Uddannelsesudvalget. Referat fra møde Mandag den 1. december 2014 kl i F6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesudvalget. Referat fra møde Mandag den 1. december 2014 kl. 15.30 i F6"

Transkript

1 Uddannelsesudvalget Referat fra møde Mandag den 1. december 2014 kl i F6 Mødet slut kl MØDEDELTAGERE Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Emilie Tang (V) Inge Messerschmidt (O) Jørgen Bech (V) Kim Rockhill (A) Pelle Andersen-Harild (Ø) Susanne Bettina Jørgensen (A) 1 / 17

2 Indhold ÅBENT MØDE Sag nr. 105 Godkendelse af dagsorden Sager til orientering Sag nr. 106 Sag nr. 107 Sag nr. 108 Sag nr. 109 Meddelelser Orientering vedrørende EUD10 og 20/20-model Analyse af den økonomiske drift i den kommunale dagpleje i Frederikssund Brug af Socialministeriets læringsteam til styrkelse af børneområdet Sager til behandling Sag nr. 110 Sag nr. 111 Digitale læringsplatforme m.v. Skole-it, status på investeringsoversigt Sag nr. 112 Kreds 57, Ferslev - Ansøgning om tilskud fra Idrætsaktivitetspuljen i 2014 Sag nr. 113 Slangerup Tennisklub og Slangerup Bordtennis Klub - Ansøgning til Idrætsaktivitetspuljen 2 / 17

3 Journal nr.: Sag nr. 105 Godkendelse af dagsorden Lovgrundlag: Lov om kommunernes styrelse 8. Normalforretningsordenen 3. Bevilling: Godkendt. Inge Messerschmidt (O), Kim Rockhill (A) og Jørgen Bech (V) var ikke til stede. 3 / 17

4 Sager til orientering Journal nr.: Sag nr. 106 Meddelelser Lovgrundlag: Bevilling: Kultur-, idræts- og dagtilbudschefen orienterede om status på afstemningerne om kommunal frokostordning, hvor alle har fravalgt dette i de kommende 2 år. Inge Messerschmidt (O) og Kim Rockhill (A) var ikke til stede. 4 / 17

5 Journal nr.: Sag nr. 107 Orientering vedrørende EUD10 og 20/20-model Lovgrundlag: Folkeskoleloven. To nye 10. klasse tilbud i Frederikssund Kommune: EUD10 og 20/20-ordning Frederikssund Kommune vil fra skoleåret 2015/2016 tilbyde kommunens 10. klasseelever to nye forløb i form af EUD10 og 20/20-forløb. 20/20-forløbet gennemføres i samarbejde med Handelsskolen København Nord (KNord), mens EUD10-forløbet sker i samarbejde med KNord og Roskilde Tekniske Skole (RTS). EUD10 vil blive udbudt af enten Frederikssund Kommunes Center 10 eller kommunens ungdomsskole. Med de to forløb forventes det, at studiemiljøet på Campus Frederikssund og at samarbejdet i Campusrådet bliver styrket. Formålet med EUD10 og 20/20-forløbet er at skabe et varieret tilbud i forhold til undervisningsindholdet i 10. klasse. Fælles for forløbene er, at de skal medvirke til at afklare eleverne i deres uddannelsesvalg og på denne måde bidrage til målsætningen om, at 95 % unge gennemfører en ungdomsuddannelse. Forløbene/modellerne skal introducere 10. klasseeleverne for erhvervsuddannelsesområdet /20-modellen 20/20-modellen er målrettet elever, der efter afsluttet 9. klasse endnu ikke er afklaret omkring deres uddannelsesvalg. 20/20-forløbet består af 16 ugers undervisning i 10. klassefag, som foregår på erhvervsskolen, 4 ugers brobygning og dernæst 20 uger i erhvervsuddannelsens grundforløb. Forløbet giver eleverne en 10. klasses eksamen (FS10) og grundforløb 1, hvilket betyder, at eleverne ved opstart på en erhvervsskole, kan starte direkte på grundforløb 2. Økonomi: 20/20-forløbets første 16 uger finansieres af kommunen, mens de resterende 5 / 17

6 4 ugers brobygningsforløb og de 20 ugers grundforløb finansieres af det statslige grundforløbstaxameter. Frederikssund Kommune skal betale KNord kr ,00 pr. elev pr. uge i 16 uger, i alt kr ,00 pr. elev for et skoleår. 2. EUD10 Målgruppen for EUD10-forløbene er elever, der er motiverede for en erhvervsuddannelse, men som endnu ikke er uddannelsesparate og/eller afklarede i forhold til deres uddannelsesvalg. Formålet med EUD10-forløbene er at styrke elevernes uddannelsesparathed gennem øget erhvervsfaglige, dansk-, engelsk og matematikfaglige kompetencer. EUD10 består af en obligatorisk del tilsvarende en almen 10. klasse med fokus på erhvervsuddannelserne på 420 timer, en valgfri del på 294 timer samt en del bestående af uddannelses- og erhvervsrettede elementer herunder brobygning på 126 timer. De to sidste dele skal specifikt introducere til erhvervsuddannelserne. Gennem EUD10-forløbet skal minimum 30 % af undervisningen gennemføres i samarbejde med en eller flere erhvervsskoler, hvilket i dette tilfælde inkluderer RTS og KNord. 30 % svarer til 12 uger på et skoleår. Det vil være muligt at udvide samarbejdet med erhvervsskolen i op til 50 % af undervisningstiden. Økonomi: Som nævnt ovenfor skal minimum 12 af skoleårets uger ske i samarbejde med en eller flere erhvervsskoler. 6 af disse uger finansieres gennem det statslige taxameter i forbindelse med brobygningen. De resterende 6 uger, som opdeles ligeligt mellem KNord og RTS, skal finansieres af Frederikssund Kommune. Frederikssund Kommune skal betale KNord kr. 1643,00 pr. elev pr. uge i 3 uger, hvilket i alt bliver kr ,00 pr. elev for et skoleår. Frederikssund Kommune skal betale RTS kr. 2464,50 pr. elev pr. uge i 3 uger, hvilket i alt bliver kr ,50 pr. elev for et skoleår. I tilfælde af at det besluttes at udvide samarbejdet i undervisningen op til 50 %, justeres de samlede beløb ud fra ovennævnte takst og aktuelle antal uger. Beløbene er baseret på grundforløbstaxameteret på henholdsvis det merkantile og tekniske område. 3. Evaluering af de to tilbud Da EUD10 og 20/20-ordningen har til formål at forberede eleverne til en erhvervsuddannelse, afklare deres uddannelsesvalg og samtidig styrke dem i 6 / 17

7 deres uddannelsesparathed, er det et overordnet mål, at ordningen skal medvirke til at øge gennemførelsesprocenten på ungdomsuddannelserne (jfr. 95 %-målsætningen). Der vil derfor blive evalueret og målt på følgende punkter blandt de elever, der indgår i EUD10 og 20/20-ordningen: Elevernes uddannelsesvalg efter 10. klasse. Elevernes frafalds-/gennemførelsesprocent på ungdomsuddannelse. Elevernes trivsel under EUD10 og 20/20-forløbene. Elevernes fravær og frafald under EUD10 og 20/20-forløbene. Evalueringen gennemføres én gang årligt i januar måned et halvt år efter endt forløb. Første evaluering gennemføres således januar Uddybende beskrivelse af de to tilbud fremgår af vedlagte bilag. Bevilling: Ingen. Økonomi bemærker, at udgifterne forventes afholdt indenfor skoleområdets samlede ramme/budget. Skolechefen fremsender sagen til orientering for Uddannelsesudvalget. Orientering givet. Inge Messerschmidt (O) og Kim Rockhill (A) var ikke til stede. Bilag: Bilag: EUD10 og 20/20-ordning 7 / 17

8 Journal nr.: Sag nr. 108 Analyse af den økonomiske drift i den kommunale dagpleje i Frederikssund Lovgrundlag: Dagtilbudsloven. Frederikssund Kommune har sammen med Slagelse Kommune og Gribskov Kommune bedt Kommunernes Landsforening (KL) foretage en analyse af driftsudgifterne i den kommunale dagpleje. Halsnæs Kommune og Roskilde Kommune indgår i undersøgelsen ved at stille data til rådighed. Analysen af dagplejen i Frederikssund Kommune kan sammenfattes til følgende: Frederikssund Kommune havde i 2013 en gennemsnitlig belægningsgrad på 86,5 %. Udsvinget i belægningsgrad over året går fra 90,9 % til 86,9 % med sommermånederne, hvor belægningsgraden faldt helt ned til 83,7 % i august måned. Hen over året 2013 falder belægningsgraden fra januar til december måned. I denne periode falder antallet indskrevne børn fra 261 til 232 børn. Tendensen er med andre ord færre indskrevne børn og en lavere udnyttelse af kapaciteten. Frederikssund Kommune havde i forhold til de 4 referencekommuner den næstlaveste udgift pr. barn til drift af dagplejen i regnskabsåret 2013, og på et område, nemlig gæstepleje, er udgifterne i Frederikssund Kommune markant lavere. Det skyldes den måde gæsteplejen er organiseret på, hvor Frederikssund Kommune udelukkende anvender dispositionspleje. Når dette ikke får en større effekt på den samlede driftsudgift pr. barn end tilfældet er, så er grunden, at lønudgiften til dagplejere i Frederikssund Kommune er højere end i sammenligningskommunerne. Sammenholder man den samlede bruttoudgift ekskl. fællesudgifter pr. indskrevet barn i dagplejen med den tilsvarende udgift til et vuggestuebarn i kommunens integrerede daginstitutioner, så er merudgiften for en dagplejeplads ca kr. i regnskabsåret Hvis man inkluderer kommunens fællesudgifter på dagtilbudsområdet i prissammenligningen falder merprisen for en dagplejeplads imidlertid fra kr. til kr. Det er KLs samlede vurdering, at Frederikssund Kommune har begrænsede muligheder for en optimering af dagplejen inden for de 8 / 17

9 rammer, der følger af den indgåede overenskomst for dagplejere. Rapporten vedlægges sagen, og Afdelingen for Dagtilbud vil på udvalgsmødet gennemgå rapporten. Bevilling: Ingen. Økonomi har ikke yderligere bemærkninger. Kultur-, idræts- og dagtilbudschefen sender sagen til orientering for Uddannelsesudvalget. Orientering givet. Inge Messerschmidt (O) og Kim Rockhill (A) var ikke til stede. Bilag: Analyse af driftsudgifter Frederikssund kommunale dagpleje 9 / 17

10 Journal nr.: Sag nr. 109 Brug af Socialministeriets læringsteam til styrkelse af børneområdet Lovgrundlag: Servicelovens 52, stk.3, 7 Bevilling: Familieafdelingen har lavet en samarbejdsaftale med Socialministeriets såkaldte Læringsteam med henblik på at styrke sagsbehandlingen på børneområdet. Aftalen indebærer, at afdelingen og læringsteamet får tilsendt sagsakter i en række sager udvalgt af ministeriet. Familieafdelingen og Læringsteamet vurderer derefter hver for sig sagerne udfra et særligt skema. Endelig mødes parterne for at drøfte de respektive resultater. Dette er aftalt til slut februar 2015 Kræver ingen bevilling. Økonomi har ikke yderligere bemærkninger. Familiechefen fremsender sagen til orientering for Uddannelsesudvalget. Orientering givet. Inge Messerschmidt (O) og Kim Rockhill (A) var ikke til stede. 10 / 17

11 Sager til behandling Journal nr.: Sag nr. 110 Digitale læringsplatforme m.v. Lovgrundlag: Folkeskoleloven, LBK nr. 665 af 20/06/2014. Anskaffelse af løsning til strukturerede digitale læringsforløb Samarbejdsforum for Skole-it blev inden sommerferien bedt om at afsøge markedet med henblik på etablering af platform for strukturerede digitale læringsforløb til snarest mulig implementering i kommunens folkeskoler. Leverandørudsøgningen er nu tilendebragt. Arbejdet med de fem forskellige eksisterende leverandørløsninger viser, at ingen af løsningerne er færdige til implementering. Leverandørerne vægter udvikling af deres løsninger forskelligt, nogle med fokus på læringsmål, andre med hovedvægt på frihed for den enkelte lærer til at udvikle egne forløb. I ingen af løsningerne følger der indhold, i form at udarbejdede læringsforløb, med. Det betyder, at der skal udarbejdes indhold for alle fag på alle trin, inden en løsning vil kunne tages i brug. Prisen for løsningerne svinger mellem t.kr. årligt uden, at der dermed er direkte sammenhæng med kvalitet i løsningen. Indkøb af en løsning vil således kræve, at købet konkurrenceudsættes. Det kan gøres lokalt eller ved tildeling på den kommende SKI Det fælles brugerportalsinitiativ Aftalentekst af 9. oktober 2014 "aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen" fremgår af bilag 1. Rambøll Management Consulting og Implement Consulting Group har udarbejdet en omfattende foranalyse1[1] til det fælles brugerportalsinitiativ. I arbejdet har deltaget repræsentanter for Styrelsen for It- og læring, Kommunernes landsforening (KL), Digitaliseringsstyrelsen og Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold. Helt overordnet skal brugerportalsinitiativet indeholde kernefunktionalitet fra tre byggeblokke: 1. Dashboards/brugergrænseflader 2. Læringsplatform (inkl. læremidler) 3. Samarbejdsplatform Dashboard er en brugergrænseflade, fra hvilken brugerne har adgang til de 1[1] 11 / 17

12 funktionaliteter, som brugerportalsinitiativet består af. Det er blandt andet skema, kommunikation, læringsplatform og testresultater. Samarbejdsplatformen skal kunne understøtte det arbejde, der foregår i læringsplatformen. Dette inkluderer mulighed for løbende kommunikation og samarbejde i forbindelse med tilrettelæggelse, gennemførsel og opfølgning på læringsforløb. Derudover er kommunikation mellem brugere (elever, forældre, pædagogisk personale og ledelse) en væsentlig del. Væsentlige pointer fra foranalysen til det fælles initiativ Brugerportalsinitiativet forventes implementeret fra sommeren 2016 (skoleåret 2016/2017) og skal være afsluttet inden udgangen af De centrale løsninger skal være klar til at integrere decentrale løsninger fra Q2 2016, hvilket indebærer at teknisk implementering af Brugerportalen skal påbegyndes medio Rammearkitekturen viser, at kommunerne selv skal anskaffe en del af byggeblokkene, f.eks. læringsplatform, men præcist hvilke krav der skal stilles til leverandørerne af disse løsninger vil afhænge af den generelle kravspecifikation. Der lægges op til, at der som en central del af den kommunale anskaffelsesstrategi gennemføres et fælleskommunalt udbud af de kommunale byggeblokke. Brugerportalsinitiativet kan udvides til også at omfatte dagtilbudsområdet. Der forventes afklaring heraf ifm. Økonomiaftalen for Rammearkitektur Rammearkitekturen for det fælles brugerportalinitiativ er skitseret bilaget "rammearkitektur". Konsekvens af det fælles brugerportalsinitiativ Der er således tæt sammenhæng mellem de initiativer, som var påtænkt igangsat lokalt og de initiativer, der forventes gennemført nationalt. Det fælles projekt vil stille krav til de kommunale løsninger, der skal integrere til Brugerportalen, herunder fastlægge en række fællesoffentlige standarder, der sikrer, at byggeblokkene kan sende informationer til hinanden. Hvis man i stedet vælger selv at anskaffe en løsning nu, vil kommunen selv skulle løfte opgaven med at sikre, at leverandøren kommer til at leve op til de fælles krav og vil også selv skulle betale for denne udvikling. Det er erfaringen fra andre tilsvarende projekter, at det vil være billigere, at anskaffe sig løsningerne via fælleskommunale udbud. Fælles udbud vil desuden sikre central styring af, om leverandørerne lever op til kravene til løsningerne, herunder også sikre fælles fremtidig udvikling. Selve arbejdet med at sikre såvel indholdsmæssig, teknisk som organisatorisk implementering af løsningerne lokalt forventes at være nogenlunde ens set i 12 / 17

13 et ressourceperspektiv. Bevilling: Ingen, idet udgift til indkøb og drift af den digitale læringsplatform afholdes af det centrale skole-it budget. Økonomi har ikke yderligere bemærkninger. Skolechefen og IKT og Digitaliseringschefen indstiller til Uddannelsesudvalget, at: 1. Anskaffelse og ibrugtagning af læringsplatform, elevplanløsning m.v. afventer beslutning om, hvorvidt der som led i det fælles brugerportalsinitiativ gennemføres fælleskommunalt udbud af de fire typer af byggeblokke. Sker det ikke købes løsningerne lokalt gennem tildeling på SKI-aftale. Godkendt. Inge Messerschmidt (O) og Kim Rockhill (A) var ikke til stede. Bilag: Bilag 1 Aftaletekst om brugerportalinitiativet rammearkitektur 13 / 17

14 Journal nr.: Sag nr. 111 Skole-it, status på investeringsoversigt Lovgrundlag: Folkeskoleloven, LBK nr. 665 af 20/6/2014. Disponering af det centrale skole-it-budget På møde i uddannelsesudvalget den 5. maj 2014 blev plan for disponering af det centrale skole-it-budget behandlet. En række af projekterne er igangsat, men vil ikke belaste budgettet fuldt ud i år, ligesom enkelte projekter forventes at udgå. Derudover vil der være rum til at afholde en større del af udgifterne til udbygning af skolenettet indenfor dette års budget. Det skal besluttes, om denne investering skal gennemføres i år, og hvordan de resterende midler prioriteres. I skemaet nedenfor er opgjort status på de enkelte udgiftsposter pr. 1. november Negativt beløb er lig med mindreudgift / overskud. Udgiftstype Tabulex (fællesudgift) skoleintra Oprindeligt budgetteret i 2014 Status - forventet udgift, opgjort nov Afvigelse 0,300 0,353 +0,053 Digitale didaktiske læremidler 0,400 0,400 Udgifter til Uni-C (sync, sikkerhed, antivirus mv.) 0,425 0,425 Sektornet 0,080 0,080 Systemtech 0,110 0,110 Serviceaftale interaktive tavler 0,225 0,052-0,173 Øget netværkskapacitet og - hastighed, samt følgeomkostninger til AP ere, switche, NAS m.v. incl. løbende drift Løsning til strukturerede digitale læringsforløb/ digitale læreplaner (Meebook, KMD Education eller andet) 0,600 0, ,261 0, ,300 ClassFlow eller andet tilsvaren- 0, , / 17

15 de produkt (webbaseret program, som kan bruges til at lave undervisningsforløb mv., som kan afvikles på alle mulige platforme herunder tavler og tablets) Indkøb af yderligere licenser til sikring af compliance (MS + Easy) Oprettelse af 540 lærere og 220 pædagoger i AD (licenser + timer i SD) Udviklingspulje (projektledelse anvendelsespolitik, devicestrategi, kompetencekrav m.v.) Udgiftsbehov inden central investering i devices til elever, og reinvestering i tavler og lærer- og pædagog-devices 0,025 0,025 0,120 0,120 0,300 0,090-0,210 3,185 2,516 Budgetteret 3,900 3,900 Endnu ikke disponeret -0,715-1,384 Bevilling: Ingen. Udgifterne afholdes indenfor rammen af det centrale skole-it-budget. Økonomi har ikke yderligere bemærkninger. Skolechefen samt IKT og Digitaliseringschefen indstiller, at: 1. Der disponeres yderligere 261 t.kr. i udbygning af skolenettet indenfor rammen af det centrale skole-it budget. 2. Endnu ikke disponerede midler for 2014 benyttes til indkøb af elevpc'ere, som fordeles forholdsmæssigt imellem de enkelte folkeskoler. Godkendt idet der indkøbes de manglende tablets til medarbejderne på Skolen ved Kæret, og at midlerne i øvrigt fordeles forholdsmæssigt til skolerne til indkøb af elevpc'ere eller tablets. Inge Messerschmidt (O) og Kim Rockhill (A) var ikke til stede. 15 / 17

16 Journal nr.: Sag nr. 112 Kreds 57, Ferslev - Ansøgning om tilskud fra Idrætsaktivitetspuljen i 2014 Lovgrundlag: Kreds 57, Ferslev idrætsforening, og Ferslev Skole ansøger om tilskud til et samarbejdsprojekt i henhold til retningslinjer for Idrætsaktivitetspuljen i I henhold til retningslinjer for anvendelse af Idrætsaktivitetspuljen i 2014 skal ansøgningen sendes til udtalelse i Uddannelsesudvalget og i Frederikssund Idrætsråd før behandling i Fritidsudvalget. Samarbejdsparterne har indgået aftale om, at 5 instruktører deltager i et forløb med understøttende undervisning i indskolingen. Forløbet består af 5 forskellige former for bevægelsesgymnastik. Der ansøges om tilskud til en "skolemotorikkasse" til kr. og til en rullemadras til kr. Ansøgningen andrager i alt kr. Bevilling: Idrætsaktivitetspuljen i Der resterer kr. af puljen i Kultur-, idræts- og dagtilbudschefen indstiller til Uddannelsesudvalget, at: 1. Udvalget over for Fritidsudvalget udtaler sig i sagen. Anbefales. Inge Messerschmidt (O) og Kim Rockhill (A) var ikke til stede. Bilag: Ansøgning Retningslinjer for Idrætsaktivitetspuljen 16 / 17

17 Journal nr.: Sag nr. 113 Slangerup Tennisklub og Slangerup Bordtennis Klub - Ansøgning til Idrætsaktivitetspuljen Lovgrundlag: Slangerup Tennisklub og Slangerup Bordtennis Klub ansøger i samarbejde med Lindegårdskolen i Slangerup om tilskud til et samarbejdsprojekt i henhold til retningsliner for Idrætsaktivitetspuljen i Af retningslinjerne fremgår det, at ansøgningen, forinden behandling i Fritidsudvalget, skal sendes til udtalelse i Uddannelsesudvalget og i Frederikssund Idrætsråd. Ansøgningen andrager kr. og omfatter materiel og rekvisitter til bordtennis, minitennis og tennis. Bevilling: Idrætsaktivitetspuljen i Der resterer kr. af Idrætsaktivitetspuljen i Kultur-, idræts- og dagtilbudschefen indstiller til Uddannelsesudvalget, at: 1. Uddannelsesudvalget over for Fritidsudvalget udtaler sig i sagen. Anbefales. Inge Messerschmidt (O) og Kim Rockhill (A) var ikke til stede. Bilag: Ansøgning Retningslinjer for Idrætsaktivitetspuljen i / 17

19-05-2015. Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr. 2015-0081310. Dokumentnr. 2015-0081310-2. Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen

19-05-2015. Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr. 2015-0081310. Dokumentnr. 2015-0081310-2. Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen Baggrund Regeringen og KL blev i Økonomiaftalen

Læs mere

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen Undervisningsministeriet Finansministeriet KL Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ

Læs mere

NOTAT. Brugerportalsinitiativet

NOTAT. Brugerportalsinitiativet NOTAT Brugerportalsinitiativet Den 26. januar 2015 Sags ID: SAG-2014-07107 Dok.ID: 1966628 1. Baggrund Der har i de senere år været stort fokus på og investeret i at bringe folkeskolen ind i den digitale

Læs mere

En ny folkeskole understøttet af it

En ny folkeskole understøttet af it En ny folkeskole understøttet af it 26. november 2014 Nyborg strand 27-11-2014 1 Programoversigt 09:30 Velkomst 09:45 Introduktion til Brugerportalinitiativet 10:15 Brugerportalsinitiativet i Vejle kommune

Læs mere

Arbejdsgruppen peger endvidere på, at der er særlig behov for yderligere at analysere arbejdet med faglig progression og it-understøttelsen heraf.

Arbejdsgruppen peger endvidere på, at der er særlig behov for yderligere at analysere arbejdet med faglig progression og it-understøttelsen heraf. Undervisningsministeriet Finansministeriet KL Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Økonomi- og Indenrigsministeriet 28. maj 2014 Koncept for brugerportalsinitiativ Digital

Læs mere

Brugerportalsinitiativet

Brugerportalsinitiativet Til: Eik Møller BLLERUP KOMMUNE ato: 13. februar 2015 Tlf. dir.: 4094 4491 E-mail: jpb@balk.dk Kontakt: Jesper Bak Brugerportalsinitiativet Hvorfor dette brugerportalsinitiativ? Regeringen og KL har med

Læs mere

Notat vedr. tilslutning af Samarbejdsaftalen

Notat vedr. tilslutning af Samarbejdsaftalen BALLERUP KOMMUNE Dato: 14. oktober 2015 Tlf. dir.: 40944491 E-mail: jpb@balk.dk Kontakt: Jesper Bak Notat vedr. tilslutning af Samarbejdsaftalen Dette notat skal give en beskrivelse og et overblik over

Læs mere

Brugerportalinitiativet

Brugerportalinitiativet Brugerportalinitiativet Kontoret for Digitalisering og Borgerbetjening Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Brugerportalinitiativet fremtidens digitale platforme for

Læs mere

Brugerportalinitiativet

Brugerportalinitiativet Brugerportalinitiativet Konference om digital samarbejdsplatform og læringsplatform den 23. april 2015 Sted: Comwell Middelfart Kontoret for Digitalisering og Borgerbetjening Weidekampsgade 10 Postboks

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Tillægsreferat Dato 03. februar 2015 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 19:00 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Kirsten Overgaard (formand), Helle Mandrup

Læs mere

Uddannelsesudvalget. Dagsorden til møde Mandag den 13. januar 2014 kl. 15.30 i F6

Uddannelsesudvalget. Dagsorden til møde Mandag den 13. januar 2014 kl. 15.30 i F6 Uddannelsesudvalget Dagsorden til møde Mandag den 13. januar 2014 kl. 15.30 i F6 MØDEDELTAGERE Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Emilie Tang (V) Jørgen Bech (V) Kasper Andersen (O) Kim Rockhill (A) Pelle

Læs mere

Digitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder)

Digitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder) Center for Børn og Undervisning 3. april 2013 Analyse af det fremtidige IT-behov på skoleområdet Efter indstilling fra Børne- og Undervisningsudvalget samt Økonomi- og Planudvalget behandlede Byrådet den

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Dagsorden til ordinært møde 25. Oktober 2016 Tirsdag 25.10.2016 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Orientering om Danske Skoleelevers arbejde 2 Velfærd frem for mursten - antal skoledistrikter

Læs mere

DIGITAL SAMMENHÆNG FOR BØRN OG UNGE

DIGITAL SAMMENHÆNG FOR BØRN OG UNGE DIGITAL SAMMENHÆNG FOR BØRN OG UNGE Kirsten Jørgensen, Chefkonsulent Kontoret for Børn og Folkeskole Kit Roesen, Programchef BPI Leverancer i den fælleskommunale digitale handlingsplan 4.1 Bedre sammenhæng

Læs mere

KL UDSPIL. Fremtidens digitale løsninger for skoler og daginstitutioner BRUGERPORTALSINITIATIVET

KL UDSPIL. Fremtidens digitale løsninger for skoler og daginstitutioner BRUGERPORTALSINITIATIVET KL UDSPIL Fremtidens digitale løsninger BRUGERPORTALSINITIATIVET 2 Fremtidens digitale løsninger Brugerportalsinitiativet fremtidens digitale løsninger Som et led i den senere års fokus på at gøre folkeskolen

Læs mere

Læringsplatform - Brugerportalsinitiativet

Læringsplatform - Brugerportalsinitiativet Introduktion Læringsplatform - Brugerportalsinitiativet Gitte Stoltenberg (KL) 7/10 2015 Park-Inn, København Eksterne digitale læremidler Introduktion Fællesoffentlig samarbejdsplatform med UNI-Login (bla.

Læs mere

IT i undervisning & læring Brugerportalinitiativet Bibliotekssystem

IT i undervisning & læring Brugerportalinitiativet Bibliotekssystem IT i undervisning & læring Brugerportalinitiativet Bibliotekssystem KL initiativet Over et halvt år vil 15 kommuner blive inspireret til og få ny viden om, hvordan kommunerne skal organisere og koordinere

Læs mere

Indstilling. Flere computere til skolerne. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 15. juni 2016

Indstilling. Flere computere til skolerne. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 15. juni 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 15. juni 2016 Flere computere til skolerne Det indstilles, at der indkøbes ca. 5.700 computere 1 til skolerne, således at de i højere

Læs mere

10. klasse. Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange. 29-04-2015 Side 1

10. klasse. Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange. 29-04-2015 Side 1 10. klasse Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange 29-04-2015 Side 1 Rammen I 2008 blev 10. klasse målrettet unge, som efter grundskolen har behov for yderligere faglig kvalificering

Læs mere

IT- og mediestrategi på skoleområdet

IT- og mediestrategi på skoleområdet Dragør kommune IT- og mediestrategi på skoleområdet 2016 2020 Udarbejdet af skoleforvaltningen i samarbejde med IT-afdelingen og skolerne Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 1.2 Sammenhæng...2 2. Brugerportalsinitiativet...3

Læs mere

EUD10 i Tønder Kommune

EUD10 i Tønder Kommune EUD10 i Tønder Kommune På baggrund af kommissoriet for arbejdet med udvikling af Tønder Kommunes EUD10 tilbud har arbejdsgruppen udarbejdet et forslag opdelt i følgende temaer. Sikring af lovmæssige krav

Læs mere

SAMARBEJDSPLATFORMEN. BPI-møder oktober 2015

SAMARBEJDSPLATFORMEN. BPI-møder oktober 2015 SAMARBEJDSPLATFORMEN BPI-møder oktober 2015 Hvem er KOMBIT? KOMBIT er kommunernes itfællesskab. 100 % ejet af KL og kommunerne. KOMBITs mission er at samle kommuner om fælles itløsninger, der fremmer effektivitet

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

Fritidsudvalget. Referat fra møde Onsdag den 13. august 2014 kl. 16.00 i F6

Fritidsudvalget. Referat fra møde Onsdag den 13. august 2014 kl. 16.00 i F6 Fritidsudvalget Referat fra møde Onsdag den 13. august 2014 kl. 16.00 i F6 Mødet slut kl. 18.00 MØDEDELTAGERE Morten Skovgaard (V) Anne-Lise Kuhre (A) Kenneth Jensen (A) Kristian Moberg (V) Lars Jepsen-Sølvhøj

Læs mere

Indstilling. Ny vision for 10. klasse og aftale om erhvervsrettet linje (eud10)

Indstilling. Ny vision for 10. klasse og aftale om erhvervsrettet linje (eud10) Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 11. november 205 Ny vision for 10. klasse og aftale om erhvervsrettet linje (eud10) Byrådet skal træffe beslutning om driften af det erhvervsrettede

Læs mere

Elevplaner i Meebook

Elevplaner i Meebook Elevplaner i Meebook en vejledning til ledere, lærere og pædagoger september 2017 Denne vejledning søger at guide ledere og pædagogisk personale til, hvordan arbejdet med elevplaner i Meebook foregår.

Læs mere

10. klasse. Rammen. Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt. de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger

10. klasse. Rammen. Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt. de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger 10. klasse Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger Chefkonsulent Lone Basse, afdelingen for ungdoms- og voksenuddannelser, Undervisningsministeriet Indsæt

Læs mere

Overenskomst, EUD10. mellem. Fredensborg Kommune, herefter benævnt som kommunalbestyrelsen. Erhvervsskolen Nordsjælland, herefter benævnt Esnord

Overenskomst, EUD10. mellem. Fredensborg Kommune, herefter benævnt som kommunalbestyrelsen. Erhvervsskolen Nordsjælland, herefter benævnt Esnord Overenskomst, EUD10 mellem Fredensborg Kommune, herefter benævnt som kommunalbestyrelsen og Erhvervsskolen Nordsjælland, herefter benævnt Esnord Kommunalbestyrelsen indgår hermed overenskomst med Esnord,

Læs mere

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 02. november 2015 Kl. 14:00 Rønde Idrætscenter Skrejrupvej 9B 8410 Rønde

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 02. november 2015 Kl. 14:00 Rønde Idrætscenter Skrejrupvej 9B 8410 Rønde 1 of 19 Referat Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 02. november 2015 Kl. 14:00 Rønde Idrætscenter Skrejrupvej 9B 8410 Rønde Medlemmer Per Zeidler (I) Jesper Yde Knudsen

Læs mere

UDKAST. Indstilling (udkast) Indstilling om erhvervsrettet 10. klasse (eud10) og ny vision for 10. klasse

UDKAST. Indstilling (udkast) Indstilling om erhvervsrettet 10. klasse (eud10) og ny vision for 10. klasse Indstilling (udkast) Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Dato for fremsendelse til MBA Indstilling om erhvervsrettet 10. klasse (eud10) og ny vision for 10. klasse Byrådet skal træffe

Læs mere

Fremtidig organisering af 10. klasse i Halsnæs Kommune

Fremtidig organisering af 10. klasse i Halsnæs Kommune Fremtidig organisering af 10. klasse i Halsnæs Kommune 1. Baggrund 2 2. Lovgivning 3 2.1 Frit skolevalg 3 3. Scenarier for organisering af 10. klasse i Halsnæs Kommune 4 3.1 Scenarie 1: 10. klasse organiseret

Læs mere

2. budgetopfølgning Den politiske aftale for budget Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

2. budgetopfølgning Den politiske aftale for budget Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 2. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

BILAG 2. Notat. Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet. Skoleafdelingen og it-afdelingen.

BILAG 2. Notat. Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet. Skoleafdelingen og it-afdelingen. BILAG 2 Notat Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet Skrevet af: Skoleafdelingen og it-afdelingen Dato: 12-01-2016 Forslag til prioritering af it-investeringer på

Læs mere

1. Tilbuds-beskrivelse

1. Tilbuds-beskrivelse Bilag 1. Ungesporet forbedring af og øget sammenhæng mellem udskoling og ungdomsuddannelser så flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse. Introduktion. 1. Tilbuds-beskrivelse Gladsaxe Kommune og Gentofte

Læs mere

Introduktion. Gitte Stoltenberg Teknisk projektleder Brugerportalsinitiativet Læringsplatformen

Introduktion. Gitte Stoltenberg Teknisk projektleder Brugerportalsinitiativet Læringsplatformen Introduktion Gitte Stoltenberg Teknisk projektleder Brugerportalsinitiativet Læringsplatformen Introduktion Fællesoffentlig samarbejdsplatform med UNI-Login Eksterne digitale læremidler Kommunens læringsplatform

Læs mere

1. Lovgivningsmæssigt krav om EUD10 tilbud i Randes Kommune fra 1.8. 2015

1. Lovgivningsmæssigt krav om EUD10 tilbud i Randes Kommune fra 1.8. 2015 Vedrørende: EUD10 tilbud i Randes Kommune fra 1.8. 2015 Sagsnavn: EUD10 tilbud i Randers Kommune fra 1. august 2015 Sagsnummer: 17.02.36-A00-2-14 Skrevet af: Skoleafdelingen Forvaltning: Sekretariatet

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

Kommissorium. EUD 10 og EUDFlex. Stamoplysninger. Baggrund. Version af projektaftalen Version 1:

Kommissorium. EUD 10 og EUDFlex. Stamoplysninger. Baggrund. Version af projektaftalen Version 1: Kommissorium EUD 10 og EUDFle Stamoplysninger Sagsnummer (SBSYS) 17.00.00 -A00-1-15 Version af projektaftalen Version 1: Tidsramme EUD10 og EUD Fle forventes at kunne starte op i skoleåret 2016/17. Projektbeskrivelsen

Læs mere

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013)

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013) Skoler Udvalgsaftale 2014-15 Udvalgsversion (06092013) Indholdsfortegnelse Indledning...3 Området... 3 Ressourcer...3 Udviklingstendenser...5 Udviklingsmål...5 Tværgående indsatsområder og udviklingsmål...5

Læs mere

INVITATION TIL DELTAGELSE I FORSØG MED TURBOFORLØB FOR IKKE-UDDANNELSESPARATE ELEVER I 8. KLASSE

INVITATION TIL DELTAGELSE I FORSØG MED TURBOFORLØB FOR IKKE-UDDANNELSESPARATE ELEVER I 8. KLASSE INVITATION TIL DELTAGELSE I FORSØG MED TURBOFORLØB FOR IKKE-UDDANNELSESPARATE ELEVER I 8. KLASSE Et tilbud om at gennemføre et nyt og innovativt to-ugers læringsforløb for ikke-uddannelsesparate elever

Læs mere

INVITATION TIL DELTAGELSE I FORSØG MED TURBOFORLØB FOR IKKE-UDDANNELSESPARATE ELEVER I 8. KLASSE

INVITATION TIL DELTAGELSE I FORSØG MED TURBOFORLØB FOR IKKE-UDDANNELSESPARATE ELEVER I 8. KLASSE INVITATION TIL DELTAGELSE I FORSØG MED TURBOFORLØB FOR IKKE-UDDANNELSESPARATE ELEVER I 8. KLASSE Et tilbud om at gennemføre et nyt og innovativt to-ugers læringsforløb for ikke-uddannelsesparate elever

Læs mere

Tema 2: Uddannelse og arbejdsmarked

Tema 2: Uddannelse og arbejdsmarked Sagsnr. 00.01.00-A00-45-17 Sagsbehandler Lotte Riberholt Fredberg Dato Oktober 2017 Revideret Tema 2: Uddannelse og arbejdsmarked Opfølgning på Strategiplan 2017 Mål fra strategiplan 2016 er indarbejdet

Læs mere

Hvornår indgik din kommune kontrakt med sin nuværende leverandør? (Svar i formatet mmåå).

Hvornår indgik din kommune kontrakt med sin nuværende leverandør? (Svar i formatet mmåå). Hvilken læringsplatform har din kommune valgt? (1) EasyIQ Skoleportal (2) ItsLearning (som læringsplatform - ikke SkoleIntra) (3) KMD Educa (4) Meebook (5) MinUddannelse (6) MoMo (7) Teach (8) Kommunen

Læs mere

Arkitekturarbejdet for brugerportalinitiativet. Dialogforum 22. April 2015 Nikolaj Malkov, KL Chefkonsulent/forretningsarkitekt

Arkitekturarbejdet for brugerportalinitiativet. Dialogforum 22. April 2015 Nikolaj Malkov, KL Chefkonsulent/forretningsarkitekt Arkitekturarbejdet for brugerportalinitiativet Dialogforum 22. April 2015 Nikolaj Malkov, KL Chefkonsulent/forretningsarkitekt Status pt. for arkitektur og standarder Fællesoffentlig standardiseringsgruppe

Læs mere

SIKKERHEDSPROJEKT PÅ TVÆRS AF BPI

SIKKERHEDSPROJEKT PÅ TVÆRS AF BPI KOMMUNERNES IT-ARKITEKTURRÅD, DEN 6. SEPTEMBER 2016 BRUGERPORTALSINITIATIVET SIKKERHEDSPROJEKT PÅ TVÆRS AF BPI Kommunernes it-arkitekturråd, den 6. september 2016 v/ Kit Roesen Anskaffelse af læringsplatforme

Læs mere

Kend dit fag - en rejse i tid og værdier

Kend dit fag - en rejse i tid og værdier Vejledning om pulje indenfor erhvervsuddannelserne: Kend dit fag - en rejse i tid og værdier Ansøgningsfrist: Tirsdag den 12. december 2017, kl. 12.00 Sagsnr.: 17/15560 Undervisningsministeriet Styrelsen

Læs mere

Tema 2: Uddannelse og arbejdsmarked

Tema 2: Uddannelse og arbejdsmarked Sagsnr. 00.01.00-A00-32-17 Sagsbehandler Lotte Riberholt Fredberg Dato August 2017 Revideret Tema 2: Uddannelse og arbejdsmarked Opfølgning på Strategiplan 2017 Mål fra strategiplan 2016 er indarbejdet

Læs mere

Skoler Udvalgsaftale

Skoler Udvalgsaftale Skoler Udvalgsaftale 2014-15 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Området... 3 Ressourcer...3 Udviklingstendenser...5 Udviklingsmål...5 Tværgående indsatsområder og udviklingsmål...5 Områdespecifikke indsatsområder

Læs mere

Bilag 1. Status for it i folkeskolen

Bilag 1. Status for it i folkeskolen Bilag 1. Status for it i folkeskolen KL-analyse af it-udgifter i folkeskolen Frederikssund kommune har sammen med 19 andre kommuner, deltaget i en KL-analyse omkring itomkostninger på folkeskoleområdet.

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Der fremgår følgende af aftale af 20. juni 2006 om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden:

Der fremgår følgende af aftale af 20. juni 2006 om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden: Aftale om 10. klasse Undervisningsministeriet 2. november 2006 Der fremgår følgende af aftale af 20. juni 2006 om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden: 10. klasse målrettes elever,

Læs mere

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013 Center for Børn og Undervisning 16. juli 2013 Frokostordning til børnehavebørn 2014 Som en del af budgetaftalen for 2013 blev det aftalt, at der udarbejdes oplæg til frokostordninger til børnehavebørn.

Læs mere

SAMARBEJDSPLATFORMEN. Informationsmøde om dagtilbudsområdet 6.juli 2016

SAMARBEJDSPLATFORMEN. Informationsmøde om dagtilbudsområdet 6.juli 2016 SAMARBEJDSPLATFORMEN Informationsmøde om dagtilbudsområdet 6.juli 2016 Dagsorden 1. Velkommen 2. Kort om KOMBIT 3. Status på projektet 4. Markedet for løsninger på dagtilbudsområdet 5. Kravspecifikationen

Læs mere

TILMELDING TIL FORSØG OM TURBOFORLØB

TILMELDING TIL FORSØG OM TURBOFORLØB TILMELDING TIL FORSØG OM TURBOFORLØB 1 KÆRE SKOLECHEFER, SKOLELEDERE, UU-VEJLEDERE Hver fjerde elev i 8. klasse er ikke uddannelsesparat. Disse elever har derfor dårligere forudsætninger for at afslutte

Læs mere

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Mandag den 15-06-2015 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Mandag den 15-06-2015 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Mandag den 15-06-2015 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Mette Kristensen, Jakob Holm, Jan Ole Jakobsen, Inger-Marie Albertsen, Pia Dam, Karina Jørgensen,

Læs mere

AULA - organisering & opgaver Ballerup Kommune

AULA - organisering & opgaver Ballerup Kommune AULA - organisering & opgaver Ballerup Kommune v/jesper Bak, Pædagogiske it-konsulent www.ballerup.dk Indhold De formelle rammer for projektet Omfanget Projektorganisering Proces og økonomi - før og nu

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers)

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i

Læs mere

Byrådet 2014. Referat fra møde Onsdag den 4. december 2013 kl. 19.00 i Byrådssalen

Byrådet 2014. Referat fra møde Onsdag den 4. december 2013 kl. 19.00 i Byrådssalen Byrådet 2014 Referat fra møde Onsdag den 4. december 2013 kl. 19.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 19.45 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Emilie

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 2. oktober 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Notat. Ny folkeskolereform 2014. Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra:

Notat. Ny folkeskolereform 2014. Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra: Notat Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra: Ny folkeskolereform 2014 Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Et væsentligt element i den nye folkeskolereform er den udvidede skoledag, hvor understøttende

Læs mere

Beskrivelse af indsatsen Investering i børns fremtid

Beskrivelse af indsatsen Investering i børns fremtid Beskrivelse af indsatsen Investering i børns fremtid Baggrund for indsatsen Et solidt sprogligt fundament i en tidlig alder er det bedste udgangspunkt børn kan få. Sproget er en afgørende faktor for både

Læs mere

Brugerportalsinitiativet og tilslutninge en til samarbejdsplatform

Brugerportalsinitiativet og tilslutninge en til samarbejdsplatform Orientering om Brugerportalsinitiativet og tilslutninge en til samarbejdsplatform Baggrund for orienteringen Denne orientering fremsendes med henblik på at informere om, at Børn og Unge har besluttet,

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Kapitel 1. Optagelse og kapacitet i 10. klasseordningerne

Kapitel 1. Optagelse og kapacitet i 10. klasseordningerne Undervisningsministeriet sagsnr.: 072.51S.541 Udkast Bekendtgørelse om overenskomst mellem en kommunalbestyrelse og en institution, der udbyder erhvervsuddannelse, om varetagelse af 10. klasseundervisning

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT

FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT Børn- og Ungeudvalget 8. august 2006 Side 1 af 6 FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT Børn og Ungeudvalget 8. august 2006 kl. 17.00 i mødelokale 6 Mødedeltagere: Bente Nielsen, S e lim Y u m u k, A n e tte L

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner (FL )

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner (FL ) Socialstyrelsen Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner (FL 15.75.18.60.) Ansøgningsfrist d. 15. april 2016 kl. 12:00 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015 Handlingsplan Indsatsområde Fokus Mål Initiativer 1. Valg af erhvervsuddannelse Vejledning om erhvervsuddannelser i grundskolen og efterskoler at flere unge vælger en erhvervsuddannelse indenfor industri

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 18/6 2014. Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl.

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 18/6 2014. Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl. Referat af skolebestyrelsesmøde Dato: 18/6 2014 Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl. 19) Afbud fra: Peter, Flemming Tilstede: Sted: Ellekildeskolen Punkter til

Læs mere

Projekt Samarbejdsplatform Vejledning til kommunalt review af udbudsmateriale Juni 2016 Input og forslag til kommunens lokale reviewproces Version 0.5 www.kombit.dk/samarbejdsplatformen Version 0.5 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indledning Kit beskrev arbejdet med brugerportalinitiativet, den politiske aftale og arbejdet med realiseringen af dette, herunder:

Indledning Kit beskrev arbejdet med brugerportalinitiativet, den politiske aftale og arbejdet med realiseringen af dette, herunder: Indledning Kit beskrev arbejdet med brugerportalinitiativet, den politiske aftale og arbejdet med realiseringen af dette, herunder: Samarbejdsplatformen De overordnede resultater fra Rambøll og PWC rapporterne

Læs mere

Skole- og Børneudvalget. NOTAT: Mulige modeller for organisering af 10. klasse i Roskilde Kommune

Skole- og Børneudvalget. NOTAT: Mulige modeller for organisering af 10. klasse i Roskilde Kommune Skole- og Børneudvalget Børn og Kultur Skole og Klub Sagsnr. 190784 Brevid. 1280475 Ref. LAFJ Dir. tlf. 46 31 40 66 hanneo@roskilde.dk NOTAT: Mulige modeller for organisering af 10. klasse i Roskilde Kommune

Læs mere

10. KlasseCenter i Mariagerfjord Kommune

10. KlasseCenter i Mariagerfjord Kommune NOTAT 10. KlasseCenter i Mariagerfjord Kommune 1. Resumé I forbindelse med vedtagelse af budget for Mariagerfjord Kommune for 2007 er det besluttet, at der skal ske en harmonisering fra tre 10. klassetrins

Læs mere

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 1. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

Flere unge i erhvervsuddannelse

Flere unge i erhvervsuddannelse Flere unge i erhvervsuddannelse Nærværende debatoplæg er struktureret i syv emner som alle omhandler, hvordan man fra kommunal side kan arbejde med eller påvirke til at få flere unge til at tage en erhvervsuddannelse

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-301 Fysioterapeut i folkeskolerne Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud, 303 Sårbare børn og unge Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at der

Læs mere

Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse

Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse Resume af beslutningsforslaget: Aarhus Kommune har konkurrenceudsat

Læs mere

Notat. Indkaldelse af ansøgninger til forsøgs- og udviklingspuljen

Notat. Indkaldelse af ansøgninger til forsøgs- og udviklingspuljen Notat 5. marts 2016 Sagsbeh.:GOAN01 J.nr.: 17.00.00-G01-2-16 Skoleafdelingen Indkaldelse af ansøgninger til forsøgs- og udviklingspuljen Undervisningsudvalget råder over en særlig forsøgs- og udviklingspulje,

Læs mere

D e n fælleskommunale digit a- l i s e r i ngsstrategi

D e n fælleskommunale digit a- l i s e r i ngsstrategi D e n fælleskommunale digit a- l i s e r i ngsstrategi Den 20. august 2013 Pejlemærker for digital kommunikation og videndeling i folkeskolen samt dag-, fritids- og klubtilbud Digitale løsninger til kommunikation

Læs mere

Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen

Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk IT NOTAT 20-05-2014 Sagsnr. 2014-0080885 Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen It i undervisningen skal bidrage

Læs mere

1. Velkomst v/jakob Harder, vicedirektør, Styrelsen for It og Læring. Jakob Harder bød velkommen og introducerede dagens program.

1. Velkomst v/jakob Harder, vicedirektør, Styrelsen for It og Læring. Jakob Harder bød velkommen og introducerede dagens program. Referat Møde/dato: Referent: Til stede: Ikke til stede: Digitaliseringspanel for dagtilbuds- og grundskoleområdet den 30. oktober 2014 Karen Balle Danmarks Privatskoleforening Efterskoleforeningen Kommunernes

Læs mere

Aftale om resultatkontrakt

Aftale om resultatkontrakt Aftale om resultatkontrakt Efterfølgende aftale om resultatkontrakt er indgået mellem bestyrelsen for og skolens forstander, Jens Munk Kruse (JMK), for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2015. Mellem

Læs mere

Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse. Skoleåret 2016/17

Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse. Skoleåret 2016/17 Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse Skoleåret 2016/17 Folkeskoleloven: 7 a. I 8. klasse skal eleverne deltage i introduktionskurser til ungdomsuddannelse,

Læs mere

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Dagsorden Uddannelsesudvalget Mødedato 20. januar 2014 kl. 17:00 Mødelokale Deltagere Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Johnny Persson (V), Bodil Knudsen (A), Pernille Ivalo Frandsen (V), Niels Christian

Læs mere

Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen. Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de kan

Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen. Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de kan Regeringens mål Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de

Læs mere

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding UU-center Kolding August 2015 Alle elever skal have tilbud om vejledning, og alle skal udfordres i deres uddannelsesvalg

Læs mere

Overenskomst mellem Ringsted Kommune og Sorø Kommune

Overenskomst mellem Ringsted Kommune og Sorø Kommune Driftsoverenskomst mellem Sorø Kommune og Ringsted Kommune om drift af undervisning i 10. klasse jf. folkeskoleloven 19a-i. Derudover det erhvervsrettede 10. klasseforløb (eud10) jf. folkeskoleloven 19j

Læs mere

Driftsoverenskomst vedr. erhvervsrettet 10. klasses forløb (EUD10) mellem Tradium og Randers Kommune 2016/17 og 2017/18

Driftsoverenskomst vedr. erhvervsrettet 10. klasses forløb (EUD10) mellem Tradium og Randers Kommune 2016/17 og 2017/18 Driftsoverenskomst vedr. erhvervsrettet 10. klasses forløb (EUD10) mellem Tradium og Randers Kommune 2016/17 og 2017/18 Tradium Vester Allé 26 8900 Randers C CVR-nr.: 32 80 68 72 Randers Kommune Laksetorvet

Læs mere

Ændringer på vejledningsområdet august 2014 jørgen Brock Vejledningskontoret jb@uvm.dk

Ændringer på vejledningsområdet august 2014 jørgen Brock Vejledningskontoret jb@uvm.dk Ændringer på vejledningsområdet august 2014 jørgen Brock Vejledningskontoret jb@uvm.dk 10-11-2014 Side 1 Baggrund Finansieringen af Ungepakke 2 udløb med udgangen af 2013 I Aftalen om et fagligt løft af

Læs mere

Resultatkontrakt Tillæg maj 2016

Resultatkontrakt Tillæg maj 2016 Resultatkontrakt Tillæg maj 2016 4.4. Det fælles brugerportalsinitiativ for folkeskolen For at understøtte realiseringen af Brugerportalsinitiativet (BPI) for folkeskolen etablerede KL i 2015 et fælleskommunalt

Læs mere

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Strategi for folkeskoleområdet i Aabenraa Kommune 2015-2020 Børn og Skole, Skole og Undervisning Marts 2015 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål...

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Udkast til Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2014-2015

Udkast til Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2014-2015 Udkast til Virksomhedsplan for -Center Sydfyn Juni 2014 Overordnet mål/ indsatsområde Centerrådet Konkretisering af indsatsområde. I takt med udviklingen af reformer, samt ændring i demografi, uddannelse

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Tillægsreferat Dato 03. februar 2015 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 19:00 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Kirsten Overgaard (formand), Helle Mandrup

Læs mere

Frederikssund Kommune. Analyse af dagplejen

Frederikssund Kommune. Analyse af dagplejen Frederikssund Kommune Analyse af dagplejen København den 19. november 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Sammenfatning af rapporten... 4 3 Dagpleje i Frederikssund Kommune... 5 3.1 Dagplejens

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2018 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2018 Driftsforslag Nr. U-301 Forslag Harmonisering af normeringen i distriktsspecialklasserne Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud Det foreslås, at kommunens seks distriktsspecialklasser for elever med generelle

Læs mere

Fremtidig organisering af 10. klasse.

Fremtidig organisering af 10. klasse. Punkt 4. Fremtidig organisering af 10. klasse. 2014-35882. Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgets drøftelse forskellige modeller for fremtidig organisering af 10. klasse med henblik på stillingtagen

Læs mere

Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser. Kvalitet og kvalitetsudvikling efter reformen De nye grundforløb

Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser. Kvalitet og kvalitetsudvikling efter reformen De nye grundforløb Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Kvalitet og kvalitetsudvikling efter reformen De nye grundforløb Implementering Forår 2014 Information Lovarbejde, høring, vedtagelse Efterår 2014 Fokuseret

Læs mere

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce Præsentation af FastholdelsesTaskforce Præsentation Modelskoler FastholdelsesTaskforcen samarbejder med mindst ti erhvervsskoler om øget kvalitet i den pædagogiske ledelse og den pædagogiske praksis i

Læs mere

Dette budgetnotat er en uddybning af driftsønske: ø Genanskaffelse af IT i skolen

Dette budgetnotat er en uddybning af driftsønske: ø Genanskaffelse af IT i skolen BUDGETNOTAT Center for Dagtilbud og Skoler Dato 30.06.2017 Genanskaffelse af IT i skolen Dette budgetnotat er en uddybning af driftsønske: ø513-009 - Genanskaffelse af IT i skolen I henhold til Helsingør

Læs mere