Personalehåndbog for Fredens kirke, 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Personalehåndbog for Fredens kirke, 2010"

Transkript

1 Personalehåndbog for Fredens kirke, 2010 Ansættelsesprocedure jobopslag ansættelser overenskomster Ansættelsesvilkår arbejdstid løn lønsedler lønudbetaling faglige organisationer forsikringer MUS-samtaler skattekort tavshedspligt alkoholpolitik rygepolitik Ledige stillinger opslås i lokale dagblade og landsdækkende fagblade. Jobopslag skal min. være opslået i 3 uger. Menighedsrådet er den ansættende myndighed For kordegn + evt. assistent: ansættende myndighed er menighedsrådene efter indstilling fra et udvalg bestående af kbf-sognepræsterne, samt 1-2 valgte medlemmer fra de involverede menighedsråd. Alle funktionærer og overenskomstansatte medarbejdere i kirken, aflønnes i henhold til aftaler mellem de forhandlingsberettigede organisationer og Finansministeriet eller Kirkeministeriet. Arbejdstiden i henhold til gældende overenskomst eller ansættelseskontrakt. Lønnen forhandles efter Cirkulære om løn- og ansættelsesvilkår for den gældende faggruppe. Lønforhandlingerne foregår mellem Finansministeriet eller Kirkeministeriet og den enkeltes fagforening. Til fastansatte bliver lønsedler afleveret i kirken i bakkerne med navn på. Til kormedlemmer har organisten ansvaret for at udlevere lønsedler. Tjenestemænd er forudlønnet og andet af kirkens personale er bagudlønnet. Der er frit fagforeningsvalg. I henhold til Folkekirkens forsikringshåndbog 2006 er alle ansatte ved kirken omfattet af arbejdsskadesforsikring, ansvarsforsikring samt lovpligtig arbejdsulykkesforsikring. Foretages en gang om året. Kontaktpersonen er ansvarlig for at indkalde og afholde disse samtaler Ved første mødedag på arbejde, afleveres skattekort eller frikort (frikort gælder især for kormedlemmer) og bankoplysninger. Ved brug af frikort skal der hvert år til den 1. januar, afleveres et nyt frikort. Kirkefunktionærer har tavshedspligt med hensyn til forhold funktionæren i medfør af sin stilling bliver bekendt med. Alkoholpolitikken er formuleret af menighedsrådet. Det forventes at kirkens ansatte møder ædru på arbejde. Der må kun indtages øl, vin og spiritus i forbindelse med de ansattes private fester, kirkefrokoster, menighedsrådsmøder samt kirkens officielle arrangementer. Rygepolitikken er formuleret af menighedsrådet. Der er rygning forbudt overalt i Fredens Kirkes lokaler! SIDE 1

2 Fravær sygdom sygdom på søndag og lignende graviditet omsorgsdage orlov (syge- eller uddannelses-) forældreorlov barnets 1. sygedag barsel ferie særlige fridage konfirmation feriepenge fridage (jubilæer og mærkedage) Arbejdsophør opsigelse afskedigelse Hvis du er syg så ring til kontoret og meld dig syg. Husk at oplyse om du har aftaler eller tjenester den pågældende dag, hvorefter der forsøges at finde en afløser. Sognemedhjælperen på kontoret fører journal over de ansattes fravær for Menighedsrådet. Organisten: Dags dato er Fredens Kirkes organist indforstået i selv at finde en afløser. Er situationen ekstrem og hun ikke selv kan udføre dette, løses situationen så hensigtsmæssigt som muligt. Se vikarliste under Organisten Kirketjener: Kontakter afløseren på tlf. nr xx, eller - hvis denne ikke træffes - en anden, der er inde i tingene - det kan være NN på tlf. nr. xx eller kontaktperson. Kordegn: Forsøger selv at finde en af de andre kordegne, som kan træde til. For alle gælder det, at man i særligt alvorlige sygdomstilfælde kan overlade opgaven med at finde en afløser til kontaktpersonen. Herudover orienteres den pågældende præst. I henhold til overenskomst. I henhold til Kirkeministeriets Cirkulærer om barsel, adoption og omsorgsdage. Nr af 15/ (gældende) Ansøgning sendes til Menighedsrådet, som derefter tager stilling til syge- og uddannelsesorlov. I henhold til Kirkeministeriets Cirkulærer om løn og vilkår for de enkelte faggrupper. (www.perst.dk (under personalejura)) I henhold til Kirkeministeriets Cirkulærer om løn og vilkår for de enkelte faggrupper. (www.perst.dk (under personalejura)) I henhold til Kirkeministeriets Cirkulærer om løn og vilkår for de enkelte faggrupper. (www.perst.dk (under personalejura)) I henhold til Kirkeministeriets Cirkulærer om løn og vilkår for de enkelte faggrupper. (www.perst.dk (under personalejura)) I henhold til Kirkeministeriets Cirkulærer om løn og vilkår for de enkelte faggrupper. (www.perst.dk (under personalejura)) Menighedsrådet henstiller til, at det faste personale undlader at afholde fridage på konfirmationsdage, der afvikles ved kirkens præster. Fastansatte får ferie med løn og 1½% af den ferieberettiget løn, udbetalt pr. 1. maj. Timelønnede (kormedlemmer) får 12½% i feriegodtgørelse udbetalt via Feriegiro. I henhold til Kirkeministeriets Cirkulærer om løn og vilkår for de enkelte faggrupper. (www.perst.dk (under personalejura)) I henhold til Kirkeministeriets Cirkulærer om løn og vilkår for de enkelte faggrupper. (www.perst.dk (under personalejura)) I henhold til Kirkeministeriets Cirkulærer om løn og vilkår for de enkelte faggrupper. (www.perst.dk (under personalejura)) SIDE 2

3 fratrædelse seniorpolitik Uddannelse Efteruddannelse, kompetenceudvikling og kurser I henhold til Kirkeministeriets Cirkulærer om løn og vilkår for de enkelte faggrupper. (www.perst.dk (under personalejura)) Fredens Kirke er fleksibel i forhold til ældre medarbejderes individuelle ønske om at blive på arbejdsmarkedet. Det enkelte forhold tages op med kontaktpersonen og menighedsrådet. Vi ser gerne, at personalet uddanner sig indenfor sit fagområde. ALLE ansatte ansøger menighedsrådet om videre-/efteruddannelse, hvorefter menighedsrådet tager stilling til ansøgningen. (selvom alle nu skal ansøge om kurser, er grunden ikke at vi har påtænkt at afvise ansøgninger, men at det skal være ens for alle) Menighedsrådet Menighedsrådet afholder offentlige møder 1 gang pr. måned, dog undtaget juli måned. I reglen den 2. torsdag i måneden med start med fællesspisning kl Næste måneds møde fremgår af beslutningsprotokollen for hvert møde. Desuden fremgår mødedatoerne for hele det efterfølgende år, af beslutnings-protokollen fra november måned. FU møder afholdes torsdage i ugen før et MR møde. Menighedsrådsmøder medarbejderrepræsentant kontaktperson kirkeværgen ansøgninger til MR bevillinger fra MR Hvert år afholdes der valg af medarbejderrepræsentant til menighedsrådet. Det er medarbejderrepræsentantens opgave at referere medarbejdernes holdning til menighedsrådet, samt at informere medarbejderne omkring beslutninger på det månedlige menighedsrådsmøde. Medarbejderrepræsentanten har taleret men ikke stemmeret ved mødet, hvilket betyder, at medarbejderrepræsentanten fungerer som bisidder. Menighedsrådet vælger blandt de valgte medlemmer en kontaktperson, der bemyndiges til på rådets vegne at give forskrifter og anvisninger til og modtage henvisninger fra kirkefunktionærerne i tjenstlige forhold. En funktionær, der er ansat ved kirken eller kirkegården, kan ikke vælges til kontaktperson. Kirkeværgen er kirketjenerens arbejdsgiver. Det er kirkeværgen, kirketjeneren henvender sig til for at drøfte større reparationer/udgifter Har man ønsker til nyanskaffelser eller til at lave aktiviteter, som koster penge skal man skriftligt søge Menighedsrådet om bevilling. Der er ikke nogen nedre beløbsgrænse, men småting behøver man ikke søge om er du i tvivl, så spørg kontaktpersonen. Ansøgningen lægges i Sekretærens bakke på kontoret før FU-mødet. På Menighedsrådsmødet (alternativt FU-mødet) behandles de indkomne ansøgninger og ansøgeren får personlig besked på bevilling eller afslag, samt at det kan læses på beslutningsprotokollen, som ophænges på opslagstavle i mellemgangen efter Menighedsrådsmødet. SIDE 3

4 Fredens Sogns Menighedsråd 2008 Navn, rolle i menighedsråd, adresse, telefon, mail Formand Næstform. + Kontaktp. Kirkeværge Sekretær Forretningsudvalg Kirkeudvalg Præstegårdsudvalg Korudvalg Valgudvalg Kirkegårdsbestyrelse Menighedsplejen Sogneaftener FX FX FX X X X X X X X X X X X X X X FX NN X FX X FX Kasserer SX X NN X X FX X NN X X X X X NN X X X X NN X X FX X 10 Sognepræst NN NN NN NN Bygningskyndig X Sognenytudvalg Kollektudvalg Sognemedhj. udvalg Holtbjerg Fritidscenter Aflastningstjenesten X X X X SX Kirkehøjskolerepr. X Samarbejdsudvalg NN X NN Sognemedhjælper FSX SX Organist X X SIDE 4

5 Kirketjeneren Højmessen før I ugen op til hænges salmenumre op og søndagens navn udskiftes. Salmenumre fås af den præst, der har gudstjenesten Der låses op. Alarm slås fra. Flaget hejses. Alterbord dækkes med 200 bægre husk 1 til præsten Vin hældes i kalk + kande (lidt vand blandes med 2-3 flasker druesaft) Oblater lægges på disk og æsken fyldes Vandglas på alter + prædikestol + præsteværelse Dåbsfad ind Lydanlæg tændes i præsteværelse og menighedssal og mikrofonerne tjekkes for batteri. Messehagel + skjorte findes frem (se farve på alteret) Automatisk timeslag slås fra Tænde alterlys og lysglobe (sørg for, der er små lys nok) Kirketjener er i våbenhuset fra Der ringes med klokke 1 fra Der ringes med klokke 1 fra Der ringes med klokke fra herefter bedeslag Når gudstjenesten begynder, låses yderdøren i kontorgangen udefra - og det tjekkes til kontorerne er låst. under efter kimning v/ dåb: dåbskanden varmes op med varmt vand og dåbskanden fyldes med varmt vand fra vandhanen og stilles på en stofserviet i dåbsfadet. Der lægges 1 vaskeklud pr. dåb på døbefontens kant. Der reserveres 3 pladser pr. dåb og der holdes øje med, at pladserne forbliver frie. Anlægget gøres klar til optagelse fremgangsmåde sidder v/ anlægget i præsteværelset. Dørene åbnes, når præsten vender sig mod døren. Sidder på kirketjenerens plads bagerst i kirken og holder ro og orden Hjælpe præsten i messehagel og af den igen. Hjælper når nogen går ud og ind Holde øje med, om der er alterbægre og vin nok til alle. Åbne dør for præst og evt. dåbsfolk, når gudstjenesten er færdig. Låse yderdøren i kontorgangen op igen. Ringe efter kirkebil (til TAXA tlf. nr. xx) Rydde op i kirken. Vaske alterbægre af Lys og lydanlæg slukkes Slå timeslag til igen. Tage flag ned, låse de to manuelle yderdøre og sætte alarm til. Der kimes fra til påskelørdag og pinselørdag samt ½ time før hver gudstjeneste juleaften. Der kimes en halv time før gudstjenesten Påskedag, Pinsedag og Juledag SIDE 5

6 Andre gudstjenester før Der ringes 2 minutter før med bedeslag Til hverdagsgudstjenesten: - klaver ind fra Menighedssalen - højttaler tændes og mikrofon lægges frem - alterlys tændes - lysglobe flyttes ned til døren og tændes (stolerække flyttes) - der laves kaffe serveres med småkager i våbenhuset fra Ved andre gudstjenester stilles op efter aftale med præsten under efter Begravelser før under efter Ved særlige lejligheder pynter kirketjeneren op i kirken: Høstgudstjeneste + påskedag + pinsedag: Standere pyntes Advent: adventskrans hænges op jul: 2 juletræer ind med lyskæder fra og med skolegudstjenester til og med hellig tre konger. Kaffen ryddes væk. Tager skilte ind fra gaden. Holder ro og orden Rydde op i kirken. Låse alarm til. Der gøres klar til kisten katafalk stilles op (godt en meter fra alterskranken). Hvis det er bisættelse skal der stilles jord ind. Kiste modtages Flag på halv 2 timer før (det hejses helt op og sænkes så underkanten af flag er midt på flagstangen) Blomster og kranse rettes an efterhånden Alterlys og lysglobe tændes Lydanlæg tændes Gæster modtages, hjælpe til med blomster Der ringes 3 minutter før uden bedeslag Timeslag slås fra. Der gøres klar til optagelse, hvis der er fremsat ønske om det Ro og orden Evt. flere blomster eller gæster modtages. Kaffe til bedemanden Når det er bisættelse ved sognepræst A, skal der være bedeslag efter jordpåkastelsen (lyt med på teleslynge i køkkenet) Der ringes under udbæring helt indtil rustvognen er væk Når det er bisættelse ved sognepræst B, ringes der under udbæring og der ringes bedeslag, når kisten sættes i rustvognen. Når det er begravelse, ringes der under udbæring indtil rustvognen er væk. Der samles kort fra buketter, kranse og dekorationer i kuverter fra bedemanden. Kuverterne afleveres til de pårørende - ved bisættelser hejses flaget på hel stand herefter. Ved begravelser hejses flaget på hel stang, når rustvognen er væk. Oprydning og støvsugning i kirke og våbenhus. Alterlys og lydanlæg slukkes Timeslag slås til igen. Flaget tages ned. SIDE 6

7 Bryllupper før under efter Koncerter før under efter Møder før under efter Pyntning er på eget initiativ. Dog kan man få indflydelse på alterbuketterne, hvis man i god tid kontakter Vestergades Blomster. Stiller stole op efter aftale med præsten. (Hvis der er 3 stole i hver side, fjernes øverste stolerække) Flaget hejses. Lydanlæg tændes Vand ind til præsten på alteret Alterlys + lysglobe tændes Der gøres klar til optagelse, hvis der er fremsat ønske om det Man begynder at kime, når man ser bruden udenfor og kimer indtil alt er klar. (Bruden går i venstre side på vej ind) Dørene åbnes, når præsten vender sig mod døren. Hvis der er espalier, vises disse til rette (udenfor) Ris er aldrig indendørs. Åbne døre (helt ud) når brudeparret går ud Ryddes op alterlys og lydanlæg slukkes. Timeslag til igen Lukke og låse. Der stilles op efter aftale med organisten Der ringes 2 minutter før uden bedeslag Alterlys og lysglobe tændes Ro og orden i våbenhus - der stilles op til Nachspiel i våbenhuset efter aftale med organisten. Oprydning der lukkes og låses. Sangbøger deles rundt Lydanlæg tændes Der sættes vand ind til taleren Der stilles i øvrigt op efter aftale Volume justeres på lydanlæg. Almindelig oprydning Der lukkes og låses. Menighedsrådsmøder før efter Der stilles borde op i konfirmandlokalet (2x5 borde stilles tæt sammen) (dagen efter) Oprydning borde på plads evt. opvask SIDE 7

8 Andre arrangementer Konfirmander før efter Indkøb til kirkens normale drift Kirketjeneren hjælper til med opstilling og oprydning efter aftale med de ansvarlige for arrangementet. I korlokalet skal borde og stole stilles op Stole og borde i korlokalet stilles væk igen rengøring Køb ind, så der ikke mangles: batterier til lydanlæg alterbrød druesaft alterbuketter lys servietter øl sodavand kaffe småkager servietter lys sukker fløde saft the kaffefiltre poser rengøringsartikler benzin sprøjtemidler gødning sand og salt spagnum blomster sommerblomster Vi har købekort hos Brøndums, Rema 1000 og Dagrofa. Følgesedler fra Rema og Brøndums attesteres med navn, og der skrives, hvad det er til - og så lægges de i bakken på kontoret. Fakturaer fra Dagrofa attesteres og lægges i kordegnens bakke. SIDE 8

9 Rengøring inde ugentligt hovedrengøring Rengøring ude sommer vinter Vedligehold inde ude pudsning vasketøj el, vand og varme Alle rum rengøres efter brug Rengøringsartikler findes i depot ved køkken eller i kopirum eller i kælderen Vinduer pudses inde 2 gange årligt og ude efter behov (ca. en gang om måneden) Gulvvask efter behov lamper vaskes af, vinduer pudses med lift i kirken I øvrige lokaler vaskes loft og lamper Stole pletvaskes og gulvtæppet i konfirmandlokalet pletrenses slå græs luge i alle bede sprøjte græsplænen for mælkebøtter (hvert forår) gøde græsplænen (hvert forår) brænde ukrudt på P-pladsen + fortovet sprøjte for ukrudt, hvis det er nødvendigt buskene holdes nede med hækkeklipperen efter behov blade rives sammen tagrender renses hvert efterår efter løvfald rækværk, container og krukker spules med højtryksrenser snerydning med traktor P-plads og fortov saltning (blandet salt og sand spredes ud) Hvis der er for meget sne kontaktes NN (tlf. XX) Skifte pærer, batterier Reparationer af vandhaner, kaffemaskine, opvaskemaskine, toilet, møbler, lamper, andet inventar m.m. udføres i det omfang, det er lovligt selv at gøre det, og i det omfang, kirketjeneren kan udføre det. I andre tilfælde tilkaldes håndværkere. Er man i tvivl om, om det er lovligt at udføre arbejdet, kan man rådføre sig med en håndværker indenfor pågældende branche. tagsten, mursten, døre og vinduer kigges efter håndværkere bestilles maskiner plæneklipper, fejemaskine, brænder m.m.- vedligeholdes kloakker (rensning bestilles). Reparationer udføres i det omfang, kirketjeneren kan udføre det. I andre tilfælde tilkaldes håndværkere. Mure-, tømrer- og malerarbejde udføres aldrig. Er man i tvivl om, om det er lovligt at udføre arbejdet, kan man rådføre sig med en håndværker indenfor pågældende branche. Dåbsfad, lysestager på alteret samt kander, kalk og disk (men ikke alterbægre) pudses to gange årligt. Håndklæder, viskestykker, karklude, duge og dåbsservietter vaskes i vaskemaskinen i kælderen. Vasketøjskurv står under vasken i køkkenet. Målerne læses af hver 14. dag (i kælderen) og påføres årsskema. SIDE 9

10 håndværkere leverandører Affald affaldsordning Kontakt til håndværkere bestilling og opfølgning, attestering af regninger Liste over fast tilknyttede: Tømrer, tlf. nr. xx (bruges bl.a. til løse tagsten) Opvaskemaskine Tlf. nr. xx Thubalka (klokkerne) Tlf. nr. xx Maler Tlf. nr. xx Kaffemaskinen og stel Tlf. nr. xx Elektriker Tlf. nr. xx Højttaleranlæg Tlf. nr. xx Anlægsgartner (blade, buske, træer m.v.)) Tlf. nr. xx Snerydning Tlf. nr. xx Murer Tlf. nr. xx VVS Tlf. nr. xx Kloakker Tlf. nr. xx Container-tømning Tlf. nr. xx Maskiner, værktøj mv. Tlf. nr. xx Oblater, altervin, alterlys Tlf. nr. xx Danmission (lys til lysgloben) via genbrugsbutikken Rengøringsartikler Tlf. nr. xx Salt og sand Tlf. nr. xx Juletræer og gran til adventskrans Tlf. nr. xx Affald sorteres i kommunens containere. Den blå container bruges til haveaffald og andet stort affald samt når der er behov for ekstra plads. Tømning af den blå container bestilles hos Container-tømning Tlf. nr. xx Batterier og flasker samles sammen og afleveres i containere Brand og førstehjælp brand Tjekker brandslukningsudstyr i våbenhuset årligt (om der er vand nok i sprøjten) Brandinspektøren kommer forbi hvert 4. år. Elektriker tjekker om branddørene fungerer hvert 4. år. førstehjælp Sørger for, der er førstehjælpsgrej i skabet i køkkenet Der er tæppe i kopirummet til at varme mennesker Nøgler og åbningstider åbningstider Kirken åbnes 7.30 og låses igen kl Hovedindgangen styres automatisk, betjenes i varmestyreskabet i mellemgangen. De øvrige yderdøre samt dør til personalerum og kopirum låses, når sidste mand tager hjem. alarm Alarmen slås fra og til morgen og aften. Skæve helligdage klokkerne På skæve helligdage skal klokkerne slås fra, så de ikke ringer morgen-middag- og aftenringning. SIDE 10

11 Inventar og møbler inventar Inventar i køkkenet optælles en gang årligt suppleres op fra leverandør, så der er kaffestel til 200 personer møbler Alle, der bruger et lokale har ansvar for at der stilles tilbage til normal opstilling efter arrangementet. Udendørs opslagstavle indhold Navne og adresser på kirkens ansatte ajourføres. Kirkebladets bagside. opdatering Kirkebladet udskiftes, når der kommer nyt kirkeblad Organisten Gudstjenester højmesser særlige gudstjenester trompet hverdagsgudstjenester andagter Folder med gudstjenestens gang ligger på klaveret i korlokalet og ved siden af orglet. Ekstra eks. i hængemappe (under Korsvar) i organistkontoret. Deles ud til nye korpiger, som ikke er hjemme i kirkens liturgi. (børnegudstjenester, skoleafslutninger, andagter). Organisten medvirker ved tre børnegudstjenester om året for børnehavebørn m.fl. før jul, før påske, og høst/kirkens fødselsdag. I ugen før jul er der skoleafslutninger for Holtbjerg og Herningsholmskolen, samt andagt for minihøjskolen alt foregår i løbet af én formiddag. En aften i starten af december er der evt. en andagt for Lions Club. Desuden er der evt. juleafslutning for Reva og Åmoseskolen. Trompetist medvirker ved gudstjenesterne juleaften, påskedag, pinsedag og høstgudstjenesten. Aftales fra gang til gang. Benyttede trompetister: Navne, tlf. og mail. Normalt spiller de kun med på salmerne, men kunne også sagtens spille præ- og postludium sammen med orgel. - hver torsdag kl. 17. Gudstjenesten foregår ved klaveret, der spilles et kort præludium, derefter følger velkomst, 1. salme og læsning, prædiken og bøn. Derefter er der stilhed i 1½-2½ min. organisten slutter stilheden med at spille et kort interludium på ½-1 min. Stilhedens længde afhænger af, hvor fremskredet tiden er. Efter interludiet bedes fadervor, 2. salme synges og velsignelsen lyses. Der er ingen korsvar. Hele gudstjenesten skal vare maks. en halv time. Se under særlige gudstjenester SIDE 11

12 musik i gudstjenesten seddel kirkefrokost plejehjemsgudstjenester Holtbjerg Fritidscenter Begravelser begravelser kirkegårde Skabelon findes på PC en i undermappen Diverse under Dokumenter. Her skrives præ- og postludium til gudstjenesten (el. evt. introitus og exotus samt motet). Sedlen hænges op ved siden af opslagstavlen i våbenhuset. Organisten spiller til kirkefrokost (7 gange om året), hvis organisten alligevel er der. Hvis organisten ikke kommer til en kirkefrokost, gives besked til de ansvarlige samt præsten i god tid. Plejehjemsgudstjenester afholdes på byens tre plejehjem (Nørregade, Vesterled og Lindegården) på skift mellem byens præster. Organisten følger præsten. Hvert år laves en plan over årets plejehjemsgudstjenester. På Lindegården og på Vesterled er der klaver, og på Nørregade er der både klaver og trædeorgel. I april er der en gudstjeneste i kirken. Begravelser og bisættelser finder sted i kirken og i byens to kapeller på Nordre og Vestre kirkegårde. Ved alle begravelser og bisættelser gives besked til NN, som finder to sangere til tjenesten. Derefter skrives datoen for tjenesten ud for deres navn på lønskemaet, som findes på PC en i undermappen Diverse under Dokumenter. Ved begravelser/bisættelser på kirkegårdene er det organisten fra afdødes bopælssogn, der spiller. Dvs. hvis afdøde f.eks. boede i Sct. Johannes sogn, er det organisten fra Sct. Johannes Kirke, der spiller også selv om tjenesten forrettes ved en præst fra Fredens Kirke. Tjenester med afdøde og præst fra sogne udenfor Herning, spilles af byens organister på skift. Kirkegårdskontoret giver besked, når man får en af den slags tjenester de giver i det hele taget besked, når der er tjenester fra kapellerne. Ved ferie skal man give besked til kirkegårdskontoret, så de ved hvem, de skal ringe til i ferieperioden. Kontoret har tlf.nr. xx. Bryllupper vielser Ved vielser medvirker kirkesanger og en af kirkesangerens afløsere. Kirkesangers og sangervikarers medvirken ved vielser skrives på lønskemaet (hvor begravelsessangerne også står) SIDE 12

13 Kirkesanger kirkesanger Salmenumre afløsning Kor kor gudstjenester koncerter Kirkesangeren medvirker ved alle gudstjenester samt ved vielser. Ved almindelige højmesser står kirkesangeren på pulpituret sammen med korpigerne. Under hverdagsgudstjenesten står hun ved siden af klaveret nede i kirken. Organisten videresender salmenumre med melodiangivelse til gudstjenester og vielser Organisten er behjælpelig med at finde vikarer i kirkesangerens ferie. Sangervikarer: Navne og telefonnumre. Ved kirken er der to kor Kirkespirerne ( kl.) og Pigekoret (5.kl. og opefter) Pigekoret er delt ind i to hold A og B, som synger på skift til gudstjenesterne. Ca. hver anden måned får de en plan over den næste periodes gudstjenester og fordelingen af holdene. Hvis en pige ikke kan synge den søndag, hvor hun er sat på, må hun få en fra det andet hold til at synge i stedet (de har en liste med alles telefonnumre). Organisten skal altid have besked, hvis de bytter. Pigerne behøver ikke nødvendigvis bytte tilbage. Kan hun ikke finde en stedfortræder, forelægges sagen til organisten, der vurderer, om hun kan få fri. Ved særlige gudstjenester (helligdage, høstgudstjenester osv.) medvirker hele koret. Kirkespirerne er med til gudstjenesten ca. 4-6 gange om året. Koret møder kl. 9 til opvarmning og gennemgang af salmerne. Ved særlige lejligheder synger koret introitus, motet eller exotus (ikke nødvendigvis helligdagene, men når man lige har noget der passer til en speciel søndag). Altergangssalmen er en fællessalme, men synges i praksis af koret og kirkesangeren alene. Der akkompagneres på svag registrering. Evt. mellemspil mellem hvert vers, så salmen strækkes ud til at vare under hele uddelingen (der er kontinuerlig altergang ved alle gudstjenester undtagen skærtorsdag aften). Der skal arrangeres 7 koncerter om året. De tre er med koret en påskekoncert (som regel torsdagen eller søndagen før palmesøndag), en sommerkoncert (lige inden sommerferien er der udlandstur, synges koncertprogrammet for turen), og en julekoncert (2. søndag i advent). Efter julekoncerten (som altid ligger om aftenen), er der et traktement i menighedssalen for alle, hvor der serveres æbleskiver, gløgg, frugt mm. Umiddelbart efter koncerten stiller koret op i kirken til fotografering. Derefter følger koret med ind i menighedssalen. Når alle er forsynede, deles noder ud til alle kormedlemmer. Noden er et lille rundt klistermærke med en node på til at sætte på mappen. Derpå kan kormedlemmerne se, hvor mange år de har sunget i koret. Alle jubilarer (5, 10 år, osv.) får en keramikfigur (Musica Den stolte node ) Til koncerterne betales en akkompagnatør (klaver og orgel). SIDE 13

14 korprøver løn kordragt korudvalget noder ture og stævner rekruttering Kirkespirerne øver torsdag kl og får derefter frugt/småkager. Pigekoret øver hver torsdag kl , også med en KORT pause. Ved korprøverne øver koret koncertprogrammerne op, og mottetter / introitus til gudstjenesterne. Desuden får de en smule hørelæreundervisning. Før koncerterne holdes en fælles prøve for begge kor om torsdagen med akkompagnatør. Pigekoret: Pigerne får en time for korprøven og halvanden time for gudstjenesten. Hvis de kommer for sent, trækkes de en halv time, og hvis de bliver væk uden begrundet afbud, trækkes de en halv time. Har de været der alle gangene i en måned, får de en time ekstra (har de byttet v. gudstjenesten får de alligevel ekstra, men ikke hvis de bare har meldt afbud). Organisten fører lønskema og afleverer dem til kordegnen ved udgangen af hver måned. Korpigerne skal til gudstjenester og koncerter være iført ensfarvet sort tøj. De låner en blomst og/eller et tørklæde, der normalt har sin plads i korlokalet. består af tre menighedsrådsmedlemmer, en af præsterne på skift og to kormedlemmer valgt af koret og organisten ad hoc. Korudvalgsmøder afholdes 4-6 gange årligt, eller mere efter behov. Se i øvrigt vedtægt for korudvalget. indkøbes af organisten efter behov. Korsæt ligger i skabene bagerst i korlokalet (til venstre), og kopier findes i hængemapper i organistkontoret. Korpigerne har hver deres rum i skabene til højre, bagerst i korlokalet. Rummene er til opbevaring af kormappe, salmebog, evt. skjorte, tørklæde, osv. Koret deltager på frivillig basis i FUK s korstævner på stiftsplan. Der ydes normalt tilskud fra menighedsrådet. Hvert år tager koret på en weekendtur i DK, normalt i foråret. Programmet er mest af social karakter, men koret plejer at synge med til en gudstjeneste om søndagen. Hvert tredje år erstattes weekendturen af en tur til udlandet først i sommerferien, her synger koret et par koncerter. Turene planlægges i samarbejde med korudvalget. Hvert år lige før eller efter sommerferien annonceres i kirkebladet og aviserne, evt. også med plakater, at korene optager nye sangere. Organisten besøger 3. - og 5. klasserne på Herning Friskole, Bifrost, Herningsholmskolen og Holtbjergskolen for at orientere om koret og dele sedler ud. Der afholdes til pigekoret en lille optagelsesprøve for interesserede sangere, hvor der også orienteres om korets aktiviteter og om forpligtelserne ved at synge i kor. Nye sangere skal oplyse fulde navn, adresse, telefonnummer, cpr.nr., og aflevere skattekort og kontonummer. Interesserede til Kirkespirerne kan bare møde op - dér er ikke optagelsesprøve. SIDE 14

15 Koncerter budget og regnskab PR afholdelse afregning KODA Hvert år i oktober lægges et udkast til budget for næste års koncerter. Kulturelt Samråd (Herning kommune) søges om støtte (i form af underskudsdækning) til koncerterne, og derefter laves endelige aftaler med koncertgiverne. I december laves regnskab for de afholdte koncerter. Regnskabet sendes til Kulturelt Samråd med oplysning om hvor meget, vi har brug for til at dække underskuddet. Kulturelt Samråd plejer at give støtte med den klausul, at vi ved annoncering skriver, at koncerten gennemføres med støtte fra Kulturelt Samråd. Organisten laver plakater til koncerterne (medmindre koncertgiverne selv sørger for det). Plakater hænges op i kirken ved de to indgangsdøre, på biblioteket (i aulaen og i musikafdelingen), på musikskolen, og i Merko og Netto. Annoncer sendes til Herningbladet ( senest fredag i ugen før udgivelsen. Ved større koncerter annonceres også i Herning Folkeblad ( Omtaler til Herningbladet sendes til avisen tager så stilling til, om det er noget, de vil bringe. Tre hverdage før koncerten sendes en annonce til Rundt Omkring (Radio Midt og Vest) ( som læses op i programmet. Det aftales med koncertgiverne, hvornår de vil komme og stille op/varme op. Organisten står for mangfoldiggørelse af programmer. Efter koncerten er der et lille Nachspiel i våbenhuset med vin og chokolade. Organisten køber ind, kirketjeneren stiller op og retter an under koncerten og rydder op bagefter. I mappen med skemaer på kirkekontoret sidder skemaer til udfyldelse med koncertgivernes navn, adresse, cpr.nr, bankkonto, honorarets størrelse mv. NB! Koncertgiveren skal skrive under nederst på blanketten, for at penge kan overføres. Skemaet lægges i kordegnens bakke, som snarest sørger for at overføre honoraret. Koncertprogrammet sendes efter koncerten til KODA med angivelse af kirkens kundenr. Kuverter til formålet ligger på organistkontoret. øvrige opgaver Vedligehold af instrumenter konfirmander møder (sogneeftermiddage og aftener) Organisten er ansvarlig for at klaverer og orgel vedligeholdes. Klavererne stemmes to gange om året, omk. august og februar, af NN, tlf. xx. Orglet stemmes en gang om året, omk. oktober, af NN, tlf. xx. I begge tilfælde ringer organisten og aftaler en tid. Organisten har en undervisningsgang med hvert konfirmandhold i løbet af året. Her orienteres om organistens arbejde, konfirmanderne ser orglet, får lidt at vide om teknikken, hører orgelmusik fra forskellige perioder og til forskellige formål og synger salmer. Organisten medvirker ved sogneaftner (1. tirsdag i måneden) og Forårsfest, 4. maj fest og Efterårsfest, hvor organisten spiller til 2-4 fællessange fra Højskolesangbogen eller Salmebogen. SIDE 15

16 kirkeugen vikarer I maj afholdes temauge for de to skolers 3. klasser. Organisten spiller til salmerne ved morgensamlingerne hver dag. Organisten finder normalt selv vikarer ved afholdelse af ferie og fridage (se vikarlisten herunder). Hvis du er syg så ring til kirketjeneren eller dennes afløser og meld dig syg. Husk at oplyse om du har aftaler eller tjenester den pågældende dag, hvorefter der forsøges at finde en afløser. På lønskemaet (hvor begravelsessangerne også står), skrives dato(er) for afløsningen ud for vikarens navn, samt hvad vikaren har afløst for (feks. 1 begravelse, 1 dag eller 1 uge). Tilknyttede vikarer: Navne og telefonnumre Kordegn kordegn fælles for fire sogne Kirkekontoret er fælles for Fredens, Herning, Sct. Johannes og Hedeager kirke, beliggende ved Herning Kirke. SIDE 16

17 kordegn ved gudstjenesten Kordegnen møder senest 35 minutter før gudstjenestens start. Kordegnen monterer sin mikrofon og finder sin salmebog frem. Hvis dåb: Kordegnen tager imod dåbsfolk og viser dem ind i konfirmandlokalet. Kordegnen fører dåbsfølget ind i kirken efter klokkeringning. Kordegnen hjælper præsten i messeklæder 5 minutter før gudstjenesten kun hvis det er Bo! Kordegnen beder indgangsbøn efter præludium. Børnehjørnet annonceres lige før bønnen, medmindre der er barnedåb og A er præst. (og kun hvis der er børn i kirke) Under første salme ses efter, at alle har en salmebog ellers deles der ud. Hvis dåb: Vand hældes i døbefont i begyndelsen af dåbssalmen og efter dåben lægges serviet(ter) ind i kirketjenerrummet. Kordegnen uddeler brød under altergangen. Kordegnen beder udgangsbøn efter sidste salme. Kordegnetjeneste og liste Det påhviler sognemedhjælperen i fuldtidsstillingen at varetage og koordinere kordegnetjenesten sammen med de frivillige. Hvert halve år laves en ny liste over, hvem der er kordegn hvornår. Listen sendes til de frivillige kordegne samt til begge præster og hænges op på opslagstavlen i køkkenet. Sker der byt, er det de impliceredes ansvar at rette på listen i køkkenet og underrette præsterne. Sognemedhjælperne sognemedhjælperudvalget hverdagsgudstjenester Sognemedhjælperudvalget fungerer som sparring til sognemedhjælperens arbejde. Det er sognemedhjælperudvalget der er sognemedhjælperens foresatte i dennes arbejde og det er også sognemedhjælperudvalget der tager stilling til aktuelle problemstillinger i forhold til sognemedhjælperens arbejde. Sognemedhjælperudvalget består af 4 personer, hvoraf en er formand. Det er formandens opgave i samarbejde med sognemedhjælperne at indkalde til sognemedhjælperudvalgsmøde. Sognemedhjælperudvalget skal være menighedsrådets forlængede arm samt inspirator i sognemedhjælperens arbejde. Sognemedhjælperudvalget kontaktes også med henblik på økonomiske spørgsmål omkring sognemedhjælperens arbejde og virke. Det er ved præsternes ferier eller kurser, sognemedhjælperens opgave at varetage hverdagsgudstjenesten, som ligger torsdag kl , dog med et max af 4 gudstjenester pr. sognemedhjælper pr. år. Ved dette arrangement skal sognemedhjælperen skrive og holde prædikenen, bestemme og sende salmer til organisten samt lede gudstjenesten. Frekvensen af afløsningen falder efter aftale med præsterne og menighedsrådet. 4. maj fest Sognemedhjælperne arrangerer, koordinerer og leder en årlig 4. maj fest i anledningen af befrielsen. Formen er: Start kl med fællessang - foredrag - spisning ca. kl yderligere foredrag eller spørgsmål - kaffe - højtidelighed i kirken - vandring med levende lys til mindestenen i Mindeparken. Her synges Altid frejdig. SIDE 17

18 konfirmander årsrapport Det er sognemedhjælperens opgave, i mindre omfang at bistå/afløse, præsten i konfirmandundervisningen, i praksis gøres det ved at præsten retter henvendelse til sognemedhjælperen og forespørger dennes hjælp. Da det er præsten der har ansvaret for konfirmandundervisningen er det da også denne der tilrettelægger emner og begivenheder. Sognemedhjælperen udfærdiger årligt en årsrapport, som beskriver arbejdet det forgangne år og planer for det kommende års arbejde. Årsrapporten fremlægges på Menighedsrådsmødet i januar Det tilstræbes at sognemedhjælperen lægger sine fridage på tidspunkter der ikke griber ind i opgaverne, men kan dette ikke tilgodeses aftales afløsning indbyrdes. Sognemedhjælperen i 75% stillingen, har mulighed for at holde fri fredag. Fuldtids-sognemedhjælperen Gudstjenester Børnehjørnet afløsning for sognemedhjælperen Familiegudstjenester Børnegudstjenester Skolegudstjenester Der er ved hver højmesse i Fredens Kirke børnehjørnet et arrangement for børn som forløber under præstens prædiken. Det er sognemedhjælperen, der koordinerer og indimellem deltager i Børnehjørnet. Information omkring børnehjørnet fås via sedlen som er ophængt i køkkenet og på sognemedhjælperens kontor. Det er sognemedhjælperens opgave at tilrettelægge programmet samt at indkalde til det halvårlige ledermøde, og dertil bestille mad i form af smørrebrød eller lign. Der er årligt 2 familiegudstjenester i Fredens Kirke. Sognemedhjælperen står til rådighed for i samarbejde med sognepræsten at aftale familiegudstjenestens indhold samt forløb. Det er sognemedhjælperen på 75%, der efter bestilling fra sognemedhjælperen på 100% og den pågældende præst, udfærdiger invitationer til skolerne samt andet informationsmateriale. Sognemedhjælperen uddeler information 3 uger inden gudstjenesten til skolerne og børneinstitutionerne. Fredens Kirke har 3 deciderede børnegudstjenester om året. Tidspunkter kan variere lidt men som oftest er det på tirsdage i september (kirkens fødselsdag), op mod jul og til påske. Det er i forbindelse med disse sognemedhjælperne der står til rådighed for i samarbejde med den pågældende præst samt kirkens organist, at planlægge forkyndelsen samt yderligere omkring gudstjenestens forløb. Ved kirkens fødselsdagsgudstjeneste som er i september måned, er det sognemedhjælpernes opgave at forestå det efterfølgende arrangement i samarbejde med kirketjeneren og de frivillige, som sognemedhjælperne finder. Det er sognemedhjælperen der står til rådighed i forbindelse med juleafslutninger med sognets skoler, at udarbejde materiale i samarbejde med kirkens præster og organist, samt at koordinere en eventuel udsmykning af kirken til lejligheden. Ved hvert arrangement aftales det nærmere forløb, så alle præcist ved hvad de skal gøre. SIDE 18

19 Kirkeugen før under efter Kirkeugen er et samarbejde mellem Fredens Kirke og Herningsholmskolen og er placeret i januar måned (uge 4 som udgangspunkt) Fra skolen deltager 3. klasserne og deres lærere. Det er sognemedhjælperen, der indkalder og afholder ledermøde med lærere og præster fra skoler og fra de involverede kirker. Der afholdes 1-2 ledermøder med de implicerede lærere Sognemedhjælperne er ansvarlige for uddelegering af opgaver i ugen til organist, og kirketjener samt at lave en plan for ugen. Sognemedhjælperen er koordinator. Sognemedhjælperen er ansvarlig for at arrangere og afholde kirkeuge-turen, som falder om fredagen. Det er sognemedhjælperens opgave at arrangere forældre-middagen efter gudstjenesten i kirkeugen. Det er desuden sognemedhjælperens opgave at invitere til det kommende forløb af Minikonfirmander i kirkeugen. Sognemedhjælperen indkalder til et evalueringsmøde efter kirkeugen eller koordinerer evaluering pr. . Samarbejde med skoler og institutioner Sognemedhjælperen er ansvarlig for koordinering af samarbejde mellem skoler og daginstitutioner, det være sig at invitere til kirkens årlige børnegudstjenester samt skoler og daginstitutioners juleafslutninger. Dette sker som oftest i samarbejde med præsterne. Der forefindes 7 daginstitutioner og 2 skoler i Fredens Sogn, og det er sognemedhjælperens opgave i samarbejde med disse at opstarte ad-hoc aktiviteter hvis det findes muligt. Legestue Fredens Kirke Kulturama indhold og forberedelse Der er legestue hver mandag i Fredens Kirke kl til Der er legestue hver fredag på Kulturama, Valdemarsvej 345 kl til Det er sognemedhjælperens opgave at afholde legestue 2 gange i hver uge. I legestuen i Fredens kirke, er det sognemedhjælperens opgave at synge med børnene og fortælle bibelhistorie samt at skabe aktiviteter for de mindste. Inden legestuen i Fredens kirke indkøbes frugt til spisning. Menighedsrådet afholder alle udgifter til dette. Legestuen i Kulturama er en musikalsk legestue uden forkyndelse. Her medbringer deltagerne madpakker, som spises sammen i den sidste halve time af legestuen. Det musikalske legetøj findes på Kulturama - guitar medbringes herfra. Mini-konfirmander forløb koordinering Minikonfirmand-forløbet tilrettelægges af sognemedhjælperen i samarbejde med præsterne. Sognemedhjælperen er tovholder, mens præsterne medvirker på skift. Forløbet har opstart efter kirkeugen og genstartes i sin nuværende form efter sommerferien - Sognemedhjælperen koordinerer med Herningsholmskolen og Holtbjergskolen, hvilken ugedag det kan passe at mødes efter skoletid. SIDE 19

20 afslutning School of Rock form kontakt PR Sangens Café form og indhold Forløbet afsluttes ved BUSK-gudstjenesten sidste søndag i oktober, som tilrettelægges og gennemføres i samarbejde med minikonfirmanderne. Forældrene inviteres til gudstjeneste og efterfølgende kirkekaffe for at markere afslutningen. Sognemedhjælperen mødes med unge i kl. fra Holtbjergskolen i Holtbjergskolens musiklokale og øver rocksange, som vælges i samarbejde mellem sognemedhjælperen og deltagerne. Sognemedhjælperens kontakt på Holtbjergskolen er lærer NN - tlf. XX Sognemedhjælperen besøger klasserne på Holtbjergskolen og fortæller om tilbuddet. Sognemedhjælperen inviterer 4. tirsdag i måneden fra september til maj til Sangens Café fra til Indholdet er fællessang, som suppleres med fortælling og anekdoter omkring sangene, deres tid og deres forfattere. Fra starten bydes på tag-selv bord med franskbrød, kaffe, the osv. Kirkens Undergrund mål Idéen i konceptet Undergrund er, at unge laver kirke for andre unge. Der stiles efter at inddrage unge i såvel planlægning som gennemførelse af arrangementer. indhold Der afholdes et arrangement om måneden. Der veksles mellem caféaftner, rockaftener, temaaftener (alle i menighedssalen), gudstjenester (i kirken), filmaftener (i konfirmandlokalet) og måske flere nye former. Det fælles kendetegn er opstilling med kaffeborde og standerlamper - lamperne står på loftet sammen med en pose forlængerledninger. PR Facebook Sognemedhjælperne har aftalt følgende PR-strategi: Plakater Sættes op på gågaden, biblioteket, blå kors boghandel minimum 2 uger før arrangementet Gocards Deles ud til de foregående to arrangementer Lægges i våbenhuset (to arrangementer frem) Breve Gocards + A4-plakater sendes til modtagerliste (se dette) I ugen efter foregående arrangement Facebook Gocards lægges på Facebook som begivenhed, når de er klar Efter arrangementer lægges billeder ud med en tak-for-sidst-hilsen SMS-service Der sendes SMS-invitationer rundt 2 uger før og påmindelse to dage før A-skilt på plænen En A3 udskiftes hver gang - stilles ud fra 2 uger før og indtil arrangementet Meddelelsesbogen Arrangementet nævnes søndagen før (før caféen med præsentation af bands) TV-Midt/Vest Særlige lejligheder (heavy) Pressemeddelelser Særlige lejligheder (heavy) På Facebook har Kirkens Undergrund sin egen gruppe. Sognemedhjælperne er administratorer på gruppen og tilser jævnligt, om der er nye indlæg, nye debatter eller forslag til aktiviteter i Undergrunden. SIDE 20

Bredsted Danske Skole A-Z Arrangementer... 3 Julestue... 3 Motionsdag... 3 Fastelavn... 3 Skolefesten (tidligere majfest)... 3 Årsmøde...

Bredsted Danske Skole A-Z Arrangementer... 3 Julestue... 3 Motionsdag... 3 Fastelavn... 3 Skolefesten (tidligere majfest)... 3 Årsmøde... Bredsted Danske Skole A-Z Arrangementer... 3 Julestue... 3 Motionsdag... 3 Fastelavn... 3 Skolefesten (tidligere majfest)... 3 Årsmøde... 4 Børnefest / kinderfest... 4 Arrangementer for lærere... 5 Projekt

Læs mere

Udgivet af Kirkeministeriet 2000. T RY K B o rch Try k. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory. FOTO S ø ren Nielsen

Udgivet af Kirkeministeriet 2000. T RY K B o rch Try k. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory. FOTO S ø ren Nielsen 2 S A M A R B E J D E I F O L K E K I R K E N Udgivet af Kirkeministeriet 2000 T RY K B o rch Try k R E P R O Focus Repro G R A F I S K DESIGN Design Factory FOTO S ø ren Nielsen PAPIR A rctic silk 130

Læs mere

Personale håndbog og Lokal overenskomst

Personale håndbog og Lokal overenskomst Personale håndbog og Lokal overenskomst For Vividus Fonden Hos Hanne og Kim Revideret udgave, januar 2009. Indholdsfortegnelse Indledning...3 Affald...4 Alkohol...5 Arbejdstider... 7 Bad...8 Beklædning...8

Læs mere

Ostebogen. Side 1 af 64

Ostebogen. Side 1 af 64 Ostebogen Side 1 af 64 Velkommen Om Ostenfeld Kollegiet Kort om Kollegiet Historie Miljø og økonomi Plantegninger Grunden Kælderen Værelser Køkkenerne Faciliteter Festkælderen Vaskerummet Motionsrummet

Læs mere

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk www.bedemand.

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk www.bedemand. Når nogen dør Indledning Døden er en naturlig ting, men når nogen dør, så er det alligevel en hård belastning for de pårørende. Og det kan være svært at overskue den række af praktiske og juridiske detaljer,

Læs mere

ABC. Afdelingsmøder møder hvor lærere diskuterer og planlægger undervisningen og afdelingens aktiviteter. Afdelingerne er rygraden i skolens arbejde.

ABC. Afdelingsmøder møder hvor lærere diskuterer og planlægger undervisningen og afdelingens aktiviteter. Afdelingerne er rygraden i skolens arbejde. ABC Afdelingsmøder møder hvor lærere diskuterer og planlægger undervisningen og afdelingens aktiviteter. Afdelingerne er rygraden i skolens arbejde. Aflevering og afhentning Skolen er åben fra kl. 7.00

Læs mere

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse Vores historie... 3 Vores navn... 3 Vores mission... 4 Vores værdier...

Læs mere

Værd at vide om præsteansættelse

Værd at vide om præsteansættelse Værd at vide om præsteansættelse Udarbejdet i samarbejde mellem Landsforeningen af Menighedsråd og Den danske Præsteforening Indholdsfortegnelse Forord.... 3 1. Indledende overvejelser....................................

Læs mere

Inspirationsfolder til at være kirke

Inspirationsfolder til at være kirke Inspirationsfolder til at være kirke - sammen med mennesker med særlige behov »Inspirationsfolder til at være kirke - sammen med mennesker med særlige behov«udgivet af: Biskopperne i Danmark (udvalg vedrørende

Læs mere

Skoleleder- manual 2014

Skoleleder- manual 2014 Skoleledermanual 2014 Indholdsfortegnelse Velkommen til DBU s Fodboldskole 2014... 2 Nyt og vigtigt i 2014... 3 Arbejdsplan før, under og efter afvikling... 7 Januar... 7 Marts... 7 April... 7 Ugerne før

Læs mere

Uforudsigelig kirkekoncert side 6. Farvel til én og goddag til en anden side 24

Uforudsigelig kirkekoncert side 6. Farvel til én og goddag til en anden side 24 Farvel til én og goddag til en anden side 24 Uforudsigelig kirkekoncert side 6 #1 MARTS 2015 -GRAM-TVAERS.DK Erhvervsportræt: Thomas Harbo Side 22 Leder Redaktionen Redaktør Lisbeth Kristensen tlf. 3036

Læs mere

BLIV VEN. fra Sømandskirken Rotterdam. februar 2015

BLIV VEN. fra Sømandskirken Rotterdam. februar 2015 KH BLIV VEN fra Sømandskirken Rotterdam februar 2015 Kom til spille-sludreaften og lær dansk eller hollandsk Se billeder fra julemarkederne Mød det nye menighedsråd Nyt om Sømandskirkens vision og strategi

Læs mere

Avedøre kirkeblad. Følg mig. Februar - Maj 2009 Nr. 67. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski.

Avedøre kirkeblad. Følg mig. Februar - Maj 2009 Nr. 67. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski. Avedøre kirkeblad Følg mig. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski. Kirken giver børnene turen som tak for, at de har sunget ved Gud og Spaghetti og spillet drama ved

Læs mere

HÅNDBOG FOR DAGPLEJERE

HÅNDBOG FOR DAGPLEJERE HÅNDBOG FOR DAGPLEJERE Indhold Velkommen i Dagplejen i Haderslev... 6 Dagplejens organisationsopbygning... 7 Organisationsplan for Dagplejen Nord... 8 Organisationsplan for Dagplejen Syd... 9 Organisationsplan

Læs mere

30. april 2012. Den gode arbejdsplads Ansættelsesforhold i DDM og MBU

30. april 2012. Den gode arbejdsplads Ansættelsesforhold i DDM og MBU 30. april 2012 Den gode arbejdsplads Ansættelsesforhold i DDM og MBU Udarbejdet af Ketty Søgaard, Allan Møller og Pia Søgaard Efteråret 2011 På vegne af MiD-udvalget Behandlet og anbefalet af MiD den 2.febr

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr.

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr. Tilsynsrapport 2013 Fonden Familiecentret Lille Nørremark Nørremarksvej 18 4572 Nr. Asmindrup Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Mandag den 8. april samt tirsdag den 16. april 2013

Læs mere

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96 I Hedensted Kommune Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 7/12 2011 Social og Sundhed Visitation og Rådgivning - Psykiatri og Handicap

Læs mere

Sommertur til BonBon-Land lørdag den 17. august 2013 Se også side 4 og side 30

Sommertur til BonBon-Land lørdag den 17. august 2013 Se også side 4 og side 30 BEBOERBLADET Kongevænget HILLERØD ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKAB Så er vi klar til BONBON-LAND turen Et kæmpe vandområde på 550 m 2 og en stor vandborg med 10 rutsjebaner med navnet Pelle Piratsprøjt er BonBon-Lands

Læs mere

SOGNEBLADET. Nr. 2 2015 LUNDTOFTE KIRKE GEELS KIRKESAL

SOGNEBLADET. Nr. 2 2015 LUNDTOFTE KIRKE GEELS KIRKESAL SOGNEBLADET Nr. 2 2015 LUNDTOFTE KIRKE GEELS KIRKESAL L E D E R Nyt fra Redaktionsudvalget FORSIDEN: Malerierne er lavet af Mette Enevolds konfirmander Af REDAKTIONSUDVALGET I denne udgave af sognebladet

Læs mere

MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2015 1. Februar 2015. www.maarslet-bladet.dk

MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2015 1. Februar 2015. www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2015 1 Februar 2015 www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2015 E-mail Mårslet-bladet Indlaeg@maarslet-bladet.dk www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-Bladet Lokalbladet for foreningerne

Læs mere

NR. 6 JUNI 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet SALMESANG IND MED MODERMÆLKEN SIDE 212

NR. 6 JUNI 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet SALMESANG IND MED MODERMÆLKEN SIDE 212 NR. 6 JUNI 2011 10. ÅRGANG PO-bladet SALMESANG IND MED MODERMÆLKEN SIDE 212 PRÆLUDIUM DEN NORDISKE ERFARINGSUDVEKSLING Af Anders Thorup, formand for FPO Når disse linjer skrives, er der netop én måned

Læs mere

Hvad ringer klokkerne for?

Hvad ringer klokkerne for? Til samtlige husstande Nr. 3 Juni - August 2013 76. årg. Hvad ringer klokkerne for? Udgivet af Hvejsel - Ildved menighedsråd ved sognepræsten Vi har fået en ny kirkeklokke i Hvejsel, den er smuk, og den

Læs mere

Håndbog for andelshavere i AST

Håndbog for andelshavere i AST Andelsboligforeningen AST Anneberghus, Sandbygård og Torbenfeldthus. Stiftet 19/4 1967 Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 2720 Vanløse e-mail: ast@mail.tele.dk www.abast.dk Telefon: 38 60 04 04

Læs mere

Denne personalehåndbogs bestemmelser og retningslinjer regulerer ansættelsesforhold og -vilkår for alle medarbejdere i Langeland Forsyning A/S.

Denne personalehåndbogs bestemmelser og retningslinjer regulerer ansættelsesforhold og -vilkår for alle medarbejdere i Langeland Forsyning A/S. PERSONALEHÅNDBOG 1 FORORD Langeland Forsyning A/S vil med denne personalehåndbog informere om forskellige forhold, som er relevante for alle medarbejdere i Langeland Forsyning A/S. Personalehåndbogen giver

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Juli 2013 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling side

Læs mere

KIRKEBLADET SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER 2013, 11 ÅRGANG NR. 4 STOR KONKURRENCE SIDE 4

KIRKEBLADET SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER 2013, 11 ÅRGANG NR. 4 STOR KONKURRENCE SIDE 4 KIRKEBLADET SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER 2013, 11 ÅRGANG NR. 4 STOR KONKURRENCE SIDE 4 ADRESSER Præsterne træffes på telefon 98 57 10 96 Du bliver stillet om til den af præsterne, du vil tale med! Vive-Hadsund

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Februar, 2015 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling

Læs mere

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012. Barnedåb. Læs side 2 og 3. Foto: Johan Holmriis

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012. Barnedåb. Læs side 2 og 3. Foto: Johan Holmriis Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012 Barnedåb Foto: Johan Holmriis Læs side 2 og 3 Dåben Tekst: Thomas Reinholdt Rasmussen Den helt centrale handling i kristendommen er dåben. Det

Læs mere

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 Navn: Klasse: Lemvig Gymnasiums mål Vi uddanner naturligvis først og fremmest studenter og HG-elever efter lovgivningen, men vi ønsker også at leve op til vores egne målsætninger,

Læs mere