Indkøbspolitik. for. Integrationsministeriet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indkøbspolitik. for. Integrationsministeriet"

Transkript

1 Indkøbspolitik for Integrationsministeriet

2 Indhold 1. Baggrund og sammenfatning Generelle retningslinier Regelgrundlag Udbudsreglerne Indkøbscirkulæret Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner Centrale aftaler Indkøbsaftaler Standardisering af indkøb Internet og e-handel Centrale redskaber til indkøb Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S (SKI) Den Offentlige Indkøbsportal (DOIP) Ministeriets indkøbsorganisation Disponerings- og godkendelsesbeføjelser Indkøbsfaktorer Handlingsplan

3 1. Baggrund og sammenfatning På Integrationsministeriets område købes der årligt varer og tjenesteydelser for ca. 60 mio. kr. Finansministeriet har for at øge ministeriernes fokus på de besparelser, der kan være forbundet med effektivisering af indkøb, ved cirkulære om indkøb i staten (CIR af 20. december 2002) pålagt ministerierne at udarbejde indkøbspolitikker for de enkelte ministerområder. I indkøbspolitikkerne skal ministerierne fastlægge retningslinier for indkøb på ministerområdet. Denne indkøbspolitik opstiller retningslinier og rammer, indenfor hvilke indkøbsdispositioner i Integrationsministeriet med tilhørende institutioner skal foregå. Det lægges til grund, at ministeriet udgør ét fælles indkøbsområde. Hermed opnås, at ministeriets rolle som indkøber effektiviseres. Det er afgørende, at ministeriet optræder som én aktør, da dette er en forudsætning for opnåelsen af besparelser i form af lavere priser og rabatter fra leverandørerne, at der skabes et grundlag for effektivisering af indkøbets arbejdsgange, hvor antallet af led fra behovserkendelse til ordreafgivelse og levering minimeres, og at der med koordinering og effektivisering skabes de rette incitamenter til at indkøb i størst muligt omfang foretages via internettet for at minimere antallet af manuelle håndteringer af papirbilag som ordrebekræftelser, fakturaer osv. og til at fremme e-handel mest muligt. Der findes på indkøbsområdet centrale institutioner og redskaber, der kan lette ministeriernes adgang til rabatter og lette de administrative sagsgange i forbindelse med indkøb. Det drejer sig om Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S (SKI) og Den Offentlige IndkøbsPortal (DOIP). SKI har på statens og kommunernes vegne indgået en række rammekontrakter med leverandører af forskellige varer og tjenesteydelser. SKI s rammekontrakter har været i udbud. Ministerierne kan derfor via en SKI-aftale indkøbe ydelser, hvis samlede værdi overstiger udbudsgrænserne, uden selv at foretage udbud. DOIP er en internetbaseret markedsplads for den offentlige sektor. Implementeringen af DOIP sker i to faser. I internetfasen benyttes DOIP som en internetbaseret indkøbsportal. Dette er den hurtige vej til elektroniske internetindkøb, som kan implementeres på kort tid. I integrationsfasen integreres ministeriets økonomisystem, Navision Stat, med DOIP. Dette indebærer, at antallet af manuelle håndteringer af papirbilag som ordrebekræftelser, fakturaer osv. minimeres, idet håndteringen af alle faser af indkøbsprocessen.ra bestilling af varer til betalingen af disse vil ske elektronisk. Integrationsfasen vil blive implementeret i departementet, når den i en endelig version tilbydes fra Økonomistyrelsen og gatetrade.net. 3

4 Indkøbspolitikken er udmøntet i en handlingsplan for effektivisering af indkøbsfunktionen. Handlingsplanen dækker hele ministerområdet og beskriver hvilke konkrete initiativer, der skal gennemføres, for at medvirke til at sikre indkøbspolitikkens realisering. 2. Generelle retningslinier Alle ministeriets indkøb er omfattet af indkøbspolitikken. Indkøb skal derfor foregå inden for de til enhver tid foreliggende indkøbsaftaler jf. nedenfor. Derudover skal gældende regler naturligvis altid følges ved indkøb herunder bevillingsregler, regnskabsregler, EU-regler, regler for miljø- og energihensyn osv. 2.1 Regelgrundlag Det centrale regelgrundlag, som ministerierne er omfattet af i forbindelse med indkøb, fremgår af cirkulære om udbud og udfordring af statslige drifts- og anlægsopgaver (CIR nr. 159 af 17. december 2002) direktiverne om offentlige indkøb af varer, tjenesteydelser og materiel (direktiverne 93/36/37/38/EØF) cirkulære om indkøb i staten (CIR af 20. december 2002) og cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner (CIR nr. 27 af 19. april 2005). Herudover har Finansministeriet indgået en række centrale indkøbsaftaler, som ministeriet skal benytte i forbindelse med indkøb af bestemte varer og tjenesteydelser Udbudsreglerne Reglerne om udbud fremgår af cirkulære om udbud og udfordring af statslige drifts- og anlægsopgaver (Cirkulæreskrivelse nr. 159 af 17. december 2002) og direktiverne om offentlige indkøb af varer, tjenesteydelser og materiel. Cirkulæret er gældende for danske udbud, der omhandler indkøb med en forventet kontraktsum over kr., mens direktiverne er gældende for EU-udbud, der omhandler indkøb, der beløbsmæssigt overstiger ca. 1,2 mio. kr. Der henvises i øvrigt til Integrationsministeriets udbudspolitik Indkøbscirkulæret Indkøbscirkulæret pålægger ministerierne at udarbejde indkøbspolitikker for de enkelte ministerområder. Indkøbspolitikken skal udmøntes i en handlingsplan for effektivisering og professionalisering af indkøb. Cirkulæret indskærper endvidere, at enhver institution skal benytte elektronisk handel til indkøb, hvor det er muligt og økonomisk fordelagtigt. 4

5 2.1.3 Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner Ved cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner er ministerierne pålagt ved indkøb at lægge vægt på forhold af miljømæssig og arbejdsmiljømæssig betydning. Miljøhensyn er knyttet til hele produktets eller ydelsens livsforløb fra råvareudvinding over produktion og anvendelse og til bortskaffelse Centrale aftaler Finansministeriet har på områderne telefoniydelser, flyrejser, drivmidler og stillingsannoncering indgået centrale indkøbsaftaler, der er gældende for alle statslige institutioner. Aftalerne om indkøb af telefoniydelser og drivmidler indebærer, at institutionerne er forpligtet til at indkøbe disse varer hos de leverandører, som Finansministeriet har indgået aftaler med. Aftalerne udelukker samtidigt brug af andre leverandører. Aftalen om stillingsannoncering indebærer f.eks., at alle statslige stillinger skal annonceres via Job-i-staten.dk. Aftalen udelukker i modsætning til aftalerne om telefoniydelser og drivmidler ikke, at institutionerne samtidig kan gøre brug af andre leverandører. Endelig indebærer aftalen om indkøb af flyrejser, at institutionerne så vidt muligt skal indkøbe flyrejser elektronisk via der er en af Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S (SKI) drevet hjemmeside. Visse rejser, der pga. kompleksitet eller destinationer ikke hensigtsmæssigt kan indkøbes via kan dog indkøbes hos andre leverandører. 2.2 Indkøbsaftaler De til enhver tid foreliggende indkøbsaftaler skal som udgangspunkt altid anvendes ved indkøb. Foreligger der ingen aftale for en given vare eller ydelse, eller findes et prisbilligere alternativ, er man frit stillet med hensyn til valg af leverandør, dog under hensyntagen til gældende regler. Indgåelse af en indkøbsaftale skal i givet fald koordineres på hele ministeriets område og evt. også med andre ministerier. Koordineringen varetages af indkøbskoordinatoren i departementet, jf. afsnit Standardisering af indkøb For at effektivisere indkøbene i Integrationsministeriet er det afgørende, at standardisering indtænkes i videst muligt omfang. Standardisering giver mulighed for stor volumen og dermed potentielt større rabatter. Standardisering i anvendelse af f.eks. kopimaskiner, pc-udstyr, software osv. kan være med til at minimere antallet af serviceaftaler samt lette arbejdet for de interne indkøbere. Der er derfor et stort besparelsespotentiale med hensyn til følgeomkostningerne på nævnte anskaffelser. Fælles aftaler om anvendelse af bestemte mærker, modeller og versioner skal følges. 5

6 Standardisering medfører videre en reduktion i antallet af leverandører på en given vare eller ydelse. Kun hvor der er særlige hensyn, bør der indgås aftaler med mere end en leverandør. Disse særlige hensyn kan f.eks. være, at en leverandør ikke kan levere hele produktet eller ydelsen, eller når der er risiko for stor afhængighed af en leverandør. 2.4 Internet og e-handel Indkøbscirkulæret stiller krav om, at statslige institutioner skal e-handle, hvor dette er muligt og økonomisk fordelagtigt. Anvendelsen af internet og e-handel kan i de fleste tilfælde effektivisere indkøbsfunktionen. Det er derfor et mål, at e-handel anvendes på så mange køb som muligt. Udviklingen af e-handel vurderes at ville resultere i stigende anvendelighed og brugervenlighed samt øget nytteværdi for brugerne af e-handel. Den øgede anvendelse af e-handel vil medføre, at funktionaliteten af e- handelsløsningerne vil blive forbedret. På længere sigt kan det forventes, at det vil blive muligt at understøtte fuldt digitale indkøbsprocesser - fra indkøbsbehov til betaling af faktura. Ved anvendelse af internet og e-handel skabes i videre udstrækning end hidtil mulighed for at forenkle og omlægge bl.a.: afgivelse af ordrer/bestillinger modtagelse, registrering, kontrol og bogføring af fakturaer, varer og ydelser betaling af leverandør på baggrund af elektroniske fakturaer osv. Sideløbende vil der ske en udvikling, hvor flere og flere varegrupper kan e-handles. Udviklingen af de systemmæssige forudsætninger for e-handel samt det større udbud af varer vil i stigende grad gøre det muligt at få konkrete økonomisk realiserbare fordele ved e-handel. Integrationsministeriet har i februar 2005 implementeret systemet ec WebClient der muliggør en elektronisk modtagelse af fakturaer. I september 2005 implementeres DOIP e-faktura, der muliggør elektronisk registrering, bekræftelse, attestation og bogføring af fakturaer. 3. Centrale redskaber til indkøb Der findes på indkøbsområdet centrale institutioner og redskaber, der kan lette ministeriernes adgang til rabatter og lette de administrative sagsgange i forbindelse med indkøb. Det drejer sig om Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S (SKI) og Den Offentlige IndkøbsPortal (DOIP). 6

7 3.1 Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S (SKI) SKI har på statens og kommunernes vegne indgået en række rammekontrakter med leverandører af forskellige varer og tjenesteydelser. SKI s rammekontrakter har været i udbud. Ministerierne kan derfor via en SKI-aftale indkøbe ydelser, hvis samlede værdi overstiger udbudsgrænserne, uden selv at foretage udbud. Hovedparten af SKI s aftaler er indgået således, at ministerierne ved indkøb opnår procentrabatter, hvis størrelse afhænger af den volumen, som ministerierne indkøber hos en leverandør. Hvis et ministerium samler sine indkøb hos en enkelt SKI-leverandør, kan ministeriet derfor opnå en større procentrabat, end hvis der handles hos forskellige SKIleverandører. SKI indgår endvidere såkaldte koordineringsaftaler inden for forskellige varegruppeområder. Koordineringsaftaler er baseret på, at interesserede ministerområder forpligter sig til at aftage en bestemt indkøbsvolumen inden for bestemte varegrupper. SKI indgår herefter en samlet koordineringsaftale inden for de enkelte varegrupper. Herved opnås en yderligere rabat på de pågældende varegrupper. Integrationsministeriet har på nuværende tidspunkt indgået 5 koordineringsaftaler. Det drejer sig om området for kontorartikler, området for inventar, området for kopimaskiner og området for kontorpapir. 3.2 Den Offentlige Indkøbsportal (DOIP) DOIP er en internetbaseret markedsplads for den offentlige sektor. DOIP drives og udvikles af Økonomistyrelsen og det private firma gatetrade.net A/S. Formålet med etableringen af indkøbsportalen har været at skabe et samlingspunkt for offentlige indkøbere og deres leverandører og gøre det lettere for begge parter at få overblik over udbud, aftaler, køb- og salgsstatistik. Desuden vil portalen på længere sigt gøre det muligt for alle parter at integrere deres købs-, salgs-, og betalingsdata med de bagvedliggende økonomisystemer. Herved opnås administrative besparelser, idet tidskrævende manuelle indtastninger og kontroller kan reduceres betydeligt. For statsinstitutioner er abonnement og transaktionsomkostninger i portalens første driftsår dækket af statens femårige aftale med gatetrade.net. I hele driftsperioden frem til 2006 er statsinstitutionernes omkostninger til abonnement ligeledes dækket af statens aftale med gatetrade.net. Implementeringen af DOIP sker i to faser: Internetfasen I internetfasen benyttes DOIP som en internetbaseret indkøbsportal. Dette er den hurtige vej til elektroniske internetindkøb, som kan implementeres på kort tid. Internetfasen har følgende fordele 7

8 Overblik over indkøbet på leverandør- og varekategoriniveau ved hjælp af statistikmuligheder Prisgennemsigtighed Et samlet katalog med alle leverandører Lettere varesøgning ved hjælp af f.eks. leverandør- og vareoverblik og genbestillingsfunktion Mulighed for at se hvilke varer, der bærer miljømærke (jf. kravene i indkøbscirkulæret) IT-understøttet håndhævelse af regnskabsinstruksens disponerings- og godkendelsesbeføjelser Integrationsfasen (DOIPEI) I integrationsfasen integreres ministeriets bagvedliggende økonomisystem, Navision Stat, med DOIP. Dette indebærer, at antallet af manuelle håndteringer af papirbilag som ordrebekræftelser, fakturaer osv. minimeres, idet håndteringen af alle faser af indkøbsprocessen lige fra bestilling af varer til betalingen af disse vil ske elektronisk. Projektet betegnes DOIPEI (DOIPs ERP-integrerede Indkøbsprocesmodul). Denne fase er mere ressourcekrævende i implementeringen, men indebærer samtidig mulighed for store administrative besparelser. Integrationen skete i løbet af 2004 i takt med overgangen til Navision Stat 3.6. Som et særligt pilotprojekt implementeres DOIPEI i Udlændingestyrelsen i løbet af foråret Integrationsministeriets implementeringsmodel Ministeriet har med virkning fra juni 2002 implementeret internetfasen. Departementet handler kontorartikler, inventar, kopimaskiner og papir over den elektroniske markedsplads, mens Udlændingestyrelsen herudover også handler rengøringsartikler. I takt med udbygningen af DOIP samt etableringen af de såkaldte koordineringsaftaler i SKI-regi, vil ministeriet udvide antallet af varekategorier, der handles på markedspladsen. Integrationsfasen vil blive implementeret i ultimo Leverandører på DOIP DOIP har indgået en aftale med SKI om, at alle leverandører, der har indgået aftale med SKI, vil have deres varekataloger tilgængelige på markedspladsen. De fleste af ministeriets leverandører er således allerede på markedspladsen. 8

9 Såfremt det ønskes at handle med leverandører, hvis varekatalog ikke indgår i DOIP, gøres disse i samarbejde med gatetrade.net og den pågældende leverandør tilgængelige på markedspladsen. 4. Ministeriets indkøbsorganisation Departementets primære indkøbsfunktion er organisatorisk placeret i Servicecentret. Det overordnede indkøbsansvar ligger hos servicechefen, mens ansvaret for indkøb af specifikke varegrupper som f.eks. kontorartikler, papir, inventar, hardware og software er uddelegeret til øvrige medarbejdere i Servicecentret samt IT-enheden. Servicechefen varetager indkøb, der ikke er uddelegeret til andre medarbejdere. Servicechefen fungerer som indkøbskoordinator på ministerområdet. Det er indkøbskoordinatorens opgave at sikre, at der indkøbes billigst muligt. Udlændingestyrelsens primære indkøbsfunktion undtagen hardware og software er organisatorisk placeret i Servicecenteret. Det overordnede indkøbsansvar ligger hos projektlederen for Service Indkøb, mens ansvaret for indkøb af visse varegrupper som f.eks. kontorartikler, papir, inventar og flyrejser er uddelegeret til øvrige medarbejdere i Servicecenteret. Projektlederen varetager indkøb, der ikke er uddelegeret til andre medarbejdere. Indkøb af hardware og software er organisatorisk placeret i It-kontoret. Departementets samt Udlændingestyrelsens overordnede indkøbsorganisation er skitseret i figuren nedenfor. I tilfælde hvor indkøbere er fraværende, varetages deres funktion for departementets vedkommende af servicechefen og for Udlændingestyrelsens vedkommende af afdelingslederen i Indkøbssektionen. For varegrupperne tjenesterejser og trykkeriydelser gør der sig særlige forhold gældende. Vedrørende tjenesterejser har SKI indgået en rammeaftale med en række flyselskaber om særlige priser og rabatter. Aftalen om indkøb af flyrejser indebærer, at institutionerne så vidt muligt skal indkøbe flyrejser elektronisk via der er en af SKI drevet hjemmeside. De bookingansvarlige i departementet og styrelsen foretager rejsebestillinger via Når der skal bestilles med kort varsel, under 4 dage før afrejse, eller hvis der er tale om mere komplicerede rejser, bestilles tjenesterejserne telefonisk via f.eks. Weco DSB Travel. I forbindelse med indkøb af trykkeriydelser som f.eks. produktion af publikationer indhenter de kontorer, der står bag publikationerne, tilbud fra typisk tre leverandører. Disse tilbud gennemgås, og det bedste udvælges under hensyntagen til pris, kvalitet, leveringstid m.v. Der kan herudover i mindre omfang foregå indkøb i de enkelte kontorer i departementet og styrelsen. Det drejer sig f.eks. om køb af bøger, tidsskrifter m.v. Omfanget af disse indkøb er imidlertid så begrænset, at de det ikke er hensigtsmæssigt at fastlægge generelle retningslinier for disse i indkøbspolitikken. 9

10 4.1 Disponerings- og godkendelsesbeføjelser For en detaljeret gennemgang af disponerings- og godkendelsesbeføjelser henvises til henholdsvis departementets og Udlændingestyrelsens gældende regnskabsinstruks. 5. Indkøbsfaktorer I forbindelse med ethvert indkøb skal de forskellige indkøbsfaktorer som f.eks. pris, rabat, mængde, kvalitet og betalingsforhold indgå i overvejelserne. Faktorerne, som er nærmere beskrevet nedenfor, bør vurderes både enkeltvis og i forhold til hinanden. F.eks. kan en højere pris end den lavest mulige godt accepteres, hvis der til varen eller ydelsen er knyttet en serviceaftale, som mindsker følgeomkostningerne ved erhvervelsen. Da de fleste indkøb sker inden for centrale aftaler enten for hele staten eller for Integrationsministeriet, vil nogle af faktorerne være fastlagt i aftalerne. Indkøbstype Af hensyn til vurderingen af besparelsespotentialerne ved koncernindkøb skal indkøbstypen tages i betragtning. Principielt kan der skelnes mellem standard- og specialindkøb: Standardindkøb - dvs. indkøb af standardvarer til almindeligt forbrug som ikke forudsætter særlig faglig viden og kompetence. Det kan f.eks. være skriveredskaber, papirvarer, forbrugsstoffer til printere og kopimaskiner. 10

11 Specialindkøb - dvs. indkøb af varer og tjenesteydelser der er unikke og/eller skal specialtilpasses specifikke behov, hvorfor indkøbet forudsætter en særlig faglig viden og ekspertise. Det kan f.eks. være IT-ydelser eller konsulentbistand. For så vidt angår mere enkle indkøb vil det ofte være nemt at indhente besparelser i form af lavere priser og rabatter, idet enkle indkøb vil være lette at samordne og dermed skabe et stort volumen på. For komplekse indkøb kan det i udgangspunktet være lidt sværere at opnå de samme besparelser, da de behov, indkøbene skal dække, umiddelbart er forskellige. Priser og rabatter Prisen omfatter ud over afregning til leverandøren ved erhvervelsen omkostningerne for produktet eller ydelsen i hele levetiden. I overvejelserne om prisen bør derfor også indgå f.eks. udgifter til opgradering af programmel eller f.eks. produktets levetid. Et afgørende element ved prisen er rabatter. Rabatter kan gives som kvantumrabatter, der i de aftaler der indgås altid skal udregnes som en rabat, der gives for den købte mængde inden for en nærmere aftalt periode. Mængder Indkøbsmængden skal i første omgang overvejes i forhold til opnåelsen af kvantumrabat. Selv i de tilfælde, hvor der er indgået en aftale om kvantumrabat, bør man i periodens afslutning overveje, om det kan betale sig at købe ekstra ind for at opnå en større rabat. Dette kan meget vel være tilfældet, hvis rabatten også gives for en række tidligere køb inden for rabatperioden. Med ovenstående er der tale om en opblødning i forhold til princippet om, at staten som princip ikke har lagre. Men lagre kan ikke undgås helt. Det vil være meningsløst at indkøbe kontorartikler enkeltvis. Lagre kan accepteres, hvis det kan dokumenteres, at rabatten er større end finansieringsomkostningerne. Indkøbshyppighed Til overvejelserne om mængder og lagre knytter sig også overvejelser om indkøbshyppighed. Hyppige indkøb medfører, at de samlede transaktionsomkostninger bliver relativt store. Transaktionsomkostningerne bør derfor sammenstilles med eventuelle lageromkostninger samt en eventuel opnåelse af mængderabat. Det vil imidlertid være en større opgave i sig selv at opgøre transaktionsomkostningerne, idet handlingskæden i forbindelse med indkøb består af en lang række delaktiviteter, som enkeltvis tager meget kort tid. 11

12 Kvalitet I vurderingen af kvalitet skal det gøres klart, hvad der er den rette kvalitet. Det er ikke nødvendigvis den bedst opnåelige. Både private og offentlige virksomheder accepterer dagligt en given kvalitetsstandard - ikke den bedst opnåelige - med hensyn til f.eks. fotokopiering, kontormøblement, rengøring osv. Betaling Betalingen bør som udgangspunkt kunne foretages elektronisk. Dette gælder for langt de fleste leverandører. Det kræver blot en bankkonto eller en girokonto. Betalinger ved check skal som hovedregel undgås, da det er en dyr og administrativ besværlig betalingsform. Som udgangspunkt bør leverandørkreditter være så lange som muligt, da det sparer finansieringsomkostninger. Betalingsbetingelser under 21 dage bør ikke accepteres. Overvejelserne bør endvidere kobles med mulige rabatter. Endelig gælder som hovedregel, at betaling af leverandøren ikke bør finde sted tidligere eller senere end sidste betalingsdag. Leverandørforhold Der skal i forbindelse med leverandører først og fremmest tages stilling til antallet af leverandører på det samme produkt eller den samme ydelse. Man bør kun vælge flere leverandører, hvis en leverandør ikke kan levere hele produktet eller den samlede ydelse, eller hvis der er risiko for at blive afhængig af en bestemt leverandør, som således kan tage unormalt høje priser. I forhold til den enkelte leverandør bør følgende overvejelser udover pris gøres: leveringstid leveringssikkerhed bindingsperiode Leveringstiden bør være så kort som mulig. Leveringssikkerheden berører leverandørens interne logistik og især forholdet til eventuelle underleverandører. I forhold til leveringssikkerheden skal opmærksomheden særlig rettes mod, om der handles direkte med producenten eller med mellemhandlere Bindingsperiode - dvs. den periode hvori en given kontrakt er bindende for kunde og for leverandør - bør være afpasset efter en afvejning mellem den opnåelige pris og den mistede fleksibilitet, som binding til en bestemt leverandør giver. 12

13 Miljø- og energihensyn Når der indgås leverandøraftaler, skal reglerne i "Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner af 19. april 2005 efterleves. Der anvendes i videst muligt omfang miljømærkede og, hvor det er relevant, energieffektive produkter, samt miljøcertificerede leverandører. Integrationsministeriet er endvidere medlem af Elsparefondens A-klub, og dermed forpligtet til at følge en A-indkøbspolitik som indebærer, at der kun nyindkøbes el-forbrugende apparater i overensstemmelse med Elsparefondens indkøbsvejledning. Endelig skal koordinerende indkøb af energieffektive produkter for hele ministerområdet sikres. Integrationsministeriet udarbejder en samlet målsætning for udviklingen i ministerområdets energiforbrug på kort og lang sigt. Nye tekniske anlæg og installationer skal være energieffektive og forsynes med målere til registrering af væsentligt delforbrug af el, vand og varme. Integrationsministeriet skal indberette institutionens samlede energi- og vandforbrug for hvert finansår. Sociale forhold og ikke-diskrimination Integrationsministeriet ønsker at bidrage til et mere rummeligt arbejdsmarked herunder integration på arbejdsmarkedet af personer med anden etnisk baggrund end dansk. Derfor skal leverandørernes holdning til sociale forpligtelser tillægges betydning/vægt ved valg af leverandører og ved indgåelse af aftaler om køb af varer og tjenesteydelser til ministeriet. Hovedparten af ministeriets indkøb af varer og tjenester foregår hos leverandører, som har tilsluttet sig de rammeaftaler, som SKI har indgået, og er således omfattet af de klausuler om overholdelse af grundlæggende rettigheder, herunder at leverandører ikke må forskelsbehandle som følge af bl.a. køn og etnisk tilhørsforhold, som er en del af SKI's standardvilkår. Ved ministeriets indgåelse af større aftaler om indkøb af varer eller tjenester/løbende kontraktforhold såsom vagttjeneste og rengøringsydelser skal det desuden sikres, at leverandøren tiltræder en klausul om, at leverandøren vil sikre overholdelsen af grundlæggende rettigheder (jf. ovenfor), og at leverandøren endvidere vil bestræbe sig på at deltage i integrationen af udsatte grupper som for eksempel længerevarende ledige, personer med anden etnisk baggrund end dansk og personer med nedsat arbejdsevne. For at sikre udviklingen af medarbejdernes kompetencer og dermed mulighed for fortsat tilknytning til arbejdsmarkedet, skal der i disse tilfælde endvidere lægges vægt på leverandørernes uddannelsespolitik. 6. Handlingsplan Indkøbspolitikken er udmøntet i en handlingsplan for effektivisering af indkøbsfunktionen. Handlingsplanen dækker hele ministerområdet, og beskriver hvilke konkrete initiativer, der skal gennemføres, for at medvirke til at sikre indkøbspolitikkens realisering. 13

14 14

Indkøbspolitik for Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Indkøbspolitik for Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Indkøbspolitik for Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Sekr.j.nr. 2001-0120-22 Den 20. januar 2003 ATD/Indkøbspolitik for ministerområdet ver 8 Indkøbspolitik for Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet Maj 2003 Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet (varer og tjenesteydelser) Overordnet politik for indkøb

Læs mere

Erhvervsakademi Sjælland Rektorat. Lyngvej 19-25 4600 Køge +45 5076 2610. easj@easj.dk www.easj.dk. Indkøbspolitik

Erhvervsakademi Sjælland Rektorat. Lyngvej 19-25 4600 Køge +45 5076 2610. easj@easj.dk www.easj.dk. Indkøbspolitik Lyngvej 19-25 4600 Køge +45 5076 2610 easj@easj.dk www.easj.dk Indkøbspolitik Indhold Overordnede formål med indkøbspolitikken... 02 Indkøbspolitiske mål... 02 Organisering... 03 Centralt indgåede aftaler...

Læs mere

Indkøbspolitik for Hillerød kommune. Gældende fra januar 2010. Side 1

Indkøbspolitik for Hillerød kommune. Gældende fra januar 2010. Side 1 Indkøbspolitik for Hillerød kommune Gældende fra januar 2010 Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Formål... 3 2. Overordnede målsætninger og indsatsområder... 3 3. Omfang og afgrænsning... 3 4. Rammebetingelser

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR HERNING KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK FOR HERNING KOMMUNE INDKØBSPOLITIK FOR HERNING KOMMUNE 2 Indholdsfortegnelse Hvad er omfattet... 3 Hvem er omfattet... 3 Forretningsmæssige kriterier... 3 Obligatoriske aftaler... 4 Digitalisering via Indkøbsportalen... 5

Læs mere

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Indholdsfortegnelse: 1. Retningsliniernes formål... 3 2. Organisering... 3 3. Krav til leverandører... 3 4. Brugerinvolvering... 4 5. Indkøbsprocessen... 4

Læs mere

indkøbs politik med underliggende procedurer Ansvar Netværk Nytænkning Ambition Minervavej 1. 3700 Rønne. T: 5695 9700. campusbornholm.

indkøbs politik med underliggende procedurer Ansvar Netværk Nytænkning Ambition Minervavej 1. 3700 Rønne. T: 5695 9700. campusbornholm. indkøbs politik med underliggende procedurer Ansvar Netværk Nytænkning Ambition Minervavej 1. 3700 Rønne. T: 5695 9700. campusbornholm.dk Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Formål Side 3 Organisering

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR MARIAGER HØJ- & EFTERSKOLE

INDKØBSPOLITIK FOR MARIAGER HØJ- & EFTERSKOLE Kort om Mariager Høj- & Efterskole Mariager Høj- & Efterskole driver højskole og efterskole under lovgivningen for frie skoler. Skolen har et årselevtal på ca. 200, ca. 45 medarbejdere og en årlig omsætning

Læs mere

Politik for konkurrenceudsættelse. (Indkøbs- og Udbudspolitik)

Politik for konkurrenceudsættelse. (Indkøbs- og Udbudspolitik) Politik for konkurrenceudsættelse (Indkøbs- og Udbudspolitik) Økonomisk Forvaltning April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 1 POLITIKKENS DÆKNINGSOMRÅDE... 3 1.1 Hvad dækker politikken... 3 1.2 Hvem

Læs mere

Indkøbspolitik for Odsherred Kommune.

Indkøbspolitik for Odsherred Kommune. Projekt Indkøb Dok. Nr. 306-2010-192320 Indkøbspolitik for Odsherred Kommune. Baggrund Odsherred kommune forvalter med sine ca. 33.000 indbyggere et indkøbsbudget på over 400 mill kr. årligt. Odsherred

Læs mere

Indkøbspolitik for Vand og Affald

Indkøbspolitik for Vand og Affald Indkøbspolitik for Vand og Affald INDHOLD Formål med indkøbspolitikken... 2 Omfang... 2 Indkøbspolitiske mål... 2 Centrale rammeaftaler og lokale indkøbere... 2 Aftalehierarki... 3 Køb uden aftaler...

Læs mere

Indkøbspolitik for SOPU

Indkøbspolitik for SOPU Juli 2012 Indkøbspolitik for SOPU Indhold 1. Indledning 2. Baggrund for indkøbspolitikken 3. Lovkrav 4. Formål og mål 5. Organisering af indkøbsområdet 6. Leverandørforhold 7. Indkøbsstrategi 8. Uddannelse

Læs mere

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 ... 4 MISSION... 4 VISION... 5 MÅLSÆTNINGER... 5 1. INDKØBSAFTALER... 6 2. INDKØBSFÆLLESSKAB... 6 KOMUDBUD... 6 SKI... 6 3. FAGGRUPPER/ARBEJDSGRUPPER... 6 4. KOMMUNALE

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om staten som indkøber. Marts 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om staten som indkøber. Marts 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om staten som indkøber Marts 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om staten som indkøber (beretning nr. 13/05) 2. marts 2010

Læs mere

Mål for fælleskommunal indkøbsstrategi

Mål for fælleskommunal indkøbsstrategi Mål for fælleskommunal indkøbsstrategi Den 4. februar 2008 Indledning og resumé af mål Der er disse år fokus på mulighederne for at effektivisere offentlige indkøb i både stat, regioner og kommuner. Det

Læs mere

INDKØB. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Retningslinjer for Indkøb. varer og tjenesteydelser. Vedtaget af Økonomiudvalget den 1.

INDKØB. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Retningslinjer for Indkøb. varer og tjenesteydelser. Vedtaget af Økonomiudvalget den 1. INDKØB i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for Indkøb af varer og tjenesteydelser Vedtaget af Økonomiudvalget den 1. oktober 2015 Indhold 1. Baggrund for retningslinjerne... 2 2. Hvem gælder retningslinjerne

Læs mere

Struer Kommunes Indkøbspolitik

Struer Kommunes Indkøbspolitik Struer Kommunes Indkøbspolitik Formål Det overordnede formål med Struer Kommunes Indkøbspolitik er at skabe rammerne for: at Struer Kommune som helhed kan købe sine varer og tjenesteydelser på de økonomisk

Læs mere

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Charlotte Aagreen Økonomi D 4646 4477 E Chaa@lejre.dk Indkøbspolitik i Lejre Kommune Dato: 4. november 2010 J.nr.:

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE INDKØBSPOLITIK

FREDERIKSSUND KOMMUNE INDKØBSPOLITIK FREDERIKSSUND KOMMUNE INDKØBSPOLITIK INDHOLD 1. Indkøbspolitikkens formål. 3 1.1. Indkøbspolitik og de overordnede mål for Frederikssund Kommune.. 3 1.2. Indkøbspolitikkens omfang af afgrænsning 3 2. Grundlag

Læs mere

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed Sorø Kommune, den 1. maj 2011. Borgmesterens forord til indkøbspolitikken Med denne indkøbspolitik tager Sorø Kommune endnu et skridt hen imod at kunne høste alle de fordele, der ligger i at købe fælles

Læs mere

Vejledning til indkøbspolitikken

Vejledning til indkøbspolitikken Vejledning til indkøbspolitikken Særligt om varer, tjenesteydelser og IT-systemer Målsætninger Der henvises til Ringkøbing-Skjern Kommunes indkøbspolitik 2016. Ringkøbing-Skjern Kommune har en målsætning

Læs mere

Opstartsmøde indkøb. Implementering af indkøbsdelen i IndFak2

Opstartsmøde indkøb. Implementering af indkøbsdelen i IndFak2 Opstartsmøde indkøb Implementering af indkøbsdelen i IndFak2 September 2015 INDKØB I INDFAK - OVERBLIK LDV IndFak Varekataloger Upload af kataloger Aftaler FM, SKI, lokale Katalogordre eordre afsendes

Læs mere

Sådan køber vi ind i Faxe Kommune

Sådan køber vi ind i Faxe Kommune Sådan køber vi ind i Faxe Kommune Faxe Kommunes opgave er at skabe fælles løsninger for kommunens borgere, at yde service og sikre velfærd, trivsel og fremgang. For at løse de mange opgaver er det nødvendigt

Læs mere

FAQ: Hyppigt stillede spørgsmål på indkøbsområdet

FAQ: Hyppigt stillede spørgsmål på indkøbsområdet FAQ: Hyppigt stillede spørgsmål på indkøbsområdet Regionsrådet har besluttet, at en privat logistikpartner skal etablere og drive et fælles varelager for Region Midtjylland. Der skal vælges logistikpartner

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

Indkøbspolitik for Furesø Kommune

Indkøbspolitik for Furesø Kommune Indkøbspolitik for Furesø Kommune Tilrettet efter beslutning truffet i Byrådet den 31. januar 2007 1. Formål Det overordnede formål med Furesø Kommunes indkøbspolitik er, at Furesø Kommune kan købe sine

Læs mere

Beretning til statsrevisorerne om. staten som indkøber. April 2006 RB A301/06. Rigsrevisionen

Beretning til statsrevisorerne om. staten som indkøber. April 2006 RB A301/06. Rigsrevisionen Beretning til statsrevisorerne om staten som indkøber April 2006 RB A301/06 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Undersøgelsens resultater... 5 II. Indledning... 8 A. Baggrund... 8 B. Formål og

Læs mere

Indkøbspolitik. Udkast

Indkøbspolitik. Udkast Indkøbspolitik Udkast INDHOLD Forord Formål Omfang og afgrænsning Retningslinjer for indkøb Indkøbsaftaler Generelle principper Udbud Leverandører 3 4 Vi vil være en erhvervsvenlig kommune. Det kræver

Læs mere

INDKØBSINSTRUKTION Indkøbsbeføjelser i Sønderborg kommune

INDKØBSINSTRUKTION Indkøbsbeføjelser i Sønderborg kommune Indkøbsbeføjelser i Sønderborg kommune BRUG AF SØNDERBORG KOMMUNES RAMMEAFTALER... 3 1. HVEM KØBER JEG IND FOR?... 3 2. HVAD SKER DER, HVIS JEG IKKE FØLGER INDKØBSVEJLEDNINGEN OG INDKØBSPOLITIKKEN?...

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE Forvaltningen

ALLERØD KOMMUNE Forvaltningen ALLERØD KOMMUNE Forvaltningen Journal nr. 09/52508 26. oktober 2009 Bjarkesvej 2, 3450 Allerød (Forslag) Handlingsplan for grønne indkøb ALLERØD KOMMUNE side 2 Indhold: Baggrund Mål Målgrupper Ansvar og

Læs mere

INDKØBSPOLITIK revideret den 6. september 2010

INDKØBSPOLITIK revideret den 6. september 2010 INDKØBSPOLITIK revideret den 6. september 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE HANSENBERGs indkøbspolitik...2 Indkøbspolitikkens overordnede formål...3 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning...3 Indkøbspolitikkens

Læs mere

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune Indkøbsstrategi 2014-2017 Herning Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 Indsatsområder:... 3 2. Effektiv kontraktstyring... 4 2.1. E-handel (digitalisering af indkøbsprocessen)... 4 2.2. Fakturakontrol...

Læs mere

BAC Nyt. BAC s næste skridt

BAC Nyt. BAC s næste skridt BAC Nyt November 2005 BAC s næste skridt Udviklingsopgaver i 2006 Kort nyt Andre om BAC Der er nu formuleret en strategi og handlingsplan for videreudviklingen af BAC i de næste 2-3 år. Første udfordring

Læs mere

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4 Region Midtjylland Forslag til foreløbig indkøbspolitik Bilag til Regionsrådets møde den 28. marts 2007 Punkt nr. 4 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik

Indkøbs- og udbudspolitik Indkøbs- og udbudspolitik 1 2 Forord Indkøbs- og udbudspolitikken fastlægger de overordnede rammer for indkøb og udbud i Randers Kommune. Politikken gælder dermed for hele Randers Kommune. Den er rettet

Læs mere

INDKØBSPOLITIK HANSENBERG

INDKØBSPOLITIK HANSENBERG INDKØBSPOLITIK HANSENBERG revideret den 19. februar 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE HANSENBERGs indkøbspolitik... 3 Indkøbspolitikkens overordnede formål... 4 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning... 4 Indkøbspolitikkens

Læs mere

Sådan sælger du til HANSENBERG. En vejledning til leverandørerne

Sådan sælger du til HANSENBERG. En vejledning til leverandørerne Sådan sælger du til HANSENBERG En vejledning til leverandørerne HANSENBERG Skovvangen 28 6000 Kolding tlf.: +45 7932 0100 mail: hansenberg@hansenberg.dk Forord Forord v/direktør Birger Hørning S03 af Birger

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR IKAST - BRANDE KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK FOR IKAST - BRANDE KOMMUNE INDKØBSPOLITIK FOR IKAST - BRANDE KOMMUNE Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Ikast-Brande Kommunes indkøbspolitik...3 1. Indkøbspolitikkens overordnede formål...4 2. Indkøbspolitikkens omfang

Læs mere

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNE JANUAR 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Formål med indkøbs- og udbudspolitikken... 4 3. Principper for udbud og indkøb...

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Koncernudbudspolitik

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Koncernudbudspolitik Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Koncernudbudspolitik Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse - Koncernudbudspolitik 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 3 2. UDBUDSPOLITIKKENS GYLDIGHEDSOMRÅDE 4

Læs mere

UDBUD. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Retningslinjer for Udbud. varer og tjenesteydelser. Vedtaget af Økonomiudvalget den 1.

UDBUD. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Retningslinjer for Udbud. varer og tjenesteydelser. Vedtaget af Økonomiudvalget den 1. UDBUD i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for Udbud af varer og tjenesteydelser Vedtaget af Økonomiudvalget den 1. oktober 2015 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for retningslinjerne... 2 2. Hvem er

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning

Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning 2013 Formål Det overordnede mål med Roskilde Forsynings A/S indkøbs- og udbudspolitik er at skabe rammerne for, hvordan Roskilde Forsyning A/S og underliggende

Læs mere

13/05. Beretning om staten som indkøber

13/05. Beretning om staten som indkøber 13/05 Beretning om staten som indkøber Beretning fra rigsrevisor fremsendt til Folketinget i henhold til 18, stk. 1, i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. KØBENHAVN 2006 Henvendelse vedrørende

Læs mere

Lemvig Kommunes Indkøbspolitik

Lemvig Kommunes Indkøbspolitik Lemvig Kommunes Indkøbspolitik 2007 Indholdsfortegnelse Formål side 3 Omfang og afgrænsning side 3 Mål side 3 Midler side 3 Indkøbsaftaler side 4 Obligatoriske aftaler Engangsindkøb og indkøb uden for

Læs mere

Indkøbspolitik For Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse

Indkøbspolitik For Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Indkøbspolitik For Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Indkøbspolitikkens formål 3. Indkøbspolitikkens omfang 4. Indkøbspolitikkens indhold 5. Indkøbsaftaler 6. Organisering 7. Grønne

Læs mere

POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD

POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD FORORD 2 1 INDKØB OG UDBUD 3 2 BAGGRUND, FORMÅL OG MÅL 3 3 POLITIK, STRATEGIER OG RETNINGSLINJER 4 4 GENERELLE KRAV TIL INDKØB OG UDBUD 5 5 KRAV TIL REBILD KOMMUNES LEVERANDØRER

Læs mere

INDKØBSPOLITIK. for. Ishøj Kommune

INDKØBSPOLITIK. for. Ishøj Kommune INDKØBSPOLITIK for Ishøj Kommune Godkendt af Ishøj Byråd den 6. december 2005 2 1. Overordnede formål. Økonomiudvalget fastsætter ifølge 7 i kommunens styrelsesvedtægt regler om samordning af kommunens

Læs mere

Oplæg til strategi for Indkøb

Oplæg til strategi for Indkøb Oplæg til strategi for Indkøb udarbejdet af arbejdsgruppen, der består af Kaj Lindum, Purhus, Konrad Nielsen, Langå, Poul Hjøllund, Randers, Tove Bonnerup, Sønderhald, Kurt Christensen, Mariager og Birthe

Læs mere

Udbuds- og indkøbsstrategi 2016

Udbuds- og indkøbsstrategi 2016 Udbuds- og indkøbsstrategi 2016 December 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål og principper... 3 2.1 Stordriftsfordele... 3 2.2 Indkøbsfællesskaber, når det giver merværdi... 3 2.3 Organisering

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Indkøbspolitik

Gladsaxe Kommunes Indkøbspolitik Gladsaxe Kommunes Indkøbspolitik Vedtaget af Byrådet d. 17.04.2013 Indhold 1. Indkøbspolitikkens overordnede formål 2 2. Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning 2 3. Indgåelse af aftaler 2 4. Anvendelse

Læs mere

INDKØBSPOLITIK THISTED KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK THISTED KOMMUNE INDKØBSPOLITIK THISTED KOMMUNE Thisted november 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Formål... 2 Mål... 3 Omfang og afgrænsning... 3 Indkøbspolitikkens indhold... 4 Udbud... 4 Miljø... 4 Klima... 5

Læs mere

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Initialer: peh Sag: 306-2010-23455 Dok.: 306-2010-289257 Oprettet: 14. december 2010 Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan

Læs mere

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK 7. OKTOBER 2013 RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK VEDTAGET DEN 3. SEPTEMBER 2013 VERSION 1 RødeKors.dk INDHOLD 1 Indkøbspolitikkens overordnede formål... 3 2 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning... 3

Læs mere

ESBJERG KOMMUNE INDKØBSPOLITIK. Esbjerg Kommunes INDKØBSPOLITIK 2015-2016

ESBJERG KOMMUNE INDKØBSPOLITIK. Esbjerg Kommunes INDKØBSPOLITIK 2015-2016 ESBJERG KOMMUNE INDKØBSPOLITIK Esbjerg Kommunes INDKØBSPOLITIK 2015-2016 INDKØBSPOLITIK I ESBJERG KOMMUNE Indholdsfortegnelse Grundlag for Indkøbspolitikken...3 Indkøbspolitikkens overordnede formål...4

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik 2014 Svendborg Kommune [Forsidebilleder] Varer og tjenesteydelser Byggeri og anlæg

Indkøbs- og udbudspolitik 2014 Svendborg Kommune [Forsidebilleder] Varer og tjenesteydelser Byggeri og anlæg Indkøbs- og udbudspolitik 2014 Svendborg Kommune [Forsidebilleder] Varer og tjenesteydelser Byggeri og anlæg 1 December 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indkøbs- og udbudspolitikkens overordnede formål...3

Læs mere

Stabilitet og nye initiativer

Stabilitet og nye initiativer BAC NYT September 2004 Stabilitet og nye initiativer Stabilitet og nye initiativer Nyt rejsesystem i BM Opgradering af Navision Stat Modernisering af IT-redskaber til forsikringsordningerne Omkostningsbaseret

Læs mere

Indkøbspolitik i Esbjerg Kommune

Indkøbspolitik i Esbjerg Kommune Indkøbspolitik i Esbjerg Kommune Grundlag for indkøbspolitikken Esbjerg Kommune forvalter som Danmarks 5. største kommune et indkøbsbudget med et stort økonomisk potentiale. Det er derfor nødvendigt at

Læs mere

NORDDJURS KOMMUNES INDKØBSPOLITIK.

NORDDJURS KOMMUNES INDKØBSPOLITIK. NORDDJURS KOMMUNES INDKØBSPOLITIK www.norddjurs.dk/erhverv/udbud-og-indkoeb/indkoeb/indkoebspolitik Denne politik sammenfatter de grundlæggende elementer for indkøb i Norddjurs Kommune. Norddjurs Kommune

Læs mere

Bilag 7. Handlingsplan for udmøntning af indkøbspolitikken 2004

Bilag 7. Handlingsplan for udmøntning af indkøbspolitikken 2004 1 Bilag 7 Handlingsplan for udmøntning af indkøbspolitikken 2004 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Konsolidering af indkøbsorganisationen... 3 2.1 Opbygning af central udbudsekspertise... 4 2.2 Indkøb af konsulenttjenesteydelser...

Læs mere

Hvordan kan jeg blive leverandør. Temamøde i Favrskov Erhvervsråd den 13. maj 2009

Hvordan kan jeg blive leverandør. Temamøde i Favrskov Erhvervsråd den 13. maj 2009 Hvordan kan jeg blive leverandør til min egen kommune? Temamøde i Favrskov Erhvervsråd den 13. maj 2009 Indhold Fakta om kommunens indkøb Kommunal indkøbsanalyse - SKI Love og regler vedr. offentlig indkøb

Læs mere

18. juni 2014 1. INFO-møder for selvejende institutioner om anvendelse af rammeaftaler og indkøbsværktøjer i praksis

18. juni 2014 1. INFO-møder for selvejende institutioner om anvendelse af rammeaftaler og indkøbsværktøjer i praksis 18. juni 2014 1 INFO-møder for selvejende institutioner om anvendelse af rammeaftaler og indkøbsværktøjer i praksis 2 18. juni 2014 Dagens program 13.00-13.15 Velkomst 13.15-14.00 Institutionernes muligheder

Læs mere

Indkøbspolitik. www.odense.dk

Indkøbspolitik. www.odense.dk Indkøbspolitik www.odense.dk Indholdsfortegnelse 1. Indkøbspolitikkens overordnede formål 2. Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning 3. Indkøbspolitikkens indhold 4. Anvendelse af de fælles indkøbsaftaler

Læs mere

Indkøbspolitik Dragør Kommune. (revideret den 3. juni 2016)

Indkøbspolitik Dragør Kommune. (revideret den 3. juni 2016) Indkøbspolitik Dragør Kommune (revideret den 3. juni 2016) Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Omfang og afgrænsning... 3 3. Indhold og prioriteter... 4 4. Indkøbsaftaler... 5 4.1 Udbud af indkøbsaftaler...

Læs mere

Udkast til Region Sjællands indkøbspolitik 2011-2015

Udkast til Region Sjællands indkøbspolitik 2011-2015 Dato: 28. september 2011 Brevid: 1493520 Udkast til Region Sjællands indkøbspolitik 2011-2015 1. Indledning Indkøb er et væsentligt område, der yder vigtige bidrag til, at regionens ansatte kan løse kerneopgaverne

Læs mere

Shared A/S INDKØBSPOLITIK. Fælles grundlag for indkøb

Shared A/S INDKØBSPOLITIK. Fælles grundlag for indkøb Shared A/S INDKØBSPOLITIK Fælles grundlag for indkøb INDHOLD 1 Baggrund og formål for indkøbspolitikken... 3 2 Formålet med Shared... 3 3 Shareds funktion og arbejdsopgaver... 3 4 Fælles indkøbspolitik...

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Godkendt 30. marts 2016 Indholdsfortegnelse 1. Formål...3 2. Hvad og hvem er omfattet...3 3. Udbud af varer og tjenesteydelser...3 4. Udbud af bygge- og anlægsopgaver...4

Læs mere

Revideret januar 2015. Udbuds- og Indkøbspolitik

Revideret januar 2015. Udbuds- og Indkøbspolitik Revideret januar 2015 Udbuds- og Indkøbspolitik Formål Det overordnede formål med Tønder Kommunes udbuds- og indkøbspolitik er at skabe rammerne for, at Tønder Kommune fremstår som én kunde over for leverandørerne,

Læs mere

SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE

SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE I Favrskov Kommune vægter vi dialogen og samarbejdet med det lokale erhvervsliv højt. I denne folder kan du læse om kommunens indkøbsprocedurer, og hvilke

Læs mere

Budgetoplæg 2009-2012. Samfundsansvar og indkøb Hvordan retter man op?

Budgetoplæg 2009-2012. Samfundsansvar og indkøb Hvordan retter man op? Budgetoplæg 2009-2012 Samfundsansvar og indkøb Hvordan retter man op? Rudersdal Kommune Indkøb arbejder med udbud af varer, tjenesteydelser samt alle bygge- og anlægsopgaver under samme UDBUDSPOLITIK Vi

Læs mere

Energihandlingsplan for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Departementet i Niels Juelsgade

Energihandlingsplan for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Departementet i Niels Juelsgade Energihandlingsplan for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Departementet i Niels Juelsgade Indholdsfortegnelse 1 SAMMENFATNING 3 2 GRUNDLAG FOR HANDLINGSPLANEN 4 2.1 Udsnit af cirkulærets

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik. Randers kommune

Indkøbs- og udbudspolitik. Randers kommune Indkøbs- og udbudspolitik Randers kommune Vedtaget af Randers Byråd d. 25. marts 2008 1 1. Indledning. 3 2. Formål. 3 3. Hvad og hvem er omfattet af indkøbs- og udbudspolitikken? 4 3.1. Hvad. 4 3.2. Hvem.

Læs mere

Leverandør til Skive Kommune. Hvad skal du vide som leverandør til Skive Kommune? Skive det er RENT LIV SKIVE.DK

Leverandør til Skive Kommune. Hvad skal du vide som leverandør til Skive Kommune? Skive det er RENT LIV SKIVE.DK Skive det er RENT LIV Leverandør til Skive Kommune Hvad skal du vide som leverandør til Skive Kommune? Pjecen: Leverandør til Skive Kommune Dato: Udgivet februar 2015 Afsender: Skive Kommunes Indkøbsafdeling

Læs mere

Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde

Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde OPS 4/0407-1200-0011 /CLV Begrænset udbud Et begrænset udbud er en udbudsform, hvor man som leverandør skal prækvalificeres, før man kan komme med et

Læs mere

Indkøbs workshop. Implementering af indkøbsdelen i IndFak2

Indkøbs workshop. Implementering af indkøbsdelen i IndFak2 Indkøbs workshop Implementering af indkøbsdelen i IndFak2 Novemberr 2015 MÅLGRUPPE Medarbejdere i jeres Institution som har kendskab til indkøbsaftaler, indkøbsprocesser og kontering, som i praksis skal

Læs mere

BAC Nyt. Velkommen til nye kunder og medarbejdere. Resultatkontrakten for 2007. December 2006. Resultatkontrakten

BAC Nyt. Velkommen til nye kunder og medarbejdere. Resultatkontrakten for 2007. December 2006. Resultatkontrakten BAC Nyt December 2006 Velkommen til nye kunder og medarbejdere Resultatkontrakten for 2007 Orientering om BAC i forhold til det nye beskæftigelsessystem Navision Stat salg BM s rejsehåndbog Koncernledelsesinformation

Læs mere

Indkøbspolitik for Gentofte Kommune

Indkøbspolitik for Gentofte Kommune for Gentofte Kommune DE TVÆRGÅENDE FUMKTIONER 1. Forord...1 2. kens overordnede formål...1 3. kens indhold...1 4. kens anvendelse og virkeområde...2 5. Organisering af indkøb...2 6. Indkøbsaftaler...4

Læs mere

Indkøbshandlingsplan. Undervisningsministeriet tionsstyrelsen

Indkøbshandlingsplan. Undervisningsministeriet tionsstyrelsen Indkøbshandlingsplan Undervisningsministeriet Institutionsstyrelsen tionsstyrelsen Indkøbshandlingsplan for Undervisningsministeriets område Undervisningsministeriet 2001 Indkøbshandlingsplan for Undervisningsministeriets

Læs mere

INDKØBSPOLITIK Udarbejdet oktober 2011

INDKØBSPOLITIK Udarbejdet oktober 2011 INDKØBSPOLITIK Udarbejdet oktober 2011 Indholdsfortegnelse: Side Uddannelsescenter Holstebro i tal 3 Uddannelsescenter Holstebros indkøbspolitik 4 Indkøbspolitikkens formål og mål 5 Indkøbspolitikkens

Læs mere

Sådan sælger du til EUC Sjælland. En vejledning til leverandørerne

Sådan sælger du til EUC Sjælland. En vejledning til leverandørerne Sådan sælger du til EUC Sjælland. En vejledning til leverandørerne EUC SJÆLLAND Jagtvej 2 4700 Næstved Forord Direktør: Astrid Dahl S03 Indkøbspolitik for EUC Sjælland S05 EU s udbudsregler S06 Reglerne

Læs mere

1. Hvordan stiller ovenstående lov- og regelsæt sig i forhold til typisk små lokale leverandører og hvad gør kommunen?

1. Hvordan stiller ovenstående lov- og regelsæt sig i forhold til typisk små lokale leverandører og hvad gør kommunen? Økonomi og Beskæftigelse Ejendomme og Indkøb Sagsnr. 51632 Brevid. 1146620 Ref. SEL Dir. tlf. 46 31 30 40 steene@roskilde.dk NOTAT: Regler og proces for offentlige indkøb 23. november 2010 Reglerne for

Læs mere

Udbuds- og indkøbspolitik i Allerød Kommune

Udbuds- og indkøbspolitik i Allerød Kommune Udbuds- og indkøbspolitik i Allerød Kommune Udbuds- og indkøbspolitik i Allerød Kommune Politikkens formål og principper Udbuds- og indkøbspolitikken sætter den overordnede politiske retning for Allerød

Læs mere

Indkøbsarbejdet i Hjørring Kommune

Indkøbsarbejdet i Hjørring Kommune Indkøbsarbejdet i Hjørring Kommune Indkøbsarbejdet i Hjørring Kommune Hjørring Kommunes Indkøbspolitik er vedtaget i byrådet den 25. marts 2008. Indkøbspolitikken skal sikre, at vi i Hjørring Kommune opnår

Læs mere

Opfølgning på Udvidet forvaltningsrevision 2010, udbudsområdet varer og tjenesteydelser

Opfølgning på Udvidet forvaltningsrevision 2010, udbudsområdet varer og tjenesteydelser Region Midtjylland Indkøb & Medicoteknik Olof Palmes Allé 15 DK-8200 Aarhus N Tel. +45 8949 8510 Fax: +45 8949 8515 mta@rm.dk www.mta.rm.dk Opfølgning på Udvidet forvaltningsrevision 2010, udbudsområdet

Læs mere

Indkøbspolitik For EUC Sjælland.

Indkøbspolitik For EUC Sjælland. Indkøbspolitik For EUC Sjælland. Revideret juli 2011. 1 Indholdsfortegnelse: EUC Sjælland i tal...3 EUC Sjællands indkøbspolitik...4 Indkøbspolitikkens formål og mål...5 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning...5

Læs mere

Regionerne har opstillet følgende overordnede mål for indkøb og logistik (håndtering af varer) frem mod 2015, for at realisere områdets potentiale:

Regionerne har opstillet følgende overordnede mål for indkøb og logistik (håndtering af varer) frem mod 2015, for at realisere områdets potentiale: N O T A T Regionernes mål for indkøb og logistik i 2015 11-04-2010 Sag nr. 10/413 Dokumentnr. 18141/10 Strategisk Indkøb Regionerne står stærkt inden for offentlige indkøb. Der er etableret fem centrale

Læs mere

Indkøbs- og Udbudspolitik. Indkøbs- og udbudspolitik. for Brøndby Kommune

Indkøbs- og Udbudspolitik. Indkøbs- og udbudspolitik. for Brøndby Kommune Indkøbs- og udbudspolitik for Brøndby Kommune gældende fra 1. januar 2017 1 Indledning og grundlag for indkøbs og udbudspolitikken Denne politik udstikker rammerne for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser

Læs mere

Retningslinje. for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser

Retningslinje. for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Retningslinje for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Indkøb af varer og tjenesteydelse... 4 Overvejelser før en vare eller tjenesteydelse indkøbes... 4 Beslutningsprocedure

Læs mere

Jeg er endvidere blevet bedt om at redegøre for, om jeg finder det rimeligt, at det offentlige anvender den pågældende virksomhed som leverandør.

Jeg er endvidere blevet bedt om at redegøre for, om jeg finder det rimeligt, at det offentlige anvender den pågældende virksomhed som leverandør. Social- og Indenrigsudvalget 2016-17 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 89 Offentligt Talepapir 8. november 2016 Det talte ord gælder Samråd Forenede Service Indledende bemærkninger Jeg er på baggrund

Læs mere

Bilag 2.1. Skabelon til: Indkøbspolitik for UC. Gør tanke til handling VIA University College

Bilag 2.1. Skabelon til: Indkøbspolitik for UC. Gør tanke til handling VIA University College Bilag 2.1. Skabelon til: Indkøbspolitik for UC. Gør tanke til handling VIA University College Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 Statens Indkøbspolitik...3 Samarbejde på tværs af Danmark...4 Lokale

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE Indhold 1. Indledning... 2 2. Gentofte Kommunes vision... 2 3. Formål, målsætninger og rækkevidde... 3 4. Organisering... 8 5. Dokumenter med tilknytning til spolitikken...

Læs mere

Færre penge mere tid, realisering af indkøbsgevinster. Kommunal netværkskonference 2008:

Færre penge mere tid, realisering af indkøbsgevinster. Kommunal netværkskonference 2008: Løsningen dækker Nullutat Suscips Blalit lanse Amconsendit Praestrud Kommunal netværkskonference 2008: Færre penge mere tid, realisering af indkøbsgevinster Hvis der med én Færre penge og behovet for mere

Læs mere

2A Connectivity for Procurement

2A Connectivity for Procurement Indkøb 2A Connectivity for Procurement Morten Høegh-Guldberg DTU e-handel Basware brugerforum d. 12. oktober 2011 Morten Høegh-Guldberg e-handelskoordinator Afdelingen for Økonomi og Regnskab Anker Engelundsvej

Læs mere

Vejledning om anvendelse af betalingskort i staten

Vejledning om anvendelse af betalingskort i staten Økonomistyrelsen Indholdsfortegnelse Vejledning om anvendelse af betalingskort i staten Formål... 1 1. Anvendelsesområde... 1 2. Firmahæftelse og privathæftelse... 2 3. Valg af betalingskortselskab og

Læs mere

Indkøbspolitik for Aalborg Universitet

Indkøbspolitik for Aalborg Universitet Indkøbspolitik for Aalborg Universitet Formål Det overordnede formål med AAU s indkøbspolitik er at skabe rammerne for, at AAU som helhed kan købe varer tjenesteydelser i den ønskede kvalitet på de økonomiske

Læs mere

Miljømærker i SKI udbud

Miljømærker i SKI udbud Miljømærker i SKI udbud 6. november 2017 Katrine Pape Huldahl Udbudsjurist og CSR-ansvarlig i SKI Fakta om SKI SKI er sat i verden for at hjælpe det offentlige med at spare penge ved netop indkøb Vi samler

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 9. maj 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 2104 Jour. nr.: M0/2004/03090-011

Læs mere

INDKØBSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE INDKØBSPOLITIK I ALLERØD KOMMUNE 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indkøbspolitikkens formål og principper 2. Indkøbspolitik og udbudsstrategi 3. Hvem er omfattet 4. Organisering af indkøb i Allerød Kommune

Læs mere

Indkøbspolitik for Aalborg Kommune

Indkøbspolitik for Aalborg Kommune Indkøbspolitik for Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Indkøbspolitikkens formål... 2 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning... 2 Indkøbspolitikkens indhold... 3 Indkøbsorganisationens opbygning...

Læs mere

Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler. Appendiks 1: Spørgeskemaer og svarfordeling for kommunale og statslige indkøbere

Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler. Appendiks 1: Spørgeskemaer og svarfordeling for kommunale og statslige indkøbere Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler Appendiks 1: Spørgeskemaer og svarfordeling for kommunale og statslige indkøbere 2015 Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler Appendiks 1: Spørgeskemaer

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Udbudspolitik

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Udbudspolitik SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Udbudspolitik Tiltrådt af Byrådet den 31. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Solrød Kommunes udbudspolitik... 2 2. Politiske mål... 2 3. Delegation

Læs mere