Ledelsesgrundlag. Dato 19. maj 2017 Sagsnr.: A Din reference Pernille Bang Tlf:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ledelsesgrundlag. Dato 19. maj 2017 Sagsnr.: A Din reference Pernille Bang Tlf:"

Transkript

1 Ledelsesgrundlag At vi i Skanderborg Kommune er ambitiøse i forhold til ledelse afspejles i at Klog ledelse er et af fire strategispor i Personalepolitikken. Her slås fast, at vi ser ledelse som lederens pligt snarere end lederens ret, og som et spørgsmål om at motivere, engagere og få andre med sig snarere end et spørgsmål om at bestemme over andre. Dato 19. maj 2017 Sagsnr.: A Din reference Pernille Bang Tlf: I Skanderborg Kommune er vi organiseret på en måde, der sammen med den tillidsbaserede kultur, skaber ledelsesrum med stort råderum og ansvar. Her er plads til forskellige bidrag, lokale prioriteringer, engagement, udvikling og innovation inden for vide rammer af politikker, udviklingskontrakter og ikke mindst de fælles værdier og narrativer, der lever i Skanderborgkulturen. Der er god plads til klog ledelse. For at vi kan løfte vores ansvar og fylde vores ledelsesrum ud, må vi forholde os reflekterende til ledelse og tale med hinanden om ledelse. Ledelsesgrundlaget udgør et solidt grundlag for både selvrefleksion og dialog båret af et fælles sprog omkring ledelse. Ledelsesgrundlaget består af i alt syv profiler. Seks af profilerne sætter fokus på de færdigheder, værdier og prioriteter den enkelte må udfolde i sin ledelsespraksis for at lykkes i sin ledelsesrolle. Ledelsesgrundlagets syvende profil sætter fokus på hvad ledergrupper i Skanderborg Kommune må have i fokus for at kunne bidrage optimalt til den samlede ledelsesopgave. I ledelsesgrundlaget indgår en beskrivelse af medarbejderrollen set i et ledelsesperspektiv. Det skyldes at enhver medarbejder er med til at lede sit eget arbejde, øver indflydelse på både kollegaer og ledelse, og dermed har et medansvar for den samlede ledelsesopgave. De syv ledelsesprofiler bruges aktivt i arbejdet med at udvikle den enkeltes ledelse såvel som velfungerende og effektive ledergrupper.

2 2017 Direktør Det fundamentale ansvar i rollen Sætter retning og samler organisationen om en fælles værdimæssig, organisatorisk og indholdsmæssig udvikling Rådgiver Byrådet om den overordnede udvikling mht. politiske arbejdsformer, organisationens udvikling og samspillet med omverdenen Sætter retning, styrer og udvikler den administrative organisation Skanderborg Kommune, på en meningsfyldt måde, til gavn og glæde for borgerne Skaber en missions- og visionsbaseret organisationskultur, som er værdibaseret og helhedsorienteret Har ansvaret for at udviklingskontrakter og -aftaler er optimale ift. politiske og administrative beslutninger Strategisk ledelse Kan sætte en overordnet udviklingsdagsorden ud fra et overordnet perspektiv på kommunens rolle i samfundet og på samfundsøkonomien og skabe en rød tråd i udviklingen af kommunen Kan kommunikere visioner og strategier så det skaber mening Kan arbejde med et strategisk kort- og langsigtet perspektiv Har et strategisk fokus på at innovationssporene løbende udvikles og omsættes til virkelighed i organisationen Værdsætter at udvikle organisationen strategisk på tværs af områder Ledelse af personaleudvikling Kan udvikle koncernledelsen Udvikler fag- og stabschefers ledelsesstil og indsats Prioriterer tid sammen med fag- og stabscheferne til strategiske drøftelser Faglig ledelse Værdsætter og forstår hvad det enkelte område bidrager med fagligt og kan bruge det ind i strategiske og politiske sammenhænge Tværgående ledelse Personligt lederskab Inddragende og motiverende ledelse Fremtidens Folkestyre Værdsætter og anvender organisatoriske støttefunktioner Bidrager til at skabe en sammenhængende offentlig sektor Er rollemodel for Skanderborgkulturen og formidler Byrådets visioner og innovationssporene Skaber tid til refleksion, vurdering og prioritering Topprioriterer krisestyring ved aktuelle kriser Værdsætter samspil med fag- og stabschefer, kontraktholdere og de øvrige ledelsesprofiler Sikrer sammenhæng mellem det lille og store fællesskab Har veludviklet politisk tæft Håndterer samspillet med offentligheden ud fra en forståelse af organisationens rolle i samfundet Sikrer at udviklingsmål i udviklingskontrakter og aftaler sigter mod bedre politikerbetjening, politikimplementering, formidling af resultater og styrkelse af borgerrepræsentationen i Skanderborg Kommune. Prioriterer at stå ad hoc til rådighed for politikere Sikrer at politiske beslutninger træffes på et oplyst grundlag med baggrund i en relevant og faglig kvalificeret sagsbehandling. Værdsætter samspillet med det politiske niveau Kommune 3.0 Sikrer at Kommune 3.0 omsættes til virkelighed i organisationen Kan formidle Kommune 3.0-tænkningen Side 2 af 14

3 2017 Direktør Det Fælles Vi Kan formidle hvorledes en bæredygtig arbejdskultur bidrager til at styrke en effektiv opgaveløsning i Skanderborg Kommune. Sikrer at udviklingskontrakter og aftaler bidrager til at styrke fagligt fællesskab, helhedstænkning og sammenhæng i opgaveløsningen på tværs i Skanderborg Kommune Prioriterer at effektivisering bliver tilrettelagt i relevante faglige fællesskaber. Værdsætter en bæredygtig arbejdskultur og stærke faglige fælleskabet i Skanderborg Kommune som udgangspunkt for udvikling og effektivisering Typiske faldgruber Delegerer ikke optimalt i forhold til fag- stabschefer/kontraktholdere Mister fornemmelsen for, hvad der rører sig i organisationen Undervurderer betydningen af kommunikation Er ikke opmærksomhed på de øvrige ledelsesprofilers ledelse og ledelsesudfordringer Side 3 af 14

4 2017 Fag- og stabschef Det fundamentale ansvar i rollen Har ansvar for et højt fagligt ambitionsniveau på sit område Sikrer et fagligt fællesskab på tværs af kontraktholdere og sikrer sammenhæng på tværs af faglige områder Rådgiver Byrådet om faglige spørgsmål og udvikling Har medansvar for udviklingskontrakter i forhold til politiske og administrative beslutninger Har ansvar for omsætningen af udviklingsaftalen, herunder økonomien Har ansvar for effektiv drift og tilpasning af aftaleområdet Har ansvar for trivsel, arbejdsmiljø og kultur på aftaleområdet Bidrager markant til løsningen af tværgående, komplekse problemstillinger i Skanderborg Kommune Strategisk ledelse Kan udvikle, motivere og kommunikere strategier og visioner for området i samspil med organisationen Arbejder strategisk med omsætning af innovationssporene i eget område Prioriterer tid sammen med andre lederprofiler på at udvikle strategier og føre dem ud i livet Har lyst til strategiarbejdet Ledelse af personaleudvikling Udvikler og understøtter egne lederes ledelsesstil og ledelsesindsats samt deres indbyrdes samarbejde Prioriterer udvikling af ledere, medarbejdere, teams og fagsekretariat/stab Faglig ledelse Er fagligt velfunderet Sikrer et højt fagligt niveau i områdets opgaveløsning Værdsætter at arbejde med områder uden for egen professionelle baggrund Tværgående ledelse Kan kommunikere i hele organisationen og skabe gode relationer til omgivelser og interessenter Henter og udbreder viden i tværgående aktiviteter i og udenfor organisationen Personligt lederskab Inddragende og motiverende ledelse Fremtidens Folkestyre Kommune 3.0 Agerer rollemodel og skaber følgeskab igennem eget personligt virke Har en ledelsesmæssig modenhed og ydmyghed over for kompleksiteten i jobbet Er rollemodel for Skanderborgkulturen og formidler Byrådets visioner og innovationssporene Motiverer og samler ledere og medarbejdere om fælles mål for udvikling og implementering Prioriterer både det store og det lille fællesskab Har veludviklet politisk tæft Kan håndtere sager med politisk- og mediebevågenhed Kan formidle og sikre implementering af de politiske beslutninger og politikker samt formidle resultaterne heraf Sikrer en professionel politikerbetjening i samarbejde med de øvrige stabe, fagsekretariater og det decentrale niveau Prioriterer samspillet med den politiske ledelse Værdsætter at arbejde i krydsfeltet mellem politik og administration Sikrer at Kommune 3.0 omsættes til virkelighed inden for området Kan formidle de gode historier om Kommune 3.0 Side 4 af 14

5 2017 Fag- og stabschef Det Fælles Vi Typiske faldgruber Bidrager til at udvikle og styrke fagligt fællesskab, helhedstænkning og sammenhæng i opgaveløsningen på tværs i Skanderborg Kommune Bidrager aktivt til samarbejdet med direktion, koncernledelse og kontraktholdere Går foran og understøtter den samskabende kultur ved at vise tillid, skabe relationer, dele resurser og tænke nyt. Værdsætter en bæredygtig arbejdspladskultur og stærke faglige fælleskabet i Skanderborg Kommune som udgangspunkt for udvikling og effektivisering Kan formidle de gode historier om hvordan der i faglige fælleskaber udvikles nye måder at løse opgaver på Kan ikke skabe følgeskab igennem eget personligt virke Har ikke fundet balancen i både at skulle at lede egen stab/fagsekretariat og lede/understøtte kontraktholdere Har ikke nok ledelsesmæssig modenhed og ydmyghed i forhold til kompleksiteten i jobbet Identificerer sig ikke med Skanderborgkulturen og med de skiftende innovationsspor Side 5 af 14

6 2017 Kontraktholdere Det fundamentale ansvar i rollen Har ansvar for kontraktområdets drift, faglig kvalitet og udvikling Bidrager til udvikling af det store fællesskab i Skanderborg Kommune Har ansvaret for omsætningen af udviklingskontrakten, herunder økonomien Har ansvaret for trivsel, arbejdsmiljø og kultur på kontraktområdet Arbejder med de politiske mål i drift og udvikling Skaber et konstruktivt samspil med borgere, brugere og medarbejdere omkring kontraktenheden Strategisk ledelse Er en stærk strategisk sparringspartner Kan udvikle og kommunikere visioner og strategier for eget kontraktområde og sikre implementering af disse Arbejder strategisk med omsætning af innovationssporene inden for eget kontraktområde Værdsætter at udvikle en langsigtet strategi for eget kontraktområde Ledelse af personaleudvikling Udvikler og understøtter egne lederes ledelsesstil og ledelsesindsats Kan motivere, udvikle og sætte retning for egen ledergruppe Kan uddelegere ledelsesopgaver til ledere af medarbejdere og følge op Prioriterer udvikling af ledere, medarbejdere og teams i overensstemmelse med strategien for eget kontraktområde Faglig ledelse Prioriterer langsigtet udvikling af eget fagområde Værdsætter at arbejde med spørgsmål, der ligger uden for egen erfaringshorisont Er fagligt velfunderet Tværgående ledelse Er god til at kommunikere i forskellige sammenhænge Agerer og bidrager konstruktivt både i det lille og det store fællesskab og skaber balancerede løsninger Personligt lederskab Har en ledelsesmæssig modenhed og er ydmyg over for kompleksiteten i jobbet Identificerer sig med Skanderborgkulturen og med innovationssporene Agerer rollemodel for kulturen i Skanderborg Kommune Inddragende og motiverende ledelse Prioriterer tid sammen med fagchefer til at drøfte og prioritere strategiske spørgsmål Involverer ledere inden for området i at omsætte strategier og udviklingsmål til konkrete indsatser Fremtidens Folkestyre Kommune 3.0 Evner at omsætte politikker og udviklingsmål til konkrete og målrettede indsatser inden for eget kontraktområde Sikrer at resultaterne fra igangsatte initiativer og indsatser inden for området formidles Er brobygger i forhold til lokalsamfundet Informerer og understøtter koncernledelse og politikere og giver relevant fagligt modog medspil. Prioriterer samspillet med borgerrepræsentanter Har udpræget politisk forståelse Sikrer at Kommune 3.0 omsættes til virkelighed inden for området Italesætter og formidler de gode historier om Kommune 3.0 Side 6 af 14

7 2017 Kontraktholdere Det Fælles Vi Bidrager til at udvikle og styrke fagligt fællesskab, helhedstænkning og sammenhæng i opgaveløsningen inden for kontraktområdet og for området som helhed Går foran og understøtter den samskabende kultur ved at vise tillid, skabe relationer, dele resurser og tænke nyt Kan formidle hvordan der i faglige fællesskaber arbejdes med at finde nye måder at løse opgaver på Værdsætter samarbejdet med koncernledelsen Typiske faldgruber Har et snævert fokus på at få opgaverne løst og får ikke sikret strategisk udvikling Mangler blik for fællesskabet og lukker sig om sig selv Formår ikke at prioritere balanceret i forhold til de forskellige ledelsesopgaver Side 7 af 14

8 2017 Leder af Lederne Det fundamentale ansvar i rollen Ledelse af lederne Værner om Skanderborg Kommunes værdimæssige fundament Omsætter og følger op på de politiske visioner og forandringer Omsætter og følger op på organisationens innovationsspor Bidrager og inspirerer til overordnet strategiudvikling Strategisk ledelse Kan sætte retning og skabe motivation og lede forandringer Bidrager til at identificere og finde løsninger på strategiske udfordringer og implementere dem i relevant samspil med andre ledere Ledelse af personaleudvikling Kan motivere, udvikle og sætte retning for egen ledergruppe Udvikler ledere af medarbejdere Understøtter ledere af medarbejdere i at udvikle medarbejdere Faglig ledelse Prioritere langsigtet udvikling af eget fagområde Er faglig velfunderet Tværgående ledelse Kan arbejde med udvikling af opgaveløsningen i samspil med andre ledere Personligt lederskab Inddragende og motiverende ledelse Fremtidens Folkestyre Kommune 3.0 Det Fælles Vi Typiske faldgruber Værdsætter at lede gennem ledere Agerer rollemodel for kulturen i Skanderborg Kommune Kan uddelegere ledelsesopgaver til ledere af medarbejdere og sikre opfølgning Kan inddrage ledere og medarbejdere i at sætte mål og retning Kan omsætte politikker og udviklingsmål til konkrete og målrettede indsatser inden for eget fagområde Er lydhør over for faglige og driftsmæssige udfordringer og informerer kontrakt- og aftaleholdere om muligheder og dilemmaer Værdsætter at være en del af en politisk ledet organisation Kan inddrage egne ledere i at skabe klare mål for hvordan Kommune 3.0 omsættes i konkrete handlinger inden for området Formidler de gode historier om Kommune 3.0 Gennemfører effektiviseringer i samarbejde med ledere og medarbejderne og på tværs af enheder Sikrer bæredygtighed i udviklings- og effektiviseringsprocesser Bidrager til at udvikle og styrke fællesskabet mellem teams og enheder Går foran og understøtter den samskabende kultur ved at vise tillid, skabe relationer, dele resurser og tænke nyt Værdsætter ledelse af ledergrupper Leder lederne, som var de medarbejdere Evner ikke at forbinde det konkrete og det strategiske, men fokuserer ensidigt Kan ikke lede processer igennem egne ledere overtager egne lederes procesledelsesarbejde og mister overblikket Side 8 af 14

9 2017 Leder af medarbejder Det fundamentale ansvar i rollen Leder medarbejderne Sikrer målopfyldelse Sikrer mest mulig kvalitet for de tilgængelige resurser med blik for at resurseanvendelsen skal være bæredygtig. Formidler visioner, strategier og udviklingsmål og sikrer at de omsættes til handlinger i den daglige opgaveløsning i relevant samspil med den øvrige organisation Skaber rammer for en bæredygtig arbejdskultur Sikrer rammer for relevant kompetenceudvikling Sikrer rammer for udvikling af områdets faglige kernekompetencer Sikrer fokus på dialog og inddragelse af borgerne om opgaveløsningen Fungerer som rollemodel og kulturbærer Strategisk ledelse Ledelse af personaleudvikling Kan sætte retning, skabe motivation og lede forandringer Prioriterer balancen mellem kort- og langsigtet planlægning Kan motivere, sætte mål og retning i ledelsen af medarbejdere Kan vurdere arbejdsindsats, give feedback og sparring Prioritere tid til dialog med medarbejderne Vægter udvikling af medarbejderne Faglig ledelse Kan lede og skabe faglig stolthed hos medarbejdere Prioriterer udvikling af den faglige opgaveløsning i overensstemmelse med visioner, strategier og udviklingsmål på området Er fagligt velfunderet og engageret Tværgående ledelse Personligt lederskab Inddragende og motiverende ledelse Fremtidens Folkestyre Kan håndtere og styre tværfaglige opgaver og processer Skaber rammer for opbygning af relationer Værdsætter at være leder Værdsætter at skabe resultater gennem andre Værdsætter medarbejdernes og afdelingens succes Vægter at være rollemodel og vise loyalitet for det værdimæssige fundament i Skanderborg Kommune. Kan motivere og inddrage medarbejdere Kan sætte mål og omsætte dem i samarbejde med medarbejdere Kan formidle og sikre at visioner, strategier og udviklingsmål omsættes til forandringer og konkrete handlinger i den faglige kontekst Informerer og understøtter ledere af ledere Værdsætter at være en del af en politisk ledet organisation Side 9 af 14

10 2017 Leder af medarbejder Kommune 3.0 Kan omsætte kommune 3.0 til konkrete handlinger i opgaveløsningen Kan formidle tanker og intentionerne bag kommune 3.0 Det Fælles Vi Gennemfører udvikling og effektivisering i samarbejde med ledere og medarbejderne og på tværs af enheder Sikrer bæredygtighed i udviklings- og effektiviseringsprocesser Bidrager til at udvikle og styrke fællesskabet mellem teams og enheder Viser tillid, skaber relationer, deler resurser og tænker nyt Prioriterer at samarbejde på tværs af organisatoriske skel/ledelsesområder om løsningen af den fælles kerneopgave Værdsætter ledelse af teams Værdsætter at skabe resultater i det tværgående samarbejde Typiske faldgruber Sætter mere pris på eget individuelle faglige arbejde end på ledelsesarbejdet, med risiko for uformel ledelse blandt medarbejderne Kan ikke styre egen og andres tid hverken kortsigtet eller langsigtet Fokuserer ensidigt på eget ledelsesområde og bidrager ikke aktivt til det tværgående samarbejde Er ikke bevidst om, at man er rollemodel for Skanderborgkulturen Side 10 af 14

11 2017 Medarbejder Det fundamentale ansvar i rollen Tager ansvar og udfører opgaver fra en faglig tilgang i overensstemmelse med visioner, strategier og udviklingsmål på området. Er kulturbærer og rollemodel i forhold til at skabe en bæredygtig arbejdskultur med trivsel og godt arbejdsmiljø Bidrager til at skabe gode relationer til kollegaer Koordinerer opgaveløsningen og borgerens forløb på tværs i Skanderborg Kommune Samarbejder om udførelsen af kerneopgaven inden for både det mindre og det større fællesskab i Skanderborg Kommune Er åben for kompetenceudvikling Udfordrer vanetænkning og forholder sig åbent og konstruktivt til forandringer Løser opgaver i dialog med borgerne Aktiverer og understøtter borgerens egne resurser Fælles strategier og mål Udvikling Faglighed Tværgående samarbejde Personligt lederskab Engagement og involvering Sætter egen faglighed i spil med visioner, strategier og udviklingsmål inden for området Prioriterer at nå de fælles mål Prioriterer egen faglig og personlig udvikling Har gode faglige kvalifikationer og kompetencer Bidrager til at udvikle og effektivisere opgaveløsningen Har sit primære fokus på kerneopgaven Evner at reflektere over praksis og sætte det i relation til værdigrundlag, visioner og strategier både lokalt og kommunalt Evner at indgå i forskellige sammenhænge Har gode samarbejdsevner Bidrager til koordinere opgaveløsningen og borgerens forløb på tværs i Skanderborg Kommune Forstår sig som en del af både det mindre og større fællesskab i Skanderborg Kommune Kan både lytte og gå i dialog Er åben overfor nye måder at gøre tingene på Tager ansvar for opgaven Reflekterer over egen praksis Indgår aktivt i samspil med ledelsen Er bevidst om mulighederne for medindflydelse og medbestemmelse via MED-systemet Tager ansvar for relationen til kollegaer og borgere Side 11 af 14

12 2017 Medarbejder Kommune 3.0 Forstår udviklingen i relationen mellem kommune og borger og evner at inddrage dette i de daglige arbejdsopgaver Aktiverer og understøtter borgere og lokalsamfund til at finde egne resurser Prioriterer at facilitere og understøtte relevante initiativer fra borgere og lokalsamfund Fremtidens Folkestyre Er åben for at gå i dialog om forandringer og nye måder at løse opgaven på Informerer og understøtter ledere af medarbejdere Værdsætter at være en del af en politisk ledet organisation Det Fælles Vi Typiske faldgruber Bidrager til at udvikle og styrke fællesskabet i både de mindre og større fællesskaber i Skanderborg Kommune Samarbejder om kerneopgaven Viser og indbyder til tillid Involverer sig i at tænke nye og effektive løsninger i samarbejde med ledere og medarbejderne og på tværs af enheder Hjælper kollegaer Værdsætter samarbejdet omkring kerneopgaven Stærk medarbejder bliver uformel leder ved svag ledelse Fokus på selvrealisering i stedet for på kerneopgaven Det kan være bekvemt blot at tage mod ordre Ser kun det nære fællesskab Tilsidesætter overordnede politikker og beslutninger, og går egne veje Side 12 af 14

13 Nedenstående er oplæg til den profil, som vil få indhold gennem en proces i ledergrupperne 2. halvår Direktion Koncernledelse Kontraktholdergrupper (ledelsesfælleskaber af kontraktholdere inden for fagligt afgrænsede områder) Det fundamentale ansvar Ansvar for at sikre strategisk styring, sammenhæng og udvikling af den samlede organisation i relation til omverdenen og i et samspil med den politiske ledelse Understøtte og koordinere strategiske indsatser, skabe sammenhæng og udvikling af den samlede organisation i relation til omverdenen. Derunder at oversætte beslutninger nedad, give feedback opad og koordinere på tværs. Roller Besluttende Drøftelse og koordinering. Rådgivende ift. Direktionen Fælles mål Opgaver der løses i gruppen Gruppens sammensætning Er gruppen sammensat balanceret og mangfoldigt, således at gruppens medlemmer kan stimulere og supplere hinanden? Udnytter gruppen effektivt gruppemedlemmernes forskellige roller? Ansvar for understøttelse og koordinering af områdets drifts- og udviklingsopgaver. Derunder at oversætte beslutninger nedad, give feedback opad og koordinere på tværs. Drøftelse og koordinering Rådgivende ift. fagsekretariatet Ledergrupper på kontrakt- og aftaleområder Ansvar for målimplementering i medarbejderopgaven, den faglige opgaveløsning på det konkrete driftsområde og at sikre en bæredygtig arbejdskultur Driftskoordinering Side 13 af 14

14 Gruppeudvikling Deltager gruppen aktivt i GRUS? Tager gruppen godt imod nye medlemmer? Arbejder gruppen aktivt på løbende at udvikle og styrke gruppens samarbejdsprocesser? Kommune 3.0 Fremtidens Folkestyre Det Fælles Vi Typiske faldgruber Ledergruppen drøfter opgaver og problemstillinger der kan løses bedre andet steds i organisationen Ledergruppen drøfter opgaver og problemstillinger der kan løses bedre andet steds i organisationen Ledergruppen drøfter opgaver og problemstillinger der kan løses bedre andet steds i organisationen Ledergruppen drøfter opgaver og problemstillinger der kan løses bedre andet steds i organisationen Side 14 af 14

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

Skanderborg Kommunes. Ledelsesgrundlag. Fag- og stabschef. Afltaleholder. Kontraktholder Direktør. Leder af leder. Medarbejder. Leder af medarbejder

Skanderborg Kommunes. Ledelsesgrundlag. Fag- og stabschef. Afltaleholder. Kontraktholder Direktør. Leder af leder. Medarbejder. Leder af medarbejder Skanderborg Kommunes Ledelsesgrundlag Fag- og stabschef Kontraktholder Direktør Medarbejder Leder af medarbejder Leder af leder Forord s. 2 Direktør s. 3 Fag- og stabschef s. 6 Afltaleholder s. 10 Leder

Læs mere

Lederkompetencer - Skanderborg Kommune

Lederkompetencer - Skanderborg Kommune Lederkompetencer - Skanderborg Kommune Medarbejderprofilen er inddraget i samme oversigt som lederprofilerne her er hovedvægten på ns deltagelse i opnåelse af målet indenfor hver lederkompetence. Tekst

Læs mere

Ledelses- og medarbejdergrundlag

Ledelses- og medarbejdergrundlag Ledelses- og medarbejdergrundlag Redigeret den 27. november 2015 1 of 9 Grundlæggende resultatansvar Kommunikere tydeligt 7 nøglekompetencer: Være rollemodel Være faglig stærk Kommunikere tydeligt Være

Læs mere

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør Forvaltningschef Leder af ledere - skoleleder, DT-leder, FU-leder Børn & Unges leadership pipeline Direktør Leder af ledere - områdechef, FU-chef Leder af medarbejder Medarbejder Niveau 1: Direktør Arbejde

Læs mere

God ledelse i Viborg Kommune

God ledelse i Viborg Kommune God ledelse i Viborg Kommune VILJE VÆKST VELFÆRD GOD LEDELSE MOD PERSONALEPOLITISKE VÆRDIER LEDELSESGRUNDLAG MED-AFTALE God ledelse - Arbejdsværdier det vi skal/vil lykkes med Vi sikrer, at de politiske

Læs mere

DIA Direktionens idé- og arbejdsgrundlag

DIA Direktionens idé- og arbejdsgrundlag DIA 2017 Direktionens idé- og arbejdsgrundlag Indledning Direktionens idé- og arbejdsgrundlag (DIA) understøtter Byrådets politikker og politisk besluttede forandringer og udgives én gang årligt. DIA udstikker

Læs mere

DIA (Direktion og Koncernledelse den 5. oktober) Billeder ala sidste års DIA sættes ind

DIA (Direktion og Koncernledelse den 5. oktober) Billeder ala sidste års DIA sættes ind DIA 2017 (Direktion og Koncernledelse den 5. oktober) Billeder ala sidste års DIA sættes ind Indledning Direktionens ide-og arbejdsgrundlag (DIA) understøtter Byrådets politikker og politisk besluttede

Læs mere

Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer

Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer Niveau 1: Direktør - Det vi skal kunne Arbejde proaktivt og konstruktivt i et politisk system og samtidig være direktør for Børn og Unge, og sikre

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

Såvel centerledelse, som afdelingsledelse, AMR og TR har alle bidraget til processen, og i det følgende materiale kan resultatet læses.

Såvel centerledelse, som afdelingsledelse, AMR og TR har alle bidraget til processen, og i det følgende materiale kan resultatet læses. Forord Inden for det specialiserede socialområde stilles der løbende øgede og andre krav til opgaveløsningen, for såvel af medarbejderne, afdelingsledere og centerledelsen. Det har forårsaget et andet

Læs mere

Skanderborg Kommunes. Personalepolitik

Skanderborg Kommunes. Personalepolitik Skanderborg Kommunes Forord En god arbejdsplads kommer ikke af sig selv. Det kræver den rette arbejdskultur samt kompetente medarbejdere og ledere, der vil fællesskabet og det har vi i Skanderborg Kommune.

Læs mere

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer GOD LEDELSE LEADERSHIP PIPELINE I SUNDHEDS-, ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGEN SAMT BORGERSERVICE TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer for samarbejdet i Hjørring Kommune Dette er

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune Ledelsesgrundlag Allerød Kommune Forvaltningen Byrådssekretariatet Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Baggrund Allerød Kommune gennemførte 1. januar 2011 en

Læs mere

PERSONALEPOLITIK. Skanderborg Kommune

PERSONALEPOLITIK. Skanderborg Kommune PERSONALEPOLITIK Skanderborg Kommune FORORD Vi bestræber os hver dag på, at alle medarbejdere og ledere trives og er engagerede i at skabe værdifulde resultater til fælles bedste i samspil med hinanden,

Læs mere

Ledelses- og medarbejdergrundlag

Ledelses- og medarbejdergrundlag Fokus på målet i løsningen af kerneopgaven. Definition af målet med kerneopgaven og den enkelte medarbejders ansvarsområde. Leder af ledere: Tydelige mål, rammer, retning for og evaluering af opgaveløsningen.

Læs mere

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse SAMMENHÆNGSKRAFT FORORD Ledelse i den offentlige sektor er et utroligt spændende og krævende felt at være i. Borgerne har stadig større forventninger til den offentlige service. Samtidig møder vi løbende

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Ledelsesroller i Byens TMF

Ledelsesroller i Byens TMF Ledelsesroller i Byens TMF Med Byens TMF sætter vi yderligere fokus på at imødekomme Byens Behov og fremtidssikre TMF. Vi gør det ud fra følgende fire pejlemærker: Byens behov, Tværgående samarbejde, Mere

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

Faxe Kommune - dit liv, din fremtid, dit job. Kurs Koordinering Engagement. Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse

Faxe Kommune - dit liv, din fremtid, dit job. Kurs Koordinering Engagement. Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse Faxe Kommune dit liv, din fremtid, dit job Kurs Koordinering Engagement Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse Faxe Kommunes Ledelsesgrundlag Faxe Kommunes ledelsesgrundlag er en fælles beskrivelse

Læs mere

KURS KOORDINERING ENGAGEMENT

KURS KOORDINERING ENGAGEMENT Ledelsesgrundlag KURS KOORDINERING ENGAGEMENT Udgivet af: Faxe Kommune 2013 Redaktion: Center for Udvikling Layout: Rune Brandt Hermannsson Foto: Colourbox.com, Faxe Kommune Tryk: HellasGrafisk www.faxekommune.dk

Læs mere

Job - og personprofil Stabschef

Job - og personprofil Stabschef Udarbejdet af Personalerådgivning juli 2010 Revideres inden udgangen af 2011 Job - og personprofil Stabschef Århus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg I Magistratsafdelingen for Sundhed

Læs mere

Ledelses- og medarbejdergrundlag

Ledelses- og medarbejdergrundlag Kommunikere tydeligt Være rollemodel Være fagligt stærk Resultatansvar Sikre samskabelse Arbejde strategisk Være innovativ Samarbejde på tværs Ledelses- og medarbejdergrundlag Nyt Ledelses- og medarbejdergrundlag

Læs mere

Formulerer sammen med ledere af medarbejdere delmål for afdelingens arbejde

Formulerer sammen med ledere af medarbejdere delmål for afdelingens arbejde Leder af ledere Understøtter at egen enheds faglige bidrager til helhedstænkning Fremmer samarbejde og videndeling på tværs af faggrupper, afdelinger, forvaltninger og centre for at sikre kvalitet, fleksibilitet

Læs mere

Direktionens Udviklingsspor/Direktionens Udviklingsramme for fra kontraktstyring til udviklingsledelse

Direktionens Udviklingsspor/Direktionens Udviklingsramme for fra kontraktstyring til udviklingsledelse Direktionens Udviklingsspor/Direktionens Udviklingsramme for 2018 - fra kontraktstyring til udviklingsledelse Indledning Hvert år i uge 43 giver Direktionen bolden op til den proces, hvor den enkelte aftaleholder

Læs mere

Kodeks for god ledelse

Kodeks for god ledelse Kodeks for god ledelse 1. Jeg påtager mig mit lederskab 2. Jeg er bevidst om mit ledelsesrum og den politiske kontekst, jeg er en del af 3. Jeg har viden om og forståelse for den faglige kontekst, jeg

Læs mere

Medarbejder og leder i nærværs organisationen

Medarbejder og leder i nærværs organisationen Medarbejder og leder i nærværs organisationen 2017 FORORD Medarbejderog ledelsesgrundlag Du sidder med Vallensbæk Kommunes medarbejder- og ledelsesgrundlag i hånden og dermed en beskrivelse af forventningerne

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Skovbos udviklingskontrakt 2014

Skovbos udviklingskontrakt 2014 Skovbos udviklingskontrakt 2014 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og politisk besluttede

Læs mere

Dagtilbud Rys udviklingskontrakt 2015

Dagtilbud Rys udviklingskontrakt 2015 Dagtilbud Rys udviklingskontrakt 2015 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og politisk

Læs mere

Dagtilbud Højvangens udviklingskontrakt 2015

Dagtilbud Højvangens udviklingskontrakt 2015 Dagtilbud Højvangens udviklingskontrakt 2015 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og

Læs mere

Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service

Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service Centrets overordnede faglige områder, funktioner og formål er: Centrets faglige områder og funktioner er organiseret i forhold til Facility

Læs mere

Dagplejens udviklingskontrakt 2015

Dagplejens udviklingskontrakt 2015 Dagplejens udviklingskontrakt 2015 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og politisk besluttede

Læs mere

Skanderborg Kommune søger ny leder for Bostederne

Skanderborg Kommune søger ny leder for Bostederne Skanderborg Kommune søger ny leder for Bostederne Job- og personprofil Organisationen Skanderborg Kommune I Skanderborg Kommune tror vi på, at tillid betaler sig. Denne og andre stærke værdier er styrende

Læs mere

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør Ledelse og medarbejderindflydelse Per Mathiasen kommunaldirektør Disposition Hvorfor har vi fokus på ledelse og inddragelse? Hvad er god kommunal ledelse? Hvad betyder en god kultur i organisationen? Hvordan

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF LEDELSE OG ORGANISATION HR OG KOMMUNIKATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF LEDELSE OG ORGANISATION HR OG KOMMUNIKATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF LEDELSE OG ORGANISATION HR OG KOMMUNIKATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE SØGER EN STRATEGISK HANDLENDE KONTORCHEF

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Ledelsesgrundlag

Ledelsesgrundlag. Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag I Halsnæs tør vi og vi tør sammen Halsnæs Kommune skal være attraktiv for borgere og erhvervsliv. Borgeren og erhvervslivet i Halsnæs Kommune skal opleve medarbejdere,

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

KLYNGELEDELSESPROFIL KØBENHAVNS KOMMUNE

KLYNGELEDELSESPROFIL KØBENHAVNS KOMMUNE KLYNGELEDELSE I KØBENHAVN Alle børn og unge i København skal have lige adgang til at trives, udvikle sig og lære, sådan at de har de bedste muligheder nu og fremover i livet. Dag- og fritidstilbud har

Læs mere

Strategiplan

Strategiplan Indledning Direktionens Strategiplan 2017-2020 sætter en tydelig retning for, hvordan vi i den kommende treårige periode ønsker at udvikle organisationen, så vi kan skabe endnu bedre løsninger for borgerne.

Læs mere

Ledelse i Egedal Kommune

Ledelse i Egedal Kommune Ledelse i 1 Indhold Ledelse i Indledning: Lederskab i... 3 Ledelsesorganer og ledelsesprofiler... 4 2 Ledelse i Indledning: Lederskab i s samlede ledelseskæde bestående af direktører, centerchefer, rammeansvarlige

Læs mere

VÆRDIER KOMPETENCER ANSVAR ROLLER. December 2013. Ledelsesgrundlag. - for ledere i Vallensbæk Kommune

VÆRDIER KOMPETENCER ANSVAR ROLLER. December 2013. Ledelsesgrundlag. - for ledere i Vallensbæk Kommune VÆRDIER KOMPETENCER ANSVAR ROLLER December 2013 Ledelsesgrundlag - for ledere i Vallensbæk Kommune 1 Indhold 2 Ledelsesgrundlag - værdier, kompetencer, roller og ansvar...3 Grundlæggende om ledelse i Vallensbæk

Læs mere

Udviklingskontrakt 2016 for Hørning Dagtilbud

Udviklingskontrakt 2016 for Hørning Dagtilbud Udviklingskontrakt 2016 for Hørning Dagtilbud 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og

Læs mere

Ledelsesprofiler for direktion, områdeledelser og center-/sekretariatsledelser

Ledelsesprofiler for direktion, områdeledelser og center-/sekretariatsledelser 2016 Ledelsesprofiler for direktion, områdeledelser og center-/sekretariatsledelser Københavns Kommune Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy Organisation og Ledelse INDLEDNING TIL LEDELSESPROFILER

Læs mere

Ledelsesgrundlag FOKUS

Ledelsesgrundlag FOKUS sgrundlag FOKUS udøves i relationer I Gladsaxe Kommune har vi høje ambitioner Borgere og virksomheder skal opleve mødet med os som top professionelt. De skal opleve, at vores indsats er båret af energi

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

God ledelse i Haderslev Kommune

God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune handler om at sikre en attraktiv arbejdsplads. En arbejdsplads, som nu og i fremtiden, giver den enkelte

Læs mere

Bæredygtige Arbejdskulturer i Skanderborg Kommune

Bæredygtige Arbejdskulturer i Skanderborg Kommune Bæredygtige Arbejdskulturer i Skanderborg Kommune Oplæg på OHRC s landsmøde Jesper Loehr-Petersen, MacMann Berg Runa Brøchner HR-chef Skanderborg Kommune Et oplæg med mange spørgsmål og få svar Hvorfor

Læs mere

Job- og personprofil for områdechefer

Job- og personprofil for områdechefer Job- og personprofil for områdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig, økonomisk

Læs mere

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser 14 Hvorfor et ledelsesgrundlag? Center for Akut- og Opsøgende Indsatser består af flere forskellige afdelinger, som opererer under forskellige paragraffer

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Evalueringsprocessen i korte træk

Evalueringsprocessen i korte træk Vejledning ledelsesevaluering Medarbejdere og øvrige ledere HR-Centret 03-10-2016 Ledelsesevaluering 2016 - vejledning til medarbejdere Ledelsesevaluering er din leders redskab til at udvikle sin ledelse.

Læs mere

Tidligt udkast til DIA 2017

Tidligt udkast til DIA 2017 Tidligt udkast til DIA 2017 Indledning I direktionens idé- og arbejdsgrundlag (DIA) kan du læse, hvor direktionen ønsker, at der skal gøres en særlig udviklingsmæssig indsats i Skanderborg Kommunes organisation

Læs mere

Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og samarbejde i folkeskolerne i Hjørring Kommune gældende fra august 2014.

Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og samarbejde i folkeskolerne i Hjørring Kommune gældende fra august 2014. Partssamarbejdet bestående af repræsentanter for DLF Lærerkreds Nord, BUPL Nordjylland, FOA Hjørring og Hjørring Kommune, har udarbejdet nedenstående. Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og

Læs mere

Modul 12. Gennemgående case. Arpil 2014 Lektor Grethe E. Nielsen. Ergoterapeutuddannelsen. University College Lillebælt 1

Modul 12. Gennemgående case. Arpil 2014 Lektor Grethe E. Nielsen. Ergoterapeutuddannelsen. University College Lillebælt 1 Modul 12 Ledelsesopgaven Ergoterapeutiske ydelser den samfundsmæssige ramme Placering og organisering af ergoterapeutiske ydelser og arbejdsopgaver Muliggørelse udviklingstankegang i CMCE (evt.) Gennemgående

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG JUNI UDKAST - DEL 1

LEDELSESGRUNDLAG JUNI UDKAST - DEL 1 LEDELSESGRUNDLAG JUNI 2016-1. UDKAST - DEL 1 1 VÆRDIERNE Guldborgsund Kommunes kerneopgave fremgår af planstrategien og udvalgsstrategierne: Vi skal styrke borgernes muligheder for at mestre egen tilværelse,

Læs mere

Ledelses- og værdigrundlag

Ledelses- og værdigrundlag Ledelses- og værdigrundlag Sundhed & Omsorg Esbjerg Kommune Forord I Sundhed & Omsorg arbejder vi bevidst med aktiv, værdibaseret ledelse for at skabe en effektiv organisation, som leverer serviceydelser

Læs mere

Skatteministeriets ledelsespolitik

Skatteministeriets ledelsespolitik Skatteministeriets ledelsespolitik Ledelsespolitikken sætter rammerne for, hvad der kendetegner god ledelse i Skatteministeriet. Skatteministeriet betragter god ledelse som afgørende for at kunne sikre

Læs mere

Job- og personprofil for viceområdechefer

Job- og personprofil for viceområdechefer Job- og personprofil for viceområdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig,

Læs mere

Leadership Pipeline. i Aalborg Kommune. HR-udviklingskonsulent Lone Thomsen Ørtoft, 11. juni 2013

Leadership Pipeline. i Aalborg Kommune. HR-udviklingskonsulent Lone Thomsen Ørtoft, 11. juni 2013 Leadership Pipeline i Aalborg Kommune HR-udviklingskonsulent Lone Thomsen Ørtoft, 11. juni 2013 Aalborg Kommune i hovedtræk Landets 3. største kommune 200.000 borgere Offentlige serviceydelser Delt administrativt

Læs mere

Ledelse. i Odense Kommune

Ledelse. i Odense Kommune Ledelse i Odense Kommune 9 1 Ledelsesgrundlag i Odense Kommune I Odense Kommunes arbejde med at sikre gode serviceløsninger for borgere og virksomheder og skabe den nødvendige dynamik i udviklingen af

Læs mere

Perspektiver på ledelse

Perspektiver på ledelse L Y N G B Y - TA A R B Æ K K O M M U N E Perspektiver på ledelse Ledelsesgrundlag for Lyngby-Taarbæk Kommune God ledelse gør forskellen Ledelse er et fag, og som alle andre fag skal ledelse, læres, udvikles

Læs mere

KODEKS TIL EFTERTANKE...

KODEKS TIL EFTERTANKE... KODEKS TIL EFTERTANKE... KODEKS FOR GOD SKOLELEDELSE god skoleledelse er... Kodeks til eftertanke Kodeks for god skoleledelse er et udviklingsarbejde, der sætter ramme om det samlede ledelsesmæssige ansvar

Læs mere

BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE

BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK SKANDERBORG KOMMUNE MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE OKTOBER 2007 Indholdsfortegnelse 1. PROCESSEN... 3 2.

Læs mere

HØRINGSUDKAST HØRINGSUDKAST

HØRINGSUDKAST HØRINGSUDKAST Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi værdsætter højt, og som vi gerne vil værne om. Vi

Læs mere

ABC til KONTRAKTSTYRING I SKANDERBORG KOMMUNE - SÅDAN GØR VI!

ABC til KONTRAKTSTYRING I SKANDERBORG KOMMUNE - SÅDAN GØR VI! ABC til KONTRAKTSTYRING I SKANDERBORG KOMMUNE - SÅDAN GØR VI! Kontraktstyringen i Skanderborg Kommune kæder central styring sammen med decentral ledelse. Byrådets mål for den kommunale service skal omsættes

Læs mere

Forord. På vegne af Byrådet

Forord. På vegne af Byrådet Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi i kommunen værdsætter højt, og som vi gerne vil værne

Læs mere

Hotel- og Restaurantskolens fælles ledelseskodeks

Hotel- og Restaurantskolens fælles ledelseskodeks Hotel- og Restaurantskolens fælles ledelseskodeks Idégrundlag vi er her for elevernes skyld Hotel- og Restaurantskolens idegrundlag er, at vi er her for elevernes skyld. Vi skal være en skole i vækst med

Læs mere

Stillings- og personprofil. Afdelingsleder til fælles økonomi- og lønafdeling Haderslev Kommune

Stillings- og personprofil. Afdelingsleder til fælles økonomi- og lønafdeling Haderslev Kommune Stillings- og personprofil Afdelingsleder til fælles økonomi- og lønafdeling Haderslev Kommune Maj 2017 Opdragsgiver Haderslev Kommune Adresse Haderslev Kommune Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev 74 34 34

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

For derigennem at skabe synergi og sammenhængskraft på tværs af de strategiske indsatser i Center for Sundhed og Omsorg?

For derigennem at skabe synergi og sammenhængskraft på tværs af de strategiske indsatser i Center for Sundhed og Omsorg? Vil du være med til, at dyrke ledelse som hold sport? For derigennem at skabe synergi og sammenhængskraft på tværs af de strategiske indsatser i Center for Sundhed og Omsorg? Med det mål at virkeliggøre

Læs mere

UCN UNIVERSITY COLLEGE NORDJYLLAND. Ledelsesgrundlag 1.0

UCN UNIVERSITY COLLEGE NORDJYLLAND. Ledelsesgrundlag 1.0 UCN UNIVERSITY COLLEGE NORDJYLLAND Ledelsesgrundlag 1.0 Baggrund Forandringer er et grundvilkår for professionshøjskolesektoren; nye kerneopgaver kommer til, der er begrænsede økonomiske rammer, og der

Læs mere

Udviklingskontrakt 2016 for Entreprenørgården

Udviklingskontrakt 2016 for Entreprenørgården Udviklingskontrakt 2016 for Entreprenørgården 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

Udviklingskontrakt 2016 for Bavnebjerg Bo- og Aktivitetscenter

Udviklingskontrakt 2016 for Bavnebjerg Bo- og Aktivitetscenter Udviklingskontrakt 2016 for Bavnebjerg Bo- og Aktivitetscenter 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner,

Læs mere

Vil du være med på vores lederhold? Vi dyrker ledelse som holdsport

Vil du være med på vores lederhold? Vi dyrker ledelse som holdsport Vil du være med på vores lederhold? Vi dyrker ledelse som holdsport Vi ønsker at skabe synergi og sammenhængskraft på tværs af faggrupper samt indsatser i Center for Sundhed og Omsorg Målet er at virkeliggøre

Læs mere

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen GOD LEDELSE i Børne- og Ungdomsforvaltningen Forord Offentlig ledelse er på alles læber i disse år. På debatsiderne i enhver avis, på snart sagt alle konferencer om den offentlige sektor og sågar som et

Læs mere

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 DIALOG 1 ÅBENHED strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 ENGAGEMENT INDHOLD Forord 3 Indledning 4 Strategisk kompetenceudvikling 6 HR-fokusområder 2015 17 8 Ledelse af velfærd og borgerinddragelse 8 Innovation

Læs mere

Dilemmaer i og med Kodeks for god ledelse

Dilemmaer i og med Kodeks for god ledelse Dilemmaer i og med Kodeks for god ledelse Når regelstyring afløses af værdibaseret ledelse, stiller det ofte ændrede krav til lederen. Hvor reglerne i mange tilfælde kan afgøre, hvad der er rigtigt eller

Læs mere

Udviklingskontrakt 2016 for Dagtilbud Højvangen

Udviklingskontrakt 2016 for Dagtilbud Højvangen Udviklingskontrakt 2016 for Dagtilbud Højvangen 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker

Læs mere

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC * en del af sgrundlaget Om i UCC Ledelse i UCC tager udgangspunkt i UCC s kerneopgave Kerneopgave UCC samarbejder om at udvikle viden, uddannelse og kompetente til velfærdssamfundet. Med de studerende

Læs mere

Overblik over opgaver - organisation og styring

Overblik over opgaver - organisation og styring Sagsnr.: 2014/0004936 Dato: 23. juni 2014 Titel: Overblik over opgaver - organisation og styring Sagsbehandler: Pia Lægaard Andersen, Direktionskonsulent 1. Indledning Dette notat har til formål at skabe

Læs mere

Organisering i Vordingborg Kommune

Organisering i Vordingborg Kommune Organisering i Vordingborg Kommune Indledning Vordingborg Kommunes nuværende organisation blev dannet ved kommunesammenlægningen i 2007. I 2008 medvirkede Lundgaard konsulenterne i en evaluering af den

Læs mere

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen LEDELSES- GRUNDLAG KÆRE LEDER I Frederiksberg Kommune har vi høje ambitioner. Borgerne skal have service af høj faglig kvalitet, og samtidig skal vi være i front med effektive og innovative løsninger.

Læs mere

Billund Kommunes Ledelsesgrundlag

Billund Kommunes Ledelsesgrundlag Billund Kommunes Ledelsesgrundlag Ledelse som en samskabende proces Strategiskabelse Meningsskabelse innovationsprocesser Selvforståelse Opgaven Samfundsforståelse faglige processer Samskabelse Resultatskabelse

Læs mere

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune Job- og personprofil for teamledere Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune Ansættelsesområde er ansat i Aarhus Kommune og indtil videre med ansættelse i Sundhed og Omsorg. Reference

Læs mere

Job og personprofil for skolechef

Job og personprofil for skolechef Job og personprofil for skolechef 1. Stillingen Skolechefen refererer til Direktøren for Børn og Unge. Skoleområdet består af 27 skoler, 14 klubber, 10 SFO-klubber og 3 samdrevne institutioner, Naturskolen

Læs mere

Udviklingskontrakt 2016 for Sølund

Udviklingskontrakt 2016 for Sølund Udviklingskontrakt 2016 for Sølund 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og politisk besluttede

Læs mere

Mål- og effektstyring i Faaborg-Midtfyn Kommune

Mål- og effektstyring i Faaborg-Midtfyn Kommune Mål- og effektstyring i Faaborg-Midtfyn Kommune 2017 MÅL- OG EFFEKTAFTALER DIALOGMØDER MÅLOPFØLGNING Forord Mål- og effektstyring er et vigtigt styringsredskab, som har til formål at: Skabe den størst

Læs mere

Udviklingskontrakt 2016 for Stjærskolen

Udviklingskontrakt 2016 for Stjærskolen Udviklingskontrakt 2016 for Stjærskolen 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og politisk

Læs mere

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Leder- og medarbejderroller i Udviklingen og byrådets vision Fortællingen om Aarhus kræver noget nyt af os. Med afsæt i Fortællingen om Aarhus har i beskrevet en fælles, overordnet ramme for leder og medarbejderroller

Læs mere

Oversigt over udviklingsmål i aftalen for HR, Personale og Løn

Oversigt over udviklingsmål i aftalen for HR, Personale og Løn Oversigt over udviklingsmål i aftalen for HR, Personale og Løn 1. Beskriv kort processen for formulering af målene i aftalen (Hvordan er processen foregået, hvem har været inddraget mv.?) - Formulering

Læs mere

Skanderborg Kommune søger Ældreog Handicapchef

Skanderborg Kommune søger Ældreog Handicapchef Skanderborg Kommune søger Ældreog Handicapchef Kan du løfte stillingen som Ældre- og handicapchef i Skanderborg Kommune og sikre styringen og den fortsatte udvikling på området? En udvikling hvor vi sætter

Læs mere

Vejledning ledelsesevaluering Ledere, der refererer til direktør eller centerchef

Vejledning ledelsesevaluering Ledere, der refererer til direktør eller centerchef Vejledning ledelsesevaluering Ledere, der refererer til direktør eller centerchef HR-Centret 03-10-2016 Vejledning - ledere - ledelsesevaluering 2016 Ledelsesevaluering er dit redskab til at udvikle din

Læs mere

Der lægges med denne sag op til en drøftelse af indholdet i DIA 2018 samt retænkning af kontrakt- og aftaleholderprocessen.

Der lægges med denne sag op til en drøftelse af indholdet i DIA 2018 samt retænkning af kontrakt- og aftaleholderprocessen. Dagsorden Dato: 06-09-2017 09:00:00 Udvalg: Direktionen Sted: Fælleden, lokale 1.Ø.07 183 Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 00.01.00-P35-1-17 Dagsordenen blev godkendt. 184 DIA og kontrakter og aftaler

Læs mere

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Udviklingen og byrådets vision Fortællingen om Aarhus kræver noget nyt af os. Med afsæt i Fortællingen om Aarhus har Fælles MED Udvalget i Aarhus Kommune beskrevet

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere