Asbestrelaterede erhvervssygdomme i central og østeuropæiske lande

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Asbestrelaterede erhvervssygdomme i central og østeuropæiske lande"

Transkript

1 Asbestrelaterede erhvervssygdomme i central og østeuropæiske lande Sammenfatning Forfattere: Dr.-Ing. Izabela Banduch Dr. Lothar Lißner Kontakt: Humboltstr. 67a, D Hamburg

2 Rapporten blev bes lt af den Europæiske Sammenslutning af Bygnings og Træarbejdere EFBWW Rue de l hôpital 31, boîte 1 (12 th floor) B 1000 Brussels Tel.: Fax: E mail: h.be ww.org IBAS E mail: nternet.com ETUC Interna onal Trade Union House (ITUH) Boulevard Roi Albert II, 5 B 1210 Brussels Tel.: Fax: E mail: Med finansiel stø e fra Generaldirektoratet for Beskæ igelse i Europa Kommissionen. Alle re gheder forbeholdt. Ingen del af denne publika on må gengives, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen måde, hverken elektronisk, mekanisk, ved hjælp af fotokopiering, optagelse eller på anden måde, uden lladelse fra udgiveren. Selvom oplysningerne i publika onen menes at være korrekte, påtager hverken udgiver eller forfa ere sig noget ansvar for eventuelle tab, skader eller andet ansvar vedrørende brugerne eller andre personer, der følger af indholdet af denne publika on.

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse 3 Asbests egenskaber 5 Asbestanvendelse 6 Asbesteksponering 7 Sundhedsmæssige konsekvenser 7 Anerkendelse af asbestrelaterede erhvervssygdomme 9 Kriterier for anerkendelse 10 Underrapportering of asbestrelaterede erhvervssygdomme 11 Medicinsk overvågning af eksponerede arbejdere 12 Erstatning ved asbestrelaterede erhvervssygdomme 13 Stø e l asbestofre 14 Referencer 15 3

4

5 Asbestrelaterede erhvervssygdomme i central og østeuropæiske lande sammendrag De e er en sammenfatning af en forskningsrapport fra Koopera onsstelle Hamburg IFE som led i projektet "Asbestrelaterede erhvervssygdomme i Europa", der er bes lt og koordineret af Den Europæiske Sammenslutning af Bygnings og Træarbejdere (EFBWW) med økonomisk stø e fra Europa Kommissionen (VS/2012/0256). Denne rapport lvejebringer en oversigt over asbestrelaterede erhvervssygdomme og lovgivning og praksis i forbindelse med kontrol og overvågning, anerkendelse og erstatning i 14 central og østeuropæiske lande, nemlig: Bulgarien, Kroa en, Tjekkiet, Estland, Ungarn, Letland, Litauen, Polen, Rumænien, Serbien, Slovakiet, Slovenien, Tyrkiet og Cypern. En lignende rapport, der dækker 13 lande i Vest og Centraleuropa, blev udarbejdet i 2006 (EUROGIP, 2006). Formålet med nærværende projekt er at opfordre l social dialog i de centrale og østeuropæiske medlemsstater og i kandidatlandene for at fremme informa on og træning af berørte arbejdere såvel som ofre og for at forbedre samarbejdet mellem fagforeninger og ofrenes organisa oner. WHO beskriver fibre, som er kri ske for menneskers sundhed, som fibre, der har et aspek orhold på 3:1 eller mere, en diameter på under 3 µm og en længde på mere end 5 µm (IARC, 2002) 1. Asbes yper og CAS (Chemical Abstracts Service) registreringsnumre er vist i tabel 1. Tabel 1: Asbes yper e erfulgt af CAS nummer Asbes ype CASnummer Andre almindelige navn Asbest Uspecificeret Asbestserpen n Chryso l Hvid asbest Asbest amphibol Asbestamosit Brun asbest Asbestanthophyllit Grå asbest Asbestac nolit Uspecificeret Asbests egenskaber Asbest er et udtryk, der er blevet givet l en gruppe af mineraler, der forekommer naturligt i miljøet i form af fiberbundter. Asbestmineraler opdeles i to større grupper: serpen nasbest og amfibolasbest. Serpen nasbest indbefa er mineralet chryso l, der har lange, bølgede fibre, som kan væves. Chryso lasbest er den form, der er blevet mest brugt i kommercielle anvendelser. Amfibolasbest indbefa er mineralerne ac nolit, tremolit, anthophyllit, crocidolit og amosit. Amfibolasbest har lige, nåleag ge fibre, der er mere skrøbelige end serpen nasbestens og med færre muligheder for bearbejdning (NCI, 2013). Crocidolit Blå asbest Asbes remolit Tremolit CAS (Chemical Abstracts Service Registry) nummer 1. For detaljer om asbest, såsom kemiske/fysiske egenskaber, sundhedsskadelige virkninger, skæbne i miljøet og eksponering eller erhvervsmæssige grænseværdier, se Toxicology Data Network (TOXNET) 5

6 6 Asbest kombinerer solide egenskaber med lave priser, og er inden for nogle anvendelsesområder uden sidestykke. Asbest: smelter først ved op l graders varme er resistent over for mange aggressive kemikalier har gode elektriske og varmeisolerende egenskaber har høj elas citet og trækstyrke kan let inkorporeres i byggematerialer. Billede 1: Asbest ( sakura Fotolia.com) Erhvervsmæssig udny else, uden meget hensyn l miljøkontroller, steg i løbet af det 20. århundrede, i særdeleshed i perioden med stærk økonomisk vækst e er De unikke tekniske egenskaber førte l et boom i forbruget. Asbest blev anvendt i store mængder i bygninger og skibe, og ligeledes l mange mindre anvendelser, såsom cigare iltre. I de første subs tu onsprojekter i 1980 erne skulle der findes alterna ver l mere end tekniske anvendelser. Asbestanvendelse Verdensproduk onen af asbest blev i 2012 vurderet l at være på 1,98 mio. ton ifølge U.S. Geological Survey (USGS, 2012). Rusland var den førende producent af asbest, e erfulgt af Kina, Brasilien og Kasakhstan. Disse fire lande stod for 99 % af verdensproduk onen i På trods af den europæiske forbud, der trådte i kra i 2005, er asbestproduk onen og import l det europæiske marked ikke fuldstændigt stoppet. Ifølge USGS var der fire østeuropæiske lande, der frems llede asbes ibre mellem 1990 og 2010: Serbien, Slovakiet, Bulgarien og Rumænien. Serbien var den førende producent med en årlig produk on på 314 l ton mellem år 1993 og En oversigt over produk onen, eksport og import mellem år 2000 og 2010 fra Bri sh Geological Survey (BGS: 2006, 2010 og 2012) viser, at Slovakiet var den største producent af asbest med 200 l ton pr. år mellem år 2006 og 2008 e erfulgt af Bulgarien med 66 ton i år Tyrkiet var den førende eksportør af asbes ibre med ton i 2003, e erfulgt af Litauen og Bulgarien. Importdata indikerer en stor asbestrelateret anvendelse i øst og centraleuropæiske lande mellem 2000 og De e betyder, at sundhedskonsekvenserne i forbindelse med dligere anvendelse af asbest vil kunne mærkes i mange år endnu. I 1992 blev Ungarn det første land i regionen, der forbød anvendelsen af asbest. Tyrkiet og Rumænien importerede omtrent ton pr. år, e erfulgt af Kroa en, Tjekkiet, Ungarn, Slovenien og Letland. Bulgarien, Estland og Polen, der importerede op l 500 ton pr. år. Litauen importerede ton alene i Ingen data om import kan findes fra BGS for Serbien. Ifølge det ungarske centrale sta s kkontor blev 3,7 ton asbes ibre og omtrent ton asbestprodukter importeret l Ungarn i 2010, og omtrent ton asbestprodukter blev eksporteret (NLO, 2013). Det skal bemærkes, at EU direk vet 1999/77/EF forbød alle typer asbestanvendelse og behandling fra 1. januar Direk vet 2003/18/EF forbød endvidere asbestekstrak on og frems lling og salg af asbestprodukter. Produk on af isoleringsmaterialer indeholdende asbest i Kroa en lå i området fra 3.9 ton i 2008 l 52,3 ton i 2009 og 27 ton i 2010, mens produk onen af byggematerialer indeholdende asbest lå i området fra 510,5 ton i 2008 l 412 ton i 2009 og 610 ton i 2010 (NIPH, 2013).

7 Asbesteksponering Industrisektorer med betydelig asbestanvendelse omfa ede: asbes eks lindustrien, asbestcementindustrien (plader, rør), byggeindustrien (bearbejdning af asbestcementprodukter), kemikalieindustrien (fyldstoffer l maling og tætningsmaterialer, synte ske harpiksmaterialer, termoplas k, gummiprodukter, filtre), isoleringsbranchen (varme, lyd og brandisolering), papirindustrien (asbestpapir, oms llingsbord), frems lling af bremse og koblingsbelægninger, skibsbygning og vognkonstruk on. Eksponering over for asbes ibre var ligeledes betydelig i forbindelse med nedrivnings, renova ons og vedligeholdelsesarbejde. Asbesteksponering kan forekomme, når asbestholdige materialer ændres eller ernes. Virksomheder og arbejdere specialiseret i ernelse af asbest skal være opmærksomme på, hvordan man sikkert behandler disse materialer. Andre arbejdere, såsom VVS ere, elektrikere etc., kan uden at vide af det blive eksponeret for asbestholdige materialer. Der findes ligeledes ikke erhvervsmæssig asbesteksponering. Tyrkiet, eksempelvis, har omfa ende naturlige asbestaflejringer i de centrale og østlige regioner lfælde af lungehindecancer (mesoteliom) blev anerkendt i Tyrkiet mellem 2005 og 2009 (WHO, 2011). Visse lfælde kan imidler d have skyldtes asbesteksponering fra miljøet. For at besky e arbejdere fra risici på arbejdspladserne har rammedirek vet (89/391/ EF) om arbejdsmiljø og visse afledte direk ver etableret grundlæggende regler l besky else af arbejderes helbred og sikkerhed. De uds kker forpligtelser for arbejdsgivere og arbejdere, i særdeleshed med hensyn l begrænsning af arbejdsulykker og erhvervssygdomme. Direk vet lsigter ligeledes at forbedre instruk oner l arbejdstagere, informa on og høring. De eksisterende direk ver er imidler d blot en juridisk ramme, der skal omsæ es l prak ske procedurer. Tilvejebringelse af informa on om mere sikre erstatninger såvel som udvikling af økonomiske og teknologiske mekanismer l at s mulere erstatning og ernelse bør være et vig gt mål i de nuværende asbestpoli kker inden for sundhed på arbejdspladserne såvel som folkesundhed. Subs tu onsportalen SUBSPORT 2 præsenterer for eksempel adskillige lgængelige materialer, der kan ersta e byggematerialer af asbestcement og andre asbestprodukter. Erstatninger indbefa er synte ske og naturlige fibre, såsom polyvinylalkohol, polypropylen, cellulose, nåletræscellulose, bambus, sisal, kokos, flis fra rotang og tobakss lke med eventuel mikrosilica, flyveaske eller aske af risavner etc. (SUBSPORT 2013, WHO 2005). Sundhedsmæssige konsekvenser Sundhedsrisiciene forbundet med asbest var allerede blevet anerkendt i starten af det 20. århundrede. I 1973 konkluderede eksperter fra det Interna onal Agency for Research on Cancer (IARC) Monograph Working Group, at der var lstrækkeligt bevis for carcinogenicitet hos mennesker og ved lang dsstudier på forsøgsdyr. Alle asbes yper har en harmoniseret klassifika on ifølge CLP forordningen (nr. 1272/2008): H350 kan fremkalde cancer, H372 forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. Asbest er farligt for menneskers sundhed, når det inhaleres. Selv lave koncentra oner af asbes ibre i lu en kan forårsage meget alvorlige sygdomme. Asbest er farligt, fordi dets fibre har en krystallinsk struktur. Når det behandles mekanisk, revner fibrene på langs i et s gende antal små 2. Ny ge informa oner om subs tu on, herunder relevant lovgivning, redskaber og prak ske eksempler kan findes på SUBSPORT s hjemmeside 7

8 fibriller, der kan spredes over et stort område. Hvis de inhaleres i løbet af behandlingen, er det svært for kroppen at nedbryde dem eller skille sig af med dem. Asbes ibrene kan blive i lungevævet i mange år og kan forårsage adskillige sygdomme. Derfor skal eksponering over for lu bårne asbes ibre forhindres. Alle asbestrelaterede sygdomme har en lang latens d (sædvanligvis mellem 10 og 40 år fra starten af eksponeringen). Risikoen ltager både med længden af eksponeringen og eksponeringens intensitet. Tabel 2 viser en oversigt over asbestrelaterede sygdomme fra de na onale lister over erhvervssygdomme i EUlande. lungehindecancere steg imidler d, og de er på nuværende dspunkt de mest hyppige sygdomme forbundet med asbesteksponering i disse lande. I mindre industrialiserede lande er sygdomsdata sparsomme, og eksponeringen forbliver høj; dødelighedsraten kan toppe i frem den. De følgende bokse indeholder informa oner om asbestrelaterede sygdomme fra IBAS database 3. Asbest, der i lang d var et geologisk mirakel, bliver et synonym for smerte og død, og ét af den industrialiserede verdens problemer. Savića og Fajković (2007) Tabel 2: Asbestrelaterede erhvervssygdomme i EUlande Faktorer Fibertype Fiberstørrelse Fiberdosis Industriproces Koncentra on Eksponeringslængden Eksponeringstype (arbejde, hjem, miljø) Rygning Allerede eksisterende lungesygdom Latensperiode 10 l 40 år Sygdomme Akut og kronisk bronki s Asbestose Bronkiecancer Gastrointes nalcancer Strubekræ Lungehindecancer (lungehinde, bughinde, hjertesæk) Hjertesæksfortykkelse og plaques (lungehindefortykkelse) Lungehindefortykkelse, udsivning, hyalinose, eksudater og sammenklapning af lunge I takt med, at sundhedskonsekvenserne forbundet med asbesteksponering blev tydelige, steg presset fra offentlighedens side, og det blev krævet, at anvendelsen af asbest skulle kontrolleres. I visse industrialiserede lande, såsom Tyskland og Frankrig, oplevede man i de sidste år er af det forrige århundrede en nedgang i eksponering og ligeledes nedgang i lfældene af asbestose og lungehindefortykkelse (pleurale plaques). Antallet af lungecancere og Asbestose Ved denne sygdom omdannes lungevæv l arvæv, hvilket hæmmer lungernes elas citet. De e begrænser lungernes evne l at udvide sig og forsinker deres evne l at udveksle gasser, hvilket medfører, at blodet ikke iltes lstrækkeligt. De e resulterer i, at ofrene oplever meget ubehagelige lfælde af åndenød, og i svære lfælde kan det være fatalt. Denne sygdom kan vare mellem år fra første eksponering l sygdommens udbrud. Lungecancer Ved lungecancer sker der en ukontrolleret cellevækst i lungernes væv, hvilket danner en malign tumor. Tumoren vokser dernæst ind det omkringliggende væv og blokerer for lu passagen. Lungecanceren forårsages ligeledes o e af tobaksrygning. Denne sygdom kan tage 20 år om at bryde ud e er den første eksponering. Denne dsforsinkelse kaldes latensperioden. 3. IBAS Interna onal Ban Asbestos Secretariat, h p://www.ibasecretariat.org/ 8

9 Mesoteliom Betragtes som den mest alvorlige asbestrelaterede sygdom. Denne form for cancer påvirker hovedsageligt lundehinden (pleura) og bughinden, men kan ligeledes forekomme i hjertesækken eller en membran, der omgiver tes klerne. Sygdommen er nærmest udelukkende forbundet med asbesteksponering. Det kan tage år fra den første eksponering l sygdommen bryder ud, og sygdommen er næsten med sikkerhed fatal, inden for et l to år e er diagnosen s lles. Denne sygdom kan ikke kureres. Andre cancertyper Asbestose er ligeledes blevet forbundet med andre typer tumorer såsom karcinomer i strubehoved, bronkier, nyre og andre steder såsom cancer i mavetarmkanalen. Andre lu vejssygdomme Lungehindesygdomme er de mest almindeligt forekommende asbestrelaterede sygdomme. Lungehinderne anses for mere sensi ve over for asbest end lungevæv. Lungehindesygdomme kan forekomme som opsamling af væske i lungehinden, plaques, hyalinose eller fortykkelse, såvel som sammenklapning af lungen. Lungehindefortykkelse er lbøjelig l at forekomme år e er eksponering. Den eneste medicinske årsag l denne sygdom er asbest. Lungehindefortykkelse er en kronisk lstand, der ikke kan kureres, og som normalt tager år at udvikle e er første eksponering for asbest. Akut og kronisk bronki s kan ligeledes forekomme e er erhvervsmæssig eller miljømæssig asbesteksponering. Bronki s betyder, at rørene, der fører lu l lungerne, er betændte og irriterede. Akut bronki s opstår o e hur gt og forbedres e er to l tre uger. Det kan være mere alvorligt for ældre personer, børn og personer med andre helbredsproblemer. Kronisk bronki s er lbagevendende og kan vare i lang d. Pa enten har hoste med slim næsten hver dag i tre måneder i løbet af et år og mindst to år i træk. Anerkendelse af asbestrelaterede erhvervssygdomme I ar kel 8 i ILO's konven on nr. 121 om erstatning ved arbejdsskader, 1964, angives forskellige muligheder vedrørende formen af iden fika on og anerkendelse af erhvervssygdomme, der giver arbejdere ret l erstatning. Der findes generelt tre systemer: Åbent system (hver sygdom med lstrækkeligt bevis for, at den er forårsaget af erhvervsmæssig eksponering, anses for at være en erhvervssygdom) Lukket system (kun sygdomme, der er opført på den na onale liste over erhvervssygdomme kan anerkendes som sådanne) f.eks. i Kroa en, Cypern, Litauen, Polen og Serbien Blandet system (en kombina on af åbne og lukkede systemer), f.eks. i Bulgarien, Tjekkiet, Estland, Ungarn, Letland, Rumænien, Slovakiet, Slovenien og Tyrkiet. Resultaterne af denne forskningsundersøgelse viser, at alle landene, der tages højde for i forbindelse med de e projekt, har vedtaget EUlisten over erhvervssygdomme i egne lovrammer. Alle disse lande anerkender de vig gste asbest relaterede sygdomme: asbestose, mesoteliom og lungecancer. Andre ikke maligne pleurale, hjertesæk og bronkiesygdomme anerkendes kun af visse lande som erhvervssygdomme, der kan lskrives indånding af asbes ibre. Cancer andre steder, såsom i strubehoved, bronkier og mavetarmkanal, anerkendes kun af visse lande. Andre anerkendte asbestrelaterede sygdomme indbefa er akut og kronisk obstruk v bronki s og andre lungehinde og hjertesæksygdomme. Strubehovedcancer blev anerkendt som en erhvervssygdom i Litauen, Letland og Slovenien i 1990 erne og på Cypern, i Tjekkiet og Rumænien e er år

10 Bronkiecancer blev anerkendt som en erhvervssygdom i Polen (1976), Kroa en (1990), Litauen (2006) og Cypern (2007). Tabel 3: Anerkendelse af asbestrelaterede sygdomme og årstallet for optagelse på de na onale lister over erhvervssygdomme Akut bronki s blev inkluderet på den na onale liste over erhvervssygdomme i Rumænien (2005) og kronisk obstruk v bronki s i Polen (1989). Andre lungehindesygdomme er anerkendt i lande, såsom Bulgarien, Kroa en, Tjekkiet og Polen. Andre hjertesæksygdomme anerkendes i Bulgarien, Kroa en og Polen. I Tyrkiet kan sammenklapning af lunge og cancere andre steder ligeledes anerkendes. Anekdo ske rapporter fra Tyrkiet indikerer, at få, hvis overhovedet nogen, ofre modtager nogen som helst form for kompensa on for disse erhvervssygdomme. De officielle datoer for anerkendte asbestrelaterede sygdomme er imidler d ikke lgængelige. Land Asbestose Lungecancer Mesoteliom Lungehindefortykkelse Bulgarien Kroa en Cypern Tjekkiet Estland Ungarn Letland Litauen Polen Rumænien Serbien Slovakiet Slovenien Tyrkiet Dato ukendt, ingen anerkendelse Andre , , 1989, Sygdomme, såsom akut og kronisk obstruk v bronki s, lungehinde og hjertesæksygdomme, er ikke særligt kendte og anerkendes kun af visse lande som erhvervssygdomme, der skyldes inhalering af asbes ibre. De er godartede sygdomme, og der er derfor en mindre ensartet lgang l dem end l andre sygdomme, hvad anerkendelse angår. Typerne af asbestrelaterede sygdomme i EUlandene og årstallet for deres optagelse på den na onale liste over erhvervssygdomme ses i den følgende tabel. Kriterier for anerkendelse Fremgangsmåderne l opnåelse af en diagnos cering af en asbestrelateret sygdom kræver medicinske undersøgelser, arbejdshistorie og kliniske undersøgelser. Der findes mange redskaber l hjælp for diagnos ceringen af erhvervssygdomme, som er specifikke for hvert land. Disse er overvejende håndbøger, retningslinjer og protokoller l vurdering, der er ny ge for eksperter, når det kommer l anerkendelse af ofres krav. De mest anvendte retningslinjer er Helsinkikriterierne fra 1997 l diagnos cering af asbest og cancer, og ILO s prak ske guide Na onal 4. Listen over erhvervssygdomme har eksisteret siden 1984 på en frivillig basis 10

11 System for Recording and No fica on of Occupa onal Diseases. Eksempelvis Polen, Kroa en og Slovakiet anvender Helsinkikriterierne. Bulgarien, Tjekkiet, Ungarn, Serbien, Slovenien og Tyrkiet anvender ILO s interna onale klassificering af støvlungesygdomme vha. røntgen af thorax/brystet 5. Letland anvender Kommissionens dokument fra 2009 Informa onsnotater om erhvervssygdomme: en guide l diagnose". Cypern arbejder i øjeblikket på et udkast l na onale retningslinjer om diagnos ceringskriterier for erhvervssygdomme. Estland har imidler d ingen etableret måde l anerkendelse af erhvervssygdomme. Det ville ikke desto mindre være ny gt at have en a alte kriterier for diagnos cering, anerkendelse og kompensa on for erhvervssygdomme, såsom asbestrelaterede sygdomme. I eksempelvis Tjekkiet kan en erhvervssygdom ikke indbere es uden at være understø et af en rapport fra en adækvat hygiejniker. Ifølge den tjekkiske lovgivning kan asbest anerkendes i henhold l ILO s klassifika on af støvlungesygdomme vha. røntgen af thorax/brystet. Hyalin lungehindefortykkelse kan anvendes i henhold l Lebedová et al. (2003) som lungecancer, der opstår i kombina on med hyalin lungehindefortykkelse og/eller asbestose. Der kræves ingen supplerende kriterier for mesoteliom. Underrapportering of asbestrelaterede erhvervssygdomme Næsten alle lande kæmper med problemet med underrapportering af erhvervssygdomme. De nævnte årsager omfa er: manglende viden, informa on, mo vering og eksper se blandt læger samt indberetningssystemets bureaukra. Andre faktorer er pres fra arbejdsgivere eller kompenserende myndigheder eller forsikringsselskabers pres på arbejdsmedicinere. Arbejdstagerne kan endvidere frygte konsekvenserne, hvis de indbere er sygdomme. Omfanget af udokumenteret arbejde i lande har en større indvirkning på raten af anerkendelse af asbestsygdomme. Der observeres som følge heraf store forskelle fra land l land i forbindelse med antallet af anerkendte asbestrelaterede lfælde. For eksempel i Slovenien udgør den årlige asbestoserate ( lfælde af asbestose/popula on) 14,9, i Kroa en 5,3 og i Polen 2,1. I Estland er forekomsten af asbestose ukendt, idet der ikke systema sk indsamles data. Forklaringerne på disse forskelle er: størrelse af den asbesteksponerede befolkning varierer på grund af økonomiske ak viteter (f.eks. produk on eller renovering) dsforskelle i gennemførelse af bestemmelser om besky else af udsa e arbejdstagere forskellige poli kker l iden fika on af arbejdstagere, der dligere har været eksponeret for asbest; Polen og Slovenien er meget ak ve inden for de e område, og deres ini a ver afspejles i deres sta s kker 5. lang--en/index.htm dsspændet fra introduk on af europæisk lov i na onale bestemmelser; f.eks. Tjekkiet, Estland, Unggarn, Letland, Litauen, Polen, Slovakiet, Slovenien og Cypren, der blev optaget i EU i

12 de forskellige na onale systemer l anerkendelse af erhvervssygdomme: den sene registrering af ikke maligne sygdomme på listen over erhvervssygdomme. Tabel 4 viser rater over anerkendte lfælde af asbestrelaterede sygdomme i EU lande over de seneste 20 år. Tabel 4: Anerkendte asbestrelaterede sygdomme i EUlandene Land Asbestose rate Lungecancer rate Medicinsk overvågning af eksponerede arbejdere Mesoteliom rate Det polske AMIANTUS program for profylak ske undersøgelser, der gælder for dligere asbesteksponerede arbejdstagere, er en retsakt, hvori lægebehandling er anført e er eksponeringens afslutning. AMIANTUSprogrammet dækker 28 asbestbearbejdningsanlæg i Polen. Det er således kun nogle af de asbesteksponerede arbejdstagere, der er dækket. Ifølge rumænsk lov kan en virksomhedslæge erklære, at lægelig overvågning skal fortsæ e e er afslutningen af eksponering i så lang d, det anses for nødvendigt for at sikre den pågældende persons heldbred. Pensionerede personer er ikke omfa et heraf. Pleurale plaques rate Bulgarien NA NA NA NA Kroa en Cypern 6.3 Tjekkiet Estland NA NA NA NA Ungarn Letland 0.3 NA NA NA Litauen 0.07 Polen Rumænien Serbien 0.06 Slovakiet 0.2 NA NA Slovenien Tyrkiet NA NA NA NA ingen lfælde, NA ikke oplyst I Kroa en indbefa er overvågning af dligere eksponerede arbejdstagere obligatoriske, forebyggende undersøgelser, der skal foretages mindst hvert tredje år. Overvågningen skal ske over en periode på 40 år e er afslutningen af den erhvervsmæssige eksponering for asbest, uanset om der er diagnos ceret en erhvervssygdom eller ej. I andre lande er der intet lovkrav om opfølgning af dligere eksponerede arbejdstagere. Almindelige prak serende læger kan sende arbejdstagere videre l medicinske undersøgelser, hvis der er tegn på sygdomsudvikling, eller en ny asbestrelateret sygdom. Tabel 5: Overvågning af eksponering og sundhed samt oversigt over asbestsygdomme Samtlige lande i forbindelse med de e projekt har udarbejdet en poli k l forebyggelse af risici, der kan forårsage de erhvervssygdomme, der er opført i Bilag I l anbefalingen 2003/670/EF. I henhold l en EU rapport har kun Slovenien officielt udstukket prioriteter for risikoforebyggelse, der primært fokuserer på asbest (EC, 2013). De na onale be ngelser er imidler d specifikke for hvert land. Akkrediterede laboratorier Metoder l overvågning af eksponering Na onal og private Hyppigst anvendte: op sk mikroskopi med fasekontrast 12

13 Overvågning af arbejdstagere e er eksponering Fortegnelser/ registre Foretages generelt ikke officielt. Undtagelser: det polske AMIANTUSprogram med profylak ske undersøgelser for arbejdstagere, der dligere har arbejdet på asbes orarbejdningsanlæg; kroa sk lov om obligatorisk sundhedsovervågning af arbejdstagere, der i forbindelse med erhverv har været eksponeret for asbest (OG 79/07 og 139/10). Slovakisk lov om besky else, fremme og udvikling af offentlig sundhed (nr. 355/2007 Coll). Fortegnelser over asbestrelaterede sygdomme føres generelt ikke separat. De indgår i andre registre. Undtagelse: det slovenske register over asbestrelaterede sygdomme, fra ins tu et for erhvervsmedicin, trafikog sportsmedicin. Godtgørelsen dækker forskellige omkostninger: medicinske omkostninger økonomisk godtgørelse for tabt indtægt ydelser l personer, som personen, må e have forsørgerpligt over, hvis pågældende afgår ved døden. Omfanget af denne godtgørelse og dens økonomiske indvirkning a ænger først og fremmest af socialsikringsbestemmelserne for arbejdstagere (ISSA, 2006), men ligeledes af de mængder af asbest, der er anvendt i et givent land. Tabel 6: Kompensa on, før dig lbagetrækning og stø e l ofre Kompensa onssystem Generelt det samme som ved andre erhvervssygdomme, når der forekommer tabt eller begrænset arbejdskapacitet (20 50 %) eller dødsfald. Der er undtagelser: Kroa en og Slovenien Erstatning ved asbestrelaterede erhvervssygdomme Systemerne l socialsikring i forbindelse med erhvervssygdomme varierer meget. Der er i princippet fire grundlæggende muligheder: Arbejdstageren bærer selv omkostningerne Den enkelte arbejdsgiver bærer omkostningerne (amerikansk og bri sk system) En statslig forsikringsordning eller ordning fra den private sektor dækker disse omkostninger for arbejdsgiveren, således at ansvaret ligger i denne organisa on (Litauen, Polen, Slovakiet, lsvarende i f.eks. Tyskland) Staten er ansvarlig for godtgørelse og finansierer denne via de almindelige ska er (Ungarn, Rumænien, Slovenien, Tyrkiet). Før dig lbagetrækning Stø e l ofre I visse lande er der mulighed for før dig lbagetrækning for ansa e, der har arbejdet under sundhedsfarlige forhold. Generelt begrænset l statslige organer. Eksempler på NGO er*: Associa on of pa ents with asbestos related diseases, Deskle, Slovenien, The Croa an Asbestos Pa ent Associa on, Clean Air Ac on Group, Ungarn, Green Federa on GAJA Associa on, Polen * NGO er Ikke statslige organisa oner De fleste EU medlemsstater har specifikke systemer l godtgørelse for erhvervssygdomme, der adskiller sig fra systemerne for ikkeerhvervssygdomme. I de lande, der har specifikke godtgørelsessystemer, er ydelserne o e mere generøse. De kontante ydelser kan være højere, pensionsbeløbene (i lfælde af permanent skade) mere guns ge for offeret. Der kan endvidere 13

14 lbydes andre ydelser, såsom rehabilitering. I de lande, der ikke har et specifikt godtgørelsessystem, er den midler dige arbejdsudyg ghed dækket under det generelle sygesikringssystem, mens invaliditet og død er dækket af de relevante bestemmelser for invaliditets eller pensionsforsikring (EC, 2013). Stø e l asbestofre De statslige ins tu oner er generelt ak ve i bevidstgørelsen om asbestproblemer. Der findes eksempler på EU landes NGO er i tabel 6. Interna onale asbestkonferencer er vig gt l at stø e ofre og l offentlig mobilisering. Bruxelleskonferencen den 17. og 18. september 2012 om Europas asbestkatastrofe er et eksempel på et interna onalt møde. Under møderne over de to dage drø ede de delegerede en række emner, herunder na onale asbestsitua oner, arbejdsmæssig eksponering og risici for almen sundhed. De undersøgte ligeledes foranstaltninger l minimering af asbes arer: løsninger med lovgivning, medicinske protokoller og teknologier l ernelse af asbest. Denne asbestkonference var en del af projektet med tlen Asbestrelaterede sygdomme i Europa og blev a oldt af et partnerskab af fagforeningerne og offergrupper (EFBWW, IBAS, ETUC, ABEVA) med stø e fra EU. Der kan findes flere informa oner om denne konference på IBAS hjemmeside 6. Billede 2: Møde i Bruxelles ved konferencen om Europas asbestkatastrofe den 17. og 18. september IBAS, h p://www.ibasecretariat.org/lka bruss europesasbestos catastrophe report 2012.php 14

15 Referencer BGS (Bri sh Geological Survey): European Mineral Sta s cs , , A product of the World Mineral Sta s cs database, available at: h p://nora.nerc.ac.uk/7996/1/ems pdf h p://nora.nerc.ac.uk/9532/1/ EMS_2004_2008_web.pdf h p://nora.nerc.ac.uk/17613/1/ems pdf EC (European Commission): Report on the current situa on in rela on to occupa onal diseases' systems in EU Member States and EFTA/EEA countries, in par cular rela ve to Commission Recommenda on 2003/670/EC concerning the European Schedule of Occupa onal Diseases and gathering of data on relevant related aspects EUROGIP: Asbestos related occupa onal diseases in Europe Recogni on Figures Specific systems. 2006, Paris Fajković H., Savić V. J.: Asbestos as Environmental and Legal Issue. Indian Society for Interna onal Law. New Delhi, India. Conference Papers. December 2007, p IARC (Interna onal Agency for Research on Cancer): Man made Vitreous Fibres IARC Monographs on the Evalua on of Carcinogenic Risks to Humans Vol. 81, pp Available at: h p:// monographs.iarc.fr/eng/monographs/vol81/ mono81.pdf ISSA (Interna onal Social Security Associa on): Asbestos: towards a worldwide ban Available at: h p://www.issa.int/resources/issa Publica ons/ Asbestos Towards a worldwide ban Koopera onsstelle Hamburg IFE (Authors: Banduch I., Lissner L.): Asbestos related occupa onal diseases in Central and East European Countries, Research Report, Hamburg, 2013 Koopera onsstelle Hamburg IFE: Survey on Recogni on of asbestos related diseases in Europe. Answers to the survey from: Cyprus: Department of Labour Inspec on, Olga Nicolaidou, Croa a: Croa an Na onal Ins tute of Public Health / Vlasta Dečković Vukres, Czech Republic: Department of Occupa onal Medicine, Char les University in Prague, Daniela Pelclova, Zdenka Fenclova, Estonia: Järva County Voca onal Training Center, Eveli Laurson, Hungary: Na onal Labour Office, Department of Occupa onal Health, Ferenc Kudász, Károly Nagy, Miklós Náray and Kálmán Kardos; Ministry of Rural Development, Enikő Csoma and Gabriella Molnár Füle; Central Sta s cs Office, Károly Parlagh, Latvia: Ministry of Welfare, Ins tute of Occupa onal safety and environmental health, Ivars Vanadziņš and Jolanta Geduša, Lithuania: Ins tute of Hygiene, Occupa onal Health Centre, Rasa Venckiene, Poland: Labour Hygiene Division, Department of Environmental Hygiene, Chief Sanitary Inspectorate, Katarzyna Kitajewska, Romania: Na onal Ins tute of Public Health, Adriana Todea and Dana Mateş; Na onal House of Public Pensions, Gheorghe Popa and Viorel Mazareanu, Serbia: University of Belgrade, Serbian Ins tute of Occupa onal Health, Petar Bulat, Slovakia: Regional Authority of Public Health, Dpt. Occupa onal Health and Toxicology, Eleonora Fabiánová; Public Health Authority of the Slovak Republic, Roman Otrusiník, Slovenia: University Medical Center in Ljubljana, Clinical Ins tute of Occupa onal, Traffic and Sports Medicine, Metoda Dodic Fikfak and Alenka Franko, Turkey: Turkish Medical Associa on, İbrahim Akkurt; Istanbul Health and Safety Labour Watch, Asli Odman HNCI (Na onal Cancer Ins tute): Asbestos Exposure and Cancer Risk. Last update on , available at: h p://www.cancer.gov/cancertopics/ factsheet/risk/asbestos USGS (United State Geological Survey): 2013 Minerals Informa on, available at: h p:// minerals.usgs.gov/minerals/pubs/country/ europe.html#rb WHO (World Health Organisa on): Report of the World Health Organisa on workshop on mechanisms of fibre carcinogenesis and assessment of chryso le asbestos subs tutes November Lyon, France WHO (World Health Organisa on): Na onal Programmes for Elimina on of Asbestos Related diseases: Review and Assessment June Bonn 15

16

EU's hurtige varslingssystem for. fødevarer og foder (RASFF) Forbrugersikkerhed gennem de sidste 30 ar

EU's hurtige varslingssystem for. fødevarer og foder (RASFF) Forbrugersikkerhed gennem de sidste 30 ar EU's hurtige varslingssystem for fødevarer og foder (RASFF) Forbrugersikkerhed gennem de sidste 30 ar photos: www.123rf.com Europe Direct er en service, der har til formål at hjælpe med at besvare Deres

Læs mere

PASSIV RYGNING - ET PROBLEM INDEN FOR RESTAURATIONSBRANCHEN. AMI Rapport. Rapport til BAR Service og tjenesteydelser. Vilhelm Borg

PASSIV RYGNING - ET PROBLEM INDEN FOR RESTAURATIONSBRANCHEN. AMI Rapport. Rapport til BAR Service og tjenesteydelser. Vilhelm Borg AMI Rapport PASSIV RYGNING - ET PROBLEM INDEN FOR RESTAURATIONSBRANCHEN Rapport til BAR Service og tjenesteydelser Vilhelm Borg Arbejdsmiljøinstituttet, København 2004 Passiv rygning 1 AMI Rapport Passiv

Læs mere

Vejledning For God Praksis for

Vejledning For God Praksis for Vejledning For God Praksis for sundhedsmæssig beskyttelse for medarbejder gennem god håndtering og brug af krystallinsk silica og produkter, som indeholder det Vejledning For God Praksis for sundhedsmæssig

Læs mere

Indledende vejledning til CLP-forordningen

Indledende vejledning til CLP-forordningen Indledende vejledning til CLP-forordningen CLP er forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering (CLP Classification, Labeling and Packaging) af stoffer og blandinger JURIDISK

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.5.2015 COM(2015) 190 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG Rapport om anvendelsen af Rådets direktiv

Læs mere

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 INDLEDNING 1.1-1.5 2 REGULERING AF LOVPLIGTIG REVISION PÅ EU-PLAN 2-2.10 OG BEHOVET FOR

Læs mere

Frem dens kræ sygepleje kort men godt

Frem dens kræ sygepleje kort men godt Den måge ser længst som yver højest Jonathan Livingstone Havmåge Frem dens kræ sygepleje kort men godt Et udviklings- og praksisforskningsprojekt Kræ afdelingen, Aarhus Universitetshospital 2012-2014 Pia

Læs mere

Kræft. Hvad er kræft?

Kræft. Hvad er kræft? Kræft 6 n Kræft er mange forskellige sygdomme, alle karakteriseret ved uhæmmet cellevækst. De fleste kræftformer er multifaktorielt betingede. n Rygning, overvægt, fysisk inaktivitet, kost, alkohol og

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

Kan man få funktionærer og ledere til at forpligte sig til fagforeningsværdier Kan man forsvare funktionærers og lederes specifikke interesser

Kan man få funktionærer og ledere til at forpligte sig til fagforeningsværdier Kan man forsvare funktionærers og lederes specifikke interesser Kan man få funktionærer og ledere til at forpligte sig til fagforeningsværdier Kan man forsvare funktionærers og lederes specifikke interesser?? TRAN-MAPS Transportfagforeninger, der organiserer funktionærer

Læs mere

Det danske arbejdsmarked og EU-udvidelsen mod øst

Det danske arbejdsmarked og EU-udvidelsen mod øst Det danske arbejdsmarked og EU-udvidelsen mod øst Nikolaj Malchow-Møller, Jakob Roland Munch og Jan Rose Skaksen Med bidrag af Vibeke Borchsenius, Camilla Hvidtfeldt, Claus Aastrup Jensen, Jonas Helth

Læs mere

Vejledning i lokaludvikling styret af lokalsamfundet for lokale aktører

Vejledning i lokaludvikling styret af lokalsamfundet for lokale aktører De europæiske struktur- og investeringsfonde Vejledning for medlemsstater og programmyndigheder Vejledning for støttemodtagere Vejledning i lokaludvikling styret af lokalsamfundet for lokale aktører Version

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK OG EUROGRUPPEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK OG EUROGRUPPEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.2.2015 COM(2015) 85 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK OG EUROGRUPPEN Det europæiske semester 2015: Vurdering

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU)

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) L 304/18 Den Europæiske Unions Tidende 22.11.2011 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1169/2011 af 25. oktober 2011 om fødevareinformation til forbrugerne, om ændring af Europa-Parlamentets

Læs mere

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF Europa-Kommissionen - Generaldirektoratet for Miljø Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF April 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...7 1.1. ARTIKLEN SET I RELATION

Læs mere

ER RADARSTRÅLER FARLIGE?

ER RADARSTRÅLER FARLIGE? ER RADARSTRÅLER FARLIGE? 2014 2 ER RADARSTRÅLER FARLIGE? Professionsbachelorprojektet af Christina Stephanie Andersson Svendborg 2014 Forside billede: http://www.infendo.com/tag/radar/ 3 Abstract Based

Læs mere

OECD S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER

OECD S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER OECD S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER Dette er en ikke-officiel oversættelse af OECD Guidelines for Multinational Enterprises 2011 Edition. Den danske version vedbliver at være uofficiel.

Læs mere

De Forenede Nationer. Standardregler om. Lige muligheder. for handicappede

De Forenede Nationer. Standardregler om. Lige muligheder. for handicappede De Forenede Nationer Standardregler om Lige muligheder for handicappede De Forenede Nationer Standardregler om Lige muligheder for handicappede United Nations, New York, 1994 Socialministeriet, København,

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb. En vejledning i mulighederne for at tage sociale hensyn ved offentlige indkøb

Sociale hensyn ved indkøb. En vejledning i mulighederne for at tage sociale hensyn ved offentlige indkøb Sociale hensyn ved indkøb En vejledning i mulighederne for at tage sociale hensyn ved offentlige indkøb Denne publikation støttes under EU-programmet for beskæftigelse og social solidaritet (2007-2013)

Læs mere

KEMIKALIER Ny mærkning og klassificering

KEMIKALIER Ny mærkning og klassificering KEMIKALIER Ny mærkning og klassificering CLP - Hvad er det, og hvad betyder det for mig? 1 Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V www.i-bar.dk Medarbejdersekretariat: Vester Søgade

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 27.5.2014 L 158/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 536/2014 af 16. april 2014 om kliniske forsøg med humanmedicinske lægemidler og om ophævelse

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 240 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EN EUROPÆISK

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Intern kontrol og implementering af Sarbanes-Oxley i danske virksomheder

Intern kontrol og implementering af Sarbanes-Oxley i danske virksomheder Copenhagen Business School CMA eksamensprojekt revision 2006 Intern kontrol og implementering af Sarbanes-Oxley i danske virksomheder Vejleder: Kurt Keldebæk Rasmussen Gruppe 32: Mai-Brit Bergholt ******

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. om et europæisk program for beskyttelse af kritisk infrastruktur. (fremsat af Kommissionen)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. om et europæisk program for beskyttelse af kritisk infrastruktur. (fremsat af Kommissionen) DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2005) GRØNBOG om et europæisk program for beskyttelse af kritisk infrastruktur (fremsat af Kommissionen) DA DA GRØNBOG OM ET EUROPÆISK

Læs mere

Den Økonomiske og Monetære. Union og euroen. For stabilitet, vækst og velstand på tværs af Europa INDBLIK I EU-POLITIK

Den Økonomiske og Monetære. Union og euroen. For stabilitet, vækst og velstand på tværs af Europa INDBLIK I EU-POLITIK INDBLIK I EU-POLITIK Den Økonomiske og Monetære For stabilitet, vækst og velstand på tværs af Europa Union og euroen En velfungerende økonomisk og monetær union og en stærk stabil euro er fundamentet for

Læs mere

Ti skridt til god tobaksforebyggelse den gode kommunale model. Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes tobaksforebyggende indsats

Ti skridt til god tobaksforebyggelse den gode kommunale model. Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes tobaksforebyggende indsats Ti skridt til god tobaksforebyggelse den gode kommunale model Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes tobaksforebyggende indsats Ti skridt til god tobaksforebyggelse den gode kommunale model

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj

Direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK Det indre marked for varer Det indre marked og dets internationale dimension Direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj En vejledning

Læs mere