50 ÅRS SOLIDARITET OG ENGAGEMENT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "50 ÅRS SOLIDARITET OG ENGAGEMENT"

Transkript

1 50 ÅRS SOLIDARITET OG ENGAGEMENT EFBWW European Federation of Building and Woodworkers

2

3 Indhold Indledning 5 A. Generelle oplysninger 7 B. Oprindelse og historie 9 1. Indledende skridt 9 2. Oprindelige struktur og opgaver Et øget behov for enhed? EFBT Medlemskab Sekretariatet 14 Mellemspil: En historie i billeder C. Opgaver Udvidelse af EFBT s arbejde En kort oversigt De seneste udviklinger Samarbejde med andre organisationer Fremtiden 25 Bilag 1: Skematisk fremstilling af EFBT s historie 27 Bilag 2: Medlemsorganisationer pr. land og tiltrædelsesår + medlemstal for EFBT Historie 3

4

5 Indledning Den Europæiske Føderation af Bygnings- og Træindustriarbejdere (EFBT) kan fejre sin halvtredsindstyvende fødselsdag. Domenico Pesenti Formand for EFBT december 2008 I løbet af sin efterhånden lange historie har EFBT opnået en række resultater, som vi ønsker at mindes og fortælle fremtidens generationer om. I foråret 1992 offentliggjorde vi den første udgave af brochuren Hvad er EFBT? med undertitlen Oprindelse, historie, opgaver. Fem år senere blev der udgivet en ny version af brochuren. Og nu afrunder vi de første 50 år af EFBT s historie med denne nye brochure. I betragtning af den betragtelige stigning i antallet af medlemsorganisationer, den øgede interesse for europæiske fagforeningsspørgsmål, EFBT s medlemsorganisationers tilstedeværelse i de store selskaber og i De Europæiske Samarbejdsudvalg, behovet for et tættere samarbejde med BWI m.h.t. migrationspolitik og globaliseringens konsekvenser, samt intensiveringen af kontakterne med fagforeningsfolk og deres ledere, trænger behovet for information om Den Europæiske Føderations oprindelse og opgaver sig på. Denne brochure er et forsøg på at imødekomme dette behov. Den er enkel og informativ og beskriver i korte træk EFBT s opståen og udvikling. Den omfatter en kortfattet beskrivelse af en række vigtige begivenheder og historiske øjeblikke, samt udviklingen inden for forskellige aktiviteter og temaer. Brochuren giver i øvrigt en oversigt over de begivenheder og afgørelser, der har haft betydning for EFBT s historie. Denne historie bliver stadig mere vigtig med udvidelsen af EU til at omfatte 27 medlemsstater og med udbredelsen af den fælles valutaenhed - euroen - samt behovet for at udvikle et socialt Europa. Denne brochure tilbyder - med dens gengivelse af vedtægterne, situationsrapporterne og handlingsprogrammet for informationer af interesse for alle fagforeningsorganisationer, paritetiske fonde, modparter, institutioner og socialhistoriestuderende. Vi ønsker at mindes de første 50 år med henblik på at finde fornyet styrke og energi til at fortsætte vores bestræbelser på at bygge en stærkere europæisk fagforeningsorganisation, som er i stand til at repræsentere og tale på arbejdernes vegne i EU-institutionerne, og samtidigt beskytte og mobilisere arbejderne til at udvikle et europæisk samfund med solidaritet og demokrati for alle. EFBT Historie 5

6 Indledning Derudover ønsker EFBT, at være et referencepunkt for fagbevægelsen i de europæiske lande som endnu ikke udgør del af det europæiske fællesskab, med henblik på at skabe solidaritet i form af aktioner og støtte. Den vej som EFBT afmærkede for sig selv begyndte for 50 år siden, da der endnu ikke var tale om globalisering; i dag udgør EFBT et stærkt og vigtigt instrument i bestræbelserne på at sikre arbejdstagerrettighederne og de demokratiske regler på globalt plan. Denne brochure er udarbejdet af EFBT s sekretariat med anvendelse af de foregående udgivelser. EFBT har ingen videnskabelige ambitioner i forbindelse med udgivelsen af denne brochure. Men vi håber imidlertid at denne brochure vil få stor udbredelse både blandt de organisationer inden for bygge- anlægs- og træindustrierne som er medlemmer af EFBT, og blandt alle aktive fagforeningsfolk og andre interesserede. Det er vores pligt at takke de 9 fagforeningsorganisationer, som med deres langsigtede syn oprettede EFBT, samt de medlemsorganisationer og personer som i årenes løb har bidraget til at gøre EFBT stærkere. En særlig tak til mine forgængere på formandsposten, samt til næstformændene og generalsekretærerne. 6 EFBT Historie

7 A. Generelle Oplysninger Den Europæiske Føderation af Bygnings- og Træindustriarbejdere Rue Royale 45/ Bruxelles Belgien Tlf : Fax : Website : Formand: Domenico Pesenti (I) 1. Næstformand: Luc Van Dessel (B) 2. Næstformand: Hans Tilly (S) Generalsekretær: Sekretær for Træ/Møbel/Skovbrug: Sekretær for Byggeri: Sekretær for Sundhed & Sikkerhed: Sekretariat: Sam Hägglund William Van der Straeten Werner Buelen Rolf Gehring Marina Saegerman Ann Cocquyt Frank Leus Tanja Vanmeenen EFBT Historie 7

8

9 B. Oprindelse og Historie 1. Indledende skridt Nogle år efter oprettelsen af Det Europæiske Økonomiske Fællesskab besluttede byggeog anlægs- og træindustriorganisationerne (fra de daværende seks EØF-lande), der var medlemmer af IFBWW (Den Internationale Bygnings- og Træindustriarbejderføderation nu kaldet BWI) at oprette et kontaktorgan, som navnlig skulle tage sig af koordineringen af deres holdninger inden for socialpolitik og økonomisk politik. De pågældende organisationer i Belgien, Forbundsrepublikken Tyskland, Frankrig, Italien, Luxembourg og Holland ønskede at indtage en fælles holdning for at lette deres arbejde i de drøftelser, der uundgåeligt ville finde sted i det daværende Europæiske Økonomiske Fællesskabs organer og tjenestegrene vedrørende specifikke problemer inden for disse industrisektorer. Oprettelsen af EØF rejste et andet spørgsmål: hvilken plads skulle fagbevægelsen indtage i denne nye sammenslutning for økonomisk samarbejde? Og et måske endnu vigtigere spørgsmål: på hvilken måde kunne fagbevægelsen følge den gradvise økonomiske integrationsproces og give sit svar herpå? I første instans var det klart muligt inden for IFBWW's rammer. Men et flertal af de organisationer, der var repræsenteret i Den Internationale Føderation, mente, at der var tale om regionale problemer. De besluttede at nedsætte et Fælles Udvalg, hvor de pågældende organisationer skulle yde et meget beskedent bidrag til sekretariatet. Eftersom sekretariatet var placeret der, hvor sekretæren arbejdede, blev en stor del af arbejdet varetaget af de berørte organisationer. Endvidere gjorde det, at visse organisationer varetog det nødvendige oversættelsesarbejde, at omkostningerne blev holdt på et minimum. Der gik adskillige drøftelser forud for de nationale fagforeningers oprettelse af en enkelt organisation. Udvalgets formål var, at indsamle sociale og økonomiske oplysninger vedrørende bygge-, anlægs- og træsektorerne, og at udveksle disse oplysninger mellem medlemsorganisationerne. Den formelle beslutning om at nedsætte et Fælles Udvalg blev truffet i Luxembourg i efteråret Udvalgets fulde navn var Det Fælles Europæiske Udvalg for Træ-, Byggeog Anlægssektorerne. I 1958 blev Det Fælles Udvalgs opgave fastlagt som følger: "Det Fælles Udvalgs opgave skal være at skabe nært samarbejde mellem fagforeningerne inden for bygge- og an lægs- og træindustrien i EØF-landene. Det skal have ansvar for fremmen af bygge- og anlægs- og træindustriarbejdernes interesser i forbindelse med alle sociale og økonomiske problemer, der kan opstå i bygge- og anlægs- og træindustrierne som følge af den europæiske integration". Det Europæiske Fagforbundssekretariat (DEF), der blev oprettet i 1957, var en koorperativ sammenslutning af nationale fagforbund og føderationer. Det Fælles Udvalg forsøgte at øve indflydelse på politikken ved at rapportere til DEF, eftersom dette var det eneste europæiske fagforeningsekretariat som var anerkendt af Europa- Kommissionen, og som havde direkte kontakt med EF-Kommissionens tjenestegrene, navnlig Direktoratet for Sociale Anliggender. EFBT Historie 9

10 Oprindelse og Historie DEF blev omdannet til føderationen EFS (Den Europæiske Faglige Samarbejdsorganisation), og dens vedtægter blev udarbejdet i Det Fælles Udvalgs sekretariat var ikke medlem og kunne derfor ikke deltage i hovedbestyrelsesmøderne og på Kongressen, hvor fagforbundene deltog. Udvalget deltog dog i EFS' arbejdsgrupper, eftersom det ikke var nødvendigt at være formelt medlem for at deltage. 2. Oprindelige struktur og opgaver Det Fælles Udvalg bestod af formændene for de 9 organisationer, der var medlemmer af IFBWW, fra bygge- og anlægs- og træindustrisektorerne i deres respektive lande. Det Fælles Udvalg arbejdede uafhængigt af IFBWW, men var i jævnlig kontakt med den internationale føderation. Udvalget mødtes en gang årligt, og forskellige problemer blev drøftet i arbejdsgrupper, som i gennemsnit samledes en gang årligt. Disse arbejdsgrupper blev forløbere for de stående udvalg for træ- og bygge- og anlæg, men var på det tidspunkt endnu ikke rustede til at udøve lobbyvirksomhed. I de første år blev sekretariatet varetaget af den nederlandske organisation Bouwbond N.V.V.-Nederland, som beskæftigede sekretæren på halvtid. Sekretariatet flyttede derefter til Frankfurt i organisationen IG-BSE's lokaler for senere, i 1968, at flytte til Bruxelles i Algemene Centrale-ABVV's lokaler. Indtil 1981 nedsatte sekretariatet sig der, hvor sekretæren arbejde. Siden nedsatte sekretariatet sig i en bygning midt i Bruxelles. På Det Fælles Udvalgs årlige møde i 1972 var alle medlemmer enige om, at europæiske arbejdstagere skulle vise en forenet front indenfor EØF. Denne appel om en konsolidering af enheden blev stærkere i løbet af årene. Nu hvor der blev gjort alvorlige forsøg på at udvikle et Europæisk Økonomisk Fællesskab var det vigtig, at fagbevægelsen havde mulighed for at spille en vigtigere rolle. Der tegnede sig en trussel om at afgørelserne ville blive truffet uden at fagbevægelsen havde noget at skulle have sagt. Fagbevægelsen blev alt for ofte sat uden for spillet, og fundamentet for samspillet mellem fagbevægelsen og arbejdsgiverorganisationerne, som var karakteristisk for de "moderne" arbejdsmarkedsforbindelser i mange europæiske lande, manglede. 3. Et øget behov for enhed? Traktaterne om oprettelsen af Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Det Europæiske Atomnergifællesskab blev undertegnet i 1957 i Rom. Inden da var Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab blevet oprettet i Disse tre institutioner fusionerede i Fællesskabet havde flere mål med at gennemføre et "fælles marked" og gradvist at harmonisere medlemsstaternes økonomiske politik: nemlig gradvist at udvikle den økonomiske aktivitet; en stadig og afbalanceret ekspansion; en forbedring af levevilkårene; og en øget stabilitet. 10 EFBT Historie

11 Oprindelse og Historie Toldunionen, som blev indført i 1968, indførte frihandel inden for Fællesskabet og en fælles toldtarif for handel med tredjelande. Tanken om europæisk forening lå længe brak, hvis man ser bort fra visse nye landes tiltrædelse. Danmark, Storbritannien og Irland blev medlem af Fællesskabet i 1972, Grækenland i 1979 og Portugal og Spanien i I 1985 udgjorde offentliggørelsen af hvidbogen om det indre marked (udarbejdet under ledelse af Lord Cockfield) en ny etape. Hvidbogen beskrev de etaper, der manglede at blive gennemgået, for at gennemføre det indre marked. Den indeholdt tidsplanen for ophævelse af grænsekontrol for personer og varer og fastsatte ophævelsen af de fiskale grænser til slutningen af De europæiske landes plan om at gennemføre det indre marked blev endnu engang bekræftet og formelt godkendt i EØF-traktaten med udarbejdelsen af Fællesakten den 1. juli I slutningen af 80'erne og begyndelsen af 90'erne nåede den økonomiske integration og udviklingen af det europæiske indre marked ud over rammerne af Det Økonomiske Fællesskabs Europa. Sociale og økonomiske ændringer gjorde, at erhvervslivet blev stadig mere europæiseret og internationaliseret. Den politiske integration i Europa blev intensiveret, og aftaler mellem Det Europæiske Fællesskab og landene i Den Europæiske Frihandelssammenslutning medførte en ny udvidelse af det indre marked. Dette blev endnu en gang bekræftet af Sveriges, Finlands og Østrigs tiltrædelse i Den Europæiske Union og af indgåelsen af associeringsaftaler med lande som Polen, Den Tjekkiske Republik og Ungarn. Udviklingen af dette indre marked blev stærkt støttet af erhvervslivet og nogle store "industrimagnater" af følgende grunde: opretholdelse af konkurrenceevnen, navnlig over for USA, Japan og Sydøstasien, fjernelse af en lang række nationale handelshindringer og udvikling af europæiske standarder og standardisering på europæisk plan, fri bevægelighed for personer, varer og kapital, begrænsning af lovgivning og deregulering. Et grundlæggende træk ved oprettelsen af det indre marked er princippet om gensidig anerkendelse af nationale love og forbud. Målet er at introducere minimal harmonisering og maksimal gensidig anerkendelse navnlig indenfor områder som samhandlen med varer, friheden til at yde finansielle tjenester og erhvervsmæssig mobilitet. Subsidiaritetsprincippet udgjorde den ideologiske legitimation herfor. Bevidst heden om, at fagbevægelsen bør kræve sin plads i denne proces, er blevet større med årene. 4. EFBT Det var i Salerno (Italien), at det den 5. maj 1974 blev besluttet på den første Kongres at omdanne Det Fælles Udvalg for Bygge- og Anlægs- og Træsektoren i EØF til Den Europæiske Bygnings- og Træindustriarbejderføderation i Fællesskabet ( EFBTF). Organisationens vedtægter blev også ændret. Det blev besluttet, at der skulle opretholdes nær kontakt og samarbejde med IFBWW, men at den europæiske EFBT Historie 11

12 Oprindelse og Historie føderation skulle være selvstændig og fra nu af arbejde helt uafhængigt. Organisationens væsentligste opgave var fortsat udveksling af informationer blandt medlemsorganisationerne. Medlemmerne opretholdt deres uafhængighed. Det blev besluttet at begrænse organisationerne til de 9 lande i EØF: de seks oprindelige lande og de nye medlemslande, dvs. Danmark, Storbritannien og Irland. Ud over medlemmerne af IFBWW kunne andre organisationer, der var medlemmer af EFS, gennem deres forbund blive medlem af organisationen fra Dette drejede sig om de britiske organisationer og det italienske forbund CGIL. Der blev oprettet to brancheudvalg i organisationen, et for træsektoren og et andet for bygge- og anlægssektoren. Disse udvalg havde til opgave at behandle de specifikke problemer, der opstod i de forskellige sektorer. Det blev besluttet, at organisationen primært skulle forblive et organ for gensidig information indtil november De vedtægter, der blev udarbejdet i Salerno, blev ratificeret på Kongressen i Luxembourg i november De forskellige medlemsorganisationer havde forskellige opfattelser af EFBT's og sekretariatets struktur og opgaver. I april 1976 nedsatte Hovedbestyrelsen en arbejdsgruppe som skulle behandle dette punkt. Derefter blev punktet i en årrække diskuteret på hovedbestyrelsesmøderne. I september 1979 mente Hovedbestyrelsen, at EFBT's aktiviteter i arbejdstagernes interesse ikke kunne begrænses til en rent informativ rolle, de skulle udvides for at skabe mulighed for en aktiv og koordinerende strategi for de fælles interesser for arbejdstagerne i bygge- og anlægs- og træindustrisektorerne. Vedtægterne blev tilpasset i 1983 for at opnå EFS' godkendelse. Denne tilpasning omfattede bl.a. udeladelsen af betegnelsen "i Fællesskabet" fra organisationens navn. Den Europæiske Føderation af Bygnings- og Træindustriarbejdere i Fællesskabet veg pladsen for Den Europæiske Føderation af Bygnings- og Træindustriarbejdere (EFBT). I mellemtiden havde EFS besluttet, ikke automatisk at godkende alle kandidater, men at forelægge de europæiske sektorføderationer til godkendelse i EFS' Hovedbestyrelse. Denne godkendelse skete på visse betingelser: organisationen skulle have vedtægter, selvfinansiering og automatisk være åbne for de sektororganisationer, der er medlemmer af EFS via deres forbund. På den 7. Kongres i november 1995 blev navnet tilpasset for sidste gange, hvor det blev vedtaget at ændre det hollandske navn til "Europese Federatie van Bouw- en Houtarbeiders (EFBH)" (i stedet for Europese Bond ). Efterfølgende kan man konkludere, at arbejdet i EFBT igennem årene ikke kun har omhandlet information. Som pressionsgruppe har EFBT konkret bidraget på fagforenings- og sektorplan til at øge sammenhængen mellem medlemsorganisationerne. Ud over de møder, der har været i de to arbejdsgrupper og i ledelsesorganerne (Hovedbestyrelsen, det politiske og højeste beslutningsorgan, og Forretningsudvalget, ledelsesorganet) har der været afholdt en lang række workshops, seminarer og temamøder inden for EFBT's rammer. 12 EFBT Historie

13 Oprindelse og Historie Siden 1989 har dets arbejde også bestået i omfattende forberedelse af igangsættelsen af en social dialog i bygge- og anlægs- og træindustrisektorerne. Fra starten af 1990'erne har der været afholdt mange møder om fagforeningsarbejdet i de store selskaber inden for EFBT's sektorer. 5. Medlemskab Da Det Fælles Udvalg blev oprettet i 1958 blev 9 organisationer fra de daværende 6 medlemsstater i EØF medlemmer. Da andre lande tiltrådte til Fællesskabet (Danmark, Storbritannien, Irland, Spanien og Portugal) blev vedtægterne ændret så nye medlemmer kunne tiltræde. I 1974 tiltrådte en række organisationer fra EØF-landene, der ikke var medlemmer af IFBWW, men som var medlemmer af EFS via deres forbund. Efter nedlæggelsen af Den Europæiske Kristne Føderation i 1989 kunne kristne organisationer blive medlemmer af EFBT. Denne mulighed har også eksisteret siden 1990 for organisationer fra medlemslandene i Den Europæiske Frihandelssammenslutning (EFTA). Således blev den belgiske organisation CCHB medlem i 1989, fulgt af to schweiziske organisationer i 1990 og organisationer fra Island, Finland, Norge og Sverige i I løbet af perioden tiltrådte en række organisationer fra Storbritannien, Tyrkiet, Spanien, Sverige og Østrig. På den 6. Kongres den december 1991 blev det besluttet at udvide og begrænse føderationens territoriale anvendelsesområde i vedtægterne for at kunne optage forbund fra Europarådets medlemslande. Stigningen i antallet af medlemsorganisationer er bemærkelsesværdig. EFBTF talte i starten i organisationer fra de 6 EØF-medlemslande. I 1987 havde føderationen ikke mindre end 23 organisationer fra 9 lande. I 1991 deltog delegerede fra 33 medlemsorganisationer fra 12 lande (både EØF- og EFTA-lande) i den 6. Kongres. På den 7. Kongres i november 1995 talte EFBT 50 medlemsorganisationer fra 18 europæiske lande og i alt ca. 3 mio. medlemmer. De nationale organisationer, der ikke er medlemmer af EFS, har siden 1992 haft mulighed for at få observatørstatus. På Hovedbestyrelsens eget ansvar kan EFBT foreslå de organisationer, der (endnu) ikke er medlemmer af EFS via deres forbund, at få observatørstatus. Hertil kræves et flertal på 2/3 i Hovedbestyrelsen. Til trods for den generelle stigning i antallet af tilsluttede medlemmer er medlemsantallet dalet. I 2008 havde EFBT 74 medlemsorganisationer og i alt ca medlemmer. EFBT Historie 13

14 Oprindelse og Historie 6. Sekretariatet I 1981 nedsatte det permanente sekretariat sig i Bruxelles, og der blev ansat en fuldtidssekretær ud over den sekretær, der var ansat på halv tid. Ejendommen i Rue Fossé aux Loups blev erhvervet i I 1988 vælges den første fuldtidsgeneralsekretær på en ekstraordinær kongres. De nye vedtægtsbestemmelser pålægger Generalsekretæren en øget politisk opgave. Sammen med de andre valgte medlemmer af EFBT's Forretningsudvalg bliver han ansvarlig for føderationens daglige drift. Mandatets varighed fastsættes til 4 år. Deltagerne på kongressen i 1991 erkendte behovet for at forbedre sekretariatets situation, både for så vidt angik finansielle midler og for så vidt angik personale. Disse beslutninger blev gennemført i Antallet af administrative medarbejdere steg, og der blev ansat to ledende medarbejdere, en for træindustrisektoren og en anden for bygge- og anlægssektoren. I 1999 bliver der ansat endnu en administrativ medarbejder på fuldtid. Efter en periode, hvor der afholdes flere og flere møder, og hvor dels det fastansatte, dels det midlertidigt ansatte personale voksede, blev det nødvendigt at finde større lokaler. Købet af de nuværende kontorer, rue Royale 45 i Bruxelles, skete i Disse nye lokaler gav sekretariatet alle de faciliteter, der var nødvendige for tilrettelæggelsen af europæiske konferencer. I løbet af årene har de midlertidigt ansatte og praktikanterne ydet et bidrag til arbejdet i EFBT. De arbejdede som regel med specifikke projekter eller undersøgelser på initiativ fra sekretariatet eller medlemsorganisationerne. 14 EFBT Historie

15 Kongres I maj 1974 Salerno Kongres IV november 1983 Bryssel Extraordinær Kongres november 1988 Barcelona EFBT-besøg hos Eurotunnel-byggeværk EFBT Historie 15

16 Trækonference maj 1987 Bryssel EFBT-sekretariat Trækonference maj 1987 Bryssel Møde i V&G koordineringsgruppen november 2002 Bryssel Underholdning for deltagerne GF IX 2003 i Houffalize ) EFBT-aktionsdag maj 1999 Køln 16 EFBT Historie

17 3. Europæiske Stilladsbygningskonference oktober 1999 Weiterstadt Kongres VIII november 1999 Luxemburg Kongres VII november 1995 Blankenberge Kongres VIII november 1999 Luxemburg EFBT-demonstration mod Bolkestein-direktivet november 2004 Bryssel Kongres IX december 2003 Houffalize EFBT Historie 17

18 Konference omkring sort arbejde december 2006 Helsinki Repræsentanter EOR-koordinering EFBT-sekretariatsmedarbejdere december 2007 EFBT-aktion lige løn for lige arbejde (i slutning af 90 erne) Kongres X december 2007 Luxemburg Kongres X december 2007 Luxemburg 18 EFBT Historie

19 C. Opgaver 1. Udvidelse af EFBT s arbejde EFBT har siden sin oprettelse i 1958 ændret sig til en stor organisation, som man tager hensyn til i Europa, og den optræder som anerkendt samarbejdspartner i træindustriog bygningssektoren. Som vi allerede har nævnt, var EFBT i første omgang en organisation, der skulle indsamle og formidle information. Sekretariatets organisation var i øvrigt for begrænset til f.eks. at udføre lobbyarbejde. Siden det indre marked og de drøftelser herom, som blev ført i EFBT, har vi oplevet en udvidelse af sekretariatet og de opgaver, det får tildelt. Ud over det repræsentationsarbejde, som sekretariatet har udført fra starten, og den begrænsede indsamling af information, er antallet af opgaver blevet øget siden Vores nye opgaver er bl.a.: politisk indflydelse og lobbyarbejde i EU og på nationalt plan udvikling af en europæisk fagforeningspolitik for sektorerne der repræsenteres af EFBT støtte og koordination af ESU-aktiviteter koordination af de kollektive forhandlinger stimulering og fremme af faguddannelser repræsentation og samarbejde med andre (søster-)organisationer støtte til undersøgelser af sektoral og social interesse I de senere år er der også kommet omfattende aktiviteter inden for rammerne af den europæiske sociale dialog og koordination af fagforeningsarbejdet i de store virksomheder. Derudover peger ansættelsen af en politisk sekretær for arbejdsmiljøspørgsmål i retning af en yderligere politisk udvikling. EU er i stigende grad handlingsplanet for diverse politiske områder. EFBT s Koordinationsudvalg for Sikkerhed og Sundhed, som blev nedsat i 1994, er således sammensat af nationale eksperter og har til opgave at forberede EFBT-standpunkter m.h.t. EU-anliggender, udover at tage sig af implementeringen af de eksisterende bestemmelser og udviklingen af fagforeningspraktikker. 2. En kortfattet oversigt Den sociale dialog i sektorerne Udviklingen i den sociale dialog på europæisk plan er blevet drøftet meget siden oprettelsen af Det Fælles Udvalg. Siden 1980'erne bestræbte EFBTF sig på at skabe kontakt mellem arbejdsmarkedets parter på europæisk plan gennem uformelle møder, fælles temamøder og ved Europa-Kommissionens mellemkomst. I starten var det ikke muligt at indføre et formelt samråd mellem arbejdsmarkedets parter i træindustrisektoren. I betragtning af det store antal samtalepartnere, det forhold at arbejdsgiverne ikke gik ind for særskilte sektorbestemte drøftelser, og at flertallet af arbejdsgiverorganisationer fandt, at interessen for det sociale aspekt EFBT Historie 19

20 Opgaver primært burde komme til udtryk på nationalt plan, nåede vi aldrig videre end til uformelle møder. Situationen ændrede sig i begyndelsen af 90'erne. Nu har vi oprettet en fælles ramme på europæisk plan sammen med arbejdsgiverføderationerne i både møbel- og træforarbejdningsindustrierne. I møbelindustrien startede den sociale dialog i begyndelsen af 1993 med UEA som repræsentant for arbejdsgiverne. Denne sociale dialog blev imidlertid afbrudt mellem midten af 1994 og slutningen af 1999 på grund af uoverensstemmelser mellem arbejdsmarkedsparterne. Herefter blev der etableret et officielt sektorbestemt udvalg for den sociale dialog. I mellemtiden har oprettelsen af den nye og anden arbejdsgiverføderation (FIEC) i 2006 resulteret i at den sociale dialog nu føres af tre partnere. Dette har ikke forhindret den sociale dialogs udvikling i de sidste par år. Der er blandt andet nedsat diverse arbejdsudvalg om arbejdsmiljø, erhvervsuddannelse og undervisning, der organiseres projekter omkring disse temaer, samt aktiviteter med henblik på at stimulere den sociale dialog i de nye medlemsstater og kandidatlande. I den træforarbejdende industri kom den officielle sociale dialog først i gang i I 1999 blev der nedsat et officielt sektorbestemt udvalg for den sociale dialog (i 1998 blev den sociale dialog kortvarigt afbrudt p.g.a. parternes uoverensstemmelse om træstøv). Denne sociale dialog har også gennemgået en positiv udvikling i de sidste år, navnlig med nedsættelsen af arbejdsudvalg om arbejdsmiljø, erhvervsuddannelse og undervisning, med temaer som f.eks. sektorens konkurrenceevne og biomassespørgsmålet på dagsordenen. Inden for bygge- og anlægssektoren har dialogen med den europæiske arbejdsgiverorganisation (FIEC) en endnu længere historie bag sig. I forbindelse med disse møder har EFBT's sekretariat virkelig kunnet gøre fremskridt, der har ført til en officiel social dialog inden for den europæiske bygge- og anlægsindustri. En dialog, der blev indledt den 8. marts 1990, og som førte til nedsættelse af to temagrupper: en gruppe, der arbejder med sundhed og sikkerhed, og en anden, der arbejder med erhvervsuddannelse og arbejdsmarkedet. En konsekvens af dette samråd er, at Europa- Kommissionen hører arbejdsmarkedets parter i bygge- og anlægssektoren vedrørende spørgsmål om europæisk sociallovgivning. Den sociale dialog med FIEC har i årenes løb behandlet forskellige konkrete politiske temaer. Der er udarbejdet en række anbefalinger bl.a. til direktivet om sundhed og sikkerhed samt udstationeringsdirektivet. I 1995 blev der sluttet en fælles aftale om nedsættelsen af et europæisk forum for erhvervsuddannelse i bygge- og anlægssektoren. Arbejdsgiverne fra bygge- og anlægsindustrien har imidlertid været tilbageholdende med hensyn til at strukturere (særlige aspekter af) den sociale dialog. EFBT s politik er at styrke og udvide den officielle europæiske sociale dialog (ESD). EFBT s langsigtede mål er, at ESD skal udvikle sig til en europæisk forhandlingsplatform. Denne politik kan inddeles i to dele: (1) ESD s organisation, nedsættelse af arbejdsgrupper o.s.v... og (2) udvælgelse af de punkter der skal diskuteres med henblik på at nå frem til fælles holdninger. 20 EFBT Historie

21 Opgaver EFBT har de sidste mange år forvaltet en del af møderne under den europæiske sociale dialog for bygge- og anlægssektoren. Nedsættelsen af det nye arbejdsudvalg om beskæftigelse under den europæiske sociale dialog for bygge- og anlægssektoren er i linje med EFBT s ambitioner. Aktiviteterne indenfor den europæiske sociale dialog for bygge- og anlægssektoren koordineres af et flerårigt arbejdsprogram. Følgende punkter er blot et par eksempler på hvilke punkter der er blevet grundigt diskuteret indenfor den europæiske sociale dialog for bygge- og anlægssektoren: Direktivudkastet om udvekslingen af tjenester i det indre marked (KOM(2004) endelig) Direktivet om udstationering af arbejdstagere som led i udvekslingen af tjenesteydelser 96/71EF Sort arbejde i bygge- og anlægssektoren Tværnational overførbarhed af supplerende pensionsrettigheder I øjeblikket har bygge- og anlægsindustrien et af de mest strukturerede udvalg for den sociale dialog. Der afholdes to plenummøder om året og der findes tre permanente arbejdsudvalg: erhvervsuddannelse, sundhed og sikkerhed, og beskæftigelse. Politisk indflydelse og politisk lobbyvirksomhed Dette arbejde har fået stor betydning igennem årene. I begyndelsen var sekretariatet for lille til at kunne udføre et tilfredsstillende arbejde med at øve politisk pres, og dets opgave var primært at indsamle og formidle information. På den ene side er sekretariatet gradvis vokset, og på den anden side følger udvidelsen af arbejdsområderne af den hyppige udarbejdelse af direktivudkast, der har direkte interesse for EFBT's sektorer. Et eksempel herpå er direktivet om sundhed og sikkerhed på ar bejdspladsen. Der blev indført strukturelt samråd med de største politiske grupperinger i Europa-Parlamentet ud over de eksisterende kontakter med Europa- Kommissionen. Vi fulgte samme vej for direktivet om udstationering, et initiativ fra Europa-Parlamentet, som efter vores mening var af stor betydning. I løbet af de sidste par år har vi oplevet at det europæiske plan i stigende grad er blevet et forhandlingsplan og et plan for praktisk politik. Dette viser sig f. eks tydeligt indenfor spørgsmålet om livslang læren. Selvom EU ikke er aktiv som lovgivende instans indenfor dette område udvikler det ikke desto mindre omfattende aktiviteter og er med til at støtte ændringer i medlemsstaterne, navnlig ved at opfordre til samarbejde. Med hensyn til arbejdstagerrepræsentationen i de europæiske tværnationale selskaber er EFBT i stigende grad involveret i at støtte og koordinere aktiviteterne i De Europæiske Samarbejdsudvalg. EFBT Historie 21

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.7.2014 COM(2014) 448 final 2014/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilpasning af Rådets forordning (EF) nr. 1340/2008 af 8. december 2008 om handel med visse

Læs mere

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAG til det ændrede forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse og midlertidig anvendelse af lufttransportaftalen mellem Amerikas

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

I. Traktat om en forfatning for Europa. Europæiske Union 2. Protokol om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet

I. Traktat om en forfatning for Europa. Europæiske Union 2. Protokol om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet Slutakten opregner bindende protokoller og ikke-bindende erklæringer Forfatningen Protokoller Nationale parlamenters rolle Nærhedsprincippet Domstolen Centralbanken Investeringsbanken Fastlæggelse af hjemsted

Læs mere

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 12/07/2007-31/08/2007 Deltagelse Angiv hvilket EU/EØS-land virksomheden ligger i DA - Danmark 66 (12.9%) PL - Polen 60 (11.7%) DE - Tyskland 59 (11.5%) NL - Nederlandene

Læs mere

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.3.2016 COM(2016) 156 final ANNEX 1 BILAG til forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne, vedrørende udkastet til

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 147 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 147 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del Bilag 147 Offentligt NOTAT Status for Danmarks implementering af EU s indre markedslovgivning (november 2014 maj 2015) Resumé Europa-Kommissionen offentliggør halvårligt

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: TRAKTAT UDKAST TIL RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Østrig og Polen til at ratificere eller tiltræde Budapestkonventionen om

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 9. januar 2012 til: Generalsekretariatet for Rådet Komm.

Læs mere

Offentlig høring om evaluering af forordningen om det europæiske register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (E-PRTR)

Offentlig høring om evaluering af forordningen om det europæiske register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (E-PRTR) Offentlig høring om evaluering af forordningen om det europæiske register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (E-PRTR) Felter med en * skal udfyldes. Indledning Hvad er E-PRTR-forordningen?

Læs mere

Verifikation af miljøteknologi (ETV)

Verifikation af miljøteknologi (ETV) Verifikation af miljøteknologi (ETV) 20/02/2008-21/03/2008 Der er 371 svar ud af 371, der opfylder dine kriterier 0. DELTAGELSE Land DE - Tyskland 63 (17%) NL - Nederlandene 44 (11.9%) CZ - Tjekkiet 30

Læs mere

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017.

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 207 (OR. en) 2439/7 FIN 562 PE-L 37 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Budgetudvalget De Faste Repræsentanters Komité/Rådet 560/7

Læs mere

Økonomisk analyse. Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU

Økonomisk analyse. Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU Økonomisk analyse 19. maj 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU Europa-Kommissionen foretager

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015.

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. juli 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 10830/2/15 REV 2 ASIM 52 RELEX

Læs mere

EU s medlemslande Lande udenfor EU

EU s medlemslande Lande udenfor EU EU s medlemslande Lande udenfor EU Fig. 22.1 EU s medlemslande. År 1951 1957 1968 1973 1979 1981 1986 1986 1991 1992 1993 1995 1997 1999 2000 2001 2002 2004 2005 2007 2008 2008 2009 2010 Begivenhed Det

Læs mere

Svarstatistik for Det europæiske private selskab

Svarstatistik for Det europæiske private selskab Svarstatistik for Det europæiske private selskab 09/10/2007-19/11/2007 Der er 517 svar ud af 517, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE Land DE - Tyskland 80 (15.5%) PL - Polen 51 (9.9%) DA - Danmark

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: SLUTAKT UDKAST TIL RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

SLUTAKT. (Bruxelles, den 8. oktober 2002)

SLUTAKT. (Bruxelles, den 8. oktober 2002) SLUTAKT FOR DEN DIPLOMATISKE KONFERENCE OM PROTOKOLLEN OM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKABS TILTRÆDELSE AF DEN INTERNATIONALE EUROCONTROL KONVENTION AF 13. DECEMBER 1960 VEDRØRENDE SAMARBEJDE OM LUFTFARTENS SIKKERHED

Læs mere

Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16.

Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16. BILAG A Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16. APRIL 2003 Det led, der henvises til i artikel 3, stk. 2, skal indsættes

Læs mere

NOTAT. Implementering af EU's indre markedslovgivning

NOTAT. Implementering af EU's indre markedslovgivning Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 20-13 ERU Alm.del Bilag 203 Offentligt NOTAT Implementering af EU's indre markedslovgivning Resumé Kommissionens seneste resultattavle for det indre marked (Internal

Læs mere

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 25. april 2014

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 25. april 2014 Økonomisk analyse 25. april 214 Axelborg, Axeltorv 3 19 København V T +45 3339 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danmark, EU og fødevareproduktion Hvor mange, og hvem, skal den danske fødevareklynge

Læs mere

Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16.

Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16. 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Dänisch (Normativer Teil) 1 von 89 BILAG A Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN

Læs mere

Hvor skal der betales vejskatter? ISO Land Tyskland Østrig Schweiz Polen Tjekkiet Slovakiet Ungarn Belgien

Hvor skal der betales vejskatter? ISO Land Tyskland Østrig Schweiz Polen Tjekkiet Slovakiet Ungarn Belgien Europæisk Vejskat Hvor skal der betales vejskatter? ISO Land Tyskland Østrig Schweiz Polen Tjekkiet Slovakiet Ungarn Belgien Form 1500-04/2016 AL Albanien T T T BE Belgien T D BA Bosnien-Herzegovina T

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2014

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.12.2015 COM(2015) 665 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

HØRING OM MANGFOLDIGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN OG BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM MANGFOLDIGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN OG BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM MANGFOLDIGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN OG BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 14.06.2005-15.07.2005 803 svar Anfør virksomhedens hovedaktivitetssektor D - Fremstillingsvirksomhed 225 28,0% K - Fast ejendom,

Læs mere

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1968L0360 DA 01.05.2004 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 15. oktober 1968 om afskaffelse af restriktioner om

Læs mere

Foreløbig rapport om fordelingen af medlemmer i Europa- Parlamentet

Foreløbig rapport om fordelingen af medlemmer i Europa- Parlamentet Europaudvalget EU-note - E 78 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 12. september 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Foreløbig rapport om

Læs mere

EU - et indblik i hvad EU er. Oplæg og dilemmaspil af Europabevægelsens repræsentanter Den 20. marts 2014

EU - et indblik i hvad EU er. Oplæg og dilemmaspil af Europabevægelsens repræsentanter Den 20. marts 2014 EU - et indblik i hvad EU er Oplæg og dilemmaspil af Europabevægelsens repræsentanter Den 20. marts 2014 Dagens program 10:40-10:45 Velkomst 10:45-11:15 Oplæg om EU 11:15-11:25 Introduktion til dilemmaspil

Læs mere

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE?

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? 2/09/2008-22/10/2008 Der er 329 svar ud af 329, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE LAND DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Læs mere

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures: hjælp til at søge medarbejdere i Europa Søger du at opbygge

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.5.2010 KOM(2010)227 endelig 2010/0126 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. /2010 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre Overførsel til udlandet Opbygning af kontonumre Andorra Ingen fælles kontostruktur ADXXBBBBBBBBCCCCCCCCCCCC landekoden AD Australien Ingen fælles kontostruktur AUNNNNNN N = BSB Code: Altid 6 cifre Belgien

Læs mere

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1 SLUTAKT FA/TR/EU/HR/da 1 FA/TR/EU/HR/da 2 I. SLUTAKTENS TEKST 1. De befuldmægtigede for: HANS MAJESTÆT BELGIERNES KONGE, PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN BULGARIEN, PRÆSIDENTEN FOR DEN TJEKKISKE REPUBLIK, HENDES

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del Bilag 13 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del Bilag 13 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 ERU Alm.del Bilag 13 Offentligt NOTAT Oktober 2016 Status for Danmarks implementering af EU s indre markedslovgivning (maj 2015 december 2015) Resumé Europa-Kommissionen

Læs mere

(Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN

(Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN 7.6.2008 C 141/27 V (Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN Indkaldelse af forslag 2008 Kulturprogram (2007 2013) Gennemførelse af programaktionerne: flerårige samarbejdsprojekter, samarbejdsaktioner,

Læs mere

Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER CIG 1/12

Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER CIG 1/12 1796 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Protokoll in dänischer Sprachfassung (Normativer Teil) 1 von 10 KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER Bruxelles, den 14. maj

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - K(2008) 2976 endelig.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - K(2008) 2976 endelig. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 30. juni 2008 (02.07) (OR. fr) 11253/08 FRONT 62 COMIX 533 FØLGESKRIVELSE fra: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren for Europa-Kommissionen

Læs mere

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB, KONGERIGET BELGIEN, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK, KONGERIGET SPANIEN,

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB, KONGERIGET BELGIEN, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK, KONGERIGET SPANIEN, AFTALE OM DEN TJEKKISKE REPUBLIKS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN CYPERNS, REPUBLIKKEN LETLANDS, REPUBLIKKEN LITAUENS, REPUBLIKKEN UNGARNS, REPUBLIKKEN MALTAS, REPUBLIKKEN POLENS, REPUBLIKKEN SLOVENIENS

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS BESLUTNING. af 19.2.2009

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS BESLUTNING. af 19.2.2009 DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 19.2.2009 K(2009) 1201 IKKE TIL OFFENTLIGGØRELSE KOMMISSIONENS BESLUTNING af 19.2.2009 om ændring af de i bilagene til denne beslutning

Læs mere

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 1. juli 2014

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 1. juli 2014 Økonomisk analyse 1. juli 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danmark, EU og fødevareproduktion Hvor mange, og hvem, skal den danske fødevareklynge

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om EØF-typegodkendelse og - verifikation

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om EØF-typegodkendelse og - verifikation BEK nr 161 af 05/03/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 644-35-00006 Senere ændringer

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1977L0249 DA 01.01.2007 005.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 22. marts 1977 om lettelser med henblik på den faktiske

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1 SLUTAKT AF/CE/BA/da 1 De befuldmægtigede for: KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK,

Læs mere

7. Internationale tabeller

7. Internationale tabeller 7. Internationale tabeller 3 - Internationale tabeller Tabel 7. Skovareal fordelt efter træart Skovareal i alt Løvtræ Nåletræ Blandet skov 000 ha Albanien 030 607 46 78 Belgien 646 3 73 5 Bosnien-Hercegovina

Læs mere

Standard Eurobarometer 82. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2014 NATIONAL RAPPORT DANMARK

Standard Eurobarometer 82. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2014 NATIONAL RAPPORT DANMARK Standard Eurobarometer 82 MENINGSMÅLING I EU Efterår 2014 NATIONAL RAPPORT DANMARK Undersøgelsen er blevet bestilt og koordineret af den Europa Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikation. Denne

Læs mere

Betalingstjenesteloven (BTL) og brug af omkostningskoder (OUR, SHA og BEN) fra 1. november 2009

Betalingstjenesteloven (BTL) og brug af omkostningskoder (OUR, SHA og BEN) fra 1. november 2009 September 2009 Betalingstjenesteloven (BTL) og brug af (OUR, SHA og BEN) fra 1. november 2009 1. Formålet med denne information Formålet med denne information er at oplyse kontohaverne i SKB/OBS om, hvilke

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/AL/da 1

SLUTAKT. AF/CE/AL/da 1 SLUTAKT AF/CE/AL/da 1 AF/CE/AL/da 2 De befuldmægtigede for KONGERIGET BELGIEN DEN TJEKKISKE REPUBLIK KONGERIGET DANMARK FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND REPUBLIKKEN ESTLAND DEN HELLENSKE REPUBLIK KONGERIGET

Læs mere

Arbejdstidsdirektivet

Arbejdstidsdirektivet Arbejdstidsdirektivet Arbejdstid er igen på dagsordenen, og Europa-kommissionen vil formentlig offentliggøre nye forslag til Arbejdstidsdirektivet tidligt på året i 2015. Konsekvenserne for EPSU og dets

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234-238 af 7. maj 2007. /Lene Skov Henningsen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234-238 af 7. maj 2007. /Lene Skov Henningsen Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 234 Offentligt maj 2007 25. J.nr. 2007-218-0126 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234-238 af 7. maj 2007. (Alm.

Læs mere

MØDER MELLEM BORGERE

MØDER MELLEM BORGERE Støtteansøgning GD for Uddannelse og Kultur EF-handlingsprogrammet til fremme af aktivt medborgerskab i Europa VENSKABSBYSAMARBEJDE Indkaldelse af forslag GD EAC nr. 25/05 MØDER MELLEM BORGERE Læs indkaldelsen

Læs mere

Vejledning til indberetning af store debitorer

Vejledning til indberetning af store debitorer Vejledning til indberetning af store debitorer Finanstilsynet 16. september 2014 Pengeinstitutterne skal i forbindelse med den løbende indberetning til Finanstilsynet halvårligt indberette engagementer

Læs mere

Baggrund for udvidelsen af Schengen-området

Baggrund for udvidelsen af Schengen-området MEMO/07/618 Bruxelles, den 20. december 2007 Baggrund for udvidelsen af Schengen-området Den 14. juni 1985 undertegnede Belgien, Tyskland, Frankrig, Luxembourg og Nederlandene i Schengen, der er en landsby

Læs mere

Svarstatistik for Flexicurity

Svarstatistik for Flexicurity Svarstatistik for Flexicurity 03/04/2007-10/05/2007 349 responses 0. Deltagelse Angiv hvilke EU/EØS-lande virksomheden ligger i PL - Polen 47 13,5% NL - Nederlandene 41 11,7% DA - Danmark 38 10,9% CZ -

Læs mere

PUBLIC. Bruxelles, den 26. marts 2003 (28.03) (OR. en) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION 14408/02 LIMITE PV/CONS 60

PUBLIC. Bruxelles, den 26. marts 2003 (28.03) (OR. en) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION 14408/02 LIMITE PV/CONS 60 Conseil UE RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 26. marts 2003 (28.03) (OR. en) 14408/02 LIMITE PUBLIC PV/CONS 60 UDKAST TIL PROTOKOL Vedr.: 2463. samling i Rådet for Den Europæiske Union (ALMINDELIGE

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.3.2015 COM(2015) 103 final 2015/0062 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og De Forenede Arabiske Emirater om visumfritagelse

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.5.2016 COM(2016) 303 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en aftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Filippinernes regering

Læs mere

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vertragstext Dänisch (Normativer Teil) 1 von 23

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vertragstext Dänisch (Normativer Teil) 1 von 23 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vertragstext Dänisch (Normativer Teil) 1 von 23 AFTALE OM DEN TJEKKISKE REPUBLIKS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN CYPERNS, REPUBLIKKEN LETLANDS, REPUBLIKKEN

Læs mere

REGLER FOR STOA VEDTAGET AF PRÆSIDIET DEN 4. MAJ der henviser til reglerne for STOA, der blev vedtaget af Præsidiet den 19.

REGLER FOR STOA VEDTAGET AF PRÆSIDIET DEN 4. MAJ der henviser til reglerne for STOA, der blev vedtaget af Præsidiet den 19. 5.1.2. REGLER FOR STOA VEDTAGET AF PRÆSIDIET DEN 4. MAJ 2009 Præsidiet - der henviser til forretningsordenens artikel 23, stk. 2 1, - der henviser til sin afgørelse af 1. september 2003 om STOA's fremtidige

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 11.1.2005 ARBEJDSDOKUMENT om Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggenders bidrag til Lissabonstrategien Udvalget

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1987L0402 DA 01.01.2007 006.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 25. juni 1987 om styrtsikre frontmonterede førerværn

Læs mere

KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER. Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) CIG 1/12

KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER. Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) CIG 1/12 KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) CIG 1/12 Vedr.: Protokol om den irske befolknings betænkeligheder med hensyn til Lissabontraktaten

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0674 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0674 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0674 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.10.2013 COM(2013) 674 final 2013/0322 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Den Europæiske Unions og

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-PARLAMENTET. Forretningsorden for Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (2011/C 229/01) PRÆAMBEL

(Meddelelser) EUROPA-PARLAMENTET. Forretningsorden for Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (2011/C 229/01) PRÆAMBEL 4.8.2011 Den Europæiske Unions Tidende C 229/1 II (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-PARLAMENTET Forretningsorden for Konferencen af

Læs mere

196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 33 Schlussakte samt Erklärungen - Dänisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT.

196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 33 Schlussakte samt Erklärungen - Dänisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT. 196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 33 Schlussakte samt Erklärungen - Dänisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT AF/CE/BA/da 1 2 von 10 196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 33 Schlussakte

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.6.2014 COM(2014) 324 final 2014/0170 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015 DA DA BEGRUNDELSE 1. BAGGRUND FOR FORSLAGET

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2010

BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2010 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.1.2012 KOM(2012) 17 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING

Læs mere

Hvad er Den Europæiske Union?

Hvad er Den Europæiske Union? Hvad er Den Europæiske Union? Den er europæisk fordi den ligger i Europa Den er en union fordi den forener lande og folk Lad os se nærmere på: Hvad har europæerne tilfælles? Hvordan opstod EU? Hvad laver

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og dens

Læs mere

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk Københavner kriterierne: Optagelseskriterier for at kunne blive medlem af EU. Det politiske kriterium Landet

Læs mere

Europaudvalget. EU-note - E 6 Offentligt

Europaudvalget. EU-note - E 6 Offentligt Europaudvalget EU-note - E 6 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 17. oktober 2007 En ny Ioannina-afgørelse Man har på det seneste i de europæiske medier

Læs mere

Vejledning til indberetning af store debitorer

Vejledning til indberetning af store debitorer Vejledning til indberetning af store debitorer Pengeinstitutterne skal i forbindelse med den løbende indberetning til Finanstilsynet halvårligt indberette engagementer over en vis størrelse som en særskilt

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

FÆLLES ERKLÆRINGER FRA DE NUVÆRENDE KONTRAHERENDE PARTER OG DE NYE KONTRAHERENDE PARTER I AFTALEN

FÆLLES ERKLÆRINGER FRA DE NUVÆRENDE KONTRAHERENDE PARTER OG DE NYE KONTRAHERENDE PARTER I AFTALEN ER FRA DE NUVÆRENDE KONTRAHERENDE PARTER OG DE NYE KONTRAHERENDE PARTER I AFTALEN AF/EEE/BG/RO/DC/da 1 OM DEN SNARLIGE RATIFICERING AF AFTALEN OM REPUBLIKKEN BULGARIENS OG RUMÆNIENS DELTAGELSE I DET EUROPÆISKE

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udenrigsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE

EUROPA-PARLAMENTET. Udenrigsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Udenrigsudvalget 2009 FORELØBIG 2004/0151(COD) 19.5.2005 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udenrigsudvalget til Kultur- og Uddannelsesudvalget om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 10 Schlussakte in dänischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT. AF/CE/SE/da 1

944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 10 Schlussakte in dänischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT. AF/CE/SE/da 1 944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 10 Schlussakte in dänischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT AF/CE/SE/da 1 2 von 10 944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 10 Schlussakte in dänischer

Læs mere

EU s stats- og regeringschefer mødtes den oktober 2007 til uformelt topmøde i den portugisiske hovedstad Lissabon.

EU s stats- og regeringschefer mødtes den oktober 2007 til uformelt topmøde i den portugisiske hovedstad Lissabon. Europaudvalget EU-Sekretariatet Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 22. oktober 2007 Det Europæiske Råds uformelle møde i Lissabon den 18.-19. oktober 2007 EU s stats- og regeringschefer mødtes

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.9.2006 KOM(2006) 488 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om visse restriktive foranstaltninger

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0810 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0810 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0810 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.12.2004 KOM(2004) 810 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING Om følgerne af Den Tjekkiske Republiks

Læs mere

Hvornår har borgere fra andre EU-lande ret til at modtage kontanthjælp?

Hvornår har borgere fra andre EU-lande ret til at modtage kontanthjælp? Hvornår har borgere fra andre EU-lande ret til at modtage kontanthjælp? en guide til sagsbehandlere i kommunernes kontrolgrupper og ydelsesspor Udgivet i december 2017 af Samarbejdsforum, der er et formelt

Læs mere

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN?

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Siden den globale økonomiske og finansielle krise har EU lidt under et lavt investeringsniveau. Der er behov for en kollektiv og koordineret indsats

Læs mere

Europaudvalget 2007 2838 - RIA Bilag 6 Offentligt

Europaudvalget 2007 2838 - RIA Bilag 6 Offentligt Europaudvalget 2007 2838 - RIA Bilag 6 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Kontor: Det Internationale Kontor Sagsbeh: Christina Hjeresen Sagsnr.: 2007-3061/1-0035 Dok.: CDH43474 R E D E G Ø R E L S E

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0858 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0858 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0858 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 7.1.2005 KOM(2004) 858 endelig. BERETNING FRA KOMMISSIONEN om implementeringen af Rådets rammeafgørelse

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top.

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top. NOTAT Statistik om udlandspensionister 2010 7. juli 2011 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 1,9 mia. kroner i 2010.

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 6.12.2010 2010/0228(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om undertegnelse af aftalen

Læs mere

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse 24. maj 2013 ANALYSE Af Malene Lauridsen & Karina Ransby Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse Selv om beskæftigelsen generelt er faldet, er der i løbet af det seneste år

Læs mere

Det Europæiske Jernbaneagentur. Valenciennes, Frankrig

Det Europæiske Jernbaneagentur. Valenciennes, Frankrig Det Europæiske Jernbaneagentur Valenciennes, Frankrig Indkaldelse af ansøgninger til optagelse på liste over eksperter i Human Factors, der skal bistå det nationale undersøgelsesorgan i visse medlemsstater

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande 9. juli 213 Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande Af Esben Anton Schultz I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande. Desuden

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 8.11.2007 KOM(2007) 686 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET om den europæiske rammeaftale om bekæmpelse

Læs mere

DET EUROPÆISKE KONVENT SEKRETARIATET. Bruxelles, den 28. oktober 2002 (OR. fr) CONV 369/02 FØLGESKRIVELSE

DET EUROPÆISKE KONVENT SEKRETARIATET. Bruxelles, den 28. oktober 2002 (OR. fr) CONV 369/02 FØLGESKRIVELSE DET EUROPÆISKE KONVENT SEKRETARIATET Bruxelles, den 28. oktober 2002 (OR. fr) CONV 369/02 FØLGESKRIVELSE fra: præsidiet til: konventet Vedr.: Foreløbigt udkast til forfatningstraktat Vedlagt følger til

Læs mere