Uddannelsesudvalget. Referat fra møde Mandag den 1. december 2014 kl i F6

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesudvalget. Referat fra møde Mandag den 1. december 2014 kl. 15.30 i F6"

Transkript

1 Uddannelsesudvalget Referat fra møde Mandag den 1. december 2014 kl i F6 Mødet slut kl MØDEDELTAGERE Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Emilie Tang (V) Inge Messerschmidt (O) Jørgen Bech (V) Kim Rockhill (A) Pelle Andersen-Harild (Ø) Susanne Bettina Jørgensen (A) 1 / 17

2 Indhold ÅBENT MØDE Sag nr. 105 Godkendelse af dagsorden Sager til orientering Sag nr. 106 Sag nr. 107 Sag nr. 108 Sag nr. 109 Meddelelser Orientering vedrørende EUD10 og 20/20-model Analyse af den økonomiske drift i den kommunale dagpleje i Frederikssund Brug af Socialministeriets læringsteam til styrkelse af børneområdet Sager til behandling Sag nr. 110 Sag nr. 111 Digitale læringsplatforme m.v. Skole-it, status på investeringsoversigt Sag nr. 112 Kreds 57, Ferslev - Ansøgning om tilskud fra Idrætsaktivitetspuljen i 2014 Sag nr. 113 Slangerup Tennisklub og Slangerup Bordtennis Klub - Ansøgning til Idrætsaktivitetspuljen 2 / 17

3 Journal nr.: Sag nr. 105 Godkendelse af dagsorden Lovgrundlag: Lov om kommunernes styrelse 8. Normalforretningsordenen 3. Bevilling: Godkendt. Inge Messerschmidt (O), Kim Rockhill (A) og Jørgen Bech (V) var ikke til stede. 3 / 17

4 Sager til orientering Journal nr.: Sag nr. 106 Meddelelser Lovgrundlag: Bevilling: Kultur-, idræts- og dagtilbudschefen orienterede om status på afstemningerne om kommunal frokostordning, hvor alle har fravalgt dette i de kommende 2 år. Inge Messerschmidt (O) og Kim Rockhill (A) var ikke til stede. 4 / 17

5 Journal nr.: Sag nr. 107 Orientering vedrørende EUD10 og 20/20-model Lovgrundlag: Folkeskoleloven. To nye 10. klasse tilbud i Frederikssund Kommune: EUD10 og 20/20-ordning Frederikssund Kommune vil fra skoleåret 2015/2016 tilbyde kommunens 10. klasseelever to nye forløb i form af EUD10 og 20/20-forløb. 20/20-forløbet gennemføres i samarbejde med Handelsskolen København Nord (KNord), mens EUD10-forløbet sker i samarbejde med KNord og Roskilde Tekniske Skole (RTS). EUD10 vil blive udbudt af enten Frederikssund Kommunes Center 10 eller kommunens ungdomsskole. Med de to forløb forventes det, at studiemiljøet på Campus Frederikssund og at samarbejdet i Campusrådet bliver styrket. Formålet med EUD10 og 20/20-forløbet er at skabe et varieret tilbud i forhold til undervisningsindholdet i 10. klasse. Fælles for forløbene er, at de skal medvirke til at afklare eleverne i deres uddannelsesvalg og på denne måde bidrage til målsætningen om, at 95 % unge gennemfører en ungdomsuddannelse. Forløbene/modellerne skal introducere 10. klasseeleverne for erhvervsuddannelsesområdet /20-modellen 20/20-modellen er målrettet elever, der efter afsluttet 9. klasse endnu ikke er afklaret omkring deres uddannelsesvalg. 20/20-forløbet består af 16 ugers undervisning i 10. klassefag, som foregår på erhvervsskolen, 4 ugers brobygning og dernæst 20 uger i erhvervsuddannelsens grundforløb. Forløbet giver eleverne en 10. klasses eksamen (FS10) og grundforløb 1, hvilket betyder, at eleverne ved opstart på en erhvervsskole, kan starte direkte på grundforløb 2. Økonomi: 20/20-forløbets første 16 uger finansieres af kommunen, mens de resterende 5 / 17

6 4 ugers brobygningsforløb og de 20 ugers grundforløb finansieres af det statslige grundforløbstaxameter. Frederikssund Kommune skal betale KNord kr ,00 pr. elev pr. uge i 16 uger, i alt kr ,00 pr. elev for et skoleår. 2. EUD10 Målgruppen for EUD10-forløbene er elever, der er motiverede for en erhvervsuddannelse, men som endnu ikke er uddannelsesparate og/eller afklarede i forhold til deres uddannelsesvalg. Formålet med EUD10-forløbene er at styrke elevernes uddannelsesparathed gennem øget erhvervsfaglige, dansk-, engelsk og matematikfaglige kompetencer. EUD10 består af en obligatorisk del tilsvarende en almen 10. klasse med fokus på erhvervsuddannelserne på 420 timer, en valgfri del på 294 timer samt en del bestående af uddannelses- og erhvervsrettede elementer herunder brobygning på 126 timer. De to sidste dele skal specifikt introducere til erhvervsuddannelserne. Gennem EUD10-forløbet skal minimum 30 % af undervisningen gennemføres i samarbejde med en eller flere erhvervsskoler, hvilket i dette tilfælde inkluderer RTS og KNord. 30 % svarer til 12 uger på et skoleår. Det vil være muligt at udvide samarbejdet med erhvervsskolen i op til 50 % af undervisningstiden. Økonomi: Som nævnt ovenfor skal minimum 12 af skoleårets uger ske i samarbejde med en eller flere erhvervsskoler. 6 af disse uger finansieres gennem det statslige taxameter i forbindelse med brobygningen. De resterende 6 uger, som opdeles ligeligt mellem KNord og RTS, skal finansieres af Frederikssund Kommune. Frederikssund Kommune skal betale KNord kr. 1643,00 pr. elev pr. uge i 3 uger, hvilket i alt bliver kr ,00 pr. elev for et skoleår. Frederikssund Kommune skal betale RTS kr. 2464,50 pr. elev pr. uge i 3 uger, hvilket i alt bliver kr ,50 pr. elev for et skoleår. I tilfælde af at det besluttes at udvide samarbejdet i undervisningen op til 50 %, justeres de samlede beløb ud fra ovennævnte takst og aktuelle antal uger. Beløbene er baseret på grundforløbstaxameteret på henholdsvis det merkantile og tekniske område. 3. Evaluering af de to tilbud Da EUD10 og 20/20-ordningen har til formål at forberede eleverne til en erhvervsuddannelse, afklare deres uddannelsesvalg og samtidig styrke dem i 6 / 17

7 deres uddannelsesparathed, er det et overordnet mål, at ordningen skal medvirke til at øge gennemførelsesprocenten på ungdomsuddannelserne (jfr. 95 %-målsætningen). Der vil derfor blive evalueret og målt på følgende punkter blandt de elever, der indgår i EUD10 og 20/20-ordningen: Elevernes uddannelsesvalg efter 10. klasse. Elevernes frafalds-/gennemførelsesprocent på ungdomsuddannelse. Elevernes trivsel under EUD10 og 20/20-forløbene. Elevernes fravær og frafald under EUD10 og 20/20-forløbene. Evalueringen gennemføres én gang årligt i januar måned et halvt år efter endt forløb. Første evaluering gennemføres således januar Uddybende beskrivelse af de to tilbud fremgår af vedlagte bilag. Bevilling: Ingen. Økonomi bemærker, at udgifterne forventes afholdt indenfor skoleområdets samlede ramme/budget. Skolechefen fremsender sagen til orientering for Uddannelsesudvalget. Orientering givet. Inge Messerschmidt (O) og Kim Rockhill (A) var ikke til stede. Bilag: Bilag: EUD10 og 20/20-ordning 7 / 17

8 Journal nr.: Sag nr. 108 Analyse af den økonomiske drift i den kommunale dagpleje i Frederikssund Lovgrundlag: Dagtilbudsloven. Frederikssund Kommune har sammen med Slagelse Kommune og Gribskov Kommune bedt Kommunernes Landsforening (KL) foretage en analyse af driftsudgifterne i den kommunale dagpleje. Halsnæs Kommune og Roskilde Kommune indgår i undersøgelsen ved at stille data til rådighed. Analysen af dagplejen i Frederikssund Kommune kan sammenfattes til følgende: Frederikssund Kommune havde i 2013 en gennemsnitlig belægningsgrad på 86,5 %. Udsvinget i belægningsgrad over året går fra 90,9 % til 86,9 % med sommermånederne, hvor belægningsgraden faldt helt ned til 83,7 % i august måned. Hen over året 2013 falder belægningsgraden fra januar til december måned. I denne periode falder antallet indskrevne børn fra 261 til 232 børn. Tendensen er med andre ord færre indskrevne børn og en lavere udnyttelse af kapaciteten. Frederikssund Kommune havde i forhold til de 4 referencekommuner den næstlaveste udgift pr. barn til drift af dagplejen i regnskabsåret 2013, og på et område, nemlig gæstepleje, er udgifterne i Frederikssund Kommune markant lavere. Det skyldes den måde gæsteplejen er organiseret på, hvor Frederikssund Kommune udelukkende anvender dispositionspleje. Når dette ikke får en større effekt på den samlede driftsudgift pr. barn end tilfældet er, så er grunden, at lønudgiften til dagplejere i Frederikssund Kommune er højere end i sammenligningskommunerne. Sammenholder man den samlede bruttoudgift ekskl. fællesudgifter pr. indskrevet barn i dagplejen med den tilsvarende udgift til et vuggestuebarn i kommunens integrerede daginstitutioner, så er merudgiften for en dagplejeplads ca kr. i regnskabsåret Hvis man inkluderer kommunens fællesudgifter på dagtilbudsområdet i prissammenligningen falder merprisen for en dagplejeplads imidlertid fra kr. til kr. Det er KLs samlede vurdering, at Frederikssund Kommune har begrænsede muligheder for en optimering af dagplejen inden for de 8 / 17

9 rammer, der følger af den indgåede overenskomst for dagplejere. Rapporten vedlægges sagen, og Afdelingen for Dagtilbud vil på udvalgsmødet gennemgå rapporten. Bevilling: Ingen. Økonomi har ikke yderligere bemærkninger. Kultur-, idræts- og dagtilbudschefen sender sagen til orientering for Uddannelsesudvalget. Orientering givet. Inge Messerschmidt (O) og Kim Rockhill (A) var ikke til stede. Bilag: Analyse af driftsudgifter Frederikssund kommunale dagpleje 9 / 17

10 Journal nr.: Sag nr. 109 Brug af Socialministeriets læringsteam til styrkelse af børneområdet Lovgrundlag: Servicelovens 52, stk.3, 7 Bevilling: Familieafdelingen har lavet en samarbejdsaftale med Socialministeriets såkaldte Læringsteam med henblik på at styrke sagsbehandlingen på børneområdet. Aftalen indebærer, at afdelingen og læringsteamet får tilsendt sagsakter i en række sager udvalgt af ministeriet. Familieafdelingen og Læringsteamet vurderer derefter hver for sig sagerne udfra et særligt skema. Endelig mødes parterne for at drøfte de respektive resultater. Dette er aftalt til slut februar 2015 Kræver ingen bevilling. Økonomi har ikke yderligere bemærkninger. Familiechefen fremsender sagen til orientering for Uddannelsesudvalget. Orientering givet. Inge Messerschmidt (O) og Kim Rockhill (A) var ikke til stede. 10 / 17

11 Sager til behandling Journal nr.: Sag nr. 110 Digitale læringsplatforme m.v. Lovgrundlag: Folkeskoleloven, LBK nr. 665 af 20/06/2014. Anskaffelse af løsning til strukturerede digitale læringsforløb Samarbejdsforum for Skole-it blev inden sommerferien bedt om at afsøge markedet med henblik på etablering af platform for strukturerede digitale læringsforløb til snarest mulig implementering i kommunens folkeskoler. Leverandørudsøgningen er nu tilendebragt. Arbejdet med de fem forskellige eksisterende leverandørløsninger viser, at ingen af løsningerne er færdige til implementering. Leverandørerne vægter udvikling af deres løsninger forskelligt, nogle med fokus på læringsmål, andre med hovedvægt på frihed for den enkelte lærer til at udvikle egne forløb. I ingen af løsningerne følger der indhold, i form at udarbejdede læringsforløb, med. Det betyder, at der skal udarbejdes indhold for alle fag på alle trin, inden en løsning vil kunne tages i brug. Prisen for løsningerne svinger mellem t.kr. årligt uden, at der dermed er direkte sammenhæng med kvalitet i løsningen. Indkøb af en løsning vil således kræve, at købet konkurrenceudsættes. Det kan gøres lokalt eller ved tildeling på den kommende SKI Det fælles brugerportalsinitiativ Aftalentekst af 9. oktober 2014 "aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen" fremgår af bilag 1. Rambøll Management Consulting og Implement Consulting Group har udarbejdet en omfattende foranalyse1[1] til det fælles brugerportalsinitiativ. I arbejdet har deltaget repræsentanter for Styrelsen for It- og læring, Kommunernes landsforening (KL), Digitaliseringsstyrelsen og Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold. Helt overordnet skal brugerportalsinitiativet indeholde kernefunktionalitet fra tre byggeblokke: 1. Dashboards/brugergrænseflader 2. Læringsplatform (inkl. læremidler) 3. Samarbejdsplatform Dashboard er en brugergrænseflade, fra hvilken brugerne har adgang til de 1[1] 11 / 17

12 funktionaliteter, som brugerportalsinitiativet består af. Det er blandt andet skema, kommunikation, læringsplatform og testresultater. Samarbejdsplatformen skal kunne understøtte det arbejde, der foregår i læringsplatformen. Dette inkluderer mulighed for løbende kommunikation og samarbejde i forbindelse med tilrettelæggelse, gennemførsel og opfølgning på læringsforløb. Derudover er kommunikation mellem brugere (elever, forældre, pædagogisk personale og ledelse) en væsentlig del. Væsentlige pointer fra foranalysen til det fælles initiativ Brugerportalsinitiativet forventes implementeret fra sommeren 2016 (skoleåret 2016/2017) og skal være afsluttet inden udgangen af De centrale løsninger skal være klar til at integrere decentrale løsninger fra Q2 2016, hvilket indebærer at teknisk implementering af Brugerportalen skal påbegyndes medio Rammearkitekturen viser, at kommunerne selv skal anskaffe en del af byggeblokkene, f.eks. læringsplatform, men præcist hvilke krav der skal stilles til leverandørerne af disse løsninger vil afhænge af den generelle kravspecifikation. Der lægges op til, at der som en central del af den kommunale anskaffelsesstrategi gennemføres et fælleskommunalt udbud af de kommunale byggeblokke. Brugerportalsinitiativet kan udvides til også at omfatte dagtilbudsområdet. Der forventes afklaring heraf ifm. Økonomiaftalen for Rammearkitektur Rammearkitekturen for det fælles brugerportalinitiativ er skitseret bilaget "rammearkitektur". Konsekvens af det fælles brugerportalsinitiativ Der er således tæt sammenhæng mellem de initiativer, som var påtænkt igangsat lokalt og de initiativer, der forventes gennemført nationalt. Det fælles projekt vil stille krav til de kommunale løsninger, der skal integrere til Brugerportalen, herunder fastlægge en række fællesoffentlige standarder, der sikrer, at byggeblokkene kan sende informationer til hinanden. Hvis man i stedet vælger selv at anskaffe en løsning nu, vil kommunen selv skulle løfte opgaven med at sikre, at leverandøren kommer til at leve op til de fælles krav og vil også selv skulle betale for denne udvikling. Det er erfaringen fra andre tilsvarende projekter, at det vil være billigere, at anskaffe sig løsningerne via fælleskommunale udbud. Fælles udbud vil desuden sikre central styring af, om leverandørerne lever op til kravene til løsningerne, herunder også sikre fælles fremtidig udvikling. Selve arbejdet med at sikre såvel indholdsmæssig, teknisk som organisatorisk implementering af løsningerne lokalt forventes at være nogenlunde ens set i 12 / 17

13 et ressourceperspektiv. Bevilling: Ingen, idet udgift til indkøb og drift af den digitale læringsplatform afholdes af det centrale skole-it budget. Økonomi har ikke yderligere bemærkninger. Skolechefen og IKT og Digitaliseringschefen indstiller til Uddannelsesudvalget, at: 1. Anskaffelse og ibrugtagning af læringsplatform, elevplanløsning m.v. afventer beslutning om, hvorvidt der som led i det fælles brugerportalsinitiativ gennemføres fælleskommunalt udbud af de fire typer af byggeblokke. Sker det ikke købes løsningerne lokalt gennem tildeling på SKI-aftale. Godkendt. Inge Messerschmidt (O) og Kim Rockhill (A) var ikke til stede. Bilag: Bilag 1 Aftaletekst om brugerportalinitiativet rammearkitektur 13 / 17

14 Journal nr.: Sag nr. 111 Skole-it, status på investeringsoversigt Lovgrundlag: Folkeskoleloven, LBK nr. 665 af 20/6/2014. Disponering af det centrale skole-it-budget På møde i uddannelsesudvalget den 5. maj 2014 blev plan for disponering af det centrale skole-it-budget behandlet. En række af projekterne er igangsat, men vil ikke belaste budgettet fuldt ud i år, ligesom enkelte projekter forventes at udgå. Derudover vil der være rum til at afholde en større del af udgifterne til udbygning af skolenettet indenfor dette års budget. Det skal besluttes, om denne investering skal gennemføres i år, og hvordan de resterende midler prioriteres. I skemaet nedenfor er opgjort status på de enkelte udgiftsposter pr. 1. november Negativt beløb er lig med mindreudgift / overskud. Udgiftstype Tabulex (fællesudgift) skoleintra Oprindeligt budgetteret i 2014 Status - forventet udgift, opgjort nov Afvigelse 0,300 0,353 +0,053 Digitale didaktiske læremidler 0,400 0,400 Udgifter til Uni-C (sync, sikkerhed, antivirus mv.) 0,425 0,425 Sektornet 0,080 0,080 Systemtech 0,110 0,110 Serviceaftale interaktive tavler 0,225 0,052-0,173 Øget netværkskapacitet og - hastighed, samt følgeomkostninger til AP ere, switche, NAS m.v. incl. løbende drift Løsning til strukturerede digitale læringsforløb/ digitale læreplaner (Meebook, KMD Education eller andet) 0,600 0, ,261 0, ,300 ClassFlow eller andet tilsvaren- 0, , / 17

15 de produkt (webbaseret program, som kan bruges til at lave undervisningsforløb mv., som kan afvikles på alle mulige platforme herunder tavler og tablets) Indkøb af yderligere licenser til sikring af compliance (MS + Easy) Oprettelse af 540 lærere og 220 pædagoger i AD (licenser + timer i SD) Udviklingspulje (projektledelse anvendelsespolitik, devicestrategi, kompetencekrav m.v.) Udgiftsbehov inden central investering i devices til elever, og reinvestering i tavler og lærer- og pædagog-devices 0,025 0,025 0,120 0,120 0,300 0,090-0,210 3,185 2,516 Budgetteret 3,900 3,900 Endnu ikke disponeret -0,715-1,384 Bevilling: Ingen. Udgifterne afholdes indenfor rammen af det centrale skole-it-budget. Økonomi har ikke yderligere bemærkninger. Skolechefen samt IKT og Digitaliseringschefen indstiller, at: 1. Der disponeres yderligere 261 t.kr. i udbygning af skolenettet indenfor rammen af det centrale skole-it budget. 2. Endnu ikke disponerede midler for 2014 benyttes til indkøb af elevpc'ere, som fordeles forholdsmæssigt imellem de enkelte folkeskoler. Godkendt idet der indkøbes de manglende tablets til medarbejderne på Skolen ved Kæret, og at midlerne i øvrigt fordeles forholdsmæssigt til skolerne til indkøb af elevpc'ere eller tablets. Inge Messerschmidt (O) og Kim Rockhill (A) var ikke til stede. 15 / 17

16 Journal nr.: Sag nr. 112 Kreds 57, Ferslev - Ansøgning om tilskud fra Idrætsaktivitetspuljen i 2014 Lovgrundlag: Kreds 57, Ferslev idrætsforening, og Ferslev Skole ansøger om tilskud til et samarbejdsprojekt i henhold til retningslinjer for Idrætsaktivitetspuljen i I henhold til retningslinjer for anvendelse af Idrætsaktivitetspuljen i 2014 skal ansøgningen sendes til udtalelse i Uddannelsesudvalget og i Frederikssund Idrætsråd før behandling i Fritidsudvalget. Samarbejdsparterne har indgået aftale om, at 5 instruktører deltager i et forløb med understøttende undervisning i indskolingen. Forløbet består af 5 forskellige former for bevægelsesgymnastik. Der ansøges om tilskud til en "skolemotorikkasse" til kr. og til en rullemadras til kr. Ansøgningen andrager i alt kr. Bevilling: Idrætsaktivitetspuljen i Der resterer kr. af puljen i Kultur-, idræts- og dagtilbudschefen indstiller til Uddannelsesudvalget, at: 1. Udvalget over for Fritidsudvalget udtaler sig i sagen. Anbefales. Inge Messerschmidt (O) og Kim Rockhill (A) var ikke til stede. Bilag: Ansøgning Retningslinjer for Idrætsaktivitetspuljen 16 / 17

17 Journal nr.: Sag nr. 113 Slangerup Tennisklub og Slangerup Bordtennis Klub - Ansøgning til Idrætsaktivitetspuljen Lovgrundlag: Slangerup Tennisklub og Slangerup Bordtennis Klub ansøger i samarbejde med Lindegårdskolen i Slangerup om tilskud til et samarbejdsprojekt i henhold til retningsliner for Idrætsaktivitetspuljen i Af retningslinjerne fremgår det, at ansøgningen, forinden behandling i Fritidsudvalget, skal sendes til udtalelse i Uddannelsesudvalget og i Frederikssund Idrætsråd. Ansøgningen andrager kr. og omfatter materiel og rekvisitter til bordtennis, minitennis og tennis. Bevilling: Idrætsaktivitetspuljen i Der resterer kr. af Idrætsaktivitetspuljen i Kultur-, idræts- og dagtilbudschefen indstiller til Uddannelsesudvalget, at: 1. Uddannelsesudvalget over for Fritidsudvalget udtaler sig i sagen. Anbefales. Inge Messerschmidt (O) og Kim Rockhill (A) var ikke til stede. Bilag: Ansøgning Retningslinjer for Idrætsaktivitetspuljen i / 17

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ 2. fase Løsningsresumé Den 6.10.2014 2 INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. HOVEDKONKLUSION OG VÆSENTLIGSTE RISICI...1 3. UDDYBNING AF LØSNING...3 3.1 Brugernes

Læs mere

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen Undervisningsministeriet Finansministeriet KL Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Folkeskolereformen og digitalisering. Rapport

Folkeskolereformen og digitalisering. Rapport Folkeskolereformen og digitalisering Rapport Det Digitale Råd April 2015 Indholdsfortegnelse Resumé 3 1 Indledning 4 1.1 Definitioner 4 2 Digitalisering for kvalitet 6 2.1 Digitalisering og folkeskolereformens

Læs mere

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN Til Arbejdsgruppen for kortlægning og analyse af opkvalificeringen af lærere og pædagoger i folkeskolen Dokumenttype Rapport Dato August 2013 KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER

Læs mere

KORTLÆGNING AF ELEVFRAVÆR I DE NORDISKE LANDE

KORTLÆGNING AF ELEVFRAVÆR I DE NORDISKE LANDE Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Rapport Dato Januar 2011 KORTLÆGNING AF ELEVFRAVÆR I DE NORDISKE LANDE KORTLÆGNING AF ELEVFRAVÆR I DE NORDISKE LANDE INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Formål, afgrænsninger

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Dagplejen på vej men hvorhen? Et notat om omorganisering, kvalitetsog effektiviseringsmuligheder i dagplejen

Dagplejen på vej men hvorhen? Et notat om omorganisering, kvalitetsog effektiviseringsmuligheder i dagplejen Dagplejen på vej men hvorhen? Et notat om omorganisering, kvalitetsog effektiviseringsmuligheder i dagplejen 1 Udgivet af Børne- og Kulturchefforeningen Ballerup Rådhus Hold-An Vej 7 2750 Ballerup Tlf.:

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Fagudvalgenes

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Tirsdag den 02-09-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Tirsdag den 02-09-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Tirsdag den 02-09-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Mette Kristensen, Dorthe Ullemose, Andreas Pless, Helle Caspersen, Flemming Madsen, Susanne Gustenhoff,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lovforslag nr. L 150 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Forenkling

Læs mere

Til Ministeriet for Børn og Undervisning. Dokumenttype Rapport. Dato Juni 2012 EVALUERING AF FORSØG MED SKOLESTART RAPPORT

Til Ministeriet for Børn og Undervisning. Dokumenttype Rapport. Dato Juni 2012 EVALUERING AF FORSØG MED SKOLESTART RAPPORT Til Ministeriet for Børn og Undervisning Dokumenttype Rapport Dato Juni 2012 EVALUERING AF FORSØG MED SKOLESTART RAPPORT EVALUERING AF FORSØG MED SKOLESTART RAPPORT INDHOLD 1. Forord 1 2. Konklusion 2

Læs mere

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018 Silkeborg Kommune IT-strategi 0 18 år 2013-2018 IT-strategi 0-18 år Indhold Indledning... 2 Strategiens formål... 2 Rammesætning... 3 Status i dag... 3 Fremtidsfortællinger... 4 Strategi... 7 Vision og

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 15. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Mere tid til velfærd. Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner. Regeringen. Oktober 2009

Mere tid til velfærd. Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner. Regeringen. Oktober 2009 Mere tid til velfærd Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner Oktober 2009 Regeringen Indhold Forord Mindre tid på administration mere tid til mennesker Regeringen fremlægger hermed

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/830 Månedsstatistik April 2015...2. 3. 15/7392 Nye veje mod job - Carsten Koch udvalgets 2. rapport...

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/830 Månedsstatistik April 2015...2. 3. 15/7392 Nye veje mod job - Carsten Koch udvalgets 2. rapport... Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Mandag den 13. april 2015 - kl. 8:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 15/830 Månedsstatistik April

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Referat tirsdag den 21. juni 2011 Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg 2012-2015...4

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

Fakta-ark Brugerportalinitiativ. Bilag til løsningsresume for foranalyse af det fælles Brugerportalinitiativ, 2. fase

Fakta-ark Brugerportalinitiativ. Bilag til løsningsresume for foranalyse af det fælles Brugerportalinitiativ, 2. fase Fakta-ark Brugerportalinitiativ Bilag til løsningsresume for foranalyse af det fælles Brugerportalinitiativ, 2. fase 6. oktober 2014 2 INDHOLD 1. ANALYSESPOR 3: FAKTAARK 1: PROCESSER OG FUNKTIONALITET...

Læs mere

EVALUERING AF HELDAGSSKOLER RAPPORT

EVALUERING AF HELDAGSSKOLER RAPPORT Til Ministeriet for Børn og Undervisning Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2012 EVALUERING AF HELDAGSSKOLER RAPPORT EVALUERING AF HELDAGSSKOLER RAPPORT INDHOLD 1. Resumé 1 1.1 Konklusioner 1 2. Introduktion

Læs mere

Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0

Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0 Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0 Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0 KL 2014 Pjecen er udarbejdet af KL Design: Kontrapunkt Foto: Rie Neuchs Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 11. marts 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Møderum 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Thyge Nielsen,

Læs mere

Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. - Den digitale vej til fremtidens velfærd. Digitaliseringsstyrelsen

Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. - Den digitale vej til fremtidens velfærd. Digitaliseringsstyrelsen Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 - Den digitale vej til fremtidens velfærd Digitaliseringsstyrelsen Marts 2015 Side 2 af 25 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode... 3 Status

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: 15.26.03.10. Ansøgningsfrist d. 30. september 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: 15.26.03.10. Ansøgningsfrist d. 30. september 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: Behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholproblemer 15.26.03.10

Læs mere

Nytænkning af struktur og indhold i fritidstilbud i Hillerød Kommune - ud fra en mindre økonomisk ramme

Nytænkning af struktur og indhold i fritidstilbud i Hillerød Kommune - ud fra en mindre økonomisk ramme Nytænkning af struktur og indhold i fritidstilbud i Hillerød Kommune - ud fra en mindre økonomisk ramme 24. februar 2015 1 Indholdsfortegnelse 2 INDLEDNING 5 3 BAGGRUND OG PEJLEMÆRKER 5 3.1 DEN INDDRAGENDE

Læs mere

20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen

20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen 20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen 20/20... Juni 2012 1 Indhold Side 2: Side 3: Side 4: Side 5: Side 7: Side 10: Side 12: Side 16: Side 18: Side 19: Indhold og

Læs mere

Evaluering af mere frit skolevalg

Evaluering af mere frit skolevalg Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg Rapport April 2007 Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg April 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark

Læs mere