Dagsorden Centerrådsmøde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden Centerrådsmøde"

Transkript

1 1/20 Dagsorden Centerrådsmøde Tidspunkt: Mandag den 20. oktober 2014 Kl Sted: Horsens HF & VUC Holmboes Allé Horsens Link til kort: Lokale: 1.30 Parkering: Det skulle være muligt at finde parkering på skolens egne parkeringspladser. P-billet udleveres i receptionen. Alternativt kan der parkeres 4 timer gratis med p-skive ved biografen Megascope, Holmboes Alle 13, 8700 Horsens. Side 1 af 15

2 2/20 Dagsorden 1. Velkomst ved næstformanden 2. Godkendelse af dagsorden 3. Tema: TR / Medarbejdernes ønsker til og behov for kompetenceudvikling 4. Afrapportering Udviklingskontrakt ændringer 6. Centerrådets fokus i Orientering fra VEU-sekretariatet 8. Gensidig orientering Vækstforum Kompetencerådet RBR LBR Øvrige 9. Eventuelt og næste møde Side 2 af 15

3 3/20 1. Velkomst V/Jens Christian Sørensen Sagsfremstilling Velkomst. Side 3 af 15

4 4/20 2. Godkendelse af dagsorden V/Jens Christian Sørensen Indstilling Sekretariatet indstiller, at Centerrådet godkender dagsordenen. Beslutning Side 4 af 15

5 5/20 3. Tema: TR / Medarbejdernes ønsker til og behov for kompetenceudvikling V/Sekretariatet Bilag: - Indstilling Sekretariatet indstiller, at Centerrådet drøfter, hvorledes indlæggene kan inspirere skolerne til, hvordan de kan udvikle: 1) Eksisterende tilbud - kurser og samarbejdsflader - og 2) Samarbejdsflader set i forhold til både erhvervslivet og skolerne imellem i VEU-centret. Sagsfremstilling Dagens tema er opfølgning på og perspektivering af de 3 virksomhedsindlæg, som blev givet på det fælles Centerråds- og direktørmøde den 1. september 2014 og den efterfølgende drøftelse. Dagens indlæg giver yderligere inspiration til skolerne til, hvordan de kan udvikle deres eksisterende tilbud - kurser og samarbejdsrelationer - set fra et kursist-/brugerperspektiv. Samarbejdsrelationerne ses i forhold til både medarbejdere/tillidsmænd og skolerne imellem i VEU-centret. Indlæggene har fokus på hvordan tillidsmænd i deres daglige virke får kompetenceudvikling på dagsordenen hos deres kolleger og hvilke udfordringer de ser i forhold til at dagsordensætte kompetenceudvikling. Indlæggene kommer fra: Fællestillidsrepræsentant -suppleant, Solvej Skærbæk, Aarhus Universitetshospital Solvej Skærbæk, er uddannet social og sundhedsassistent i 2006 og har været fællestillidsrepræsentant -suppleant for FOA sundhed siden Hun blev ansat på Neurokirurgisk afdeling på Aarhus Universitets Hospital i 2006 og valgt til tillidsrepræsentant i 2007 for sygehjælper og social og sundhedsassistenter og har siden da haft et tæt samarbejde med FOA Århus. Solvej og en fællestillidsrepræsentant repræsenterer ca. 469 fuldtidsstillinger, fordelt på socialog sundhedsassistenter og sygehjælpere på Aarhus Universitetshospital. Aarhus Universitetshospital, er en sammenlægning/fusion af Skejby sygehus og Århus sygehus, Nørrebrogade, Tage Hansens Gade, P.P. Ørumsgade og Samsø syge- og sundhedshus. Sammenlægningen blev gennemført i Der er ca fuldtidsstillinger fordelt på lidt over medarbejder. Der er er omkring 14 forskellige faggrupper. Tillidsrepræsentant, Jens Møller, Højbjerg Maskinfabrik Jens Møller har været ansat i 21 år hos HMF og har mest beskæftiget sig med overfladebehandling. De sidste 6 år har han været tillidsrepræsentant for alle 3F ere på Oddervej i Højbjerg. Han sidder ligeledes i 3 F s industrigruppe og afdelingsbestyrelsen i 3F Aarhus Rymarken. Endvidere er han 3 F s repræsentant i det lokale uddannelsesudvalg for industrioperatører på Tradium i Randers. Side 5 af 15

6 6/20 HMF Group A/S producerer og servicerer kraner til transportbranchen. Der forventes en omsætning på den gode side af 700 millioner I Ca. 70 % af produktionen går til eksport. Der ca. 500 ansatte i virksomheden fordelt på produktion, salg og serviceværksteder. Produktionen som Jens er ansat i ligger i Galten og her er ca. 50 timelønnede beskæftiget. Afdelingen på Oddervej i Århus beskæftiger ca. 200 timelønnede. De timelønnede medarbejdere fordeler sig på følgende faggrupper: Klejnsmede, industriteknikere, elektrikere, industrioperatører, overfladebehandlere, og ufaglærte. Arbejdsopgaverne består primært i bukke og svejsning af højstyrkestål, overfladebehandling, montage og lagerarbejde. Beslutning Side 6 af 15

7 7/20 4. Afrapportering 2014 V/Sekretariatet Bilag: 4.1. Udtalelse fra Centerrådet, VEU-center Østjylland og status på indsats og resultater i Ønsker man at læse afrapporteringen i sin helhed, kan den hentes her Indstilling Sekretariatet indstiller, at Centerrådet bemyndiger formandsskabet til, på Centerrådets vegne, at underskrive indstilling af afrapportering 2014 til godkendelse i AARHUS TECHs bestyrelse. Sagsfremstilling Centerrådets udtalelse og hovedresultaterne fra VEU-center Østjyllands afrapportering 2014 gennemgås på mødet. Den endelige rapport foreligger ved oktobers udgang, da endelige aktivitetstal først oplyses ultimo oktober. VEU-centrenes udviklingskontrakter indgås med værtsinstitutionernes bestyrelse, og det er derfor også bestyrelserne, der afrapporterer til ministeriet jf. 1 stk. 4 i bekendtgørelse om VEU-centre og centerråd. Centerrådet bedes derfor bemyndige formandsskabet til, på Centerrådets vegne, at underskrive indstilling af afrapportering 2014 til godkendelse i AARHUS TECHs bestyrelse. Afrapporteringen vil blive behandlet på forretningsudvalgsmøde på AARHUS TECH den 27. oktober 2014, hvor formanden bemyndiges til at underskrive den endelige rapport. Beslutning Side 7 af 15

8 8/20 5. Udviklingskontrakt ændringer V/Sekretariatet Bilag: Den nuværende Udviklingskontrakt kan hentes her Indstilling Sekretariatet indstiller, at Centerrådet tager ændringerne i udviklingskontrakten for VEUcenter Østjylland til efterretning. Sagsfremstilling Formål med VEU-centrene VEU-centrene har til formål at medvirke til at skabe større fokus på kvalitet og effekt i forhold til den grundlæggende erhvervsrettede og almene voksen- og efteruddannelse, jf. kap 3 a i lov om arbejdsmarkedsuddannelser. VEU-centrenes opgaver Skabe større overskuelighed for brugerne om de grundlæggende erhvervsrettede og almene voksenuddannelser, Koordinere det virksomhedsopsøgende arbejde og markedsføring samt Varetage tværinstitutionelt samarbejde om vejledning og rådgivning af beskæftigede og virksomheder. I henhold til lovgivningen på området skal VEU-centrene indgå 2-årige kontrakter med Undervisningsministeriet. VEU-centrenes kontraktmodel I 2013 blev der udarbejdet en ny kontrakt- og finansieringsmodel for VEU-centrene. Hensigten med ændringerne var at sikre: Forenkling Gennemsigtighed Tydeligere styring via økonomiske incitamenter At VEU-centrenes resultater bliver tydeligere og mere sammenlignelige på tværs af VEUcentrene Kontrakterne er toårige ( ), og består af to afrapporteringsperioder. Der er i kontraktteksten indsat et forbehold for, at Undervisningsministeriet kan ændre i kontrakt- og finansieringsmodellen, herunder indhold, som følge af eventuelle ændringer i formål, opgaver, udgiftsstruktur, rammer m.v. Kontrakterne består af 3 indsatsområder og i alt 15 afgrænsede og målbare indikatorer, der er fastsat af Undervisningsministeriet. Indsatsområderne omhandler: 1. Fokus på kvalitet og effekt af voksen- og efteruddannelse (vægter med 1,5) 2. Medvirken til imødekommelse af behov for almene og erhvervsrettede kompetencer (vægter 0,5) 3. Medvirken til, at VEU-indsatsen indtænkes i den regionale og lokale erhvervs- og beskæftigelsesindsats (vægter 1,0) Justeringer i kontrakten På baggrund af vækstplansinitiativet om en styrket voksenvejledningsindsats, som passer ind i VEU-centrenes opgaveportefølje, vil indikatorer vedrørende voksenvejledning indarbejdes i kontrakterne, og disse justerede kontrakter vil gælde i anden afrapporteringsperiode (2015). Justeringen vil medføre, at 2 af de eksisterende 15 indikatorer erstattes, så de med afsæt i vækstplanens initiativ om voksenvejledning i stedet måler følgende: Side 8 af 15

