Indkøbspolitik. for. Integrationsministeriet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indkøbspolitik. for. Integrationsministeriet"

Transkript

1 Indkøbspolitik for Integrationsministeriet

2 Indhold 1. Baggrund og sammenfatning Generelle retningslinier Regelgrundlag Udbudsreglerne Indkøbscirkulæret Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner Centrale aftaler Indkøbsaftaler Standardisering af indkøb Internet og e-handel Centrale redskaber til indkøb Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S (SKI) Den Offentlige Indkøbsportal (DOIP) Ministeriets indkøbsorganisation Disponerings- og godkendelsesbeføjelser Indkøbsfaktorer Handlingsplan

3 1. Baggrund og sammenfatning På Integrationsministeriets område købes der årligt varer og tjenesteydelser for ca. 60 mio. kr. Finansministeriet har for at øge ministeriernes fokus på de besparelser, der kan være forbundet med effektivisering af indkøb, ved cirkulære om indkøb i staten (CIR af 20. december 2002) pålagt ministerierne at udarbejde indkøbspolitikker for de enkelte ministerområder. I indkøbspolitikkerne skal ministerierne fastlægge retningslinier for indkøb på ministerområdet. Denne indkøbspolitik opstiller retningslinier og rammer, indenfor hvilke indkøbsdispositioner i Integrationsministeriet med tilhørende institutioner skal foregå. Det lægges til grund, at ministeriet udgør ét fælles indkøbsområde. Hermed opnås, at ministeriets rolle som indkøber effektiviseres. Det er afgørende, at ministeriet optræder som én aktør, da dette er en forudsætning for opnåelsen af besparelser i form af lavere priser og rabatter fra leverandørerne, at der skabes et grundlag for effektivisering af indkøbets arbejdsgange, hvor antallet af led fra behovserkendelse til ordreafgivelse og levering minimeres, og at der med koordinering og effektivisering skabes de rette incitamenter til at indkøb i størst muligt omfang foretages via internettet for at minimere antallet af manuelle håndteringer af papirbilag som ordrebekræftelser, fakturaer osv. og til at fremme e-handel mest muligt. Der findes på indkøbsområdet centrale institutioner og redskaber, der kan lette ministeriernes adgang til rabatter og lette de administrative sagsgange i forbindelse med indkøb. Det drejer sig om Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S (SKI) og Den Offentlige IndkøbsPortal (DOIP). SKI har på statens og kommunernes vegne indgået en række rammekontrakter med leverandører af forskellige varer og tjenesteydelser. SKI s rammekontrakter har været i udbud. Ministerierne kan derfor via en SKI-aftale indkøbe ydelser, hvis samlede værdi overstiger udbudsgrænserne, uden selv at foretage udbud. DOIP er en internetbaseret markedsplads for den offentlige sektor. Implementeringen af DOIP sker i to faser. I internetfasen benyttes DOIP som en internetbaseret indkøbsportal. Dette er den hurtige vej til elektroniske internetindkøb, som kan implementeres på kort tid. I integrationsfasen integreres ministeriets økonomisystem, Navision Stat, med DOIP. Dette indebærer, at antallet af manuelle håndteringer af papirbilag som ordrebekræftelser, fakturaer osv. minimeres, idet håndteringen af alle faser af indkøbsprocessen.ra bestilling af varer til betalingen af disse vil ske elektronisk. Integrationsfasen vil blive implementeret i departementet, når den i en endelig version tilbydes fra Økonomistyrelsen og gatetrade.net. 3

4 Indkøbspolitikken er udmøntet i en handlingsplan for effektivisering af indkøbsfunktionen. Handlingsplanen dækker hele ministerområdet og beskriver hvilke konkrete initiativer, der skal gennemføres, for at medvirke til at sikre indkøbspolitikkens realisering. 2. Generelle retningslinier Alle ministeriets indkøb er omfattet af indkøbspolitikken. Indkøb skal derfor foregå inden for de til enhver tid foreliggende indkøbsaftaler jf. nedenfor. Derudover skal gældende regler naturligvis altid følges ved indkøb herunder bevillingsregler, regnskabsregler, EU-regler, regler for miljø- og energihensyn osv. 2.1 Regelgrundlag Det centrale regelgrundlag, som ministerierne er omfattet af i forbindelse med indkøb, fremgår af cirkulære om udbud og udfordring af statslige drifts- og anlægsopgaver (CIR nr. 159 af 17. december 2002) direktiverne om offentlige indkøb af varer, tjenesteydelser og materiel (direktiverne 93/36/37/38/EØF) cirkulære om indkøb i staten (CIR af 20. december 2002) og cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner (CIR nr. 27 af 19. april 2005). Herudover har Finansministeriet indgået en række centrale indkøbsaftaler, som ministeriet skal benytte i forbindelse med indkøb af bestemte varer og tjenesteydelser Udbudsreglerne Reglerne om udbud fremgår af cirkulære om udbud og udfordring af statslige drifts- og anlægsopgaver (Cirkulæreskrivelse nr. 159 af 17. december 2002) og direktiverne om offentlige indkøb af varer, tjenesteydelser og materiel. Cirkulæret er gældende for danske udbud, der omhandler indkøb med en forventet kontraktsum over kr., mens direktiverne er gældende for EU-udbud, der omhandler indkøb, der beløbsmæssigt overstiger ca. 1,2 mio. kr. Der henvises i øvrigt til Integrationsministeriets udbudspolitik Indkøbscirkulæret Indkøbscirkulæret pålægger ministerierne at udarbejde indkøbspolitikker for de enkelte ministerområder. Indkøbspolitikken skal udmøntes i en handlingsplan for effektivisering og professionalisering af indkøb. Cirkulæret indskærper endvidere, at enhver institution skal benytte elektronisk handel til indkøb, hvor det er muligt og økonomisk fordelagtigt. 4

5 2.1.3 Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner Ved cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner er ministerierne pålagt ved indkøb at lægge vægt på forhold af miljømæssig og arbejdsmiljømæssig betydning. Miljøhensyn er knyttet til hele produktets eller ydelsens livsforløb fra råvareudvinding over produktion og anvendelse og til bortskaffelse Centrale aftaler Finansministeriet har på områderne telefoniydelser, flyrejser, drivmidler og stillingsannoncering indgået centrale indkøbsaftaler, der er gældende for alle statslige institutioner. Aftalerne om indkøb af telefoniydelser og drivmidler indebærer, at institutionerne er forpligtet til at indkøbe disse varer hos de leverandører, som Finansministeriet har indgået aftaler med. Aftalerne udelukker samtidigt brug af andre leverandører. Aftalen om stillingsannoncering indebærer f.eks., at alle statslige stillinger skal annonceres via Job-i-staten.dk. Aftalen udelukker i modsætning til aftalerne om telefoniydelser og drivmidler ikke, at institutionerne samtidig kan gøre brug af andre leverandører. Endelig indebærer aftalen om indkøb af flyrejser, at institutionerne så vidt muligt skal indkøbe flyrejser elektronisk via der er en af Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S (SKI) drevet hjemmeside. Visse rejser, der pga. kompleksitet eller destinationer ikke hensigtsmæssigt kan indkøbes via kan dog indkøbes hos andre leverandører. 2.2 Indkøbsaftaler De til enhver tid foreliggende indkøbsaftaler skal som udgangspunkt altid anvendes ved indkøb. Foreligger der ingen aftale for en given vare eller ydelse, eller findes et prisbilligere alternativ, er man frit stillet med hensyn til valg af leverandør, dog under hensyntagen til gældende regler. Indgåelse af en indkøbsaftale skal i givet fald koordineres på hele ministeriets område og evt. også med andre ministerier. Koordineringen varetages af indkøbskoordinatoren i departementet, jf. afsnit Standardisering af indkøb For at effektivisere indkøbene i Integrationsministeriet er det afgørende, at standardisering indtænkes i videst muligt omfang. Standardisering giver mulighed for stor volumen og dermed potentielt større rabatter. Standardisering i anvendelse af f.eks. kopimaskiner, pc-udstyr, software osv. kan være med til at minimere antallet af serviceaftaler samt lette arbejdet for de interne indkøbere. Der er derfor et stort besparelsespotentiale med hensyn til følgeomkostningerne på nævnte anskaffelser. Fælles aftaler om anvendelse af bestemte mærker, modeller og versioner skal følges. 5

6 Standardisering medfører videre en reduktion i antallet af leverandører på en given vare eller ydelse. Kun hvor der er særlige hensyn, bør der indgås aftaler med mere end en leverandør. Disse særlige hensyn kan f.eks. være, at en leverandør ikke kan levere hele produktet eller ydelsen, eller når der er risiko for stor afhængighed af en leverandør. 2.4 Internet og e-handel Indkøbscirkulæret stiller krav om, at statslige institutioner skal e-handle, hvor dette er muligt og økonomisk fordelagtigt. Anvendelsen af internet og e-handel kan i de fleste tilfælde effektivisere indkøbsfunktionen. Det er derfor et mål, at e-handel anvendes på så mange køb som muligt. Udviklingen af e-handel vurderes at ville resultere i stigende anvendelighed og brugervenlighed samt øget nytteværdi for brugerne af e-handel. Den øgede anvendelse af e-handel vil medføre, at funktionaliteten af e- handelsløsningerne vil blive forbedret. På længere sigt kan det forventes, at det vil blive muligt at understøtte fuldt digitale indkøbsprocesser - fra indkøbsbehov til betaling af faktura. Ved anvendelse af internet og e-handel skabes i videre udstrækning end hidtil mulighed for at forenkle og omlægge bl.a.: afgivelse af ordrer/bestillinger modtagelse, registrering, kontrol og bogføring af fakturaer, varer og ydelser betaling af leverandør på baggrund af elektroniske fakturaer osv. Sideløbende vil der ske en udvikling, hvor flere og flere varegrupper kan e-handles. Udviklingen af de systemmæssige forudsætninger for e-handel samt det større udbud af varer vil i stigende grad gøre det muligt at få konkrete økonomisk realiserbare fordele ved e-handel. Integrationsministeriet har i februar 2005 implementeret systemet ec WebClient der muliggør en elektronisk modtagelse af fakturaer. I september 2005 implementeres DOIP e-faktura, der muliggør elektronisk registrering, bekræftelse, attestation og bogføring af fakturaer. 3. Centrale redskaber til indkøb Der findes på indkøbsområdet centrale institutioner og redskaber, der kan lette ministeriernes adgang til rabatter og lette de administrative sagsgange i forbindelse med indkøb. Det drejer sig om Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S (SKI) og Den Offentlige IndkøbsPortal (DOIP). 6

7 3.1 Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S (SKI) SKI har på statens og kommunernes vegne indgået en række rammekontrakter med leverandører af forskellige varer og tjenesteydelser. SKI s rammekontrakter har været i udbud. Ministerierne kan derfor via en SKI-aftale indkøbe ydelser, hvis samlede værdi overstiger udbudsgrænserne, uden selv at foretage udbud. Hovedparten af SKI s aftaler er indgået således, at ministerierne ved indkøb opnår procentrabatter, hvis størrelse afhænger af den volumen, som ministerierne indkøber hos en leverandør. Hvis et ministerium samler sine indkøb hos en enkelt SKI-leverandør, kan ministeriet derfor opnå en større procentrabat, end hvis der handles hos forskellige SKIleverandører. SKI indgår endvidere såkaldte koordineringsaftaler inden for forskellige varegruppeområder. Koordineringsaftaler er baseret på, at interesserede ministerområder forpligter sig til at aftage en bestemt indkøbsvolumen inden for bestemte varegrupper. SKI indgår herefter en samlet koordineringsaftale inden for de enkelte varegrupper. Herved opnås en yderligere rabat på de pågældende varegrupper. Integrationsministeriet har på nuværende tidspunkt indgået 5 koordineringsaftaler. Det drejer sig om området for kontorartikler, området for inventar, området for kopimaskiner og området for kontorpapir. 3.2 Den Offentlige Indkøbsportal (DOIP) DOIP er en internetbaseret markedsplads for den offentlige sektor. DOIP drives og udvikles af Økonomistyrelsen og det private firma gatetrade.net A/S. Formålet med etableringen af indkøbsportalen har været at skabe et samlingspunkt for offentlige indkøbere og deres leverandører og gøre det lettere for begge parter at få overblik over udbud, aftaler, køb- og salgsstatistik. Desuden vil portalen på længere sigt gøre det muligt for alle parter at integrere deres købs-, salgs-, og betalingsdata med de bagvedliggende økonomisystemer. Herved opnås administrative besparelser, idet tidskrævende manuelle indtastninger og kontroller kan reduceres betydeligt. For statsinstitutioner er abonnement og transaktionsomkostninger i portalens første driftsår dækket af statens femårige aftale med gatetrade.net. I hele driftsperioden frem til 2006 er statsinstitutionernes omkostninger til abonnement ligeledes dækket af statens aftale med gatetrade.net. Implementeringen af DOIP sker i to faser: Internetfasen I internetfasen benyttes DOIP som en internetbaseret indkøbsportal. Dette er den hurtige vej til elektroniske internetindkøb, som kan implementeres på kort tid. Internetfasen har følgende fordele 7

8 Overblik over indkøbet på leverandør- og varekategoriniveau ved hjælp af statistikmuligheder Prisgennemsigtighed Et samlet katalog med alle leverandører Lettere varesøgning ved hjælp af f.eks. leverandør- og vareoverblik og genbestillingsfunktion Mulighed for at se hvilke varer, der bærer miljømærke (jf. kravene i indkøbscirkulæret) IT-understøttet håndhævelse af regnskabsinstruksens disponerings- og godkendelsesbeføjelser Integrationsfasen (DOIPEI) I integrationsfasen integreres ministeriets bagvedliggende økonomisystem, Navision Stat, med DOIP. Dette indebærer, at antallet af manuelle håndteringer af papirbilag som ordrebekræftelser, fakturaer osv. minimeres, idet håndteringen af alle faser af indkøbsprocessen lige fra bestilling af varer til betalingen af disse vil ske elektronisk. Projektet betegnes DOIPEI (DOIPs ERP-integrerede Indkøbsprocesmodul). Denne fase er mere ressourcekrævende i implementeringen, men indebærer samtidig mulighed for store administrative besparelser. Integrationen skete i løbet af 2004 i takt med overgangen til Navision Stat 3.6. Som et særligt pilotprojekt implementeres DOIPEI i Udlændingestyrelsen i løbet af foråret Integrationsministeriets implementeringsmodel Ministeriet har med virkning fra juni 2002 implementeret internetfasen. Departementet handler kontorartikler, inventar, kopimaskiner og papir over den elektroniske markedsplads, mens Udlændingestyrelsen herudover også handler rengøringsartikler. I takt med udbygningen af DOIP samt etableringen af de såkaldte koordineringsaftaler i SKI-regi, vil ministeriet udvide antallet af varekategorier, der handles på markedspladsen. Integrationsfasen vil blive implementeret i ultimo Leverandører på DOIP DOIP har indgået en aftale med SKI om, at alle leverandører, der har indgået aftale med SKI, vil have deres varekataloger tilgængelige på markedspladsen. De fleste af ministeriets leverandører er således allerede på markedspladsen. 8

9 Såfremt det ønskes at handle med leverandører, hvis varekatalog ikke indgår i DOIP, gøres disse i samarbejde med gatetrade.net og den pågældende leverandør tilgængelige på markedspladsen. 4. Ministeriets indkøbsorganisation Departementets primære indkøbsfunktion er organisatorisk placeret i Servicecentret. Det overordnede indkøbsansvar ligger hos servicechefen, mens ansvaret for indkøb af specifikke varegrupper som f.eks. kontorartikler, papir, inventar, hardware og software er uddelegeret til øvrige medarbejdere i Servicecentret samt IT-enheden. Servicechefen varetager indkøb, der ikke er uddelegeret til andre medarbejdere. Servicechefen fungerer som indkøbskoordinator på ministerområdet. Det er indkøbskoordinatorens opgave at sikre, at der indkøbes billigst muligt. Udlændingestyrelsens primære indkøbsfunktion undtagen hardware og software er organisatorisk placeret i Servicecenteret. Det overordnede indkøbsansvar ligger hos projektlederen for Service Indkøb, mens ansvaret for indkøb af visse varegrupper som f.eks. kontorartikler, papir, inventar og flyrejser er uddelegeret til øvrige medarbejdere i Servicecenteret. Projektlederen varetager indkøb, der ikke er uddelegeret til andre medarbejdere. Indkøb af hardware og software er organisatorisk placeret i It-kontoret. Departementets samt Udlændingestyrelsens overordnede indkøbsorganisation er skitseret i figuren nedenfor. I tilfælde hvor indkøbere er fraværende, varetages deres funktion for departementets vedkommende af servicechefen og for Udlændingestyrelsens vedkommende af afdelingslederen i Indkøbssektionen. For varegrupperne tjenesterejser og trykkeriydelser gør der sig særlige forhold gældende. Vedrørende tjenesterejser har SKI indgået en rammeaftale med en række flyselskaber om særlige priser og rabatter. Aftalen om indkøb af flyrejser indebærer, at institutionerne så vidt muligt skal indkøbe flyrejser elektronisk via der er en af SKI drevet hjemmeside. De bookingansvarlige i departementet og styrelsen foretager rejsebestillinger via Når der skal bestilles med kort varsel, under 4 dage før afrejse, eller hvis der er tale om mere komplicerede rejser, bestilles tjenesterejserne telefonisk via f.eks. Weco DSB Travel. I forbindelse med indkøb af trykkeriydelser som f.eks. produktion af publikationer indhenter de kontorer, der står bag publikationerne, tilbud fra typisk tre leverandører. Disse tilbud gennemgås, og det bedste udvælges under hensyntagen til pris, kvalitet, leveringstid m.v. Der kan herudover i mindre omfang foregå indkøb i de enkelte kontorer i departementet og styrelsen. Det drejer sig f.eks. om køb af bøger, tidsskrifter m.v. Omfanget af disse indkøb er imidlertid så begrænset, at de det ikke er hensigtsmæssigt at fastlægge generelle retningslinier for disse i indkøbspolitikken. 9

10 4.1 Disponerings- og godkendelsesbeføjelser For en detaljeret gennemgang af disponerings- og godkendelsesbeføjelser henvises til henholdsvis departementets og Udlændingestyrelsens gældende regnskabsinstruks. 5. Indkøbsfaktorer I forbindelse med ethvert indkøb skal de forskellige indkøbsfaktorer som f.eks. pris, rabat, mængde, kvalitet og betalingsforhold indgå i overvejelserne. Faktorerne, som er nærmere beskrevet nedenfor, bør vurderes både enkeltvis og i forhold til hinanden. F.eks. kan en højere pris end den lavest mulige godt accepteres, hvis der til varen eller ydelsen er knyttet en serviceaftale, som mindsker følgeomkostningerne ved erhvervelsen. Da de fleste indkøb sker inden for centrale aftaler enten for hele staten eller for Integrationsministeriet, vil nogle af faktorerne være fastlagt i aftalerne. Indkøbstype Af hensyn til vurderingen af besparelsespotentialerne ved koncernindkøb skal indkøbstypen tages i betragtning. Principielt kan der skelnes mellem standard- og specialindkøb: Standardindkøb - dvs. indkøb af standardvarer til almindeligt forbrug som ikke forudsætter særlig faglig viden og kompetence. Det kan f.eks. være skriveredskaber, papirvarer, forbrugsstoffer til printere og kopimaskiner. 10

11 Specialindkøb - dvs. indkøb af varer og tjenesteydelser der er unikke og/eller skal specialtilpasses specifikke behov, hvorfor indkøbet forudsætter en særlig faglig viden og ekspertise. Det kan f.eks. være IT-ydelser eller konsulentbistand. For så vidt angår mere enkle indkøb vil det ofte være nemt at indhente besparelser i form af lavere priser og rabatter, idet enkle indkøb vil være lette at samordne og dermed skabe et stort volumen på. For komplekse indkøb kan det i udgangspunktet være lidt sværere at opnå de samme besparelser, da de behov, indkøbene skal dække, umiddelbart er forskellige. Priser og rabatter Prisen omfatter ud over afregning til leverandøren ved erhvervelsen omkostningerne for produktet eller ydelsen i hele levetiden. I overvejelserne om prisen bør derfor også indgå f.eks. udgifter til opgradering af programmel eller f.eks. produktets levetid. Et afgørende element ved prisen er rabatter. Rabatter kan gives som kvantumrabatter, der i de aftaler der indgås altid skal udregnes som en rabat, der gives for den købte mængde inden for en nærmere aftalt periode. Mængder Indkøbsmængden skal i første omgang overvejes i forhold til opnåelsen af kvantumrabat. Selv i de tilfælde, hvor der er indgået en aftale om kvantumrabat, bør man i periodens afslutning overveje, om det kan betale sig at købe ekstra ind for at opnå en større rabat. Dette kan meget vel være tilfældet, hvis rabatten også gives for en række tidligere køb inden for rabatperioden. Med ovenstående er der tale om en opblødning i forhold til princippet om, at staten som princip ikke har lagre. Men lagre kan ikke undgås helt. Det vil være meningsløst at indkøbe kontorartikler enkeltvis. Lagre kan accepteres, hvis det kan dokumenteres, at rabatten er større end finansieringsomkostningerne. Indkøbshyppighed Til overvejelserne om mængder og lagre knytter sig også overvejelser om indkøbshyppighed. Hyppige indkøb medfører, at de samlede transaktionsomkostninger bliver relativt store. Transaktionsomkostningerne bør derfor sammenstilles med eventuelle lageromkostninger samt en eventuel opnåelse af mængderabat. Det vil imidlertid være en større opgave i sig selv at opgøre transaktionsomkostningerne, idet handlingskæden i forbindelse med indkøb består af en lang række delaktiviteter, som enkeltvis tager meget kort tid. 11

12 Kvalitet I vurderingen af kvalitet skal det gøres klart, hvad der er den rette kvalitet. Det er ikke nødvendigvis den bedst opnåelige. Både private og offentlige virksomheder accepterer dagligt en given kvalitetsstandard - ikke den bedst opnåelige - med hensyn til f.eks. fotokopiering, kontormøblement, rengøring osv. Betaling Betalingen bør som udgangspunkt kunne foretages elektronisk. Dette gælder for langt de fleste leverandører. Det kræver blot en bankkonto eller en girokonto. Betalinger ved check skal som hovedregel undgås, da det er en dyr og administrativ besværlig betalingsform. Som udgangspunkt bør leverandørkreditter være så lange som muligt, da det sparer finansieringsomkostninger. Betalingsbetingelser under 21 dage bør ikke accepteres. Overvejelserne bør endvidere kobles med mulige rabatter. Endelig gælder som hovedregel, at betaling af leverandøren ikke bør finde sted tidligere eller senere end sidste betalingsdag. Leverandørforhold Der skal i forbindelse med leverandører først og fremmest tages stilling til antallet af leverandører på det samme produkt eller den samme ydelse. Man bør kun vælge flere leverandører, hvis en leverandør ikke kan levere hele produktet eller den samlede ydelse, eller hvis der er risiko for at blive afhængig af en bestemt leverandør, som således kan tage unormalt høje priser. I forhold til den enkelte leverandør bør følgende overvejelser udover pris gøres: leveringstid leveringssikkerhed bindingsperiode Leveringstiden bør være så kort som mulig. Leveringssikkerheden berører leverandørens interne logistik og især forholdet til eventuelle underleverandører. I forhold til leveringssikkerheden skal opmærksomheden særlig rettes mod, om der handles direkte med producenten eller med mellemhandlere Bindingsperiode - dvs. den periode hvori en given kontrakt er bindende for kunde og for leverandør - bør være afpasset efter en afvejning mellem den opnåelige pris og den mistede fleksibilitet, som binding til en bestemt leverandør giver. 12

13 Miljø- og energihensyn Når der indgås leverandøraftaler, skal reglerne i "Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner af 19. april 2005 efterleves. Der anvendes i videst muligt omfang miljømærkede og, hvor det er relevant, energieffektive produkter, samt miljøcertificerede leverandører. Integrationsministeriet er endvidere medlem af Elsparefondens A-klub, og dermed forpligtet til at følge en A-indkøbspolitik som indebærer, at der kun nyindkøbes el-forbrugende apparater i overensstemmelse med Elsparefondens indkøbsvejledning. Endelig skal koordinerende indkøb af energieffektive produkter for hele ministerområdet sikres. Integrationsministeriet udarbejder en samlet målsætning for udviklingen i ministerområdets energiforbrug på kort og lang sigt. Nye tekniske anlæg og installationer skal være energieffektive og forsynes med målere til registrering af væsentligt delforbrug af el, vand og varme. Integrationsministeriet skal indberette institutionens samlede energi- og vandforbrug for hvert finansår. Sociale forhold og ikke-diskrimination Integrationsministeriet ønsker at bidrage til et mere rummeligt arbejdsmarked herunder integration på arbejdsmarkedet af personer med anden etnisk baggrund end dansk. Derfor skal leverandørernes holdning til sociale forpligtelser tillægges betydning/vægt ved valg af leverandører og ved indgåelse af aftaler om køb af varer og tjenesteydelser til ministeriet. Hovedparten af ministeriets indkøb af varer og tjenester foregår hos leverandører, som har tilsluttet sig de rammeaftaler, som SKI har indgået, og er således omfattet af de klausuler om overholdelse af grundlæggende rettigheder, herunder at leverandører ikke må forskelsbehandle som følge af bl.a. køn og etnisk tilhørsforhold, som er en del af SKI's standardvilkår. Ved ministeriets indgåelse af større aftaler om indkøb af varer eller tjenester/løbende kontraktforhold såsom vagttjeneste og rengøringsydelser skal det desuden sikres, at leverandøren tiltræder en klausul om, at leverandøren vil sikre overholdelsen af grundlæggende rettigheder (jf. ovenfor), og at leverandøren endvidere vil bestræbe sig på at deltage i integrationen af udsatte grupper som for eksempel længerevarende ledige, personer med anden etnisk baggrund end dansk og personer med nedsat arbejdsevne. For at sikre udviklingen af medarbejdernes kompetencer og dermed mulighed for fortsat tilknytning til arbejdsmarkedet, skal der i disse tilfælde endvidere lægges vægt på leverandørernes uddannelsespolitik. 6. Handlingsplan Indkøbspolitikken er udmøntet i en handlingsplan for effektivisering af indkøbsfunktionen. Handlingsplanen dækker hele ministerområdet, og beskriver hvilke konkrete initiativer, der skal gennemføres, for at medvirke til at sikre indkøbspolitikkens realisering. 13

14 14

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet Maj 2003 Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet (varer og tjenesteydelser) Overordnet politik for indkøb

Læs mere

Erhvervsakademi Sjælland Rektorat. Lyngvej 19-25 4600 Køge +45 5076 2610. easj@easj.dk www.easj.dk. Indkøbspolitik

Erhvervsakademi Sjælland Rektorat. Lyngvej 19-25 4600 Køge +45 5076 2610. easj@easj.dk www.easj.dk. Indkøbspolitik Lyngvej 19-25 4600 Køge +45 5076 2610 easj@easj.dk www.easj.dk Indkøbspolitik Indhold Overordnede formål med indkøbspolitikken... 02 Indkøbspolitiske mål... 02 Organisering... 03 Centralt indgåede aftaler...

Læs mere

Indkøbspolitik for Odsherred Kommune.

Indkøbspolitik for Odsherred Kommune. Projekt Indkøb Dok. Nr. 306-2010-192320 Indkøbspolitik for Odsherred Kommune. Baggrund Odsherred kommune forvalter med sine ca. 33.000 indbyggere et indkøbsbudget på over 400 mill kr. årligt. Odsherred

Læs mere

Indkøbspolitik for Vand og Affald

Indkøbspolitik for Vand og Affald Indkøbspolitik for Vand og Affald INDHOLD Formål med indkøbspolitikken... 2 Omfang... 2 Indkøbspolitiske mål... 2 Centrale rammeaftaler og lokale indkøbere... 2 Aftalehierarki... 3 Køb uden aftaler...

Læs mere

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Indholdsfortegnelse: 1. Retningsliniernes formål... 3 2. Organisering... 3 3. Krav til leverandører... 3 4. Brugerinvolvering... 4 5. Indkøbsprocessen... 4

Læs mere

indkøbs politik med underliggende procedurer Ansvar Netværk Nytænkning Ambition Minervavej 1. 3700 Rønne. T: 5695 9700. campusbornholm.

indkøbs politik med underliggende procedurer Ansvar Netværk Nytænkning Ambition Minervavej 1. 3700 Rønne. T: 5695 9700. campusbornholm. indkøbs politik med underliggende procedurer Ansvar Netværk Nytænkning Ambition Minervavej 1. 3700 Rønne. T: 5695 9700. campusbornholm.dk Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Formål Side 3 Organisering

Læs mere

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed Sorø Kommune, den 1. maj 2011. Borgmesterens forord til indkøbspolitikken Med denne indkøbspolitik tager Sorø Kommune endnu et skridt hen imod at kunne høste alle de fordele, der ligger i at købe fælles

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR MARIAGER HØJ- & EFTERSKOLE

INDKØBSPOLITIK FOR MARIAGER HØJ- & EFTERSKOLE Kort om Mariager Høj- & Efterskole Mariager Høj- & Efterskole driver højskole og efterskole under lovgivningen for frie skoler. Skolen har et årselevtal på ca. 200, ca. 45 medarbejdere og en årlig omsætning

Læs mere

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 ... 4 MISSION... 4 VISION... 5 MÅLSÆTNINGER... 5 1. INDKØBSAFTALER... 6 2. INDKØBSFÆLLESSKAB... 6 KOMUDBUD... 6 SKI... 6 3. FAGGRUPPER/ARBEJDSGRUPPER... 6 4. KOMMUNALE

Læs mere

Struer Kommunes Indkøbspolitik

Struer Kommunes Indkøbspolitik Struer Kommunes Indkøbspolitik Formål Det overordnede formål med Struer Kommunes Indkøbspolitik er at skabe rammerne for: at Struer Kommune som helhed kan købe sine varer og tjenesteydelser på de økonomisk

Læs mere

Indkøbspolitik for SOPU

Indkøbspolitik for SOPU Juli 2012 Indkøbspolitik for SOPU Indhold 1. Indledning 2. Baggrund for indkøbspolitikken 3. Lovkrav 4. Formål og mål 5. Organisering af indkøbsområdet 6. Leverandørforhold 7. Indkøbsstrategi 8. Uddannelse

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR HERNING KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK FOR HERNING KOMMUNE INDKØBSPOLITIK FOR HERNING KOMMUNE 2 Indholdsfortegnelse Hvad er omfattet... 3 Hvem er omfattet... 3 Forretningsmæssige kriterier... 3 Obligatoriske aftaler... 4 Digitalisering via Indkøbsportalen... 5

Læs mere

Beretning til statsrevisorerne om. staten som indkøber. April 2006 RB A301/06. Rigsrevisionen

Beretning til statsrevisorerne om. staten som indkøber. April 2006 RB A301/06. Rigsrevisionen Beretning til statsrevisorerne om staten som indkøber April 2006 RB A301/06 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Undersøgelsens resultater... 5 II. Indledning... 8 A. Baggrund... 8 B. Formål og

Læs mere

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4 Region Midtjylland Forslag til foreløbig indkøbspolitik Bilag til Regionsrådets møde den 28. marts 2007 Punkt nr. 4 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

INDKØBSINSTRUKTION Indkøbsbeføjelser i Sønderborg kommune

INDKØBSINSTRUKTION Indkøbsbeføjelser i Sønderborg kommune Indkøbsbeføjelser i Sønderborg kommune BRUG AF SØNDERBORG KOMMUNES RAMMEAFTALER... 3 1. HVEM KØBER JEG IND FOR?... 3 2. HVAD SKER DER, HVIS JEG IKKE FØLGER INDKØBSVEJLEDNINGEN OG INDKØBSPOLITIKKEN?...

Læs mere

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Charlotte Aagreen Økonomi D 4646 4477 E Chaa@lejre.dk Indkøbspolitik i Lejre Kommune Dato: 4. november 2010 J.nr.:

Læs mere

Sådan køber vi ind i Faxe Kommune

Sådan køber vi ind i Faxe Kommune Sådan køber vi ind i Faxe Kommune Faxe Kommunes opgave er at skabe fælles løsninger for kommunens borgere, at yde service og sikre velfærd, trivsel og fremgang. For at løse de mange opgaver er det nødvendigt

Læs mere

INDKØBSPOLITIK revideret den 6. september 2010

INDKØBSPOLITIK revideret den 6. september 2010 INDKØBSPOLITIK revideret den 6. september 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE HANSENBERGs indkøbspolitik...2 Indkøbspolitikkens overordnede formål...3 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning...3 Indkøbspolitikkens

Læs mere

Indkøbspolitik For Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse

Indkøbspolitik For Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Indkøbspolitik For Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Indkøbspolitikkens formål 3. Indkøbspolitikkens omfang 4. Indkøbspolitikkens indhold 5. Indkøbsaftaler 6. Organisering 7. Grønne

Læs mere

INDKØBSPOLITIK HANSENBERG

INDKØBSPOLITIK HANSENBERG INDKØBSPOLITIK HANSENBERG revideret den 19. februar 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE HANSENBERGs indkøbspolitik... 3 Indkøbspolitikkens overordnede formål... 4 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning... 4 Indkøbspolitikkens

Læs mere

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK 7. OKTOBER 2013 RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK VEDTAGET DEN 3. SEPTEMBER 2013 VERSION 1 RødeKors.dk INDHOLD 1 Indkøbspolitikkens overordnede formål... 3 2 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning... 3

Læs mere

Sådan sælger du til HANSENBERG. En vejledning til leverandørerne

Sådan sælger du til HANSENBERG. En vejledning til leverandørerne Sådan sælger du til HANSENBERG En vejledning til leverandørerne HANSENBERG Skovvangen 28 6000 Kolding tlf.: +45 7932 0100 mail: hansenberg@hansenberg.dk Forord Forord v/direktør Birger Hørning S03 af Birger

Læs mere

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Initialer: peh Sag: 306-2010-23455 Dok.: 306-2010-289257 Oprettet: 14. december 2010 Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan

Læs mere

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune Indkøbsstrategi 2014-2017 Herning Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 Indsatsområder:... 3 2. Effektiv kontraktstyring... 4 2.1. E-handel (digitalisering af indkøbsprocessen)... 4 2.2. Fakturakontrol...

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik. Randers kommune

Indkøbs- og udbudspolitik. Randers kommune Indkøbs- og udbudspolitik Randers kommune Vedtaget af Randers Byråd d. 25. marts 2008 1 1. Indledning. 3 2. Formål. 3 3. Hvad og hvem er omfattet af indkøbs- og udbudspolitikken? 4 3.1. Hvad. 4 3.2. Hvem.

Læs mere

Energihandlingsplan for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Departementet i Niels Juelsgade

Energihandlingsplan for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Departementet i Niels Juelsgade Energihandlingsplan for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Departementet i Niels Juelsgade Indholdsfortegnelse 1 SAMMENFATNING 3 2 GRUNDLAG FOR HANDLINGSPLANEN 4 2.1 Udsnit af cirkulærets

Læs mere

BAC Nyt. Velkommen til nye kunder og medarbejdere. Resultatkontrakten for 2007. December 2006. Resultatkontrakten

BAC Nyt. Velkommen til nye kunder og medarbejdere. Resultatkontrakten for 2007. December 2006. Resultatkontrakten BAC Nyt December 2006 Velkommen til nye kunder og medarbejdere Resultatkontrakten for 2007 Orientering om BAC i forhold til det nye beskæftigelsessystem Navision Stat salg BM s rejsehåndbog Koncernledelsesinformation

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning

Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning 2013 Formål Det overordnede mål med Roskilde Forsynings A/S indkøbs- og udbudspolitik er at skabe rammerne for, hvordan Roskilde Forsyning A/S og underliggende

Læs mere

Arbejdsmiljøguide for Odder Kommune

Arbejdsmiljøguide for Odder Kommune Arbejdsmiljøguide for Odder Kommune 1. Politikker Dokument: Indkøbspolitik Dok. Nr. 1.9 Version: 1 Niveau: 2 Dato 050508 Side 1 af 11 Indkøbspolitik Formål For at skabe den bedst mulige økonomi omkring

Læs mere

1. Hvordan stiller ovenstående lov- og regelsæt sig i forhold til typisk små lokale leverandører og hvad gør kommunen?

1. Hvordan stiller ovenstående lov- og regelsæt sig i forhold til typisk små lokale leverandører og hvad gør kommunen? Økonomi og Beskæftigelse Ejendomme og Indkøb Sagsnr. 51632 Brevid. 1146620 Ref. SEL Dir. tlf. 46 31 30 40 steene@roskilde.dk NOTAT: Regler og proces for offentlige indkøb 23. november 2010 Reglerne for

Læs mere

Sådan sælger du til EUC Sjælland. En vejledning til leverandørerne

Sådan sælger du til EUC Sjælland. En vejledning til leverandørerne Sådan sælger du til EUC Sjælland. En vejledning til leverandørerne EUC SJÆLLAND Jagtvej 2 4700 Næstved Forord Direktør: Astrid Dahl S03 Indkøbspolitik for EUC Sjælland S05 EU s udbudsregler S06 Reglerne

Læs mere

Indkøbspolitik Februar 2013

Indkøbspolitik  Februar 2013 Indkøbspolitik Februar 2013 1. Grundlag for indkøbspolitikken Indkøbspolitikken tager sit udgangspunkt i kommunens styrelsesvedtægt 12, hvorefter Økonomiudvalget fastsætter regler for kommunens indkøbsfunktioner.

Læs mere

Ved du, KONCERNTANKER BAG INDKØBSPOLITIKKEN

Ved du, KONCERNTANKER BAG INDKØBSPOLITIKKEN INDKØBSPOLITIK VEDTAGET AF AARHUS BYRÅD D. 27. OKTOBER 2010 KONCERNTANKER BAG INDKØBSPOLITIKKEN at din viden er vigtig når vi laver indkøbsaftaler? Når vi laver et udbud på en vare eller en tjenesteydelse,

Læs mere

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Indhold 1 Indledning... 3 2 Organisering... 3 3 Indkøbsaftaler... 4 4 Udbud... 4 6 Overordnede mål... 6 7 IT... 8 8 Kontraktopfølgning... 9 9 Planlægning...

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Udbudspolitik

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Udbudspolitik SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Udbudspolitik Tiltrådt af Byrådet den 31. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Solrød Kommunes udbudspolitik... 2 2. Politiske mål... 2 3. Delegation

Læs mere

Indkøbspolitik for Aalborg Kommune

Indkøbspolitik for Aalborg Kommune Indkøbspolitik for Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Indkøbspolitikkens formål... 2 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning... 2 Indkøbspolitikkens indhold... 3 Indkøbsorganisationens opbygning...

Læs mere

Hvordan kan jeg blive leverandør. Temamøde i Favrskov Erhvervsråd den 13. maj 2009

Hvordan kan jeg blive leverandør. Temamøde i Favrskov Erhvervsråd den 13. maj 2009 Hvordan kan jeg blive leverandør til min egen kommune? Temamøde i Favrskov Erhvervsråd den 13. maj 2009 Indhold Fakta om kommunens indkøb Kommunal indkøbsanalyse - SKI Love og regler vedr. offentlig indkøb

Læs mere

Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde

Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde OPS 4/0407-1200-0011 /CLV Begrænset udbud Et begrænset udbud er en udbudsform, hvor man som leverandør skal prækvalificeres, før man kan komme med et

Læs mere

2A Connectivity for Procurement

2A Connectivity for Procurement Indkøb 2A Connectivity for Procurement Morten Høegh-Guldberg DTU e-handel Basware brugerforum d. 12. oktober 2011 Morten Høegh-Guldberg e-handelskoordinator Afdelingen for Økonomi og Regnskab Anker Engelundsvej

Læs mere

Færre penge mere tid, realisering af indkøbsgevinster. Kommunal netværkskonference 2008:

Færre penge mere tid, realisering af indkøbsgevinster. Kommunal netværkskonference 2008: Løsningen dækker Nullutat Suscips Blalit lanse Amconsendit Praestrud Kommunal netværkskonference 2008: Færre penge mere tid, realisering af indkøbsgevinster Hvis der med én Færre penge og behovet for mere

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE Indhold 1. Indledning... 2 2. Gentofte Kommunes vision... 2 3. Formål, målsætninger og rækkevidde... 3 4. Organisering... 8 5. Dokumenter med tilknytning til spolitikken...

Læs mere

SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE

SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE I Favrskov Kommune vægter vi dialogen og samarbejdet med det lokale erhvervsliv højt. I denne folder kan du læse om kommunens indkøbsprocedurer, og hvilke

Læs mere

Indkøbspolitik For EUC Sjælland.

Indkøbspolitik For EUC Sjælland. Indkøbspolitik For EUC Sjælland. Revideret juli 2011. 1 Indholdsfortegnelse: EUC Sjælland i tal...3 EUC Sjællands indkøbspolitik...4 Indkøbspolitikkens formål og mål...5 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning...5

Læs mere

INDKØBSPOLITIK Udarbejdet oktober 2011

INDKØBSPOLITIK Udarbejdet oktober 2011 INDKØBSPOLITIK Udarbejdet oktober 2011 Indholdsfortegnelse: Side Uddannelsescenter Holstebro i tal 3 Uddannelsescenter Holstebros indkøbspolitik 4 Indkøbspolitikkens formål og mål 5 Indkøbspolitikkens

Læs mere

Totaløkonomi og lange kontrakter - Totaløkonomi i offentlige indkøb

Totaløkonomi og lange kontrakter - Totaløkonomi i offentlige indkøb 7. oktober 2014 1 Totaløkonomi og lange kontrakter - Totaløkonomi i offentlige indkøb Anja Piening, Chef for Jura og CSR Sandie Nøhr Nielsen, Udbudsjurist & TCO-ansvarlig 7. oktober 2014 2 SKI A/S en offentlig

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Godkendt af Byrådet den 26 juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Hvad og hvem er omfattet 3 2.1 Tærskelværdier ved udbud: 4 3. Indkøbs- og udbudsplan

Læs mere

Budgetoplæg 2009-2012. Samfundsansvar og indkøb Hvordan retter man op?

Budgetoplæg 2009-2012. Samfundsansvar og indkøb Hvordan retter man op? Budgetoplæg 2009-2012 Samfundsansvar og indkøb Hvordan retter man op? Rudersdal Kommune Indkøb arbejder med udbud af varer, tjenesteydelser samt alle bygge- og anlægsopgaver under samme UDBUDSPOLITIK Vi

Læs mere

Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1

Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1 Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del Bilag 355 Offentligt Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1 (til samtlige ministerier med tilhørende institutioner m.v.) I

Læs mere

Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler. Appendiks 1: Spørgeskemaer og svarfordeling for kommunale og statslige indkøbere

Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler. Appendiks 1: Spørgeskemaer og svarfordeling for kommunale og statslige indkøbere Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler Appendiks 1: Spørgeskemaer og svarfordeling for kommunale og statslige indkøbere 2015 Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler Appendiks 1: Spørgeskemaer

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik

Indkøbs- og udbudspolitik Indkøbs- og udbudspolitik Maj 2012 Indhold 1. Formål... 3 2. Udbud af varer & tjenesteydelser... 3 2.1 Lovgivning... 3 2.2 Indkøb med en kontraktsum større end 1.489.820 kr.... 4 2.3 Indkøb med en kontraktsum

Læs mere

Overordnet indkøbspolitik

Overordnet indkøbspolitik Bilag 9.08 til Kasse- og Regnskabsregulativ for Trafikselskabet Movia Trafikselskabet Movia CVR nr.: 29 89 65 69 EAN nr.: 5798000016798 Ressourcecenter Valby august 2012 Overordnet indkøbspolitik Formål

Læs mere

Workshop 1: Jura som forretningsunderstøttende værktøj

Workshop 1: Jura som forretningsunderstøttende værktøj 7. marts 2014 1 Workshop 1: Jura som forretningsunderstøttende værktøj Christian Lunding, udbudsdirektør, SKI Anja Piening, chef for afdelingen for jura og CSR, SKI 7. marts 2014 2 Jura som forretningsunderstøttende

Læs mere

Offentlig-privat samarbejde vejen til vækst

Offentlig-privat samarbejde vejen til vækst Dansk Erhvervs konference Offentlig-privat samarbejde vejen til vækst Indlæg af Søren Jakobsen, adm. dir., SKI A/S, den 2. juni 2009 9. januar 2009 1. Dansk Erhvervs konference, den 2. juni 2009 Offentlig-privat

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Læs mere

INDKØBSPOLITIK For Helsingør Kommune

INDKØBSPOLITIK For Helsingør Kommune INDKØBSPOLITIK For Helsingør Kommune Vedtaget af byrådet 26.09.2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 FORMÅL OG OMFANG REGLER PRINCIPPER FOR INDKØB KRAV TIL KVALITET OG MILJØ SOCIALE KLAUSULER ANSVAR OG OPGAVER

Læs mere

B 103 - Bilag 6 Offentligt

B 103 - Bilag 6 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi B 103 - Bilag 6 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Hermed fremsendes

Læs mere

IndFak Indkøbs- og Fakturasystem. Implementering

IndFak Indkøbs- og Fakturasystem. Implementering IndFak Indkøbs- og Fakturasystem Implementering Formål og baggrund med IndFak Ét system til håndtering af indkøb og fakturaer i staten Referencegruppe været med til at kravspecificere Anskaffet ved udbud

Læs mere

Energihandlingsplan for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri - Departementet

Energihandlingsplan for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri - Departementet for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri - Departementet 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri - Departementet Handlingsplan Dette er handlingsplanen for Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

Energihandlingsplan for Servicestyrelsen

Energihandlingsplan for Servicestyrelsen for Servicestyrelsen 2008 Servicestyrelsen Handlingsplan 1. Indledning Dette er handlingsplanen for Servicestyrelsen jf. Cirkulære for energieffektiviseringer i statens institutioner. Ministeriet har til

Læs mere

DTU e-handel Basware Brugerforum d. 11. oktober 2012. Danmarks Tekniske Universitet

DTU e-handel Basware Brugerforum d. 11. oktober 2012. Danmarks Tekniske Universitet DTU e-handel Basware Brugerforum d. 11. oktober 2012 Morten Høegh-Guldberg e-handelskoordinator Afdelingen for Økonomi og Regnskab Anker Engelundsvej 1 Bygning 101A 2800 Kgs. Lyngby Direkte telefon: 51

Læs mere

Indkøbspolitik for. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden. Indkøbspolitik Vedtaget af Regionsrådet den 27. november 2007. Region Hovedstaden

Indkøbspolitik for. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden. Indkøbspolitik Vedtaget af Regionsrådet den 27. november 2007. Region Hovedstaden Indkøbspolitik Vedtaget af Regionsrådet den 27. november 2007 Indkøbspolitik for Crassula ovata Indkøbspolitik for Indhold 1.0 Indledning 1.0 Indledning... 3 2.0 Formål... 4 3.0 Målsætning... 5 4.0 Optimale

Læs mere

Vejviser til kommunerne: Frivillige og forpligtende indkøbsaftaler i SKI og Statens Indkøb

Vejviser til kommunerne: Frivillige og forpligtende indkøbsaftaler i SKI og Statens Indkøb KL/ Antivirus programmel RA 02.06 Standard software Udløber 31.03.2013. Kan ikke forlænges. oprindelig parter i Løber til 31.12.2011. Økonomistyrelsen har forlænget aftalen et år til udløb den 31.12.2012.

Læs mere

Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner

Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner CIR nr 27 af 19/04/2005 (Gældende) LOV Nr. 450 af 31/05/2000 LOV Nr. 585 af 24/06/2005 Lovgivning som forskriften vedrører Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner (til samtlige statslige

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

Fælles indkøb mere velfærd - Indkøbspolitik for Københavns Kommune 2011-2014

Fælles indkøb mere velfærd - Indkøbspolitik for Københavns Kommune 2011-2014 BILAG 1 Fælles indkøb mere velfærd - Indkøbspolitik for Københavns Kommune 2011-2014 Forord Københavns Kommune er hver dag ansvarlig for at levere en lang række serviceydelser til byens borgere lige fra

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI. for udbud af. Kommunale Opgaver TÅRNBY KOMMUNE

UDBUDSSTRATEGI. for udbud af. Kommunale Opgaver TÅRNBY KOMMUNE Tårnby Kommune Kommunalbestyrelsen UDBUDSSTRATEGI for udbud af Kommunale Opgaver TÅRNBY KOMMUNE Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 21.12.2010 Udbudsstrategi 21122011.DOC Side 1 Tårnby Kommune Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

INDKØBSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE INDKØBSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE Holbæk Kommunes indkøbspolitik fastlægger kommunens krav til leverandørerne. Indkøbspolitikken indeholder desuden de overordnede retningslinjer for, hvorledes organisationen

Læs mere

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien Udbudsstrategi for Region Sjælland 2010-2013 1. Indledning I henhold til bestemmelserne i Regionslovens 33 skal Regionsrådet udarbejde en udbudsstrategi. Formålet med udbudsstrategien er at vurdere, på

Læs mere

BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES. Indkøbs- og udbudspolitik

BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES. Indkøbs- og udbudspolitik BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES Indkøbs- og udbudspolitik 2015 BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 2 Indhold 1. Formål... 3 2. Udbud af varer & tjenesteydelser...

Læs mere

Rejseafregning. 4C Kundeerfaringer. Allan Harder Carlsen Økonomistyrelsen

Rejseafregning. 4C Kundeerfaringer. Allan Harder Carlsen Økonomistyrelsen Rejseafregning 4C Kundeerfaringer Allan Harder Carlsen Økonomistyrelsen Erfaring med implementering af RejsUd i statens institutioner Præsentation ved Baswares Brugerforum 12./13. oktober 2011 Præsentationen

Læs mere

Byrådet skal i hvert tilfælde godkende udbuddet, hvis udbuds- og indkøbspolitikkens rammer ønskes fraveget.

Byrådet skal i hvert tilfælde godkende udbuddet, hvis udbuds- og indkøbspolitikkens rammer ønskes fraveget. Indledning Denne politik udstikker de overordnede rammer og mål for alle udbud og indkøb i Ringsted Kommune. Politikken revideres mindst én gang i hver byrådsperiode. Hvert år fremlægges der en udbudsstrategi

Læs mere

Håndbog i elektronisk fakturering. for dig der sælger til det offentlige

Håndbog i elektronisk fakturering. for dig der sælger til det offentlige Håndbog i elektronisk fakturering for dig der sælger til det offentlige 17 INDHOLD Elektronisk fakturering fra 1. februar 2005 3 Nye oplysninger på regningen Husk altid EAN-nummeret! 4 Elektroniske regninger

Læs mere

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Vejledning for udbud og indhentning af tilbud Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Indledning Denne vejledning har til formål at give svar på udbudsprocedurerne for bygge- og anlægsopgaver, samt

Læs mere

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser 2 Denne vejledning, der er udarbejdet af DANVA og FRI, indeholder gode råd om, hvordan vandselskaber kan indkøbe

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter. Januar 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter. Januar 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter Januar 2011 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Håndbog i elektronisk fakturering

Håndbog i elektronisk fakturering Håndbog i elektronisk fakturering for dig der sælger til det offentlige Håndbog i elektronisk fakturering giver svar på: Hvordan laver man en elektronisk regning? Hvilke nye oplysninger skal med på regningen?

Læs mere

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser.

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. UDBUD -keep it simple Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. Februar 2015 2015 Side 2 af 7 Gør indkøb af rådgivning simpelt - og undgå

Læs mere

Sådan køber vi ind i Esbjerg Kommune

Sådan køber vi ind i Esbjerg Kommune Sådan køber vi ind i Esbjerg Kommune tekst&grafik 75 57 70 77 Torvegade 74. 6700 Esbjerg Tlf: 7616 1616. Fax: 7616 1617 raadhuset@esbjergkommune.dk www.esbjergkommune.dk Indhold Forord Esbjerg Kommunes

Læs mere

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd)

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Indledning og formål Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Viborg Kommunes udbudspolitik indeholder en kortftet

Læs mere

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI Ajourført: 13. marts 2014 Økonomi & Løn Østergade 23 5400 Bogense www.nordfynskommune.dk Sagsnummer: 480-2014-31103 Dokumentnr.: 480-2014-43672 Godkendt af Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Formål med IndFak. Staten skal have ét system til håndtering af indkøb og fakturaer Procesbesparelser ved at automatisere arbejdsgange og kontroller

Formål med IndFak. Staten skal have ét system til håndtering af indkøb og fakturaer Procesbesparelser ved at automatisere arbejdsgange og kontroller Inspirationsdag Uni-C 4/6-2012 Formål med IndFak Staten skal have ét system til håndtering af indkøb og fakturaer Procesbesparelser ved at automatisere arbejdsgange og kontroller Ind: Mål om at der i stor

Læs mere

E-handel: Få succes online med din virksomhed! Claus Hedeager Pedersen 21. & 22. september 2010 clausp@mamut.dk

E-handel: Få succes online med din virksomhed! Claus Hedeager Pedersen 21. & 22. september 2010 clausp@mamut.dk E-handel: Få succes online med din virksomhed! Claus Hedeager Pedersen 21. & 22. september 2010 clausp@mamut.dk At forenkle og effektivisere hverdagen for mindre virksomheder med software, tjenester og

Læs mere

Uddannelses- og praktikklausuler i offentlige udbud

Uddannelses- og praktikklausuler i offentlige udbud Københavns Kommune Uddannelses- og praktikklausuler i offentlige udbud DFFU den 4. februar 2014 Af Emil Schütze, Specialkonsulent hos Teknik- og Miljøforvaltningen København, den 4. februar 2014 Side 2

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 18. marts 2014 Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og

Læs mere

Statsrevisorerne 2009-10 Beretning nr. 15 Beretning om statens anvendelse af private konsulenter Offentligt 15/2009

Statsrevisorerne 2009-10 Beretning nr. 15 Beretning om statens anvendelse af private konsulenter Offentligt 15/2009 Statsrevisorerne 2009-10 Beretning nr. 15 Beretning om statens anvendelse af private konsulenter Offentligt 15/2009 Beretning om statens anvendelse af private konsulenter 15/2009 Beretning om statens anvendelse

Læs mere

Udkast til. INDKØBS- og UDBUDSPOLITIK FOR ROSKILDE KOMMUNE

Udkast til. INDKØBS- og UDBUDSPOLITIK FOR ROSKILDE KOMMUNE Udkast til INDKØBS- og UDBUDSPOLITIK FOR ROSKILDE KOMMUNE Godkendt af Byrådet den xx Indholdsfortegnelse 1. Hvorfor en indkøbs- og udbudspolitik?... 3 2. Overordnet målsætning med indkøbs- og udbudspolitikken...

Læs mere

SKI s rammeaftaler Anja Piening

SKI s rammeaftaler Anja Piening SKI s rammeaftaler Anja Piening Juridisk chef, SKI 2 Rammeaftaler - udbudsdirektivets sorte får De er altid undtagelsen til hovedreglen. De er bøvlede at have med at gøre... Ingen gider at tale om dem..

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Godkendt af Byrådet den xx maj 2014, pkt. xxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Formål... 2 1.2. Godkendelse og ansvar... 2 1.3. Delegation... 2 2. Økonomistyring...

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING 2013 SIDE 2 Bliv klogere på annoncering On-line ISBN 978-87-7029-523-9 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

Fællesindkøb Fyn UDBUDSMATERIALE

Fællesindkøb Fyn UDBUDSMATERIALE Fællesindkøb Fyn UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE: EU-UDBUD 2007 BRYSTPROTESER Fællesindkøb Fyn Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge Ansvarlig indkøbskonsulent: Bjarne S. Petersen Tlf.: 72 53 11 82/ Mobil: 72 53 11

Læs mere

Udbudsregler og valg af lovprogram

Udbudsregler og valg af lovprogram Udbudsregler og valg af lovprogram Norddjurs Kommune har modtaget et uopfordret tilbud fra EG Kommuneinformation på køb af deres lovprogram og økonomiprogram, NIS. Norddjurs Kommune har i forvejen en kommunelicens

Læs mere

Reglerne for kommunens indkøb og anskaffelser er i hovedtræk som følger:

Reglerne for kommunens indkøb og anskaffelser er i hovedtræk som følger: Notat Centralforvaltningen Udbud og Indkøb Stengade 59 3000 Helsingør Telefon 49282250 Dato 13.09.2010 Helsingør Kommunes samhandel med lokale leverandører I dette notat beskrives de gældende regler for

Læs mere

Opbygning af en professionel indkøbsfunktion. v/jesper Vesten Drescher

Opbygning af en professionel indkøbsfunktion. v/jesper Vesten Drescher Opbygning af en professionel indkøbsfunktion v/jesper Vesten Drescher Min baggrund Integrerer pt. Capacent i KPMG efter et salg Adm. direktør Capacent (Capa100) 2008 - Adm. direktør i Drescher & Schrøder

Læs mere

Ny udbuds- og indkøbspolitik. Varer, tjenesteydelser og byggeog anlægsopgaver

Ny udbuds- og indkøbspolitik. Varer, tjenesteydelser og byggeog anlægsopgaver Ny udbuds- og indkøbspolitik Varer, tjenesteydelser og byggeog anlægsopgaver Udbudsrettens grundprincipper 1 Pligt for kommunale myndigheder til at udbyde et område, når den samlede anslåede kontraktværdi

Læs mere