Personalehåndbog for Fredens kirke, 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Personalehåndbog for Fredens kirke, 2010"

Transkript

1 Personalehåndbog for Fredens kirke, 2010 Ansættelsesprocedure jobopslag ansættelser overenskomster Ansættelsesvilkår arbejdstid løn lønsedler lønudbetaling faglige organisationer forsikringer MUS-samtaler skattekort tavshedspligt alkoholpolitik rygepolitik Ledige stillinger opslås i lokale dagblade og landsdækkende fagblade. Jobopslag skal min. være opslået i 3 uger. Menighedsrådet er den ansættende myndighed For kordegn + evt. assistent: ansættende myndighed er menighedsrådene efter indstilling fra et udvalg bestående af kbf-sognepræsterne, samt 1-2 valgte medlemmer fra de involverede menighedsråd. Alle funktionærer og overenskomstansatte medarbejdere i kirken, aflønnes i henhold til aftaler mellem de forhandlingsberettigede organisationer og Finansministeriet eller Kirkeministeriet. Arbejdstiden i henhold til gældende overenskomst eller ansættelseskontrakt. Lønnen forhandles efter Cirkulære om løn- og ansættelsesvilkår for den gældende faggruppe. Lønforhandlingerne foregår mellem Finansministeriet eller Kirkeministeriet og den enkeltes fagforening. Til fastansatte bliver lønsedler afleveret i kirken i bakkerne med navn på. Til kormedlemmer har organisten ansvaret for at udlevere lønsedler. Tjenestemænd er forudlønnet og andet af kirkens personale er bagudlønnet. Der er frit fagforeningsvalg. I henhold til Folkekirkens forsikringshåndbog 2006 er alle ansatte ved kirken omfattet af arbejdsskadesforsikring, ansvarsforsikring samt lovpligtig arbejdsulykkesforsikring. Foretages en gang om året. Kontaktpersonen er ansvarlig for at indkalde og afholde disse samtaler Ved første mødedag på arbejde, afleveres skattekort eller frikort (frikort gælder især for kormedlemmer) og bankoplysninger. Ved brug af frikort skal der hvert år til den 1. januar, afleveres et nyt frikort. Kirkefunktionærer har tavshedspligt med hensyn til forhold funktionæren i medfør af sin stilling bliver bekendt med. Alkoholpolitikken er formuleret af menighedsrådet. Det forventes at kirkens ansatte møder ædru på arbejde. Der må kun indtages øl, vin og spiritus i forbindelse med de ansattes private fester, kirkefrokoster, menighedsrådsmøder samt kirkens officielle arrangementer. Rygepolitikken er formuleret af menighedsrådet. Der er rygning forbudt overalt i Fredens Kirkes lokaler! SIDE 1

2 Fravær sygdom sygdom på søndag og lignende graviditet omsorgsdage orlov (syge- eller uddannelses-) forældreorlov barnets 1. sygedag barsel ferie særlige fridage konfirmation feriepenge fridage (jubilæer og mærkedage) Arbejdsophør opsigelse afskedigelse Hvis du er syg så ring til kontoret og meld dig syg. Husk at oplyse om du har aftaler eller tjenester den pågældende dag, hvorefter der forsøges at finde en afløser. Sognemedhjælperen på kontoret fører journal over de ansattes fravær for Menighedsrådet. Organisten: Dags dato er Fredens Kirkes organist indforstået i selv at finde en afløser. Er situationen ekstrem og hun ikke selv kan udføre dette, løses situationen så hensigtsmæssigt som muligt. Se vikarliste under Organisten Kirketjener: Kontakter afløseren på tlf. nr xx, eller - hvis denne ikke træffes - en anden, der er inde i tingene - det kan være NN på tlf. nr. xx eller kontaktperson. Kordegn: Forsøger selv at finde en af de andre kordegne, som kan træde til. For alle gælder det, at man i særligt alvorlige sygdomstilfælde kan overlade opgaven med at finde en afløser til kontaktpersonen. Herudover orienteres den pågældende præst. I henhold til overenskomst. I henhold til Kirkeministeriets Cirkulærer om barsel, adoption og omsorgsdage. Nr af 15/ (gældende) Ansøgning sendes til Menighedsrådet, som derefter tager stilling til syge- og uddannelsesorlov. I henhold til Kirkeministeriets Cirkulærer om løn og vilkår for de enkelte faggrupper. (www.perst.dk (under personalejura)) I henhold til Kirkeministeriets Cirkulærer om løn og vilkår for de enkelte faggrupper. (www.perst.dk (under personalejura)) I henhold til Kirkeministeriets Cirkulærer om løn og vilkår for de enkelte faggrupper. (www.perst.dk (under personalejura)) I henhold til Kirkeministeriets Cirkulærer om løn og vilkår for de enkelte faggrupper. (www.perst.dk (under personalejura)) I henhold til Kirkeministeriets Cirkulærer om løn og vilkår for de enkelte faggrupper. (www.perst.dk (under personalejura)) Menighedsrådet henstiller til, at det faste personale undlader at afholde fridage på konfirmationsdage, der afvikles ved kirkens præster. Fastansatte får ferie med løn og 1½% af den ferieberettiget løn, udbetalt pr. 1. maj. Timelønnede (kormedlemmer) får 12½% i feriegodtgørelse udbetalt via Feriegiro. I henhold til Kirkeministeriets Cirkulærer om løn og vilkår for de enkelte faggrupper. (www.perst.dk (under personalejura)) I henhold til Kirkeministeriets Cirkulærer om løn og vilkår for de enkelte faggrupper. (www.perst.dk (under personalejura)) I henhold til Kirkeministeriets Cirkulærer om løn og vilkår for de enkelte faggrupper. (www.perst.dk (under personalejura)) SIDE 2

3 fratrædelse seniorpolitik Uddannelse Efteruddannelse, kompetenceudvikling og kurser I henhold til Kirkeministeriets Cirkulærer om løn og vilkår for de enkelte faggrupper. (www.perst.dk (under personalejura)) Fredens Kirke er fleksibel i forhold til ældre medarbejderes individuelle ønske om at blive på arbejdsmarkedet. Det enkelte forhold tages op med kontaktpersonen og menighedsrådet. Vi ser gerne, at personalet uddanner sig indenfor sit fagområde. ALLE ansatte ansøger menighedsrådet om videre-/efteruddannelse, hvorefter menighedsrådet tager stilling til ansøgningen. (selvom alle nu skal ansøge om kurser, er grunden ikke at vi har påtænkt at afvise ansøgninger, men at det skal være ens for alle) Menighedsrådet Menighedsrådet afholder offentlige møder 1 gang pr. måned, dog undtaget juli måned. I reglen den 2. torsdag i måneden med start med fællesspisning kl Næste måneds møde fremgår af beslutningsprotokollen for hvert møde. Desuden fremgår mødedatoerne for hele det efterfølgende år, af beslutnings-protokollen fra november måned. FU møder afholdes torsdage i ugen før et MR møde. Menighedsrådsmøder medarbejderrepræsentant kontaktperson kirkeværgen ansøgninger til MR bevillinger fra MR Hvert år afholdes der valg af medarbejderrepræsentant til menighedsrådet. Det er medarbejderrepræsentantens opgave at referere medarbejdernes holdning til menighedsrådet, samt at informere medarbejderne omkring beslutninger på det månedlige menighedsrådsmøde. Medarbejderrepræsentanten har taleret men ikke stemmeret ved mødet, hvilket betyder, at medarbejderrepræsentanten fungerer som bisidder. Menighedsrådet vælger blandt de valgte medlemmer en kontaktperson, der bemyndiges til på rådets vegne at give forskrifter og anvisninger til og modtage henvisninger fra kirkefunktionærerne i tjenstlige forhold. En funktionær, der er ansat ved kirken eller kirkegården, kan ikke vælges til kontaktperson. Kirkeværgen er kirketjenerens arbejdsgiver. Det er kirkeværgen, kirketjeneren henvender sig til for at drøfte større reparationer/udgifter Har man ønsker til nyanskaffelser eller til at lave aktiviteter, som koster penge skal man skriftligt søge Menighedsrådet om bevilling. Der er ikke nogen nedre beløbsgrænse, men småting behøver man ikke søge om er du i tvivl, så spørg kontaktpersonen. Ansøgningen lægges i Sekretærens bakke på kontoret før FU-mødet. På Menighedsrådsmødet (alternativt FU-mødet) behandles de indkomne ansøgninger og ansøgeren får personlig besked på bevilling eller afslag, samt at det kan læses på beslutningsprotokollen, som ophænges på opslagstavle i mellemgangen efter Menighedsrådsmødet. SIDE 3

4 Fredens Sogns Menighedsråd 2008 Navn, rolle i menighedsråd, adresse, telefon, mail Formand Næstform. + Kontaktp. Kirkeværge Sekretær Forretningsudvalg Kirkeudvalg Præstegårdsudvalg Korudvalg Valgudvalg Kirkegårdsbestyrelse Menighedsplejen Sogneaftener FX FX FX X X X X X X X X X X X X X X FX NN X FX X FX Kasserer SX X NN X X FX X NN X X X X X NN X X X X NN X X FX X 10 Sognepræst NN NN NN NN Bygningskyndig X Sognenytudvalg Kollektudvalg Sognemedhj. udvalg Holtbjerg Fritidscenter Aflastningstjenesten X X X X SX Kirkehøjskolerepr. X Samarbejdsudvalg NN X NN Sognemedhjælper FSX SX Organist X X SIDE 4

5 Kirketjeneren Højmessen før I ugen op til hænges salmenumre op og søndagens navn udskiftes. Salmenumre fås af den præst, der har gudstjenesten Der låses op. Alarm slås fra. Flaget hejses. Alterbord dækkes med 200 bægre husk 1 til præsten Vin hældes i kalk + kande (lidt vand blandes med 2-3 flasker druesaft) Oblater lægges på disk og æsken fyldes Vandglas på alter + prædikestol + præsteværelse Dåbsfad ind Lydanlæg tændes i præsteværelse og menighedssal og mikrofonerne tjekkes for batteri. Messehagel + skjorte findes frem (se farve på alteret) Automatisk timeslag slås fra Tænde alterlys og lysglobe (sørg for, der er små lys nok) Kirketjener er i våbenhuset fra Der ringes med klokke 1 fra Der ringes med klokke 1 fra Der ringes med klokke fra herefter bedeslag Når gudstjenesten begynder, låses yderdøren i kontorgangen udefra - og det tjekkes til kontorerne er låst. under efter kimning v/ dåb: dåbskanden varmes op med varmt vand og dåbskanden fyldes med varmt vand fra vandhanen og stilles på en stofserviet i dåbsfadet. Der lægges 1 vaskeklud pr. dåb på døbefontens kant. Der reserveres 3 pladser pr. dåb og der holdes øje med, at pladserne forbliver frie. Anlægget gøres klar til optagelse fremgangsmåde sidder v/ anlægget i præsteværelset. Dørene åbnes, når præsten vender sig mod døren. Sidder på kirketjenerens plads bagerst i kirken og holder ro og orden Hjælpe præsten i messehagel og af den igen. Hjælper når nogen går ud og ind Holde øje med, om der er alterbægre og vin nok til alle. Åbne dør for præst og evt. dåbsfolk, når gudstjenesten er færdig. Låse yderdøren i kontorgangen op igen. Ringe efter kirkebil (til TAXA tlf. nr. xx) Rydde op i kirken. Vaske alterbægre af Lys og lydanlæg slukkes Slå timeslag til igen. Tage flag ned, låse de to manuelle yderdøre og sætte alarm til. Der kimes fra til påskelørdag og pinselørdag samt ½ time før hver gudstjeneste juleaften. Der kimes en halv time før gudstjenesten Påskedag, Pinsedag og Juledag SIDE 5

6 Andre gudstjenester før Der ringes 2 minutter før med bedeslag Til hverdagsgudstjenesten: - klaver ind fra Menighedssalen - højttaler tændes og mikrofon lægges frem - alterlys tændes - lysglobe flyttes ned til døren og tændes (stolerække flyttes) - der laves kaffe serveres med småkager i våbenhuset fra Ved andre gudstjenester stilles op efter aftale med præsten under efter Begravelser før under efter Ved særlige lejligheder pynter kirketjeneren op i kirken: Høstgudstjeneste + påskedag + pinsedag: Standere pyntes Advent: adventskrans hænges op jul: 2 juletræer ind med lyskæder fra og med skolegudstjenester til og med hellig tre konger. Kaffen ryddes væk. Tager skilte ind fra gaden. Holder ro og orden Rydde op i kirken. Låse alarm til. Der gøres klar til kisten katafalk stilles op (godt en meter fra alterskranken). Hvis det er bisættelse skal der stilles jord ind. Kiste modtages Flag på halv 2 timer før (det hejses helt op og sænkes så underkanten af flag er midt på flagstangen) Blomster og kranse rettes an efterhånden Alterlys og lysglobe tændes Lydanlæg tændes Gæster modtages, hjælpe til med blomster Der ringes 3 minutter før uden bedeslag Timeslag slås fra. Der gøres klar til optagelse, hvis der er fremsat ønske om det Ro og orden Evt. flere blomster eller gæster modtages. Kaffe til bedemanden Når det er bisættelse ved sognepræst A, skal der være bedeslag efter jordpåkastelsen (lyt med på teleslynge i køkkenet) Der ringes under udbæring helt indtil rustvognen er væk Når det er bisættelse ved sognepræst B, ringes der under udbæring og der ringes bedeslag, når kisten sættes i rustvognen. Når det er begravelse, ringes der under udbæring indtil rustvognen er væk. Der samles kort fra buketter, kranse og dekorationer i kuverter fra bedemanden. Kuverterne afleveres til de pårørende - ved bisættelser hejses flaget på hel stand herefter. Ved begravelser hejses flaget på hel stang, når rustvognen er væk. Oprydning og støvsugning i kirke og våbenhus. Alterlys og lydanlæg slukkes Timeslag slås til igen. Flaget tages ned. SIDE 6

7 Bryllupper før under efter Koncerter før under efter Møder før under efter Pyntning er på eget initiativ. Dog kan man få indflydelse på alterbuketterne, hvis man i god tid kontakter Vestergades Blomster. Stiller stole op efter aftale med præsten. (Hvis der er 3 stole i hver side, fjernes øverste stolerække) Flaget hejses. Lydanlæg tændes Vand ind til præsten på alteret Alterlys + lysglobe tændes Der gøres klar til optagelse, hvis der er fremsat ønske om det Man begynder at kime, når man ser bruden udenfor og kimer indtil alt er klar. (Bruden går i venstre side på vej ind) Dørene åbnes, når præsten vender sig mod døren. Hvis der er espalier, vises disse til rette (udenfor) Ris er aldrig indendørs. Åbne døre (helt ud) når brudeparret går ud Ryddes op alterlys og lydanlæg slukkes. Timeslag til igen Lukke og låse. Der stilles op efter aftale med organisten Der ringes 2 minutter før uden bedeslag Alterlys og lysglobe tændes Ro og orden i våbenhus - der stilles op til Nachspiel i våbenhuset efter aftale med organisten. Oprydning der lukkes og låses. Sangbøger deles rundt Lydanlæg tændes Der sættes vand ind til taleren Der stilles i øvrigt op efter aftale Volume justeres på lydanlæg. Almindelig oprydning Der lukkes og låses. Menighedsrådsmøder før efter Der stilles borde op i konfirmandlokalet (2x5 borde stilles tæt sammen) (dagen efter) Oprydning borde på plads evt. opvask SIDE 7

8 Andre arrangementer Konfirmander før efter Indkøb til kirkens normale drift Kirketjeneren hjælper til med opstilling og oprydning efter aftale med de ansvarlige for arrangementet. I korlokalet skal borde og stole stilles op Stole og borde i korlokalet stilles væk igen rengøring Køb ind, så der ikke mangles: batterier til lydanlæg alterbrød druesaft alterbuketter lys servietter øl sodavand kaffe småkager servietter lys sukker fløde saft the kaffefiltre poser rengøringsartikler benzin sprøjtemidler gødning sand og salt spagnum blomster sommerblomster Vi har købekort hos Brøndums, Rema 1000 og Dagrofa. Følgesedler fra Rema og Brøndums attesteres med navn, og der skrives, hvad det er til - og så lægges de i bakken på kontoret. Fakturaer fra Dagrofa attesteres og lægges i kordegnens bakke. SIDE 8

9 Rengøring inde ugentligt hovedrengøring Rengøring ude sommer vinter Vedligehold inde ude pudsning vasketøj el, vand og varme Alle rum rengøres efter brug Rengøringsartikler findes i depot ved køkken eller i kopirum eller i kælderen Vinduer pudses inde 2 gange årligt og ude efter behov (ca. en gang om måneden) Gulvvask efter behov lamper vaskes af, vinduer pudses med lift i kirken I øvrige lokaler vaskes loft og lamper Stole pletvaskes og gulvtæppet i konfirmandlokalet pletrenses slå græs luge i alle bede sprøjte græsplænen for mælkebøtter (hvert forår) gøde græsplænen (hvert forår) brænde ukrudt på P-pladsen + fortovet sprøjte for ukrudt, hvis det er nødvendigt buskene holdes nede med hækkeklipperen efter behov blade rives sammen tagrender renses hvert efterår efter løvfald rækværk, container og krukker spules med højtryksrenser snerydning med traktor P-plads og fortov saltning (blandet salt og sand spredes ud) Hvis der er for meget sne kontaktes NN (tlf. XX) Skifte pærer, batterier Reparationer af vandhaner, kaffemaskine, opvaskemaskine, toilet, møbler, lamper, andet inventar m.m. udføres i det omfang, det er lovligt selv at gøre det, og i det omfang, kirketjeneren kan udføre det. I andre tilfælde tilkaldes håndværkere. Er man i tvivl om, om det er lovligt at udføre arbejdet, kan man rådføre sig med en håndværker indenfor pågældende branche. tagsten, mursten, døre og vinduer kigges efter håndværkere bestilles maskiner plæneklipper, fejemaskine, brænder m.m.- vedligeholdes kloakker (rensning bestilles). Reparationer udføres i det omfang, kirketjeneren kan udføre det. I andre tilfælde tilkaldes håndværkere. Mure-, tømrer- og malerarbejde udføres aldrig. Er man i tvivl om, om det er lovligt at udføre arbejdet, kan man rådføre sig med en håndværker indenfor pågældende branche. Dåbsfad, lysestager på alteret samt kander, kalk og disk (men ikke alterbægre) pudses to gange årligt. Håndklæder, viskestykker, karklude, duge og dåbsservietter vaskes i vaskemaskinen i kælderen. Vasketøjskurv står under vasken i køkkenet. Målerne læses af hver 14. dag (i kælderen) og påføres årsskema. SIDE 9

10 håndværkere leverandører Affald affaldsordning Kontakt til håndværkere bestilling og opfølgning, attestering af regninger Liste over fast tilknyttede: Tømrer, tlf. nr. xx (bruges bl.a. til løse tagsten) Opvaskemaskine Tlf. nr. xx Thubalka (klokkerne) Tlf. nr. xx Maler Tlf. nr. xx Kaffemaskinen og stel Tlf. nr. xx Elektriker Tlf. nr. xx Højttaleranlæg Tlf. nr. xx Anlægsgartner (blade, buske, træer m.v.)) Tlf. nr. xx Snerydning Tlf. nr. xx Murer Tlf. nr. xx VVS Tlf. nr. xx Kloakker Tlf. nr. xx Container-tømning Tlf. nr. xx Maskiner, værktøj mv. Tlf. nr. xx Oblater, altervin, alterlys Tlf. nr. xx Danmission (lys til lysgloben) via genbrugsbutikken Rengøringsartikler Tlf. nr. xx Salt og sand Tlf. nr. xx Juletræer og gran til adventskrans Tlf. nr. xx Affald sorteres i kommunens containere. Den blå container bruges til haveaffald og andet stort affald samt når der er behov for ekstra plads. Tømning af den blå container bestilles hos Container-tømning Tlf. nr. xx Batterier og flasker samles sammen og afleveres i containere Brand og førstehjælp brand Tjekker brandslukningsudstyr i våbenhuset årligt (om der er vand nok i sprøjten) Brandinspektøren kommer forbi hvert 4. år. Elektriker tjekker om branddørene fungerer hvert 4. år. førstehjælp Sørger for, der er førstehjælpsgrej i skabet i køkkenet Der er tæppe i kopirummet til at varme mennesker Nøgler og åbningstider åbningstider Kirken åbnes 7.30 og låses igen kl Hovedindgangen styres automatisk, betjenes i varmestyreskabet i mellemgangen. De øvrige yderdøre samt dør til personalerum og kopirum låses, når sidste mand tager hjem. alarm Alarmen slås fra og til morgen og aften. Skæve helligdage klokkerne På skæve helligdage skal klokkerne slås fra, så de ikke ringer morgen-middag- og aftenringning. SIDE 10

11 Inventar og møbler inventar Inventar i køkkenet optælles en gang årligt suppleres op fra leverandør, så der er kaffestel til 200 personer møbler Alle, der bruger et lokale har ansvar for at der stilles tilbage til normal opstilling efter arrangementet. Udendørs opslagstavle indhold Navne og adresser på kirkens ansatte ajourføres. Kirkebladets bagside. opdatering Kirkebladet udskiftes, når der kommer nyt kirkeblad Organisten Gudstjenester højmesser særlige gudstjenester trompet hverdagsgudstjenester andagter Folder med gudstjenestens gang ligger på klaveret i korlokalet og ved siden af orglet. Ekstra eks. i hængemappe (under Korsvar) i organistkontoret. Deles ud til nye korpiger, som ikke er hjemme i kirkens liturgi. (børnegudstjenester, skoleafslutninger, andagter). Organisten medvirker ved tre børnegudstjenester om året for børnehavebørn m.fl. før jul, før påske, og høst/kirkens fødselsdag. I ugen før jul er der skoleafslutninger for Holtbjerg og Herningsholmskolen, samt andagt for minihøjskolen alt foregår i løbet af én formiddag. En aften i starten af december er der evt. en andagt for Lions Club. Desuden er der evt. juleafslutning for Reva og Åmoseskolen. Trompetist medvirker ved gudstjenesterne juleaften, påskedag, pinsedag og høstgudstjenesten. Aftales fra gang til gang. Benyttede trompetister: Navne, tlf. og mail. Normalt spiller de kun med på salmerne, men kunne også sagtens spille præ- og postludium sammen med orgel. - hver torsdag kl. 17. Gudstjenesten foregår ved klaveret, der spilles et kort præludium, derefter følger velkomst, 1. salme og læsning, prædiken og bøn. Derefter er der stilhed i 1½-2½ min. organisten slutter stilheden med at spille et kort interludium på ½-1 min. Stilhedens længde afhænger af, hvor fremskredet tiden er. Efter interludiet bedes fadervor, 2. salme synges og velsignelsen lyses. Der er ingen korsvar. Hele gudstjenesten skal vare maks. en halv time. Se under særlige gudstjenester SIDE 11

12 musik i gudstjenesten seddel kirkefrokost plejehjemsgudstjenester Holtbjerg Fritidscenter Begravelser begravelser kirkegårde Skabelon findes på PC en i undermappen Diverse under Dokumenter. Her skrives præ- og postludium til gudstjenesten (el. evt. introitus og exotus samt motet). Sedlen hænges op ved siden af opslagstavlen i våbenhuset. Organisten spiller til kirkefrokost (7 gange om året), hvis organisten alligevel er der. Hvis organisten ikke kommer til en kirkefrokost, gives besked til de ansvarlige samt præsten i god tid. Plejehjemsgudstjenester afholdes på byens tre plejehjem (Nørregade, Vesterled og Lindegården) på skift mellem byens præster. Organisten følger præsten. Hvert år laves en plan over årets plejehjemsgudstjenester. På Lindegården og på Vesterled er der klaver, og på Nørregade er der både klaver og trædeorgel. I april er der en gudstjeneste i kirken. Begravelser og bisættelser finder sted i kirken og i byens to kapeller på Nordre og Vestre kirkegårde. Ved alle begravelser og bisættelser gives besked til NN, som finder to sangere til tjenesten. Derefter skrives datoen for tjenesten ud for deres navn på lønskemaet, som findes på PC en i undermappen Diverse under Dokumenter. Ved begravelser/bisættelser på kirkegårdene er det organisten fra afdødes bopælssogn, der spiller. Dvs. hvis afdøde f.eks. boede i Sct. Johannes sogn, er det organisten fra Sct. Johannes Kirke, der spiller også selv om tjenesten forrettes ved en præst fra Fredens Kirke. Tjenester med afdøde og præst fra sogne udenfor Herning, spilles af byens organister på skift. Kirkegårdskontoret giver besked, når man får en af den slags tjenester de giver i det hele taget besked, når der er tjenester fra kapellerne. Ved ferie skal man give besked til kirkegårdskontoret, så de ved hvem, de skal ringe til i ferieperioden. Kontoret har tlf.nr. xx. Bryllupper vielser Ved vielser medvirker kirkesanger og en af kirkesangerens afløsere. Kirkesangers og sangervikarers medvirken ved vielser skrives på lønskemaet (hvor begravelsessangerne også står) SIDE 12

13 Kirkesanger kirkesanger Salmenumre afløsning Kor kor gudstjenester koncerter Kirkesangeren medvirker ved alle gudstjenester samt ved vielser. Ved almindelige højmesser står kirkesangeren på pulpituret sammen med korpigerne. Under hverdagsgudstjenesten står hun ved siden af klaveret nede i kirken. Organisten videresender salmenumre med melodiangivelse til gudstjenester og vielser Organisten er behjælpelig med at finde vikarer i kirkesangerens ferie. Sangervikarer: Navne og telefonnumre. Ved kirken er der to kor Kirkespirerne ( kl.) og Pigekoret (5.kl. og opefter) Pigekoret er delt ind i to hold A og B, som synger på skift til gudstjenesterne. Ca. hver anden måned får de en plan over den næste periodes gudstjenester og fordelingen af holdene. Hvis en pige ikke kan synge den søndag, hvor hun er sat på, må hun få en fra det andet hold til at synge i stedet (de har en liste med alles telefonnumre). Organisten skal altid have besked, hvis de bytter. Pigerne behøver ikke nødvendigvis bytte tilbage. Kan hun ikke finde en stedfortræder, forelægges sagen til organisten, der vurderer, om hun kan få fri. Ved særlige gudstjenester (helligdage, høstgudstjenester osv.) medvirker hele koret. Kirkespirerne er med til gudstjenesten ca. 4-6 gange om året. Koret møder kl. 9 til opvarmning og gennemgang af salmerne. Ved særlige lejligheder synger koret introitus, motet eller exotus (ikke nødvendigvis helligdagene, men når man lige har noget der passer til en speciel søndag). Altergangssalmen er en fællessalme, men synges i praksis af koret og kirkesangeren alene. Der akkompagneres på svag registrering. Evt. mellemspil mellem hvert vers, så salmen strækkes ud til at vare under hele uddelingen (der er kontinuerlig altergang ved alle gudstjenester undtagen skærtorsdag aften). Der skal arrangeres 7 koncerter om året. De tre er med koret en påskekoncert (som regel torsdagen eller søndagen før palmesøndag), en sommerkoncert (lige inden sommerferien er der udlandstur, synges koncertprogrammet for turen), og en julekoncert (2. søndag i advent). Efter julekoncerten (som altid ligger om aftenen), er der et traktement i menighedssalen for alle, hvor der serveres æbleskiver, gløgg, frugt mm. Umiddelbart efter koncerten stiller koret op i kirken til fotografering. Derefter følger koret med ind i menighedssalen. Når alle er forsynede, deles noder ud til alle kormedlemmer. Noden er et lille rundt klistermærke med en node på til at sætte på mappen. Derpå kan kormedlemmerne se, hvor mange år de har sunget i koret. Alle jubilarer (5, 10 år, osv.) får en keramikfigur (Musica Den stolte node ) Til koncerterne betales en akkompagnatør (klaver og orgel). SIDE 13

14 korprøver løn kordragt korudvalget noder ture og stævner rekruttering Kirkespirerne øver torsdag kl og får derefter frugt/småkager. Pigekoret øver hver torsdag kl , også med en KORT pause. Ved korprøverne øver koret koncertprogrammerne op, og mottetter / introitus til gudstjenesterne. Desuden får de en smule hørelæreundervisning. Før koncerterne holdes en fælles prøve for begge kor om torsdagen med akkompagnatør. Pigekoret: Pigerne får en time for korprøven og halvanden time for gudstjenesten. Hvis de kommer for sent, trækkes de en halv time, og hvis de bliver væk uden begrundet afbud, trækkes de en halv time. Har de været der alle gangene i en måned, får de en time ekstra (har de byttet v. gudstjenesten får de alligevel ekstra, men ikke hvis de bare har meldt afbud). Organisten fører lønskema og afleverer dem til kordegnen ved udgangen af hver måned. Korpigerne skal til gudstjenester og koncerter være iført ensfarvet sort tøj. De låner en blomst og/eller et tørklæde, der normalt har sin plads i korlokalet. består af tre menighedsrådsmedlemmer, en af præsterne på skift og to kormedlemmer valgt af koret og organisten ad hoc. Korudvalgsmøder afholdes 4-6 gange årligt, eller mere efter behov. Se i øvrigt vedtægt for korudvalget. indkøbes af organisten efter behov. Korsæt ligger i skabene bagerst i korlokalet (til venstre), og kopier findes i hængemapper i organistkontoret. Korpigerne har hver deres rum i skabene til højre, bagerst i korlokalet. Rummene er til opbevaring af kormappe, salmebog, evt. skjorte, tørklæde, osv. Koret deltager på frivillig basis i FUK s korstævner på stiftsplan. Der ydes normalt tilskud fra menighedsrådet. Hvert år tager koret på en weekendtur i DK, normalt i foråret. Programmet er mest af social karakter, men koret plejer at synge med til en gudstjeneste om søndagen. Hvert tredje år erstattes weekendturen af en tur til udlandet først i sommerferien, her synger koret et par koncerter. Turene planlægges i samarbejde med korudvalget. Hvert år lige før eller efter sommerferien annonceres i kirkebladet og aviserne, evt. også med plakater, at korene optager nye sangere. Organisten besøger 3. - og 5. klasserne på Herning Friskole, Bifrost, Herningsholmskolen og Holtbjergskolen for at orientere om koret og dele sedler ud. Der afholdes til pigekoret en lille optagelsesprøve for interesserede sangere, hvor der også orienteres om korets aktiviteter og om forpligtelserne ved at synge i kor. Nye sangere skal oplyse fulde navn, adresse, telefonnummer, cpr.nr., og aflevere skattekort og kontonummer. Interesserede til Kirkespirerne kan bare møde op - dér er ikke optagelsesprøve. SIDE 14

15 Koncerter budget og regnskab PR afholdelse afregning KODA Hvert år i oktober lægges et udkast til budget for næste års koncerter. Kulturelt Samråd (Herning kommune) søges om støtte (i form af underskudsdækning) til koncerterne, og derefter laves endelige aftaler med koncertgiverne. I december laves regnskab for de afholdte koncerter. Regnskabet sendes til Kulturelt Samråd med oplysning om hvor meget, vi har brug for til at dække underskuddet. Kulturelt Samråd plejer at give støtte med den klausul, at vi ved annoncering skriver, at koncerten gennemføres med støtte fra Kulturelt Samråd. Organisten laver plakater til koncerterne (medmindre koncertgiverne selv sørger for det). Plakater hænges op i kirken ved de to indgangsdøre, på biblioteket (i aulaen og i musikafdelingen), på musikskolen, og i Merko og Netto. Annoncer sendes til Herningbladet ( senest fredag i ugen før udgivelsen. Ved større koncerter annonceres også i Herning Folkeblad ( Omtaler til Herningbladet sendes til avisen tager så stilling til, om det er noget, de vil bringe. Tre hverdage før koncerten sendes en annonce til Rundt Omkring (Radio Midt og Vest) ( som læses op i programmet. Det aftales med koncertgiverne, hvornår de vil komme og stille op/varme op. Organisten står for mangfoldiggørelse af programmer. Efter koncerten er der et lille Nachspiel i våbenhuset med vin og chokolade. Organisten køber ind, kirketjeneren stiller op og retter an under koncerten og rydder op bagefter. I mappen med skemaer på kirkekontoret sidder skemaer til udfyldelse med koncertgivernes navn, adresse, cpr.nr, bankkonto, honorarets størrelse mv. NB! Koncertgiveren skal skrive under nederst på blanketten, for at penge kan overføres. Skemaet lægges i kordegnens bakke, som snarest sørger for at overføre honoraret. Koncertprogrammet sendes efter koncerten til KODA med angivelse af kirkens kundenr. Kuverter til formålet ligger på organistkontoret. øvrige opgaver Vedligehold af instrumenter konfirmander møder (sogneeftermiddage og aftener) Organisten er ansvarlig for at klaverer og orgel vedligeholdes. Klavererne stemmes to gange om året, omk. august og februar, af NN, tlf. xx. Orglet stemmes en gang om året, omk. oktober, af NN, tlf. xx. I begge tilfælde ringer organisten og aftaler en tid. Organisten har en undervisningsgang med hvert konfirmandhold i løbet af året. Her orienteres om organistens arbejde, konfirmanderne ser orglet, får lidt at vide om teknikken, hører orgelmusik fra forskellige perioder og til forskellige formål og synger salmer. Organisten medvirker ved sogneaftner (1. tirsdag i måneden) og Forårsfest, 4. maj fest og Efterårsfest, hvor organisten spiller til 2-4 fællessange fra Højskolesangbogen eller Salmebogen. SIDE 15

16 kirkeugen vikarer I maj afholdes temauge for de to skolers 3. klasser. Organisten spiller til salmerne ved morgensamlingerne hver dag. Organisten finder normalt selv vikarer ved afholdelse af ferie og fridage (se vikarlisten herunder). Hvis du er syg så ring til kirketjeneren eller dennes afløser og meld dig syg. Husk at oplyse om du har aftaler eller tjenester den pågældende dag, hvorefter der forsøges at finde en afløser. På lønskemaet (hvor begravelsessangerne også står), skrives dato(er) for afløsningen ud for vikarens navn, samt hvad vikaren har afløst for (feks. 1 begravelse, 1 dag eller 1 uge). Tilknyttede vikarer: Navne og telefonnumre Kordegn kordegn fælles for fire sogne Kirkekontoret er fælles for Fredens, Herning, Sct. Johannes og Hedeager kirke, beliggende ved Herning Kirke. SIDE 16

17 kordegn ved gudstjenesten Kordegnen møder senest 35 minutter før gudstjenestens start. Kordegnen monterer sin mikrofon og finder sin salmebog frem. Hvis dåb: Kordegnen tager imod dåbsfolk og viser dem ind i konfirmandlokalet. Kordegnen fører dåbsfølget ind i kirken efter klokkeringning. Kordegnen hjælper præsten i messeklæder 5 minutter før gudstjenesten kun hvis det er Bo! Kordegnen beder indgangsbøn efter præludium. Børnehjørnet annonceres lige før bønnen, medmindre der er barnedåb og A er præst. (og kun hvis der er børn i kirke) Under første salme ses efter, at alle har en salmebog ellers deles der ud. Hvis dåb: Vand hældes i døbefont i begyndelsen af dåbssalmen og efter dåben lægges serviet(ter) ind i kirketjenerrummet. Kordegnen uddeler brød under altergangen. Kordegnen beder udgangsbøn efter sidste salme. Kordegnetjeneste og liste Det påhviler sognemedhjælperen i fuldtidsstillingen at varetage og koordinere kordegnetjenesten sammen med de frivillige. Hvert halve år laves en ny liste over, hvem der er kordegn hvornår. Listen sendes til de frivillige kordegne samt til begge præster og hænges op på opslagstavlen i køkkenet. Sker der byt, er det de impliceredes ansvar at rette på listen i køkkenet og underrette præsterne. Sognemedhjælperne sognemedhjælperudvalget hverdagsgudstjenester Sognemedhjælperudvalget fungerer som sparring til sognemedhjælperens arbejde. Det er sognemedhjælperudvalget der er sognemedhjælperens foresatte i dennes arbejde og det er også sognemedhjælperudvalget der tager stilling til aktuelle problemstillinger i forhold til sognemedhjælperens arbejde. Sognemedhjælperudvalget består af 4 personer, hvoraf en er formand. Det er formandens opgave i samarbejde med sognemedhjælperne at indkalde til sognemedhjælperudvalgsmøde. Sognemedhjælperudvalget skal være menighedsrådets forlængede arm samt inspirator i sognemedhjælperens arbejde. Sognemedhjælperudvalget kontaktes også med henblik på økonomiske spørgsmål omkring sognemedhjælperens arbejde og virke. Det er ved præsternes ferier eller kurser, sognemedhjælperens opgave at varetage hverdagsgudstjenesten, som ligger torsdag kl , dog med et max af 4 gudstjenester pr. sognemedhjælper pr. år. Ved dette arrangement skal sognemedhjælperen skrive og holde prædikenen, bestemme og sende salmer til organisten samt lede gudstjenesten. Frekvensen af afløsningen falder efter aftale med præsterne og menighedsrådet. 4. maj fest Sognemedhjælperne arrangerer, koordinerer og leder en årlig 4. maj fest i anledningen af befrielsen. Formen er: Start kl med fællessang - foredrag - spisning ca. kl yderligere foredrag eller spørgsmål - kaffe - højtidelighed i kirken - vandring med levende lys til mindestenen i Mindeparken. Her synges Altid frejdig. SIDE 17

18 konfirmander årsrapport Det er sognemedhjælperens opgave, i mindre omfang at bistå/afløse, præsten i konfirmandundervisningen, i praksis gøres det ved at præsten retter henvendelse til sognemedhjælperen og forespørger dennes hjælp. Da det er præsten der har ansvaret for konfirmandundervisningen er det da også denne der tilrettelægger emner og begivenheder. Sognemedhjælperen udfærdiger årligt en årsrapport, som beskriver arbejdet det forgangne år og planer for det kommende års arbejde. Årsrapporten fremlægges på Menighedsrådsmødet i januar Det tilstræbes at sognemedhjælperen lægger sine fridage på tidspunkter der ikke griber ind i opgaverne, men kan dette ikke tilgodeses aftales afløsning indbyrdes. Sognemedhjælperen i 75% stillingen, har mulighed for at holde fri fredag. Fuldtids-sognemedhjælperen Gudstjenester Børnehjørnet afløsning for sognemedhjælperen Familiegudstjenester Børnegudstjenester Skolegudstjenester Der er ved hver højmesse i Fredens Kirke børnehjørnet et arrangement for børn som forløber under præstens prædiken. Det er sognemedhjælperen, der koordinerer og indimellem deltager i Børnehjørnet. Information omkring børnehjørnet fås via sedlen som er ophængt i køkkenet og på sognemedhjælperens kontor. Det er sognemedhjælperens opgave at tilrettelægge programmet samt at indkalde til det halvårlige ledermøde, og dertil bestille mad i form af smørrebrød eller lign. Der er årligt 2 familiegudstjenester i Fredens Kirke. Sognemedhjælperen står til rådighed for i samarbejde med sognepræsten at aftale familiegudstjenestens indhold samt forløb. Det er sognemedhjælperen på 75%, der efter bestilling fra sognemedhjælperen på 100% og den pågældende præst, udfærdiger invitationer til skolerne samt andet informationsmateriale. Sognemedhjælperen uddeler information 3 uger inden gudstjenesten til skolerne og børneinstitutionerne. Fredens Kirke har 3 deciderede børnegudstjenester om året. Tidspunkter kan variere lidt men som oftest er det på tirsdage i september (kirkens fødselsdag), op mod jul og til påske. Det er i forbindelse med disse sognemedhjælperne der står til rådighed for i samarbejde med den pågældende præst samt kirkens organist, at planlægge forkyndelsen samt yderligere omkring gudstjenestens forløb. Ved kirkens fødselsdagsgudstjeneste som er i september måned, er det sognemedhjælpernes opgave at forestå det efterfølgende arrangement i samarbejde med kirketjeneren og de frivillige, som sognemedhjælperne finder. Det er sognemedhjælperen der står til rådighed i forbindelse med juleafslutninger med sognets skoler, at udarbejde materiale i samarbejde med kirkens præster og organist, samt at koordinere en eventuel udsmykning af kirken til lejligheden. Ved hvert arrangement aftales det nærmere forløb, så alle præcist ved hvad de skal gøre. SIDE 18

19 Kirkeugen før under efter Kirkeugen er et samarbejde mellem Fredens Kirke og Herningsholmskolen og er placeret i januar måned (uge 4 som udgangspunkt) Fra skolen deltager 3. klasserne og deres lærere. Det er sognemedhjælperen, der indkalder og afholder ledermøde med lærere og præster fra skoler og fra de involverede kirker. Der afholdes 1-2 ledermøder med de implicerede lærere Sognemedhjælperne er ansvarlige for uddelegering af opgaver i ugen til organist, og kirketjener samt at lave en plan for ugen. Sognemedhjælperen er koordinator. Sognemedhjælperen er ansvarlig for at arrangere og afholde kirkeuge-turen, som falder om fredagen. Det er sognemedhjælperens opgave at arrangere forældre-middagen efter gudstjenesten i kirkeugen. Det er desuden sognemedhjælperens opgave at invitere til det kommende forløb af Minikonfirmander i kirkeugen. Sognemedhjælperen indkalder til et evalueringsmøde efter kirkeugen eller koordinerer evaluering pr. . Samarbejde med skoler og institutioner Sognemedhjælperen er ansvarlig for koordinering af samarbejde mellem skoler og daginstitutioner, det være sig at invitere til kirkens årlige børnegudstjenester samt skoler og daginstitutioners juleafslutninger. Dette sker som oftest i samarbejde med præsterne. Der forefindes 7 daginstitutioner og 2 skoler i Fredens Sogn, og det er sognemedhjælperens opgave i samarbejde med disse at opstarte ad-hoc aktiviteter hvis det findes muligt. Legestue Fredens Kirke Kulturama indhold og forberedelse Der er legestue hver mandag i Fredens Kirke kl til Der er legestue hver fredag på Kulturama, Valdemarsvej 345 kl til Det er sognemedhjælperens opgave at afholde legestue 2 gange i hver uge. I legestuen i Fredens kirke, er det sognemedhjælperens opgave at synge med børnene og fortælle bibelhistorie samt at skabe aktiviteter for de mindste. Inden legestuen i Fredens kirke indkøbes frugt til spisning. Menighedsrådet afholder alle udgifter til dette. Legestuen i Kulturama er en musikalsk legestue uden forkyndelse. Her medbringer deltagerne madpakker, som spises sammen i den sidste halve time af legestuen. Det musikalske legetøj findes på Kulturama - guitar medbringes herfra. Mini-konfirmander forløb koordinering Minikonfirmand-forløbet tilrettelægges af sognemedhjælperen i samarbejde med præsterne. Sognemedhjælperen er tovholder, mens præsterne medvirker på skift. Forløbet har opstart efter kirkeugen og genstartes i sin nuværende form efter sommerferien - Sognemedhjælperen koordinerer med Herningsholmskolen og Holtbjergskolen, hvilken ugedag det kan passe at mødes efter skoletid. SIDE 19

20 afslutning School of Rock form kontakt PR Sangens Café form og indhold Forløbet afsluttes ved BUSK-gudstjenesten sidste søndag i oktober, som tilrettelægges og gennemføres i samarbejde med minikonfirmanderne. Forældrene inviteres til gudstjeneste og efterfølgende kirkekaffe for at markere afslutningen. Sognemedhjælperen mødes med unge i kl. fra Holtbjergskolen i Holtbjergskolens musiklokale og øver rocksange, som vælges i samarbejde mellem sognemedhjælperen og deltagerne. Sognemedhjælperens kontakt på Holtbjergskolen er lærer NN - tlf. XX Sognemedhjælperen besøger klasserne på Holtbjergskolen og fortæller om tilbuddet. Sognemedhjælperen inviterer 4. tirsdag i måneden fra september til maj til Sangens Café fra til Indholdet er fællessang, som suppleres med fortælling og anekdoter omkring sangene, deres tid og deres forfattere. Fra starten bydes på tag-selv bord med franskbrød, kaffe, the osv. Kirkens Undergrund mål Idéen i konceptet Undergrund er, at unge laver kirke for andre unge. Der stiles efter at inddrage unge i såvel planlægning som gennemførelse af arrangementer. indhold Der afholdes et arrangement om måneden. Der veksles mellem caféaftner, rockaftener, temaaftener (alle i menighedssalen), gudstjenester (i kirken), filmaftener (i konfirmandlokalet) og måske flere nye former. Det fælles kendetegn er opstilling med kaffeborde og standerlamper - lamperne står på loftet sammen med en pose forlængerledninger. PR Facebook Sognemedhjælperne har aftalt følgende PR-strategi: Plakater Sættes op på gågaden, biblioteket, blå kors boghandel minimum 2 uger før arrangementet Gocards Deles ud til de foregående to arrangementer Lægges i våbenhuset (to arrangementer frem) Breve Gocards + A4-plakater sendes til modtagerliste (se dette) I ugen efter foregående arrangement Facebook Gocards lægges på Facebook som begivenhed, når de er klar Efter arrangementer lægges billeder ud med en tak-for-sidst-hilsen SMS-service Der sendes SMS-invitationer rundt 2 uger før og påmindelse to dage før A-skilt på plænen En A3 udskiftes hver gang - stilles ud fra 2 uger før og indtil arrangementet Meddelelsesbogen Arrangementet nævnes søndagen før (før caféen med præsentation af bands) TV-Midt/Vest Særlige lejligheder (heavy) Pressemeddelelser Særlige lejligheder (heavy) På Facebook har Kirkens Undergrund sin egen gruppe. Sognemedhjælperne er administratorer på gruppen og tilser jævnligt, om der er nye indlæg, nye debatter eller forslag til aktiviteter i Undergrunden. SIDE 20

Velkommen til Sognets Hus

Velkommen til Sognets Hus Velkommen til Sognets Hus Fløng Byvej 16, Fløng 2640 Hedehusene Telefon: 46 56 27 49 Anvendelse af det nye Sognets Hus Udover konfirmand- og juniorkonfirmandundervisning, som kirkens præster og sognemedhjælper

Læs mere

Velkommen til Sognets Hus

Velkommen til Sognets Hus Velkommen til Sognets Hus Fløng Byvej 16, Fløng 2640 Hedehusene Telefon: 46 56 27 49 Anvendelse af det nye Sognets Hus Udover konfirmand- og juniorkonfirmandundervisning, som kirkens præster og sognemedhjælper

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

HVALSØ SOGNEGÅRD - HUSREGLER side O dato 06 07 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE version 9

HVALSØ SOGNEGÅRD - HUSREGLER side O dato 06 07 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE version 9 HVALSØ SOGNEGÅRD - HUSREGLER side O INDHOLDSFORTEGNELSE version 9 Side Dato Version Navn Kirkens hjemmeside 0 17 08 2010 9 Indholdsfortegnelse Ja 1 17 08 2010 9 Organisation Ja 2.1 17 08 2010 9 Generelle

Læs mere

REGULATIV. for. organiststillinger. aflønnet efter lønrammesystemet. Dette regulativ er gældende for stillingen som organist

REGULATIV. for. organiststillinger. aflønnet efter lønrammesystemet. Dette regulativ er gældende for stillingen som organist REGULATIV for organiststillinger aflønnet efter lønrammesystemet Dette regulativ er gældende for stillingen som organist ved Udfyld feltet og hop fra felt til felt med tabulatortasten. kirke(r) og indeholder

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Takstregulativ og vedtægt

Takstregulativ og vedtægt Takstregulativ og vedtægt for Hjordkær kirke Aabenraa provsti ( Aabenraa kommune) Haderslev stift I For benyttelse af kirken TAKSTREGULATIV A. til gudstjenester a. der afholdes af kirkens præst eller en

Læs mere

Takstregulativ og vedtægt

Takstregulativ og vedtægt Takstregulativ og vedtægt for Skibinge kirke Stege-Vordingborg provsti (Vordingborg kommune) Roskilde stift Side 1 af 7 TAKSTREGULATIV I. For benyttelse af kirken A. til gudstjenester a. der afholdes af

Læs mere

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Dagsorden: Sagsfremstilling: Beslutning: 1 Godkendelse af

Læs mere

Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet.

Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet. Arbejdsbeskrivelse for organist ved Vedbæk kirke Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet. Organistens ugentlige fridag er: Mandag. Fredag er løs fridag på

Læs mere

Referat. Skelund Menighedsråd. Møde i kirkehuset. 15.januar 2015 kl. 17.00-19.00. 1. Bemærkninger til dagsorden Afbud fra Titti Busk

Referat. Skelund Menighedsråd. Møde i kirkehuset. 15.januar 2015 kl. 17.00-19.00. 1. Bemærkninger til dagsorden Afbud fra Titti Busk 15.januar 2015 kl. 17.00-19.00 Afbud fra Titti Busk 2. Siden sidst Lyd til udendørsarrangement Aftale om hjælp til lyd til gudstjenesten på Visborggård. 1300kr. pr. menighedsråd Frivillighed Hvordan fanger

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård.

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Deltagere: Liselotte Nyboe, Johan Dyrløv, Arthur Holgerson, Arne Søndergard, Palle Sigaard, Birgit Bager, Marie Holst, Ruth

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Ønsker ved Min Sidste Rejse

Ønsker ved Min Sidste Rejse Min Sidste Rejse 1 Ønsker ved Min Sidste Rejse Min Sidste Rejse er et redskab, som kan rådgive dine pårørende, når dagen kommer, hvor de skal arrangere din begravelse. Erfaringer viser, at det giver familien

Læs mere

Fremover skal plakater inde i kirkerne kun opsættes i magnetlommerne på stålpladerne. Alle andre steder bliver plakater fjernet.

Fremover skal plakater inde i kirkerne kun opsættes i magnetlommerne på stålpladerne. Alle andre steder bliver plakater fjernet. STÅLPLADER TIL PLAKATER Stålplader opsættes til plakater inde i Frihavnskirken og inde i Luther Kirken, så information (herunder højmesser, koncerter og aktiviteter) fra sognet til menigheden fremover

Læs mere

ÅRSBUDGET 2007. for. kirkekasse / præstegårdskasse. under. menighedsråd. provsti. kommune. Kirkeministeriet, november 2005

ÅRSBUDGET 2007. for. kirkekasse / præstegårdskasse. under. menighedsråd. provsti. kommune. Kirkeministeriet, november 2005 ÅRSBUDGET 2007 for under menighedsråd i provsti i kommune Kirkeministeriet, november 2005 Side 1 Årsbudget 2007 Budgettet har været forelagt på et menighedsrådsmøde den / 2006. Der henvises i øvrigt til

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Menighedsrådsmøde. Torsdag den 28. august 2014 kl. 19.00 Husk der er ingen aftensang før mødet. Referat

Menighedsrådsmøde. Torsdag den 28. august 2014 kl. 19.00 Husk der er ingen aftensang før mødet. Referat MØRKHØJ MENIGHEDSRÅD MØRKHØJVEJ 177 2860 SØBORG Menighedsrådsmøde Torsdag den 28. august 2014 kl. 19.00 Husk der er ingen aftensang før mødet. Referat MR = menighedsrådet, MR-møde = menighedsrådsmøde I

Læs mere

Takstregulativ og vedtægt

Takstregulativ og vedtægt Takstregulativ og vedtægt for kirke - fælles for kirkerne i Holbæk Provsti TKSTREGULTIV for KIRKEN I For benyttelse af kirken. til gudstjenester a. der afholdes af kirkens præst eller en anden af ham dertil

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

Vedlagt sendes 3 alternative modeller for organisering af den økonomiske forvaltning for Grøndalslund

Vedlagt sendes 3 alternative modeller for organisering af den økonomiske forvaltning for Grøndalslund Bilag 8. København, den 7. juni 2005 Til Grøndalslund Menighedsråd Vedlagt sendes 3 alternative modeller for organisering af den økonomiske forvaltning for Grøndalslund sogn. Modellerne er tilvejebragt

Læs mere

Lukket møde starter kl. 21.45 1. Indlednings salme 10 min Vi begynder nu i kirken med en salme/sang, herefter et par minutters

Lukket møde starter kl. 21.45 1. Indlednings salme 10 min Vi begynder nu i kirken med en salme/sang, herefter et par minutters Tjørring sogn Referat MR - møde d. 03. 01, 2013 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

Velkommen til Pilehavehus

Velkommen til Pilehavehus Velkommen til Pilehavehus Lidt om dit nye hjem 1 2 Velkommen // Velkommen til dit nye hjem i Pilehavehus. Vi håber, at du vil falde godt til i de nye omgivelser. Pilehavehus ligger i den nordlige del af

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Det mørkner og lysner igen Man taler om, at døgnet har blå timer. Det er timerne, hvor lyset henholdsvis forsvinder og kommer igen, for der er et helt særligt

Læs mere

Opysninger til pårørende om dødsfald Nordsjællands Hospital Nordsjællands Hospital. Oplysninger til pårørende om dødsfald

Opysninger til pårørende om dødsfald Nordsjællands Hospital Nordsjællands Hospital. Oplysninger til pårørende om dødsfald Opysninger til pårørende om dødsfald Nordsjællands Hospital Nordsjællands Hospital Oplysninger til pårørende om dødsfald Indhold Afsked med afdøde...4 Dødsattesten...5 Obduktion...5 Udlevering af ejendele...6

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

Introkursus for menighedsråd. 23. februar 2013 Menighedsråd i Skive og Salling provstier

Introkursus for menighedsråd. 23. februar 2013 Menighedsråd i Skive og Salling provstier Introkursus for menighedsråd 23. februar 2013 Menighedsråd i Skive og Salling provstier Menighedsrådets kommunikation, rollefordeling og kompetencer Rollefordeling i menighedsrådet Formandens overordnede

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

Formål. På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet.

Formål. På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet. Kontaktpersonen Formål På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet. Som kontaktperson sikre, at medarbejdernes ressourcer anvendes bedst muligt, til glæde

Læs mere

Menighedsrådsmøde Torsdag, den 15. januar 2015 kl. 19:00 i Ebeltoft Sognegård

Menighedsrådsmøde Torsdag, den 15. januar 2015 kl. 19:00 i Ebeltoft Sognegård 387 Menighedsrådsmøde Torsdag, den 15. januar 2015 kl. 19:00 i Ebeltoft Sognegård Fraværende: Søren Fur, Kamma Povlsen, Ellen Marie Lassen, Heidi Bisgaard Dagsorden A Beslutninger: 1 P-pladsen i Dråby:

Læs mere

http://www.it-skrivebord.dk/xmlhttp/displayitemprint.asp?guid={011fe652-caac-4503-b...

http://www.it-skrivebord.dk/xmlhttp/displayitemprint.asp?guid={011fe652-caac-4503-b... Side 1 af 10 Dato for udstedelse Dokumenttype Forskriftens nr. Forskriftens titel 15-05-2003 Vejledning 1432991 Vejledning om stillinger som kirketjener Regel Ressortministerium Kirkeministeriet Status

Læs mere

Medarbejderbog for Kirkens Genbrug Glostrup

Medarbejderbog for Kirkens Genbrug Glostrup Kunder og medarbejdere finder altid noget godt i... Hovedvejen 120 2600 Glostrup tlf. 43 44 47 03 Medarbejderbog for Kirkens Genbrug Glostrup Medarbejderbogen er udgivet 2007, revideret 2009, 2011 og 2014.

Læs mere

At tage afsked på plejecenter en vejledning til pårørende

At tage afsked på plejecenter en vejledning til pårørende ÆRØ KOMMUNE Ældre- og sundhedsområdet At tage afsked på plejecenter en vejledning til pårørende At tage afsked på plejecenter en vejledning til pårørende At stå overfor døden er altid svært. Dødsøjeblikket

Læs mere

Menighedsrådsmøde Onsdag 19. august 2015 i Sognegården

Menighedsrådsmøde Onsdag 19. august 2015 i Sognegården Melby Menighedsråd Tollerupvej 6, 3370 Melby Dagsorden Menighedsrådsmøde Onsdag 19. august 2015 i Sognegården Medlemmer indkaldt: Palle Blom (PB) (Alternativ liste) Kim Snekkerup (KS) * Yvonne Vestermann

Læs mere

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning MØRKHØJ MENIGHEDSRÅD MØRKHØJVEJ 177 2730 HERLEV Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15 Referat MR = menighedsrådet, MR-møde = menighedsrådsmøde Indledning I Menighedsrådet: Bent

Læs mere

Vejledning om tilrettelæggelse af arbejdstid for overenskomstansatte kirkefunktionærer. Udarbejdet af Ministeriet for Ligestilling og Kirke

Vejledning om tilrettelæggelse af arbejdstid for overenskomstansatte kirkefunktionærer. Udarbejdet af Ministeriet for Ligestilling og Kirke Vejledning om tilrettelæggelse af arbejdstid for overenskomstansatte kirkefunktionærer Udarbejdet af Ministeriet for Ligestilling og Kirke Indledning: I forbindelse med indgåelsen af overenskomster og

Læs mere

Velkommen. Endnu engang tak, fordi du vil bruge tid på at hjælpe nogle af verdens fattigste mennesker til at få et bedre liv.

Velkommen. Endnu engang tak, fordi du vil bruge tid på at hjælpe nogle af verdens fattigste mennesker til at få et bedre liv. Velkommen Velkommen som indsamlingsleder til Folkekirkens Nødhjælps Sogneindsamling. Sogneindsamlingen afholdes hvert år den første søndag i marts, og vi glæder os til det fremtidige samarbejde. Sogneindsamlingen

Læs mere

Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder med.

Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder med. Tjørring sogn Referat MR - møde d. 6. marts, 2014 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE Ældre- og sundhedsområdet. At tage afsked i eget hjem en vejledning til pårørende

ÆRØ KOMMUNE Ældre- og sundhedsområdet. At tage afsked i eget hjem en vejledning til pårørende ÆRØ KOMMUNE Ældre- og sundhedsområdet At tage afsked i eget hjem en vejledning til pårørende At tage afsked i eget hjem en vejledning til pårørende At stå overfor døden er altid svært. Dødsøjeblikket er

Læs mere

Referat fra møde den 6. juni 2013 kl. 19.00 i Rindum Sogns Menighedsråd

Referat fra møde den 6. juni 2013 kl. 19.00 i Rindum Sogns Menighedsråd Rindum Kirke, Menighedsrådet, Rindumvej 2, 6950 Ringkøbing Referat fra møde den 6. juni 2013 kl. 19.00 i Rindum Sogns Menighedsråd Til stede: Anders Storgaard Sørensen, Poul Sørensen, Anita Bonde Vistisen,

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Menighedsrådsmøde. Pkt. 1. Ad pkt. 1. Pkt.2. Ad pkt. 2. Ad pkt. 3. Pkt. 3.

Menighedsrådsmøde. Pkt. 1. Ad pkt. 1. Pkt.2. Ad pkt. 2. Ad pkt. 3. Pkt. 3. Menighedsrådsmøde Tirsdag, den 12. november 2013 kl. 19.00 Afholdes i Sortebrødreklostret Klosterstræde 7, 4300 Holbæk. Tilstedeværende: Ove Nygaard Madsen (fm), Lis Grove- Rasmussen (nfm),, Flemming Erland

Læs mere

Dato: 25. september 2014. Mødested: Sønderbro Kirkes sognelokale. Mødestart kl. 16.00-18.00

Dato: 25. september 2014. Mødested: Sønderbro Kirkes sognelokale. Mødestart kl. 16.00-18.00 Sønderbro Kirkes sognelokale Møde nr. Blad nr. 1 Mødestart kl. 16.00-18.00 Husk at vi har Foredrag med Ole Sohn kl. 19 i kirken, så fortæringen bliver lidt hurtigt lige efter dette møde R e f e r a t Lars

Læs mere

ART FORMÅL 2 KIRKEBYGNINGER 2000 Fælles formål og løn

ART FORMÅL 2 KIRKEBYGNINGER 2000 Fælles formål og løn KIRKE SOGN Eksempel KONTOOVERSIGT 2011 16/10 11 ART FORMÅL 1 FÆLLES INDTÆGTER 101810 Ordinær ligning drift 1000 Kirkelig ligning 101820 Ligning anlæg 101830 Tillægsbevilling 1100 Tillægsbevilling 5% 101850

Læs mere

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov.

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov. Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30 ordstyrer: Elsemarie referent: Alice Fraværende: Dorte DAGSORDEN: 1. Godkendelse af dagsorden Blev godkendt 2. Godkendelse

Læs mere

Maj 2014. Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910 Frederiksberg C

Maj 2014. Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910 Frederiksberg C Maj 2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg T 38 21 18 08 E biblioteket@frederiksberg.dk Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910

Læs mere

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Alle var mødt frem til menighedsrådsmødet. Henriette Oxbøll var mødt som medarbejderrepræsentant. Der var mødt 3 tilhørere. Orø,

Læs mere

Stillingsbeskrivelse. Administrationschef. Ved. Ringsted Sogn. Ringsted Sorø Provsti

Stillingsbeskrivelse. Administrationschef. Ved. Ringsted Sogn. Ringsted Sorø Provsti Stillingsbeskrivelse Administrationschef Ved Ringsted Sogn I Ringsted Sorø Provsti GENERELT Administrationschefen er den øverste daglige leder af sognets kirkelige administration, herunder kirkegården,

Læs mere

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30 Dagsorden Fraværende Referat Mette Obel og Tove Bendixen med anmeldt forfald. 69. Godkendelse af dagsorden Godkendt 70. Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2015 71 Meddelelser 1. Provstiet 2.

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Regler for fælleshus. A/B Humlebjerg

Regler for fælleshus. A/B Humlebjerg Regler for fælleshus A/B Humlebjerg Gældende fra (Vedtaget på generalforsamling) Side 1 af 8 Regler for anvendelse af fælleshuset Hvem er ansvarlig for anvendelse af fælleshuset? Det er til enhver tid

Læs mere

Information til brugere af ULFBUEN s Fælleshus

Information til brugere af ULFBUEN s Fælleshus Information til brugere af ULFBUEN s Fælleshus Fælleshusudvalget Se opslag i Fælleshuset. Vedrørende leje af Fælleshuset se kalenderen i Fælleshuset Yderligere oplysninger kan hentes på ULFBUEN s hjemmeside

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad?

Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? Marts 2012 Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? En folder målrettet nuværende og kommende medlemmer i menighedsrådene i Herning Nordre og Søndre provstier. Hvilke opgaver har et menighedsråd

Læs mere

Menighedsrådsmøde Onsdag den 28. maj 2014 kl. 19.00 i menighedslokalerne, lille sal

Menighedsrådsmøde Onsdag den 28. maj 2014 kl. 19.00 i menighedslokalerne, lille sal Hans Egedes Sogns Menighedsråd Møde d. 28. maj 2014 Side 1 Menighedsrådsmøde Onsdag den 28. maj 2014 kl. 19.00 i menighedslokalerne, lille sal Dagsordenstekst: Tilstede Protokollat: Inge Kjær Andersen

Læs mere

Referat fra Menighedsrådsmøde nr. 3/2013

Referat fra Menighedsrådsmøde nr. 3/2013 Referat fra Menighedsrådsmøde nr. 3/2013 Onsdag 17. april 2013 kl. 19.00 Sang: Asger Afbud: Carl Helman, Else Marie Møllmann, Kim Ingemann Christensen 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt 2. Godkendelse

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

Personaleguiden 2014

Personaleguiden 2014 Personaleguiden Update september 2014 Personaleguiden 2014 Lidt om frivillighed www.fermaten.dk Smallegade 4 7400 Herning tlf. 9722 5510 mail@fermaten.dk Velkommen på Fermaten Du læser denne personalehåndbog

Læs mere

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST Besøg vores nye hjemmeside Side 2 Mandagscafe Side 3 Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Når den mindste bliver den største... Side 4 Vokseværk Side

Læs mere

Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus

Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus Nøglehus Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus Flinterup Forsamlingshus er et nøglehus, dvs. at man lejer hele huset uden vært eller personale, og det er derfor tilladt at ryge indendørs, hvis

Læs mere

Dagsorden nr. 3. til menighedsrådsmøde Onsdag den 25. februar, kl. 19 21.30, kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30

Dagsorden nr. 3. til menighedsrådsmøde Onsdag den 25. februar, kl. 19 21.30, kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Dagsorden nr. 3. til menighedsrådsmøde Onsdag den 25. februar, kl. 19 21.30, kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Alle menighedsrådsmøder er offentlige og finder sted på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej Til

Læs mere

Konfirmand i Mølholm

Konfirmand i Mølholm Konfirmand i Mølholm Nu nærmer vi os konfirmationen. Og skal så småt tænke frem mod den. Men der er også både festaften, konfirmandlejr og spændende undervisning i posen inden. Her kommer et samlet overblik

Læs mere

Vedtægt for samarbejde mellem Grene Provsti og Nørup Menighedsråd om rådgivning og sekretariatsbistand om kirkefunktionærer (kontaktpersonopgaven).

Vedtægt for samarbejde mellem Grene Provsti og Nørup Menighedsråd om rådgivning og sekretariatsbistand om kirkefunktionærer (kontaktpersonopgaven). Vedtægt for samarbejde mellem Grene Provsti og Nørup Menighedsråd om rådgivning og sekretariatsbistand om kirkefunktionærer (kontaktpersonopgaven). 1 Lovgrundlag: Samarbejdet etableres i henhold 43b og

Læs mere

Beslutningsprotokol fra menighedsrådsmøde torsdag d. 9. april 2015 kl. 19.00 i Faxe Sognehus. Dagsorden:

Beslutningsprotokol fra menighedsrådsmøde torsdag d. 9. april 2015 kl. 19.00 i Faxe Sognehus. Dagsorden: Beslutningsprotokol fra menighedsrådsmøde torsdag d. 9. april 2015 kl. 19.00 i Faxe Sognehus Dagsorden: 0. Orientering fra formanden 1. Meddelelser fra formanden 2. Meddelelser fra kirkeværgen 3. Meddelelser

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

Min sidste vilje. Udarbejdet af Silkeborg Kirkegårde og Krematorium og Silkeborg Kirke

Min sidste vilje. Udarbejdet af Silkeborg Kirkegårde og Krematorium og Silkeborg Kirke Min sidste vilje Udarbejdet af Silkeborg Kirkegårde og Krematorium og Silkeborg Kirke Min Sidste Vilje Ved at udfylde Min Sidste Vilje hjælper du din familie med at træffe nogle af de mange valg, der er

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver i hovedtræk

Læs mere

Her er jeres arbejdsområde for dette skoleår med en lidt nærmere beskrivelse af opgaven og skolens forventninger til jer desangående.

Her er jeres arbejdsområde for dette skoleår med en lidt nærmere beskrivelse af opgaven og skolens forventninger til jer desangående. Kære klasserødder i børnehaveklassen Her er jeres arbejdsområde for dette skoleår med en lidt nærmere beskrivelse af UDEGRUPPE Jeres klasses forældre står for hjælp til vedligeholdelse af skolens udearealer

Læs mere

Årshjulet for 2014-2015 Version 3. Måneder. Her deltager Alle

Årshjulet for 2014-2015 Version 3. Måneder. Her deltager Alle Måneder. Her deltager Alle Årshjulet for 2014-2015 Version 3 Ting som der skal arbejdes med. August Instruktørmøde Dato søndag d. 10/8 sted I Røsnæshallen. Kl. 9-14 Kort info og uddeling af materiale.

Læs mere

December 2014. Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910 Frederiksberg C

December 2014. Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910 Frederiksberg C December 2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg T 38 21 18 00 E biblioteket@frederiksberg.dk Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej

Læs mere

Design Ure Smykker Messen Info

Design Ure Smykker Messen Info DESIGN URE SMYKKER MESSEN 2015 INFO Side 1 / 18 Design Ure Smykker Messen Info Side 2 Hvor og hvornår Side 3 Generelt om stande Side 4 Parkering Side 5 Opstilling og nedtagning Side 6 Priser, vilkår og

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

Traditionelle arrangementer

Traditionelle arrangementer Traditionelle arrangementer Foreningen nedsætter hvert år et arrangementsudvalg, der er inititiativtager til at arrangere foreningens traditionelle arrangementer. Det skal imidlertid understreges at traditionerne

Læs mere

Vision og Strategi for Bellahøj Utterslev Sogn, 2. udgave, april 2013.

Vision og Strategi for Bellahøj Utterslev Sogn, 2. udgave, april 2013. Vision og Strategi for Bellahøj Utterslev Sogn, 2. udgave, april 2013. Menighedsrådet Bellahøj - Utterslev Sogn Frederikssundsvej 125A 2700 Brønshøj 27.05.2013 Bellahøj-Utterslev Sogns menighedsråds lovbestemte

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

Takster 2015 1/12 2014-1/12 2015. Brande - Uhre - Skærlund kirkegårde

Takster 2015 1/12 2014-1/12 2015. Brande - Uhre - Skærlund kirkegårde Takster 2015 1/12 2014-1/12 2015 Brande - Uhre - Skærlund kirkegårde Erhvervelse af gravsted Gravsteder kan erhverves på Gamle, Vestre, Østre, Uhre og Skærlund kirkegårde. Erhvervelsen er gratis for folkekirkemedlemmer.

Læs mere

8680 RY Torsdag den 9. april 2015 klokken 18,30

8680 RY Torsdag den 9. april 2015 klokken 18,30 Dagsorden Referat Fraværende 54. Godkendelse af dagsorden 55. Godkendelse af referat fra mødet den 12. marts 2015 56. Meddelelser 1. Provstiet 2. Stiftet 3. Kirkeministeriet 1.Skanderborg Provsti, MI-udvalget

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 21 januar 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Helene

Læs mere

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET REFERAT af Menighedsrådsmødet Torsdag den 26. marts 2015 kl. 19.00 i Sognehuset Tilstede: Erik Dybdal Møller, Hans Henrik Christensen (medarbejderrepræsentant), Jakob From Søvndal, Anita Holmgaard, Eva

Læs mere

Risbjerg Kirke Dato: 27. november 2014 Blad nr.

Risbjerg Kirke Dato: 27. november 2014 Blad nr. Indkaldelse til menighedsrådsmøde: Torsdag den 27. november 2014 kl. 19.00 Mødet indledes med spisning kl. 18.15 i Pyramiden. Fraværende med afbud: Dorthe Ølgaard Lassen Evt. stedfortrædere indkaldt: Fraværende

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde. Dato 11. Juni 1998

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde. Dato 11. Juni 1998 Solrød Menighedsråd Menighedsrådsmøde Dato 11. Juni 1998 Referat fra det ordinære menighedsrådsmøde torsdag den 11. Juni 1998 kl. 19.00 i Solrød Strandkirke. Fraværende med afbud: Charlotte Gravesen og

Læs mere

Min sidste vilje. Dette dokument er mine ønsker til mine efterladte, når jeg dør. Sidste farvel. Undertegnet: Navn: Adresse: Post-nr.: By: Cpr-nr.

Min sidste vilje. Dette dokument er mine ønsker til mine efterladte, når jeg dør. Sidste farvel. Undertegnet: Navn: Adresse: Post-nr.: By: Cpr-nr. Dette dokument er mine ønsker til mine efterladte, når jeg dør. Undertegnet: Navn: Adresse: Post-nr.: By: Cpr-nr.: - 1)Testamente Jeg har oprettet testamente JA / NEJ Hos: Jeg har ikke skrevet testamente,

Læs mere

Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder med.

Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder med. Tjørring sogn Dagsorden MR - møde d. 12. april, 2012 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi

Læs mere

Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd

Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd Hermed fremsendes referat til menighedsrådsmødet den 10. juni 2015 kl. 19,15 i Klostergården. Afbud: René Høeg, Hanne Henriksen, Ilse Kyndesgaard, Hans Abrahamsen,

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

Punkt Indhold Kommentar Hvem? Referat Opfølgning. 1 Indledning Indledning og traktør HP Sang af Emil Larsen: Foran mig er en vej.

Punkt Indhold Kommentar Hvem? Referat Opfølgning. 1 Indledning Indledning og traktør HP Sang af Emil Larsen: Foran mig er en vej. Hjerndrup Kirke Tyrstrup-Hjerndrup Pastorat Menighedsrådsmøde torsdag, den 13.8. 2015 i Hjerndrup Sognegård kl. 19.00 Afbud fra Anne Mie, Birthe, Lissi, Anni Dagsorden og referat Punkt Indhold Kommentar

Læs mere

Hedensted St. Dalby Kirkegårde Informationskatalog

Hedensted St. Dalby Kirkegårde Informationskatalog Hedensted St. Dalby Kirkegårde Informationskatalog Dødsfald Valg af gravsted Valg muligheder af ydelser Prisliste for diverse ydelser 1 Indledning Tanken bag dette informationskatalog er, at kunne give

Læs mere

Arrangørmanual. Udarbejdet for og i samarbejde med. kulturilanddistrikterne.dk. 1. udgave. 2010, kulturilanddistrikerne.dk

Arrangørmanual. Udarbejdet for og i samarbejde med. kulturilanddistrikterne.dk. 1. udgave. 2010, kulturilanddistrikerne.dk Arrangørmanual Udarbejdet for og i samarbejde med kulturilanddistrikterne.dk 1. udgave Alle er velkommen til at udskrive og kopier denne publikation til eget brug. Ved citering eller videredistribution

Læs mere

GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015

GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015 GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015 HERSTEDHUS er fælles ejendom for beboerne i Grundejer Foreningen Herstedlund (GFH), og huset er til fælles benyttelse og dermed et fælles

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja!

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja! Butterup-Tuse Kirkeblad 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3 Ja! Ja! Det JA, jeg denne gang har sat på kirkebladets forside både som tekst og billede og som overskrift for denne artikel, kunne

Læs mere

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice.

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Generel information om hjemmehjælp 2015 Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Hvem kan få hjemmehjælp? I Nyborg Kommune har vi en

Læs mere

Fjelstervang og Vorgod menighedsråds personalepolitik.

Fjelstervang og Vorgod menighedsråds personalepolitik. Fjelstervang og Vorgod menighedsråds personalepolitik. Menighedsrådets personalepolitiske mål Det er menighedsrådets mål at skabe en sundheds- og sikkerhedsmæssig god arbejdsplads med vægt på dialog, samarbejde

Læs mere

Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død. Grævlingehulen Klintholm Filuren

Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død. Grævlingehulen Klintholm Filuren Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død Grævlingehulen Klintholm Filuren Introduktion I krise, ulykke og sorg er det godt at have en plan for, hvad vi bør og skal gøre. Følgende handlingsplan

Læs mere

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog 1 Forord Denne medarbejderhåndbog er udarbejdet og godkendt af værkstedets brugerbestyrelse. I den finder du oplysninger om værkstedet som f.eks. arbejdstider,

Læs mere