SKI's rammeaftaler inden for videnrådgivning 20 anbefalinger til forbedringer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKI's rammeaftaler inden for videnrådgivning 20 anbefalinger til forbedringer"

Transkript

1 Den 16. juni 2011 kna SKI's rammeaftaler inden for videnrådgivning 20 anbefalinger til forbedringer Resumé SKI s rammeaftaler egner sig ikke til køb af videnrådgivning, fordi videnrådgivning kræver tilpasning til kundernes konkrete behov. Mange kunder efterspørger imidlertid rammeaftaler fra SKI inden for videnrådgivning. DI Videnrådgiverne har derfor udarbejdet 20 anbefalinger, der kan gøre SKI s aftaler inden for videnrådgivning så velfungerende som muligt. SKI s rammeaftaler bør afspejle kundernes behov og give færrest mulige transaktionsomkostninger. SKI bør derfor kun gennemføre aftaler, hvor der er afdækket et stort behov på minimum mio. kr. i omsætning årligt pr. aftale. Desuden bør der på aftaler, hvor der anvendes miniudbud, ikke være flere end 6-8 leverandører på hver enkelt delaftale. SKI s aftaler bør ikke mindske konkurrencen. Det anbefales, at flest mulige leverandører kan blive omfattet af SKI s rammeaftaler for eksempel ved at opdele aftalerne efter specialer eller geografisk, samt at SKI ikke på forhånd udelukker, at mindre virksomheder kan komme på en aftale. Endelig anbefales det, at aftalerne afspejler, at videnrådgivning er komplekst, blandt andet ved at SKI i tildelingen af rammeaftaler fokuserer på referencer og kompetencer hos leverandørerne. 1. Baggrund DI Videnrådgivernes bestyrelse besluttede i efteråret 2010 at nedsætte en task force, der skulle komme med anbefalinger til DI Videnrådgivernes holdning til SKI s rammeaftaler, så VI aktivt kan bidrage til debatten om og med SKI og hermed sikre VI indflydelse på SKI s rammeaftaler. Task forcen blev nedsat i december Task forcens medlemmer og kommissorium fremgår af henholdsvis bilag 1 og 2. Sagsnr.:

2 Neden for beskrives i afsnit 2 task forcens vurdering af køb af videnrådgivning på SKI-rammeaftaler, herunder task forcens overordnede forslag om SKI s virke og organisering. I afsnit 3 gennemgås de principper, som task forcen finder bør være udgangspunktet for SKI s rammeaftaler. Endelig følger 20 anbefalinger vedrørende SKI s aftaler på videnrådgiverområdet i afsnit Videnrådgivning og SKI a) Rammeaftaler og videnrådgiverydelser Videnrådgiverydelser er karakteriseret ved at være immaterielle og ofte komplekse ydelser. Ydelserne er sjældent standardydelser, men skal som regel tilpasses den konkrete opgave. Tæt dialog med kunden er derfor ofte afgørende for en god opgaveløsning. Rammeaftaler er aftaler, der indgås mellem en eller flere offentlige institutioner og en eller flere leverandører for at fastsætte vilkårene for de kontrakter, der indgås under aftalen. Formålet med rammeaftaler er typisk at opnå større volumen, og herigennem besparelser. Derudover er det ofte et formål med rammeaftaler at få udbudspligten afløftet, herunder sikre overholdelse af udbudsretlige forhold. I den forbindelse kan rammeaftaler - anvendt rigtigt også sikre færre transaktionsomkostninger, fordi opgaverne ikke skal i nyt udbud hver gang. Generelt er rammeaftaler især velegnede i situationer, hvor udbyderen ikke kan fastslå det præcise behov for indkøb af den pågældende ydelse, og når der er tale om regelmæssige anskaffelser af ydelser af samme karakter. Derudover er rammeaftaler mest velegnede til køb af standardvarer, da de jo netop ikke tager udgangspunkt i én særlig opgave eller problemstilling. Se blandt andet Konkurrencestyrelsens vejledning til Tilbudsloven fra 2005:.. Rammeaftaler er især velegnede i situationer, hvor udbyderen skal have udført en række ensartede ydelser i aftaleperioden... SKI s rammeaftaler er særlige ved, at de er brede aftaler, der omfatter en bred vifte af ydelser (dog ofte delt op i delaftaler) og er målrettet mange forskellige typer indkøbere (forskellige størrelsesmæssigt, opgavemæssigt osv.). Det betyder, at det for SKI s aftaler i særlig grad gælder, at de er meget overordnede og skal dække vidt forskellige behov. Der er hermed en klar risiko for, at den enkelte rammeaftale reelt vil være uegnet at anvende for den enkelte kunde i den konkrete situation. Ovennævnte betyder, at SKI s rammeaftaler typisk ikke er velegnede til køb af videnrådgivning, slet ikke når rådgivningen ikke er rene standardydelser. 2

3 SKI s svar på dette har hidtil været, at man oplever efterspørgel efter rammeaftaler på videnrådgivernes område. Kunderne ønsker blandt andet at opnå tids- og ressourcebesparelser ved, at en del af arbejdet er gjort allerede af SKI. Hertil kommer den forhåbentlig større juridiske tryghed, som et fornuftigt set-up hos SKI kan give indkøberne. På den baggrund og i overensstemmelse med task forcens kommissorium - kommer task forcen derfor dels med et forslag vedrørende SKI s virke og organisering, dels med anbefalinger om SKI s rammeaftaler, der kan medvirke til, at SKI s rammeaftaler på videnrådgiverområdet bliver så velfungerende som muligt for både kunder og leverandører. b) Forslag vedrørende SKI s virke og forretningsmodel SKI s organisation, forretningsmodel samt rammeaftale set-up bør evalueres med jævne mellemrum for at sikre, at: Der kun etableres rammeaftaler på områder, hvor det er berettiget i forhold til kundernes behov samt kun anvendes, når det er berettiget i forhold til den konkrete opgave. Dette er særligt vigtigt i forhold til videnrådgivning, jf. bemærkningerne ovenfor, idet SKI s rammeaftaler ikke altid vil sikre de rigtige leverandører til den konkrete opgave SKI ikke, blandt andet i forlængelse af ovenstående, har særlige incitamenter, der tilskynder SKI til at generere størst mulig omsætning på SKI s rammeaftaler uden hensyntagen til det konkrete behov hos kunderne SKI har rådighed over opdateret viden og kompetencer, eventuelt fra eksterne specialister, om den nyeste udvikling på de enkelte markeder SKI ikke leverer ydelser, som bedre og billigere kan leveres af private, herunder af private udbuds- og bygherrerådgivere. Konkret foreslås det, at SKI jævnligt udarbejder en evaluering af, om man kan konkurrenceudsætte egne ydelser, uden at dette dog må resultere i parallele rammeaftalesystemer, der vil forhøje transaktionsomkostningerne 3. Principper SKI task forcen anbefaler, at SKI s rammeaftaler inden for videnrådgivning tager udgangspunkt i følgende principper: Afspejle kundernes ønsker og behov For at sikre bedst mulige resultater af køb via SKI s rammeaftaler, må aftalerne tage udgangspunkt i kundernes ønsker og behov. Det må eksempelvis være muligt for kunderne at finde den leverandør, der netop kan levere den opgaveløsning, som ønskes. 3

4 Gennemsigtighed Gennemsigtighed i SKI s rammeaftaler i forhold til udvælgelse, tildeling af rammeaftaler og tildeling af kontrakter er centralt. Gennemsigtighed medvirker til objektiv, saglig bedømmelse af ansøgerne og hermed til at sikre ligebehandling. Gennemsigtig er også fundamentet for, at tilbudsgivere, der ikke får tildelt en rammeaftale, kan sikre sig, at bedømmelsen er foregået på en ordentlig måde. Færrest mulige transaktionsomkostninger og proportionalitet Der er ofte høje transaktionsomkostninger ved udbud. Rammeaftaler, herunder SKI s rammeaftaler, kan i princippet bidrage til at reducere transaktionsomkostninger, da opgaverne ikke skal udbydes hver gang. Men om SKI s rammeaftaler konkret bidrager til færre transaktionsomkostninger afhænger af flere faktorer, herunder af de procedurer, som SKI anvender. Brug af miniudbud frem for direkte tildeling vil alt andet lige øge transaktionsomkostningerne. I forlængelse heraf er det også centralt, at der er proportionalitet mellem omsætningen på aftalerne og de transaktionsomkostninger, der er ved at byde. Bevare konkurrencen på markedet og afspejle branchens struktur SKI s rammeaftaler indebærer, at en stor del af leverandørerne lukkes ude af en betydelig del af det offentlige marked i en periode på op til fire år, mens forholdsvis få får en særlig adgang. Samtidig er der risiko for, at virksomheder, som én gang er kommet på en SKI aftale, opnår så gode referencer, at de alene af dén grund nemmere vil kunne kvalificere sig til næste tildeling af rammeaftaler. Hermed kan der blive udviklet et lukket system. Såfremt der fremover i højere grad anvendes miniudbud, betyder det, at der formentlig kommer færre leverandører på aftalerne end hidtil, hvorved konkurrencen mindskes yderligere. Det betyder også, at de mindre virksomheder kan få sværere ved at komme på en aftale. SKI kan derudover, eventuelt uforvarende, påvirke markedet på anden vis, for eksempel skabe incitamenter til, at der dannes konsortier eller gennemføres fusioner. SKI bør derfor strukturere rammeaftalerne, tilrettelægge udbudsproces og designe udvælgelses- og tildelingskriterier på en sådan måde, at konkurrencen på det pågældende marked i videst mulige udstrækning bevares og branchens sammensætning reflekteres. 4

5 Afspejle ydelsernes komplekse, immaterielle karakter, herunder sikre kvalitet Som nævnt ovenfor er videnrådgiverydelser immaterielle og ofte komplekse. En god opgaveløsning kræver derfor, at ydelsen tilpasses den konkrete opgave, og at rammeaftalerne muliggør køb af de rigtige kompetencer og erfaringer. Tildelingen bør derfor tilrettelægges, så der kommer fokus på ydelsens kvalitet og effekter. Rådgiverydelser kan være svære at vurdere ud fra pris, idet det set i det lange perspektiv nogen gange kan være fornuftigt at betale lidt mere, hvis effekten til gengæld er det større. 4. Anbefalinger a) Udgangspunkt i kundernes behov Kun rammeaftaler hvor der er afdækket behov på minimum mio. kr. i omsætning pr. år Anbefaling 1: I forbindelse med nyt udbud af en rammeaftale bør SKI gennemføre grundige behovsafdækninger og fremlægge oplysninger om kundernes forventninger til indkøb på det pågældende område for at sandsynliggøre omfanget af omsætning på aftalen Der bør kun udbydes aftaler på områder, hvor SKI har afdækket et stort behov og hermed stor forventet efterspørgsel. På de fleste områder betyder det, at omsætningen som minimum bør være på mio. kr. pr. år på en delaftale. Der kan dog være undtagelser hertil b) Udbudsproces og aftalestruktur SKI bør anvende prækvalifikation i udbud Aftalerne bør være 3-årige Etablering af ventelister til rammeaftalerne Direkte tildeling bør anvendes mest muligt Flest mulige bør kunne få en rammeaftale Anbefaling 2: SKI s rammeaftaler bør kun gennemføres som begrænset udbud med prækvalifikation Anbefaling 3: SKI s rammeaftaler inden for videnrådgivning bør være 3-årige. Denne tidsmæssige ramme er en passende balance mellem hensynet til transaktionsomkostninger og sikring af dynamik i markedet Anbefaling 4: SKI bør etablere ventelister til rammeaftalerne, så SKI ved fusioner, konkurser og lignende hos leverandører på en aftale kan supplere med leverandører fra ventelisten Anbefaling 5: SKI bør så vidt muligt anvende direkte tildeling af hensyn til transaktionsomkostningerne Anbefaling 6: SKI bør så vidt muligt indrette aftalerne, så flest mulige kan komme på aftalerne, men uden at transaktionsomkostningerne bliver for høje. Det kan for eksempel ske ved at opdele aftalerne i delaftaler efter forskellige ydelsesområder eller eventuelt i geografisk opdelte aftaler. 5

6 Herudover kan SKI i udbudsmaterialet forudsætte, at der vil blive valgt en skønsom blanding af små og store leverandører. Opdelingen bør sikre, at aftalerne rammer så præcist som muligt. Derudover bør der, hvis der anvendes miniudbud, ikke være for mange, der skal deltage i den fornyede konkurrence. Ved geografisk opdelte aftaler bør det være nemt at byde på flere geografiske områder, eksempelvis blot ved at sætte kryds Muliggør køb af specialistkompetencer Mindre virksomheder bør ikke på forhånd være udelukket fra SKI's aftaler Entydige og relevante udvælgelses- og tildelingskriterier 6-8 leverandører på aftaler med miniudbud Kriterier for tildeling af rammeaftaler bør dreje sig om referencer og CV'er samt i visse brancher kvalitetssystemer Anbefaling 7: Det bør være muligt at købe specialistkompetencer på SKI-rammeaftaler, eksempelvis ved at aftalerne deles op i flere delaftaler, der tager udgangspunkt i specifikke ydelser Anbefaling 8: SKI s rammeaftaler bør tilrettelægges, så de ikke på forhånd udelukker, at mindre og mellemstore virksomheder kan komme på en aftale. Udvælgelses- og tildelingskriterierne bør således ikke i udgangspunktet - det vil sige med mindre der er særlige forhold der tilsiger det - have en slagside, der gør det umuligt for mindre og mellemstore virksomheder at komme på en rammeaftale, for eksempel på grund af unødvendigt høje krav til volumen c) Udvælgelse og tildeling Anbefaling 9: Udvælgelses- og tildelingskriterierne bør være relevante, entydige og tilpas detaljerede til reelt at muliggøre en udskillelse af ansøgerne Anbefaling 10: Ved rammeaftaler, hvor der bruges miniudbud, bør antallet af leverandører på de enkelte (del)aftaler ikke være for højt. Almindeligvis vil et antal på 6-8 leverandører være passende. På aftaler med direkte tildeling bør antallet af leverandører være højere Anbefaling 11: For at sikre at de mest kompetente leverandører, der kan præstere den rigtige kvalitet og erfaring til den rigtige pris, bliver tildelt en rammeaftale, bør SKI s udvælgelses- og tildelingskriterier være baseret på følgende: Udvælgelseskriterierne i prækvalifikationen bør dreje sig om virksomhedens økonomiske og finansielle kapacitet, antallet af konsulenter, kvalitetsstyringssystemer o.lign. Tildelingskriterierne bør fokusere på referencer og CV er og ikke eksempelvis teoretiske, generiske procesbeskrivelser. I delbrancher med relativt standardiserede/modne ydelser kan kvalitetssystemer dog indgå som tildelingskriterie Pris bør maksimalt vægte 30 procent i evalueringen af tilbuddene Ved tildeling af opgaver gennem miniudbud bør tildelingskriterierne omfatte løsningsdesign og løsningsfor- 6

7 slag i forhold til den konkrete opgave samt de konkrete kompetencer, der vil blive sat til at løse opgaven Ved specialistaftaler bør faglig dybde og specialistviden vægtes, fremfor eksempelvis leverandørens størrelse Anbefaling 12: Hvis SKI vælger at have både brede aftaler og smalle specialistaftaler inden for en overordnet rammeaftale bør udvælgelses- og tildelingskriterierne for de to typer aftaler ikke være ens. Ved de brede aftaler bør der lægges forholdsvis meget vægt på blandt andet virksomhedens størrelse og antal ansatte, bredt sortiment osv. Ved de smalle aftaler bør der lægges tilsvarende mere vægt på faglig dybde og specialistviden d) Anvendelse af aftalerne SKI bør informere om, at SKI's rammeaftaler primært er målrettet store opgaver over EU's tærskelværdier, hvor aftalerne afløfter udbudspligten Opgaver under kr. bør ikke købes via SKI's aftaler SKI bør facilitere teknisk afklaring, så kun reelt kvalificerede deltager i miniudbud Ikke krav om at levere dele af selve løsningen i tilbuddet Anbefaling 13: I udgangspunktet bør kun kontrakter over EU s tærskelværdier håndteres via SKI-rammeaftaler. Drøftelser med SKI har dog vist, at kunderne ikke ønsker at differentiere mellem opgaver over og under tærskelværdierne i forhold til at bruge SKI s aftalesæt. Af denne grund anbefales det, at SKI i hvert fald informerer kunderne om de fleksible annonceringspligtregler for opgaver over kr. og op til tærskelværdierne, hvor de ikke behøver bruge SKI for at få afløftet udbudspligten. For opgaver under EU s tærskelværdier anbefales det yderligere, at SKI stiller paradigmer, it-løsninger mv. til rådighed for at understøtte indkøberne Anbefaling 14: Opgaver under kr. bør under ingen omstændigheder købes ind på SKI s aftaler, da SKI s aftaleset-up er målrettet indkøb af større opgaver Anbefaling 15: Ved anvendelse af miniudbud bør der i videst muligt omfang ske en reel indsnævring af ansøgerfeltet gennem teknisk afklaring og dialog, så kun leverandører, der reelt er kvalificerede i forhold til den konkrete opgave, skal bruge ressourcer på at byde. SKI bør udarbejde understøttende materiale, der gør teknisk afklaring og dialog nem og sikker (også juridisk) at anvende Anbefaling 16: Kravene til tilbudsmaterialet, når der anvendes miniudbud, herunder kravenes detaljeringsniveau, bør være rimelige og eksempelvis ikke indebære krav om at levere dele af selve ydelsen i tilbuddet. Hvis det alligevel vurderes nødvendigt at bede om, at tilbuddet indeholder (dele af) selve løsningen, bør der ydes økonomisk kompensation til tilbudsgiverne e) Feed-back og opfølgning Evaluering af videnrådgiver-aftaler i efteråret 2012 Anbefaling 17: På grund af det nye set-up for SKI s rammeaftaler, bør de aftaler inden for videnrådgiverområdet, der indgås i løbet af 2011 evalueres senest i efteråret Det- 7

8 te kan bidrage til, at kommende aftaler kun indeholder aspekter, som fungerer godt Mere fokus på best practise Åbenhed om omsætningen på de enkelte aftaler Behovsanalyser hver gang aftale skal fornys Anbefaling 18: SKI kan overveje tidsmæssigt at forskyde indgåelsen af de forskellige rammeaftaler inden for videnrådgivning for at muliggøre opsamling af erfaringer og udbredelse af best practise Anbefaling 19: SKI bør fremlægge (bagudrettede) oplysninger om omsætningen på de enkelte (del)aftaler. Dét bør ske minimum én gang om året samt i forbindelse med udbud af ny rammeaftale Anbefaling 20: Hver gang en aftale udløber, skal SKI analysere, om der er grundlag for at forny aftalen, herunder om der kan forventes tilstrækkelig efterspørgsel 8

9 Bilag 1 Januar 2011 DI Videnrådgivernes SKI task force Medlemmer af task forcen Direktør Thomas Kveiborg, Ramboll Management Consulting (formand for task forcen) Adm. direktør Asger Nielsen, Megafon Partner John Nikolajsen, Accenture A/S Direktør Mikael Lyngsfeldt, Moe & Brødsgaard A/S Adm. direktør Johannes Overgaard, Korsbæk & Partnere KS Direktør Jacob Sachse, Alectia A/S Adm. direktør Morten Tamstorf, Conmoto A/S Partner Torben Vad, Damvad A/S Vicedirektør, advokat Ulla Sassarsson, Foreningen af Rådgivende Ingeniører Branchedirektør Henriette Søltoft, DI Videnrådgiverne Konsulent Kirsten Alkjærsig, DI Videnrådgiverne 9

10 Bilag 2 November 2010 Kommissorium for task force om SKI s håndtering af rammeaftaler inden for videnrådgivning DI Videnrådgivernes bestyrelse har besluttet at nedsætte en task force, der skal komme med et oplæg til DI Videnrådgivernes holdning til Statens og Kommunernes Indkøbs Service s (SKI s) håndtering af rammeaftaler inden for videnrådgiverområdet. Taks forcen skal se på følgende områder: Udbudsprocessen Tildelingen af rammeaftaler Tildelingen af kontrakter på rammeaftalerne SKI s rammeaftaler inden for videnrådgivning drejer sig blandt andet om rammeaftaler for management konsulentydelser, rådgivende ingeniørydelser, it-rådgivning, visuel design og identitet mv. Baggrund Baggrunden for nedsættelsen af task forcen er, at DI Videnrådgiverne løbende får henvendelser fra medlemsvirksomheder om SKI s håndtering af udbud af rammeaftaler. Det drejer sig både om håndteringen af selve udbuddet, tildelingen af rammeaftaler og tildelingen af kontrakter under rammeaftalerne. Derudover har DI Videnrådgivernes OPS panel udarbejdet anbefalinger til at nedbringe transaktionsomkostninger ved udbud, hvoraf en del drejer sig om rammeaftaler. Disse kan være i modstrid med SKI s nuværende praksis. Endelig forventes det, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er på vej med en vejledende udtalelse om SKI s rammeaftalekompleks. Styrelsen har tidligere afgjort, at hvis der ikke er lavet en rangordning, så skal der gennemføres miniudbud. Formål Formålet med task forcens arbejde er at komme med oplæg til DI Videnrådgivernes holdning til SKI med fokus på, hvordan DI Videnrådgiverne kan medvirke til at forbedre SKI s håndtering af rammeaftaler inden for videnrådgiverydelser. Task forcen skal herunder komme med forslag inden for følgende områder: 10

11 Er SKI s håndtering af udbud, tildeling af rammeaftaler og tildeling af kontrakter tilstrækkelig gennemsigtig, fair og kompetent? Hvis ikke, hvordan forbedres håndteringen? Er der herunder særlige udfordringer ved rammeaftaler, der dækker immaterielle ydelser? Hvordan sikres en effektiv transaktion med lavest mulige omkostninger for både kunder, leverandører og SKI selv? Er SKI s rammeaftaler inden for videnrådgivning for brede? Muliggør SKI s rammeaftaler indkøb af spidskompetencer, og sikrer de i tilstrækkeligt omfang innovation? Der skal her tages højde for OPS Panelets anbefalinger vedrørende transaktionsomkostninger, hvor det foreslås, at brede rammeaftaler med fordel deles op i mere specialiserede, fag-specifikke ydelser Hvordan påvirkes konkurrencen og kvaliteten af det forhold, at stadig flere virksomheder søger sammen i større konsortier eller kan henvise til kompetencer hos underleverandører? Lukker SKI s rammeaftaler i for høj grad for konkurrence? Er der i givet fald brug for ændringer, eksempelvis mere fleksibilitet, hvor rammeaftalerne ikke er fuldt fastlåste i en årrække? Har SKI s rammeaftaler inden for videnrådgivning den rette balance mellem pris og øvrige kriterier som kvalitet og kompetencer? Hvis ikke, hvordan kan der medvirkes til en bedre balance, så maksimal "value for money" opnås? Er der proportionalitet mellem antallet af leverandører på SKI s rammeaftaler og omsætningen på rammeaftalerne? Er det erfaringen, at der er leverandører på en SKIrammeaftale, der ikke opnår omsætning via aftalen? Hvordan undgås det, at SKI rammeaftalerne bliver betragtet som en certificering af rådgivere. Og hvis den betragtes som sådan, hvorfor afgrænses antallet af bydere så, således at kompetente rådgivere holdes udenfor? Hvordan kan tildelingen af kontrakter under SKI s rammeaftaler gennemføres mest hensigtsmæssigt? Der skal her tages højde for OPS Panelets anbefalinger om transaktionsomkostninger. Hvordan sikres at den danske model for udbud af rammeaftaler følger eller er foran den internationale praksis og innovation på området. Rammen for task forcens arbejde er, at rammeaftaler, der er håndteret professionelt og anvendt i de rette situationer, kan være en hensigtsmæssig måde for offentlige indkøbere at købe videnrådgiverydelser på. Ligeledes skal forslagene tage udgangspunkt i og flugte med OPS Panelets anbefalinger vedrørende transaktionsomkostninger. Det er målet, at task forcen kommer med så operationelle forslag til forbedringer som muligt. 11

12 Task forcen kan inddrage erfaringer fra håndtering af rammeaftaler i udlandet. Tidshorisont Task forcen nedsættes i november og forventes at have sit første møde i december Det er målet, at task forcen afslutter arbejdet senest i april måned Medlemmer af task forcen Task forcen består af tre medlemmer af DI Videnrådgivernes OPS panel (herunder mindst ét medlem fra DI Videnrådgivernes bestyrelse), et medlem af Dansk Management Råds bestyrelse, ét medlem anbefalet af Foreningen af Rådgivende Ingeniørers bestyrelse samt to af DI Videnrådgivernes øvrige medlemmer. Sekretariat for task forcen er DI Videnrådgivernes sekretariat. Arbejdet koordineres med FRI, DMR og DI. 12

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser 2 Denne vejledning, der er udarbejdet af DANVA og FRI, indeholder gode råd om, hvordan vandselskaber kan indkøbe

Læs mere

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser.

