Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser"

Transkript

1 EIOPA-BoS-14/170 DA Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz Frankfurt Germany - Tel ; Fax ; site:

2 Indledning 1.1. I henhold til artikel 16 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1094/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (i det følgende benævnt "EIOPA-forordningen") 1 udarbejder EIOPA retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser Retningslinjerne vedrører artikel 92, stk. 1, litra b), og artikel 111, stk. 1, litra m), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv af 25. november 2009 om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed ("Solvens IIdirektivet") 2 samt artikel 68, 168 og 171, jf. dog artikel 84 i gennemførelsesforanstaltningerne Disse retningslinjer er rettet til tilsynsmyndigheder i henhold til Solvens IIdirektivet Formålet med disse retningslinjer er at yde vejledning om identifikation og behandling af tilknyttede selskaber og kapitalinteresser for at sikre en ensartet tilgang på tværs af medlemsstaterne I disse retningslinjer forstås der ved deltagende selskab det selskab, der beregner sin solvens. Begrebet tilknyttet selskab henviser til ethvert tilknyttet selskab i det deltagende selskab. Begrebet kapitalinteresse anvendes som betegnelse for en bestemt type tilknyttet selskab. Bilag A til den endelige rapport giver et overblik over de forskellige begreber, der anvendes i Solvens II-direktivet, når der henvises til forholdet mellem to eller flere selskaber Disse retningslinjer omfatter behandling af alle tilknyttede selskaber i forbindelse med beregning af solvenskapitalkravet og indeholder vejledning om opgørelse af egenkapital i tilfælde af kapitalinteresser i finansierings- og kreditinstitutter. Betydningen af finansierings- og kreditinstitutter er forklaret i bilag B til den endelige rapport Retningslinjerne følger en helhedsorienteret tilgang. Først beskrives de forskellige typer tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser. Herefter behandles de forskellige typer tilknyttede selskaber, navnlig kapitalinteresser i finansierings- og kreditinstitutter samt strategiske kapitalinteresser. Endelig indeholder de vejledning om behandlingen af tilknyttede selskaber i standardformlen og interne modeller til beregning af solvenskapitalkravet Hvor der i disse retningslinjer henvises til værdiansættelsen eller værdien af et tilknyttet selskab, henvises der til artikel 13 i gennemførelsesforanstaltningerne Retningslinjerne vedrører behandlingen af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser på selskabsbasis. I de fleste tilfælde vil identifikationen af et 1 EUT L 331 af , s EUT L 335 af , s EUT L 12 af , s /10

3 tilknyttet selskab set ud fra det deltagende selskabs perspektiv som individuel enhed og på koncernniveau være den samme. I visse situationer vil der dog være forskelle: Det tilknyttede selskabs virksomhed kan være af en sådan art, at det deltagende selskab og det tilknyttede selskab ikke er omfattet af koncerntilsynet i henhold til artikel 213 i Solvens II-direktivet. Desuden kan der være tilfælde, hvor en række enheder i en koncern har stemmerettigheder eller kapital i et selskab, som tilsammen udgør 20 % eller mere af selskabets stemmerettigheder eller kapital. Derfor ville et sådant selskab blive identificeret som et tilknyttet selskab på koncernniveau. Hvis stemmerettighederne eller kapitalen i hver enkelt enhed i koncernen derimod er lavere end 20 %, vil selskabet ikke blive betragtet som et tilknyttet selskab af nogen af disse enheder i koncernen på individuelt enhedsniveau Under visse omstændigheder anvendes bestemmelserne for de individuelle enheder for tilknyttede selskaber til at beregne disse selskabers bidrag til koncernens solvenskapitalkrav. Disse omstændigheder er fastsat i gennemførelsesforanstaltningerne og EIOPA's retningslinjer for beregning af koncernsolvens Bilag C til den endelige rapport indeholder en metode i form af et beslutningstræ til behandling af alle typer tilknyttede selskaber. Yderligere analyser og beregninger vil være nødvendige for indirekte ejede kapitalinteresser i finansierings- og kreditinstitutter som beskrevet i retningslinje 4 og retningslinje 7. I nogle tilfælde er behandlingen af besiddelser identisk med den behandling, som ville følge af anvendelsen af standardformlen, hvis der ikke findes nogen kapitalinteresser Begreber, der ikke er defineret i disse retningslinjer, har den betydning, der fremgår af de retsakter, der henvises til i indledningen Disse retningslinjer træder i kraft den 1. april Retningslinje 1 Identifikation Deltagende selskaber bør identificere deres tilknyttede selskaber og kapitalinteresser ud fra en vurdering af dem som individuelle enheder I forbindelse med identifikation af et tilknyttet selskab på baggrund af aktiebesiddelser, det være sig direkte eller gennem kontrol, bør deltagende selskaber fastlægge: deres stemmerettigheder som en procentdel af et selskabs stemmerettigheder deres besiddelser af alle aktiekapitalklasser udstedt af et selskab som en procentdel af selskabets udstedte aktiekapital, uanset stemmerettigheder. Hvis a) eller b) er 20 % eller højere, bør deltagende selskaber behandle deres investering i selskabet som en kapitalinteresse. Hvis kapitalinteressen er i et forsikrings- eller genforsikringsselskab, der er omfattet af Solvens II-direktivet, vil vurderingerne under litra a) generelt 3/10