9 9/20 1) antal personer som har modtaget individuel rådgivning og vejledning (hvor måltallet fastsættes som 5 pct. af de ufaglærte og faglærte i dækningsområdet. Rådgivning og vejledning, der kan tælles med, defineres som 1 person til 1 vejleder) 2) styrkelsen af voksenvejledningsindsats gennem udvikling af vejledningsstrategier (hvor der stilles krav om, at de dels indeholder VEU-centrets mål for voksenvejledning, organisering af indsatsen, afdækning af vejledernes kompetencer og kompetencebehov, dels indeholder nye udadvendte vejledningsinitiativer som fx etablering af partnerskaber med lokale fagforeninger, virksomheder og jobcentre mhp. at lave lokale vejledningsværkstæder og kampagner mv. For at opfylde målet skal der desuden igangsættes konkrete nye vejledningsaktiviteter indeholdt i strategien). Begge disse to indikatorer er i indsatsområde 1, og de vægter dermed relativt meget (vægt 1,5). Indikator 2.5 vedrørende GVU er ændret til Initiativer som sikrer succesfuld opstart af EUV fra 1. august Målet vil være opfyldt, når VEU-centret har igangsat initiativer, som understøtter og sætter fokus på institutionernes implementering af EUV. Afrapportering: Kort beskrivelse af de igangsatte initiativer samt opgørelse af, hvor mange elever, der er påbegyndt EUV. Indikatorerne vedrørende regionalt samspil er justeret i overensstemmelse med implementeringen af beskæftigelsesreformen. Indikatorerne vedrørende VEU-centrenes aktivitet (antal kursister på AMU, AVU, FVU, IKV og GVU) som indgår i indsatsområde 2, vil ligeledes blive justeret i henhold til aktivitetsforudsætningerne i vækstplanen. Finansieringsmodel Hver VEU-centers bevilling er fastsat af dels et fast tilskud, dels et områdeafhængigt tilskud og desuden en mulighed for bonus afhængig af graden af resultatopnåelse. Dette giver VEUcentrene et økonomisk incitament til at opnå de mål, der er fastsat i indikatorerne. VEU-centrenes årlige finansiering var i 2014 på 47 mio. kr. I vækstplansinitiativet om en styrket voksenvejledningsindsats er afsat 10 mio. kr., hvilket vil betyde, at der i 2015 vil være i alt 57 mio. kr. til VEU-centrene. På den baggrund revideres finansieringsmodellen, så midlerne fordeles til VEU-centrene efter følgende principper: 1. Fast driftstilskud til hvert VEU-center på 1,7 mio. kr. 2. Fast områdeafhængigt tilskud, som er opgjort efter antal kortuddannede samt små og mellemstore virksomheder i hvert VEU-center. 3. Bonus på 0,3 mio. kr. ved 60 pct. opfyldelse af kontrakt. 4. Yderligere bonus på 0,2 mio.kr ved 80 pct. opfyldelse af kontrakt. 5. Yderligere bonus på min. 0,2 mio. kr. ved 100 pct. opfyldelse af kontrakten. Med denne justering i finansieringsmodellen vil hvert VEU-center opnå nogenlunde samme procentvise stigning i bevillingen fra 2014 til 2015, når man sammenligner bevillingen ved 100 pct. målopfyldelse. Samtidig vil en lidt større andel af VEU-centrenes samlede bevilling være resultatafhængig (ca. 16 pct. mod ca. 14 pct. i år) Afrapportering VEU-centrene skal afrapportere årligt til Undervisningsministeriet i henhold til centralt udarbejde afrapporteringsskemaer. Den kommende afrapporteringsperiode følger kalenderåret 2015 og løber dermed ikke fra 4. til 3. kvartal, som tilfældet for den nuværende afrapporteringsperiode. Side 9 af 15

10 10/20 Strategi VEU-center Østjyllands mission og vision, strategi for opgaveløsning samt samarbejdsgrundlag til understøttelse af de lovgivningsmæssige intentioner med VEU-center Østjylland: de strategiske indsatsområder, resultatmål og indikatorer, er formuleret af Centerråd og direktører i Udviklingskontrakt og strategi , der kan læses her. Strategien tages løbende op til overvejelse og det er således muligt efter behov at indskrive de ændringer, der lægges op til i udviklingskontrakten i strategien. Beslutning Side 10 af 15

11 11/20 6. Centerrådets fokus i 2015 V/Sekretariatet Bilag: - Indstilling Sekretariatet indstiller, at Centerrådet drøfter og beslutter Centerrådets strategiske fokusområder for Sagsfremstilling På det fælles centerråds- og direktørmøde den 23. september 2013 besluttede Centerrådet, fortsat at sætte fokus på, hvordan det kan styrke og udvikle samarbejdet mellem de tre politikområder såvel regionalt som lokalt. Ambitionen er stadig at være Best in Class. Med afsæt i ovenstående samt Indsatsområde 3 i Udviklingskontrakten , besluttede Centerrådet på deres møde den 6. januar 2014, især at have fokus på følgende fire strategiske temaer i 2014: 1. Strategisk samarbejde mellem de tre politikområder Fortsat fokus på at styrke og udvikle samarbejdet mellem institutioner, der repræsenterer de tre politikområder, herunder den organisatoriske udvikling, der understøtter den strategiske målopfyldelse. 2. Uddannelsesforløb, der understøtter lokale og regionale strategier Fortsat fokus på uddannelsesforløb, der understøtter kommunale erhvervs- og beskæftigelsesmæssige tiltag, Vækstforums indsatsområder og beskæftigelsesregionens strategiske mål. 3. Udbudskoordinering Fortsat fokus på at VEU-centrene medvirker til at koordinere AMU-udbydernes udbudspolitik og udbud af grundlæggende voksen og efteruddannelses med særlig fokus på at sikre lokal og regional uddannelsesdækning. Udbudskoordineringen skal ske både mellem institutionerne i de enkelte VEU-centre og på tværs af VEU-centrene, når der er mere end én udbyder af en FKB. 4. Kompetencevurdering og uddannelse af ledige Fokus på lokalt samarbejde mellem VEU-centret og aktører på beskæftigelsesområdet om kompetencevurdering og uddannelse af ledige. Med afsæt i ovenstående samt den justerede Udviklingskontrakt for 2015 foreslår Sekretariatet at fokusområderne i 2015 er: 1. Strategisk samarbejde mellem de tre politikområder Fortsat fokus på at styrke og udvikle samarbejdet mellem institutioner, der repræsenterer de tre politikområder, herunder den organisatoriske udvikling, der understøtter den strategiske målopfyldelse. Endvidere fokus på uddannelsesforløb, der understøtter kommunale erhvervs- og beskæftigelsesmæssige tiltag, Vækstforums indsatsområder og regionale arbejdsmarkedsråds strategiske mål. 2. Kompetencevurdering og uddannelse af ledige Fokus på lokalt samarbejde mellem VEU-centret og aktører på beskæftigelsesområdet om kompetencevurdering og uddannelse af ledige. Side 11 af 15

12 12/20 3. ErhvervsUddannelse for Voksne (EUV) Faglært til fremtiden Fokus på vejen fra ufaglært til faglært for voksne over 25 år med baggrund i EUDreformen, hvor formålet er at skabe en attraktiv, overskuelig og målrettet vej fra ufaglært til faglært. Vejen bliver attraktiv, da alle over 25 år skal tilbydes en Realkompetencevurdering (RKV) inden deltagelse på ét af de 3 voksenspor, så dobbeltuddannelse undgås og anerkendelsen af voksnes realkompetencer er i fokus. 4. Synlig og koordineret voksenvejledning Fokus på at voksenvejledningen er kvalificeret og foregår ud fra en strategi, der sikrer en individuel rådgivning og vejledning, der rummer såvel IKV/RKV samt AVU, FVU og OBU. Vejledningen skal således målrettet bidrage til at sikre den nødvendige almene opkvalificering, som kan få flere voksne i gang med en erhvervsfaglig uddannelse. I forhold til fokus i 2015, bedes Centerrådet inden mødet overveje om der kunne være andre temaer eller elementer i ovenstående forslag til fokusområder, der støtter op om VEU-center Østjyllands Udviklingskontrakt. Beslutning Side 12 af 15

