Årsrapport CB163PO057

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2011 2007-2013 2007CB163PO057"

Transkript

1 CB163PO057 Årsrapport

2 Indholdsfortegnelse 1 Generelle data De strategiske mål for programmet Oversigt over gennemførelsen af det Operationelle Program Resultater og fremskridtsanalyse Oplysninger om status for afvikling af det Operationelle Program Oplysninger om brugen af fondsmidler Støtte inddelt efter målgrupper Tilbagebetalt eller genanvendt støtte Kvalitativ analyse Oplysninger om foreneligheden med fællesskabsretten Væsentlige opståede problemer og foranstaltninger til afværgelse af disse Ændringer i konteksten omkring det Operationelle Programs gennemførelse Eventuel væsentlig ændring i henhold til artikel 57 i forordningen (EF) nr. 1083/ Komplementaritet med andre instrumenter Tilsynsforanstaltninger Eventuelle nationale valutareserver (kun for den årlige gennemførselsrapport 2010) Gennemførelse af den enkelte prioritetsakse Prioritetsakse 1 Erhvervsliv, innovation, maritim udvikling & miljø Resultater og fremskridtsanalyse Materielle og finansielle fremskridt i prioritetsaksen Kvalitativ analyse Væsentlige opståede problemer og foranstaltninger til afværgelse af disse Prioritetsakse 2 Grænseoverskridende strukturer og menneskelige ressourcer Resultater og fremskridtsanalyse Materielle og finansielle fremskridt i prioritetsaksen Kvalitativ analyse Væsentlige opståede problemer og foranstaltninger til afværgelse af disse Prioritetsakse 3 Teknisk bistand Resultater og fremskridtsanalyse Materielle og finansielle fremskridt i prioritetsaksen Kvalitativ analyse Væsentlige opståede problemer og foranstaltninger til afværgelse af disse Teknisk bistand Information til offentligheden Kvalitativ analyse Væsentlige opståede problemer og foranstaltninger til afhjælpning af disse

3 Bilagsoversigt: Bilag 1 Projektindikatorer Bilag 2 Finansielle oplysninger Bilag 3 Kumuleret fordeling af tildelinger fra Fællesskabets bidrag efter kategori Bilag 4 Prioritetsindikatorer / Prioritet 1 Bilag 5 Prioritetsindikatorer / Prioritet 2 Bilag 6 Prioritetsindikatorer / Prioritet 3 Bilag 7 Teknisk Bistand Bilag 8 Evaluering af Kommunikationsplanen 3

4 1 Generelle data Operationelt program Mål Europæisk territorialt samarbejde, grænseoverskridende samarbejde Støtteområde Region Sjælland (DK02), Kreis Ostholstein (DEF08), Kreisfreie Stadt Lübeck (DEF03), Kreis Plön (DEF0A) Tidsrum for programplanlægningen Programmets 2007CB163PO057 referencenummer (CCI-Code) Programmets navn Fehmarnbeltregion Årsrapport Årsrapport 2011 Dato for godkendelse af rapporten i Overvågningsudvalget INTERREG IV A-programmet Fehmarnbeltregion blev godkendt af Kommissionen den 21. december 2007 ved beslutning nr. K(2007)6600. I henhold til artikel 67 i Rådets generelle forordning nr. 1083/2006 af 11. juli 2006 skal Forvaltningsmyndigheden for EU-strukturfondsprogrammerne hvert år indsende en årsrapport om programmet til Kommissionen. Årsrapporten skal inden fremsendelse til Kommissionen godkendes af Overvågningsudvalget. Dette skete den Årsrapporten fokuserer på implementeringen af programmet, herunder især informationstiltag om programmet, arbejdet i udvalgene, rådgivning til godkendte projekter og nye projektideer, godkendelse af nye projekter, udarbejdelse af strategiske foranstaltninger med henblik på at implementere det Operationelle Program samt opdatering af de grundlæggende programdokumenter. 1.1 De strategiske mål for programmet De operationelle rammer for INTERREG IV A-programmet Fehmarnbeltregion er EUforordningerne for strukturfondsperioden samt fællesskabets strategiske retningslinjer for denne periode og strategien for den bæredygtige udvikling. Det Operationelle program er et supplement hertil. De valgte prioriteter er afledt af disse overordnede strategier. 1 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1080/2006 af 5. juli 2006 om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1083/2006 af 11. juli 2006 om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden og KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. 1828/2006 af 8. december 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling i den til enhver tid gældende version. 4

5 Lissabon-strategien, som indeholder elementer fra Göteborg-erklæringen, danner grundlag for de strategiske retningslinjer og for anvendelse af ressourcerne fra EU-strukturfondene. Det nye mål for det Europæiske territoriale samarbejde er at fremme integrationen inden for fællesskabet i alle aspekter, som det fremgår af artikel 6 i forordningen 1080/2006. De nævnte overordnede rammer for udviklingen af programmets regionale strategi danner sammen med de nationale og regionale udviklingsstrategier de strategiske mål for INTERREG IV A- programmet Fehmarnbeltregion : 1. Regionens erhvervsmæssige og økonomiske positionering langs aksen Hamburg- København/Malmö 2. Forbedring af Fehmarnbeltregionens attraktivitet 3. Mere information og viden til befolkningen i regionen 4. Fremme af integrationen Dertil kommer de horisontale kriterier, som generelt sigter på: beskyttelse og forbedring af miljøet samt bæredygtig udvikling integration og forebyggelse af diskriminering ligestilling af mænd og kvinder i alle programmets faser, dvs. både ved valg af prioriteterne og fokustemaerne og også ved gennemførelse af programmet og projekterne. Samtidig udgør de væsentlige kriterier for de nationale, regionale og lokale politikker i regionen. Programmets strategiske mål implementeres ved hjælp af to prioriteter: 1. Erhvervsliv, innovation, maritim udvikling og miljø 2. Grænseoverskridende strukturer og menneskelige ressourcer De specifikke mål for de enkelte prioriteter skal nås gennem de enkelte foranstaltningsområder. Her er de støtteberettigede foranstaltninger og projekter placeret, som afspejler programmets tilstræbte output. Ved evalueringen af programmet i 2011 blev de specifikke programmål i forbindelse med prioriteterne samt de enkelte indsatsområder (fokustemaer) vurderet med hensyn til, om de rent faktisk kan opnås, og om de efter udløb af de første programår stadig er relevante eller skal tilpasses. Som resultat af evalueringen foreslås at fokusere kraftigere på en styrkelse af attraktiviteten langs aksen Hamburg-København samt en styrkelse af området som turistmål. Desuden har evaluatorerne foreslået en kraftigere fokusering på bestemte relevante emner. Forslagene skal ses i snæver sammenhæng med etableringen af den faste forbindelse over Femern Bælt, som vil muliggøre en øget indsats på de nævnte områder. Programmets overvågningsudvalg har på sit sidste møde i 2011 besluttet at undersøge disse emner nærmere med henblik på den forestående ex ante-evaluering og implementering i næste støtteperiode. Nærmere oplysninger om 5

6 resultaterne af den gennemførte programevaluering findes i kapitel Oplysninger om de fysiske fremskridt i det Operationelle Program. Østersøstrategien INTERREG IV A-programmet Fehmarnbeltregion understøtter derudover den fælles strategi og handlingsplan for Østersøregionen EUSBSR (European Union Strategy for the Baltic Sea Region), som EU s stats- og regeringschefer vedtog i oktober Formålet er at sikre en mere effektiv koordinering af EU s politikker og programmer i Østersøregionen. Strategien har fire hovedtemaer: En miljømæssigt bæredygtig region En velstående region En tilgængelig og attraktiv region En sikker region. Gennemførelsen af Østersøstrategien i programmet er beskrevet i kapitel Oplysninger om status for afviklingen af 3.1.2/3.2.2 Materielle og finansielle fremskridt i prioritetsaksen og 3.1.3/3.2.3 Kvalitativ analyse. Partnerskabsprincippet I INTERREG IVA-programmet Fehmarnbeltregion bygger partnerskabsprincippet på historiske samt nyetablerede kontakter mellem tyske og danske aktører hen over bæltet. I begyndelsen var der primært tale om venskabelige forbindelser mellem det daværende Storstrøms Amt (pr en del af den nye Region Sjælland) og Kreis Ostholstein. Udgangspunktet for et mere intensivt samarbejde mellem Storstrøms Amt og Kreis Ostholstein var i 1989 frygten for, at den faste forbindelse over Storebælt kunne medføre, at Fugleflugtslinjen over Femernbælt ville kunne miste sin betydning som økonomisk livsåre for dette område. Situationen foranledigede den de to amter til i en fælles resolution at kræve en udbygning og styrkelse af Fugleflugtslinjen. Derudover dannede man en arbejdsgruppe, der senere blev til Overvågningsudvalget, som er kernen i det dansk-tyske samarbejde. I 1991 bevilgede EUkommissionen de to partnere, hvis støtteområde nu også omfattede Lübeck, støtte til det grænseoverskridende samarbejde af midler fra fællesskabsinitiativet INTERREG. Dette samarbejde kunne fortsættes takket være støtte fra INTERREG II A og INTERREG III A. På basis af partnerskaber fra de tidligere perioder sikrer det nye program INTERREG IVA fortsættelsen og især videreudviklingen af det grænseoverskridende samarbejde. På grund af udvidelsen af det danske støtteområde i forbindelse med kommunalreformen og inkluderingen af Kreis Plön, fik samarbejdet nye impulser og inddrog partnerskaber. Udformningen af programmet har fundet sted under ledelse af en arbejdsgruppe, som bestod af medarbejdere fra det hidtidige INTERREG-Sekretariat og af repræsentanter fra forvaltningen. Den blev overvåget af en styregruppe, som bestod af repræsentanter for de berørte amter/kommuner og af repræsentanter fra erhvervslivet og fra arbejdsmarkedets parter. Derudover har yderligere partnere fra forskellige interesseorganisationer deltaget i processen med programudviklingen i form 6

7 af workshops og høringer. (se Operationelle Program , s. 5-7) Den eksempelvis blev programmet udsendt til 620 adressater som led i en offentlig høringsproces. Samvirke med andre programmer, planer og strategier Den operationelle ramme for programmet er EU-forordningerne for strukturfondsperioden samt Fællesskabets Strategiske Retningslinjer for samme periode og strategien for bæredygtig udvikling. Det Operationelle Program udgør et supplement hertil og understøtter samtidig nationale strategier. En ny dimension for det dansk-tyske samarbejde, også i forhold til Fehmarnbeltprogrammet, opnås gennem den såkaldte Danmarks-strategi, som blev iværksat i november 2011 og som indeholder delstatsregeringen Schleswig-Holstens konceptionelle overvejelser om begge landes samarbejde frem til Når det gælder implementeringen af programmet spiller regionale aktører en vigtig rolle. Med de regionale vækstfora er der skabt en stærk platform for regionale og lokale foranstaltninger inden for den økonomiske udvikling, som er medfinansieret af EU s strukturfonde. Den Regionale Udviklingsstrategi og Erhvervsudviklingsstrategien for Region Sjælland samt det danske EUprogram for regional konkurrenceevne og beskæftigelse, er andre eksempler på betydningsfulde strategier, som også omfatter den danske del af programområdet. Delstatsregeringen i Schleswig-Holstein samler med Zukunftsprogramm Wirtschaft (Fremtidsprogram Økonomi) de vigtigste økonomi- og regionalpolitiske støttetiltag i delstaten. Desuden er de såkaldte Regionalkontorer i de enkelte støtteregioner, som vejleder projekterne frem til den formelle ansøgning, placeret i samme institution som INTERREG-Sekretariatet. Her foregår et tæt samarbejde, afstemning og afgrænsning, som har fundet sted i flere støtteperioder. Delstatsregeringen i Schleswig-Holstein har også opstillet Zukunftsprogramm Arbeit (Fremtidsprogram Arbejde) for at styrke menneskenes konkurrenceevne på arbejdsmarkedet med midler fra den Europæiske Socialfond. Gennem en tæt afstemning før bevillingen sikres det, at der kun støttes aktiviteter, som ikke støttes af Zukunftsprogramm Arbeit. Udvalgsbehandlingen af Mål 2 ansøgninger er i Danmark henlagt til de regionale vækstfora. I Region Sjælland foregår den administrative behandling af ansøgningerne i Vækstforumsekretariatet, der er placeret i umiddelbar sammenhæng med Forvaltningsmyndigheden. Dette sikrer et tæt samarbejde vedrørende afgrænsning af programmerne og forhindrer eventuelle overlap. Region Sjælland er desuden støtteområde i det grænseoverskridende program: Øresund-Kattegat- Skagerrak, samt tilstødende område (20 % område) i det grænseoverskridende program South Baltic. Samlet set findes der en mangfoldighed af programmer i støtteregionen, som overlapper geografisk og har lignende prioriteter. I sammenligning med de øvrige støtteprogrammer forfølger det løbende INTERREG-program dog målsætningen om det grænseoverskridende samarbejde. Erfaringen viser indtil videre, at afgrænsningen til de øvrige programmer er uproblematisk. 7

8 I 2009 indledte Forvaltningsmyndigheden nye samarbejder i tilknytning til vedtagelsen af EU s Østersøstrategi. Disse nye samarbejder, involverer både regionale og nationale myndigheder samt interregionale netværk. Formålet med disse nye partnerskaber er at sikre, at programmet Fehmarnbeltregion kan understøtte Østersøstrategien bedst muligt. Programgennemførelse Til sikring af en effektiv programgennemførelse og etablering af en fælles forvaltningsstruktur har alle fire programpartnere, Region Sjælland, Kreis Ostholstein, Kreis Plön og Hansestadt Lübeck, indgået en aftale. I henhold til artikel 14, stk 1 i forordning (EF) nr. 1080/2006 har de medlemsstater, der deltager i, udpeget en fælles Forvaltningsmyndighed, der ligger hos Region Sjælland, Sorø. Efter høring af de i programområdet repræsenterede medlemsstater oprettede Forvaltningsmyndigheden et fælles Teknisk Sekretariat, som ligger hos Entwicklungsgesellschaft Ostholstein mbh, Eutin. I henhold til artikel 61 i forordning (EF) nr. 1083/2006 af er programmets Attesteringsmyndighed ved Region Sjælland, Sorø. I henhold til artikel 62 i forordning (EF) nr. 1083/2006 af er programmets Revisionsmyndighed ved Erhvervs- og Byggestyrelsen København Ø. I medfør af artikel 63 i forordning (EF) Nr. 1083/2006 har medlemsstaterne nedsat et fælles Overvågningsudvalg efter aftale med Forvaltningsmyndigheden. Overvågningsudvalget er sammensat af repræsentanter fra følgende institutioner: nationale myndigheder (repræsentanter fra medlemsstaten) regionale forvaltninger (repræsentanter fra Region Sjælland, Kreis Ostholstein, Kreis Plön, Hansestadt Lübeck), politiske repræsentanter fra Region Sjælland, Kreis Ostholstein, Kreis Plön, Hansestadt Lübeck, kommunale sammenslutninger og kommuner, arbejdsmarkedsmyndigheder, erhvervsfremmeaktører/vækstforum, fagforeninger højere læreanstalter, ligestillingsrepræsentanter, miljørepræsentanter eller miljøorganisationer. En repræsentant for Kommissionen deltager på Kommissionens eget initiativ eller efter anmodning fra Overvågningsudvalget med rådgivende funktion i Overvågningsudvalgets arbejde. Derudover kan gæster få mulighed for at deltage i Overvågningsudvalgets møder. I henhold til artikel 19, stk. 3 i forordning (EF) nr. 1080/2006 kan Styringsudvalget påtage sig at udvælge operationerne og afgive rapport til Overvågningsudvalget. Styringsudvalget består af de forvaltninger, der har ansvaret for programmet, og suppleres med repræsentanter fra erhvervsliv og arbejdsmarkedets parter. 8

9 Som resultat af programevalueringen i 2011 blev det af hensyn til en slankere programstruktur besluttet at sammenlægge Overvågnings- og Styringsudvalget til ét udvalg. Fremover vil de nævnte repræsentanter arbejde med basis i det fælles INTERREG-udvalg. Ovenstående afsnit illustrer, at partnerskabsprincippet implementeres i INTERREG IVA programmet Fehmarnbeltregion i flere henseender. Under udviklingen, planlægningen, og gennemførelsen af programmet inddrages et bredt spektrum af relevante aktører på nationalt og regionalt plan. Et tydeligt eksempel på partnerskabsprincippet er, at ansvaret for programmet er fordelt på både regionale og nationale myndigheder, i og med at Forvaltningsmyndigheden og Attesteringsmyndigheden er placeret hos Region Sjælland, medens Revisionsmyndigheden er placeret hos Erhvervs- og Byggestyrelsen. Endvidere er et stort antal af forskellige myndigheder og interesseorganisationer blevet inddraget i udviklingen og godkendelsen af programmet. Tilsvarende repræsenterer Overvågningsudvalget mange forskellige interessegrupper, som er med til at overvåge og vejlede programgennemførelsen. 2 Oversigt over gennemførelsen af det Operationelle Program 2.1 Resultater og fremskridtsanalyse Oplysninger om status for afvikling af det Operationelle Program Programmet blev godkendt den 21. december 2007, således at de første projekter kunne godkendes i løbet af Frem til udgangen af 2010 blev der i alt bevilget 15 projekter, som der blev ydet bistand til i gennemførelsesåret Heraf blev et projekt afsluttet allerede med udgangen af 2010 og fire yderligere i løbet af Til gengæld kom der fire nye godkendte projekter til, således at 79,87% af programmets samlede støttemidler var bundet pr En af de vigtigste prioriteter i 2011 var akkvisitionen af nye projektansøgninger af høj kvalitet. Til dette formål blev INTERREG-administrationens milepælsystem, der blev indført i 2009/2010, videreudbygget og tilpasset, hvilket har bidraget markant til en øget kapacitet og kvalitet af de nye projektansøgninger. Både ved den generelle præsentation af INTERREG IV A-programmet Fehmarnbeltregion og ved rådgivning af de enkelte potentielle projektpartnere blev det især understreget: - at projekterne skal indeholde elementer, som bidrager til forbedring af regionens muligheder som del af aksen Hamburg-København/Malmö, - at projekterne øger regionens attraktivitet både for borgerne og besøgende, - at projekterne er grænseoverskridende og bidrager til, at forskelle opfattes som styrke og som udgangspunkt for en fornyet dynamik i regionen. De modtagne projektansøgninger blev behandlet på grundlag af kvantitative og kvalitative udvælgelseskriterier. Herunder blev det vurderet, om projekterne kunne bidrage til opnåelse af programmålene. Desuden blev projektansøgningerne gennemgået for at kunne vurdere, om kriterierne for ligestilling mellem mænd og kvinder, bæredygtig udvikling og additionalitet er opfyldt, og om støttemodtagerne varetager deres informationspligt i forhold til støtten fra EU på tilfredsstillende måde. 9

10 Af de fire nye projektansøgninger, som blev godkendt i 2011, er tre placeret i prioritet 1 og et i prioritet 2. Sammenlignet med de tidligere år, hvor flere fokustemaer ikke var besat, kan det for 2011 fastslås som en succes, at der nu er projekter i samtlige fokustemaer. I fokustema 2 Forskning & teknologi blev der gennem bevillingerne sidste år placeret et projekt (BeltScience) og i fokustema 3 Sundhed to projekter (KFFB og LUTS). Det fjerde projekt, der blev bevilget i 2011 (RegioSKILL) er placeret i fokustema 10 Regional identitet. Takket være den nye og i 2011 igen tilpassede programstrategi er det finansielle volumen af disse nye projektansøgninger blevet mindre, hvilket kan bidrage til at komme lidt nærmere det oprindelige programmål på 50 projekter. Alt i alt er dette dog stadig et urealistisk tal. Selv om antallet af godkendte projekter afviger fra det for 2011 forventede tal, viser en foreløbig evaluering af programmets indholdsindikatorer, at de godkendte projekter samlet set opfylder de fleste af de kvantitative mål og således også de dermed sammenhængende kvalitative programmål. Se tabel i bilag 1 med hensyn til kvantificerbare indikatorer, som nævnes i det Operationelle program, og som viser de realiserede målsætninger. De finansielle oplysninger om det Operationelle program ses i tabellen i bilag 2. Det lavere antal godkendte projekter kunne føre til den antagelse, at programmet ville få vanskeligheder med hensyn til at opfylde n+2 rammerne. På grund af nogle projekters relativt store volumen og en målrettet indsats fra INTERREG-Administrationen kunne n+2 målet opnås i 2010, såvel som programmets forecast viser, at n+2 forventes at kunne blive indfriet for den resterende programperiode. Ændret programstrategi På trods af at programmets kvantitative og kvalitative mål i mange henseender allerede er opfyldt, har Overvågningsudvalget for INTERREG IV A-programmet Fehmarnbeltregion i slutningen af 2009 besluttet at foretage en ændring af den hidtil bestående programstrategi. Den ændrede programstrategi skulle først og fremmest sigte på at sikre et større antal projekter for bedre at kunne opfylde målene i det Operationelle Program. Baggrunden for ændringen af programstrategien var, at der med slutningen af 2009 ville i alt være 68,42 % af programmets samlede midler bevilget til kun 13 projekter. Selv om den høje andel af allerede bevilgede midler viser en stor interesse for programmet og dermed prisværdige fremskridt med hensyn til programmets gennemførsel, beroede den høje bevilling på, at der blev godkendt nogle for dette programs meget økonomiske omfangsrige projekter, som derved hurtigt lagde beslag på en stor procentdel af de samlede midler i programmet. Denne situation betød, at midlerne inden for bestemte fokustemaer allerede var opbrugt, i nogle tilfælde var det i 2009 endda nødvendigt med en omfordeling fra andre fokustemaer, mens der i andre fokustemaer slet ikke var nogen projekter endnu (jf. Programmets Årsrapport for 2009 og 2010). Med en ændret programstrategi skabes der mulighed for at optimere gennemførelsen af programmet med henblik på at dække det Operationelle Programs mål og alle fokustemaer bedst muligt. Samtidig skal den nye programstrategi øge det samlede antallet bevilgede projekter til 30. Dette tal betragtes i forhold til programindikatorerne, der skal opfyldes, som rimeligt. Forslaget til en ny 10

