Årsrapport CB163PO057

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2011 2007-2013 2007CB163PO057"

Transkript

1 CB163PO057 Årsrapport

2 Indholdsfortegnelse 1 Generelle data De strategiske mål for programmet Oversigt over gennemførelsen af det Operationelle Program Resultater og fremskridtsanalyse Oplysninger om status for afvikling af det Operationelle Program Oplysninger om brugen af fondsmidler Støtte inddelt efter målgrupper Tilbagebetalt eller genanvendt støtte Kvalitativ analyse Oplysninger om foreneligheden med fællesskabsretten Væsentlige opståede problemer og foranstaltninger til afværgelse af disse Ændringer i konteksten omkring det Operationelle Programs gennemførelse Eventuel væsentlig ændring i henhold til artikel 57 i forordningen (EF) nr. 1083/ Komplementaritet med andre instrumenter Tilsynsforanstaltninger Eventuelle nationale valutareserver (kun for den årlige gennemførselsrapport 2010) Gennemførelse af den enkelte prioritetsakse Prioritetsakse 1 Erhvervsliv, innovation, maritim udvikling & miljø Resultater og fremskridtsanalyse Materielle og finansielle fremskridt i prioritetsaksen Kvalitativ analyse Væsentlige opståede problemer og foranstaltninger til afværgelse af disse Prioritetsakse 2 Grænseoverskridende strukturer og menneskelige ressourcer Resultater og fremskridtsanalyse Materielle og finansielle fremskridt i prioritetsaksen Kvalitativ analyse Væsentlige opståede problemer og foranstaltninger til afværgelse af disse Prioritetsakse 3 Teknisk bistand Resultater og fremskridtsanalyse Materielle og finansielle fremskridt i prioritetsaksen Kvalitativ analyse Væsentlige opståede problemer og foranstaltninger til afværgelse af disse Teknisk bistand Information til offentligheden Kvalitativ analyse Væsentlige opståede problemer og foranstaltninger til afhjælpning af disse

3 Bilagsoversigt: Bilag 1 Projektindikatorer Bilag 2 Finansielle oplysninger Bilag 3 Kumuleret fordeling af tildelinger fra Fællesskabets bidrag efter kategori Bilag 4 Prioritetsindikatorer / Prioritet 1 Bilag 5 Prioritetsindikatorer / Prioritet 2 Bilag 6 Prioritetsindikatorer / Prioritet 3 Bilag 7 Teknisk Bistand Bilag 8 Evaluering af Kommunikationsplanen 3

4 1 Generelle data Operationelt program Mål Europæisk territorialt samarbejde, grænseoverskridende samarbejde Støtteområde Region Sjælland (DK02), Kreis Ostholstein (DEF08), Kreisfreie Stadt Lübeck (DEF03), Kreis Plön (DEF0A) Tidsrum for programplanlægningen Programmets 2007CB163PO057 referencenummer (CCI-Code) Programmets navn Fehmarnbeltregion Årsrapport Årsrapport 2011 Dato for godkendelse af rapporten i Overvågningsudvalget INTERREG IV A-programmet Fehmarnbeltregion blev godkendt af Kommissionen den 21. december 2007 ved beslutning nr. K(2007)6600. I henhold til artikel 67 i Rådets generelle forordning nr. 1083/2006 af 11. juli 2006 skal Forvaltningsmyndigheden for EU-strukturfondsprogrammerne hvert år indsende en årsrapport om programmet til Kommissionen. Årsrapporten skal inden fremsendelse til Kommissionen godkendes af Overvågningsudvalget. Dette skete den Årsrapporten fokuserer på implementeringen af programmet, herunder især informationstiltag om programmet, arbejdet i udvalgene, rådgivning til godkendte projekter og nye projektideer, godkendelse af nye projekter, udarbejdelse af strategiske foranstaltninger med henblik på at implementere det Operationelle Program samt opdatering af de grundlæggende programdokumenter. 1.1 De strategiske mål for programmet De operationelle rammer for INTERREG IV A-programmet Fehmarnbeltregion er EUforordningerne for strukturfondsperioden samt fællesskabets strategiske retningslinjer for denne periode og strategien for den bæredygtige udvikling. Det Operationelle program er et supplement hertil. De valgte prioriteter er afledt af disse overordnede strategier. 1 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1080/2006 af 5. juli 2006 om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1083/2006 af 11. juli 2006 om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden og KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. 1828/2006 af 8. december 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling i den til enhver tid gældende version. 4

5 Lissabon-strategien, som indeholder elementer fra Göteborg-erklæringen, danner grundlag for de strategiske retningslinjer og for anvendelse af ressourcerne fra EU-strukturfondene. Det nye mål for det Europæiske territoriale samarbejde er at fremme integrationen inden for fællesskabet i alle aspekter, som det fremgår af artikel 6 i forordningen 1080/2006. De nævnte overordnede rammer for udviklingen af programmets regionale strategi danner sammen med de nationale og regionale udviklingsstrategier de strategiske mål for INTERREG IV A- programmet Fehmarnbeltregion : 1. Regionens erhvervsmæssige og økonomiske positionering langs aksen Hamburg- København/Malmö 2. Forbedring af Fehmarnbeltregionens attraktivitet 3. Mere information og viden til befolkningen i regionen 4. Fremme af integrationen Dertil kommer de horisontale kriterier, som generelt sigter på: beskyttelse og forbedring af miljøet samt bæredygtig udvikling integration og forebyggelse af diskriminering ligestilling af mænd og kvinder i alle programmets faser, dvs. både ved valg af prioriteterne og fokustemaerne og også ved gennemførelse af programmet og projekterne. Samtidig udgør de væsentlige kriterier for de nationale, regionale og lokale politikker i regionen. Programmets strategiske mål implementeres ved hjælp af to prioriteter: 1. Erhvervsliv, innovation, maritim udvikling og miljø 2. Grænseoverskridende strukturer og menneskelige ressourcer De specifikke mål for de enkelte prioriteter skal nås gennem de enkelte foranstaltningsområder. Her er de støtteberettigede foranstaltninger og projekter placeret, som afspejler programmets tilstræbte output. Ved evalueringen af programmet i 2011 blev de specifikke programmål i forbindelse med prioriteterne samt de enkelte indsatsområder (fokustemaer) vurderet med hensyn til, om de rent faktisk kan opnås, og om de efter udløb af de første programår stadig er relevante eller skal tilpasses. Som resultat af evalueringen foreslås at fokusere kraftigere på en styrkelse af attraktiviteten langs aksen Hamburg-København samt en styrkelse af området som turistmål. Desuden har evaluatorerne foreslået en kraftigere fokusering på bestemte relevante emner. Forslagene skal ses i snæver sammenhæng med etableringen af den faste forbindelse over Femern Bælt, som vil muliggøre en øget indsats på de nævnte områder. Programmets overvågningsudvalg har på sit sidste møde i 2011 besluttet at undersøge disse emner nærmere med henblik på den forestående ex ante-evaluering og implementering i næste støtteperiode. Nærmere oplysninger om 5

6 resultaterne af den gennemførte programevaluering findes i kapitel Oplysninger om de fysiske fremskridt i det Operationelle Program. Østersøstrategien INTERREG IV A-programmet Fehmarnbeltregion understøtter derudover den fælles strategi og handlingsplan for Østersøregionen EUSBSR (European Union Strategy for the Baltic Sea Region), som EU s stats- og regeringschefer vedtog i oktober Formålet er at sikre en mere effektiv koordinering af EU s politikker og programmer i Østersøregionen. Strategien har fire hovedtemaer: En miljømæssigt bæredygtig region En velstående region En tilgængelig og attraktiv region En sikker region. Gennemførelsen af Østersøstrategien i programmet er beskrevet i kapitel Oplysninger om status for afviklingen af 3.1.2/3.2.2 Materielle og finansielle fremskridt i prioritetsaksen og 3.1.3/3.2.3 Kvalitativ analyse. Partnerskabsprincippet I INTERREG IVA-programmet Fehmarnbeltregion bygger partnerskabsprincippet på historiske samt nyetablerede kontakter mellem tyske og danske aktører hen over bæltet. I begyndelsen var der primært tale om venskabelige forbindelser mellem det daværende Storstrøms Amt (pr en del af den nye Region Sjælland) og Kreis Ostholstein. Udgangspunktet for et mere intensivt samarbejde mellem Storstrøms Amt og Kreis Ostholstein var i 1989 frygten for, at den faste forbindelse over Storebælt kunne medføre, at Fugleflugtslinjen over Femernbælt ville kunne miste sin betydning som økonomisk livsåre for dette område. Situationen foranledigede den de to amter til i en fælles resolution at kræve en udbygning og styrkelse af Fugleflugtslinjen. Derudover dannede man en arbejdsgruppe, der senere blev til Overvågningsudvalget, som er kernen i det dansk-tyske samarbejde. I 1991 bevilgede EUkommissionen de to partnere, hvis støtteområde nu også omfattede Lübeck, støtte til det grænseoverskridende samarbejde af midler fra fællesskabsinitiativet INTERREG. Dette samarbejde kunne fortsættes takket være støtte fra INTERREG II A og INTERREG III A. På basis af partnerskaber fra de tidligere perioder sikrer det nye program INTERREG IVA fortsættelsen og især videreudviklingen af det grænseoverskridende samarbejde. På grund af udvidelsen af det danske støtteområde i forbindelse med kommunalreformen og inkluderingen af Kreis Plön, fik samarbejdet nye impulser og inddrog partnerskaber. Udformningen af programmet har fundet sted under ledelse af en arbejdsgruppe, som bestod af medarbejdere fra det hidtidige INTERREG-Sekretariat og af repræsentanter fra forvaltningen. Den blev overvåget af en styregruppe, som bestod af repræsentanter for de berørte amter/kommuner og af repræsentanter fra erhvervslivet og fra arbejdsmarkedets parter. Derudover har yderligere partnere fra forskellige interesseorganisationer deltaget i processen med programudviklingen i form 6

7 af workshops og høringer. (se Operationelle Program , s. 5-7) Den eksempelvis blev programmet udsendt til 620 adressater som led i en offentlig høringsproces. Samvirke med andre programmer, planer og strategier Den operationelle ramme for programmet er EU-forordningerne for strukturfondsperioden samt Fællesskabets Strategiske Retningslinjer for samme periode og strategien for bæredygtig udvikling. Det Operationelle Program udgør et supplement hertil og understøtter samtidig nationale strategier. En ny dimension for det dansk-tyske samarbejde, også i forhold til Fehmarnbeltprogrammet, opnås gennem den såkaldte Danmarks-strategi, som blev iværksat i november 2011 og som indeholder delstatsregeringen Schleswig-Holstens konceptionelle overvejelser om begge landes samarbejde frem til Når det gælder implementeringen af programmet spiller regionale aktører en vigtig rolle. Med de regionale vækstfora er der skabt en stærk platform for regionale og lokale foranstaltninger inden for den økonomiske udvikling, som er medfinansieret af EU s strukturfonde. Den Regionale Udviklingsstrategi og Erhvervsudviklingsstrategien for Region Sjælland samt det danske EUprogram for regional konkurrenceevne og beskæftigelse, er andre eksempler på betydningsfulde strategier, som også omfatter den danske del af programområdet. Delstatsregeringen i Schleswig-Holstein samler med Zukunftsprogramm Wirtschaft (Fremtidsprogram Økonomi) de vigtigste økonomi- og regionalpolitiske støttetiltag i delstaten. Desuden er de såkaldte Regionalkontorer i de enkelte støtteregioner, som vejleder projekterne frem til den formelle ansøgning, placeret i samme institution som INTERREG-Sekretariatet. Her foregår et tæt samarbejde, afstemning og afgrænsning, som har fundet sted i flere støtteperioder. Delstatsregeringen i Schleswig-Holstein har også opstillet Zukunftsprogramm Arbeit (Fremtidsprogram Arbejde) for at styrke menneskenes konkurrenceevne på arbejdsmarkedet med midler fra den Europæiske Socialfond. Gennem en tæt afstemning før bevillingen sikres det, at der kun støttes aktiviteter, som ikke støttes af Zukunftsprogramm Arbeit. Udvalgsbehandlingen af Mål 2 ansøgninger er i Danmark henlagt til de regionale vækstfora. I Region Sjælland foregår den administrative behandling af ansøgningerne i Vækstforumsekretariatet, der er placeret i umiddelbar sammenhæng med Forvaltningsmyndigheden. Dette sikrer et tæt samarbejde vedrørende afgrænsning af programmerne og forhindrer eventuelle overlap. Region Sjælland er desuden støtteområde i det grænseoverskridende program: Øresund-Kattegat- Skagerrak, samt tilstødende område (20 % område) i det grænseoverskridende program South Baltic. Samlet set findes der en mangfoldighed af programmer i støtteregionen, som overlapper geografisk og har lignende prioriteter. I sammenligning med de øvrige støtteprogrammer forfølger det løbende INTERREG-program dog målsætningen om det grænseoverskridende samarbejde. Erfaringen viser indtil videre, at afgrænsningen til de øvrige programmer er uproblematisk. 7

8 I 2009 indledte Forvaltningsmyndigheden nye samarbejder i tilknytning til vedtagelsen af EU s Østersøstrategi. Disse nye samarbejder, involverer både regionale og nationale myndigheder samt interregionale netværk. Formålet med disse nye partnerskaber er at sikre, at programmet Fehmarnbeltregion kan understøtte Østersøstrategien bedst muligt. Programgennemførelse Til sikring af en effektiv programgennemførelse og etablering af en fælles forvaltningsstruktur har alle fire programpartnere, Region Sjælland, Kreis Ostholstein, Kreis Plön og Hansestadt Lübeck, indgået en aftale. I henhold til artikel 14, stk 1 i forordning (EF) nr. 1080/2006 har de medlemsstater, der deltager i, udpeget en fælles Forvaltningsmyndighed, der ligger hos Region Sjælland, Sorø. Efter høring af de i programområdet repræsenterede medlemsstater oprettede Forvaltningsmyndigheden et fælles Teknisk Sekretariat, som ligger hos Entwicklungsgesellschaft Ostholstein mbh, Eutin. I henhold til artikel 61 i forordning (EF) nr. 1083/2006 af er programmets Attesteringsmyndighed ved Region Sjælland, Sorø. I henhold til artikel 62 i forordning (EF) nr. 1083/2006 af er programmets Revisionsmyndighed ved Erhvervs- og Byggestyrelsen København Ø. I medfør af artikel 63 i forordning (EF) Nr. 1083/2006 har medlemsstaterne nedsat et fælles Overvågningsudvalg efter aftale med Forvaltningsmyndigheden. Overvågningsudvalget er sammensat af repræsentanter fra følgende institutioner: nationale myndigheder (repræsentanter fra medlemsstaten) regionale forvaltninger (repræsentanter fra Region Sjælland, Kreis Ostholstein, Kreis Plön, Hansestadt Lübeck), politiske repræsentanter fra Region Sjælland, Kreis Ostholstein, Kreis Plön, Hansestadt Lübeck, kommunale sammenslutninger og kommuner, arbejdsmarkedsmyndigheder, erhvervsfremmeaktører/vækstforum, fagforeninger højere læreanstalter, ligestillingsrepræsentanter, miljørepræsentanter eller miljøorganisationer. En repræsentant for Kommissionen deltager på Kommissionens eget initiativ eller efter anmodning fra Overvågningsudvalget med rådgivende funktion i Overvågningsudvalgets arbejde. Derudover kan gæster få mulighed for at deltage i Overvågningsudvalgets møder. I henhold til artikel 19, stk. 3 i forordning (EF) nr. 1080/2006 kan Styringsudvalget påtage sig at udvælge operationerne og afgive rapport til Overvågningsudvalget. Styringsudvalget består af de forvaltninger, der har ansvaret for programmet, og suppleres med repræsentanter fra erhvervsliv og arbejdsmarkedets parter. 8

9 Som resultat af programevalueringen i 2011 blev det af hensyn til en slankere programstruktur besluttet at sammenlægge Overvågnings- og Styringsudvalget til ét udvalg. Fremover vil de nævnte repræsentanter arbejde med basis i det fælles INTERREG-udvalg. Ovenstående afsnit illustrer, at partnerskabsprincippet implementeres i INTERREG IVA programmet Fehmarnbeltregion i flere henseender. Under udviklingen, planlægningen, og gennemførelsen af programmet inddrages et bredt spektrum af relevante aktører på nationalt og regionalt plan. Et tydeligt eksempel på partnerskabsprincippet er, at ansvaret for programmet er fordelt på både regionale og nationale myndigheder, i og med at Forvaltningsmyndigheden og Attesteringsmyndigheden er placeret hos Region Sjælland, medens Revisionsmyndigheden er placeret hos Erhvervs- og Byggestyrelsen. Endvidere er et stort antal af forskellige myndigheder og interesseorganisationer blevet inddraget i udviklingen og godkendelsen af programmet. Tilsvarende repræsenterer Overvågningsudvalget mange forskellige interessegrupper, som er med til at overvåge og vejlede programgennemførelsen. 2 Oversigt over gennemførelsen af det Operationelle Program 2.1 Resultater og fremskridtsanalyse Oplysninger om status for afvikling af det Operationelle Program Programmet blev godkendt den 21. december 2007, således at de første projekter kunne godkendes i løbet af Frem til udgangen af 2010 blev der i alt bevilget 15 projekter, som der blev ydet bistand til i gennemførelsesåret Heraf blev et projekt afsluttet allerede med udgangen af 2010 og fire yderligere i løbet af Til gengæld kom der fire nye godkendte projekter til, således at 79,87% af programmets samlede støttemidler var bundet pr En af de vigtigste prioriteter i 2011 var akkvisitionen af nye projektansøgninger af høj kvalitet. Til dette formål blev INTERREG-administrationens milepælsystem, der blev indført i 2009/2010, videreudbygget og tilpasset, hvilket har bidraget markant til en øget kapacitet og kvalitet af de nye projektansøgninger. Både ved den generelle præsentation af INTERREG IV A-programmet Fehmarnbeltregion og ved rådgivning af de enkelte potentielle projektpartnere blev det især understreget: - at projekterne skal indeholde elementer, som bidrager til forbedring af regionens muligheder som del af aksen Hamburg-København/Malmö, - at projekterne øger regionens attraktivitet både for borgerne og besøgende, - at projekterne er grænseoverskridende og bidrager til, at forskelle opfattes som styrke og som udgangspunkt for en fornyet dynamik i regionen. De modtagne projektansøgninger blev behandlet på grundlag af kvantitative og kvalitative udvælgelseskriterier. Herunder blev det vurderet, om projekterne kunne bidrage til opnåelse af programmålene. Desuden blev projektansøgningerne gennemgået for at kunne vurdere, om kriterierne for ligestilling mellem mænd og kvinder, bæredygtig udvikling og additionalitet er opfyldt, og om støttemodtagerne varetager deres informationspligt i forhold til støtten fra EU på tilfredsstillende måde. 9

10 Af de fire nye projektansøgninger, som blev godkendt i 2011, er tre placeret i prioritet 1 og et i prioritet 2. Sammenlignet med de tidligere år, hvor flere fokustemaer ikke var besat, kan det for 2011 fastslås som en succes, at der nu er projekter i samtlige fokustemaer. I fokustema 2 Forskning & teknologi blev der gennem bevillingerne sidste år placeret et projekt (BeltScience) og i fokustema 3 Sundhed to projekter (KFFB og LUTS). Det fjerde projekt, der blev bevilget i 2011 (RegioSKILL) er placeret i fokustema 10 Regional identitet. Takket være den nye og i 2011 igen tilpassede programstrategi er det finansielle volumen af disse nye projektansøgninger blevet mindre, hvilket kan bidrage til at komme lidt nærmere det oprindelige programmål på 50 projekter. Alt i alt er dette dog stadig et urealistisk tal. Selv om antallet af godkendte projekter afviger fra det for 2011 forventede tal, viser en foreløbig evaluering af programmets indholdsindikatorer, at de godkendte projekter samlet set opfylder de fleste af de kvantitative mål og således også de dermed sammenhængende kvalitative programmål. Se tabel i bilag 1 med hensyn til kvantificerbare indikatorer, som nævnes i det Operationelle program, og som viser de realiserede målsætninger. De finansielle oplysninger om det Operationelle program ses i tabellen i bilag 2. Det lavere antal godkendte projekter kunne føre til den antagelse, at programmet ville få vanskeligheder med hensyn til at opfylde n+2 rammerne. På grund af nogle projekters relativt store volumen og en målrettet indsats fra INTERREG-Administrationen kunne n+2 målet opnås i 2010, såvel som programmets forecast viser, at n+2 forventes at kunne blive indfriet for den resterende programperiode. Ændret programstrategi På trods af at programmets kvantitative og kvalitative mål i mange henseender allerede er opfyldt, har Overvågningsudvalget for INTERREG IV A-programmet Fehmarnbeltregion i slutningen af 2009 besluttet at foretage en ændring af den hidtil bestående programstrategi. Den ændrede programstrategi skulle først og fremmest sigte på at sikre et større antal projekter for bedre at kunne opfylde målene i det Operationelle Program. Baggrunden for ændringen af programstrategien var, at der med slutningen af 2009 ville i alt være 68,42 % af programmets samlede midler bevilget til kun 13 projekter. Selv om den høje andel af allerede bevilgede midler viser en stor interesse for programmet og dermed prisværdige fremskridt med hensyn til programmets gennemførsel, beroede den høje bevilling på, at der blev godkendt nogle for dette programs meget økonomiske omfangsrige projekter, som derved hurtigt lagde beslag på en stor procentdel af de samlede midler i programmet. Denne situation betød, at midlerne inden for bestemte fokustemaer allerede var opbrugt, i nogle tilfælde var det i 2009 endda nødvendigt med en omfordeling fra andre fokustemaer, mens der i andre fokustemaer slet ikke var nogen projekter endnu (jf. Programmets Årsrapport for 2009 og 2010). Med en ændret programstrategi skabes der mulighed for at optimere gennemførelsen af programmet med henblik på at dække det Operationelle Programs mål og alle fokustemaer bedst muligt. Samtidig skal den nye programstrategi øge det samlede antallet bevilgede projekter til 30. Dette tal betragtes i forhold til programindikatorerne, der skal opfyldes, som rimeligt. Forslaget til en ny 10

11 programstrategi omfattede 1) en nedsættelse af støtteprocenten fra 75% til maksimalt 60%, 2) et tilskudsloft på euro (med mulighed for en undtagelsesordning) og 3) styrkelse af bestemte fokustemaer gennem målrettet akkvisition samt lukning af de fokustemaer, hvor alle midler er opbrugt og i mange tilfælde langt overskredet. Strategien blev evalueret første gang i 2010 og ikke ændret, fordi den havde vist sig at være effektiv på den måde, at den kunne sikre projekter i alle fokustemaer. Overvågningsudvalget har imidlertid på sit første møde i juni 2011 vedtaget en justering af programstrategien, som er mindre restriktiv og omfatter følgende punkter: 1) den maksimale støtteprocent og det maksimale støttebeløb ophæves, 2) indførelse af en trindelt støtteprocent, 3) opretholdelse af de lukkede fokustemaer og 4) ophævelse af reglen om, at eksisterende personale altid betragtes som medfinansiering. Trindelt støtteprocent: Støtteprocenten er afhængig af de samlede projektomkostninger og muliggør en støtte på op til 75%. Det betyder, at der kan ydes 75% tilskud til de støtteberettigede udgifter op til euro samlede omkostninger og 50% tilskud til alle yderligere støtteberettigede omkostninger ud over euro. Der blev udarbejdet en tabel til de enkelte trin, som er offentliggjort i håndbogen. Ophævelse af reglen om, at eksisterende personale altid er medfinansiering: Overvågningsudvalget har desuden besluttet at ophæve reglen om, at eksisterende personale altid betragtes som medfinansiering. Reglen er et levn fra den gamle Socialfond-forordning. Erfaringen har vist, at denne ordning medfører betragtelige fejlmuligheder og merarbejde ved budgetplanlægningen og ikke mindst ved udbetalingsanmodningerne. Dens bortfald betyder en administrativ lettelse for projekterne og administrationen. Fremover skal tilskuddet som det også er normen i andre programmer beregnes ved hjælp af støtteprocenten på basis af de støtteberettigede samlede omkostninger i et projekt. Supplerende skal de projektansvarlige stadig dokumentere den krævede egen medfinansiering. Som resultat af programevalueringen blev programstrategien af Overvågningsudvalget på dets andet møde i november 2011 yderligere ændret, således at bindingen af midler på fokustemaniveau blev ophævet, og kun bibeholdt på prioritetsniveau. Programmets og de enkelte fokustemaers overordnede mål skal der stadig tages hensyn til. Gennem denne foranstaltning muliggøres det for programmet at administrere de resterende midler mere fleksibelt, samtidig med at der bliver større konkurrence om kvaliteten. Desuden skal nye projekter kunne supplere eksisterende projekter for at fremme kohærensen. Programdokumenter: I løbet af 2011 har INTERREG-Administrationen justeret følgende centrale dokumenter: Håndbog: Vejledning, Retningslinjer og Forordninger om støtte til projekter inden for Målet om Europæisk territorialt samarbejde (INTERREG IV A)i programmet Fehmarnbeltregion : Håndbogen sigter på at informere potentielle projektpartnere om principperne og kriterierne i INTERREG IV A-programmet 11

12 Fehmarnbeltregion og indeholder udførlige forklaringer og vejledninger til fremsættelse af ansøgninger og gennemførelse af et INTERREG IV A-projekt som hjælp til nuværende og potentielle projektpartnere. Håndbogen blev godkendt på det første fælles møde i det dansktyske Styrings- og Overvågningsudvalg den 4. juni I 2010 påbegyndtes en omfattende gennemgang af håndbogen, som blev afsluttet i begyndelsen af Ændringerne vedrørte først og fremmest indarbejdning af de nye tiltag med hensyn til Østersøstrategien, den ændrede programstrategi samt tilpasninger af de generelle retningslinjer for gennemførelse af projekter og støtteberettigelse. En yderligere tilpasning af håndbogen til den ændrede programstrategi, som blev besluttet tidligt på sommeren, foretoges i august Håndbogen kan altid downloades fra hjemmesiden. Derudover vedlægges Håndbogen Leadpartnerkontrakten som bilag for at sikre, at projektet modtager de grundlæggende informationer med alle retningslinjer og henvisninger til forordningerne. I 2011 er der ikke foretaget en justering af organiseringen af og procedurerne for forvaltnings- og attesteringsmyndighederne (Artikel 71 af Rådets Forordning 1083/2006). En tilpasning af artikel 71 påtænkes i forbindelse med den vedtagne ændring af programstrukturen (sammenlægning af Overvågnings- og Styringsudvalg til ét udvalg) i I efteråret 2011 foretog INTERREG-administrationen en forbedring af projektvurderingsskemaet, som anvendes til at præsentere projektvurderingen i det dansktyske Styringsudvalg. For at øge vurderingsprocessens kvalitet og transparens har INTERREG-administrationen suppleret pointvurderingen af de enkelte vurderingskriterier med en skriftlig vurdering. Vurderingspointene 1-5 har desuden fået en forklarende graduering. Denne forbedring af vurderingsskemaet blev anbefalet af systemkontrollen og foretaget af INTERREG-administrationen i overensstemmelse hermed. Østersøstrategi (EUSBSR) Femern Bælt programmets søger at bidrage positivt til understøttelse af Østersøstrategien/EUSBSR, hvor det er relevant i forhold til programmets egne overordnede strategiske målsætninger. På mødet i det dansk-tyske Overvågningsudvalg for Femern Bælt programmet den 1. juni 2010 blev programmets tilpasninger til Østersøstrategien behandlet. Alle nye projekter skal forholde sig aktivt til strategien, men ikke nødvendigvis bidrage aktivt til den. Til dette formål er der lavet et nyt punkt i ansøgningsformularens punkt 8.10 Understøttelse af Østersøstrategiens prioriterede områder, som skal udfyldes af ansøgerne. Dermed udbredes kendskabet til strategien også blandt Femern Bælt regionens aktører. I forbindelse med Overvågningsudvalgets beslutning om at understøtte Østersøstrategien blev der allerede i 2010 foretaget ændringer i de relevante dokumenter som for eksempel ansøgningsskemaet til nye projekter, vurderingsskemaet med hensyn til den indholdsmæssige vurdering af nye projektansøgninger og i årsrapporten/ afslutningsrapporten med hensyn til de kvalitative resultater. Tilpasningen af det Operationelle Program er planlagt i forbindelse med flere ændringer i

13 Desuden blev programmets hjemmeside og håndbog allerede i 2010 opdateret med information om Østersøstrategien (samt måden hvorpå ansøgere skal forholde sig til den). Ved alle informationsmøder for potentielle ansøgere og godkendte projektpartnere bliver der grundigt informeret om strategien og håndteringen af denne. Programadministrationen fremhæver Østersøstrategien og programmets indsats for implementering af strategien i de samarbejdsfora, programmet indgår i. Arbejdet ligger i naturlig forlængelse af Region Sjællands prioriteringer, hvor Region Sjællands Internationale handlingsplan såvel som øvrige strategier understreger, at regionen har fokus på Østersøregionen. Tilsvarende har Østersøstrategien en vigtig strategisk indflydelse på de tyske programpartneres regionale strategier og handlingsplaner. INTERREG-administrationen har i starten af 2011 identificeret de allerede godkendte projekter, som understøtter strategiens prioriterede foranstaltninger, og meddelt disse projekter til Kommissionen. Projekter, som positivt understøtter strategiens prioritetsområder, blev af administrationen opfordret til at henvende sig til de nationale koordinatorer for de relevante prioritetsområder for at sikre en relevant koordinering og samarbejde. Projekterne blev desuden informeret om, at administrationen meddeler Kommissionen, hvilke projekter der understøtter Østersøstrategien. De projekter, der understøtter Østersøstrategien/EUSBSR, blev samtidig markeret i programmets liste over godkendte projekter på programmets hjemmeside. INTERREGadministrationen har fundet frem til, at af de 19 projekter, der blev godkendt frem til udgangen af 2011, understøtter 16 projekter Østersøstrategien, mens de resterende tre projekter er i overensstemmelse med strategien uden at understøtte den direkte. De nye krav til projekterne i forhold til Østersøstrategien medfører øget behov for vejledning af projektansøgerne, og det er Administrationens oplevelse, at det kan være en udfordrende øvelse for projektansøgerne at forholde sig til Østersøstrategiens store geografiske område, såvel som mange prioriteter, flagskibsprojekter mv. Programmets administration, både Sekretariatet og Forvaltningsmyndigheden forsøger at holde sig løbende informeret i forhold til Østersøstrategien. Forvaltningsmyndigheden har deltaget i forskellige aktiviteter med udgangspunkt i Østersøstrategien. Det gælder f.x. deltagelsen i OpenDays i Bruxelles. Der har været anvendt midler fra budgettet til teknisk bistand, til deltagelse i disse arrangementer (jf. Kap. 5 Information til offentligheden). Deltagelse i Interact Pilot Project Measuring the benefits of European Territorial Cooperation Programmes Typology INTERREG-Administrationen har i 2010 besluttet at deltage i Interacts pilotprojekt med det formål at bidrage til at gøre effekterne af INTERREG-programmerne mere målbare og transparente. Fehmarnbeltprogrammet anser samtidig deltagelsen i dette projekt som lobbyarbejde med hensyn til den nye strukturfondsperiode. De enkelte projekters data, der er relevante for pilotprojektet, blev i løbet af 2011 samlet af INTERREG-administrationen og videresendt til Interact. Præsentationen og distributionen af resultaterne forventes i Programevaluering: 13

14 INTERREG-administrationen sendte i løbet af 2010 en løbende evaluering af INTERREG IVAprogrammet Fehmarnbeltregion i udbud, som blev gennemført af virksomheden Epinion i samarbejde med DSN og Advance1 frem til efteråret Målet for evalueringen er at undersøge, om det er nødvendigt med en revidering af Fehmarnbeltprogrammet og hvorledes eventuelle forslag til ændringer i givet fald vil se ud. Det skal undersøges om de for programmet satte mål kan nås, om de oprindelige mål stadig er relevante eller hvorvidt de skal tilpasses. På basis af denne analyse blev der i 2011 udarbejdet en rapport, som indeholder afvigelser og ændringsforslag. Årsager til afvigelserne blev analyseret, og der blev udarbejdet forslag til anbefalinger af strategisk og operationel samt finansiel og indholdsmæssig karakter, således at det er muligt at gennemføre nogle tilpasninger allerede i den løbende støtteperiode. Rapporten giver også et overblik over de strategiske og operationelle potentialer og mulige indsatsområder i et grænseoverskridende samarbejde i et fremtidigt INTERREG-program efter Rapporten belyste fordele og ulemper i forbindelse med en eventuel ændring af det nuværende geografiske støtteområde og beskrev mulige ændringer og forenklinger af de administrative processer især for projektdeltagerne. I forbindelse med evalueringen blev der i 2011 gennemført flere møder mellem administration og evaluatorer, der blev afholdt interviews med nøglepersoner fra programregionen og en grænseoverskridende workshop i marts De foreløbige resultater blev forelagt Overvågningsudvalget på mødet i juni 2011 til diskussion. Den endelige rapport med anbefalinger til implementering blev udarbejdet til mødet i Overvågningsudvalget i november 2011 på dansk og tysk. INTERREG-administrationen har til anbefalingerne udarbejdet konkrete handlingsforanstaltninger til den nuværende programperiode, som herefter blev vedtaget af Overvågningsudvalget. Tilpasninger resp. ændringer, der skal foretages, vedrører i den løbende programperiode følgende punkter: - Ændring af programstrukturen: sammenlægning af Overvågnings- og Styringsudvalg til ét udvalg - Ophævelse af bindingen af midler på fokustemaniveau - Bistand til udledning af succeskriterier i håndbogen - Videregivelse af erfaringsviden med hensyn til at bestemme effekter - Nedbrydning af organisatoriske, tekniske og administrative barrierer - Omlægning af INTERREG-sekretariatets ressourcer - Optimering af kommunikationsværktøjer - Iværksættelse af mediearbejde om projekterne - Fastlæggelse af processer med hensyn til et fremtidigt INTERREG V- program Implementeringen af disse punkter blev påbegyndt i slutningen af

15 2.1.2 Oplysninger om brugen af fondsmidler Detaljerede oplysninger om anvendelsen af strukturfondsmidlerne, - oplysninger i henhold til koder, i henhold til del C bilag II i forordningen (EF) nr. 1828/2006, fremgår af tabellen i bilag Støtte inddelt efter målgrupper Oplysninger om indikatorerne findes i bilag 4, 5 og 6 opdelt efter prioriteterne 1, 2 og Tilbagebetalt eller genanvendt støtte Den 24. februar 2011 gennemførte Erhvervs- og Byggestyrelsen, den danske del af revisionsmyndigheden, igen et kontrolbesøg hos leadpartneren Fonden Østdansk Turisme med hensyn til projektet Destination Fehmarnbelt (Second Level Control). Projektet fik et tilbagebetalingskrav på DKK ,00. Attesteringsmyndigheden krævede beløbet tilbage, som herefter den 21. december 2011 blev indbetalt på INTERREG IV A Fehmarnbeltregions EU-konto. Beløbet genanvendes til støtteformål. For at følge op på de i revisionsrapporten beskrevne åbne spørgsmål har Forvaltningsmyndigheden i løbet af året gennemført samtaler og besøg hos leadpartneren og viderefører dette arbejde ved hjælp af an ekstraordinær kontrolindsats i Kvalitativ analyse I 2011 lå hovedvægten for INTERREG-administrationens arbejde på rådgivning og behandling af nyindsendte projektideer og -ansøgninger samt bistand til løbende og afsluttende projekter. På basis af disse tiltag, men også som resultat af andre opgaver, blev der opnået følgende vigtige fremskridt: - en relativ stor samlet bevilling på 79,87% af programmets støttemidler; - godkendelse af i alt fire nye projekter i det dansk-tyske Styringsudvalg; - opfyldelse af målsætningen med hensyn til n+2; - revision af grundlæggende programdokumenter så som håndbogen og projektvurderingsskemaet; - evaluering og udarbejdelse af en ændret programstrategi; - rådgivning til projekterne med hensyn til den til enhver tid gældende programstrategi for bedre at kunne opfylde indsatsområderne og målene i det Operationelle Program; - målrettet rådgivning af projekterne med hensyn til de indtil nu underrepræsenterede fokustemaer, Regional identitet (en projektansøgning), Forskning & teknologi (en projektansøgning), Sundhed (to projektansøgninger); - implementering af Østersøstrategien; - gennemførelse og forberedende implementering af programevalueringen; - et stort antal informationsarrangementer og netværksmøder med det formål at reklamere for programmet samt rådgive projektideer effektivt og dele 15

16 relevant viden og erfaringer med ligesindede aktører (jf. kap. 5 Information og pr-arbejde). Med hensyn til de to programudvalgs arbejde kan det sammenfattende konstateres, at det dansktyske Overvågningsudvalg i 2011 spillede en central og aktiv rolle, idet udvalget tog vigtige beslutninger med hensyn til evaluering og tilpasning af programstrategien, implementering af Østersøstrategien og programevaluering. Styringsudvalget har ligeledes bidraget væsentligt til de konstaterede fremskridt i programmet og i alt godkendt fire nye projekter. For frem for alt at sikre modtagelse af projektansøgninger af bedre kvalitet og samtidig at optimere samarbejdet mellem det tekniske sekretariat og Forvaltningsmyndigheden har medarbejderne i løbet af 2011 gjort flere arbejdsgange mere effektive gennem konkrete aftaler og en målrettet arbejdsplanlægning. Det vigtigste tiltag var videreudviklingen og implementeringen af de indførte milepæle for projektideer, som frem til fremsendelse af færdige ansøgninger gennemgår flere rådgivnings- og vurderingsfaser og således modtager vigtige impulser i projektudviklingen. Sammenfattende kan det bekræftes, at medarbejderne i det tekniske sekretariat og i Forvaltningsmyndigheden har en fælles interesse i løbende at forbedre programmets administration og vejledningen af projektansvarlige samt potentielle ansøgere. For alle indtil nu bevilgede projekter kan det bekræftes, at de enkelte projektansøgninger blev bearbejdet på basis af kvalitative og kvantitative udvælgelseskriterier. Derfor kan det forventes, at disse projekter i høj grad kommer til at yde et væsentligt bidrag til at opfylde det Operationelle Programs mål. Med de i alt fire nye projekter, som blev godkendt i 2011, blev der rekrutteret nogle nye projektansvarlige til programmet, dvs. projektpartnere, som ikke tidligere (INTERREG IIIA og IVA) havde modtaget støtte. Det vedrører frem for alt aktørerne fra området Forskning og Sundhed. Dette forhold er meget tilfredsstillende, da alt i alt flertallet af projektpartnerne, som indsendte de første ansøgninger i 2008 og 2009, allerede har fået tilskud til tidligere projekter fra de EFRUfinansierede INTERREG-midler. Derfor ønsker INTERREG-administrationen især i forbindelse med de i kapitel 5 beskrevne informations- og pr-tiltag også fremover at arbejde på at rekruttere nye interessegrupper og aktører til programmet, blandt andet gennem målrettede informationsarrangementer. Det skal alligevel nævnes, at erfarne INTERREG-aktører i stigende grad indgår i nye partnerskaber og i projekter med nye partnere med succes agerer som værdifulde lokomotiver og arbejder eksemplarisk for vigtige udviklingsmuligheder for regionen gennem INTERREG. 2.2 Oplysninger om foreneligheden med fællesskabsretten Der forekom ingen væsentlige problemer med hensyn til forenelighed med fællesskabsretten. 2.3 Væsentlige opståede problemer og foranstaltninger til afværgelse af disse INTERREG-administrationens bestræbelser går stadig ud på målrettet at henvende sig til projektansvarlige i Fehmarnbelt-programmets nye geografiske områder. Resultatet af disse 16

17 målrettede informationstiltag var i 2011 positivt, idet mange nye projektaktiviteter også dækker de nye geografiske områder. I det forløbne år udførte INTERREG-administrationen i højere grad projektrelateret arbejde, som dels sigtede på akkvisitionen af nye projektansøgninger og dels i høj grad var rettet mod de løbende og mangfoldige projekter. I den forbindelse viste det sig at være nødvendigt med en yderligere tilpasning af de tekniske forudsætninger til program- og især projektadministrationen, som medførte følgende opgaver: revision af håndbogen, projektvurderingsskemaet med tilhørende procedurer og andre programdokumenter/skemaer, bedre organisering af procedurer for udbetalingsanmodninger, fx gennem et første udkast til en vejledning om udbetalingsanmodningerne, bedre organisering af samarbejdet mellem det tekniske sekretariat og Forvaltningsmyndigheden, fx gennem yderligere tilpasning af milepælene under projekternes ansøgningsproces, bedre organisering af samarbejdet mellem Forvaltningsmyndigheden og Attesteringsmyndigheden. Med hensyn til projekterne skal det nævnes, at der på trods af den planmæssige gennemførelse af de fleste projekter ikke kunne afkaldes alle i henhold til leadpartneraftalen bundne støttemidler. Årsagen var hovedsageligt de for en dels vedkommende for højt budgetterede projektansøgninger. Dette førte imidlertid ikke til negative effekter for n+2-reglen. Alligevel har INTERREGadministrationen gennem den graduerede støtteprocent (se kap ) udarbejdet en forholdsregel, som kan modvirke tendensen til at overbudgettere i projektansøgningerne. Denne ændrede programstrategi har straks efter vedtagelsen i Overvågningsudvalget vist sig at være effektiv. En anden vigtig erfaring i programmet, som også har vist sig i tidligere år, er, at fremsendelsen af projektansøgninger af høj kvalitet forudsætter relativt store personelle og tidsressourcer. Ved hjælp af milepælprincippet, som forløber i 3 trin, kunne INTERREG-administrationen yde værdifuld bistand ved projektudvikling og udarbejdelse af ansøgninger, som blev modtaget af de forskellige aktører med taknemmelighed og var en succes. Ved udgangen af 2011 var 79,87% af INTERREG-midlerne bundet. Udfordringen for de kommende år, især for 2012, vil være at binde de resterende midler til så mange projekter som muligt og derved at tilgodese programmets båndbredde på en afbalanceret måde. Det viser sig, at en stor del af de endnu ikke bevilgede støttemidler er til rådighed i prioritet 2, i fokustema 9 Generelle strukturforbedringer. Derfor vil INTERREG-administrationen målrettet arbejde på at dække dette behov. 2.4 Ændringer i konteksten omkring det Operationelle Programs gennemførelse Beslutningen om oprettelse af en fast forbindelse over Femern Bælt har ført til, at Regionerne begynder at indstille sig på den nye situation, når forbindelsen realiseres i Dette kan aflæses på mange af de modtagne ansøgninger og henvendelser om indholdet af mulige fremtidige 17

18 projekter. En del af de i 2011 indkomne projektforslag tager fat på udviklingsmuligheder, som står i direkte forbindelse med den fremtidige faste forbindelse. Som allerede nævnt har det dansk-tyske Overvågningsudvalg igen i 2011 tilpasset den ændrede programstrategi med det formål at opfylde de forskellige fokustemaer i de enkelte prioriteter mere målrettet, bedre at styre projekternes omfang, at forøge det samlede antal projekter og dermed bedre at opfylde det Operationelle Programs mål (jf Oplysninger om status for det Operationelle Programs materielle afvikling). Den i 2011 afsluttede programevaluering har derudover leveret informationer om programmets samlede situation og i den forbindelse bekræftet resp. konkretiseret de oprindeligt opstillede mål samt udarbejdet forslag til, hvorvidt de fastsatte mål kan opnås endnu bedre. Ved vurderingen af disse spørgsmål blev der refereret til det Operationelle Programs ydre kontekst (jf. kap Oplysninger om status for det Operationelle Programs materielle afvikling). 2.5 Eventuel væsentlig ændring i henhold til artikel 57 i forordningen (EF) nr. 1083/2006 I henhold til artikel 57, stk. 2 skal forvaltningsmyndigheden meddele, at der ikke er indtrådt ændringer i henhold til artikel 57, stk Komplementaritet med andre instrumenter Samlet set er der talrige programmer i støtteregionen, som overlapper hinanden geografisk, og som har lignende prioriteter. Dette har imidlertid ikke medført problemer i rapporteringsåret Sammenlignet med de øvrige støtteprogrammer har INTERREG-programmet det grænseoverskridende samarbejde som overordnet mål. Erfaringerne fra tidligere støtteperioder har vist, at afgrænsningen over for de øvrige programmer er uproblematisk. En ny situation i denne programperiode er, at Region Sjælland samtidig er programregion for både INTERREG IV A programmet Fehmarnbeltregion og South Baltic Programme. Forvaltningsmyndigheden i Sorø har derfor i løbet af 2011 intensiveret samarbejdet med kontaktpunktet for Interreg A programmerne South Baltic og Øresund-Kattegat-Skagerrak i Region Sjælland, for bedre at koordinere indkomne projektforslag. På projekt- og programniveau tages der højde for afgrænsninger og kooperationsmuligheder til de andre programmer, således at Fehmarnbeltprogrammets projekter og mål kan realiseres optimalt og under hensyntagen til den regionale udvikling i programområdet. Det Operationelle Program for INTERREG IV A Fehmarnbeltregion samvirker derfor med og styrker de for programområdet gældende lokale, regionale og statslige strategier og udviklingsplaner. Programmets regionale virkning er størst, når det bidrager til de eksisterende regionalpolitiske udviklingsplaner og er i overensstemmelse med dem. Medarbejderne i det Tekniske Sekretariat og Forvaltningsmyndigheden har regelmæssigt kontakt til medarbejdere i de andre støtteprogrammer og drøfter de konkrete tiltag og støtten af projekter i de 18

19 respektive støtteområder for at konstatere potentielle synergier og samtidig forebygge risiko for dobbeltfinansiering. I 2011 forekom der ikke noget tilfælde, hvor risikoen for en overlapning skulle undersøges nærmere. Såfremt det fremover måtte vise sig at være nødvendigt, bliver oplysninger om konkrete ansøgninger, aktiviteter og aktører udvekslet med andre programmer. Såfremt der indtræder en overlapning med andre programmer, foretager Forvaltningsmyndigheden og det Tekniske Sekretariat samt udvalgene i samarbejde med de andre programforvaltninger en afgrænsning for at forhindre en overlapning. I ansøgningen erklærer projektdeltagerne ved deres underskrift, at de ikke har ansøgt om eller modtager andre EU-støttemidler til de samme aktiviteter. Dette blev kontrolleret i forbindelse med godkendelse af projektansøgningerne i Derudover deltager INTERREG-Administrationen regelmæssigt i seminarer og netværksmøder med det formål at udveksle erfaringer med naboprogrammer samt at dele og indhente relevante informationer om operationerne i de pågældende støtteprogrammer (jf. kap. 5 Information til offentligheden). Desuden blev der i 2011 gennemført en række informationsarrangementer om programmet. Disse blev koordineret og målrettet sammen med andre programadministrationer, bl.a. også for at formidle afgrænsningen af programmerne udadtil. Der er ingen overlapning i forhold til især følgende programmer: Aktiviteterne på den tyske side i forhold til LEADER (EU-tilskud til udvikling af landdistrikter) gennemføres i to områder, som også er del af Fehmarnbeltregionen. Indtil videre er der dog ikke blevet gennemført nogle transnationale projekter. Da de støttede projekter i sammenligning med INTERREG også er af en mere investeringsmæssig karakter, kan enhver form for overlapning udelukkes. Skulle transnationale aktiviteter komme på tale, vil de programansvarlige aftale det videre forløb. Heller ikke på LEADER-programmets danske side (specielt LAG) er der indtil videre gennemført transnationale projekter i forhold til Fehmarnbeltregionen. Skulle der opstå overlap, vil begge programforvaltninger aftale det videre forløb. Programmet Zukunftsprogramm Arbeit Schleswig-Holstein (den Europæiske Socialfond) sætter under det strategiske mål Bekæmpelse af ungdomsarbejdsløshed fokus på de specifikke mål at Forbedre unges interkulturelle kompetencer. Som en del af disse specifikke mål er der også taget højde for tværnationalt planlagte aktiviteter. Faren for overlapning er ikke til stede, da der på dette område indtil nu ikke er givet tilskud til nogle transnationale projekter og de hidtidige projekter på dette område har som udgangspunkt haft fokus på skabelse af praktikpladser. Skulle der ske en overlapning vil INTERREG-administrationen koordinere dette med forvaltningsmyndigheden for programmet Zukunftprogramm. INTERREG-administrationen arbejder altid på at sikre at projekterne ikke bliver støttet af flere EUprogrammer på samme tid. 2.7 Tilsynsforanstaltninger 19

20 Som der allerede er redegjort for ovenfor, har det dansk-tyske Overvågningsudvalg i 2011 overvåget og støttet gennemførelsen af det Operationelle Program i forskellige henseender. Dels har Overvågningsudvalget godkendt reviderede programdokumenter og dels ved gennemgang og justering af den eksisterende programstrategi i løbet af 2011 bidraget til, at en målrettet indsats i højere grad understøtter en succesrig gennemførelse af programmet. Overvågningsudvalget skal på fremtidige møder regelmæssigt vurdere denne målrettede indsats. For at støtte Overvågningsudvalgets opgaver formidler INTERREG-Administrationen regelmæssigt relevante informationer om programdokumenter til Overvågningsudvalget, som udvalget har godkendt i løbet af programperioden, og som er af betydning for den strategiske gennemførelse af det Operationelle Program: - forretningsorden for Overvågningsudvalget - forretningsorden for Styringsudvalget - forretningsorden og forvaltningsstruktur for Forvaltningsmyndigheden og det Tekniske Sekretariat til - udvælgelses- og vurderingskriterier for projektansøgninger - kommunikationsplan - budget for teknisk bistand - håndbog - leadpartnerkontrakt og partnerskabsaftaler - artikel 71 For de godkendte projekter har INTERREG-Administrationen i 2011 gennemført tre tilsynsførendeseminarer, hvor revisorer, som ønsker at revidere INTERREG-projekter, skulle deltage for at blive godkendt som tilsynsførende til programmet. Ved disse seminarer blev de deltagende revisorer informeret om de specifikke regler og forordninger, som gælder for INTERREG IV A-programmet Fehmarnbeltregion. En liste over de godkendte revisorer blev derefter offentliggjort på hjemmesiden (jf. 5 Information til offentligheden). First Level Control: On-the-spot På dansk side: Forvaltningsmyndigheden, Region Sjælland, skal på dansk område efter bekendtgørelse. nr. 358 af 18. april 2007 om ansvar og kompetencefordeling mv. sikre korrekthed af det arbejde, der udføres af projektpartnerens godkendte tilsynsførende. Dette gøres i henhold til Kommissionens retningslinjer for første niveau kontrol ved, at Forvaltningsmyndigheden i samarbejde med Attesteringsmyndigheden på dansk side gennemfører en begrænset stikprøvekontrol hos udvalgte projektpartnere. Formålet med tilsynsbesøget er både at kontrollere de tilsynsførendes arbejde, og ved egenkontrol at konstatere at: - projektet er i fremdrift, - EU-regler og nationale regler overholdes/er overholdt, - der er skabt betryggende rammer for administrationen af projektet, herunder: 20

Årsrapport 2012. 2007-2013 2007CB163PO057 Årsrapport 2012

Årsrapport 2012. 2007-2013 2007CB163PO057 Årsrapport 2012 2007-2013 2007CB163PO057 Årsrapport 2012 1 Indholdsfortegnelse 1 Generelle data... 4 1.1 De strategiske mål for programmet... 4 2 Oversigt over gennemførelsen af det Operationelle Program... 9 2.1 Resultater

Læs mere

Årsrapport 2010. 2007-2013 2007CB163PO057 Årsrapport 2010

Årsrapport 2010. 2007-2013 2007CB163PO057 Årsrapport 2010 2007-2013 2007CB163PO057 Årsrapport 2010 1 Indholdsfortegnelse 1 Generelle data... 4 1.1 De strategiske mål for programmet...5 2 Oversigt over gennemførelsen af det Operationelle Program... 11 2.1 Resultater

Læs mere

Årsrapport 2013. 2007-2013 2007CB163PO057 Årsrapport 2013

Årsrapport 2013. 2007-2013 2007CB163PO057 Årsrapport 2013 2007-2013 2007CB163PO057 Årsrapport 2013 1 Indholdsfortegnelse 1 Generelle data... 4 1.1 De strategiske mål for programmet... 4 2 Oversigt over gennemførelsen af det Operationelle Program... 9 2.1 Resultater

Læs mere

2007-2014 2007CB163PO057

2007-2014 2007CB163PO057 2007-2014 2007CB163PO057 Årsrapport 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Generelle data... 4 1.1 De strategiske mål for programmet... 5 2 Oversigt over gennemførelsen af det Operationelle Program... 10 2.1 Resultater

Læs mere

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Bilag 3 Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Mål og formål med handlingsplanen Formålet med handlingsplanen er at konkretisere de indsatser, der skal være fokus på og som skal omsættes, for at nå Komiteens

Læs mere

Årsplan 2011/2012. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein

Årsplan 2011/2012. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Årsplan 2011/2012 for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Strategiske grundlag Det grænseoverskridende samarbejde mellem Schleswig-Holstein og Region Syddanmark har i

Læs mere

Kontraktbilag 1 - Opgavebeskrivelse

Kontraktbilag 1 - Opgavebeskrivelse - Opgavebeskrivelse Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for opgaven...3 2. Programmets gennemførelsesaktører...4 3. Ansvar for strukturfondene i Danmark...5 4. Projekternes livscyklus...6 5. Administrative

Læs mere

Dette notat giver et faktabaseret overblik over Region Sjællands deltagelse i Interreg programmer i programperioden 2007-2013.

Dette notat giver et faktabaseret overblik over Region Sjællands deltagelse i Interreg programmer i programperioden 2007-2013. Brevid: 1589117 Interregionale muligheder Status for Interreg 2007-2013 Dette notat giver et faktabaseret overblik over Region Sjællands deltagelse i Interreg programmer i programperioden 2007-2013. Region

Læs mere

Vedtægter for Femern Bælt Komitéen

Vedtægter for Femern Bælt Komitéen Vedtægter for Femern Bælt Komitéen 1 Navn og hjemsted Femern Bælt Komitéen er oprettet d. 11. maj 2009 med hjemsted i henholdsvis Kreis Ostholstein og Region Sjælland. 2 Femern Bælt Komitéens formål Femern

Læs mere

FACT Sheet Udbetalingsanmodning og first level kontrol

FACT Sheet Udbetalingsanmodning og first level kontrol FACT Sheet Udbetalingsanmodning og first level kontrol 1. Udbetalingsanmodninger I programmet Interreg Deutschland-Danmark gælder refusionsprincippet. Det betyder, at projektpartnerne skal forudfinansiere

Læs mere

First Level Control Seminar 1. EU rules and regulations 2. Programme Rules 3. National Rules

First Level Control Seminar 1. EU rules and regulations 2. Programme Rules 3. National Rules First Level Control Seminar 1. EU rules and regulations 2. Programme Rules 3. National Rules Kaja Korgaard & Erik Fuglsang Viborg 04 November 2010 EU Reglerne I Helt generelt : Alle projekt aktiviteter

Læs mere

Forretningsorden for Landdistriktsudvalget

Forretningsorden for Landdistriktsudvalget Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Den 26. maj 2014 Forretningsorden for Landdistriktsudvalget 1 Formål Landdistriktsudvalget er nedsat af NaturErhvervstyrelsen med henblik

Læs mere

Forslag til en. ændring af et kommissionsforslag COM(2012) 496 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til en. ændring af et kommissionsforslag COM(2012) 496 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Strasbourg, den 12.3.2013 COM(2013) 146 final 2011/0276 (COD) Forslag til en ændring af et kommissionsforslag COM(2012) 496 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fælles bestemmelser

Læs mere

Kapitel 1 Indledende bestemmelser

Kapitel 1 Indledende bestemmelser Bekendtgørelse om ansvar og kompetencefordeling m.v. i forbindelse med administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond 1 I medfør af 6, stk. 1, 6 a, stk. 1, 2 og

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

FACT Sheet Udbetalingsanmodning og first level kontrol

FACT Sheet Udbetalingsanmodning og first level kontrol FACT Sheet Udbetalingsanmodning og first level kontrol 1. Udbetalingsanmodninger I programmet Interreg Deutschland-Danmark gælder refusionsprincippet. Det betyder, at projektpartnerne skal forudfinansiere

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 2010/2167(DEC) 1.2.2011 UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene

Læs mere

DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER.

DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER. DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER OG DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER Samarbejdsaftale Indledning Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende

Læs mere

Resultatorientering og målbare effekter

Resultatorientering og målbare effekter Resultatorientering og målbare effekter 1. Måling af programresultater I de EU-støttede programmer er der for støtteperioden 2014-2020 kommet større fokus på programresultaterne og den logiske sammenhæng

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 201 final 2015/0104 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Hvis I har spørgsmål, så kontakt projektmedarbejder Julia Bick på telefon eller mail (+45 74 67 05 01, jubi@region.dk).

Hvis I har spørgsmål, så kontakt projektmedarbejder Julia Bick på telefon eller mail (+45 74 67 05 01, jubi@region.dk). 1 / 5 Projekt KursKultur Ansøgningsvejledning Kultur- og netværkspuljen Det glæder os meget, at I har fået en idé til et grænseoverskridende projekt, som I nu ønsker at søge støttemidler fra Kultur- og

Læs mere

Håndbog. Version nr. 5 31.08.2015. www.fehmarnbeltregion.net

Håndbog. Version nr. 5 31.08.2015. www.fehmarnbeltregion.net Håndbog Vejledning, Retningslinjer og Forordninger om støtte til projekter inden for Målet om Europæisk territorialt samarbejde (INTERREG IV A) i programmet Fehmarnbeltregion 2007-2013 Version nr. 5 31.08.2015

Læs mere

kulturlink Femern Bælt Retningslinjer for ansøgning til People-to-People (p2p) Projektidékonkurrence

kulturlink Femern Bælt Retningslinjer for ansøgning til People-to-People (p2p) Projektidékonkurrence Tak for jeres interesse! Det glæder os, at I har fået en idé til et People-to-People (p2p) projekt, og at I lyst til at ansøge kulturlink Femern Bælt om støtte til den videre udvikling af projektet. Disse

Læs mere

Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles. Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum

Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles. Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum Vedtaget den 30. november 2007 1 Grundlag for det fælles EU-kontors virke...3 Beskrivelse...3

Læs mere

Notat om programmer under målet om europæisk territorialt samarbejde

Notat om programmer under målet om europæisk territorialt samarbejde 21. november 2013 /ERST Notat om programmer under målet om europæisk territorialt samarbejde ETS Resumé Danmark deltager i perioden 2014 2020 i tre grænseoverskridende, to tværnationale og fire interregionale

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Operationelt program. Europæisk Territorialt Samarbejde (INTERREG IV A) 2007-2013 (2007CB163PO057)

Operationelt program. Europæisk Territorialt Samarbejde (INTERREG IV A) 2007-2013 (2007CB163PO057) Operationelt program Europæisk Territorialt Samarbejde (INTERREG IV A) 2007-2013 (2007CB163PO057) Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Programudvikling... 4 1.1.1 Indledende bemærkning... 4 1.1.2

Læs mere

Rammer for handlingsplanen

Rammer for handlingsplanen Strategisk fokus for samarbejder Rammer for handlingsplanen Der er fire filtre, som alle skal være opfyldt for at et samarbejde kan udvikles. Hvis dette er opfyldt, kan et samarbejde påbegyndes, og her

Læs mere

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder 14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2562639 Resume CAPNOVA ansøger om tilskud til projektet Innovations- og fundraisingvejledning til mindre

Læs mere

Foreløbigt ansøgningsskema til programmet Interreg Deutschland-Danmark

Foreløbigt ansøgningsskema til programmet Interreg Deutschland-Danmark Vejledning Foreløbigt ansøgningsskema til programmet Interreg Deutschland-Danmark Vigtige generelle oplysninger Bemærk venligst, at nærværende dokument er en vejleding i, hvorledes det foreløbige ansøgningsskema

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.12.2008 K(2008) 8151 endelig KOMMISSIONENS BESLUTNING af 15.12.2008 om godkendelse for Kongeriget Danmark af det flerårige program

Læs mere

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter August 2014 Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter De fem danske regioner indkalder hermed tilbud på gennemførelse af en gap-analyse vedr. finansielle instrumenter. Baggrund

Læs mere

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Vejledning til ansøgere KulturKANten - hvad er det? KulturKANten 2013-2016 er et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner,

Læs mere

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet Indkaldelse af forslag EACEA 47/2014: Europæiske platforme Gennemførelse af kulturdelprogrammets ordninger: europæiske platformsprojekter Indledning Denne

Læs mere

Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo

Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo DE EUROPÆISKE STRUKTUR- OG INVESTERINGSFONDE (ESI) OG DEN EUROPÆISKE FOND FOR STRATEGISKE INVESTERINGER (EFSI) SIKRING AF KOORDINATION, SYNERGIER OG KOMPLEMENTARITET

Læs mere

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojektpuljen er etableret i tilknytning til projektet kulturlink Femern Bælt af Kulturregion Storstrøm og Kulturregion Midt- og Vestsjælland.

Læs mere

OPSLAG. EU-DK-Hjemtag. Side 1/6

OPSLAG. EU-DK-Hjemtag. Side 1/6 OPSLAG EU-DK-Hjemtag 2016 Side 1/6 1.1 EU-DK-Hjemtag formål Formålet med EU-DK-Hjemtag er at styrke dansk forskning og innovation ved at fremme deltagelse i og øge dansk hjemtag fra Horizon 2020 jf. finansloven

Læs mere

Bilag 3. Tilskudsordninger med relevans for husdyrgenetisk bevaringsarbejde

Bilag 3. Tilskudsordninger med relevans for husdyrgenetisk bevaringsarbejde Bilag 3. Tilskudsordninger med relevans for husdyrgenetisk bevaringsarbejde I dette bilag præsenteres en række tilskudsordninger for medfinansiering af projekter vedrørende husdyrgenetisk bevaringsarbejde.

Læs mere

DEN ÅRLIGE GENNEMFØRELSESRAPPORT FOR DEN EUROPÆISKE FOND FOR BISTAND TIL DE SOCIALT DÅRLIGST STILLEDE OP II

DEN ÅRLIGE GENNEMFØRELSESRAPPORT FOR DEN EUROPÆISKE FOND FOR BISTAND TIL DE SOCIALT DÅRLIGST STILLEDE OP II DEN ÅRLIGE GENNEMFØRELSESRAPPORT FOR DEN EUROPÆISKE FOND FOR BISTAND TIL DE SOCIALT DÅRLIGST STILLEDE OP II 1. IDENTIFIKATION AF DEN ÅRLIGE GENNEMFØRELSESRAPPORT CCI Betegnelse Version 2015.0 Rapporteringsår

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT. DA Forenet i mangfoldighed DA om EIB's eksterne mandat. Budgetudvalget. Ordfører: Ivailo Kalfin

ARBEJDSDOKUMENT. DA Forenet i mangfoldighed DA om EIB's eksterne mandat. Budgetudvalget. Ordfører: Ivailo Kalfin EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetudvalget 15.9.2010 ARBEJDSDOKUMENT om EIB's eksterne mandat Budgetudvalget Ordfører: Ivailo Kalfin DT\830408.doc PE448.826v01-00 Forenet i mangfoldighed Perspektiv og

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.6.2016 COM(2016) 414 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET med en vurdering som krævet i artikel 24, stk. 3, og artikel 120, stk. 3, tredje

Læs mere

SAMHØRIGHEDSPOLITIK 2014-2020

SAMHØRIGHEDSPOLITIK 2014-2020 FINANSIELLE INSTRUMENTER I SAMHØRIGHEDSPOLITIK 2014-2020 SAMHØRIGHEDSPOLITIK 2014-2020 Rådet for Den Europæiske Union godkendte formelt de nye regler og den nye lovgivning vedrørende næste runde af EU

Læs mere

Fact Sheet Projektrapportering - inklusive regnskab

Fact Sheet Projektrapportering - inklusive regnskab Fact Sheet Projektrapportering - inklusive regnskab 1. Generelle oplysninger På fastlagt tidspunkter i den støtteberettigede projektløbetid skal det enkelte projekt, rapportere til Interreg-administrationen

Læs mere

DEN ÅRLIGE GENNEMFØRELSESRAPPORT FOR DEN EUROPÆISKE FOND FOR BISTAND TIL DE SOCIALT DÅRLIGST STILLEDE OP II

DEN ÅRLIGE GENNEMFØRELSESRAPPORT FOR DEN EUROPÆISKE FOND FOR BISTAND TIL DE SOCIALT DÅRLIGST STILLEDE OP II DEN ÅRLIGE GENNEMFØRELSESRAPPORT FOR DEN EUROPÆISKE FOND FOR BISTAND TIL DE SOCIALT DÅRLIGST STILLEDE OP II 1. IDENTIFIKATION AF DEN ÅRLIGE GENNEMFØRELSESRAPPORT CCI Betegnelse Version 2016.0 Rapporteringsår

Læs mere

(FISCUS) (KOM(2011)706).

(FISCUS) (KOM(2011)706). Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0706 Bilag 1 Offentligt Notat 9. januar 2012 J.nr. 2011-221-0039 Grund- og nærhedsnotat om Forslag til Europa- Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af et handlings-program

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.6.2016 COM(2016) 395 final 2016/0184 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af Parisaftalen, der er vedtaget inden for rammerne

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om styrkelse af Atlasnetværket der blev vedtaget af Rådet på samling den 7. december 2017.

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om styrkelse af Atlasnetværket der blev vedtaget af Rådet på samling den 7. december 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. december 2017 (OR. en) 15627/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 7. december 2017 til: delegationerne Tidl. dok. nr.:

Læs mere

Håndbog. Version nr. 4 22.08.2012. www.fehmarnbeltregion.net

Håndbog. Version nr. 4 22.08.2012. www.fehmarnbeltregion.net Håndbog Vejledning, Retningslinjer og Forordninger om støtte til projekter inden for Målet om Europæisk territorialt samarbejde (INTERREG IV A) i programmet Fehmarnbeltregion 2007-2013 Version nr. 4 22.08.2012

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 21/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: TILTRÆDELSESAKT, BILAG VIII UDKAST TIL RETSAKTER

Læs mere

1. Tidsplan og deadlines... 1

1. Tidsplan og deadlines... 1 November 2015 Vejledning Processen fra invitation til kontraktforhandling til kontraktindgåelse Projekter som i starten af november 2015 har fået invitation til kontraktforhandlinger om en investering

Læs mere

Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Revisionsrettens særberetning nr. 4/2011 vedrørende revision af SMV-garantifaciliteten Vedtagelse

Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Revisionsrettens særberetning nr. 4/2011 vedrørende revision af SMV-garantifaciliteten Vedtagelse RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 14. september 2011 (20.09) (OR. en) 14208/11 COMPET 397 FIN 629 IND 104 I/A-PUNKTS-NOTE fra: Gruppen vedrørende Konkurrenceevne og Vækst til: De Faste Repræsentanters

Læs mere

Opfølgning på investeringer fra de regionale udviklingsmidler

Opfølgning på investeringer fra de regionale udviklingsmidler Eventuelle er i forhold til påkrævede Handlingsplanstema 1: Fokuseret erhvervsudvikling skaber virksomheder i vækst Vækstaftale 1 - Tiltrække virksomheder og investeringer Leadpartner er Copenhagen Capacity

Læs mere

9195/16 ams/aan/ipj 1 DG B 3A - DG G 1A

9195/16 ams/aan/ipj 1 DG B 3A - DG G 1A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. juni 2016 (OR. en) 9195/16 ECOFIN 447 UEM 194 SOC 311 EMPL 207 COMPET 281 ENV 326 EDUC 181 RECH 173 ENER 189 JAI 435 NOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.:

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Aabenraa Kommunes politik for støtte til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre efter Servicelovens 79

Aabenraa Kommunes politik for støtte til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre efter Servicelovens 79 Aabenraa Kommunes politik for støtte til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre efter Servicelovens 79 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 3 1.1. Lovmæssigt grundlag... 3 1.2 Værdigrundlag... 3 2.

Læs mere

4.2 Grundlæggende kriterier og forudsætninger for et Interreg-projekt

4.2 Grundlæggende kriterier og forudsætninger for et Interreg-projekt Uddrag fra Interreg Deutschland-Danmark-programmets håndbog, version 1.0. Henvisningerne i teksten er til kapitlerne i denne håndbog. 4.2 Grundlæggende kriterier og forudsætninger for et Interreg-projekt

Læs mere

7377/18 tm/dr/clf 1 DGG 2B

7377/18 tm/dr/clf 1 DGG 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. marts 2018 (OR. en) 7377/18 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet FIN 250 CADREFIN 19 FC 10 FSTR 10 REGIO 13 De Faste Repræsentanters

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 28.1.2013 2012/2189(DEC) UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Når jeres INTERREG-projekt går ind i slutfasen, skal den afsluttende afrapportering forberedes. Denne guide skal være en hjælp til forberedelserne.

Når jeres INTERREG-projekt går ind i slutfasen, skal den afsluttende afrapportering forberedes. Denne guide skal være en hjælp til forberedelserne. VEJLEDNING VEDRØRENDE AFSLUTNING AF ET PROJEKT Når jeres INTERREG-projekt går ind i slutfasen, skal den afsluttende afrapportering forberedes. Denne guide skal være en hjælp til forberedelserne. Projektperiode

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.4.2005 KOM(2005) 154 endelig 2005/0064 (SYN) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1466/97 om styrkelse af

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Indstilling: Indstilles til tilskud X Indstilles med forbehold Indstilles til afslag Projektdata: Ansøgers navn Selandia, Center for Erhvervsrettet uddannelse

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Budgetkontroludvalget 2016/2242(INI) 6.6.2017 UDKAST TIL BETÆNKNING om kontrol af udgifterne til EU's ungdomsgaranti og overvågning af ordningernes omkostningseffektivitet

Læs mere

14166/16 lma/lao/hm 1 DG G 2B

14166/16 lma/lao/hm 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. november 2016 (OR. en) 14166/16 FISC 187 ECOFIN 1014 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 8. november 2016 til: delegationerne

Læs mere

Lov om Hav- og Fiskerifonden1)

Lov om Hav- og Fiskerifonden1) Lov om Hav- og Fiskerifonden1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Fact Sheet Projektrapportering - inklusive regnskab

Fact Sheet Projektrapportering - inklusive regnskab Fact Sheet Projektrapportering - inklusive regnskab 1. Generelle oplysninger På fastlagte tidspunkter i den støtteberettigede projektløbetid skal det enkelte projekt, rapportere til Interreg-administrationen

Læs mere

Tekst med fed skrift er ændringer i forhold til det ændrede forslag, som blev forelagt af Kommissionen den 11. september 2012.

Tekst med fed skrift er ændringer i forhold til det ændrede forslag, som blev forelagt af Kommissionen den 11. september 2012. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 16. oktober 2012 (19.10) (OR. en) Inte rinstitutionel sag: 2011/0276 (COD) 14287/12 ADD 4 REV 2 FSTR 64 FC 42 REGIO 102 SOC 780 AGRISTR 128 PECHE 372 CADREFIN

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) L 306/32 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2016/1993 af 4. november 2016 om fastsættelse af principperne for koordinering af vurderingen i henhold til Europa-Parlamentets og

Læs mere

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'.

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'. Betingelser for tilskud til danske deltagere i Eurostars-projekter godkendt før 1. marts 2015 Innovationsfonden Bredgade 40 Nedenstående tilskudsbetingelser udgør sammen med tilsagnet med bilag, opslagsteksten

Læs mere

Udmelding om forsøg med oprettelse af grundforløbsafdelinger på erhvervsuddannelserne

Udmelding om forsøg med oprettelse af grundforløbsafdelinger på erhvervsuddannelserne Til skoler m.fl., der udbyder erhvervsuddannelser Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr.: 29634750

Læs mere

Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt

Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Dato: 28. oktober 2008 Grønbog om Territorial Samhørighed - Territorial Samhørighed skal være en Styrke Kommissionen

Læs mere

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum Regionshuset Viborg Regionssekretariatet NOTAT Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

SAMLENOTAT Rådsmøde(almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 23. -24. februar 2009

SAMLENOTAT Rådsmøde(almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 23. -24. februar 2009 Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0038 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2.1. Kontoret for europapolitik og internationale relationer Den 11. februar 2009 FVM 634 SAMLENOTAT

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 12.5.2012 Den Europæiske Unions Tidende C 137/7 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 2. marts 2012 om et forslag til

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 11.1.2005 ARBEJDSDOKUMENT om Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggenders bidrag til Lissabonstrategien Udvalget

Læs mere

Regionsudvalgets onlinehøring om resultatet af forhandlingerne om partnerskabsaftalerne og de operationelle programmer

Regionsudvalgets onlinehøring om resultatet af forhandlingerne om partnerskabsaftalerne og de operationelle programmer Udkast til spørgeskema om resultatet af forhandlingerne om partnerskabsaftalerne og de operationelle programmer Version af 20.01.2015 Regionsudvalgets onlinehøring om resultatet af forhandlingerne om partnerskabsaftalerne

Læs mere

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI 3.4.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 98/3 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICIS AFGØRELSE af 27. januar 2014 om en koordineringsramme for de kompetente

Læs mere

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed.

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed. Radio- og tv-nævnet Efteråret 2015 rtv@kulturstyrelsen.dk Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og tvvirksomhed (uddannelsespuljen) Baggrund

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER 20 17 KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER INTRODUKTION ALLE KOMMUNER I SYDDANMARK KAN INDGÅ I INTERNATIONALT SAMARBEJDE OGSÅ DIN Hensigten med denne vejledning er at gøre de europæiske muligheder

Læs mere

L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende HENSTILLINGER KOMMISSIONEN

L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende HENSTILLINGER KOMMISSIONEN L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende 7.5.2008 HENSTILLINGER KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS HENSTILLING af 6. maj 2008 om ekstern kvalitetssikring i forbindelse med lovpligtige revisorer og revisionsfirmaer,

Læs mere

Netværks INFO. Netværks INFO igen! Indhold. Netværks INFO 31 / 2013

Netværks INFO. Netværks INFO igen! Indhold. Netværks INFO 31 / 2013 November 2013 Netværkscenteret +45 41 71 78 30 Netværks INFO 31 / 2013 Netværks INFO Netværks INFO igen! Vi må jo nok krybe til korset og indrømme, at nyhedsstrømmen via Netværks INFO har været lidt ustabil

Læs mere

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 10.7.2017 2017/2705(RSP) UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsler til mundtlig besvarelse B8-0000/2017

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 202 final 2015/0105 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.5.2016 COM(2016) 299 final 2016/0153 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning

Læs mere

FACT Sheet: Projektændringer

FACT Sheet: Projektændringer FACT Sheet: Projektændringer I løbet af gennemførelsen af et projekt kan der af forskellige grunde opstå behov for ændringer. Disse ændringer vedrører i reglen budgettet, arbejdsplanen, indikatorerne,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af EU s regnskaber for Juni 2007

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af EU s regnskaber for Juni 2007 Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af EU s regnskaber for 2005 Juni FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Europa-Parlamentets beslutning om decharge

Læs mere

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1)

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., j.nr. 13-8343-000001 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) VI MARGRETHE

Læs mere

Samarbejdsaftale om fælles udbud mellem regionerne. 7. marts 2017

Samarbejdsaftale om fælles udbud mellem regionerne. 7. marts 2017 Samarbejdsaftale om fælles udbud mellem regionerne 7. marts 2017 1. Navn og organisation 1.1 Regionernes fælles udbud organiseres under navnet Regionernes Fælles Indkøb (RFI) og består af de 5 regioner

Læs mere

10/01/2012 ESMA/2011/188

10/01/2012 ESMA/2011/188 Retningslinjer og henstillinger Samarbejde, herunder delegation, mellem ESMA, de kompetente myndigheder og de kompetente sektormyndigheder i henhold til forordning (EU) nr. 513/2011 om kreditvurderingsbureauer

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om Den Europæiske Socialfond

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om Den Europæiske Socialfond KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 14.7.2004 KOM(2004) 493 endelig 2004/0165 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om Den Europæiske Socialfond (forelagt af

Læs mere

DET MELLEMKOMMUNALE SAMARBEJDE PÅ SPECIALUNDERVISNINGSOMRÅDET I HOVEDSTADSREGIONEN V/KFS

DET MELLEMKOMMUNALE SAMARBEJDE PÅ SPECIALUNDERVISNINGSOMRÅDET I HOVEDSTADSREGIONEN V/KFS DET MELLEMKOMMUNALE SAMARBEJDE PÅ SPECIALUNDERVISNINGSOMRÅDET I HOVEDSTADSREGIONEN V/KFS 2007-2015 Juni 2015 Hovedstadsregionen opdelt i kommuner og netværk Samarbejdet vedr. specialundervisningen i Hovedstadsregionen

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.12.2016 COM(2016) 784 final 2016/0388 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere