Uddannelsesudvalget. Referat fra møde Mandag den 1. december 2014 kl i F6

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesudvalget. Referat fra møde Mandag den 1. december 2014 kl. 15.30 i F6"

Transkript

1 Uddannelsesudvalget Referat fra møde Mandag den 1. december 2014 kl i F6 Mødet slut kl MØDEDELTAGERE Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Emilie Tang (V) Inge Messerschmidt (O) Jørgen Bech (V) Kim Rockhill (A) Pelle Andersen-Harild (Ø) Susanne Bettina Jørgensen (A) 1 / 17

2 Indhold ÅBENT MØDE Sag nr. 105 Godkendelse af dagsorden Sager til orientering Sag nr. 106 Sag nr. 107 Sag nr. 108 Sag nr. 109 Meddelelser Orientering vedrørende EUD10 og 20/20-model Analyse af den økonomiske drift i den kommunale dagpleje i Frederikssund Brug af Socialministeriets læringsteam til styrkelse af børneområdet Sager til behandling Sag nr. 110 Sag nr. 111 Digitale læringsplatforme m.v. Skole-it, status på investeringsoversigt Sag nr. 112 Kreds 57, Ferslev - Ansøgning om tilskud fra Idrætsaktivitetspuljen i 2014 Sag nr. 113 Slangerup Tennisklub og Slangerup Bordtennis Klub - Ansøgning til Idrætsaktivitetspuljen 2 / 17

3 Journal nr.: Sag nr. 105 Godkendelse af dagsorden Lovgrundlag: Lov om kommunernes styrelse 8. Normalforretningsordenen 3. Bevilling: Godkendt. Inge Messerschmidt (O), Kim Rockhill (A) og Jørgen Bech (V) var ikke til stede. 3 / 17

4 Sager til orientering Journal nr.: Sag nr. 106 Meddelelser Lovgrundlag: Bevilling: Kultur-, idræts- og dagtilbudschefen orienterede om status på afstemningerne om kommunal frokostordning, hvor alle har fravalgt dette i de kommende 2 år. Inge Messerschmidt (O) og Kim Rockhill (A) var ikke til stede. 4 / 17

5 Journal nr.: Sag nr. 107 Orientering vedrørende EUD10 og 20/20-model Lovgrundlag: Folkeskoleloven. To nye 10. klasse tilbud i Frederikssund Kommune: EUD10 og 20/20-ordning Frederikssund Kommune vil fra skoleåret 2015/2016 tilbyde kommunens 10. klasseelever to nye forløb i form af EUD10 og 20/20-forløb. 20/20-forløbet gennemføres i samarbejde med Handelsskolen København Nord (KNord), mens EUD10-forløbet sker i samarbejde med KNord og Roskilde Tekniske Skole (RTS). EUD10 vil blive udbudt af enten Frederikssund Kommunes Center 10 eller kommunens ungdomsskole. Med de to forløb forventes det, at studiemiljøet på Campus Frederikssund og at samarbejdet i Campusrådet bliver styrket. Formålet med EUD10 og 20/20-forløbet er at skabe et varieret tilbud i forhold til undervisningsindholdet i 10. klasse. Fælles for forløbene er, at de skal medvirke til at afklare eleverne i deres uddannelsesvalg og på denne måde bidrage til målsætningen om, at 95 % unge gennemfører en ungdomsuddannelse. Forløbene/modellerne skal introducere 10. klasseeleverne for erhvervsuddannelsesområdet /20-modellen 20/20-modellen er målrettet elever, der efter afsluttet 9. klasse endnu ikke er afklaret omkring deres uddannelsesvalg. 20/20-forløbet består af 16 ugers undervisning i 10. klassefag, som foregår på erhvervsskolen, 4 ugers brobygning og dernæst 20 uger i erhvervsuddannelsens grundforløb. Forløbet giver eleverne en 10. klasses eksamen (FS10) og grundforløb 1, hvilket betyder, at eleverne ved opstart på en erhvervsskole, kan starte direkte på grundforløb 2. Økonomi: 20/20-forløbets første 16 uger finansieres af kommunen, mens de resterende 5 / 17

6 4 ugers brobygningsforløb og de 20 ugers grundforløb finansieres af det statslige grundforløbstaxameter. Frederikssund Kommune skal betale KNord kr ,00 pr. elev pr. uge i 16 uger, i alt kr ,00 pr. elev for et skoleår. 2. EUD10 Målgruppen for EUD10-forløbene er elever, der er motiverede for en erhvervsuddannelse, men som endnu ikke er uddannelsesparate og/eller afklarede i forhold til deres uddannelsesvalg. Formålet med EUD10-forløbene er at styrke elevernes uddannelsesparathed gennem øget erhvervsfaglige, dansk-, engelsk og matematikfaglige kompetencer. EUD10 består af en obligatorisk del tilsvarende en almen 10. klasse med fokus på erhvervsuddannelserne på 420 timer, en valgfri del på 294 timer samt en del bestående af uddannelses- og erhvervsrettede elementer herunder brobygning på 126 timer. De to sidste dele skal specifikt introducere til erhvervsuddannelserne. Gennem EUD10-forløbet skal minimum 30 % af undervisningen gennemføres i samarbejde med en eller flere erhvervsskoler, hvilket i dette tilfælde inkluderer RTS og KNord. 30 % svarer til 12 uger på et skoleår. Det vil være muligt at udvide samarbejdet med erhvervsskolen i op til 50 % af undervisningstiden. Økonomi: Som nævnt ovenfor skal minimum 12 af skoleårets uger ske i samarbejde med en eller flere erhvervsskoler. 6 af disse uger finansieres gennem det statslige taxameter i forbindelse med brobygningen. De resterende 6 uger, som opdeles ligeligt mellem KNord og RTS, skal finansieres af Frederikssund Kommune. Frederikssund Kommune skal betale KNord kr. 1643,00 pr. elev pr. uge i 3 uger, hvilket i alt bliver kr ,00 pr. elev for et skoleår. Frederikssund Kommune skal betale RTS kr. 2464,50 pr. elev pr. uge i 3 uger, hvilket i alt bliver kr ,50 pr. elev for et skoleår. I tilfælde af at det besluttes at udvide samarbejdet i undervisningen op til 50 %, justeres de samlede beløb ud fra ovennævnte takst og aktuelle antal uger. Beløbene er baseret på grundforløbstaxameteret på henholdsvis det merkantile og tekniske område. 3. Evaluering af de to tilbud Da EUD10 og 20/20-ordningen har til formål at forberede eleverne til en erhvervsuddannelse, afklare deres uddannelsesvalg og samtidig styrke dem i 6 / 17

7 deres uddannelsesparathed, er det et overordnet mål, at ordningen skal medvirke til at øge gennemførelsesprocenten på ungdomsuddannelserne (jfr. 95 %-målsætningen). Der vil derfor blive evalueret og målt på følgende punkter blandt de elever, der indgår i EUD10 og 20/20-ordningen: Elevernes uddannelsesvalg efter 10. klasse. Elevernes frafalds-/gennemførelsesprocent på ungdomsuddannelse. Elevernes trivsel under EUD10 og 20/20-forløbene. Elevernes fravær og frafald under EUD10 og 20/20-forløbene. Evalueringen gennemføres én gang årligt i januar måned et halvt år efter endt forløb. Første evaluering gennemføres således januar Uddybende beskrivelse af de to tilbud fremgår af vedlagte bilag. Bevilling: Ingen. Økonomi bemærker, at udgifterne forventes afholdt indenfor skoleområdets samlede ramme/budget. Skolechefen fremsender sagen til orientering for Uddannelsesudvalget. Orientering givet. Inge Messerschmidt (O) og Kim Rockhill (A) var ikke til stede. Bilag: Bilag: EUD10 og 20/20-ordning 7 / 17

8 Journal nr.: Sag nr. 108 Analyse af den økonomiske drift i den kommunale dagpleje i Frederikssund Lovgrundlag: Dagtilbudsloven. Frederikssund Kommune har sammen med Slagelse Kommune og Gribskov Kommune bedt Kommunernes Landsforening (KL) foretage en analyse af driftsudgifterne i den kommunale dagpleje. Halsnæs Kommune og Roskilde Kommune indgår i undersøgelsen ved at stille data til rådighed. Analysen af dagplejen i Frederikssund Kommune kan sammenfattes til følgende: Frederikssund Kommune havde i 2013 en gennemsnitlig belægningsgrad på 86,5 %. Udsvinget i belægningsgrad over året går fra 90,9 % til 86,9 % med sommermånederne, hvor belægningsgraden faldt helt ned til 83,7 % i august måned. Hen over året 2013 falder belægningsgraden fra januar til december måned. I denne periode falder antallet indskrevne børn fra 261 til 232 børn. Tendensen er med andre ord færre indskrevne børn og en lavere udnyttelse af kapaciteten. Frederikssund Kommune havde i forhold til de 4 referencekommuner den næstlaveste udgift pr. barn til drift af dagplejen i regnskabsåret 2013, og på et område, nemlig gæstepleje, er udgifterne i Frederikssund Kommune markant lavere. Det skyldes den måde gæsteplejen er organiseret på, hvor Frederikssund Kommune udelukkende anvender dispositionspleje. Når dette ikke får en større effekt på den samlede driftsudgift pr. barn end tilfældet er, så er grunden, at lønudgiften til dagplejere i Frederikssund Kommune er højere end i sammenligningskommunerne. Sammenholder man den samlede bruttoudgift ekskl. fællesudgifter pr. indskrevet barn i dagplejen med den tilsvarende udgift til et vuggestuebarn i kommunens integrerede daginstitutioner, så er merudgiften for en dagplejeplads ca kr. i regnskabsåret Hvis man inkluderer kommunens fællesudgifter på dagtilbudsområdet i prissammenligningen falder merprisen for en dagplejeplads imidlertid fra kr. til kr. Det er KLs samlede vurdering, at Frederikssund Kommune har begrænsede muligheder for en optimering af dagplejen inden for de 8 / 17

9 rammer, der følger af den indgåede overenskomst for dagplejere. Rapporten vedlægges sagen, og Afdelingen for Dagtilbud vil på udvalgsmødet gennemgå rapporten. Bevilling: Ingen. Økonomi har ikke yderligere bemærkninger. Kultur-, idræts- og dagtilbudschefen sender sagen til orientering for Uddannelsesudvalget. Orientering givet. Inge Messerschmidt (O) og Kim Rockhill (A) var ikke til stede. Bilag: Analyse af driftsudgifter Frederikssund kommunale dagpleje 9 / 17

10 Journal nr.: Sag nr. 109 Brug af Socialministeriets læringsteam til styrkelse af børneområdet Lovgrundlag: Servicelovens 52, stk.3, 7 Bevilling: Familieafdelingen har lavet en samarbejdsaftale med Socialministeriets såkaldte Læringsteam med henblik på at styrke sagsbehandlingen på børneområdet. Aftalen indebærer, at afdelingen og læringsteamet får tilsendt sagsakter i en række sager udvalgt af ministeriet. Familieafdelingen og Læringsteamet vurderer derefter hver for sig sagerne udfra et særligt skema. Endelig mødes parterne for at drøfte de respektive resultater. Dette er aftalt til slut februar 2015 Kræver ingen bevilling. Økonomi har ikke yderligere bemærkninger. Familiechefen fremsender sagen til orientering for Uddannelsesudvalget. Orientering givet. Inge Messerschmidt (O) og Kim Rockhill (A) var ikke til stede. 10 / 17

11 Sager til behandling Journal nr.: Sag nr. 110 Digitale læringsplatforme m.v. Lovgrundlag: Folkeskoleloven, LBK nr. 665 af 20/06/2014. Anskaffelse af løsning til strukturerede digitale læringsforløb Samarbejdsforum for Skole-it blev inden sommerferien bedt om at afsøge markedet med henblik på etablering af platform for strukturerede digitale læringsforløb til snarest mulig implementering i kommunens folkeskoler. Leverandørudsøgningen er nu tilendebragt. Arbejdet med de fem forskellige eksisterende leverandørløsninger viser, at ingen af løsningerne er færdige til implementering. Leverandørerne vægter udvikling af deres løsninger forskelligt, nogle med fokus på læringsmål, andre med hovedvægt på frihed for den enkelte lærer til at udvikle egne forløb. I ingen af løsningerne følger der indhold, i form at udarbejdede læringsforløb, med. Det betyder, at der skal udarbejdes indhold for alle fag på alle trin, inden en løsning vil kunne tages i brug. Prisen for løsningerne svinger mellem t.kr. årligt uden, at der dermed er direkte sammenhæng med kvalitet i løsningen. Indkøb af en løsning vil således kræve, at købet konkurrenceudsættes. Det kan gøres lokalt eller ved tildeling på den kommende SKI Det fælles brugerportalsinitiativ Aftalentekst af 9. oktober 2014 "aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen" fremgår af bilag 1. Rambøll Management Consulting og Implement Consulting Group har udarbejdet en omfattende foranalyse1[1] til det fælles brugerportalsinitiativ. I arbejdet har deltaget repræsentanter for Styrelsen for It- og læring, Kommunernes landsforening (KL), Digitaliseringsstyrelsen og Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold. Helt overordnet skal brugerportalsinitiativet indeholde kernefunktionalitet fra tre byggeblokke: 1. Dashboards/brugergrænseflader 2. Læringsplatform (inkl. læremidler) 3. Samarbejdsplatform Dashboard er en brugergrænseflade, fra hvilken brugerne har adgang til de 1[1] 11 / 17

12 funktionaliteter, som brugerportalsinitiativet består af. Det er blandt andet skema, kommunikation, læringsplatform og testresultater. Samarbejdsplatformen skal kunne understøtte det arbejde, der foregår i læringsplatformen. Dette inkluderer mulighed for løbende kommunikation og samarbejde i forbindelse med tilrettelæggelse, gennemførsel og opfølgning på læringsforløb. Derudover er kommunikation mellem brugere (elever, forældre, pædagogisk personale og ledelse) en væsentlig del. Væsentlige pointer fra foranalysen til det fælles initiativ Brugerportalsinitiativet forventes implementeret fra sommeren 2016 (skoleåret 2016/2017) og skal være afsluttet inden udgangen af De centrale løsninger skal være klar til at integrere decentrale løsninger fra Q2 2016, hvilket indebærer at teknisk implementering af Brugerportalen skal påbegyndes medio Rammearkitekturen viser, at kommunerne selv skal anskaffe en del af byggeblokkene, f.eks. læringsplatform, men præcist hvilke krav der skal stilles til leverandørerne af disse løsninger vil afhænge af den generelle kravspecifikation. Der lægges op til, at der som en central del af den kommunale anskaffelsesstrategi gennemføres et fælleskommunalt udbud af de kommunale byggeblokke. Brugerportalsinitiativet kan udvides til også at omfatte dagtilbudsområdet. Der forventes afklaring heraf ifm. Økonomiaftalen for Rammearkitektur Rammearkitekturen for det fælles brugerportalinitiativ er skitseret bilaget "rammearkitektur". Konsekvens af det fælles brugerportalsinitiativ Der er således tæt sammenhæng mellem de initiativer, som var påtænkt igangsat lokalt og de initiativer, der forventes gennemført nationalt. Det fælles projekt vil stille krav til de kommunale løsninger, der skal integrere til Brugerportalen, herunder fastlægge en række fællesoffentlige standarder, der sikrer, at byggeblokkene kan sende informationer til hinanden. Hvis man i stedet vælger selv at anskaffe en løsning nu, vil kommunen selv skulle løfte opgaven med at sikre, at leverandøren kommer til at leve op til de fælles krav og vil også selv skulle betale for denne udvikling. Det er erfaringen fra andre tilsvarende projekter, at det vil være billigere, at anskaffe sig løsningerne via fælleskommunale udbud. Fælles udbud vil desuden sikre central styring af, om leverandørerne lever op til kravene til løsningerne, herunder også sikre fælles fremtidig udvikling. Selve arbejdet med at sikre såvel indholdsmæssig, teknisk som organisatorisk implementering af løsningerne lokalt forventes at være nogenlunde ens set i 12 / 17

13 et ressourceperspektiv. Bevilling: Ingen, idet udgift til indkøb og drift af den digitale læringsplatform afholdes af det centrale skole-it budget. Økonomi har ikke yderligere bemærkninger. Skolechefen og IKT og Digitaliseringschefen indstiller til Uddannelsesudvalget, at: 1. Anskaffelse og ibrugtagning af læringsplatform, elevplanløsning m.v. afventer beslutning om, hvorvidt der som led i det fælles brugerportalsinitiativ gennemføres fælleskommunalt udbud af de fire typer af byggeblokke. Sker det ikke købes løsningerne lokalt gennem tildeling på SKI-aftale. Godkendt. Inge Messerschmidt (O) og Kim Rockhill (A) var ikke til stede. Bilag: Bilag 1 Aftaletekst om brugerportalinitiativet rammearkitektur 13 / 17

14 Journal nr.: Sag nr. 111 Skole-it, status på investeringsoversigt Lovgrundlag: Folkeskoleloven, LBK nr. 665 af 20/6/2014. Disponering af det centrale skole-it-budget På møde i uddannelsesudvalget den 5. maj 2014 blev plan for disponering af det centrale skole-it-budget behandlet. En række af projekterne er igangsat, men vil ikke belaste budgettet fuldt ud i år, ligesom enkelte projekter forventes at udgå. Derudover vil der være rum til at afholde en større del af udgifterne til udbygning af skolenettet indenfor dette års budget. Det skal besluttes, om denne investering skal gennemføres i år, og hvordan de resterende midler prioriteres. I skemaet nedenfor er opgjort status på de enkelte udgiftsposter pr. 1. november Negativt beløb er lig med mindreudgift / overskud. Udgiftstype Tabulex (fællesudgift) skoleintra Oprindeligt budgetteret i 2014 Status - forventet udgift, opgjort nov Afvigelse 0,300 0,353 +0,053 Digitale didaktiske læremidler 0,400 0,400 Udgifter til Uni-C (sync, sikkerhed, antivirus mv.) 0,425 0,425 Sektornet 0,080 0,080 Systemtech 0,110 0,110 Serviceaftale interaktive tavler 0,225 0,052-0,173 Øget netværkskapacitet og - hastighed, samt følgeomkostninger til AP ere, switche, NAS m.v. incl. løbende drift Løsning til strukturerede digitale læringsforløb/ digitale læreplaner (Meebook, KMD Education eller andet) 0,600 0, ,261 0, ,300 ClassFlow eller andet tilsvaren- 0, , / 17

15 de produkt (webbaseret program, som kan bruges til at lave undervisningsforløb mv., som kan afvikles på alle mulige platforme herunder tavler og tablets) Indkøb af yderligere licenser til sikring af compliance (MS + Easy) Oprettelse af 540 lærere og 220 pædagoger i AD (licenser + timer i SD) Udviklingspulje (projektledelse anvendelsespolitik, devicestrategi, kompetencekrav m.v.) Udgiftsbehov inden central investering i devices til elever, og reinvestering i tavler og lærer- og pædagog-devices 0,025 0,025 0,120 0,120 0,300 0,090-0,210 3,185 2,516 Budgetteret 3,900 3,900 Endnu ikke disponeret -0,715-1,384 Bevilling: Ingen. Udgifterne afholdes indenfor rammen af det centrale skole-it-budget. Økonomi har ikke yderligere bemærkninger. Skolechefen samt IKT og Digitaliseringschefen indstiller, at: 1. Der disponeres yderligere 261 t.kr. i udbygning af skolenettet indenfor rammen af det centrale skole-it budget. 2. Endnu ikke disponerede midler for 2014 benyttes til indkøb af elevpc'ere, som fordeles forholdsmæssigt imellem de enkelte folkeskoler. Godkendt idet der indkøbes de manglende tablets til medarbejderne på Skolen ved Kæret, og at midlerne i øvrigt fordeles forholdsmæssigt til skolerne til indkøb af elevpc'ere eller tablets. Inge Messerschmidt (O) og Kim Rockhill (A) var ikke til stede. 15 / 17

16 Journal nr.: Sag nr. 112 Kreds 57, Ferslev - Ansøgning om tilskud fra Idrætsaktivitetspuljen i 2014 Lovgrundlag: Kreds 57, Ferslev idrætsforening, og Ferslev Skole ansøger om tilskud til et samarbejdsprojekt i henhold til retningslinjer for Idrætsaktivitetspuljen i I henhold til retningslinjer for anvendelse af Idrætsaktivitetspuljen i 2014 skal ansøgningen sendes til udtalelse i Uddannelsesudvalget og i Frederikssund Idrætsråd før behandling i Fritidsudvalget. Samarbejdsparterne har indgået aftale om, at 5 instruktører deltager i et forløb med understøttende undervisning i indskolingen. Forløbet består af 5 forskellige former for bevægelsesgymnastik. Der ansøges om tilskud til en "skolemotorikkasse" til kr. og til en rullemadras til kr. Ansøgningen andrager i alt kr. Bevilling: Idrætsaktivitetspuljen i Der resterer kr. af puljen i Kultur-, idræts- og dagtilbudschefen indstiller til Uddannelsesudvalget, at: 1. Udvalget over for Fritidsudvalget udtaler sig i sagen. Anbefales. Inge Messerschmidt (O) og Kim Rockhill (A) var ikke til stede. Bilag: Ansøgning Retningslinjer for Idrætsaktivitetspuljen 16 / 17

17 Journal nr.: Sag nr. 113 Slangerup Tennisklub og Slangerup Bordtennis Klub - Ansøgning til Idrætsaktivitetspuljen Lovgrundlag: Slangerup Tennisklub og Slangerup Bordtennis Klub ansøger i samarbejde med Lindegårdskolen i Slangerup om tilskud til et samarbejdsprojekt i henhold til retningsliner for Idrætsaktivitetspuljen i Af retningslinjerne fremgår det, at ansøgningen, forinden behandling i Fritidsudvalget, skal sendes til udtalelse i Uddannelsesudvalget og i Frederikssund Idrætsråd. Ansøgningen andrager kr. og omfatter materiel og rekvisitter til bordtennis, minitennis og tennis. Bevilling: Idrætsaktivitetspuljen i Der resterer kr. af Idrætsaktivitetspuljen i Kultur-, idræts- og dagtilbudschefen indstiller til Uddannelsesudvalget, at: 1. Uddannelsesudvalget over for Fritidsudvalget udtaler sig i sagen. Anbefales. Inge Messerschmidt (O) og Kim Rockhill (A) var ikke til stede. Bilag: Ansøgning Retningslinjer for Idrætsaktivitetspuljen i / 17

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen Undervisningsministeriet Finansministeriet KL Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ

Læs mere

NOTAT. Brugerportalsinitiativet

NOTAT. Brugerportalsinitiativet NOTAT Brugerportalsinitiativet Den 26. januar 2015 Sags ID: SAG-2014-07107 Dok.ID: 1966628 1. Baggrund Der har i de senere år været stort fokus på og investeret i at bringe folkeskolen ind i den digitale

Læs mere

10. klasse. Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange. 29-04-2015 Side 1

10. klasse. Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange. 29-04-2015 Side 1 10. klasse Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange 29-04-2015 Side 1 Rammen I 2008 blev 10. klasse målrettet unge, som efter grundskolen har behov for yderligere faglig kvalificering

Læs mere

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013)

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013) Skoler Udvalgsaftale 2014-15 Udvalgsversion (06092013) Indholdsfortegnelse Indledning...3 Området... 3 Ressourcer...3 Udviklingstendenser...5 Udviklingsmål...5 Tværgående indsatsområder og udviklingsmål...5

Læs mere

10. klasse. Rammen. Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt. de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger

10. klasse. Rammen. Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt. de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger 10. klasse Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger Chefkonsulent Lone Basse, afdelingen for ungdoms- og voksenuddannelser, Undervisningsministeriet Indsæt

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Bilag 1. Status for it i folkeskolen

Bilag 1. Status for it i folkeskolen Bilag 1. Status for it i folkeskolen KL-analyse af it-udgifter i folkeskolen Frederikssund kommune har sammen med 19 andre kommuner, deltaget i en KL-analyse omkring itomkostninger på folkeskoleområdet.

Læs mere

Frederikssund Kommune. Analyse af dagplejen

Frederikssund Kommune. Analyse af dagplejen Frederikssund Kommune Analyse af dagplejen København den 19. november 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Sammenfatning af rapporten... 4 3 Dagpleje i Frederikssund Kommune... 5 3.1 Dagplejens

Læs mere

EUD10 i Tønder Kommune

EUD10 i Tønder Kommune EUD10 i Tønder Kommune På baggrund af kommissoriet for arbejdet med udvikling af Tønder Kommunes EUD10 tilbud har arbejdsgruppen udarbejdet et forslag opdelt i følgende temaer. Sikring af lovmæssige krav

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Tillægsreferat Dato 03. februar 2015 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 19:00 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Kirsten Overgaard (formand), Helle Mandrup

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-301 Fysioterapeut i folkeskolerne Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud, 303 Sårbare børn og unge Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at der

Læs mere

Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen

Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk IT NOTAT 20-05-2014 Sagsnr. 2014-0080885 Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen It i undervisningen skal bidrage

Læs mere

D e n fælleskommunale digit a- l i s e r i ngsstrategi

D e n fælleskommunale digit a- l i s e r i ngsstrategi D e n fælleskommunale digit a- l i s e r i ngsstrategi Den 20. august 2013 Pejlemærker for digital kommunikation og videndeling i folkeskolen samt dag-, fritids- og klubtilbud Digitale løsninger til kommunikation

Læs mere

Kommissorium. EUD 10 og EUDFlex. Stamoplysninger. Baggrund. Version af projektaftalen Version 1:

Kommissorium. EUD 10 og EUDFlex. Stamoplysninger. Baggrund. Version af projektaftalen Version 1: Kommissorium EUD 10 og EUDFle Stamoplysninger Sagsnummer (SBSYS) 17.00.00 -A00-1-15 Version af projektaftalen Version 1: Tidsramme EUD10 og EUD Fle forventes at kunne starte op i skoleåret 2016/17. Projektbeskrivelsen

Læs mere

Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse

Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse Resume af beslutningsforslaget: Aarhus Kommune har konkurrenceudsat

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

Kapitel 1. Optagelse og kapacitet i 10. klasseordningerne

Kapitel 1. Optagelse og kapacitet i 10. klasseordningerne Undervisningsministeriet sagsnr.: 072.51S.541 Udkast Bekendtgørelse om overenskomst mellem en kommunalbestyrelse og en institution, der udbyder erhvervsuddannelse, om varetagelse af 10. klasseundervisning

Læs mere

Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840

Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840 Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840 Side 1 Finanslovsaftaler 2010 Flerårsaftale for de erhvervsrettede

Læs mere

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 1. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Skoleafdelingen. Budgetseminar juni 2015

Skoleafdelingen. Budgetseminar juni 2015 Skoleafdelingen Budgetseminar juni 2015 Et oplæg uden mange tal Lærere i Frederikssund underviser i gennemsnit 734 timer om året. I omegnskommunerne er gennemsnittet ca. 765 timer om året Rudersdals d

Læs mere

Organisering af 10. klasse - 1. behandling

Organisering af 10. klasse - 1. behandling Punkt 5. Organisering af 10. klasse - 1. behandling 2014-35882 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoludvalget godkender, at en af de beskrevne modeller for den fremtidige organisering af 10. klasse sendes

Læs mere

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding UU-center Kolding August 2015 Alle elever skal have tilbud om vejledning, og alle skal udfordres i deres uddannelsesvalg

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 18/6 2014. Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl.

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 18/6 2014. Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl. Referat af skolebestyrelsesmøde Dato: 18/6 2014 Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl. 19) Afbud fra: Peter, Flemming Tilstede: Sted: Ellekildeskolen Punkter til

Læs mere

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014.

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. CPH WEST har besluttet en længerevarende satsning som Ny Nordisk Skole. Der er defineret 3 konkrete mål for CPH WEST: 1. De faglige

Læs mere

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013 Center for Børn og Undervisning 16. juli 2013 Frokostordning til børnehavebørn 2014 Som en del af budgetaftalen for 2013 blev det aftalt, at der udarbejdes oplæg til frokostordninger til børnehavebørn.

Læs mere

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere

Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.

Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40

Læs mere

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Torsdag den 24. april 2013 kl. 15.00

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Torsdag den 24. april 2013 kl. 15.00 REFERAT Torsdag den 24. april 2013 kl. 15.00 På brandstationen i Frederikssund Løgismose 3 3600 Frederikssund Mødedeltagere: Tilforordnet: Sekretær: Fraværende: Ole Find Jensen, Helge Friis, Steen Hasselriis,

Læs mere

UDKAST DEN DIGITALE SKOLE - STRATEGI OG HANDLEPLAN 2014-17

UDKAST DEN DIGITALE SKOLE - STRATEGI OG HANDLEPLAN 2014-17 2014 DEN DIGITALE SKOLE - STRATEGI OG HANDLEPLAN 2014-17 UDKAST It bliver i stadig højere grad en del af skolens hverdag og undervisning. Informationsteknik indgår som en væsentlig del af fremtidens videnssamfund,

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015, kl.

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015, kl. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015,

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til Styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner 15.75.18.60

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til Styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner 15.75.18.60 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til Styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner 15.75.18.60 Ansøgningsfrist d. 23.

Læs mere

KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen

KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen Børne- og Undervisningsudvalget 2013-14 BUU Alm.del Bilag 192 Offentligt KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen Målsætningen om at styrke elevernes læring og trivsel er

Læs mere

BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015

BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015 BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015 Sætter nydanske drenges ressourcer i spil Fortsætter sin støtte til alternative lektiecaféer og ung-til-ung metoder Intensiverer oplysning om uddannelse til nydanske forældre

Læs mere

Overgang til ungdomsuddannelserne om aktuelle uddannelsespolitiske initiativer,

Overgang til ungdomsuddannelserne om aktuelle uddannelsespolitiske initiativer, Overgang til ungdomsuddannelserne om aktuelle uddannelsespolitiske initiativer, Nyborg Strand 04-11-2014 Jørgen Brock, jb@uvm.dk Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Frafald Frafald på gymnasiale

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 6. december 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 118 Månedlig økonomirapport pr.

Læs mere

Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40

Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40 Social- og Integrationsministeriet Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Puljens formål...

Læs mere

Direktørens resultatkontrakt 1.8.13-31.7.14

Direktørens resultatkontrakt 1.8.13-31.7.14 Direktørens resultatkontrakt 1.8.13-31.7.14 Bestyrelsen er bemyndiget til at indgå resultatkontrakt med skolens direktør jf. Undervisningsministeriets brev af 27.6.2013. I forhold til skolens størrelse

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til øget livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtagere Klippekortmodellen 15.75.01.10

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012

Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 R A P P O R T Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 Dagtilbud og Undervisning, januar 2013 F a g l i g e k v a l i t e t s o p l y s n i n g e r 2 0 1 2 S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N

Læs mere

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag.

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har en naturlig sammenhæng i skolens

Læs mere

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ 2. fase Løsningsresumé Den 6.10.2014 2 INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. HOVEDKONKLUSION OG VÆSENTLIGSTE RISICI...1 3. UDDYBNING AF LØSNING...3 3.1 Brugernes

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Børn og Unge

Digitaliseringsstrategi for Børn og Unge Digitaliseringsstrategi for Børn og Unge Børn og Unge arbejder for, at alle børn og unge fra 0 til 18 år bliver så dygtige de kan, får lige muligheder og trives. Digitaliseringsstrategien understøtter

Læs mere

Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13

Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13 Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13 Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobil nr.: Klasse: Skole: Klasselærer: Vejleder: Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du

Læs mere

Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet

Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobil nr.: Skole: Klasse: UU-vejleder: Til eleven I 10. klasse skal du arbejde videre

Læs mere

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.)

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.) LOV nr 559 af 06/06/2007 (Gældende) Lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love og om ophævelse af lov om brobygningsforløb til ungdomsuddannelserne (Tidlig

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 19-05-2009 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:30 Afbud: Leif Pedersen, Morten Jørgensen, Karsten Boe og Allan Fraværende:

Læs mere

Indhold Bilag U1: Ungdomsskolens struktur og styring... 2 1.2 Undervisningssteder ... 2 2.1 Frit skolevalg

Indhold Bilag U1: Ungdomsskolens struktur og styring... 2 1.2 Undervisningssteder ... 2 2.1 Frit skolevalg Indhold Bilag U1: Ungdomsskolens struktur og styring... 2 1.2 Undervisningssteder... 2 2.1 Frit skolevalg... 3 Bilag U3: Undervisningens ordning og omfang... 3 3.1 Målgruppe... 4 3.2 Holddannelse... 5

Læs mere

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Notat Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Nedenstående oversigtsskema er udarbejdet ud fra Sundhedsministeriets Orientering

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Ministeren for Børn og Undervisning. Børne- og Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K. Aarhus Kommune

Ministeren for Børn og Undervisning. Børne- og Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K. Aarhus Kommune Ministeren for Børn og Undervisning Børne- og Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Den 17. september 2012 Aarhus Kommune Ansøgning om dispensation vedrørende delvis fravalg

Læs mere

N O TAT. Anbefalinger til It-infrastruktur i folkeskolen

N O TAT. Anbefalinger til It-infrastruktur i folkeskolen N O TAT Anbefalinger til It-infrastruktur i folkeskolen I den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er folkeskolen et betydeligt fokusområde. Der er iværksat 3 initiativer, der tilsammen skal forbedre

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Silkeborg Kommune - UTA 2 projekt deltager. (Garantiskolen etableres officielt januar 2009 ved en underskriftsceremoni)

Silkeborg Kommune - UTA 2 projekt deltager. (Garantiskolen etableres officielt januar 2009 ved en underskriftsceremoni) Historien Regionalt FOU-projekt omkring samarbejde med produktionsskoler ( SOSU, HS,TS,SPH - Harzen-gruppen 2008) Lokalt FOU-projekt omkring grundforløbspakke- ProErhverv (SOSU, HS, TS, SPH, UU, VUC) Silkeborg

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 INDHOLD Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3 Vores mål... 5 Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 1. Vi styrker og sætter mål for den digitale udvikling... 7 2. Vi skaber

Læs mere

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Beskrivelse af procedure for oprettelse

Læs mere

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Børne- og Uddannelsesudvalg Referat Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Afbud fra/fraværende: Indkaldelser: kl. 15.00 Anette Holm, Børne- og Familiecentret punkt 30 kl. 15.15 Britta

Læs mere

10. klasse i Vordingborg

10. klasse i Vordingborg 10. klasse i Vordingborg Præsentation af ZBC ZBC (Zealand Business College) er en erhvervsskole med gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser med afdeling i Vordingborg, Næstved og Ringsted. ZBC er

Læs mere

Overenskomst om erhvervsrettet 10. klasses forløb (EUD10)

Overenskomst om erhvervsrettet 10. klasses forløb (EUD10) 1 of 8 Overenskomst om erhvervsrettet 10. klasses forløb (EUD10) mellem Viden Djurs N P Josiassens Vej 44 8500 Grenaa Cvr nr. 10520509 og Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 8410 Rønde Cvr nr. 29189978 1. Formålsbeskrivelse

Læs mere

Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014

Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014 Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014 Flere unge skal have en erhvervsuddannelse hvordan bidrager erhvervsskolereformen til dette. Oplæg ved Vicedirektør Hanne Muchitsch, Aalborg

Læs mere

52690-15 15-2459 Juni 2015. Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019)

52690-15 15-2459 Juni 2015. Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019) 52690-15 15-2459 Juni 2015 Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019) 1 Indledning: VISION for IT og digitalisering på 0-18 årsområdet Varde Kommune har det seneste

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune

Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune I henhold til dagtilbudslovens 16b Stk. 5. skal Kommunalbestyrelsen mindst hvert andet år og højst én gang om året

Læs mere

Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune

Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune Bilag til Børne og Ungdomsudvalgsmødet 22.6.2010 Indledning Daginstitutionsområdet skal gennemgå en udvikling, der skal sikre at

Læs mere

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for Spørgeskema til de kommunale skoleforvaltninger Kære kommune I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for omstillingsprocessen til en ny folkeskole. Endnu engang rigtig

Læs mere

Input til kravspecifikationsarbejdet

Input til kravspecifikationsarbejdet Opfølgning på høring af referencearkitektur for de kommunale anskaffelser i Brugerportalsinitiativet, Juli 2015 Input til kravspecifikationsarbejdet I forbindelse med høringen af referencearkitekturen

Læs mere

UVNEWS. Fremtidens elevplan skabes med MinUddannelse i Gentofte. Praktiksedler digitaliseres. Kompetenceløft i Horsens-Hedensted SKAT

UVNEWS. Fremtidens elevplan skabes med MinUddannelse i Gentofte. Praktiksedler digitaliseres. Kompetenceløft i Horsens-Hedensted SKAT UVNEWS NYHEDSBREV NOVEMBER 2012 Fremtidens elevplan skabes med MinUddannelse i Gentofte Gentofte Kommune har afviklet et udbud med henblik på at anskaffe og få udviklet et produkt, der kunne understøtte

Læs mere

Digitaliseringen i praksis

Digitaliseringen i praksis Digitaliseringen i praksis Indholdsfortegnelse Digitaliseringen i praksis 3 Et bredt udviklingsbegreb 4 Involvering og synlighed 5 Projektorganisering 6-7 Dialoggruppe som et omdrejningsprojekt 8 Vurdering

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 1 Digitaliseringsstrategien for Fredericia Kommunes skoler 2008-12 hvilede på en række visioner, hvoraf langt de fleste allerede er realiseret i skolehverdagen.

Læs mere

Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse. Skoleåret 2015/16

Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse. Skoleåret 2015/16 Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse Skoleåret 2015/16 Folkeskoleloven: 7 a. I 8. klasse skal eleverne deltage i introduktionskurser til ungdomsuddannelse,

Læs mere

Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1:

Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1: Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1: Indhold: Kan anvendelsen af vikarer optimeres således, at der kan opnås en besparelse? Mulighed for bedre

Læs mere

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Mandag den 11. maj 2015 kl. 17.00

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Mandag den 11. maj 2015 kl. 17.00 REFERAT Mandag den 11. maj 2015 kl. 17.00 Frederikssund Brandstation Løgismose 3 3600 Frederikssund Mødedeltagere: Tilforordnet: Sekretær: Fraværende: John Schmidt Andersen, Steen Hasselriis, Ole Wedel

Læs mere

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution December 2013 Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution Private leverandører kan efter lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) oprette og drive

Læs mere

Pulje til forsøg med samarbejde med ungdomsuddannelser

Pulje til forsøg med samarbejde med ungdomsuddannelser Den 28. januar 2015 Pulje til forsøg med samarbejde med ungdomsuddannelser i 7.-9. klasse Landets folkeskoler indbydes hermed til at indsende ansøgninger om økonomisk stø t- te til forsøgsprojekter i 7.-9.

Læs mere

Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008

Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008 Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008 Information om udfordringsretten I samarbejde med KL og Danske Regioner gennemfører regeringen nu en udfordringsret. Udfordringsretten betyder, at de

Læs mere

Svar på spørgsmål fra høring af referencearkitektur for Brugerportalsinitiativet

Svar på spørgsmål fra høring af referencearkitektur for Brugerportalsinitiativet Svar på spørgsmål fra høring af referencearkitektur for Brugerportalsinitiativet ARKITEKTURPRINCIPPER Hvilke af kommunens it-løsninger tænkes der forandringer i? Hvem er det der sammensætter brugergrupperne?

Læs mere

Nordfyns Kommune Strategi for Pædagogisk IT 2013-2016

Nordfyns Kommune Strategi for Pædagogisk IT 2013-2016 Nordfyns Kommune Strategi for Pædagogisk IT 2013-2016 Godkendt i Kommunalbestyrelsen d. 27. juni 2013 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 1. Statusbillede... 4 2. Visions- og pejlemærker... 5 3. Handlingsplan...

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER

RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER Revideret og vedtaget af udvalget for Fritid & Fællesskab august 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indholdsfortegnelse side 1 2. Hvornår skal der søges om midler

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 December 2010 1 Baggrund: 1.1 Lovgrundlaget Kommuner og regioner skal udforme en udbudsstrategi inden udgangen af 2010, jf. styrelseslovens

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. november 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

EUD-LINJEN. Mørkhøj skole, Gladsaxe TEC, Gladsaxe Projektet Young Skills - TEKNIK OG INNOVATION. et samarbejde mellem

EUD-LINJEN. Mørkhøj skole, Gladsaxe TEC, Gladsaxe Projektet Young Skills - TEKNIK OG INNOVATION. et samarbejde mellem EUD-LINJEN - TEKNIK OG INNOVATION et samarbejde mellem Mørkhøj skole, Gladsaxe TEC, Gladsaxe Projektet Young Skills EUD-LINJE - HVORFOR NU DET? 2011: 19 % regionens 18-22-årige er uden igangværende eller

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder

Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder Indsatsområder 2012 Midtvejsevaluering juni 2012 Slutevaluering Mentorordning 100% af elever med mentorordning fra Hold Fastprojektet 2010-11 er stadig

Læs mere

Bilag 1: Assens 10. klassecenter skoleåret 2015/2016

Bilag 1: Assens 10. klassecenter skoleåret 2015/2016 Bilag 1: Assens 10. klassecenter skoleåret 2015/2016 Assens 10. klassecenter rummer i indeværende skoleår 168 elever fordelt på 6 stamklasser. Stamklasserne danner fundamentet i vores opbygning. Klasserne

Læs mere

Hjørring Kommune. Internt notat Børne og Undervisning. Revidering af fritidsmodel BSU

Hjørring Kommune. Internt notat Børne og Undervisning. Revidering af fritidsmodel BSU Hjørring Kommune Internt notat Børne og Undervisning Sag nr. 17.13.00-A00-1-15 22-05-2015 Side 1. Revidering af fritidsmodel BSU Indledning I forbindelse med implementeringen af den nye folkeskolereform

Læs mere

Kvalitetsrapport fra. for 2011

Kvalitetsrapport fra. for 2011 Børn og ungesekretariatet Juni 2011 12/42352 Kvalitetsrapport fra Distrikt Mørkøv for 2011 Distrikt, Institution, Enhedsinstitution Distrikt Mørkøv Leder, mail, tlf. Majbrit ibsen, mi@holb.dk, tlf. 72

Læs mere

Dagtilbudsrapporten 2015. Kvalitetsrapport for Rebild Kommunes dagtilbud

Dagtilbudsrapporten 2015. Kvalitetsrapport for Rebild Kommunes dagtilbud Dagtilbudsrapporten 2015 Kvalitetsrapport for Rebild Kommunes dagtilbud Forår 2015 Formål Dagtilbudsrapporten henvender sig til dagtilbud, forvaltning og kommunalbestyrelse. Den kan fungere som et dialog-

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed,

Læs mere

Virksomhedsaftale Dagtilbud

Virksomhedsaftale Dagtilbud Virksomhedsaftale Dagtilbud Gældende for 2015/16 0-6 års institution Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Grundoplysninger... 4 2.1 Navn og kontakt... 4 2.2 stype og antal pladser... 4 2.3 Ledelsen...

Læs mere

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Onsdag den 14. maj 2014 kl. 11.00

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Onsdag den 14. maj 2014 kl. 11.00 REFERAT Onsdag den 14. maj 2014 kl. 11.00 På brandstationen i Frederikssund Løgismose 3 3600 Frederikssund Mødedeltagere: Tilforordnet: Sekretær: John Schmidt Andersen, Steen Hasselriis, Ole Wedel Nielsen,

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 1 Indhold 7. KLASSE... 3 KOLLEKTIV VEJLEDNINGSAKTIVITETER 2 lektioner pr klasse... 3 8. KLASSE... 4 PARATHEDSVURDERING... 4

Læs mere