Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2014-2018"

Transkript

1 Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra Resultatopgørelsen for Lemvig Kommune fremgår af nedenstående tabel 1. Tabel 1: Resultatopgørelse for Lemvig Kommune for (I kr.) Forv. forbrug 2014 ( ) Budget forslag 2015 Budget forslag 2016 Budget forslag 2017 Budget forslag 2018 Indtægter Skatter Tilskud og udligning Driftsudgifter Serviceudgifter Overførselsudgifter Pris- og lønfremskrivning Tekniske- og demo. ændringer Lov- og cirkulære Renter Resultat af den ordinære drift Anlæg Resultat efter anlæg Lån Afdrag Nye lån Lån og afdrag i alt Resultat af det skattefinansierede område Forsyningsvirksomhed Finansforskydninger Forbrug(+) af kassen (+=mindreindtægter/merudgifter, - =merindtægter/mindreudgifter) Som det fremgår af ovenstående resultatopgørelse forventes der et forbrug af kassen i 2014 på 35,8 mio. kr. Samtidig vil der skulle foretages besparelser for 36,6 mio. kr. for at skabe balance i økonomien for

2 1. Økonomien for 2014 Første kolonne i tabel 1 viser det forventede forbrug i 2014 på baggrund af budgetopfølgningen pr. 30. juni Resultatet af den ordinære drift: Der forventes et overskud på den ordinære drift på 20,7 mio. kr. i Dette svarer til et merforbrug på ca. 4 mio. kr. i forhold til det oprindeligt vedtagne budget for Merforbruget skyldes hovedsagligt: Indtægter: Efterregulering af beskæftigelsestilskud for 2013 og 2014 på i alt 4,5 mio. kr. Serviceudgifter: Der er merudgifter til serviceudgifter på 1,1 mio. kr., som primært skyldes følgende: o Et forventet merforbrug på Økonomi- og Erhvervsudvalget på 1,7 mio. kr., som primært skyldes et merforbrug på barselspuljen på 2,3 mio. kr. og 0,2 mio. kr. vedr. forhøjelse af vederlag til kommunalbestyrelsesmedlemmer, samt en overførsel af 0,8 mio. kr. fra puljen til dækning af udgifter som følge af Lov- og cirkulæreprogrammet til dækning af udgifter til det sociale tilsyn, som er placeret på konto 5. o Mindre udgifter på Social- og Sundhedsudvalgets område på i alt 2,8 mio. kr. som hovedsagelig forklares ved et mindre forbrug på demografipuljen på 3,0 mio. kr., som er afhængig af udviklingen i praktisk bistand, samt merindtægt på AER tilskud til elever og øvrige forskydninger på i alt 2,7 mio. kr., især fordi tilskuddet til elever har ændret sig mere end forventet. Desuden er der merudgifter på Handicap og Psykiatri på 2,9 mio. kr. o Mindre forbrug på Familie- og Kulturudvalgets område på ca. 2 mio. kr., som primært skyldes et mindre forbrug på 1 mio. kr. på dagtilbud og 1 mio. kr. på folkeskoler. Overførselsudgifter: I forhold til det oprindelige budget 2014 er der et samlet mindre forbrug til overførselsudgifter på ca. 2,3 mio. kr., som forklares ved: o Samlede mindre udgifter 3,8 mio. kr. på Arbejdsmarkeds og Integrationsområdet, heraf mindre udgifter på 3,3 mio. kr. på førtidspension, 1,8 mio. kr. på ledighedsydelse og 1,3 mio. kr. på aktiverede kontanthjælpsmodtagere. o Der er merudgifter på Social- og Sundhedsudvalgets område til aktivitetsbestemt medfinansiering på 1,4 mio. kr. Resultatet af det skattefinansierede område: I forhold til det oprindelige budget er resultatet af det skattefinansierede område forringet med 36,6 mio. kr. som skyldes: Ovennævnte merforbrug på driften på ca. 4 mio. kr. Medudgifter til anlæg på 16,1 mio. kr. som hovedsagligt skyldes tillægsbevillingen til en ny ydermole på 30,8 mio. kr., som vil kunne lånefinansieres. Samt forskydninger af anlæg mellem årene. Mindre optaget lån pga. overførsler af anlæg fra 2013 til 2014, og deraf mindre afdrag på i alt 16,5 mio. kr. Med hensyn til lån regnes der i ovenstående resultatopgørelse med en låneoptagelse på 15,1 mio. kr., som er lån vedrørende anlæg opført i Låneoptagelsen sker teknisk først det efterfølgende år. Lånoptagelsen vedrørende 2014 kan optages pr. 31. marts 2015, der forventes at kunne optages lån vedr på 26,8 mio. kr. 2

3 2. Budget I budget 2015 forventes der et overskud på den ordinære drift på ca. 0,9 mio. kr., mens det forventede underskud på det skattefinansierede område er på ca. 41,7 mio. kr. Endelig er der forventning om et kasseforbrug på ca. 36,6 mio. kr. i Forudsætningen for driftsbudgettet i 2015: Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2015 er anvendt til beregning af skat, tilskud og udligning. Skattegrundlaget er steget med 0,16 % i forhold til forventningerne i oktober måned 2013, svarende til et merprovenu på 1,3 mio. kr. I forbindelse med 2. behandling af budget vil det blive analyseret, om det kan betale sig at anvende det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag for 2015, som grundlag for beregningen. Der er indregnet følgende i resultatopgørelsen fra Økonomiaftalen for 2015 (se også afsnit 5): Der er, som i Økonomiaftalen for 2013 og 2014, aftalt et finansieringstilskud i 2015 på 3 mia. kr., hvoraf 1 mia. kr. fordeles efter kommunernes grundlæggende økonomiske vilkår. Lemvig Kommune har fået i alt 14,1 mio.kr. Finansieringstilskuddet indgår i tilskuds- og udligningsbeløbet i resultatopgørelsen. Forventningerne til størrelsen af beskæftigelsestilskuddet er faldet med 3,0 mio. kr. i Der er samlet afsat 350 mio. kr. til den patientrettede forebyggelse i Det svarer til 1,3 mio. kr. for Lemvig Kommune, beløbet er indarbejdet på indtægtssiden, men er ikke med på udgiftssiden. Der er forslag til følgende ændringer til basisbudgettet for 2014: Der er indregnet merudgifter som følge af tekniske og demografiske ændringer på 4,7 mio. kr. samt lov- og cirkulæremidler på 0,1 mio. kr. Der er ikke indregnet et tilskud fra puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner. Lemvig Kommune fik fra puljen i årene 2007 til Kommunen søgte, men har ikke modtaget tilskud fra puljen siden Lemvig Kommune har søgt om midler fra puljen i

4 2.2 Forudsætninger for anlægsbudgettet i : Der er indarbejdet et samlet anlægsbeløb på 22,8 mio. kr. i 2015, heraf er 9 mio. kr. politisk prioriteret jf. nedenstående tabel 2. Tabel 2: Anlægsinvesteringer kr Kystsikring Områdefornyelse Bøvling* Politisk prioriterede Pulje til prioritering I alt anlæg *Forventes godkendt på Kommunalbestyrelsesmødet den 26. august 2014 (+=mindreindtægter/merudgifter, - =merindtægter/mindreudgifter) Hvis der skal skabes råderum til yderligere anlægsinvesteringer end de 15,9 mio. kr., skal der findes tilsvarende besparelser, ellers skal anlægget enten kunne lånefinansieres eller finansieres af de likvide aktiver. I budgetkataloget er der prioriteret anlægsønsker for i alt ca. 71,9 mio. kr. 3. Udviklingen i kassebeholdningen i perioden Med ovenstående forudsætninger for økonomien i 2014 og 2015 er der følgende likviditet ved udgangen af Tabel 3: Kassebeholdning i mio. kr. Kassebeholdning pr. 31. december ,8 Forventet forbrug i ,8 Kassebeholdning pr. 31. december ,0 Lån pr. 31. marts ,8 Forbrug i budget ,6 Kassebeholdning pr. 31. december 2015 inkl. overførsler 54,2 Overførsler drift - 47,3 Overførsler anlæg - 61,2 Kassebeholdning pr. 31. december 2015 ekskl. overførsler -54,3 Ældreboliger m.v. - 41,3 Kassebeholdning ekskl. ældreboliger -95,6 (+=overskud og mindre forbrug -=underskud og merforbrug) Det bemærkes, at kassebeholdningen pr. 31. december 2015 på 54,2 mio. kr. er under forudsætning af hensættelser på 41,3 mio. kr., som i de kommende år skal anvendes til renovering af ældreboliger. Samtidig er det under forudsætning af en samlet overførsel af drifts- og anlægsmidler på 108,5 mio. kr. fra 2014 til Korrigeres der for hensættelser til ældreboliger m.v., samt for den forventede overførsel på drift og anlæg fra 2014 til 2015, vil der være en negativ kassebeholdning på -95,6 mio. kr. ved udgangen af

5 4. Krav og løsninger i økonomien for Som det fremgår af resultatopgørelsen i tabel 1, mangler der 36,6 mio. kr. for at skabe balance i økonomien for På den baggrund er der i nedenstående tabel 4 forslag til, hvordan der kan skabes balance i økonomien for Tabel 4: Krav og løsningsmuligheder i 2015 Kasseforbrug jf. resultatopgørelsen (tabel 1) 36,6 Nye drifts- og anlægsaktiviteter? Kasseforbrug med nye drifts- og anlægsaktiviteter? Budgetkatalog (politisk prioriteret) -16,2 Besparelser mere effektiv indkøb/prisfremskrivning -3,0 Rammebesparelse på Arbejdsmarkeds- og Integration -2,0 Tilbagekaldelse af fritagelse for grundskyld -1,0 Besparelse på aftaleenheder og puljer -10,0 Lånefinansiering? Pulje til særligt vanskeligt stillede kommuner? Skattestigning? Kasseforbrug i 2015? (+ = underskud/merudgifter, - =overskud/mindreudgifter) Lånefinansiering: Der blev aftalt en samlet låneramme for 1,5 mia. kr. i Økonomiaftalen for Lemvig Kommune har ansøgt om andel i lånerammen til investeringer på borgernære områder, rammen til investeringer med effektiviseringspotentiale, samt fra den ordinære låneramme jf. afsnit 5. Lånerammerne målrettes primært kommuner, som er i en økonomisk og likviditetsmæssig vanskelig situation. Det er derfor tvivlsomt om Lemvig Kommune får andel i lånerammen i Der er fuld låneadgang til investeringer på havnefaciliteter, færgefaciliteter og til energibesparende foranstaltninger. Budgetkataloget: Der er udarbejdet et administrativt budgetkatalog med besparelsesforslag for 20 mio. kr., hvoraf de 16,2 mio. kr. er politisk prioriteret. Besparelser mere effektivt indkøb: Besparelsen på 3,0 mio. kr. svarer til den samlede prisfremskrivning på alle kommunale driftsaktiviteter, som ikke er bundet af kontraktlige forpligtigelser. Pulje til særligt vanskeligt stillede kommuner: Lemvig Kommune fik fra puljen i årene 2007 til Kommunen har søgt, men ikke modtaget et tilskud fra puljen siden Lemvig Kommune har søgt om midler fra puljen i 2015, men Lemvig Kommune forventes ikke at kunne leve op til de kriterier, der kræves for at modtage tilskud fra puljen. Skattestigning: Lemvig Kommune har et samlet beskatningsniveau (samlet skattetryk) på 25,27 %, mens sammenlignelige kommuner med det samme ressourcegrundlag og udgiftsbehov har et beskatningsniveau på 25,14 %. 5

6 Besparelse på aftaleenheder og puljer: Begrundelsen for at udmønte en generel besparelse på alle aftaleenheder i 2015 til 2018 er, at der i alle årene fra 2007 til 2013 har været en positiv udvikling i den ordinære drift jf. tabel 5. Tabel 5: Udviklingen i overskuddet på den ordinære drift i perioden Budget Regnskab Afvigelse = mindreforbrug/merindtægt; + = merforbrug/mindre indtægt Aftaleenhederne har samtidig haft meget store overførsler i hele perioden jf. nedenstående tabel 6. Aftaleenhederne forventes derfor at have en solid økonomi, som kan begrunde, at der udmøntes en besparelse på 10 mio. kr. svarende til 1,2% af deres nettodriftsbudget. Tabel 6: Overførsler fra 2008 til 2014 vedr. aftaleenheder og puljer Udvalg 2008 til til til til til kr til 2014 Økonomi & Erhverv Arbejdsmarked & Integration Social & Sundhed Teknik & Miljø Familie & Kultur I alt (+=mindreindtægter/merudgifter, - =merindtægter/mindreudgifter) Nedenstående tabeller sammenligner Lemvig Kommune med ECO s sammenligningskommuner sammensat ud fra kommunernes indtægtsgrundlag og udgiftsbehov samt nabokommunerne Struer, Ringkøbing-Skjern, Holstebro og Herning. I nedenstående tabel sammenlignes kommunernes serviceniveau med deres beregnede udgiftsbehov. Serviceniveauet er et udtryk for forholdet mellem kommunens nettodriftsudgifter og udgiftsbehovet. Hvis serviceniveauet er over 1, betyder det, at kommunens udgifter overstiger det beregnede udgiftsbehov. Hvis serviceniveauet er under 1, betyder det, at kommunen anvender færre udgifter end det beregnede behov for kommunen. Tabel 7: Sammenligning af udgiftsbehov og serviceniveau i 2013 Udgiftsbehov pr. indbygger Serviceniveau "Friværdi pr. indbygger" ifht. Udgiftsbehovet Lemvig , Smnl. Komm.* , Region Midtjylland , Hele landet ,00 0 Struer , Ringk. - Skjern , Holstebro , Herning , *Sorø, Kerteminde, Struer, Morsø og Rebild Udgiftsbehovet findes ud fra et socioøkonomisk udgiftsbehov og et aldersbestemt udgiftsbehov. Udgiftsbehovet i Lemvig Kommune var i kr. pr. indbygger. 6

7 Som det ses af ovenstående tabel, har Lemvig Kommune det tredje højeste udgiftsbehov pr. indbygger. I forhold til 2012 er Lemvig Kommunes serviceniveau steget fra 0,95 til 0,99, hvilket betyder, at Lemvig Kommunes nettodriftsudgifter er 1% lavere end det beregnede udgiftsbehov. Lemvig Kommunes nettodriftsudgifter skal stige med 457 kr. pr. indbygger svarende til ca. 9,7 mio. kr. for at nå op på det beregnede udgiftsbehov. Serviceniveauet beregnes som sagt ud fra kommunens nettodriftsbudget, dvs. at det dækker over både serviceudgifter og overførselsudgifter. Det er derfor relevant at se, hvordan Lemvig Kommune klarer sig i forhold til de øvrige kommuner mht. service- og overførselsudgifter. Tabel 8: Sammenligning af serviceudgifter pr. indbygger i 2013 Serviceudgifter pr. indbygger Forskel i serviceudgifter ifht. Lemvig Antal indbyggere i Lemvig Samlet forskel ifht. Lemvig (mio. kr.) Lemvig Smnl. Komm.* , ,4 Region Midtjylland , ,3 Hele landet , ,7 Struer , ,6 Ringk. - Skjern , ,8 Holstebro , ,7 Herning , ,0 *Sorø, Kerteminde, Struer, Morsø og Rebild Lemvig Kommune har serviceudgifter svarende til kr. pr. indbygger, hvilket er højere end Region Midtjylland og nabokommunerne. Hvis Lemvig Kommune var på niveau med Region Midtjylland skulle Lemvig Kommune reducere serviceudgifterne med ca. 44,3 mio. kr. Tabel 9: Sammenligning af bruttoudgift til overførsler pr. indbygger i 2013: Bruttodriftsudgift til overførsler pr. indbygger Forskel i bruttodriftsudgifter ifht. Lemvig Antal indbyggere i Lemvig Samlet forskel ifht. Lemvig (mio. kr.) Lemvig Smnl. Komm.* ,5 Region Midtjylland ,6 Hele landet ,2 Struer ,4 Ringk. - Skjern ,0 Holstebro ,6 Herning ,9 *Sorø, Kerteminde, Struer, Morsø og Rebild Ovenstående tabel viser, at Lemvig Kommune har den laveste bruttodriftsudgift til overførsler pr. indbygger i forhold til de sammenlignede. Bruttodriftsudgiften til overførsler i Lemvig Kommune var i kr. pr. indbygger. Hvis udgiften var på niveau med sammenligningskommunerne, skulle Lemvig Kommune anvende ca. 42,5 mio. kr. mere på overførsler. Ovenstående viser, at det er serviceudgifter, som Lemvig Kommune ligger højt på i forhold til kommunerne i Region Midtjylland, men under sammenlignelige kommuner. 7

8 5. Økonomiaftalen for 2015 Økonomiaftalen for 2015 indeholder følgende hovedelementer: Fastsættelse af rammer for service- og anlægsudgifter og for det samlede kommunale skattetryk. Fastsættelse af lånerammer. Puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner. Ekstraordinært balancetilskud i 2015 på 3 mia. kr. Fastsættelse af rammer for økonomien i den nye skolereform. Løft til den patientrettede forebyggelse. 5.1 Rammer for service- og anlægsudgifter og for det kommunale skattetryk Der er aftalt en samlet ramme til anlæg på 17,5 mia. kr. i 2015, svarende til 64 mio. kr. for Lemvig Kommune. Der er afsat en ramme til, at kommunerne kan hæve indkomstskatten, grundskylden og dækningsafgifter af forretningsejendomme med 250 mio. kr. samtidig med, at andre kommuner nedsætter skatten tilsvarende, således at det kommunale skattetryk under ét ikke hæves. Der er samtidig afsat en bloktilskudspulje på 150 mio. kr. til de kommuner, der vælger at sætte skatten ned. Tilskuddet udgør 75 pct. af det mistede skatteprovenu i 2015, 50 pct. af det mistede skatteprovenu i 2016 og 2017, og endelig 25 pct. af det mistede skatteprovenu i Puljen finansieres af Staten. Lemvig Kommune bliver straffet økonomisk, hvis kommunen sætter skatten op i 2015, og der ikke er andre kommuner, som sætter skatten tilsvarende ned. Hvis Lemvig Kommune eksempelvis sætter skatten op med 0,3 % svarende til et skatteprovenu på ca. 10 mio. kr., vil Lemvig Kommune miste 75 % af skatteprovenuet i det første år, 50 % i de efterfølgende to år, og endelig 25 procent af skatteprovenuet i det 4. år. I det 5. år vil Lemvig Kommune, opnå det fulde provenu af skattestigningen. Det betyder, at Lemvig Kommune vil få et provenu på 2,5 mio. kr. i det første år, 5 mio. kr. i de næste to år, 7,5 mio. kr. i det 4. år og endelig 10 mio. kr. i det 5. år jf. tabel 10. Tabel 10: Konsekvenser af skattesanktion Konsekvenser af skattesanktion 1. år 2. år 3. år 4. år 5. år 75/25 50/50 50/50 25/75 Lemvig Kommunes provenu -2,5-5,0-5,0-7,5-10,0 8

9 5.2 Fastsættelse af lånerammer Der er afsat lånerammer for i alt på 1,5 mia. kr. i 2015 jf. tabel 11. Tabel 11: Lånerammer i aftalen for 2015 Mio. kr. Borgernære områder 400 Investering med effektiviseringspotentiale 200 Styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner 500 Den ordinære låneramme 200 Låne- og deponeringsfritagelsesramme på 150 mio. kr. til fremme af OPP-projekter 150 Lånerammer i alt Lemvig Kommune har søgt om låne for i alt 54,7 mio. kr. i 2015 fra rammen til investeringer på borgernære områder (kvalitetsfondsområdet),fra lånerammen til investeringer med effektiviseringspotentiale, og fra den ordinære låneramme. Den ordinære låneramme og lånerammen til borgernære områder målrettes primært kommuner i en økonomisk og likviditetsmæssig vanskelig situation. Det er derfor ikke sandsynligt, at Lemvig Kommune kan komme i betragtninger til lån fra de to lånerammer. Der er fri låneadgang til anlægsinvesteringer i kommunens havne, færger og til energibesparende foranstaltninger. 5.3 Puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner Puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner er fastsat til 300 mio. kr. i 2015, mens den nye aftale om tilskud og udligningssystemet indfases. Puljen kan som hidtil søges af kommuner med store økonomiske udfordringer, men det er især kommuner, som har fået et tab ved den nye justering af tilskud- og udligningssystemet, som kommer i betragtning til tilskud fra puljen. Ved vurderingen af kommunernes ansøgninger vil der blive lagt vægt på bl.a.: Demografiske udfordringer. Aktuelle økonomiske udfordringer. Vedvarende økonomiske udfordringer. Særlig lav udvikling i enhedsudgifterne på kernevelfærdsområder (dagpasnings-, folkeskole- og ældreområdet) samt anlæg. Lemvig Kommune har ansøgt om tilskud fra puljen, men med udgangspunkt i ovenstående kriterier forventes det ikke, at Lemvig Kommune får tilskud fra puljen. 5.4 Finansieringstilskud Kommunerne får, som i 2013 og 2014 et ekstraordinært finansieringstilskud på 3,0 mia. kr. Heraf fordeles de 2 mia. kr. til alle kommuner efter indbyggertal, mens den sidste 1 mia. kr. fordeles efter kommunernes grundlæggende økonomiske vilkår. Lemvig Kommune har modtaget i alt 14,1 mio. kr. 5.5 Forenkling af organiseringen på beredskabsområdet Aftalen fastslår, at kommunerne senest 1. januar 2016 skal etablere sig i nye tværkommunale samarbejder i form af op til 20 beredskabsenheder. Det er aftalt, at der skal realiseres effektiviseringsgevinster på beredskabsområdet med 125 mio. kr. i 2015 og 175 mio. kr. i 2016 og frem. For Lemvig Kommune svarer det til kr. i 2015 og i 2016 og frem. 9

10 5.6 Løft til den patientrettede forebyggelse Ligesom i økonomiaftalen for 2014, har Regeringen og KL aftalt at styrke den patientrettede forebyggelse. Rammen for serviceudgifter hæves derfor samlet set med 350 mio. kr., som finansieres over bloktilskuddet. Det svarer til 1,3 mio. kr. for Lemvig Kommune, hvor indsatsområderne er følgende: Forebyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelser: Sygepleje, akuttilbud, fælles samarbejdsløsninger med sygehus, træning/rehabilitering af kronikere Styrkelse af indflydelse på/sammenhæng med almen praksis 5.7 Udbetaling Danmark Der har været gennemført analyser på 10 udbetalingsområder (svarende til en mulig overførsel af kommunale stillinger) med henblik på at de mere effektivt kunne håndteres af Udbetaling Danmark. Ved Økonomiaftalen for 2015 var der enighed om overførsel af 5 områder svarende til 86 stillinger og en nettobesparelse på 22 mio. kr., svarende til kr. for Lemvig Kommune. 6. Forudsætninger for driftsbudgettet for Baggrunden for den nuværende resultatopgørelse i tabel 1 er basisbudgettet for Lemvig Kommune i Basisbudgettets overslagsår 2017 videreføres på det samme niveau i Hele basisbudgettet fra er efterfølgende pris- og lønfremskrevet til årets priser med udgangspunkt i de seneste pris- og lønskøn fra Kommunernes Landsforening. 6.1 Ændringer til basisbudgettet for Administrationen har udarbejdet en redegørelse med forslag til rettelser til basisbudgettet, som er behandlet i fagudvalgene og i Økonomi- og Erhvervsudvalget. Rettelserne deles op i en række typer jf. tabel 12. Tabel 12: Oversigt over ændringstyper 1-6 (1.000 kr.) Type 1: Tekniske ændringer/fejl drift Type 1: Tekniske ændringer/fejl finansiering I alt type Type 2: Demografiske ændringer Type 3: Konsekvenser af lovændringer I alt type 1-3* I alt type 4 - Prioriterede besparelsesforslag I alt type 4 - Prioriterede udvidelsesforslag I alt type 5 - Prioriterede anlægsønsker I alt type 6 - Resterende budgetkatalog I alt type (- = mindre udgifter/merindtægter + = merudgifter/mindre indtægter) * Typerne 1-3, som er tekniske ændringer til basisbudgettet, er indarbejdet i resultatopgørelsen i tabel 1 10

11 7. Skat, tilskud og udligning i perioden Indtægtsgrundlaget for Lemvig Kommune kommer fra skat, statstilskud og udligning mellem kommunerne. Lemvig Kommune kan frit vælge at budgettere disse indtægter på to forskellige måder: 1. Budgettere indtægterne ud fra kommunens eget skøn over udskrivningsgrundlaget, folketal mv. og foreløbige tilskuds- og udligningsbeløb beregnet på disse forudsætninger (selvbudgettering). 2. Basere budgettet på et statsgaranteret udskrivningsgrundlag og dertil knyttede statsgaranterede tilskuds- og udligningsbeløb. Kommuner der vælger at selvbudgettere udskrivningsgrundlaget i 2015, får efterreguleret skat, tilskud og udligning i 2018, på basis af den faktiske opgørelse af udskrivningsgrundlaget for 2015 i maj Forudsætningen i denne beregning af indtægter er, at udskrivningsgrundlaget budgetteres på det statsgaranterede niveau. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag forventes at udgøre mio. kr. i Lemvig Kommunes udskrivningsprocent for personindkomster er på 25,2 pct., grundskyldspromillen for den almindelige grundskyld er på 28 promille og for landbrug på 7,2 promille i Forudsætningerne vedrørende indkomstskatter og grundskylden fremgår af nedenstående tabel. Tabel 13: Skatteforudsætninger mv. Beløb i kr. (- = indtægt) ) Budgetteret udskrivningsgrundlag ) Udskrivningsprocent 25,2% 25,2% 25,2% 25,2% 3) Skatteprovenu (1x2) ) Budgetteret grundværdi ex. landbrugsejendomme ) Budgetteret grundskyldspromille 28,00 28,00 28,00 28,00 6) Provenu af grundværdi ex landbrugsejd. (4x5) ) Budgetteret grundværdi af landbrugsjord ) Budgetteret grundskyldspromille 7,20 7,20 7,20 7,20 9) Provenu af grundværdi landbrugsejd. (7x8) ) Samlet grundskyldsprovenu (6+9) Selskabsskatten Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriets seneste opgørelser af selskabsskatten i 2014 forventes Lemvig Kommune at modtage 5,5 mio. kr. i selskabsskat i 2015 samt en udligning af selskabsskatten på 7,7 mio. kr. Der forventes således en samlet selskabsskat på 13,2 mio. kr. i 2015 jf. nedenstående tabel. Tabel 14: Udviklingen i selskabsskatten i perioden Beløb i kr Selskabsskat, kommunens andel Udligning I alt I forhold til 2014 er selskabsskatten faldet med 30 % svarende til 2,4 mio. kr. På landsplan forventede man en stigning på 20 %. Derfor er der i overslagsårene budgetteret med et niveau svarende til

12 I nedenstående tabel 15 er der en samlet opgørelse af skat tilskud og udligning i Tabel 15: skat, tilskud og udligning i I kr. ( -=indtægt og +=mindreind.) Indkomstskat Medf. af det skrå skatteloft Selskabsskat Grundskyld Andel af dødsboskat Øvrige skatter og afgifter Skatter i alt Nettoudligning Statstilskud Betinget balancetilskud Betinget balancetilskud anlæg Tilskud til ugunstigstillede kommuner Udligning af selskabsskat Udligning og tilskud vedr. udlændinge Ældre tilskud (styrket kvalitet) Ældre tilskud (generelt løft) Løft af ældreplejen vedr. 1 mia Beskæftigelsestilskud Tilskud bedre dagtilbud Skøn for tilskud omstilling folkeskolen Finansieringstilskud Tilskud og udligning i alt ex bidrag Momsudligning Kommunalt udviklingsbidrag til regionerne Tilskud og udligning i alt inkl. bidrag Skat, tilskud og udligning (- = indtægter + = udgifter)½ 12

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Af nedenstående resultatopgørelsen for Lemvig Kommune fremgår det forventede regnskab for 2015, samt forslag til budget 2016-2019. Tabel 1: Resultatopgørelse

Læs mere

Ovennævnte merforbrug på driften på 4,4 mio. kr.

Ovennævnte merforbrug på driften på 4,4 mio. kr. 1. Lemvig Kommunes økonomi i perioden fra 2013-2017 Resultatopgørelsen for Lemvig Kommune fremgår af nedenstående tabel 1. Tabel 1: Resultatopgørelse for Lemvig Kommune for 2013-2017 Resultatopgørelse

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning 7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning Skatteprocenter I budgetforslaget for 2015 2018 er der budgetteret med ændrede skatteprocenter i forhold til budget 2014, idet: Grundskyldspromillen

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger Fordelingen af serviceudgifter på udvalg Fordelingen af overførselsudgifter på udvalg 1 1. Lemvig Kommunes økonomi i perioden fra 2017-2020 Den samlede Kommunalbestyrelse indgik

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

katter samt tilskud og udligning

katter samt tilskud og udligning S katter samt tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2012 budgetteret til 2.388,7 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Finansiering. (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE

Finansiering. (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2018-2020 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

NOTAT. Indtægtsskøn budget

NOTAT. Indtægtsskøn budget NOTAT Indtægtsskøn budget 2016-2019 Skatter, tilskud og udligning Kommunens indtægtsside bestående af skatter, tilskud og udligning budgetteres i et af Kommunernes Landsforening udviklet prognoseprogram.

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne.

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne. Til: Byrådet BILAG 3 Budgettering af Tilskud og udligning. Indledning I dette notat redegøres for Furesø Kommunes tilskud og udligning for 2015-2018, som indgår i Totalbudget 2015-2018 til budgettets 2.

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019.

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 11.august 2015 Økonomibilag nr. 5 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-2-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 241649 Brevid. 1719007 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017

Læs mere

genn Indtægtsprognose

genn Indtægtsprognose genn Indtægtsprognose 2017-2020 Ny indtægtsprognose 2017 2020 Der er udarbejdet en ny prognose for indtægterne for skat, tilskud- og udligning i juli 2016. De nye indtægter er baseret på udmeldt statsgaranti

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 07.32.20 Renteindtægter af udlån. -70.900 Renteindtægter på udlån til Hou Lystbådehavn -70.900 Renter af udlån 2018 2019 2020 2021

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 139 140 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering B2017 BO2018 BO2019 BO2020 07.22 Renter af likvide aktiver -3.464-2.567-2.297-2.583 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006.

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006. 1.000 k r. Bu dget B udge toversla g lø be nde priser 2013 2014 2015 2016 Udgi ft 9.94 8 9.01 4 9.2 48 9.4 88 Indtæ gt 2.282.22 6 2. 313.40 2 2.3 84.0 06 2.4 49.0 31 Refusion Nett o -2.272.27 8-2. 304.38

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2014

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2014 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2014 1 Indhold: side Budgetlægningen for 2014... 3 Forudsætninger for budgetlægningen... 3 Udgangspunkt for budgetlægningen... 4 Pris- og lønstigningsskøn... 4

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009 Indtægtssiden Udskrivningsgrundlaget Nedenstående oversigt viser skøn over udviklingen i udskrivningsgrundlag 2007 til 2012. Udskrivningsgrundlaget for personskat er basis for den væsentligste indtægt

Læs mere

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 16. august 2014 Økonomibilag nr. 5 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-1-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Skatteprocenter. Indkomstskat

Skatteprocenter. Indkomstskat Skatteprocenter I budgetforslaget for 2011 14 er der budgetteret med uændrede skatteprocenter i forhold til budget 2010. Skatteprocenterne for Dragør Kommune i 2011 fremgår af nedenstående tabel. Tabel

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

1. BUDGET TAL OG GRAFIK

1. BUDGET TAL OG GRAFIK 1. BUDGET 2016-2019 TAL OG GRAFIK 1.1 BUDGETOVERSIGT 2016-2019 Det godkendte flerårsbudget for 2016-2019 indeholder følgende hovedposter, som vil blive nærmere gennemgået i det efterfølgende: Budget 2016-2019

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Budgetforslag 2015 2018 Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Økonomiudvalget den 04.08.2014 1 Indledning Ifølge den vedtagne budgetprocedure skal basisbudgettet for 2015 udmeldes på Økonomiudvalgets møde

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Økonomiudvalget 1. behandling af budget 2013-2016 Den 27. august 2012 Bilag A Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Indsættes i budgetmappen Afsnit 7 1 HVIDOVRE KOMMUNE Central- og

Læs mere

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965.

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965. Skatter og tilskud Nettodriftsudgifterne på det skattefinansierede område i kommunens budget finansieres af forskellige afgifter, skatter og tilskud, som budgetlægges i politikområdet finansiering. Her

Læs mere

Notat. Budget indtægter. Indledning. 17. august Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene

Notat. Budget indtægter. Indledning. 17. august Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2016 - indtægter 17. august 2015 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2016-2019. Sagsid. Konsekvenserne af aftalen mellem KL

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Økonomiudvalget Fra: Budget- og Analyseafdelingen BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Indledning I dette notat vil der blive gjort rede for budgettering af Furesø Kommunes skatteindtægter. 19.

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Regeringen og Kommunernes Landsforening har den 3. juni 2014 indgået aftale om den kommunale økonomi i 2015.

Regeringen og Kommunernes Landsforening har den 3. juni 2014 indgået aftale om den kommunale økonomi i 2015. HVIDOVRE KOMMUNE 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG 2015-18 Oplæg vedrørende finansieringsmulighederne 1. Baggrund Med udgangspunkt i budgetforslaget for 2015-2018, samt Økonomiaftalen mellem Regeringen og

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2013 Dato: 16. august 2013 Tlf. dir.: 44776316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1275 Dok.nr: 2013-117504 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Generelle tilskud. Økonomiudvalget. 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 62 Tilskud og udligning. Specielle bemærkninger til budgettet

Generelle tilskud. Økonomiudvalget. 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 62 Tilskud og udligning. Specielle bemærkninger til budgettet 1.000 k r. B u dg et B u dg et ov ers lag lø be n d e p r iser 2 0 1 3 2 0 1 4 2 01 5 2 0 1 6 U d gi ft 44.17 5 4 4.9 75 45. 702 46.44 5 In d tæ g t 1. 221.40 6 1.21 0.2 74 1.2 08. 690 1. 210.21 9 Refu

Læs mere

Økonomisk Politik for Greve Kommune

Økonomisk Politik for Greve Kommune Økonomisk Politik for Greve Kommune Indledning Byrådet vedtog den 1. april 2008 Økonomisk Politik for Greve Kommune. Det er målet, at der gennem en økonomisk politik formuleres nogle pejlemærker for den

Læs mere

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :! # $$ $ %& '() *%&%& Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget Notat Center for Økonomi og Ejendomme Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 18.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune

Læs mere

Notat. Budget indtægter. Indledning

Notat. Budget indtægter. Indledning Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2017 - indtægter 17. august 2016 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2017-2020. Vurderingen af indtægtsudviklingen er baseret

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning er 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget Indledning og sammenfatning. Notat

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget Indledning og sammenfatning. Notat Notat Center for Økonomi og Ejendomme Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 06.07.2016 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune

Læs mere

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Sagsbehandler Kristoffer Collovich Haals Jensen

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Sagsbehandler Kristoffer Collovich Haals Jensen KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 07-03-2016 Til Økonomiudvalget Sagsnr. 2016-0042371 Dokumentnr. 2016-0042371-2 ØU budgetbidrag 2017 - finansposter Bilag Sagsbehandler Kristoffer

Læs mere

1. INDLEDNING. Befolkningstal i budgettet

1. INDLEDNING. Befolkningstal i budgettet 1. INDLEDNING Med 2. behandlingen af budgettet den 6. oktober 2015 er Thisted Kommunes Budget 2016 nu vedtaget. Budgettet tager udgangspunkt i Direktionens og senere Strategi- og Økonomiudvalgets oplæg

Læs mere

Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse. Sagsnr. 272958 Brevid. 2178095. Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk

Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse. Sagsnr. 272958 Brevid. 2178095. Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 272958 Brevid. 2178095 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: 1. skøn på skat og tilskud/udligning i budget 2016-2019 20. august

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. juni forventes driftsudgifterne, ved

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 Bevillingsområde 70.70 Renter af likvide aktiver Beskrivelse af opgaver Bevillingsområdet omfatter renter på kommunens kassekredit samt renter af de værdipapirer

Læs mere

Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder:

Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder: Bilag 3 september 2014 Økonomiafdelingen Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder:

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Finansiering. (side 28-35)

Finansiering. (side 28-35) Finansiering (side 28-35) 28 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 07.22.05-07 Renteindtægter af likvide aktiver. -285.000 Der er forudsat en forrentning på 0,8 % af en gennemsnitlige Kassebeholdning

Læs mere

Befolkningstal i budgettet. Ændring i forhold til forgående år Ændring i forhold til forgående år

Befolkningstal i budgettet. Ændring i forhold til forgående år Ændring i forhold til forgående år 1 1. INDLEDNING Totalbudgettet består af sammenfattende hovedtal samt en række mere specifikke oplysninger om de enkelte udgifter og indtægter, bl.a. om skatter og generelle tilskud og om driftsudgifterne

Læs mere

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI 1001 Renteindtægter 1001 Renteindtægter OPGAVEOMRÅDER Finansielle indtægter: Renter af likvide aktiver Renter af tilgodehavender Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheden ØKONOMI Renter: i 1.000 kr.

Læs mere

Indtægtsprognose budget

Indtægtsprognose budget Indtægtsprognose budget 2016-2019 Indtægtsprognosen for 2016-19 er beregnet og viser i hovedtræk en forøgelse af indtægterne i budgetperioden på 92,8 mio. kr. Merindtægterne afspejler imidlertid også væsentlige

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto

Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2012 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2012 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0 4.000

Læs mere

Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET

Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET 2015 Vedtagelse af tidsplan og procedure Ferie KL Borgmestermøde Basisbudget til fagudvalgene Mini budgetseminar KL Borgmestermøde KL Borgmestermøde HovedMED

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

07.22.10 Investerings- og placeringsforeninger Kontoen indeholder renter og udbytter fra midler placeret i Investerings- og placeringsforeninger.

07.22.10 Investerings- og placeringsforeninger Kontoen indeholder renter og udbytter fra midler placeret i Investerings- og placeringsforeninger. Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2015 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2015 Funktion Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter 2015 BF 2016 BF 2017 BF

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2011 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-5.004-5.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Aktuel økonomi: - regnskab 2015 - budgetlægning 2017-19 Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Regnskab 2015 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget Korr. budget regnskab Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud

Læs mere

Sammenligning af ECO nøgletal for Ringsted Kommune

Sammenligning af ECO nøgletal for Ringsted Kommune Sammenligning af ECO nøgletal for Ringsted Kommune Baggrund I henhold til vedtagelsen af budgetprocessen for budget 2014 skal der udarbejdes et notat der på et overordnet niveau belyser, hvordan serviceudgifterne

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget

Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget N O TAT Opdatering september 2010 Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2009 til 2014. De nye skøn har konsekvenser for KL s skøn for balancetilskuddet

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

NOTAT: Overblik over budget til "budgetmappen"

NOTAT: Overblik over budget til budgetmappen Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 271288 Brevid. 2174027 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Overblik over budget 2016-2019 til "budgetmappen" 20. august 2015 Generelle forudsætninger Til

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen N O T A T Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2007 til 2012. Endvidere er der foretaget mindre

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 130 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 07.22 Renter af likvide aktiver -4.785-4.028-3.743-4.037 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

NOTAT. 2. budgetprognose Budget

NOTAT. 2. budgetprognose Budget NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk cavt@lejre.dk Dato: 22. august 2015 J.nr.: 2. budgetprognose Budget 2016-2019 På budgetseminar 1 den 24. april 2015

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

BUDGET 2016. - samt budgetoverslagsårene 2017-2019

BUDGET 2016. - samt budgetoverslagsårene 2017-2019 BUDGET 2016 1 BUDGET 2016 - samt budgetoverslagsårene 2017-2019 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen på 2. behandlingen den 7. oktober 2015 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse: Hovedoversigt 4 Generelle

Læs mere

Budgetnotat August 2015

Budgetnotat August 2015 1. Indledning Budgetnotat August 2015 Budgetnotatet sammenfatter det økonomiske udgangspunkt for budgetlægningen for 2016-19 og giver et overblik over de problemer og handlingsmuligheder, der skal afklares

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og udligning

Skatter, generelle tilskud og udligning ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 5 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 25.20.00-S55-1-16 Skatter, generelle tilskud og udligning Indledning

Læs mere

1. Baggrund Dette notat beskriver forholdene omkring de enkelte komponenter i budgetforslagets finansieringsside.

1. Baggrund Dette notat beskriver forholdene omkring de enkelte komponenter i budgetforslagets finansieringsside. HVIDOVRE KOMMUNE 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG 2017-20 BILAG A Oplæg vedrørende finansieringsmulighederne 1. Baggrund Dette notat beskriver forholdene omkring de enkelte komponenter i budgetforslagets

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering Notat 27. september 2017 Økonomiafdelingen Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering En kommune kan ved hvert budget vælge mellem et statsgaranteret indtægtsgrundlag eller et eget skøn for indtægtsgrundlaget,

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Økonomiaftalens elementer, for så vidt angår finansiering gennemgås og elementernes konsekvenser for Hvidovre Kommune beskrives.

Økonomiaftalens elementer, for så vidt angår finansiering gennemgås og elementernes konsekvenser for Hvidovre Kommune beskrives. HVIDOVRE KOMMUNE 2. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG 2015-18 BilagKB_141007_pkt.03.01 Oplæg vedrørende finansieringsmulighederne 1. Baggrund Med udgangspunkt i budgetforslaget for 2015-2018, samt Økonomiaftalen

Læs mere

Møde nr.: 8 Mødedato: 10. september 2013 Mødevarighed:

Møde nr.: 8 Mødedato: 10. september 2013 Mødevarighed: REFERAT Byråd Møde nr.: 8 Mødedato: Mødevarighed: 17.00-18.55 Fraværende: Mødested: Byrådssalen Paw Amdisen, Jørgen Korshøj deltog ikke i mødet Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Halvårsregnskab

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere