Finanstilsynet afgørelse kan i medfør af 53 i lov om forsikringsformidling indbringes for Erhvervsankenævnet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Finanstilsynet afgørelse kan i medfør af 53 i lov om forsikringsformidling indbringes for Erhvervsankenævnet"

Transkript

1 Kendelse af 10. september 2007 (J.nr ). Ansøgning om at blive omfattet af overgangsordningen om forsikringsrådgivere afslået. Lov om forsikringsformidling 56 a, 4. (Lise Høgh, Holger Dock og Steen Mejer Hansen) Ved skrivelse af 21. december 2006 har K klaget over, at Finanstilsynet i skrivelse af 28. november 2006 har afslået en ansøgning om at blive omfattet af overgangsordningen om forsikringsrådgivere i 56 a i lov om forsikringsformidling. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. november 2006 hedder det: 1. Finanstilsynet har behandlet Deres ansøgning af 25. september 2006 om at blive omfattet af overgangsordningen om forsikringsrådgivere i 56 a i lov om forsikringsformidling, jf. lovbekendtgørelse nr. 817 af 14. juli Finanstilsynet kan ikke imødekomme Deres ansøgning. De opfylder efter Finanstilsynets opfattelse ikke betingelserne i lovens 56 a, der forudsætter, at ansøger ikke tidligere har udøvet aktivitet som forsikringsmægler og dermed ikke tidligere har ansøgt Finanstilsynet om tilladelse som forsikringsmægler. Det fremgår af Deres sag, at Finanstilsynet har behandlet en ansøgning fra Dem om tilladelse som forsikringsmægler i medfør af lov om forsikringsformidling og at Finanstilsynet har meddelt Dem afslag på Deres ansøgning. Finanstilsynet afgørelse kan i medfør af 53 i lov om forsikringsformidling indbringes for Erhvervsankenævnet Deres arbejdsgiver er herfra underrettet om Finanstilsynets afslag på Deres ansøgning. 2. Om overgangsordningen i 56 a i lov om forsikringsformidling kan Finanstilsynet oplyse følgende: Ved ikrafttræden af lov om forsikringsformidling den 1. januar 2005 blev forsikringsrådgivning, der tilbydes uden sammenhæng med de øvrige forsikringsmægleraktiviteter, omfattet af begrebet forsikringsmægler-virksomhed. Aktivitet som forsikringsrådgiver kunne dermed ikke længere udøves uden Finanstilsynets tilladelse som forsikringsmægler. Formålet med overgangsordningen har været at sikre, at en gruppe erhvervsdrivende, der ikke tidligere har været omfattet af et krav om tilladelse fra Finanstilsynet, fordi de alene udøvede isoleret forsikringsrådgivning uden sammenhæng med de øvrige forsikringsmægleraktiviteter, fik en rimelig periode til at opfylde betingelserne for at kunne fortsætte deres erhverv som forsikringsrådgiver. I klageskrivelsen af 21. december 2006 har K anført: Undertegnede skal herved oplyse, at jeg har haft tilladelse til at drive forsikringsmæglervirksomhed indtil den 1. april Såfremt jeg ikke havde fået et bevis fra Forsikringsakademiet om bestået supplerende kompetencer indenfor forsikringsteknik ville min tilladelse til at drive mæglervirksomhed bortfalde pr. 1. april Der var ingen betingelse om at jeg heller ikke måtte drive forsikringsrådgivning og derfor overhoved ikke kunne fungere i brancen mere. Hvis jeg havde vidst dette havde jeg taget de moduler på Forsikringsakademiet der havde været nødvendigt for at kunne

2 blive i brancen. Da jeg i april 2005 blev 63 år mente jeg, at jeg ikke nødvendigvis behøvede at fungere som mægler efter 1. april 2005, men kunne fortsætte som rådgiver. Hvis jeg havde været rådgiver og ikke mægler pr. 1. januar 2005 kunne jeg havde forsat som rådgiver i overgangsordningen indtil 1. januar Jeg stiller mig uforstående overfor at fordi jeg har fungeret som mægler indtil 1. april 2005, og ikke som pensionsrådgiver sker der så drastiske ændringer på min næring fremover. Jeg er uddannet i bank og har bl.a. været ansat i A i 5 år, yderligere har jeg været ansat i B i 25 år heraf de 20 år som direktør/regionsdirektør. Yderligere er jeg i bestyrelsen for C og i bestyrelsen i D. Jeg kan oplyse at jeg de sidste 12 år har været i forsikringsbrancen på pensionssiden. Iflg. 56a som der henvises til står der En virksomhed eller en person, der over for Finanstilsynet kan dokumentere, at den pågældende før den 1. januar 2005 har udøvet forsikringsrådgivning kan fortsætte denne virksomhed indtil 1. januar Der står således intet om at man skal have udøvet forsikringsvirksomhed som forsikringsrådgiver og ikke som forsikringsmægler. Jeg skal derfor tillade mig, at ansøge om at måtte virke som forsikringsrådgiver gennem mæglervirksomheden E a/s indtil 1. januar 2011 eller hvis dette ikke kan bevilges, da til 1. maj 2009 hvor jeg bliver 67 år. I anledning af klagen har Finanstilsynet i skrivelse af 26. januar 2007 udtalt: Indledende bemærkninger Det følger af lov om forsikringsformidling, at personer, som udøver forsikringsmæglervirksomhed, skal have en tilladelse fra Finanstilsynet. En forudsætning for at få meddelt tilladelse er bl.a., at ansøgeren opfylder en række krav til teoretisk uddannelse. Disse krav fremgår af lovens 9, stk. 2, og bekendtgørelse nr af 14. november 2004 om forsikringsformidleres uddannelse. Loven, der trådte i kraft den 1. januar 2000, indeholdt en overgangsbestemmelse, hvorefter personer, der ved lovens ikrafttræden allerede udøvede forsikringsmæglervirksomhed, kunne få tilladelse til at fortsætte denne virksomhed, uanset at lovens uddannelseskrav ikke var opfyldt. Tilladelsen var betinget af, at den pågældende inden den 1. april 2005 indsendte bevis for, at kravene til teoretisk uddannelse var opfyldt. Personer som havde fået en sådan tilladelse og som ikke inden 1. april 2005 havde indsendt bevis for at have erhvervet den påkrævede teoretiske uddannelse, fik pr. 1. april 2005 inddraget deres tilladelse. Frem til den ændring af lov om forsikringsformidling, der trådte i kraft 1. januar 2005, ved lov nr. 362 af 19. maj 2004, var forsikringsrådgivning, som udøves uden forbindelse med de øvrige forsikringsmægleraktiviteter, ikke omfattet af lovgivningen om forsikringsformidling. Ved forsikrings-rådgivning forstås, at man gennemgår kundens forsikringspolicer og rådgiver om kundens forsikringsbehov, men at man hverken bistår med indhentelse af forsikringstilbud eller med rådgivning om valg af den bedste løsning blandt de indhentede tilbud. Da en sådan forsikringsrådgivning med den nævnte lovændring blev omfattet af definitionen af forsikringsmæglervirksomhed, havde det den konsekvens, at man fra den 1. januar 2005 skal have tilladelse til at drive forsikringsmæglervirksomhed for at udføre denne forsikringsrådgivning. Med henblik på at give de personer, som frem til lovændringen havde udøvet forsikringsrådgivning mulighed for at erhverve sig de uddannelsesmæssige kvalifikationer, som er nødvendige for at fa tilladelse til at drive

3 forsikringsmæglervirksomhed, indførtes ved en ændring af lov om forsikringsformidling med lov nr. 524 af 7. juni 2006 en ny overgangsordning i 56 a. Sagsfremstilling Finanstilsynet gav ved brev af 23. januar 2002 K tilladelse som ansat livsforsikringsmægler i medfør af 3, stk. 1, i lov om forsikringsformidling på vilkår af, at han erhvervede kompetence i forsikringsteknik inden for livsforsikringsmægling. Det fremgik af tilladelsen, at bevis for erhvervelsen skulle indsendes til Finanstilsynet inden den 1. april I modsat fald bortfaldt tilladelsen til at udøve livsforsikringsmægling, jf. 34, stk. 2, i lov om forsikringsformidling. Finanstilsynets brev er vedlagt Finanstilsynet meddelte ved brev af 8. april 2005 [15. april 2005] K, at Finanstilsynets tilladelse var bortfaldet med virkning fra den 1. april 2005, idet klageren ikke havde indsendt bevis for at have erhvervet den fornødne teoretiske viden om forsikringsmægling, som var angivet i Finanstilsynets tilladelse af 23. januar Kopi af Finanstilsynets brev af 15. april 2005 er vedlagt Den 25. september 2006 indgav klageren ansøgning om at få tilladelse til at udøve forsikringsrådgivning i henhold til 56 a i lov om forsikrings formidling. Som dokumentation for at han udøvede forsikringsrådgivning før 1. januar 2005 anførte klageren, at han vedlagde Finanstilsynets brev af 29. oktober 2003, hvoraf fremgår, at han havde tilladelse til at udøve livsforsikringsmægling før 1. januar Ansøgningen var dog ikke vedlagt dette bilag og Finanstilsynet har ikke sendt klageren et brev dateret den 29. oktober Ansøgningen er vedlagt Finanstilsynet gav ved brev af 28. november 2006 klageren afslag på denne ansøgning, idet tilsynet ikke fandt, at han opfyldte betingelserne i 56 a, som forudsætter, at ansøger ikke tidligere har udøvet aktivitet som forsikringsmægler. Kopi af Finanstilsynets brev vedlægges K indbragte herefter ved brev af 21. december 2006 Finanstilsynets afgørelse for Erhvervsankenævnet. Retlig baggrund Det følger af 4 i lov om forsikringsformidling, jf. lovbekendtgørelse nr. 817 af 14. juli 2006, at virksomheder og ansatte, der udøver forsikringsmæglervirksomhed, skal have tilladelse hertil af Finanstilsynet. Finanstilsynet har i bekendtgørelse nr af 14. november 2004 om forsikringsformidleres uddannelse fastsat nærmere krav til en forsikringsmæglers teoretiske uddannelse. Lov nr. 238 af 2l. april 1999 om forsikringsmæglervirksomhed indeholdt i 34 en overgangsbestemmelse. Ifølge denne kunne personer, der inden lovens ikrafttræden den 1. januar 2000 udøvede forsikringsmæglervirksomhed, få tilladelse til at fortsætte denne virksomhed, uanset at lovens uddannelseskrav ikke var opfyldt på vilkår af, at den pågældende inden den 1. april 2005 indsendte bevis for at kravene til teoretisk uddannelse var opfyldt. Såfremt en person, som havde fået meddelt en sådan tilladelse, ikke inden den 1. april 2005 havde indsendt bevis for at have erhvervet den krævede teoretiske uddannelse, inddrog Finanstilsynet tilladelsen med virkning fra 1. april a i lov om forsikringsformidling, jf. lovbekendtgørelse nr. 817 af 14. juli 2006, giver mulighed for, at en virksomhed eller en person, der over for Finanstilsynet kan dokumentere, at den pågældende før den 1. januar 2005 har udøvet forsikringsrådgivning, kan fortsætte denne virksomhed, hvis virksomheden eller personen senest den 1. oktober 2006 ansøger Finanstilsynet om tilladelse efter 4. Det fremgår af bemærkningerne til overgangsbestemmelsen, at overgangsordningen vedrører en særlig gruppe forsikringsformidlere, nemlig forsikringsrådgivere. Forsikringsrådgivning var og er ikke særligt defineret i lov om forsikringsformidling, men blev ved den ændring af loven, som trådte i kraft 1. januar 2005 omfattet af begrebet forsikringsmæglervirksomhed som en følge af gennemførelsen af Europaparlamentets og Rådets direktiv 2002/92/EF af 9. december 2002 om forsikringsformidling. Det er i bemærkningerne til 56 a anført, at overgangsordningen er nødvendig, da det ville være et meget

4 indgribende indgreb for personer og virksomheder, som indtil da havde kunnet udøve virksomhed som forsikringsrådgiver uden en tilladelse som forsikringsmægler, såfremt de måtte indstille erhvervsudøvelsen i en periode indtil den fornødne uddannelse er erhvervet. Praksis Finanstilsynet har generelt fortolket overgangsordningen i 56 a således, at kun personer, som inden den 1. januar 2005 udelukkende har beskæftiget sig med forsikringsrådgivning, kan få tilladelse i henhold til bestemmelsen. Personer, som tidligere har ansøgt om tilladelse som forsikringsmægler eller personer, der tidligere har haft en midlertidig tilladelse som forsikringsmægler efter overgangsordningens 34, og som derfor har udøvet andre former for forsikringsmægling end forsikringsrådgivning, kan ikke få tilladelse i henhold til 56 a. Finanstilsynet har med denne begrundelse givet afslag til i alt 11 personer, som tidligere har haft tilladelse som forsikringsmægler i henhold til den gamle overgangsordning, og hvis tilladelser er blevet inddraget pr. 1. april 2005, idet de ikke havde indsendt bevis for at have erhvervet den krævede teoretiske uddannelse. Finanstilsynets vurdering og bemærkninger til klagerens anbringender Finanstilsynet fastholder sit afslag af 28. november 2006 af de i afslaget anførte grunde. K har over for Erhvervsankenævnet gjort gældende, at det ikke i forbindelse med Finanstilsynets inddragelse af hans tilladelse til forsikringsmægler blev angivet, at han heller ikke måtte drive forsikringsrådgivning og dermed overhovedet ikke kunne fungere i branchen mere. Han har endvidere gjort gældende, at det ikke af 56 a fremgår, at man skal have udøvet forsikringsvirksomhed som forsikringsrådgiver og ikke som forsikringsmægler. Finanstilsynet skal hertil oplyse, at det er korrekt, at det ikke i forbindelse med inddragelsen af klagerens tilladelse i 2005 blev anført, at han ikke fremover måtte udøve forsikringsrådgivning, idet forsikringsrådgivning uden forbindelse med de øvrige forsikringsmægleraktiviteter på dette tidspunkt var omfattet af definitionen af forsikringsmæglervirksomhed og dermed også krævede tilladelse som forsikringsmægler. Til klagerens anbringende om, at det ikke af 56 a fremgår, at det er en betingelse, at man skal have udøvet forsikringsrådgivning og ikke forsikringsmægling, skal Finanstilsynet bemærke, at dette fremgår direkte af bestemmelsens ordlyd, som er som følger: En virksomhed eller en person, der over for Finanstilsynet kan dokumentere, at den pågældende før den 1. januar 2005 har udøvet forsikringsrådgivning,. Det er endvidere Finanstilsynets opfattelse, at selv om det ikke eksplicit fremgår af ordlyden af 56 a eller af bemærkningerne til bestemmelsen, er det åbenlyst og må lægges til grund, at overgangsordningen i bestemmelsen alene er møntet på personer, som indtil 1. januar 2005 ikke har været omfattet af et krav om tilladelse som forsikringsmægler, fordi de alene udøvede isoleret forsikringsrådgivning uden sammenhæng til øvrige forsikringsmægleraktiviteter. Personer, som både har udøvet forsikringsrådgivning og anden forsikringsmæglervirksomhed, og som allerede inden 1. januar 2005 burde have haft en tilladelse som forsikringsmægler, kan ikke blive omfattet af overgangsordningen. Dette kan udledes af følgende uddrag fra bemærkningerne til bestemmelsen En forsikringsrådgiver kan ikke længere lovligt udøve denne aktivitet, fordi denne ikke opfylder lovens krav om uddannelse som forsikringsmægler. Såfremt en person indtil da både havde ydet forsikringsrådgivning og andre forsikringsmægleraktiviteter, skulle vedkommende som nævnt alle rede have haft en tilladelse som forsikringsmægler, og dermed opfyldt uddannelseskravene til en forsikringsmægler.

5 Finanstilsynet finder ligeledes, at det ville være urimeligt, såfremt personer, som én gang har været omfattet af en overgangsordning i forbindelse med lovens indførelse, og som i den forbindelse ikke har opfyldt de uddannelsesmæssige krav inden for den fastsatte frist, skulle have mulighed for på ny at erhverve en midlertidig tilladelse, fordi der indføres en overgangsordning for en ny gruppe personer, hvis virksomhed inddrages under reguleringen af forsikringsformidling. I følgeskrivelsen til en skrivelse af 8. marts 2007 til Erhvervsankenævnet har K anført: Iflg. Finanstilsynets redegørelse er der givet afslag til 11 personer der tidligere har haft tilladelse til at udøve forsikringsmægling indtil 1. april Er der kun 11 personer der har søgt om tilladelse til at fungere som forsikringsrådgivere, og har alle ansøgere fået afslag? Så vidt jeg har erfaret var der betydelig flere der fik inddraget Deres tilladelse pr. 1. april 2005, har Finanstilsynet tilskrevet alle disse personer/selskaber af iflg. Finanstilsynets fortolkning af lov nr. 362 af 19. maj 2004 fremover ikke er tilladt at fungere som forsikringsrådgiver? Eller er det kun de pligtopfyldende 11 der er blevet bekendtgjort med Finanstilsynets fortolkning af lov nr. 362 af 19. maj 2004? I skrivelsen af 8. marts 2007 har K yderligere anført: Sagsfremstillingen hvoraf fremgår at jeg var omfattet af overgangsordningen i 34 i lov om forsikringsformidling, og derfor havde en midlertidig tilladelse til at drive forsikringsmægling indtil 1. april 2005 bestrides ikke. Af brev fra Finanstilsynet af 15 april 2005 fremgår det at jeg fra 1. april 2005 ikke længere må udøve forsikringsmægling. Ved lov nr. 362 af 19. maj 2004 med ikrafttrædelse 1. januar 2005 fremgår det af brev til Erhvervsankenævnet at forsikringsrådgivning ved den nævnte lovændring blev omfattet af definitionen af forsikringsmæglervirksomhed med den konsekvent at man fra 1. januar 2005 skal havde tilladelse til at drive forsikringsmæglervirksomhed for at udføre forsikringsrådgivning. Jeg stiller mig derfor uforstående overfor at Finanstilsynet ikke har meddelt mig dette, og at de ved brev af 15. april 2005 ligeledes ikke meddeler mig dette og kun inddrager min tilladelse til at drive forsikringsmægler-virksomhed. Ved min ansøgning af 25. september 2006 vedlagde jeg brev fra Finanstilsynet dateret 29. oktober 2003, da Finanstilsynet tilsyneladende ikke er i besiddelse af dette vedlægges det. Af brevet fremgår det at jeg frasagde mig retten til at drive selvstændig mæglervirksomhed og fremover var tilknyttet E I/S. Jeg kan oplyse at jeg fra dette tidspunkt i praksis kun har fungeret som forsikringsrådgiver, da al tilbudsgivning er blevet udført af E. I henhold til bemærkningerne i 56a er det anført, at en overgangsordning er nødvendig, da det ville være et meget indgribende indgreb for personer og virksomhedes, som indtil da havde kunnet udøve virksomhed som forsikringsrådgivere uden tilladelse som forsikringsmægler såfremt de måtte indstille erhvervsudøvelsen i en periode indtil den fornødne uddannelse er erhvervet. Min tilladelse af 23. januar 2002 til at drive mæglervirksomhed blev således givet før lov nr. 362 af 19. maj 2004 blev vedtaget, og jeg har derfor truffet en beslutning om at kunne virke som mægler til 1. april 2005 UDEN at være klar over konsekvenser af en lov vedtaget mere end 2 år efter. Jeg er således nøjagtig blevet ramt af det i 56 meget indgribende indgreb uden at have haft mulighed for, at tage

6 stilling til evt. at havde gennemført de teoretiske krav der gjaldt for forsikringsmæglere nu også gjaldt for forsikringsrådgivere. Jeg finder det derfor urimeligt at Finanstilsynet fortolker 56 a så striks, at fordi man har haft en midlertidig tilladelse som mægler kan man derfor ikke få en midlertidig tilladelse som forsikringsrådgiver med de konsekvenser det har for mig. Se 56 a indgribende indgreb. Jeg stiller mig uforstående overfor Finanstilsynets afsluttende bemærkninger om at det vil være urimeligt, såfremt en person som en gang har været omfattet af en overgangsordning skulle havde mulighed for en yderligere mulighed for en overgangsordning. Den overgangsordning jeg fik bevilliget 23. januar 2002 var på helt andre betingelser, da det var før lov af 19. maj 2004 blev vedtaget. Jeg kan ikke forestille mig, at denne fortolkning er i lovens ånd. Jeg skal derfor ansøge om at måtte fungere som forsikringsrådgiver til 1. januar Sekundært til 1. april Såfremt dette ikke kan imødekommes, at jeg får mulighed for at tage den teoretiske uddannelse der nu også kræves af forsikringsrådgivere. Finanstilsynet har ved skrivelse af 27. marts 2007 yderligere anført: Klager anfører [i indlægget af 8. marts 2007], at det i Finanstilsynets redegørelse til ankenævnet fremgår, at forsikringsrådgivning først blev omfattet af definitionen af forsikringsmægling og dermed af et krav om tilladelse ved lov nr. 362 af 19. maj Dette er ikke korrekt forstået. Definitionen af forsikringsmægling har altid omfattet den forsikringsrådgivning, der sker som en integreret del af forsikringsmæglingen. Forsikringsrådgivning, som har været udøvet i forbindelse med de øvrige forsikringsmægleraktiviteter, har været omfattet af et krav om tilladelse som forsikringsmægler siden lov nr. 238 af 21. april 1999, der trådte i kraft den 1.januar Indtil ikrafttræden den 1. januar 2005 af lov nr. 362 af 19.maj 2004 var det således alene tilladt uden tilladelse fra Finanstilsynet at tilbyde forsikringsrådgivning, som ikke samtidig blev udøvet i forbindelse med de øvrige forsikringsmægleraktiviteter. Finanstilsynet har ikke fundet det relevant at underrette klager om, at Finanstilsynets inddragelse af hans midlertidige tilladelse med virkning fra den 1. april 2005 betød, at der heller ikke kunne udøves forsikringsrådgivning. Aktivitet som forsikringsrådgiver var allerede på dette tidspunkt blevet omfattet af det samme krav om uddannelse som forsikringsmægler. En uddannelse, som klager havde haft mulighed for at erhverve sig i kraft af den midlertidige tilladelse af 23. januar 2002, men som klager ikke kunne dokumentere at have bestået inden fristens udløb den 1. april Klager anfører nu, at siden han den 29. oktober 2003 frasagde sig retten til at drive selvstændig mæglervirksomhed, har han alene fungeret som forsikringsrådgiver hos forsikringsmæglervirksomheden E I/S. Derfor finder han, at han bør omfattes af overgangsordningen i 56 a. Det fremgår af Finanstilsynets brev af 18. november 2003, at Finanstilsynet har registreret, at klagers personlige

7 tilladelse som forsikringsmægler er flyttet til den ny arbejdsgiver E I/S, og at Finanstilsynet gør opmærksom på, at den personlige tilladelse kan bortfalde den 1. april 2005, Det har formodningen i mod sig, at klager som ansat forsikringsmægler i E I/S alene skulle have været beskæftiget med forsikringsrådgivning uden forbindelse med de øvrige forsikringsmægleraktiviteter. Finanstilsynet har generelt fortolket overgangsordningen i 56 a således, at kun personer, som inden den 1. januar 2005 udelukkende har beskæftiget sig med forsikringsrådgivning, kan få tilladelse i henhold til bestemmelsen. Personer, som tidligere har ansøgt om tilladelse som forsikringsmægler eller personer, der tidligere har haft en midlertidig tilladelse som forsikringsmægler efter overgangsordningens 34, og som derfor har udøvet andre aktiviteter inden for forsikringsmægling end forsikringsrådgivning, kan ikke få tilladelse i henhold til 56 a. Det er Finanstilsynets opfattelse, at denne administration af 56 a er i overensstemmelse med de lovbemærkninger og forarbejder, der knytter sig til vedtagelsen af overgangsordningen. Det er stadig Finanstilsynets opfattelse, at selv om det ikke eksplicit fremgår af ordlyden af 56 a eller af bemærkningerne til bestemmelsen, er det åbenlyst og må lægges til grund, at overgangsordningen i bestemmelsen alene er møntet på personer, som indtil 1. januar 2005 ikke har været omfattet af et krav om tilladelse som forsikringsmægler, fordi de alene udøvede isoleret forsikringsrådgivning uden sammenhæng til øvrige forsikringsmægleraktiviteter. En aktivitet, der først med lovændringen i 2005 blev omfattet af et krav om tilladelse. Personer, som både har udøvet forsikringsrådgivning og anden forsikringsmæglervirksomhed, og som allerede inden 1. januar 2005 burde have haft en tilladelse som forsikringsmægler, kan ikke blive omfattet af overgangsordningen. Finanstilsynet finder stadig, at det ville være urimeligt, såfremt personer, som én gang har været omfattet af en overgangsordning i forbindelse med lovens indførelse, og som i den forbindelse ikke har opfyldt de ud dannelsesmæssige krav inden for den fastsatte frist, skulle have mulighed for på ny at erhverve en midlertidig tilladelse, fordi der indføres en overgangsordning for en ny gruppe personer, hvis virksomhed inddrages under reguleringen af forsikringsformidling. Til klagers supplerende indlæg vedrørende antallet af personer, der har ansøgt om at blive omfattet af overgangsordningen, skal Finanstilsynet bekræfte det angivne antal. Supplerende kan Finanstilsynet oplyse, at alle forsikringsmægler-virksomheder samt de 2 forsikringsmæglerforeninger ved brev af 19. september 2006 modtog orientering om overgangsordningen i 56 a, Finanstilsynet har i sagens natur ikke rettet henvendelse til de forsikringsmæglere, der har fået inddraget tilladelsen som forsikringsmægler den i april 2005, idet disse personer ifølge Finanstilsynets fortolkning af 56 a ikke havde mulighed for at blive omfattet af bestemmelsen. Finanstilsynet fastholder den indklagede afgørelse, der betyder, at klager ikke må udøve aktivitet som forsikringsmægler eller tilbyde forsikringsrådgivning, før uddannelsen som forsikringsmægler er erhvervet. Heroverfor har K ved skrivelse af 12. maj 2007 bemærket:.. Som en rød tråd fremgår det gang på gang af Finanstilsynets skrivelser, at jeg ikke efter Finanstilsynets opfattelse opfylder lovens 56 a, der forudsætter, at jeg ikke tidligere har udøvet aktivitet som forsikringsmægler, og dermed ikke tidligere har ansøgt Finanstilsynet om tilladelse som forsikringsmægler desuagtet at Finanstilsynet erkender, at det ikke eksplicit fremgår af ordlyden af 56 a eller af bemærkningerne til bestemmelsen, at de af Finanstilsynets førnævnte forudsætninger er gældende. Jeg kan samtidig oplyse, at jeg fra den 1. juni 2003 blev tilknyttet E og siden da alene har arbejdet som forsikringsrådgiver uden sammenhæng med øvrige forsikringsmægleraktiviteter, og derfor opfylder lovens krav for

8 forsikringsrådgivere, hvilket kan bekræftes af min nuværende arbejdsgiver E, X-by, ved direktør F. Det skal samtidigt oplyses, at årsagen til, at jeg oprindelig ansøgte om tilladelse som forsikringsmægler var, at der på dette tidspunkt ikke var andre muligheder som ansat i en forsikringsmæglervirksomhed. Finanstilsynets beslutning vil være et alvorlig indgreb som kan medfører, at jeg må indstille min erhvervsudøvelse, hvad det vil medfører af menneskelige og økonomiske konsekvenser. Finanstilsynet har ved skrivelse af 6. juni 2007 bemærket: Finanstilsynet skal på ny præcisere, at der ved tilsynets afslag på Ks ansøgning om at blive omfattet af overgangsordningen i 56 a i lov om forsikringsformidling, er taget udgangspunkt i, at klager allerede inden overgangsordningens ikrafttræden havde udøvet aktivitet som forsikringsmægler. I perioden fra den 23. januar 2002 til den 1. juni 2003 havde klager Finanstilsynets tilladelse til at udøve livsforsikringsmægling i enkeltmandsvirksomhed og fra den 1. juni 2003 som ansat i livsforsikringsmægler i E I/S. Den 1. april 2005 tilbagekaldte Finanstilsynet den meddelte tilladelse, idet klager ikke havde opfyldt betingelsen for den givne tilladelse, K opfylder derfor ikke, efter Finanstilsynets fortolkning af bestemmelsen, betingelsen i 56 a i lov om forsikringsformidling om ikke tidligere at have udøvet aktivitet som forsikringsmægler. K er ved skrivelse af 1. juli 2007 fremkommet med yderligere bemærkninger. Ankenævnet udtaler: I henhold til lov om forsikringsformidling 56 a, stk. 1, kan en virksomhed eller person, der over for Finanstilsynet kan dokumentere, at den pågældende før den 1. januar 2005 har udøvet forsikringsrådgivning, fortsætte denne virksomhed, hvis virksomheden eller personen senest 1. oktober 2006 ansøger Finanstilsynet om tilladelse som forsikringsmæglervirksomhed efter 4. I henhold til 56 a, stk. 2, bortfalder retten til at udøve forsikringsrådgivning efter stk. 1 den 1. januar 2011, medmindre den pågældende inden da indsender bevis for, at vedkommende opfylder nærmere angivne krav til teoretisk uddannelse. Det fremgår af betænkning nr. 52 i 2006 over forslag til lov om ændring af lov om forsikringsformidling, med hvilken lov 56 a blev indsat i loven, blandt andet: Bestemmelsen indeholder en overgangsordning for en særlig gruppe af forsikringsformidlere, nemlig de såkaldte forsikringsrådgivere. Forsikringsrådgivning er ikke særligt defineret i loven, men blev ved lov om forsikringsformidling, der trådte i kraft den 1. januar 2005, omfattet af begrebet forsikringsmæglervirksomhed En forsikringsrådgiver tilbyder f.eks. at gennemgå kundens forsikringspolicer og rådgive om kundens forsikringsbehov. En forsikringsrådgiver bistår hverken med at indhente tilbud fra forsikringsselskaberne på forsikringsdækning eller med at rådgive kunden om valg af den bedste løsning blandt disse tilbud. Herved adskiller forsikringsrådgiveren sig fra forsikringsmægleren, der netop indhenter flere alternative forsikringstilbud og rådgiver kunden om det bedste valg. En forsikringsrådgiver kan ikke længere lovligt udøve denne aktivitet, fordi denne ikke opfylder lovens krav om uddannelse som forsikringsmægler. For sådanne erhvervsdrivende er det et meget indgribende indgreb at måtte indstille erhvervsudøvelsen i en periode af kortere eller længere varighed, indtil den fornødne uddannelse er erhvervet. I stk. 1 foreslås det derfor, at virksomheder og personer, der kan dokumentere at have udøvet forsikringsrådgivning inden den 1. januar 2005, kan fortsætte denne virksomhed.

9 Erhvervsankenævnet finder efter ordlyden af lov om forsikringsformidling 56 a og forarbejderne til denne bestemmelse, at lovens overgangsordning kun omfatter virksomheder og personer, som før 1. januar 2005 udelukkende har udøvet forsikringsrådgivning, hvorimod overgangsordningen ikke omfatter virksomheder og personer, der tillige har udøvet andre forsikringsmægleraktiviteter. Da K, der den 23. januar 2002 af Finanstilsynet fik midlertidig tilladelse til som ansat at være beskæftiget som livsforsikringsmægler på nærmere angivne vilkår, før 1. januar 2005 ikke udelukkende har udøvet forsikringsrådgivning men tillige andre forsikringsmægleraktiviteter, tiltræder Erhvervsankenævnet herefter, at Finanstilsynet har afslået hans ansøgning af 25. september 2006 om at blive omfattet af overgangsordningen om forsikringsrådgivere i 56 a i lov om forsikringsformidling. Ankenævnet stadfæster derfor Finanstilsynets afgørelse af 28. november 2006.

I en over sagen indhentet udtalelse har Finanstilsynet om sagens faktiske omstændigheder den 8. august 2007 udtalt:

I en over sagen indhentet udtalelse har Finanstilsynet om sagens faktiske omstændigheder den 8. august 2007 udtalt: Kendelse af 21. november 2007 (J.nr. 2007-0013416). Ansøgning om at blive omfattet af overgangsordningen om forsikringsrådgivere afslået. Lov om forsikringsformidling 56 a og 4. (Lise Høgh, Holger Dock

Læs mere

Finanstilsynets afgørelse kan i medfør af 53 i lov om forsikringsformidling indbringes for Erhvervsankenævnet,

Finanstilsynets afgørelse kan i medfør af 53 i lov om forsikringsformidling indbringes for Erhvervsankenævnet, Kendelse af 10. september 2007 (J.nr. 2006-0010125). Ansøgning om at blive omfattet af overgangsordningen om forsikringsrådgivere afslået. Lov om forsikringsformidling 56 a, 4. (Lise Høgh, Holger Dock

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 7. november 2012 (J.nr. 2012-0026847) Afslag på

Læs mere

Klagen har efter anmodning fra klageren og med Finanstilsynets samtykke været tillagt opsættende virkning under ankenævnets behandling af sagen.

Klagen har efter anmodning fra klageren og med Finanstilsynets samtykke været tillagt opsættende virkning under ankenævnets behandling af sagen. Kendelse af 3. maj 2001. 00-189.505. Klagerens virksomhed var omfattet af lov om forsikringsmæglervirksomhed. 1 i lov om forsikringsmæglervirksomhed. (Suzanne Helsteen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat

Læs mere

Ændringsforslag. til. Forslag til lov om ændring af lov om forsikringsformidling

Ændringsforslag. til. Forslag til lov om ændring af lov om forsikringsformidling Erhvervsudvalget L 52 - Bilag 19 Offentligt Ændringsforslag til Forslag til lov om ændring af lov om forsikringsformidling (Forsikringsmæglervirksomheders oplysningspligter og forbud mod at forsikringsmæglervirksomheder

Læs mere

K har ikke i sin ansøgning dokumenteret at have bestået eksaminer eller prøver vedrørende teoretisk viden om forsikringsmægling.

K har ikke i sin ansøgning dokumenteret at have bestået eksaminer eller prøver vedrørende teoretisk viden om forsikringsmægling. Kendelse af 20. september 2002. 01-234.862 Klageren, der ikke havde nogen forsikringsteoretisk uddannelse, skulle gennemføre den teoretisk uddannelse til forsikringsmægler for at kunne drive forsikringsmæglervirksomhed

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. juni 2012 (J.nr. 2011-0025935) Tiltrådt tilsynets

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 4. oktober 2013 (J.nr. 2013-0033525). Tilladelse til at

Læs mere

Jura fagplan 1 Delkompetence jura specielt for forsikringsmægleren, jf. 6, stk. 1, nr. 2 i uddannelsesbekendtgørelsen, og

Jura fagplan 1 Delkompetence jura specielt for forsikringsmægleren, jf. 6, stk. 1, nr. 2 i uddannelsesbekendtgørelsen, og Kendelse af 20. september 2002. 01-134.435 Klageren, der var privatassurandør og som havde drevet selvstændig forsikringsmæglervirksomhed siden 1996, skulle alene gennemgå et kursus i forsikringsmæglerjura

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 8. januar 2013 (J.nr. 2011-0026121) Ikke godkendt

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en udtalelse af 9. september 2011 om sagens faktiske omstændigheder oplyst:

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en udtalelse af 9. september 2011 om sagens faktiske omstændigheder oplyst: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 www.erhvervsankenaevnet.dk * Ekspeditionstid 9-16 Kendelse af 13. januar 2012 (J.nr. 2011-0025108).

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 22. april 2015 (2014-0037566). Navn egnet til at fremkalde

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 23. juli 2013 (J.nr. 2012-0027348). Ikke grundlag

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 9. oktober 1998. 98-78.302. Advokat kunne ikke optages i Ejendomsmæglerregistret. Lov om omsætning af fast ejendom 25, stk. 2, nr. 6. (Morten Iversen, Christen Sørensen og Vagn Joensen) Advokat

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en redegørelse af 26. marts 2009 om sagens faktiske omstændigheder udtalt:

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en redegørelse af 26. marts 2009 om sagens faktiske omstændigheder udtalt: Kendelse af 31. august 2009 (J.nr. 2009-0018812) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 samt offentlighedsloven 14. (Lise Høgh, Suzanne Helsteen og Steen Mejer ) Ved

Læs mere

Der påhviler et selskabs ledelsesmedlemmer et selvstændigt ansvar for, at indsendelsesfristerne overholdes.

Der påhviler et selskabs ledelsesmedlemmer et selvstændigt ansvar for, at indsendelsesfristerne overholdes. Kendelse af 6. december 2010 (J.nr. 2010-0022602) Afgift som følge af for sent indsendt årsrapport ikke eftergivet. Årsregnskabsloven 151 og 152. (Marianne Fog Jørgensen, Niels Walther-Rasmussen og Steen

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. juni 2013 (J.nr. 2012-0027402). Ikke grundlag

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed.

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed. Kendelse af 18. oktober 2004. (j.nr. 03-242.069) Påtænkt ændring af selskabs formålsbestemmelse ville indebære erhvervsmæssig sikkerhedsstillelse, som kun må udøves af pengeinstitutter og skades-forsikringsselskaber,

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 25. maj 2012 (J.nr. 2011-0026098) Afgift som følge

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. september 2012 (J.nr. 2012-0026849). Afgift

Læs mere

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet:

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet: Kendelse af 28. oktober 1998. 98-35.914. Spørgsmål om, hvorvidt en pensionskasse måtte være medejer af en nærmere bestemt erhvervsvirksomhed. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 5. (Holger Dock, Suzanne

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 4. april 2016 (J.nr. 2015-7427). Revisor ikke meddelt en

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 4. juli 2016 (2016-4038). K kunne ikke meddeles aktindsigt

Læs mere

Nægtet aktindsigt i Finanstilsynets materiale vedr. spekulationsforbudet i bank- og sparekasseloven og i lov om forsikringsvirksomhed.

Nægtet aktindsigt i Finanstilsynets materiale vedr. spekulationsforbudet i bank- og sparekasseloven og i lov om forsikringsvirksomhed. Kendelse af 22. februar 1996. 95-93.584. Nægtet aktindsigt i Finanstilsynets materiale vedr. spekulationsforbudet i bank- og sparekasseloven og i lov om forsikringsvirksomhed. Bank- og sparekasselovens

Læs mere

Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse.

Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse. Kendelse af 22. februar 1996. 95-68.864. Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse. Lov om registrerede revisorer 1, stk. 2, nr. 5 og stk. 4. (Mads

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 22. maj 2013 (J.nr. 2012-0032589) Revisor ikke

Læs mere

Kendelse af 4. november 1994. 92-54.508.

Kendelse af 4. november 1994. 92-54.508. Side 1 af 6 Kendelse af 4. november 1994. 92-54.508. Et medlem af en pensionskasse var ikke klageberettiget med hensyn til Finanstilsynets godkendelse af kassens regler for beregning af udtrædelsesgodtgørelse.

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 21. maj 2012 (J.nr. 2011-0026122) Afgift som følge

Læs mere

Ved af 22. oktober 2010 har A fra K A/S klaget over, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har nægtet at optage K A/S i Næringsbasen.

Ved  af 22. oktober 2010 har A fra K A/S klaget over, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har nægtet at optage K A/S i Næringsbasen. ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 4. marts 2011 (J.nr. 2010-0023003)

Læs mere

Politianmeldelse af Fyns Forsikrings Revision for overtrædelse af 4 i bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling

Politianmeldelse af Fyns Forsikrings Revision for overtrædelse af 4 i bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet Kampmannsgade 1 1604 København V 18. marts 2015 Ref. CGS J.nr. 5951-0040 Politianmeldelse af Fyns Forsikrings Revision for overtrædelse

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * onstid 9-16 *

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * onstid 9-16 * ERHVERVSANKENÆVNET Fax 33 30 76 00 Ekspediti- Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * onstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 28. februar 2011 (J.nr. 2010-0022509)

Læs mere

K,, Færøerne, har ved brev af 2. april 2003 søgt om optagelse i det danske revisorregister som registreret revisor.

K,, Færøerne, har ved brev af 2. april 2003 søgt om optagelse i det danske revisorregister som registreret revisor. Kendelse af 11. april 2005. (J.nr. 03-226.941) Krav om bestået kvalifikationseksamen for optagelse i det danske register over registrerede revisorer Lov om statsautoriserede og registrerede revisorer 3,

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. april 2016 (2016-2441). K ikke anset som part og anmodning

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0007596). Ansøgning om optagelse i Ejendomsmæglerregistret afslået, da klagers hidtidige beskæftigelse ikke kunne sidestilles med beskæftigelse i en ejendomsformidlingsvirksomhed.

Læs mere

Tilladelse til at en registreret revisor indtrådte i bestyrelsen for en sparekasse afslået.

Tilladelse til at en registreret revisor indtrådte i bestyrelsen for en sparekasse afslået. Kendelse af 14. februar 1995. 94-53.871. Tilladelse til at en registreret revisor indtrådte i bestyrelsen for en sparekasse afslået. Lov om registrerede revisorer 6 a, stk. 2. (Børge Dahl, Kjelde Mors

Læs mere

Den 10. februar 1997 søgte klageren optagelse i Ejendomsmæglerregistret. Ansøgningen er sålydende:

Den 10. februar 1997 søgte klageren optagelse i Ejendomsmæglerregistret. Ansøgningen er sålydende: Kendelse af 5. november 1997. J.nr. 97-62.813. Ikke optaget i Ejendomsmæglerregistret. Ansøgning indkommet for sent. Lov om omsætning af fast ejendom 37, stk. 2. (Merete Cordes, Christen Sørensen og Niels

Læs mere

Den 24. september 1997 ansøgte K Erhvervs- og Selskabsstyrelsen om optagelse i Ejendomsmæglerregistret således:

Den 24. september 1997 ansøgte K Erhvervs- og Selskabsstyrelsen om optagelse i Ejendomsmæglerregistret således: Kendelse af 14. april 1998. 97-199.692. Ikke optaget i Ejendomsmæglerregistret. Ansøgning indkommet for sent. Lov om omsætning af fast ejendom 37 og 25. (Merete Cordes, Christen Sørensen og Niels Larsen)

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 29. juli 2014 (J.nr. 2014-0037795) Tiltrådt, at anmodning

Læs mere

" Dispensationen søges på 3 erhvervede udlejningsejendomme: 2 Ejendommen (adressen på ejendommen i X-by)

 Dispensationen søges på 3 erhvervede udlejningsejendomme: 2 Ejendommen (adressen på ejendommen i X-by) Kendelse af 6. oktober 1997. J.nr. 97-24.703. Nærmere bestemt udlejningsvirksomhed i strid med forbudet om udøvelse af anden virksomhed end revisionsvirksomhed. Lov om statsautoriserede revisorer 10. Suzanne

Læs mere

Ifølge mine notater fra Juli 2004 kan jeg se mit navn figurerer i - - -.

Ifølge mine notater fra Juli 2004 kan jeg se mit navn figurerer i - - -. Kendelse af 27. september 2006 (J.nr. 2005-0002979) Sletning af registreringer i styrelsens IT-system af, at vedkommende tidligere skulle have været bestyrelsesmedlem i en række selskaber nægtet. Aktieselskabslovens

Læs mere

Ansøgning om SU. Særlige krav til bevis savnede hjemmel

Ansøgning om SU. Særlige krav til bevis savnede hjemmel FOB 04.508 Ansøgning om SU. Særlige krav til bevis savnede hjemmel En studerende blev i 2000 indskrevet på en 2-årig kandidatuddannelse på et universitet. Siden 1999 havde han læst sidefag på Statskundskab

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 16. april 2013 (J.nr. 2012-0032924) Ikke partsstatus

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Nævnenes Hus * Toldboden 2 * 8800 Viborg * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Nævnenes Hus * Toldboden 2 * 8800 Viborg * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Nævnenes Hus * Toldboden 2 * 8800 Viborg * Tlf. 72 40 56 00 * ean@naevneneshus.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af den 3. januar 2018 (j.nr. 17/01264) Stadfæstet, at kravet om

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2011-0025937) Anmeldelse

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en redegørelse af 16. marts 2009 om sagens faktiske omstændigheder udtalt:

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en redegørelse af 16. marts 2009 om sagens faktiske omstændigheder udtalt: Kendelse af 28. august 2009 (J.nr. 2009-0018589) Ikke part og anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedsloven 14. (Niels Bolt Jørgensen, Suzanne

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 17. oktober 2014 (J.nr. 2014-0038002) Afgift som følge af

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 11. januar 2013 (J.nr. 2012-0032408) Afgift som

Læs mere

Den 5. juli 1996 traf styrelsen den påklagede afgørelse, der er adresseret til de enkelte medlemmer af selskabets ledelse. Afgørelsen lyder således:

Den 5. juli 1996 traf styrelsen den påklagede afgørelse, der er adresseret til de enkelte medlemmer af selskabets ledelse. Afgørelsen lyder således: Kendelse af 5. maj 1997. 96-126.184. Afgift ved for sen indsendelse af årsregnskab ikke eftergivet.afgift eftergivet for tidligere bestyrelsesmedlem.(suzanne Helsteen, Morten Iversen og Niels Larsen) K

Læs mere

Det indsendte årsregnskab for 1997/1998 har ikke givet styrelsen anledning til at tage sagen op til ny vurdering.

Det indsendte årsregnskab for 1997/1998 har ikke givet styrelsen anledning til at tage sagen op til ny vurdering. Kendelse af 30. august 1999. 99-77.221 Spørgsmål vedrørende en erhvervsdrivende virksomheds registreringspligt og hæftelsesforhold afvist. Bekendtgørelse om erhvervsankenævnet 8. (Vagn Joensen) Advokat

Læs mere

Finanstilsynet kan ikke imødekomme deres anmodning om aktindsigt.

Finanstilsynet kan ikke imødekomme deres anmodning om aktindsigt. Side 1 af 8 Kendelse af 30. januar 2009 (J.nr. 2008-0017489) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Lise Høgh og

Læs mere

Siden 1995 til nu har jeg været beskæftiget som selvstændig indenfor anden branche men skal nu igen til at arbejde indenfor ejendomsbranchen.

Siden 1995 til nu har jeg været beskæftiget som selvstændig indenfor anden branche men skal nu igen til at arbejde indenfor ejendomsbranchen. Kendelse af 8. januar 2007 (J.nr. 2006-0006872). Klagers hidtidige beskæftigelse kunne ikke sidestilles med beskæftigelse i en ejendomsformidlingsvirksomhed og klager kunne derfor ikke opnå hel eller delvis

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 3. marts 2009 (J.nr. 2008-0017864) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Niels Bolt Jørgensen og Jan

Læs mere

Bank- og sparekasselovens 23, stk. 1, havde indtil 1. januar 1994 følgende ordlyd:

Bank- og sparekasselovens 23, stk. 1, havde indtil 1. januar 1994 følgende ordlyd: Kendelse af 30. maj 1994. 92-63.096. Nogle engagementer skulle opgøres samlet. Bank- og sparekasselovens 23. (Kjelde Mors, Peter Erling Nielsen og Ebbe Christensen) Andelskassen K har i skrivelse af 27.

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen reagerede på anmeldelsen den 23. marts 1998 således:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen reagerede på anmeldelsen den 23. marts 1998 således: Kendelse af 14. december 1998. 98-122.531. Anmeldelse af stiftelse af aktieselskab, der tidligere var registreringsnægtet på grund af manglende indbetaling af kapital inden anmeldelsen, registreringsnægtet.

Læs mere

Påbud. BRFkredit Bank A/S Att.: direktionen Klampenborgvej Kgs. Lyngby

Påbud. BRFkredit Bank A/S Att.: direktionen Klampenborgvej Kgs. Lyngby BRFkredit Bank A/S Att.: direktionen Klampenborgvej 205 2800 Kgs. Lyngby 10. februar 2015 Ref. hbj J.nr. 6072-0791 Påbud om ikke at kræve indsendelse af økonomioplysninger for lån, der er optaget inden

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Larsen Melbye Nielsen & Svane A/S Strandvejen 157 A 3060 Espergærde Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede skal betale erstatning til klagerne

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har den 11. august 1997 afgivet en redegørelse, hvori bl.a. er anført:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har den 11. august 1997 afgivet en redegørelse, hvori bl.a. er anført: Kendelse af 12. maj 1998. 97-129.334. Låneforenings virksomhed omfattet af lov om erhvervsdrivende virksomheder. Låntagere ikke anset for virksomhedsdeltagere. Spørgsmål om hæftelse. Lov om erhvervsdrivende

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. januar 2014 (J.nr. 2013-0035503) Afgift som følge af

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 11. februar 2015 (J.nr. 2014-0038023) Tiltrådt, at styrelsen

Læs mere

Fortrinsadgang for handicappede ansøgere til taxitilladelser

Fortrinsadgang for handicappede ansøgere til taxitilladelser Fortrinsadgang for handicappede ansøgere til taxitilladelser En borger klagede til ombudsmanden over at en kommune i to sager havde givet taxitilladelser til handicappede ansøgere uden at have vurderet

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen forelagde herefter sagen for Revisorkommissionen, der i skrivelse af 16. juni 1997 bl.a.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen forelagde herefter sagen for Revisorkommissionen, der i skrivelse af 16. juni 1997 bl.a. Kendelse af 29. juni 1998. 97-162.893. Ikke dispensation til revisors medejerskab af 3 udlejningsejendomme. Lov om statsautoriserede revisorer 10. (Suzanne Helsteen, Christen Sørensen, Vagn Joensen) Advokat

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 13. november 2013 (J.nr. 2013-0034464) Ej fornøden erfaring

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 19. november 2013 (J.nr. 2013-0033574) Afgift som følge

Læs mere

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende:

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende: Kendelse af 21. november 2007 (J.nr. 2007-0013002). Klage afvist, da Finanstilsynets skrivelse ikke kunne anses som en afgørelse i forhold til klager. 12 i bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december 2006

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. april 2012 (J.nr. 2011-0025346) Registrering

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 7. december 2016 (J.nr. 2016-3274). Afgift som følge af

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET. Nævnenes Hus * Toldboden 2

ERHVERVSANKENÆVNET. Nævnenes Hus * Toldboden 2 ERHVERVSANKENÆVNET Nævnenes Hus * Toldboden 2 www.erhvervsankenaevnetdk,t 8800 Viborg,t Tlf. 72 40 56 00,t ean@naevneneshus.dk Kendelse af den 10. oktober 2017 (j.nr. 17/00232) Betingelserne for fravalg

Læs mere

Du har på vegne af K1 ApS søgt om optagelse i som henholdsvis pengeoverførelsesvirksomhed og Udbyder af tjenesteydelser.

Du har på vegne af K1 ApS søgt om optagelse i   som henholdsvis pengeoverførelsesvirksomhed og Udbyder af tjenesteydelser. Kendelse af 15. februar 2008 (J.nr. 2007-0013942). Optagelse i hvl-registeret nægtet samt adgang til registrering i webreg lukket. Hvidvaskningslovens 31, stk. 2. (Finn Møller, Anders Hjulmand og Steen

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. marts 2011 (J.nr. 2010-0022580)

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 8. november 2007 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 8. november 2007 hedder det: Kendelse af 22. april 2008 (J.nr. 2007-0014802). Anmodning om aktindsigt i tilsynssager ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt Offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Lise Høgh

Læs mere

4. at have foretaget forkerte konteringer, herunder rentekonteringer, med det formål at udsulte klagers økonomi,

4. at have foretaget forkerte konteringer, herunder rentekonteringer, med det formål at udsulte klagers økonomi, Kendelse af 14. maj 1998. 97-178.108. Klage over pengeinstitut afvist. Bank- og sparekasselovens 50 b, stk. 6. (Ellen Andersen, Merete Cordes og Niels Larsen) K har i skrivelse af 25. og 29. april 1997

Læs mere

Aftalens omfang: 1.4. Virksomhedens erhvervsforsikringer - omfattende nedennævnte firma adresser og datterselskaber:...

Aftalens omfang: 1.4. Virksomhedens erhvervsforsikringer - omfattende nedennævnte firma adresser og datterselskaber:... Kendelse af 3. maj 2001. 00-213.659. Forsikringsrådgivningsvirksomhed omfattet af lov om forsikringsmæglervirksomhed. 1 i lov om forsikringsmæglervirksomhed. (Suzanne Helsteen, Connie Leth og Vagn Joensen)

Læs mere

Henvendelsen af 13. januar 2009 blev besvaret med e-mail af 16. januar 2009, hvori Finanstilsynet fastholdt afslaget på aktindsigt.

Henvendelsen af 13. januar 2009 blev besvaret med e-mail af 16. januar 2009, hvori Finanstilsynet fastholdt afslaget på aktindsigt. Kendelse af 19. juni 2009 (J.nr. 2009-0018724) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 og offentlighedslovens 14. (Anders Hjulmand, Suzanne Helsteen og Jan Uffe

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 8. januar 1998. 97-28.199. Spørgsmål vedrørende lovpligtig arbejdsskadeforsikring. Lov om forsikringsvirksomhed 210 g. (Holger Dock, Eskil Trolle og Niels Larsen) Advokat D har i skrivelse

Læs mere

Ved skrivelse af 6. maj 1998 traf Finanstilsynet afgørelse vedrørende begæringen om aktindsigt, idet man bl.a. anførte:

Ved skrivelse af 6. maj 1998 traf Finanstilsynet afgørelse vedrørende begæringen om aktindsigt, idet man bl.a. anførte: Kendelse af 13. april 1999. 98-97.064 og 98-140.221. Aktindsigt nægtet. Bank- og sparekasselovens 50. (Suzanne Helsteen, Connie Leth og Vagn Joensen) Tidligere direktør i A-bank K har ved skrivelser af

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * onstid 9-16 *

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * onstid 9-16 * ERHVERVSANKENÆVNET Fax 33 30 76 00 Ekspediti- Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * onstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 16. februar 2012 (J.nr. 2011-0024800).

Læs mere

Ansvarlig indskudskapital, der ikke opfylder lovens krav, kunne ikke medregnes ved opgørelsen af en banks solvensprocent uanset overgangsregler.

Ansvarlig indskudskapital, der ikke opfylder lovens krav, kunne ikke medregnes ved opgørelsen af en banks solvensprocent uanset overgangsregler. Kendelse af 5. juli 1993. 93-8.240. Ansvarlig indskudskapital, der ikke opfylder lovens krav, kunne ikke medregnes ved opgørelsen af en banks solvensprocent uanset overgangsregler. Bank- og sparekasselovens

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 19. marts 1997. J.nr. 96-86.232. Nærmere bestemt virksomhed krævede tilladelse som fondsmæglerselskab. Lov om værdipapirhandel 4, stk. 2. Lov om fondsmæglerselskaber 1. Bekendtgørelse nr. 721

Læs mere

K K/S blev stiftet den 12. januar Af selskabets vedtægter fremgår blandt andet:

K K/S blev stiftet den 12. januar Af selskabets vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 20. december 2000. 00-79.736. Spørgsmål om komplementars forvaltningsmæssige og økonomiske beføjelser. Aktieselskabslovens 173, stk. 8. (Finn Møller Kristensen, Suzanne Helsteen og Vagn Joensen)

Læs mere

Hjælp efter afslag på omvurdering

Hjælp efter afslag på omvurdering Hjælp efter afslag på omvurdering Et par mente, at ejendoms- og ejendomsværdiskatten burde nedsættes på deres ejendom, fordi kystnedbrydning havde gjort ejendommen ubeboelig. De klagede derfor til ombudsmanden

Læs mere

(Merete Cordes, Christen Sørensen, Finn Møller Kristensen, Peter Erling Nielsen og Niels Larsen)

(Merete Cordes, Christen Sørensen, Finn Møller Kristensen, Peter Erling Nielsen og Niels Larsen) Kendelse af 20. september 1996. 96-13.093. Praktisk uddannelse i pengeinstituts revisionsafdeling godkendt. Lov om registrerede revisorer 1, stk. 4 og 1, stk. 2, nr. 5 (Merete Cordes, Christen Sørensen,

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 11. februar 2015 (J.nr. 2014-0038310) Fratagelse af godkendelsen

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * onstid 9-16 *

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * onstid 9-16 * ERHVERVSANKENÆVNET Fax 33 30 76 00 Ekspediti- Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * onstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 21. marts 2011 (J.nr. 2010-0022644)

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

Det er Erhvervs- og Selskabsstyrelsens opfattelse, at der er tale om stiftelse af en kæde af selskaber på et og samme kapitalgrundlag.

Det er Erhvervs- og Selskabsstyrelsens opfattelse, at der er tale om stiftelse af en kæde af selskaber på et og samme kapitalgrundlag. Kendelse af 18. februar 2010 (J.nr. 2009-0020411) Adgangen til at foretage registreringer via Webreg.dk med medarbejdersignatur udstedt til firmaet lukket indtil videre. Bekendtgørelse nr. 1525 af 13.

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 18. februar 2016 (J.nr. 2015-11953). Afgift som følge af

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 17. november 2014 (J.nr. 2014-0037118) Lukning af adgang

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 23. november 2016 (J.nr. 2016-12037). Finanstilsynets afslag

Læs mere

...[klager] over Energistyrelsen af 29. august 2007 afslag på beskikkelse som energikonsulent

...[klager] over Energistyrelsen af 29. august 2007 afslag på beskikkelse som energikonsulent (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsen af 29. august 2007 afslag på beskikkelse som energikonsulent Nævnsformand, dommer

Læs mere

Den sendte indklagede en oversigt over manglende betalinger med et indbetalingskort på 8.522,53 kr. (bilag 2).

Den sendte indklagede en oversigt over manglende betalinger med et indbetalingskort på 8.522,53 kr. (bilag 2). 2 SAGSFREMSTILLING Perioden, der klages over: 27.12.2004-19.05.2006. Påklaget beløb: 8.522,53 kr. Klagen indbragt for det indklagede energiselskab den: 23. maj 2006. Energiselskabet truffet afgørelse i

Læs mere

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 29. juni 2010 hedder det:

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 29. juni 2010 hedder det: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 8. februar 2011 (J.nr. 2010-0022384)

Læs mere

KENDELSE AF 31. OKTOBER

KENDELSE AF 31. OKTOBER Side 1 af 8 KENDELSE AF 31. OKTOBER 1996. 95-115.512. Person med bopæl i Danmark registreringsberettiget som direktør i færøsk selskab. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om aktieselskaber 52,

Læs mere

Ny dansk lov om forsikringsmæglervirksomhed

Ny dansk lov om forsikringsmæglervirksomhed NFT 3/1999 Ny dansk lov om forsikringsmæglervirksomhed af Flemming Lyngholm og Jon Stefansson, Advokatfirmaet Kromann & Münter, Århus. Det danske Folketing vedtog den 21. april 1999 en lov om forsikringsmæglervirksomhed.

Læs mere

Bekendtgørelse om kompetencekrav til personer, der yder forsikringsdistribution

Bekendtgørelse om kompetencekrav til personer, der yder forsikringsdistribution Bekendtgørelse om kompetencekrav til personer, der yder forsikringsdistribution I medfør af 43, stk. 4, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse ** og ** i lov om forsikringsformidling,

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 22. januar 1998. 96-139.414. Spørgsmål om udbetaling til andre end kontohaveren. Bank- og sparekasselovens 18, stk. 5 og 6 (lovbekendtgørelse nr. 8 af 15. januar 1960). (Suzanne Helsteen, Finn

Læs mere