Analyse 18. december 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse 18. december 2014"

Transkript

1 18. december 214 Unge efterkommere med ikke-vestlig baggrund halter stadig efter danskere i uddannelsessystemet Af Kristian Thor Jakobsen og Christoffer Jessen Weissert Unge med ikke-vestlig baggrund klarer sig dårligere i uddannelsessystemet end danske unge. Dette notat analyserer, om denne forskel er reduceret de senere år. Særligt fokuseres på forskellen mellem mænd og kvinder. Dårligere uddannelser kan være en medvirkende årsag til at personer med ikke vestlig baggrund klarer sig dårligere på arbejdsmarkedet. Hovedkonklusioner En større andel unge med dansk herkomst (danskere) end unge med ikke-vestlig baggrund (efterkommere) opnår en erhvervskompetencegivende uddannelse. 1 Forskellen er størst for mænd, men også for kvinder er der en betydelig forskel. I 213 havde ca. 8 pct. af danske 3-årige kvinder en erhvervskompetencegivende uddannelse, for de tilsvarende efterkommere var det kun pct. Kvindelige efterkommere kan således ikke siges at have indhentet danskerne, men forskellen er på nogle områder reduceret de seneste år. Tilsvarende havde ca. 73 pct. af de danske 3 årige mænd i 213 en erhvervskompetencegivende uddannelse, mens det kun gjaldt for 47 pct. af de mandlige efterkommere. De mandlige efterkommere halter således langt efter både kvindelige efterkommere og mandlige danskere. Siden 29 er den samlede andel med en erhvervskompetencegivende uddannelse blandt 3 til 35-årige kvindelige efterkommere steget fra 59 pct. til 66 pct. i 213. I samme periode er den tilsvarende andel for mandlige efterkommere stort set uændret. Hvis en ung har ufaglærte forældre, forøges sandsynligheden for, at den unge selv bliver ufaglært. Andelen af efterkommere med ufaglærte forældre er større end andelen af danske unge. Det kan være en medvirkende årsag til at færre efterkommere opnår en erhvervskompetencegivende uddannelse. 1 Efterkommere defineres her som personer af ikke-vestlig herkomst født i Danmark. FONDEN KRAKA KOMPAGNISTRÆDE 2A, 3. SAL 128 KØBENHAVN K

2 I 213 havde 71 pct. af de kvindelige efterkommere mellem 25 og 29 år, hvis forældre begge var ufaglærte, således tilknytning til en erhvervskompetencegivende uddannelse, mens det samme var gældende for 69 pct. af kvinderne med dansk baggrund. Den negative afsmitning af at have ufaglærte forældre ser altså ud til at være stærkere for unge danske kvinder sammenlignet med unge kvindelige efterkommere. For mændenes vedkommende havde danske unge godt pct. point flere tilknytning til en erhvervskompetencegivende uddannelse sammenlignet med efterkommere. Forskellen i uddannelsesniveau mellem danskere og efterkommere er størst for mændene. Sammenkoblet med den svagere udvikling for denne gruppe kunne der derfor formentlig med fordel fokuseres på at finde løsninger, der kan løfte uddannelsesniveauet for netop denne gruppe. Fx vil der formentligt være et vist potentiale i at integrere mandlige efterkommere bedre på erhvervsuddannelserne, givet at de er signifikant underrepræsenteret på disse uddannelser sammenlignet med danske mænd. For kvinderne er udviklingen mere positiv, hvorfor behovet for nye midler kan være mindre for disse. Analysen viser ikke, om en forøget indsats over for mænd eller kvinder er mest omkostningseffektiv, omend potentialet er størst for mændene. Kontakt Forskningschef Kristian Thor Jakobsen Tlf krj@kraka.org 2

3 1. Baggrund Siden midten af 199 erne er antallet af personer med ikke-vestlig baggrund, der opholder sig i Danmark, steget fra ca. 1. personer til knap 4. personer. 2 Denne befolkningsgruppe består dels af tilkomne indvandrere, altså personer med ikke-vestlig baggrund, der er født uden for Danmark og dels af efterkommere, altså personer, som er født i Danmark og har en mor, der er født i et ikke-vestligt land uden for EU. Gruppen af personer med ikke-vestlig baggrund er således en relativ sammensat gruppe, hvoraf en stadigt større del har boet i Danmark hele deres liv. Som samlet befolkningsgruppe har personer med ikke-vestlig historisk set klaret sig relativt dårligt på det danske arbejdsmarked sammenlignet med danskere. Dette kommer bl.a. til udtryk ved, at gruppen af indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig baggrund er kraftigt overrepræsenteret i gruppen af økonomisk fattige. 3 En del af forklaringen på dette er netop, at gruppen er relativ sammensat og består fx af flygtninge, der ikke umiddelbart er i stand til at varetage et arbejde givet deres baggrundshistorie. Desuden har gruppen af personer med ikke-vestlig baggrund traditionelt set haft et lavere gennemsnitligt uddannelsesniveau end danskere generelt set. Dette notat ser således på udviklingen i uddannelsesniveauet for personer med ikkevestlig baggrund gennem de seneste år. Der fokuseres primært på gruppen af efterkommere med ikke-vestlig baggrund, givet at disse personer alt andet lige har haft de bedste forudsætninger for at begå sig i det danske uddannelsessystem sammenlignet med gruppen af unge indvandrere, der ikke nødvendigvis har haft adgang til det danske uddannelsessystem hele deres liv. Udviklingen i uddannelsesniveauet blandt unge med ikke-vestlig baggrund sammenlignes med udviklingen for danske unge for at kortlægge, om der er en tendens til, at uddannelsesgabet mellem unge med henholdsvis dansk og ikke-vestlig baggrund er blevet mindre de seneste år. 2. Uddannelsesniveauet for unge personer med dansk eller ikke-vestlig baggrund Andelen af unge med en erhvervskompetencegivende uddannelse er generelt set højere blandt personer med dansk baggrund end blandt personer med ikke-vestlig baggrund, jf. figur 1. Derudover havde kvinder generelt set en højere andel end mænd. Fx havde 8 pct. af 3-årige kvinder med dansk baggrund en erhvervskompetencegivende uddannelse, mens det samme var gældende for ca. 73 pct. af mændene. Til sammenligning havde kvindelig efterkommere med ikke-vestlig baggrund en andel på 63 pct., mens andelen for mandlige efterkommere lå lavest med 47 pct. En større andel 3 årige kvindelige efterkommere har en erhvervskompetencegivende uddannelse end kvindelige indvandrere, hhv. 63 og 54 pct. Mandlige efterkommere og indvandrere med ikke-vestlig baggrund havde nogenlunde lige store andele af personer med en erhvervskompetencegivende uddannelse på tværs af alder. 2 Danmarks Statistik, Økonomi- og Indenrigsministeriet,

4 Figur 1: Andel af årige personer med en erhvervskompetencegivende uddannelse og enten dansk eller ikke-vestlig herkomst. Opdelt efter alder, køn og herkomst, 213 (pct.) 9 8 Kvinder - dansk Mænd - dansk Kvinder - efterkommere Mænd - efterkommere Kvinder - indvandrere Mænd - indvandrere Alder Inkluderer kun personer med dansk eller ikke-vestlig oprindelse. Indvandrere er personer med ikke-vestlig baggrund født uden for Danmark, mens efterkommere er personer med ikke-vestlig baggrund født i Danmark. Personer med ukendt uddannelse udeladt. I 213 havde ca. 41 pct. af mænd mellem 25 og 29 år med dansk baggrund enten fuldført eller var i gang med en erhvervsuddannelse, mens den tilsvarende andel for mandlige efterkommere lå på 25 pct., jf. figur 2. Modsat var 45 pct. af de mandlige efterkommere i alderen 25 til 29 år hverken i gang med eller havde fuldført en erhvervskompetencegivende uddannelse, mens det samme kun var gældende for knap 25 pct. af de danske mænd. Dette peger på, at mandlige efterkommere er signifikant underrepræsenteret på erhvervsuddannelserne i forhold til danske mænd. Derfor virker det som et oplagt område at fokusere på, hvis andelen af mandlige efterkommere med tilknytning til erhvervskompetencegivende uddannelse skal forøges fremover. Kraka har fx tidligere vist, at frafaldsraten på erhvervsuddannelserne blandt drenge med udenlandsk herkomst er markant højere end for danske drenge. 4 For kvindernes vedkommende havde 44 pct. af unge kvinder med dansk baggrund fuldført en videregående uddannelse i 213, mens den tilsvarende andel for kvindelige efterkommere lå på 36 pct. 4 Jakobsen,

5 Figur 2: Uddannelsesstatus for årige personer med dansk eller ikkevestlig baggrund, Afsluttet videregående I gang med videregående I gang eller afsluttet erhv. udd. Hverken i gang med eller afsluttet erhv. komp. udd. 2 Danske Efterkommere Danske Efterkommere Kvinder Mænd Inkluderer kun personer med dansk eller ikke-vestlig oprindelse. Efterkommere er personer med ikke-vestlig baggrund født i Danmark. Personer med ukendt uddannelse udeladt. 3. Udviklingen i uddannelsesniveauet blandt unge efterkommere med ikkevestlig baggrund Siden 29 er der dog sket stigning i andelen af kvindelige efterkommere med en erhvervskompetencegivende uddannelse blandt 21 til 35-årige, jf. figur 3. De største stigninger er sket for kvinder på 3 år eller mere, hvor den samlede andel med en erhvervskompetencegivende uddannelse er steget fra 59 pct. i 29 til 66 pct. i 213. For de mandlige efterkommere er den tilsvarende andel kun steget fra 46 pct. til 47 pct. Således tyder det på, at kvindelige efterkommere er blevet bedre integreret i det danske uddannelsessystem end mandlige efterkommere. Men samtidig er der stadig et stykke til, at unge kvindelige efterkommere når niveauet for kvindelige danskere. For mandlige efterkommere med ikke-vestlig baggrund er der ikke sket den samme udvikling, således at de i højere grad er kommet til at halte yderligere efter de kvindelige efterkommere på uddannelsesområdet. 5

6 Figur 3: Andel af årige efterkommere med ikke-vestlig baggrund med en erhvervskompetencegivende uddannelse opdelt efter køn og alder, (pct.) Kvinder Kvinder - 29 Mænd Mænd Alder Inkluderer kun personer med dansk eller ikke-vestlig oprindelse. Indvandrere er personer med ikke-vestlig baggrund født uden for Danmark, mens efterkommere er personer med ikke-vestlig baggrund født i Danmark. Personer med ukendt uddannelse udeladt. Andelen af 25 til 29-årige kvindelige efterkommere, der har tilknytning til en erhvervskompetencegivende uddannelse efterkommere er steget fra 66 pct. i 29 til 73 pct. i 213, jf. figur 4. I samme periode er andelen for danske kvinder kun steget med godt 1 pct. point. Andelen af mandlige efterkommere med tilknytning til en erhvervskompetencegivende uddannelse er ligeledes steget fra 29 til 213, men stigningen er mindre, end den har været for kvindelige efterkommere. I 213 lå andelen således kun på 55 pct. for mandlige efterkommere. 6

7 Figur 4: Andel af årige personer i gang med eller afsluttet erhvervskompetencegivende uddannelse, Kvinder - dansk Kvinder - efterkommere Mænd - dansk Mænd - efterkommere Inkluderer kun personer med dansk eller ikke-vestlig oprindelse. Indvandrere er personer med ikke-vestlig baggrund født uden for Danmark, mens efterkommere er personer med ikke-vestlig baggrund født i Danmark. Personer med ukendt uddannelse udeladt. 4. Betydning af forældres uddannelsesbaggrund En af hovedårsagerne til, at efterkommere med ikke-vestlig baggrund har det sværere i det danske uddannelsessystem kan være, at deres forældres uddannelsesniveau er lavere. Således havde godt 45 pct. af efterkommerne med ikke-vestlig baggrund i alderen 25 til 29 år forældre, der ikke havde en erhvervskompetencegivende uddannelse i 213, jf. figur 5. Til sammenligning gjaldt det samme for kun for ca. 15 pct. af de unge med dansk baggrund. Denne skævhed kan derved gøre, at efterkommere med ikke-vestlig baggrund har sværere ved at begå sig i det danske uddannelsessystem, da forældrenes gennemsnitlige kortere uddannelse kan have en negativ afsmitning på efterkommernes overordnede succes i uddannelsessystemet. 7

8 Figur 5: Uddannelsesstatus for forældre til personer i alderen 25 til 29 år opdelt efter herkomst, 213 Efterkommere Dansk Ufaglærte Mindst en med KVU/MVU Mindst en med erhvervsuddannelse Mindst en med LVU Inkluderer kun personer med dansk eller ikke-vestlig oprindelse. Efterkommere er personer med ikke-vestlig baggrund født i Danmark. Personer, hvor begge forældre har ukendt uddannelse, er ikke medtaget. Personer med ukendt uddannelse udeladt. For personer med dansk herkomst er der en klar, positiv sammenhæng mellem forældrenes uddannelsesniveau og andelen af unge mellem 25 og 29 år, der er i gang med eller har afsluttet en erhvervskompetencegivende uddannelse, jf. figur 6. Fx havde knap pct. af danske kvinder mellem 25 og 29 år, hvis forældre begge var ufaglært i 213, en erhvervskompetencegivende uddannelse, mens den tilsvarende andel for danske kvinder, hvor mindst en af forældrene havde en lang videregående uddannelse (LVU), lå på 94 pct. Den positive sammenhæng mellem forældrenes og de unges uddannelsesniveau genfindes for efterkommere af begge køn. Men for begge køn er tendensen svagere end for danskere. Da flere efterkommere har ufaglærte forældre, trækker det i retning af, at andelen af efterkommere med tilknytning til en erhvervskompetencegivende uddannelse vil være lavere. Det er dog værd at bemærke, at andelen af kvindelige efterkommere, der har tilknytning til en erhvervskompetencegivende uddannelser, faktisk er højere end den tilsvarende andel for danske kvinder, hvis forældre begge er ufaglærte. I 213 havde 71 pct. af de kvindelige efterkommere mellem 25 og 29 år, hvis forældre begge var ufaglærte, således tilknytning til en erhvervskompetencegivende uddannelse, mens det samme var gældende for 69 pct. af kvinderne med dansk baggrund. For denne gruppe af kvinder tyder det altså på, at efterkommere i mindst lige så høj grad opnår tilknytning til de erhvervskompetencegivende uddannelser som danske kvinder 8

9 med samme familiemæssig baggrund. For kvinder med mindst en forælder med erhvervskompetencegivende uddannelse er andelen, der har tilknytning til en erhvervskompetencegivende uddannelse, størst for kvinder med dansk baggrund. Mandlige efterkommere med ikke-vestlig baggrund havde de laveste andele af personer med tilknytning til en erhvervskompetencegivende uddannelse uanset forældrenes uddannelsesbaggrund. Figur 6: Andel af årige personer i gang med eller afsluttet erhvervskompetencegivende uddannelse opdelt efter køn, herkomst og forældres uddannelsesstatus, Ufaglærte Kvinde - dansk Mand - dansk Kvinde - efterkommer Mand - efterkommer Mindst en med erhvervsuddannelse Mindst en med KVU/MVU Mindst en med LVU Forældres uddannelsesbaggrund Inkluderer kun personer med dansk eller ikke-vestlig oprindelse. Efterkommere er personer med ikke-vestlig baggrund født i Danmark. Personer, hvor begge forældre har ukendt uddannelse, er ikke medtaget. Siden 29 er andelen af unge efterkommere med ufaglærte forældre og tilknytning til en erhvervskompetencegivende uddannelse således steget for både mænd og kvinder, jf. figur 7. I samme periode har den tilsvarende andel af kvinder og mænd med dansk baggrund været stort set uændret. Dette indikerer således, at der er sket en positiv udvikling i retning af, at efterkommere af ikke-vestlig herkomst og med ufaglærte forældre i højere grad end tidligere har tilknytning til det danske uddannelsessystem. Samtidig kan det dog også konstateres, at der ikke er sket mærkbare forbedringer i forhold til at øge andelen af danske unge med ufaglærte forældre, der har tilknytning til uddannelsessystemet, når de når alderen 25 til 29 år. 9

10 Figur 7: Andel af årige personer med ufaglærte forældre i gang med eller afsluttet erhvervskompetencegivende uddannelse, Kvinder - dansk Kvinder - efterkommere Mænd - dansk Mænd - efterkommere Inkluderer kun personer med dansk eller ikke-vestlig oprindelse. Efterkommere er personer med ikke-vestlig baggrund født i Danmark. Personer, hvor begge forældre har ukendt uddannelse, er ikke medtaget. 5. Litteraturliste Danmarks Statistik, 214. Statistikbanken. Jakobsen, K.T., 214. Karakterkrav på erhvervsskoler reducerer kun frafald marginalt. Kraka. Økonomi- og Indenrigsministeriet, 214. Familiernes økonomi - fordeling, fattigdom og incitamenter 214

Analyse 27. marts 2014

Analyse 27. marts 2014 27. marts 214 Antallet af fattige i Danmark steg svagt i 212 Af Kristian Thor Jakobsen I 213 fremlagde et ekspertudvalg deres bud på en officiel fattigdomsgrænse i Danmark. Dette notat anvender denne fattigdomsgrænse

Læs mere

Klar sammenhæng mellem børns karakterer i grundskolen og forældres uddannelsesbaggrund

Klar sammenhæng mellem børns karakterer i grundskolen og forældres uddannelsesbaggrund NOTAT Klar sammenhæng mellem børns karakterer i grundskolen og forældres uddannelsesbaggrund 26. april 2016 Den Sociale Kapitalfond Analyse Kontakt: Analysechef Kristian Thor Jakobsen Tlf.: 3022 6792 Den

Læs mere

Analyse 10. oktober 2014

Analyse 10. oktober 2014 10. oktober 2014 Unge, der primært er dygtige til matematik, søger oftest mod de tekniske videregående uddannelser Af Kristian Thor Jakobsen og Christoffer Jessen Weissert Karakterer fra grundskolens afgangsprøver

Læs mere

Personer med ikke-vestlig baggrund bor i højere grad end tidligere i ejerboliger

Personer med ikke-vestlig baggrund bor i højere grad end tidligere i ejerboliger . maj 214 Personer med ikke-vestlig baggrund bor i højere grad end tidligere i ejerboliger Af Kristian Thor Jakobsen Personer fra ikke-vestlige lande har i de seneste 2 år udgjort en større og større del

Læs mere

Analyse 12. september 2014

Analyse 12. september 2014 12. september 214 Omkring 25 svenske statsborgere med ikke-vestlig baggrund flyttede fra Sverige til Danmark i 212 godt 6 danske statsborgere med samme baggrund tog den anden vej Af Kristian Thor Jakobsen

Læs mere

Fagforeninger mister fortsat medlemmer

Fagforeninger mister fortsat medlemmer 1. maj 2014 Fagforeninger mister fortsat medlemmer Af Kristian Thor Jakobsen I anledning af arbejderbevægelsens internationale kampdag den 1. maj ser dette notat på udviklingen i andelen af personer, der

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

Analyse 17. marts 2015

Analyse 17. marts 2015 17. marts 2015 Indvandrerpiger fra ghettoer klarer sig særligt dårligt i grundskolen Af Kristian Thor Jakobsen Børn med ikke-vestlig baggrund klarer sig dårligst ved grundskolens afgangsprøver i dansk

Læs mere

Analyse 21. marts 2014

Analyse 21. marts 2014 21. marts 2014 Adgangskrav på 7 til gymnasier vil få stor betydning for uddannelsessystemet Af Kristian Thor Jakobsen Reformen af landets erhvervsuddannelser indfører karakterkrav til ungdomsuddannelserne.

Læs mere

Stigning i mønsterbrydere blandt ikke-vestlige efterkommere

Stigning i mønsterbrydere blandt ikke-vestlige efterkommere Stigning i mønsterbrydere blandt ikke-vestlige efterkommere Gennem de sidste år har der været en stor stigning i andelen af mønsterbrydere blandt efterkommere med ikke-vestlig baggrund. Blandt etniske

Læs mere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Omkring hver tredje dansker over 16 år har ikke en uddannelse, der giver adgang til arbejdsmarkedet. Særligt blandt indvandrere står det skidt til. Op mod halvdelen

Læs mere

Analyse 15. juli 2014

Analyse 15. juli 2014 15. juli 14 Kvinder er mere veluddannede end deres partner, men tjener mindre Af Kristian Thor Jakobsen og Katrine Marie Tofthøj Gennem de senere årtier er der sket et markant løft i kvinders sniveau i

Læs mere

Uddannelse kan sikre en øget integration af indvandrere

Uddannelse kan sikre en øget integration af indvandrere Uddannelse kan sikre en øget integration af indvandrere Tal fra Undervisningsministeriet viser, at udsigterne for indvandrernes uddannelsesniveau er knap så positive, som de har været tidligere. Markant

Læs mere

Indvandrere og efterkommere bliver i højere grad mønsterbrydere

Indvandrere og efterkommere bliver i højere grad mønsterbrydere Indvandrere og efterkommere bliver i højere grad mønsterbrydere Siden 14 har flere unge med ufaglærte forældre fået en uddannelse. Stigningen skyldes især, at flere indvandrere og efterkommere med ufaglærte

Læs mere

Uddannelse går i arv fra forældre til børn

Uddannelse går i arv fra forældre til børn Uddannelse går i arv fra forældre til børn Der er en meget stærk sammenhæng mellem forældrenes uddannelse og den uddannelse, deres børn får. Jo højere et uddannelsesniveau ens forældre har, jo mindre er

Læs mere

Klar sammenhæng mellem børns karakterer i grundskolen og forældres uddannelsesbaggrund

Klar sammenhæng mellem børns karakterer i grundskolen og forældres uddannelsesbaggrund NOTAT Klar sammenhæng mellem børns karakterer i grundskolen og forældres uddannelsesbaggrund 26. april 216 Den Sociale Kapitalfond Analyse Kontakt: Analysechef Kristian Thor Jakobsen Tlf.: 322 6792 Den

Læs mere

Analyse 20. januar 2015

Analyse 20. januar 2015 20. januar 2015 Stigende karakterforskelle mellem drenge og piger ved grundskolens 9. kl. afgangsprøver Af Kristian Thor Jakobsen Generelt klarer kvinder sig bedre end mænd i det danske uddannelsessystem.

Læs mere

Analyse 1. april 2014

Analyse 1. april 2014 1. april 2014 Mange udenlandske akademikere er overkvalificeret til deres job Af Kristian Thor Jakobsen Analysen ser nærmere på, hvor mange akademikere med forskellig oprindelse der formelt set er overkvalificeret

Læs mere

Bryder børnene den sociale arv og får en ungdomsuddannelse?

Bryder børnene den sociale arv og får en ungdomsuddannelse? Bryder børnene den sociale arv og får en ungdomsuddannelse? Af Nadja Hedegaard Andersen, NCA@kl.dk Side 1 af 12 Formålet med dette analysenotat er at belyse udviklingen i andelen af unge 25-årige, der

Læs mere

Mange i Danmark går ikke regelmæssigt til tandlægen

Mange i Danmark går ikke regelmæssigt til tandlægen Mange i Danmark går ikke regelmæssigt til tandlægen Mere end hver femte har ikke været til tandlægen i over 3 år. Undersøger man, hvem der særligt er tale om, er det navnlig lavindkomstgrupper, ufaglærte,

Læs mere

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 26. august 21 Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne Af Kristian Thor Jakobsen Ligestillingen i forhold til køn og uddannelse har gennemgået markant udvikling de seneste

Læs mere

Færre bryder den sociale arv i Danmark

Færre bryder den sociale arv i Danmark Færre bryder den sociale arv i Danmark Unge, der er vokset op med veluddannede forældre får i langt højere grad en uddannelse end unge, der er vokset op med forældre, der ikke har anden uddannelse end

Læs mere

Erhvervsuddannelserne skaber mønsterbrydere

Erhvervsuddannelserne skaber mønsterbrydere Erhvervsuddannelserne skaber mønsterbrydere Af de 25-årige unge med ufaglærte forældre, der bryder den negative sociale arv og får en uddannelse i dag, gennemfører over halvdelen en erhvervsuddannelse.

Læs mere

Markant fremgang blandt de unge i boligområder med boligsociale helhedsplaner

Markant fremgang blandt de unge i boligområder med boligsociale helhedsplaner Dansk/vestlig Efterkommer Indvandrer Dansk/vestlig Efterkommer Indvandrer Dansk/vestlig Efterkommer Indvandrer Markant fremgang blandt de unge i boligområder med boligsociale helhedsplaner 1. Indledning

Læs mere

Flyttemønstre og fordeling af ikkevestlige indvandrere på tværs af kommuner. Af Kristian Thor Jakobsen, Nicolai Kaarsen og Christoffer Weissert

Flyttemønstre og fordeling af ikkevestlige indvandrere på tværs af kommuner. Af Kristian Thor Jakobsen, Nicolai Kaarsen og Christoffer Weissert Notat 30. september 01 Flyttemønstre og fordeling af ikkevestlige indvandrere på tværs af kommuner Af Kristian Thor Jakobsen, Nicolai Kaarsen og Christoffer Weissert Siden integrationsloven i 1999 har

Læs mere

Singler i Danmark: Flere og flere ufaglærte bor alene

Singler i Danmark: Flere og flere ufaglærte bor alene Singler i Danmark: Flere og flere ufaglærte bor alene I dag bor der over en million enlige i Danmark. Udviklingen siden viser, at andelen af singler blandt de --årige er steget fra knap procent til knap

Læs mere

Hver 3. indvandrerdreng har ingen uddannelse udover folkeskolen

Hver 3. indvandrerdreng har ingen uddannelse udover folkeskolen Hver 3. indvandrerdreng har ingen uddannelse udover folkeskolen En kortlægning af de unges uddannelsesniveau viser, at over 2. under 3 år ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse samtidig med at

Læs mere

Analyse 26. marts 2014

Analyse 26. marts 2014 26. marts 2014 Indvandrere fra østeuropæiske EUlande går mindst til læge Af Kristian Thor Jakobsen Som følge af EU udvidelsen har Danmark oplevet en markant stigning i indvandringen af personer fra de

Læs mere

Analyse 27. juni 2014

Analyse 27. juni 2014 27. juni 214 Stigende andel af børn med ikke-vestlig baggrund går på privatskole Af Kristian Thor Jakobsen Personer fra ikke-vestlige lande har i de seneste 2 år udgjort en større og større del af den

Læs mere

Den Sociale Kapitalfond Analyse Voksende karaktergab mellem drenge og piger i grundskolen

Den Sociale Kapitalfond Analyse Voksende karaktergab mellem drenge og piger i grundskolen Den Sociale Kapitalfond Analyse Voksende karaktergab mellem drenge og piger i grundskolen April 27 Kontakt: Analysechef Kristian Thor Jakobsen Tlf.: 322 6792 Den Sociale Kapitalfond Management ApS HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Analyse. Integrationen i Danmark set i et europæisk. 22. september 2015. Af Kristian Thor Jakobsen og Laurids Münier

Analyse. Integrationen i Danmark set i et europæisk. 22. september 2015. Af Kristian Thor Jakobsen og Laurids Münier Analyse 22. september 21 Integrationen i Danmark set i et europæisk perspektiv Af Kristian Thor Jakobsen og Laurids Münier I den seneste tid har der været stor fokus på asyl- og integrationspolitikken

Læs mere

BILAG 2. Status og udvikling på integrationsområdet

BILAG 2. Status og udvikling på integrationsområdet BILAG 2 Dato: 6.oktober 2010 Kontor: Analyseenheden Status og udvikling på integrationsområdet I dette notat beskrives status og udvikling i centrale nøgletal for nydanskeres integration i Danmark. Først

Læs mere

Analyse af social uddannelsesmobilitet og frafald på lange videregående uddannelser

Analyse af social uddannelsesmobilitet og frafald på lange videregående uddannelser Bilag 6 Analyse af social uddannelsesmobilitet og frafald på lange videregående uddannelser I dette notat undersøges, om der er eventuelle sociale skævheder forbundet med frafaldet på de lange videregående

Læs mere

Analyse 8. september 2014

Analyse 8. september 2014 8. september 2014 Børn med ikke-vestlig baggrund har klaret sig markant dårligere i den danske grundskole gennem de seneste ti år Af Kristian Thor Jakobsen og Katrine Marie Tofthøj Personer med ikke-vestlig

Læs mere

Den sociale arv er ligeså stærk som for 20 år siden

Den sociale arv er ligeså stærk som for 20 år siden Den sociale arv er ligeså stærk som for år siden Forældrenes uddannelsesniveau er helt afgørende for, om børnene får en uddannelse. Jo højere forældrenes uddannelse er, desto større er sandsynligheden

Læs mere

Drengene bliver tabere på fremtidens arbejdsmarked

Drengene bliver tabere på fremtidens arbejdsmarked Drengene bliver tabere på fremtidens arbejdsmarked Det er i særlig grad drengene, der sakker bagud, når det handler om at få en uddannelse ud over folkeskolens afgangsprøve. Ifølge regeringens målsætning

Læs mere

Knap 80.000 unge hverken i job eller uddannelse i mere end 6 måneder

Knap 80.000 unge hverken i job eller uddannelse i mere end 6 måneder Ny kortlægningen af de 15-29-årige i Danmark Knap. unge hverken i job eller uddannelse i mere end 6 måneder Denne nye kortlægning af de unge i Danmark viser, at ud af de næsten 1. mio. unge imellem 15

Læs mere

Ikke-vestlige indvandrere på arbejdsmarkedet i Danmark, Norge og Sverige: Hvordan klarer Danmark sig?

Ikke-vestlige indvandrere på arbejdsmarkedet i Danmark, Norge og Sverige: Hvordan klarer Danmark sig? 6. december 2016 2016:25 Ikke-vestlige indvandrere på arbejdsmarkedet i Danmark, Norge og Sverige: Hvordan klarer Danmark sig? Af Jens Bjerre, Laust Hvas Mortensen og Michael Drescher 1 I Danmark, Norge

Læs mere

Beskæftigelse i procesindustrien

Beskæftigelse i procesindustrien Thomas Klintefelt, chefkonsulent thok@di.dk, 3377 3367 APRIL 218 Beskæftigelse i procesindustrien Beskæftigelsen i procesindustrien er steget i de seneste at beskæftigelsen stiger. Sammenfatning I perioden

Læs mere

Studenterhuen giver ingen jobgaranti

Studenterhuen giver ingen jobgaranti Studenterhuen giver ingen jobgaranti Uddannelse er et utroligt vigtigt parameter for, hvordan man klarer sig i livet. Analysen viser, at de unge der afslutter en gymnasial uddannelse, men som ikke kommer

Læs mere

Sammenligning af de københavnske med de nationale resultater i den nationale trivselsmåling, forår 2016

Sammenligning af de københavnske med de nationale resultater i den nationale trivselsmåling, forår 2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Sammenligning af de københavnske med de nationale resultater i den nationale trivselsmåling, forår

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse

Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse AE har undersøgt, hvordan unge med etnisk minoritetsbaggrund klarer sig når det gælder uddannelse, ledighed og indkomst set i forhold til unge med etnisk

Læs mere

N o t a t årige er i mindre grad i beskæftigelse end før den økonomiske krise

N o t a t årige er i mindre grad i beskæftigelse end før den økonomiske krise N o t a t 13-17-årige er i mindre grad i beskæftigelse end før den økonomiske krise April 19 Resume Denne deskriptive analyse ser på udviklingen i antallet af 13-17-årige i beskæftigelse. Hovedkonklusionerne

Læs mere

Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden

Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden Hovedkonklusioner 143.000 borgere i Region Hovedstaden er læsesvage, 134.000 er regnesvage og 265.000 har meget ringe

Læs mere

Deltidsansættelser i Danmark

Deltidsansættelser i Danmark Side 1 af 6 Deltidsansættelser i Danmark BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSLIV Side 2 af 6 Indholdsfortegnelse 1. Deltidsansættelser fordelt på køn... 3 2. Deltidsansættelse blandt akademikere... 5 Hovedkonklusioner

Læs mere

Uddannelse og integration. Oplæg ved integrationsdag 9. januar 2008 Lars Haagen Pedersen

Uddannelse og integration. Oplæg ved integrationsdag 9. januar 2008 Lars Haagen Pedersen Uddannelse og integration Oplæg ved integrationsdag 9. januar 08 Lars Haagen Pedersen Det går bedre Markant forbedring i voksne indvandreres integration på arbejdsmarkedet gennem de seneste år En betydeligt

Læs mere

Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse

Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse Ungdomsuddannelse i Danmark Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse AE fremlægger i denne analyse resultaterne af en stor kortlægning af unges chancer for at få en ungdomsuddannelse.

Læs mere

Folkeskoleelever fra Frederiksberg

Folkeskoleelever fra Frederiksberg Folkeskoleelever fra Frederiksberg Analyse af 9. klasses eleverne 2008-2012 Aksel Thomsen Carsten Rødseth Barsøe Louise Poulsen Oktober 2015 Danmark Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø FOLKESKOLEELEVER

Læs mere

Profilmodel 2014 Højest fuldførte uddannelse

Profilmodel 2014 Højest fuldførte uddannelse Profilmodel 2014 Højest fuldførte uddannelse En fremskrivning af en ungdomsårgangs højeste fuldførte uddannelse Profilmodel 2014 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang vil uddanne sig i løbet

Læs mere

Vedrørende: Elevtal pr. 30. september 2011 (skoleåret 2011/2012) Skrevet af: Line Steinmejer Nikolajsen og Mathilde Ledet Molsgaard

Vedrørende: Elevtal pr. 30. september 2011 (skoleåret 2011/2012) Skrevet af: Line Steinmejer Nikolajsen og Mathilde Ledet Molsgaard Notat vedr. elevtal Vedrørende: Elevtal pr. 30. september 2011 (skoleåret 2011/2012) 21.11.2012 Skrevet af: Line Steinmejer Nikolajsen og Mathilde Ledet Molsgaard Indledning Dette notat beskriver eleverne

Læs mere

Elever med ikke-vestlig herkomst halter bagefter i de nationale test

Elever med ikke-vestlig herkomst halter bagefter i de nationale test Elever med ikke-vestlig herkomst halter bagefter i de nationale test Af Center for Data og Analyse Følgende notat belyser forskellen i faglige præstationer mellem elever med dansk herkomst og elever med

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

Stigende uddannelsesniveau kan redde arbejdsstyrken

Stigende uddannelsesniveau kan redde arbejdsstyrken Stigende uddannelsesniveau kan redde arbejdsstyrken Selvom væksten i uddannelsesniveauet har været faldende de seneste år, så kan den beskedne stigning, der har været, alligevel løfte arbejdsstyrken med

Læs mere

PÅ VEJ FREM. En analyse af uddannelsesmønstret for unge i udsatte boligområder

PÅ VEJ FREM. En analyse af uddannelsesmønstret for unge i udsatte boligområder PÅ VEJ FREM En analyse af uddannelsesmønstret for unge i udsatte boligområder PÅ VEJ FREM KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER Uddannelsesmønstrene for unge i Danmark har de seneste år ændret sig markant, så stadigt

Læs mere

Andel elever, der er inkluderet i den almindelige undervisning, 2015/16

Andel elever, der er inkluderet i den almindelige undervisning, 2015/16 Andel elever, der er inkluderet i den almindelige undervisning, 2015/16 Dette notat giver overblik over andelen af elever, der er inkluderet i den almindelige undervisning den såkaldte inklusionsgrad.

Læs mere

Analyse 11. september 2013

Analyse 11. september 2013 11. september 2013 Karakterkrav på erhvervsskoler reducerer kun frafald marginalt Af Kristian Thor Jakobsen I den senere tid er indførelsen af adgangskrav på landets erhvervsskoler blevet diskuteret. DA

Læs mere

Næsten 2 ud af 10 opnår ikke en erhvervskompetencegivende

Næsten 2 ud af 10 opnår ikke en erhvervskompetencegivende Næsten 2 ud af 10 opnår ikke en erhvervskompetencegivende Hvordan vil en 9. klasse-årgang uddanne sig de næste 25 år? Undervisningsministeriets profilmodel fremskriver, hvordan de elever, som afsluttede

Læs mere

Hvor mange bruger aldrig de offentlige VEU-tilbud?

Hvor mange bruger aldrig de offentlige VEU-tilbud? Hvor mange br aldrig de offentlige VEU-tilbud? På baggrund af Danmarks Statistiks register for offentlig voksen- og efteruddannelse ses der i denne analyse på VEU-indsaten for den enkelte i løbet af de

Læs mere

Demografiske udfordringer frem til 2040

Demografiske udfordringer frem til 2040 Demografiske udfordringer frem til 2040 Af Niels Henning Bjørn, NIHB@kl.dk Danmarks befolkning vokser i disse år som følge af længere levetid, store årgange og indvandring. Det har især betydningen for

Læs mere

Overvægt blandt børn i 0. og 1. klasse indvandrere og efterkommere

Overvægt blandt børn i 0. og 1. klasse indvandrere og efterkommere Overvægt blandt børn i. og 1. klasse indvandrere og efterkommere Af Mette Egsdal, meeg@kl.dk, og Signe Frees Nissen Side 1 af KL analysen Overvægt blandt børn i. og 1. klase forekomst viste en overhyppighed

Læs mere

Familieforhold for de sociale klasser

Familieforhold for de sociale klasser Familieforhold for de sociale klasser Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I analysen er der fokus på herkomst-, køns- og aldersfordelingen

Læs mere

Målinger på fokusområde 4 vedr. integration af københavnere med ikkevestlig. Bilag 4

Målinger på fokusområde 4 vedr. integration af københavnere med ikkevestlig. Bilag 4 Målinger på fokusområde 4 vedr. integration af københavnere med ikkevestlig baggrund Bilag 4 Modtagere af midlertidig offentlig forsørgelse med ikke-vestlig baggrund (Hovedmål) Figur 1. Ydelsesmodtagere

Læs mere

Flere indvandrere bor i ejerbolig

Flere indvandrere bor i ejerbolig Mens størstedelen af de etniske danskere bor i egen ejerbolig, er dette kun tilfældet for hver fjerde af indvandrerne fra ikke-vestlige lande. De væsentligste forklaringer på dette er, at indvandrere fra

Læs mere

HVEM ER I MARGINALGRUPPEN?

HVEM ER I MARGINALGRUPPEN? 2. juni 2006 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 HVEM ER I MARGINALGRUPPEN? Antallet af marginaliserede personer er omtrent blevet halveret i perioden 1997-2003 og var i 2003 på omkring 38.400 personer.

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

Efterlysning af drengene i uddannelsessystemet hvor blev de af?

Efterlysning af drengene i uddannelsessystemet hvor blev de af? Efterlysning af drengene i uddannelsessystemet hvor blev de af? Center for ungdomsforskning i samarbejde med Ligestillingsministeriet og Forum 100 % Statusnotat marts 2011 v. lektor Camilla Hutters & videnskabelig

Læs mere

Elever, der skifter skole i løbet af skoleåret

Elever, der skifter skole i løbet af skoleåret Elever, der skifter skole i løbet af skoleåret 2016/2017 Af Nadja Hedegaard Andersen, NCA@kl.dk Side 1 af 13 Formålet med dette analysenotat er at belyse skoleskift mellem de frie grundskoler og folkeskolerne

Læs mere

Analyse 10. december 2012

Analyse 10. december 2012 10. december 01 Betydelig udskiftning i gruppen med de 1 pct. højeste indkomster Af Andreas Orebo Hansen og Esben Anton Schultz Over de seneste 0 år er den samlede indkomstmasse blevet mere koncentreret

Læs mere

Elever i grundskolen, 2015/16

Elever i grundskolen, 2015/16 Elever i grundskolen, Dette notat giver overblik over antallet af elever i grundskolen. Opgørelsen viser, at antallet af elever i folkeskolen er faldet siden 2011/12, mens antallet af elever i frie grundskoler

Læs mere

Andelen af lønmodtagere med lang anciennitet falder

Andelen af lønmodtagere med lang anciennitet falder Andelen af lønmodtagere med lang anciennitet falder Andelen af private lønmodtagere med over eller års anciennitet på deres arbejdsplads er faldende. Tendensen til, at en mindre procentdel har samme arbejde

Læs mere

Nye adgangskrav truer den positive udvikling i de udsatte boligområder

Nye adgangskrav truer den positive udvikling i de udsatte boligområder Nye adgangskrav truer den positive udvikling i de udsatte boligområder 1. Indledning I 1 var der ca.2. borgere, som boede i et alment boligområde, omfattet af en boligsocial helhedsplan støtte af Landsbyggefonden.

Læs mere

Over hver femte ung uden uddannelse er ledig

Over hver femte ung uden uddannelse er ledig Over hver femte ung uden uddannelse er ledig I løbet af den økonomiske krise er ledigheden steget for alle aldersgrupper, men med en klar tendens til, at den er steget mest for de unge. De nyeste tal viser,

Læs mere

Analyse 11. december 2014

Analyse 11. december 2014 11. december 1 Dagpengereformen får fortsat flere langtidsledige i beskæftigelse Der er fortsat stort fokus på de personer, der efter dagpengereformens start har opbrugt deres dagpengeperiode. Men har

Læs mere

Nydanske unge på erhvervsuddannelserne

Nydanske unge på erhvervsuddannelserne Fakta om integration: Nydanske unge på erhvervsuddannelserne Januar 2012 Fakta om integration: Nydanske unge på erhvervsuddannelserne Udgiver: Social- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København

Læs mere

Specialundervisning og inklusion, 2014/15

Specialundervisning og inklusion, 2014/15 Ligestillingsudvalget 2014-15 (2. samling) LIU Alm.del Bilag 3 Offentligt Specialundervisning og inklusion, 2014/15 Efter aftalen om kommunernes økonomi for 2013 er målet, at andelen af elever inkluderet

Læs mere

Stort beskæftigelsespotentiale ved bedre integration

Stort beskæftigelsespotentiale ved bedre integration Stort beskæftigelsespotentiale ved bedre integration Gennem krisen har beskæftigelsesfaldet ramt ikke-vestlige indvandrere hårdere end danskere. Andelen af lønmodtagere blandt de 15-64-årige er således

Læs mere

Den Sociale Kapitalfond Analyse små og mellemstore virksomheder tager et særligt socialt ansvar

Den Sociale Kapitalfond Analyse små og mellemstore virksomheder tager et særligt socialt ansvar Den Sociale Kapitalfond Analyse 1.800 små og mellemstore virksomheder tager et særligt socialt ansvar Maj 2018 Af Kristian Thor Jakobsen og Julie Birkedal Haumand Kontakt: Analysechef Kristian Thor Jakobsen

Læs mere

Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler

Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler Sammenfatning På de frie grundskoler er andelen af elever steget med 2,7 procentpoint siden 2010/11, og i den tilsvarende periode er andelen af elever

Læs mere

Den sociale arv i Østdanmark.

Den sociale arv i Østdanmark. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den sociale arv i Østdanmark. Andelen af unge fra ufaglærte hjem, der ikke har eller er i gang med en ungdomsuddannelse Januar 2012 Den sociale arv i Østdanmark.

Læs mere

Analyse 3. februar 2014

Analyse 3. februar 2014 3. februar 2014 Hvor bor de økonomisk fattige? Af Kristian Thor Jakobsen I 2013 fremlagde et ekspertudvalg deres bud på en officiel fattigdomsgrænse i Danmark. I dette notat ses på, hvordan fattige personer

Læs mere

6. Social balance. Social balance. Figur 6.1 Indkomstforskelle i OECD, 2012

6. Social balance. Social balance. Figur 6.1 Indkomstforskelle i OECD, 2012 6. 6. Social balance Social balance Danmark og de øvrige nordiske lande er kendetegnet ved et højt indkomstniveau og små indkomstforskelle sammenlignet med andre -lande. Der er en høj grad af social balance

Læs mere

Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni 2012 1

Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni 2012 1 Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni 2012 1 Af Line Steinmejer Nikolajsen og Katja Behrens I dette notat præsenteres udvalgte resultater for folkeskolens afgangsprøver i 9. klasse for prøveterminen

Læs mere

Alder ved skolestart i børnehaveklasse 1

Alder ved skolestart i børnehaveklasse 1 Alder ved skolestart i børnehaveklasse 1 Af Katja Behrens I skoleåret 2009/10 startede knap 85 pct. af eleverne rettidigt i børnehaveklasse, dvs. de inden udgangen af 2009 fylder 6 år. Kun få elever starter

Læs mere

Sådan er elevernes fravær i skoleåret 2016/17

Sådan er elevernes fravær i skoleåret 2016/17 Sådan er elevernes fravær i skoleåret 2016/17 Fravær kan få konsekvenser for, hvordan man trives i skolen, og hvor godt man klarer sig fagligt i skolen. Fravær kan også have konsekvenser for, hvordan hele

Læs mere

Social arv i de sociale klasser i 2012

Social arv i de sociale klasser i 2012 Social arv i de sociale klasser i 2012 Denne analyse er den del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. I analysen undersøges social arv i form af sammenhængen mellem social klasse som barn

Læs mere

De sociale klasser i Danmark 2012

De sociale klasser i Danmark 2012 De sociale klasser i Danmark 2012 Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. Her opdeles befolkningen i fem sociale klasser: Overklassen, den højere middelklasse, middelklassen,

Læs mere

Statusredegørelsen for folkeskolens udvikling

Statusredegørelsen for folkeskolens udvikling Statusredegørelsen for folkeskolens udvikling For skoleåret 2016/2017 Statusredegørelsen for folkeskolens udvikling For skoleåret 2016/2017 Layout: Presse- og Kommunikationssekretariatet, Undervisningsministeriet

Læs mere

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Krise: 3. flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Siden den økonomiske krise er antallet af unge, der hverken er i arbejde eller under uddannelse vokset med 3.. I slutningen af 213 var 18. unge

Læs mere

Dette notat indeholder en oversigt over hovedresultater fra PISA Etnisk 2012. Notatet består af følgende

Dette notat indeholder en oversigt over hovedresultater fra PISA Etnisk 2012. Notatet består af følgende PISA Etnisk 2012: Kort opsummering af de væsentligste resultater Dette notat indeholder en oversigt over hovedresultater fra PISA Etnisk 2012. Notatet består af følgende afsnit: Fem hovedresultater Overordnede

Læs mere

Flere unge med udenlandsk baggrund er uddannet inden for teknik og sundhed

Flere unge med udenlandsk baggrund er uddannet inden for teknik og sundhed Flere unge med udenlandsk baggrund er uddannet inden for teknik og sundhed AE har undersøgt, hvilke lange videregående uddannelser unge vælger efter gymnasiet. Blandt 30-34-årige med indvandrer- eller

Læs mere

unge er hverken i job eller i uddannelse

unge er hverken i job eller i uddannelse 186. unge er hverken i job eller i uddannelse 186. unge under 3 år er hverken i job eller under uddannelse. Det svarer til hver sjette i unge dansker, når man ser på de seneste tal fra efteråret 15. Mere

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

Økonomisk analyse. Tema: Danmark ud af vækstkrisen Det danske arbejdsmarked og det tabte forspring. Highlights:

Økonomisk analyse. Tema: Danmark ud af vækstkrisen Det danske arbejdsmarked og det tabte forspring. Highlights: Økonomisk analyse 8. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Tema: Danmark ud af vækstkrisen Det danske arbejdsmarked og det tabte forspring

Læs mere

Hver sjette elev forlader skolen uden at bestå dansk og matematik

Hver sjette elev forlader skolen uden at bestå dansk og matematik Hver sjette elev forlader skolen uden at bestå dansk og matematik AE har set på resultaterne fra folkeskolens afgangsprøve for alle 9. klasseelever sidste sommer. Godt 16 procent eller mere end hver sjette

Læs mere

Analyse. Flere går på gymnasier med mange ikkevestlige indvandrere og efterkommere. 21. december 2016

Analyse. Flere går på gymnasier med mange ikkevestlige indvandrere og efterkommere. 21. december 2016 Analyse 21. december 216 Flere går på gymnasier med mange ikkevestlige indvandrere og efterkommere Af Nicolai Kaarsen, Kathrine Bonde og Laurids Leo Münier Den tidligere undervisningsminister bebudede,

Læs mere

3F eres brug af voksen- og efteruddannelse

3F eres brug af voksen- og efteruddannelse F eres brug af voksen- og I denne analyse foretages en kortlægning af hvilke befolkningsgrupper, der bruger voksen- og stilbuddene (VEU). Der sættes til sidst i analysen fokus på F eres anvendelse af VEU.

Læs mere

Social arv i de sociale klasser

Social arv i de sociale klasser Det danske klassesamfund Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I denne analyse undersøges det, om der er en sammenhæng mellem den

Læs mere

Folkeskoleelever fra Frederiksberg

Folkeskoleelever fra Frederiksberg Folkeskoleelever fra Frederiksberg Analyse af 9. klasses eleverne 2008-2011 Aksel Thomsen August 2014 Danmark Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø FOLKESKOLEELEVER FRA FREDERIKSBERG Danmarks Statistik

Læs mere

Karakterkrav og besparelser er en hæmsko for unges uddannelse

Karakterkrav og besparelser er en hæmsko for unges uddannelse Karakterkrav og besparelser er en hæmsko for unges uddannelse Tal fra Undervisningsministeriet viser, at vi ikke er kommet tættere på at indfri målsætningerne om, at 9 procent af alle unge, får en ungdomsuddannelse.

Læs mere