde i TUP2012 Vurdering af kunnen mod nye job den 20.11.2013

Referat af fælles Tovholder- og Styregruppemøde i TUP2012 Vurdering af kunnen mod nye job den 20.11.2013 0 Referat af fælles Tovholder- og Styregruppemøde i TUP2012 Vurdering af kunnen mod nye job den 20.11.2013 Selandia, Bredahlsgade 3A, 4200 Slagelse (Tænketanken) kl. 08.30-12.30 Til stede / afbud / fraværende

Læs mere

Barrierer for anvendelse af IKV i AMU. En analyse inden for Træets Efteruddannelsesudvalg

Barrierer for anvendelse af IKV i AMU. En analyse inden for Træets Efteruddannelsesudvalg En analyse inden for Træets Efteruddannelsesudvalg Oktober 2012 Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174 Jystrup Tlf. 35 13 22 77 E-mail: lizzie@maersk-nielsen.dk www.maersk-nielsen.dk ISBN: 978-87-92324-30-6

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007

Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007 Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007 Til stede Erik Brouer, formand, Danske Regioner FOA: Kjeld Christiansen Stig Ove Jensen Elias Pedersen Danske Regioner: Steen Norrit Janne Uth

Læs mere

Resume Quickstart er en fælles indsats for aktørerne på erhvervsfremme-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet i Region Sjælland.

Resume Quickstart er en fælles indsats for aktørerne på erhvervsfremme-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet i Region Sjælland. VUC Storstrøms bestyrelse Referat af møde den 17. marts 2015 Bispegade 1 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1709 Mobil 3035 9491 Dato 18. marts 2015 Deltagere: Per

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 3. december 2014 kl. 16.00 18.00

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 3. december 2014 kl. 16.00 18.00 Deltagere Bestyrelsen: Johnny Søtrup, formand Ruth Nykjær, næstformand Kirsten Dyrholm Hansen Inge Hynkemejer Peter Petersen Angela Kühl Jensen Marianne Dietz Pedersen Anne-Mette Holm Sørensen Afbud: Christian

Læs mere

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU 31 Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Uanset hvordan et udvalg har valgt at organisere sig, er der nogle udgangspunkter for, hvordan opgaverne med fordel kan

Læs mere

MØDEREFERAT 3. december 2012

MØDEREFERAT 3. december 2012 MØDEREFERAT 3. december 2012 Emne Kompetencerådsmøde Mødedato Fredag den 30. november 2012 kl. 9:00-12:00 Sted Deltagere Hotel Scandic Regina, Fonnesbechsgade 20, Herning. Viggo Thinggård, Erik Krarup,

Læs mere

Muligheder og udfordringer på ungdoms- og voksenuddannelsesområdet

Muligheder og udfordringer på ungdoms- og voksenuddannelsesområdet Muligheder og udfordringer på ungdoms- og voksenuddannelsesområdet VUC Årsmøde 2014 i Nyborg Afdelingschef Lars Mortensen Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelser Side 1 Disposition 1) Udviklingen

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg

Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg Grafisk Uddannelsesudvalgs Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg En guide til medlemmer i de lokale uddannelsesudvalg Velkommen til det lokale uddannelsesudvalg Grafisk Uddannelsesudvalg

Læs mere

2020 visioner for AOF i Region Midtjylland

2020 visioner for AOF i Region Midtjylland 1 Notat: Marts 2014 2020 visioner for AOF i Region Midtjylland AOF-organisationer i Midtjylland og AOF Daghøjskolen i Aarhus: AOF Center Midtjylland er ejer af: AOF-repræsentantskaberne i Aarhus, Horsens-

Læs mere

Referat 23 - Centerrådsmøde

Referat 23 - Centerrådsmøde Referat 23 - Centerrådsmøde 23. februar 2015 17-03-2015 / khol / stwu / boch 1/21 Dagsorden: 1. Velkomst v/gert Ringgaard Drøftelses og beslutningspunkter 2. Indstilling af tilforordnede til de Regionale

Læs mere

Opsøgende vejledning og rådgivning om voksenog efteruddannelse. Inspirationsmateriale til VEU-centrenes koordinering af indsatsen

Opsøgende vejledning og rådgivning om voksenog efteruddannelse. Inspirationsmateriale til VEU-centrenes koordinering af indsatsen Opsøgende vejledning og rådgivning om voksenog efteruddannelse Inspirationsmateriale til VEU-centrenes koordinering af indsatsen Opsøgende vejledning og rådgivning om voksen- og efteruddannelse - Inspirationsmateriale

Læs mere

VEU-Center MidtØst. Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om:

VEU-Center MidtØst. Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om: VEU-Center MidtØst Én indgang til voksenog efteruddannelse Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om: Grundlæggende voksenuddannelse (GVU)

Læs mere

Fredag d. 27. juni kl. 10.00-14.00. Ingeniørforeningen IDA s lokaler Kalvebod Brygge 31-33 - 1780 København V. 2. juli 2014

Fredag d. 27. juni kl. 10.00-14.00. Ingeniørforeningen IDA s lokaler Kalvebod Brygge 31-33 - 1780 København V. 2. juli 2014 MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 2. juli 2014 TAB/CSH DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Finn Brøndum Niels Henning H. Jørgensen (deltog under pkt. 4-8)

Læs mere

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Information til Dansk Byggeris repræsentanter i lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Indledning Som medlem af et lokalt uddannelsesudvalg/en fagkomité repræsenterer du Dansk Byggeri og den sektion,

Læs mere

Notat udarbejdet på baggrund af strategiseminaret i Manchester udsendes med referatet.

Notat udarbejdet på baggrund af strategiseminaret i Manchester udsendes med referatet. VUC Storstrøms bestyrelse Referat af møde den 17. december 2014 Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Telefax 7248 2805 Dato 18. december

Læs mere

AMU udbudspolitik for SOSU Nykøbing Falster 2015

AMU udbudspolitik for SOSU Nykøbing Falster 2015 AMU udbudspolitik for SOSU Nykøbing Falster 2015 Indhold AMU udbudspolitik for SOSU Nykøbing Falster 2015... 1. Udbudsgodkendelser til AMU... 2. Geografisk område... 3. Politik for afdækning af de regionale

Læs mere

Velkommen til Workshop 3

Velkommen til Workshop 3 Velkommen til Workshop 3 Virksomhedskontakt og samspil mellem beskæftigelses- og erhvervsområdet Oplæg 1 Malene Barenholdt Götze, Københavns Kommune Oplæg 2 Peter Sinding Poulsen og Frode Fårup, Horsens

Læs mere

Velkommen til temadag Rammevilkår for at skabe vækst

Velkommen til temadag Rammevilkår for at skabe vækst Velkommen til temadag Rammevilkår for at skabe vækst Dagens program 9.50 - Velkomst v/ Dorthe Jensen, VEU-center Østjylland, Repræsentant for Vidennet 10.00 - Hvordan får vi væksthjulet til at køre hurtigere?

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Assens Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen et stærkt partnerskab. Et stærkt partnerskab skaber fordel for alle parter Jobcenter

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk 2 Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Vedtaget af Regionsrådet den 21. januar 2009 Denne folder fortæller

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

FVU tilbud til medarbejdere på virksomheder

FVU tilbud til medarbejdere på virksomheder FVU tilbud til medarbejdere på virksomheder Eksempel på Rammeaftale mellem [virksomhed] og [uddannelsesinstitution] om almen opkvalificering af medarbejdere 1. Indledning Ud fra tidligere erfaringer i

Læs mere

Evt. udbud i det øvrige Region Syddanmark vil blive tæt koordineret med øvrige udbudshavere i regionen samt det relevante VEU center.

Evt. udbud i det øvrige Region Syddanmark vil blive tæt koordineret med øvrige udbudshavere i regionen samt det relevante VEU center. Social- Bilag og Sundhedsskolen Fyns Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og videreuddannelse (EVE). 11. december 2014 PAPO Formål Formålet med denne udbudspolitik er at orientere brugere, kunder

Læs mere

Stærke partnerskaber via lokalt netværkssamarbejde Konference, Aarhus Rådhus den 18. november 2014 kl. 14.30 20.30

Stærke partnerskaber via lokalt netværkssamarbejde Konference, Aarhus Rådhus den 18. november 2014 kl. 14.30 20.30 Stærke partnerskaber via lokalt netværkssamarbejde Konference, Aarhus Rådhus den 18. november 2014 kl. 14.30 20.30 Mads Peter Klindt, lektor, ph.d. Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Institut for

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

SOSU Nords udbudspolitik på voksen- og efteruddannelsesområdet 2015

SOSU Nords udbudspolitik på voksen- og efteruddannelsesområdet 2015 SOSU Nords udbudspolitik på voksen- og efteruddannelsesområdet 2015 SOSU Nords udbudspolitik udarbejdes i samarbejde med skolens lokale uddannelsesudvalg på henholdsvis det pædagogiske og social- og sundhedsområdet

Læs mere

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg.

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Krisen i verden og i Danmark har betydet, at det er nødvendigt med nogle fælles

Læs mere

Referat af tovholdermøde i TUP2012 Vurdering Af Kunnen mod nye job den 03.10.2013

Referat af tovholdermøde i TUP2012 Vurdering Af Kunnen mod nye job den 03.10.2013 0 Referat af tovholdermøde i TUP2012 Vurdering Af Kunnen mod nye job den 03.10.2013 Selandia CEU, Bredahlsgade 1, 4200 Slagelse, store mødelokale Til stede / afbud / fraværende uden afbud Til stede: Afbud:

Læs mere

Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Orientering om fordeling af midler til strategisk kompetenceløft og tilskud til praktikpladsopsøgende indsats Strategisk kompetenceløft Regeringen

Læs mere

Beskæftigelsesreform 2015-17

Beskæftigelsesreform 2015-17 Beskæftigelsesreform 2015-17 07-10-2014 1 Tidsplan Aftalen blev indgået den 18. maj 2014 Lovforslagene fremsættes medio november Besluttes medio december Træder i kraft på forskellige tidspunkter 1. januar

Læs mere

Redegørelse for projektets status. Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden

Redegørelse for projektets status. Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden Redegørelse for projektets status Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden a) Projektets fremdrift fra projektstart til opgørelsestidspunktet - Eventuelle afvigelser fra det oprindeligt planlagte

Læs mere