Københavns Kommunes Integrationsenhed & mhtconsult. Projektrapport Fra chauffør til AC er

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Københavns Kommunes Integrationsenhed & mhtconsult. Projektrapport 2004-2005 Fra chauffør til AC er"

Transkript

1 Københavns Kommunes Integrationsenhed & mhtconsult Projektrapport Fra chauffør til AC er 8 af 15 udlændinge med længerevarende uddannelser, fik kompetencesvarende job i forlængelse af praktik- og kompetenceafklarings forløbet

2 Læsevejledning Vi indleder rapporten med en oversigt over projektets succes målt i forhold til succeskriterierne i puljeansøgningen. Dernæst præsenterer vi kort konklusionerne fra projektet, samt projektets økonomi. Rapporten afsluttes med en vejledning i praksisnær kompetenceafklaring af højtuddannede flygtninge og indvandreres med bragte kompetencer. Visitationsguide Ansøgningsskema til projektet Information til indvandrere og flygtninge med medbragte uddannelser Skema til brug i afklaringssamtaler Eksempel på komptenceprofil Pjece til virksomheder Vejledning til mentorer Udfyldning af arbejdsplan Kompetencevurderingsskema Tjekliste til slutevalueringer Kulturfyraftensmøde God læselyst venlig hilsen Mette Moes (MHT Consult) Lars Olsen & Jan Ryborg Københavns Kommunes Integrationsenhed Bryggervangen København Ø juli 2005 Københavns Kommunes Integrationsenhed blev oprettet samtidig med Integrationslovens ikrafttræden i Integrationsenhedens force er, at den udelukkende koncentrerer sig om introduktionsprogrammet for selvforsørgende integrationslovsudlændinge. De er afhængige af ægtefællens indkomst og har ikke adgang til offentlig forsørgelse.

3 Indholdsfortegnelse: Kapitel Side 0.0 >> Intro >> Projektets formål >> Deltagere og resultater >> Økonomi >> Vejledning i praksisnær kompetenceafklaring >> Visitationsguide >> Ansøgningsskema >> Pjecen Information til indvandrere og flygtninge >> Skema til afklaringssamtaler med ressourcepersoner >> Eksempel på en kompetenceprofil >> Pjece: Information til virksomheder >> Vejledning til mentorer >> Arbejdsplan >> Kompetencevurderingsskema >> Tjekliste til slutevalueringer >> Kulturfyraftensmøde 43 Bilag: 1. Kontrakt med mhtconsult Status på deltagerne i projektet 48

4 0.0 Intro Siden 1999 har Københavns Kommune modtaget godt udlændinge, som er blevet ført hertil af deres herboende ægtefæller og fremover vil der være tale om et antal svarende til ca. 500 udlændinge årligt. Udlændingene er sædvanligvis i den arbejdsdygtige alder, og mange har en uddannelsesbaggrund, som med en grundig introduktion til det danske samfund, sprog, uddannelsessystem og arbejdsmarked, kan blive et gode for virksomhederne. Integrationsloven stiller krav om at udlændinge skal bidrage til samfundet og konsulentfirmaet Rambøll Management gennemførte i 2002 en spørgeskemaundersøgelse, formålet var at evaluere det 3-årige introduktionsprogram for udlændinge omfattet af Integrationsloven i Københavns Kommune 1. Samtidig berørte Rambøll Management målgruppens arbejdsmarkedstilknytning og konkluderede blandt andet at en del peger på, at de [udlændingene] føler sig fanget i ufaglærte lavtlønsjobs, hvor de ikke har nogen mulighed for faglig og dansksproglig udvikling Undersøgelsen dokumenterer, at der er behov for, at intensivere og udvikle den arbejdsmarkedsrettede indsats overfor integrationslovsudlændinge med særligt fokus på anvendelse af udlændingenes medbragte kompetencer. Dette projekt har fokus på de bedst uddannede integrationslovsudlændinge. Hvis samfundet fremover skal have glæde af udlændingenes medbragte ressourcer, bør gøres en særlig indsats i forbindelse med afklaringen af gruppens faglige ressourcer, for at undgå tendensen til, at de højtuddannede selvforsørgende udlændinge, ender i ufaglærte jobområder såsom rengørings- og hotelbranchen. Erfaringer fra vores hidtidige samarbejde med virksomheder viser, at vurderinger fra Center for Vurdering af Udenlandske Uddannelser ikke skal stå alene. Virksomhederne vil selv vurdere udlændingens kompetencer, før ansættelse kommer på tale. Dertil kommer, at udlændingene selv er bedre rustede til at vurdere deres muligheder for job og behov for uddannelse, når deres kompetencer vurderes på en dansk arbejdsplads. Projektet er gennemført i et kontraktligt samarbejde med MHTConsult 2, der har stået for koordineringen af projektet i forhold til virksomhederne og udarbejdelse af de konkrete vejledninger/pjecer. Følgende virksomheder har deltaget i kompetenceafklaringsforløbene: Amtssygehuset i Gentofte - Institut for Fysik på DTU - Danmarks Jordbrugsforskning - Danish Design Group Novozymes IDA - TDC Mobil - TDC Totalløsninger - Vesterbro Ny Skole - SamKurser Cowi ØK - Naturcenter Amager og Rungsted Gymnasium. Vi takker for samarbejdet. Vi takker ministeriet for flygtninge, indvandrere og integration for at have bevilget kr af puljemidlerne til projektet 1.0 Projektets formål Formålet med dette projekt er at udvikle, afprøve, operationalisere og udbrede en praksisorienteret afklaringsmodel, der kan effektivisere den arbejdsmarkedsrettede kompetenceafklaringsproces blandt etniske minoriteter. Projektet bygger på et udviklingsforløb, hvor en deltagergruppe bestående af 15 udlændinge omfattet af integrationsloven med videregående uddannede, gennemgår en afklaringsproces på arbejdspladser. 1 Integrationsloven trådte i kraft i 1999 ifølge hvilken kommunerne fik ansvar for at iværksætte et 3-årigt introduktionsprogram danskundervisning og aktivering - for familiesammenførte og flygtninge fra lande uden for EU/EØS. Hidtil havde Dansk Flygtningehjælp haft ansvar for integrationen af flygtninge udelukkende. 2 Kontrakten findes som bilag til rapporten. Side 1 af 51

5 Projektets succeskriterier 1) 70 pct. af testpersonerne fuldfører et samlet afklaringsforløb og opnår en dybtgående og ækvivalerende kompetencebeskrivelse med referencer til relevante fag- og professionsuddannelser i Danmark. 2) 70 pct. af testpersonerne får afklaret og beskrevet en profil over kvalificeringsbehov til brug for en målrettet kvalificering i forhold til relevante fag- og professionsområder på det danske arbejdsmarked. 3) Den arbejdspladsbaserede kompetenceafklaringsmodel bliver implementeret og forankret i Integrationsenhedens ordinære indsats og endvidere introduceret til brug i andre af kommunens institutioner under integrations- og beskæftigelsesindsatsen for etniske minoriteter. 4) Den anvendte afklaringsmodel bliver introduceret for og udbredt blandt arbejdspladser i Det Regionale Virksomhedsnetværk i Storkøbenhavn såvel som på nationalt plan. Som det vil fremgå af de følgende afsnit er alle 4 succeskriterier opfyldt, og det er bevist at den udviklede model, kan benyttes til at udlændinge med længerevarende uddannelser kan opnå kompetencesvarende job. 1.1 Deltagere og resultater Deltagernes uddannelsesbaggrund omfatter bachelorer inden for: Landbrugsvidenskab fysik - det erhvervsøkonomiske område zoologi og botanik. Kandidatuddannelser indenfor: det pædagogiske område idræt. Phd inden for: Fysik udviklingsstudier, Arkitekt Klinisk diætist EDB-programmør Ingeniør Hr-området Master i økonomi og finansiering Aldersmæssigt fordeler deltagerne sig med 1 under 30 år og 1 over 40 år, resten i 30-erne. De dækker 13 nationaliteter. 100 pct. fik profil over kvalificeringsbehov Alle 15 deltagere fik en kompetencevurdering til brug for den videre jobsøgning. 14 deltagere levede op til kravene indenfor afklaringsområdet. Heraf blev 3 anbefalet at videreuddanne sig. 4 blev anbefalet at opkvalificere sig fagligt i form af mindre kurser. 4 blev anbefalet at opkvalificere sig i forhold til sproglige kompetencekrav. 2 blev anbefalet at opkvalificere sig i forhold til de sociale/kulturelle kompetencekrav. Kompetencevurderingerne skete dels via praktik i virksomheder og dels via samtaler med ressourcepersoner i brancheforeninger, uddannelsesinstitutioner mv. 87 pct. af deltagerne fuldførte et afklaringsforløb 13 ud af 15 deltagere fuldførte et afklaringsforløb i en virksomhed med dertil knyttet kompetencebeskrivelse. Heraf var 11 i praktik og kompetenceafklaringsforløb, der matchede deres uddannelsesbaggrunde, og 2 var i forløb, der matchede deres erhvervsbaggrund. 8 af 15 fik kompetencesvarende job i forlængelse af praktik- og kompetenceafklarings forløbet 13 personer gennemførte et praktikforløb og 7 af disse personer har allerede opnået kortere eller tidsubegrænset ordinær ansættelse. En enkelt person opnåede endvidere autorisation som klinisk diætisk gennem forløbet. Stillingerne er fordelt som følger: to tidsubegrænsede deltidsstillinger på praktikstedet; én 15 måneders 30-timers ansættelse på praktikstedet; én 1 måneds vikariat på Side 2 af 51

6 praktikstedet; ét 4 måneders vikariat i forlængelse af praktikken; én 3 måneders løntilskudsansættelse med efterfølgende fastansættelse på praktikstedet; ét fast job, hvor praktikanten drog nytte af erfaringen og opkvalificeringen i praktikforløbet. Én 8. person fik fast konsulentjob uden at deltage i praktikforløb men efter samtaler om kompetenceprofil Forankring af modellen godt i gang Københavns Kommunes Integrationsenhed bruger modellen i daglige arbejde med udlændingene. Samtidig afholder vi oplæg for vejledere og konsulenter i og udenfor Københavns Kommune. Modellen er blandt andet blevet præsenteret på seminar hos Videnscentret for Kompetenceafklaring i København og på seminarer og efteruddannelseskurser for sprogskolevejledere og kommunale jobkonsulenter fra hele landet. Hertil kommer, at virksomheder brugte modellen i projektfasen, og mange virksomheder ønsker et fortsat samarbejde med kommunen omkring virksomhedsbaseret kompetenceafklaring. Øvrige resultater af projektet Overblik over relevante brancher og stillingstyper: Deltagerne fik professionel vejledning om brancher og stillingstyper, som matcher deres kompetencebaggrund og ønsker. Forståelse af kompetencekravene på det danske arbejdsmarked: Deltagerne fik forståelse for kompetencekravene ved at løse konkrete opgaver på arbejdspladsen med efterfølgende evaluering. Denne forståelse er væsentlig, når den ledige vælger retning for jobsøgningen i Danmark, og/eller når vedkommende vælger efter og videreuddannelse eller orientering mod helt nye erhvervsområder. Anbefalinger til videreuddannelse og opkvalificering: Deltagerne fik konkrete anbefalinger til videreuddannelse og opkvalificering i relation til fagområdets krav til faglige, sociokulturelle, sproglige og it-relaterede kompetencer. Netværk og forslag til jobsøgning: Deltagerne fik konkrete forslag til jobsøgningen fra praktikstedet, der kender arbejdspladserne og jobmulighederne indenfor det aktuelle fagområde. Desuden fik mange deltagere en anbefaling, som dokumenterer deres erhvervserfaring og kompetencer indenfor det aktuelle fagområde.. Kompetenceafklaringsmodellen Hovedformålet med dette projekt var at udvikle og afprøve en kompetenceafklaringsmodel, som muliggør og kvalitetetssikrer virksomhedsbaserede kompetenceafklaringsforløb for udlændinge omfattet af Integrationsloven. Dette mål er nået med tilfredsstillende resultat og modellen er skrevet som vejledning og redskab for sagsbehandlere og praktikvirksomheder. Modellen udgør denne rapport s afsnit 2. Side 3 af 51

7 1.2 Økonomi Økonomisk er projektet opdelt i 4 faster: 1. Visitation ,- kr. 2. Modeludvikling ,- kr. 3. Testning ,- kr. 4. Spredning og forankring ,- kr Total ,- kr Der blev indgået en kontrakt med mhtconsult på kr ,- eksl. moms, derudover var der afsat kr ,- til anden konsulent virksomhed, og kr ,- til mødevirksomhed diæter og transport m.v. og endelig kr ,- til revision og trykning. Af bevillingen på kr viser regnskabet et samlet forbrug på kr ,60. Mindre forbruget på i alt kr ,40 skyldes primært at de forventede udgifterne til mødevirksomhed diæter og transport som var tiltænkt de deltagende virksomheder og mødeomkostningerne var mindre end forventet. Udgiften pr. deltager andrager således knap kr ,- Side 4 af 51

8 2.0 Vejledning i praksisnær kompetenceafklaring af højtuddannede flygtninge og indvandreres medbragte kompetencer Mange højtuddannede flygtninge og indvandrere med medbragte uddannelser fra hjemlandet har svært ved at bygge bro til arbejdsmarkedet, fordi de mangler indsigt i jobmulighederne og kompetencekravene på AC-området i Danmark. Mange lever adskillige år i landet uden at kunne omsætte deres faglige ressourcer til danske forhold. Og flere ender med at tage jobs, der ligger fjernt fra deres fagområde og uddannelsesniveau. I det følgende præsenteres et praksisorienteret afklaringskoncept, der systematisk inddrager virksomheder samt uddannelsesinstitutioner og brancheforeninger i en afklaring af den enkeltes faglige og sociale kompetencer ud fra kvalifikationskravene på det danske arbejdsmarked. Formålet med konceptet er at sikre den nye borger et erfaringsmæssigt grundlag for at træffe afgørende beslutninger om den fremtidige jobretning og/eller videreuddannelse i Danmark. Denne vejledning er målrettet vejledere i integrations- og beskæftigelsesindsatsen og udgør retningslinier for, hvordan afklaringskonceptet kan tages i brug og supplere og kvalificere den nuværende indsats i kommunerne. Konceptet indeholder i alt otte elementer (der er vedlagt som bilag til denne vejledning): Ansøgningsskema og visitationsguide til brug ved visitation til virksomhedspraktik. En arbejdsplan og et kompetencevurderingsskema til brug i forbindelse med virksomhedspraktikker. En vejledning til virksomhedsmentorer. En guide til afholdelse af kulturmøder med praktikanter med henblik på at forebygge udstødelse og øge fastholdelse i virksomhedspraktikker. Et skema til brug ved afklaringssamtaler med brancheforeninger, uddannelsesinstitutioner mv. En introduktion til højtuddannede flygtninge og indvandrere vedr. kompetenceafklaring, videreuddannelse og jobsøgning i Danmark. Konceptet er udviklet i perioden september april 2005 med midler fra Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration og udspringer af erfaringerne fra i alt 15 afklaringsforløb for højtuddannede flygtninge og indvandrere tilknyttet Modtageenheden, Københavns Kommune hvoraf 13 har deltaget i en 2-3 mdrs. virksomhedspraktik. Konceptet er således løbende blevet tilrettet de praksiserfaringer, der er gjort i projektperioden. Konsulentfirmaet mhtconsult har stået for udviklingen af konceptet i samarbejde med et ressourcepanel bestående af Netværk Storkøbenhavn, Novozymes, Center for Vurdering af Udenlandske Uddannelser, Studievalg København, Videnscenter København og Københavns Integrationsenhed. Side 5 af 51

9 Afklaringskonceptets faser Konceptet er udviklet, så det kan gennemføres individuelt eller kollektivt med flere sideløbende afklaringsforløb. De kollektive forløb har den fordel, at der kan holdes fælles informationsmøde samt gennemføres fælles aktiviteter for deltagerne sideløbende med den enkeltes praktikforløb; mens de individuelle forløb har den fordel, at de kan igangsættes, når den enkelte flygtning/indvandrer har behov herfor uden hensynstagen til andres tidsplaner. Afklaringskonceptet gennemløber fire faser, uanset om det gennemføres individuelt eller kollektivt: 1. Visitationsfasen 2. Matchningsfasen 3. Afklaringsfasen (virksomhedspraktikken) 4. Vejlednings- og konsolideringsfasen I det følgende præsenteres såvel metoder som indhold i de enkelte faser. 1. Visitationsfasen Screening og information I Københavns Kommunes Modtageenhed har man udviklet et registreringssystem, der gør det muligt at udsøge personer med videregående uddannelser til relevante tilbud. En sådan udsøgning er første skridt i en vellykket visitation, hvor det erfaringsmæssigt ikke er alle kommuner 3, der har et tilstrækkeligt overblik over, hvilke personer fra målgruppen flygtninge og indvandrere med medbragte uddannelser der har krav på et tilbud fra kommunen. På baggrund af en udsøgning kan kommunen vælge at invitere målgruppen til et informationsmøde, hvor alle samlet præsenteres for konceptet og bagefter kan tilmelde sig, hvis de er interesserede i at deltage; eller også kan den enkelte vejleder præsentere mulighederne i konceptet for målgruppen individuelt. Der er udviklet et ansøgningsskema til deltagelse i praktikforløb, som det kan være en god ide at bruge uanset om den kollektive eller individuelle form vælges, da ansøgningsskemaet udover CV-oplysninger skal indeholde den enkeltes motivation for at deltage i en virksomhedspraktik (Bilag 1). Uanset om den kollektive eller individuelle form vælges afholdes en visitationssamtale mellem vejleder og den potentielle praktikant med henblik på at afklare ambitioner og forventninger i forbindelse med praktikken og med henblik på at få en fornemmelse af vedkommendes kernekompetencer. Der er udarbejdet en guide til brug i visitationssamtalen (Bilag 2). 3 Interview med virksomhedsrepræsentant samt Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations egne undersøgelser Side 6 af 51

10 Udvælgelseskriterier For at sikre at deltagerne reelt har nytte af en afklaringspraktik i forhold til målene om udslusning til arbejde eller uddannelse, og for at sikre at såvel praktikanten som praktikvirksomheden får et positivt udbytte af praktikperioden, visiteres ud fra følgende principper: Personen skal have en videregående uddannelse fra hjemlandet (minimum svarende til bachelorniveau) Personen skal kunne dansk på et socialt niveau ( dvs. kunne fungere på dansk i en arbejdsmæssig sammenhæng med kolleger, ledelse og kunder mv.) Personen skal være ledig Personen skal kunne afsætte 2-3 måneder til deltagelse i en ulønnet afklaringspraktik - med mulighed for at videreføre påbegyndt danskundervisning. Selvom det er en forudsætning, at deltagere har en videregående uddannelse, afgøres matchningen med en virksomhed ikke nødvendigvis ud fra deltagernes uddannelsesmæssige baggrund. Matchningen kan også bero på vedkommendes arbejdsmæssige erfaring, da nogle personer vil have opbygget en karriere indenfor et andet fagområde end det uddannelsesmæssige. Dog kan man ikke komme i praktik indenfor arbejdsområder, hvor der ingen forudgående erfaring er, og hvor en anden uddannelsesbaggrund end den oprindelige er påkrævet. Udgangspunktet for deltagelse i praktik har været, at deltagerne kan afsætte tid til en fuldtidspraktik, hvilket i praksis har svaret til en ugentlig praktik på timer med hensynstagen til deltagelse i danskundervisning. Er der interesserede, der ikke har mulighed for at afsætte den krævede tid, men hvor det vurderes, at de vil drage nytte af en praksisorienteret afklaring, kan afklaringssamtaler med ressourcepersoner sættes i stedet for (uddybes nedenfor). CVUU-vurdering Alle praktikanter skal som hovedregel have deres uddannelse vurderet hos CVUU. Vejleder bør være tovholder på vurderingsprocessen, men praktikanten er selv ansvarlig for at få vurderingen i stand herunder indhente eksamenspapirer fra hjemlandet og organisere statsautoriserede oversættelser mv. Vurderingen er væsentlig, fordi den giver praktikanten en fornemmelse af de uddannelsesmæssige kompetencekrav på det danske arbejdsmarked, og fordi den kan blive afgørende i såvel jobsøgnings- som videreuddannelsessammenhænge (se evt. vejledningsmateriale til højtuddannede flygtninge og indvandrere, bilag 3). Afklaringssamtaler Afklaringssamtaler med ressourcepersoner benyttes i de tilfælde, hvor der er uklarhed omkring anvendelsesmulighederne af en given uddannelsesprofil på det danske arbejdsmarked. Ressourcepersoner er i disse sammenhænge uddannelsesinstitutioner, fag- og brancheforeninger, virksomhedsrepræsentanter mv. se links nedenfor. Afklaringssamtalen kan også sættes i stedet for en virksomhedspraktik. Det kan med fordel ske i de tilfælde, hvor personer med en afklaringsbehov ikke har den fornødne tid til at deltage i praktik. Afklaringssamtaler kan også med fordel benyttes, hvis det ikke er Side 7 af 51

11 muligt at oprette en praktik inden for det givne fagområde, eller hvis den dansksproglige kompetence vanskeliggør en udslusning til praktik. I disse tilfælde kan en samtale med en ressourceperson bidrage til at øge den enkeltes viden om, hvor vedkommende kan søge vejledning og opnå indsigt i arbejdsforholdene inden for det givne fagområde. Der er udviklet et skema til brug i afklaringssamtaler med ressourcepersoner (Bilag 4). Fagforeninger Akademikernes Centralorganisation (AC) er hovedorganisation for de fagforeninger, der organiserer personer med en akademisk uddannelse i Danmark. På deres hjemmeside finder du alle de danske fagforbund, der organiserer akademikere. På følgende link finder du en oversigt over alle fagforbund i Danmark i alfabetisk orden: Brancheforeninger På kan du få et overblik over de brancheforeninger, der er i Danmark. Uddannelsesinsitutioner På uddannelsesguiden findes henvisninger til samtlige uddannelsesinstitutioner i Danmark. Se 2. Matchningsfasen Kompetenceprofil Matchningen med virksomheder foregår med udgangspunkt i en kompetenceprofil udarbejdet af vejlederen på baggrund af visitationssamtalerne. Profilen beskriver personens kernekompetencer og motivation for et praktikforløb, og definerer indenfor hvilke jobfunktioner/arbejdsområder, der ønskes en afklaring (Bilag 5). Henvendelse til virksomheder Der tages udgangspunkt i kompetenceprofilen for at indkredse potentielle virksomheder, ligesom profilen kan anvendes som et skriftligt bilag i den første kontakt til arbejdspladserne. I den indledningsvise kontakt kan det anbefales at rette henvendelse til personalekonsulenter eller andre kontakter, der har adgang til de forskellige fagområder indenfor virksomheden. Der er desuden udarbejdet en pjece, der kort præsenterer praktikforløbet for interesserede virksomheder (Bilag 6). Det har vist sig givtigt, at man i henvendelser til virksomheder formidler et billede af praktikantens uddannelses- og erfaringsmæssige kompetencebaggrund samt ønsker for en kompetenceafklaring, der er så præcis som mulig, og som så vidt muligt anvender branchens fagbegreber. En præcis beskrivelse gør det lettere at tilvejebringe en praktikplads, der matcher praktikantens kompetenceområde, idet virksomhedens kontaktperson lettere kan udsøge relevante afdelinger i virksomheden og høre, om de har mulighed og interesse i at oprette en praktik. Fremgangsmåde Til at udsøge virksomheder kan anbefales netværksmetoden. I forbindelse med udvikling af afklaringskonceptet har Netværk Storkøbenhavn været aktivt involveret i at finde praktikpladser til deltagerne. Netværket består af ca. 70 virksomheder i Storkøbenhavn, der ønsker at fremme konkrete initiativer for det sociale engagement på private og offentlige virksomheder. Der findes lignende netværk i de øvrige regioner i Danmark. Side 8 af 51

12 Netværk Storkøbenhavn Inspirator Michael Mogensen c/o Birch & Krogboe Teknikerbyen Virum Tlf Desuden kan ressourcepersoner i fag- og brancheforeninger, uddannelsesinstitutioner o.lign. også være behjælpelige med at henvise til konkrete arbejdspladser indenfor den aktuelle branche, der ansætter personer med de kompetencer, praktikanten ønsker afprøvet. Fagforeninger Akademikernes Centralorganisation (AC) er hovedorganisation for de fagforeninger, der organiserer personer med en akademisk uddannelse i Danmark. På deres hjemmeside finder du alle de danske fagforbund, der organiserer akademikere. På følgende link finder du en oversigt over alle fagforbund i Danmark i alfabetisk orden: Brancheforeninger På kan du få et overblik over de brancheforeninger, der er i Danmark. Uddannelsesinsitutioner På uddannelsesguiden findes henvisninger til samtlige uddannelsesinstitutioner i Danmark. Se Københavns kommune har en særlig handlingsplan for etnisk ligestilling, hvori det prioriteres at antallet af medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk stiger på kommunens egne arbejdspladser. Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen er den forvaltning, der ansætter flest akademikere. Forvaltningen har som overordnet målsætning At medarbejdersammensætningen på forvaltningens arbejdssteder skal afspejle byens befolkningssammensætning med hensyn til andelen af etniske minoriteter. Derfor kan forvaltningen med fordel kontaktes i forbindelse med rekruttering af kommunale arbejdspladser i København. Uforpligtende praktikmøde Når en virksomhed har ytret interesse for at lægge arbejdsplads til et afklaringsforløb, aftales et uforpligtende møde mellem den potentielle praktikant og den afdeling, hvor vedkommende muligvis skal i praktik. Samtalen superviseres af en vejleder fra kommunen, der har som ansvar at klargøre rammerne for praktikken, herunder de forventninger, der er til henholdsvis praktikanten og praktikstedet. I samtalen lægges desuden vægt på at specificere de kompetencer, som skal afklares, så der er vished om, at den ledige er havnet i den rette afdeling, og at både den ledige, de ansatte og ledere kan gå ind for forløbet. En positiv indstilling og engagement i afklaringsforløbet er afgørende for et positivt forløb, idet et afklaringsforløb kan koste alle parter både tid, indtjening og menneskelige ressourcer. Det er således vejlederens ansvar, at alle parter både praktikanten og praktikstedet er forberedt på, hvad det indebærer at deltage i praktikforløbet, og at alle fornødne informationer er viderebragt. Udvælgelse af lokal afklaringsmentor Når virksomheden har indvilliget i at deltage i et afklaringsforløb, udpeges en lokal afklaringsmentor. Mentorfunktionen er både en faglig og social funktion, og virksomheden skal påberegne, at vedkommende skal bruge ca. 10% af sin arbejdstid til opgaven. Det være Side 9 af 51

13 sig i form af ugentlige praktikmøder, vejledning under opgaveudførelse, introduktion til arbejdspladsen mv. Det er et krav til afklaringsmentoren, at vedkommende har betydelig erfaring med de arbejdsfunktioner, der udføres i den pågældende afdeling, og det kan være en fordel, hvis mentor har samme faglige baggrund som praktikanten. Endvidere er det væsentligt, at vedkommende har betydelig kendskab til arbejdspladsen samt interesse i at hjælpe en kollega fra et andet land til rette på arbejdspladsen. Det er erfaringen, at mentorer som hovedregel er meget glade for opgaven og oplever det som en personlig berigelse, selvom det kan være en tidskrævende opgave. Vejledning af mentorer Mentorerne skal klædes godt på til afklaringsforløbet. De skal turde være kritiske og gå tæt på praktikanten både fagligt og personligt. Eksempelvis skal en mentor være i stand til at håndtere prekære situationer som problemer med hygiejne o. lign. Til at udruste mentorerne til opgaven er udarbejdet en mentorvejledning (Bilag 7), der beskriver mentorens rolle i afklaringsforløbet og indeholder gode råd til, hvordan både de faglige, sociale og kulturelle udfordringer håndteres. Hvis der er mulighed og interesse herfor, kan der afholdes en fælles introduktion for mentorerne, men det er erfaringen, at det mest effektive er at tage en individuel samtale med mentor omkring mentorrollen inden praktikkens opstart, samt at sørge for telefonisk opfølgning: - to uger efter praktikkens opstart - i midten af praktikforløbet - kort før den afsluttende evaluering Desuden bør den enkelte vejleder lægge op til, at mentorerne altid kan henvende sig, hvis der opstår problemer undervejs i praktikken. Det er utrolig vigtigt for arbejdspladsernes lyst til at deltage i praktikforløb, at de mærker, at kommunen følger forløbet og står til rådighed undervejs; ligesom det forbedrer praktikanternes muligheder for fastholdelse i praktikken og eventuelt i et efterfølgende ansættelsesforhold. 3. Afklaringsfasen Det er umådeligt vigtigt, at afklaringen bliver et rum for udfoldelse frem for at være en kasse, man skal kunne passe ind i Et afklaringsforløb handler om at kortlægge den enkeltes kompetencer og finde frem til de ressourcer, som den enkelte kan bygge videre på. 4 Praktikaftale og arbejdsplan Når virksomheden har indvilliget i at deltage i et afklaringsforløb indgås en formel praktikaftale med kommunen. Herefter udarbejdes en arbejdsplan for forløbet i samarbejde med praktikanten. I mange tilfælde vil det være mentor selv, der udarbejder arbejdsplanen, da han/hun kender arbejdsområdet og opgaverne bedst. Men i nogle tilfælde kan det vise sig mere hensigtsmæssigt, at sagsbehandler udarbejder det første udkast til en arbejdsplan f.eks. hvis mentor finder arbejdet for tidskrævende. I begge tilfælde, er det væsentligt, at alle led er sat ind i arbejdsplanen forud for praktikperiodens opstart, og at arbejdsplanen 4 Nye Afklaringsformer. Kompetenceafklaring af flygtninge og indvandrere med medbragte uddannelser Side 10 af 51

14 så vidt muligt er tilpasset praktikantens øvrige liv (eksempelvis sprogskole, afhentning af børn mv.). Der er udarbejdet en skabelon til en arbejdsplan (Bilag 8). Det er vigtigt, at praktikanten får en afklaring indenfor det fagområde, vedkommende siger, at han/hun har erfaring med fra hjemlandet. Definerer praktikanten sig selv som maskiningeniør, er det væsentligt, at han/hun får opgaver, der modsvarer denne profil. Mentor klargør overfor praktikanten hvilke forventninger, der stilles til den pågældende fagprofil, ligesom mentor skal sikre en grundig introduktion til den type arbejdsopgaver, som det forventes, at ansatte med pågældende profil kan løse. Det er væsentligt, at give praktikanten en blød start med få opgaver, så der sker en gradvis introduktion til de sociale/arbejdskulturelle kompetencekrav på arbejdspladsen. Det er desuden væsentligt, at der er tale om arbejdsopgaver, hvor det ikke er en katastrofe, hvis de ikke bliver løst til tiden mv. Milepæle i afklaringen For at formalisere afklaringen og for at påbegynde praktikantens beslutningsproces i forhold til anvendelsen af de faglige ressourcer i Danmark, bør mentor opfordres til at afholde en midtvejsevaluering - evt. med inddragelse af en leder eller personalekonsulent fra den aktuelle afdeling. Som afslutning på forløbet udarbejder mentor en skriftlig kompetencevurdering, og der afholdes en slutevaluering mellem praktikant, mentor, vejleder samt evt. leder fra pågældende afdeling (Bilag 9). Den skriftlige kompetencevurdering fungerer som vejledningsinstrument for den videre jobsøgning og eventuelle opkvalificering og kan evt. benyttes som reference i en jobsøgningssammenhæng. Der er udarbejdet en tjekliste som vejledere kan benytte i forbindelse med slutevalueringen (bilag 10). Den skriftlige kompetencevurdering udgør desuden en overdragelse fra virksomhed til kommune. I kompetencevurderingen bliver praktikanten gjort opmærksom på sine ressourcer men også på de udfordringer, der kan være i forhold til at anvende de faglige kompetencer i Danmark. Den kommunale vejleder bør derfor også deltage i slutevalueringen, da det sikrer en konstruktiv overdragelse af praktikstedets afklaring af den enkelte, som vejlederen kan basere den efterfølgende vejledning på. Selvom det tager tid at besøge virksomheden for at deltage i en evaluering, kan vejlederen samtidig vinde tid ved at deltage, idet mentor vil besidde viden om job- og uddannelsesmuligheder i forhold til det givne jobområde, som vejleder ikke nødvendigvis selv har mulighed for at opnå en tilbundsgående viden om. Samtidig kan vejlederens deltagelse også bidrage til, at virksomheden ønsker at deltage i lignende forløb en anden gang, idet den oplever, at afklaringen tages seriøst og erfaringerne fra arbejdspladsen inddrages i kommunens videre vejledningsarbejde. Side 11 af 51

15 Netværk Netværk mellem praktikanterne vurderes at have stor værdi, da det kan være vigtigt at have nogle at dele sine oplevelser med. Det er erfaringsmæssigt især emner, som knytter sig til arbejdspladskulturen - alt det som ligger rundt om den konkrete opgaveløsning praktikanterne har brug for at få sat ord på. Det foreslås derfor, at afholde et fyraftensmøde for praktikanterne såfremt den kollektive model er valgt 2-3 uger efter praktikstart, hvor praktikanterne kan mødes og høre om hinandens erfaringer. Ved afholdelse af et fyraftensmøde får vejleder også en nem adgang til at sikre sig, at alle trives i praktikken. Fyraftensmødet kan struktureres ud fra en række emner, der sikrer, at vejleder når rundt om en række relevante punkter i forhold til trivsel og fastholdelse i praktikken (Bilag 11). Det gælder bl.a. - introduktionen til job, kolleger og arbejdsplads - den daglige varetagelse af jobbet - forholdet til mentor og andre vigtige personer - arbejdskultur og omgangsformer på arbejdspladsen - sprog og kommunikation Nedslag i afklaringspraktikken Nedenfor opsummeres de nedslag i virksomhedspraktikken, som det forventes, at den enkelte vejleder er ansvarlig for enkelte af punkterne kan evt. slås sammen. Nedslag i afklaringspraktikken 1. Tage kontakt til mentor inden praktikstart for at præsentere mentorvejledningen, hvis ikke det er sket under den indledende samtale. Kontakten har to formål: dels at klargøre kommunens forventninger til mentor, som de er beskrevet i vejledningen, og dels at synliggøre for mentor, at kommunen følger praktikken og står til rådighed, hvis der opstår problemer. 2. Afholde et fælles fyraftensmøde for praktikanterne 2-3 uger inde i afklaringspraktikken (kan erstattes af individuel opfølgning) med det formål at sikre sig, at praktikken er kommet godt fra start, hvad angår den sociale/kulturelle indføring på arbejdspladsen og den faglige introduktion til jobfunktionen. 3. Kontakt til mentor pr. telefon eller for at høre, hvordan mentor oplever praktikstart, samt om der er nogle forhold, hvor der er brug for opfølgning fra vejleders side. 4. Inden midtvejsevalueringen kontaktes mentor telefonisk, hvor vejleder kort redegør for formålet med midtvejsevalueringen samt har mulighed for at svare på spørgsmål. 5. Hvis vejleder vurderer, at der er behov herfor deltages i midtvejsevalueringen, ellers kan praktikanten efterfølgende kontaktes for at høre, hvordan denne har oplevet evalueringen og om der er spørgsmål til resten af praktikken. 6. Vejleder deltager i en slutevaluering, der lægges til grund for den fremadrettede vejledning af praktikanten, såfremt denne ikke fastholdes i et ansættelsesforhold på praktikstedet eller i et andet job. Evalueringen tager udgangspunkt i kompetencevurderingen og derfor skal vejleder sikre, at denne er udfyldt af mentor/leder forud for slutevalueringen. Side 12 af 51

16 4. Vejlednings- og konsolideringsperioden Vejlednings- og konsolideringsperioden forestås af kommunens vejledere og skal bygge videre på resultaterne af den skriftlige og mundtlige kompetencevurdering. Det kan dels ske gennem individuelle vejledningssamtaler med den enkelte og gennem kollektive jobsøgningsforløb, hvor deltagerne klædes på til jobsøgning gennem CV-skrivning, introduktion til netværkssøgning mv. Praktikantens egen erkendelse af målet for det videre jobsøgnings-/uddannelsesforløb er af afgørende betydning. Det er vejleders opgave at støtte praktikanten i denne erkendelsesproces og holde vedkommende fast i de konklusioner, som er fremkommet i afklaringsprocessen. Udbyttet ved den praksisnære kompetenceafklaring opnås således ofte først, når vurderingsresultaterne følges til dørs gennem en målrettet opfølgning fra vejleder. Til brug i den videre opfølgning kan således anbefales: - Vejledningsforløb med udgangspunkt i konklusionerne fra afklaringsforløbet, hvor vejleder kan bidrage til, at konklusionerne omsættes til konkret handling. - Jobsøgningskurser, iværksætterkurser og kurser i præsentationsteknikker mv. - Kontakt til Studievalg København og andre uddannelsesinstitutioner, hvis der er behov for en faglig opkvalificering - Indmeldelse i netværk og mentorordninger med henblik på at styrke den dansksproglige kompetence og de sociale og faglige kontakter. Side 13 af 51

17 - 2.1 Visitationsguide Visitationsguiden er udarbejdet, så den afdækker den højtuddannede flygtning/indvandrers faglige identitet samt de ønsker, der er styrende for vedkommende fremtidige job- og/eller uddannelsesplaner. Udgangspunktet er, at kompetenceafklaringen skal tage afsæt i den enkeltes faglige identitet og motivation og bidrage til at afklare de realistiske muligheder på det danske arbejdsmarked. Deltagerens forventninger og ambitioner Hvilke forventninger har du til praktikforløbet? Hvad tror du, du kan få ud af at deltage? Har du ønske eller ambitioner om hurtigt at komme til at arbejde inden for dit faglige felt i Danmark? Eller er det vigtigt for dig at komme ud på arbejdsmarkedet, uanset at arbejdsmarkedsplaceringen bliver under dit faglige niveau? Har du allerede på nuværende tidspunkt søgt job i Danmark? Hvilke job har du søgt og hvorfor lige dem? Hvad er din investeringsvillighed i forhold til at komme til at arbejde inden for dit fag? (f.eks. krav om uddannelse, arbejdstider, transporttid, skulle starte på lavere niveau mv.) Er du parat til at skulle gennemgå opkvalificering eller karriereskifte for at komme ind på dit faglige felt? Er der opbakning hjemmefra til at investere tid i at komme til at arbejde inden for dit faglige felt? Hvilke forventninger har din familie til dig? f.eks. ift. økonomi, børnepasning mv. Hvor meget tid vil du afsætte til deltagelse i praktikken? Hvad oplever du som det vigtigste at få afklaret? Har du selv forslag til en arbejdsplads, du gerne vil i praktik på? Tidligere uddannelses- og erhvervsbaggrund Hvad er din uddannelsesbaggrund? Hvilke tidligere ansættelser har du haft? Var det drømmejob eller blot et job? Hvilken type arbejdsopgaver har du beskæftiget dig med? Side 14 af 51

18 På hvilket niveau har du været beskæftiget? (leder/ansat) Hvad er du god til og hvad kan du lide at beskæftige dig med inden for dit felt? Hvad har f.eks. været højdepunkterne og succeser i arbejdet i hjemlandet? Har du fået vurderet din uddannelse fra CVUU? Forventningsafstemning Praktikforløb er et springbræt til arbejdsmarkedet men uden jobgaranti Du kan risikere at skulle videreuddanne dig eller få job på lavere niveau end forventet (skulle arbejde sig op) Resultatet er i sidste ende, dit eget ansvar. Man skal kunne gribe de chancer, man får; men selvfølgelig med støtte og opbakning fra kommunen. De sidste punkter er indsat, fordi det er væsentligt at gøre den enkelte klart, at et praktikforløb er en investering uden jobgaranti. Praktikanten skal forstå, at vedkommende skal gøre en aktiv indsats for at sælge sig selv overfor en potentiel arbejdsgiver; samt at det kan blive nødvendigt at videreuddanne sig efter et praktikforløb, hvis vedkommende fortsat ønsker at arbejde inden for sit oprindelige arbejdsområde i Danmark. Side 15 af 51

19 2.2 Ansøgningsskema Ansøgning om deltagelse i kompetenceafklaringsforløb Navn: Adresse: Telefon: Fødselsdato: Statsborgerskab: Ankomst til Danmark: Motivation for at deltage i kompetenceafklaringsforløb Erhvervserfaring Curriculum Vitae VIRKSOMHED JOBFUNKTION ÅRSTAL Uddannelsesbaggrund UDDANNELSE UDDANNELSESINSTITUTION ÅRSTAL Anden erfaring Side 16 af 51

20 Sprog-kundskaber 1: begynder 2: middel 3: flydende Sprog Tale Forstå Skrive Læse Dansk Engelsk EDB-kundskaber 1: nybegynder 2: bruger 3: superbruger Program Niveau Word Excel Interesser Den udfyldte ansøgning sendes til: (Institutionens adresse) Ansøgningen skal være (navn på institutionen) i hænde senest (dato og klokkeslet). Side 17 af 51

Partnerskabsaftale. Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune

Partnerskabsaftale. Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune PARTNERSKABSAFTALE MELLEM [Indsæt virksomhedens navn] Jobcenter Ringkøbing-Skjern Gade: Gade: Finderupsvej 9 Postnr. og by:

Læs mere

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Kompetenceafklaring er en fordel for både ledige og virksomheder. Kompetenceafklaring kan være med til at gøre det lettere for virksomheden at få overblik over især

Læs mere

Disposition. 1. Landsdækkende initiativs vision. 2. Kompetenceafklaringsværktøjerne. 3. Videnscenterets arbejde

Disposition. 1. Landsdækkende initiativs vision. 2. Kompetenceafklaringsværktøjerne. 3. Videnscenterets arbejde Disposition 1. Landsdækkende initiativs vision 2. Kompetenceafklaringsværktøjerne 3. Videnscenterets arbejde Vision Sætte flygtninge og indvandreres kunnen i centrum! Skabe større tilknytning til arbejdsmarkedet

Læs mere

Akademikernes bidrag til integration af højtuddannede flygtninge på arbejdsmarkedet

Akademikernes bidrag til integration af højtuddannede flygtninge på arbejdsmarkedet Akademikernes bidrag til integration af højtuddannede flygtninge på arbejdsmarkedet Akademikerne medvirker til at styrke integration og beskæftigelse af flygtninge på det danske arbejdsmarked hurtigt og

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet.

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet. Jobsøgning Jobsøgning Når du er ledig kontanthjælpsmodtager, bliver du løbende indkaldt til møder og samtaler på jobcentret, hvor vi snakker om dine jobmuligheder og din jobsøgning. Jobnet.dk Jobnet.dk

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne

Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne Integration betaler sig både for den enkelte virksomhed og for samfundet som helhed Nye regler i integrationsloven og i en ny danskuddannelseslov

Læs mere

INDSTILLING Til Århus Byråd

INDSTILLING Til Århus Byråd ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den via Magistraten Tlf. nr.:8940 3110 Jour. nr.: Ref.: amfr Indstilling om bevilling af midler til Mentornetværk ved Kvindemuseet 1.

Læs mere

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Bilag 1 6. april 2017 Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Projektets indsatsmodel bygger på eksisterende viden om hvilke indsatser, der virker i forhold at hjælpe målgruppen af udsatte

Læs mere

Undersøgelse af danskkundskabers betydning for flygtninges beskæftigelse

Undersøgelse af danskkundskabers betydning for flygtninges beskæftigelse Undersøgelse af danskkundskabers betydning for flygtninges beskæftigelse 1/11 Politisk såvel som i den integrationsfaglige indsats er der stort fokus på at sikre job og selvforsørgelse for flygtninge.

Læs mere

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering - En forskel, der betaler sig Hvorfor: Ved virksomhedsnær aktivering bliver borgeren aktiveret i en virksomhed. Formålet

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Jobcentret Ungeteamet Februar 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse, der ansøger

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Projekt Next step Projektperiode: 1.11.2011 31.12.2012 Målgruppe: Projektansvarlig

Læs mere

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE Dette notat beskriver mentorfunktionen i virksomhedscentrene. Denne funktion omfatter mange andre elementer end mentorfunktionen i individuelle virksomhedsforløb

Læs mere

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune April 2016 Indhold Indledning... 3 Målgrupper... 3 Principper... 4 Fokus på den individuelle indsats... 4 Hurtig indsats og

Læs mere

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR - Guidelines til personaleansvarlige REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR Hensigten med denne pjece er at kvalificere jeres virksomhed

Læs mere

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Indledning Antallet af flygtninge, der kommer til Danmark er stigende. Krig og uro i verdens brændpunkter gør, at Danmark modtager flere

Læs mere

Oplæg: Virksomheder hjælper aktivitetsparate ledige i beskæftigelse

Oplæg: Virksomheder hjælper aktivitetsparate ledige i beskæftigelse Notat HOLBÆK KOMMUNE Dato: 21. maj 2015 Sagsb.: Gorm Hjelm Andersen Sagsnr.: Dir.tlf.: 2353 E-mail: hjelm@holb.dk Oplæg: Virksomheder hjælper aktivitetsparate ledige i beskæftigelse Indledning Dette notat

Læs mere

Evalueringsrapport LBR Svendborg Projekt Dynamisk mentornetværk. MENTOR company September 2010

Evalueringsrapport LBR Svendborg Projekt Dynamisk mentornetværk. MENTOR company September 2010 Evalueringsrapport LBR Svendborg Projekt Dynamisk mentornetværk MENTOR company September 2010 Indhold Sammendrag af projektet Forudsætning for fortsat drift Elementer i fremadrettet strategi og handlingsplan

Læs mere

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

Strategi for integrationsindsatsen Holstebro Kommune

Strategi for integrationsindsatsen Holstebro Kommune Strategi for integrationsindsatsen Holstebro Kommune Vision: Alle borgere i Holstebro Kommune uanset etnisk eller kulturel baggrund indgår i og bidrager som aktive medborgere til det fælles samfund med

Læs mere

Jobcenter Svendborg. Anja Jørgensen. Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd i Svendborg

Jobcenter Svendborg. Anja Jørgensen. Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd i Svendborg Jobcenter Svendborg Anja Jørgensen Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd i Svendborg Vedlagt denne skrivelse er ansøgning fra JYSK A/S, hvor vi søger om tilskud til medfinansiering fra Det Lokale

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 1. GENERELLE OPLYSNINGER a) Projektets navn Ung i Uddannelse b) Ansøgers navn, adresse, tlf., e-mail,

Læs mere

Notat. Vejledning til uddannelsesinstitutioner

Notat. Vejledning til uddannelsesinstitutioner Notat Sag Videnscentre for kompetenceafklaring Rambøll Management Kunde Arbejdsmarkedsstyrelsen Notat nr. 1 Til Videnscentrene og den centrale følgegruppe Fra Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Århus N Denmark

Læs mere

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Ungepakke August 2012 Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Siden sommeren 2008 har Danmark været ramt af en omfattende økonomisk krise. Mange unge har mistet deres job under krisen.

Læs mere

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen Retningslinjer for Praktik på Datamatikeruddannelsen Baggrund På datamatikeruddannelsens 5. semester skal de studerende gennemføre et praktikophold i en eller flere virksomheder. Praktikken er normeret

Læs mere

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Målsætning: At styrke sygedagpengemodtagernes tilknytning til arbejdsmarkedet At afklare sygedagpengemodtagernes

Læs mere

Bekendtgørelse om udarbejdelse af individuel kontrakt og om introduktionsprogrammet efter integrationsloven

Bekendtgørelse om udarbejdelse af individuel kontrakt og om introduktionsprogrammet efter integrationsloven Bekendtgørelse nr. 0 Bekendtgørelse om udarbejdelse af individuel kontrakt og om introduktionsprogrammet efter integrationsloven I medfør af 19, stk. 6, 23, stk. 6, og 24 a, stk. 5, i lov om integration

Læs mere

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation?

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation? Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation? Eksempler på jobrotation: Enkeltrotationer: En vikar ansættes som erstatning for en ansat, der deltager i arbejdsgiverbetalt uddannelse. Enkelt vikar/flere

Læs mere

Forord. Jørgen Vorsholt Formand Dansk Arbejdsgiverforening Maj Color profile: Disabled Composite Default screen

Forord. Jørgen Vorsholt Formand Dansk Arbejdsgiverforening Maj Color profile: Disabled Composite Default screen Forord I 2002 tog regeringen sammen med arbejdsmarkedets parter en række initiativer, der skal styrke integrationen af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet. 4-partsaftalen om en bedre integration

Læs mere

INTEGRATIONSSTRATEGI

INTEGRATIONSSTRATEGI INTEGRATIONSSTRATEGI 2017 2018 ODENSE HAR BRUG FOR ALLE - OGSÅ PÅ ARBEJDSMARKEDET BESKÆFTIGELSES OG SOCIALUDVALGET 1 STRATEGISKE FOKUSOMRÅDER 1. EN GOD START I ODENSE FOR ALLE 2. ALLE ER EN DEL AF ARBEJDSFÆLLESSKABET

Læs mere

UddannelsesHusets Mentornetværk

UddannelsesHusets Mentornetværk Esbjerg JobAktiv Motorvej UddannelsesHusets Mentornetværk Projekt Indslusning til arbejdsmarkedet Giv Esbjergs unge mod på fremtiden UddannelsesHuset Spangsbjerg Møllevej 70-6700 Esbjerg www.uddannelseshuset.esbjergkommune.dk

Læs mere

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Aftale om socialt partnerskab mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Roskilde kommune, april 2008 Jobcentret i Arbejdsmarkedsforvaltningen arbejder som myndighed

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: FREMTIDENS MEDARBEJDER Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Drewsensvej 58-60 8600 Silkeborg E-post: lc@silkeborg.dk Tlf. 8970

Læs mere

Lov om integration af udlændinge i Danmark (Integrationsloven) 4, stk. 1:

Lov om integration af udlændinge i Danmark (Integrationsloven) 4, stk. 1: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2009/16143 Dato: 16-12-2009 Sag: Indsatsområder for integration i 2010 Sagsbehandler: Hanne Stausgaard Integrationskonsulent Indhold 1. Kommunens opgaver efter

Læs mere

Vi støtter dit projekt - Vejledning

Vi støtter dit projekt - Vejledning Vi støtter dit projekt - Vejledning 1. Råd om ansøgning Hjælp til ansøgning For at Det lokale beskæftigelsesråd kan udvælge de bedste projekter er det vigtigt, at projektansøgningerne er så præcise og

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Gladsaxe Kommune Beskæftigelsesplan 2017 - vejen til uddannelse, job og vækst www.gladsaxe.dk Vision og mission Gladsaxe Byråd har i Kommunestrategi 2014-2018 formuleret følgende overordnede vision: Gladsaxe

Læs mere

Oversigt over ændringer i den beskæftigelsesrettede indsats som følge af LF /16

Oversigt over ændringer i den beskæftigelsesrettede indsats som følge af LF /16 Oversigt over ændringer i den beskæftigelsesrettede indsats som følge af LF 189 15/16 Med ikrafttrædelse 1.7.2016 Ændring i reglerne vedr. helbredsmæssig vurdering Ændringen indebærer, at kommunalbestyrelsen

Læs mere

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats 2018 LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats ET ARBEJDSMARKED I VÆKST Arbejdsmarkedet i Danmark har i en årrække været i fremgang. Fra efteråret 2013 er beskæftigelsen steget med ca.

Læs mere

Ansøgningsskema 2015 til Master in Management of Technology, MMT, Executive MBA

Ansøgningsskema 2015 til Master in Management of Technology, MMT, Executive MBA Ansøgningsskema 2015 til Master in Management of Technology, MMT, Executive MBA Ansøgningsfrist 1. juni 2015 Læs venligst medfølgende vejledning grundigt, før du udfylder ansøgningsskemaet. Du bedes udfylde

Læs mere

Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats

Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats NOTAT 2. juli 2009 Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats J.nr. 2009-0000906 Metodeudvikling og international rekruttering/sil/ala/mni/aos Baggrund Beskæftigelsesministeren introducerede i 2007

Læs mere

Retningslinjer for diplomingeniørpraktik

Retningslinjer for diplomingeniørpraktik Retningslinjer for diplomingeniørpraktik Alle diplomingeniørstuderende skal som et led i uddannelsen gennemføre et praktikophold af en varighed på 30 ECTS. Praktikken er placeret på den sidste del af 6.

Læs mere

Bedre integration via arbejdsmarked ved Viggo Thinggaard, formand for LO Silkeborg - Favrskov

Bedre integration via arbejdsmarked ved Viggo Thinggaard, formand for LO Silkeborg - Favrskov Bedre integration via arbejdsmarked ved Viggo Thinggaard, formand for LO Silkeborg - Favrskov LO s holdning / den politiske målsætning Hvor stor er udfordringen Hvad skal der til / værktøjer i beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Oplag: Rekvireres hos: Erhvervsministeriet Slotsholmsgade København K. Tlf.nr.: ISBN

Oplag: Rekvireres hos: Erhvervsministeriet Slotsholmsgade København K. Tlf.nr.: ISBN Bedre brug af flygtninge og indvandreres Oplag: 1.000 Rekvireres hos: Erhvervsministeriet Slotsholmsgade 12 1216 København K. Tlf.nr.: 33 92 33 50 E-mail: em@em.dk ISBN 87-601-8526-0 Elektroniske udgave:

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Virksomhedsrettet indsats hjælper langtidsledige seniorer tilbage på sporet

Virksomhedsrettet indsats hjælper langtidsledige seniorer tilbage på sporet Virksomhedsrettet indsats hjælper langtidsledige seniorer tilbage på sporet Det hænger sammen. Når ledigheden stiger over en længere periode, vokser gruppen af langtidsledige. Dette giver udfordringer

Læs mere

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan.

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Lovgivning vedr. erhvervsgrunduddannelserne Den 15. august 2007 trådte en ny lov vedr. erhvervsgrunduddannelserne (EGU) i kraft

Læs mere

GUIDE TIL MENTORFORLØBET. Studerende

GUIDE TIL MENTORFORLØBET. Studerende GUIDE TIL MENTORFORLØBET Studerende Overordnet formål med mentorforløbet Ideen bag projektet er at udnytte de stærke rollemodeller, som personer i arbejde kan være for studerende. Ved at blive matchet

Læs mere

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Status på integrationsindsatsen i Assens kommune I indeværende notat gives en status på integrationsindsatsen i Assens kommune

Læs mere

Vejledningskoncept til understøttelse af geografisk mobilitet

Vejledningskoncept til understøttelse af geografisk mobilitet Vejledningskoncept til understøttelse af geografisk mobilitet Indledning Dette vejledningskoncept skal understøtte sagsbehandlere i Jobcenter Struer i at motivere og understøtte ledige med risiko for langtidsledighed

Læs mere

Øget beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen Februar 2016

Øget beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen Februar 2016 Øget beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen Februar 2016 Integration på arbejdsmarkedet er en helt central del af integrationen i det danske samfund. En forstærket indsats for flygtninge og familiesammenførte

Læs mere

Virksomhedspartnerskabet Sammen om integration

Virksomhedspartnerskabet Sammen om integration Virksomhedspartnerskabet Sammen om integration Nina Svanborg, Styrelsen for International Rekruttering, Integrationsministeriet og Helle Aaen, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Indstilling: Indstilles til tilskud X Indstilles med forbehold Indstilles til afslag Projektdata: Ansøgers navn Selandia, Center for Erhvervsrettet uddannelse

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Indsatsstrategi og status på projekter på integrationsområdet

Indsatsstrategi og status på projekter på integrationsområdet Sekretariatet Jobcentret Sagsbehandler: Malene Nordestgaard Laursen Sagsnr. 15.40.00-P20-1-15 Dato:24.2.2016 Indsatsstrategi og status på projekter på integrationsområdet Antallet af borgere omfattet af

Læs mere

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet Jobcoach-konceptet Håndværksrådet ser gode perspektiver for, at andre aktører kan have gavn af at arbejde videre med det grundlæggende koncept for Jobcoach. Det konkrete arbejde med jobcoach-projektet

Læs mere

VURDERING AF KOMPETENCER. et værktøj til en bedre integration på arbejdspladsen

VURDERING AF KOMPETENCER. et værktøj til en bedre integration på arbejdspladsen VURDERING AF KOMPETENCER et værktøj til en bedre integration på arbejdspladsen Målgrupper for kompetencevurderingsskemaet er: Den jobsøgende, som er i praktik Sagsbehandleren/jobkonsulenten i kommunen

Læs mere

Ansøgningsskema til HD 1. del 2015

Ansøgningsskema til HD 1. del 2015 Ansøgningsskema til HD 1. del 2015 Ansøgningsfrist 3. august 2015 Læs venligst medfølgende vejledning grundigt, før du udfylder ansøgningsskemaet. Du bedes udfylde ansøgningsskemaet med blokbogstaver 1.

Læs mere

Klar-Parat-Start PROJEKTMEDARBEJDER SØGES. Baggrund

Klar-Parat-Start PROJEKTMEDARBEJDER SØGES. Baggrund PROJEKTMEDARBEJDER SØGES Klar-Parat-Start Her kan du læse mere om projektet Klar-Parat-Start, og de aktiviteter vi ønsker at gennemføre med projektet, samt de områder vi ønsker at få afsøgt gennem projektperioden

Læs mere

Integrationsministeriet har ikke konkretiseret målsætningerne mht. deltagelse og værdier.

Integrationsministeriet har ikke konkretiseret målsætningerne mht. deltagelse og værdier. REDEGØRELSE Dato: 18. august 2008 Kontor: ØA J.nr.: 2007/1042-23 Sagsbeh.: LMA Fil-navn: 18-redegørelse 180808 Redegørelse for foranstaltninger og overvejelser i forbindelse med Rigsrevisionens beretning

Læs mere

Temadag om uddannelsesordninger i beskæftigelsesindsatsen. september 2016 Arbejdsmarkedskontor Midt Nord

Temadag om uddannelsesordninger i beskæftigelsesindsatsen. september 2016 Arbejdsmarkedskontor Midt Nord Temadag om uddannelsesordninger i beskæftigelsesindsatsen september 2016 Arbejdsmarkedskontor Midt Nord Dagens program Velkommen og formål med dagen Uddannelsesordningerne og hvad vi har i vente trepartsaftalerne

Læs mere

Overordnet integrationsstrategi. Godkendt af Byrådet den 28. april 2009.

Overordnet integrationsstrategi. Godkendt af Byrådet den 28. april 2009. Overordnet integrationsstrategi Godkendt af Byrådet den 28. april 2009. Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.... 0 Indledning.... 1 Visionen.... 1 Modtagelsen.... 2 Uddannelse.... 3 Børn og unge....

Læs mere

De overordnede mål for integrationsindsatsen er at:

De overordnede mål for integrationsindsatsen er at: /DQGVRUJDQLVDWLRQHQL'DQPDUN'DQVN$UEHMGVJLYHUIRUHQLQJ %HGUHLQWHJUDWLRQDIIO\JWQLQJHRJLQGYDQGUHUHSnGHWUHJLRQDOH DUEHMGVPDUNHG Det er afgørende, at flere flygtninge og indvandrere kommer i beskæftigelse og

Læs mere

Mennesker i vækst. Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet?

Mennesker i vækst. Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet? Mennesker i vækst Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet? indhold 04 Åbn døren 07 Hvem har brug for virksomheden? 08 Hvad tilbyder væksthuset? 11 Hvad er

Læs mere

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Kommune (adresse, e-mail, tlf.) Formål med projektet Iflg. regionens retningslinjer er det overordnede formål med projektet at få i arbejde eller ordinær

Læs mere

Sagsnr.: 113.161.021 GVU. En vejledning til Uddannelsesbogen. Undervisningsministeriet. Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser

Sagsnr.: 113.161.021 GVU. En vejledning til Uddannelsesbogen. Undervisningsministeriet. Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser GVU En vejledning til Uddannelsesbogen Undervisningsministeriet Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser April 2006 1 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med reference til Undervisningsministeriets

Læs mere

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsats Formål Indhold Målgruppe Jobrotation og servicejob Arbejdserfaring og Ordinært arbejde i private og Unge ledige i match 1. kompetenceudvikling.

Læs mere

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG INDHOLD 1. Formål 1 2. Målsætning 1 3. Målgruppe 1 4. Det udbudsretlige grundlag 1 5. Udvikling og forankring af partnerskabsaftalerne

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Indledning - Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2016. Målene er en kombination af Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Få tilskud til en mentor

Få tilskud til en mentor Få tilskud til en mentor det ender med at blive en god investering Landsorganisationen i Danmark Dansk Arbejdsgiverforening KL Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Arbejdsmarkedsstyrelsen

Læs mere

Koordineret Integrationsindsats for nytilkomne flygtninge i Fredericia Kommune. Alle skal bidrage

Koordineret Integrationsindsats for nytilkomne flygtninge i Fredericia Kommune. Alle skal bidrage Koordineret Integrationsindsats for nytilkomne flygtninge i Fredericia Kommune Alle skal bidrage Alle flygtninge og familiesammenførte, der ankommer til Fredericia, udgør en ressource både som almindelige

Læs mere

Virksomhedsinklusion. Af borgere, der er udsatte i uddannelses- og beskæftigelsessammenhæng

Virksomhedsinklusion. Af borgere, der er udsatte i uddannelses- og beskæftigelsessammenhæng Virksomhedsinklusion Af borgere, der er udsatte i uddannelses- og beskæftigelsessammenhæng Refusionsomlægningen fordrer styring af virksomehdsindsatsen Med refusionsomlægningen får vi startskuddet på en

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Opkvalificering og fastholdelse til uddannelse Unge-Indsats. Afklaring

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Kom godt i gang. Uddannelses- og vejledningsforløb for unge i Lemvig Kommune. Evaluering november 2013

Kom godt i gang. Uddannelses- og vejledningsforløb for unge i Lemvig Kommune. Evaluering november 2013 Kom godt i gang Uddannelses- og vejledningsforløb for unge i Lemvig Kommune Evaluering november 2013 1 Baggrund Det Lokale Beskæftigelsesråd bevilgede den 21/02 2012 111.500 kr. til projekt Kom godt i

Læs mere

Ansøgningsskema til fagpakken Online distanceledelse, efterår 2015 fra Master i IT, Organisation Ansøgningsfrist 1. juni 2015

Ansøgningsskema til fagpakken Online distanceledelse, efterår 2015 fra Master i IT, Organisation Ansøgningsfrist 1. juni 2015 Ansøgningsskema til fagpakken Online distanceledelse, efterår 2015 fra Master i IT, Organisation Ansøgningsfrist 1. juni 2015 Læs medfølgende vejledning grundigt, før du udfylder ansøgningsskemaet. Skemaet

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate Ungeenheden Marts 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse, der ansøger om

Læs mere

Hvilken rolle spiller integrationskontrakten i forhold til integrationsprogrammet?

Hvilken rolle spiller integrationskontrakten i forhold til integrationsprogrammet? Om integrationsprogrammet Dette notat er en gennemgang, af de væsentligste elementer i integrationsprogrammet. Notatet er rettet mod medarbejdere i Integrationsnet, og har primært til formål at tilbyde

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Ansøgningsskema til vejledningsforløb med henblik på uddannelsesplan for masteruddannelse som fleksibelt forløb

Ansøgningsskema til vejledningsforløb med henblik på uddannelsesplan for masteruddannelse som fleksibelt forløb Ansøgningsskema til vejledningsforløb med henblik på uddannelsesplan for masteruddannelse som fleksibelt forløb Læs medfølgende vejledning grundigt, før du udfylder ansøgningsskemaet. Skemaet udfyldes

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Pkt. 3 Indsatsen for ledige LVU ere i Jobcenter Aarhus Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen

Notat. Aarhus Kommune. Pkt. 3 Indsatsen for ledige LVU ere i Jobcenter Aarhus Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen Notat Pkt. 3 Emne Til Indsatsen for ledige LVU ere i Beskæftigelsesudvalget Den 10. november 2011 Aarhus Kommune Baggrund Som udgangspunkt skal ledige med en længerevarende videregående uddannelse henvises

Læs mere

God start til udenlandske medarbejdere og deres familier

God start til udenlandske medarbejdere og deres familier Lærdansk Erhverv God start til udenlandske medarbejdere og deres familier Danskundervisning, modtageprogrammer, undervisning i dansk kultur og samfundsforståelse 2 Gode tilbud til erhvervslivet Har jeres

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Aktiv sygemelding Projektperiode: 2009 2010 Målgruppe: Målgruppen for

Læs mere

Tilskud til Integrationspuljen - Ansøgningsskema til større projekter - Partnerskabsaftaler

Tilskud til Integrationspuljen - Ansøgningsskema til større projekter - Partnerskabsaftaler Fritid og Kultur Tilskud til Integrationspuljen - Ansøgningsskema til større projekter - Partnerskabsaftaler Projekttype 1. Der søges støtte til (Sæt kryds) Større integrationsprojekter med partnerskaber/samarbejder

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Region Sjælland, Øerne og Hovedstaden Mødevært: Integrationskoordinator Simon Knudsen, føtex Sted: føtex, Vesterbrogade 74-76,

Læs mere

Notat. Anvendelse af midler i 2012. Det Lokale Beskæftigelsesråd Vedrørende: Anvendelse af midler i 2012

Notat. Anvendelse af midler i 2012. Det Lokale Beskæftigelsesråd Vedrørende: Anvendelse af midler i 2012 Notat Til: Det Lokale Beskæftigelsesråd Vedrørende: Anvendelse af midler i 2012 Anvendelse af midler i 2012 Administrationen har på baggrund af mødet i det Lokale Beskæftigelsesråd d. 13. oktober udarbejdet

Læs mere

2Adecco. Construction

2Adecco. Construction 2 Professionel adgang til faglært og rutineret arbejdskraft Byggeprojekter skal være i gang. De skal holde både tempo og tidsplan. Det kræver planlægning og den rette bemanding i både projekteringsfase

Læs mere

Odense Kommunes Integrationspolitik

Odense Kommunes Integrationspolitik I N T E G R A T I O N Odense Kommunes Integrationspolitik ODENSE KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK Den 28. november 2001 vedtog Odense Byråd en integrationspolitik for Odense Kommune. Politikken er blevet til

Læs mere

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE Anbefalinger til de involverede aktører Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse 1 INDHOLD Forord...3 Rammer for uddannelsen...4 Elevens samarbejdspartnere

Læs mere