Aftale mellem SKI og Leverandøren Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv."

Transkript

1 Aftale mellem SKI og Leverandøren Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv.

2 Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen Islands Brygge 55 København S. (herefter benævnt SKI) og Stadsing A/S Østre Fælledvej Nørresundby (herefter benævnt Leverandøren) ( SKI og Leverandøren herefter enkeltvis benævnt Part(en) og samlet benævnt Parterne. Side 2 af 25

3 Bilagsfortegnelse bilag A : Liste over tilsluttede Kunder i Rammeaftalen inkl. tiltrædelsestidspunkter bilag B : Leverandørens rapportering til SKI bilag C : Håndtering af udgåede varer og substitution heraf samt indeksregulering af priser bilag D : SKIs E-katalog og E-handel bilag E : CSR bilag F : Den forpligtende Rammeaftale med underbilag Side 3 af 25

4 Indholdsfortegnelse 1. Definitioner Forpligtende rammeaftaler Parternes gensidige forpligtelse Leverandørens organisation, varesortiment m.v Håndtering af udgåede varer og substitution heraf Eventuel solidarisk hæftelse og fælles befuldmægtiget SKIs andel i Leverandørens omsætning Andelen Periodevis opgørelse Leverandørens ledelses- og revisorerklæring SKIs adgang til revision Fakturering og betalingsbetingelser Renter Misligholdelse Bod Suspension Afhjælpning SKIs E-katalog Dokumentationspligt Prisregulering Ophævelse Leverandørens væsentlige misligholdelse CSR Erstatningspligt og ansvarsforsikring Force Majeure Fortrolighed Varighed og opsigelse Varighed Opsigelse og uden virkning Uden virkning Fortolkning Tvister, lovvalg og værneting Selvstændig aftale Underskrifter Side 4 af 25

5 1. Definitioner Nedenstående definitioner anvendes i Aftalen Ved Aftale forstås nærværende aftale mellem SKI og Leverandøren om Leverandørens forpligtelser overfor SKI i forbindelse med indgåelse af den forpligtende Rammeaftale. Ved Arbejdsdag forstås mandag til fredag bortset fra helligdage, juleaftensdag, nytårsaftendag og grundlovsdag. Ved Dag forstås kalenderdag. Ved Kunde forstås den eller de Kunder, som har tilsluttet sig den forpligtende Rammeaftale, og som fremgår af bilag A til Aftalen. Ved Kommune forstås den af Rammeaftalen forpligtede Kunde, inkl. de kommunale selvejende institutioner som på tidspunktet for tilslutning til den forpligtende Rammeaftale har tilsluttet sig den forpligtende rammeaftale ved eget cvr.nr. i Kommunens tilslutning. De selvejende kommunale institutioner, som har tilsluttet sig i forbindelse med Kommunens tilslutning fremgår af bilag A under den tilsluttede Kommunes cvr.nr Ved Part forstås SKI eller Leverandøren på nærværende Aftale. Ved Parterne forstås SKI og Leverandøren på nærværende Aftale. Ved Rammeaftalen forstås den mellem den enkelte Kunde og Leverandøren indgåede forpligtende Rammeaftale om levering af varer og ydelser. Den forpligtende Rammeaftale med underbilag indgår som bilag F til nærværende Aftale. Ved Tilslutningsaftalen forstås den mellem SKI og de enkelte tilsluttede Kunder om disses tilslutning til den forpligtende Rammeaftale. Tilslutningsaftalen er alene et aftaleforhold mellem SKI og den enkelte Kunde. Tilslutningsaftalen er således ikke en del af aftaleforholdet mellem SKI og Leverandøren, eller mellem den enkelte Kunde og Leverandøren. Ved Udbudstidspunktet forstås tidspunktet for fremsendelse af udbudsbekendtgørelse til offentliggørelse i Supplement til EU-Tidende, dvs. den 27. marts Ved Underbilag forstås et nummereret og/eller litreret bilag, der indgår i et i nærværende aftaledokument. Side 5 af 25

6 2. Forpligtende rammeaftaler SKI er en indkøbscentral, der konkurrenceudsætter og indgår rammeaftaler om en lang række varer af relevans for danske offentlige organisationer og institutioner. På baggrund af udbud af Rammeaftale indgås en række enslydende forpligtende Rammeaftaler med hver af de Kunder, som er oplistet i bilag A. Rammeaftaler indgås særskilt med hver enkelt tilsluttet Kunde.Ved tilslutning til den forpligtende Rammeaftale giver Kunden fuldmagt til SKI til at indgå den forpligtende Rammeaftale på vegne af Kunden. Underskrift af samtlige kundespecifikke forpligtende Rammeaftaler vil ske på en gang med elektronisk signering fra SKI s side. Ved Leverandørens underskrift af Rammeaftalen i form af underskriftsbilag til Rammeaftalen, underskriver Leverandøren med sin elektroniske underskrift på underskriftsbilaget samtlige kundespecifikke forpligtende Rammeaftaler. SKI og Leverandøren indgår nærværende Aftale samtidig med underskriften af de forpligtende Rammeaftaler. Aftalen regulerer alene forholdet mellem SKI og Leverandøren. Den tilsluttede Kunde hæfter alene for egne forhold i forhold til den af Kunden og Leverandøren indgåede Rammeaftale, idet Kundernes Rammeaftaler ikke er indbyrdes afhængige. Rammeaftalen regulerer forholdet mellem den enkelte Kunde og Leverandøren i forhold til konkrete Leverancer samt Kundens og Leverandørens forhold i Rammeaftalens varighed. Herudover er nærværende Aftale indgået mellem SKI og Leverandøren, som regulerer forholdet mellem SKI og Leverandøren i Aftalen og Rammeaftalens varighed. Endelig er der indgået en række Tilslutningsaftaler, der regulerer forholdet mellem SKI og hver af de Kunder, som er oplistet i bilag A. Side 6 af 25

7 3. Parternes gensidige forpligtelse Rammeaftalen indeholder en aftageforpligtelse for Kunden til at anvende Rammeaftalen i relation til de udbudte varer og ydelser, når Kundens indkøbsbehov kan opfyldes af Rammeaftalens sortiment. Kunden forpligter sig ikke til at aftage en bestemt volumen i Rammeaftalens varighed. Rammeaftalen indeholder en leveringsforpligtelse for Leverandøren til loyalt at levere de specificerede varer jf. Rammeaftalens bilag B. En nærmere beskrivelse af Parternes forpligtelse fremgår af Rammeaftalen, jf. Rammeaftalens punkt 3. SKI hæfter hverken for Kundens eller Leverandørens forhold eller misligholdelse af Rammeaftalen med bilag, jf. Aftalens punkt 10, og SKI hæfter således ikke for en Kundes opfyldelse af sin aftageforpligtelse. Side 7 af 25

8 4. Leverandørens organisation, varesortiment m.v. Leverandøren skal, i den udstrækning det har betydning for opfyldelsen af forpligtelserne i Rammeaftalen og Aftalen opretholde sin organisation, den heri forankrede viden, sit varesortiment og sine øvrige faciliteter og ressourcer, herunder aftaler med underleverandører. I det omfang det er nødvendigt for at Leverandøren kan opfylde sine forpligtelser i henhold til Rammeaftalen, skal Leverandøren endvidere udbygge sin organisation til at kunne håndtere det omfang af Leverancer, der kan forventes på Rammeaftalen, jf. bilag A Håndtering af udgåede varer og substitution heraf Leverandøren kan udskifte udgåede varer og foretage substitution efter samtykke fra SKI i overensstemmelse med de i bilag C angivne retningslinjer Eventuel solidarisk hæftelse og fælles befuldmægtiget Såfremt Leverandøren er en sammenslutning af juridiske enheder (et konsortium), hæfter de deltagende juridiske enheder solidarisk for opfyldelsen af Rammeaftalen og Aftalen. Leverandøren har i så fald inden Aftalen og Rammeaftalens indgåelse udpeget en fælles befuldmægtiget, til hvem Kunden er berettiget til at rette henvendelse om ethvert forhold i relation til Rammeaftalen og Aftalen, herunder for så vidt angår eventuelle påkrav. Side 8 af 25

9 5. SKIs andel i Leverandørens omsætning 5.1. Andelen Leverandøren skal til SKI betale en andel på 1,4% af den samlede fakturerede omsætning på Rammeaftalen. Den samlede fakturerede omsætning skal opgøres eksklusiv moms og eventuelle afgifter. Andelen opgøres, faktureres og betales periodevis, jf. punkt 5.2 og Periodevis opgørelse Leverandøren skal foretage månedsvis opgørelse af Leverandørens samlede fakturering på. Rammeaftalen, i perioden, som angivet i bilag B Opgørelsen skal være SKI i hænde senest 10 Dage efter udgangen af en opgørelsesperiode (kalendermåned). Ud fra opgørelsen beregner SKI sin andel. Hvis den af Leverandøren fremsendte opgørelse først er SKI i hænde efter fristudløb, eller er behæftet med ikke uvæsentlige mangler eller udeladelser, er SKI berettiget til i stedet at beregne sin andel på grundlag af en af SKI skønnet omsætning for perioden, og udstede faktura herfor. Når SKI senere måtte have modtaget opgørelsen/korrigeret opgørelse, regulerer SKI snarest muligt herfor i efterfølgende beregninger af andel. SKI har ret til at bearbejde og sammenstille indholdet af Leverandørens rapportering til SKI til intern brug, samt gøre bearbejdninger og sammenstillinger af en Kundes anskaffelse af varer under Rammeaftalen og Aftalen tilgængelige for Kunden til dennes interne brug, herunder i forbindelse med eventuelle begæringer om aktindsigt Leverandørens ledelses- og revisorerklæring Leverandøren skal indsende ledelses- og revisionserklæring til SKI som anført i bilag B. Side 9 af 25

10 5.4. SKIs adgang til revision SKI er berettiget til at foretage revision som anført i bilag B Fakturering og betalingsbetingelser SKI fremsender på baggrund af sin beregning af andel, jf. punkt 5.2, faktura på beløbet til Leverandøren. Sådanne beløb forfalder til betaling 30 Dage efter SKIs fremsendelse af faktura Renter Ved forsinket betaling af fakturaer har SKI ret til at beregne sig rente i henhold til rentelovens regler, regnet fra betalingsfristens udløb til betaling sker. Side 10 af 25

11 6. Misligholdelse Såfremt Leverandørens misligholdelse overfor en Kunde måtte have betydning for Leverandøren i forhold til SKI, skal Leverandøren tillige straks meddele SKI dette samt årsagen hertil og hvornår misligholdelsen forventes afhjulpet Bod Såfremt forskriftsmæssig og korrekt rapportering, jf. Aftalens punkt 5.2, ikke finder sted inden 2. rykker, jf. bilag B, kan SKI kræve en bod på DKK 5.000,- samt en yderligere dagbod på DKK 1.000,- pr. påbegyndt Arbejdsdag efter udløb af det i 1. rykker anførte varsel. Boden for en således mangelfuld eller forsinket rapportering kan i alt ikke overstige DKK ,-. Såfremt forskriftsmæssig og korrekt ledelses- og revisorerklæring, jf. Aftalens punkt 5.3, ikke foreligger inden 2. rykker, kan SKI kræve en bod på DKK 5.000,- samt en yderligere dagbod på DKK 1.000,- pr. påbegyndt Arbejdsdag efter udløb af det i 1. rykker anførte varsel. Boden for en således mangelfuld eller forsinket revisorerklæring kan i alt ikke overstige DKK ,-. Såfremt Leverandøren ikke rettidigt fremsender de til brug for SKIs etablering af E-kataloget i bilag D foreskrevne oplysninger i det krævede format, kan SKI kræve en dagbod på DKK 5.000,- pr. påbegyndt Arbejdsdags forsinkelse. Bodsbeløbet til SKI vedrørende E-katalog kan ikke overstige i alt DKK ,- Bod forfalder til betaling ugevis bagud. Har Leverandøren ikke senest 6 måneder efter forfald modtaget skriftligt påkrav om betaling af bod, bortfalder retten til den påløbne bod Suspension Såfremt Leverandøren ikke inden for fristen i punkt 7 har fremsendt dokumentation eller tilfredsstillende redegørelse for, at en vare er i overensstemmelse med Rammeaftalens krav og beskrivelser, er SKI berettiget til ved skriftligt påkrav straks at suspendere Kunders ret til i henhold til Rammeaftalen at indkøbe de af dokumentationskravet omfattede varer. Tilsvarende beføjelser tilkommer SKI, såfremt Leverandøren ikke inden for fristerne i punkt 7 på tilfredsstillende vis har afkræftet en begrundet tvivl om kontraktmæssighed af en vare. Side 11 af 25

12 6.3. Afhjælpning SKIs E-katalog Leverandøren skal uden ugrundet ophold i nødvendigt omfang loyalt medvirke til at afhjælpe mangler ved oplysninger i SKIs E-katalog, såfremt de mangelfulde eller manglende oplysninger er eller har skullet tilvejebringes af Leverandøren. Side 12 af 25

13 7. Dokumentationspligt SKI kan til enhver tid kræve, at Leverandøren fremlægger dokumentation for - eller på anden for SKI tilfredsstillende måde redegør for - at varerne omfattet af Rammeaftalen, opfylder Rammeaftalens krav og beskrivelser. Dokumentationen eller redegørelsen skal foreligge senest 20 Arbejdsdage efter, at SKI eller Kunden skriftligt har fremsat påkrav herom. Opstår der tvivl omkring Leverandørens dokumentation, kan SKI kræve at Leverandøren fremsender originalt produktdata fra producenten. Hvor krav rejst mod Leverandøren eller andre omstændigheder måtte skabe begrundet tvivl om lovlighed eller sikkerhed af en vare omfattet af Rammeaftalen, eller hvis sådanne forhold måtte skabe begrundet tvivl om, hvorvidt varen overholder Rammeaftalens krav og beskrivelser, skal Leverandøren uden ugrundet ophold skriftligt underrette Kunden herom samt oplyse, hvilke handlinger Leverandøren vil foretage for at verificere de pågældende forhold ved varen. Forholdene skal være adresseret på en for SKI tilfredsstillende måde senest 20 Arbejdsdage efter Leverandørens underretning af SKI, dog under alle omstændigheder ikke senere end 40 Arbejdsdage efter, at Leverandøren er blevet opmærksom på det krav eller de omstændigheder, der skaber tvivl om lovlighed eller sikkerhed af en vare. Side 13 af 25

14 8. Prisregulering Priserne afgivet af Leverandøren er gældende ved Kundens anvendelse af Rammeaftalen, dog således at der er mulighed for prisregulering iht. bilag C. Accept af prisregulering med virkning for Rammeaftalen i Rammeaftalens varighed foretages af SKI og er bindende for Kunden. Side 14 af 25

15 9. Ophævelse SKI kan med virkning for fremtiden uden varsel skriftligt ophæve Aftalen og Rammeaftalen, såfremt Leverandøren væsentlig misligholder sine forpligtelser overfor SKI. SKI s skriftlige ophævelse af Rammeaftalen medfører samtidig ophævelse af samtlige Rammeaftaler indgået af SKI på vegne af de tilsluttede Kunder. Leverandøren er ved SKI s ophævelse af Rammeaftalen forpligtet til at levere allerede aftalte Leverancer til Kunderne Leverandørens væsentlige misligholdelse Følgende forhold anses altid for væsentlig misligholdelse, der berettiger SKI til at ophæve Rammeaftalen og Aftalen med virkning for fremtiden: a) Såfremt en eller flere af Leverandørens indeståender i Rammeaftalens punkt svigter, og Leverandøren ikke senest 30 Dage efter skriftligt påkrav fra Kunden har afhjulpet dette; b) Leverandørens konkurs, såfremt konkursboet ikke på baggrund af skriftlig henvendelse fra SKI uden ugrundet ophold tilkendegiver, at boet indtræder i Aftalen og tilhørende Rammeaftaler; c) Såfremt Leverandøren tages under rekonstruktion, d) Leverandørens åbning af forhandlinger om akkord eller væsentligt forringede økonomiske forhold i øvrigt, der bringer Aftalens og Rammeaftalens rette opfyldelse i fare; e) Leverandørens ophør med den virksomhed, som Aftalen og Rammeaftalen vedrører, eller indtræden af andre omstændigheder, der bringer Aftalen og/eller Rammeaftalens rette opfyldelse i alvorlig fare; f) Manglende overholdelse af kravet om opretholdelse af ansvarsforsikring i henhold til Aftalens punkt 10. Side 15 af 25

16 9.2. CSR SKI er berettiget til at ophæve Aftalen og/eller Rammeaftalen som følge af Leverandørens manglende overholdelse af de i bilag E anførte krav vedr. CSR. Følgende forhold betragtes som væsentlig misligholdelse der berettiger SKI til at ophæve Aftalen og/eller Rammeaftalen: a) Leverandøren, efter påkrav fra SKI, jf. bilag E, ikke igangsætter reelle initiativer, der har fokus på at bringe det misligholdende forhold til ophør, b) Leverandøren har ikke, inden for 2 måneder efter SKI s påkrav eller efter modtagelse af et påkrav fra SKI om afhjælpning af misligholdelse, igangsat initiativer, der har fokus på at forbedre det misligholdende forhold; c) Leverandøren eller dennes underleverandører dømmes ved en retskraftig dom for overtrædelse af en eller flere af de i bilag E punkt 2.1 nævnte love, konventioner, erklæringer og/eller øvrige krav, d) Leverandøren eller dennes underleverandører i redegørelsen eller i øvrigt erkender en overtrædelse af en eller flere af de i bilag E punkt 2.1. nævnte love, konventioner, erklæringer og/eller øvrige krav,l e) Leverandøren ikke indenfor den i bilag E punkt 2.4. anførte tidsfrist har fremsendt skriftlig dokumentation for, at de i bilag E punkt 2.1 nævnte love, konventioner, erklæringer og/eller øvrige krav er overholdt Side 16 af 25

17 10. Erstatningspligt og ansvarsforsikring Leverandøren og SKI er erstatningspligtige over for hinanden efter dansk rets almindelige regler, dog er Parterne uanset ansvarsgrundlaget ikke ansvarlige for driftstab, tabt avance og andet indirekte tab. Leverandøren og den enkelte Kunde er erstatningsansvarlige over for hinanden som anført i Rammeaftalen. SKI's erstatningsansvar over for Kunden er dog udelukkende reguleret i Tilslutningsaftalen, jf. tredje afsnit nedenfor. SKIs erstatningsansvar over for Kunden er reguleret og begrænset i den mellem Kunden og SKI indgåede Tilslutningsaftale, og SKI kan således ikke ifalde erstatningsansvar over for Kunden efter nærværende Rammeaftale. SKI kan kun ifalde erstatningsansvar over for Leverandøren, som følge af SKIs egne forhold. SKI hæfter således ikke for Kundens eventuelle erstatningsansvar eller misligholdelse af sine forpligtelser iht. den forpligtende Rammeaftale, uanset om Kunden måtte have rådført sig hos SKI eller SKI på anden måde har afgivet oplysninger i en tvist mellem Kunden og Leverandøren. SKIs erstatningsansvar over for Leverandøren er begrænset til kr pr. tilfælde. Hver Parts samlede erstatningsansvar under Rammeaftalen kan maksimalt udgøre DKK 2 mio. inkl. eventuel bod. Foranstående beløbsmæssige begrænsning gælder kun, såfremt tabet ikke kan henføres til grov uagtsomhed eller forsætlige forhold hos den skadevoldende Part. Leverandøren skal opretholde en ansvarsforsikring, der dækker Leverandørens ansvar i henhold til dette punkt op til maksimeringen i 5. afsnit. Leverandøren skal på SKI's anmodning dokumentere, at kravet om ansvarsforsikring er opfyldt. Side 17 af 25

18 11. Force Majeure Ved force majeure suspenderes en Parts forpligtelser i henhold til Aftalen, så længe force majeure situationen varer, i det omfang Partens opfyldelse af forpligtelserne er forhindret af force majeure situationen. Force majeure dækker forhold af særlig kvalificeret karakter (f.eks. naturkatastrofer), som ligger uden for Partens kontrol, og som Parten ikke forud for indgåelse af Aftalen burde have taget i betragtning (f.eks. strejker), og ej heller efter Aftalens indgåelse burde have undgået eller overvundet. Forhold hos en underleverandør anses kun for force majeure, såfremt der for underleverandøren foreligger en hindring, der omfattes af 1. punktum, og som Parten ikke burde have forudset, undgået eller overvundet. Den, der ønsker at påberåbe sig force majeure, skal give skriftlig meddelelse herom uden ugrundet ophold, dog senest 5 Arbejdsdage efter force majeure er indtrådt. Der skal samtidig gives en orientering om den forventede varighed af force majeure situationen. Force majeure kan kun påberåbes, såfremt den Part, der er berørt af force majeure, har givet skriftlig meddelelse herom til den anden Part som anført ovenfor. Såfremt en force majeure situation varer i mere end 60 Arbejdsdage, eller hvis force majeure situationen er af en sådan karakter eller har en sådan varighed, at Aftalens endelige opfyldelse må anses for umulig, er den anden Part berettiget til at bringe Aftalen til ophør med virkning for fremtiden. Ingen af Parterne kan gøre krav gældende i anledning heraf. Side 18 af 25

19 12. Fortrolighed Parterne, disses medarbejdere samt underleverandører og disses medarbejdere skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til oplysninger vedrørende SKI, Leverandørens eller andres forhold, som de får kendskab til i forbindelse med denne Aftale. Denne tavshedspligt er også gældende efter nærværende Aftales ophør uanset ophørsgrunden. Ovenstående bestemmelser begrænser dog ikke SKI`s rettigheder i henhold til Aftalens punkt 9. Side 19 af 25

20 13. Varighed og opsigelse Varighed Nærværende Aftale træder i kraft Aftalen løber indtil alle Leverancer indgået under Rammeaftalen er leveret og afsluttet. Aftalen er indtil ophør uopsigelig. SKI har dog adgang til at opsige Aftalen og den forpligtende Rammeaftale i nedenstående anførte situationer Opsigelse og uden virkning SKI kan opsige Rammeaftalen og Aftalen med en måneds varsel, såfremt SKIs beslutning om at tildele Rammeaftalen til Leverandøren annulleres af Klagenævnet for Udbud eller af domstolene. I tilfælde af SKI s opsigelse som følge af en annullation af beslutningen om at tildele Rammeaftalen til Leverandøren, skal Leverandørens eventuelle krav om erstatning eller anden form for godtgørelse, som udgangspunkt afgøres efter dansk rets almindelige regler. Dog har Parterne aftalt, at indirekte tab ikke erstattes og at erstatningen er maksimeret, jf. også Aftalens punkt 10 og Rammeaftalens punkt 10. Endvidere kan SKI opsige Aftalen og Rammeaftalen med en måneds varsel, såfremt det ved endelig afgørelse eller dom konstateres, at Leverandøren har fået tildelt Rammeaftalen ved afgivelse af et tilbud, hvis indhold strider mod præceptive retsregler, forudsat at det retsstridige indhold har haft betydning for tildelingen af Rammeaftalen Uden virkning I henhold til lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. kan Klagenævnet for Udbud i særlige tilfælde af overtrædelse af udbudsreglerne erklære en indgået kontrakt for uden virkning, og påbyde den kontraherende myndighed at bringe kontrakten til ophør inden for en af klagenævnet fastsat frist. På den baggrund fastsættes nedenstående bestemmelser om SKI s adgang til i sådanne tilfælde at opsige Aftalen og Rammeaftalen. Side 20 af 25

21 SKI er berettiget til at opsige Aftalen og Rammeaftalen helt eller delvist med et varsel i overensstemmelse med Klagenævnet for Udbuds eller domstolenes påbud. Aftalen og Rammeaftalen ophører ved opsigelse således helt/delvist, som fastsat i påbuddet, med virkning fra påbuddets virkningstidspunkt. Såfremt der i det påbud, som udstedes, er indeholdt yderligere betingelser eller krav, er SKI berettiget til at videreføre disse betingelser eller krav i opsigelsen over for Leverandøren under forudsætning af, at dette er sagligt begrundet, og Leverandøren skal i så fald efterleve disse. Leverandørens eventuelle krav om erstatning eller anden form for godtgørelse som følge af, at Aftalen erklæres uden virkning eller for påbud om ophør, herunder f.eks. for omkostninger ved at efterkomme yderligere betingelser eller krav, som SKI har videreført i opsigelsen, skal som udgangspunkt afgøres efter dansk rets almindelige regler. Dog har Parterne aftalt, at indirekte tab ikke erstattes, jf. punkt 10. Endvidere skal Aftalens bestemmelse ovenfor om opsigelsesadgang i forhold til eventuel udmåling af erstatning tages i betragtning ved opgørelsen af Leverandørens eventuelle tab. Endelig er erstatningen maksimeret svarende til det i punkt 10 anførte. Såfremt Leverandøren på tidspunktet for Aftalens indgåelse havde eller burde have haft kendskab til de faktiske og/eller retlige omstændigheder, som bevirker, at Aftalen erklæres uden virkning, kan Leverandøren ikke overfor SKI rejse krav om erstatning eller krav om anden form for godtgørelse som følge af, at Aftalen erklæres uden virkning eller for påbud om ophør, herunder f.eks. for omkostninger ved at efterkomme yderligere betingelser eller krav, som SKI har videreført i opsigelsen. Side 21 af 25

22 14. Fortolkning Bestemmelser i udbudsmaterialet og i Leverandørens tilbud, der ikke er gentaget i Aftalen eller Rammeaftalen, er ikke bindende for SKI og Leverandøren. Henvisning til et punkt (f.eks. "punkt 16.2") omfatter også eventuelle underpunkter (f.eks. "punkt "). De til nærværende aftaledokument hørende bilag anses for en integreret del af Aftalen og Rammeaftalen. Henvisning til Aftalen eller Rammeaftalen til en bestemmelse i nærværende aftaledokument omfatter også de tilhørende bilag. Henvisning til et bilag omfatter også bilagets eventuelle Underbilag. Såfremt der måtte være uoverensstemmelse mellem ordlyden af nærværende aftaledokument og ordlyden af bilagene, har førstnævnte forrang frem for bilagene. Side 22 af 25

23 15. Tvister, lovvalg og værneting Aftalen er undergivet dansk ret. Ved tvister mellem SKI og Leverandøren vedr. Aftalen, skal SKI og Leverandøren med en positiv, samarbejdende og ansvarlig holdning søge at indlede forhandlinger med henblik på at løse tvisten. Om nødvendigt skal forhandlingerne søges løftet op på højeste plan i SKIs og Leverandørens organisationer. Kan SKI og Leverandøren ikke opnå en løsning ved forhandling inden for 30 Dage fra første henvendelse, kan tvisten på begæring fra en Part søges løst ved mediation ledet af en mediator udpeget af SKI og Leverandøren i fællesskab. Har SKI og Leverandøren ikke opnået enighed om valg af mediator, inden 10 Arbejdsdage efter at en af dem har fremsat ønske om mediation, kan SKI og Leverandøren indgive begæring til foreningen "Mediationsinstituttet" om at udpege en mediator. Mediation udføres i overensstemmelse med regler for behandling af sager ved "Mediationsinstituttet". Mediation indledes ved, at SKI eller Leverandøren sender et skriftligt påkrav om mediation til den anden Part med kopi til Mediationsinstituttet. Mediator skal udpeges senest 8 (otte) Arbejdsdage efter Instituttets modtagelse af anmodning om mediation. Som minimum har en Part pligt til at deltage i det første møde, som mediator indkalder til. En Part er dog berettiget til at indlede retssag, såfremt en udsættelse deraf kan føre til retsfortabelse, f.eks. på grund af forældelse. Kan SKI og Leverandøren efter forsøgt mediation ikke finde en løsning, kan hver Part efter eget skøn anlægge retssag ved de almindelige domstole. Retssag skal anlægges ved SKIs værneting. SKI er imidlertid berettiget til at forlange, at enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne Aftale, herunder tvister vedrørende Aftalens eksistens eller gyldighed, skal afgøres ved voldgift ved Voldgiftsinstituttet efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved voldgiftssagens anlæg. Forud for en eventuel retssag er Leverandøren derfor forpligtet til at kontakte SKI til afklaring af, om SKI ønsker sagen gennemført ved voldgift. Side 23 af 25

24 16. Selvstændig aftale SKI og Leverandøren er enige om, at Aftalens punkt udgør en selvstændig aftale mellem Kunden og Leverandøren, som er gældende, uanset om Aftalen i øvrigt måtte blive erklæret uden virkning. Side 24 af 25

25 17. Underskrifter Parterne er enige om, at de ved deres underskrift har accepteret samtlige vilkår og bestemmelser i nærværende Aftale. Aftalen er indgået ved anvendelse af digital signatur. Hver Part opbevarer fil med de udvekslede certifikater og elektroniske dokumenter som dokumentation for aftaleindgåelsen. Side 25 af 25

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Rammeaftale 50.55 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt

Læs mere

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende Kaffe og te og relaterede produkter Mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Slotholmsgade 12 1216 København K med underliggende institutioner

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

Aftale om. CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS. indgået mellem PBS A/S. CSP (Communication Service Provider)

Aftale om. CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS. indgået mellem PBS A/S. CSP (Communication Service Provider) Aftale om CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS indgået mellem PBS A/S og CSP (Communication Service Provider) Oktober 2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål 4 2. Omfang

Læs mere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger er udarbejdet

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Efter du har foretaget din bestilling om flytning/oprettelse til Fastnet.nu har en fortrydelsesret i 14 dage. Pkt. 1.A. Du kan opsige aftalen med en måneds varsel.

Læs mere

Abonnementsvilkår for private

Abonnementsvilkår for private Abonnementsvilkår for private INTRODUKTION AURA Fibers Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne Abonnementsaftale mellem AURA Fiber A/S og kunden

Læs mere

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen mellem den ene side Kunden og på den anden side udbyderen

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr.

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. Ejeraftale for xxx P/S Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 2 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 3 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 4 Cpr. nr. xxx Adresse osv. (alleinvestorerne) (herefter samlet kaldet

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13.

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13. UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ 13. august 2014 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 www.skole-plus.dk UDBUDSMATERIALE

Læs mere

Faxe Kommune Att.: Lars Engell Social, Sundhed og Omsorg Frederiksgade 9 4690 Haslev

Faxe Kommune Att.: Lars Engell Social, Sundhed og Omsorg Frederiksgade 9 4690 Haslev Faxe Kommune Att.: Lars Engell Social, Sundhed og Omsorg Frederiksgade 9 4690 Haslev Leasingaftale nr. K-320 A27138 vedrørende 28 Peugeot 208 Active 1,0 5d Vi har hermed fornøjelsen at fremsende dokumenterne

Læs mere

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten . spe. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten Nedenstående er opdelt i to afsnit. Første afsnit indeholder bestemmelser, der forventes indarbejdet i Samarbejdsbilaget. Andet

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Abonnementsbetingelser for slutkunder

Abonnementsbetingelser for slutkunder Abonnementsbetingelser for slutkunder 1.... Generelt... 1 2.... Elektronisk kommunikation... 1 3.... Aftale med ComX og fortrydelsesret... 1 4.... Tjenester... 2 5.... Betalingsforhold... 3 6.... Kreditmaksimum

Læs mere

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning 1. Formål Det elektroniske mærke skal fremme, at erhvervsdrivende udviser god skik ved handel og markedsføring på internettet eller i tilsvarende

Læs mere

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013.303 Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Af generalsekretær Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet udtrykkeligt har aftalt, at reglerne i bilag

Læs mere

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92 27, stk. 2. Entreprenøren har ret til godtgørelse, hvis årsagen til forsinkelse kan henføres til 1) 24, stk. 1, nr. 1, (*** og nr. ***) 5 og 6 eller Tilføjelsen af»og 6«er en følge af ændringen af 24,

Læs mere

Bilag E Håndtering af udgåede varer og substitution heraf samt indeksregulering af priser

Bilag E Håndtering af udgåede varer og substitution heraf samt indeksregulering af priser Bilag E Håndtering af udgåede varer og substitution heraf samt indeksregulering af priser Rammeaftale mellem SKI og Leverandøren Indholdsfortegnelse 1. Udgåede varer... 3 2. Leverandørens substitution

Læs mere

Vejledning til Rammeaftale 50.80 Vejsalt

Vejledning til Rammeaftale 50.80 Vejsalt - Om håndtering af forsinkelser ved en leverance - Om håndtering af forsinkelse ved en leverance Side 1 Indhold Hvornår foreligger der forsinkelse?... 3 Undersøgelsespligt (Særligt for det tilfælde at

Læs mere

AFTALE V.4.0 MELLEM. European Registry for Internet Domains vzw / asbl. Woluwelaan 150. B-1831 Diegem. Belgien. Moms nr.

AFTALE V.4.0 MELLEM. European Registry for Internet Domains vzw / asbl. Woluwelaan 150. B-1831 Diegem. Belgien. Moms nr. AFTALE MELLEM Organisation European Registry for Internet Domains vzw / asbl Adresse Park Station Woluwelaan 150 B-1831 Diegem Belgien Moms nr. BE 0864 240 405 Repræsenteret af Marc Van Wesemael Herefter

Læs mere

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM Side 1 (6) KONTOKREDIT SAMT PRIVATLÅN ( RBAV02DANMARK ) Gyldig fra 01.01.13 Information om Resurs Bank Resurs Bank AB (herefter RB ) er et svensk aktieselskab

Læs mere

SYGEPLEJE OVERENSKOMST

SYGEPLEJE OVERENSKOMST SYGEPLEJE OVERENSKOMST BASISOVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 2010 2012 Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Basisoverenskomst Indgået mellem DI Overenskomst

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Side 1 af 14 Gældende fra den 1. maj 2015.. Forretningsbetingelserne gælder for alle dine forretninger med Lollands Bank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Lollands Bank gælder

Læs mere