SKI's rammeaftaler inden for videnrådgivning 20 anbefalinger til forbedringer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKI's rammeaftaler inden for videnrådgivning 20 anbefalinger til forbedringer"

Transkript

1 Den 16. juni 2011 kna SKI's rammeaftaler inden for videnrådgivning 20 anbefalinger til forbedringer Resumé SKI s rammeaftaler egner sig ikke til køb af videnrådgivning, fordi videnrådgivning kræver tilpasning til kundernes konkrete behov. Mange kunder efterspørger imidlertid rammeaftaler fra SKI inden for videnrådgivning. DI Videnrådgiverne har derfor udarbejdet 20 anbefalinger, der kan gøre SKI s aftaler inden for videnrådgivning så velfungerende som muligt. SKI s rammeaftaler bør afspejle kundernes behov og give færrest mulige transaktionsomkostninger. SKI bør derfor kun gennemføre aftaler, hvor der er afdækket et stort behov på minimum mio. kr. i omsætning årligt pr. aftale. Desuden bør der på aftaler, hvor der anvendes miniudbud, ikke være flere end 6-8 leverandører på hver enkelt delaftale. SKI s aftaler bør ikke mindske konkurrencen. Det anbefales, at flest mulige leverandører kan blive omfattet af SKI s rammeaftaler for eksempel ved at opdele aftalerne efter specialer eller geografisk, samt at SKI ikke på forhånd udelukker, at mindre virksomheder kan komme på en aftale. Endelig anbefales det, at aftalerne afspejler, at videnrådgivning er komplekst, blandt andet ved at SKI i tildelingen af rammeaftaler fokuserer på referencer og kompetencer hos leverandørerne. 1. Baggrund DI Videnrådgivernes bestyrelse besluttede i efteråret 2010 at nedsætte en task force, der skulle komme med anbefalinger til DI Videnrådgivernes holdning til SKI s rammeaftaler, så VI aktivt kan bidrage til debatten om og med SKI og hermed sikre VI indflydelse på SKI s rammeaftaler. Task forcen blev nedsat i december Task forcens medlemmer og kommissorium fremgår af henholdsvis bilag 1 og 2. Sagsnr.:

2 Neden for beskrives i afsnit 2 task forcens vurdering af køb af videnrådgivning på SKI-rammeaftaler, herunder task forcens overordnede forslag om SKI s virke og organisering. I afsnit 3 gennemgås de principper, som task forcen finder bør være udgangspunktet for SKI s rammeaftaler. Endelig følger 20 anbefalinger vedrørende SKI s aftaler på videnrådgiverområdet i afsnit Videnrådgivning og SKI a) Rammeaftaler og videnrådgiverydelser Videnrådgiverydelser er karakteriseret ved at være immaterielle og ofte komplekse ydelser. Ydelserne er sjældent standardydelser, men skal som regel tilpasses den konkrete opgave. Tæt dialog med kunden er derfor ofte afgørende for en god opgaveløsning. Rammeaftaler er aftaler, der indgås mellem en eller flere offentlige institutioner og en eller flere leverandører for at fastsætte vilkårene for de kontrakter, der indgås under aftalen. Formålet med rammeaftaler er typisk at opnå større volumen, og herigennem besparelser. Derudover er det ofte et formål med rammeaftaler at få udbudspligten afløftet, herunder sikre overholdelse af udbudsretlige forhold. I den forbindelse kan rammeaftaler - anvendt rigtigt også sikre færre transaktionsomkostninger, fordi opgaverne ikke skal i nyt udbud hver gang. Generelt er rammeaftaler især velegnede i situationer, hvor udbyderen ikke kan fastslå det præcise behov for indkøb af den pågældende ydelse, og når der er tale om regelmæssige anskaffelser af ydelser af samme karakter. Derudover er rammeaftaler mest velegnede til køb af standardvarer, da de jo netop ikke tager udgangspunkt i én særlig opgave eller problemstilling. Se blandt andet Konkurrencestyrelsens vejledning til Tilbudsloven fra 2005:.. Rammeaftaler er især velegnede i situationer, hvor udbyderen skal have udført en række ensartede ydelser i aftaleperioden... SKI s rammeaftaler er særlige ved, at de er brede aftaler, der omfatter en bred vifte af ydelser (dog ofte delt op i delaftaler) og er målrettet mange forskellige typer indkøbere (forskellige størrelsesmæssigt, opgavemæssigt osv.). Det betyder, at det for SKI s aftaler i særlig grad gælder, at de er meget overordnede og skal dække vidt forskellige behov. Der er hermed en klar risiko for, at den enkelte rammeaftale reelt vil være uegnet at anvende for den enkelte kunde i den konkrete situation. Ovennævnte betyder, at SKI s rammeaftaler typisk ikke er velegnede til køb af videnrådgivning, slet ikke når rådgivningen ikke er rene standardydelser. 2

3 SKI s svar på dette har hidtil været, at man oplever efterspørgel efter rammeaftaler på videnrådgivernes område. Kunderne ønsker blandt andet at opnå tids- og ressourcebesparelser ved, at en del af arbejdet er gjort allerede af SKI. Hertil kommer den forhåbentlig større juridiske tryghed, som et fornuftigt set-up hos SKI kan give indkøberne. På den baggrund og i overensstemmelse med task forcens kommissorium - kommer task forcen derfor dels med et forslag vedrørende SKI s virke og organisering, dels med anbefalinger om SKI s rammeaftaler, der kan medvirke til, at SKI s rammeaftaler på videnrådgiverområdet bliver så velfungerende som muligt for både kunder og leverandører. b) Forslag vedrørende SKI s virke og forretningsmodel SKI s organisation, forretningsmodel samt rammeaftale set-up bør evalueres med jævne mellemrum for at sikre, at: Der kun etableres rammeaftaler på områder, hvor det er berettiget i forhold til kundernes behov samt kun anvendes, når det er berettiget i forhold til den konkrete opgave. Dette er særligt vigtigt i forhold til videnrådgivning, jf. bemærkningerne ovenfor, idet SKI s rammeaftaler ikke altid vil sikre de rigtige leverandører til den konkrete opgave SKI ikke, blandt andet i forlængelse af ovenstående, har særlige incitamenter, der tilskynder SKI til at generere størst mulig omsætning på SKI s rammeaftaler uden hensyntagen til det konkrete behov hos kunderne SKI har rådighed over opdateret viden og kompetencer, eventuelt fra eksterne specialister, om den nyeste udvikling på de enkelte markeder SKI ikke leverer ydelser, som bedre og billigere kan leveres af private, herunder af private udbuds- og bygherrerådgivere. Konkret foreslås det, at SKI jævnligt udarbejder en evaluering af, om man kan konkurrenceudsætte egne ydelser, uden at dette dog må resultere i parallele rammeaftalesystemer, der vil forhøje transaktionsomkostningerne 3. Principper SKI task forcen anbefaler, at SKI s rammeaftaler inden for videnrådgivning tager udgangspunkt i følgende principper: Afspejle kundernes ønsker og behov For at sikre bedst mulige resultater af køb via SKI s rammeaftaler, må aftalerne tage udgangspunkt i kundernes ønsker og behov. Det må eksempelvis være muligt for kunderne at finde den leverandør, der netop kan levere den opgaveløsning, som ønskes. 3

4 Gennemsigtighed Gennemsigtighed i SKI s rammeaftaler i forhold til udvælgelse, tildeling af rammeaftaler og tildeling af kontrakter er centralt. Gennemsigtighed medvirker til objektiv, saglig bedømmelse af ansøgerne og hermed til at sikre ligebehandling. Gennemsigtig er også fundamentet for, at tilbudsgivere, der ikke får tildelt en rammeaftale, kan sikre sig, at bedømmelsen er foregået på en ordentlig måde. Færrest mulige transaktionsomkostninger og proportionalitet Der er ofte høje transaktionsomkostninger ved udbud. Rammeaftaler, herunder SKI s rammeaftaler, kan i princippet bidrage til at reducere transaktionsomkostninger, da opgaverne ikke skal udbydes hver gang. Men om SKI s rammeaftaler konkret bidrager til færre transaktionsomkostninger afhænger af flere faktorer, herunder af de procedurer, som SKI anvender. Brug af miniudbud frem for direkte tildeling vil alt andet lige øge transaktionsomkostningerne. I forlængelse heraf er det også centralt, at der er proportionalitet mellem omsætningen på aftalerne og de transaktionsomkostninger, der er ved at byde. Bevare konkurrencen på markedet og afspejle branchens struktur SKI s rammeaftaler indebærer, at en stor del af leverandørerne lukkes ude af en betydelig del af det offentlige marked i en periode på op til fire år, mens forholdsvis få får en særlig adgang. Samtidig er der risiko for, at virksomheder, som én gang er kommet på en SKI aftale, opnår så gode referencer, at de alene af dén grund nemmere vil kunne kvalificere sig til næste tildeling af rammeaftaler. Hermed kan der blive udviklet et lukket system. Såfremt der fremover i højere grad anvendes miniudbud, betyder det, at der formentlig kommer færre leverandører på aftalerne end hidtil, hvorved konkurrencen mindskes yderligere. Det betyder også, at de mindre virksomheder kan få sværere ved at komme på en aftale. SKI kan derudover, eventuelt uforvarende, påvirke markedet på anden vis, for eksempel skabe incitamenter til, at der dannes konsortier eller gennemføres fusioner. SKI bør derfor strukturere rammeaftalerne, tilrettelægge udbudsproces og designe udvælgelses- og tildelingskriterier på en sådan måde, at konkurrencen på det pågældende marked i videst mulige udstrækning bevares og branchens sammensætning reflekteres. 4

5 Afspejle ydelsernes komplekse, immaterielle karakter, herunder sikre kvalitet Som nævnt ovenfor er videnrådgiverydelser immaterielle og ofte komplekse. En god opgaveløsning kræver derfor, at ydelsen tilpasses den konkrete opgave, og at rammeaftalerne muliggør køb af de rigtige kompetencer og erfaringer. Tildelingen bør derfor tilrettelægges, så der kommer fokus på ydelsens kvalitet og effekter. Rådgiverydelser kan være svære at vurdere ud fra pris, idet det set i det lange perspektiv nogen gange kan være fornuftigt at betale lidt mere, hvis effekten til gengæld er det større. 4. Anbefalinger a) Udgangspunkt i kundernes behov Kun rammeaftaler hvor der er afdækket behov på minimum mio. kr. i omsætning pr. år Anbefaling 1: I forbindelse med nyt udbud af en rammeaftale bør SKI gennemføre grundige behovsafdækninger og fremlægge oplysninger om kundernes forventninger til indkøb på det pågældende område for at sandsynliggøre omfanget af omsætning på aftalen Der bør kun udbydes aftaler på områder, hvor SKI har afdækket et stort behov og hermed stor forventet efterspørgsel. På de fleste områder betyder det, at omsætningen som minimum bør være på mio. kr. pr. år på en delaftale. Der kan dog være undtagelser hertil b) Udbudsproces og aftalestruktur SKI bør anvende prækvalifikation i udbud Aftalerne bør være 3-årige Etablering af ventelister til rammeaftalerne Direkte tildeling bør anvendes mest muligt Flest mulige bør kunne få en rammeaftale Anbefaling 2: SKI s rammeaftaler bør kun gennemføres som begrænset udbud med prækvalifikation Anbefaling 3: SKI s rammeaftaler inden for videnrådgivning bør være 3-årige. Denne tidsmæssige ramme er en passende balance mellem hensynet til transaktionsomkostninger og sikring af dynamik i markedet Anbefaling 4: SKI bør etablere ventelister til rammeaftalerne, så SKI ved fusioner, konkurser og lignende hos leverandører på en aftale kan supplere med leverandører fra ventelisten Anbefaling 5: SKI bør så vidt muligt anvende direkte tildeling af hensyn til transaktionsomkostningerne Anbefaling 6: SKI bør så vidt muligt indrette aftalerne, så flest mulige kan komme på aftalerne, men uden at transaktionsomkostningerne bliver for høje. Det kan for eksempel ske ved at opdele aftalerne i delaftaler efter forskellige ydelsesområder eller eventuelt i geografisk opdelte aftaler. 5

6 Herudover kan SKI i udbudsmaterialet forudsætte, at der vil blive valgt en skønsom blanding af små og store leverandører. Opdelingen bør sikre, at aftalerne rammer så præcist som muligt. Derudover bør der, hvis der anvendes miniudbud, ikke være for mange, der skal deltage i den fornyede konkurrence. Ved geografisk opdelte aftaler bør det være nemt at byde på flere geografiske områder, eksempelvis blot ved at sætte kryds Muliggør køb af specialistkompetencer Mindre virksomheder bør ikke på forhånd være udelukket fra SKI's aftaler Entydige og relevante udvælgelses- og tildelingskriterier 6-8 leverandører på aftaler med miniudbud Kriterier for tildeling af rammeaftaler bør dreje sig om referencer og CV'er samt i visse brancher kvalitetssystemer Anbefaling 7: Det bør være muligt at købe specialistkompetencer på SKI-rammeaftaler, eksempelvis ved at aftalerne deles op i flere delaftaler, der tager udgangspunkt i specifikke ydelser Anbefaling 8: SKI s rammeaftaler bør tilrettelægges, så de ikke på forhånd udelukker, at mindre og mellemstore virksomheder kan komme på en aftale. Udvælgelses- og tildelingskriterierne bør således ikke i udgangspunktet - det vil sige med mindre der er særlige forhold der tilsiger det - have en slagside, der gør det umuligt for mindre og mellemstore virksomheder at komme på en rammeaftale, for eksempel på grund af unødvendigt høje krav til volumen c) Udvælgelse og tildeling Anbefaling 9: Udvælgelses- og tildelingskriterierne bør være relevante, entydige og tilpas detaljerede til reelt at muliggøre en udskillelse af ansøgerne Anbefaling 10: Ved rammeaftaler, hvor der bruges miniudbud, bør antallet af leverandører på de enkelte (del)aftaler ikke være for højt. Almindeligvis vil et antal på 6-8 leverandører være passende. På aftaler med direkte tildeling bør antallet af leverandører være højere Anbefaling 11: For at sikre at de mest kompetente leverandører, der kan præstere den rigtige kvalitet og erfaring til den rigtige pris, bliver tildelt en rammeaftale, bør SKI s udvælgelses- og tildelingskriterier være baseret på følgende: Udvælgelseskriterierne i prækvalifikationen bør dreje sig om virksomhedens økonomiske og finansielle kapacitet, antallet af konsulenter, kvalitetsstyringssystemer o.lign. Tildelingskriterierne bør fokusere på referencer og CV er og ikke eksempelvis teoretiske, generiske procesbeskrivelser. I delbrancher med relativt standardiserede/modne ydelser kan kvalitetssystemer dog indgå som tildelingskriterie Pris bør maksimalt vægte 30 procent i evalueringen af tilbuddene Ved tildeling af opgaver gennem miniudbud bør tildelingskriterierne omfatte løsningsdesign og løsningsfor- 6

7 slag i forhold til den konkrete opgave samt de konkrete kompetencer, der vil blive sat til at løse opgaven Ved specialistaftaler bør faglig dybde og specialistviden vægtes, fremfor eksempelvis leverandørens størrelse Anbefaling 12: Hvis SKI vælger at have både brede aftaler og smalle specialistaftaler inden for en overordnet rammeaftale bør udvælgelses- og tildelingskriterierne for de to typer aftaler ikke være ens. Ved de brede aftaler bør der lægges forholdsvis meget vægt på blandt andet virksomhedens størrelse og antal ansatte, bredt sortiment osv. Ved de smalle aftaler bør der lægges tilsvarende mere vægt på faglig dybde og specialistviden d) Anvendelse af aftalerne SKI bør informere om, at SKI's rammeaftaler primært er målrettet store opgaver over EU's tærskelværdier, hvor aftalerne afløfter udbudspligten Opgaver under kr. bør ikke købes via SKI's aftaler SKI bør facilitere teknisk afklaring, så kun reelt kvalificerede deltager i miniudbud Ikke krav om at levere dele af selve løsningen i tilbuddet Anbefaling 13: I udgangspunktet bør kun kontrakter over EU s tærskelværdier håndteres via SKI-rammeaftaler. Drøftelser med SKI har dog vist, at kunderne ikke ønsker at differentiere mellem opgaver over og under tærskelværdierne i forhold til at bruge SKI s aftalesæt. Af denne grund anbefales det, at SKI i hvert fald informerer kunderne om de fleksible annonceringspligtregler for opgaver over kr. og op til tærskelværdierne, hvor de ikke behøver bruge SKI for at få afløftet udbudspligten. For opgaver under EU s tærskelværdier anbefales det yderligere, at SKI stiller paradigmer, it-løsninger mv. til rådighed for at understøtte indkøberne Anbefaling 14: Opgaver under kr. bør under ingen omstændigheder købes ind på SKI s aftaler, da SKI s aftaleset-up er målrettet indkøb af større opgaver Anbefaling 15: Ved anvendelse af miniudbud bør der i videst muligt omfang ske en reel indsnævring af ansøgerfeltet gennem teknisk afklaring og dialog, så kun leverandører, der reelt er kvalificerede i forhold til den konkrete opgave, skal bruge ressourcer på at byde. SKI bør udarbejde understøttende materiale, der gør teknisk afklaring og dialog nem og sikker (også juridisk) at anvende Anbefaling 16: Kravene til tilbudsmaterialet, når der anvendes miniudbud, herunder kravenes detaljeringsniveau, bør være rimelige og eksempelvis ikke indebære krav om at levere dele af selve ydelsen i tilbuddet. Hvis det alligevel vurderes nødvendigt at bede om, at tilbuddet indeholder (dele af) selve løsningen, bør der ydes økonomisk kompensation til tilbudsgiverne e) Feed-back og opfølgning Evaluering af videnrådgiver-aftaler i efteråret 2012 Anbefaling 17: På grund af det nye set-up for SKI s rammeaftaler, bør de aftaler inden for videnrådgiverområdet, der indgås i løbet af 2011 evalueres senest i efteråret Det- 7

8 te kan bidrage til, at kommende aftaler kun indeholder aspekter, som fungerer godt Mere fokus på best practise Åbenhed om omsætningen på de enkelte aftaler Behovsanalyser hver gang aftale skal fornys Anbefaling 18: SKI kan overveje tidsmæssigt at forskyde indgåelsen af de forskellige rammeaftaler inden for videnrådgivning for at muliggøre opsamling af erfaringer og udbredelse af best practise Anbefaling 19: SKI bør fremlægge (bagudrettede) oplysninger om omsætningen på de enkelte (del)aftaler. Dét bør ske minimum én gang om året samt i forbindelse med udbud af ny rammeaftale Anbefaling 20: Hver gang en aftale udløber, skal SKI analysere, om der er grundlag for at forny aftalen, herunder om der kan forventes tilstrækkelig efterspørgsel 8

9 Bilag 1 Januar 2011 DI Videnrådgivernes SKI task force Medlemmer af task forcen Direktør Thomas Kveiborg, Ramboll Management Consulting (formand for task forcen) Adm. direktør Asger Nielsen, Megafon Partner John Nikolajsen, Accenture A/S Direktør Mikael Lyngsfeldt, Moe & Brødsgaard A/S Adm. direktør Johannes Overgaard, Korsbæk & Partnere KS Direktør Jacob Sachse, Alectia A/S Adm. direktør Morten Tamstorf, Conmoto A/S Partner Torben Vad, Damvad A/S Vicedirektør, advokat Ulla Sassarsson, Foreningen af Rådgivende Ingeniører Branchedirektør Henriette Søltoft, DI Videnrådgiverne Konsulent Kirsten Alkjærsig, DI Videnrådgiverne 9

10 Bilag 2 November 2010 Kommissorium for task force om SKI s håndtering af rammeaftaler inden for videnrådgivning DI Videnrådgivernes bestyrelse har besluttet at nedsætte en task force, der skal komme med et oplæg til DI Videnrådgivernes holdning til Statens og Kommunernes Indkøbs Service s (SKI s) håndtering af rammeaftaler inden for videnrådgiverområdet. Taks forcen skal se på følgende områder: Udbudsprocessen Tildelingen af rammeaftaler Tildelingen af kontrakter på rammeaftalerne SKI s rammeaftaler inden for videnrådgivning drejer sig blandt andet om rammeaftaler for management konsulentydelser, rådgivende ingeniørydelser, it-rådgivning, visuel design og identitet mv. Baggrund Baggrunden for nedsættelsen af task forcen er, at DI Videnrådgiverne løbende får henvendelser fra medlemsvirksomheder om SKI s håndtering af udbud af rammeaftaler. Det drejer sig både om håndteringen af selve udbuddet, tildelingen af rammeaftaler og tildelingen af kontrakter under rammeaftalerne. Derudover har DI Videnrådgivernes OPS panel udarbejdet anbefalinger til at nedbringe transaktionsomkostninger ved udbud, hvoraf en del drejer sig om rammeaftaler. Disse kan være i modstrid med SKI s nuværende praksis. Endelig forventes det, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er på vej med en vejledende udtalelse om SKI s rammeaftalekompleks. Styrelsen har tidligere afgjort, at hvis der ikke er lavet en rangordning, så skal der gennemføres miniudbud. Formål Formålet med task forcens arbejde er at komme med oplæg til DI Videnrådgivernes holdning til SKI med fokus på, hvordan DI Videnrådgiverne kan medvirke til at forbedre SKI s håndtering af rammeaftaler inden for videnrådgiverydelser. Task forcen skal herunder komme med forslag inden for følgende områder: 10

11 Er SKI s håndtering af udbud, tildeling af rammeaftaler og tildeling af kontrakter tilstrækkelig gennemsigtig, fair og kompetent? Hvis ikke, hvordan forbedres håndteringen? Er der herunder særlige udfordringer ved rammeaftaler, der dækker immaterielle ydelser? Hvordan sikres en effektiv transaktion med lavest mulige omkostninger for både kunder, leverandører og SKI selv? Er SKI s rammeaftaler inden for videnrådgivning for brede? Muliggør SKI s rammeaftaler indkøb af spidskompetencer, og sikrer de i tilstrækkeligt omfang innovation? Der skal her tages højde for OPS Panelets anbefalinger vedrørende transaktionsomkostninger, hvor det foreslås, at brede rammeaftaler med fordel deles op i mere specialiserede, fag-specifikke ydelser Hvordan påvirkes konkurrencen og kvaliteten af det forhold, at stadig flere virksomheder søger sammen i større konsortier eller kan henvise til kompetencer hos underleverandører? Lukker SKI s rammeaftaler i for høj grad for konkurrence? Er der i givet fald brug for ændringer, eksempelvis mere fleksibilitet, hvor rammeaftalerne ikke er fuldt fastlåste i en årrække? Har SKI s rammeaftaler inden for videnrådgivning den rette balance mellem pris og øvrige kriterier som kvalitet og kompetencer? Hvis ikke, hvordan kan der medvirkes til en bedre balance, så maksimal "value for money" opnås? Er der proportionalitet mellem antallet af leverandører på SKI s rammeaftaler og omsætningen på rammeaftalerne? Er det erfaringen, at der er leverandører på en SKIrammeaftale, der ikke opnår omsætning via aftalen? Hvordan undgås det, at SKI rammeaftalerne bliver betragtet som en certificering af rådgivere. Og hvis den betragtes som sådan, hvorfor afgrænses antallet af bydere så, således at kompetente rådgivere holdes udenfor? Hvordan kan tildelingen af kontrakter under SKI s rammeaftaler gennemføres mest hensigtsmæssigt? Der skal her tages højde for OPS Panelets anbefalinger om transaktionsomkostninger. Hvordan sikres at den danske model for udbud af rammeaftaler følger eller er foran den internationale praksis og innovation på området. Rammen for task forcens arbejde er, at rammeaftaler, der er håndteret professionelt og anvendt i de rette situationer, kan være en hensigtsmæssig måde for offentlige indkøbere at købe videnrådgiverydelser på. Ligeledes skal forslagene tage udgangspunkt i og flugte med OPS Panelets anbefalinger vedrørende transaktionsomkostninger. Det er målet, at task forcen kommer med så operationelle forslag til forbedringer som muligt. 11

12 Task forcen kan inddrage erfaringer fra håndtering af rammeaftaler i udlandet. Tidshorisont Task forcen nedsættes i november og forventes at have sit første møde i december Det er målet, at task forcen afslutter arbejdet senest i april måned Medlemmer af task forcen Task forcen består af tre medlemmer af DI Videnrådgivernes OPS panel (herunder mindst ét medlem fra DI Videnrådgivernes bestyrelse), et medlem af Dansk Management Råds bestyrelse, ét medlem anbefalet af Foreningen af Rådgivende Ingeniørers bestyrelse samt to af DI Videnrådgivernes øvrige medlemmer. Sekretariat for task forcen er DI Videnrådgivernes sekretariat. Arbejdet koordineres med FRI, DMR og DI. 12

ANBEFALINGER TIL RAMMEAFTALER FOR RÅDGIVERYDELSER

ANBEFALINGER TIL RAMMEAFTALER FOR RÅDGIVERYDELSER ANBEFALINGER TIL RAMMEAFTALER FOR RÅDGIVERYDELSER Denne pjece er målrettet offentlige myndigheder, der overvejer at udbyde en rammeaftale for rådgiverydelser 1. > Er der behov for at udbyde en rammeaftale

Læs mere

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser 2 Denne vejledning, der er udarbejdet af DANVA og FRI, indeholder gode råd om, hvordan vandselskaber kan indkøbe

Læs mere

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser.

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. UDBUD -keep it simple Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. Februar 2015 2015 Side 2 af 7 Gør indkøb af rådgivning simpelt - og undgå

Læs mere

Notat til Økonomiudvalgsmøde den 1. september 2011 vedr. energioptimeringsprojekt

Notat til Økonomiudvalgsmøde den 1. september 2011 vedr. energioptimeringsprojekt NOTAT Allerød Kommune Økonomi Udbud og Indkøb Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Notat til Økonomiudvalgsmøde den 1. september 2011 vedr. energioptimeringsprojekt

Læs mere

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser.

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. UDBUD -keep it simple Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. Revideret september 2016 Gør indkøb af rådgivning simpelt - og undgå klager

Læs mere

Anbefalinger vedrørende revisionen af EU s udbudsdirektiver

Anbefalinger vedrørende revisionen af EU s udbudsdirektiver November 2012 Anbefalinger vedrørende revisionen af EU s udbudsdirektiver EU-Kommissionen fremlagde i december 2011 forslag til revision af EU s udbudsdirektiv, forsyningsvirksomhedsdirektivet og direktivet

Læs mere

VEJLEDNING. Vejledning til konsortiedannelse

VEJLEDNING. Vejledning til konsortiedannelse VEJLEDNING Vejledning til konsortiedannelse 17082016 Vejledning til konsortiedannelse Indledning SKI udbyder rammeaftaler på vegne af det offentlige Danmark. Vores hovedopgave er at tilvejebringe rammeaftaler

Læs mere

GODE RÅD TIL KØB AF RÅDGIVERYDELSER

GODE RÅD TIL KØB AF RÅDGIVERYDELSER GODE RÅD TIL KØB AF RÅDGIVERYDELSER Rådgiverbranchen oplever ofte, at det er unødigt ressourcekrævende at afgive tilbud til det offentlige. Det er et problem for branchen, men også for de offentlige indkøbere.

Læs mere

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING Det gode udbud er forudsætningen for at give borgerne mest mulig kvalitet for skattekronerne. Et godt udbud indebærer blandt andet, at kommunen planlægger udbuddet

Læs mere

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Initialer: peh Sag: 306-2010-23455 Dok.: 306-2010-289257 Oprettet: 14. december 2010 Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan

Læs mere

Udbudsloven hvad er nyt? Bedre udbud Bedre udbud

Udbudsloven hvad er nyt? Bedre udbud Bedre udbud Bedre udbud Bedre udbud Udbudsloven hvad er nyt? Hvad skal du være opmærksom på, når du køber ind på vegne af en offentlig myndighed? Få her en kort oversigt over, hvad de nye regler betyder. Indhold 3

Læs mere

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide Bliv leverandør til det offentlige Miniguide INDLEDNING Denne miniguide indeholder vejledning i, hvad du skal huske når du vil byde på opgaver i Gribskov Kommune. Miniguiden indeholder nogle generelle

Læs mere

Udbudsloven. - den foreløbige version.

Udbudsloven. - den foreløbige version. Udbudsloven - den foreløbige version. Udvalgets arbejde Opstart 10.sept. 2013 til 3. nov. 2014 Afholdt 20 møder Sidste(?) møde den 3. november 2014 1. december 2014 2 Udvalgets sammensætning KL Statens

Læs mere

SKI's ordbog. Forklaring. Ord

SKI's ordbog. Forklaring. Ord SKI's ordbog En forklaring på begreber, der ofte bruges af SKI ver. 2.5 Ord Forklaring Aftalenummer Et tal, der henviser til en specifik rammeaftale. Hver aftale har et egentligt navn, som beskriver hvad

Læs mere

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING Det gode udbud er forudsætningen for at give borgerne mest mulig kvalitet for skattekronerne. Et godt udbud indebærer blandt andet, at regionen planlægger udbuddet

Læs mere

Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software

Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software Rammeaftale 05.02 Kontorvarer Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 18. marts 2014 Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og

Læs mere

nævnt heri, eller sag C-147/06 og C-148/06 SECAP SpA og Santorso, præmis Jf. sag C-95/10, Strong Seguranca, præmis 35. Dato: 9.

nævnt heri, eller sag C-147/06 og C-148/06 SECAP SpA og Santorso, præmis Jf. sag C-95/10, Strong Seguranca, præmis 35. Dato: 9. Dato: 9. maj 2016 Sag: OK/JH Notat om hvorvidt udbudslovens 132, 148 og 160 finder analog anvendelse på indkøb omfattet af Lovbekendtgørelse nr. 1410 af 07/12/2007 (tilbudsloven). Resume Det er Konkurrence-

Læs mere

04.10 Forbrugsartikler Vejledning. www.ski.dk/forbrugsartikler

04.10 Forbrugsartikler Vejledning. www.ski.dk/forbrugsartikler 04.10 Forbrugsartikler Vejledning www.ski.dk/forbrugsartikler Om denne vejledning SKI ønsker at gøre det nemt for offentlige enheder at bruge vores rammeaftaler. Vi har derfor udarbejdet denne vejledning

Læs mere

Del 2: Ordregivernes værktøjer i forbindelse med offentlige

Del 2: Ordregivernes værktøjer i forbindelse med offentlige 18. april, 2011 DI s høringssvar til Grønbog om modernisering af EU's politik for offentlige Mod et mere effektivt europæisk marked for offentlige (KOM(2011) 15 endelig) Evaluering gennemføres frem mod

Læs mere

EN NY DAGSORDEN FOR GENNEMFØRELSE AF UDBUD I DANMARK

EN NY DAGSORDEN FOR GENNEMFØRELSE AF UDBUD I DANMARK UDBUDSLOVEN EN NY DAGSORDEN FOR GENNEMFØRELSE AF UDBUD I DANMARK DELACOURs mini-guide om udbudsloven for ordregivere Side 2 HAR DU STYR PÅ UDBUDSLOVEN? Udbudsloven sætter en ny dagsorden for gennemførelse

Læs mere

Bedre udbud og tilbud Ja tak!

Bedre udbud og tilbud Ja tak! Bedre udbud og tilbud Ja tak! DANVA, Vandhuset i Skanderborg torsdag den 28. januar 2016 Jacob Larsen Branchens og sektorens ønsker til gensidige forbedringer i forbindelse med udbud Udbud Kontrakt Samarbejde

Læs mere

Indkøb af videnrådgivning. med sund fornuft

Indkøb af videnrådgivning. med sund fornuft Indkøb af videnrådgivning med sund fornuft Udgivet af: DI Videnrådgiverne og IKA Redaktør: Kirsten Alkjærsig ISBN 978-87-7353-993-4 Tryk: DI 300.2.14 Forord Der er meget fokus på procedurer og jura i offentlige

Læs mere

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNE JANUAR 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Formål med indkøbs- og udbudspolitikken... 4 3. Principper for udbud og indkøb...

Læs mere

NOTAT OM NORDDJURS KOMMUNES MULIGHED FOR AT BENYTTE FINANSMINISTERIETS RAMMEKONTRAKT OM DATAKOMMUNIKATION

NOTAT OM NORDDJURS KOMMUNES MULIGHED FOR AT BENYTTE FINANSMINISTERIETS RAMMEKONTRAKT OM DATAKOMMUNIKATION Sagsnr. 25024-1 NOTAT OM NORDDJURS KOMMUNES MULIGHED FOR AT BENYTTE FINANSMINISTERIETS RAMMEKONTRAKT OM DATAKOMMUNIKATION 1. Indledning Norddjurs Kommune (herefter benævnt Kommunen ) har bedt Bender von

Læs mere

Kontraktbilag 08, (præciseret) Retningslinier vedr. tildeling

Kontraktbilag 08, (præciseret) Retningslinier vedr. tildeling Kontraktbilag 08, (præciseret) Retningslinier vedr. tildeling Rammekontrakt 06.05 Nærværende præciserede bilag er gældende fra d. 14. september 2010. Bilaget erstatter tidligere Kontraktbilag 08 således

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsarbejder er at sikre, at der skabes

Læs mere

Notat vedr. organisering og tidsestimering ved udbud af den fælles sårjournal

Notat vedr. organisering og tidsestimering ved udbud af den fælles sårjournal Mette Dalsgaard og Morten Kjeldgaard 17-11-2015 Notat vedr. organisering og tidsestimering ved udbud af den fælles sårjournal Dette notat beskriver konsekvenserne ved 3 mulige scenarier for konkurrenceudsættelse

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER 1 Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan konkurrenceudsættelse kan øge kvaliteten og effektiviteten i kommunens

Læs mere

Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov

Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 13-05-2015 Sagsnr. 2015-0023209 Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov Baggrund

Læs mere

Mål for fælleskommunal indkøbsstrategi

Mål for fælleskommunal indkøbsstrategi Mål for fælleskommunal indkøbsstrategi Den 4. februar 2008 Indledning og resumé af mål Der er disse år fokus på mulighederne for at effektivisere offentlige indkøb i både stat, regioner og kommuner. Det

Læs mere

Udgifter til ud-/tilbud

Udgifter til ud-/tilbud Udgifter til ud-/tilbud Den fælles interesse i at reducere transaktionsomkostningerne Af Jesper Nybo Andersen formand for Foreningen af Rådgivende Ingeniører 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Læs mere

DANSKE ARK og FRI input til ny Udbudslov Tak for muligheden for at komme med input til en dansk Udbudslov.

DANSKE ARK og FRI input til ny Udbudslov Tak for muligheden for at komme med input til en dansk Udbudslov. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Att. Chefkonsulent Vibeke Ulf Dumrath vu@kfst.dk DANSKE ARK og FRI input til ny Udbudslov Tak for muligheden for at komme med input til

Læs mere

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Side 1 af 5 Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Udbud og tildeling følger reglerne i Tilbudsloven, Odder Kommunes indkøbspolitik samt gældende EU-regler. For bygge- og anlægsopgaver

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

Spørgsmål svar til prækvalifikation 3

Spørgsmål svar til prækvalifikation 3 Spørgsmål svar til prækvalifikation 3 1 Vedr.: III.1.1) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges: Kan det bekræftes at sikkerhedsstillelsen også kan afgives i form af en kontraktgaranti fra et kreditforsikringsselskab,

Læs mere

Politik for konkurrenceudsættelse. (Indkøbs- og Udbudspolitik)

Politik for konkurrenceudsættelse. (Indkøbs- og Udbudspolitik) Politik for konkurrenceudsættelse (Indkøbs- og Udbudspolitik) Økonomisk Forvaltning April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 1 POLITIKKENS DÆKNINGSOMRÅDE... 3 1.1 Hvad dækker politikken... 3 1.2 Hvem

Læs mere

7 veje til en SMV-venlig udbudspolitik Håndværksrådets bud på en SMV-venlig kommunal udbuds- og indkøbspolitik

7 veje til en SMV-venlig udbudspolitik Håndværksrådets bud på en SMV-venlig kommunal udbuds- og indkøbspolitik 7 veje til en SMV-venlig udbudspolitik Håndværksrådets bud på en SMV-venlig kommunal udbuds- og indkøbspolitik Kommunerne er uden sammenligning Danmarks største indkøbere. Alligevel udbyder mange kommuner

Læs mere

Udbudsloven, en ny dagsorden for gennemførelse af udbud i Danmark. DELACOURs mini-guide om udbudsloven for tilbudsgivere

Udbudsloven, en ny dagsorden for gennemførelse af udbud i Danmark. DELACOURs mini-guide om udbudsloven for tilbudsgivere Udbudsloven, en ny dagsorden for gennemførelse af udbud i Danmark DELACOURs mini-guide om udbudsloven for tilbudsgivere Side 2 Har du styr på udbudsloven? Udbudsloven sætter en ny dagsorden for gennemførelse

Læs mere

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com 2 Udbudspligten for varer og tjenesteydelser under tærskelværdien ændres Tilbudslovens

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Januar 2013 Indholdsfortegnelse Vurdering af en opgaves grænseoverskridende interesse... 3 Kontrakter uden grænseoverskridende interesse... 5 Eksempler på

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Annonceringspligten ved køb af bilag II B-tjenesteydelser er på vej til at blive ophævet. Læs om regelændringen og anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt.

Læs mere

Udbuds- og indkøbspolitik i Allerød Kommune

Udbuds- og indkøbspolitik i Allerød Kommune Udbuds- og indkøbspolitik i Allerød Kommune Udbuds- og indkøbspolitik i Allerød Kommune Politikkens formål og principper Udbuds- og indkøbspolitikken sætter den overordnede politiske retning for Allerød

Læs mere

Dansk Forening for Udbudsret

Dansk Forening for Udbudsret De nye regler om ændringer Kristian Hartlev, partner, advokat (H) har@kammeradv.dk +45 25 43 03 11 2 ændringsregler i høringsudkastet Regel om ændring af ansøgere (mellem prækvalifikation og tildeling)/tilbudsgivere

Læs mere

Udbudsregler, krav og procedurer

Udbudsregler, krav og procedurer 23. august 2010 Udbudsregler, krav og procedurer - Lovgivning Tilbudsloven og Udbudsdirektivet - Entrepriseformer - Udbudsformer - Udvælgelseskriterier - tildelingskriterier Regler Tilbudsloven Hvad siger

Læs mere

Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner

Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner Efter aftale med Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) gennemgås hermed en række grundlæggende udbudsretlige emner, der vurderes at være væsentlige

Læs mere

SKI s rammeaftaler Anja Piening

SKI s rammeaftaler Anja Piening SKI s rammeaftaler Anja Piening Juridisk chef, SKI 2 Rammeaftaler - udbudsdirektivets sorte får De er altid undtagelsen til hovedreglen. De er bøvlede at have med at gøre... Ingen gider at tale om dem..

Læs mere

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser.

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. UDBUD -keep it simple Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. Revideret januar 2016 Gør indkøb af rådgivning simpelt - og undgå klager

Læs mere

Notat om udbud af håndværkerydelser i Næstved Kommune

Notat om udbud af håndværkerydelser i Næstved Kommune Sagsnr. 88.00.00-G01-5-15 Cpr. Nr. Dato 27-4-2015 Navn Sagsbehandler Karina Christensen Notat om udbud af håndværkerydelser i Næstved Kommune 1 Introduktion Dette notat sætter fokus på, hvordan konkurrenceudsættelse

Læs mere

Rådgiversyn på udbud. John Ulrik Bastrup, GEO og Kirsten Rügge, COWI 8. OKTOBER 2014 DET GODE UDBUD

Rådgiversyn på udbud. John Ulrik Bastrup, GEO og Kirsten Rügge, COWI 8. OKTOBER 2014 DET GODE UDBUD Rådgiversyn på udbud John Ulrik Bastrup, GEO og Kirsten Rügge, COWI 1 Lidt facts Jordforureningsområdet er et presset marked for rådgivere og entreprenører ( Red Ocean ). En analyse lavet i 2013 for MST

Læs mere

Noget om OPI og innovationspartnerskaber. 10. marts 2016

Noget om OPI og innovationspartnerskaber. 10. marts 2016 Noget om OPI og innovationspartnerskaber 10. marts 2016 Program Kl. 10:00 Velkomst, v/ Kristian Hjort Larsen, Welfare Tech Kl. 10:15 Noget om OPI og innovationspartnerskaber v/ Jesper Petersen Bach, DELACOUR

Læs mere

Kontraktbilag 8 (præciseret) Retningslinjer vedr. tildeling

Kontraktbilag 8 (præciseret) Retningslinjer vedr. tildeling Kontraktbilag 8 (præciseret) Retningslinjer vedr. tildeling Rammeaftale 12.01 Nærværende bilag er gældende fra 14. september 2010. Bilaget erstatter tidligere Kontraktbilag 08 således at tildelinger foretaget

Læs mere

Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver

Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver 1. Procedurer for udbud og valg af rådgiver 2 1.1 Lovgivning 2 1.2 Rådgivningsydelser 2 1.2.1 Bygherrerådgivning 2 1.2.2 Projektering 3 1.2.3 Valg

Læs mere

Konsortier: Problemstillinger og mulige løsninger

Konsortier: Problemstillinger og mulige løsninger DI Maj 2016 Konsortier: Problemstillinger og mulige løsninger Konsortier Centralisering af offentlige indkøb har de seneste 10 år ligget højt på den politiske dagsorden, bl.a. i de årlige økonomiaftaler

Læs mere

INDKØBSJURA 2013. Advokat hotline

INDKØBSJURA 2013. Advokat hotline INDKØBSJURA 2013 Advokat hotline Spørgsmål 1 I et udbud med mange delaftaler eller mange varelinjer kan det være hensigtsmæssigt for både ordregiver og tilbudsgivere, at man kan byde ind på flere delaftaler/varelinjer

Læs mere

1. Sundhed og omsorg, Social og sundhedsvikarer samt hjemmesygeplejersker:

1. Sundhed og omsorg, Social og sundhedsvikarer samt hjemmesygeplejersker: Teknisk dialog SKI inviterer potentielle tilbudsgivere og interesserede virksomheder til at deltage i skriftlig teknisk dialog i forbindelse med det kommende udbud af rammeaftale 17.17 Vikarydelser. Den

Læs mere

Hvad er SKI? Rollen som brobygger mellem det offentlige og det private

Hvad er SKI? Rollen som brobygger mellem det offentlige og det private Hvad er SKI? Rollen som brobygger mellem det offentlige og det private v/afdelingschef Rasmus Lund Kongsgaard, SKI 23. oktober 2012 Tak for ordet Kort om SKI s rolle Hvordan arbejder vi med kunder og leverandører

Læs mere

Firmaprofil. Etableret 2011. OffentligPrivatDialog gik live primo 2012. Første og førende indenfor OPS management systemer og OP-Dialog

Firmaprofil. Etableret 2011. OffentligPrivatDialog gik live primo 2012. Første og førende indenfor OPS management systemer og OP-Dialog DIGITAL DIALOG Firmaprofil Etableret 2011 OffentligPrivatDialog gik live primo 2012 Første og førende indenfor OPS management systemer og OP-Dialog Vinder af IKA s Dialogpris 2014 nomineret og kåret af

Læs mere

Miniudbud og direkte tildeling på SKI s aftaler. v/ Vibeke Jessen Chefkonsulent, udbudsjurist

Miniudbud og direkte tildeling på SKI s aftaler. v/ Vibeke Jessen Chefkonsulent, udbudsjurist Miniudbud og direkte tildeling på SKI s aftaler v/ Vibeke Jessen Chefkonsulent, udbudsjurist Frivillige rammeaftaler flere leverandører Art. 32, stk. 4 Flere leverandører To typer: Flere aktører alle vilkår

Læs mere

Nye annonceringsregler. Let og effektiv håndtering af de nye annonceringsregler for små offentlige kontrakter, der gælder fra 1. juli 2007.

Nye annonceringsregler. Let og effektiv håndtering af de nye annonceringsregler for små offentlige kontrakter, der gælder fra 1. juli 2007. Nye annonceringsregler Let og effektiv håndtering af de nye annonceringsregler for små offentlige kontrakter, der gælder fra 1. juli 2007. De nye udbudsregler De nye regler om offentliggørelse og udbud

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse VIRKSOMHEDNAVN A/S

Virksomhedsbeskrivelse VIRKSOMHEDNAVN A/S Bilag 1 Anbefalinger til at mindske transaktionsomkostninger ved udbud: Virksomhedsskabelon Bilag til tilbud: Virksomhedsbeskrivelse VIRKSOMHEDNAVN A/S Det skal hermed bekræftes, at oplysningerne i denne

Læs mere

Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014

Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014 Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014 1 Agenda 1. Introduktion 2. Udbud med forhandling udvalgte problemstillinger 2 1. Introduktion

Læs mere

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune Indkøbsstrategi 2014-2017 Herning Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 Indsatsområder:... 3 2. Effektiv kontraktstyring... 4 2.1. E-handel (digitalisering af indkøbsprocessen)... 4 2.2. Fakturakontrol...

Læs mere

Rammeaftaler. v/ fuldmægtig Kathrine Bjørnager Nielsen

Rammeaftaler. v/ fuldmægtig Kathrine Bjørnager Nielsen Rammeaftaler v/ fuldmægtig Kathrine Bjørnager Nielsen Regulering af rammeaftaler Udtrykkeligt reguleret i Udbudsdirektivet: Definition, jf. artikel 1, stk. 5. Beregning af kontraktværdi, jf. art. 9, stk.

Læs mere

Nyt OUH som totalentreprise Konkurrencepræget dialog

Nyt OUH som totalentreprise Konkurrencepræget dialog Nyt OUH som totalentreprise Konkurrencepræget dialog Delprojekt 05 Klynge V1 (DP05) Delprojekt 06 Klynge V2 (DP06) Delprojekt 07 Klynge Ø2 (DP07) Delprojekt 08 Klynge Ø1 (DP08) Informationsmøde den 28.

Læs mere

Konference om opgaver for Søværnet og Marinehjemmeværnet

Konference om opgaver for Søværnet og Marinehjemmeværnet Konference om opgaver for Søværnet og Marinehjemmeværnet Advokat Erik Kjær-Hansen Søværnet udbyder en række maritime opgaver over de kommende år. Hvilke udbudsretlige muligheder og udfordringer giver det

Læs mere

Udbud af det samlede beredskab på Djursland

Udbud af det samlede beredskab på Djursland Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner Udbud af det samlede beredskab på Djursland Tilbud Januar 2009 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING 2013 SIDE 2 Bliv klogere på annoncering On-line ISBN 978-87-7029-523-9 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

Totaløkonomi og lange kontrakter - Totaløkonomi i offentlige indkøb

Totaløkonomi og lange kontrakter - Totaløkonomi i offentlige indkøb 7. oktober 2014 1 Totaløkonomi og lange kontrakter - Totaløkonomi i offentlige indkøb Anja Piening, Chef for Jura og CSR Sandie Nøhr Nielsen, Udbudsjurist & TCO-ansvarlig 7. oktober 2014 2 SKI A/S en offentlig

Læs mere

Konkurrenceudsættelse i forbindelse med brug af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen og opgaveløsningen i fagenheden Arbejdsmarked i øvrigt

Konkurrenceudsættelse i forbindelse med brug af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen og opgaveløsningen i fagenheden Arbejdsmarked i øvrigt Notat 3.0 Arbejdsmarked Journalnummer: Ref.: Arbejdsmarkedssekretariatet Dato: 27.5.2013 Konkurrenceudsættelse i forbindelse med brug af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen og opgaveløsningen i fagenheden

Læs mere

SÅDAN BLEV DEN NYE UDBUDSLOV TIL PARTNER ANJA PIENING MEDLEM AF UDBUDSLOVSUDVALGET

SÅDAN BLEV DEN NYE UDBUDSLOV TIL PARTNER ANJA PIENING MEDLEM AF UDBUDSLOVSUDVALGET SÅDAN BLEV DEN NYE UDBUDSLOV TIL PARTNER ANJA PIENING MEDLEM AF UDBUDSLOVSUDVALGET 11. marts 2015 REJSEN HELT KORT Kommissorium fra Erhvervs- og Vækstministeriet der satte rammerne for arbejdet med udbudsloven,

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Begrundelser for samarbejde Forskellige samarbejdsmodeller

Læs mere

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde NOTAT Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde 1. Stigning i offentlig-privat samarbejde i kommunerne Siden kommunalreformen er anvendelsen af private leverandører i den kommunale

Læs mere

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Charlotte Aagreen Økonomi D 4646 4477 E Chaa@lejre.dk Indkøbspolitik i Lejre Kommune Dato: 4. november 2010 J.nr.:

Læs mere

Særnummer Konkurrenceret

Særnummer Konkurrenceret SÆRNUMMER om forslag til ændring af lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. - forkortelse af klagefrister og begrænsning af mulighederne for at erklære kontrakter for uden virkning Forslag til ændring

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud. DK-København: Ingeniørarbejder i forbindelse med jernbaner

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud. DK-København: Ingeniørarbejder i forbindelse med jernbaner 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:121633-2010:text:da:html DK-København: Ingeniørarbejder i forbindelse med jernbaner 2010/S 81-121633 UDBUDSBEKENDTGØRELSE

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og anlægsarbejder,

Læs mere

INDKØBSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE INDKØBSPOLITIK I ALLERØD KOMMUNE 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indkøbspolitikkens formål og principper 2. Indkøbspolitik og udbudsstrategi 3. Hvem er omfattet 4. Organisering af indkøb i Allerød Kommune

Læs mere

Vejledning til kommunerne om udbud af AV-biblioteksmaterialer

Vejledning til kommunerne om udbud af AV-biblioteksmaterialer Vejledning til kommunerne om udbud af AV-biblioteksmaterialer December 2005 Indhold Kapitel 1: Indledning... 3 Kapitel 2: Markedet for AV-biblioteksmaterialer... 3 2.1. Eneretsaftaler 2.2. Indhold af indkøbet

Læs mere

Bilag B. Retningslinjer for gennemførelse af Direkte tildeling eller Miniudbud. Rammeaftale Fødevarer & drikkevarer Totalleverandører

Bilag B. Retningslinjer for gennemførelse af Direkte tildeling eller Miniudbud. Rammeaftale Fødevarer & drikkevarer Totalleverandører Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Direkte tildeling eller Miniudbud Rammeaftale 09.01 Fødevarer & drikkevarer Totalleverandører Indholdsfortegnelse 1. Proces for tildeling sådan vælger SKI-Rammeaftalen

Læs mere

Udbud af bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver i forbindelse med bygge- og anlægsopgaver

Udbud af bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver i forbindelse med bygge- og anlægsopgaver Norddjurs Kommune Økonomisk sekretariat Område: Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver Gældende fra: 15. november 2016 Ansvarlig: Økonomichefen Dækningsområde: Norddjurs Kommune

Læs mere

Krav til den gode proces og den gode konsulent. 9. December 2008, Horsens v. Søren Østergaard Pedersen, DMR

Krav til den gode proces og den gode konsulent. 9. December 2008, Horsens v. Søren Østergaard Pedersen, DMR Krav til den gode proces og den gode konsulent 9. December 2008, Horsens v. Søren Østergaard Pedersen, DMR 1 1. Om konsulentbranchen og DMR 2. Det gode konsulentkøb 3. Samspil mellem det offentlige vejlednings

Læs mere

Brugen af sortiment og øvrigt sortiment i udbudsforretninger

Brugen af sortiment og øvrigt sortiment i udbudsforretninger Brugen af sortiment og øvrigt sortiment i udbudsforretninger Peter Dann Jørgensen, Bender von Haller Dragsted Tina Braad, Holst, Advokater IKA Indkøbsjura 7, den 14. september 2010 Formål Formålet med

Læs mere

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline INDKØBSJURA 2014 Advokat hotline Spørgsmål 1 Ønsker rammekontraktbegreb belyst ud fra specifikke spørgsmål: En kontrakt, hvor sortimentet er fastlagt, alle priser er fastlagt, og kredsen af udbydere er

Læs mere

Kontraktbilag 8 (præciseret) Retningslinier vedr. Miniudbud og E-auktion

Kontraktbilag 8 (præciseret) Retningslinier vedr. Miniudbud og E-auktion Kontraktbilag 8 (præciseret) Retningslinier vedr. Miniudbud og E-auktion Rammekontrakt 04.13 Nærværende præciserede bilag er gældende fra 14. september 2010. Bilaget erstatter tidligere Kontraktbilag 08

Læs mere

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION: LANGUAGE: DA CATEGORY: ORIG FORM: F02 VERSION: R2.0.9.S01 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: ECAS_nbaherik NO_DOC_EXT: 2017-014988 SOFTWARE VERSION: 9.4.0 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: heba@advodan.dk

Læs mere

Præsentation af rammeaftalerne. Bygherrerådgivning Rådgivende ingeniørydelser Arkitektydelser

Præsentation af rammeaftalerne. Bygherrerådgivning Rådgivende ingeniørydelser Arkitektydelser Præsentation af rammeaftalerne Bygherrerådgivning Rådgivende ingeniørydelser Arkitektydelser 2 Hvem kan bruge aftalen Frivillige rammeaftaler Rammer bredt alle SKI s kunder Ingen forpligtende aftale for

Læs mere

DI Maj Det offentlige pres for konsortier - Rigid tolkning af konkurrencereglerne - Uklar vejledning

DI Maj Det offentlige pres for konsortier - Rigid tolkning af konkurrencereglerne - Uklar vejledning DI Maj 2016 Konsortier Centralisering af offentlige indkøb har de seneste 10 år ligget højt på den politiske dagsorden, bl.a. i de årlige økonomiaftaler mellem regeringen og hhv. kommuner og regioner.

Læs mere

Udbudslovens potentiale udnyttes ikke

Udbudslovens potentiale udnyttes ikke Laura Svaneklink, chefkonsulent lans@di.dk JANUAR 2017 Bertil Egger Beck, konsulent beeb@di.dk Peter Beyer Østergaard, student pebo@di.dk Udbudslovens potentiale udnyttes ikke Kommuner og andre offentlige

Læs mere

Maj 2014. Vejle Kommune. Forventninger til forhandlingsadgangen i det nye udbudsdirektiv. v. Indkøbskonsulent/jurist - Peder van Roest Dahl

Maj 2014. Vejle Kommune. Forventninger til forhandlingsadgangen i det nye udbudsdirektiv. v. Indkøbskonsulent/jurist - Peder van Roest Dahl Maj 2014 Vejle Kommune Forventninger til forhandlingsadgangen i det nye udbudsdirektiv v. Indkøbskonsulent/jurist - Peder van Roest Dahl HVEM Peder van Roest Dahl Cand.Merc.Jur (SDU) Udbudsjurist / Indkøbskonsulent

Læs mere

Offentlige indkøb Udbud under tærskelværdien og andre ikke EU-udbud

Offentlige indkøb Udbud under tærskelværdien og andre ikke EU-udbud Offentlige indkøb Udbud under tærskelværdien og andre ikke EU-udbud Statens & Kommunernes Indkøbs Service A/S udbud af Rammeaftale 17.17 Vikarydelser om levering af vikarydelser inden for sundhed & omsorgsområdet

Læs mere

Dynamiske indkøbssystemer

Dynamiske indkøbssystemer Dynamiske indkøbssystemer Syddansk Universitet: Konference om digitalisering af offentlige indkøb 1 Anders Nørgaard Jensen Partner, Advokat 20 15 02 17 anj@publicure.dk 2 Kendetegn En slags åben rammeaftale

Læs mere

Udbud af bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver i forbindelse med bygge- og anlægs

Udbud af bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver i forbindelse med bygge- og anlægs Norddjurs Kommune Økonomisk sekretariat Område: Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver Gældende fra: 15. november 2016 Ansvarlig: Økonomichefen Dækningsområde: Norddjurs Kommune

Læs mere

Leif J. Vincentsen, teknisk direktør DI Videnrådgivernes årsdag 31. oktober 2013 Professionelt indkøb af videnrådgivning Sund & Bælt

Leif J. Vincentsen, teknisk direktør DI Videnrådgivernes årsdag 31. oktober 2013 Professionelt indkøb af videnrådgivning Sund & Bælt Leif J. Vincentsen, teknisk direktør DI Videnrådgivernes årsdag 31. oktober 2013 Professionelt indkøb af videnrådgivning Sund & Bælt Organisation i Sund & Bælt koncernen Den danske stat Den svenske stat

Læs mere

Q & A til KUNDER OG LEVERANDØRER SKI S NYE KURS

Q & A til KUNDER OG LEVERANDØRER SKI S NYE KURS 1 Q & A til KUNDER OG LEVERANDØRER SKI S NYE KURS Til ski.dk - til kunde- og leverandørmøderne 31. januar og 1. februar 2011 Hvad er baggrunden for SKI s kursskift? Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION 2013 SIDE 2 BLIV KLOGERE PÅ LICITTION Bliv klogere på Licitation On-line ISBN 978-87-7029-522-2 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen

Læs mere

Lightregimet. Fremgangsmåde ved tildeling af kontrakter på det sociale område,

Lightregimet. Fremgangsmåde ved tildeling af kontrakter på det sociale område, Lightregimet Fremgangsmåde ved tildeling af kontrakter på det sociale område, Program 1. Hvad er udbud? 2. Hvilke regler gælder? 3. Beregningsregler - kontraktberegning 4. Udbud efter light-regimet 5.

Læs mere

Fra udbud til tilbud Juraen og processen

Fra udbud til tilbud Juraen og processen Fra udbud til tilbud Juraen og processen v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Slagelse og Køge 29. august og 5. september 2012 Agenda Formålet med udbudsreglerne De forskellige udbudsformer

Læs mere