ihi Bupa Forretningsrejse Gældende fra 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ihi Bupa Forretningsrejse Gældende fra 2011"

Transkript

1 ihi Bupa Forretningsrejse Gældende fra

2 Sådan bruger du forsikringen Hospitalsindlæggelse Du skal altid straks kontakte ihi Bupa i tilfælde af hospitalsindlæggelse for at få behandlingen godkendt og stillet en betalingsgaranti til hospitalet. På den måde undgåes misforståelser om forsikringsdækningen, og du kan være sikker på, at en af ihi Bupa s lægekonsulenter evaluerer sagen, og at du får den rette behandling. Du bedes oplyse dato for indlæggelse, diagnose, behandling og forventet udskrivelsesdato. Hvis du bliver indlagt på hospital, behøver du ikke selv at betale udgiften. Når ihi Bupa har stillet en betalingsgaranti, kan hospitalsregningen afregnes direkte med ihi Bupa. Lægehjælp mv. Læge- og medicinregninger, mv. skal du selv betale i første omgang. Herefter skal du udfylde en skadeanmeldelse, som du kan finde på eller bestille på telefon eller På finder du ligeledes skadeanmeldelser for f.eks. forsinket bagage og indbo. Udfyld skadeanmeldelsen så udførligt som muligt og indsend den til ihi Bupa sammen med al original dokumentation, der vedrører sagen. Det kan f.eks. være de originale, kvitterede og specificerede læge-, medicin eller tandlægeregninger. Det er vigtigt, at dit policenummer fremgår af skadeanmeldelsen. Akut hjælp Hvis du får brug for hjælp i forbindelse med akut sygdom og tilskadekomst, kan du kontakte ihi Bupa s 24- timers alarmservice døgnet rundt på telefon Herfra kan vi stille betalingsgaranti til hospitaler, samt forhåndsgodkende og arrangere hjemtransport, hjemkaldelse, sygeledsagelse og tilkaldelse. De fuldstændige vilkår for samtlige dækninger kan du finde i forsikringsbetingelserne. 2

3 Forsikringsbetingelser - Forretningsrejse Gældende fra 1. januar 2011 I henhold til den danske Lov om forsikringsaftaler. Indholdsfortegnelse 1 Godkendelse af forsikringen 1.1 Hvem der kan tegne forsikringen 1.2 Folkeregisteradresse 1.3 Selskabets godkendelse 1.4 Police og skadebehandling 2 Hvornår forsikringen træder i kraft 2.1 Forsikringsperiode 2.2 Retten til erstatning 3 Hvor forsikringen dækker 3.1 Dækningsområde 3.2 Rejseperiode 3.3 Rejsevarighed 3.4 Dækning i bopælslandet 4 Sygeudgifter 4.1 Dækningsberettigede sygeudgifter 4.2 Midlertidig smertestillende tandbehandling på rejse 4.3 Eksisterende lidelser 4.4 Behandlingskvalitet 4.5 Specielt for kiropraktik/osteopati/fysioterapi 5 Transport 5.1 Dækningsberettiget syge- og hjemtransport 5.2 Selskabets rettigheder ved transport til behandling 5.3 Hjemtransport og lovbefalede foranstaltninger ved dødsfald 5.4 Indhentning af rejserute 5.5 Forsinkelser og restriktioner 6 Sygeledsagelse/tilkaldelse 6.1 Betingelser for sygeledsagelse og tilkaldelse 6.2 Antal sygeledsagere og/eller tilkaldte 6.3 Dækningsberettigede udgifter 7 Lægelig fejlbehandling 7.1 Hvad forsikringen omfatter 7.2 Undtagelser 8 Hjemkaldelse 8.1 Betingelser for hjemkaldelse 8.2 Ledsager 8.3 Dækningsberettigede ekstraudgifter 8.4 Rejser med motorkøretøj i Europa 8.5 Selskabets forhåndsgodkendelse 9 Erstatningsmedarbejder 9.1 Dækningsberettiget erstatningsmedarbejder 9.2 Dækningsberettigede ekstraudgifter 10 Evakuering 10.1 Dækningsberettiget evakuering 3

4 10.2 Dækningsberettigede ekstraudgifter 10.3 Specielt ved krig eller risiko for krig 10.4 Eftersøgning og redning 10.5 Undtagelser 10.6 Anmeldelse om savnet person 10.7 Danske Udenrigsministeriums anbefalinger 10.8 Selskabets ansvar 11 Flyforsinkelse og forsinket fremmøde 11.1 Dækningsberettiget flyforsinkelse og forsinket fremmøde 11.2 Dækningsberettigede ekstraudgifter 12 Forsinket bagage 12.1 Dækningsberettigede erstatningskøb 12.2 Undtagelser 12.3 Dækning ved hjemkomst 13 Bagage 13.1 Dækningsberettiget bagage 13.2 Begrænsninger 13.3 Erstatningsopgørelse 13.4 Anmeldelse 14 Privatansvar 14.1 Betingelser for privatansvar 14.2 Undtagelser 14.3 Bøder og krav 14.4 Forsikringssum 14.5 Forsikredes anerkendelse af erstatningspligt 15 Retshjælp 15.1 Dækningsberettigede udgifter 15.2 Selvrisiko 15.3 Undtagelser 16 Sikkerhedsstillelse og advokatbistand 16.1 Dækningsberettigede udgifter 16.2 Tilbagebetalingspligt 16.3 Advokatbistand 16.4 Tilkaldelse 16.5 Rejseudgifter 16.6 Selvrisiko 16.7 Undtagelser 17 Ulykke og overfald 17.1 Dækning ved ulykkestilfælde 17.2 Dødsfald 17.3 Permanent invaliditet Basis Ulykkesdækning Udvidet Ulykkesdækning 17.4 Invaliditet på hænder, fingre eller syn 17.5 Nedsat erhvervsevne 17.6 Tandbehandling 17.7 Overfald 17.8 Undtagelser 17.9 Lægens foreskrifter Selskabets ret til at indhente oplysninger 18 Livsforsikring og sygdomsinvaliditet 18.1 Dødsfald og invaliditet 18.2 Dødsfald 4

5 18.3 Varigt mén 18.4 Samme sygdom 18.5 Undtagelser 18.6 Rapportering til Selskabet 18.7 Udtrædelse af gruppeordning 19 Afbestilling 19.1 Betingelser for afbestilling 19.2 Ophør af dækning 19.3 Dækkede hændelser 19.4 Undtagelser 19.5 Forsikringstagers forpligtelser 19.6 Dokumentationskrav 20 Erstatning 20.1 Dækningsberettigede udgifter 20.2 Erstatningsbeløb 20.3 Rabatter 20.4 Forsikringssummer 20.5 Tilbagebetalingspligt 21 Undtagelser fra erstatning 21.1 Undtagelser Forsikringen dækker ikke 22 Hvordan skaden anmeldes 22.1 Skadeanmeldelse 22.2 NemKonto 22.3 Oplysningspligt 22.4 Misbrug af forsikringen 22.5 Klager vedrørende sagsbehandling 23 Dækning fra anden side 23.1 Information til Selskabet 23.2 Offentlig dækning 23.3 Samarbejdspligt 23.4 Ansvarlig skadevolder 24 Præmiebetaling 24.1 Fastsættelse af præmie 24.2 Betalingsterminer 24.3 Betalingsansvarlig 24.4 Gebyrer 25 Overdragelse, opsigelse og ophør 25.1 Krav for overdragelse af forsikringen 25.2 Opsigelsesret 25.3 Forlængelse 48 timer 25.4 Svigagtige og urigtige oplysninger 25.5 Selskabets hæftelse 25.6 Ophør af ansættelse 25.7 Ophør af produkt 26 Tvister, værneting m.v Klageansvarlig 26.2 Værneting 26.3 Ankenævn 26.4 Arbejdsskadestyrelsen Ordliste 5

6 1 Godkendelse af forsikringen 1.1 Hvem der kan tegne forsikringen Forsikringen kan tegnes af virksomheder (forsikringstager) registreret i de skandinaviske lande med skandinaviske opkrævningsadresser. Forsikringen dækker virksomhedens medarbejdere (forsikrede), som rejser ud i virksomhedens interesse. Forsikringen omfatter endvidere: a) bestyrelsesmedlemmer, medrejsende familiemedlemmer og andre, som rejser i virksomhedens interesse, og/eller b) kombinerede forretnings- og ferierejser. Der skal afregnes rejsedage for ovennævnte på samme vilkår som for forsikrede medarbejdere. 1.2 Folkeregisteradresse Forsikrede skal være omfattet af Den Offentlige Sygesikring i Danmark, Sverige, Norge eller Finland, eller have adgang til en lignende privat eller offentlig dækning i forsikredes bopælsland. 1.3 Selskabets godkendelse Selskabet afgør om forsikringen kan antages og for at Selskabets ansvar kan indtræde, er det en betingelse, at præmien betales til Selskabet rettidigt. 1.4 Police og skadebehandling Alle optagelsesbegæringer behandles og vurderes på Selskabets kontor i København, hvor også udstedelse af policedokumenter foregår. Selskabet kan henlægge sagsbehandlingen til lande i eller uden for EU. 2 Hvornår forsikringen træder i kraft 2.1 Forsikringsperiode Ikrafttrædelsesdato, dækning, forsikringssummer og forsikringsperiode fremgår at policen. 2.2 Retten til erstatning Retten til erstatning indtræder straks ved forsikringens ikrafttrædelse. 3 Hvor forsikringen dækker 3.1 Dækningsområde Forsikringen dækker i det geografiske område, som forsikringstager har angivet over for Selskabet, og som er anført på police dokumentet. Det geografiske område kan være bopælslandet, Skandinavien, Europa eller hele verden. 3.2 Rejseperiode Forsikringen dækker fra det tidspunkt, forsikrede forlader sin bopæl eller arbejdsplads for at foretage en udlandsrejse. Dækningen ophører ved hjemkomst til bopæl eller arbejdsplads, eller når forsikringsperioden udløber, hvis dette sker før hjemkomsten. Forsikringen dækker ikke mellem forsikredes bopæl og arbejdsplads. 3.3 Rejsevarighed Den maksimale varighed pr. rejse er 12 måneder. 3.4 Dækning i Bopælslandet Hvis der er valgt dækning i bopælslandet, er der følgende undtagelser: 1) under transport mellem forsikredes bopæl og arbejdspladsen samt i tilfælde, hvor forretningsrejsen ikke overstiger 50 km. 2) syge- og hjemtransport, sygeledsagelse/tilkaldelse, hjemkaldelse, erstatningsmedarbejder og evakuering. 6

7 4 Sygeudgifter 4.1 Dækningsberettigede sygeudgifter Selskabet bedømmer og afgør om udgifterne er rimelige og relevante for at få klarhed over om forsikrede lider af en sygdom, er i behov for behandling eller for at kontrollere en udført behandling. Forsikringen omfatter følgende ydelser: a) ubegrænset dækning til forsikredes sygeudgifter i tilfælde af akut opstået sygdom eller tilskadekomst, b lægeordineret receptpligtig medicin, c) rimelige og nødvendige ekstraudgifter til lægeordineret hotelophold samt fortæring, såfremt behandling der ellers ville kræve hospitalsophold, kan foregå ambulant, d) rimelige og nødvendige ekstraudgifter til hotelophold og fortæring efter endt behandling og indtil hjemtransport kan finde sted, e) levering af screenet blod kan ske i forbindelse med planlagte operationer, hvor Selskabets lægekonsulenter skønner, at det lokale blod ikke er screenet i overensstemmelse med internationale standarder herfor. Det screenede blod vil blive transporteret ud og overbragt til behandlingsstedet af en af Selskabet godkendt lægekonsulent. Det er en betingelse, at de lokale myndigheder accepterer, at Selskabet bringer det screenede blod ind i landet. Ligeledes skal Selskabet varsles mindst 48 timer inden den planlagte operation, f) medicinsk betinget kiropraktik-, osteopatik- eller fysioterapibehandling, g) leje af udvendige ortopædiske hjælpemidler, proteser eller andre medicinske hjælpemidler i forbindelse med ambulant operation, i op til 4 måneder efter afsluttet behandling, ved tilfælde hvor hjælpemidlerne er lægeordinerede og nødvendige for yderligere forbedring af operationens resultat eller for at hindre forværrelse af operationens resultat. 4.2 Midlertidig smertestillende tandbehandling på rejse Der ydes dækning til midlertidig smertestillende tandbehandling, når forsikrede er på rejse uden for bopælslandet. Det er en betingelse for Selskabets erstatningspligt, at forsikrede sender en original erklæring fra den lokalt autoriserede tandlæge, der specificerer, hvilken del af tandbehandlingen, der har været midlertidig og smertestillende. Forsikringen dækker ikke tandlidelser, der ikke er opstået på rejsen, og hvor tandbehandlingen ikke er midlertidig, smertestillende og kan afvente hjemkomsten. Tandproteser samt behandling som følge af tyggeskade eller tandskade er ikke omfattet af denne dækning. 4.3 Eksisterende lidelser Kroniske lidelser eller lidelser, der var til stede før afrejsen fra bopælslandet, er omfattet af forsikringen i det omfang, det ikke med rimelighed kunne forventes, at lidelsen ville medføre behandlingsbehov under udlandsopholdet. 4.4 Behandlingskvalitet Selskabet godkender kun behandling som foregår efter metoder med dokumenteret effekt og som er godkendt af de offentlige sundhedsmyndigheder i det land hvor behandling udføres. Desuden er det en forudsætning og en betingelse, at det skal være overvejende sandsynligt at behandlingen væsentligt og varigt kan kurere sygdommen eller tilskadekomsten, eller væsentligt og varigt kan forbedre helbredstilstanden efter sygdommen eller tilskadekomsten. Behandlende læger, speciallæger, tandlæger og andet sundhedspersonale skal have autorisation i det land, hvori der praktiseres. 7

8 4.5 Specielt for kiropraktik/osteopati/fysioterapi Det er en betingelse for Selskabets erstatningspligt, at Selskabet modtager original erklæring fra såvel lokalt praktiserende henvisende læge samt fra behandlende kiropraktor, osteopat eller fysioterapeut. Alle behandlinger skal udføres af godkendt behandler indenfor hver behandlingsform. 5 Transport 5.1 Dækningsberettiget syge- eller hjemtransport Selskabet yder erstatning til rimelige og nødvendige udgifter til forsikredes syge- og/eller hjemtransport, inkl. ambulancetransport, i tilfælde af: a) alvorlig sygdom eller b) alvorlig tilskadekomst eller c) død. 5.2 Selskabets rettigheder ved transport til behandling Selskabet har ret til at kræve forsikrede hjemtransporteret til behandling i bopælslandet og lade behandling afvente hjemkomsten. Endvidere har Selskabet ret til at kræve forsikrede overført til andet egnet behandlingssted. Selskabets lægekonsulent afgør, eventuelt i samråd med behandlende læge, om transporten er nødvendig og/eller forsvarlig. Forsikringen dækker kun for 1 hjemtransport i forbindelse med 1 sygdomstilfælde/tilskadekomst. Transportudgifter dækkes kun hvis sygdomstilfældet eller tilskadekomsten dækkes af forsikringen. 5.3 Hjemtransport og lovbefalede foranstaltninger ved dødsfald Ved død refunderes udgifter til hjemtransport af afdøde samt lovbefalede foranstaltninger såsom balsamering og zinkkiste. Forsikredes pårørende kan vælge mellem: a) kremering af afdøde og hjemtransport af urne eller b) hjemtransport af afdøde. 5.4 Indhentning af rejserute Ved indhentning af rejserute yder Selskabet erstatning, hvis forsikredes rejse er påbegyndt, og den dokumenterede planlagte rejserute ikke kan gennemføres. Det er en betingelse, at forsinkelsen skyldes dækningsberettiget sygdom/tilskadekomst, og at den behandlende læge har ordineret sengeleje, hospitalsophold eller akut ambulant behandling. Forsikringen dækker en flybillet maks. på business class, rimelige og nødvendige ekstraudgifter til hotelophold samt fortæring under indhentningen af den planlagte og dokumenterede rejserute. 5.5 Forsinkelser og restriktioner Selskabet kan ikke holdes ansvarlig for forsinkelser eller restriktioner i forbindelse med transporten grundet vejret, mekaniske problemer, restriktioner fra offentlige myndigheder eller fra piloten eller andre forhold, som Selskabet ikke har indflydelse på. 6 Sygeledsagelse og tilkaldelse 6.1 Betingelser for sygeledsagelse og tilkaldelse Selskabet yder erstatning til sygeledsagelse og/eller tilkaldelse, hvis forsikrede dør, bliver hospitalsindlagt eller syge-/hjemtransporteret som følge af alvorlig, akut sygdom eller tilskadekomst. Ved tilkaldelse skal såvel behandlende læge som Selskabets lægekonsulent vurdere, at hospitalsopholdet vil vare mindst 5 døgn, eller at forsikredes tilstand er livstruende. 8

9 Ved sygeledsagelse er der ikke noget krav om varighed af hospitalsophold, eller at forsikredes tilstand er livstruende. Forsikringen dækker kun tilkaldelse én gang i forbindelse med et sygdomstilfælde/tilskadekomst. Udgifter til sygeledsagelse eller tilkald dækkes kun hvis sygdomstilfældet eller tilskadekomsten dækkes af forsikringen. 6.2 Antal sygeledsagere og/eller tilkaldte Ved sygeledsagelse og/eller tilkaldelse kan der i alt vælges op til 3 personer. Tilkaldelse skal ske fra forsikredes bopælsland. 6.3 Dækningsberettigede udgifter Der ydes erstatning af i alt op til 3 tilkaldtes flybilletter tur/retur en gang, (max. på business class), og deres rimelige og nødvendige ekstraudgifter til hotelophold, fortæring og lokal transport. 7 Lægelig fejlbehandling 7.1 Hvad forsikringen omfatter Hvis der er tegnet dækning for lægelig fejlbehandling omfatter forsikringen dækning for godtgørelse og erstatning ved lægelig fejlbehandling hvor en autoriseret læge foretager suboptimal behandling i forhold til normal behandlingsstandard i det land hvor behandlingen udføres. Der skal være tale om behandling under hospitalsindlæggelse eller ambulant, der giver ret til erstatning efter kapitel 3 i Lov om klage og erstatningsadgang inden for Sundhedsvæsenet. Det er en betingelse at behandlingen er omfattet af dækningen Sygeudgifter, og er forhåndsgodkendt af Selskabet samt at behandlingen er foregået på behandlingssted anvist af Selskabet. Forsikringen omfatter følgende ydelser: a) godtgørelse for varigt mén, der opstår som direkte følge af den lægelige fejlbehandling. Godtgørelsen udgør differencen mellem det aktuelle mén, og det mén, som ville have været resultatet efter korrekt behandling. 7.2 Undtagelser Forsikringen dækker ikke: a) fejlbehandling, der er udført af andet sundhedspersonale end uddannede og på stedet autoriserede læger, b) varigt mén, der opstår som direkte og forventelig følge af sygdom eller tilskadekomst, c) hvor sikrede har anerkendt behandling selvom Selskabet har informeret om, at den tilbudte behandling ikke opfylder kriterierne for anerkendte og af Selskabet godkendte behandlingsprincipper, d) erstatning for fejl eller svigt i apperaturer mv, e) erstatning hvis skaden ud fra en efterfølgende vurdering kunne være undgået ved hjælp af en anden til rådighed stående behandlingsteknik eller behandlingsmetode, som ud fra et medicinsk synspunkt ville have været lige så effektiv til behandling af patientens sygdom, f) erstatning hvis der som følge af undersøgelse, herunder diagnostiske indgreb, eller behandling indtræder skade i form af infektioner eller andre komplikationer, der er mere omfattende, end hvad patienten med rimelighed må tåle. Der skal herved tages hensyn til dels skadens alvor, dels patientens sygdom og helbredstilstand i øvrigt samt til skadens sjældenhed og mulighederne i øvrigt for at tage risikoen for dens indtræden i betragtning, g) godtgørelse og erstatning for behandling der ikke er forhåndsgodkendt af Selskabet og/eller hvor Selskabet ikke har henvist til behandlingssted. 9

10 8 Hjemkaldelse 8.1 Betingelser for hjemkaldelse Hvis der er tegnet dækning for hjemkaldelse, yder Selskabet efter forhåndsgodkendelse erstatning, hvis en rejse må afbrydes før planlagt som følge af: a) at et nært familiemedlem i bopælslandet efter forsikredes afrejse afgår ved døden, bliver ramt af alvorlig akut sygdom eller tilskadekomst, der medfører hospitalsindlæggelse, b) indbrud, brand eller oversvømmelse i forsikredes private bolig eller i virksomheden, hvis politianmeldelse eller lignende dokumentation foreligger, og forsikredes tilstedeværelse er nødvendig, c) bedrageriske handlinger i virksomheden begået af en medarbejder, hvis politianmeldelse eller anden dokumentation foreligger, og forsikredes tilstedeværelse er nødvendig, d) overenskomststridig arbejdsnedlæggelse eller konkurs i virksomheden og forsikredes tilstedeværelse er nødvendig. Forsikringen dækker kun for 1 hjemkaldelse i forbindelse med 1 hændelse, herunder 1 sygdomsforløb. Hjemkaldelse vil kun blive dækket, hvis hjemkomsttidspunktet herfor ligger mere end 12 timer forud for forsikredes planlagte hjemkomsttidspunkt. 8.2 Ledsager Forsikrede kan efter eget valg vælge 1 person som ledsager. Ledsagelse skal ske fra forsikredes opholdssted. 8.3 Dækningsberettigede ekstraudgifter Der ydes refusion for ekstraordinære udgifter til flybillet til hjem- eller bopælslandet på samme klasse som på udrejsen, dog maks. business class, samt rimelige og nødvendige ekstra rejseudgifter, der påføres forsikrede og ledsagere ved hjemkaldelse. Der ydes endvidere refusion til returrejse til udgangspunktet for hjemkaldelsen, såfremt der på tidspunktet for hjemrejsen er mindst 1 måned tilbage af den oprindelige rejses planlagte varighed samt forsikringsperiode. Returrejsen skal ske senest 14 dage efter hjemkaldelsen. 8.4 Rejser med motorkøretøj i Europa Hvis rejsen foregår i et motorkøretøj, kan andre transportmidler end motorkøretøjet benyttes, hvis det på forhånd er aftalt med Selskabet. I et sådant tilfælde dækker forsikringen også udgifter til hjemtransport af motorkøretøjet inden for Europa. 8.5 Selskabets forhåndsgodkendelse Det er en forudsætning for dækning, at hjemkaldelsen er forhåndsgodkendt af Selskabet. 9 Erstatningsmedarbejder 9.1 Dækningsberettiget erstatningsmedarbejder Hvis der er tegnet dækning for erstatningsmedarbejder, yder Selskabet erstatning, hvis forsikredes rejseformål af nogen hændelse der er dækket af forsikringen ikke kan gennemføres, eller forsikredes arbejde ikke kan varetages som følge af: a) at forsikrede bliver hospitalsindlagt, eller den behandlende læge har ordineret sengeleje i mindst 4 dage på grund af dækningsberettiget akut sygdom eller tilskadekomst, eller b) at forsikrede syge eller hjemtransporteres som følge af en dækningsberettiget hændelse, eller c) at forsikrede rejser hjem som følge af en dækningsberettiget hjemkaldelse, eller 10

11 d) at forsikrede sygeledsager en medforsikret rejseledsager som følge af en dækningsberettiget hændelse. 9.2 Dækningsberettigede ekstraudgifter Der ydes erstatning til ekstraordinære udgifter til een erstatningsmedarbejders flybillet tur/retur en gang på maks. business class, samt hotelophold, fortæring samt lokal transport. Maksimalt 1 erstatningsmedarbejder pr. hændelse/sygdomsforløb/tilskadekomst. 10 Evakuering 10.1 Dækningsberettiget evakuering Hvis der er tegnet dækning for evakuering, yder forsikringen erstatning til evakuering i tilfælde af: a) epidemi i det område hvor forsikrede opholder sig, såfremt tilstanden er erklæret og dokumenteret af det danske Udenrigsministerium, dansk ambassade eller lignende institution, og hvor tilstanden er opstået efter forsikredes udrejsetidspunkt til området, b) krig, borgerlige uroligheder, borgerkrig, terrorhandlinger, militær undtagelsestilstand, revolution eller anden lignende tilstand i det område, hvor forsikrede befinder sig, såfremt tilstanden er erklæret og dokumenteret af det danske Udenrigsministerium, dansk ambassade eller lignende institution, og hvor tilstanden er opstået efter forsikredes udrejsetidspunkt til området, c) naturkatastrofer hvor det danske Udenrigsministerium, dansk ambassade eller lignende institution anbefaler evakuering, og hvor tilstanden er opstået efter forsikredes udrejsetidspunkt til området Dækningsberettigede ekstraudgifter Der ydes refusion til transport til nærmeste sikre destination eller til hjemlandet samt maks. DKK 750 pr. døgn til dokumenterede ekstraudgifter til hotelophold Specielt ved krig eller risiko for krig Hvis forsikrede bliver tilbageholdt af myndighederne i et land som følge af krig eller risiko for krig, dækker forsikringen i op til 3 måneder rimelige og dokumenterede ekstraudgifter til ophold og fortæring samt nødvendig indenrigstransport Eftersøgning og redning Forsikringen dækker udgifter i forbindelse med eftersøgning i op til 14 dage, samt redning/bjergning når forsikredes opholdssted er blevet fastlagt. Forsikringssummen er DKK pr. person, dog maks. DKK pr. skadestilfælde pr. police. Det er en betingelse for erstatning: a) at forsikrede har været meldt savnet i mindst 24 timer hos politi eller anden offentlig myndighed, b) at forsikrede er blevet set inden for 120 timer før anmeldelsen, c) at de lokale myndigheder stiller krav om betaling eller betalingsgaranti, inden en eftersøgning iværksættes, og d) at Selskabet på forhånd godkender de parter, der skal forestå eftersøgning og redning samt omfanget heraf Undtagelser Forsikringen dækker ikke udgifter til eftersøgning eller redning: a) i forbindelse med kidnapning eller kapring, b) som Selskabet ikke ville have haft, hvis Selskabet havde arrangeret eftersøgningen eller redningen, 11

12 c) i tilfælde af, at offentlige myndigheder dækker sådanne udgifter for personer, der ikke har denne dækning, d) såfremt eftersøgningen er igangsat af pårørende, fordi forsikrede har undladt at fortælle, hvor forsikrede opholder sig, eller fordi pårørende eller andre ønsker kontakt med forsikrede, uanset årsagen Anmeldelse om savnet person Når forsikrede er meldt savnet skal dette omgående anmeldes til Selskabet. Selskabet samarbejder med sit internationale netværk i området og det danske Udenrigsministerium og godkender de parter, der skal forestå eftersøgningen Danske Udenrigsministeriums anbefalinger Det er en betingelse for dækning, at forsikrede ikke på et tidligere tidspunkt har undladt at følge det danske Udenrigsministeriums opfordring til evakuering Selskabets ansvar Selskabet kan ikke holdes ansvarlig for, i hvilket omfang en transport/eftersøgning/redning kan foretages, men vil samarbejde med det danske Udenrigsministerium, dansk ambassade eller lignende institution i de tilfælde, hvor hjælp er nødvendig. 11 Flyforsinkelse og forsinket fremmøde 11.1 Dækningsberettiget flyforsinkelse og forsinket fremmøde Hvis der er tegnet dækning for flyforsinkelse og forsinket fremmøde dækker forsikringen: a) i tilfælde af forsinkelse i mere end 4 timer af reserveret fly, indstillet fly eller i tilfælde af overbookning, hvor forsikrede ikke kommer med reserveret fly, eller b) i tilfælde, hvor forsikrede uden egen skyld og uforudseeligt møder for sent op til et offentligt eller et af rejsearrangøren arrangeret transportmiddel og af den grund efterfølgende skal indhente den planlagte rejserute. Det er en betingelse for dækning, at billetten til transportmidlet er bestilt og betalt 24 timer før afgang. Forsikringen dækker ikke, såfremt det forsinkede fremmøde sker i forbindelse med flyskift, hvor der ikke minimum har været indlagt den officielle mindste transittid Dækningsberettigede ekstraudgifter Forsikringen yder erstatning for dokumenterede, nødvendige og rimelige ekstraudgifter til lokaltransport, fortæring og hotelophold med op til DKK pr. dag pr. forsikrede. Forsikringen yder endvidere erstatning for billet på maks. business class. Det er en betingelse for erstatning, at ekstraudgifterne ikke er betalt af transportselskabet eller af anden part. Forsikringssummen udgør den maksimale erstatning pr. rejse pr. forsikrede. 12 Forsinket bagage 12.1 Dækningsberettigede erstatningskøb Hvis der er tegnet dækning for forsinket bagage, dækker forsikringen rimelige erstatningskøb af beklædningsgenstande, toiletartikler samt livsnødvendig medicin i tilfælde, hvor dokumenteret indskrevet bagage er forsinket i mere end 3 timer i forhold til forventet ankomst til bestemmelsesstedet uden for bopælslandet. Forsikringssummen udgør den maksimale erstatning pr. rejse pr. person. Det er en betingelse for erstatning: a) at forsikrede har original skaderapport fra det pågældende transportselskab på, at bagagen ikke er fremkommet til planlagt tid samt dato og tidspunkt for den faktiske fremkomst, 12

13 b) at erstatningskøb er foretaget før bagagen er kommet frem til forsikrede, c) at der indsendes original dokumentation for de afholdte udgifter, af hvilke det fremgår, hvad de afholdte udgifter vedrører i form af dateret kvittering, kassebon eller lignende, d) at forsikredes bagage er indskrevet til samme transportmiddel, som forsikrede rejser med Undtagelser Forsikringen dækker ikke leje/køb af sportsudstyr. Endvidere dækkes indirekte tab ikke, eksempelvis udgifter til taxa, hotelophold og telefon Dækning ved hjemkomst Dækningen gælder ikke ved ankomst til bopælslandet, medmindre bagagen er forsinket i mere end 48 timer og forsikrede skal påbegynde ny udlandsrejse inden 72 timer efter forventet hjemkomst. Ny rejse skal være bestilt inden forsinkelsen indtraf. 13 Bagage 13.1 Dækningsberettiget bagage Hvis der er tegnet dækning for bagage, er følgende genstande, tilhørende forsikrede eller forsikringstager, omfattet af dækningen på rejser uden for bopælslandet: eller i bopælslandet, såfremt der er valgt dækning i bopælslandet: Bagage, elektronisk udstyr, rede penge, rejsebilletter, rejsechecks, kreditkort, værdipapirer og pas Undtagelser Følgende dækkes ikke: a) bagage, computere og andet elektronisk udstyr af enhver art til kommercielt brug, herunder vareprøver, handelsvarer og kollektioner, b) cykler, sportsudstyr og tilbehør hertil. Den samlede erstatning for fotoudstyr og smykker kan maksimalt udgøre DKK PC-udstyr dækkes maksimalt med 50 % af forsikringssummen, dog maks. DKK Forsikringssummen udgør den maksimale erstatning pr. skade pr. forsikrede Begrænsninger Som beskrevet i følgende dækningsskema, gælder følgende begrænsninger: Alle beløb er i DKK Årsag / Genstand 1 Brand, røveri, tyveri fra aflåst hotelværelse, aflåst bolig i udlandet eller aflåst safetyboks 2 Tyveri bemærket i gerningsøjeblikket af genstande, der bæres på eller af forsikrede 3 Tyveri fra et aflåst og fra kabinen adskildt bagagerum eller -boks i båd eller motorkøretøj 4 Bortkomst af dokumenteret indskrevet bagage 5 Beskadigelse af dokumenteret indskrevet bagage Bagage og elektronisk udstyr Op til forsikringssum Op til forsikringssum Op til forsikringssum Op til forsikringssum (elektronisk udstyr dog ikke dækket) Op til forsikringssum (elektronisk udstyr dog ikke dækket) Rede penge, rejsebilletter og værdipapirer 10 % af forsikringssum 10 % af forsikringssum 10 % af forsikringssum Ikke dækket Ikke dækket 13

14 6 Tyveri fra kabinen i aflåst båd eller motorkøretøj Ikke dækket Ikke dækket 7 Glemte, tabte eller forlagte genstande Ikke dækket Ikke dækket 8 Tyveri af bagage, der henstår uden effektivt opsyn Ikke dækket Ikke dækket 9 Tyveri fra motorkøretøj, båd, påhængsvogn, hotelværelse, bolig eller safetyboks, som ikke viser synligt tegn på indbrud 10 Skade på bagage forårsaget af mad, flasker, glas og lignende nedpakket i egen bagage Ikke dækket Ikke dækket Ikke dækket Ikke dækket 11 Tab i forbindelse med misbrug af kreditkort eller rejsechecks Ikke dækket Ikke dækket 12 Tab eller beskadigelse af bagage, der sendes særskilt Ikke dækket Ikke dækket 13 Indirekte tab Ikke dækket Ikke dækket 14 Simpelt tyveri Ikke dækket Ikke dækket 13.3 Erstatningsopgørelse Erstatningsudregningen for de forsikrede genstande foretages efter følgende principper: a) Forsikringen erstatter genanskaffelsesprisen for tilsvarende nye genstande, såfremt de mistede/ beskadigede genstande dokumenteret er mindre end 2 år gamle. b) For genstande, der er mere end 2 år gamle, købt som brugte eller i forvejen beskadigede, fastsættes erstatningen til genanskaffelsesprisen for tilsvarende nye genstande med rimeligt fradrag for værdiforringelse som følge af alder, brug, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder. Dette gælder også for genstande, hvor der ikke foreligger dokumentation for alder og værdi. c) Selskabet kan vælge at lade beskadigede genstande reparere eller udbetale et beløb svarende til reparationsudgiften. d) Selskabet kan, men er ikke forpligtet, til at erstatte in natura. e) Film-, video- og båndoptagelser og lignende dækkes med værdien af råmaterialet. f) Forsikringen dækker omkostningerne ved genanskaffelse af rejsebilletter, rejsechecks, kreditkort, værdipapirer og pas. Omkostningerne omfatter nødvendig transport, gebyrer, foto m.v., men ikke erstatning for den tid det tager at genanskaffe effekterne. Det er en betingelse for Selskabets erstatningspligt, at de forsikrede effekter behandles og opbevares betryggende, og at den forsikrede i øvrigt udviser påpasselighed Anmeldelse I tilfælde af tyveri eller røveri skal anmeldelse uden ugrundet ophold indgives til nærmeste politimyndighed. Ved beskadigelse eller bortkomst af dokumenteret indskrevet bagage skal anmeldelse altid indgives til flyselskab eller lignende. Såfremt anmeldelse til politimyndighed undtagelsesvist ikke kan foretages på stedet, f.eks. på grund af umiddelbart forestående afrejse, skal anmeldelse til Selskabet ske så hurtigt som muligt efter hjemkomsten. Kopi af anmeldelsen til politi, flyselskab eller lignende skal sendes til Selskabet, senest sammen med erstatningskravet. 14 Privatansvar 14.1 Betingelser for privatansvar Hvis der er tegnet dækning for privatansvar dækker forsikringen: a) det beløb, forsikrede bliver forpligtet til at betale på grund af sit erstatningsansvar for skade på personer eller ting i henhold til gældende ret i det land, hvor skaden indtræder, 14

15 b) omkostninger i forbindelse med erstatningsspørgsmålets afgørelse, der er afholdt efter aftale med Selskabet, c) skader i/på lejet bolig/hotel samt på indbo i lejet bolig, d) for skade forvoldt ved aktiv deltagelse i skiløb, snowboarding, kælkning eller lignende, dog maks DKK pr. hændelse Undtagelser Forsikringen dækker ikke forsikredes erstatningsansvar: a) i kontraktforhold, b) i erhvervs- eller arbejdsforhold, c) som følge af, at forsikrede ved aftale eller på anden måde har pådraget sig et videregående ansvar, end hvad forsikrede ville være underlagt efter de almindelige regler om erstatningsansvar uden for kontraktforhold, d) for skade på ting, som ikke er omfattet af 14.1 c), og som forsikrede ejer, har til låns, leje, opbevaring, afbenyttelse, befordring, bearbejdning eller behandling, har sat sig i besiddelse af, eller har i varetægt af anden grund, e) for skade forvoldt af forsikredes husdyr, f) for skade som følge af, at forsikrede ved smitte eller på anden måde påfører andre sygdom, g) for skade forvoldt ved benyttelse af motorkøretøj, påhængsvogn, luftfartøj samt søfartøjer på eller over 3 meters længde med sejl eller motor, eller søfartøjer under 3 meters længde, hvis motorkraft overstiger 3 HK Bøder og krav Forsikringen dækker endvidere ikke bøder eller bodslignende krav Forsikringssum Forsikringssummen anført i policedokumentet for henholdsvis tingskade og personskade er højeste grænse for Selskabets forpligtelse efter en enkelt forsikringsbegivenhed, selv om denne resulterer i flere skader, selv om ansvaret pålægges flere, og uanset om der er dækning på én eller flere policer i Selskabet Forsikredes anerkendelse af erstatningspligt Forsikrede kan ikke med bindende virkning for Selskabet helt eller delvist anerkende erstatningspligt for forvoldt skade. 15 Retshjælp 15.1 Dækningsberettigede udgifter Hvis der er tegnet dækning for retshjælp, dækker forsikringen retshjælp i henhold til Forsikring og Pensions Almindelige betingelser for Retshjælp for Familieforsikringer med indbodækning, som på begæring kan rekvireres hos Selskabet. Beregnes advokatsalæret som en nærmere angivet brøkdel af sagsgenstandens værdi, dækker forsikringen advokatsalæret med maks. DKK Selvrisiko Ved enhver skade vedrørende retshjælp betaler forsikrede en selvrisiko. Selvrisikoen udgør 10 % af de samlede omkostninger, dog min. DKK Undtagelser Følgende er ikke dækket under retshjælp: 15

16 a) Rets- og voldgiftssager mellem forsikrede og rejsebureauet, rejsearrangøren eller rejseformidleren, b) Tvister mellem forsikrede og Selskabet, c) Sager, der ikke er opstået på rejsen, d) Egentlige erstatninger, bøder eller bodslignende krav, e) Retssager vedrørende kontrakts-, erhvervs- eller arbejdsforhold, f) Retssager om ansvar for benyttelse af motorkøretøjer eller fartøjer i øvrigt, g) Retssager vedrørende narkotika, h) Retssager vedrørende våben, i) Sager vedrørende forsikredes deltagelse i kriminelle handlinger. Herudover gælder de i Forsikring og Pensions Almindelige betingelser for Retshjælp for Familieforsikringer med indbodækning nævnte begrænsninger og undtagelser. 16 Sikkerhedsstillelse og advokatbistand 16.1 Dækningsberettigede udgifter Hvis der er tegnet dækning for sikkerhedsstillelse og advokatbistand, dækker forsikringen betaling, der permanent eller midlertidigt kan frigive forsikrede eller dennes ejendele fra tilbageholdelse foretaget af lokale myndigheder Tilbagebetalingspligt Sikkerhedsstillelse ydes som et rentefrit lån, som skal tilbagebetales til Selskabet straks efter frigivelse eller efter påkrav. Bliver sikkerhedsstillelsen beslaglagt som følge af forsikredes manglende betaling af idømt bøde eller erstatning, eller fordi forsikrede ikke møder op til retsmøder, eller forsikrede på anden måde er ansvarlig for beslaglæggelsen, betragtes sikkerhedsstillelsen som et rentefrit lån, der skal tilbagebetales til Selskabet straks efter beslaglæggelsen Advokatbistand Forsikringen dækker advokatbistand i forbindelse med juridiske problemer opstået under rejsen. Bliver forsikrede under rejsen tiltalt eller sigtet for et strafbart forhold, dækkes nødvendige og rimelige advokatomkostninger til og med sagens afgørelse ved 1. instans. Bliver forsikrede ved 1. instans dømt for det strafbare forhold, betragtes forsikredes advokatomkostninger som et rentefrit lån, der skal tilbagebetales Selskabet efter påkrav. Et eventuelt valg af udenlandsk advokat skal godkendes af Selskabet Tilkaldelse Forsikringen dækker tilkaldelse af 2 personer efter forsikredes eget valg ud til forsikrede og retur til bopælen i tilfælde af, at forsikrede tilbageholdes af lokale myndigheder i mere end 48 timer. Transport af tilkaldte dækkes med fly på maks. økonomiklasse tur/retur en gang samt nødvendige og rimelige udgifter til ophold og fortæring Rejseudgifter Forsikringen dækker forsikredes rejseudgifter som følge af, at forsikrede indkaldes som vidne eller til afhøring ved domstol uden for bopælslandet Selvrisiko Ved enhver skade under denne dækning, undtagen for sikkerhedsstillelse jf. 16.2, betaler forsikrede en selvrisiko på 10 % af de samlede omkostninger, dog mindst DKK

17 16.7 Undtagelser Forsikringen dækker ikke: a) Juridiske problemer mellem forsikrede og rejsebureauet, rejsearrangøren eller rejseformidleren. b) Juridiske problemer i forbindelse med kontrakts-, erhvervs- eller arbejdsforhold. c) Juridiske problemer i forbindelse med familie- og arveretlige spørgsmål. d) Juridiske problemer mellem forsikrede og Selskabet. e) Sager der ikke er opstået på rejsen. f) Retssager om ansvar for benyttelse af motorkøretøjer eller fartøjer i øvrigt. g) Egentlige erstatninger, bøder eller bodslignende krav. 17 Ulykke og overfald 17.1 Dækning ved ulykkestilfælde Hvis der er tegnet dækning for ulykke, yder forsikringen erstatning ved ulykkestilfælde, som direkte og uden indvirken af sygdom forårsager den forsikredes død eller bevirker en vedvarende invaliditet Dødsfald Erstatning i tilfælde af død udbetales, når et ulykkestilfælde er direkte årsag til forsikredes død inden for et år efter ulykkestilfældet. Medmindre andet skriftligt er meddelt Selskabet, udbetales forsikringssummen til nærmeste pårørende. Er der i anledning af ulykkestilfældet udbetalt invaliditetserstatning, ydes erstatning med det beløb, hvormed dødsfaldssummen overstiger den allerede foretagne udbetaling Permanent invaliditet Hvis et ulykkestilfælde har medført invaliditet svarende til en méngrad på mindst 5 %, udbetales ménerstatning. Uanset dækning fastsættes méngraden efter Arbejdsskadestyrelsens méntabel på grundlag af skadens medicinske art og omfang uden hensyntagen til forsikredes erhverv. Méngraden kan sammenlagt ikke overstige 100 %. Fastsættelse af méngraden foretages, så snart ulykkestilfældets endelige følger kan bestemmes og ikke senere end 3 år efter ulykkestilfældet. En bestående invaliditet berettiger ikke til erstatning og kan ikke påvirke, at erstatningen ansættes højere, end hvis en sådan invaliditet ikke havde været til stede. Det er en betingelse for udbetaling af invaliditetserstatning, at forsikrede er i live ved erstatningens udbetaling Basis Ulykkesdækning Har forsikringstager valgt Basis Ulykkesdækning, udgør erstatningen den til méngraden svarende procent af forsikringssummen. Ved ulykkestilfælde der medfører invaliditet på hænder, fingre eller syn, udgør erstatningen det dobbelte af den til méngraden svarede procent af forsikringssummen. Erstatningen kan dog aldrig overstige forsikringssummen Udvidet Ulykkesdækning Har forsikringstager valgt Udvidet Ulykkesdækning, udgør erstatningen det dobbelte af den til méngraden svarede procent af forsikringssummen. 17

18 Erstatningen kan dog aldrig overstige forsikringssummen Invaliditet på hænder, fingre eller syn Ved ulykkestilfælde der medfører invaliditet på hænder, fingre eller syn, forhøjes den normale invaliditetsgrad til det dobbelte op til maks. 100 % Nedsat erhvervsevne Hvis et ulykkestilfælde, efter at forsikredes helbredstilstand er blevet stabil, har medført varig nedsættelse af forsikredes evne til at skaffe sig indtægt ved arbejde, dækkes tab af erhvervsevne. Erhvervsevnetabet opgøres i henhold til Erstatningsansvarslovens 5, og hvis forsikredes erhvervsevnetab er på mindst 15 %, har forsikrede ret til erhvervsevnetabserstatning på 25 % af den invaliditetserstatning, som udbetales i henhold til Tandbehandling Såfremt forsikrede ikke har ret til erstatning fra anden side, dækkes tandbehandling således: a) ved en tandskade, der er en følge af en ulykke, dækkes rimelige og nødvendige udgifter (inden for forsikringssummen) til tandbehandling, der kan bringe tænderne tilbage til den tilstand de var i før ulykken. b) ved en tyggeskade, uanset årsagen hertil, dækkes rimelige og nødvendige udgifter til tandbehandling med maks. DKK pr. forsikrede pr. forsikringsår. Tandbehandlingen skal være foretaget inden for 5 år efter skadens indtræden. Såfremt skaden er indtrådt inden forsikredes fyldte 18. år, skal tandbehandlingen være foretaget inden forsikredes fyldte 25 år. Det er en forudsætning for dækning, at tandbehandlingen er forhåndsgodkendt af Selskabet. Behandlingen skal være påbegyndt i udlandet, men afsluttende behandling kan om nødvendigt ske i bopælslandet. Udgifter der vedrører tandproteser dækkes ikke Overfald Forsikringen yder endvidere erstatning for overfald, som resulterer i en påviselig personskade eller dødsfald. Hvis forsikrede i forsikringsperioden bliver overfaldet af en person med påviselig personskade til følge, dækker forsikringen erstatning for det beløb, som en skadevolder ville blive dømt til at betale efter dansk retspraksis i henhold til Erstatningsansvarsloven for et overfald sket under tilsvarende forhold i Danmark. Det er en betingelse for Selskabets erstatningspligt, at overfaldet hurtigst muligt anmeldes til det lokale politi, og at politirapport udfærdiges og sendes til Selskabet i original, samt at forsikrede konsulterer en lokal læge/tandlæge/et lokalt hospital umiddelbart efter overfaldet, samt at der indhentes lægeerklæring, og at denne sendes til Selskabet i original Undtagelser Undtagelser og særlige bestemmelser: a) Enhver sygdom og udløsning af latente sygdomsanlæg, selv om sygdommen er opstået eller forværret ved et ulykkestilfælde. b) Ulykkestilfælde, der skyldes sygdom. c) Forværring af følgerne af et ulykkestilfælde, der skyldes en tilstedeværende eller tilfældigt tilstødende sygdom. d) Følger af lægelig behandling, som ikke er nødvendiggjort af et ulykkestilfælde, der er omfattet af forsikringen. 18

19 e) Selskabet er berettiget til at nedsætte eller afvise erstatning til tandbehandling, såfremt forsikredes tænder inden ulykkestilfældet ud fra en tandlægelig vurdering må antages at have været væsentlig dårligere end hos personer på samme alder, der følger regelmæssig tandlægekontrol og behandling. f) Er forsikrede under 18 år, er forsikringssummen ved død begrænset til DKK g) Er forsikrede over 75 år, dækker forsikringen med halvdelen af de gældende forsikringssummer. h) Såfremt et ulykkestilfælde ændrer synet, således at forsikrede skal bruge briller eller have skiftet briller, dækkes rimelige og dokumenterede udgifter hertil. i) Tingskader er ikke omfattet af forsikringen. j) Overfald begået af forsikredes rejseledsager eller et vilkårligt overfald begået af en af forsikrede bekendt person er ikke omfattet af forsikringen Lægens foreskrifter Forsikrede skal være under stadig behandling af læge og følge dennes forskrifter Selskabets ret til at indhente oplysninger Selskabet er berettiget til at indhente oplysninger hos enhver læge, der behandler eller har behandlet forsikrede, til at lade forsikrede undersøge af en af Selskabet valgt læge og til ved dødsfald at kræve obduktion. 18 Livsforsikring og sygdomsinvaliditet 18.1 Dødsfald og invaliditet Hvis der er tegnet dækning for livsforsikring og sygdomsinvaliditet og forsikrede har afgivet tilfredsstillende helbredsoplysninger, yder forsikringen erstatning, hvis den forsikrede pådrager sig varigt mén som følge af en sygdom opstået på en forretningsrejse, samt yder efterladte økonomisk kompensation, såfremt forsikrede afgår ved døden på en forretningsrejse i forsikringstiden. Erstatning i ulykkestilfælde ydes i henhold til 17. Dækningen er etableret i Topdanmark Livsforsikring A/S III, CVR Dødsfald Afgår forsikrede ved døden på en forretningsrejse, som følge af en sygdom opstået under forretningsrejsen, udbetales den for dødsfaldet fastsatte forsikringssum til afdødes nærmeste pårørende, medmindre der er indsat begunstiget, og dette er nævnt i policedokumentet. Dødsfaldserstatningen udgør den sum, som forsikringstager har fastsat og som var gældende på tidspunktet for dødsfaldet. Er forsikrede på en udlandsrejse og transporteres hjem, udbetales dødsfaldserstatningen, såfremt forsikrede afgår ved døden, som en direkte følge af den sygdom eller komplikationer til den sygdom, som resulterede i hjemtransporten i indtil 14 dage efter hjemkomsten. Bliver forsikrede akut hospitalsindlagt under rejse i bopælslandet, giver forsikringen ret til dødsfaldserstatning, hvis forsikrede afgår ved døden som en direkte følge af den sygdom eller komplikationer af den sygdom, som forårsagede indlæggelsen i indtil 14 dage efter det tidspunkt, hvor forsikrede blev indlagt. Krav på dødsfaldserstatning forældes 3 år efter forsikrede fik eller burde have fået kendskab til sit krav mod Selskabet. Forældelse indtræder dog senest 10 fra forsikringsbegivenhedens indtræden Varigt mén Såfremt en sygdom, opstået på rejsen, har medført et varigt mén på 5 % eller derover, er den forsikrede berettiget til invaliditetserstatning. Erstatningen udbetales til forsikrede, der skal være i live på det tidspunkt, hvor erstatningen fordres udbetalt. 19

20 Forsikringssummen er den sum, som er fastsat af forsikringstager, og som var gældende, da sygdommen opstod, og som udgør erstatningen ved 100 % mén pr. forsikret person. Det er en forudsætning for erstatning, at méngraden lægeligt kan fastsættes til mindst 5 % og maksimalt 100 %. Méngraden fastsættes, når forsikredes helbredstilstand er blevet stabil, hvilket vil sige, når helbredstilstanden ikke forventes at ville ændre sig længere, dog senest 3 år efter sygdommens opståen. Méngraden fastsættes efter den medicinske invaliditetsgrad uden hensyn til forsikredes erhverv. Det er Arbejdsskadestyrelsens méntabel, der lægges til grund. Der tages således ikke hensyn til en eventuel nedsættelse af erhvervsevnen. Invaliditetsgraden udgør det dobbelte af den til méngraden svarende procent af forsikringssummen. Uanset at flere legemsdele rammes af varigt mén, kan méngraden ikke sammenlagt overstige 100 %. Et bestående mén kan ikke bevirke, at méngraden fastsættes højere, end hvis et sådant mén ikke havde været til stede. Forsikrede skal være under stadig behandling af læge og følge dennes forskrifter. Forsikringen dækker invaliditet som følge af en tropesygdom opstået under opholdet. Invaliditeten fastsættes efter samme retningslinjer som ved sygdomsinvaliditet. Hvis sygdommen forværres løbende, fastsættes den endelige erstatning i henhold til den invaliditet, der konkret var til stede på 3-årsdagen for sygdommens opståen. Det er en betingelse for Selskabets erstatningspligt, at forsikrede har fulgt WHO s og/eller Statens Seruminstituts anbefalinger vedrørende vaccinationer og profylakse herunder medicinsk malaria profylakse ved rejse til det pågældende område Samme sygdom Der kan ikke ved samme sygdom ydes erstatning for både mén og død. Erstatningen for mén fradrages derfor ved en eventuel erstatning ved død, hvis dødserstatningen er større end ménerstatningen, og hvis dødsfaldet skyldes samme sygdom som udbetalingen af invaliditetserstatningen Undtagelser Forsikringen dækker ikke: a) dødsfaldssum for personer, som ikke er fyldt 18 år. b) personer, som på skadetidspunktet er fyldt 65 år. c) skader, som følge af et ulykkestilfælde. d) ved beskadigelse af forsikredes arme og ben, hvor skadeårsagen alene er pludselig og med påviselig beskadigelse af legemet til følge Rapportering til Selskabet Indtræffer en erstatningsberettiget hændelse, skal denne anmeldes til Selskabet uden ugrundet ophold ved udfyldelse af Skadeanmeldelse. Af hensyn til bedømmelsen af Selskabets erstatningspligt er det vigtigt, at hændelsen beskrives nøjagtigt i anmeldelsen. Hvis forsikrede har været under læge- og/eller hospitalsbehandling, skal dette fremgå af anmeldelsen tillige med oplysning om navn og adresse på læge og/eller hospital. Såfremt forsikrede er i besiddelse af en lægerapport og/eller en hospitalsjournal, skal denne/disse indsendes i original. 20

21 Selskabet er berettiget til at indhente oplysninger hos enhver læge eller ethvert hospital, der behandler eller har behandlet forsikrede, samt til at lade forsikrede undersøge af en af Selskabet valgt læge. Ved dødsfald er Selskabet berettiget til at kræve obduktion samt få udleveret resultatet heraf samt kopi af dødsattest Udtrædelse af gruppeordning Hvis forsikrede udtræder af gruppeordningen, skal eventuelle krav om udbetaling af invaliditetserstatningen fremsættes inden 6 måneder efter udtrædelsen. Tilsvarende regel gælder hvis aftalen mellem Selskabet og Topdanmark ophører. 19 Afbestilling 19.1 Betingelser for afbestilling Hvis der er tegnet dækning for afbestilling og en af betingelserne i punkt 19.3 er opfyldt, yder forsikringen erstatning for det beløb, dog maksimalt DKK pr. forsikrede, som forsikringstager skal betale eller allerede har betalt, og som ifølge rejsearrangørens eller luftfartsselskabets betingelser ikke refunderes i tilfælde af afbestilling og/eller ændring af rejsen Ophør af dækning Dækningen ophører på det tidspunkt, forsikrede forlader sin bopæl eller arbejdsplads for at foretage en erhvervsrejse til udlandet Dækkede hændelser Forsikringen dækker, når forsikrede ikke kan påbegynde rejsen på grund af: a) død eller akut alvorlig sygdom/tilskadekomst opstået efter bestilling af rejsen, som kræver hospitalsindlæggelse eller lægeordineret indendørs ophold af forsikrede eller et nært familiemedlem, b) at forsikrede af medicinske grunde ikke er i stand til at modtage en vaccination, som uforudsigeligt og pludseligt indføres som krav for indrejse i det land, hvortil forsikrede skal rejse, c) indbrud, brand eller oversvømmelse i forsikredes private bolig eller virksomhed umiddelbart inden afrejsen, hvis politianmeldelse eller anden lignende dokumentation foreligger, d) bedrageriske handlinger i forsikringstagers virksomhed, hvis politianmeldelse foreligger, og forsikredes tilstedeværelse er nødvendig, e) overenskomststridig arbejdsnedlæggelse eller konkurs i forsikringstagers virksomhed, hvis dokumentation foreligger, og forsikredes tilstedeværelse er nødvendig, f) at det danske Udenrigsministerium, dansk ambassade eller lignende institution, efter bestilling af rejsen, fraråder alle rejser til den pågældende destination Undtagelser Undtaget fra dækning er: a) hvis sygdommen, tilskadekomsten, eller årsagen til dødsfaldet, der begrunder afbestillingen, har vist symptomer eller var tilstede ved bestilling af rejsen, og behandlingsbehovet med en vis sandsynlighed kunne forventes inden påbegyndelsen af rejsen, b) hvis forsikrede ikke har søgt læge, har afslået eller opgivet behandling for sygdommen, selv om forsikrede burde vide eller formode, at sygdommen krævede behandling eller var væsentligt forværret, c) hvis den afbestilte rejse er et delarrangement af den samlede forsikrede rejse, d) hvis afbestillingen foretages grundet ændrede rejseplaner, fortrydelse, ændrede forhold på destinationen, naturkatastrofer, terror eller lignende, jf. dog 19.3.f, 21

Forsikringsbetingelser til Udvidet Rejse EuropaPlus Gældende fra den 1. januar 2016

Forsikringsbetingelser til Udvidet Rejse EuropaPlus Gældende fra den 1. januar 2016 Udvidet Rejse EuropaPlus er omfattet af forsikringsbetingelserne for Rejse EuropaPlus. Udvidet Rejse EuropaPlus er et tilvalg, der dækker som nævnt nedenfor. DÆKNINGSOVERSIGT EUROPAPLUS Rejser under 1

Læs mere

VI ER MED DIG OVERALT

VI ER MED DIG OVERALT VI ER MED DIG OVERALT Forretningsrejse Gældende fra 2015 INDHOLD 4 Dækningsoversigt 8 Forsikringsbetingelser 34 Ordliste 2 3 DÆKNINGSOVERSIGT Gældende fra 1. januar 2015 Forretningsrejse Alle dækninger

Læs mere

ihi Bupa Udstationering

ihi Bupa Udstationering ihi Bupa Udstationering Gældende fra 2011 1 Sådan bruger du forsikringen Hospitalsindlæggelse Du skal altid straks kontakte ihi Bupa i tilfælde af hospitalsindlæggelse for at få behandlingen godkendt og

Læs mere

ihi Bupa Årsrejse Gældende fra 2011 1

ihi Bupa Årsrejse Gældende fra 2011 1 ihi Bupa Årsrejse Gældende fra 2011 1 VIGTIGT! Hvis du rejser uden for Europa eller rejser mere end 1 måned i Europa eller lande som ikke er omfattede af Sundhedskortet. Hvis du har en kronisk sygdom En

Læs mere

ihi Bupa Forretningsrejse Forsikringsbetingelser Gældende fra 2009 DKK

ihi Bupa Forretningsrejse Forsikringsbetingelser Gældende fra 2009 DKK ihi Bupa Forretningsrejse Forsikringsbetingelser Gældende fra 2009 DKK Sådan bruger du forsikringen Hospitalsindlæggelse Du skal altid straks kontakte ihi Bupa i tilfælde af hospitalsindlæggelse for at

Læs mere

ihi Bupa Studenterforsikring Gældende fra 2011

ihi Bupa Studenterforsikring Gældende fra 2011 ihi Bupa Studenterforsikring Gældende fra 2011 1 Forsikringsbetingelser - ihi Bupa Studenterforsikring Gældende pr. 1. januar 2011 I henhold til den danske Lov om forsikringsaftaler. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fra 2012 Til 2013. Hospital, ambulant behandling, læge og speciallæge. Hospice 25.000 Hospice 100.000. Ny Lægeordineret hjemmepleje 40.

Fra 2012 Til 2013. Hospital, ambulant behandling, læge og speciallæge. Hospice 25.000 Hospice 100.000. Ny Lægeordineret hjemmepleje 40. ihi Bupa udstationering ændringsliste 2013 DKK Ændringer til dækninger Fra 2012 Til 2013 Hospital, ambulant behandling, læge og speciallæge Transport ved alvorlig sygdom og alvorlig tilskadekomst til egnet

Læs mere

ihi Bupa Udstationering Forsikringsbetingelser Gældende fra 2009 DKK

ihi Bupa Udstationering Forsikringsbetingelser Gældende fra 2009 DKK ihi Bupa Udstationering Forsikringsbetingelser Gældende fra 2009 DKK 2 Sådan bruger du forsikringen Hospitalsindlæggelse Du skal altid straks kontakte ihi Bupa i tilfælde af hospitalsindlæggelse for at

Læs mere

ihi bupa Studenterforsikring vi er med dig overalt Gældende fra 2012 DKK

ihi bupa Studenterforsikring vi er med dig overalt Gældende fra 2012 DKK ihi bupa Studenterforsikring vi er med dig overalt Gældende fra 2012 DKK Dækningsoversigt Gældende fra 1. januar 2012 Basisdækning (Obligatorisk) Alle beløb er maks. beløb i DKK, jf. 17.4. Sygdom og Hjemtransport

Læs mere

IHI STUDENTERFORSIKRING STIPENDIATER

IHI STUDENTERFORSIKRING STIPENDIATER IHI STUDENTERFORSIKRING STIPENDIATER FORSIKRINGSBETINGELSER GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2006 I henhold til den danske Lov om forsikringsaftaler INDHOLDSFORTEGNELSE DÆKNINGSOVERSIGT SÅDAN BRUGER DU FORSIKRINGEN

Læs mere

Rejseforsikring. Du kan rejse op til 18 måneder. Bestil online på www.er.dk

Rejseforsikring. Du kan rejse op til 18 måneder. Bestil online på www.er.dk Rejseforsikring Du kan rejse op til 18 måneder Bestil online på www.er.dk Hvorfor en rejseforsikring? Det er altid en god ide at forsikre dig, inden du rejser både i Europa og resten af verden. I 2008

Læs mere

HVIS DU HAR EN KRONISK SYGDOM

HVIS DU HAR EN KRONISK SYGDOM Rejse Verden Risikoen er afdækket i: ihi Bupa Palægade 8 DK-1261 København K Telefon: +45 70 20 70 48 CVR 88076516 der tager sig af skadebehandlingen. 24-timers Alarmservice på telefon: +45 70 23 24 61

Læs mere

VI ER MED DIG OVERALT

VI ER MED DIG OVERALT VI ER MED DIG OVERALT Udstationering Gældende fra 2015 INDHOLD 4 Dækningsoversigt 8 Forsikringsbetingelser 39 Ordliste 24-timers intern alarmservice 2 3 DÆKNINGSOVERSIGT Udstationering Alle beløb er i

Læs mere

Studenterforsikring Betingelser

Studenterforsikring Betingelser Studenterforsikring Betingelser Forsikringsbetingelser Gældende fra 1. januar 2009 I henhold til den danske Lov om forsikringsaftaler. Indholdsfortegnelse Dækningsoversigt Sådan bruger du forsikringen

Læs mere

VI ER MED DIG OVERALT

VI ER MED DIG OVERALT VI ER MED DIG OVERALT Enkeltrejse Gældende fra 1. januar 2016 DKK SÅDAN BRUGER DU FORSIKRINGEN Akut hjælp i skadesituationen Hvis du får brug for hjælp i forbindelse med akut opstået sygdom eller tilskadekomst

Læs mere

ihi Bupa Forretningsrejse Vi er med dig

ihi Bupa Forretningsrejse Vi er med dig ihi Bupa Forretningsrejse Vi er med dig overalt Gældende fra 2013 1 Indhold 4 Hvorfor vælge ihi Bupa 6 Dine fordele 7 ihi Bupa mycard 8 ihi Bupa 24-timers alarmservice 10 Dine dækningsmuligheder 12 Dækninger

Læs mere

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405 Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405 Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af gamle betingelser

Læs mere

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole.

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. - REJSEFORSIKRING Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. VGIE har tegnet en skolerejseforsikring for skolens elever. Rejseforsikringen er tegnet

Læs mere

ihi Bupa Afbestilling Gældende fra 2011

ihi Bupa Afbestilling Gældende fra 2011 ihi Bupa Afbestilling Gældende fra 2011 1 Forsikringsbetingelser - ihi Bupa Afbestilling Gældende pr. 1. januar 2011 I henhold til den danske Lov om forsikringsaftaler. Indholdsfortegnelse 1 Godkendelse

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring

Erhvervsrejseforsikring Erhvervsrejseforsikring Sikker rejse, nært og fjernt Erhvervsrejseforsikring Så er I en del af et internationalt netværk med over 30.000 samarbejdspartnere Sikker rejse, nært og fjernt Med Topdanmarks

Læs mere

ihi Bupa udstationering Vi er med dig

ihi Bupa udstationering Vi er med dig ihi Bupa udstationering Vi er med dig overalt Gældende fra 2013 1 indhold 4 Hvorfor vælge ihi Bupa 6 Dine fordele 7 ihi Bupa mycard 24-timers intern alarmservice 9 ihi Bupa 24-timers alarmservice 10 Dine

Læs mere

Forsikringsbetingelser til Rejse Europa Gældende fra den 1. januar 2016

Forsikringsbetingelser til Rejse Europa Gældende fra den 1. januar 2016 Risikoen er afdækket i: Bupa Global Travel Palægade 8 DK-1261 København K Telefon: +45 70 20 70 48 CVR 88076516 der tager sig af skadebehandlingen. 24-timers alarmservice på telefon: +45 70 23 24 61 e-mail:

Læs mere

Forsikringsbetingelser til Rejse Verden Gældende fra den 1. august 2014

Forsikringsbetingelser til Rejse Verden Gældende fra den 1. august 2014 Risikoen er afdækket i: Bupa Global Travel Palægade 8 DK-1261 København K Telefon: +45 70 20 70 48 CVR 88076516 der tager sig af skadebehandlingen. 24-timers alarmservice på telefon: +45 70 23 24 61 e-mail:

Læs mere

ERHVERVS- REJSEFORSKRING

ERHVERVS- REJSEFORSKRING ERHVERVS- REJSEFORSKRING Erhvervs-Rejseforsikring Så er I en del af et internationalt netværk med over 30.000 samarbejdspartnere Sikker rejse, nært og fjernt Med Topdanmarks Erhvervs- Rejseforsikring sikrer

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring. - en del af Topdanmark

Erhvervsrejseforsikring. - en del af Topdanmark Erhvervsrejseforsikring Sikker rejse, nært og fjernt - en del af Topdanmark Erhvervsrejseforsikring Så er I en del af et internationalt netværk med over 30.000 samarbejdspartnere Sikker rejse, nært og

Læs mere

VI ER MED DIG OVERALT

VI ER MED DIG OVERALT VI ER MED DIG OVERALT Studenterforsikring Gældende fra 1. januar 2016 DKK DÆKNINGSOVERSIGT Gældende fra 1. januar 2016 Basisdækning (Obligatorisk) Alle beløb er maks. beløb i DKK, jf. 17.4. Sygdom og Hjemtransport

Læs mere

VI ER MED DIG OVERALT

VI ER MED DIG OVERALT VI ER MED DIG OVERALT Studenterforsikring Gældende fra 1. januar 2015 DKK DÆKNINGSOVERSIGT Gældende fra 1. januar 2015 Basisdækning (Obligatorisk) Alle beløb er maks. beløb i DKK, jf. 17.4. Sygdom og Hjemtransport

Læs mere

Skadenummer (udfyldes af If) Tandlæge, fysioterapi, kiropraktik Sygeledsagelse/Tilkaldelse

Skadenummer (udfyldes af If) Tandlæge, fysioterapi, kiropraktik Sygeledsagelse/Tilkaldelse 1. Policenummer Skadenummer (udfyldes af If) For- og efternavn Adresse Postnr. og by E-mail Tlf. privat Tlf. arbejde Mobil 2. Skadelidte For- og efternavn Adresse Postnr. og by E-mail Tlf. privat Tlf.

Læs mere

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring Forsikringsvilkår For Selandia Afbestillingsforsikring Selandia Rejseforsikring Forsikrings Agentur ApS Korskildeeng 5 2670 Greve CVR. Nr. 35813691 Info@selandiarejseforsikring.dk www.selandiarejseforsikring.dk

Læs mere

UDSTATIONERINGSFORSIKRING

UDSTATIONERINGSFORSIKRING UDSTATIONERINGSFORSIKRING ÅRSAFTALE FOR VIRKSOMHEDER Europæiskes Udstationeringsforsikring er opbygget i moduler, så du kan sammensætte og tilpasse forsikringen præcis efter virksomhedens og den udstationeredes

Læs mere

FLEX Business. Erhvervsrejseforsikring. Betingelser nr. 770. Flex Business nr. 770-2008 1

FLEX Business. Erhvervsrejseforsikring. Betingelser nr. 770. Flex Business nr. 770-2008 1 FLEX Business Erhvervsrejseforsikring Betingelser nr. 770 Flex Business nr. 770-2008 1 FLEX BUSINESS Erhvervsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 770 Indholdsfortegnelse: Afsnit A Indledende bestemmelser

Læs mere

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid REJSEFORSIKRING Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid SÅDAN ER DU DÆKKET MED FORSINKET FREMMØDE & ÆNDRET AFGANGSTID Europæiske Rejseforsikring har en forsikring til dig, der gerne vil være dækket, hvis

Læs mere

Forsikringsbetingelser. Afbestillingsforsikring. 0107 Familieforsikring

Forsikringsbetingelser. Afbestillingsforsikring. 0107 Familieforsikring Afbestillingsforsikring 007 Familieforsikring Pkt. 4 5 6 7 8 9 0 Tekst Sikrede Hvilke typer rejser er dækket Geografisk område Forsikringssum Forsikringsperiode Dækningsomfang Undtagelser Særlige forhold

Læs mere

SENIORREJSEFORSIKRING

SENIORREJSEFORSIKRING SENIORREJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 761 Til rejser i hele verden for rejsende, der er fyldt 70 år Forhåndstilsagn er en forudsætning for dækning Denne forsikring dækker kun, når du har fået

Læs mere

VI ER MED DIG OVERALT

VI ER MED DIG OVERALT VI ER MED DIG OVERALT Årsrejse Gældende fra 1. januar 2015 DKK SÅDAN BRUGER DU FORSIKRINGEN Akut hjælp i skadesituationen Hvis du får brug for hjælp i forbindelse med akut opstået sygdom eller tilskadekomst

Læs mere

den offentlige rejsesygesikring. Bemærk, at den offentlige rejsesygesikring dækket af denne rejseforsikring og håndteret af Gouda.

den offentlige rejsesygesikring. Bemærk, at den offentlige rejsesygesikring dækket af denne rejseforsikring og håndteret af Gouda. 3 Gouda Rejseforsikring har egen alarmcentral, som har til huse i København. På Gouda Alarmcentral i Danmark sidder rutinerede, danske medarbejdere klar til at hjælpe dig 24 timer i døgnet. Alarmcentralen

Læs mere

Sydbank MasterCard. Kortservice. Kortservice. Sydbanks Kortservice tlf. +45 44 232 232 Åben 24 timer i døgnet

Sydbank MasterCard. Kortservice. Kortservice. Sydbanks Kortservice tlf. +45 44 232 232 Åben 24 timer i døgnet Sydbank MasterCard Sydbanks tlf. +45 44 232 232 Åben 24 timer i døgnet Ring til Sydbanks, når du har brug for din rejseforsikring enten til akut skadehjælp eller til skader efter hjemkomsten til Danmark

Læs mere

Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2

Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2 Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2 Indhold Hvor kan I henvende jer? Et par ord til indledning Værd at vide, før I læser vilkårene Generelt om vilkårene

Læs mere

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ. Tlf.: (+45) 88 20 88 20 Fax: (+45) 88 20 88 21 E-mail: gouda@gouda.dk

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ. Tlf.: (+45) 88 20 88 20 Fax: (+45) 88 20 88 21 E-mail: gouda@gouda.dk REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 814 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark KAPITEL 1 - GENERELLE BESTEMMELSER... 2 1 Forsikringstager/forsikrede personer... 2 2 Ikrafttrædelse og periode... 2 3 Geografisk område... 2 4 Forsikringens summer...

Læs mere

SKADEANMELDELSE. Skadenummer (udfyldes af If, hvis det er en ny skade)

SKADEANMELDELSE. Skadenummer (udfyldes af If, hvis det er en ny skade) SKADEANMELDELSE IF REJSEFORSIKRING Policenummer: Skadenummer (udfyldes af If, hvis det er en ny skade) FORSIKRINGSTAGER Navn: CPR nr.: Adresse: Telefon nr.: Post nr. og by: E-mail: SKADELIDTE Navn: CPR

Læs mere

AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Nej Nej Nej Nej

AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Nej Nej Nej Nej Skal rejsen købes på kortet? Hvad dækker forsikringen? Kombinerede ferie- og Erhvervsrejser kun for AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Hvor dækker forsikringen?

Læs mere

EuroBonus MasterCard. Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser

EuroBonus MasterCard. Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser EuroBonus MasterCard Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser Betingelser nr. 19-008 Forsikringen er tegnet i Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45, 1560 København V Telefon (+45) 33 73 24 00 CVR-nr.

Læs mere

ihi Bupa Rejseforsikring Gældende fra 2009 DKK

ihi Bupa Rejseforsikring Gældende fra 2009 DKK ihi Bupa Rejseforsikring Gældende fra 2009 DKK Vi er med dig overalt ihi Bupa Rejseforsikring er med dig overalt, hvis du bliver syg eller kommer til skade. Også hvis du pludselig skal opereres på et hospital

Læs mere

FORHÅNDSTILSAGN ER EN FORUDSÆTNING FOR DÆKNING

FORHÅNDSTILSAGN ER EN FORUDSÆTNING FOR DÆKNING SENIORRE JSEFORSIKRING FORHÅNDSTILSAGN ER EN FORUDSÆTNING FOR DÆKNING Til rejser i hele verden for personer, der er fyldt 70 år Til rejser under 1 måneds varighed S I K K E R H E D U D O V E R A L L E

Læs mere

Sydbank A/S Rejseforsikring

Sydbank A/S Rejseforsikring Sydbank A/S Rejseforsikring 1. 2. 3. 4. Hvem er dækket af forsikringen? Side 4 Hvornår træder forsikringen i kraft? Side 4 Hvor dækker forsikringen? Side 5 Rejseservice Side 6 Sydbank MasterCard Business

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51 00 info@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Betingelser nr. F 203507 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Sydbank A/S Rejseforsikring

Sydbank A/S Rejseforsikring Sydbank A/S Rejseforsikring 1. 2. 3. 4. Hvem er dækket af forsikringen? Side 4 Hvornår træder forsikringen i kraft? Side 4 Hvor dækker forsikringen? Side 5 Rejseservice Side 6 Sydbank MasterCard Private

Læs mere

Police Idrætsrejseforsikring Police nr.: Dato: 1. januar 2017

Police Idrætsrejseforsikring Police nr.: Dato: 1. januar 2017 DIF og DGI Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Policen gælder fra: 1. januar 2017. Policen er ændret og afløser samtidig tidligere policer med samme policenr. i Tryg. Præmien forfalder: 1. januar. Dækningsomfang:

Læs mere

Rejseforsikring Betingelser nr. 13216301

Rejseforsikring Betingelser nr. 13216301 Europæiske Rejseforsikring A/S Frederiksberg Allé 3 1790 København V CVR nr 62940514 Rejseforsikring Betingelser nr. 13216301 Telefon 33 25 25 25 www.erv.dk Gyldig fra den 18. juni 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser til Rejse Verden Gældende fra den 1. juli 2013

Forsikringsbetingelser til Rejse Verden Gældende fra den 1. juli 2013 Risikoen er afdækket i: ihi Bupa Palægade 8 DK-1261 København K Telefon: +45 70 20 70 48 CVR 88076516 der tager sig af skadebehandlingen. 24-timers Alarmservice på telefon: +45 70 23 24 61 e-mail: emergency@ihi-bupa.com

Læs mere

Udstationeringsforsikring Årsaftale for virksomheder

Udstationeringsforsikring Årsaftale for virksomheder Udstationeringsforsikring Årsaftale for virksomheder Europæiskes Udstationeringsforsikring er opbygget i moduler, så du kan sammensætte og tilpasse forsikringen præcis efter virksomhedens og den udstationeredes

Læs mere

Årsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser 825

Årsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser 825 Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser 825 Gælder fra maj 2012 Indholdsfortegnelse Kære Gouda-kunde 3 I. Vær opmærksom på 4 II. Hvad gør jeg, hvis når du får brug for din forsikring 4 III. Forsikringsbetingelser

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for DJØF Studerende forsikring Codan A/S, CVR 5677 1212, Codan Forsikring A/S, CVR 1052 9638 1 Indholdsfortegnelse for Kollektiv Ulykkesforsikring. Invaliditetsdækning

Læs mere

Forsikringsbetingelser til Rejse Europa Gældende fra den 1. januar 2014

Forsikringsbetingelser til Rejse Europa Gældende fra den 1. januar 2014 Risikoen er afdækket i: ihi Bupa Palægade 8 DK-1261 København K Telefon: +45 70 20 70 48 CVR 88076516 der tager sig af skadebehandlingen. 24-timers Alarmservice på telefon: +45 70 23 24 61 e-mail: emergency@ihi-bupa.com

Læs mere

Produkt- og forsikringsoversigt

Produkt- og forsikringsoversigt Produkt- og forsikringsoversigt I samarbejde med PenSam Forsikring har PenSam Bank sammensat en række forsikringsdækninger til dit MasterCard. I denne folder kan du finde en oversigt over alle forsikringsydelser,

Læs mere

REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER MV. I UDLANDET

REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER MV. I UDLANDET REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER MV. I UDLANDET Forsikringsbetingelser nr. 200 I tilslutning til den gældende forsikringsaftalelov i Danmark REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER

Læs mere

Udstationeringsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 02301

Udstationeringsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 02301 Udstationeringsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 02301 Kære kunde. Vi ved godt, at man ikke altid orker at læse det med småt men når man rejser ud i verden og måske en dag havner i en situation, hvor

Læs mere

vi er med dig overalt

vi er med dig overalt ihi Bupa Rejseforsikring vi er med dig overalt Gældende fra 2011 DKK Vi er med dig overalt ihi Bupa Rejseforsikring er med dig overalt, hvis du bliver syg eller kommer til skade. Også hvis du pludselig

Læs mere

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale Vilkår for Kollektiv ulykke UL200811 1 Januar 2009 Forsikringsaftale Forsikringen er tegnet efter aftale indgået mellem DLG A.m.b.A, DLG Service og Tryg. Hvor det er muligt, vil DLG A.m.b.A og DLG Service

Læs mere

DFDS Seaways. Travel Guard Afbestillingsforsikring. Forsikringsbetingelser DFDS Seaways afbestillingsforsikring

DFDS Seaways. Travel Guard Afbestillingsforsikring. Forsikringsbetingelser DFDS Seaways afbestillingsforsikring DFDS Seaways Travel Guard Afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser DFDS Seaways afbestillingsforsikring TRAVEL GUARD Afbestillingsforsikring DFDS Seaways afbestillingsforsikring, gældende fra 1.

Læs mere

ENKELTPERSON/FAMILIE Til rejser i hele verden for personer under 70 år Fra 2 dage til 18 måneder S I K K E R H E D U D O V E R A L L E G R Æ N S E R

ENKELTPERSON/FAMILIE Til rejser i hele verden for personer under 70 år Fra 2 dage til 18 måneder S I K K E R H E D U D O V E R A L L E G R Æ N S E R RE JSEFORSIKRING ENKELTPERSON/FAMILIE Til rejser i hele verden for personer under 70 år Fra 2 dage til 18 er S I K K E R H E D U D O V E R A L L E G R Æ N S E R der omfatter USA. Vores rejseforsikringer

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 (version 10.2012)_Mejeriliv SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs-

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 September 2009 -MAYDAY SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs- og terrorrisiko

Læs mere

Det Faglige Hus. Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015

Det Faglige Hus. Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015 Det Faglige Hus Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015 Sektion A Generelle betingelser 1. Forsikringens omfang Ulykkesforsikringen giver ret til erstatning ved ulykkestilfælde,

Læs mere

Police Idrætsrejseforsikring Police nr.: Dato: 1. januar 2016

Police Idrætsrejseforsikring Police nr.: Dato: 1. januar 2016 DGI og DIF c/o DIF, Att. Willy Rasmussen Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Ikrafttrædelse: 1. januar 2016 Policen er ændret og afløser samtidig tidligere police med samme policenr. i Tryg. Forfald: 1. januar.

Læs mere

Betingelser. Rejseforsikring MasterCard Platinum. Nr. RPMP 1406. Alm Brand BANK. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.

Betingelser. Rejseforsikring MasterCard Platinum. Nr. RPMP 1406. Alm Brand BANK. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand. Alm Brand BANK Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk Side 1 af 13 Rejseforsikring MasterCard Platinum Betingelser Nr. RPMP 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 af 13 1 Fællesbestemmelser

Læs mere

UNGDOMSRE JSEFORSIKRING

UNGDOMSRE JSEFORSIKRING UNGDOMSRE JSEFORSIKRING UNGDOM Til rejser i hele verden for unge under 35 år Fra 2 dage til 18 måneder S I K K E R H E D U D O V E R A L L E G R Æ N S E R G O U D A R E J S E F O R S I K R I N G S I K

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR.

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 731 Til rejser i hele verden Til rejsende under 70 år Begrænset dækning for KRONISKE ELLER EKSISTERENDE LIDELSER! Søg forhåndstilsagn! SIKKERHED UD OVER ALLE

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Branche Rej. Betingelser 010116

Indholdsfortegnelse. Branche Rej. Betingelser 010116 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ÅRSREJSEFORSIKRING INCL. AFBESTILLINGSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche Rej Betingelser 010116 Side Dækningsoversigt...

Læs mere

UNGDOMSREJSEFORSIKRING

UNGDOMSREJSEFORSIKRING UNGDOMSREJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 741 Til rejser i hele verden For rejsende under 35 år Begrænset dækning for KRONISKE ELLER EKSISTERENDE LIDELSER! Søg forhåndstilsagn! SIKKERHED UD OVER

Læs mere

Årsrejseforsikring med afbestilling. 100% tryghed året rundt

Årsrejseforsikring med afbestilling. 100% tryghed året rundt Årsrejseforsikring med afbestilling 100% tryghed året rundt 100% tryghed med en Gouda årsrejseforsikring Med en Årsrejseforsikring er du fuldt dækket i et helt år på alle ferierejser af op til en måneds

Læs mere

Rejseforsikring. 100% tryghed året rundt

Rejseforsikring. 100% tryghed året rundt Rejseforsikring 100% tryghed året rundt 100% tryghed med Gouda rejseforsikring Med en Gouda Rejseforsikring får du 100% tryghed, når du rejser på korte eller længere rejser. Bliver du syg på din rejse,

Læs mere

VI ER MED DIG OVERALT

VI ER MED DIG OVERALT VI ER MED DIG OVERALT Studenterforsikring Gældende fra 1. januar 2015 DKK STUDENTERFORSIKRING Din uddannelsesinstitution tilbyder sammen med Willis en særlig fordelagtig rejseforsikring til dig, der skal

Læs mere

Tjenesterejseforsikringen

Tjenesterejseforsikringen Cirkulære om Tjenesterejseforsikringen 2015 Cirkulære af 15. april 2015 Modst. nr. 012-15 J.nr. 2015-1756-0085 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære 1. Indledning... 5 2. Om tjenesterejseforsikringen... 5 3.

Læs mere

SKADEANMELDELSE. Skadenummer (Udfyldes af If, hvis det er en ny skade) Rejsen pris (kr.): Er der modtaget refusion fra rejsearrangøren?

SKADEANMELDELSE. Skadenummer (Udfyldes af If, hvis det er en ny skade) Rejsen pris (kr.): Er der modtaget refusion fra rejsearrangøren? SKADEANMELDELSE IF REJSEFORSIKRING AFBESTILLING AF REJSE Policenummer: Skadenummer (Udfyldes af If, hvis det er en ny skade) FORSIKRINGSTAGER Navn: Adresse: Telefon nr.: Post nr. og by: E-mail: SYGDOMSRAMTE

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang. 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor gælder forsikringen? 3. Hvilke skader

Læs mere

AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER

AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 3109 i tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark

Læs mere

REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 813

REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 813 REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 813 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER MV. I UDLANDET

REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER MV. I UDLANDET REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER MV. I UDLANDET Forsikringsbetingelser nr. 205 I tilslutning til den gældende forsikringsaftalelov i Danmark Gældende fra 1. januar 2011 REJSEFORSIKRING UNDER

Læs mere

REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 820

REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 820 REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 820 0 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din forsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

VI ER MED DIG OVERALT

VI ER MED DIG OVERALT VI ER MED DIG OVERALT Udstationering Gældende fra 2014 INDHOLD 4 Dækningsoversigt 8 Forsikringsbetingelser 39 Ordliste 24-timers intern alarmservice 2 3 DÆKNINGSOVERSIGT Udstationering Alle beløb er i

Læs mere

Alka gør det nemt at vælge ny rejseforsikring

Alka gør det nemt at vælge ny rejseforsikring Alka gør det nemt at vælge ny rejseforsikring Alka Global Ekstra dækker dig og din familie i hele verden, inklusiv afbestillingsforsikring. Alka Global Ekstra giver dig mulighed for at rejse i hele verden

Læs mere

ERHVERVS-REJSEFORSIKRING Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser

ERHVERVS-REJSEFORSIKRING Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser ERHVERVS-REJSEFORSIKRING Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Forsikringsbetingelser nr. 59 I henhold til dansk forsikringslovgivning Gyldig fra den 01.04.07 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 INDLEDENDE

Læs mere

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2 REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 812 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

ERHVERVSREJSEFORSIKRING Årsaftale for virksomheder

ERHVERVSREJSEFORSIKRING Årsaftale for virksomheder ERHVERVSREJSEFORSIKRING Årsaftale for virksomheder FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 800 I tilslutning til forsikringsaftaleloven i Danmark ERHVERVSREJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 800 I henhold til

Læs mere

Udstationeringsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 02301

Udstationeringsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 02301 Udstationeringsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 02301 Kære kunde. Vi ved godt, at man ikke altid orker at læse det med småt men når man rejser ud i verden og måske en dag havner i en situation, hvor

Læs mere

30. Ferierejsedækning EU/EØS/Schweiz. (Ikke forhandlet mellem Rådet for Dansk Forsikring og Pension og Forbrugerrådet).

30. Ferierejsedækning EU/EØS/Schweiz. (Ikke forhandlet mellem Rådet for Dansk Forsikring og Pension og Forbrugerrådet). 30. Ferierejsedækning EU/EØS/Schweiz. (Ikke forhandlet mellem Rådet for Dansk Forsikring og Pension og Forbrugerrådet). 30.1. Sikrede. (Gælder kun, hvis det fremgår af din police). For ferierejsedækningen

Læs mere

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ REJSEFORSIKRING

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ REJSEFORSIKRING REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 811 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

ihi Bupa udstationering Vi er med dig

ihi Bupa udstationering Vi er med dig ihi Bupa udstationering Vi er med dig overalt Gældende fra 2012 1 indhold 4 Hvorfor vælge ihi Bupa 6 Dine fordele 7 ihi Bupa MyCard 24-timers intern alarmservice 9 ihi Bupa 24-timers alarmservice 10 Dine

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for

Forsikringsbetingelser. for Betingelser nr. 202806 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for studerende under social- og sundhedsuddannelsens indgangsår samt den videregående uddannelse til sygeplejerske inkl. tandskadedækning

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Codan Behandlingsforsikring (arbejdsrelateret dækning) - gruppeforsikring i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler

Læs mere

Visa Electron Ungdomsrejseforsikring

Visa Electron Ungdomsrejseforsikring Visa Electron Ungdomsrejseforsikring november 2009 Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk Ungdomsrejseforsikring Tilknyttet Sydbank Visa Electron Forsikringsaftalen er indgået med If (Filial af If

Læs mere

Årsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 7-35. med afbestillingsforsikring

Årsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 7-35. med afbestillingsforsikring Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 7-35 med afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser for Årsrejseforsikring Indholdsfortegnelse Årsrejseforsikring...3 1 Hvem er sikret...3 2 Hvilke typer

Læs mere

LEV-Forsikring Forsikringsbetingelser RejsePlus For RejsePlus gælder nedenstående betingelser samt Fællesbestemmelser for Codan Boforsik- ring

LEV-Forsikring Forsikringsbetingelser RejsePlus For RejsePlus gælder nedenstående betingelser samt Fællesbestemmelser for Codan Boforsik- ring RejsePlus For RejsePlus gælder nedenstående betingelser samt Fællesbestemmelser for Codan Boforsikring Generelt 1. Hvemerdækket? Dækningen omfatter den samme persongruppe, som er anført i Codan Boforsikring

Læs mere

Jyske MasterCard FORSIKRINGSBETINGELSER

Jyske MasterCard FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER Sektion A Fælles betingelser Sektion B Rejseforsikringsdækninger Nr. 03J Policenummer 5814260196 Gældende fra 1. juli 2013. SEKTION A FÆLLES BETINGELSER 1.0 Forsikringen 1.1 Hvem

Læs mere

LISA SPROGREJSER FORSIKRINGSBETINGELSER

LISA SPROGREJSER FORSIKRINGSBETINGELSER LISA SPROGREJSER FORSIKRINGSBETINGELSER 1 Indledende betingelser Hvem kan købe rejseforsikringen? Rejseforsikringen kan tegnes af ferie- og studierejsende, som rejser med Lisa Sprogrejser. Rejsende kan

Læs mere

Skole- og ungdomsrejseforsikring

Skole- og ungdomsrejseforsikring Skole- og ungdomsrejseforsikring Forsikringsbetingelser 808 Gælder fra maj 2012 Indholdsfortegnelse Kære Gouda-kunde 3 I. Vær opmærksom på 4 III. Forsikringsbetingelser 6 1. Sygdom 6 2. Hjemtransport 7

Læs mere

HVIS DU HAR EN KRONISK SYGDOM

HVIS DU HAR EN KRONISK SYGDOM Rejse EuropaPlus Risikoen er afdækket i: ihi Bupa Palægade 8 DK-1261 København K Telefon: +45 70 20 70 48 CVR 88076516 der tager sig af skadebehandlingen. 24-timers Alarmservice på telefon: +45 70 23 24

Læs mere

REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 820

REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 820 REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 820 0 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din forsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere