Dagsorden Centerrådsmøde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden Centerrådsmøde"

Transkript

1 1/20 Dagsorden Centerrådsmøde Tidspunkt: Mandag den 20. oktober 2014 Kl Sted: Horsens HF & VUC Holmboes Allé Horsens Link til kort: Lokale: 1.30 Parkering: Det skulle være muligt at finde parkering på skolens egne parkeringspladser. P-billet udleveres i receptionen. Alternativt kan der parkeres 4 timer gratis med p-skive ved biografen Megascope, Holmboes Alle 13, 8700 Horsens. Side 1 af 15

2 2/20 Dagsorden 1. Velkomst ved næstformanden 2. Godkendelse af dagsorden 3. Tema: TR / Medarbejdernes ønsker til og behov for kompetenceudvikling 4. Afrapportering Udviklingskontrakt ændringer 6. Centerrådets fokus i Orientering fra VEU-sekretariatet 8. Gensidig orientering Vækstforum Kompetencerådet RBR LBR Øvrige 9. Eventuelt og næste møde Side 2 af 15

3 3/20 1. Velkomst V/Jens Christian Sørensen Sagsfremstilling Velkomst. Side 3 af 15

4 4/20 2. Godkendelse af dagsorden V/Jens Christian Sørensen Indstilling Sekretariatet indstiller, at Centerrådet godkender dagsordenen. Beslutning Side 4 af 15

5 5/20 3. Tema: TR / Medarbejdernes ønsker til og behov for kompetenceudvikling V/Sekretariatet Bilag: - Indstilling Sekretariatet indstiller, at Centerrådet drøfter, hvorledes indlæggene kan inspirere skolerne til, hvordan de kan udvikle: 1) Eksisterende tilbud - kurser og samarbejdsflader - og 2) Samarbejdsflader set i forhold til både erhvervslivet og skolerne imellem i VEU-centret. Sagsfremstilling Dagens tema er opfølgning på og perspektivering af de 3 virksomhedsindlæg, som blev givet på det fælles Centerråds- og direktørmøde den 1. september 2014 og den efterfølgende drøftelse. Dagens indlæg giver yderligere inspiration til skolerne til, hvordan de kan udvikle deres eksisterende tilbud - kurser og samarbejdsrelationer - set fra et kursist-/brugerperspektiv. Samarbejdsrelationerne ses i forhold til både medarbejdere/tillidsmænd og skolerne imellem i VEU-centret. Indlæggene har fokus på hvordan tillidsmænd i deres daglige virke får kompetenceudvikling på dagsordenen hos deres kolleger og hvilke udfordringer de ser i forhold til at dagsordensætte kompetenceudvikling. Indlæggene kommer fra: Fællestillidsrepræsentant -suppleant, Solvej Skærbæk, Aarhus Universitetshospital Solvej Skærbæk, er uddannet social og sundhedsassistent i 2006 og har været fællestillidsrepræsentant -suppleant for FOA sundhed siden Hun blev ansat på Neurokirurgisk afdeling på Aarhus Universitets Hospital i 2006 og valgt til tillidsrepræsentant i 2007 for sygehjælper og social og sundhedsassistenter og har siden da haft et tæt samarbejde med FOA Århus. Solvej og en fællestillidsrepræsentant repræsenterer ca. 469 fuldtidsstillinger, fordelt på socialog sundhedsassistenter og sygehjælpere på Aarhus Universitetshospital. Aarhus Universitetshospital, er en sammenlægning/fusion af Skejby sygehus og Århus sygehus, Nørrebrogade, Tage Hansens Gade, P.P. Ørumsgade og Samsø syge- og sundhedshus. Sammenlægningen blev gennemført i Der er ca fuldtidsstillinger fordelt på lidt over medarbejder. Der er er omkring 14 forskellige faggrupper. Tillidsrepræsentant, Jens Møller, Højbjerg Maskinfabrik Jens Møller har været ansat i 21 år hos HMF og har mest beskæftiget sig med overfladebehandling. De sidste 6 år har han været tillidsrepræsentant for alle 3F ere på Oddervej i Højbjerg. Han sidder ligeledes i 3 F s industrigruppe og afdelingsbestyrelsen i 3F Aarhus Rymarken. Endvidere er han 3 F s repræsentant i det lokale uddannelsesudvalg for industrioperatører på Tradium i Randers. Side 5 af 15

6 6/20 HMF Group A/S producerer og servicerer kraner til transportbranchen. Der forventes en omsætning på den gode side af 700 millioner I Ca. 70 % af produktionen går til eksport. Der ca. 500 ansatte i virksomheden fordelt på produktion, salg og serviceværksteder. Produktionen som Jens er ansat i ligger i Galten og her er ca. 50 timelønnede beskæftiget. Afdelingen på Oddervej i Århus beskæftiger ca. 200 timelønnede. De timelønnede medarbejdere fordeler sig på følgende faggrupper: Klejnsmede, industriteknikere, elektrikere, industrioperatører, overfladebehandlere, og ufaglærte. Arbejdsopgaverne består primært i bukke og svejsning af højstyrkestål, overfladebehandling, montage og lagerarbejde. Beslutning Side 6 af 15

7 7/20 4. Afrapportering 2014 V/Sekretariatet Bilag: 4.1. Udtalelse fra Centerrådet, VEU-center Østjylland og status på indsats og resultater i Ønsker man at læse afrapporteringen i sin helhed, kan den hentes her Indstilling Sekretariatet indstiller, at Centerrådet bemyndiger formandsskabet til, på Centerrådets vegne, at underskrive indstilling af afrapportering 2014 til godkendelse i AARHUS TECHs bestyrelse. Sagsfremstilling Centerrådets udtalelse og hovedresultaterne fra VEU-center Østjyllands afrapportering 2014 gennemgås på mødet. Den endelige rapport foreligger ved oktobers udgang, da endelige aktivitetstal først oplyses ultimo oktober. VEU-centrenes udviklingskontrakter indgås med værtsinstitutionernes bestyrelse, og det er derfor også bestyrelserne, der afrapporterer til ministeriet jf. 1 stk. 4 i bekendtgørelse om VEU-centre og centerråd. Centerrådet bedes derfor bemyndige formandsskabet til, på Centerrådets vegne, at underskrive indstilling af afrapportering 2014 til godkendelse i AARHUS TECHs bestyrelse. Afrapporteringen vil blive behandlet på forretningsudvalgsmøde på AARHUS TECH den 27. oktober 2014, hvor formanden bemyndiges til at underskrive den endelige rapport. Beslutning Side 7 af 15

8 8/20 5. Udviklingskontrakt ændringer V/Sekretariatet Bilag: Den nuværende Udviklingskontrakt kan hentes her Indstilling Sekretariatet indstiller, at Centerrådet tager ændringerne i udviklingskontrakten for VEUcenter Østjylland til efterretning. Sagsfremstilling Formål med VEU-centrene VEU-centrene har til formål at medvirke til at skabe større fokus på kvalitet og effekt i forhold til den grundlæggende erhvervsrettede og almene voksen- og efteruddannelse, jf. kap 3 a i lov om arbejdsmarkedsuddannelser. VEU-centrenes opgaver Skabe større overskuelighed for brugerne om de grundlæggende erhvervsrettede og almene voksenuddannelser, Koordinere det virksomhedsopsøgende arbejde og markedsføring samt Varetage tværinstitutionelt samarbejde om vejledning og rådgivning af beskæftigede og virksomheder. I henhold til lovgivningen på området skal VEU-centrene indgå 2-årige kontrakter med Undervisningsministeriet. VEU-centrenes kontraktmodel I 2013 blev der udarbejdet en ny kontrakt- og finansieringsmodel for VEU-centrene. Hensigten med ændringerne var at sikre: Forenkling Gennemsigtighed Tydeligere styring via økonomiske incitamenter At VEU-centrenes resultater bliver tydeligere og mere sammenlignelige på tværs af VEUcentrene Kontrakterne er toårige ( ), og består af to afrapporteringsperioder. Der er i kontraktteksten indsat et forbehold for, at Undervisningsministeriet kan ændre i kontrakt- og finansieringsmodellen, herunder indhold, som følge af eventuelle ændringer i formål, opgaver, udgiftsstruktur, rammer m.v. Kontrakterne består af 3 indsatsområder og i alt 15 afgrænsede og målbare indikatorer, der er fastsat af Undervisningsministeriet. Indsatsområderne omhandler: 1. Fokus på kvalitet og effekt af voksen- og efteruddannelse (vægter med 1,5) 2. Medvirken til imødekommelse af behov for almene og erhvervsrettede kompetencer (vægter 0,5) 3. Medvirken til, at VEU-indsatsen indtænkes i den regionale og lokale erhvervs- og beskæftigelsesindsats (vægter 1,0) Justeringer i kontrakten På baggrund af vækstplansinitiativet om en styrket voksenvejledningsindsats, som passer ind i VEU-centrenes opgaveportefølje, vil indikatorer vedrørende voksenvejledning indarbejdes i kontrakterne, og disse justerede kontrakter vil gælde i anden afrapporteringsperiode (2015). Justeringen vil medføre, at 2 af de eksisterende 15 indikatorer erstattes, så de med afsæt i vækstplanens initiativ om voksenvejledning i stedet måler følgende: Side 8 af 15

9 9/20 1) antal personer som har modtaget individuel rådgivning og vejledning (hvor måltallet fastsættes som 5 pct. af de ufaglærte og faglærte i dækningsområdet. Rådgivning og vejledning, der kan tælles med, defineres som 1 person til 1 vejleder) 2) styrkelsen af voksenvejledningsindsats gennem udvikling af vejledningsstrategier (hvor der stilles krav om, at de dels indeholder VEU-centrets mål for voksenvejledning, organisering af indsatsen, afdækning af vejledernes kompetencer og kompetencebehov, dels indeholder nye udadvendte vejledningsinitiativer som fx etablering af partnerskaber med lokale fagforeninger, virksomheder og jobcentre mhp. at lave lokale vejledningsværkstæder og kampagner mv. For at opfylde målet skal der desuden igangsættes konkrete nye vejledningsaktiviteter indeholdt i strategien). Begge disse to indikatorer er i indsatsområde 1, og de vægter dermed relativt meget (vægt 1,5). Indikator 2.5 vedrørende GVU er ændret til Initiativer som sikrer succesfuld opstart af EUV fra 1. august Målet vil være opfyldt, når VEU-centret har igangsat initiativer, som understøtter og sætter fokus på institutionernes implementering af EUV. Afrapportering: Kort beskrivelse af de igangsatte initiativer samt opgørelse af, hvor mange elever, der er påbegyndt EUV. Indikatorerne vedrørende regionalt samspil er justeret i overensstemmelse med implementeringen af beskæftigelsesreformen. Indikatorerne vedrørende VEU-centrenes aktivitet (antal kursister på AMU, AVU, FVU, IKV og GVU) som indgår i indsatsområde 2, vil ligeledes blive justeret i henhold til aktivitetsforudsætningerne i vækstplanen. Finansieringsmodel Hver VEU-centers bevilling er fastsat af dels et fast tilskud, dels et områdeafhængigt tilskud og desuden en mulighed for bonus afhængig af graden af resultatopnåelse. Dette giver VEUcentrene et økonomisk incitament til at opnå de mål, der er fastsat i indikatorerne. VEU-centrenes årlige finansiering var i 2014 på 47 mio. kr. I vækstplansinitiativet om en styrket voksenvejledningsindsats er afsat 10 mio. kr., hvilket vil betyde, at der i 2015 vil være i alt 57 mio. kr. til VEU-centrene. På den baggrund revideres finansieringsmodellen, så midlerne fordeles til VEU-centrene efter følgende principper: 1. Fast driftstilskud til hvert VEU-center på 1,7 mio. kr. 2. Fast områdeafhængigt tilskud, som er opgjort efter antal kortuddannede samt små og mellemstore virksomheder i hvert VEU-center. 3. Bonus på 0,3 mio. kr. ved 60 pct. opfyldelse af kontrakt. 4. Yderligere bonus på 0,2 mio.kr ved 80 pct. opfyldelse af kontrakt. 5. Yderligere bonus på min. 0,2 mio. kr. ved 100 pct. opfyldelse af kontrakten. Med denne justering i finansieringsmodellen vil hvert VEU-center opnå nogenlunde samme procentvise stigning i bevillingen fra 2014 til 2015, når man sammenligner bevillingen ved 100 pct. målopfyldelse. Samtidig vil en lidt større andel af VEU-centrenes samlede bevilling være resultatafhængig (ca. 16 pct. mod ca. 14 pct. i år) Afrapportering VEU-centrene skal afrapportere årligt til Undervisningsministeriet i henhold til centralt udarbejde afrapporteringsskemaer. Den kommende afrapporteringsperiode følger kalenderåret 2015 og løber dermed ikke fra 4. til 3. kvartal, som tilfældet for den nuværende afrapporteringsperiode. Side 9 af 15

10 10/20 Strategi VEU-center Østjyllands mission og vision, strategi for opgaveløsning samt samarbejdsgrundlag til understøttelse af de lovgivningsmæssige intentioner med VEU-center Østjylland: de strategiske indsatsområder, resultatmål og indikatorer, er formuleret af Centerråd og direktører i Udviklingskontrakt og strategi , der kan læses her. Strategien tages løbende op til overvejelse og det er således muligt efter behov at indskrive de ændringer, der lægges op til i udviklingskontrakten i strategien. Beslutning Side 10 af 15

11 11/20 6. Centerrådets fokus i 2015 V/Sekretariatet Bilag: - Indstilling Sekretariatet indstiller, at Centerrådet drøfter og beslutter Centerrådets strategiske fokusområder for Sagsfremstilling På det fælles centerråds- og direktørmøde den 23. september 2013 besluttede Centerrådet, fortsat at sætte fokus på, hvordan det kan styrke og udvikle samarbejdet mellem de tre politikområder såvel regionalt som lokalt. Ambitionen er stadig at være Best in Class. Med afsæt i ovenstående samt Indsatsområde 3 i Udviklingskontrakten , besluttede Centerrådet på deres møde den 6. januar 2014, især at have fokus på følgende fire strategiske temaer i 2014: 1. Strategisk samarbejde mellem de tre politikområder Fortsat fokus på at styrke og udvikle samarbejdet mellem institutioner, der repræsenterer de tre politikområder, herunder den organisatoriske udvikling, der understøtter den strategiske målopfyldelse. 2. Uddannelsesforløb, der understøtter lokale og regionale strategier Fortsat fokus på uddannelsesforløb, der understøtter kommunale erhvervs- og beskæftigelsesmæssige tiltag, Vækstforums indsatsområder og beskæftigelsesregionens strategiske mål. 3. Udbudskoordinering Fortsat fokus på at VEU-centrene medvirker til at koordinere AMU-udbydernes udbudspolitik og udbud af grundlæggende voksen og efteruddannelses med særlig fokus på at sikre lokal og regional uddannelsesdækning. Udbudskoordineringen skal ske både mellem institutionerne i de enkelte VEU-centre og på tværs af VEU-centrene, når der er mere end én udbyder af en FKB. 4. Kompetencevurdering og uddannelse af ledige Fokus på lokalt samarbejde mellem VEU-centret og aktører på beskæftigelsesområdet om kompetencevurdering og uddannelse af ledige. Med afsæt i ovenstående samt den justerede Udviklingskontrakt for 2015 foreslår Sekretariatet at fokusområderne i 2015 er: 1. Strategisk samarbejde mellem de tre politikområder Fortsat fokus på at styrke og udvikle samarbejdet mellem institutioner, der repræsenterer de tre politikområder, herunder den organisatoriske udvikling, der understøtter den strategiske målopfyldelse. Endvidere fokus på uddannelsesforløb, der understøtter kommunale erhvervs- og beskæftigelsesmæssige tiltag, Vækstforums indsatsområder og regionale arbejdsmarkedsråds strategiske mål. 2. Kompetencevurdering og uddannelse af ledige Fokus på lokalt samarbejde mellem VEU-centret og aktører på beskæftigelsesområdet om kompetencevurdering og uddannelse af ledige. Side 11 af 15

12 12/20 3. ErhvervsUddannelse for Voksne (EUV) Faglært til fremtiden Fokus på vejen fra ufaglært til faglært for voksne over 25 år med baggrund i EUDreformen, hvor formålet er at skabe en attraktiv, overskuelig og målrettet vej fra ufaglært til faglært. Vejen bliver attraktiv, da alle over 25 år skal tilbydes en Realkompetencevurdering (RKV) inden deltagelse på ét af de 3 voksenspor, så dobbeltuddannelse undgås og anerkendelsen af voksnes realkompetencer er i fokus. 4. Synlig og koordineret voksenvejledning Fokus på at voksenvejledningen er kvalificeret og foregår ud fra en strategi, der sikrer en individuel rådgivning og vejledning, der rummer såvel IKV/RKV samt AVU, FVU og OBU. Vejledningen skal således målrettet bidrage til at sikre den nødvendige almene opkvalificering, som kan få flere voksne i gang med en erhvervsfaglig uddannelse. I forhold til fokus i 2015, bedes Centerrådet inden mødet overveje om der kunne være andre temaer eller elementer i ovenstående forslag til fokusområder, der støtter op om VEU-center Østjyllands Udviklingskontrakt. Beslutning Side 12 af 15

13 13/20 7. Orientering fra sekretariatet V/Sekretariatet Bilag: - Indstilling Sekretariatet indstiller, at Centerrådet tager orienteringen til efterretning. Sagsfremstilling På mødet gives der orientering om: Opsamling fra fælles temadag for konsulenter fra de tre politikområder Onsdag den 17. september 2014 gennemførte Det Midtjyske Vidennetværk den årlige temadag for konsulenter fra henholdsvis erhvervsservice-, beskæftigelses- og uddannelsesområderne i Region Midtjylland. Årets tema var Rammevilkår for vækst. På temadagen kom forskellige virksomheder med deres bud på og forventninger til samarbejdet mellem erhvervsservice, erhvervsskoler og jobcentre. Desuden var der mulighed for at drøfte mulighederne for øget samarbejde i lokalområderne mellem konsulenterne fra de 3 politikområder, således at vi i fremtiden kunne blive endnu bedre til at understøtte virksomhederne i deres vækst. Se indlæg fra temadagen her Det Midtjyske Vidennetværk er et formaliseret samarbejde i Region Midtjylland mellem VEU-centre, jobcentre, Regional Beskæftigelse (Region Midtjylland), Beskæftigelsesregion Midtjylland og erhvervsservicesystemet. Netværket er et analyseog formidlingssamarbejde, som har fokus på kompetencebehov og kompetenceudvikling i Region Midtjylland. Samarbejdet blev etableret i Du kan læse mere om samarbejdet her Regional VEU-konference Den 29. oktober 2014 afholdes den årlige, regionale VEU-konference målrettet virksomheder i Region Midtjylland. Konferencen tilrettelægges og gennemføres af de 3 VEU-centre i Region Midtjylland i fællesskab. Årets tema er Vækst / virksomhedens veje til vækst. Konferencen afholdes i år i SAS-Arena i Herning Messecenter. Indbydelse er sendt ud til ca virksomheder i VEU-center Østjyllands dækningsområde og kan ses her. Beslutning Side 13 af 15

14 14/20 8. Gensidig orientering V/repræsentanter fra følgende mødefora: Vækstforum Kompetencerådet RBR LBR Øvrige Bilag: - Indstilling Sekretariatet indstiller, at Centerrådet tager den gensidige orientering til efterretning. Beslutning Side 14 af 15

15 15/20 9. Eventuelt og næste møde V/Jens Christian Sørensen Bilag: - Indstilling Sekretariatet indstiller, at Centerrådet tager eventuelt og næste møde til efterretning. Sagsfremstilling Datoer for Centerrådsmøder i 2015 meldes ud snarest. Beslutning Deltagere, Centerrådsmøde 20. oktober 2014 Centerråd Cliff Præstegaard Gregers Kristensen Hans A. Sørensen Jens Chr. Sørensen Kirsten Normann Andersen Lauge Clemmensen Handelsfagskolen Bygholm Landbrugsskole Learnmark, Horsens Horsens HF & VUC Århus Social- og Sundhedsskole TH. LANGS HF & VUC Afbud Leo Jensen Århus Købmandsskole Afbud Per Brobæk Madsen Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Peter Bæk AARHUS TECH Afbud Sonja Mikkelsen Svend Skov Jensen Thomas Møller Thor Jensen VAKANT Viggo Thinggaard Tilforordnede til Centerråd Annette E. Lauridsen John Hermansen Jørgen Thyde Ditte Hughes Sekretariatet Niels Petterson Dorthe Jensen Annike V. Martínez Skanderborg-Odder Center for Uddannelse Tekniske Skole Silkeborg Jordbrugets Uddannelsescenter Århus VIA University College VUC Århus Handelsskolen Silkeborg AARHUS TECH Det Regionale Beskæftigelsesråd Midtjylland AOF Midtjylland Region Midtjylland VEU-center Østjylland VEU-center Østjylland VEU-center Østjylland Afbud Går ca. 15:30 pga. deltagelse i andet møde. Side 15 af 15

16 16/20 Bilag 4.1. Afrapportering 2014 VEU-center Østjylland 1. Udtalelse fra Centerrådet i forbindelse med afrapportering 2014 Centerrådet finder det godt og konstruktivt, at Ministeriet har gennemført en ændring af kontraktudformningen og afrapporteringsformen, hvilket Centerrådet også har påpeget behovet for i forbindelse med tidligere udtalelser. Hensigten med den nye kontrakt og finansieringsmodel har blandet andet været at sikre: Forenkling Gennemsigtighed Resultaterne bliver mere tydelige og sammenlignelige på tværs af VEU-centrene Tydeligere styring via økonomiske incitamenter Centerrådet er tilfreds med enkeltheden i såvel kontrakten som afrapporteringen, dog er Centerrådet noget uforstående over for målet om mere gennemsigtighed og sammenlignelighed på tværs af VEU-centrene. Dette hænger sammen med, at det kun er måltallene for virksomhedsbesøg og individuel rådgivning og vejledning, der er beregnet på baggrund af antallet af ufaglærte/faglærte personer og antal SMV ere i VEU-centrets geografiske dækningsområde. Måltal for FVU, AVU, RKV og GVU er derimod udelukkende en fremskrivning af tal fra Der er således ikke anvendt ens principper for fastsættelse af måltal og det er derfor i Centerrådets optik kun muligt at tale om sammenlignelighed på tværs af VEU-centrene i relation til virksomhedsbesøg samt individuel rådgivning og vejledning. Centerrådet vil kraftigt opfordre Ministeriet til, at alle måltal bliver beregnet i forhold til antallet af ufaglærte/faglærte og antal SMV ere i VEU-centrets geografiske dækningsområde i forhold til at sikre troværdig sammenlignelighed. Et andet forhold Centerrådet vil påpege, er, at måltallet for virksomhedsbesøg er opskrevet. For VEU-center Østjyllands vedkommende er det en stigning på 69 % i forhold til tallene for kontraktperioden Opskrivningen af dette måltal bevirker, at Undervisningsministeriets ønske om at højne effekt og kvalitet, som netop er den bærende hensigt med VEU-centrene, kan blive nedprioritet i forhold til kvantitative mål. I den nye kontrakt er kvalitet og effekt tilføjet i form af en ekstern undersøgelse foretaget af Danmarks Statistik. Men kvantitet i form af de forskellige konkrete måltal og kvalitet tillægges ikke den samme værdi i forhold til opnåelse af bonus. Lægges de kvalitative og kvantitative indikatorer sammen hver for sig, udløser de kvantitative indikatorer langt flere point end de kvalitative. Det er et forkert signal at sende i forhold til at nå de virksomheder og ansatte, der ikke kender AMU, navnlig når forudsætningen for vækst i virksomhederne er kvalificerede medarbejdere. Centerrådet finder endvidere, at de øgede målkrav ikke hænger sammen med en bevillingsreduktion for 2014 på kr. for VEU-center Østjyllands vedkommende. Da det særligt er de største VEU-centre, der er blevet ramt hårdt og da de samtidig har de højeste måltal, hænger det på ingen måder sammen. I forbindelse med Centerrådsmøder er der drøftet forskellige udfordringer i relation til almen og erhvervsrettet voksen- og efteruddannelsesområde. Disse forhold vil Centerrådet gerne rejse over for Ministeriet: 1. De ændrede vilkår på FVU-området spænder ben for smidigheden og fleksibiliteten. 2. Centerrådet finder, der skal skabes større sammenhæng mellem FVU og faglig uddannelse. 3. Centerrådet finder behov for regelforenkling og udviklingen af AMU og det almene voksenuddannelsesområde, samt et bedre fagligt/didaktisk samspil mellem områderne. Der er behov for at omdefinere AMU-rådet, så det kan modsvare virksomhedernes behov og samtidig være administrativt enkelt at håndtere for alle partner. 4. Centerrådet finder, at der i relation til den aktuelle sundhedsdebat om systematisk sundhedstjek i relation til en vækstmotor på lignende vis kunne arbejdes med systematisk kompetencevurdering, hvor en forbedring af min kompetencemappe kan være med til at understøtte målet. Side 3 af 35

17 17/20 Afrapportering 2014 VEU-center Østjylland 5. Centerrådet finder at forudsætningen for øget vækst og beskæftigelse, er en velkvalificeret arbejdsstyrke, hvor voksen- og efteruddannelse skal fremme både horisontal og vertikal opkvalificering af arbejdsstyrken. Centerrådet finder, at et øget kompetenceløft fra ufaglært til faglært skabes, ved at give mulighed for sammensætning af forskellige AMU-mål til en samlet erhvervsuddannelse, som det i dag er tilfældet for f.eks. anlægsgartner og struktør. Dette kunne være ønskeligt for alle erhvervsuddannelser og være med til at fremme målsætningen om et kompetenceløft fra ufaglært til faglært. Centerrådet indgår gerne i nærmere dialog med Ministeriet omkring ovenstående udfordringer i forhold til at sikre, at arbejdsstyrken har de kompetencer, som virksomhederne efterspørger i forhold til at kunne skabe vækst og beskæftigelse i Østjylland. På vegne af Centerrådet for VEU-center Østjylland - Peter Bæk Jens Christian Sørensen Formand, Centerrådet Næstformand, Centerrådet, Oktober 2014 Oktober 2014 Side 4 af 35

18 16T 18/20 Afrapportering 2014 VEU-center Østjylland 2. Status på indsats og resultater, VEU-center Østjylland 2014 Nedenstående status giver en overordnet indsigt i indsatser og resultater i Indsatsområde 1: VEU-centrene medvirker til at skabe større fokus på kvalitet og effekt af den grundlæggende erhvervsrettede og almene voksen- og efteruddannelsesindsats. Resultatmål 1: Et koordineret samarbejde og én indgang til rådgivning og vejledning skaber bedre kvalitet, større kendskab og mere overskuelighed om erhvervsrettet og almen voksen- og efteruddannelse fysiske virksomhedsbesøg på små og mellemstore virksomheder (med ansatte). Resultatopfyldelse i kontraktperioden: 103% Finansieringskilde: VEU: 755; KompetenceMidt: 838 Antal unikke virksomhedsbesøg opgjort på p-numre: personer har modtaget individuel rådgivning og vejledning. Resultatopfyldelse i kontraktperioden 108% Afventer ekstern evaluering i forhold til, at små og mellemstore virksomheders gennemsnitlige tilfredshed med vejledningen og rådgivningen ligger på 75 pct Fælles kvalitetsstandard og procedure med årshjul for kompetencevurdering er udarbejdet af arbejdsgruppe og alle partnerskoler har besluttet at følge proceduren. Den kan læses 16TUherU16T Partsinstitutionerne koordinerer og samarbejder, så de almene og de erhvervsrettede områder koordineres til fordel for kursisterne. De tre indgange holder jævnligt koordineringsmøder, hvor de respektive partsinstitutioner samt andre aktører deltager. På møderne er der fokus på koordinering, videndeling, inspiration og sparring, konkrete temaer eller udfordringer dagsordensættes også. Samspillet mellem AMU og FVU sikres og der er fokus på, at FVU/AVU fører til videre uddannelse. Dette sker blandt andet fordi: 1. Konsulenterne dagsordensætter samspillet mellem AMU og FVU i deres vejledningsindsats på virksomheder, a- kasser, jobcentre og i forbindelse med Åben vejledning. 2. Der er fokus på at virksomhedens medarbejdere opkvalificeres alment via FVU/OBU før/under eller efter egentlig igangsættelse af AMU-kurser. 3. AMU-udbyderne samarbejder med det lokale VUC omkring f.eks. FVU-test og FVU/OBU/AVU undervisningstilbud. 4. Konsulenterne samarbejder med andre aktører, blandt andet Netværkslokomotivet, om at få sat FVU og OBU på dagsordenen i virksomhederne. 5. Der er kontinuerligt fokus på enkel og målrettet ekstern og intern formidling for at øge kendskabsgraden til de to områder samt samspillet mellem dem. 6. Best practice formidles via eksterne og interne nyhedsbreve. 7. Konsulentnetværksmøderne i 2014 har fortsat haft deltagere fra såvel partsskoler som fra andre aktører, der arbejder med VEU-relaterede opgaver. 8. I samarbejde med konsulenterne er der oprettet sider til inspiration og videndeling på intranettet. 9. I regi af de 3 VEU centre i region Midtjylland er der via TUP 2012 projektet Kvalitetssikret IKV et bidrag til løft fra ufaglært til faglært udviklet en række uddannelsespakker inden for kontor/handel, industri og bygge-anlæg. Formålet med pakkerne er at sikre efterspørgslen efter IKV i AMU og bidrage til at nå faglært niveau På tværs af VEU-centrene i Region Midtjylland er der udarbejdet en fælles udbudsstrategi for 2014 og Strategien kan læses 16Ther. Gennem et systematiseret samarbejde om blandt andet udbudskoordinering, uddannelsespakker og ventelistesamarbejde sikrer VEU-centrene i Region Midtjylland den bedst mulige rådgivning og vejledning om samt dækning af efterspørgslen efter erhvervsrettet og almen voksen- og efteruddannelse i regionen. Samarbejdet skal sikre opfyldelse af både virksomheders og enkeltpersoners uddannelsesbehov. Side 5 af 35

19 19/20 Afrapportering 2014 VEU-center Østjylland Indsatsområde 2: VEU-centret medvirker til, at beskæftigede og lediges behov for almene og erhvervsrettede kompetencer imødekommes. Resultatmål 2: Beskæftigede og ledige ufaglærte og faglærte kompetencevurderes og får opdateret og løftet deres almene og erhvervsrettede færdigheder og kompetencer Afventer ekstern evaluering i forhold til, at 20 pct. af små og mellemstore virksomheder, som har modtaget opsøgende rådgivning og vejledning, efterfølgende har sendt ansatte på AMU, FVU eller AVU Afventer endelige tal fra UVM. Nedenstående tal er fra 2. kvt Antal AMU-kursister i kontraktperioden: (måltal kursister på AMU). Målopfyldelse i %: 67% Antal AMU-årselever i kontraktperioden: 403,4 (måltal 593,3 årselever). Målopfyldelse i %: 68% Samlet målopfyldelse i %: 67,5% Afventer endelige tal fra UVM. Nedenstående tal er fra 2. kvt Antal FVU-kursister i kontraktperioden: Målopfyldelse i %: 71% Antal AVU-årselever i kontraktperioden: Målopfyldelse i %: 45% Samlet målopfyldelse i %: 58% IT-systemet (LUDUS) kan fortsat ikke vise FVU-aktiviteter alene gennemført af AMU målgruppen, da det ikke er muligt at registrere i forhold til ufaglært og faglært. Tallet er derfor en samlet opgørelse af alle, der har deltaget i FVUundervisning Afventer endelige tal fra UVM. Nedenstående tal er fra 2. kvt Antal IKV i AMU-kursister i kontraktperioden: 45 Målopfyldelse i %: 7% Afventer endelige tal fra UVM. Nedenstående tal er fra 2. kvt Antal GVU-årselever i kontraktperioden: 137,05 Målopfyldelse i %: 113% Side 6 af 35

20 20/20 Afrapportering 2014 VEU-center Østjylland Indsatsområde 3: VEU-centrene medvirker til, at VEU-indsatsen indtænkes i den regionale og lokale erhvervs- og beskæftigelsesindsats. Resultatmål 3.1: VEU-centret samarbejder med relevante aktører inden for beskæftigelses- og erhvervsområdet, som fremmer opkvalificering af beskæftigede og ledige Der samarbejdes lokalt med relevante aktører (jobcentre, lokale beskæftigelsesråd, fagforeninger og a-kasser) inden for beskæftigelsesområdet om kompetencevurdering og uddannelse af ledige. Samarbejdet udmøntes i f.eks. afklaringsforløb, uddannelsesmesser, sambesøg, udvikling af uddannelsespakker og etablering af kommunale task force ved fyringsrunder VEU-center Østjylland samarbejder, sammen med de to andre VEU-centre i Region Midtjylland, med beskæftigelsesregion Midtjylland og det regionale beskæftigelsesråd om aktuelle udfordringer og analyser på beskæftigelsesområdet. Samarbejdet foregår i Vidennet, der blev etableret i begyndelsen af Vidennet er et formaliseret samarbejde mellem VEU-centrene i Midtjylland, Jobcentrene, Regional Udvikling (Region Midtjylland), Beskæftigelsesregion Midtjylland og Erhvervsservicesystemet VEU-center Østjylland samarbejder sammen med de to andre VEU-centre i Region Midtjylland med regionale aktører på erhvervsområdet om gennemførelse, herunder finansiering af projekter og/eller analyser. VEU-center Østjylland deltager i flere projekter om kompetenceudvikling i virksomheder inden for regionalt prioriterede vækstområder. De forskellige projekter, kombineret med bevillingen til VEU-centret, giver i forbindelse med det virksomhedsopsøgende arbejde, konsulenterne mulighed for at give virksomhederne en differentieret service og ydelse i forhold til virksomhedernes behov. Der udvikles fortsat en række uddannelsesforløb for ansatte og ledige, der understøtter Region Midtjyllands vækststrategi og de lokalt prioriterede indsatsområder. Forløbene tilrettelægges primært lokalt på uddannelsesinstitutionerne i samarbejde/dialog med relevante aktører f.eks. jobcentre, efteruddannelsesudvalg, faglige organisationer og virksomheder VEU-center Østjylland deltager i formaliserede samarbejdsfora med regionale og lokale aktører, der resulterer i strategiske drøftelser om samspillet mellem erhvervs-, beskæftigelses- og uddannelsesområdet. VEU-indsatsen er tænkt ind som en del af konkrete lokale og regionale strategier inden for erhvervs- og beskæftigelsesområdet VEU-centrene i Region Midtjylland har udarbejdet fælles strategi for samarbejdet med de regionale aktører inden for erhvervs- og beskæftigelsesområdet. Strategien kan læses her. I forhold til det regionale samspil har VEU-centrene i Region Midtjylland som overordnet formål at indgå i strategiske og operationelle samarbejdsrelationer, der umiddelbart og på sigt styrker uddannelsesindsatsen for VEU-centrenes primære målgrupper: Ufaglærte og faglærte kortuddannede ledige og beskæftigede samt små- og mellemstore virksomheder i VEU-centrenes geografiske dækningsområder. Side 7 af 35

AMU UDD DANNELSER. Mål. System. Kultur. Kvalitetsmål. Procedurer. Audit. Handlinger. Overordnet. Kvalitet. altid ligger i. Evaluering.

AMU UDD DANNELSER. Mål. System. Kultur. Kvalitetsmål. Procedurer. Audit. Handlinger. Overordnet. Kvalitet. altid ligger i. Evaluering. Kvalitetspolitik og sikring Business Centret, Århus Købmandssko le side 1 1.1 KVALITETSSIKRING BUSINESS CENTRET, A AMU UDD DANNELSER Med reference til Århus Købmandssko les overordnede kvalitetspolitik

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede

Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede 28. oktober 2011 2 /47 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Arbejdsgruppens sammensætning og arbejdsform... 4 1.2 Rapportens

Læs mere

Konference den 3. marts 2015 Hotel OPUS, Horsens

Konference den 3. marts 2015 Hotel OPUS, Horsens Konference den 3. marts 2015 Hotel OPUS, Horsens Dagens program i kort form Klokkeslæt Programindhold 09:00-09:30 Morgenbuffet og indskrivning Hvem 09:30-09:40 Velkomst Formand for Kompetencerådet Viggo

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

PRAKTIKPLADSOPSØGENDE ARBEJDE HVORDAN GRIBES DET AN?

PRAKTIKPLADSOPSØGENDE ARBEJDE HVORDAN GRIBES DET AN? PRAKTIKPLADSOPSØGENDE ARBEJDE HVORDAN GRIBES DET AN? side 2 PRAKTIKPLADSOPSØGENDE ARBEJDE Forfatter: Annemarie Holsbo Fotos: Colourbox Layout: Robert Georgalas Teknologisk Institut har udgivet publikationen

Læs mere

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN Til Arbejdsgruppen for kortlægning og analyse af opkvalificeringen af lærere og pædagoger i folkeskolen Dokumenttype Rapport Dato August 2013 KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER

Læs mere

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter Intensiveret kontaktforløb i a-kassen og jobcenteret Fremover skal kontakten med beskæftigelsessystemet være koordineret og sammenhængende, og der skal gøres bedre brug af både jobcentrenes og a-kassernes

Læs mere

Udvalgsrapport. - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse

Udvalgsrapport. - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse Udvalgsrapport - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Initiativets formål...5 3. Et signalement af unges frivillige

Læs mere

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne 2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne og kommunerne En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne om beskæftigelsesindsatsen August 2011 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...

Læs mere

Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse

Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse Foto venligst udlånt af fagbladet Maleren Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse Analyse gennemført af aktionsforsker og konsulent Steen Elsborg, Partner, Elsborg

Læs mere

Periode: 2009-2012. Kontaktperson: Projektleder Karsten Gynther, University College Sjælland, mail: kgy@ucsj.dk, tlf. 7248 1085

Periode: 2009-2012. Kontaktperson: Projektleder Karsten Gynther, University College Sjælland, mail: kgy@ucsj.dk, tlf. 7248 1085 BILAG: Udviklingsprojekter om uddannelse 1.1 Fleksibel undervisning på modtagernes præmisser - Projekttitel: ELYK-projektet Indsatsområde: Udvikling og udbredelse af mere fleksible undervisningsformer

Læs mere

VEU-Center MidtØst. Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om:

VEU-Center MidtØst. Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om: VEU-Center MidtØst Én indgang til voksenog efteruddannelse Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om: Grundlæggende voksenuddannelse (GVU)

Læs mere

Mindre og mellemstore virksomheders brug af efteruddannelse inden for Arbejdets Organisering 2013

Mindre og mellemstore virksomheders brug af efteruddannelse inden for Arbejdets Organisering 2013 Mindre og mellemstore virksomheders brug af efteruddannelse inden for Arbejdets Organisering 2013 Udarbejdet for Industriens Uddannelser af FLORIS Consult og Råd om Undervisning og Uddannelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Resultatkontrakt 2015

Resultatkontrakt 2015 Odense 11. december 2014 (1) Journalnr. 00.1 Resultatkontrakt 2015 1 Indledning Resultatkontrakten er en aftale mellem Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og Center for Frivilligt

Læs mere

Tre nye reformer. samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen

Tre nye reformer. samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen 2015 Tre nye reformer samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen Indhold Sammenhængen mellem de tre reformer... side 4 Hovedelementerne i de tre reformer... side 6

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

NIRAS Analyse & Strategi UdviklingsForum. Kortlægning og analyse af efteruddannelses- og kompetenceudviklingsmuligheder HOVEDRAPPORT.

NIRAS Analyse & Strategi UdviklingsForum. Kortlægning og analyse af efteruddannelses- og kompetenceudviklingsmuligheder HOVEDRAPPORT. Kortlægning og analyse af efteruddannelses- og kompetenceudviklingsmuligheder på dagtilbudsområdet HOVEDRAPPORT Maj 2010 SERVICESTYRELSEN NIRAS Analyse & Strategi UdviklingsForum Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. "På vej mod en ny integrationspolitik"

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. På vej mod en ny integrationspolitik 23. maj 2002 Fælles konklusionspapir fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil "På vej mod en ny integrationspolitik" Indholdsfortegnelse s. 2/28 I. Indledning 3 II. Mål og udfordringer

Læs mere

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Notat Dato Maj EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, SAMARBEJDSKOM- MUNER TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASELINE,

Læs mere

Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser 24. februar 2014 Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Konservative Folkeparti

Læs mere

Stærkere politisk styring. - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse

Stærkere politisk styring. - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse Stærkere politisk styring - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse 1 Følgende kommuner deltager i det politiske partnerskab om beskæftigelse: Første etape Assens Billund Bornholm

Læs mere

SLUTEVALUERING AF "I JOB IGEN"

SLUTEVALUERING AF I JOB IGEN SLUTEVALUERING AF "I JOB IGEN" - EN SÆRLIG INDSATS FOR LEDIGE SID ERE I ÅRHUS AMT November 2003 SLUTEVALUERING AF I JOB IGEN EN SÆRLIG INDSATS FOR LEDIGE SID ERE I ÅRHUS AMT Udgives af: Distriktskontoret

Læs mere

Handicappolitisk handlingsplan status 2014. Et samfund for alle

Handicappolitisk handlingsplan status 2014. Et samfund for alle Handicappolitisk handlingsplan status 2014 Et samfund for alle September 2014 Et samfund for alle Indholdsfortegnelse Et samfund for alle 4 Medborgerskab og deltagelse 6 Uddannelse 14 Beskæftigelse 20

Læs mere

Serviceassistenten i fokus

Serviceassistenten i fokus F O A f a g o g a r b e j d e Serviceassistenten i fokus 2 Forord side 5 Et arbejdsliv med udfordringer, tak side 6 Trepartsaftalens uddannelseselementer side 8 Serviceassistentuddannelsen side 10 TR-guide

Læs mere

Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond. få overblik over mulighederne i 2014-2020

Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond. få overblik over mulighederne i 2014-2020 Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond få overblik over mulighederne i 2014-2020 2 DEN EUROPÆISKE REGIONALFOND OG DEN EUROPÆISKE SOCIALFOND EU s Regionalfond og EU s Socialfond 2014-2020

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 14. januar 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar 2011 REGERINGEN Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar

Læs mere

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU 31 Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Uanset hvordan et udvalg har valgt at organisere sig, er der nogle udgangspunkter for, hvordan opgaverne med fordel kan

Læs mere

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum Reform af beskæftigelsesindsatsen April 2014 3 Indhold Den arbejdsløse i centrum.............................................................................................................................................

Læs mere