11 programstrategi omfattede 1) en nedsættelse af støtteprocenten fra 75% til maksimalt 60%, 2) et tilskudsloft på euro (med mulighed for en undtagelsesordning) og 3) styrkelse af bestemte fokustemaer gennem målrettet akkvisition samt lukning af de fokustemaer, hvor alle midler er opbrugt og i mange tilfælde langt overskredet. Strategien blev evalueret første gang i 2010 og ikke ændret, fordi den havde vist sig at være effektiv på den måde, at den kunne sikre projekter i alle fokustemaer. Overvågningsudvalget har imidlertid på sit første møde i juni 2011 vedtaget en justering af programstrategien, som er mindre restriktiv og omfatter følgende punkter: 1) den maksimale støtteprocent og det maksimale støttebeløb ophæves, 2) indførelse af en trindelt støtteprocent, 3) opretholdelse af de lukkede fokustemaer og 4) ophævelse af reglen om, at eksisterende personale altid betragtes som medfinansiering. Trindelt støtteprocent: Støtteprocenten er afhængig af de samlede projektomkostninger og muliggør en støtte på op til 75%. Det betyder, at der kan ydes 75% tilskud til de støtteberettigede udgifter op til euro samlede omkostninger og 50% tilskud til alle yderligere støtteberettigede omkostninger ud over euro. Der blev udarbejdet en tabel til de enkelte trin, som er offentliggjort i håndbogen. Ophævelse af reglen om, at eksisterende personale altid er medfinansiering: Overvågningsudvalget har desuden besluttet at ophæve reglen om, at eksisterende personale altid betragtes som medfinansiering. Reglen er et levn fra den gamle Socialfond-forordning. Erfaringen har vist, at denne ordning medfører betragtelige fejlmuligheder og merarbejde ved budgetplanlægningen og ikke mindst ved udbetalingsanmodningerne. Dens bortfald betyder en administrativ lettelse for projekterne og administrationen. Fremover skal tilskuddet som det også er normen i andre programmer beregnes ved hjælp af støtteprocenten på basis af de støtteberettigede samlede omkostninger i et projekt. Supplerende skal de projektansvarlige stadig dokumentere den krævede egen medfinansiering. Som resultat af programevalueringen blev programstrategien af Overvågningsudvalget på dets andet møde i november 2011 yderligere ændret, således at bindingen af midler på fokustemaniveau blev ophævet, og kun bibeholdt på prioritetsniveau. Programmets og de enkelte fokustemaers overordnede mål skal der stadig tages hensyn til. Gennem denne foranstaltning muliggøres det for programmet at administrere de resterende midler mere fleksibelt, samtidig med at der bliver større konkurrence om kvaliteten. Desuden skal nye projekter kunne supplere eksisterende projekter for at fremme kohærensen. Programdokumenter: I løbet af 2011 har INTERREG-Administrationen justeret følgende centrale dokumenter: Håndbog: Vejledning, Retningslinjer og Forordninger om støtte til projekter inden for Målet om Europæisk territorialt samarbejde (INTERREG IV A)i programmet Fehmarnbeltregion : Håndbogen sigter på at informere potentielle projektpartnere om principperne og kriterierne i INTERREG IV A-programmet 11

12 Fehmarnbeltregion og indeholder udførlige forklaringer og vejledninger til fremsættelse af ansøgninger og gennemførelse af et INTERREG IV A-projekt som hjælp til nuværende og potentielle projektpartnere. Håndbogen blev godkendt på det første fælles møde i det dansktyske Styrings- og Overvågningsudvalg den 4. juni I 2010 påbegyndtes en omfattende gennemgang af håndbogen, som blev afsluttet i begyndelsen af Ændringerne vedrørte først og fremmest indarbejdning af de nye tiltag med hensyn til Østersøstrategien, den ændrede programstrategi samt tilpasninger af de generelle retningslinjer for gennemførelse af projekter og støtteberettigelse. En yderligere tilpasning af håndbogen til den ændrede programstrategi, som blev besluttet tidligt på sommeren, foretoges i august Håndbogen kan altid downloades fra hjemmesiden. Derudover vedlægges Håndbogen Leadpartnerkontrakten som bilag for at sikre, at projektet modtager de grundlæggende informationer med alle retningslinjer og henvisninger til forordningerne. I 2011 er der ikke foretaget en justering af organiseringen af og procedurerne for forvaltnings- og attesteringsmyndighederne (Artikel 71 af Rådets Forordning 1083/2006). En tilpasning af artikel 71 påtænkes i forbindelse med den vedtagne ændring af programstrukturen (sammenlægning af Overvågnings- og Styringsudvalg til ét udvalg) i I efteråret 2011 foretog INTERREG-administrationen en forbedring af projektvurderingsskemaet, som anvendes til at præsentere projektvurderingen i det dansktyske Styringsudvalg. For at øge vurderingsprocessens kvalitet og transparens har INTERREG-administrationen suppleret pointvurderingen af de enkelte vurderingskriterier med en skriftlig vurdering. Vurderingspointene 1-5 har desuden fået en forklarende graduering. Denne forbedring af vurderingsskemaet blev anbefalet af systemkontrollen og foretaget af INTERREG-administrationen i overensstemmelse hermed. Østersøstrategi (EUSBSR) Femern Bælt programmets søger at bidrage positivt til understøttelse af Østersøstrategien/EUSBSR, hvor det er relevant i forhold til programmets egne overordnede strategiske målsætninger. På mødet i det dansk-tyske Overvågningsudvalg for Femern Bælt programmet den 1. juni 2010 blev programmets tilpasninger til Østersøstrategien behandlet. Alle nye projekter skal forholde sig aktivt til strategien, men ikke nødvendigvis bidrage aktivt til den. Til dette formål er der lavet et nyt punkt i ansøgningsformularens punkt 8.10 Understøttelse af Østersøstrategiens prioriterede områder, som skal udfyldes af ansøgerne. Dermed udbredes kendskabet til strategien også blandt Femern Bælt regionens aktører. I forbindelse med Overvågningsudvalgets beslutning om at understøtte Østersøstrategien blev der allerede i 2010 foretaget ændringer i de relevante dokumenter som for eksempel ansøgningsskemaet til nye projekter, vurderingsskemaet med hensyn til den indholdsmæssige vurdering af nye projektansøgninger og i årsrapporten/ afslutningsrapporten med hensyn til de kvalitative resultater. Tilpasningen af det Operationelle Program er planlagt i forbindelse med flere ændringer i

13 Desuden blev programmets hjemmeside og håndbog allerede i 2010 opdateret med information om Østersøstrategien (samt måden hvorpå ansøgere skal forholde sig til den). Ved alle informationsmøder for potentielle ansøgere og godkendte projektpartnere bliver der grundigt informeret om strategien og håndteringen af denne. Programadministrationen fremhæver Østersøstrategien og programmets indsats for implementering af strategien i de samarbejdsfora, programmet indgår i. Arbejdet ligger i naturlig forlængelse af Region Sjællands prioriteringer, hvor Region Sjællands Internationale handlingsplan såvel som øvrige strategier understreger, at regionen har fokus på Østersøregionen. Tilsvarende har Østersøstrategien en vigtig strategisk indflydelse på de tyske programpartneres regionale strategier og handlingsplaner. INTERREG-administrationen har i starten af 2011 identificeret de allerede godkendte projekter, som understøtter strategiens prioriterede foranstaltninger, og meddelt disse projekter til Kommissionen. Projekter, som positivt understøtter strategiens prioritetsområder, blev af administrationen opfordret til at henvende sig til de nationale koordinatorer for de relevante prioritetsområder for at sikre en relevant koordinering og samarbejde. Projekterne blev desuden informeret om, at administrationen meddeler Kommissionen, hvilke projekter der understøtter Østersøstrategien. De projekter, der understøtter Østersøstrategien/EUSBSR, blev samtidig markeret i programmets liste over godkendte projekter på programmets hjemmeside. INTERREGadministrationen har fundet frem til, at af de 19 projekter, der blev godkendt frem til udgangen af 2011, understøtter 16 projekter Østersøstrategien, mens de resterende tre projekter er i overensstemmelse med strategien uden at understøtte den direkte. De nye krav til projekterne i forhold til Østersøstrategien medfører øget behov for vejledning af projektansøgerne, og det er Administrationens oplevelse, at det kan være en udfordrende øvelse for projektansøgerne at forholde sig til Østersøstrategiens store geografiske område, såvel som mange prioriteter, flagskibsprojekter mv. Programmets administration, både Sekretariatet og Forvaltningsmyndigheden forsøger at holde sig løbende informeret i forhold til Østersøstrategien. Forvaltningsmyndigheden har deltaget i forskellige aktiviteter med udgangspunkt i Østersøstrategien. Det gælder f.x. deltagelsen i OpenDays i Bruxelles. Der har været anvendt midler fra budgettet til teknisk bistand, til deltagelse i disse arrangementer (jf. Kap. 5 Information til offentligheden). Deltagelse i Interact Pilot Project Measuring the benefits of European Territorial Cooperation Programmes Typology INTERREG-Administrationen har i 2010 besluttet at deltage i Interacts pilotprojekt med det formål at bidrage til at gøre effekterne af INTERREG-programmerne mere målbare og transparente. Fehmarnbeltprogrammet anser samtidig deltagelsen i dette projekt som lobbyarbejde med hensyn til den nye strukturfondsperiode. De enkelte projekters data, der er relevante for pilotprojektet, blev i løbet af 2011 samlet af INTERREG-administrationen og videresendt til Interact. Præsentationen og distributionen af resultaterne forventes i Programevaluering: 13

14 INTERREG-administrationen sendte i løbet af 2010 en løbende evaluering af INTERREG IVAprogrammet Fehmarnbeltregion i udbud, som blev gennemført af virksomheden Epinion i samarbejde med DSN og Advance1 frem til efteråret Målet for evalueringen er at undersøge, om det er nødvendigt med en revidering af Fehmarnbeltprogrammet og hvorledes eventuelle forslag til ændringer i givet fald vil se ud. Det skal undersøges om de for programmet satte mål kan nås, om de oprindelige mål stadig er relevante eller hvorvidt de skal tilpasses. På basis af denne analyse blev der i 2011 udarbejdet en rapport, som indeholder afvigelser og ændringsforslag. Årsager til afvigelserne blev analyseret, og der blev udarbejdet forslag til anbefalinger af strategisk og operationel samt finansiel og indholdsmæssig karakter, således at det er muligt at gennemføre nogle tilpasninger allerede i den løbende støtteperiode. Rapporten giver også et overblik over de strategiske og operationelle potentialer og mulige indsatsområder i et grænseoverskridende samarbejde i et fremtidigt INTERREG-program efter Rapporten belyste fordele og ulemper i forbindelse med en eventuel ændring af det nuværende geografiske støtteområde og beskrev mulige ændringer og forenklinger af de administrative processer især for projektdeltagerne. I forbindelse med evalueringen blev der i 2011 gennemført flere møder mellem administration og evaluatorer, der blev afholdt interviews med nøglepersoner fra programregionen og en grænseoverskridende workshop i marts De foreløbige resultater blev forelagt Overvågningsudvalget på mødet i juni 2011 til diskussion. Den endelige rapport med anbefalinger til implementering blev udarbejdet til mødet i Overvågningsudvalget i november 2011 på dansk og tysk. INTERREG-administrationen har til anbefalingerne udarbejdet konkrete handlingsforanstaltninger til den nuværende programperiode, som herefter blev vedtaget af Overvågningsudvalget. Tilpasninger resp. ændringer, der skal foretages, vedrører i den løbende programperiode følgende punkter: - Ændring af programstrukturen: sammenlægning af Overvågnings- og Styringsudvalg til ét udvalg - Ophævelse af bindingen af midler på fokustemaniveau - Bistand til udledning af succeskriterier i håndbogen - Videregivelse af erfaringsviden med hensyn til at bestemme effekter - Nedbrydning af organisatoriske, tekniske og administrative barrierer - Omlægning af INTERREG-sekretariatets ressourcer - Optimering af kommunikationsværktøjer - Iværksættelse af mediearbejde om projekterne - Fastlæggelse af processer med hensyn til et fremtidigt INTERREG V- program Implementeringen af disse punkter blev påbegyndt i slutningen af

15 2.1.2 Oplysninger om brugen af fondsmidler Detaljerede oplysninger om anvendelsen af strukturfondsmidlerne, - oplysninger i henhold til koder, i henhold til del C bilag II i forordningen (EF) nr. 1828/2006, fremgår af tabellen i bilag Støtte inddelt efter målgrupper Oplysninger om indikatorerne findes i bilag 4, 5 og 6 opdelt efter prioriteterne 1, 2 og Tilbagebetalt eller genanvendt støtte Den 24. februar 2011 gennemførte Erhvervs- og Byggestyrelsen, den danske del af revisionsmyndigheden, igen et kontrolbesøg hos leadpartneren Fonden Østdansk Turisme med hensyn til projektet Destination Fehmarnbelt (Second Level Control). Projektet fik et tilbagebetalingskrav på DKK ,00. Attesteringsmyndigheden krævede beløbet tilbage, som herefter den 21. december 2011 blev indbetalt på INTERREG IV A Fehmarnbeltregions EU-konto. Beløbet genanvendes til støtteformål. For at følge op på de i revisionsrapporten beskrevne åbne spørgsmål har Forvaltningsmyndigheden i løbet af året gennemført samtaler og besøg hos leadpartneren og viderefører dette arbejde ved hjælp af an ekstraordinær kontrolindsats i Kvalitativ analyse I 2011 lå hovedvægten for INTERREG-administrationens arbejde på rådgivning og behandling af nyindsendte projektideer og -ansøgninger samt bistand til løbende og afsluttende projekter. På basis af disse tiltag, men også som resultat af andre opgaver, blev der opnået følgende vigtige fremskridt: - en relativ stor samlet bevilling på 79,87% af programmets støttemidler; - godkendelse af i alt fire nye projekter i det dansk-tyske Styringsudvalg; - opfyldelse af målsætningen med hensyn til n+2; - revision af grundlæggende programdokumenter så som håndbogen og projektvurderingsskemaet; - evaluering og udarbejdelse af en ændret programstrategi; - rådgivning til projekterne med hensyn til den til enhver tid gældende programstrategi for bedre at kunne opfylde indsatsområderne og målene i det Operationelle Program; - målrettet rådgivning af projekterne med hensyn til de indtil nu underrepræsenterede fokustemaer, Regional identitet (en projektansøgning), Forskning & teknologi (en projektansøgning), Sundhed (to projektansøgninger); - implementering af Østersøstrategien; - gennemførelse og forberedende implementering af programevalueringen; - et stort antal informationsarrangementer og netværksmøder med det formål at reklamere for programmet samt rådgive projektideer effektivt og dele 15

16 relevant viden og erfaringer med ligesindede aktører (jf. kap. 5 Information og pr-arbejde). Med hensyn til de to programudvalgs arbejde kan det sammenfattende konstateres, at det dansktyske Overvågningsudvalg i 2011 spillede en central og aktiv rolle, idet udvalget tog vigtige beslutninger med hensyn til evaluering og tilpasning af programstrategien, implementering af Østersøstrategien og programevaluering. Styringsudvalget har ligeledes bidraget væsentligt til de konstaterede fremskridt i programmet og i alt godkendt fire nye projekter. For frem for alt at sikre modtagelse af projektansøgninger af bedre kvalitet og samtidig at optimere samarbejdet mellem det tekniske sekretariat og Forvaltningsmyndigheden har medarbejderne i løbet af 2011 gjort flere arbejdsgange mere effektive gennem konkrete aftaler og en målrettet arbejdsplanlægning. Det vigtigste tiltag var videreudviklingen og implementeringen af de indførte milepæle for projektideer, som frem til fremsendelse af færdige ansøgninger gennemgår flere rådgivnings- og vurderingsfaser og således modtager vigtige impulser i projektudviklingen. Sammenfattende kan det bekræftes, at medarbejderne i det tekniske sekretariat og i Forvaltningsmyndigheden har en fælles interesse i løbende at forbedre programmets administration og vejledningen af projektansvarlige samt potentielle ansøgere. For alle indtil nu bevilgede projekter kan det bekræftes, at de enkelte projektansøgninger blev bearbejdet på basis af kvalitative og kvantitative udvælgelseskriterier. Derfor kan det forventes, at disse projekter i høj grad kommer til at yde et væsentligt bidrag til at opfylde det Operationelle Programs mål. Med de i alt fire nye projekter, som blev godkendt i 2011, blev der rekrutteret nogle nye projektansvarlige til programmet, dvs. projektpartnere, som ikke tidligere (INTERREG IIIA og IVA) havde modtaget støtte. Det vedrører frem for alt aktørerne fra området Forskning og Sundhed. Dette forhold er meget tilfredsstillende, da alt i alt flertallet af projektpartnerne, som indsendte de første ansøgninger i 2008 og 2009, allerede har fået tilskud til tidligere projekter fra de EFRUfinansierede INTERREG-midler. Derfor ønsker INTERREG-administrationen især i forbindelse med de i kapitel 5 beskrevne informations- og pr-tiltag også fremover at arbejde på at rekruttere nye interessegrupper og aktører til programmet, blandt andet gennem målrettede informationsarrangementer. Det skal alligevel nævnes, at erfarne INTERREG-aktører i stigende grad indgår i nye partnerskaber og i projekter med nye partnere med succes agerer som værdifulde lokomotiver og arbejder eksemplarisk for vigtige udviklingsmuligheder for regionen gennem INTERREG. 2.2 Oplysninger om foreneligheden med fællesskabsretten Der forekom ingen væsentlige problemer med hensyn til forenelighed med fællesskabsretten. 2.3 Væsentlige opståede problemer og foranstaltninger til afværgelse af disse INTERREG-administrationens bestræbelser går stadig ud på målrettet at henvende sig til projektansvarlige i Fehmarnbelt-programmets nye geografiske områder. Resultatet af disse 16

17 målrettede informationstiltag var i 2011 positivt, idet mange nye projektaktiviteter også dækker de nye geografiske områder. I det forløbne år udførte INTERREG-administrationen i højere grad projektrelateret arbejde, som dels sigtede på akkvisitionen af nye projektansøgninger og dels i høj grad var rettet mod de løbende og mangfoldige projekter. I den forbindelse viste det sig at være nødvendigt med en yderligere tilpasning af de tekniske forudsætninger til program- og især projektadministrationen, som medførte følgende opgaver: revision af håndbogen, projektvurderingsskemaet med tilhørende procedurer og andre programdokumenter/skemaer, bedre organisering af procedurer for udbetalingsanmodninger, fx gennem et første udkast til en vejledning om udbetalingsanmodningerne, bedre organisering af samarbejdet mellem det tekniske sekretariat og Forvaltningsmyndigheden, fx gennem yderligere tilpasning af milepælene under projekternes ansøgningsproces, bedre organisering af samarbejdet mellem Forvaltningsmyndigheden og Attesteringsmyndigheden. Med hensyn til projekterne skal det nævnes, at der på trods af den planmæssige gennemførelse af de fleste projekter ikke kunne afkaldes alle i henhold til leadpartneraftalen bundne støttemidler. Årsagen var hovedsageligt de for en dels vedkommende for højt budgetterede projektansøgninger. Dette førte imidlertid ikke til negative effekter for n+2-reglen. Alligevel har INTERREGadministrationen gennem den graduerede støtteprocent (se kap ) udarbejdet en forholdsregel, som kan modvirke tendensen til at overbudgettere i projektansøgningerne. Denne ændrede programstrategi har straks efter vedtagelsen i Overvågningsudvalget vist sig at være effektiv. En anden vigtig erfaring i programmet, som også har vist sig i tidligere år, er, at fremsendelsen af projektansøgninger af høj kvalitet forudsætter relativt store personelle og tidsressourcer. Ved hjælp af milepælprincippet, som forløber i 3 trin, kunne INTERREG-administrationen yde værdifuld bistand ved projektudvikling og udarbejdelse af ansøgninger, som blev modtaget af de forskellige aktører med taknemmelighed og var en succes. Ved udgangen af 2011 var 79,87% af INTERREG-midlerne bundet. Udfordringen for de kommende år, især for 2012, vil være at binde de resterende midler til så mange projekter som muligt og derved at tilgodese programmets båndbredde på en afbalanceret måde. Det viser sig, at en stor del af de endnu ikke bevilgede støttemidler er til rådighed i prioritet 2, i fokustema 9 Generelle strukturforbedringer. Derfor vil INTERREG-administrationen målrettet arbejde på at dække dette behov. 2.4 Ændringer i konteksten omkring det Operationelle Programs gennemførelse Beslutningen om oprettelse af en fast forbindelse over Femern Bælt har ført til, at Regionerne begynder at indstille sig på den nye situation, når forbindelsen realiseres i Dette kan aflæses på mange af de modtagne ansøgninger og henvendelser om indholdet af mulige fremtidige 17

18 projekter. En del af de i 2011 indkomne projektforslag tager fat på udviklingsmuligheder, som står i direkte forbindelse med den fremtidige faste forbindelse. Som allerede nævnt har det dansk-tyske Overvågningsudvalg igen i 2011 tilpasset den ændrede programstrategi med det formål at opfylde de forskellige fokustemaer i de enkelte prioriteter mere målrettet, bedre at styre projekternes omfang, at forøge det samlede antal projekter og dermed bedre at opfylde det Operationelle Programs mål (jf Oplysninger om status for det Operationelle Programs materielle afvikling). Den i 2011 afsluttede programevaluering har derudover leveret informationer om programmets samlede situation og i den forbindelse bekræftet resp. konkretiseret de oprindeligt opstillede mål samt udarbejdet forslag til, hvorvidt de fastsatte mål kan opnås endnu bedre. Ved vurderingen af disse spørgsmål blev der refereret til det Operationelle Programs ydre kontekst (jf. kap Oplysninger om status for det Operationelle Programs materielle afvikling). 2.5 Eventuel væsentlig ændring i henhold til artikel 57 i forordningen (EF) nr. 1083/2006 I henhold til artikel 57, stk. 2 skal forvaltningsmyndigheden meddele, at der ikke er indtrådt ændringer i henhold til artikel 57, stk Komplementaritet med andre instrumenter Samlet set er der talrige programmer i støtteregionen, som overlapper hinanden geografisk, og som har lignende prioriteter. Dette har imidlertid ikke medført problemer i rapporteringsåret Sammenlignet med de øvrige støtteprogrammer har INTERREG-programmet det grænseoverskridende samarbejde som overordnet mål. Erfaringerne fra tidligere støtteperioder har vist, at afgrænsningen over for de øvrige programmer er uproblematisk. En ny situation i denne programperiode er, at Region Sjælland samtidig er programregion for både INTERREG IV A programmet Fehmarnbeltregion og South Baltic Programme. Forvaltningsmyndigheden i Sorø har derfor i løbet af 2011 intensiveret samarbejdet med kontaktpunktet for Interreg A programmerne South Baltic og Øresund-Kattegat-Skagerrak i Region Sjælland, for bedre at koordinere indkomne projektforslag. På projekt- og programniveau tages der højde for afgrænsninger og kooperationsmuligheder til de andre programmer, således at Fehmarnbeltprogrammets projekter og mål kan realiseres optimalt og under hensyntagen til den regionale udvikling i programområdet. Det Operationelle Program for INTERREG IV A Fehmarnbeltregion samvirker derfor med og styrker de for programområdet gældende lokale, regionale og statslige strategier og udviklingsplaner. Programmets regionale virkning er størst, når det bidrager til de eksisterende regionalpolitiske udviklingsplaner og er i overensstemmelse med dem. Medarbejderne i det Tekniske Sekretariat og Forvaltningsmyndigheden har regelmæssigt kontakt til medarbejdere i de andre støtteprogrammer og drøfter de konkrete tiltag og støtten af projekter i de 18

19 respektive støtteområder for at konstatere potentielle synergier og samtidig forebygge risiko for dobbeltfinansiering. I 2011 forekom der ikke noget tilfælde, hvor risikoen for en overlapning skulle undersøges nærmere. Såfremt det fremover måtte vise sig at være nødvendigt, bliver oplysninger om konkrete ansøgninger, aktiviteter og aktører udvekslet med andre programmer. Såfremt der indtræder en overlapning med andre programmer, foretager Forvaltningsmyndigheden og det Tekniske Sekretariat samt udvalgene i samarbejde med de andre programforvaltninger en afgrænsning for at forhindre en overlapning. I ansøgningen erklærer projektdeltagerne ved deres underskrift, at de ikke har ansøgt om eller modtager andre EU-støttemidler til de samme aktiviteter. Dette blev kontrolleret i forbindelse med godkendelse af projektansøgningerne i Derudover deltager INTERREG-Administrationen regelmæssigt i seminarer og netværksmøder med det formål at udveksle erfaringer med naboprogrammer samt at dele og indhente relevante informationer om operationerne i de pågældende støtteprogrammer (jf. kap. 5 Information til offentligheden). Desuden blev der i 2011 gennemført en række informationsarrangementer om programmet. Disse blev koordineret og målrettet sammen med andre programadministrationer, bl.a. også for at formidle afgrænsningen af programmerne udadtil. Der er ingen overlapning i forhold til især følgende programmer: Aktiviteterne på den tyske side i forhold til LEADER (EU-tilskud til udvikling af landdistrikter) gennemføres i to områder, som også er del af Fehmarnbeltregionen. Indtil videre er der dog ikke blevet gennemført nogle transnationale projekter. Da de støttede projekter i sammenligning med INTERREG også er af en mere investeringsmæssig karakter, kan enhver form for overlapning udelukkes. Skulle transnationale aktiviteter komme på tale, vil de programansvarlige aftale det videre forløb. Heller ikke på LEADER-programmets danske side (specielt LAG) er der indtil videre gennemført transnationale projekter i forhold til Fehmarnbeltregionen. Skulle der opstå overlap, vil begge programforvaltninger aftale det videre forløb. Programmet Zukunftsprogramm Arbeit Schleswig-Holstein (den Europæiske Socialfond) sætter under det strategiske mål Bekæmpelse af ungdomsarbejdsløshed fokus på de specifikke mål at Forbedre unges interkulturelle kompetencer. Som en del af disse specifikke mål er der også taget højde for tværnationalt planlagte aktiviteter. Faren for overlapning er ikke til stede, da der på dette område indtil nu ikke er givet tilskud til nogle transnationale projekter og de hidtidige projekter på dette område har som udgangspunkt haft fokus på skabelse af praktikpladser. Skulle der ske en overlapning vil INTERREG-administrationen koordinere dette med forvaltningsmyndigheden for programmet Zukunftprogramm. INTERREG-administrationen arbejder altid på at sikre at projekterne ikke bliver støttet af flere EUprogrammer på samme tid. 2.7 Tilsynsforanstaltninger 19

20 Som der allerede er redegjort for ovenfor, har det dansk-tyske Overvågningsudvalg i 2011 overvåget og støttet gennemførelsen af det Operationelle Program i forskellige henseender. Dels har Overvågningsudvalget godkendt reviderede programdokumenter og dels ved gennemgang og justering af den eksisterende programstrategi i løbet af 2011 bidraget til, at en målrettet indsats i højere grad understøtter en succesrig gennemførelse af programmet. Overvågningsudvalget skal på fremtidige møder regelmæssigt vurdere denne målrettede indsats. For at støtte Overvågningsudvalgets opgaver formidler INTERREG-Administrationen regelmæssigt relevante informationer om programdokumenter til Overvågningsudvalget, som udvalget har godkendt i løbet af programperioden, og som er af betydning for den strategiske gennemførelse af det Operationelle Program: - forretningsorden for Overvågningsudvalget - forretningsorden for Styringsudvalget - forretningsorden og forvaltningsstruktur for Forvaltningsmyndigheden og det Tekniske Sekretariat til - udvælgelses- og vurderingskriterier for projektansøgninger - kommunikationsplan - budget for teknisk bistand - håndbog - leadpartnerkontrakt og partnerskabsaftaler - artikel 71 For de godkendte projekter har INTERREG-Administrationen i 2011 gennemført tre tilsynsførendeseminarer, hvor revisorer, som ønsker at revidere INTERREG-projekter, skulle deltage for at blive godkendt som tilsynsførende til programmet. Ved disse seminarer blev de deltagende revisorer informeret om de specifikke regler og forordninger, som gælder for INTERREG IV A-programmet Fehmarnbeltregion. En liste over de godkendte revisorer blev derefter offentliggjort på hjemmesiden (jf. 5 Information til offentligheden). First Level Control: On-the-spot På dansk side: Forvaltningsmyndigheden, Region Sjælland, skal på dansk område efter bekendtgørelse. nr. 358 af 18. april 2007 om ansvar og kompetencefordeling mv. sikre korrekthed af det arbejde, der udføres af projektpartnerens godkendte tilsynsførende. Dette gøres i henhold til Kommissionens retningslinjer for første niveau kontrol ved, at Forvaltningsmyndigheden i samarbejde med Attesteringsmyndigheden på dansk side gennemfører en begrænset stikprøvekontrol hos udvalgte projektpartnere. Formålet med tilsynsbesøget er både at kontrollere de tilsynsførendes arbejde, og ved egenkontrol at konstatere at: - projektet er i fremdrift, - EU-regler og nationale regler overholdes/er overholdt, - der er skabt betryggende rammer for administrationen af projektet, herunder: 20

2007-2014 2007CB163PO057

2007-2014 2007CB163PO057 2007-2014 2007CB163PO057 Årsrapport 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Generelle data... 4 1.1 De strategiske mål for programmet... 5 2 Oversigt over gennemførelsen af det Operationelle Program... 10 2.1 Resultater

Læs mere

REGIONALFONDEN MÅLET OM REGIONAL KONKURRENCEEVNE OG BESKÆFTIGELSE. Årsrapport 2007

REGIONALFONDEN MÅLET OM REGIONAL KONKURRENCEEVNE OG BESKÆFTIGELSE. Årsrapport 2007 REGIONALFONDEN MÅLET OM REGIONAL KONKURRENCEEVNE OG BESKÆFTIGELSE Årsrapport 2007 1 DISPOSITION 1.0 INDLEDNING OG IDENTIFIKATION AF PROGRAMMET... 3 1.1 ÅRSRAPPORTERNES INDHOLD OG FORORDNINGSGRUNDLAG:...

Læs mere

KOLOFON. Ophavsretlige oplysninger: Eftertryk i kommercielt øjemed ikke tilladt. Anden anvendelse tilladt mod behørig kildeangivelse

KOLOFON. Ophavsretlige oplysninger: Eftertryk i kommercielt øjemed ikke tilladt. Anden anvendelse tilladt mod behørig kildeangivelse Europa-Kommissionen www.ec.europa.eu/danmark EU-tilskud en oversigt over programmer, lån, kontrakter og støtteordninger Danmark i EU KOLOFON Europa-Kommissionen Repræsentation i Danmark Europa-Huset Gothersgade

Læs mere

Sektoranalyse af erhvervsfremme

Sektoranalyse af erhvervsfremme STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet Dato: 1. april 2003 J. nr.: Fil-navn: Sektoranalyse af erhvervsfremme 0. Indledning Som led i strukturkommissionens arbejde er det blevet besluttet at gennemføre en række

Læs mere

Den almene boligsektors egenkontrol. Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende almene boligorganisationers egenkontrol

Den almene boligsektors egenkontrol. Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende almene boligorganisationers egenkontrol Den almene boligsektors egenkontrol Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende almene boligorganisationers egenkontrol Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 2014 Titel: Den almene boligsektors egenkontrol

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Forslag. Lov om Hav- og Fiskerifonden 1)

Forslag. Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) Lovforslag nr. L 36 Folketinget 2014-15 Fremsat den 9. oktober 2014 af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri (Dan Jørgensen) Forslag til Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Guide til formulering af civilsamfunds-projekter. 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA

Guide til formulering af civilsamfunds-projekter. 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA Guide til formulering af civilsamfunds-projekter 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA 1. Indledning 3 Logical Framework Approach, LFA, som metode 3 Dynamisk anvendelse af LFA 4 Tre

Læs mere

Populærhåndbog om EU-Projekter

Populærhåndbog om EU-Projekter Populærhåndbog om EU-Projekter -En guide til den gode ansøgning September 2004 November 2004 EU-projekter 1. Indledning NordDanmarks EU-kontor har i den seneste tid oplevet en øget interesse fra de nordjyske

Læs mere

RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER

RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER DIPD RETNINGSLINJER: 1 2 3 PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION DIPD FORMATER REVIDERET VERSION NOVEMBER 2013 GYLDIGHED Disse retningslinjer er gældende fra og med 1. juli 2013. Retningslinjerne

Læs mere

Vejledning i lokaludvikling styret af lokalsamfundet for lokale aktører

Vejledning i lokaludvikling styret af lokalsamfundet for lokale aktører De europæiske struktur- og investeringsfonde Vejledning for medlemsstater og programmyndigheder Vejledning for støttemodtagere Vejledning i lokaludvikling styret af lokalsamfundet for lokale aktører Version

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Meddelelse fra Kommissionen

Meddelelse fra Kommissionen COM 95 (508) DA Meddelelse fra Kommissionen REGNSKABSHARMONISERING: EN NY STRATEGI VIS-A-VIS INTERNATIONAL HARMONISERING 1 1. Indledning og sammenfatning 1.1 Fjerde og syvende selskabsdirektiv giver et

Læs mere

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING Til Socialministeriet Dato September 2011 RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDSRÅDGIVNING INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om evalueringen 1 1.2 Puljen

Læs mere

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Juni 2006 1 INDLEDNING...3 DEL I...5 I. LOVENS MILJØBEGREB...6 II. LOVENS PLAN/PROGRAMBEGREB...8 III. SCREENING...12

Læs mere

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 INDLEDNING 1.1-1.5 2 REGULERING AF LOVPLIGTIG REVISION PÅ EU-PLAN 2-2.10 OG BEHOVET FOR

Læs mere

Forslag til lov om anvendelse af Den Europæiske Hav- og Fiskerifond 1. (hav- og fiskerifondsloven) Kapitel 1. Formål og definitioner

Forslag til lov om anvendelse af Den Europæiske Hav- og Fiskerifond 1. (hav- og fiskerifondsloven) Kapitel 1. Formål og definitioner NaturErhvervstyrelsen Den 24. juni 2014 Forslag til lov om anvendelse af Den Europæiske Hav- og Fiskerifond 1 (hav- og fiskerifondsloven) Kapitel 1 Formål og definitioner 1. Formålet med loven er at skabe

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Børn og Kultur, Familie og Forebyggelse 01-03-2013 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 9 Tilgang til implementering...

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 240 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EN EUROPÆISK

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Patentering som innovationsfremme * * * Opfølgning af grønbogen om EF-patentet og det europæiske patentsystem

Patentering som innovationsfremme * * * Opfølgning af grønbogen om EF-patentet og det europæiske patentsystem Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet og Det Økonomiske og Sociale Udvalg Patentering som innovationsfremme * * * Opfølgning af grønbogen om EF-patentet og det europæiske patentsystem

Læs mere

Status for kommunalreformens gennemførelse 2009

Status for kommunalreformens gennemførelse 2009 Status for kommunalreformens gennemførelse 2009 1 Status for kommunalreformens gennemførelse 2009 Udgivet af: KL, Danske Regioner og Indenrigs- og Socialministeriet Udgivet april 2009 Oplag: 2.000 Tryk:

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: 15.26.03.10. Ansøgningsfrist d. 30. september 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: 15.26.03.10. Ansøgningsfrist d. 30. september 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: Behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholproblemer 15.26.03.10

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere