Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen København Ø Telefon almbrand.dk. Side 1 af 17. Alm. Brand Lønsikring.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk. Side 1 af 17. Alm. Brand Lønsikring."

Transkript

1 Alm Brand FORSIKRING Midtermolen København Ø Telefon almbrand.dk Side 1 af 17 Alm. Brand Lønsikring Betingelser Pr. 1. oktober 2015

2 Alm. Brand Lønsikring Side 2 af 17 Alm. Brand Lønsikring dækker ved arbejdsløshed. På de følgende sider kan du læse de fuldstændige forsikringsvilkår, der gælder for Alm. Brand Lønsikring. Vi anbefaler, at du læser vilkårene omhyggeligt igennem. Ændringer af dine forhold, der er vigtige for lønsikring: Når der sker ændringer, der har betydning for din lønsikring, skal vi have besked med det samme. Ændringer, du skal meddele og være opmærksom på: Opsigelse: Hvis du bliver opsagt eller selv siger op, skal du skriftligt informere Alm. Brand Lønsikring uden ugrundet ophold, efter du er blevet bekendt med din opsigelse eller har opsagt din stilling. Adresseændring: Hvis du ændrer folkeregisteradresse, skal du meddele din nye adresse. Jobskifte: Hvis du skifter job, er det vigtigt, at du ved en ledighedssituation har mindst 3 mdr. opsigelsesvarsel fra din arbejdsgiver. Ellers risikerer du at miste din lønsikring i op til 3 måneder. Nedsættelse af arbejdstid: Hvis din arbejdstid nedsættes til mindre end 30 timer pr. uge ved din hovedbeskæftigelse, vil der være risiko for, at du ved en opsigelse ikke længere kan opfylde betingelserne for ret til udbetaling. Overgang til selvstændig virksomhed: Hvis du bliver selvstændig erhvervsdrivende (læs mere under afsnittet Beskæftiget som lønmodtager ). Ændringer kan påvirke lønsikringens dækning. Hvis du ikke underretter os om ændringer, kan retten til dækning blive nedsat eller helt bortfalde. Ring til os på telefon Vi sidder klar til at hjælpe dig mandag fredag fra 9-15, hvis du har spørgsmål.

3 Indholdsfortegnelse Side 3 af 17 1 Generelle betingelser Hvem kan tegne Alm. Brand Lønsikring Beskæftiget som lønmodtager Dækningssum Hvornår dækker lønsikring Særlige forhold Genplacering Undtagelser i dækningen Sygdom Graviditet/barsel 11 Sådan behandler vi din anmedelse om opsigelse Rekvisition af anmeldelser Anmeldelse om opsigelse Hvornår starter udbetalingerne Ny arbejdsløshedsperiode Feriepenge Urigtige oplysninger Tilbagebetaling Behandling og udveksling af kundedata Samtykkeerklæring Lønsikrings ikrafttræden og ophør Fortrydelsesret Opsigelse af lønsikring Præmie og afgift til staten Værneting Forsikringsgiver/administrator Klageinstans 17

4 Side 4 af Hvem kan tegne Alm. Brand Lønsikring Lønmodtagere, som er pluskunde hos Alm. Brand, kan tegne lønsikring. Se definition af "Beskæftiget som lønmodtager" nedenfor under afsnittet "Beskæftiget som lønmodtager". Du kan tegne lønsikring, hvis du: Er fyldt 18 år og under 56 år. Ikke har eller burde have kendskab til kommende arbejdsløshed. Ikke modtager et offentligt tilskud til lønnen og ikke har gjort det inden for de seneste 18 måneder, og hvis din arbejdsgiver ikke modtager et offentligt tilskud til udbetaling af din løn eller har gjort det inden for de seneste 18 måneder. Er beskæftiget i mindst 30 timer pr. uge hos din arbejdsgiver som fastansat lønmodtager. Med "fastansat lønmodtager" forstås, at ansættelsesforholdet skal være uden tidsbegrænsning og uden en på forhånd kendt ophørsdato. Se nærmere nedenfor under afsnittet "Beskæftiget som lønmodtager". Har krav på mindst 3 måneders opsigelsesvarsel fra din arbejdsgiver. Enten i en periode på minimum 18 måneder umiddelbart før tegningen af lønsikring, uafbrudt har været i et ansættelsesforhold, hvor du betragtes som lønmodtager. Eller du har afsluttet en uddannelse af minimum 18 måneders varighed. Uddannelsen skal berettige til optagelse i en a-kasse som nyuddannet. Fra du slutter uddannelse, til du starter arbejde som fastansat lønmodtager, må der maksimalt gå 1 måned. I øvrigt gælder ovenstående vilkår på nær afsnit 6. Arbejder du uden for Danmark (inkl. Grønland & Færøerne) er det en forudsætning, at du er dansk statsborger. Er indforstået med, at sygdom eller personskade, som du har, eller burde have kendskab til ved forsikringens tegning, og som senere måtte give anledning til anmeldelse af arbejdsløshed, ikke er dækket af forsikringen. Ved tegning af supplerende dækning kan du videreføre anciennitet fra en eventuel eksisterende lønforsikring fra et andet forsikringsselskab, som du måtte opsige i forbindelse med tegning af lønsikring. Du vil stadig skulle opfylde de øvrige betingelser i dette afsnit, herunder at du på tegningstidspunktet for lønsikring ikke har eller burde have kendskab til kommende arbejdsløshed eller sygdom/personskade. Ved tegning af lønsikring uden medlemskab af en a-kasse, kan anciennitet fra en statsanerkendt arbejdsløshedskasse i Danmark overføres. Du vil stadig skulle opfylde de øvrige betingelser i dette afsnit, herunder at du på tegningstidspunktet for lønsikring ikke har eller burde have kendskab til kommende arbejdsløshed eller sygdom/personskade. De her anførte betingelser, som skal være opfyldt ved nytegning af forsikringen, skal tillige være opfyldt ved forhøjelse af dækningssummen, herunder ved overgang fra supplerende dækning til lønsikring uden a-kasse. 1.2 Beskæftiget som lønmodtager At du er fastansat lønmodtager betyder, at du har en ansættelsesaftale uden tidsbegrænsning og uden en aftalt ophørsdato, bortset fra almindelig pensioneringsdato. Du må eksempelvis ikke have arbejde af midlertidig karakter som: sæsonarbejde, vikararbejde, elev-, praktik- eller træningsforløb eller være kontrakt- eller projektansat m.v.

5 Side 5 af 17 Du skal være i et tjenesteforhold. Det vil sige, at du har en arbejdsgiver, som overordnet bestemmer dit beskæftigelsesindhold og arbejdsrutiner. Du skal være ansat som lønmodtager i mindst 30 timer pr. uge og have været i uafbrudt beskæftigelse i minimum de seneste 18 måneder umiddelbart forud for tegning af lønsikring. Følgende forhold betragtes ikke som lønmodtager og vil derfor ikke være dækket af lønsikring: Du må ikke være ansat i en virksomhed, som ejes af nærmeste familie og/eller din samlever. Du er selvstændig erhvervsdrivende, og dermed ikke at betragte som lønmodtager, hvis du driver selvstændig virksomhed for egen eller ægtefællens/samlevers regning og risiko og med det formål at opnå økonomisk udbytte. Beskæftigelse i et selskab, hvor du har afgørende indflydelse, anses for selvstændig virksomhed. Afgørende indflydelse foreligger, hvis du er beskæftiget i et selskab, hvor du eller din ægtefælle/samlever alene eller sammen med nærmeste familie er indehaver af: 1. mindst 50 % af selskabskapitalen 2. mindst 50 % af selskabskapitalens stemmeværdi 3. en bestemmende andel af selskabets kapital 4. en bestemmende andel af stemmerne i selskabet, eller 5. mindst 10 % af selskabskapitalen eller 10 % af selskabskapitalens stemmeværdi, og du eller din ægtefælle/samlever tillige er medlem af selskabets bestyrelse eller direktion En person, der ikke er omfattet af ovennævnte bestemmelser, anses dog for at have afgørende indflydelse på selskabet, hvis selskabskapitalen i det væsentlige er ligeligt fordelt mellem højst 10 kapitalindehavere, og der foreligger et personligt, driftsmæssigt samvirke mellem disse. Bestemmelserne finder tilsvarende anvendelse, hvis du eller din ægtefælle/samlever er indehaver af kapital i et eller flere selskaber, som dominerer det selskab, hvor du er beskæftiget. Nærmeste familie er: a. Personens ægtefælle b. Personens børn (herunder adoptivbørn) c. Personens børnebørn d. Personens forældre e. Personens bedsteforældre f. Personens søskende g. Ægtefællens særbørn og -børnebørn h. Ægtefællens forældre

6 Side 6 af 17 i. Ægtefællens bedsteforældre j. Ægtefællens søskende 1.3 Dækningssum Lønsikring uden a-kasse - 80 % af din månedsløn (grundløn, eksklusive pension, men inklusiv almindelig bonus, provision og variable skattepligtige tillæg), dog minimum kr. og maksimalt kr. pr. måned. Supplerende lønsikring - kræver medlemskab af en statsanerkendt a-kasse i Danmark: 80 % af din månedsløn inkl. dagpenge (grundløn, eksklusive pension, men inklusiv almindelig bonus, provision og variable skattepligtige tillæg), dog minimum kr. og maksimalt kr. pr. måned. Den valgte månedlige dækning vil fremgå af forsikringsbeviset. 1.4 Hvornår dækker lønsikring Lønsikring dækker i tilfælde af arbejdsløshed, som du får kendskab til 6 måneder eller senere efter lønsikring er trådt i kraft. Det er en forudsætning, at din arbejdsgiver har udbetalt løn i de første 6 hele måneder efter, at lønsikring er trådt i kraft. Denne periode betegnes som "kvalifikationsperioden". Der kan ved overgang til Lønsikring ske overførsel af den anciennitet, du har opsparet i en statsanerkendt arbejdsløshedskasse. Denne anciennitet kan medtages til at opfylde kvalifikationsperioden. Ved den supplerende lønsikring, er det en yderligere forudsætning for dækning, at du har fået udbetalt dagpenge fra en statsanerkendt a-kasse i Danmark og dette sker efter reglerne i arbejdsløshedsforsikringslovgivningens 53 og 55. Udbetalinger af lønsikring kan tidligst ske 3 måneder efter, at du har modtaget din opsigelse. Hvis du selv har sagt op ("selvopsigelse"), vil udbetaling tidligst kunne ske 3 måneder fra den 1. i måneden efter, at du har sagt op. Det er en yderligere forudsætning for udbetaling ved såvel opsigelse som selvopsigelse, at du i en periode svarende til længden af dit opsigelsesvarsel fra din arbejdsgivers side (den længste periode af arbejdsgiverens opsigelsesvarsel i henhold til din kontrakt eller opsigelse), dog mindst 3 måneder, har deltaget i et genplaceringsforløb i Danmark gennem FF Forsikring A/S, jf. afsnittet Genplacering. Modtager du efter kvalifikationsperiodens udløb en opsigelse fra din arbejdsgiver og anmelder dette til Alm. Brand Lønsikring, vil du ved påbegyndelse af nyt job på mindst 30 timer pr. uge, som ikke er tidsbegrænset, ikke længere være omfattet af ovennævnte 3 måneders frist i relation til påbegyndelse af udbetalinger af lønsikring, hvis du skulle blive opsagt fra dit nye job. Du vil ligeledes ikke være omfattet af kravet om deltagelse i et genplaceringsforløb svarende til længden af dit opsigelsesvarsel fra din arbejdsgivers side, dog mindst 3 måneder. Det er stadig en betingelse for at bevare retten til fortsat udbetaling, at du deltager i et genplaceringsforløb i Danmark gennem FF Forsikring A/S, jf. afsnittet Genplacering. Det er en forudsætning, at det nye job ikke har en varighed på mere end 6 måneder. Har du selv opsagt de 2 seneste ansættelsesforhold, gælder 3 måneders fristen og kravet om deltagelse i et genplacerings-forløb svarende til længden af dit opsigelsesvarsel fra din arbejdsgivers side, dog mindst 3 måneder, fortsat. Har du afsluttet et ansættelsesforhold i udlandet, er betingelserne, at der tidligst kan ske udbetalinger af lønsikring 3 måneder efter, du er flyttet tilbage til Danmark og i en periode svarende til dit opsigelsesvarsel fra din arbejdsgivers side, dog mindst 3 måneder, har deltaget i genplaceringsforløb i Danmark gennem FF Forsikring A/S, jf. afsnittet Genplacering.

7 Side 7 af 17 Eksempel: Hvis lønsikring træder i kraft den 1. januar, giver lønsikring ret til dækning, hvis du bliver opsagt fra den 1. juli samme år eller senere. Du må ikke være fyldt 60 år på udbetalingstidspunktet. Du skal være tilmeldt Jobcentret (gælder ikke ved lønsikring uden a-kasse) senest den 1. dag efter ansættelsens ophør. På dage, hvor du ikke er tilmeldt Jobcentret, kan der ikke opnås dækning. Samtidig skal du stå til rådighed for det danske arbejdsmarked, jf. afsnittet Rådighed. Du skal have deltaget i et genplaceringsforløb gennem FF Forsikring A/S i en periode svarende til dit opsigelsesvarsel fra din arbejdsgivers side, dog mindst 3 måneder, før der kan ske udbetaling, og du skal vedvarende være deltager i genplaceringsforløb for at bevare retten til udbetaling, jf. afsnittet Genplacering. 1.5 Særlige forhold I tilfælde af, at du bliver opsagt Du skal sende en skriftlig anmeldelse til Alm. Brand Lønsikring uden ugrundet ophold efter, du er blevet bekendt med din opsigelse. Dette gælder uanset opsigelsesgrunden, herunder hvis du bliver opsagt som følge af sygdom. I tilfælde af selvopsigelse Siger du selv dit job op, skal du sende en skriftlig anmeldelse til Alm. Brand Lønsikring uden ugrundet ophold efter, du mundtligt/skriftligt har (kontra)opsagt din stilling. Udbetalinger af lønsikring starter efter en karensperiode svarende til dit opsigelsesvarsel fra din arbejdsgivers side, dog minimum 3 måneder fra den 1. i den kommende måned efter selvopsigelsen. Dette betyder, at du ikke får udbetalinger af lønsikring i denne karensperiode. Uanset om du bliver opsagt, eller om du selv siger op, er det en yderligere forudsætning for udbetalinger af lønsikring, at du i en periode svarende til længden af dit opsigelsesvarsel fra din arbejdsgivers side, dog mindst 3 måneder, har deltaget i et genplaceringsforløb gennem FF Forsikring A/S, jf. afsnittet Genplacering. Eksempel: Du opsiger dit job den 7. maj og fratræder 30. juni. Du har et opsigelsesvarsel fra din arbejdsgiver på 4 måneder. Udbetaling af lønsikring kan påbegynde 4 måneder efter den 1. i den følgende måned altså den 1. oktober. Eksemplet er under forudsætning af, at du er startet i et genplaceringsforløb senest den 1. juni. I tilfælde af, at du bliver bortvist Bliver du bortvist (din arbejdsgiver ophæver ansættelsesforholdet uden varsel), dækker lønsikring efter samme princip som ved selvopsigelse. I tilfælde af, at du ophæver dit ansættelsesforhold Siger du dit job op uden varsel, dækkes der ligeledes efter samme princip som ved selvopsigelse. Eksempel: Du opsiger uden varsel dit job den 7. maj og fratræder samme dag (lønudbetaling stopper). Du har et opsigelsesvarsel fra din arbejdsgiver på 4 måneder. Her vil der være en karens på 4 måneder fra den kommende 1. i en måned altså vil dækning træde i kraft pr. 1. oktober. Eksemplet er under forudsætning af, at du er startet i et genplaceringsforløb senest den 1. juni. Konkurs Ved konkurs hos din arbejdsgiver kan der udbetales lønsikring, når dit oprindelige opsigelsesvarsel fra

8 Side 8 af 17 din arbejdsgiver er udløbet, og Lønmodtagernes Garantifond (LG) har afsluttet sagen. Hvis LG ikke kan imødekomme hele dit krav om løn i opsigelsesperioden, vil retten til lønsikring kunne starte, når dækningen fra LG stopper. Alle lønandele, herunder fratrædelsesgodtgørelse, vil blive medtaget som lønandele, inden lønsikring kan starte. Eksempel: Din løn er kr. Din oprindelige opsigelsesperiode udløber 30. juni. Maksimal dækning fra LG er kr. Du har krav på 6 måneders opsigelsesvarsel og 3 måneders fratrædelsesgodtgørelse. LG afregner kr. ved at betale 3 måneders fratrædelsesgodtgørelse og 1 måneds løn i opsigelsesperioden. Lønsikring starter fra den 5. måned. Det er også ved konkurs en forudsætning for udbetaling af lønsikring, at du har deltaget i et genplaceringsforløb svarende til længden af dit opsigelsesvarsel fra din arbejdsgivers side, dog mindst 3 måneder, jf. afsnittet Genplacering. Rådighed Du skal være tilmeldt Jobcentret, være aktivt jobsøgende og stå fuldt til rådighed for arbejdsmarkedet i 37 timer pr. uge. Ved vurderingen anvendes lov om arbejdsløshedsforsikring mv. med tilhørende bekendtgørelser og vejledninger omkring rådighed. Du har samtidig pligt til aktivt at indgå i genplaceringsforløb (se nærmere herom i afsnittet Genplacering ). Ved lønsikring uden a-kasse (dækning kr. i selskabet) er der ikke krav om tilmelding til Jobcentret. De øvrige betingelser for udbetaling gælder fuldt ud. 120 dages reglen Hvis du har været fastansat som lønmodtager i mindst 30 timer pr. uge hos en hovedarbejdsgiver, har minimum 3 måneders opsigelsesvarsel på opsigelsestidspunktet, og du opsiges med 1 måneds varsel i henhold til bestemmelsen i funktionærlovens 5, stk. 2 (den såkaldte 120 dages regel), er der dækning fra ansættelsesforholdets ophør. Du skal som udgangspunkt opfylde bestemmelserne i afsnittene Rådighed og Genplacering. Hvis du er opsagt med forkortet varsel efter 120 dages reglen, har Alm. Brand Lønsikring ret til at indhente supplerende oplysninger om opsigelsesgrundlaget, herunder lægelige oplysninger. Ændring af dækningssum Nedsættelse af dækning har virkning fra førstkommende 1. i en måned efter din skriftlige anmodning om ændring af dækningssummen. Forhøjelse af dækning kan få virkning fra førstkommende 1. i en måned efter skriftlig anmodning. Der er dækning for forhøjelsesbeløbet, hvis du får kendskab til arbejdsløshed mere end 3 måneder efter, forhøjelsen er trådt i kraft. Der kan ske overgang fra supplerende lønsikring til lønsikring uden a-kasse. Ancienniteten fra den supplerende lønsikring kan overføres. Du anses for at have forhøjet beløbet, hvis din lønsikring uden a- kasse er større end den offentlige a-kasseydelse + den supplerende lønsikring, du havde. Der er dækning for forhøjelsesbeløbet, hvis du får kendskab til arbejdsløshed mere end 3 måneder efter, forhøjelsen er trådt i kraft. Ellers udgør din dækning summen af den offentlige a-kasseydelse og den supplerende lønsikring, du var forsikret for. Det er en forudsætning, de øvrige betingelser for udbetaling er opfyldt. Ved skift fra a-kasse (uden supplerende lønsikring) til lønsikring uden a-kasse, anvendes ved kendskab til opsigelse i de 3 første måneder efter forsikringen har været gældende, en dækningssum svarende til den offentlige a-kasseydelse i hele ledighedsforløbet, hvis de øvrige betingelser for udbetaling er opfyldt.

9 Side 9 af Genplacering Det er en forudsætning for påbegyndelse af udbetaling af lønsikring, at du i en periode svarende til længden af dit opsigelsesvarsel fra din arbejdsgivers side, dog mindst 3 måneder, har deltaget i et genplaceringsforløb i Danmark gennem FF Forsikring A/S. Det er endvidere en forudsætning for fortsat udbetaling, at du vedvarende aktivt deltager i genplaceringsforløbet og overholder de nedenfor anførte forpligtelser. I forbindelse med genplacering har du følgende pligter: 1. Du skal deltage i en afklaringsdrøftelse snarest muligt efter opsigelsen. FF Forsikring A/S kan kræve, at afklaringsdrøftelsen finder sted ved dit personlige fremmøde hos FF Forsikring A/S. Genplaceringsforløbet anses for påbegyndt ved din deltagelse i denne afklaringsdrøftelse. 2. Din handlingsplan aktiveres fra det tidspunkt, du modtager den. 3. Du skal overholde den aftalte handlingsplan, hvori FF Forsikring A/S bl.a. kan fastsætte krav til omfanget af din jobsøgningsaktivitet, herunder indgivelse af ansøgninger, personlig kontakt til virksomheder og aktivering af netværk. 4. Du skal benytte de elektroniske værktøjer, som FF Forsikring A/S stiller til rådighed til registrering af jobsøgningsaktivitet, CV mv. 5. I de første 6 måneder efter fratrædelse, skal du tage imod beskæftigelse med en løn, der som minimum svarer til din dækningssum pr. måned (supplerende dækning = dækningssum inklusiv dagpenge). Derefter skal du tage imod ethvert beskæftigelsestilbud. 6. Udeblivelser fra aftalte møder, herunder telefonmøder, kan medføre, at du ikke modtager lønsikring for den pågældende dag. Det vil være i din egen interesse at kontakte Alm. Brand Lønsikring hurtigst muligt efter din opsigelse, således at genplaceringsforløbet kan påbegyndes. Ellers kan tidspunkt for udbetaling af dækningssummen udskydes. 1.7 Undtagelser i dækningen Vi dækker ikke, hvis du på tidspunktet for tegningen af lønsikring: 1. Er under 18 år eller over 56 år. 2. Har eller burde have kendskab til kommende arbejdsløshed. 3. Ikke har været beskæftiget som lønmodtager i mindst 30 timer pr. uge hos en arbejdsgiver i en periode af 18 måneder uden afbrydelser umiddelbart før tegningen af lønsikring, eller du har afsluttet en uddannelse af minimum 18 måneders varighed. Uddannelsen skal berettige til optagelse i en a-kasse som nyuddannet. Fra du slutter uddannelse, til du starter arbejde som fastansat lønmodtager, må der maksimalt gå 1 måned. 4. Ikke har mindst 3 måneders opsigelse fra arbejdsgiver. 5. Ikke kan anses for fastansat lønmodtager. Se under afsnittet Beskæftiget som lønmodtager. 6. Betragtes som selvstændig eller arbejder i ægtefælles/samlevers virksomhed.

10 Side 10 af 17 Vi dækker ikke, hvis du er omfattet af følgende situationer: 1. Bliver opsagt eller selv siger dit job op mundtligt eller skriftligt inden 6 måneder efter lønsikrings ikrafttrædelse. 2. Får kendskab til arbejdsløshed mindre end 6 måneder efter lønsikring er trådt i kraft, uanset om arbejdsløsheden først indtræder senere end 6 måneder efter, at lønsikring trådte i kraft. 3. Hvis din arbejdsgiver ikke udbetaler løn de første hele 6 måneder efter, du har tegnet forsikringen. 4. Selv siger dit job op med begrundelser, som skyldes planlagt påbegyndelse af konkret fremadrettet begivenhed, som eksempelvis uddannelsesstart, nyt job, selvstændig virksomhed. Her dækkes ikke frem til den pågældende begivenhed indtræder. 5. På opsigelses- eller udbetalingstidspunktet får tilskud fra det offentlige til lønnen, eller hvis din arbejdsgiver får tilskud fra det offentlige til lønnen. 6. Er tidsbegrænset ansat på opsigelsestidspunktet. 7. Er fyldt 60 år på opsigelsestidspunktet. 8. I de seneste 13 uger før fratrædelsestidspunktet i gennemsnit har været beskæftiget mindre end 30 timer pr. uge ved din arbejdsgiver. 9. Ikke står til rådighed for det danske arbejdsmarked og ikke er aktiv deltager i genplaceringsforløb. For så vidt angår sygdom, henvises til afsnittet Sygdom nedenfor. 10. Ikke er pluskunde hos Alm. Brand. Hvis din status som pluskunde hos Alm. Brand ophører, mens du modtager udbetalinger, vil din ret til udbetalinger af lønsikring ophøre på det tidspunkt, hvor din pluskundestatus ophører. 11. Bliver arbejdsløs som følge af krig, krigslignende forhold, neutralitetskrænkelser, borgerkrig, oprør, borgerlige uroligheder, terrorisme eller enhver situation, som er sket på grund af eksplosive eller brændbare enheder. 12. Bliver arbejdsløs som følge af jordskælv eller andre naturkatastrofer. 13. Bliver arbejdsløs som følge af bestråling, kontaminering eller radioaktiv påvirkning fra nogen form for atomenergi. 14. Bliver arbejdsløs som følge af enhver tilstand indtruffet i forbindelse med deltagelse eller træning i farlig sport/professionel sport, herunder cykel- eller hestevæddeløb på bane, boksning, karate og lignende kampsport, bjergbestigning, faldskærmsudspring, svæveog/eller drageflyvning, motorløb samt dykning med anvendelse af dykker- eller frømandsudstyr. 1.8 Sygdom I opsigelsesperioden Bliver du sygemeldt i opsigelsesperioden, skal du deltage i aktiv genplacering i det omfang, det er muligt. Sygdom under udbetaling af lønsikring for medlemmer med supplerende lønsikring Ved sygdom under udbetaling af lønsikring ophører udbetalingerne, så længe du er sygemeldt.

11 Side 11 af 17 Du er fortsat forpligtet til at deltage i aktiv genplacering i det omfang, det er muligt. Sygdom under udbetaling af lønsikring uden a-kasse Ved sygdom under udbetaling af lønsikring står du ikke til rådighed for arbejdsmarkedet og er ikke aktivt jobsøgende. Du får samme dækningssum i sygeperioden som fra det offentlige (sygedagpengesatsen). Udbetalinger fra lønsikring fortsætter hver måned, så længe du er sygemeldt, dog ikke længere end 12 måneder pr. udbetalingsperiode, maksimalt 260 dage. Dette er under forudsætning af, at du ikke modtager udbetalinger fra det offentlige. 1.9 Graviditet/barsel Barsel under udbetaling af lønsikring for medlemmer med supplerende lønsikring Ved barsel under udbetaling af lønsikring ophører udbetalingerne, så længe du er på barsel. Barsel under udbetaling af lønsikring uden a-kasse Ved barsel under udbetaling af lønsikring står du ikke til rådighed for arbejdsmarkedet og er ikke aktivt jobsøgende. Du får samme dækningssum i barselsperioden som fra det offentlige (barselsdagpengesatsen). Udbetalinger fra lønsikring fortsætter hver måned, så lang tid du er på barsel, dog ikke længere end 12 måneder pr. udbetalingsperiode, maksimalt 260 dage. Dette er under forudsætning af, at du ikke modtager udbetalinger fra det offentlige. Sygdom som følge af graviditeten sidestilles med almindelig sygdom. Se ovenfor. Sådan behandler vi din anmedelse om opsigelse 1.10 Rekvisition af anmeldelser Anmeldelse af opsigelse skal altid ske skriftligt. Dette gøres på eller til FF Forsikring A/S, att.: Alm. Brand Lønsikring, Overstræde 2 B, 5000 Odense C. Anmeldelse skal ske uden ugrundet ophold, efter du er blevet bekendt med din opsigelse, eller du har opsagt din stilling Anmeldelse om opsigelse På baggrund af din anmeldelse om opsigelse fremsender vi en bekræftelse på modtagelsen af din skriftlige anmeldelse samt oplysning om, hvilken dokumentation vi skal have for at kunne behandle anmeldelsen. Så længe du mener, at du er berettiget til udbetaling af lønsikring, skal du den 2. sidste søndag i hver måned sende skriftlig bekræftelse på, at du er ledig og aktivt jobsøgende, for at pengene er til disposition på din konto den 1. i den kommende måned. Modtages denne erklæring senere end den førstkommende mandag efter den 2. sidste søndag i hver måned, kan den kommende udbetaling blive udskudt en måned Hvornår starter udbetalingerne Første udbetaling af lønsikringen sker ultimo i den måned, du er berettiget til lønsikring, og er senest til disposition den 1. i efterfølgende måned. Herefter fortsætter udbetalingen af den månedlige ydelse fra lønsikringen for hver yderligere ledighedsdag. Eksempel: Bliver du arbejdsløs den 1. juli, vil første udbetaling af lønsikring ske den 1. august. Udbetalingen dækker for perioden 1. juli 31. juli. Dette forudsætter, at du på udbetalingstidspunktet har deltaget i et genplaceringsforløb i en periode svarende til længden af dit opsigelsesvarsel, dog mindst 3 måneder.

12 Side 12 af 17 Dækningsydelse udbetalt i perioder, hvor du ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet (det gælder eksempelvis pga. sygdom, ferie, midlertidigt arbejde eller lignende (disse forhold er ikke udtømmende)), herunder starter i arbejde igen, skal tilbagebetales. Hvor meget Den månedlige udbetaling svarer til den valgte dækning, som fremgår af lønsikringsbeviset (dog maksimalt 80 % af din bruttoløn (grundløn, eksklusive pension, men inklusiv almindelig bonus, provision og variable skattepligtige tillæg). Dækningen fra lønsikring kan ikke overstige 80 % af bruttolønnen pr. måned på tidspunktet for arbejdsløshedens indtræden. Din gennemsnitsløn i de sidste 3 måneder forud for ledighedens indtræden vil danne grundlag for dækningssummen. Indgår der variable tillæg i din løn, herunder almindelig bonus og provision, kan vi vælge at opgøre din bruttoløn som et gennemsnit af de seneste 12 måneders løn. Hvis du tidligere har anmeldt en skade eller var påbegyndt en udbetaling af lønsikring, og varigheden af det nye job betyder, at du genindtræder i din tidligere skadesperiode, vil vi beregne din dækning ud fra dit tidligere job, som kvalificerede dig til lønsikring, medmindre du har valgt at nedjustere din dækning. Har du valgt den supplerende lønsikring, kan udbetalingen af lønsikring ikke overstige 80 % af din bruttoløn inkl. dagpenge. Indgår der variable tillæg i din løn, herunder almindelig bonus og provision, kan vi vælge at opgøre din bruttoløn som et gennemsnit af de seneste 12 måneders løn. Har du forhøjet din dækningssum ved påbegyndelse af nyt job, kan dette beløb ikke komme til udbetaling, hvis du genindtræder i en tidligere skadesanmeldelse eller arbejdsløshedsperiode. Du genindtræder i en tidligere skadesanmeldelse/arbejdsløsheds-periode, hvis det nye job ikke har et omfang på mindst 6 måneder (180 dage). Jobbet må ikke være af tidsbegrænset karakter. Udbetalingsperioden vil altid være fra den første til sidste i måneden, med disposition den 1. i den efterfølgende måned. Hvor længe Udbetalinger af lønsikring fortsætter hver måned, så lang tid du er arbejdsløs, dog ikke længere end 12 måneder pr. arbejdsløshedsperiode, maksimalt 260 dage. Ved flere arbejdsløshedsperioder sker udbetalingerne maksimalt i 3 perioder og maksimalt 12 måneder i hver enkelt periode. Hvis du fx i første periode får udbetalt i 12 måneder, i anden periode får udbetalt i 10 måneder og i tredje periode får udbetalt i 8 måneder, er du ikke berettiget til yderligere udbetaling i en eventuel fjerde arbejdsløshedsperiode. Forsikringen vil her anses for ophørt ved udløbet af den tredje udbetalingsperiode, se afsnittet "Lønsikrings ikrafttræden og ophør". Tilbud om midlertidigt arbejde Hvis du modtager udbetaling af lønsikring og får mulighed for at påbegynde midlertidig beskæftigelse, kan dette ske. Der sker ikke udbetaling af lønsikring i den periode, hvor du er i beskæftigelse. Du skal ligeledes i perioden være aktivt jobsøgende og senest 3 måneder før den tidsbegrænsede aftale udløber genoptage genplaceringsaftalen. Hvis du på ny bliver arbejdsløs efter afslutningen af det midlertidige arbejde, så vil udbetalingerne af lønsikring fortsætte, dog sammenlagt i maksimalt 12 måneder (260 dage) i alt. Udbetalinger før og efter din midlertidige arbejdsperiode medregnes. Fradrag i lønsikring Bijobs, som lønmodtager eller selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse, der har været drevet i de seneste 3 måneder, og som du har udført sideløbende med dit job som lønmodtager i 37 timer pr. uge, medfører ikke reduktion i lønsikring, hvis aktiviteten fortsætter i uændret eller mindre omfang end før ledigheden.

13 Side 13 af 17 Er der dage, du ikke er berettiget til dækning fra lønsikring, hvilket eksempelvis gælder ved ferie, vil der ske en reduktion i udbetalingen. Reduktionen pr. dag opgøres ved at tage din lønsikringsdækning pr. måned x 3 : 13 : 5. Timeløn i lønsikring fremkommer ved at dividere dette beløb med 7,4. Der sker også reduktion i lønsikring for arbejde udført på lør- eller søndage. Det er muligt at fravælge udbetaling i en periode (minimum én måned og maksimalt 6 måneder). Dette kan ske ved afholdelse af orlov, ferie, uddannelse eller forsøg på at starte egen virksomhed. Alm. Brand lønsikring skal orienteres om, at udbetalingen fravælges inden aktiviteten påbegyndes. Listen er udtømmende. Ved supplerende lønsikring kr. Ved fast arbejde på nedsat tid kan der ikke udbetales lønsikring. Ved fast arbejde forstås arbejde, der er uden tidsbegrænsning og forud fastsat ophørsdato, uanset arbejdets omfang. Det er muligt at fravælge lønsikring i en periode ved deltidsjob, jf. ovennævnte vilkår. Ved midlertidigt/tidsbegrænset arbejde reduceres lønsikring med 1 dag, uanset det timetal du arbejder den pågældende dag. Dette gør sig også gældende på dage, du arbejder i din egen selvstændige virksomhed, som skal være godkendt som bibeskæftigelse med ret til udbetaling af supplerende dagpenge en statsanerkendt a-kasse. Ved lønsikring uden a-kasse kr. Ved arbejde på nedsat tid som lønmodtager (max. 29,6 timer pr. uge) reduceres lønsikring ud fra dine arbejdstimer eller indtægt. Vi reducerer din lønsikring med dine arbejdstimer, hvis din timeløn for arbejde er højere end din timesats på lønsikring. Er du omfattet af et opsigelsesvarsel over for din arbejdsgiver, skal der inden for en fastsat tidsfrist udfyldes en attest til Alm. Brand Lønsikring, hvor arbejdsgiveren giver afkald på dit opsigelsesvarsel. Udbetalingen er til enhver tid under forudsætning af, at du anses for at være tilstrækkelig jobsøgende til fuldtidsarbejde og opfylder den handlingsplan, du har lavet med FF Forsikring A/S, jf. afsnittet Genplacering. Hvem modtager udbetalingerne? Betalingen sker direkte til din konto i et dansk pengeinstitut Ny arbejdsløshedsperiode En arbejdsløshedsperiode er på maksimalt 12 måneder (260 dage). Arbejdsløshedsperioden stopper, hvis du på fratrædelsestidspunktet har haft tidsubegrænset arbejde i mere end 6 måneder (180 dage) som lønmodtager i mindst 30 timer pr. uge hos én arbejdsgiver. Ved efterfølgende arbejdsløshed påbegyndes en ny arbejdsløshedsperiode. Er den tidsubegrænsede ansættelse på fratrædelsestidspunktet under 6 måneder (180 dage), genoptages udbetalingen i den oprindelige udbetalingsperiode med den restperiode, der var tilbage. Når du har brugt 12 måneder af en arbejdsløshedsperiode, er det en betingelse for at have ret til en ny periode, at du på fratrædelsestidspunktet har haft tidsubegrænset arbejde i mere end 6 måneder (180) dage som lønmodtager i mindst 30 timer pr. uge hos en hovedarbejdsgiver, og du har haft 3 måneders opsigelsesvarsel fra arbejdsgiverens side. De betingelser for udbetaling af lønsikring, som i henhold til forsikringsbetingelserne skal være opfyldt ved udbetaling i første arbejdsløshedsperiode, gælder tilsvarende for retten til udbetaling ved efterfølgende arbejdsløshedsperioder Feriepenge Der optjenes 2,08 feriedage pr. måned, hvis følgende forudsætninger er opfyldt. Der har vært udbetalt dækningsydelse i mindst sammenlagt 180 dage.

14 Side 14 af 17 Du fortsat har en aktiv forsikring i Alm. Brand Lønsikring. Du ikke er medlem af en statsanerkendt a-kasse. Du har holdt den ferie, du har optjent i et ansættelsesforhold. Du ikke anses for at drive selvstændig virksomhed eller arbejde i din ægtefælles/samlevers virksomhed. Feriepenge udbetales med den dagsats, der blev udbetalt dækningsydelse med i optjeningsperioden, og dagene medgår i arbejdsløshedsperioden på maksimalt 12 måneder (260 dage). Beløbet kommer kun til udbetaling, hvis forsikringstageren anmoder om udbetaling og kan dokumentere indkomsttab i ferieperioden. Udbetalingen kan tidligst ske ultimo maj måned i det efterfølgende år. Ansøgningsblanket rekvireres hos Alm. Brand Lønsikring. Optjeningsåret følger reglerne i ferieloven. Feriepengene kan udbetales i ferieåret, som følger ferieloven Urigtige oplysninger Tilbagebetaling Hvis du bevidst eller uagtsomt har givet urigtige oplysninger, fortiet omstændigheder, der er af betydning for etablering/udbetaling af lønsikring, eller hvis du i øvrigt indså eller burde have indset, at modtagelse af beløbet var uberettiget, skal beløbet betales tilbage til Alm. Brand Lønsikring. Hvis du har modtaget lønsikring for en periode og senere modtager løn eller andre indtægter, der dækker samme tidsrum som lønsikring, skal du betale beløbet, som er udbetalt fra Alm. Brand Lønsikring, tilbage Behandling og udveksling af kundedata Alle oplysninger, som du afgiver til Alm. Brand Lønsikring (navn, adresse, cpr.nr. m.v.) bliver lagret fysisk eller elektronisk og brugt af Alm. Brand Lønsikring til administration i forbindelse med etablering/ændring/ophør af din forsikring samt behandling af anmeldelser Samtykkeerklæring Det er en betingelse for at kunne tegne forsikringen, at du giver dit samtykke til, at visse personlige oplysninger udveksles mellem FF Forsikring A/S og Alm. Brand. En nærmere beskrivelse af behandlingen af dine personoplysninger, herunder formålet med og omfanget af udvekslingen af dine oplysninger, under lønsikring findes i samtykkeerklæringen. Samtykkeerklæringen er accepteret ved tegning af forsikringen Lønsikrings ikrafttræden og ophør Lønsikring træder i kraft som anført på lønsikringsbeviset og under forudsætning af, at vi kan optage dig i lønsikring uden anmærkninger på grundlag af de oplysninger, du har afgivet i forbindelse med din tilmelding. Lønsikring kan tidligst tegnes med ikrafttrædelse fra den først kommende 1. i en måned efter du har udfyldt din ansøgning. Lønsikring gælder for ét år ad gangen og fornys automatisk hvert år den 1. januar, som er forsikringens hovedforfaldsdato, medmindre aftalen bliver opsagt. Lønsikring ophører af én af følgende årsager:

15 Side 15 af 17 Hvis du udnytter din fortrydelsesret beskrevet nedenfor. Hvis du mister din status som pluskunde i Alm. Brand. Har du supplerende lønsikring og dit medlemskab af en statsanerkendt a-kasse ophører, ophører forsikringen samtidig med det tidspunkt, hvor dit medlemskab ophører, medmindre din udmeldelse af a-kassen skyldes arbejde i et andet EØS-land i en periode på maksimalt 12 måneder, hvor der samtidig er tvunget medlemskab af en udenlandsk arbejdsløshedsforsikring. Ved denne vurdering anvendes altid de til enhver tid gældende regler i lov om arbejdsløshedsforsikring. Hvis du eller Alm. Brand Lønsikring opsiger forsikringen (se afsnittene Opsigelse af Lønsikring" og "Præmie"). Hvis du ikke længere står til rådighed for det danske arbejdsmarked, hvilket du skal meddele lønsikring. Forsikringen ophører fra det tidspunkt, hvor du ikke længere står til rådighed. Hvis du får tilkendt førtidspension, bliver bevilget ledighedsydelse til personer, der er berettiget til et fleksjob, bliver tilkendt eller påbegynder fleksjob i henhold til lov om en aktiv socialpolitik, ophører forsikringen fra tilkendelsestidspunktet. Ved udgangen af den kalendermåned, hvori du fylder 60 år. Når du har haft 3 arbejdsløshedsperioder med udbetaling af lønsikring, ophører forsikringen ved udgangen af den tredje arbejdsløshedsperiode. Ved dødsfald ophører forsikringen på tidspunktet for dødsfaldet. Ved lønsikrings ophør vil eventuelle igangværende udbetalinger af lønsikring samtidig ophøre. Overflytning til Frie Funktionærers a-kasse Hvis du har haft lønsikring uden a-kasse i minimum 12 måneder, har du mulighed for at overgå til den offentlige arbejdsløshedsforsikring hos Frie Funktionærers a-kasse til den 1. i en måned på følgende vilkår: Du skal være i beskæftigelse som lønmodtager og indmeldes i Frie Funktionærers a-kasse. Du skal ikke betale til lønsikring i de kommende 12 måneder efter indmeldelse i Frie Funktionærers a-kasse. Lønsikring dækker ved arbejdsløshed med den til enhver tid gældende dagpengesats i 12 måneder efter indmeldelse i Frie Funktionærers a-kasse. Ved arbejdsløshed har du samme pligter og rettigheder, som hvis du havde normal dækning fra lønsikring. Det betyder, at du ved ledighed skal have været i fast job i mindst 30 timer pr. uge, som ikke har været tidsbegrænset. Du skal opfylde betingelserne om deltagelse i genplaceringsforløb, og du er omfattet af reglen om, at der ikke kan udbetales lønsikring i mindst 3 måneder efter, du har modtaget en opsigelse/selv opsagt dit job. Dækning bortfalder, hvis du mister din status som pluskunde i Alm. Brand. Ønskes en supplerende lønsikring vil denne tidligst kunne tegnes, når du har 6 måneders medlemskab af Frie Funktionærers a-kasse. I modsat fald fraskriver du dig retten til at få dækning fra selskabet, indtil du har ret til dagpenge fra Frie Funktionærers a-kasse.

16 Side 16 af Fortrydelsesret Fortrydelsesfristen er 14 dage. Fristen regnes fra den dag, hvor du har indgået aftalen om lønsikring. Du har efter forsikringsaftaleloven krav på at få en række oplysninger, bl.a. om fortrydelsesretten og forsikringsydelsen. Fortrydelsesfristen løber ikke, før du har fået forsikringsvilkårene, hvoraf disse oplysninger fremgår, i hænde. Fristen regnes dog tidligst fra det tidspunkt, hvor du har modtaget underretning om, at lønsikringsbeviset er udstedt, hvis du har fået forsikringsvilkårene i hænde før dette tidspunkt. Hvis du indgår aftalen om lønsikring mandag den 1. og også har fået forsikringsvilkårene på det tidspunkt, har du frist til og med mandag den 15. Har du først modtaget forsikringsvilkårene senere, fx. onsdag den 3., har du frist til og med onsdag den 17. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, søndag, grundlovsdag den 5. juni, den 24. december eller den 31. december, kan du vente til følgende hverdag. Inden fortrydelsesfristens udløb skal du underrette Alm. Brand Lønsikring om, at du har fortrudt aftalen. Underretter du Alm. Brand Lønsikring pr. post, er det tilstrækkeligt, at du sender brevet inden fristens udløb. Hvis du vil sikre dig bevis for, at du har fortrudt rettidigt, kan du sende brevet anbefalet og opbevare kvitteringen. Underretning om, at du har fortrudt aftalen, gives til: FF Forsikring A/S Att.: Alm. Brand Lønsikring Overstræde 2B 5000 Odense C Opsigelse af lønsikring Lønsikring skal altid opsiges skriftligt. Du kan opsige lønsikring når som helst med 14 dages varsel til den 1. i en måned. Alm. Brand Lønsikring kan opsige forsikringen med 30 dages varsel til en 1. januar. Alm. Brand Lønsikring kan dog ikke opsige lønsikring efter anerkendelse af retten til udbetaling af lønsikring, og så længe der sker udbetaling af lønsikring. Denne begrænsning i Alm. Brand Lønsikring' adgang til opsigelse gælder dog ikke ved opsigelse på grund af manglende præmiebetaling, jf. afsnittet "Præmie". Derudover kan Alm. Brand Lønsikring opsige lønsikring i overensstemmelse med reglerne i forsikringsaftaleloven. Eventuelt betalt præmie udover den dato, hvor lønsikring ophører, bliver tilbagebetalt. Alm. Brand Lønsikring er berettiget til at ændre forsikringsvilkår med 30 dages varsel til en given 1. i en kalendermåned. Hvis forsikringstageren svigagtigt har forsøgt at opnå ret til en ydelse mod bedre vidende, kan Alm. Brand Lønsikring opsige forsikringen med øjeblikkelig virkning Præmie og afgift til staten Præmien for lønsikring fremgår af lønsikringsbeviset. Præmien betales kvartårligt forud, men kan dog ske månedligt forud mod gebyr. Præmien skal også betales i perioder, hvor der sker udbetaling af lønsikring.

17 Side 17 af 17 Præmie opkræves gennem udsendelse af indbetalingskort eller via Nets. Er præmien ikke betalt senest 21 dage efter modtagelsen af indbetalingskort eller betalingsdagen i henhold til Nets, kan Alm. Brand lønsikring opsige lønsikring i overensstemmelse med reglerne i forsikringsaftaleloven. Betales præmien ikke senest på forfaldsdatoen, er Alm. Brand Lønsikring berettiget til at opkræve et administrationsgebyr på efterfølgende påkrav. Præmien kan ændres med 30 dages varsel til en given 1. i en kalendermåned, således at den nye præmie er gældende fra det varslede tidspunkt. Hvis du udnytter din fortrydelsesret beskrevet ovenfor, tilbagebetales den betalte præmie. I henhold til 2 i lov om afgift af skadesforsikringer, opkræves der løbende 1,1 % af forsikringspræmien i afgift til staten Værneting Søgsmål mod FF Forsikring A/S skal anlægges ved Odense Byret eller ved dit hjemting Forsikringsgiver/administrator Forsikringen er tegnet hos og administreres af: FF Forsikring A/S Overstræde 2B 5000 Odense C CVR: FF Forsikring A/S er underlagt tilsyn fra Finanstilsynet Klageinstans Klageansvarlig Hvis du ønsker at klage over Alm. Brand Lønsikring, kan du rette henvendelse til FF Forsikring A/S. Klagen kan indgives til FF Forsikring A/S, Overstræde 2B, 5000 Odense C eller pr. og stiles til direktøren. Ankenævnet for Forsikring Du kan også klage til Ankenævnet for Forsikring. Klageskema fås hos Alm. Brand Lønsikring, hos Forbrugerrådet eller i Ankenævnets sekretariat. Du skal betale et mindre gebyr for at få klagen behandlet i Ankenævnet. Ankenævnet for Forsikring Anke Heegårdsgade København V Tlf Telefontid: kl

Forsikringsvilkår FLEX Lønsikring

Forsikringsvilkår FLEX Lønsikring Forsikringsvilkår FLEX Lønsikring FLEX Lønsikring dækker ved arbejdsløshed. På de følgende sider kan du læse de fuldstændige forsikringsvilkår, der gælder for FLEX Lønsikring. Vi anbefaler, at du læser

Læs mere

Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen København Ø Telefon almbrand.dk. Side 1 af 16. Alm. Brand Lønsikring.

Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen København Ø Telefon almbrand.dk. Side 1 af 16. Alm. Brand Lønsikring. Alm Brand FORSIKRING Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk Side 1 af 16 Alm. Brand Lønsikring Betingelser Pr. 1. april 2017 Alm. Brand Lønsikring Side 2 af 16 Alm. Brand Lønsikring

Læs mere

Lønsikring. Forsikringsvilkår pr. 1. april 2017

Lønsikring. Forsikringsvilkår pr. 1. april 2017 Lønsikring Forsikringsvilkår pr. 1. april 2017 Forsikringsvilkår lønsikring Lønsikring dækker ved arbejdsløshed. På de følgende sider kan du læse de fuldstændige forsikringsvilkår, der gælder for lønsikring.

Læs mere

LØNSIKRING Forsikringsvilkår version 1.4

LØNSIKRING Forsikringsvilkår version 1.4 LØNSIKRING Forsikringsvilkår version 1.4 Accept Försäkringsaktiebolag (publ) Box 2068 174 02 Sundbyberg Sverige Org-nr. 516401-6577 www.accept.se Indholdsfortegnelse og Information Vilkår nr.: 1.4 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tab af erhvervsevne. Forsikringsbetingelser

Tab af erhvervsevne. Forsikringsbetingelser G R U P P E I N V A L I D E R E N T E Tab af erhvervsevne Forsikringsbetingelser Stk. 3. Ved ændring i forsikredes erhverv eller i arten eller omfanget af forsikredes beskæftigelse, skal forsikrede straks

Læs mere

Forsikringsbetingelser Lønsikring 06-2013

Forsikringsbetingelser Lønsikring 06-2013 Forsikringsbetingelser Lønsikring 06-2013 Indholdsfortegnelse 1. Acceptregler 2. Fortrydelsesret 3. Definitioner 4. Hvem er dækket 5. Hvor dækker forsikringen 6. Hvad dækker forsikringen 7. Hvad dækker

Læs mere

lønsikring Forsikringsbetingelser version 70-15-01 Januar 2015 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

lønsikring Forsikringsbetingelser version 70-15-01 Januar 2015 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst lønsikring Forsikringsbetingelser version 70-15-01 Januar 2015 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

FOR DIG SOM MEDLEM AF TEKNISK LANDSFORBUND: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job

FOR DIG SOM MEDLEM AF TEKNISK LANDSFORBUND: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job FOR DIG SOM MEDLEM AF TEKNISK LANDSFORBUND: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job 2015 1 Hvad er en lønforsikring? En Lønforsikring er for dig, der gerne vil have tryghed

Læs mere

Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job

Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job FOR DIG SOM MEDLEM AF MIN A-KASSE: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job 2015/2016 1 Hvad er en lønforsikring? En lønforsikring er for dig, der gerne vil have tryghed

Læs mere

Forsikringsbetingelser Dagpenge+

Forsikringsbetingelser Dagpenge+ Forsikringsbetingelser Dagpenge+ DAG-3 Gældende fra 1. juli 2017 PenSam Forsikring 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Hvem kan tegne forsikringen? 4 2. Hvad er DAGPENGE+ 4 3. Lovgivning 4 4.

Læs mere

DFF Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. DF-02. Gældende fra 1. januar 2008

DFF Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. DF-02. Gældende fra 1. januar 2008 DFF Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. DF-02 Gældende fra 1. januar 2008 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

FOR DIG SOM MEDLEM AF 3F: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job

FOR DIG SOM MEDLEM AF 3F: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job FOR DIG SOM MEDLEM AF 3F: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job 2014 2 Hvad er en lønforsikring? En Lønforsikring er for dig, der gerne vil have tryghed i hverdagen

Læs mere

FOR DIG SOM MEDLEM AF FØDEVAREFORBUNDET NNF: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job

FOR DIG SOM MEDLEM AF FØDEVAREFORBUNDET NNF: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job FOR DIG SOM MEDLEM AF FØDEVAREFORBUNDET NNF: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job 2015 2 Hvad er en lønforsikring? En Lønforsikring er for dig, der gerne vil have

Læs mere

Forsikringsbetingelser Lønsikring 60+ for lønmodtagere

Forsikringsbetingelser Lønsikring 60+ for lønmodtagere Forsikringsbetingelser Lønsikring 60+ for lønmodtagere Version 2017 01 Forsikringsbetingelser Her finder du de samlede forsikringsbetingelser for Lønsikring 60+. Forsikringen gælder for lønmodtagere, der

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION)

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) FORSIKRINGSBETINGELSER for FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) i AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning til forsikringsbetingelserne 1 Indtrædelse 2 Udbetaling

Læs mere

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-01. Gældende fra 1. marts 2005

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-01. Gældende fra 1. marts 2005 El Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. EL-01 Gældende fra 1. marts 2005 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE +

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 39 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Furesø, Danmark

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lønsikring

Forsikringsbetingelser for Lønsikring Forsikringsbetingelser for Lønsikring - for kunder i Kristelig A-kasse, der er selvstændige erhvervsdrivende, version 2013-001. Forsikringsbetingelser Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser

Læs mere

Få en udbetaling hver måned, hvis du bliver for syg til at arbejde. Tab af erhvervsevne (invaliderente) Forsikringsbetingelser

Få en udbetaling hver måned, hvis du bliver for syg til at arbejde. Tab af erhvervsevne (invaliderente) Forsikringsbetingelser Få en udbetaling hver måned, hvis du bliver for syg til at arbejde Tab af erhvervsevne (invaliderente) AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Tab af erhvervsevne er oprettet på grundlag

Læs mere

Dansk Metal Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet

Dansk Metal Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet Dansk Metal Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet 2012 Selv den bedste kan miste jobbet! Arbejdsløshed kan ramme selv den bedste. De færreste kan klare det voldsomme fald i indkomsten,

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie I medfør af 11, 22, 33, stk. 3-6, 34 c, 41, 42, stk. 2, 43, stk. 3, og 47, stk. 4, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013 fastsættes: Kapitel 1 Definitioner

Læs mere

Fødevareforbundet NNF Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet

Fødevareforbundet NNF Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet Fødevareforbundet NNF Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet 2012 Selv den bedste kan miste jobbet! Arbejdsløshed kan ramme selv den bedste. De færreste kan klare det voldsomme fald i

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER Betingelser for Lønsikring Version 0110A/2012 FORSIKRINGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Acceptregler 2. Fortrydelsesret 3. Definitioner 4. Hvem er dækket 5. Hvor dækker forsikringen 6. Hvad dækker

Læs mere

Teknisk Landsforbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet

Teknisk Landsforbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet Teknisk Landsforbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet 2012 Selv den bedste kan miste jobbet! Arbejdsløshed kan ramme selv den bedste. De færreste kan klare det voldsomme fald i indkomsten,

Læs mere

Lønsikring. Lønsikring Forsikringsbetingelser. 1 Definitioner. Forsikringsbetingelser. grundlaget for udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge,

Lønsikring. Lønsikring Forsikringsbetingelser. 1 Definitioner. Forsikringsbetingelser. grundlaget for udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge, Lønsikring Forsikringsbetingelser Lønsikring Forsikringsbetingelser Lønsikring tilbydes dig, som er kunde i et pengeinstitut, som formidler Lønsikring på vegne af Privatsikring, Gammel Kongevej 60, 1790

Læs mere

Forsikringsbetingelser for JobSikring

Forsikringsbetingelser for JobSikring for JobSikring 09-2015 Fri Forsikring A/S Klokhøjen 4 8200 Aarhus N info@friforsikring.dk friforsikring.dk CVR: 32894054 Indhold 1. Forsikringsaftalen... 2 2. Hvem kan købe forsikringen?... 2 3. Hvornår

Læs mere

Spørgsmål og svar om Virksoms Indtægtssikring

Spørgsmål og svar om Virksoms Indtægtssikring Spørgsmål og svar om Virksoms Indtægtssikring Nedenfor kan du finde "Spørgsmål og Svar" på mange af de områder, hvor vi erfaringsmæssigt ved, at man kan komme i tvivl om forsikringsbetingelserne. Indtægtssikringen

Læs mere

Dansk El-Forbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet

Dansk El-Forbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet Dansk El-Forbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet 2012 Selv den bedste kan miste jobbet! Arbejdsløshed kan ramme selv den bedste. De færreste kan klare det voldsomme fald i indkomsten,

Læs mere

Min A-kasse Lønforsikring

Min A-kasse Lønforsikring Min A-kasse Lønforsikring Forsikringsbetingelser Gældende fra 1. november 2015 MA-01 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lønsikring

Forsikringsbetingelser for Lønsikring Forsikringsbetingelser for Lønsikring for medlemmer i Kristelig A kasse, der er selvstændige erhvervsdrivende Version 2017 01 Forsikringsbetingelser Her finder du de fuldstændige forsikringsbetingelser

Læs mere

Bilag , stk. 11 og 6a, stk. 1 i ferieaftalen svarer til ferielovens 34 a

Bilag , stk. 11 og 6a, stk. 1 i ferieaftalen svarer til ferielovens 34 a Bilag 1. Lovbestemmelser, jf. Ferielov nr. 396 af 31. maj 2000 samt lov nr. 1200 af 27. december 2003 om ændring af ferieloven og bestemmelser i bekendtgørelse om ferie, nr. 1034 af 20. november 2000 samt

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser 6558-4 Januar 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde. Livsforsikring. Forsikringsbetingelser

Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde. Livsforsikring. Forsikringsbetingelser Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde Livsforsikring AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Livsforsikring er oprettet på grundlag af aftale mellem nærpension

Læs mere

Gruppeliv. Nykredit Livsforsikring A/S

Gruppeliv. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6616-4, Side 2 af 10 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 4 5 Urigtige oplysninger... 4 6 Forsikringssum...

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn I medfør af 74 i, stk. 2, 74 l, stk. 19, 74 n, stk. 2, 11 og 12, og 74 o, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Nr. 94 14 Indhold 1. Aftalegrundlag... 2 2. Antagelse og ikrafttræden... 2 3. Præmiebetaling... 2 4. Pristalsregulering... 3 5. Dækning ved død...

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed for akademikere Forsikringsbetingelser 6539-5 Januar 2008 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

HK+ Lønforsikring. Forsikringsbetingelser Nr. HK-05. Gældende fra 1. januar 2010

HK+ Lønforsikring. Forsikringsbetingelser Nr. HK-05. Gældende fra 1. januar 2010 HK+ Lønforsikring Forsikringsbetingelser Nr. HK-05 Gældende fra 1. januar 2010 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

Lad dit barn få en livslang udbetaling, hvis barnet mister erhvervsevnen i en tidlig alder. Livslang indtægt til børn. Forsikringsbetingelser

Lad dit barn få en livslang udbetaling, hvis barnet mister erhvervsevnen i en tidlig alder. Livslang indtægt til børn. Forsikringsbetingelser Lad dit barn få en livslang udbetaling, hvis barnet mister erhvervsevnen i en tidlig alder Livslang indtægt til børn AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Livslang indtægt til børn er oprettet

Læs mere

EXTRA SIKRING FOR SELVSTÆNDIGE

EXTRA SIKRING FOR SELVSTÆNDIGE Personoplysninger Navn CPR-nr. Adresse Stilling Postnr. / By Telefonnummer E-mail Mobilnummer Skal du sende anmeldelsen ind? For at spare dig for unødig udfyldelse af anmeldelsen, beder vi dig gennemgå

Læs mere

Nykredit Basisliv. Nykredit Livsforsikring A/S

Nykredit Basisliv. Nykredit Livsforsikring A/S 6625-3 Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 4 5 Forsikringssum... 4 6 Forsikringsdækning...

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV (med rådighedsret) i AP PENSION OVERSIGT Indledning til forsikringsbetingelser Forsikringsaftalen 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4

Læs mere

Forsikringsbetingelser FTF-A Lønsikring

Forsikringsbetingelser FTF-A Lønsikring Enkelte ord i forsikringsvilkårene har speciel betydning. Disse er markeret med * og forklaret i afsnit 28 Ordforklaringer. 1. Parterne Forsikringstager og forsikrede: Dig, der er medlem hos FTF-A og har

Læs mere

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg ØkonomiSikring er tryghed i hverdagen Når du er medlem af en A-kasse, får du kun ca. 17.000

Læs mere

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Gruppelivsaftale 98586 1 Betingelser for at blive omfattet af Tilvalgsforsikringen Stk. 1. Du kan blive omfattet af Tilvalgsforsikringen, hvis du er omfattet

Læs mere

Lønsikring for medlemmer af DSA

Lønsikring for medlemmer af DSA Lønsikring for medlemmer af DSA Vilkår nr. 28-6, september 2017 LB Forsikring Forsikringsaktieselskab CVR nr. 16 50 08 36 Farvergade 17 1463 København K www.lbforsikring.dk INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Lønsikringens

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5 7

Læs mere

Alkohol- og Misbrugsafvænning

Alkohol- og Misbrugsafvænning MØLHOLM Forsikring A/S Finlandgade 1 5100 Odense C Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 Alkohol- og Misbrugsafvænning med behandlingsgaranti Forsikringsbetingelser 1. januar 2012 Mølholm Alkohol- og Misbrugsafvænning:

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Bekendtgørelse om feriedagpenge I medfør af 75 h, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348574 af 8. april 201427. maj 2010, som ændret ved lov nr. 14861540 af

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV i AP PENSION OVERSIGT Aftalens indhold Indledning til forsikringsbetingelser 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4 Invalidepension 5 Medforsikret

Læs mere

Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen

Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen Nedenfor kan du finde "Spørgsmål og Svar" på mange af de områder, hvor vi erfaringsmæssigt ved, at man kan komme i tvivl om forsikringsbetingelserne. 1 Tegning

Læs mere

Arbejdsløshed kan ramme os alle også dig!

Arbejdsløshed kan ramme os alle også dig! OK Lønforsikring Arbejdsløshed kan ramme os alle også dig! Har du overvejet konsekvenserne, hvis du bliver fyret og i en periode skal klare dig for dagpenge? Når indtægterne går ned, er de månedlige udgifter

Læs mere

Tab af Erhvervsevne. Nykredit Livsforsikring A/S

Tab af Erhvervsevne. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6618-5, Side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret... 3 Personoplysninger mv... 3 1 i... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 4 5 Urigtige oplysninger... 5 6 Forsikringsydelse...

Læs mere

Husforsikring af Lærernes a-kasse

Husforsikring af Lærernes a-kasse Lønsikring Husforsikring for medlemmer af Lærernes a-kasse Vilkår nr. 41-6, februar 2014 Vilkår nr. 28-2, april 2014 Tlf.: 33 11 77 55 www.lb.dk Tlf.: 33 15 15 45 www.bauta.dk Tlf.: 33 32 22 00 www.runa.dk

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION

SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION 2541002 Forsikringsvilkår af januar 2017 Indholdsfortegnelse Side 3 Generelle betingelser Afsnit 1-11 Side 4 Sælgeransvarsdækning Afsnit 12-17 Side 5 Fortrydelsesret

Læs mere

Socialpædagogernes Landsforbund Lønforsikring

Socialpædagogernes Landsforbund Lønforsikring Socialpædagogernes Landsforbund Lønforsikring Forsikringsbetingelser Nr. SL-01 gældende fra 1. oktober 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

Tryghedsforsikring. Forsikringsvilkår nr 3.0 (20130301)

Tryghedsforsikring. Forsikringsvilkår nr 3.0 (20130301) Tryghedsforsikring Forsikringsvilkår nr 3.0 (20130301) 1 Indholdsfortegnelse og Information Vilkår nr.: 3.0 Indholdsfortegnelse Side Fortrydelsesret 2 Forsikringsgiver 2 Acceptregler 2 Sådan dækker forsikringen

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Betingelser. Kontopension. Nr Alm Brand LIV & PENSION. Midtermolen København Ø Telefon almbrand.dk.

Betingelser. Kontopension. Nr Alm Brand LIV & PENSION. Midtermolen København Ø Telefon almbrand.dk. Alm Brand LIV & PENSION Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 75 20 almbrand.dk Side 1 af 6 Betingelser Nr. 5401 Indholdsfortegnelse Side 2 af 6 Det fremgår af dækningsoversigten, hvad forsikringen

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Arbejdsløshed kan ramme os alle. Også dig!

Arbejdsløshed kan ramme os alle. Også dig! OK Lønforsikring Arbejdsløshed kan ramme os alle. Også dig! Har du overvejet konsekvenserne, hvis du bliver fyret og i en periode skal klare dig for dagpenge? Når indtægterne går ned, er de månedlige udgifter

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lederhåndbog side 5.5.1 Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lovhjemmel findes i 84, stk. 1, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. jf. LBK nr. 994 af

Læs mere

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-03. Gældende fra 1. marts 2010

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-03. Gældende fra 1. marts 2010 El Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. EL-03 Gældende fra 1. marts 2010 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

GRUPPEFORSIKRING. Økonomiforsikring. Forsikringsbetingelser

GRUPPEFORSIKRING. Økonomiforsikring. Forsikringsbetingelser GRUPPEFORSIKRING Økonomiforsikring Forsikringsbetingelser f. at forsikrede ikke allerede har etableret en arbejdsløshedsforsikring i Topdanmark. 2. aftalegrundlag Stk. 1. Forsikringen er etableret, forhøjet,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Ringkjøbing Landbobank A/S

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Ringkjøbing Landbobank A/S Nr. 15000-004 Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Ringkjøbing Landbobank A/S Forsikringsbetingelser Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring,

Læs mere

Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige

Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige ATP Livslang Pension er for lønmodtagere og modtagere af visse overførselsindkomster. I loven om Arbejdsmarkedets Tillægspension er der dog

Læs mere

MF-Løntabsforsikring. - så kan du klare dig økonomisk, hvis du bliver arbejdsløs. 7979-3 01.10 CVR-nr. 19625087/25084098

MF-Løntabsforsikring. - så kan du klare dig økonomisk, hvis du bliver arbejdsløs. 7979-3 01.10 CVR-nr. 19625087/25084098 MF-Løntabsforsikring - så kan du klare dig økonomisk, hvis du bliver arbejdsløs 1 Kan du klare dig for dagpenge? Du kan forsikre dig mod meget, men ikke mod arbejdsløshed. Og ikke nok med, at det tit er

Læs mere

Gruppeliv. Nykredit Livsforsikring A/S

Gruppeliv. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6616-1, Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Urigtige oplysninger...4 6 Forsikringssum...5

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6621-3, Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5

Læs mere

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du!

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 10-141 Copyright

Læs mere

3F Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 3F-03. Gældende fra 1.oktober 2008

3F Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 3F-03. Gældende fra 1.oktober 2008 3F Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. 3F-03 Gældende fra 1.oktober 2008 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

Betingelser 01.01.2014. FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring

Betingelser 01.01.2014. FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring Betingelser 01.01.2014 FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring ULY FOA 3 2 BETINGELSER FOR KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING TEGNET AF FOA 1 HVEM ER DÆKKET AF FORSIKRINGEN Kontingentdækkede

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Vejledning om udbetaling for G-dage

Vejledning om udbetaling for G-dage Vejledning om udbetaling for G-dage 1. Antal G-dage, satser, betalingsfrist og skattemæssig behandling Antallet af G-dage er tre dage. Satserne for G-dage fremgår af pkt. 8.1 i mappen. Reglerne om, hvornår

Læs mere

SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION

SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION 2432008 Forsikringsvilkår af januar 2017 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-11 Side 4 Sælgeransvarsdækning Afsnit 12-16 Side 5 Fortrydelsesret 2 Vilkår

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg ØkonomiSikring er tryghed i hverdagen Når du er medlem af en A-kasse, får du kun ca. 17.000

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER INDKOMSTFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER INDKOMSTFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Nr. 1.0 INDKOMSTFORSIKRING 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Fortrydelsesret... 3 Personoplysninger mv.... 3 1. Aftalen... 4 2. Hvem kan tegne forsikringen... 4 3. Ikrafttrædelse... 4 4. Forsikringsdækning...

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser for Tillægsforsikring ved arbejdsløshed tegnet gennem Topdanmark Livsforsikring A/S Version April 2004 Side 2 af 14 Fortrydelsesret Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret

Læs mere

ØkonomiSikring 3 Hvornår træder forsikringen i kraft? Forsikringsbetingelser Generelle bestemmelser Nr Forsikringstager 2 Forsikrede

ØkonomiSikring 3 Hvornår træder forsikringen i kraft? Forsikringsbetingelser Generelle bestemmelser Nr Forsikringstager 2 Forsikrede ØkonomiSikring Forsikringsbetingelser Generelle bestemmelser Nr. 19000-003 1 Forsikringstager 1.1 Forsikringstager er den forsikrede kunde i et pengeinstitut, der har formidlet denne forsikring på vegne

Læs mere

G-dage fra arbejdsgiver Side 0. G-DAGE FRA ARBEJDSGIVER - for 1., 2. og 3. ledighedsdag

G-dage fra arbejdsgiver Side 0. G-DAGE FRA ARBEJDSGIVER - for 1., 2. og 3. ledighedsdag G-dage fra arbejdsgiver Side 0 G-DAGE FRA ARBEJDSGIVER - for 1., 2. og 3. ledighedsdag G-dage fra arbejdsgiver Side 1 Indhold 1. Om G-dage (dagpengegodtgørelse)... 2 2. Hvornår skal du have godtgørelse

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Vejledning - Ved ansøgning om præmiefri dækning.

Vejledning - Ved ansøgning om præmiefri dækning. Vejledning - Ved ansøgning om præmiefri dækning. For at FG kan behandle ansøgningen, har vi brug for oplysninger. Det er derfor vigtigt, at ansøgningsskemaet er korrekt udfyldt, som beskrevet nedenfor.

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn BEK nr 402 af 26/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 24. maj 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/03342 Senere

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

HK Kommunal Lønforsikring

HK Kommunal Lønforsikring HK Kommunal Lønforsikring Forsikringsbetingelser Nr. KO-05 Gældende fra 1. december 2017 Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

dahlberg Lønsikring Forsikringsbetingelser for lønmodtagere Nr. 0900 - gælder fra 1. marts 2010 Forsikringsadministrator: Forsikringsgiver:

dahlberg Lønsikring Forsikringsbetingelser for lønmodtagere Nr. 0900 - gælder fra 1. marts 2010 Forsikringsadministrator: Forsikringsgiver: dahlberg Lønsikring Forsikringsbetingelser for lønmodtagere Nr. 0900 - gælder fra 1. marts 2010 Forsikringsadministrator: dahlberg assurance agentur as Spotorno Allé 2 2630 Tåstrup Telefon: 70 13 26 70

Læs mere

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg ØkonomiSikring er tryghed i hverdagen Når du er medlem af en A-kasse, får du kun ca. 17.000

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S

Nykredit Livsforsikring A/S FORSIKRINGSBETINGELSER FOR LÅNEFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S 1. Personkreds Forsikringen kan tegnes af personer, der er fyldt 18 år, men endnu ikke 55 år, når forsikringen tegnes. Forsikringstager

Læs mere

hundeforsikring Version 2150002

hundeforsikring Version 2150002 hundeforsikring Version 2150002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser for hundeforsikring Afsnit 1-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 2 Vilkår Nykredit Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser DAGPENGE + Forsikringsbetingelser Dag-2 Gældende fra 01.02.2016 Forsikringsbetingelser PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 99 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring

Læs mere

HK/ Kommunal Lønforsikring

HK/ Kommunal Lønforsikring HK/ Kommunal Lønforsikring Forsikrings betingelser KO - 01 gældende fra 1. september 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere