Københavns Kommunes Integrationsenhed & mhtconsult. Projektrapport Fra chauffør til AC er

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Københavns Kommunes Integrationsenhed & mhtconsult. Projektrapport 2004-2005 Fra chauffør til AC er"

Transkript

1 Københavns Kommunes Integrationsenhed & mhtconsult Projektrapport Fra chauffør til AC er 8 af 15 udlændinge med længerevarende uddannelser, fik kompetencesvarende job i forlængelse af praktik- og kompetenceafklarings forløbet

2 Læsevejledning Vi indleder rapporten med en oversigt over projektets succes målt i forhold til succeskriterierne i puljeansøgningen. Dernæst præsenterer vi kort konklusionerne fra projektet, samt projektets økonomi. Rapporten afsluttes med en vejledning i praksisnær kompetenceafklaring af højtuddannede flygtninge og indvandreres med bragte kompetencer. Visitationsguide Ansøgningsskema til projektet Information til indvandrere og flygtninge med medbragte uddannelser Skema til brug i afklaringssamtaler Eksempel på komptenceprofil Pjece til virksomheder Vejledning til mentorer Udfyldning af arbejdsplan Kompetencevurderingsskema Tjekliste til slutevalueringer Kulturfyraftensmøde God læselyst venlig hilsen Mette Moes (MHT Consult) Lars Olsen & Jan Ryborg Københavns Kommunes Integrationsenhed Bryggervangen København Ø juli 2005 Københavns Kommunes Integrationsenhed blev oprettet samtidig med Integrationslovens ikrafttræden i Integrationsenhedens force er, at den udelukkende koncentrerer sig om introduktionsprogrammet for selvforsørgende integrationslovsudlændinge. De er afhængige af ægtefællens indkomst og har ikke adgang til offentlig forsørgelse.

3 Indholdsfortegnelse: Kapitel Side 0.0 >> Intro >> Projektets formål >> Deltagere og resultater >> Økonomi >> Vejledning i praksisnær kompetenceafklaring >> Visitationsguide >> Ansøgningsskema >> Pjecen Information til indvandrere og flygtninge >> Skema til afklaringssamtaler med ressourcepersoner >> Eksempel på en kompetenceprofil >> Pjece: Information til virksomheder >> Vejledning til mentorer >> Arbejdsplan >> Kompetencevurderingsskema >> Tjekliste til slutevalueringer >> Kulturfyraftensmøde 43 Bilag: 1. Kontrakt med mhtconsult Status på deltagerne i projektet 48

4 0.0 Intro Siden 1999 har Københavns Kommune modtaget godt udlændinge, som er blevet ført hertil af deres herboende ægtefæller og fremover vil der være tale om et antal svarende til ca. 500 udlændinge årligt. Udlændingene er sædvanligvis i den arbejdsdygtige alder, og mange har en uddannelsesbaggrund, som med en grundig introduktion til det danske samfund, sprog, uddannelsessystem og arbejdsmarked, kan blive et gode for virksomhederne. Integrationsloven stiller krav om at udlændinge skal bidrage til samfundet og konsulentfirmaet Rambøll Management gennemførte i 2002 en spørgeskemaundersøgelse, formålet var at evaluere det 3-årige introduktionsprogram for udlændinge omfattet af Integrationsloven i Københavns Kommune 1. Samtidig berørte Rambøll Management målgruppens arbejdsmarkedstilknytning og konkluderede blandt andet at en del peger på, at de [udlændingene] føler sig fanget i ufaglærte lavtlønsjobs, hvor de ikke har nogen mulighed for faglig og dansksproglig udvikling Undersøgelsen dokumenterer, at der er behov for, at intensivere og udvikle den arbejdsmarkedsrettede indsats overfor integrationslovsudlændinge med særligt fokus på anvendelse af udlændingenes medbragte kompetencer. Dette projekt har fokus på de bedst uddannede integrationslovsudlændinge. Hvis samfundet fremover skal have glæde af udlændingenes medbragte ressourcer, bør gøres en særlig indsats i forbindelse med afklaringen af gruppens faglige ressourcer, for at undgå tendensen til, at de højtuddannede selvforsørgende udlændinge, ender i ufaglærte jobområder såsom rengørings- og hotelbranchen. Erfaringer fra vores hidtidige samarbejde med virksomheder viser, at vurderinger fra Center for Vurdering af Udenlandske Uddannelser ikke skal stå alene. Virksomhederne vil selv vurdere udlændingens kompetencer, før ansættelse kommer på tale. Dertil kommer, at udlændingene selv er bedre rustede til at vurdere deres muligheder for job og behov for uddannelse, når deres kompetencer vurderes på en dansk arbejdsplads. Projektet er gennemført i et kontraktligt samarbejde med MHTConsult 2, der har stået for koordineringen af projektet i forhold til virksomhederne og udarbejdelse af de konkrete vejledninger/pjecer. Følgende virksomheder har deltaget i kompetenceafklaringsforløbene: Amtssygehuset i Gentofte - Institut for Fysik på DTU - Danmarks Jordbrugsforskning - Danish Design Group Novozymes IDA - TDC Mobil - TDC Totalløsninger - Vesterbro Ny Skole - SamKurser Cowi ØK - Naturcenter Amager og Rungsted Gymnasium. Vi takker for samarbejdet. Vi takker ministeriet for flygtninge, indvandrere og integration for at have bevilget kr af puljemidlerne til projektet 1.0 Projektets formål Formålet med dette projekt er at udvikle, afprøve, operationalisere og udbrede en praksisorienteret afklaringsmodel, der kan effektivisere den arbejdsmarkedsrettede kompetenceafklaringsproces blandt etniske minoriteter. Projektet bygger på et udviklingsforløb, hvor en deltagergruppe bestående af 15 udlændinge omfattet af integrationsloven med videregående uddannede, gennemgår en afklaringsproces på arbejdspladser. 1 Integrationsloven trådte i kraft i 1999 ifølge hvilken kommunerne fik ansvar for at iværksætte et 3-årigt introduktionsprogram danskundervisning og aktivering - for familiesammenførte og flygtninge fra lande uden for EU/EØS. Hidtil havde Dansk Flygtningehjælp haft ansvar for integrationen af flygtninge udelukkende. 2 Kontrakten findes som bilag til rapporten. Side 1 af 51

5 Projektets succeskriterier 1) 70 pct. af testpersonerne fuldfører et samlet afklaringsforløb og opnår en dybtgående og ækvivalerende kompetencebeskrivelse med referencer til relevante fag- og professionsuddannelser i Danmark. 2) 70 pct. af testpersonerne får afklaret og beskrevet en profil over kvalificeringsbehov til brug for en målrettet kvalificering i forhold til relevante fag- og professionsområder på det danske arbejdsmarked. 3) Den arbejdspladsbaserede kompetenceafklaringsmodel bliver implementeret og forankret i Integrationsenhedens ordinære indsats og endvidere introduceret til brug i andre af kommunens institutioner under integrations- og beskæftigelsesindsatsen for etniske minoriteter. 4) Den anvendte afklaringsmodel bliver introduceret for og udbredt blandt arbejdspladser i Det Regionale Virksomhedsnetværk i Storkøbenhavn såvel som på nationalt plan. Som det vil fremgå af de følgende afsnit er alle 4 succeskriterier opfyldt, og det er bevist at den udviklede model, kan benyttes til at udlændinge med længerevarende uddannelser kan opnå kompetencesvarende job. 1.1 Deltagere og resultater Deltagernes uddannelsesbaggrund omfatter bachelorer inden for: Landbrugsvidenskab fysik - det erhvervsøkonomiske område zoologi og botanik. Kandidatuddannelser indenfor: det pædagogiske område idræt. Phd inden for: Fysik udviklingsstudier, Arkitekt Klinisk diætist EDB-programmør Ingeniør Hr-området Master i økonomi og finansiering Aldersmæssigt fordeler deltagerne sig med 1 under 30 år og 1 over 40 år, resten i 30-erne. De dækker 13 nationaliteter. 100 pct. fik profil over kvalificeringsbehov Alle 15 deltagere fik en kompetencevurdering til brug for den videre jobsøgning. 14 deltagere levede op til kravene indenfor afklaringsområdet. Heraf blev 3 anbefalet at videreuddanne sig. 4 blev anbefalet at opkvalificere sig fagligt i form af mindre kurser. 4 blev anbefalet at opkvalificere sig i forhold til sproglige kompetencekrav. 2 blev anbefalet at opkvalificere sig i forhold til de sociale/kulturelle kompetencekrav. Kompetencevurderingerne skete dels via praktik i virksomheder og dels via samtaler med ressourcepersoner i brancheforeninger, uddannelsesinstitutioner mv. 87 pct. af deltagerne fuldførte et afklaringsforløb 13 ud af 15 deltagere fuldførte et afklaringsforløb i en virksomhed med dertil knyttet kompetencebeskrivelse. Heraf var 11 i praktik og kompetenceafklaringsforløb, der matchede deres uddannelsesbaggrunde, og 2 var i forløb, der matchede deres erhvervsbaggrund. 8 af 15 fik kompetencesvarende job i forlængelse af praktik- og kompetenceafklarings forløbet 13 personer gennemførte et praktikforløb og 7 af disse personer har allerede opnået kortere eller tidsubegrænset ordinær ansættelse. En enkelt person opnåede endvidere autorisation som klinisk diætisk gennem forløbet. Stillingerne er fordelt som følger: to tidsubegrænsede deltidsstillinger på praktikstedet; én 15 måneders 30-timers ansættelse på praktikstedet; én 1 måneds vikariat på Side 2 af 51

6 praktikstedet; ét 4 måneders vikariat i forlængelse af praktikken; én 3 måneders løntilskudsansættelse med efterfølgende fastansættelse på praktikstedet; ét fast job, hvor praktikanten drog nytte af erfaringen og opkvalificeringen i praktikforløbet. Én 8. person fik fast konsulentjob uden at deltage i praktikforløb men efter samtaler om kompetenceprofil Forankring af modellen godt i gang Københavns Kommunes Integrationsenhed bruger modellen i daglige arbejde med udlændingene. Samtidig afholder vi oplæg for vejledere og konsulenter i og udenfor Københavns Kommune. Modellen er blandt andet blevet præsenteret på seminar hos Videnscentret for Kompetenceafklaring i København og på seminarer og efteruddannelseskurser for sprogskolevejledere og kommunale jobkonsulenter fra hele landet. Hertil kommer, at virksomheder brugte modellen i projektfasen, og mange virksomheder ønsker et fortsat samarbejde med kommunen omkring virksomhedsbaseret kompetenceafklaring. Øvrige resultater af projektet Overblik over relevante brancher og stillingstyper: Deltagerne fik professionel vejledning om brancher og stillingstyper, som matcher deres kompetencebaggrund og ønsker. Forståelse af kompetencekravene på det danske arbejdsmarked: Deltagerne fik forståelse for kompetencekravene ved at løse konkrete opgaver på arbejdspladsen med efterfølgende evaluering. Denne forståelse er væsentlig, når den ledige vælger retning for jobsøgningen i Danmark, og/eller når vedkommende vælger efter og videreuddannelse eller orientering mod helt nye erhvervsområder. Anbefalinger til videreuddannelse og opkvalificering: Deltagerne fik konkrete anbefalinger til videreuddannelse og opkvalificering i relation til fagområdets krav til faglige, sociokulturelle, sproglige og it-relaterede kompetencer. Netværk og forslag til jobsøgning: Deltagerne fik konkrete forslag til jobsøgningen fra praktikstedet, der kender arbejdspladserne og jobmulighederne indenfor det aktuelle fagområde. Desuden fik mange deltagere en anbefaling, som dokumenterer deres erhvervserfaring og kompetencer indenfor det aktuelle fagområde.. Kompetenceafklaringsmodellen Hovedformålet med dette projekt var at udvikle og afprøve en kompetenceafklaringsmodel, som muliggør og kvalitetetssikrer virksomhedsbaserede kompetenceafklaringsforløb for udlændinge omfattet af Integrationsloven. Dette mål er nået med tilfredsstillende resultat og modellen er skrevet som vejledning og redskab for sagsbehandlere og praktikvirksomheder. Modellen udgør denne rapport s afsnit 2. Side 3 af 51

7 1.2 Økonomi Økonomisk er projektet opdelt i 4 faster: 1. Visitation ,- kr. 2. Modeludvikling ,- kr. 3. Testning ,- kr. 4. Spredning og forankring ,- kr Total ,- kr Der blev indgået en kontrakt med mhtconsult på kr ,- eksl. moms, derudover var der afsat kr ,- til anden konsulent virksomhed, og kr ,- til mødevirksomhed diæter og transport m.v. og endelig kr ,- til revision og trykning. Af bevillingen på kr viser regnskabet et samlet forbrug på kr ,60. Mindre forbruget på i alt kr ,40 skyldes primært at de forventede udgifterne til mødevirksomhed diæter og transport som var tiltænkt de deltagende virksomheder og mødeomkostningerne var mindre end forventet. Udgiften pr. deltager andrager således knap kr ,- Side 4 af 51

8 2.0 Vejledning i praksisnær kompetenceafklaring af højtuddannede flygtninge og indvandreres medbragte kompetencer Mange højtuddannede flygtninge og indvandrere med medbragte uddannelser fra hjemlandet har svært ved at bygge bro til arbejdsmarkedet, fordi de mangler indsigt i jobmulighederne og kompetencekravene på AC-området i Danmark. Mange lever adskillige år i landet uden at kunne omsætte deres faglige ressourcer til danske forhold. Og flere ender med at tage jobs, der ligger fjernt fra deres fagområde og uddannelsesniveau. I det følgende præsenteres et praksisorienteret afklaringskoncept, der systematisk inddrager virksomheder samt uddannelsesinstitutioner og brancheforeninger i en afklaring af den enkeltes faglige og sociale kompetencer ud fra kvalifikationskravene på det danske arbejdsmarked. Formålet med konceptet er at sikre den nye borger et erfaringsmæssigt grundlag for at træffe afgørende beslutninger om den fremtidige jobretning og/eller videreuddannelse i Danmark. Denne vejledning er målrettet vejledere i integrations- og beskæftigelsesindsatsen og udgør retningslinier for, hvordan afklaringskonceptet kan tages i brug og supplere og kvalificere den nuværende indsats i kommunerne. Konceptet indeholder i alt otte elementer (der er vedlagt som bilag til denne vejledning): Ansøgningsskema og visitationsguide til brug ved visitation til virksomhedspraktik. En arbejdsplan og et kompetencevurderingsskema til brug i forbindelse med virksomhedspraktikker. En vejledning til virksomhedsmentorer. En guide til afholdelse af kulturmøder med praktikanter med henblik på at forebygge udstødelse og øge fastholdelse i virksomhedspraktikker. Et skema til brug ved afklaringssamtaler med brancheforeninger, uddannelsesinstitutioner mv. En introduktion til højtuddannede flygtninge og indvandrere vedr. kompetenceafklaring, videreuddannelse og jobsøgning i Danmark. Konceptet er udviklet i perioden september april 2005 med midler fra Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration og udspringer af erfaringerne fra i alt 15 afklaringsforløb for højtuddannede flygtninge og indvandrere tilknyttet Modtageenheden, Københavns Kommune hvoraf 13 har deltaget i en 2-3 mdrs. virksomhedspraktik. Konceptet er således løbende blevet tilrettet de praksiserfaringer, der er gjort i projektperioden. Konsulentfirmaet mhtconsult har stået for udviklingen af konceptet i samarbejde med et ressourcepanel bestående af Netværk Storkøbenhavn, Novozymes, Center for Vurdering af Udenlandske Uddannelser, Studievalg København, Videnscenter København og Københavns Integrationsenhed. Side 5 af 51

9 Afklaringskonceptets faser Konceptet er udviklet, så det kan gennemføres individuelt eller kollektivt med flere sideløbende afklaringsforløb. De kollektive forløb har den fordel, at der kan holdes fælles informationsmøde samt gennemføres fælles aktiviteter for deltagerne sideløbende med den enkeltes praktikforløb; mens de individuelle forløb har den fordel, at de kan igangsættes, når den enkelte flygtning/indvandrer har behov herfor uden hensynstagen til andres tidsplaner. Afklaringskonceptet gennemløber fire faser, uanset om det gennemføres individuelt eller kollektivt: 1. Visitationsfasen 2. Matchningsfasen 3. Afklaringsfasen (virksomhedspraktikken) 4. Vejlednings- og konsolideringsfasen I det følgende præsenteres såvel metoder som indhold i de enkelte faser. 1. Visitationsfasen Screening og information I Københavns Kommunes Modtageenhed har man udviklet et registreringssystem, der gør det muligt at udsøge personer med videregående uddannelser til relevante tilbud. En sådan udsøgning er første skridt i en vellykket visitation, hvor det erfaringsmæssigt ikke er alle kommuner 3, der har et tilstrækkeligt overblik over, hvilke personer fra målgruppen flygtninge og indvandrere med medbragte uddannelser der har krav på et tilbud fra kommunen. På baggrund af en udsøgning kan kommunen vælge at invitere målgruppen til et informationsmøde, hvor alle samlet præsenteres for konceptet og bagefter kan tilmelde sig, hvis de er interesserede i at deltage; eller også kan den enkelte vejleder præsentere mulighederne i konceptet for målgruppen individuelt. Der er udviklet et ansøgningsskema til deltagelse i praktikforløb, som det kan være en god ide at bruge uanset om den kollektive eller individuelle form vælges, da ansøgningsskemaet udover CV-oplysninger skal indeholde den enkeltes motivation for at deltage i en virksomhedspraktik (Bilag 1). Uanset om den kollektive eller individuelle form vælges afholdes en visitationssamtale mellem vejleder og den potentielle praktikant med henblik på at afklare ambitioner og forventninger i forbindelse med praktikken og med henblik på at få en fornemmelse af vedkommendes kernekompetencer. Der er udarbejdet en guide til brug i visitationssamtalen (Bilag 2). 3 Interview med virksomhedsrepræsentant samt Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations egne undersøgelser Side 6 af 51

10 Udvælgelseskriterier For at sikre at deltagerne reelt har nytte af en afklaringspraktik i forhold til målene om udslusning til arbejde eller uddannelse, og for at sikre at såvel praktikanten som praktikvirksomheden får et positivt udbytte af praktikperioden, visiteres ud fra følgende principper: Personen skal have en videregående uddannelse fra hjemlandet (minimum svarende til bachelorniveau) Personen skal kunne dansk på et socialt niveau ( dvs. kunne fungere på dansk i en arbejdsmæssig sammenhæng med kolleger, ledelse og kunder mv.) Personen skal være ledig Personen skal kunne afsætte 2-3 måneder til deltagelse i en ulønnet afklaringspraktik - med mulighed for at videreføre påbegyndt danskundervisning. Selvom det er en forudsætning, at deltagere har en videregående uddannelse, afgøres matchningen med en virksomhed ikke nødvendigvis ud fra deltagernes uddannelsesmæssige baggrund. Matchningen kan også bero på vedkommendes arbejdsmæssige erfaring, da nogle personer vil have opbygget en karriere indenfor et andet fagområde end det uddannelsesmæssige. Dog kan man ikke komme i praktik indenfor arbejdsområder, hvor der ingen forudgående erfaring er, og hvor en anden uddannelsesbaggrund end den oprindelige er påkrævet. Udgangspunktet for deltagelse i praktik har været, at deltagerne kan afsætte tid til en fuldtidspraktik, hvilket i praksis har svaret til en ugentlig praktik på timer med hensynstagen til deltagelse i danskundervisning. Er der interesserede, der ikke har mulighed for at afsætte den krævede tid, men hvor det vurderes, at de vil drage nytte af en praksisorienteret afklaring, kan afklaringssamtaler med ressourcepersoner sættes i stedet for (uddybes nedenfor). CVUU-vurdering Alle praktikanter skal som hovedregel have deres uddannelse vurderet hos CVUU. Vejleder bør være tovholder på vurderingsprocessen, men praktikanten er selv ansvarlig for at få vurderingen i stand herunder indhente eksamenspapirer fra hjemlandet og organisere statsautoriserede oversættelser mv. Vurderingen er væsentlig, fordi den giver praktikanten en fornemmelse af de uddannelsesmæssige kompetencekrav på det danske arbejdsmarked, og fordi den kan blive afgørende i såvel jobsøgnings- som videreuddannelsessammenhænge (se evt. vejledningsmateriale til højtuddannede flygtninge og indvandrere, bilag 3). Afklaringssamtaler Afklaringssamtaler med ressourcepersoner benyttes i de tilfælde, hvor der er uklarhed omkring anvendelsesmulighederne af en given uddannelsesprofil på det danske arbejdsmarked. Ressourcepersoner er i disse sammenhænge uddannelsesinstitutioner, fag- og brancheforeninger, virksomhedsrepræsentanter mv. se links nedenfor. Afklaringssamtalen kan også sættes i stedet for en virksomhedspraktik. Det kan med fordel ske i de tilfælde, hvor personer med en afklaringsbehov ikke har den fornødne tid til at deltage i praktik. Afklaringssamtaler kan også med fordel benyttes, hvis det ikke er Side 7 af 51

11 muligt at oprette en praktik inden for det givne fagområde, eller hvis den dansksproglige kompetence vanskeliggør en udslusning til praktik. I disse tilfælde kan en samtale med en ressourceperson bidrage til at øge den enkeltes viden om, hvor vedkommende kan søge vejledning og opnå indsigt i arbejdsforholdene inden for det givne fagområde. Der er udviklet et skema til brug i afklaringssamtaler med ressourcepersoner (Bilag 4). Fagforeninger Akademikernes Centralorganisation (AC) er hovedorganisation for de fagforeninger, der organiserer personer med en akademisk uddannelse i Danmark. På deres hjemmeside finder du alle de danske fagforbund, der organiserer akademikere. På følgende link finder du en oversigt over alle fagforbund i Danmark i alfabetisk orden: Brancheforeninger På kan du få et overblik over de brancheforeninger, der er i Danmark. Uddannelsesinsitutioner På uddannelsesguiden findes henvisninger til samtlige uddannelsesinstitutioner i Danmark. Se 2. Matchningsfasen Kompetenceprofil Matchningen med virksomheder foregår med udgangspunkt i en kompetenceprofil udarbejdet af vejlederen på baggrund af visitationssamtalerne. Profilen beskriver personens kernekompetencer og motivation for et praktikforløb, og definerer indenfor hvilke jobfunktioner/arbejdsområder, der ønskes en afklaring (Bilag 5). Henvendelse til virksomheder Der tages udgangspunkt i kompetenceprofilen for at indkredse potentielle virksomheder, ligesom profilen kan anvendes som et skriftligt bilag i den første kontakt til arbejdspladserne. I den indledningsvise kontakt kan det anbefales at rette henvendelse til personalekonsulenter eller andre kontakter, der har adgang til de forskellige fagområder indenfor virksomheden. Der er desuden udarbejdet en pjece, der kort præsenterer praktikforløbet for interesserede virksomheder (Bilag 6). Det har vist sig givtigt, at man i henvendelser til virksomheder formidler et billede af praktikantens uddannelses- og erfaringsmæssige kompetencebaggrund samt ønsker for en kompetenceafklaring, der er så præcis som mulig, og som så vidt muligt anvender branchens fagbegreber. En præcis beskrivelse gør det lettere at tilvejebringe en praktikplads, der matcher praktikantens kompetenceområde, idet virksomhedens kontaktperson lettere kan udsøge relevante afdelinger i virksomheden og høre, om de har mulighed og interesse i at oprette en praktik. Fremgangsmåde Til at udsøge virksomheder kan anbefales netværksmetoden. I forbindelse med udvikling af afklaringskonceptet har Netværk Storkøbenhavn været aktivt involveret i at finde praktikpladser til deltagerne. Netværket består af ca. 70 virksomheder i Storkøbenhavn, der ønsker at fremme konkrete initiativer for det sociale engagement på private og offentlige virksomheder. Der findes lignende netværk i de øvrige regioner i Danmark. Side 8 af 51

12 Netværk Storkøbenhavn Inspirator Michael Mogensen c/o Birch & Krogboe Teknikerbyen Virum Tlf Desuden kan ressourcepersoner i fag- og brancheforeninger, uddannelsesinstitutioner o.lign. også være behjælpelige med at henvise til konkrete arbejdspladser indenfor den aktuelle branche, der ansætter personer med de kompetencer, praktikanten ønsker afprøvet. Fagforeninger Akademikernes Centralorganisation (AC) er hovedorganisation for de fagforeninger, der organiserer personer med en akademisk uddannelse i Danmark. På deres hjemmeside finder du alle de danske fagforbund, der organiserer akademikere. På følgende link finder du en oversigt over alle fagforbund i Danmark i alfabetisk orden: Brancheforeninger På kan du få et overblik over de brancheforeninger, der er i Danmark. Uddannelsesinsitutioner På uddannelsesguiden findes henvisninger til samtlige uddannelsesinstitutioner i Danmark. Se Københavns kommune har en særlig handlingsplan for etnisk ligestilling, hvori det prioriteres at antallet af medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk stiger på kommunens egne arbejdspladser. Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen er den forvaltning, der ansætter flest akademikere. Forvaltningen har som overordnet målsætning At medarbejdersammensætningen på forvaltningens arbejdssteder skal afspejle byens befolkningssammensætning med hensyn til andelen af etniske minoriteter. Derfor kan forvaltningen med fordel kontaktes i forbindelse med rekruttering af kommunale arbejdspladser i København. Uforpligtende praktikmøde Når en virksomhed har ytret interesse for at lægge arbejdsplads til et afklaringsforløb, aftales et uforpligtende møde mellem den potentielle praktikant og den afdeling, hvor vedkommende muligvis skal i praktik. Samtalen superviseres af en vejleder fra kommunen, der har som ansvar at klargøre rammerne for praktikken, herunder de forventninger, der er til henholdsvis praktikanten og praktikstedet. I samtalen lægges desuden vægt på at specificere de kompetencer, som skal afklares, så der er vished om, at den ledige er havnet i den rette afdeling, og at både den ledige, de ansatte og ledere kan gå ind for forløbet. En positiv indstilling og engagement i afklaringsforløbet er afgørende for et positivt forløb, idet et afklaringsforløb kan koste alle parter både tid, indtjening og menneskelige ressourcer. Det er således vejlederens ansvar, at alle parter både praktikanten og praktikstedet er forberedt på, hvad det indebærer at deltage i praktikforløbet, og at alle fornødne informationer er viderebragt. Udvælgelse af lokal afklaringsmentor Når virksomheden har indvilliget i at deltage i et afklaringsforløb, udpeges en lokal afklaringsmentor. Mentorfunktionen er både en faglig og social funktion, og virksomheden skal påberegne, at vedkommende skal bruge ca. 10% af sin arbejdstid til opgaven. Det være Side 9 af 51

13 sig i form af ugentlige praktikmøder, vejledning under opgaveudførelse, introduktion til arbejdspladsen mv. Det er et krav til afklaringsmentoren, at vedkommende har betydelig erfaring med de arbejdsfunktioner, der udføres i den pågældende afdeling, og det kan være en fordel, hvis mentor har samme faglige baggrund som praktikanten. Endvidere er det væsentligt, at vedkommende har betydelig kendskab til arbejdspladsen samt interesse i at hjælpe en kollega fra et andet land til rette på arbejdspladsen. Det er erfaringen, at mentorer som hovedregel er meget glade for opgaven og oplever det som en personlig berigelse, selvom det kan være en tidskrævende opgave. Vejledning af mentorer Mentorerne skal klædes godt på til afklaringsforløbet. De skal turde være kritiske og gå tæt på praktikanten både fagligt og personligt. Eksempelvis skal en mentor være i stand til at håndtere prekære situationer som problemer med hygiejne o. lign. Til at udruste mentorerne til opgaven er udarbejdet en mentorvejledning (Bilag 7), der beskriver mentorens rolle i afklaringsforløbet og indeholder gode råd til, hvordan både de faglige, sociale og kulturelle udfordringer håndteres. Hvis der er mulighed og interesse herfor, kan der afholdes en fælles introduktion for mentorerne, men det er erfaringen, at det mest effektive er at tage en individuel samtale med mentor omkring mentorrollen inden praktikkens opstart, samt at sørge for telefonisk opfølgning: - to uger efter praktikkens opstart - i midten af praktikforløbet - kort før den afsluttende evaluering Desuden bør den enkelte vejleder lægge op til, at mentorerne altid kan henvende sig, hvis der opstår problemer undervejs i praktikken. Det er utrolig vigtigt for arbejdspladsernes lyst til at deltage i praktikforløb, at de mærker, at kommunen følger forløbet og står til rådighed undervejs; ligesom det forbedrer praktikanternes muligheder for fastholdelse i praktikken og eventuelt i et efterfølgende ansættelsesforhold. 3. Afklaringsfasen Det er umådeligt vigtigt, at afklaringen bliver et rum for udfoldelse frem for at være en kasse, man skal kunne passe ind i Et afklaringsforløb handler om at kortlægge den enkeltes kompetencer og finde frem til de ressourcer, som den enkelte kan bygge videre på. 4 Praktikaftale og arbejdsplan Når virksomheden har indvilliget i at deltage i et afklaringsforløb indgås en formel praktikaftale med kommunen. Herefter udarbejdes en arbejdsplan for forløbet i samarbejde med praktikanten. I mange tilfælde vil det være mentor selv, der udarbejder arbejdsplanen, da han/hun kender arbejdsområdet og opgaverne bedst. Men i nogle tilfælde kan det vise sig mere hensigtsmæssigt, at sagsbehandler udarbejder det første udkast til en arbejdsplan f.eks. hvis mentor finder arbejdet for tidskrævende. I begge tilfælde, er det væsentligt, at alle led er sat ind i arbejdsplanen forud for praktikperiodens opstart, og at arbejdsplanen 4 Nye Afklaringsformer. Kompetenceafklaring af flygtninge og indvandrere med medbragte uddannelser Side 10 af 51

14 så vidt muligt er tilpasset praktikantens øvrige liv (eksempelvis sprogskole, afhentning af børn mv.). Der er udarbejdet en skabelon til en arbejdsplan (Bilag 8). Det er vigtigt, at praktikanten får en afklaring indenfor det fagområde, vedkommende siger, at han/hun har erfaring med fra hjemlandet. Definerer praktikanten sig selv som maskiningeniør, er det væsentligt, at han/hun får opgaver, der modsvarer denne profil. Mentor klargør overfor praktikanten hvilke forventninger, der stilles til den pågældende fagprofil, ligesom mentor skal sikre en grundig introduktion til den type arbejdsopgaver, som det forventes, at ansatte med pågældende profil kan løse. Det er væsentligt, at give praktikanten en blød start med få opgaver, så der sker en gradvis introduktion til de sociale/arbejdskulturelle kompetencekrav på arbejdspladsen. Det er desuden væsentligt, at der er tale om arbejdsopgaver, hvor det ikke er en katastrofe, hvis de ikke bliver løst til tiden mv. Milepæle i afklaringen For at formalisere afklaringen og for at påbegynde praktikantens beslutningsproces i forhold til anvendelsen af de faglige ressourcer i Danmark, bør mentor opfordres til at afholde en midtvejsevaluering - evt. med inddragelse af en leder eller personalekonsulent fra den aktuelle afdeling. Som afslutning på forløbet udarbejder mentor en skriftlig kompetencevurdering, og der afholdes en slutevaluering mellem praktikant, mentor, vejleder samt evt. leder fra pågældende afdeling (Bilag 9). Den skriftlige kompetencevurdering fungerer som vejledningsinstrument for den videre jobsøgning og eventuelle opkvalificering og kan evt. benyttes som reference i en jobsøgningssammenhæng. Der er udarbejdet en tjekliste som vejledere kan benytte i forbindelse med slutevalueringen (bilag 10). Den skriftlige kompetencevurdering udgør desuden en overdragelse fra virksomhed til kommune. I kompetencevurderingen bliver praktikanten gjort opmærksom på sine ressourcer men også på de udfordringer, der kan være i forhold til at anvende de faglige kompetencer i Danmark. Den kommunale vejleder bør derfor også deltage i slutevalueringen, da det sikrer en konstruktiv overdragelse af praktikstedets afklaring af den enkelte, som vejlederen kan basere den efterfølgende vejledning på. Selvom det tager tid at besøge virksomheden for at deltage i en evaluering, kan vejlederen samtidig vinde tid ved at deltage, idet mentor vil besidde viden om job- og uddannelsesmuligheder i forhold til det givne jobområde, som vejleder ikke nødvendigvis selv har mulighed for at opnå en tilbundsgående viden om. Samtidig kan vejlederens deltagelse også bidrage til, at virksomheden ønsker at deltage i lignende forløb en anden gang, idet den oplever, at afklaringen tages seriøst og erfaringerne fra arbejdspladsen inddrages i kommunens videre vejledningsarbejde. Side 11 af 51

15 Netværk Netværk mellem praktikanterne vurderes at have stor værdi, da det kan være vigtigt at have nogle at dele sine oplevelser med. Det er erfaringsmæssigt især emner, som knytter sig til arbejdspladskulturen - alt det som ligger rundt om den konkrete opgaveløsning praktikanterne har brug for at få sat ord på. Det foreslås derfor, at afholde et fyraftensmøde for praktikanterne såfremt den kollektive model er valgt 2-3 uger efter praktikstart, hvor praktikanterne kan mødes og høre om hinandens erfaringer. Ved afholdelse af et fyraftensmøde får vejleder også en nem adgang til at sikre sig, at alle trives i praktikken. Fyraftensmødet kan struktureres ud fra en række emner, der sikrer, at vejleder når rundt om en række relevante punkter i forhold til trivsel og fastholdelse i praktikken (Bilag 11). Det gælder bl.a. - introduktionen til job, kolleger og arbejdsplads - den daglige varetagelse af jobbet - forholdet til mentor og andre vigtige personer - arbejdskultur og omgangsformer på arbejdspladsen - sprog og kommunikation Nedslag i afklaringspraktikken Nedenfor opsummeres de nedslag i virksomhedspraktikken, som det forventes, at den enkelte vejleder er ansvarlig for enkelte af punkterne kan evt. slås sammen. Nedslag i afklaringspraktikken 1. Tage kontakt til mentor inden praktikstart for at præsentere mentorvejledningen, hvis ikke det er sket under den indledende samtale. Kontakten har to formål: dels at klargøre kommunens forventninger til mentor, som de er beskrevet i vejledningen, og dels at synliggøre for mentor, at kommunen følger praktikken og står til rådighed, hvis der opstår problemer. 2. Afholde et fælles fyraftensmøde for praktikanterne 2-3 uger inde i afklaringspraktikken (kan erstattes af individuel opfølgning) med det formål at sikre sig, at praktikken er kommet godt fra start, hvad angår den sociale/kulturelle indføring på arbejdspladsen og den faglige introduktion til jobfunktionen. 3. Kontakt til mentor pr. telefon eller for at høre, hvordan mentor oplever praktikstart, samt om der er nogle forhold, hvor der er brug for opfølgning fra vejleders side. 4. Inden midtvejsevalueringen kontaktes mentor telefonisk, hvor vejleder kort redegør for formålet med midtvejsevalueringen samt har mulighed for at svare på spørgsmål. 5. Hvis vejleder vurderer, at der er behov herfor deltages i midtvejsevalueringen, ellers kan praktikanten efterfølgende kontaktes for at høre, hvordan denne har oplevet evalueringen og om der er spørgsmål til resten af praktikken. 6. Vejleder deltager i en slutevaluering, der lægges til grund for den fremadrettede vejledning af praktikanten, såfremt denne ikke fastholdes i et ansættelsesforhold på praktikstedet eller i et andet job. Evalueringen tager udgangspunkt i kompetencevurderingen og derfor skal vejleder sikre, at denne er udfyldt af mentor/leder forud for slutevalueringen. Side 12 af 51

16 4. Vejlednings- og konsolideringsperioden Vejlednings- og konsolideringsperioden forestås af kommunens vejledere og skal bygge videre på resultaterne af den skriftlige og mundtlige kompetencevurdering. Det kan dels ske gennem individuelle vejledningssamtaler med den enkelte og gennem kollektive jobsøgningsforløb, hvor deltagerne klædes på til jobsøgning gennem CV-skrivning, introduktion til netværkssøgning mv. Praktikantens egen erkendelse af målet for det videre jobsøgnings-/uddannelsesforløb er af afgørende betydning. Det er vejleders opgave at støtte praktikanten i denne erkendelsesproces og holde vedkommende fast i de konklusioner, som er fremkommet i afklaringsprocessen. Udbyttet ved den praksisnære kompetenceafklaring opnås således ofte først, når vurderingsresultaterne følges til dørs gennem en målrettet opfølgning fra vejleder. Til brug i den videre opfølgning kan således anbefales: - Vejledningsforløb med udgangspunkt i konklusionerne fra afklaringsforløbet, hvor vejleder kan bidrage til, at konklusionerne omsættes til konkret handling. - Jobsøgningskurser, iværksætterkurser og kurser i præsentationsteknikker mv. - Kontakt til Studievalg København og andre uddannelsesinstitutioner, hvis der er behov for en faglig opkvalificering - Indmeldelse i netværk og mentorordninger med henblik på at styrke den dansksproglige kompetence og de sociale og faglige kontakter. Side 13 af 51

17 - 2.1 Visitationsguide Visitationsguiden er udarbejdet, så den afdækker den højtuddannede flygtning/indvandrers faglige identitet samt de ønsker, der er styrende for vedkommende fremtidige job- og/eller uddannelsesplaner. Udgangspunktet er, at kompetenceafklaringen skal tage afsæt i den enkeltes faglige identitet og motivation og bidrage til at afklare de realistiske muligheder på det danske arbejdsmarked. Deltagerens forventninger og ambitioner Hvilke forventninger har du til praktikforløbet? Hvad tror du, du kan få ud af at deltage? Har du ønske eller ambitioner om hurtigt at komme til at arbejde inden for dit faglige felt i Danmark? Eller er det vigtigt for dig at komme ud på arbejdsmarkedet, uanset at arbejdsmarkedsplaceringen bliver under dit faglige niveau? Har du allerede på nuværende tidspunkt søgt job i Danmark? Hvilke job har du søgt og hvorfor lige dem? Hvad er din investeringsvillighed i forhold til at komme til at arbejde inden for dit fag? (f.eks. krav om uddannelse, arbejdstider, transporttid, skulle starte på lavere niveau mv.) Er du parat til at skulle gennemgå opkvalificering eller karriereskifte for at komme ind på dit faglige felt? Er der opbakning hjemmefra til at investere tid i at komme til at arbejde inden for dit faglige felt? Hvilke forventninger har din familie til dig? f.eks. ift. økonomi, børnepasning mv. Hvor meget tid vil du afsætte til deltagelse i praktikken? Hvad oplever du som det vigtigste at få afklaret? Har du selv forslag til en arbejdsplads, du gerne vil i praktik på? Tidligere uddannelses- og erhvervsbaggrund Hvad er din uddannelsesbaggrund? Hvilke tidligere ansættelser har du haft? Var det drømmejob eller blot et job? Hvilken type arbejdsopgaver har du beskæftiget dig med? Side 14 af 51

18 På hvilket niveau har du været beskæftiget? (leder/ansat) Hvad er du god til og hvad kan du lide at beskæftige dig med inden for dit felt? Hvad har f.eks. været højdepunkterne og succeser i arbejdet i hjemlandet? Har du fået vurderet din uddannelse fra CVUU? Forventningsafstemning Praktikforløb er et springbræt til arbejdsmarkedet men uden jobgaranti Du kan risikere at skulle videreuddanne dig eller få job på lavere niveau end forventet (skulle arbejde sig op) Resultatet er i sidste ende, dit eget ansvar. Man skal kunne gribe de chancer, man får; men selvfølgelig med støtte og opbakning fra kommunen. De sidste punkter er indsat, fordi det er væsentligt at gøre den enkelte klart, at et praktikforløb er en investering uden jobgaranti. Praktikanten skal forstå, at vedkommende skal gøre en aktiv indsats for at sælge sig selv overfor en potentiel arbejdsgiver; samt at det kan blive nødvendigt at videreuddanne sig efter et praktikforløb, hvis vedkommende fortsat ønsker at arbejde inden for sit oprindelige arbejdsområde i Danmark. Side 15 af 51

19 2.2 Ansøgningsskema Ansøgning om deltagelse i kompetenceafklaringsforløb Navn: Adresse: Telefon: Fødselsdato: Statsborgerskab: Ankomst til Danmark: Motivation for at deltage i kompetenceafklaringsforløb Erhvervserfaring Curriculum Vitae VIRKSOMHED JOBFUNKTION ÅRSTAL Uddannelsesbaggrund UDDANNELSE UDDANNELSESINSTITUTION ÅRSTAL Anden erfaring Side 16 af 51

20 Sprog-kundskaber 1: begynder 2: middel 3: flydende Sprog Tale Forstå Skrive Læse Dansk Engelsk EDB-kundskaber 1: nybegynder 2: bruger 3: superbruger Program Niveau Word Excel Interesser Den udfyldte ansøgning sendes til: (Institutionens adresse) Ansøgningen skal være (navn på institutionen) i hænde senest (dato og klokkeslet). Side 17 af 51

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Kompetenceafklaring er en fordel for både ledige og virksomheder. Kompetenceafklaring kan være med til at gøre det lettere for virksomheden at få overblik over især

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE Dette notat beskriver mentorfunktionen i virksomhedscentrene. Denne funktion omfatter mange andre elementer end mentorfunktionen i individuelle virksomhedsforløb

Læs mere

Mennesker i vækst. Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet?

Mennesker i vækst. Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet? Mennesker i vækst Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet? indhold 04 Åbn døren 07 Hvem har brug for virksomheden? 08 Hvad tilbyder væksthuset? 11 Hvad er

Læs mere

Notat. Vejledning til uddannelsesinstitutioner

Notat. Vejledning til uddannelsesinstitutioner Notat Sag Videnscentre for kompetenceafklaring Rambøll Management Kunde Arbejdsmarkedsstyrelsen Notat nr. 1 Til Videnscentrene og den centrale følgegruppe Fra Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Århus N Denmark

Læs mere

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering - En forskel, der betaler sig Hvorfor: Ved virksomhedsnær aktivering bliver borgeren aktiveret i en virksomhed. Formålet

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Indledning Antallet af flygtninge, der kommer til Danmark er stigende. Krig og uro i verdens brændpunkter gør, at Danmark modtager flere

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation?

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation? Hvilke muligheder åbner lovgivningen for? Eksempler på : Enkeltrotationer: En vikar ansættes som erstatning for en ansat, der deltager i arbejdsgiverbetalt uddannelse. Enkelt vikar/flere ansatte: En vikar

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 1. GENERELLE OPLYSNINGER a) Projektets navn Ung i Uddannelse b) Ansøgers navn, adresse, tlf., e-mail,

Læs mere

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR - Guidelines til personaleansvarlige REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR Hensigten med denne pjece er at kvalificere jeres virksomhed

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

Ansøgningsskema 2015 til Master in Management of Technology, MMT, Executive MBA

Ansøgningsskema 2015 til Master in Management of Technology, MMT, Executive MBA Ansøgningsskema 2015 til Master in Management of Technology, MMT, Executive MBA Ansøgningsfrist 1. juni 2015 Læs venligst medfølgende vejledning grundigt, før du udfylder ansøgningsskemaet. Du bedes udfylde

Læs mere

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Status på integrationsindsatsen i Assens kommune I indeværende notat gives en status på integrationsindsatsen i Assens kommune

Læs mere

Ansøgningsskema til fagpakken Online distanceledelse, efterår 2015 fra Master i IT, Organisation Ansøgningsfrist 1. juni 2015

Ansøgningsskema til fagpakken Online distanceledelse, efterår 2015 fra Master i IT, Organisation Ansøgningsfrist 1. juni 2015 Ansøgningsskema til fagpakken Online distanceledelse, efterår 2015 fra Master i IT, Organisation Ansøgningsfrist 1. juni 2015 Læs medfølgende vejledning grundigt, før du udfylder ansøgningsskemaet. Skemaet

Læs mere

Ansøgningsskema til vejledningsforløb med henblik på uddannelsesplan for masteruddannelse som fleksibelt forløb

Ansøgningsskema til vejledningsforløb med henblik på uddannelsesplan for masteruddannelse som fleksibelt forløb Ansøgningsskema til vejledningsforløb med henblik på uddannelsesplan for masteruddannelse som fleksibelt forløb Læs medfølgende vejledning grundigt, før du udfylder ansøgningsskemaet. Skemaet udfyldes

Læs mere

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG INDHOLD 1. Formål 1 2. Målsætning 1 3. Målgruppe 1 4. Det udbudsretlige grundlag 1 5. Udvikling og forankring af partnerskabsaftalerne

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

Vækst og ansvarlighed

Vækst og ansvarlighed Vækst og ansvarlighed Guide til de enkelte samarbejdsmuligheder Ordinær rekruttering Jobcenter København kan tilbyde samarbejde om rekruttering af nye medarbejdere til virksomheden på helt almindelige

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Jobcentret Ungeteamet Februar 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse, der ansøger

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Ansøgningsskema til Master i Teknisk-videnskabelig Miljøvurdering, 2012

Ansøgningsskema til Master i Teknisk-videnskabelig Miljøvurdering, 2012 Ansøgningsskema til Master i Teknisk-videnskabelig Miljøvurdering, 2012 Ansøgningsfrist 1. maj/1. november 2012 Læs medfølgende vejledning grundigt, før du udfylder ansøgningsskemaet. Skemaet udfyldes

Læs mere

Kontrakt om Professionspraktik

Kontrakt om Professionspraktik Kontrakt om Professionspraktik Denne kontrakt er indgået mellem Fredericia Maskinmesterskole, den studerende og virksomheden, hvor den studerende er i bachelorpraktik. Fredericia Maskinmesterskole Købmagergade

Læs mere

www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering

www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering Gymnasial Supplering Mangler du ét eller flere fag på bestemte niveauer for at komme ind på ønskestudiet, eller skal du have forbedret karakteren i et

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: FREMTIDENS MEDARBEJDER Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Drewsensvej 58-60 8600 Silkeborg E-post: lc@silkeborg.dk Tlf. 8970

Læs mere

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Kommune (adresse, e-mail, tlf.) Formål med projektet Iflg. regionens retningslinjer er det overordnede formål med projektet at få i arbejde eller ordinær

Læs mere

DM dansk magisterforening praktik. Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb. dm.dk/studerende

DM dansk magisterforening praktik. Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb. dm.dk/studerende 1 Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb dm.dk/studerende 2 råd og vejledning til et godt praktikforløb Råd og vejledning til et godt praktikforløb Overvejer du et praktikforløb? Har du overblik

Læs mere

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Målsætning: At styrke sygedagpengemodtagernes tilknytning til arbejdsmarkedet At afklare sygedagpengemodtagernes

Læs mere

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel?

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Virksomhedscenter Virksomhedspraktik Samarbejdsaftale Løntilskud Mentor Hvad er et virksomhedscenter? Et virksomhedscenter er et samarbejde mellem en virksomhed

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden

www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden Karrierekampagnen Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden. DMstud. sætter nu fokus på de kompetencer

Læs mere

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Offentlig Administration Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig

Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig - Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - Lov om aktiv socialpolitik IDÈEN BAG TILBUDDET Alle kan bruges til noget, og

Læs mere

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Lejre 2. august 2013 1. Akutpakkerne 1.1 Akutpakken 31. august 2012 blev der indgået en politisk aftale

Læs mere

Få tilskud til en mentor

Få tilskud til en mentor Få tilskud til en mentor det ender med at blive en god investering Landsorganisationen i Danmark Dansk Arbejdsgiverforening KL Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Arbejdsmarkedsstyrelsen

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Pkt. 3 Indsatsen for ledige LVU ere i Jobcenter Aarhus Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen

Notat. Aarhus Kommune. Pkt. 3 Indsatsen for ledige LVU ere i Jobcenter Aarhus Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen Notat Pkt. 3 Emne Til Indsatsen for ledige LVU ere i Beskæftigelsesudvalget Den 10. november 2011 Aarhus Kommune Baggrund Som udgangspunkt skal ledige med en længerevarende videregående uddannelse henvises

Læs mere

God start til udenlandske medarbejdere og deres familier

God start til udenlandske medarbejdere og deres familier Lærdansk Erhverv God start til udenlandske medarbejdere og deres familier Danskundervisning, modtageprogrammer, undervisning i dansk kultur og samfundsforståelse 2 Gode tilbud til erhvervslivet Har jeres

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Kurset henvender sig til dig, som er ledig, eller som er på vej ud i ledighed og søger nye veje på arbejdsmarkedet.

Kurset henvender sig til dig, som er ledig, eller som er på vej ud i ledighed og søger nye veje på arbejdsmarkedet. Idéer til brug af JobSpor på kurser for ledige JobSpor er meget velegnet til arbejdsmarkedsorienterede afklaringskurser for ledige. Nedenfor har vi taget udgangspunkt i kurset Motivation Afklaring - Planlægning

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem. Jobcenter Faxe

Partnerskabsaftale mellem. Jobcenter Faxe Partnerskabsaftale mellem og Jobcenter Faxe Partnerskabsaftale mellem Virksomhedsnavn: Adresse: Jobcenter Faxe Rådhusvej 2, 4640 Faxe Tlf.: Tlf.:56 20 35 00 E-mail: Hjemmeside: Cvr nr.: P nr.: E-mail:

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Motivator Projektperiode : 5.5.2008-12.9.2008 Sommerferie følger praktikstedets

Læs mere

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Indhold Indledning... 2 Tilmelding som arbejdssøgende... 2 Råd og vejledning om job

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder Før, under og efter erhvervspraktik Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 8. - 9. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser

Læs mere

BILAG 3. Metode og Datagrundlag. De kvalitative data. Forsøgsprojekt med sociale mentorer

BILAG 3. Metode og Datagrundlag. De kvalitative data. Forsøgsprojekt med sociale mentorer BILAG 3 Metode og Datagrundlag I dette afsnit belyses de data, der bl.a. danner baggrund for evalueringen. Datamaterialet er både kvalitativt og kvantitativt. De kvalitative data stammer primært fra interviews

Læs mere

www.gsdanmark.dk Gymnasial Supplering 2011 / 2012 GYMNASIAL SUPPLERING Information Regionale Studievalgcentre www.studievalg.dk

www.gsdanmark.dk Gymnasial Supplering 2011 / 2012 GYMNASIAL SUPPLERING Information Regionale Studievalgcentre www.studievalg.dk GYMNASIAL SUPPLERING Vejledning og optagelse GS-koordinatorer www.gsdanmark.dk Information Regionale Studievalgcentre www.studievalg.dk www.gsdanmark.dk Nørresundby Gymnasium og HF Studievej 14, 9400 Nørresundby

Læs mere

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 4. marts 2011 Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker 1. Indledning Beskæftigelsesindsatsen skal i videst muligt omfang baseres på det, der virker

Læs mere

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Revision Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Finansbachelor i praktik. Tips og vink

Finansbachelor i praktik. Tips og vink Finansbachelor i praktik Tips og vink Finansbachelor i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansbachelor i praktik. Den giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

Finansøkonom i praktik. Tips og vink

Finansøkonom i praktik. Tips og vink Finansøkonom i praktik Tips og vink Finansøkonom i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansøkonom i praktik. Vejledningen giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate Ungeenheden Marts 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse, der ansøger om

Læs mere

Ansøgningsskema til enkeltmodul: Strategisk indkøb og sourcing (3C), fra HD 2. del, Organisation og ledelse, forår 2015

Ansøgningsskema til enkeltmodul: Strategisk indkøb og sourcing (3C), fra HD 2. del, Organisation og ledelse, forår 2015 Ansøgningsskema til enkeltmodul: Strategisk indkøb og sourcing (3C), fra HD 2. del, Organisation og ledelse, forår 2015 Ansøgningsfrist 4. februar 2015 Læs venligst medfølgende vejledning grundigt, før

Læs mere

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Økonomi Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse fra

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

Status den frivillige mentorindsats

Status den frivillige mentorindsats For unge der har et spinkelt voksent netværk, er ensomme eller er i en anden sårbar livssituation, vil det at have en frivillig mentor give den unge tryghed og styrke den unges selvværd og tillid til sig

Læs mere

To dages afklaringsforløb for ledige buschauffører

To dages afklaringsforløb for ledige buschauffører To dages afklaringsforløb for ledige buschauffører Formål og målgruppe: Afklaringsforløbet er af to dages varighed. Forløbet henvender sig til ledige chauffører, der tidligere har gennemført AMU-uddannelsen

Læs mere

virksomhed Sprogpraktik med mentorstøtte

virksomhed Sprogpraktik med mentorstøtte Sprogpraktik med mentorstøtte Fremtidens udfordring Trods en periode med stigende arbejdsløshed ved vi, at den største udfordring for erne og det danske velfærdssamfund er at have velkvalificerede medarbejdere

Læs mere

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk AK-Samvirke Version 10 jan.2013 Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk Reglerne gælder kun personer i beskæftigelse og selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

Individuelle tilbud til ledige

Individuelle tilbud til ledige Individuelle tilbud til ledige Disse tilbud er arbejdsmarkeds- og uddannelsesorienterede og henvender sig til både kontanthjælps-, uddannelseshjælpsmodtagere og A-kasse medlemmer. Tutor- eller mentorordning

Læs mere

Uddannelsesplanen 2009 - Hvad handler den om?

Uddannelsesplanen 2009 - Hvad handler den om? Uddannelsesplanen 2009 - Hvad handler den om? - Hvad sker der? Uddannelsesplanen hedder den plan, som Landstinget vedtog i 2005. Planen viser en masse konkrete initiativer, der skal styrke uddannelse.

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Tilbage til fremtiden Projektperiode : 1. februar 2009 31. maj 2009

Læs mere

WWW.KVINDERPAAVEJ.DK KVINDER PÅ VEJ JOBDESIGNMANUAL. side 21

WWW.KVINDERPAAVEJ.DK KVINDER PÅ VEJ JOBDESIGNMANUAL. side 21 WWW.KVINDERPAAVEJ.DK side 21 KVINDER PÅ VEJ Jobdesignmanual THE EUROPEAN UNION The European Social Fund Investing in your future CBSI BESKÆ BESKÆ INTE INTE side 2 Forord Denne manual til arbejdet med jobdesign

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale 23. november 2011 Denne aftale er indgået mellem Jobcenter Silkeborg, A-kasser/faglige organisationer under LO Silkeborg-Favrskov og FTF Region Midtjylland. 1. Aftalens formål Formålet

Læs mere

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer 1 Indsatsgrupper med risiko for eller med langtidsledighed Indsatsgruppe Mål og delmål for indsatsgruppen Indsatser og tilbud Forventede effekter 1) Ved ikke

Læs mere

Vejledning. til kompetenceafklaring og meritvurdering KUA

Vejledning. til kompetenceafklaring og meritvurdering KUA Vejledning til kompetenceafklaring og meritvurdering KU Vejledningen er udarbejdet af Jan ndersen, Sprogcenteret, Nykøbing F. Keld Rubæk ndersen, Industri- og Håndværkerskolen, Nykøbing F. Yderligere oplysninger

Læs mere

Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter

Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter Generelle informationer Tilmelding på Jobnet.dk Som ledig skal du være tilmeldt Jobnet.dk med et godkendt CV. Indenfor de første fi re uger af din ledighedsperiode

Læs mere

Kali Konsulenter APS. Axel Heidesvej 73. 2970 Hørsholm. Tlf. 70 26 43 40. info@kalikonsulenter.com. www.kalikonsulenter.com

Kali Konsulenter APS. Axel Heidesvej 73. 2970 Hørsholm. Tlf. 70 26 43 40. info@kalikonsulenter.com. www.kalikonsulenter.com KK KK KK KALIKONSULENTER APS ER EN STÆRK PRIVAT VIRKSOMHED MED MASSIVE FAGLIGE KOMPETENCER OG ERHVERVSERFARING Vore konsulenter har alle solid erhvervserfaring fra både private og offentlige virksomheder.

Læs mere

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Logistikassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

KORTLÆGNING KORTLÆGNING AF OVER UDDANNELSE BLANDT BLANDT HØJTUDDANNEDE HØJTUDDANNEDE INDVANDRERE INDVANDRERE

KORTLÆGNING KORTLÆGNING AF OVER UDDANNELSE BLANDT BLANDT HØJTUDDANNEDE HØJTUDDANNEDE INDVANDRERE INDVANDRERE KORTLÆGNING KORTLÆGNING AF OVER AF UDDANNELSE OVER UDDANNELSE BLANDT BLANDT HØJTUDDANNEDE HØJTUDDANNEDE INDVANDRERE INDVANDRERE S. 2 FORORD Københavns Kommune har kortlagt ikke-vestlige indvandreres job-til-uddannelsesmatch.

Læs mere

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Indhold Vækst med afsæt i traditionerne 3 Uddannelsesaftaler på virksomhedens betingelser 4 Den almindelige aftale 5 Ny mesterlæreaftale 6 Kombinationsaftale

Læs mere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Beskrivelse af målgruppen Unge kontanthjælpsmodtagere ; For de unge i alderen 18-29 år, der kommer i kontakt med kontanthjælpssystemet afhænger indsatsen om

Læs mere

Survey. Akademiker projektet. Forfatter: Søs Ammentorp. Publiceret: 07-11-2008 11:04:36. Beskrivelse: DS akdemiker projekt 2008. Forventet: Påbegyndt:

Survey. Akademiker projektet. Forfatter: Søs Ammentorp. Publiceret: 07-11-2008 11:04:36. Beskrivelse: DS akdemiker projekt 2008. Forventet: Påbegyndt: Survey Akademiker projektet Forfatter: Søs Ammentorp Publiceret: 07--008 :0:36 Beskrivelse: DS akdemiker projekt 008 Forventet: Påbegyndt: 66 Færdiggjort: Baggrundsoplysninger--Er du kvinde eller mand?.

Læs mere

Kompetence værktøjskassen. Få indvandrere i job. værktøjskasse til en målrettet indsats

Kompetence værktøjskassen. Få indvandrere i job. værktøjskasse til en målrettet indsats Kompetence værktøjskassen Få indvandrere i job værktøjskasse til en målrettet indsats Det betaler sig at gøre en målrettet indsats Det har været konstateret tit og ofte: Det er spild af ressourcer at

Læs mere

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder I 2007 fik CBR-Randers midler fra Integrationsministeriet til at gennemføre en beskæftigelsesrettet

Læs mere

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg Få succes i de lokale uddannelsesudvalg forord De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har med reformen i 2007 fået en større rolle, fordi reformen indebar en højere grad af decentralisering af uddannelserne.

Læs mere

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé:

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Jobrotationsordningen kan bidrage med både kompetenceløft af arbejdsstyrken og medvirke til at bekæmpe ledigheden.

Læs mere

Multimediedesigneruddannelsen

Multimediedesigneruddannelsen Aftale om praktik for Multimediedesigneruddannelsen Erhvervsakademi MidtVest I perioden fra: 04.01.2016 til: 01.04.2016 Mellem de tre parter: Virksomheden: Navn: Adresse: Postnr.: By: T: E: Kontaktperson:

Læs mere

Det store fald i indgåede uddannelsesaftaler får om 4 til 4½ år stor betydning for elbranchen, når antallet af nye svende vil falde tilsvarende.

Det store fald i indgåede uddannelsesaftaler får om 4 til 4½ år stor betydning for elbranchen, når antallet af nye svende vil falde tilsvarende. Til de lokale uddannelsesudvalgsmedlemmer for elektrikeruddannelsen August 2009 Debatoplæg Flere praktikpladser i elbranchen Det faglige udvalg for elektrikeruddannelsen ønsker, at det lokale uddannelsesudvalg

Læs mere

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Vedtaget på 31. kongres 2014, den 21. til 24. oktober 2014 BERETNINGSFORSLAG 1.0 Dansk El-Forbund i fremtiden Medlemmet i centrum Dansk El-Forbund skal i enhver opgave,

Læs mere

Fra ingeniør til pizzabager - eller den omvendte vej? Mobilitet styrker mangfoldigheden på arbejdsmarkedet. v/ Margit Helle Thomsen mhtconsult

Fra ingeniør til pizzabager - eller den omvendte vej? Mobilitet styrker mangfoldigheden på arbejdsmarkedet. v/ Margit Helle Thomsen mhtconsult Fra ingeniør til pizzabager - eller den omvendte vej? Mobilitet styrker mangfoldigheden på arbejdsmarkedet v/ Margit Helle Thomsen mhtconsult Hvad er mobilitet på arbejdsmarkedet? Mobilitet handler om

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato Jobindsats introduktion AMU Introduktion til Jobindsats Arbejder med: Dagpengemodtagere Borgere på uddannelsesydelse Borgere på arbejdsmarkedsydelse Vi arbejder efter: Tidlig, individuel og virksomhedsrettet

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg

Når en medarbejder bliver syg Når en medarbejder bliver syg Forord Jobcenter Esbjerg varetager sygedagpengesager. Med denne pjece ønsker vi at give virksomheder et indblik i, hvorledes vi arbejder med en sygedagpengesag. Hensigten

Læs mere

Projektets titel og kontaktoplysninger

Projektets titel og kontaktoplysninger Projektets titel og kontaktoplysninger Titel Hørsholm Roterer Ansøgers navn, adresse, tlf., e-mail, og CVR/SE nummer LO Storkøbenhavn Projekt & Analyse C. F. Richs Vej 103 2000 Frederiksberg Tlf: 33 25

Læs mere

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer Samarbejdsaftale Denne aftale er indgået mellem A-kasser/faglige organisationer under og Jobcentrene i Norddjurs kommune og Syddjurs kommune. 1. Aftalens formål Formålet med aftalen er, at samarbejde om

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Projekt Restart. Projektperiode: 16. maj 2011-1. juli 2012 Målgruppe:

Læs mere

Bornholm som praktikplads-test-ø

Bornholm som praktikplads-test-ø Bornholm som praktikplads-test-ø - en afgrænset region til afprøvning af forsøg med alternative praktikpladsmodeller. - en mulighed for at understøtte en massiv kompetenceudvikling af et erhvervsliv, hvor

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet Jobcoach-konceptet Håndværksrådet ser gode perspektiver for, at andre aktører kan have gavn af at arbejde videre med det grundlæggende koncept for Jobcoach. Det konkrete arbejde med jobcoach-projektet

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

Erhvervsfolk Giver Uddannelse

Erhvervsfolk Giver Uddannelse Erhvervsfolk Giver Uddannelse Erhvervs Grund Uddannelsen (EGU) en skræddersyet arbejdspladsuddannelse! Blomsterbutiksindehaver, Yvonne Jørgensen Jeg har sagt ja til en pige på EGU, fordi jeg simpelthen

Læs mere