Ledelsesorganisation, opgaver og ansvar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ledelsesorganisation, opgaver og ansvar"

Transkript

1 Retten i Hillerød Embedsledelsen Den 19. august 2014 JAF Ledelsesorganisation, opgaver og ansvar 1. Formål Formålet med denne oversigt er at beskrive den ledelsesmæssige organisation ved Retten i Hillerød på alle niveauer. Beskrivelsen skal give medarbejdere og ledere overblik over organisationen og vejledning om opgaver og ansvar i de forskellige ledelseslag. Gennem en fælles forståelse af roller og strukturer i organisationen kan tvivl og misforståelser undgås. Herved spares tid og energi samtidig med at trivsel og tryghed øges. Det er ikke tanken, at dokumentet skal være en detaljeret beskrivelse af, hvordan alle opgaver løses i organisationen. Fokus er sat på de enkelte lederroller og dermed også på de forskellige ansvarsområder. Beskrivelsen angiver rammerne og fordelingen af hovedansvarsområder. Arbejdspladsen er præget af en høj grad af selvstændighed og ansvarlighed hos alle medarbejdere. En stor del af medarbejdere kan derfor siges på forskellig måde at være involveret i ledelsesmæssige opgaver. 2. Ledelsesorganisationen Retspræsidenten har det overordnede ledelsesmæssige ansvar for retten. Ledelsesorganisationen består af flere ledelseslag, en embedsledelse og en afdelingsledelse, som tilsammen udgør rettens ledergruppe, samt dommergruppen. Embedsledelsen består af en retspræsident, en administrationschef og en sekretariatschef, som tegner den overordnede strategiske ledelse af retten. Afdelingsledelsen består af en juridisk funktionschef og kontorfaglig afdelingsleder. I retssekretariatets afdelingsledelse indgår endvidere en dommerrepræsentant som overordnet faglig ansvarlig. De faglige opgaver er organiseret i 3 afdelinger 1 samt en administrationsafdeling. Løbende ledelsesmæssige opgaver, som berører flere afdelinger, løses i almindelighed ved dialog direkte mellem de berørte afdelinger. Embedsledelsen inddrages, når opgaven går ud over den daglige opgavevaretagelse og har en mere generel og overordnet betydning, og når opgaverne i øvrigt ikke kan løses lokalt. Det er dog et væsentligt led i afdelingsledelsens ansvar, at ledelsen er præget af et helhedssyn, sådan at tilrettelæggelsen af opgaverne altid sker i lyset af embedets samlede interesser og behov. Dommergruppen indtager en central rolle ved retten som dem, der udøver rettens kernefunktion. De udgør derfor en del af ledelseslaget ved embedet. Der henvises i øvrigt til beskrivelsen af dommernes rolleumiddelbart nedenfor. For en samlet grafisk fremstilling af rettens ledelsesorganisation henvises til nedenstående figur. Ledelsesorganisationen gennemgås nærmere i afsnit Retssekretariatet (civile sager og straffesager), skifteretten og fogedretten.

2 Rettens ledelsesorganisation fra brugere og borgere via dommere til ledelsen 2 Brugere og borgere Retsledelse D o m m e r e Afdelingsledelse Afdelingsledelse skifteret Afdelingsledelse fogedret -Funktionschef (jurist) - Afdelingsleder (kontor) Afdelingsledelse civilret og strafferet Embedsledelse Embedsledelse - Præsident -Administrationschef -Sekretariatschef 3. Dommernes rolle Dommerne udøver rettens kernefunktion og udgør derfor som nævnt en del af ledelseslaget. Det indebærer generelt, at dommerne inddrages i forhold og spørgsmål af væsentlig betydning for varetagelsen af embedets og deres opgaver og funktion. Det sker dels i form af løbende orientering om og drøftelse af sådanne spørgsmål på ugentlige morgenmøder og på særlige dommermøder, dels i form af løbende orientering fra den dommer, som har det overordnede faglige ansvar for retsområdet, sådan som dette nærmere er angivet i særskilt beskrivelse af den pågældende dommers opgaver og ansvarsområde. Dommernes rolle ved retten indebærer endvidere, at den dommer, som har det overordnede faglige ansvar for retsområdet, indgår i embedets ledergruppe og fungerer som stedfortræder for præsidenten i dennes fravær, og at en dommer er ledelsesrepræsentant i ASU og Budgetudvalg. Dommernes rolle indebærer endelig mere konkret, at den enkelte dommer har et ledelsesmæssigt ansvar i relation til behandlingen af de løbende retssager, herunder i forhold til det administrative personale, således at denne ledelsesfunktion udøves i overensstemmelse med aftalte generelle retningslinjer. Den dommer, som har det overordnede faglige ansvar for retsområdet, har ansvaret for at sikre en løbende inddragelse af dommerne og en løbende dialog med ledelsen af retssekretariatet om forhold, som har betydning for dommerne. Dette gælder fx spørgsmål om sekretærbistand til dommerne, input til mus-samtaler og om retningslinjer for ansættelse af kontorpersonale mv. 4. Afdelingsledelsens roller og opgaver Retten i Hillerød består af 3 faglige afdelinger (retssekretariatet, fogedretten og skifteretten) samt en administrationsafdeling. Hver fagafdeling ledes af en afdelingsledelse, som består af en funktionschef og en afdelingsleder.

3 3 Retssekretariatets ledelse består udover afdelingsledelsen også af en dommerrepræsentant, som har det overordnede faglige ansvar for retsområdet, jf. afsnit 3. Ledelsesorganisationen i skifteretten og fogedretten består af 2 funktionschefer, som har den overordnede ledelse af hver sin afdeling, samt 1 fælles afdelingsleder, som har det daglige ledelsesmæssige ansvar for de to afdelinger. Funktionschefen er overordnet ansvarlig og afdelingslederen er daglig ansvarlig. Afdelingslederen er som hovedregel den leder, som den enkelte medarbejder først henvender sig til. Der kan være undtagelser særligt i faglige spørgsmål hvor henvendelsen sker til funktionschefen. Dette betyder: 1) at funktionschefen primært har fokus på den overordnede planlægning og faglige sagsbehandling, herunder sikring af den faglige kvalitet, videndeling og kompetencer, og 2) at afdelingslederen primært har fokus på den løbende planlægning og administration samt den løbende ressourcestyring (årsværk og fordeling af medarbejdere) i afdelingen og i forhold til de øvrige afdelinger. Funktionschefen og afdelingslederen har udover ledelsesopgaven begge opgaver som sagsbehandlere, idet funktionschefer fungerer som dommer i retten, medens afdelingslederen som minimum fungerer som sagsbehandler på generalistniveau inden for pågældende fagområder. Uanset ansvarsfordeling i afdelingsledelsen forudsættes ledelsen udøvet i tæt dialog mellem funktionschef og afdelingsleder, og der vil være opgaver og funktioner, som afdelingsledelsen er fælles om. Fx vil afdelingsledelsen i praksis være fælles om at udarbejde afdelingens minihandlingsplan, lønindstillinger, kursusprioriteringer og kompetenceudviklingstiltag. For så vidt angår kompetenceudvikling af kontormedarbejderne, som er et væsentligt strategisk mål ved Retten i Hillerød, vil rollefordelingen mellem afdelingsleder og funktionschef som udgangspunkt være, at afdelingslederen planlægger og koordinerer kompetenceudviklingen, medens funktionschefen har ansvaret for, at den overordnede kompetenceudviklingsstrategi følges, og at medarbejderne når de faglige mål. For så vidt angår ressourcestyringen drøftes den generelle årsværkstildeling i afdelingen altid med funktionschefen. I praksis sker der en justering mellem afdelingerne et par gange om året, som drøftes dels i ledergruppen, dels i de dialogmøder, som præsidenten og administrationen holder med de respektive afdelingsledelser. Den løbende konkrete tilpasning i form af udlån, kompetenceudvikling og andre mindre justeringer mellem afdelingerne håndteres af afdelingslederen enten alene eller i samarbejde med afdelingslederkollegaen og/eller administrationschefen. Eksempler på rollefordelingen mellem funktionschef og afdelingsleder fremgår af nedenstående skemaer. Der vil alene som følge af opgavernes forskellige karakter være forskelle mellem afdelingerne. Funktionschefens ledelsesopgaver Funktionschefen har det overordnede ansvar for afdelingen med fokus på overordnet planlægning og den faglige sagsbehandling, herunder sikring af den faglige kvalitet, videndeling og kompetencer. Stillingen indebærer endvidere en stor del retsarbejde/konkret sagsbehandling i afdelingen og i forhold til retssekretariatets område. De ledelsesmæssige opgaver omfatter: Overordnet ansvar for minihandlingsplan Overordnet ansvar for målopfyldelse, herunder især nøgletal Overordnet ressourcetildeling samt planlægning og kvalitetssikring af øvrige juristers arbejde Faglig kvalitet og videndeling, herunder sikre de nødvendige faglige kompetencer hos medarbejderne Mulighed for deltagelse i den store MUS-samtale Retsarbejde og konkret sagsbehandling Afdelingslederens ledelsesopgaver Afdelingslederen er daglig leder af afdelingen med fokus på planlægning, administration og ressourcestyring. Stillingen indebærer kun i mindre omfang konkret sagsbehandling i afdelingen, som udføres på et generalistniveau. De ledelsesmæssige opgaver omfatter: Gennemførelse af minihandlingsplan, herunder især udviklingsaktiviteter

4 Koordinering af kompetenceudvikling Planlægning og afholdelse af MUS og minimus Ressourcestyring i afdelingen samt løbende ressourcesamarbejde med administrationschef og afdelingslederkollega Personaleadministration, herunder fleks, ferie, sygefravær mv. Konkret sagsbehandling på generalistniveau Afdelingsledelserne i henholdsvis retssekretariatet samt fogedretten og skifteretten har drøftet den ledelsesmæssige organisering i afdelingerne, herunder de konkrete roller og opgaver mellem funktionschef og afdelingsleder. Arbejdet er udmøntet i diverse skriftlige oplæg, som ledergruppen har drøftet og som ligger til grund for ovenstående generelle beskrivelse. 5. Embedsledelsens roller og opgaver Embedsledelsen udgør den øverste ledelse med præsidenten som overordnet ansvarlig for retten. Opgavefordelingen mellem administrationschefen og sekretariatschefen er generelt, at administrationschefens overordnede fokus er interne forhold ved retten, mens sekretariatschefens overordnede fokus er eksterne forhold. Eksempler på de interne forhold er økonomi og personale mv., og eksempler på eksterne forhold er kommunikation, aktindsigt mv. Sekretariatschefen er både i interne og eksterne forhold præsidentens juridiske sekretær og har som sådan en række særlige funktioner, herunder i forhold til dommergruppen. Mange ledelsesopgaver planlægges og løses i fællesskab i embedsledelsen, ligesom placeringen af en given opgave kan fravige opdelingen i figuren nedenfor. Endvidere løses mange af administrationschefens og sekretariatschefens opgaver i dialog med præsidenten. Opgaver og ansvar er dog overordnet som beskrevet i figuren. Dette betyder i praksis eksempelvis på personaleområdet, at spørgsmål o.lign. om det juridiske personale drøftes med præsidenten, kontorpersonalet med administrationschefen, medens stud.jur ere drøftes med sekretariatschefen. 4 Ledelsesroller i embedsledelsen Præsidenten Det øverste ansvar Strategier, mål og vision Eksterne samarbejdspartnere Årsberetning Lederudvikling Dommere og øvrige jurister Større økonomiske disp. Dialog og sparring Økonomistyring Kontorpersonale Kompetenceudvikling Nøgletal Service og Administration Indkøb Kommunikation og pressekontakt Retshjælp og aktindsigt Sekretariatsfunktioner Kvalitet og videndeling Stud.jur

5 5 Præsidentens ledelsesopgaver Hovedreglen er, at præsidenten medvirker i planlægningen af administrationschefens og sekretariatschefens ledelsesopgaver, men ikke medvirker i selve driften. Følgende opgaver varetages derudover af præsidenten: Strategier, mål og vision Samarbejdet med Domstolsstyrelsen og andre retter Eksterne samarbejdspartnere Samarbejdet med og ledelsesopgaver i forhold til dommergruppen Ledelses- og koordineringsopgaver i forhold til gruppen af øvrige jurister Årsberetning Lederudvikling Udtalelser til dommere og øvrige jurister Større økonomiske og personalemæssige disponeringer Konkret retssagsbehandling Administrationschefens ledelsesopgaver Administrationschefen er leder af Administrationsafdelingen med deraf følgende ledelsesopgaver for afdelingens medarbejdere. Derudover har administrationschefen ansvaret for følgende opgaver, der primært har et internt fokus: Økonomi, herunder budget og budgetopfølgning samt diverse disponeringer Personale, herunder ansættelse, afskedigelse og disponering af kontor- og øvrige personale Bygningsdrift og vedligeholdelse Indkøb Kompetenceudvikling Handlingsplan Nøgletal Diverse politikker Sekretariatschefens ledelsesopgaver Sekretariatschefen har ansvaret for opgaver med primært et eksternt fokus samt sekretariatsfunktioner for præsidenten. Stillingen indebærer endvidere en del retsarbejde/konkret sagsbehandling i Retssekretariatet. De ledelsesmæssige opgaver omfatter: Intern og ekstern kommunikation, herunder rettens hjemmeside og intranet Pressekontakt Anmodninger om aktindsigt Administration af den offentlige retshjælpsordning Planlægning af besøg fra ind- og udland Administration i forbindelse med dommere og øvrige jurister, herunder ferieafvikling, kurser mv. Kvalitetsprojekter og videndeling Stud. jur ere og bibliotek Sekretærfunktioner, herunder forberedelse af møder i ledelsen og andre møder 6. Hvordan udøves det gode lederskab så? God ledelse ved Retten i Hillerød indebærer bl.a., at ledelsesmæssige spørgsmål altid kan løses inden for rammerne af den beskrevne ansvarsfordeling. Beskrivelsen har derfor bl.a. til formål at skabe gennemsigtighed, sådan at både ledere og medarbejdere ved, hvor herunder på hvilket niveau - ledelsesmæssige spørgsmål skal løses. Det er ikke hverken nødvendigt eller hensigtsmæssigt i detaljer at beskrive alle ledelsesmæssige opgaver eller foretage en udtømmende fordeling af opgaverne. En sådan beskrivelse ville medføre risiko for en stiv og ufleksibel organisation. Der er derfor valgt en opregning af de væsentlige ledelsesopgaver, først og fremmest med henblik på at sætte fokus på forskellene i de ledelsesmæssige opgaver og det ledelsesmæssige ansvar.

6 Alle ledere skal have et selvstændigt ledelsesansvar og skal have mulighed for at udøve det. Udøvelsen af dette ansvar, som det er beskrevet ovenfor, er kun mulig hvis der i praksis i væsentligt omfang sker delegation af opgaverne. Administrationschefen ville ikke kunne udøve sit ansvar, hvis præsidenten skulle have alle spørgsmål forelagt, og afdelingslederen ikke ville kunne udøve sine opgaver, hvis funktionschefen skulle sanktionere alt. Vores organisation er opdelt i forskellige afdelinger og med forskellige ledelsesniveauer. Det er begrundet i organisationens struktur og opgaver, og det er inden for disse søjler, størstedelen af ledelsen foregår. Der er imidlertid også ledelsesmæssige spørgsmål, som kan berøre flere afdelinger, som løses ved direkte dialog mellem de enkelte ledere. Generelt forudsættes der en løbende dialog mellem afdelingerne og de enkelte ledere. 7. Rettens ledelsesgrundlag De enkelte ledere er forskellige som personer, og leder derfor på hver deres måde. De enkelte medarbejdere er naturligvis også forskellige, og også derfor vil ledelse komme til udtryk på forskellige måder. Den faglige sagsbehandling foregår heller ikke kun én bestemt måde, men på mange forskellige måder, som stiller forskellige krav til bl.a. kompetencer, planlægning og koordinering. Disse forskellige hensyn skal der naturligvis være plads til og rum for. Men det er samtidig helt afgørende, at ledelse ved retten udøves ud fra de samme overordnede principper og værdier. Der skal således være tydeligt for alle, hvad vi forstår ved godt lederskab. Værdier og principper for god ledelse har først og fremmest til formål at skabe de bedst mulige rammer for, at vi i fællesskab kan nå de overordnede mål, der er fastsat for Danmarks Domstole og realisere vores egen vision om at være en førende arbejdsplads med kvalitet i alt, hvad vi gør. Ledelse ved Retten i Hillerød bygger i særlig grad på tillidsbaseret ledelse. Dette forudsætter klare mål og rammer i organisationen. Det skal være tydeligt for alle, hvad vi sigter mod, hvad vi gerne vil, og hvad vores ambitioner er for både hele embedet og for de enkelte faglige områder. Det betyder for os, at ledelsen har en grundlæggende tro på, at medarbejderne på alle niveauer yder den bedste og mest engagerede indsats, når de vises tillid og respekt, når rammerne er fleksible og rummelige, når medarbejderne inddrages og deres indsats bliver anerkendt, når de bliver godt og rettidigt informeret, og når de sikres trygge og udviklende arbejdsforhold. Det er derfor disse grundlæggende værdier, rettens ledelse bygger på. Vi tror således på, at det bedste resultat for embedet og for medarbejderne opnås ved, at medarbejderne inden for klare mål og rammer - individuelt og sammen med kolleger - og i kraft af en meget stor ansvarlighed og stor faglig indsigt på hver deres område i høj grad selvstændigt tilrettelægger, prioriterer og udfører arbejdet. Som et væsentligt led i den tillidsbaserede ledelse lægger vi dermed vægt på selvledelse, hvor medarbejderne har plads til selv at tage ansvar og træffe beslutninger. 8. Mødepolitik og mødeorganisation Vi har udarbejdet en mødepolitik ved Retten i Hillerød, som omfatter retningslinier for alle mødefora i ledelsen, samarbejdsudvalg, diverse personalegrupper mv. Der henvises til bilag 1, hvor mødepolitikken er beskrevet, herunder en oversigt over mødeorganisationen, mødegrupper, deltagere og mødehyppighed mv. 6

7 Bilag 1: Mødepolitik for Retten i Hillerød 7 Fastlæggelse af møder Interne møder fastlægges mindst 6 måneder forud og bookes i mødedeltagernes kalender af administrationen. Afdelingsmøder og møder i mindre udvalg bookes dog af afdelingen eller udvalgets sekretær. Interne møder og temadag holdes som hovedregel om fredagen. Alle møder og arrangementer føres desuden ind i en fælles kalender, som alle har adgang til via Intranettet. Dette giver et samlet overblik over mødeaktiviteter, temadage og andre arrangementer ved embedet. Oversigt over mødeaktiviteterne Navn Mødehyppighed Mødeafvikling Udgangspunkt Embedsledelsen Hver uge. Tirsdag. (præsident, administrations- og Kl sekretariatschef) Ledergruppen (alle ledere) Møde med afdelingsledelsen (funktionschef, afdelingsleder, præsident og administrationschef) Administrationschef og afdelingsledere Hver måned. Derudover frokostmøde uden dagsorden ca. en gang om måneden Efter behov. Som udgangspunkt hver uge. Torsdag. Kl Efter konkret aftale. Onsdag. Kl Dagsorden Ja. Dagsorden med faste punkter. Referat Dog oversigt over embedsledelsens opgaver og frister. Typisk om afdelingens særlige forhold og ressourcer Funktionschefer (funktionschefer og dommeren i retssekretariatet) Arbejdsmiljø- og samarbejdsudvalget (ASU) Efter behov. 6 gange om året. Fredag. Kl Budgetudvalg 2-3 gange årligt Fredag. Kl Afdelingsmøder (alle medarbejdere i en afdeling) Ca. 1 gang om måneden efter af- Normalt fredag. tale og behov. Juristgruppe Hver måned. Fredag. Kl Dommermøde Ca. hver 6. uge Fredag. Kl Øvrig juristgruppe 6 gange årligt Torsdag. (embedsledelse og øvrige jurister) Nej Nej Temadage og personalefester Udvalg og arbejdsgrupper (fx Videndeling, Civil/Straf, Komp.udvikling, Bibliotek, Småsager, Kval., Forældreansvar) Ca. 4 gange om året Efter aftale Fredag. ½-1 dag. Som udgangspunkt fredag eftermiddag. Program Ja. Tilpasset arbejdsformen. Ja. Tilpasset arbejdsformen. Retningslinje for udsendelse af dagsordener

8 Forslag til emner for et møde skal så vidt muligt fremsættes til sekretæren for det pågældende mødeforum senest ugedagen før mødet (f.eks. torsdag før et møde torsdag ugen efter). Emner til møder i ASU fremsættes dog senest 2 uger før mødet. Dagsorden med bilag, som forudsættes læst før mødet, udsendes senest 3 hverdage før et møde (f.eks. tirsdag forud for et møde fredag eller fredag forud for et møde onsdag). Dagsorden for møder i ASU udsendes senest ugedagen før mødet. Fristerne kan afviges, hvis mødet indkaldes med kort varsel. Dagsorden og bilag for møder i udvalg, arbejdsgrupper og afdelinger lægges på Intranettet (kan es til administrationens IT-medarbejder) og sendes til mødedeltagerne via med mindre andet aftales. Retningslinje for referater Som udgangspunkt udarbejdes korte beslutningsreferater. Referat udsendes senest 4 hverdage efter et møde (f.eks. onsdag efter et møde torsdag eller torsdag efter et møde fredag). Bemærkninger til et referat skal fremsættes senest 2 hverdage efter, at referatet er sendt ud. Modtages ingen bemærkninger, er referatet godkendt. Godkendte referater lægges på Intranettet (kan es til administrationens IT-medarbejder). 8

Retten i Roskilde. Organisationsplan

Retten i Roskilde. Organisationsplan Retten i Roskilde Organisationsplan 1 Indholdsfortegnelse Retten i Roskilde... 1 Organisationsplan... 1 Rettens øverste ledelse... 3 Rettens afdelinger:... 4 Administrationsafdelingen... 4 A. Regnskabsenheden...

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 Bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg

ÅRSBERETNING 2014 Bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg ÅRSBERETNING 2014 Bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 Strategi og planlægning God ressourceudnyttelse Fogedret Strafferet

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2014 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Sønderborg

Læs mere

Retten i Esbjerg skal bidrage til at virkeliggøre Danmarks Domstoles vision:

Retten i Esbjerg skal bidrage til at virkeliggøre Danmarks Domstoles vision: Handlingsplan for Retten i Esbjerg 2010 Indledning: Retten i Esbjergs opgave, vision og værdier. Retten i Esbjerg udøver som en del af Danmarks Domstole dømmende myndighed og løser hertil knyttede opgaver

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Svendborg Erhvervsskole. Version 15

Ledelsesgrundlag. Svendborg Erhvervsskole. Version 15 Ledelsesgrundlag Svendborg Erhvervsskole Version 15 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund... 3 2. Skolens værdier... 3 3. Kodeks for strategisk dialogforums arbejde... 4 Ejerskab:... 4 Dialog:... 5

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Holstebro

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2014 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Holstebro

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Århus

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Århus ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Århus - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 2 1. Indledning kort præsentation af retten Der skete i perioden

Læs mere

April 2013. Struktur og ledelse. Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 79755000

April 2013. Struktur og ledelse. Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 79755000 April 2013 Struktur og ledelse Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 79755000 Indledning... 3 Målet med strukturen... 3 Afdelingerne... 3 Ledelsesorganisering... 4 Principper for struktur og ledelse... 4

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal. Retten i Esbjerg. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal. Retten i Esbjerg. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Esbjerg udøver

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aarhus. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aarhus. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aarhus - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2014 2 1. Indledning kort præsentation af retten I årsrapporten for 2011

Læs mere

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelses politik Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelsespolitik Vi agerer i en politisk ledet organisation, og formålet med Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens

Læs mere

Handlingsplan for Retten i Holbæk 2010. Endelig verison

Handlingsplan for Retten i Holbæk 2010. Endelig verison Handlingsplan for Retten i Holbæk 2010 Endelig verison 1 Udgangspunktet for Retten i Holbæk er Danmarks Domstoles generelle opgaver, visioner og værdier, der er sålydende: Opgaver Danmarks Domstole udøver

Læs mere

Domstolsstyrelsens bestyrelse har efter drøftelse på Domstolenes Ledelsesforum fastlagt seks særlige fokusområder inden for de overordnede mål:

Domstolsstyrelsens bestyrelse har efter drøftelse på Domstolenes Ledelsesforum fastlagt seks særlige fokusområder inden for de overordnede mål: HANDLINGSPLAN 2015 Danmarks Domstole har for 2013-2016 fastlagt fire overordnede/strategiske mål: Korte sagsbehandlingstider Mere ensartethed i opgaveløsningen Tidssvarende kommunikation Fortsat være en

Læs mere

Ledelsesgrundlag for Psykiatri og Social i Region Midtjylland (05.02.13)

Ledelsesgrundlag for Psykiatri og Social i Region Midtjylland (05.02.13) Ledelsesgrundlag for Psykiatri og Social i Region Midtjylland (05.02.13) Ledelse i Psykiatri og Social bygger overordnet set på Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag med vægt på decentralisering,

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011. Retten i Hjørring. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2011. Retten i Hjørring. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2011 Retten i Hjørring - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 1. Indledning kort præsentation af retten 2 Retten i Hjørring blev etableret den 1. januar 2007

Læs mere

ÅRSBERETNING 2015 Retten i Hjørring

ÅRSBERETNING 2015 Retten i Hjørring ÅRSBERETNING 2015 Retten i Hjørring - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2016 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Hjørring dækker et geografisk områder, der

Læs mere

Eksempel på kompetenceudviklingsstrategi for området børn og unge med særlige behov

Eksempel på kompetenceudviklingsstrategi for området børn og unge med særlige behov Eksempel på kompetenceudviklingsstrategi for området børn og unge med særlige behov Nedenfor er angivet et eksempel på en strategi for kompetenceudvikling for den enhed i en kommune, som har ansvaret for

Læs mere

Strategisk ledelse i HTK

Strategisk ledelse i HTK Strategisk ledelse i HTK 10 1 Indledning I denne folder kan du læse, hvordan god ledelse understøttes i Høje-Taastrup Kommune, hvorfor god ledelse er vigtig og hvilke formelle fora, der understøtter en

Læs mere

Procedure for styring af ansvar og kompetencer i Natur og Miljø

Procedure for styring af ansvar og kompetencer i Natur og Miljø Procedure for styring af ansvar og kompetencer i Natur og Miljø Rev. Dato Beskrivelse Udarbejdet af Godkendt af 8 29.11.11 Pkt. 4.1 Ændret vedr. Intern Kontrakt LTY PEF 9 01.05.12 Pkt. 2 Indsat link til

Læs mere

Forretningsorden for. samarbejdsudvalget (SU) i. Esbjerg Idrætspark / Svømmestadion Danmark

Forretningsorden for. samarbejdsudvalget (SU) i. Esbjerg Idrætspark / Svømmestadion Danmark Forretningsorden for samarbejdsudvalget (SU) i Esbjerg Idrætspark / Svømmestadion Danmark Side 0 af 11 sider 1. Målsætning for samarbejdet hos Esbjerg Idrætspark / Svømmestadion Danmark... 2 2. Information...

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro vg ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Holstebro

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg

ÅRSBERETNING 2013 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg ÅRSBERETNING 2013 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2014 Strategi og planlægning God ressourceudnyttelse Fogedret Strafferet

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Sønderborg]

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Sønderborg] ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Sønderborg] - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Sønderborg

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2017 RETTEN I HOLSTEBRO

HANDLINGSPLAN 2017 RETTEN I HOLSTEBRO HANDLINGSPLAN 2017 RETTEN I HOLSTEBRO Danmarks Domstole har frem til 2018 fastlagt fire overordnede/strategiske mål: Korte sagsbehandlingstider Mere ensartethed i opgaveløsningen Tidssvarende kommunikation

Læs mere

Handlingsplan 2007 for Retten i Hillerød

Handlingsplan 2007 for Retten i Hillerød Handlingsplan 2007 for Retten i Hillerød Indholdsfortegnelse 2 1. Om processen... 3 2. Præsentation af Retten i Hillerød... 3 2.1. Overordnede mål og værdier for Retten i Hillerød...5 3. Fokus- og indsatsområder

Læs mere

Kvalitetsarbejde ved Retten i Holstebro

Kvalitetsarbejde ved Retten i Holstebro Kvalitetsarbejde ved Retten i Holstebro Medarbejderudvikling Lederudvikling Organisationsplan for Retten i Holstebro Vi sætter fokus på organisationens menneskelige ressourcer, og igennem kompetenceudvikling

Læs mere

Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune

Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune Indledning...1 Formål...2 Arbejdsmiljø...2 Ledelse...3 Rekruttering...3 Mangfoldighed og ligestilling...3 Introduktion...3 Fastholdelse...4 Kompetenceudvikling

Læs mere

Ledelse. i Odense Kommune

Ledelse. i Odense Kommune Ledelse i Odense Kommune 9 1 Ledelsesgrundlag i Odense Kommune I Odense Kommunes arbejde med at sikre gode serviceløsninger for borgere og virksomheder og skabe den nødvendige dynamik i udviklingen af

Læs mere

ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg

ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Marts 2016 Strategi og planlægning God ressourceudnyttelse Fogedret Strafferet

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Svendborg

ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Svendborg ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Svendborg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Svendborg

Læs mere

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen LEDELSES- GRUNDLAG KÆRE LEDER I Frederiksberg Kommune har vi høje ambitioner. Borgerne skal have service af høj faglig kvalitet, og samtidig skal vi være i front med effektive og innovative løsninger.

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Maj 2013 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Holstebro

Læs mere

Kort og godt. om implementeringen af OK13 OK13

Kort og godt. om implementeringen af OK13 OK13 Kort og godt om implementeringen af OK13 OK13 1 2 Indledning OK13 er et markant paradigmeskifte. Det er formentlig den største kulturændring på de erhvervsrettede uddannelser, siden taxameteret blev indført

Læs mere

Opsamling på Temadag 17. december 2014

Opsamling på Temadag 17. december 2014 Opsamling på Temadag 17. december 2014 Indledning Dette dokument er et forsøg på at indfange essensen af de emner, som de mange post-its beskriver under hvert af de fem temaer fra handlingsplanen. Dokumentet

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2015 RETTEN I Horsens

HANDLINGSPLAN 2015 RETTEN I Horsens HANDLINGSPLAN 2015 RETTEN I Horsens Bidrag til fokusområder i handlingsplanen for Danmarks Domstole Fokusområde Indsats Procesmål Resultatmål 1. Kvalitet gennem videndeling RAFD: Deltagelse i workshops/kurser

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Glostrup - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Glostrup er kommet

Læs mere

Job- og kompetenceprofil. Botilbuds- og hjemmevejlederleder Socialpsykiatrisk Center Nord-Vest

Job- og kompetenceprofil. Botilbuds- og hjemmevejlederleder Socialpsykiatrisk Center Nord-Vest Job- og kompetenceprofil Botilbuds- og hjemmevejlederleder Socialpsykiatrisk Center Nord-Vest Hovedopgave : overordnet ansvarlig for at Center Nord-Vest s og SOF`s strategier og politikker udvikles og

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aarhus. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aarhus. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aarhus - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Aarhus har

Læs mere

Evalueringsprocessen i korte træk

Evalueringsprocessen i korte træk Vejledning ledelsesevaluering Medarbejdere og øvrige ledere HR-Centret 03-10-2016 Ledelsesevaluering 2016 - vejledning til medarbejdere Ledelsesevaluering er din leders redskab til at udvikle sin ledelse.

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Udgivet af Samarbejdssekretariatet Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt, eller

Læs mere

SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE

SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2014 Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt,

Læs mere

Retten i Roskilde. Organisationsplan

Retten i Roskilde. Organisationsplan Retten i Roskilde Organisationsplan 1 Indholdsfortegnelse Retten i Roskilde... 1 Organisationsplan... 1 Rettens øverste ledelse... 3 Rettens afdelinger:... 4 Administrationsafdelingen... 4 A. Præsidentens

Læs mere

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik Maj 2008 Arbejdsmiljøpolitik for Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik i s arbejdsmiljøpolitik beskriver regionens fælles holdninger, værdier og handlinger på arbejdsmiljøområdet.

Læs mere

Organisering i Vordingborg Kommune

Organisering i Vordingborg Kommune Organisering i Vordingborg Kommune Indledning Vordingborg Kommunes nuværende organisation blev dannet ved kommunesammenlægningen i 2007. I 2008 medvirkede Lundgaard konsulenterne i en evaluering af den

Læs mere

Bestyrelsens Forretningsorden Greve Fodbold

Bestyrelsens Forretningsorden Greve Fodbold Greve Fodbold Bestyrelsens Forretningsorden Bestyrelsens Forretningsorden Greve Fodbold 1. Formål 1.1 Nærværende forretningsorden fastlægger rammerne for Greve Fodbolds bestyrelses ageren under iagttagelse

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

UCN UNIVERSITY COLLEGE NORDJYLLAND. Ledelsesgrundlag 1.0

UCN UNIVERSITY COLLEGE NORDJYLLAND. Ledelsesgrundlag 1.0 UCN UNIVERSITY COLLEGE NORDJYLLAND Ledelsesgrundlag 1.0 Baggrund Forandringer er et grundvilkår for professionshøjskolesektoren; nye kerneopgaver kommer til, der er begrænsede økonomiske rammer, og der

Læs mere

Job- og personprofil. Kommunikationskonsulent. Borgmestersekretariatet og HR Favrskov Kommune

Job- og personprofil. Kommunikationskonsulent. Borgmestersekretariatet og HR Favrskov Kommune Job- og personprofil Kommunikationskonsulent Borgmestersekretariatet og HR Favrskov Kommune 1. Indledning Favrskov Kommune er en vækstkommune med 48.000 indbyggere, og væksten forventes at fortsætte de

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Ledelse i Egedal Kommune

Ledelse i Egedal Kommune Ledelse i 1 Indhold Ledelse i Indledning: Lederskab i... 3 Ledelsesorganer og ledelsesprofiler... 4 2 Ledelse i Indledning: Lederskab i s samlede ledelseskæde bestående af direktører, centerchefer, rammeansvarlige

Læs mere

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Ramme for ledelsesudviklingen... 5 3. Opbygning... 7 4. Kompetencehjul

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Forretningsorden for Kredsstyrelsen i Øhavets Lærerkreds. b) Deltagere: Alle styrelsesmedlemmer samt konsulenten deltager i møderne.

Forretningsorden for Kredsstyrelsen i Øhavets Lærerkreds. b) Deltagere: Alle styrelsesmedlemmer samt konsulenten deltager i møderne. 1. Styrelsesmøder Ordinære møder. Forretningsorden for Kredsstyrelsen i Øhavets Lærerkreds. a) Mødetidspunkt: Mandage med 2-3 ugers mellemrum. Møderne fastlægges for 1 år ad gangen. b) Deltagere: Alle

Læs mere

J O B P R O F I L E R. for. Kontorfunktionærer ved Danmarks Domstole

J O B P R O F I L E R. for. Kontorfunktionærer ved Danmarks Domstole HK LANDSKLUBBEN DANMARKS DOMSTOLE J O B P R O F I L E R for Kontorfunktionærer ved Danmarks Domstole Procesbevillingsnævnet December 2015 - 2 Jobprofiler for kontorfunktionærer ved Procesbevillingsnævnet

Læs mere

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT NOTAT Faglige pejlemærker for faglig udvikling i Dagtilbud Dagtilbudsområdet ønsker i 2013 at sætte fokus på faglig udvikling af området. Siden januar 2012 har dagtilbudsområdet været organiseret i en

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 Retten i Esbjerg

ÅRSBERETNING 2011 Retten i Esbjerg ÅRSBERETNING 2011 Retten i Esbjerg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 Strategi og planlægning God ressourceudnyttelse Fogedret Strafferet Civilret Skifteret Udviklende

Læs mere

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Juni 2014 Sagsnr.: 2012-412-00017 Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Baggrund Procedure for selvevaluering og

Læs mere

Dansk Cøliaki Forening

Dansk Cøliaki Forening Dansk Cøliaki Forening Forretningsorden 1. Indledning I dette dokument fastlægger bestyrelsen mandat samt beføjelser for: - Bestyrelsen - Forretningsudvalget - Sekretariatslederen med sekretariat - Aktivgrupper

Læs mere

Ledelsesgrundlag for skolevæsnet i Halsnæs Kommune 2015

Ledelsesgrundlag for skolevæsnet i Halsnæs Kommune 2015 Ledelsesgrundlag for skolevæsnet i Halsnæs Kommune 2015 Børn, unge og læring 2015. 1 Indhold Indledning... 3 Målsætning for ledelsesgrundlaget... 3 Beskrivelse af ledelsesstruktur... 4 Jobprofil for skoleleder...

Læs mere

Ny ledelsesstruktur i dagplejen i Gladsaxe Kommune

Ny ledelsesstruktur i dagplejen i Gladsaxe Kommune GLADSAXE KOMMUNE Dagtilbud og Sundhed 1. december 2015 Anne Weng Jørgensen Ny ledelsesstruktur i dagplejen i Gladsaxe Kommune Indledning Dette notat beskriver en ny ledelsesstruktur i dagplejen i Gladsaxe

Læs mere

Temaer for HSU. Godkendt af HSU 24. marts 2014 Revideret februar 2017

Temaer for HSU. Godkendt af HSU 24. marts 2014 Revideret februar 2017 Temaer for HSU Godkendt af HSU 24. marts 2014 Revideret februar 2017 Temaer for HSU Indhold 1. Indledning... 3 2. Temaer... 3 2.1 Mål, strategi og økonomi... 3 2.2 Arbejds- og personaleforhold... 4 2.3

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Glostrup - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Glostrup

Læs mere

KOP\ Samarbejdsaftale. Korinth Efterskole - Spejderskolen. Gældende for perioden 2009 til 2011. Side l af S . :..

KOP\ Samarbejdsaftale. Korinth Efterskole - Spejderskolen. Gældende for perioden 2009 til 2011. Side l af S . :.. KOP\. :.. Samarbejdsaftale for Korinth Efterskole - Spejderskolen Gældende for perioden 2009 til 2011 Side l af S SAMARBEJDSAFTALE FOR 1 KORINTH EFTERSKOLE - SPEJDERSKOLEN 1 FORMÅL 3 BESTYRELSENS ANSVAR

Læs mere

Skolefritidsordningen har en leder (SFO-leder), og tre FPL er, heraf den ene som souschef. Disse 4 udgør SFOens ledelsesteam.

Skolefritidsordningen har en leder (SFO-leder), og tre FPL er, heraf den ene som souschef. Disse 4 udgør SFOens ledelsesteam. SFO - ledelsesteam: Det er ledelsens opgave at sikre en optimal fungerende SFO indenfor de rammer og konkrete vilkår, som bl.a. er beskrevet i folkeskoleloven, kommunens/b/u forvaltningens mål nævnt i

Læs mere

Forberedelsesskema til MUS

Forberedelsesskema til MUS Forberedelsesskema til MUS I ÅRET DER GIK Emne Stikord 1. Opfølgning Er aftalerne/målene fra sidste samtale gennemført? Hvordan er det gået med at gennemføre aftalerne/målene? - tilfredsstillende? - mindre

Læs mere

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune Job- og personprofil for teamledere Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune Ansættelsesområde er ansat i Aarhus Kommune og indtil videre med ansættelse i Sundhed og Omsorg. Reference

Læs mere

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION GOD KOMMUNIKATION KØBENHAVNS KOMMUNE 3 GOD KOMMUNIKATION ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION Kommunikation er en nødvendig del af arbejdet for alle, der arbejder i Københavns Kommune uanset om du

Læs mere

Tids- og Handleplan for sammenlægningen af. Nørrelandsskolen og Sønderlandsskolen. i perioden fra 21. februar 1. august 2012

Tids- og Handleplan for sammenlægningen af. Nørrelandsskolen og Sønderlandsskolen. i perioden fra 21. februar 1. august 2012 Tids- og Handleplan for sammenlægningen af i perioden fra 21. februar 1. august 2012 De to skolebestyrelser mødet den 8. marts 2012 Indledning Byrådet har besluttet at lukke Nørrelandsskolen på Byrådsmødet

Læs mere

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencer i University College Lillebælt University College Lillebælt er en institution, hvor viden er den afgørende faktor for eksistensgrundlaget,

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRELSEN I UNGDOMMENS RØDE KORS 2015/2016

FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRELSEN I UNGDOMMENS RØDE KORS 2015/2016 FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRELSEN I UNGDOMMENS RØDE KORS 2015/2016 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Forretningsorden for URK s landsstyrelse

Forretningsorden for URK s landsstyrelse Forretningsorden for URK s landsstyrelse 2011-2012 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen er på

Læs mere

Hjørring Kommunes Værdiramme for samspillet mellem ansatte og frivillige

Hjørring Kommunes Værdiramme for samspillet mellem ansatte og frivillige Hjørring Kommunes Værdiramme for samspillet mellem ansatte og frivillige 1 Indledning I Hjørring Kommune har vi udarbejdet en fælles værdiramme for samarbejdet mellem medarbejdere og frivillige. Værdirammen

Læs mere

1 Strategi for Danmarks Domstole 2011. 2 Indsatser 2011

1 Strategi for Danmarks Domstole 2011. 2 Indsatser 2011 1 Strategi for Danmarks Domstole 2011 Danmarks Domstole har til opgave at udøve dømmende myndighed og løse hertil knyttede opgaver, herunder skifteret, fogedret, tinglysning og administration. Domstolsstyrelsen

Læs mere

SKABELON FOR FORRETNINGSORDEN FOR SAMARBEJDSUDVALG PÅ AARHUS UNIVERSITET

SKABELON FOR FORRETNINGSORDEN FOR SAMARBEJDSUDVALG PÅ AARHUS UNIVERSITET Side 1 af 6 SKABELON FOR FORRETNINGSORDEN FOR SAMARBEJDSUDVALG PÅ AARHUS UNIVERSITET 1. Regelgrundlag 1. XXsamarbejdsudvalget udøver sin virksomhed i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR AU UDDANNELSE SAMARBEJDSUDVALG (LSU)

FORRETNINGSORDEN FOR AU UDDANNELSE SAMARBEJDSUDVALG (LSU) FORRETNINGSORDEN FOR AU UDDANNELSE SAMARBEJDSUDVALG (LSU) Under henvisning til statens samarbejdsaftale af 7. juni 2011 fastsættes følgende forretningsorden: 1. Regelgrundlag 1: LSU udøver sin virksomhed

Læs mere

Djøf præsenterer sig selv som den stærke partner og det stærke netværk for medlemmerne.

Djøf præsenterer sig selv som den stærke partner og det stærke netværk for medlemmerne. God foreningsledelse i Djøf stiller os stærkere 1. Indledning Djøf præsenterer sig selv som den stærke partner og det stærke netværk for medlemmerne. Da Djøf er en medlemsejet organisation har medlemmerne

Læs mere

Handlingsplan for Vestre Landsret 2005/2006 (ekstern udgave)

Handlingsplan for Vestre Landsret 2005/2006 (ekstern udgave) Vestre Landsret J.nr. 21A-VL-16-04 Den 21/12-2005 Handlingsplan for Vestre Landsret 2005/2006 (ekstern udgave) Dette er en revideret udgave af Vestre Landsrets handlingsplan for 2005 I, som indeholder

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Ledelsesgrundlag Sygehus Lillebælt

Ledelsesgrundlag Sygehus Lillebælt Ledelsesgrundlag Sygehus Lillebælt 1) Formål At skabe klarhed over generelle ledelsesmæssige krav, kompetencer og forventninger til sygehusets ledere. 2.1) Fundamentet for ledelsesgrundlaget i Sygehus

Læs mere

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål med strategi for ledelsesudvikling... 3 2. Ledelsesudviklingsstrategiens

Læs mere

Vigtige eller principielle sager - arbejdsgange i SKAT

Vigtige eller principielle sager - arbejdsgange i SKAT Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 102 Offentligt Vigtige eller principielle sager - arbejdsgange i SKAT Dato for udsendelse Til Sagsnummer - Ansvarlig fagkontor Forfatter Resumé 1. november

Læs mere

Studieservice. Ledelsesgrundlag. Indhold 1. Organisationsplan 2. God ledelse i Studieservice 3. Studiechef 6. Afdelingsledere / sekretariatsleder 7

Studieservice. Ledelsesgrundlag. Indhold 1. Organisationsplan 2. God ledelse i Studieservice 3. Studiechef 6. Afdelingsledere / sekretariatsleder 7 15. oktober 2014 Studieservice Ledelsesgrundlag Indhold 1 Organisationsplan 2 God ledelse i Studieservice 3 Studiechef 6 e / sekretariatsleder 7 Ledergruppen 8 Daglige ledere 8 Koordinatorer 8 Bilag Tværgående

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune Ledelsesgrundlag Allerød Kommune Forvaltningen Byrådssekretariatet Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Baggrund Allerød Kommune gennemførte 1. januar 2011 en

Læs mere

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole Side 1 af 6 Generel arbejdsmiljøpolitik for Danmarks Domstole Side 2 af 6 Vision Danmarks Domstole prioriterer medarbejdernes sundhed og trivsel højt, og der skal til stadighed arbejdes for at skabe et

Læs mere

Direktionens arbejdsgrundlag og centrale ledelsesfora i organisationen. NOTAT Center for Politik og Organisation. Forord

Direktionens arbejdsgrundlag og centrale ledelsesfora i organisationen. NOTAT Center for Politik og Organisation. Forord Direktionens arbejdsgrundlag og centrale ledelsesfora i organisationen Forord Ledernes daglige ledelsesmæssige opgave er at drive og udvikle egen organisation med fokus på drift, faglig kvalitet, økonomi,

Læs mere

Resumé af sagsgangsanalyse

Resumé af sagsgangsanalyse Det Politisk-Økonomiske Udvalg (2. samling) PØU alm. del - Svar på Spørgsmål 48 Offentligt Resumé 1 Resumé af sagsgangsanalyse 1.1. Indledning I løbet af 2005 og 2006 var der øget fokus på Statsministeriets

Læs mere

Udkast til ny struktur i Daginstitution Munkebo 2016

Udkast til ny struktur i Daginstitution Munkebo 2016 Udkast til ny struktur i Daginstitution Munkebo 2016 2 7. o k t o b e r 2 0 1 5 Børn- & Skoleudvalget har ønsket, et konkret oplæg om, hvordan en fremtidig organisering af Daginstitution Munkebo (herefter:

Læs mere

Kompetenceudvikling i Billund kommune.

Kompetenceudvikling i Billund kommune. Kompetenceudvikling i Billund kommune. Lederudvikling i Billund kommune Dato: 28. april 2008 Kompetenceudviklingen af ledere i Billund kommune tager udgangspunkt i det vedtagne ledelsesgrundlag, herunder

Læs mere

Hotel- og Restaurantskolens fælles ledelseskodeks

Hotel- og Restaurantskolens fælles ledelseskodeks Hotel- og Restaurantskolens fælles ledelseskodeks Idégrundlag vi er her for elevernes skyld Hotel- og Restaurantskolens idegrundlag er, at vi er her for elevernes skyld. Vi skal være en skole i vækst med

Læs mere

PERSONALEPOLITIK ESBJERG KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK ESBJERG KOMMUNE PERSONALEPOLITIK ESBJERG KOMMUNE 2 FORORD Personalepolitikken for Esbjerg Kommune indeholder de grundlæggende holdninger og visioner på personaleområdet. Personalepolitikken er således det fælles grundlag

Læs mere

En Århus model. 1. november 2006

En Århus model. 1. november 2006 En Århus model 1. november 2006 Grundlag Flere selvejende institutioner ansætter sammen én område-koordinator og indgår i et mere forpligtende samarbejde, Selvejende er forsat selvstændige juridiske enheder.

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE SØGER TO STRATEGISK HANDLENDE KON- TORCHEFER

Læs mere

Dagplejens udviklingskontrakt 2015

Dagplejens udviklingskontrakt 2015 Dagplejens udviklingskontrakt 2015 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og politisk besluttede

Læs mere

Skatteministeriets ledelsespolitik

Skatteministeriets ledelsespolitik Skatteministeriets ledelsespolitik Ledelsespolitikken sætter rammerne for, hvad der kendetegner god ledelse i Skatteministeriet. Skatteministeriet betragter god ledelse som afgørende for at kunne sikre

Læs mere