13 13/20 7. Orientering fra sekretariatet V/Sekretariatet Bilag: - Indstilling Sekretariatet indstiller, at Centerrådet tager orienteringen til efterretning. Sagsfremstilling På mødet gives der orientering om: Opsamling fra fælles temadag for konsulenter fra de tre politikområder Onsdag den 17. september 2014 gennemførte Det Midtjyske Vidennetværk den årlige temadag for konsulenter fra henholdsvis erhvervsservice-, beskæftigelses- og uddannelsesområderne i Region Midtjylland. Årets tema var Rammevilkår for vækst. På temadagen kom forskellige virksomheder med deres bud på og forventninger til samarbejdet mellem erhvervsservice, erhvervsskoler og jobcentre. Desuden var der mulighed for at drøfte mulighederne for øget samarbejde i lokalområderne mellem konsulenterne fra de 3 politikområder, således at vi i fremtiden kunne blive endnu bedre til at understøtte virksomhederne i deres vækst. Se indlæg fra temadagen her Det Midtjyske Vidennetværk er et formaliseret samarbejde i Region Midtjylland mellem VEU-centre, jobcentre, Regional Beskæftigelse (Region Midtjylland), Beskæftigelsesregion Midtjylland og erhvervsservicesystemet. Netværket er et analyseog formidlingssamarbejde, som har fokus på kompetencebehov og kompetenceudvikling i Region Midtjylland. Samarbejdet blev etableret i Du kan læse mere om samarbejdet her Regional VEU-konference Den 29. oktober 2014 afholdes den årlige, regionale VEU-konference målrettet virksomheder i Region Midtjylland. Konferencen tilrettelægges og gennemføres af de 3 VEU-centre i Region Midtjylland i fællesskab. Årets tema er Vækst / virksomhedens veje til vækst. Konferencen afholdes i år i SAS-Arena i Herning Messecenter. Indbydelse er sendt ud til ca virksomheder i VEU-center Østjyllands dækningsområde og kan ses her. Beslutning Side 13 af 15

14 14/20 8. Gensidig orientering V/repræsentanter fra følgende mødefora: Vækstforum Kompetencerådet RBR LBR Øvrige Bilag: - Indstilling Sekretariatet indstiller, at Centerrådet tager den gensidige orientering til efterretning. Beslutning Side 14 af 15

15 15/20 9. Eventuelt og næste møde V/Jens Christian Sørensen Bilag: - Indstilling Sekretariatet indstiller, at Centerrådet tager eventuelt og næste møde til efterretning. Sagsfremstilling Datoer for Centerrådsmøder i 2015 meldes ud snarest. Beslutning Deltagere, Centerrådsmøde 20. oktober 2014 Centerråd Cliff Præstegaard Gregers Kristensen Hans A. Sørensen Jens Chr. Sørensen Kirsten Normann Andersen Lauge Clemmensen Handelsfagskolen Bygholm Landbrugsskole Learnmark, Horsens Horsens HF & VUC Århus Social- og Sundhedsskole TH. LANGS HF & VUC Afbud Leo Jensen Århus Købmandsskole Afbud Per Brobæk Madsen Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Peter Bæk AARHUS TECH Afbud Sonja Mikkelsen Svend Skov Jensen Thomas Møller Thor Jensen VAKANT Viggo Thinggaard Tilforordnede til Centerråd Annette E. Lauridsen John Hermansen Jørgen Thyde Ditte Hughes Sekretariatet Niels Petterson Dorthe Jensen Annike V. Martínez Skanderborg-Odder Center for Uddannelse Tekniske Skole Silkeborg Jordbrugets Uddannelsescenter Århus VIA University College VUC Århus Handelsskolen Silkeborg AARHUS TECH Det Regionale Beskæftigelsesråd Midtjylland AOF Midtjylland Region Midtjylland VEU-center Østjylland VEU-center Østjylland VEU-center Østjylland Afbud Går ca. 15:30 pga. deltagelse i andet møde. Side 15 af 15

16 16/20 Bilag 4.1. Afrapportering 2014 VEU-center Østjylland 1. Udtalelse fra Centerrådet i forbindelse med afrapportering 2014 Centerrådet finder det godt og konstruktivt, at Ministeriet har gennemført en ændring af kontraktudformningen og afrapporteringsformen, hvilket Centerrådet også har påpeget behovet for i forbindelse med tidligere udtalelser. Hensigten med den nye kontrakt og finansieringsmodel har blandet andet været at sikre: Forenkling Gennemsigtighed Resultaterne bliver mere tydelige og sammenlignelige på tværs af VEU-centrene Tydeligere styring via økonomiske incitamenter Centerrådet er tilfreds med enkeltheden i såvel kontrakten som afrapporteringen, dog er Centerrådet noget uforstående over for målet om mere gennemsigtighed og sammenlignelighed på tværs af VEU-centrene. Dette hænger sammen med, at det kun er måltallene for virksomhedsbesøg og individuel rådgivning og vejledning, der er beregnet på baggrund af antallet af ufaglærte/faglærte personer og antal SMV ere i VEU-centrets geografiske dækningsområde. Måltal for FVU, AVU, RKV og GVU er derimod udelukkende en fremskrivning af tal fra Der er således ikke anvendt ens principper for fastsættelse af måltal og det er derfor i Centerrådets optik kun muligt at tale om sammenlignelighed på tværs af VEU-centrene i relation til virksomhedsbesøg samt individuel rådgivning og vejledning. Centerrådet vil kraftigt opfordre Ministeriet til, at alle måltal bliver beregnet i forhold til antallet af ufaglærte/faglærte og antal SMV ere i VEU-centrets geografiske dækningsområde i forhold til at sikre troværdig sammenlignelighed. Et andet forhold Centerrådet vil påpege, er, at måltallet for virksomhedsbesøg er opskrevet. For VEU-center Østjyllands vedkommende er det en stigning på 69 % i forhold til tallene for kontraktperioden Opskrivningen af dette måltal bevirker, at Undervisningsministeriets ønske om at højne effekt og kvalitet, som netop er den bærende hensigt med VEU-centrene, kan blive nedprioritet i forhold til kvantitative mål. I den nye kontrakt er kvalitet og effekt tilføjet i form af en ekstern undersøgelse foretaget af Danmarks Statistik. Men kvantitet i form af de forskellige konkrete måltal og kvalitet tillægges ikke den samme værdi i forhold til opnåelse af bonus. Lægges de kvalitative og kvantitative indikatorer sammen hver for sig, udløser de kvantitative indikatorer langt flere point end de kvalitative. Det er et forkert signal at sende i forhold til at nå de virksomheder og ansatte, der ikke kender AMU, navnlig når forudsætningen for vækst i virksomhederne er kvalificerede medarbejdere. Centerrådet finder endvidere, at de øgede målkrav ikke hænger sammen med en bevillingsreduktion for 2014 på kr. for VEU-center Østjyllands vedkommende. Da det særligt er de største VEU-centre, der er blevet ramt hårdt og da de samtidig har de højeste måltal, hænger det på ingen måder sammen. I forbindelse med Centerrådsmøder er der drøftet forskellige udfordringer i relation til almen og erhvervsrettet voksen- og efteruddannelsesområde. Disse forhold vil Centerrådet gerne rejse over for Ministeriet: 1. De ændrede vilkår på FVU-området spænder ben for smidigheden og fleksibiliteten. 2. Centerrådet finder, der skal skabes større sammenhæng mellem FVU og faglig uddannelse. 3. Centerrådet finder behov for regelforenkling og udviklingen af AMU og det almene voksenuddannelsesområde, samt et bedre fagligt/didaktisk samspil mellem områderne. Der er behov for at omdefinere AMU-rådet, så det kan modsvare virksomhedernes behov og samtidig være administrativt enkelt at håndtere for alle partner. 4. Centerrådet finder, at der i relation til den aktuelle sundhedsdebat om systematisk sundhedstjek i relation til en vækstmotor på lignende vis kunne arbejdes med systematisk kompetencevurdering, hvor en forbedring af min kompetencemappe kan være med til at understøtte målet. Side 3 af 35

17 17/20 Afrapportering 2014 VEU-center Østjylland 5. Centerrådet finder at forudsætningen for øget vækst og beskæftigelse, er en velkvalificeret arbejdsstyrke, hvor voksen- og efteruddannelse skal fremme både horisontal og vertikal opkvalificering af arbejdsstyrken. Centerrådet finder, at et øget kompetenceløft fra ufaglært til faglært skabes, ved at give mulighed for sammensætning af forskellige AMU-mål til en samlet erhvervsuddannelse, som det i dag er tilfældet for f.eks. anlægsgartner og struktør. Dette kunne være ønskeligt for alle erhvervsuddannelser og være med til at fremme målsætningen om et kompetenceløft fra ufaglært til faglært. Centerrådet indgår gerne i nærmere dialog med Ministeriet omkring ovenstående udfordringer i forhold til at sikre, at arbejdsstyrken har de kompetencer, som virksomhederne efterspørger i forhold til at kunne skabe vækst og beskæftigelse i Østjylland. På vegne af Centerrådet for VEU-center Østjylland - Peter Bæk Jens Christian Sørensen Formand, Centerrådet Næstformand, Centerrådet, Oktober 2014 Oktober 2014 Side 4 af 35

18 16T 18/20 Afrapportering 2014 VEU-center Østjylland 2. Status på indsats og resultater, VEU-center Østjylland 2014 Nedenstående status giver en overordnet indsigt i indsatser og resultater i Indsatsområde 1: VEU-centrene medvirker til at skabe større fokus på kvalitet og effekt af den grundlæggende erhvervsrettede og almene voksen- og efteruddannelsesindsats. Resultatmål 1: Et koordineret samarbejde og én indgang til rådgivning og vejledning skaber bedre kvalitet, større kendskab og mere overskuelighed om erhvervsrettet og almen voksen- og efteruddannelse fysiske virksomhedsbesøg på små og mellemstore virksomheder (med ansatte). Resultatopfyldelse i kontraktperioden: 103% Finansieringskilde: VEU: 755; KompetenceMidt: 838 Antal unikke virksomhedsbesøg opgjort på p-numre: personer har modtaget individuel rådgivning og vejledning. Resultatopfyldelse i kontraktperioden 108% Afventer ekstern evaluering i forhold til, at små og mellemstore virksomheders gennemsnitlige tilfredshed med vejledningen og rådgivningen ligger på 75 pct Fælles kvalitetsstandard og procedure med årshjul for kompetencevurdering er udarbejdet af arbejdsgruppe og alle partnerskoler har besluttet at følge proceduren. Den kan læses 16TUherU16T Partsinstitutionerne koordinerer og samarbejder, så de almene og de erhvervsrettede områder koordineres til fordel for kursisterne. De tre indgange holder jævnligt koordineringsmøder, hvor de respektive partsinstitutioner samt andre aktører deltager. På møderne er der fokus på koordinering, videndeling, inspiration og sparring, konkrete temaer eller udfordringer dagsordensættes også. Samspillet mellem AMU og FVU sikres og der er fokus på, at FVU/AVU fører til videre uddannelse. Dette sker blandt andet fordi: 1. Konsulenterne dagsordensætter samspillet mellem AMU og FVU i deres vejledningsindsats på virksomheder, a- kasser, jobcentre og i forbindelse med Åben vejledning. 2. Der er fokus på at virksomhedens medarbejdere opkvalificeres alment via FVU/OBU før/under eller efter egentlig igangsættelse af AMU-kurser. 3. AMU-udbyderne samarbejder med det lokale VUC omkring f.eks. FVU-test og FVU/OBU/AVU undervisningstilbud. 4. Konsulenterne samarbejder med andre aktører, blandt andet Netværkslokomotivet, om at få sat FVU og OBU på dagsordenen i virksomhederne. 5. Der er kontinuerligt fokus på enkel og målrettet ekstern og intern formidling for at øge kendskabsgraden til de to områder samt samspillet mellem dem. 6. Best practice formidles via eksterne og interne nyhedsbreve. 7. Konsulentnetværksmøderne i 2014 har fortsat haft deltagere fra såvel partsskoler som fra andre aktører, der arbejder med VEU-relaterede opgaver. 8. I samarbejde med konsulenterne er der oprettet sider til inspiration og videndeling på intranettet. 9. I regi af de 3 VEU centre i region Midtjylland er der via TUP 2012 projektet Kvalitetssikret IKV et bidrag til løft fra ufaglært til faglært udviklet en række uddannelsespakker inden for kontor/handel, industri og bygge-anlæg. Formålet med pakkerne er at sikre efterspørgslen efter IKV i AMU og bidrage til at nå faglært niveau På tværs af VEU-centrene i Region Midtjylland er der udarbejdet en fælles udbudsstrategi for 2014 og Strategien kan læses 16Ther. Gennem et systematiseret samarbejde om blandt andet udbudskoordinering, uddannelsespakker og ventelistesamarbejde sikrer VEU-centrene i Region Midtjylland den bedst mulige rådgivning og vejledning om samt dækning af efterspørgslen efter erhvervsrettet og almen voksen- og efteruddannelse i regionen. Samarbejdet skal sikre opfyldelse af både virksomheders og enkeltpersoners uddannelsesbehov. Side 5 af 35

19 19/20 Afrapportering 2014 VEU-center Østjylland Indsatsområde 2: VEU-centret medvirker til, at beskæftigede og lediges behov for almene og erhvervsrettede kompetencer imødekommes. Resultatmål 2: Beskæftigede og ledige ufaglærte og faglærte kompetencevurderes og får opdateret og løftet deres almene og erhvervsrettede færdigheder og kompetencer Afventer ekstern evaluering i forhold til, at 20 pct. af små og mellemstore virksomheder, som har modtaget opsøgende rådgivning og vejledning, efterfølgende har sendt ansatte på AMU, FVU eller AVU Afventer endelige tal fra UVM. Nedenstående tal er fra 2. kvt Antal AMU-kursister i kontraktperioden: (måltal kursister på AMU). Målopfyldelse i %: 67% Antal AMU-årselever i kontraktperioden: 403,4 (måltal 593,3 årselever). Målopfyldelse i %: 68% Samlet målopfyldelse i %: 67,5% Afventer endelige tal fra UVM. Nedenstående tal er fra 2. kvt Antal FVU-kursister i kontraktperioden: Målopfyldelse i %: 71% Antal AVU-årselever i kontraktperioden: Målopfyldelse i %: 45% Samlet målopfyldelse i %: 58% IT-systemet (LUDUS) kan fortsat ikke vise FVU-aktiviteter alene gennemført af AMU målgruppen, da det ikke er muligt at registrere i forhold til ufaglært og faglært. Tallet er derfor en samlet opgørelse af alle, der har deltaget i FVUundervisning Afventer endelige tal fra UVM. Nedenstående tal er fra 2. kvt Antal IKV i AMU-kursister i kontraktperioden: 45 Målopfyldelse i %: 7% Afventer endelige tal fra UVM. Nedenstående tal er fra 2. kvt Antal GVU-årselever i kontraktperioden: 137,05 Målopfyldelse i %: 113% Side 6 af 35

20 20/20 Afrapportering 2014 VEU-center Østjylland Indsatsområde 3: VEU-centrene medvirker til, at VEU-indsatsen indtænkes i den regionale og lokale erhvervs- og beskæftigelsesindsats. Resultatmål 3.1: VEU-centret samarbejder med relevante aktører inden for beskæftigelses- og erhvervsområdet, som fremmer opkvalificering af beskæftigede og ledige Der samarbejdes lokalt med relevante aktører (jobcentre, lokale beskæftigelsesråd, fagforeninger og a-kasser) inden for beskæftigelsesområdet om kompetencevurdering og uddannelse af ledige. Samarbejdet udmøntes i f.eks. afklaringsforløb, uddannelsesmesser, sambesøg, udvikling af uddannelsespakker og etablering af kommunale task force ved fyringsrunder VEU-center Østjylland samarbejder, sammen med de to andre VEU-centre i Region Midtjylland, med beskæftigelsesregion Midtjylland og det regionale beskæftigelsesråd om aktuelle udfordringer og analyser på beskæftigelsesområdet. Samarbejdet foregår i Vidennet, der blev etableret i begyndelsen af Vidennet er et formaliseret samarbejde mellem VEU-centrene i Midtjylland, Jobcentrene, Regional Udvikling (Region Midtjylland), Beskæftigelsesregion Midtjylland og Erhvervsservicesystemet VEU-center Østjylland samarbejder sammen med de to andre VEU-centre i Region Midtjylland med regionale aktører på erhvervsområdet om gennemførelse, herunder finansiering af projekter og/eller analyser. VEU-center Østjylland deltager i flere projekter om kompetenceudvikling i virksomheder inden for regionalt prioriterede vækstområder. De forskellige projekter, kombineret med bevillingen til VEU-centret, giver i forbindelse med det virksomhedsopsøgende arbejde, konsulenterne mulighed for at give virksomhederne en differentieret service og ydelse i forhold til virksomhedernes behov. Der udvikles fortsat en række uddannelsesforløb for ansatte og ledige, der understøtter Region Midtjyllands vækststrategi og de lokalt prioriterede indsatsområder. Forløbene tilrettelægges primært lokalt på uddannelsesinstitutionerne i samarbejde/dialog med relevante aktører f.eks. jobcentre, efteruddannelsesudvalg, faglige organisationer og virksomheder VEU-center Østjylland deltager i formaliserede samarbejdsfora med regionale og lokale aktører, der resulterer i strategiske drøftelser om samspillet mellem erhvervs-, beskæftigelses- og uddannelsesområdet. VEU-indsatsen er tænkt ind som en del af konkrete lokale og regionale strategier inden for erhvervs- og beskæftigelsesområdet VEU-centrene i Region Midtjylland har udarbejdet fælles strategi for samarbejdet med de regionale aktører inden for erhvervs- og beskæftigelsesområdet. Strategien kan læses her. I forhold til det regionale samspil har VEU-centrene i Region Midtjylland som overordnet formål at indgå i strategiske og operationelle samarbejdsrelationer, der umiddelbart og på sigt styrker uddannelsesindsatsen for VEU-centrenes primære målgrupper: Ufaglærte og faglærte kortuddannede ledige og beskæftigede samt små- og mellemstore virksomheder i VEU-centrenes geografiske dækningsområder. Side 7 af 35

VEU-centre kontrakter 2014-2015 Mål- og indikatorplan

VEU-centre kontrakter 2014-2015 Mål- og indikatorplan VEU-centre kontrakter 2014-2015 Mål- og indikatorplan revideret november 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Gennemgang af indsatsområder, resultatmål og indikatorer Indsatsområde 1, indikator 1-5 Indsatsområde

Læs mere

Endeligt referat, Centerrådsmøde

Endeligt referat, Centerrådsmøde Endeligt referat, Centerrådsmøde Tidspunkt: Mandag 6. januar 2014 Kl. 14.00-16.00 Sted: AARHUS TECH Halmstadgade 6 8200 Aarhus N Link til kort: http://map.krak.dk/m/nwxmi Ved mangel på parkeringspladser

Læs mere

Dagsorden fælles Centerråds- og direktørmøde

Dagsorden fælles Centerråds- og direktørmøde Dagsorden fælles Centerråds- og direktørmøde Tidspunkt: Mandag 1. september 2014 Kl. 14.00-16.00 Sted: Århus Social- og Sundhedsskole Olof Palmes Allé 35 8200 Aarhus N Link til kort: http://map.krak.dk/m/vqjod

Læs mere

Endeligt referat, Centerrådsmøde

Endeligt referat, Centerrådsmøde Endeligt referat, Centerrådsmøde den 20. oktober 2014 Endeligt referat, Centerrådsmøde Tidspunkt: Mandag den 20. oktober 2014 Kl. 14.00-16.00 Sted: Horsens HF & VUC Holmboes Allé 1 8700 Horsens Link til

Læs mere

VEU Center Østjylland

VEU Center Østjylland Lovgrundlag 13 VEU-centre Medlemmer af VEU-Centerr Centerråd Østjylland Per Bergenhagen Johan Schmidt Henrik Dybdahl Svend Skov Jensen Viggo Thinggaard Hans-Jørgen Hørning H Sonja Mikkelsen Thomas MøllerM

Læs mere

VEU-centre kontrakter Mål- og indikatorplan

VEU-centre kontrakter Mål- og indikatorplan VEU-centre kontrakter 2016-2017 Mål- og indikatorplan VERSION 07-12-2015 1 Overordnede ændringer i kontraktmodellen Kvantitative indikatorer (indsatsområde 1+2) skal udløse point for delvis målopfyldelse.

Læs mere

Dagsorden fælles Centerråds- og direktørmøde Mødedato: Mandag den 23. september 2013 Tidspunkt: Kl

Dagsorden fælles Centerråds- og direktørmøde Mødedato: Mandag den 23. september 2013 Tidspunkt: Kl 1/10 AARHUS TECH telefon: 70 20 40 20 web: www.veu-ostjylland.dk Dagsorden fælles Centerråds- og direktørmøde Mødedato: Mandag den 23. september 2013 Tidspunkt: Kl. 14.00 16.00 Sted: Mødeleder: Referent:

Læs mere

Kontrakt for VEU-center Østjylland 2014-2015

Kontrakt for VEU-center Østjylland 2014-2015 Kontrakt for VEU-center Østjylland 2014-2015 Revideret november 2014 1 Kontraktens formål og rammer VEU-centrene har til formål at medvirke til at skabe større fokus på kvalitet og effekt i forhold til

Læs mere

Referat fra møde i VEU-Centerråd Østjylland

Referat fra møde i VEU-Centerråd Østjylland Referat fra møde i VEU-Centerråd Østjylland Mødedato: 7. juni 2010 Tidspunkt: 12:00 15:00 Sted: AARHUS TECH Referent/dato: Niels Petterson/11. juni 2010 Journalnr.: - Deltagere: Afbud: Dokumentnavn: Svend

Læs mere

Centerrådet i VEU-Center Østjylland

Centerrådet i VEU-Center Østjylland Centerrådet i VEU-Center Østjylland Referat fra møde med Centerrådet i VEU-Center Østjylland Mødedato: Mandag den 4. oktober 2010 Tidspunkt: 14:00 16:00 Sted: Jordbrugets UddannelsesCenter Århus (JU Beder)

Læs mere

Samarbejdsgrundlag for VEU- Center Østjylland

Samarbejdsgrundlag for VEU- Center Østjylland Samarbejdsgrundlag for VEU- Center Østjylland Værtsinstitution: VEU Centerfunktionen varetages af AARHUS TECH med virkning fra 1. januar 2010 Geografi: VEU- Centeret dækker følgende geografi: Horsens,

Læs mere

Endeligt referat Centerrådsmøde

Endeligt referat Centerrådsmøde Endeligt referat Centerrådsmøde Mødedato: Mandag den 4. marts 2013 Tidspunkt: Kl. 14.00 16.00 Sted: Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg, Høgevej 4, 8600 Silkeborg. Mødelokale 1 Mødeleder: Jens Chr. Sørensen

Læs mere

Handleplan for. VEU-Center Østjylland. Dækningsområde 5. Perioden 1. januar 2011 til 31. december 2011

Handleplan for. VEU-Center Østjylland. Dækningsområde 5. Perioden 1. januar 2011 til 31. december 2011 Handleplan for VEU-Center Østjylland Dækningsområde 5 Perioden 1. januar 2011 til 31. december 2011 1 1. Handleplanens formål Handleplanens overordnede formål er at understøtte VEU-Center Østjyllands og

Læs mere

Dagsorden Centerrådet

Dagsorden Centerrådet AARHUS TECH telefon: 70 20 40 20 web: www.veu-ostjylland.dk Dagsorden Centerrådet Mødedato: Mandag den 30. april 2012 Tidspunkt: Kl. 14.00-16.00 Sted: Mødeleder: Teknisk Skole Silkeborg. Kursuscentret.

Læs mere

Heldagsseminar Kompetencerådet KOMPETENCEmidt

Heldagsseminar Kompetencerådet KOMPETENCEmidt Heldagsseminar Kompetencerådet KOMPETENCEmidt VEU-center midt/øst Udviklingskontrakt og organisering Kirsten Holmgaard 8. april 2010 Tids- og procesplan 18.12.2009 UVM udmelder, at Mercantec skal være

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 25. august 2014 kl. 16.00 til 18.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Søren Clausen, SOSU Sjælland Svend R. Hartmann, Selandia CEU/Dansk Byggeri Michael Kaas-Andersen, Selandia-CEU

Læs mere

Endeligt referat Centerrådet og Direktørgruppen i VEU-Center Østjylland

Endeligt referat Centerrådet og Direktørgruppen i VEU-Center Østjylland Endeligt referat Centerrådet og Direktørgruppen i VEU-Center Østjylland Mødedato: Mandag den 7. marts 2011 Tidspunkt: Kl. 14-16 Sted: Handelsfagskolen, Skåde Skovvej 2. 8270 Højbjerg Mødeleder: Peter Bæk

Læs mere

Dagsorden for Centerrådsmøde, VEU-center Øst og Øerne

Dagsorden for Centerrådsmøde, VEU-center Øst og Øerne Dagsorden for Centerrådsmøde, VEU-center Øst og Øerne Tidspunkt: Torsdag d. 27. august 2015 Kl. 9.00-11.00 Sted: ZBC Handelsskolevej 3 4700 Næstved Lokale: Kommer senere Yderligere information: Der vil

Læs mere

1.1. VEU-centerfunktionen og medvirkende institutioner i VEUcentersamarbejdet

1.1. VEU-centerfunktionen og medvirkende institutioner i VEUcentersamarbejdet Strategi for opgaveløsning og samarbejde Nedenfor præsenteres VEU-center Østjyllands mission og vision, strategi for opgaveløsning samt samarbejdsgrundlag til understøttelse af de lovgivningsmæssige intentioner

Læs mere

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles udgangspunkt for gennemførelse af vurderinger og anerkendelse af realkompetencer... 3 Formål... 3 Elementer i en kompetencevurdering...

Læs mere

Dagsorden Centerrådsmøde

Dagsorden Centerrådsmøde 1/33 Konstituerende og ordinært Centerrådsmøde den 16. juni 2014 Dagsorden Centerrådsmøde Tidspunkt: Mandag 16. juni 2014 Kl. 14.00-16.30 Sted: Århus Købmandsskole Sønderhøj 9 8260 Viby J Link til kort:

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 26. august 2015 kl. 08.30 til 10.30 hos Selandia-CEU Deltagere: Afbud: Svend R. Hartmann, Selandia CEU/Dansk Byggeri Michael Kaas-Andersen, Selandia-CEU Kurt Ole Jørgensen

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Besøgsbarometer pr. 09.11.2009.

Besøgsbarometer pr. 09.11.2009. Orientering fra projektsekretariatet vedr. Projektstatus - Bilag til Kompetencerådsmødet den 20. november 2009, dagsordenens pkt. 3 Status på aktiviteterne i fase 1, 2 og 3 Projektet udviser fortsat en

Læs mere

Det Midtjyske Kompetenceråd - Kommissorium og sammensætning. v/ Formand for Kompetencerådet Viggo Thinggaard

Det Midtjyske Kompetenceråd - Kommissorium og sammensætning. v/ Formand for Kompetencerådet Viggo Thinggaard Det Midtjyske Kompetenceråd - Kommissorium og sammensætning v/ Formand for Kompetencerådet Viggo Thinggaard Det siger partnerskabsaftalen uddannelsespolitikkerne Aftale mellem Regeringen og Vækstforum

Læs mere

Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale

Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale 1 Skitse til samarbejdsaftale mellem: Det Regionale Arbejdsmarkedsråd i Østjylland og Centerrådet for VEU center MidtØst Centerrådet for VEU center Østjylland

Læs mere

Referat - centerrådsmøde VEU-Center MidtØst

Referat - centerrådsmøde VEU-Center MidtØst Deltagere: Afbud Gert Ringgaard, formand David Møller, næstformand Mercantec Randers HF og VUC Søren Sørensen, næstformand Tradium Afbud Kirsten Holmgaard Direktør, Mercantec Bodil Otto Den Kommunale Højskole

Læs mere

Dagsorden Centerrådsmøde

Dagsorden Centerrådsmøde Centerrådsmøde den 6. januar 2014 Dagsorden Centerrådsmøde Tidspunkt: Mandag 6. januar 2014 Kl. 14.00-16.00 Sted: AARHUS TECH Halmstadgade 6 8200 Aarhus N Link til kort: http://map.krak.dk/m/nwxmi Ved

Læs mere

Fælles kvalitetsstandard og procedure for realkompetencevurdering i VEU-center Østjylland for navn på uddannelsessted

Fælles kvalitetsstandard og procedure for realkompetencevurdering i VEU-center Østjylland for navn på uddannelsessted Fælles kvalitetsstandard og procedure for realkompetencevurdering i VEU-center Østjylland for navn på uddannelsessted Jævnfør udviklingskontrakten med Undervisningsministeriet for perioden 2014-2015 skal

Læs mere

Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland

Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland Workshop 4: Styrket samspil om uddannelsesleverancen Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland Forsøgs- og Udviklingskonference på VEU-området

Læs mere

Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2012

Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2012 Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Køge Handelsskoles udbud... 3 Mission... 3 Vision... 4 Kursuscentrets strategiske mål for 2012... 4 Udbudsprincipper...

Læs mere

Udbudspolitik for. Herningsholm Erhvervsskole / VEU-CENTER MIDTVEST. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2013

Udbudspolitik for. Herningsholm Erhvervsskole / VEU-CENTER MIDTVEST. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2013 Udbudspolitik for Herningsholm Erhvervsskole / VEU-CENTER MIDTVEST Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2013 Indledning Udbud af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse Uddannelsesinstitutionerne

Læs mere

Tildeling af puljemidler til særlige indsats- og udviklingsopgaver november 2010

Tildeling af puljemidler til særlige indsats- og udviklingsopgaver november 2010 Tildeling af puljemidler til særlige indsats- og udviklingsopgaver november - Oversigt over godkendte aktiviteter under de særlige puljemidler j.nr. Konsortium Projektpartnere Beskrivelse af aktivitet

Læs mere

VEU-konsulenten som kompetencesparringspartner. Tirsdag den 21. august 2012

VEU-konsulenten som kompetencesparringspartner. Tirsdag den 21. august 2012 Tirsdag den 21. august 2012 Formål med etablering af VU-centrene Én indgang for virksomheder og borgere, der ønsker voksen- og efteruddannelse Skabe større fokus på kvalitet og effekt inden for voksen-

Læs mere

Virksomheder Medarbejdere Ledige. Målrettet opkvalificering. Udviklingskontrakt. VEU-centre

Virksomheder Medarbejdere Ledige. Målrettet opkvalificering. Udviklingskontrakt. VEU-centre VEU Center Syd Virksomheder Medarbejdere Ledige Skoler Målrettet opkvalificering Jobcentre A-kasser Fagforeninger Udviklingskontrakt VEU-centre VEU centre Formål Mere kvalitet og større effekt af AMU

Læs mere

Reform af erhvervsuddannelserne samt status og initiativer om anerkendelse af realkompetence. Lisbeth Bang Thorsen Kontorchef Undervisningsministeriet

Reform af erhvervsuddannelserne samt status og initiativer om anerkendelse af realkompetence. Lisbeth Bang Thorsen Kontorchef Undervisningsministeriet Reform af erhvervsuddannelserne samt status og initiativer om anerkendelse af realkompetence Lisbeth Bang Thorsen Kontorchef Undervisningsministeriet Anerkendelse af realkompetencer hvordan kommer vi videre?

Læs mere

Udbudspolitik for EUC Syd for erhvervsrettet voksen og efteruddannelse 2014.

Udbudspolitik for EUC Syd for erhvervsrettet voksen og efteruddannelse 2014. Udbudspolitik for EUC Syd for erhvervsrettet voksen og efteruddannelse 2014. Indledning EUC Syd udbyder erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) i overensstemmelse med Lov om arbejdsmarkedsuddannelser

Læs mere

Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE)

Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Nærværende politik - CELFs udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) - er udarbejdet for, at sikre kontinuiteten

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 4. juni 2015 kl. 14.00 til 16.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Afbud: Svend R. Hartmann, Selandia CEU/Dansk Byggeri Michael Kaas-Andersen, Selandia-CEU Frank Tonsberg, EUC NVS

Læs mere

Endeligt referat, fælles Centerråds- og direktørmøde

Endeligt referat, fælles Centerråds- og direktørmøde Endeligt referat, Fælles Centerråds- og direktørmøde den 1. september 2014 Endeligt referat, fælles Centerråds- og direktørmøde Tidspunkt: Mandag 1. september 2014 Kl. 14.00-16.00 Sted: Århus Social- og

Læs mere

Opfølgning iht. resultatkontrakt KOMPETENCEmidt november 2008

Opfølgning iht. resultatkontrakt KOMPETENCEmidt november 2008 Konsortium: KompetenceCenter Silkeborg Opfølgning iht. resultatkontrakt november 2008 Udfyldt af Lead-Partner: Silkeborg Handelsskole Dato: 27. november 2008 Nedenstående skema udfyldes som et led i den

Læs mere

Virksomhedsindsatsen under VEU og samarbejde med jobcentre

Virksomhedsindsatsen under VEU og samarbejde med jobcentre Virksomhedsindsatsen under VEU og samarbejde med jobcentre Bygge- og anlægsbranchen jobrotation og voksenlærlinge som veje til kvalificeret arbejdskraft v/susanne Toftager Præsentation af VEU Center Fyn

Læs mere

Udbudspolitik for. VEU-center MidtVest / UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2016

Udbudspolitik for. VEU-center MidtVest / UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2016 Udbudspolitik for VEU-center MidtVest / UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2016 Indledning Uddannelsesinstitutionerne i VEU-center MidtVest udbyder almen grundlæggende

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Styrket regional indsats for erhvervsuddannelse for voksne i Region Sjælland (EUV for 25-30 årige) Udfordring For at kunne

Læs mere

Udfordringer og status i arbejdet med RKV fra lovovervågning til handlingsplan

Udfordringer og status i arbejdet med RKV fra lovovervågning til handlingsplan Udfordringer og status i arbejdet med RKV fra lovovervågning til handlingsplan Lisbeth Bang Thorsen Kontorchef Kontor for arbejdsmarkedsuddannelser Undervisningsministeriet Uddannelsesstyrelsen Disposition

Læs mere

Indhold UDBUDSPOLITIK Bestyrelsesmøde 6. december 2016 Bilag B10.1

Indhold UDBUDSPOLITIK Bestyrelsesmøde 6. december 2016 Bilag B10.1 Bestyrelsesmøde 6. december 2016 Bilag B10.1 UDBUDSPOLITIK 2017 Indhold Indledning...2 Udbud/geografisk opland...2 Aarhus Business College geografiske opland...3 Aktivitetsudvikling...3 Bevillingsmæssige

Læs mere

Tildeling af puljemidler til særlige indsats- og udviklingsopgaver 18. maj 2011

Tildeling af puljemidler til særlige indsats- og udviklingsopgaver 18. maj 2011 Tildeling af puljemidler til særlige indsats- og udviklingsopgaver 18. maj - Oversigt over godkendte aktiviteter under de særlige puljemidler j.nr. Konsortium Projektpartnere Beskrivelse af aktivitet Godkendt

Læs mere

Centerrådsmøde i VEU-Center MidtØst

Centerrådsmøde i VEU-Center MidtØst Referat Centerrådsmøde i VEU-Center MidtØst 7. maj 2012 14-05-2012/boch 1/13 Deltagere: Afbud Gert Ringgaard, formand Mercantec David Møller, næstformand Randers HF og VUC Afbud Søren Sørensen, næstformand

Læs mere

Mission, vision og strategi for VEU-center Østjylland

Mission, vision og strategi for VEU-center Østjylland Mission, vision og strategi for VEU-center Østjylland Strategi for opgaveløsning og samarbejde Nedenfor præsenteres VEU-center Østjyllands mission og vision, strategi for opgaveløsning samt samarbejdsgrundlag

Læs mere

Udbudspolitik for. VEU-CENTER MIDTVEST / UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2014

Udbudspolitik for. VEU-CENTER MIDTVEST / UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2014 Udbudspolitik for VEU-CENTER MIDTVEST / UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2014 Indledning Uddannelsesinstitutionerne i VEU-CENTER MIDTVEST udbyder almen grundlæggende

Læs mere

Udbudspolitik 2016 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE)

Udbudspolitik 2016 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Udbudspolitik 2016 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Nærværende politik - CELFs udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) - er udarbejdet for, at sikre kontinuiteten

Læs mere

Udbudspolitik for. Herningsholm Erhvervsskole / VEU-CENTER MIDTVEST. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2015

Udbudspolitik for. Herningsholm Erhvervsskole / VEU-CENTER MIDTVEST. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2015 Udbudspolitik for Herningsholm Erhvervsskole / VEU-CENTER MIDTVEST Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2015 Indledning Uddannelsesinstitutionerne i VEU-CENTER MIDTVEST udbyder almen grundlæggende

Læs mere

Bedre vejledning og rådgivning. Informationsmøde Specialkonsulent Mads Justsen Undervisningsministeriet

Bedre vejledning og rådgivning. Informationsmøde Specialkonsulent Mads Justsen Undervisningsministeriet Bedre vejledning og rådgivning Informationsmøde 05.09.07 Specialkonsulent Mads Justsen Undervisningsministeriet Velfærdsaftalen om VEU, 2006 Massivt løft i VEU-indsatsen: Ekstra 2 mia. kr. til: - De basale

Læs mere

Møde i uddannelsesudvalget på TH. LANGS HF & VUC tirsdag den 25. august 2016

Møde i uddannelsesudvalget på TH. LANGS HF & VUC tirsdag den 25. august 2016 Møde i uddannelsesudvalget på TH. LANGS HF & VUC tirsdag den 25. august 2016 Tidspunkt: Torsdag den 25. august 2016 Kl. 14.00-15.30 Lokale: Mødelokale F4 Dagsorden 1. Godkendelse af referat fra den 19.

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 15. maj 2013 kl. 14.00 til 16.00 hos Selandia-CEU Deltagere:, EUC NVS/3F Frank Tonsberg, EUC NVS Henrik Andersen, Selandia CEU/Dansk Byggeri Jens Timm Jensen, Nordvestsjællands

Læs mere

Endeligt referat - Centerråds- og direktørmøde

Endeligt referat - Centerråds- og direktørmøde Endeligt referat - Centerråds- og direktørmøde Tidspunkt: Mandag den 22. juni 2015 Kl. 14.00-16.00 Sted: HK Østjylland Sødalsparken 22 8220 Brabrand Link til kort: http://map.krak.dk/m/v1qbe Lokale: VALMUEN/MÆLKEBØTTEN

Læs mere

Nordjysk VEU-centerstrategi

Nordjysk VEU-centerstrategi Nordjysk VEU-centerstrategi 2014-2015 For samarbejdet med de regionale aktører på erhvervs- og beskæftigelsesområdet samt koordinering af udbud INDLEDNING 2 REGIONALE AKTØRER SOM TILFORORDNEDE I VEU-CENTERRÅDET

Læs mere

Status, trends og udfordringer på VEU-området

Status, trends og udfordringer på VEU-området Status, trends og udfordringer på VEU-området Kontorchef Lisbeth Bang Thorsen Undervisningsministeriet VEU-konference Danske Erhvervsskoler 26-2-2015 Side 1 Dagsorden 1. Pejlemærker for VEU-indsatsen 2.

Læs mere

En uddannelsespolitisk status på opgaver og initiativer i arbejdet med anerkendelse af realkompetencer

En uddannelsespolitisk status på opgaver og initiativer i arbejdet med anerkendelse af realkompetencer En uddannelsespolitisk status på opgaver og initiativer i arbejdet med anerkendelse af realkompetencer Louise Lee Leth Chefkonsulent Malene Christophersen Fuldmægtig Ministeriet for Børn og Undervisning

Læs mere

SOSU Nord, kursus- og udviklingschef, KUC SOSU Nord, direktionssekretær (referent)

SOSU Nord, kursus- og udviklingschef, KUC SOSU Nord, direktionssekretær (referent) Referat fra møde i Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for det pædagogiske område tirsdag den 15. november 2011, kl. 8.30-12.00 Undervisningslokale 300, Østre Allé 91, Aalborg Deltagere: Susanne Jensen

Læs mere

Opfølgning iht. resultatkontrakt KOMPETENCEmidt november 2008

Opfølgning iht. resultatkontrakt KOMPETENCEmidt november 2008 Konsortium: Kompetencecenter Compass Opfølgning iht. resultatkontrakt november 2008 Udfyldt af Lead-Partner: Kirsten Johannsen Dato: 26.11.2008 Nedenstående skema udfyldes som et led i den løbende opfølgning

Læs mere

VEU-centrene i Syddanmark Akut-pakkens uddannelsesordning. Vejle 14. januar 2013

VEU-centrene i Syddanmark Akut-pakkens uddannelsesordning. Vejle 14. januar 2013 VEU-centrene i Syddanmark Akut-pakkens uddannelsesordning Vejle 14. januar 2013 De 4 syddanske VEU-centre VEU-center Syd Kommuner: Aabenraa, Haderslev, Sønderborg, Tønder VEU-center Fyn Kommuner: Odense,

Læs mere

Det Midtjyske Kompetenceråd - Status & perspektiver

Det Midtjyske Kompetenceråd - Status & perspektiver Det Midtjyske Kompetenceråd - Status & perspektiver v/ Fællesformand Viggo Thinggård, HK Østjylland, Formand for Kompetencerådet og medlem af Vækstforum. Det siger partnerskabsaftalen Aftale mellem Regeringen

Læs mere

Endeligt referat, Centerrådsmøde

Endeligt referat, Centerrådsmøde Endeligt referat, Centerrådsmøde Tidspunkt: Mandag 16. juni 2014 Kl. 14.00-16.30 Sted: Århus Købmandsskole Sønderhøj 9 8260 Viby J Link til kort: http://map.krak.dk/m/7o3rz Lokale: 206 Parkering: Det er

Læs mere

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Indstilling: Indstilles til tilskud X Indstilles med forbehold Indstilles til afslag Projektdata: Ansøgers navn Selandia, Center for Erhvervsrettet uddannelse

Læs mere

Vælg fuld skærmstørrelse: Tast ctrl + L. Næste side

Vælg fuld skærmstørrelse: Tast ctrl + L. Næste side Vælg fuld skærmstørrelse: Tast ctrl + L Sammen gør vi det lettere at tage på voksen- og efteruddannelse Sammen gør vi det lettere at tage på voksen- og efteruddannelse VEU-centrene er et samarbejde Et

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 4. februar 2013 kl. 14.00 til 16.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Flemming Lassen, EUC NVS/3F Frank Tonsberg, EUC NVS Henrik Andersen, Selandia CEU/Dansk Byggeri Jens Timm Jensen,

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 20. juni 2011 kl. 14.00 til 16.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Flemming Lassen, EUC NVS/3F Frank Tonsberg, EUC NVS (deltog indtil kl. 15.00) Henrik Andersen, Selandia CEU/Dansk

Læs mere

Mission, vision og strategi for VEU-center Østjylland

Mission, vision og strategi for VEU-center Østjylland Mission, vision og strategi for VEU-center Østjylland Strategi for opgaveløsning og samarbejde Nedenfor præsenteres VEU-center Østjyllands mission og vision, strategi for opgaveløsning samt samarbejdsgrundlag

Læs mere

Orientering fra projektsekretariatet vedr. Kort projektstatus - Bilag til Kompetencerådsmødet den 4. marts 2011, dagsordenens pkt.

Orientering fra projektsekretariatet vedr. Kort projektstatus - Bilag til Kompetencerådsmødet den 4. marts 2011, dagsordenens pkt. Orientering fra projektsekretariatet vedr. Kort projektstatus - Bilag til Kompetencerådsmødet den 4. marts 2011, dagsordenens pkt. 4 Opsummering - indledning Den seneste periode har været kendetegnet ved

Læs mere

Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted

Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted April 2008. Kære læser Velkommen til det første nyhedsbrev fra KompetenceVækst Horsens Hedensted (KVHH). Vi er et af i alt 22 vejledningsnetværk i Danmark.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. 2009/1 LSF 52 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin. Fremsat den 29. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag

Læs mere

Samlet udbyder institutionerne under VEU-Center Østjylland FKB'er (fælles kompetencebeskrivelser), som fremgår af oversigten sidst i dokumentet.

Samlet udbyder institutionerne under VEU-Center Østjylland FKB'er (fælles kompetencebeskrivelser), som fremgår af oversigten sidst i dokumentet. UDBUDSPOLITIK 2013 UDBUDSPOLITIK 2013... 1 Indledning... 2 Udbud/geografisk opland... 2 Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2 Aktivitetsudvikling... 3 Bevillingsmæssige prioriteringer... 3 Imødekommelse

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

Fællesseminar med Kompetencerådet Torsdag den 4. december 2008. DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond 1

Fællesseminar med Kompetencerådet Torsdag den 4. december 2008. DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond 1 Fællesseminar med Kompetencerådet Torsdag den 4. december 2008 DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond 1 ORGANISATION ØSTJYSK ØSTJYSK KOMPETENCECENTER STYREGRUPPE STYREGRUPPE (de 6 direktører fra

Læs mere

Udbudsstrategi for VEU-center Vest - Erhvervsrettet samt almen voksen- og efteruddannelse 2014 og 2015 -

Udbudsstrategi for VEU-center Vest - Erhvervsrettet samt almen voksen- og efteruddannelse 2014 og 2015 - Udbudsstrategi for VEU-center Vest - Erhvervsrettet samt almen voksen- og efteruddannelse 2014 og 2015 - Baggrund og formål De rette og tilstrækkelige menneskelige ressourcer og kompetencer har stigende

Læs mere

I 2009 deltog 1.056.627 ufaglærte og faglærte på AMU-kurser. I 2014 var antallet halveret til 564.186

I 2009 deltog 1.056.627 ufaglærte og faglærte på AMU-kurser. I 2014 var antallet halveret til 564.186 VEU Center Syd Danmark som produktionsland! I 2009 deltog 1.056.627 ufaglærte og faglærte på AMU-kurser. I 2014 var antallet halveret til 564.186 Mangler 30.000 faglærte i 2020 GVU afsluttet EVU startproblemer

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

Projektets baggrund, tilblivelse og organisering:

Projektets baggrund, tilblivelse og organisering: Statusnotat - bilag til Kompetencerådsmøde 27. februar, dagsordenens pkt. 3 Dette er et kortfattet statusnotat for Vækstforums projekt KOMPETENCEmidt. Notatet skitserer kort projektets progression og dets

Læs mere

Referat af møde i uddannelsesudvalget på TH. LANGS HF & VUC torsdag den 4. juni 2015

Referat af møde i uddannelsesudvalget på TH. LANGS HF & VUC torsdag den 4. juni 2015 Referat af møde i uddannelsesudvalget på TH. LANGS HF & VUC torsdag den 4. juni 2015 1. Velkommen til udvalget og særlig præsentation af nye medlemmer. Der var en præsentation af udvalgets medlemmer. 2.

Læs mere

Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013

Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013 Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udbud... 3 Køge Handelsskoles godkendelser... 4 Aktivitetsudvikling... 4 Køge Handelsskoles strategiske mål for VEU i 2013...

Læs mere

Kan kompetenceløft ses på bundlinjen? - Hvordan kommer man i gang med at uddanne sine medarbejdere?

Kan kompetenceløft ses på bundlinjen? - Hvordan kommer man i gang med at uddanne sine medarbejdere? Kan kompetenceløft ses på bundlinjen? - Hvordan kommer man i gang med at uddanne sine medarbejdere? Niels Petterson, Chef for VEU-center Østjylland Inspirationsseminar, CABI 8. marts 2016 Hvordan kommer

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 28. februar 2017 kl. 14.00-16.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Helle Jürgensen, Selandia CEU / Arla Foods Michael Kaas-Andersen, Selandia-CEU Kurt Ole Jørgensen EUC NVS / HK

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 25. marts 2015 kl. 14.00 til 16.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Afbud: Svend R. Hartmann, Selandia CEU/Dansk Byggeri Michael Kaas-Andersen, Selandia-CEU Kurt Ole Jørgensen

Læs mere

Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse

Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse Dorte Stigaard Direktør Region Nordjylland Samspil mellem politikker og aktører Erhvervsudvikling Virksomheder,

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Bilag 4.1 Udbudspolitik vedrørende erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på Københavns Tekniske Skole

Bilag 4.1 Udbudspolitik vedrørende erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på Københavns Tekniske Skole Bilag 4.1 Udbudspolitik vedrørende erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på Københavns Tekniske Skole Udformet i henhold til krav om udbudspolitik vedrørende voksen- og efteruddannelser på erhvervsskolerne

Læs mere

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT Workshop på lederseminar for VEU-Centrene region Midtjylland RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT 27. november 2012 Ulla Nistrup 1 Program for workshoppen Introduktion til workshop 30 min.

Læs mere

Et par fakta om kamelen :

Et par fakta om kamelen : Et par fakta om kamelen : Cand. scient. pol. Annemarie Elverum Ansat som projektleder i Væksthus Midtjylland siden oktober 2011 Bl.a. tidligere ansat i Århus Amt 1992-2006 - heraf ansvarlig for strukturfondsadministrationen

Læs mere

Udbudspolitik 2015. For KompetenceSilkeborg Fusion mellem Kursusafdelinger Teknisk Skole Silkeborg og Silkeborg Business College

Udbudspolitik 2015. For KompetenceSilkeborg Fusion mellem Kursusafdelinger Teknisk Skole Silkeborg og Silkeborg Business College Udbudspolitik 2015 For KompetenceSilkeborg Fusion mellem Kursusafdelinger Teknisk Skole Silkeborg og Silkeborg Business College Godkendt af bestyrelsen for Silkeborg Business College Godkendt af bestyrelsen

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 19. april 2012 kl. 14.00 til 16.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Henrik Andersen, Selandia CEU/Dansk Byggeri Søren Salvig substitut for Jørgen Kay, VUC VSS Lars Thore Jensen,

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det radikale

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det radikale Beskæftigelsesministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet [18. juni 2007] Aftale mellem regeringen (Venstre og Det konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne,

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Godkendelse af samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og voksenuddannelsescentrene i regionen

Bilag. Region Midtjylland. Godkendelse af samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og voksenuddannelsescentrene i regionen Region Midtjylland Godkendelse af samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og voksenuddannelsescentrene i regionen Bilag til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007 Punkt nr. 8 Regionshuset Viborg Regional

Læs mere

Tematisk opsamling på gruppearbejde på Nedbryd siloerne-seminaret for virksomhedskonsulenter 28.11.13

Tematisk opsamling på gruppearbejde på Nedbryd siloerne-seminaret for virksomhedskonsulenter 28.11.13 1 Tematisk opsamling på gruppearbejde på Nedbryd siloerne-seminaret for virksomhedskonsulenter 28.11.13 Kære deltager i Nedbryd siloerne-seminaret d. 28. november i Silkeborg. Først en stor tak for et

Læs mere

Evaluering af VEU-centre. Tabelrapport

Evaluering af VEU-centre. Tabelrapport Evaluering af VEU-centre Tabelrapport 1 Dette bilag til EVA s evaluering af VEU-centrene tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt konsulenter og vejledere, der rådgiver virksomheder og kortuddannede

Læs mere

Bliv klogere på jobrotation og kompetenceudvikling og hvordan det bruges i samspil 9. oktober 2013

Bliv klogere på jobrotation og kompetenceudvikling og hvordan det bruges i samspil 9. oktober 2013 Bliv klogere på jobrotation og kompetenceudvikling og hvordan det bruges i samspil 9. oktober 2013 Hvordan kommer virksomhederne i gang med at efteruddanne medarbejderne hvad kan VEU Centrene hjælpe med?

Læs mere

Opfølgning iht. resultatkontrakt KOMPETENCEmidt november 2008

Opfølgning iht. resultatkontrakt KOMPETENCEmidt november 2008 Opfølgning iht. resultatkontrakt november 2008 Konsortium: KompetenceVækst Horsens Hedensted Udfyldt af Lead-Partner: VIA Erhvervsuddannelser Dato: 25-11-2008 Nedenstående skema udfyldes som et led i den

Læs mere

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro.

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Indeks. 2009=100 Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Baggrunden for en uddannelsesstrategi. Udviklingen på arbejdsmarkedet med bortfald af arbejdspladser, specielt i industrien, og nye

Læs mere

Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 vku@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.

Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 vku@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland. Kompetenceplatformen Vejledning til ansøgningsskema Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 vku@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Vejledning til

Læs mere

Udbudsstrategi og -politik 2015 Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse for VEU-Center MidtØst

Udbudsstrategi og -politik 2015 Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse for VEU-Center MidtØst Udbudsstrategi og -politik 2015 Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse for VEU-Center MidtØst 21-08-2014 / BOCH - Endelig Side 1 af 14 Uddannelse, beskæftigelse og erhverv i Region Midtjylland De rette

Læs mere