Undersøgelse af befolkningens arbejdstid, Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undersøgelse af befolkningens arbejdstid, 1982 ------------ -- ------------- ----------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af"

Transkript

1 DDA Datamateriale Undersøgelse af befolkningens arbejdstid, Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd PUBLIKATIONSBETINGELSER Dansk Data Arkiv Islandsgade 10, DK-5000 Odense C 1. udgave, Udlevering af datamaterialer til sekundær analyse sker ved henvendelse til Dansk Data Arkiv, som formidler eventuelt nødvendige kontakter til primærundersøgeren. Ved publikation af undersøgelsesresultater på basis af et således udleveret datamateriale skal såvel primærundersøgeren som DDA nævnes. Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses.

2 "Under udarbejdelse af denne (publikation/bog/ artikel/opgave) er anvendt datamateriale fra Undersøgelse af befolkningens arbejdstid, 1982, som oprindeligt blev indsamlet og gennemført af SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. Dette datamateriale blev med tilhørende dokumentation stillet til rådighed gennem Dansk Data Arkiv (arkivnummer DDA-2170). For analyseresultater og fortolkninger i nærværende (publikation/bog/artikel/opgave) indestår alene (forfatteren)." Publikationer skal i tre eksemplarer tilstilles DDA, som viderebefordrer et eksemplar til primærundersøgeren. Dansk Data Arkiv Islandsgade 10, DK-5000 Odense C. Forslag til bibliografisk reference FORORD Datamateriale DDA-2170: Undersøgelse af befolkningens arbejdstid, Primærundersøger: SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. DDA-2170, 1. udgave (ved Birgitte Grønlund Jensen og Jens Wagner). Odense, Dansk Data Arkiv datafil (8963 respondenter, 134 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (87 pp.). Nærværende datadokumentationspublikation er udarbejdet på baggrund af et datasæt, der blev indsamlet og gennemført af SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, og som sammen med de nødvendige beskrivende dokumenter blev afleveret til DDA i april 1995 med henblik på færdigoparbejdning og videreformidling til sekundær analyse.

3 Færdigoparbejdningen af datamaterialet og udarbejdelsen af denne publikation er gennemført af Birgitte Grønlund Jensen og Jens Wagner i DDA, hvor materialet er arkiveret som DDA-2170: Undersøgelse af befolkningens arbejdstid, Datadokumentationspublikationen følger så vidt muligt standarder, som er fastlagt i et internationalt samarbejde mellem samfundsvidenskabelige databanker. Der er redegjort for publikationens opbygning i den læsevejledning, som følger umiddelbart efter dette forord. Publikationen er - bortset fra det bagest optrykte spørgeskema - fuldstændig maskinlæsbar og foreligger hermed trykt i et mindre oplag. Spørgeskemaet er optrykt i sin oprindelige form for at vise brugere af materialet, hvordan spørgsmålene har været forelagt respondenterne; spørgeskemaets struktur kan af tekniske grunde ikke fuldstændig reproduceres i kodebogen. Publikationen er et teknisk orienteret produkt, hvis oplysninger er nødvendige for analyse af det beskrevne datamateriale; men det skal understreges, at man i reanalysesammenhæng skal være opmærksom på eventuelle repræsentativitetsproblemer og på generaliseringsbetingelser. Da datamaterialets repræsentativitet for et givet univers ikke kan aflæses ud fra kodebogens frekvensfordelinger, bør man ikke publicere med udgangspunkt i kodebogen alene. Alle henvendelser vedrørende publikationen såvel som det tilhørende datasæt rettes til DDA. DANSK DATA ARKIV Juni 2012 LÆSEVEJLEDNING Dansk Data Arkivs datadokumentationspublikationer består af en studiebeskrivelse, en indledning og en kodebog med variabelbeskrivelser. Læsevejledningens hovedsigte er at forklare betydningen af de mange enkeltoplysninger, som er medtaget ved beskrivelsen af hver enkelt variabel i kodebogen. Studiebeskrivelsen

4 Studiebeskrivelsen indledes med nogle få status- og klassifikationsoplysninger og er herudover opdelt i fem hovedafsnit. I første afsnit identificeres så vidt muligt alle de personer og/eller institutioner, som har spillet en rolle i forbindelse med undersøgelsen. I andet afsnit findes foruden en kort beskrivelse af emnet en række oplysninger om dataindsamlingen: definitioner af univers og observationsenheder, beskrivelse af udvælgelsesprocedure samt eventuel vægtning, karakteristika vedrørende dataindsamlingen og det genererede datasæt. Tredje afsnit indeholder oplysninger, som er af betydning for en sekundær analyse af datamaterialet. Der er angivelse af adgangsbetingelserne (der kan forekomme lovgivningsmæssige eller donorspecificerede restriktioner), og der er oplysninger om validering af data foretaget af primærundersøgeren eller i dataarkivet. Studiebeskrivelsens sidste to afsnit indeholder referencer af forskellig art. I afsnit fire findes en litteraturliste med publikationer/rapporter/notater med tilknytning til den oprindelige undersøgelse eller til senere analyser af datasættet; videre er der i dette afsnit referencer til beslægtede studier. Endelig er der i studiebeskrivelsens sidste afsnit en oversigt over datasættets medtagne baggrundsvariable, hovedsageligt socio-demografiske karakteristika for respondenterne. Indledningen Studiebeskrivelsen efterfølges af en indledning med en kort beskrivelse af den behandling (vi kalder det oparbejdning), som datamaterialet har været underkastet i DDA, med oparbejderens kommentarer om specielle problemer. Desuden indeholder indledningen forskellige generelle oplysninger om materialet, som kan være af interesse for brugere. Kodebogen Herefter følger kodebogen, som er en beskrivelse fra første til sidste variabel af, hvad der er målt. Kodebogen er søgt udarbejdet så detaljeret som muligt med inkorporering af den

5 fuldstændige tekst fra spørgeskemaet samt eventuelle kodevejledninger og instruktioner til interviewerne. DDA's format for variabeldokumentation kaldes OSIRIS-formatet. Det tilhørende datasystem benyttes ikke længere. Grunden til at formatet stadig anvendes af DDA og af en del udenlandske arkiver er, at det giver mulighed for en struktureret og meget omfattende maskinlæsbar dokumentation af variablene. Desuden er OSIRIS-formaterede filer nemme at bruge som inddata til andre statistiske programpakker som fx SPSS og SAS. Der er i DDA udviklet et program, OSI-SPC, som ud fra datamaterialet i OSIRIS-format laver 'setups' til SPSS og SAS. Variabeldokumentationen Herunder bringes et eksempel på, hvorledes en variabel dokumenteres i DDA (eksemplet stammer fra DDA-1077). V0304 ÆGTEFÆLLES ERHVERVSUDD. start 1619, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V6, V Har Deres ægtefælle/samlever fuldført nogen erhvervsuddannelse? Ja Nej, gå til spørgsmål 98.C (V307) Uoplyst Irrelevant svarprocent: 73 Variablen indledes med et nummer og en etiket. Nummeret (V0304) er en entydig reference, så analyseprogrammerne kan finde frem til det ønskede datafelt. Etiketten genfindes i indholdsfortegnelsen. Der angives en startposition i posten (her 1619) samt værdierne for manglende data (missing data). Manglende data er i DDA standardiserede således, at uoplystkategorien kodes 9 (99, 999 osv., afhængigt af variablens bredde). Uoplystkategorien angiver, at der ikke findes oplysninger for den givne respondent. Irrelevantkategorien kodes 10 (100, 1000 osv.) og anvendes

6 ved filtrerede variable. Variablen her er filtreret, og der er en henvisning til de filtrerende variable (V6 og V295). Der vil derfor være respondenter, der ikke skal besvare dette spørgsmål, og som vil være kodet irrelevant. Så følger spørgsmålet med en angivelse af spørgsmålets nummer i spørgeskemaet samt den fuldstændige spørgsmålstekst. Der kan her også være en henvisning til en note bag i kodebogen og en uddybende kommentar, fx. en interviewerinstruktion. Svarkategorierne består af en numerisk kode og af en beskrivelse. Ved prækodede spørgsmål er det den tekst, der står i spørgeskemaet, og for åbne spørgsmåls vedkommende de klassifikationer, der er givet i kodenøglen. I visse tilfælde er der slet ikke medtaget information på svarkategori-niveau. Dette vil typisk være tilfældet i forbindelse med kontinuerte variable (fx indkomst), eller hvor kategoriernes antal er stort og deres indhold indlysende (fx fødselsår) samt ved alfabetiske variable. Ud for svarkategorierne er der nogle kolonner. Første kolonne er en procent beregnet på grundlag af frekvenser for de enkelte kategorier. En bindestreg ud for en kategori betyder, at ingen respondenter faldt i denne klasse. Grundlaget for procentberegningen er anført nederst. Procenterne kan være absolutte ("%") eller vægtede ("v%"). Totalen kan variere en smule fra variabel til variabel, hvis der anvendes vægtning. Kolonnen mærket "md%" angiver et procenttal, hvor der er set bort fra respondenter, som er kodet for manglende data (typisk "uoplyst" eller "irrelevant"). Den total, der er grundlaget for procentberegningen, er anført nederst som den procentdel, dette antal udgør af det totale antal ("svarprocent= "). De udelukkede kategorier er i kolonnen markeret med et punktum, mens bindestregen igen anvendes til at angive, at kategorien ikke indeholdt nogen respondenter. Kolonnen viser den procentvise fordeling af 'substantielle' svar. Kolonnen, som viser "antal", angiver ud for hver svarkategori det absolutte, uvægtede antal observationsenheder (de faktiske respondenter i datasættet). Summen af denne kolonnes tal angiver det totale antal respondenter og er følgelig den samme i alle variable. En bindestreg anvendes også her til at angive, at ingen respondenter faldt i denne kategori. Sekundær analyse Henvendelse vedrørende undersøgelsen skal rettes til Dansk Data Arkiv og ikke til primærundersøgeren. Dette sker for at

7 forstyrre primærundersøgeren (donor) mindst muligt, og fordi DDA har nyeste version af data og dokumentation samt yderligere dokumentation til belysning af eventuelle uklarheder eller fejl. Se også publikationsbetingelserne forrest. Ansvaret for analyseresultater og foretagne konklusioner ligger altid hos den, der foretager den sekundære analyse. STANDARD STUDIEBESKRIVELSE Titel: Undersøgelse af befolkningens arbejdstid, 1982 Undersøgelsens nuværende og forventede status i DDA: data findes i DDA i OSIRIS format med maskinlæsbar dokumentation (klasse D). Undersøgelsens placering i klynge(r): arbejdssociologi. Sprog anvendt i denne undersøgelse: Dansk. Relevante nøgleord for undersøgelsen: danske nøgleord: Aflønning; Arbejdstid; Dobbeltarbejde; Efteruddannelse; Ferie; Hjemmearbejdende; Job; Overarbejde; Skifteholdsarbejde; Sygefravær; Transport til arbejde. IDENTIFIKATIONER OG REFERENCER Bibliografisk reference: Datamateriale DDA-2170: Undersøgelse af befolkningens arbejdstid, Primærundersøger: SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.. DDA-2170, 1. udgave (ved Birgitte Grønlund Jensen og Jens Wagner). Odense, Dansk Data Arkiv datafil (8963 respondenter, 134 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (87 pp.). Lokalarkiv hvor studiet forefindes: Dansk Data Arkiv. Islandsgade 10, DK-5000 Odense. Arkivets ID-nummer: Studiebeskrivelsesnummer: Studienummer (datasæt): Donor (afleverende instans): SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. Herluf Trolles Gade 11, 1052 KØBENHAVN K. Afleveringstidspunkt: Primær-undersøgelsesleder (forskningsinstitution): SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. Herluf Trolles Gade 11, 1052 KØBENHAVN K. Dataindsamler: Socialforskningsinstituttet (SFI). Borgergade 28, DK-1300 København K. Projektnummer: Yderligere oplysninger: Nummeret er SFIs undersøgelsesnummer. Opdragsgiver: Arbejdsministeriet.

8 ANALYSEBETINGELSER Undersøgelsens emne (kort beskrivelse): Undersøgelsen har til formål at tilvejebringe oplysninger til en statistisk og videnskabelig belysning af arbejdstidens omfang og sammensætning for forskellige grupper af den voksne befolkning. Baggrunden for iværksættelsen af undersøgelsen var regeringens ønske om at få en landsdækkende belysning af befolkningens arbejdstid, der skulle indgå som en del af grundlaget for regeringens orientering af arbejdsmarkedets parter forud for de overenskomstforhandlinger, der blev påbegyndt i efteråret Undersøgelsen belyser udbredelsen af dobbeltarbejde, skifteholdsarbejde, deltidsarbejde, overarbejde, lønnet hjemmearbejde, videreuddannelsesaktiviteter, sygefravær, ægtefælles ugentlige arbejdstid, ferieafholdelse og forholdet mellem hovedjob og bijob. Datatype: Spørgeskemaundersøgelse. Observationsenheder: Individer. Antal observationsenheder (respondenter): enheder i oprindelig stikprøve; antal respondenter (uvægtet): Yderligere oplysninger: 7824 telefoninterviws og 1139 besøgsinterviews. Datasættets størrelse: 8963 respondenter; 134 variable pr. respondent. Det arkiverede studies fuldstændighed: 71 spørgeskemaspørgsmål/tests; 100% heraf medtaget i datasættet. Periode dækket af undersøgelsen: Start på periode: Slut på periode: Dimensioner i tid: Tværgående (engangs studie). Definition af det univers hvorfra stikprøven er udtaget: aldersgrænser; beskæftigelse. Beskæftigede i alderen år. Udvælgelsesprocedurer: Fra CPR-registret udtrækkes en tilfældigt udvalgt stikprøve på op til personer, der i februar 1982 er år. Undersøgelsens geografiske univers: national. DK. Tidsrum for dataindsamling: Start: Slut: Dataindsamlingsmetode: telefonisk interview. De udvalgte personer blev forsøgt telefoninterviewet efter et spørgeskema. I det omfang det ikke var muligt at opnå telefonisk kontakt med de udvalgte, blev der forsøgt opnået besøgsinterview med de pågældende efter samme skema. Skema/test-type: struktureret spørgeskema.

9 Dataindsamlingspersonale: Socialforskningsinstituttets faste interviewerstab. BETINGELSER VED REANALYSE Nuværende datarepræsentation: enkel hulning (karakter-repræsentation). Anvendelige analyse-pakker: OSIRIS; SPSS. SAS. Sprog anvendt i det skriftlige materiale: Studiebeskrivelse: Dansk og engelsk. Skemaer: Dansk. Kodebog: Dansk. Adgangsbetingelser: ingen adgangsrestriktioner overhovedet. REFERENCER TIL RELEVANTE PUBLIKATIONER/RESULTATER/STUDIER Publikationer/rapporter fra primær-undersøgeren: (1) Arbejdsministeriet: Arbejdstidsundersøgelsen Rapport om de beskæftigedes arbejdstidsforhold. København: Arbejdsministeriet, 178 pp MEDTAGNE BAGGRUNDSVARIABLE Centrale personoplysninger: alder, eksakt; køn; civilstand. Husstandens karakteristika: børn tilstede; børnenes alder. Beskæftigelse: respondent: stillingsbetegnelse (eller: kode); respondent: økonomisk sektor; respondent: antal ansatte (hvis arbejdsgiver); ægtefælle: beskæftigelsesmæssige status. Uddannelse: respondenten: højest opnåede eksamen. Respondenten: erhvervsuddannelse og efteruddannelse. Medlemsskab af foreninger: fagforeninger (nuværende, tidligere, varighed). INDLEDNING Baggrunden for iværksættelsen af undersøgelsen var regeringens ønske om at få en landsdækkende belysning af befolkningens arbejdstid, der skulle indgå som en del af grundlaget for regeringens orientering af arbejdsmarkedets parter forud for de overenskomstforhandlinger, der blev påbegyndt i efteråret DDA modtog datamaterialet sammen med relevant dokumentationsmateriale i april 1995 med henblik på arkivering, oparbejdning og eventuel videreudlevering for sekundær analyse. Datamaterialet forelå i form af et OSIRIS datasæt, og oparbejdningen i DDA har kun omfattet mindre tilrettelser, således

10 at retningslinierne for DDA's arkiveringsstandarder er fulgt, samt udarbejdelsen af nærværende datadokumentationspublikation. Manglende data I det oprindelige såvel som det oparbejdede datamateriale opereres der med to former for manglende data (MD): Koderne 10, 100,... er anvendt for "irrelevant" (et afgivet svar i et tidligere spørgsmål (filter) har medført, at det forhåndenværende spørgsmål ikke skulle besvares; i kodebogen vil der i beskrivelsen af variable, der er genereret på basis af sådanne filtrerede spørgsmål, være en henvisning til filtervariablen på formen FILTER: Vnnn). Koderne 9, 99,... er anvendt for "uoplyst" (spørgsmålet burde være besvaret, men er ikke blevet det). Det skal understreges, at det oparbejdede materiale ikke er korrigeret for filter-fejl; alle betydende koder i det oprindelige materiale har bibeholdt deres værdi. Referencer KODEBOG I kodebogens beskrivelser af variable, der er genereret på basis af det ved undersøgelsen anvendte spørgeskema, vil spørgsmålsteksten være indledt med en reference til spørgsmålsnummeret. V0001 DDA STUDIENUMMER start 1, bredde 4 DDA's undersøgelsesnummer Variablen har værdien 2170 for alle respondenter.

11 V0002 DDA LØBENUMMER start 5, bredde 4 DDA's løbenummer Variablen indeholder en fortløbende nummerering (fra 0001 til 8963 af respondenter). V0003 UNDERSØGELSESNUMMER 330 start 9, bredde 3 SFI undersøgelsesnummer Undersøgelsesnummer US.330 V0004 RESPONDENTNUMMER start 12, bredde 1 Respondentnummer Variablen er kodet 0 for samtlige respondenter. V0005 STILLING start 13 Spm. 1: Hvad er Deres stilling? % antal kode Selvstændig landmand, gå til spm. 9 (V17) Selstændig i øvrigt, gå til spm. 9 (V17) Medhjælpende ægtefælle, gå til spm. 9 (V17) Faglært arbejder, lærling, gå til spm. 9 (V17) Ufaglært arbejder, gå til spm. 9 (V17) Funktionær, tjenestemand (elev, lærling), gå til spm. 9 (V17) Studerende, gå til spm. 3 (V7) Skoleelev, gå til spm. 3 (V7) Pensionist, gå til spm. 3 (V7) Husmor,

12 gå til spm. 3 (V7) Arbejdsløs, gå til spm. 2 (V6) Efterløn, gå til spm. 3 (V7) Andet, gå til spm. 3 (V7) V0006 ARBEJDSLØS start 15, manglende data: >=10 FILTER: V5 Spm. 2: Var De arbejdsløs i hele sidste uge? Ja, gå til spm. 61 (V99) Nej, gå til spm. 9 (V17) Irrelevant svarprocent: 8 V0007 ERHVERVSARBEJDE start 17, manglende data: >=10 FILTER: V5, V6 Spm. 3: Har De noget erhvervsarbejde ved siden af? Ja Nej, gå til spm. 61 (V99) Irrelevant svarprocent: 25 V0008 ANTAL TIMER UGENTLIGT start 19, bredde 3, manglende data: = 99 eller >=100 FILTER: V5, V6, V7 Spm. 4: Hvor mange timer om ugen? Antal timer:

13 Variablen er kodet i intervallet = Uregelmæssigt (97) 099 = Uoplyst (3) 100 = Irrelevant (8542) V0009 SELVSTÆNDIG/LØNMODTAGER start 22, manglende data: >=10 FILTER: V5, V6, V7 Spm. 5: Er det som selvstændig eller som lønmodtager? Selvstændig Lønmodtager Andet Irrelevant svarprocent: 5 V0010 SELV./LØNMODT. ANDET start 24, bredde 20, tekstfelt FILTER: V5, V6, V7, V9 Spm. 5: Er det som selvstændig eller som lønmodtager? Andet: Variablen indeholder en liste over andet. V0011 BRANCHE start 44, manglende data: = 99 eller >=100 FILTER: V5, V6, V7 Spm. 6: Inden for hvilken erhvervsgruppe/branche er det? Landbrug, skovbrug Gartneri Fiskeri Industri Håndværk Handel Transport Rengøring Børnepasning

14 Administration Undervisning Sundhedsvæsen Liberale erhverv i øvrigt Andet Uoplyst Irrelvant svarprocent: 5 V0012 BRANCHE ANDET start 47, bredde 35, tekstfelt FILTER: V5, V6, V7, V11 Spm. 6: Inden for hvilken erhvervsgruppe/branche er det? Andet: Variablen indeholder en liste over andet. V0013 TIDSPUNKT ARBEJDE start 82, manglende data: >=10 FILTER: V5, V6, V7 Spm. 7: På hvilket tidspunkt af ugen ligger det meste af Deres arbejdstid? Mandag-fredag Lørdage Søndage Andet Både lørdag og søndag Alle ugens dage Irrelevant svarprocent: 5 V0014 TIDSPUNKT ARBEJDE ANDET start 84, bredde 40, tekstfelt FILTER: V5, V6, V7, V13 Spm. 7: På hvilket tidspunkt af ugen ligger det meste af Deres arbejdstid? Andet:

15 Variablen indeholder en liste over andet. V0015 TIDSPUNKT AF DØGNET start 124, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V5, V6, V7 Spm. 8: På hvilket tidspunkt af døgnet ligger Deres arbejdstid? Morgenarbejde (04-08), gå til spm. 61 (V99) Formiddag, gå til spm. 61 (V99) Eftermiddag, gå til spm. 61 (V99) Aften (18-22), gå til spm. 61 (V99) Nat (22-04), gå til spm. 61 (V99) Uoplyst Irrelevant svarprocent: 4 V0016 TIDSPUNKT DØGNET ANDET start 126, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V5, V6, V7 Spm. 8: På hvilket tidspunkt af døgnet ligger Deres arbejdstid? Andet tidspunkt: Intet andet tidspunkt Morgenarbejde (04-08) Formiddag Eftermiddag Aften (18-22) Nat (22-04) Uoplyst Irrelevant svarprocent: 5 V0017 HVAD SLAGS VIRKSOMHED

16 start 128, manglende data: >=100 FILTER: V6, V7, V15 Spm. 9: Hvad slags virksomhed arbejder De på? (Eksempelvis: maskinfabrik, manufakturhandel, murerfirma, husmandsbrug, DSB) Landbrug Gartneri, frugtavl Skovbrug, klitvæsen Fiskeri Minedrift, stenbrud o.l Andet under landbrug, fiskeri, minedrift mv Nærings- og nydelsesmiddelindustri Maskinfabrik og -værksted Transportmiddelindustri Textil- og beklædningsindustri Elektromekanisk industri Grafisk industri Sten-, ler- og glasindustri Træ- og korkvareindustri Jern- og metalvareindustri Anden industri og håndværk Entreprenørvirksomhed Murerforretning Tømrerforretning Malerforretning Blikkenslagerforretning Elektroinstallatørvirksomhed Anden bygge- og anlægsvirksomhed El-, gas- og varmeværk Vandværk Andre offentlige værker Engroshandel Detailhandel med nærings- og nydelsesmidler Detailhandel med textil, beklædning, lædervarer Detailhandel med transportmidler maskiner og bygningsartikler Detailhandel med isenkram o.l Detailhandel med brændsel, olie og benzin Detailhandel med møbler, kunst o.l Anden detailhandel Pengeinstitut, ejendomme m.v Anden handel og omsætning Jernbane Vognmand, biludlejning Skibsrederi, færgefart Post- og telegrafvæsen Telefonvæsen

17 Sporveje, rutebiler mv Taxakørsel Losning og lastning Anden transportvirksomhed Offentlig administration Undervisning, bibliotek, kirke mv Sundhedsvæsen, sociale institutioner Kulturelle institutioner Anden liberal virksomhed Hotel- og restaurationsvirksomhed Barber, frisør m.v Vaskeri, renseri Forlystelser, radio, fjernsyn Rengøringsvirksomhed Anden servicevirksomhed Irelevant svarprocent: 67 V0018 HVOR MANGE ANSATTE start 131, manglende data: = 99 eller >=100 FILTER: V6, V7, V15 Spm. 10: Hvor mange er der ialt ansat på virksomheden? Ingen ansat (kun ejeren) ansatte ansatte ansatte ansatte ansatte ansatte ansatte ansatte eller flere ansatte Ved ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 67 V0019 ARBEJDE HOVEDSAGELIG start 134, manglende data: >=100 FILTER: V6, V7, V15 Spm. 12: Hvad består Deres arbejde hovedsagelig i? Skriv udførligt:

18 Naturforsker, fx kemikere, fysikere, biologer Ingeniører, arkitekter Teknikere, teknisk tegnere, maskinteknikere, tekniske assistenter Navigatører, piloter Dyrlæger, agronomer, insiminører Læger, sygeplejersker, tandlæger optikere Socialarbejdere, plejemødre, psykologer, socialrådgivere Statistikere, systemplanlæggere, matematikere, aktuarer, programmører Samfundsforskere, fx økonomer, sociologer Humanistiske forskere, fx sprogforskere Jurister, advokateer Lærere ved universitet, gymnasium, folkeskole, fritidsundervisning Teologer, kordegne Journalister, bibliotekater Øvrige inden for området, fx grafikere, formgiver, konservator, fotograf, musiker, skuespiller Administrative ledere, fx indkøbschef, produktionschef, marketingschef, økonomichef, personalechef, transportchef Kontorfunktionærer, kontorassistenter, Bogholdere, bankfunktionærer, revisorer Databehandlingspersonale, fx tasteoperatører, databehandlingsoperatører Trafikass., trafikledere, skibsmæglere, havnefogeder, flyveledere Øvrige inden for område 3, forsikringsfunktionærer, toldassistenter Handelspersonale, fx butiksfunktionærer, kasseassistenter, assurandører Restaurant-, hotel- og husholdningspersonale, kok, tjener Ejendomsfunktionærer, kirketjener, skolebetjent Rednings- og inspektionspersonale, fx brandmand, politi, toldbetjent, fængselsbetjent, vægter, skibsinspektør Øvrige inden for område 5, fx turistfører, frisører, parykmager, vaskeripersonale, bedemand Landmænd, gartnere, landbrugsmedhj., fodermester, rideskoleass Øvrige inden for område 6, fx fisker

19 skovfoged, skytte Ledere inden for område 7/8/9, fx arbejdsleder, driftsleder Minearbejdere, borearbejdere Jern- og metalværksarbejdere, støberiarbejderr Papirmasse, og papirindustriarb Procesarbejdere m.fl. (kemisk industri) Tekstilarbejdere Garvere, pelsberedere Nærings- og nydelsesmiddelarb Skræddere, syere Lædervarearb., Skotøjsarb Træindustriarb. værkstedssnedkere Stenindustriarb Smede, maskinarb Maskinmontører, mekanikere Elektromekanikere, elektrikere Teknikere ved radio og TV Rør-, plade- og stålkonstruktionsarbejdere Guld- og sølvarbejdere Glas-, keramik- og teglarbejdere Gummi- og plastindustriarb Papirvarearb Sættere, trykkere Malere, bygningstapetserere Øvrige inden for fremstillingsvirksomhed Bygge- og anlægsarb Maskinmestre Transportarb Kan ikke placeres under andet område Irrelevant svarprocent: 67 V0020 ARBEJDE HOVEDSAGELIG 1. start 137, bredde 65, tekstfelt FILTER: V6, V7, V15 Spm. 12: Hvad består Deres arbejde hovedsagelig i? Skriv udførligt: 1. Variablen indeholder en liste over arbejde. V0021 ARBEJDE HOVEDSAGELIG 2. start 202, bredde 65, tekstfelt

20 FILTER: V6, V7, V15 Spm. 12: Hvad består Deres arbejde hovedsagelig i? Skriv udførligt: 2. Variablen indeholder en liste over arbejde. V0022 HAR UNDERORDNEDE start 267, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V6, V7, V15 Spm. 13: Har De nogle underordnede? Ja Nej Uoplyst Irrelevant svarprocent: 67 V0023 HVOR MANGE UNDERORDNEDE start 269, bredde 4, manglende data: = 999 eller >=1000 FILTER: V6, V7, V15, V22 Spm. 13: Har De nogle underordnede? Hvor mange? Variablen er kodet i intervallet = Uoplyst (14) 1000 = Irrelevant (7714) V0024 TIMER ERHVERVSARBEJDE start 273, bredde 3, manglende data: = 99 eller >=100 FILTER: V6, V7, V15 Spm. 14. Hvor mange timers erhvervsarbejde har De normalt om ugen i hovederhvervet? Antal timer: Variablen er kodet i intervallet = Højeste timetal (8) 097 = Varierende (82) 099 = Uoplyst (20) 100 = Irrelevant (2941)

21 V0025 ARBEJDER LØRDAG HOVEDBE. start 276, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V6, V7, V15 Spm. 15: Arbejder De om lørdagen i Deres nuværende hovedbeskæftigelse? Regelmæssigt (hver, hveranden eller hver tredje lørdag) Lejlighedsvis Aldrig Uoplyst Irrelevant svarprocent: 67 V0026 ARBEJDER SØNDAG HOVEDBE. start 278, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V6, V7, V15 Spm. 16: Arbejder De om søndagen i Deres nuværende hovedbeskæftigelse? Regelmæssigt (hver, hveranden eller hver tredje søndag) Lejlighedsvis Aldrig Uoplyst Irrelevant svarprocent: 67 V0027 ARBEJDER HOVEDBE. start 280, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V6, V7, V15 Spm. 17: Arbejder De om aftenen i tiden mellem kl. 18 og 22 (mindst to timer) i Deres nuværende arbejde? Regelmæssigt Lejlighedsvis

DDA-21449 --------- Datamateriale ------------- Efteruddannelse i private virksomheder, 2005 --------------- - ------- ------------- ----

DDA-21449 --------- Datamateriale ------------- Efteruddannelse i private virksomheder, 2005 --------------- - ------- ------------- ---- DDA-21449 --------- Datamateriale ------------- Efteruddannelse i private virksomheder, 2005 --------------- - ------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale

Læs mere

DDA-0753 -------- Datamateriale ------------- Lev sundt for to --- ----- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-0753 -------- Datamateriale ------------- Lev sundt for to --- ----- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-0753 -------- Datamateriale ------------- Lev sundt for to --- ----- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørn Olsen og Grethe Frische PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse oktober 1977 ---------------------------- ------------------- ------- ----

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse oktober 1977 ---------------------------- ------------------- ------- ---- DDA-0516 -------- Datamateriale ------------- Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse oktober 1977 ---------------------------- ------------------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-18887 --------- Datamateriale ------------- Rygning på arbejdspladsen, 2005 ------- -- --------------- ---- Ledernes Hovedorganisation

DDA-18887 --------- Datamateriale ------------- Rygning på arbejdspladsen, 2005 ------- -- --------------- ---- Ledernes Hovedorganisation DDA-18887 --------- Datamateriale ------------- Rygning på arbejdspladsen, 2005 ------- -- --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Ledernes Hovedorganisation PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af

Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af DDA-149 ------- Datamateriale ------------- On-line i Sparekasser -- ---- - ----------- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af Niels Bjørn-Andersen og Lone Jappe, HHK: Informationsforskningsafdelingen

Læs mere

DDA-0131 -------- Datamateriale ------------- Medlemmer af Landstinget 1849-1953 --------- -- ----------- ---------

DDA-0131 -------- Datamateriale ------------- Medlemmer af Landstinget 1849-1953 --------- -- ----------- --------- DDA-0131 -------- Datamateriale ------------- Medlemmer af Landstinget 1849-1953 --------- -- ----------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Mogens N. Pedersen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2003 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 99,858

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2003 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 99,858 Københavns Amt Statsveje i alt 118,457 heraf motorveje 102,757 Herudover ramper m.v. 99,858 Sund & Bælt Holding A/S 15,560 heraf motorveje 15,560 Herudover ramper m.v. 6,252 Amtsveje i alt 189,156 heraf

Læs mere

Vejledning om højdesystemet (Vejledning nr. 2 af 10. januar 2005 http://147.29.40.90/_getdoci_/accn/c20050000260-regl)

Vejledning om højdesystemet (Vejledning nr. 2 af 10. januar 2005 http://147.29.40.90/_getdoci_/accn/c20050000260-regl) Referencenetområdet Vejledning om højdesystemet (Vejledning nr. 2 af 10. januar 2005 http://147.29.40.90/_getdoci_/accn/c20050000260-regl) Ifølge 3, stk. 1, i lov nr. 749 af 7. december 1988 om Kort- og

Læs mere

Tal om trafiksikkerhed i kommunerne

Tal om trafiksikkerhed i kommunerne Tal om trafiksikkerhed i kommunerne 2001 1 Udgivet af Trafikministeriet med bistand fra Vejdirektoratet Oplag 5.000 eksemplarer Grafisk tilrettelæggelse: Birger Gregers Design, Frederiksberg Foto side

Læs mere

Oversigt over nye kommunenumre. De 98 kommuner i det nye Danmark med nye kommunenumre

Oversigt over nye kommunenumre. De 98 kommuner i det nye Danmark med nye kommunenumre De 98 kommuner i det nye Danmark med nye kommunenumre Efter kommunalreformen trådte i kraft den 1. januar 2007 er Danmark opdelt i 5 regioner med i alt 98 kommuner. Nedenfor er angivet den nye fordeling.

Læs mere

Tal og fakta om ældre

Tal og fakta om ældre Tal og fakta om ældre Tal og fakta om ældre Tal og fakta om ældre Udarbejdet af cand.oecon. Peter Halkjær og cand.polit. Jens Højgaard Redaktion: Journalist Gerda Grønning Tallene er hentet hos Danmarks

Læs mere

Af Christopher Arzrouni. med en fortid som chef for sikkerherdstjenesten i et demokratisk

Af Christopher Arzrouni. med en fortid som chef for sikkerherdstjenesten i et demokratisk Taburetten 4/2001 12/09/01 9:38 Side 3 aburetten NR. 5. SEPTEMBER 2001 Hykleriet om Israels ambassadør 3 Kulturnat i København Det vælter med tilbud. Besøg Venstre på Christiansborg, eller besøg VU i Nørrevoldgade.

Læs mere

FOLKETINGSVALGET DEN 8. FEBRUAR 2005 DANMARK FÆRØERNE GRØNLAND

FOLKETINGSVALGET DEN 8. FEBRUAR 2005 DANMARK FÆRØERNE GRØNLAND FOLKETINGSVALGET DEN 8. FEBRUAR 2005 DANMARK FÆRØERNE GRØNLAND Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Telefon: 72 26 90 00 Telefax: 72 26 90 01 E-post: im@im.dk

Læs mere

Arbejdsmarkedsstatus

Arbejdsmarkedsstatus Arbejdsmarkedsstatus 1. Havde du arbejde i ugen fra mandag den 31. december til og med søndag den 6. januar? Vi er interesseret i alt arbejde, både som selvstændig og som lønmodtager, også selv om det

Læs mere

KOMMUNIKATION WWW.BJERGK.DK KONTAKT@BJERGK.DK. Befolkningsundersøgelse: danskernes spil om penge 2014

KOMMUNIKATION WWW.BJERGK.DK KONTAKT@BJERGK.DK. Befolkningsundersøgelse: danskernes spil om penge 2014 BJERG BJERG KOMMUNIKATION KOMMUNIKATION FLÆSKETORVET FLÆSKETORVET 68, 68, 1. 1. DK-1711 DK-1711 KØBENHAVN KØBENHAVN V T : +45 +45 33 33 25 25 33 33 27 27 W: W: E : KONTAKT@BJERGK.DK KONTAKT@BJERGK.DK Befolkningsundersøgelse:

Læs mere

Hvem stemte og hvem blev hjemme?

Hvem stemte og hvem blev hjemme? C E T R E F O R V O T I G A D P A R T I E S F A C U L T Y O F S O C I A L S C I E C E S U I V E R S I T Y O F C O P E H A G E Hvem stemte og hvem blev hjemme? Valgdeltagelsen ved kommunalvalget 19. november

Læs mere

KORTLÆGNING AF HJEMMESYGEPLEJEN

KORTLÆGNING AF HJEMMESYGEPLEJEN KORTLÆGNING AF HJEMMESYGEPLEJEN Den 17. december 2007 Sidsel Vinge Cand.merc., ph.d. Senior projektleder Dansk Sundhedsinstitut 1 Indledning Dette notat afrapporterer resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

fag og arbejde september 2008 L Ø N M A G A S I N Gældende for perioden 1. april 2008 til 31. marts 2009 P R I N T U D O G G E M

fag og arbejde september 2008 L Ø N M A G A S I N Gældende for perioden 1. april 2008 til 31. marts 2009 P R I N T U D O G G E M fag og arbejde september 2008 L Ø N M A G A S I N Gældende for perioden 1. april 2008 til 31. marts 2009 P R I N T U D O G G E M Sådan bruger du lønmagasinet ILLUSTRATIONER: ANNE PEDERSEN Når du skal finde

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

Indvandrere i Danmark

Indvandrere i Danmark Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Udgivet af Danmarks Statistik November 2013 Oplag: 135 Printet hos PRinfoParitas Foto: Colourbox Papirudgave Pris 150 kr.

Læs mere

Serviceassistenten i fokus

Serviceassistenten i fokus F O A f a g o g a r b e j d e Serviceassistenten i fokus 2 Forord side 5 Et arbejdsliv med udfordringer, tak side 6 Trepartsaftalens uddannelseselementer side 8 Serviceassistentuddannelsen side 10 TR-guide

Læs mere

Kommunerne og erhvervslivet. Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2015

Kommunerne og erhvervslivet. Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2015 Kommunerne og erhvervslivet Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2015 Indhold 3 Forord: Kommunerne er vigtige for vækst 4 Overordnet resultat 6 Virksomhedernes prioritering 8 Byggesagsbehandling 8 Sagsbehandlingstid

Læs mere

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 18. maj 2014 Formålet med dette notat er at belyse sygefraværet blandt det kommunalansatte pædagogiske personale på daginstitutionsområdet.

Læs mere

UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR

UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR 2010 Undersøgelse om uønskede graviditeter og valg af abort blandt kvinder under 25 år - udarbejdet for Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Regional udvikling af indkomst og beskæftigelse

Regional udvikling af indkomst og beskæftigelse Regional udvikling af indkomst og beskæftigelse af Rolf Norstrand Anne Kaag Andersen Karsten Bo Larsen AKF Forlaget Marts 2001 Forord Set i internationalt perspektiv er Danmark en rig region med små indkomstforskelle

Læs mere

Løn- og ansættelsesvejledning Staten. Gældende fra 1.4.2010 og frem til 31.3.2011 GEM VEJLEDNINGEN!

Løn- og ansættelsesvejledning Staten. Gældende fra 1.4.2010 og frem til 31.3.2011 GEM VEJLEDNINGEN! Løn- og ansættelsesvejledning Staten Gældende fra 1.4.2010 og frem til 31.3.2011 GEM VEJLEDNINGEN! Løn- og ansættelsesvejledning Staten Gældende fra 1.4.2010 og frem til 31.3.2011 Foto: Lizette Kabré Layout:

Læs mere

Ungdomsuddannelser med fokus på yderkommuner

Ungdomsuddannelser med fokus på yderkommuner Ungdomsuddannelser med fokus på yderkommuner Delfinansieret af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (Landdistriktspuljen) Center for Regional- og Turismeforskning 1 Titel: Ungdomsuddannelser med

Læs mere

Hjælpelinjen for spilleafhængige

Hjælpelinjen for spilleafhængige Hjælpelinjen for spilleafhængige Kortlægning af telefonsamtaler i Danmark og norge i perioden 2008-2009 10:33 Nuri cayuelas mateu 10:33 HJÆLPELINJEN FOR SPILLEAFHÆNGIGE KORTLÆGNING AF TELEFONSAMTALER I

Læs mere

Indvandrere i Danmark

Indvandrere i Danmark Indvandrere i Danmark 2014 Indvandrere i Danmark 2014 Indvandrere i Danmark 2014 Udgivet af Danmarks Statistik November 2014 Oplag: 135 Printet hos PRinfoParitas Foto: Imageselect Papirudgave Pris 160

Læs mere