4 vedrøre indbetalt ordinær aktiekapital i henhold til artikel 69, litra a), nr. i), i gennemførelsesforanstaltningerne, og under litra b) indbetalt ordinær aktiekapital og indbetalte præferenceaktier i henhold til artikel 69, litra a), nr. v), i gennemførelsesforanstaltningerne Deltagende selskaber bør sikre, at de kan måle effekten af ændringer i aktiekapitalen i tilknyttede selskaber på baggrund af den vurdering, der er beskrevet i det foregående afsnit, hver gang det deltagende selskab beregner sit solvenskapitalkrav i overensstemmelse med artikel 102 i Solvens IIdirektivet I forbindelse med identifikation af et tilknyttet selskab i henhold til artikel 212, stk. 2, i Solvens II-direktivet, ud fra en betragtning om, at det deltagende selskab kan udøve en bestemmende eller væsentlig indflydelse på et andet selskab, bør tilsynsmyndighederne overveje følgende: det deltagende selskabs nuværende aktiebesiddelser i selskabet og potentielle stigninger som følge af optioner, warrants eller lignende instrumenter det deltagende selskabs medlemsrettigheder i gensidige eller gensidiglignende selskaber og potentielle udvidelser af sådanne rettigheder (c) (d) (e) (f) (g) (h) det deltagende selskabs repræsentation i selskabets administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan det deltagende selskabs inddragelse i selskabets beslutningsprocesser, herunder beslutninger om udbytte eller andre udlodninger væsentlige transaktioner mellem det deltagende selskab og selskabet udveksling af personer, der rent faktisk driver det deltagende selskab og selskabet tilvejebringelse af vigtige tekniske oplysninger til selskabet forvaltning af det deltagende selskab og selskabet på et ensartet grundlag. Tilsynsmyndighederne bør tage hensyn til en eventuel foreløbig vurdering foretaget af det deltagende selskab i overensstemmelse med litra a) til h) i dette afsnit. Retningslinje 2 Identifikation af kapitalinteresser i finansierings- og kreditinstitutter Deltagende selskaber bør behandle et tilknyttet selskab som et finansieringseller kreditinstitut, når der er tale om et institut, som er nævnt eller beskrevet i overensstemmelse med artikel 4, stk. 1 og 5, i direktiv 2013/36/EU eller artikel 4, stk. 1, i direktiv 2004/39/EF. Disse beskrivelser dækker ethvert institut, der varetager de funktioner eller udøver den virksomhed, der er beskrevet i disse artikler, uanset at instituttet muligvis ikke er omfattet af disse direktiver. 4/10

5 1.19. Deltagende selskaber bør sikre, at enhver kapitalinteresse i et finansieringseller kreditinstitut, hvor stemmerettighederne eller kapitalen besiddes indirekte, behandles på samme måde som en kapitalinteresse i et finansierings- eller kreditinstitut, hvor stemmerettighederne eller kapitalen besiddes direkte. Retningslinje 3 Identifikation af en strategisk kapitalinteresse Deltagende selskaber bør identificere strategiske kapitalinteresser i henhold til artikel 171 i gennemførelsesforanstaltningerne som følger: Deltagende selskaber, der beregner deres solvenskapitalkrav ved hjælp af standardformlen, bør identificere strategiske kapitalinteresser, uanset om de har en kapitalinteresse i et forsikrings- eller genforsikringsselskab, i et finansierings- eller kreditinstitut eller i et andet tilknyttet selskab. Deltagende selskaber, der beregner deres solvenskapitalkrav ved hjælp af en intern model, skal udelukkende identificere strategiske kapitalinteresser i finansierings- og kreditinstitutter med henblik på at vurdere, om artikel 68, stk. 3, i gennemførelsesforanstaltningerne finder anvendelse Med henblik på at dokumentere deres overholdelse af kravene i artikel 171 i gennemførelsesforanstaltningerne bør deltagende selskaber ikke opdele en kapitalinteresse i forskellige dele og behandle nogle dele som strategiske og andre ikke. Hvis en bestemt kapitalinteresse er blevet identificeret som strategisk: For så vidt angår en kapitalinteresse i et finansierings- eller kreditinstitut, er alle investeringer i egenkapital strategiske. For så vidt angår andre tilknyttede selskaber, er alle kapitalandele i kapitalinteressen strategiske I forbindelse med dokumentation af at værdien af kapitalandelen sandsynligvis vil være væsentligt mindre flygtig i overensstemmelse med artikel 171, litra a), i gennemførelsesforanstaltningerne, bør deltagende selskaber sikre, at: der over tid anvendes ensartede og hensigtsmæssige værdiansættelser for både kapitalinteressen og de andre aktier, der er valgt som sammenligningsgrundlag der tages hensyn til konsekvenserne af deres indvirkning på kapitalinteressens værdi I forbindelse med dokumentation af investeringens strategiske art i henhold til artikel 171, litra b), nr. i) til iii), i gennemførelsesforanstaltningerne bør deltagende selskaber: angive, i hvilket tidsrum strategien om besiddelse af kapitalinteressen forventes at gælde tage hensyn til markedsforholdenes indvirkning på de vigtigste politikker 5/10

6 (c) identificere eventuelle væsentlige faktorer, der påvirker eller begrænser det deltagende selskabs evne til at opretholde sin strategi, og hvordan disse faktorer kan eller vil blive afhjulpet I forbindelse med dokumentation af eksistensen af en varig tilknytning i henhold til artikel 171, litra b), nr. iv), i gennemførelsesforanstaltningerne bør deltagende selskaber tage hensyn til følgende kriterier: (c) om der eksisterer et stabilt forhold mellem de to selskaber set over en periode om et sådant stabilt forhold medfører et tæt økonomisk bånd, deling af risici og fordele selskaberne imellem eller eksponering for risici fra et selskab til et andet arten af forholdet mellem de to selskaber, som kan omfatte ejerskab, fælles produkter eller distributionsveje, krydssalg, oprettelse af joint ventures eller andre langsigtede operationelle eller finansielle forbindelser I henhold til artikel 171, litra b), nr. v), i gennemførelsesforanstaltningerne bør et deltagende selskab, der indgår i en koncern, betragte de vigtigste politikker, der er retningsgivende for eller begrænser koncernens handlinger på samme måde som dem, der er defineret af det overordnede moderselskab eller, hvis de er forskellige, af det selskab, der fastsætter de vigtigste politikker for koncernen som helhed Deltagende selskaber bør dokumentere deres hensyntagen til de forhold, der er anført i artikel 171 i gennemførelsesforanstaltningerne og afsnit 1.21 til 1.25, herunder eventuelle andre relevante faktorer, samt relevant støttemateriale. Retningslinje 4 Omfang af beregninger til artikel 68 i gennemførelsesforanstaltningerne I forbindelse med fastsættelse af værdien af kapitalinteresser i finansierings- og kreditinstitutter for så vidt angår artikel 68 i gennemførelsesbestemmelserne, bør deltagende selskaber medtage direkte såvel som indirekte besiddelser af aktier og andre eventuelle kapitalgrundlagselementer Deltagende selskaber bør følge nedenstående fremgangsmåder: For direkte besiddelser bør værdien af kapitalinteresser i finansieringsog kreditinstitutter som fastsat af det deltagende selskab i overensstemmelse med Solvens II-principperne for værdiansættelse anvendes i henhold til artikel 68 i gennemførelsesforanstaltningerne, som beskrevet i retningslinje 5. Kapitalinteresser i finansierings- og kreditinstitutter, der indirekte ejes via en anden kapitalinteresse i et finansierings- eller kreditinstitut, bør ikke tages i betragtning i henhold til artikel 68 i gennemførelsesforanstaltningerne, da deres værdi allerede bør være indeholdt i værdien af den direkte ejede kapitalinteresse i et finansierings- eller kreditinstitut i overensstemmelse med litra a). 6/10

7 (c) (d) Et fradrag for en kapitalinteresse i et finansierings- eller kreditinstitut, der ejes indirekte, bør kun ske, hvis tilknyttede selskaber mellem det deltagende selskab og kapitalinteresser i finansierings- eller kreditinstituttet adskiller sig fra kapitalinteresserne i finansierings- eller kreditinstituttet For andre indirekte besiddelser i et finansierings- eller kreditinstitut bør værdien af kapitalinteressen som fastsat af det tilknyttede selskab i henhold til artikel 13 i gennemførelsesforanstaltningerne anvendes i henhold til artikel 68 i gennemførelsesforanstaltningerne. (e) De værdier, der anvendes i henhold til artikel 68 i gennemførelsesforanstaltningerne, bør repræsentere det deltagende selskabs forholdsmæssige ejerskab, det være sig direkte eller indirekte, af kapitalinteressen i finansierings- eller kreditinstituttet. Retningslinje 5 Beregninger i henhold til artikel 68 i gennemførelsesforanstaltningerne Ved beregning af 10 % af de elementer, som er anført i artikel 69, litra a), nr. i), ii), iv) og vi) i gennemførelsesforanstaltningerne, i henhold til artikel 68 i gennemførelsesforanstaltningerne, bør deltagende selskaber anvende mængden af basiskapitalgrundlagselementer før eventuelle fradrag i henhold til artikel 68 i gennemførelsesforanstaltningerne i forbindelse med kapitalinteresser i finansierings- og kreditinstitutter Hvis værdien af alle kapitalinteresser i finansierings- og kreditinstitutter, bortset fra kapitalinteresser nævnt i artikel 68, stk. 1, i gennemførelsesforanstaltningerne, ikke overstiger 10 % af elementerne i artikel 69, litra a), nr. i), ii), iv) og vi) i gennemførelsesforanstaltningerne i henhold til artikel 68, stk. 2, i gennemførelsesforanstaltningerne, sker der ikke noget fradrag, og retningslinje 8 eller 9 finder anvendelse Deltagende selskaber bør kun anvende artikel 68, stk. 3, i gennemførelsesforanstaltningerne, såfremt: de i overensstemmelse med retningslinje 3 har dokumenteret, at kapitalinteressen opfylder kriterierne for en strategisk kapitalinteresse det deltagende selskab og kapitalinteressen indgår i beregninger, der er foretaget ved hjælp af metode 1 i overensstemmelse med direktiv 2002/87/EF, for det finansielle konglomerat, som de tilhører, eller ved hjælp af metode 1 i henhold til Solvens II-direktivet. 7/10

8 Retningslinje 6 Fradrag i forbindelse med kapitalinteresser i finansieringsog kreditinstitutter Hvis fradrag i henhold til artikel 68, stk. 1 og 2, i gennemførelsesforanstaltningerne ikke kan ske i den tilsvarende klasse, som anført i artikel 68, stk. 5, i gennemførelsesforanstaltningerne, bør selskaberne følge nedenstående fremgangsmåder: Hvis de elementer, der skal fratrækkes, ikke er inddelt i de i artikel 68, stk. 5, i gennemførelsesforanstaltningerne anførte klasser, bør alle fradrag ske i den mængde elementer, som er indeholdt i artikel 69, litra a), nr. i), ii), iv) og vi), i gennemførelsesforanstaltningerne. Hvis fradraget overstiger det beløb, det skal fratrækkes i henhold til artikel 68, stk. 5, i gennemførelsesforanstaltningerne, bør det overskydende beløb fratrækkes på følgende måde: (i) (ii) Besiddelser af hybride kernekapitalinstrumenter, der overstiger elementer indeholdt i artikel 69, litra a), nr. iii), v) og litra b), i gennemførelsesforanstaltningerne, fratrækkes elementer indeholdt i artikel 69, litra a), nr. i), ii), iv) og vi), i gennemførelsesforanstaltningerne. Beholdninger af supplerende kapitalinstrumenter, der overstiger basiskapitalgrundlaget indeholdt i artikel 72 i gennemførelsesforanstaltningerne, fratrækkes først elementer indeholdt i artikel 69, litra a), nr. iii), nr. v) og litra b), i gennemførelsesforanstaltningerne, og derefter elementer indeholdt i artikel 69, litra a), nr. i), ii), iv) og vi), i gennemførelsesforanstaltningerne, indtil der er sket fuldt fradrag. Retningslinje 7 Justeringer som følge af fradrag af indirekte ejede kapitalinteresser i finansierings- og kreditinstitutter Hvis der er behov for fuldt eller delvist fradrag af værdien af en indirekte ejet kapitalinteresse i et finansierings- eller kreditinstitut i overensstemmelse med artikel 68 i gennemførelsesforanstaltningerne, bør deltagende selskaber med henblik på beregning af solvenskapitalkravet kun: reducere, med fradragsbeløbet, værdien af det direkte ejede tilknyttede selskab, som er et aktiv i det deltagende selskab, hvorigennem kapitalinteressen i finansierings- eller kreditinstituttet ejes indirekte i forbindelse med den i punkt a) beskrevne justering følge den fremgangsmåde, der er anført i artikel 68, stk. 5, i gennemførelsesforanstaltningerne og retningslinje 6. Retningslinje 8 Anvendelse af standardformlen ved tilknyttede selskaber Denne retningslinje gælder for deltagende selskaber, der anvender standardformlen til at beregne solvenskapitalkravet vedrørende de risici, der er 8/10

9 forbundet med tilknyttede selskaber, som ejes direkte af det deltagende selskab Hvis et deltagende selskab ejer kapitalgrundlagselementer som aktiver i et tilknyttet selskab, og deres værdi ikke fratrækkes fuldt ud, eller slet ikke fratrækkes, fra det deltagende selskabs egenkapital som følge af anvendelsen af artikel 68 i gennemførelsesforanstaltningerne, bør risikoen for den resterende værdi af disse besiddelser beregnes i overensstemmelse med standardformlen Det deltagende selskab bør anvende standardformlen som følger: Det tilknyttede selskabs besiddelser af ordinær aktiekapital eller præferenceaktiekapital bør behandles som aktier under anvendelse af delmodulet for aktierisici, hvor det er relevant. Besiddelser af efterstillet gæld, der er udstedt af det tilknyttede selskab, bør behandles som finansielle instrumenter under hensyntagen til de kontraktlige vilkår og under anvendelse af relevante markedspåvirkninger, herunder delmodulerne for renterisici, kreditspændsrisici, valutarisici, koncentrationsrisici og andre relevante risikodelmoduler. (c) De af ovenstående besiddelser, der har både aktie- og obligationslignende egenskaber, bør behandles i overensstemmelse med retningslinje 5 i retningslinjerne om behandling af markeds- og modpartsrisikoeksponeringer i standardformlen. Retningslinje 9 Anvendelse af interne modeller ved tilknyttede selskaber Denne retningslinje gælder for deltagende selskaber, der anvender en komplet eller delvis intern model til at beregne solvenskapitalkravet vedrørende de risici, der er forbundet med tilknyttede selskaber Hvis et deltagende selskab ejer kapitalgrundlagselementer som aktiver i et tilknyttet selskab, og deres værdi ikke fratrækkes fuldt ud, eller slet ikke fratrækkes, fra det deltagende selskabs egenkapital som følge af anvendelsen af artikel 68 i gennemførelsesforanstaltningerne, bør de risici, der er forbundet med restværdien af disse besiddelser, medtages som en del af den interne model Det deltagende selskab bør medtage alle væsentlige kvantificerbare risici, der opstår som følge af dets tilknyttede selskaber, i den interne model, idet der tages hensyn til engagementer med de tilknyttede selskaber, herunder beholdninger af aktier og efterstillet gæld. Relevante foranstaltninger til imødegåelse af disse risici bør afspejles i modellen Hvis et deltagende selskab beregner solvenskapitalkravet på individuelt enhedsniveau for en kapitalinteresse eller et tilknyttet selskab på en måde, som tager hensyn til risiciene i forbindelse med værdien af de underliggende aktiver og passiver for det tilknyttede selskab, bør selskabet sikre, at dette er en passende beregning på individuelt enhedsniveau, og bør ikke erstatte denne 9/10

10 beregning med en konsolideret beregning, som om det deltagende selskab og dets tilknyttede selskab var en koncern i henhold til Solvens II-direktivet. Overholdelse og indberetningsregler Retningslinjerne i dette dokument er udstedt i henhold til artikel 16 i EIOPAforordningen. I henhold til artikel 16, stk. 3, i EIOPA-forordningen skal de kompetente myndigheder og finansieringsinstitutter bestræbe sig bedst muligt på at efterleve retningslinjer og anbefalinger Kompetente myndigheder, der efterlever eller agter at efterleve disse retningslinjer, skal indarbejde retningslinjerne i deres lovgivnings- eller tilsynsramme på en passende måde De kompetente myndigheder skal bekræfte over for EIOPA, om de efterlever eller agter at efterleve disse retningslinjer, og i modsat fald angive begrundelsen herfor, inden for to måneder efter færdiggørelsen af de oversatte versioner Hvis de kompetente myndigheder ikke har reageret inden udløbet af denne frist, vil det blive betragtet som manglende efterlevelse af rapporteringskravet, hvilket vil blive indberettet. Afsluttende bestemmelse om revision Retningslinjerne revideres af EIOPA. 10/10

Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser

Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser EIOPA-BoS-14/170 DA Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Læs mere

Retningslinjer for en se-igennem-metode

Retningslinjer for en se-igennem-metode EIOPA-BoS-14/171 DA Retningslinjer for en se-igennem-metode EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Læs mere

Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen

Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen EIOPA-BoS-14/174 DA Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Læs mere

Retningslinjer for supplerende kapital

Retningslinjer for supplerende kapital EIOPA-BoS-14/167 DA Retningslinjer for supplerende kapital EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Læs mere

Retningslinjer for gennemførelsen af de langsigtede garantiforanstaltninger

Retningslinjer for gennemførelsen af de langsigtede garantiforanstaltninger EIOPA-BoS-15/111 DA Retningslinjer for gennemførelsen af de langsigtede garantiforanstaltninger EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Læs mere

Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen

Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen EIOPA-BoS-14/174 DA Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Læs mere

Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering

Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering EIOPA-BoS-15/106 DA Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Læs mere

Retningslinjer for supplerende kapitalgrundlag

Retningslinjer for supplerende kapitalgrundlag EIOPA-BoS-14/167 DA Retningslinjer for supplerende kapitalgrundlag EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Læs mere

Retningslinjer for vurdering af egen risiko og solvens

Retningslinjer for vurdering af egen risiko og solvens EIOPA-BoS-14/259 DA Retningslinjer for vurdering af egen risiko og solvens EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Læs mere

Retningslinjer om grænser for kontrakter

Retningslinjer om grænser for kontrakter EIOPA-BoS-14/165 DA Retningslinjer om grænser for kontrakter EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Læs mere

Retningslinjer for selskabsspecifikke parametre

Retningslinjer for selskabsspecifikke parametre EIOPA-BoS-14/178 DA Retningslinjer for selskabsspecifikke parametre EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Læs mere

Retningslinjer for de forsikringsmæssige hensættelsers og de udskudte skatters tabsabsorberende evne

Retningslinjer for de forsikringsmæssige hensættelsers og de udskudte skatters tabsabsorberende evne EIOPA-BoS-14/177 DA Retningslinjer for de forsikringsmæssige hensættelsers og de udskudte skatters tabsabsorberende evne EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Læs mere

Retningslinjer om koncernsolvens

Retningslinjer om koncernsolvens EIOPA-BoS-14/181 DA Retningslinjer om koncernsolvens EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu site:

Læs mere

Retningslinjer for indregning og værdiansættelse af aktiver og passiver, som ikke er forsikringsmæssige hensættelser

Retningslinjer for indregning og værdiansættelse af aktiver og passiver, som ikke er forsikringsmæssige hensættelser EIOPA-BoS-15/113 DA Retningslinjer for indregning og værdiansættelse af aktiver og passiver, som ikke er forsikringsmæssige hensættelser EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany

Læs mere

Retningslinjer for delmodulet for sygeforsikringskatastroferisici

Retningslinjer for delmodulet for sygeforsikringskatastroferisici EIOPA-BoS-14/176 DA Retningslinjer for delmodulet for sygeforsikringskatastroferisici EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email:

Læs mere

Retningslinjer om grænser for aftaler

Retningslinjer om grænser for aftaler EIOPA-BoS-14/165 DA Retningslinjer om grænser for aftaler EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu site:

Læs mere

Retningslinjer for de forsikringsmæssige hensættelsers og de udskudte skatters tabsabsorberende evne

Retningslinjer for de forsikringsmæssige hensættelsers og de udskudte skatters tabsabsorberende evne EIOPA-BoS-14/177 DA Retningslinjer for de forsikringsmæssige hensættelsers og de udskudte skatters tabsabsorberende evne EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Læs mere

Kapitel 1 Generelle bestemmelser

Kapitel 1 Generelle bestemmelser Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag og solvenskapitalkrav for koncerner 1 I medfør af 175 b, stk. 9, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 182 af 18. februar

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag og solvenskapitalkrav for koncerner 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag og solvenskapitalkrav for koncerner 1) BEK nr 1027 af 02/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 20. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0037 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Retningslinjer for brugen af identifikatoren for juridiske enheder (LEI)

Retningslinjer for brugen af identifikatoren for juridiske enheder (LEI) EIOPA(BoS(14(026 DA Retningslinjer for brugen af identifikatoren for juridiske enheder (LEI) EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19

Læs mere

Retningslinje 1 Tilgang til dialogen 2/6. 1 EUT L 158 af , s EUT L 335 af , s EUT L 331 af , s

Retningslinje 1 Tilgang til dialogen 2/6. 1 EUT L 158 af , s EUT L 335 af , s EUT L 331 af , s EIOPA16/858 DA Retningslinjer for fremme af en effektiv dialog mellem de kompetente myndigheder, der fører tilsyn med forsikringsselskaber, og de revisorer og revisionsfirmaer, der udfører den lovpligtige

Læs mere

EIOPA(BoS(13/164 DA. Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling

EIOPA(BoS(13/164 DA. Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling EIOPA(BoS(13/164 DA Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Læs mere

Retningslinjer. for. forsikringsselskabernes. klagebehandling

Retningslinjer. for. forsikringsselskabernes. klagebehandling EIOPA-BoS-12/069 DA Retningslinjer for forsikringsselskabernes klagebehandling 1/7 1. Retningslinjer Indledning 1. Retningslinjerne er fastlagt i henhold til artikel 16 i forordningen om EIOPA 1 (Den Europæiske

Læs mere

Retningslinjer for koncernsolvens

Retningslinjer for koncernsolvens EIOPA-BoS-14/181 DA Retningslinjer for koncernsolvens EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu site:

Læs mere

EIOPACP 13/09 DA. Retningslinjer for fremadrettet vurdering af selskabets egne risici (baseret på ORSAprincipperne)

EIOPACP 13/09 DA. Retningslinjer for fremadrettet vurdering af selskabets egne risici (baseret på ORSAprincipperne) EIOPACP 13/09 DA Retningslinjer for fremadrettet vurdering af selskabets egne risici (baseret på ORSAprincipperne) EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Tel. + 49 6995111920;

Læs mere

Retningslinjer for tilsynsprocessen

Retningslinjer for tilsynsprocessen EIOPA-BoS-14/179 DA Retningslinjer for tilsynsprocessen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu site:

Læs mere

Retningslinjer for afgrænsede fonde

Retningslinjer for afgrænsede fonde EIOPA-BoS-14/169 DA Retningslinjer for afgrænsede fonde EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu site:

Læs mere

Endelige retningslinjer

Endelige retningslinjer RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AF AKTIONÆRER EBA/GL/2017/04 11/07/2017 Endelige retningslinjer for behandling af aktionærer ved bail-in eller nedskrivning og konvertering af kapitalinstrumenter 1. Compliance-

Læs mere

Retningslinjer for indberetning med henblik på finansiel stabilitet

Retningslinjer for indberetning med henblik på finansiel stabilitet EIOPA-BoS-15/107 DA Retningslinjer for indberetning med henblik på finansiel stabilitet EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF

Læs mere

Retningslinjer for forlængelsen af tilbagebetalingsperioden i usædvanlige ugunstige situationer

Retningslinjer for forlængelsen af tilbagebetalingsperioden i usædvanlige ugunstige situationer EIOPA-BoS-15/108 DA Retningslinjer for forlængelsen af tilbagebetalingsperioden i usædvanlige ugunstige situationer EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Læs mere

Retningslinjer for indberetning med henblik på finansiel stabilitet

Retningslinjer for indberetning med henblik på finansiel stabilitet EIOPA-BoS-15/107 DA Retningslinjer for indberetning med henblik på finansiel stabilitet EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Læs mere

Retningslinjer for indberetning og offentliggørelse

Retningslinjer for indberetning og offentliggørelse EIOPA-BoS-15/109 DA Retningslinjer for indberetning og offentliggørelse EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Læs mere

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) [ÅÅÅÅ/[XX*]] af [dato måned] 2016

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) [ÅÅÅÅ/[XX*]] af [dato måned] 2016 DA ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) [ÅÅÅÅ/[XX*]] af [dato måned] 2016 om kompetente nationale myndigheders udøvelse af de valgmuligheder og skøn, der gives i henhold til EU-retten,

Læs mere

Retningslinjer for driften af tilsynskollegier

Retningslinjer for driften af tilsynskollegier EIOPA-BoS-14/146 DA Retningslinjer for driften af tilsynskollegier EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Læs mere

DIREKTIV 138/2009 OM ADGANG TIL OG UDØVELSE AF FORSIKRINGS- OG GENFOR- SIKRINGSVIRKSOMHED ("SOLVENS II")

DIREKTIV 138/2009 OM ADGANG TIL OG UDØVELSE AF FORSIKRINGS- OG GENFOR- SIKRINGSVIRKSOMHED (SOLVENS II) DIREKTIV 138/2009 OM ADGANG TIL OG UDØVELSE AF FORSIKRINGS- OG GENFOR- SIKRINGSVIRKSOMHED ("SOLVENS II") 1 Formål og ikrafttræden Solvens II udgør grundstenen i den europæiske regulering af forsikrings-

Læs mere

Retningslinjer for ring-fenced funds

Retningslinjer for ring-fenced funds EIOPA-BoS-14/169 DA Retningslinjer for ring-fenced funds EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu site:

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af solvenskapitalkravet ved anvendelse af standardformlen 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af solvenskapitalkravet ved anvendelse af standardformlen 1) BEK nr 817 af 03/07/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 18. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0034 Senere ændringer til

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR MINIMUMSLISTEN OVER TJENESTEYDELSER OG FACILITETER EBA/GL/2015/ Retningslinjer

RETNINGSLINJER FOR MINIMUMSLISTEN OVER TJENESTEYDELSER OG FACILITETER EBA/GL/2015/ Retningslinjer EBA/GL/2015/04 07.08.2015 Retningslinjer for de faktiske omstændigheder, der udgør en væsentlig trussel mod den finansielle stabilitet, og for elementerne i tilknytning til effektiviteten af virksomhedssalgsværktøjet

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag 1) BEK nr 1724 af 16/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0032 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Retningslinjer. med specifikationer af betingelserne for koncernintern finansiel støtte i henhold til artikel 23 i direktiv 2014/59/EU EBA/GL/2015/17

Retningslinjer. med specifikationer af betingelserne for koncernintern finansiel støtte i henhold til artikel 23 i direktiv 2014/59/EU EBA/GL/2015/17 RETNINGSLINJER MED SPECIFIKATIONER AF BETINGELSERNE FOR KONCERNINTERN FINANSIEL STØTTE EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Retningslinjer med specifikationer af betingelserne for koncernintern finansiel støtte i

Læs mere

JC May Joint Committee Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren (ESMA) og banksektoren (EBA)

JC May Joint Committee Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren (ESMA) og banksektoren (EBA) JC 2014 43 27 May 2014 Joint Committee Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren (ESMA) og banksektoren (EBA) 1 Indholdsfortegnelse Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR MINIMUMSLISTEN OVER TJENESTEYDELSER OG FACILITETER EBA/GL/2015/ Retningslinjer

RETNINGSLINJER FOR MINIMUMSLISTEN OVER TJENESTEYDELSER OG FACILITETER EBA/GL/2015/ Retningslinjer EBA/GL/2015/05 07.08.2015 Retningslinjer for konstatering af, hvornår realisering af aktiver og passiver ved almindelig insolvensbehandling kan have negative virkninger for et eller flere finansielle markeder

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13) 31.3.2015 DA L 86/13 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

Læs mere

HVAD BETYDER SOLVENS II-DIREKTIVET FOR FORSIKRINGS- SELSKABER?

HVAD BETYDER SOLVENS II-DIREKTIVET FOR FORSIKRINGS- SELSKABER? HVAD BETYDER SOLVENS II-DIREKTIVET FOR FORSIKRINGS- SELSKABER? 27.2.2015 Den 21. januar 2015 fremsatte erhvervs- og vækstministeren et forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, der har

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) L 306/32 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2016/1993 af 4. november 2016 om fastsættelse af principperne for koordinering af vurderingen i henhold til Europa-Parlamentets og

Læs mere

Retningslinjer. for offentliggørelse af behæftede og ubehæftede aktiver. 27. juni 2014 EBA/GL/2014/03

Retningslinjer. for offentliggørelse af behæftede og ubehæftede aktiver. 27. juni 2014 EBA/GL/2014/03 RETNINGSLINJER FOR OFFENTLIGGØRELSE AF BEHÆFTEDE OG UBEHÆFTEDE AKTIVER 27. juni 2014 EBA/GL/2014/03 Retningslinjer for offentliggørelse af behæftede og ubehæftede aktiver EBA-retningslinjer for offentliggørelse

Læs mere

Retningslinjer for de minimumskriterier, som en virksomhedsomlægningsplan skal opfylde

Retningslinjer for de minimumskriterier, som en virksomhedsomlægningsplan skal opfylde EBA/GL/2015/21 19.05.2016 Retningslinjer for de minimumskriterier, som en virksomhedsomlægningsplan skal opfylde 1 1. Compliance- og indberetningsforpligtelser Status for disse retningslinjer 1. Dette

Læs mere

RETNINGSLINJER VEDRØRENDE TESTS, GENNEMGANGE ELLER AKTIVITETER, DER KAN FØRE TIL STØTTEFORANSTALTNINGER EBA/GL/2014/

RETNINGSLINJER VEDRØRENDE TESTS, GENNEMGANGE ELLER AKTIVITETER, DER KAN FØRE TIL STØTTEFORANSTALTNINGER EBA/GL/2014/ EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Retningslinjer vedrørende de typer af test, gennemgange eller aktiviteter, der kan føre til støtteforanstaltninger i henhold til artikel 32, stk. 4, litra d), nr. iii),

Læs mere

Endelige retningslinjer

Endelige retningslinjer EBA/GL/2017/03 11/07/2017 Endelige retningslinjer for satsen for konvertering af gæld til egenkapital ved bail-in 1. Compliance- og indberetningsforpligtelser Status for disse retningslinjer 1. Dette dokument

Læs mere

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015.

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015. 9. september 2014 Nyhedsbrev Bank & Finans Implementering af Solvens II-Direktivet i dansk ret Finanstilsynet sendte den 28. august 2014 lovforslag ( Lovforslaget ) til implementering af dele af Europa-Parlamentets

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af solvenskapitalkravet ved anvendelse af en af Finanstilsynet godkendt intern model 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af solvenskapitalkravet ved anvendelse af en af Finanstilsynet godkendt intern model 1) BEK nr 1671 af 16/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0035 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning til omsætningsbekendtgørelsen. Bekendtgørelse nr. 808 af 14. august 2009 om beregning af omsætning i konkurrenceloven

Vejledning til omsætningsbekendtgørelsen. Bekendtgørelse nr. 808 af 14. august 2009 om beregning af omsætning i konkurrenceloven Vejledning til omsætningsbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 808 af 14. august 2009 om beregning af omsætning i konkurrenceloven August 2010 Vejledning til omsætningsbekendtgørelsen Indhold 1. Indledning...2

Læs mere

Retningslinjer for kompetente myndigheder og administrationsselskaber for investeringsinstitutter UCITS

Retningslinjer for kompetente myndigheder og administrationsselskaber for investeringsinstitutter UCITS Retningslinjer for kompetente myndigheder og administrationsselskaber for investeringsinstitutter UCITS Retningslinjer om risikoberegning og beregning af samlet eksponering for visse typer af strukturerede

Læs mere

C 120/2 DA Den Europæiske Unions Tidende

C 120/2 DA Den Europæiske Unions Tidende C 120/2 DA Den Europæiske Unions Tidende 13.4.2017 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS HENSTILLING af 4. april 2017 om fælles specifikationer for kompetente nationale myndigheders udøvelse af nogle af de valgmuligheder

Læs mere

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS HENSTILLING. af 4. april 2017

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS HENSTILLING. af 4. april 2017 DA ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS HENSTILLING af 4. april 2017 om fælles specifikationer for kompetente nationale myndigheders udøvelse af nogle af de valgmuligheder og skøn, der gives i henhold

Læs mere

Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde

Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde L 107/76 25.4.2015 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2015/656 af 4. februar 2015 om betingelserne, hvorunder kreditinstitutter har tilladelse til at medregne foreløbige overskud og overskud ved

Læs mere

Retningslinjer for anvendelse af cederede genforsikringsordninger i delmodulet for skadesforsikringsrisici

Retningslinjer for anvendelse af cederede genforsikringsordninger i delmodulet for skadesforsikringsrisici EIOPA-BoS-14/173 DA Retningslinjer for anvendelse af cederede genforsikringsordninger i delmodulet for skadesforsikringsrisici EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49

Læs mere

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner 5.7.2014 L 198/7 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 31. januar 2014 om et tæt samarbejde med de kompetente nationale myndigheder i deltagende medlemsstater, der ikke har euroen som valuta (ECB/2014/5)

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.10.2013 COM(2013) 680 final 2013/0327 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings-

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

11. januar 2013 EBA/REC/2013/01. EBA-henstillinger. om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet

11. januar 2013 EBA/REC/2013/01. EBA-henstillinger. om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet 11. januar 2013 EBA/REC/2013/01 EBA-henstillinger om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet Henstillinger om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. september 2010 Forslag til revision af regler for tilsyn med finansielle enheder i et finansielt konglomerat

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2012O0018 DA 09.11.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 2. august 2012 om yderligere

Læs mere

2015 Udgivet den 31. marts 2015. 28. marts 2015. Nr. 308. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed 1)

2015 Udgivet den 31. marts 2015. 28. marts 2015. Nr. 308. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed 1) Lovtidende A 2015 Udgivet den 31. marts 2015 28. marts 2015. Nr. 308. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed 1) (Gennemførelse af solvens II- og omnibus II-direktivet) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/23 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller,

Læs mere

Bekendtgørelse om driftsplaner, planer for genoprettelse, finansieringsplaner og individuelt solvensbehov for forsikringsselskaber 1)

Bekendtgørelse om driftsplaner, planer for genoprettelse, finansieringsplaner og individuelt solvensbehov for forsikringsselskaber 1) BEK nr 319 af 30/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.162-0039 Senere ændringer til

Læs mere

Retningslinjer. Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611

Retningslinjer. Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611 Retningslinjer Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611 Dato: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Indholdsfortegnelse I. Anvendelsesområde 3 II. Definitioner 3 III Formål 4 IV. Opfyldelse og

Læs mere

BILAG KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /..

BILAG KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.10.2014 C(2014) 7117 final ANNEX 1 BILAG KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU

Læs mere

Forberedende retningslinjer for forsikringsselskabers og forsikringsdistributørers produkttilsynsog styringsprocesser

Forberedende retningslinjer for forsikringsselskabers og forsikringsdistributørers produkttilsynsog styringsprocesser EIOPA-BoS-16/071 DA Forberedende retningslinjer for forsikringsselskabers og forsikringsdistributørers produkttilsynsog styringsprocesser 1/12 Indledning 1.1. I overensstemmelse med artikel 9, stk. 2,

Læs mere

MAR-retningslinjer 17/01/2017 ESMA/2016/1480 DA

MAR-retningslinjer 17/01/2017 ESMA/2016/1480 DA MAR-retningslinjer Oplysninger om markedet for råvarederivater eller tilknyttede spotmarkeder med henblik på at definere intern viden om råvarederivater 17/01/2017 ESMA/2016/1480 DA Indhold 1 Anvendelsesområde...

Læs mere

19. juni 2014 EBA/GL/2014/04. Retningslinjer

19. juni 2014 EBA/GL/2014/04. Retningslinjer 19. juni 2014 EBA/GL/2014/04 Retningslinjer vedrørende harmoniserede definitioner og indberetningsskemaer for kreditinstitutters finansieringsplaner i medfør af henstilling A4 i ESRB/2012/2 1 EBA's retningslinjer

Læs mere

for aflønningspolitik og -praksis i forbindelse med salg og levering af detailbankprodukter og -tjenester

for aflønningspolitik og -praksis i forbindelse med salg og levering af detailbankprodukter og -tjenester EBA/GL/2016/06 13/12/2016 Retningslinjer for aflønningspolitik og -praksis i forbindelse med salg og levering af detailbankprodukter og -tjenester 1. Compliance- og indberetningsforpligtelser Status for

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (7) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med Regnskabskontroludvalgets udtalelse.

(EØS-relevant tekst) (7) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med Regnskabskontroludvalgets udtalelse. 23.12.2015 L 336/49 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/2441 af 18. december 2015 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2015 C(2015) 3462 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 639/2014 for så vidt angår betingelserne

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed 1. (Gennemførelse af solvens II- og omnibus II-direktivet)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed 1. (Gennemførelse af solvens II- og omnibus II-direktivet) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed 1 (Gennemførelse af solvens II- og omnibus II-direktivet) 1 I lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august 2014, foretages

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 15.8.2002 L 220/67 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 30. juli 2002 om visse krav fra Den Europæiske Centralbank til statistiske indberetninger samt procedurerne for

Læs mere

MAR-retningslinjer Personer, der modtager markedssonderinger

MAR-retningslinjer Personer, der modtager markedssonderinger MAR-retningslinjer Personer, der modtager markedssonderinger 10/11/2016 ESMA/2016/1477 DA Indhold 1 Anvendelsesområde... 3 2 Henvisninger, forkortelser og definitioner... 3 3 Formål... 4 4 Overholdelses-

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.7.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 193/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 662/2010 af 23. juli 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008

Læs mere

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI 3.4.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 98/3 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICIS AFGØRELSE af 27. januar 2014 om en koordineringsramme for de kompetente

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.1.2016 COM(2016) 21 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om vurdering af hensigtsmæssigheden af definitionen af "justeret kapitalgrundlag",

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for selskabets handel med egne værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør NASDAQ OMX Copenhagens regler for udstedere af aktier pkt. 4.1 (bilag

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af kvalificerede andele 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af kvalificerede andele 1) BEK nr 277 af 03/04/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1912-0006 Senere ændringer til

Læs mere

Retningslinjer Retningslinjer for komplekse gældsinstrumenter og strukturerede indlån

Retningslinjer Retningslinjer for komplekse gældsinstrumenter og strukturerede indlån Retningslinjer Retningslinjer for komplekse gældsinstrumenter og strukturerede indlån 04/02/2016 ESMA/2015/1787 DA Indholdsfortegnelse I. Anvendelsesområde... 3 II. Henvisninger, forkortelser og definitioner...

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

Retningslinjer for anvendelse af cederede genforsikringsordninger i delmodulet for skadesforsikringsrisici

Retningslinjer for anvendelse af cederede genforsikringsordninger i delmodulet for skadesforsikringsrisici EIOPA-BoS-14/173 DA Retningslinjer for anvendelse af cederede genforsikringsordninger i delmodulet for skadesforsikringsrisici EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) L 177/34 17.6.2014 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 643/2014 af 16. juni 2014 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for rapportering om nationale bestemmelser af tilsynsmæssig karakter,

Læs mere

EIOPACP 13/010 DA. Retningslinjer for indberetning af oplysninger til de nationale kompetente myndigheder

EIOPACP 13/010 DA. Retningslinjer for indberetning af oplysninger til de nationale kompetente myndigheder EIOPACP 13/010 DA Retningslinjer for indberetning af oplysninger til de nationale kompetente myndigheder 1/39 Retningslinjer for indberetning af oplysninger til de nationale kompetente myndigheder Indledning

Læs mere

Retningslinjer for brug af interne modeller

Retningslinjer for brug af interne modeller EIOPA-BoS-14/180 DA Retningslinjer for brug af interne modeller EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR MINIMUMSLISTEN OVER TJENESTEYDELSER OG FACILITETER EBA/GL/2015/ Retningslinjer

RETNINGSLINJER FOR MINIMUMSLISTEN OVER TJENESTEYDELSER OG FACILITETER EBA/GL/2015/ Retningslinjer EBA/GL/2015/06 06.08.2015 Retningslinjer for minimumslisten over de tjenesteydelser eller faciliteter, som er nødvendige for at muliggøre en modtagers drift af en virksomhed, som overføres til den i medfør

Læs mere

Retningslinjer for klassificering af kapitalgrundlag

Retningslinjer for klassificering af kapitalgrundlag EIOPA-BoS-14/168 DA Retningslinjer for klassificering af kapitalgrundlag EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Læs mere

Vejledning til indberetning af kapitalgrundlag, solvensbehov mv. for investeringsforvaltningsselskaber

Vejledning til indberetning af kapitalgrundlag, solvensbehov mv. for investeringsforvaltningsselskaber 7. juli 2014 Vejledning til indberetning af kapitalgrundlag, solvensbehov mv. for investeringsforvaltningsselskaber Denne vejledning finder anvendelse for investeringsforvaltningsselskaber samt finansielle

Læs mere

for restancer og tvangsauktion

for restancer og tvangsauktion EBA/GL/2015/12 19.08.2015 EBA retningslinjer for restancer og tvangsauktion 1 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Efterlevelses og indberetningsforpligtelser 3 Afsnit 2 Genstand, anvendelsesområde og definitioner

Læs mere

10/01/2012 ESMA/2011/188

10/01/2012 ESMA/2011/188 Retningslinjer og henstillinger Samarbejde, herunder delegation, mellem ESMA, de kompetente myndigheder og de kompetente sektormyndigheder i henhold til forordning (EU) nr. 513/2011 om kreditvurderingsbureauer

Læs mere

D044554/01 BILAG. Investeringsvirksomheder: Anvendelse af konsolideringsfritagelsen. (Ændringer til IFRS 10, IFRS 12 og IAS 28)

D044554/01 BILAG. Investeringsvirksomheder: Anvendelse af konsolideringsfritagelsen. (Ændringer til IFRS 10, IFRS 12 og IAS 28) DA D044554/01 BILAG Investeringsvirksomheder: Anvendelse af konsolideringsfritagelsen (Ændringer til IFRS 10, IFRS 12 og IAS 28) Ændringer til IFRS 10 Koncernregnskaber Afsnit 4 og 32 ændres, og afsnit

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR BEGRÆNSNINGER FOR EKSPONERINGER MED ENHEDER I DEN GRÅ BANKSEKTOR EBA/GL/2015/20 03/06/ Retningslinjer

RETNINGSLINJER FOR BEGRÆNSNINGER FOR EKSPONERINGER MED ENHEDER I DEN GRÅ BANKSEKTOR EBA/GL/2015/20 03/06/ Retningslinjer EBA/GL/2015/20 03/06/ 2016 Retningslinjer Begrænsninger for eksponeringer med enheder i den grå banksektor, som udfører bankvirksomhed uden for de regulerede rammer, i overensstemmelse med artikel 395,

Læs mere

for vurdering af kreditværdighed

for vurdering af kreditværdighed EBA/GL/2015/11 19.08.2015 EBA retningslinjer for vurdering af kreditværdighed 1 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Efterlevelses og indberetningsforpligtelser 3 Afsnit 2 Genstand, anvendelsesområde og definitioner

Læs mere

Nyhedsbrev. Bank & Finans. Januar 2015

Nyhedsbrev. Bank & Finans. Januar 2015 Januar 2015 Nyhedsbrev Bank & Finans Nye regler om kapitalbuffere De nye regler om kapitalbuffere implementerer kapitel 4 i CRD IV 1. De nye regler om kapitalbuffere blev vedtaget ved Lov nr. 268 af den

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR DATAINDSAMLING VEDRØRENDE HØJTLØNNEDE EBA/GL/2014/07 16/07/2014. Retningslinjer. for dataindsamling vedrørende højtlønnede

RETNINGSLINJER FOR DATAINDSAMLING VEDRØRENDE HØJTLØNNEDE EBA/GL/2014/07 16/07/2014. Retningslinjer. for dataindsamling vedrørende højtlønnede EBA/GL/2014/07 16/07/2014 Retningslinjer for dataindsamling vedrørende højtlønnede 1 Status for disse retningslinjer Dette dokument indeholder retningslinjer, der er udstedt i medfør af artikel 16 i Europa-

Læs mere