AudioNord International A/S Årsrapport for 1. maj april 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AudioNord International A/S Årsrapport for 1. maj april 2014"

Transkript

1 AudioNord International A/S Årsrapport for 1. maj april 2014 Annual Report for 1 May April 2014 CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/ The Annual Report was presented and adopted at the Annual General Meeting of the Company on 11/ Ulrik Rasmussen Dirigent Chairman

2 Indholdsfortegnelse Contents Side Page Påtegninger Management s Statement and Auditor s Report Ledelsespåtegning Management s Statement Den uafhængige revisors erklæringer Independent Auditor s Report on the Financial Statements and the Consolidated Financial Statements 1 2 Ledelsesberetning Management s Review Selskabsoplysninger Company Information Koncernoversigt Group Chart Hoved- og nøgletal Financial Highlights Beretning Review Koncern- og årsregnskab Consolidated and Parent Company Financial Statements Resultatopgørelse 1. maj april Income Statement 1 May - 30 April Balance 30. april Balance Sheet 30 April Pengestrømsopgørelse 1. maj april Cash Flow Statement 1 May - 30 April Noter til årsrapporten Notes to the Annual Report Regnskabspraksis Accounting Policies

3 Ledelsespåtegning Management s Statement Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. maj april 2014 for AudioNord International A/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Årsregnskabet og koncernregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets og koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. april 2014 samt af resultatet af selskabets og koncernens aktiviteter og koncernens pengestrømme for 2013/14. Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. The Executive Board and Board of Directors have today considered and adopted the Annual Report of AudioNord International A/S for the financial year 1 May April The Annual Report is prepared in accordance with the Danish Financial Statements Act. In our opinion the Financial Statements and the Consolidated Financial Statements give a true and fair view of the financial position at 30 April 2014 of the Company and the Group and of the results of the Company and Group operations and of consolidated cash flows for 2013/14. In our opinion, Management's Review includes a true and fair account of the matters addressed in the Review. We recommend that the Annual Report be adop ted at the Annual General Meeting. Lystrup, den 26. juni 2014 Lystrup, 26 June 2014 Direktion Executive Board Svend Erik Kristensen Bestyrelse Board of Directors Flemming Frandsen formand Chairman Christian Løche Andersen Johan Peter Lyngdorf 1

4 Den uafhængige revisors erklæringer Independent Auditor s Report on the Financial Statements and the Consolidated Financial Statements Til kapitalejerne i AudioNord International A/S Påtegning på årsregnskabet og koncernregnskabet Vi har revideret årsregnskabet og koncernregnskabet for AudioNord International A/S for regnskabsåret 1. maj april 2014, der omfatter resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse, noter og anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet og koncernregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsregnskabet og koncernregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab og et koncernregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab og et koncernregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet og koncernregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet og koncernregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. To the Shareholders of AudioNord International A/S Report on the Financial Statements and the Consolidated Financial Statements We have audited the Financial Statements and the Consolidated Financial Statements of AudioNord International A/S for the financial year 1 May April 2014, which comprise income statement, balance sheet, cash flow statement, notes and summary of significant accounting policies. The Financial Statements and the Consolidated Financial Statements are prepared in accordance with the Danish Financial Statements Act. Management s Responsibility for the Financial Statements and the Consolidated Financial Statements Management is responsible for the preparation of Financial Statements and the Consolidated Financial Statements that give a true and fair view in accordance with the Danish Financial Statements Act, and for such internal control as Management determines is necessary to enable the preparation of Financial Statements and Consolidated Financial Statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error. Auditor s Responsibility Our responsibility is to express an opinion on the Financial Statements and the Consolidated Financial Statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing and additional requirements under Danish audit regulation. This requires that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance whether the Financial Statements and the Consolidated Financial State- 2

5 Den uafhængige revisors erklæringer Independent Auditor s Report on the Financial Statements and the Consolidated Financial Statements ments are free from material misstatement. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet og koncernregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet og koncernregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab og et koncernregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet og koncernregnskabet. An audit involves performing audit procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the Financial Statements and the Consolidated Financial Statements. The procedures selected depend on the auditor s judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the Financial Statements and the Consolidated Financial Statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the Company s preparation of Financial Statements and Consolidated Financial Statements that give a true and fair view in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Company s internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by Management, as well as evaluating the overall presentation of the Financial Statements and the Consolidated Financial Statements. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Our audit has not resulted in any qualification. 3

6 Den uafhængige revisors erklæringer Independent Auditor s Report on the Financial Statements and the Consolidated Financial Statements Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet og koncernregnskabet giver et retvisende billede af selskabets og koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. april 2014 samt af resultatet af selskabets og koncernens aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. maj april 2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Opinion In our opinion, the Financial Statements and the Consolidated Financial Statements give a true and fair view of the financial position of the Company and the Group at 30 April 2014 and of the results of the Company and the Group operations and of consolidated cash flows for the financial year 1 May April 2014 in accordance with the Danish Financial Statements Act. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af årsregnskabet og koncernregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og koncernregnskabet. Statement on Management s Review We have read Management s Review in accordance with the Danish Financial Statements Act. We have not performed any procedures additional to the audit of the Financial Statements and the Consolidated Financial Statements. On this basis, in our opinion, the information provided in Management s Review is in accordance with the Financial Statements and the Consolidated Financial Statements. Aarhus, den 26. juni 2014 Aarhus, 26 June 2014 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Henrik Trangeled Kristensen statsautoriseret revisor State Authorised Public Accountant Rasmus Mellergaard Stenskrog statsautoriseret revisor State Authorised Public Accountant 4

7 Selskabsoplysninger Company Information Selskabet AudioNord International A/S The Company Dali Allé 1 DK-9610 Nørager Telefon: Telephone: Telefax: Facsimile: CVR-nr.: CVR No: Regnskabsperiode: 1. maj april Financial period: 1 May - 30 April Hjemstedskommune: Rebild Municipality of reg. office: Rebild Bestyrelse Board of Directors Flemming Frandsen, formand (Chairman) Christian Løche Andersen Johan Peter Lyngdorf Direktion Executive Board Svend Erik Kristensen Revision Auditors PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Nobelparken Jens Chr. Skous Vej 1 DK-8000 Aarhus C Koncernregnskab Selskabet indgår i koncernrapporten for det ultimative moderselskab Consolidated Financial Statements Lyngdorf Holding ApS, CVR-nr The Company is included in the Group Annual Report of the ultimate parent Lyngdorf Holding ApS, CVR-nr Koncernrapporten for Lyngdorf Holding ApS, CVR-nr kan rekvireres på følgende adresse: The Group Annual Report of Lyngdorf Holding ApS, CVR No may be obtained at the following address: Lyngdorf Holding ApS Hørhavevej 66A DK-8270 Højbjerg 5

8 Koncernoversigt Group Chart Modervirksomhed Parent company AudioNord International A/S Danmark (Denmark) Konsoliderede dattervirksomheder Consolidated subsidiaries Hi-Fi Klubben A/S 100% 100% Hi-Fi Klubben AS Danmark (Denmark) Norge (Norway) Hi-Fi Klubben Sverige AB 100% 100% Sverige (Sweden) Hi-Fi Klubben Netherlands B.V. Holland (The Netherlands) 6

9 Hoved- og nøgletal Financial Highlights Set over en 5-årig periode kan koncernens udvikling beskrives ved følgende hoved- og nøgletal: Seen over a five-year period, the development of the Group is described by the following financial highlights: Koncern Group 2013/ / / /10 Hovedtal Key figures Resultat Profit/loss Nettoomsætning Revenue Bruttofortjeneste Gross profit/loss Resultat af finansielle poster Net financials Årets resultat Net profit/loss for the year Balance Balance sheet Balancesum Balance sheet total Egenkapital Equity Pengestrømme Cash flows Pengestrømme fra: Cash flows from: - driftsaktivitet operating activities - investeringsaktivitet investing activities heraf investering i materielle anlægsaktiver including investment in property, plant and equipment - finansieringsaktivitet financing activities Årets forskydning i likvider Change in cash and cash equivalents for the year Nøgletal i % Ratios Afkastningsgrad 25,7 % 29,8 % 32,9 % 33,6 % 44,2% 7

10 Hoved- og nøgletal Financial Highlights Koncern Group 2013/ / / /10 Return on assets Forrentning af egenkapital 37,2 % 45,7 % 56,4 % 61,6 % 74,7% Return on equity Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings anbefalinger og vejledning. Der henvises til definitioner i afsnittet om regnskabspraksis. The ratios have been prepared in accordance with the recommendations and guidelines issued by the Danish Society of Financial Analysts. For definitions, see under accounting policies. 8

11 Beretning Review Hovedaktivitet AudioNord koncernen er en detail- og distributionsvirksomhed, der gennem fokus på kvalitetsprodukter og udstrakt kundeservice sikrer solide lyd- og billedoplevelser til bevidste kunder, der ønsker den ægte gengivelse. Udvikling i året Koncernens resultatopgørelse for 2013/14 udviser et overskud på TDKK , og koncernens balance pr. 30. april 2014 udviser en egenkapital på TDKK Koncernen har som helhed realiseret en omsætning på niveau med det forventede og en indtjening i underkanten af forventningerne. Valutakursen på NOK har udviklet sig negativt med omtrent -10%, hvilket har forårsaget en negativ indvirkning på koncernresultatet på omtrentligt TDKK Resultatet på TDKK må betegnes som tilfredsstillende. Forventninger til 2013/14 Som følge af den norske krones udvikling, har resultatet i 2013/14 været under pres, og yderligere under pres som følge af den fortsatte indtrængningen på markedet i Holland, som kræver væsentlige driftsmæssige investeringer. Der forventes en driftsmæssig konsolidering i 2014/15, således at der opnåes en balanceret sund vækst i 2015/16 og frem. På den baggrund forventes et resultat i 2014/15 lige under niveauet for 2013/14. Medarbejdere, videnressourcer og forskningsaktiviteret Den teknologiske udvikling tager til stadighed større Main activity The AudioNord Group is a retail and distribution company through which focusing on quality products and extensive customer service, brings solid sound and image experiences to qualityminded customers wanting a real reproduction. Development in the year The income statement of the Group for 2013/14 shows a profit of DKK 52,818k, and at 30 April 2014 the balance sheet of the Group shows equity of DKK 154,217k. As a whole the revenue realized by the Group met expectations but earnings is in the lower range of the expectations. The NOK exchange rate fluctuated negatively by some 10%, which affected consolidated results negatively by approximately DKK 15,000k. The profit of DKK 52,818k is considered satisfactory. Expectations for 2013/14 Due to the NOK fluctuation the profit for 2013/14 was under pressure and further pressure was added due to the continued penetration on the Dutch market, which requires considerable operating investments. Consolidation of operations is expected in 2014/15 enabling a balanced healthy growth in 2015/16 and onwards. Against this background, the profit for 2014/15 is expected to be slightly below the 2013/14 level. Employees, knowledge resources and research activities The technological development gathers 9

12 Beretning Review og større fart, og AudioNord koncernens vigtigste konkurrenceparameter er fortsat at være på forkant med denne udvikling, så kunderne derigennem sikres den absolut bedste løsning på deres behov. Der investeres derfor stadig massivt i medarbejderuddannelse. Samfundsansvar AudioNord koncernen driver sine forretningsområder på en økonomisk og samfundsmæssig ansvarlig måde til gavn for alle virksomhedens interessenter, dvs. aktionærer, medarbejdere, kunder, leverandører og andre grupper. AudioNord koncernen arbejder målrettet med at overholde lovgivningen i de lande og lokalsamfund, hvor der er aktiviteter, herunder arbejdsmiljølovgivningen, arbejdsvilkår, menneskerettigheder, antikorruptionslovgivningen og miljøkrav samt klima. Samfundsansvar ses som en naturlig del af det kontinuerlige arbejde med at forbedre produkter og processer, og AudioNord koncernen har en separat CSR-politik til formalisering af arbejdet med samfundsansvar, som indeholder de ovenfor anførte områder. Afrapporteringen på CSR-politikkens mål i regnskabsåret kan sammenfattes ved følgende: - Det er AudioNords målsætning at ansætte mindst 1 elev eller nyuddannet hvert år, samt at fremme ansættelse af marginaliserede grupper i samfundet. AudioNord koncernen har i perioden ansat 1 elev men ingen nyuddannede. Der er fortsat ansat 2 medarbejdere i overensstemmelse med politikken om socialt, mentalt eller fysisk udfordrede medarbejdere indeholdt i CSR-politikkens del vedrørende arbejdsmiljø og arbejdsvilkår. momentum and the most important competition parameter of the AudioNord Group is continously to be at the forefront of this development to secure the absolute best solution meeting the customers' needs. Heavy investments are therefore still made in training of employees. Corporate Social Responsibility The AudioNord Group runs its business areas in a financially and socially responsible way for the benefit of all the Company's stakeholders, ie shareholders, employees, customers, suppliers and other groups. The AudioNord Group is commited its efforts on complying with the legislation in the countries and local communities in which the Group has activities, including the working environment legislation, working conditions, human rights, anti-corruption legislation and environmental requirements, including climate change. Corporate Social Responsibility is considered a natural part of the continuing effort to improve products and processes and the AudioNord Group has a separate CSR policy including Corporate Social Responsibility efforts. The internal reporting on the objectives of the CSR policy during the financial year may be summarised as follows: - AudioNord s target is to employ at least one trainee or recently qualified person every year and to enable employment of the marginalised in society. In the year the AudioNord Group employed one trainee but no recently qualified person. There are still two persons employed under the policy on socially, mentally or physically challenged employees. 10

13 Beretning Review - Det er AudioNords målsætning at alle medarbejdere og ansatte i samarbejdsrelationer har et godt arbejdsmiljø og at der udvises respekt for medarbejdere som hele mennesker. Der er anvendt ressourcer og ledelseskraft på forløb med 1 medarbejder i henhold politikken for sårbare medarbejdere ramt af stress, sygdom m.v. - I henhold til politikken om miljø er der anvendt energisparende løsninger vedrørende belysning og ventilation i 3 nyetablerede butikker, samt renoveret 4 eksisterende butikker med energibesparende løsninger, hvilket har reduceret energiforbruget og dergennem den afledte CO2-udledning. - Der har i perioden ikke været foretaget en gennemgang af leverandører mhp. sikring af menneskerettigheder og anitkorruption. Det er målet, at der skal foretages en fuld gennemgang af leverandørporteføljen hvert 3. år. Redegørelse for den kønsmæssige sammensætning i ledelsesorganer AudioNord International har en ansættelsespolitik med målsætning om at ansætte 100% kvinder i bestyrelse og ledelse, da der til fulde støttes op om den nuværende regerings meget rationelle, flotte og prisværdige politik. Denne målsætning forventes opfyldt i 2047, når alle 3 medlemmer af bestyrelsen og ledelsen iøvrigt forventes at være udskiftet. Det er selskabets generelle politik, at medarbejdere ansættes på baggrund af deres kvalifikationer. Der skelnes ikke til køn, race, hudfarve, seksuel orientering eller andre karakteristika, der ikke har - AudioNord s target is to provide a healthy working environment for all employees and employees of business partners and that employees are shown due respect as individuals. Resources have been spent and management efforts made in respect of a person employed under the policy on vulnerable employees suffering from stress, illness, etc. - In accordance with the environmental policy there has been applied energy efficient solutions in respect of lighting and ventilation in three newly established shops and the renovation of four existing shops also involved energy efficient solutions which has reduced the energy consumption and thereby the derived CO2- emissions. - During the year suppliers have not been reviewed for compliance with human rights and anti-corruption measures. Our target is to perform a full review of our supplier portfolio every three years. Statement on gender representation in governing bodies The target of AudioNord International s employment policy is to employ 100% women in the Board of Directors and Management as the Company fully supports the very rational, impressive and commendable policy of the current Danish government. This target is expected met in 2047 when all of the three members of the Board of Directors and other Management are expected replaced. The Company s overall policy is to employ people on the basis of their qualifications. We do not make a distinction between gender, race, colour, sexual orientation or any other characteristics 11

14 Beretning Review med stillingens kvalitative indhold at gøre. Vi anser alle mennesker for ligeværdige! that have nothing to do with the qualitative contents of the positions. We consider all people equal! På denne baggrund har selskabet erkendt, at den nuværende sammensætning i bestyrelse og den øverste ledelse i dette selskab vil være bedst egnet til på kort sigt at gennemføre ledelsen i selskabet frem til 2017, således at repræsentationen i disse organer af kvinder vil være et mål på 0%. On this basis the Company has realised that the current composition of the Board of Directors and Management is in the short term best suited for handling the management of the Company up to 2017 and, therefore, the representation of women in these bodies will be a 0% target. Der har derfor heller ikke i regnskabsåret 2013/14 været anledning til at gøre konkrete tiltag for at opnå overgangen fra 0% kvinder til 100% kvinder i ledelse og bestyrelse. Consequently, in FY 2013/14 there has been no cause either for taking actual steps to begin the transition from 0% women to 100% women in Management and the Board of Directors. Særlige risici Den største risiko ligger i USD udviklingen. Dette følges nøje af ledelsen, og risikoen afdækkes via kurssikring, når det skønnes fordelagtigt. Special risks The most significant risk is fluctuations in the USD rate. This is monitored closely by Management and the currency risk is hedged when deemed beneficial. Begivenheder efter balancedagen Der er ikke efter balancedagen indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten. Subsequent events No events materially affecting the assessment of the Annual Report have occurred after the balance sheet date. 12

15 Resultatopgørelse 1. maj april Income Statement 1 May - 30 April Koncern Group Moderselskab Parent Company Note 2013/ /14 Nettoomsætning Revenue Ændring i lagre af færdigvarer, varer under fremstilling og handelsvarer Change in inventories of finished goods, work in progress and goods for resale Andre driftsindtægter Other operating income Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer Expenses for raw materials and consumables Andre eksterne omkostninger Other external expenses Bruttoresultat Gross profit/loss Personaleomkostninger Staff expenses Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver Depreciation, amortisation and impairment of intangible assets and property, plant and equipment Andre driftsomkostninger Other operating expenses Resultat før finansielle poster Profit/loss before financial income and expenses Indtægter af kapitalandele i dattervirksomheder Income from investments in subsidiaries Finansielle indtægter Financial income Finansielle omkostninger Financial expenses Resultat før skat Profit/loss before tax Skat af årets resultat Tax on profit/loss for the year Årets resultat Net profit/loss for the year 13

16 Resultatdisponering Distribution of profit Forslag til resultatdisponering Proposed distribution of profit Moderselskab Parent Company 2013/14 Foreslået udbytte for regnskabsåret Proposed dividend for the year Overført resultat Retained earnings

17 Balance 30. april Balance Sheet 30 April Aktiver Assets Koncern Group Moderselskab Parent Company Note 2013/ /14 Erhvervede patenter Acquired patents Goodwill Goodwill Immaterielle anlægsaktiver Intangible assets Grunde og bygninger Land and buildings Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Other fixtures and fittings, tools and equipment Indretning af lejede lokaler Leasehold improvements Materielle anlægsaktiver under udførelse Property, plant and equipment in progress Materielle anlægsaktiver Property, plant and equipment Kapitalandele i dattervirksomheder Investments in subsidiaries Tilgodehavender i tilknyttede virksomheder Receivables from group enterprises Andre tilgodehavender Other receivables Finansielle anlægsaktiver Fixed asset investments Anlægsaktiver Fixed assets 15

18 Balance 30. april Balance Sheet 30 April Aktiver Assets Koncern Group Moderselskab Parent Company Note 2013/ /14 Varebeholdninger Inventories Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Trade receivables Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Receivables from group enterprises Andre tilgodehavender Other receivables Udskudt skatteaktiv Deferred tax asset Periodeafgrænsningsposter Prepayments Tilgodehavender Receivables Likvide beholdninger Cash at bank and in hand Omsætningsaktiver Current assets Aktiver Assets 16

19 Balance 30. april Balance Sheet 30 April Passiver Liabilities and equity Koncern Group Moderselskab Parent Company Note 2013/ /14 Selskabskapital Share capital Overført resultat Retained earnings Foreslået udbytte for regnskabsåret Proposed dividend for the year Egenkapital Equity Hensættelse til udskudt skat Provision for deferred tax Hensættelser vedrørende kapitalandele i tilknyttede virksomheder Provisions relating to investments in group enterprises Andre hensættelser Other provisions Hensatte forpligtelser Provisions Anden gæld Other payables Langfristede gældsforpligtelser Long-term debt 17

20 Balance 30. april Balance Sheet 30 April Passiver Liabilities and equity Koncern Group Moderselskab Parent Company Note 2013/ /14 Leverandører af varer og tjenesteydelser Trade payables Gæld til tilknyttede virksomheder Payables to group enterprises Selskabsskat Corporation tax Anden gæld Other payables Kortfristede gældsforpligtelser Short-term debt Gældsforpligtelser Debt Passiver Liabilities and equity Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser 18 Contingent assets, liabilities and other financial obligations Honorar til generalforsamlingsvalgt revisor 19 Fee to auditors appointed at the general meeting Nærtstående parter og ejerforhold 20 Related parties and ownership 18

21 Pengestrømsopgørelse 1. maj april Cash Flow Statement 1 May - 30 April Koncern Group Note 2013/14 Årets resultat Net profit/loss for the year Reguleringer Adjustments Ændring i driftskapital Change in working capital Pengestrømme fra drift før finansielle poster Cash flows from operating activities before financial income and expenses Renteindbetalinger og lignende Financial income Renteudbetalinger og lignende Financial expenses Pengestrømme fra ordinær drift Cash flows from ordinary activities Betalt selskabsskat Corporation tax paid Pengestrømme fra driftsaktivitet Cash flows from operating activities Køb af materielle anlægsaktiver Purchase of property, plant and equipment Køb af finansielle anlægsaktiver m.v Fixed asset investments made etc Salg af immaterielle anlægsaktiver Sale of intangible assets Salg af materielle anlægsaktiver Sale of property, plant and equipment Salg af finansielle anlægsaktiver m.v Sale of fixed asset investments etc Pengestrømme fra investeringsaktivitet Cash flows from investing activities Tilbagebetaling af gæld til tilknyttede virksomheder Repayment of payables to group enterprises Køb af egne kapitalandele Purchase of treasury shares Betalt udbytte Dividend paid Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Cash flows from financing activities 19

22 Pengestrømsopgørelse 1. maj april Cash Flow Statement 1 May - 30 April Note 2013/14 Ændring i likvider Change in cash and cash equivalents Likvider 1. maj Cash and cash equivalents at 1 May Likvider 30. april Cash and cash equivalents at 30 April Likvider specificeres således: Cash and cash equivalents are specified as follows: Likvide beholdninger Cash at bank and in hand Likvider 30. april Cash and cash equivalents at 30 April 20

23 Noter til årsrapporten Notes to the Annual Report Koncern Group Moderselskab Parent Company 2013/ /14 1 Nettoomsætning Revenue Geografiske markeder Geographical segments Nettoomsætning Revenue Koncernen har med henvisning til årsregnskabslovens 96, stk. 1 valgt ikke at angive nettoomsætningens fordeling på forretningssegmenter og geografiske segmenter i årsrapporten, idet ledelsen vurderer, at oplysning heraf kan medføre betydelig skade for koncernen. With reference to the Danish Financial Statements Act section 96 (1) the Group has chosen not to show the break-down of net turnover on business segments and geographical segments in the Annual Report as it is Management's opinion that such disclosure may be very detrimental to the Group. Koncern Group Moderselskab Parent Company 2013/ /14 2 Personaleomkostninger Staff expenses Lønninger Wages and salaries Pensioner Pensions Andre omkostninger til social sikring Other social security expenses Heraf udgør vederlag til direktion og bestyrelse Including remuneration to the Executive Board and Board of Directors Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere Average number of employees Med henvisning til årsregnskabslovens 98 B stk. 3 er vederlaget til direktionen ikke oplyst. With reference to the Danish Financial Statements Act, section 98 B, 3, remuneration to the Executive Board is not stated. 21

24 Noter til årsrapporten Notes to the Annual Report Koncern Group Moderselskab Parent Company 2013/ /14 3 Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver Depreciation, amortisation and impairment of intangible assets and property, plant and equipment Afskrivninger af immaterielle anlægsaktiver Amortisation of intangible assets Afskrivninger af materielle anlægsaktiver Depreciation of property, plant and equipment Nedskrivninger af materielle anlægsaktiver Impairment losses on property, plant and equipment Erhvervede patenter Acquired patents Goodwill Goodwill Bygninger Buildings Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Other fixtures and fittings, tools and equipment Indretning af lejede lokaler Leasehold improvements Bygninger Buildings

25 Noter til årsrapporten Notes to the Annual Report Moderselskab Parent Company 4 Indtægter af kapitalandele i dattervirksomheder Income from investments in subsidiaries 2013/14 Andel af overskud i dattervirksomheder Share of profits of subsidiaries Afskrivning af goodwill Amortisation of goodwill Forskydning i intern avance på varebeholdninger købt inden for koncernen Change in intercompany profit on inventories purchased within the Group Koncern Group Moderselskab Parent Company 2013/ /14 5 Finansielle indtægter Financial income Renteindtægter tilknyttede virksomheder Interest received from group enterprises Andre finansielle indtægter Other financial income Vautakursgevinster Exchange gains Finansielle omkostninger Financial expenses Renteomkostninger tilknyttede virksomheder Interest paid to group enterprises Andre finansielle omkostninger Other financial expenses Valutakurstab Exchange loss

26 Noter til årsrapporten Notes to the Annual Report Koncern Group Moderselskab Parent Company 2013/ /14 7 Skat af årets resultat Tax on profit/loss for the year Årets aktuelle skat Current tax for the year Årets udskudte skat Deferred tax for the year Regulering af skat vedrørende tidligere år Adjustment of tax concerning previous years

27 Noter til årsrapporten Notes to the Annual Report 8 Immaterielle anlægsaktiver Intangible assets Koncern Group Erhvervede patenter Goodwill Acquired patents Goodwill Kostpris 1. maj Cost at 1 May Valutakursregulering 0-15 Exchange adjustment Kostpris 30. april Cost at 30 April Ned- og afskrivninger 1. maj Impairment losses and amortisation at 1 May Valutakursregulering 0-7 Exchange adjustment Årets afskrivninger Amortisation for the year Ned- og afskrivninger 30. april Impairment losses and amortisation at 30 April Regnskabsmæssig værdi 30. april Carrying amount at 30 April Afskrives over 3-5 år 5 år Amortised over 3-5 years 5 years 25

28 Noter til årsrapporten Notes to the Annual Report 8 Immaterielle anlægsaktiver (fortsat) Intangible assets (continued) Moderselskab Parent Company Erhvervede patenter Goodwill Acquired patents Goodwill Kostpris 1. maj Cost at 1 May Kostpris 30. april Cost at 30 April Ned- og afskrivninger 1. maj Impairment losses and amortisation at 1 May Årets afskrivninger Amortisation for the year Ned- og afskrivninger 30. april Intangible assets at 30 April Regnskabsmæssig værdi 30. april 0 0 Carrying amount at 30 April Afskrives over 3-5 år 5 år Amortised over 3-5 years 5 years 26

29 Noter til årsrapporten Notes to the Annual Report 9 Materielle anlægsaktiver Property, plant and equipment Koncern Group Grunde og bygninger Land and buildings Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Other fixtures and fittings, tools and equipment Indretning af lejede lokaler Leasehold improvements Materielle anlægsaktiver under udførelse Property, plant and equipment in progress Kostpris 1. maj Cost at 1 May Valutakursregulering Exchange adjustment Tilgang i årets løb Additions for the year Afgang i årets løb Disposals for the year Overførsler i årets løb Transfers for the year Kostpris 30. april Cost at 30 April Ned- og afskrivninger 1. maj Impairment losses and depreciation at 1 May Valutakursregulering Exchange adjustment Årets afskrivninger Depreciation for the year Tilbageførte ned- og afskrivninger på afhændede aktiver Reversal of impairment and depreciation of sold assets Ned- og afskrivninger 30. april Impairment losses and depreciation at 30 April Regnskabsmæssig værdi 30. april Carrying amount at 30 April Afskrives over år 2-5 år 3-5 år Amortised over years 2-5 years 3-5 years 27

30 Noter til årsrapporten Notes to the Annual Report 9 Materielle anlægsaktiver (fortsat) Property, plant and equipment (continued) Moderselskab Parent Company Grunde og bygninger Land and buildings Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Other fixtures and fittings, tools and equipment Indretning af lejede lokaler Leasehold improvements Materielle anlægsaktiver under udførelse Property, plant and equipment in progress Kostpris 1. maj Cost at 1 May Tilgang i årets løb Additions for the year Afgang i årets løb Disposals for the year Kostpris 30. april Cost at 30 April Ned- og afskrivninger 1. maj Impairment losses and depreciation at 1 May Årets afskrivninger Depreciation for the year Tilbageførte ned- og afskrivninger på afhændede aktiver Reversal of impairment and depreciation of sold assets Ned- og afskrivninger 30. april Impairment losses and depreciation at 30 April Regnskabsmæssig værdi 30. april Carrying amount at 30 April Afskrives over år 2-5 år 3-5 år Amortised over years 2-5 years 3-5 years 28

31 Noter til årsrapporten Notes to the Annual Report Moderselskab Parent Company 10 Kapitalandele i dattervirksomheder Investments in subsidiaries 2013/14 Kostpris 1. maj Cost at 1 May Tilgang i årets løb Additions for the year Afgang i årets løb Disposals for the year Kostpris 30. april Cost at 30 April Værdireguleringer 1. maj Value adjustments at 1 May Valutakursregulering Exchange adjustment Årets resultat Net profit/loss for the year Udbytte til moderselskabet Dividend to the Parent Company Afskrivning på goodwill Amortisation of goodwill Forskydning i intern avance på varebeholdninger Change in intercompany profit on inventories Værdireguleringer 30. april Value adjustments at 30 April Kapitalandele med negativ indre værdi overført til hensatte forpligtelser Equity investments with negative net asset value transferred to provisions Regnskabsmæssig værdi 30. april Carrying amount at 30 April Resterende positivt forskelsbeløb, der indgår i ovenstående regnskabsmæssige værdi, udgør 30. april Remaining positive difference included in the above carrying amount at 30 April 29

32 Noter til årsrapporten Notes to the Annual Report 10 Kapitalandele i dattervirksomheder (fortsat) Investments in subsidiaries (continued) Kapitalandele i dattervirksomheder specificeres således: Investments in subsidiaries are specified as follows: Navn Hjemsted Selskabskapital Name Place of registered office Share capital Stemme- og ejerandel Votes and ownership Hi-Fi Klubben A/S Danmark TDKK % Denmark DKK 2,600k Hi-Fi Klubben AS Norge TNOK % Norway NOK 3,330k Hi-Fi Klubben Sverige AB Sverige TSEK % Sweden SEK 120k Hi-Fi Klubben Netherlands B.V. Holland TEUR % The Netherlands EUR 18k 11 Øvrige finansielle anlægsaktiver Other fixed asset investments Koncern Group Andre tilgodehavender Tilgodehavender i tilknyttede virksomheder Moderselskab Parent Company Andre tilgodehavender Other receivables Receivables from Other receivables group enterprises Kostpris 1. maj Cost at 1 May Valutakursregulering Exchange adjustment Tilgang i årets løb Additions for the year Afgang i årets løb Disposals for the year Kostpris 30. april Cost at 30 April Regnskabsmæssig værdi 30. april Carrying amount at 30 April 30

33 Noter til årsrapporten Notes to the Annual Report 12 Varebeholdninger Inventories Koncern Group 2013/14 Moderselskab Parent Company 2013/14 Færdigvarer og handelsvarer Finished goods and goods for resale Periodeafgrænsningsposter Prepayments Periodeafgrænsningsposter udgøres af forudbetalinger til husleje og leverandører. Prepayments consist of prepaid expenses concerning rent and trade payables. 14 Egenkapital Equity Koncern Group Selskabskapital Overført resultat Foreslået udbytte for regnskabsåret I alt Share capital Retained earnings Proposed Total dividend for the year Egenkapital 1. maj Equity at 1 May Betalt ordinært udbytte Ordinary dividend paid Valutakursregulering udenlandske enheder Exchange adjustments relating to foreign entities Køb af egne kapitalandele Purchase of treasury shares Årets resultat Net profit/loss for the year Egenkapital 30. april Equity at 30 April 31

34 Noter til årsrapporten Notes to the Annual Report 14 Egenkapital (fortsat) Equity (continued) Moderselskab Parent Company Selskabskapital Overført resultat Foreslået udbytte for regnskabsåret I alt Share capital Retained earnings Proposed Total dividend for the year Egenkapital 1. maj Equity at 1 May Betalt ordinært udbytte Ordinary dividend paid Valutakursregulering udenlandske enheder Exchange adjustments relating to foreign entities Køb af egne kapitalandele Purchase of treasury shares Årets resultat Net profit/loss for the year Egenkapital 30. april Equity at 30 April 32

35 Noter til årsrapporten Notes to the Annual Report Selskabskapitalen er fordelt således: The share capital is distributed as follows: Antal Number Nominel værdi Nominal value A-aktier A-shares B-aktier B-shares A-aktierne er tildelt en forlods udbytteret, som medfører, at 90% af det udloddede udbytte tilgår A-aktierne. Den resterende forlods udbytteret udgør DKK 58,61 mio. The A shares are granted a preferential right of dividend which means that 90% of the distributed dividend is allocated to the A shares. The remaining preferential right of dividend amounts to DKK 58.61m. Selskabets beholdning af egne aktier udgør nominelt DKK A-aktier og nominelt DKK B-aktier. The Company s portfolio of treasury shares includes a nominal amount of DKK 537,500 A shares and DKK 483,750 B shares. Selskabets beholdning af egne aktier udgør 3,8 % af den nominelle aktiekapital, svarende til nominelt DKK Selskabet kan sælge disse aktier på et senere tidspunkt. Aktierne er erhvervet som led i selskabets strategi. The Company s portfolio of treasury shares represents 3.8% of the nominal share capital corresponding to a nominal amount of DKK 1,021,250. The Company may sell these shares later. The shares were acquired as part of the Company s strategy. Årets køb af egne aktier udgør nominelt DKK A-aktier og DKK B-aktier. Aktierne hidrører fra en medarbejder, der har opsagt sin stilling hos virksomheden. Købesummen udgjorde DKK 9,6 mio. The acquisition for the year of treasury shares totals a nominal amount of DKK 322,505 A shares and DKK 483,750 B shares. The shares were owned by an employee who resigned from the Company. The acquisition price amounted to DKK 9.6m. Selskabskapitalen har udviklet sig således: The share capital has developed as follows: 2013/ / / /10 Selskabskapital 1. maj Share capital at 1 May Kapitalforhøjelse Capital increase Kapitalnedsættelse Capital decrease Selskabskapital 30. april Share capital at 30 April 33

36 Noter til årsrapporten Notes to the Annual Report Koncern Group Moderselskab Parent Company 2013/ /14 15 Hensættelse til udskudt skat Provision for deferred tax Immaterielle anlægsaktiver Intangible assets Materielle anlægsaktiver Property, plant and equipment Finansielle anlægsaktiver Fixed asset investments Intern avance på varebeholdninger Intercompany profit on inventories Omsætningsaktiver Current assets Hensættelser Provisions Skattemæssigt underskud til fremførsel Tax loss carry-forward Overført til udskudt skatteaktiv Transferred to deferred tax asset Udskudt skat er i moderselskabet afsat med 24,5% svarende til den aktuelle skattesats. Udskudt skat og skatteaktiver er i koncernen afsat med de enkelte landes aktuelle skattesatser. Provision for deferred tax in the Parent Company has been made at 24.5% corresponding to the current tax rate. Provision for deferred tax and tax assets has been made in the Consolidated Financial Statements at the current tax rates applicable to the individual countries. Udskudt skatteaktiv Deferred tax asset Opgjort skatteaktiv Calculated tax asset Regnskabsmæssig værdi Carrying amount 34

37 Noter til årsrapporten Notes to the Annual Report 16 Andre hensættelser Other provisions Koncern Group 2013/14 Moderselskab Parent Company 2013/14 Koncernen giver op til 3 års garanti på visse produkter og forpligter sig derved til at reparere eller erstatte varer, som ikke er tilfredsstillende. Der er indregnet en hensættelse til forventede garantikrav på grundlag af tidligere års erfaringer vedrørende niveauet for reparationer og returvarer. The Group provides warranties of 3 years on some of its products and is therefore obliged to repair or replace goods which are not satisfactory. Based on previous years experience in respect of the level of repairs and returns, other provisions have been recognised for expected warranty claims. Andre hensættelser Other provisions

38 Noter til årsrapporten Notes to the Annual Report 17 Langfristede gældsforpligtelser Long-term debt Afdrag, der forfalder inden for 1 år, er opført under kortfristede gældsforpligtelser. Øvrige forpligtelser er indregnet under langfristede gældsforpligtelser. Payments due within 1 year are recognised in short-term debt. Other debt is recognised in long-term debt. Gældsforpligtelserne forfalder efter nedenstående orden: The debt falls due for payment as specified below: Anden gæld Other payables Koncern Group 2013/14 Moderselskab Parent Company 2013/14 Mellem 1 og 5 år Between 1 and 5 years Langfristet del Long-term part Inden for 1 år Within 1 year Øvrig kortfristet gæld Other short-term payables

39 Noter til årsrapporten Notes to the Annual Report Koncern Group Moderselskab Parent Company 2013/ /14 18 Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser Contingent assets, liabilities and other financial obligations Leje- og leasingkontrakter Rental agreements and leases Leasingforpligtelser fra operationel leasing. Samlede fremtidige leasingydelser: Lease obligations under operating leases. Total future lease payments: Inden for 1 år Within 1 year Mellem 1 og 5 år Between 1 and 5 years Lejeforpligtelser, uopsigelighedsperiode på op til 8 år / 8 år Rent obligations, period of non-terminability of up to 8 years / 8 years Sikkerhedsstillelser Security Følgende aktiver er stillet til sikkerhed for koncernens bankforbindelser: The following assets have been placed as security with bankers Pantsat varelager og tilgodehavender i nordiske datterselskaber for Charged inventories and receivables from Nordic subsidiaries at a total amount of Selvskyldnerkaution afgivet over for visse datterselskabers bankforbindelse Guarantee of payment to the bankers of certain subsidiaries Kaution afgivet til sikring af garanti over for kunde i nordiske dattervirksomheder Surety provided as security of warranty towards customer in Nordic subsidiaries Eventualforpligtelser 37

Merrild Kaffe Newco ApS Årsrapport for 23. december december 2014

Merrild Kaffe Newco ApS Årsrapport for 23. december december 2014 Merrild Kaffe Newco ApS Årsrapport for 23. december - 31. december 2014 Annual Report for 23 December - 31 December 2014 CVR-nr. 36 47 39 59 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015 Ejendomsselskabet OMP 11 P/S c/o Domis K/S, Kystvejen 65, st., 8000 Aarhus C Årsrapport for 2015 CVR-nr. 31 86 51 23 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/5

Læs mere

Pilegaard Contracting A/S Årsrapport for 2014/15

Pilegaard Contracting A/S Årsrapport for 2014/15 Pilegaard Contracting A/S Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 41 18 18 18 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/7 2015 Frantz Dolberg Dirigent

Læs mere

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab Langelinie Allé 35, 2100 København Ø CVR-nr. 14 41 95 86 Årsrapport for 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 30. maj 2013 Som dirigent:... Randi

Læs mere

Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS

Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS CVR-nr. 89 77 36 28 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling 3^/^2013 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

AudioNord International A/S Årsrapport for 1. maj april 2015

AudioNord International A/S Årsrapport for 1. maj april 2015 AudioNord International A/S Årsrapport for 1. maj 2014-30. april 2015 Annual Report for 1 May 2014-30 April 2015 CVR-nr. 56 03 99 10 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Shell EP Holdingselskab Danmark ApS Årsrapport for 2012

Shell EP Holdingselskab Danmark ApS Årsrapport for 2012 Shell EP Holdingselskab Danmark ApS Årsrapport for 2012 Annual Report for 2012 CVR-nr. 25 07 67 88 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/5 2013 The Annual

Læs mere

Administrationsselskabet af 29. september 2009 ApS Årsrapport for 1. januar december 2014

Administrationsselskabet af 29. september 2009 ApS Årsrapport for 1. januar december 2014 Administrationsselskabet af 29. september 2009 ApS Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 Annual Report for 1 January - 31 December 2014 CVR-nr. 32 46 99 57 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på

Læs mere

Schier Håndværker Service ApS

Schier Håndværker Service ApS Statsautoriseret revisor Aksel Christensen Schier Håndværker Service ApS Vanløse Allé 1, st. tv. 2720 Vanløse CVR-nr. 31 86 45 42 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Scania-MAN Administration ApS. Årsrapport for 2015

Scania-MAN Administration ApS. Årsrapport for 2015 Scania-MAN Administration ApS c/o Deloitte, Weidekampsgade 6, DK-2300 København S Årsrapport for 2015 Annual Report for 2015 CVR-nr. 34 09 09 39 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 (regnskabsår 1/7-31/12) CVR-nr. 31 18 25 73 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06 2014 Jesper Schou Jørgensen Dirigent

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

J.S. Reklame, Århus ApS

J.S. Reklame, Århus ApS J.S. Reklame, Århus ApS Sødalsparken 18, 8220 Brabrand CVR-nr. 70 99 02 10 Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/9 31/8) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2012

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2012 Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2012 CVR-nr. 17 41 95 44 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/4 2013 Jacob Hall Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Investeringsselskabet BTPL ApS Årsrapport for 29. januar -31. december 2013

Investeringsselskabet BTPL ApS Årsrapport for 29. januar -31. december 2013 Investeringsselskabet BTPL ApS Årsrapport for 29. januar -31. december 2013 Annual Report for 29 January - 31 December 2013 35 03 61 48 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Astro Fysioterapi v. autoriseret fysioterapeut Lars Nielsen ApS Årsrapport for 2012

Astro Fysioterapi v. autoriseret fysioterapeut Lars Nielsen ApS Årsrapport for 2012 Astro Fysioterapi v. autoriseret fysioterapeut Lars Nielsen ApS Årsrapport for 2012 CVR-nr. 30 61 52 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /6 2013 Lars

Læs mere

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr:

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr: Danbyggeri ApS Langebrogade 5 1411 København K ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 CVR-nr: 33585594 4. Regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/12

Læs mere

Avadon Denmark ApS CVR-nr. / Reg no. 33 59 95 28

Avadon Denmark ApS CVR-nr. / Reg no. 33 59 95 28 CVR-nr. / Reg no. 33 59 95 28 Årsrapport for regnskabsåret 15.04.11-30.06.12 Annual Report for 15.04.11-30.06.12 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. This annual report has been

Læs mere

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S Tordenskjoldsgade 2, st 6700 Esbjerg Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej Copenhagen V. Årsrapport 1. januar december 2015

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej Copenhagen V. Årsrapport 1. januar december 2015 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 Copenhagen V Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/04/2016 Ulrik

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

Arts Biologics A/S i likvidation Arts Biologics A/S In Liquidation. Årsrapport for 1. januar december 2015

Arts Biologics A/S i likvidation Arts Biologics A/S In Liquidation. Årsrapport for 1. januar december 2015 Arts Biologics A/S i likvidation Arts Biologics A/S In Liquidation Ole Maaløes Vej 3, DK-2200 København N Årsrapport for 1. januar - 31. december 2015 Annual Report for 1 January - 31 December 2015 CVR-nr.

Læs mere

Carlsberg Invest A/S. Ny Carlsberg Vej København V. Årsrapport 1. januar december 2015

Carlsberg Invest A/S. Ny Carlsberg Vej København V. Årsrapport 1. januar december 2015 Carlsberg Invest A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/03/2016 Andreas

Læs mere

AudioNord International A/S

AudioNord International A/S AudioNord International A/S Dali Allé 1, DK-9610 Nørager Årsrapport for 1. maj 2015-30. april 2016 Annual Report for 1 May 2015-30 April 2016 CVR-nr. 56 03 99 10 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på

Læs mere

3) Klasse B og C. Årsregnskab og koncernregnskab udarbejdes efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU

3) Klasse B og C. Årsregnskab og koncernregnskab udarbejdes efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU EKSEMPLER PÅ LEDELSESPÅTEGNING PÅ ÅRSRAPPORTER. 1) Klasse B og C. Årsregnskab udarbejdes efter årsregnskabsloven 2) Klasse B og C. Årsregnskab og koncernregnskab udarbejdes efter årsregnskabsloven. Pengestrømsopgørelse

Læs mere

Brio Baby Denmark A/S Årsrapport for 2012

Brio Baby Denmark A/S Årsrapport for 2012 Brio Baby Denmark A/S Årsrapport for 2012 CVR-nr. 16 22 73 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/5 2013 Lennart Svedman Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13 CVR-nr. 34 88 08 67 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/01 2014 Søren Pristed Dirigent Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 2

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

Polen Vind A/S CVR-nr. 31890284 Central Business Registration No 31890284. Årsrapport 2015 Annual report 2015

Polen Vind A/S CVR-nr. 31890284 Central Business Registration No 31890284. Årsrapport 2015 Annual report 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Polen Vind A/S CVR-nr. 31890284

Læs mere

GN Store Nord A/S VAT number XBRL REVIEW REPORT

GN Store Nord A/S VAT number XBRL REVIEW REPORT GN Store Nord A/S VAT number 24 25 78 43 XBRL REVIEW REPORT Bemærk at dette er en gennemgangsrapport - en læsbar udgave af den dannede XBRL-fil. Denne rapport skal ikke indberettes til Erhvervsstyrelsen,

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

BusDan 34 ApS. Årsrapport for Skøjtevej Kastrup. CVR-nr

BusDan 34 ApS. Årsrapport for Skøjtevej Kastrup. CVR-nr BusDan 34 ApS Skøjtevej 26 2770 Kastrup CVR-nr. 31 05 21 14 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. maj 2016 Anders Ewald Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Guldklumpen Holding ApS Fælledvej Dragør

Guldklumpen Holding ApS Fælledvej Dragør ES ÅRSRAPPORT 2012 Guldklumpen Holding ApS Fælledvej 200 2791 Dragør CVR nr. 32148050 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

LEMER EUROPEAN GROUP ApS

LEMER EUROPEAN GROUP ApS LEMER EUROPEAN GROUP ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 09/04/2014 Miguel Nobrega Gouveia Dirigent Side 2

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

UCB Nordic A/S Årsrapport for 1. januar december 2013

UCB Nordic A/S Årsrapport for 1. januar december 2013 UCB Nordic A/S Årsrapport for 1. januar - 31. december 2013 Annual Report for 1 January - 31 December 2013 CVR-nr. 26 68 89 49 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr. 27 72 35 00 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.14-30.06.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 18.01.16 Peder Malmkjær Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

MHA Invest Kolding A/S. Slagelsevej 23, 6000 Kolding. Årsrapport for 2012/13

MHA Invest Kolding A/S. Slagelsevej 23, 6000 Kolding. Årsrapport for 2012/13 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 MHA Invest Kolding A/S Slagelsevej 23, 6000 Kolding Årsrapport for 2012/13 CVR-nr. 25 01 40 14 Årsrapporten

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr Klestrup III ApS Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev CVR-nr. 25 72 51 23 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 24. marts 2015 Som dirigent:... Randi Bach Poulsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Beck Form A/S Årsrapport for 2014/15

Beck Form A/S Årsrapport for 2014/15 Beck Form A/S Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 13 39 31 41 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/9 2015 Øjvind Hulgaard Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Holcim (Denmark) ApS Årsrapport for 1. juli juni 2014

Holcim (Denmark) ApS Årsrapport for 1. juli juni 2014 Holcim (Denmark) ApS Årsrapport for 1. juli 2013-30. juni 2014 Annual Report for 1 July 2013-30 June 2014 CVR-nr. 25 84 15 49 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

Anders Thomsen Kolding ApS

Anders Thomsen Kolding ApS Anders Thomsen Kolding ApS Hjortøvænget 2, Skærbæk, 7000 Fredericia CVR-nr. 27 30 69 69 Årsrapport for 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 28. november 2013 Som dirigent:...

Læs mere

Hans Orla Nielsen VVS A/S

Hans Orla Nielsen VVS A/S Hans Orla Nielsen VVS A/S Grønlandsvej 9A 8700 Horsens CVR-nr. 12 77 83 92 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/06 2016 Lisa Pedersen

Læs mere

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre ES ÅRSRAPPORT 2012 I. O. Holding ApS Landlystvej 64 2650 Hvidovre CVR nr. 33163843 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 CVR-nr. 16 50 7199 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Brunico ApS. Brennerpasset 98, 6000 Kolding. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr

Brunico ApS. Brennerpasset 98, 6000 Kolding. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Brunico ApS Brennerpasset 98, 6000 Kolding Årsrapport for 2011/12 CVR-nr. 31 18 17 98 Årsrapporten er

Læs mere

Dansk Carport System A/S Årsrapport for 2014/15

Dansk Carport System A/S Årsrapport for 2014/15 Dansk Carport System A/S Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/10-30/9) CVR-nr. 30 69 04 51 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5 /11 2015 Søren Ladefoged

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Årsrapport for 2013/14 7. regnskabsår

Årsrapport for 2013/14 7. regnskabsår Årsrapport for 2013/14 7. regnskabsår PGP Distribution ApS Kalsensgaardsvej 6 9490 Pandrup CVR-nr. 30 70 89 62 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. marts

Læs mere

Carlsberg International A/S

Carlsberg International A/S Carlsberg International A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/03/2016

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

Shahin Holding ApS Toftekrogen 24 Smørumnedre 2765 Smørum

Shahin Holding ApS Toftekrogen 24 Smørumnedre 2765 Smørum ÅRSRAPPORT 2013/2014 Shahin Holding ApS Toftekrogen 24 Smørumnedre 2765 Smørum CVR nr. 32286135 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

Sønderborg Bog og Ide ApS

Sønderborg Bog og Ide ApS Sønderborg Bog og Ide ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/09/2013 Ester Schmidt Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Gefion Seafood ApS Vognmagervej Viborg. CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2012

Gefion Seafood ApS Vognmagervej Viborg. CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2012 Gefion Seafood ApS Vognmagervej 14 8800 Viborg CVR-nummer: 32775527 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

BORUP STILLADSER ApS. Aldersrogade 8, København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

BORUP STILLADSER ApS. Aldersrogade 8, København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 BORUP STILLADSER ApS Aldersrogade 8, 2 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/06/2016 Carsten

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

NOLSØE GRUPPEN A/S. Årsrapport 1. oktober december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NOLSØE GRUPPEN A/S. Årsrapport 1. oktober december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NOLSØE GRUPPEN A/S Årsrapport 1. oktober 2011-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/04/2013 Bjarne Bruun Sørensen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

Vestergades Smede & VVS A/S CVR-nr

Vestergades Smede & VVS A/S CVR-nr CVR-nr. 27 61 88 55 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.04.14 Henry Bjerg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Nørhede VVS-Beregning ApS

Nørhede VVS-Beregning ApS Nørhede VVS-Beregning ApS Birk Centerpark 40 7400 Herning Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/04/2016 Sten Nørhede

Læs mere

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr.

Læs mere

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde HM Logistik ApS Snaptunvej 11 7130 Juelsminde CVR-nr. 36 73 53 92 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/11 2015 Michael Thorup Mortensen

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Strube VVS A/S Årsrapport for 2014

Strube VVS A/S Årsrapport for 2014 Strube VVS A/S Årsrapport for 2014 CVR-nr. 26 04 94 58 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/2 2015 Jesper Strube Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

KBS HOLDING HEDENSTED ApS

KBS HOLDING HEDENSTED ApS KBS HOLDING HEDENSTED ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/12/2013 Kenneth Sørensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2010 CVR-nr. 10 01 64 52 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S 00 20 28 ÅRSRAPPORT 1/1-31/12 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3. marts 2014. Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger

Læs mere

DDMM Ejendomme ApS Årsrapport for 2014

DDMM Ejendomme ApS Årsrapport for 2014 DDMM Ejendomme ApS Årsrapport for 2014 CVR-nr. 34 07 69 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/5 2015 Dennis Odgaard Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Bella Solstra A/S. Årsrapport for 1. januar december 2015

Bella Solstra A/S. Årsrapport for 1. januar december 2015 Bella Solstra A/S Lautrupsgade 7, 3. tv., DK-2100 København Ø Årsrapport for 1. januar - 31. december 2015 Annual Report for 1 January - 31 December 2015 CVR-nr. 34 58 57 09 Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Super Dæk Service - Holstebro ApS

Super Dæk Service - Holstebro ApS Super Dæk Service - Holstebro ApS Årsrapport for 2011/12 CVR-nr. 65 98 53 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordina^gén^alforsamling den/ Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

SKELBÆKGAARD STUTTERI & HESTEPENSION APS ULRIKKENBORG ALLÉ KGS. LYNGBY CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/12 3.

SKELBÆKGAARD STUTTERI & HESTEPENSION APS ULRIKKENBORG ALLÉ KGS. LYNGBY CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/12 3. GBH Registreret Revisionsaktieselskab M.D. Madsensvej 13 Postboks 99 3450 Allerød Telefon 48 14 38 00 Telefax 48 14 38 30 Mail gbh@gbh.dk Web www.gbh.dk CVR. nr. 17 61 04 30 REVISION & RÅDGIVNING A/S SKELBÆKGAARD

Læs mere

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015 GASA GRUPPEN A/S Lavsenvænget 1, 5200 Odense V Årsrapport for 2015 CVR-nr. 25 86 42 20 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3 /5 2016 Torben Mølkjær Dirigent

Læs mere

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2013

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2013 Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2013 CVR-nr. 17 41 95 44 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /6 2014 Jacob Hall Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

BALTIC PETROLEUM K/S. c/o Dan Consulting, Kristianiagade 2, kl. d København Ø. Annual report 1 January December 2015

BALTIC PETROLEUM K/S. c/o Dan Consulting, Kristianiagade 2, kl. d København Ø. Annual report 1 January December 2015 BALTIC PETROLEUM K/S c/o Dan Consulting, Kristianiagade 2, kl. d. 2100 København Ø Annual report 1 January 2015-31 December 2015 The annual report has been presented and approved on the company's general

Læs mere

KOMPLEMENTARSELSKABET ENERGIPENSION ITALY IV ApS. Årsrapporten for 2015

KOMPLEMENTARSELSKABET ENERGIPENSION ITALY IV ApS. Årsrapporten for 2015 KOMPLEMENTARSELSKABET ENERGIPENSION ITALY IV ApS Philip Heymans Alle 3, 4. 2900 Hellerup CVR-nr. 34 73 65 53 Årsrapporten for 2015 (3. regnskabsår) Vi er tættere på dig Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

Inpay Holding ApS. Årsrapport for 1. januar december 2015

Inpay Holding ApS. Årsrapport for 1. januar december 2015 Inpay Holding ApS Bredgade 25 2. H, DK-1260 København K Årsrapport for 1. januar - 31. december 2015 Annual Report for 1 January - 31 December 2015 CVR-nr. 35 05 22 83 Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport 12. maj december 2015

Årsrapport 12. maj december 2015 Årsrapport 12. maj - 31. december 2015 Annual report 12 May - 31 December 2015 CVR-nr. 36 89 81 35 Company reg. no. 36 89 81 35 K/S GG 11 A c/o Gefion Group Østergade 1, 2. 1100 København K Årsrapporten

Læs mere

Årsrapport 2012/13. HPA Holding ApS. CVR-nr / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2012/13. HPA Holding ApS. CVR-nr / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 00 www.kpmg.dk 947074 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

Altor Equity Partners A/S. Årsrapport for 1. januar december 2015

Altor Equity Partners A/S. Årsrapport for 1. januar december 2015 Altor Equity Partners A/S Christian IX's Gade 7, 3., DK-1111 København K Årsrapport for 1. januar - 31. december 2015 Annual Report for 1 January - 31 December 2015 CVR-nr. 29 51 63 08 Årsrapporten er

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

TN Horsens ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/

TN Horsens ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/ TN Horsens ApS CVR-nr. 34 89 11 84 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/05 2014 Torben Vinkler Nielsen Dirigent TN Horsens ApS Indholdsfortegnelse

Læs mere

Blokwise Holding ApS

Blokwise Holding ApS Blokwise Holding ApS CVR-nr. 34 80 18 43 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. oktober 2014 Som dirigent:... Rasmus Tolstrup Blok Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning

Læs mere

Catacap General Partner I ApS

Catacap General Partner I ApS Catacap General Partner I ApS Øster Allé 42, 7., 2100 København Ø CVR-nr. 34 88 44 98 Årsrapport for perioden 13. december 2012-31. december 2013 (13 måneder) Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling,

Læs mere

FS Holding Kolding ApS

FS Holding Kolding ApS FS Holding Kolding ApS Søgade 12, 6000 Kolding Årsrapport for 2015 CVR-nr. 35 38 01 91 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/4 2016 Michael Skovgaard Dirigent

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

German Pellets Denmark ApS. Årsrapport for 2015

German Pellets Denmark ApS. Årsrapport for 2015 German Pellets Denmark ApS Klamsagervej 35, 1. sal, 8230 Åbyhøj Årsrapport for 2015 CVR-nr. 33 26 76 22 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8 /6 2016 Jørgen

Læs mere

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014 RASMUSLUND APS CVR-nr. 35 81 97 03 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/01 2015 Rene Thomasbjerg Dirigent: Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere