ns OG Kan Kreditforeningerne ikke lide Boligforeninger? ~~ A, t.. Side 4. to,.h han har Ekøemoler paa, at Kredit4 k1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ns OG Kan Kreditforeningerne ikke lide Boligforeninger? ~~--------------------- A, t.. Side 4. to,.h han har Ekøemoler paa, at Kredit4 k1"

Transkript

1 Side 4. ~~ M.rkl_gnlngen bagy_der Aften Kl Oli!: urer til KJ. 430 'ærdlelølygterne lendes R'.ukke. '10. Kan Kreditforeningerne ikke lide Boligforeninger? ns OG relt og A t.. h a to.h han har Ekøemoler paa at Kredit4 k1 t foreningen end ' ikke har villet yde Han oplyser agsaa at en jydsk Kreditloreningsdirektør positivt har l Laan op til 20 pct. al An8kaU~ t1 essummen lor Beboelseshuse. ( udtalt at han ikke kan lide Boligloreninger og det er antagelig her Hunden ligger begravet. De Grund ejerrepræaentanter der leder Kreditloreningerne holder ikke al De danlke Kreditloreninger har været vort Samfund tilltor Gavn. De har gjort del muligt for den ubemidlede Mand at komme i Beliddelle al E' endom paa lempeh Boligloreningsby ~ geriet og derfor nægter de Boligforeningerne rimelige Laan men det kan Sarnlu~dt:.t. _k_...dhlivenduind l...

2 lir' ~vel gik i by~kcde Kul sin Jomfru illkeriel bedre der særlig i Grev. '' atter hjemme Han opholdt sig i Aftes og i Nat i København en Mængde indbr'2lcs lil d. Sild. der K ø b e n h. v 11. Præsidenten lor odel. del svenske Røde Kors Grev p olke b u m b n e. Bernadofle vendte i Oll er Bftermld dag tilbage til Sønderjylland og ~artoreoid~ allagde f Osaf et Besøg i København hvor hlln førle Porhanrltfn al1orum 1inll' Vruver erik erer Væver ger bl. 8. med Præsidenten for del danske Røde Kors Overpræsident Kammerherre aulew. Del. uret. rygledes meget hurligt al Grev olger Torp Bernadolle var Byeu og al han Mg blev all rn og ind og hans Ledsagere havde tagel sigtet for Ophold paa Holel.d'Angleterre a (.geri blev Bltermiddagstimerne samledes elten hvor en tusindtallig Menneskeskare pab en Sigtelile Kongens Ny torv lor at lu et rtræ ra en. Ollmt al Oæslen med den vigtge d ner bl. a. Mission. en Hurup Orev Bernadotte deltog i Oaar Sf kørt. for Kongens og Dronningens Mld Melcamker dagslaffel. Pormlddags ankom. Del var Generalor ban med PlyvemlSkine til Stock holm. Det ventes at han Dag ehorp.gter over for Udenrigsministeriet og vem Torp andre nlereøøerede Kredse allægfen.k ~J lde ger Rapport om sin ReJ.e f hvilket. forhørets Over bel e Verden er Grev p Bernadotte bleven berømt. ; to \k~ utræltellge ndsats l Humanlt Tjeneste iii 08VO lor den Q~ tns Menneskehed har gjort hlln~ N n Q~ H el af den anden Verden 'ivb størsle. t g Orev polke Bernadotte er t 1895 som Søn af Prins Q dl Bernadotte en Broder tn den lttr værende svenske Konge og bil. er a1l588 Onkel til Kronprlnse:1: ngrid af Danmark. Han tik Ol~ cersuddannelse og giftede Si R 19~ med en amerikansk Dame Sst 11 Manvlle hvis Pader er ' DO~ e millionær. Pør Olltermaalet r. han Afkald p88 sin Arve r elg~ Sverrlgs Trone og pli Titlen Prins. Siden da bar ban nit ~ viet Røde Kors sine Kræfter. ~ed umaadellg Bnergl har han udo tet enhver Mulighed for som R:' Kors Leder i et neutralt Land: hjælpe Po'kene de. Kr'ge. ramte Lande. l Danmark nera der særlig taknemmelige Paletter over for ham for h ans umud... lige ndsats ved Organlserlnaeb af Transporten al danske og nor. ike Panger fra Lejrene t Ty.kl... Sverr'g. ng.lel lil = ::.::..~ : ~ _... Centrallaboratorium V'''''a. og Diaanosestation. Ve~tervl ;.'. fr:'l.r.. =d.l_..!d~e:!d~o ft e Virksom bed.cd regner med at Sygek... erne. betale Undersøgelsen lor dir. Medlemmer meni andre lel' ak.. betale.. Har De nok kunnet r dl hf

3 ~'\.. 2 K!'.'. paa d. n llllært\r 1 ganist bip\' pr R><:1. AlmyllUp LO dag dptl :J. Maj. Betalinger fra den tyske Værnemagt. En Meddelelse fra Handelsministeriet. Handelsministeriet meddeler Mandag: Opmærksomheden henledes paa at Personer Firmaer ejler juridisk!' l Personer der hører hjemme eller.dri ver Virksomhed her i Undet kke maa modtage Betalinger af nogen Art. i danske Kroner (Mønt Pengesroler : Checks el. lign.) fra den tyske Værne magt her i Landet ejler fra denne til sluttede Organisationer eller fra andre tyske Myndigheder her i Landet medmindre Betalingen udgør Vederlag for y delser der er hjemlet ved Bekendtgørelse Nr. 639 af 11. December 1940 vedr. Salg af Varer til den tyske Værnemagt eller til dennes enkelte Medlemmer eller Betalingen paa anden Maade har Hjemmel i Bestemmelser eller Tilladelser fra danske Myndigheder. Dette gælder ogsaa Erstatningsbetalinger for Varer eller Ejendomme der beslaglæcges eller rekvireres af tyske Myndigheder. Der vil senere fremkomme nærmere Meddelelse om hvorledes man skal forholde sig hvis der beslaglægges Varer eller an dre F ormueværllier..j_ to Aar Tilskærer H Dag den 1. maet Vald. Sm Holm r. har holdt Mød hvor Lærer J talte om Hj N e er paa Maale A. Petersen normale er 41 bør i 8 Døgn Trofaat hv 08 smilt'1ll1 med øjn.. og Kfndei' Haab ø_ de gt~' V i 1Jr71tN' de friske.0u6.'

4 alt s... ny om mindre Betaiingen udgør Vederlag for y delser der er hjemlet ved Bekendtgørelse Nr. 639 af 11. December 1940 vedr. Salg af Varer til den tyske Værnemagt eller til dennes enkelte Medlemmer eller Betalingen paa anden Maade har Hjemmel i Bestemmelser eller Tilladelser fra danske Myndigheder. Dett gælder ogsaa Erstatningsbetalinger for Varer eller Ejendomme der beslaglægges eller rekvireres af tyske Myndigheder. Der vil senere fremkomme nærmere Meddelelse om hvorledes man skal forholde sig hvis der beslaglægges Varer eller andre Formueværdier. Det tilfojes at det i Henhold til Bekendtgørelse Nr. 184 af 23. Maj 1944 er forbudt at udbetale danske Kroner (Mønt Pengesedler Checks el. lign.) til ikke her hjemmehørende Personer Firmaer eller juridiske Personer herunder til den tyske Værnemagt eller denne tilsluttede Organisationer eller til andre tyske Myndigheder her i Landet med mindre der til Betaling foreligger Samtykke fra Danmarks Nationalbank. Solte '17rekalve. Hmd. Niels Svendsen Nielsen Hersted har solgt en 11 Mdr. il Tyre kalv til Gdr. Søren Ni V~ Trofast hl 08 smilend med øjn/! og KindP1 Haab Bom de grpnnp V i næn n er de fri.qke Alt hat! og i 08 t'c M 11'1 t l'o'/ Di~ er 1tC:1 Døb os m med ni di mod 8= 1; vandrt Re Den tidlige dent Edoua ankom i Ga maskine fra Berlin.

5 VAOEN MOR'(}EN Onsdag den 2 Maj Aarets 122 Dag Rest 243 De. ~ SOLENS Opgang 5 T. 28 M. Ned~ 20 T. 46 M. t Dagens Længde 15 T. 18 M Oagen tiltagen 8 T. 25 M. NlAANBNS Opgang l T. 14 M. MØRKBLÆ'ONNOSTlDEN er fra 1. Maj15. Maj Kl. 2) den AUTOMOBL VOON og CYKLS_ L VOTER tændes Kl Eftm. THSTED den l Maj

6 ;jde.. 5QC.Al.OEMOK ;;~~==~~~ d~r var 1~ Td. Syg.dl t tandl 1 TH STED tke a' Olien kunde.. fe anu lill: 0' Udl.ltla' du mu!!.!ar al E.idom.\nndle. Nu! 'rm~r\.. Olaen hlev de' l\lund~n poø\al(t Sagt' Om le 1'»'W 4h~ ~ ~ 0ll. Ande~n.W J... 'lrj. ~ klln;ng' med 250 K._ Mllrk._lnlllllll.. beo.llaer Afla Kl Oll n.er lu KJ. 430 lærdøel.yllena '... ndeø 2La1 Oll dukke Ø.rberslllon bombet. OerlOem Rltzaus Bureau deles: Ved / Tlden N rede en Bombe der var ved ndgangsdøren Ul Eberhardt Lyngts Salon paa KviødellR Arbelderlorbuods Thisted Aldeling holdl Mandag Allen Cenenl Hotel.Phalx. Aften; K. 19 Kolonihaveforbundel. Gene Torv i Thl!ted. Barbersalonen rølforumllnl!. Thsted Alholdahntel. K. 1915: Royalteauet:.Proles.or blev helt ØOelllgt og alle Ruder Pl!lere~n. Plejebørn med Py ar Bi. knustes Porretnlngen ligesom KJ : Polæteatret:.Plgen ra der knuates Vnduesruder.. ml H6!:bol8lrden' svensk Pllm. lige Ejendomme omkrini Torvet Sn... d.tcd Bo Kl. 1915:.8aslaro Juledes ogsaa Raadhuset. Enke/ru Schnoor der sov en Divan sn under Barbersalonen fik et Chock. ngen Mennesker kom Ul Skide 60 A.r. Aar. J. K. Predsklid er MorsingbO og alammer ra Hvidbjerg hvor Faderen varllæter. Han løtll1 Smedelære men kunde rigla: lule al svinge ren og su læsle han Lærer pu Ranum SeRllnarlum. Han OR Bklllmen 1907 og llmme Aar kom høn Thisted.om Medhjælper hot R.mle Kantor Hald. Biler dennes Død anuttet Pred klid 1908 lolo Kanlor og KordeRn hvllkc!1 embede omlsa hører Betllllln~en lom SanKlærer ved Thl.led 8orjitenkole le(1 har Predsklld tla nu vir kel a8 Air og 'emmebeaavet unlllnletulltrel lom han allld har.. ~rel. kom han pu 'n relte holmen. SekS Qasvæksabeidtre lau tast AOBællel!;. Eller nllilhog ra Ouvæ'uud valie! blev ae'uonværlr.nbe\de.e de hidtil har leni ul.elønnedl ven Thllled Byrllolda Møde i A!t~ Agnes østergaard'llut anni n L Maj d. A. al rel!.nf ';o:;phe9e al\e med Anciennitet ha Anlællt liten nd'lene. l 0lit Mar De pul/.ældende t;t. Ma og til Revsor Nieben Pladalomand annt paa Hanst Okl 1942 Evald Jacobaen \. () 1937 Laur. H~d~~81d P. Ch. Thomw.en l Matin Alhed Nlelse Ap'i; 1944 og Carl Emil slenlen l. Seplbr ManKe husvilde i Nykebin Den Omstændighed de er lykkedes Kommunen at nemløre Byggeriet at to Eje. me der \1& projekteret pa~ vej og t de nyt: AndelibS Qennegsde leut kan ven] Mandag Allen holdtes en Bva di e ; Løbet at de komm~ kuerlngsøvelse lor Rreh Hans!ed M~llnede har lkllb\ en all VlgsE Kommuner. Øvelsen Od snuation i Ny1r.øbinR. a81 ti ledte K 1930 eller en.ordre dl' anenttale V.nskelighe! om Evakuering af hele Kommu lt kae alle Tall o... er Hl Løbel al lu Mlnulter var Kommunens tre Husv Ul Siede og mod \jnller er luldt hela~l. deres jnstruk!!oner. Por at gøre Pamilier paa N.ealakolen realistisk skulde Ordon () Pamlier i Spartlusaen nanserne nd sile Husene og Sakkegurden. modlage Navnekv\llerlng som Be N' los vis lor at have værel dft j Lebet af korl Tid kom Mand!tkllbet til le s vesen L.: forskellige Punktoner til Stede Pund. sen et DU Opumllngsslederne Oll: Hjæl Blandt de senest opre peslalionerne. Mødeprocenten var lundatser er den d.d omtrenl 100. Del vlsle lig al O del log ra ca. SO Minutter o~ 111 Sagtører Niel vcleo Kr.. hvis Renter h\/er~ 'p en Time al gennem øre. Jun; lilli delu tre Turen. ioner. Den ene akal Til _dll samle du le paa unr remadatteebend Hjælpeslalionen l Ræhr Skole Mon der viaer A.nl~ hvor Porplrlnlngspellol1alel havde due viser Kode E dækket Kalfebordt'ne ar ca. 60 KUllalmll:T ilet A.n Menneøker VT.. miet. Udvalgs m1l. OlV.. Out ande lormanden MariuS Madsen bød lildelu en nav1S Velkommen Oll Rilmester filskov h1ullet pu Mor~. d lakkede ail OellJQerne!f>UcnCl ~11 lorhold og udi alle lin Tllltf'd~hed med med l'1ollenlnde RO Porløbet al 0vf'lsen. Of'11 \/ld['ledc 1m hnm Bel.btl. alle var der el Opaavt Opmuntrlng. Otn OR lonlod Tldenl Alvor skel tld'1.en hl Chr1lttnlfn Da Mil. nlltlo hvllh.uo Der lullt Ml mt

7 omkrlnll Raadlluøel. ~o der sov kom et Chock. ' : Klntor J Predskfl Thisted fylder Onsdllg d 9. ds 60 A r. J. K. klid er Morsingbo stammer Hvidbjerg O' umme Aar som Med ved K/r erudover for Thisled Polkekor og i Del... ''''''' u''''orc.; 'Cen rn MaDl/c Hlll:tlogusrddn svensk PUm Sntd.tcd Bo Kr 1915:.BBlurd. Den ( er ylrk nemf0r~ E'vllkuerloKS8velse P HlDSi me der bolmen. vej og Grønnej ~;;~~~~~~~~:;;~;holdlea Ræh Hans/ed en EV dige j Øvelsen nd Mlanedi 1980 eller en ~Ordrc sil\latio~ om Evakuering here Kommu de aler nen. Lø bet al fall Minutter var al skal!! til Sede og mod. Komn :;;';;r;es JnstruktJoner. P or 81 gøre lin!!cr e 1 rea[js!fsk skulde Ordon. Familier nansetne nd alle Husene og 6 Famli NavnekvlUerlng som Belor al have været der Bakkega Løbet Tid kom Mandsklbet ur Funktioner 111 Sede JOO. tog tra ca. 30 knap en Time Turen i~~:;;~;~ ~i~h j æ! d vat sig t og til gennemføre Tif sdst samledes lilie pall Hlælpes!B!Jonen l Ræhr SkOle hvor PorplejnlngsperBonlllet!tavde Kllfebordene og ca 60 Vir slmlet. Udvalgs_ Marlus Madsen. bed Rllmesler Ellskov aue Deltagerne udtalte sin Tilfredshed med af Øvelsen. Den vidnede al alle var deres Opgave og forslod Tidens Alvor. Jeppe Chrislen!en og Msr. havde Ordet Der slulle~ med en Del Sange køn Horre. En 37allrig Arbejdsmand fra Struer er blevet befordrel Tvsn~BorbeJd_ na1111ten AB/borg. BBlZgrunden er nt.. Manden for nogen Tid llden forlod n lk ke Kone og sine 4 Børn og tog Arbejde Slider pab en slorre Arbe/daplads ved Koldng m mere hvor han levede sammen med en unden Del lf sjn (vnde uden at bekymre sg om hvore _ endda dan Pnmmen Sttller opretholdt Llvat. derlag det Nu var hlln vendt lboge til Struer med h {æresten og {ommunan lar rntlatlet tage sg af Pamllena Underhold hvilket oga~~r s ::~ n h ar Øvel er reøullerel a B MBnden nu forelobig ' lor Muoneder er Bnbragt pall Tvange_ og mange slbe/deanlallen. m en varm ere har ar. Sø'vbryllup kb Onsdag d. 9. ds. lejres al Malenvend JllO' M ø e r og Hu.ru Solievel 6 Thi.ted. Niels Fun Blandl fundalsel Soglører Kr hvil Juni skol lianer. ung r~ Mors dl dere vi KUlslma mk 08V tildeles e bruget p forrenter med nag lor hven Opmuntrl skil l ide singbo i lom ha ii al vær ene elle~ Præel el! udlører ~ hed en! gel Talen e.. i d~ alo Virksi 0R dens tænkt.o~ 1. der kl eller Rek dende e. Pr. Tbls Alles kortvarigt Und delte 00 vi1gede. Aurs SYR nde

8 .. skansler H ll R er død 1llns Efterfølger Storadmiral Oønitz prokhjmcrer Krigens furtsættelse H... r fl. do.. 1.0'. Po'... Kl '''. JUgoloo... t... ol. HU a!rt....' tn.o 1 ø... H... 01' 1._ !r.' 'lo. Appel fra Tysklands nye Fører tf. > b D' D... 'J'U POf Sar.d D.' 1. b dl loølnm en r.r. hro' Q.' brd: TrO' MrØ. K.nd ø.n 17'~' V'''''' r y.. Por. Øot! H'.... r.ld.1 t hud' bo.. ll' d )'N'. d liol~h ''''''' n... b'jde lo. r~.k.na. H.nl K... p mod hllp hol. Bump. 0ll h Kult.... P.. h. ~./1 r Blle.'er.!;ulab. Om d.l. 1'11 L.dl.e d.ke!'alk d. min J.'t Op'V'..d T'ln'w.. De Ol (.~d. Tyxl.D K~ ro ~.le Mul ' dtd ru aram.rlk.none v vi ~.. il AOOU' irtu'j. ro r Ol 8.mpe.lde_ Sngl.nde. 08 ' '~. S... ld' og....nae Op.. ol.o.1 HO Krlgon f<l. Polke Skyld on to 1 udb'ede.~~ :_ europ_ Hud ti 'y'ke Polk hil luldl1 0lil '0011 Hfe e. t.. t J.g.111 dtnne Nool T. M!.M! O'' O' dl l.. n Mi.1 hue.or. ip Kvinde. M.n Ol a n dr.o LO.Mdr. J tlil beb r j... H. derl. Olv lic TUd lo. jt'f' Liver jo mit L. Op.. lhold Tlde og Ollcl O. hv.r.1 jer 51n Pilar Pli n Pdi Kup dl v.1 dtd i kunne o'... byer tnken 0il: ophol. Ol! lohlpdel N.. v ae hvod der U.or Mill v Vor ell...nae Llder.er 0ll Olr. kk. 'ol.d. D Førerens Dagsbefaling lil Hæren H... r M.nd n Pilet n'e Be'D_ vor. enkell d.~ Ellt/feKer Mussolini henrettet fedende Fe.cl.ter h.r lidt mm. S'bna 8 e r p. (5TH.) 1f~lle iod' Med..lnr lrl brllfsk. og D..: :werlkloske KJlder llllten va.. _;:. Pg tr el ledeo~e MRn<l Soldll ae ~oll PDlk. Liv Rej.er MoD!OV hjem? ellu.tlon... Eul'opa v lull.vl. kr... det o o d o o. (5.T B.). Ud.nrRlkommlR' ~' :;;1 dt nm':~''b~; ' lu ~. i ;;:;;;~;: Korrelpondeol. ; Pli d.n Moolov r lefl. fnden lor dtl ncljlllke _lied bl.v.n bemel1et.1 en opreuel i efte.1 VRe bl.ven l nd COa:H.. n i NRJ f den Veiiifike 3''''05e 1 t <rtier t Dm Benllo MlUo; Oll nollle.1 bol nrmellel ~ bl. Mlrshl Ofl' Oll de fdjl~.je P!.ok. ~;~ P.vOUnl Paioaccl og Budskabe! om Hi!lers Oød En V.rd... «ed. Sp_.. dl... til d.n tl._.;~h;::!~;;:~.: BES'TO... ~ ti2'1110 KARL OO:>orrz.

9 fald. f Thisted. 2. }aj 194;;. ) X }... il ')T }1. Jj ro ':!i _ Li' 1 ' i 111.zp.<\ar F 1 r. r m l dpd li p])! h J hr..\njh. r<n d. HaQ.\ar J3 an ' 'l ~Jr J af ' r J r l Barberforretning i Thisted bombet. (;{a.<;.:kader j ~fln P{UJ S t ()T et Q1 '. flig! Ejoldommc \ ed ll:l_ Tid 'n i ~ at eksploderede en Bombe der var anhragt ved ndganrsdoren til Barber Eberhard L y n b e's Salon paa Stoff'torv i Thisted. Rarbprsalonen blljv helt pdelagt og allp Ruder knu::tes i Forretningen li2'(<:om der knusu s \indue~ruder i am'jig. Ejf'ndomme omkring Torvet ~aalf'des OZ~aa Raadhu~f't. Enkerru S c h 11 n n r. der!'io\' paa en TJi an l ~in Cigarforr('tning undf'l' Babf'rsalonp'1 fik et Chok mn jov Tljlf n ing n lr nnr{f'r Ail Skai V Lk pi ;Orf'fl. rhh) Uenighed mellem Amtsraad og By mad. Om Opførelsf' fif en TørveladP. ved ~~ Thi led ~ ø:: ly t: Eje \es dt'n dd~. S l 11 \ gu Yt>d O bpl ~rdtgj!'l ~fl hnnh 'Cl r l 1111\1 \. r ' r \ ndl'l Sølvb. hl l'is;...; h hl \1 l s~ r h' 1111

10 ph 11.«: 'll'r/!'t JUta hnlig ada n ggo.: ('. r H'f' ij)!l' ;JtJJtJ J\ f. H'lalp! {a ~(JOO 1\ f' j \fcdf!. Dp' jlhvrlf' al/j11'pdf' HJdl jr n_n ng{' A lj... ogj'f'f' il dt logd tr:wr/\'hnligp L{'gal!'f' Evak ueringsøvelse RæhrHanslcdVigsø. Mandag Aften hold les en EvakueringsøveJse j Ræh r liansted Vigsø Kommune. Øvelsen blev gjort saa virkelighedslro om muligt derved at Ordonnanser blev sendl ud til alle JndbYl<gcre i Kommunen med Besked om al cfe skulde forlade deres Hjem og samles paa et ntcrmcre angivet Sled. 1'1l Slut samledes det med vir JC('nde Ordonnallspersollalc ro fl. j Ul C Hihl Hh'u kprt var man Naa for' fhg bare fra an(h Rtc ~ storl plarl søg ' oms

11 ~ '.'''' Vore Forretninger er lukkede Alrdag l':fwrmiddak l :\1aj Juni. Juli ok Augu t 'ba neder. Thist ed Sn edkermesl erforelling. Jt: \ SQr :r En l Vi elf ktr. vlf' rt!l~ Nnn Vore Forretninger lukker fra 1. Maj og indtil videre hver Lørda Kl. 12. A. P. ANDERSEN. S. KUHNMONCH. Et er bil del. Alf l'i i B y; Lan.n. kan: t il ar og rsør ca Sal er fra 1.. Maj flyttet lil J. P. Jespcrli :n! Ejendom. JENS THOMSEN Hundbor'. Tømrer og Ligkisteforretning God gammel Forretning med nye Bygninger store moderne VY'rksleds og Cd!ilil!ingHlokaler ~amt gorle 1\askin..r til Salg eller vjf: straks. f1envlmdej!\e til Cad o (hri s ten~n. Ve~lervig v el

12 ~U er sov paa en Dj~ t den clld er van i sin CigHrbutik under Bat. in Sag fl'cm bersalonen fik et Chock. ngen kke hun Jllr Mennesh:el' kom til Skade. der ilde. tro ilt Hjerte Pldi~ ikke at Menneskers eller i E\'ip;. nej 0 nej l' lider. Hvor n )'nkes in Hjælp i al l vor Fure ns Nod hos ande og a\ r med saa Lidelse for ej' lider ilde erte. ens Bestydsmode. anmodede et som Betheket paa ledet valgal osarup slag til en anmodede ræde. den paaæret til judvalget. t afholde Amtsvej Evakueringsøvelse for RæhrHansted_ Vigsø. 1\lalldag Aften holdtes en EvakuerJngsovese fo!' Ruhl'Hallsted_ ViJ!80 Kommune. Øvelsen indlede_ de~ KJ efter en Ordre om Evakuering af hele Kommunen. Løbet af faa Minutter var Onlonnanserne td Stede og modtog dere~ nstruktioner. For at gel'c Øvelsen særlig virkelig skulde de ind i a!je Husene og modtage Navnekvitte_ ring som Bevis for at have været der. Lobet nf kort Tid kom Mandskabet til de forskellige Funktioner til Stede paa Opsamlingsste_ derne og Hjælpestationerne. Omtrent alle mødte. Del viste sig at det tog Ordonnanserne ca. 1 Time at gennemfore Turen. Til sidst samledes alle paa Hjælpestationerne hvor Forplejningspersonalet havde dækket Kaffebordene Cll. 60 Mennesker var samlet j Ræhr Skole Fmd. Marius M a d s e bod velkommen og Ritmester Eilskov J e n s e 11 takkede alle og udtalte sin Tilfredshed med FOl' løbet af Øvelsen. Den vidnede om at alle var deres Opgave voksen og forstod Alvoren. Jeppe Christensen og Marius M El cl s e n havde ogsaa Ordet. Der sluttedes med en Del Sange. 90 All.r. Enkefl'u Ane KRtht'inc A l d e l' s e n. Visby fylder dell 7 Maj 90 AR'. Hun Cl' Enke efter So' for 1 R 1(1'. derse Til val~t go T Til om A ved S Heide mokra geskif samt og et Th. Med 7 afhæn 4000 K Man dragen paa Dr Fors Torvel mod 5. delt fo

13 el rre ll... igt. yn aa og lles 9cr od en anr in t? l le ~r. ar 0 at. < Bombe mod Barbersalon paa St. Torv i Thisted. Salonen l lsetet og Ruder knust i samtlige Ejendomme omkring Torvet. Gennem Ritz. Bur. meddeles: Ved 130Tidell l Nat eksplo_ derede Cl1 Bombe der val anbragt ved ndgangsdoren til Barber Eberhardt Lynges Salon paa St. Torv l Thisted. Barbel'salonen blev helt ødelagt og alle Ruder knustes i Forretningen. lig'esom der knustes Vinduesruder i samtlige Ejendomme omkring Torvet saaledes ogsaa i Raadhuset. Enkefru Schnorr der sov paa en Dvan i sin Cigarbutik under Barbersalonen fik et Chock. ngen Mennesker kom til Skade. Evakueringsøvelse for RæbrHanstedVigsø. :i\landa~ Aften holdtes en EvakueringsøveJse fo.!> Ræhr~Hal1sted~ t. K v. go F'. '; for K. hj:l 32 del' val

14 .. ker bestille æ er skal benyttes den følgende Dag senest KJ. 6 Aften. Bestyrelsen. en kc lnr af in Paa af delse Ydl:l ø js tør vi ikke paatage os noget Anta svar for det Kød som er indleveet ret til Røgning hvorfor Folk an a modes om at hente det hjem omgaaende.. modsat Fald er det paa eget Ansvar. ellr. Simonsen Sned sted. il g t ' ~ Kostskolen Vestjysk Oym SD TaU. Nysproglig og matematisk Ret. o ReaJkJ... s:u'... +;1 'H'~;_

15 1fJHSTED> BYOGJEGN...kl_ualnu.... d.. ramreroe& P'orenlør Hurup Alsl K.1U4' U.' rll 1( h't hold' Oeneflrforumlfni/:. rd.el.ly.l~r. r.udm 21lU Porm.nden bl.. Ol Møde.ukk.' der hu'de v~fel afhc/ldl mellem Afdelingen tig Byen_ MUHC 'Dr al.elf! forhørlen enfllrler Arbeldl ld med Week end Byen. Der Spændingens Dage. De D'Re v nu gennemlever er de!nut spændende v har op' levet.den Krigen uue Verden Bra ld og med den alleutør.te nterelse lventu Begivenhederne Tme for Tme. V venler lilie med Længlel pal Bud.kaber om der igen skal rllade Pted del l' Krgen S grusom mshandlede Buropa V venler pil Kr/gsrllsllndenl Tryk over vort egel Lllnd skal telle! s81fedes v gen kln leve vorl egel Lv Pred og Prlhed Del er nlturllgt vi haaber og glædes selvom vi ved al mllngloldlge VanllkeHl!'heder bageller v melde sig. Predens nd ræden er Jo den første Bellngelse for al del peany kan ga8 fremad for Ol. Men v skal buske at del' Glæ dens Slund lige.r fuldl.om de lunge Dage gælder tor os al bolde Balancen og al bevare Roen og Værdigheden Det danake Polk hit med en beundringsvl!rdlg Ro tagel Krlgsl8renea Tilskikkelser. V har tf! Oavns 'uel lært blide 1111 harmes og at baabe uden øl mste Lgevægten og Selvbeberskelsen. V skal i de Dage der kommer ogsaa kende vorl Ansvar over for Polk og L.nd. Bnbver ol Oll har som Medborger sil Medansvar. og bverken Bnkellmands Luner eller Tlllældlgbeder maa have noget SplJlerum i eo SURd bvor Lande Skæbne afgørel Den SelvdlscJpJln der er del danske Polks Karaktermærke og lom Modgangens Dage bar været vor Styrke v vi faa god Brug for i Overgangen fra Krig og Beøællelle Ul Pred og Prlbed og den.kal bevres V kan ikke gere noget bedre end siadig lade Kongens Ord f tø 9 April 1940 om il/ld øl ud Ylse Ro og værdig Optræden være Rettesnor for vor Pærden lykkedes kke '.. en OrdnfnH mlln dcl Ra do~ ud til.1 tie ela Vrrk.omheder bllvde ndfe Weekend. K~Ul!retlln. H. C. Ander.en fløli:'de Regnskabet L.ennlngerne 'Uln!!e' uforøndret. TH Bealyrer.en gcnnrgteø H C. An(leuen Olof Aøge Jenlen. Til Revllor genv. e Odg.. rd Nielsen TU Kongresdelegeret vlllglel Pormanden Konllngenlel H H)ælpeklluen faslulles uforandrei 60 Øre pr. Uge og 5 Kr. Dagpenge >(.t.. rm.ndaak_m.. Til StyrlllDlldseknen ved Købenbavnl NavlgslJonukole vr nd.uller n. of hyllke 20 bealod deriblandt Tho K. Peder.en Sanneis 176 Ponts og Egil Larien Klrly 91 P. Mlllklhnum er 203 og Minmum 81. Uhørt Frækhed. Hvad man paa Trods af Lovens klare Ord vover at byde gode didske Hjem. Under denne Overakrlh 'Haliler Sogneprl2Bt A Jor ~en8en Jeglndo Ol flll lende ndll2g: Da leg i Aftes kom nd paa vort Brevaamlingssted na jeg tl1lældlg en Bunke pl.kater der Dag som adressels Porsen delle skulde.have været omdelt hvert Hjem i vor! Sogn Den er ud sendl fra el omrejsende Pilmssel Jkøb reklamerer for en Pllm der skulde fremvises paa Hvidbjerg Holelag bringer el Billede af tre Kvinder al deres Nøgenbeds Skam. Jeg rlogede straks til vor Postmester som omgaaende telefonerede til Brevsamlingsstedet a' den om!bue Tryksag kke maatte udbringes J Poslovens 3 bedder del: PrB Poslbesørgelse er udelukke! Genstande bvls Udbredelse er forbudt eller hvis Ydre frembyder noget ulovligt usømmelig! eller fornærmende. Postvæsenet kan Tilfælde af Mlstønke om al en Porllendelse efter ndholdets eller ndpøknlngens Beskallenbed er udelukket fra Pnstbesørgelse fot Tre Cykletyverier j Tbisted. lange Porsendelsen ubnel og Tirsdag BHermlddøg blev der f undetll0g! af Afsenderen eller evt. Tbløted 6tJ181et to Hetrecykler. af Modtageren Overværelse af Den ene der tilhørte Kommis Poslpersonalel. Elterkommes el Rober D.hlstrøm Nørre~øde 37 saadøot Porløngende ikke kan blev sget ved Købmand Over Postvæsenel nægte al modløge _'lujf. Porr.e.tnlo~.J1'[e.duik&~w. _ den.111 PO&lbesergelsc eller SU UWeln lu freden Oeullem PovlJerna 1)111. Pe eu Time. kerne Klo begynde elel Medde net Ophø naen ny KolOfllh Allel ek.. mllnr.t om Køb lor Hald Der kund 100ldleUd nlng for sredes me _ Det BYflladlm Jorden e kel til H Porh&and hivere. hvlld le VU /lt KJ Air v dannet. Kat M~ u'n Au SV.llt het De kr Vind D nature E al Vlndu nen de nærmer ThJated!J har V_ ButlklTu/ l:8r 1 opistt 518 at Vndueti Porhold ' lunde e Rigs~ i Kel B R Rlg9 er i d~ Keben~ ven hed og le lige R~ Tblslec Klo 12J Aølbo tejtigb Nybor kunne over m naaed Kl. 1 D. lejede NYDO lens feren

16 i Hurup B. et mellem Mestre for Arbejds Byen. Det fast Ordud iii af havde Andersen Bse n fast Øre pr. ved Koben nd.tlllet 178 Points MøkBhnum!OCALD!MOKRA T;N. Gennem Biskopperne er der til bet der ba om at Preden skal ndvarsles med ning pas J begynde OBaT der foreligger olfi Klausen Ol Kirkeklokkerne rloger vedkredsen freden iod. høje. KS88 øen Veste Provsterne udsendt Meddelelse og sluttede en Times KJokkeringnlng rra Kir Til Best]. Kbmand l kerne. Klokkenngrlingen maa rørst Eløebeth ciel Meddelelse om PJendtlighedel.1 nes Ophør. Dødsiaid. nien nye Haver den Oaog. KolonlhavePorbundet afholdt i Aftes ekstraordinær Generalfor. samling.ti Behandling var Forslag om Køb af el Stykke Bog neden for Høfden ca. 2 1 / Td. Bygsdl. Der kunde her blive ca. 40 Haver. midlertid var der for lidt Stemning for Sagen og Købet forkastedes med 23 St. mod. Det.r leg ked af udtaler Syra.dmedlem Ole Jensen i Dg. Jorden egner sig ganske udmærket til Haver og der havde p88 Forh.nd meldt sig over 20 Lieb havere. Prisen var Kr. hvad jeg linder rimeligt. Tanken Vllr al Kolonihavetorbundet næste Aar vilde søge et Haveselskab dannet. Kan Jorden fkke leles? Muligvis. Blereo Th. Peder 8eo Auslraliasmiode har lovet Svar herpaa til Aften. De knuste Ruder. Phv. fil Amtoft. Hvilehjem 90 Ar til fra sin i Limljor dog Hav oogle A~ mellem [ Gilt erma~ Peggesu Børnello siden han boe aar paa til Hun for 5 A efterlad Han type d han var var en god S slilf.. rdi mindet Præg p rods al vover Vlndu gl '.r yed..tlppe op. De mønre Oombeekl1ploloner DR tulle P..nlll0l1er medfører. at et Utal for Jylland 75 pct. Land

17 l: var ndstillet deriblandt Thoeis 178 Polnta 1 p Maksi mum ~d. Trods.al rd vover dadske l:nne Overskrift ~nepræ8t A. Jor ~gindø. o. f01~ g: m nd pab d 888 Jeg lakater der s Por5endelse del! til hvert Den er udde Pilmssel en Pilm der a Hvidbjerg illede af tre Nøgenheds til vor Postde telelone _ sen Svar _ 'th' ov... ~. _. Mulgvi9. Eleren Th. Peder~ Auslraliasminde har lovet her pas ii i Alten. De knuste Ruder. Vlndueagl a.t er ved at slippe op. De mange Dombeekøplosloner og natlige Episoder medfører. at et Utal af Vlnduesrudflr knuseø Oli?; Gla88ltuationen der længe har været vanllkellg nærmer sig nu del katastrofale. En ThistedGlarmester udtaler at det længe har været umuligt at eltoffe større Butiksruder. Man lapper de Ruder der gssr Stykker eller sætter Brædder op Sted~t. Men nu begynder det og 88a at knibe alvorligt med almindeligt Vinduesglas. Man maa haobe. at roligere Porhold.nart v ndtræde da det ingen~ lunde er rørt at undvære Vinduer. Rigsdagsmændene i København. Besværlige og langvarige Rejser. Rigsdagsmænd r. hele Landet. god Sanger stillærdig N mindet 80n Præg pu l SaKtekVo1 lor den Jylland pct. fol Land er Kreaturer Arten. K. 193(J K.P.U.K. 1 Kl Petersens Kt. 191 Hustruen ( Smørnc var i ( Sidste Ægnot var l Sidste

18 Aar LOraag aen u luctj. > De lyse NætteJ' er nu begyndt paa Skagen. Og i Aften begynder de i Thy Paa Lørdag 5. Maj begynder de i KØbenhavn. Sygeplejerske Frk. Frucrgfwrd Thisted Sygehus havde den 1. Maj 25 Aars Jubilæum. ( Meddelelsen i Gaar stod at Frk. Roer havde Jubilæum; det var ikke rigtigt). Thisted lw'pele Alm'1ntilstand i Nat i Tiden fra 2342 i 23 Minutter. Der skete intet usædvanligt her i Omraadet. SygeplejerskeEksamen i Thisted. Fem Sygeplejersker ved Thisted Syg'ehus har i disse Dage afsluttet deres Eksamen med folg'ende Rl'sultatet': Grethe Hove ~honl.penj :\ ans op~..

19 u ~.....''''.....'...ao... v... o;> :r aila ger bilsen det igang. ten har Thisted havde Alarmtilstand syg be i Aftes fra Kl til K ' lev Bri Ansat som Brandinspektør Gel lev i Herning. hj~ Kr. Som Brandinspektør i Herning ses el' fra 1. Juni ansat Mester S. K. 00 Midth:d 'yknin~ val

20 BY OG le ' Ejendomsskatterne pas Holmen. ll... h'. t... ~ d. Vgl' S'e d U... _h Til.delu ur.1 r o ~ Ke en rdelliae Lettein. CJe drn... '. Ved 1\1.. d.modlll d.!t Mut. '''''11'1'' Sogne.ude' o m Till.dd iii.1 ændre Lllfn;nll'o loldel..... du.t der kun blev udk.cv1.. r Ejendom mod toidrll en Pemt del Am'uder... rede ml' in' l'n l.ovhjemmel lbvde lil. K'V en fud.n Ti.lel.e midi j en Perode. f'orholde' mellem Lill nlnge p.. n' Ejendom og p Pormue DR nd.omll ab' nemlig illc Loven..æUn lor lire Alf l~nd' H. (. D~ t.ned lom' Thisted Sygekasse indfører Tandpleje. Ord olpfta vedlea aal Kre! lule Alf. d ainae ' blev lidlte QnlJ '11.gt pr.. April Aml. Thl.lcd Syg.k... Repueltn... nllnlkøb holdt Au Mide p.. flde. ved tog imidlerjld ove. lor Alhold.hnlelld. Mneriet. 1.bd.Je.t den n Po.mlnden Jenl S. r n. h d.. TiU. del... ble.. givet men oply.'e.in Be'elnini bl.. l Mlni leriet har e.unnd øive MedlemaUel lor 'rlte Oang n en Tilladele der ' e er hjem let flllel tilbage med 383 H SUS Loven..rRen var de atiliende RehrH.nl ledvig er o/øvrigt ter. AnUet al bld'l/lrdende _.teget med 16 til Med i f orvejen den Kommune i T hr lemmer Vir overlr til Potellel led Arn i der hl r den lorhold' letka.. en. formanden be.tamede meni mind. Udakrrvni ni' pli de meel foe Medicinudgdter.. t Ejendom '. J(ommu. Min.tulde nel'en ra.t mnre nen Ti_del.e lil at ned'eue Lrg Mennuter levede ved Medicin Form.nden hilale m ed Olede nlngen paa l.. Ejendom. en der nr opfetlel en medion Tredjedel til en fjerdedel og dehnk ved Thi.led Sygehua. M 1939 Bik min yderli ee ned lil at e vllde dd bhve dyll men men en Femledel undrit.t.ende en hel Del Del.ar i den hid.ige L. S._PeP..''.i'~''d. udenlmtl H elbredet node dl dltillig e Sogneraad n drede Ligning.folholde! til lor de '1e Ejendomme. Kommuner h.yde ndtil d. mind.1 H.lvdelen pli dom nolle endds o l men L. S.Agilltionen virkede ' 'llrkl l' der nu kun et 22 Amlell 52 L'ndkommuner ligner H.lvdeleo ej/er mere 1.. Ejendom. N RlllhrHnltecl Vig.. er kommen... lanl ned ur der ikte i Sogner.. det værel Enighed derom mtrl der bil ltau ;. fjer derfor. tanundkømmune men bar.itten og Arbejdere Motiveringen Jor man nu.kulde lla helt ned til kun Jegge en OUendedel al ningen pu de fule er.1 H.nlled Sogn er oe al der.uu. lenu en bold.via.rre DeJ de Shller oyer pn deme i Ræbr og Vipe. midlertid lader del.e lina iue g8re.r 1947 og i Ol e bn man om Sognerll dell flerll' lil rid vil Jlstholde l in Slilhng. Del bn næppe bldea hvi en Kom mune der i f on elen har '11 Bundrekorden med Henlyn iii Ejendomllhltet gllr længere ~ ed end til en femledel. Dl!t.. tl lin rtd blive ml!gl!l al re! forholdet op igl!n og m.n mil huske.t hver en el'e K'one <.. bo.t i Medlem vu ugift. p ' Form.nden rettede.ere for Till.ud el.!lurd i..! P.d.dsg. Ar b./thm.nd Ot. D n e n ~Jold'll1de <t Tlted f)'lde~ S: d.. 50 Air. ' SOl'ia 1l....! al o.j '.~;;. ;; j Ydby. ;::::;j HJem_ 8olh:si Od

21 :;;;~=::~.~=.~.~ ~:i::;: Kamphandlinge ~ <o.~ &. jo..~' r<' D'~' ;.< ;. :~..;::.:;:~~::::: ~.';;~~ '. mn Ry G e? ~' over Danmarks nens H rdt Pr.1 d.t.ydll_ T.klond De l!erlklnlkr 0R frinke Troppe! lortsæurr defet merel lærke Plel dellydllglle Tyak 'nd og de! meddeles. Amerkontine kil hove nuet og vere guel over Jmmfloden Nælheden 8l1uo.u Ogu.l Proreklorllel Bilbmtn.Mlhren Om b~11.emtldlge Skæbne df. ~res Pnrhsnd Unger. r. der me(j'et tlllrkt Prel Jr..uullk Side. Amerikanerne!kll væ.e luet over dulldllnere Orænlellnle pu tn Sted'r (R. did tjenele) Churchill a r kke Und. rhu t L. D n d D n. (RldloJenete). Del vakle etor Opmærksomhed. Premlermlol!le. Churchill k~e ville lig Ullduhulel Our lom hlr plejer. Sledet nr Pr. mlermlnllleren føv Sir John Anderon Snr Sperlelimen p.. d lulled SpørØlmll1. Del m nt... Premlenlnlll'r'n hil VRlt' opr'let.1 ydelt vigte Porhlndllnger. Dalløbe t a ' h'lj Ba he M.he B r n. J n ty~ Rldloudnn_ ell' PU kr.lr B Ollr h'd et ~tlllma.rtn rlll f/lhmrn. lhr.n. Dr. f'lnk. lu. udledl Pm Ol er rllll D'llbeHn~;.rerln k~1 d.d. Den rrolkabld. vi hl'.1_a' til l.m. 1''ler '1 nu. nr Tlkern Ved mmtnde Adml'll Denii V Y kker Montgomerys Styrker ind Fred pas talienfronten D. ty_l<_ Slyrk... h... o t.. R. nlloorl lb e.ro... 1.f Enlll_nd. rne L. D n d D n. Reuler meddele; brluke Tropper Dig tr ~r ; l nd RlnRoon. lt Dirrende Spænding ved Grænsen A.benr. De lds Mo. delelte. om de engellke TroP Pl1l Fem'ykolng l SlesvlgHol.len.. nu Sledoune med glmmel ke n ~ 1 K.ng. Krlglbeilvenhederoe nier. m!! lir dln$k L.lndomrlld.!!ngelke og.melklnke Flyve'e kltdler over Slesvig. Krunl. OrRnlebyen er blevel et Belllven hede.nu BrRndpunkt. og ler heker feblll.k Tushed og lul _pændl Pornnlnlng. hedder det t en R.lntkorrupond.nce.Atlen> bildei. Alle pu'lc. alle veni er. V dr om korl Td. om nogle Timer kln hænde ligge en Fronl. line htr 1 V Rude KnllBllerne blive.lell r Pnlerkolonner? Bn let dllft Digning brydtr rem. og blg Skydækkel nn Soltn. Ved OrRnlepælene til' de venlende Skarer m.d BU\c~t lellel mod Syd og ahe er kun npllkel.1 del ene Sperg_mlll; Hvad v denne OR: bllna' lor del ydtule Stykke d.nsk 1.lnd_ omr.. d.~ De diie R.de KOrl Bller pu. tlede lo. lidt lden og nu tf der SUhed v.d Orænlen. Bn Stil. hed. bia vllhn m.n fornemmer en dlrrlnde Spændlnl!_ ngon E k.1 Kold'n Koldlnl/.... nlrdnlrog POl. lydelder om Kolding Bukut rlnlllølln.~uldl lættes K ll udlllrr HnfllmulH V. Jull. der øholul kh er Tøle om!l0ret Unl (11 mn f ti dll elv!.ltu ' ~b ~.~ ~ _.l.. 4 M.l [lgklsu JØRGENSEN HA1.D T 'Oh t En Tale af paa tyske OSCAR LUND out.'~~'e.d vp.t~.o\). 1UP.Pot< _11 Gool! s... ~_. Det tyske Folks PliRt i Krigen RROlOln.te Or. AlbtN SPM' K b e n b V n. ov';';'~'~;:;::;: R.diollltloner holdt _' ~n Bonf e en.dlærdlll V mil neto~ ~øtre og gl.llde ijlnrne Kun ArboJde Skæbn. t 'enn:~;;; o.urtkrltj;m. gennrm Hunger Oll r vor.mldlertld ld.la nllre fini. A dlnt Otund. nr dmlfll O.nllr..R nlldrel::::~! kke nrdl'ilre V:';';b;O:~';o; tnellr Mentl med nu lrn.r kke t MennUkt' nm tr 'd;;' Bolcllevlkfrne elirr '. r de. Denne ldll. '~ TYlklindi. HtHtklmp mil vort Polk lom hr bu'tt.lt vorø l drlnl ~.. lpptrl endnu 0ll' pult!!' i Del Ufr ntim udtluhtnd~ l Mod_llndtltnl Hund om htn '1111 lde 1ft Ylk. tl... lk 1\111d~ tn nik. vi b.nlrtt. tfn htltt mndlst krmpendf. M'llndt't O S~eel.~... Thiste~ Flyver paa Ol U at. kl ~ ~ i.;;;kok... M1c 2O3G'\d..0KS. ~. ~ blu ol!..j. O. ~ H.nri' ned!.. m Trldtl o ndr. vi ubrld. mtd den S..d. som vi hil d. 11<11 All ha Fnllt brntt' uden tole T.to Om ~OTt rlllde. det klo fl mtn it' ti lorplrgt' 111 det ld bh~ SeU. min ArbeJd.kll tnd 101' ~ or1: Polh Optlboldel~. O. 't\llltr. urt r Skrbne. mrn dernt del mll~ef bllye' nd.rll~tre..~rdnt (\11!Vfl' v r(\~ ~ ~~1.!..?'~;;.:..

22 ld pub a 5101ø rens o Schlanen blev Fr8t~od8 til Kobenhavn modtugl'l8 her d. 8 ds. Tomt Returgods modtalle8 kke tør efter nærmere Bek.ndtgørell'le. Pakhuset er lukkt>t 4.1. ncl 1D)' Pra~ for Sllve. DAO...l oge et medociali g har Leo nprlns r paa forf Kron eren. er af ogsaa bage..phørlx er paa den e aflyst. '''' Bestyrelsen. PALÆTEATRET Kun 3 Dage. Den d 8 n s k e Sukces Tyrannens Fald med Eyvind Johan Svendsen KArin N' n~ø MAhltip ELl s

23 Thisted 4. Maj Dil'pktør Holgpf S ø f e n~ i' dode i Gaar 56 \al' Sor(l'ns('l1 val' Son af afd ahjlel' Chr. Sorensen og TommP'handeJ fc'st hos siden hos Brdr. Bentzen og i.\adllls Trælasthandel. Død i J 919 kom han og drev FO''Ptninomdannet til Aktiesel meel sin Bror j)irektør etablerede Afdeling 101' Kllhandel Kllhandel. som Afdode del' Direktor fol indtil lede til Aalhol g'. Her drev osyjl'ksomhcd til en ond~ p~rgdom fol' et Par Aar g ham til at holde op. 9.og til N ytaar 1936 ral' Medlem af Thi~ted a n ral' vc\d ~ill nod For Btyrel'n for A/S eln. 1'0118('11 Tømmrrhamlpl og han BjpnrJomme i Thisted og en Vestergaard sluttede Festen med en Tak td alle tilstedeværende. Ringning med Kirkeklokkerne naar Kongen atter over. tager Regeringen ]t'l'a Landets BiskoPJ) 'l' el' der til samtlige P'ovstpl' urllwa(lt en :J(eddelese om at dej' nah J~ong Chl'i: slian atler on:rtagel' R{'gcl'ingsmagten i Danmark skal ringes med alle Landets Kirkeklokker i l Time. Butikkerne skal holdes lukket paa Søndag. Eftpl' Forhandling med de illtel'(~ Bel'ed (' E 'h ye l' so 'ga 11 i sa t io nel'. lia l' 11 u l clel~m in i ~t(' 'i el t 'U ff f't BC'stmnmrli{' om at Adgangell til at ho1de ButikkPJ'!l(l aahne ((Pil fo'sle Sondag j ~aj hortfalde!' i An}' 90 ar. Enkefru Kathrine A n d e r s e n Hougaard Visby fylder 90 Aal' paa Mandag. Hun kom stllnlnen med sin Et El nag k e GO som SkOl 86 ket pa501 kr!' el'kl S Har koll Rta l Ral Hu Sk en æ 1. ~ i hal krl ha l H

24 to ro n de at at dt d e ~aj1!!e ug lllu::1vel l1y~!uelouw. ~ Par unge Piger læste nogle Digt~. Form. Herluf A n ti e r s e n takkede fordi flere havde hjulpet med at yde Underholdning i en Tid da det var vanskeligt at faa Talere. Det var det afsluttende Møde for Vinterhalvaaret. Thi8tecl havde A l(j!rmtil8tand i Aftes i Tiden fra 2242 til OSl altsaa i ca. 7 Kvarter. Der skete intet hemærkelsesværdigt her i Omraadet. Radioon var afbrudt fra KJ. 16:;5 til 1819 og igen fra KJ til 2042 af militære Grunde. ne Biogra.jtrAJl7rrne: ns PalæTeatret hver Aften KJ. 1915: g Tyrannens Fald. d H }< h p. l' Si K ]i o t n

25 ru lill(l n li 'pv phandri l han g kom nr fol 'JaclH a K 'i ~a 1'111(' Th i l' Saa. attej' or 15 _.<... ~lallge.:::.angcl's dt:'t' paa On8dag vil RPnde Kantoren en venlig Hilsen og Tanke Meget stor Pakkepost til Thisted. nel' kom i Gaar en meget sto~ Pakkepost til Thisted Det var de Pakker der egentlig skulde have været her samn1en med Brevposten i Forgaars men som var blevet forsinket undervejs Der var ikke mindre end 6 Læs Pakker og Pakrummet var helt pakket som det ellers kun er Tilfældet ved Juletid. ~ d og Gend paa holda Her rdum BJam Ved astor lagte r Jens To Sommerhuse i Svinkløv plyndret. \(agtværnct har anholdt 3 Per soner. 1~'Ol' nog'p Tid sid(~ll ll1odlo~ Vngl VH'J'llpl i 1jP''i Hlpv AJ11Pldt:H' 0111 ' dp' ravdp Vil ndb'ud i 1101(11' ::111111l1rl'h~1' \p!! ~ hlllkly. En ln'l' 1Tl('j'(' l r lld('~g{'r;{' yi~lf al n ~{)m... 1l1f'l'iluli(' val' 1d sla'jllig plyndn'l for lll'o'l'n all ndbo.\11. hl'nd 1'P'' hnydn kllllllpl Hla'hn t1wd ~. s' ti ' L p

26 ia:r ue ag n a ]Jl d en solid og samvihigherl.<!fujd Jlaandværker dp' Sif'ttf'r Pil Æ'c i al levere 1. Klas.O:;ps A 'bejdf'. Offf'ntlige H vrrv har Skomager )'1ikkf'Jsen aldrig hagtrt pft!?r. H an har dog i sin Tid siddet i Haanuvæl' krrforl?ningens Rppl'æsentantskab og han hal' j mange AaJ' \'æret Kasserer j Begravelspsfo'pningen. Hektisk Dag for Rigstelefonen. Der kan ringes overalt i Landet. men med Jange Ventetider. Paa Rigstelefonen hersker der i Dag overordentlig stor Travlhed ikke alene i Thisted men overalt i Landet. Der el' meget lange Ventetider for mange Byer opgives den som ubestemt og der er begrænset Taletid for mange Samtaler ogsaa indenfor Jylland. Der er dog efter hvad vi har faaet oplyst ved Middagstid Muligheder for at ringe til Familie og Bekendte i andre Dde at Landet. Det er en h{;ktisk Dag for Rigstelefonen Ogsaa pau Jydsk TC'r:fon er der en }lej Del at bestillr. mel':. Travlheden hr er dog ikke usædvanlig Traadtc j Komfurgrydens kog<'nd Vand. '/kk prw ('ifhf 111'1 i /{orrin{ ' n lo E'arig 'i~ff t Vif il.r () h ( n f n l/fdb r af l 'mpr ' ()hhtl~f'n (;; H k. VRr J (::1'lr () l 'Ol C:::tl'bogpnapparat. Dpl mpnes dog at Pigerne ;lippc(' OWE Uheldet urten 1en Stor Forsinkelse for Morgentoget. ~[o'g('ntoget paa Thybanf'n der efth Planen skal gaa fia Thisted R. 736 var i Dag mf'gf'l stærk.t for~inket og blev fol'st afspndt ved 11Tiden. Del' hal' nl'ret U 1 '(lgr>lmæs~igheder ved H umlum men SpoJ'et CJ' nu atter i Orden. Kloaksagen i Ydby. Ydby Stationsby og Tvolm har man i lang Tid ll'<t'ngt haaj'clt til odnede Kloakfol'ilOlri. l den Anledning blev der for nogle Aar s iden af Lanc1impektøl' Hfll'iing udarbejdr t et P ojekl.!'lom man dog den Gang fandt val' fol' dyr l fol' Bpboel'ne a lene a t maglf' Da Tankpo om Kommunf'ns Bl~'edskahsal'bl'jt1pr kom fn~m tog Boddum'Yelhy SogllL'l'aau lh'le Kloaksagl'll op p8any og annwldtl' ArJwjupl som B'('l<bknh:ul'lll'jdl' XU P' dn fra Å1 inistpril'l komnwt )(Ptlf!plpl.(1 Olll al.. hhpjeh t P' godkl'hlt. og cl pi il alt:.na hli\'p \llfort pft(>l' Klig/'ls.\ fslutning'. 11H'11 1'1' n'l'('slng::shjll ]HUl!:i.oOn 1\ r. h \'na f man fol'vc'lllrj' 't Tilskud fr(j ~lall'n lil \1 ]wj(bloll /l~ 1(1'. lij!(':iom T il~klld 11'f! HHh' ll ~i d l\ :\111t'l'ia lp]' )an 'a ;w.noo ngsaa fn l f\~ ])1 ' 1' f'k al 1111 i HH'!' 1111' 11' 1(''nll id l rj ll l clp~ 1'1 ~flld l' uwcl (;l'llll!j l ' i'.!/o{ 1' lc' l' \.1. ; _~. ' rdlll'hc'jdc' ~ t'1l

27 ! Tillæg Nr. 3 til Bekendtgørelse af 1. Juni 1940 ;wgaaende Ov~rfl1rsel af vi~se Betalinger til Tyskland. 1. ndbetalinger til Danmqrks Nationalbank i Henhold til Bekendtgørelse af 1. Juni 1940 angaaende Overførsel af yisse ~etali\lger tjl Tyskland og Bel<endtgøl'eLse af 1. Oktober 1940 Ol'jl 1 ii æg tl nævnte Bekendtgørelse <[ 1. Jl11i ha~ frigørende virkning for Debitor. 2.' Denne Bekelldtgørelse træder l Kraft straks. Handelsministeriet den 26. April D.f Dal POl Da P01 D. F f t 1 Priser og A vancjlr fastsat af Priskontrolraadet. Nedenstaaende Priser og Avancer maa uanset tidligere indgaaede Aftaler omhøjefe Priser ejler Avancer ikke overskrides. Flyttevirksomhed.. l. F/ylning med almindelige Laslaulomobiler og H es/ekore/øjer. Til de af J'risl{Onlrolr~adeL den 30. Dec9mber 1942 og senere fas~satte Takster for Vog\llnandskorsel efler Time og Dagionstakst vil der kunne beregnes Jølgende Tillæg: 1. lestekøretøjer l~r. p. Time 2. LaslauLomobiler ll. ;F/ylning med Alllo(JJl/libu~ ellff Helcomnibus. Til de af Pri.Jwll Lrolraadel den 30. December 1942 og senere faslsatle Tnl<sLer for Vognmandslwrsel efler Time og Daglønstakst vil der kunne l beregnes følgende Tillæg: ' 1. Auloo~11njbus.. ~... l' 00 o 165 Kr. pr. Time : 2. esleolllniljus paa q lu og derunder......?rio : 3. llesleomnihus paa over [) Jll.'..... '.170.' Til Grund )'or Beregningen af Tim c og Daglollslakslcr for Auloolllnl ~r il Tl!!!'l l.:lnnf' l ~'C1(f {l Al1fnmo ilet s lovlige Lasteevne uden Over

28 g at O. a er et l. mea J!.yvm.Johan.Svendsen Karen Nellemose Mathilde.. = Nielsen og b Schønberg.... _.a.;.. _ T. R. E. S. Grundet paa Forholdene el' Fe sten Søndag den 6. ds. a f l Y s t. Bestyrelsen.! Festen paa Hotel Phønix Søndag den 6. ds. er paa Grund af Forhol Bestyrelsen. dene a f l Y s t Turnerings.. kampe paa Stadion Søndag R. 1030: Hurup B etr. T..K.s B Hold. K. 1300: Nykøbil\g Jun. contra T..K.s Juniores.

29 '... 1fRSTlEJlJ> OGJEGN!M)C ALO!MOK R A '1T.:N. øl D: ~...d' hø... ~k ' U... d~. Jtt ur ~.u d.. s..nh~d ~net l r V U'/ u nol; BUet n~ø J Rullra/en Ol/ leden en d Jll'ede for bfiv.!'etoet1 el euer. e.. Eg<'u t LSDd... Jnolil Ref/en er ~Clor Plougm.nn rn Glllg Nogle. de ol hn Slrærordolf den engelre R_lia der.r forlm del fra Byen lenen havde Jllukl 2 de! Manchellrlorle 0&.ng oll 'unie A.r bit Ylrre' men de buer Jo od Ul' h OJ Smed Chrl$ten.en ' O.nskero.. s Tr.. der r Ogua sruo'lbyerne og L.and o~ Stntre umme ;A;~';. btogle Ol def de Bud51r1b '~:~:~~':~: bu Dlao nalur/jg vj5 RaUonerlngskorl boa. /)f'v~iede o.ue dybl. ri Dage Pr. Hurup i Hvld VBflg. Lanjlfredag bred Tå/lied ur der.rah.. meddeles ualedu om Pg hos Johs Søndergurd B '.g en Mørk og 5J! her MeDnejter pu Oden selvom BurlrJlulrnlng. øme '. 2 ~ ' S.g Musik nerlnjlsmær er. det øsregnede. P.. S. Torv Oademe ang. og Pk_ Sokker Sa.;llrrge i lede. eo slor Skere. og her blev P.. St./ionpl.den HvrdbJerl! nerlngsmærker h.vde han 501/(1 unger SaDge og ud/mlgt / B/elm/dd'i Prllufrsmøde Aalborg lor CD. Kr. tor Konge og Polk med 'i'ed Z2 med flere Talere han hnode solgt Tiden git.e bleu! ng del bele tagel blev 5 Maj ~n Ma nchetsk lorte. Th sled ble 'i' Plougmann d_ tor/øb rougl. De 'remmede ikke gear o gere havde en betnget Dom daler var derej Kvarlerer Mnde. døml en umlet Stral al Pængsel m'd.. dog ente/re der 5 Mdr. Hao modtog Dommen. vlue O/æde over.!lel Krke. bær var UOi.terne minds! Ugen. Nedb_r. Der.lbo/du Su~d.g eftm. H. 16'1. n. lykkelige lom D.nslrerne HUQdrrup Krke. Den felebøe U.[e bør Thlied 11 mm Nedbgr. April :V lalr rllble Hutrlog vingrde agn. dl mm men! Nermelen er ~2 mm. ':.:~.~ med.mu Dannebrog$1l.g. U dslrær r nl/srel'eroe overtrall hll)esl! Tempcnllar 127 Gr V Byens Prlbedskæmpere Charles Agerholm m.. l!e~ Gur eg dee layule 18.r.b Alalon ummen eller Begø;rlng af Pro.l. Nltlen Sendag under Tina/e for PolltibelJeole C. B.ere og øf bltve overirud Beslemme/seroe Wærn lor. owerlage 8rændSel til rog~de. Udskæring.1 KØd og berved ieo.t de kommun.le en uløvllg Ava nce.~ Elrermzdd81! 'okom dtl m. D. Ol owet... ge Ordeoen Kr Agerbolm indrømmede iii Thisfed. Oprelboldelse. De fur Vbeo u over/rlladl Bestemme/serne af bave ball lente! fr. de.rjulle Depoltr. Dto d.u.re R.dlo nd' la Tldeo.oe Ol de mia de bedige ylre Wl ne. af.00e egne Spull:ere 'OD bur/lgl t told mea bjelll Sverrl Rad/oeD bit Uodl Nnes!. derve;; ~ ~~'~æ::; øg b pø mønge Aer en Kunde der videre KØdet. bavde loriingi pli 2000 Kr. uml Konaf 346 Kr. men blev Bøden Ul lu l DAN ARK!rnjnde/. aob' de.!dril..(lu J Ut..! 'er atter et frit Tyverier VaD. VOlf''''''''''''' havde i Slruer. Der algik Toti!' lil Struer i';j 13JOTiden Radioen i Aften. ;::u~~;;:~'i Morll!!i refttet P.g./leroe ~~~.~:~:;';:;~.O / OR er bleven Tb/llfed. O.der Ol.fle be!! lagt om 0J 11.1[ &aaltile.; Pa ilt op. Bero 0i KL 1885 Prenen. gik med.m F'i. meo' m.nge Kl Oenlll(elle a' af R.dlonl.dele Porzrnwd 'ae tig d P. Prllfmer og Censur tin&:~m.nd JuJlU BombO! Slabrlldio.el fremhr.d e' gribende Billede Rygter. 101llens Ollaklor P. K.Jenten Pu K. B rlagede fotlnandell Pretaelll Telegran.udvlolR es! Tme oe fment n... d.r for lnd.r. Peder Tabor. m.ole Medlemmer.f Tbltied SaDM led du tylh K. :too Danmark er rit'. KJ O k f Kai Munk. Kl OanJke S.oporeøe p.a S Toy byor 11. ornin~er.d.kjf/l&:e r d du hr n' 111' Pr~g pe. yortuværel... San/(e. Kl Preuell' Radl e l~ll. _o e n en Del S.llie. bl. d_ Merlrlqnlnert Kl HUlner lu æroerne og Ol1:ln... Dene '.dle.. edv.nllg Tid cr lud. Kr. n~o 2~OO Dlln!k dl. ed lille Hell/deliøhed Mørklqllillul n4førfu.tr.ke.. ' med Reporlllge. Forbodeik 'ed AprU den er ld ~ ~_.~._. de 1.oY al U bfem '~en. Ol abnlllj:. Denl Nytte her eø Da. HtflaltrvDD der :~~'.;~'U:.fdrlg kuae! ndte del bayde...t\' boldt... 'Ret vel j :::~.~ kundl ab fod:ødl. Ae. al der M Mea yærr.. do den nd ridere.. ar PorbUd dp ndf.nu j prhløllld.'urntnlo pa. RUlaura_ Aa.all lf43 loøero. 0' P01..dd'l' bln Ce..tta 0 ' fat BHeDe.f '. Udedt Dr.t. 8.fo'fe. POrtll de' B.dene aøderllttlet Jt øløen N. Me.. old bude.haf' Bed l. A'hldd lort...n aan. N. Da.. tønde.. ardftt Por.... Pr... dt_.'øe tot A df.. eod. dit M.... t..... ø 'k fu R.ft. '... tt LoY.. D ET MEDDELes HERVED at vi fra. MJ d. A. f'lr overd'lael YO Hovellagelllur for TH~neO BY til Her Allaaad...A.CDs.ø V. Ro Dr'løbak Tbllted T.lelon 71a til bvem framildr Heaveadall.t hde. fel'el. KøbenhaYn d J. M. H~ f.nlkrillg.ujlkabel SkJOLD Dlrektlon.n p.. Gaar gav Tyskerne op og i Dag er indtraadt EN OLÆDBSBØLGE QAAR OVER DANMARK Dag oprandt den store Dag som Danmarks Folk Aar saa nderligt har længes mod Krigen Europa Hovedsagen Aftes de tyske Hærstyrker Danmark sig Erkendelsen af Nederlaget og fra Morges Kl. B har Dan mark gen været et frlt Land der kke mere knuges under Krtgsmagts Aag Den nye tyske Rigskansler Storadmiral Oønlf fbrfe Flensborg Forhandlinger Dm Situationen Norve OD Danmark med Rgskommlssær Terooyen Dg den norske militære befalende samt General Lindernann OD Dr. Best fra Danmark.... B es Udsendelse ra london Kl hbrte mao 01 var ;;~~. Meddelelse: Feltmarskal Montgomery har General Eisenhower at alle ker i Holland Nordvesttyskland og Dan mark inclusive de frisiske Bør over;;ivet sig til 21 Armøgruppø Virkning fra 5. Maj K 8. Det danske Folk der gennem de nge br biet \TO sine Rels' og Frihedsidealer sender Dag sin umeslt Tak Magter hyls gigantiske Kamp har gjort del muligt al neden fælles Dødsfjende og ' med Ærbødighed Mindet om de goda danske Mænd der bar misbllyeli bmpu. Jubel over hele Danmark... t cl te... G... d... Pollt.t. Hlætalz K.benhvn. P.. Minuller eller.1 dtt i den dn.1le R.dio i London vr rivel Meddelelse om Kprlul.lionen Vir en Mæncrde Mtnnnh p.. O.derne. R dhut. plldltn \'r i Løbel.. 0jet'lhkte ti.ydende Ml'nntlllehv Op (J Slfeltt tove konjlen NylOfY hulede Tusinder og lter Tuindu.1 brørj.ltede (la hurlllllhtnde Mennelktr villl'nde mt'd Llanne mod korktt Reiden. dulrllede P'lerle op ameu'lnsh med Oevltf. OA: al Belolflnirlam og Orden.... K. b e y D.. b~n'v.i iii dere. orud bukmte nem!ttv.. p.. Potle oyttau modl'lef med Be hyofr. LJH' naledt:... lolkningenl Jab!!!' ne ldlet a.. 1 p.. O.den. Vlndllfll len en lt.km f'ljzthllltne Oyeol hele Bytn blev il\r:tf. der kanten.. h Ly. ttillel i Vindurnt 0R Mafll Udenr'almin' Rnin.salfdinerne bltv Sll$mini \111 _ P.. lilavrende V's V ben.tila2tuldlbudlhbt 'm; (onpll Vir opkdte\ ael øvrt hl Landel Oleden V den Ja Ree:eih l... ovlrvalden t. Del n' enoledel delle... ~ dr. der sldrll R.. del dln.h folk Minde. Mo p<>l;r ~ hc d.n~c! _ Ordre... '.'.. n4e Kl. So tov;l..

30 Øl'... 0'. a.r u lj.... 'yu.. u... ' _... O. _.. 8~. ~ P.... C w. o o.... ø <1' a._d4. V. Øl n o o ()r:t'm 0101''''' p. V.. ~e U ' Uf r.. d. u/øfte oep.. fr. 01'11 Ufllt 'hd' lf~' 'lf u'.h 0' Hf. V. H' Mud too... ud JJ ri... 'N dl' l) 11:11.' 04 Cle..1 b~lj.'y'' t.' f.t hl1. dl.1' K ~.. 'pi' '.U.<_ol1'1t b.nse li orn bw.1 Uf 1r.' 11/'1''' 'u n tie. p louo K.. K < u.m'.' F...rl H.d't>l'o.r OJ bolt. /on.... ''.:00 Radioen j Aften. r. T n p.. Of.ml'n o.. t.if..... N.to. Kr hvohol.n.n'u'.. ft for o t.o. 'Oe. tlll Pl lifrl' '~a'! p O C Oltv 10nl.ltt 1..1 ~ _ <>ti tor_... Tbl.teØf Q.J ø 111 pr'''''. 't K... P' VO~' C e.uo a...c... 1 '.. ald'efl. Pl.1' r t op. T..t Nid 0'... 1t..'_ 4. f'kj. ~ mrg.<ou P'1t DtD'''' 11 Mørklægning Censur J e...n4' SU'W'. '. Pif Ptllmlf Oll' Q.dl' foto r... [ti.t r C J < N_.... 'fjlbt' t1..u.d~ 'tll'dl' og Rygter.!~1.1.. Pr _ T & p. 1(1 tdl' K'i:.~loH..n... d Q l'cjtlolu. P.'u T.b!). n m.4' T.. dl' øu ' KL:(O.Dumatk T rh'. 1<1 ;'~ n Tm.. Pi d..~. a... Dlrll.f 0 Kl Øoi~ M.dleØlØlff Th'.:. D.1mttk 'o... h... d. ~ f.' s.~ 1'1 2.l1A! P'H4~n. H. jl.~j 5.okortnt pu S. ro' hvllf dr Pr u T K. :/12111.rl' Ul... '... Oi:(lrlJ '1' dt.. ni tn l~' S.ne. Skoll C... d.ld t '~l/t'lrt..'illla... C! b.rotllf' bl.iflt Ul '1rtv.nlllJ Td f( H d.. td H. l.' 1'l.40 _ : k.ut1k meo r1r.n /lu:' ~1'/eUhl'd L '~~::::;~.:.r jr:::'~' :;~~:~ ::::::::::::::~ Porbrde'u øed Mr~cn'l:'n '('s' ' o & D... Nle bar; 1'' t~ de Lov.1 'u hlem 'Ren. 'ri 1'rr.ldC hr.t nd.~. d.. t d.11 en H.Jllaltrfoloao. dh tlee l'nul.h nu lo...'.. J Mørkt D et MrDDeL~ HeNVED. 1 Daie hvde ~eftl boldf Bered...cl.1...~~i:'.1d k~do!rtndedtr Y\ 't.. M.J < l. blf 0'0..l:b. lortyndl.. AU al de' M.. L.~tt_rf... rdld~n.. nd/jlle dr'ctl \'Orl Hove.&tnlll 'or du' e Vlt Porbud mod Mrkr_l'nlc. d.r lld111m PO'm.f THSTf:;O BY n v fe CenlUr. CUl. ACu t4j.tf' Splrllu'ldJt«ntnln pu RU.ur. C!U~ru o... 'Øf 81.d~~.f.!:e' H ttr AS!ur.nd.r J.A.Jenseo lonerne o Pormfdd.! t'ev mildere POrll!. dt! Bdee rlylljlll1 Viii. Ro Dr.lsb.k Thisled der udledl Dldliver fil Befolk &e... dekll/e' t. BHler om Telefu 71& nøeo lom blev opfordrc' 1/. TY...'ne h d 1.11 md det de ArbrJdel forl«le.n rol/øe Ud.nt'a:'lQln'''eluli Ol over h~l. 0'1' boldt/ Udnltpmlnl.llrlel atde. Olnl..u O.en kunde lu t' Ma 29. Aqll H~l 'or...61 df:n verdl. Pod_b. P'htd.kcmpelOt d d.ke R'erlR. Oll:..dg vllde rle lor Anho'del.n al dl' u.. de'''c.'du B'~e lin ren. Ce Peraoner mod bvrm du unere lur al dø.k. M)'ndlgheder.hl rej.u Rtf... er 0i logen Del btiløur 1~'~n nlll!rmere P.... n c.. d... llø B.d'o'k. d.r n v.1 mulle 'øt g.el // Rellt. ~du An.ur '1 1111'11 duu lu'de til hvem fr.mlhlic' Hen~endlll~1t beda rtllel. Klllnnhøv. d l. Mil 'Ø4~ Fotllkrlnll.. AcU....kablt SKJOLD Dlrektlo.. en D.nm.rlr «'dl'r nu al/u l.o\l og yfnl.frlbed Krliln.rent har arbclj ff'oe SandJ'ordlfartofler Rel de' cdu.1 ku'l'ndø Tr)'k. M. U l n Pormldd'aen. lllb forelalle. hude Stluev'.f Ponkrlftu.t 11 k.1l luere. H Mak'prl. en Rrkte Anholdt/ur Tbllled '.g ør enb.. u f o. m.. l. tjjn~4ren tn~ver Tid vltre ~rber(df Ø..lbllvel SØNDERSKO bl.. og... lor.1.tre de pli k... ldel' og JTni e ode P... emled Sforel1.lldc 21 Telel.3&). rdende mod Overlu fr nden hr med Uv euer Pr/hf:d ml.ue bide Side. BefOlknngen var roj/g' for der.. Ollllkhed. Th' heller kke &.. Vldoe denne Akl/on lotti m.n d'l.k Pe... bølede R. under Tider. W leoge bat venlel pli. De' drejet n.. Tryk. ø om 'lt c 100 Penoner' Med der foh.d'e CUllllr lor..'nder T oa de tvlnendl R)'.11lu der eltjd v ni V bll/td De.nboldle 'lr'el forelwoune. h'or de fre Ord er kneb Thisted Afholdsforening 'ndm.'dae mo<ll'i. TUt:h.ndler Joh.n Moe:enten V'ergad.J7 S'.ler.. tn Møllevel 48 Oli Phnlør Øll~ill.. rd HJultorv 8. Konl/rm.nder oplli uden nd.kud trtmmod lrlgsm.gt bg O.. 'J' trt. Rlgstanslel Stoladmh.1 Dunt torl' Gaal t Fllnsllorg F med RlgskommJm Terbo.. og den oolta millæ bøtaltld' omral Undemann og Ol Bast tra Danmark B Cs Udsendelse hl london heri. man glædelig. lt dttletse: orbodtlng om Sluatlonen Mnrge og a.. Feltmarskal Montgomory har GeneralElaenhower at atle ker i Holland Nordvesttyskland og Danmark inclualve de frisiske Ber overivet sig tl 2t Armogruppe med Virkning tra 6 Maj K. 8 Det danske Folk der gennem de tunge Ar btet tro $lne Rets og Frihedsidealer sender Dag sin varmeste Tak de Magter hls gigantiske Kamp hil glolt det muligt at edelægge den fælles Dødsflende og med Ærbødighed beme Mindet om de gode danske Mænd der har mistet lyet Kampen Jubel over hele Danmark K_benh.vn. Pli Minlter citer.t der den d.nkt R.dio i London var Ryel Mr.ddr'llle om K'pllul.ionen Vir en Mi'nllde Mennuker pu Oad(tne. R.. dhu pl.dltn Y i Løbel Ø Øjeblik ke el ydtnde Mtnnrtk~h.v Op d Sløurl (vt! Konen Nyl0lv huledl' TUlindu og.tll'r Tuinder el brhtjllrcde Oll huhllllhrnde Mennuktr vende med D.nne bro~allnr mod Kon.qen. Reaidttll' piid. Snut duk ked t PÆtne op d.nlke engd'h OR '!nuik'/jlke og OW'tlllt udspillede. ulroliae Sctoer. Polk o 0R Rræd bilede.ir om Hallen pli vildlrernmede Mennuker o ml:'d dem.1 dele JUblen. Rel lænae eller.1 MedtJelelien om Overgivel.en Vir blevet kend varede del heller jkkt lø Prihtd kæmpune dukkede op P~ aaderne ifør' Hjelme ar bevæbnede.' >.. t1y~ 1ol ''' W'.)11''f'''~ j\\t W'd. ht ~l h''' '\nlntn O'd'''. Forhandlinger paa Christiansborg 8t....t.r Bu' d_n_ ( Att munll.r.u.r'''.'' med Oevrrer ol( K b f: T h.. v n \!(lltn 'tn. b~.v lir hl dl'fn lorud nl'm bltv der p Chlilhlnloorll. POll:'r overall modtlø:e1 hvolir.. Lynt r.. lede... ~ 10lkninae Der t~ndlu Jubel. e.. 1 ~':~'~~'i~:' Vinduer _ til RJt~1' POlh'nd.!tlll;thulent OVl'(. lu lr.oncenlll!ltd. 11 om Ly. lil/cl i Vindul'ne. DK M.rk Uduuilluninllltrif: Loklltl.!lll healjin'rdlnernr bltv lullet np wor bt.hlmmi.lt ijuhl du Pu tinrende Vi blev Konitn V oploldrd 11\.t ho ~:~~~~~li::~~~'f!~~~~~~~dell V den ily t ReRtnnR i PObill OVl'lvlllden(e. Del Y en O'.drl~ dellt med O.keniae. de ny. di% der.dli /lr del danke Refltrinjj:.fYltdlemmfl. 'tenenl Follt Minde. løb m.dle lefe ol&: lut op l! '\dille Ol( d~ dl'1 endnu ikll!! V Menneskemylder kommet ved 23 Tidell 101l.Vlt ved Amalienborg i min l'.~ ved nnde Lull_ l t.tnell og MiOlaltllernu Blltr ud Kongen b.d Folk g ro U. citer d em. hjem Vi blinget.ndtl Sled i Bldtl Mod Am.lienbofK llrommede deu nye Mml'ulile der tr!do unge ar Rmle men del Rik ikke Ul let.1 \romme lil el hylde Kan mtnlll.. Mænd r. RiJ/:ld'lill\l 'la.mln/mr V. Buh! FlnlUl.mln'er H C Hanln Socl'mlnl.lllr Hediol Hanion Handelamlnl.lor Flblger Fol'tvll1mlnl.l.r 81em Kraft U'.mhllllw

31 Ordren til de tyske n n...bt ~.bndr..h/d K ' : ~lr Styrker ød.r_vv' find...d ro ør. S t.'''.''.. nll.d. 'r''' re t K.broly. Jr. ØU h~ 0'11.'llr.K und.''''htd... ddt Uukr'.t SO'.'r. t. 'dhetl.. del. heje 0// dule 1'0'11 udll.de..' 0ll.'u' flu ludl 1)'/llll.rlU..n n &.r.. ed R d n. Aeb... Kabeh... Drl. R/l.d'lj'tn.il.de pli 1;d./' fll.. U bliv.1 KonRrn. A... ' Ler 'r. K h r n v... Olllkrlllll Mid. n.' r Hurl/llhlld ' O'! m 1 til S.nll th..h'n' bl drn k'jmtnuni..b oikrln.. m.nd Ah1 Lf.n.J. h..dd '.n' r.'.'lnd Chr. MeU..... Jo; b p ti tf K.~; fl'rnr 11. '. i.. bl.nd' Md R M ti b hr'.. 111/111' ~ lrv.t. uh. P'P eoo r. r '.d f(. h h.. h../. h..1 U'Vf'1 l. Vu.if.d '.~r r.n Ald.lln hllyp.dl ji (~}... ~. H... r r... t J(.. ti 11. tjupo. np.tf. '1 tlj.. hon '.n1 h.'.tfll no....n bl i....d flid.. h''b.n.plnr t. 1. Hj.ndm J (' H. hl d h'dl _..o...;.~;:...;;. Kongens Tale. M. 'd... U 'n b'. O.f)'ldt. KnOlt.~ M'dd'l\ lu H.dlo 'ytrflop 0R kl btvltllel br. ro T.k U VO Oefrle'f dll Prlhelllkltmpene OM S.'olkene. H. bil. eo HU. W Olt L.ndm_d Pli O n_ U.tll't.... tm v 'tlle hm... rrt.kllt nll h.n.11.. Ollkl 11 mmf'lln.. d nye RfRNlnlf om. f Van.kellllhedlroe. KOn/ol~o u Do< All llle.e'.. mmen Time ' J vtu O. en nem den m.. kunne 'lre. fl 0R bel'yrreode Oud Y.lanl' yorll.mle Den danske Brigade hjemme 7400 M.nd.kom Mo... fr.1. De' dlnth Pollllkorp. Drn der blellel 5vrllll(.nkOm nd 6 Tiden lu K.blln Rd'drn bul... M.nd oulllolk '''=~: 1 0 Mtlllllll t.rkl)ll'~' r Ch.ullflrlclllP ri Læuk(lflll \al' noo Plir. '0''''. d' rr 'kj. d' C' M()nl. Kl)mflY UnUOme 0lr udyrtl 'd blidt 11'111' n( UK. Vllbn K.mpvoln_ h hllldl 11 t.~i <' tin. 1 ~c_ l~ t.n.~.. 8kll'~. ~. d.nlk.. Milli.! p... n~' l rlhrdlk.ltp und h.. l.in'... h.~dr bli t 8~t'1!'MK 'A. OftMO'UA lrn Sklbn rk.km. le.rd... r'flund.lltenun d '~''k Ml'r oll 11 1\..k.. l.uh~lbrn. a.d...k. d'nn~ Oldl'' 'or de ny.. d.l.ke H...om ' nlnll.op.~tl d kommend.. Td Oell 1111' 1111dr Komm.ndo. Cllc'tn 'n L~'dtln dtlll ld Ulrfe Chel 'o Jyd.ke u.ll.de. K.mme.'elte Knu''' AU... t Mt... ko... o tu K.b.h. L o.. d l. el' \lvld AllO. cled Pli Kl)rrfllpondot clfl.o~.ltllde HOdkvcl ti 'ft vu en bl.ndtl hllll.~.mul k.n.k uu. MU.komllll.. lol1 '/ilella D'K.nkOfl\nlCl! Khenhllln Den. Palm.od bllyl'1 10lmenlll dlln euko... Oeoelll DemplY p.. l.. ed.k.... bidr... O.. den.. Op..del K b e n... n. Prlhfdlllldel. Komm.ndoudv./o meddeler bl MOdUl.nd.beveRel.en. Sly.kt.hl t denne n hlllllpl/. meld '.1 opretholde Ro Oll Oden nlll'n Slyrker m.. 10rel'lt Akllo ner pn 'f.n H.. n<j. V loven ler.1 Mod.11 nd.b' BYlker under.1111 PobOld hidri' R 111 nml1ll\1! Op.ver 111'1'1 p.. n Milde der c del d.nlke Pollet Prlhlld.k.mp v.rdlll_ ra OPRAAB rks SlmUnaln ltljeldll lor Olmilt sul ortlll1llslla re llak Sm..... hdnube\llertor'l 111'1' D 0.n.lo.117 lftol' Oll d dlra 9 M'. \ p.. Qund HO.l. _ O.Mk K vln4eumlllllcl O.ralltlCN... Ura. tlohl Tb.. ').ntn.k. oed'4\ w ldf.1 hnllrlll d... i!llt.dll. d d e. Mt! t.t ~O. 111.d. 0r 1)'1 d.h 0' brln r i D bo.llt'. Dtadto! UlM. lt. ~oj.ndl lub Ul dø. d.nke rol. lin Tik til Modlt.ndtn. A'nl' _ Llndm_ndl T'.od h k. llldr S.botllnl lu.u. Md..ah.1. a 7::._ Uul~~t Den ly.1u> Nul.. nl/. rr tmmtl Mnd'11dl'uPPnl TaleundsnN.'H.. VU Lind tf /.r hil \li t~n hit Pun. TUlinder Oll V'... Mrd.nl/....!nll'lnd. 061 Snll.'dlle tturde Mdb~ld lonlnll1l U't S;::ldlln ht ~ dtl d. p V Ytr den. tlbed.~llt<n t N'ho.. ydede Mod.l.nd.bt lnn d Ji :~ knellhl d'l! Voldrllimr loni b. fil_lp. rnnfm 12 Alf h 1111 OK... Med Stolth.d md...\ '(11111 a. rudle lill' 11(' Lind_.lltl~e't Q43U d.i''' m'' ''''JT e li!nle A... dlll dnlllr luldt Ud.111 o. t o.. PO'k Pli.111 Kop hyltl nul.' nht' V) ~)'.. brlyde Oad Vold Øllfl lld'lle _ modile 811R mod d.n lejltl Oll UdplydlnK hl h.r nnrn1rklllle!'end. dl' Y.lu. let...1 Lln1 Tu.lnde llode \ilt den rl 'lden. B.undln d.n.l Mlllnd R'V dru!.v l den 0R Rup.' lo.. or Klmp ulllll' Kamp Tu.lndel h h. V hlhcr Oll' K.mmlte 'ul.~bl Mlned. 0l A. ikon ommt hll'm r. l'.nat1... Kon _ ('ulon.'r Oll TUKu.e. ln cc'nlllllon'j'c Oll Udlendl.h.d Dlnlll1 lod mll'lte. Oet Vi 'f.101'1 O''' unne bl MOd dl ;qll ''';''.777 t.::.' s vor Sullhld 0ll Lykke 0'11 t.1 hjem l t lul. ubln ' S.. ti Jrhlel.el D' OpJ.1 ln O'hm.rll. All hvad d. h. lidi' ycl.. e. v\ ll.dr eh tlu~rt'd~ 'h1n.0111 Oll d.jel h \e ellor... m.. dl!. Yldl ldull.' nu.n \ \'011 L.nd Ol' hrlraat Llndm.ndl Dell ydre 'llnd P.n.. Ol dhl/.do'l llen e lon U.llt..1111'1. 0'1 mil n _ PM 2 2 S7 V e dl'u MrulleC1lllffe.om cl.. K.!!t'r nlu om t'.1 dl VOt V t '..dlllilltllm D~ d'r tljt'radf. Ntllmfnt blng d~n 1'\d~l v.ldlte 'filt Ylt 0lt t\ulf! Hdl.nl.r. tlm h. hulul Mrl1nullrllt'd~11 10rt Lind OK 'e Otnm.rll «m SUlllnlt.1l.o. BaM.. t ldllllllr ndr N.zlamft! \). n d 'rihtdl' Ol Demokratl V). 'ed.n '.. rul 'nalol PH ' '' 't r i e ' t o K l.nmulll '\hadu.. d htr dl 4&0 Kr. op.i... 'adll. t d. c ' 'ofl.be...l.trd ble folkat n'.lnlnl.... lod V.. om.111' lordl dtt.t Udlr1l o ' BOlntlODO' MD.. 't Uu.Uclnnl laitle 1) dcn Mod..nden. Polilill om 8. la dl. ldlo NdllOfllll Otnlll1 en 10lllninAln.n.llede 1 0l 'ordi _.und p..lv Mod.1 lu dlll OVtr eltl RlL'll1tl1l.11 P01m tvlt'f ll'1ldtnde flflltl l del d.n.h K.. n\lrn. M. 0'1 ov.. rl RMfrlll1Z Ledel.tn ti Pulll 0R dl'l\ al'llplldll U 0J' t'r ~C 's. _a.' O... rusakiger bllll l~r dc r:. lunm' ti m.n Y' 1..nd. m dtn S'mhnl fri U... Herav Ol. J ' ~ 1.lulv Mnd.nd. nf t illh hedlludrl hil v.tl Udtlyk tor Rotlnlundld 14 '(bt..d Te' tll. ft\euk ru.\u Nul.nu!n llt d'll Ville ul.1.bf btdrt U8lndtn TOrld'l hera d. \G. M_. lili U lvl' U'1. ~n Ptla dt' l 11~hM~rf Ulllltk.om hil.u....a p.. l lilllnll ftnl~lt't~ N~holll'f R.a:k f'l hul.lel hdl1 drl krmpnd' d.nlh Pnv <1. Hubød tq40 u. nlnnl Kril! t'nl~ nl 11_ bul.. ntn.bl l\'ltl Ty.nd W KrlK nlllv v.. o. Slkktlh~d lor ti YOlt Vi bettie! M ln... l.gar 1 Brødrene Christensen ndu'a Dttlur \1111 ll'dlllld h\l~iltlndt mut ud kommendt n e1 u. l(undllo/ T..lora ter. Vrn. blnltll ovt/.lt an ar n e n Sumlinl<soMinistericl. der skallungere indtil Vllg klin llholdes K c V fl. 1)01 nyt' dlu1k~ SnlllllnKUulllllt'. du Utt '.'Kl'uJc Sllll1lT1UHRllnlllK Sl'iuldcf11okratil<l: u/ket/fik' V Buhl!iløhunlKt'. flulkellng. tt.. dlnft ttnfllu' Sne/ fik A jlll'1'1 PulkellngAl C l'.mlll 1' t:lrl PrlNftrll Mini fur lin f\tlwjdm D.1l l Urlrle1'1'1 D'a 11111\n1'U hu Oet.ln Oll Uradef' vltl1:tille Svin Æ. ~ltll.l1vr l)alulu lt tryllhltt Utn.bl y.e n. 0l dro'; 1 k. hrd.'e ~nllu l\lr ml'l U.ntl lu ti Ulllm1 tldril\ Kr V' 10tU tlll... t.doldt UHt!litH oplevn til 9 Ali\!. K.nl'aoate... l'hr' llll l'\c1u~!' rrellln.. Vi hil 1llJ\11\'.. 1 lor ti hil ti j)iltn.rk. 11('11 l lklmllt'''~ lt nyl bul! n.nllll1ll Lid nt \ lrl/.tll... 1'.1111'111''' f.rmudrn. 't'.ntl.h U 111 dennll Ktml' ()' \~n~~r \0111 mlndtl Dl.tva l )&t\ll11111\ \)h 1l1 'lllvcnh.. c s\lr L~m KUt\'NtAVN.... Ms' ~ M'v ilrll' i Ktlllllen l < '. uø V l 01\ lyl' nmll V n.. Jo: VMjl1 n.~u. M(' 1l~11 fra Hedtoft Hansen 0.1 l... 0ll d.l '. D.n...rk m.rb.jd... b.d.t. Por ' <ahlllhsv t'h'ln l!lrnlmamllllllttj1 ull1hl1 ~1 Jhl~.tlSt\ Mlni.ln tllllll' llllrn \1 U'm t U.!'.' 1 lnir oln. Mlllt ''''. la t V 1l'.' 1\11.lu 11l ~'\llfl lolgl'l S'l'nS~n. tlhm lllutt en.lf 11~ llliw 1'1 1111:\111\ lir.\'.hl 14' t... AMt 'lirltf Oralt.. '... n... A UFl.... _... '. &O kil u... kr Ol i.o.ø... ' Tandem Kro.' M.. unlunda.edt

32 Ac ' Ler konl fr Mand PoUL/alk nillllære W'. uessener ~ranselraner Sverrlg Bclolln!;&mænd og Mm1lle nmt ' t K ø b c 11 h. y n. Omkring Mld el!..ollekorp' et Cbllullerkorpl 6 OD lsanretnlnger nat alrlk en HuliSb.. d ra ' og ~ Lægekorps lau 7500 Per m. leveret lrne PO uut1lllnll mlrk Sverri!! lor ut alhenle bl (len kommul1i.tilke Folketml!' soner der er klædl /;TU Moni.! P'Ovvorll.l{1 ml lld Akrl Luun Jer har.lddell:'~omderyunilormer oll: uøllyrel O Brødrene Chrls1ensen Engflt:{ Ty.kland. bude lelte og lunge Vaaben m; Ballerl UK Konditori Ve.terg. ~ Chrl.tm Melie 800 F_nll rad K ti b e n h a v n. Dcr vi! Løber aldag.:n fra Vule fæng.ela Y'''e Aldeling blive løsl.dt ca _ 800 fanger. a... po. Hovedkvarter bombet Kø be n h ly n. Otti. pal Hovedkvlller p.. Hjørnei '''~~. lingen.l Tvæ gide og blev AUu rl8eel yed.om Bombeeksplo.on do< øde.gde BJtmdommenø 2 og 3 Sal. Ved Eksplolionen blu du savjdt del kan oplyu....arelic/o Soldater dual o hvlllfligt. Hvorna.r kommer Eng.nderne? l Middag. venlede min ved dn dan.ke Orænse hve1 Øjeblik engelske Tropper l om.kal lore 'ge Alu~bnlOgen TYlllene O.nmllk. A ende Ved 2z Tlden AHea en rllende Polkemængde.g kng.pædrelllude M Konlor Slore Kon~ell'l:lde og der ' illynel.dende lied at ke en SlOt paa Bygnlnen d/l en Prlhed.kæmpere kom 051 en ordnet Be\l!rllehe Hu.el. Frihedsraadets Mænd Nu kan Navnene komme frem O~ dnk. J''hp'j '/~/ ''''d.n '5b «'K tt Coo del'l ge/111f m K.mp.11 ' hm bnlllll ~ f.rl'nljr: Pfol~8' M lf'n' f'02 R'lak!er 'R' ch' ch POl t m. A'ne ~f'n ~eo. c'ld UK Prndt JCllb'l'l Clvllllaenl.r ~rll PO!HK' t'/um.nn Ok ' 'tlltle 11~Hnnl' M dlmmu Vfllfunr ru 'hefl Cl l! tnl v 1. Vlole 'fir Ur Konlorchel erik ~Uf'H Httknp 011wud.. ; Allred Jplllt' 1' C t. fjfldt''' Hed.kl.r SehfJth ni >oluol og Kampvogne. Brlg.den : Teleloa 1M ho1dl sig lede Vippesirup an r s n egenog SamlingsMinisteriet der skal tungere indtil Valg kan afholdes K ø b e n h a v n. Det nye danske Samlingsministe. rium faar følgende Sammensætning: Socialdemokratiet: Polketingsm. V. BUhl Statsminister. p olketingsm.hed toft Hansen. Social og Arbejdsminister Folketingsm. H. C. Hansen Pinansminister. Forretningsf. Carl Petersen Minister for off. A.rbejder. Venstre: Folketingsm. Knud Kristensen ndenrigsminister. Polketingsm. Erik Eriksen Landbrugsminister. Konservative: Polketingsm. Ole Bjørn Kraft POTsvarsminister. Polketlngsm. PibigeT Handelsminister Radikale Vensire: Polketingsm. A. M. Hansen Undervisningsminister. Dansk Samling: Polketingsm Arne Sørensen Kirkeminister. Sogneraadsform K. Juhl Christcn8cn u Portefølje. Kommunisler: Polketingsm_ Axel Larsen uden Portefølje. Folketingsm. Alfred Jen se n uden Porteføljc_ Endvidere: Professor Mogens Pog Min for sær!. Anliggender Overretssagfører Buseh Jensen Justitsministcr Folketingsm. Christinas Mller Ulcnrigsministcr. Minister Kaufmann Lonllon udetl Portl'foljc. Cand. mag. Prode Jacobsen Studcntl'rringcn uden Porterølic. KobenhllVn. KJ 9 pl.bc 'flidln undtr Porsæd af Slal. minislcl Buhl Mode blindt lemmerne al den kommende aering. og eherh.. ndtn soln 'alun e ankom hyldedes dl' h~: hgl B rtljkemæn~de n Oløn hri ølan.bolr Slul hvo ndj.!.n!!:en var skarpt bevogret.l fl1hedskæm perc.. v.o:''''' o. lil at t.kabt. O.nm.K de< ndll Dall p.. Belrlt.Lat.nt. o' L Æ.e ~le.khve Den bed'e S.nnet hil. K... 'om ndnl. Ol J d e d Cta oplever en 9. K d mod PredreL.ndtl re dd e d t h. la;mpet et nt. Notering. Vi bt.t&let ved. d~'de \..eyenlllll koøunende Uae lor prim. 111\. SYin VRJtcrPH!o!i kv..p._. +. ~.go \i.r~tl D::::i::':'Ære ar tillllæmpede oa nyt t. bdle O.nmarl!. \..ad Oli Fr.d. B fnh~dcn fremhden. ' pæilesalllab 101lselle denne Kamp!t4'/t~ 11.([... ØTe. duslle foll!. minde' 'ddar: _ Leve Danm. 11\ \ ''!!.. ri... J v s.w : d)b H engivenhed a e cm' K08'!NHAYN. dø> 4. M.}..~!.g Oll dc'!oftl' t. øt. som Rav d~'ta LV Kampe~ \ D ørat FrfJudsrøad S ~ L &d. _... Vor' nye Danmll V beiiandig 4l VQ om dnta Minde. Del 11æll t 1. /: da..._ Hilsen fra Hedtoft Hansen Del legale og det llegal. Danmark m... bajder i bedste For.t Kllbenh... n. (Print). l UdenfigsmioisLee\ ophnldt follllehngsnllnd FMen ar da vi bid om Udtalele.gde oan: Midi den Felelse du ylder een denne D.g hvor Friheden. er leg lykkelir og t del ved Danndaen lørste le d.nslle ReRuing lor hele Vel den bliver muligt at viae m el! m del vi kan legale 02 det iltegle Danmltk. om Verden hil troet va' o Mod men.om ltog_ hil samubejdende lorenet i det 0n.ke at.kabe trit Danmark. Jeg bringer en Hilsen ii landet oyer med Tk lor den Troluthed der et vit cl oske Socialdemokrati_ brkfltltet lid itijzenllr Medlemit i Ki~ullrene og.u del hl' but:! 0\ l'\'n Van.\tehlolhet.ler Odlr Sanunenhold drr Blug lot i u~1!lmd 1:'11'(11'.' \i t'l.t \'(~ \'or ~t \llnunl' hlhrd Ol O\'~ naren. L.nd.r.t gf..r LARSEN v.at.read. sa Tetaton 1 5 J1l1 dlkaml J. 0 Stml1Q\ti Bekendtgøre\ser '1 Tandem udlejes. E('(' fik alle t Vor læle Bloder ogsvoqtr Holger Sørensen er 10.g slguel vtd en slille og rolig Oad THSTED o.1en 3. 'aj Ellen li ADaa Sit nen. Grele q.~ftul SarefllM. Signe Oll Alb S llofdenll.. BeglaVeJsen hed. 10lega i S\ BRYLLUP Fredq: den \1. ds. viet LJt\} Fr!.. 1'111. Pitdernro ([)altet al p. POfilblld SeniuS pl!denen. Hri4b1~) Skovl.Hf M..rtn Hao&Ul Hlot1uar pr KlampenborJ Bekendtgørelse. HcnMld 111 M SY[\gs \Men 1'1t l\brdoe t nt l\oflgf' li1 Daom. al SO. O~ce(llb('r 18M' mtd ~tnre ÆootltlRt r b det hel ved.. a' ~~ ~ 5\11 J. tilt'.11' nln\l:t' dtt har \'.. rel t. tld!ovum tlltl 8.. H1t>elr'lr n a nlnlll'l. lt!'tt\\ tlt'ft 1. Mil ~.<o Byanlnpbmrnlntonø ''''..\Ol't La... ldodcfm c. WEKSEK a~dteo ~ lu. n Dtst.'an.... '.rl t. Sandjords kartoler la.. '11* J. p OSE. S\JuQie Te 1L Begr8\elser ordnes rens. KlNller Co tu5~ \eatlll n. Tt '. _Su._re Ol.\i:.K lmd ~!Oilltft &

33 Nr. O:J unlag 5. Maj 1!M5. L''' S' 5 Jnh:t'tl o 'a.ilrd ~tll o hl &1 o lndl><. t~ Kl J Artes meddeltes h u )olldoll ol! Paris: A tysk Modstald Nordvesltysklalld er ollrl. Feltmurskai ~1 Oll tgomery 'ar meddelt Gelleral El sell h o v e r at alle tyske 81.vrk( r J Holland. Nordvesttyskland og Ha nmarl<. nlluslve de frls'~ke Oer. havde overgvet sig fil 21. Armegruppe med Virknng fra KJ. 800 Lørdag Morgen dobbelt brltlsl{ SommCl tld. Den le Overl(lveJse paa Slagmarken omfatter de Styrker der nu staar overfor 21. Armegruppe paa deu nord vestlige Flanke. Het allierede Hovedkvarter medeler: Resterne af 9. og 12. tyske Uær har i Oal( overgvet sig til 9. amerikanske Hær. 11. tyske Panserhær har over~h'et sig til 90. amerikanske nfante ridlvison. De tyske Tropper i Danmark ~atjnslaas til ld.ooo Mand. 'ry'u'rnf 'lur 'um J(ontroJ Gv('r :1(UO L JJ n JnndH KndrahuiJ. nf TJ'Nk n. (Hil). h'ut('r ml'ddf'lrr: r''<:ltmllrrkjd lhonlyolt1('l'yh l Jf' 'yrlu'r hnr nu i/'.kf' fl'fl!:f'r< no'..;'l'n rtrf)ll Dt. trelkj' Al'm~rl' h wllnl{d 1ft_ ()l'f'rj;ln 1<1j.f j Hulland Danmllrk og H'Jr Nfit'd. 'ly lhml. 1'111' mnlfflrer al Cl f/toq/j njar!!l {Yllkr 1'JO H'J 0; 'n k 1 fj lt J(ril{l'll. U<rtll konnnl!!' ru WUOOO Mand nh'lh'll \m 'nlm n/.f WllhpJm'hu(pn 'ill'll$wn l'r hll'yj'j lljuh(>l /11' fj f' l'f/.{>/. lt df' YH(' Arnr{ot'1 H li 11 (H 'K: 'K Ul MntJ!flmi'rY~ UdJlgl'l'' llli'f J'dLmlJl'!lkul Hl' HHJ Ui'j1 ulllr Ty klljllf' har U Wllll))KflJU lmim'. t'tln 111m/ tv /. /lrmlljf O..sl/f' fil! 1M KmllmJ flv(01 J :H\fW uf ' 'Yiolk lul1!bl 'm/l'/) tdfalmi/. 1 d. j \i!igf' Ommnd1.0; U(' '''!Nr!' ni ilf' l l y. k. r /)\/'1' flfr flfll/jllfwlldl/t 'JlllnlRlgfln'L<w f>tjt'f O''r'vt ' ~l! 'ilfllatlon('u Nor/{l' blev ogsaa dfllrtet. llorthl t tn rllir '11 ~.r / JUli i mr j l.i'illfsllflo /i l tl!/!n b(~1 j n Sl!tbrn[ul.ll1r Vltlwhu Duhl. Ogsaa i HoUand Nordvesttys1v laryl. og paa de frisiske Øer har Tyskerne opgivet Modstanden KONGENS TA.LE Et O '1'11 HT JlEFREPE P l\'mark fra Danmarks Frihedsraad \il det danske Folk. 1/ J' i /lnl Mlq r r i ~ ) i.ut.1 tulr Talr ( Rndlne!! ii </t h~ ~'nlk: nalll~ lh Mll'l1d Oll' h.\hull'r. ))'' rn~ l((' Br>ll't'~~ hmg!' \U' H hrt'\rt (\~ m('d dyb Tak '1(i H~hl'd ' n~ W'L'dr 1111/4('1' i n;\g Olt' lkft'i(''(' d{' nllin.'dt' Mlf' h'r. li kun llllh'! 11'11 hrj~ \{1l'1 gnnlll'... h4t og ~l'h t:\(lt' \ ''(' (11\1\ lurol'au' 1(t!l!lhl. ld dnn.. kt' lolk har4 dl...o;\' Am holdt utl\')d('l~ltt LTH' tja h'lt lil (h'l'fut' lnn dl'llnr \lait \ldl:\1' n \lwm 1'llk. {m'.11'11(' HamnH'llhnltl. dl'l hllr Ki1 j) ~ rk.. til At k.\lth1t' lt'lllt'm 111\1' T W Lr'ih' r J' E11 \lt'rli~ l'll ml W if'jt nt l\dta hl l'i.'l1u'd~h{'r'f\'t'l'lt'n'l l.e tkl'1l' t'.u'! 'nm til l' i th' 'h'li~ h'kll'\ fol' ufnrfæmt'! lrttlllh J \t'1 rlk.. humj' dt' l hnr tl.nhl Hnnml1l'hc Stilli1\~ i h!!;..t'\' \ t wr mind' nlll' knl th'! di t'.\:\1!l;ln d't''; l~' fol hll\lllnlll~ F'iH. J)' ~ '1hllll' \tl lt'(ll' 11\1'1' Hlldt 1'.1'1' n.. t _.H_ l1ndsm~nd! TYSkland h:t.r klp;tuluet. D«t. tvke l\;l1.;me er knu)t Vort 1..a.nd ~ nter frit. Med AmtTika~ F.n«\~n.h og Sovjnunionw~ H;r::rt. i Spil\ en hj.t \.1d~n irihejo;thk~n' J~ Nation~r J.nlrkk~~ d ol&. R~m\c lom i\a\em \ l A~r har ttuet OS ttrronktct alle demokra tiske l.~ndc:. l fem loge :'ar!lte Jet J~n at Folk pu in Krop h... d lu:un.ir Styre betyder DL'>d. Vold 'k ~ssche 0(: UJplyndnng hu h~' j!ct ~''''tt lal'lj. Tu~indtr ~\ ;0..1<: OUl \le \i.1:t1d ' J!'!S l ~ uli~ hlmp. T\l~il'lder hu ben sh:bt ~luncjer o~ \ll l\.na'l\ uj{lonlcir~ Ol:; Tu&th\l~ '~cn Danm:nk 10.1 MS ikk( kn~tt. tkt (r or Stolthed OF. l.} ~.'... \ D.tg. pu BdricheM Dll>..'\prcl't kan 1 ml\je J~ allierede 1me!!Om nu <tuf i OTt lnj Dc hrinj:;t; 0\ ;nh~.h'n. men ikke rom GVe. \Oi ~r dn(~ Medk:tmrne lom de tr (~. \ i tf en u1<;hkillis n(~ :l.t den \rihn!'ns qc\jig~ \rme m lur hecjrct M~nM;keh~lkn\ m:l rig~l( r~n NH.im~n Danmark' l\dfid.c er 0'iu:t det hke f('o\..~ \'ltr\;' Fn '.l. lk :t'u~l<rn~ ((~r;t' Dl. m~' tr [h'fm i l'~nr.ll t k filt ~d ~\i' M und ~ J.l.'t (wtt\ t\ denlr t l' ul ~ 1~t l \.;C!'lli!. d~n hl'r~d( ntrt (' hl \' t'f 1<' ftm lun):' ~ ~. \ Cl\ l~ \t(\~1 nn1 11(1'11.' '1r lj.t kchg d.l nu!: '\l \'nm u 1'h ~1{\1 R :tk\.. l

34 f\:lm'c f ('' hlt'ht l:riwt re Dage efter nt dc tyrke Armeer Halil'l OH''mW ;ig' til Montgomcrys tidligcre ('111:[ Fcl!nmr;lklll Sir Harold \'l1tf('!' ''YMk5nø hal' nu ll un absolul f(onlrul mel' elln '11011 ty;. ny m'mll:: ljl'chdl'l. Og' los }{ol1trol over kun '1600 af 'fykhlndl'l 2/JJWJO {\'adrntmil. dc 1nl.l{(' Omr.l.'lder sl.fll1r Rcs l~rnc ul de n ty si c ær 0\ er f (JT f ujdsllc' ndin 1'ii l.e 19O1'c:.<oe eller Ovcrgi l'cji'le. Situationen Norg~ blev ogsaa drøftet. \; t H J'1\'\'.k' Hil(~kfllHr :>;'aollll/' ])u l li'! V. l' r FhflndlillW'1 Oll! :;it.\lllifl!111 i N'. l.1!! k! Hig. kmllji... J' T. r h 'J \. /J$( d1 U) k.' mi/i t /1\1 r h.. fah'ud' /jllml (Jl('11l1. i n l l ) l l l og Ul' /3 l li flll. [Jun mil rk Jubel D r 1 Tu... inder af l1ltrraraaj(ndc Mt!nneslw.r strcmunede mod A m(lhcuborg SloufJlad.&. 1;r.(('lltn 'l fltll). '! \i ti l ( 'r ) d'u '/1111 l' 11. t f L 1[111 'H id \ m r; 111' ' fl. UJ '/' \H ri ' (J n!'j tl; ) J J.. r fu JJdl~\..' ) ud )'U h ti J\J! t'h l.. J '/ r'!.111 l d d \mh h 'r.1 /llu] fur 11'11 hrlrll M Vll11 lin. ru.' ) ly n' fj V h t rol Hr'J!! d 1/ p ' ' / ' / / / ' 111 ' / /1! pur ~JJ1)tl!li li'h 'l/ly fr ' 'fllllft u'!>jnl ulf)1 H J. fljlk lu ' ';1'<1 ~lr~. /lil{ /lh JJ'~11 pun 1JlllJlrP'j.\/1h' lu 111'tl d1l drj' Jl)J) FrihmJ&killn1perm: ovcrlll~llr Vnu1rlll H' U' '..rlo ul ~ Jdl r1 11m (h 1\ 1 u ' Jlv' ~''. H.'d J' Jrrll )~k' dj~.l(f'' fil. 'J ~ofjl' hllllf.pl ' { J 111/1;1' ' fllri 1r!V tol t t ') l l'! 1' l 'r U11 ' d JJ J~! l.lull')' Skyderi 'lild Lnl1l1l1hrn vlln [lj r u1 r)' 1m 'fl f o 11 J tll1 ' lllhllfj1 ~!l ltt./j! 1 ( kil. J thi r J J) l 11!!ullll! 1! flh d! '1jllll.l'''p!Jl~f 11 hlll ~1.r1 Hul' ludi'. ~ 'Vlllllln f1l 111'''1 '' kl. ~ u' Hdtlf lill Uflhll JliC dl ~Jdi ~ t~l)rt..u.u '!tg li). S lulømjnl s!cr Vlhulm Buhl FullUlr~<n1 B. L MllllfllJllory \ \ 1(/ 1!l1 Hllf/h/J K. Chrl~ r.1. _1/fl'l Till ~ u/inf!l lil ld 111(l ~k f'nlk : Danflill' Mn'ld nit l\\'l nc\r. Dl'n tykk!.' UN:l' U+w. tulgl' Aar r hrevl.'t. hit nwd d)'\} Tak \l'mli).\'ht'd ti).\' Gh\'dt' hl\~l'r \ ))t v()r~ lkfder... dl.' n.ml'u'dl:' Mng. ll'!'. V kan nu au!.'' (rit twj!ott' vnrt garn1t' Flng Og 1\1''' l:\gl' rare pm. nll'c <>A(! ForlHlld Ud dlln~ke Folk httr.{ {~..(' A;\r hnmt uhr)ul\l llmmll og jl'l{ vil dl'l'for lun h'mw 1)111\ ulltnll' '11 nrm Tut.. fj)t dl'tlc Hamml'lllUhl H hnr g!\l'! O~ Styrl H komnu' g.'nnrm nlll' l' 1';1' lui'llcnw..r ort V er en \l d ' li De al len 1'rihcJrn\ ;r:l.tl1.( j\.rmr * hu b~clr<t Mcnnt \... h ~ r i ~Hc lttonje Na m(l\. Dl.nmar. l\c:incbc rr G'.. damkc FGll..t Vcrk. r.. l\eu:\ l f.r l 'D ~ C N~ rne {hd... Pol '' ~h...u wj t ~ irn.1 bul t ~l dn :ar~1 nt J f Jc «r\ \ ns A Mod a.\ml 1 ~ t1 om'dlg 'rllll on..k' Jt at' Ultllll' l! lo'rlhl'd \)t'\'ll'!tfl..('1 1.('. tldl'll' UHtVt'l Sflm t\lunt' dl' M'uiR tll'klwr for hhfærdt'l 1nt'...aU i dt'l f;['t'~ 1\11111\1 d<>t hat' ~hlht O\1\1U'k StlinK fi1\g.11'1\ vil lwr mlllllt'! allt dt'm 1'1' ills(' \!lr A!\' dt''!!.h fur U1\nnl1l'1 Pdlll'd. UH'!! \llndt roh'dkt' hlh<> holdt.von' \(lrl {' o!!..t'j{ m!tlllr'''i o~ \a ml'd tlyll Stift!. tit mu\j;t' dn [altlt ;fim lh' flll' d~' {')'\\\\'' lulj.;t<fltll' i\l1 nh'mq1'!< n!l{'ufoi \1)i.' Hm'n r ng fol' ht ''t''o' d!' 1' fuh\h' B'..\tl'.'S ~pllt'. Ogulli unllt'! thlfllft' 1'l'1l lir dt'ri'>l t :nnln ( hlll' l1l!l ll J{ )un... k at 1.\\ Nn\) V11M lt {l'l\o.tfol'lwltlt'li'.'g 111'\\1..1'1 wt' ildn' mlnt)...1 \1;\:1 \ln' S)k. dl'l' ml' Alurt \'ml.anrl '~n' \1.1.' i 11.. \!H' mn\llt'. i.11: 1<.ll..t'l' mtl Ddlnp'\ PU 111h' 11nl d'r n.l tu\twr.h'fl'_ ~hl ~tnil1 t'. \ l\lm' ' HtlU'l A.ll i UL' ' elt' 1 1\11m'lltl. h\l'q '1t. Klokke ring Fred. '..;t' hul' dlt j\ 1.\ 1111'11111\1.(1' 'nd lil kflhnln 'tl \L 1'lwtnt '''''''''''''''''''....~.;;;.:;.;. l.a (:llnllllc! l til '1t' \11.1'1111 i 11.l1lnlo'l l!dl' Hl \l '''' lilhlt'n i hl\ 1'1\ h' \wrd 11111}t ilt h;('.' \111ot'11)(\ tll\ 11\ Rl'cos d a hlh. \'1111'\<'\ lu 1<' ~ en li'!.\\lll.'u' \1 \f\lh t \tl h itll;l' mllll ' \ n tltl 'H 1'1 l il )'\\O'ldl!t'' \\ t~n ~lrl i l~\lilh.dlttlt('dt h. 1\\ 'ill.tl 'i't l:\.t t 11'1J. u\'1 11\1' 1 lnl mll'nd til.tl l t..:m ll'u fil{ Ol ni th ld lir K 1 H;\K udnw\nh' Mlnlt. lit' t n Tillid mn t' ll)il\\l~ rllt lt ln't'll 11 t> hlll\ut'lutf! 11\ 'H kl hlll'\ til. lilli \.11 \.1'11 (111n ituhlli t ~n t mm 1\ mil tli' flll!t\ \\'\ tl ti hil' ti 11\\ t t' lin. h )11111\\11\ \111'111'111 l h!1t\h\r h! '1 \(11\ \.' til' )1111\ n' \ ; l h.l \ ti hn ti milli '..ull' L'..'iHl n H \11111 p1'tll\1'1 tlt'll tlt tlw\(.... tilt K tdl\11t1' J\U1lh. Oml \'d 'K \ til t KtfUlf thl'.kr ammeft Jl\(l n. n bhl f Ud lu \ t\ t rrl tlloltllt klin......

35 .... lda Friheden og Freden attl'y kom til Thy ' ri hl... dfod... 11( n... d kk.r.... nj'. ajl' J... u... br ~ la' \ JO '. '... ~. /' '.. ~n i ~r n:~n rpttl mangt' Hu \ inriu~ i 1.8 1''''' t til.tilf..t_ ~ f hjt ; t'n!:. r t'ho! i t.l 'l.tl. ti )lullll.ll' um Cp_ ~. (jr.ell. OphJd'ed ) h.. 'f i.. '... ~ on \ _. ' '..... l_m '.. ' ~/. ~ø... J P... _' 10( to... _ liz h... ~ 1..0<... 1_ _... MoU. ' r.~ 1'11'11 t' ø.. o.... z... Ø..M ' _.to T_.. tv kot ol' C.. J 1 0' lh Cpntruml. ~. L h.. ' \'Ulul( H H j ~11 {... Kt<r1 hl ' 11 E.. Gløden~ 09 Alvoren Stund \1 rauk &l 'J' ml... htll;k j....'f 1'1' ~n bl' ' l '1 K.. K Ul.. ri al. r (. ~'U J!.r ~.ll. lil ( d...._ 'f ~ lr ~fl o U' '!. :'um.;';'uul:< ~rk.~~ <1_ '0\.1' tw>sl t.1.!>om. r. d [':\U l'uq('r. D cd :<111:1' al. fl... l. mt R\ ~1't'!1h ~~tnl's l' 'li' \ \ '. nh.' \lt rnh~h' '' llh ol.rk h '''''11> 'J!ft't rum: j. l'f Ui ' _lh. 1 pr;. ud W :.1 kr. 'np'iid ii l'<ll!l ~\ J:.~ '> Lidi.'1 j1! ' \. ~ f'r./ fjr<' <1.11 nl njlj l<\ l l'.. nlll'. h'ljr Jl\~' 1 10 '[vr k.m hil O.k 1 : ~!. lh.. 1i... (fr..\ t t... \ ~ nt. 1.;t 1~'hid_k..!(llll.ar t \ 1it 1111' Pøll' :X hll.l l'; ul ~ f.:... r ' lt. t <1.n'l noi. l 1'.111' LlHll'n n la a. ilt.... nlll fl1~.: l r~~ Ht k.1 11.;{ t li 'n :110.J h lj'l to 1 ' An ::n'mnlil!t'nnll.. n 10<1 t. 'o :' lu'r Tro KLJ~' ' ~{ort..'. \ d<. i '~. K H...~ V. ~... l')o4oltll.d... =~ T.a.' ri... nd a... r '. \..... ~r lir 11 ' h _.... ' w _ U 'U B.. n. n.. ';.1;4 d al('.... ~ l' K' ~. ~ V.. (.~'.. to 11<1. l... h' Jj. : ~.. ~ f h kil'''''... l ti. ~. f. ~ \ '... \f.1 H.n... >tf '' ø ~ r H.. ~r J.t 111 tn' ~hllr.! H U....1.\1..li r' ni.. \ u t fil... T... K U.!.Jt. i ~VO< _\11.. f t Frt' Tal 1.rll. Lld~ Tu~i. H_... t_ t M... ' n... :' H ~ P 1' t...' r.. n f... 8ft. ' l bjeo. d'~... dtrn vu F... \~r ~ Jnoc n F ogsaa stor Begejstring i landkom munerne. l Hurup kato~r rn t 'nkolrer (P HaalJd!ua.t af Ll:rde Krkeklokk(lrnf Toper foc('p'(\e ~lg [ni Komrnun~ til kombu_. ll''kht r.lr 'n! '.~ om. t ftl r.; 'C V f;: j.... [ l! n(jtt> od : '1t:1;. il... l 1/6 <t.... ~ p~~ _\flt. f ~[' 11 d a ti '1._ n'~'k. al øaa 1...'!..\ T..mM om 11 j'b.o!n<' il :' r klok ha. \. t't R;ld'P :' H..; F~ ' ' t j.d r n'. 'n d.. ; _H li ' l.oh ' ljundllo. f \f nn J:t \11. r :;ik..!j~ : <11'1'11;1. <: d.. ' 11. hl )!'j{o...!'. h'r.f u'll'l \1 hal':...'': i Hu t.. r \..' ~i li _. it :.la u ; n : h[ln' ;.:t t K.ulh~1 ~r 11~~~'''tt''! J''' 11_'.. 1 frt('<! 11'''.1 ~ n' '..1. rn ). L~J. \'U o r. tu'h'r Krrr''i ' ll h. rn h.'::'''' kull ;11;: ' ' i.. 11 kd< '1~lh lmll.'r 1 y_ 7 \.'flwl '''t' ';11 tll1' ur l11\r.l nr ri'r..~~ k.d ;.f h'' 111'1. l'.' 4' ml \)ldk ';i! Ul ~.. 1 ::&1\.. lir 111.1: ~.. li. fat ftbl. 1 1fM Ll hli~'; 10'1'11 l\rl l'\r H' '~n >11 ':'''''.\n~.. J. H 1> Tn ; ll'~ \H.k ~1 111 )1 nnc.: 't \!.' (ja: n i Hnr.lir la K!tt;. ''' bt f) Ur t tin:.' 1\.1. lled.' rur { l. l'.!'ralt nu t.. ' \ ;. 1'1 r 7l<1~h' hlt<!' ].. r. f 1'111'... d~'b'i:fhj;. 1fOrttrl '. '.. h! lt u bl' link :\n..''' '''''' ~! 1r'1:1.'. ]11 l'r l' _ Jml T' Hllr \' K mn. n.cl. fandl 'ti 'il\ nl'id < l 'il. \h' B'm''' '': Lll'rNn atl 1.~ l>ll < (;.' ]\11'_ h t l'rn~ 11.; :\l '.lrh1: m <lrt l'lll' h!iil'l'. tt'r.r SkPl L. K' Dødsfald m' l. til. rllrm f.:> ~~.'k.l'm'.. L J 1'\ :or;r!!'.! 1'\\ h1..mlk T:j' hl n. ti n' 'n 1'1 : llunarl. og M'fh'r SltnUl:\11 KD ' ltl' Ol!' :\.tl!!l lldj'l. ~al gll>; d sml.k 113.\Uwl!'~ nag L 1 l'~. m h'n tua _~H' ~ l lul llln:::. lo r.l. ' dl h 1:1. Sm~. fl B'r n. fri '~' ~....l det.od Lørdagens Radioprogram. J kil'. 81 '... ol K J Jl~lil. ~ lnnl (1! L' \11 l J. KOll C tlll.~. Ul)~ n)l~' l qj] illst LaDd... Lrl\~ tl R! dl~h''il '. ' l 1 on<' \'M'dlo om l B l d a K OOl1n. r i Th f r l' P''' tltua m.ocr 'rlh. l.dl\fl'd 'tndl' bfljud.. h ~.. dl' Da t. k~ tlout'rt'ln Tont'l' N 1'd MmmMt r~ s.c.1rl hl &rn (d Flcm til T d Doru D l 1 R F.

36 1<>~:O... r Danmark i rc (j']' ) /and. <>: KrC k:. akc... t ~> Derfor.il.. om..... i DaJ 1' Bdnd co. D~ Hz':'~ Ol.'Ete lir ~e Pr orer. DmrøarJ '10 s..nnu du mftl L<rC! _ 'nduu g/orde der(1 Pligt mod F/Cdn/andc. ndjftle D~l.markJ Æ.rc Ol... U... mpt'de os Delnd... n. rnhød... rn:mll h. Dcl bmlr.e rolk mindel i D.... le dem Til alle Danske! Danmarks else. Dønnrk_. :\.. ~ ' lu~r Kun... ~ rlt.. con fri dan.o;k ~ er d8ll1m't. rua:i+d'~1l l..u U'P\al; t Lav&i nilla rhjdct. fem ane.: ondl' Aar tor t'ndt. Dagen i Gaar oe ~n Ose :'r (;f'dcon.; ):q[f' ror ni/t Dnn..kl'. ~u brgnder Dagllgdagtn m~ Opb.tKnlng al :tlt hvad dtr ble\ 1Hfelagt mrd Gcnoprru el'iol' :Jf hnad ond t du blev gjort. mej d b HM!:~enhed Begyndelsrn hertil ~.._ J lul. Sammt'nhoJd den Seh dmcipli... dr r har baaret 08 ~nnt'. dc :t AJAr paa JO'll.1'9' ØcreJ LiY K:unpcn Von ni :hamuk 0'1 beh.lnd en tolde der har akt lu.. \ t rdeq./il Bewad~. Dt' r.n.te Dnge i tt a ttu rrit Damn:Lrio; man. i.kke \'2J'f 0f1l drn:s lruld~ da ~i1 Yid.: ~ll es af Ovcrgrdl ØS l roli lch ~er ikkc al!;dvtæ.t Ol{ a. bc..kym: dern Elerladc. Lo.Je.. hed. 1)(0 0:1.umke Folk bringer o..g dcr har bandlt t mod der.....n.ad'l nte~_~ fo r gv.act i de in T.lk.i.\fodu;l:ndc. An o. lremmcdet<l Tjene:ol.c har bf' ri~t øig paa ort Lands tnykke Jtkol g.lrde. SboloriCl'De til lilje Mtd stnl{les og de U blh e strafret; i det OmflUlg. ny Lovgivning er nedv~. kmmcr af Modstal'ldlgruppc:rD.C. li! ni denne bille &ennemlørt. Men Ar8tnl!elsen skal ske den frie PreUC TUllndtr af aldrig erle r gummel dnn.<;k Skik pm lovlig Yls. trztlende \fedubeidere.il alle Den dan..'ikr 'ods tnndsbe''æ~cl~ ha r O\'en!nR..;temmelse med dem. du pa.a lonkdjig V~.dcde Mo<htambczgdsen dyreb.lr ogsaa her i Amtet skredet til Anholdeb.e a r de l erl'oner. der har Regeringen overw lft'l Oprelh o ldel~ n al Ru og Orden. Den er straks Hj%lp. sl'ulct i bry;k Tjcneste. og til nt.ernenng al dt>ll1 rier kan tænkes a t Med STollhed m... del V Folke blh e udsat ror Forulempelse ror dere!t Optnrden under Krigen. Det sker ror a t lolkre mod a t nglren reiler sig (rb te t Ul a t s tmrre l'c.'d Selvtægt. Ojt' for a l bidr:lge til at.'iikre Opretholdelsen af Ho og Orden. Vi appellerer bl ajle om at hjælpe med hcertij. ikke blot.selvafholde sig rro a t deltage j Opløjer og Overznob men ogsna paatirke streikerne 1.f. Ol '''' DiK magtfulde tidsbg :i et helt Folkl enige \ lic' ( Moduand. dsse yddie OG rnodil;c 51.. mod den OHTmztie Fjende. der vakte hele den frie Verdem Beundng og Rnpekt for lor Klmp. Vj hilser vore Kammerater Yd kommen hiem Fn Fænlder Kon centntionsleire ot Udlændighed. \ 1 er stolte o' cr at åud.ae byde dem hlem er rit et besejtet llinm:arå A hlj.d de har hdt og døjtt hu ikke v:ercr lorpns.. undjln~ndl D~n ydre Fjende er Jh..t Fu Dlg m.u ljle Kr.z:(tu umlel om at J den indre F/ende Nazismens ll~nlyse og lkjulte Hl~ndhngere von Land og Føre Danm:uk frem J.d Fnhederu og DemokratieU Ve;. Dnmlrb Frihedsr.ud hlr i de Forløbne Au lluret hele Folket om lig. Fordi det gav Udtryk (or den M?d ;1 dens Polink. som BeFolknin en Ol c:cdc: Føn og Ford drt ni em PJoglam lovllte Km. p~. ].f ul. fr; i Dlg OYertager to Fr Regering Lcddsrn ;1 VOrt bnd r.::1 den S.l.ml11'lg rjhedlfudet r rret Udtryk lor. og den Ve til U hbe et bedrr. t'f lykkeligere D..n.rå som lur bn det he'e det J..znpcn:te dln le Polk. hl (orr t f;e u. l>cn fh' ru m Sikkerbcd tor. U VOrt f rdrel.1nd ingen. ~ mtre bue (or Bc'Ztuhe og ljndnuvjdtelsc Drn br vrrc f r lr... nu (or. H rhnm.ark d/rig m rt 09' Cf' t 9. Aprl. hu lzmp (or 't rit!'[ nyt DJnm rjt t ad. ad/n. tt lenne Ka:mp. l not '~.mk ' K. ~nhl.. rt ltn M AmeriJcanerne gabet Brenne andre herul men '>Untidig tilføjes det a t i fornødent FaJd der fra lfodslandsbevægelsens Side blh e skredet ind med Fasthed om lorøadent med Anw'ndelse af V.be ll bfodstandsbpvægelo;ert.<; S tyrker _ Thy Lande Væ rn _ er her i Amtet kendehge paa grønne Armbnd 0UPrket T. L. V.. og hertil kommmer Hjælpepolitiet mffl hide Armbind med gr.nt Paatryk: Politiet Ret nem eitel' de An'isnjnlter. der Ki' es af disse S tyrker. Albold Dem fra Forulempelser som Rudeknusninger m ovu {ar danske Undersaatter der har forset sig under Krigen saavel som overfor ~ledjem.rne.r af den tyske V. memagt. Hold Dem fra Anlæg der hører den tyske Væ rnemagt. Ul. og kom kke ind paa Omraader der hører hertil. Efterkom uden Teycn ajle Paabud ør Anvis ninger der gives af danske Myndigheder. Har De Kendskab til hvor samjundsfjendtlige Personer holder sig skjujt eller h\or \aaben Sprængstof og lign. er skjult <;aa med. del det omgaunde til Thy Lande Værns Hovedkvarte r (i This ted paa Realskolen paa Plantagenj Till. 458) eller til de oprettede Posler eller udo;endt.e Patruljer. Fler noken sig truet pra.a U v ~ Jer Ejendom kan ha n m elde.ig til T. L. \. der da v t rærfe ForalktlaJlnmger til Besk}ttelse a( ha m og hans. Hold PorretnUw.'r og \'rk..omheder anben og (ort.<;ø!'t _ d vanlir det vil bidrage til DageM rouge }t'orjob. Dal1marks Frihedsraad Dok. mn.itc1 t/r Thw/l d rhejdet l Td~ utning tfl oven. Øaaende fl.kal j('jf indtm ngende hed R('. folkning en om at vi_'e Ro O( \O! rdj gh ~. ~ l td('h flt DOKCl kan blh'e en f.ijæ detldag og Mindl!dag vort Fg<. lrdfllld'i lito rlf'. {M ' fl(lu l Hil f' tlf ~/.W... 'U.' wbl~ A.' l'. /f r. /. tilt /r Jlff1#1' / ~Hrl'/. h r f) _..wund ~ J.~ od F.g dmf d Plf / n... ef.nj... l'ra... r.nl' rn/p r n ti. 1(...dl. fordi nfnbr n bjfd p.. dann. Stund d.. 't fl f l... l ullrl.t l.! of.kr' (rll rne 'var t Troen ra. t dl.k feurnallat. kll rur 11«1... d r llf klll'l(!.r f..'ur h l' 9at ~ l)yttpll' n l'f l.na'.:11...r fl. 11 n r Su køn d~ d. zneje Hede Gl:.A=b.ad.k~ DOUlOUrl.. frit tcfl'! \'Ort L.lnJ kulde kke VZ'r Knl:'.kucpbdt... HYllken dunderlig rid...! Dan_ke Herter fmed med Glzde ~ Tillo.. Vor~ T~nker tcndtc1 op~d. ul h~mm yoste de >.utmulo. Ul znge~; og de pil. til Ama./lenborg til vor pmle Konge _ Gud _ke Lov J.t han fk Lov lr opleve den Hore G.l:de yidefe ik T~nkerne til :lle de mlnge Llndsm.l:nd der hu haft det su Syzrt diue Au og ul dem der hu mcdvlfkct: ul at.. art store Hnb og Ønske nu kunde blive opfyldt {orne 0Jebilk forekom Meddcldien f r ; Engbnd yd nærmest ufutcllg skont den nu Ylr ~ntet. VOrt Sirid bevzgedn og j fontoo godt. 2t Olsn den d.1n~ke Spnker derovre blev beyæget da han ~ner og.luer grntog den kortrlluede men gode Nyhed. Snart brod Smil og Jubel Frem der bk. Li. og Røre rundt omkring i dnlke H jem og pu Gader og Veic. Morges gik D;mnebrog t il Tops Ofer.lft i By og p.1.3. bnd. Og nu shl yi til at uge ht pu Genopbygning Der er nok ;lf uge bt pu mange Problemer u os:e m;lnge store VJ.mkdlghcder J.t OVen inde. \1en \ i hnber J.t det ved Sammenhold os: Bcslndighed Regenog og Befolknmg nuj. lykkes at komme ;odt igennem det alt ~;mmc:n. De enljelske Tropper ventes til PadborlJ K o d i n g. (Un). Fra Padborg dd. pr. 1 /111 samlale Lil Koldillg la. 10fO i Formiddug: De Allier('dt' l'{'lt'tlf Ol'er Gra l.<m 1'.'rl Oj'blik. 800 fra Vestre Kfthuhnn. KB. ler il i ftbcr.1 l )acn 'roj \ H l knp: 1!1.. kll!.le!lnl hh. e BlJBL danll~ det nye Ministeriu. Den foreløbige Ministerliste. Kobcnhavn Fredaa:. RB Offlcivt.. rl..! t l.: t;la't KonK'!n har D.g rcttcl n enend.. l~ til t by lalonu U u h om a t danne en ny 1lq:~nnK. t:f l.cr Forlyde de vu )tlni.. tcriaf'n (u. f.lltmdt ~:::::.=:' nlng: Buht Statllmini;;.tcr H edlof t H anlll' n &. i4 bejdsmitili.ter H. C. H n.. t Finlul! i... w.r. (~; Oit ~ Mlni. ter for liff. Arbejder a lle r~ SociakSttmoknatict..t t. Knud K r i j t e n. n ndenri~au.te r E.rik E Landbrup mi iul'itcr fra VeMlrr. Ole Bjorn i r a f l }o~o r'3 nøn l n i>~r F i b i H... sur fm de KOf\SPrr.ltivt. ri't.. '.'. Stat.<;reisor A. M. H a n c n Undtrvi... ninguni_t.. Ovcr relssagforer. B u e h. J c. ~ c n JU.. ti'm. i~~ mm M ø e r Udenng.. nu~bter. l~ ~ nrik. K 1\ U r D a ~ ~ r.lje. Arne S ø r e n :.; e n Klrkemla.l.>wr ~~ raa d:<lot '. P... C h r i s t c n s e n uden Portdølje hhl.. w 2. Dan.J.. S;'. ' U.leir.t Axd L a r.!l e n uden Port.dlje. Alr J f' ft S f'. ~ r. l je. Kommunister. \rtt. Profes.;or F o g uden Porwr.ljf'. Cand. mllg Frode J a e o t ' e.h ud.rn Pon..r.ajc.... rinlten. 7 l En Række Forhandlinger paa Chri. tian~ K.b nh.vn.rb) A!t<!'rM'ngut. Ja F ~ har dtr paa Olr;..:a;'ua:.... J r T' t.c' r.~ :;::~~~.~~~:'~: ';;' dut'!' L >vh.. $tra.aw iort en.. Raklu! ud fra.1l Frh.nd L' ntd.. E lingu der kon~ntnr~<!' lil om t:dtn rektoor li _._'rw.trr... okal.. r.l>1t b~ Sut...lblc D... M 1 '. mll'l~tll B u h. $OY fkal d&n~ ~ a tr nit. ~ ft}.. ~ var i Fn!:.lød.. lv ' u ro... llig? af dl' nr 1'1 Regtf1npmed :! _ a cmn't. Aft(1\816 Lob ~ f1t~ ae ~ al di_ op Oft do!'. _dpr mdju iltu... Of1111l('(. ~:t:. Tidm hr gto' man at faa fat i \.~ ilt linej Luft<.... rne'u 0& M:ni:!lt~rint>rs BllH ld Mter dm! Bt.ndt dc rilnmm~ p Ole Bjm KraCt H~~ft R.n n. R c. H an8cn Carl P~tcren. l>r_ MogtnJ F o g og cand. nar. frode Den kommende Regerings første Mode. KJ. f.38.aagh( ka_ J.ltl C.rl r~. ''''r.. Cllrgt_ K..bnba l' n RB) hqan t lunt t r U m k Mllm_ n<' \ ''''.. m~ Al'rt't nl'sl'tt ('l~s kommission p a '\'1. K' ti. tl T.. a.. ne.

37 \Da l'r ll \1 h ed 'l' l k tio P U Hel 11 Rll'''' edddt'r n der dte lklce forc1ic~er mcr swt D~~ ~r W'' tl: 'l'dcllnmncl fim Pll!l>ClJenten'~ r... lndc1sc. der 8<uld hn\c rcl :tl cl. Del om lodl ~cncrc' llu FJjl'n ~k' h eren. Ol: '1(1 endulg Kl 20~O kom Tlfcu. ur N{'rv'Mllcl oplk:nle hnll en nmkke Et TrlygtnluguloiC ''h i M t ~d hekkudl.. Dtr.n_. il h~... Mukin. Strufr '_r Tr.ll1111 kan ~omrrle O... U. :;.. 1..tul r... i ';; A\11~ 10.' ~lrjf;:; 1 l T~.1111 ' k~n ~ n nr 1 '.r ' p~. 1! hil ' L r A~..'!'j Mn'jM&r' lor Ty.ul... r J <U T ' 1 hl... b kud' ~J Hdl l!. rll ilf' Jo] u.1.'. r~ 1l''''' ~l~ 1r!! \~.... r. ' n \1. 1:11i ~u~ '.~ ~.\ W'blu hl t ~..' ~1 '~' tf'!'~ r ~ 'J Til [~ U. tr1j~~. olt T)j{U' ~ Ol. Sl;~arul 14. nm.d llr l.. ri.~ Hf 1 r~/u1rtl ll ~' r.. r S.. )). '.l.lr rhn'~\k1 i il' Løb. ~~ j [ t ' ':111'1'1111<1<11>: w'l o( '''' km. r T l 1.'1. '. nol( l nwl't't ot l '11' k~.. 1$('< f/u. E nlreprenur (uar Kl'. i Bode. F ordi h~ kk~ yde!ilstilløl Nationalbanken OPUørelse onr udstoldte ChKk. l;lpr r.1. L. ~. T'~ ru'. 1.j. dl t :r ' ~ \tkk~rb m '..n o;u' r lbolnkn ljor~... '.. Yr d 111 hm ud M~. l: Hd rr r 1. i.. hl.). Ul( ]~l lu 'l'r l.. f< h.t. af ~!!!(()(.) Kr Efl...r U:''''':.''.i :\au'j!~!bnk' n 'l~t< 1 Tlt.1 ' l S. d r1dt l '/1. t. d 'or r'''''. d'i rllr rr:<tig' at hn JUl[.~l l J Op::lTt J r m tll 1 ~)'ll(( jo:' til'. 1.. Ul l''''l (;rund.'.r Bt1 i 1o1lT' KtJlo i JJn. t~1 tkkj' d il' h' rt kl~r o~t lilkt. levrr;ug' d.. kd ll! tlm. \'Nl DDlnlnt hl :o:/iuu dnl 11 1l1 im. ;OUO K'. id S\lhk.' ml panj'rnl 'l~~r n <1)1;;: )lk\ 11'''' 51l ]llr in!n Juni :l f:t'(ll~ 1 de mull.ll'l.. de rulb~r<'1 n i ru;er. del~lsen n' Knpl\urUmen p FJemakrl~ClCn Det vnr vel over EngHn~. de flegt~ Bladr... lk som :'~ Fantastisk T ravlhed dre Menne:>ker Clk clen. mn den br T ogtlila.14~ flcm~kriv.. ren d!i volv paa elefonerne. Kontorer kort cfter blev bdolket og ET' stadig Strøm af Lykonsk sa \'relledc Telellnunmerne nd T en ningstelegrammer h'llar fra swdll! Strmn 100m de m'n kunde og ul Thisted. nlcn hre 'n 'fletjlskrfvercn [! l'.a T'donc~ltl'.. lerne Lud.' 'r den dirrede nf Li:l!nl:~l dter ll:cn n 1 < en fala~tjsk Trnlhed i n udsende frit Slol Telegram citer T~ m'rne uml<ldelhnrt ~cr nt Kplt!Jlegram l'pycdeti Ld Nalten igennem i.orn;medde!elren ' :l.f.[sendt l'' sa:t Fllrst Kl. godt 4 ndtraadte der en =t Ojeh!;k m~k~r nnc Me!ln~.hr ilt PWS('. og va 130Tldcn to/: den fut lau 'forbindelse m<l ti~ :>:æ= t'. : o igen s. London. RB Reul'r meddeler \ tin Trflksltunti j iltk m'od L't De Lyttere der provcde ul ~tilk S!! helt kan ændr' KLlrakt~1 1le Kalundborg tlj Ud!::ndelsfm! TusmMr ilr ~ennellker Hl Tdefcmernr ind pll Pall TelcfCltlen i Thisted mnnw' K. 2Q.~5 citer nt K~pmulnllon~meddcleltien [orelna _ tik Lcjl!&hcd mon hav.> llkaldt Eklrtl'8.mnnd~kllh til 111 h;re Erslalnlngoopenkcrens Af! og Trolh<l~ holdt ~'!( til ved!!:l:o ~kcd. Med ('n Stemme. dur dirrede T;d~. O''''\. la):: Llr der octordcntlig travlt \ Yrn\iddllgl'timrrn~ ' d \'ler '. R.'.. d o t elll'me!. er l Ectrullllllnll l! ~. de nture Begivenheder. vur tolnpl/!l Hcn!llilJinJ; om ikk.. at lelc!onen' uden lnlcl'cstie Kupllulllll\slncdd 1drn nt del \al' str~n!(1 n~j\'rndll{t. l~l~en br~gle hun Hcke l;knl den n;:( m~n det ~~d~ lolk ~lg lkc cftf turugvjr hh rordlggl'( pun Flndle) 1'ln Ui)l~tcl~fol\tm.1' dlu ligeludes \\'lsen 1iU\'cl 'lom pnll nile undrc R~ A!tel1lilll~rn(' umn<ldig rnvlt man dnkt!on~r. dcr or tlel'jlnkrivel'beljcnl i 1Ofllliddll!': eksp~er~deb kun h'l>\'ig Sl1Cllkcrcn sluttede med ul ~ll{e Rd t)l SumtJN' 'ril GCr'!!(::eld in~l~\ ncdiollvi~en kor'llm~r!;;la gen l Morp:en ~S der en sladi:! Slrtllll :f Te!cll:rn1f Middag KL 1230 Del kum den 011 'ner SilA 1 ul\'j:rfs\.;.liollell ur b'ull $la men ogsrtn fur den Td _ mom ~ke o\.. r1h'h\~tc! D~r er nt>:'p' O()\n unægtelig med en onden Si>l'aker! 15 Tons Tørv til hver HJlsstand. Salgri al Ton. Bl'lkeller og Br unkul t1 HU$hold lll nllsbrul s landset indti l vidtrc.. Bl's~mlh+'N1t' nn TurlL'fatluu< rlngll k~jl n'l i dc'l ~OlllnWllL' li.!!' l\'l'u1lll'n og Kb.la Li Tilt' l \'hn':nhl<il lnoo('llnj! nltl rk.. 1l1lldrH~ 1.1'1'. ru'mh/wull 1 11'~'t_ 1(1' Cl: lijl'll fl1l:t 1.nd1 knl1 kitht'. j ][nhnl<1 nlllmh 111ull'1 \'!' um1l' (ha'1'1 il[ 1'('lknnwrul' l.all' 111rnd+ :j1'~nvnlg n.. 1 \>1' Tuuk' l 11\ lil! Ji ll!' land.kal hrll'~ ~dl(l\ujr lil 1lh(> l ri 1''''1~ T!\ 1'1'11 r!ll~ HUU' 'ru ri' ind!'lhllulh' l d~.'th'r g P<l' nlhl 'U'ld~'1 lkh :('lwh ligmll $ g lif Artlku l lil lt!.'dlhldlllflll~bnl!! hlllil dd~rp H uln:~ t!utlt sll'l l UP' 1'11 hli vt! h\(' t ~;. 'rlilr l 1['1\ 6}1l lil ErhH'l v wil'k~'hnlwdl'r.r'! Sind for sendt :18 mange Lyktniil< ninrslc1cgrnnuncr fra. 'fh.atoo Pll~ {'eli Das Sall om OpkQb al L.aslbiler Tyskerne. Bcdt~d \al(!'n;'rn har i u dh' OUg o]'lttljt. t HnYJl1Y!'\ i ~\ S.\~ um ~tort Uplwb af \'glll' lil Ty~k'rtw l '\:ll1whlernl O'~Hh~r. l\nl'llh fl'r.1 ('1\ F (' l B(11\(\ har ~klllll t kff... 7;' \\lllrl.( Oi: ha)'' \1' dt 'phsh' ('k hl dc'm 1\1:\ h u nlll'' lil ~1'1f(' ln. 11'1 h r '1 m rn!::\'. dl'f kuhi brll~~s l l '1l M ' \ \'11 \'il r';\'1'ro<'l lu l'r ' nm 1\1nlurwr Tn~'11 lor hllfl 110 1(ll'lUllll'l1 )rmu.h'l~\ lil at l<ln'111!t'1 sanlilllno.'rl;01.i111 r ~.. ' '.' '.~;.. \1 br' r \ J to<!l'''' 'J 0) t' N u fuar vi Natter o! Anl. bvr l'<ll 'i l LurLV'ern.! nn lor styne '. or r;~ c eli!: Hyl om 'f~ l km l.m Aar ha!uftvæfj!. fllllllli:1 ~tulc' Cllmt cl~r o1nr.'i m~ 1<><1. Nu e~ LuHvl!'tnO' ur ~t n1 ror del dan 1\ m!ud. 11 ~ Ul' 1$ h:'f do;:r lk '. '..!t 5~. at!:: tor det.. men.ru Bclr ' ~ d to P rj;crnt' '. de ' cl'r s!.od Cn ~tb r udd r.nel Ma.d5' t\1!t..ldlr;:h.. d u.. d.p lij...'pc bl. mun vd r;:j1c m;p; 1'1 nbkllb d ~ h lur! in Pligt l Lull~'æ~ne t!'a!. M n0eb 'f kke le t ov= Opg. er. ~tor L B _c ~ynll!;v1s i den nrennt~ 'frem''';i. l Thist1Cl n.i.1cl.'.ijl..' '!.; 5:1 SurU'n med Der lok' Fl.. er< ~.: 19 G\n~~ l G ar.:!t~' ddal(. n..:r fr.. 151~ S 4 dt.>rpaa A1arm~' ~\.:nd fra 161~ O atl 'fi \ 'ro....e: fr 1621! Hdfl DN var sto:e:1< Overnyvn>n~ ct '... r Gang ~ hil 'dc Thl ~.;\ haf ncjset: Gnr.ge Oll. dl»c ::! Alarmer b_l.er salnm~nla):1 \l na'. C 7~ Tim ~ De: er en 13nlt Td. m<m der et B i O:.nmark. som 1'''~ bn dch;:t he. ~. Knnt' \li.r Klok~ri.Jlltn~n dø.: h~n i Mor:.. f~r Luftværn;. f' ro j:!(lv dn 'd. t' S ll~l til F'fl'rl. Signakl bl\' imldlel'ld kun 1':... f 'fl'lh('dskæmperne ndc _Ll samh::1 Mltle al L. B ('ro' Hjælme til art tj{'n~lg.rt'ndl' :t.1hnd.kab. Nu flml; V!:\lttcro! FJ.rriUol ~ t fra Th M t le \lf l't P~r 1 (la j~1 nfltlk. 'L rr d.' nntinl\! 1'll'l L \ikd' i Th ~Tfd l uu~tilhng\r 11 Tegn. O.'~ 0' fh l l'rn' n 'j'mpt:r 11\1L11 \.t.il r bl \pr r... r t m Thi t\.\nt T 1(11 1'lf 'l l l ' (; l lu l!'tf't r 11111\11 'LlPlf h t hl nol[ t ' l\tl' \ hi~t. rk \1''''' Fil M ~ hm. ) wla! ' l l.~... NUTOSMØJlLER h. U

38 tb 'u.... 'u ~_'.. '''n..... ' UM.. A.... kl ur.. lir.. L n fr.....'..... Og:;aa Al(r.. paa tu ly 'kt l)ampel'f' ed )rurstal... _tb ol._!t i K rft4'lr. D ~fr'... d.n... Jt.lldpco lf '.co r. r. li _. Frihedskæmpenle foreti ti f Øl pj. '. tr V T'. w ' r ' n h'«1 '.'~rll\f.r 1l.1\11 '. Jn... r..; l' D'''' i ''a ''h 1\.. r. wt tan..! ' 1 F!1 m. da.lui.. Jlf \lnb d n G nll' '?cnvnrill~ os. r beds.nadet rlmt Jurr.'''L''U Main tru r j t'. Kltth.. d nom Jagmahus. p'r. (j r n.. et halvt Hundrede Anholdelser THSTED l fil nphl Ul n r l.. t l er. Dortlbcolul (lt1 '.1M 1)( ptt~ hll(ll.' F.Lq r rn 8.Jtd. J~:n d. l.. n;lnh>lrd Jr.1'b1..t <lp1lt. J rj.l '''lf ~lll.t e '.. n n'r_ \ ' no. n lo.....a (orhøk.l.. lt ' lud.. r d~'n f'[1 ' l..dm't mms Ul'1 and! 'r»nkl' f'æl'\l l To ly5m. KrlM&. F d N)'bor. N t b r s:: RH. 'tlrmirnlllg f11d T'jd<.a ttøj fin ull'.1 n'lnfw.. m'd.in T.'r :i' ''''11' og kr.d.!l'd' &t'lr lo r l(o Kril{ bl... d. r lu PM f'ja''1'!olkfnon.' aajh('o (O '11 t'lilf lid m'!f<lurn'mmkldt u Korte Uddrag af Dagens store dræbte øg surede i tysk Tog 'led Skern. l t ' TOjl wd ~k' Pa1(U'1 bl!'1 w. kudt a! aili ' ~.. ~/;killt'1' Nærb'.!! Al \ KuJ' rg l~1 S~ Af TOKN8 Pit rnr' t\ :JfJ :j dril bt 'lg fjtj io 11l;1 t. lt! HU' lim kilt 1/.. 111' t. ).. r lillnit uu. d!'r <jl'fl 8l>~Utl{t' nultjil. Ul[.urllkl_ dl' /ln \ ;t Tht l fldhmp f Kolding. l Kohliltll' kolli d1 ('n Ud kam r) ml'lm F tl h ~ ~ k lf' ll l1' rt ' MHJl h lll' bl'<at n nal l1lu~h { llkl' Kflrk. Ol'r lrll'bt. Jo!. ' r lin d.. 1'111 lyh1...'ioldal ' F ur~t.1;1 O\ <j'n l/jln j r.r}liwll ly.! KOllllUftllllllll' ' 11 h/!'y Tr'pwrlll' rj U '/l. m'''l lin bl klllltnl f ft Jf llnllll gm. nøl r md.\rn ' 11'11.lv ( f. RulefJllch.uHtr kudl HJerrlng. 'JlJrmilllt bl \ 1/ / '1111. ftlr blkhll'/lfur.'i 1't \ t l~(' l/u'dl' \1 /1 ruhu/ lb ' Uf. f/lrll'dl' /Jrfnl' 11 11Mk \'''' /1' 1111/11 / nl. _' ( ~klld { Vltl (nl J1 P ;l :'/. t J'J/fl :111 JJV. Y. l/lr.f1u Lufte. < l.e'lr V 11/1. 41 ld 'j / ;J i De har. sammen med det genopstaaede Politi.. indrettet Hot:edktlarter paa Realskolen. f. :... 1\ Till /. H>.~1 / hanl '1 trayl 1\11. ' Lil t. h'l r r ur.n /tall'l n h. m ln 1a:l.1L n. 'li l' ylr Jul es: '~' nrt~ hl f nn.' '. lu L ('P.1' mt. \ o! li' k d ' taft. p ' rr;' t r o t [ 10.1 ~t d t 1m ' ire ~J~ a./.\ n l.. rro.\.hjrr 1) flt \l.f 1'1 /jl!r~ n r f J~ S'... lb ' r. d'.bt. /.!J'!' \f 1t t'g 11 Thl ~ ~. ' 'r Jjl'r blljllll bl. 1'r.1t1 so' lllllltfurt ''' Frtlu.. i...t.. ulkthc>t O~'L1. m.1.n;.' 1'nll \.. rr.1 0ll' laml. rk 111:<111 T 1('11 Hil' D 'L l.n ' 11\ D[ k '1111 \l~tk f k n tt hl/nll<! dl<'r ni U : T r _ r '.'T 1'11 nun l r / Q:t k ri 'ltnejr iln! 1o....h. 111'1 cl \1.' lpl t (J Ku.dot. l!'r tdldlllkJ'1 Jlnld' Hl<lr r ~.\ nn Orttlllr'.n n h G Hl r r lt!l J... / l Bt/ r n.r(01 td \ 11 l'lnjr l;rori l t~r l Dil m \nh l/t Uf Man rernede med i Løbet a f Dagen i Dag forejøbig at for elage el halvt Huudrede Anholdelser aloe ' Thisled af Folk der mdnr Krigen har 'lst en udfordrende Holdning. : ~ r U il rr!lr. ~J. :d t1<' S;Jlil1~r. SJa>!1 r O \'.. r J.'. hl l' : i in nul k FormlJd[ \ nlom.t... 1l gi 'r'!!.. u rkt 1lfllrrk ' 1<1.p f(lntl t l hlih. l'h/1 hr tlllk u. fu''!1 din r) lr.k 1'11\ H'. 1 ~t 1:\ 1'1 \/1 1 \t[ flirt ud lunj FiJl\; lla l 'v 101' [ l; drv nnllllto.r'l T Sl Hltn k Jlol.l~ll' t 1lz tnrlt h r h u Gyrrlll \r l l lf'l fhm d ~t l J b. l. rrt 1 1:1 ' 1' '~ H j lilli r l( \111 \.' b. '\1\n' l hul l'! l l. r 1l'{' Jimm' ti i l'\'r ~ ;td kkn f' Th lh)('f';' Ogsaa flere Anhol deber j Hurup. Kor' fl.'1 1 : t r 1111 ' l'.\ )( n. 11 flt.\.nn t.'.' mil' l 11 f' ' '~ \. h /l' \ rralnutl K'..].h r dl i \ h' tl{. 1)111 fur 1 '. d'r bl lhtt \ r 11 ld mund 1'. (' \'. r K l r. tr 'Ur i. 1 Jt ' \. \ JU. L [fr h n[ (1)1. lo n..):!' 111 lar kr fh.. 11\ '' \ 'rul J ~'1l. ( ' \1 \ Paibiergfonden stifter Legater.... thltl' ('1. luflt l loh l. ' l' ' r 1.1''1'111< la l l luul Fru l. hmltl... \ hl'k t Fru r f ll.ld lk. ~1t 11 Hunt! fo Tlld. 1.1 t.r u'hll'r Kr ~r'll gjtj h n 'l l'. 1 T ' fl' 1.\ 1111'''\' Hit nl f'llr.l.r \J'n k (nd.!' 0l'1l \ 1<\t'_ k l nl l. '.11).; D fjf t r l gi Fr h k \. ni r~.h pwrr'l1 'r Ebbe Gortz Chef for Modstandsstyrkerne. (. ml.nnl 1'\ { ''.r htr ~nl ll. '''' r \1<111' \nl! C:... ti ~. 1.'t.. Hitlers Bjerglæstntng Finsk Landsby brændt. '. la l\.rtl'llt.. ndh til Dnlllnllt r erobret. ~l 11 d'~ llllt:! 7tnrl~ ~' 11 r t'r1j( 1'hhll... r h\o \.1 t hrt't S/dEbur hnr ontlll ynl til t.ndon (HJ Ud ru lll'[ al Snbbar 11\ H'lillll'l 'r h!lt ('\'''f ):'1\ L _lif lit 7 'tm' rlk/u. ~ l!.l r. 'tn n ~nllhtltlt \:11 11>1111'111111'1 j li: 1111/1111\111>1'. rl'u k m <:n for.'r<hlala.. <t _.lu.. wllilill Uaolrlll Kr. rovet i Holstebro. 11 ti l t b r (HU) tl1 l{.1 rl'f Gu...' 1..t oh 'l\ \ 1 H' ht Gar hal.l' trltt \ tj b tntl ntl l' Kmll' la/l n rlrro t i. \'1M }\nultljl_t r'r (. r.hr. l'u ln'l (l)l; ' r'jh \ '..1. t m ti '.u.. m.tp... 11t l M.!'i'>O Kr ~ 4'Utll1 lar /lft..1 ' Jhnl..la d. r dulj. \l!. 1.\1(' 'uol. lo1\('~ til :JOl itk.\rl> ' ' d t K ntl'olh. ly J1 r 11''1J \ l\ 1t nl n>1 S1g o r l~'l ;'11 H'r o \lw1jl..r J O \' rdrer til Styrker. tyske 1<'1'11 ~rl.1 Kmtn' lhrkl.'>i' <' );n.' '').~ rtl\l' (. r 51t ~1 ('11 111'(1 Pi \J. lian )1\ l r \.! nvp1 fnr l ~.n()n Kr i \O Olf 1')(1 Kr ~.l. r l1ul tril ' '1':\ t ;:.oo Kr ~)K. F rt :'1. ';tj!h: h l ~\ S011\ lt'rl1 r'lh }'\:< f t... m...ktl nl~m.f\ g\ l r 1 1 fllht.ll!' Fn tf 1[1 Jll!' l. fl\.. l5: 11 1~n l r 1 l. \ll'f.'f l. )!f lt :;1 YiJ( l k ~t ) r.. 11 d l' l G N Forbud nlod Splrllu1.ud... nklll nq Et bl'''. '. r \ H... d \ u.. l t... n ~ \ ~ 11'1 n '> 1 Hø ttll' kgm hjem mrd VOln l L... p ClJ \t.an'!l lyd \fnlm1. n' 111~n l/fl... T t kur l ~l1rl' T la M ' 1 ~11. n m. 11 klll<dtnl 11 k n 11 l t b rom \. 11'1\ /tll t.an ul lu l.t ' n 1'1 1ft l' '''J hfjh høn dr hilhn ha \ rl ~ 1 1Mt t t:! lall ly ti NOTERNG V betaler Yed direk.te LevCTJtl kommende Uge for prtrt. fuld. vegtlge Svin Vettarcnse 58 ka og derover: Kr. 6pr.kg KørseJsaodttørdse Pr.drar' 54\'_50 + Ørt Tillie& for prim. Svin Ol: 1111' tede Søer: 80 t q DR derover 16 Ore. Sruaacri... ø.a Koauakt k.n rus ved Henvendelse til Sla& tcrie1 Talt 95 c. gs A. D_ Koopmanlu Svln 'a.ter! Thl.t.d. U n t Vor Ka:rt. B '. UOU.tk l lht..~ og roh l lied Tl11STEl) l T.\tf'Q \_ j;n\t r. :..\~:~ Sil{ltf''' t.. le... ' l..t do h l t flet JD«!Q.l.. h. Vr>nnn. t To '''r. Sv.R4!tfa4er ;'trau ~lsb rm. ADinr Haa<\... ttt....lille B~gTa eben f'' 111Mb ti n MaJ f'ta io t K Tb A h i e~.i.j \. OT ' t 1'hi~led nand u indtil Thisted Mode

39 ~ Nr. folio...'.'..'.'.'g (. fi A:'~~J~'~94~r:... De tyslee Styr leer i Danmark kapitulerede dansk Regering Aftes. med Buh' Kongen har alter overtaget Regeringen. som Statsminister dannet. En ny d 1... < ''~~ /(tod d <1. '<40. Kl.!o.30 i ttl..:~.v<d.kl... ' al <fl' <sook 'J'''~~ Uu.'... LU.... bi<' ~ \ l'luj~'1... 'l\d N' nd....:... n'... kl'n... 11u..... {.. J''nd~ ~ll'dd~.<'l... Al.Mods tand i Nord\'esttysltl8nd er ophøt. Feltmarskal Montgomcl'Y llar meddelt Gener'nl EisenhoweJ lt alle tyske Styrker i HoHund NordvesitySkland. inclusive de frisis J{e Oer har: overgivet sig til 21. Armegl'uppe med Vkli:: ning fra Kl. 8 dobbelt britisk Sommertid. Denne O'ergjyelse pan Slagmarken omfatter ~Jle Styrker der nu stabl' overfor 21. Armegruppe pla den nordvestlige Flanke. Da kom. Mm Glæde OK Jllbel h.lllle /kfot_ a;ngt>n Bud.;JnlH.l j ~nd(' R~Kn!J~. Den /J._h Kapillllat(ol! kom ikk. o'''l7a!;ktde 1'... d~nnt' Egn hvor den lj~ke \ærnem~n 3h'dl~mmer dp Jd~l' laneder i ~t'd~ S i =nd~ Grad har lid.! dere~.\lod_ villi.. mod Kripen. Fort.!.:l.tteJ~e. og i ~ udsli> Da.rt 0l'lrdt plli! Pli lf.aade du langtfra har øtatt i JO;ln' rune/ilr! Forhold til d~..sejllblldd: bero 'jnnnt.'m h.ilk(. man hr for~'gt al holde Kamp'i_ lieo oppe.o..r ;ar l )Lurcllli~. al de førhe Meddelelur om 1.'11 t01l'jllh'ld~ 1m KaP'luJat:>n ~irrt'de Renn~m Lan.t [. 0lf.nart huvde U/.( uadilllne ronn~r. lt 13ngt d~ fil' ;afe.llomneaker r\!jmed~ med den t.tq:e K jillu] Fon /lamm Dall. ~Friherle Sol bl nrt 0/l~(a CTer DOnlfUjrk Lind lild e ilt de ~ ra. n '. mel.de J tor fullt. Oll 'i pli.. Gnder ~vm sæd~ l111i;rt. nden Døre it.'j'rede m~u Gml.lrwlri ~n'l m:tng(' flere Ste_ dor Beyivenheden ejler ruhtede ~l.<r 1i!1rrgendall.:rt sem først v brin_ ge den helt stol;; Beg(!oj~ll'inlr f~m Del 'U ikke alene den dnnske Befolkning. der af Hjertet glæde_ de silr i Aftes. Det g/aldt i ikke mindre Grnd mnnge. mange tjske Sold'ller Oll ikke mindre de russiske Op 'ol~ke Soldater 'nmt t;nlll_ rem.' der n' sat til at kæmpe Mn '/lnyt fra dl.'ll's F<edrellllld Paa Velre SkoJe i ThiHed hørte mufl aualedes Søldllterne!. nge ai bar C]<ed~ medellb mange lob omkring Oll udtrkte di!1'e<! Glrode med 01'_ d~ue' ~COt B~i Dank~_ De UKaf_!lJce Soldater tog hinanden i Hæn_ denl!' OJ( dansede rundt!olll Burll nf ren og!kror Glæde. lljndr~ lhldr v~r EyenB Nazi_ ter Ol( dlulske PClllon~r dllr ~t.'ltnembi.'<lættej~enh l'311j(eanr før det dnnsk Folk hal Ralll.:t '''~ Fjend~r.1 Ærinder el/er JiJ(elrl'm h/.r nll/vd dnnmke Boro:\!re Ul Ge. po. Vel' raudede lillt'frem Pank l den \'nt kjt. der med buj/ Am'ber imøde er de kflmml'ld. Uu. R/! OR ikj uden Grund. 8al.ht1e fort ~ i Sal om ~n d Fhn ter li> Nllzl~t(>r. lt han ølrak' ef. t ]f dd ]el n ronlllrte Mid. ler (. lt flla ton Hil til at knre li( J.]!..'rg m n toryi \1' LJ r fln.jh hll/' Turen l/ Fod t t. ud tnr fly RJllejhvlrj m hl d. nn.. f /j r r /1.. r h ] Thy Vlt't t T. '11 de l~ k 1111 ' n. 1\. ~ rljln.ll {f[! r r ' 1'11 uf KY8tunla'J/('ne j Nordlhy on Rkede ~ ifl~l'ure slllo VUlltmn. Nu ilde hllll og FolktJll\! fkkt' [!UlM mure UH.~l1[[lU Forhold!lit h.1~r dl'l ly~kl' Soldnt dl'l' j Guur fh're (;lh' h~lnlldtl' ~jlf mll }?nlck StilUQlH.'l i Thi.li d 0/0( nn~k':(k n hj OK 111(11 Fo[k 'lrflkptlt nt ufh..'1'''!pr. V'llllmu Oll' /'H' l'litryk for. nt 91) Ct. nf \ u'r1c~mlll(l.'ri un. hd ht Mmm. l\uturli)/\ i8 kul_ d h\'rk1j 'l]k djt'r du nøk.\tylidijlh'd' r lu' lt t d'l\ i<' ttl' R[g ar 3111.'n h'or jd~ukt rin'hl4 011 ff r!luftlll T~ hl't'ul / n~ dej. nd ' 'nn kuml' kun.111\. ~Olfllll rut!.' il.. k \ d. tllhlllt' til \r] hll [[)~ hur 11.1( t mulij/1 j( d r ri r.lfto. ~orh. ' r mnnun nl1 k'[ 111JV' ti.. '1 hl~l d \1ll1 <lll h k 'mil [ 111 d. n U ' h Arn. l!(. t! t. K l [ k t J w U.tltll<>'! l f/u r \1'11'1 urllhuh fra 'Vr! l!).. R ~H.. '... ' ' J hrr 1>([ r Københavns Raad. hus plads i Løbet af faa Øjeblikke et sydende Menneskehav. SkY d nin~ fojskl'lil!l' St<'dl'l i l.)elt ud J:\(. Aftenen. K o h t! n h l' F]'( dulf. [ona ;\finull1 l'ft~l ut dl'l' i dl'n dall sk.'!tndin fm wndon \al' j{hd.m'ddt lt'st. 11m hallltullltil'. ntr 1'11.\1a. }rtit ~lo'mll' H r lill! (;.]Ull'. Ha.wihu lad \U J..ullt!t uf fla 0Jt'lJlikke t.\\' Jf'.\lenlll' kdlll\. 0)( 1ft ltl.n'1 \<'1'!\.UlW'111 \'J t 'n hll.lll t dt Tu imhr Hit j[tl'l' 'lilith!!/ nf 1111{i'1~llllt { hurr.u\]>(!' :'oh'!)lh lkl']' vifl lid' l\jul Dant' l(nj.f~nj\.r nu'd 1\11lA('n~1 d H ]ut!: fuln' Haah : h!l[) \ lllltli. uh lx 1'/ \ld lt Hh.. 'lll. il ' lf' dl!th l d dl{l' lo \ l n\ hn 1'1 nl'tnn 1m f ~L nye r... '.!.d6<jrlo.. at d_ H....ruq: Ml. de fa. f.. ll!'f>ll~ >;.&m... ''';.<1..' Stnt~mini~lr.r LHndstbinlfl'mand \. But.l (::.). ~ial_ oj( Arh.:ojd.smini'll<r: FolkHhinj1:l>mld lloo~ Han&ell (S. ) Finnnsminis\.('r: f'olkl!thinymmnd C. HanM'~. (S.). Mnilter for offentlige ArbeJdr: Carl Pel.<;r<.D (S.. lndnrigsminit>ter: Fo]kethingsmand Knud Knl;l.(.'l1l'1'11 (V.)...nndbf'\lsP'min;ewr: Folkethlng~mand Erik Poull*n (\. J F')'tiVfu'f<minillu': F'o]kething!l:lTland Ole Bjqrn Kraft (K). tlu.nd( lsminil'h:r: Folkclhing!1mand \' Fihig>tr (K.. Und(>n ;slingsmlnilll.er. Fol/;.thlnjl;l$mand A. :\1. HllUo Justit!Yllinisicr: Q\ trref.s::lagforer Bul'e Jen n. Udenl1gsminiswr: Flt.... Folkf;thinp.mand Cl ru;tm :\J01!iler uden Portefeuill.;~ Gesandt j \\ Uih ngt n. 1\jrkemini.ster Arnt' Sørensen (Dan..: Sam' gl. ~int5ter ~(.t'nsen uden PoftefeuiJle: SO:m.er...:.u::bf.rnJ.and C (Dansk Samling). ' inisler uden Pur.f~ uille: Fl' (Komm.) ;'hninel' uden Port.efeuille Fln; (Komm.). :\iru.swr for ><ærligl!.'nlj~nd denternng\!n). MiniHcr d~'n Port... feuille: l. terringen ). ~]lilk'<il's utrolig\:' Scen<r. Fo.]; og gr:ld kluh'<lt' lill: om llal~ ]>rul \ildfn.'mnll'd... :\coue~t'r f njl'<! dem lit dele Jubelom t!.'!. t'ngt' efwr. ;\L ledd!. So.'l! om Oll'rgJ\'('Sl'o var ble\. kendt. \'lu\'<le dt'l hdlcl kkt { r FrihNsk.f.'mpo.'m<' duk.kt'de 1'!;l Gadl'rn... iført Hjt.'lmt: o~ lt'.l hnn\.! ml.'d ;e'(l'~r g :0.11. ~klnfli.'\toln bt'ga~ :>lg t J cl forud bl' km te 1'0. h r t' llodtagt>t m cl l.. olkutl hd. l( r 1'11''_ hl t go ':t b!..l mk ng LnnJ[l hm. lil!g ml l'(lts ti 11\_ h.'r ti. flt.1 uh. i d n \'C l ih( k. ha~n u \ tu ~!t t:\1 ni hl. l f l lund t \ Ul il... dl' l < k'>in hnr \ ltjf n t Beklemt og overvældet i første p t 'ug f(l8j' ==d F >d. n ~ ri~!t k \ id.. ' ' kkmt 'æ ' n k. p.. lu le< ~n ht'ut1sg( n nl. d hg h' t hi mt i &q & tr:cng e r. hh 11 n.

40 eet l!lde 3. THSTED AMTSAVS Lørdar;!; den ~. \ Maj. Fnd lsd B~ru:ut'~ S Jd 'Vi bl 1!'lJer fu cu :nød Gul Den engelskamerikanske Besættelseskommission venter i Malmø. Fordi 3lineringen af KtlStruP Luftha \'11 skal undersøges. Tyskerne sig selv lig til det sidstt>. Beoldrede Spærretid i Esbjerg til KJ. S i Morges og skod i GadenJC. E s b j e l g Fredag. &'lll snaz t Radiobudskabet rygtedes kom Folk frejll paa ~aderne og mange omfm.nede Junanden af Glæd Der lod HUlTaJ lk'lb. pru:l mane. Steder hortes Nationalsangen. r Lobet af kort Tid var Kongensgade og Torvet et myldrend: Hav af glade Menneskel' der viftede med Dannebrogsflag og grønne for Gud. K b e n h a. n Lørdag. Den M ;l da engelsk'amerikanske Besættelses Ol'f'r C.s kommrssion. som skal ankomme Bøgegrene. Der blev raabt og til København opholder sig for net men kun en halv Timessu li t. d Ojeblikket j Malmø hvorfra man tid san skred Væmemag en n er parat til at afgaa med Flyve n 1 og 'beordrede Spæ?etid til i Morgen Kl. 8. Maskingeværerne og maskine. Man venter kun prut aj Gad Resultatet af de Undersøgelser Maskinkanonerne knitrede gennem Gaderne og Folk flygtede! r som Teknikere er beskæftiget med j Kastrup Lufthavn hvor skrækslagne ind i Opgangene man ikke har kunnet se bort fra saaledes at Gaderne ved 2145 at der var undermineret. Tiden var næsten mennesketomme. over K o l d j g Lørdag. Fra Padborg meldes pr. Lynsamtale til Kodmg KJ j FOrmiddag: k Allierede ventes over Græn n bvert Øjeblik. l D? fe;redf> T<i for Al 'or [ADdø BefnelJe. vej nok dr'n ' 91f m t glædelilfe Hf>1dvp n Dagen i Thisted. nn endnu har opl~ ~ e 'l komm~ til at med dyb Glæde l f Jr r fjanmarkll $f v!g Ud lag pllge M der ti te)f n hr d r L t nk t Politiforlægningerne kommer fra Sverrig. S to c k h o l m Lørdag. De danske Gendarmeristyrker der el' blevet uddannet i Sverige er afrejst til Danmark med den svenske Regerings Tilladelse. blev mere fordelt paa Guderne. Der var intet Øjeblik Tilløb til Panik. Alt forep;ik i Ro Ol{ Orden Disci JJinpn var j Orden. At dpr kort er. t~r KJ.!) blev givet lo'jyvervarrej var et ttkni!:lk ArJ'<Jngemcnt i 1'01' bindel&ll mf!u Thy LanrJeva'rnø Arhejde og hl.:lød ioh t for Befolknin_.ven Varlzngen Hfblæ8tf ~ da os(ø:la hurtigt 1'8.. Rr thkoll'l1 hvor Thy Landl f rn Jlavr/r. (j!hl;j'i. it ltwl'd. kvqrf hl røkf'fj rjr J.'fJrmifidllK'1 1~f>nl1 m rf'''ril~k Travlhf~d Jra Ry fjk L nfl 'ltl Fnh fak'l'mpl'fj' i\jl.. kinarh('jder Httn<; Peter Jensen dræbtes under et Bon\ben 'l S _. ted _ '):p... mvel<.jen fandt Sted un Tal nttcntal mod en n\..'us.l'f; der ovel'vældende Dc ltng c l~ fra hele Thisted Amt. l\lodstnndsbcvægclsen i Thy Thy Ludeværn _ hvis Arbejde l sfcrlig Grad har været koncentrel'et i det sidste halve Aar skulde ikke komme lil at ga. '\. ud af Frihedskampen uden Ofre. hvorior det dn ogsaa er pau. sin Pnds allerede i Dag nt mindes Maskinarbejder Hans Peter Jensen Sundby der Natten mel1em den 21. og 22. April faldt som Soldat i Kampen for Landets Befrielse fra Vold og Terror. Hans Peter Jensen var 27 Aar g J. Han horte til de stille i Landet men bag hans stille Væsen flammede en Sjæl j Vrede over Tyskernes Ugerninger. Derfor var han en af de første der meldte sig til Frihedskampen og han blev en af Organisationens bedste Mænd. an faldt under sin forste selvstændige Aktion. Lordag Aften den 21. April startede han sanunen med to Kammerater for at sprænge Værnemageren Cementstøber J. Vestergaards Bil i Snedsted. Han havde netop samme Aften gennemgaaet en meget nøje gennemført nstruktion men begik alligevel en Fejl under Aktionen som medførte at Bomben sprang i Hænderne paa ham. Han blev dødeligt kvæstet og blev straks da han blev fundet ført i Falcks Ambulallce li! Thisted Sygehus. el' døde han en halv Time efter ndlæggelsen uden at være kommet til Bevidsthed. Det val' et hlulrdt Slag der mmte Modstandsbevægelsen. da Meddelelsen indløh men endnu haadre maa Slaget have vll'l'et for hans Forældre Maskinfabxikant )(lnsen ug lustru dflol' intet. anede om hvad Sønnen havde OA(JUN Er J 1 med at gøre og først erfarede om deres Sons Død tidligt Sondag Morgen. De troede at deres Son na og sov paa sit Værelse. Det mildnede trods alt Sorgen da Forældrene erfarede at Sonnen hnvde givet sit Liv for Landets Skyld. Gestapo var naturligvis straks paa. Tæerne og var som sædvanlig ikke blide i deres Metoder men de fik intet ud af Sagen. Onsdagen efter begravedes Hans Peter Jensen der af alle var kendt som et yderst dygtigt og sympatisk Menneske paa Stags trup Kirkegaard under en overvældende Deltagelse fra nær og f jern. Omkring 600 MeUle: sker var mødt frem naturligvis ogsaa Egnens værste Nazister men de fik heldigvis ikke Held til at forstyrre den gribende Højtidelighød. Der har i hundredvis af Kranse og san kunde Gartnerne endda slet ikke efterkomme de mange Bestillinger. Der var Kranse af alle Aarsndens skønneste Blomster. lilan bemærkede bl. R. en stor Krans af rodhvide Nelliker fra Modstandsbevægelsen og en stor rodhvidblik Krans fl' Falcks Redningskorps der var repræsenteret med fire Mand i Gallatmiform. Pastor F r e d e r i k S e]l hllte i Stagstrup Kirke smukt og inderligt om afdode men var pan den Tid afskattlet fra at sigt> hvad der hlll'de siges. Det vil blive sagt vød en anden Lejlighed og og:ma l.u\ anden Mande er der Bestræbelser i GanR for at l'ej~ den unge FdhedskæmP<'l et synligt Mind.. ZT 3 Bøde puu Kl'. for ikke at have afleveret Opgørelse til Nutionulbanken. Opgtrrrl'1 gjaldt Arbt'jdtor fol' 2:10000 \r. Stammen Stemmelræthed dan lig Udtale m. v. hehandl~ h~ voksne og Bom. Speci.el U d. O n ~ l'_ vismng for rdblindhed...;v... es. U d giften k nn søgt. l'efunqt. t ~. Kommunelærer O. 11. D E G N TnleplCdngog. aul. af Den alm. danske Lægtforenin. Fayesalle 72 Thisted. nt 865. Thisted var efter Bes;rær1nl af Priskontrollen sat under Tiltale for Overtrædelse af Prisloven ved at have overtraadt Bestemmelaerne om Udskæring af Kod og herved. indvundet en ulovlig Avance J)aa 346 Kr. Agerholm indrømmede at have overtraadt Udskærin18bestemmelserne men nægtede at ha. ve haft nogen FortJeneste herved... Udskæringen var foretaget og be. talt pau samme Mande gennem. mange Aar for at imødekomme en Kunde der viderebebandlede x... det. Statsadvokaten havde forlangt en Bøde paa 2000 Kr. samt Konti. skntion af de 346 Kr. men ved den i Dag afsagte Dom blev Beden sat Lil 600 Kr hvorhos en &.nelaaet )lerfortjeneste paa 50 Kr. blev konfiskeret. Brnnd i Han Herr.cl Gaar Eftermiddags opstod der Brnnd hos Wilh. Peterseu.. Norokse Kjær. En Dreng havde sat en Tændstik til en ved Gaar.. den liggende Halmstak. hvorved lden forplantede sig hurtigt til Bygningerne h\~s Stald or Lade nedbrændte. Falck blev tilkaldt. men Bygningerne var da SS\a raseret af Tden. at Slu}.:n;.. gen koncentrerede sig om Redningen af Stuehuset ved at anvende den Vandmængde. der medfurtes i Brandbilens Tank og begge en Slange ud til en Grøft. \.~rhc'd{l1 Af Beælningf Rpstell a l('~tt'. d('~. Dt>n l.uft.alarm. sidste Luftalarm Tv kt l n('~ l\.:lpi\.ulauoa. ta

41 .'~l... ~... ~. ::::;; 11 1m 'n l\' S lt til forll)'l'l nll ( \ k Oj( ily Nmult1 1>11' {>V'j' J)lumnr L' mnn ikke har kunn('l 1<1' hu! (m lt der V' Undl'1711hH'/('t. _..... k o. om.. rt'ln KOll'l' dll r Cl (' tht r l!. Hill\! Oj(.ailt'dom over flip. )(.11111' rclr Hil S r o~ om lt J '1dt'W _\';'r'.. / or.. f r SOl!t~'r 1'01 itirorlll'gningeme tid ('\JO Yl!lu o.. Nørlll'... & Knud Kristen.n. Mogens Fogh. El'lk Enkscn f j K o l ri i n J(. LHrdRg J'm l'ud bcwg nh'jdl':) p Lynsnmtiil til Kolding KJ i F()nnjdd~g: De Allier('(fl u'nllos OH' (.ræn sen hert Ojl'1J1.1k. T 1.1' m' l V:Lf ft'jr.( l' ort Ln/l(l~ Bl'fru'w H' ' nok lt'l sfurste OK nu>st Jl'lll'dt'liU'l' Hf'V'1 hed BefolkiJlgt'l endnu hlll' 0111(' \'d Og nogcnsinde vil komme lil t i ople\ e. Det er med dyb Ghl!lh' Th\tAf~rnl' i Dug fejrer D:\Jlmlll'kll Frihtd!H~lllf. Det giver sig UdNlag piia de mest utænkelige M'lader. Det for vc l for de fleste Menneskel' den lykkelijo.'stl' Dag i deres Li\. l'om den 9. April var den tungeste for os alle. Fra tidlig )JO'lrl'1l vajede Flagene o\'eralt i Thi~t.'d. BYl'ns Flngalleer vnr rejst fnt hdlw ~orgen. og lidt eitel' lid. gled ~agcne til Tops overalt ligesom mnll saa Fin gene vaje fra Husfllcndeme Selv paa mange tyske SkildvagLhuse foran de tyske Ka~el.ner vajede smaa Dannebrogsfng. Zlfælkevog ne kørte med Dannebrogsflag paa Sædet Biler med Dan nebror paa Koleren og BOl'llene havdl ;tjle Dannebrogsflag i Ha:lldt.'n K. 8 l begyndte Thisted Kirkes Klokker at ringe Freden ind onr l.und Oj{ By Det var en hojtidelig Time der il huskes af alle Danske Der n' ved 9Tlden meget store 1\fenneskemasser paa Gaderne. Det kan i den Forbindelse nævnes at Flaget paa Thisted Banegaard gik til Tops K. 8 i Over.'ærelse af hele Personalet. Banegaarden var smykket med Fla~ paa Perronsiden og ogsaa Fjel'':' 'itslevtoget der ikke i Dag blev uf. sendt før KJ. 815 var smykket med Flag og Bogegrene. Eftel' at Klokkeringningen \'ar ophørt forblev )fenneskemasserne paa Gaderne. )fan ventcde noget og fra K 8 om ~orgcnen hnvde da ogsaa Thy Landeværn været op. stillet i Hovedkvarteret paa Realskolen Piia Plantagevej Nogle faa Minutter fol' K. 9 lod Odren til Aktion Ojl det store Apparnt sat. tes straks i GanK bamtidig med al en Højttalervogn korte gennem Byen. Der blev oplæst den af Fri og uddeltes hundn'dl!\'is i Byen j os( Omegllen De mangl!.'jl'ljucrkel' paahørt(_ i ~tijhefi Proklamutioll(' l dl'r (if: fle!ite Sleder hil Rll'8 ml'll Bifald ECtrrha:uuh'n lukkede flpl't Lf Forrl'lnmS!'('rn(' dp' havl( lukkl't lomme f'a Sv('rrlg >; t () l' k h o l m l.amlug. J. dnu»ke Gcndllrnwrls.tyrkt.) t!'r l'j' hjf'\'cl uddanj t l SV/')'!J('(' f' olfrdst til Danmark. m/'rl dpn BVl'ns k l' '.'/;ns.~ Till/ult ):. bll'\' mf're fordl'lt. PU GUt!t rm'. h'r V!' intet Øjeblik Tilløb til Panik j\lt forekik Ro Ol( Orden. Olllcj. Jllim'n Vlr i Orden. At der kort t.fter KJ. 9 blcv givet FJyvcl'vlrøel var et tt!knisk Arrangement i For~ bindclt;c mel! Thy Landeværns Ar. bejde og betød intet for Befolkningen. Vnl';:jlingen afblæstes da og8nu hurtigt. Paa Realskolen hvor Thy Lande\'ærn havde opslaaet. sit Hovedh'arter herskede der Formiddagen igennem febrilsk Travlhed. Fra By og Land var Frihedskæmpere. stærkt bevæbnede strømmet ind til Samlingsstedet og gjort klar til Kump. Paa Skolen hvor Børnene i ~rorges i Lighed med Borgerskolen sendtes hjem efter en kort Tale af Overlæreren og Afsyngelsen af Nationalsangen havde Hovedkvarte. ret Sæde og derfra ledes alle Aktioner del' foregaar efter de af Danmarks Frihedsraad opgivne Retningslinier Man satte straks ind med Arrestationer af bestemte Personer der faldt ind undel' Reglerne og dertil kom Afspærring af Veje Pladser os\'. Realskolens Gaard var oprettet en Vognpark hvor Bilerne hele Tiden suste fra og til. De politimæssige Opgaver lededes af det danske Ordens og Kriminalpoliti og de arresterede ble\' strnks efter at være fort hl Skolen bragt til Afhoring hos Kriminalpolitiet hvorefter de indsattes i AtTester der er indrettet pan Skolen Der er et Utal tlf Sporgsmaal ut tage Vare pan for Ledelsen. Der indløb i Formiddag en Rl~kke af Oplysninger uf Betydning. De bl(:\ alle næl'mere under :;oi!'t. hedsl'aadets Lokulkomitc udsendte Proklamation som vi bringcl' om 8tnaende ~om dt'~udl'n Ollklu.~bcdcK Ved 12Tiden var folgende Thi. stcl'borgel'e blcnt arre~terl't: Slngter Olesen Vestergude. Ehipt' pel'ing~handler Thom~en og SUl. Fritz Heilll'ich 'lubiu!' Ejnar Gyl' min/oc Al'llheim h'l'f!'cnst'lj Entreprenor Th5 Sim(ln~ell Kohm:.md Arne Schmull og Bogholdcr Adolf Strllu:: 1lel'( :lf de plllgu.'ldl'ndl' V' bt'vll'bnct mell del kom 1111:'('11 uf Stl!de nh' til erl'lltli~ ldknmll. l Lolwl. f DaRl'n fol't:;.ttt'~..\tt' ~taliolp'h' og \'l'd :\lidtlll).!'\;th sl'ndtl' man Jlldknldt+e ud til t't hlht Jlundl't'rll' ' ll'llll'pli).!'tij!'l' l f/'l om :\101'$''n p OM' \f:'j M'dl'lJ (Fortsæt!es Side 6). '.. ' 'V~'UKc.tiktlon LurdllK Aftf'l den 21. April starh'dl' hl1l1 AHmm/'n fm'<l to Kam tll'rllu'' [(Jr lt &J lwnl{f! Værm... rnh$wf'/ C/'JtU'nbtlwr.1. Ve u'rj(luttd_ Bil j ST('(list/'fJ. 118n lulydf' UHfJi JUUTlmfj Afkn R'f'n l'rljcuu'l f'l1 nf'gl t n0j/~ gnh~~ f'l JOl~trukti(Jfl 'ri'l! J.q<ik all. gl'h'1 t'n Fl'jl uljdr Ak1 jrml'll. MJm m('(j[urle. hl ];rmll.lf.:n 'prany' l flu!dprlll! JU h.un. Han bllv dnd/'hgt kv.:alet (Jl( Jlev ::traks da hun blev fundt t. furt i Falcka Amhul1Ul('f' til Thisted SYJ(~hup. l('r d0dj~ han f O hnlv Time efter Jr)fU:'R'SCl>lsl'o ud ('n at vare komnu't til Bpvid8lh~d. B't var d hnardt Slag der ramt' ~f(jdst.ajldsl)(!va g~l'.(:n da ~lt'<.ldel('ls('n indloh mf.'n endnu h.uu'df~)'e mm Slagel have vær~t for hall Fonr.'ldr(! ~faskinfabri_ kant lpm;en og Hustru ~r intet anede om hvad t;;onnen havde DAOEN MOROEN Sen:Jag de.n 6 Maj Aareta 126 Oag P.e Dagr SOLENS Opgang 5 T. 20 N.. Ne.dgang 20 T. 54 M Dagens Længde 15 T. 34 N.. Dage.n lillage.n 8 T. 41 M. MAANENS Opgang 3 T. 58 N.. M9RKEUEONNOSTlDEN e.r fra dea l. Maj15. Mllj Kl AUTOMOBll_ VOO~ _ 0l' CYKLE. LYOTER tændes KJ Eltm. THSTED den S Mz.j Haandgranat sprængt i Hurup i Aftes 30 Ruder ktlust. \ y ed 22Tiden i Mtes eksploderede en Haandgranat paa Hm'edgaden i Hurup. og del' ble knust 30 Huder hos ':\aler P. K. Sorensen og Frk. l.jitga..'u'd. De ungarske Soldater har forklaret. l\t det ikke er dem der har kastet laandgrnnnten. men de oplyser. at de har solgt en Haandgranat til en Frisor. Opkøbt Vogn\! til den tyske Værnemagt. l'nder!<'or('gi\cnde af..at det var til 'l<n'brug. \ 'agt\'il'l'1et i Bedsted har i dis ~e D:lg'e ranet :mnwldt en Sag mod 1:luethmaKer Jensen. Bed sted. dl~l' s:rennem Opkohere ha\'de samlet 7;) Al'hl'Jds'ognl'. som h:m l)na~tod skuldt:' tll\'endt's til ~h)s(' lb'llr men 'l Dag Jlhxite \lt'r t'll tysk \':\gtp(\~t op fol' '\t ~s:t.: p.'t..'\ \ 'ugllt'lll' t'jc Ol't \ i.ste ~'p' da. at <ll't c.l!'t'.it'tit' ~ij.!' om U'O\ igopkb af \ \lgnl' til \'a'rnc'n agtnl. men df: fik hf'ktigvla Ul.l.l' til at lorstyrn~ df'n Højtidflighed Der har i dredvls af KJ'drule Ofl aaa (;artnerne Nldda elet jkke kommu dp. mange fjer var Kran'e af ajle dn.. aknneate Blomster. ijerruerkede hl. JL f n atol' ar rød :1Vklp N( llikf:>r fra.. tand&l... va ~ell\('n ('K en hvid.maa Krans fra njllv$k'jrpj der var l et ml'!!. t:.re ~tand form. ptstc.r F r('(jerjkaf! i ~1..aY.!trui) lork.. mlukt di!rhvt (Jln..tdøde men den Tid afakaarh fra hvad dl!r hurde ai$(ea. Det 1:~ sagt \'ed!n anden rjg (jg W% VM <enden der ~hæbejller Gang rejse cjt.n UDpe f't synligt lunde. Bøde paa Kr ikke at have gøreise til Opgørelsen /:jaldt Entreprenør J. Thing::.trup havde mange R:rkkerbre.~ Nationalbanken de til ham forskellige Arbejder og cer tl et samlet Beløb Kr Efter Begær' Nationalbanken rejstes de: tale mod ~ielc;en... ed Rt1. Thisted for Forsommelsern Xielsen forklarede. at det n tigt at han manglede en D gorelser men und... kyldte si at han paa Grund af en n Brand i hans Kontor i lu ikke ha\'de været klar over. ke Le\eringer de:: drejede. Ved Donunen ble\ Xieken en BOOe paa Kr til kassen Mmt paal:lgt und daglig )ulkl paa :> Kr. in< Juni at fremsende de mang lndberetninger. D'mt for TY'e~. i Yan Vagtn. rntt ' Van~ anhold leden en ung M.wd ~om rui' tede f?r at hah btf3att f r<:. Tywner pa.a E~nen. Den )J;mJ. Carl \'ic!vi Plotlpsr romm de at han ru: f\lr~t 113 _\ftenen h:i.\de stju F~'ld\ penne l Manc.betskjo.ru noge1 Tobak hos Smed Christe 5kaarLlp. og s ':tere :;3mme Af S...!' R.. hodt:'tlngkort hos Al How \'aru: g 14nd'~ had ind J ru ~ g' Djt'rnæ:< ~&r.t.. ilj;' R:l... on~r g8m!l'n.t'r 2 lian skjc~cr og.. Par... ' Ul r Rationerioi:'sn:: li. r \ e ~lllgt j A (bor 4 ~('om l:j.ad tul\ ~ F Ut'ne og E!l \t Rette i 'rhis d le\ tif'r tldl.'... llom. dømt F~lMr m o ~kjort('

42 f lltjl t!r.'(>skollllll(! sig for ni ml1n F.n'e n pll.tt '1.~l!r ftigl't hn)l {m Pof f '! l1.l:1 (iad'w nel' bl P'rt.' r>n. k TWøb til P:lluk. Rø or Ordl'n n'h!;lit fol'cklk j~h'n \lil' l Ord'n.\t kr kort d. l 9 ble gin F.' H'\ ard... 'UUH.... j J l l1u 1'te Ul j'.. ~lill. Kt t ' V/.. n Ml' hm.. t l 'p JlW S. i \' n'(' ClVf'r flmljflh<' ('/ JU'. l kr' fol' 'J'.PJit'JU'. 1KJ'11R'~ J.. \' ' r ( lp J'/'~!.'.. 'til 1 rjlll'd~kllll1p('f. fik ml' dh' l/l. ' ht\' ' t' ')' ~/U....t.l!11J1' U { l1dr 1>4... ~t '\ht'1(1. ml / t tiu i (tndll tit'h s(<'ldllll' :\h.'. '\pnl atlil r A'd/lg.\ ft.'1 d.'1. '' < hllll 5lUllnlt'U 1/11'( :\Jt>ddeJeJsen indlob men endnu Jl<uu'CcJf. mm Slaget have vær~t for lul).forældre )faskinf~b~; kant Jensen og Hustru de' D anede om hvad Sonnen havde /1' lu... l r 1t'llwn. t /llilll f' f'. L \'dl'rhl dyktw U' kf'fldt florll '. k.' 1'1111 ~. k Mp/uw $( l.vm' '11fh' j'l titl{jl/ul' k: J 'KPKlF'f 't./tjjf'w (ni nv' n J\ wldl'ndt. 110.~f1f1l { (J k /Jllp. Jt f..'/. 1l1turlJvv kl'r \'// ''''.. t.' Nn:ritlt.'r U' li 1>j{U :j{f'jl8 l' l.i8 ikh lhll l fik ' 'r l nw l. uril..lenr.. f tyn' (/n ~ til ~t. (rtl 'Jl'r hllr f hu s<ul lund to nl' J lj Udl J1K'wd. fu lil 1l'Ujft' \'l''. f h rllnt'l'. Ol( l ncv.' t ikkj' t'ftf''' nh''/lt. '. 'nlstl.t'!'.j. \\' ro' l'mldll. nlill{.'h' ll.' l /m 1llrt t /.tilhngl'l'. Bmnd ; linn Hf'rTf'd. H'l Sil nttulsw... t'tn./'i J. t;. ~ust('( Jwnmltl ( _' nllj' Annli.. ~!'... gnlnger'le... \ft gt'uhll\dl' ndtjj'... lmme.. ' l!' \/lr jll n.!llt'!.\f11u K..U11'f' lu l (;Llf J ;ft.'m.l(lfjng.' f..l[j8l..rwt 1'0/11 l ( f S\'eTig. 1('1' t nujt' Kl'nrwltlt'f!lKU' l'1 ml'k '. Hj. clt'lh : ø tor K nlll;j 'n'l'!4' dl' Brund hf)/j \VHh l'd.erfw:~n {GUl 1...'f/R. P.' flrt 11l.'lll1.rktion. Jlun 'K~ lh'nlll'rkl'tll' h'. 'n f _ rod Nk /. hju /. En Url'flS( }mw'ft /ih.ll.n 'd NellJkf'r 1l. S t lc' l 1l('';st.\Tkl'. dt'r.11'1'\'(/ l'll j '.' lj um/p' Aktmm'n. at 'U Twndllk til n ved Caur fif rudh\l l' 8tor rljdti bt'\'l'j(p!twn Olf f'n lt'n Jigll('udf' l JlllrnSLuk. hvljrw!(j l 'c'll< an '. dr1~ 'L i Sn'lgl' t'l Uomu('1l i'i/lrnlj.! _ d.iallj 'om lfu'(lfmtt.' li.':tln!>. f' Paicks ned 'r 1111'1 < lk nwc! dl'l! l l lul Jt'V. '1 lhlll1ll/ i Hændt'rne JJJUl um.. h vidmbllu J\rlUH t l... pr'.~ent.t. dl'n fl..ljf!ltnt' d' lik hurtjj;.'t '(n)sl ti... TiJllldt'lsl'. S\'l'nskl' ' f q\: ~'rj... l / 'li rt kvll'sll'l Ul( hk'v st.ntk.. k ~ dt.'r V' J.. ' ( ( l.... r kks n/llgt; orp. l' Gallnuni til BYKuinK('rnl' hvjh Stald 0l' M dll hlln h/el' fujldt t fort. et ml<1 fin' 1\fnn< ) ~ Lnd(' n!'djl/f'ndt.c Falck hj~v bl. Ambul:lllce i/ / Th los t..... ~.~ S\.'..... ehui'l. ft kaldt men nygnink(~nh! var QQ form. k g e 11 tajti' Thistod 1f.:1 dodl~ lulll en hit TH11e e e l'l1~tor ' cd< rj _!isul r;th''ct af JJd(~ at :;;uknln~ llki1:1'jfgeht'n d en.1 't l ært.' k<llll SL'lg'slrup Kirke ~mukt og n gcn kdncentrr~r(~dc.. ig om l{(dmngen af ~tuchug(~t ved at an / le men var pna n1l't til RcdcllSthetl clt'rhc;rt om :u( 1M' ljt't V/r et Jl11.ardt SJaK Tid Hf.'1krutrcl. fru at. slg~ ur intet OJt:bll. den. D t vh bl vpnc!e den Vandmumgdc d«r med~ nllll t e.' '1.J audsbc\ ll'gl'jst n. U.~' hvld der burde siges. e h d fol'f(>s j Hrandhil('ns Tank og J(('g~ r n irt S..1 Realskolen hor Thy Lanrn hal'de ops/;.1et sit Rovedter hen!kede der Formiddllgen em febrilsk Trn''hed Fra g Land nlr Frihedskæmpere. 1 benpbnede. strømmet ind til gsstedet OJ( gjort klar til Paa Skolen }n'or Bornene i i Lighed med Borgerskolen bjem efter en kort Tale af eren og Afsyngelsen af Nnngen. halde HO\'edhartee og derfra ledes alle Aker foregaar efter de Frihed5raud af opgn'ne mier..lfan satte straks Arrestationer af bestemte der faldt ind under Resrdertil kom Afspærring af ser OSlO. Real!'kolens oprettet en Vosrnpark e hele Tiden suste fra POhtimæssige Opgaver det danske Ordens_ Ol( iii og de arresterede efter at 'are fmt til til.\fhoring ho~ Kri. h'oreftt!r de indsat der er indrettet paa r et nal af Spørl(s_ Vare paa. for Ledel_ ob j Formiddag YSning~r (:fl af BetYd le nærmf:rfo underm vat følgcnde ThiM et arresteret. Slav Ekvipe. homsen Ol( Sn ØhitU Ejnar Gyr!tforgade. ørwmøf:n f~t1trl!' KllfJmnrJ RlJl!hoJder ArloJ! de li læld 1e lr.onlen tjjj jj k mp l f'rn ~) F r et teknij;k.4rrunkcmcnt J or d e l se mt:u ' Th' _ L'lndel:ern~.o\rM 'de og betød mtd for Befolknin Y:mhngen :lfblll'stl'~ da osrsaa l'e agt vt.'<l en ;mdcn LeJlJg e :;. aa paa anden Ma.'lde er og og~ f at der Best.nebelser i Gang or rejse den unge Frihedskæmper et s\'nligt }'[inde. DAOEN MOROEN Sentlag dt!1l 6 Maj Aaiets 126 Dllg Rest 239 Dagl' SOLENS Opgang S T. 20 At Nedgang 20TS4M_ Dagens Længde S T 34 M. Dagen liltagen 8 T. 41 M_ MAANENS Opgang 3 T SS M. MORKELEONNOSTJOEN er fra dea. MajS hbj Kl AUTOMOBL_ VOON_ Ol' CYKLB_ LYOTER tændes KJ 21'5 ehrn. THSTED den.0; Mej Raandgranat Sprængt i R uru p i Aftes. 30 Ruder knust. Ved 22Tiden i Aftes eksplo<lerede en aandgranat paa HOved_ gaden i Hurup. og der blev knust 30 Ruder hos ~aler p K. Søren< sen og Fl'k_ Kitgaard De ungarske Soldater har forklaret at det ikke er dem der har kaslet aandgranaten men de oplyser at de har solgt en HaandgTanat til en Frisor. OpkØbt Vogne til den tyske Værnemagt. Under Foregivende af ai det Var til MoseiJrug. V:tgtva'J'1J(!L i Bedsted har j dis 21(' l);lge fa:let.tnmfjldt ~ en ''Jag O}(.H K:Uf thm:jger.jensen Bed~ te 1 dpr gellnpm 0rJkøJ)f>rr havde met 7.; A rl)(~ jds\lfjlpnc om h S. an Pas toa uld nn\'f!ndf 1'1 ' lrug m l Y ' l'.t JSr. en J:lg mødte <lcr f (lf ' Pll f! P:t.9 \t 'J(ne1lf (r /jet v te 'f( UR ~ tl r Jr n ( ml) ulovligt( Jpkob \< 'fj tv. fil n gh n Bøde puu Kr. for ikke at have afleveret Opgørelse til Nationalbanken. Opgørelsen gjaldi Arbejder fol' 2:10000 Kr. Entreprenør J. L. Nielsen Thingstrup havde undladt trods mange Rykkerbreve at tilstille Natiollnlbanken Opgørelse over ke Leveringer det drejede sig om. Ved Dommen blev Nielsen idømt en Bode paa Kl'. til Stats< kassen samt paalagt under en daglig Mulkt paa 50 Kr. inden l Juni at fremsende de manglende ndberetninger Domt for Tyverier i Vang. VaMværnet. Vang <mholdt forleden en unl' Mand ~om man.'ii$( tede for at h:tve bl'gaaet folskelli~e TY'eriel paa Egnen Dl'fl unge Mand C.wl Victor PlouSfmann indrømmede. at han Skærtarsdall først Pit Aftenen havde stjaalet. 2 Jo'Yldepennf' l Aranche~kjorte Og nogl't Tobak hos Smed ChriBiensen Skaarup Of ~enere samme Afien 4 Sæt R:ltioncrJ1f.!lkort Hove Vilng OK Llngfredag brod hos Anders h<~n ind hoh.joh Sflldersrtlllrd DJl rna f :ljal'k og Htjlll her logle 1! t ' n. locrlnr'1mærhr 2 M:lnt'hl't~ 'lkjoltcr OK 1 Plr SokktJ'. Slmtlive Rntiont'rinRlim:erkt.'' hu\(].. han Holgt l Alborg ftlr (.01 1(lC) Kr. igc'som han havde ~OK F'rldl'p('n~ M'nl' Ol{ f'n \Jalll'ht' kjortl' Vl'd l{ tl'1 i. Thiøted hlev Pio u).: nnnn. lpr Jllpf'rt' hu\ul t'u i ~. ~ ng om rlomt en MmJ t Sfr 11 }d'ng.1 1j Jfr l ln mocltov Ul ~ m!;f ~ t'l1 rrn'r.t r at r J ri A holm f ge en Slange ud Kærh<.oden. til ('n Grøft i Af Besætning(.~ ~dchnendt( 2 Heste. Hesten i::.a'=j'enø redds. de~_ de til ham udstedte Check for forskellige Arbejder og Leverancer til et samlet Beløb af ca Kr. Efter Begæling af Nationalbanken rejstes der Tiltale mod Nielsen ved Retten i Thisted for Forsømmelserne og Nielsen forklarede at det var rigtigt. at han manglede en Del 0pgørelser men undskyldte sig med at han paa Grund af en mindre Brand i hans Kontor i Hansted ikke havde været kjar over hvil Den sidste Luftalarm _! )fed Kapitulation kan man vist Jfodt c;raa. ud fra at Thit;:ted ikke mere fa<lr Flyvervsl'1!linger euf'r Luftalann. Bom Folk ynder at kalde det. Det Cl' et af de sikre Tegn paa ut Krigen er helt forbi men Thist6dboerne!ikulde dog j allerz;idsle Ø.kblil;: hore Sirenernes Hylen. Som Følge af store allieredc Overflyvnmger i Gaar Eftermiddags blev der nemlig givtt FlyvervaTsling to Gange ligesom der blæstes Alarmtilstand et Par Gan~_ Flyverne gik meget lavt fra Thisted. kunde man tælle p til 30 MAskjner. )fed de Ul.\lanner i Gaar har Thi. l'ted ialt under Besættel5('n haft 'jo Flyven'arslinger_ DES SDSTE NAT'EVAGT! Alt aandede i Nat Fred og Ro i TluM f'led. En Runde ACrmem Byen ved 5 Tiden gu\ næ.<;len Billedet en helr do<! By. Der Y<t.r saa. 1fenne.o;ker pna dt'r kørt! kun D1('gtt. ra. tysj;1 Biler r. n SOm tid1igert' Aft.ener \ar d('r st.:ufig po_ sh'ret Vagt Yl'd ty ke Skl)e. Ka~rn('r o;;;... D'n idste ~a:te\'lgt s3t Land' pu 'landalt fy dorr Gdr. Hnn>} ~l!lgaard Sundby 116 Aal. HUf'mand ~der Svend.ien Hinding 66 Aar; Husej~r Anderg Kr. Haft9('l. Hun... lrup 61 Aar; LErer Pvulseu. Kjcl<;trup 5J Aar; Chr. 'f'1øgcrse'l Færgl!borg GS Au;..ær(!r V('atcr gaard Oslos 51 Anr; Gdr. Sonc l'/ladsformnnd Chr. l;adt'gaard 0tlle.. ga;lrd Odby Sf) Aur Tnekalv t;tjna)et paa.sln an r. Proprietær Erjk8(>J1..sHLU'rJ:. :mmeldtc i Gllnr ii 'ajrt\ r.rn t Hedsh d. at dl'r fra CD Hoks han l clhus 1\'attl'1 til i Gaar \~. ~t en rød 'J')rt'kal\' pla v eo) r d let l'l 1 darf!d'8 om r orgl nt n. ru man hal'dc lllt 6 t l Hn hu n tj >OJ h l l R t'...

43

44 1d... n f ()rnlkhm Sikkerhed for A r K..'tnlnv.mlll Stllhilllct VK dl' l J'irfnrlulf vil dr klw '11.1 ' 1'.' G run d lllut gjjr~ um /tn U Ul( l i!. rit. ( Slulll'l) Quisling vill1g Ul at træde tilaage R\.() c k h o m. Fredag 1 velulf~r..'u... h K r< d~ helr m ener man lt M\nj~l~''1Jn''l\idl!nt Vid kuli 'lui~hn (.1' rid' Ul lt træd(' lilljll;' oaar HltUlllirnn el' P1Ulr \111. lt 1)llnl1lhm lf n lovlig Hl'gering ('l' muli (Fortsat fru Side :H r... n 111 H... ri. 1'110' t 111 ' nlv n SLllrljt lf P roj' ektil( J' O.. u mul e u ' l. ~. pow! til VnrelonKcl lle <r dt' for indlagt pan Amls/!.ygehuHllt.. 1ke lli R'c Opgltvcr l Od(l/Uk) h oldt d e n fun g('rllndc. Nut vil Thy LUl.levmrn (Ul politimes ter i 1.forgcs en Mindl! (rouijlel'c i Gnderne og d(jt er i tilla 0'101' PoliUmCflWr Sctl/dd0 Defolllningentl JnLt!rl;!!: C ut. lt Cor ~ mose N ielsen og f'olitikommil:lsar nber tltille og rolikt. Ved de Cor Fros t wunl de B e ljen te d e r var økelhge Arle8tatlon(~ r i Dng hllr døde i ''Y81dand. der l~let. Jnængder det' har givct del'c l Me ~ ning ti! Kende men det er intet. Sted!:! kommet Ul Optrin Anholdelser Hurup Hurup Cl' der ogsna i Formid ~ dng nf Thy Lalldeværn foret.aget.udskillige Anholdelser alt under Publikums Jubel. Begejstringen i overall er Sydthy er meget stor Flagene hejst. alltn lel. atorc l't1cnneakc De 1l.1'l cbterecle er: P. C.. Vestergnard Hurup Barber Petersen og Datter Hurup Bager Clu'istensen og Datter Vestervig Læ Fru Bog 1fu\g~ ge Ler.nbroch Hurup.nandler Lyngbæk Hurup Fru Helga Toftdahl. Hurup Vognmand.Tens Niel Ben og Hustru Bedsted Alfrida Alldel'sen Bedsted Ellen Toft Bedsted Peter Møller Bedsted Martin Jørgensen Bedsted. Festdag Egnen over. Rundt om i Oplandet er Dagen 'blevet fejret som den Festdag den er Her er et Par Skildringer som 'nlunde svarer til hvordan det lede sig rundt om: Jndet Klokkeringningen fra s e v gik Flagene To fra i Morges var af festglade Mennesker. Langs Hovedgaderne vajede Flagalleer og alle hilste hverandre med et: Til Lykke med Dagen.. Skolen har fri og Børnene bærer smaa Dannebrogsflag ligesom ogsaa Husfacaderne er smykket med lignende Smaaflag. Alle er prægede af Fest og Glæde. H ø r d u m spredtes Efterretningen om Frihedens Genvindese som en Løbeild og Flagene lmm op.. overalt. Radioerne var i Brug den halve Nat san BestYl'eren maatte sætte Værket i Gang igen da al Strømmen val' brugt. Dag mødte Skolebørnene festklædte og sammen med en hel Del Naboer hejste man Skolens Flag og Lærer Larsen holdt en lille Tale til Børnene om 9. April ag 5. Maj. Efter en kort Morgenandagt og Afsyngelse af Fædrelandssange fik Børnene fri. Alle Forretninger i Hordum og Koldby var smykket med Flng og Kongebilleder og Butikkerne lukkede enten straks t!ler til Middag. Begejstringen Landet over. Rut.hllchauffnr kudl f Vagt port ljøl'ring og to l\fa.md Ha:!ff.'L M ddt'li J. (11 Hm l\upillllallotpll fir o\o'('lllt Lnndtt. hil \'1'1. modla llumination 1 Jstcdglld~. K ø b e n h v n. F'r edng stedgade ViOl' i Aflcn f u ldfltændigt. illumineret A le B utikke r havde LYfl j Vinduerne og a ll e M ork lægnln/o(l\ gun!me r vur J'ullet o p.. Folk slormede Sporvognene og Blod pall Taget l s tore Klynger Viftende med Fla g og Bøgegrene i det de sang Fædrelnndssange o g r :l/j.blc H urra. Amerikanske Tropper gennem Brenner~Pa sset London Fredag. 7. ameri~ kanske Hærs Trop per el' i Dag draget ind i t alie n gennem BrennerPasset J sin Tlle j den dans ke Radio i Middags udtalte Han.. :M ajestæt Kongen: Danske Mænd og Kvinder! Den tyske Besættelses t unge Aag er hævet og m ed dyb Taknemlighed og Glæde hilser vi i Dag vore Befriere de allierede Magter. Vi kan nu atter frit hejse VOlt skønne Flag og selv tage Vare paa vore egne Forhold. Det danske Folk har i disse Aar holdt ubrydeligt sammen og jeg vil derfor paa denne Dag udtale en yann Tak for dette Sammenhold der har givet os Styrke til at komme gennem alle Trængserne. En særlig Tak ønsker jeg at udtale til Frihedsbevægelsens Ledelse saavel som til alle i de me~ niges Rækker for uforfærdet ndsats i den fælles Kamp der har skabt Danmarks Stilling i Dag. Jeg vil her mindes alle dem. der i disse Aru. gav deres Li\ for Danmarks Frihed. Deres Minde vil stedse blive holdt. i Ære i vort Folk. Jeg mindes ogsaa med dyb Sorg de mange der faldt som Ofre for de Ulykker Krigsfol'clsen medforte indenfor \oregrænser og for den Terror. der fulgte i Besættelsens Spor. Ogsaa under Udforesen af deres Gerning har nuulge Danske ::;.at. Li\'et til som Følge af Krigsforholdene. Jeg tænker her ikke m.indst paa nt'll DR l ' '!'akket.legr lo lom r r d.' n n n r.. k.. l...e r ln g r... m d n n t r F rmg... t: r L Q n rj o n Fr<dtY. rr~k( v Jw r'invllkrrlk' m... ldel. lt Tuøind r.. f no'mk rnlitil<k Vatlll'r 'r bh'vlll friyivct frh KOllcll1trl<lioll. icjrcfl(j. i 'l'yllklad OK ført. til Sve. ig... Den norfk fl.e:g... rin)l; hlir dt Takk.tt:lcl/:rlimm.r til dh. Kwnøk Rde Kor~ OK Greve B'rnadotLe. F ellman;lm..lkjf:ul ovt:rgivet sig. L o n d o n Fredag. lu:utrr meddeler at Feltmarskal von K1eist har overgivet sig lil 3. amerika.n~ ske Hær. Ordren Hold inde. L o n d o n Fredag. 2.. Savnet har ga.ar ogl:><'l.u. til d ler og Lejre h t YSKe Overgreb og vi næret al med deres Træ F rih eden og: kalder nu igen det e r min dfl.n flke Folk ').looe m ed Li j f'.p;h f~l d. Berch t..esga.den erobn:l Med 7. amerikanske Hær Fredag. Berchtesgaden er bleven erobret. llærgruppes Hovedkvarter m6ddeler Fredag; Ordren Hold inde' vil sandsynligvis blive udsendt i Aften til alle Hære fot 21. Ha:rgruppe. der hai gjort vort Vi høj~dc da dl tyrk' f... r ri Aar ~ V01'e Søfolk Land Ære ude i det fremmooe og jeg tænker med Deltagelse paa ane dem der i Dag savner deres Slægtninge. )1ine Tanker gaar i Dag til alle de Landsmænd. hvem Besættelsen har skilt os fra den lange Tid til Befolkningen paa Færøerne og Grønland og til vore Landsmænd i fremmede Lande. Har Adskillel Land men L \l~v ikke k 'lian!v~m S ke ført.o: vi Va;m fjm P.etsnnlen tis.ke Livi1 h!~... en nu af hvor d sen i Krigsaarene været tung at bære vil Gensynsg1æden nu blive saa meget større. De kommende 1\1aaneder \il bringe mange Vanskeligheder og ru kræve det n.ll.zh.. t de j det blev til stand og i!!.t Offen ilje og Afsayn. Æld os i Enighed laf te de B;rder som Tden lægger paa os. J eg opfordrer alle Landsmænd til at staa sammen og til at give det af mig i Dag udnævnte ilinisterium den Tllid som er nodvendig f or Lo.s ~re... mark slu den t YSK Friheds delse og at Folk mænd i trykken ydet d~ den Bi yde. Th menho ningen af de konunende Opgaver. Det har i disse tunge Aar været min inderlige Bon. at 'Vi s.ammen maatte ople\'e Befrielsens Time og dette er ble\'et ~)$ forundt. Jeg beder i Dag til. at vi maa ise (':; værdige til den Xa..'\de. Gud har skænket YOl1: Fædreland og at Yi i Fæes;kab Yed fortsat &.'UUmenhold gennem Gen kommende Tid maa. kunne begge Grundt'n til et frit og hetrrjtgc!t Danmark. Gud \'e ~lgn.e.'vl g:ullle Fa:'(in: land! l Hadj~ udi 1(' ''ta4m hlmr B t'l' 11\1 llde. som dt't dnm:.li(' Folk med hl. n t ld l. i l n 1 ti h \ op Ctg skat 1aaet nales ved B for dl 18 M ikke =m gclii ~~ stal se ye og d

45 11ft.! 1 11 fra at fa to '1 ;;7 i Tysk =.. til nt fortæll... om f.lercs Oplevel WT. J'lotN VlLf 21 Aur H.n var i Thy flyvere nskab 'rand rul' 'oh.rk men fil'folknidlc eu Ol: MYl 'nkl nc ndlrnfll'~'!rjl u.~ d tig Tyøkcrnc fik inlel vide ml Ned ' hc\'uc.k '''~ d dlg1cd.'re ( Jo'l.\crllc furhcnl:tll vnr Sikker li'. lyrlll ll1 ){C n t!l''u'f/l Mo.lfltal1dlllw ThY L /l/l ( 'llll1dllk. A (C 1111( Vl'f\' 1f'S <Jllrlnl{cl Ord~'l1lU o l'e 'k J1 holcllll~e U fol' 'l'hyllllldll V tj( )rnrnl'l1~ ~ rnel!clll1 Mor!! lunrlevll'ru ulifnl';~ lc! ~llm!oe Hvcrv 1'/1f 1\10l'S :'t 'fhistcd /.'1' undyirlel'c il~dkul~l HJælpflpoliUkol'lll dur )U!lH.Eli de mil lige Opgu\'l!1'~ 'che Loanlllg Der vil til ~in Tid hllve kl'cvel Og oplyst rocl(e! om rlen lokale l\lod~ ;:;tlllldsbclc(l'hll' del' vel nok Cl dukket oll 10m en. Kwml'eOVC'l''~ :ikelsc for Ho\'~'dpll ten mol Jle r.kal kuli lcvno~ (n onkelt Hcdl'lfl l:jom er udforl nf den! hyl:u1dake Befolkning og l\odstfllldauevægel en i F'u~ J]el!skl1b DeL dl'('jel' sig om Redningen af lo engelkl;! Flyvere der Toradag Eftermiddug den 6. April m:mttc nodkl1lde pau '1'undrups MUl'ker ved Bedsted. Der var den pnugældende Dng stor e Overfly vninsfer over Jylland hvorunder ogsnnthy blevovel'flojel. af adskillige engelske Maskiner der gik meget nvt SLU lavt ut mlli fra J orden kunde skelne Flyverne tydeligt. pludselig!lnu mlln en engelak Jager nødlande ved Bedlted. Nodllllldingeu forlob A'odt og ud af Maskinen sprang Lo!l'nllske ul unge 'Flyvere hvis fol'5te Pligt det Vl' nt ødelæggc Jngeren Man fik ved Befolkningens Hj ælp hentet Halm 'fra. Gaal'dens Lade og dn Mnskinen var blevet godt pakket ind satte man en Tændstik til. Kort efter VHr :Mnskinen et brændende Banl. Ti1~ bage var de to unge Flyvel'el der for alt i Verdcn vilde undgaa at blive taget til Fange. En resolut Mand pm Egnen Navne skal endnu ikke i denne Forbindelse nævnes fik organiseret Flyver les Redning De blev bragt i Sik ~ kerhed par Bedsted Kirkegnal'd som en foreløbig FOl'llJlstnltllillg Det var blevet hen imod Aften da man fik fat l en af Egnens Vogn~ Modstandsbevægelsen YU' :mænd. / s.amtidig blevet und(!rretlet og s idst put Aftenen blev de to Flyvere fort fl'n Kukegl.lnrden til et sik~ kert Skjulested udenfor Tyskernes ( Spærring Disse havde endnu ikke c pdaget at en Flyvemaski.ne VHl l1odlundct Egnens Befolkning og Myndigheder lod være at anmelde noget ligesom fol'ovl'11t Bladene den folp;endc Dag lod være al sende nogen Meduelelse herom t.il Censuren. Valll.posLcringen paa Bunen og Landevejene Ul' som FoRE af den i de Dage sledfindende Sabotage ret stærk Det ble en spæn~ dende Tur for Vognmanden og de to Flyvere del' ikke kunde cet Ord Dansk. De var endnu i deres Flyver uniormcr men havde faaet en Jakke over og aad hver med sit Le~ g'ltimntionskol't i llaandcnl Bilen kørte g:ljlske langsomt for ikke at. vække l\1istnnke og hl cv heller ikke stoppet Net.op da man ar vcd at. være i Sl\jol(lbor~ der val' (let farelobij.!'(! Mal\l dltkkede imitllcl'tlcl cn tyhk Pl!l'Otlill(' op fol'tlel!!. Vogt1~ mrmdcl Vl\' vaart'l bm kondlc Egnen OP Hllen rvitlp'l de ned ad C11 Sidev('j ul! fol'svandt liden lt bliv\! ~tollj1cl af lt' h kc Sol/lnler Hen pllfl NnUen vnr dl' l') Flyv r' i foreløbig SikkHhl'd i ::lkjoldhorg Præstt )(uard. Allerede tidl~k nu'~ll' Morgen satte APparnlcl Alg il(l1r for i ftu' de to Flyve/'(' lendt hjem Medt'll11 denne 1'11(1\ h't<~'ksahe!:l hlav de to Plyvcl'c Lnbrusrt plot< hvt<r t SltH i Nærhc dun Lf 0J.aud op; fo'hynet rnl!d MLd lif Folkenc PU ggllcl ' dllg' l':rtc'!oldd:11( blev de :henl1!.l i Bil ;l! ModtltllndbevreueMcn. Dc JHllLlc afføre sig FlyvC'unifol'mt:r /le og kom civilt Tu} hvorefter KUl'lCll l:1ttcs mod 'l'hisled Det. VU' i sidste Øjeblik Faa Minutter for Afgangen fl'u Egnen kom en tysk Pntrouille til den Ejendom hvor dei. elle Flyver havde vml'et. skjult. Der vm' nemlig kort forin~ den sket adskillige Sprængninger PUL. Jernbane umiddelbart ved den Jlllugmldende Ejendom. Flyveren var JO imidlertid vmk Thisted blev de to Flyvere forelobig ndkvarteret i et. privat. Hjem hvor de nuturhgvis fik den bedste ForpleJning og fik Lejlighed Til det danske Folk! Landsmænd! Tyskland hat kapituleret. Den tyske Nazisme er knust. Vort Land er atter frit. Med Amerikas Englands og Sovjetunionens Hære i Spidsen har Verdens frilledselskende Nationer knækket det Voldsl'egirne som gennem 12 Aa' har truet og terrorlseret alle demokratiske Lande. 5 lange Aar folte det danske Folk }Jua sin Krop hvad nazistisk Styre betyder Dod Vold og Øde~ læggeise og Udplyndring har hærget vort Land Tuslllder af gode danske 1\ænd gav deres Liv i den ulige Kamp Titusinder har heuslæbt 11'aaneder og Aa t' j Koncentrationslejre og Tugthuse men Danmark lod sig j kke lrnægte. Det er vor StolUled og Lykke i Dag paa BefrielsensDHg. Oprejst kan vi mode den!!.llierede Hæl' som nu staar i vort Lu.nd. De bringer os Friheden men ikke som Gave. Vi er dih'es Medkæmpere som de er vore. Vi Cl' en uadsluuelig Del af den Frihedens va~ldige Arm som har besejret Menneskeh&lens nedl'ir'sie Fjende Nazismen. Danmarks nl.' frieise er ogsau det dunslc Folks Væl'k Fm Besætlesens modle Nazisteme l i/k O\r Jtlnmnrk. D' VllT flolet. ml'j.w l ]nvt OK d. li1otcn vilde rettl.:'1khw op kom den l t.lufthul med lid R l\ullnl. t (' Nod llituf vur nndv ndlg. D! vur l'ln\ ~r mildt Ord /'V'nlyrlig ~lll.tl. for :krl.t\ n. dnilllc..'fhllnk you lød 11 lige Gnlll! i Ramtahn.s Lith. ~j('d1~ Humlllhm fandt Hv vl~r ;ldl'e trll\llt Wl<kll fti~' t med dl udf;'rdh'c v gitimllionfkort (>( finde d ndvendilt Bekl:t>dnllY. Jl:Clllllun dc llullom Sko lh.tle () v. V' 2hTidlm om Afttnlm v~r m~~ klar til Afl(lll}(' l\lcd en frifk C ~nr i Munrll'rl trllll.d1# de to Flyvere ind i Bilen uden at Vlst een ('H!slc Ht.!boer i Vill.lkvllrlerd llnl: dc del minds.c om. hvad der egentliltt foreuik. Med Spænding :Lfventede mun i Thisll!d. JlVorvidt. Bilen med de to F vcre Og deres Led!;lugcr nnaedl:: ov~r VildlHlndbroen i god Behold Der Vste sill ikke at være nol!'n Fare Bllen'fiaaede over god Behold Og fnll Dage efter rejste Flyverne videre Og sejlede nogle Dage dler Videre med Kurs mod Sverige hvortil de ankom i god Behold. Man tor vel derefter mene at de to Mænd senere god Behold er ankommet til London To Englændere V11 til sene Tider mindes deres Nødlanding i Thy og deres Befrielse midt imellem de forholdsvis stærke tyske Styrker pall Egnen ra arks frihedsra d. f\md~ 111lA'(' Dmuu:ll'li. en frl l~ondul. l'lcdorlll J1tkllll.ikc~en. h'r Ylr 20 Aur V.T (ro DU'TJ'llng hu Ul. j).t v!~r (nul' CanH' de var strejkcrn magtfuld enige Vi vældige' ovetvæg' hele den og HeRp Vi h velkoffin Klmcr:n1 dighed. nl~ hyd ulcjr har lid' forgæv L ])1'1'1 H g om at Zljo;mel aan( re D~ og D Da de f( ket c for c Befe ford anv: sand passiv Modstand fra det overvejende Bertal af det danske Folk og den slappede intet Øjeblik under de 5 tunge Aar men passiv Modstand alene var ikke tilstrækkeligt til at knuse Nazismen og gh'1e Danmark en Plads i de allierede Nationers Rækker. Fra 9. Apnl 1940 var Danmark i Klig mod Tyskland og Krig kræyer akth.' ndsats. Derfor tilkommer i Dag paa Befdelsens Dag Hæder og Ære al~ le aktive Pabioter Danmarks bedste Sonner der med Livet som ndsats gjorde deres Pligt mod Fædrelandet reddede Danmarks )Ere og tilkæmpede os Befrielsen Friheden. Fremtiden Dag Led San ret at Da del Det danske Folk mindes i Dag med dyb fenginuhed alle dem. som gay deres Liv i hampen. '~ort nye Danmark il bestandigt stan Yagt om deles Minde. Det \ U vide at beskytte deres Efterjadte. Det rinnske Folk bringer i Dag sin Ta.k til Modstandens Anmtgarde Sabotørerne. til alle )ledlemmer Hf Modst::mclsgrupperne til Ch_'l1 frie P re~sl's Tusindt~r af aldrig t r:t>tl<:'ude Medaxbejdere. til luc dem dl' pau forskd}ig Vis )~d{'d(' 1\l11dst.andsbt'Ytt'g'('bt'n dyl'cl>fl.l' H jælp. ~h'd 8ttlllhll.i mindes \'i Folkl.' fol Sl ol lu '

46 .::lde 4 nnbtc (forretnllloer i <ainebfteb Snødsfed 6æsfulre'llaanr s CJ Sth 'r B o~ Land..d. Te.foa t... THiHS TED lily OG ]EGN Dagenes Anholdelser. ~Jlken de.k.1 dlmmu Drn 'arle D.g '1'1 p.. n)' leyede d. boldu de under 'rie Por/OJd v.r prægel.. Og ngen yjl blive døml 'de m.nge Anholdel.tr Her pu.1 Sg le/n! 0ll' Bgnto.kred min _ le.olu er grundgt bth.ndjet.1 Rellen del avrlge L.nd _ eller en tænge p.. d.n.k V. ngen lu dem forberedl P.nll/! Akllon mod en me~ uden.t Ank'.gem.ler!.lel Række PettOner der lænie bu er lorden fgurerel pu de L'er.OU Der er T.le 0111 Poueel.er Mochl.lldsbevægel.en.rle. forskelllg.rlel K.r.kler Der udløslu J Befolknngen Plaer der J ungdommeligt forskejug.r'ede Pelel.er ved denne og Even'yrl)'.! her yl de Akl/on Men hvord.n m.n end mede for megen Venlighed... p Tingene u. v.r der kke Storlorbrydere og de lpper nogel nedsluende l. vi pu en m_uke med den Tor' de llerede.f de lør.le Oædud.ge Polket. hu lidi Værre er del hvis del H.torle.!ulde forel.ge Ol Hend ken bevlsu.1 de ved Angveri Unger der _ om end kun over. her bragt Ulykke over L.nas f.d/1 51.'t _ mindede om de mænd Sil bliver S.gen endrel Mejoder. OR lyorllg bliver Slgen lor Thsted følle m.nge bverl der blr et sig.pll' den nden F.'d P.lrul/ebllernel usl.nd!ejlge Slde a 0i.rbe/del )'.k nlererse megel Perlen 'rem og Hlb.ge.om en mod dlnlke L.ndsmænd Di din kedelig S~Yiie over D.gen. OJaede ke nlerelser AlvorJlg bllvror Men mn erkendte.t del v.r S'ien for de K.nuller der gjk n8dvendigl. lore/ge noget. fremmed SoJd lor.1 suppe for al Oeonem Unaerlryk~ellen. Air er bulme nogel nyllle' og lott gerne der J Befolknngen opllemt en gll med Revolver Bællel dyb og ægle H.rme mod spflle Jor~n u del over for der pli den ene eller den.001 under den ty.ke Mude er gllt! Tyskerne. Ær'n kke turde tage til der ejler ber værel... over lor dem.1 delle fl/orl kke kullde forene. m.d ærlige D.n.kere. HolanJng og en Ud le.nlng.t denne Hrme forud.e. Dertor bit m.n Mod.l.nd.. bevæaelsen verel kl.r over al der llk. mulle torel.ge. bt tuetl vude Polkel.elv og... \tude vi komme ud t e T/..nde med Overf.ld M.b.ndl/naer. DeUe millie.ke. Del d.n.ke Folk ejer en Rtf.felel.e Di delle er alædellgl. Men vor Polkek.rlkler er der lfe.u g/ede/lel heilet kke P/.d. lor DtU.Hlel Og Hevn 'efll. ngen en.ker.1 der Del kan nogle Tlleide vanøkellgj.1 dnge mellem de der bør lgel og bør gll f men hellere lde en skyldig gll end lætte ell uskyldig ful. Her er der h.lldlel efler bedsle hvs der.llgevel mil Retlen lørge ''' relles H.K A... D.ø. J Anledning.f H.ndell Oi Konlor Th1sled 'deunal Gallr nedlllrdtl Bellre1.en Kran.e pli den ldlll(' Pomlfld BOl.hotder H. Otr OUelen 0 den ldll~ul K.erer 130holder ell.. Orlrd. Orlve Pli Vulre KlrkllCeørd. 511f1t./!lfellen er udllt ndtil vdere ve..ndel end Relfærdlllhed en AkJlon der er f Ong Polkel u oe Takkegudstjenester..r gel S.gen der ea g Polkel ved.1 der v blive!'uel ftøl pu tjv/lif V. eller tn bed. mulige Under.gel.e \tt't ~n.!l' Tllteldp. Hu UC nemllfj den o. ønp melltm Nul. oa D.n fj'nnpm lem Air ht re t dlm.' M.nd O Oribeøde SlUDder Klrkerøe. Oud.'Jenl'crne Kirkerne t tk nurll~vi~ l'n o.ke K.rakler.r hkl'mtl. lor len 'JK Prtden dtr nmllller knmfllt'n oanmlrk. Pr. Kommuner meldt'l om Kltk.r ribende Blunder. Stlkke.e v. K au d~. Tid.(d~n hl~'. DKt Kttl d_ r ud.j h (n/l.n.dan R... e.ne t.ykk~d. nd '::~; befinder g ' vtadl Serlf. SlnldbQfll ld.lt Som pu (raud.1 dem. er let Episoder i Thisted. Parl Situøtion middag. i Por b.gejler med nogle lorolenlllg den vilde.ngrlbe bvjs kke en. hllvde kunnel pli Tysk Vir bleyen skudl ned. Pren drev over del Tyskerne erklærede. Omrdet uden lor LlndeveJenea Tankspærring v.r mllllærl Gebet og Din tnk 5 derel Posler bege Slnndgede. Lørd'g Aften ved Pol k Skyderi og cflyglede over U~ ra Omrdel kke nogel alvorllg:1 Soldater fra Geor der vr bleven ked al havde k.llel.g endel Tøj og danske Leg:Ulma. lon511:0rl og de kom ned.d 0aterb.kken. Da V.glposterne underøøgte dlue Karl opdagede de Mændene kke larslod Dan.k og dlue blev dereller holdt lilbae. Oe o q~l a rnc oycrglve K men V.gten o kke have dem Og der gik Bud 11\ det y.ke KOllJlTlllndantur. midlertd blev m.n betænkelig. foldl Tvskerne URtens vilde bkyde Oeorglerne om Desrrtører... od man dem løbe. Oe leh oallln 'ælkt 1111'1 VaRten Da Sikkerhedsforvaring OmkD 115 Putloner.0 holdl her HlDen. Kvinder; Annie Alvilda. Norma 2. Kt.tine 2 Johlnne Kri.. ine Ellen HUlm Pormlod ArbeJdl De tyske Love i Danmark ophæves.. a loa n. Ud.. hl. t p D ord... K.b.nb.n. (Prlv.l) \&n hvorotlt~1 POl b l el Mlnllterm.de del 1ld. g.. tl mod S.len ~T'Ol! M. ::n:~ltcn r~ 'fmel dlllede dtt nn alt ndhl et ndt.f&uellt\. Mlnbtetlum AC Optll~.vel ' 1011le Rll'd A.lltf dh.1 de mange Loyt' lom er lea 'alllllde 'tt... '.. n ltnmel. b' evet lil p.. t)'k Ponnlednln. og b e b Ddln 'ed '!tlae au....i. min edlog ellorut...1 de lole. erlle Do. _ opbeyel D'aK O er der Po b. S.t.rud.. pu Amalienborg... o.~n flnollnatlne om no b dltlede'l l o. R æ.. e Ul dletlldlge l t Love vil blive Ol' en Plttne'lu t lue!~'... iu ar remme.1 om P dftet!t~.1 hele den y.ke LOV. :aer. olllldlreltllsllmlrl l' l le o.'t embede lom P Videre drøllede m.n Poula Ul ~el Københ.n i POllllm:: pfovllorlllle Udvideer'. ege Seldenladen tr blevto io ~'rlueloytn Ol proctll0ygvnl~~i'uutrel som PoltUdheilar. \ Kvindu h. Bedtted V men bltv tukt elttr er dtn StYlke ydulirele bluen ogu. en Od MO tf \llobilieltt. del i en Filt lives Mind. Der el Rt BesllR M.kedlh.llenl Reshurlnl. el Del.1 Mcndebbel beo.pilel. Kor. D.g Morgen. Morgi n tf del kilde Kan OK. drt uednnllrr;e M~rke lrllild ;;.;Krtrr;e.n her L.ndel tr lort>~ 101fdl' Rnde KOT 'ore ; n.lnd' lmnnll. lln bor lv ti aodl Ru.lllt. d~~ rømmer tn Del Skud Lullt n lur N P.rl dem. Lidi cnf're ''0' en y.k Patrulje men da va' fhy. Soldater Slkk erhf'd '''' ljen larllga.. Bpl.ode dng POflnldd.g. d/\ re hev... h nede tylk Marlneulllcertr mødle op ved Arrølen 0R cnlltt> pall /teal.kulen OK krl'vt'tle re lt' nternlrede PRf't der ndtil LHrdaJ( rbejl ede 11lled 1r1lvel KrlYt'1 bln Anny :\h hm_ Stillinger Thy landtværn rykker hvo' Ty~kernt rykker ud. Alten vil Thilltd ml lir V.Ht rtnul lor y.~l' Top\u. tlk ~idf kom 1rl i N Mell d om all1\1n.glede.tmmr aue ~1i\linM1 og ttftl 0111 Oll: v'd h'lhlndlinlll'r mellem Del tf t lullil SYD.n den 101dum me.. ty.ie Hiet i 8mlddinitt hjem ad Landt'ltjen 08 errltu noret 101 Or4tnellt del det inib mul.. Md\Rt: SOldlltr nn. O~orRi~'. Beltitre frlnlkmenj tr den H'~ duetlen hl H~tll Oll ~' i C~ill T_j. et. Hvil nogen linder V.. ben el\tt Kflicmltenel JOrn et dt'!. eller bottel Tropp~fl\ Anmeldeilt omg.. ~nde h 1 Thy Lndevein Thi.ted Rul. kole Te\! 4~. Moriu hørle? mlngt Oe\o lnr. K'n. Oet. T).kttne.. du!dletor Spranlltuft t L_ndmmel lar de drog boll. Realskole bruq61 andet F ormaal. \otuoerio.uttd Ol HOlU :nrter for LaadnCfDtl Thilied Ruittole er pludatt'c Ramme om el hdl n_ end dtt del plejet f.re.. Skolen blev i LedlR' lqet DruJ: lom lnttrneringllled ' 8ytn og OmC'jtn nhol_ Cl 100 til den el ajt9pt t iende Ren Skolul. bt 1ft ~;.~'\e Klnler mllkinpi'tolbt. :..;POlk 0R nlltn lut l 111 i den Qmlddelbaft 'R mindre nd 1len t ltundt io4thl~e.\inndit' Bil... ' in~ elter ud ~k.olfr o tt myl hrnde l ~ L\) R''J!. tn. Dt' internclede (l[lhøld~1 lir dda (111 dt'l. noc't 11' '. ' Che1en 10f.~'llel lor... 'o Mltndtnt lo! lof ''' tiol i! \1\ s.... t(lm 0. ninit v... t\tl. o.ø en. oe_eng

47 se! mindede Om Ol!'.'vo.Hg blle. for andru Melodet. har.luct.111'.pal dell llrod.. o l Tblllell føl/e mange' SllJc. oa.rbejder ty.k loleruu CC Pald Pnl/lltbUerne. u.andleugcl lan.k.. L81d.m.nd P.rlen rem og rublve 'nlnessn Alvorllr ked.. UgS~yggeove r Sllen for de Knuller dllr 1'1r Men ml ekemlle. del va Sold for lu:'.;':'. lor.r nødvendigt. torelagll Ul noget oywg Oll w' : Omnem Undertrykkelsen' Aer er vilde gu pred Revn/Ve. der Befolkningen opltemt.pllle lor~nudcr ovn dyb og ~gre Harme om uudør den fylke der p.. den ene eller defl kke turde ge!l Mude er g... 1 TYlkerul!1 Oenmæle. ' der eller har volt.. f u ndladende Del kan nogle Tllrtr:lde over for dem at delle \/ønkellgl at drage Olm.en kke kunde loelles maa de der bør tlgu og de o.nsktret Holdnlnll' Oll' en bor gu rl men hellere malt lø~nhlll af d~nlle Harme man lade ell skyldg gaa fofudfe. en uskyldig 'asl Her er Derfor bar m.n bedste bewægej!l'n været klar over hv/a der llllgewel er der f.ks mulle foretagn tbl euera vilde POkelielv ;:';: mu Rellen sorge 'ar reues og vilde vi komme ud t løst Tlslande med Ovedeld M!baodJloger Del/e mul/c!kl f Handti' Konlor' l! d'. ~kt '. Del danske Polk ejer en l Our Relfølelse og delle er glædeligt Beslyre)aen nrllnse pas dcll Men vor Polkekør.d:er er der Formand BOllho)der H. den tldllg~re Ka~aerel _ lille 'Ø glædeligt Orse pas kke P.ds for Brul.llllet og HæVD' tørsl. logen ønsker der er ud.at ndl videre. øves lndel end Rellærdlghed den Akllon der er Geng. Polkel Takkegudstjenester. hu nu ser ar blr J'gel Sagen Gribende Stuoder og Polkcl.l ved al der v blive i Kirkerne. gaaet frem pn lovlig Vis den bedsl mulige Undersøgelse ol kunne! ' pu Tysk Vllt blevltl.kudl drev over det ~l Omrnadel Tankspll'rrlng Oebel og rak lu dcrn POB~r Slrandgade. Af1en ved 2Z Tlden Polk lbage ' sg men hove ' lyske kcd skallet sig Lcgllfmll' ned ad t Kvinder : Torp.!mma FrcdedkllRllde l StrandcJ 3 1. Norma StoregBde 2 Klradne Anltnlrlllde 2 Johanne AmlSltlwde 2 KonQn8!fudc 3 ;.~i'; Sohe.vej 16.~~~. Thisted Realskole bruq til andet Formaa\u. DterDuiDlflllt~d nl t1.q't~~ k.arter tor landeværnet. Thisted Real'kole el plu4'tl bleven Ramme om el helt an4'~t RlQtde Ko... Dau MO.. gbq. LV end del der plejer B rllrt li Magen er 4et kilde KO Oalr og ~er. Skolen blev i Lllr4'g 111l~1.. ~i: 8ædvnnllge Mærke ~lelge~. Selv BrUl lom nlefneringllltd l /mhllerlfd blev man : 100' Krigen her Landet cr forbi 101e de i Byen or Omegn.nh014% foldl Ty!kerne sagtens allldr d.r Rade {O Btore 0PllByer Penaner Cl. 100 Co( d~n tr nlttjp GeoTglerne som Deaerterer.''erkltRalld~n. og ndoamltnlren l MOT' ii at lr.ende igen Skolen b~ort t..' bor gt ct godt Relllltal paa alle Knler mukinpi.tol~' na lod man dem løbe. De del Vagten '.'.1:';: væbnede Pollr. og lngtn til lo.. al \tomme dens umiddelba 1 Luflen lor al rømmer alle N~Thed Bn(t1 mindn:. tnd'i dem. Lidi øenere ankom en tysk PatrulJe men da var St 11 Ou.c!en uden at kunne ldt. 1 loger. gere.al ~ave Æf1nd~. Biler t. hv. Soldoler i Sikkerhed. Tby laodtva:rq rykker iod hyppigt lod ~lter ud SkoleR'''. Gud!1/ene9erne Kirkerne Oen farligste Episode den oll: el myldrende liv '.re. k nalutlgvlg en ganske Porrnlddago da!te bevæb hvor Tyskeroe rykker ud.. i Bygningen. 'i bvert enke Tilfælde. Karakter af Tksigese for tyske Mør\neolflceTer mødte l Alten vil Thitled Amt lorment. De inler~ercde opholde lg del. Her ligger nemlig den og Preden der ved Arresten og senere pu Oymnllllklll.len oli[ del~ i lbtlt Porskel mellem Nulsler og tfl Danmark. Pra mange og krævede tre af de lig være renset lor Ylko! Tropper. KtuseVEe\aer Mændene tot lit skere. Gennem fem Aar hllr vi Kommuner meldes om prop/yldle Pger _ det J Pra tlok Side kom der i Nat Med og Kvlnde.rne lor!lig. ioa 1\ sel gode dan5ke Mænd og Kvln Kirker og grbende Stunder. Thi.ldslnævnle opholder lill: til Sldi; hed nogle Lærerinder rom 0P'frt d'!! blive Bger af Kirke vsr aaa fyldt Polk Ll'ltdsg arbejdede i HsnSed Stinne delese omll man agtede'lromme rlrlvet Kravet blev bestemt Anny l Snllinger og Kvarterer i Dag læl ng Dørvogtere. l Olnlen Vilter vllkaarjlgl uden og Tyskerne truede med 36. rma ved Forhandlingt:r mellem Kan. H iblge Elly versen o bevæbol'.de Mænd over t ingen uden om Lov og Ret og j Nyegalrd kil Skulum Repræaenlanter ra Dral{sbækvej Lilly Rasmussen a\tkller. lukkedeafhørjngsfum er oprørende en Tale om Pølelser der af Kvarterel BSRBllrdsjlade. Anna Yang Hund. lor Modalandabevmgelaen og Ty ukonlrojlerede Mshandlnger dlbse Dage besjæler os alle og og Torv og Jens Søgllardl HUltru Hund. akerne enedea man om Overdra Hovedkvarieret linde i Ot~. guet V ved elje al de daoske H o l m der holdl Dagens poster opsedes blg borg. Gudrun Mldsen Boch Hund. ol alle lyslte Anlæg lil Mod. lærerlr.onlorel pas... nte Sal Htt. laue ogsaa om den Slalaborgere der nu er Sil 'sr psb Gadehjørnerne og k'l. nger KUhl Jensen Vaglkorp Thy ra dirireredcs Udsendelien ll.\n O/æde ylder alle Sind e/ler og Gadedør!.'. mens fik man. Lizzie Christensen holdel.npatruljerne. Arbeidtt t. lder ngen Over/ul. Lovløshed og Undertrykkelse dansk Side lal paa den D Christenaen Todb01. Der blev stralr.s til. dea Po!ilin.i.tent RoBtnRTta. Hvad der vldete ski' ske med er alløsl af Frihed og ordnede Kommandani Hauplmann Yeatergaard Todbøl Anna kaldl Forstærkning nt Landevror~ men den evenle Ledel.e tiutll... dem kommer Reen al afgøre Relslllstande og udlalle brillant Mand og øen Todbol. Anna Margrethe S. net pab Mou og tidligt i Morgts Hænderne p.. Modl\and6be... er~ l Løbet af 1118 Dage v al dlsle Dages Affære og fik en reneen Todbøl. Gerda Chrilten. ankom MOflingboer i.ena militære Cnel lor Nnrdvm. bavl' vedlget den Lov bidrige al en af Sll!:ell bremset. (Vandel) 0slerbllklten 17. lil Thisted. jylland. Han hedder nt lilltl for Ouds Riges Arbejde. n Nielsenl Kongensgade 3 Prk.. _. elll.en men hlr længe h.l ti ren Terkildsen Hundborgve] KJ. 5 Morgea blev Slmgerne Masse Navne t.kille med. Pa ~~ To aadre Kvinder der var!ln. paa Vu.ltangen beast al vore egne ~ntoret anlalerer liere lohle Po fra S holdt blev igen lølladt da der folk og Dagena Lb er Elr.lemplet Vagtpersonalet holder lil i cia ikke lorelas Msieriale der begrun lulgt lanj:/s hele Kyaten ar n\'elblt gamle Overlærerbolig ol! Kontont oria ldem olra feo Koncentrationslejrene. u dhel del 4.. ah A'hldrp.r d d d t. ' ledet al Mælkehandler Lund... c e eres n crnerlng. Amtet. Pornm\dagl rykkede Læge Bjerregaard. lil Rdiø~ KOtOf; MøUevej.. l1døted * De f... te Thistedbo. Man har ellersøgt Johannes ud al Barakkerne ved.11 el Vilgtm.nds'i.ab paa ta kom aa... KOJOTti4. K Par parlonll..:e biue Torp (den ældre Møbius) og Fa.artolt og Dugl' Mand der i Hold kllte. til at let Semtaler træffe. Redaktøre lied_ Kl. Alle de Ollnøkare der lar dda! Slogler Hi1trup Thi.ted men saml Ve.tlre Skole Tørn pat de lonkelltge Poater e tyak Pøngenøkøb vender nu hjem.gøret under Jorden. De kom venles rmmel i Eltermidd.g. 1.. le D e d em er b e '.b ne t... Po.tgiroko.to! J81C.~ Oaor ankom Th/sled D/rektør Køl mer dor nok op igen. enten Riller Mnkinpitoler et T.u/r»lu RedlkUon og flupedluoa 2lH Peler.en Motorl8gk)ndlg Velle1j;csard Blandt de i Thisted anholdte er Morgeø:drog Størsteptten al d~ Revolvere hovedlagetig V.._ D. OrnttffllnK til Reo\ BruuRallld prlvlt.) og Lsndlnøpeklør Boe der HH llddel et PU al de larligste Stikkere i Ylke Soldlter der vir hlb.ge l der al engeltke flyvere er rryldterfet (Allldglard Ulcobatn) 200. Prø.levlelren Redakllonllekretwr nogle meget uhyggelige Byen _ ikke rel mange Sydpu kaliet her pu Egnen G$l l!. AbrnfMrrlllU/lm: Knrtt160 Malned \/h Ravnømo.e vendte Altel l LlndeveJen og ned gennefll været Skjult lorlkelligesleder 1* 260 Uge 060. ra Pr.tev. Pra Sverrg kommer loregur Marthen nll ra de Lindet.. En anden Gruppe udln Jnf.J~rlMt fnløflhtr pr. mm T Øre Premtld Klo.ke/er MOl lon.ao Thisled. Hurup Politikreds blev d S d OrdenllJentsle r.un med Oumlll :m. Se eoclt~.erler 1491 Øra for Rraf Jolr AbJldglllrd Jøcnbsen.!leverne ved 'fhi&led Melle m ngel i Sfkkerhed.lorvallng: P ler. o erne knipler.om Vuben. P ~~Oldlv ~ eller flere ndryknlllger. bet jani ) P J.naen Krlmlnalbetlelll... f.. etftaat. lerep. O Cl O N.. ar Reillllkote øklll ikke møde før Hendelatllfl/ld P. C. Vt'81ll:rgllBr tage Turen hlemad til fod. uf.. '. /elsen Konlorl.1 Aug Bruun 0/1 elte nærmere Meddelelse. Borger Hurup Barberm. p Pederlen Hu Vore Jernbsner hlr lørl tilstrælr. ndolter.f. K.~ ljg &R Pladaar 19' BORhandlermedhjælper Andera Hove kolen. Undervisning torlrulle rup Fru Boghdlr Lyngbælr. 'huup. Forplejnlngtn. keligl med dem. en Del Vaaben ed/ge Lefl/P. 1 Ørs pr Od mln4.t alte fri Tlrleled ulorslldret. Porroldnmc klin n Dan.h Kvinder. Helg! Mlrle Tolldahl Hurup Frk..50 Kr. BoglrendJermedh/ælpllr Welth Haneen m m. lom de ikke kan 1øre med Tillade/ae til foreløbig al holde tjent.le lom laver M.dtn Ellen MlTgrelhc Thomlen Bedsled ~ øf.e Avertering.er (1J4er t!!r$(.kll er forlydende foreløblr overtlie Børnene hj t' mrne nflar de holdel Pk. Frida Andersen Bedsted sig er løget i forvaring al danlke Ø.lle Sko!e. De internelede n Datel' n.iellle Afllle..n ledend. StllJtnR ved inde Voglllnand J. Chr Nielsen Bed.ted Myndigheder. en Upullla:elia f'orplejninc

48 7... DERES rø/8ktzl sidd. godt og!tolde /tz1r!;6 Ld del defor.y Oll el!... P!J~.. d ~ENSEN SELMER jrnban*de Teref. 116 Børge Birkholm Tde/. J9t Olarttl~Sler Tld VNDUESGLAS au Mu' n. 1> Møbler i alle Stilarter k..... De.. ed Por~' 00_ JENSEN & PEDERSEN No ej{llde 6 STandgades AutD Dg Gykleværksted c. D NO.. 6 Telefon 9:11 RenlflUnn A\Unmoblltr ~' ' o)kle. Oll; Cyklet..' mkmt.k!oh' J. Handest Møbler Ligkister 8ikk o.. bn Udol~1 h ul Vand. &; Øume.t... frulajlallofler Reparalioflt:. Fa. PDUt Jensee l. Einer Jamn Bloll.. d de TL 1M Stnl. Ll(c'.t de.~kil... u: UpLtler l UlU~~ Ll061L K... ett\bjd Allieret til det danske Folk n General Deweng i sit Hovedkvarter i København Købenbavn PreSStn5 Radlo_ Der er vældige.~/s lill: i Alles Porelfæde for arbejder i de Lsde som Cbefeo lor det \!versle Hoved_ ne bar bærget Tyskland kv.r rer ror de allierede Ek'pedl. skel konlrolleres effekuvl. lonulyrkers Mi/ilermlssfon f fremlor all Skal de allierede endnu Oollllrll: 'lorgenera' R. H. fulds/ændiggøre Sejren over Japan. Dtweng. Ceoeral Deweog mod_ Del buver en.r mine Pgier her lag R.dionlsen Repuesentaot og al hge Deres Regerings Medvr_ en Olficer fra de dansll:e Mod ken pu de Omraader bvor slaod55tyrke Ceneralen 'remulle vil kunne medvirke 1.'0 Udiiieise lu del danske POlk / af diue Opgaver. Jeg føler J bvj/keo del btdder: Ovtrbev l51 om al jeg vil laa Jeg bar dtn Ære at være Oe rigelig Sia le i saa Henseende. /lell Elseobowers cg Peltmarskal Jeg er ligeledes sikker pli at Monfgomerys Repræsentant i Dn det danske Polk med Villighed llark. Jeg bilser der dansll:e Polk Pors/adelse vil løje 51g eller og lakker del lor den Veikoms Reslriktioner og PorSkriller lom del de lor/øbne 24 Timer kan blive nødvendige for den ht givel de første al/itrede Trop_ bt/dige Løsning af de Opgaver en Tyskerne i Norge har kapituleret Stockholm. Følge Dagens Nyheter har den tyske Gesandt i Sverrig Dr. Hans T h o m s e n i Oslo undertegnet en Kapitulation af de tyske Styrker i Norge. Det ventes at den engelske Konge Aften vil kunne erklære Krigen i Europa for helt afsluttet. per i Danmark. deone Velkomst der endnu Sllr Hbage for del :~:::::;:::::::~ ser jeg en Tilkeootglvelse af den allie/tde Styrker. dybe Tatntmme/lghed del dansl(e Dtl er udelukket at J Polk lø/ger lor cen lange og blo kan bringe en øjeblikkelig dige Kamp som de emerik!jlske bage venden til alle de ho Møller russiske og briliske Styrker bar som vi forbinder med Ordel Pred..rl og nu bragt iii heldig AFslut Der V 51~dig være Byrder_ Der Dmi imod del ysl(e Polk Sam v ~adlg være Reslrlklloner men ldig ønsker jeg al give Udlryk Jeg ved at dl'n Olæde som ' i lor den Beulldrlng og dybe Aller Dag alle feltf i vore Hjerler v klode/se som del amerikaoske og være mere end!slrækkellge brlle POlk og leg er sikker paa a! fere os gennem de V ogua del russiske POlk feler lor beder som endnu slur tilbage. den stonrlede Kamp som Dan~ skerne med deres begrænsede Flrgtnlngene Danmark Vuben og Syrker n!votlg de o Om de tyske PlygtnlnlZe 10.n ids/e A.r. bør førl mod deres mark udlaler General Dewl'ng al ryfke Undertrykkere. De y!ke de 5naresl mullscl skøl vtnde 1lJ. 'yrker der nu Slur i Dnmuk bege Tykland. Hvorlede! b'l al Pef/marlinl Monigomery h'.p'h delle k'n 5ke.. a ar l] ct'ne og fuel Ordre 11/ af ræl'ke.g 111 hederne. KVjnder Børn blge fra d.nsk OmrudE. Denne ' Polk kan!i(ke /lu Vejen li1bagelrelcring vlj blive ledel af AnlsJlelfø: vrl de lu anvlsl de y.te mulllere Myndgheder nogle af de Bygrunger.om J de!rfjmmende De vlj ty.ke Ty'kerne nu lorlader. Suledu.. vtlde Ok.bellelren være el od. TrOf!1>#'1 derfor rjlarchere scennem mærket Sled D'nmark 0& over den!'nlke GrÆn.e Ol' vii vere bevabnet ale!! Uit>:lanne V ben 'fjol de ar!de Herferer'! dl. D! n.li~rede Millter tdel'e en 'ker at dln :1o'_e Belt;.J.nln~ ~k'e pu nc/zen M.de OtJlYfftf de y~e Topf!l!(& fietjle!it:elle ud al lin d.~ ' en ir de 'arl)t>n. 11! 0«h K (ur \01 dr/hg_ 00 M/nr p.u H du.. up. ml'd rl~j(!'fl H' U ~ rune h æp mm'.. ri *'f!d nv. T1_' fl tot afm Oener.1 Oewen.g ha. Kongen Kon!it:en mqtjlo~ Sendall pu Am.lrenbllq~ Pfllm~flk. Monlf(arneryt RtPUt.enl.nl Danmark {)l!ner.j D~we.'t dl!r var leduscl'1. Admiral Holl. S.Jbyllap. rluliluhjrjh jl~'lry Nfol'''1 )l tfuflru Lilll'Rde. Thltl! ran 01<1'1( d. ' d. fjrl! ~ølv ~JfHup. København. K ankom Chrlstmas Møller ii Luhhavn med en enjilel 5k Bruxellet. Paa havde del lage denne Rule blev Minls1rene Krilrt og m. fl. Pu _~~~';:;;~~:~ Slormenoe n KNUD BACH anholdt 11htrl~1 ~'; ktwll. Ptrt!onH der.r Knud og Damer tau Personer vil komme la. anvlsl Pladser Salens ene en.h':: srsle KonRtn <. ender De Thisted [ 1981 ==:====:: Bekendtgørelser t Vor kæte Broder og Svoger Holger Sørensen er Dag alguet ved tn stille Og rolig Død THSTED den J. Msi Ellen og Anna Sørensen Grele og Møgnus Sarenaen. Signe og Alb S Bomerup Elit aldode5 Ønske 101 egaa~ BeWRvelsen i S~ilhed. ndi!tløet mellem Frk Hanne ';~ Kobenhavn Datter al Gdr. AndeT!~ Gellrup ar tud teol. Laur.HvllS Generallor.amlingen et indtil vldere Smede og Maskinarbejdernes Fagforening. Pa Glund al Porholdene umle! hhs Æg til Thisted og Ægsalgskreds...anrlajt den 14. Mal or TlndaR lhm S Mst ee.tyrel.en Bekendtgørelse. Dtl ndtklerpct! Pund al Vuben OliE andtl KRlmllerlel drr tfltrladtl tlltf borlkule' al drl lyske VøelnrmaR eller flem mede M!ller alde nrt! omllutnde ~kal anmeldu lu Hovedkvarttre! Thy Land.vann Rral.koltn hl.leo rctdon 458 eller de ud!emut' PllhUJH. Thy L.nde... n kender... og... o TRKOBJ lukket lorelablg)aa Bruno at Omtagelse til anoet formaal. SONJA En drllmatisk Pllm om en Kvindes Pold med v_ 'c _ 'ft. ER.ER STUlE CHR. JENSEN Vester.ade 20 Telelon 112 ALT i ~~'~ 8N~G;R~O;T~HB~8~O~~o~Kii8iiiiiiiii CAR L E. A. SCHARLNG ca p. o.. 'roldboqa41 4. 'h ni ;; BOGtANDEL SNEDSTED BO Mndag og Tlrdag Kl. \930 E n vlrkeli~ dansk Sukces med Bodil Kjer Carlo Wleth. Petrine Sanne saml Radio ani ens Drengekor der synger de det1tg~le danske Sange Thisted Stillingtn som med en lul aarllg Lønnln!!; pu N) 450 Kr. opslall8 ledig. i\nsøgnlng mls væle Borgmesterkontoret senes! S. ds. ø d Thl.ted yr Ung Kone eller Pige URet lil f'ormiddlllzlplada Stor!! Torv 5 THST!.O. Telefon Nr. 90 ev. Tit sdar Tond'R ar LerdaR Qartner Je.per n Planllil:evel 11 ie\elon M. Alt Malerarbejde...1 <y~nll'l t(>m Møb~ldt Jd~ m~ 1. <\._ 11 1_ Anthon Gbrlatensea Sil M.ltnot b.. T 847 :: Bl!nne111 Rfl\dlllf8.1i1 Tllrlstforenlng1!mt s.!'!!. Danik V.ndrellui:' Kontor KARTOFLE ~~...'.'.' Ø. '... '.. klin nuf T. n lernt er.. 0i; ti 'der om de kel. POUL F. FiUDA. OLSiN T ANOTfJNK Ve.terjtede 'iq \ff i 1\010 ni

49 ~ ~:f:i~~~~::;';;;:j 1 l UJ~ Kn1t Ul( 11)1 Smede og Masknarbejdernes d dl! y.ke fjll'll lnlultc n f L 1'''/1 ll''~~ Uk h.n fon Jd.re A' Jl lør! mo U. () da.u mllr O Faglorenln 'yke Ur1deftylr~tr... /)e ry~~c de...u~fu or mull1 erlna ~~~ twrn v~n<l~ ~ uonrh' Mu/1j(.tlu. ' al ' :o:~:';:::'~.. O'r.ll mu rnj llccu d. :Uyrkllr der nu 'ur h.'.~';'.~~;~': 1 y.ktlnd. HYnlt'd~~ 1 til. ' d. tf udut. h.r PtJtmlr.klll ~dello kll<l.ke. 11 futl Odrt Ul r~klrll.1 w. KNUD BACH )' ') Pothol'lfH 'P) hedel'. KYlnde 11l1li hh bille rll dll.k Om.. ( Opoo' h dt Pollr klo kke /U Tllblverekntng... bllye Cld~r Anllll/elli' v rll' 'U an o (le y.ke mll~c MyndlRhedet norle le BYllnlnl(N til Thisted og dl.' kommende Dlle ylj y.ke TY'~trnc /lu 'orde. T roppllr d e Dr mchlne l(ennem... Hde Ohlmllelren... æe rumrkel Sled olllll.rlr og OVN de :';;::~~ O(~.e. De v Yl:!rll b med lbdhlc V aben lom dll allerede H æ'/øfere hr Der! liljer ede MWlærtede/.c ~..r den d.n'kll Bt/O/knlnu kke pall nollto M.de fol8lyrrcr dll yøke Troppe Be'rReløe ud l/ Lin. del. d l l{ Alle Jlk de Kllrbonadc ol( Oll j OUf Middø(J'.od M;;~'::' pu H... idkøaluuppe med Plæsk. UnRlollefllc hlælph mcd Mødenø TilbereOnin. Trans_ po og Serverin. Tlhed men del Humør. Ocr Vel Cl 350 Mennc.ker. ledu.1 PO Hove Riis Ole.en endnu er RUt'.hlle V/er H Servict! har mlln kæmmerne og pia Mcn del er nof?':' ubejdt under... dm Ocr er Rlor Oonor.' Dowonu ho. Kongen Konl{en Amallr nborg Repr lcrnlll 1'11 Dewenlo( fjer Vr Admlfl' HuU Sølvbryllup Telfølllurbejd cr H ~ nfy N i c. c n og Hu.rll LilC{Hdc Thi'ed kan Onød3R d. 9 d_ lejrc bol..._ b'yllur '~'o< J.rnb.n t.ilon. Porrr B J o r. n e Pnrup rrll le. M lorflylle lu Bed.led. DRÆTTEN Søndagens Fodbold T K. vinder tre Kampe Spørg.mulel om N.tre/eJe til rje 1l'<1Re Mennesker ar heller ihe Del ble... en {od Dag lor T.K 81 lige hl. ForUden de c. 100 Our del Klubben. Hold vandl inlernerede.o... er PoUli de Kampe der blev.plllel Vagtmæod p.. Slmlen_ M'n den fjerde Kamp mel. pu en Del M.dral.er.om og T..K. Hold mulle!:iocialud... ll{el havde j Beredsk.h af/y.el da Hurup kke kunde Of? i.vri~! blev el.otl Læ. Halm kae Befordring. ude j Gndell.oppel i.ore T.K.s Junlar ndled le.';ække der Ul.n... end/et.om... ed øl.pule mod M.dtøU. NORle p.oner bh v Juo/rJr og vaodt 6 3 lør.1 op j Ar rtalen men tm Vllf Dert/ter spulede Nykøbing ikke P/d lij rel m.nge ou Rulen MeJlemrækkehoJd ClJ( T..K. Mt BDndl de ke~dlo Pl'~lllCr ~ der Lun Dyer r ønholdl er Knud Bøch Lf!Ke PrUt ClnU/l Sim Englænderne rykker ind i Danmark S o l e r b o r g J Pormltld.g. Kl. belt) odle eo.'ørre Kolonne al enllel.lre Tllnh rulle over Orllm.eo ved Kruua. mulle.ovr pli GuJvene hor del errækkehold J.B. U Nødturne. 'lt nollel.mn! med P. d.. rffg hvor de Vlndl u ort.om nlcrnerinren vil lurmenuil... dte 31 Kongefamilien v v.re na!e U'qe indtil S'Herne hn drn.jdale K.mp... odr TJK til at.d. komme lor R~len. 2. B Hold ovcr Hlller.lev med Købenl!.'' (Prl.1 Tf) K... evætelet loula j Lør 50. RgidNen!rteder ummen '''n Pli dall' i Brug lil AJhørinNerne Poul Bunk V( Dommn / tje Onltle KJ. 12 Ol( (Jel v.ke i bjev JOTtl'iet.r Kimin.... i.lenl 'erie K.mpe OK Jen. PelerlCn i Ptel1fu.lrm unrl~r afled lg lul ligt A. SH~n'f'n Krimin.Jbel}enlene den ld.le. an h0jlfdejfge Palme K!)Olilen Alted Ch.lelJ.en O$! H.ld ml [Jfnnnlnlj:en KronprllJ. Prl'dcrlk PolllihelJenl Juhn Nielcn. De.krev ~ 0 KHJnprln.ue 10l(r d Prln. Dynger el k'ppmler lom 1)0/11_ S Knud OK Prln.ene C/JUne Mem~w nu.jul e nærmere pli. tøt de Jlnnoncutndt hllor umt 'okf Hnlltl'. Bekendtg0relse U r! nd.krepc... Pu ud 't lindt'! t''''llflu 'lr' bf/'k'e. y.kr Y~rm'K f'ler lem M (lltf.dt 101(11. om g'len de!lnmeldu 'U Hovedkurlerel 1m Th Land..rn Rul.kOlen. TelelQn 466 eller de lt! uljer... _::. T:: h Y Lande.atrn. Tved Klitplantage. S.K UdhUi(.' er Ul... dere. Vcd Køb. mu er... dl.llle Pene Plantøren. Murermester J er fra 0'10 flyttet til nlngen 2 1 Hjrnet øl vel 0ll Skrunngen. Jord til til S81g. Hen... Rotenluod'lde nden Torld.g =SC ordnes. pllll Klokker C. Aili Vllla.ade 21. Tlf M..ø. '7 dt Jlnnoncmnat BE... ~.. Histed Alt Anthon... ~ KART M. ' Micbae a '... ' Thisted Don atore DANSK 'm.~k El med BE!RTliB QUfSTOAARD. JOHS M nuet/tlle r'out. RB1CH..ROT bll'lt mtrtel dllku!trtl o~ Ttnkerru

50 ad. f 30. April V.. Scl H.afli.ll'len~ n F 1\r :\Jandag i. l\laj ]9 15. De tyske hjem. Che/en (or den allierede.11ilitærmissioll i Danmark. Gelleral R. H. Dell'illg udtrykker sill Beuudring for de danske FrihedskæmJler es Arbejde 'obcnh~\'n ~R B Prc~~cn~ R ~ dio.. fik!\tit Fonlr.nk for Chef!: for drf o:rhc ':oh'dkvartcr for de ::tllurcdrl :k'pcdl Clonssn'rkcn :\htrrmsslon D:mmark.\bjor General R H D~.:ini;_ GcncrJ D.. inl; modtog Radioa\len~ Repr.l:ununt OJ: en Oifi...:r in de d~mkc.\1odst:lndth) rker Generoli Dc' mg tn:mllttt folgende L'dl;l.ldc del d... nskc Folk~ Dmmark er ble\'et ~frict cfter (em Aan blu' fvsk Beu:udsc befriet lej ~[ ~le t}'~ke StYrker D~nm~rk hu o\ergi\'et 'g lil Feltm~nkll \fontgomery Chefen for 2' Arm~ruppe Denne O\'ergivdse [rlad j kraft KJ. j Lørlhgs. Jeg h;tr den Ære. ~ t zn: Gene Feltmarskal rlt EilCnhoweTS og \!omgomern RepT%\C'nU!]( J D~nnu ~ k. Jtg ukker det danske Folk fo r den \'dkomh som det i de forlø b ne 24 Timer har givet de føuu al. lierede: Tropper J Danmark l denn_e Vdxomll er Jeg en Tilkende l dse ;tf den dybe T~knemmdlJ:: ed de:t damke Folk føler for den lange ~ blodige Kamp som de: merlkan~ke. ruunke og hrhike: Sryrliar har ført og: nu har brlj:t ul he 1 dig AhlutnJOg mod det tr~kc h. Slmt 'd g Øl <ker leg 1t give Ud qk for de Beundring og dybe Biskoppern es H J(... ctebtev..~ t ' fil '.. ra tf m _ f m a l. 1t(. t ~' } Anerkc:nddse som del amc:kan ke o~ brluske rolk. Ot; rq: er '1 ker pla og aa det ru ~kc folk fo ler for den Horlrtcdc Kamp som D~n5kerne med Jere' heltl zn\ej~ V~ab~n og St~rker nl\nhl: de to SldHe Aar har fort maj deres n' ske Undertrykkere. Vi behover t.ke at maal.. MænJ:' den ~f dtt Blod rom er uj!;\'dt ~f Amerikanerne Ru~~~r~ DJn~kere og Engl;cndcre hver for i i Kampen mod del nj1.i\t~ke THannl Det er Blod af \amme Art ' Do: tpke Slvrkcr der nu HalT Danmark h.lr af l'dlmankal Montgomery fa~.. t Ordre til at rrxkke ~G tilb;tge fra dank Om rude Denne TJlbagc:tT:ekning _il bleve ledet af de!nkc lllllxre.\1vndrgheder. de kommende DA' ge Vil tyke Tropper <afm lll! c'here ~C'nnem DJnmark og OVer Jen thnkc' Græn l De 1.';1 være be\'z'bnct med u danne \'~ahen som de llleret/e 1'1.0:1 m re har ' ladl De l uaka ia dere A.br(:h~eJ ndtil de ly h )PP r Orradef rl e eller Kol 10 _ l l.. f t t~ k. m F ri Jc nr' old~.'. l On! J ri rl1 vrjel U'!' let\ 11m ~(Jank k' k r n ~hr 1 mk tj~1 ikke paa nohen llue fnnl}'rrcr denne de (\Ske Troppen Be:gd le ud af Landet Jtj! foler Oll!: o\er' be\'i<t om.lt det dln~kc Folk be red\'rlhgt vil r~ue 51g efter dette Clmke L an~! den 'tone Del l f de q ' ~ke S\'rkcr furopl hh bphulc t men Lomm!!eJl af de ~ll ie r e ~le~ miljl:rre Opga\Cr er endnu bogl fr.! ulendcbrab:l Der er n adu; llo);k lnke Styrker. som.'nd nu.k ke har o\crgl\cl sil! Der er v;rldl ge Genopbygnlllj:sarbelder de L~tl(k ~om T}'~ke r ne hlr h~rg~ t TnkLlOd ~eh \kll kontroll eres er fekun og frem for l it bl de Allierede endnu f uld~ [ \'ndlg~ørc Selren o\er Japm Det hll\'er en af mme Pl: tcr her at lo g~ Derc Re J::crlllt;~ \l~\'lrhn p.ll de O mraa der h\'or den vil kunne mc:.dvl rke ul Lø.. ningen lf di~se Opgaver J~g foler mil; overhev! om jeg vl f~l n~clj~ SlOtte i saa H en ~~c1l(le. 'e~ er J::dedc~ dker nu u det dan\kc Folk med Vl lhghcd o~ Fontuchc \'jl fo!1 lig efter dc RC~lrkfloner 0lt rorkrifler der kan hlive nmlvendh~ for de heidl' ~e l.o\llinger af de ()pgav.r. eler elllnu HHr tilbagc for de allie rede C)!nkcr Dct er ujdukk'!. 11 nefrjd~cn kan brinj:c l'n fnhllkk~lllir: Tilhaj> enkn ti!llle de rnrhold som \'L o hlllkr mnl (1nkf 'rnl. Der vil r Bv'dcr. Jr vll Hll ~ R!Jlkllr llll' n m Dlg.lf rur vil V.trt mrr e e li k l>: t: al flre o nn m de \' n cliglll'lc om l' dnu Hur ilba\;c De tyhke Flygtnl~e!ikal bjem H arc'ht Ulullt. 7 id ~ /Jl ltlktf t ltllw ' r1 ~l'r ejl rf/tlwlcll'th' i T y\klwlfl 'H (( 'l wrljm rtlllldij.: H'dnrll' ' t l!i l ' \ skerne skylder Grev Bernado'te Tak n1 mlhll[ Ul!Jll! k h!!' hlll 1:l ld 1 1; ' Kongeparret takker. Vor d~b lfolt e Tak for de: Tegn paj K;rrl l);htd 'om med B l om~ l e r Tdc!:r;unmer og Brt er \';st os nd Daornukl Bcfn chc Chnuilll Alc'l( l nurlll e:. Børsen lukket indtil videre. K u hl'r)11r\! Hil' R.. n {1' :'11111<11'1 pll;l Sr' ~ho LTwn..\1'll'r LHls.!' lkll 1 n <l''''' \ L~ lin~n Ft~; ' l(l'ftt' 1L11~. ' r lillrln!ih... 1 t..llllw )):11/ lr.1l j!'r!1al>lwt ~ u'' r 1'1 H'nl' ~ l(llllg aernchjælpst!agen i Klbenho'ln l' ri l'\nrh'1l \.1<1' ha \.\' alhnhlt ~ ''''~cn. t't bh'''''1 u< b:ll rnjuhll{ L l;:l' el termi [(r igen i Eur ojj( ventes afsluttet i.obet af f (ta [)age. {allitulationen ~O'ge menes lu FolJ:'~ Dagen. ~yheter al Hele umlerskn.'h'l af den ty!'ke Over«tbefalcnde Genernl Behme. Den officielle :\1eddl'lt>l'e om hnpllul'lllonen \'entes udstndt ~bel nr Eftenniddagl'n. 1 Løbet f de nllernrerm('l'itl' Dage nlee: Krigu i Europa htit af'l1utlet. Modstanden OlSlrig er helt ophørt. L Baadskrigen ophort. Flen.c;\)org)bdio meddeler i Dag. at c;toradmir:t1 Deuih har gi!!t alle Under\1\ndsbaade Ordre til at ophøre med der~ Yirksombed. blev desværre ikke ublodig. Adskillige Frihedskæmpere har mistet Livet. hovedsagelig ved Aktioner fremkaldt af Hipofolk. De'''fel rl.' er FrihNbbevægf'lsen<.; \ktione>r rundt om Landet rurlnht uden Ofre. l ' nder Arre.. tationer i \nrhus kom det adskilligt> Stedf'r i n)('n til ldkamp \'ed 1l30.THlf'n l.flrd:\/.: F'ormiddø.1t r~kkedt' ~on l'rlht'd k!l'ml~re til Slorm mod (;t'~t.apn... Howdlnm1t'r det j:tmll' ltaad hu nk mml rolith.(atiom n d S!dt'n :lf Oonll..irl..l'n n.'r u~pmrot' s ig hl'r ('T l. l l1~' re ldkamll. l.øtd:l~.\fh n hn d.'r kjl..ll1 en l1:'\..'\ndgran ld i Ejl'ndonln!('n hirk('h'j 11 hnlth'd rn 'land 1.. Wt'ldt'! hol' hil'\' ([1\'hl og f'1 ulig Pigt' 11r'... 'lutrt. Fle\r hll'\ 'lnrt't fd Skldl'rl i Arh''n ~ Loh. 1:1.11 hle 11 'dltlod.l..n.'nlwl'e dræht 0lt ' t \nl'hum 14 kæmpere dræbt under HipoAktion i Odense. Til 0(\1' 11 1' nnkom lllnlng hl. 17 \'l... M \nl: ltll'nfl\ll.. t'm l ll'j!~ndlt ' t'n hlk:tnl]l nu'd Frlhl'd ~ ka' J1' r' 1 t Frih('llkllmllt\' til{ 1'll ll llwlll'l1lt hit d l a'ht K 1ll'slll!tn tlnt'hlt' :! ( 'jilllt'l1w. \n '1 /l f ~n: H. 111'111111'1' jg til ('a. 7n Friht'tl..il'mlwl't' \l~ 1\ 11l ( h illll'llw 11111lrllll..l'lw fol K' \'d Hmhll'('{ wfd : 1 1' f h' m llflkl' lilli'!nt' 1\1 il{folhl. lt'ri' m'n dd h kkt'd'~ ib.k' 'od 'lllh' :) 1 t h..ul 'n (111111)(' Flllu1 1..1\'111111'1\' 'la' 1'1 frn n.l.'n=(' 1' 11 fll[lfll' k ''' ]1:\11 \ i fut 'li \t1'lr illr! tl f' hl. l11kht i l'r' hultl ;t f illtll!llkl' W. n. Hd hl :1 tilll'd.j.. l'mllt'l'f' dl.. ht. \ hnn R) 1111lt h;illll t k tol1llla!j' 1 k1hl ntl hllul ht'n'j(1'\ n l( d hll!l ~ t.t p'j\ h kt'lll' 1'''i1wcll.ll'lnllll11 j:>dl' H:ld 'od n lllll.lllh'h' l{ nllli;. 1 \. 1' 111: :U1l' hilllp ' 'lirlill' {thmd ull..rtw. h 1'1 l(ih'1 \Hd 1.1 ht \l'~t '1\ l t'l\ \ nd l en Frihedskæmkere kontrollerer Grænsen. ' l1po Ol' li*tallr); ~ Lo> at ' n ~ 'al ca... \ hf'< ~m l..... 'r; t. r t R... f1... tjrrln j;;ka hal ft't 1 ~ < 1 T.' ungt' \l~d dlll'ht ~ ~\T \;t'r..'!'.'\j:lk }'\.'q)lo 1'1. ' ' 'l tre! c ~9 So s' 2 'fy ;'5' 7' 26~ ( 2k f 2~y 30' / 't S 1( 5 15 'f S ss S :; :; :3 :3 :; 2 :; 3 ; 2 3 :; ~

51 UH Jaar agsmad. F.. ' ' V' ntfgrl'l rf Mielt (f! \'!._ flu 't'j... P m li. e ~cr '0 o d F.. i~n et Biskoppernes ;;.;... ' ~.. hl'... OplAel i Gur d. al d.. <ian~kc Klrk... r honj! Hyml hf('<'( t havd kunnh n311 fr~m (llft.. 1:.. frit 'J.'.' Jr 11 /o... 0(1 /k 1t o p' l'jr p_r.. : Sj.1 lp.... JO Ofl alt '9 D U~ tlon' SJ....ii Sjt. wr H 1 1l1~. ikk 1/ M.J'~. s./_ J03. '. 1!). \ fr' t /. do''' 'n./ rrl../ '~/#; 'Jg 4'<111.y M 1'0'' f'.. 11'/; R' til irit t tpk rll ri rlh'.' '1' ~' ':''''.g' ~ r M ~ n Folb Bji'f'f/~~. fk &>rlu... d tit pl. to d. il Mp. Å'_.111 rrwntt...!jom m (øj.;; ~N..j A.g~t. 'V />;1. (1 og Sti og L'd~ '... Ffk fif Hdl' fk /J.d. lo' Tul: iii (;d '''''' r '9. r. Tlk /0.. dm 80' ofrmr Lr. for '<>71 Land /1& l~ {orkyrrdt Da1Tltrkø k /;9' Lil'n.ll'.'1arl/fr. nv ~ 8/0./ bl.... FynntiJ'a [r~æd. G ud~ Fr...i ml'd WTP i ll llnmark~ 10000ngtl:lrt. Gudl Fred ml'd dml &am blodp at dyb... Hjl rt~ar Su.. d.1 Kr_fl ' ffn 6ig.m ''''/U ~ øf! /lug 1'1 b'r~ lk 011 L{Jtl..hd og j';(d 1m r/.' HfUf Qrl Hf1 '<ud. 11 ''1''''''' ikk.. /'ad. Oll lur og d. '1g.n'1 ~' 0' ~ t1f) t n Tod.. rmd. lalldt R.'.1 fujd. // S/M! 101' rg~lhin... mim. SG.n'~1f og R. tlllyrl. tlw{ ti1l... JUli '/lr ml(/r R/. 'hl ka. htj _ (illnlg.n.~d (owpju'''gr'tl /r.}.~.l '' dl~ Rd // ' 'flt r..... i Tiluul. f'rig.ro/. 1m Fr/g og.\. (;~ gi f'.. all~ 8..J lil tt blttf ''Q lj~rrj.. r ( fil..1 l~p. /0. JU' n. Fnkdl. (t 'rflr '1'' l.om ~'n <. { Hrrxl ul'''/' /. ''''.. J~ U KM..v f ' k'l/..'1 d. ti inf.'fh ;kk 'ir' 11. k.d. M'fl/tl Kirkfl1 ø f~'''~'.. f Tin'. Tf/. & f r.r 11 F'>rnff v. ' F/k'/h lik Ktlfl ~f '.r ff Vrklifll (f Mllfll/ r./~ f~t# ' t f A tort r'll i/l ~ ' 1/ (j Kri'.r 11 /1 f J l Til n t '. 1 r 'o 1 o. o 7 k r'fjlm~ Y. h 1/ h. '. 1). f. 1 'r~'j~'<:k~.k~«''';1 ;re. cl... nm (r ~h k~l.k 11 ~ ~'\ k Du m' k ur ~f(>n('ø't f.l 'J l t ttle l. 0:1 ' 'krrrlj 1Lrlk 't b ~ j '.>..ul. :l r o: l.!. kel ' d l.c ':1 l ''''nd hr.l l k!~ enl 11 h 'l kc T)'~cr 1(' (hero: : n'... n L' ;nml J... bn k. (!.r''' Pc h:hrt< mo:j uld lili 1al'en (\111.ir lll'ernl. H:c:' trr h 'r til le!: ukko:r det uln.ko: Folk for den \ 'kom.r lom dcr i de før1 h le ~4 Timer har j\et de il.'r>to: al licyeue Tropper l Danmlrk. den n.. \'dkom~[ so:r i~ cn Tlko:nd. gnd'e.>.f den o\'bc T.kncmmdJo:: hcd d.r d.n<l<. Folk h_l.r før.icn J~ngc o~ olod~c K.>.mp <øm.t ~mctkjn<k. ru! iske Øl. briu.ke :rhkcr h.r fon 0l:: nu hjr br:1~t ul hddi~ AilutninK imod o.. tn.ko: 1'0/1. SJmtidt: on{ker ct: Jr ~\'C Ud tn k for den Bcundrin.i: Of' d o. lh Dc 'uk'.' ~P;' d~h \ijrdl\c. ndol fe [1~k Trorl; fprbder de c:;r~ )!r K.''''rllC'. 1\01' de nu ophl.]..r l); l de Jorblt.~ ~ un)l. ~ \lllwda 11 de re~nr Chefer Under d.c Om':lndll:hcdcr blin'r der kun ml~t Kontlkl mdkm l~[ (bn~k<' r oll. o::;.t r\'~k( 'in'r' ker D.n :dlirrl'dc \hlit.t rk<l d~e (lf.\kcr ;tt J~n dankc Bdolkllin~ 0< p u ('' '~n~\:. '>C' 1.'pl' 1): h/ncp' en ~ r' r.\\ c p... Re 1'1J l ('nj~ < '\..Ufl 'nh rk.' n nlt./ e~)pk1'.r l :1;... t om 11 lolknj'~h1 'C R' f c f ø F_T' tic kr klnot 1 ni lorll1..:~ l n r lf 1.'. )l'~ner. der dn.j:1' lb:1l:' \or.>.'c.. le Sn r.. T D<t Cl klu~)..o:. ~ ldru'!c'\ k 'ro ]rinl=!e e <'\ ' kk \ul: Tilb.l~( m lil.llle. r.tholl. om ~ trhmkr m~d nnl r ti n..r il <'Jhg \.. B'.!e Jer l <u<lit ' R.''n<Jn.~ '.1.. n '<': l d..'\ G:!;l. dm i j D~~.\11. {kr i Ot' 11'rter. 1'1 1 \'t'rc mero: ~lhj t iltrckk!j!:c til.11 fnre 0\ Jg\'nne111 dl' \.lll\kdi~hc.tcr. ~o' 'ndnu su;tr ull.!:.. De tyske Flygtninge skal hjem snarest mnli~t Tidspunkfet alhænr;:er af Forholdene i og TralSpOrl1ltuligl1ederne. ; '1/ 1'.' n~ flmt. _ 1 mllh./'u' r ~~hh (fl.. > l. n\i k'm :11111 \1 11./l.U ' '\'1.1 O' h. r l JlLJ] 'l~ tul..~ /1:111 nn).'l 11 l ~llnl. r :'o L~ ~ wltn!'. j. L\' n n 11'L tl ~t.. ~..' /'hgjol't' n'lmdtk l:.r ~'''lhld l.aljllit:lh d ;rt l. nl'1 1 ltl!j~1 llb/ ' njt.lha~' Jl l'pklajlt i 'le Fly ~t lu >{ T.llonJ(( \ r.t k n 11\ ~ tjta/l ord J'('.. Ll'<l n lm lp... 1t dn nj.k \1. JnU \.{unn l ll..'~al h!! r! T\'~\<. JlL /l1l1j' t h\'ul'l~!\ 1'1 kan ~kl. ;tlh'''l.ll'''r Lf furlwl']'jl' i '1\ 1.11\.111 ug Tu. Jrl ljllllurh'~jt nh.\lnn kali J< lh~' 111dl' d<'m murc'l']'1' J ruhull. fllr <l 11' /' 111: Kllml ' nit luln Jw/m :1'!lllil(<'11 m;ln~'l' ~:('. J<Jt Jtlll i h( hll/lfj]!'!i HU 1~fli:nl.J' fh: JL''~JW~ \lhl'in~ H~'l l! ~ l DUlmr/'; U1'h'nllit: kllnlit rdnt '/'\1'<1 a' 1(. fur 1'1;1<1 i /u )( d/ U~)(nlllgl' Mim hulld L ';1']'<>1 Un'urllll' dl'( ske ~ fih Togulykken \ ' Tyskland '. O;~ ' Jr n \111 nr li'n' \ 11ln \.' r.. l ha!).. l J al k 'nl''r< ~11~11L1l~ L Danskerne skylder Grev Bernadofte Tak ndsamhnj( hl Dan..;k Rode {or s tllrtcl C;renlln G rcnaa (r.u). En!(led~ nf Dm'gere l (; r~nnn hlu' tnget l!)l' tiati\el til ('n ndsamhng tl Fordel for Dansk Hode K(Jr~ ~O lll el1 Anerkcndelse CH (;.. e\ Folke Oenuldolt<>s en(>slna(>n!\e lnd~atl' ) Tyskland_ ndsamlingpl hal' a llerede indbm:<t cl belydclirt Belob og llol h aabcl' al deen il brede SS{'.!.U\ ndsamling('1l fanr Karakter at en Lundsl)d samling. Næstved. Pu Biffdrt drt vl~d. ToU hvil u<.d J m'dl' d. eu.r.lnd ur knllt forrest!! Vogn r oouenllllltl. ''~_...w ~ ~ m... ~... _.. ~.....!'''lore meu 0('(.'< lltluo:1mnfll Overgangen til Friheden blev desværre ikke ublodig. Ads1<.il1ige Frihedskæmpc:t'C: h at' mistet Livet hovedsagelig ved Aktioner fremkaldt af Hipofolk. J)(> o;;ærre tlr F'rihffi!)e\'a'Kt''<ol'l.'1 Aktioner rundt om landd (orlol>el d('n Ofre 'nder Arr('lntloner i AnThu'4 kom del ndkllli!ft' Rtt'dl'r i Byen til dkllmp \ 'ed 130 Tidtn Lordng Formiddnlt rykkede 200 Fri h~skæmpere til ~torm mod Gt'slapo HOH'dk'Urler drl gnm!!' Uaadhu... og mod Politistationen Hd Sltll'n :r Unmkil'kell. Der Ultpillrde sig' hcr N længcl'e rdkantil. Lørdag Aften hlc' der kft.!.let en lla:l.ld j{l'nal ind i Ejl'l1dommen KlrkeH'j 11 hyorved en Mand L. Wt'lldt'l hol.' hlev dmht og en ung Pil{(' blt' Silaret Flnc hlev snarel vffi Skytlt'r1 AHenel\..'l Lob lalt ble\' 11 Frlhcdskamlpere dræht og 30 saarel Aarhus. 14 Frihedskæmpere dræbt under HipoAktion i Odense. Til Odene ankom Lørdag Kl 17 et stort.\ntal Hipofolk. om hjndtl' en ldkamp m('() Frihed.. kæmpere 11 Ff1h~.. kæmpere oj: Politibetjente blc\ dræbt. og dt'<o;uden dræblt':o! 2 (hi\per~ner Anl...let ar SaareOe beløber sig hl Cl. 70 Frihedkæm~re og ca. 10 ChilpefSoner Hipofolkene (or.ogle ffi Domhuset at befri nogle rir de manke arresterede Krigsforbrydere men det lykkede.. kke. ed :\iddelfart beskød en G~Ppe E'tihffiskærnllere paa YeJ fm Oden;;.e en GruP)c. der \nr paa Vej fra :\1i :h1t'lfart. idt't de hit lokket i Bag hold uf HtllOfolkene Derved ble' 3 Frihed!ookæmperc dræbt. 1 Kon gengadc hjalp tyske Soldnter akth t i\1odst:llul<;le\ ægelen. og ed StllLbaneglmrden /.'11X Tysket'ne FrihedkfCmp('rne gode Rand ~ Barriladehygning. \ e:<t ergnde hjalp t~'ke ~uldater dt'rtmo..oi Hipofolkene Det er i Dal;' givet i\lod.. tnndshe\ægd.cn i Oden.. e en t'nd skyldning. Bokseren Ejnar Agger holm blandt de Dræbte. l (h!.nm' 'r nrrr~ll'rd ):1 ' ('r~(\n~r. En hll'\' ~ kuclt dit han sølle ~ ht til MthrJ.:'. Blllndl d tr.l'h r dr j.!1il'rr 11.~ r. 1'lil!h'ljlt l'jnpl)'.\ rhlm..r r r f <1t i \;~. mld. ' p k i Th} ltll 'Ar R ft ur ri / tt.. r r1 l'~ f JU N)k nl' Sl.\'ncJt :;ill1i1;ln i Ohlr'l' l 011. \ r 8tl'.'OQ' l> jl!f'!1h t t K( mm.ndnll!' n t'tkl~rcdl' J\ ban \kk ha.! mootal{t n(\lrfn Ordrt Hlln t rul:'tl(' 1111'<\ Giddta\:l1.njt og G.llllrr~ Henff'tt('~'r h\'b t.. r k.h Pro ('k:r. tiolll'r. Ojl' Mr manttl' ikk(' ndt' 1.')00 F'an~t'r Ol! ~old.ttl'r Cm Kiel hl LanJ.:'t'land. Swndlx<rg t'r '\r nh... hlt H' P~r Onl'r rlu.an lllnd lal>dl'oi' Gur n f(!:! <'r Flrk.l k. d. r stan: 00 fra (Ol '.. r f i Ki~l Om R\>r. nlr l~o(1 rtj!!t!.~;.. n! fra~lr... Kil;': f n' r ~ ) ~'~l... ~1dlt l'l bln n kartt> Not i G:Ard' >l Forllmlinlhu~... l:n'~'hlln.ltl{tr d r llag 21 ~kih.. mlt1<1rr a f (>nk\']111't' ~trrtl~r '1:orltwfllrlJ! og!< try ~ ff' N tll! fi... ~ u. lamr nn l ly~ll\ill1n'. t: ~ N 11llnll' r n r. /011(1 ~oltll.'r r :t.flt'jl t ohr a' «ld\ o..... r hl \ t AnM. G'ser 111n lilt'll'n orr 1\!' ~hll!lun tlrrop min<ln' pk.. Frt.'jtr 'i: m)(\ TUl1B!!tlr llllmp r lrr P :nanl:: ny~tlllnl{t' om nørd pm lartaj ml ]1ct ler \hl a T)'.bm h.r at 'n dt! h lll< A \' li f r l 1 S k.. r~l; Cl } f}rl n f '~llat n nl. Frll i k t a rt. lt b M'n... bt Cjf ('ri ar. t l' lt 1 l'nlfuttl' \'tr\f.' j 1000 Frihedskæmkere kontrollerer Grænsen. T Kru. t Fnl t' (m '. ''1. f.' ld. Hp< Oll G...'..fo r~\.. ~r~_ d.... j... lr.. Ril.. r. lait ca. 10(10 Fn' h...s.krmp..r.. bi llml~ VM <;tenar F.t Vosrnlra Hipnfnlk forkll:'dt l>om Frihlflalr.Rmpoor bip' t..'1~1r MJddar: _kudt d FriM.bk:ln!:pt t~.fod.\1.rt'!<\øttm g Tr... r Hlpe::. M '\rrhtn 0!l ~n 3.nd;s. 1jørnng Oir; Rk3 n ;tr d L:dgDnlr.'ftbud. ml t\ n ~n<iaa: Afb..1 _jeh1iklu 1\... ar...1. fra p ncrnao!t pu l 't.npftltt1.1n F. jtrg l.erdag!n ~de h.tj... Fb... b\c\ t.'r kl> oe Ptt At.bejd. Uld ble nun\ ar ft 5t fskuli. Frooc!... riaa H o~ o:n Hip and To un\fe \lænd d... bt ed f}r 'ærkerisa~n Ekp~lon. P... Foncnor: ~ KJannftlborc 1; t drr...i 9T Urdal W~ 'n 'n tlfk... <ih kost~ Ul.p Mænd LiVt't. mens to andre tot' hrendt i 5\æl'1'fto Gn.d. 1:0:'1'.ar p!.agn! Fyn rkrn. ae l1\aj vi t Frrdrn M at lad~ n0l:l.. Rakftb.t p.a af. 'u l..a!l:'t'td ~ t d l!e.n Tl'nW;lik. ~ lral. t;tod htll!' dm lctfaongeh}'t' Mat Tia. a.. FrihedSkæmperne skod 4 af deres egne. Tragisk Fejltagd.e ed Soro 'l'rt' ftf RO.J.ild'o..'Tihtdkttm ~r. l;rupper.rer i CB..Jlolitlet l\nud \nd('r... en \rbm. Etik r a u ~ (> n ot:: F'alckRt'dder Bet ~(' O (> e n har mi... tf't Lil'et wd ('n tragi... l. U~h.kl'. n~ \'al' i Bil paa l j hl h(>l.. nr med ton af.. rihl'd.ht 1l'~l'{n hurern. da Rilen hlc\ ht>.. kudt af l'rihld~ h('\æl!d~n Folk '\ ~d ~~1rA. 'tlm i l'olgt> en indll'lhen ('lding b t\l'dr. lt dtr ar Talt' øm n HipltUiL All.. )1ll'nd i Riltn h!('v dm t. lallgr DM'htr (! S/W'/'t/C i bcnh tn. Hd (' 'Rn...}. h~1 al n.tgt't O\'('~h (l\ ~1. h t der ('1 d\1ln 0& o..: 1'( 111 \ lido ' ~

52 Hanstholm rømmes l Da D e l... dfl~grtge Hansthølmere gl~der sig at!.. fe... tl\.~ i Bl' tg <'f D3.11 ;:.k~~rn(>. maa blil'... F\~'.t.~n(' d('r fol'h aanntlig 4 Jn~f;<'l h l tigt an korurh._ h at Ul :0... (>!'li. ~ 19('fl 'f'yl m t~r H nl ae.. _.\a.a Ha ~ '1bo<> (' :AT for Tid n Tjen(>ste i GJ'('na3. N i ~.N bort ha.jt!f(.~ H.;i(' ll. Formiddag \ar rilhagnt. lming_ ~11 fra H~l.n :;iblm i 1 d G '. E ~loden!; 1\4. R :nn.i:.. af sn.:. m al (>l\o.i(> Ga:uc e il. (' andf1l~:i:::( m aa N r ahl' h 'fj. S zl1(>raad~fonn.. SOPn Rai)J. ]lhh'j\ _ Haab at dm. <l' H au. Baad(> llr Latbil. Rutebil g li Fods J.cga' T~k(>rn(> :>ig paa YlUldrin~ mm.s~. Endnu er d.tt tk.\. ~k;t Tilfæ de af Odelæggese paa lut it.!l'n Anlæg for T'i1ha J~i'tra>1ming('1l i \1('\ Fald ikk(> l HauiLhollll. 3b.mm U \ f i ~ f r 1. )F a d~ n ri~ Pac. ft l 1\.''('1 b r~.!it hllx t c n. Aar n'u:l la n f:1'tnil~ _ r foll>p;1lar nu alm' rhh.'l.. ah indtil Ro F j dl Klitma r ar B ;r>tnlllgl n i 'at o~ i }'fo ~\. t n n n rm ~f for at aa h.t \mmulltloll h t bøl in l lj.terlleret erso det ove n l h kkt endt f nd hla.ruh dt' \ ri t' t('r('d(' ~~~~...:A~ru=:::::.l...:.rk ~'::;: \

53 ernes ev ormere De bevægede Dage da vi blev Herre i vort eget Hus. 92 nternerede i Thisted. ~_..! ihnd ut'r ef sket niout Olll L nlrllk ; dnlllc Tid ;pct:i!'lt Dal!l'!l F~ dalf Lortlag og Søut!ag vil nll OH'r f H i~to'licl1 og 13l'ginllhed!''nl' 1l'WlrU 'tllg i DefolkllingU\~ Be[(] 11{/ llwd uudsntt'tigl' J!1dlr;k. El lir ri!' 'flng rj~' nok hor gjolt sln'krllt lndtrrk plul Folk. Cl MoUs!nntisgTup~ )>t'rlhs 'fi];rnekom.st. Dc dc ikh' \01 w<'! ha\de Ock cn Formoduiog: om nt (ll'l l (' li Organillatlon pnrnl til al tlwtle i.\ktion ffi(ln ni Or)l:a J/;allonN!ar i dl'n Grnd fuldt'lldt nt dm kunde tl'wd(1 i Funklron ltd.minuttet Val'!;eJ O(ll«/O nlllll \Cl lfeppc Og dug var delt!' '1'1Tmldet Fan. ~nnul1ol eftel' at Fllr\ldsbuU!'kl.lbe~ ila\'dt.' lydt i Rauiol'n Fredag Aften drønede BH('Jue grllnr!o Garf~nlP i TluA!Rd Bill'r ~611l ::\100 ~1H~gl'uppern(! halde faae\ stdlet 111 Raadigluod Etore kraw~ \'og'. ~orn ganske list o' lundt uden XUffilllf'J}lladl'r fol nogles \t'{lknl!lmud' mr'n i har j(j r./!saa ~J lmder dpf! Jynkl! HrJ8(i'ltt'll;c nt et! Di! kan JWJl 1lL'1! Jl<rngeJfuldf' 'Jfer llt udl'jl ]>'ummc'jpladpc Nu var Jo'ol'holl!.1 dg 11 uol'l Nu ral' lr'[ frp rgul' Folk /'1 he!hkæmp~le Jr.t kl'nd(l1ge l}lla len' jlrønm' ~lmllhld mpl! \f'j J;mn T L r Th~' Lalll/P'iNO Og G'ljJrl'l'n havde /'arlt Vanlwn kj/lrll' [1J\dlf'!; og all /EOr lir. fol' ;then.. \klil!n Hovedkvarteret. l''dl' til Aromd Bernhnldl Mldslm Hundborg ' Pf:ler Dybdahl Andersen Gcsinpo Huns Hansen Drngsbrek Øvrige anholdte Mænd: Slngtcr Olsen Vesterg\de JohLln ThornsGl Vestergade. ~ul Sønders!mv Brund Dogholder Altred Strnl!&.~ Malling Thomas Simonsen Kr Koldsgade 6 Arne Smith Storegade Karl V Jensen Del buu!!e Hjorne Mejeribestyrer S\'end Jensen Sundby. Robert Flindt Malthe Bruunsvej Husejer Niels J Kristensen Storegad e. Arbejdsmand Cllr Jensen Nygade Boj!:holder Faurhoj (Købmand ' Thor :!ted). HUlTY Valdemar.Jensen Skevsled. Karl Valdemar Jensen StoTegade. Arbejdsm Johannes Thorup Sundby. Fabrikant Nielsen Sundby Beck Kronborgvej 47 BoghOlder Skovgaard Nielsen Torp Anders Chr Madsen Færgegoard 1 Th. Bjerregaard Torp Formand Chl BorggaDJ'd Sundby Arbejdsmand Nll'ls Worm Sundby Læ.r~r Johannes Pedel!;cn RCtøvcj 6 Thsted JC'ns Henrikscn Hunstrup Ejnar Larsen Hunsrup Vagn Poulsen Nunegode Egholm BUnd_ Jess Bodenhofen Jf.'ns Søgaard Hundborg Kantinebestyrer Didriksen Hundborg ehr Madsen Ny Nccrgallrd Hi11cl'Sll!v Kaj Christen!>en Skojegde Bogholder ehr Nll'l~cn. Bogholdel' Chr [.;H'H('n V Dr<lijllhæk Ron a 1';\1]0 1>1!(' ll!<'rnl'r<>tle bl\!\ Dihrugl i KlaSH'\Wrl't;pt og j Skolrn.. CymlUlstik ni unde! ljl'hljrlg Yugl L sn'~i1t(> Afdotlllg(ll for ill ænd og l{\jnd~'r KYllul\!lC l'11 uuder whnrigt Ops\n uf Kvinil'l ligesom Vilitati(J/\('1l af KV!lldeL'l~ ljlv for!.!togpl af K\indrl af D K B_!)r ('l L11!:!'1 St'l al :.;dta Fillgr(lnL' jlnfl urigtig 1~!(mfa'll og tier kan ikkp lu\c<; HpdHPlslt'TOl!!(' por f'lihn:<hl'\l!'gc'lsl'nh [ n tl'lll<'r i ul{slej C ~(Jl(>rl' hl'n Om Naltl'n ;(1\<'1' 11(> lnlprnrdl' paa Hn.lmmrHin~sl'r_ D' faul'!'u h'('r og kan ;ole lu11' Natlo'll \11\..1. et gudl Ll'jp mp1l del'udo\(!r el det og5uu [or med BC'klonlllllighd!!f1}!. Orr L'l lugen Undm'ho1<lning sorget fo! Ollden nd dl'n du lnlc'lller(>de ;l'lv kan nw T Lulll'l (lf LO'dag'm bc\' dpi nodl'l'ndlgl Ol rnn~jloltt'le J O '\l!tolld og <1. Rllndl'l tll Arres\(!n for skaffe Plad Fa FrilHMlsll<H1 cr dl'l booldl. nl 1lj!l'n l[ d~ Jnlplnrred~ kai!j<>mf>lil1l'h [or del gneh ull'lmcl{! Ord!l' )l'no<> Ordn' (' endnu ikk kommrt og iml!j1 dit ijdrf dl' JnWrle''f> Sikklh.'ll'fo\\'ll1ug nden Epis oder ndtruffet. Undf'r \uhllldl'lsel'llp (J!!ler ikk(' formalllrt EPlsodl'l ~r to!!cn Ari Kun \.'pd Anlloll1eh«'Jl af Fdl7 i\loh i l~ 1\1111 bic dp afffc nogle VtH>H.;kud ln man iln:;flll _\klionen for farlig 1l1t'1l ingn :\{ennc~k(>t kom (jj Skafle SOlldag F.ftl'rmiddag kom el af GruP]1Cmf'lllelllmNH' 5rn'('\! S n r' 11 'S (' Slu'gllrlp 2fl ii Skude wd {'l Vl\lHlc:ikud 11111\ \';1.1 ';''1mtnl'll lpd (1<111 unigl' (;rllllt)(' ]11111 V'~J un fllr tl!n\{'lugl' ('lt i\lldl'~f' lli dl'l H'1011 Hlln 01\('11 Jl\'dr f(<11 n('lhklh'l Kik 1'1 8kw\ lf frll (>l Ka\llhill 1)('1 TH'lrH 1'11 (!ln alld n har tnl:'1 la!l.:ih fluu J\al:i!HtWl 111('1\' tll'l\ hnl ligw.t uhp\'<lgt!'t S.\HH'l ':\1 hl'l 111( '1 l.. \)<1. lilfl. Stl'<jh'\.;u<1. Da GyrmlnQ bley nh æ bnet O)r11' 1 'r Mld\ d. l 111 h~l. hl' :~fv'bn\ d ~L11.\nh''\ l' (h'nm flrn.\ln ho. OHm'lg KfW h.\:t'hum..hu 'fhi;! \. ~;\... Vl..bnw;Nl \'illh' <d lc. h f'i~l' Gyrming V i leti(hh.l~t> lr \'ur u 'l'~\~f\)lllo\1 Luflvmrnols Mcldcnpparlll slanr til ModstandsbeyægelsenS T]euc5n. Stul<'llo thil.'!.lftvlj'rn 11JJ.\<... f<om l1'kdl under Df'!!l'lt ltwn l fru ill li!! FUl bi nh J.;(>H>i \ TlH 11'11\ h nr~r. lhljl! Di_~lrikh. r. O'U< T'h'fnn~~\('m.~laaJ ful!l.. lf'lldig til ~l n'\hlllmlu<l'gl!lenll OiMOl>il ion 0.1: M.ltHnll'r.!:Ulr hurl;l frm ad tnnt' Vl.j F.fll't'logt<.' pc~onl!r!'fm' l\>ll'~ OJl ~h'\lhngn om for{'la\o:n' \nholtlr.llpr nndel V'j lil dlm d'r skul hu\!' Meldingerne En H ilsen ra de Allieredes Styrker nk mnn \ Thy gl'lln(!nj Bl!!O!! ar allwlp< F]yyema.skin(>]..om n~ G:l\/:' haa]1' Lordal;; ol{ Sondag llro~ lu\! hl'n OH'r r.j!nell l Th!!t.ed fr\llkoll' h ('ll{co\1ke ~lllsl;inl'~ Ti~Ylu' k..m1... her\;' Jul}('l 01{ el PlLr Gan)l:!' 'L\ ~tnskinn saa lat )('{('. at. mall ku1lfh'.~l' at pilot('n yi!lkt>(ll' Dpi vi \ k('(h' s!)m ('l Fortrostninlt L L!) \ilo; n(lk alnundcl4tc Utaalmodigh('d o\('r 11\ kkl' dl' 1l.1iprootl Tropper furll('nl!!>l' er komllll.. DM 1)1... kaglet nogl't m:>d fta ('!\ ar ~[ahkimmlc. Lrolig '11 POS' Bo1chl'l ~m faldt ne{{ \ ('n GMrl' Ak\'lgltdc Lys Glæde og F o raarssol hllr 't'rel fremhehk~ndl' Tlilk By \l!l1l'1.lrt i Thi;N\ \ d~ fol'~lr Da\l:l' \111 dl'l l1dril'l!wn Strll.\;'': tulda!! \fl>1 val dl'!' J..<lmmp\!;.rafligl' PN'\ j Ga p!ygll'o'' \1 'l.llllklroj!llilll; 11r jo OpHl'\t. og Ly:t'l ~t\onll'\:h' \d fltl Gnd('hgh'1H' ){nn gik ~om i 'n h st Fæst! Uo naug!n Ty~ktll 1'!L/tlkL d llll.r f'm\\j >f1g Ol'ho)d : {l_ :1: \ar < m_l.tll't r' og nll wd.kj nc~ ligl oplyst Sal nital milli gik!wnnpm Gudprnl' Del il\ p::all~kt' forllylh'm\(' ul npll''e g('t1 Pl'ojrl;lorlwhMling(l 11M l\:irkpn vur og;;aa hit \\'1 bla~t i Ordcn. Fra 11.1\(' ri l' ~illel..lraal('!ll' 1 ~'!''t op mod dt' hillp Kirkl'mun' np:: :;ka'h'1 fra d( t Ol'll~lP Kirkl'lanrn knllt!;' ~('~ \jh1t 0111 {11 ':l' 1'1 llllri ''kah nlll h~'~' \:'j!; kn\hh'r T\\f 11.'1 {nrl'shhu PalL 'f 01'\'('1 to~ F \1_ VOlkl'l'lrl'l l\p~t\hillg i Gallf Efh'\lli\\(\a~ R ~pm('h' :'lnf.jkl'll rak mnl\p:r Ti1 H) jl T'\'. h\ 1'11 nrjtang \:11 fyldt d }:hl.lll 'knol k.!'.m \1111'\11' milli n' Km 11:1;\ n 8'. anholdt 31 i Hurup Politikreds. Rnnlnin~ cr i ruld Ga li. ns\.'1 Dol' J al komme Anton J e l el. 1'1' et a u l'1' b h l SUlt. idt Hus('ll(! l' af Hu' kerne;:; n'.; n' Grund ti hn kom 1;.('' no al nogel l Do< n lalt ~m ske l m R.l mull jaw Ejna 1.; e n Em. Hi.n O'fr Knll \ <1 ' 1' nlh:h'l1. \nhohlh'l' f M 1\\ ~n! tll!1\ ~hnl\lh'\. 1 ~1\mnll' \\n bi l\\k1.~' l11hnl< Fr'l FU('11 T l~' ni 1'' ll. Hrl~lt~t. [Ol \Hn' hlr l'lfl :1\ [ar T\ \;'1111' ii hllhlllhp P\'r 'hl \1'1 \llhl\\\'' al ri~1 h klik \ 8. \ a'll1_ 1 1l1 t \ al\h\1 \ l Y')l!:nmlllld 1]l \ \ f' h l l R hnfl Tilh}lll...\\1 { thi 10\11.. \\' 11 Till 1.\ l hall lljl1l\ 'R (h Hn 11'\ ''P h'thjj.tl n H \'\ot' \1) 11 1l11111U 1111'U!! '.!t lilli '111 nll\1llllr 111< NHh\\lll' tmltlllllh'~ Frk 1'1 i(\~ \ 11 ~ l' 11 n'lbh'll Jlnl'nl'llnl l' t 1\\1hl ( b 1' l hn l (11 ' 'lil hej

54 gl'l TJds!fH[ Ht'd<;kn!' ' la 'l' ' lijd(h'.~(' Hum 11\'dkl' u d1' jndrl'll<d+'. Kl<tP l )!ninl:' stlll'j: U~ _~rr' t i h 1111 '''' som '(lrb!rlurl~h \ f'g l t){jlp'llk samll'c\ph i SkuJr'.~ (iaal'l Fnlrll!J' r hll;'l' 'nllt ud. n).: P1o'1 1 rl h'!! ]ndf.1!r\.~ PJ(' hh' il '~at. lig~om 11;1\' nen BanrgllJll1lrn AdmilliSlr.1tilu bnr ll i n;!:!. i \':'\ gtigl' V i r k om L ']P l' Mm :''fjr1pr :;;htlill'l'pr E1l'klrici!cf:.'folk 'iluuwl''j.. og Gasp'l bll'\' )w<;al /]'rl S\'1f1'1.!J(''æh/l!\(! PO.~tl'' Pall uljl''jlc og pns'jw vid.;!!?' hvad!('l /!j ddt og 'fter ('n kod nsll'uktion 1lladle _allr!knbl'l lin ])11 illl'lpm\ihle Slrrke al' (la l'l 3(1) Mand 311'1 Aktinl!'1 al' do!:! li! Siede hos lj(> G'UPP(>J' dn hal'd(> fnapt ii Opgaxe al indhringe> PelsollN som mun efter Frihedsl'llldets Ordn' mll<.ttle!<lkre sia'. enl!'n fordi dt''es Tilstedl' 'ær!' flpm})od f'1l Farf' for Bf'folkninJwn f'ller fonli man mlale 1111 tai!'e Pt'J'=onl'rnC's eget Lh' og Førlig'hMl knude være l FElrf'. Lislf'ml' l)'1{'r dj~~f' Pf'r~oncl' H alp('d forlfpng.';t' ldnrl)/l'jd('l og man val' klat til at!:'klid/' iii lalldllllg.''lia ~llllrt Hj/lllalf'1 lød. \'i n:r>nlw llllclt'fll' 1 LOJ'{];tgf< {mhlh'::lf!e fm'~('. mall fjikj'(!t!'sig l ThislN. Dpt 'al' Slagt1' Olsen. V'slel'gade Ek\iperingshal1u J( r Johan Thomsrn (Sønn1l hlc\' s!' m''/'! J~llldl) Fritz 1>øbiufi Emal' G~'l'njll~ Amhpim.Jor~cnsl'n 'J'homas f'lmon.~f'n og Købmand Amt:' <:mith R l u! skulrlf' ikkl! blive dll ('n!lu> [ndhringningen gk Slag j Slag LØ! dag Eftrr11H:liJag hm' del' blc'y ndbragt langt de (Jelte af (r'n Jangf' L~tf'' dr'r 'rh'rh~;jnrlrm h!'\'_ JrtflLi Sondag.\ll'!rJag var rn:w naal'l ~2 (11l/ilf fif{' :\Jlfwc\'lPglere 11 P/~ronJ'. //~f iønigt al' an.. a! t\'lo;k Tjl'ne~!/' 31. ø\tilo\\' :\fænj amt' \:\ )Ja.m~' d('' bl!\' afhr'lllt t. J!ls fmr! i dr' \..J rjr'n' r)pt/'ptlpn h:.twlf' k()lt Jlffmtttj'rf!.. j~ <:1 ' (hlf; fordi mali nødig haa Tili» rli af LyntbjllstiL~_ Vi bringf'j' ~r dpn fulrli>tl'ndige 1!;t; wm rltill ~aa ud ved :\1 illtlagstid };cmi/ag De 92 i Forvaring. Marinevæglere: 1J:n;lld MøJ!/:: JVl.'en Wlnlh('rHrn('~ V(oj ' H' nry P...noni Søn n~f'n Torp J'Jmrr Jørgl:mT Vlnkt.J. tru'de 5 Thg(:[ ('n ØHh'r~ulk Tysk ansatte Personer: } (ih H n il l lj1øblu 'rl)l ri F. r (; rtmg AHtn T! J n n' tflr' gud Ty Hu h.er dl k_wrj y. lil ~lrl't'){lr:j N''n 1':'1'1 1te'rj l V ) JrlrJbm J: l f l ' Hf r J f 'mnt:l /';.:n 1~l4'll'r' n l'hmllj.'... J 11 nternerede KVlOder: Annli' Chri!<l<n~' n Tørp Fmma AlvJlda S{lr~r~n ~.dt' l Fr('('k'rlks G dl'l.jn M ler Strandw'l 31. N nn' C ri t n en S '<gurl' ~ Kirstil': N'n uncd. Amt S.J.'h: 2 l<>hannt' NUl'g mrd Anlh. lrædl' 2 K i.«tlnl DJ rre> Kun n~glld' 3 Laura Christnscn Hllldcn Ellen Ryrnint: Sof!ev('j 16 Sigrid Jenson Møllevej 36 Karl'n Jensen M911evej 36 Fru Sagfører Terkildsen Hundborgvej. Fru S'ankjæl' Veslergade 77 Fru Chdsten~en Veslctgade 77. Frk Alice Christensen do Frk Elly Christensen do Mælkehandlt'l' Ellen Nielsen Vestergad.' Jlnny Mikkelsen Frederiksgade rru Marie Kirkegaard Dr Louisegade 22 Anna østergaard Skolegade. Else Marie østergaard Skolegade Frk Karen Mafle Madsen Hundborgvej 34. Fru Langballe Rymmg Dragsbækvej Ellen Foged Asylgade Elly Fuglsang J p Jacobsensgode Ruth Rasmusscn VesWl'gadc_ 'l'hyra Eriksen Storegade Slllne S]laarup Kappelstensvel Anny Gade Jensen Veslergade 3G. l mn Pedersen NølTcgnde Elly versen Dissing Dragsbækvej [ily Rasmussen Bisgaardsgade Anna Vang Hundborg Jens Søgaard Hundborg (Frue) Gudrun Mad!cn Bach Hundborg nger Kuhl Jensen Hundborg. Liz7.ie ChrislcnJ:lcn; TodbøL 'Nonl Christensen Todbøl Ester Vestergaard Todbøl Anna Nielsen Todbøl. Anna Margrethe Søren/iCn Todbøl Gerda Christcnscn (Vandet) Østerbnk~ ken 17 nger Elisabeth Nicisen Kongensgade 10 Efter dansk Retsskik Dl;P ]ni(1['(hi'i>f Jill'v all(' cfll'1' ha.1l1rjl'n rndlhllgllil H('aiftkolf'n hvor dl' nndl'rkil.r.h'dl's korl Fodtur og lr'l' bhv.'!kl p\t{ Ru.PPOf'l 0\1'1' h\'l'r 'J..'. Aflwl'illgprnp bh'\' f()j'l'tu.gl't af Klilllinljloli!ll'j fttld~til'lf/jijt F()lkJf 111' flll'l'gik. j (J\'l'l'll;. tf'lt1lf!hi(' ljwd J't\'ltd dl'l' P' Ski!. ug Jhu1\' j Janmark_ L.l'1 hl1j pp. lun~ i VOl'~ hold til Thi lt 811lT'!s' 1l1l h'n llldh!/'1' ~ih''1 ikkl' (''ll fl))' llf'jt/'l. /)(>1' ('l f/)j~vl if(l '!11'[(>1 1f1''{' ii i 111'11 fif( ndlh ij)jtnirht1l lif Pr'r OH'/' l j'ndfllj ih' sdluttl. fkl l\lddl' ikl<' \'fl'l'l' tflf!\'hligl!jurll ll'gl' nt (!t' j FJ.tdng nl(li1' Pt ' J lnl!' 11 ;io1 lid! md/lg Mirldll).! 11\' dl' /lidid' wpi 1!fll'd.lff/ll duu k htkkr'!l1f!i'/ 1 '1)1' pl'jhillw'1 taul 1'11 t'l 'i1j ' K Kviml'r fl fil{.\ lil' RW \lod fjtldhy1ufjfh'r li' J.4 d!'! nl' dg! '\ k/b dl'!' VJ Aktillll fik (> 1'11 t H... de' SkUli uf fra l n t1t1'1l>.; ni nll J(' 'UUt'1 hal' 1.\.(11 i'.:':: ~~::;~~;;;k~;~~1c:l~ Ltrh'/{''h Pli\. KUJ'lhilll'n ljl'lli lku lull' ligg'l h('\'ol(<'1 ~:h:ll<'{ ':\\' hpl~ Frihedskæmperne anholdt 31 i Hurup Politikrøds. b~'ilh'r 'ka'ffiw'h' i 11111'p PfJlilihl'tls aollll\(l i Lubl'l af \'Cl'](lgr't1 inlt 31 ''rsollel' :()n\ \H11' d'o t)~k(> n!''j~'h('lllr' har gjorl sig ikyjell!.\' i dr () 1'll'C'tl {i Sil mar1l1' jrl f m ('1\ 'fy ~k() 1'1H' r'll!' 110m mi!'i.l'lk!'1i for \lgiwl'i 1''rV11/': SO'lhnlshan!\C'luwrl VælnrmRg{'1l 11(>]' fol lt 1m! gaaet Tvsk1 nrs Jl!:l'ind~' pan. andl'p 1.laudcl'..\1~ de Anholdtt samledes plut Politl~ :'lltioneo i m'up og dl..' lfunfiredcj Hf i\!poncfkl.'l' dl'l' nvcn'j''nle Bcgiyt'nh~kl'llr brød ud l./ujl'. hl'f'l' Gnng pn uf OruJlpOJ'nl' fra 'Landkom~ munernfl ankom Alle AnholdelsC'1' rorløb llmn MOll!.tand Kun ('{>\ Slt'll hlt'v Fl'lht'dsklr'mpr1'l1e> na'a'tr'l\ngang nnn!ig hol> \ rhmd Hf! C h l' i i \ e n li p n Udby df'l' fonlyhg ('l' f1~lcl t! 8gnl'n og som var ('tl'!'~ YS al 1rl!Jrd'iraudl't ft'il KCj\)('nh1'Vn Han hih'*s fol' ~f'{tl('msskah af F'kon}) JJanmul k Qg af Hi')'lokorpsel. J)a l~'ihcrlska'mp''h! ffl ThylJ{)lm rik Vaahnt'llc ri em opgav ha.n do!; al ModstalHl og lod sig fme merl Dl' Allhol(lle tog ~itnalion(m!wjf;;l f 01' sk<>lhgl ~oglo vmkcd~ Oj:!' nlkhdl' lils\'nelad(~nd(> uanfd'glel til Ttlr;kuel'~ le O'1('n lel' nr an(lrl' ~()m lwrlrf' fol'slocl Hl'trdningf'n af paa \nnl' Dat: al hli.'e /1.lilll'l WiN f<ll' ([(t dl~l1 :;ke Folk. Jtcr>lkshkllb. D... ';\!' ta\'se Qg blegr' og afthf'nbnl'l illll' lij )fml(' Frænde er Frænde værst. r (!Cl 'rlhæ!dc '1\.1' mltll ud' (Ol' al ('l af rll' J\tJholtltt' vihl!:! folq!:l'lllf('t'(' rrl Genbos A rl'~ll\lioil. Dette 1M dog fodu 11111'(>1 )g ('1 0jl'blik f..r hl(>\ VNlknml'rwl1(!r s..l flnlt'nlet! Jj'orud('n dl' i Lørdags nmvnll' anholdl('.'1 j Hump L['ge A<;hjnm Lf'Hhl'O('h d!!' lult' \il'l'l't cl frc'ml!';cr!lltlr> Mldl('1l at Xllzislpal'lil'l han \'/r MFll..lcll{'!i ud'!'l til Sy'<'f''t!c'l' rllt Thy 11).( hllvd!' lv('j'n kouloj' da 'l'}'ske)lh' Uojll :)t'\{''' od pall (lt'r'!; ~1'lgt.'1 hul' LU'K' Lt'llbrnrh lagl't H~tlnd 11''\ N1Y.illl'\!'g'plsr'Jl. ~l'tt V lt'r\'ig /lllhnld1r>.'t und!'1 'Ol'l'f'L'''. (jll!' ehr. Jalli1 Lar 1. l!:uhlruj! dl'!' V 1lllh.tiugkUllllirllll [(H Ul'lPkl.cJ''H. NU/i~'( i {}\;'l (jj.l: flt/1o\!'!' h\(' Tlq ('l' )11'1 qel.. 1 for ~iu uda< kp d Og' lhlllll4'h\t' {)jlllpd1 0\' flll' dull!il<liu(' 1':lhit!PP lllhollili' \ : l r i ti' rr hal' \\'11'\ :;tl)ll~'\lllllldlll lil \''''1 l 11'lT1i)ol'{'1 lml (klint lu t ol{ llfl1tl'l' dp h vi 1'1 i j.ll hul nngiwl F\;.!lil \'1'!('l\i \'1 l Jlf'nuu!\'JL \'a~ll h n b t hidhjpl'j:' 1l lh>hh'~ 1'111 1\([llhrll hlll1ll1 1111'11 1\ kl't'h' UH dl'u lilll''j!' lllll l'l'\'1 Hpilh. Mmikl'll man!:(' Ti Axel '\' \ l... Sth øy<>r H/jf '(1l'1' l 1 1 n' ' l '''r.a;nn''.'nn... K f' t! d (Jw'rnU~r ' l ' ' R rhammt 'rllll \ mou WV' \ '\. j)ul't 1' ' Jr tyhr 1'10 var fyhll n.f s:\'lldl' ){'nnl k 'om' r pn c h 1 Boret.; fog Bth. ElnnJor~nJn ;n: rnllt>tt. M {j e> l't.bnl~ll'j anhohltl'i [Ol' ny SO'lhunhan(kl ~amm~ t'ol'biwlt'lh(l.lholdt!'. 11'11 Ellen T h o m (' 131'11:<11'11 fol a\ ha/! for~ogl at faa TyskrtlW til nt folhilldrfl F'elf't 'Muller!'! Anholdl'!!;{> f dl'l lokale VR.gtv;t>rn Bptbl('(! anhnltl!'s l'i<1l'rl' V ngnmnl1ll.l ('l!' N i f<! (' n UN ha r ludl ''ilholullstptl for ROtlJUrlolkl'n~ fra Thilf'd l ham; lljf'ol var dl' 1111 tlpl' V!f'rnell1al:;lcnH Bek}llt'lHe. Vognmanc1mll> 111S11'11 (Jg 20allrige Dnttl'r anhol!lcs olt tmdviutll'f' anhohltes Frk Vl'ida A n ri (' r e l B~l!;ll'(l. Gdl'.Jen:. J)1<.'holm P l i i P 1>(' n. Klhhl'rnOtll' Karl J li SonMrhna og ad J. p Jo''('(]e>rik n Pu Ørum dr al' hal' \11'1'1'1 [~(>lnlrt\' uvlldl' )l('d!tjnmflr af ;\nzitpa.l'tlrl og som hal' haft Om.a;ilng mro T'!' skal'( samtidig mn al dl har V''l'l dfol'fll'('nr]1' O\'') ffll' Lamlsmll'nrl al' ogf;{l.a hlalhlt dt'.\lho\llt('. TllyholmOl'uppen ar'mtcl'cd(' vidn Vognmand Vilh J ' n s c n Bndbjel'g f'om hal' VR'l'el \'ærlll'nm J:w r i stol SUl Vognmnnrl. Emil 113.1' t \' n u.jl'~indo som i (\(>11 liillsll' 'fif! k~jl'to~ runlh med tyi;k LiY\'Uf:r\. '[lm sin Ln..'itbil Chall!fol' Chr H o e :\' 111:1 ' d. UgC'\' del' ('l' mist.cnkl fol' mange fo'xk\igl' Forhnld og t'mlllu to L~'sk(l Hanndlangt'l'''. Arbddstnfl'n Mnl' lolj!:('' Vilh A n cl (' r s [' n 1111!igkilrle Ol! \1'lllf'r 80rl'n..pn.1._ ginuo l Yllby anho\llt('s Kanhnl'!t('xlyl'l'l' PC'f.'1' J o a n 1'; (' l Og' ~[{'k\lnike!' Vllh V o l: ' h p i n nll kkl'll xlu!t(' (J'S llln! Od 1' Nie!<4 J. ~ k k' RV8nkju'r dp' val' K:<!'ntilll'ill'~h ['f'r rhmll Kat'l Si!l'll }\.lrl11\ ng dl'nnp<l Son nllltl'rwe'llrl tialnmojll Nic lsl'll 27 boldt tilbage i Arrest. :\(1 af ~h' \1111l11dll' \'\1' til lf'll hh' ll' \ [hlll'i'ua' i \' '~t('n i~ ~ihl ljo:' F'fl1idtln~ Eli l(jn.ll'ij!: ri~ 11'1\ ]1 \':\1' 1'11\ Flllhuf\ll\l 11'1ludt ill111 \'\''~... t'aalpt 'K... i~ nt 111'1l1l.\1 Hnplll}'('l'lW (rpm!.:i\ 111 ni 'n;t li.. \ar ;J.Jlholl!t ft~'' O'r1rf' fra ld FJihl'(!. /:'\1\11 (1m lull rlll n f \'1 ~' P r 1'lh'l h l' 11U' l\plnlll<l1 'nlll ~lij..kl'l \'llt 1'l\lr.ld'lll \1/'\'llm :'f 1) '\ s \ l' OJ'1 ~ lliigl hth \<'H' lt'h\~ Jl\l' \1llkmnll'l' nf H\' (11 '1\11l~\ \ Mul1 P C ' 1'& {!' 1\ hil f r tnll lil1\ /'1'].;1'11111' F lun/ 11111\ l\'r\'kh1h' Jld lu lnl' kuli ' d' ' 'J rlægt' r l) uarj( o. r)v~'1 a~' lt. ~Tr~a:f n ø. t Knud Ra~h '~~O:\'''.u(... ~n.ard l ~ )r d.. ~'r ~lndum f)h~atltd Land ro:t~~gf Rryloi Gr(v Ha~R'it: Korh ~ ilt.. ' a...'~ Fønr S t t g ~)m i d aidliu Maa!':'dr!r \ har drømt. om at tørl' ~ig Lil na~ lykk!'d1'p kam al hl'pr\'t' (... 0 bln.nd f{1o {;l'ng k l'''h.s for [1 Dagp ' R; Cnriølpnston O~ nag_ l('(i at han had' \'ti fi'l S!hn1\lurg_!'h'!' 11!1nmann og~ul han ffl'nwd fl'\k for 14 Ungl'. Lf'g! L t' n h r o c h nll'gtt'dl' at ha.n ha'd<> \a't~l 1\'1111. HYfnl'r Han ha l'tll' \'a''f'1 )hodlem a[ ~ /lz;tpa.r!' '1 men meld\(' ig ld. fordi han var 11ilfd.«mr.d det ng ftlftii man \ilde paulægw' ham fnrl'lk(>hilfs lh~ L:'gl' Ll'nhrQcb pr01{' {'red... ktaf'\~~ (la (\1'_1' hl(!\' gl\1 1 B~kt..j Hm at n \'lu lllh;l~ltohh. Ul' O\ri~' At] o1.dt hlc'\' \.:011. f(\! 'hoklt Ravpor\l1lf' 1n 1:n 'lldr f'rk' nd.. i~kiulig 1 d.1 'oorliw'rl' F[lrbn!L n \ar gtm. f ti nu'll (' li <lll. bl\(' tillmgroo t i Jug{'_ Adl.ilH~ P tf't'l 'M 10<' 11 iherl.shr\'~'!l'n. Folk nk:m>~ r''ill'. at dl' iu' Tid 11' ~ 1'f.t' pall\a~' f'i~ An'1\.rvl fol' $ ::il\; &ilhpu. l1\'i'l 111' bl B;iLo!ch \)~nmand Jl'ns Xi~ru Hustm nø. t'l BM~tl'd hin\ lona t rtjo.1d at tag\' Ophold mh'n fol' R'd8fl'l. olt f t lh ~('r'f'nd f'alumon N.: 1\ ld.b\ h!\' Anhjne>lsen l'r~ dl ~ nit h Hi mf'st f r'tut ru. 41 nrl '\ Ul!'ol Gk en!. J1aniel Lat H llnn lt'lp 'rk1l1h al han hit v H't Xlui5.tparli. t~ Folk hn~s\;.andl ~nf i 1 \111. Han tndromm...oo ogsa.tt nt h~ dm l\... kptn... r k h ~hjl1c og ha.h Oma:AnJ' m:od l ro Pl<'\ allfl!l \[Mdl' nterneringen ingen tom Sik\(trhcdsforanstaltning. ]).t lull l T d dni Tn.'rtng q n h Halm lltl' U Skh. wd lo n tnllni\ llll \ ' k l\ \ \ l Ocn havn 111t! t JaJ'lans~e l.eaa'lfn k'h ' 1 \1 t R.

55 til o Th!ll 1 Mil) lji Tak kegu cl Htjc 11 CH{(:. 'Jm.. : 'n j Thi' tf.j J\irk 1 (;u1j.r h'murlfhw (m.r is!.l1m r't] ) l/r f'v r liis.( 'f/lu: rud tjph': t{. hirk. n ~ilr tu~'1 de fuld iii Mnw_ kr ;tt/1 tl f'n.1 \J /1:;1 fj) n~/1 ud! j /_ /li ~ t ' r;;ud f' F: Jrf'nifWf'fll4 FiL/H: 'ir (1nraMl J 1\nrdor'Tl.. f lujllljlhv.ht:!. ro d/j dt.r! m l.n l iyf./k JJfJ/( R' / r.rrj Y r d~ ti al l LjJlJ~r før klø V/f S 1. ' fl<lrll 3 ni! at.sø h n er M ' p~ d. jr m fm (;n.wfltl J... ha fjf.! kr/~w:l (j.. m fl trfj til (jrm JJa;c SXnf!/M t C' N r /. v. ; a r ri } Mt fra f'r:'.ld' J/'< ('T! Tld(.. l~k ud fra JJ:wjtl ltlj. Jm(~! m;nrff!d' (m h' r/'...f(.1'! 1(1.'>V m. W!.flrn (Jffiudf' dt! (:rlr.!;\ nu f;. fri (' 'ar'~r til SVm niw'fj j JM! j rlo'\t bl(l kr' F'lJk 1';. tru' ]f ( rn rlv rj.~ j.'dn f'rwd<'m fj' n fj:w..u: T k!(t w:1 df AtrJr'~ r;1:j d.. (w'r f.;. frirjuf n rg ~gd /'1.. lt y j nu i CJærl.. n TlOOJgt. K;)til;!ivp y'1~mf':()mm rv. St;T11 imm.'. r~jt J.;nr:flU:n ~lljtted.; med Al U l'wu7 HdsfaJd. r J nn' L. tlj /' /f / ' hi..r fjofr 1/ r ( hnht..t! 111 'cqt.... t m r h. j. M_.. Ulnnm. i d' ru.l J. t 1'1' 11lrn' lll<fnnl m'.1 <!<. j.. 1'.1/1'... ha 'ntf'. flor..ml ~rlt l Ol 1 M druflft Jo( M rumj.' fl k1'. <>11 hutl flyu' <' OU'( hl... /'..n1< t'n Mhr:! flyd/_r hu U'rUen H... n boo. tnlvl!\rt;jr:...1!.. rt>ljtld r 1~1f. lut. ti K.. lt''lt). r _m'''' :. hh 'kt!k' t 'v. rina lf hj1!dlll VJikllh~'J ' t v vt 111.'/ dl M''T~ ~ r d' r f)'1~ 1'11'1 11dø g.ft tln<'l1jt ':!tn/d. l G!> tltllrd ri rr 1.11;.''''::/:'1 11: j vil Mtv. Lo/C't m< '(:<1 ii!' _;. ~U:>t Ht lthttl m ~ltl/j /. Thistcdkredsens Vem~treforcnjng hrldr Arllmorl J Thl.Lf:d AfhrJld.'!hr1.(1 r;m./vllrjv'ldflg TirJd;r.l(:j.uni Kl. 11. fjr'r~ft'r V'rr: drav. af 1';.: wt K. ('. m ' hi~ l'(..;.jl hwrtil ffjrur;!(;n dl'! fj((~w~ rt:rf.! il J J f: rjv:rf'~ '!rnl: ung!'! l'$( <J:Jdrfl h'lr Ad.lC;lng. Et straalcnde FeHtdag. (J;r\:' Htfn l... Al~ JofrrliW' 1ry ''Y' ios pu J40.rotf.t ; Tby ''ff ~trla' )1 nd. f Lf1!w (;1.1 r. 'vif'w t!<:: ~11' k<! f 'lk nv/ rart/ln tl 'k k' r vlll f O_TrimJ. M J t:rkt dr mød.!jt. 1;/tJj' rn' v.1.j UWl1rJr111 H' : man Strir 'ar ijljj TNlr' J' hw ~'+.. l V' J'.n. t~ 'uk. Jt.: t<t! maj f'tj'rndj1<fr'f' v. L'/ljll'.J~r.k a V!l:fj(~ 1H! r JarwlrllS( 1 t4rll! M nfl' kj.. nkj r '/8' J'l<ml t l H'JrtJf' jtjt <}'1. huri;' TYl(tJ~ al. (j (rr J.liv.' l rih' bkll:'j(')j'r M....L v.ru')j'r fra ()rn'~rj' ti.)o:lltt J h' r. (.J~ vm.. il'rrr H1V j/ivr. rj!l/ ht hji. p;tfl ti ri TiUtk U(:(' flfifr!. fj;t' f'rløl '~'rillt r'r //{1 'J1( vd. Jr<TJjr tr.tj'mr af r''~ n Art. V.a:<:t if '1. J H fjruf' <pr t hmt A Hen f'l( Nat V {'tj. t '... rt... tu < ær.! h'.r 1!'ft!!J' / 'fv~( r. (! rv~ (~Jrr i.' J'' f tal r.. r J'.r frj'r. v:l r'h~ FrihedHkæmJrne tager A fholdhhotelld i HeHiddelHc. / J H' J. li'... '1' f J nh. ''''' 11 ti r 11~ J.a~t '~ Afh Jf ll ' kr.~t1 ~r 'v ('r 'rrretf r C J r >. f t r 'a '! ro' TYHMcrnc kuhter Vaabnene fra Hig. fo'uml fl' V.. Ammloltfl. tlf 'rklll ' 111{'ld(~ liklll..... r fll Ol '..1 ''K Am' noolnltllj /fr' rløft.r d... h'wtd~ ty.~. (' V!J11 f' /j..u..h... trl... bl ' u/'ørlll(t..'{ til J'flll JNJ~h' 1> J ''hi''t... 'ru.. ~!J11~ '(fil t J.. l lv. v\t pr hjuuj<.r q j ' ''hl~~ frr.!hi;d..r /t f r \1.' l. t1111{~ OMJffliv~JM vør ~ft (j. t l U/Jfl Ar r~v( t ~r ljk Ammul ti' (:.ljtdhry u p. fj.jr. r;lrr.1 ri / ~ 11 l /' k;oll '''n f'!ljl( dur ll..' laj Sølvbryllup. 1. k 'illrd.')' ' H.. :1: ~ li f.( l rll J.1'~' J_ nll~tpl k.h f/j' ~ojvr '!luv O'tJ:;.1' '111.J f;< 1n1. M rd' K fj '> t f r 1 \ ' r l K./ rul' 0/1 fu tv. kil/ d.. J ( H ri ;{ liu dhl'jllu 1.1 f. ~Jivhll'lu ll Omdttl( f ') ~ f'j. V~tva:rn og KommandounLra.l tjtnc'wn rijrlhætur. ;f/.frr h:mrl vi har fliftet. tlplylt fort....ætl.n 11M kfitl1rnur.al~ Va~v r.tn Th~. ~t...1 ~ Tjf'flltt. trftll.. r l1v!r 1(1' 'V'l 'Vd (1rl'r~ VYtv llfrtr~ l/tib.r.tatllv i fuml Antal. ';11! Manrl~ ~b~1 VL U.Jt!t~t til 1'vHtJtjf<llMdt:: urllr Mvddllndllh'..reghrm v'n hk... JoHN r.jvl1. tllhu.'/ til Vli:(tVlnTi~lJN''' t. frjn 111m l'alruljtng lf Ggf'>Tnf f r G. H.. ~bnrl'y.bt..1. ryeml' <t Hr. v/lra rt.. t øt n jkk~ f1lsu' MHo.kab!VM hlfltil kun har mti'lt '\ fo1yv(r~.. arm. 'r 111\(lMt hl P.lititjf'1llrt <o uno j.. M 'btawl )on'roe' '<M K 'ffnjllbnoiq. ~ tn tf. ~!oh.n'l. 11 r fil' i '1'1 Tin.r f'jrrptv1. f.v.t Tj'llflSV' v1/ Kr!1Tl (f.øf fj~ tralm frtlh'. t TiM t! (~ r'.fhfjjrr Vaff.t n VJ y'rnrnal1t!1p 1:'1traln. M M'y.to:m. r /«;ff' fllf!vnt an'h<t fol. tanr til MA Uronlf tvø'l(tl nll TJ.nt tl' T.nH/Øulr nfrlr Mi'Mall' hyl ~r'n' vi tafl.jynhff.y h lf 114 fiol f b). J:1' r ph~ (rir' til lt HirHlrnf' k' mø. r 'U1MJtJ r /'nlllllj r1n itttfu... 11'1 r ~hjl h.m ; ( rll'n. Røde Krlr DaglJfl l Morgen 11 /1:' ro 1'r flj' lr/f! KQt r~ L ' K W 'Hu t 1 fll r r t l )1 r~' ri. j ln 1 1' r rp ti fin T! tr m H o! fil 1'1 Jm H K. fa r l' 'm n ff '1 fu 1<1 / hh 1 U. 11 f f j J K/Hil 1;11.' / '11tt _l X'. / '.... i!o'nt f r T..:U. V.. _ b<fl 1)1 wa)' f'''''! ~... ~ ~ 'K ti '''J~.'1.'m y ( r.joit... X'. '1<1... J (... fn' h.tt toe' Ul n.... ~ '''''H ( Att.}<... flt..'..... tt.. Jo; h.f '''''~.rltmd { 1101.'''l t 1J:...>v..Mo 'r '01(.. tlll.r<1 r'f t... <ta r. kurf. V/1U.' UltJ r ~t j('''' Y.lfl'v!.l ~ trykt h... n r i )!oll/r..... la'.1'11. h.. rr./....'<'j... ( Kl t'''(l'1 M'l/.{_ Hft tly~ Ka n f tfll~ l r!aji... '/; ø ku t.. 1'114 Mtrtlfot Uv{)f''''''rll: Jj.(lrl'firt Kl. JlHi: ~Hf.~ J'F!/f utr't Y.\' H' ~Hl1f:t'... l ~1f~'1 101.'111:10( fil! tl.... l.y' Y.1. H'::O: Vl ku.. hil.' i'! / rart Sidtc Nyt: Meddelelse om Krigens Afslut rung 1 Dag? Hlad. nj j Londun meddeltr a.l 'rernhrminl.. tu h ti r c h i t maa.o4cc allered! j Hag vil btkend~o((' J:ru:rnLrdngfm {m rry~kland.~ Over~jvtl~ umn Bttlr1~el'4(!r i Ha..dhltn O/;(r(kr der kmnme (>11 ltadlotalt af KflnKf:n til dr n brtth.kt: 'Nation KJ Greenwich Tid. Dtt vtnt.e<l at Dønlt1. v undl;rtæ~nc Knpltulatjon~umen. td paa den Lykc Nati(jn~ Vegne. En ~or 4. MaJOav! \! Jll n i )h.j 1'4S ar rll'l r ri hu i r \ D <li U f... 1<L af LJ flm fiof 1' rig dlll h< hjt h l lir t (ri.. \ J Spærrlng.t htkt 1klotfeha.tfld. r..rmr~... H d. fik l 1 lrrlaj(. rtlllll l l le!rit rh J rrl!l'h le t dl $11 hk. TJ la rm/lrk '.rkl!! ri T J... / / n r' tf ' ra v Der ventes en Love Oen le Rellerinllltar (oll. Skudnlnrl i r;r.rltf: r orkln ker M rjllh'fl ellwlt hfjh K (Jnfltrl.. y. 11;:1 l.4mtv. M ' \f.rm J m rt tf!.;<f l:fl'ltstf t' 1Hld/u MHllf<r r..jftnlolif.h ~.1'lf Lllfl t>r.1 f H H/11 d: 1 ~ W~f!llt'r lllm pr J&.1m tf 'Y r.muft /.f K'''11 l<h M~ n...1 1<11 'tnlll'k /r lrb<.m. '''411 fllr lo ltjt;ll W%ø '1.1 k Amj'f1}yrl( by r. k'li )f t. 'v. 'f ti 'n l'j;_ Han klllt\.<: d k m' uot rljt )j... t r.l b P.~~t: tr '~r... t....h... J~.t... (Ht M. rfr...; h..1 f t fu..... ' Op~averne l den kommedde 'ld Statsminister Buhls ll.adiolaie.!;n sm uk Hyldest til vor gamle Konge r..diqvl LArdag Midb l umlddtfbar ForwnUlu al Krm<;t.l#l1F lale tllu StabmiNlttr Bulll frl. a..; \ ' K l~ ~ JM h 'l( l '1 4 1 fil Ak fo'(jll t...1 '. ~ t+ hllfl hl d~ l ri Allr lx.1 h' ~ AluC u t... l. fr' ril. llrl tj'<1n EJ lr<dll~ r!!uf Pli il dl h! r ' d b lu li 1ttttl lil l ro... \' li. J.. b... / to.. la... tun _... ''.. u... Do f T r..... o.~.. f\ to' 414L':.HD... lt2c\...s fe Q;:.

56 . JUiJ' H1!l.trup an.. 1J:1t>. for t:' fr ntr ~ t. r '. r >. '. til...o;;;;7.lo;;::;~v~r~::.:~;r; ~ n~ U r {)::o V< t.r Jfiv~ t tlllouk ti l \'uj{t.. rouo tj'nl' t'r k d nim l'ntrulj'rilljt n( GRdrrn... lili 1';.lj 1'1 rpll. h'l Hump hh.1 l hu! Fr (' Ml<lskl... t ATld'r lt 110 l'!~ Thi ' ru'll rt. \lig lr h ' url u( ld lkk rk~tl' MrmdHkab \f 1~'frll_lt(.:; Mllud gru' r fra h. 1'0 '' ht.u kun hllr lolt.. F~\\'r'.J rh r \ ' ~ l' !JhlUlf d. r.! h 0R lor ' T ~ v.r r 1lkl1<l~ tt l'<>lhitjrm ~\' un ~ lilli l$:' ti \ar 10:' 110.J!!!u cd hil 1'''' ti r d'r ~lud8tunl'r'l~ Kannul/ldo 1l~J'~\ 1M' {!luh!' :ih.. Hl1dlllll /111.. t < \. 0'. O t t. Ma''. d r nu n Tlu l'lr! U! Jen 'lnt'r n n lmr (.ro t'! (a t Tj... t. 1' <1 Kl' Al t. 'l ' '.rul f r rblh~. i TJ'1l ~ 11'j J'l't(.kol! nudrn.'klva >: hru' 'r. th.111.' opr thlll.tr \nll1 ' n v... 1 KommlloJ :. l \ :tjl!nl('nl~h.'~f'l' l. /'.L_' \'ne1!jllf t n ni \f\.u.' u:t...\1 ~ nlrlll.. '1lde y t.m 01>1'.om l ' hnjr \ fh \. l \ m1 J '.:t rtf'.t Par Tilfrrhl. nt fl<lo>t ~.. 1 tnar til Mml~tnn<l' t.llld'''.1./ _' Jjrn l \UltlU /1.f.HJrnhhu 'on Rflnlllng lu' ln~ l l'i :>111 l Utc'n:kolt l nlt n!. 'k ' hl. H).!. Hudl' :10 \ nu 0ll J.a' 'r nnojhl;c k(lm til 11 J).: <>$1' dh'ft.'' ).olm hilll Jtj.JJ\.\llum. hlur linn h.!\/( \./1'1 ('t T kuld J!hilp' d ::;1;111 ~ n. n.ur '1 r l;hn. ' ll.lu!~.r Fn h ').: t).:.ntltll JJko!! /'!'r 1/.111 bl!'\ ~ln \al'!: Skolerne Thisted. Skokkummi.'lOnt'n Tlu~tl'1 ' r fh'ornrar m'.t> E/n rnt' i lh'a/skokn C til 51;0h kan faa Tlladd... til. at prps Born wldu hj('mllll' hl'l' d t ; m es nt t orholdpne glh'r Grundlag h r~(!r (> d/ t'r da ('n Rctingt:1J:;(' at lorwn LJ\'er holdt md. fol;) Aar. Th~t'd klul m h' til Und ni<nm~ an ('dnu ikkr 6ige~ m'n der il m.'[nld1 A\ist'rue de'rom. rlll' j Ror~rnkfJkn i Thl~j~1i ~rtsll'tttr drl'$ Skollrnnt:' 110m llæd 'Rnllg lll'n J'orælrln' d('r ht'n\ndr Fh' \'l'\'('r e Ail' Marit S (' r n ( n Gundtoft urlligl'r<' Helhg~ fyld 8' Aar Oll daj;t' dt'n!j MaJ An.. Jlrit: Sor.. n 'n dt'r 'r (/trft \ t'nig S;:n. kom '''d it Gifttrn.aal m ehr 5r0$1 til at ~ l J t od Uf{ < nl'r.. l H('!'gMl hvor hun Em:e for 4') Aar ul. Am' Mar. tn ]l r d to Hørn nh n '1JBV ( m. Grund Hun J.qO'n lt \ æ\ Ol' llri m C.ff drø& h'lh ar (rnerri hun t;ijl fj~ r nne.'faar!!. H al lt ('n Er<' J at ~/> ~ g om f~ li'! r f'1ct h qlt d.t a ne Mar htl'! nu lagt \P\ a Hylll(n nn hun f>r 'llna v l K 1: følg r gøh m et '11 HKl h 1rr. 80 Aar. 'n o u M n t<krulc ind olrr (Dr h.ru.h' lrslle>r h.'v: Tj'~ l.uftv. 11.9n... l r 11 r Jr... k UlJ.:'U U \'ærllii\. n mn :'ollridøl{shyl 'H t vi ln d~~'n m d' burd<'. lik il 1111 r ikk tor r~r hig D. r r \ ('t Ordrr ttl. t SlrClll'TlH! kke mlln a{monlj't < 'ndnu men indtti vider.! ~kn l holdl'l i Orden. Frihedskæmperne (ager Afholdshotellet i Besiddelse. l!'n.).;ul' L.'.kls(' uf rilll'dsb{!':!;! ~(']~rn i Thl.lnl har i Dllg ngt Be 'ap' p:ul Afhold~hot('lllt l!usl'nkranl'l 1:.. <1 ul Hmlt for d mangl' nu'lby Fnll;. kr i'r trukk!'l lod til Thlstt'tl til Bel'ogtnmgljeni'~te Bcvogtmngen n dl' lilvlgtigl' Ylrkl'omh'drr og Bygnmger ~mt nd(alri~\'cjt'np tl Bytn skal!'tndlg ()J1rNholdl'~ og!r «r gl' \'( t Orrit(' til nt BE>'ogtningi'1 ikk nina >11l'kk lo11!'! St'f Eli stor le! af Mor l Land!' ærn r l Th;Hted for ni j.l'(ln' Tj!'nrste h('r og de mangt udenoy knl der kaffl li Soverinds til. ;11orklægningen1 Ophævelse. h'r u udste<:lt en offl<:il'l arkrndlgorl'lsp om Mprklregningens OphpveJse. Leverancer iii Tyskern e Thyboerne Lejren. h't 11\11<11. Hl l l. Til (} )~_ 1'lg (Ul' 1 :.~pultlld\jllgl'lh' Ol{ 1'; ' '[l 1'r'!.c\!ll'l!rmdJl'r 1111 '. kl' r''llllo1gt lg ) kl' 1'1\'1:(' l 11l: 't di'!.. '('ralll'l'l' r{) lt~'lh ti Wllll.nd 11 Ol'dllJllll lra'h Frøslev el' kommet hjem 2 blev der nede 0Jf 2 er i S cl'ige. SamnjNl _ iljf ri fh' p\ rilll' FanRr l Ym~1 f.;rh (o Q~T' df r h.. \;lf ret t h. r. l r.am'. ld 1'1 ktør D'J nlrl(tj'lr r e d(' r~... n 'l;(' ng Vl t('rltanrd til Thi tl ' ~'ar tllg('t n\l'd Togl'l fra J'lril>OrR '..rring :'ftr l rrn lohru 11\j l n lil (rb C'HUKulnlllwn hr fnnlr t.k~tllr lam' ml[ uuk. int.rrpn[ JAllt tnr Burl:n l ' r ~ rl dl' \'lll'rl 1' 11 'a!t:k \ U/{l til 'J! 11 hvnr J'Rlrk 'UU Jl.'d' rn \ 010:'11 Handl~h'l e kor \'1<1 ro!. hl~t.. d Hej l h:l\ri t' 1 m t g ''''ult TriumftK OVH' tool M' k' r l lltmdn.l\i1 (laa /lilli< ltajh 11 ' U~ Jnl. 1'/1' r' dl' 11. 0' 'dt m 1 'llplr11fr lum1 ; l:.t Jm! Nu! ~ 'ult Ri.rU' Hf'dllk r t '11 11\118 hj'n '[ til tn Jo;. n kttlr.t ' 1 n h r M' tø kurt ' r l l td!' J. J f (rr tj ri 1 h. rtil lf r Ullkr ~ul' k r rr1 l) r.lk h.11<](1 \\ li. '11' 1.lh' Jr'. d nu t 1< tit Hf l Rødø KorsDagen i Mo r gen r \lur):'1l (' d lt n.. Kor~.Oo;' La'fll' K W l' ~ t h. Tl!p! dl'r h'dl'r ~alll'\'t a f ~t;\'rh'nw i Thl.~tl'll. Ol)h Ml lt dn n111 l t11{' Til ' 1111 {f'n h ug r'lr l' ''nl:l' Mm Undt! Kill' rilhr 111 ni~po~lln Hh'lltHljlorh'n af J'uuJwr o~ HPC!tl lil'lll kr. \1'1 lf..'inmnh'r Ol{ :'1'1\ nm!\l'g.'n 'j follll i J)llnmarl; (lil: l'ftl'lhnlllldl'l ~lh lj t lu'll' L UOrld P Bod{' Kors \rhl'jd kk< \. 11 lt'l dl'l'fnr $:1' 1<' Opfol'drLl;!l'r om l... tutt( Ralgl'l gll ll l'ldl'l' Kuh (h' lilh' \11t' '!f>lkl' k.\) hl'lhlo.' tol 50 Tons Vaaben og Ammunition paa Mors l \ykulmlj: sidl'r nrr<;net 'n :n P'l.~OW'. ll' l 1l{'1.nn do<: t nl.....~lndt ;uh da.11' Forbl') c1'~t'r d(' hal' gjort s ig... k) lilly l er lir m lll11' Omfnng r'n lun \<'l'cl C' for an!jll'ctktltnlllll til 1 H'lh.ht'11l R'1 ~(n i hpl.. 1}llltlld. og man 1'1'P:11' m' 1. ut tl1 't lh't ~{l~1 (') JO.l')OO k;.: \'nnhl'n 11.1(.\mmumtiOl J1.\lodluHj.~\'L'h' ll nmfnltl 220.\k i... \'1' /H '1 og 100 i X [llllg (Jlj{lLlllnliOlW <'L' 1<1. (l~ Thlst'll ha r l'n\i>1 olbkilhg 10 1' 'Jknlllg dl'rfhl alll'l dl' Markedet 1 Frosir u p 1 J.nnlllg hillrll' lill' TLlruM1 Oll il;. ;1'L!lj{ t'}dljllj{ Thi! mlll Ti.. wlkum.orllll/.: j ~ t OA' UU 11H) 1':kJll'ln/llnrl'r h\jjk'l \11 il{ oml rrt lonfj lll't' H[ nnrlllll1t A'h' Klwm ''''''' ''''1' 'fhillkd bh'\' d'r :1 jo r. MnJ. fymr nh\. 111!fl'r l r 1/ t 11/ 410 Ail' 11f/llip ( 1<t'D'1f1 t 1 1'(./ ~up (utf tll~' 8 tr fl. n11l\'. dnll. kp r~vll.lorudl'r 1l..ah r ' :. hll'l Mldt. r n r KJ.«'n~ 1!ll1k \' 11lvf' \\tllfh npl''l~ r 1'11 1'111/ 11\..n rur ~ nlm'lrk h. t'n 1111t 1 Mllt.t \i ' \11 r ul. (Ul' h.nlljcf'l vn.. al 1111\' 110\ '11 Tf llmu li r ] 11~1<' 1111 \'11 1 ' >!r [ 'llnt. l.] tllm T f r.nn 1 km'.00 Gn..<nwteh d. t htn mlre Oll; tln Det ve nles nl Dnnllz vil U\ \nr Det ly)u \ alf ' luuojt. lj.1lderteglc Kn Jlitulntionsdokumcn_ mur).;. 'tlrt F!l'<lrt';ml ~r au fnt Fn ndl... \.. '. ' kan hf dlt. hlojl'r \'ur. Slud. Ol thh Tnkm'mnll'liglll\ b ' r ~ r J u 'Jlrule \ 11J ' ~rnnwnbot.. dto:' ha t... \. ah ri 0lP.. Tr.n. 5Uf. Ol d<!!t ~ tf øm.. le lka (t! 1l tyske Na tlon ~ clorne. ' l'.\and 4er ha NDLAND En stor 4. Maj Gave. \nl.. lnlllg af ngl'l 1111 ~aj 1\11; hul' 1'1) 1\11_.{ \(\rllll~lnrj!'l'r 'knklt.hrhu rl1il'l'r~ill'\ til t M''lij{t Ojl'llwd 're Lj'J\mun' 111 n Grull.hl al r ll. 6uOO(J { L'. log Hll'd dl'ld. t Fnd)l'. huld l1 BruJ!.~n t i Gh.'n'n~ 1.('lLd S pærring af tyske Tilgodehavender. lanllhl.; :\alllmnlbllilk mn.ltlt l!.onlag l1ndl'lminr~t~'r i har llll{l' 1LJ...lt 1'/1 Bl'kLndSl;Or'H' ht' lh'l' ail.! \kt' Tih::\Jtlhnl'l'llftcr llh118k ~[l!l'rr ml'd nj'hhkk('hj;c il'kllllll!' D'l' Sl;u'lt.'r. 1'ld {'nh'l1 dsl' Tllgodl'hanr!1 fllllh'.~ ho!! n l kr. s1)1\ r' ka.~~' r \!\!' ska ~ ~l' r. l'o~tj( i rokon t{)ll'l \'k ~1' 11t r't (' Ba 11 )' in {'lrr ho.. pl'hal(' Films' o~ 1\'r<;Ol'J' (;11'd\!> tuk laft KOllh. il'l!tern'd lm'l''t'~ man kkl' hono 'l'n's 1:llthll[l'f(' lfll'holdrr Bl' ].1'l1ltj.!lll'l>J.l n 'ol'l)l1(1 mod Salg af \'ærdiplljliil'f ~.~k Ej.. J)nnmUl ks NatOnnihnk lll'nl'dl'r Opmll'rkomhl'drn paa L~~l' B('''iem 111'bl'l!t'r af Htlndl'lm;nL.~leril't offnlli~wn'~ l DaJ:;pr '<;.~'n ni' 1l 1l101'i~\ d. \.\ltnhandll'if'~ og ~l'a rel.n (' 1111' Ollm\'rsomhcd W. Q{l!'s ;wcil'\t )na ni DllllmnrkH Nn tjnnlllbank; Cttl..ulll'r' X'. 111 i;:' f..~ r \lu llll'holtlpulh' h'rr rdl)\'jlhn~ nr Cll'ås \[h.. 1 af (\c'\ }~ke \'u''lwmngl SO 11 V1)!\' af lan '1' ll's kk.t'l1lltglhj;l' h)rtfalllt'i Stadig Konfliktstof i det polske Spørgsmaal. En Delegati on paa 16 polltlstle Lede re er arresteret af Russerne!. l'n l'i ll~.' n'h'~\\inll pal :;:\11 Fr.~' fho111'''''lhl'l 1~hllh' ltl'~' lt \h)1utl ha'h' n.. J.h 1t t! dl' 11\ lli41' 1.11.'1'1'..'(\11\ flll ~\a 1l '11 \11111\<\ 111 \11. lal nl~ n'~t.'''1!l 1\11 ' L Etll'l\ n~ o'\( nill~ h1 ''''dh \1./1)1 j!n'1 111 nk flll' l''~ 1l1'~'1Jilt' t lpn \1\ R tli:: o lh.1\ lt 111\11 Fl linll{. \1llul.\ 1111\' 1111'1<1'11 al il ~' l ll'n \' nt 11'101. ilhl.1' nl.l' ~ Jni 1. 11'1. { \ n'.~lml\l'~ '\11 ] 11.'r 'l Hil.!) h Ul w.. ni ' 11 1'\\ '11' l(ll~l' \.11'1' j( lor lilli!llgtl...'1 ~ 111(llaLl'ha11111~1 1\1111'11 H\ 1<'111'''1.' R' hl hnr k h'l lil llljudll 11th'' t 'H!!'' lnrl l' \ 1' 1\111h'1 hl' \lild r H'lh'll \l 11 1'1 1..' n 1111( 1.\ 'ti. lu l LL. l il1l1\l'l' l m.h' ' 'l 1.( l ~ l \1111! t 111' llll1 ll. \i1l n hh. J1 \..1<1. 111\ lill. r dl' H h 1.. <1 11\ j 1.t 1<1 'h lt l 1 1. h \ ' 1 ~ 11\' ] Jl h l. \ 111'1 \1 11 \ \ 1[' \ llli ' f \ 1. \'11 111\11 1i}1.\ t til d l'jrnul' ~lljtl' r. hl.\m'rika. fro n''lo Sia ler So'j' unim) 1\ ')1(.'it.rrbntnnnlO liv. lo r Slat~m'nd 0C \ol'n... hr;.. U'r ml d ('1\ 1111\11<11' Krall hur k. l oc l d 1\ ~'r<l{'ll~ll torl~k. Kl!.mr D kul ikro' rulkll Fril.! o & F od 0R m 1111 (jr;lla har jtlh' l}luolllrl tlt't Slh.'rllligh..f llha. Sum h'l ll1ukk' ' ~lmb J 1' or gl'n\'mdn' 'rilu'l hllr Kung Chwtmll U th'r tall til il oll. \' har Kl:n hørl rh n nll~\ \) pr u.\!ortrllhgl' m{'<l M\{.' 1m h OK lun. g(' llas::'. 0C 'Brmt og a'):t har Knn. g('1 /:i\l'l Udl!'r\; for h l\r\.. Ol bl'l'l'!!;lr Ot> alle par.!jllllmørlo.. rnh{~l~da.ff Som Kongen har takket det diln ske FOlk retter vi l! ham... or Tak vor Hilsen og Hyldest. Den dybe Samfaleln hvornled Kong Chrstian omfatter Land og Folk den ranke og frygtløse Hoidning. hvormed han har baaret Tidens Tilskikkelser. vil staa som ynnde Tegn denne Mørketids Historie. '~' KOgton samll'r \<11'1 T Ri!! om d LandUll'lld. ~'m >'all L H' til l dl'n hallrdc :.tnol om lh'm. dr landt '11 un.h Frllll'd.!tKaUl 1'1'11 1.'1 r snm Orl~ filr d1\ t'hj' Te t r. o m dl'u. h! fl\ldt i dl'.\lwred h'kkr 1'111'1' umkotll paa Hall'Dt' n h!' Kl'l!t'1 fafl'llldl' rlld \'t Wflt lien' 'bn.]!: tll r til 1 cl m h\ m S'\l'pn l'!: Nl'! har rll1ut Y le Tank.l' pulr ogaa 111 l F. ul.!~'1' K.rJtl' hlll l. ('(>t llh f T 1\.1. lht''j'<'h.! 'il... hllllhiu ' it \ 11.1.' r.. ' 'AM 'h'lll [ n C '1't'~ Tl'a':~!t'1' 'H! l.ul1 r Fnhl'lt. n (ll! f1 t )JAn \. a.r 1\1 h'l 1111 i~' 1\ø. ' lau' OlE 1\1111 Funbllilli; 1\\ ltn'\. to''' :\!' \lir ml '!d m l \ 11ml Ki.dh'r l 1\.'h1'\1 \' 11J f r h 'rma.ll1.l la.. 1.\ \1 \rllll fol 1\ \; l'\ LUll!. 111.' llj \ \ lll' lili \ Med Kong Chrhlian lom Nalionllll!: Samlin ll sm:t!rkl terle ~ t _aaet n 1'... d [4.G1o.r d_ n na.k> ll fu' K ( r tot.>u la M.. ndn vor sejlle Kamp til V.rn om vort Fol k ls t ~r.. vor RrborOtn og htle \ ort demokrati kø l h 'n og V.lgøt 1&.43 blr ~' en m.gtfuld Tl tlrndfth t1l1e f h ~'or d h Samnlt:nholdl!!t mod det n.r]' ti..... Herrtl'lYlde bund de dit dan folk. k. \ \ t 1\.f>a nit'tl' ' la; J''' g og T (l''n' f D Ol p... ' at før.ot1 F F'rt!d 11'hf'd Mm ''l'rt rt Sø... lj'1'. Gft. ph T'i ft. Danmarks Rgto Grundl... elnr alter va:i Magt. KDnten og Ripdagen er ila! d GlØndpiller. hvdrpaa 'foft Stabllv h... iler. Hr.td ba brlldl. Ual ka. taad rmg r run rd rll L sn i: n kehp.> Opp m \ [)Uh \ R Dgpn til T f m'n le li \ ali d ~ ' ' ~ B!Ul f a af F U. Kn.. }'r.dd. \..... al r....k Re Som vi har lw tt sammm Ufrtdens Tid. sul v nu... lse Vw den. at vi i f.llil kan b&re Fri h ldens Ansv. r. < \ Hurllgl Gt haafldla t!iokat dm ne Anilli! ~.' men opal.... færdl ~r\'('statlonl'ml'.

57 lt r. )W. dl u rjlji1j( De Tyskørna øgyndt af T Y i t. amning n A besættes a f Fr ihedskæmpere. Disse tyske k n æg ved ndkaldelse a f luftværns og forstær es l B Vagtværnsfolk o g. er. Kampe n havn. 11lfU'd MO'løLJtml fm :NJ'Jllwl'f( og S/lgimll'l JJov (O'/JlnU'(jL ~:f1'h(ll dm' /'/' /UL und/'/' L/'dtJH(j d' O'lJ~ al' HOHfl!lJOJ'f.!' Jld/JJ'~ }{:tmo'mf Vif''fJn l Je att(+j] jkell/hml. Kongena Vugl <le dl'æhle v fllwt.lt fl'll (/( tyhlw Ll nlll'li'/ fil/dl a ~ ClrriHHl1J 1/1'/1!JH ( kl'i'wdf' :~ Of' /'fr/'rli fj'yf''i'/ 1(1/1' rd f JloHWJ/+Lj/'L dl''1 111/1'1/' il! Vfl~~t. AndmJltrJ('f'JJ. 'TH' hflj't /'ltllll.'ij lig' '' fjk /'li/w bll'v skudt af erne. ArtÆ.~ /lwdd!tj' Tytlk/ 'nf Aml/Jl /;(j/o'( al dl' j l.oljt'l f N/LHt\1 vlld/' jjlvtln U'.v l1 r1l tmn ' J'~l(1/1 \rnlnlli!ldl'll j tlu/u1 j 'n'. mumhltl' ~{/i Ll <'1 M?J! al 'ol/u MllflHltwdHJH'VJ'p'l'ltW. OK ; lwnp U'flO H' f1t () 'W! r WoUi j Ol JHt J J /l mil' tf! 1('( J'hii' Og' jp L 111'\' plll dlitf' JV/trll' JWlJuLL't nl 'd h ('d H!r' V g' lliw) /i/' l d f~ J )('1'111' l. Le dl' tykkf' rnllih.l''' AJJ/wP.' na:ll' dl' J/(lV 'm11l)lpl. uf( Lllgl' Hil{ lif' dll V/'JPJl o/{ 1:r(d(Lr Hom hh'! nl'/'hult dit ''Y/W/'W run liy/wt! lt. tllp'p ild 1/1 ul(!>jt rmdlol'l'ligtj Jll'd Hh!' wdl'n. Til dhuw HCMlcL L't!ilOl'WtVJ' kil/do lir/ nltll'~ lluvih UlVOll!l'fj cl n'j((:l HW'L hvor l{ol1tingl'nl lif M:UHlflkfth for del' Jl'lllLLc LrwkkL'li Ji'oJk fl'a heil' gg'lltljl Lil 'l'h ihlrd!ioj(lufogd/'/h' filt Ord/'u Lil nl l.ad! Udlik l 'J\f(~ fl'lvijjgl MHJldli!mh li gmwm ;.'O!JHH!( J'1'l LufLvf'rn ol( VltgLV11/'11 JHVl' Luge/' J H'UK r /J. blly flludndoh boflluu'lll ' rl'hl_ ill'd Hl jdjuddn ('L. HlOLnll'/J bvllknl HJ!!lmdl! fllwle i NaL Hgu' flo/lt dnt' hlllv /'clwl rol'ul )}ll1ngb 1LiLvlJgHJ og LuLclJilol' Lil al JlC' fol'dl'll dl! dhklw SLy'lHJ/' j Od /JH M(J'J.rf nhl~u)den j Dng JHH'1.f' dl' fm'hl' Hll.phJJol' ud /11/'1 J'flll{ dll/' liljjhll mild (;H/'' fru Ju )'Ull 1'lllltll<l''dH J(llldf' l'fjlilpl'f'h l/tllgll lfjwdvl'jl'n [Ol' Hl ffll'hilld1'1' 1';pJHoc!' '1' ''YHk/')lf'H (;/~/f'j)ll1j'1h:h j{hlll 1'/'hln'r!!l MUl' J )f'/ Htrq'kl' 1rJl'R'~1' Tit AHKiHllll1t't' 1'1' lou Mund l'l'l ' Malld Hlotlllf hil HuL Jo'tJ/'Jj'jl1l11g'HtJi'JH' H1.'1 /lllll Pl :L/)' Jl'!1V1'. HJ!11!luJr Hj'/ ud 111.!JrJv~' dilrl'l lu/nu!'!' lil'/. il/' /)1\.11.!l{ 1J/llrlflU!'/'!l(' U/L PJlllilwl p/n Hlud:ilwJ'H d' Jo:gll'l!J/'l/H' ~V lni!' Th.v Landl'Vw)'/! tjlk't Hig f ol{ lf'l ('r' f'tt'1jnj.c'1l lt. lmlf> all(' >'J.vP.'Lrrln J.(.'fln plll. j'/'l Sl/'d /'V!!fltlH'JL j JU1:itl'd Ht'Ha' th'hf'l l li r YSJH' A nlu'j.( Jgy»d j. NnL JJ'gYlldl.' TvHlH ruf' M!lfl Høl'tlnillW'1 /tf (jlllt/h' LandllrJeJ 1(1. ri J Mf)rgl'K W/Hi' ld t.yl'okl' Allh.. U' i VW:li J1'fla'Ltt'~ :d' VJi~ lu'dhlw'/tljl/wnfl ug dol tmmml' sdlljdt Anlu'gl'lH' jllm 0HUrild('K 1U1 dl'r 0KHl vnl' bh'vel )'umn('(lp OdrleHulHlhro('Jl VH' uth: r<:ri Hrhll' af nogl'n A 't JlcV!'L bctlul 11 f F 'l h NK kll'm ' 1'111' al l' l'cdcsøndhsr 1':fLcl'midduK J{1. :l l VCMLviJdlHll1d J«(Jm </(~L til fn megel lo'nfliu Skydning fra SoJdaLel'/lf' mod j'l'ihf'drkwmpelnc hoi hvt'm Bcfl/lkl1iJl1{1'1l OgA<ltl TwlLLe.!H1(<' 'l'ilfjugl mild den t y r;ku J d mcl1 oj'ul'llluh.1cn ykkedoh del al f/lll 'J'Y:4JH'rnc Lil ilt. fo/'ll'lt'klw 'l'i<.llgl M/'j.(CR /'lar Pil/l L;tndOV(!jL'Jl /l)('ut'n1 'l'himlt'd (Jg Vild Mund mulg(' h'ml(' MO)l1 TYl:kl'r )H' hltvd~ lduppet 100i SOg'11' fog (/1'1'/'1(' fik Ol'tln' til al ladl' {h'm indj'1l1k(' Mali h Hvdt' ogsun fh'l'(' 1';hsPl1p/l'!' lu1 ll!luhljlll'l'lh' li J.rel'('11 fcl/'l'l'pdtl ]'ojk J l'mlt'nl' lith/' dl' d)'og ho't l/(>/ J/ln Nnt fl'll indlnh dl' urlitl' \'ldbr'/' 11l L T'lJl]JP' hillh'hj' ' Jlj.tl'l''' VU' Jlll:1 Vl'j 110d ThL... t.d fol' mlt'dl' rjl'l'f'ra lt dl'llvt' : ydphll Ddlt' o!'t.dt J{lidnlllp:'Hlult 11111\ h\111' '1'l'jlj)'J'lt' ltolll J'1'1't1lllll' tip Vl/tll l1l lir /\tllllllllilinjl jln;\'l'l ' dlll' t'\'dtlj' /l'!'l Du ll'j.'l'l \ h: t.il bllm ml'd d/'l lammi Hrll'd~t.N b\v (jfr fund l in' VKnl;Jdni1K~r VasdW/ fwj\a.r\t. af TYHf!rrll: En faretruende Episode i afvikledes fredeligt. Jl.:'v:.dmet med :vj';.klnpi fltlol..r krlvl~f' J F'ormiddaJr:l Ll';~mS(u' tfl nud ~taiildnl)j:;lfjll'' f:v.. eljnf:d. Mand ind paa Horgml'sV'' Bjprrt'g;wrdi PJ'ivnLbopa\ i D L'!Uil>l'KWh~. m('n da dl' ikke Lraf B'JrS(1T1f! \k '~n drog dl~ nn til Arresten h vor de 1l'wngU! ind og kl~ved{ tre kv1ndejjg(~ Fallg udl!!\'4'r('t. Frøknern!! Vandet EUn F()gld ug Jnga Niel:wn Dc var der imidh'rlid ikke hvorfor Ty;kemf' kørt nf~ til 110 vedkvarwrf>l pal\. H('al~kolln 1nfd Rkarpladle Ma..')kinpi:;toh'/ reitd mod Jndgangcll og dl! genlog lwr UdlcverinRHkmvcL idt'1. dl' hæ'\''' dede al de t.re Pigc\)ol'n havde eta frcgningmt \cmva'n'nde nll'd de tyslh' Uarakkt'r h\'ul' de hft\' de arhcjdl'l. og h\'l)\ dl' ikkl' hkv udlcvt'red{' med Mn~t Mcd!'ns ilian 'llrgpdt' for at f:t...\ A 'r('shn sikrl'l af (' 6torre Sl:'Jj r~ l{f~ Frihldskil'lll){l og Gadprnf': dl'l'oml\l'ill~ ryddet for 1'<lk {.!onle mill Ol{ 'la klar til lt be V:lrt' d ilkt'l m ht:' t. \n J:n'h pnl t lbkul n t~ \n\t ir fik 1ll:U1 FOl'hindtd l Ul rt dt 'l kl'!\.lllhluilmt {1m h; gt'n ft)l'l'j1\~ L kt\jlt' tr Fang~r ud!~vf'rt'l.. K rn : har (!t'tldl ~. <J~ ~ tut\de n<jl{n Ly.. at }pv{'re1e d f'o nterner ng:. h!!!v d(>rlo. tidig danuon (Jm ha.dr: \æret u al\t~ d~n Cl.a.gs H~~~! dl' gaa genuel! ham. maatle optræde?aa. Episodf'n df!f ' m(~ saa temm+:!lig ud fik saaledes en f nmg Raartl i Benll ved tot Der skete Af pt l:hdd under ludfrat. ter lage='1. g'k f 1'n e et uo. M 'lul l lian ted:.;:trrlr.t> nem. n

58 Lnnl cr nin. cl t. j 'San et ml1e deg om EPesat oni en Solrne (.janildt er [ogaem lere ~ line 01' Jer. Jeget rst el'... le dstcd.. nt~ blev '.. ~~;= dcr fundet = rc ' 1' ~ tle 0vr1{'~ t Yllk 0:'... ~ Vo~(nladllinger Va~lben efterlad l.. agre al hlive: Jee' t J\rJ~ <4!l Sn nf Tkne. Skole. '. bl.. V; '. En faretruende Episode i Th afvikledes 'redeligt. 'S\~ Tyskere bevæbnet med Maskinpislolel' krævede t r~ k. Fanger udleveret. Vl.t\d.~~ l Formiddags trængte to med gerne hal' arbejdet. ~lasldnpistoler bevæbnede Mænd dende Sted og i det r l d ngen al ind paa Borgmester Bjerregaards lav 'd e nogen d Lyst tl lai!j v.t; ;. pl'ivntboprel j Dr. Louisega d e levele e. e foret rak af 'll\'~!j men da de ikke traf Borgmeste nternenngen eto/~ og d '~'.' ren drog de ned til A.resten blev d~rfor afvist id 1.;' hvor de trængte ind og krævede tdig fkmeddelelse f et d' eres ~ tre kvindehge Fanger udleveret. danten om at d ra Ko nnn. Frokne Vandet Ellen Foged havde været utiltede!' OPt og nga rne Nielsen alle den Slags Henve g og < De var der imidlertid ikke hvor de gaa gennem ham 11<\. '1'; fol' Tyskerne kørte ned til HO\ roaatte. optræde paa' egen og at J.r in_... e~ vedkvartel'et paa Realslwlen med Epsoden der til ~ ~1>\; skarpladte Maskinpistoler rettet med saa temmelig ;\ mod ndgangen og de gentog her ud fik saaledes en f alo Udleveringskravet idet de hæv nmg. redrg t.. dede at de tre pigebørn havde etafregningsmellemværende med de tyske Barak]{er hvor de havde arbejdet og hvis de ikke blev udleverede vilde de blive taget med Magt. Medens man sol'gede fol' at faa Arresten sikret af en større Styrle Frihedskæmpere og Gaderne deromkring yd det for Folk gjorde man ogsaa klar til at besvare et hvilket som helst Angreb paa Realskolen og samtidig fik man Forbindelse med den tv ske Kommandant som fik Sagen forelagt. Det viste sig at kun to af Pi Saaret i Benet ved et Der skete i Aftes i ~ et Uheld under en Gru~ PlEs 1( sel ud for at anholde.. h. ~T Hagensen idet en harahm. gk af s.r.. og Skudet ramte Sørensen Storegade.. 9::;. l.... l..:itrt Ben. Heldlg\'lS var der dog ~lld. Tale om et betydningsløst s' Jf Skud. 1:otorvognen S. 10 f.k et H ul l Karosseriet HanstedStyrkeme paa. y gennem Thisted l Det f!>ste 13.1\~ Tog 'at trske Soldater fra Ham teo. naaed~ l\.l. 21:! i Eftermiddag Th\'!\~. stor G r e ~... e r ::; e n tlte... og. :J;0r au Fld j bemk.< Far \in S l.' le Fod du ju<' }vo.<a <lu der fæl

59 il.1i.olep til' l Oll ~nlld t t'lt' 'dit' U t' f liht' til dt' 111:1n f:1:1t't (lg'saa P;'1 lo1t ' ligl' Ht1stau fn ;tul'li J... _... tl' 'holdillgl'r 0111 at '''OPJlf'l' )t's;:h'll( l;j1wlrt'l'l' V;11' paa t' a.< \ t'. 111(lt 'l'lllstet! fol' Hamlt't!ll. h'rfnl at dl'hl!l' :\:nlpaa. lh'tll' o l 111. '11 h \''!'t'ldj gnidnillgs o; T'OPPtt' 'nl fl'jll!<o:lh'd dl' 11:1111'11 ng t\lhllillitinjl 1':\\'.J(' la HH.get h dp' nydt'' <r dt'l i/\t' t' :lfslk'l'! og dpfol' \'((:''ot rarligt. ldsl'lldes i Dag lojttalrhila dl'!' h''c'de Folk mod at 1'01\' Dt.'lt n'd hf'ukastede nlilitil'j'c 1lll'1l i Stedl't anmelcl det J.!J\ Ol' h'~'. '(' ('l hvi{l ~OJl H lst All lul i l\'flrll :;\.1' t' l' g:n' ) pau '''ocl. i'.. ocr F:aln t 19 Jik mali Fll'hilld('hw nwd dc~j1 ty.l31{'(' \OflulHlulallL som fik Sa ' 1'l'lu1!t. til FrihedskæmpPl'l1l\ del' i Por DAOEN Jliddag' 1'1' tml'lt beskæftigede samlt\s nwd :t shmle tyske Vaaben ind Kontorchef Skaalum modtog i Siden :lf Formiddags flere Kapitulationer. og lian var ene Mand taget ud til de tyske Anlæg ved Pejlestationen i Hundborg og andre Steder her paa der paa Egnen og de overgav sig e? ved Grænsen tyder derpaa. (RB) :1~ ndigheder. Højtstaaende t y tid ske Officerer i Norge inspicerede ble\' Sondag Vej e som fører til den Troppe svenske Grænse. s\'enske paa Den Dr. l l tlf~re fitge ~ ke rs over der. Desert y Xul S t o c k h o l m Tirsdag. følge Dagens Nyheter har den tyske Gesandt i Sverige Dr. Hans Thomsen i Oslo undertegnet en Kapitulation af de tyske Styrker i Norge Det menes at Gesandten straks har videresendt Dokumenteme til de allierede Legationer i Stockholm og at Kapitulationen i Dag bekendtgores fra London. o. 'lt klll to Hf Pi MUJ )('L VlsL' Sig Aarcls MOR OEN Tirsdag den B 128 fjag Resl 231 Dag. AUTOMOBL v O O N og C V K LE LYOTER lændes Kl Eftm. THSTED den 7 Maj Mindehøjtidelighed ved den faldne Frihedskæmpers Grav. Paa Stagstrup Kirkegaard var der Lørdag Aften samlet omkring 300 Mennesker rundt om Frihedskæmperen Hans Peter Jensens Grav og Chr. O l e s e n Sundby nedlagde en Krans fra HarringStagstrup KFUM. og K og endvidere blev der talt af Sn'æder J e n s e n. Sundby og Pastor F r e d e r i k s e n Stagstrup. Festligheder for Befrielsen. Rundt om i Egnen blev Befrielsen fejret ved Festligheder. Saaledes var der Lørdag Eftermiddag et stort Møde paa Stationspladsen i H v i d b j e r g hvor Lærer Hoppe Realskolebestyrer J. p Jensen Lærer Grusgaard og Pastor Hermansen talte. Ved Festgudstjenesterne indkom i Hvidbjerg Kirke :3007 Kr. og i Lyngs Kirke 608 Kr til faldne Frihedskæmperes Efterladte og senere er yderligere ved Manufakturhandler østergaard indkommet 100 Kr. S l e d s t e d holdtes Lordag Morgen d ae mange Hundrede.\lenncskcr be.qogt MOde paa Sta (ionpladsen i Snec!sled hvor 'a Røde Kors Dag i hl Det er i Morgen Rød Qtg\ og mere end nogen Sln(!' J{1l' købe Mærket _ R' ae bo. ød. ~. gjort et UYurderhgt Arhe''''''tt Krigen men store OPva J endnu illbage til d l k ere_ ræves Penge o~ de ' $K~ nd ved Mærkesalget. ' De in ternerede fra Froslelit vender hjem. Jll Af de i Froslevlejren in rede ~histedb()ere Wndte;: mor \ estergaard Direlnor.' Petersen og Landinspektør &; hj em Son dag Eftermiddag Redaktio~ssekretær rilh Eaf:<. mose.1 N at medens BoghandJ: medhjælper WesthHansen i blev i Lejren for at hjælp.: m;j Bevogtningen. Kioskejer l.!! Hansen Typograf Johs r gaard Jacobsen de to unge.b nesker Kaj Justesen og ~. Damgaard samt Overbetjent. P. Jensen Og KriminaJbetjett! G. Kiel sen der alle er i Srer.;'. vender forst hjem i L.Jbe: nogle Dage. Det tyske Politis Konto~ bel. Det tyske Schutzpolizets JWD: tor i Thisted o\'er Res~ul~ Hitz besattes hl )!idda1 Frihedskæmperne Desværre ~ nes dog de fje~te j)okujuln f j ernede ellet tilin tl'tl!'jort lup Fredag den l l..egat Ul Forel 1 fnr paa.. Ege haks.:mdbrugsffiwj t ri ræst...~l Fu~d:)t en for ~r(lrtll Lev.at f 11 For arhjrlf' e J~Katkapil~l n :Hhr l Krf ditor('ninglqhlj. Ar t! n l1;lr1ive Re H r.hrl }rtlon.r ~fls Elo: n il p~ (J nem e~ Ailrr k' c A ar h T t et r2 HfJøt eller itndet Ar den.. Ev.eba ode ~)g' ljundhot$c.jannf~r Ved ljdd ':llge.1 ka t!lh:r 11 dn C.T ;vi rjm j le.. Sygdom daarlige øl: :morr. k.!j der. hav. l' Jrt r Skolerne i lvomaar len i Th i ted kan visning. kan r men der VJl Aviserne de om. Eleverne i lrt.ed fertstter som sædvanlig henvender sig til Tillarlelse til at des hjemme h is Forholdene g;\'er for og del er ~. BørnE'ne bliver hr Frc:.l havd Lor~.g h og ~larkedet ~ ir O EnkefrJ Bir Slagstup. Cv Hu:> e. fodt des F.1er. J.r ;;er..g h... b Ger Kie's K eje<1e Ga r' n Han død::to a :s.olgte saa gen Tid 1'!aT'mc... Dagmar i Ye.;te blev l'ift me~ Stagtrup har hait 'a;' hun har io\'rigt milien og yder hvor der trænge' dod. h.n~e> hun holdt Hu skrobelilrt H. get energik K. ende Del l l omkring hende Hu~tru kan re.s S.hh l' Hu mand Hustru dag

60 ol '. ' ('!>'''' k ' J' '..... i../ /... 1''''' J hu.. Olkl wr.ul '1' Vj1 ' '...'11. ' Vl'luk!!b lilli ' dllhlwtlll du ('u'p l..<ub Ø'_ '. ;~ V1'1' '/'r {;u~ r~~t:::~;;~;'~;u:(' i~'1 Jtll j /1 ~ltll l' '1 ' dt' din Sti 'll' nl(.. Fn. h.1 nd/ 111'1111. nlt'r til SOKU '1'. m l' lu'.h'. rl t.... :. \t.... ~ \ L...lil'.)01' nll (dl'..1.. /111 1/ 'n.' ~ '. mnn \ t') ul.' f r1 u/ Sl< \ t'tl... 'O' O~ktiH.. n' t' O.. ~ ' S r SO' /111 (kil ~<lk (i d!)r)' u J 110'1 r Hd... l lt'!.' (u i Chr. Jell~cll O~1 lll /lu ( r. kllll ('jrl' {;uldol'.\ /'.J!lru. '/'11111 lup Fn'daj{ Ul'l /1 dl' ' Frdt'l fnl J.ll1dllrbddl'' fl'glll ti l' Egt!lllk/U1( l. L'lld~ ~/~~:niil'lt... rll't hil ' Nlad fllfjlt't for '1'1.' 'll1dlt~l'l...' d 'l'onll..'/wl d For.il'! for 1.:111 'Tht'j d'l'''. l.t'gl1tkllpltalcn u!lglll 2fi.OOa Kr K rl dit føn'nmk'o!jlik: '1'. '. l1diltl' R..t' ud'.' '' H'~h'''''' Skørl til P~r.~ollcr d.'.l:'l'l1./j' (1 ['orlin '. ~'... ~. ~ 'o.o... kkc ( 3 e l ('r ejeil' JWR! en ~ ~ t Aarl hlr tjcnt Jlaa el.lcl' de~tll~e. ~ Hlt eller ;llnet Arbejde pat (;1.11 ti'; Et?t'baksande VaugT\orup o~j Ji~ndborgJannef'uJl Kommun( r. Ved Vddclllllf\:'n sklll de der a( cn e1t'r illldell Grund f. Eb '\del~ lel' S'adom el' kommell tom_ ro cl'h dthtrlislt.' okonomlske Oms Lam 19 c der hu\'e FOl'trinret. Skolerne i Thisted Hvornam' Eleverne j Realskolen i Thisted kan mode til U~dcl' visning kan endnu ikke SgeS men der vh komme Meddelelse J A viserne derom. Eleverne j BorgerSkolen l Thl... ted fortsætter deres Skolegang som sædvanlig men Forældre del' henvender sig til Skolen kan faa Tilladelse til at deres Bom holdes hjemme hvis det skannes at Forholdene giver Grundlag herfor og det er da en Betingelse at BaMlene bliyer holdt inde. Frostrup.Marked lluvde Lørdag kun smaa Tilførsler og Murkedet var uden Betydning 70 Aar. Enkelru Birgitte :\farie H o u e StaKRtrup fy/der i Dag 70 Am' Hun Cl fodt i TaabbeJ hvor hendes Fadt!r Jens.Jensen V<:' Fnrvel' og hun blev i 1898 gift med Gdr. Niels Korsga;lrd Houe der Jede Gaarden Rojkjær i Vestervig. Han dade allerede 1908 og hun ~ohrte 8a:i Gaurden og boede i no.gen Tid sammen med sin SO!iler DaglJlllr j Vf'.le1'vig. Da denne blev S!ift med Kobmand Mikkelsen. StagBtrup. flyttede hun med Ol( hul' haft fast Bopæl der siden men hun hul' iov1'igt rejst rundt til Familien os! Yder Haandsrækninv hvor der tnl!dkes iil det Fjor døde hendes SlJl'ter Og l:ienere hllr hun llo/dt lus fol' Svogeren Trods økrobelirt llel!)l'ed er hun en meget energisk KYinde der tflge r levende De/ J lill hvad der fo 'e~nt:l l ' ornkrmg hende s.wvhry/lup TeklltJlarbeJdt.'r Henry N i e s t'll Ol( JfwMu kan Odegn snda tai elaoinoh la.tru kan Omdag den 9 ds fejre dpre. Sølvbryllup. Huamand Mikael K o ø t e r og H_ru Keret kan (ejre Sølvbryllup <bud... den 9. Maj.. hlo... /' ~''''' J~' ''../' k1< hl'vl! fm'f'l.' ' j 'u' U \ 'H'. lir!lm.kll H MT :. k j(l'/n. hl. 1\ Folk nn ' fll Mllltll'V'yt.nf F.H ' 1'1.. 'fll. r r lull'.. ' Tykl'/. 11<'1 bl/. 1' 'H 1>.'<kkll F'J~t [ d.. / il kuli../ 011<6 ' r..:mtnund..1 ou' o../ l~ Folk kal!'liv' '' f'n k '... u/' l1nr Y l'l'll' 1111' V' t. ul tru kj'! ly i!ljllln Arn'fltlllllt'J'JU' f' 11111'<11 'U R'al~kol. nllllj{lli)f~ i (;)mllll..!lklllljl' ((.h' k\illlli:w j V:~'l'1 ' j i lnfl.~hlll'l Amt... lke wl' ~''''''t p:111 :>.. 11'/1 fflr al Jwn '/' h Fur/wltl h\'oll1l1 fltll'nll'illj{.'n k Ol( hu.' 11111'1 fa l'..t al Udlltl'tll' Jlla t Vtlkllnl dl' hl tll /1Jt'n'.. 'Ju\'iJtl V'/l1'lnj.fllllr Krlmmnjl'lJ JllidH ~ll'ljll'mllwl hh {'nkell 1111'..11'1'\'ls Huj.f lnjl' OK kj opl;w:. 1'/1 urlf.. rjij.( HJlpolt fol' ejl.hvl FO'ljnhijl holdcll dc h'n'flt'r ~': t'/('.' indtil mu lol'/'!1\'jik Jo: 11/1 s ;t! t 11 i 1\ j.ft' \. r 1\'''.' (fl.m.j.: t '. '; ~'l'll1t'mflll'l' J'/' 1'1' to (1111'1 r / 'm //or! hvem'. lllhuldt' l'.~ for 10' '/'1111' Jl' H'Uft' n'j>' klll dm hid.... l... d'.l.~k..)(. Ol{'. ' O '/c c.' /P j O! \ul'illj' fonl mlln.. f'tsrll' C O''o'o'elJ o'l'r[ol dem [lu ul:olilt1..' Elelllt'flfe1'8 SH~ fol' de'n R!flste (;ruppes Vedkommende drl'jel' del sig hond~akcj... t om 'on d er. (( l hoo' haft OmJ!allg med cl del (:/1 T e;kpl t.' men de!ou ell el'. '1 1 kejte FOl'rctnlllgs d lh.'... oodc lme l:m.. nih~e kan rcl hul'ti... t ventes Hladt ij.fc En D' a( de ttrrcsterede \.. t' BellJddclsc lf VaabCl bl. il Slagft'' Olsen G~lal'dcJer Poul Sonderskov og Kobmand Arne Smith og endvdere er dc' blevet. taget enkelle TkkeFrihedskæmpere der var i Besddelfc nc V.wben ntet Udgangsforbud. Mange Byer hm' l{ennemfo1't Udgangsforbud men det el' ikke sket Thisted. l\lun hrr forhandlet med Tvskerle del' imidlertid ikke har m'ent det nodvendigt idet man ikke lull h.aft noget ;:t udsætte pau den ).aade. hvorpaa Fnhedskæmperne har ordnet FO holdene. Skydning uden Blodsudgydelse. De; a!' Aftes en Del SkYdning pan Engen ved Plantagen. Det val Frihedskæmperne der <:labnede ld mod nogle Soldater del' havde forladt Kllflernen. De blev skræmt tilbage og det kom ikke til Blodsudgydelse. Ogsaa Lordag A ften val' det i Stl'andgade nodvendigt at affyre Skræmm(!:3kud mod llogle Soldater De anholdte. Listen over de lnholdte ledes ud: e ''<'. 3f il r i n e v æ gt e re: H' uld ;\1011<.' 1' Jen~en Winthel'smølJevej Hurr.} Benoni SlJren~en Torp. Folmer Jorgcn~en. Vinkel stræde 5. Thogcl'sen østergade. TY~k ansatte Personel': F ritz Jleinrch MObius Torp. Ejnar G.nming. Arnlll.! lm Jørgensen Storegnde Henny BUflCh Frederiksgade. Kaja E leonorn Nielsen Fal'\'l'1'_ s træde. Lizzie Birkemose Hundborg\'cj. Ruth Petttr aen Ref.'wej 6. Vngtm l1 nd Vugn Ande r st>n P l tagevej 14. Arhm. Rernhllrdt Madsen borgvej Peter Dybda hl Han Hansen. H u nd. Andersen GestaJlo Dragsbæk. 'villrtl'r ~rlll.. T '' ('hrjde/l ' U' ;. Anlll l 1111 Bllrrl! ( Emma A V/'Nr k V. /l1t.r' 1\11/1 S'nmtlvJ '~J udi lili 'l ritl'/wr StlrKlld. ~ Norma 1 A l l _.. '. NO!'J.rll/ 11 m '.. ra'l f 2 hlr~ll/l1 N r/lllan/ AlllhlP4tr.'~d. ~. hal' l' '''<11''' K!'tul' l J'. \Oll.... '. 'll'/1 JtVffllllj.(.. f ~ ' '. J:llura (';hri!<h't1/'/l 11i!~;'~. ''i' JP4.!l.llllJe\lJ.. 1' h:r '/ 111';011. ;\rjlt V'J Fl'u ~1J(rl'' wnn _j. T rkds~n. Hu d Fru SvankJ:l'r V'~tt' K.tllf! 7fj Fru Chl'lSlcnsPl VrsterRildt: 7::;. Frk. Alice Chrl~ten en. do. Frk. Elly Chl'll'len pn do. :\';/'k{'handler~kf! Ellen NieJ 1'\ Vestl. '1!ade.enny :\fjkkelf;f!ll Frcdl'nkl<K:.dl'. Fru.urie Kirkcguard. Ul' Loulhe~ 1l:H1~ 22 Ann:1 øl'tt'rllaard. Skolemdt'. Else )lal'l(; 01'1el'Sl'larrl Skol~llude. Frk. Klll'c'n.\lall!! )'lal.~ell Hundborvvej :14 F'u Langmle RymillR Urasr)\b~k vej Ellen Foged ASY!llur]('. Elly FugllH.i1K J P. Jakf)bl'!cnl'!gude. Ruth R<lsmu!Jlicn Vefjferg'lde. 'Thyra Erik~cn Ston'S!ade. Stnne Skaarup KappcL;tl:lSVf~J. Anny Gadl;! Jensen \q.;tcrgadt' 'l6 rma Pedersen :Norresr.adt!. Elly versen DiSSing VraRsbæk\'.:>j Lilly R:t<;mussen B.gaardsllade. Anna ValR Hundborsl Fru Jem Søgaard Hundl>orl{_ Gudrun ::'fad.!oen Bach Hundborg'. nger Kyhl Jensen Hundhorg Lizzie Chl'lstcll!en Todbol Nora Christensen Todbøl. Ester Vestergaal'd. Todbol. Anna Nielsen Todbol. Anna Margrethe Sørensen Todbol. Gerda Christensen (\' Hmld). O~tel' bakken 17 Jnger Eli~ab(!th gade 10 Yderligere to hindel' blevet interneret t'or ikke ud~at fol' OYt!r!.lst ble O!:iJadt. T Gaar. Nil'li'l'll Kongeni' Oplæ'sning af H.)Tdehr<\' BjskoPP<'rne. dp!' \'ar at blive i Aft('~ fra 1 alle l... llndets Kirker f()rml~de GUdstjenester ne i Gaar sig som 'rakkegudstjenestc'l' og de fik alle et meget hojti(hfuldt Furloh for mange blev dl> Cll Oplc\t.'lsE;> fol' Livet. Ved Gud stj en e~tl'l'n(' Ophl'~tl.'!'i. hvor Postgangen ha\'d(> gjort det muligt at faa Br f'u. ot Hyrdebrev fra Biskop... flt CJ U..idflh' hlv v~1 ffr de 1/ ' dl'l/ itr.. l {J vehw!)agen hralo:t' ld W' h'llf' øl lian mark t.h fri 11/:1'. n t ryø:wdf. hurtigl hv.j.. ron'slm dft d~n fflrl'lte Arn t8 (~bl:h.u<' r J' (' V.. ' 'tvattr dlutup. 'h r var a/lrte.!llv 'zt!!'~d vl'ry'rluntor for HYlltly bl'!v frllcd til Pnlltl.ta. ljn' l f Fn! lk ml'f'r O t var 'll<l. 'Vt lt kke vl.r.. ad for Hll!j llf. ' d. f Y. kke nrr.ll ' h'te t om Ja. hall.;mm':l m~ 101 'artf.lljr l 'r d.. m:or l let' mcm l)' n tor at.ll'h'r~ nm r rn. J' hhr. HUlllehr f l.~. r korr. Plltl (;kt:!jn o: 1 to: ro. 'm ri A i lan t! t't';1(rw n liw' t:flt løjl b n'!tl Aktm....M dl by H' ( d n ( dl r H' rør te 'kuon her KJ(' H:p}(r'Tl l6 'P'jr. '11 tl{:r 1''lB ;11 laad T J V rt vii g til. b» fy mnl ('1)1 njnfc r f'l( lind' han iklu \(' la.olt af tuat n!lfm h. 'l V l' d: f d tr med l kald Jn..( V. n laa B H 1 AJ1:K ~n f.e 'jan for f h \o: r: er 11 pn /e t r' m n 1 01) d g [ tter l r den f9r!lte Tid ~a kun Haars T har baft ( mranv TY8kl ne r J Bo d r L. 'l' k l'1f!r hor P!la. aen 'l1 1 til> d~ Gadf' n vde Fo l)~ rat ~ Ude Vinttuet f'l at no$/l! K.. # 1t1dr el e H n h!jv tandse' t Fe ende il kort ~f (r Vdl :1.. f hende. :t kor... for at hetff og d..! v r.j ~')f'1 Kke mindre. ld da 'Mod' nd :>e\:i! YE:l~lf:n; F(Jlk he eae l~ar>er r Dannebro.l1 led dpt \ar an J \ærdlg til at h~j. e paa cen atol' Dag. Ogi<aa hoa Lyngbæk ble..' F a $/{!t strcg han prote.. d.. heh~d(; del iven men for. djl Gang ble\ F;3ge t tag..;' ned Op.aa de andre Bteder. 'W)! der blev foretalet Arre. tahon 'llev Flaget HrOll't.. Sener _ blf:\ F.. u T~ft4C1 Klokkl:'d3.1 det p'ta.anc. 1;; lsd.. ha... de ~iort 61g f( rt} t t ~ ll Of( Skænd~~l.!lf.... og elpd s Læge A~bjor.:l Leenb d T netop Aftenen for Vilr. mmej'l :lj :l ef~f'_ it li.. ve vær t Jnder r den~ nor '1 ri J h \' bek 'ndt ~ammt'l n d 1> C \ ter 1!uari' Hver\' kontol l. ~. :lthy ner TYSkerne hlha ude Sol A.rre:<tationerne i Ydby og ester ng Y db~ art~~te r d m an c ar U a ndre den bery't de Baud' J'l i re te'r Johans l der 'lj'lem en a'j! Tid har oplobl Varc til Ty _. :ne han havde gemt 5i~ \: Lc:~ paa lo Loftskammer m D o.. ~ \'d::.te jan :ku' d. re h!:'l.me fandt man ham (: ter ogen T s Er ri'oj!'n lg. \'esten g lte' ;e to f(lr~t Bager~e' ClT:_o:t:c~' han;::; Hnstrnli og PaU!. der ~ '; ble\ fort i Pro('e~... ion ge!'m G _ den til Arre~ten. hllrl'r d. t '\: fort il Hurup h'lior de' bl \' ~ leret :ammfn med. iie de ot. drl' ' r.terede ir Sydthy B rn s' r Kristensen og h's F. mlhe h r )\a alle ~aadt'r gaa t d res \' t.: _ Sa fl.'riet som Hjt'mmet og Fanl1le :;torl fuldsta:>ndig til Fjende D' ~ lhl;.;uion. og dt.' 'ar f rbjrtet af hr. t' Borgers.kabet. Dt> h:l\ de!'e Tid f01t!oig tru... t af F ningel. V sten tg o~ ha (~rund ' æbnet Bes~ sktrne. der sal 8 t Lørdag endnu od. lt Fod foran d ter at Mod f:1

61 ' 93 Anho e ser i Thisted. Derfr En Dej ar dem er dog kun midlertidigt interneret h o ldene falder til to. indtil For. l 110m fojlod fn' og hvc't til J slol'c (j'l LO'/ug {nrlsall/\ A 'rcjillltioncl' /C i Th/sit'd og Omegll og endnu l Sflud:wC/l J~oh hj!v der l:jlorcl ungle /lom man ikke hllvd' fml{'1 filt puu i {onjte (Jmgnng. Ogaa:. enkelte blev lflget JUUl!'/slank Sond~ Aften mu1 blev efter endt Afhorillg aller J~ludt hdl VM' del' til Gudll 1 Aftes i Byen og Omegnen Testeret 9;~ Penwncl' 'ro uf dl! tidligere anholdte blev iafteh atter sat 2 og pllll fri Fod efter [ol'etagen Afho el' rng. Det JykkedcR j Galll' l lrreslere nogle af Tyskcl'lll!s værste SUkkere hl l. en Peter Dybdahl der V/' eftcnwj:t fnl Vborg. Bio Der klin 1111tagelig ventes en Del Og Ar/Cl:itlllionCl' endnu. Der er mod Cl' t Td du til Sir/e. J du Guds Mna~ komfe' det Vi! maa ikke Guds Hu Kr. lllget cl uslndaynligt stort AnLal A Jmeldelsc. pa;l Folk deraf mange UJlollymc men de blive.' alle gllllet meget nøje gc'!nem rol' der folelagel:l noget fol' kke ul begaa Fejltagel.ser og del. Cl' endnu kun gjtllskc enkelte der er Luget efter saadnllno Henvendelser. Der er endnu ikke blevet fol'etaget Arrestation af danske Statsborgere i tysk Uniform bl. a Folk ini Feuerwehr og MarinevæKtere samt et Par Pigebørn der har søgt Tilflugt hos Tyskerne. Det bliver dog kun en stakket fdst for dem idet dtll tyske Kommandant har lovet at dsse Folk skal blive afvæbnede og udleverede nanl Tyskerne i Dagens Løb ventes at trække sig tilbage Arrestanterne er anbragt paa Realskolen de mandlige i Gymnastiksale)) og de kvindelige i Værelsel' i Loftsetagen. Amtslæge Folke har været ]loa Skolen for at kontrollere de Forhold hvorunder ln~ terneringen sker og har intet faaet at udsætte paa de Vilknar der bydes Fangerne. lovligt gellnemgaar Kliminalpolitiets Medlemmer hver enkelt anesterets Sag noje og der optages en udførlig Rapport fot enhver FO'elobig holdes de derefter internerede indtil man sel' hvilke ForanstaltningCl' Lovtivningsmngten yenllcmfører. Der er to Grupper af anholdte dels dem mod l1vem de kan \entei:l rejst Tiltale for Forbindelse medl'y:;kerne og dels dem del' er t'uie!. i lf'n1\';tring fon.1l ml\1l frygtede Overgreb oyerfol dem fl'a fol' den urolige Elcmentl:!l's Side Ridsh~ Gl'uppes Vedkomml!llue drejer det ~ik hoyt'dsa)h'ligt om Kvinder der ha' haft Omgang med 'l'yrk(rlll:! men desuden er del' l'j) kelte Fon'etningqdlivt'udl' iml'lh:m DisHl' kan l'et hulti~t wllh's Mludt ijtcl1. En Dt~1 tif de lltt'hh'rpdl' \':11' i HCldddcl!it af Vlwhctl hl. a ~ag ler ()th~ Caltldejl'l' roul Sunt!pl Mkov og Hobmnnd j\h' ::imilh og.. udvid!!!' 'r <h' l' hl{'vl'j 111.1l'll'ilkl'l lp Jkkl'Frih('d~lw'mJlt'n' dt'r \11' i lf'~iddl'l!i lf Vuah('. ntj'j (cjgnnghfllrhud. :\1 ll.t/ h ' h11 11'1 mfert t d n fotll/( m ti ' Ud kt t lhll nh nrlll t h l D () V r i n ri h () d. j. ~1. T d Slagl.{'l Olflon V(~ltrYlldf Johlln 'rhomf!letl VCllt.'rYad Poul Søndf~rakov Rrtmil. Bogholder Alflf~d SLrllllll :o.1:1linv. 'J'homuM Simon6fn K.Kol<hlltad ~j. Al'ne Smith Storegatl! J{;trl V. lenken f)d billige jf1rn'. ':\lejf'ribealyrer SV«ld enaf'n Sund_ by. Rohr'rt FJindt Mall.hro BTUllllvej HUM(der Niels.r Kfl6lenlitn Storr_.l(lde Arbejdsmand Chr. }cn!'len NYfo(adf~. Bogholder Fuurhøj (Køhmand i Thorstl:d). Han'Y Nielsen Skovl'oted Karl Valde.mar Jensen Storf:gad ArbeJdsmand Johannes Thorup Sundby. Fnbl'ikant Nielsen Sundby. Beck Kronborgvej 47 Bogh'older Skovgaard Kiel~en Torp Anders Ch!. Mldsen Færgegaard J. Th. BjerreJtaard Torp. Formand Chr. Borggaard Sundby. A'bejdsmand Niels Worm Sundby Lærer Johannes Pedersen Rei::;\'ej 6 Thisted Jens Henriksen Hunstrup Ejnar Larsen Hunstrup Vagn Poulsen Nonegade. Egholm Brond. Jess Bodenhofen Jens Søgaard Hundborg. Kantinebestyrer Didriksen. Hundborg. Ch'. l\ladsen Ny Neergaard Hillerslev. :Kaj Christensen Skolegade. Bogholder Chr Nielsen. Bogholder Chr. Larsen Villa Rena Dragsbæk Kvinder: Annie Christensen Torp Emma Alvilda Sørensen Frederiksgade 1. Gudrun :'løller. Strandvej :n Norma Chri8ten!;en Storegac.le 2 Kll'stine Norgaard Amt:<stræde 2 Johanne NOl'l(nard Ambstræde 2. Kristine Bjerre Kongen~gade a. Ellen Rymm. Softe\'ej 16 Laura Christensen. H!\lden Sijlrid lensen :\lollewj % Hund Karen.Jensen :\lc'llc\l'j :16 Fru Safol'l'1' Terkild~cn. bol'r\cj. Fru S\'llkjær. Yt~:<t lp'arte 75 Fru Christcll!;[>1 \'c~tl'n:adc 75. Frk Alice' Chri~tpn Fl'k. Elly Chl'i~t('n!en Pil do J )ydthy Bad man til Ro om ll.1~ ndre 'ly ylur]e til dir~ la ur J!f y KalitulatiOTl. F'ua ~ik r\ fltlu Fla~ TU~r 'ly' F'Ak t dln ir. Budt<}.ab '>1( <jt t BY(:n faldt dr.t S(av L do. :!\l;l'lkehandlel~kc Ellcn:\' n. \' ~[;h' ].::ldc.rt.:llny :'likkl'1~l'n Frih:riki>... d..:. Fru :\l!l'ie Kirke u'd. l ij galle ~2..\nna n~t('l lmt Skol Fl~l' ~hrie (hh'l '<ll'd.!'k \1'''_' File h.h l :'lru'l(> :'L li hol j.'\ l'j :34 Fl! Lllt;b le R~ml \ l J Elltn 1'0 d 1'lvfula Hlllh l h t 111 n Dl overalt d«o(umle til l:drykning.. kulde drltall'e ' alarmeret til at rjin~ tidli~ Le før.~l<: Opgaver potller vd va:rk'!r der næst kom de rle som og Støtte paa anden den tilhaande. Dette sid!;u ste den bragte ud blev fri igen hvad der 'Kaz.u;t og Sydthy ble\' tionen af tydeligt at Situationen; interessant med sine marsch fo her t jah sen. du ret villig med ikke som han mt.:d at gemt

62 indtil FO'~ 31 cf(l vu'rl'l l/ul tl'ufl'. S)'dthy /lild WU J~'lJdlllt Altcn havde gjod dem opmll'rkllon idt~ Mæ!ld' ~O11 ;lle nndr~' Sll'd!' i 1~1c1cl KllpituJutiolll'lJ fol'ilvjul(lt dl' ~.!nldt'. Oj{ ly/kil> til den l'n/te/ske Ru Ai l\lh!c A''Clltationt ) knn!lr'v_ J'~ld(! djo dn dc blt:\' lltt om T)'/lkO;!1.ls TC!! Gdl' KJ. Dnnicl Hund/'up d!.')' ri hapirull1tioll Filll i\lil1l1ttt'r efl!'!' \'nr NUZJ>lt!lCS J{nndit lul'up U>i Ma/UHf. gik: de runte FJaj.( til TOP i Jlu Kred!! og flom ved Hin nmum!wnd' l'oldll~:l(lc 6 U OK J'olk ~llhllllh!'d~' ud pllll Gn Optncrhm htll' VJ'rc {' Torn i øjet den Op' dil!kutcredc }(Jndc detgode pall nlle 1l1ltiollUlc J)nnskc f ill Rudskllh Oj.( del blev!lent Zlden dlc N llzl/;!cr fril (kllno El(O klin B'... f/ddt. tjl Ro ml1l1 HHf!Hl Sll.< 11~\'1C/! Cd L P F'cc]('dkHCJ /1J;:'C HJol'nc busen SUlld ~'uuns\('j U;;Cll StO'C' rier!.wv Befolk/Bllgen A/lleduJllK lil ørum. J SVilnkj:l'!' ltcrlcrcrlc> U!'olighcdel Gdl' NH.'la Lykke del' bl n hlll' vw l\!o~h;tll!1dsbtjvlcj.l'ljl:wn fik ll'/.lv!1 l'et 1{anLincbctllyrel' lu O\'CnJt de gum!e Gruppel' Vill' Jdn!' N)'J;wrle til UdlyknUltf 0/.1' de mallge der TYl:!ke Sllldraf Cl'!)11l1 e n 1!~Lhll tllbnllllld J skljlde du/fagc lvltgfljcnest(ljl blev til n..st yde tlal' n~nlmcj'cl. d mode med Udrust l\edl~llj:\ A'/'cstaLionen uf BllrhcJ' ( Jidhll'L Lnnlnj( l\lol'tf(w De Pcdenen ; HU'up st.od paa indt.raf tol'cgnrlc. (Ol.. ~te OpgllVl'1' blev lt tille Vngl. Thol'UP der en 'el dnunlllilik Episode. En posto' ved Cen!J 'nl~r Elekfricltets.f TyskeJ'ncli Ln8LvogJJe fril Aggc!' vll'rker Jcrnbllnesfnfionel'ne OSV. fyldt med Soldater V' plls8erct der nwst kom Al'l'eslntionel'ne lif Ga(len da endnu en Lustvogn med de Pel'sonel' del' fol'ud vm' udpegede som skyldige i Lllndsforræddel'i Patlhængsvogn kom fl'll Agger Ol{ skulde passere ovedglldcll hvor og Stolle til Fjenden og de. del' de mhllge Mennesker VU' samlede pall linden l\lllilde hllvde gaaetfjenden tilhllnnde Sundb~' Pall Paahængsvognen stod flore Sundby. Soldatel' med Geværcr l Skydes tilling cg en Lojt.nant med Maskinpi~ Delle sidste blev vcl or de fleste den storste Oplevclse Dlgen Refsve] stol blev meget ophidl:ld da hun bragte ud over dette lt Danmark sau de mnnge Mennesker og l\<lod~ blev fri igen Det rygtedes hurtigt. st\tldsbcvægelsens Folk der med hvlld del' fol'estod du den fol'ste del'es Karabiner holdt Orden paa Arrestant Gl'iseJlndler p C. Vestel'gmll'dHul'up ejej' vnr nggressiv Men neskcmæl1gden. Løj t.nan ten blcv helt. hvid Ansigtet Ri Skl':ek NaZist og havde Hververkontor for eller Ophidselse og hævede.':;in Sydthy blev fr/l'l lied til PoliUsta Hund Maskinpistol men Opgav i sidst.e bonen af Frihed.!!kæmpere Det V:ll' HdtJ:'deli.:l. at han ikke val' gl~d fol StuatOnen; det Vltl' ikke Jll(!l' saa Jlltel'essant som dn han summen Rena j'iks 2 e n o. med sine Pal'lifællel' gik P''<demSl'sch gennem Byen O' at agitel'e for Flikol'PB Danmark. Kobber0 Gdr ehr Danicl L~ll&en. Huslru og Dalter fra lla~~:n. Frk EllenThomsen Bedsted V o U\l mand Chr Jensen Hardum.~n ''dr Cnrl Ju.hl Sonderhaa Arbejd!>m' Carl Nielsen Koldby :\lekanik' Vilhelm Vogelb~in Ydby Vagn J:~ cobsen HvidbJen~ Arht!jdsma d Hundl'cde)' af l\'lenneskel' kom pna Gaden og da Frihedskæmperne med AssisLlllce af Overkdmi. nnlbetjenl Møller begyndte Aktion.en ~ 1't1l(ltel'byen val' G<lden fyldt til '1'ænJ!seJ. Den forsle AktJoll hel' gjalt BUl'bermest.el' p Pedersen del' paa nile Mandel' har været. villjg Lil lit. hj:ejpe Tyskerne med OplYflningcl' og tlll det han vnr kke slet. sua stolt. Hf St.uatiollell Som n'lll var dn hhn kunde lnw med al tilkalde Sille Jja:olpcJ'c OJ! Venner pall Batten'jef i AUger nu gemte hlln sia ~'Ol' Ji'l'iheclsJ<llo'mpel'~ le m('ll blev tj'uldw fn'm og sammen med sin ung!' ])a ('' d!')' hit dt'll fø'flt/.! 'J'in da hun kun VU' en ~4';~U'8 '1'06 hal' haft. OmJ(ang med ryhkenll' l!u B()J(hlllHlh'l' LYllg~ hll'k r!'r bo)'!j'llt dt'll mod~hft(' Ri. rlw af Gadt'll havdl' Jo'o!oJ!'afi:lJlpn. J'at!'1 Udi' r Vindltl'l fol' at lage nrwlp J(rdp. uf Tild1'1w('~(l blev!ld 1'1 j ri ft'on'havl'h' ov kr.rl t fip! Vii' /'t ~1'l!h' d kom [Ol' l.' h lg da V' '11 ik k muld P dh Mod (Hli hl'v!1' sa Ul k h j 'rll' BJlrht''UH l r: ro 1l/'r1 dl l r hh illkf> nlrg d h i pa dplini'! lj r H! l ri k d 'ruj f 111/1 Pfii! ''h d 1> lido li ' df bl V f ' 1111/1 fil!' Jti/it l tllnr ' d r Øjeblik nl bruge dem da han san at Gnden val' gjort km' til Passl1 ge og ingen tænkte PUH at genere Tyskerne. Forst bilgener blev Fol~ kemængden klat' over at det huv De e s om i Tlh.ku~nl:' lruldnln.i\rrel:llanh:rn ~ 'l'rr'l' UdCJ1fo P(lith'll't10' H'h r r/l dl'n f.. rlllu Arr('l$l Vhl' <l litlle ur furt t.1 A all til 'l'.... h'l... crvll(: nm ul e/l Mlo r T i V mp'''j(d(' der n'l/'l) torm lh lltll... e. hilsw de Tnllngc Arr.øt~l~d. ljfll~~ k?m rra 10l'dum J:h'!.!' d lto ol. 'lj.\' Ydby Of!V'. ri'.. VUl ' V f ' ur hugt'fig Ko for A'rb. 11'1(01\ 1~'. trll/'r '. k omm'.' g<:nnem der hu' u\' lit pytt~dcm efter dem ov. Ord~'de. llckcl' hllvde l<ll:et OP&tilli~ M''l_ ArrcAthURel. og troligt holdt l/:...d del. Hlste Hold n' RUlcb'l Ud til frnforhcjj'et i HU'UP hvor ~ korn holdt under Kontrol af (') ~l ble øentant for ModMtandsbe~~ cpril'. P;(!Jflen Dc nv rige anholdte i Hunlil p kreds. (lht\. Foruden de foran nævn~ videre anholdt: er end Gdl'.T<lnø Dueholm Phil' (v OK. LUfJtil!fornpdder vn' bl.n~ VilT blideste Bedre. var det '1.:lndl d l... p lcj'vw hvor flere H~ V ''' red Vo:n_ Rasmus Christensen Odby mand Vllh Jpnsen Hvidbjer Vognmand Emil Harry Dahl 1 :~ llnda Chauffør eh' Hoelgaard Uglev Arbejdsmand Holger Ander~ sen Helhgkilde og Arbejdsmand Werner Sorensen Jegindø Desuden blev der anholdt to BOm straks efter blev løsladt igen o af de i LOl'dags nævnte l(jsl~deg jgen Barber Petersens Datter fr: Hurup og Vognmand.Jens Nielsen8 Hustru frn Bedsted. Alene i f{øbenhavn skal ialt Pt.'rsoner Og' evenhu'l Arrestation. K ø b c l h n v n Mandag Kongens Nytol'v VH' SLof'sll'dl'len af Dagen 1 (~ahl' stopfyldt 1l\p(l MC'llneskcl' dp' sogll' nt fnlgt' Eng]a'ndernc dc'l' l'l' inol\\'arlcl'l' de paa Chul'!ot(t'uhol'g' og d'alljt!{'tctl' Upr hll'\' i <PllfW!\ll'Jl1W k('mll.'1~t' ;mlloldt ad~ij1igl' ~til\ i:en' fo\'j'igt hh \' th'l' i (:.11' 1'0 retng(lt l'n Ul'}ult'liglwd af \11 holdr'!sp! \N Friht'11 \H'H'l'llt' FiHun bil ling \\ (' ld hnlrllf'!'('l Ofllj{.l11:( ild dll t ld ') Slild\'l''. ih t fl \111 ~ dl'l' [{('g t 11 ll 1'1'\ li OflOO tt (fil 1 dt l kjl til \f tlln dl f 1'\1. Jll' t 111 1)\ ttl 1111/1 J dll lu h l ' t d t n dejser pere et. til Afhøring Flere Na ne paa auhollte Hlantlt Mangdcn r't'l'sonf'!' i dl ~irl 11(;'f; fnlg'l'lhit': Dommer Junilir. B.) 'l't. \.<lpt Jl l' \ ~])l'uk('r \ bc'! 1t.'1l1 l. nn\l :a mu... t n i~. l ojln.mt :\ tig h:m 1\lln 1ldllsk Ol h H l ' Xl l \ rhrjd \' till. ( h ll ol 110

63 ut:! n.. _..._. ~~''''''''''''''''' =. r;r Kampe Sted Fn e<: skæmperne skud n l'!ugttor::ll(lg. r.l1'u madte efter at have erobret Rc efterlader] [ustl'u og Børn. Besky gen a Da Læge saaredes i ler. Falcks Kranbil blc\' beskudt af Ty Hkcrne under }<Jftersogning af Lægens stjaalne Bil. Gennem Besættelsens lange Aa' Cl' der ogsaa paa denne Egn sket en Række Begivenheder og indtruffet Episocler Horn det ikke hidtil har været muligt at omtale nærmere R'J'undet paa Tyskernes Cen RUl' men som efterhaanden vil blive bragt og give et tydeligt Billede af Tyskernes Terror og fol'underlige Beh<lndling ogsaa paa denne Egon. En af de Begivenheder der illustrerer Tyskernes Handlemaade bedst )lar man fra den v.llel'sidste Tid nemlig Tyskernes hensynsløse Beskydning af Falcks Kranbil i Klitmøller ved hvilken Lejlighed Læge p Schmitz Thisted blev saaret ved Skud i Benene Lægen var om Morgenen K. 4 blevei kaldt paa Sygebesøg i Klitmøller Ol{ log straks ud selvom det ikke var ufurligt. Han.!:lUllede sin Bil udenfor Patientens Hjem men den var borte da Læl{en kom ud nogen Tid efter La ge Schmitz ringede derefter til Falck i Thisted Rom kørte ud med Knlnhilen og ll'af Lægen Da man havde en begrundet Formodnin! om at det var 'fyfolkernc der havde Rtjaalet Bilen kørte man op til det tyske Anlæg Ulr var imidlertid ingcn hjemme Det havde nemlig Aftenen 1 Forvejen va>n~t Hitlenl Fødselsdag og det val' blevet fejret ved et større Orl(ie PaaTilbagevcjen hlev Kranbilen stoppe\' af tre tyske Soldater del' erklærede at de intet havde set til nogen Bil og at Kranbilen godt kunde køl'e hjem igen. Chauffør Jønsson fra Falck begyndte derpaa at bakke Bilen men var ikke kommet merc end 78 Meter tilbage da Tyskerne pludselig begyndte at beskyde Kranbilens Forparti. Det føg med Kugler om 0rel'llc paa de to Mænd der hurtigst muligt søgte url af Farezonen. Medens Chaufføren Bom ved et l\1irakel ikke val' blevet ramt Bilens Køler var helt gennemhullet val' Læge Schmitz blevet ramt af Kugler i Benene Han blev i lalcks Ambulance ført til Thisted Sygehus og indlagt Det viste sig heldigvis at riet ikke drejede sig om livsfarlige Saur og efter en halv Snes D.lges Ophold pua Sygehuset kunde Lægen vende hjem men er endnu ikke saa rask at han kan genoptage sin Praksis. DødsCad Lærer Hakon Bøn ding Søn af Valgmenighedspræst Petersen Brøndum Aulum er død pludselig af en jerneblødning. Hnn val' Lærer ved Staby Eflel'skole fra Novembe' 1935 til j 94:; cia Skoleholdet flyttedes til Brejninggaal'd ler var han Lærer et Par Aa' JJan blev 3l Aal' og val' en dygtig og interesseret Lærer. S Den ligt at til

64 1l'\.W1J~1 :lersen. Laur. u\lluu<::lll~... ~'.. a.j. Vangsgaard Kvejborg Tlf. 33 Sønderhaa. lukker foreløbig paa Grund af Overtagelse til andet Formaal. FOl kanfaa~ eller sen~ Kl. 19. Gudrun :.i Vor Nina hand Aar Hede Hede es 1 Chri isten Hen Niel. se. Det indskærpes at Fund af Vaaben og andet Krigsmateriel der efterlades eller bortkastes af den tyske Værnemagt eller fremmede Militærafdelinger omgaaende skal anmeldes til Hovedkvarteret for THY LANDEVÆRN Realskolen Thisted Telf. 458 eller de udsendte Patruljer. 7. Maj Thy Landeværn. P ALÆTHEATRET. Den store danske Kæmpesukces : E kan pru Plads sb Kr. Ke Un noncer VE for 6 ør.' 20 Øre) Ord (mil Guld i c. V. H~ Teli Bestil~ modtagel

65 0'11' kom;ne Men el Tyskernes t Hu.e h.r Tyskerne Efterladeoskaber. eue dellgf og 10r..:.liRe forhold ~'jl bevilte.t der Vil;; Nu dr.gu.hendo/et Tid lr detu 0n.te.. de D.nØl' Ad {.anden/ene i 0f{ del Ud.lyr. o... Vi hude og' en R.dlGof{ V. H.nherred.om p.. Tu.in. elerlder Tf.kerne.ig ~:~?:.' Den tog Ty.kerne det der.ndre Veje./eber i de.tort. ubet.lle Jo. Tytelne Vtr luld/ud ri(le Ruter e'n Krlgsm'lll en Mællgde o\'el.t der tom Vuben_ Og lor b. Air.iden v.r VNden. i' D'R god Grund 111 l' ;'1 løm del nu lerule. og om undret over.t de ikke oø hl. b.de_.~ pli mennukelig Vi.... bde Europl lin \.gl En indtil de kan ende lilblge gedre el ' ' ve/digl Oml.ng er Ty.'.nd. ter i Verdeø 'lden herenl Underg.rnJl i Rutl.nd. Tyernea.8uyueC O V.. d de Anholder.. r tolet O.nm... en hlv Snu pol' EvrO!D blr forel'gel. blev.;;; /ilrder Kr. j dlrele Udlælllorud~1 et mkdt 51O!d huot! Skod.... hol flmlllen Mobilll den umldelige Torp. Mnd blvde ved auo! E.t8Jed'!loDeme hit.mellel pl' dan... til. /ri der bley 1... la~et 0~t1 K.n vi redde' noget delle ml.~dkella1. skyde lod odehnellde j Land? op i Loftet. Ch.ncerne er... e lore. HD. bln der ikke lollkt' Ttt'rne dletl.de. ii dol nelle/ oj( dl m menle lf DORen V2rd':' A V.. ben Ammunlhon DælUllol uo1er et Vndue. blev en M.. ldopljtolulye cenoe m oll anden Udra./nlng findel 'V.. Det bl/p med der JDe løre MænaGer hvor de bort Thy blev der Onr o.. erllgei liere lore Mlnge. Sold.lerne br uden vidtre.midl hele Udlllrtl rl lig. All delle bliver dog noll. de llierede!den andre rill.lder den d.n.te Stlt V havde i O.. Lejlighed lil bete nogle Sleder i Tbl.ted.m ry.terne h.vde forl.dr..som. merl. og.eaplln.den er der ore Depoter.U/dlltpper Sto'e Orebe Lygler M.dl.taer tldlri.te Pæler Tænd.tillllel riglig Bonevoh og meeel.ndet ledu ti min L.ndel over linde uhre foud.om er oplløbl ber i Landel for den d.nlile ReR'ning. ellerl.dl bljver ogll' tn ltngde 8gninRer og nogle em n vel tjene mere nlie orm' 1 Men dlltlige Trebltlt cr der lenn.m lem A. rugl Sold'ltr er ikke ii nd. end.t butnde.. Vi ' l.. BUUelne ved Kronborgvj or der hellhde ti oderi. Hct Yt 'deligl PrllU llil Opbrud. H.Ylpille Melmm.d. Og Kagcrne lod pli rdene ndholdel Skuller tbl.. 1.t OYcr Oultel jluvnl og tlerbilllct. G meet iel V' OYer del hele. T ujred yed Nr. Alle Ht '. ud 0l her tf lb.dl M.ø.d. 'nyløl'r ii 8l1Y.llld. Olb. Val om et bllvl A.? Fneregillrtne er L.ndel. og.r de el blevet etlbletel igen hn m.n ikke løve V.lgUller.. V der nu iii. hn lu Vlglillerne antagelig om el h.lvl n Den nnlke PUm.Sonj' Rur RoyallUret Thsled..50ola er opralet elter der kunne holdet Vg. Grevenlu' SkUBlpll af lamme N;;';.;:. Mu t TN.tu hit f8l.' f Ktalal revideret Oll.uppleflH med bvld der kunde v~re lil/ole den del g.le MUlæel er nu n:m~;:'::.:; bver Eftermtddo2 K!. undtagen 'ndeg. Oll nye der ko. ler 75 ø re kln 11 bringer en Særmelding kr V.. beø Of SpræDrølol blev kulet p Mor..om De V ben buertlen rlldcr over r betendt nedkulel ''''' bvortller de lohle.nd'hrupper kulde urge lor 'u dem ran.porl!!rel borl OH lijule dem el mraell.rlir Job krævede Mænd.om baadll Vt ulorf.rdede 0a.om kunde holde Mund. ehlll' Olnjl' er Vuben OM Ammunition blrven nellkul1 5d of( Nordlhy. 1111'11 m'aet d pu Mnll hv'qf.hrne.ed RO Og handler om eno Kurt Ol h.f. Kone Pred og Lykke i det Hlem da Lynet llr ned p rm al Alfonsen [ Tlllynekomst. N.ck her udnyuet J da hun var gnoke ung. men Mand ved inlet om hendu Hjemmet kommer Kurll 19 SøJler og Nck ter tllkl et Ofltr hende. Men SonJs falorer høm 0lt.lt Ruell lortfltler Nck air Ai om Sonlll8 Porrld. Da lyrter Verden Fj G'U lor Kurl t::en han opd.ger S~ hin rodl kke kan undvære Sonll. osani. er en 10d 0lt:.muk prim ol{ den byder pli udmærket SkuelPl1kunlt. Hovedrollen plllu al den ndtl/itende! /lrgt TenKrorh hvl. BUlede oven for love ophævet. LeKillmallonskorl Mede~ Ol fololr.lerlorsforbud forsvinder. S.mllle Love OK Btkeodta' reller der under Be.eltel.eo blclv Mennem'ørl V!!d lya k TVllg er nu al RtR!!rtn!!n phævtl med ølebllkkelll{ Vhknlnj( Bn Del de loth.dte 8utt'mmtt.er hit kunnet opbfrvtl vt'd kr nllm De øvrlke ophll'vu vt'd ptoyl')rllkr 1m_ 10/11

66 Lrg1Ø...t1'uh P_n. Tæ'....iUer i~ ~b Oll mu_det..du rij øu.a uodn orer abyr.. 'ud..om.. øphbl j L.aødtJ kw dm d.luk.. URØing.. El.t.erll.dl bøn! ae' r:ø Dl btzn.d.. 81irllDZD' og DDi.r dl:aj uro n tjm.. mul' Dll1i fortnu4 Mn du.rfige tv det c:ng.m fetn Mt brugl.t Sokbtet et i.ku ii OlU Ka>' ~. rnd der bringer en Særmelding V... beo Ot Spræ.ot:&CJf ble. kaslel ilddl1 tnd.t ftrend~.l Vi ~ pu Moni'. bl B.r.kketn.. vtd De Vub~!JOrn Mod!bnd.. mor d.. betuede t'1 r de (JV'et bf.. :;~ Roderi. Hu 'f U ydenf1 Præg rr«fblle! re bæg1 Opbrud. Har...øu hvo.. lttr de Dh'. Mod Jemmadtr og URe/øe m pu.. tulde Hige Jo al ikrrd.ene lndbojdrl a.j 5.laUu dem lnuporl.t:te' barf Stln! lu airøel rl'et Ou'u:J dem e:j bl i. iturevm og itnnematudlt. krzyede Mænd HWttfliJedu. ag mept griiet var ' u uforfærdede 0il 10m dltr OTti dd bell bolde ålund. O TLejlftl nd Nr Al..er Enkelte Gnie er Vuben 1Mt'~ ad 0i hu el tijtngeldj' AmmunitiOl bine lledt.. 1d en MEl'iide 'nyel!jt til Kontorer Syd. og Notdthy men meget 'om g Bi1f'2rblrcL Dragebæ:k Om lud pu Motl hvof TYlke.mf rud~1 Jul nok riu'.ig megt'l ikke VMf lu talrige 110m bero iøtuelnnl Hel tbl /junet maø en.1 Bevæge/KO'.'t1ænd pu Huu med DOile vil tunnt!truget Mart fortæller til Morn W... til Rotlubbt'n 0i Scjlk'ubbtll _ Del uf ikte nægte. at il V.ndtthetbergu ø. J. szil: Su.. i Organihlionen El SpøfgJmAl.1 l'g! lnkreue rjndlægt HeDning Prdu&f:o' BdøtninvaD!zgtlJl!~. J.Om tur Ufe:AUet j Oktober j tjat. Han W uhyre Summer. Ma.uke 111 ~'e Leder. Men vi 'flt l lem ljlb'ge og gu.ke o~ DOgel l det 'VfC'Diel bort begyndte del hel'! d. aue.r ;. Love ophævet. Lefitim.1ioDskorl Møde 0f Fotolraferiogsforbud forsvioder. Samllige [.ove og Bekeodlge ::!der under Be.sælltlun blu :e Ylk TVlmg er topbævel med 80 Del af d~:~.~;'~~~::;~~ h. )1 Aoordøvrige ;.'... ' Be:slemmebef som godkende a/ Rigsdageo Suledes er Leglllmallonfkorl. Malleforbudel opbæves oalurljgmod lel kommuoi. og Part/ef fur tre' i Rigidageo. Del at lotognlele' og ekslllerer r dd.uo me(tt nllølku Porm Der to Aldeljn~eT. Tinglyste Skøder. iøvrigl heil '~fæstningtn baret Jam Led hitllndtn at. llor mle1ntit.ln1t SiHtrbt.d.tt:m der pn Mora e.r a.uierr4e.tllket bj. L H'nat.. fornrg har Han.tfedbtnrm.n'~' nalarlig SO~. ~~. ~u~en og. er. n... r JiT var. kc.mma frb.ge bl dele:. Hlem lille Od vi beholdt n og dtl bo de f~... f dem pu. de me.j ml!:lkeji~e :f et'!'1 de mnl.._. Mdodet.endl r. del ige Land Od UdHujler med Bil. Det er.j fie N~lftl T l~k ikke f~. S..1 j øjnene _ og.hldt Albejdel Jo PUft. om Ojlgett '... men Ty.kernd T ilt V_atter. Ja det luft Jø naur. t p.lra/june nr ude tller bl J i Mollerup hvor. del nr li~e nd.~.. g.jl Men har i n.. ltn Tf.:ld. 'nd tn pjj:lluld.1 De hr 0Jl Vubtl1 in/i'fl blr vi :~:. 1.knl: '. ) ihe lurdt Akon pu Uf' 3'&. ''F1 r m.nge lu.ind::1 en.0.. hflll JQ~ df: o. nd Ul bt'tf<lr/f AJltgh'd el T p.. dl:.1 tum ormodtd~ fih~dnl.r' p.. M'Jrl T'd 'f ffd.t t. flt U. f.lde p.. SarOenD. J au. Tboaaea Huad H Sfqtenøester J P. Jecet'u~o. Købeaam Kr. Vurdø 6(00 Kr '''''M.liidllø:æ'fllte ti førtlmrvlllt. 1BJXr) Kr. Vllrdcrh plwll!l.1oo Kr. Pr. Rauofltøt Enar H.tz&t. Tbl.tle til Rmauntør )eol MogeDleD.H.o ~' KMbeum 2100 Kr.. Vurderiøg.. U1 700 Kr. 1'. fnkt'fru nl/:ebora Thykler K.. lu MUler. Pool C. )enaen Tb.td. KfbeQl 364' Kr ikke.ltr Pr. fn~tlra lnlll!bofi Thykfet' K. ~j'jhlv ii Ap'Jlehf A.llrld Mørek KvbHul Kl. 8iheu..krih loal Adko''''1 fk Pnlte Soci.ldemo!r.r.tiet i Thialed. ninge der ikke holder paa Søndag Efletmidd'g holdtilladelle. el alort ollentligi pditiak Mede V.relorsyning pu Alboldabotellef. Nærmere Be. udlledte kendjgerelle om Tid og Varer til ry villenere remkomme. 7 ;~;;:;. mu udhuts. Dødsfald. fnkdru Severine H. lbialed. er.ga.. el Au gl. Den aldede Odr. N Cbr. H. Jlurd og efter 1918 drev hon med.for Gurden videre. l nogle hun nu boet i Thi.ted. Hun lder lig en San. Odr. N Hyldgllrd Sugurup. og 10; Delre al hvilte en er gilt Lærer Jen.~n Slau\!up ud Frlb4d.km pem_ P.rad.. ~ Kl 19 loler PO.... Bll'laua Ole BJeru Kr.1t R.1!.oeo 0ll fri Ldø ;perne. P'ra4e. Kr til R..de KOrl. Røde Kors Aldelingen i evakueret bley RlnCle Ol N Styld n_hertt. l 1!)fllyOJSte Se Mrom i Byen. dr8aede Muk.lnel puny oyer 0i det tylke Lullytro _8d Kl.:' t MeritH hu '!to nt1lc te\tfonb.1r. PobM':le'H. 8ornholm. Sia _ader lit kl m01lt&tcs ikke. i O.g rl ~ anonjm o. r tn. _ 1 t tp.'''_ 500 Kr. Anledning al M!'! Tkicied Sod.'d ru?a den 8 Maj. l o.r ti 16 Aflgt TiRq; 1'riFU!l o..tur de.r:..o. Slolllq ao1er 4t true 8t ' bu J en med Odr. Jelgen Jelgen med O gode ele og q;e.f Ob! A8n e il leni Slinnerup menl en bar i værel i all rder.1r!1t!fu. Por Øl llor Oll... fedegurden en ugill DHer i Vi har jeg.ut Stof 4er kk tldl«~~ h borg og en Datter.om er 0' Røde Kau' At ohen11iaw i HadlUnd. :~': jer gur ud t Oieftn H m u r aeloptqes Pu 8utikslulinioi or ~ en Thiled.. i. il jeg herled r.jilltd? Sliolelribed. h.m modt. 'le Afdelingens Anlednng.\ der nu Till lor Beløbet Der vil 10llDentlinø. Tid lør PeBOntralikea Fred i Europ. lullll:er BuLikeme banerne hn O'1l og i Morgen K. 13. Skoll!rne o.e( hele LAndel holder lri bude i Dag og i Morgen. Laodeværnskoolor p Politig4lrdeo Polilikontore.l i Thilled bliver nu tlget i Brug Landeværnet hvor. under Politiet og hllrer. Pil dl ror holdene Pli Rearlkolen lor dllrligt Der vil nogle D.ge indtn udkillu ra tlndeværnel opllrer delu Arbejde nolm.le orhold eu>! Ptderøn Snedld VUtd~ri/lt'1 hrt.. r.ng.t Mtl:1 Kr. Alle. tol LAld.ernel usortbo. Pra t.r.kflrll '~hl P~ernn SDld. mind Tb_led. Det v.t Jenl P. Mo led!! Meholke.t N. P. H\~ltd lelultn r. T r>a..lflp.om bl.. V KheuiD Kr Vurlle!' Selllld'lt' al al Pekller Oure.lter Kr ' 2AX) Geru.. Ol 119 a re.r. HUlmnd J.ub Krhlt:n... Stn lan Kr. lko! l_uk. vtud. f'a Odr. JØ Brud' &n~. tl! Hu.m Jakob Krlttelf bpnntl K.bf'lurn 101 Kr kke...k lld Pr. UorlhM Mirla Jen.. n &oldtid! Odr Jtnt: Stlll!!l. Sennf>ll Porbud mod S.le til TYlkert. HlndelmlOlllem! h. udledl PQrhud mod '(lrpe eller udlevtrt V.rer til dl'n y.te \'a:rnf'mlal de y.ke O'Mlni.. lifjntt ellff dillu Medlemmer enkellyi... nit tlyil Tbls1!d del! ; M. 11US. Knud Weatb. T..'. on P Tor.a'1 er det HelUli:dl& Oll;.1 dtdpt arone? Jøbef 1 MOlZeo Øl Thi.. tedple.rrltlle.vbanen ti Tov tr Ank. P1e.rrit.Ju 8.25 Det JO.b!l (r F1enitl1n Mk. Th llb HvldbJerR' LYOi' Soloer d holdt M.de i Out. Formanden indledede med a\ udlle sin ~;;;; over L.ndet Beirieile. :. i den kommende Tid \ore og hin h.. bede.t det Ltd l Kædl'n.om Kommunen.. t. mille vin ie aerkl Thy P.nlning.torening be 20 ter. Sueplejelortnin Øre pr ndbygger 0R Vud.. fcnit;tluelllltb O Kr. Til Nt\'ninRea:rundhrrtudv. Rtt Rtu Kebm. Ctu. (}ad. fra 49 Siattrydere i HeUte ilde!5emb 0R Sl1 lou'lu en tnw!!: Htn.hllinlt hl &lnnlld l\e a' ltnnemt.. e den p11n Udvit1elle al rwed.lwe!en. Arbejd t r 10m Nr. 2 ;1 lomme der ietn er Olie Omkring 9.

67 V~;L; rn..a..~ _~...~n~.~ ~~rr '_ _'.N EDKl!'1fr Chr. Chrislensens &l... dd _ Vell'~'1[ ri Te/ef.ø 3M! Vestergade 56 Tea!'n 1~9 To0.. tf~. li T~. 218 Alt mduage3 til Vi VDAGEN er nu inde fanges KOllg 6eorg og Premierministør Churchill taler til hele Verden over '0' Propr Prue i Folk ddr økal Dø Oanøk mdd K_a_ n bln.prl!.} do< P~dretBnd~' København (hv. rel!5agliller O~ddr. Porlal1rren Svend o Juul Rrdaktør a'ev.. Olei' Krrn' Voo _. W H S TOH CHURCHLL L o n d o n. Det meddeles at Dagen i Dag vil blive behandlet som V Dagen (Vicfory Dag). Premlerrrumster Churehill vil tale i Radioen Klo 13 Gr. Tid. Hs. Majestæt Kong Georg vil tale i Radioen til det britiske mperium og det britiske Statssamfunds Polk Kl. 19 Gr. Tid KJ. 21 dansk Tid. Parlamentet samles til sædvanlig Tid. Den tyske Udenrigsminister von Krosick meddelte i Gaar at samtlige tyske Styrker havde overgivet sig. begge Dansk. Den danske SlaisradiofoOl retransmitterer Taler og der bringes Oversættelse paa Pra Statsministeriet er der udgaaet Meddelelse til alle Statsinstitutioner om af der flages j Dag j Morgen og i Overmorgen hele Landet over og at der gives Tjenestemænd Prihed i det Omfang den nødvendige Tjeneste thlader det. TYSKERNE afvæbnes ved Grænsen J!... n.k H_.k.1 'd ~~.:::'d~.~.=_~ J 1J l ~l1tn'i~1 hjrtvll DU d1 rr hniln m~d dtl løf.l. 8~.be Mulighe d al ndk.ldtlle.1 dl' nødven d'9~ AarlC.rlP''' On.lilef!dle Ov~rkf)tnm.nd'J hu ;nl1 '1111.t..illdrt hfl/nrld Mcn dft r r ~ivtl _ d'l r'yr dln ~ lier 'ndll' vid'r umnh' med Modhnd. bum.n. SydlU Hldl/llr vm)! f.lfjnl Ltdr 't havn. Dr phll benbavn {vrig Mand). K. ptøln e rik (N u l U g do mslleder). Wllnøcber og bans Søn. Wanlicher Ore v Bl ockellhuus ~ Scbøc\! (tldl Olllcer i Scha1bulg' Kl. korpset) og mangle nue. Adsklllige øl de _nboldle var i Besid dese al SOte Pengebeløb som.n de havde fuet af Tyskernt. Korsør fangede mfln Oaal Redaklør Cørl Henrik Clemmen ens MOder der bedder Kield Helwt'g Lersen. eøtlæøderøe rykker øver Lillebælt sbroeo KoldlnJi: PHmldda~1 830 Tldeo endnu Præalkanlllstt Kr. mm.lført.dag. THSTED KJlKP. HlJlmee OR herk1 KJ. O P.. or Juul.s;<~n.en. A'cn~1!: K. H Pastor Nyerd Sklrlnerup K. 14 Ptor Juul Surenttll Tlhte4 KJ O. Skrl!trm P.. t NYlj(ud. nken! lu Jok!lrm.. 1 9ik! tell' R

68 _._~... Tid. Parlamentet samles til sædvanlig Tid. Dcn lyske Udenrigsminister von Krosick meddelte i Oaor al samtlige lyske Styrker havde overgivet sig_ Dcn danske Stalsradiofoni retransmitterer begge Taler og der bringes Oversættelse paa Dansk. Pra Statsministeriet er der udgaael Meddelelse til alle Stalslnstilulioncr om al der nages i Dag i Morgen og l Overmorgen hele Landel over og al der gives Tjenestemænd Frihed i det Omfang den nedvendge TJeneste tillader del. rykker over Kolding. PMmldd'l/l Kolonlle Prædlka Kr. H imme l THSTED ~ JU SO. tntl :;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;:;;;;;;;::;;::::::::;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;~ ol Ahe..1 TYSKERNE afvæbnes ved Grænsen 'En den_k H_r _kar 'ndkeld m Allen.. n~ K 14 pul ';':';dnlliq FOrlnr 0R det er finken det lørøre ak.bt Mulight. ; r ndk.ldel.c de nødven. dige Aug.ngt. Dcn.lrer~de Overkommlndo hu nie t hall erindre hclltlod Men det tf dw nye d.nllle Hær løvir! er den mihlø::re K.benh.vn. (Prlv.tl der jijælder 10rKR'hd lili ~n Jun tegne mf'd.1.k :;mendelig er den Ordmng gen P.n.ullyrker Løbel kommet til K.benhlV De _.1 de hivillige Mod.landl.yrker undtr Hæn~nl Por Tropper er nu Pli Vel.1 plejning m.rk. De vtl kke blive lerel underllej. men.hl... = under uben Himmel pll/g.mulel liglzende To den d.nlke Brtg.du B. lilloner lorl.der KebenhlVf.He el reni rede i Dig. jyu.nd.om V.gl Det bliver lellle og on og Chtlell De.kll Benntte SrlJl.den.hl ik'e lorel.ge V.ljenule ved Orænltn Del er hfltngefl t TYlllerne.hl.vebnu njar de nu den dln.h Oren.e 0U dtl ordne! pu den Mudr.1 der bliver el!s Km. hvor der ihe gren.en.1 denne E'n61'ænderne ~rn. Btill.du S_riller Nordjlrrntrfl herved op.'ur.k~i.1 de lyske. fle' hud de Omkollnin61erne ved Srill.du Udru.tninll t bf'lehtt lir iii 4& SnriR hit l_ul ud lor den!:i1.. Uf! vil i.vltu'. nu dlnlh 51mlund... ender bille hl normi Porhold blive ope.' e' Kong Leopold befriet L o n li o n. Kong Leopold Bewen ml Dronningen 0/01 lire Børn fundet Nerthrden De... t le ROd hold. Sklnnerup K 14 P T.led K O Skrifte P w. Nyei(l8rd. Tømmerby Thorup VnK '1.1111' Vorupor VettllTvhr. VdølUld Str.nd Vll!nlev Vnln. V Vndet VUlt nl[l lu Skr 14 'lil 14'/.... to Skrl A.!ol Ail t 4'/. 19 Alt... U~ nlll O All 8'/. M... O SkrU O Skrll.. nll:e.. O SkrU O Alter U O O

69 ... D '.. SnJlted. K bf>. Clr. P. M8d..n. E R K Æ P E S ler VernM M.bn ;;; ;; ~ ~!OO Kr~ Vard... 1' OM U. ThOf'lted til '''~ K BORNHO r Kr Vu. And. Qddenhede Petu B'.Qda..'d K r. Vurde HeblRutd Oli: Andr. il. Ul fhv. Rutll.ail. 'ed. Kobuum &JOD 2tiOO Kr. r. Chrlltn.. Skuli ~.. rd Kallle Kgh... l'urdet!nuum U. vll bave lmøtter bar boldt go Pormlnden osen allagde Beforlebne H'lvaar. Lokalemangel og hnde Arbejdet sulte men der ret Tltgang t nye ns Jensen n betlal lge pal Arbejdet vedtoges.~aard Christensen Roskilde Højskole aincerede med3bt e en KBS~ebebold r. Regnskabel goden genvlgtes Carl aagaard etllisten f vllgtes Anden J. vedtoges saa snlrt e tllllder del al dellngsfane. Tyskerne skyder paa russiske Flyvere og disse svarer med Bomber Kommandanturen pu 0 tn BOTnbolml T\ Undø.uell e lineal.. Olre Otul.....\ kapitulere Til POlb.otthllie. Renne. K1. 10 t G u. POt. middag VlT luullike PLyvere over Nnø. Tyskerne nbnede ld mod dem og Russerne lotlyandt. K kom Runerne mbage og TYlkeret labnede pllny ld hvor om 0enl og GUl'aoena Overglvel.e bedes UdleMt nogle PClblndlete til Hlvnta elter der blev nedkulet BOØlb~r KOlbe.& K1. O den a. Maj. Oer skete stor Sk.de herved. De d.nake Myndigheder bit K kom de russiske flyve hak sat sig Porblndelse mel!. maskiner hen oyer Rønne. Tysklr Udenrigsministeret n P O. ne ubnede en helltg ld n Lull blemet løst nden K1. O Morl!n værnet. bvore!terne Russerne nell Pormlddag. Min hyl1.ler '0111_ kaslede deres Bomber. To Huse somme lussiske LulLanll.reb.. lk fuldlrællere og el Antll andre rigl har Lultvæn.!se\ue1æren Huse blev stærkt beskaalgede. Rønne nmodet Belolknln'leo t Biler Angrebet ndl.ndl den lyske H Yneottlrudet om sn. t lyne Kommandant sig hos Amtm.nden pli Landet og 5nYel rl R nnt Ol!: meddelte al han eller delle som Nexe er ul.ige MtnoH'l:u agtede at forsvare Øen mod Rus draget ud at! Landevejen lin al serne og der blev straka!rullet søge Husly boi Bekendte ude Pil Porberedelser hertil. Amtmanden Øen protesterede og underrettede Uden De russiske Maskiner som ' w rlgsmlnlstulel om Sagen. BTiden angreb Nex. g!oule De russiske Bombemaskiner blr Brug.1 Mlsklngevl!rer 0i o Teltet lait lire Lunlngteb mod Dnskere blev sltuel.løvrlgl bn Oe Hlvneomtudetne i Nexø og Russerne en Puldlræller Pli!t. Rønne. Angrebet mod Nexø hlr tysk KrigsfTtøl som 1'1 Ha v kke kostet dn ske Menneskeliv nen Sklbel!.\o: Bunds.. 'dl hvorimod der i Renne dræbtes andet tysk K1Ul.~tlrt.1 blev 'Vl'!1 seks Daoskere mens mlnge andre beskldleet. O tyske Soldl ttt blev saltede. vides a\ Virre blevel dræbt men OY8teatret:.Sonlll Ved ts.tlden kom el Antll rus man mener at yde111lete en 0.1 d Blrll:1t Tengrotb og slske Maskiner nd over NexlJ. er dræbt eller suret el lret ;.Besættel.e d Berthe QulB!1aard Poul Reichard!. { :.Vi kunde danak Pllm iniviere Thy kend! d e v i g og Hustru København lejrer.dag d. 9. Maj tisk Møde De nedkaslede ca. 25 to Tons Bomber som ajle gik Vlnøe!. Mlsklnerne fortsatte mod Rønne og ude over Havet rellede de Angreb mod lyske Skibe og der blev sænket o slore Dampere og re lyske Hurtgbude. Senere pu Altenen kom endnu to russiske Jøgermasklner hen over Renne hvor de nedkastede Sedler med ruulsk Tekst der Oversættelse har lølgende Ordlyd: Rønne og Nex evakueret Morges blev R.nne og Nu. lor en Sikkerheds Skyld ev.kue~l. Mens Højttalerne Olkyndte Be stemmelsen herom i Byen. drønede russiske Mlsklnel pny ovet Byen øg del lyske Lultvltrn sked. Siden Kt.:; Morges ha det \le \l!ttet lelelonlsk porblndelse med Bomholm.... røllet L Thisled ninge der ikke llar gyldig Opøndag Ellermidd'R holdsliuadrlsc Direktoflle! lor tligl polilillk Mode Varelorsyning meddeler ~ de lid ligere udbledtc Udlenelshlltdeller lclle!. Nærmere Be tor V.re:r. T 'skl.nd er u~yldi!lc p.' Bfredlka'os1ilten og Strgntrudel \tdto!{ rykke: del tilbage iii Pldlen st'm Nr... $io oder loo kr modtares

70 ser. 'QQ kende!!t Oe og.. aa SØREN BUSK LYS KRAFT 1 til. Vorden 9.. Udlevering et ReUonerlngakort for Gener.lorbr.nde oll Motorolie for p\... den / R JU 1915 tinder Sd uøldn' Kommu... ontor.t t Bro... l : Pedg d. 11. Mojl945 Kl 101\.Fr1t.... Kro: Pre1q; d.. >hl 1945 y.l. t3.ao14llo_ Kr.d_konlor.t Thl.ladt LO ~' d. 12. Mil lills KL l4ll nd~.lre r!nl': H!.1 OK dnl/ue Tllloaer b.! medboqea. Thled Kredokont 101 Tlle4 Kabalad...~ 0_ a. M..\ 1tH..!!. S. luss.h. Naar Byggryn ikke koster stort mere end Pri handelskorn betaler det sig bedre at købe dem end at lade dem lave A/S THSTED DAMPM0LLE.

71 Tyskernes Efterladeoskaber. 0'11' kom;ne M.. n.. 1 '' Hu... har T1sllerne euer _del.gt o 10r.:.. Uille Forhold vil bevirke der Vil;; Tid 'lr detu Øn.ke.. de Oll del Ud.lyr Nu dr'øu.hernlolel D.nØl' Ad {.anden/en. i oll V. H.nherred.om p.. Tu.in. ellerl.der Ty.terne der.ndre Veje./eber a de.ore. ubellfle ne Rutu en Kflgwm'lll en Mæ/lgde o b. Ar.iden vir Vuden..om del nu erelle og 10m b.vde_.~ mennute/ir Vi 1 bele Europl.in \gl En de t.n vende hlb.ge øedre.1 el ' veldig1 Oml.ng er.. h.el i Verdeo lden her en. Underg.n!/' i Rutllnd. Tyernel.8uYllel.e o V.. d de Anholdelaer to.le Dnm... en h.lv Snu 1 ØJf' qneo bil fore/'gel. blev.;;; /iarde Kr. j drrele Udlæglorud~/1 et... kdt Sled hudt! Skod.... den umllde/iie hol Plmllfen Moblol Torp. M.ødhit.mellel pli dan. 'vde ved.he Ebped'tlooeme fil. /ri. der ble.. K.n vi redde nogel delle Dlr.l~oka1..1 skyde godehnendc j Land? Op i Loflet. Ch.ncerne er... e.ore. Ho. ble.. det ikke lokk'l Oll d. m.n ldenle.1 lf DORen Ttthrne ef'etl.de. i dog megel Verd':' A V.. ben Ammunlhon Oll.nden Udu.lmng linde..ore MængGer hvor de DælUllol' uo1el el Vndue. blev u MllklDpittofllllve E'Ole' 'V'd'. Del bf.lp med der ljme borl Th blev der V. om et b.lvl Aar? Ollr oerllgel fjere lore Mlnge. Sold.lerne b.r uden vidtre.midl hele Udllrel '.ig. All delle bliver dog noll. de.lierede lden.ndre lil.'der den d.nd;e Stil V hude i O.. Lejlighed lil be.e nogle Sleder i Tbllted.m Tyslerne h.vde lorl.dl..som. me. og.&plln.den er der.ore Depoter.'Uldlepper Stovle Orebe Lygter M.dtllter efdlri.te P.ter Tend.tillller riglig Bonevota og meee!.ndel cdu y ti m.n L.ndel over finde uhyre fo.. d.om u oplløbl her i Landel for den d.n.te ReR'ning. ellerl.dl bli'fcr oe' en.ngde 8nin.er Oll nogle em tan vel Jene mue nlille ormlll 1 Men dllrlige Tritblt.k er der lenn.m lem All rugt Sold.ler er kke til nd. end britnde.. Vi... l.. Bu.kbe ved KronborQ'vrj or der he.rrede ti oderi. He Yt '1delial Pr.i llil Opbrud. HYlpi.le Mtlmm.d. o J<.erne.od pli rdene ndholdel.1 Skuller ib....lr.e oyer Ouful... ilurevn Oll llebill'i'er G me.1 iel V oyer del hele. TujtfD Yed N. All. Ht M ud o her er b el.dl M.nd. 'ny.nl.r til Bl f.d. O..b.'. Poeregi.'rene et Lndel. og lør de et blevet tflblere! igen. kan man ikke løve VlfgU'er. n. hn V./gli.lerne lntagelig om el hllvl der kunne holdea Vlg. Mu' t T.tM. V der nu iii hit fetet.ft Kllal revideret Oll.uppleret lded b'd der kunde være at ii/ø/e.den del g.le MUlæel er nu n:m~;:'::.; bver Eftermldda2 Kl. undlagen Mlnd'g. Dat nye der ko. ler 75 ø re kln ' bringer en Særmelding kr Vubeø Of SpræD~ølol p.. Mors. blcv kufet De V ben.orn bue'!:el.tn rllder over r bekend nedkulel al '''''''' hvortler de lohle.llnd'pupper.kulde lørge lor.1 l.. dem tln'poflt:rel borlog jule dem el mrlellerlig' Job krævede Mænd.om blide Yr uforf.rdede 0a.om kunde holde Mund ~nhlle Osnø' er Vuben OM Ammunillon blrven nellkul.. t SreJ ol( Nordlhy 1111' ''aet pa. Mo. hyqf '.brne _ O' Vi!lude og. en R.dlo Den log Ty.kerne det Jo Tyd;.. rne Vir luldlud o\'er t der kom V.. ben_ Og i' D'R god Grund undret over.1 de ikke.'og hl.ig ::~~~': ' lied Den.unlke PUm.Sonl' gur Roy.Ulret Thsled er opr'ktf efter Grevenfu' Skuupll t ae: handler om en Kurt Ol hin Kone Pred og Lykke i det Hlem da Lynet llr ned p rm al Alfonsen Tlllynekomsl. N.ck hu udnyuel da hun var ir!ke ung men Mand ved inlet om hendu Hjemmet kommft Kurt. 19 SøJler og Nick ter t rik. el Offer hende. Men Sonia faloter ham. Dit lt Rucrl lorlflller Nck lili Jti om Sonlu Porrld. Da lyler Verden Fil O'al lor Kurl >::t!n han opd.ger al S hin rodl kke kali undvrere Sonll. osonll' er en Kod Dit:.muk Pllm OK S den byder pli udmærket SkuelPl1lcun_t. Hovedrollen _plun den ndllltende! Blrlll TengrOh hvl. BU/lde oven for love ophævet. Lerillmallonskort Mede~ Ol fololralerlorllorbud forsvinder. Slmllle Love 0l Btkeodl8. reller der under Be.eltel.eo ble Y Mennemferi vtd tyl k TV/lng et nu al RellulnKtn ephævel med ølebllkkeltj( VillcnlnM Bn Del / de Ofhadle 8e.ltmmtller har kunnet ophfrvtt Yf'd Aoul nllm De vriml! ved p/ovlsorllkr

72 d.n ljl Kl ld \uld.1 1Jo ' d'1 hul ]'11 h [H [.'11 fnt hdld ;1111'1!. ((1/1'11 : dl< '!.1 ~!' ' H1 H H' d tlll'.1 )1' p l \.111 l ~ ' llh. r 1lnll d 111. s<e UdH ''''''''''1 ' h'l... '''o< ' \ H ' 1) 11 \10111' '1 ' ' t ~ lin l ' ~ 1111' ' lln lill ' \ l d l hh 1\ Hl'ull ' ti' '11111 dlll'l l ' t l lut 'fil ' \ 1' \ t/ ' \ o.1111 dl 10'1 ' l <fiol } 1\lwl d!t! ers rn... ~.~. r.urc Jtn: ~dc r K J.tNu rh l~ ShY.N o\.... u...nl OJ( Jlt.... J d rfcllhl~ uld.~. i 'rjt~sl'u 'U '.N ' 11111; 1'. p.t ~ dl'll lil/ h. d l ') k t l rr.! Oll!.1 V dl H M dlt'n ii 111'11' 1111 'ud lljlj lf \' il lill 'h!l'..~' hlk d ll1 ri.\mfl. \.~klnl1d nd hh Hkt'l \ 1''ft. g e ng. Fjordsbao pnes at hoved en tne. kkol ) k ' Jrll ~ln\ wvll (lulu' H'n)'wll' ''y rl.nuf 1'haudril'kull1K 1m 'rllv hl 11wt )111:\ 014 1'11 Uw Ollbrlulthl hllr l' N!'f!i'r ~lju'1 lur!il /OtlJr 11l1t. JrtrO1l \' ' 1' 1':.. llo;!(lhrrllt' l'''' dl'! t'r!'/n\ :\l:'t1l1dl'r H r1mh1111 1l'rh\h t\1 l'r bl('v('l dlc'rln1l U lm Hk:'rlle' ; rdu'/(lo Npjotl'l ar dl'l dl'l'.. llh/f1 vnd lir fkt dt'r1udll' 1111'11 HUJtl sumtldlu 1'1' d. b rlt' B dl'!u Bf'.4iU' i 11111lto' 1111~. rhl.' SllWlllrm JlllH d~'1 d'l1' ' BllrakkompldHi('1 paa 1<lOn Hr.cvl'J ''hhtlll Uh'' nyw!'r i r {;ku'( lidt(! and!'l ('ul.'nd ul ~i~'lk / 1\ t1thlll rl l UUK lllu' dpl lji'''!i('' xli M;nx' '1'l1lrn{'.lnr\!(]..< T'Ol!Pll lu~'\'1 P (;l(('t'. Ty~kl'r{' 0/.: olld!'!' ur k~wtlf 1!lllimJA~n ht/r nlnytlot di l' l!ill':ljlkn til klll'g~ nin/.l Ol:! dl' hh'n'r tyddl.l{l }ln!1 uf 111f(1.'11 Dt'rlll J(Omllll'r al rkn.4jdt.w El'la'flJ1ln/o( dn hil!' VNd UWTl' kl{(' har Jt'lilalll't lr udjlrwg<'! f ten igh'd VU'!<'1'r (()1' lt hllo\(.' dt'l WH vn fjtl't Mnllck. ljjumlfkllf'd.'r flyut'r ov'rall Pllo dfl S11.V'l('111. h lll' 11orllt' Hllm N r ~ ltodllcl 1l)'''' 1111( til 'n hrm.t!rhhj( ''ra'yj'j:. f hyor FUK/'rne dry hle... ilr uoflllt'ljulkl SlllV 111{J;f'r!lmmf'tykltJ' Unlll knrh'r trre' 11.1:: 1.. Hk!' aj/{mwt' d' ( /O U'!!' mu 1111\11 H'ltr U Ul U.'h'l'rlll' lu~r 1lhlt ' d hiltul k \hautd t H'ltr Mt)l '~ j' lj. hllh'1 h' lu'!'th.t 'm/t' M:lu! HLhM Ulllll''rlw fut' lt bl'clv.. ( ln ll Valld'r H!'O~1. rll). hullclt' 11hllll1l1drl ll/ol('j'.'.. rjcup 'r llfll til ( h\'11 11'1\' 1' 1111' 1' Et Bllh~clll f.o tjen dllll sk yskc ty ~ ko Soldater nll mod tra!iko hjom cia S nhll 111 Oll nik lodsalte Voj dt'! jflhtlln url! M ru/.ljl!'l~ '1U1 ll Hil ' UU''!!t ila u('tlr~jllk U Utrun 1'ltu'Oi!' lluu/{. hl~r 'n lcl t1 tf' 'V! r!'lcl. (ll llll U'!'...''llllfL )luomrll 1.ll'l.' 1H'av lt \111 \.~ h' l\ Vllllllrlll'l. ll'r lur.'r hl.' /fl ni nh'tltlllltl'l Jl'd Ntk'H~ '1'101/H' Grænse Vfl{1 Patlhorg hvorover.e TO)Oot fl' knap Oil yoldsomt \11111 dril O. April. ~ )ln L' t~.. \ k. 1llt ~. rig llhh '.ide ~;lc ( rru ke'! l. H l' fol l! n )'Hh min h.d l.vul!lll n di l dig \'1 H l)rl o l

73 .. dels. teri. kg.'n... Tyskland har illdset at det vil være meningsløs Blodsu dgydelse a t fortsætte Kampen. Kapitulationen er betingelsesløs. London. (HH.). Reulers Bureau JJ1eddt.~lcr: TJskJand har oer~h.t..!!. Krigen Europa er endt. Meddelelsen al TJslc 18nd t'fwr 5 Aur S Maullederes Kamp. der kulminerede Hs.forlell.'; llt'st af~onlufe l\'ederlag. uden BeHngcfscr har opgivet Kumpen. ble' ~h et af den t~yske L'denrlgsmlnlster Gre Schnerln 'Oll Kros en Radlotalc Flensborg Rado Kl Guur med dls.'te Ord: T.l.ske tlænd og Krlnder. Orerkorlllllalldoen orer de \ 'æbn'de St.' rker har /Jall elter Ordre al Storadmiral DnUz erklæret bettjl.lfelseslos KaldtulaUon al de tlske Troller. Bukket.. \ ' TOller: under for Fjendens vældende Magt. over 0< ~l m k~ RA S.:h. '<'/1 l\ <) Rtfærdi~beden skal være bøjes. Lov Tyskland. n i: n 'n ul ha\!' l ' pd.1 rur Tl'lktMtr \ h.. \ Ol 101 d. \ 1l1 r > ~at.>1 '11 :. 111 \ l ir ort r \ i 1 1. h.. 'h T \\ n l \ t bl lu s.. \.. K~ _ 'ri Amerkanerne trækker Vest for Elben. l ' \. \.. ~. l ~ il H to M. Tyskere bll.. r Krigsfanger. D... ral nu 1.~ unos... k.....' Krigen i Europa S!' RGSDAGENS HØJTDELGE AABNNG TRANSMTTERES \ lidt lion~('{ 'lmilj t' n.ommrr til Stedt'. _!'tor landd :o' ldd~k rorrcoth' r Altt'rtjl'n(h.t..n 'flt (;ud~lj.. n...l('n i :ol.. t.~rkt.. R d:a;:: ' l. r. hm. l m. :;~ Hil K l Et... t~hllrt... bl Jn~rø? l e T ro ers ru \ er endt... <

74 il t Thl~l... l. B. lisj 19 ~5. Vore Konforer. 1J;.ku i Dag og i Mur.e<'u 1'./.13 Tbt \b lldldd.\fur' (lt 11m!!..'\;.1 ~r l' n!o r 11<l_'''inJ;::. 'r d1./r ogl'.\lnnnr. fl ro> iltalr'u!.'.. :tj.!lwd. Pli :'\'1'_ tid.... tr kun.'1 Pal' Da jl't~... i'l(.j.' ml~lfr'rl h.d. Xi'ls Sø r ' n. tip' Hil mlllt i 50l' rul'.am_ )ll''(/l' fra ::'fllld'rbaa.far 'a. 20.\nr _jd~n fik hall 1.lllldPJPo</om i lh~_ ~;n... ~{lm hl'\ dr~('l mm D)!liah!'tl forud'n n hlln oi:a!l t:ik 'n Dp ud.m Haalldnl'rhr. Xl!. (''rlader liig!lu!'!r!!. Jordefær.d. $DU'nHU Enkdm :lfaric W ) r m KoJrlhy hl... 1~'Zrael {rn Hordum Kirke i!'ilar undr'r_lor A [tagt _f> f Kirk.'n ulll!' J'aHhu'.. r (' d f' l' i k ~ r l Stag_ ~lrllj) Ul\' ('{'d Grn\'u lnkkedr> J.a'l'(r V r!! ' k ~'n J\:oldh}' for nrha. {' hwu. Han hra~t(1 11 l'u'rjig TaK lil Sn«'pl j' r_k~ Fr;. (;ra\''. kke Legitimationskort mere. Forudn d nndm Sl«ls omtaltp nit }..v~~ 1..Q ;' har din n~'p RK'ring oj.: l.. dan~k(' Stal borw r ~kal \... rl i lia opha\'~' R( lmmrl~.. rnp {1m 81 fjf idr/ af vgjrimllliqjl~krt ~nnr )f M'~lf<f' \'jj Mjv.. '.><:llg1 med '2 (.~ øf foømrrr... r {jfr.' hllr f' H' ''l fllb '''1(itimal;ons..t_ ant.ra~. m.rj. liul/.. ud wln Ta.k~ G!~m~'mm.. H~rT.. r har d. r ~ml T' r ;.t m <ot M.. fr. K ri. ' ~ {J/1: l Jrlud.' <1 /' {jll'rllf.orilllr pf y'rlul. m f<jtl/ni li ld ri/( r r Bt:rh n<ljr' rh.lrlt r J!' huo?<'t; dq.!'$o' tjr hard j ti. l<' rlip.' Sp'rr'1<1!lf'r!!t ri. ly kl' Anlll'll m m M~ ffll~ hnr plwvllr rl.r. f.. yi t m/ltiwj k'rt _ m mn \'(1' lil Nyl r. f'n' 'la. fur vi ' Ny! r y (!J H_ t JgitmRlu kor! J ~ 1 in vad skal ler Hke med ~'ygl nlugm? 'Dr al fl foreløbig ~hrrjlighl'd th' t.ml'~ 'n'rnftrlnq\ll'jjrl'!. R ti' 1>.'11. Hr T S' h 1l' UH' Ol!; Bnrokkl'r B )O~(' o.. Ot 'o t ~'._ lo'u Farh' T 11'l'rrin o. ' k'.'h 1/:11 r t'dnl! l' ('f'ntwmd_'f dul.. ''' f'. Ol!; mnnhke hh'.. r 'M'lnu ru.. t O p'lmltng. 1t>1 Ol> jllln FJanlhhn Tre Flag og Fridage. Fm Stnt... smullstcl'1 ~r der ldgnll t Mt><lde!elsll til nile Sta($;unituloncr om n dr nit. ges. D ng. orgen alf j Oer!l\org'm helf> Landl't oer og at der ('m:ls Tj..estenmmd Frihed i det Omfnng. den nød\'endjg~ Tj~negte til nder det. Under.'lsnin!':Smlnistenet meddel.. r. lt l::lkoleoornene har fri de Sllllllne re Uage. Tornd0C'.\ar jo i Forejrn Fnda/;. mprovisel'ede Folkefester i Landkommunerne. Alle log Dd i d.'1 f lko <>''' B/ri/Jen_ Fra Thyholm meddeles at del Lor dag Morgen ret mærkedes. at vi igen lever i t'. frit D=mark. Hvidbjerg \'ar det Børnene. der Stln at sige ~ g:.ndte me.::l at holde Frihedsdng De drog syngendl: gennem Byen og Slng bi. il tor de Gamle pao Alderdoms hjemmel Ogsaa Rcalskolen~ Elever gjk rund! j Byen og sang Frl'dell nd Hvidbjerg By var Ongsmykke! som aldrig før og Børnene svln!!'ede med litlaa Flag. de havde faaet lir Malu rakturhandler Frederiksen. l Løbet af [Jre Timer Uk man bekendtgjort l't Folkemøde om Eftermddagen og ~OO Mennesker sam Jede~ pntl $ a tlllnspladsen Faner bl('\' folt ind. og r.er holdles tiere Taler for Kongen Olmmilrk for Frihedskæmperne. f{jr f'laget og man havde i virkelig For sr.und et Folkemøde hvor alle føjte <i~ som cen Familje. Ve~ Takkegud!<tJene~ tcn i Hvldbjl'tg Kil ke V3f der fyldt til Trll'ng~1 En ndr;amljng 111 faldne Frlh<'dFkll'mp les Efrr'rJndtc lndbrogtc 3\07 Kr Lyng Kirk!' indkom 608 Kr. am~ n Forman\. J Jo~p FO...ululØlJl;... buwp ll'rlrdell n hll!;\.lgl Drran~':r!'t Folke r t. d'.>r hdvde rnmlet ~ tuvend' fuldt Jlu~_ F''.<rn tjk r! Rmukl 'l! hujud \oll l Forløh. Rd~t{{l (!'jrrd[' mnn Dgln mrr! MuaJk (;*lf'rn 'ni {'J'udstjtn' ~trn' vllr ~kl' fyldt T nllel Ol! mykku 11l'r! Jlldhvl./(' Hlnm~t' l. 1 Jllnlllm hold!p'; ffl'r ludbytll'll!' lf J.;.. 1Jtl<fn 'l! l'ru.. Mtd' ft'lrn.n l ri. 1 f!tnh'jjsk'mltr <p hllr v.. r holdt i VlntNnR L.. h ('n ZOO Mnfl~. k. r Wr komm'l Kvslfi km(> ''Jn'h lr tr'j~ <r U1l nund!rt llgp. hph~lrrl m nnd!t for r'm har fl... tl~t'lr ll'n Jut r g Mm v'r j trykkpnrlr n' t t hlndl~l [.løl' r r f tl\'rr1.1 'J~ pigtn huf lagf'! fl~ng' frh {\'' fr.jm t'r.llv('1 li mmtn n p Q hvjl F rt! o.d r n'ljn$!~pl l~rn nl!'d Jnn' 'l~ t r.nwkt at ~ ht'mndl'n nils; kan mart t'jlophllte~. }' Tit n.. ~ 'cr~ontmlik('n hlo..r r Utt bannn H''... on rr Oj~bhkkO!t ~n G~'o'\.aWt.. r TrRflk.n. ~ i 1...1'1 ar n.. r>.'~ d der bliv.. f'~r... nl=fi JyJh.nd t r nd.. nnf( lo'::'''m dr nu ~r d.t p... 8jlno.!vlld ~loton...l>;~n~ anar. kan d~l dm. ikke.ir... om dh ~r OUe til Ra.ooHjthr<l tor d... h rt F.. ld il l.ynl) kke komme i GU':: lr Jfmbanrllnirmo: hnr fna.. t en lo'dr<'p'ltion. St.. tlofo~tund.. r 8 n d e r Thi sted Rm ' hr forelngt ov<nstannde Medd('l.. l udltll~r nt dh.ndnu ikke 'T kome~ Rr'lkerl til Jembanc.tationN' om.. n Genoptu~l~e t1f PPtllon ~rnk.;on_ Mrn drt bliv.. r jtlæd.. 1i~ nmr d~>t ~k.;ot rl>; hflr hort. rler skl l~r nojtlp hfth\l/:'lngtc RClerve h~holdlllnllr ur Kul i StruH ~om antqj.(elllf v hlio frilliwt nu Ol/:' de' knn i vel komme Ut nyde godt nf hcr. D~r sk! Qfl~n. rore en Del Olie til Sted.. BlD det.. r ikke ullulill;l. n j klin hrnytte &l' Motortog \11 Per ~ont.oflken. _ O~ Annelin11'rnr p9. Th)'b:tnell er SilA no..nlullrle Orden~ _ Ja den SuhotDgt'. der hat v<erel H udhnret o~ vi er klar til.lt mod tal'l'l' Pel'ontrntken l~en P Fjerrit~lebanen for der kke Till om Ændrtnger i Øjehlikket. mell hh hnr mlln jo o(tslla været bedre knrl'ndp end pn Thyhanen. Drtftshest}TH E r i e h s l oplyser 9t del' paa An50~' i Gmu PT kommpt Af~181! ninll'en om at!nn~mforc TO'l't med Ankomst t1 Thisted J:12;; Mandag Onsdag (lj:' Frt'<lar::. Om der nu kan træfcl's and.. 1 Af'!relse. kln.ieg kke slr:te paa ind..mrende Tidspunkt MeD paa Grund lf HrWedllt::en TorMlag kører vi! Mor~n On~rlaJ! T(lJ:'ene fra Thistud 615 og fm Fjerrltg\(~\' Allierede Militær Pengesedler. Dnnmnrkll M a!ldn~' Nutionalbank mddl'let nu dpt hnr mrt llldl'enllr::t for rle ouirtcrl TrOppf'f \'~d dt'r~~ ndmarch i nnnmnrk forelø;..: a! urlglvl!. Mlli td.!tpellgl'~edler. lydrnrfe pnn dnn~ke }\ron(or lllf'{l<lrlp nt Danmllrks Na tionnlbnnk mdlfisl'r snadflnn(o Sedler til pnnl}'dlde Vrerdi. Bnnk('r Og' andr(' r.. nr:teinsttut!l'r. ~Ohl mor!taji.'<'t dls~ Sl'1:ller. hedes ()hllmund.. lndsrnde <~m til Onnmnrks Natlonnibank eller fin.lt denø Filaler TCnllonucn pari Thlsled Fierritslc y Banen Moroen Vi h lllt.. 1 tlllm;'rk~tlrnh'(('\1 paa 111' 1_ Krll:l!... ~> n' TJ.!)<1'Jo:' 1\ pan Fjl'rrihll l'll'lllt'll i ~!nl'jll'l\ O ~ J Jl M r hulnr'.d. n t SHh '. 'u.' Vil Tyskerne selv ri rrl1 'l k1 1 \.dlink l n 1 t r t.. \ <[ km! ~ hj'''' F lagning for fjerde Dag i T r æ k. F()rrl'lllhtli:~l'ne i lurup lukkede til Middag. nøl( n&~ d.;o1 for '~rd~ na/: 1 Tn1:k i Th)'. Da l4dl(j('n Gafl. meddelte om N orget Rdrid...!{ik Flall;ene.traks t il T (lp~ OK i Dlllf er Flal;l: udamyknlngcn f. ';k. i Hurup lille san Btor ~<>m pau or e~ Betri.. lft~ft <la!!;_ Hurup ~r Ar\)<jMt lndøtllltll (lu / gudt ~m 111~ VlrM.omhed.. r Vrkstcdr rr(l Morgl'llGtunden Oll' fra Midd!; lukketid Forretningerne. To RcprlCSl! n tftnler ror d en danske Brigade i T h ist ed. To Rep...~ntnter fol' d~n do.mkc Brigade j Serigl' kom l GnllT EftMmiddag til Thl5ted. D.' vo.r kørende i en F<lTd V 8 og der Ankomst kil.' stor Opsigt. i Byen. 1 Bilen bpfandt sig tt Officerer l d~ grangnnne. kl..u('lige Uniforml'r Om dere!! Ml$'lion i Thisted oplys'! kke n<llll't nærmptl' mo de V hll~ i Byen indtil idue Butikslukning Kl. 13 i Thisted. De llandlendt i Thi~tl'tl har!p.. stemt. al F'orr('tnin)l:~'l'1 ukk'~ i Dag og i ;\lorgt'll KJ. 13 De sidste Arrestationer i Thisted 1 Ganr Eftermiddag fk Moofitandshe\'æl!elsell i Thisted udleveret r Manllevmgleto lier Brllndmrend fm Drngshmk og d\l fonel under sknrp Fll'vogtnlug til Arresten l nag tl Morgen hur man nnholdt yder\lgete 3 der Vllt taget med Fjerrlt.lllevloJ;!ct tl Landminerne op? tage D en lyske Kommandant iransted hn tilbudt mf'li en MOikl&iO~ a.t fjerne alle Landrniner langs ''lylandk oc Uan n~ Det ~.l ud~ Tvivl!' en!tot ~ tryggeise for Befolkningw t 'idc a\ Palltie! tager de gamle L Gka l~ r l Buiddelse. Polille! i Thisted har i Dag ra ~lir\rluj;: ae PlaJ\dslll'n~~'J\ laget dl gaml' Lokalrr Palitij!;llllrdpn i 8<' ~iddclst' in~1 hmgt'rt't ~ladilo! som Sl'rslnll Lffi under Yod~tanl 6bc..n' trel~l'n Dl't blh'l'r ikke Tale om at t rækll(' Ullforml'rne f{lr nætml'l'f' Ordn' h('\om O'l!h\Oi:N. Dl'r blir mnnskt' 'fll.lt! om_ at Mod~tnnd~bo.tl' ~:t'ls'n~ K :\ter lyll('s til de romme d' Barakker 'cd Fao.rtofl\'('j Anholdelserne skal afsluttes i Lobet af i Dag. Hi11Hsl~v. l<l\r~ 'r dr yderllgere indbragt 10 K\inder og foruden de E n Rrekke remlræ<jende P ersonel' n:cnte l\arlne\ægterc 14 Mrend. bl3ndl de sidst anholdte Landtt Listun ser finaledes ud~.johs. Pedrr Kell Slguard O T Knrl Otto Stauby Dvtr. Dr Loui~ejlnde :! Sigv. H~lml'r Eng.\;\Tl~ ('{ fort'lagt.'t hl!t t\åt) Ansi~ J<lhnllsen. Nllrrl'gndl' fl9 Kaj Ja hohh ''r_ En M nf h' anholtl!. 'r cobsun Hanrlrors. Frantz. Hans\'n nr l Lollisel::ade 22 Søren Gerhard.J..nder Klin]l'r ~.~m har pll'}.'1 01l1t..'1\0 ml;'< ~pn VRid. lundsgn.ord Nibl'n Ank T)'~krn.~_ 1'1' fi\ 1(Hltl't khnlet paa Peter Hl!:rnst'n Ak~1 Thnrni~ Chn Gnd'n bl~>\' klll.'(\l H( ii &1'\e\'\.1 s tn~en FRllrloft.ej H Knrl \\'1;11\'111 Oll' {lrh' jl;c'nll('m B\\'l1 til Knnl'rl Kett» Stntionswi 5. G('rh. (hristen B d l('n Vn l.nurlds lkoh~rll 111\1:\'1 O): 1'1'ill~RtiuWl au \' EOj(htw(>\'ej RUlh 1'1'1t'r('n nl'fswj 6 anhlh\ll' t'r 40 Hil))!ol\.;. v n. Kril}' Jen~l'n Nyll'. ' E\ln nn~l'u~m'n ::;'11H\hllr!!mand. <('r Uh'lf>. ~1 hil\\' \' t rjla!' 1 Mary Knnu)1t rl!aanl. Ktld~kn.h til )r'~llt't ':tl. H nkl..! Skoltltlltlf' U! N0l1na EliM>('th ~lll.n lr' Nhmid!. l \nlllr..: \lu o'r kj!!!r \r~t~rmdt '1\ An. ~'nnkill'r. Forbud mod Salg til den \'('~trrgrtlr 'ii. OtR SurenSl ~) ;11111 \anrl.yq \1itllnll' f{'lnl!1l!\'~ (a k.. hillll (tll rrf..rt\' Mllrn Krililr Wltl \nhokkli't'lr nll\nllt \'1n km tyske Værnelnagt. t\ljglulrd Ha1\~t'n H1~lhllhn \nrl'n 11Jllll'~ K'mmUlaldit. khll Th. T'rklld~rrl. Ullrlhrl/:l 'j Bilr' ('h '1' ' ri ' 11.. dl {r'r' n..1 iijeblik k C ~.... Thol1l~l. l't'>!> ~ ~'U Ml'1l8rn {Hipo) F'tll'fik lhnll Ku~ n li A Vll'knilll{. Ed(lll!lnl.1l'n~ 111'\\11 Vllh~hll Jl'f \1\1~~)lhll' Th_ Fik.'u 1\. /.'!l.j\han~ru SnokrJ\llnn<l llnll Ol'lwlj'l\t 1'. ~\ l \ a... jr!lnllrjolmllinl/ltrill hur nu ucl>ltetll Frl'd('rih {'tn~ln~.n $undt'rlvlluml. hnll~ ~. l Kh'lllla\l\ 1'1!l.llhhh Vnrlulj mill!l ~ a'lg dlo'r mlh'vrn' <'nll Vilh. \lllu~t'n.'\l\lwntlul Jl1l \~hnrl\ h'1 P\Film~ klllw\\ha\'n~kl' Vur'r 111 rh'n ly V l (j.'nu'll'l. tlp ly' ('\\~t('n~ ' g\>(' flkl{1''r~l }'lnr.\lt\'\illll 11lTkwr '~trl Z~h'lllnn 'e' k TlmyKl\ 1'<'dl'U'l!''t fllejtl'1lu\r~t. ' flrf'llfl ~ll nnr'r r ~ \lr 1'>'\ ~in \nllj.l('\~f> i 0'''1\1t ~\' t/mn'r pukltvift ~n rl\l Fly~llilll':!' dr lir ~:'lkl(l 1\r KN\!lm!n. l K') kk'o 11r 10'1'111( nl'hld~tillnd'~'. 1~1 Srtbo r5mrorltl nnholth n Fri hl\l'l1 \ 10:'1'11 lllllt1t1.'11 \1\\. l lkk til. ti l~lutld(' tlrjt'lllmrti hetlspo51crnl!. ll 11\1\11 \'n' 1'1' \'ll\ill'lit'l ''''1 41flllnl '/'''Jt Hf<! 'l. 1111: 11. \.tl ~lldnl\l~!1 i 'lu! t'l nllllhlll'ti \11.'1111\\'\ llll/l H~~'.~'''l~iklll wnllulh ~nt\ '1 nhlt rr r 1':mlllt ld ~t'1nu'. 1>(~1 1'1l'1 \ltt'au\ \111~n.hl.: Fn11'. l lnh'lh'\ ') All mml ljwl... t( fk r' t nu igt' ~t\l1t \ ri 'l M!. m tn l\tll~ 1l'qlh'' ni 1l'1t :;\l\.~)l\' h'l li 1\ ''' ([ vi. 'N.r Jr ('] kn~ t..t th d.' 11 ll1i.klill ~h ll 1\ lllin 1'hllk. \i..mm\l\h\.'~lvr S>hft.l. nl.l\1 m!' ni Aro'li nll:r ~llh J.inl'll~. \0) 1 11'11' 'lilli l J..n~ 'lltin lr<' nlllr' \nll\lunn1o rl'lh.1 \'N\ \'at' r rnr!!l~ \ <' Jl.>hw!t 1'h'l \t l l' l ~!' li 1'1111( U' n1:l'1'\. kr 'af \1tlklllm 111 1h'l t\ Vllrrl' RAnl J1nh'~llft>r ~ll\ ollo1t li ll/il' ('n \'''11. \lh \ \' l ~ l :\.1\ ~k> ~hh.tal '!t ~'\l h~lf' i~1 l'll ls!hf> V'rlllld' r R~nR M~killf'r lf lllli ~ m '11l~111 hh'l 1'l\hultH r. ndf\t>i' \11'1'\\1l 1)'\ \1111 l.. nlh. Jkht'tlnl!'r~!n~!llndp \\)n~l hlt~~'l\ P khl Rr hjlmlt'\~h hllh!! ~m 11:1 ni k \kl' klml' 1'!1l~l nnr'(' Onl/ '1' 1:.1<1 t 11'~t.. kl' Slal..) <ll'lrl'l'lll' 1 h.n1ml\l ll~ 'rir.' (.' '111 ro El stort Spo' l Rdnlknlnr<:ns di_ l..bdtnl... dor.. OCc~ af Kr._ almindelige Dtllftd...r S... t\on CU... t h.mw lj)rtoåai> ka hu i lang Tid \trd. d 'UlV F~\tu h\lo;~ {i~l1\f!l. 0\1: dm....1 bl1~ 'biloø... af Landminer. det er bl... o:t b.1[\.01 Gbo.:; h... W. vith~ blke t.l _... rllg i dat.idlt All Tid nlndt 00' ~. D~ hu.' pa.u~_. t...s. k1il: ved dl! militll'r! Anbeil og Re d.ufund.. l.tnlnr'l'. du hu t_tnlnger.. mt '00 K...rner ~ \iltn. 'at... pu. d. fonbll'lee Olitltr~ \n JlYlfllnger Der ha. ~... ~ tomkt pu læg la. ~{tnhundlls1 ku raa <;ll Lotmlnlf af Problemet pu man!el!!otr.adf't men nu ~T der Mtlligho>d 'or <lt b~or M \n~l1\~ n.lb... Da li f. ma.uk...rt irt~ r:>o'n.~. P41O. dot vil blive lert bd.~ deligt letuf! omd ~:t.l h... at BnndlptfjtMlll' ha m1f') havde tænkt Big Thioted fat ~t A... Tid Uk tn>l4oe Den ty~e Kommnndllnt i Hanstoo ryk'.. d til <::r Hedwl and. S_hum har mmtlig rettet Henendl'ise til den af Vi\dttuu.. alo:f.. ~ havde ait... Øv~n<theralende for de tyske Tropper kelightd at twmm ~..medrn a! i Dtmmark om Tildeling af en Pionergruppe KOm hlln $elv ti lede 0lt SOm im~ll= O! dl<\... r lkq.ma: beun fll'ulcw:ad... for dor... 14i... ~r vil kunne fjerne samtlige L:lndmr rnd for Bnndfon._ at be....ae der er Mdlagt langs 'rhy\andg RysteT dit uh' ad de \'tie... de tyde ~ fra Hlllbjerg til Thybaron O(!ue er ørtning avire.. HddiJN.~ t!r. mt'dd(!lt de dan~ke ~1}'T1digheder med lidt nok'!\. O( mu'h har dft aldrtc:.\mt<:'\. Bom Forbindehelll~... ret. Mint!' tnm S'lil!~... labtnrah'l' l\qd dt!'_ F'T'D. )l&rii J elu.l'l. ~mrq:ad!. Sneohted fyldtt ao.aj. Da~. Gdr Kr.!iTiliotenltll Sk~ fyldt (.l Au i Yo~n. d. 9. ~j FN ~anl' B e n d t M f n ~rgaard i Ht!t~ f l ldu 6~ Au i llonftl Enkefl11 P. Andl!'r~ru. Smtior.s ~j 5 ThistN. frklt'f 80 Au 'PP TN! '. FN Fotte:tni~. Elm~~. Dai Skol'a~aard Tbund. tyldn 60.Aar i td!un~ til Br(1.di~kt... i B... Fhv. BHlrr al Falcb R~in~ FtStian i Httrup CbJ' S. Chrl6t.! e n d... r Mtst~r \~ lthdtjrdu Ud ryltninplrolollo~ i Htrnin. ti: m l. Juni udn.le... t til Bnndin!'p'å:H i F ~ ' i M.. t.. t t'.nne\>~ bar.j~ ~ i ~ mari<. i dlsl'e min~ G\lNild'~. 1!ailm '\>or. Mj. Flal:'t puly Da saml~ vt>r lh~ il::m fo.>r hnstt G!.!\!: sidn'l 2S..'~' MS. Ol )i.~ lllriuan..il!o~ dm Mj'.w.!ig$ Genaablntt i Ri~gt'(1~ lltll l pa.t' Chri'ian.~ Rftf.. K...\latk(f'... \~. dttp*l~ \1'1:1 M ld~ld 1<\1'<\ 'tl!li' \'j(l'o lnt'rilh\\l''ltttlr ('. r ~ l t n '~. _ lt ROO' li.n '!' \\rrk ml' l 1'''~N f.(oo Stlt1!lr f'n\dtændi\: \l1l1t(\\gt f'rih>tftkar p..1' ~ K. \9 l\'1(~ i ta~ F~~~''''TS' inj_tn ~'l(' lliern K r ( {t i ~i {'1m _'rr;h('d~\:~\~m Pon il!!\'nnill 1.\!'t<1 N'. t'l\r1~t... Ol< ~11\1:(' Hll1\.\.. ~hn~\ n l;.. t~ N llthol~ ' ~ l'cm ~'l:'1\ lwod F~''''ft 1' ~(l etod t r. n 1111 Y 1\ t ':JH f ' ~!;~'~'.L':::'::::: J~'~~~m~'~' ~. jl~~~.;'!h~~~.~~'~~'~::'~~'~~.::.j..:=::::=:::::::::::::::..

75 kke Lc.t:'itimaHonskOl t mere.. n n S t l at / fl /:nol' l'ft1 '1111 n rftts: r. nrl '1'1. m m l m. f l n 'ln (ra Kri ri T4 0::1'a F rl ul\~ od F t ruf r'na: OM J rhud ønm f r.. vrill1 d rljl' r 1 ~ altr! n j n rhldl r (l dp1.t. polrl r baad' ri... rl. h:o'1!f p:torl'f'z(.n.. r () d t)ob Anl.'1' m ~ Mf'n F.lk belr opl.. p... <'.. no$ 1.'::1 rnati()n~kort kim kan \N n X>'ttP.. ntrp hro. ;\aaskr (lr V X)'ordnllllt m H t Ljl1lil11l1liuukon Fr'mtldt'n Hvad skal der ske med Flygtningene? Sandsynlighed for. al da foreløbi skal samles i lnlernerjngslejre.. 'f T T m k. r '1 Jlllt /1 '11m 'rk \ l '' tn Kn '111 lill l l. n li. 11 r.. Stan] k rm llr \J '111 K 1\.111 AA~ T. /1 w. l (h lv '01' r. m il nmil m('ofl d H R hl fil mlf'l J. a m Ul h... Kl1! m.. m d ~ Jhg \flad s'1j l k. mit cl har \ r 'hatlt/: P t ' m man rdl.j r mm hil nll t hl 11)11' l nr d lind 11 l o;;':n t : l T ndko (l 608 Kr til.an bq1d ;~;~ t Folk odl.' fuldt F t n rk ('\ ~mukl Oll hjhd~ 1'111 f'orlb B'd<lrd f('j!ld1' m'l:1 D&.Kcn mro :\fuj<lk \ Gadf'ml' TU GudsJenc.l'mt' var dl'r (\1<1\ tu Tr(1'ng~1 Of( ~m} klu:1 mro rodhvide Uffi< \<'r Hordum hold t('~ ('(ll'r ndbydel~ af Lær('r L..'lr5<n Ol: Prue (' Milde som Lcd [ d AftcnhoJ~kol(' muder. dt't hal' 'æret holdt i Vinteren!< Løb. Ca 200 Mcnnc~cr \'lr kommet. K~'slCt~k('rn(' fejrede Bdnt'llo:esdalll'n mindst ligl' Sla bca:cjslr'e\ 110m a ndn> Jo'or d.. m har Be$ællc!!i('slldcn PM' ærlig Maade!n:!t trykkende De 'ar \'ært't hindre! at udove den Erh(l\ og Krigf'n ur taget mang.. t Erlwcro. el.$ Ud ('re San!.'1 l Hjlmm... ne!'om pan h\ crt Fartøj ved LandmA:splad.scm(' vajede Dannebrog. Dt! var smukt at se. Guldhryllup. P.. t.o>r Vbbe f'n og HU!ltru Klø kan fejrf' Gulrlhryllup pan Jo r d Gdr. e nr J('\~('n O ' n og u kan fejre Guldhryl t r u Fro~trup lup paa Fredag. En spændt E pi~e i Thi'ited 1!lH/. nll' (W/llllyl t rf' nt. r (/ ul rd. mol (. X) Und(>r Mod~tanrlBl~æJ{'ls'nll 111rnrJn~ak tldn t Gaar Fomuddng op ~od rirr rl't pluds('111!' en ~p ænrlt S tutlfjn h\'('~ man vnt((jl' øl rlf't kunff' ktmm til Skydrrl OR' r ll OVl'rl/:ang Raa ril tm farlrulndf' ud mf'n df't lkkl'o'l1 al afvikl Forhald!'t pan m...ilt MladE'. Trl' pk.. OffiCf'rpr hvoraf d.. to ar f'\thnft npd 'tllklllpilllotr ha\'rlp hpnll nrl! JZ 111 Rorgnw l'; njpltt't1arl~ KlJntoT 0;( rorlnnl(t trf' f/am'r udl'n'rl't fra nlf'rn'tmr'~rn tn. ra ri lkkp pnld' ol. rl r 11. n hn~ nr~r trrn. rr l't!altf' ri' n1 til Arr. thut OK A:ntnl/: d. r... ~'rlanlrl' dl' r fvr \rr.. tf{f\flnr \'~'lu n Hrr blv møllt..\ r i t j'lrj ~j Olf n ln nink \1 f ndflvll~1 l 11 t' 110 rt 1111 tl nral k n. t h r (r.' F.Tdræd ror 1 l \ aal l hh li'< \'''1/: d J(lk t. n. ultnt. 11 v h r nj ri'!ivat ~ VH m! T 'til' ln ]d... fil lin r!.m.. fnlj!'p tnn rur nt a r luuf'. l: /forkpb. la l ndlllr' pn rurnl. :1lrnulJl' pnlhh min dpll ~'ullr'h!'rl. Rt r 11M.. l hve hpllt. t ~ lir tll'rk 1'j 0R' tlh! 1'ruf) p. tlp hlv l lp r 'fl h~ tjir1 k.11' ot~l< n 111']J(Rn J!il hnl ko r t.1~v tllllrt 1' ti ' r l~ J.:.~ l mlltl1 '''ri nd' v k Aff T 111'l't Ad r 1 fra K j.11all t OU r r. O.m till! ' l ''''''..' tall' od!j. TonQangrn pall Thl.t'd FjtrrltsleY Bllntn MorOltn. h p. Forbud mod Salg til den tyske Værnemagt. Trædel' i Kn\fl ml'<! øjeblikkel i ~ \'tkning. l:1nm_mlni'lf'rih har nu urlstldt Forbud n1<1 pt...\r:1'!'lrr u<ll..'ere 'lr('r t il drn l} k.. '.. rnl'mnlf!. dl' tyskt' OrfO\ni_lltlOn'r UrT d i!~e!' M'dl<mmrr nkrll\ill ~l mt FY~ll11gl'. dr ih' har 1t)'<li OphoJd$Ulladløe H' rr ikkl' ul dl' tn~luttl.lie O.gnnlsatlQni {l rs:nn1~ation Todt SS f'1 hv hrrunrjf Bna1 Offic'Tt'r Embedsmænd. UndlroffiC<'rer. mnl!{1' samt ei P('rsonf'r d.. rr knyttet. til d... næ nt.. Afdl'hnl{t'r 'r Karp!' \'Ni. \ \rr rontna!! denn Bekendt JtØ rcl~(' srah Handl'ls\arer som nndet Losore. hrunder ogsaa MaskJner ndbo Bekl~nlngsAf'nstand(' Kunst {('mtnnde. Guld os: Ædl'l~tene. Heste alt lindt(' Husdyr KoretoJ!'r af enh'er Art og hgn O' 'rtl'1l!ll... lser strpffes i O\l'rl'n~~temmt.lo;e med Bestemmelserne Lo om erhn/;okonomlske Forantllltl11nl{t'r Bekendtgoreben træder Kraft trø.k~ Lilie Pige kerl ned af Bil. ]).nn WN(' (illlnd lil al oprotdlp Fnrl'hln'.1 1 hlllt1l' nurllell<' frn (Ll.'r Oll' \J! l dt.~. (' la!!'<. h\or Ttnhkkton l'r Ul(lltrl or l GaB r Ef 1 11i<l!\~ hh' \n :lanriu 1'ln~' {l~tl'l'.j p n ~!'. (l\'rhal.kl'll 1.111\ 1l'!1 ' f '11 Bl hlp\ Fnkb \m ltlnlll' kllrl til ~!!\L 1'1 UH'n (r dl! tll~ 1U'\!Hi<'nd!' ~l njllh't ml'l 'n milliin' 1\ \l ~ 1'~1' )\\'j h't H' (ljl' Vaagnede op Oll var las forgiftet! j. 'li.r n h ' :;ln!ln.'\('j 1 ~) Thl~tl''' HUllll!.' :;nndn\: \lnr'!!'1 o p 1.jltjdH~ 1 o~ ar fuq::ih'1 uf \ll 11'lllnlt!lcl. (in Flu.nt uh hll\' \111'1 \ \1\111 ii 1\ 11ft Lm 1'11/ \h 1'(h'l Lnl.l.1 nj j. tn' J.:km\' n ' fil fil hll.k!' Lu ' 11 Ui!!t hllll ill ti l. i!o;kllfl.. 1. \1'1 tkk' n ~ L ' \.lrl :'Ul!1l \ U!!' lll.! np fl th 'n fl1 \'llkl '1\ llmlll (l 11 1 l 'rll.111' h n 1\ '11 11 Pli hf l illll 111 ~1t1n \nl 11 11L ''' mn knnl (in 'n hn.ll' 'lrl11ll lill Hl 1\1 n d U hld l 11 n' 1'll.t lin nh til \111t1l hllll l h \. \1.1. \tlll. 111'1\llo: t 'l '1111 \ '1 t lil np 'le knhlo 1111] m 't 1llhlf 111 U. kt 1 \ llo 1\. ' 1't n. ' u m h \nl lu 11') tll ni O rljl' fr html 1)nt' ultkl \Ul Hl.. nlpv. 'Tilt' pr ri~r )'rhkt'... nri hral(t O K~ln.. r n 'oruol~n & n_nt.rln ~~r.. H Mo J...r~ u<l: h. 'Pd.r U n ~... d () T. Kp.1 nllll uhy lr. K'\ :!~ 8111'0..'T F.nlt ': Jhn... o Nrr~<.. '.\ Kaj Ja fom n. Jt...JJ f'nnn ln.m. lt Loui S.r G Trd And... n. 't.! ul... ~'... r.1 N l.wn. Ad r p r 1l;1'nl n A\o Thnrn Chn. '.n 11 ta'\rtoftv~j l:l Karl W «'lt K.. run.!'1:l1n'p r... h rhr.lm n. V'... uril.. J.kt.... n t..ltøvh a.l l ~... En R4 kka frtm'... JUtt. Ptrt.entr blandt de ~ ds' anholdta Land. il ~ U 1 \arbu ;' foretailo( bllt :;{) l' r F.n rm al d.. anb l K'lnd r. anm har pip) llcnpns m Ty k. w. M. n'l U p pa.z. 1lltl n. bl... k't al til b.. ;( ro ~t : nn m n n i K.';':' pala..t 011: p 1h.lahOilMl mlln 4 F; ll:h~.j Ruth '... 'n. R.. fnl! G: nnlo \.. f \.() puf k 1'1 n K ti)' J.. n~ :\yll'. 'j Flln Ra.. mu... n. \'.. rød... 1 ~.ry Kammrr ~td. SkR1'd' 12. onna t:h..hrih S... n k ær r...d 7 Af S'an\o.lllrr Vtl'flt1tl. j Olp Søftn~.''' S)'~ kllhinlt lovrrlllrt). 1.la... n Knnine Huuøpard Jlanon Hn~tholm K.rm Trklltl n luntllw'l'(vrj 8t~ Chn _pn_rn (H'pol FrPdl'rlk Jhan Ku...eh F.douprd Jrnll Brmt. ylhplm nu. JJ>r {t'n Johanll<'n. Søntl... rj)lland. H'r~ Fr'<~rlrh Cantfllllen S<lndrrh'l1and Jpnll YUh Banl.n AahPtlfl Jørltftl Cllr~\(ma.. n. Snfh(gl'rhonl. Prdfr Thll)lWn l''derllcn. S... mgf'rhorlt Sortbørs mænd nnholdt af Fri hedspostfl rn e... \.~ ~1lnnt~1111 i nt nhlllh [rl ll<i.. kamjwlt ~ P~t H :\ortl'o.l' H.!lan!. S1 fan<ltl'~ i A.. idd('ls. ni 'n nl~tlk'hlt tor 1'1\\t1 Tohnk~ 'Pr'r linn a\1 1'1 n~ :'Rllm 1'1'11'r ~o!! t' l l TUj;! up lian nn!l:r ~'n \'n Vlh t niti' n. 'lu rai>. l'om lf.aa bh'\ anholdt T<) llkkl'n er kubt al hj('mdragtndl.l l~' :k(l Soldah'r Fodbold trods alt. Trod~ de slort BegLl enbeder blev Fodboldktlmpene pu ThiMed Sl.~;on S.nda& Eftermlddu. amge\oel gennemrn Til Ha \'edhmpcn \ Nod'umenr~n mellem Nr Koblng og T K \'ar dtr Cl! 500 Ti1skucl'l:'. Del oleven ':'t god Klmp. hvor der i h\'ert Fald! Perioder blev '\S et <:Op. der T lagl COTnufugt Fn T K \1mdl med G Mul mod OgU TlKs Jun!ol'l:'r v.ndt O\'cr Nykebln; her ble\' Resultltet 6 3. T A B U. Turncrln.ndt Thisted over Hl11ersle\ 51 En Batalje i Yigso. Søndag Afll'n t'r der u\l~pm('t r n Datø.ljl' i \'ipo. No!:11' ung<' M('nnt kl'r rl'~t'l.h' hos Mllrthll1u~ J ' n ~ t' n. og mrll<; dl'lt. stoo laø. kn Gtlr. Søfl'n B (' r t h c ~ (' n. \'ig~ hlln~ K(\n op;!lnll!'r hl gtl'l.l(' og dlt udart... l.. ti l Skrud!;'rl alt S lajtllmaal d. Sørn Btrlhrbl'n Jordl' f[lfhl(l1dl'. at dit ar d... u nltl' Mcnnl'~kl r drr hllvll' knust f'n '... R udt p:lp hll. GllN l ør <'11111' Aflrll Oll 11f'1. jd('<.!1' lnl. a t dt ar for h0jrmlt><l FnmBi'n Hl'ttht'l '1'n ur 11( 't']l1t 111('<.1 Skk(' \g t'1. nr.10 uni: Ml n n k. r. Jl'115 K. d (rll \ uhum. h\ la hmt mlal:\!. at mn '!latf' llld n. hnndllng af t.jlt> r.t... ~ll l. ~r. \liln hl\r fnrt ~'n J rn. ty'to 1 l mlli wlll' ~(nil;f'n l 11Rl'. T} k ~ '!lh r hllr und.. l lln 1.u'Jtt Srrn n~rlhln. olt fl.r t un.jltll tl Rt h t ~k.1 kolmn!' til ~'..('rljtl'rr }liaa r har ~n gnt'(trf'd ~f.r' Hn l MF' l hf'nhltdt i til MOOslanda lf'vr!t _ n lrr tllrllllllilf> a l. ~ttt:' Valrt '1 (lnrr.!ln m ~aln. S n glor nolerl ngen \1 r thii r n \ d fllr.. \1111H1' \1 t ~ n k an) t n lf'\ 1 \;.. ~ halb'tkdanl. l r 'Øl ' al' K~ n!l!kah iii ~1()r<l't p a n kl r ThtlJf(' ' mirll \alhllri[ TlT d. mdlll.!h.nlal\ )ltd \ r r al' \nboM\.u>r Dlt d Ul hn n. nmo K.mmnnald'lf'klur Th Th()m~n. o\tlrp!tt' l \al '; 'ml '~j.! hu.t Th F.] k.. l... l O\l'rb.. li'ut P.lLl a lili a. n OK han~ Son Ko1'''lha\n 1' allboldl Clft'l1 for tf.\fllm kjbt'nhavnjok..\fdl'ung. Du... ktnt Kurt Z () h l' \ Han ur 'lod ~in \nhol<1t'l>w:' B... \<'... ni 2.'0000 Kr 1 Kontanl r. Kølwn hll..n (>r Ulhmll'n anhl<\t.. n Pl'r.'a ~m man m\('r pr Crninp; mlln'~ll.\\ l1lat4 laa nn'l H. i)'nt rnlahl 0lt Ffllt'. Ha.tlt r l t'r luholdt!'ad~brll:m<'!'tf'r n il p n <'la: Mmmunl'k:'\~ 'tvr.; e 111. t k Nlffit f1.'t!.' tindr> knmmllnal' [mlw d m:.ond dl:t 'ar '1.~1''iTlm''r fil OH t. k> ~hndtf'tal. Oll; '')m \al.. H~ ~n udftjrdnmdl' Optm J.. n. nr.\ kan bo... 't'1ur:lt.~ ~Om gi!.'! al dl' kk k.mmr til at o ptm~l(' Kmffinn 1\ T 'nl:'! m Di kluron lor Rlt K 1h'lm'r R o ' n l: \ lt bl et l'. ladt tnf'd da mlln afht'nth' bllm t \'n ny _\n\lltld~ htle<lt' ban ~\'d l lt'~ om. Han ba\dl 11ladrtl):1.. HjrlrbGdllin\.! Trf' Lf do? HlpoF l\. dl'r ('f anholdl.\albnri (r al r h~ uh~i!'gcl.~ Klih<:>r n t r Han~ t n ~\L\l 1\ l T o f..\nd('f:' H a n.. ' n o\<.. ro p o ul ( ti D fur~l(' mf'j\l'8 at ba '(1 :!()...'\O )ord 1'1111. Samiuig11.>d.'f\ 81andl dl' ~id~'1' \nt'~tllllon r Kolwnha klin nll. \n\>'~ t\'n W Ml (Otlt(l nr. phil Vidnr W:. ~ (' h n i \!< dl'r \'n (hn):lln~ hal ;(N' 1l;hlr.~ rlllh''~ildl't K~'\llll Folt\;;. L a' r n Kapl1ljnlllJlMnt H l n..1 l' l l' n. '::'tluhal \:. \H Fl. m min! l a l. Kall'njn ~l\>\.1 f' 1 1\. Pt'(lf~ 1' ' n (' h '.\( han.. ~ln hklh');.1 W l n 'li t' Eflt'f hlll j'r. 1111~l' l''1& r h an~hortl' ~k1.\nh\lldlbl' (' \ \ N {.. lil l. hd flll PAte hl' 1m :. hl\' ll!.jt'\ a t ht'f' \utukttl l rlll'p har \ 't al 1\ hltmllll.l < llh r Død al Chok. loraarsaget at Kanontordell Fllhl hl b t' (' h HRfhunt il {ph g \ 'at fll \ Cho\. f'rllllt'mjt.lf. i ( Klin na cl llu' n )1111 'Lt1. ri' rd l'il 111'( h. <l r lit'\ h!1 \1\... \~ mm n ' \ llhnlt r 0\ \t l c1':. hulcl k cl l \\lk. Yt \ 11 \ n. v... >ot R es. F~ l R _mø 'a 'BF1C'... f li)' '' d F.. JtaUon lhn (:hr C... r t '.... f 4o! r...wt tu...kn;.r\pltolmm BenRq: _ fra L J_ k _.4 ~ Hrnt F... to.. '...: UaNle'oe.....'u6h nm _r'lt d' F ~ct' C : TlS.. r.4 'D>r irit F1 as et ' P= lull la... f_ Gaq.ukn H A:Q:W\ ae Chriztl&T.! fllfttq'p ~ _...ip R's 1aS17F F paa Olri.... t; S K... l. l.. 14 drift;... Y«t )l0d4a.pti4 P dhl:. ~ 1cP JeftO.... Ud1nn.1' <: a t. e a e...t Rock Konlilærktnl' n EJ Stkr _... ar flw... d'e ~. Fnlld 'to 'c 1'1. 191i Dac ta'a F_'US minizt.. r 0\10 Bia1ll li. l' a f t Ra A om _Frih_k puaes P&nook' 1\' 4~./orw' '.' ]. D.. f ~ Annle os :';:nna. o..n~ :r.lastl CM. D.tn: af.t'''*'' B! ChnstflUof:'il Ol k t af BUrm aral~ Qri...wn.. Fuiaihpd. lle! a dte Katl 'Ee Bo!> noal S.al' 1\ h.. k'r. Barry Seirsdag i Pu. _ t' a 01 MT fej1aatic a.. Chur(hill Ok den entel.ib Konge: Taler ntruasauutore! G'i'tr' Da.nmarb Radio.. n D~n Da1:: :JO!1rqCH ; \ JctofY Pa)} ranamltt n t K l.. Ch.ordllU T.k Ol' li.. ~\:' Kon~ T.le. l amt nkar ltd.. ta KJ. 1 Et Eksempel R \ Larttn

76 (1m d~m.. dt'r Ptt f'r Yd hde dd h\dc Hrlfi t. Jl'W er d W... dn Yd milløvt' Gud d'' V r.iru t.'/t'n (1m du k/ul.. l/en! vor... rvded.. om e \'inde o... ~r med 20.01)0 hlaløs Gere inden Samunderhandle eru!llf{..m ~ del rr...kk r ed hum om Re RHr Rutl:n af J' godt at som Kjer U'r Jor...' ntorlj('d( o ( U'dc j(\'blt!l'kf' Vt'Jfllrl'd(' n.rd1d '.rd rul' t; i r ~ k ' 11 nd li ru dll... r 0' uør.. / ' k.j_u>. J C~. 1'4 \<'J ' ror '... ' For.ldrr J H kuti.r Chf hnlrl l.. rolum. n/' bl..>\ Jlrv hlln r.jdrl.r h> ''''n... <.. &/r1l1t r. J'> lr.ll~ Cl' fr n ';11 (lv fr /und lt (li ~. /v.('('r 1/1 rr... f;ojdnl f~r '!r' ØH \'old i1 h le tru ~... n'll h.'dr.1 Jill '11 ' Kun p Cykl.. Of dt'n andi n Sølda' lonol'lt ' tjt'rnt' U.r ~ ' ~lfkk' at m.. c de'!. mu '.rl )kkcdt hltl!jrd. Møde'''''' lt rv.1. Jo. Oll' (øa bl ekln Oll' 11)'11'!>nld.hml.. r.k imldlerlld h'ru HcO''''''' ( ( kuten Dit.kod e.. r.l' mt'/ d.' h ru... d.. ni det k_ k~ lykk~d'a dcm / rømme ('HCO' $.:11.'11' ble\' ~ 16 Anf f nnl.td f dl'.mme Sold.l~r. mc/1 d kk'd.'. del t tl) Olr. len e d d r ket hen t Oft'! h w..... J F;ih.'duc.'mpcrn.. trø 10rdum CY dl'f'f'{.'r ukrrell~1 om dcl lle...de Oj( rykke ud for nt MU1~m ~lfe Skon' m'n del /}'kk~deb dem ikk.' Mt tjnde dl' to Voldsma!nd. )tirh'i'k:oplosion ved KJilmøllt'r. hl. B~ l ;\orgl.'s drev (>11 )int! Od pm Stmnden H!d Anen 05t for Fiskeeksporten i Khtmollcr hvor den eksplodt'rede med et. \'oldsomt Bl1lg. Der kom ingen ;\enneker til Skade men en.'ængde Ruder j de omliggende Ejendomme knustes bl. a. 3 ato 'C Ruder hos KobmlUld Nlelscn. ~hb r.ll up kan Semdag den 13. lfaj tejrt'j :J Chr Ktulstrup J o h a ' e l og Hustru. opbylflfehar 'J altid Senne/.; ArbeJdt;rna.nd Chr Her G r ~ ger en og Hu~tru. lehbonr knn plla Frt'da tejre Mrt' SehbryJlup J'la }'jurit$e.. banen &ij( /lber pap. Onllda!l' j Anlednmg ar Kr at ha\'e t. 'O l Hlmmeltart.ruag Tog med Afgang tml Thisted }; 6l{i og Ankomst tl Fjer nll!je.. K1 8U og Tog med AJgnng tru FjernL!J<>v K/ og Ankomst ti] Thiated KJ Thyllorøntutterne git ri' Søs. Trods de daoruge Afsætningsforhold. Fra Thyborøn skru'es: QJUjBl i den nu forløbne V'ge 1011 Fit1keTi(:t godt 110m stil le det den samlede Auktlonstil{ol'.'!el kun ud.ll'jorde fra 13 mindre F.1rtojer en kg Torsk Bom oms<lttell ca 5300 Kr. og derud O\'er var der ingen Landinger Noterinllerne blcv l. KJ. 26 a 58 Ore a 51 Øre Oll :1. ]8 til ;JO Øre pr kp' Arbejdet \ il nu bll\ 1l {orsogt J(enopt~g :t i \'dere Omfang oy allerede nden de ston~ kelsfi!ttende &gh'tnheder indtraf de sidste to L'J'cdnge \ar der stærkt RCl'c paa Ha\'nen det mllnge ilf Fnrtøjerne Jndtog s og Proiant en Dtol gk til ~8.' [KCJlOm Rf'ten \ ij folke d U!' llldcva'rende!;ge kønt A{ a:lnlnk{orholdene endnu ('r {orhu'lede og uheslt'mt; Der bli\(~r hvisket om at!lulu' KuU(orne (jorde klar til al J/'nn ud ~ky~tb dh 1.:11 unclt'rjorditlk H'n ~U~nJl': dtor var kommet om at ~. v' til Endand ml.:d.1\1\ vidt mulh.:t ajle dan~ke FiHk~kUf1l'Tl' Nu!}lw'j dl r kkl! BruK (Ol' tid. r.el nrd dlllcrn l Thitt'tl t J nul ('mhlll lkl<' llull't til \ejll J:ude ffllod dl' Ar_ ri'awtfont'r. rin' i r /nn/al(t f P'nw nl r drr har \~'J'{'t Tyker JWl JJlflld/ungl'l'l'. MlmdrlK('1l hnlgtc en J{ække Anhold!.wr hvoriblandt.. lr fll'rt' ør de vr lte F.kM'mll/lrN Dt>t 1)(.'<.lt Kup.>/ev Jorl i &enlejfcrhomlt j 'k hvor der vnr tljl hah J rnjfsv< Snes _~huldfo/k der hør Vi(!rct Ty~ kenil.'s hnandghnk'jh' Mo.'nd Fire! disle llh~\ tngl'l med til :\100 l'lllndllbe\1ejrc)t!enø ] 10\('<1 kv/ltu>r 1)/1./1 Healllkolen hvor.lu/x len Vll stor da man hvad det Vfir for Fyre møn ha.\'d.c taget fat pjul. De blev ~ke lgefrem behiuldlct med F1oJløhnndøker. selvom Fl1hedøkæmperne her som J ajle andre Tilfælde opt.raadte med en Værdighed og Besmdlghed der nllul~te \'ære Arrestanterne! grulske fremmed fra derer hidtidige Virksomhed. Med )1fL8kinpi~ stoler i ltnrgen mantte de øtjm med Hænderne strakt op over Hovedet og medansjgtet md mod Væggen hvor de havde en glimrende Udsigt til nogle op/cdaaedc Btlledtavler med Fotogmfier nf Rædslerne de tyske KoncenlrlltlOnalejre hvilket jo nok hal' givet dem et. eller andet. at. tænke pau. Dc var da. heller ikke.store ru Sltuabonen. Sveden perlede dem ncd over Ansigtet og de rystede SOfli Espelov ja SindRbe vægeisen blev endog den ene for stærk.stlil han besdmede men en Spandfuld koldt Vand brngt.e hrun dog hurtigt td Hægterne igen DCl cne af disse fire All e stanter var Lederen af Feurwehr l Dragsbæk Lorentsen. Han \il lære almindelig kendt i Thisted under det kke meget mis\'isende Kælenavn Gorillaen eller lhe missing link Han gjorde sig bl. 3_ bemærket i Stre)kedagene \'ed med Maskinpistol at true flere llnndlende til at lukke op og sælge ligesom han den sidste Tid for Kapitulationen ofte har opfort sig ganske desp... trnt og pas aaben Gade truet. Folk med Pstol. ] Fonniddags blev yderligen' iuget tre af de )1ænd der har gaaet th Hannde Seefliegcrhorst De var taget med Fjerritslevtoget h\'ilket Fdhcd!.kæmperne havde (nael Underretning om hvorefter de korie til Hillernic\' og fik de tre pillet ud af Toget gen. Ved Middagstid antastede en Frihedska'mpel' PM Llletol' en ung Dame der kom cyklende og som han mente at genkenth som N efu.'rlyst K\;nd<' dt'!' hu\dt vw!'!.'t!x'skll'fllgl't i B\rakk('rnl' i g Freden ~iddf'ltf)rtf'lninkl'r hnhll' lahfont ud paa Ut~lnlld Jac Ok MOlJCl'n til K. t: Ofrl'nUiK't' 'R'riu'r UAd 'rrldl. ri.r Q5C i.n. hold. i hifl. r Tyskernes Jrll(...; k. HU/ 1./0 v tl'~ t m Jtt'kUk(>J. l '1.11' sat ind i DU/pia. wt. løvrijrt ~ r LillWn (V r dl'.iilst Urrf'lurN.. 'M91 del ud Johll. l'e<h M!.'1l SuJrnlUd OT Karl Otto ~luby Ur. hullll'p:lodl' 2;1 Sir /mf'r f:fljt'l!ijf J~ ham.('n Nørrl'snKle :m Kj Jr.clt~ 11<'11 H.ludelll Fntnh JlarJ.ao:n Ol' LoUllSejfltdC 22 Sul('n GPrhllrd Ande/'5('n. Vlid. Lund~~aardNj'twll Ankf'r l'eterllllgefl1l('n AkJlE' Thornll Chnøtc~n Faartoftvej 13 Kl.rl Welp:ent Kertin SUt. tlonsvcj 5 Gf rh. ChnsteDafn ViUlp: Launds.JakobM:n Engh.R. vevej. Rut.h Petersen. Heføvpj 6 Ketty Jensen Nyse. 7 Elin Jtn& mu!!o8en Vetltergade ii }1ary Kammel'8gaard Skolegade 12 Norma Elianbeth SvaDkjær Vestergade 75 Aase SvankJ&:r Ve atergade 75 Olga Sø~DM!n Nykøbing (overlort) )laren Kristine Jlausgaard HiUl5en lanstholm Karen Terkildsen Hundoorgvcj Børge Christensen (Jli~ po) Frederik Johan Kw;eh Edouard Jen8 Brint Vilhelm Bus.forgen Johansen Sønderjylland. JlM8 Fredenk Carstensen Sondel]ylland Jens Vilh. Hansen Aabenraa. Sedligerhorst Peder Thay:<en Pedersen Seefligerhorst. Jørgen Carstensen. s et '... '''''m... m. Y > tral Akt JW 11'!<& ~.n~. r t ret Vu1 A... _ fbi la ( cm harakmr der.1urtuaa.nden... u.e.. f.... n ed Vartmano!.a Tja&' lu.r '.n la&kdell tase 'tlutt.. a' Bill ftkkf'rnl' 1Jrarll_k 1' 1<1<1. \Oe J~fulk r~n' r n.h.r KV_ de lmpc:mere<!e (>C... ~.cd t nhbd_katnpt:nu:a na k mu'( VV' r dette haandrnla! lsn t.:dtt')'k vl'd. at... n4f * Øl ost Tohak Oll.dr. sera.. TUlr lsl dm. }1. D rnall( bar ~ L: 1~>V\e ualmlndhk h~ C)/t K.'w. \'n<1t; Jt(ll mf~ utano1...urt Ar twjdf! 0 kun fl'll'gf!t lidt Sr.a. Jlede Kora N osfua travlt ; akaftip't. r t.r UttJCJlvag1. p&l fj MM1d pall Sko\en hv(or Jn*ll.ørRer frr }fp.tjlcin til Fall~m.e og virkp.r... Jm Forbindda'.loo med jemmæ:n! DUr det ~1dn flt {rema!!~ _ Ølhel\digtvd... RnlStanc!. Tæpf*r ~' 1ipMf!o JUlMt Beaøg fjm prznerendf' p... retninp:øanli~jcendr _ Det. kniber mc:;get med Pladr ED i HOVl'dkvarteret paa R phkcl!. og man har derl'or i Dar ~ut. U:t at flytte Politistyrkena Folk. der dog atadig aorterer nnier )'1odatandsbevægelsen. op ikred6 kontoreui Loka1~r paa PobtJ.st&. tionen og man kan likkert og for... ente at fan at &e nop af Politifolkene i Uniform igen. Uten o er de. nte:mt;redoe. l Li'te:n o'er d' nternf:~ nod Anny Gadl:' Jcn~n opført ~m bo me Veø~rll'adt: :~6 i ThU!ted. Dd alr.uldt; \æ~ Sr. 5(; Blandt dl:' inu!rnerede i Ha.rup te:' tilljv Fru Je~Pt'nen Oddesund ra J de bes:.ut' tyske Barakker rinde; utallige efterladte genstande Yaaben og Ammurution. De tyske Anlæg l Thisted der ble\ r(\mmede i Gaar bærerpræg ru ut. Tyskernes AfreJ<:e er ~ket l storsle Hust idet de frembyder et Syn af det mest utrolige Roden og Efterladen af t.nlrigetini!' baade Unifom\(!r Vanben og per.'\ollhge Ejendele. Paa en lille Tur i Oanr Eft~rn\lddags rundt p.'\n de Steder der p.all delte Tidspunkt \'R!' besat <tf Frihl<hkæmperne \ ar det ret artige Ting man der kunde bc!:>kue. l Sommerlyst i Plnnt.lgen hnvde mnd nætffi{'~t ndtryk.af nt ære kommet ind pan t't btdn' lsenkl'l.unlnger Sluttlan flod d~t ml'd Beholdningt.'r :f Spandt> ~:r\'ice og ml'gt t :mdl't. hl..1. l'n hel Del T:l'p()('r. s.om uu efter A f lall.' nll'd Ot'n l):otkl' Komm:mdant il bhw.mwndt lil de tyskl' F1n:lnill/{l'. Tyak('l'{'n. lier fl.u haft Opsyn rnl'ti L.ngcn't. l flrrlu(1t sin l mform ~)g hjt'bn Y'd ndg tng't u d n Jr:\1H.'(le t t cl rhu Ul n md~ 'ar..:lt! knp la kk nutl!.; h kehgt At th h t : ' mt h s \ al t ger hulter til bulter. Et Sted. flyder et :itort Europakort.. et andet Sted ligger en dad;\t)'sk Ordbog midt mellem knuste Æg og uappetitlige )ladre:iter; ~ af Soldaterne har ikke fuet Tld til at faa Familiebmederne med de flydt'r rundt paa \;uhet; mt'!ll'l'n Ting gaar ig\n i flere S~r. nemlig at man har faac~tjd to. at!ende FørenD en suist.e Hilsen. ~ obligate lliuerbillt'd;{'r er ~. le Steder simpc'jbcd.. t_ O\'E'r t'n.jt;rn.. ta Billede t pmtnt Stoo har man ~;'ndt t'n Sllhe Pro ektilet nnem Billed t [kt ne 11.lge Lokale r.c' ~. de ru J auret. l. er n næ$ u ~M\ d led~ en etas ae nk>. 0..

77 .... ~.* _v' '... ~. 10''/'' Jl r.' h' lu. : k' 1o~'tU'm/'JJm ht; Jl... '''L n'ld dl't \/11' tlo l...) r. (;('1'11 Chriw'nt;('n /... '.\/.. k m'r d j 1.1'.10:. 't.' 'l'm 4tor. (/ lul hnn/. lllg.'l fnt \ '11K Llurld.. llkohl'll'f1 'n u. ~ ~... j j 'ollllll'/h!... lu r. j' m du k.w ildo {jn '' o f. for ': /l1('1' kkr isrl'fn'n Jf' ~ Vj /Lulh 't'nt(. H'~\''J '. l/' ' JfinN'k'J'OS'C)J1 H>d K/llmu!J(' )lul. /'''ed f'/ljlølllllldøk. f W/V '(U.v.11'111'11 NYK. 7 E/m H ~'.. jt'./' (Om hl joil i m's d\ ' Mlllt' h/uldh t ka'mllt'nw 1l'' flfjh i JUV' Vt.t('rgl.fJ l :\1111.\ ld.. nol' 'A O om Fnlll'(ls ' Skf>JKi~dt. 12 td Jl.1l SnU (' / \'\'{ 11('11.'4 Tilfll'idt' Jl Mlt!t' U'i \lllll'r K.lln ' d / ( ll. t..)/jkl't'kh/)()tt' /J.i KlitlUl( ' /Uld~' / OK h'sllldisr'u'ij Norml.;/illllh'lh!ijankj Vt> '.. ol... rdll 1('( A u. 'r V..' h. den l'ks/!c)(lt'n.odt' Jlu{l 't t'l l. (n. ' ~' A' 't.'htulf'rlll' ølf'rklldll 7r. U... ~\'111 )11 \<lr lutt cl ~. N) 'l Nt o/d.'o(mlt Ullg. nl'r kom lflr\'j1 t'r frt'n!n!{'(! nl dt't'/t hidti. fllt''klld' 7r. (/ltll 'rf'n. u. _ rhllll<l.' lf nnl'ker til Skml..' Jl'/1 t'l yrtn!lk~. mllt'd ~h... 1 llkllli_ kubink (fjvl'rfllrt). \Jnn'l KrlH _ ~m.'.'~lgdt'.ligt:' ;r~l~~)r'gt'l hlu~gllnnl Hudt''.l d ()uhr'r't'ldt' /llhh' dl' Mlll ' Hn./ Hallgl= M'k/.... ')t'ldomnll' kllllsh'.~ hl fl. 1 'h~ /!toltl 1' 1'111' øtrlkl op UVer holm 1\.lrl'l Tl'rkildtlf'n Jlun~ m om r. '1:1 hl'i1 1. H Cl' t 11l0l'11 Oh. Hutlt'f hos h:ol)jlllnd Nit':H' ml 1 R' mt.janllilftt't illd nlljd JOr.llYJ U'gl' rlø ('... lt' o. r tlo Ulvdt. t'l1 srljm. 1)(1) Fn'(lt'rik J ohnn KUMCh. irh'cr. J/oH n af.~.hbr111j R'Rlf.'Jl. ''' 0 iii noglp OHlU'<lt' J.;dollll.nl Jj'1H Brint ViUwJm Bu... r. ~ kan ':n.!aj!.kn S.\lo\.i (jl ø. ehr 1(1 Udsgt < d. ld Uslrujl Jhan t rn ' ' Jer cv.. ro ru l~'m. n'.... Fto'lfit'l' t! ll1r/(\'1 10 UU~N..~U1 ('rjy 1'1< f).. rri'... \b.tn...a On... lj! Anh\lnJn.r tr lt.r J f' linmul(nrl lljo( T' m1. Kllnlf~. '. ' t' Th l' ' j'.'.... L' '.. 00> ~.\lkom.st 11 ( 1')'... L'. ' n ntsl.'\.._.'... Tv... m'1.\ :.tf'11.r < f''. Fjo.!'n/.o... ' '.. '... \ nkmn v;o.. li Thi l<\l KJ. J.'f:';. Thyborøntutterne git til Søs. Trod.. df' dallrlige HsætninR's (orhold. Frn Thybol'l'n skri\t's; O~~1l1 i den nu (orlobne tgc l/n skerlet herfra l!:ul godt. om Stl~e idet den Slim/ede ~\uktl onstd fol ~ll(. ' hvilkt't. jo nok hu' Ri dt'rjyjuld 11'111:1 lh. l8t.'n tiollsjej'e /lt'/' ludet lt tll'nkl' Ax'm'/ul lor~wl Curuwnm'n nelll l't e / 'Th \'et dit hejler ikkt stan' St't.mR't.'rhorøt. Pl'( ('. lyfle1l JJU. l:>t' ~lr n Sn><' ('1 )(>rll< Pt'drft'n &.'('fli g('rhon~t. f &lllltw( /.. 00 O\'('r AJlBigtt>f ar' dt' 'Y M t1e~~ SOH E til>clu\' J Sind/d.w_ t. / b/!n' endog den 1'le [Ol' nl'gt> ~. k O sl:1.'r s.. hlln b(lsnml'd(' JWll l'll.:0/)811 ' ' dfuld koldt ' Uld bl'lgtl' )11m dog JUdigt til Jægterne ir't.' Den NC ni djs.se fnoc Ar' st.nnt 'lir Lederen lf Feurwehl' J Dr.lgsbæk Lorent8en. linn \'i! \'ære nimindelig kendt.i Thisted under det ikke meget misvisende Kælenm'n Gorillaen eller the missing link. Han gjorde sig bl. l. bemærket i Strejkedagene ved med Maskmpistol at true flere Handlende til at lukke op og sæj Hilk..... \ 'de (nik/' }(ont'f'ntr;l. Hnns Fn.'dprik Cllrl:lteflEl('n sjt>r1('. V') ' lt fn~ml:lknfr{l NlldVl'ndilthcd K'1ØtlllJ(' TWtJlH r ('J( Uynf'?de l$.lnlt Hl'tllP' m r~f'n'd l ' 1'or 1'(' t n inkllulil Kg/'ld' j'. 1)/ t kllll(o' m/'k/'t. ru/od T1MM'n J 1 ()\ll'l k \R.. la' n' l Jlllft J tnulllwlf'n ug n/iii hr dl'n'r j 1J11t ~Jut. ut nyltl' uiu.tyrken Joalk dl'r dljf allldflc 81J11.f'rl'r und.. r M.)dl1 tillid sl~vu' g(' 'N'. op J K rod kontljll'tø Loklf'r PM Politiat..a.. {ionl'n og mni klin likk/r1. 0i(lU\L fon'nu' Hl frul l.t ae nok af Politifolk/ np j L'nifonn igen ''lthn o\l'r tit> nt f'm f' r~t:. J Lit.'1 f)\'r dl' Jllt'rn'rl'd. stod Anny Gd J'M'n odørt flom 1)0 l't/ Vt.t'rjtnfl' :li J Thi( d. Od kuld/' \f... Nr rfj. HlHnt t/ illl/ rm..'dl J Hurup er tijji~/ Fru Jt'''J'('rlll'JJ Odd/'lund... v et l de besaht' iyske Barnkker findes ul'lljige efterladte genstande Vnaben og Ammunition. UnifontlH.De tyske Anlæg i Thisted del' ger hulter til bulter. Et Sted blev rømmede j Gnar b.ærerpræg :flyder et stort Europakort et &nnf nt Tyskernes Afrejse el' sket det Sted Jigger en dansktysk ei kun udjrjorde (ra 13 mllldl'~ i største lns t idet de frembyder Ol'dbog midt imellem knuste Æg.Majer ell lb 100 kg TOf'l!k som ge ligesom han den sidste Tid et Syn nf det mest utrolige Ro og unppetitjige Madrester; flere ll:;.ltles i ca Kr. 0[( derud for Kapitulationen ofte har OJ>fort rug ganske desparat og PM lmnde Uniformer Vanben og per tll.llt fan FamJliebiJederne med er var dt'r mge/! Landinler. Noblev 1. K 26 l 58 Ort'. del; OK Efterladen nf talrige Ting. af Soldaternc har ikke faaet nd l 51 Drc og 1 18 td 30 Dre mben Glide truet Folk med Pi l:onjige Ejendele. Prut en Hle Tul' de flyder rundt pnn Gulvet; men.stoj. i GMr Eft.crmlddags rundt pua een Ting gaar igen j :flere Stuer il nu b/ll't! for~/jj1't l i \ dere FOl7niddngs blev yderligere Om[;mg og f/ de Steder der PM dette Tlds nemlig at man hal' faaettid til at de store /lkdsættt.'ldt' taget tl'c af de Mænd dej' hm' punkt vm besnt af Frihedskæm_ sendeforeren en sidste Hilsen. indtrnf de lidste o gaaet til Harulde lseefljegel'horst. perne \'111' det J'ct artige Ting De obligate H ltlel'billeder er nogman der kunde beskue. le Steder simpelthen presset ned \'lr der stærkt ROl'e ptln De vsr f;..1.get med Fjerritslevtoget hvilket Frihedskæmpeme det mange af FarioJerne s Of( PrO\'jnllt. en Del gik Sommerlyst i PJant.ttgen Over en Jernstang saa Glas og Resten \'il folge d havde fa.:let Underretning om L'ge skønt Af. hvorefter de korte til Hjllerslev Juwde man nærmest ndtryk af Billede er splintret og et andet endnu er foj og fik de tre pillet ud af Toget at være kommet jnd paa et bedre Sted har man som Afskedssalut og ubesternk gen. senkl'amjager s~1 dan flød det sendt en Salve Projektiler hæ~ hvisket om nt nnar Ved gjorde klar.m.iddagstid antastede en med Beholdninger af Spancfe gennem Billedet. Det mest uappe' lil tlt sma ud dd en underjordiskhen Frihedskæmper paa Jlletorv en SerYce og meget andet bl. a. en titlige Lokale er Re\'ieret s.a.alehel Del Tæpper som nu etter Af des som Lazal'ettet kaldes_ Der der var kommet om lt somed san vidt muli.lrt som han mente at genkende som t..11e med den tyske Kommandant er en næsten uudholdehg Stank ung Dame der kom cyklende og Fiskekuttt;Te Nu blh'er en efterlyst Kvinde der havde il blive anvendt til de tyske J af Snavs Ekskrementer og forfor det. været beskæftiget i Barakkerne i Flygtninge. TYSkeren der hal' dærvede Madl'ester saa man næhaft Opsyn med Lageret havde sten ' ægrer Sig ed at tro at del' efterladt sin Uniform og Staal her har ligget syge :Uennesker Tirsdag af niddelfo.'te1ninger holdes aabent tij ud paa Eftermid_ ag og J }fory:e~ til KJ Offentlige '~æ rker Bladtrykkener og lign. holdes j Drift a \ n Tirsdag. Han_ et meddeler ~ sministenet ga..ru' ntorer og BUtiker Omfang ønskej' at Befrielse og Fre. i dilll>e Dage hen. 'K at.\fejener Ba. tforretninger andrlejbutikfor o. lign. i Dase TirsdaK. nrlllu MS{le Timer j ~f()rj(fon 01l'd1ll( Jkr 114f.n til Kl. r.dy)(~re ))(j fra. ur. TrYkkeru. og lign. nøeh'endige Virksomhedfclr hold~s 1 Gang saaledes at Befolkningens Forsyning og nod \tendige Pressetjeneste ikke stoplæs JlYdagoe for SkOlerne Undp.rvisllingSministeriet medr1el~r 'firh<jag den 8 Maj 1945' den TiJ'J:Klag dtm H. og Onsdag o. d.i. er Fhdage for &!lmtlige (Jfff'ntlJl(e Skoler Seminmier og andre høj{>rf.' LJr/'ltlHlaltcr Un d r C nrlf! rvai n illgl:lmmi.'iteriet Ekaamj'jf>r gcllnf mfor. som' pjllhlltai. hjelm. Men selvfølgelig er det et helt Ved lndgangen til Es la Sanatorium ved Sden af de.. p fladen gabede et tomt. tys k Skil Hospitalsforhold mali har budt derhus men inde i Valmuesalen dan.ske jntel11el'ede i de tyske var del' knap Sa.n tomt. Det er Koncentl ationslejrc. Den samme ikke mærkeligt det haj' været hygiejniske Standard ga:u' i~n i vanskeligt at s kaffe HaveredSkw Barakkel7les Badel'um hvor det bel' thi her var hamstret til flyder gaadnn med Sna'::;. og sll'ækkcligt til ell forsyne adskll Uhumskheder a.t det ent.>.ste man lige Koloniha.ver og endvidere med Sikkerhed kan sige om det fandtefi her en større Portion Baderum er at ren kan man i Senge og Madrasser. den lille hvert Fald ikke være bleet der Pavillon i Haven fandtes et væl inde. det mildest talt usobro d'gt Oplag ilf ægte Bonevoks Kokkeu flyder Rester af gode Hundreder af elektriske Pmel' og danske Fodevarer og paa en hele Pakker Tændstikker. sort TaYle sulnr endnu den sidst D:! t.rske Barakker pan 1(011 serverede Menu hvis HOVl.'dret bol'gvej har fol' en slol' Del været er Saltzfisch beboet.af russiske TroPP<'' h\'1lket. Anla'Ket i hllj Grad hl'l'el' Vidn(''J/)Yl'd om. Disse Sohf:lh~l' har jo Va'rct nuget fol' si~ ~e]v i H~tning uf MJlngcl PM Kultur og Bm'akkt'nJe lignc da ogmaa na'rmf'... t AffalrlsHku)'(' mdwn_ digt. El na'cjtl'll utmjigt rulclf>' i :ill lalknll'' 0K nit lig. O.TLejren hvor de uf 'lysk.. efterladte Vaaben nu Ol..>aJ1\es Sidste Besog gælder O.T.Lej_ 1'('n p.na No!'re.nlle hvor dl.t h:l~ stige OpbJ'ud l'r trdt'li~i at 8))(\1\. Hl'!' har boet l'n }wl D{'l nan~kl' re og dt h\r haft 8'Jiig li nt 1 Christans der og atter HOVed. Da rrem brød ende HUrra. regnede ned ;egen kørte \ a 'nd genleden alen. HOjtide!ig_ samledes deres Paas F~Uessa.l. ~n s..arnlerlc$

78 Aargang Nr. 106 ORGAN FOR DET SOCALDEM OKRATlsKE ARBEJDERP A R T FRl/iED LGt/ED BRODERSKAB Ons dag den 9. Maj '.'.' PQ;.. :tll '!'i!oo;llb....j..i.e... ol u e~t n~l..1t. ll»z Tro;:/. Ot1..;C.j~ t...!'qt~ ret.1cra..e.r 4l<:Vtl:.:l=;eQ Ul ry.. i:lf.nj ras. 4 'J. t'1.l ayea.tt;e Or.ro& ~r Mr... ret. tlllhø ~..... er 1.Di;tm.n :arere.i'u:.rt:!4rln~f 4'M arme.1plo ~tl.zø4 f'aoo.c ;mglt4r.. 'r..j;;[!(. at karut!l_.rlj 17ak a n:.oq: 1O:J.Qr e. C~renti... et 'at: pan dat ~at.1:. _J'?l;'U..n)a~rront Ml. ~fl'ta.t'!h Chefen for de Allieredes Militærmission i Danmark General Dewing om Tilbagetrækningen EMO{RATEN ))stikkes(( 'n ' lar1d at DE.ltlOKRATEN særlig Grad haa lj gjaldt iho(' ah'nt den offic'elle ty'ke Ct.ur %an.k lkktr 0ll hllm hulbdt Arhr}de Elltf <kot enc'/~kt øa Gat;.11 ;f JYC!crtler p UnlVCMlJltflSbygnJng.me / Aarhus ' 1'44 '.ndia. RUlneTlJ!! O\tll'lfaaendt ukumer.t der gt'nlri~t:r tn l'>ert! l fr tstjldtt'r~ Nr. 25 lklkljm e' 1._ r for 6ig ;.(>v :'angerne sinker glændernes March d Danmarks Grænse ke Journali~tcrJ fantastiske Tur i 'alekbil fngenmand land til f.nglændcrnc i NcumUnster 11m kommpr (/(J/æ til ljanmar/c ) kl møn Yrrblni /te 84 Kenf df! t.r 1m _: rnm l1«t1r t '~ ~.. ~~':'~:';d~'~'::=:::: Ml'lemtldN J Cenlralkommls_ /ontn lurlh'rl'dl' Oerdrall.. l.'1en Ul nofflt ar de Allierede at ruvet 00d5. arn Ty.kerne har rørt med sl. Delle.varer 1/1 de n~lrrnmr'~t'r der ndsat. tf'l Vallbl'n'ftll~land~bcllorrthtrnc JOH!. 'rykl'rllt' har brujrt mane Tu. a/nd Jtrnbanf'''(llrnt.okornfllhtr 0lr 1.:&lblll'r 8(Jm dl' llar nkrt rankrr JtlrrJen nu~l'nd ( andre L.ntle. Det ull\' bllvt' kru'vf'l.t TYhktrnl' o. Pllr.ks skaf ldltrrr rp 0.1 hrra' Jlrrfrdl'l Kvw 'm ('r blnrl Jerpu' ra de brnitu'.alldr En lallrr Un' kke amf'rjka~kr. Ha.kYdflrr ljrrj~l'r 1)111 Hlrt 1't Ul TYPlklunci (/r at tlrtl. N P l F1fJrC'rH a 1'Yllklanda EVne til at jrl.l ~t'r l!r.lte... t rr hl. { fjtfhlelt mf'ddt'!l al (Jrnrllf Ff'ftnJwwl'r v! hlle> A.. rlk.. Uf'llr'll... t.nt (. ll'itlk4llllrul. kommfll5nn.. f/llr te>ll11ankal A. d.r m'''re ai lv.. '<n.jal/n Ur/r. Jf'tafll. /).tl han~ J.hed Jtu.. Jlk / v.. r. at FFvulll'rlll( 1f'1 _d~ tn. af tillet=_ KObcnhavn Mandng PRESSENS HA DOAV1S fik i Aftes FOl'clrwde fol' Chc~ fen fol' det ovel'stc l1ovedl(varler for de Allieredes Ek8pedlljol18~ styrkers 1\lil.ænnission i Dunmark l\fajol' Geneml R. T. D e w 111 g. General Dewing modtog Radio. avisens Repræsentant og en Offieer fra de dmlske ~lodstand8_ styrker. Geneml Dewing fremsaue tolkende Udtalelse hl det dallske Folk: Llnmmll k er bll:'vc! h.rrl/t. ftt'r rl'm Allr. bllt.'r y'k R'ucttd.(' h('(r!f't Vd ol nlll' YJlkf' RtYlkr'r Dnnnulk har oyepglvf'! Flg til J'.!tnnpllllll MrmtgoFnl'ry C'hrf. n for 21 Annli. gruppc nr'lm OvrK]V!'lln rnnd\! J{raft {J 8 AJldlK Jt'g /llll1\'r dr't onl1rl1o Folk ol{ nll' kr.r'1 (Ol' lt'n V'jkoFl11 nm..{! dr rorlobnr> 24 'l'lnw. hn. Kiv!.11' (Ol Flt nlllrprh' TrnpP('r nnmntk. ~rhn!lfjk nnl<kr JK H {lvq Ullhyk fqr rll'n nrun'lrtng nf: r)'lo Anf' n fl' '1 L 1l1l' p knn.ltn lk.k o.folk' rnlt p ror.h'n 'urll'll ]{AFl' llnn~kt'rnc nl!.t '. hl'itp 1l1111f'rlO V''A OK GVlkf'r pu!.\nllg l.u f)./ø!. A.nr hllr rtl mod.1 t)'.ke 1/lf]l'rlrJk' 'n Tyøemes Tilbagetrc~ltnil1R u...rr<\ Hhfkl'r.hr lu tanr hulfuk llt ' tlmr~1 luoolj;'cmery fnact OnlNl 111 \~ rfl'j.clu Rig thage fm clnnllk Om. rnutlt.'. Dennll TllRgt'tr~J.cnlnlt bn.. letlrt n 110 tyflke mlllta.re l't1yllghrtler. tlll kommende lngo 'L l':lkll Tropper dllrfor l\ffhl'nl gl'nll~11 DlUln'url og O'l'r d!.'n tlon. flkll GrmnlK' 0(\ ' l'r(\ bt!nebnl't nl{'t! luuldanne \ llben liam ti al 111'rt'(ltl ll'rfllrerl' hor tlllodl. ~ n bhunl<('!'ø nn/;f de~ Mar('h'('J do lyi'lkll TC'oflJll'r rorladl'c' d lejrl' 'ler Ro.. rnl'f hor d nu 0llhnld.. C' lt. n dt' forbi l l dl.ul uml{'r KomF1lando Af dl''.cutl Chef('r. Undt'r d!.c Omll1.ø'nd\~hl'dl'r bliver (ftr klin ringl' KøntRkt m{'l{'m dt'l t1p\1l~ko Folk og tic lyftka Slyrker D\'n nlllttt'd(' Mltl''dt llle onllk('r at dc) dllflllkr n'folknlnlt kke )lb!. nok''n ' forl<tyrrer dt'nn(' do Yllk{' TreT. l'r. nt'l'!;l'llo lut Af Lnnfll't. Jeg to l'r mlgo O\'lhf'vt.t om. at dpl flnnflkf' 'ulk hnl'h'll1gt v \'ttl' Rig l'fh'r dett {l (1' Der vil stadig Være B y. d er at bære Df't r Uddukkl't lt llt'rr\f'n klln hl ngi' e>n nj 'hllkkl'lla' Tlll>ng('\('ntll'n til lin cl uhold 110m vi (orl>ln.'r f1' ti ()p ti 1 1' l.. r \'1\ lnlllg 'ti' ll)rd r.1 r \.hlg.. ro RCRlllk tll>lwr. Mt n J 'C \. At 1f'( GP1n...otll \'1!lAg 1l1e r~ll'r \ re ti rtfr \'11 v Tf' Fnt'l nrl til ll'kl'lg '1\ nt (. g tille n 11('; \ :l.nk~j.:h~'(! af'm n lnu An tllbrlt't' Dril 101»Den tyske Næve«

79 t buben. ucde! dl. _ hall JldrF'lL Hur tj Molanud..t ' K.are1Jn. trit. Ørle.. ~ Gø ed Banen t 1r:: formtf' r;lle. ~ und JOens. KareUna R' Hdl VUDedL ~orha1fe ro N !'Ur Ol:... J i /11. len SJa~ t~t ~e. Vo B14aeu... fl'tbel SmulJere~ Ann J Fl~ n Ol holdt d~ lut l'on'i!n Skrue. De o.ød UboVleleUl'e et Selrun.ct 1 bh1j'tld Ta\'Shoo 1M tna:jordo Gotna d: Hund med en voldaom DrcJnfnl. Drdnu noele Sekundrr.nOd han l.deq al me!..om cm ban lkkf!!atlacs. den forvovnt Drited der havde løj Jet /ulm. Det var aom om hane H~. lbftt pludtellj: kølnedn lf4n f~ kom med eel na~ rollt. kun var ~!rya:w:h hk. '''!«Se PludJell. han (' j t cftr'!:. wc 6tt Jt holdt 6e.tribede FJøJtJ'blr 4 D p ~t ~;.e Sk;orteaermerne hllljeno op OØ en ){and det 'ra!. GG. med ~ Arbfoj6e _ God V~rdoullel la8de han ~?Dl Je ab! muh hvert Ben dl x.mm.nu... GN. din VtJ KardfnaJ de Y:a:! lien Gomar 'Jonll'l var allerede OVer bam med knytlede Næver. Del helt '~.e forbjøttencse h~ Van Brrlftl var trudi Wbaft 0i df'cj. ede Jf. t.u Sden. hvord\er hin aend\.t et væj~ Spark bl(ud.. Gomu ttjc det le Bt)'Jtel Hn alo. m~d Armene. nklne Ol f.kft om Ph. R.en et Br... at væjeck Stole 0ll Bænke Hul' 1J«t re ll &ra:en sfn Jakke øf G~ mr kom sa ~ne en. Han.a l. omkrill med lu vudl et BUk t bade HtndrJJk o K.relina t)'. ied.t DC hans Hund.te f'f('r DOlet J Lomm~ Gomar!.U' prn1e Hench1Jk. kke KDl.. tkto Knl htrl (;gaar thede el St1nmd ~ korn... J T.nk«om no'tl Han_med ait Vubf'n paa Gulvet o le ndl ritf'r no'tt.ndtt Han. B!k (.aldt PA Øl '.Jtf m h'n &rtb om P.rUtø. o m~ dftjn. højt ltif'tet Arm. 1ft twr punr ('n mod 'u Btr f'7r du ham Gulvtt Gornr akt.. W/)f>m.n pn Øl t. Nn. at wrnh tw.m... DEMO{RATEN»stikkescc Fangerne sinker Englændernes March mod Danmarks Grænse Fire danske Journalisters fantastiske Tur i FalckBil gennem ngenmandsland til Englænderne i Neumiinster Churchilllcommer maaslce til Danmark (Fra l'or ud4endlc MO<Jarbtjdr r ) K r U' a Lonlnll Alten A'M'EN til Lordag ved [\T Krusaa som en summende Bikube. De mange Journalister samledes i en sen Nattetime i en fredfyldt Krostue til en Rand_!ilagnjng Man vedtog at sende fire Mand Syd paa i en Bl for at opna.& Kontakt med Englænderne og for at fu Oplysninger. Der kunde være fire Mand Bilen der fortc at den for.t VOvemod Jctndte FalckRedder A 11 k e r A n_ k ti r e n Folgende Journall.tcr 110m ved Lodtræknln.r med paa T uren : RedaJctorcme H l n r l k e n ~Nntlo_ na/tldende A li d e r G l o r g Po l/ukrnc E s n h Vejle forhen Anr. bul og Knud Boreh Aarhus Det vu en farlig Tur de begav f ud paa j Fa/clea Røde KOtll.Blt. KJ. 210: etar_ fede den og allered~ lige ved Grænaen blev der kudt efter den. Hos Ørken rotterne Bilen Daaede frem Ul Sleavlg ngen )fonlgomery kun ty.ke Blvr paa wdevejen olf (lclorganj... rede Ty. lktre. Frem gik TUren genn!'1t\ nknen ra \ mancbland. NrumUnaler 1l1.8.edee K lho og her korn mlll1 ForbindelC med en engelllk Sergent der vnr mponeret OVer 01lllllkem eø 8edrlft. En Oberat korn til og modtog Onnøkerne pna det hjertellg.te ng man torlod at hnn var fuldt ud bekendt med El lenhowcra rosende Ord om de dnnake Frllled~kælt\pere ng deres ndlatø Oberlten tllliorer Monlgomerya ør_ kenrotter der har kæmpet med.aa tnr Hreder Afrika. Obenrlen fremhævede at man kke akulde tro at Situationen ltadig kke var alvorlig der forestod endnu beo tydnlngsfulde uloste PrOblemer men ved et Elamarhejde Landene mellem kunde Freden bl'lnge!! Land. Det Cr en K ompliment til Danmark at England sender noglo at'.1111:!lne_ 111:0 Soldater Ørkel1rotterne< r'a den 2. brjtjllke Arm(i til Danmal k Oberøten oplyøle al Churc:hlJl man_ eke øelv kommer til Danmnrk for at.ælte ølg nd Sagerne. Han er jo kendt 110m en Mand der have Syn for Sagen.agde Oberølen. Hvor Montgomery befinder 'g er en mlll lær Hemmelighed Nanr Englændernes Fremryknn foregaar lla langøoml økyld'l det Vanllkellgheder med do mangl! Fanger der.nker Fremmar.!'hen. 1\1. U~ 'd~.. v ( '.. k.. n' t.h r.. U~ ~ rdra. rl..... ar orr '\!l ln.. d.... ft ' h. t.... d _ ' 11 10r 'rl'.. r. orr t..... hr Ul '.'hh H T.krr.. h.r brul n ~.. Tu'.1 Jr'''''.. n'''''l' n.. 1.<>k.. r 1 '. '''U.. t. n dr hllr t... l.nkr [l'. U... rn... o... lt.. ' and... net.. muu'. hlh't' kr.... t T J.krrnr. t.ak. k1 ud1t'... n Url ~.. 0ll h'rll'l.. Kva. lom to' 'r\'rl rjrrnrl ' bualtl' Land.. : la. tll'kke rlkll.k.. ~.lk)'.. (.'rej... om kori Tid ii Tyakl.ml rur at 10rrt. t' cm l nd.. raø.. rh.. af Ty. kland. ;n.. pr'l ~... r d.. lc' J)r C'r bl.. rl oftltl.lt ml'ddrlt. al O('ra :'. enh<>wtr 11 hll.. e Ameri. kq h!lroe'lnlat CilQll';&konlrol. komml~ølonl'n. Ol( Feltmnrøkal ALeun _ der 'nl'l('./ Øl blive En. nrllr~. '''nhn!. 1'''00'111 h lln~ ' ærdlllhed ltumllk v VUO nr uvurdhll1 Delyd! DOlUMES NU PAA LOV. FOtMELlG VS Jylland er der hele Desættelseslhlrn likvideret ca. 60 Stikkere derøf Hnlvd elrn Aarhua Da m a n!jlev k lnr over at Krl.!t('15 Ar.llllnlnlr var nært fores laaende!jlev der tlvel Ort/rO til lt Llkvldthuerne skulde hd:;tjlle!!.na Hnllrt )(apltlllalio nen rqrelaa. Stikkern e blh'er nu ntrllsleet al 1'10dllllnd~!Jevægel_ sen DK flomt paa lovrnrmcllll' V~ hvor gro\'o dere!! Forbrydelser end kan være ~ r.'n Co r eh'l \Wi''Kt!. lu \'t.dkvllr\!r f or dl' ~\lli N ~. l h ' Fk ll p~lltlnn l\ ' t vrkl;'ll ~fi1it ;m llfil lun i l\n \nrk. MJu r C.'lwrn! 1t. \) llw ill g \ 'Twrnl J).\jnC Jn o<!tul Hndioa\'ilwnl h l rwlwntnttl OK ('1\ or (l! \'1' (Tn ri lillk!>l 'Wllnllll.. tyrk. r. G('ntml n'wlnn' fr('m_ fttle følxnft' l'dtaldll(' til (l.t dnnak c l' olk. nano ~tk.. r h l.. tl t t ~ t.. nr r ttln A ll hll l.. r y.k!t.. U ta..t.. t \ {'( a l a ll.. ' )'lk.. fl t yrkr nn'tk hil ' f Ul Jo.lt r_<1 M.mtn ry. Chrf.. n for :1 Arm' /::tu1''''' Di n na OVf ritl.. el~. ttdlldt Kraft K 8 Lørdng J('i hil.!'. <n flan ~ k fl Jo'otk oll' inkkr r d t tor den V!'lkomlll )1f\ d. t de (<<Tlohne 24 Tlmr r hr glvt d.. for. le D..rele TroppT DRO.k. SMntldlA: onmkfr JK nt hf! Udtryk hu' l _n.. Tlll.. Pt_.. 11( Vf hlh.... <1 L O'.. 1J'~k.. mult.... :\nllh < \ ly_k 'r'0' rfo... 1'1... l'.. r... Un'n.k : 'rf' h' dnn k.. Ur.... ')o..... ' t_rll.. '......nn.. \'_ d.r t U ' har tl1\1 o.. hh.. k ti... '.'~hj. n.\\ d y_\... 'f'øpfr f... dfo' doj... J K_. h... d... Ohlo~r {.. f.hjl\.. dla... 1fM. Kmmado.f <l... n'.. '... t'or ' ~ OnurtoeØllla:hofdfr bllv.r t kn rltlj(' K'>hkt mlhnn ti l d.. n k.. Folk a!c tie lymk. Slyrk.. r [)ooa lh rt lt n Mlllloerll!dcllt<' Dnurr. at dro n_k nrr'kolnl( kke Pa DO'J!r'' M\.. r... lyrr~r l.. nn.. d. l}'1lkf TT(jp 'rfl n..v~l.. ud ot ~.. J... r.. r mia: ov.. tl... v\ lom at d~t o1allak. Fk hrrf'dv\c1. v rdlr ~. flrr ~_ t! On.'ke for dtø BMmdrln~ o~ dyhe An. rkn Drt ~r udelu~l at Beftlelal!ø kan d ~ ll(l 110m det m!'rlknlk. DK hrlu.k.. Folk' toler ror drn tornrl!!.h Kamp brlnp.. n ojrhllkkel1l Tllbagf'vend.. n som Dnnllktrne med d.'n.. brgrn'nlld til all~ d~ Forbold 110m v\ forbindr.. Vaabeo og Slyrker navnllg de lo 11dllto Anr har tort m1 drrtll lylkg Undutrykkere Der vil stadig være B y.de. at bære m('f Onlel Fred. D!'r v'll hdlg være Byrder. d.. r vu ladig være Rntrlk. tloner M!'n :l<'g ved. at d~ Glade. Tyskernes Tilbage om \11 Oll;g ail takr...~ Hj.. rter trækning v Væn! mere eød Ubtr1l'k~lg Ul at Do ly_ko Styrker. dr nll lluf fure 08 Dl;nrnllrk hllr f ~tltmanklll..!_~_m glmntm de Vll.Dlkrlllth~lr. n_dn _'_' b_'_= Kalundborg Aarhus S Overfarten genoptages To nye F rger til S torebltssejladsen MlUlklndelene blrvet ad.lkut med Hen TOREB.. ELTS OVERfoARTEN blik pra et Enel'lyn ~Uonen fnar Lobet nt kort Td to nye har sto.nd paa et... rølld. og M to Færger og Kalundborg Anl hu.o\'er_ Motonoklhø er lejlklat't l LDbd lf ru. farten Genoptagcs alln 'Onnrt Ruten Dage Ruten Kalundborg8anao kan blll'c rcn~et for :r.uner De! t nro Anr h J k an do..om nlp\nt _ kke t K genoptages for Fan&.ndct er.. Kalundborgskibl Jylland( 0R' ) ; t Ml r ~l<'n d.t mente.. at lotlnrne lundborg< der blev bf'.!lnglgl nf ~ or n' skerne. l~ger lsl'rjordrn og her er hurtl::t...:k=m_~=rn_n_. ~»Den tyske Næve«\ =. ndtry\: ar fal'o:r;k 1'1 S blot at ite ~ er 1ld af J: Wt Cl! del: 1lh~ 11 Tyskernes al SF DR. G U'.\1 J E \'.:a...'''w.. MAGn:;rri~ 1(0 tn 00 Tn.OODE. B.'~i1lER ~ Gaar u&te&i:. :'... t \.... ti... C~r Nndte h'm m~.c Xlt4 01'... V.U.r. V'r. ntr~n vm.. t..de 1T>f'd tteo1. H~n 1>rl: UJ a. tw.. t amm' n 'r 'fa:.hl r W7irlf ØJfb k bu d. Sv.Jn n~ w H d H /H( r n.. t ~t 4r tu T4.t Øfl# 8to... pur. ltfr r. hlpn n d t. tmd.. '11'1 tt. thdolr flv... Kommissionens Medarbejderstab bliver paa 4000 Mand Tvivlsomt at Berlin bliver dens Sæde mb) Lllndnn Rf'ul'r. Bur~91J' mll.. re Mrr:lsrht>J 'r akrlver D ru ri' nu J tlrbf'rrd.. '.. r ('nc Ul ar '.mlr.. f 'f 1 mh.. Url~. nl Konlwlkllrnmb'/'Hl rr /lk.1 t y ~ T.klam' opt op!r.1110'11. x... a' f.. llla... kf' v bliv.. umu l!lft a' lr.. n.. rlln til '.vtlh../jll fr... mml... llm.. n.nl1 (lralkljrnml.1'lrllj P. )n.'..1!tomm. Ul al _rir tfin ''~f rllllpn Pli h.l.dr 'HlPJ'. 'l'rlil1 n... h~k.clla:l'dfl Tlllllad m.a ~ k o kke v kunfl'! a''''ve Pl. d for KOl.lu. r ''rlt' Mrd.rbf'JdrraLr 'r l!'r MUlhJhrd fllr a t man 'la vllle n ndn l y oa: ' '/ll Oj( Maa:tltbur. har drllnl 'orblnl1t' værl'l paa '1./1' Ravet God kal aflevere. pt:rom!l hl l ikke trok

80 Børn lødre lerne vore n ordnel v~d t'ortj~nu ll n K u'.el1 aen UlH K u.. U u.. VY' Plrl e ne. 1l1l' og da Arbejdet med Vaa hen Ka nerelen Værkført>r J. Mad Jranaporlerne var mege l larhae. sen op lu le Regn'kabel. Da Pormanden kk(! øn.kede al modiakt R_d. Kor._M. r k ud. olgl Oenvalg V Rt. Ko mm unuul.tent Arde vcd Mlddllj(.ld au kundll Pedenen. T il BU lyrel.rn n)' valgln RødCl Kou Mætkll l meldel ldlollt' ArbeJdsm. Mar in ul J akobun. Thllll'lJ Of ' lir 101 ~ Mwrker Be.tyrel.en v nu se al ru mcl dclt oly'cl dø' dobbcl l1 Antel flere Medlemmer.. lede. a' alle let kunde hil/e l.rel aoll(t. lent Lejere Byen kan lu.. mlel ænd Poren na en. )C nier gne.m nd. et... nd yb ~ n.'e e Tø L T_' der kom for.ent. Til den y.ke Værnemagt Thilied er pr. Jernbane ankommen o Vognlad nlnger Tørv. mldlerlld er der nu fyret U.trækkellJ(f under Ty.kerne Ol!: Tør vene ndglftr derfor Tbleled Kommunu Beredlkøb.llliet. Thisted har faaet Politiet igen Dyen hu.'e hjerlelir Korpset velkommen mb.gc. Dag fik Thled sit PoUli f J.. bage. Beølulningen oml al Polltlel Dag skulde!døde Uniform og en lage Polfllgaarden i Besiddelse e puny blev 'ul i Arteslagel og kun ganske fu af Byens Borgere vldsle noget om det. Men en øl el. Pogaarden8 nærmesle Naboer TelJlmerhdlr. A. K. Nielsen tog s r sfraks Affære og fik en Moder taeeløeshellidellghed arrangeret. e Del rygtedes hurtigt hvid der kulde ske og eflerhaanden kom : mange Mennesker Ul Bt Musikkorps under Musikdirektør Axel Hanlen var mødtlog da RevellJen r Kl. 8 var blæst kom Betjentene deres Uniformer marcheren~e (e ud fra PolUJgaarden og tog under. Mængdens stærke Bifald Opstilling foran Bygningen. Bt Komplgnl al Landeværnet paraderede under KommandO af Propr Sørensen Tlstedgaard. J d Styrken manglede dog Polilfusl tenl Alfred Jensen Overbetjent Kaspersen s8ml Politibetjent Bjerre. gurd ligesom Overbeljent J. P. t. Jensen der bar været lysk Pangeoskab ført op paa Pormid~ t dagen nasede 'rem 111 Byen. ' Tømmerhandler Nielsen bød. hjertelige Ord POlitistyrken vel Jordefærd. Karoline P e d e r e n' Pr01trup Hede blev Our under lot Dellagelle begrllvet pu Tømmer~ by Kirkegaard. Der var mange Kranøe. Putor C h r s t e n e n lalte ved Basren DR Lærer B r x kkede for Deltagelsen. Naboer og Venner havde skænkel en Mindeplade til Graven. festligt politisk Møtle i Tblsted. Del lø rlle politiske Møde elter Befrielsen alholdel pu Sønd ag K. 15 pu Thialed Alholdaholel og del vil forme sig leamgl. Der bliver Musik og Kunang og LandølinRsmand H v i J taler om.danmarks frihed og f'olkela fremtid Salen bliver mykkel med Dannebrog og Pagloreningølaner. M0 del er alfeniiigt og der er lri Ad. gang lor alle. Tyskernes Bortrejse Det bel e kao kke ske paa en 080&. De tyake Troppera Tilbagetrækning her ra Egnen viser sig al ville tage nogen Tid men i løbet bl næste Uge vil de lormentlig være borle. Afrejaen ker eta ppevis og forøvrigt vilde det ogllaa volde ralikale Vanskeligheder om Dan marks Veje blev luldt optagne al Tropper. A Kystanlægene er i Øjeblikket kun Vust heil rømmet men Borttrækningen er over det hele begyndt. Dragsbæk og Vec;re ndalomraadem e ved Thisted er heller ikke helt rømmel endnu. Her har lorøvdgt nogle al de Kvinder der har ubejdet hos TYlktrne lorsynel!k lidt rige lilli med Tæpper og andre Ting ra Barakkerne. lande værnet hør imidlerlid luel Underretning og har laget Allære over lor de pgældende. varsoronlng }ao ørø lv l!le_..'_... ~ _y... bri nges eller al Valg hlr været (l R lo r sikr e en pauende Gud Pred me11 DtO;;:.=... ;~ Oanmarkø ROenl~l!d afh ol dl. Del er R ege r ln~e n s H8!lb PordellnK llt!o nerede Vll er. Gudl Pred Øled dem \1tl b\~ lyt al POfll varlllllge n v kun ne flles Over lor de sl ote Grupper al o)be Hlerlelllør. Vir Pællellk abeta Aand.. om en S a ~. MedborRere der hll8rdere end Han ønakede Ouds Veilgne! O.. de r kan ll mle hele de l danske andre har mullet føle Krigena over Rigldagen l del GenoPb se. lil Pol k OK l om el sandi Udtryk lor Byrder mil loclall Solidaritet ud nlngsarbf'lde der DU lorut:~' Polkel! demokratl.ke ndilng og vllu. ndi Arbejd.lønnlngerne ' og erlf.lærede Rig.daguamlln.' Vllle Selvstænolghed. Del din dækker Reallønnen lom den var lor.. bnel.. ke Politi er nu Pærd med al lør Krigen maa del an.e. lor Kongen hle hjertelig Pt Ri blive genoplltllel. Bn Straffelov nødvendgt al de nuværende GeneraiOewing og den allleredt givnin( er under Pmberedelae. Rabalkorlordnlnger for mlndrebeførste Række lænke! der P811 al midiede opretholdes og ghlel hvad der var glort lor Oanmart' Kommiaa~of] og lakkede den tgt tmrnc dem der har oplrasdl Pld videreføres med.ærllg He n Polk:eHng'eta POfmand tille blene:. med Vold og Terror mod Lllndels.yntagen bøtrlerige Flmler. lgt lor Kongen og Udbragte ti Borgere dem der har begunsllge! Der vil blive SØgl Hjemmel Leve 101 ham. Poraamllngen hyl. den lyske Beuellelae og dens vi en værdig økonomisk Sikring 1\1 dede bude Kongefamilien Oll de dere Gennemførel!e og dem der Efterladte elter Landsmænd der fremmede Oæsler. og det biion. 10vrigl har beguell.ndukødellge har olrel deres Liv K8~pen ke Møde slutlede med t Ø'n Handlinger. mod Undertrykkerne eller under sang.der er el yndiat Land. Regeringen v sege Hjemmel den farefulde Perd pu Havene De sid51e ADboldelser. \ 14 Belælninger var dl:r lundel Thiafed er yderligere anholdt; Larver.. \ Joha. Pedersen Søgftard. at K8rl Pabnken.Pur Aalborg hl 0110 Slauby Dr. Louiscgade 24 bageaendle 0021e Rapporter ved Sigl/. Helmer Engsig Johansen rørende Rolleudryddelae det de Nørregade 39 Kaj Jacoblen Ran. var mangelfuldl udlørle. Otlte dtri Pr8nlz Hansen Dr. Louise. med.10rle en Porhandling 0:11 den \ Rade 22 ::'øren Gerhard Andersen ~ Plrmael benyttede Metod.e der V d d d N' A t. kke landtel al vært: elle kil v nok. Peter Hagensen Aksel Thornis ler at aslereren av e op Y l37 Grave a. LUn agaar le sen n.. er El K h d Stadig nye ry.tende BlUN.. Christensen ra~rloltvej 13 Karl al Kamp8gnen 811erede havde kollel paa Ty.kerne. Qru.o... Weigenl Kerio Slalionsvej 5 Gerh Kr. vedloges det al ophør e hed. Christensen Vang Laurids Jacob med den: setl Enghavevei Kelly Jensen Ny. rhl sle~ Amt meddelte at København. (Pr!V) gade 7 Elin Ra smu88en Vester K0'1lmunen Porskud pas Motor Da frihedskæmperne overtol ~ade 51 Mary Kammersgaard al~llterne lor kom Stal ens Gymnastikskole landt mlll Skolegaoe 12 Norma Svankjær 1900 Kr. pu en Mark i Ryvangen 137 ben Vesle'gade 75 Aase Svankjær/ ; Del vedtoges at a!holde Llc\ rettede Frihedskæmperu Grn. Vulergade 75 Olga Sø rensen Ny tallon over Vandløbene Lild Sogn. 1 Del var el ryslende Syn købing Maren Kirstine Hausgaard _ Til Slul behandlede. en al Hanaen Hanstholm Børge Chri Skatteraadet remllendl Si:altelllg. denne Mark der med de lillie atenlen (H po) Prederik j ohan Rækker af mil Træpinde Joy. Kuach Edouard Jens Brinl 1 Vilhelm Rocl.ldemokr.ten for.lnket. den vidner om hyglellge SkROd Bus Jørgen Johan.len. Sønderjyl sels&ernidf!er. landl Hans Prednch Carstenlen Grundet pa Forhold 110m vi kke Beboerne i Ryogen kom m!\i S øn d er J y an d j enll V 'lh H var Herre over udkom Thisted Social. anlen B t K J o P b d Aabenraa Jørgen Cantensen/ Se~ demokr81 kke Altel. V udsender oms er og ran e g r e. lliegerhorat Peder Thaysen Peder delte Nurner Torsdag Morgen. len/ Seelliegerhorst. a t kæmperne samledes om Kapl_lo Pelen!n ra Livgarden 80m bold'! Paa Mors er anholdt en Kvinde ed gribende Mndetale over de r~ Fjerrilslev der er kendl lom A R ma nge unge danske Mæod.011 Slikker HUn va Medlem.1 det rbej'dernes adioklub... gusomt bl.. bntt~ og danske NUlllparh og bar Pistol _ med tysk Tilladelse. begravet pu denni Plads. Stælkt T H S T E D bevægede saog frihedskæmperne lndnlejdeløøt loretaget al : R.lekrlgen Tømmerbylild staodser. Tømmerby Lild Sogneraad holdl Møde i Onr. Formanden me:ddelle af der var Olel8get Okøebremøelarveellersyn i 261 Besætningen og kun i derefter første Vers al.uellil er Skolebetjent P. Hyldshl. ø.tre Skole J orden Frihedskæmpere il Ol PormBnd.. Arbejdsm. Aage Flyvholm Paalloft kommende Dage V' vm vej 11!<81erer. Arbeldlm. Johannea Andenen Nerregide.S H. N.Hanllen Kongengade.. KUlk Anderi Andenen ø.teti1de ~. Gravene. bl ø t J

81 Z '''dr 4 1fJHHS ']fjej) OG legn. H Kon. ~' ~.. o. t. r lu lien De ~ 'Dlnml 1r on' tn MUllon 1 )' R'n'(~ K~ de' Oll.' / ~ M ~nc' 0lr Pop't j ' nll Oll dret Ul Td e. olltt mlll l om n u. ~ ~rl l Hedo Korl '.01 r/l D ~ blive. Thy hor ~ 1: Plya ' n/nilt dr. bor ( Yl lrt ø l/olrke. Tholed Hlnl/ed 51 '''11. klcf Di f le dre S ledrr 1/ ~ ~n min lif drm ntl H ted bw o l du ndu SY ~bll l Oll' mlnkf nd Byanlnier. l om TYlk~ln~ hlr lodrl o plllf. Onlkf n.'llr llgl. el ~ med Cllli mnd~ ø jne pli Ty.kere. men doi mil y' j lemme. de Cl en Skcbne underklllel De uly kllchee Menne.ker hre Uc hlllfejnnde Tng De ko mmen f. dd lllge Ty.kl.nd og haydc Sf:1 ~ nllrel bjemmr. he llere end. r ud en forle rdellg PJ ugl 'remmed Li nd Men de bjey med PJloJer derel egne S O l dlle r i ~;;; drevet ud Ol ' kom den fde Re/. e. Del log ml nøe t nl. betop Til Podl millie Ylnt!re lu ge VeJe '. J S'g' Vejr ofl e uden mlltckllellae Khet!er uden M. d. Kltle de med mltie de om Nlllen.pr/nie. nllr Plyvetne kom og. om.em'e Dyt ml.lle de lyle nt! millie Slove. Sndom 0i Sul! betede dlde fr dere' Mdte 0i d'de. t!ettl Blrn. V Ho.'dl ofle OD. l've o. eo KUlle... vote LldelJer luode.. ende let en ' de ulyllllllue KOder. Nu 1'ler de'et Hjem Rulo 0' lu bu de lbl. 0' Pedrl er 110 r. dede A' ftldlmond Ja'lftn lo n '. o a.en Sf HU'''. N/. Alle.41. 'fhl un l.ord.1' d. 12 M.r lel! e Km tra Tyskland. rrt. ~~ ';:;:;:::~. ~o r p... D. to Th:lle PoUm. ' om O'l' Pldll'.. e.tldon 'nko'' ~. Aolbo'l ed de to Poll ' Thll.d. K... lnolbetæ' A O. Nl/ Uobt' _' O/d... pol' ~ ~. L. ( m t den y.:e kkel 'or dt!!. Ol( lollolle ':P~~':'~:.::::: ' bl.. ' e..' _ 1 Lodel. Den min om brttll'fle.11' Pl P.loÆ. h r ~.. y.tl hur(ll hut Tid Ul. dtl bl.._. S~ p'bl. <lr! KebohU. J_ op~old ' 'hl Pollllm.ndtflfl &rd 111. Thl.ttll.. ko a~a ' Le for let ol ke for lu. hid du k. r'. t 011 Or Del ef Pot ti der hude Ol OmeDS LeJer foreøjo hil holdl Pormnden. Arbt /dlm to m.rll: 0l bl.bl._.;.;tfd L F Y de Pelle del dell y.kll T11110d. J D Be. lyrel.en v ou.e ' f.~ Medlemmer... tt! u rre ;;;;;; Byen kln l ili Ø~' T... ø... tor pt'. J rrobull. ~kolll.e V bil lillie ba Bud eller.:~ 1;'::~.~;;Tf:o :rv mldtenld er der 1111 O. bil ld dern Land.me:d. ullder Tylkrme. OÆ T erlor... meel OOdl P s.redl kl bllller..w era. af med dem laa..1 mullt Men u allet.a allld Lo. el delllolrr.llt 0l.el... Meaonlrer Ned ly lalet mle Daa.e. V a... de... lo... rl.. Ol mellaln.. tf Mde lodl de U. laø el dtru 'ef Land. 0.. Ru Kor. bet al Ol Opl.... Kor Vardn 0'11'... _POP... 'd bl... O.... r.1 Krpq UJlbt Ol Porbaod.l au... d.. '... lcon htdl POl'.s'1... b.. al... m 111ft... LJlch l Olpp. yell' ld«.. r derfor Tbl.led._.~ Thisted har faaet gen. øyen blltc blerlelllt korpct tclkommea D' : Tbllled.11 Poltll b e. Bgulnlnen Oll PoUllel D. Hullle Udl Unllorm o. PoJl dtn Beelddelee bl f.e Aflee la.el o..ln.l. lu.1 Byenl Borlere dii aopt om llel Men.n POlf..dlGl _... N.boer Tuamerbdlr. A. K. o. Af.. 0l ft1: la.nla'lre!..''''0'..111:.1 del blyde 1/ komme pli ' udbr'i'e et..eve lor. a u i error der.kuldt.om bllloe lom ol LDdi rell ede og... Linde Journ. 1/1 H e b... ;;' ;de Btllenle' med Q.ng d. der ' oll: dl Arbeldel med V;';b';: rlporterne Vf mell:el.i e R_de Kora.:ket ud_lgl AJ t~ r ed e nd Mlddlll:.tld 10.. Roda melolet odtol&1 DeT H Ml ~ 1 :.ø).j M.:rker. t n del optylft. ti del dobbetlt Aetal kltnde but 'Ætl Mllrt Ch/lllense :;.';ed allren og Lltrer 8 r for Deltieisen. Venner hevde kltnket Orvt n. politisk M.de: Tblsted. Del toule politilh Mode eller Belm flen.holdu p.. Sendig K 15 p.. Thllltd Alholdlholtl Oll det \'i lorme lig tullial Otr bliver Alu.._ or Kuruna. os Llnd.lintrlmlnd H v ij ller om.olnmllh Frihed Og f ol_el. fremild S.len blivel.m)'kkel mt d D. n nebroi 0i Flalorenlng flnt. M. er oleolll 0& der ti ri Ad lor. Ue. Bortrejse. t. 0' eh.b.laden M.a... lil 81 Mu.lll d. M... tdtru' AD.a Del tie le: h a tke 11e: pli r Ndt. o. d. Rl Yell. n. De 1.k! Tropptrs Tlb'gtlr.efl;.. bl...0. Bellenn nzat! htr rl Ellntn \lnl. i t;: t Uallw uw rob 'nd v: e la l 'ODle:n Td men i Lhtl Ud... PoPpW Ol to uade nell. ae Ytl dt lormtntlit r v. re bo. ej.n.hr t l'ppt'.r.u. OpatlHna 0l ornritrl de del or 'Gldt r.llhl Vn'ltliah.dtr om O. n~' Luda'.a' f mil.' Vele hin luldl Øpl'ane ar.1 t ropper. A' KY.'lnl...nt t f ØJebhllhl kun Vu.! hlt.mm t len BDlth... inan 0'' dtl l... 1 b.yndl O' ba 0a Vtlfend.tomtll 'fed Thlld e. hrller lue Ht hil o dl KVnder. d Vor. D. K

82 Rønne og Neksø under russisk LuftbolDbardelDent NekS. er belt Jdelai. bcn logcn DaDSkere har mistet li Vel Kongen kørte AmalitnbofR W' BredRldt OVtr videre ad Holm 'iln'borg. O lede frihed'u PoUlibtljtnlt Medlemmer al dannede Vgt toute Opgan~ \ V bult al P e Nrx0 vo r i QOH ud. Piia Nexø Havn lorm ti' OR Rik l S D ø n l. ' tn ~ me em al d t e Bornbardr m en er og lyske Tropper in <'b d D t t. lor V B 'r es er kun h lv!! n r~gn e ll s J! cr evakutret. ed o m!neel 11.1 i'e PCm lt clcle al lt!l\ ka\de P <t Byt ' nier ne er der ops\aacl By. l tr tolalt øclllh \. n Oll Ben gll..\ ~ nd~ bh dem. B ' d bo' Sk c!!r og he lt l ~ e Hn... ~al e uld81ændir tvall.uel e l '''nel!hor e noge e D R 1 e. slor lier i Byell. Or.:Ba enn e lar man med 8\ tl l:f k\le er Danske.._... ~ rl værel Blonde Del ~a n&ke bland de omkomne Ocr 0Pblod der ndrnllrldøkllb i Nex ø 88slsteres 89 slore Bralde i Byen Snce 6r~OO l Y8~C Soldater Dl'! er?k. huse blev raml al o flllrjhæll~re lrem s kalle 50 T o n s Kar~ Den Ylke Kommandoledelse pall e er 5 Tons Br ~ d o~ a aa en _ har meddelt Amtmand S e lofl ' bog. 8e l o rdri n~l n Ski saaledeø '. mann bl en Gtneral der har over c ' (lsse Levned smidler alglk llagel Kommandoen har edl\ærel L. B 'Nøl rll Kø be nhavn al an agter kllpilulere over a r k des a ø Øen Mari har ikk e ku nnet begynde Russerne ra Midnll!. Der regnes d ' larbejdel i Rønn e da der iøvl\~1 kke med ruik Lin gang Tommu' Folk Sluknln~ rager e n slor brændende paa ø en. Der belinder sig i øje Gadek ~. Hø vrren '6. la di. vil l O per som t r last el med blikket ca tyske flygtninge )'sk 8~ ' O da d er ii Sladiq paa Øen især lyske Soldaler 110m i t:'lel Amln UnlllO n ' K den si l ~e ker voldsomme Eksplosioner S/ejler o m uden onlra o~ ~1 v dt del K hed 8 i asl en Senere med deles al J er kæmpe!! \ MUlighed lor allu Nllflngsllldler g l' l1 Men delimod Skydll Europakri i Gaar af Churchill. og Kong O.orll. Talar til 1m perl at L o 1\ d o n Prtmicrmini~ter Churchill holdl i DøR' i Anle~~lng V Dlllen en Tale lil det bil Ulke fiol k Pretl1lfrrnnll.' er en udl.lle b l ' ' Tiden i F t KvarteT! Lands 8ørn er vaklet op takkt: den u d være Gud er lorbi lor bestandig loq)lant v d have svijttel og Blodet 0Rsa V e ud. i ElterlT al vore kære vilde have v~relsom begej8\ ~ydl lorgæves hvis den ~etr ' llke smlet de Rik i Døden lor al Vinde er enrel1 lører lil en varip: Fred der Køben grundleol pal Retfærdighed og bl ev ~ ~ V'tl' Lad os RU byrrel pli god le. etherdige El\llt~ derlor pu denne den r ti BeRe) T ' oø lore Se\rl Dag re e tn ht U11 ~ Mor' R Tanker mod detle R en' vore Arbt.'jd\l op lom du Ren lire vorl ' t øre pladl a.!_.! t.. 1 nia l

83 '!!T ener retur gentraalende flag et nvidt bød tilbage i ele Storvar paa har lestel g nogen r jublet ef al de bage. e kun et e sg som mindste r havde en Rute Læge B rælles ikke indtil videre. Praksis besørges el Kollegerne. lul Bekendtgø relse. Det indskærpes at Pund al Vaaben Ammuoitlon og andre Bffekter som er efterladt eller bortkastet al den tyske Værnemagt eller allremmede Militæraldelinger omgaaende skal anmeldes til nærmeste Polilimyndighed. Landeværnspatrulje eller til Sektion NordVest Tlf. Thisted 458 eller 531. Krogh Re PrØJ) og

84 ~k~~t;'e~;1 JOrO Ul ftoouloaer.~:::~~~~~~~:::~.~. ~.:::.. ==m~.~.~~ ~===~~~~ ~e~.~.~n~k~'~9~.~.~e=~'::1a~ or ~t til Salg. Henv. iii OJo J ~~.;~~. n m Rosenluna'gø!! 14 ThiSled ] S d~ ' 558!lden Torsos!: Allen d. O Maj.... ) DET MEDDELES HERVED. al vi fra L 'ai d. A Br Overdraget vort Hove~gentur for THSTED BY til Herr ASS Ufll odør J.AJ ensen VilJ Ro Dr8~sbæk Tbisted Tele/on ih til hvem fremtidige Henvendel!e bedeb rel!fll København d l. Mal ]9~5. Forsikrings.Aklleselskabel S KJ OlO Direktionen Danmarks Frihed! Folkets Fremtid! Stort offentligt Festmøde Søndag den 13. Maj KJ. 15 paa Thisted Afholdshotel. Tale af Landstingsm. A. Hvid. Musik af 6 Mands Orkester. Sang af Thisted Sangforening. Fri Adgang. Aile indbydes. SocialdemokratisJr. Forening_ Arbejdunes FfZJJesorganisaJion. THSTEO KRKE Søndag Aflen '3 MajK! 201f 64. KirkemusjklDd 8 ~ ' J KRKfS4HGfH Sørensen Torp M ALERfiRMA udforer al 81aga M.. lerarbejde Arbejder SamalihN il Vot Mollq: FOl Lill øg S andhed

85 .ø Beszt1eJs.en flor sar sine dyh! Spor T R T ' t for1szlles.l. Politimester Kranse dræbt \ed BilulYkke. Han.. :\\. en;øn (Y.!' ao &rnebørn bkot..æ ;tet. l< < R.' :: 0... fø::..: lar = oh ' at kaff Han afte \ r ~k ~ip' r.'. 'uun De ~. '_ e e _\a r Uoragtf h.. lanf' G 1 ar ::nlt'ml ')f! ~.re_ d6 b.u er l!cnvfø't:df' Jordefærd. H. Kut :: K K ea Dc Ki $. 'fy F SpirilusforblJdat i Thisled.. '~. B 'x Frihedskærn perh.on torer i alle Købstæder? ' '. af FnhedkæUlpernr.;om 3lilitær :tyrker. Ef r il' at Frih~;;. 11(! f ter ud.:t'1' Darun!l!k:;. :: r æ e1z~ G.:r. ral Gert:;' ~ : Lanå ~ ~r. lopdelt ~ T ~: 1: At: U.igT 5ektiol n = ' '.. ~.... 'T S Xi o!'~ H(wt'å.~ r Kar:2~n Ejby..\ l&ad med ;nmil mod en UJ.~d unlsusk napanc. som'al rt'jst v1!d l~ til S ti(>nc1. oc Politiasslstcnt Ros~nlreen. du d~ be\4cck Daøe har '''2~t Po1iW.~ti udce! (!lu ronn R.tJem oc: udlai.~ Pe lkmft TakncrnLlPed til Bete ~ for vuahed og Stræ i 'Ud! viic!e bti6en. Bolgeoe ~ bæte OTU med os i den ret $le Tid OG:..Zft: os b 7'rl~..:wsd.t fince 1tem til d~ Ptr.!:/Der som Samfundet 1.3r e'!: R~kab at lore op med. Vi \il '::ee ko;ale o..~ {ol: \'Or RetsotJen ~ ~l ~ kunne ~i.ce om Poliue1 Samf :\'det lo!: re Domsto!e. at... til... dfstue re Ret~~rebeT Tortur La... tbll brændt paa L..\.ndeejen. E af \' ;':nr.!. Jen. y ~ LaS';!H fra Thl!.. J. ti.. r h.a... de 'E:a i \'dlt ncd et }'y'ttdæ~. er i Aftes bl'7!tldt OlU.:H ht: ep pu. Xa:rdentoft Bakke S~ d for Thisted. [\er ha\ de æt'\: Hd i YOfllen allerede i Vejle. men ct.:q 'ar '1 et shikke:_ D) ngerne af 'ærnemagtens Efterladenskaber rok::oer stadig. F.lheri:'~'::E::els<ns Folk har $!adi~ :ro1 m ~ at pa.e p.aa ~ ma'~ Ton~. d: rja~ af YlUnema;rtn.. r (: ~ re KOiharhedrT o:: roant=e Yærd er l'landt. Cl>::: S!rk.:~ hli\1:~t ;; :c; t;.d. tcm:tnåeret fur at ta!;t' Ya~~jent~:t_ l't ijl(;smk>de Y.uben 2r.j:: r hobl:.. Dp i O.T_Lejrt'T. ~:: ::tmm' sta e mrr.rom s;;;a 00. ec..es.. Rundt (~ 1 Oplanct't e! der O:=.1a Ola:r~ B 't'~r T':!<.p~11~ r Cl:' af ri Gn; d er \'E::.rn Th's'e6 Gader fqr (n..:o r Pan in 1nH:\': l'er l':~aar :<all].. j. ke lu re Ya;::.'r '00 Byens l dk rrt!s je Dt.n y~kf' Relæ.=Tin \'fod \ ticlrun!.:r fol'ladt. der er ll._en Ya~ me!t' \ j den ty~ke Flyo;t ge. '!' Jt<'!1 i~ Befriel:l hmdl j ran ('n!l.: Rosy:u..::s :Markt'r ~ aa fti k cer lu!\t's HU!'rlredu af OpP:s T 1 A:t' ble\ det Mt'lrlt at d'r $\00 to Yorrnladl.ll«E'r T... ru Ha\1len. a~re;~ t'1 \ ær.: pf' le\ onrg... et tl h. til B6f'd ~ abslaf!rk.. VeJ'... ur atm KV F ået bed~te' ; J) d mf'1 t nhedska:llpt'rne. al h ~ g. l.?'t kan '. e Eksclllpltr p32l hvoj' dan Folk.. ~ d res ThCDl ~hed lhod de Patr\lijlflr ~ \ af!1: r_ F k k T robak llad ' d. t bel ' ( r at stou' de Frih (lcn' ps (' kerne dcrdter fra T blt'v Lmldlenld øasende og ed S'... T:den kom de = E ' F'1h~ 5.\erbukecter SØlan paa B 'el. T S~'re'tnn. og dtttra &lit T Pbhustalitt n h : Pol uk l'..a\de ta&et ()pstil:ng pall F tono Ee: fotqik aa dc:d c&clt MOOl'g1>l.sJ'PJtidellllcd. h.. w ~ og J p Je'k fik store B f1ls't ~ kcl!er. ae C~ blev sact maz:;.&c i~e Yelkllws0rd lne.('n de 04 Kamrn.torateme. f~(s det gl.'... Annhi;:d paa de hjfm\qdendr At::at S'}D Tegn pac! at de er in rede nti\.'e Styrker Selvltryllup. Arhmd. J>;;:' \ t H li S r 1\ ~orreallt' r;. T h i Lau. f.'j!3l)hbr) Hup Lerdnl= 1 n llaj. TClk. t3_ltdl ~ SOl'en.;. H 11. bo. K im~ la r re ~tth'br! lup l.ot la;:: :>J. (' Kaa.. p J all_~ :;. t r ll.:: De.;.. :Hl f ' ~..» )lu. :::: nd3 (' 'r r\. H.t '. Ha p T.da;:: Chr El\.;.. '::ob' :. ka lup T 6d'lC j n 1;). ~: Chr. Daniel Larstn hort til Yiho~. H \.. 1..hr 'arn'l ar$('t1. Ha' J. der E'r irt~rl't i 'C'l't n ar ~a fcr:~ at aa $~ i hil'\' d i! pou.!!e. h.. ad bu b.. for f't h.. n ha'({' n(. t ;0.;.. Sks l'. H:U1 ter li. r. t l Y sy~ ~ :p tal.

86 Dødsfald 'od. c.r : n U... L t ~~..::. h lj.>rn il W \ T F. y K..t... r/l.u J.lu rud :.; r r'..h ( d M ~'.r )1. t;.. ll 11'1'\11 af l ncll'll F4bl'~ Thi l ['l 'lu ) ti. rod... flllll hk n l dd~o 1. L' lland. lul. <1.H r L.tln' Fil '1 Ulf GuJdhn'Uup K De nternerede skal Et l Fn..k~h.~1l. U n snarest for en Th''''rU. Dommer....t.:' b_n {.~nj8 ni hnn oll't'\ ' ~..rf~n' Tid )1 'l. 1''<lh h'u il!' i \'r r.aod''. lr li!!. d ' H' K Kllninglul. ri. H>.1 /l111'...! lf T... 'rkoln... m. lunj k~..1!'[..lo. ømlll:\' \:t li. h ri d. r H! :\ 11'1 :l hilk' d1 n>' m~.lnr tlp <>r(..' llr 1l'<'l jo sult! Til lf ~>jd :'<'01'r <ioo1 r. m.. d J for luw.! al \'''''uwkmnwl unol Kr lpot..!.; F'd. \ mlll / f 1'. to l ' b! t. r!(nilf. 'r _(u'. lil't'lirl n ' Ti ;!f\ m soj pall Th~r~1 ~n!'l' bu r~.1 r 1:1 _>L r rk ~ h'.nh'n: hit hft 1p' 1.rb'\'U:' \.~. Ju 1'13!l nt (~ClP! lid {>.r ;..::Jgf.'r _ 110' O;! hal i larw' fur hun rik 130' lillin~ til at drn'.lin '; \ ru baft.~fl :l>lh/ 1>1111 n ' _\Jonl<... nd OJ! {Unnl' Fr~. 1't'!OO'nlr;;t har J J.> ulf. 1 r \rl'l ~.1~' 11101_ g hun hal'. H' lw:'\ l KOllla~t Jd D'!lkninJ(n 1'<l1l Elrl n. nit n 11J1l \'U Ul fnr ~i[ Pl'r. llall' l'u l~kl'rtllg olr fur~lal'ruj' Cll'f R.. pr1's'l11nt ~_ :;:; ) ' ~ n. Jngr. 111j~h'fJ. J JJmh. llo; \anit J/ultla;: 1'1l /lll af 'n!/j'rlwhlmlinl!_ d'r Dt<lfmh' /d..s. Sønll /.1. ( 1.<><11 :JO l. ul l ti! /ii 1J fd. flm /'.'. n /iftn hlll'.nol. <l rklu.i. f'rr tlllll~ fl. \: otu fur Slll~r Till 0(1 og rj.. (l f nm ri til ~ DO!. lal' l J l od~ rr j t.\ar Tul idn t. _J...lwt lar ri r Orl/ F: Nln og <;om 11111:' til K;lnfirla Ol( rnr. kr. t r l f.oghrnj. hl r han hldt _lg om Sltlal. Ful r11 Hl' ~J.u t toil; 01'1'1'1'1 u l Jl'Pl 1ln ml'l f ku.!d. au alt Cl kl.. m.' al 0/11 \'1' SurP''/l \lll torl hil DJTi' r/)n hahh mnog or. 'olio./n f'g. d. K.u l Ul' (' /{ J1i.hr 11:1 Hdll<l.. hil J H rn 1'11 fljok 1) d)/(ill' M'lwl (fm 101 / fil J!~af(r lir l'nm'l han ~J /lnn hil Vr. nn ' \'11' ltjl'~kr'ij( 'jlrloul/n' r l jl~f '( \nr /lill/igll' Hli' ~ 'l 1m \111111' (Jrt'P 1'11 l!il 11 ' M P' J h HH ~.ul. Ul... nit' 110 1'111 Jlul ol. r l'lml N bu id/'.' defærd.. '. r hil 11111' J\ TlU/U ;'~ '... Spnr p.'lli Telefonen. 1'rnrikmini~tHiL hnstiller n~ grlutp< ~nl'r.r T.. Jrfofl53lll taler J; ikke! md.kill'k... mlt ~hjrt utc~ 1<'nyn til <lrn Q\'trbcla;.tnmg in {ondt'urt N ud:' for. O\'erbeln~tn r har ''Zrct sa. voldsom. nt :ll~'n ghcmrne har hafl ln~keh~hetl ved ~~ ):l'lllll'mfllrl' den mest llovend.ge Te _ kfolltrllflk KrimJo31poli!'c i Thisted faar sine Lokaler igen Et P;r Dall!.' efter nt det danske Po UU ~nr :;at frn BcstlllinJten den Hl Sepwmber. :\'kkedc Gestapo og J:lL~ o~ dansk' Stikkere lld Ol< tog Knmlnn1pollUel.s Lokuler Frcdcrlksgnde 1 Be lddelse. En Mi/nd med Ma~klnpls101 stod Vagt Trappeopgangen ill t.cjlhthcdcn for LandsdfolTædcrn~ Lv Bkuldc snndetlg beskyttes Hvod der siden er forcgaael dis~e Lokaler..'1'11 n~m Beiked paa. men det nd~ ikke UL at den PollUafdellng dl'r gjorde TJene~ le her. var!!ærllg ihærdlge deo :;enere Tid De gjorde hvert Fald lott>t For~ro.t: paa at opklnre den megen Slbol.3ge der (andt Sted dv om en af deres Medhjælpere Stkkeren Peter Drbdahl Andersen fra Vborg. nok fill8 enerl!isk luskede omkring melkm Folk ol! s<ll!lc al lytte sig til node Holdepunkter a1 Folks Snak.. Dc; naaede inccn Rt!$lltaler heldlgvjs. 01.'1 enemte postive Resultat der er opmlaet. er en frygtelig Tilgrtmln& af KrlmlnalpolitJeb Lokaler. og en hel Slab at Rengørim:l>koncr har nu goaet ct P;ar OU(' for at faa renset ud TommerbyLild Sogneraad standser Rotte u jgen. Der er hrubr {r. til DcklelllllelHcl og HC:;lUltatel'lle Cl' kke Ulrl'e<K.tlllendc 'fmnrnrrhyuld Rgnf'ranll hol' holdt M'l' fo'/lrm. ujlly'htr at h'r vllr (Ofl' 'nlfrl Eflrr Y uf O~rt.Tl mftf 1tu\' r llfr r und rmi~1 21; ~.. lnlnlt' r (lj:1' it. mr \flr. kun 1 1!r~l'lllllll{f'r r' lul ulrlkl.. Pur Aullrg. luth. tlflnj(1 lidi nolllr Hnpl>rtrr \1<lr 1l'l r urlry<l'f' nnl[)ortrrnl' VAr m_lllfrlfnldl utlfylolt. i mpl f'rl. 11 J lllu dl! l! or d nf rir Mnd. S flntøn Ul ~t '1'1.k~ fllndl {fl kllv nok ug (. 11 f\ h''lo p nt r 111 nu n lt.'l!'... politiet i tteri U Parade. ved politigaarden og paa St:oretoTV i Dag. kom Ordrt' til ul PollUC!\ kmdc!l kke von Rækker 1ft!.. T Mt' r ll'11kc Unlformn. Po McnnCllkr der har mumet ~ aller kun c d S ed ' et \111(Qlkenl' hnr hl ' som ln re l er t1.lternl vore Kammemier Ol Lt.n.J. for Sr~ l cpl.lrlt'n nl1g Tid v~ret rntj:'td har vi ct Reinskob at 1111>1'11.j de pkun' Frlhcd~krempcl'('s med. > ;~kklr Ol!: [ de [lr~\l' ' dlt'r Bc Paa Frlhl'Cbkrempemes Vt'Jf\{'.1.11\ lr(t'!st'n hu'de de Og${lU tr/lvlc Dnge Gdr..Jens Klrk Tou~gLUlrd doer u f som Lroet af f'il1'ljer!: Gr\lpper til derstregooe den store Ople:el~ dn.... 'hcntning al nlernerc(\.e Nu lore har Været at arbejde Ammen ~ lt:l;:1t u!t!ttlu den ohlclellc Besu. mme1_ PulltUlkene Det K om Po\t(m)'rkelU 1'llbagevcndL'1\ Ul Frlhedsbe\;_ 1M!ns!T mlcut!rr F U ' f.. c Byl!'dJ'. Joum.a_ normnltjene$le n'oml list HebsRBardUikklid l Thisted hn\de Tummerhandler A. litlfolkcne tor dct lnd.~ ~~~:: K N C l li e n drr pon n;.ermcllle Hold kampen. ot '\ltelia \.s.kked... Pohll_ har fulgt Udlkllngen iom PoUllanr a~lstent R05l.'f\g~ rnr dt1. Hand_ clens Nabo ngel nitiativet hl en ala. Befolkning= ha.do ah'm Slyr F('jsUight'd nted HeJsnlng af Danne ken TOlk. Frlhcd~kæmp.e..:. 10m. PV brog over Polltlgallrden Ordl'C!n om os Mad. Ly og Vaabfn klil!dnlng ndeholdt den Klauaul at kun de Politifolk. der.ar aktive R:~kk('rne den 5 Moj. kunde klædes. t Thisled fanr del til FuSl' ilt enkelle :lf Styrken sandsynligvis kke vender Festlig Modtagelse af o hjemvendende Politrlolk. Styrka\ marcherede de refter tu Sto_ tubage til PoHllets Rækker nogen reton' og a\ stor t'ormnlln al Fnhoosk;;ernpere Sinde merc. men maa ~ljge andet Erh\'erv fulgt efter. Det vnr Meningen at man piia f~tg MLad Hojtldelll!ht.'dell ved FlngeLs Hejsning ndloolodes med al Tommer lu.ndler N t e f; e n gav Udtryk for Befolknlngenll Olll!de ovel' ut 1'0Jtlets aaboe øje og faste Haand har været cd ol! stndlg v lrbejde pll! n~ :en~ l'ej5e Danmark og ~kllb... lyse og gode Knar ror l.and og Folk Borgmcsler Bjerregaard udtalte ogsaa sin og Byens Gloede over at se Politifolkene Unlfonn og Haabet om al vi hurtigt ran vende tllbagc tilordnede Forhold. Politistyrken havde taget OpsUJUnc Asyladc med Front mød en nterimistisk Flagslnng. &om var 1'C!j3t ved ndgangen til StaUoncn og Politia~5ls1cnt ROllengreen der i dl~ bevægede Oal\l' har værol Polllilcder ll'aadte frem fontn Rækken og udtalte Pollllfolkt'ncs 'J'nlmemUghcd til Dcfolknlnltcn for VrnUhld Olt Slotte \ Udlændi«hf'<bUdcn Bol'teme maa hrore OV!'' med O!! den første Tid og \'ærl (. ~hjælpelllt' m~ at finde :i(lm Snmrundel f'('111 til dl' PC1'r.onl'r hlll' l'f Regn!knb nt 1101'(' op med Vi.11 vnerl 10)'11f' ()\'(' for vor Rcl!;('jrdln. net kltl' kunnt' R'f om Poltel l'>l1mrundt'l f'a' VO\l' n{1m~lnle. vi tl.~d(' ah \nn' nl'llf'j:'ht'r ThrtUT La'lthll hlll'ldt 111U l.a nd('\c'.it'n. l pr \'''!llnl.1 \ l.arr('1 Lil t 1111 ftn lh'1od 'f hm C' \: \ dit mrd rl~\trhl tf Arts hnl'lltlt n nl t 1t nll 1'1111 Nf\rt\n t f 1\ l; f r 1 hl l..u ~ hd.. ilde modtage to f Strrkl't'l. Knm nalbetjcnl A G_ N C s e n og OverbetJent J. P J l! e n der.. kuld!' \ end hjcm fra ntern('ring.. De'TC Tur maa imidlertid være bl t for:j.nkd. ror Tiden Cll<. : tic r wn l\l n.. Man ble\' sab enlre om at af nl\! H.Jtidelighedcn_ Baad<:t Frlh ~1\mpcme og Politifolkene har Jo and.rt ot bestillt' i disse DaRe ('nd al ataa ul PilTade pna Torvet. t'ndc'r d n.l Mcnnel'kernængcks Jubel og [llfald Ulkcndefll.i\'~~r afmarchcredll S' 1' kerne derener fra TOf\'e~ TU ku rnl! blev imidlerttd st.aacndl Ol' \ e.('(1... og ved g.t!dcn kom de 1(1 nde Et Plir Frihcd~kl\ mpcf(! n d B m sterbuketter sprani: pall l~lhn pea Storeion' o~ derfra lk Turen Po\lUMAt!onln hvor P('hli K ha.. ode lai'c Op..'\l1tng plla FrC'd ri tor... Hll' fon:'jtlk.1.' d n q~ ntl ModLagellC~hgJtiMHhcd. hh'r N ;;; og J. r Jen~('n fik ~on' H m~ l eller og net ble AA! mnnjt ~ l!:e vrlkomslol'd mh n de f( l :. l(lmmeralt'ffi(' fæ tnne!!.let gt'fll'llu Amlblnd 1'1\11 <\t' hjel\l\'('ndcoo Al1e 110m T811 p.18 nt ot' 't ndull rd dt' akllvt' Sb r\«('r Sel~bfyllup \r1l1l\0 1111i(l \1111 \ 1\. :\'J ~n 4 1'1 h ~lhhlll\.\' ~ \h'j og L n.l. l. l'olohlo p ' den ly.. 1.en: O~ F\' ' ra 1. du n m.nd dat lar.1 \ bl' l~

87 ' d l Tr 'd dm til QuhdJlg l' a'rl~ n.k 1/rudll'wll'fs l ' rrft S<<'khulm t' le~ n~ Vfdkul! Qul. 1111' (;.ar!'>futil'''' ru r~gt nl u~.. r Nkrid'.N' l)rlk~ Grum' fur nt na lnol S\l.'rifl:~' AW'M'n btv hum 11l'{!t1'1 og han ~elldt.. om Friheds rengørmg ved at V t ] lir J YJulul1 t fik limr Utolllid111! hh < 'J SulM 1'1111\' 1 l' N~... Kk 1t1Ul1') l'u~t1' M G. t'lint/lhlm WJ Uj /lull. l!;n'~k vidt Viuur!('1l i Foraars Thisted og Thy være endt. Køu enkelte A.aholdelser af Tyskernell Følgesvende dut.ge.. Hd er fvrfrike/jc ut fnn Jl'jortho vdl'nt voo FornurBtide Del hnr ageu \ jrkct rc;bende PUf) LuCwn O\'.r Thi. sted og Thy lt en nl:' Rækk ur VærlH'nl:ljrt<lns trornstc Fl'lgl's\'cnde er Cnndf't ti;!' pæl'l'et nde fr l'n Tid Det er 4KWlpm Fn yjl'ntl SYllgG' rener!:' \!1L. m!.ftlgne RimTen er ble.et k'lueio blaa i diss'! J)a~. og alula' under lettet 'p efter at Frihedsbevægelsens skrappe Kost er gaaet gennem Byen 'g Egnen. Etler den første energi;ske Udrenli' nillgsalrllon er der nu tilsyneladeude vt..c at 'llre kommet lidt mere no over Feltet som man siger Medens man ved de fonte mange Anholdelser Lør dag gik ganske systematisk (rem og sendte Anholdclsesgrupperne ud for at afhente de nævnte Personer f inder Aktioner Arrestationer. En \sk.j'jgc''h:ldnc landede i Gaaf MJiJuags \OU N'sted Der var o :Mand om BOl'd {h~l' cl'kll/;'l'edc al do koll lige' rl'll Kumpen[' mod Hus ~Ol'll(> i K ul'!ttlhl Du blev forhindret l al odeln>ggc Maskllleu ur Fl'iheds kæmpen' r Aftes allkom 1200 Mund fra den dallske Brtgade til Hadel'slev D< ar A[oningell a l dl' l noglo Dage ska.l Hl'{' Garnison Pil!\. Kn$orlHm dcl' Cl' bl'l cl l'omm('1 af Tr~kcrtlc Flere dræble i Kebønhayn. 1\ ohon h /LYlS 1 {ospi a lsover/cd l'lso meddele/' al del' undt't Skydning j Kobenhul'l1 'l'idllu Mandag lil 1G!t Tmlug K. 12 Cl' () dnn!jtc og 35 mdluglc SUl'('do Den formentlige Angiver af Kro. famlljen Hvidsten anholdt. r Vi[)Ul'g 1.'1' anholdt N 30un rig Knnd(' Ml'hli \\' t li (' r de l' har ncl'ol sr\'ilrct' i Ol'llikommU lluanlu. on i Yihol'g< Hun Sigll:'f; fol' Bt htn'j) angl l'{'1 FrofamilJl'1l 1~11 i lll'id$ten 1.S'l'ntlJfJl'g Ol' Rnhoh!t Oll Mund SO~ 'lslt> liig al 1'11'0' i Dlsiddl'lso af ll'k Attswl'is.<; Hllll hu rdl' l'l'jd heil' El. l'up~ 'Ul! yt'lk Tjcllesle og i hans BeSlddt'b;c fandie.. <' helt Skub fuldt ai danske 1[\1lldl'('(\. og Hnh'll'wis. k.'ollesed lt~' Ma rinesoldater stor mede Nyborg Ar r est. TrskQ Modnore fo'sogtb Kntlt>n 1([ lr(nn.~ cl.angr\>!1 Pl\'~ \rl'l'l!slhus['1 i N~.hHg 1ll11l bll'\ s[lnn filhug(l lf F l'! l\!d Sk!\'Hl pt' ('n (' 'T' o <l r ~ n ' i l 1'1' 11(1 hh1\' fmget lflwhnl'1 og (h'l'l'ft('1' O'\''R~'!'t til ri!'!} 1~':1k{ kolullil!lill'lelll_ rll' OrrH'<'l' clrj' gay {'l lldllk~ ltning Landet Lolland. 48 Aar S RC'd. Tvar S ' ' n d s c n BrollHlmj ( on ar a f~1. 1~<111(CtinRslll sren S\(:nllsenl BJenmgbro 60 Aor. nn pft erllom!'enoller hl:'ljer tllfa! at d dlpr pu hele Landevæmet Besked om d~~ reteeiser og del' blev straks sendt et Par bevæbnede Mænd ud for at gi~ Marinevægteme en pasllende Mod tagelse. Vægter JørgelBeJ\ havde imldlerlid allerede paa det Tidspunkt mødt Mændene og han 59rgede for at de blev bngt til Ra.edkvanel1t hvor de ble~ Visiteret. Derefter gik Turen til Arresten under stærk Be\'ogtJling Arresten under stærk Be'l'ogtnUlg. Deres Navne er Laur Kr Jl'lrgell&en Foderup Sønderjylland og Hans Jørgen H a n s c n RØdekro SøndetjyJ land. End\'idere er anholdt endnu en Mannevægter Kr. Vilh. Dejlev J e n sen Villa.. Vest~. Dragabæk..1 Forgaars blev ogsaa en ReUe Mnrinc\'ægtere sat j Arresten Disse!lænd med dansk Stataborgea ~. som har ned\ærdiget sig seh ved at trække i tysk Uniform nyder den t\vlsomme Ære at blive betragtet som meget farhge og der blh'er passet godt paa dem. Transporten til og fra Arrestell foregaar under overordentlig skarp B)\Ogtnillg. Blandt de indsatte uni ' formerede H aandlangere er en Brandmand fra Flie{rerhorst L o r e n t z e n (tidligere Slagter fra Aabenraa). der er kendt uf det meste uf Thisteds Befolkning som meget us)'mpllhsk. Denne Slagter hllj gjort sig særlig ufordel agtigt bekendt i den Tid han har været i Thisted. 'ed ubeherskcl. OpUætJen 'ed 'sse Lejlighetier. Man~.. il saaledes huske at der en Gang g ik Td et Par Vognlæs Halm mellem Ar bejdsmændenes Hus og P. O. Poulsens Lagerbygninger Falck k Oll ned Sprdjlen men det gik 3abenban ikke hurtig nok for den tpke Brandmand der rev Straalt..rorei ud af HzeJlderne pna en Falcklnond liheldig\1s ble\' der lelop i delte Øjeblik ~lt Tryk paa Slangen. og Resultatet blev at Anbcn. ruu Slagteren fik sig en temmelig kr.tfti)!: Douche. ~ild Juh<'1 blandt Tilskuerne! Slaglcrr.n bl.~ imidlertid Sila ude af sig seh' af Ruseri!t han greb en Fork fl'a en Ul1ft Soldat slog efter SO!dtltC llm Furkt:>n ~ s'endte den til Slut som et Sprd ai StE'd titer ell andrll slim ikke luwde Fart nok pun heldlg'is uden st ranuue. De Biler og Grænsen Van ben skal aflevere!l ved og saa maa gaa hj em l Soldateme Dc yk(' 'rl'(l[l)ll'l' lh'r m~(l.1<1\'o~ Tl'ans.;Pt'rtpl' f;t l'l.lmnh'' nlll!\ll \l\er O'1f\!\S'H \'i1 nn l'ft\l' Ol'dn' f'. l l'll!wlskt n\'&\'th'l;;l\~11 O!llwr \'1.1 \n~ kom skil ii O' <t'l~l'!\ hli\'l' ~h\ 11P'1 l g b{\(ll'dl.t H al \'ftl't'la.\ d ~'\'S ~lah~ rid l'.~ \'lth' idt't ri) til Fod:> :.lll bt'gin>.si~ hkm l\~lhll wl' T.';ld' ' :lfl>\1' 2(1U lh\'lh' ha llhlg\luk..\:\'l U(l i \... Træk. F...)<.'VkJrn ~ da ru bt'yi! a~ bra&t en.t.<rr V/Ul.. de nhor oolol diøe Dage p&ll Yrtt~lbt. ' pr f'oraledruna: ~ ~rf'ellkret. S)w... lyl4.nd.. n.; ler.t.e F&.D&t'r et wtk<:>m _Ejla E ~ bar EzbJe'r!Ørutwren rc.ddet to ~lslu Flyv_.om B<t. o.æ1l\!'gm ~vdr; fun<iet en lllk Gumlmbaad. De Vilr m~ forl<.c:jmbe D fl~ af cie ao ~ F' a labde.!o(jl[ for er> Ug:p'lø ø1 OygLe. 60' Ul G4leboc torlc.d ved 12Tder j Gasr Ravnen for at v~ til... V tu Danmørk. Ca.!O af Kut\r8nle et _ lr.ommet tu Frede:rikshaVl1. CVor ae modtages med.jubel. i C 75' 'O'e D h 1'1 rc'k' l ae mat Geder W Sta ØL Mentalt at prud t r A.HDseø. Den tituigen: PoUtimr fa 1: ~i\ lin.. Fil Ef' ling lu 75 L l e. der l flere Dage har Vlil!ret elle. V al åe norske Patrioter bl~ fundet i Ge.ar Eftermiddag Langs den pensr.norske G El'... afventer' non;ke Polititrop)A!l Ordre fra r LlOdon til al mard1ere.ind i Norge for at gere det a! med For cædderno. den tyske Bamkleir ved FyMsgaile i Aalbor~ indtraf under ed. Demonstration af eo Pansernæve en itrafti:: Eksplosion. hvcm.ed tyske Sol::da~ blev dræbt.. og flere blev saaret. E i k e n. Aalborg. er bleaf FrihedsnJa1ieb TnkaJ_ 0'.. Kil'. ~..;; H r t;.nr.. :'.ltl 1a ~... L.OH T ~ &t tj VH; ~1'S<lnlJ.... ~ MltflertitHge 8'estelldiidser Ml indenlandske Bn1<etter ieb ø ø la. S t L bl.. a. ~ L Fra og med L(lrda~ den Brikelter og F(rrmbrænd~l il;.j;e lodtagelses\;s kan det lo...ale ndkøb af Tor\. indenland!'.kl' UUadl'he kan for her CM.'t'lt udyulp;et skal fere nl1je og skal ed e\enluel ~nue tilladelse radrac:e del KaDlum. lndkobstuladdse. l< 'o_ \.omml!nef vil indlil \'idft'c kunne brændsel oll Brunkul mod ~ 3. &tp: ejler l dleycrins ;lf videre ikke lindt ~tcd. 4. Del l'38h\ikr m. Y_ o at opbe\'at ndenjelse ('H!:'r ~.a. 6 Denne 13ekeDd\~rthe1.l'2'd('r i l(ad4etmriun~rjrl. BRYLL:PPER ~t1lda!! dna 10 }.fa.; q '''.lfj; Klk!:': t:}~l\'ltk li tn. 'l'.!'ls 1\ Valli r a v.aa.r :.tf' ni~11):.\.a.. lil ugl' o arp a So Ulllu\ Tb l..t~'l. V'!' i ~j\'l'l'in!t 13 ~l : F' k. \n 1':'d Af.loh;s r 1.. ~ l.:\n<lm:u'tl \' ll~.'n ~ad... u Hus ::;.. nlia l H11\ 1\ l.1' mi. 1\1.1 1\ H r l 8C'' D i 't

88 DANMARKSFR ED. 01 til di ~er t. FOLKETS FREMTD StO'L offentligt Festmode Søndag d en 13. Maj Kl. l ;) paa Thisted Afholdshotel. Tale af Landstingsmand A. 11 v i d. Musik af 6 Mands O!'l{ester samt af Thisted Sangforening. Fd Adgang. Alle indbydes. Socialdemokra tisk Forening. Al'bejdernes Fællesorganisation. Gt Elevers Afslulningsfest paa Hotel Royal den 13. ds. er aflyst indtil videre. Murermestre & Entreprenører! 4 Stk. 350 Betonblandemaskiner (kun brugt 39 Timer) og div. Tømmer læsset og indeholdt i færdi::e Skure billi~t lil Salg ved omg. Handel. Sælges baade enkelt VJS og samlet. Henv. Teli. 859 efter KJ. 18. ~: Omsyning a! brugt Tøj Lapning og Sioptilbydes. 80 Kr. pr. 100 Stkr. Hønsene er af god Afstamning store kraftige Dyr. Gode Æglæggere. H. Sodborg Stagstrup. 'l'eli. Skyum 26 u. Hingsten LADEGAARD EG Stamb.Nl' slaul' til B t;>..l_. tant. Stor' A S i ]l T scr rcl( i B 3 al me h1\ rin \'0 ~ S J

89 iba' dre i [ryg T m ed fol e Hedem dere~.vgt.. ørene er ha r og nvedem Liv bemed '~it eres eve og rt. et ct. il Flygtningeforsorgen overd.'aget Luftværnet. Der blev i Nai givet Meddele lse om at. For so lgen fo l' d e mange tyske F lygtninge ]Jaa Egnen skulde overgaa til Luftværnet med Hensyn til saavel FOl'plejning som Bevogtning. BOl'gmester B j e r e g a a r d Thisted oplyser overfor os at man ikke har noget Tal paa hvor mange der egentlig findes heroppe men at man i Eftermiddag kører url or at undersøge dette og træffe de nærmere Bestemmelser For Thisteds Vedkommende regner man med ai samle de Flygtninge de' holder til paa Teknisk Skole og i Missionshuset paa Vestre Skole naal' denne lommes af Soidaleine mens n1an kan regne med at Flygtningene dc neste andre Steder vil forblive i hvert Fald foreløbig de nu er. Guldbryllup. hvor Pete1' U b b c H c n Og' Hu~tru Klov J{all LOl'dag den 12. Maj fej 1'e dcr('r Guldbryllup. UbbeHcll pr rodt i Horoum hvor han opholdt Hig til han blev kon. firmeret hvol'efter Fora~ldl'ene flytl('de lil ThiH'''. lh Aar g\. rej.!e UbbeRl'l1 til Lolland Horn Fodcrm{'Rlp}'cJf'v (l Pal' All)' Henen' fik han P/adH Horn FO<!t'l'm('Htl'l' lkr val' elet han t'af Min t i lkommcnrle KOfW dr l'l' HV('lHk fodt hun Var tlom flna rnajlg(' llj.n' HVt'm~kt' PilT/Uo... :.4 4:1 T L. /'. _ Den internerede gik amok D Gdr. D aniel Larsen H an d?et i L~rdags b lev ar~e::ilere~~' m dsat l Vesletvig Anest b1ev ~ Nat af Falck tørt til ' V 'b ' s d! 'l l m ssyge org 1081)\ a l efter at h ved 2Tiden havde hart et hys~n risk Anfald~ ~l:oru!lder han fo~~ søgte at tllfoje sig se1v Sam' saa han maatte under Lægel)(!;: handling og orbindes. Søndags blev den 21 Aar g\. Anne Oline Jensen Agger klip.. pet af fire unge }lænd. Da hendes Forældre klagede blev hun l Da~en. 1'histed kes 'Tilt Domæm Del taget i Sikkerhedsforvaring i Vestervig Arrest. Dc unge Mænd va~red(: fik en Advarsel men den unge re. Bet Pige fik Valo'et mellem at forla_ lju\æl' de Egnen en;r fortsat være i Al' \æn9:t rest og foretra.k det sdsle h\'e::l' VestelVig anholdtes] Gaar t'!; nn~ en tysk Soldat del' var t ru k pket nlødtt i civilt Tøi. lnns sto;': Sto\'lel' \ >ikk og mangelfulde Dansk lobede Da ham imidlertid. 1\la~ paatænkel: ' merr at beslaglægge Tekmsk Skole l ho Hurup til nlernenng at hgnen Poli de Tilfælde de kke Vcernemap;er. nlell tyærti mod Deltager i l\1oost.mdshevæj\'clsen. Det illegale Blad Fem Minutter i 12 hal' hragl <'11 Meddelelse om. at Va'l'l1enlnp;Cr Laul'. Jo\' gl'llscu Jegind(\ hal' fnaet sjlræng't sine Hile\' lvidbjerg Land~'\ ~t'rn ll1c'ddeler i den Anledning at LaU!'. J or )\'c11('n b':l'rlimod al \ ære Værlll'mag('!' har delt \gcl i Mod RlandRh'vR'g'l'b'n og still t DOf S

90 gik amok n Hllld r up rester et o~ Test l>jev i til Viborg ter at han t et hyster lan for_ selv Saar r Lægebe: 1 Aa' gj. ger. klip... Da hen_ be\' hun 'ing i Vege ]\.[ænd den unge at forla_ re j A~ te. Thisted styrke ~. THSTED AM.'h. '.. ~~t. Onsdag den 9. Morgc'l '~'kkedes der atter ind paa Politig::uudcn. lotterne i Fri:! 'th\ sørger for var ble\'et forsynet med Vallben fra ;\locistand.~bevækt!lsell. kæmperne. Dllgcn~ rc!\tllj(' R('givcuhed i Thisted bl... lln d'll.. k(' POJU!lt~Tkll>= Tilbnjlc\cndcZl ti! :<it gamle Domæne paa Frcdcnkstol v. Det ~kete KJ. 8 i ;Olgll:< Ojl ov!.!r \'('redt> af manjlt.' nf Byens BorKel C. Betjentene modte op i clrc!l po J>ulær~ Uniformer. 110m mal) saa lo.')$lt. hhr :<avnet j Gadebilledet. og h\'~r u'kelt blev hi]~t med Begeji Cam' trukket :;tl'ing En Deling af LRndeværnet mod!..t: op og en Du] <.lf Stovlel' Byens Murøbede :::ikknrpj modte og musicerede tænker Da Stnken val' samlet log Tomkole met'hulld]el' N i e l s e n Ordet Og lignen~ bod Politiet velkommen tllbage til tvært sbevæ POhtig:ll'den og udtalte sin Glæde cv!:'! uuer at faa dem som Na~ bof't San hejstes Fbget foran Politi ~warden. og Borgmeslel' B j e r r e g a [! d bud paa Byclls Bor~eres Minut_ Vegn.;> PoliLiet vclkommen hjem. dejese Politiassistent R o ~ e n g r e n. Jør t~kk:de paa Styrkens Vegne fol al 'enilghed og Hjælp;;omhed man faaet havde modt fra Befolkningens Side og bad om Overbærenhed. nanr ~edde man U skulde til at rede alle de spege rie Traade ud fol' ut finde de skyldige i Ulykkerne.. J01' Værl\rodsme sarnoffer Gaal'lejer.Jens K i r k Thous gaarn hilste Politiet paa Frihedskæmp(~nes Vegne og Journalist H e b; g a il r d hyldede som Byleder Politiet del' fra [oll'le Færd havde dannet Kernen i Landevrcrnet og værel med Ul at løse de føl' ste og fal'liksle Opgaver OK endelig retteoe R o (! n g ' e l en Tak til FrihedHkl'mpcllc fordi Politiet \1:1'1. Saafremt Hl' Snl{'l)sen læser Avi:wl' OK HJf'1 Radio nwattc han jo ville at del) ljaj[ vi tlle Slimmen \'ar al u u d v l' n d l g Sam tip Vl'nllt'm T fonelj fo!'tllldl. To Politilolks Hjemkomst fra tysk Fangelejr. 6U Humudre og unge p\ :/Q \ stadig Virkgomhed med M ad. 1~ Var Politiets Tilba!(evendell i Uniformer blevet hilst med Jubel saa blev Begejsh'ingCll dog endnu Da Frihedskæmperne i Le~ litorre da to længe savnede Politi modte i Thisted havde de kun i: ~h mænrl i Formiddags vendte tilhllge T0rkost med og der havde til Thistea fra tysk Fangenskab forud kunnet forberedes Forp\e Det var Overbetjent.Jens Peter nilg til dem. Men Dan!;ke Kvind J.Jensen og KriminulbetjenL A. G. Bere.dfkab blev anmodet om at ~ Nielsen del' ankom j Bil fra Aal ge sig af det sagde beredi.\hgt.j borg. og snart var D.K.B.el'ne og Ungt ~ terne i fuldt Sving og har kla~ En meget stor Skare Thistedbor Madspørgsmaalet paa en ~~<:L gere :::amledes paa Storelot v hvor drings\ærdig!llaade Un ogsaa de hjemvendendes Familie. d 60 R vu' modt op med Blomster. Politi og ~:g:'~'i:~r ~næ;:t i stad~:;:: korpset i Uniformer stod opstillet \ tion for at forsyne St~rkeTne hvilforan Raadhuset ligeledes med ket sker dels fra SkolekøkkenetPaa rødhvide Buketter op: en. ato!re Dstre Skole og dels fra det hue Afdeling Frihedskæmpere l fuld Kaffekokken i Realskolens O\erl. Udrustning mødte ligeledes op Ef l'erbolig samt nu de sidste Dage l ter en Times Ventetid kom Biltm Restaurant )1arkedsnallen. hvor K. 930 hilst med Hurraraab og Forholdene er aldeles ideelle til Jubel fra de mange ::\lenne:;ker. dette Formaal. Det der har bered\. Overbetjent J e l s e n rettede en de største Vanskeligheder til at be Tak for :\lodtagelsen og udh'ykte gynde med er at man ikke har en særlig Tak til Røde Kors haft noget konstant Tal paa de Direktør Kaj P e t e r s e D der i Styrker del' skulde m ættes Dtel. nogle Dage var sammen med de to efter at man har faaet 11arkedshal_ Politifolk i Frøslevlejren bod dem lens Kokken spiller det itke lænvelkommen hjem og motiverede et gere nogen Rolle om der kommer Leve for Danmark. 110gle Snese flere end bereg:nel Og saa førtes de to Politifolk 'i Der er travlt i Køkkenerne; i Triumftog til Politistationen hvor Gaal' smurtes del' saaledes ikki de fik en hojtidelig og festlig Mod mindre end 7600 Stykker Smam tageise af Kollegernl'. L Kr. til ~ for ndes eds _ brod og seneredes 400 PorbOlle?idd~gsmad bestaaende :tf n. skesteg og Saftsuppe med T'Te'bll ker Der medgik herti\ 1400 bakker og $00 P und Kod og ble\ drukket 600 Liter Sodm lige S.la meget Kærn('mæ1k. :M t'lscn i GUH' om Lukmnge. _~

91 ll'~ D' er eu hen til dem pm 'nml~ D p<rhj1 Fortal ~ l!!lue~~n r mn tlc'l b~sen er d«l md_ nbenfund line iud_kær_ d nf Vnhen militufl' Eftil nu'njwste.nde'~rllpadvest Telf od rore l~re Tilfælde defekte p~ l'kmm<'n Fag:<ole l Jen.en r R J_ Jenbe.taaet 74(; Point.; n~lise... R i æ ersienner e ganske : lf : Tyskere. Endnu in1!en Afgoreb;(' plul hvolnlt~lr ;.;ig tilbaj!'e Der for~hgger endnu Llgen Afgørelse pa.:t. hvonlhar man kan fof\'enle at.'le den sidste tyske Soldat forlade Thisted og Thy. Der Cl far 0Jeblikl!ct ligl.'som lidt Stilst.and l Tlllmgetrækningen idet der er flere Problemer at J() se men dojl tyske Kommnndallt ein. gor el stort og bcredvilllgt Arbejde for al faa alt til at glide Jempeligt og hul'tigt Hvor mange Tyskere der endnu <'l' hero]jpe ved man ikke mcn der er Styrker bnade j Dragsbæk 'l'hi ;;ted lnnsted Agger og flere andre Sleder_ Frihedskæmperne Cl' naturligvis spændte PM hvornnar de trækker!lig tilbage idet det betyder Signalet til at de sidste Arrestutionel' af Krigsforbrydere kan foretages hl. n. )urinevæg'lere og cllkeltfl andre der har sogl en midlertidig 'filflugt l de tyske Kasernel Et af de SpørgtmuUl dflr kan blive Tale om allose (!r en n \.crncring af de ungal'ska Tropper der ikke hal Lyst til at dra Thy d ;lidstc Htyrl!er tnl!kker ge sydpan og <1t samme gteidel' ]50 Georgiere som havde slaaet St!!' ned i Kronborg Plantnge og onsket at hjælpe Frihedskæmperne i deres Gemmg. Det kunde der selvfolgelig kke blive Tale om men den ]Jaagældellde Styrke blev i Sondags ovoliørt til Van o(.>t og interneret <11.'1'. l Seefligerho1'::;t i Dragsbæk berinder sig 20 russiske Kngsfanger som Tyskerne vil overgive til Mo<l1;landsbevægelsen der sorger for deres nternering efter de gældende Regler. Den lyske Kommundllnt l Hansted lauptm Kmppenberg har stillet Forslag om at man skulde fan en Pione!'llfdeling ra Væmemngten Ll nl blive heroppe og optage nile Lnndminel'ne der er n(.>dlng't hlllgs Kysten D!itte el' blevet Hn!x>flllet af Modsll\l1dsb(! vroge[sen men det' er endnu ikke indlobet noget SVSll' fru V!l'rne magten U!l'tiL om man kan gnn mcd.'._.. 1\1nrm~mi gekutten E l be 11 den oans)\e llu søge fril de d snlht det muligt. } Vinter i al i\lineslry de ]Jaa to Dis~eXyu~ snt blen't l\hnestrn:: tusos om dere hal' l neslrygni Mnn venl' td fra El med dans dre med Der er l!' ge og En l'omestr~ n1l.'st pna Skihsrule \obenh holl vil t dr i l!u mures en!le lllhl cl

92 f. :.au. ne Monu lige Priser fif ravelser. k enner for ort Brylge Gaver. Jensen s. ak ved vort tningen i le Lægebehandl1ngen. Der henvises til 8 i Vedtægterne. Bestyrelsen. Be dtgørelse. Det indskærpes at Fund af Vaaben Ammunition Og andre militære Effekter der efterlades eller bortkastes af den tyske Værnemagt eller fremmede Militærgrupper. omgaaende skal anmeldes til nærmeste Politimyndighed Landeværnspatrouiller elle}' til Sektion Nordvest Telf. Telf. 458 og 531. til Jen Telf. hos l Jens hos Neerl lund Korse l festetfkorsikringdsfmorerud'ng Ef l a d er ørs ammen e an ag. den tel1niddag K. 2 ved Bedsted Kro d h...'~... l A._~_ l :r=\.~_.rue ~..

93 ORGAN FO R 37. Aarga n g Nr. 107 JlLO DET s O C l A LO EM O KRAT5K E LOEO ARBEJDERPARTi tsroo[. nskaf~ Fre4a4} ilitæret har overtaget M _. LedeJsen af }1~rihedskæmperne E n jyskfynsk Kommando officielt oprettet i Gaar Genera l Rcnnikc forlrellcr om Modslandsbcægclscns Arbejde l Besæltclsestiden 1\111)8. T...o. )[oduuub<l.....ts. ~&yudte kort. die BuueLteø. kvjllhn... ~J f.ml~nd~. D<>t førat o tjlpgale BBd VC <1' kommunl.us k ~ Lnnd oll F><' d... h urtigt n... t!d~.. p et Opl_ paa lsq.ooo E:ltftm pl..u. Det... r '11 ~.a KQmm utl~tee. der Jvrk~nlla to.te Sl1t>otag~h8.lldllnlr Grltf~n!~ ~ KoM.Dha... Det '... en Arl>'~ >fl Xo HarnJd N~'... der udtørt~ det!. lim blev 1!).t:! taget at 'r)p;eme ' dot Ul Do<e.. men. bl ~ benu det mod 1''''''U1g! T\lgt. ~... HUl fnrtes til T\lgtllu.et Hnm. bur... meu er aere kornel hjfin. pet '!ar re' '<'UWlCUgt at r.a det L Jtple Ar~jde sat S~tem. men ellllem den clll'le Pn.uc lykkelra '. <l!kke store 0<>1 at EktQknn. føl tll Dud 19U'2 kqm Bladet.Frlt Danm.. rkc Qg scne.o dukkedq de..<!re 'p. For a.t koordlncrc EkYtl'gel.. der idm cn. tælln Mod5taDdaot: f'rfhedobe æg!'l8e dllnnedes F1. l.dbraadct aqm ot Re... llat a t Strej. ke 11M3. Qg den kom mm Daj::en den 29_ AUguat. da Folket ~r ReKe. rlpna.mgtmg bmlutt~a at kæmpe tor aller U buve Herre VQrt. eget rpnd Arbejderne indledede den aktive Modstand Ol!t vllr ArboJderne der begyndte den.xtlve!.fodatand. men op:1a mllllre andre Befolkningslag hllr deltagct.madlltandlbuv... geløcn. Pr~$ t er. Llter s. v ArlUlge at Modstandsbevæ_ rejrl Folk har... r de alrulde >UD. der Joroenc. boet rundt om Prm.r:le_ dq r ellt mlula!n Opp ~ e.. ED ~ LUt.. lig Opgno '... det. 1 lfalrf SUkkere og d re l~r.nn1ftrbejdede med Ty. skee a t ndmmle de.dne O p ly... lnp r og udl.rdlge :.'a ~ll.ot.. r Det bl. o gjon med. n Or Omh... Qg der f 'r hr de tl... te af de.no~ne. d~r hll r ~ pall LLotec. '... rgtlr RHEDSREV.ÆGELSEN er f r.. J Caar und('c militær Kommamlo F mm lærcna (h~t~ajl'nde General G o> c t z. sam o>~er~le Le. dlr. P.' jy~k.[ynlike Vlstrik t pr underlagt Cenemlmnjor B e n k ~ med Ob<.'l'SUojtJUlnt E M o J e r som Stabsehe! og med Knlltnjneme J \. nclk Oll Agller samt O ~erbetjeul Elmle og Frue som Medllrbt'irlerc. O el foc DEMOKRATEN gav General BeJmike i Cnar \'00 linover ~ af Kommandoen en Række Oplysninier om :!'.lodstnndabe a; gejsens Arbejdeo.t ~r rnt Rekl< FQl<. tædre de b...s.. LA.. By... '.n'l.k dik Opof\~' >&r dl al<tlv~ U _and.. t Prw8.. _ U:~... Opofnloc. de. tnje<>......n. U.. r ~ 6tn b u.d. po. _1>1 &.lh... Utln~.~ har u'l rt. )oloø.... RoO ~1 n~j' lu'fe Do ~~ om :;atl= og.. tv... l''' J Vl Er\N.. <ldnlt.tj~de\.. ar U'k... o.. af l'>o<btandabev.~. mrd...'. d~ dlnel<tr under de A..a... ED di Afd~lJnl var FQnynlnJolj.;n~H' 'n uulde modu.l~ l<to.t.1 til <le A m_rede. Det ~... et m...t ~Ufl1. Arbfoj6e. d~r lode<\t;ol at T~\rt... t J~noen. 81d~~. Om l1am ~ r d~>t 11...<'1; t. Ol uu> N... den l>t;15te 'inn benmo<lu>gelh verd... D<'t...u 0<1<.11\0 ~ Udi;. naar man ~~.. ra. a t de.al.le. e<!e h u )<n.tet v... ~n... :SQ'5' H Qllll.nd. F rn.nkrl&. paa B1k a.. vg lu... Tyskerne havde fine Pejleapparater Et and~t luu.. Arbejde u dfort.. af Telegrafisterne. Tyskune ba.'de get tlne Pepeapparatu. Qg ofte ol m.. de de S Millutter efter. at T elr Jll'&f1' at~rne ~r begyndt at telegrafere. ~r O'ar altid udatlllet YligtpOltt ~ r. der.1:u1 de.d...e Td~e.... Gøltpo kqm. Der n. b)'gg<!t pejlestauoner AabyhoJ Qg ~1:cn; _ TrO<J$ de &tærlte Va:tpo&ter yk.k~ d<t dog ).kerne.t!la.rresteret \kllf..a lae. Telegrafister menldgen ul' dem er hle~et 3kudt. En er do!'; blevet uarct..mm lever endnu. General B'olke erklll!rer. at Vod MUdsbo:!gds..us FQk 0\1 bu boldt nde Q~n Tid endnu og ban opfordrer ArbfoJdagl.vern.. W lt ae pall deru; Fn.\'1!r..LR med Sympati og holde deres Plndse. aabn!! fo:r dem og kke tllge and... Folk nd tqrd Fr1h«1skæmperne kke klin. p'... derm r jde under de ou... n!d.. ForhQd. D! bor ha.. deres Lan. og det hør ld. Frihedskæmperne find g~arden. Alle dlase Krt<lse luar Am Bedste Efterretning... meget op somme arbejdet under ~ii!l:w... tjenete i Verden Genernlen gh er nc... t=.:kscmpkr p* Led~ Dg kunde de~ fo1 11 Folket dc.. Opnndl!Omhed. Frihldskæmperne ' JU. = e. GeneraldireJ..'iør Knutzen og den ny Trafikminister Samarbejdet raelklll ddl et Problem. Prt<rat. t. b l T 11 Om den ny T. id' mw.. r Å f c ~ d.j to l e.. \\1 kunne opt.ege et $a1nl.rbejde med ~kutt li. n 11\ er et Problem. ~ dblrute... i''' u.e Krdl! t Ojffillkket 11' Nstt.. Genenl~ ~ 'fsr ~.CO!dr t pu Pullen og flire Kampen gennem De dn'kll ECterretDlDptjmeetLl er har lagt for Dagen. en By tlut e tu et 1ytkeUct RewJtaL l ~ 'n et tqr lt være den Led t('d man alg Ul.t S'Clltllgl! et stqrt Frlbed8taadillll Arbej6e st. hurtigt... V' et Koroplekll.!Km... s... l'rne \.. 'nt m. n._..... ~ t..jdp.. _ 'dt: dcwt<t Ar._ \ og SQnunereQ 11M. dendl'n Lokal. Da Po.UUet blev atvætmet. ~dtll Luften En ~land forklædte llg ~m ru;t.atk>tt bet ~e ~ ~ M1st1;1(S~ komlthr alle 8) lne< ed v ~ ''1QemL atter ed Del d..vgt!p os ld c...n_r. Han undetagt:te Maaleren R. Han t1k o.en t KDbet J:/fr at... t >' ~~.~ :.~.~n:... :~_~: ~.~~ ~~ ::~u:'ld:~~~~.:~<1'~'~~'~. ~.~~.:'~.~'~.:~.~.:.~~~.:~'~_~~~~~~~~~~::::... _.. D t~ &1D Tjeo.. t~ol. )!'ods.toldg dlped. dm W... ByledLlome. dør har P'PdeF''''.. Rækker. at en ny. Han kold og&aa ro.. en ~ \ kører ikke Mulighederne for ges J a grene opgøres n_ar H'' wc

94 ~.1d mu lidi.' or A g~..... n. tlllodl m 1 ~rd or.n ~m. klne Uh. Dr. 0lVr kl.n.. dbk. Ratio ared. klor.....::.:.:or. andt ~ ~m. du w. '... etter 'Bde.m <ld..... blev.m' Overordentlige Foranstaltninger )';p.. rrink af.. L..se lnnk. Oll SpareklUl.'!kontl m. v. Al~... ~nn. Konti; ker. Spo:koor Andel.k... o. P.t. irokonlm.. t ~ b \ ånl~... og Hank...m er np.. t~t at ell til Fo... l tor d 'rolle \.rn~m./'t eller denm 11.1~'_de Oranloationor.11.. and... ly.1e ~1) r.lijlhed~r h~rundtr dot W.ko GUAndt.ohb Danm 1 ud... ndto ty.k_ Kn.ultr her Landet 'p.. r'. mod _j_blikkeu Virknng...odt o der kun kan di.p<>n... nver d~m m6d!;amtykke at Danmark>... linnalb.nk. Det a.mme 1f.ld Konti opret.r tl1.r H Ford.1 fe. her Landet y.t'nde lyakb!ututioner eller [ntlluler. ' 2. Alle.aAM<>O Konti nh. SpAkH And.lok...r Ol!'.at. glrokonlorel.10r h. V~k.cler<)' Ol( Bkl~...r.oon or puc 01.llor Ul FOnlB for ty.h S... l.oborgelo hnd enton cll>!o er bout har Landet ~l. r UdlAndet oll.. oom ~r opreuet.r ~1~r tll ~'. for ty.h Firmaer oll.. joridl.h 'e... aner.1''''''' med øjobljkkelig Virkning.ode. at d.. k~n ko dlapon dem cd Samtykke af nmark. Natlonalhonlc. For Konti der lillø... t yak.. hor Landet ho.. lu Stallborgo... og 'om er 01'... 11«for 9. April 1940 plder 1'lp.. rrinn dog kun for lu vidl... fu. ded Del at d' Dl indeltu... d<' Jtoløb der ovenli det dno 9. April l UD pul Kontoen ndtnaae!lde klob_. ~.h.nnder.oom den ty.ke V.rnemlgt denn~ m.lutlede arp.. nlootkmfo. elle. and.. tyake Myndlgbcder ellu tylke St.abborgen hvad... ' <o er bolo' her i LAndet Hu l Udland~l ellr. ty.ke Firmaer og Juri. dw:. renone. mutte hove ho.o her hjemmehounde rtrsoder Firm... eller joridl P._ner p.. rrea mm ojebllkllollg Virkning aaalodeo t )Lo~tloner kun h.b ah med Samtyklta at lnnmoch Nationalhk. E d. pupldendo neløb de';nppligtlge efter d. hldtll denda Regl.r...!leløbeD. dog 1dbetaleo til Danmarh Nationalbank. ; 4. HD Land.t beroende dm.k. Aktl og (Obligationer (h... d.. POD' obligauoner) og andre V.. rdiprpir der tllhure den!'.ko Værnemagt dedne tjloluuo<lo OrganlaatJoner eller andt(! tykø Myndlgb<ier.n.r tyob St.otabor... Finnur eller jllrldilh 'ero.onor... l~ko afh.deo elle pat.ueo ud S.... yklle fra Danmaru Nationalbank. 6. Uno\.ef'ode Ceb el!r Anolnger 10m nden denne Bekendtp..... lk..nt..den m.o.atte... trukkel p& Konti der er.p... t Medfor at og 2 foran men On! fremkomm. til hdlorolng dter <o1u Td.punkt. maa at den Bank ell. Sp... k... m.. hvilken de fo... vt.o til ndl... ellet lnd.ættelk paa K kun modt.ogeo til ne_ Ol ibl otno.ko Jno:\.endeo til Danmaru NalioDallwiJr; med tn ktltg\lreloe for.. 'derl1u.. >de SkykW'ornold. ' e. Udbetalnge. Strid med dl':hne nokendtgnrel ~troff etter Rar 1erne Lov Nr. 1~8 af 29. Mut O nrhvc'vokonoml.ke Fo..toltnlD ' V... fo... ynlng m. 9. Jfr. l.<:n..dnlnll Nr. 111 at. Ma.t. lø ~ (; 1 D... lokendtø\oe lra'dar Krnlt.trRta. U n olcl8mintøtcriet u n u;

95 Klar til at sprænge Vildsundbroen. THSTED JlBYOGlEGN ryakerne hude Sprttarl.dnloRerne par.t. Ty.kune ell.rl.dcr.i8 en M... Ting hvor de dr.ger borl 0R' mcicl.mider Sold.lerne fr ig r.nj' Vejene. Til O.T.. LeJren ved Tlli.lcd.nkomnu:r den cno: Lili bil ell.r d.n. nden med _Ue mu' hgt Tina 0R en hel h. rlvl' med.1 lorlere ;. Ollr lindi m.n i Thiled )enb.nevoa der var l.del med LuUvRrn'if.nllcr. Vognen kom fr. VU Da.kulde iii Lemvig der n r den hen 'rigl er der lel Milter.1 Riller og Mutinpil'ioler al tyet rl nlt engelit merlhnlt og rullllk KonllruttJon Haandgranaler.ern.ve Pellleleloner i an Spder S}mlltiner Onml ter Sløv/u oa meget andel. Ved Vildlund landlu en alerrl ; Spr.ngladning med Ledninger liagend. plr.t all Broen ani h karl V.rael kunde en Lullen. Suledu havde Ty.kerne.rr..t kl'r iii Sprængning. vore dej. lia. Broer. ae/ve O.T.LeJren h.r man.vrlel ajort gode f'und. a/llne.. her 1600 U'er Benzin i en Tank m.n ikonlord.ndlu aftegnelae oyer le Vonmænd der ha l.rl o O T. Oll hv.d hr.ael udbetalt. Dille. ninger Yil ;nl'.. TYlke SOldiler Pil Dlmec:ykJer. Pli Mora j hol n underl.ier nu om loler. L... 'al L.r. J. A.. J.... n S.trlnl er ld' Ml! Nr. f'...r.... ~td.. V... d 1A.r. Sekllon NordV.t. P Milli lil_. La.HD. ArbeJd. nd.nlor 8.lllion V dtf omlltler... 1 Th d.rn (Thholm Mldllh Ol Thl.td Ø) 10m Mor und. '.rn o. H... h.d Llnd.. ern t ni d komm. tn roll. O... dl '.'1 h'.ulke Arb'Jd'. 0.1 t '10'. 0'.tlonll' h. ii; d o.t h. 1o.nat uh l.n lu.1 BO 010.n.u lor ~i!:'~'.:. :~:!i~~;1 K.buur 0l UnllloHenc d~r de 8000 Kr O'llt hu udl.rl et Pr. ( vdial i ti B'Rum.. ri..m 2.10 Htl le let 'r. (.. ''''.r... n d Ylld.und lir nu rømmlll. 1 Ty.kllrnll mlln er.ærkt bll.kldllledll 0l. Htvln~d. kil undrk.. t.1 RP.rlllonlr før 1ln kln bu' Til Møde paa Søndag. Ved Soclaldemoknllel ' lore Thl led pli Søndag det løtt'e ollentllge polhllke Møde fem Aar v LandaUnglmanet H v d der K. er vendl hjem fra København. tedeltøre lor den der nu lorel/kger og om Premlld50pgnerne. Mødd larmer lig 'el i ligt med MUllk og Slnge. ok' Adglng lor alle. der er h l TYlkllOd. Allred Chlolfer d lagel Allen l hvor neaker mod tog ham Pli lllrden. Der blev holdt Taler Pol betjen' Pedereen lærer Ollrdbo Oll blev baarel hjem Ouldlol. Krlmlnalbe'Jent Konallrd blev d. 19. Seplbt p.. a.. 1 hin er København. hin kom til Ty.kJlnd nu yendl hjem. k. T'_'''. Aarete fønte Ctrkul.eller Oløen Mlj (Pnain) Del Roberi olnlell aom er ude Pli en n Jub1heumllourn. Tyskernes Hjemrejse. Der Jæle. Cykler VejeD. linie Kolonner drlger Tropper nu ad Landevejen Oddnund De kommer 11/ lun d. aya e.lt t.er klrt. Del tr el ynkt'k denne M.rch der lorenealen uallldllll Ollnet rundl MlnlC ar aoldll.rne et en raelk Poriltnini Ol kln kke.rll O. mlder.i.!tuh.. nden der.. rl Ol Adrlln mod. til.11 dl'l' Tlnl Dille er A'ke N Kr. pio! m 11 ; Pr. R. Ped. ( Ul Chr ~ der''l Prll C lu Odr 111m 16 Vllrdtrl Pr. Oll.d K.tlm 15( Tyske Phv. gaard Thl l le~ Porbol bar la bar le e. 1.ld' kede Ol dr tr Ol' melet ' t tklplo.lva Tlnl lenlem. Mor.ltn blindt Troppern. tf Ol dl tl.ll' er h'fot _.n h_mt.1 td m.d øer. Ydbr bl.. llnl O.. o.llllt th r.ndl hht.

96 pa;'k.... '.v. lrrer OiudbO. oa ChrlltoU.. en lial Bro.r ~r& O.T. Lejren hil min lor.rl1 jorl god.!und ltt. rlne la hit 1600 Llltt Benzin i en T.nll min i Konlorel lindtu orl.gnel.. over le Vo.nmeend. der her kiri lor O T.. alt hvid de her..1 udblalt. Di. Oply. o inil'tr vil i nlll'(.uer' S.'V.uo e. Tyake Sold. ler p.. Damecykler. Pli MO tril landeværnet i Porm iddlgl pli lire ty.1e Soldiler.om kom llrend e p.. O.mecyiler. Tyskernes blev buret h/em Guld.tol. Krlmln.lbel/lnt KOrlallrd Ny ktblng. blev d. 19 Septbr 'aet pli PoUllolto Ktbenhlvn. 081 hin kom til TYlkllnd oa hin tlr nu vendt h/tm. Clrk... T.'Ø. Auh r. ark... _.n Thl.d O.n. 19.:n Mil (Pln.n). Del er Roberl O.nl~ll.orn er ude P en ~5 Aerl Jubll.. um.tournl. Jemre)Se. Man O Cylllerne rl dem. De k H. lorllluede t erlllem \r løbl yd e Jge ha. en Mind j Thiled og Pohtet undernger nu om det er Tyve koller. L... r... dulllng. LlrTer J. A. J ø l Cl n Slnl et fndllruel.om Nr. 3 til Plfl'er.r.mbld.t Vndb... ved Loaltgr. Sektion Nord Vest. fin Mlllferpenooer U reder Ledelleo. Arbejdet ndenlor Sektion Nord Yul drr oml.utr lavel Thy lan devaern (Thyholm Midllhy og Thi.led By).om Mor.. L.nde.aern og Huherred Landevern er ml ved komme ind en roli Oænge elter de.r.le Døgna hekhke Arbejde. Det.t meqel tore Opg.ver Sektionen h.r tud overdraget og der h.r til nu veret forl.nll uhyre meget al Mlnd.kabel. Sektionen hit derfor i dl.. e D.ge fuel Por.terkning.t lull' Mililerperaoner nemlig KlptlJn S.broe der er blevet S.bchel hot Selltion.chefen Kap..jn Eiby Nieln f K.p.jnløj!' n.nl Pferrin der hit overt.gt! Vlglordningen ndenlor ThyL.nde vaern Overollk.. n! Peteen der r KapllfnleJlnanlen. Medhjælper ml.j Overoflici.nl Peleen der er blevet Kuernekomm.nd.nl og bl. a kal.ge lig.1 Be.pi.ning. problemet der kke er del mind.1 vlige. SotialDemoLraleo Udllnt tf 't ke Arrp.r Koo: Mtll'!.. Th...! Ko.Jottu1' KJ. ~17 1 Por ''''''e... la. tr_ff.. R kl 1t.41 K 1811 PNtØrob.lo r...' R..tekfO' Ektpedltl 1M O..llftlq til Red ptint.) Tt)'kkatiet (AUqu.d J'el.) Bl Abwun.: Knrtal 7/10 MA... uo U oeo:.uotf~u r.l. pr. mm 17 Øre Al. ~;.. _.dta.rer ør. for ''old. ~ lar n.'adt)'køl er.ort.... '.atattl Mr... O Ct.... L Aoll~.' KØ Mr. 11~.k1. 7 Ør. pr Unl lili_it ~... A.enannl....tlttile... T... 'tu U' Aftale. Der atjæle. Cykler JaølS VeJen. l.nge Kolonner drager y.ke Tropper nu.d L.ndevelen moll Ollduund. De kommer!li Pod. og kun d. ayge.ler lurede bliver kørl. Del er el ynkellgl Syn.1.e denne M.rcb der fore gaar nealen ualladeug Døgnet rundl Mnge Sold.terne er en.8rlell8 Port.lnlna og k.n nlulen kke Kil De.mlder og.11 elterhunden derel Udru.l. nlnlsltntande r g Ol vi genllger Adv.r.len mod egne dine Ting. Delle er.ralbarf og der.r o.a melet farlige ek.ploslve Ting mellem Moralen blind Tropperne er.llj og de.tjeler Cykler hvor de kan komme al Sled med del. Ydby blev alene Oll' tagel re Cykler tilhørende hhv. Skov foged Nergaard Odr Henrik Jen.en og Rentier Anion Meller. Thi plue Dlln ek.lr. god pli Cyk. lerne dlsae O.gel l Løbel af nole Dige v Han aledle.lnlngen vere lammer. Af marchen derra begyndte D.g. Der v dog lkkerl gll 'engere Tid fer Befolkningen k.n vende tilbage H.nlted del m.nge Ting '.ral akal ordne. Landevær net overl'gel Anlegel nur Tyakerne lori. der del. Ty.kerne. Afrejle r. vor Bgn er lld forløbel ganlke redellp:1 og udu Bpl.oder oa ualede..kulde del gerne v.dbllv t ø Vestcrb... tor.k. Pr. TbybofClP medd. : Pl.kerll' k.n kke.orl mere end lae holdu O.na Ullen. Tlllellel var kun Tank d.r nd brlalu.f 18 P.rløJer vluenllla.1 ra AlUler. Pu Aukrlonen.olgt.. lall Ka. Tonk lor 6300 Kr. Prllerne lu r Øre for Kiloet Sld.t Ugen gik mlnge.ore Kullere ud. Om de vender berlll Dled Plng.len elli gu fre!l1mede Hlvnt er uvlll. Columbne. k.telor l.ve... '.. ' er men h.r ndrømmet t have v.rel ~; ; OlnRe Vtr 111\h.~lnll. k~~ n ~ t loreil;lte o. '._ Det.~~\e v '. ~~ Hipomand red.d!nktfu Llrlnl U h r b r. 1\ d. J. p J.eobnnld' 13 Thilied lyll1er 0 dl d.. dl. 65 Aer. H.ndelrnlnd J Meth J e n. n. Konen ljl:ede 4 Thiled. ylder &O... Pred'a d. dl. llk.eklportr Jenl P. Thltd yld'r Torldl' d.. Ea Arm brclt.kcl. Under Rengøringen ved de tfnerede Kvlnll pn Thisled Rulakole ke te forleden del dige al Pru Lærer S k o v..ndufle gled p.. Oulv el og lldl ' uheldigt. 1 hun br.k kede den ene Arm. Persontraliken gen optages. );ra Tlrldal der nnraodeodaa:kerael. Stalab.neroe loh.ndler DU om Brændlelsllll.nler Di der være Udalgt en udvidet plan allerede den Uge Stal.b.nern.. kul pli pyn 0a Jyll'nd er væ.enl1lglle Beboid og Laarene er '.ore a' der paareanu eo Oenoplaae1ae.1 Hvenndendlga nlllt. 2. Ol.trlkt P' Tlnd.g. Samlldlg genlndlere. lorblndel.. n mellem OK Jylllnd. Tyakerne n.. ede dløvll kke al lu le de Kul jernel lom de blyde betl'rlas. Syg_late tor April Thi.ted Lægekred April 194~ al de._ n : Læger anmeldt ~.. ihclde: nt.lt4 Epldemllk Menlnlltl. DfteriUl..... ShrtlRenlleber Stivkr.mpe Bartelfeber Blæreud.t hol nyf.dl. Malinger R.de Hunde.... Stlllopper k:lrholle.... Fa'THyge u O O O l O '. O O... O.. 14 ~.a O lølluenll '14 H.betle.dell.. i.. Bronchllll K..nhalak Lungebel... Krupl Lunrebelll!nde1e. 8 O.. Kol.rln SmU.om Oulo!... Olglfebtr J Ron. Oonorrboea S1. Pnlt... l... C ~ '~'_':7:':: l_u r ul/ l 90 Hk J N evn aa' ' Vi boede 360 Mand _ Pollker tull'le ld de isenleoe nanen o l.. bier p.. hl pli lien RUllen. Pran.km.nd Oln.kue delduik'lt.vaplld.andl''p. i~:t med nolet _ i O Sluer du t.. mmen mllltl Senatne kulde.i Opbl.' 4tl. opg mloe 180 K M Senien od lu hv. i h.de Q.Gt ltor'''c.. t OK lllijde Sand. fllrlf med lilinike m.n. Olnat on. Ol de.t jo ~p~\.. t \ ;:el ea ned i melltm hvr!nblllenl 1.. O om hnr Senl. Qd po ~O t~ o ht jtll gll1l le Mind oa norle Sttdu n dtl 10.ehlu.rle jti. hud t1 o R' Om r p eki Pljn y lun o Snlt iii tro Mind Ou.r en ' Rllibrtdllko'f)tunltr eo til!m~~:n el: n t ;R V nrl.n Vllme ; Stuerne; men den her halte ~kk el bid \tll bl le et ' V' o.11 nllnl' Mennubr min 11:1 Ol lultede Pli '0111 ~tt '~r~:.~~~tl~~t ':~ ~.t V nok kun~~ hold. Vtrmen ' n~nnede t 'ynb 11v.. o~ ~\t mlo De hylcjnltke Forhold nr.tntre hnde Utl de lod R vellltmml KO'Plkker.11 \ 'htl ~. ~ Den 21 Oeebr ble leg med J nllurhrlt nlu Barak _ to.ded lul ' t tn Tuneport tndllll 1 lelren. kerne Vr ovcrlyldle Ol Renlighe _ De tol: ~t ort her hnde le del Ro r.. lev. den d..tig. Der od en Sllnk Ol 0l i m..e r tlt1 T'llrl n.llen en an KUlln'lllt V. over del hele Vi vu helt 'den e':nlll e Pler. le e\~e flqi\. Rod Og ehg Mld OK havde Knll1!ne 0l mltte uden lo nelt r!in S.e.ler i ti r:.. 6Q. del 'ellgl pu.ue Mudtl. Kun Bltlkken kun ben:t oe d. 'd ' TO men l'1t h d b J bl lan lu V 1 Tlt'Ot r e en Vir Ol erøve ei jclt ty jimi t de lor ln vorl trel HUt O d r.. lo P' lundet al de lut ndre Th Der V nemlig Tylul Ulllkken ~~~'rl ' ~~ ~ mulle i '\ '01\ _ ;M.~'~'noH;.;.n.. n Wulh p.. dtn ene Sid 1 Ol oa Plet.! V k ~e ~nntplfldtugt& o og Joh! Abild tylul i dtn nden. Vi hk o.11 nr u' t u. Ol d. 4 Jleob.tn 0u: de hil mig hen lr1 blidt S'agenllebtr il Ty. tem m't k ;nd d ==:Eæ;;;;;;;;;;;;' ' o~tllfe ' hl4t un e el er <nng ta... A.d. KonDag.n n Tbllld et odt Rnu.t.. AUe Mærkerne tolal... Ok d. ndbrlkl' ø Kr. mene der a.uerlle ndkoll 'Ot'.l: Kr T.non)m. a l.1 k.nkede l og 100 Kr. '.1:4 Kr. nd.1 Snedkernll p.a.1 Byen. og.w Kr ndkom u.ndlr t ndkil' der Pu..nddllulklel lore OPlgttlaeø lodnu kke. Aøboldelser 0& Leslodeser. Thilied er mange al de nlet Kvinder nu 1'lladl. Der neppe bllvl rej.1 S.g mod olle del oolle.1 dem kun veret ut lul lor al hindre al de blev overfaldel nttrnerln ien al Per'oner sket oas lot.t derfl Porhold k.n blive uoderlegt og eo nel Tllfelde v der kke ske mere med dem. Mod.1 de nternerede k.n alvorlige Anklager. de.d.t nternerede er Mlnevægterne Johln Kr. Jensen Har.ld Schmidt Laur. Kr. Jllraen. sen H.ns Jergen Hnleo og Kr Dellev Jensen vl.lnok alle Sen derjyder laml dcn meget u.ym p.liske Brandchef Lorenzen (Slag ter en r. A.benrll). Tlae er Vgtmand Hans Btrlelltn. Henry Weslergurd ArbeJd.m. Alge Nelsan Landm Berge Olms Snldlted Atbtldsm. hv 0t Meklnlker ArbeJd.m. Arne Jen.eo Pru Htlene Jeolen Klllm.ller elfi V. Niel.en Stuepige O'any Jenten H.llen. Thllted Anderten Thllted Tøm' Johan Pr. Klær Thl.ltd Hu....tent Oecd. VUlergurd Thl.led Jenny Briklen Thl.ttd 811en SCbelltrup Thl.td Chaul ler Biller Andenen Thisted Pru A.mullen Pllnl'gne14. H.nlet Chrlltltn N'rh.. Kontorlt Oeore Ove Nenleldl Tblsled M1TaTtte Mllner Skive) oa Berldlr lied Thsled (r. Mlnefelternt llk!. er leroe t1c ot. 8v114ltn Thi olle er cn'''mrlluldl lmajke~ ' a.ru der oplrllrri'om Ph.. at Plrtd1 H.rheden Cle lyne Hen.rk Ol: V.. beojnri. Sllnaer hemdelu er 10fbuoo.. Sektion Nord. Vllt h.n.tiller til med Lni littom Ge dlnlk Belolkntnltn lilie 1\ betrade de. Po.ler bu ole OOrtr ru at ).it.e ~ntel tller beltle la d.vl.le. eventuelt 0 Skud. lundne tyllle Mtli11l:fellekter Det BheTbnndto ' 1.odllT:le.tfH: hn vere hluhil. Tilleide.1 blln llel op.1 'yke S'PP.flt Herv.tk hu min obrycltl YCd en ndllnde! Tttnlponm.. kne \...plaa...ø... 'led.ron.na. Der er revel i tr. T.t... Mntlnen. Skroa edeliii ln.lru. Eo 0111 Mer.d lu H_nao. Ee;oe ~ menltr.tjnlet AkkumulltOrer... ar 1\0 koll.et bl_ tra S'1ffi DV. H. n flt. t.lu.. rlll Heu..._ Ocl mil betonet.1 dc er f'or.. ' T'~' var..dl.w.. bud mod.t n.rme.ia aller lor. ~.. port: :.'. ~ S... ne Hærværk mod de.1 Ty.ke.r U:f:::'~.: ~:'.~ =: nu e/terl.dll Ting. Det u lige H11111 tolleat AllMtlanct. lia. ledu pli det lrenaule 10fb~dl fluldl ld_le Elllnlr Ar....1 June Vnben og Ammunt\1on!.ød._. 1.1 Pol_ 0111 id. Hah. tylkt Lallre eller Lejre. rap..'1 bj.. elt 1ate11U' L.ndme.nd der p.. duu M \PrRln. Ha bl.. bols J' la.. ker her m1l1dre Huller o. t.om Tailted. TYlkern~ Jllnne de Huller elter har aravet mil Rodt a.r Ablldtnlp oc Et Alida F. Ha Sellbryllap Temer Joh M.11 t r oa Hu.tru Jernblnealde 7. Tbl.led hn Man daø. 14. Mel felre S.lvbryllup. _ Hu.m.nd Brik Nleln. Oi Hutru T.mmerby M.rt bo Tlnd.g d. S Maj titt Sel. bryllup. ' nap. tf tllele.d \P1dt tn. p... ort.d bil... V_lr.t' \ g'al'u.u \li Of... ~' at Meteertllor\k 1.tllul.e4deler. Ud.lll forl.bla til nia' klllende Vdl Thl.ted viser let 1 at_ med o'ler nurmlt T'Ø1oerelur Ol... t H.ødlende ll.dig.eller Y Oll bet T. men len eu k.11 rlotte de enkelte TYltrl. De... Deft. Nedbr tentrt MuUlhed for Rel. for. udtryktel at forbudt. rll... l. onr de lydletllal Ep~. dedde ten d udeo et... 'nlldvtndlre tnetto dl... ti L.ndel. UOllitl St.. til f.n.. ly..... t.. Flerrl'.. rienilsl... har La.~ 101 maalte' 'rid. nd d.. M.d det btlabede..... Ktipninl.1.t' Stal' Seh '101 ue Nu er d an'f Lo. PS.a M.elelter.e l m.rk o. enn'... Det yse MlrlnetYArtlUtrl..l 101'1 O.Q? 7 v i Løbel at de lentkoauaende Mynd heder. Daat rømmt Yllfortern Ol thnherred do 1 led'a der elll.de. mindre Styrker Slllfnaernt. Den dln.kt Moda'tnd.bnltaelle Olo! overt'ltr den ydre kvoglnløjot Por'ernt D'... Da _... o.:.. ~ i lk Milhl \.11 o J l.~r.. t p..r '00> fon i T

97 toclaja)!mokra't1.n. Dachau=Lejren var værre end man kunde forestille sig K<. PaUl/betJenl Herlu' Viborg dtr t'ooe' OK.om for Skyld efter t ' i!~~;:~~~;.: U h r b r ø n d ). P. ~ ; Thit/ed fyldet Ou. 16. dl! Air. Hlndllmlnd ). Mllh. ). n. ~ d. ~ nllled fylder aa.. dl. B.ndl du hjem 1ft lyt Ovebt.Jt nl i Pol Jtn. en de ~! ~ Va.r hurdel t med H.n Btt _;;;;; D.g helt Rodl ud.køol h.n b.. de Mi. hldlij i de id. lc 011' tildel. VDlel ne. Rø~e Ko... Han og ldenlk.b 'øsl. ine ;'. Overbetjent J. P. Jensen. Thisted fortæller rystende Oplevelser fra Tyskland der kom.enefe oa Pltltylll. ind; Vor S ankom Den løle MorKen... JK u~ Ju l~' l l o r mit Vindue 3040 Lig du... mldt Rendul hl' nt ed tn 1.1 luld.trndig.rakktde Sktlel~ntn Jøder og vi. 'olk de.ullel ihjet pinlog pl.gtl \}' tnlog ig hve Mo'gtn ok uat1t..tr:: For'.rdallg. T.tende ble om død'! Kre.tu'e..o. Decheu LeJran _ Horn ur gk Tuen u. lil Ty.kl. nd? _ 16. 'ebr. alg;k Jeg tlmmeo med253øndre i eo al demaaned ligt Tran.pod e Vi kørlt i KrealU vagoe 3~ Vl and i hver. fo O Kr. kø blt V H.lm tilke i. og vi kun de mtd Besvæt komm e til al ligge ned ~lcummen. Meo rræk ar der hele Tidtn og o mullc vi larretle inde i Hver Nal Var der 'lyver del v.r el langl Milll.. r vi hltl mtd Oll vi v.' udut lor Bnkydning og Arm brltklcel. d Rengerlngtm ved de her h.vde [eg del godt 'øsin deo durlig. Ocr.od en S.nk ;.~; K~lnder pu Tblsled næ.len en ren Kur.nlt.lt vi l OVet det hele Vi Vir hele Tiden..lrela forleden det t god og riclig Mld og hlvde i K'lanlene Ol mulle udcn lor den ene Arlll. ~: Mn: Hln.en Wc'lh pift dtn ene Sid.1 o. Oll Plet n Johl Abild ylta den ndell. Vi Uk ogu. Oll de lik mig hen.'uk. blide Skldlllen.leber Ty. htn til Krem.to.iet l Oø Ua Var dcr lu.ltr.kkdi med Loppe M.ngt flngtr 11 kun ti Sur over hele K.o ppeo. l.oppebid. Om Nlllen mullt!ll ti jævnlig.ln op lordl min ik~ kunde holde l.0pptflle ud. S atlle vi o ned i VUkt'unu la indlil i igen gik ird lor.t. ~ hatv Time' Sevn. tn Hunll_ns.peg_'.. L_Jren Hvord.n v. KOlteo? Dcn nr tleodlll Vi fik d en Stump P.~ lig '( Rugbl~d og tdt.ynltl.. 1r. Mrll'rine. Vi lk nllede og.u ooacl dtr kildlet Klllc G.. d Tht Oll det var VOC cnule Drikke. Lelren lu ved eo Sump Og Vlndl! hørl ooiel om vir udrikkeliii i rn Til.tlnd. Til Dlchtu Vir tn Mordlnll.lt men Midd.g hi vi tynd K.. lrlbi. G deo V mtget v.rre end vi havd. Oulcrodluppl kllnnet 10futille o. Del vlle vir n_lien t. Vi boede 360 Mind Polakker.kulde.iddt i StnRent D 'pi... RUllert Pr... kml8nd Dan.kere idet d ikke V{Plldl.nd.tlt... _ i lo Slller der tilummen millie Seniene.kulde vi opbul~ al~ opgv 180 Kv. M. SenRtnl.tod i rf hvid... 1 hlvdt R!.!e KOll.PH.. lde Sand Etlger med ganlte m.1l1 O.oae o.v. og der Vir o. M... Ci~:;7._ JeR ned i imellem. hver J!nkelluni lu to om hver Seng. ':' den jlll1lje Mand Oll noale Stedt' var der DChlu la!e jeg hvid Hunlllf..~~p.uOY kun o Senle til lem M.nd. Der er.!n tlr Rugbredtlkorpe bl ~ Jeg V inien V.rme Sluerne men den hcrlilllle Ltolkhrbid.lr.cR O ruel det vi Vil Jo. mini' Mennnktr min.ik Di ullede pit oa kkl Rud. vi noll kunde holde V.men. nænnede ll.ynke. HVil illk bandl de om min _ De hyiiejni.kt Forhold Vir entle havde luel de lode Rd Muod. vel.emme? KonPakker V' V.uUtl ihjll. Den 21 Decbr blev jeg med J Oturligvil nur Bar.t _ K.dedl!tn l' Tran.port lendl til Frø.Ule;ren' l time Vir overfyldte Ol Renlighe De to/l: lu vort 'ael T.jl. 0' 0i vi mutte trække: noi'a tlcn'ie Plllter. Jtll hk doa.. nen min Swe.ter 'Rtn men inrilt Pru Leret 8 k o v del../elr pu 'U. Mild Kun aaflkken kun bevæge o. 1 den vi ldrig vot! T. merl. To gled pu Gulvet Friheden var o. berlvel. Jea blev maue alde loran vorl eget Hu. O.nlle diglig multe vi i vorl uheldlgl l' hun 'u.t: :; fundel de li e ndre Thi Der var nemlig Tylu. i l:htlkken ty nde Tlj t.de 'n til Plrldc uden o. Vi.kulde laun og d dk vir Mlud Oll Tlllel llulth lcmm~ kunde det hnr Oni... gen ~ _. ~~.....~ '... r d.r HYer '. loh.ndl. nu 1 _Od. KctrsD_gsn Till_lid l odt ReauUl Di Berld.r h' lulll oli! dl ndbrnjl:'''1 i Mlllltr ne der' ailll.ne ndkom Thlted (lu Bnldn Thl T nootml 011.k'.1 Her rlt 0l V.. beo1nri. 0l det '.ioo 100 Ul too Kr. :U Kr. nd _ Sekl10n Nord.Vul hinetitler til lu n udvldel fsrlldk.nl Pli el l BYlnl kke belræde de ' d. den :~::::J V.rhlldlr OK M Kr. ~dk om 1111d. elif f belilf S..blnenu Mørkti.Rlmor' 1.1t ndkom der ~av4 Kr ru t Mnefeltern!! kke er jern!!dt Ol ofte er mlnkrlluldt lm.'l' t.ru der opm.rk.d pli at Perdtel i Netheen t dt tj.n Stlnøer lremdelu er lorbunftt med Llnlt lguom dt dan*' Poer hit lrenit Ordrtr til t vle lue tl/totutll ed Skud. r l

98 Bide ~ i l 930 Nationalt Stævne ao er Hanprællen 1.1 o Hanrælten i Thisted Plantage Lerdag Efterm. den 12. Maj spiller MusikkoTpset gennem Oaderne Muslkell udgaar fra S. Torv K. 18 og slutter paa Peit~ pi lidsen J Plantagen hvor Stævnet afholdes KJ. 19 8abnes Stævnet. Amtmand Egedorf Borgmester Bjerregaard. P tor Holm og Redaktlon kre_r Ravnemos. v tale. Orkestermusik. PællesS8ng. Høltfalenlnlæg forefindes Program udleveres paa Pestpladsen. Alle har Adgang. VERNER CHRST;NS;N VO KROPRAKTOR lille TORV THSTED TELEroN 3 Tums DAGLG 1012 (UNDTAGEN MANDAG SJ.MT MANDAG ' ONSDAG ' FREDAG 24 Lørdag EHermiddag eher Aftale. øeger og Rabatm.rker øammentalt Stand bedes ndleveret aeneat Lørdag den 12. Mej. _ 1m B tre n. De Danske Forsvarsbredre. kørsel A Vognmand Oll; fragtkøfsel med Heste udføre j Der køres hver Tirsdag og Lørdag til Thisted fra Torp K. 8 Morgen og fra Thisted Kl. 15 Efterm. Sand Grus og Skovbrænde samt Be stilling P8S Kørsel af Tørv modtages. Holdeplads: Brugllforenlngen.Nordthy. Ærbødlist Thoma. Ve.tera.ard Ny Torp. NB.: En Hopp e der foler først i Juni l;od Poderstand iii Salg ejler Bytte med en stær k Hoppe uden Pøl. 11M

99 d ~ PrædlkanlllSlt Søndag den la. Maj. THSTED KRKE: Hø/melie og Ahergsg K!. O. Pastor Nyegsard. Aftensang Kr. 14 Pastor Holm. Tilsted Kl. l4 Pastor Nyeg88td. O Skrift em. 9ro Ue;etjeneale: Pastor Juul Sørensen. Thisted Sygehus Kl. 19. O 9'/. Altergang Skole Altergang O JO 14 ngen løgølør... NB. eem.. k det 'orandr.da Klokke.let. Det bekendtgøres herved al Thl.ted Amt.read holder ordi nær! Mede Dea Raadhuset sled Lørdag den 9. Juni d. A. Klo 10 Pormiddag. Thisted Amt. d. 9. Mal Egedorf. Bekendtgørelse. Det ndskærpes al Pund al Vuben. Ammunition o~ andre Bffekter som er efterladl bortkastet.1 den tyske Værnemagt eller af fremmede Miltærafdelnger omgaacnde skal anmeldes til nærmeste Polltlmyndlgbed værnspatrulle eller! Sektion Nord YeSl T!. Thisled 45S eller med et 12 En Danmarks Frihed! ret eralarler æret gge apl rlig ugo erne eral sagn latl hllr her. 1m llzel oner Folkets Fremtid! Stort offentligt Pestrnøde Søndag den 13. Maj Kl. 15 paa Thisted Afholdshotel Tale af Landstingsm. A. Hvid. Musik af 6 Mands Orkester. Sang af Thisted Saniforening. Pri Adgang. Alle indbydes. So<ialtU ralid f..u.. Arbejd.me Fællsorglllflsation.

100 ;_~~M~')_' ~.. ~~~~~~~ vil blive udleveret til danske Myn. digheder 11\ nternering og Domser r a fældelse. En russisk Landgangsslyrke fbrer de lyske Tropper bort R ø n n e. Nogle ri urtigbaade d russiske Tropper ankom Onsm' ' Rønne Havn hvor de blev dg modtagel al Amtman.den og Chelor Modtand~bevægelsen. Der!:~inder sig nu ca. ~OO russiske Soldaltr p Bornholm. Den rus 'ke Ober.! Streplov har siraks indledet Samarbejde. med de d.n. ke Myndigheder og Sam.rbejde! gur absolut i god Aand. L.bet af et Par Dage bliver alle Tyskere ca Mand førl lil tyk Havn. Jøvrigt har Obersten overl'jr Amtmand Slemsnn beklaget Nød vendigheden al det russiske Bom bardement men da Tyskerne ikke vilde kapitulere og beskød de russiske Rekognoscerinrsmaskiner maaue man vise dem at det Alvor. Endvidere har Obersten erklæret at naar Tyskerne var borte fra Øen havde han ikke mere her at gøre og de rusilke vilde da blive trukket bort. Dag meddeln ra Rønne: Oberst Streptov har overtaget Ko:nmandoen over Bornholm Han har overfor Amtmanden udtalt den røde Arme er ankommen til Øen Egenskab af Danmarks Forbundslæile udelukkende med det formaal at fordrive de tyske Okkupanter. Obersten udtrykte sin dybtfølte Tak til Belolkningen lor den gode Modtagelsf'.._. _.~~ el Par Timer og selv folk med høj Peber masue slu ude i Sne og Kulde. det hele laget var alt muliql layet saa ubehareligt lom del kunde være for al nedbryde rlngernes Helbred. Vogterne VH tyske Sraelanger og de var b/utale 0i prægede n' m.nge Aars fangenskab. Men nur man rønl kunde komme over tt viii Stadium og man havde v.nnel lik lil BehalldlinRen kunde man holde lil del. Jt'A: løgte el holde Humøret oppr <lu det aik. Men hvad der foregik at Miahlndlher og Mord var Krænse... Mytteri blandt de internerede En Mand blev.k.. dt ned K.a b e n h a v n. Der var i Nat Tilleh lil Mytteri i Sundhol fængseløaldeling hvor der lor 1 iden er anbrsa:t en Del al de ( Personer der er blevet anhol1t i de sidste DaRe. En fange ved Navn Jørgen H.yer overl.ldt en Vaw:1 og ftarmvede ham hans Maskinpistol. En anden ~ General Lindemann oplyste at Almalchen var planlagt saaledes al de tyske Tropper i det store og hele v være ude at i Løbet al lire Uger. Man 80lene fra allieret Side at man kun var interesseret i at den lyske Afmarch foregik li811. hlklionsles som og at man kke ønskede at sig i Tyskernes Dispositioner. r Porblnctelse hermed..:; per den jydsk.fyoske Kommando at del kke er i gelsens og Belolkoiogeos nteresse at skabe BpisOder under den Afmarch.._ NOfge \ sættes ast Befrielse kostede to Menneskeliv kun

101 S aørne ESTE rken KJ. 13 H EDEN. g8lkole K.103'l. N. P. Knudsen. (V88rfeøl).. ~ reiser. Singer) rl. 11Ub. Ba'rnono. J :;~ ~~r~~~~ t~;~;:~~~~~;. Pas Grund al Travlhed paa Skolen er vort Møde Søndag den 13 ds. Uyst. B tyre on Lønnel Personale. Tl Moc!slandsbevægel8en Thi Sl ed (Sektion NordVest) lt Brug Sektionens Kekken Of Tiden ReslaUfllnl.Markedshalleo øn ske antaget følgende maanedslønnet Personale; En dygtig Kogerske samt atle kvindelige Medhjælpere Personlig Henvendelse paa Real skolen Lørdag den 12. Mal ra KL Sektion NordYe.t. {asernekommandllnl~kabet RealsKolen' Thisted 1117 Medlemmerne _..... Tænk paa. afhænde Ol ener POTret... ln Petrus M.eller 6 tal'eum. E~ St. Tor' Gang To llinke un L Juni Begynd' ri Tjenuledragl dag og ri hve delse OVerlYfllep hver Pormiddag ~ Thi. En Ul som kan foresl nlng kan lu. Jun. Løn t: Relnho nl Thlt Henv. : John EntamiliE med Værelle plantet Have øæl Petrus M.ller lailes1m ~. 1 O::._ T

102 .. oonp r.gone SUl blndd.e ørt. h rne...de trukke' a lo... ~ blov uld& ~vd(:_ L Peracn\ll land... komm.t G stø ~ Auhu. u dla l ~ op.n kulod Oem Un.~ t.r. ~ kunn. :>d d~ 1) ti mo. Mw Kw.~ h i~. < O\l'. ~J hf.1.1 n h ;; '.. Slor~ n'l'nje h~.lnnenole nr ' ~ nn'!1 h Fl''u~Nt~kl' lytjte Amcrlk... Lcre OK F'aKlh'l( 1< ~K 0l' l 11 01'01 l ' nlllrd!..m UO 1 ~ /1 Ut: 111 'Moln h~'! R''''' ft! L\l _ S~lbel

103 og j l jod rr J'h \d. P' 1l1l'H'~. n 'l''lh1ulfo;1ll0f1p! <kll! riwlt :;11'11 i LOlldull. 111rtlll[Jr~kfll 'l'oddl'l' lfur~ltl SJuko\'.~ n1(''11 :;J801z 1l V~hinsky A( bu mira! Sil'.!a.rold BUl'ough og Gc Tyskerne 'udleverer a e danske Statsborgere i tysk Uniform. l. o.r h. øv n on 0'\' de fjerne)' sclv deres Landminer. Om 4 Uger sj(ulde den sidste tysl{e Soldat helst være ude af Danmark..\ El l'j~l l_ 'fol'..;{\ag (HB). c1nll 1r~!l' G(lu{'l aloh('r.~t \'011 Lindwnn nn ; ]lnvc'dharle>.r l Silkeborg ~Hn' do' l [ia'l \'<l'lt'1 a.fhard l {'( }lmlr fol' a l.klil1'1/l';!~~ \'i<;~t; Pl'OhJPllN... cdl'. ikn )J: lul :11 i ;;1 \:;;])('1 j ng('!{\!ilh.' n ed su.' li g' lfnhlik PHEl.h'land Moc!cl d el log hit nllivl'e( Sl{~'.\aJor li' i s h {' r af J Bond Jhagooll KaptaJn E J( r a ~ h af G'lPrnlslaJ1cn Captain T \/ ~l a t l 11 g. C'll'gl')sk F'orullH('!.<'(\$offi('('r og Kwplajll.T. V H (>! k h g( lll'd ('.5 rn gl'!s k F' o 1'» i l l el s{\so[ci('(>'l' F'ra jy.~k Sidl' dnllog G{!l'lcl'alohnr~l ' 011 ) i l cl e Dl a l mt'd l ro Gl'llcrals la ))0 ff iccrn Bort..;;et fra Oll Hækko Problemer rir!' før.:>t ogfremmffil. \har J.1l!.O'l\S6C frir d C' l'ngelske Styrkt1j' blev ({el' afglrrl p lysk 'l'd.<oat11 om. at Tyskerne selv skal fjerne deres Landminer. Endvidere kan nævnes at del' fra General Lindernanns Side er givet Tilsagn om at udlevere alle danske Statsborgere i tysk Uniform der har gjort Tjeneste i Gestapo S. D (Sicherheitsdiellst) Hipo jlrdnunospolizei og Kriml~ nalpoli.')i. Disse Personer vil blive udleveret til da~lskc Myndigheder til ntcj:.nerino 00 paafolocnde idomfælrhjse. GCllcPai Lindemall110lJlyste.at Afmsl'chen el' planlagt saaledes at de tyskp Tropper i det storc 00 h.l. vil 'ære ude al Landet Løb. af firc Ugor. Man anførte fra allieret Side at man kun Var nteresseret i at den tyske Afmarch foreyik saa gnidniililslost som muligt ou at n1lln ikke ønskede at blande sig i Tyskernes Dspositioner. Forbindelse hermed jildskærper den jydsk fynske Kommando at det ikke er l Modstandsbevægelsens og i Befolkningens nteresse at skabe Episoder under den tyske Afmarch Et B skab fra Sta lin til Chnrchill. Med Haab om en lykkeln Fortsættelse af de venskabelige Forbindelsor Mal'skal Stalin hal' sl'lhll P!'{'lllH'l' minister Ch\1!'{'hill cl Buuskah i hvilket han bl'ingf'l' P'mnlol'minis!el'ell den hl'iuske Hml' og dot h'hiske Folk sine hjclloligslo L)'km\sknjngt'r i Anleflning af drl store Sl'ir oe1' Dr fmlles FjrndC' '}(>11 y ;;:k(l lmll(>riali~ )H) Jpg give!' Udlnk for min Tro pan Pli lykkelig }i'o'lh\lt{'! :'!() ind i Efh'l'hig'l'ip!'l'indC'1l Hf de y('n~knbl~ligc J<'tll'binrlC'SC' som 01'(\ l.anol 1 ~ll.d.l lull' uude11;;.iioij.ull S\e.ljD ] d f f ț k f o }

104 n~ MO<itD.n'~ plhn. d~n m l'd K.. botajen. _ '011' S}' J.llbing 1 n 'arlld.> n i J.anlnwrn na' n h...' kl'm prnn o. ~<l~l' )nlfll~ r. n( Th) nm: $nd1 ()n lltllrll'r J1/U1 lk fodhllron~dll'r'n Kill)' Oll lde l~ u.tru fdre Guld Qrdum. og som Lolland. Et Plir lad. SQm Foderhan ojr t raf dtf for rødt mangl! ' /ton.ke at ltre MeJrrl k P.dø pall t n ar Kou.t ma... benbllrt for de bl' dl'r ølvbryllup flyt land og overtoj( dom i BjnKet. øj.trup Ol(' h!'r n hjl!lpe Jyr etby. Nur hlln han olk drn nd.. flud rittf gq<lt t/flne d.. t Jrror Ganse n han 'rkm rt.. tu Kløv hor f'j!'(f' 'r ra~kl' fornojdu' at rm J~rl man.ikk rt /tøfl' t/it (nr m lab... h'n ynk trup_ Q.Q li( lu k lw1lrul T'.g d.n ndllv~jenll 'o '1f' krl Oll /'' /t l. M~ ~1 ~'n ' M'' hl \ \ l 1'111.. \ fra.drlla~1 al Fru t;_1'1f'... all... :::::~'1.~nc ;::Tn.''' dr.. r bo. /hl/\ f Td l'od '''1'. d.':'v;~ De\ Jlriæ'll n'>l l. ar (rh~l.. n. aa ul d a l hlr... el Ty.kcml!! Ul Hpnde. fald... l JT''kk' h nl' \fm da hun nr n~ l gnt J( ni ho. U6 ntern& ~ lll K.'ilHh r. Ca. 2UOO f1yglninge i Th l'lud Amt. En.. r.t FonoMR(11 f or d ysk~ Flyl(tnlnll' l Janma l'r ovl'r(lw1. til.uft.armoch.. fcn... dr.tto r blevc!l Opg.' til Lufl... rnf'ta pl'uonall'. ThlnM Amt... M ' f'(ter 1' ca 2000 Flyatnin' &om. øgeo umhot Thl~lt<l. p.a kl'l>ll'~ ffll'. Jort dal og p.. Thorup Strand Sil. vidt mlljlat bl'nytu:s M lldlhrt're y.ke mlll tæ... n... r og Lejre. Hvorfor ingen J\fu!Jik? Vl'l h.r lnd!'l mangl' l Thl_t!'d at dcr ' har kunnl't blive naad til Mil'. i Gaderne.. 11M'!>1Ul Radhlllton'!'t af ny~nft!1uslkk.orp8 ('T vnkclt Gang i dne Feotdagl' dl' allerfnte Hycr h.r man nok kunn~1 raa R.ad tl det J Moraen Allcn J('nder For.wnbrødrene Mualk C(!nem Gademc Thisted. De nlt rnerede Ungartre Oll Georglere i V. Va ndet.»ol'j'ul r; l r c l. Tli~l(od ha.r {alll.t onrdrai('\ dl'll Opg!l\'o at {orpslaa For ~n l'en lf h manlttl llundrodl' {on'lulligl illlernl'n..!1l L' l'!'e Og {j'()rtrh:rc j \ ' Vandet Khtmølil'r sygeu.te for April Thilled Uqekredl er der UH!>.r de pk\i~rende t..:cer fa!&ende SYldomlliltlClde Thlaled Epldemilk Meningi D!1terl '... Sk..rlqenlfeber... Sllykumpe Bsrulfeber. B.:ttlld_lcl MlCtllnlcr. Red Hundt.. hm nyf~c.o Skal!kllpper. o Klchote. o O'... nnuent. ' lislbellende le... Kronhll!'. o Kat.rr. l.unltbttlcndelle K ruj'f'. Ko!erlne.. ' o Smitlom Oul.ot... Glf~h<!r..... o o... ((!)trn.. S'rhm lait.... Gonflnh'l... fn a.. B O 2 O O O 2 O O ' R O ' 1 April 'lmeldl und. ljo(lcne O 2 O B 31 O ' ;.i ' 1B ' ~'. O O Pu.onkanlen p ø Stabltsnune l' \41l l'. Tkf1 h lu> Sød ~ r!'j11 n<n Oddllundbroen 1' blt. u t'1.! 'rilodkj mlll'tll rll. ~ltuo t OL TlJyloolm AUu Betyanlnll paa Odd.. und bro.tn. V\sby. Hellborll SOllnua ad. fltn o1'n lo. flrtalhll flaa (}i'. holdl Mad<: OnfKhl. Kommunen. And..) t Fo... kud pøll Motora'!1wme o unlhtfwn \1 ana' hl.. re ot' lor ) D444~ udlllordc 600 Kr. Oprl'nsnln V~by.. Og Skldenba'k tr. Krl_ 'S. l ~c n' t r. 1 A\ T... '~a blev o.. erdlllltc1. Manu. 'JenKn. V' rlnl~ by' lor 200 Kr OA Otto Nielsen. H elibor. for 1110 Kr Thy H.ve Ol J'lantnln.. foreninll blvucedcj O Kr. F.devarer til Holland og Noroe fra Thyborøn FL~k\'rnf' i l arh<..rr Og T lnl>nrøn lar in...;..11 hnt! Parti t'na' rrr. dt n nf df' O:' rm lo' \1'. i o KuUt.r ni J>ii 'J' ii h. ohl\ni 101lnnll 0/1: Nor Tnbo 'r h'r L..1 af 1'\ Par!JaC mu..aml \ jooo Kr. til ~or&' hja lpo S ekugnen laar tn Stab S'klLon!\ord'f' l L Thi~~1 lhl. r laa.. 1 ror t'rknlnlc lir ' r 1'\'rJl()nr. ni mlilt Kl!.l'taJ ::; l il r o r. K8v la JnluJ\n1\nt. (> r r a ug O'r()ffiCll.nl~rllt' E G. P l' r l e og A. 'olorll cn. Krigens Spor skal væk. Jo'olk er hurtig e til al ~ kllrr e l'oundelser om Krig~' og Be sættelsestlden bort. Gan~kv naturlllfl g~rrr den dan' \k~ Jkofolknin Olnltuodr. na.r der... 1' Tlllr om at ~k.affl' cnhwr Mmdtlte... Krilt~n~ 01t n~ltl'lm'ns TH\ to M... dt muligt Saal...J.. pk de k_mil' nlll Adminl~ttlltlon i S pid..11 fjl'rlll' Mørklrgninlfrn omktlnl' GaM lamfl~nl(' }kt straln rra krar til[f' l'errr i Glldrn. 1 Tral'~Ntal (r' fjrr ~!.rk\rgnlnjc1'n fra Bh' nlnk' n. Hk trnia Hut r hhr fjort kl... ijtl'll t.a.ys t \o;onlrn n.l. e'lt manlfl' R~lrr har tlk 'm... a )\t.. fjrm ~ln.lkal rnl' r rw.n K. r inlu rnt Man tr..n... t G.nl' m.. 1 ;JMt... rbejdf'oo. 1 nk!'lf* t hlfl ra ' d~r f'r man ndnu nl. 1)lk.. HUlt (;.\ ru Tl 11 l nm lu ~tndortoff.t1.. r K.at1 Nt O(l' l m 1.\ M fu dl d t HH r tb 1111 M' t SUl!\r rn. hunlt mul t.. 'Yllh r nit d. r lo h r ikl.. H'arn rul( tor d m m r lort ''' ~nl min R.;;:;; fr et r har tart'... t af T k UTH... k.rljtl.'n. na kan h ~r \l! 1'1 l d... rr dv (l.t ar. m klo; rt 1'11 (tril: :} rorra' nln.. 1 t ~ k n r rr \ lt Rk! h. t li 1 ha.. '... 11ft d. n Ap1 \lw\ m h'l'rk o i Mrlfrn ru.r th.m J(oJfnr kan r k lul ri rt ) k r 1 Sk 1Drul' dr. O'DU har r?t lart ri K k til ann'a' tap: l at <l lla To Drenge kvæstet ved Leg med Spræng stoffer. Ot miste!' mulig.is Synd. b... lo OOd. ';'. j!s\d. r \.) ~naer.. md. \11. '. \ i r d n 1&.&1 P SVlwl ' d la.anlfl' Elon ~(tnlll (rjlu Jtll \l ~bl.. ~;11. rlmeul~t mtd ludll. tip 1\(.lr r De bud.!t filt.. SpnRnploffr. «Jll1 Tv ~ rlle \ OddE' ' UD') ha.de dl mll Ol tas' det m l hj(ow {.r :.ol lind rmj' d t narml'r. n el nm. r ~ l 1 L<.ou.vl'N'tw. bl r d '1'... ('D \d. ru [ lon. 1''' _dl\. al dl' B~ lok Q }'n'r ah'f<' t. Ol d 'to en hk dfll t'ql' u.o æd l't sam '~l' ml1. t bep\!' fik OD lal. al ~ tbdltd at dt'l..'rl. om h' kan heva. ~.n UrOOtt' H olla pu il Ungarsk Moaaikarbejde i Nora. T ~.. r Rara n a l.n'\ 1 ~.... 1'. _.1 lir 'h laf ~

105 '< <1.' ~... «ct... <'n. ' in tau d V urup.... lir' C' ~. j Kr......Øe' ~A7 Kr. ' '... runtt d blf'.kr '.r kommh :.00 \r l Ganll' ' 2' \r. \'rk lrr ~ ul ['t'rf uor... 'rndt~ S~'f'o ~ns lænd ho!vor4 bl.. ~ukt amikk.. A d ty ;il'l... d pm'....' li... la..... t «1. r1 Ol: rlr'~ < paa Øt J h ' l.m.. p\.ner « Gul ~ ryllup'.l n r...u«...r 4 ~ 'r ' ti. Uer bor li natr p Sk)'dehullune langs Landevejene Fu.' h t.l~' \lpun ~ (' n. J... r.:... G'm r<>trl.~r Llr. hh rll' rr :'rl\lrl \11 ];.ln mlu. ~ ''~~ kil ' t. m hl ): ~. at ra url..t. dl5llr!'<'r hl.l.1 d:t 1 L.lh;;.. d 'l! '1<1... har ~ l. Tilbagemarchen fra H anstholm. E n tor Karaan er drael a l Sttd i Da. r'! '1\:' T b.n~tlolm runlnlt'r odt )ol '..' sdlal<r O tt Jlt>nl'l:ll'n. /!ol d ~11 {rlll11t 1(11mpn.b.:!t af li.ott Tul d' d h n'n nli''knlllnll'udt' H:\o:' Jrall1'r ca. HUl af Sh!'d Jl~hj;.\ 1f'fl'd' 1'\.. 1 ' TiJ.n i ~Ulllt'~ (' J:' h.t s.ldat'1i' al rurladt F inu t)~.j Ti/h'u 11t'l!]tt''!! (il'! ' la hr nt ';'ldannd llui;; rml~11' (ndu. T.~llwlj\oOlt nlr dl' jul' 1111d K OlllUlfldu f lo).:'n.\rt :\'''l'ill df<i~ uf h'li m'<i Cyklr ~ ; t u 10/.. 1 alt n.. lilll. aud n' kllm lid.k.. nup nu d /ll'nl'\ogn Ol/: rn 'n L/' Lm UL.. 1 t u Tri]J.'lltr :\lll.n 1'1/1 J{M.! Tllfa'ldt bluf T}' lolt rnt' ~'h' lilli:. OlCnl! 0.'1 bli'r dt nu nol led!;! af. nd.. n th' lllr ('f'4'n. S.l14 datl'r11' kom j Kil nl:' T. o~ d'r \H ijd(' m{'g t rh't lul/'<1. a al d. t ur [Jk. t d' \'ar 'M Tdllllj'l.. \ ' Thialed K. F. U Still.la.øl.øt M.ø afholdt'. Tint : h.. n FQr 'nln JU Futøl qm\ Uhtll<:1f ndl! l..<:okslt. m burllllt ryldll'll f Unscrium ca 200 lait Lok.h.. mt! Vir o\'t'wrdrntll.mukt yolet dol\1okl.' l 'thv!'1 rrm.... rklt~kllv(>rl n Lød V!! komrr.. n 1>11 ti r 'n Salm.. nlte Pli' lot 1'''\11 N t _ f' U O\ CT Ordcl: 1 skal ordr fil Hvor har vi '1 Ol ov~r dt'1l Jr:t'nvundn.. ~ rlhed. Det \'ar ~rn alt y.alnrdl til 11)'\ J.l\' 11 la.. d v_n Nltt ]JllnrrnHk 1U kom dl o kl.r.' Do V var bllvf'1 'yldl af f kod1 Jl.n!'ltlllUlrllld 0ll maole hl r rrluhet na: traltl't 'ur.. r.. 1 rrn.khffi Nu hllvc'r dt'r Jf'\ld. rttltjtl. Nu kal vi kkf' r.. fry.t mure dn Frya:l l'fu ød.kul vjnf'd lmrn. rl.. M. n flud ake Løv '.or. ltnd mlpl1~1 tlllvmom od 101 aa~nl A bekl>fldu11 h~rj{! Hc' r ddcd ' omarkl... t 8tor er d 11 ndlat. rlrr r flvl't d. wtlll ) n fil. f' Eld:!ndr flud. d Natur n.r vi fr..l. d 'fl. tfon 'nd o. M n Juu. K\u....~~_ D '<1!~nt'~:oe. $f 1'&1' re Rane t ro: t Rlc...uchlo1 b ayhd M_ln.' R.:t Hoa.;!t '.. SUJ~oprcr... Kbost~... nnllcoor.. _. _ Hallbc:Rn;t~lte.... 8ronchlrit Klllff. l.u~btt.mdcol.1 Krup.. Koltrlne..... SmlfloOm GUlsol.... GiF1ebc:r bj GOllonhaea.. Srrhili.s.... Flt '.... o o o o o... > J1 O O' Øl ;Od.... B J..<il ' Lejr folke. Stadig en Del ntemetinger i Thisted Mt n onaa nol:'le t..~ ladd!le r. Den 10tml'ri~;aktion d.. r er sat \'ærk efter Frihtdsraadels An\ UTungllr har nu SUloet paa en UKe men er 5tadig kk!! afsluttet. T Løbel af Onml og Torsda bll'\' dl'r saale<!l i ThUle<! indbral: endnu en Række Pl'rsuner.!;Om man \'lde!dkn' ~a: Det klin 5aalcdes næ\ nes. al Berider Ewalds!.'n Thi~tcd. der blev loternern den første Dag. men!10m bll'v loruadl ij::en. fordi mlln kke fandt n0 4 Gct mhltænkeukl. bic\' anholdt Tor~~ dal og for anden Oao sat under Ar 4 l'~t Man mener at have uom~too~lge Bn'iser for. at hao har \'ært'1 t ty~k Politis Tiene~te. hwriju er hjl=l'ndl' bl!!et anholdt Marinevæll:ter Johan ehr Jorgt'nlen Mnrine\ægtl'r Hllmld Sehmldl Vaglmand Hans B!!rlel:K'n. Enlrrprcnor Henry Vhsll'rgaard. Snrostoo Arbmd Aag(' Chr. Nli'ht'n Snl.'(bloo Lrnd. Borl Damu:aard J('n~en Snedsll'd.... rbmd Carl Chrlslt'nn. 'urhall. 4.md Niels Je~lX'n...'n. Snrd~hd. Me kanlk!!r Ak... 1 Theodor Pt'(krwn Kltt4 melh'r. Arbmd Arne at'l.lb Chr kno Rn Klltmøllrr. Fru Hl'll.'n< JnM n Klltmølll'r. Tr. erabrlkilnl Carl V. Nlel~n Sluel't~ Dinl' S<\'('rtne Jtnll'n Frk Hdll:a latlen. n~ter CQ.d..... rbmd Eil[i1 t:lmar... ndl rlf'n. Jr)'lliCl!rlvej. Tllmrr!' Johl F' Kj~r Faartoftvl'1. Huta ';.~ t. Grdn Vanll~' K il rd. FH T((lft \'1'1 nen_rl nll~m('d 4 hjtt lt*r Jf'nn\' Erlk..'n SlnUld\''j UlO R ~'nt R!! n l>t:hlknlll HMn~ lund_a:a dt ChauHr F.lnnr Aml.'r.. n.... ~ylj(udl. O. lu l. ~U'111. '1 u /1.1 lisc'jl 'lnnhllle\'1'1 14 \lul '~i'nt H lfm'! Maj(/l Chrl~tl'nM('n Nlllhnu Koolnlj~t (jpurtt (lvl' N/'lh'ldl Stu tlonll\''j MUfRf the l.nr... ll1' M'1' Thl~tl'd (OVt'rrNt til Alllb. 11:1. f.n UU'kkl' uf le 111\j(1'1'' nt'tnl rffi ou Thbl('d t O.lnrl 'r 'Ult'l\' hlf'vf' f! hult let \lrrl~ 'r ltt Ollll 't'l OOf'r ml kke lin (>lflr (1\111111'. 'C.'Vll f'1: 11 ]' l >l hrtlrl kkl' nll'n al '11' 1 tte Fntmn Ahlhl'l ~l''ln n Kil tin.. Th N Jr:.d. Jllhnl1lW 'h N'l!d.AlUlt M'l r hl jrllf' til nlh'1 HymlllllhtNnv flhtnkj.. r Kr\llUnn M Krl.t oøn f.l1rn til e J{ Nt n. JrrlllY ftj K Mlkkf'_«\' MftTltt '.... _ SvlnEbHtanden ThistEd AmL R.'.. ull.t't af ~1'i1\ :.t'ulo! n i 'lirii Ht>\'. al dl'n..am!t>(lt ~\ im ho.. ltn.!!lu 1'1' 1111.<\ t\;:: l l'fk l ~k \mod t llk \0'11 T;~'Uinj..>t'1l O. rl'b. ) :\' l '~h' T.Ahng {M. ~tl'll 19. KU... ' &m.. rk S> :\llj T l 1 ~ t.1.\ ni t 1'1' h'n..ml!'dl' ~dlwl'.. tall\l nll 11<11\ t;~ooo :'k mtlll io.u) ~tk \'t'll Tdhn~n dl'u \O F'hrllaT l' t'r N Fh'nlg3lll:: aø. :Jtltltl... k (;.. r l'1'1.ert'rne Bl'dene! F'lt'r~ ~hder t.andkommun{'rfl{' i Thy er dt'r forelakct Klipning.. r af Pgt'r d.'r hllr '11<1 dcn t ke Værnrnlllll:lli Mtdkmmt'r for tor ntl'rtllsc. {kl t'f llalrdml.kc bl li i KlltmoJ.\t'f O NM' S\(is\lUl\ nit' St~ilr er dl r ulli811 ~WU\ l't Par Elcndummc tjq>('('1 a Jo:.\' l) rl P.s paa Cyklern el nt't er ~r«ni kør..'.. nd at «an. nt'1.nel (lj(5la dl bortd.. a~'!t' ~ ke ~\'tkir Ydb\' dt't'l8.atc.!t'1' ~tjr tl P' l \ld.r dl' 1)1/:.«..\!marrhl'l1 tandt ~f'tl taall'rllll 11 ra lidt lh n lk Jn n o ra \0\011!<.hn.r Oll li' '1'11 ~k\.vrl' d No;a\ Tit Gt't1.:ld fhtkl' 11.1 ail' \.. nc lm'd slall.lhjd nit' (; k~'' o 1l<1{~ ( ; ad~l~ 'l'~rror. n r(' nnr io: All ; 'Fjl rru!!) r' lnu';1\ 1\( \ Mllnr~kt'r N' \.1 rr 10t d.' (fl' Kl)it... r f 11\l111\rJ 'nhrdr.1 tll!f't l> f'nit \f R'hl \. th_ Su!.\!! b l.nlpt lis.kllkt\l\llll:.1 rlh.! R'~!ttll Rl.\nlC ru\o.t.~hl\s 't rror Mt llrnnll\lk to: \ 1 \ 11 krhl!l11 tm \ 'r \ lnkl t\\ n.' \ 1'llllkltl'l1lnt l l l! n.l. 'Hu1 r ~ t r mtllr l! n 111'/1 r. kan kkr t r r.'.1 1\ hu honct... n...1(.....u.. F... l r Chr a... anaaos. a. ntn e _ Kauel'f'r.n. Od1'... 1: e ' e... fa... ~b<rt.... t. ' &&~ Kr 11ft b..l'bnleuile.t 1JPe ~..... '\.n~ f T at p& SU. 't l. ~.;~ r.. h~ft e 'w Ol HUl.. H Koopma' Ungarsk MODrarbeide i Nor G~~ m n n Tid bar n..'o.1r. TM!>i. Klfli.al')' h.~ linønkf' &1 dahr. okr kir. h.o~r men af Tyker '1l!.kem... ' >M er Hlrl!llldl at... bv1)rll'dn d... ~old.t.. r 0': med _lor G.dP bar mod.~ 111J. k.bl\ orto Tyald..no!1 KilPltUlatlOn. t ~r ~teder l 8.1'.\ lu rne 1ft d.n_kl 'r.ll.k.. to«un... ukl' nalt 010: f'ndoc lhllnlll' af d danlb 1\.on«OHr fon 8a.k r fute} d hrlt Tra tln' r pynlt\ ml'd. brucet l'a. ' mt af alt Øl' tl.'1' om t tew~1[\.. t..vla'la.. h'n' ban ~ _rlrgt 1.:dtr)'k for unpuk. G... Mdt jerarkxtlmf'ukt;.'1'.u Wyel... KTt Vt'r l'nlf&rn der ~ omlu'cceligt. H udf.n l ' øj U...~t.kllt laj\t!h K ir\;. n.ankti ti r.. r T J.. Vf'\1 Hj.. l.. af hvide ~!cn p en' df' unpukt (tnf'n~r 1W'n& ~r Ol.'\0 dtr f'1' tnarkclyt mej. l>laatfartde S... yf<l1 5id~r... r.nhr unaukf' \'aahln h~nn lah t t h\ltlto SfOn. OC OW' Kort... r paa \:n.ak \;.rr'~ n<.>flf' (lrd.~ Hj.. lp af ~guns\nf\. ~tlu'l~ ~ t l'nnf'skrr har i dl! datl! l~ n\'agg n...!..jrorn ae burt det.f\a~.mukke man kan \rl JUl:' 1m \;.aldr d.oet M(ai k _\ rbc'jd!!. F'aldf af fon ' Gln. Enkefru Klrhnt N iet ('n. r\r Y(lrup. ~ ar i.'\111'_... \lhtldta at falde ar en \ l&f\ Ol. b... kkr dd ~nt' Ben Hun bl!''' Faldu Ambu\an~'C rort til Th.~kd ~\':.t'hus.. Jlt.n f(!jl'c lln~llllg J 11 til \\.tj Af.\thlll :~.'ru... E illz;ek..... J.'..... M.' <>C an.p.. h Hotel '1* U. ' rt 1'\au A hjem G nm op. m... pu QNlW!.f Bil..\ e ' t' n Ol H \~ ~ t r t FJord til' Th d Tll\lU'l'r.1 hs \1 ø '.to: 11 t. s ~ \ 1'ml n' d.. T~l;' \..U t l :'oh ' hll' J'la \\and tidr Jllh 1 1\ 'l ui: l \ t t l HJal:. :'1ltflll \.11\ \ ;:>\h hl \ ~hl\' oruod:\\c ti. l h~ M E jendonuhandeltr. 1':\1 1'..\11\ hlll l \llrl 1.'1t :' 1 1hul! \ll\n\h. ' )'... n.1l Hu \ tblll' t ri 11 \ rul' tlt ~l/l K ll\ \.t.~ l MaJ \l'd~rm l l li 11!'dum l r r... RJnt...!'d. r J O.. T lo l'~i'p... t. D hvo rn;nd 1:'Odt!l r!' OG ~ r F\la t'r T au!' h~ :'' ar H ~ t r dam F har l~ltl l l.'j J \1\. ~ 10 _. 1\11 h \. (h li \t 111 :; '\1 \\'nlal til rtlul lftll 1\. \. l (. \)\1\11\1 thl'rl:t' \1... \ \lte l'll\ l' t 1 hl\l \..thl \ 111'1'01 \11llthl :\111 hllft 11M T t h lntn '\11 hlnl t.l r '~l l nu'''tt H :'lilli h thlrl'\ 1 ~l 1\1 t\lrh' t\ 1.1. ph l'.l S't~ \l 11\~.11 \;.\ l\~ \.'t

106 P:\ \ i t' i k kl ti t Eo l AL S R'rring lf li!'!... Bunk og RparelUlssclwnti m. v. 1. A~ vuadnnlh' K(!lti i Jnllker Sl'unkn~er AnuclHkM8cr og Po~t 1'i1'()kont()re~ eller hor Vcksoll'NrOl. og llllnki!!rl'l' Rom or oprettet ur 'llllr til Pordel for dl'n t)'lkt' Vl\!rneml'lKt eller denne ti.luucde Orp;onisntlonllr eller lindre tylke l\ynctigheder h~runder det tyske (;esandlllknb i Dnnmlltk og ucløendtfo!yrk~ Konsul.! her i Lnndot Rpn!rrcB med ojeblikkehg Virkning snled~ nt drr lmn knn disl)<lnel'es ovor d<llll ml Snmtykke al Danmark. N nt ionulbnll k. Ot't Mllme gælder Konti oprt'ltel nt eller til Fordel tor llcr l Landet vloorende tyske nstitul;<1ner ler lnstl tuter. 2. All sandnl1no Kont! l H:ulkor Sl'nrcknaacr Andelakaaaer og J>ost. J(lrokontoret eller lds Vekselerere og lllnkier('' Bom er OTJteltct nf ('lier til Jo'Md!!1 for tyske Stlltsborgere l\'ad 'nt!n diø~e!r bo~nt h!r i Landtt ~llt'r Udlnrulet 'ler som er Ollrf'Ucl af eller til Fordel for tyske Flrmner eller jul'irliske Personer. Bprerres ru!d ojcbl1kkc:jig Virkning ~\ullcdes ut der k\l11 klin dlspc'nel'cs o\ cr.!{'m med Sumlyltko uf OUllll1arkR Nationalblnk. For Konti der tilhører tyske her i Landet bo~utt! Stnlllborgere. og lom er 0llrctt{'l for 9. April 1940 gælder!';pærriugen dog kuli for S'1 vidt 8n.!':nlll' den n d{'( nu ind... ~tllnende Holb der ov~rst!ger det den 9. April HMO 1)«11 (oll(o<n inct(>~taaml{le Belob ~ 3. Tilgodeh:wl'ndcr som den lysk... Vlemcmngt denne tilslutt{'de Orga 1 njsntioner piler andre tyske l\lyndighl'der cll... r tyske Stabborgere hvad '!llen de er bohal her i Lnncl{'l eller i Udlundl olle r (yske l'irmaer og juridiake Perllonpr mantle hnve h.s h1)1' hjcllllll!horendc l't'rhon{'r?;rmll{'f eller juridi~k1) Persmer ~pn!rres med øjeblikkelig Virkning øulll{'des Oi8]lOsitioll~r kun klin ke m~c! Snmtykke n DlLllllwrks Nntionnllmnk. Er rie 1n~gæ]delHle Beløb rlcuring~]lligtige ertc'l' d1) hidtil gl~ldcnde Rcgler kan \ B1)]lbene dog indbf'tulc'~ ii Danmurks Nnti<1nnlbnnk. 4 H'T r Landl'l bl'rol'llh' clnn~ke Aktier og 0bliglltioner (hl'ruder 1'nn! l t('obligallon'r) og undre Vl'rdipujdrer der Whllrl'T drn ty~1<c VHn{'nmgt dl'll1e til~!ull('<le Orgllnisnll()['l' ('1~r lindre tl'~l!'l:rndighnlrl' rll('r tyrke Sta\Nborgere 1irmu'r cllt'r juridiak(' 't'r$oner mn(l ikke ufhænd('s eller \. æueø uden Slmlykkt' fra D!ll1narka Nntionalblll)k 6. Unnluede Ch('k~ ellt'l' AnvianingcT Oll inden denne B~kendtRo rf'rt~ krnfttnljden llnatl(' Vll''C truk111'1 ]Hll Kunli t{'r er Hlll'rl'l'l i!'h'dfor al ] og 2 ff)l!1l1 mrn sum ftc'nlkj11hlli'r til 11Hl1o~nillg r(t\'t dette TirlN]JUllkt llan af c1l Bank ('l1l'r!';pllrt'khs~e Ul. v. i l\ilk('n C!(' fore\i... ~ til nfl!o~lllng tll.. r ln<l~~ltl'l~1' pnn Konto klin mmltul(t til n a og 81<:111 ~tj'l!k~ ill<l~c'cl'1 \:1 ])ullllaj'kll Nnth)llLl!Junk 111l'd en h'd.. ~or.. 1øe for ll'l und. rllggllfl.. ~kyldf<lrhold. j. L'dh taling.>r l Strid m('!l ril'nn{' Brkt'ndtllnrel~t' ~t~!lrrel fofter Rl!'R Tll l Lov 'lt. llir nf 2U. 'n 1'111!).]: um rl\\'l'nkonmi~ke Framtahnin 1C('r VUl'!r()~KJlnjnK v. jrl'. 1<J\'Rtlordllil1g Nr. i)] af B. Mnrta 1J46_ 7. Dlme l'kf'tht)(clr.. l'l' tm'd'r i Krnft (l!lk~. Loniall (kl) 12. Mr.J Nor.'! Kllkh 11 Anr Sun nnd~'mlni~tl'rll'l dt'n ~. :\!aj t~h~. :1111'\111( dp! 1:1 cl.. i!'~ i lltll1cl0 li.~ Fik 1:11111 l.tlul' '1' ni 'k<'1 )'11.. Llhl~ )lillll l] 8. Til

107 Nationalt Stævne i Thisted Plantage Lord Ef.. 1~. Mj ~]lillt' ~1;{k ]l( 1. gemm ender' ~lusiken rllraru' fra St To K. R ': lutt 1''''' F.tll1~cn i 'lnn_ tagen. h'n' St.'\'t aflhld.. Kl. 19 aab'~ Stævnet Amtmllr Egedorf BorlfTTlclH B J e l' C r a a l d l'_~tor l r (] 1 m og ;ednktl()n~~kretæ. t a n_ Ul s e _il tale. Orke.«tennu.~ik _ Fællessang. l!jualemnheg forefindes. 1'.0. ~ udh.' eres m F... stplad~ell. Alle har Adgang_ DE DAz.;~\ E ~'OUS\.\RSBRODRE. DANMA KSF FOLKETS F Stort offentligt Festmode Søndag den 13. Maj KJ. sted AfholdshoteL Tale af Lnndstingsnmnd A. li v i d. Mlmds O'kester samt Sang!lf Thisted Sangforening. Fri Adgang. Ane indbydes. Socialdemokratisk Forening. ED EMTD l:; pan Thi Musik af (j Arbejdernes Fællesorganisation. En ægt H lit A l..a unl'~ es Det meddeles herved at vi fra l Mnj d A. har overdraget vort HO~'edagentur for THiSTED BY til Herr Assurandør J. A. Jensen VilJa Ro Dragsbæk Thlted TL 775 til hvem fremtidige Henvendelser bedes rettet. K0BENHA YN d Maj ForsikringsMAldieselskabet SKJOLD. Direktionen. Kyllinger Sæde 3 Td]_ :wing. n er af an l!'n Bach Ca Kyllinger tilbydes hver 6. Dag af rigtlægg~~\e hv. og br. llul saml hvo tal X lyse Susse);: og hl'. lal. X (1 lis 80 lir. pr. 100 Stk. ). Besætningerne tilsat luner fl'a Avh;centle. Der level'es i April d !}. og j 1\1nj den [i Y3. 2!}; Endvidere UlJydcs 2 Mdr.s Jl]cl tillagt den;'. April (pr' SUe '.). Alt frit leveret. Gaaseæg modtultcs til Udrugnil1g il l }\r Send mig et Kmt og jeg svarer omg!luende ellcr Telefon 69 Ydby tager mod Be!:lH!d.. HØNSERET p LA R U p v &!nderga.ard Chrifltcnsen 1m'up Hur'ull S t.. Thy.

108 il at lade ~ at De po.a )1 f 011 til e Geslapoct bbr hen elen til al nsen for at ~ Pnas]wd l Fro~lcv er der pau pr Bil lranspor de Skimt Lø[\..c om 'clagl ned men forat komme Overgong dc' friere od i Sflnavde [Jttet cl blandet l1'cralt'r og l'u Wl] imnh')h.l uer 'rligf> Ml'n <;knl('lmlnlyl> S m! bjtov ndf' ripl' /lack.c:lvtlc l'erulrjp mdd' h[1 L Fil n~tl1t'd ()!l1 (jl'en nfndanl B' ur lnhit ~lr r;lmlrk nf UVOll hltjllt._. T'~~~';;~~~'7.: ~...' Bombardementerne. Men det 10 boldt lig i kale Frihedsrand a~ter at udgive K'l'h.. hl('\ s midlertidigt el lille Dagblad. Frihedskampen i Thy kostede et Menneskeliv. N u du vi i nms\f'11 1'11 lgl' ha l' kunn!'l nylh' d('! al hnn' fauc'1 vor l~'ihml lllag.:' \'11 dp \':'rf' pn..sem!l:! al 1:l'llke pan al C!f'1l1W ]i'lilll'(l fol' Th)s V('dkm kl'i'v('dl' :il Off!'r N.1.t 1{1l llwllc'lll clpll:.l og i2..\p'j) \'ur lans 1('\1'1./'1S'1 ::>undhy i f;!h'dl[('d flll' Ol rol'dag'1' nn SlJ\'il'n~lilliA. Pila ('11 1'111'1 itlh!\'n Manch~ malt rir!' Y/l'''... k('t 1'0 li'(!]l Bnmlwn Spli.l'llgll' fnr tldligl og }lallo; P('\(.'l' 11'lM'n hil'\ hnardt h;'~f'\ ilhllngt paa Sygl'lt1St'\ 1 Tl11<.;!>u' hvor hun doc]l' kort d\e!'. lall faldt lil.11 in Post. Falrl! fnr al hdri \01'1 Land f{l\' al rold '1\'1'1'0 lg Urd som dt'n y_kl' H'<';'Ul'i::l' U f til'! 1\1('11 :<ig lau h!hl lil ch' Jill' j l.al11!c l. llwn dl'. dc\' 1:(\lf' llal1\ n)dl' 111 1]1'1' bag' H\Jl!'; rolig!' \':<C'11 \;J' ('l ~ja\l :<o\l1 11<11'1111'111':< lvc'! Ty~kl'l'!1'i lll'ulnll' ]'gl'\'lin!wl' lllll hl\d(> i Ll'ugt'l'' '['i \'11'1'\'1 1\11'1\ 'l'ih('cl. kupll1; 11l1'l1 dc'l \:ll' han.. flll'll' sl'h:;ll\'lldi~'hlion hlln. fllldl '1' kt \':r 1'1 11l:lldt ~ll1g fll 1l'il[(d~h\1\p'l~!'!\ 1111'11 fell' hllll ljl'lll i ~1l\flh~. \fn... kinfahllk:l\t l'./c 11.1'11 ni.; Plll'.>;!. ~ll\\ lwn 'H \il t..;;[\)j dll).l. [pl.' ~!!l th: 11c'' lini J l' 1'\ \1S 1' il: 11C 111'11 \ \ljl'll1 ]'1111 ~lhlr!.'iplf1clc.ll amt i J\ Fl' \1. il h111 'llli h'll 1'(\111' hlll ll'l'ill llilll \nl ~lg~l:l hll\l' fll1\1o'\. DnJH'1 {'f! llwhdal!l1 t 111!11Jc' (S!.' 1111 j lil'l11l1ld h\rll 1110' hl!'\' holi l lludl'' \ U\'ldl'h nl d('11 H'\{ll!i.L'\ '1'& SN mnd D.id O. n.

109 drom Mund TUn sag ~rne: Ting tore blel' da bage sser heikke er? selv en: lig ner red. ak aa an Overbelægning i Thisted Arrest. Dc mange AlTeslntioner har medforf. tit Arresten i Thisted er mere end fuldt belagt. Der er Plads til 18 Fanger normalt men den rummer for Tiden 44 hvoraf 29 er taget den sidste Uge mens de 15 allerede ar Arrestanter før Kapitulationen. Hovedparten af de anholdte sidder stadig pau. Realskolen. Kltigens Spor kan udslettes. Rundt paa Egnen findes der pas mange Marker Udgravninger eller mindre Befæstningsanlæg som de tyske Tropper har anjagt. Disse kan Landmændene godt uden at indhente nærmere Besked dække til. ngen Tyskere tilbage paa Mors. Det meddeles i Dag til Formiddag at Mors nu er fd for tyske Troppel' 40 Aars Borgerjubilæum i Hurup. Tirsdag den 15. Maj kan Konsulent N. N. Sten8~aard 02' Hustru. i bl Der efterlades kun ltlindre Styrker. og Frihedskæmperne tager den ydre Bevogtning Det tyske MarinekystArtiUeri vil i Løbet af de førstkommende Dage rømme Kystforterne i Thy og Han Herred. dog saaledes at der efterlades mindre Styrker i Stillingerne. Den danske 'Modstandsbevæ_ gelse overtager den ydre Bevogt_ ning af Forterne m. m Da ~linefelteme ikke er fjernede og ofte er mangelfuldt afmærkede o\'er er Færdsel i Nærheden af de tyske Stillinger fremdeles forbundet med Livsfare. ligesom de danske Poster har strenge Ordrer til at afvise alle eventuelt ved Skud. Da det er forbudt at fjerne Vaaben Materiel og nventar fra de tyske Lokaliteter. er det strafbart at være i Besiddelse af saadanne Ting. Udlængerne til Mads Eriksens Gaard brændt NaUen til Torsdag. 9'#11.. THl STED AMTS. Fredag den U ~j. ligkister \ haves altid paa LageJ:. Jørg8l\ a''' Telel<m. 'iu. ~ gil E. Andersen Bn'ggerhei T0mrer Johan Pr. Kiær F aarlj \'ej. Hussa5::;iatent Gerda VaJ gaard Faarto1t R.engøiin~l bjælper Jenny Eriksen. Suanl en Husassistent EHen Sehen Ro!'!en\undsgade Chauffør l Andenen Mylgade 10. R u s.toi!nt Fru Asmu:.sen. Plant< H. Husassistent Karrie\. y!':t..::n!':en. Sorhaa og ~a:rge ioine )\.Ber. End... idere ar en gift

110 h.err dl).ij 'lndt ii )dh. ul OK andn' L... m. Sof'illud~l r. lkke var mere at re fof at red de d~~m_ Paa knap to Timer \'ar de tre l'dho:se bn:ndt ned til Grunden men forst i Gaar af ~u;u..d. l:fter kom k'n demld du dt't ogsaa \'ar g:la :l Bud op Brnndst.ed~t om dl:!. men da dl:r kke \3r sket DOle' kotte (... n :;tmjr igen. ~ Tø. du har ~.. ret i det t).ke PoHti~ Tjene.e anholdt i (;aar. ro<oa:le r dem der cr t.get i 1k!'r...tlel~(or'lflnl;. t... llldt. l\:rlminal Oll' Ordnllpohli~t Oph..nlnJ:l!r!\.u.r F.m:\oldsen Thifil('d fortllll!tter l..ldllt hi lil:lot Go1.'lr hh:... anholdt ren ø.kj'hh:~5 d~t.f Fnhedl;;omJlf.'rne med at fllltle OrYlmngt:r. h'orll! dd (rerrull l)'~llrm~! ner:<le Hlldrert' Det at t;!.n i Kubt:nha\n har \'a'rt>1 bed~t Kup i.u }!t!lm'ende.'0 k.odt lom Sazllll. Olf at H.n har at... re Ylborxcnllt'..1 p Andl Ta'ret Hj.. pt.'t for doot tye PohU ~ D)bdahl del d~t lldlle hah~' Og har \rrtt. mtd lil at foretajfe An' hilr 'rk~t hø Gtsl.1.po i Thl Afhøringer aammn med ddtl lfod lom ~Stlkkt;r Han var en ~ J Afll' anholdt Pohtlel t D. Jtd farlig Og tmllilt p('l~on. h\11 me. 110m t}d. r t~a al hli~e 'n 'tr \rkaomhed nu dl bine 4tAndlH'1 kelur god Fall;:~t. Hun \:lr foruder f_ r bestandu:r. lied ham hldt.j HlOO Rl lch~m.rk i Heaiddde af hl dn' ;tf Gc!>tapo/l lokale Hjli'po.'O: a 5 Lo:gillmall<.lktlrt eø )1:1 ugde Frabed!kr!ll.efnH Holand. olt Ben Br' der ndeholdt manjl' ll'f ~~ r d.r d~ flete T(;eldeo nok l~.~tltt' Otl)~nln'tr Dm 1 Tlg af o~n Elterhaalfj ti. ~m h!oe Pe. G:.r nh. &fldr.r EWilld ~!lt'r til. k 'mmer der (hre OK' M'lhlt... d C \n unjl' lland fjcrt' Opl)lninK'er!'rem :;:n.bj!\l'rf ldl. di'r bejl'g't har \Nd dt:t den N btnn(~t.. r::lle...a (1 l tyk. 'ollh H':t'lp~n' ~h)(l~t:lluj!i' kan uden T\ n \ nln 1:c'e \n be\)l't'_ 'n Thted fik.tllt <'dl: hfllddser tndnu_ for t't Par ~rnaurder.idel! Opl)1 OlUldag Aft.p l~kked~. de a' :lnrr <:f('~ ')lltl at \lu'' at anholde Hdl/'a Batten Th' l.waldhen var ~tlllir. olt fldtn \.t dr i Ja.nle' Tltt hur ' '.. r('t!llat p dl lla mc~t t.1111lcre ~m ban netop det t)øb PolitUr. hontort'r i Thi da r..:nd! faat t opr'lt et Hold af.t.. d lummen med dca lardaa Kythm'. d... r fik Rldeunden'l<lninl( anholdte }{~a Eleonora. _'iel.. n nl4 d GJUrdt'n ~rup 10m Centrum. Jlcljt:l 'butn. h/idt' (Off.Oat. at OK pu. rup fandtes en at ~M hold' lla.. lr.jult hoa Tp)o:nne. 1tl1l1d~b. ltclm'n. 'lodtllv ~c~ Ve.\Tin l..aht:t al d'llt.idte pladser fer \'~abrn. d~r mdk;tl Du Anholdte tor: d.coa af enwehko: F)'\'ro! OH blc\' rurmcyt';1o:r Johan hr. JorKt'~. lord_llrl n.. tllejtslm l!uund('rsø ('n!clanln\ lll..'r la.j &:hnudt. vdae hoa E'waldKn mro bndt t Vl'tmand Hnl Batd!\tl1 t:t.tr ntet.ømprnlu... t'nde. lig man pro'lulr Da: Orkolber h n r)' Wt'.t ffillatte d..rfor noj... ml d 10m (ure.a;ird SneWlo!d A~jdllmand Aa. l.t; t fou1i.tallrllnk at.. rkt tor e Kr Nidllt'n. ~ned5t~d. Landat odn dc R)lfl.. om t han \lt l1u1od kr~ J)al1Ulk;l&rd J'~n S likker..m.. d.. al Folk kunde ta Snodllt.. d. ;\r)i:'jd~m. (rl ('hri. l! &' l Vare tor ham_ L'midM llten.en. N.rhlUll. l.andm. Rd Nt. Ol bu' lar Alr.lionl!n 1!Ardaw. indh'b JtpptkO Sned.ted Mck:tnik r. Opll.Din... dr Ulnde tde p.. Aluel ibeodgr '.t.. nrn. J\ltm.l at 8i.wlHa lor at VRre SUkker var tr Arlwjdlmand Ante Jarob Cbr ubentu.et. o. han blev dertor JUNn. Khtm.l.. r.'ru H(O ne.. _la ha efter Anh.ldel... Lerd... JetlND. KUt.maller Torwtabrikanl. la.. lmjadt. d. det do. lamudi. Carl V NlelMta. Ølaepl.. Dap)' J bl _ lau. indlun' ~2U.:.=.:.:8:L :2.:.:.:..: Godt en Snes Løsladeløer 101 ae.. de den (allrtl!l DaS!' anh jt. ~ : r. <L de ;.:tlev la $l'd 5'i... <l~rnrvarin8' før at bt' mod Overfald paa dem. e!totr de (ut.. tte Jkv:l~r ume. F.lunadra.!aer... '\ rtll~ma~~ i r. k '.nholdes med '11nd der.. ar anie.:\nlr.lanr mod dl'm 1f'r der. Grund iii al : :Jete ror On (all paa djm_ ~\f de øaaledd ntemen'de i Tbi... l ' On!!lug Aflen lo1adt l~ h.y ~H 11 dl.uden Frul1b an d]u r'f(.l. il r al Slkk' rh:!d.!;1'.. n londa. bl'\'.. ndvld~re61a4t tr.. d~1 ar ta~t s(m ~l.dl~r... Uf.el Hoje A: li!.bota~ }:: 'ol~ ~ Det iser!j' at dit.f..e r;rllp[lt. har \ll'nt uden rraktilok 1>i>l. 'nll\~ )1edlt'mme ne nl~u! O te ~ Kr du:(ter fik de til i:'~t t~kl' Refl'rater af '\k~l n~ n r. dlorcrcdn.; ' Anholdelserne isnedsted. r d r l e r: r ~ UOllU' al '5 \'.. ~ o l:undlllftzi A ( l.<'~ ag '\1t n l. ala ~ ~ P ' n' Cl!' n. U r af r f rul \10 Ol :0 b o.ko:\t'j Hu baft C ~ r ~ l bpc'uad ~ lel.. er ne f.r M k 1<1 \'1 ~'''nm \1. dav: \Cl n p 06 D<1.1 Ln ~a~de Cl Dr \... B b!e\ dok _traks HH t.ø.ladt is:l._ th.r ou' dt:lvatte nne. 110m i1k. med t:l da.:trlir SamnUiEh d for lu harmfulde Ol' udad'''' Opra... ~d unlll'1 T~l'kcrtldt'n. Dr de hado ma!.4.ke troet. al AlTC'ltatlOD yr:td drev dem tof i; men Onadat: Ehermitlth.g bic\' d t opu dnu T.r til at komme lild nfor b.. r dt ~ lij~ 01' ~Dke... u de Genun..r. dt.' har t' el t'.rt ar m.n i N... hu. h'or Karl Knt'tt'nl:1 BilP) ble\ arreatt'td. Det to. ton Dtal Tid. uld maa auatle raua&n Ha t... man fandt benulder et btt)odel'' Laa.t '&abell Ol l'al(oa SZaat&llde. 8u hvor umor nlcl... hdu Ul Saektfd Op.. ndi W\N.... led2 (otb. 81hndhr m... J:':L:L:~A:i:':oj:da:::':..:E:'~..:(;;.:;;.:=::.;~';;;;;;;.':l~.

111 lø til Modstandsbevægelsen i Thisted (Sektion NordVest). Til Brug i Sektionens Køkken p. t. Restaurant Markedshallen Ønskes antaget følgende maanedslønnet Personale : En dygtig Ko «erske samt 8 kvindelige Medhjælpere. Personlig Henvendelse Restaurant MarkedshaJlen Lørdag ' den 12. Maj mejlem R. 14 og 15. Se1<tion NordVest Kasernelwmmandantskabet Realskolen Thisted. Bekend\U8te\se. Det indskærpes at Fund af Vaaben Ammunition og andre militære Effekter der efterlades eller bortkastes af den tyske V ærnemagt eller fremmede Militærgrupper omgaaende skal anmeldes til nærmeste Politimyndighed Landevæmspatrouiller eller til Sektion Nordvest Telf. Telf. 458 og 531. Thisted RKUS ROBERT Lørd nem Gad paa Fest D. B j e 1'1' nemo Orkest. Progra

112 else. t Fund af og undre r efterlades den tyske medc Milide sk~u an politimyn trauiller elvest Telf. ~5 ELS E ationalt tævne i Thisted Plantage. Lordng Eftermjdd!lg den 12. Maj spiller MUSikkorpset gennem Gaderne. ~fusiken udgaal' frn St. Torv KJ. 18 og slutter pan Festpladsen l ~lantugen hvor Stævnet afholdes. KJ. 19 nlmcs Stævnet. _ Amtmand E g c d ar f BOlgmester B j e r r e g a a l' d Pastol' o l ro og Redaktionssekretær R a v' 11 e Ol o s e yjl tale. Orkestermusik FællMsnng. _ HØjtL<t.lcraruæg forefindes. Progl'am udleveres paa. Festpladsen. _ Alle hul' Adgang! De Danske Forsvarsbrødre. Den i Thisted. \ÆRNtR C\R\ Kl> UU.E iqrv lh\st~d Tl.tFfU w.r.u~ Ol \11 ~1 H/lMOM>' o Lørdag Em. ert Kastration De bedes give senest den 15. ds. Dyrlæge Grege Bier ti' Nogle Bifam'i\' Rammemaal 12 ; A. poulsen T Th' S\ag\e i Min Son hn: anhravti ær~

113 Overordentlige Foranstaltninger. Spærring af \;sse Bank og Sparekas..<;ekonti m. v. ~ 1. Alle Sllatlllllne Konti i Banke)' Sparekasser Al('~knsser og PO!\tgjr~kontoret eller hos Vekselerere og Bankiere)' som er oprettet!\f eller til Fordel for den tyske Værnemagt elll']' d{llnc tilslultede Or~nnisationer eller :mdl'c tyske l\frndigheder herunder det t~'ske Gesandtskub i Danmark og ud.!<ndte tyske Konsuler her i Lnndet spærres med øjeblikkelig \'irkning ~anledes at der kuli kun disponeres over dem med Samtykke af Danmal'k;l Nationalbank. Det summe g:cldcl' Konti oprettet af eller til Fordel for her i Ltmdet \ærende tyske r nstitutioncr (ler nsli lut er. 2. Alle saadannc Konti i Banker Sparekasser Andelskasser og Postgirokontoret eher hos Vekselerere og lhi!1kiel'er som er oprettet af eller til Forde] for tyske Stalsborgere lwad enten disse er bosat l1('r i Landet e\ler i Udlandet eller som er oprettet af eller til Fordel for lyske Firmaer cher juridiske Personer spærres med ojeblikkelig Virkning snaledes at der kun kan disponeres over dem med Samtykke uf Danmarks :t\nuonalbank. For Konti der tilhorer tyske her i Lundel bosatte Statsborgere og som er oprettet for 9. April 1940 gælder SpælTingen dog kun for saa vidt an gaal' den Del af det nu indestaaende Belob der overstiger det den 9. AJril HJ40 pan Kontoen indesbaende Belob. 3. Tilgodehavellder som den ty;ke Væl'llemagt denne tilsluttede Organisationer eller andre t~'ske i\iylldighedl'f eller lyske Statsborgere ll\'ad enten de er bosat her i Landet eller i Udlandet eller tyske }<~inllaer og juridiske Personer maatte have hos her hjemmehorende Personer Firmaer eller juridiske Personer spærres med ojeblikkelig Yirkning saaledes at Dispositioner kun kan ske med Samtykke af Danmarks Nationalbank. Er de paugældende Belob clearingspligtige etel' de hidlil gældende Regler kan Beløbene dog indbetnles til Danmurks Nationalbnnk. 4. Her i Landet beroende danske Aktier og 0bligntioner (heruder Panteobligationer) og andre Værdipapirer der tilhører den tyske Værnemagt denn~ tilsluttede Organisationer eller andre tyske Myndigheder eller tyske Statsborgere Firmaer eller juridiske Personer man ikke afhændes eller pant~ sættes uden Samtykke fra Danmarks Nationalbank. 6. Unoterede Cheks eller Anvisninger som inden denne Bekendtgorelses Tkrafttræden maatte ære trukket paa Konti der er spærret i Medfor at 1 og 2 foran men som fremkommer til ndløsning efter dette Tidspunkt maa af den Bank eller Sparekasse m. V. i hyilken de fore\'ises til ndløsning eller ndflættelse paa Konto kun modtages til [ncasso og SKal Ftrnks indsendes til Danmarks Nationalbank med en Redegorelse for det Ulldl:'rliKltende Skyldilforhold. 6. Udbetnlinger i Strid med denne Bekendtgørelse straffes efter Reg Jern(> i ~ov Nr. 168 nf 29. Marts 1943 om erll\'erysokonomiske Foranstaltninger Va}'eforsyning m. Y. jr. Lovanoruning Nr. 91 ni 9. Marts Denne Bekendtgøreiso træder i Krart straks. Ualld(>!smillistcnl't dt.'n 5. JUnj 19'5. Ja d ensster Sandhe harmol nu har kun ee de: l{ saa de.hedsbl mulig1 eksist hal' den Yi ne faa det

114 Bekendtgørelse. Det indskærpes. at Fund af AJlln1Unition op; ondn' Eff~kte.. del' ~flcrltldes bortl<astcs af den (ysle eller fremmede Mili omgllelcndc sli:nl ;Ultil nærmeste Politimyn Landeværnspntrouiller eltil Sektion Nordvest Telf. ~ 458 og val. OBERT Thisted PREMERE l ELS Kl. 19 ~ et udl10gt CirkuSJl'O{'Um. ST.1EHNENUMflE 12 Medlemmerne maa mode ]Jaa Thisled Afotel Sondag KJ. 15..BeRtyreLqen._ i Thisted Plantage. Lordag Eftermiddag d~n 12. Maj spille i\lusild<ol'psct. gn\ nem Gaderne. l\luslkcn udgr fra St. Torv KJ. 18 og lutter paa F~stplltdsen i Plnntngen. hvo!' Stmvnet. afholdt's. O. 19 abn!.' Stævnet.. Amtmand g g e d 01' lorgnwst.el B j e l' )' e g l l l' d.'astor o 1m og Redaktionssekrl'lær t 1\ v e m o s c vil tale. Orkestermusik Fællessa.lg. Højttaleran!:!'g forefindes. Program udleveres ]ltu Festpladsen. Alle har Adgang! en Yin De Danske Forsvarsbrødre. n rva ve re s i i Medlemsmøde Torsdag den 17. ds. KJ. :~ hos Fru Bor!nne~ler Bjel1'egaard. Foredrag af Paslor o 1 lu Thisted. anma ri e femti Stort offentligt FesLmødc Søndag den 1:l. Maj m. Hi pm\ Thisled Afholdshotel. Taler af Ll\ndsthingsmanrl A. v i d. Musile af (j Mands Orkes ler. Sang af Thisted Sangforrning. Alle indbydes. ARBEJDERNES F ÆLLESORGANSA'rON. SOCALDEMOKRATSK FORENNG. l!'li Adgllllg. 'F Vl l l K: n r

115 LOEMJOKRjATJSKE ARBEJDERPART GHED BRODERSKAB Lørdag dan 12. Maj 1845 RUSSERNE i Norge De besæner kun Landets nordligste Del L o n d o n. Reuters Bureaus særlige Korespondent i Oslo meddeler: Chefen for den allierede Militærkommission j Norge oplyste i Dag at Russerne kun vil holde den Del af Norge de allerede har besat og at de vi! overlade det øvrige Norge til Englænderne og Amerikanerne i Overensstemmelse med den Demarkationslinie som den britiske den amerikanske den sovjelrussiske og den norske Regering er blevet enige om. h_ da hø 8Øl1lJ1rn rurd en DRAGER En Henvendelse fra Regeringen og de allierede til den danske Befolkning K 0 b ~ n l H V n. E:l!er Aftale med Chetto lor den øllierede Mili. i D~nm.rlr. reuer Statsministeriet følgende H envendelse til de danake Myndigheder og den danske Befolkning vedrørende Evakueringerne al de tyske Tropper: L Den nuværende militære Organiulion tjener ii t lede Til bngelrækningen al Tropperne ra Da nmark. Det er i Landeis nierene al der intet foretaget der kln genere ~enne Organisation eller hindle Tilbagetrækningen. 2. ngen maa paa nogen MRllde besku dige eller paa anden Vi. genere de ekslalerel1de tyske Telelon eller Telegrallorbindetler ejler andre Kommunikationmldler. Evakueringen al de tyske Tropper fro Danmark ud l ør~' den tyske Komm'ndo under allieret Ledefae. Opretholdelien de tylke Kommunikationer under e... ~kueringen er nødveud ig. 3. Den danake Belolkning mn ikke lelge Fødevler til tyake Sold~ler Der er udsledt Ordre lil TYSkerne at de ikke mol lorelage ndkøb og ikke kan forvente at k.be fødevarer ra D~lskerne. BeloJkningen anmodet om at medvirke herlil ved ol nægte at awljj:e Fødevarer al enhver Art iii lyske Soldater. 4. Det er lorbudt at hule y.ke Soldaler Bom bliver ellerlodt al tyllke Tropper der marcherer ud al Danmark eller 8001 paa anden Moode kunde Øge al forblive i Danmark uden beh.rig Tilladelse Hvi 800donne tyeke Soldater økulde søge al laa HUlly hoa Beiolkningen. er det dennel Pligt melde del til den øledligc Øvrighed. Bornholm tolrlk Sti Mænd var pllll Vej OVH k b t Wflun lil lund. Mon lik S a være Dr e Cl1ueløl!r l lil al i Morgen Aften :;:: høm H ble. ~:;;;:: ril dll dnnølrc J(ubonllnvn CPrlV.) i t hlm..' Vrd rt PrJ.. rmødc Our i rn lur ilrkl' UdNlrlJj'lllinilll'lil'lltlllddelteUl1en. ar kl'ndl MOl1 tn Chrilhllll Møller Vrd Jlllnl' pu 1'1 Plir lor den rllftlillke Styr ke HØ ~chh'.vir.ch lurnhulm hllr dl'l1 13. M.oll1 rrlfl!upe drr Yd~flle Pi. lør TYllulrnl'l tndld.r 1111'1/ M()~~J'~.J:E;::';~~~::~lklrl'rl1U øl 0tln De' aælte RAl Knut Hamsun fik Nervechok Hen troede p Ty.klende S.Jr

116 ~de 2 SOCALD!!MOKRATf.:N. ;~~~~._ v.el nd.. r'~lltt.b ved L'~rDrtonlnJl beylllleø~1 /O Kr. 01 1fJHHS1fJEJ> 11. N.~ Hurup H.nll~.~kDtl' OK T ~kllll~ 'l' r.. v l r.ndumle!. Skole 6SO Kr. rhtk! K. n.~e Oll dn _ Arbe/l.m'nlerlel medd.lf m<dd lu ' ldll remdotn øl Timet.nnn wed Sdopl.ar>tr>R ~hnua' mon ~ PM' H.. orl. bfl... r V.J... t1' M~~orolo./J.t ro.u edd.' Kirke SClt_1d.t d.... y~le..c..... lj' _ VlN'.ed... ø..une T_nhlr rar b~r. tan~1 D' /ghlll R.p 0f Totdeabnr~..~.. h/' _d..~.u J.U Lidt Varsomhed paakrævet. A1o~ Æ ft ~. dl./' ~ P.1 Olu... T... Y i R0b~nba~n... \J.J. ~ ~J r> '.. d ~' n R.drU'. Kdkolltorel meddelle A o/: [J.. m~ldm...1/ Lur>dul/u. ~.:' p.a Ar>'''Knllllt n K bm_nd r Huup ndhrnlln' Nielsen Heltbo. om Tm'dell~ 64. Kirkmusd:anda.f Nagle Tl~ne.'emllnd _ b!. Splrllus fnrbutlel øns kes gen PolJllmaend.om i nogen Td indferl i Tb/sled h.r valrel ude Punkroro grunde' Ved Klrkemu.ikarodaglen Thi. De' var meger bel1mellgl der p...re.lrliie Porllold de h.r.'ed Morgen Kl. 20'. medvirker c LerdeK' ndlertn PorbUd mod r.. del under BUEllelnro et erodnu 3 slemm;/l' OlmekorHerreme Poul Sg 11/ Spl'u pu Realeurala. ikke gller rb.ge i deru Treneire Boe og Peler Jerolero uml cl n nerne Thlled.. mrldlg med er oll ndne Tjene.'e1lÆnd villorelø. 'tumenlalenaemble 0ll' dcn er d UU d K b.. Ænkl.om en MindehøjridehRhed et elis e es mll!roderoe bli blrve r.gellor Tjene.'~ lor~ lot hvid dlnlk Tone og Sug el undl.de t.æ/ge slælke Drkke. lor'kel/ge Forhold ker gore. h/ nlynlig med Henblik pli de.utr. Men del vllr lemmelg UdUgt Oerot.nd lor Uodelgel.e. tenesle Aar lar be'ydel lor Ol. denne Poranatallnlna blev op ' 'C' Tbl t d.1 'u H' (.: h. R ul ul oplere 8fnJ.D_.t~a Ytd Hovedstaden h'lste ham med øredøvende luh. edu bfurt nd V.. lorvia. K.ren.m'nde ~ l Danmark' Hypolekblnk Po.t til Udl.ndot. medde lte. 1 Rtn'e. Kommu. K b r ro htw n. K lu t 1'0' l v.' opt'ultl er Æ. Ukoarø.. O... ~lrr~lonll lu. POOl D! Td.. nenl L.. n r. neøl 4'1. tilmddar' t nkom Pel!mlr.k\ Mool. Mo D tg o mefy ~ e ~ n 0ren~. nl.'... mejje'1!1 P'e<lllj( o. Pal> 4 pc ' Htltl.redveodt J.. 'f. t kum nu /lerede t \1drOmfnn~. R.e' _ OprrrolnlroKen ' Vsby Aa \ t Omery lu Kutrup Lullburo ero. 11\ FO U Udl.n~t. benlade. Opmrk. ovetode. M Pa ulun Orurup 110r DouK'.. m.. klne 0lt blev mod Mon'iOme.y em hl Dli.l~../ p al dl!1 ndfll.'c!l!1e k~d lor 110 Kr. ' 'Ket Oener.l OtWlnli: Ol Sl polln llrie P<lbell:~l\tft hn.endu Pwl ''''roem CROro... _ e ndvidere lorel.. K beon. mim. Buht polllhnænd dereher en j lond ml.tand NorRa o S.crllT ' rekl pu Ke b af L JT ~ HUlteds Plere Tlmel tllr Pellmlnen!tydende T.ok. DR lil Slul ~ Abonnemenl kta eller 1 ~lneor p... en Jod 0 51 lor Torvevel x d Slltnolol.. Buhl U... lte Avl.e ku nde venlet lu Omll(1U v me lt>ar... HllndeLllnrldrlnll KllttnOllor. Oldene pli bant Rule ger>nem mlolster Chm.. Milli 0' P Ou r va l.andav' rnet K ll l mntt~ r Byen et lydende H.v allorvenl sv.nmlnl'er Bj.ro ~rafl. lir lor al hente en Mertne V':Cr DR en nlnltslulde Mennuker men.t MøolRomery.tod op 'n V f{ wllldr men P.. r ~t U r loduual. mld raflb Rt 0 ll: uden Uheld al tog.mllende Oll ubejtldeul1 :: l ~ rlld lob en ehe tedl Rlublk Schlcr_ oa gero Ari d~t Mennesktomæng. Mænltdenl eno'me Hylllen... bnnd rundt l Byen!il. a. Po ~n.k \ kdte lar Beboerne 0lt.. a blev Hun. den villgt rettede sig elter... nvh v lerl 51n ber.mle ~hlkhlllllor de n 1i k ~ td ert ved et Skad. roge ne r. den udkomminderede og Bllkerbue. Pr. D1i.a;alh Den store Hal i Hansted. Kan den tjene kulturelle Pormaal i den kommende uoeby? S..d.nne Fo'enllellnrnger giver Vi husker A~J1gen der.or Bro hævet. Men her de sld.le DaRe netuthgv Anledning fl Rygrer og over.e locllie Fortkee og For d P k O dømme paa de bevægede Timer aet manre u e o pn.derne p...nde nver lor hvllkedetkln Rdjoen dadelolestenulauehge: og lule.:le. som Sltull/onen er Mange al de Bygnloaer og ~te Anlednrng fil el Pif Bemærk. Vaabnenet Nedlægge/! 10rkynd' v der lel kunne forekomme ubel. Barakker der t Besæt/elsens Aar Dnger. Begge O.nl/:e gly den d.nske dige og fflge episoder er skudt op rudd omkring og l telve del Fothold de Pli' S.ng en Ud/elOlng lor del der V er vidende Om.. d som bllr koslel vor Smfund. d<b '. d ' gr er ra umladelige Summer kan vel 'd ende ndfri Vdere ikte oneler ~ = tilt e llli Ol pli en e K d. d h d ors e Re re se v bhve reltet manie Tilfælde nu durlillr nok Tjennc er nlel.om hel t B 10m næppe nogel.n e.v e. e lormuel. Henstilling Byrudet 00].. betale Arbejdslennea ved NedriV' V' lor.1 de hlf loreuget i Udi. den Kend.germng.t de ::'pltlluslorbudel genlndleres 'lad. nlage o. Der er dog enkeie Sleder nager det kte kunde htmancre bdydelrg'e.1 de Køillponisler ril Tyskerne alle er borre 'Og v hvor Tyskerne 10r01odeolllg den med deru Slillng j del dln.le der shble dse Toner olel Vlf giver denne Henslln f' d Til ro at de skulde blive her lor Folb Tjennle Der h være lor. knyler trl Ktken mil det.lde g u bestandir har rejslvlrkellg Dlonu te/lige A.lgcr bl.. den a de n.rudi1 et vor glmle Krke ~hver 5 uln ng menrele Bygningsværker 10m lor h't værel d B 'd. Sledel v/ nmlet om denn~ Mmde eksempel Hansled bvor den lor u or e' y fmger høj'id. Hurup Sorneraad el Par Allf sin opførte.oemeln. en el/er.nden Ari. Der indbydu' iue blol 111'1 bar holdl Mede. Par madden schaftharte ou mil kunne aoven l Betel/el.ens Alt lorellom jo høre men som det gve! b.. r være N. K. Pedersen ndledede O1ed ai des sf Hansledboerne Kullurens meet af den S.g.. Duværre 0iU' iii el dell'ie hvllllel sker udlale aln Græde over øt min nu TJenesre Olllr de gel'l vender Ul. der mlnie Llnd.mænd over med Grundlvigs prægtige Pædte. lter Vllt Smlel el 1;11 Uanmark bage ril derea By. hvil Adlærd vi mulle hmme Ol leodna1me.syng med o. bude men midi Græden var der Skyg. Denne Bygning der ligger Nord men der foreko ' Mark ol{ Skov _ Der skal l~dcl ger. Han møalle skamme sll ror Landevejen umlddelbarl lør T' m delværre agil længe lor el linde Ord og Tooer over de Menouker ejer bavde man komml'r op Pyret er læ/de. hvor en ft11nd ubegrundet der den Gnd er.om.hble lil udleverel danske Medborgerc grund01uret ra Bunden og er blev buky/dt lor have udvll el ljye Udltyk tot de Tanker 80' TYSkerne og han hllbede al en det hele lagel megel solid udrert. en lue d'n.1 H.ndlerollde. menl{l el Sind nelop nu er oply/d' retfærdll Slral vilde '01me dem. Dens centrale Del bestlu.1 en M.n ht penonlig oplevel t al. Semlhge denne nationale Lov Der v.r Orund til t lakke Prl. mægtig 5.1 ca. 20x40 Meler Poll blndl en. bed.le Ven~er nng8 Ven er sllrytt i Programmet hedskæmperne lordl de havde sal som kan rumme 1800 Meone om hv/k b. ' d.noende R'mmen om.elve Pro Llvel VOVe lor Danmarks Sag sker Scenen er af kolossale D e min ti eml vrd.le. gnmideen! Kireungen D. 0R.1 lakke Kongen for hjn; mensioner OK er ud ~ lyrel med de Vir lu d.n.te.om nol/en mark ra M.ddelalder til Nulid ranke Holdnln~ Pedellen Slul. vældige Projekterer Rampelys blev be.ll'dl lor. være.nazi Denne indledet iøvrial med en lede med. bedre Oud bevare ele. Som DekoraUon paa Scenen Der.kulde ikte.u meellil lør Kompot/llon. der allie Alt hr Danmirr Ko nge Reller/ng Ol'! er.nvendl Huodreder al Melel m.n lik delle Prædihr Pli Rief Unyllet heil Nodettullen Myndighed Ogllla den Myndl/ot. og under del t R /g Den. Toner vil.ikke1 de flette hed der udøves HUlup Sag nr un::::::::r:::::::::::::::::::::::: e erme Vir nlllke genkendende il og med lild m.n 1l1~te værgel mod... diue rnmdu mange.pændle Lærer Vlllrup lo rel og Alseo M.Brandi Pedersen dinne Utlaie 8ukyldninRer Den Slunder i de lyueligvi. nu ror delie al et relegnm iii Kongen oflenfjrge Menmg Vir kneb/el og gngne.være 8nEllel'e_ hvilkel vedtogu. del var kte muliljl lige lil A t. e M u n k Man gik derefter over t d el Orde mod B.R... tern ordnære Møde. O e. Bo Udl'yknlnR ra.d ~r er Pli denne Milde voldl HjæJp til norske Børn. Thøgemo. o g Qavtl.t/hge 'tonetter en TOrl der Bjt!ldo lflme anbef.lede5. Carl Ri~'. '.n '''e hurdl '. d O Od Por J Kr. ØJlloredl/ klo ef Thy '. P''o'. Bageri og Konditori Nllrrellde 29 Tddol' 50J nber.lu 8.Ulllng p Sl' BVd modl.g PrGV von kuobrod rl nu. m.ne lil lidi Vtomhed B.ro f'l Havreluppe hver _... P't en;m.nd i Dlnmtrll d.mmu De.... _..~.~..._~~~... ~ Den d k B' d H' k t m... der h_vel Bui.er Prl O ans e rlga es Jem oms Mrm.lerlel. Side er dtl U bobd' enncm Poren/nRM.Norden ou.0 fle Ndld hit drr d der i Tæld hv der tr Tfj.1 ld. le c.. 9 Muneder vlt!rrl lla TVlwl om hvorvidl til TJrM.lt. 'Mtl en ndum/ing til forllel lo m.nd hn Otbfln.io Slrth. nor.h /JAn ' ' ude flr n 1'1 bllye indledl Ul 'J./i Un: mr!!'.1 nnnelill bnætllrllilu.llo l. der l fljlplprll yd. N.t~li('f J/l 11l' :.ø!!'r )tn der lnd~ kyl. ti K... nhnjl'nl.1 3 Kr. mdl. k dlll y/ u... mmt /l/ &1 lin 1/1 mltl he ~ no11 Sl oleh.n el AniVr mn. d'n. d. hit 'n Mull'd um UUltlllPl'f' d8lijl' H.ndH.hl hue ruld Opr)n R. nphnlngfn rr flla ok lefn '.. idl.om dl 't At'R mt el H NflfgP l/( ri r kke U'..mlun. fjeon 11t! p hit bet1 uhr ud hre d.f r 111l'l n ''. u.e ldl.ll/t rorn. O.. la r9rede. mn rbfjd r (Jti t' flip'''.k'/jllllt Jnl h'n Haeuk.re Ordenlhnndbævere. kll.l bn KL '.h'' Prlhedlkæmpee Poll1l og hlem bori. 0i pli Ruten U\ea a~ ve ndle nlernerede ' Svenlg V' ban Genl.nd lor.rell.tu som dannede Sp.ler 'ols bele Jubel. Del.mme Ur ttu~ RUlen Venelden lorkorledet. da hin ved 13 Tiden l'e l med Afsynge!!en.Tipperlry j Kastrup LullhlVn lor 1\ l\rent og ndre engelske og 01erlkanske med Plyvmaskine. SOlderllnge Poran DalO1elhU.1 det /inule Slkestol. der eller ' Da Thistedboerne b' Slaende 111m mt( ra Plrls. Om ~ klæddnglrum og hv.d der ellers lukket inde. herer til m.ngler n.lurl/gvls heller kke Ved den POO1P! HOvedlndglng ud mod Ltndevejen findes Re laurlrlonllokaler hvor.1 del ene er O1onteret med Bondesluemebler uderi al tyike Sold.ler der en Tyskerne vilde Pila1ecll ByeD ed Bod.1 SO.' r. lor.filmeo ved Drlsbell:. Oang deres cvile Liv har været Den mesl dtlm.'ke Bpbodt Snedkere og Billedskærere. En Thlltedboerne oplevede u Soldat ved Navn Slelnbu!l!r ledede delte Arbejde der er meget S01ukt Besettelsen 'edlnl NoftWl_ udlør!. Desværre er lndsktuterne Mens Tbllled BYllad Da pli! de udskurne Bjælker jo pu Aflenen d 23. Novbr. boldl M.dt Tysk O1en de mil vel kunoe indlaodl g en Repræsentint kit jernts og erstattes med d.nske den lyske Værnemili Pli R... ndlkrlller. Ke~leb.ne er der og husel med KllV oen S. su alieerede skulde o ogilla \ h.ve Malan. meser lvelien &tllk. skulde.nt Pu leule Sil er der liere '\bo den lyske.sllodor'lllrhta VRreiler som ogn. kan anvendes en balvske Oberlt dtf vlsi... Ul Rtstlul!lons eller Medelekllel. var aokommea r. Pronlea endvidere er der B.lkon der kao lage 2300 Mennesket Pu l Ogsu Polllimetf Bnz. ur Sil nde~ Opualerrum med mo. k.ld\ og Obenten det VlT trlcl derne Kinolnleg R'dio Gramme. ophdsel eneddelle dem. 100 m. v kvindelig' Medlem.1 Verae_ Den f.rsle Del.1 Bygolngen! len en.telelondame (ltt' boe;)e opvarmes ved Centrilvarme me Torp. K1. t8.45 pli DtlRsbet... dens S.en og Sceoeru~mene Nerheden.! Slid 00 \' bna OpVllmes Ved V.rmelult.nlæg : overl.ldel l' re dln.];enott der gennem Kan.ler hlrltr \larm Arbeldele. D'ue kneblede beotrt Lull ud Lok K.ke o Cli slæble beode aeos lil Str.a le n g bvor de lerløgle leve\'oldallm Tolleller ef det nalurllgvll OgS hende. 0R dl delle Ø\1.lvkb. tlj;cesom der er 510ft Kltlderrum ~med de hende ud Pjorde. Dt. ~nder Porbygnlngen Gulvet hun louørte ktavle i L.a :Slen beslut a' Bølletlodser det smed de Sten elter bende....lul Pli Bnden Ali del er \ hun millie.vlfø\me el len... kke g;odl dln!e pli men dt' S klle lor tt komme L'nd er solldl. ' '! Obenlen blvde forbindlet... BYjj:n/ogen er Oplflfl al lød del tyoke Kommlnd.n'U Kbeobund~øjlnr Sten Ol/: Sil god' havn 'R h.n ler('l.gde 80 R'e. u1 tutl Oj'llefel~en men ~dtn ~eltn R P t en e 1 ~t l hl 'v dn cmclullrrt' ved aye del ~liuj' (v. gll 8y bv ml n R Ol/ del rwnlede 'kk. mtn en u. nt~lt\l \' lo d.. ~ V M ngrn nll vrl ku lne lt ' nr~ t\fl A.' ~r s ku e 1 ellen kln den pu 1H~ h~l~ T.o 1\1 l 1\ lue t' nden l1t1h lt But 'u Re Oe u \'!' ' ''~e e nd 'u lt' Rt 'l u 1>! ' A mm~l a Cm 11\'ld dt' Of 'ttul e li 'lili ske med et E\nlnjlel 100l1O' r ly ~e t' hltl li fil'. ltlt'n man 'l m ttu.. ku d. ') e t' Avg ng lom By S~ll Ol' 'o. '(lm drl tlan ke ::O.mlund K.... _... ~ n se '~ SP''' \) fri.. c ' ' f

117 t 1\1./ uy Jubel ø.... i /HeJ.'t tl teflet '. tn.rhll. r'e oi fy~lfna. Ber eru/a it POr. V0 3n mod H lar lt! rhu lt.. Ytn nde et /.. o 1... J ;:;;;::;;;~~;;;;;;;:;;;;;;;:;:;;;::... ~~At..DEMOK.RATEN. /: ~JJ.tf Ohrn llr'lfltort UrlVA Ln. _. ~l Mrk. f Ulmrn 't AfODc/iN/:: BOGB N v il ollf Y' fil../ k il r \ll. Cilnbc :'Y.llr.ll~ ;rt'. ' rf '.r. '... ll1ll.'./ D MØ'O!LaNEOK!A ~ M~ nnn r.'r Q n1 ft' C t 4rl ~ h''''' ''''ltol e.' r. ChrlsCnsC18 ti*. llldc a lrband.. Ve'''.'1r il'!' /llt d~ r l/. 'dl Tø!t>4 ~dltl~d m t fl t r Uyrudtre ==== oø.: n klin. Rlese ' rf oll t' g5 Sekl/onen htneulltr nalrll:n_ ~ tn /t. ltndt al hvtr tnkelt Prlhea._.Jt ~... rnptr fna'fllltr l p.. fltrt 0/1.11!'... t ~.. Tb. 'ed O.f(~~ld ~~belde l L.ndtvcrnene. r er aer Plltlllt ~Orhold r l'''''.o O! /...!er:!'e' Del tf lid/lic t blevtt ;'4 lu'''' Kr t Oft P;k t :i;' Moa.'.nalhell'lltl.en. '.011 my.' ke ' c blive!'c Pørpltl_ l n( 0/1 LenlllnH Vtd Hl!ltn. Roall'.' _e Pia. :;:'; h.t dnlør Lov 11/. Cl(n~ r d.n.' Ly..pll mc.!/ell.ef~ : ~/tono~k OOdlJ(0rel.e Sond UUl' K O. lu nm :lue ørll k.n 11l1'll. llo Kl. U.JØ : _l!. &ld Onr m::e~lnll.cp tr komm~1 r ne orrelnln/for Send. K PoW_k b Par d POlk L hvem de l fo rl U ll A'; AfhOlddloleflol. KJ. e e ndevmrncmc nydtt H uoverkommtllllc V.n./ttlahed~r O.orlllnd au tl U v Sekllonen ø8lfe al Økll llc Ud: Kl. JQ /& /Clrlfelllll.'hnllllr vej~ l O/llrllhol i en Snnl lll t ~ mcd Thi 'ed SocJ.ldemokrl l Hvi. vi ikke.nlll kommer.1 med norle. 1 'f'''ene vil hele Pr. dnkl lo nen URa d. 20 d. tejte. at A J. Ander Torp V'r1 ThJller1. Eø or P.rdt over htle Lldel torbertdu Dt r Mnllltitn. S.ltn undl'l.dcn Porm V 18/1nt d mptrnt Ol{ Rivr d..1 der hit Ly.' til dtl Lr/llllbl. r rndlradt li_u.n ejler fodi e totrel.'or' An ll.1.k.mptrne er L.nubrjdert l blr ml.ltl tn hljl URtløll J 'Ær. laklia n. Dltr hud Mrnll'rr Mou.n. Pou mdu dfr hrr j L.ndtl CJ 4%000 f'rhed.kæmpul! Del hcad~r.'ul/eur J ad. n Rcn ; MOd.'llndbtvtRtJllen flr nu Dnmark Hær cn Her lammen_ lemrel 02 OpbYlRel under de v.n.kel/r/e Porhold de'vl.l:rre med.11 for le.c Rammer OR mebel m.nreljuld Uddannel.e. Del tt el Hlllor/en cnclucnde T/dlVo/um. en 'Ud'n Hær belfat'. fe'e tn '/artn l men 11~rk Oll vclbevl!ebnel Halr_ yrlte 11/ Dørtn Og ovell.gc BcvORlnln~en. M/Jonverd/er lad o. da vl.e TH/dcn vaud/l Ok lorljelle Arbejdet mcd u'vekkel enerscl. Efler Pulen kommer 6Crtll Hverd.gc med kedomm ell V'kJtnflle Ærgrel.er over Pø. rerne. manglende Evne 11/ al ndrelle all 'ldlll1.om Clen enkflj/e hel. vlldc have dtl Mtn del mea vlerc oø en bllandg Kilde fornyer Ollede al v er fri ar al dtl ArbtJde v udferrr. hvor 'n.'renkendll del end kn Vterll et d MlCnø Arbejde V(Jt.'d Æ rt. 1 SQrk.htnll 17.()(}() pu Over/.d V.Øl trd 1OtX)() p... p.n 40(J0 i VK lorrltjut. Alle. el P.r nd 11JO() Kilpmtlflrf.1 10K Piger 0ll del ~ '(u d...dd.d.e Op lohl V'Rvllllrrl.hl nu tøut.1 p1t tfrtt 'ljrlyd.ndfl V r huldr (Jenl'.lel.rr. Uen S'H' ltfj.. lrllil. tn Qllli/ fltl Dvtr./d m.. kler nde Sled.m tr.rade f m hl lndt (Jlre tr del rtnl P... onhllf' Ha!v. fj.. molvr dr llurr b'llved Oll cn p.. mm. fld bvf'r htl.. h'ltt dc avtr StV_U i.iatle t. Co. t... 'or nmlhr' Sira/ Vbld...r1e Srrh ~. d'lt Det er kke Asger Oaolsgaard. \ dol endnu ikke hutlet noitn Betø mtdd. Min ~tlt'1 Ulr l Anl'1'l/tf 0R <rl' nterneringen....titf.~ dit herht.mp'''t Relo lølsllnlerøe f Dr Anhol~ ur rj~n. f.r 4 M.1R de llerne. '''''''.'nnm OrlPP'f'ft lie Anholde/'tt fff'( dl!.ldle oul lu. n hlif r}. flf U'Kt! tf 10' lt~. klir (JVt<t h.le Mll til '''/tu r dtll 1M.nd flel.ø. n 'n(vf'lf'f vir.nulvel t~ df' f( mutl. db...r tj.nmtrk. f'''~d''u : pi f Jill f J lill ' fl.tlt.u' 1''''''''ltd.'ltJ.. (Uf.nllld lt M/J.mml.t JN A P fik tf U: hir... dn Jje lllllk. O'M U lo lonft A!lt' ().n.~.. dr.. d h..1 Ylk (Jlfn ('rl M J v. d 'm Vcstcrgadc 56 Telr 14~ Gnnf Tørveproduk_ lianen i Slaa? Pa brikno'croc kan kk e flln L repl.dstrnt rydd el. Nu c:r dtl rij(lilll Porul... ejr og dc:lle kom niel kke mid. Tørveproduklonen Oodc. Hund. boruolltlrllllljl Mo.Q.. thejd'. fur luld Kr. O de '''lc Tørv er vcd vlurc lian lille lil BOrlknrlcl Ull'n H' er Tl verp llonerinr'en plnd.ellg kommen j Vejen og del bliver n~øle n ' Ra Torv alhentet. Del ler tn' t ud erkløjler TOrVl. b/hil P. H o v c J e p. en i ~ del vi.lmprllhtn ikke klin romme.'v mere Ø LæRRepld'ernc hlivor ryddel. V vil nu prøve tn Htnllcndel.c ii Myndig hedtine. elle. Bllr de l jo ROdl ar A H et der rjgrlir med!\rbejd.k'lll Ve/rel hil v8;rcl Odl OR def er kke OKt.1 i V/en uhlel end dc.1 vi.hl have Tørvenc væk H.lv.nden Ton tr dou e ll.ær uplllk rltlk RUllo/1. Hl lde d lll tllll lln vrurel o l oni '! kullde del palle mtel Læ.. enr Thht ed Ru lskole (( lveø fri Del meddrlefl i DØR ~6 ftl. 1~1 1 1' nltll;c'lf.cc klll1 hl.'jo' nde Titld'l( rlln On.dlR De vil llforn blive KivCl l Wttlltl lc Htllked pu MOlldøK ' V her andol noml1 PkllltlplatOf.f Th.'ft! SDdeldemok... lnttrennle hltlrede Tntlllj(.Onnrnørl under Be '.lr'.en' H.d.1 klin fil. P vor Konto. Joferoerlolcroe Hanherrederne 'Jt<rrllllltv OK 0 111(' er lalf 101rl'll 46 Anllo/dthlrt l'ren elltrhllldl' f'f 40 Ptf.oncr.Uer 1.la. OM kun 8 el hjle ø H.nhrtd fil lholdl38. 1 hvil ke ~ 'r 1.'dl. lluke t'r Roho ldl lo fllylninkt to y1t UHlero!licrf 0 hllll d..'w P lt Uelll/orden fo Thilied Byrd. Møde 1111 llnd 1l 8Rllllf k n1 flllua. 1j(o.lh lor Dr loul'l\' HØlll yl thvllloll. And.rle fri Ulllnth'JH/lf! V/f Nylmv u AlhllPll1l1ln)f.1 JtfllllltwP vtd (lrun'lvlllrlel.'ntl r'hn K_liJre'. Ovesens lhaede Vas keri T.lun 2U! A modl aljt3 1/1 V/Uk J TOl e ' bnlu b/ Blelrclt lra. Rta'kllonuckrtlær 1(.lntrnOle Del ti MUllk OK S.ng Stlltlvnet OK dtr et OpatUlcl taltl.nl...: Tyskernes Efterladenskaber. lnf cn VtlCrd lc:r ma udeltcrtc. n!.eurlllmln ftl elel j Forbin del.e lled de y. ke ptn i\lmerch t r dcl enhver /.ten Pligl pi bidrltre ii Vrurdlc:r der ynel. lært herrele.c ikke Ku r hl Spil de. Fu l ejendom Kellurer. Lølfue Telelonpo.tcr Alvi l l1in ~.mat e rl tl l l.ed. l/n gt r o lu a b.r bu kylln bevll r ~. in dtil der kan trrllllu endelig \ Rllr c:o om den remtidlge Anvendel.t HUlk. 1\11 hvil d TYRkeine t eilider hor / l.undel Cl bell t mcd vore ellne P!'! n~ l'. Den der trner l.aad.nne VWrdl er.. Krihcr øir mod d/' d bllh Sl m lund. Del kl n ikke 10lvenle. buar JaRe By.MninRer 11\ lr nkø klin hlle RudiRhed lor e jere elv om de U er rrtjmel de y øke Tropper. Ved Pærd.el pu A u ler hrh veerel anv!!ndt iii Porpo ltvær /t er (S k)'l/ruflv!'! T ll nk/leller o. 1.) bilr dlll'c lten it flotlll(lil(hr d ul r ' e l1l1)' 11 ii f' ru en lor Ltuldm;.er. K.'r.8 Ru eron v ild. h a.. e for plejning. ~ Runer ddr opholdcr.1:1 '''l(lrhor' 'hl'cd hll ny llndle. 1i: POfwldd ll j(1 1'1liii0 T eli PoUl..lon. H.n h.vde den engellke Rlldlo r en ru.k Gencral lort1l dc runlko KrlRlfftn kcr dcr er y.ke Hold.lrr ORnm.tk.kuld. h. v~ en.r Aod Porfllelnl nl( 0 J( nu han ol k rlflltø'1 Bl. lot. 1 m111 ndkøbe Smur ÆR Oll dr t! l'ndemller Mllndtln H cket nt. ll gcnl OK vl'lnok en ro ndllydl'sllk Ru lr mlln den. kede T1.del.e k hn tkke. Røverhistorie ~æhr. PormlddlR' hlev Kriminel puullrl Thl.led k.ldl Hl! hr lelel (N )C llt l~y l er Rovmo rd ell'! jlorlljjt drfp... teldl)l vl. VRr Jcr kkl'l ral c o m l o g t l ØJ h/orlljt. Orr 10rl'/ dth an Jllrlk Kvlndf'.om har hetyel r i Pnr (hl/ an 101 TYlkt'rnf' hlll t' Plir dnlkl V.vlnder Ml'dhlmlp!1M fil.f lilie.. ' hun lyrri lt''''1l k ulll K vhhltf hlv' ldd /111 lyde N. Lykke &. Søn unllorv Thkt.. T... 0: 1M8.. bia. o. enhs1l til. 1'eL Vha. LiRlth l~r l Ustfla Uflb!i Siw er t 8 Korslelt.ld N4d~ Ullal.. T>o'~ rruj.1a Aø Ko.'. T1~ Kender De Thisted... a kender Do 1'RKOBL t ' drage Omsori lor Befolk ' nlngtn. Oanlk Røde Kon pu ~ e r alg Opgaven lor vldl nsur Krlilllanger og deporltre le Civile Plrioner tilhør endt de N.lloncr Prop/leler Johannes B a o h Sel b!ergg.lld Prø~lrup ylder Mandag 70 Aar. J ohannes cr lødt i l. o!rup og vir pu Ourden lu lem Aar hvoreller han av de lorskelllge Padier Bo Tid drev en Del Pskeri ra Tranum :'~:';ml 1905 køble. han eo t' e 'll U Gunnar larsen vendt hiem Sk.1 h.n for R.sNUen :1. 0slev ov; mlldlg hin sig med Joblnne ''''''. der lammer r a Oal ~;p. overlog han Sel bl ergsturd dtr 1181 pli 158 Tdr. L ft nd og scnere købtc Betch Klit elendommen elldal hvis SYRnn Ker V'Br lunkel Oru9 Da Bsch o verlor; S e.lblcrggaard var der Suælnlog men nu er Be nln pr8 16 Hette og 100 Krcalurer. Par ee en Maaned 'dtn over K b e n b. v n Pbv Trlllll. dror: Bach Størlledelen al Our mlnl Qunn.r Linea ef nod! den tit sin Pleldllller og hendes Mand men Bach OK hlna Hustru hlem r. Sverll'e 0R hin meldte edll pli Ourden. Soh lig sluk. lu S.tsmini.ter Bub\. alle D'lle værel en Slider og Hverken han eller Ju.tilsminillef e ndnu vrlgl Del Ourdens Thune Jlcobsen der endnu be~ Ar. Han hil v_rel Medlem. '\ blive al føtnmtlrby Lild Soanerud o finder a 'd.1 1 SvenV;e. V.. Perioder t om Kommune ; internet et el del dinske POlt dl ke.. erer.' evenlutle Ankllier mod dem k.1 pr.vel ved en Rigsret. Herom tf Anlcdnlojl.1 hv PO ~ belleni Herlul BanRsgurd Viborg er blevl'n. nholdt. linder vi nledolnr al gine opmærk.om ps / 'lemmele at h.n kk e Dll l('r vek.le. Sverlttl KrODprla' ' ''.beobavo. med en.ndtm Thll ledbo Krlmls l. K h e n b y n. Sve(l~e Kon ~ bn t' 11 A\iC er Bangl urd (lilo! e. M tgen Me ierbestyr er Banali urd) 1rin.OUlfMol RR~tr o f Alger Slng/l'd er en god t\ebt'nhayn Vtd OTiden t Mø d _n. k Pollllm. nl1 0 ll' ti vtd Pormidd'i fltldel Ankomten Krl m lnalpo llll etl llknll ke Afd eling til Hl'l'inøer ombord pe. en A. bo ra Jaer Kotl ellel «ler Kronpfin'll'n vidttf! K.benban

118 . i ~i... ('do;' Wk ll' ror/dnnmc pn de bu'''r~j T1.mr~ ~~. ;~~7:u.orn sr;u.rrnnrll ': ulurl ld or h~il. der hil ; R.dloJ d. det n..r... ul.t.r l dr. 'rr kunn.. komme uh.. l_ P... r... e ov r N dl /lll'u kydr.. V B lrdnlll e/ Par aemærk.. v.. b.n ' y del' d.nt.. dlll' olr.11.. P.adt< ~ ll e O'U'd'e ~'. lor <l~1 dr V er vldrnd om.1 df' f. lnll' S.Ol en... on. bl.el d.. Forhold.r de r dyb... 'l're.11l i o p.. n M.. ~.~..U K.rtf! v v.nr 1l_ldrndr /ndliliduf k lin Ulm...ppe nol' no... 1 hav tlrnllllllnr 111 By.. det om T) nnl' lilli ' jlr! lom her.f Be'/om.lfl..i '.1 d ::plrll ulla r bu dt Mnln tf le re... il.. for.1 de h.r loret'lfe Udfri..1 den Krn'll dt rrnon Kop()nlllrr lf fy.lrerne 11 e e r borre O der i.h hinde htmonere bel)'dehlt.e d lnu lul 'r te' denne HenllUnli: luld Til. med noee ' duet StWine i del d.n. r ~~'~:f~~~;:~;~;: ti' b)'uel der.k.ble til KJ J n. m.. dt! d r ' nine foj TJrnulC!:. Der wær. fo n.'uthet.t Ot glmle Kirke ~'rr A..n.hllij2' A... eel bl. dtn 1 de Sede'. wj lde. om drnne Minde. H.'lp SOOtr d ;~~.~:~.::::: nu m r w... t ud.. t fol Butyldn*l Cf høj lid h.t holdt Mødt Porm.ndtn. H.nsledboerne h.. Der blol il.1 N K Pedeuen ndledede med. d.1 en el/er.nden nt. b.. r.re Ol.. de Olier.r m.n nu ege.. loretom. udl.'e By. ' Buællel.en. nit hwi e Cl.le.. mr rt r t lhnm.k.1 Ølee!.1 den 51'101 Dr.w.e Fædte men mdi Dleden Vlt del SkYR' U:.'d~~~be:rl t der m.na e Undm.nd ol bude.. r. H.n m.. tte klmme 'Miol op ' PY' /lw.ad'.rd.. i mlllleltammc.hl led... ovcr de Mennu tr ucr.. h.ve d moo Bunden OK er men der forekom duvæe lom o~.~~;~~; udleverel d.nke ~edbb;eel~ 1J mtrel oll d' udflul. h M.nd T' Ty.kelne or h.n.. t e' en Del but.1t.1 Til/ælde.. Dr en de.n e.. tetlætdla;! St' lde mrne dem. b'u' bu.yldt /0'.1 hille nelop nu er oplldl Der t Orund.t!kke Pr/. C' 20 en itlred.nlt H.ndlemllde denne n'lion.le 1..0 hed.kll:mperne 'ordl de hlvde Sil; rumme Ahn har penor'e oplc.. el ProlJTlmmCl Llllel Vove lor Dnmark S'Rltkel o. b d t V ner om aelve Pro kk K n o h ni' m~nl aner folt blndl en. c. e. en i Dln or.1. e angt r.j vældige Projektøref om hwnlle min buerni vld.le Nulid. ranke Holdnln5/. Ptdeuen lu. elt Som Dekoration p.1 d med.1 bede Dud bevare de war ' d.nlke.om iøvfi~1 o med en t e k K R' R.erln er allvendl Hundcder b'. A h O.nmlt' on ' beskldt lor l!(lre i nollle ar.r Mydhd o... d. Myo Der luldc klle lu mea et hen i Noduku en. h~d der udelltl Hurup Sognr..._... C..... :;;:':.:. ; de /ne B d'p d min lill delle Prædik pli og mcd rlld_ M ran e ersen og under del lyle Regime var mindel m.nge p!(lndle Lærer VUtrup forel og Alsen B. K d't. nllte.. ærgel mod... d... nu lor dejse.1 el Telegram tit Kongen agen og on on min. h.. Uket ledlores cl 603 d.ne uiihie Bukyldnmger.vere Be.elleJ.elllf M.n Rik derefter olier iii del NerreR.de 2fj!Tel OD ol/enl/lge Mening.. ar kneblel A k. e M u n t ordnære Møde. anbefales del.. ar 11th muligt.1 'i t en UdstyknlnR fri Cart BestUlillg pø al Slags Bred modta;es Orde mod B.!l... lternc. '/ k B Thøgeuens OR Oraves R~'j Pra... O kugbr0d Der er pli denne M.. de vofdt ti nors e ørn. ejendomme.nbel.ledts..dlkil/jge Mennuker tn Torl for 3 Kr. mulledll kad et Thy H.ve og Pllnlnlngs. hn vie h.. rdl OB der er Øarø r.. Havresuppe byer ==;===================~==''''=E li' nu.1 m.ne lil lidi V.r.omhed. føl en'mlnd j Dnmark dømmu Da. :n.. der bavu Bevlltr. fr. Gennem Foreningen.Norden Mm;'lerlel. Side er del nu bebudet og.del rie Nord hu der i de.td.le Cl. 9 Muneder været lore.. de i TillE/de hvor der er trj.1 t'llet en ndumling 1/ fordel lor Tilom hvolvldl en Tjeneale nonke Bn lom r:r ude for tn m.nd h lorbfi.. e 1'10 Sllmnk. meget nelig ErnerinRssitu.tion vd blive ndledcl en jen'lii Un HJælptn ydes i N.turalier og tor dctløgel.e_ Den der linde yl. el Konlingenl al 3 Kr. mdi. kan min kre el nouk Skoleb.rn et J dig vil tomme hl.1 tn til M.. lhd \111m Havleluppe daglig' An.Vlr men. den der hlr rent Btlpi.ningen sker p.. Skolerne Hender.1 hive luld OpreJ.nlng Denne Hjælp hu betyde uhyre lu.. idl.om dellur j S.m/un mtrt! lor Norge og de T.k.eder. 1111e'. brellt der 10rel'Cier r. ooke! Lid o. '11... re hdtllll/e. men. BOO er lu rørende at m.n næ.'tn lkammer lljo/ olier al den Rttten.rbejder. Del er tl rnemmelightd... lerle Polk men dt! er Dtrektør Rich Hove hit 0.10 uhyre værl t ren.e dem blll'let.n'dtn. Thlied Alde1iog rnd limt! 3540 K og dtluden har fru Dr Berlel.en modl'l/et mincl' AYfb'Ct Nc Nlel.e.. SJ.nd ibidrlll Men HJlrlptn er t.dlll _ Trie. i TMilled der ladar d A.'tilltæOR. Oll elhvert Bid).! er d.. 8;l Ar. hjetlehal velkommen_.\1.10 kan! ~ r f t! can ~i lor 3 Kr mdl._~. _ 7_. _ ; elte' m.n kan ylle Beløb ehtr ~in Evne Hldril hit min.1 HCfl~}n TYlhrne m.. llt! R' nor U i S. D Ot'U emokra en.!rlle tl Verh men delle behntl Ulhcr il Crt 'h l/h/tup. nu iue 'ere. KØJtN. M.Une! oc. Tbl.'ef. 'Der er Oli/.. eo hnle :o:~~ Ko.JOftJd K.&T'!_ Por ~ O orn l'.ge nolke B.rn lil _'... ':er r«f.. R~klrt ~d.~ ~~ m.. t pu midler:idijlc Ophold. Oll h.. il dellt bhller hl VtthliWhtd 'Ol(1roko.lo 'h.t m'l i.nordo hele ApP.lltl r_/bø Rodluloro Ol{ fhpedltloll Z4 'jljltnde kl.r r. den GlOR (h ()nltlu.c! RM B'~... r prl.!.) Pmnebørllcne.kulde hve kommet TryUCfkt (Ab11.c.. d J.(obltn) ;Bl OM m.n vil mtd kol V. Aboll._f'f}rQ; KUtll171AJ Atun moulille de øml' NnrdtUo;nd. JJO. Ve om: M'lif' 1Ju1 V lhlrlllfllll.u 101lt... 'illetlll!t pr. tu7 Øre 'h /nr H.llltne r. vorl Ar''' ~lctlldt~ørel ~ 9 7 '''e tor h'.uh rlledl..t Orolerl.nd. ~ bold.... :.e~ertlndj')'o:cer/ Leretinle Frk. let Niel.:::~ P.tltu.. '1' O cl.!tl rhi.'td hit ind.amlet 5101.) uau. Kø Ol es/ ''Sad.. 'ti : ~.mt pu 8)fllellkorn Llllltn'.7Øt'r.Orlf... r. rll Lec Utlnn Thi.'ed 160 K hit modr'l'\ UOU 1«( OR dnudtn!'..!_\..ø Af..erf.. tt.ftfl. ronefn tn Umikamile (r. _. ro'1«1 ~ l. ''. 0Me.. pa. J(U olen h.r!jer danske Brigades M...'c.r.1 dl r. ali fill 'flfthl..d Aq ;ur.ø.ntkt alde Pl til 'c la... &......:;~:.me nule SLkulOl. def el'e Da Thistedboerne ~ mmu til P. Om d og hvd der eu~n' lukket ln e. m'nler naluruv. bellel T.a'erae fu.e..... ae Syta ca Bod øj i. _ 10r.. Filmta n. med D'.Cab.:... ly51r:t en \ dern civile vltlet Den mn! dtllll.'... e ~pq a.. Bledlltrere. en Tb'''edboerøe. optn~.'..4t.1 ti heo' ~:~~:'::'b~~:~; ledede BtUt1~lstn. ::!~~:!~::~:!' 1942_ MeR Tb1z!e:d 8yJ....:. ud.k.llne Blelktr o Pli' Ahfnea d U_ Ncrt'br bo«. lt. de mil vel kuqoe\lodllddl ia en Atpl'lt... _ : ::~::'~~o;med d.nke den tyllle Vr.oelll' Pli.. t er der oa buljtt med K... <C. a... ~~'~'!' 'kulde o a l meller lelkd tl''kll~.l Mouon. deo ylke.slao(lojltl.tlnl Pli løule S. er der liere bo bet.. Vrrrller 10mOill.k.n'DvcndUietl b.lv r O t. ~ riet.. Rul.utllioD. ellet M.aelot.cl..r tnkommen lu PrOlllf'n er der B.lkon. der.n Ogtll Pol~uDu'ef al1x f Menneeket_ Pli 2. r: dl c Obcøtell f~ a t~ ttnde~ Operalørrum med trio. dge 1 de derne Klno'nlej. Rolo Dnmmo oph 'dd ~. :::dlem e.j V.1._ lonm. kvne' erots. \ cn. ed Telelond.tne Cer botllt' Den.r.te Del.1 Bygnlnaeo Torp. Kl. 18.4~ Pli Dr.pbEll... ~::~::~: lied Ccntrllnrme me l Nrrbedtn.1 St.eion r ~e l ~ Sen Od' vsetoetuum.mo:'e overhl!lt1.1 le 10*1.. t 0pvlfme. ve me Arbel':ve.. D\Ue. lloe.~t bt la der gennem Kan.ler blæser varm og Wbt1! bende oed Ul SU_' Lull ud Loklil' K.... en Ol bvor de lorle.rt VOld... Tal/eller er der natullla... l og''' bende Ol dl døje Øl' 'f.. tu7 der er slore Kel.:1errum SDed 'df' bende ad pton:!eo.. o.; Porbygnlngen. Gulvet bod lon.lle. nl'e t 1.'1. bulnr.t Bllekiodt det smtls de Sen ehel begge _ tnr pu e odeo Asfltl det et bun mune... mme e' len a ikke a;odt at dlnse pn men del SlrUf' lor. '11:0111_ La... er lolldl. Oberll'O bnr5e forbln. _ er opf.r! al relse del yie KOGlludenhlr t Sien o~ Ul Rodt hnø. 0l b.o.q:!e alde Sorl men l!icn 51eHn t!1t p DtSletea ko. ~ dn clmoulletel ved Ove: Øe HU Je a.t1&øø Byen. tt.. log oll: dt pynlede lle_ mlo en ~.. tlet i V')G14ua ' Jngen l.el kunne /lettie...el. A Pit 12':1 Sko ~ lorb.. R '1 elleu k.n den pudles. t.. s T=tn t a Kt 11; lu K. i... ;. kke er anden Ud\el L.ile Bu'ler Rell r.notte:.. Der r..!\ Ue end~u il: rl t Blo~.hf ullke i umme T 4. B'.'rmmllu om. h d der Dlr <;ku1de ulilon' ed Dt 1 Ma le med de BYJlnlTlger kt. t S'ienl Opl.... bar Opflftl mn m.n ''2!jeG\ 'ka de Brm betale. ~Yf'C. en BYlln'nR 'om B~n.o.u de ~. ee ' ea Bol.om det danne Slmtuno SO 000 Kr Dtl1e S&d~e N. hu bel. lr Lov 10 blivt leje Pol' ajleren ls l e'.n_ S'tr'ndt. hvs Cleo ti. elle's k.n ~<t11o'e. da b.:! Kg: Ud~ puse: ina Clen Bypl.n oer er Proklenattonfll 8d ucjltbtl~lt ~r rg.ge stdel'l! For Tb leobo~! te4t PA tt. bil delse med HlYntbyal~rJtl VeOUl'li' ~ se ~ Ckt... BUn nun er f lurlj!!.v\ tor SlOT Revvb s:l Ve.:J 1&19 T~ etler H.anslecs nere de 8elo bl'... Ml f' men kctmtr tf 'o:to Ol~g i!:.:c r: ~ _..e. H~v 'tta~tl el. 10 Byen vel.. ett <; ~ ' el P.r el co lleli Tiden VOlU Ul mtlitft. øl domme e t al Be o n nil 100bubt!G $: kel od e Pot o' to oylrskuell1 prtrnt14 up o R ra 013 lu luu Udayt se al eane e ''0 tu!c'ofe1 Tr tr Y! bj1uttt 1)l)R H ko ber Sp!lilftl.ln1211 P mu' K la fil... Oll Vejr Pa_teølHl... a..eerikanslt P.. ~' 4tr to DOC t 1'' t;14 t rar' bar 41'1 nt B Otl:l1felet> forbudt.1... eptlk ør. llffi.kj! f' '. De Qr luftlif:e t... Tr'''''' 8 0'012' J(f'e. \ t1e d l(o le!'. ti.!t Bia &.iur 'Mb eh... A Ol ~. t w.1' 8la4C1t1lT t..... lait tltimba.1ttt... \drt Uh. t.~ re!'ad... be _.. ft at K... aed le).. Etu. de eizc'lh. 7 art blll_ ft1 'Pt. ot: 1M... me< D Pa v... _ Hu... 'hkt.. 2 Dt~r5 'ln ~ ødv;.. El... re ft øuot

119 t' Bp/'Ode e unde; NOvtrnbto rlla Om idt M8(Jr: nlanl 'Or R.'d. ~ B0 1g _ de mede elle.. ylst lige n ur. r slærk ti emag_ oede ækvt'j breven 'ende bende oden mod ed{5 ' O. and u.. ''ø en. ' at o. < piijltr :; ~ ;~: ~~ Lønarbejder; hela' vilde h. ~ t' d~ M; ~' d~~ Thhle d Ruls kole it /ves fr. dl t U maa være 0' en buraod lg K ilde D~ dddu D' 1l Hul. h~ r rn ~~ l e en h l' Reløn ur fornyer OJæde al vi er rf 010/.ltolo. t'j;!('rj! h n btllynde r ~r ø A.on a' der Arbejde uchert. hvor Ti.. d'll.. J~. On.ddR Der vil r_' vd Min/llr r MOllen. POl ' nl lrenrt'nde del tod k.o' v.te hr. om bliv. Kivt'1 nsll m (' c Btaked ndej der h er La ndet er rl Mll'nd. Arbeldl' vor! Lnd p.. Mand r'.jj~:'... '2000 Prr/led.kæmp.. 1/1 Ær~. D anmar under ea_ua'. r srorkøbenhl vl p.. Overfa ld i Vaø. V..r endnu ol/'e ekhmplarer ef '/. l p 'yn.. ooo or VenR lort/0ru j Alle. el Plr Thl.'rd Sodeidemakrel. 'nlerunnle. : d KlipninRe r. unre Plgtr Oll del 'ultrerede TiU..Denmerk under Be ~P Fflhedlru dtl. idle Op lob'e YR 'værn rer nu lørt... ttelnn.!:ledel k ~n f.. e Pl vor'!' fa rydende v.. re hindre GenlBeJler. Den Sleg' Konlor_ V e lu r. fri Overtld mil ikk e hnde S led. lilttudlegre en /onlllel Olle er del re.n/ peronllge H e vn. loterner~oleerde i Hanberrederne '. ~a'rnpe rplnde. om.r1 finde mo'iver d er grer bagved og en FJ r rnlslev og Omegn er all t' 1111mme Trd over hele hver der øver SelVlæg' llikerer loret'{ 8 Anholdelser men p og hvilken.. mlge Slral lor Vold. ellerhaanden er (0 Perlaner.Uer S ilker 1r.1 delt.ge lo.l.dl Og kun 8 er hlblge. ø. y. t' Hnherred er anholdt 38.1 hvilke Senere meddeler Mlnrst~'lel n ernenngen. li er lø.lldl Tillige er nholdl o J!rhge Anhjllender og Krlgs Reloloslloieroe for Aobol PYRlninge en Ylk Underolhcer fleriel de Prihedlk.. mpere og hanl din ske Pige ~ i TJenee '.r... Møl og delseroe. /ønnel gennem Orupperne De Anholdelser der de sid51e Oauordeo ~klrllll.. Løn her De der Dige er loreløgel sker over hele for Tblsled Byuad. Milde Pli d.( Maj eller.enere 'tar Landel ellør lølgende Rel.lng' TrSdlg. lrll liner der i PorveJen var an g/vel.m derta Komm un er udbe'''' ø' Danmark. Prlhedsraad: S n menlegnl l gssa g. Regntl;ab lor Dr. Loulles Børneasyl til Revision.. pr. D.g og med Søndag J) Premlrædende organiserede! lj. Mil HVil del er Famille Medlemmer D.N S A P. og Andragende fri OrundeJerne og de ikke hu.nden andre nlzlalllke Organisa. ved Ny torv om Albjælpning af vil der blive.otiel lor lioner. Alle DanSke der har Ulemperne ved Orundvandels nd O burel t yak Uniform (Prl. Unde~hold engen K.:Jdrene. korps Danmark Sch.lburg_ ndstilling ra a.de og VeJudvalRel.ng. Arealalslaulse iii korpset Hipo Marnevæg. Opgave. ler e OrganfSllloo TOdl og Kystvejen. ii b ti Ugn.) 2. Beh. al ndsrllllng om Salli!'.odskJ el ao veole ere 2) Personer der m.. betegnes eller MlgeskHlnlng al Parcel. Urers Tleoesle. som lauge herunder Per Beværlerug. Stlrllon NordVesl har (u:!sledl soner. der er.nul f lysk Sd: lfonbeføllng hvori del bl Tjeneste som mlslænkes for R_get Fr k f Stedet for Guld. ~ ~edder: e n Uge er g88el s/den Angivere ejler som har ud En H/emmely.ker Lorenlz:en der Slyrker k Lov ailrede vlsi ser lig udæskende Op n0lten Tid hlr arbej Jetl Ttllaled kulde 01.'1 har Vlerel Dage fræden under BesælleJsen. Dall rejle hjem ar der blell meddelt ''''' dtr hu bud! os An r Derudover er udarbejdet Lsler PoJel.t h't kavde pokket et Par dtr underlden har over PErsoner al følg Kaiegori: lorc Kaner med Ould og Solvsager v. nskf'ljge klire gennem m m. PoUllet undetloale KOllerne som vellor de lesle har visl l 3).VærOf~mlgere d. v s der var adreullrel ii P.dbor;z. De belydeu1 slørre end opllndf'. Vognmænd Bntrl'prenører itl eholdt en sloli:lc! Orla lom Manden enlet. Handlende Haandværkere øelv havde oplodel Olt ladet roge men!.le forsle Op!l.ver er løsr og m fl. ellero ntel al nlcrelle for Pol111et og mønglende Rul/ne og all for / 4) Personer der har halt Om han tik Lova' lare del hele med lg t ti Tropper løsl pu en glng med Besællelsesmag. lom vi luldl ud kan v.:re lens Medlernmer cller løvrljoll Skal de lyske Flygtninge til Drl hr vel værel den har kompromlllerel.g ne Ml'nmR al vor nd. 1 tlona'. Thisted? ku n skulde blive l karl Por de o slaslnævnle KaleRo ~parsm8l1el om Anbringelsen og al vi Løbl'l f l.. rle s Vedkommende sker 'nlerne. al de ca ty.kc: flyglninge bfjve alløsl d~ nng dog kun Tilfælde hvor der lindes her pu EJlnen er end Tropper Delle vile r lig Rlan v skre sig Bevismaiellie nu kke ol$l)orl. Al prakti.ke TlJlleldel eller hvor Lynchljusrlll k'n hyg. (hunde V min søge al faa dem Pu ti Tld. punk' hvor den les. samler pia el Sled og der har. 51e BtgejsrrlnR er ved al lægge Vll' lænkl pia Hanled Men hvor Nuverne er ved al AlJeo Skyderl i Thisted. al HtlllY. en sujln for fifl' Pli! Drund af Thi'led har man i de idle an laltnlnj.! vil kunne nke Han Og manglende Allener hørl ell Del Slrud pu En.'t dboerflel Tllblllo! evellden derel.tr vi o 111flelover g en vetl Pnt~ e f1. De l er Med. Hjem er der n Hlllatholm Lejer DPi. ver øf'r l.yntl.dende lemmet alllllldl' værnrl der holder lort inr' Side rtjal ndvendinger J tjvtf.l1t e V(lrf' Kræfter. Her Skydrovel.. o in en :C. n L't heftlllod D' er Rllnd ~ Ylllilll. ~ /'mer ar dtr lor den enke lre.1 d en Gru d 2 H da! l e f'hlhlin'cc1t: lilie \'jl hlive ndkvar4.om l V er lov k r ag lne 8ar R rr S.ydt ti bør man h flvrlde ('t { t' rll art auf! Pro bll'mer med H ' r l S ekllo l Nmd. VC pa Rt' ll. t tulader lf( i hllcd ykl'rne Ok ArbeJdel ø koltn t/er pu Pohligurdcn d. Jrr'Ct'rtjj'l'r kke O/t n rel.. K. MØBLER Søi.tUf k nk 8 rd )711 Kr. Nye o brur'1 Olvaner ~.u md M'.' 2\J Kr Splrl'l.nl(e med Mdallllr. PRØKJÆJ< KNUDSENS Møbclhnndcl Allld. Thl.'ed T.'elon 461 NaHonal1 Slevne l Thisled. Alten dr.ger Thiled \'1Ulik' korp. ellnem Byena Oll der og l KJ. 19 afholdl el all Prl. j lut/ul levne Thilied P.nlaac dcl hele nankerel. Ponv.nbrodenelak.bel. Ved S.vnell.'er Amlmlnd Saedorf HorgUlelter uh U OK e.nere elendommen eldll. ler... r lunkel 1 Orul. ovello Selblelgiurd var Aussoo lde h e ak.lr.. nen BURlnlng. men nu er torpls'nlnll' Rlnlnken pi 16 HUle og En RUer der 0llholder al:;j. t See Kreilurer mere.ho.1 'hllled. henwenll.e.1 POT ce. en Mlned lden over PurmlddlR_ 11 Thilld Pollllllal10n drak ;hch Shnltedelen. K a b e n b V n Phv. Tfalllr._ Han yde t dlln enre_ke Rado lu. ~n.n Pleledtler og hendt:l. mlnler Ounner Llueo e dl lin ru u lak Oenefll torlflelle el d_ no. men Blch OK hin. HUliTu bl S r eo ru.ke Krle1an2er. der ;. Ylke bor dg pia Ol arden. Blcb \ em ri.. ulgt. Oll bio mtlolt Soldaler DenmlTk kllldl have en har le Digt VRrel en SUder Ol la til til SllhOlinil'u Bubl. l'!rlllt Rod Porplelnlnlf. all: nll nakada lager endnu 'vrllll Del OurOenl Hverken bln eller JUlhlmiolllet hn el k.iful' Btvl. lor..1 hin ~T~'dt:. Hin blr Vttel Medlem Thune Jlcobsen. det tddnu bit. mu lle ndkobe Smor ÆR 0/1: ndre p emmer by Lild Segnen'd o lindet lia SVt' '1 bl Podemidler. Mnden ~r meget lotelll k er Oder ldll.om KOmmune inlelneret d t d e~;1 e cenl 0t.tnok an Tl! ndllydeløhrlg aslerer eventutll e 'n' e 0111 dl Runer nlen dan an.kede Tlldelte e AOldaer mod dem 'lal k hmn kke. Del er kke ASer Blollz.ard pr.vea 'fed en RilUel. Herom er Anledning f bv Pall. dal endnu iilke!rullet nolen Be Røverhislorie Ræbr. beileni Herlul Bangagllrll Viborg emmese. t Pormiddags blev KrlmlnllpolHlel Thilied kaldl Ul Ræhr ledning lt al gøre opmærksom == et bleven nholdl lindet vi An. idel ler gik Rygler om Rovmord pu al h.n ikke mil 10rveltlea eller Porsøg derpl. Heldgvi. mell en nllen Thistedbo Krlmln.l SnritC KrODprios K.be.ahuo. var der ikke T.le om n0l!!:el ' beileni Asger Blngllgurll (S.n K. b e n b. v n. SUfiaes Kron. alvorligt. Der 10rel81 del al en øslrigsk Kvinde som hlr bulyrel el Par a.. rde lor Tyskerne hvde hall el Par danske 'vlnder Medhjælp og en al dine hlv.e hun lyrel. Desllrua: ak ul dllse Kvinder b.ve ladel sig loriyde med.1 de vilde kvæle ØSlrlgeren men de havde kke gjort neiet som belsl POfSlllg Sil Hen seende De tyske Flygtninge. al MeJerlbeityrer Slnglgllrd). print O ' A.ger Slngsgllrd er en goll u.a nøoll&t.ter i Morletl lnak Pollllmlnd og er.nllll ved Kebenhlvn Ved OTillen i Mor KriminalpollUets leknlske Afdeling Ren POrmtdda. linder Ankomiten Aalborg. Sted lil Hel.mgør ombord p en Veni Jlier Korl elter rell~ Kronprmsen villere!il Kebenbl'ln. Englændere i Aalborg En Dreng blev dr.bt under.. _.. _. Luftværnet Ol Rede Kors en Bil overtager florpleloioitd. A a b O r Q; Aftes kom en Ulykkeat;ll'd.; Arbe\der Sarita al '.t.. : For w Ol SlUlJsall Social minsteriel meddeler. al l engellk Tankvogn hl Aalborg med A..S.F rudet o'.wer _ 'O~ St... f del ved el Mnislermede er be. en LøJtnall! og en Underollit:er. ~d::ellp':!.t.~ :';it::t:..... D det vir de lørste engelslr.e er ldityret aed FOlb~oftar slultet al Spetgmlllet OK! de Soldler i Aalborg hk de en lel A.S.F&n..uitøae lldlti hg herværende lyske Plyglnmies lori Modligel'. Der bley lorel'gel 111M ed f'nle H... fti~1.p!! salle Porplejolng m m. her i Lln en Kørelur gennem Byen og Cl. Gaden ae Atbe\d'p1tCte.. l del indlil Hjemsendelse kan linde Mennesker tiljublede de to Hjlllnlll_e. englænderne Fodbold_ og d....; Sled. skal varetages.1 Socl.lllllni Under KMeluren skete du i A.S.F. bolderv.~t ved enbverfocl sier/et ligesom delle Ministerium fyosgade en trist Begivenhed det boldblllp Ol d... twp'lhqm. paa P. D k R d K 'Stadloa mt.ed llaørt _dre o renlng me 8ns e ors en 7 8 utlg Dreng Søn 1.1 Havne lejllrbedu b.or \1qe ~ v v8relajle Omsorgen lor Krlg..belder Carl UUrup 0. Alle. bl!!v mt_ fanger 02 depolleredl civile Per pukert at en al de Biler der led Oplpnlng og nd... d..: soner. sagede Enlllenderne. Drengen Fonnand: H.. ry BHih. Hø..abof!: lørt.! hllnllkvæltet til Kommune \'t:i 6. Natlot1nl.lul. AD.OD. sntd Under Hensyn bertil h. Soclal hospilllet hvor han senere.gik. borg Nr. ne il. KUMter: v~ mlnislellct eller forhandl/n med d D d Olae.n..... rabltllevel o. 0. ~ ve ø en. ~.}ndbotr. ~el1eye:i 81. (an...._ fndenrlgsministejlel og med Repræ!.. Slr.ol~e t.. _ ~senianier lor d en al!lerede Over4 kommandos herværende Kommi~ sion besleml at Sltens civile Lullværn pul.ger sig.1 gennem føre en ndlllrlilg P o rplejnlng a' de lyske Plyglnlnge og læffer de lo rnødne nlllere POlansllllnln MANDAG: Makrel og Sild fenk og røil:el MOQENSEN ERKSEN H.vnen TeleltJn... K ende. le Thisted.nn kfondpr n. og.aa Restaurant RTZ He ur ['1 Pabrtlt d.. krrrt.1. f\ltf!lat \.. k... M Otl hved de:... MON ayc Mi Oet Fbrk...Rft.. f71:

120 1 ;!~~o:::;cnnc~kch. HfllVdclcn fif Tabene lotuss..! v..rll Soldater rl~n anden H/!vd.. l civile _Dtrvarlæ. T U d~ udllte.. n nuslk G<mcral da vi ma81k ofre cn hl ol d d Oangf>n rr lt ~de Mfillon an. Arnl..n. der er Tale mels.er eller ;en ~z: e vi u evere deres danske Hjælpere General Lindernann indvilger i at de tyske Tropper selv fjerner deres Landminero De Allierede til Forhandling i det tyske Hovedkvarter i Silkeborg T YSKERNE har nu ind\'lgct i at udlevere alle dans]c Statsborgere i tysk Uniform. Dette er Resultatet af et Mode i GencraJohcl'st von Lindemanns HO\'cdkartcr i Sill(cborg melll'l den engelske l\injo! F i s h e r nf l. Royal Dmgoons {aptnjn E. li r rt g af Gcnt'mlstaben de ellgelske Forl.lindeJsesofficcrcl' Capt.1in.l M. M il i g og 1(nlltJtjn J. H. elk som Repl'1C8Cntanter (Ol' de Allierede. og Generaloberst v. L i n d em a n n med 3 tyske Gencrnlsfnbsofflcerer Jllla den anden Side. l 'l!mgnut nr ml pra nt rl1ovoro rulo drlldm Slnhlborgoro tyle Untorrl l!'r mr gjort 1'Jencslo Gl!!!hlJro Slh.. rlu'l nlljo Orflnl/lgSJloll7.'1 Dg l{rlmlurljo ul. Dillso Cn101ler \'11 [h'o nlt'rnercl uf d u unnlfo Mynfllgho. d('r til lmor tl lnmfhlcllhl. Minerne sllal fjernes Gl1ncral Llndemnnn ndvilgede lica. uden at Tyakerne le[v fjerner do'c's mange LanUmlner. l denne Forh[n. d~ll(' henstllel dc't meget ndlncngon dl' til Befolkningen nt rlen klle 'JC'nl'r Tegn AdvnrllelllHkJltll og Pgtnlluhmf. pu>rrlnger o H. y Tyskerne ude af Landet om ca. 4 Uger Man fnrlwmlll'rln 'nllvldcre om /h~ tyøkfl Tropperli 'J'Jlhll/{olrmknlng og Ollnrral Llndl'monn oplylte lt lt) ty. kll 'l'ropper 111'1 llofl 0ll' hf'ln vtl v/oru u/lil nf Lllndl't l..olwt lir 't~ 1 UKE~r Man nnfum.n tril ulllllrrt f:!ldn ni mnn kun vnr nlpr(llllillfnl nt den tyllkr! Atmarch forl'l;'lk nu trlktlonljloll lom muligt og at mnn kkc nskede nt blnnde olg TY8kl'ml'n D~pos[tloncr l Forb[ndQlse hernled ndskærpes atlel'. at det kllo er Mødatnndbevrcgnloonn og dermed Botollmlngenll ntc!'eolle ul sknhe Episodol' undor den tyske At. mnrel Medet 1 del tyske Hovedkvarter Hk el værdigt og korrekt Forlob fra begge Parters Sde Tyske )}Danshere«overgwer sg Det er lovr[gt klte alle Steder 1 Landet. at der er BeavmrUgheder mell at faa fat pan le»dnnskerl!( lom var ganet tysk Tjeneste Fredrr! cia har 120 Mund unrnlet overglvnt sg Ul ByllOOlmundnnlon. ObersUujLnnnt Grev T ' n Ol pil og Rngsted over gav lao Hllomrond llg lurnh!l tn Mo(l slnl1dsbevægoløcn. Konfiskation af stjaalne Sager ved Grænsen Dc lyslll Trop/l('r mila for Slorlllo r1~lnns Vedkomm('ndc mm'che'c ud uf Lnndot dn man ltun rnnullr ovm' BOl.:n Ul T!'lnSporlhllol'ne Afvmhnlnglln vil f1ndf! Sled VN Ormnllcn J'hlr vil man ogsa.n konti krrc dn BJtcr og nndrn Ting!lom 'l'yllkel'ne lull' Jnnlt'l under defeb Ophold he'..nn<lat Snnledea vil Hl'llenp do!' lovl'lgl klelll vlore en 1U1'gellg Ji'orfnlll!llg hil VO opbln[dt hos ~nntllllomd Gl'lolløe l/lndnl SelllJrc \'11 fllorglllllnnle1 om elm'''' TlJhngelevlllhA' t l DJemmlll!olllJ hhvl' tnget 0Jl En llol' Ol1l nt cif! mango Vnnhco ffont Tylt!!!!.! nflevon1l' vod Gmmlll'n. yll '<l ar fifl llonllthln'lo Da).l'U Jllpd ToA' hjlvll 1C1lfJt Ul Anrhllll Brlltlf!{l<'f al ln / ht'nytlllll nt 1'r!wf!.!llyt lwl'll(\./yllnnd og C'v(ln11ll11 nt \(ln tll\nøkll Jlmr mul.!' denno bil vor roorgllllløurul V rr\{r no/l'[l' Um~((lr fru m g. dnjt<'h AUb! On~dl' l:fnnhldnjt (h'rht: ColltdlllJ{''4 r~t) /lod l'rh'r den la'b' \'lluh'r' :!u. AUll'u~l ('n Tnlel'llt.ohln 'Hug'hl Fommud. ~ Jt nslll~s{'n t J\llrllr Folkc!lnl{1't~ lorllln\1 t~'r rut!lungcn n11t1l' ou):'em Anlrnln. Jeu h'''~\ll'n Til ' 1'. ~1'o rur!{rn1 Kr\llll.rhl~pnrrl't. '1'11 hjro ltuunlngcn o. l'rhl~ llnud. _ Nl'dtH: J{Qng'l'llllrr'1 hle\' hjl'rlelljtl h)'''lpt (lr en l1ushul1ulllg l'\ll'l'~<drt )HU 1(..lufen tril Amulilmbllrg 111 n gt111g.m.. Marskallen var Tilhænger mod England Pnn Feltmnl'sllnl 1<csselrlngs Tol\' (Assoclntpd P'C) Snarielden Ostrlg ) '<:N TYSKE Mmskai H: e:; ~ e ' i 11 g (h.'1' blev grebl.'{ i (lt 'rog 'l'yl'ulel' Alperne ilkt lngt fra sit Hon'{U:artel'!:mal;: kelle levl'lld(' og smilende med dl nlliercde Joul'llalistcr Her dan C<!(' hall en ~l;:nl'll MOdsll'tninj til Fcltmlln<lktll von lhl1ldlitn Hnm vm!'nnllll l'l1hith og ftu\1u\'. Mnrs lml K~~l'lrlnl: ul ror~lnn. n Nn'f.l~h'rnll vlrl.'!l/o: 1111\'(1(' hurt til 'n~lltt ut huldl' Smili h' N1 11t'tll ~t'1h' UJl'g[1111\''r Snblr. nojrl'hll'~llh'\olurilllljot U\1\ r nll muh'! nr ul'l tnlll fol h'lll J( hlpv 111<'1::1'1 O\'{''!'lll<r't. tin j'g rllt ul VMl'. Jti lm''t'n j 11\11 l' DJl'hlUt hl1\'llro lu ~u!! Hig Ul ni \'ll kw!]1\' KlllUnH'!1 m ol H!\ '\' Derll udtnlll: K'J~\'h n af nvasion. r '{s.~\'htlf( hnf lhtlpf for \ltl~t<! 'lt H Un t Slutnlngl'o f ApriL '11 >)'nll'~!. ni hf\\'~ t (/'ffp Hl'lbl'l'd lkl\){l\llt;'. < Of>t VH' r\ r nllj{l! (' ld lu~ll!kl! \1li:1'eb 'l lr('ltl\inl~kl\u('n K. :s~h ln)t \ lt nb..\ut 8\kk't pnn ul Hlth:.r P' tloo. P'Q et 5pnrlOlmalll om 1wonldt hnn l~e. at 'tr~khln1 hll.vae lllnret llg bedre uden HUlt8 lntulth e Fn Telse lll'we!{ ~~c\rlnt mt'd Fo B': For lt ym Flllrcr< n Rctfrr:tdl~ bcd nuul n'an til at b.. gyn<1c mt.'1 nd rolnme. at han '!'r et G ni plla det rtra. tl'gltikc Omnuu:le Dl'1 nk. te midlertid en Gang m<:lem. a hlulll gl'j1lale lmpr bl!'v ml~ron;t i l. JoS un kun \ klnge. Fl tnl n nl~ne m u.. l!'<le Trsklllnol. bande mmtll'rt pollhsk og okonoml~k_ Hl\n v(lr nl'lr_ h't m!'<l en nll fql stor Arb<.> lopgnve.do M;\n;kal Kf'_lrln Jdtltt at hal!. kk \'1<191'. hrf]' det kke u hle \'et gjort H l<'onog 1'. '~ t tage n\'allloll. i Enll~'lf1d 19~O J('g (lr. h' T t 11~ Cl!. T\lhfl'l!.' ~Wr l! en ln\oll ~ han. K~'/!lelrlng hlty\' 1.\ 1'1 111 Fm!>' drl $fnnle Omrnade hvor n. all. Rgslllllrkkl\1 G(\rlng. Oll H ':\!!t1'lt < tlf1111! fn'mtml!lllnd' T.k'' ':ar... '~ t f'tm!(t Dl'! hilvl' ' l :'!_l:!''r Till.l... t klart f(lr de All' ' n hlln mrnlh' hl'flnne 1111 H {' ara Stoo deu.. Omr!tno Hitlers Lig ukendeligt? R'l Lendon Ert\'f h\'fut 1'11;'''_ l R.tlon'r t h'r'n Josl'pll \\. (j r J... Ulldrl<' tr!\ lwrlln N ler 1>1 t fu'!. t mlnhl flte 14 1M Hl ~'ll1l1d1(\ hn'r t(lr <.1 kl'n 1'\' Lil:'l't af Rlth'r ltu~l'm(l nt 1111 {'T \'r;<: ~nnnn 'R1 }tllhwt'tl( 1\( k! \Ulrrj... rdlkll }'{'rl ln(lt HtU! ( h' ihll' Rf hrn.. n1ul~tb.kf! nu'' h.11 u.l 111 \)olt'!rl'f(' ~'ll\ af Rcrlln '.1' rl.. t:lrnhj;; U i~'11\ tll'f ('r.. t 'th1 tl'rl..l.ne Cl' \.t' Æ'\' l... ~ S\lll o

121 a8 Hr. Opm~rllsomlred j AnJednlfll! af min 60 Aa Flds4/sdag. J. K. 'REDSKLD. KRKESA ~forer lon9 rovlo rhold foran nøen. onelle umla Lob. bbolds i have ganske ggere dbold r det n gensavnet derne vore dbold. Jeg 'ille> i t nd e. Vi Prei. andet m t S. igt e urhed Til Beboeroe Dragsbæk o~ Dr.~.bæl<vel Vor hjerlell~.le Tak for al den ven e Opmærkaomhell der pas forskellig Maade blev vist Da under vor Vsgl ved Stadion i Dagene 5.8. d. M. Frihedskæmpere al 3. Oetlng t. Gruppe. Læge Bjerregaard træffes aller ra Mandag'. Meddelelse lcd til Modstandsbavægalsens i Leverandører Thisted vægtige fra 14. Maj loretage. ndkøb og efter skrilllig Rekvisition. Ukvitleret specificeret Regning p ndkøb der er loretaget i Tiden Maj inel. bedes indsendt senest Tirsdag d. 16. Maj til Sektion 71 Nord Vest. 59 Kaseroekommaodaotskabet Realskolen Thisted. 1m Marins Nicolajsen Sien & Billedhuggeri Hurup Tetfon 71 Tillæg 80'/

122 12 Abl. SOCAl.DEMOKRATEN. Kendte Firmaer isnedsted ~_ S)a~fgaarb Hø'..øltlliper/ng et Smzderi LQd Døles Tllj Ø og pøssø htll 0/1;... 8 Soveværelser.lU llladl ektlrtllode Tilbud C. RYSGAARD' Møbelmagasin Sned_ted. Tl. 21 N..HYL BAG!R 00 Ko Tel..EPON m Danmarks Frihed! Folkets Fremtid! Stort offentligt Festmøde Søndag den 13. Maj Kl. J 5 paa Thisted Afholdshotel. Tale af Landstingsm. A. Hvid. Musik af 6 Mands Orkester. Sang af Thisted Sangforening. Fri Adgang. DRÆTTEN Alle indbydes. Socialdemokratisk rorening. Arbejdernes fællesorganisation. Bekendtgørelser. Bekendtgørelse. Det ndskærpes at Pund al :::;~. AmmunUlon og H som er efterladt bortkastet al den lyske 'æ'oom. t al fremmede MtlUærafdelinger ;_ omgaaende skal anmetdes til nær 101 POHllmyndlghed Landeværnspalrutje eller!li NordVesl Tlf. Thisted HundborgJannerup Sygak. Medlemmerne Roret opmærklom pu at der skal alhentl's Syge sedler lør der søg et Læge. ellers mn Medlemmerne selv betale Læjlcbehllndlingen Der henvises lil 8 i Vedtægterne. lin Be.tyrel.en. Entamilies med Værelie 1 Kæro! øt.. nl~t H.ve sætge.. Petrus Meller &;

123 .... '... er: '. ';; <r na~r (1~~r Juo...h Hl. n Lu' ror rr' <>' nk. p;e o::.k.r Jrll ru ko '.n 0' o. Bo l<od o n o. d g < g l~.... _ J< hllr kk'. llrr l... nc!ln8kl~r BOl'..<'lv re' d! tor Cl~mhll Oerlll. nlcn enr dl ndblik )! hllr tllllel l GUli><>~ M...Olke Ol! den et'hnndunll df ~r bl.t Føni:cr ne til [)<ol. kan jell 1'0111/1 ~knve ndn rnll ot d der har 'N tortnu l d~ iu~l~ Sinde Oll 0(' den cnllcl~k Rndlo pnb n Mnnde rr ov~rdr~r~ T>ærtlmod er d<r skel Th'l. som kke ~r sig len!: herken Prc~ ('n eller Rodlo. JC tlt.'1cr ikkc lor ol tmde Ek.mplcr J>U 1lcmllll O r n' g;w lngc' end th min ellcl1 Medhj..»'r KonstrukhJr J~' c o b ~ n_ F' s!rokj; ol gre hllm <r H Tlsl~else. fik hnn unlddclb!lrl eh~r Anholdelsen a»wlden nt cn nc\nlver i Nokken Mcn hnn luriliedl' nt ud le ~g. SUl' torsll<' mlln nt kllsc ~n Hn~nd!!...nat mod hum. men heller Jkkc dc rl.ede Dell'<:wd hnn lu Dogn l V~Slr Skoles Kider nlcd FJ(~ndJl'l' rnu Ol: uden at m.' Md ~l!('c Adgang ih lt komme!xl 'l'otlcl' let D det ~...dl~ kke hjolp /.1lcv hn ofhenlcl nr ac~tapo o/: Og crl til AuliJoro Undf\cj_ ~tal;dsdc BUen l''' cl.o(bent. Sted Joob~en ble kommlll1deret ud (f Vo/:nen olt beord re! H at stll:l 1<'1 Ocr 1>1<'\' ~ r(vret en Msklnplslo!Slllvc hen oer lio'.edet pall ham. Han fik Ordrc til ot slige ind l vognen lcn OJl blcv kort' il Aalborg n.. r blcv han ~kltlcjs tor hørlog pryglet og tarst den 6 Dng e!ler AlTC~lalionen lil;;od han efter!i Slag af et Tortudn5trumen1. Hlln kunde ikke holdc til merc og hlln m(lattc opgive mit Navn Men hm havde bevis! hvad jeg forovrlgl al ddg havde ivlel om at Mn var cl rigligt Mandfolk h.ompngnnn og LlmpagnOn. _ Og saa kom Turen Ul Dem? _ Ja. Jacobsen havde opglvel min Privatadresse det hlln mente. nt Jeg pw det paogældende Tdspunkt v<lr rala Koolornt og dn han vid~te der v2 Hus!el<lfol'! kunde jeg blie uno<.rreu<lt om hvnd der forestod..1~j; vor imid!erlji:l klor over ni det mnn idsle om O~ ikke vllf nogcl der betod noget særligt og j('g vilde nødig udsætte Jlloobsen ror yderl1gerc Tor lur.jeg ble nlt&ta tagl't og tori til Forhr Her blev jeg tjtuleret mcd n nng Rllkke SHl!ldsord og det ljlcv todall mig n der under cn Ranln l ltit Hjem \'lr {undot cn SlOr Bunk\' Ul'gnle Blade Jeg prote!1lcrcde og det viste sig do ogsnn senere al dl'r blev dikteret lil Rapporten at der ntet var fundet. Det encllte iltega!e VST et Bind som var sendl tjj Land!nsp('klor Smed Sondelll~ard. Den Tysker der nfhorte mig. ~purglc hvem hnn vnr Jeg fortalte nt hlln var!!lin Kompagnon og Ty~k('en fl'jgd<' dnll: Kompllnon und Lum]l<lgnon. das ist. dnsselbe' Hnl.d le lyske LaUer betød. De kom sao ogwa tl Aalborg?.Jeg fik at vide al hvis jeg øn ~kede min Sog tremme! kunde j~.g medvrke dertil ed belv ni betale en B! til Aalborg.]('11 Nkrcv &lu un An \'isnlnll rom ljlcv hæv! P'U ml Kontol' og med lo ma~klnp910he\lu:bncd~ Tyskcr<: gill Turen til Kong linns!: d\$ ArrC61 Dcr gik :J DngQ tm' jclt overh(ovdct kom lo'orh])j. og min Mad!>;lkkc og mine 'rohl'tartjklt r. ~m Je!; havde ml'd hjemm('(rn fik jeg ful ~t uelevere! 8 DallC uftcr. Du J~~ gjorde' opmu.'rksom PO hvud du v~r blevet mig lovel fk Jeg lt vjdt' at dd nr gan~kl' und~mrdnel og at d~t kk Vl.T noget d) kunde Utstemme~ fl~ Thisled. Jeg m:!a fnrrer('n lige lo;. tit le endnu en Epioodt' fla ThHLl'O. Efter Fnrhrrct kom <;n af de dan!.k $tik!tere og saidt lu mjl:.t g hnr 'l Hls('tl til Dem fra Per 0.11 Blrt l f)~1 BJt rde et dybt ndtryk pp mie lt t~1 na'vnt mine lu Bums Nllvtl(' l d n Tn~t.and hvori Jeg bdandt mg Oll kr har aldrig f M han l'n /i80dan Ly~t 111 at gun' N eller ndt't lln\lerv~'j{'! CllO lt!';(j J d~t kjjebljk. Det hl~vl'de ' d ~'m 8db~1 rkd~ kk ~t nde.kl.n.. Jb ol nl..j ~t t YU.. ~ Onl~d~er i\rt~~'~n. _ Hovde Dc.ærll. Oplc... ~ ~r Kon. Hn>l:od's Arrnl\ _ Man oph.'odc Udt.. t hv~rl. D~t var s:erlig uhyuello;t. wr K'akkc:Tl rlnll!de 3 Oan!!e So vid~te man pt dl'! var Oslla! dm ~tod ud~nf<>r og 5kuld<l h~ve tal! en Mand. [)H VOT < n o. inlcnf :';pændlng. mon... >dc ; d~ MlntWT nddl m.~n hurte 7rlnene il frbi. at dl'r lndt...dtc (' fuld!llmnd'i: Af.'lpl bogefler.ell bl<' rcl huru/:t Kalfaktor. m dt'l kaldl~ g hu\dc den Glæde t l'omn' rundt Cllerne Ul Knmme tmc Og jeg for~nlllc eftr b«hl.c ~~ 0 at holde Hum.. rel opp!o ho~ dem. d'r or b<>kymcc!<l men i det ~lore lig hd<' nr )iumrel godt Og J(!; tik l label t de 3 U;:m' jrll nr t ~~k Funl.ln1J Lclli;:hed Ul l la'e l. Klas!>e~ dnn~kl! Mænd al kende Oll ~<!v om del Vllr uhy;:gejll nt vrure hl<mm~fr og lvom det llan bic' Vlllne til uf mc)1n«skdig LidelHc vr lrl'll. Ude Jeg u(hg h~\lc undværet opleve Krigen!! Afslutning om J'N SlP maa ~ige ndd _ D nævnede før Torturen. der blcv onvendt <wcrfor Konstroktr.ln' b..o: har Do! sct 'ndre slemme F.k ~~mpjcr J borg? _ Det hnr jeg unægtelig. Jeg kn mevne et Eksempel. l\\'or en Mond p'de vlcret udsat fo at 1>1;1'1: plygkt ar Gcslapo. mens han ar bclagt med Haandjern Han l13\de ikke fol mden tnllet {jernel sin Pengepung fra Baglummcn Og da (;estapo hovde endt m Mi~handl!ng. 'r l\olonterne ikke 'lene gaact gnnem Lædel'ct og Tejet. men limgt ind i Kodel. Og Mandcn k(m ikl(c under LæglJchnndhng f:lr dh tllfa!:ldigvls bkv arresteret nogle Læger Ge:stll.pofolkene fik (rl1vll _ V~! De ogsaa ArTcslC:on klar (wer Belv~nhcderne ude j Vorden' _ Det var lil \<on$1 Milllqr der paa nde Kors' Vegne h(lr gjo~t en gan~ke c:ne~tllaeude 11\d8UL~. ~0rgede for at holde o~ Kalfklorc[' underrdtd og vi vnl' ikke ~ene til al lade dct gu' vldere Hvordan gik del ti\. at Dc p;w \!lim Sl'nt 'ridspunkt ble forl til Fro~ll'v' _ Fler<) af de hojtslnaende GestllllOfolk var klar over. hvor det bar hen og: d bcnyttede w.'jjghedn Ul at!.omme i Nmrhedcn.. f Grænsln for at fnrsoge Flugt idet de som Pan~kud nn!!av al \'i ~kulde tnre~ til Frø. UT ' n j!~o'o;. f!ll' 'n 1' / bl< '''''K'' Det t1rej~d(' sig om 13 Fnnger der pa;l d~n ~l1nde kom til Fro~le pr. Bil de eneste foro\'tigt der et ranspor (NC delii! pda den!olaade. Skunt Konsul MiiHr havde: rl!1et l.jft om n vi il\ll.' skulde være bilagt med Hmndjcm vur \'1 allesammen for 1~ net med dem. 1:11 SkYilJ:C (1\'(\r de sjtl&t~ Dl.J:e~ Slcmnln!:. _ Hvordan var t!('l Sim at komm(! til... n'lslev? _ Di:'! var en behagelig OV;lanng. Hl'l kulde V færde~ tllld~l rrkle F'O mt'r og Koskn var god i Sum ml nllljlllng ml'd o:h::t vi ha\'d la. cl lldllguc'. Hu var t t mgct blundd )'jtl'hall 111()1 lilie \'ar Knmm' lilln (1 AAgdl' du Ul h!n;tnd~n. UJ: jc'!t \.1r 1m l><mcl'et over!.d Samlll<'ohold U( r f. ndle~. Jc~ \nt llllnge h rhl(p M~n n~.ker her. bl a. ogsaa 1<) SkleklllU 1l1lr!C) D r madtde ell H :0;\ 11\' nmg da Jqt kom ltl' n drn bl \. tid h.gl vtil ro mdl'i~ Sk \~ ~l' cl l' lu.\ ~ig <lr Lejr~n da lf av!l~\\l' ncl fik at ndl. at.k kuld m il g 10t nt hlh 1 rt til \' n F. n l 1)d \'ar tn b }tllnd' m 111m gu< ndl' hnn li \ t Ftll l. jr n nl 'ndl drn 1\ t RoJtnmandnnl H kt d om 111 de allvn'l;!p \'111 'lldt { Si cl. ml'n da Tr. porl n kl\ld. :W Tlllnl!.ltd( d. lu u r hvd.' ~\11l!.. do la 1'~lr~'''. ' Tlm~ 010' 0/1. k' f' l J Ol lulv~ Til ri~ v _od n d. '.d V d 4< >;> v hvd d 'J Oll jcl.. K1.1. < nmc.'/1.. d flt /)$flm brug /1.' < Ul T c ~ <l et. ~l>..k ' Mnn<lfolk p! w»)!< mr)' le.. d n n'a;' r ' c Li4tJ.. r.. ltr. n U~.. fn>nll.. 'w fik <' l1n~ J.d 'c D m.' lind u' h(mmdlv~' l1 fl m><ltnlloc~ T.. rl<<... rln kom.' m m m n )<'10 v 111[' m' d at. ~ v f~l.. t ri 100m ~r Ml on d l d n dalvlkc ld lknt ~t fortll'll~ m n. Or>l...<\ r... tto' d r knb<' n :.1u/11t<>d f'jr. lt h l Falk' d r... 1'1 'kju ulcnc J d'..c glæd Ug< D.. r~. n n. l'..! lt dl'l Ssrnm. nhuld. d i r up. nuoel. nn~' r. \unl.~ lun :. A<>r al_ dns m<re dl huw' vu.kl< \. Od. Hovedrengøring. ~oskilde Dagblad skriver om Frihedskæmpernes Udrensning: Nasr ejen marke Vtntertld er rorbl hol des der i ethvert velordnet Hus en grundig Rengoring. Alt del StØV og Snavs der har lejret sig i de mørke Kroge skul væk. De mørke Gardiner skal ned og Vinduerne lukkes op saa den frtske Foranrs blæst kan komme ind. En snadan Hovedrengøring hol_ de.s der orsna disse Oge i Dar_ marks Hus. Det er ikke altid forbundet med Hygge og dyl men del er nødvendigt Bagefler mærker mnn hvor ren og frisk Luften. Stuerne er bevel Fra Bornholm blev Goaf fert 5000 tyske Soldaler tl Tyskland Bornholm har l 0iebhkkel kun Forbindelse med Omverdenen gennem Telefon Skibene har tmvlt med at selle Tyskere hjem 1\1 Tyskland. Der er ingen Tog~nng pall øen. l nresle Uge ventes Plyvetrafiken København Bornholm genoptaget ngen Dag~ blade udkommer dt! Bladenes Konlorer og Trykkerier i Rønne er mere eller mindre ødelagt ved Bombardementerne. Men det lokale Frihedsrnad BRter at udgive midlertidigt et Ul1e Dagblad. Frihedskampen i Thy kostede et l\1enneskeliy :11. d~ \'1 1.'S\1 'l l' hllr kl\1\1)(1 11\'] k' hlll\ l<lr Frillt' l lilla ' \ il! \. l 1111 od alnk. \1;1.1. U''''' 1'<1 r Th' <lk' kl (!' Xiii 111 h \hlll.j 121 \lj\;\r lall~ 1't Sun.J}. 1 SUl L ('d {Ol.11 lt 1!1' n Sllt n)! Ul);'. 1'111 il h'l Unllll \1.1 1l1l\lldl' \'1\'1 _kt n _Fji. 11 l\lh~ l<111'1j;:11' ro' tidltj:\. 1:l11 P'ln.11'11 U( Llh \ h'\11(!t )..\ l t lh111):1 palt S)~'hl! \ t i Thi. h'<l 11'1 hau (\11\1.' ~qll \'[lll. Hun r\llh 1'1\1\ 'in 1\) l F J\ fot l) ft i \'.. 1. \11\1 jlll'.t 01<1 T nm til: 11'1 1l hil 1\ ~l lltl ( lilli! ld li 11 l dll l lpl ; tn l d. l hwt.ill' l h \'. lt \ l n J. \ l \ ti.. li l' 11\ h n \\ ).. tu b.. wdklu n:.' l' 11 Htlor klllp~ jh ;\*'n aj. n 111<' \T! _ at n' 3\ ll~a P3>1 ~... m Ol m...rk H~' 1111.\. '1 nt. Hig: b n 'n l V f B~'n ekn 1t1P~ 11l' l'}wf! hind Rth U'rll hold KT\4 H 1JH!.1

124 Fru K1ri;/inp.J e n ~ e fl E... hlllm 'r død!i].\tr 1:1. l'lu Jf'D.!AJDm... l~ fra f'lmdprj..'tard i O.. o.:m lg hl' \' hlln gift m] fngv. 0lf. Eglp/larn l llnr '11 pil Ganrd(m E holm ror ('\ Por :;idrj bhn Fru.h'n~('n lngrl~bt n alvorlii!; Sn;:dom tier Mtpr ; Jnmm( l~!ldp /;ld hun.jl Jjijldl' SD'!11 Hun var ml' l'u1 rar Jak. u.j/f hlpo dnc w;m(l(/f ~arnl f'n glid \[0<11'1 [ljr rn_ Dllrn fjuk. fjg.fh'!>ftrr 111 1/1V 1'/1' <;lynrjp lun Tu'l fru <;'qt'lljp (J~ tor.<ji{ lt Børnt~'H'. '.jj lerf.;r bun 6twrkllJVllet j ti) m. r p Ol 'rgall 1'11 HJ~! Fru 'f OV' lu~tll. k~lrn. url. Himl Ha J { dl. ngl'te.' :<1 1'( r 'u l;; \lr R l t hffrrllf!'d frn Kf!lk ~un(ll' O! t~'jl tl. al '11 p. (J\'ri\'BHJ r ljr'll J dl... 'Kl. 'f lt J ru (Jvl'ql!>lT1 ~ 'l g'1 '!l la r r 4/).\11' (Jtr fin n '\'T' ' han ulill_ n rv 1... ~1l t ~ '!l ur 10.1 '/lr klllllll l </ T f)j{ tl!j(' '1'1111 mun ;rrj'j( l 'ml lp Jll rll f JJ'mm t.~1rt lili '! \ 'J.( J Holm HidbJl'rg v.\n tr lill'l'll'd f r 11.' t11!!l~'.1 () NPlla}; ll._ t <l s l.. ~r:l\ ~'.' 11l);~t'(l 1..t'n t ::;un.~~n pul } umlljl'lls \ l'gne fur DdU1gcl~<!1 Præstei ndsti iii ngejl til Hunslrup ØsterUd. Som nævnt i Gaar i (nrle O~len lir. :ort OplBg l'r dcr foretaget nd stllhng!li det ledge Pr:t'slc.m!Jed(l i UUn.ortT p Ø~terfJd. Som Nr l indslillcd('ft HØjllk<lh' lærer cllnd le!. G LanKkjrer Rnnohon'<l d~r er fdt d~ 28 lilli. 1!116 f Hvej!<l!l i Vdle Amt HUm Sun af (Kir. J~no Kdswnsen Lnngkjmr HM har den 5l'nHC Td drkcl øom Lærer Hl.. Hnjsklll~ nd$tilhngcn okctc ml'<! 7 Stemmer!Jen som Nr 2 inrlstjjoofl Kanrli'lnt H<.>nry Nk Andersen fr<l Sejcr~ c... er født den 9. Marts 1915 som Søn af Gdr. Niels Andreos Ander5~ Se)e'('\' og Hjælpcpnest Jens Y d c ger indsliloot'$ søm Nr 3 er fadt den Zl Jan. H1'J Frejlev vcd Aalborg Sllm Sln af Cemntllfbfjder Alfr. Yde H'ln er for Tiden Hjll:pepræs~ hos Sognepræsten i TranebJe.rg pas Sll1l15U Thisted Realskole begynder muligvis Ulld(>T'i~njllgn j <l 1<æd anligt Lokaler forslkommrnde Til'~dag dlt'r On~dag m('( der ~jl kommo M'rDere Besked i Bladet pa Mandg Atter Persontrafik paa Statsbanerne. Der køres Tirsdag Torsdag og Lørdag. Som kort meddlft i GMf gelloplllgpl!.. fra og 1l~<J l'ij';;dag t1 r)!jti. Kursh'n /]Jed 1H''BQllful'enue Tog pna illl:!lll./ f('kjjjlgpj'/l' i./rllund og Jllln. f'rn snlljs.(!ps at ti! ku/; 'ril';; dll.j! T('''(lllg Oll Lørdag rllrr d1 'JodknrJllln. dl'r 'ar sr!dig umdddhllrl fur 10. \pril.... gl'om'.. gges 1(' l'' S.' ' l J'vnl JfL~f' Ek.~p( '.~t<)j.'nrj fra 1\. }J!'ll1fi\'n 1n~J fgnug 1\1. i.rd lil Kor'flr og n K''''''Jr lil KJ)(Onhnl'n.. \rr);o/ll1 1\1. 17\'i nll'd J'o/'hilld/'.~ell J. fm ~'~n}ljand Til Ek~P' h>j! fll'rltr!1' kr'v!! ligl'm tihig'!'r 1\'11/11 nr~bi 11r'1 F hylnmu wly<l'1' r.. \( 'Jt r 'fl!' dag 'f!>.«jaje og J.u'lnu lnkl1<'1' P' nnlg L;li Ol!' 2o!.11 Ol( /\f/l1f h'r 'mloj( l/''' g Hl!)J. Mun kllfl k'twln iii KlJlwrdHll'1 1';)11 ri it l' mtl til1ll1ll P!'fl 1'11 JJ!' :\1:111 klin km/ll lil 1\ ' Tilla (>(>0 [Jag nu'u r!'1 V' ')g1l11 fru ij lil :.l mlllr man vil Pj 1U' 'rljij. Dut 1(1111 tl '!'Pr \11 fjer f'r udnævnl Rærlige 1'1 i likom man d ører. l' Tt1lptl Arni kommer undnr Polllmulllr PlalJ Frederikhavn. Vlllvmrmne 'f1rbætler unrlf!1' Po litlels Overfr.:~f!./ J l ol h J 1< li h /l!a t ' / f r. rolkøh!'llen Afl~!1. 70 An..U l< ' Tlu h /. f' trup. T'pr ~.. \m ~ o '. 1'1 J '.'e<b J1~t ~l 'rlb. V rul> Sog De tyske TropperR Bortrejse. Alt Sulg til 1'yskt'rne forbudt. Efter Afl11~ m... l Chdn tr n ti~r('(/c 111JtrmlJ.lr ljanmark r~lt.. r S'nt~mlnl.trd (h(td.. ~' \'~n<e til d <lnnøk~ Myndlgh<.>tl(r C hele den dnnmk l1~(oll<lllnl( voodr. Evn kurrinl{cn J! d.. y~k Tropper J. fll.' tll.~'nt/ i/if«'r~ oh Orgon;;a1l j t r /i/11 1/ T'l''' /rk>tj.. n 7'ro/lr n /r Pm' mnrk. l)ct ' ; ur 1M J.r~M. t '11'1 N1U'. f r k... (/' 'r~ d ''''~ Orni~ntilnl dirt bndr' Tlb'lfjdrk '.71. e. nu' u. P' '!'/' Mund' l sl:'[fr dlr 1ul. 1'''$ /)'.7'''''' rk~ihtr<'ndr t118k T[!Oll ''r 'J'd' /!n/jrbitlljdjt ('1'r TP J(nmm wtiollamb' fi/t<rr;l!/ nf d~ ))' ;;~ T1'Op/'T /1'U n.. 1'k 1111/<»'1/ / den tj)mk' glf1m/ø /.r W.. rt /'d.!tw Opr.tlw[r/'/' > <{ ri Jfr~ K'mnlnlhtim'T W/M' E!)(l/nu'T1nyr'f!. 'T Pfhnulig. il. Ven tlallø!. /Jf/ku 111(' ik~' wl/j~ F'd(!JTP1' tli /Jøh So[r/a Da lr w/htrdt atfr~ // TYNk.'rf at dr ikkl' m1<t fon/flr Url kri'ii.~r o/j ild;r k f<yfvnlr nt køl' Ft{':Jlnr /n' Dlnllk.rp. Br/!. nilll/nl (J.m.('f~ O tt nudvirke vrd t 'nægt<' 1 ~ll'lgr {<'pd l'arcr af f'7l1jl.r A ri ii ))~k(' So/d'd~r 4 Dt rr fotw/t (J Will t1/sl..( S/ daler oom 1>/11'''' rftrrkt{t al lyske Ko/(mnrr ti... marrl'rt ud af [Jm mlrk pu > 11'W 1')1 111'111<111 ~'41ul lf/' at fm'bfiv~ [)'fllmrk rtd('1 bdhlrig Til~ltlllC H vifj mlllau'' t1l' ~kc So/l1nll'f ilkult/ rø~' tf fua HUfly 10B B'olkll.inf/''1 r del re Pligt at ltelde det iii dr/l fjttdu Øv riu1wd Herreløse Værdier. lndenrig9mlniht~rj!lt medd~11!f i lja~. Lordaj:l ForlJind~He med de lyske TroPlHs A fmllrr.h l'r det ellhver Ror gl'rs PHgt flt bidrage Ul at Værdil'r Rom nu lyna nt værl' hc~l'cløhc ikke glhh til Spilde. 'aøl E:jndom Krenlu rel' Lo~orc 'l'ej(onmusler AfBUvn!nj{Fmal'riule.cdnlnl(er OK n1('gl'l andel hør hukyltes o~ hf'vnrl'r indtil dr'r k:1 træffes cndell~ Afgørelse om den frllmtldlf' A nv('nddlle H u k Alt hvad Tyskerne efl('r' sdf'r h~r i [.undt er hl talt nwd vore cgn(' P~nge. )en der tilekner sig saa dalll' Vn'rdier forgriber 5ig mod d<:l dllnrke Samfund J)~ knn kkf' forvf'nl~. nt!l('ul Jn/(te HYKTingr m \' ~trukll kan stil r~ Ul Hnnh/(hN for EJf'rP Rel.. om d nu ~'r nlnoml Df y;;k' TroP)H \'~d Fu'rdlll'l PUl ATf'u!<'r kr hul' V!l'n't l1vrn<ll til FnrsvllTa\'ll tk~r rskytll'(mlv. Tllnkfø j'l' 111\11.1 h<lr UllvJ~'! H1UTB' FrHiR:tigJu.t f fno;~'n til Flln'n for Ulykk. r \1 Lu.ndrnl ni' r. FrlhedskæmllW1CS Pastor Oll Bofolkningun. llh. P~ l'om i oll' flll' h' 1)1111' 'f!'l' 111'flid \'111 rrllll1'l~1 1'!llldl t)/lkrilljt i!ldkllllll'r11l' '['hi ~tl'll. 'dlll ' ldkflj pjw.llll' ' nl' \ ho 'hlll'' d' lil'\1' r1! 111ft!'~'!iJt \[ll1d'1' r\rr dl J' j ind trlje!' ( \'1 1'1' '\ '1 ''' ni lild. ' T~ 11111'10'11'[ tin hill] kn'll 1/11 lilliih. J' Jl'H hil kl'l\i~ \t ri ' m /iu 1l!Jllol \ ]u;h 1 1\ tllwl Lun li! Frih( d~ l{u'l1ll)('rnf'. ri' fl 0'!n h ' t t d' n d~t h. r~~ Toonum ~ PJ(od 'fr p tj<nl.n (orskdhg' Snd<n;tr.bt< h 5ml't\.eAJ Gødlkscn EJendp Bach lu med Scll Glln~den kuble B dcr EsdB kel O: dommen er der l ]i'or cn drog Bil sin Plej han o~ Gaardc en Slid Ganrdcl Medan: i 2 Pel PeriodE Fablet og Fm ggcr det tid tionsta lor F lle!1es dm. ikl ganl6a den 1. Aar ' d... t. /tnlæg Slart do< Lid F 1 h~ k ' S trnvl lmfi vpj on'1' 1<!1' /ldp Pur i h S!.}' T S rl'l si d 'l'nn R'l kkt Hm hnu '.' \'1' t J. lll\ r m f.

125 .. ' li Statsb'iKi =(1.. 0.' ør.z' l. 7s.. t... Lidt... F.>r F du ~ 1a.' r. ai F 7' ' P E L lu:._ ~;;;;. h :u:.. r':1 ~ t~ p r H.. H.. u L d'i. Der er udnænlt s.ærlige Poitikommandtuer. n 1i:i.sæd b: iuui.ttelr & 'ft' P tiasåø. 'bml l:c'1!!l!m~1....'æj..:ll' fbcø'r'''''' ;'11: ~rpm' E m~ p '. p. r_r r... R K.cD 1.:.. ' ir' i o..._ mm.1.. lili!; K co_ o l. f Fri'T.lllbk:amjfe' øes Pusbtr lg Befqj. n... n F... 'Ji \.. ':'. '. Løn til Frihedskæmperne.. }Cmilftar11: f.t =~ An _~~'ir lr s:r:rum'1~o!!:'1tc m... ilifo...e (r$.re :..!l.g Ln 10: E;:e! F..' 'l...fsb.mper'! ~ F::1'~i..ice'm7l ': t' aet l~ n!1m ;: :~ '=~ t Xoj ' 'j Li+ D «;1; =i>!n f.r li ~:;.. \..:U; O!'1'l!;l:'!!:'>'ll Cll: '~!tføn'.:nju (:!u.p!'~ ' ;l.~ eft.~.t )!UJ rc:;a: :cw. lit' :!:'UlDffil. G:lPP'''n~ il.;!e' O :.~ S:.l :iars: \m!... F~~!'<'i.1..1' '1 trj..uit : ['~nerl' f'!:l'.lat :<>0 ~ :\oh m _\..!:!m~ l: P..l1 't'~.' '.:mttem..::vukm. ;::. mrma.~' '~~! i.:l.a lloijt't:a1t ~ So!llfh a l Kr. ur. l'tt~.. 'rid n.t! tw!u ~mia;r ~tej1 l' l!clj 'te a!i;' ti:fkæmr.~r... 'r :<1 u ;r.. T r'.q:':r.. ppebt!!r!t '>!r<!!!. ;æd'ol!; ~ hfl:;el(:~. '~!U!' '!.:L~ U?J.t n' ~ ;n.: 'd:l ~'!!'r=taa6jd~. ~U l'fi' 1...'1 ~lft.t (:1'.'a ~ t. ru' ~r ~'w;;;en a'.~'. _:e:'<ll~ ~.ti! ~'l' 'l. ;':.tn fw ' ~!. 6j:R~ f.'~1t4: 1it1~.n1'Jlf 'm~lnf? R;!J:f f J. pj' 1: ~ rr 'ri. '!t at.r. t~ Et...!: li!' Lan. tcol ~ 1:'... t.t'~ r.;.n. il. 'tl~ hl 01l~l\l li. ' 1.' T '~_1_ ~... =... :au; kam n R ; 8. [C li.! ':!:' «=lt ~r h ':. _..: m<ltl rr ~.!:l 'tel en... _;en. '.lan ~t i.. n!± :Ld.. lsl.. :U..! ::: ~ \rja:...!de <1.'L l'l.. >C om r'.:~ ;J <!r... r i' QllWn. K.a..'k.<::l ~..' ':'Zltl. arn_ '!li b' J '<n'u:qb L~. f B<1.oOl. olu ~.. ~..t al.. Gda: ~ tqto! iu1: acb!r: r.. ~ VT' T'.<1'.! Dr'r.e'.l>t ~ ftø:t. ~!:: :.1.~... i:!1d E..'t. X ~ ~ oh ~ t'>:'''wj: lo'. fo.!r!.1l...: om..'mw!! :rcbm b.;: Mt Ll:flwrt. _!Cut... ~._ i.:;: e l!.w:!!j:nano.u;nj.. nmt.... rna.:. >: Ett:; kør\!t : f;.d... ~ '!malll!l:lt' St>!'.~ o~ L1..~ w!n.l m ~;w. a.::j1!;t 1f!' VQ. f.. r r 1.000r.r te _ Stil... 'Ob '.. et o1mkjtil t~!l;ll /!J.:lll!rn~ F~ Cita.11l':f; r Er T:'t~lfJl!. rrraa:.: pna. ST.t'JlW5ltt_ H=...1 ~ :'~ ;!l Flænlt to'!: ~= f ;U.. ttn>ft ~_ ;.r _.. ~.<......~.. ~... ~. _.. ~... 11:1' ljye1: S'''lrn'fSll D.. a..li:::'t M ~.. r' ~. ;::'l'mm.'.!: <r.i~ ~J': :;::t!'~r D..'1l ).. n:5t ':~$ X.!w..::h!.:< ''!.~' :O<'!. a.t Ch! if.l:~1! Uit'g'fl!l bll1n<ft U blod:it~. D<.!r;: l :M.Jd.:a:..~i..'<C F'<!.j (i;w:;: ;d :ut::> ~~c..1! $l ~ em 'V~..l1.~~ 611tl~ j... bur r.2.1!' ~ :. ok Ko. a~r:::t:r;:u'n'i!;ir!g Fa!!'g;'iCL 11\'C;1 Jklt'.:;'oi. 1.1:. ~ C!' i' a t:. : t' a.... Bil fr:l A..l.b tt. io!r D.J.e1: Poll '.'oml Cl!:t $l~ ~e!' ~ '. L Q1: all:!tam Sr...!!r~.r.:!':> P~r li a!ll Ei.ln tfved ':!t:! ~ Ttll''!n. _r~' F:Jll'! ll:socl ~ ia (fur'je!(fc... FrTv <.lg :h!~~. K r: rt' 'ml Dacnau. T;';u.'!? \!D' r\'l~.. ' 5verL!'! m r: l'toiltil: K..:lr.;~T~\Hl.l:lPl ~r.:. :\0.[ ;d.j..:ds~r: ''lr :;~c:. F 'i.!'.'lmled~ E ro:: ' ~ 'ry!':.n. 1:':S ' S!'e'd~rfles Fwer. ~ cl~ S~cll~ o! l'rtiwriiltætn;;tern.; i'l!rj l!. tret cl.. ilc;'.re1: t!!'1 <Et~l!lal: :<l. S.:a.:~kdc~i'~ ':r T:l'lci ;tts6.lj:l.t ;.a;f e' \';!L; msmti. V' k''~ ~r l! 8Q':~rf'...'nl{crs 'F rr.l ~l ' >! Tt1l'''r ~'~tlnem B :1l V~ '!il:;.~ \'>l!' 'P ~ ~ 'Oh. Glll'æ't: en «li 'u\&o![aa~ d... D 1[' ' :t.fr 1'Jl: r Stad. J ~ GU (lp' C Mt ~ ~tf lt.k: j. JM 't: i:st:jp!!tk :lt>scm. nl 1i'1Lwt 'ir i li lu... S '... t' FEllt 7 SQdtiaahra er ikk~ Legetøj.. _r ~r 111 mulig Grm ~ :;ilæ.qre l' r r la lulce aht;i t ~. :.1.. OllJgsØ obon&.. ~ 'R! 'mt. r 'lll'1'!. r: 2W2 <.r M liulj.y X~nwsk ' bl~t...ut)tet 1RO!d: '\i ~ 'J.!!.' el' rlw.;<lin F 'lirr ~... 1m... ~i 'l'yil Ot'fker væltd 1l~.1 tr)rc kl... ta. r' '.' in r ' li '..1.1 An~station~m~ 'f r

126 ! gendet kun de ikke hevilge!>. _ Thy H il\'c og Pla ntningsf o l. ening bevil gedes 10 ]{ l'. VisbyHeltborg Sogneraad har holdt :\ode. hvor der folelaa Amtets Godkendelse af Overslaget fol' Som ForsktH paa Motol'afgif ter modtager Kommunen 600 Kr. Der var indkommet Tilbud paa Opl'ensing nf Visby Aa. Det overlodes til Marius Jensen Vis byaa for 200 Kl. Oprensningen af Skiddenbæk overlodes til Otto Niel sen Heltborg for 160 Kr. Thy Have og Plantingsforening bevilge des 10 Kl. Øvelsesl'ydningel. Del' el' i de sidste Dage og Aftener blevet løsnet en De} Skud hist og her'; '''histed. Det har frem kaldt nogen Nervøsitet men del' er ikke Grund hertil. Flihedskæmperne benytter Pusterummet efter de første Dages Aktion til at lære at haandtere de udleverede Vaaben ligtigt og det er udelukkende Øvelsesskud man hører. Kirkeindsamling. Til Hedningemis..uonen indsamledes Kr. Himmelfartsdag i Bedsted Kirke 280 Kr. og i Grllrup Kirke 40 Kl'. :.. 1 'J!. Vester Vandet Skole nitel i Brug. Den 6. Marts t og Tyskerne Vester Vandet Skole i Brug som Kontorlokaler og siden hal' den næsten uafbrudt været belagt med Militær. Nu er den atter fl; givet og efter endt Rengøring il UnderviSningen fra paa Mandag atter kunne flyttes tilbage til Skolen. Den har hidtil foregaaet i et Lokale hos Mour.Thingstrups i den gamle Præstegaard. Tyskerne stjal en Rutebil. Vognmand Victor Johansen Frøstrup val' i Nat ude for en dramatisk Oplevelse da han kom kørende pa.:1. Vej hjem med sin Rutebil. Han var nemlig ude for et regulært Holdup af tre tyske Soldater som tvang ham til at staa ud af Bilen hvorefter de tog den i Besiddelse og korte bort med den. Man hal' ikl.;:e siden fundet noget Spor af Bilen men Modstandsbevægelsens Folk er naturligds paa skarpt Udkig efter den Syrere Trusler j Ræhr. Kriminalpolitiet under ::'lodstandsbe\'ægelsen i Thisted fik i Formiddags en Anmeldelse om at der vist val' fol'egaaet etrovmordsforsog i Ræhr. Anmeldelsen og de Oplysninger man fik lod ret blod dryppende SRa man tog derud. men heldig \i~ vi.9t~ ~:t ~ig kl:~l at v: brændte 1 Vanp Par Pig{ Om~org fan {'et o Vagtvær are at d aa man b1i\'e Of felgelse En H arog i stea nu havde: have el h\'orfo søgt. at inde raget :imaas l!n kan \. ler O leise ~land Ned ' Dal e H

127 i '1 ll 1\ t' ' l l _'' <. 0 Tmppern rrn Nordthy oylmatftl i H UlUP og Yisby. Hmup kan \'t... nte storre ndk:lltc.. ' rin:!. nf Soldntel' de fol ~te 0'<' D:ll!~ l Xnt sknl der indkya~ kiv 1100 'land i Yisby og Hurup i :'!ol'gen 1400 )lald og i OWrmlll'g<n 1800 :\f'u1d der alle }.omllwr fm K ordthy som derpaa skulde \'æl't' næsten rommet. Og &'\:\ BeS'\... tllingel'ne fra.. A.gge.rtan :ren og LY'llgb~ ' s.. uut et Hold PM :~ OO :\hmd flll Bedsted wntes at fl'r~ y inde de 1U\?l1n'i;te Dnge. Alt dsl'(ljubelt \'ngtllllludsknb i Sql. t it; er f N' TidE'n posteret 'ed \ 'stk:tell SY:\llkjær Aggt>r og Yt;\~h: lti~. Fl'r... Anholdelser i Sydthy Ebt> fu'grthe Xieisen Agger d>r er ~:.\.:' ~o r. ilde igl1>u' ud til Tyskerne p :l A~rgert.sJ}gell Hun \'ar ble\'t \ist tilb.'lge e<>n Gang. men dejl dallsk \':\l!:t f/mdt hejld~.<'j1('1'<' pa:l Bunden :li ej} 1 y;k Lastbil 11\(\1' hul hn\'d gt' mt.si under llogl Tæpper. Hun f rkl:n't.'(k at hun ilde ud a; Sl' dt.'ll t~ s ke Bi'gmf Hun blt\ i lld&~t i.\. l'>tt'll i Y t'stt'l' \ l. T nu \} ~t.. \\l1$l ~'1. ~\'nj~rh~.:l. l\ i G... r l'htlit g llld: t i \'< ~h' nig. ank] f r l nd ptned n... Tide Præ; hel t;; ne ( ~~ s HOjl te 111 nlt>:n kan p g3:l1 dag B.'1l< me ter og uun SUl skel Son H'(\; le\.loh. ~t '.. T a.{'4 skif O~r llt:>rt Ed ket den. nu tun: F dn ~ dt... u?u ru: d(\ Jo! alh'

128 e Ordet ved g sanjedes lrllr V gaar f L om Opved Kommunen Oksekød 2060 til Kommunen r Lal'. skal an Sogne ocialmini til Ud de '7...::. w _~.... Ve>stkysten Svankjær Agger og V t'stervig. purgte om Uendomme slaan. dsforbund en leverer ommunale le. AndraeR. tningsforogne_ Flere Anholdelser i Sydthy. Else Margrethe Nielsen Agger der er ca. 20 Aar vilde igaar ud til Tyskerne paa Aggertangen. Hun var blevet vist tilbage een Gang men den danske Vagt 'fandt hende senere paa Bunden af en tysk Lastbil hvor hun havde gemt sig under nogle Tæpper. Hun forklarede at hun vilde ud at se den tyske Biograf. Hun blev indsat i Arresten i Vestervig. Tømrer Staursbø] Sønderhaa blev i Gaar anholdt og indsat i Arresten i Vestervig anklaget for provokerende Optræden og Omgang med Tyskerne. Ved Oddesundbroen anholdt man en Pige fra Kaas Violine Pedersen. Hun var forsynet med tysk Rejsepas og foregav at ville besøge en Bekendt i Holstebro Lazaret. Efter Samtale med hendes jemstavnskommune blev hun hjemsendt. Vl'SteJ' Vandet Skole 'liter i B1'\lf.(. Den 6. Marts tog Tyskel11e Vest~l' Vandet Sl<ole i Brug som Kontorlokaler og siden hal' den skellige Ste Sønderstrupg 190{) køhte h lev. Samme 1.Johanne God) GøUrup. Ejel Jacob Baeh ekiftede d nere Esdal ket i Grus. den. var nu staar turer. FOl ca. drog den til Mandmen dog alll! Dage endnu stærkt været som brændte 1 Vang Pal' Pige Om.or!!' f fnyet o~

129 gsfor Ol't':1l 'sllgel ne ':lflotif 1\:1'. 'ilbud Det Visen ni Niely Ha dl~e Af Sklld remer er lpel' r de e at Hben ende Y~.er Yandet Stole auer i Brug. Den (i..marts tog Tyslterne Y('_ stel' Vandel Skole i BruS{ ::;om Kontorlokaler og siden har den n:\;~st('n u:w'ln'udt været belagt med Militær. Nu er den aher frigivet. og efter endt Rengol'ing vil Underv.isningen fra paa 1\1andng atter kunne flyttes tilbag'e til Skolen. Den hal' hidtil foreguaet i et Lok~tle hos l\our.thingstrups i den gamle Præstegaard. Tyskerne stjal en Rutebil. Vognl11Rllo Victor Johansen Frost ru p val' j Nat ude for en dramatisk Opleelse da han kom korende PAH Vej hjem med sin Rutebil. Hml nll' nemlig ude for et regulært Holdup nf tre tyske Soldater som t\hug ham til at stm ud af Bilen hvorefter de tog den i Besiddelse og korte bort med den. Man har ikke siden fundet noget Spor af Bilen men Modstandsbevægelsens Folk er for Klipninger j Vang. l Vnnp; Ok P.. l' R Jagten i Gaar pall. et.\1 1'''''1' ''' d er l. ll\l' Y1~l for me).~l:'n De blev ind ~m!'1org lal' ''y.~kerneo V~:l;et ~R <knll>eredc men nu har ~h ml net skredet ind for lt hin ~re nt de.n Sla(t~ Hkulde bluk ~il1 A. man ikke ollslker at nogle!>kal bln'e Ofre for rent pcnon}ive Forfolg~lser 1\listæ nkcjig Bugage En Hjt;!mmetysker fra Padborsr drog i 1\lOl'ge~ med Toltet fru Thisted med en voldsom Bagage. ~lan havde Migtanke om at hun ~kuldc htwe en Del Vænligenstande med. h\'or'for hans Kufferter blt'v undersøgt. De \'iste ~ig imidlertid kun at indeholde omtrent et helt Svin i røget Tilstnnd os! parteret ud i :=::mnnstykker l lnder\'isn ingen pan Thbtecl Ueulskole kan ventes genoptaget Tirsdap eller Onsdng men lht'!l'lnere Meddt' leise herom il kunne ~i\'t's Pili!?\.1nndag. Nedbøren i Thisted skrev de dan i Sverige Kroejer H. ner en hjel nor. Han Kroen har og Solufte Tøjet da lag begynd det til So 'som god og Slotte tel'haande re aktivt dip; hævd ikke vild sin nds En Af j Lande til Kys ligt d den gu med de ren. E rere

130 Oa Thistød i 1942 ~avdø 3 Dages r Undtagelsestlstand. to J l' ' OJ ) j. 'j ~. ri ~ { ral (k rdw r. 30 'r /ød ~ y J!k jo l~r rt. r. ri _. ~~! ~ Uorri ld 'H' < r.hlrl )' y i 1111' J <t<: dl:. J ~n Dall ell'1' del Omkv'dd vi ) vur 60m rt.kul D~J/ merl Sol ok ' folde Kar~' lj~ kurid øl:. Gt n. ~r D~! )uvdc W' ud lt J.nnll med dcrt'~ der huvde solgt ag Mcdoors:erc P~nge. øime 1 Mf ~r til!pore. ha'rt Juhelen et h) r;.~~~:~~; med. de Me/lue LcjliHbeda m~d \'enner TrjlJ (rhi. D~1l! i\loto!kllr~ fo!... vul!d~ mor! d\' kvi!. ~:!' 11m l:r gjort f\lllt Radioen d <lb. men nu Myrdet af fl ip ljfolk? \'~~. vw'm:l i Ku))/mhlvn har l' dag (/laet Anm(dpJ'!e Jl\ fijllnds Forl'lYinden U/lde r Jh\' ~ lige Om:stædigh«del' muligt.l!:k.. ledes. :l r1e~ rr HipofQJk. d!limr mgved. F?rretn i1ktfq~ Carl Chr PRle :\e11;o er lan. rlag den 7. ~ f [\j nm Frrn11dd/J hle.'ct bortført fia ~in Pri't~ Jlg herl j L llgel~logade. Han. 11 litfu fik Ordre til ikke at rjlrt! T lefollen. Det er ih:e Frih ~. k ~... mjx're der har fjernet X Gcnopbl.t:ell'c af!'ero;ontr:afi StAtsbanerne :'>eddelel;e f'e [~ ont rafiken~ Genoptagel~ J.\Jland og paa F~n lyder. Fra f.>& med T rsdag d 1.). d.~ genoptan& J{ol's!cn med Personfurende T pllll Sta tsbllnestræk llinge~e or Jyland og p.'u. Fyn S8aledl.'s at der klll'es ~ ug:ll edage : Tirsda~ TOlsdnge og Lordage efter ~'[o! )wreplnnell. Pa Siæ!lllnd g~ll. indlægges de n:e~ nte Dage Eksprestogelle fra h:oljenhavn Af. gang 7.';:!. til h: 1 l'r e>g fll Kor!)) An komt Kuhenh:u l K:. J71;) med Forh :leise til og fra Fyn.Jyllald. Knl d'r lf f)hrfun.f'n Skil j lfhf<j. T i<j. t '01 t d <1 d ~ u ' ''~ < (''''Pj 1M!'. 3'tt> F n t den d l... y.byy V.. rll r Jo. for den d m Gt. 'Jf.. ~<l p.a d ' :!... Uar dnjl..n<'l l * B...!Ji M'~nd. T <1.. ;: JA nn dr.// e n 11. Dtll ~.. kr 2.. r :.( Hk l<.' E (d ~...!J k'm. k <1rk.. ' J r. fl. 'O~ l. au~. ri d V' ko hc.8 ~J lk..df.> r l... {...rnt:.1 rl~... Dr tia <1 k ~3'r t!>tytte r~. T r. GJ re u'r ' 1iN' ~ e rt'jo r'r 1'le ily' Ol )' JnJ?f'n F rhj~.. af Tbak~ral'Q ~ rne r'elhi.. F rm T1r har ~rr.. 'i'. Gm ttl J Op d ~ r T~J..t fund!. n ) ~J T f et L Ren )1 J ti Djnen '.' Karit r J! f onk l ~ Chr'o 1}~1. V.j1e11n ing E H P>m d Fn : Hw r'u 'lll m; 1\ ( V Tj nflol crrndne. for TJenl' l\'. ) Md ). ' m T n n i Trtut ) b.. Ve N.. u W.. f AM l.' f) fa af betln'. om jpg vi. il ret dr pna_er det vhd~ g;e /snn det hav\' htlvdc PfL'ESTE\ FORfEREs t' d lln /t lama. ullnchm. er n. 'r rll'l / 'HÆLo 11<lH Pri l!. onph!j JJ~ \ al.11' mi ~k S k)'l tt'korll. 11.1'1' SUl ';tn4' ~fh'r holp Opln ni lig l H~( 11t~ Aktldf\mli11K Fl til h:hel1ha\ ns 1.fo~1. :( ktol. ; 11'11 r l drl. k f111 l it <'. nlh J f \

131 l g v n g l. t il Mods t' Uldsbevægelsens Leveran dører i Thisted. Fra 14. Maj fol'etages ndkøbene efiel' skriftlig Rekvisition.. Ukvlttcl'ei specificeret RegnlOg paa ndkob der er foreia ~ei i Tiden bj bedes md~e:dt senest.> Tirsdag den f). Maj til Sektion NordVest Kasel11ekornmandantskabei Realskolen Thisted. Det indskærpes at Fund af V'Ulben Ammunition Og a ndre militære Effekter del' eflel'1ades eller bortkastes af. den tyske Værnemagt ehel' fremmede Militærgl'uppel' Om$Saelldc skal anmeldes til nærmeste Politimyndighed LandevæmspatrouiHer. eller til Sel{tlOn Nordvest Telf. Telf og 531. a lona i Thisted Plantage ævne Lørdag Eftermiddag den 12. Maj spiller Musikkorpset gennem Gaderne. Musiken udgaar fra. St. Torv Kl 18 og slutter pfu't Festpladsen i Plantagen hvor Stævnet afholdes. KL 19 aabnes St ævnet. Amtmand E g e d Ol' f Borgmester B j e]' r e g a a r d Pasiot' o l m og Redaktionssekretær R a v nemose vil tale. Orkestermusik Fællessang. _ Hojtta.\eranlæg forermdes. Program udleveres paa Fes.tpladsen. Alle har Adgang~ De Danske Forsvarsbrødre. Rekrutter af Aargang \9\5 (Juni\m\d6\). Reln'Utter af.tuniholdet 1915 som mødte i Aalborg den 1. Juni samles for ai festligholde 30 AarS Dagen for ndkaldelsen. Feste~ al1101des paa Hotel Kong Frederik i Aalborg Fredag d~n 1 ~ J Uni lu. 11. Deltagelse bedes meldt til Nr. GOn Wadm~nn_. FJerrltsle\: Telf 112 og til Nl'. 692 Gbr. Rank. Aalborg Te\!. '\19 med Angivelse af Kompagni Nr. og Adresse senest den 20. ds. lndtcg lingen er bindende. TRSTED Al\TSA. til Lørdag den 12.. N. GADE JE)i;SEN Vestergade 56 Telefon Ekspedit Forretnings'\;ant Dan der har lnteres:;;(: i r og :;.om regner.)g sages straks. Anders )laru Ga\anteri og Bl 'FjerriL1e\:. T( l En Konto. s.oltes SD :est til D toret=. _=_;; Uug p sage. Fru D:.rlægt> Lau Te\!.

132 !OClALD!MOKRA n;:n. ~ =_ D~'~.:'d~':O:':.. ~.~'~~d~'~'~'o:o:.~i~.~'.~o~.~d;.~.~'~. ~d:m~m~'.:'~.~s.~.~;th~;:~~~~~~~ ~~~'~.~4~' ~nnuter hit.. le bh ~'e er ar MS Mouil.en 100 Kr lor Udlej~.1 øa 1>:... 1 er deo.. dl t Miner. Østrig løsrevet ira Tyskl. Lohle iii Stoleb. UR men. V. Tbl'led Sejlklub. S'n~.rhel.nlnK der and V'ndel Skole brue'e. til.ndel.. r.. d 1 Sød.& d 27. M./ vll derform ' efl f.. ed ~ik Ha: K... tte _ Del vedtoge... ul. r.d.. det de D)dablll Ba.de.rlh kln.ltkk.. en ngeniør udarbejd.. PrOjekt ovn Soen. el Klo.lrsy.'em K'Hmelle. Haandgranaten eksploderede. MeJeribeslyrar fra Mors tilskadekommen. gukhonena Et alvorligt Uh eld skele o.. t gføjual OTL.' ejren ved Thlfted hvor lde or T.. n. Mejeribestyrer Korsg.. rd. :~~;;:; Ylkernes efterladte V.. ben m m. e.. Lødderup pillede ved en Hund liu denne eklploderede. mle barn i Hovedet og beskadigede ban. An i UR øjne. Han kom shaks Lægebehandling og en Ambulance lørle ham til Nyt.bing H.n vil anl.gelig i D.g lørl lil øjenapeciah.len i ~llve_ Sølvbryllup. Skueder Theodor S o r e n a e n og Hustru Strandvejen 47 Thisled On.dag d. Jo. Maj tejre Sølv Tb i ste d Sk oj.ero e. Det hn stadigvæk ikke liges med Sikkerhed hvorn.. r Reslako. len begynder Undervisningen men d.. bhver lene Tirsdag elter Pinse Veltre Skole er endnu ikke helt r8mmet. men den abl jo ombyg_ væ.lf den kan bruges al Skole 11.1len KrJmln_rnlm. ROJltleallet hl du hauen'kt Kr..Katlen og MUlen Hovedrollen udforel. Vera Carml. hvil Bil. leda her M. r'rttrler... P. PjeHllln Andellnlnettaa' hvor n lor Tiden gnom..'ndt. 91aftlerler ikke har.u._.~_ V.d Ru.'.nd. Bl.bnd op' n ' _ndlg R.pubUk ED SleD j Hovedel. L O d o n. den øn.k Radio del Øri.ke Folk L E n Dreng. Sen.1 Thor vald op M ' ættet' orr U en olh!;.t Er_ ugyldig_.. tætn lo r N e s.. n P.. rloftvel j Tblsted klærmg ilelge hvillr.'n 0t1rig pro. \ Splda 0. blev i Our EUermlddlR under kl.mern som u.lhænglr' S.t D R. en or 'nga 10Te.blge Leg ramt al en Sien Hovedet \hedder bl. e egenng atur Dr. Klll Re~r Hin blev Ambulance lørl.. E.rklænngen. hvlket Moakvl den 2<J A ' Sygehuset D~n demokrlh.~e Republik _ Meddelelae om. Hanl ::' il. Ø5trrg genoprettes H t Forl.t ' er hidtil ikke bl L genni M..ne'.. end\ ol.devel cre adie nmgen al 1920 og den Tllllulnmg Storblillnnien og De i Struer. hl Ty.kland 10m blev p\l/ungel St. ler 0ltne4e [ Lørdags og i Our var Lande værnet og Politiet ude efter den unge Bubl Mebrus fn Torp der gennem lang Tid bar værel Oe. 511POS flittige Hjælper nlar Polk her pia Egnen skulde sælles fst. Møbius bolde r sig skjul! bos fyskerne og i Lerdigs blev ban sel i ed Kolonne Soldater der drog Syd Pli ol! bln var Mltærunform. Endnu har man doe ikke (undet barn men ban vil blive taget ved Grænsen. Derimod lykkedes del Lerdags Struer al tage felgende Ma rlnevegtere der kom ra Thisled : Allan Olsen Valby Nc. Hillerup Tblsted Johs. Kleldgaard Thisted Niela Vind Ribe Volmer Garbof København Ka Jensen Hvidovre Cbr. Samuel. Thisled. Peler Samuel Tblsted Jobs Haosen Købenbavn Frederik HanseD Rødekro og Sv Aage Blrlb Thllted. De er alle godt kendt al Tbi~ sfedboerne men kke Just for deres gode Egenskaben Skyld Cykleubeld i Tbisted. Pru Tele(onmontør L a u r s e n Margretevej 24 Thisted yltltede O.. r pia Bryggerivej med lin Cykle og k del ene Ben l:rltkket. Hun blev al Paick ferlll1syge huset. Nationalt Stævne i Thisted. Hejtld.lig Stund d.n for ugranne Sko... den herligste lune Poraaruften under lysegrønne nyud5plungne Hige umledu Lørdag en lusind 'ailg SkMe al Thlltedboer 111 del nallonale Stævne der var 'rran. Kuet f POrlYlubrodeuellkabel. Pligene v'lede oa Smuplaene hud e l Mevl. flaet de hid lorbudte og larllge Roylahlorte' Hu.r frem tra 8kulferr.e Slndfne vir fyldte af Oliede OVer Friheden. mu være m t O al skabe Porhold 5aa ngen gur Glip al Olæden ved Arbtldtl og ved selv al t/ene sit Brød. Del er englæde at se den Vllk90mhed der er sat Oaog af L A.B. Bekæmpelse af Arbejdsløsbeden der kan blive en haard Svøbe. denne Og mange andre Opgaver v vt alle med trolast Sind iælte al vor Gerning lod Daomark pli dil Alter. Danmark leve Vlflenger med Plammu!t ' at blive loreboldl Ordet n. nit ~...r er en der er jeres P.du og l alle Brødr~.. 'er (h Fynbo o~ J'tie 0& Sld4114sf iii el Hil. vi lfe dot: bltfe. ar Gud Flder Ol aue Troskab ~ Oll;.le til e.\tr0e4 lre 111'. Red.ktlonsselHeler R. n e m o 5 e sluutde Talerneti Række med en Hyll3est 11\ de loge PM. hedikæmpere : Jeg tille 10rlel3eo Man saog ~Der er el yndigt med en.soladansker du kke Land og saa llte Borgmester lur de 511 meget som hve et B l e r r e g a r d: llegalt Blad Husel. og 101D Oer var eo Tid bvor del dan medie. al S.bOlageo Vr noytul ske Plag var aoset og bvor Ung og kke forkortede Krigen. Jeg dom altid stod rede til at vltroe svarede at bare Sabotltzeo havde om PolkelS Prlbed og Selvslltn. forkortet Krigen en Time... digbed. Men Predens mange havde den glort Nytte tbl hver Aar slappedes Peleisen al at vi eoesle Times Krig koltede TUSlo. skulde være beredte. Man mente der al Mennesker Livet. Jeg opat de smil Lande ikke blvde levede Preslevieiren 17 gode nogen loteresse lor SlOtmagterDe. Dan'kere. der skulde lires bort Vi stolede Pli Allaler Og gyldne lor at blive skudt reddede Uvel Lefler men d 9. April ltrfe os. fordi Sabotørerne hindrede Jern: hvad de var verd. Oennem lem banetransporten. Det har Ydl lange og strenge Aar bvor Pr! megen Krllik al dansk UOlldom heden var os berøvet blev vi be men Jeg bar set mangfoldige ullge lær nm Nødvendigheden at med brændende vee p:1 ind 10T genskabe den Saml/ogstanke der Danmarks Sig Jeg blr set de bevarede o '0m Nation geonem unge Mend Ots*apofengsletM Aarbundredet. Selvom vi kan komme ud fra Porberene istrid u om MUden OlU vi aldrig handlede Og forsiede men ll.t glemme det slore Mul : Bnlgbed ranke og lip:e ukuedt. Jeg ' at samle os om at bevare vort udge Sabotører blive indsat t Lands Frihed og Selvslltndighed. Tyskernes Jetnbanetog som Ol d.. Der mil udadt1\ kke vere nogen ler men Oe '!tltde. at de vilde Blist vort Sammenhold. bube. at deres Kammeraler lort ~~~. ~~~o~~~e~e ~~~~ ~:1~1!: Blter Sangen.Det hver 5a l kaldt op om Natten for a' blt9f nylige n regnet lalte Putor K. J. slebt til tyske Knncentr.Uonalelre.. H o m : men aldllg Sil.. an D(J;tU al dem Den engelske Premierminister btyde sammen Oe dl' i smlenot udiie en al sine sidste Taler og tanke af Sted. OR t lys trnes at nut Krigen Vlt lorbi vilde Srulaluet kulde i ke knøh dud. del engelske f'olk kke saa meret OerlOT tror ler p.. Une oeetn føle Trluml som Lettelse og Se som kai \'tefe Bf'd D 8t bylet hieise Det samme kunde <t.iges Danmark op. om det danlke Polk Det er Let~ Alle T~Tne.8.. _d 'erk! tlse Olæde og Taknemmelighed Bliaid. Mft....Køn emn der besjeler o. Dag. Vel 'elle Kone. Ol Kommuotkllstrecvi en voldlom Vredt mod Vold. A.duen... tttde. miglen der lagde lt lanae Aia over al og vorl Potkelhl men alllll:evel er det under det nlu Polkl Verdlahed al pilke til den n'de døde L.ve. Alle l.orllll '.. vajer la over Hanstal!.

133 ~~~*~.:' :;~~ ' r De HS1fJED> OGlE ~ ' Hvctfds?... r.... MM_... 'N: _tffm addduf... ikel.... _ t_dø 21~.51.J.U Et Kapitel sluttes. Nø mil det Yd.n.rl VRre med 'mernenøge.ne. De t:r bage en og.øden 'ulig P...om or en Tid bu tunnel Jult e men ellu. ml. man til W'Øt rødig med denne Drl Oprydningen. Bageltt:r Re1tetgtnaen onrlol de der m... nses for bue ~ O.tiM d.nate Smfund da'h Stlaborgere pu en... dn Meede. f de d.' se«u.0 der nhale derfor. Der.bl Jo' e en føde denøe ødjednm fil Attioaen Eøcleø Åalde ellie tomme.n.c. Vi..tede alle.r der TJ'Ua.elddl Opu stalde lap del ød.eødige. mea bellet itu ae. De md er......s. Ff..' Dot '... JJat.... 'Ol A b d se Uddct til fol LlDdt'; Ftf P. lod Ah lloaef.f'''vlde Ol i)d'ntfqr K_. med ~ _øal 'arme Øl: eakl!lll!! Bmu. nogle de unge Mennuter h. lid rrl ved.1 'ule l' med Ruo/n'r Di! Mag' r.. der ingenlunde l m Hertil shl dog føju og' var bude Alle del. d:ullel ud/etel.'.. del lijeuehefliu meget Der/or hl der ogna en rimelig Margin lor Men der... gsna h.;. er for.r relle eventuelle o Persone mod hvem der hn rej.e lvotltgl!! iue iblgeholdu beøgl nsdvcndigl Msn m.. heller ikte holde Frihedstempere lede dem udløre hn overladu..ilde del hve witte! en fordel om nn i Thi t andre Byer lbls' il. pu de Peo.oeer du med D O e rat e a. d [. ni VU'bombed Vi.!lu DOdlapt dette Jlldlq: LudNDleDd i Freden. e_ i 077 Dft.... El.ide idel net or den Outspo.ty der nt trauet i lyn Uødotm.np pal lddeø M.. de.aet '.. S imod de 'JiliBi. Der hl opal L SC' at '11' al De. U'e.aJt Side. &. ip'jad hjld... Yilde Jli... nr j Dii t o..... ft med ly S;.tetbed H ae. r.... vor By Hvem havde vel sir de hldte Frihed._ m.~'~' f.ra'e Hind *. al T' Wbet AMd.1 Om 2 d tor SeM' fri ophid vilde blin dit( Gt.~:~;;o: l' med megen ri nho!de folk hyilede Spor.m holde dem p.. Tid du...e noate. del.r vl!rd... mtø mon ikke de lrl'.hlt hd bude.i Hjerne og d.1 brina' i Sikkerhed mdommer og.u M.. brne i Nellet t(... en hel Del ti.mulle! icnnem h m.n i'nok... bed.1 ne de ftale ~ Pi.. der troede de iii.... p btem _od. O

134 ..v.. d TyewoRlldei' Oph. kul e.gn del nldwoendlge men '... e men. Og hnd er.. a noldnndij'e? Del WOr n.dvendlat ai p.. de Peraoner der h.igle. lor en Vihomhed har br.gl Land.mend i elle i O.den Del al.trlde ind on lor der Vir ru... el i iyj: euer pli nden Mude gllel lya Sold imod det' nerener. Del nr oga.. o::::':;:;. hwoilbl fløi C ai udl.r. ArbeJdel Aoholdelserøe l Tb/lied. V bar modlqfl ddll ndir W'elldl1.he en Del d b.re.1 mindre Klhber mo phd. dem og Oell.land lor Selvlægl r p.. ubesteml.ede Medboere. Side. dejvætrc nogle SutihpJyndringer OV vilde ellen ii mell mon ~~:~ har hlll blide ~; hlu h~rgel. Mdi;~'lil.1 btjnge lig DC Vir.. ødwoendri l med Del lorcomml.'r oglla mig Bevebnmi og med Sit.. erhed. Mnlrerne i Nel/el er... ubnc Forhold.ulet hv' m. i en hel Del er muuel gcnllt!m hat m.n vi.lnok værel nholdc Pelloner der Vlt i med al 'anie de lele. ddr.e. Vben og om 'unde d piger er ~nkel lallle.i rl lil vælge r Om der er.gel liere de vilde i U med hgesom end n.dvendri' er Københlvn pli LangeJOie..ørt Nag/e mener del og er tem mede Krlgas'lbe.det.ii Yln.lieligl undgll del en l være mener al dcr er 'gel lor fil. pu Men m.n fjoder del llike de nndlgt med au drabeligt Udalyr hyor del blol drejer lia om henlt. Et. en ung Pige. C..ynu og... være g ~ melig drnli.k iii Værtl oyer.. lmlljdelige Mennesker der \ Pli nogen Mude kunde 'thge PerlOner Del Yt unødven dig!.de ubeyebnede.1.. eller Annaldellen i Tid med oprlkle Hænder Enge al der Det Vir agil' unødvendigl med en bllrdbændel Behandhng ar 'Oner der over/ør lu ii Folket øn.lter tn men mod.~ byad der har a' Brulllile~ Yil danilt '. Uld rejaere lærkl Ocr aere ti egt' hpt Slttl mellem Outlpomeloder og d.nltaang. hlln har Jndlryltket Ko~ KJ. Sultl tra T. ;ji; dtt i ~ relle d. C. Jen.en Mil/eve! 88 Thtte<!. Et Ptr un. Pger der boede Nørs.d. Thl.led dro Mare. a' mej pli Vej Ul T)'1kland Fornden de pakket leka lore.a Plr uld/e RYl'ekka Toblk Provflnl m. m Poflllel Nl om Parden heil B.en b~.'all'ait. Hvor a Platrne kommer uden der.. ril.. a.111. Over (lrrn de llworjt lfll kke komm. end del Tøj d. a..... J V Vndel Soentrlld hu vw>11f1u lal'll) Md AbcM....u r Klrtll T.4 Der loer.. en 2!Q u. 04'1.: D d..to~. 'f'.. atpr... 'T0re ø. ti ye logu l' AJ.. Wa.4t.Kø'''.er 1497 for dell Aaøreiie SAen. hi'. J 2.'Je n..j..... ~ _ Som 8rlndlog.d o ø ~«;S!'P lttlttl... p.. O Ct. del ind'hledea V.ld Chrl.'rn.f:n ' e. r... og r V Vndel All. MOUril.en. ~ l*'7. T. ::0..1 milli' Kr. RrrUlthileJtr Chr. Miltltel.n rllskr 11m. eri nuik'e om rør 'f.' An...! 'ftf...r J(~ltcu.ion lor Rultnl th. '.1 L.. Thtled Anbrlll.dn. Vellre ;:o... Ol' ~w C'=.. e mel men.jen ahl Jo ombyli' Jen om r.' den hn br... ge..1 Sllole Rid Thl O.leØ Øer r.. lu den ilallen.k Krl.K.lten ar Mu.en Hovedudføret al Vera C!rrml hvil Bil TorskesJ.rloiaf p.. Svlaes sl.gleriet. Pu PJerrllslev Ande/uylnnllg. / hvor miri lor TJden ligesom ndre SJaglerler kke h.r sea megel al besulfe sllglnlor Tiden en hel Del Pskeek.porlørerrle klin kke.. Pl.ken allll og bliver den.agtel og nedullel hyor m.n nu h.r lagende nllurllg Plskeeksportørernes Reg r/ng...d.t.d OverJRji!e O. E a p e r e n Thl.ted M.ndaR d 21 dl. 65 Ar. Ood PaolS ved PenesoDd. Ved Peggesurld Syd nholdl Morsø L.ndevlerrl PredlR o Persontr der ylll. sjg være UYKlel fri A.rhus. Den Yer SchsJburgmand og den vir Marlneyægler De er ' All bu. Norresblælp r. Piskerne. P.ktrnt J Hlboere og Thyboren her ndllml.1 el.orl Parti Pedevlrer der en af de nærmesle o Kullere v bllye aellel og Norge. Thybos ren er der Løbel.f el P.r Dage ndllmlel Kr. Norgea. hjælpen. dem lor Hol.lebro h. mod Qverporler Slruer der h.yde.i.kyldfg Tyytrl Jernb.ne.lllloo. Del om Ponendel.er til den ;.. Dommen elier lyske n p.. 8 Mdr Penglel ' vi J'_ g_n Sljllobud.1 r.. a l.mljord.n lor San 1'h'let MOlorh.. lr 1(0f.rt~ler 0jJ; Kakke.r ophu.' 0 ndlrall e. l Uplunl.8n. kllll cælder lor Ltmllordln Jkk. wd'n fol 11. Ol Thyborøn Cyk M:r r O Cyk H. hu Ns d ~~ rlu gen Pla hov lort H ' Oe~ sku g K. mor d' ~ U h.q øj. d.1 n( Kol Po~ Krr. ~ r

135 vne... J:~~'~~Ycie ungl! Mlld bf/ve ~etl~i OP om Nallen for al blive E!fler Sangen.Dcf Bver sall at~bl lyske Konoentratlonslelre nyugen rerne' Hr PHlor K J. lddg S811 man ngen n dcut H l) lu. me mmen de droit ømlrcnlfu tund den Den j'nre/hk Premerminster bryde s~ af Sled 010/ lllyekerne. e Skov. utllølle en n lnc.'j/dsre Tøler. og rank kunde kke knække dem. øl illllh KrlJlCl \/M forb... de BrulaUle.rr J Ungdommen Poraaruflen del en~etskc Polk kke Sila meger Derlor 1;~e P;:d al byga~ yudspwngne føle Triumf som Lelle/se og B som 5ka g en rusind rle/ac. Del 311mme kunde ' L'gs Danmark op h'lslea med stærkt del danske PoJk Del er e AJle T ern' dboer del om Q/æde o Taknemmelighed Bifald. Mon sang.. Kongernes f Vir arrøn ~~:ebeslæler o~ Døg Vel løue Konge og Kommunekasserer derselsk8bel. v en voldsom Vrede mod Volds Andersen slullede Df muplgerne magien der lgde sil runge Aag er de hldm over oa og vorl Folkeliv men yal alrloree alligevel er del under det danske. d Folks Værdighed at sparke 1/1 den Nu vajer Dannebrog over Hansted ne Sw ene døde Leve AJle alvorligt lænkende r Frihedens Danskere lorslaar at nur Cl al Bt Lndeværoskompagpi er ll del Verdens sjersle Kullurfolk ned rykket lod j Fæstnioaeo. og bøjllde værdiger sig selv som næppe nogel andet Polk har gior og Tyskerne har paabegyndt Remnasr del er kommen lf Under nngen af den slærke Fæstning Ander gangens Rand sas angosr del Hanslholm der sden Evakuerln ndledede kke blol den e'nkelle NalJon men æmperne hele Menneskeheden Bøg vor gen kort ef/er Nylaar 1948 lar Aar sajle Begeistrng ligger e~ Und'ertone været reni lysk mllllærl Om ras de. Sag og al Vemod lordl vi ogsas er Led Løbel s nogle Dage v de 'dt>~ed d:: den Me~neskehed der lder saa være væk og slerede Our Por'sam. forfærdeligt for sn Nedværd~~eS:i rykkede el Kompagni af Lande sende Bemærkelsesværdl~1 er d 70 Mand fnd f Hansted alle Danmarks Kirker J Søndags værne Stævn e vsr fyldl til Trængsel Selv Polk hvor de straks hejste Dannebrog. ili Leve der kke er troende Krisne 'elle Del er Folk fra Mors og Han.Kong T knem al de f deres O/æde og a ; herred der hsr overlaget denne melighed kke kunde ty no g V'gl Der sksl yderligere el halvt d bedre Sled end nd mej/em e der var gamle Krkemure der har husel Hundrede Mand derud suledes :!l/ægl eller Slægt i Sorg som si Styrken bliver pas 120 Mand luslnd Glæde. og denne BevoglnlngstJeneste lmelig V v aue gerne al den nye skal slrække sig over en længere Herfer Td kke blol bliver en Repillllon Tid suledes al Vagtholdet skiltes eklok. del gamle men virkelig bl ver Preden en ny Tid men da er det ned hver Uge n over vendigt al den krisne Arv del / Døg aflægger Th/sled Soclal ~ns Vej danske Folk kommer til a/ præge demokrats MedarbeJder et Besøg med Opgøret som vi Daa gennem' Pæstolngen og han vil næsle ber sule des al del Blad der nu ske f de ves i Danmarks Hs/orle ikke Numer af Bladel aklldre sne an ske plettes al nogel som v bageler ndtryk derfra. ælle/ mn skamme os over V har s Be disse Aar lærl al det danske Jordelærd i Nors. gbed Polk bealdder Egenskaber som der vi tor hen næppe kendte V kan kom bude vrede. og bade su del skummer og vi er kke bar Godoge modighed. Men ved Had alene Nu bygger vi ngen Ting op. Det gør men v kul hvl. vi bygger ps Kær ligbeden / L.nd og Polk. Mange Jng Polk peger PJnlte.d dem der ke rammeø. Gengældel.en men er (ver J Lørdags blev Enke'ru Severine Hyldgsard Vorrlng begnvel. Hjemmel lalle Lærer Olsen Nors og Krken lte Paslor Bækgaard ud fra Johs Herren er min Hyrde Ved Graven takkede Sønnen N. ebr. Hyldgaard Slagsirup for Dellagelseo Der var en Mængde Kranse ''''KU' ~' 'tlkllflllg'hj1l181::111lun_/ Miln 1 o. _.. '; ~D.D'.!l:r: ' u de Pnhcdørlu<dct lillll U Modi rorhul~el ( ~eu e l vlplle md 1 dom r huve ØR: Hvul skal vi '111~d Polk Jll klir l J en kommende Tid. pel1 'lrll de Rumle Plrle? Vtai jo nl(~et il K 8fe mllvne al Tyaklllnd slille.a 1liA'evol hn.e.lagt.cn ny Kurll i '~Pil.'i'l~rn~:'. o~ del bliver Slot Red. Uanmark. Men den lunde Pornull liko o a d nllland o~ Ame øl ue t'j'rede Oll man mødtes p! Hslv. 'YUlle RLn~d~~ L\iid:a hl øl Renop: og ve en Oll enedea om cn OrdnulR lit o ' n komme er N mon r. alle Sider klin være 1k 1 P.~Vt al d l! yølte Arbejdere... ilreds med M'.. l! e lor den r ernrnede Kopital ryk er ~an penon!lge nd Undethelølinll lrutledn øl danak ind i ~ redelir/r~ nile SJder gøar fndullri OK danske Arbejdere kom ler ror al vi vil kmarbelde og me~!d en hnrd Konkurrence: Arbejdet Hoved unne en.. om HVS kke Porlaml'nle'ne i ellgland Oagenl Gerning l~t~el1 e~ Jo/ øl og Amerika hllr Mlgt 111 lt hlrldre 81 V ikke forløb ve~ RJ rl ar en nødan Udvik.ling hgru der en Sind s8bledea er oa ndbyrde~ Ulørk ~femlld 1018n Ol Det er aom del akele heller kke til Danmarks Pnrdel at sæ; Kronens Hede SleUeøhand Hjorldal SVlnklv Perrtslev Thorupsirand KHm og sndre Stedet ] Nordlhy og V HSflherred og dem v mlln søge samlel P'1l 28 Sleder. s D S høje Hedebrand ved bleghule. ~;~ U ngerere og RU er_ MØ<... yøk paa Sluknlns.arbeJd Oaar Eftermiddag 0plllod d Gel Brand i Heden mellem V Vand:~ Skypumpe tlfdel_user og Han.'ed Nord lor Tyskerne Clrku. Mlahe. Telt. P el elalol ' ved Bleghule. Der 8 Uu ysl kom el slorl Mandskab 111 bl s. dro l Nat ved 24 Tlden gik el vold_ es. 300 ungarske og rulliake So]. ove 'Somt Uvejr hen over Randers. dater hgewtjm Pille ra Thisted Oe CrkuS Mlehes slore Telt der var mødte. Ved Hlætp al Skovle og at opstljlet paa Havnepfadsen blev Slnd blev lden sluklud. Det blev slærkt beskadiget. Bardunerne afsvedet el betydeligt Hedeareal spræagles al en Skypumpe der men da Vinden bar mod Vel' sugede Teltet op l.uflen. Det var Villbet Planlage ' ikke i Fare an blev lørl liere Meler bort og helt tys 0delagl. Af Heslelellel der slod Politiet norm Funktion. ra ved Siden af del store Tell blev Oaar Formiddøgs blev det ~~ kun Taget suget bort. Hverken dan8k~ Politi ~v~r hele Landet lor La Mennesker eller Dyr kom Skade. mel! ldaat sille Punktioner. ve Thisted skele del ved en Parade PoresUlllngen Aften er alty' 'o. P.. d ' r n o gaar en Her mødte :æ men man regner med al fas el hlla.d.e Ordenspolitieis og Kriminal Reservelelt frem til Morgen paillleis Polk ogaaa ra Pjerritslev E Allen Den anrettede Skade an og Bro\'st og Politimester E. Bri:r. slaas til Kr. talte Politimesteren inviterede dereller hele Styrken pas Prokai' pall Holel.jylland. Mosebrand Todbøl. Beljentene hor herelter lagt de til ~r0nne LalldeværnaArR'lbind borl 0l OSRr brændte del i et Moseskille ved Todbøl tilh. Ejler Ehlers Paick ra Thisled lilkaldtes og liden blev hurligt slukket En De5to. bl. a en ndsendt Arllkel har vi Bf Plødahenayn mullet udbkyde tit Mor gen O Lyntogstrafik fra l.juli? :: Der et Mulighed lor al V llsr Olieforsyninger til Landel aaaledes al Lyntogs og Motollogstrahken. kan genoptages. Juli vi gen ' V hl! hørlom Behandlln J gen af MUlto Mauke var han a.a kke lor gad til del men det kie /enke Polk var lor godt at de hnøle.aalede. Del danlke Pol k de er ogua for godl til t lade Ha~ /le del og Raalleden løbe med.g De tj.ke Flygtninge. Dag er ca. 150 lyske Plygl~ nlnge bleven overført fra Hansled Drag.bæk bvor løvrigl alle de flygtninge der er Thisted skil samles. Der bliver lal Mindre Kolonner lndea bl a pli Til rllg POlitltJene.te. Politia8llse nt Alfred Jensen Thi. 8led er al?olitikommandøreu kaldt til Viborg hvor han kr for. relle særlig Tjeneste. lud ti! videre ledes Arbejdet pas Thisted fjolill.talion af Politiassistent R08cngren. Sørensen T arp MALERfiRMA udfører B Sia Mlllera.rbejde Tel.ton 01'.. R h

136 D.:t dnnsk Flyglningclwnlor rorbcz'eder at aende de ar de danske Flygtnnge. som blev reddet fra Ronccn\rll lonslcjrcnc og som cl!!n sidste Tid ved svensk Røde Kano' Hjælp er blcvet fort til Sverige hjem pa_ cen Gang. Disse Flygtninge vil buve hjemsendt for de :vrge danske Flygtninge antagellg mld! i næste Uge. UO\C (ler er U(J{Ollll1lel \l~.l Forlnl!. er forsynet 'C~ 1G nans Hundeliv. 1!iCnprllngl Billeder rr;!.po. Forne Sundagsj:.:gcr. Sicl5t!C var p'. J~lt stodte jc~ uamænd 1'~3 en 50vende lluc. Anden Sikken ct Svinehtldl Den vu d~ Dødens Skre Bytte? 1'... lc Nei. dcs... rr B<eltel 'gnede cd Knldct 1 Overordentlige Foranstaltninger forbud mod Salg eller Udlevering af Varer til de enkelte Medlemmer af den tyske Værnemagt tyske flygtninge m. v. 1. Salg eller Udleverng af Varer Ul de enfellc Medlemmer af den Lyske V!1!Tnemngt eller de d'mne tllslulte(le Organisationer [herunder bl. D.. Politi al delinger NSFlyverkorps NSE< (NS Molorkorps) Arhejdstjenesten NSV (NSFolkeforsorg) Organsation Todl Teknisk NodhJælp Rode Kors NS_SrUllmenslutningen i<rart dllfeh Frelldej saml. ii de enkelte Medlem_!l\er af tyske SSOrgansationer tyske Politikorps eller lgnende (herunder.a(wel OFficerer Embedsmænd UnderoFficerer Menige og civile Personer der er knytlet Ul de nævnte Afdelinger eller Korps) mm frcmtldlg kke linde Sled. Det samme gælder Sllg eller Udlevering af Vllrer t\l de enkelte 'idenlondske Stahborgere der som Flygtnnge ellclr pua unden llgnende \undc opholder sig her \ Lundet udr.n nt være l BeS!(}r!Clho ol gyltlg Op n l ds tllln (Lel~e. 2. Ved Varer rorstaas dellilo jekendtgorelse snavel Hundelsvorer om ondel Løsore herunder ogsllll Maskner ndbo Beklædnngsgenstande (unstgenstande Guld of[ Ædelstene. Heste op; nndr'jlusdyr Keretøjer enhver Art og lign 3. Overtr!1!delse al Bestemllielserne donne Hekendlgorelse eller de ~edrør af salllme givne Forskrifter straffes l Ov.crensslemmelse med Bestemmelserne l Lov Nr. 158 ar 29. Marts 1943 om erhvervsakonomlske Poranstaltnlnp;er. Varerorsvnlng m. v. o fr. Lovanordnln~ Nr. th af 9 \farts Denne Bek.endtgørelse træder Kran straks. SamUdlF[ ophæves 31 Bekendtgørelse Nr. 639 nf 11. December 1940 vcdrorende Snig l! Varer lu dcn tyske Værnemagt og lil dennes enkelte Medlemmer. Unndelsm1niateriet den 7. ~nj itj46.

137 l _.' a n fri*... \.;.;t ~!Tyh.. a' '''' 't.\ 101;... _... 'a'... '.nlr.... d... h.rt\ _1... n.. _ a. hl> tl~ hi h.... \ l n.' 1et' Ul. hil..po ni r.r... 1 un... PM.... l\rml.. brndl bl _... UM Pi.a &... ak.lo....u ~..... _77 n.... i.l1s'... M..._'... _1.1. l... ii dn lun.p... u... aut... 11_ '.hn ' d... t Tr'lhld tor 4.'... De Uh.tll. }.\&' Ul... p v rul n '.. r~ H P O brugte S Yde a '. '.. 1\ lu ~\\ l... t~ \1 h \ll all Uh n.n mc'd.t alo.. '.. l.flf'en.. \ 1ollPec.. '''' lu dr 1'<1oot... t t>l.t *. ' Ur..' \u... t r d a' G... tftl~' Ut...O' 'h llpo m.'1 htn Køb no for Mæ For de Ofre. der henrettedes uohicielt P. t o TORSD _\G }'ormiddasr blr'\ der i Od!'n' nfslflrt't et >t Jrrura!dt Btii pu. Gt'<:tapM 'lord b.t. la.l :;kyd~nt'mf' i ~d('n. a. 6 km fra Odf'fbf'. 0.a not::lf' Drf.nJrf.. t'ndnu inden K.lpituLltio. nen forf'laa. M :Hf'nnt<kearm!'tikke op af n~lf' Bræddf'f. Di' turol' inlf't ror«jlf'. men allijtf' n prf'dt~ '\'l'dde!e!sf'n. Ol: man s1ultf'di'. at det Vll ty.. kl' Orff' der nu blf'no:l kwt.rrtnet under Skdf'b.lnf'n. idf'f BeOOerne jænt. li5e horte Lo'\stbi'f'r kore derud om (\stlen. X\ er 4en lttulul ~ Sam'lf'd tart blot tor.u~ :;~ &! SedeD maod U~ Beboere rtk Gang mf'd Ornlearbejde paa!ltl!'dtor. b\or Jon:!~n u bl'. og!'ud milli tandt ar grutuldt. Frthl!dQtamper:D.e alannere<le.s og ovn tol VagleD.... nkt11 On.. 'an'u n.. a ' l L{. allt heil n.. ~.. :: nml... L mnlnn~ Tno. klt'. cr.'od Gnohan ''''ll'ttlfl f.ldt d.. fra bll\jlnd~d..... n tot t nr. H.... laa ntf n... f '1an!~t:. hrlt t1nl:t '1101nd. : t k!n<ll'lr k1'hlt't1 ''''.'\OM 'lar prnnwl 1'01' to af '1t...'!.. a~ \'(.;1 tnde ar O!'ft '(d.. r rdla{\ LlCt m...'. ne { l... l.~nfl bar all....klld... 1'... t: \'ar.~.. ~ m.. k... nogl ~&rllnpnd Gra'. flln<'lt mlln ydcrll...r~ f~m l\hn an.. tn! \&11 EnllrltglllH' og to 11\11 annll G'... _ Det l} kked~ al tl'!ufken &! Ofr!'nto 1)(0: drt'j~ ølg c>m un~ Fr1. hedak'mr<'1'' fra SHD<!bor~ O«.. n fu Odton. NS\lrnt> ønskrr nl1ul 111<t rfeathggjon pu DU... ude Tld3punkt. ldet dtntlneer1n~d ft'lluke kk!! lilie Tttæl4e r fljl~tandlg.lkker. og tordj mlul ønaker at Wdffftlt de Pu rvhd. om Fundrnll Da de tyake B ltor e.aa 'elit øom O:lnske taa. D fllr Kpltulatl<men kom paa dl' myatlllke natlige Elupedillontr Ul St'dfn. '1 Køb Del't~ Garanti 1 O Am Erfaring

138 ALDBMOKRA TEN. 5 e der Meddelelse ~ling8' til Modatandabev.ge'aena en ol Leverendører J Thl.ted ~ ikke. alitel fra 14. Maj foretages ndkøb n af' efter økriwig Rekvisition Ukvitleref fjor specificeret Regning paa ndkøb h8v~ der. ~r loretaget ~ Tiden i 9. Maj mel_ bedes mdlendt lenes! Tir.dag d. 15. Maj til Sektion g8' NordVes!. o ar. Kaseroekommaodsofskabef al Realskojen Thisted. un el N ational Festaften ke ~~ Sønderjydsk Forening ef for Thisted og Omegn tej Torsdag den 17. ds. Klo 19 Aften nl pab Afh ojdsh o le llet. ' Tater Musik Solosang Tableau fælles Kaffebord. e Ad.eang for Medlemmer med Huss'ane1. Kongeslngbogen med R e bringes. 1'1' ' J.. = Kender De Thisted.aa kender De og. aø B. Efter end! Sommerferie Y8lergade M n. 38' Malerier Radering mmez pell_ er vore Værksteder atter aabne fra 16. ds. Thl.ted Motorkompagni A /S_ S. KuhnmUnch. lell Store priklede Blomka.la.. planter Spid.kaal Selle.. rie Tomater og Blom ate planter tbydea_.. Sygeforsikringsforeningen Thisted Amt (und ~ r de statskonlrollerede For!... U.... ygek... ' Danmark)

139 Th~ t f'd H. Maj 1 9 ~ G. ;mærup \ 'eslø.~ er dod o 'ct. \it/adp nu' l/ << \ u!!1 og \.U j:. '!<1mmf'1 ult'd join W~ o'> F' njum paa HJE'rg<> t. PH..;:J'tid'/f lar ;ngC' r ::ogu.'lllll ld hirkc. r to 1' li... '('f \.. ~ l~.tf(lu a.f TmuD(:!' d ~r la !l2.j. k 9bt.~<Eg.Y1~nt'n'. F '!'udolll. c.. ' ' u <f. rrd.11 luudre J...'/ Slend.' nt'n' hll!f'fj. mt dl' hot'! i.. D. d.~h.\lt lar.. /' / '/0 ~ta lø n. ' n. '. d' i Virk ''mwrup \ar do! 613 g dl'de bll.. yc'd f)~ han ar... i'ejæ.l'n. Hlln nar en Mr aldrig ;ogte at 'len hau 'en lige og ~'/!.:t.'_'('l '~. ru hnd afholdl Srrprio T f J cl g a a ' cl Surs i Lordags Be_ fandt Sted fra VO/1'ing_ og dt'f holdt> Anda.!':! i HJem ' Li1'rtr O 1 R '' l.for tajle laltl PMlor D il' k g a l r d J 11817' le/r!'/] (l min Sjl~ Chr H r l d Stagslrup takkede p aa jive for DeltnXdM!fl E f ll'lfl'n 8. d'r 1'11 Samm e(l /f j mm''1 hnlr.]ørw'o ] u 1_ O. Hall!! ki/wl'ru J tajt~ 70 Aar. Fiskeeksportør J ens Peter J c n s e n. Øs lerbakken 21 fylder 70 Aar T orsdag d 17 Maj. J P Jensen er født i K (lv Da h an l 1900 havde aftjent sin Værne. pligt var han et Ja r Aar ved 'rnj.sted Ka lkværk J 1904 lev: dt skt). r _n!<'kad Oll: d Skadp O' 11.. t... dt... ~rt Tr)'l<kr le n.. fund.t. Par )'rujrl;.lll~r pall Gul> t_ D! t 1111' '; t <Ul>tl~ p!ll'!l ud lir ~'krn1u... >n til R..t'lkl.. r l.u..crupø S.'ul hr <N hm'dr bon t ' ind ~rtrr.t rr' )fltlte! llrno~ ('n Htgllfimur. Angr<hct kom!'rn8k.:. ov... ra~k'ndl Sla dcr nt ingen Luftallnn; mf'n drfor ble Forakrækkels.. kl;... milldre. Næppe Valg lige straks. Fuld f;ig!ld om t... ~/di[lt </.J' ~rl 1lOnllgrt/ So. Arbejdrnes y.u('ltorgunislltloll Thsted holdt MØde plln Arholdahotcllet i Gan... Land ~ tinlt:ltl:lnd A. H v i d talt.. ove... EmnN. [)lnrnllrks FTfh~ll. Folkets Fremtid Mange! de Ældre fik rnl\l~ke el Chok ed lt ~e den lye Mmjster1j~te arde han bl. å. mell den trufne Ordmng 'nr Re$ultntcl a f langva... lge Forlandlm.aer og der var frn ulle Sider fuld Enighed om at j{au ind i et redellgt Samarbejde. Det il være uheldigt at gaa til Valg pan Øjeblikkets Stemning. Mun an lade Forholdene afklare sig flint. Landets relativt gode Stilllng i Dag skyldes det underjordiske Arbejde der er ldflrt af Modtitands bevægejlen Og Løndstingl!Jl1anden pegede plul. de danske Søfolks rndsats ved at sejle for de allierede. Der er Tanker fremme om lt di ~se Snfolk kul have k Anrs Ferie med fuld Lon lf Staten D el var Underholdning ved Thisted Sllngforening. Stat.:;husnlandshrugene.<; Jordrenteydelse af Præ!itegaaniBjorden. Klrkeminister;('t ha r f nstsat den J ordrent e som Je Statshusmænd der er gallct ind undr den særlige Ord 7~ An d~ 7f Ung m~n og. v

140 tlou.... il (at!. TllrædclsesPn rolla '! lel /. ( ;;;~_ml'd iad li 1_ f J Thisted 1111 J Hurup. ni!!p.!j';'1 r j'l lt rnlt rnn!! i ;'ukli pnl' lt ~!l'l'krl'.~t'1l 'l /11 ~')tmh('!till' ll:'n'l >llll'')1 r t\<> riur. ;;'<i<'t'f'[ l.;tjll~h'1 h'jr ln.\~lnu!~klllll'1 )1'jorf Tj('!1t'.h' [ors~ Uil(. l' ikk. lll. '' d'r'.~ u.>!mlll' :0 T' ktd....!.'u nhid' (h'nlndtl'[l'n J TJ~' 1<'11 U!n \'1'11.~!' Tlij.. h~1 1'<'11 f lill' udl'l nr l n!jjl:aile'1 ; ar Fnlmidlni!. Pr:!'l'is 1\1. 1\) hll'l 1\ k'l ~mnhhltltf't \ll't af l'nliti!t'nl 1' nu~ll:r'l. :::Ylkl'l\ '.T Hdl1 lnll.l's Pulilil!lwrd'n. ~ wd Vl'put llod dm ~loll dl'l'('~ St'df'rlrtlll'r' j Ft.l!l'ntlil!lll~l._ti<!l\. Thi.! kmmull/l Y{\;:1't1l U1.'r L'll i...' r nillll('~' Ejbkm' J /1 11 ]l' '/lr nml] ikk~ '/lll fon T lupt lil!l(ljlid'h/lht..!pll og rulk k!/lp)l~11' b('.:'f'jtr( l'ulilillh''ih'j' J l' i.l rnndll' r/i'rpnn!.n r(\'~h Sf}'~l'rll('!l' hml i bl' \''~rl' Ortl Puliti'r~!'n \''lkodlm'n \t til' nnrlulllt' Funktjonf.lr!HJld El.]i~1 \l'lkojllnpl\ Jt'h'.:l' han til lln'rlwljl'u l. P.1'n.~('1 og K Hmil\i1llljl'nt.\ G Nil'lJ'll'J dj' lar \'1(' fl'/ j rk nllll('enll'/l!inllsll'j\ lii!1' _ hiln Ji!ltll!tlf'~ Kriminnln'1:'J:<tC'ot ;'r'1~'j' s'm dl'f dmll' i Konccllr rn lrl kj 1. Polt timl'... i' 1'11 ;:111 l ed 1'; ;::.1<1 ~~uj li til at beln'lde igl'l os; tit' \'1' luk Ul lagl' fnl 1JUfL pliliml'~!'rra 1'01lt!h' Rig ln'paa 111 \'UlZhil'rlwl ng lakkl'd(' RurjJ.'iel for '/11 l;ld.n.; rier 'r l\1i'1 fil'lls Poli 1..1 hul' \l'r<.'l borte O;:~\! i Hump i1uhh'~ df.'r 'n Hojfidi'!iJ!hl la Pnhtiet i Gilll]' overtog ~il _\l'hf'jrp T'oliliper.;nnah'l h'a HurUJl PolltJhNl~ tllligeffil'fl tre' kob.. n nl7l.~k. Plitifolk som hat lel'i't unr'r.rnl'n i Srdth} hl'lll' de har 1 l\ag't i _\lor.tand.':'oohr!l'c'ls{!ll lar Jnl'<!t t/ pp('l pua Poli]iml'~tl'rl'll~ KOllt'Jr. n1' nll' r(!ligf l'nlykht merl Blnn111'!' ('.: hl. n HU' r[f'r M'lllt D: koratifln.'r ~ Bllkl'lh'r fra Hurup Haan(h'rkr \ og Borp;c'rforerung. Hul'up ru~rt\'l''n CB Korp.!'1 og.u t \ w rll. l' h('f c'n SognCl ru.au ~f ormand 'i. K Pf'(ll't~f>n. ~\Pl('llt;1 illdl{'df~d(>s m] al rnhflln~tl'r Kai H r' r f l l!! /1.iul' Flllt rplj;omoll'll filhage hl lr/jdt nll llw)r den.cla lj'lg \(>ntd J.1;{ 1'111' k'jmmet. H'!' 1111' 'ide: /'1' lat lf SOj{J1t'raadsfnrm8nrl N. K rl /. l og af CBGl'Ulllwf(jJ'er.il( 1 1'ff'''FPl O/C dl'r{'!!' ~am~ J lp t/. mødff' lil ('1/ F!'f1kold hm /' t1illll'.ffn hvori ('/C/llt c!1'l!og li Jm ~/'lfallll'!' fij.\lolbtanrlht:. \J';''/ l. Plllitil'l har i0\1'igt nu an g {JJ1n Amhillll. de Faar vi mere Strøm i Maj? lliw'kr.)'lpr('h fu'upjdmnd har r t r /r'll'''n!l('~. J flljwlr.l'mifo'l fim rir' h iljcl'''i 1>111'h1Ml a' l' Uk!jl!] 'n \fflj MA.8U!d_ l nllpjlli lr ikh' hhll (JOrt kt'ljg! Trl'J j TliNJ (;r1 Wtlrltgt ill /11)1' lfldir/ og /{lll!j'j't/j (1(1 fjj Pa. dt t VJmclle tolle L) t.. ncl'1 0lt t.k<'t k<po~1 ;' op orbejd n io'\.ro~lnlnlil J<)LJ1 hn drc' til nll J Fo... h r 'ti Søn d~ hn... n t Jn..:1 1 n. 11;<01'.1 r:lng Kt~nhNvn Hl Aur 011 d n. Jcn'n hur 1'.d n _1'1)11'11 Jlhmo 'cldt :t.olk. n k<>m 11m l!n mcd.. v. ntl(' : Nabr \'\ Mkkc.'t.<.'.d td t iii nl' '1 1<. lia lor hm OJ:' h FmlJ.. d r tæller Ul Hrn. nk l>lm luh' t Fest for Frødøfl i SOfldcrhf\:O. Kr;s11 1nnn('llørt.<r:tg holdh' ('l ~or national Folkl'fe1 om E(lt'nnidt!<lgcn ~a :;pocl<;plndsen i Sunderhaa Anledning nf D.:tnnltu ks Bdrieh;e og Fred!.'n. Dl' rcos!.' af SnndrrhBHflr ~teds Beboel'l' Br mro: V<'n'l \'ar fint Oll: Stemningen /.!od. DC'r blev ;sungd en MnJ;se Fædrl'lnndsfllgc og lait of Lærer P e L Lærer F r c d e ri k~en Og Pustor Chril;lcnsen (1m Flaget KonJ:<n 0.1: Lnndel Et lilie Kor filing Frlh('dssnnl:en F'Tu Pastor Chrl~tens(.'n ${lnq: Solo Og KFU'K.eme!'Oml KFUM _Spejdere opforte nogle smukk(' nutlonnlc OpJrin Fes\('n ~lutledes 111 Præsten med Bon Ol:( Velsignelse og Afsynlle]sen ill Koogernes Konge h De beslaglagte Jbage Biler skal leveres 1~lpl'p nnl'lljjrlllkl' Vop:nllw'lld og Jlilf>j~'rl' hal' ~1)\J'~1. om dl'l' P' Chnn 'l' for f/lll dl' \lott>rkol'011jl'l' som ile>n yskl' \'l'l'llt'lllagl bf.'.~lagla~!'f11' for nogr'l Tid ~[d{ll dhagl' OK l<'kl'il>f!('lde Fuld 11101' hujtig!. id.. 1 milli nnfurjg\i~ ('r inleress.'r(!1 J ni faa t'foj'1'1lf1 rt. haj' lag!!1 alt rol' me fo'nlodl'nl B!'hoJd il <11'1' Slal('{(!.~ li~ gl'n Skad Fra )Jo<l.~lanc'~bl'l'æg'15C'n oply':;l'r mnn ol'l'rfjr \nlb. f;li{l>;lid nt nit hl':td Vll1lnl.'luglpn 11111' bl'~luglngl fikul fle\'!1'l'l nunr de 'rk«troppe!' 1hrl'lm(>.~ lf ri.'\llll>l'ed~ piiel' foda l!'r Land!!!. Forsllllntlt Bilpr o 1'\' iii i'lll Tid Ji'' Talf' om 'fjbil~ ~\'('dng 111 dl' rl'lt(j Ej(!l'fiU'Uc. e Da Oliebeholderne ved Thisted Havn blev beskudt Natten lil den 27. Pebruor i Anr rt!ttede en formentlig ellgelsk Flyvemil6kine et Angreh ma de store Oliebeholdere ved Tlisted Havn (1 Nærhedfn af Eksportstaldene) Det var klart Maaneskm san Maalet var let at se Et Par Olil'beholdere blev mmt af flere Projektiler og pn Del Rallolie strømmede ud Ml'n pau F'nl'tcll frn Fjordn og ind ovpr Havnen korn d~t ogsoa til lt gaa ud over Del Ejendomme i dette Bykvarter; de hlev romt nf 1'11 Del Prokkltll'r inden FJYVf.'rCll kujlrle iua sin Mn~killkllnon!:landspt bl a bll'v 'l'hs'l'ej AMTS TDENDEl Trykkeribygning og HC'daktorbolig ramt af 56 Skud _. En Meddel.. lse til Offf'nlliggøreløo J Bindene blev aom dall skulde indsendt til C~n~uri'n i KØhcnhnvn j m(\n ('t Pal' LJns r um FjrskYclnlngen af OJ!'hl'holdlrn blv ølrør'~t af Censur Rlta )fofll at Meddd. løen fik Ud_plUl.. af u~ dl'{ kun :r nl lml'18~o;iljndolnlnr o; (:lvjlhrf'jlknlllkjt li 1l!]jTN lily_ w'r havlit vrorm. url(1 for lt rllrmml' JicltllS'vil kom Jo ngen Mcnllclkllr til ~ka 1/111 l~td'ro J. n nk liø m \dr 'R \.. li rmlr dll nv' Aflrefs andet Torden vejr <lrlt i.\ft~ wtl.rr t~ K Mr~. Fon On'rgllnjf nmm.\r l.~'n< n<' h. HnliRontf'n runrt.. En ~tqr Pnrt nt Ucllo.lningrup {onrlt Stl'd 'r linn Skyf'rllt' NK ~og nl'o. men {J.'r 'r ikkt nnfl:'( Stf'll fril 111'ldt Dm Skru!pr ~orn Fulgt' af J.rrlllt'd~hlU; U'ejn'l!lr'dp hllh'llndn Timrø Tid ng Jf'd~au;'l'\ af R('j{n l('n Bygen 'nr kll1'tvnrht. Oll' drn 1: klin l't PJU' Millhrwtf'r \'ønel. Nordlhy Strllmfotllyninl: hnr hnft cn f'nkl'lt Linjf'nnrydt '~(' i VUllt nll'n om drt ~kyldrs Lynnedslag er u\'is Trlllperaturc.n r CJ.lf!t høj i Gunr oj! heil under \ flh' var del megi't trykk('nd. Der ('r i Thisted maalt 21 Grnder paa Mors Nlrlog 22 Llg(' indtil Tordenhygen kom. vur Vejnt ~na aknnt som ved HJj~omme rtld men Uvejrl't hrugt!! (' kraftij! Sydvestblæst med sig og den er endnu ikk.. OJl't ot. 'l'i1kny Uel de AlJeretles Efterretn nllstjellest c. Enerhaanden fremkommer der mange nteressante Oplysninger om Ting der er sket Bcsættclsesaarene. og som kun J!anske faa hal' haft Kendsknb Ul Det blev saaledes i Gaal' gennem Modstand~bcvæA'elscn Sydthy bc.kræflct. Politibetjent T o u s i g Hurup i en Aarrække hul' værel tilknyttet de Allieredes Erterretntngstjeneste med en dansk Officer som Mellemled Politibetjent Touslg hul' i Bcsættclsesaarene bl. a. haft li! Opgave ot være FO'bindclsesled mellem de danske Myndigheder og del lyske Militær ved lndkvartertngcl' ved RekvisitOner o s. v og har sanledes hac! god Lejlighed til at skaffe sig nøjagtige Oplysninger om Tyskernes Bevægelser paa Egnen Nærmere Oplysninger om Efterretningstjenesten vil naturligvis klte komme frem men det kim dog siges at de AlJeredc har flaet værdfulde Oplysninger om de militære Anliggender for Thy Fra.. K1m Strslld Stntlon. Ved Kllm Stl'and. hvor Ty~kerne havde Station for GrusTipvognene ltundrcde Arbe.ldet ral' kort Tid /tden Da Tropperne nu mantte s} dpnn brød mon op stor Hast Og fik kun del nodvcndlgrtc med fra BRrnkkerne Senge Skabe Borde Stole o~ Køkkenudstyr blev piia Pladsen OK!'llrt den opretwde Smedic vor cnerlodl udskllhgl. Nogle længt'l'c fru boende F alk rorstod det sul1ledes M mon ri! kunde llegne sif{ de cftolrlndte Dele Nu gara der stadig Vagt ved Slotlonp.n LlmfJof'dsflskcrlot oftor Aal Tf'lwl PJ' lkh ~nfl dnal'jjt[ fol' firlt'l. Fm ]pgindu!tnl' lu11rh' allll' p nth'1 'ulll:l<h'!' pnn 'n. lnn Plllrl. ()gl<iu dl' lllll!ll ' lpl' hjlt)t' '01 1 tlll' lin f! H O)!!li li i() l'und ;\/11 )l' Til!' hvilk'l l'!' wlt VWUl Un. tidligt i 1:iU:10LlCU 11/1' AU! ll'h di '\il''' a \].1(' ul gt\'l.j. nle t i\ ki'{ r d<.' Tn'1'r nu R'n m nl Tid h.. ll v.'(\ n.:.vnd..t.n nll Slutnlng.'n ff 11C~ At' nulh.nd\~' 11' \'.nnk n l' kr ' nt lir Tromp<:l 1t'f\~' l... llddt Vj)''k for Ol!to\ l.ll!! lnonllwr ~11l 1\.1. m1l kl vu' U<k l\kl'd ~ Ul.kuff' d1l BU 1'11<' slnl Tl\1r>l' ~\l\d(' b.lj.:'. )11 ~te To Frihedskæmnere saaret i Thisted. Af.t rir l'rnrrnm loark mun... Ull Ml'lke lil \k d Munk~ llim nfl' lldrnr. 1 (' ot Hut. hudrs Orlld 1'Tlul1ontr o\('r Mn Slll'\ du Ht>rn'n ln\.' nll'll o~~ml PH.') J()S\n M 'nul!.\u.'s S0)111 ri 11' vur ldma'jkdl' Kn!'l't vlrlu'dt \wdtol \.Dullo:;n :<lur m...\ ru~ll{' FJed m'd W'ytre. '111 mlndt'lll( ~:mukke Mdudl SvendOve M. l1l'r~ Korillknnlatt over Melodi al L.ub Olt Kantni ror Salo Strygn' og Olgt'l ul Flllxtchdl' vl~l~ de mcdvlrkt'ndt'.'1 udmærl<<\ ~amm<n'fln Det V!ll' en Nydcl~e al hul'(: dt:t. P~rtor Juul Snr(nsen foflellede AHcrtje Do flilledu ved on Haandllranat i O T.Lejren J O. T.L'jrl'n :'nrl'plllll\ This\('rl.~kf'll' i (ih~11' Elh'rrtlifHl!: 'n b lll'l\'lgninl::i)kkl' 1\'0\\f'1 h) ;\[01' slngljflpl' nf 1'!'ill'lkll'llTH'l'llf' kom 11 :;karl( \l! ha\dl' blulldl U' ml:(p\ iurlllilllll.'! lykl' K['iJ.l'.. lilntl'1'~'1 hlll!'el Pil Slump al ('n luandltl'lhl 'lllll ' pillt'llp \'('d Ul'l l'l~)ull''' tic llh'l1(>jn Jlil'ntl('lll' pun. dt'm mel ret 1'lltal al dpn N( Mt'JCll'ih!!llll 1'('1' R\(Jlll 1\ u '~ lo! 1l U l' ti Loud.l'up fk nc '' Saal' i Al.i.L!:ll'l og Fol' hm'ndlllgel' og mltll fl'ygll'dc nl ha.l_~ clle Oje \'111' hc;;kaji~(>t lkn andl'll Fnhc'lbkll'mpcl' ogøa en Y gro \lund ed N\\'1 l\<ll's/oaard hk SP'll'llg.\lykkcl' J3q'stlll. sum hll\'(\n hau fliu('l (l Hklll\ Tagl Kud!. ;\ll'jl'1 ilwly'cr Rorsl!onl'lL hlc l Hod' KO/s'.\rnbulancen ror! til NYkøhing 8)~('hllll l'f!c)' at hnn 'nl' bl('\''\ f(l'' ](higl llt>hanulel. Jlll'dt'llll hanfl Kolk' g:a 1111'\' hphandll'1 W' lllgt'll nr 1'i!till' dog faup fllr1~1l Snur ml'n Tilflt'ldp! lld.. k\''l(\1' Faren \'1'l1 ]lill' d Gf'llslande. mau kke er fotl!'ohgc med Travl Søndag for Falck. To Brande to Ambu!anceudrykninger og en DlTcrclhun~. Falck i Thisted havde en ualmindelig travl Sonda!!. Der val' O Brande c Ambu)anceudryknin~er og en Dyre J'edning Den første Brand opstod i HundborA' Mose hvor der brændte 5075 K\'8 dalalen Tørvejord indt'll det l)'kkcd~'s ol faa lden slukket. ldens Opkomt l~cndt's kltc Den andl']\ Brand VM i del fre>de>dc Arenl m(>]!']\l Hanstholm og K!itmollel' hvor dcr va' opslallet ld l Nrel'h af en Yllk Pejleslation. Ca 300 Mand Un~art!rc. RUSl:icre lldtnt noglc ot ERnens Karle dl'!tog Sluknln~~l'boJdct. Der brll'ndt~ omkring 5 'l'dr Land Hedc R\ ~tfi\ \01. ' ( h.. (l rnc li' d no{ \1'1)0'0'. l'r\ l l rl~k tjl \;\U Til] h li~\;.rn<' nu \ \hl JH'ntl.. d ~ilo1 ii 11.11\1 Hrimnwl \la lmr nof' t over Kll. l\l'ill.~ l.nll\' ' h\ 11 ll~l'r l'llll.'lill l'i~\..\'l'il(dm i \''1n\'( Sj~ n Fi._\..' ljw har \'''''''1 lf knn>! [' ni \..1111n tl \'... Fr.lp 1\... \.. nhll 11'~n' Fi \1>11 l. Fn l'mk'! \\il \1<1 ~or tfu.' indi :!( :Ul \1 il lt] Ht':>'! j. 'l'lcl. o.l r Jt.tllt' \111'11.h' kil lu. fhth'! ';R 11\~nll. vi. tl! \.'1'1 ~ill.' l~ tlll ru. '\1' hli'1' <;\nll: 10n'o(\ \lilw~'yl.lli\lll klo P'lkk orill' T 111'1' 'fult 1l kmnl<' 111\' h ;.. h n GltU 1'llli]l:(' Fi~k'llln']l'r 7' Ak ' \i ha>lht'l' n.].! ~na'.l klin kolnm 'il' 11\'l!ninp; i (ill( nll'n 'i \'' d '1\ hllvl]r T 1lHlt! t; l ~kll.\ ravlt AaJb. S lul høj Vdum khll' nl' nt fl'r t'r.l 11\<'11('\ ni 01'1111(' nu lil/n i dn r<lr~ Til!l 'i kun ilk(' gu'(' Krl' ma komml' i (ur] n'kk 1)'1 pr olt l'i'l h'n '11/:111 (nlll'm 1'ik'rif''';li:rnt';l1 gljrr' FH'!'~tlllinW'' lna hjf'~11' Sh~] (()' ni tllu ~lintl'h~nillgl'n fn'm ik}'llll\l u\('l mnlijl.'l egai Trykuger eflerlysls. Y('rl l G.'~lop()Han.l 19H mi~(>{c' i nf'{'pmhn )('1 q!l. Bihlio!t'k on 8nmlinl\' il1l'~l\lt' Tnk~ugr. Fl)r al 1'mUfll.t11l hlo'jk(' ~'()]'>k('re knn l'uudl' 0\'1'1' l'n Sllfl ;01n1)ll'l Samlinll.' 110m nlltll~l wdet Bih!iol<)kl'l at man ni lilftltle dl'l illl'l'll]p B!a\t' Boge!' Lulw~!'dlr Billet\l'1' o. h \'. og dl'sllt!pll UJuhtmll' Tn 'halt~r.!'om dc lyskl' :\lynltghedl'j' har'lfh'l fremt;lihl' undt!' 13Sll.'UC'!ll('ll. Hummerfiskeriet langs Vestkysten 1'1' nll HUl smaal bpg)'ldl itlel mlln r. Eb l{lilmolll'l' lull' ht'ltyl)(!t rtlsi\'lnmlt('1l 1\( HUffillltll'tpJn'' Dp' har 11'1'1'1 'l't p;nll' :Fl.llgsll'!' llwn dvl ('\' slllaal!o(>u A{oa'lniLlg'H. Eftersøgte ;:\arine:vægtere anholdt i Struer. l\lorlstnndsbevægf'lsen Struer hnr anholdt nogle Mo.l'incvæp;t{:rl' af hvilk... folgendl' hllr hllf t Tilknyuling til Thisted: Nikoluj Hill(rup. Johannes J;:jeld Bt Tlo 11)0 Kr. H o~ i Hush l Thi \.agcr_ Pall d ikke Hold mod enkt'l B E~.e <''' D i So unge Spo yedr. ti \. tol gaurd Cr Samuel. 1\ter Jens Otto. Samu~l J prgcn Bruun og Svend Alltt k.n Bllrth. St Sølvbryllup ford Chr. Eribl'l p i' f' r ~ ' n Oll: li hælt S ' \l Skllhjl'rj:( an dl't' Suhbn\ till:t. pilk \lp i ~1'l'!!\'n. ;) '\aj ::;1;]''ch'. Th('{\(( ~ (l l' l' n ~ C' \ (l~ R 11 H S t r l ~\\athlu'j(>n ri TH;tN\ Ktl kan fl'jn' Sl\'hn l\ull pna Oll\a..: P '1111lin 1\ il l'; \'t 1:: l 11 ~Ku S 1'1\. 1tH'lhlrup 'la r holdl't ;::.. h 1\13 hnllll\l!lt'll 17 :\laj ~ptlt'l'kll:<sj'llil'l'kll'r\..1. \ n l' ~l' t \' \1 ; r \1 \illol L. ~o 1\1l'1l. klll ftojh' $ul\brdlll11 Pill:'l'dag. } Tinglyste Skoder. BnF:t'lln. H C. Chrlstenst'Jl til Bag!'r V Aa Roursgunrd lld1i~i'l Matr. Ambulflncl'n!'. for!llc Udl'ykl\lnl{ VAl' Ul B'ygp;r!vcj wol' Fru Distriklsmlnt\ lnul's('1l \'nr \'fl.'ld N' \(1 Ag~etl<nd Kr E. k. med 8('t{l{l Kr. Cykkn. Fnll'n hnv<l(' brækkc't <:'1 lkn H~' N. A. KOl1l'fUO til l md. C K 0R hit \ tl plhl 11011\);\01l't Pila Andenl'n \'. Bicl'J~d Matr N' '1'1' q Fnn!!o!tv; val' ('n [.;'111 uf Al'hmd '1\1\' \' l.und fir Djergcl. ~)f(l 'i'\'. }' k vhln N] (' ~ l' n k('ll!1lllt't til Skad' (~ 2100 Kl'. luvdl' runl't en lilk Fltl'llW' 11l\'.'(\Ol. Hst' V. N Volbol'J H lis'. C. P.''' Del vur doj{ mindre OVO'lil(t og l'fln' Sm Fjcrril;'\' Mal\' Nr. l h A~g8llrd ul v~ro blcyc~!ol'uundct pall SYl\! l(clll'ul' Malr lr 3 bf. Fjcrll\lilc\' l pnld 1'111 ni' \ lo t..\l ~il1l' K.ll ban

141 cftft«~ Ung Fribedskæmper fra Hurup fortæller w.~:1f~~ lø&e '! i ' ' F r' [ n fol' Yd 'wr~ 11](1 'i 1 f dr r '[1' ljilll!'i<r r' d ll' r ~ Kir u it' r e en tis. nn~ k nrll' S ~o m om h t i Wq H man. og Nishr nt l'l at r. 1 ':r~. er ll l'''1 c!n llkl' om tyske Koncentrationslejre.!;~~;;:.:::;; hullltlla nu're E. una' lhyl.l k. tll~loj<''''' r. SU.. r Jkt. g' N ('ar!\d. fl. l/u'u> r ~ '. 101' f mil hl Ul ll.ln'l' t )o;rrlll~ t r l ta r hl Apr hu[ ~d<l~1 r..p[.. ~l on G. lln i A.rhu. '' rlpl Fru lo jro ~ fur ~.rc ty.1... Ka.. ~ utr.lla.~j k t 11' F.1fm N.[~~ r hrdl mf' ' T n bl\rooti.!;' llohl!' :Q 1'1 ~ hkr 1f'\ ri r. fnoll'r 'o u' tr. Oll hulkimlui t r S'] kil' ~::.'t: /lil.' Omho hh'l11l~1 ~'.~ 1<11'10.' Kork b.. hj.! <' ff 1111 l M ml' nor~:.' J'JLt' r. HlUnmjn 1'''k!w7 t an'i M 1C!\('i: tl:~ til ~l' tyh' Hknlrlr.t.1( r ~'j t~~ttr' Hkt. ikk uf l\uf<;f'nu'/lt POH r. j ~. t)'rk.' F t~ ln itmr v H _. n fif' HlCu 1.h'~ < ':~:1~' ~O'll't 1111' d' [!rrlh Strb' 'l j iilmhtjt' U nj. JO' ''. [11 ri ly~'ihr omil ni' ti dp Jl~l mul/kr 'r E Ni.. ~n wlr m'd t N (.ru)l(1 /to kum 0' uh 111 Aa rhus Hoh<trhn> Q\~ kom )u<l i MlfHllllld hvor h'i ll nlr.' (!'r al (.' ~UlQ luvlll' li<''jl'' M'.' :'fif r hnm ) JMhrQ..'r.' Fol 'o mlr n 1!1 ' h ('1 h 1m 8n r.: t ~ 1'rhu~ 'd r.n uly'kk\ir Tllffl'l ~;;h~'l. Blln 1{Ol1 i Furhr (lj! laft mart Ty~krrnr bl.klar n'r hhm h n nr \;lu~t' 0 ( 'ltlpomnn1 hon8 ~f'rl..r; nll'd l KYlml ~lflll' Han ~ ]' of d dunski' nuldjnnyrp Guh'd ~ hun 1>''11 Ht Ty~krrn tngdl' t: imcllr'll1. unrlgk h:u1 111 hh.. ~Juat ih i! / St mf Jt mll hl. v an't t HQvJ.t m... 1 Sklllfl' af 'n Rvol pr Olr plna'pl i d (tl'rfuh:~ndl' Porhor. Ty~kflro F... lv \'flr kk... mn.'ll... mml' f<lrt:dl r ~(fotl 'Si'l'Jl m1l 'rf' dllt1~k' ~1.!hiu'lprf' \'1\ <... frydr.lil\'st Bjtll. ' url<n HnrmhjrliKhl'll og m( nnrsk'!ig folpl~f' En'r l knrl Ophold F'ruH'lcir<'1l!;om F.gon N... rf1t til T vklhnf! l' hll'v flyw't rundt i for~k'lligl' Knncrnt rnlinn kin umhinp' Hwmhurg Tr hl\ lro Folk fl'n MAlllt1dp]'WC.J;1!t:U:'1 (n hrftj.'i ~nlllln('rt mld HO.~ot'\nl f ' Bkfflrnlrr Oll FfJl'hl'\]n' frn dl' dnn~k(l StQrhytl' nlc ll.' ~ihhll'vlltf' \'i~t(' ~ig n værl' lan'.. ligp. l'\ammr r nt~r. ))0 stja[ fra Ml'tlfnll/[(''n' ullk Hntion('r r frn fr'''!! ]to Knr~l'ukk r Ol' fortip ll'skl' F: nw' od.!r< l f yl't 'erd. ~lj!lnlnf' for ni ndy11'!iig. En pro fl'. )on1 Forhrydt'r hp\ :lf 'fydwtju! urlnll'''j1t til Fnrmnnd rnr Mn Gr u p Jlp. Unn_k qom \'U' l h'ol. (an skuldf' ut!~ll. Rlldp Kr'Pakkrnf l il ~ill!' \fdfltlll('r V kr;.t. f dc Tulr! f 11\'r 'nb'll for ni mnn.. rltf' >'i~ ind hoh TYHkrlH' r (11'11 sljrtf' MnnlHd hh>\' d dnnllkp Fangl'' OV. lfurt til haard! A rll/'id'! Hamhorg 1]0 ll:ht1t ro iul' l1~d 0 rydning i Ruin<h'll/ rn. U tn 'n Ko~l. om bt Luu af R)!' fil{ Kmd~uPlH' og Hlglr Rrtlrjhum pjr!/pn dtln~ ' 'w nl)r~y ruil'''' ~<nr b. r (r(tilnl ri H nmoorjflo 'r ihu\jl om Jul(hg hl r hr;oml.>tlrj!~'d Alt lla l'u h:l!luloh ForvirriuK San kom Rpfrirlwl'u hlg~n vild /ifrn]; t.'o d'l du Jf'l S)Ul n l..ub..i ltl )tik ~~'l1nrtt Ljr!'n UL it U Hmlfe ])rur ker/w og Nnl'dmrund(>Jlf' til SVl!rtgc nu n df t vllllf' ~ill: nt VK' 'f' 'lg'llgi. ~ l:on Niel1l 11' fuld uf Lovnl'd OV<'' R1t1r. KO'RlTilclprn fl'll SV/'rig> Udrl1 lien mwl ))nll:;kflr ll l1~nll P klllr' 11110:. 1 df'n li id ~ l. Tid hal!' p \n Shlg'1 J.'rl ~ sprog l LJrr n 11\'01' jnlll{(l'l!e /l1'lv kull\. ~ \(!('lig fj \'r'rlo)( L'r'1 'n Ol( ~ H ]fon MO'' llnp; da d.. /lvl'nhk RH]1l KOr 8 RU E:~ ' lumtjr FalllCrlll' hjpu fra inmbor)(1 lulnhnb' l'na Kol'[\ lurpn ud.f nyrn!;lu ml\n /kl fm'øh HUK.11' vnr ul)f' ~ Uldlitf'1 uc Romlwr l!'lllf'lllf J'/]. )) r nll l rn af l ydf~w l' orl.redr. Alt n]).t vnr Ruindvnll'f'r n~'handlirll<!1 i ~\'f' ij{p \'nl' nv'l'rvll'ldr'ld' Fur l 1'11 omh~'j{a ]j)! LllK' u!l( f'ntl~' l s ' SR r( n U'Rlf J'nl'Jljmn~ fil!' ov' r~1 nllllmf'l!f' V 'n ll~hrl'l fnl all'. Vl'tl Afl'cjlO 1 1)] \ h\'~r M./l n <>kvlpt n t rm ill l hl' ~ t tl \'d!' t ng dr hl \' udl\'f'1 'l'u il( tl~ ' n : t ' Ul k: anwrl kan8k' Cigarl'tlN' i l'igdigl M/wl nll hyild j'rt.!t kund bglerl' ' Der var givet Ordre til J nvasion England. En S amtale m ed Oørlog. London (RB). En særhg Korrespondent Jl {euters Burt:pu har l Augsburg hllrt en Samtale med Gøring som erklærede nt det vnr urigjigr :1 han havde fnaet sin Af~ sked paa Grund af en H jertcsygdom. Han erklæ rede Videre. at han da hon overfor Hitler havde hævdet. at Krigen var tabt og havde foreslaaet at man søgte Ko n takt med de Allie rede var blevet arresteret og dømt hl Døden_ Paa Grund af sine tidligere Portjenes rer var han imidlertid blevet be naadet. Det blev analt at der skulde udsendes en Medde1eb e om hans Afskedigelse me n sene re blev dette ændret tl at Meddelelsen skulde gua ud paa at han var tmodt bage paa Grund af en Hjertesygdom Gøring udtalte videre at hvis Krigen havde varet længere vilde Tyskland hu'{c fremsthlet Bomber ~om vildc have overrasket Verden. Der var blevet givet Ordre ii en nvasion England men denne var aldrig blevet iværksat fordi Tysklands Luftstyrker ~\drig havde været tilstrækkelige til et suadunt Foretagende Gørtng troede. at Hitler var dod og han ~lnsao det for givet at hans Lig var blevet skjult. for at det ikke skulde falde i Russernes Hænder. flere A!lr havde Martin Borman været den ledende Magt bag Hitler. Hitler havde altid nægtet at droftc Mulgheden af et Nederlag og havde forbudt nlle sine Om ~ivelser at nævne en suodan Mulighed. H itler havde inderhgt ønsker et Samarbejde med England men han havde uden Tvivl anvendt gale Metoder. Hr Rpdnkt)r! Med den :\toti\'('rillg at bcgltll Pltftlll' bill' herps llowdcr j<'g Dem indtrll'nlto.:ndl' om nt opluge folgende: Frih~dllbcvæge8('n jl'g fnr N~'mhed11 Skr.ld \:il fqrkot'~1' til K Un. 6t1ill(r hpjt S)l1. Søn hol t at dn vit gl\'e Hl1l~ ~Ult onl kkp fl)r lillil nrur j1'1l H' ~wnglori~ de nu p~nlt'r sl/: 11.j er for dun!l.t~l Bft('rkrig.~tidnll )lrlln HH r dn... [l.' Mns!;\'nl'fHtntiancr d'l' Cor... t~gcs og oprnlwldes ulh'n nog. n 1.0\' hj'll'mel vil nt hhv' gi mt l$!' t j... ne t i de flt'8lc '!'ilftlllrl. kun til at l11i~ ttllnkcliggur' i\hmnkcr sum ijdw l'r sg lwg<' 1! Forbl' y(ll' ~ ' hc\bt. K U B nkr f'1'1' \;!:lll 11l!'J.''. lit Allhold~ ' hll'rnu Cort'1t[1i rfl. ' l h' gc r1lrl ](nl't<jt' k. 110n ikk Kurto!..!; t nen)!e!' til 'l Tilfjl'l;il! Milli klllh!.' f. El) læse N' 7 lir!t.\ lllral. S.rlft D~ 1<0''' ; AltJoi... J l i \.. JtJ jo t..ll'... ror) u' Ut.. ~ flel l y paa f) Der ~k e t.t muk SunJ' r tr hpj~!)/ lyhl1 1l1l1.~ \.uløl'tlf bf..ulm nl' l RtBt dtr'r :n;oouo Mnr otll uf Btll ~U hrtvd' H. rllrr. F:kø 10 lom at f m'p' >:U l ljyhlllj Rar nf og Jurr Oa~ nduttø' Væk No mdl spansk merl har ja ll. nl<'ll l ' '\1' l1't

142 ~. J u.. hd' u1hd :u.ft; tdfu (hh~t:lllg ai V~U Ul dø tlllur.llm '(Q MtHcUlllcl t kll j~ 1: 11L VU. h lltl;11 Ybl\c l ' ly~tlllll~e. y d~ dl'j dk.hl! ' lil d. /d11o JlU~]jlll!q.llH /q 1_!k do.! hl/e tlot~h.'.. 1)'L1!tUHhl 11. 'f /1./Hlol.l: 1/1 1t'. jj ll'j')/' ~ :.J' d~ j\rl[p''111l~) f rllqd jllll1 N!:j~. nlll/pl>'/!/j'!!;)j)l';1 tldl idqllj'wdlq.dl' 1\'Jd h.. jil ~.'ljjj'c':'[ujllljlll f11 J/lh l~ ude!.u h... llld /111;1 i l! [ol ::)!:;j 'J't'''UllalllW'j 11. [H[. Lili. Jil=~'ldl 1111;11)l~1 f~... d 11 'lj 1.Jl~ J~H 1'ld';~liJur /..1i14 lu L C li_;.\'llll / h: 1;L~lJ. P.ldl;lJnLj. d!.; ['! lldl nlllllllll! 1l'lJ )11_ 6)1.1 ~.01/111110: gdle! o.:dg.dler t '011.. \;rijt;; al \';J.j~ j lil h jn/ klll.jll'j.'ld ~1<l:.JmJltq\; li..:! hulll j j'lj.luillgl; dkr hhl ludlj) li~';111lj 1't.lle qpljfll'kl />jt$ her i J /Jjdo:J udl.:lj l <Jo)\; i h.:51lo1d:c. ~ l!y1dig 1111' 111.ld:1 J /<fll cl ': ); ' '1.. ~..td V>lrCf 111J'il'LHl; j l!.jljlli 'Jd~~lllilgJlrcbkJ ;;... ilvd Lmrldb\lul..:f Mml ijjl/ld lubon llcnllljh:r Jg.~u'l\Ji.Oslj J)lT ludb'l k!d';dllin~:'!len~l'jll.lt.:1 hljwl!oll'~.lj).lt: (uld lig 1_lld.tene 110: \ ly.. nille llu~d~1 htll'duju' dl l.nlj~~1 All ''k 11i'1 S::l (/'.t:rlr'lljd'~4 <. h JtlllJl1\;lbletllt: l dejljle Hd'CJlllg>lrd:.e cilie!' de lerl!ljr fil bamnjt; givne l'bl.rijlcl bll:1llo.:~ i f»..uctls;lfllllhjsl; Jll.:l 1cbfC1l111cJ~crllc l Lu\{ \(1'.!ilX '1.\) i\1l'ls BU Olll cr11\;c1' '!>ukdlwlltiilit: 1 'lrwblijilllijjgl.:j... rclurbj'jij:! lll. jtr 1J'wllJrdnillllo 1';1' Ul al!j. AJdllb lu.!: S 4 h:llflc Hc'l:lllllguJ'e1lic rl.:tll.:1 hr<lll tillal_li. ~ald1illig Qljh'~s 9:~ j Bclif;jJtgpl'clljj.; N' (io\) al t J.. J)Cl'Cllllwr 1\)1() \icdrqn.:nck Sulg al varer lil J.cn tyijju Va:ruCjl('lgl. ~j~ tl h:uj1.:;' CJll~dll' i\ledlelllllll'1 n.lhle1blllihi~tl:dt{ cll'l 7. ll<lj UHu.. lo/ju Wn~H:t til til Mand. lloi;f! nye Hødd kuj d~hl.:.;d Stunolehjo llllllf;c li il. 'JjJJiJddig.til' futlajl.. lil SJotJ olag d'lll 27. Jl:J J1 /jl;j.<l Jda:ttlCs 5 Sttollt:rj. Krllf. 41/. Do. So b A.alborg Hypolbf. 5 Må 5 Jydok. Hypotb.f. '... S lus.oo r275 GiQO HH (O t03...!b 103:;{)

143 aabn ~.: Dersom r elsker ~ old mine Befnlindcg ti bede Fadelan skal give eder Tnlsmand til at eder evindelig den S Aand som Verkan modtage thi l!j1 ikke og kender Qlen kender den iver hos eder og ~ eder. Jeg vil ikfe eder faderløse. ang holdt Jesus til sine Disciple dem paa Adskillade dem vide at und skulde blh'e skulde faa den skulde være en or dem. Som J e og antaget sig des skulde Guds den samme Gerg medens Jesus t til Tid og Sted ds Aand nu væe og hele Tiden ld var skulde kte Forbindelse rjættelser Herr og Pinsedag Baa de ikke val' 8kete som J e t modtage GUdR elrke Jesus og til Pinse. Lad og bede om at J opfylde For 12 Marinevægtere fra Thisted anholdt i Struer. De forsøgte at slippe sydpna med de tyske Soldater men blev ud. leverede af Tyskerne. Modstandsbevægelsen i Thisted fik i Gaa' Underretning om et af de hidtil bedste Kup af Tyskernes Haandlangel'e. Det drejede sig om 12 Mal'inevægtel'e der har holdt til i Barakkerne ved Faartoftvej og som det var lykkedes i tyske Uniformer at slippe ud af Byen og sydpaa antagelig for paa denne Maade at slippe ud af Landet. De blev imidlertid afslørede af Tyskerne i Struer som derpaa overleverede dem til Frihedskæmperne der. De 12 Mand er : Allan Olesen Valby Nicolaj Hillerup Thisted Johannes Kjeldgaard Thisted Niels Andersen Vind Ribe Volmer Garhoff København Kaj Jensen Hvidovre Ctl'. Samuel Thisted Peter Jens Otto Samuel Thisted Jørgen Bruun Tilsted Johs. Hansen København Frederik Heinrich Hansen Røde Kro og Svend Aage Barlh. Thisted. Flere af dem er kendt som Stikkere og Haandlangere for Gestapo. Man regner med at de nu vil blive overført til Modstandsbevægelsens Varetægt i Thisted. Dannebrog hejses i Hanstholm. Med største Spænding har man indenfor Modstandsbevægelsen i Thy ventet paa det Øjeblik da man kunde tage det store tyske Fæstningsanlæg i Hanstholm i Besjddelse. Det sker nu. Allerede i Cam rykkede en Rtyrke paa 70 Frihedskæmpere under Ledelse ru Der bliver intet af Martørvsgravningen i Lodbjerg. Lagene er ikke tykke nok derti Martørvsgravningen i Lx bjerg KJitter ser ikke ud til 1 blive til noget. Efter hvad Entr prenør HøjeKristensen oply er man ikke trods mange Bo ger stødt paa de store MoseUj som betinger rationel Udnytte] ved Maskinkraft. Enkelte Steo har man kunnet paavise Lag lj Tykkelse op til en Meter alereed faa Meter til Siden Lagene atter ganske tynde o der er ca. en halv Snes M Sand over Martørvene kan nyttelsen ikke betale sig. Derimod fortsætter man G ningen af Martørv indenfor E stokken. Herved er der besk. get 78 Mand og hidtil er opgravet ca. 150 Tons men er jo ikke den store Mængde havde ventet til den thylan. Brændselsforsyning. Kirkemusikandagte i Thisted Kirke. Det gør mindre til Sagen o er gamle H. PureeU eller en a der har komponeret Orgelfan i DDur det er mere hvad Toner hal' betydet for os i S te eller beklemte Øjeblikke. efter Aften har vi hort dem Gna.r fyldte dens hojti Marschtoner Kirkerummet en befriende Klang det dis. nel' havde opmuntret OR til. er nu sket. og saa gav vi o i Mindet om h ad Kirk('s lom den formede sig gpun dcrn('. har betydet for den cl j\lenigh('d.8om ntid udnuerk til R('tt(' fik man et ludtr. Snlm('klang

144 Ana ~rc >u<y. j~.. ~... o ink.for dem. OJ< medc ~ l..u }1lwde \'ært bundet til Tid OJ( Sled..llluledes ~ku!de Guds Aand nu vrere i dem tille Vegne og hele Tiden. sln de hvor de end var akulde kunne være i direkte Forbindelse med Gud. Det vllr rige Forjættelser ler ;en gny sine Venner og Pinsedng opfyldtel htlns Ord.sn.. de ikke vnl' i Tvivl oru. jlt det skete som Jesus hnvde sagt. Betingelsen for flt modtage Guds ARnd er den ene nt elske Jesus og adlyde ham. Nu bereder i os til Pinse. Lad os elske \or Frelser og bede om at han ogsaa for os vil opfylde Forjættelsen. bruar overfortes han til den rske Koneentrationslejr i Dncknu hval' :h an Vllr indt.il han den 6. April b lev overfort til Neuengamme ved H amburg. Da Bilen med Hammer ankom til Østerbo..kken i Fjerritslev blev han modtaget med HUlT;lraab af flere H undrede Mennesker og der blev t alt af Realskelebestyrer Thorladus Usaing og Stenhuggermester N. C. J ensen. Saaret ved en Haandgranat Detonators Sprængning. Der skete i Gaar i O. T.Lejren ved Thisted en beklagelig Ulykke. lfejeribestyrer Svend Korsgaard Lodderup stod med en Haandgranat da Detonatoren faldt ud og eksploderede Sprængstykkerne ramte Mejeribestyreren i Ansigtet og han var tilsyneladende l'et slemt tilredt. Falcks Ambulance førtes han til Nykøbing Sygehus hvor det heldigvis viste sig at K\æ~telserne ikke var san nlvorligp ::<om det f{lyst &lll ud til. Kreaturopkøbet i Hurup i sidste Uge var tilført 83 AtO'C. Krenturer oj.! 2 1 Kalve. 'l'il E~' 'nn) XlltgUt'e solgtes JO Kl'en1.u... ;1.. <)1... ~v..._....m Johs. Hansen. København Frede_ rik Heinrich Hansen Rode Kro og Send Aage Bnrth Thisted. Flere ni dem er kendt som Stikkere og Haandlangere for Gestapo. Man regner med at de nu vil blive overført til Modstands_ bevægelsens Varetægt i Thisted. Dannebrog hejses i H anstholm. Med største Spænding hnr man indenfor 110dst andsbevægelsen i Thy ventet paa det Øjeblik da man kunde tage det store tyske Fæstningsanlæg i HansUtolm i Besiddelse. Det sker nu. Allerede i Gaar rykkede en Styrke paa 70 Frihedskæmpere under Ledelse af Officiant Munch Viborg derud og i Dag vil Dann ebr og gaa til Tops over de tyske Befæstningsanlæg. Brand i Vildtrcscn'atet. Gaar Eftermiddags opstod en Brand i Statens Vildtreservat i Nærheden af Klitmoller. lden greb ret voldsomt om sig men en Styrke paa 300 :i\1ennesker dels Egnens Beboere dels Soldater gik med Skovle og andet srunmen med Falck fra Thisted i Gang med at bekæmpe lden hvilket ogsa.'l. lykkedes men der val' da blevet afsvedet et ret stort Omrande af Heden. Et kraftigt Tordenvejr b'ak tidligt PM Natten hen O\et store Dele af Thy. Det l~rnede meget kraftigt og der fulgte stærk Nedbol med Uvejret men det S~fnes ikke som om Lynene nogen Steder hal' anrettet S\{:Adcl'. K i rkcilldsa ntlin j.:<r. 1'il Ydre Mission indkom i Thisl<d Kirk< Krisll Hmme1flll'tsdug GS5 Kr. 'j~ 01'<. i Tistt'd Kil'kt' 58 Kr. 37 Ore. Skolegan gen pa n 'rhi>l jn! Ucnltl.kolc. OP! kan endnu ikke!l.ig t' t noget t'l1dl'iigt. om. h\'ol'n:1nl' Henhkolel i 'l'hillh'd Uln frigi\'ck t il Sko lcbl'uk nll'l1 l1\'el'i Fald lt'lt:'li T il'!\tl ng.l:rrend:;relsto1hyll'!i'~ Kirkemus ikandagt i Th iste d Kirke. Det.Ror mindre til Sagen. er gamle H. Pureel eller en der har komponeret OrgeUa i DDur det er mere. hn Toner har betydet ror Ol i te eller beklemte 0jebhkk efter Aften har \'l hort l< Gnar fyldte dens hø Marschtoller Ki\kerlJmm~ en befriende Klang det nel' havde opmunll'et oa t er nu skel og san ga \ i ~lindet om h\'nd K iri som den formede sig ge derne har betrdet for dl Menighed.Som ntid udm: til Rette fik man et 11: :\iddelalderens Snlmekl: Buxtehude Weyse Gade Ove ~o\ler med Grundtv Syng med os. bande Skov sonl et Ledemolh' Medvirkende som var 1lnnufakturhandle sen og Landinspekt aamt et trestemmigt D Strygeensemble. med Munk som sæd\'nnlig let. Altertjenesten C Pastbr JuulSørensen. Mange af Menighed for at t age Del i de sikandagt der form s mukt af! værdigt. Ramt af en M Del' skete i Gnar Ef Uheld paa Fllnrloftv idet en Dreng pa e Ant Son af Arbejdsro Nielsen Faattoftvej :'lc en Mursten der C fik nogle Kvæstesel' blev i Ambulance fo set. Dcn stærkt.' Slo gal desværre slor Sk udsprungne Blonl!:'tt> t ræerne. Hummerril'k er n u ~ aa smn:lt b Vestkystcll. Klitm \l dsnl de f<wst~' Tt'jn nbig hm' tkr dall ikk F an)tsh'l. Ekflllrnt'n Hd l1urup.

145 .. ~ ' Ullt: Ut:1 U li :estaften Theater. for forste Gang \:ten 29. August 3. F estfol'esul1 ing m;!as ke den ligs te det gam.r har oplevet e fleste af Reer med Statssen endvidere lemmer og Dets Medlemmer el' Paa BaJkoaaas en Gl'UP Kommissions med General hvor der af n val' fol'etapæl'l'ng samn talrig l\ened Jubel hi] e øvrige Medelige Familie ankom indtog deres al' Kronprinslille Pl'inSCH Det val' fo1' l'ilhie.'hlc val' i Cl'paa fulgte gennem TheaLl'et Derefter gik Tæppet op for vort skonne nationale Skuespil. rks En Vinter lang og mørk og haard p1\a f Cm forbandede Aar ]181' knuget Landet i sin Favn med Kulde og Sult og Sa.vn og der gik Slid paa Skoven Skaar paa Skaar op; der gik Raaddenskab i svage Træer. Gaa til Modstand alle danske alle Mand som en og gor Danmark frjt. Med Tvang og Terror gik de Aar men nu gaar Vinter mod Vaar Det samler sammen til en Tø }lvor Vinter og Vold skal dø Pan Trods af Mord og Brand og Fængsel er en Folkevilje vokset og brudt frem: Gaa til Modstand alle danske alle Mand som en og gør Darunark frit En storm en skyllende April en!;idstc niende April en Storm der renser Landet ud med Opgørets skarpe Lud Fej alle vissengrønne væk og lad os sc det friske gronne Land igen Gau til Modstand alle danske alle Mand som en og gor Danmark fl'it Kontl'ollen med Post TeleR'raf ' '.'.u' u skulde le Og De blottede Sitlhed Slumre l Det er te Koml kerne i Konge 1 telsens. nifold l HUlT' tionalsj!ingen l til at telegra Samm Amt tenens se Dag og stor ke hav kun a har v været kerne Morge og til 'hm'de Fe i Al

146 ORGAN FOR DET SOCALDEMOKRATlSKt: ARBt:J DERPART 37. Aargang Nr. 110 FRHED LGHED BRODERSKAB Tirsdag den 15. Mal 1945 en resse Den frodige Bladvirksomhed under Jorden det besatte Danmark Det tjilnl~ llegale dan~k~ Blad 'ar >Frit Danmark; dereftu kom da DEN LLEGALE Preue har Veret Kommunilltparllet var blevet forbudt f t af BeNettel.nl~N matrkehgzte dcot kommunistiske >Land og Folke:. F~nwner. Nallr man beoker lib et SenCOn! fulgte n)e Blade Slag Slag: _erdl' BJadhu med det. RedAk_ >Frie Danl:ku >Studen~mes Efttorreblinptjenelluc tionsrtab og Tell'gramtJenfWite det. FoJk og Fnhl'dC' umike Pl'l'PlnaJe og Muk/ner. df'ta >Kirkena FrontC' >Dln~k Tldendec.4dnunlJtntion og Dlltribuenng. nul' (som efter Nic. Bf~d. DJfd redgeredes JWl buu.er dl!.traajende Facader og af Redto!t HOMcn og Bi;' NeonJ)'ene lu er dit n_ten kke Kmft).Dansk Pre8ec. >Den dantil at folllaa at der )under Jordene 'ke Parolee (udgivet øl socialdemokrat/h f Mrb bag om hela det tilj}'1lellldtnde Danmark virkelig kunde 0Pltaa og konsenat.he KredK') og mange mango flere. Ved Krigens D PrNae der Oplaptal _ omend Slubung mønstrede den illegale Prtlo!itll iue udkom daglig au ikke.se l Danmark ca. 100 fotljkellfge Bla. tod ret nf'get tilbage for den caje. og BOm under heje Perloden bar henvendte alg Ul et lokalt OmrUlrlu de hvoraf en.ridr Del.lK'lvfpJgclig kun vet en m~t betydelig ndflydel.e eller til en bestemt Gren at Befolknlngen. Landboere Tjen ~temælld etc. Befolkningen. Hvordan var det muligt bag Tymee Det er vel hændt at een enkelt Pyg at orpnj~re den n;:d Mand har taget nitiativet Ul Oprl't... re NYhemtJeneste. at Amle de telae at et Dlød. at lian med en arbejdere der.kulde til lor at SknvemaakJne og nogle Ark Karbonpapr gajlllke atllle er begyndt; men Bladene fremetilltt f>g bragt ud? Nu dfot er overteaei kan det i Reglpn bar der dog vrret flere OlU 11_ ''& mange vil ma&jlke lyne det~ en hlle GrtJPPl BOm af en eller et Jydar Jl'W'get ligetj!. ~rw er andftl Aarøag' fplte ig rnyttet sam.at lige at det langt ra har y.. o. og at mall~. alt (Ol' mange maa~ }..taj& (w df!rq frd.hh med Tablot af Frlh'!den 'p Mda rr..d LivL der dpt hak tapt o~too.n Pr lu a/ryjdtet naturligitlh l'rylt. Vel hayde man AJrf jh/) a(tfvd flt b;jtif~. on ~ bhlnde li.. bøh...hl rg.ntl#'r m('1l f~... r ltfjactigt ill{t au. rm.rmt al~ ud. t.l4' Ti~ 11m..arad_ det kh. 11' Pn n:rtk~ r.amurenll eb om JtrvP..P Man Me... til ru.. blot at fort Knrt... r 1M P '.t u.klu b..... ~t ( rg.. t.f fa. Mar til! lir' C t ad v. d Fim og fremmest maatt.e man sø.t.kaffe aig Nyhederne. Det sketo del. ved Aføkrift fra andre Blade De JPmt.. t. dl 11. del. ved ForbJndl'lMr øom man fik omkring paa kogale Blad~ Rødøklio. ner hvor man til Stadighed modtog Rapportlr ra Korreepondcnkr 1...oncJ..t over. ikke til OffentlggørdW' mtn til privat OrJl'ntuin(C En Ml'darbfjdu * rø:~e for at fu Afflllrlft a ' d'~... prlvajp napjxlrur. 10m høn... fjd gu. vidne Ul dm: ijf'gale JJlatJfontagl'ndll han havde Kontnkf; nwl. Ret hurtigt vlll/( rl... t lig ogna at dn umujqrulklj J'reJll' fqr at kunnl! ~ lin Opgave maatl.ll havo faglig møtantl. OK hvtr dl'r kko ndu l Str ur tilknytl.l>t JournalY/!r abl.ll d#'t loop d#'r 'ar Ul't mangt Uir. Ad!kll/ige af /ko rgel Prl'iHl:!l M... laroor1er.. h.r M SJnp ar 1'rr. 'mj/n.re ttagllkj' ArfMojJe drl'f'f'l fon l.ttrlfllt!.tn illegal Vlrk.tomhert. )a hat undr lj tt.'.tirt.. n kke hart lit' n F rifm.. lh~~rrmt til rj.. t U)..gflll til.. ur ftf. nur Artkl.ml!.r.kr ~ 1W1.lllttlonn Stikker. Tegning.1 RotAt/oMJ)re' S4! DC't (Or ogsal gjort. Dt'r (tmdvø /'Kale Dlac!('. JOm altid udkom t fjnt 'l'rylr flg som oven 1 Kbd var f SUn'! lil l~ brinko ('n lør~wkllljtf'. ijllli<lrl'portago (ra Dc Rivf'nhf dt:rnnj mf'n ' :rfnrlng..:n \' d'lg at rid. 110m H. gf'1 vr.t for 1llrllgt. lt (f'ntrnlhwrc Vlrlrl!omhelhm til 1 f'nlrl1t frykkrl. Nnnr dot.!ykkf'flf GMlupo nt CJl~J!lr(' tlnnd4j1t filfl hlov hl VlrkllflmhrdC'n lomuwt fol.t. Fllykko 'rid. hvorlmml ronn nnnr!l t!/rf'j'h lg om '('n ur 10 mange lmnr GruJJl'r nitid vlir StAnd Ul Rt r'l'laup. om ngl'm~ men mlt/u l...gt... l Tnlwl lt M'l. J:f.f>rhHnl1'!'/ l/iv dpt nlv'wl1ri t'lr dn r.r~kf.lko l!nmfll'f'lnul'wler At. Øf( S.'llthJt mf'fl hlllllnln. l n~ ~n.lr'l 11.. nr )\ll1kt 11lf' pr.. gt'l Ar ' ia '/lf..jg!!!!; JN lith fn JJdt hlm' KJl'.n r tt aanlfllllt'j nrganhlf t hltl nrmrr n~k h.nl' r (rn l... ln1!ti rt' tl1l\ mtklt. a! HN.ruJJH!1 flm JK 'AlK! M.d 1 mmr tl rj t_rn l j kunde holdo Slond over ror ''orluf1'n i Shrllhu!'f'l Gnng prn Gnng har mt\1l manld ()'lk tor kkcl nt løbe nogen l1i1liko ni dog hftr d{t VfQl'tlt dyrt bnn{111 i Mrnn('ukcr og Mnlorl{'1. Nonl' mnn mldl{l'ud v ftlrød~ at vurdere lf't~'dnlnjl'('u Rr le \/jh'r}ordisko Ulndll klin mnn k'kcl lr\' Forllf1ld..:t til Udlnllllt't udo nf Dulrngf;. ling. lo'rllll'døknllljlnn t })nnrnnrk er ikke ful'rgnuot fnr luklll'do nfjl'i o Vlnlhll'r. Alt. ln! tlt'r likdtl nt s... botngf' pan kdl{ll\'lgllgo 1o'llrlk('r ar: Jf'rnhnnf'r h'gi'{'nht'lrrnt' ul\llrr Fl~ lrjftl'l'jkl'n n{ l1llrtl nw'o rllr mlll~ tlrn l.nl(l 1 llk' h'k\ ('~t t' \f lanllk Shu!t'lnK /.{ )(nl1\1'1:11 rt hu~ tlj.\l n/.{ lt'll'dhl Mf d hrllkt Ul Om \ rh'h H Ku1 huh UK kk' minbt tlrikl'j11'm ('j..hnm rn llt~~1 ih 1r Ulllllnt'k. Tl 1\ unrl JUho t~ tnf'lnlllj{lljf'nnll!ll hr fil 'lrtl lt Rr 11'r('11 lul' ni 11 ' \'\t'1l1 lk fl ('U (111) nlll/.{ 11m ld lml~hr } ka nnh ( Otllnlf1wt vnt Sætte Haab om storre GodsTran3porter nu de tyske T og ikhe hører mere S OM NÆVNT korer Persontogene igen i JyllandFyn fra pan Tirsdag men kun hvernnden Dag. Det er Nodkoreplanen som træder i Krart. Forhaabentlig kan den snarl udvides. Der skal vedblivende Færgebillet. ter til for at slippe over Bæltet med EksprestogsFærgerne_ Da Tyskerne kke mere korer med de daooke Tog men skal evakuer~ Landel gaaende regner man med at der hurtigt kan aabnes for Godstralik 11111me Omfang. Det V belyde uh)'re megct Nu skal Farvandene rell6c6 for Miner og naar det er sket ~ommer AarhusKatundborgFærgen Gang pa3. for paa ny Det aker anlagelia: hen Juni Mu_ ned og det vil hetyde en uhyre Lettelse for Sommertrafiklten. Der u O\Tigl Grund til at frcmnæ_ \'e (jen udholdende og modia:e l nck.ats danske jt!mbane!olk har øvet un~ Krigen ud ra den BetugtTling. ill kllm de kke Togene. \'1'«<kn dan6ke Bf:_ lo'knlng ko.mme td at lde Ned tkt rans;erende Personale har hah mange Dræbte. de!aldt paa deres PO5\. 8 Dampere i Gang 8 al D. F. D. S.i Saade gml'ptaget nu Tralikken. og bl.a. ~t!' >Lunljor_ dene: tl Aarhta. lørste Om~ang Miles kun ml.'i.l Godb. men det er muligt Bt der fl'l(!lt: il kunne medtagt:6 Dæ\!. P:lMagerer nul' Mmefaren er min~ l være Som vil komme til at andrage pct. en ekstra.\ lle t!alllkr. L:rUrrorltan8s t!onrr har hlll rmu \mlrntntlt til landtlmlnlllt('rltt (lt) l blw\lkrt 11(' nu~~h.nd(' ('n ('kltra F.('ktrl<'lttbratlnn la (>rnnt' Af t('t fltl('rkf!\ft~ tnlnjl 11.( 1\11. lfl('1 \'('t! 8('(rl('1r1\. 1hutlnr'rt lar anh('t.lrt \ n dnjlrlulrl... dtt \'rntrll at hll \'f' hnl/jltl. d. ) kf' l'nlrolllli.. r.11'1' N' at fil \ urt! 1\ \ øh r NaUlig\8 di a ltrf1l:\ Ot's 'rf.l\l ~ 't'.;.;.ker..... n \1' l(lrtl R ''lt J\TR1. (R'S) NyktobtDC F. ~t ('r blt'wl (ll'lyat at der uneler Krtgt'fl h.r al tlt't ('l \'erd~ni!jomh.t f'ndt' Sl'lonagN't'ntn.l l.~ koblnk F An hat h('l' opfangl!t Meddrlrlae l r har t t... ltetr tyjnlng bftaat for t\t.. lltr.(1o 0l den bj{'ml~ Frih. bf\ ~~!tt' t~nmm (rnn Spion \'('ntr.. 1 k mfl.r\ 'Ktmds'kab ' 1.1 F'trllandUn (J b\.. ~

147 nlf>. 1J<j;....'. 1 d ~ t o1 i..... ø '.1... ' '1. n.. 1 u _ la... tn 1.~... ~.1/ kr '... b.c.aa. r... J..... M<'d. Td..t f'rf'''' L '* topf <>pil' ~ AlyJ.Ju. nal u ~1i /: ''}'fl 'e... d. '.~ H 111!f... t '''!M 1>&..lnl;g::ndoo:r m.n. act<gt lit'f lal zoe.. and... trø. T. t'&lf<.. det itb t.r _kq C.ftWN >t ae tni. En.:!.... Lil.f uyh. ~dr.. J 'il.1_ S~f <j: bi<'.. _._ '.t et.n. ~... r tft: H.. 7'npnoe ren! ld. &n.i/l lnfod Un... P'mend Aar til Cnn. i... melj_ Lin \e.1 1_ de. lfaade. Bøn... OYtrljlbere C &r Nujam~n d.. n d&llake U'''''ret gt'n. e! 'il: ~ 0r:haDd1inf':r l CJe el!! klar rt...j~.rn. Pr' L <kr at J.. d..1 bb... ~~k. ~r 'C. p..ub:.. ::ie) ~._ Har De t doon.e.wbj~'t dd WtNn.: d.... ';l: '. ~ ncb... g... g. ' ~... n njl~' hm :.' jl J'. n 1111~ ~ '... tt< '_o... 1 fir... m m at rn 1r kn)'t'kt... J~ro1 ~....'Ht m ' n a/./eau. all ~' J. m. l.' iolrt.>... 5 <od.v alln h t.... ndre 111.<1.....:. N.. rfo ød.. l r.. m an fik _ri..... a ~ m.. l r:...l a ~!loner m.n hl Sc..JlghN Jt.S '.p..wr tn 1.:... 1'!enta J.a.n. dat...r Otr~ntl'iPz t!l rn.. ' Or;flllenllg'. En lied... jck.r 'li'dot tor al t.. At.<rHt ~ d... pri~.too Rapl'rtoor 110m b.n... Jod gu.re Ul d~ UlC'ple B.df... ta.nd b.n b.... Kontakt mød ~ hur'ig1.... dot ;1 ogua at d... und~rjonl. l'... tor.t 1_ ain Opga... mulle hvo kunn.o t... 1ig n;~tand... hr d..r kko l1nb Sta\1('n.. r tilbj'/.ut JO... n.l... kr.ud.. del. nden d~r nlr..:u' malliw U..r.'uuk/Jlp.t d.n 1p1e p.. lt..datbo.idc're har N Sidtn at ~re. ordln~... d..jiøe Arbtojdo dr't'vd ømt.tlend mt'pl \'jrbombro. Do hu under Jtattel_Uden kke b.ft Dl<'gen Fntld. Naar.N.bedrnwt til Mt Ukgnlø Blad Vr amlct nur Arttkclle u ak..... t r>g Rfdaktl<>ncn afdllltcl bo! nndt....l Dlad~u Frem.tlllillg ;;... llit d~n.tflnte f'oel blm Jo ':Dblj~t'..t _ dv... MT.kulde &lrli> ~.! StendlL Dcof bc.. tit tdort.t de Am.. d~r ru t e.tod Redaltticm'n le' n.. r Mt t HM kundi! man P4 o.r!l M.na'føJd'm1'l'wn bl... no.r Ørgan_nol.'h/dta T..lrgruppu... om.. nlen fk!.ljdelt dl.. r _.... rt«fe aig ~ ohl t Uno d.. rtld~n.kkfd... dtl J l<tgj.. Nllte. tirru at f.. Bnrgsret:!.l f't ej/~r an. dclt K~11i:or h.lrt ~n Ejendom hvllr der ijtk~ tand/n ~~... tor.t n. pn.<kulde lgtl.agt.t!kr bk.. arhf.j~ JU en /Z.fnnlllr Tid. og t.tb: Mutanb. OftfCt ma.t Trykgrup J'l!rDO doe klan ir mt'd et Keld... kalor kb køn arwjd~.dl~ og der ' ikb blm Fa..n før SJ.ikbre mf'n 0jpU Folb tank~ljooo Snakke..al'gbecl n;nde bringp. G<.. tapo JU Sporl't. N'luTlilP'i.. at Ruderne.llld tor....!igt bja...t. Pi der v.r j Jtl!gJen.. t Vqlponer Dd. nde J.n Tryk. ;':.ri.. t ar Luf~n halm af C'pret_ 11«. 0.1' lugt..d~.r SVrrL' r Sved. Dubljblonl.pytWe de fn.ktrykkl.arir fra ~i P Par Mand åitte. ~ til at d}e (tur dd.r langt tra &J~ at D:al1 h.':e ed 1eltriat.'1'....Hn til Radilhed) _ andre u.r.co.. att.r.odd.... ~ or : <{~ Ar. bnoe Gll.n flid l7md lfakalatur. T~t.me. Stjltrrebe kunde r..... Y:1t dot 'lckknt un~r ~ HUd ~... r il l.tde u4t 'U.ArbtoJde tom....1l.trbullrmo ~ ep... r '''''in_r~t med '... np;.otj' *'m.r~e 'f.t BJ.. Jt...!6i'1l lin'r. j...1 t'nb!lt ()yer '... '. JM.k<'d~.t dakb.. fm.e. ri*!.. det b.. 1'.lft 1ft Jr.t... lrrii m'n hud ltunmt ~ et ~J1 Tnkhti '~t R lati J~ t r J ~r {>lnjt ;u ~S ft l l udk j t n! r '7k. ~. J>.b<f u ' tanl b. tntdd. 11 ' rt.\p r n.. ~ l y r M. n.t. L j ri t '.... gi... h<'cfrrn ~. t.... t.> Haa n hr: :J.. d. ' rr<rs1' a.t Haab om en ekstra OOg at ~ O! 1k#1... all or tarl.gt.t ~ntn.* ' lrbnmte<l... t1 et rnkfll Trykhrl. N~' d~t ) l k«lh G.!ootapo.t..pore.. t.. ad1.nt St'!!. bl.. hrle \'iru.mhl'!!t'n larr.:'llf't for et Styl<1.r Tid h\..rlmo<l n> nur dl drejfre aig om 1'0'''.f.te m&nb.maa CTPJ><'r altid ur Sta J.i at!'r~ttt'. om o~ N mutle lhogrrdc TalHot at )~nd.efterhaand.. n ble. rt nl!<in'!idlrl r de tønd<dhb madr<'n'lngf'nd.. r at 1'8 SamarlHoJd.. med hinnl.. n. l n... gyndl!lkn nlr l\ont.aktcrn.! l...t at t'n via 'ilf~ldigb; nlc'n lidt t!<lr ldt blø.. ogsaa dette SamnrbeJdo orgsnllluf!t t'llt.!! Former. R.. p... tanter fra RrdDticnt'rn~ m<l<1tes B.lT\1p~r smn ig\>n '<algte Mrd lemmer til el stprre Bladud'nlsr. i hvflkel bud FnbNhn..det og Cn format On.. ''lu p~nt('t. ntormatipnccn har idcn :!!l An glo6t l!lu 'lret den mt'gak Paell Nyh~bull'au. Hver ('nule Dag blev det udsendt til umtli~ de llepie Blad.. lwdakti<>ner n1> dc~ud~n til rn 1l2kke En.keltpcoraooPr lktm At en ('ler anden GTllnd hade Bmg tor hurtjgt at hlh'(' undrrnu<'t om.n. bad der {'ko LandeL Na.ar kke hlot dm unde.rlon.!j~ke p~' men ogua RlldiolJlin.t i S!Oekholm og B B C. LondOn gennrn alne Ucan' nun. ~t V.UbW. rn Bagbutik. nu og d. opg nur det kn.b m«et.n. j ed.nunde/ir Ll'JhghOO. Den~ aid'le LtnlnB' h.r man aldrig... ret h... lt tryg.ed. førdl ~n Dub/! del..er nr l Sblnd til ~aa {orblpffer.. de hurtigt at oplyse Lytterne. j Danm.~k om.t: 'l'yskern61 Overgt('b demll.arrqtahoncr og Hnrdtelser F_Uunpb}~n. A1tkom.t ar Fh t. JlJngtl ø... o... (or slet ikke.t talø om S'botagu StikkHhkndenn~r o. /' Jaa 'ar det t.kket.. 1!te n(or. matione Delt.. illegale NybedAburuu bavdø gl'nllm! Jl(:nOnhgo Forbindelser og \.(l(j' ot udsende KUt\.'LCr skaffet.~ 3ft'dl1rhl'jdere og Kor.e/lpon~ntar O\'e~ det ganmke Land H ver lal: st..mnrode Rapporterne ind!.t 23 lemrorlige Ad~r j København Sklf{et blev d.. t\.'{l.er red.kijo.. n.lt beh.ndl.. t og dublihrrl... ~.D.g bl der skn!v.t 68 Sjd~r e~ Abt'nnl'llterne fik lnfonnauene til. swlet pr PO;t d... at der ogua rnaatt.!.ktiv... hundredis at KUer. ter r;g... 'n' blla.ende dygtigt bl!)v dd~ Arb.Jdt gjon at dlt kun Hn Calll lykkede G<'!t.po at ramme >lu. lonna.tir>n.. J dp.nl lqvedtlerv.. n ni de n..te ilg.l~ lj.d~ hør.idt flt... R«akti?Der op. Det er ul.. Mrlii umuligt 23.A \1.. paj!lr U krive den 1t'i.1. 'r: HiMwr. dertil er d~n.t tor n lmf.ttl'n<: lg.t n.. lr.mati.k... J)ehJr H<!!_t..d.r.er bl... t O/.. nu~tt.t Btlkker~ Jljflo eg 8r.halburgfolk. 'apjrl.gra og Trykkern... kitlh.1' Ll. t tagt't.t G~~ for<1j fil! f.j~t Modarbejder lkb td_ øn.dnlrolm'.t t wad..... J ' kdn n.. n ikke 1ad~ D..)om (Jfl u()mm~ ru at' andrage it!;!u p(:t Srw''l ul v Fo~ndlinø.rne ~r n.tut. lij drn l nt. d.. d~n.h L>nd...J.bl 01../1. lee 'n e.ndhou:'d ~e l... dctft V'rTe Alt 'rjtr p.a.1 r.'~n '.1.. ~J~ dr. 1m' d. m.a ftwbtnd ilt pn. 'a/d Piu. l hl... t~~hfyndl r... n. P<U 12'0 pc!. J.)a.k. S'auk..~ r d J. /Jfl ~.. l!n t.iør.i J L... Kpta'n]1 A. 'ol~... ~.. 1' 1:.] drr r.ttl:ll~ ~f ('~... D.winl!' '>'.b l'. 11 C M.. ~k ~.' ~~V.ol...dJ.kl~ om ~t 'r... fw n. l <O':~'«l.. r! Kilo <;nr; Enl\l.nd Oj.b/ikl.rt e. 151 /lll'lt Elektricitetsration Torh k t tl Udlan<!rl dc at D~tr.Kf: Ding. Fnh.blDmpn Danmark er Allc dan_k.. Lytt.. rø... nl... kur t'''''ruct f/lr lukkede Dø... ~ /on... har ndsend t Aml... ende \'lnlu~r. Alt b...t dr. kcko af s... l.nd~l!mtnbl.. rl.. t om.t fa... bota/!<' U krl... ;gl.jgoe Fabriker 01: Jfmb.<lnH. R.. gi' enb<'<!cm.. under Folk.. ~jk.. n Of:: and... m... ler min t... F.leklrldld!n.llcn p Gnmd bcutfd ail' Uu.ut.nde rn ek dre øp<>nbno Tllk.. ndcgiv~<h at ar d.n. ærko Aflylnln. at na. danok Slndo/all og Kompand t'f hurtib't øg l>nl..:jat bltet brøgt til Om dio.. v.d Uelele!... Rotllo~ Hrdl'l1l'ns K~nd.knb og kk... dd h.~ anbetalet An_ mmd~t drni'!un'm.. r dt'r ~klbt en Gnod will dr.tfer'el ua del venlea at bli_ tr J1Anmark. J)~n undt'r.lørdike Ef lt'rtnlng.~tjene~te h~r aln Slorø Dcl nf A:n lor.t den trle \'1!n.!l!n fik dcn... Uø D'}snjng om dl!t danskø.folla..ndc Sindelag. Grundlngtlt V' nl1lul'1llf' l. Akh~gruPllOrnc.!l \' rk~om ' hn ng \('\'e d~n Kamp der blcv tdrt med ~!\ mponhend~ Dygtlgbl!d; men bll\dc ~lnlørrnatlon~ jkh ehlsl~t ha\d.. d~l ikke haft helø sit sbukt udhhtgl!dø Eftt'rrclnlngPyvll!m og.ne Forbind~l'r Snrtgu og Eng land. kundø dl!t bne Vlltet bcngt' n den den hngo Verden llk DClkt'd øm h... d der aket.. hag orø spærredø GnenlU'r. Var d.. t nf grundbggendc klydnlng at 4mlø N}hcd~tolll!t og Cnde det øl!r SUndet Ur det naturligvia øg18a a!jj1rcndø igtlgt lt det tro S~rlge hurtigt og pneclst blev spredt ldolu d~t tril! Verden gennem Telegnunbun Auer og Prellsc og l4ffij.idig g~nnem ngdak og ~ enak Radio med. delt de dlln~kt Lyt1e.re. Denne vigtige 0PWl (t Øt~ med stor Dygtighed at!>ln~k Pre.setJl!nes!e l Stoekholm.. Denne Pru..Jl'nl!.ll1c 0flrclt.cdf)8 d 20 August 1043 fil do dan~kø Blndes Korreøpomlenter Stockholm og ud. viklede lig.'ftcrhaanden under R.'d Etik SeJrhmledl!nø energiske Ledelse tl en betydelg OrgAnløaUon drr bcøkm(_ tig<'!!e tt Du.sin pro/cnjondlc dbn~ko J ournaltswr. Transporten Sundet over FO/'llo'nJd en at NyhM~r Oler Sun. det gjorde det nødhndlgt for den 11_!pgale 1i OgNa al dl'renere over d Trall5/lQrltl!len. kkø.aadan at Oliw. at hen nlll ell('r GrUllpø at JJJa.Jt havdr.in Rutt. Nogle ar de Forbind.. )ter dør har ek.løterct '.1' J ri... t hc!r taget uoll>n Tilkn} tnlng til 'tf8l(>n mn ltore Hc/o nt dnn POt d~r gik tn )).nm.rk til Svo~lg øg omyendt lir 'e'let./.(>mlj)t al: )B ~_ Tran~J)Orte Mot Btudcnl'rnu F.fl<r. relnjng8tj<nl'lllll ol{llra p.a drita Om t.de har gjort ('n }lt~rljl' llrl.at. J rn n<')y Somm~ln.!tt.flr. Storm ii Rlud og Vlntcrmørkn Q'ik nlladc. n~ frllm ob' WhaB'f onr Sumlet uden Ml d ~)'.k V.Kt.akJbe og don om ve høvll.. de lyske Patroulllcr dor b~oglcde vore Kysler Nnlurlllfll Vllr dl_ B:\adø kko ulen neakyttelsc. llngt dø flo~tø Tllfældø va~ Mandskabet beltlblll!t. øg Strandcn cj/er Ha'nl!ne. hl'or do løb nd vllr dllr be\'a blu.'d~ DæknlnplrtUllpE:'r t1 at tllg!;) mod dem. Dt'nlJl'nncll1 tk dcn J/~e Pre.sao ogaan en < Kont.kt hl lindre Grene af den underjønh.kø Bevaogelse fonh bl n. DrknJnglltJene. sten lit maøue udcre. lir Folk dn og.. a pm linden Malldo Vir aktnc som Sabotører o. l. Trlln.sponvao.!net kundø JUUntidtgt brugu hl Flygtnn_ getrafik og tl nt oerfjfrc dø Kur6 rer der til Stadighed har mllnttet :rejse rem og tilba~ for at lnreffo de nlk/lcndlgc Annlor plir den Bndcn Sde af Sundet og pl(! de Forhand. llngtlr der.skulde tjlrc.!l kke bløt pun PrCSlK!na men f. Eka. ogllan pnn Fribedl!MlldeLa V~gne. Om enkelte f de l~galll mnda l l f orl8'ætte med lt udkomme ogllall nu da Resætto/sl!n er forbi Cl' G ubo. kond~ 110vedSlgcn er nt vi nt1cr hlll' Pressefrihed Lø.ndct Alle Kredsø ne det dnnllko FoJk vil girede alg ovl'r.t vi nu 19l1n fanr Ytrmg'llfnhN. nt gode dnøke Mamd og Kvntlr ikke mct\.' l'an Grund af den'a Meninger k t'jngea til at lee en lyuky T_ ~rel~e 10m Røtter Undergrunden..nden llldge. v ' forhaabcntllg gcll fn. Rud til at ~nde dø f~ ~t!~ NlOnly.. lndl!n lcngo 'lu mndhu~.. nm Facader )laany atr.ale og Folk U Dm Morgenen anbne en Atli der ør blevet Ul uden en hlcl~ntltl Cøll.lUr øg 10m objektivt givøt B'8kcd om alt hv.d d ~r J Opgne!.s Løb er h.. ndt Over heil! Jorden den J on/ der takk('t.. re dl'n mool!rnø TknJk tflt'rhaanll~n er blevet tor lille tu ut vi n('re kan higoa l'nn dtn Nu vj/ U.SA. lnr(' dl' '''nl JJJ~m 8('nd(!lM'r at Mrlndøknb nf dl' væbnede Slyrkl'r Onl _krr nll<redl' Dal Førtt hjrffisenclrl dl' SoMntl'f d('r har mølot an TJt'n'~letld ha. slll enten EuroJ)1 ollrf StlllohaviOJn' Uadet. al J.. ''''.;_..::Kc'c'cmC'Cc';d;'::.chc'''=Cm;m:c~.:..'c':'' dansk 111':JlFJA O'SNAl'Pl'!OP'.s Tl SKEQ... NEM 1At''ORTEn TL DEtLJN (RB) Nykoblni r. Od ~r hlev~t oplyst. nt (ler uuder Krlg~n h~ arbøjdct en ve~den.omf.t. t~ndll Splønllgeeent... 1 NykoblnB' F Man hnr her opfllnget :Meddclela... r. der hrr vmret lf stor Betydning bande tor do øllleredo og den hjeml/g! Frihed.l. bøvmgfløe Gennem dl!nne Splønngecontrol tk mnn Kend3kab til allll dø Forhondllnger der blov tort mellem Dgmu~hUl {obcnhavn og Wilhelms..mllao Berlin. Sanledes fik man T. do at vide at OeatØpo hevde planlagt en omtattendo Rtlu.la l Kobenhnvn. og RClultnt~t blev øt mon som et Mod. træk opnanede ntshl!nhu~et blev bom. barderet. Mllu hnvde korutl8ten:t. at her lan alt det l.loterlnll! der skuldo brug... vl.'d Ra1.:z:laco. Ogsaa den en. gel.kø Seeret Service ha~ tnaet Rapportl!r om Ty.kernea Planer Nord. europa gennem Arbejdet Nyknblng F Daglig Njate d~r KuTir mellem Nykoblng F og København med P..apporter. dl!r.aa blev vlderell(~ndt tu Englønd Ch~tcn tor Modølandllbevæge1aena HOl'edll!<lellll!n tlllagde Centrall!n Ny. køhlng F.aa øtor Bety<lnlng. nt man luvdl' givet Ordre Ul. nt Modatnndltbe. væge sen.kuld~ (orl!tag~ ~g ljr8. lidt som muligt pan dlme Egne analedea at Ge.!ltnpoa Opmmrlusomhe<i kkll bl~v henvendt pna LollllndFnløter HipoFolkene gik i en skrap Skole H \ \'DE EX 1.\'\XOOoo TOtTl n. &!! Hlllol'olk ~om ('r ar/'f' stt'r('l l'l'('d('r1kalll'rk. hllr ilian fundet ~ ndbo~ Tortur 11N Tekllt 10M Tnok lojl;ttl for to~lnn t!l.'d ~9 Utll~ldl.'l'\f'tll'r li0l11 ll~for h\orll'dl'~ 1'0. }fto.~. /r l.;kto \ bt'kntlt 10.1 ~ hnllt/... lrr for 1'1. a.. ('l.\0\ 'O. lnr lu or!t t!(' mnn kntt~er n'nllrr hk1tlrr l Kll.\'rh ' nf Ol'('r ljl;.\n ht'ng~~1' ar ull~hrt K'l O)nl'nl'. ~lt.t~ Kllllh'l tr N ill'lat\l<'n1 Gton. n(':.'.. af rouk.. H.tfl 'lnll'r lt flh~ OtN'' 1)1' _ 01('11 fif nll l'ollllt l ndl'r.

148 .sde 4. 5OCALD!MOKRA1T~. 15 M.a ~~~~~~~~r:c 'r H Retten le.~. :;0': lor Ty.kerne have vroret en Kol!elnm Kr. lill LQ.o.tllOOOO Sørrnnn der voldeligl Fr. Over.ul.tenl Alil:e K!!TT.hl... \ S1f D al bevilt~ 11.1 det var Kr kk.... k.. ud 11. h ovefaldet Tyakerlln. E:lendomlmll'glflfne PoltuMoler BY OG.E GN Dtr n'lutligvil lor Orla Andl!rlell Thl.led Kobeaum og mod Bl._ Kr Vurdcdnlunm 1.00 Kr. tager fat ikke klar over at del p det Kub_'um Kr.. Hvorl.dea bil_ VeJ..t. all maalle bo meden' den Sa 1111'1lR'ult var forbudt B.delU~.t Kr Meteorolo~llk 'nttilul meddeler f nerinr m.n hlr fmblel om i omlale lejv TYlkernel VHJt: Mi. Pr. AUlooblllorh. S. Kuhnmllneh l Thisted sigtes en lang Række Personer lor OverveJendc frfk vceulgoll.ydvut manle Alf kunde blive Th'lcd tu AJS Thtted MOlOr Compllnl Tlleled. KOhelum loolwt. i: Vnd DN! omkring normal Tempera hed. Væk med d~ gamle tllr 0ll' forelolllg klin enkelte apredle og Ul unde HUle N!rregade:. F_. nln On H.nsthalm. rlua Lo.ore SMO Kr. Vurderlnlituum ulovlig Begunstigelse al Fjenden 8 der er en (rou Lejhghed d Oton bebudede Skildring.1 el Buolt Kr. En Del ~ de i Thisted mterne Thisted der er lødt YRltf. kunne huse Beboerne Alonl hl~e i den rl'dlle:løfy/it:lerne vnol Oll det varer. Del ilde: være ep J F~.tnlnllen Hllnllho]m konmer ikke Prll p.brlkanl N. C. Nlelll'.n PerlOnet ej elterhundt'n ble. yæh~t ;051.\ som Talli. i det lyne i Odg dltt Prellomændene der GBar PrugtaYler P Velllerglald.. firma SaQer Woener lenltft '/lkkee 339 kejig Dag lor disle B bel~il:te Hlnted ikke havde faaal le Kobalum 1&Xl Kr. kke lænk. Yllrd. Yen losladt og 7 boere Alles l!tete yde.r. blev han Konlolanillll:nt hal M' de kunde yllo rijbage lyse Tyskerne omringede ~~i'''.. i Ordull af! dlrlor kke PrB fontnll'.:ynte til And. Ve.llerl!:ltd mange Lølldeller naoh~ nneintendanluren i ThiJted 0i b.o ligt: Boliger beliggende ved en i Adgang til de møiljfllge Sundby Kobeaum 6.'100 t KYindcr. Tilbage blev kun de Q T. Hin var dirilleret herop al Politistationen. bred cementere! Norreade med '~: m. m..om Ty~lorne bevogter VUld mod hyem del rejsn H K i 'lrhu idel bøn gik lrordentlige forlove OK med Korebine hvor der uden Rilliko lor Beaggel lentage~. efter JorRen poul.en Sten d L d k 'd ' M d der blev hlm budt og da hin.lr ndln Englænderne ovortalter dem. Men Sklfteudlkrlft Adkomlt for t lor Qyertrædel.e el gælden bejdsløs o~ derlor lkulde lll/:e det Lille Morgeøepisode i Tbisted. Till;l Af Liv og Lemmer Vurderlnl{ltum 2COO Kr. e aye og e a u.!! herdes med de Trahkmidler 's k LazareUer skallorlsal ~ elr.e e fadt i Tys~ l~nd \'ar det melet.. mme til Enkefrll (aren t ra julhtsmln.. llrlel nu syærl lor 116m t lu dal. At_ Da lyske Troppert BOrldragen lorhaabenllig 6narl maa komme bave Varer. S_.;.'mb.Jerg. Kobelum emshlles R(\len lil Lesladel!ie beide Han h.y le al Verneu\l~tetl. her ra Eglfen foregaar 'a dig i Olng igen. General Dewing har ganske programmæssiglog gnid Altau: Hjulene i Sving inden... 2()OO Kr. eller Fængsling elter Dommerens tuet T illado:1!~.. Ul ~t bere Revolvtt. den danike Regering om al ningslølt. Morges lorellldl dog Arbejderne bliver all lor fallige var ventet Skøn. Denne Fremltilling. der det han under\lden k_re mea igen. liggøre ~gende Budskab til del. Transporter mellem L_lslar 0l/: en lille dramatisk Epi.ode i Thil/ed. danske Polk: alg om mange. PerlODtr Thisted. En Sigteif.e Of at ha.. e Pu Forhund TaK for Poliliel fik Meddelelse om al en Mange lyske Tropper har Nykøbing. begyndte Kl. O Formiddags og angive! en Mand lil GutlPO khevarede hele Dagen. Dommersædet lu og Strausl forklarede. hnl sen. loradi Danmark Afdeling dc( var paa Vel gennem Med ARe/lie: 100 fribedskæmpere var drager borl Dag lor Dag. beklædtes at Dommer Johønsen. Cbe\ havde 10rllngt.t Stnus. Byen havde filerne! lig en Cykle La4rits e. ChrisullUn. bliver el villi Anlal lazaretter altid klar iii Kamp. mkll. repræsente skulde anmelde nd~ommende lar i den østlige Bydel} og Po!illel Oraglbækvej!l Thisted. lyske saørede som først paa den o' ed.. ve u ' S ven d ien. Saholl..e. B... Del drejede F _ atg O om mødta op i Velllergade hvor Cyk. senere Tidapunkt vil kunne. n nlragerl O'fer ar nma... (ak Eogelsk Flyver berrave' Rækker i Nykøbing bar man Retslokalet beyogtedes al en!tvært han &igt~ lor under Krta: al bl.vt. len blev fralsget TYlkerne Delle Derlor maa disse Lalungere videre alle Maaneder været lorberedt bevæbne.! landeværnamlnd. Mn ydtt Fjenden Billlnd og b.q vr de kke tilfredle med og et i Fjerritslev. verandører herunder ;e.' paa ea GeslapoRazzla Nykø med de. mest.pjomi be~nglledel iii \. juli. Øjeblik eller mødle en Sne. ma' Lørdags landl man Liget af en Leverancen bing og det var jo beller kke de 22 der var indsat i Uldhs.ndler Gunnar Ravn Tb.. lilapillolbevæbnede Soldaler Ved uden Grund at man Tb. d d d engel. k flyver der var drevet Den danske deres Ankomst til B yen. Arresten. gerlen S e k M n r.1tmme e t Poliligllrden lom de omringede Lind ved OøUrup Strand. Man Vaabenmodlagelser og De sigtes alle for Overtrædelse ~~':r v:~etve~ F.. r~~~~;:g\h.~ idel de med Vold og Mlgt vilde larm oder al Flyveren der er iden \'erancer og en enkell særlig dramatisk al Stralfeloven! Pag. 101 der hæ.\dede dog.t b.n.\drig bar hlvl! Cyilen lilbage. Silualionen jjficeret lom Flyverløjtnant Michael handling. omkring en Modta : Unilorm og Vube.n uden kw vir iike uden Fare og en Deling Andrew Brogan Bed/ord er ved Højrs bavde sal Dansk Sfrtsborger der beter Tjene.len. Ftngllet til l. juli frihed.kæmpere vsr i en Farl ble. ulykkel for nogle Maaneder t.'ton Ro.'oen ma'e ne væ'e paa klar Sporet over at sila der Vaaben mod den danske Slat eller V.gtmlod Palmer Jobs.. J. r. ven dirigerel op i Vestergade. muiillvil efler al have nedkulel e.. dens Porbundsfælle straftes med g e n 5 e Q tr A.lbofg (tedl PoW... iølent Roøengren gik ud Vaaben og Ammunition ii Mod. til Ty.kerne og forlate dem i en slandsbevægelllen j Han Herred Dunderlale at man havde rigeligt men jøvrigl kender man inie l a' bude Mand'kab og Vaaben og Ulykken. hvil de ikke elv kunde finde pøa at trekke boll.u d:ulde de nok blive hjulpet pu Vej. Sil lonv.odl Ty'kern. igm og Alfæren drev oyer. Hø. Rlg.polltlchefen. Onrbeljenl P. S m o n l a. Thled dr endnu ikke h'r enoplllltel.n Tanesle.. ed KrimlnllpoUllel er.tr~1 KObenhlYn hvor hh vii lelle fore. lurde for Rir.polllleberen det han h_vder hl... vere! udn ror ond..rted. Ol reni uml1df.rdlilla Belkyld. f1lnfi:lt. Oe.keflled.o OK Sao orla r Hr. Redkle. O. bede. nnlirl1 opt.. fljrend : Undertegnede og mlnle.ndre Arbejdere har i Beaellel.t.. rene.. op hl 0ll agltl de Mænd der Sllltn OM Kornmuntrnu Tjenule h.r lig P.ner 'ør Bt ~ iel.tn nu ler Kliaen orrlor 'orb.... del Ol d. mlnpe Ahf'J. dere Hende i et Pa Muneder 'ipn rorljtonellle har h.h.1 min ~h Urede pil nuvl!ft!nd Ttd. r. untt ' h.r Rfl 1 pil de pftn 1.le Abrjder Vi 'Vtd Rodl m.n Jr. J(ommunn. Foide n./u 11 ~ hue ~1.lrnl Ti.kud l ttf 111ldt'.e ii Uf 'ul Løj/nant Brogans Lig blev førl til Kapellet paa Fjerrislev Kirkegaard hvor han i Dag blev be_ gravet. Paslor Uuing lalte. Kontrol med alle Skibe i Limfjorden.! Man vil hindre af SUkkere forulodor So. Modtlndlbe\lalgellen i har oprellcl en ællig ved H. Palruljen har iii he:d et Konlrollarllj under mando f Kaplajn Jensen l1ed en Underkvarler'Jetlcr en Mlllh og fre Mllroler om Bord. Ved Limfjorden. UdmundinR.kal nlan konlrolle.e.le farløjer der ud og ind i lørlle Række de ud.!luende Parl.Jer lor koltere om der er uanekede elementer om t' Bord. Der ef ''''rdfl Vihed lor fn bery.lel Slikker lor el Par DRe ldt'n la p.1 Sled ra bor/( 001 Bord pu el Skib..d d Ol. ehr J c: o b. n V.'erøda 61' Thlllrd. fyl l a. rlnl.dlg 1r'i Atr. Morderisk Aften Kl. SUl.W transmittere. erbejdet godt og energisk Pængsel ra 212.Aar. Med sam Sjørring) bude gu et i sort Mar... Radioen PorenlnR;en.Norden k \ Mors. me Slral anses den som under neunilorm og meii ReVOlvtt. Festaften Odd.Pello.. Palæet Koben_ Men Gestpos Besøg kunde Krig eller ruende Udslg.t dertil Pængslel til l. Ju~L havn. ventes bver Nat og man var Pjenden Bistand vell Rud V.gtmaod Vlgn N. f g. r ti SølVbryllup. Husmand M. K a n Si r u p Huru Hornstrup Mark. Sølvbryllup Torsdig d. 17 Valdemarsfest i Tbisted deu O. JUD. Aftes holdl le.. Tblsted Møde og man OR al der Søn da& den 10 Juni skal afholdes Valdemarsfest en slor POlkeft'11 lignende Pormsi Som lorhen med BerneoptoR om Morgenen Pesl i Plantigen Ringridning osv. Nærmert' M4!ddelelsc v il senrre fremkomme. Til KeJSerer Komlleen Sit del for afdøde Skolelnspeklør Linen vaies Temmprhandler A. K. Nielsen. ngen Pinsetog De der kke kid vllr. de ordloere TOK feriad.. Pli SC.Uoøeroe. Med Htnlyn til Plnlelraflken lør S'''blnNnf al drr kkt opmrlk.om 0'1111'11 forbered paa at Rive dem en Dud eller sn!kker den A [ d e r S e: 0 Tbisll!!d. \list u:ret varm Modtagelse sulremt de eller PorbuodsfeUes bev~boel li Ufurortllefel Ban5 kom og log Panger kke l mand S enigerbors Op'avea Modlagergrupperne men i su for Overtrædelse al V l bolde Brandmlenajet Mililærgrupperne var klir der siger at H... etvoloi Orden seot're al bolde Ud'''' Aktion hver eneste Nat gennem til fremmed KrigsileDute straffes dttr Flyvere Q~' lbt. Han 'Mll'e liere Maaoeder. Hver eneste Nat med Bøde eller Helle indlil3 Mdr.. ags.. 'feret V'~.1PDS l o. T. fra Mørkets Prembrud til det blev skærpende Omstændlgbeder UnilOtD o t.e\' ttbclet med at' er lyst om Morgenen gik Priheds Pængsel samme Tid H ~d gra nller. P~t's. et kæmperne pat Vagt De SlaRtermester A. O s e n Thi l. Jun. Grupper del var dannel ilt d korn letst lor. tian sigtes Aoier Pete ti a ~ e n s e fordelt Natlevagterne mellem lor t h... e h.h H'en'ekontor 1;)1 de en T. \lttet a[\ at bn Hyer Nat samledes en al frikorps.danmlrk og dettt 'iod tr sn Oen4atOlet or et Vaglokale og r.mmede han men erklærede. at Han ~avi3e agna 'æ 1 man 2 og ~.:::elnl han lile \lidle at han ~\utd.e l.nd et bil Aa.t tha patruljere Oaderne al. hue deue Kontor t.r tun l'ert t ban S\1en 6 J.n G eslapo ankom havde man en det i Radioen. Han \'idste lllle slort l1eoeste \'ed tot AlarmeringsNdre Hggende. og i H\'tl\'nin~ i Henhold listr.nt~ilwot ban bl. i:1\' Løbel af fu Minutter kunde ca. loven. Pag. t2s r u lo\'\g D~'\\yst\ln~et n.: 100 Mand være under Va8be~: en Parlibefanng at h~l\ sk.ulde ii esom hl elo klar Ul Aktion om man fra Lede H\'ener men i.ngt h\'d~ al PU$oner. sens Sde havde fundtl Aktion du lun Utoldt.i~ ~.neke ha og at bln nødvendig. i del dett Par Air.et ingen n~ a Sirenen fol'... d.te aeno. Oll{ led L1Hvæmulrenell f M le O.nit. t U(' BYfr tier de nla.»li vil.enere bu\lt' liernt.t. Aflen. Kl : P trel :.1\11 tan ~t.kftlnde tetler.n am.rlk'nlk KJ 191~. Ro~.lteatrM.Katt'.. MUlen ilfllltf'lllk Kthnll1alflllft. Olun bln l.a'~!!lel fil. JUh tl'ej Lu R. muuen som f'ojr \~r ~l' nu () m l ~ HU'!ed.i~'o lu f t hnt \ e~t luk Tjt.~ alt. Han U f'nd~ at N.\t \tf' el an at den ty le.nne mtd UO!()rm o.; Bc:'æbmnfo! men ti kke han \Je. at dtot ' Stn1lf. at ~.. l1t~ nm 1'Hn er lor~udt ll nu!~ Tl('U'~ 1:1 dtr... ~n.\bh d mo Kl. t~. L ~(\.r Nan ~ df' ti 'mh n til ~l 51 bo' ED UG d80 bel'... Ti' og...al

149 ~'~~~ :;c;; Prihed.l.mpere vir i ro P.rl ble ul>lel lor noglemaaneøl!( lid!'n ven didaerel op i Vulefg.de. mujilt. ller hive nrdklllel PoUi... illeol Rotengum gi ud V.. befl og Ammunilion lil Madiii Ty.llerne og lorl.lle dem en allnd.bevltltl.en i Hao Herred Dundertale.1 mn hude da:eligl men iøltrigt hnder m.n intel iii NV _ '~_. ~.. o _. _. Aflen lu. i W.ll) r.nlmllteret arbeldet godt og energ pli Øenl PorbunØllel1e tralln med ~ Mori. Penatel h212aer MeØ.. m a.'len fm Rldlnen Poren/nilen.Norden nord/ke ni) bude n 1\llbor luet lort (ledt M' Pu talt.n Odd!'etlow P.Jr;11 /(abenh.vn. Men OullPO Bueg ku me S tnl nlel den lom under neun orm 0ll med RtVol.u. vtntu hver N OK min var K ria: eller truende Udlla' dertil Peng.let tl l. Ju\\. lorberedt paa klve dem en yder Pien den 81.land vecl R.. d varm ModlaRele.. femt de eilef o.. d eller.vekker Øen Vgtmind VRn N e r l a a r d.1 bude M.ndlbb Ofl V.. ben og Ulyllken. Salvbryllap. kom og tog Pnger. k\le lene dlnlke Statl eller Porbund.helkl A n d e f otb.led. baltem v_et hltl de ikke.elv hode liode plll LeJln.nl Brog.n. lir blev ført HOlm.od M. K. n t r u p or ModtgerRfupperne. men 0a' KampdYKlighed bevebnet oa unu/)fmertl BrnG at rltllh bort la kulde de nok tff K.pelltl p PJerril.lev Kirke HUllru Horo. lrup M.rk kan MllllaerKrupperne var klir Bn.alu tor Olterlredelle mind SLelllgerboU. OPlluen c/re Selltbryllup Torad'g d. 17 d. AkUon hit er enule N! gennem PK der.ger HvelYnlna: nr bolde Bnndmlterlalet blive hjulpet p.. VtJ. Sa.loralt.ndt gurd. hvor han i D.g bln br_ Valdemarsleal i Thisted liere Muneder. Hver ene.te Nit til remmed KrlR'llentllt.ullu Orde D.eorre.1 bolde Udleia TYillernl igen. or A.ren dr el. Plllor U.. ing le_ 'be n Mørkri. Plembrud 111 det blev med BØde entr Hdte ndtil a Mdr elt.f Plyvere OR Sktbe Hn bnde o.er. deo O. Juni. lyst om Morgenen. gk Kontrol med ajle Skl Plhe~ under klttpendt Omltltndllhede ; o... trtl VPOt t O. T. Hoø R.apolltfchøen. il. f d Altet holdl V.ldemlnkoml. kæmperne pu Vigt De 1416 med PenSt.. mmt Tid Unllolm Ol buebnel 1 med Qnltf Overbel/eøl P.S/mon... nl.led tm Jor en. Orupper de' var dinnel. hude S'Rlermetlet A O. Th 02 H.. ndar.n. leen Thisled Møde 0' m.n td N. t n l l Jul' er en nu e r lienop '1[ Mao vil hiødre at Stikkere ordelt luev'klerne mellem.111 td. kom lar.t lor. H.n'.i let. d kk h tr Penltt': l'.neale ved Krim/n./pollllel. er.rej lors.iader til SOS. 10R.1 der Søn dig den O Juni Hlter N samledet en Orup. lor t hue hlll HltervtkonOr\or Anller Pe'er ti a e o e n bu.t' m Købenbnn 'lvor hin tll.01[porl' kll alholdes V.ldem.nle.l. en pune et Vglio\l.le og... frlkorpl.o.nmjlk og delle nd. de en Td teltl bo df1 rrde for R.polJtlch.fen del h.ft Mod.l.nd.bevægelaen i Allborg alor Polkele.1 lignende Porma!.kUtedes min 2 OR 2 til.t r.mmede hn. men trlherede yke Oeodumellllolp' Tb'~'. hævder. havl værtl ud.. 1 ' or ond. ht opret/et en.ærlig SePltrulje lom lorllen med BørneoploR om pltrullere Olderne.1. Slheml hn klle tidlh: at h.n k~ld H. blltde ogua tltrr1 T._ ulede og rent unndl.rd/ll e 8etkl 1d ved Hel.. PtruJen hllr hl Rudi. OeslllpO.nkom hlvde min en hllte delle Konlor lr hin hert: lind el bllvt Air Hn O'.TUe. nlngll. hed el KonlrofluleJ under Kom MOfl~enen Pesl t Plantagen RlnR AlarmerlnKlordre liggende. og det R.dloen. Hin Vdiie ikke t b.o.den 6. Jln. buct mando al Kaplljn Jenaen med en rdning osv. Nltrmere Meddelele Løbet.1 lu Minutter kunde c t HltelltnlOil Henhold 11\ Shle: alort Tlent.te ted del y.ke POllU Underkvlrler.lte.ler en Malh og v senere 1remkomme. 100 Mind vl!lere under V.. ben lovenl Pig. 128 Vir uloltha Od bit Ol hin bl.. gllt Ty.hrne Op BeskælUgelse Hr og Red.klør. S.aeria. De bedet tre Malroser om Bord. Ved lim. Til Kasserer t Komiteen Sle. klir 111 Aktion om man ra Ledet var en Plrlibellling.1 hin.kulde ly.nlnger 10i &abol'le D. CD.. nnlii opl.ge flgende: jorden. Udmunding lkal man det lor aldøde Skoleinspektør senl Side havde lundel Akllon være Hlterver men iønigl hlvde lft~om bio deltog eltert.gnin. Underlegnede og m.nge andre kontrollere le Partøjer. der aejler nødvendig. der kun meldt ' og eroner med b.n bltltoecse. Loarsen vali/:lea Tømmerh.ndler. d ' bad ll.' b Arbejdere har j Be.ltllellelllrene ud og ind i lør.le R rekke de ud. el.idte Ptr Alf.et n Ren r g YOe nirebet t op iii og arel de Mltnd der gu ende Partøjer lor al konslalere. A. K. Nielsen. 8lr.nen 'or.date a.nu Ol.en blev læng.lel lil ~t. Juli med nogeo. Pltnl tel iii t. JUl\' i Sia leni og Kommunernel Tje. om der er uønlkede Elementer om Ol~ lød Luftværntrenen lor ld Lrl. Rumu.. en lom forvarer Konlrolusilleot JOblD Cbr. neale hlr lagl Pllner for Bellurl Bord Der er slledet Vilhed laf ngen Pinsetog ale Glng..le Byer tier de nu Oll e.jntr O y r m i n g Thi.ted J. r g e n e D Tblsted bavde hgellen nu cller Krigen. Derfor t en beryrtel Slikker lor el Par de vll.enare blive lernel. tu lor l hive vltrel i ty.k Tjen~. Vtt! Mlllnuegler 1 Tbited 10 lorbav.er det o. dl mlnlze ArbrJ. Dage lden 'P Sled ra All. De der ikke kad are i de ate. H.n erkendle halte vtrcl Air lordl bln gerne vl\øt tlene dere.lerede i el Par Muneder borg om Bord paa et Skib. Aften nllt i den tyse Marine m.d melc. Hin.ulde ontrouere ineen PortJeneste har hlfl al min ordinære Tor eueriades K l' 15 p Uniform o B b. ty.ke Lgre og bar Unitorm Ol lue allerede pu nuværende Tdl' F.d lsda... : at.a ret:.kun h.nl ikke ha. æ mng. m.en hellel Pilol Tjenuteilden HD bavde pa. S.Honerne. E.kerlnde (eller en merlkln.k Pllm)_ f tldlte at det SlraUe _'o Md'. d 0 i pun 1 A r h b. jd.ge V' el pli d d e d' p i n. ' Ole Th' Chr J e o b. e n VetlerRade Med Hen.yo ' P'o.e'raf'keo K.: 1915 R o)ueatret:.k.lten Ol K' oven er or b U d t gu i remmed Nazisipll Hn 0' r er. ve go lied ylder 2. Plnltdl 75 Air. S Mu.en. Heltenik Ktlmlnlllllm. flgamlgls Tjeneste und..... g min ra Kommunenl Side n.tur. gør tll.b'nerne opmltrksom PO. Kf H '. e?. dalede sig om elenthg MilttRT' Olaa:~ '' _ørt mee TJtlwne n 01' at lle lgvs lkaj hive Salen Tlillud M d. k tr t O der kke bliver DClplogskenel Sned.ted Elo Kl. 19~: landltrner g. an læng.lcdes hl \ luh. tjene.le Oll: nr lke 1r.11r lyer og ev. Tilladeiie lil Udlørellen or ens na 19 ver med penonlørende Tog. og 2 net Konge. Barberm. Arnhelm )ørgenltnlu\ovlighedet. Pltni lld Ul l. JaH. vi.. e r di.. e Arbejder men fald i Thisted. Pnsedg. Lørdlg ler Pinse og T.hllted r e/kendte.1 hive meldl \ Hlrald S e b m i d t Tbi.t t m.. 'uod. jo godt b'gyod T'd'g P... k. d.d...g hl don 'y Kug.m.d. mon b.. ot M'O~it' ~.~ nedbryde de kæmmende murede Bo af Besættelsestideos Ynlge Persontog men SUPPle h.ln kom kke nd. Hn meldte meote hguom de øvrige at Set Sprltngllykaikrineer. Min kunde dramatiske Bevivelibeder. ringskønel kan kke værksættes. D R Æ T T E N lig.t~lk llnd lor t shppe lor L VlT 10vliit t.t bitte den!remmese lejle Dækning.gravene i Skoven Rejsende der kke kan vlere de L. d~1 emle Arbejde derntd~ En Unitorm da OlnmlTk k1r.e.om p.. Kirkegaarden Oll i Torp. M~ Nallen den 21. Augult 1941 nævnte Persontog risikerer derlor S!gtelse have.æret S So clelt Vlt l Krig med TYlklaod. kunde tlge Ville Pigfrudllpær blev den 32.aa r ige Spildindiamier al blive eleriadi. D.nmerkaturnerlng til TJeneltt København livlse hin Pæng~let til l. JulL ringer ned. Min kunde lde lime. Re!mer Sørenlen Johnaena Alle Slatsbanernes l. Distrkt med. Efter r.t men hin mdtømmede d!i al hive Marinevæilet Jens Wuhlm lønnede Arbejdere rydde op i de Thllted lulr:kel ned af en beruset deler: Jernbanelalloner ØS lor Dansk Boldlpil Union venter Ruet med ty~1r.e ~ S PP.tU lom H. n e O ThSted blev af Hen Tysk.erne loriadie Barakker og lysk Marlne.Underofficer. Tyalle. Storebæll modtager ra og med kunne lægge ud med den nye han brugle tl Legltlmahon ni syn til S.genl Opklaring a[ber1 lade t'nhedskltmperne nøjes med ren hlvde deltaget i et vældigt TirSdag d. S. ds. forsegsvis nd Danmarklturnering til Eltertel del pa.. ed~ h.m.1 være Ylk lor lukkec1e Døre. H.n 111tnillelSu at udl.re V.gUJene.te. Gtlde lom det alore tyake Entre. videre Pragtslykgods af enhver Anlagelig bliver der Tale om o.angehbng Del lplyslu Ul l Juli Delle lil en BeRyndf:lle Der pren.tlltma Siger' Woern'! r holdt A t til B d' J Dlvllioner med O Hold hv r og Kommandant HelO Thilied havde. f.. vild. j.g f... i...1 mon iod p.. Ho' _Roy.f. H.n bo.d.' e o g y ond Pyn. ' æot. jllgon. h'h. S S Se'.. Y' JO'it C.. lld. f T J ii d Oeneraldlrektoratet for Post og med automatisk Op og Nedryk og Ty h.d og pote sen bavde vttrel Medlem al NUl. Y' erne oplllrte B.rakier paa y an Alle men var al en Te.f' lmg. Den tredie Dtvllion taar... p.'' d b~' ng.' og d ' f' 'd d A egr væsen e meddeler: Til Be..''' mod h.n. 1.'n'ng. H.n <: men e var ad... e... elm leere og lve e... an en araa ved 3Tiden f d J d f P lov at vente indtil videre er ti b d ~ 20 J dem om iii Beboelse. J'g vilde om Nallen kommen ud paa fohn. or r ng n en or ynjylland eller læng.lejes hl Juli. m e. ao av e tn. an. '!' flyll. h.. N.'gad B.fo n' Alle hor h.n duodted. p.. mellem Pyn Jyll.nd og Land. Pd'. H.io' M. b u. Top ' M.ot o.om' it be.ng ud i dll B... hor d. Vndu 0f! O. '0' 'omme deiene 091 '0' S'olOb1 k '.. 'ondto.1 hl V'''' an1.om vbnot V'g'man' vod Mo.o....=::=='::. d. S. d C modtages Postp.kker al Vægt Brandmind i Seelhguhor&1 i Tbistec1. PttrLillel til l. JuU. l s lt Ejendom Sønnen Reimer Seren. n t JO Kg. rhej dernes adioklub Drag.bæk men hævdede al han Saa hgct Reneo Mldc1 pauk. len aik ud lor at jage den lulde ikke kendte Stralleloven fænllslel Uer 10ft~alltS BltermiddaR O rtt er hr. Sørenenl d A R t.\ior n. ~ a..... Ul i. <1 S D L f ~.nd borl 0i Tyakeren rlk da Tinglyste Skøder. til. Juli. Der &kll dereilet Tlellel Beslut O~Ui _ em o ra en 1m Dolk oa hll.jede Reimer Se. T H 8 T E D Entreprenør Thom.. :::: i m o n' nink om C!eD TJle der shl U.lhtlllllll... e renlen o Dollr:ealed der gennem. Pra P.Chr Holm Sennel tkrilten ndmeldel.er loretlge 1: len Thisted oplylte t han l rejse moc1 hver en1r.elt 02 t M.Ulve{ 4 ThtM_ borede begge l.unller. Søren len Ollln Sennllø Købelum 7100 Kr. plul Skolebetjent P.Hyldahl. Ø'lleSkole \'/ Aar havde hatk.rselskontof kommer S!~tr t enere til OJGl Po't&lrokOlto '/. Po p..o.f...i Po.. idn. fuod. hggende L... K. V rl... um 7000 Po.. hgosom han mm med Eghoim folhandhng v Retn. MM.e RadAkleru tetl.1 KJ.. pli Køkkengulvet. Hanl Kroner. ylrl~~u:~e~:r Flyvholm Paarton havde Jordarbejder i Han'ted. l lesl.. Ue v nrppe bltve n: Trykkeriet (Altllda.rd Uacobaen) 2M. ~~ Knta7/J Mlud Tllltlnd vir nvllarlig og h'n f Pr. J. Martn oahllatrd Skjoldborjf 1944 havde h.n tjent ta Tte ' D S Arbeldlm. johannu Andenen Nerre K. d el lmgere Sygehu.ophold men f i... lr. Rllrd tr.trup Kobelum gade 45. r og ha ltere om orman.. ~ kom do over del (r. pi Ul La.are {r_. Vur H. N Hlnllen Konlensglde 4 hoa Thtut Kr. ntli er i nrlttlm Kr Hin mente ikke t hue gl'ort P o. het blev armeret og landt P Kusk Anderi Andersen. ø.tera.de 5. Ul And. Jensen Dollerup tllland.=:::;o;;;;::~i.:====~tya1r.une aællia alore T'enutet Han en ruede hbod med ved Dolkon Skyde b rullmrnlllerlel Købllum 1000 Kr.... men 101 al kunne ~ beholde St job. Thisted Grundejertoreal... ml'n d. han lik el P.r Revolver: kke lærii!. vurd. :. havde han ind1r.ebllorakellige Tin~ lad_eldelmr.1 ~edtemt modl% for Næum overgav h.n lig og /~ Skovarbolder Madl Ribbe NOfl. Bageri et: KondUori l lil tylke Olllcerer ligesom h.n fed HuveadelM pi F~1qau. ~ev!ørllh Polilillaliollen og derfra t JlglerO!. Poul Cltr. Jen.en Non Porrctnmg.htnlyn no~le Oange tor linnea 12.. tu. ~ b'lol' lu 7 del Yllle Militær. Om der ae. Kobllum 1800 Kr. Vurderlnum loo æ hnde hllt noil le Olll~ter mej..eiekontrakter ot.:: Opsl«Zzl ba' akele norel med ham vid u Kronlr.!lilil: hi~m. Om tote Gildet hnje ludleftret ØR b... or Ali tel... hil. Pra Købm. Herluf Pdlr.en. Sennel. Oterlllde 1. der kke været hle. Han havde lejlillhøreodt.. Ul rn lll.=._1 a ' d Ci AnøCllc.~o~... iaj 7 Ol ~ r.. P... '. ~ Kl'. ør. <h4 mndit ~ t~e Avmart.... tlet rlli...før.r!m' le... flle. ~.hle næppe nokti og rl dani Sid Vir del ih mulit lorfelke S.gen over p.. den y.lle V.rntmaal. Omraade. Det vilde til Kabln. P.lner Bonderup. OottruJ! \ Thllted. Telefon 183 :' halt to Btnzinbilet al ble i mtn for.sem_euk ful' 2 2 lut K.belum Kr. plul Lo.orl MlOO nr~ttde at have )det fjendrn 81' hflijjel\1. r. ur et /illlum US.OOO Kr _... n p en ulo.. ig. a.de. an Op o..... ' _... KV'i '. ' d i'l H Pn Nel. Dueholm jeneen O. Vandel S ]t d lenjlaltdu iii. luli... n. t ';4t~';:;.~ til fhv. Odr. Jen. Knudn Snedltd et t nnonctrtll t Boghulder AUr. Bernh. S 1 T a U KndlUu.nla n ~

150 ;._:::::::::;; :... ~~~'~;j:::~:~;'~~~ h......i '~ ' V.'11&_.01 ' '.... ' _... ' 'o erne omringede istat;oneo. le lmø n THT 'JfJEHJ> N. JU>t.er i. Pflllftl.jJ' i Thisted. Eu 8etcUtls fldu. matl.lre Ber/eabeder. N.tJen rl d.n den J2.. ;fe Mlln.en.....t... ' f U h'. OG legn '... '..... l U ' ol.. 1.~~ E... l d. ' d.. ~'. to Sun/l'.11 'ørhu r jo... t.r.lo'....1 '.J.j} t... ~. A... :: ;t... M... c.... _.1. K_u 7.' Ol p Retten tager fat aa Tysl{ersagernc Ra:kS. e ')erl'toner for f Fjenden ulovlig Bejtuns lljcelse ti J Thisted slktei en lanl(....'..' K d d 'u.' A' ' r '... fo'ol' iet h 'o'... '~M W... t ~ 1 u.. u ~... r... u... \'..._4..~... ' Ah.. t ~ w...t 'U. li...: ' '1 bo au.11 ' _.... dd... ilt lill' tl.~ Ul u' r......f. Tllo... ' 1n.. n d' ~~ ~ A... dol '... ~ :' ~ m od um... 'O' lbej''''.'...1 ultll. jfl do. _O ~. ~ _ lo ~ la. Oulr.dolu.'/. d... d.. lilo.. mut! h J:;: A~':::'.::..' '. :;!::~.....lt ' ' dl r'. O... '0'0' ~~;:::.:;:: ' o Al.....C. 'l) 'h. 10 J hlm U. ~ ' V.fm'lh L relltr.... 'or' '._.><...!~~f~~:;::... om.1lu j...1< n ' ~:1~' ~! ~~. '.'. l.. nolu~. ; Kr 1' d.~. O'.. dtl h. n~.. luh.' k.. ~'d hoe Varer D~nt..llnll. dh L.. ( var vente' dtjtd. lijl Don m.njl' P' ;.1 hl~. :':~;~; :'.: K JO omldd''!.«.'._t. Aedloe. A.. 1\1 Utj!Ø P_lqftl Ooof ~dj(>. KaJlrup f Th/sled d~ø 'O. JUD. Af/u boldl Vald.mlkoml.'''''' Thl.led /ll.d. Da man.. drr Send.& den O Jnl d..hollles V.Jd~mlrsrCl. Po/hf.. Pormal 'orhen med Pell Til Knurer KomUcco lor.fdad. Skol.lupetl.r val.s K Nellen L Pinsetog '.r. De du ikke bo l ordløltre Tør eflerlades Pli Slalloaer.lle. Med Hentyn S'bn.m. der kh vælt rls/kertr for POS. leddel.r: T/ Pyn Jyll.nd Pyn Jyll.nd 0i ~. ~': for SloJebell k.aarler POl/pikker al VeR K. Tinglyste Skøder. Pli p Dr. HOl Sennel.. '~ &Del. Klbel1m 7100 Kr.... f800 Kr. Vllrder/nellu J M'rUn Dhlllur ~~~;:~ ~~~ olhltlll S lf'lr~p K. plu. Lll '11600 :... Kr t. J. n DOl/arup brur.mlnlllerlel Kllbeellr.;' 1000.~:':~:; 28 n '.01;1.ærk. Vtd. SkoVltbe/der /ol.j Rlbb Poul Ott. Jenl. N~:..100 Kr. Vl1lder/np~m Klblll. Har/lif Ped.e EJllfr Bonderup ioq)) Kr plul L~'. VUrderincllU li Duebolm Jenun JUl KnUd.. n. au.. po. hver N htl~ BU!.:~: Di min dem.llreml a'~t Mud /l:r. under lu Aklfon OØl Ø.n t. Sde h.vde luddel...;.. 'klit ll.ne <'2'd men l' 'or.. d.l. a.ng. J Dq led LaF!vRtn.. Jreneø for d. GlDg..Ue Byer ler de nu. de vii len.re bu... /Clel. Aften Kl /915: P.'.. lrel.ku E.kennd. (eller en mrjkn Kl : RO)lltetlle': K.llln o.. M~. 1111~lk Krim/n.mlm Snedilte! Bo Kr. 1!lO: Lllld!)'.r. /(01111: DRÆTTEN O.nm.rk.tune'nll til Eft.... t? ~':; ~: Bold.pll Umon venlu ud med den nye hl E'r.rllrel bhver i med l ulom..k og Den redle ml/on.1 'leni. indll 'lider. THSTED '~;';':~:::; forel'aet.1. ;! P. Hyldllrl o F'yvholm Anderee Boaeri t (ondi/ori 6:. 6:1001t1trb ø.'er ~e Tbllled. Telefon SJ. Slql de Jlnnonmende ''' O'/'on. beklædle. 100mm. r.n/ll til..t....nm.ld... dkommende ~td i U. djodo. Oll!... 'il...'. 0l... Relllot.' b... o/l'edn.1 en.'1' L.ndu tnlmlnd. Man med de mul de 22 dt. Oe.''e e 101 St.llrlovenl P... ydrr; n't den lom tuende Ud nll 'd eller nelliker den eller POlbJnd..r'''' llmme Sllfillelmrl!er A. O. Cl n Thi kom lerl! for. Han.igl.. hive hlll Hvetvekonlor 101 D.nnllr. delle d: h' n Rlen ~~'~~~; ~~'~! ~ vidlc.. Konlor H. Joven. Pig v'r rn Pultbel.1ini. hlll Hverver men i'vli1 m.ldl.ig g.nte id.le Pif Au.tl bltv lænallel hlil.julr med Lil. RmulSen.om f'or..rel. Ejnlr Oyrming lor '1 h.ve vert! i y.k Han.rtendte. hive den y.ke Marine Di Bevæbnin. del.1 udet t<1l' h. ~. U.nd. 0l bln Jull. Uldhudlrr Onllll Rn'l Th. e Thll.(. ndr.mmed. '1 v.nl yk MmU.C'et ved Pllrloll. cj H'n doa.1 h'n ld8 b oll' Vben udcn lor P.nlel li. lull Pomt Joh. J.. Albola (.dl.. cl.011 M.. Da med Re.olve. ;;~'11 Ju!l V'almanll V n N e t d A n d e Tbl.led b.vøl '1001 bevebnel Ol UD'Grøelet 8l1nd m.nd Sltllllclhor.' OP... n.t bolde 8t.ndenlellel o..!!.ntr.. holde Udkll 0lf SkH H.n hnde V'alpO1 O. T Da bevebn.1 mrd aever Juli Anker Pelel H a e n 'e n b.v. en Tid v.rel 11'1111 bo del.~. a.nd.rmerllrolp Thllltd. h... de v.el Tr.lr. el bllvl Au. Hin raiklirede..1 hin ld.n 6 J.n Air h'vde Tenette 'led del tylke POhU hvo hin bl. ey Tyn.n. Op. ;':~.na Slbollle m m. ~. d.[o erl.aeanlna Per.oner men b'n bevdede.. h.n.'drll b.vd. narebel noaen. Penii.' lil. Jul. KOnlollUisl.nl Johln Cbr. e r g n. n TblSled h.vde verel Mlllnevegler Tbisled O All fordi hin lene 'lild. lene H.n.kuloe konlroll.re L'al. Ol b.r Unlforlll Da j T/enfllet/den H.n bavde M.dl.m det dloike Hin mente kke d.t fil om eaentlia 'llter Ol ' ikke klar DYer h'''':' Pengllet l. Juli lergenu ehndte t have S c b m d t Thlll.d tl ly.. Kig.mlline men Marln.vee l r Hin h.' kom kke ind. H' n :;::~ de 'rir\ a' del T)'.kland fo. alippe v [ den f'emmede Civile AbeJde dernede..m da D.nm.rk ikke.olli. lor.t have 'ærel i S S. ' Krig med TYlkilOd. i København a'visle Pængslet tit l Juli. ndremmede dog Marinevegler Jenl Wlli'm m.d y.ke S S P.pirer n 1 e n fhl51ed blev [ Henbrugie Legitimlhon hlm syn til Sgen. Oplt:/lrlnl liberi Del ror lukkede D.re. Han leng.ledn H n J Jul/. lilhert. S S.nder/yden Jetgen C r l' e 111 ogll' prote stn b'vde verel MedlelD NazipirUet h.n. n.ernet... g. H'n ld en d.1 'lal bln kke til. Juli. m.re. Han havde siden Za. J.n. Heinrich Møbiu.. h.ve..nllt.::~;~verel unlformer.1 og bf'o m. S/ralle/ov.n. han Thom.. ~imon. OP/Yllt at h.n halt Kerl./lkonlor.. mmtn med Egholm i Hlnt.d tjenl c lom f om'nd Kr.. rlig. hl ve fdolfl.jore TJennier beholde si l Job loat.lltge Ting ligtlom h'n. 1 norle O.nge OlllCtter hird ore Ollder ha \ de H.n ha vd ' ter. i men al hve ydel Fjenden Bi. e'.! ulo vlig Mde. H'n rll. lull Boaholder Allr. Be/oh S r a u Vlglmand 'led Marinen Peni..1 tl. Juli. S.. holdl Hellen MiddlaSpaUle. Uer lar/slut! i Eftrrmlddlg. Der.k.1 de/cftel elin Beslutning om drn TH lt der skal leses mod h\'er en kril 02 Sil komm.r SRer e ~enrlt' toj ml_ 10rh.ndlil1R \. : Reurn. Mod de løsl.dle vtl dl T'lle. nappe bh\ r rels /. '. 'rldka'delserne til fiser og Flaade ' to _... ~.. f u... h... ~. ~.... i'.o ~ M=C~ke Tyske Skibe overmandet Dailirks Stilliii pai fredskolferucu Vl D fte.... Ud.nrt'''''.tlri.t 10:. D '... R.g.ringea. Mrd1enU'ef Alt~~ samle.! i Udenri 1lWillel hvor der lerle. mele' V i:e Dllelser med Mnllltr Ka u1mlll1l.som elter FOflrdf'nde. eredt Ton. dli ejler Fred'R bl.dff 0'0' t. n gætlef n~pe lor lrert. aur rd nt.~ef. l D.lleberne hund..elig nr t udenr 'polh. Kn.klfl o~... ()e eaulltat dleled i~ om O.nm.. fol 1 D'd 111 de landede. bodet h.le Stilline p.. F~d køas.t forbinde!. med m..:lel ln der iltet U M.. 1i Ælt km Mi. te... u... ft\ der i:emem de ~.tme.f ar ~ioll lit Land.. a aloft (j8 n.m.n nnler t.\\itu.ter 'um.1ul gt' u M.dc r Rl~. ~.. fol~tltn cl. 8.balld al den d.k.renlllldl~e r.ua' No gtn. NaziGreven anholdt.1.o... zh... H illu e d. t\aa... 1\. d lrle P redtrl/t; Kn'ltb t bore. blv t O.. r hta an Prihed rsbpfff' tra ti Vir ru Rl ua 1 U h'\'d em.t 1'1.. o~ bad bit' \... H' A. 'u Vu1. t1'akr ~ '..... He... Co t et.... 1<0' S~ ~... blik t. Klint lad p Ro bio l< 4q..

151 Vigtige Drøftel.ar Udanrlg.mlnl.terJet K o b e n h o v. (Privat)..... ~... re Mænd Brødrene Knlld og Henry Arcnlscn og Skovarbejder Carl N:Hg8urd se elter om Ty_ skerne havde efterlodl noget. De landt da lorskellir Ammunition ~om de gav sig til at pille ved. Regeringens Medlemmer var i Pludselig indhaf en voldsom Afles samlet i Udenrigsminiiteriel Eksplosion og titilende fandt all e Dr der før les megel vigtige M d t J dm. K tre æn err æs e pas det hyg_ nrol telser roe 'nsler 8ufmann t D LV tellg8te. e o var dræbt pas m eller Forlydf'nde allerede Tors.50 Sledet mens den tredie Henry dag eller Fredag forlad er Danmark. Arensen døde L0bet al la8 øje /\t an gæller næppe forkert naar blikke. Øan antager al Dmfte/serne h oved. Knud og Henry Arentsen var gejig var a' udenrigspolitisk od T S8 S s yverne og efterlader sig 1/ rakler og først og fremmest H B ~. uslruer og ere ørn Carl 'ejede EJ/g om Danmarks forhold N 32 A.' N. ørgaard var ar g. og eller 1 de forenede ølloner og vor d B 11 a er Hustru og o ørn.fele Stil/mg pas fredskonferencen forbindelse med Mmister~ det blev der givet ell Middag til ' Æ re ior M' nlster. K Burmann Krigen.der gennem de forløbne Asr har jod.it Land øaa slore Tjenester j ~an p~~ B~rnholm venter at JvJioister Kaufmann giver Møde pa. Ri~sdagen ved ' folkejingel. Behandlrng al den 23'10 Ejendomme ødelagt danskgrønlandske Tr.klal i Morgen Nazianholdt Hsn skjulte sg i et Somme.hu. Hillerød. Nazigreven den41 aorige!'rederlk Knuth Knuthenbo rg blev 008' nd fanget af Prlhedskæmpere fra Hlferød som var paa Razz ia Llsel.je. Oreven bavde ge ml sig et Sommerhus og han blev taget med til Hille Rønne og Neksø R ø n n e. Anialet af Huse der blev ødelagl ved Bombardemenlerne paa Neksø og Rønne Mandag og Tirsdag i sldsje Uge er nu opgjort ii lall 2~78. Neksø er Bjendomme ødelagl o~ 700 Huse beskadigel. Kun 147 Biendomme er ubeskadigede. 360 Huse er heil udslellel Rønne og 1200 Bjendomme er beskadigede. Ved delle slore AnJal ødelagte Huse er ca Personer blevet husvilde 1500 i Neksø og 3000 Rønne. Kronprios Olav of Norge er under stor Jubel vendt til bage til Oalo fre En~18nd Kong Hallkon ommer f0rst naor Tyskerne er ude øf Landet. Tankspærringer paa Vejene Brtlak Soldat dræbt ved Haderslev De Tønkspærringer Tyskerne har ladel bygge forskellige Steder pas Landevejene og som kun lader en smal Kørebane aaben frembyder om Natten den atler største Pare lor Bilkørselen. Disse svære Betonslillinger lader sig kun Jerne ved Bort8prængning. En britisk Soldal blev Sønd'g S Oesi Nerr Sall TJ øg. kan f Pt. bm Morgen dræbt ved med en Militær. f ' bil al køre mod Tankspærringen Syd lor Haderslev og liere andre ka BN er bleven stærkt beskadiget i de sid.te Næer. NazlJournalisteroe ekskluderes K ø b e n h a v n. J ournalistforbun. dels Bestyrelse har Oaar vedtaget at slette 24 Medlemmer deribiandi samilige Medarbejdere ved Pædrelandet Mellem de_ øvrige ekskluderede er Porfatleren og KriJikeren Svend Borberg. Støt d~ Jfnnonc~r~nd~ t

152 tgørelser YLLUP Tt/.led J{lrke : Ekøpe KlolrergøHd (Daner len;:.d) lu Elektrlkar (Søn af Skrredenn. _ Thorsted. m Velør._ sæll!j:es Steder Lørdag den 8.'ae at Sd. 5 Flemtid Stort offentligt F tmøde 2. Pin d_g Kl Ydby Kommunell Plantage. Tale af Landsngamnd HVD og Redaktør BRUNSOAARD. Prl Adgang Alle ndbydes. Tilfælde af daarllgt Vejr er Pesten paa Ydby Kro. ArbeJderpartiet. Efter endt Sommerferie er vore Værksteder atter aabne fra 16 ds Thl.ted Motor Compagnl AS. rusgrl!lv v. Sports. slensenll Grusgrav ~... ov. udt. Del henvises.. ~ :=========S=' =K=U=h==m=U==C=h====_ Sogner det. : Det gaar fremad i : æ Nu [aar vi Sigtebrød som ; gamle Dage i REHGEH d 0R OlOejlD eni/j~eni.. ordinære 9 d. 30. April O. A.. _ ~.... i a[ Sigtebrødsmel med 30 pct. Hvede. i! AS THSTED DAMP MØLLE! ~

153 . til 1111 BYfOBdø Udv8Jg for Grunde og E.jendomme den 14. Mal P. U V: ERK ANDERSEN. Thl~ted Hall n' er renscs blllljl;t. National Festaften SønderJydak Forening tor Thi.ted og Omegn Torsdag den 17. ds. K. 19 Aften paa Afholdshotellet r aler Musik Solosang 1 abjeau fælles Kaffebord. for Msdlelllmu med med Ad~anR. srand. Konl:esang~ogelll bringes Desinfektion øl Væreldcr og Lokaler. der været benyttet øf Tyskerne faas udført ved Henvendehe Oesin'ek1ør J. M. V 8ogigaard Nørregade 15 1 Thisted. 11:10 Tlf. Gravmolltl/llllnler oø Plader og maleø op hurll ~ t Ærbødlg.t. 80lldl OJ!: Slenhoger Henry Jen n Marjitrelhevej 21 Thl.ted. 185 lillia benyttes Trænge P. ~ 1u;mi fele:o MORO overalt 9f v

154 Christfan rnorkirken. ~ _ Di tft>.t.r' ;1. F.. ~ FriJ..J Ql til Gl. ~ p li'! ' ~ i s..... t.g.i:t... :;~ E~... H;'? St ~..... ~ D. et.w... i.>221 '.' r;... wr.! <Ul <k PJr' K_:J'~; Jo H~ A~. ';ør K... ' i ~' Jtt'fdfrtt n hi/. og OUT' 'l. = ~O'r gr.dig dk ~. Om HC:. m de: o:'jl >!; ml io... ~n. n n ~i; ;~r d d besat ' hør?arn' :: ~ ~ft l..1!... r::: i. ~M...'.jO 'ndom før el:! B...m~ af f llll~ Rekkar P ~trqd~h.rrjnrr Øll T1.kfæidtr l over Hundrtod~ Mderl Dybdt! tr Marll.ffle wnvnfurel al 'hrave.. TAnkfælder Skydehuller Slilllngll;r til Kanon..!1.8 Malklngt'tll:rrl}(ftr olnd ifllelr~m /er bfineiler øv lurer' med Dp Uf Lem læd~l'c for a' fa~~ mod M ndlræn Mde FjtWllk. Der er J.a a1 ~p arrwtrd alle Sl:ll' Dlleyt:ll<kaLo 'ør ~ &t.kjl~re d.et lør tm n~rib!tnde FJ1h al tt.ngt! d i Om... def fre l.&rd. Dyet' Yden findes Tanklpær_ 111_ af syæ 4te K.a1/bu f/fini 11' 'nit Beiønmut' P flue Mri_ TykkdH.t.bte Hlif/er j Vtjbelzlr (lin p'anf~ SWlbjzrk~r j 'Y. De fjeste Huse staar endnu. bo fra 'i HL 4«'.. buh / ~.t Vj' l'hld Opr.d3f fl;'_3 3H! 1nb~ tu 1(> r.. al li flu.' :lid u. 'm ::a ~~mt! 1.&111 Tid lrl!.td >101a. <r J:(JJ....!jl iit lit' /l'j?!1 mt'o a&ll ~d. alur'ixl' '1f) rwjtjj ri.. k_ ke ~ 11 \..;lw. H nu i enl( T lnfd al Jh...lD' 1'11 <11:'1 i 'h 11'1 UHf ~~! 1./1'::1 f1j<;t i;or rar. hy.'t hil(! rn..j!ltjt len... H 1. ~ r..j_ld.. J'h 'ldlyj fljj 1.'11 fj~. <kj hi;lr ør! '$ di 1'1:it!J;~e >1rhlØdw <.1.. 'J' L~ imlf'u1! H/ltl.6v.d'. 1'il'J:t'r <:1M lj\'~..!'.l Dlbn J (;'U dw/ a:t(1)'tl H 1.. 'OJlJiftollf n. lit JJri. '' ral fa.m.. l f';t't. d J'Ul H 1; 5UJ1JJ1l1 :n.a/j :1: ~. 'ko 'urkag KltrlOl. R...u ' ' 1M r MJl *2.e.. 1i:'Ui.Jil.';l... Aff~. UiJ titgo: r. )J lin Q'drtl.o ~:;p.jl~ la'l.. 1'D 'flt>. 1') Jdir! n u' v~ '.t'. J;.oo)~ot Ph &at bis o/ltu.!d.r.do'lp1z1 lm. b'jlrø. Kam /Wn er Mrwnllrt. S. 1'. B' laljt:'.;:..abj.rt' ~!VilD 1l<l;rJ!. tlld q '.:i et flfrao!.t øj lu Ka.uw f 'l';'.p /.. 'r. ':1' H'''k J;.. lt ~Jtt'1! dq tlj lad K.. h..~ Y>.t'rP bl.f~ ll<'rd l l'!1:f dl ~ fmod olen K lt 1'<l! JU ;; ''ti!fil ØD.. n~l 'hen. fr.;;. l in r...w. HANSTHOLM danske f... l H = Jj11: )./'/. lrllll.' l n h En B.gynd~lu ' ej' jtlrf. f J al. JJ.~.. '. W fl 'd J''''''WJg K uf dal 'li r b)p'~ Wkll'.'... ~... 'f ~ r z > (or. lu '... j' '1>' re< t!:' Elh. Den danske Marine vendt tilbage fra Sv ADmiral Ved!:l. den t:t lel~ke '>y'.. 'f Adm iral Helk. samt Krllnprlf!Sen. Til h. ri Da Kongen kørte til Rigsdagen. EndtUl r1 Bjlllødll fra d.1(1( D_U d fu.dqell.&lmt4th.. Konges Ruten er f/ankerti al OOOU rnl~hldf1prre. Et Fred!!mlnh;terlum? {. '

155 h_~l '...';'~ r;:~~~~::::::::::::l!')~''''' r tt<'lll'ggt'!st'. hovp ~koll'll\lrlll'l(' un )1'1g'....' v'.n' ~~'...~... r Ef! r h\.1.d dl'l' vidf't OpY!H>' r' d1 skl'ligl' Slt'rlf'l'. Hd hul' jo ogsoll vimt t;lk r(' dl't mod 'ryvl'r og ll:l'rvll'rk.. \ H(l~igtt'n at skabc' ('n Ft'st i Lightd sig ul dl'l kan lad sig gorf' lt ho\(' M. 11 _ de ØtfC'l)llj.(l' Tl\thllo4l:tnUl1 kun i \\... d man havo ' i Ramle Ting!' J'rlvnthw>c l unch'l'slrt'gtr StadhlJH'niu 11t~~ 1l11'( j ' nile BOl'g(l'lko]111 Horn til ut gnn Pl ren.!'lkuslt i!(ltc rntu\ trln'l'~ \ lllf'l 'fonlloln Bortlodning. Bornt' O str(' Skolt. Vi hor kunnt'l gennemføre Brug '... ar EJcr1'1l ('ndnu 051 dl'f ma Jt {1Jltolt Taler og Fyrværkerl OS 92 pct. af den normale UndC'l'\'isning hvert Fuld klcl' fl\rnl'il noj.[f'j at hv\'!o. Sit'det for afd. Skoleltlspcktor og de 8 pct. vi har nusltl'l st.rygc' ('r ].et n Af:;tlvnlng dk!' Tnvcnlnr lw'som X~t l.n l'cn valgtes Tømmcrhdl. Klit Nici del' ht>l1er kke muu nln'~ V'U SH'l'111( hhn hovedsagelig Gymnfi!ltik og Hunndg('r. :>tykslkringel' nr nop;c'n Art fm' d!'r 1'1' 111 t l'en ~om Kasserer ning. Pc e]('lnf>ulær(' Fug Dun~k Heg givet nu'l'mcrf> Bcskl'd. D'1 t'olllnnw Lig af engelsk Fly... er dre... et ind paa Gottrup Strand. l Dag' bf'!!fllh.1(lt's ma FjC'JTil.o;l('v Kirkl'g'tWrd ].ig(>l lf ('l ('nt~('lsk Fly ' '. dp' <'' dll'\'el i Land y('d nr'll'up...;[/:u)(1. F1Y\(''t'n der'l id('ntif '('rel om Fh n'r!njtnant ~irlwel ~\ndl'('w 11 1 () g~ l fl'f\ B('clfOld {l' anlagrlig fntuhkht l'f!f'l ol ha< kasll'! Vaa Ln lll'd til :\rod:<.tand~h(;t'g('ls('jl i lan Hi'lt't! O' nogl'n Tirl sidpl l1w ill\'igt kender man inlel hl l'l} Hen Et Fond til Støtte for unge Landmænd. Landboforeningen Nordfhy fik ikke udelt Tilslutning til ForSlaget. ] HjllJ'ring ng Bøndeii!r' Lnndhofl'lelJinl!f'1 bl. a. ('r dl l i dl'n sidf'l(' Tid ]Jll'wt ljj!l'\tel Fond lil Slol1 f()/' lj!!!' Liindma nd dp lil Hj'lp hvi.~ rll' (Jn~kl'r lit hlivp.eln.;!a nuigf' d{'r O/J} ''nlpfri Laan i daudig l Tid' r. 1 f] ] f'1 fj La mlloforflll jngn X ordih lu:l/ m::tn alil/'jdl rrrr oj Plafll'J' oul (Jpf PllP!.~{' af ('1 lil!llpnd Fond 'Jg ) l c1 ~'lhlfl Lorrlugl'. hqr1il Li1lH~lu.fu) Jji/JP:F ljf'.;ll/'l'~' og SOKll. (1 1!t ull'j'jlp ni/ iljdblldt. JO t ltgd F'lm. elli' \\'r'kl p l'!lflfl rd J 'o r;:al'ht llo/rn l()l'~jagl'l. HOl!.' OJ f!tlhifis!l''j Jr{! ' fl.r l nlpj'a... M U (lug ihf' 111'11 ~la BtO]' som j tljlhlhojl{'ljingc'fis Bf!~lrl 'l!(' 0il {oll (' Af. : lh1uing 11/ (lr.. :fgh pl 22 S/'rn fol lh imod ()~ 7 llwllorl a~.11 rtlrr' lftp/ dp!if Hf' tiltal H'Jt' Li1']lJ/jfon Jlillj! ~ Bf'hlY) ll' lkl. il! lilllif' 11.1!1 jill' itll']' Jlf'd Sl..:' 'l j)jpjlilll. 'f'r JU il.. Hml''!1 t:id ' d. r ih!j/ l 1.JiLll)!\. li[ il!j{.:ll bl/h' 11)1 111./.:1 frll Pl lj('ll1!~ ll11jull:il1wliu& D: lal ha Debil)'lcJ ~ ning og Skrivning el' ulwskuurel gælder dl' Tllnu~l:;rum PrlvutHlM' 1\'11'111 der rusl fornyll( Cl' hll'vt:l ton;yl( t dd. med A(stlvnlng osv. B t h. al F ire nternerede fra Sydthy løsladt. ]1'irp uf p f SO'. ['om Ul' 311 holdt jlfla FOlanll'dllinA af Mod 'lalld.sht~a g('h;c<1l i :iydtl]). blr Hladt i GaH). ]J(' cln'jl'l' Hig om 1Jt1 Ern i Jj(' L y n g h i' k. l 111 P. jl'rk Jo'nda J\ ['J l' ' /ol l' L Bl'dsh'u VOJ.:nul. lrol1 s C h l'. ~ i (' s ' l Bl'rblfld og Al'llllt1. Vl' 'H'' S O l' l S (! li Jpgilldo. Større Værnernagtsfølge anholdt i Ydby. 5 Kvinder med slor Basage. Politiet i Hurup fik i Gaar gennem Ydby Vagtværn Meddelelse om :)1 f~m Kvinder som øjensynligt hørte til Værncmagtsfølget opholdt sig i Ydby med en mistænkelig stor Bngagr:. De paagældcnde KvlnQcr val' unkommet mcd en Lastbil fra Hansted o~ de var saa blevet sat af pun L:.1dcvejen ved Ydby. Da Politiet undt'r (øgte Kvindernes Bagage nærrnl'rt' viste det sig at de hv(:r havde totf(' Ku1fcrll'l Btopfyldte ml.'d for~l{('lli~t' tyske Uni!ormHgenl.!tande hl;j(' Mad neumiformer og dcl>ud<. o 'l'ij'ppl'r Lagner Ha.mcUdæder og Undf rløj. Det blev ullliømm'n l.ns~1 i Forvarin/ot. De pnagældl ndt Kvindt'r Clun/ C h r j l t e n.li ~ n Gfot1rup.Johann. N j el e n Dragsbækv~j Thirstt'd Karla Bomholt R B B m u t' n Have. kc.jonien Aalbora. Marie Kathrine C h r i s t e n ø (> n Oll Jytte HaU21lard J a k o b li (. n d~ to lildstn:{'\'nte ud ti 1&.111 UOptl J bl('v anholdt og ((1).' til Hurup rrll'n da df'! dll r:fhw vlot!.: filg ;.l dr'r ikkt fulc'luø. Ow gd N.rllgt puu df'lll. filt d Lu\' ul gila oguu i Lkll'ngtnlJlR «f ;/t Arrc!::11 Vf ftt( rvis: er fyldt til 'rræniotl lur Tiden. Tyslccl'nes efterladte V''C' regislrel'c!4. Fra Tlundc'lsminiRtf':rjl't vil h'r i J)!l~ til l(ommunt'rlh' Udl(f.lfl t ell'ku lære om J{1 gh4rrl'illj.( fif uhf' dr' Vun'r som TYRkt''W har dt('rlndtik v11 h rcf' norlnjs/.'. l t j.{;(')d(>r (H~:\a dl' VUri..'T /:lom mualll' vwri' købt. nc vutc ( (ter Kl.l)litulatiollf'n. Ocr gik Svind i Cementen hj Eflpl lt Tvkl'fli hal' jnmnlp! dl' 1111alu'l!ndlt 1 :t.t;lllin~hal1lll'k \'pd l'r'! Undpr~ KohlwtJ 1'1' dl kolhllll'l \llllltll'l..;t.] at dp]' l') fn]'!o'yjldt C!'l\j]1 fra Hq.:g'phlll.o:pl) 'qjilipl hf H' L >~ Ul TiHll'ldl' kol 11111'1'1 11\'0)' Ct \!P 1'1 /.t1!;'l!'1 tr' l. ;n l.:lld[:ljld i Kob!Jpl'ji havd 1dlrt~'1 11) ~;'k~' 1)1 lp \'d( tl al dd \'111' klatillki'l fol' Kup;t.l (/~ Pil lllllll'.ullllld i 1111 )'lp ha\'de> lilttlkt'l l ii :i; kkt! lil' Lilli]' OM' J1lllll\ill~. U!:l1) :S. Ht (1' tllj!! j Vunu]'iuK Efte'ysl<' (;estapofolk (.i ml(!r ~kkti!11l Nord l pl dl'r ud q mlt Sh::Hull t!u :if to (; taplfj. Ml/l 1111\1 at fln.lp H!'uin).: ur '1'111 l t! ld tlr'jpr iv om 11 ~.)lllt \('( Na1l Jp'\:Wf d. r.. r 27 Atl 0)' ca. 18(' cm hej JOm lv.'l ' r lya Frukk.. (V ~'l~1l btll Arlll'jdolJt l k hf}(h r (mttlolllk Ov nll.) pr hurhtl\ j dt>t (P'!!øgl r lu t HU Mand d '1\1} 1 'll lif. ir 27 ka} og i). j hit 1.s0 ' 1 høj. l ~l'n lr.. H'r in... n l1\k. & ruar ho\ d (.)' lut durhll.'1 ttl!i. k. r tt' liv / HJlrt)')'J'1 ' r Jluld'l. lull 1t1$t j 11 M hl 7 (1111 MV Kt' l ti da dl' tollod l (iuard i K \U.P h..'f Hd. K~. ln r t r var talli th) )(\:~ /lt nl han k. 1 nsir :\ t t j. ikk.1 ' j 'li l l ~ h h

156 ~ Tagea Veatre Skole før.t Brug Der _hl bu.n K..... ontap. «enn... riln'ndco RoparaUOMr. Th'at..l... m... f r u... ~r Rurll~ \.' \''''1\'''' l'~t...n' T..Lpl'1>' h.t baft h. _Ul~ r.. r.'~ Sa... r d..c. ul Ntn;... 1 Jl' nn..1 ryk... no.l ~k r f p.. r r Sommrrl.. rrn... r ti.. n... '....'.. nrpan.llnrou rr ud'ø~ \'1 NCt r ~l' S'.. rlr\4a1 O.... pr A. R.nlt.~ r.;i. nor....vl S_J... hul1illi l'ar M ~klr!'rl il.l.. rlft r. j ~ bok«ldt non...' at d.. r.kal b~'nj nu; l \... hlre ~kq'. lir.l r ul b.'~ fon ) 1;)m... tik... l. (lg )C i] l~ m_n..1 (trt.ro h.d ' hnl' riultofl.t <irit hv F:11f~ umthtr rnrj elin maa.l. ;rop flr.j~1\.ta'rkt t\u.njrl lol.jr't'11arlltj>l. Jq: h.r... h.n vj'smd til.t kiøt' ill1 Skh;'brgnin!fn <>11: Jr«U ilo;k.. paa _t&& lol TyK m h.r l'il{ nlell»(>lnnjl' mol orp. _ O. B)'ø~rif't lan il;l.. umnl'i th. Sun'lt' r 'n _ Jtg er t.np (r at drt lkk' kun rade.ilt' p' ~ ha J.. noj.<ndlt \1:1 H'nal<r... hurti~. Fr næ~t SommH kalt i nok ikke r''8nf mtd at faa n. _.. rbor'jd..t udrrt. _ k't il ahua.i~.t flt> U.i n. 1.:an tykkf 1t pa <'Et 1'<' Sknr~ Cr..d dp! ny.. Sk.. l... ar~ Bt11.. udtl... i _pril 19t~~ _ Ja og d.>t..i1 (olulolttfi: or;a. hah' til F.:<'. at d'1 ~8t.. nkt G)lln:vium P'S8 l~r Skole'! h.. l.. r.)d.. bn b<'!nn4e rer. X.. Kluscr Bq'lJjPiJ D JU \ ~.ttt 5\;01 kunde doc vtl tak RNt ' hn'n d til rv t~ A.r~ _ lh.r lar P.PH am lt 1...(' Skol... mken dfnne Ø)lfT'ings.nt;;t Eta~. m~n lel om man kunde bil de 8 KllUSl'r hu og Hntu.. lt lull 1'1 Par KJDSM''tn'lwr paa Trkni.d. Skole i _ aj!t~el hdn bh' psa O~tre Skoll' indtil vi kan ryllke op po \mre SluM n''ti all' de KlasM'r der ponnlllt.w nne hh_ Dtt vil l.np~ for m(>id Kludder det helf h\i5 ~kal b.a'~ Skolrborr.M1~ anbragt flh forskrllij:e ~!ed r. Dft bar jo o~aa Vn flr at.ft kan 1.1' sig gflre at ha'e.r &1JC!T'!5koll'.n. Børn til at glll pall O.fr~ Skele. \'1 har kllnnrt genn.'mføre _:. pct. af '.' n nonnal(' Undervisning.. _ ~ pct.. i har tnallttet ~tnt' er '1.... ~ g G)'lJlJartik og Haandgeri: f'.. lem.. tært FaR Dan.k RPgro rg a;o SuminJr pr uheshtm: F re nternende fra Sydthy 1.dL D. nu... lu... ri. r hl f'ar' run lp fte. n.1t r. \'1. ~~ h.1... llllh.. r t r hnl.r ~.r P. ' P 't ml.. '. al.rll. t ' P. P 1'Ot't mait /hl. Pj. l! Krlll'~n. Spor i Thl.ted..nll.4f... lkf.. u bu'... _a 0111 tløu an..... dm... P. Ud v har.>upl Sla1 inll naumprtl'fl 01.n... u. du fi t... U.. 1 n..... Ha ~t'mda.' P il d.. n.nudl<' nnl af d b... ~t.. bt.. TUtluPlrum Thl.t.d om d... 1 tinne... Uer de t~n l.n' ndu... ;:.. frd OJ.. m.d SUld~lnPll'nlNn ~8~r. tt n_turlll la tartt mon kk Mrall Ul H f j... dl' ndntnlnlu' Ul Sdolknlnll n Slklln od \') lk.'r Hunk.'T :>Oh.. t't... knll\lium. der lil.. opf..1 cd de ffcnlhll:e Tltlul Mln i Prl ;l.l!luru:nr:. 'knl bil slu.'nd.. uc nutn Ll<kt tj.. m... tal' dt'r (urdhult'r nopll'l a'rme... herum. Alrn.. M.. nton>lø'rknjnozrmt' ko~t.d~ ]h~h Kmmune ro!to.1joo Kr. men dd r kun lidt mod. hvad Bunlel1lbY:/{rrC kod'''''. \'\ hk opt.. rt 2l. oa: de korledt' :'nntrmnltlll tlmknnjf POooo Kr pr_ Slyk _ A.bcJdel mrd F'Jl'mdll':n f dem V ojtsab blh' kostbart. oj[ dl'rtor fjerne dh mturhgvi5 kk.. fler end' hj~t noo ndigt Jet: dl t!cnke mig at mnn fm det Q!tntllJ(e siger til Folk der har funel l'n Bunkr opført pan deres Grund. 1 de man (lill den. hvis de \l hll~'e drn. H~ 15 en Grundej. r sj[al iu'be Bygnlnj(('n olt der blh'er (urlllngt rur mr~ct. \lde ban nulur 1iC\15 rea{cl're Oll fnrlnnge den fjernet. _ Er der Grundejere der hllr ytret l)nskc om fil beholde dere Bunkef~ _ J:' det er der OJ[ nogle Hf dm sikkert ol:58a \'ære n\.dellj(e... m Kældre til Frugt. Grct~eer og andd_ Dc' O pna Dvrskuepllld $C11 Ol den pøa FneriksWn' vu kun Df'.nvend~ Ul Nttdtørftsntm den paa Storelorv til Ga.rderobe i Forblnd.oe med CyklepaTkerlnll d n pall Jehnsensalle kan KOr:lrllunen bruge som Redskabsrum Ob\.. nl.'1 Bunker dtr er opf~rt pua HJlltoY ved. Uldspinderiet ~k8l væk. Og det :>amme gælder den Storegade der er lagt paa Kommunens Grund. Kommunen erhven'ede som bek..ndt. et Stykke med en kommende Gadeudvidelse for 0Je. Stadsingenøren understreger der endnu ikke er J:i\et nogen RetnJng$hnjer for hvordan man ~l forholde sig men mlln er begyndt at samle n cntaret og Værktojet sammen for llt ~:kre det mod T)\. erl 01: Hærværk. M. H.. de offentlige Tilflugtsrum i rri\athuse understreg..r Stadsingeniøren. at de faktisk ikke maa tages i Bnlg af Ejeren endnu og der maa h\ ert Fald ikke fjernes noget af hverkl'n Afstivning eller ln~'entllr ligesom der hellc;r ikke maa rores ved Sprilmgliot)'kslknnger af nogen Art før der er gi\el n~ere Besked. Det samme gælder de TilflugtSrUm j Pri\'athusc der (e~t Cornyltll er blewt forsynet med Afstivning osv B t h_ f P r. l r ~m lar an Tyske) iles efterladte j\jj1lljrdulng af Uutll l sldlhr. bl.. \!!s 1)1 lin'jl'r.il: om Fru. L n~h.. k Hurup FrL: ~111.\ldtfipn. ' 8'1 ~ognm_ l '. r ); p] D n... ~ \ b \. V'~... o' l ror rno'r ~r n ~ (' JelJind; Stene Væmemag'øfølge anboldt i Ydby. 5 tviøda med... aa.a.e.. PohUM i Hurup tue j Gu y V r gennem l y agtværn Ml'ddelebe lan K.. indet om 3t til Værn OT _Jensyn!igt wrte Yd!rr emagtsf~et. opholdt sil i t ne mtd en mm iikell& stor Bapkommet ~ældende Kvinder var ad O«dt var en Lastbil fra Hamted. lut blevet sat at J:& Lande ::!.~ 9tdK'''Y~' D Politiet linde.: visu! _'' ckt yrv'q De. BaN!! D!rØM!Je K lu erter 11& at de b'd bavlse \ti be t)'ke U idopf)ldte med fw ' eulp bfwrlif(y norm..nmn J: Mari il t Ol d' '1':_.. t.aanet ø.næl i _Ub Oet b&n ltamn lej' m: Ol UnderteJ De Jl!'lm'd P': il Ponilf... CbriatenaeD. r_~i Clara N'iel.... let M. D. Dnph\ ej Karla Øo;hnlt a.... et' kc... ' L Da 'ea. ri i e.nlc& Merte. Cbris'.a... Ol ~ Xatbriae i.~);:~b... d': de to ~....' 111 L $T' Hurup t.t.. 'p :.;c... ]Q da det 4' 2 _ 1Jpp:''' tø at der t._! V. ':;t!.b ' G. i ar. '1'11. ly. Ml ' nrer registreres. Fra Bandebmlnil<tenpt V der i nag til Konununt>rne udgaa cl. Clrku 12r.. om Rl'gistrering af alle de \ar som T) skem(' hllr efterladt sig ved leres Bortrejse let gælder ogsaa de Varer Jorn maatte ~...' kbt af ltvat.. efter Kapitolationen. Der gik Svind i C.m.nt.n F.f'r at n brd(> har rommp.\ dl' v.arhl'!o'ot!h' Fa'~loinl(l\lnlli'g norl Kbhot'fl t'r do?r komm'1 \..\nmrldp.\... om al.n 'r fur\'upuht t'ml'nt fra ~}gl!plall'n )ulih.'! har P 1>(';1 1:1 Tllfll'ldl' knn laln!' lt'or C'm'nt~n pr glla('1 hl n. En l..anhnand KobbPnt lu'd... modag'l H SwU.P Ol: hlp\lledp al d{! \8r BtotalinlWo f'lr Kø Ol( ('D lamlt Lunand P Hurup bllvdt> hltuabt lt 16 Sække for Æb('~ 0' HODnlal De 26 Sække er tabt'l P Fonarmg... ' hold... dtt... \.lumr.1.ll'r P '... mell. 'a Prd.. rc!'n. u C!' phpd.ed Orr >PfV S< k \lonl'fl lyø... 1_... '>('H' lht. ~tl\{o~ \ t. fa t~ Gllllr og der ble et hnln Johan heden Svend!..obct Juh kun D 5lal'er h sket.. o~ tjent ikb... havdo S.b

157 .. :\ o lal~ for l r ~ e i 10r nu bor am S. lar.\ar først e paa ~ende l atter om Tyførste ~ngte ot Borefvr Over ~ sva. ~ikkert ~illgen. la Ve ''''' o at abygmu tærkt hoc ind i paaærlig es til r Postpakker indtil 10 kg. r ol.1 r n' l l on l. l {l ::1 m '\ r F k r \ rtlrm J Hanstholm Havn. rrhallwutlir hh 'h' 111 l nar 8(/l tn'lhll\t'h t nuh \ t. p' fat pua Fa'rclljlh\!'11iug af ll.hl> n 'l'gpl n1 H 'nW llayn 'il l<(lm lilt~hal~ <lg' 11nlll.ll'''ll Jl\Nlt' hbt b.'\i~! for <rt.~ Ypdkm. _ flla!oona.~hl klytluing {ma og {n'll!lw.4 fnl' Fi.. k rit. ilt 111ft l'1t!1 jj.kl' har Jbarl til allall!' drm \('nl~ blot ('o Dag j'u!:n' end ahsolut nod \('udig. De numerløse Biler <lrr _~t8dil!.' farl'r rundt paa. Gader 0.lt YPjf bor ikkf> nnt''('r mpf(' hn'm tit' _~aa rnll tilhnfl'r pll'l h\'e>ffi rirr kurn dpffi. n (n'mhyflc' ('l al f)rli~ Fan> fol J'il'rrJ.h'l og politiet maa holde Ojl' nwd dpm_ Krigens Spor i Thisted. Enkelte Bunkers vil blive fjernet. men de fleste il kunne anvendes ogsaa i Fredstid. Vi har spurgt Stadsing. Baumgarlen O s e n om der er truffet nogen Besiemmelse m. H. L den fremtidge Brug af de betonstøbte Tilflugtsrum i Thisted om de skal fjernes eller de kan anvendes ogsaa j fredeligt øjemed Stadsingeniøren svarer at naturligvis farer man ikke straks til at fjerne disse ndretninger til Befolkningens Sikring mod Ulykker Bunkers og Murlorstærkningerne der blev opført ved de offentlige Tllflugstrum i Privathusene skal blive staaende og maa ikke fjernes før der foreligger noget nærmere herom. Alene Murforstærkningerne kostede Thisted Kommune ca Kr men det er kun lidt mod hvad Bunltersbyggeriet koslede Vi fik opført 29 ar de kostede gennemsnitlig omkring Kr. pr. Styk. Arbejdet med Fjernelsen at dem vil lcn.io i il' t.. l( 1 \. t u.1 jill n.. d T\... k('rnt frot'dc dereh iujlnanl ar i1nholdt. Spændt!.tuatlon Thlslr.d i Morges. V a 8 id l Mf or tod (kr 1o.oj hg n ipp dl lu tlon Thl '(':1...: t t A J ~ y.k Soldnt.r [ln' umotlv l al/: 5\; d m('rl ~L... ne Ordre lo 01 ~lm~ Udl'n 1M Pohtiganrdt:n i Thisted o~ krtev('dc en Lojtnant og ('o Underotflttr!(lm de otog tor imholdl ul d( t dan~ke Po Eti udlevcret. ForhLstoriL'n cr den al cn Politimand og 10'1 Par Frihed~kremper(' hil v de efter~l}gt og rundet en sljaalct Cykle i en Kolonne hjemdragende t y :;:ke Soldater. Cyklen var i Nat blevet stjaajel paa Rolghed.og PolitifollH~ne tog Cyklen fra Tyskerne. En Underofflcer og en Løjtnant fulgte med til Sektionshovcdkvarteret mcn Tyskerne. som troede at der forelaa Anholdelse slartedc en Eftersøgning efter deres Overordnede. De kom herunder til politigaarden hvor de tog Opstilling med Geværer og Maskinpistoler i SkudstiUing. Situationen var temmelig truende men ved Polltilederen politiassistent Rosengreens fasle og myndge Optræden kom rte ophidsede Tyskere til Besindighed. Der blev gjort Forestilling over for Sektionen med Krav om at faa den tyske Gruppe afvæbnet idet man betragtede T!1fældet som Overgreb pau dansk Myndighed En Deling Frihedskæmpere var udkommanderet Ul Politiets Bisland_ 100 Tdr. Ld. Kartofler markkontrolleres 1nclenfol' Nor<lthy J\:alloffelsrklio!l hal' ca. 60 Landmænd Jnskt'l al faa drres Læggf'ka donl'l' mo k k(1l11'ollpr{'t. [h'l rlll'li'l' sig om p;otll 100 Tdl'. Lu. hvilkpt (ll' licll nu.' p \'111\ Fjor da (\('/' rar tilnwldl 17..alldmæl\(l. ju ikl.' i KriR /lw<l ) 'kllln\l h\'rl }1hl ik.k. o!fich'lt Hl~mød.<t ablut\... h.. n...j. Jl:odt \2 T ul. l Oll pu.h' lilyn.ll ('$ illo'n k. 13:1l. 'h'r ar ~1<..!t.' Tilhtl'rl'rT 0ll: 0'11 bq hn.l Ffihr.l~hu. mp r.10<1 Vlll;t \1tll!l{Ol!{ '~. Tyskerne stjæler Bendn {illlu}!up 1;.\111/1' lut h!~ dp o)m. :\1 li. hjluuluj!plltlo }kl' Tlnflll\r tjw 1.\ uf \1[ll~k Lj'nf\ull (;k\l'1. ok\!' (> y_ oj i!lait!tllt'i:.:.:' r \1 <iillm: Olll H fin' 1)~k'.nl!l!l!t 1 i liaar hllr tjhlld :!Un l.ili'r B'tlzin h u 11 \lo \('c\ \:&o:h'hoj i 1\''11. lll hl'o~\t>\ lf n!'ri1l'b \<'po1<'\ V!ll.. k 1ll111]' (1'1' ur kl;jr OH'r. a.1 ii'»1'h O\l'j' {Ol' ('n <.hrmtl:!l Ti1fl'h('( (>1' inllwll'lt('~ for dl' h{)jc.~t' )hnc!igln dl'1. Tinglyste Skøder. Fro Huscier Peder Chr Holm Scmnels til Kristen Olsen. s~:.t. pau' Mal'. Nr. 14 g 15 d 39 d Sennels. Købesum 1700 Kr. plus Løsøre 4800 Kr. Vurderingssum 7000 Kr. Fra Gdl. Jens Martin Nklsen Dnhlgoard lit Laur. Chr. Dahl/!uard Stugsrup paa Malr NT. 8 a Sdr. Skjoldborg Købesum Kr. plus LO~0re Kr. Vurderingssum Kr. Fra Gdr. Anders Jensen Dollerup ti; Ministeriet [or Landbrug og Fi~ skeri Kbhvn. pan Matr. Nr. l n og 2 k Dollerup Købesum 1000 Kr. Vurdltlin.e;ssum. s. v. Fra Skovarb. Mads Kusk Christiansen Rebbe til Slagterm. Poul Chr Jenspn Nors paa Matr. 1 bl Nors Kob sum 1800 Kr. Vurderingssum BOO Kr. Fra Købmd. Herlu( Aksel Pedersen Sl'nnel<; Ul Købmd. Ejner Bonderup Gottrup pea Matr. Nr 7 g 7 i Malle. Købesum Kr plus Løsøre 5000 Kr. Vurderingssum Kr. Fra Gdr NH~ls Dueholm Jensen li.!. [hvo Gdr. Jens Nørg. Knudsen Sned SlEd paa Matr 3 a m. n ø. Vandet. Købesum Kr. plus Losøre Kr.. s. v. Fra Overassistent Aa~e Kjær Ul Ejendomsmæglerne Petrus Maller og Orla Andersen Thisted paa MaL' N' a Thisted Bygrunde. KobcsUlll Kr. Vurdermgssum 1400 Kr. Fra Bager Johan Valdo Bungsgaard Thisted til fhv. Gdr. Otto Hundahl: KirkB. h'11(1\11 \111<1 T 1\i\ wll l;\h\.tjl 1:1'1 011( pau Matr. Nr. 13 So 58 bo Thi Markjorder. Kubesum Kr Kr. Gro' nno:: \ar hl llaj.!hl Klok~ i' h' kort (\ ~ 1\('11 1\ \'1') G1O\ \~. sk krlll kl'k l A!'''1 Sp )n ii sr Er l\' dl' Hi l h O G h d l r l

158 T skere Jagt paa Y ho'm. aa Børt1 p. ~O (;rpo< F~'t' ~ p /Ho' Fnh.. d ~d$'! /.. l..:... r~k~ Sod; ~ r k~'... tf.' O~. rr /r....u ~' hn ' rblr l h'r. l s~'~... ~ t n ~kn... ' (;nrl'' ~ '; u~'ln'/ /' n. ~ jf4 r 1111' ~.«ouo. L. ' ~' li' l' '. /c' /. ''' lfl''~ r r';;r ' nl!c '~t. pi' Gau 'Ul '. l /lsll \/tp' ' 1101<'1 Jo d./#' 1 /n/1. il '/lv1l. 1t. d~ tlll' lt ty' r 'rt!k'ne Oj.lJlk;.tp <') ~'tlll ~'.. r; p r r11 r. ~k ~~J h~' l'... '''''' <'.r (ter'.:'um) hdnj'p iru~ ø../'n' ok /rljlsrø.hd /f ft'l lfr./o' /tf..' llr' (( ' W ~.mtil(' 1~1 dltdhrl~' l' L<1;. \/ljt..rn. t. lul hhn Di'1 ~ ' plr tnrkjl' ('f 'nl{')r v m6k 'J f ll~ dcl d 1<) 'J' t Lil Grund' (n l1tu lclmmll em tbornjtolm og 'Ncw...Os m uurte e ti ~njl)l~ ltll';'rnjtlm ~Dllmpgklb~' t l.!joondojmsk~on!'rls:l)(~ d}~ der hll~ t øddngl f O _ er;begge '~5tbonrholm ;rn!f{f...'t ordflom/101m Jll melis N llnvnen 3:ntN! 1)(1 /lomodcl... gl der er det lelt nye l1entet er \~ drl' Af lindre 't'r_ilfotorskih Raul' Dnm/ls k'b$sclskaool J 11M og nll O/ nlr Det/e Skib har /C. (ldcjllgt Rum J'gnlflgl.'n d 'L. S/U11 J/8)'leJilde.n c l im Bf J~' kllbs nnuglr.. ' l/t mel/em t / og Rottnc W. de s l!crt Ell «l' uskndt Dl\1llJ}e' OSU''SU ødelagt og Neksø. Tido Antallet /tf mlejjjt 'ed Bom uf Nekso og Ron Ti 'Sdng sidste til iall 2370 r ;mlrn odejllgt 'erkoll wr flnfl fh en Thist..>Cf fr'cm. S/lrtcr Olsen erkendt.<! nt hns tllk'cell [(!OSlOg tor meu det '1 vc huft. v 'efvcrkon n/befalmg og \'lr i Fil/g C.' P~ert vnr ulovligt hllll dt/sle kke uret l y;<k U./form o~ :lillien / Thisted er~ Ejlllu' G.\'' ng 'et llsai hos have t ' VW) kmdto u' l't tysk 'ære o Ulll~ ~:yskllrne 'i. Vl1Jen men vld~ ful'l~ og bltll ~e! V' forbudt! sle kke 11. e Søgl Oli/agrlse i SS. Arnheirn JorgenseJl Bllr J hhvae 'h'... tl [O'k/Jlredolt llln < : en Jlln /;ogl OptuKPlilc SS n kom ikko inri. 1ml.lwlo dog.fliaet (vske Lcllit llllafl~nspapl'el' flom hun nrugle at Vise irem nlllu' clet passede ham at være tysk :Allgeholig fr/l h lu' ni'.. 'l''. Yer'1 M ~ ~ t... r~ 'r'. Vdhandler lmmr have' v'](' gorlrell økendte >t Funrwrl. Mm'inevæg!.t'r dels JR dl' 1'_ d' R 'hr lnn huv l'ej CgJ J~ d 'Ol ret ' bewelmct fio1 ' kkc Pli Tj rneswtidrn n Jw~U H Tygk Vagtml/ud j Ailibar og 'Jllarel \l.aben. Folmer Johs Jorgen't!n der lammer fra. SJorring forkltll'cde Af lllve været tyllk \agtmlllld r Aalborg_ l an h.avde va.ret ljevæbnet med GCHer )faskjnplstoj og nevolver J (Ytik KriJNtJeneste. Vagn NørK'lunl Andel'Jl.(>n ha\' de været Vn:rlmand e l Anrtid i Seefliegel'llOrat og Vll'ret h['væb.. net med Kamhm OK Pistol. End d... ar han Brandmand med vlere 'Oun Opgnve at holde ~agerne. c d om del' vur fjendthge ogmee d'd Flvvere og hutl mnatle cne erkende nt 'Være guaet l tysk Kri.t?irl:Jidi'eMe. Tllll JHll'de medens hall \llr llnsat i O T OK sb.å 'været bc~æl.lllet mod flaaml.. gt:!tnnter_ M ~.. ~ t n ~.'... t' k'.rl'~... ~. V_u r l!' 27 Thl 'M. nv.t N. 1111l. )[nrild H~ r ~ U.~ Amt og 15fJ'.f''''' Ol.~/ 21 T t6m u.on.....;. ~!.. ~.. ':'. ''~ '' y M.A''''ONB '. ~_ t y' J nbætlel~. Apoteker Frk A S ho Baare' w.rq GC'nlrer Bnuren Struer hvor d('r Sted JndsarnJlngernt til f.ærerinae Frk Helglt Thi.'it(!d har til deo ll0'l nlckomit.e sendt ca er indsamlet i Thisted.. desuden ved r ndsarnjill g ~ gerskolen det s idste Aar ~ende 31 0fJ Kr. 1ledell! S tikkel' Anker Peter H ngensen havd: været Hove Xieisen for t nnsnt h o;; det t.:skt! Politi Vedkommende har kll l FredE:.riksgade \'ærl!t Bmndmnnd i tysk HJUl iliholte Ef ca Kr. Fru Dr lulet Se: terretningstjenesten og ha\ de bl. l'jeneslc og mllret nt.1hcn. har t il Xorges.fonden ~ Friedrich Heinrich l\lobius for~ n til Opgave nt sondere St.em~ samlmg h9s private Junu Ronne og ningen Byen \'ed llt hure ef.. de Kr. og 'ed en' kjurede lt hun sidst var Bmndmand i Seefliegerhorst og havde m' er beslmdrgede. ter hvad Folk snakkede om. Skoleindlillmling 5.'300 ~. Antal odelngte banrilt Pistol. Han gik dog kke Han havde j sin Lommebo~ Ydby HaU1'1d'ærker_ ug Bo PC'Sonel' blevet med Pstol l1nr llln vm' civil _ fort sig.selv som en af de. er romning Neksø og 3000 el'kllcrede h/tn men maatte nok skulde /jhideres n*i han holdt i l rdav~ Gene.raifo rs dog indl1jrnrne nt linn ved Anhol~ hævdede dog nt han kke havde Tegl''k l'jtr Hansen rnind delsen lmvde JUlft Pstolen paa været Stikket'. loyngt havde han ~mukke Ord afdøde SktJedt:n!\id~~n som en dnrlil!' Ol!: 11 sig Han hnvde ikke \'æret med Thlsted blstaaet det t~ske Po lnkont J<'rc ~l)l't:t Fcorrnund. Oll han udtalt at bisl1ll\ det tyske Politi ved llti med.alt muligt men hnnie USAtfJ ledes HUlb('t om tot ~Od [ A Anholdelser dog jkke 'Været med tll Anholdelser atler ar ind!. til fælle GaHl n u Fre~& ' EitH' at Rt gn~k... wt \ar FO'clngt1 Opkob. Ual j nelægt ('1('. ngt nf Sia tel'me.<ter Jell&;>o Entre:pl'e:nol' 'l'holl1fls SllTlOllSm Johnn ehr. Jorgen;;en \'<11' opl'indelig Kontrolassistent nlt'n mu) V(' 'i!b.l~t~'l'elsen i~r_ tes Tt!trhftlklejer Han~en '(n: fo 'klorede nt han Ul\'de Va!l'ct Enh'l'pl'CW' og ljan l{urselskoll~ v't'l'kej(l' H. b<:ch ld:.!. blev fol' Hf tjene nogel /lre :Ua~ tul' og i dol Egcllllknh mvde hilp Gf'<Jnkjær Atli vognruar. l'me\'ægiel'. HU lns<ltts Pil/t \'~ kunnet km'c Bil. ~il!'h l'rll'~t 'd m~ Gdr gendnl... ej og h.'l.\'de til Ops:m'e ilt lu fom ~UPl Pim Spllrgsmnalet om ain FOltjllltl'!ste erklr'l'edl' hlln itt hnn til }o'an nt SOl:! kolltl'ollerc for::>kellilre Ll.lrre. ~te.; SJ Po< 11m'tlld &lmudt 11\\d.. ''.~rel sidste Aili' OJn6ntlc <1' G r Ked. n :.\ariue\'a'gtel'. H:lll skulde Ph«. og sell' havdt' tjent '/0000 Kr J\ d.k ~C jma 'l'rskerns [..agn> llj n lian n lter /)J... ~'~! HUl mente ikke' at hnvc gjort irke med Tyskerne Sl'l'hg ~l{j't' Tjenestel' ln dl' illdl'ig :mholdt nogen uudel' in \'agtljem«t{'o Han ('1 J t' T> lin~er i ri hll'd!.' j o ogsa:l \'OJ:llC del' Pel'~onl\l korlo [Ol jlj'l'ah''' Sllgd(' hun. knltltc at hll\~ Oh'l'll'aRdt St'n(.. g lerlog ljlen mllllue dn~ illd'u1tljll('.lt «l't fe/ll'l'n men egnt.'<le n!;... i '. '.... o ~ nd Jika 'm' meget J'! hcskrttet af dt'll r.\ skt l ni.ir\ f form DCl'jJlll1 hlt'v Jllln fnrl'lloldt ai have 11Oe1 Oj)kU!J' til TY 6 kl'rllc /l']fon h/'wlu!t ni del JUl ul''iede sig om l'''t ]lel'mulig ''ijlg ~l)/ll ~ljrlt'rlljnjljlt'!' Vl'/dept!111 OK lll/l lt'l dl'c'jd' :o.ik m il hm (11 P!!' 'J'UlUndt \/'Onn tik dp li!\'_ h \~h'llljj(l\'i'ndl~[ fol' ul h{'ohb/; d AtlWjd(' l J t Hl/~1!.lu HUg!. '1'tliJ!{> (dldt'l lu' f.l':o.hl'l!' t d. l 'l/i i fil Jti ma'll! j~wrr H nla'rh._ Nll! hun t ('lft'nl/i)! t;illl('l)' Jlhl' lt'l \nr ()ffit('r ttl Sf.J : l k '~f' r. nj /K n /no/ \ h nrllt. h:.. l t Uhll n 1/1 trjr1l.. ~t J ol.! t' Jhk... g h l r Jf 't dt l l! l /l l n 111lTO Rmndla'111SCWf(' fn'nlslil/t'f fol' lukkt'<ll' U'('. D 1 'l'flll:1 {1't'Jl)Hil!t dl'''.t n \\. 1T11l~l'n der 11m' \;el't't Chef ~1 Bl'l!lldvæSfllli.'1 j D]H):!~hl i.. l 1 n ll/llt'' AflwriUJj\'ll af h't l l D()l~.ol' l1kkn\'

159 ~cn nur TR~. Min Jl frn Fndn m ud dr ~knl mil. Ol' Tyske 0111 hl 'nr llnder Tru$el mm llnll~ kn~'~de nnn udleret et 1'. Sol dater hom{ den ene n' i lk;ddel:;c nf en stjnnlen Cykle g~r~:of; d{dj )ltunr... n <Ol'e for Men. 11 nt D PJfll' Frt.lser. O!l' af den Hel '.m til Troen ''''l'.. n mrn kil. Bud on S\ drage nn. Herren Oj:l5all tale om ledes r Frk. Soopgrave r Pro\'~t ger Flel Allr Fru nkl' fft~r iljen/e'. rel ~nr ven Stn ed~f.t>d nyt.~on. ndt f't Det u'uk i Morges Thi~l~(l OP bl en Episode. der en Oerll'nug 811n l'et fllletl'uende ud mon som heldigvis blev lost. uden at det kom til blodige B<>gil'cnhedel' Alleron begyndte gnnske beskedent med at Gdr Ole Bnch. Rolighed. anmeldte ti! Politiet nt hnns Cykle.:\!orgcs vnr ble et stjnlet og senele unde~ttecle hnn Politiet om nt nu ha'''' de hnn s.:.tsin Cykle 0<: stod pan OsterlJnkken med tysk Soldute) oppnkning pns. Del' pnt! dette Tldsp\lnk~ en Mnrinenfdeling pnn et Pm' Jlndl't.>de l'hmd Plla Vej ind Byen ostfra for at drage 'idel'(! mod Syd Politibetjent Johunsen gik med Ole Bach ned pan Storetor... h... or man konstaterede at en ni Soldaterne en Oberfeld. weoo. havde den stjaalne Cykle med sig Politibetjenten tog del' efter Opstilling ved Lnndmnnds_ hotellet og da han passerede ble\' han holdt an og anmodet om nt udlevere Cyklen Dette nægtede han og dn Betjenten derfor vilde anholde Soldnten begyndte Situationen at blive faretruende idet de andre Soldater nu begyndte at trænge sammen om den enlige Betjent idet de indtog en meget udfordrende Holdning. Betjenten tabte dog ikke Modet. men trak sit Vaaben og erklærede at hvis Soldnterne kom et Skridt nænnere \'ilde del' blive skudt Saa kom en Lojtlumt Wohlgeftihl til Og gik me<lpolitibeljcnlen Ol{ O\'el'f(!ldweblen del' hed Schultz. ned til )lodslandslje\l>gejrcns J Jovedk\'arl.el' pm Real kolen {Ol' at {lul en Orulliog pall Sag!:'n. ll'r forklarede &hujtz at han i ~1orges havde kuht C)'khan fk J1jll.'lp fif Stj\tion~fOl 1 11Hnrl.'n'n ~'\' undelt~'ttd (1m len lf en hnm ubokondl )!nnd r'll' 200 Kr. men han blov gj'lrt bo_ kendt llcd nt folg<l d'ulbk Lov nmntlc hl' ikke behold<l sljnnlot Cods. lorior Cyklen blev tilbll_ gcholdt. Han fik d'lg Besked om. at hds hnn kunde find<l den Mand. han havde kljbt Cyklen nt kunde mnn hjælpe lllun til nt r/a $ine 200 Kr igen. men d(!t lod ikke til nt Soldnten vnr særlig intero~rot nt prove nt finde )anden. 1.{edens dette foegik pnn Real. skolen hnvde Situationen yder_ lige)'e udviklet sig oppe i Byen Chefen for den tyske Kolo l\ll~ Kaptajnlojtnant Nicolas havde fmet det ndtryk. nt Politiet havo de arresteret Løjtnanten og Oberfeldweblen. horfor han gav en Afdeling pan en Sne!\ Mand Ordre til at befri de lo Soldnter. Tyskerne rykkede med Vaabnene trukket nn ned til Frede_ rikstorv og omringede Politista tionen idet de ved en Udsending en Overmat Werlmannn i meget kruftige Vendinge!' knevede de lilfrulgetagne udleveredepo Jitill5sistent Rosengren gn.\' dem imidleriid kiar Besked og truede med at de vilde blive ankla.gede som Krigsforbr~odere hvis de ikke straks indtog en anden Holdning og Wsidst blev Tyskerne klar over at Stillingen var uholdbar fol' dem h\'orfor de forlrnk Men patl Grund ni dell ret farlige E]lisode og da man ikke kllllde 'ide hvorledes den vilde udvikle sig rykkede F'lhedskæm )('le mnndsstrerkl ud Og lje!>lllte den vestlige Bydelomkling Vestergade idet de holdl sig klar til ut imooegm alle Eventualiteter llddig'\ls skele der dog ikke merr Stor Vn ldemat'srest i Thisted lt'n'~ndell!e til fnrkellijtl' lir lh.n.. lnl'j!t're nm nt tlltra'th' '2m:'l~H ~\\t.ia~ s;.:hr. 'f<.10:o poa. ltod~ ::>oml' JX'o le in<hhl1't~t o~ th~~t &.f~iot~ Branden skyldtes rimebg.is UforsigUghed og forplnntede sig hurtigt saa den omspændte en Tonde Land inden det lykkedes Falck fra Fjerritslev l8sisteret af Mandskab fra Omegnen nt fan liden under Kontrol. Vejret var heldig.'is roligt ellers havde der være.l Fa\'e fol' den 5tOre Thorup Klitplrultage Leveringer til tyske ''roppe\' kan ikke fa.'ls betult De tyske Tropper dcr er p..'u\ Vej mod Grænsen. forsynes inden Afrejsen med alt hvad de har Brug for undcr Vejs og det er ikke tilladt nt selge no~t til dem under Vejs. Hvis oogen golf det kan de ikke ente nt f1.\'\ Betaling herfor 804rt Avlstyr. N Svendsen Nielsen. Horsted hal' til Gdr. Børge Visby. Hundborg wlgt en S )\dl' g. Tyre' kniv for 900 Kr Kont:mt og \00 Kr paa VlkMl Tyrens Fadet' er Snedsted Georg Moderen hal' 1. Kl. Afstamning og l. KJ. Yde}. ~ m Fire Løsladelsl'' i Hurup l Gnar blev dn' lnslndt fil'~ af ile anholdte i \estel\'j~. lemlig Jl'nS Niel.l' Bedsted. Fnda An' dl'1si'l Brollt~d Fru 1yngt:~k.

160 '~'~''~ ~' ~::::~:n''''''''~r 1'3R 70 Anr. Dlrl'll at han i Morges hayde kobl Cyk_ Ondartet Olrlnld i Snedslld. D A S.'Ul<. J oh ~. B<o>n;rlson Snedsled d el som bekendt 'r.m<.'(!deler ii.. Th i~ t ed Amt sll\i ~. Aftes l'l! Jll \ 'd til POl<thu_ l t med nogl!.' Bioen' bley hon ove.. se...e 1 t ti _ 11llT _ \ 'estenrl'!l.rd dr n\r beruset og som reltd l Ob 'd ser mod Bengtson fol' D< rej e A. ' h\lld der havde sumet i _ \'l~('n om Brodenm Ant()nVes!erglwrd bestred ikke Rigtigheden nf ful 'l!' hnld der nu' skre\'et men \ utilfreds med Formen og onsk_ede at der skulde have æret tdfojet at Broderen \ar en flink og rolig Mand. Bengtson S'Kte nt nblyde den videre Samtale med den berusede )tllnd men ved ndgangen til ventesalen on')'fnldt denne Bengison der fik flere :Næveslng i Ansigtet Det J~'kkedes Bengt.!!On at holde sig pa:\ Benene og komme ind i Yentes.'t1en h\ol' Del nalurlige er al henvende Sig til en sasexam. Ejendomsmægler. Naar D. fare\.8ger Kb af han fik lljll!lp ni' St..hons(orst..mderen. Politiet ble underreilet om O'erialdet men da nl/m ikke hmde Plads Anesten Thisted ~ rap Volcl$m'U1den fol'elobig fol Anholdel ~ e. Fem Kviml('r med tyske Marine unifol'l1er i J( ufferterne s tol'pct. V<lg1v('11Ct i Ydby fik i Gaar Underretning om at 5 K\'jnder med store Kufferter var ankom_ met med en tysk Lastbil til Flarup nol'irn de gik videle til Sta_ tionen i YdbJ'. Politiet i H\lrup blev uadel'ret_ tet og hentede dem alle. Kuffer_ terne indeholdt blaa )arineuni_ fonner Lagener Tobak Vin m v K \'indcl'llc kom fra Hanstholm h'or de har været beskrefuget for Tyskerne men da man ikke i Thisted havde noget Krav PaR dem blev de O!lladt efter at Va. lerne \'al' blevet beslaglagt. Tegnffigen af 'narkkonlro!lcrcde KJlrlorJer. ] Dag udiboer j Nordlhy Fri 'sten fol at tegne sig for Dnkning af L'l'ggeklwtofler under Markkontro!. Del' havde ved?lild_ VUla Ejendom ejler Forr~t dagstd meldt sig 60 Dyrkere ning gennem vort Firma cl La d har De den aett}'g~lfje det med godt l DO T r n men ~r at forhand40 med en kommer muligvis enkelte til i Mand med Ekspertviden. Vi Løbet af Dagen. Fjor tegnede ;''T Dem lille OP)l~nl::':JL~':7~!l Køber De gnnem OB nu 11''' «Ul!.!.vC!l~UUll~_ ter. 1eldilr\':is skete der dog ikke merc. Stor VllldcnJarsfest j 'rhisted l'n\~ndej~ ti] rorekellille af lyens H()rll~t~ m ul littrnde 1\U&>n. VnldemsfCBlkomltcol i Thi~ted liat i Gnlll' cd taget ni afholde en Vnlmemnr!lfest den lll. Jun.. ~!an hu. re((et Uenvendcltie d for~kcl. lige af ByenB BorgClU Om nt tlltr\(!_ de Komiteen fo. at hj'elllc med tll al urrunl'1c re Festen der SOm ~Q!d. vanligt 'il blive 'ndledet med Bør netogct Cement fru del tyske Lager i KobbclD bru~t som 3ctaling Politiet i Hurup vm Gaar i Kobbero hvorfra det. vm' nnmeldt at der var taget Cement fra det tyske Lager i Kobbere bande fol' og efter Kapitulatio_ nen Hos en Landmand i Kobbero fandt man 10 Sække. Han forklarede at hnn havde Penge til Gode for Korsel hvorior han ha\'de henvendt sig PM Arbejdspladsen i Lordags og mnn havde da sagt til ham at hml kunde lage 10 S.'E'kke Cement. Cementen blev beslaglagt. En Landmand der bor Vest for Hurup hade faaet 16 Sække hvoraf de 6 var brugt i Stobning ved et nyt Stuehus. lan havde faaet dem i Bytte fol en halv Kasse Æbler og noget Sæbe fra en OTMand. Det resterende blev beslaglagt. J.. :;)n<xl6t ' 1. Kl. A ~ Fire G'~ de nnho Jena Nie denen Hump a holm Ol'rrer 1 xlrygerne n\.~n!l'l ~ smukke tur. K~mnnd Uo Hu_mllnd Aar; ~or 56 ~ a.. rdum Skjoldbor UdSl!{t for hele ~o'<lhg knng no kun cnel Løjt Fril Død af s: m. Oden Louis \'0 blev SMt Oden!:!e P

161 ~'' to. H(>nl_ 0 yd('r_ 1'»0 l Dye k Kolonn' ~ns 'ulvde Pohtiet hil\'_ nnn!l''' og or hlln Jl>V S:'.\nnd o Soldllt(>r med Vllnb F~de. c Polilistn_ Udsending. n i ml'gf:.t c\'(>de de rede. _Pognv dem og trume anklugede Vs de ikden 101d Tyskerne \'nr uhold ~ fortrnk. ret farikke kunvilde udhedskærn_ g bc!saue ring Vesig klrt' cntualiledog ikke Thisted ige.r iltræde i Thited holdol en m.\lln ronk~lni tiltra. l' med til ~om... ædmed Bor Dmnd!'n ~kyldteø rimelig>.'i Uforl<;gtiglwd 0lr forplantede.ug hurtigt l\l d.. om)nndlc en Tønde Lnd inden det ykkcde~ Fnlck fra Fjerritslev lluisler1!t nf J\lnndskniJ fra Omegnen flt f/ln lden under Kontrol. Vejret vnr held'srvis rolgt. elers hnvde dn' vn:rot Fnre for den store Thorup Klitpllllltnge. L(weringer til ~ke Troplle' klin :.kke rrul'! ~11l1l. De tyske Tropper. der er piia. Vej mod Gnensen for!lynell inden Afrcj..cn med nit. hvr(1 de hnr Brug lor under Vejs. og det er ikke tilladt nt smige noget Ul dem unde VeJ:S. Hvis nogen Kur det kan de ikke vente nt fan Be taling herfor. Solgt Av L<;tyr. N Svendsen Nielsen Horsted hal' til Cdr. Borge Visby. Hundborg solgt en 13 Mdr. g. Tyre' kniv {Ol' 900 Kr. kont. mt og 100 Kr p&'l Vilknar. Tyrens Fader Cl'.Sncdsted Georg.Moderen har L KJ. Afstamning og 1. KJ. Ydelse. ]i'ire Løshldelser i Hurup 1 Gaar blev der loslndt fire lf de nnholdle i Vester'.ig nemlig Jens Nielsen Bedsted Fridn Andersen Bedsted. Fru Lyngb... ck. Hump. og Verner Sorensen Thyholm. :'1WCi~led lilo OprØÆr l'gen for~te Arteno'r ~Lndtrygern..t Kon~u ('n norllk Film n'ed man~ _pll'nd(>ndc Sc:~ner og ml'jrt't mukk OpUlg<';otr af d.m norke Natur Hanstholm Fyr tændes en al de lørste Dage. HelE' 'FyrJ>('rOnll.ld 'tnte1> nt vere s.~m let i l1orget1 Fynneslel' Holm Jt t. n s e n nn>ltholm. er allerede ankommet Ul Thisted og var i Gnar en Tur ude ma Holmen for at le til Jo'yrtnnmet. det milli fra Fyr dut!klorawts Side er mtel'mscret i nt [na Fyret tændt saa hurtigt. det er gor1igt Efter hvad F}7Jllesten~n oplyr.cr overfor 05. vor th'e Fyret heldigvis i forholdsvis fin Orden. l'a.'\ det uden større Besværligheder V kunne t..:ndes omtrent med det samme mra5ke allerede i )orgen idet man i Løbet af Dagen venter nl hhve hele Fyrpcrsonnlet samlet heroppe. Der lmod Val' Beboelsc:sleJligheden ved Fyt'Ct i en sørgelig Forfatning Den har æret brugt. til Lazaret og nu sidst til Flygtninge og de hm' ikke været skaansomme mod den. ]olen nu ganr man i Gang med at muge ud Fyrmesteren tog Htler i Dag til JnnsUlOlm og de~ YHl' da Planen nt hejse Dannebl'Og enten pult. den store Flagmast ved Siden ar Fyret eller pan selve F)T1:narnet. Dette..il nntngelig :ske ro en lille Hojtidclighed!lom Frihedskn.'lnpcl'ne del' el' pol\tel'ede der lde. vil deltage i. ør f)ld... mv {;<ll'. ellr. Holm ''hi~ted!hj A.~';

162

163 J'RÆSTEN FOHERES!';i.l. ' f. 'r. f'll' ~1l1!_ e i l. l. l hen D'!HU' nlul' >'!!1 kke.0111 nn hn.. <1~ 1t'ftO:!t (Ut'. ' nl {nn Unnnebrog h'lst ru<'< l. dl>1 ~lfll 1\'lk~l:cfæll n ngs ~n'l læg j llullhled. Gnn9k.. st 01' _n 'lu Mund Lf Frfht'tlskumW] t n. ' '1. en hll'to Sll'lJtr fil n~.'. \ 'ldnl1sekll!r1 r\'kllt ind Op hil!' o\'crlnget don ydre BC\'uAl ing og gnn~ke vifil Cl' rle :1111' 11l.'øl<.' af de 'l'usindol' l < ~ dllter dur hnr' hnh Olllwld hl'r lde nu JUUl V(!j ~yclpnn men nrllli 'Cl' den t>sk~ J{Umr111l1><hUl' l'uiptns(n' 1 rl'vlllmp ro ' ' k/ur \' <. ng> nlc'd l> S)' ' li. ( hdjw t'll SWS Mund OK kul J C' Clulnll ltesl.ningcn J<hU1SlU n l. lod '. Wcilt OV.' ~Vel ll.: kke o Hepra;8cn.atlUlds!JC\':l.l'gll!Sell Bom _ ' t nt for de nlliercdc Nationer n.. GlUU' Eflcrmiddugs Mens \'1 ted for ilt. [Ml korte ud mod J'~!'_l' ludtil Juk t nt ~l':u (~ <lt G m. Fms):n ed Lnd n'orom '<UHC 1< t ikke hrol JUUl Eg'len er l.ue netop \'ld1 o\'llr Laude vnr mell 'd te slo're Styrke tyske dcns S. od T SoldLlel' pml Vej l.ld m listed_ Dot VJJ' et tl'lst Tog. som d bet Sig frcm genucm Storm og re Rcgn mcd ni deres rørlige E : J ' endom pnh snuu Kærrer. Jl en enkelt havde mnn lnft fol' megel og efterlndt vea.vejknnten llvor den samlede en lnte cssulct. TiJskuerkrcds; man Ulr j kke Villet slæbo me'e end hojst nodvendigt oe mange HundiCde Dlometer der ligger forude.. Det ej næsteli lige SAt! bes\'ærligt at komme indenoj' J1nnsteds Afspi!!nngel' nu da F'jhedskæmperne stmu Vagt som dll 'Tvskerne madede herude. llger. k~n fna Lov at smutte ind ior at tjjfl'cdssbl!enysgerrigheden h~'is man kke hur et absolut nooven dgt Ærjnde og })apirerne 01.den Srul foreloblg bliver Hanstholm kke en offentlig iilgænge Jlg Turistnttnil;:tion. Der er ellers nok at se Pl!. A 1 lerede Plgtl'lads og Tankfæidespæmugen omkring Terl1enot ind mod Hæhr er imj)onel'p:nde men de SpærriTger øjet stoder paa længere inde er ved at tnge pusteji frj~ en. Kilometer ohm' Kijometer ligger de der 'fllsindel' og uhe! TusJldel' tf Glo J el'll el' hej' slæbt sammen og bugter!'lig.$001 lange brune Slanger BaklHl.op og Bukke ned. Det el et ganske fantastisk Syn Og fantastisk ur ogstllt J(m (!tu~ Tell ind gennem 111nsted R~' uet ligger hen som en dod Fih11!; derr ArllærrlJ.:em(> olukriug..1'rk~'ste llertnlnj:. i Hansted V ef.tkpll rl.~ kulis.oo. del kun '. r Jlru' t!)llvi' befolkh med AktD.. r lkk.. ol Mennek... øloor mnn nu udover FrilH>tisk:..mpertn d ~L:r Vug! ved den ~torc pllkhullhwrlrii' Furplejnlllgsh.lHlllnK. hv )fq{hd. mdsll1l\:\lgdsc llu 1 1 '\lit :<1 ned. Alle HU!!l/! Ul/U' t m ntl< VJ<' ligj:'{lr od H'''. l<k' t ~om../l tulr! Hund l'u.'r mege D ell Vlf> k'.<o... Vde fon' Bi r..n o o c ~ heldigvis Jkk.. llo rjer hm' mll!ltlc~.. t (J '11;(1 f f t~fl>tnin1l~j'lrlnrn mllll 'li ~ $: gj<!dømmf> t/11r rmdnu thlm > ug v (1m de llikkcrl hvl!r' :;;; hm' sel j{alk cll('t MlJiug i rlisse nnf{1l Aur.~u:\ lr de dog ik le nile l!lill forfaldne og ramll<neredc som mun kunde h(t'~ frygl.et 1 hvert Fald ikke On:' tlgt beset udefra Hvordall dd ndre er ele de mrnge tunge Stovlers TrRmp er ;;aa en unden listorie: men for de fleste EJendomme gælde]' det dog nok at de uden alt for store Vanskehgheder ret hurtigt vil kunne gøres.>eboelige. Vi tnger TUl'en lied mod Hl\v~t. rul den brede Belonvej T) s.kerne har ladet anlægge ned mod Fiskernes gamle Landingsp\nds Vnr det kke for de uendelige TlnkspærJl!ger og fol de h}llllige Betonsløbninger thms o\'(!r Vejbunen Vilde man have vanskeligt veq at Olldnge '.t num befandt sig i et Fresrning<>\'fel'k uf!laa store DimellSiollill' som her er Tale om. Alle har vi hwt om (le sture Kanonstillingcl' om nlll?gtige underjordiske Betonrum osv men man ser det ikke. 1fvad der er under Jorden er jo naturligt skjult for øjnene men alt andet er gemt hen under Camouflagens skjulende Slol. Knnoner Benziut:Ulke AnliJuHsky1sstillinge.r og hvad der nu ellers findes er dygtigt og effektivt skjult sau mnn skal md pall klods Hold for at blive klrr over hvad det egentlig er nlml stmu' overfor. Og endnu nder det sig ikke gøre at komme det saa nrer ind pnn Livet at en Beskrivelse lmn blive Resultatet Den tyske Kommandant som vi moder da i er llllll Vej mel i eu fif du storo K.'l~ lhms{;hlingei' YfClgel' endnu om sit Domæne høfligt men bc~ slemt. gor han opmærksom }lna ~lt Hanstholm endnu ikke er overleveret til l\jodstllndsbevh~gejsen selvom cenne nu Cl' godt paa Vej til at besætte de flu.';le Ol/jllkler herud'j Oll lm_tt'n j kkt r f~'ndl' Frlhd~ ku 011'''11 Vn~kelll(hder m'd mnn.t>'.<1... Ke Nyfll( n 11d n ilt '~.l. l i$' <fl... u.... vi Ku... tm..:1..1 Slm.. ~~. t ml... '11. /11>.11.\ hl'r pr Jklu ~nt\l. j: l.nm r nt Mk ull''' l hl'v..j '''vllt.kk. d~1 vol.l_ M nm ng K HØ ril U_ mmlehk t hojd. 'K r h.klik Af~n!. ~.n d'r tr r.... kk. m'/(\ d 1M! UV'$l ' (m Stnurd'''. rtm lkjl _r :. d t f'nd!>u 't fn.o! (nr.' j'l(l KllllrUuJhknl hvr mnn ikl<n k hl 11 at lud Ul( J:' Ul' 'd' k nr luri't n c de V e ø /1.' d kk ' nllljltm S C May.. ~!';j!rre er ø f h'11m KUli dl øklll1l'<' J nfl:y KonLUr('TW lf et.klnn10b~ d<lr f\<nr nkllij(ende rekermgt:r ro.kkcr {rnl mod dn formul>w_ l!st llldtni'jlgl'uc... <!tn 'f ur.. til Jlllvnennlæget ~ mm mun wrligvlll (ljtsaa.. Del tr JJljtcnlørvJ{!rk har JelU;ynlig ikke intære~elct H ' 'fyllkerne 5ynd gt Det hur!naet. T..ov at er. d lgg<.l 110m den Dag en l'! dl;te Arl.>tdder forlod de.t Men alle Arbejdsskure er fjernede lilla Slrnnden ggi'r øde hen og selv den' store Administrntion~byg_ ning hlt mnnttet falde for en Bombe OK ligger hen $!Om en Samling sværtede Murbrokker og Tneplanker 'Men Havnemolen stanr sint og hryder Bolgerne i meterhuje Skumspr ~jt. ~nadan 110m Huve~ Gaar Viste sig i al sin MaKi OK Vælde. Lidt haardt er B~lge hlanddet faret frem mod Overbygningen pan. ~olen Her er Pæleværket over ret store Stykker brudt sammen men det vil sikkert Here Legeværk for nge n!(lrenle nt fan dette bragt i Orden igen. Maatle der atter Sllrt. bhve Liv herude med Tipvogne og t.ravle Arbe]dere i ndsats for at skabe et d/l.!lskfæshlingsværk lkke mod en indtrængende KrigEmagt men mod det graadige og farlige Vcslerha\'. Tilbage gaar Turen mod Han~ sted By. PUl Afstnnd øjner man et Pal' kæmpemæssige Tanks der holder klar med Skytse.t rettet fremefter. Det ser helt drabeligt ud men ed nærmere Eftersyn viser det sig at de store Kngsuhyrer simpelthen er malet paa Husga lene. :'aaske h..'lr man tænkt sig at de skulde hat'e en afskrækkende Virkrting paa en llljeret L..'lndgtlngsst~Tke men ve ~ So A b ret meget Blod havde de nu i gl \ et Fald ikke f Mel til at flyde. Og loml som de mange Huse ligger lansted. Fyrtaarn men det vil ikke vare længe førend det [llttei sender sine kllu'e Blink ud over Hawt som en llijsell og Ad~ \ arscl til Somnnden derude fra TTtUlstholm fla et fredchgt og wllligt1.indt Sted paa Danmarks \'estkysl.. Een_ >

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden LOKAL NYTTEN CO2-neutralt lokalsamfund Akvarel fra Træden Idrætten Kirkelige arrangementer Lo kal rå det Miraklet i marts Historiske be mærk nin ger Månedens digt Rejsebrev fra Indien Tro el strup Gam

Læs mere

What do users look up in dictionaries?

What do users look up in dictionaries? What do users look up in dictionaries? The data for the statistics is 1,111,034 queries entered into the 'Danish-English-Danish' online dictionary at . English and

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

Andreas Hansens tid 1906-23

Andreas Hansens tid 1906-23 Kapitel 13 Det første møde med Bornholm Andreas Hansens tid 1906-23 Efter Krebs Langes opsigelse af sin stilling måtte bestyrelsen igen til at se sig om efter en ny forstander. Efter annoncering i Højskolebladet

Læs mere

GRINDSTED KOST- OG REALSKOLE

GRINDSTED KOST- OG REALSKOLE 1963 GRINDSTED KOST- OG REALSKOLE Bcrelllillg (11/1 skoleår({ 1962-63 61. SKOLEAR l 963 M IDTJYSK UOCTHVK. CHI N DSTED Skolens organisation Skolens adminislralion: Fru Karen Høirup, okonomiinspekwt Aage

Læs mere

Sjølundkirkens lovsange

Sjølundkirkens lovsange Sjølundkirkens lovsange 6. oktober 2011 Indhold Notater... 4 Alle som tørster... 5 Almægtig Gud... 6 Alt bli r stille... 7 Børnekirkesangen... 8 et her er en go dag... 9 in, din er æren... 10 in himmel,

Læs mere

HEJ SØSTER. og grædt det samme snot uden dig var det aldrig gået godt

HEJ SØSTER. og grædt det samme snot uden dig var det aldrig gået godt HEJ SØSTER 1. HEJ SØSTER Hej, søster, kan du ikke se komikken, så står vi her igen med fletningerne langt nede i postkassen hej, søster, det er ligesom bukseelastikken har fået et knæk og sikkerhedsnålen

Læs mere

Folkesagn fra Thy og Mors i Svend Grundtvigs Samlinger. VED DR. PHIL. INGER M. BOBERG.

Folkesagn fra Thy og Mors i Svend Grundtvigs Samlinger. VED DR. PHIL. INGER M. BOBERG. Folkesagn fra Thy og Mors i Svend Grundtvigs Samlinger. VED DR. PHIL. INGER M. BOBERG. EN af Dansk Folkemindesamlings største Skatte er Sv. Grundtvigs store Samling af Folkeminder fra alle Landets Egne,

Læs mere

Lektor og barbér. Doktor og slagter. Konge og bonde.

Lektor og barbér. Doktor og slagter. Konge og bonde. Lektor og barbér. Doktor og slagter. Konge og bonde. Rønne Skakforening i 100 år. 1901-2001 copyright forfatterne 2001 Rønne Skakforening v/esben Munch, Bent Schiøtt Hansen og Preben Børge Petersen ISBN:

Læs mere

Min dag som H J E M M E s y g e p l e j e r s k e

Min dag som H J E M M E s y g e p l e j e r s k e Det har været en god dag i dag, for jeg var ikke mere presset, end at jeg stort set nåede det, der dukkede op. Jeg har ikke snerret af nogen i dag. Nogen gange kan jeg have det dårligt, når jeg bliver

Læs mere

Ferskvandsfiskeribladet.

Ferskvandsfiskeribladet. J, Ferskvandsfiskeribladet. Ferskvandsnskeriforeningens. Medlemsblad. 1915. Aargang: Sorø Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab). 1915. Ferskvandsfiskeriforeningen : Aarsberetning............... 1 Generalforsamlingen

Læs mere

November 2008 - årgang 27 - nr. 4 VI KÆMPER EN HÅRD KAMP FOR ET BEDRE LIV FOR KATTENE - STØT DYREPOLITI KATTENS JUL LANDSINDSAMLING 2008

November 2008 - årgang 27 - nr. 4 VI KÆMPER EN HÅRD KAMP FOR ET BEDRE LIV FOR KATTENE - STØT DYREPOLITI KATTENS JUL LANDSINDSAMLING 2008 November 2008 - årgang 27 - nr. 4 VI KÆMPER EN HÅRD KAMP FOR ET BEDRE LIV FOR KATTENE - STØT DYREPOLITI LANDSINDSAMLING 2008 KATTENS JUL MEDLEMSSKAB - KATTEBLADET Alle, der er interesseret i Kattehjemmets

Læs mere

Ferskvandsfiskeribladet.

Ferskvandsfiskeribladet. ~-_.. Ferskvandsfiskeribladet.,. Ferskvandsftskeriforeningens Medlemsblad. 1918. 16de Aargang.... _- SORØ!luø BOGTRYkkER' (AKTIESElSKAB) VEG RASMUSSEN.kROGH. 1918. Indholdsfortegnelse: Side Ferskvandsfiskeriforeningen:

Læs mere

De Gode Historier fra Blåkærgård

De Gode Historier fra Blåkærgård De Gode Historier fra Blåkærgård Blåkærgård www.blaakaergaard.rm.dk Projektet er gennemført i samarbejde med Uddannelsesafdelingen, Psykiatri og Social, Region Midtjylland v. uddannelseskonsulent Lisbeth

Læs mere

Nr 9 2014. Den søde tid sig nærmer. Side 4. Ansigterner. Side 6, 12 & 22. glædelig jul!!! Side 31. Digt Tænk Engang. Ansigt Jonas Jukebox

Nr 9 2014. Den søde tid sig nærmer. Side 4. Ansigterner. Side 6, 12 & 22. glædelig jul!!! Side 31. Digt Tænk Engang. Ansigt Jonas Jukebox Nr 9 2014 Den søde tid sig nærmer Side 4 Ansigterner Side 6, 12 & 22 glædelig jul!!! Side 31 Digt Tænk Engang Ansigt Jonas Jukebox Velkommen Indhold Den søde tid sig nærmer Et af Ansigterne 1 Side 4 Side

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

Furesø Tidende SKAL DER SKE,4NDRINGER FOR DEN. I ivrncrr sryret AF HELLTcDAGE OG FRIDAGE, AT DET ER ET STORT

Furesø Tidende SKAL DER SKE,4NDRINGER FOR DEN. I ivrncrr sryret AF HELLTcDAGE OG FRIDAGE, AT DET ER ET STORT o als J o VlS z.3< > rt 3 J-< go tr-ed ';Ero= 5 E.r: gs= t1 i - = EE EGNS-AVS for område VÆRLØSE-EGNEN 3500 Værløse Forfsættelse af Erreskov-Værløse Avis der udsendtes første gng7-9-1945 E'u uii.;il;i;;.

Læs mere

Det Blå Blåd. Indholdsfortegnelse. Det Blå Blåd Nr. 1 2015. Side 2. Udgives åf: Lokomotivpersonålets Områ degruppe

Det Blå Blåd. Indholdsfortegnelse. Det Blå Blåd Nr. 1 2015. Side 2. Udgives åf: Lokomotivpersonålets Områ degruppe Indholdsfortegnelse Det Blå Blåd Udgives åf: Lokomotivpersonålets Områ degruppe DSB Henvendelser til Det Blå Blåd: detblååblåd@live.dk Ansvårshåvende redåktør: Søren Måx Kristensen Bernstorffsgåde 20.

Læs mere

BORNHOLHSKE SAMLINGER

BORNHOLHSKE SAMLINGER BORNHOLHSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER UDGIVET AF BORNHOLMS HISTORISKE SAMFUND II. RÆKKE - 5. BIND RØNNE 1971 COLBERGS EFTF. BOGTRYKKERI ISBN 87 87042 00 2 I kommission hos William

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

På sporet af den tabte tid

På sporet af den tabte tid På sporet af den tabte tid Vores mindste begær, skønt enestående som en musikalsk akkord, bærer i sig de grundlæggende toner, som hele vores liv er bygget på. Marcel Proust Det er min skole sådan har E.

Læs mere

De er døde, begge to

De er døde, begge to De er døde, begge to De er døde, begge to. 2012 Ved Vivi Petersen. Alle rettigheder forbeholdes. Tryk: Eurographic, Denmark Design af omslag: Frede Uhrskov Forlagsredaktør: Vibeke Uhrskov Larsen Forsidefoto:

Læs mere

LIVET PA VÆNGET 1927-1976 RANSK SAMFUND

LIVET PA VÆNGET 1927-1976 RANSK SAMFUND o LIVET PA VÆNGET 1927-1976 RANSK SAMFUND LIVET PÅ VÆNGET 1927-1976 Af Jan Nielsen SORØ 1987 ARNE ØSTERGAARD i hengivenhed tilegnet med tak for lykkelige år. 2 3 Denne bog er udgivet med støtte fra: Digteren,

Læs mere

MIT BARN hvor er du? Første bog i Danmark om adoption fortalt af den biologiske mor. Aniella Bonnichsen

MIT BARN hvor er du? Første bog i Danmark om adoption fortalt af den biologiske mor. Aniella Bonnichsen MIT BARN hvor er du? Første bog i Danmark om adoption fortalt af den biologiske mor. Aniella Bonnichsen MIT BARN HVOR ER DU? BAGSIDETEKST Adoption bringer mange tanker og følelser i spil. I bøger, aviser,

Læs mere

DANSKE STUDIEE UDGIVNE AF MARIUS KRISTENSEN 06 AXEL OLRIK FOR UNIVERSITETS.)UBILÆETS DANSKE SAMFUND KØBENHAVN DET SCHUBOTHESKE

DANSKE STUDIEE UDGIVNE AF MARIUS KRISTENSEN 06 AXEL OLRIK FOR UNIVERSITETS.)UBILÆETS DANSKE SAMFUND KØBENHAVN DET SCHUBOTHESKE DANSKE STUDIEE UDGIVNE AF MARIUS KRISTENSEN 06 AXEL OLRIK 1906 FOR UNIVERSITETS.)UBILÆETS DANSKE SAMFUND KØBENHAVN DET SCHUBOTHESKE FORLAG H. H. THIKI.KS BOGTRYK KKR I INDHOLD MARIUS KRISTENSEN, Takt og

Læs mere

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE 1 Jeg gjorde det du kan også! Netværksrådslagning for hjemløse Socialt Udviklingscenter SUS og KFUM s Sociale Arbejde i Danmark, 2006 Tekst:

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere