resundsregional UdviklingsStrategi/ UtvecklingsStrategi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "resundsregional UdviklingsStrategi/ UtvecklingsStrategi"

Transkript

1 resundsregional UdviklingsStrategi/ UtvecklingsStrategi ANTAGEN MAJ 2010 VEDTAGET MAJ 2010

2 2 indhold

3 4 forord 6 bakgrund 8 vision og strategi 12 öresundsregionens största utmaningar och strategiska satsningar 14 Viden og innovation 15 Samarbejde om viden og uddannelse 17 Strategiske indsatser 18 innovation og iværksætteri 20 Strategiske indsatser 22 Kultur og oplevelser 24 Strategiske indsatser 26 sammanhållen och varierad arbetsmarknad 29 Strategiska insatser 30 tillgänglighet och mobililitet 30 klimatvänliga transporter, hållbar stadsutveckling och grön tillväxt 33 den internationella tillgängligheten 33 den inomregionala tillgängligheten 34 öresundsregionen som transitområde 35 den digitala infrastrukturen 37 Strategiska insatser Genom denna utvecklingsstrategi vill kommittén stärka det breda samarbetet i regionen samt stärka integrationen så att den gagnar utvecklingen. Förord, ÖRUS 3

4 Forord Med sine 3,7 millioner indbyggere er Øresundsregionen en af Nordeuropas mest betydningsfulde og dynamiske regioner. Efter Öresundskomiteens mening er det vigtigt at sikre og udbygge denne position for fremtiden. Det er af betydning både for regionen og for Danmark og Sverige. For at løse denne opgave er det nødvendigt med en vision og en strategi som vejledning for de beslutninger, der skal træffes, og de tiltag, som skal gennemføres. På denne baggrund har Öresundskomiteen udarbejdet en udviklingsstrategi for Øresundsregionen (ØRUS). Udviklingsstrategien har et perspektiv, der strækker sig til Arbejdet med strategien er udført sammen med mange forskellige aktører i regionen. Selvstændige virksomheder, arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer, kommuner, regioner, højere læreanstalter, forskere og kulturrepræsentanter har på forskellig vis bidraget med deres erfaringer og synspunkter om Øresundsregionens fremtid. Udviklingsstrategien er endvidere baseret på et bredt fundament af forskellige analyser, der strækker sig fra det kommunale niveau til undersøgelser gennemført af OECD. Der er også taget hensyn til EU s Lissabonstrategi, Østersøstrategien samt EU ØRUS er et politisk dokument, som Öresundskomiteen samlet står bag.gennem denne første udviklingsstrategi vil komiteen skabe en fælles arena, skabe fælles fokus og styrke det brede samarbejde i regionen samt integrationen til gavn for hele regionens udvikling. Det er hensigten, at strategien skal være et levende, aktivt redskab, der revideres årligt for at tage højde for udviklingen i omverdenen og for at følge op på implementeringen. Udviklingsstrategien fremhæver og tydeliggør forskellige øresundsregionale udviklingsperspektiver, som forhåbentlig også vil bidrage til øget opmærksomhed omkring Øresundsspørgsmålene ved udarbejdelsen af planer på europæisk niveau, samt på nationalt, regionalt og lokalt niveau i Danmark og Sverige. Det er af stor betydning, at alle vigtige aktører og parter i Øresundsregionen, sammen med nationale parter, arbejder for at visionen og udviklingsstrategierne bliver taget op, og de strategiske indsatser gennemføres. 4

5 Den viden og kompetence, som findes hos de forskellige parter, inklusive Öresundskomiteens medlemmer, sammen med de økonomiske muligheder, som Interreg-programmet tilbyder, giver særdeles gode forudsætninger for at realisere udviklingsstrategien. Mange udfordringer kan løses af eksisterende regionale aktører indenfor rammen af de gældende regler og lovgivninger, men der vil være behov for et fælles engagement og vilje, og en fælles dagsorden. Andre udfordringer skal løses gennem samarbejde mellem de ansvarlige nationale myndigheder, ministerier og frem for alt de to regeringer. Der er derfor behov for at de to stater fører en politisk dialog med Öresundskomiteen, regioner og kommuner, og med udgangspunkt i ØRUS strategier, starter udviklingsarbejdet af hele Øresundsregionen, som en tværnational strategi. Mulighederne for at anvende Interreg IV A-midler til dette arbejde skal pointeres. Med ØRUS som grundlag indbyder Öresundskomiteen alle til at medvirke i den fortsatte udvikling af hele regionen for at gøre den endnu bedre for borgerne og virksomhederne, samtidig med at man fremrykker regionens position i den nationale og internationale konkurrence. Jerker Swanstein, Öresundskomiteens ordf.och Regionstyrelsens ordf., Region Skåne Frank Jensen, Overborgmester, Københavns Kommune Katarina Erlingson, Regionstyrelsens 1:e vice ordf., Region Skåne Bent Larsen, Regionrådsmedlem, Region Hovedstaden Henrik Holmer, Formand, KKR Sjælland Vibeke Storm Rasmussen, Öresundskomiteens vice ordf. och Regionrådsformand, Region Hovedstaden Ilmar Reepalu, Kommunstyrelsens ordf., Malmö stad Steen Bach Nielsen, Regionrådsformand, Region Sjælland Uno Aldegren, Regionstyrelsens 2:e vice ordf., Region Skåne Kjeld Hansen, Formand, KKR Hovedstaden Peter Danielsson, Kommunstyrelsens ordf., Helsingborgs stad Cecilia Brorsson, Kommunalråd, Landskrona stad Mats Helmfrid Kommunstyrelsens ordf., Lunds kommun 5

6 bakgrund År 1991 undertecknade Sveriges och Danmarks regeringar avtalet om att bygga en fast förbindelse över Öresund, mellan Malmö och Köpenhamn. Då var Öresundsegionen i en ekonomisk kris. Bron började byggas Den 1 juli år 2000 invigdes bron. Nu, år 2010, är det tio år sedan trafiken började flöda och det är lämpligt att synliggöra Öresundsregionen med en gemensam utvecklingsstrategi, som går tvärs över nationsgränsen, vilket gör ÖRUS till ett unikt dokument. Staterna måste undanröja de olikheter mellan länderna som blir till oöverstigliga hinder för den enskilda människan. Eva Östling Ollén, regionchef, Svenskt Näringsliv. Den fasta förbindelsen blev snabbt en regional länk och inte bara den transportkorridor för långväga trafik som tanken ursprungligen var. Som regional trafikåder för bilar och tåg blev förbindelsen den avgörande förutsättningen och verktyget för att möjliggöra en förening av den själländska och skånska delen av Öresundsområdet. En integration som har skapat en ny stark tillväxtregion, Öresundsregionen, i den norra delen av Europa. Med etableringen av den fasta förbindelsen över Fehmarn Bält år 2018 blir det en väsentlig förbättring av tillgängligheten mellan Skandinavien och övriga Europa, vilket ytterligare stärker Öresundsregionens ställning. Trots stora likheter mellan Sverige och Danmark vad gäller samhällsstruktur, sociala förhållanden, språk, kultur etc., har integrationsarbetet uppenbarat många skillnader som påverkar människors och företags vardag. Därför har det varit en av huvuduppgifterna att lyfta fram och försöka åtgärda de hinder och barriärer som upptäckts. Syftet har bland annat varit att underlätta utvecklingen av en gemensam arbetsmarknad och bostadsmarknad, men även ett ökat utbyte kring innovationer, handel, utbildning, kultur, sport och rekreation. För att åstadkomma förändringar när det gäller problem kopplade till främst bostadsmarknaden och arbetsmarknaden, har det varit viktigt att föra en kontinuerlig dialog med statsmakten i båda länderna. Öresundsregionens många invånare och regionens ekonomiska betydelse för Danmark och Sverige har blivit ett allt tyngre argument för att staterna ska göra förändringar som underlättar för medborgarna och företagen. Som exempel kan nämnas att Öresundsregionen svarar för cirka 26 procent av Danmarks och Sveriges samlade bruttonationalprodukt och att regionen årligen lämnar ett viktigt bidrag till ländernas ekonomiska tillväxt. År 1993 var Öresundskomiteen den enda öresundsregionala organisationen. I det sammanhanget blev kommittén en initiativtagare, sluss, mäklare, katalysator och pådrivare för initiativ och åtgärder som bidrog till utvecklingen av samarbetet i regionen och därmed också till integrationen. Kommittén har även blivit en betydelsefull lobbyorganisation. Under perioden blev tillgången till strukturfondsmedlen genom Interreg II och III strategiskt mycket viktig. Dessa pengar (med motfinansiering cirka 750 MSEK) har varit avgörande som smörjmedel i integrationsarbetet. 6

7 Att Öresundsregionen har en mångfald i strukturer, organisering, naturupplevelser, kultur, rekreation och dess fantastiska vatten är i själva verket en av regionens stora styrkor. Öresund det vatten som ligger som ett central sea i Öresundsregionen är en rekreativ tillgång. Men det är även en levande testplats för Cleantech, miljökunskap, hållbarhet, Life Science och grön tillväxt. Något som även kan bli en global fördel när det gäller attraktivitet. Flera viktiga samarbeten över Sundet har startat med mer eller mindre hjälp av medel från Interregprogrammen. Medicon Valley Allliance är ett exempel. Med sina 270 medlemmar är detta kluster ett av de bästa exemplen på omfattande och lyckosamt samarbete i regionen mellan näringslivet, universiteten och universitetssjukhusen inom Life Science. Det mest långtgående gränsöverskridande samarbetet så här långt är fusionen av Malmö hamn och Københavns havn till Copenhagen Malmö Port. Samarbete har etablerats mellan näringslivets organisationer. Även olika föreningar har funnit sina systerorganisationer på andra sidan Sundet. Andra exempel är fackliga organisationer, politiska partier och andra intresseorganisationer. Kampen om stora utländska investeringar och ekonomisk tillväxt är en fråga för regionen. En interaktion över Öresund mellan kunskapsinstitutioner, privata investerare och det offentliga, har gett och kommer även i framtiden att ge lyckade resultat, för Life Science och folkhälsa, under förutsättning av ytterligare investeringar. Men regionen måste ha fler liknande kunskapstunga näringslivskluster. Öresundsregionen ska vara ett Green Valley, där vi kombinerar stadsutveckling med investeringar i grön stadsteknologi som kan skapa en grogrund för tillväxtföretag. Region Hovedstaden Region Sjælland Region Skåne Alla dessa omfattande förändringar som har ägt rum gör det angeläget att formulera en ny vision och utvecklingsstrategi för Öresundsregionen. I det sammanhanget är det viktigt att belysa å ena sidan regionens inre liv och integrationsprocessen, å andra sidan regionens internationella konkurrensläge och position i den globala kontexten. Öresundskomiteen bildades 1993 och etablerades som en viktig politisk plattform för arbetet med att integrera den skånska och själländska delen av Öresundsregionen. Kommittén består av följande medlemmar: Region Skåne, Malmö stad, Lunds kommun, Landskrona stad, Helsingborgs stad, Region Hovedstaden (inklusive Bornholms Regionskommune), Region Sjælland, Københavns Kommune, Fredriksbergs Kommune samt Kommmunekontaktråden i Region Hovedstaden och Region Sjælland. 7

8 8 Vision og strategi

9 I 2020 skal Øresundsregionen være Europas mest attraktive og klimasmarte region for borgere, erhvervsliv og besøgende takket være en effektiv udnyttelse af integrationen og den grænseregionale dynamik. Det indebærer, at regionen i 2020: Er en verdensførende region for holdbar udvikling og klimavenlige transporter. Regionen er blevet et internationalt laboratorium for grøn teknologi, og klimaarbejdet er samordnet regionalt for at sprede erfaringer og gode eksempler, globalt. Har et attraktivt og fælles arbejdsmarked, hvor man uden formelle hindringer giver personer med forskellige uddannelser, faglige kompetencer og praktik adgang til alle regionens arbejdspladser, uanset om færdighederne er erhvervet i Sverige eller Danmark, eller andre lande. Er et forbillede, når det gælder evnen til at udnytte de betydelige ressourcer, som arbejdskraft med udenlandsk baggrund udgør, ikke mindst de unge, uanset om rekrutteringen sker i eller uden for regionen. Er en region som kan sikre det fælles overblik over muligheder, regler og rammer for, samt tilbyder ligeværdig informationsservice gennem Øresunddirekt, både til jobsøgende og virksomheder på begge sider af Sundet. Er en lettilgængelig nordisk storbyregion, baseret på en miljøvenlig infrastruktur med en stærk kollektiv trafik på tværs mellem regionerne og over Øresund. Attraktive havne samt høj international tilgængelighed via Københavns Lufthavn og en fremtidig opkobling på det europæiske højhastighedsnet med forbindelser til Berlin, Hamburg, Stockholm og Oslo. Er en modelregion i verden for digital integration og ITinfrastruktur, hvor borgere og virksomheder har tilgang til bredbånd med høj kvalitet, hastighed og mobilitet. Er en region med et mangfoldigt og inkluderende kulturliv af høj kvalitet, med flere stærke kulturelle områder og en høj innovationsgrad baseret på kultur,. Er en region med en markant fælles satsning på kultur for, med og af børn og unge, på blandt andet skoler og i idrætsklubber som skal stimulere, at børn og unge tidligt får kendskab til kulturen på begge sider af Sundet og herigennem bliver ambassadører for dialog og samarbejde på tværs af Øresund. Er en region, som har flere store internationale og prestigefyldte arrangementer, og som er blevet et attraktivt og populært besøgsmål for turister fra alle dele af verden, og en region hvor borgerne helt naturligt udnytter udbuddet af kultur og oplevelser i hele regionen, uanset hvor de bor. En region som udvikler cleantech og holdbar byudvikling på en så omfattende måde, at hele regionen kan arbejde hen imod en øresundsregional EXPO Har et sammenhængende og internationalt konkurrencedygtigt uddannelsesmarked, som uddanner de bedste kandidater og i stort omfang tiltrækker udenlandske studerende og forskere. Er en innovationstæt region med mange iværksættere og stærke synergieffekter mellem regionens videninstitutioner og erhvervslivet i hele regionen. En region som har en fælles strategi for hvordan Øresundsregionens samlede vidensresourcer kan anvendes mere effektivt, for at skabe vækst og videnstunge arbejdspladser. Har et stærkt triple helix samarbejde mellem erhvervsliv, forskningsinstitutioner og hospitaler samt offentlige myndigheder inden for regionale styrkeområder som Life Science, Cleantech, IKT, mv. Er en region hvor borgerne i Øresundsregionen forholder sig naturligt til at udnytte hele regionens udbud og potentiale. 9

10 Øresundsregionens danske og svenske del har tilsammen 3,7 millioner indbyggere. Hvilket betyder, at regionen kan måle sig med andre regioner i Norden og Nordeuropa. Hver for sig er Sjælland og Skåne for små til at tage konkurrencen op med regioner i Europa, Asien og Nordamerika. Den kritiske masse og det marked, som den forenede Øresundsregion har, giver langt bedre forudsætninger for erhvervslivet, arbejdsmarkedet, boligmarkedet, forskning og uddannelse, handel, kultur og rekreation. Her ligger den store fordel ved en integreret region. En vellykket integration giver igen gode muligheder for Øresundsregionen for at møde den internationale konkurrence fra andre storbyregioner. Dette understreges blandt andet i en OECD-rapport fra Initiativet til en ny vision og udviklingsstrategi for Øresundsregionen skal ses på baggrund af den hidtidige udvikling, behovet for en fortsat stærk integration og en forstærkning af regionens internationale position. Det vigtigste særtræk i en vision for Øresundsregionen er den kendsgerning, at regionen er en grænseregion, hvor København og Malmö udgør regionens naturlige omdrejningspunkt. Heri ligger både en dynamik og en komplicerende faktor i mødet mellem forskellige systemer, traditioner, kulturer, love, regler mv. Men det er frem for alt dynamikken, som er den mulighed, der skal udnyttes. I forskellene ligger der en energi, som allerede har været en vigtig motor i regionens hidtidige udvikling, og som også fremover skal udnyttes på optimal vis. Horisontåret 2020 er valgt ud fra den betragtning, at hovedparten af udfordringerne og de strategiske investeringer skal kunne klares inden for denne tidsperiode. Det er dog ingen absolut grænse. Vi er bevidste om, at visse udfordringer og indsatser skal ses i et længere tidsperspektiv, som for eksempel store investeringer i infrastruktur. For at realisere visionen er det nødvendigt med en udviklingsstrategi, som beskriver de udfordringer og strategiske indsatser, der kræves for en fortsat vellykket udvikling. OECD peger på to hovedudfordringer, for at Øresundsregionen skal få succes med sit fortsatte udviklingsarbejde. For det første skal regionen etablere en god dialog og et godt samarbejde med de to stater. For det andet skal man skabe en fælles dagsorden for parterne i Øresundsregionen, en dagsorden som alle står bag. Udviklingsstrategien fokuserer på fire områder for samarbejde og integration: Viden og innovation Kultur og oplevelser Sammenhængende og varieret arbejdsmarked Tilgængelighed og mobilitet Der er flere årsager til valget af netop disse indsatsområder. Generelt gælder det, at disse områder er centrale for storbyregioners evne til at konkurrere med andre regioner. Mange regioner rundt om i verden foretager store investeringer i at højne viden- og kompetenceniveauet hos befolkningen og fremme innovationer for at styrke erhvervsliv og tilvækst. Det stiller tilsvarende krav til Øresundsregionen. Begrundelsen for at satse på kultur og oplevelser i strategien er, at dette område er et fundament i dannelsen af den livskvalitet som ligger til grund for en regions integration og attraktionskraft. Der, hvor borgeren trives, øges tolerancen, viljen til at skabe, samt lysten til at bo, leve og arbejde. En region med kreative miljøer har lettere ved at tiltrække både virksomheder og mennesker. Større begivenheder som for eksempel EXPO er vigtige i den internationale konkurrence om opmærksomhed mellem forskellig storbyregioner. En veluddannet og kompetent arbejdskraft og et tilstrækkeligt udbud af arbejdskraft er meget betydningsfuldt for Øresundsregionens udvikling og konkurrenceevne. Det er et stærkt argument for at koncentrere sig om spørgsmål vedrørende arbejdsmarkedet. Tilgængelighed og mobilitet, både internt i regionen og i interregionalt perspektiv, er afgørende for Øresundsregionens funktionalitet og i mange henseender en forudsætning for, at de øvrige områder skal udvikle sig positivt. Det er begrundelse nok til at prioritere infrastrukturen og dermed forbundne spørgsmål. 10

11 At t r a k t i v i t e t, å b e n h e d, k l i m a, folkesundhed og holdbar udvikling På tværs af de fire tematiske områder i udviklingsstrategien går vigtige udfordringer som attraktivitet og åbenhed, klima og bæredygtighed og faktorer, som vedrører menneskers sundhed og livsstil, hvilket er vigtigt for Øresundsregionens fremtid. Dette er på den ene hånd udfordringer, som Øresundsregionen deler med mange andre internationale regioner; men samtidig er det områder, hvor regionen i forvejen står stærkt, og som med en målrettet indsats på tværs af de fire temaer kan udnyttes til regionens fordel i den globale konkurrence og styrke sin globale attraktivitet. Målet er, at Øresundsregionen i 2020 skal være et forbillede for andre europæiske grænseregioner med et fælles arbejdsmarked, hvor fri bevægelighed hersker uden formelle og institutionelle forhindringer og barrierer, som gør det vanskeligt for arbejdstagere at bo og arbejde på forskellige sider af Øresund eller for virksomheder at ansætte personer fra den anden side. Og at holdbarhedsspørgsmålene er kommet så langt i hele Øresundsregionen, at arbejdet med at gennemføre en øresundsregional EXPO 2022 er i gang. Det är ett enormt plus att ha den befolkningsmix som vi har i regionen. Människor med olika bakgrund behövs för att utveckla nytt innehåll och för att hitta de nya historierna. Carina Brorman, varumärkes- och kommunikationsdirektör E.ON Nordic 11

12 Öresundsregionens största utmaningar och strategiska satsningar Öresund - en attraktiv och klimatsmart region Ett förverkligande av visionen om Öresundsregionen 2020 kräver en väl förankrad och genomarbetad utvecklingsstrategi. Det innebär också att vi alla målmedvetet måste arbeta med de stora utmaningar som ligger i framtiden. Utmaningarna är kopplade till de fyra prioriterade områden som tidigare har nämnts kunskap och innovation, kultur och upplevelser, sammanhållen och varierad arbetsmarknad samt tillgänglighet och mobilitet. Dessutom tillkommer andra tvärgående teman med klimat och hälsa som också spelar en viktig roll för Öresundsregionens framtid. Det är viktigt att understryka att det finns starka kopplingar och samband mellan dessa områden. Goda utbildningsmöjligheter ger en välutbildad arbetskraft och kan även locka utländska studenter som tillför regionen nya värden. En framgångsrik forskning och en hög grad av kunskapsanvändning kan leda till innovationer och nya företag, vilket i sin tur ger ett tillskott av arbetstillfällen. En förstärkning och utveckling av olika kulturbranscher och upplevelseindustrin höjer regionens status som boende- och företagsmiljö, vilket också ökar Öresundsregionens internationella dragningskraft. Ett vidgat samarbete mellan kultur och näringsliv kan leda till fler stora evenemang och i förlängningen fler jobb. En viktig förutsättning för allt detta är välfungerande kommunikationer inom hela regionen liksom till och från regionen. Samtidigt är det av stor betydelse att den digitala infrastrukturen är väl utbyggd och av högsta kvalitet var man än befinner sig i regionen. Öresundsregionen är idag i stor utsträckning en väl fungerande, hållbar och trygg region där ingen stad är så globalt stor att den inte har 12

13 fördelen av att ha nära till det mesta, till stor del även med cykel. En stor övergripande utmaning är att värna dessa kvaliteter samtidigt med en ökande befolkning och fortsatt ekonomisk tillväxt. En ökande befolkning kräver ett hållbart byggande och hållbara transporter, för att attraktiviteten ska bibehållas. Att strategiskt arbeta för kollektivtrafik med förnyelsebar energi och som strävar efter att vara CO2-neutral, skapar inte bara global uppmärksamhet, det ger också attraktivitet lokalt och möjlighet för företag i Öresundsregionen att visa upp sig och sina produkter. Viktiga gemensamma utmaningar är att säkerställa en attraktiv region med internationella utblickar, genom att stötta en hållbar utveckling med fokus på klimat, grön tillväxt och hälsa som gemensamma insatsområden. Hållbar stadsutveckling är ett område där Öresundsregionen redan idag har fått internationell uppmärksamhet. Regionens medvetna satsningar på klimatsmart byggande och samhällsplanering är inte bara en innovativ del av regionen, men även en del av en attraktiv internationell uppmärksamhet. Därför är det ett viktigt område att fördjupa, eftersom det även leder till demonstrationsanläggningar inom miljöteknik och klimatteknik det vill säga Cleantech. Utmaningarna måste mötas med ett antal strategiska satsningar med det uttalade målet att förbättra förhållandena för människor och företag i regionen. Samtidigt som detta görs måste Öresundsregionen bibehålla och förbättra sin förmåga att klara konkurrensen från andra storstadsregioner, främst i Europa. Ett avgörande och unikt verktyg för regionens utveckling är möjligheten att använda den gränsöverskridande dynamiken genom att dra nytta av varierande synsätt, olika erfarenheter, nya samarbeten och oväntade synergier. Ett fördjupat samarbete mellan Öresundsregionens olika aktörer sinsemellan och med de två staterna är en viktig grundförutsättning för en framgångsrik utveckling. Den andra grundförutsättningen är att man på ett klokt och effektivt sätt använder den potential och dynamik som ligger i det gränsregionala spänningsfältet. Som den samlande politiska kraften i regionen har Öresundskomiteen ett särskilt ansvar för att driva på utvecklingen. Det måste ske i samspel med andra nyckelaktörer som kommitténs medlemmar, staterna, näringslivet, utbildningsinstitutionerna, olika organisationer, arbetsmarknadens parter med flera. Utvecklingsstrategin ska vara en gemensam plattform för det gemensamma utvecklingsarbetet. Utvecklingsstrategin bör följas av en fördjupad diskussion mellan regionens aktörer. Denna diskussion ska leda fram till en ytterligare konkretisering av utvecklingsinsatserna som kan formaliseras i flera gemensamma handlingsplaner inom olika teman. I punkterna som följer redovisas ett antal utmaningar och de strategiska initiativ och insatser som är viktiga i det fortsatta utvecklingsarbetet för att uppnå visionen Det gäller både den fortsatta integrationen av regionen och regionens förmåga att konkurrera med andra regioner i ett globalt sammanhang. För att snabbt komma igång med implementeringen av ÖRUS föreslås att arbetet med följande sex punkter snarast ska sjösättas: Att för framtiden säkerställa möjligheter till regler och ramar för att erbjuda kvalificerad informationsservice, genom Öresunddirekt, till både jobbsökande och företag på båda sidor av Sundet Att det skapas en gemensam handlingsplan för hur Öresundsregionens samlade kunskapsresurser kan utnyttjas mer effektivt för att skapa tillväxt och kunskapsintensiva arbetsplatser Att det görs insatser för att barn och unga ska få kännedom om kulturen på båda sidor av Sundet Att stödja förutsättningarna till att förbättra villkoren för att koppla samman kreativa näringar, konstnärer och kunskapsbaserade verksamheter över Öresund Att förstärka dialogen med de två staterna om nödvändiga nationella utredningar om långsiktiga behov av investeringar i vägar, järnvägar, hamnar och flyg Att Öresundsregionen utvecklar Cleantech och hållbar stadsutveckling på ett så omfattande sätt att hela regionen kan arbeta för en öresundsregional EXPO 2022 Vi kan få en kulturel klynge af international standard i Øresundsregionen. Klynger kræver de rette kompetencer som uddannelser på et højt niveau og dem har Øresundsregionen. Men før klynger virker, skal der være global forankring til finansiering og distribution. Rasmus Wiinstedt Tscherning, direktør for Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi (CKO 13

14 Viden og innovation Videnudvikling og innovation bliver i stigende omfang afgørende for regioners konkurrenceevne. Vi kan også notere os, at viden og innovation har været i fokus gennem relativ lang tid hos den danske og svenske regering. Mens andres regioner satser på forskning og innovation, lykkes det ikke for Øresundsregionen i tilstrækkelig høj grad at udnytte de styrker, som findes på begge sider af Sundet. Et eksempel på det er, at Øresundsregionen producerer færre patenter end sammenlignelige regioner. Det er derfor en vigtig udfordring at samle regionens ressourcer inden for viden- og innovationsområdet brancherne. Kun med en samlet indsats har regionen den kritiske masse, som skal til for at kunne konkurrere med andre europæiske lande og USA, ikke mindst med vækstlandene i Asien. Vi har allerede i dag forudsætninger, som udgør et godt grundlag for fortsat udvikling. En fleksibel og ganske veluddannet arbejdsstyrke, en stor og effektiv offentlig sektor med højt serviceniveau, gode forskningsmiljøer inden for eksempelvis Life Science og miljøteknologi er alle er eksempler på Øresundsregionens stærke sider. Men vi står over for en række udfordringer, som skal overvindes, for at viden- og innovationsområdet i højere grad skal kunne bidrage til den regionale udvikling. Regionen er blot en gennemsnitsregion blandt OECD-regionerne, hvis man anvender indikatorer som andel af BNP investeret i forskning og udvikling, tiltrækning af udenlandske studerende og forskere, antal ansatte i højteknologiske virksomheder samt antal patenter per indbygger 1. På disse punkter halter vi efter de regio- FoU-utgifter som andel av BNP inom OECD under ,0 0,50 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 Israel Sverige Finland Sydkorea Japan Island USA Österrike Danmark Tyskland Frankrike Kanada Storbritannien Norge Tjeckien Kina Spanien Ryssland Italien EU-25 EU-15 OECD Källa: TendensØresund 2010 och OECD 1 (OECD Territorial Review of Copenhagen, OECD:2009) OECD har analyserat Hovedstadsregionen (Region Hovedstaden och Region Sjælland) men resultaten gäller också den svenska delen av Öresundsregionen. 2 (OECD Territorial Review of Copenhagen, OECD:2009) Andel av befolkningen med högre utbilning Boston Tokyo New York Stockholm Helsingfors Chicago Oslo Los Angeles Budapest Paris Toronto Sydney Madrid Köpenhamn Houston Bryssel Vancouver London Berlin Zürich Hamburg Dublin Frankfurt München Wien Milano Istanbul Källa: TendensØresund 2010 och OECD 3 Den höga investeringsnivån i Sverige avspeglar en investeringsstruktur där huvuddelen ligger i Stockholm, följt av Västra Götalands Län och därefter Skåne (TendensØresund 2010). 14

15 ner og lande, vi konkurrerer med. Således angiver OECD, at der kun registreres 400 patenter i Hovedstadsregionen, hvilket er halvt så mange som i Stockholmsregionen. Også andelen af højtuddannede er under niveauet for både Stockholm og Helsinki. Samtidig er mange virksomheder i en af Øresundsregionens stærkeste erhvervsklynger, Medicon Valley indenfor området Life Science, kommet under massivt pres i den finansielle krise. Samarbejde om viden og uddannelse For bedre at drage fordel af de ressourcer, vi har, er det nødvendigt at udnytte synergieffekter og samarbejde i hele Øresundsregionen. Øresundsregionens uddannelsessystem skal fungere godt, lige fra folkeskole til universitet. Man bør også så vidt muligt sikre smidighed i harmonisere det øresundsregionale uddannelsesmarked med henblik på både universiteter og højere læreanstalter og forskellige ikke-akademiske professions- og fag erhvervsuddannelser. Alle involverede parter bør derfor medvirke til, at der løbende er opmærksomhed herpå, og at hver og en på sit niveau bidrager til, at uddannelsessystemet i sin helhed udvikles og forbedres. I dette afsnit udviklingsstrategien har vi valgt at koncentrere interessen om de højere uddannelser. Øresundsregionen har elleve universiteter og højere læreanstalter med i alt studerende. De er i dag i stadig større udstrækning udsat for konkurrence, både nationalt og internationalt. Regionen har potentiale til at udvikle et fælles grænseoverskridende uddannelsesmarked, hvor universiteternes og de højere læreanstalters specialer udnyttes, således at det fælles udbytte bliver større end i dag. Gennem samarbejde kan man tilbyde et bredere udbud af uddannelser, som samtidig er internationalt konkurrencedygtige. Dette kan det bevirke, at regionens studerende i langt større omfang udnytter uddannelsesudbuddet på begge sider af Øresund. I 2009 modtog kun ca svenske studerende studiestøtte til en uddannelse i den danske del af Øresundsregionen, mens antallet af danskere der modtog støtte til en uddannelse i den svenske del af regionen, var endnu lavere med under 200 studerende. Konkurrencedygtige uddannelser vil endvidere fungere som et trækplaster for flere internationale studerende og være til gavn for de studerende. Bedre og mere konkurrencedygtig uddannelse vil således være til gavn for hele Øresundsregionen. Antal danske og svenske studerende på en videregående uddannelse på den anden side af Øresund med studiestøtte fra hjemlandet Danske studerende i Øresund SE Svenske studerende i Øresund DK Kilde: CSN og SU-Styrelsen, (de danske tal er et estimat og forbundet med stor usikkerhed). 3 Det har ikke været muligt at finde data om danske studerende før

16 Udfordringer Der er flere vigtige udfordringer, når det gælder om at styrke de videregående uddannelser i Øresundsregionen Den nationale og internationale konkurrence i kombination med arbejdsmarkedets øgede krav indebærer, at kvaliteten på mange uddannelser skal hæves, og at der skal introduceres nye uddannelser. Forudsætningerne for samarbejde mellem universiteter og højere læreanstalter skal forbedres og kunne betale sig, så de studerendes bevægelighed mellem læreanstalterne stiger, og udenlandske studerende og internationale forskere i større udstrækning søger til regionen. Forskningssamarbejde mellem de højere læreanstalter i regionen skal stimuleres og gøres lettere, for på en mere effektiv måde at udnytte både personalemæssige og økonomiske ressourcer og de muligheder, som tilbydes indenfor EU. ESS - European Spallation Source i Lund - er så stort, at vi skal samle vores kræfter over Sundet for at få maksimalt udbytte af det. Det skal ikke først ske fra indvielsen i Det skal ske nu. Inge Mærkedahl, direktør, Forsknings- og Innovationsstyrelsen 16

17 Strategiske indsatser For at møde udfordringerne på uddannelsesområdet er det nødvendigt med en række strategiske initiativer og indsatser. En diskussion skal indledes med de to stater og relevante øresundsregionale aktører om, hvordan regionens studerende kan opmuntres til bedre at udnytte hele regionens udbud af uddannelser og forskningsmuligheder. Samtidig bør spørgsmålet om, hvordan man bliver bedre til at tiltrække udenlandske studerende og internationale forskere, behandles. Dette kan eksempelvis ske ved: 1. At harmonisere vurderingen af meritter og deres gyldighed ved overgang mellem forskellige universiteter og højere læreanstalter. Sammen med Øresundsuniversitetet bør Öresundskomiteen aktualisere dette spørgsmål med de berørte ministerier i de to stater. 2. At forbedre informationen til de både de lokale og internationale studerende og forskere om uddannelses- og forskningsmuligheder, eksempelvis inden for miljøområdet og Cleantech. 3. At etablere grænseoverskridende projektarbejder, praktikmuligheder, og flere uddannelser og enkelt kurser, som kan bidrage til flere kontakter og øget udveksling mellem de studerende og universiteterne i hele regionen. Initiativet er et middel til at indføre en international dimension i uddannelser og projektarbejder. Hensigten er, at det skal blive både spændende og attraktivt for studerende at anvende uddannelsesudbuddet i hele Øresundsregionen. Her kan Öresundskomiteens medlemsorganisationer som aftagere spille en vigtig rolle med støtte fra Øresundsuniversitetet i rollen som koordinator. Øresundsuniversitetet skal indlede en diskussion med de to stater for at søge at ændre forholdene, så det bliver muligt at anvende nationale forskningsmidler på den anden side af Sundet. Det ville fremme forskningssamarbejdet og mulighederne for mere effektivt at udnytte de forskningsressourcer, som findes i regionen. Dette kunne eksempelvis ske gennem en fælles øresundsregional forskningsfond. Studenterna är vår framtid. Låter vi dem bygga upp samarbetet över Öresund starkt, då sker integrationen naturligt i kommande generationsväxling. Per Eriksson, rektor, Lunds universitet 17

18 Innovation og iværksætteri Det andet strategiske område, som behandles i dette afsnit er innovationsspørgsmålene. Innovationer og iværksætteri er vigtige værktøjer, når det gælder om at udnytte regionens forskning, skabe øget økonomisk vækst og flere arbejdspladser. Øresundsregionen har en veludbygget infrastruktur for innovationsfremmende virksomhed på begge sider af Sundet. Brancher af stor betydning for regionen er Life Science, Cleantech, Informations- og kommunikationsteknologi (IKT) samt fødevarer. Med etableringen af forskningsfaciliteterne ESS og Max IV i Lund er der endvidere basis for udviklingen af en styrkeposition indenfor materialevidenskab i Øresundsregionen. For at sikre øget innovation og iværksætteri, er det vigtigt, at anvendelsen af ny viden gøres tilgængelig for, og kan anvendes af alle regionens virksomheder. Øresundsregionen skal være kendetegnet af samarbejde og integration for at udnytte de synergieffekter, som findes mellem alle regionens forsknings- og videnbaserede institutioner og virksomheder på tværs af Øresund. Samarbejdet kan med fordel fokusere på grøn vækst. Øresundsregionen har flere organisationer, som direkte støtter iværksætteri og innovationer som for eksempel regionale væksthuse og forskerparker Scion DTU, Symbion, CAT, IT-Væksthuset 5 te, COBIS, Ideon, Medeon, Minc, VentureLab. Dertil kommer regionale Vækstråd og Væksthuse samt Øresund Entrepreneurship Academy. Ranking af iværksætteri i udvalgte OECD-storbyområder Chicago Auckland Los Angeles Toronto Melbourne Sydney New York Hamborg Frankfurt Berlin München London Madrid Barcelona København Amsterdam Stockholm Paris Helsinki Rotterdam Bryssel Milano Tokyo Kilde: OECD 2009 ESS og MAX IV European Spallation Source (ESS) og MAX IV er nye forskningsfaciliteter inden for materialevidenskab, der opføres i Lund. ESS er et europæisk forskningsanlæg for videnskabelige gennembrud inden for materialer, medicin, mad og miljø. ESS producerer neutronstråler til udforskning af materialer og bliver opført fra 2013 til MAX IV er et nordisk forskningsanlæg for videnskabelige gennembrud inden for medicin, teknik og naturvidenskab. MAX IV producerer røntgenstråler til udforskning af materialer og bliver opført fra 2010 til ESS forventes at beskæftige 500 forskere og teknikere, mens MAX IV vil beskæftige yderligere 200 forskere og teknikere, hertil kommer ca årligt tilrejsende gæsteforskere. Datahåndteringen for ESS placeres i København. Etableringen af de nye internationale forskningsanlæg, kan blive en løftestang for udviklingen af viden og innovation i Øresundsregionen både i forhold til forskning, iværksætteri og netværksdannelse. Dette kræver dog, at anlæggene integreres Øresundsregionalt. Et initiativ i denne forbindelse er Interreg projektet MIC (Øresund Materials Innovation Community), der med Øresundsuniversitetet i spidsen fokuserer på at udvikle Øresundsregionen til en ledende region indenfor materialevidenskab. Kilde: European Spallation Source Scandinavia 18

19 Trods disse ressourcer når antallet af iværksættere i regionen ikke på niveau med udlandet. Både Danmark og Sverige er dårlige til at etablere nye virksomheder sammenlignet med vore konkurrentlande. Der er dog forskelle mellem den danske og svenske side af regionen. Mangel på viden om virksomhedsopstart hos iværksættere på den danske side er et problem, men det gælder ikke på den svenske side. Samtidig har forskerparkerne og de regionale væksthuse forskellige kompetencer og erfaringer, når det gælder arbejdet med at støtte iværksætterne. Det er vigtigt, at denne viden udnyttes optimalt over hele regionen, så vi kan lære af hinandens erfaringer. Endvidere skal viden og spidskompetence i øget omfang spredes til virksomheder i hele Øresundsregionen for at øge den kritiske masse og muligheden for at kommercialisere regionens videnbase. Iværksætteri er dyrt og ressourcekrævende. Ofte er det en hindring for at starte virksomhed, at der ikke er risikovillig kapital. Det er et problem for både Danmark og Sverige. Ligeledes har den finansielle krise kastet mange etablerede virksomheder indenfor eksempelvis Life Science ud i en akut finansiel krise. Det danske og svenske marked er hver for sig ofte for små til at tiltrække større udenlandske investorer. Derfor er det vigtigt at handle i fællesskab. L i f e s c i e n c e k ly n g e n i Ø r e s u n d s r e g i o n e n består af: Ca ansatte indenfor den private Life Science sektor Ca forskere i den private og offentlige Life Science sektor Ca studerende indenfor Life Science Ca indskrevne PhD studerende indenfor Life Science ved Københavns Universitet og Lund Universitet Cleantech: Cleantech er en sektor i vækst. En vækst hvor ønsket om en økonomisk udvikling baseres på ny teknologi, der kan støtte kampen mod klimaforandringer og miljøproblemer. I Øresundsregionen skal vi anvende vores styrkeposition indenfor Cleantech til at skabe grøn vækst. Initiativer i denne forbindelse er eksempelvis Copenhagen Cleachtech Cluster og Cleantech City Malmö. Kilde: Medicon Valley Alliance, 2009 Kilde: Öresundskomiteen, Copenhagen Cleantech Cluster och og Cleantech City Malmö 19

20 Udfordringer Udfordringerne på området innovation og iværksætteri er først og fremmest følgende: Den globale konkurrence skærper kravene til både eksisterende og fremvoksende brancher, hvilket kræver, at Øresundsregionens samlede ressourcer på innovationsområdet anvendes på en bedre koordineret og mere effektiv måde. Det nordiske velfærdssystem har brug for sociale innovationer og socialt iværksætteri for at imødekomme fremtidens krav, og dette skal stimuleres og støttes. Den omfattende sundheds- og sygeplejesektor samt en stor kommunal velfærdssektor på begge sider af Sundet udgør et godt grundlag for det. Samarbejdet mellem erhvervslivet og forskersamfundet skal forbedres, så videnoverføringen og kommercialisering af viden fra universiteter, højere læreanstalter og hospitaler kan bidrage til at understøtte eksisterende erhvervsklynger samt skabe grundlag for nye vækstvirksomheder inden for regionens styrkeområder, som fx Cleantech og Life Science. Der er mangel på risikovillig kapital Strategiske indsatser For at klare de udfordringer, som er identificeret i relation til innovation og iværksætteri, kræves der flere initiativer, hvor forskellige aktører i regionen spiller sammen. Initiativerne skal fremme sundhed og attraktivitet i regionen og bidrage til at skabe grøn vækst. Følgende indsatser på området prioriteres: Öresundskomiteen skal sammen med regionerne og Øresundsuniversitetet samle de berørte organisationer om udarbejdelse af en fælles strategi for, hvordan regionens samlede videnressourcer kan udnyttes på en mere effektiv måde til at skabe vækst og videntunge arbejdspladser. Dette kan eksempelvis ske ved: 1. At styrke triple-helix samarbejdet mellem erhvervsliv, forskningsinstitutioner og hospitaler samt offentlige myndigheder inden for regionale styrkeområder som Life Science, fødevarer, Cleantech, IKT, mv. Regioner og kommuner har som slutbrugere af produkter og løsninger indenfor både styrkeområde og iværksætteri generelt en vigtig rolle at spille som aktiv samarbejdspartner. Ligeledes er Vækstforum i både Hovedstaden og Sjælland centrale spillere på området. 2. At forbedre systemet så flere af de ideer, som udvikles i de forskellige forskningsmiljøer i Øresundsregionen, kan blive kommercialiseret gennem nye eller eksisterende virksomheder i regionen, eksempelvis indenfor forskningsområder, der fremmer sundhed og attraktivitet som Cleantech og Life Science. Dette kan være med til at skabe grøn vækst. 3. At sikre at gode erfaringer og etableret kompetence til støtte af iværksættere nyttiggøres på tværs af Øresund. 4. At forbedre innovationsraten i etablerede virksomheder. Dette kunne eksempelvis ske gennem etablering af samarbejde mellem regionale væksthuse på tværs af Øresund om støtte og udvikling af etablerede virksomheder. Et projekt kunne eksempelvis fokusere på vidensoverførsel mellem videninstitutioner og etablerede virksomheder på tværs af Øresund. Projektet kunne med fordel gennemføres med støtte af Interreg IV A midlerne. 5. At sikre at iværksættere og etablerede virksomheder kan udnytte de grænseregionale fordele, for eksempel via adgangen til større markeder og erfaringerne med at starte virksomhed i udlandet. 6. Sammen med Copenhagen Capacity, Invest in Skåne og de to stater at finde metoder, som kan lette adgangen til risikovillig kapital i hele Øresundsregionen. 8. At aktørerne i Øresundsregionen samarbejder om at etablere flere test- og demonstrationsanlæg for udvikling af ny teknologi, ikke mindst inden for vedvarende energi og Cleantech, hvor regionen har gode forudsætninger. Testcentrene kunne eksempelvis omfatte vind- og solenergi, samt biobrændsel. Øresundsuniversitetet, staterne og regionerne på begge sider af Øresund bør tage et samlet initiativ for at forsøge at få etableret EU-programmer i regionen som eksempelvis KIC (Knowledge and Innovation Communities). De styrkeområder, som i første omgang kan prioriteres, er Life Science, fødevarer, Cleantech og materialevidenskab. 20

ØresundsRegional UdviklingsStrategi. Høringsudgave

ØresundsRegional UdviklingsStrategi. Høringsudgave ØresundsRegional UdviklingsStrategi Høringsudgave 2 indhold 4 forord 6 baggrund 8 vision og strategi 12 Øresundsregionens største udfordringer og strategiske indsatser 14 Viden og innovation 17 viden og

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge?

Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge? Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge? Om finansiel støtte fra EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020 Sarpsborg 25 november 2014 Hvad er Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak?

Læs mere

resundsregional UdviklingsStrategi/ UtvecklingsStrategi

resundsregional UdviklingsStrategi/ UtvecklingsStrategi resundsregional UdviklingsStrategi/ UtvecklingsStrategi Öresundskomiteen er en politisk platform for Øresundsregionen. Komiteen består af Region Skåne, Malmö stad, Lunds kommun, Landskrona stad, Helsingborgs

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

INTERNATIONALISER DIN UDDANNELSE I DANMARK ELLER I SVERIGE BYGG DIN EGEN BRO TILL DEN GLOBALA ARBETSMARKNADEN

INTERNATIONALISER DIN UDDANNELSE I DANMARK ELLER I SVERIGE BYGG DIN EGEN BRO TILL DEN GLOBALA ARBETSMARKNADEN INTERNATIONALISER DIN UDDANNELSE I DANMARK ELLER I SVERIGE BYGG DIN EGEN BRO TILL DEN GLOBALA ARBETSMARKNADEN Roskilde Universitet Varför är det en bra idé? Om du åker på utbyte till Malmö University kan

Læs mere

Initiativer og udviklingsmuligheder i Hovedstadsregionen. ved Kristian Johnsen, udviklingschef for regional udvikling, Region Hovedstaden

Initiativer og udviklingsmuligheder i Hovedstadsregionen. ved Kristian Johnsen, udviklingschef for regional udvikling, Region Hovedstaden Initiativer og udviklingsmuligheder i Hovedstadsregionen ved Kristian Johnsen, udviklingschef for regional udvikling, Region Hovedstaden Den nye regionale rolle er i vid udstrækning en udviklingsopgave

Læs mere

KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB

KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB KKR Nordjylland 11 kommuner De 5 KKR er KKR Midtjylland 19 kommuner KKR Hovedstaden 29 kommuner

Læs mere

Øresundsregionen som strategisk satsningsområde

Øresundsregionen som strategisk satsningsområde Dato: 22. november 2011 Brevid: 1553077 Øresundsregionen som strategisk satsningsområde Vækstforum Sjælland og Region Sjælland anser regionens placering i Øresundsregionen som en styrke og en væsentlig

Læs mere

KØBENHAVNERFORTÆLLINGEN 2.0

KØBENHAVNERFORTÆLLINGEN 2.0 www.kk.dk KØBENHAVNERFORTÆLLINGEN 2.0 Side 1 Side 2 / Københavnerfortællingen Livskvalitet Vækst - Sundhed - Viden - Miljø/energi - Innovation - Mangfoldighed - Beskæftigelse - Tryghed Afdelingens navn

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk 40 KULTUR OG OPLEVELSER KULTUR Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk vækst. José Manuel Barroso, formand for Europakommissionen

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

BilagØU_110919_pkt.09_03 ØRESUNDSBROEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN

BilagØU_110919_pkt.09_03 ØRESUNDSBROEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD ØRESUNDSBROEN HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN Hvidovre Erhvervspolitik 2011-2014 1 Pejlemærker for en proaktiv erhvervspolitik i Hvidovre Kommune Vi tager aktivt

Læs mere

KKR. En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen

KKR. En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen KKR HOVEDSTADEN En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen Hovedstadsregionen er Danmarks internationale metropol. Regionen tiltrækker hovedparten af de internationale investeringer i Danmark,

Læs mere

Punkt nr. 1 - Fokuseret Vækstdagsorden - fællesregionalt samarbejde om vækst 18. februar 2013

Punkt nr. 1 - Fokuseret Vækstdagsorden - fællesregionalt samarbejde om vækst 18. februar 2013 18. februar 2013 Bilag 1 - Side 1 af 4 Kommissorium for arbejdsgruppe om en fokuseret dagsorden for vækst i hovedstadsregionen Baggrund Hovedstadsregionen er Danmarks internationale metropol. Hovedstadsregionen

Læs mere

En sammenbunden by 2035

En sammenbunden by 2035 En sammenbunden by 2035 Strategi for samarbejdet mellem Helsingør og Helsingborg 2017-2020 Forord En sammenbunden by 2035 - en fælles strategi for samarbejdet mellem Helsingør og Helsingborg For at udvikle

Læs mere

Erhvervsudvikling og klynger i Hovedstadsregionen

Erhvervsudvikling og klynger i Hovedstadsregionen Erhvervsudvikling og klynger i Hovedstadsregionen Oplæg Vækst gennem klynger den 25. juni 2009 v. udviklingschef Henrik Madsen Visionen Strategiens indsatsområder og offentlige midler Stærke og perspektivrige

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

KKR KKR HOVEDSTADEN SJÆLLAND

KKR KKR HOVEDSTADEN SJÆLLAND FOKUSERET VÆKSTDAGSORDEN Resultater fra fase 1: Kortlægning Fokuseret Vækstdagsorden FÆLLESMÆNGDEN Opsummering af fælles styrker og synergimuligheder 2 Fokuseret Vækstdagsorden Fælles styrker og udfordringer

Læs mere

Forskning. For innovation og iværksætteri

Forskning. For innovation og iværksætteri Forskning For innovation og iværksætteri Viden er det fremmeste grundlag for civilisation, kultur, samfund og erhvervsliv. Grundlæggende, langsigtede vidensopbygning kræver en fri, uafhængig og kritisk

Læs mere

AGENDA. 1. Greater Copenhagen & Skåne Committee samarbejdet 2. Organisering - Sekretariatets rolle 3. Aktiviteter og politiske prioriteter i 2016

AGENDA. 1. Greater Copenhagen & Skåne Committee samarbejdet 2. Organisering - Sekretariatets rolle 3. Aktiviteter og politiske prioriteter i 2016 AGENDA 1. Greater Copenhagen & Skåne Committee samarbejdet 2. Organisering - Sekretariatets rolle 3. Aktiviteter og politiske prioriteter i 2016 2 GREATER COPENHAGEN -SAMARBEJDET 3 Sara P. Ipsen VISION

Læs mere

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Oplæg ved Jens Chr. Sørensen Møde i Vækstforum for Region Hovedstaden 8. september 2006 Oversigt over oplæg Hvad skal erhvervsudviklingsstrategien?

Læs mere

Foto: Nicolai Perjesi & Frederik Toft. Velkommen til

Foto: Nicolai Perjesi & Frederik Toft. Velkommen til 1 Foto: Nicolai Perjesi & Frederik Toft Velkommen til Region Skåne Anders Tukler I 2020 er Greater Copenhagen et internationalt knudepunkt for investeringer og viden på niveau med de mest succesfulde

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik 2013-2018 Ballerup Kommune Indhold Forord 3 Ballerup Kommunes erhvervspolitiske vision 4 Fra vision til handling 5 Fokusområde 1 Viden og innovation

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

A. Kommunikationsplan

A. Kommunikationsplan A. Kommunikationsplan Kreativ Metapols kommmunikationsplan: 1. Målsætning Kreativ Metapols målsætning er at kommunikere netværkets tværfaglige og -regionale idegrundlag og platform ud til eksterne samarbejdspartnere

Læs mere

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune Rammer for erhvervsog videregående uddannelser Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for rammerne for erhvervs- og videregående uddannelser - vision 7 1 - Unikke

Læs mere

Copenhagen hele Danmarks hovedstad. Diskussionsoplæg for den regionale vækst- og udviklingsstrategi for hovedstadsregionen (ReVUS)

Copenhagen hele Danmarks hovedstad. Diskussionsoplæg for den regionale vækst- og udviklingsstrategi for hovedstadsregionen (ReVUS) Copenhagen hele Danmarks hovedstad Diskussionsoplæg for den regionale vækst- og udviklingsstrategi for hovedstadsregionen (ReVUS) August 2014 Copenhagen hele Danmarks hovedstad Hovedstaden har en særlig

Læs mere

Öresundskomiteen. Møde den 6.december 2010, kl. 1600 1800 i Öresundskomiteens Forretningsudvalg/ Verkställande utskott

Öresundskomiteen. Møde den 6.december 2010, kl. 1600 1800 i Öresundskomiteens Forretningsudvalg/ Verkställande utskott Öresundskomiteen Møde den 6.december 2010, kl. 1600 1800 i Öresundskomiteens Forretningsudvalg/ Verkställande utskott Fra udvalget deltog: Vibeke Storm Rasmussen, Region Hovedstaden Pia Kinhult, Region

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions SDSD CLEAN Innovating Green Solutions AGENDA 1. Hvem er CLEAN? 2. Hvad laver vi? 3. Hvordan arbejder vi? 2 STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster

Læs mere

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark Organisation for erhvervslivet Maj 2010 Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Flyforbindelserne ud af Danmark er under pres og det kan betyde lavere

Læs mere

forslag til indsatsområder

forslag til indsatsområder Dialogperiode 11. februar til 28. april 2008 DEN REGIONALE UDVIKLINGSSTRATEGI forslag til indsatsområder DET INTERNATIONALE PERSPEKTIV DEN BÆREDYGTIGE REGION DEN INNOVATIVE REGION UDFORDRINGER UDGANGSPUNKT

Læs mere

Erhvervspolitik i en nordisk kontekst

Erhvervspolitik i en nordisk kontekst Erhvervspolitik i en nordisk kontekst 2 ERHVERVSPOLITIK I EN NORDISK KONTEKST ERHVERVSPOLITIK I EN NORDISK KONTEKST 3 Alle prognoser viser, at servicefagene fortsat vil vokse de kommende år, det gælder

Læs mere

You can have both - International strategi for Københavns Kommune

You can have both - International strategi for Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Bilag 1 You can have both - International strategi for Københavns Kommune 1) Fortællingen om København Det internationale arbejde skal understøtte kommunens fælles fortælling om byen

Læs mere

Kompetens för en global vinnarregion Nordisk tænketank for fremtidens kompetencer

Kompetens för en global vinnarregion Nordisk tænketank for fremtidens kompetencer Kompetens för en global vinnarregion Møde for de nordiske samråd for folkeoplysning 11. Januar 2007, Tallinn Arne Carlsen och Ingegerd Green Hållbar välfärd i en globaliserad och digitaliserad värld.??????

Læs mere

THE SCANDINAVIAN 8 MILLION CITY

THE SCANDINAVIAN 8 MILLION CITY KU s analyse af de socio økonomiske strukturer i: THE SCANDINAVIAN 8 MILLION CITY Regional udvikling: tillgänglighet, näringsliv og arbejdsmarked Kristian Bothe 2. juli 2013 Seminar Almedalsbiblioteket

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

KKR den 11. juni 2014

KKR den 11. juni 2014 KKR den 11. juni 2014 Erhverv, vækst og beskæftigelse Fokuseret Vækstdagsorden Regional erhvervs- og udviklingsstrategi, herunder turisme Klimastrategi (punkt 2.2) KKR SJÆLLAND En brændende platform OECD

Læs mere

Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS) KKR-Nordjylland 24. april 2015

Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS) KKR-Nordjylland 24. april 2015 Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS) KKR-Nordjylland 24. april 2015 Udarbejdet pba af Forretningsudvalgets anbefaling til Regionsrådets møde 28/4-15 En ny regional vækst- og udviklingsstrategi

Læs mere

International attraktiv videnserviceregion

International attraktiv videnserviceregion International attraktiv videnserviceregion Styrker, udfordringer og et muligt område for en klyngeindsats? Oplæg g for Vækstforum V Hovedstaden 17. april 2008 v/ Torben Vad, Partner, DAMVAD København Århus

Læs mere

Strategiske muligheder og anbefalinger

Strategiske muligheder og anbefalinger Strategiske muligheder og anbefalinger Bilag 3, til Region Nordjyllands Regionale Vækst og Udviklingsstrategi (REVUS) - 2015 til 2018. Indledning I dette bilag gives anvisninger til erhvervspolitiske handlinger

Læs mere

Øresund Food - en klynge? Maria Olofsdotter, Øresund Food Network

Øresund Food - en klynge? Maria Olofsdotter, Øresund Food Network Øresund Food - en klynge? Maria Olofsdotter, Øresund Food Network 1 Øresund Food en klynge? En geografisk afgrænset kritisk masse af sammenkædede industrier og institutioner fra leverandører til universiteter

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Øresundsregionen - logistikcentrum, integration og

Øresundsregionen - logistikcentrum, integration og Øresundsregionen - logistikcentrum, integration og fremtidige behov (C), formand for underudvalget for regional udvikling Indledning: Tilbageblik-fremadrettet Spørgsmål: Hvad har Øresundsbroen, udviklingen

Læs mere

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016.

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016. 28. august 2014 Til Kultur og fritidsudvalget i Københavns kommune Emne: Ansøgning om medfinansiering til Øresundsregionalt projekt - KULTURPAS ØRESUND - om publikumsudvikling under EU støtteprogrammet

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Greater Copenhagen: En vækstudfordring og -mulighed

Greater Copenhagen: En vækstudfordring og -mulighed Greater Copenhagen: En vækstudfordring og -mulighed Denne analyse stiller skarpt på Greater Copenhagens vækst i forhold til en af regionens største konkurrenter, Stockholm. 25.02.2015 Side 1/5 Analysen

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

SAVNES: 45.000 PERSONER (eller omtrent 132 fyldte togsæt)

SAVNES: 45.000 PERSONER (eller omtrent 132 fyldte togsæt) SAVNES: 45.000 PERSONER (eller omtrent 132 fyldte togsæt) De 45.000 personer, der pendler til og fra arbejde i de nordiske grænseregioner, indgår ikke i de officielle statistikker. Tallet svarer til 132

Læs mere

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN 94 TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN Tilgængelighed Tilgængelighed er nøgleordet, når en region skal sikre konkurrenceevnen i den globaliserede verden. Tilgængelighed

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013

Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013 Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013 Velkommen til nytårskur i Region Sjælland. Jeg har glædet mig meget til i dag, for det at tage hul på et nyt år er specielt hvert år. Det giver

Læs mere

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Fødevareindustrien et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Vidste du at: Fødevarebranchen bidrager med 150.000 arbejdspladser. Det svarer til 5 6 pct. af den samlede arbejdsstyrke i Danmark. Fødevarebranchen

Læs mere

Udkast til vision for det dansk tyske samarbejde

Udkast til vision for det dansk tyske samarbejde Udkast til vision for det dansk tyske samarbejde 2011 2020 RSD og Slesvig Holsten som centerregion mellem det østjyske bybånd og Hamborg Øget økonomisk vækst i den dansk tyske region Styrket integration

Læs mere

MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET

MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET Den 13. november 2012 MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET SAG NR. 1 BEVILLING AF ERHVERVSFREMMEMIDLER TIL ERHVERVSPROJEKTER ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at regionsrådet efter indstilling fra Vækstforum bevilger

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Referat fra møde i Arbejdsgruppen for kultur og fritid, 22. april 2014 kl.15 16 på Scandlines-færgen Helsingør-Helsingborg

Referat fra møde i Arbejdsgruppen for kultur og fritid, 22. april 2014 kl.15 16 på Scandlines-færgen Helsingør-Helsingborg Referat fra møde i Arbejdsgruppen for kultur og fritid, 22. april 2014 kl.15 16 på Scandlines-færgen Helsingør-Helsingborg Deltagere: Jane Strange (V), Region Sjælland Flemming Pless (A), Region Hovedstaden

Læs mere

Hvad har du af planer for de næste 10 år?

Hvad har du af planer for de næste 10 år? Hvad har du af planer for de næste 10 år? Fremtiden for Region Hovedstaden er til debat. Vi har brug for din mening. Fra kanalerne ved Christiansborg til Kronborg ved Øresund og fra Rådhuspladsens duer

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer. Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen

Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer. Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen Investeringer KKR HOVEDSTADEN i fremtiden Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen 21. april 2008

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Politik handler om at ville noget, og som byråd er det vores ansvar at formulere, hvad vi vil. Med denne vision giver vi borgere,

Læs mere

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Navn og Kommune: Mariagerfjord Kommune Satsninger indenfor energi brint, brændselsceller og grønne gasser set i sammenhæng med en balanceret samlet energiforsyning

Læs mere

Transportministeriet Frederiksholm Kanal 27 F 1220 København K

Transportministeriet Frederiksholm Kanal 27 F 1220 København K Transportministeriet Frederiksholm Kanal 27 F 1220 København K Lov om anlæg af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark samt tillæg til VVM Transportministeriet har udsendt

Læs mere

Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 28. april Emne: Den Øresundsregionale udviklingsstrategi (ØRUS) baggrund, indhold og proces

Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 28. april Emne: Den Øresundsregionale udviklingsstrategi (ØRUS) baggrund, indhold og proces REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 28. april 2009 Sag nr. 4 Emne: Den Øresundsregionale udviklingsstrategi (ØRUS) baggrund, indhold og proces Bilag: 1 Forslag til ramme

Læs mere

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER 1 of 7 F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER F.1. UDVIKLINGSSTRATEGIENS VISION LAG Djurslands vision er at videreudvikle og synliggøre Djursland som et områdefyldt

Læs mere

OPSAMLING AF VISIONSINDHOLD ØRESUNDS- REGIONEN 2025

OPSAMLING AF VISIONSINDHOLD ØRESUNDS- REGIONEN 2025 OPSAMLING AF VISIONSINDHOLD ØRESUNDS- REGIONEN 2025 ØRESUNDSREGIONEN 2025 OPSAMLING AF VISIONSINDHOLD FRA RUNDBORDSSAMTALER Foråret 2008 besluttede Öresundskomiteen at iværksætte et visionsarbejde som

Læs mere

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen International strategi for Hotel- og Restaurantskolen November 2017 Hvorfor internationalisering på Hotel- og Restaurantskolen? Hotel- og Restaurantskolen skal være en erhvervsskole med et internationalt

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Har i forsknings ideen?

Har i forsknings ideen? Det strategiske forskningsråd Har i forsknings ideen? Det Strategiske Forskningsråd investerer over 1 milliard kr. i forskning i 2010 Bioressourcer, fødevarer og andre biologiske produkter EU netværksmidler

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Erhvervspolitik 2013-2017

Erhvervspolitik 2013-2017 Erhvervspolitik 2013-2017 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 5 Vision... 6 Strategi... 7 Styrke den erhvervsrettede service.. 8 Udnytte planlagte investeringer... 9 2 Vision: Køge Kommune skal markere

Læs mere

Roskilde Kommune Mulighedernes Markedsplads

Roskilde Kommune Mulighedernes Markedsplads Roskilde Kommune Mulighedernes Markedsplads Byrådets vision 2018 November 2014 2 LEAD / November 2014 Indhold 1. Intro 2. Grundlaget: Fortællingen om Roskilde Kommune 3. Målene: Det vi kæmper for 4. Indsatser

Læs mere

Ø R E S U N D S R E G I O N E N

Ø R E S U N D S R E G I O N E N WWW.TENDENSORESUND.ORG Dansk version ØRESUNDSREGIONEN INDBYGGERNE I ØRESUNDSREGIONEN Øresundsregionen er hjem for 3,8 millioner indbyggere, og i de næste 20 år ventes befolkningstallet at vokse med yderligere

Læs mere

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi Vækstforum Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Telefon 70 15 50 00 E-mail vaekstforum@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Fotos: Jan Djenner Tryk: Glumsø

Læs mere

Aalborg Samarbejdet Boulevarden 13 9000 Aalborg www.aalborgsamarbejdet.dk I Aalborg Samarbejdet deltager Jammerbugt, Rebild, Vesthimmerland og

Aalborg Samarbejdet Boulevarden 13 9000 Aalborg www.aalborgsamarbejdet.dk I Aalborg Samarbejdet deltager Jammerbugt, Rebild, Vesthimmerland og Aalborg Samarbejdet Boulevarden 13 9000 Aalborg www.aalborgsamarbejdet.dk I Aalborg Samarbejdet deltager Jammerbugt, Rebild, Vesthimmerland og Aalborg Kommune Oplevelsesøkonomisk handlingsplan Aalborg

Læs mere

Til Økonomiudvalget. Sagsnr Notat vedr. indkomne høringssvar på Erhvervs og vækstpolitikken. Dokumentnr.

Til Økonomiudvalget. Sagsnr Notat vedr. indkomne høringssvar på Erhvervs og vækstpolitikken. Dokumentnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Til Økonomiudvalget Notat vedr. indkomne høringssvar på Erhvervs og vækstpolitikken Om høringen Udkastet til Københavns Kommunes erhvervs-

Læs mere

Byinnovation Baggrund, fakta og kompetencer

Byinnovation Baggrund, fakta og kompetencer Byinnovation Baggrund, fakta og kompetencer Den stigende urbanisering er en global tendens, som ikke er til at fornægte. Verdens befolkning er i en voldsom grad på vej mod byerne, hvilket i stigende grad

Læs mere

Öresundskomiteen. Møde den 17. maj 2010, kl. 14.00 16.00 i Öresundskomiteens Forretningsudvalg/ Verkställande utskott

Öresundskomiteen. Møde den 17. maj 2010, kl. 14.00 16.00 i Öresundskomiteens Forretningsudvalg/ Verkställande utskott Öresundskomiteen Møde den 17. maj 2010, kl. 14.00 16.00 i Öresundskomiteens Forretningsudvalg/ Verkställande utskott Fra udvalget deltog: Jerker Swanstein, Region Skåne Vibeke Storm, Rasmussen, Region

Læs mere

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Fælles retning for turismen i Region Sjælland Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Version 16. juni 2017 1 Motivation Turisme vækster i Danmark og internationalt, men i Region

Læs mere

Årsplan 2011/2012. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein

Årsplan 2011/2012. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Årsplan 2011/2012 for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Strategiske grundlag Det grænseoverskridende samarbejde mellem Schleswig-Holstein og Region Syddanmark har i

Læs mere

Investeringer for fremtiden. innovationsfonden.dk

Investeringer for fremtiden. innovationsfonden.dk Vær nysgerrig 1 Investeringer for fremtiden innovationsfonden.dk 2 3 Investeringer for fremtiden Innovationsfonden investerer i det, som driver Danmark fremad. I det, som endnu ikke er skabt. I nye og

Læs mere

ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI

ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI UD KA ST ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI MANGFOLDIGHED BRINGER VÆKST TIL ODENSE Mangfoldighed handler om forskellighed. Mangfoldighed kan bidrage til virksomheder og organisationers udvikling, succes

Læs mere

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark?

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? v/ Stina Vrang Elias, Adm direktør i Tænketanken DEA 18.09.2013 Tænketanken DEA

Læs mere

STRATEGIPLAN 2015 2020

STRATEGIPLAN 2015 2020 STRATEGIPLAN 2015 2020 DI Energi STRATEGIPLAN 2015 2020 2 Branchefællesskab for energibranchens virksomheder De sidste 40 år har den danske energiindustri omstillet sig fra at være afhængig af olie fra

Læs mere

Aarhus universitet. Viden som forudsætning for innovation, vækst og velfærd. Ole Olsen Vicedirektør Aarhus Universitet AARHUS UNIVERSITET

Aarhus universitet. Viden som forudsætning for innovation, vækst og velfærd. Ole Olsen Vicedirektør Aarhus Universitet AARHUS UNIVERSITET 10. marts 2011 Viden som forudsætning for innovation, vækst og velfærd Ole Olsen Vicedirektør Aarhus Universitet Aarhus universitet Temaer: Globale uddannelsespolitiske udfordringer for universiteterne

Læs mere