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. UDBUD -keep it simple Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. Februar 2015 2015 Side 2 af 7 Gør indkøb af rådgivning simpelt - og undgå

Læs mere

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Initialer: peh Sag: 306-2010-23455 Dok.: 306-2010-289257 Oprettet: 14. december 2010 Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan

Læs mere

Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software

Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software Rammeaftale 05.02 Kontorvarer Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Indkøb af videnrådgivning. med sund fornuft

Indkøb af videnrådgivning. med sund fornuft Indkøb af videnrådgivning med sund fornuft Udgivet af: DI Videnrådgiverne og IKA Redaktør: Kirsten Alkjærsig ISBN 978-87-7353-993-4 Tryk: DI 300.2.14 Forord Der er meget fokus på procedurer og jura i offentlige

Læs mere

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide Bliv leverandør til det offentlige Miniguide INDLEDNING Denne miniguide indeholder vejledning i, hvad du skal huske når du vil byde på opgaver i Gribskov Kommune. Miniguiden indeholder nogle generelle

Læs mere

SKI s rammeaftaler Anja Piening

SKI s rammeaftaler Anja Piening SKI s rammeaftaler Anja Piening Juridisk chef, SKI 2 Rammeaftaler - udbudsdirektivets sorte får De er altid undtagelsen til hovedreglen. De er bøvlede at have med at gøre... Ingen gider at tale om dem..

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 18. marts 2014 Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og

Læs mere

04.10 Forbrugsartikler Vejledning. www.ski.dk/forbrugsartikler

04.10 Forbrugsartikler Vejledning. www.ski.dk/forbrugsartikler 04.10 Forbrugsartikler Vejledning www.ski.dk/forbrugsartikler Om denne vejledning SKI ønsker at gøre det nemt for offentlige enheder at bruge vores rammeaftaler. Vi har derfor udarbejdet denne vejledning

Læs mere

Kontraktbilag 8 (præciseret) Retningslinjer vedr. tildeling

Kontraktbilag 8 (præciseret) Retningslinjer vedr. tildeling Kontraktbilag 8 (præciseret) Retningslinjer vedr. tildeling Rammeaftale 12.01 Nærværende bilag er gældende fra 14. september 2010. Bilaget erstatter tidligere Kontraktbilag 08 således at tildelinger foretaget

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

INDKØBSJURA 2013. Advokat hotline

INDKØBSJURA 2013. Advokat hotline INDKØBSJURA 2013 Advokat hotline Spørgsmål 1 I et udbud med mange delaftaler eller mange varelinjer kan det være hensigtsmæssigt for både ordregiver og tilbudsgivere, at man kan byde ind på flere delaftaler/varelinjer

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

1. Hvordan stiller ovenstående lov- og regelsæt sig i forhold til typisk små lokale leverandører og hvad gør kommunen?

1. Hvordan stiller ovenstående lov- og regelsæt sig i forhold til typisk små lokale leverandører og hvad gør kommunen? Økonomi og Beskæftigelse Ejendomme og Indkøb Sagsnr. 51632 Brevid. 1146620 Ref. SEL Dir. tlf. 46 31 30 40 steene@roskilde.dk NOTAT: Regler og proces for offentlige indkøb 23. november 2010 Reglerne for

Læs mere

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Side 1 af 5 Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Udbud og tildeling følger reglerne i Tilbudsloven, Odder Kommunes indkøbspolitik samt gældende EU-regler. For bygge- og anlægsopgaver

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION 2013 SIDE 2 BLIV KLOGERE PÅ LICITTION Bliv klogere på Licitation On-line ISBN 978-87-7029-522-2 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING 2013 SIDE 2 Bliv klogere på annoncering On-line ISBN 978-87-7029-523-9 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Januar 2013 Indholdsfortegnelse Vurdering af en opgaves grænseoverskridende interesse... 3 Kontrakter uden grænseoverskridende interesse... 5 Eksempler på

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Annonceringspligten ved køb af bilag II B-tjenesteydelser er på vej til at blive ophævet. Læs om regelændringen og anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt.

Læs mere

Fra udbud til tilbud Juraen og processen

Fra udbud til tilbud Juraen og processen Fra udbud til tilbud Juraen og processen v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Slagelse og Køge 29. august og 5. september 2012 Agenda Formålet med udbudsreglerne De forskellige udbudsformer

Læs mere

Offentligt indkøb af videnrådgivning

Offentligt indkøb af videnrådgivning Offentligt indkøb af videnrådgivning gode råd til at mindske transaktionsomkostninger ved udbud af videnrådgivning foreningen af offentlige indkøbere Udgivet af: DI Videnrådgiverne og Foreningen af offentlige

Læs mere

Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014

Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014 Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014 1 Agenda 1. Introduktion 2. Udbud med forhandling udvalgte problemstillinger 2 1. Introduktion

Læs mere

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse September 2012 Udvikling i kommunernes konkurrenceudsættelse At en opgave konkurrenceudsættes betyder ikke nødvendigvis, at opgaven udliciteres, men blot at den

Læs mere

SÅDAN BLEV DEN NYE UDBUDSLOV TIL PARTNER ANJA PIENING MEDLEM AF UDBUDSLOVSUDVALGET

SÅDAN BLEV DEN NYE UDBUDSLOV TIL PARTNER ANJA PIENING MEDLEM AF UDBUDSLOVSUDVALGET SÅDAN BLEV DEN NYE UDBUDSLOV TIL PARTNER ANJA PIENING MEDLEM AF UDBUDSLOVSUDVALGET 11. marts 2015 REJSEN HELT KORT Kommissorium fra Erhvervs- og Vækstministeriet der satte rammerne for arbejdet med udbudsloven,

Læs mere

Kursus i handel med Sorø og Ringsted Kommune. 19. November 2014. Velkommen

Kursus i handel med Sorø og Ringsted Kommune. 19. November 2014. Velkommen Kursus i handel med Sorø og Ringsted Kommune 19. November 2014 Velkommen Dagsorden Velkomst (Thomas) Præsentation af Indkøbssamarbejdet Sorø/ Ringsted (Thomas) Generelt om indkøb og udbud (Leon) Udbud

Læs mere

Undgå at få aftalen med jeres kommunikationsbureau dømt ulovligt

Undgå at få aftalen med jeres kommunikationsbureau dømt ulovligt Undgå at få aftalen med jeres kommunikationsbureau dømt ulovligt Gå hjem møde i Dansk Kommunikationsforening 7. oktober 2010 Agenda Velkomst Hvorfor bør ansatte i den offentlige sektor vide noget om EU

Læs mere

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Charlotte Aagreen Økonomi D 4646 4477 E Chaa@lejre.dk Indkøbspolitik i Lejre Kommune Dato: 4. november 2010 J.nr.:

Læs mere

02.06 Standardsoftware Vejledning i tildeling. www.ski.dk/standardsoftware

02.06 Standardsoftware Vejledning i tildeling. www.ski.dk/standardsoftware 02.06 Standardsoftware Vejledning i tildeling www.ski.dk/standardsoftware Om denne vejledning SKI ønsker at gøre det nemt for offentlige kunder at bruge vores rammeaftaler. Vi har derfor udarbejdet denne

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2011 og frem til 2014 med omkring 0,9 mia. kr. fra 3,9 mia. kr. til 3,0 mia. kr. Statens indkøb har været faldende år for år

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse VIRKSOMHEDNAVN A/S

Virksomhedsbeskrivelse VIRKSOMHEDNAVN A/S Bilag 1 Anbefalinger til at mindske transaktionsomkostninger ved udbud: Virksomhedsskabelon Bilag til tilbud: Virksomhedsbeskrivelse VIRKSOMHEDNAVN A/S Det skal hermed bekræftes, at oplysningerne i denne

Læs mere

1. Sundhed og omsorg, Social og sundhedsvikarer samt hjemmesygeplejersker:

1. Sundhed og omsorg, Social og sundhedsvikarer samt hjemmesygeplejersker: Teknisk dialog SKI inviterer potentielle tilbudsgivere og interesserede virksomheder til at deltage i skriftlig teknisk dialog i forbindelse med det kommende udbud af rammeaftale 17.17 Vikarydelser. Den

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE

SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE I Favrskov Kommune vægter vi dialogen og samarbejdet med det lokale erhvervsliv højt. I denne folder kan du læse om kommunens indkøbsprocedurer, og hvilke

Læs mere

Totaløkonomi og lange kontrakter - Totaløkonomi i offentlige indkøb

Totaløkonomi og lange kontrakter - Totaløkonomi i offentlige indkøb 7. oktober 2014 1 Totaløkonomi og lange kontrakter - Totaløkonomi i offentlige indkøb Anja Piening, Chef for Jura og CSR Sandie Nøhr Nielsen, Udbudsjurist & TCO-ansvarlig 7. oktober 2014 2 SKI A/S en offentlig

Læs mere

Offentlige indkøb Udbud under tærskelværdien og andre ikke EU-udbud

Offentlige indkøb Udbud under tærskelværdien og andre ikke EU-udbud Offentlige indkøb Udbud under tærskelværdien og andre ikke EU-udbud Statens & Kommunernes Indkøbs Service A/S udbud af Rammeaftale 17.17 Vikarydelser om levering af vikarydelser inden for sundhed & omsorgsområdet

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Begrundelser for samarbejde Forskellige samarbejdsmodeller

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune Indkøbsstrategi 2014-2017 Herning Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 Indsatsområder:... 3 2. Effektiv kontraktstyring... 4 2.1. E-handel (digitalisering af indkøbsprocessen)... 4 2.2. Fakturakontrol...

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsarbejder er at sikre, at der skabes

Læs mere

Maj 2014. Vejle Kommune. Forventninger til forhandlingsadgangen i det nye udbudsdirektiv. v. Indkøbskonsulent/jurist - Peder van Roest Dahl

Maj 2014. Vejle Kommune. Forventninger til forhandlingsadgangen i det nye udbudsdirektiv. v. Indkøbskonsulent/jurist - Peder van Roest Dahl Maj 2014 Vejle Kommune Forventninger til forhandlingsadgangen i det nye udbudsdirektiv v. Indkøbskonsulent/jurist - Peder van Roest Dahl HVEM Peder van Roest Dahl Cand.Merc.Jur (SDU) Udbudsjurist / Indkøbskonsulent

Læs mere

Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser

Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser 978-87-92651-12-9 Titel: Simple udbudsmodeler for rådgiverydelser Udgiver: DANVA Vandhuset Godthåbsvej 83 8660 Skanderborg

Læs mere

Bliv klogere på LICITATION

Bliv klogere på LICITATION Bliv klogere på LICITATION Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-472-0 Tryk ISBN: 978-87-7029-473-7 Oplag:

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 3a: Miniudbudsbetingelser Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 K E N D E L S E Berotech A/S (advokat Tina Braad, Aarhus) mod Provas Haderslev Spildevand A/S (advokat Lars

Læs mere

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER 1 Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan konkurrenceudsættelse kan øge kvaliteten og effektiviteten i kommunens

Læs mere

Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde

Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde OPS 4/0407-1200-0011 /CLV Begrænset udbud Et begrænset udbud er en udbudsform, hvor man som leverandør skal prækvalificeres, før man kan komme med et

Læs mere

Bliv klogere på ANNONCERING

Bliv klogere på ANNONCERING Bliv klogere på ANNONCERING Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-474-4 Tryk ISBN: 978-87-7029-475-1

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel radiografi PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Begrænset udbud Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel

Læs mere

indkøbs politik med underliggende procedurer Ansvar Netværk Nytænkning Ambition Minervavej 1. 3700 Rønne. T: 5695 9700. campusbornholm.

indkøbs politik med underliggende procedurer Ansvar Netværk Nytænkning Ambition Minervavej 1. 3700 Rønne. T: 5695 9700. campusbornholm. indkøbs politik med underliggende procedurer Ansvar Netværk Nytænkning Ambition Minervavej 1. 3700 Rønne. T: 5695 9700. campusbornholm.dk Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Formål Side 3 Organisering

Læs mere

Nye annonceringsregler. Let og effektiv håndtering af de nye annonceringsregler for små offentlige kontrakter, der gælder fra 1. juli 2007.

Nye annonceringsregler. Let og effektiv håndtering af de nye annonceringsregler for små offentlige kontrakter, der gælder fra 1. juli 2007. Nye annonceringsregler Let og effektiv håndtering af de nye annonceringsregler for små offentlige kontrakter, der gælder fra 1. juli 2007. De nye udbudsregler De nye regler om offentliggørelse og udbud

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde om rammeudbud for håndværkerydelser 2016-2018. Mandag d. 17. august 2015 kl. 15

Velkommen til orienteringsmøde om rammeudbud for håndværkerydelser 2016-2018. Mandag d. 17. august 2015 kl. 15 Velkommen til orienteringsmøde om rammeudbud for håndværkerydelser 2016-2018 Mandag d. 17. august 2015 kl. 15 Introduktion Leder for Ejendom, Vej & Park: Projektleder: Rådgiver (Rambøll): Erhvervskonsulent:

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Udbudspolitik

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Udbudspolitik SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Udbudspolitik Tiltrådt af Byrådet den 31. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Solrød Kommunes udbudspolitik... 2 2. Politiske mål... 2 3. Delegation

Læs mere

Træningsmodul II. EPC processen fra Projektidentifikation til udbud. Projekt Transparense. www.transparense.eu

Træningsmodul II. EPC processen fra Projektidentifikation til udbud. Projekt Transparense. www.transparense.eu Træningsmodul II. EPC processen fra Projektidentifikation til udbud Projekt Transparense EPC processen Overblik over hovedfaser Klient Beslutning om EPC Kontrakt Implementering af andre foranstaltninger

Læs mere

Kommunale udbud på tandplejeområdet

Kommunale udbud på tandplejeområdet Kommunale udbud på tandplejeområdet Billundkursus 2014 10. januar 2014 1 Udbudsportalen i KL? Videnscenter Målgruppe: principielt alle, der har med OPS at gøre www.udbudsportalen.dk Sekretariat forankret

Læs mere

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Indholdsfortegnelse: 1. Retningsliniernes formål... 3 2. Organisering... 3 3. Krav til leverandører... 3 4. Brugerinvolvering... 4 5. Indkøbsprocessen... 4

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv.

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv. Udbudsannonce Prækvalifikation mv. Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...4 Spørgsmål og kontaktperson...4 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4 Udvælgelseskriterier

Læs mere

Rammeaftale 17.01 Revisionsydelser

Rammeaftale 17.01 Revisionsydelser 25. august 2014 1 Rammeaftale 17.01 Revisionsydelser Informationsmøde 20. august 2014 25. august 2014 2 Agenda Hvilke ydelser kan institutionerne købe på rammeaftalen? Hvordan tilslutter man sig og anvender

Læs mere

UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS

UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS Udbudspolitik for FynBus Formål FynBus har den vision, at Den kollektive trafik skal set fra passagerernes synsvinkel være enkel, sammenhængende og konkurrencedygtig med andre

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbudsbekendtgørelsen - Version 3 af 7. november 2013

Spørgsmål og svar til udbudsbekendtgørelsen - Version 3 af 7. november 2013 Aarhus November 2013 Sagsnr. 057017-0001 tbr/tbr/hai Spørgsmål og svar til udbudsbekendtgørelsen - Version 3 af 7. november 2013 Lolland forsyning A/S har modtaget følgende spørgsmål til udbudsbekendtgørelsen

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

Særnummer Konkurrenceret

Særnummer Konkurrenceret SÆRNUMMER om forslag til ændring af lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. - forkortelse af klagefrister og begrænsning af mulighederne for at erklære kontrakter for uden virkning Forslag til ændring

Læs mere

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen Tilbudsbetingelser for CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen 1 1. ORIENTERING 1.1 Udbuddet Erhvervsstyrelsen udbyder hermed opgaven CSR i små

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 K E N D E L S E Delfin Vask A/S (advokat Bent Sommer, Kastrup) mod Gentofte Kommune (selv) Gentofte Kommune iværksatte

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2008 og frem til 2012 med 738 mio. kr. fra 4,5 mio. kr. til 3,7 mio. kr. Statens indkøb har været faldende år for år dog lige

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026978 (Mette Langborg) 28. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026978 (Mette Langborg) 28. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026978 (Mette Langborg) 28. marts 2012 K E N D E L S E Merrild Coffee Systems ApS (advokat Jesper Fabricius, København) mod Region Sjælland (advokat Claus Berg, København)

Læs mere

Tjekliste Når du vil afgive tilbud i en udbudsproces

Tjekliste Når du vil afgive tilbud i en udbudsproces Tjekliste Når du vil afgive tilbud i en udbudsproces SIDE 2 1. FØR DU GÅR I GANG MED DIT TILBUD Har du husket at Gennemgå udbudsmaterialet i sin helhed og være ajour med eventuelle opdateringer? Ordregiver

Læs mere

Firmaprofil. Etableret 2011. OffentligPrivatDialog gik live primo 2012. Første og førende indenfor OPS management systemer og OP-Dialog

Firmaprofil. Etableret 2011. OffentligPrivatDialog gik live primo 2012. Første og førende indenfor OPS management systemer og OP-Dialog DIGITAL DIALOG Firmaprofil Etableret 2011 OffentligPrivatDialog gik live primo 2012 Første og førende indenfor OPS management systemer og OP-Dialog Vinder af IKA s Dialogpris 2014 nomineret og kåret af

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 30.6.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014 Udbudsannonce Prækvalifikation Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen Marts 2014 Baggrund og formål KL udbyder i samarbejde med Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:145996-2013:text:da:html DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. november 2003 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 67 Jour. nr.: 83.15.05.G00.00001.03

Læs mere

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET Sagsnr. 1-23-4-101-8-13 Spørgsmål og svar skema Prækvalifikation på udbud af kontormøbler til 4 regioner 1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET 1 Prækvalifikationsbilag 11. Det publicerede dokument

Læs mere

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:94645-2015:text:da:html Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Krav til den gode proces og den gode konsulent. 9. December 2008, Horsens v. Søren Østergaard Pedersen, DMR

Krav til den gode proces og den gode konsulent. 9. December 2008, Horsens v. Søren Østergaard Pedersen, DMR Krav til den gode proces og den gode konsulent 9. December 2008, Horsens v. Søren Østergaard Pedersen, DMR 1 1. Om konsulentbranchen og DMR 2. Det gode konsulentkøb 3. Samspil mellem det offentlige vejlednings

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037546 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen) 26. juni 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037546 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen) 26. juni 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037546 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen) 26. juni 2014 K E N D E L S E AV Form A/S (advokat Torkil Høg, København) mod Kalundborg Kommune (advokat Michael Lund Nørgaard,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015 K E N D E L S E Kinnarps A/S (advokat Torkil Høg, København) mod Sjælland (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved udbudsbekendtgørelse nr.

Læs mere

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline INDKØBSJURA 2014 Advokat hotline Spørgsmål 1 Ønsker rammekontraktbegreb belyst ud fra specifikke spørgsmål: En kontrakt, hvor sortimentet er fastlagt, alle priser er fastlagt, og kredsen af udbydere er

Læs mere

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Indhold 1 Indledning... 3 2 Organisering... 3 3 Indkøbsaftaler... 4 4 Udbud... 4 6 Overordnede mål... 6 7 IT... 8 8 Kontraktopfølgning... 9 9 Planlægning...

Læs mere

Program for intern overvågning for Samsø Spildevand A/S

Program for intern overvågning for Samsø Spildevand A/S Slagterivej 28 8305 Samsø Tlf: 40132557 E-mail: info@samsoespildevand.dk Hjemmeside: www.samsoespildevand.dk Program for intern overvågning for Samsø Spildevand A/S 1. Indledning Formålet med et internt

Læs mere

INITIATIVER NYE OG MINDRE VIRKSOMHEDER SOM LEVERANDØRER TIL KOMMUNERNE

INITIATIVER NYE OG MINDRE VIRKSOMHEDER SOM LEVERANDØRER TIL KOMMUNERNE FEM INITIATIVER NYE OG MINDRE VIRKSOMHEDER SOM LEVERANDØRER TIL KOMMUNERNE UGE 46 / 15.- 21. november 2010 Arrangementerne i UGE 46 er del af den verdensomspændende Global Entrepreneurship Week, som skaber

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet Maj 2003 Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet (varer og tjenesteydelser) Overordnet politik for indkøb

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning vedrørende indkøb 2015/S 098-177680. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning vedrørende indkøb 2015/S 098-177680. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:177680-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning vedrørende indkøb 2015/S 098-177680 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

Offentlig-privat samarbejde vejen til vækst

Offentlig-privat samarbejde vejen til vækst Dansk Erhvervs konference Offentlig-privat samarbejde vejen til vækst Indlæg af Søren Jakobsen, adm. dir., SKI A/S, den 2. juni 2009 9. januar 2009 1. Dansk Erhvervs konference, den 2. juni 2009 Offentlig-privat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 K E N D E L S E HjulmandKaptain Advokatpartnerselskab (advokat Niels Lomborg, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Udbud af materialer til sløjd og naturfag samt udførelse af lovpligtigt eftersyn af træbearbejdningsmaskiner

Udbud af materialer til sløjd og naturfag samt udførelse af lovpligtigt eftersyn af træbearbejdningsmaskiner Dato 02-10-2014 Sted Kolding Kommune Sagsbehandler Christina Meiner Telefon direkte 7979 2292 E-mail cmei@kolding.dk Referat fra informationsmøde med svar på spørgsmål Udbud af materialer til sløjd og

Læs mere

Uddannelse & netværk 2011

Uddannelse & netværk 2011 Uddannelse & netværk 2011 Salg til den offentlige sektor Indholdsfortegnelse Vind gennem viden! side 3 Uddannelsesmoduler side 4 Kom godt i gang side 6 - og så er du i gang med at vinde! Alt om kontrakter,

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Udbud med forhandling samt offentliggørelse af evalueringsmodeller

Udbud med forhandling samt offentliggørelse af evalueringsmodeller Udbud med forhandling samt offentliggørelse af evalueringsmodeller Dansk Forening For Udbudsret 15. januar 2015 Tina Braad, Partner Bech-Bruun 2 Anvendelsesområdet for udbud med forhandling ( 60) 1. Ved

Læs mere

EU-Udbud af rengøring i Silkeborg Kommune

EU-Udbud af rengøring i Silkeborg Kommune EU-Udbud af rengøring i Silkeborg Kommune Teknisk dialog Silkeborg Kommune har i forbindelse med det kommende EU-Udbud af rengøring gennemført teknisk dialog med følgende fire virksomheder: ISS Facility

Læs mere

Undervisning i udbudsloven

Undervisning i udbudsloven Undervisning i udbudsloven Målrettet og specialiseret undervisning i den kommende udbudslov EU s nye udbudsdirektiv, der blev vedtaget i februar 2014, vil i 2015 blive implementeret i dansk ret via en

Læs mere

Udvalg vedrørende fælles indkøb Analyse af muligheder for fælles indkøb af materiel mv. til de kommunale redningsberedskaber og Beredskabsstyrelsen

Udvalg vedrørende fælles indkøb Analyse af muligheder for fælles indkøb af materiel mv. til de kommunale redningsberedskaber og Beredskabsstyrelsen UDKAST Udvalg vedrørende fælles indkøb Analyse af muligheder for fælles indkøb af materiel mv. til de kommunale redningsberedskaber og Beredskabsstyrelsen Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Kommissorium...

Læs mere

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER Dato: 19. december 2013 J. nr.: 102907 UDBUDSBETINGELSER Vedrørende udbud af RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER 1. Indledning

Læs mere

Indkøbspolitik for Odsherred Kommune.

Indkøbspolitik for Odsherred Kommune. Projekt Indkøb Dok. Nr. 306-2010-192320 Indkøbspolitik for Odsherred Kommune. Baggrund Odsherred kommune forvalter med sine ca. 33.000 indbyggere et indkøbsbudget på over 400 mill kr. årligt. Odsherred

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR TIL ANSØGNING OM PRÆKVALIFIKATION TIL BEGRÆNSET EU-UDBUD VEDRØRENDE

SPØRGSMÅL OG SVAR TIL ANSØGNING OM PRÆKVALIFIKATION TIL BEGRÆNSET EU-UDBUD VEDRØRENDE SPØRGSMÅL OG SVAR TIL ANSØGNING OM PRÆKVALIFIKATION TIL BEGRÆNSET EU-UDBUD VEDRØRENDE RAMMEAFTALE OM IT-KONSULENTBISTAND TIL VEDLIGEHOLD, SUPPORT OG VIDEREUDVIKLING AF FAGSYSTEMER TIL DANMARKS MILJØPORTAL

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere