BUDGETANALYSE INDKØB. Juli 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BUDGETANALYSE INDKØB. Juli 2011"

Transkript

1 BUDGETANALYSE INDKØB Juli 2011

2 Indhold 1. Introduktion Resumé Baggrund og formål Love og regler om udbud Tønder Kommunes indkøbspolitik Opsummering Business case for Alternativ udmøntningsmodel Anvendelse og anvendelsesgrad af indkøbsaftaler Analysemetoder Analyse af aftaleoverholdelse Afvigelser mellem det reelle forbrug og det forventede forbrug Benyttes de indgåede aftaler? Konklusion Organisering og forretningsgange Normering på indkøbs- og udbudsområdet Mål: Forbedre forretningsgange og IT-understøttelse Kommende udfordringer Tendenser på indkøbsområdet Udfordringer for fremtidens kommunale indkøb De fire forskellige typer fælleskommunale indkøbssamarbejder Potentialer for optimering af udbuds- og indkøbsområdet i Tønder Kommune Konklusioner og anbefalinger Bilag 1: Kronologisk oversigt over beslutninger på indkøbsområdet i perioden

3 1. Introduktion 1.1 Resumé Lovgrundlag: Udbuds- og indkøbsområdet er i vid udstrækning reguleret ved lov, enten EUregler eller national lovgivning. Med kommunalreformen i 2007 fik Tønder Kommunes indkøbsvolumen en størrelse, som i langt de fleste tilfælde gør varekøb udbudspligtig. Hertil kommer regeringens målsætninger for konkurrenceudsættelse af de kommunale opgaver. Tønder Kommunes niveau for konkurrenceudsættelse lå med 18,8 % ved udgangen af 2010 væsentligt under den nationale målsætning på 26,5 %. Derfor må det forventes, at kommunen vil blive én af de kommuner, som forventes at gøre en ekstra indsats for øget konkurrenceudsættelse. Det anbefales derfor, at der via den årlige udbudsstrategi fastlægges mål for væksten i Tønder Kommunes IKU (indikator for konkurrenceudsættelse). Ydermere vil Tønder Kommune frem mod 2015 skulle tilslutte sig en række koordinerede og forpligtende indkøbsaftaler som følge af økonomiaftalen for 2012 mellem regeringen og KL. Benyttelse af indgåede aftaler samt opfyldelse af gevinstpotentiale: Analysen har vist, at de fastsatte målsætninger i kommunens Indkøbsstrategi omkring anvendelse og anvendelsesgrad bliver opfyldt. Dog kan der stadig forekomme indkøb uden om aftalerne, og indkøbsafdelingen arbejder aktivt for at informere kommunens indkøbere om vigtigheden og reglerne omkring at benytte de indgåede aftaler. Med vedtagelsen af indkøbsstrategien for 2008 blev der fremlagt en business case for årene med et estimeret provenu på 21,1 mio. kr. Analysen viser, at indkøbsprovenuet først vil være hentet ind i starten af Dette skyldes primært, at kun 75 % af provenuet tilfalder den centrale kasse, mens resten tilfalder den enkelte institution. Analysen peger på, at udmøntningen af indkøbsprovenu ikke fungerer optimalt, både i forhold til budgetlægning samt den andel af provenuet der tilfalder institutionerne. I stedet anbefales en model der tager udgangspunkt i en nedjustering af fremskrivningsprocenten, som kan gøre udmøntningen af indkøbsprovenu mere gennemskuelig og samtidig lette arbejdet væsentligt både for indkøbs- og økonomiafdelingen. Samtidig bør det overvejes, om fordelingsnøglen for indkøbsprovenu (p.t. 25/75 %) har den ønskede effekt. Det er ikke tydeligt for de enkelte institutioner, hvilket provenu de har opnået. Der bør gøres mere for at synliggøre provenuet; alternativt kunne hele provenuet tilfalde den centrale kasse, evt. øremærket særlige formål. Optimering af udbuds- og indkøbsarbejdet: Tønder Kommune benytter i stort omfang indkøbsfællesskaber og fælles indkøbsaftaler til at gennemføre udbud. Som følge af lovgivningsmæssige krav om øget konkurrenceudsættelse og en øget opgavemængde i takt med at der både skal gennemføres nye udbud og genudbud, anbefales det at iværksætte yderligere tiltag, som kan styrke udbuds- og indkøbsarbejdet. Analysen peger bl.a. på øget normering og specialisering, øget anvendelse af fælles indkøbssamarbejder eller at indgå i mere forpligtende indkøbssamarbejder. Muligheder og konsekvenser ved disse muligheder bør undersøges nærmere. Ydermere anbefales det, at udbudsprocesser fremover håndteres via Tønder Kommunes kommende fælles projektmodel, så særligt den ledelsesmæssige forankring sikres. 1

4 1.2 Baggrund og formål Tønder Kommune har i 2008 besluttet en indkøbspolitik. Det overordnede strategiske mål er at sikre, at der i Tønder Kommune hersker én indkøbskultur, for derigennem at realisere fordele i form at bedre priser, højere kvalitet, bedre miljø og arbejdsmiljø m.v. samt procesbesparelser og serviceløft. På foranledning af Kommunalbestyrelsen er der i maj-juni 2011 gennemført en analyse, som følger op på målsætningerne for udbuds- og indkøbsområdet. Resultaterne af analysen præsenteres i denne rapport. Analysen har til formål: at beskrive det aktuelle lovgrundlag vedrørende udbud og indkøb, at følge op på forbrugstal på aftaler og udbud med status på opfyldelse af gevinstpotentiale, at identificere eventuelle potentialer for optimering af udbuds- og indkøbsarbejdet. Analysen er udarbejdet af Analyse og Ledelsesinformation i samarbejde med Udbud og Indkøb. I det følgende afsnit gennemgås lovgrundlaget for udbuds- og indkøbsområdet. Afsnit 3 følger op på business casen for årene , hvorefter afsnit 4 følger op på målsætningerne i kommunens indkøbsstrategi. I afsnit 5 beskrives den aktuelle indkøbsorganisering og i afsnit 6 de landsdækkende tendenser, fx kommunale samarbejder, fælleskommunale indkøbsselskaber, m.v. Disse to afsnit danner baggrund for at identificere eventuelle potentialer for optimering af udbuds- og indkøbsarbejdet. De anvendte analysemetoder er beskrevet i de relevante afsnit. 2

5 2. Love og regler om udbud Kommunerne skal overholde en række love og regler i forbindelse med indkøb. Der er både tale om danske love og om regler fra EU. Dertil kommer aftaler om konkurrenceudsættelse af offentlige opgaver. De vigtigste regler på indkøbs- og udbudsområdet er: Varer og tjenesteydelser: Under kr. Ingen udbudspligt. Principper om ligebehandling og gennemsigtighed skal respekteres kr. Annonceringspligt i danske medier Over kr. Annonceringspligt i hele EU Værdi gennem en kontraktperiode, typisk 4 år. Bygge- og anlægsarbejder samt projekteringsopgaver: kr. Aftaler kan indgås på baggrund af underhåndsbud, som er en mindre formel udbudsform mio. kr. Der skal afholdes licitation Over 36 mio. kr. EU-udbud Der er ikke særlige krav til annoncering af bygge- og anlægsarbejder. Reglerne skal blandt andet sikre fri konkurrence. Lovgivningen indeholder ikke begrænsninger på, hvilke opgaver der kan sendes i udbud dog kan egentlig myndighedsudøvelse ikke udliciteres eller privatiseres. Myndighedsudøvelse forstås her som kompetencen til at træffe afgørelser med retsvirkning for andre. EU s udbudsregler vil blive taget op til revision i Kommunen er forpligtet til at vælge leverandører ud fra de udvælgelses- og tildelingskriterier, kommunen har opstillet i udbudsmaterialet. Kriterierne vil typisk handle om pris, kvalitet, leveringssikkerhed, miljø og arbejdsmiljø. Desuden er kommunen forpligtet til at afstå fra protektionisme, idet Danmark har tiltrådt den internationale GPA-aftale. Det betyder blandt andet, at man ikke må vælge en lokal leverandør frem for en anden leverandør, hvis pris, kvalitet og andre saglige grunde taler imod det. Dog kan der være udbudsområder, hvor tilbudsgivers geografiske placering kan have en væsentlig betydning for Tønder Kommune. Kontrolbud: Reglerne om kontrolbud tilbyder private tilbudsgivere at byde ind på en udbudt opgave, som udføres af offentligt ansatte f.eks. rengøring eller driften af et plejehjem. Kontrolbud giver mulighed for, at private tilbudsgivere og offentlige institutioner kan byde ind på opgaven på lige vilkår. At en opgave konkurrenceudsættes betyder ikke nødvendigvis, at den bliver udliciteret, men blot at den kommer i udbud. Kommunen kan godt vinde udbuddet. Frit valg på ældreområdet giver private leverandører adgang til at levere praktisk og personlig hjælp samt madudbringning til kommunens borgere. 3

6 Frit valg på ældreområdet betyder, at kommunen har pligt til at skabe grundlag for borgerens valgfrihed af leverandør af personlig og praktisk hjælp. Kommunen har pligt til at godkende alle kvalificerede leverandører, der lever op til de pris- og kvalitetskrav, som kommunen stiller. Kommunen kan også vælge at indføre frit valg via en udbudsforretning, og derefter indgå kontrakt med to til fem leverandører, jf. Serviceloven. Koordinerede og forpligtende indkøbsaftaler I forbindelse med økonomiaftalen for 2012 har regeringen og KL aftalt en række målsætninger for kommunale indkøb: Der etableres frem mod koordinerede og forpligtende indkøbsaftaler for kommunerne. Der etableres senest i første halvår 2012 mindst fire koordinerede og forpligtende indkøbsaftaler. De første udbudsområder bliver: o Kopi og print o Forbrugsartikler o Møbler o Computere Inden udgangen af 2012 skal størstedelen af kommunerne have tilsluttet sig de nyetablerede forpligtende indkøbsaftaler. Tønder Kommune vil kunne tilslutte sig i takt med at evt. eksisterende indkøbsaftaler udløber. Konkurrenceudsættelse: I forbindelse med kommunalreformen blev der indgået en aftale mellem regeringen og KL om, at 26,5 % af de kommunale opgaver skulle være konkurrenceudsat i Aftalen, som udløb ved årsskiftet, gjaldt for alle kommuner og alle opgaveområder under ét. Aftalen var således ikke individuelt bindende for den enkelte kommune. Tønder Kommune havde med udgangen af 2010 konkurrenceudsat 18,8 % af de kommunale opgaver. Regeringen har nu indgået en aftale, Konkurrencepakken, med tre partier, hvor målsætningen er, at der frem mod 2015 skal ske en stigning i kommunernes konkurrenceudsættelse til 31,5 %. De kommuner, som i dag konkurrenceudsætter mindst, skal øge konkurrenceudsættelsen mere end de øvrige kommuner. Det er endvidere hensigten, at der vil blive opstillet graduerede måltal for grupper af kommuner under ét. Offentlig-private selskaber: Regioner og kommuner har mulighed for at etablere fælles selskaber med private. Hensigten med loven om regioner og kommuners deltagelse i selskaber er at fremme det offentlig-private samspil på de områder, hvor der reelt kun er offentlige udførere, og hvor mulighederne for udlicitering derfor er begrænsede. Den primære hensigt med loven er, at der skabes et marked for de kommunale eller regionale ydelser, hvilket skaber mulighed for en eventuel senere udlicitering. Et offentlig-privat selskab kan løse opgaver for kommunen, såfremt det har vundet et udbud, dvs. opgaven skal under alle omstændigheder konkurrenceudsættes. 4

7 2.1 Tønder Kommunes indkøbspolitik I Tønder Kommunes indkøbspolitik beskrives de overordnede holdninger, som kommunens indkøb bliver foretaget ud fra. Dette er dermed valg, som kommunen selv har truffet, i modsætning til lovgivningen beskrevet ovenfor, som kommunen har pligt til at overholde. De væsentligste politikformuleringer og prioriteringer er: Som alternativ til eget EU-udbud eller annoncering af udbud kan kommunen trække på gældende aftaler fra samarbejdspartnere. På indkøb under tærskelværdierne skal, hvor det praktisk er muligt, indhentes tilbud fra to leverandører. Varekategorier der har været i udbud og dermed er reguleret af en indkøbsaftale med en leverandør, skal købes hos denne leverandør. Dvs. at kommunen ikke må købe de pågældende varer hos andre leverandører. Tønder kommune køber ind ud fra forretningsmæssige og objektive vilkår. Tildeling af ordre eller indgåelse af indkøbsaftale sker på baggrund af en helhedsbetragtning af forskellige juridiske forhold og kommercielle valgkriterier. Disse er gældende for alt indkøb i alle områder af kommunen, men med forskellige prioriteringer. Valgkriterierne fremgår af kommunens indkøbsstrategi. 2.2 Opsummering Udbuds- og indkøbsområdet er i vid udstrækning reguleret ved lov, enten EU-regler eller national lovgivning. Med kommunalreformen i 2007 fik Tønder Kommunes indkøbsvolumen en størrelse, som i langt de fleste tilfælde gør varekøb udbudspligtig. Hertil kommer regeringens målsætninger for konkurrenceudsættelse af de kommunale opgaver. Tønder Kommunes niveau for konkurrenceudsættelse lå ved udgangen af 2010 væsentligt under den nationale målsætning på 26,5 %. Derfor må det forventes, at kommunen vil blive én af de kommuner, som forventes at gøre en ekstra indsats for øget konkurrenceudsættelse. Det anbefales, at der via den årlige udbudsstrategi fastlægges mål for væksten i Tønder Kommunes IKU (indikator for konkurrenceudsættelse). Endelig vil Tønder Kommune frem mod 2015 skulle tilslutte sig en række koordinerede og forpligtende indkøbsaftaler. 5

8 Kr. 3. Business case for I forbindelse med vedtagelse af indkøbsstrategi for 2008 blev der fremlagt en business case for årene med et estimeret provenu på 21,1 mio. kr. I dette afsnit præsenteres en status på opfyldelsen af denne business case. Analysen er baseret på data fra kommunens økonomisystem og på data, som leverandører til kommunens indkøbsaftaler har stillet til rådighed. Budgetteret rammebesparelse (100%) i forhold til opnået indkøbsprovenu (75%) Forventet effekt af udbud m.m Forventet effekt af udbud m.m. Effekt af 2010-udbud m.m. Effekt af 2009-udbud m.m. Effekt af 2008-udbud Rammebesparelser i budget inkl. kr ekstra pr. år fra År Indkøbsprovenu Rammebesparelse Difference Diagrammet viser differencen mellem den budgetterede rammebesparelse og det udmøntede provenu. Grunden til afvigelsen mellem de to er bl.a., at 25 % af provenuet i en indkøbsaftale tilfalder de enkelte institutioner. Dvs. kun 75 % af provenuet tilfalder den centrale kasse. Såfremt de forventede udbud gennemføres, vil der ultimo 2012 være udmøntet et indkøbsprovenu på i alt 20,6 mio. kr. og ultimo 2013 i alt 26,8 mio. kr. Der beregnes udelukkende provenu af udbud, som er besluttet i kommunens udbudsplan. 6

9 Nuværende udmøntningsmodel: Udbud og Indkøb foretager efter hvert udbud en beregning af besparelsen på det udbudte område. Besparelsen beregnes ud fra det prisniveau kommunen tidligere har handlet på det udbudte område til. Herefter holdes det op mod det prisniveau der er ved kontraktstart efter endt udbud. Differencen mellem det tidligere prisniveau og det nye prisniveau udgør besparelsen. Beregning af besparelsen og dertilhørende udmøntning af provenu kan foregå på forskellige dataniveauer. Der kan være besparelser, der kan beregnes helt ned på den enkelte institution, ligesom der kan være besparelser der kun kan beregnes overordnet. Efter at besparelsen er udregnet, udmønter økonomiafdelingen besparelsen. Jf. kommunens Indkøbsstrategi bliver fordelingsnøglen 75/25 bibeholdt indtil besparelsespuljerne på konto 6 er nedskrevet til 0. Herefter bliver fordelingsnøglen 50 % til den centrale kasse, 25 % til en udviklingspulje og 25 % til enhederne. Direktionen indstiller til økonomiudvalget, hvordan udviklingspuljen skal anvendes. Denne model vil kunne forbedres ved at besparelser som følge af indkøbsaftalerne indarbejdes i budgetlægningsprocessen, således at institutioner eller kontraktstyrede enheder ikke skal forholde sig til nye budgetter midt i året. Sidstnævnte nævnes af økonomikonsulenterne som en stor frustrationsfaktor hos decentrale budgetansvarlige, hvilket er blevet bekræftet ved fokusgruppeinterviews gennemført som led i analysen. 3.1 Alternativ udmøntningsmodel I forbindelse med fokusgruppeinterviews samt indkøbsafdelingens løbende kontakt med decentrale indkøbere bliver der givet udtryk for, at de enkelte institutioner ikke oplever at de får en del af provenuet fra indkøbsaftalerne, men blot at der skæres i budgettet. Institutionerne oplever således indkøbsaftalerne som en måde at nedbringe deres budget yderligere, og de 25 % af provenuet, som reelt er en forøgelse af institutionernes købekraft, bliver overset. Samtidig kræver den nuværende model et stort arbejde fra indkøbsafdelingens side for at fordele provenuet korrekt. På baggrund heraf er det værd at overveje en alternativ udmøntningsmodel. En enkel måde at udmønte indkøbsprovenu er at nedsætte de årlige fremskrivningsprocenter, der lægges på de enkelte artskonti. Artskonti er fastsat fra Indenrigsministeriet, og dækker forskellige udgifts- og indtægtstyper som f.eks. lønninger, fødevarer, brændsel og drivmidler. Hvert år fastsætter Kommunernes Landsforening en fremskrivningsprocent på de forskellige artskonti, som skal lægges til de eksisterende budgetter ved fremskrivningen til overslagsårene. Dette gøres for at tage højde for inflationen. Ved at mindske denne fremskrivningsprocent, opnår institutionerne en mindre stigning i budgettet end inflationsraten tilsiger. Og derigennem opnår kommunen samlet set en besparelse. 7

10 Eksempel på udmøntning af konkret besparelse Vi antager, at indkøbsafdelingen gennemfører et udbud på fødevarer med en forventet årlig besparelse på kr. Forbruget var i 2010 på små 20 mio. kr. og fremskrivningsprocenten fra 2011 til 2012 er fastsat til 1,8 %. Mindskes denne til 0,8 % opnås besparelsen og budgettet bliver som følger: År Oprindeligt budget Tilpasset budget Fordelen ved denne model er, at budgettet ikke mindskes, men derimod blot stiger mindre ved årsskiftet, end det ellers ville være tilfældet. Derudover letter det både indkøbs- og økonomiafdelingernes arbejde, da der ikke længere skal fastsættes forbrug for de enkelte institutioner samt efterfølgende udmøntes et provenu på institutionsniveau. Ulempen er, at udmøntningen foretages efter salami -metoden, hvor samtlige forvaltninger og institutioner er med til at betale. Dette kan give anledning til debat, eksempelvis vil en indkøbsaftale der primært omfatter produkter, der benyttes hos Børn & Skole-forvaltningen, også medføre en lavere stigningstakst i andre forvaltninger og vice versa. Men over en 10-årig periode vil denne forskel højst sandsynligt udligne sig, efterhånden som der gennemføres flere udbud. Groft sagt, kan de to modeller opremses som en tung model med præcis, men negativ oplevet udmøntning over for en nemmere, men mindre præcis model. Fordelingsnøgle ved udmøntning Uanset hvilken udmøntningsmodel der vælges, anbefales det at tydeliggøre, at 25 % af besparelsen reelt tilfalder institutionerne. Dette arbejdes der allerede på, dog uden den store effekt, hvorfor et alternativ kunne være at hente 100 % af besparelsen ind. Midlerne kan fx samles i en pulje hvorfra der kan søges midler, eller lade en andel af besparelserne gå til tværgående indsatser, fx på det personalepolitiske område. 8

11 4. Anvendelse og anvendelsesgrad af indkøbsaftaler Mål jf. Indkøbsstrategien: - At øge anvendelsen af indkøbsaftalerne til 90 % i 2008 og 100 % i Det vil sige, hvor mange af kommunens institutioner og afdelinger anvender de centrale indkøbsaftaler. - At øge anvendelsesgraden på indkøbsaftalerne til 80 % i 2008, 90 % i 2009 og 95 % i Det vil sige, hvor stor en del af det samlede forbrug på det enkelte indkøbsområde bliver indkøbt via den centrale indkøbsaftale for det pågældende indkøbsområde. 4.1 Analysemetoder Tønder Kommune har et aftalekatalog hvor samtlige aktive indkøbsaftaler er listet op. For de fleste af disse aftaler er der udarbejdet en besparelsesberegning på grundlag af historiske data fra Tønder Kommunes økonomisystem samt årsopgørelser fra leverandører. Beregningen viser indkøbsvolumen for udbuddet samt den forventede besparelse såfremt indkøbsvolumen forbliver uændret. Indkøbsvolumen minus den forventede besparelse giver det forventede volumen efter udbuddet. Det forventede volumen efter udbuddet er i denne analyse sammenlignet med det faktiske forbrug, som kan trækkes ud af økonomisystemet. For at opnå en højere detaljeringsgrad, er der rekvireret nye årsopgørelser fra udvalgte leverandører. Årsopgørelser fra leverandører kan bedre filtreres for uvedkommende varekategorier og giver derfor et mere nøjagtigt billede af forbruget. Sammenligningen af det forventede forbrug og det faktiske forbrug giver afvigelsen fra den forventede volumen. Til vurdering af aftaleoverholdelsen er der udvalgt fem leverandører med tilhørende aftaler. Leverandørerne er valgt ud fra følgende kriterier: Indkøbsaftalens volumen, difference mellem forventet og faktisk volumen samt aftalens varighed, idet de ældste aftaler giver den mest præcise indikation af forbrug. Besparelsesberegningerne for de udvalgte leverandører/aftaler er herefter blevet sammenlignet med aktuelle forbrugsopgørelser fra leverandørerne. Der er i forbindelse med budgetanalysen afholdt et fokusgruppeinterview med aftalebrugere. Interviewet har søgt at perspektivere de resultater, som analysen af forbrugstal har vist, samt belyse aftalebrugernes erfaringer med de fælles indkøbsaftaler. 4.2 Analyse af aftaleoverholdelse De udvalgte leverandører og deres produkter er: Abena: Aftørringspapir, engangsservice og borddækningsartikler, Voksenbleer, bind m.m., Katetre med tilbehør, Engangshandsker. Dansk Cater: Fødevarer ekskl. kød og fisk til storkøkken/centralkøkken. Dica: Legetøj til institutioner og startpakker til dagplejen. Lyreco: Kontorartikler. VELA: Ståstøttestole samt arbejdsstole. 9

12 Da aftalerne nu har kørt et stykke tid, er det muligt at se om de forventede besparelser var korrekt beregnet. Tabel 1: Udvalgte aftaler og aftaleoverholdelse 1 Forventet volumen efter udbud, kr. Forbrug jf. aktuel opgørelse fra leverandør, kr. Afvigelse fra forventet volumen, % Volumen før Aftale udbud, kr. Aftørringspapir m.m ,7 Voksenbleer m.m ,7 Katetre m. tilbehør ,2 Engangshandsker ,9 Fødevarer til storkøkken ,7 Legetøj ,7 Kontorartikler ,6 Som det ses af tabellen, afviger det reelle forbrug fra det forventede volumen, og forbruget er i samtlige tilfælde større end forventet, denne afvigelse begrundes i de følgende afsnit. 4.3 Afvigelser mellem det reelle forbrug og det forventede forbrug Der kan være flere årsager til, at det forventede og reelle forbrug afviger fra hinanden. 1. Volumen før udbud har ikke kunne opgøres nøjagtigt og er derfor fastsat for lavt. Forbruget på de forskellige varegrupper er inden gennemførelsen af et udbud spredt hos mange leverandører. Dette besværliggør en pålidelig opgørelse af forbruget. Mindre leverandører kan ofte ikke udarbejde statistisk materiale over kommunens indkøb. Kommunens økonomisystem kan delvist afhjælpe dette problem, men denne metode giver en mindre nøjagtighed. 2. Aftalebrugerne har afventet indgåelse af indkøbsaftale og derefter købt stort ind. Indkøbere på de forskellige institutioner er ofte opmærksomme på, at nye aftaler er ved at blive indgået, hvorfor nogle indkøb udskydes. Dette resulterer i at før-volumen kunstigt reduceres, fordi indkøbet flyttes til perioden efter indgåelse af aftalen. Dette er naturligvis positivt da varerne derved købes til attraktive priser. Ulempen er, at nøjagtigheden på indkøbsafdelingens besparelsesberegning mindskes. Der kan også være andre grunde til, at indkøbsmønstrene ikke ligner hinanden fra år til år. Alt andet lige vil forbrugsmønstre fra flere på hinanden følgende år være et bedre grundlag at foretage beregninger på. I forbindelse med de første udbud har det ikke været muligt at foretage en sådan beregning i praksis. Ved gen-udbud vil det imidlertid være naturligt at benytte forbrugstal for en længere periode. 3. Aftalebrugerne køber hos den korrekte leverandør, men køber ikke de billige varer fra tilbudslisten. Tilbudslisterne i de forskellige udbud indeholder de varer som Tønder Kommune kan købe til en fordelagtig pris. Leverandører har i mange tilfælde lignende produkter i sortimentet, som ikke sælges til særpris, men kun til listepris. Såfremt aftalebrugerne på institutionerne ikke er opmærksomme på, hvilke varer der er på tilbudslisten, kan de risikere at 1 Alle beløb er afrundet til nærmeste tusinde. 10

13 købe en dyrere vare end nødvendigt. Eftersom besparelsesberegningen er baseret på, at brugerne udnytter indkøbsaftalen, kan volumen efter udbud derfor ende med at være større. 4. De her analyserede aftaler viser et merforbrug i forhold til forventet forbrug. Imidlertid vil det også kunne forekomme, at det faktiske forbrug ligger under det forventede forbrug. I så tilfælde kan indkøbsafdelingen have overvurderet besparelsespotentialet. Indkøbsafdelingen opgør besparelsen jf. indkøbsstrategien. Vareprisen før udbud sammenlignes med vareprisen efter udbud og forskellen ganges med antal købte enheder. Indkøbsafdelingen beregner efter dette princip, hvor det er muligt Konsekvenser af en forkert beregnet besparelse Såfremt indkøbsafdelingen har foretaget en urealistisk beregning af den opnåelige besparelse, vil aftalebrugerne opleve, at deres budgetter ikke hænger sammen. Indkøbsafdelingen har derfor været meget påpasselig med ikke at udmønte mere end der kan dokumenteres, hvorfor denne problematik ikke burde gøre sig gældende. Konsekvensen af en mangelfuld opgørelse af før-volumen er en forkert besparelsesberegning. En anden ikke uvæsentlig konsekvens kan være, at leverandører ikke byder ind med de korrekte priser. Tilbudspriserne er ofte afhængige af, hvilken omsætning Tønder Kommune kan forventes at generere hos leverandøren. Hvis volumen er opgjort for lavt, kan priserne muligvis være højere end hvad der ville have været muligt at forhandle sig frem til ved en korrekt angivelse af volumen. Det giver sig selv, at aftalebrugerne skal købe den billigst mulige vare som opfylder de behov der skal dækkes. Det sker som sagt, at nogle aftalebrugere ikke udnytter aftalerne/tilbudslisterne optimalt dvs. der købes en dyr vare selvom en lignende billig vare er på tilbudslisten. Brugerne vil i dette tilfælde opleve, at indkøbsafdelingens besparelsesberegning ikke harmonerer med den faktiske besparelse. 4.4 Benyttes de indgåede aftaler? Fra indkøbsafdelingens side vurderes det, at brugen af de indgåede aftaler har været stigende gennem de sidste par år. Tallene i tabel 1 kan tolkes som en bekræftelse af dette indtryk. Der er desuden foretaget stikprøvekontroller på institutioner for at undersøge om aftalerne bruges. Stikprøverne har vist, at der enkelte steder stadig er plads til forbedring. Grunden til at aftalerne ikke bruges korrekt kan være manglende kendskab til aftalerne. Dette kendskab kan øges gennem en målrettet indsats fra indkøbsafdelingen, hvilket også ligger i kommunens indkøbsstrategi. Generelt giver brugerne udtryk for, at de kender aftalerne og anvender dem, samt at de kender reglerne for indkøb, dvs. at de fælles indkøbsaftaler skal anvendes. Nogle brugere har desværre haft indtryk af, at aftalerne kan bruges efter eget forgodtbefindende. Indkøbsafdelingen har haft en god dialog med brugerne for at tydeliggøre, at aftalerne er bindende. I fokusgruppeinterviewet med aftalebrugere blev opmærksomheden henledt på, at der mangler gennemsigtighed i udmøntningen af indkøbsprovenu, og at det er vigtigt at udmøntningen sker så hurtig som muligt efter at udbuddet er gennemført. Dette af hensyn til at institutionerne har et så korrekt budget at styre efter som muligt. Som del af indkøbsstrategien nedsættes i forbindelse med udbud en brugergruppe, der skal godkende det volumen, der udbydes. I praksis er det indtrykket, at brugergruppen mest fun- 11

14 gerer som en faglig brugergruppe, og at træfsikkerheden og accepten af det økonomiske grundlag for udbuddet derfor kan forbedres. Chefgruppen besluttede den sin opbakning til nedsættelse af brugergrupper der har ansvaret for at opgøre / godkende det volumen, der skal udbydes. Det besluttedes derfor, at udbudsplanen samt formålet med brugergrupperne bringes i erindring blandt fagcheferne. Herudover er det aftalt, at indkøbs-controller og en budgetansvarlig leder fremover deltager som repræsentanter i brugergruppen, således at det økonomiske grundlag sikres en større gennemsigtighed såvel i udbudsfasens start, som når udbuddet skal efterkalkuleres/udmøntes. De interviewede aftalebrugerne beskrev endvidere, at de fælles indkøbsaftaler kan opleves som en hindring i forhold til udmøntningen af andre politikker og indsatser, fx Leve-Bo og Eden på ældreområdet fx er det at gå på indkøb med de ældre hos den lokale købmand ikke muligt under indkøbsaftalen. Omvendt kan indkøbsaftalerne gøre arbejdet nemmere for aftalebrugere, fx disponenter på skolerne. Det er nemt og enkelt at bestille varer, når der er én aftale/én leverandør der skal benyttes, frem for selv at skulle undersøge leverandører på markedet og finde frem til rette produkt og pris. Generelt er der forståelse for, at enkelte varer kan være dyrere under aftalen, mens den samlede aftale er billigere for kommunen. Dog kan krav om et bestemt volumen i aftalen bevirke, at besparelsen for den enkelte institution bliver reduceret. Indkøbsstrategien fastlægger, at der kan være tilfælde, hvor der ikke alene kigges på prisniveau, men mere på totalomkostninger (TOC). Det er typisk områder, hvor det er plejepersonale eller lignende, der skal bruge den udbudte vare. Dette forhold opleves der behov for at gøre mere gennemsigtigt, særligt der hvor der også i fremtiden forventes gennemført udbud som funktionsudbud Hvad er konsekvensen af ikke at bruge de indgåede aftaler? I de fleste tilfælde vil udgiften til varekøb blive forøget. Der kan være enkelte varer som kan findes billigere andre steder, men generelt er priserne hos de kontraktbundne leverandører fordelagtige. I værste tilfælde kan kontrakthaver (leverandøren) gøre krav gældende mod Tønder Kommune pga. mistet omsætning og kontraktbrud. 4.5 Konklusion De gennemførte analyser af udvalgte indkøbsaftaler indikerer, at de fastsatte mål for anvendelse og for anvendelsesgrad bliver opfyldt. Der kan forekomme indkøb uden for aftalerne. Her gør indkøbsafdelingen en indsats for at informere kommunens indkøbere om de regler der gælder for indkøb og vigtigheden af at anvende indkøbsaftalerne. En øget kommunikationsindsats vil yderligere kunne fremme og fastholde anvendelsen af indkøbsaftalerne. Det anbefales, at udbudsprocesser fremover håndteres via Tønder Kommunes fælles projektmodel, så særligt den ledelsesmæssige forankring sikres. I denne forbindelse vil udbudskonsulenterne skulle deltage i den planlagte projektlederuddannelse. 12

15 5. Organisering og forretningsgange Mål jf. Indkøbsstrategien: - Forbedre indkøbsorganiseringen gennem: Styrkelse af Udbud & Indkøbs mandat, ressourcetildeling og kompetenceniveau. Derved skabes forudsætningen for en styrkelse af Tønder Kommunes indkøbskoordinering - Forbedre forretningsgange gennem: Strømligning af forretningsgange fra aftaleindgåelse til betaling. Spild elimineres og kundeværdi optimeres - Forbedre IT-understøttelsen gennem: Øgning af den elektroniske understøttelse af indkøbsprocessen. Dette koordineres med implementeringen af KMD-OPUS fra årsskiftet Den elektroniske indkøbsproces forventes indført ultimo 2009 / primo Normering på indkøbs- og udbudsområdet Tønder Kommunes indkøbsafdeling er p.t. normeret med 4 fuldtidsstillinger: 1 indkøbskoordinator 2 udbudskonsulenter 1 controller Enheden løser følgende opgaver: Gennemførelse af udbud i overensstemmelse med den politisk vedtagne udbudsplan. Gennemførelse af genudbud (typisk efter 4 år). Driftning af indgåede aftaler (opfølgning på kontraktoverholdelse / anvendelse m.v.) Gennemførelse af ad hoc udbud / forespørgsler efter rekvisition fra forvaltninger/afdelinger. Diverse bistand vedr. aftaleindgåelse generelt. Ifølge IKA (Foreningen af offentlige indkøbere) har de kommuner, som har størst aktivitetsniveau på indkøbsområdet, en langt højere normering - op til fuldtidsstillinger. Alle kommuner har principielt - samme udbudsportefølje (ca. 180 udbud) uanset kommunens størrelse, og den tid udbudskonsulenterne skal bruge er den samme. Standardberegninger 2 viser, at ved eget udbud medgår typisk mellem konsulenttimer til ét udbud, mens der medgår timer ved udbud gennem SKI eller andre indkøbsfællesskaber. Dvs. op til ¼ fuldtidsstilling pr. udbud. Hvor mange timer en udbudskonsulent skal bruge afhænger af erfaring. IKA vurderer sammenhængen således: Helt ny på udbudsområdet = ca. halvt års oplæring: 1-2 udbud det første år Ny udbudskonsulent med et års erfaring: 3-4 udbud året efter det første år Udbudskonsulent med +to års erfaring: Skal kunne gennemføre 5-6 udbud pr. år afhængig af kompleksitet i udbuddene. 2 Jf. SKI Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S, Det kommunale udbudslandkort. 13

16 Erfaren og rigtig god udbudskonsulent (dem findes der ikke mange af): 6-8 udbud pr. år. Med de nævnte nøgletal kan der med Tønder Kommunes normering gennemføres ca udbud/genudbud pr. år. Her er der ikke taget højde for tidsforbrug til driftning af aftaler og diverse rådgivning og bistand. Som det fremgår af tabel 2 har konsulenterne i Tønder gennemført 8-9 udbud pr. år i 2008 og 2009, og forventes at gennemføre 14 udbud i Tabel 2 viser desuden i hvilken grad de politisk vedtagne udbudsplaner er gennemført. Det ses også, at udbuddene primært har haft karakter af udbud af vareindkøb. For indeværende er der stor fokus på udbud af tjenesteydelser, hvilket også er det, der afspejler sig i de nationale strategier, jf. tidligere beskrivelser. 14

17 Tabel 2 Oversigt over indkøbsaftaler Udbudskategori År Udbudsregi Politisk godkendt Genudbud Udbudsplan Genbrugshjælpemidler SK X Forbrugsartikler 2009 SKI X Inkontinens 2009 Eget EU X Urologi 2010 SK X Sygeplejeartikler 2009 Eget EU X Beskæftigelsesmaterialer 2009 SK Måtteservice 2010 SK X Fødevarer 2009 SKI X Kaffe 2010 SK X Legetøj 2010 SK X Lyskilder 2009 SK X Kontorartikler 2009 SKI X Diabetes 2009 Eget EU X Stomi 2010 SK X Dentale produkter 2010 SK Kompressionsstrømper 2010 Eget EU X Ortopædisk fodtøj 2009 Eget EU X Elevatorservice 2010 SK Bank 2010 Eget X Revision 2010 Eget X Forsikringer 2011 Eget X Vikarydelser 2011 Eget X Kaffe 2011 SK X X Kontorartikler 2011 SK X X Kropsbårne hjælpemidler 2011 SK X Delvis genudbud Biler 2011 SKI X Fødevarer 2011 SK X X Nødkaldeanlæg 2011 Eget X Helbredstillæg Briller/Fodpleje 2011 Eget X Skole- institutionsmøbler 2011 SK X Tolkebistand 2011 SK? X Idrætsudstyr 2011 SK X Vinduespolering 2011 Eget? X Rottebekæmpelse 2011 Eget? X Legepladser 2012 SK? X Vask og leje af linned 2012 Eget? X Byggemarked 2012? X Trykkeriydelser 2012? X Forbrugsartikler 2012 SKI X X Voksenbleer 2012 SK? X X Diabetesprodukter 2012? X X Annoncer 2012 Eget? X SK = Sydjysk Kommuneindkøb SKI = Statens og Kommunernes Indkøbs Service? under udbudsregi indikerer, at udbuddet endnu ikke er gennemført, og regiet derfor ikke er fastlagt. 15

18 5.2 Mål: Forbedre forretningsgange og IT-understøttelse Indkøbsstrategien indeholder en række konkrete elementer, såsom direct mail, nyhedsbreve, nedsættelse af brugergrupper, skabeloner til udbudsprocesser etc., der har haft til formål at sikre effektive forretningsgange og sikre opbakning og ejerskab til indkøbspolitikken bedst og billigst i hele organisationen. Som nævnt tidligere er der taget initiativ til justering af brugergruppernes mandat i relation til opgørelse af økonomisk volumen (se afsnit 4.4). Nogle af de initiativer der er taget er: indkøbspolitik i pixi-udgave, udgivelse af nyhedsbrevet indkøbsnyt. Der er ligeledes udarbejdet en pjece, der beskriver hvem, hvad, hvorfor vi arbejder med fælles indkøb i Tønder Kommune. Hensigten med pjecen var at styrke kommunikationen og dialogen mellem Indkøb og den øvrige organisation. Et planlagt roadshow med pjecen rundt til kommunens ledergrupper har dog været sat standby på grund af indkøbschefens jobskifte ultimo Indkøbspolitikken fastlægger, at Tønder Kommune lægger vægt på gode, dynamiske og længerevarende relationer til sine leverandører. Derfor laves der løbende opfølgningsmøder og workshop mellem leverandører og kommunens aftalebrugere / indkøbere, der skal sikre, at aftaleudmøntningen fungerer tilfredsstillende for alle parter. Fra det afholdte fokusgruppeinterview spores et yderligere behov for kommunikation; gerne besøg på institutioner, en højere grad af direct mail til bestemte målgrupper, disponenter, udvalgte nøglepersoner etc. Institutionerne efterspørger en hurtigere udmøntning af indkøbsprovenu i budgetterne, så disponeringer kan tilpasses så tidligt som muligt. Der er tidligere etableret en formaliseret samarbejdsgruppe mellem økonomi og udbud/indkøb, som kan sætte yderligere fokus på reaktionstiden i forhold til udmøntningsdelen. Indkøbsstrategien har som mål at øge den elektroniske understøttelse af indkøbsprocessen. Der er etableret et elektronisk aftalekatalog, som sikrer nem adgang til at finde indkøbsaftalerne. Som del af OPUS-implementeringen har der ligeledes i 2010 været igangsat projekt med henblik på etablering af E-handel. Dette projekt kan med fordel fremskyndes, når udbudsprocessen på it-systemer er afsluttet. Ligeledes indikerer afsnit 4 vedr. analyse af aftaleoverholdelse, at der bør ses på fordele/ulemper ved anskaffelse af et analyse-system, der kan bidrage til større træfsikkerhed i beregning af indkøbsvolumen, identifikation af nye udbudsområder, nøgletalsberegninger etc. 5.3 Kommende udfordringer Indtil nu har indkøbsafdelingen været beskæftiget med at udbyde områder og varegrupper med det største besparelsespotentiale. Fremover vil en stadig større del af arbejdet bestå i at gen-udbyde eksisterende aftaler. Indkøbsaftalerne har typisk en løbetid på 3-4 år hvorfor indkøbsafdelingen på sigt løber ind i en situation, hvor en stor del af personalets tid vil gå til genudbud af udløbne aftaler samt drift af eksisterende aftaler. Dette bevirker, at der vil være yderst begrænset tid til udbud af nye områder. Tidspunktet for opnåelse af denne maksimale kapacitet vil i praksis indtræffe senere end om fire år, da processer løbende effektiveres og tidsforbruget pr. udbud kan reduceres. Problemet vil dog opstå inden for en overskuelig fremtid. Samarbejde med SKI og Sydjysk Kommuneindkøb vil kunne øge antallet af aktive aftaler i Tønder Kommune. Erfaringerne fra de hidtil gennemførte udbud har dog vist, at der ofte kan opnås bedre priser ved egne udbud i forhold til at bruge SKI-aftaler. Det er derfor hensigts- 16

19 mæssigt at foretage en nøje vurdering af, hvilken udbudsform der er mest fordelagtig i hvert enkelt tilfælde. Eftersom indkøbsafdelingen løber ind i førnævnte ressourceproblemer inden for få år, vil det opnåelige indkøbsprovenu ikke kunne stige i samme takt som hidtil. Desuden er det marginale ekstra-provenu ved genudbud beskedent, da den væsentligste besparelse allerede er hentet hjem i den første udbudsrunde. At lade aftaler løbe ud uden at genudbyde dem er heller ikke en mulighed, da områderne som oftest er udbudspligtige og kommunen vil i så fald handle ulovligt. Hertil kommer, at leverandøren efter aftaleudløb med stor sandsynlighed vil hæve priserne markant over for kommunen. Indkøbsafdelingen kan i sin nuværende form ikke løfte udbudspligten på alle krævede områder. Opnåelsen af det budgetterede indkøbsprovenu besværliggøres ligeledes af, at mængden af ad hoc opgaver er øget væsentligt i , hvilket gør overholdelse af udbudsplanen sværere. Det er vigtigt at være bevidst omkring arbejdsmængden fra ad hoc opgaver og afsætte ressourcer til disse opgaver. I forbindelse med udarbejdelse af udbudsplanerne vil det ligeledes være en fordel for indkøbsafdelingen at tage kontakt med fagcheferne, så kommende udbudsopgaver så vidt muligt integreres i udbudsplanerne. De skitserede udfordringer kan adresseres på forskellig vis. I det følgende afsnit beskrives tendenser i relation til udbuds- og indkøbsområdet i de danske kommuner med henblik på at udstikke nogle handlemuligheder for organiseringen af Tønder Kommunes fremtidige udbuds- og indkøbsarbejde. 3 Blandt andet: - Udbud af skolekørsel fra Tønder Vest - Udbud af flytning af 10 nedlagte skoler - Udbud af kommunens hjemmeside - 1 indkøbskonsulent udlejet 50 % til IT-afdelingen fra og året ud - Sparring til forpagtning af Tønderhallerne - Udbud af mad til en børneinstitution - Tilbudsforespørgsel på mødeforplejning i Tønder Kommune - Udbud på kropsbårne hjælpemidler bestående af 7 udbud - Hjælp til kontrakt-tilretning i forbindelse med godkendelse af "Det Danske Madhus" 17

20 6. Tendenser på indkøbsområdet Der er i dag et stort fokus på mulighederne for at effektivisere offentlige indkøb. Det er kendt viden, at koordinering og indgåelse af forpligtende aftaler generelt kan give besparelser. Således indgår 83 af 98 kommuner i indkøbsfællesskaber 4. Både fra KL og regeringens side lægges der op til, at det kommunale indkøb skal effektiviseres gennem en koordinering, centralisering og professionalisering. De kommunale indkøbsfællesskaber er oprettet med samme formål, og det er derfor naturligt at se indkøbsfællesskaberne som en central del af udviklingen af det kommunale indkøb. Der er dog ikke en entydig model for, hvorledes et indkøbsfællesskab kan eller skal organiseres. Rambøll opererer i en analyse udarbejdet for KL med fire principmodeller ud fra to parametre, henholdsvis grad af fast struktur og grad af ledelsesmæssig opbakning, hvilket giver følgende matrix 5 : De forskellige modeller vil blive præsenteret senere i afsnittet. I første omgang gennemgås muligheder og fremtidige udfordringer for de kommunale indkøbsfællesskaber ud fra Rambølls analyse til KL. 6.1 Udfordringer for fremtidens kommunale indkøb Både fra regeringens og fra KL s side lægges der op til, at der på indkøbsområdet skal ske en stadig større koordinering og samarbejde kommunerne imellem. Regeringen har med den netop vedtagne konkurrencepakke lagt op til, at der skal indgås flere koordinerede og forpligtende indkøbsaftaler inden for kommuner og regioner. Derudover skal en større del af de offentlige opgaver i udbud, og det skal gøres nemmere at skabe offentlig-private samarbejder gennem mere smidige udbudsregler. 4 Foreningen af offentlige indkøbere; 5 Udviklingsmuligheder for de kommunale indkøbsfællesskaber, rapport til KL 18

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Oversigt over forskning og analyser i relation til konkurrenceudsættelse i kommuner og regioner efter kommunalreformen

Oversigt over forskning og analyser i relation til konkurrenceudsættelse i kommuner og regioner efter kommunalreformen Ulf Hjelmar, Eigil Boll Hansen og Ole Helby Petersen Oversigt over forskning og analyser i relation til konkurrenceudsættelse i kommuner og regioner efter kommunalreformen Publikationen Oversigt over forskning

Læs mere

Strategi for intelligent offentligt indkøb

Strategi for intelligent offentligt indkøb Strategi for intelligent offentligt indkøb Oktober 2013 Strategi for intelligent offentligt indkøb Oktober 2013 Strategi for intelligent offentligt indkøb Nyt kapitel 1. Resumé Offentlig-privat samarbejde

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål...

Læs mere

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service...

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service... Servicestrategi 2008-2009 Vores Ø Service er ikke bare service... Indhold 3 Service er ikke bare service 5 Strategiens grundlag, formål og proces 7 Tidsplan for udarbejdelse af strategien 8 Indsatsområder

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke Anbefalinger god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN 978-87-7029-509-3 Udbudsrådet

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde

Analyse af offentlig-privat samarbejde Analyse af offentlig-privat samarbejde RAPPORT December 2014 www.quartzco.com COPENHAGEN STOCKHOLM OSLO Ryesgade 3A Birger Jarlsgatan 7 Wergelandsveien 21 2200 Copenhagen N 111 45 Stockholm 0167 Oslo Denmark

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat

Læs mere

Behandling af alkohol- og stofmisbrug

Behandling af alkohol- og stofmisbrug Konkurrenceudsættelse af Behandling af alkohol- og stofmisbrug Potentialeafklaring - Tårnby Kommune Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox

Læs mere

offentlig-privat samarbejde analyserapport 6

offentlig-privat samarbejde analyserapport 6 offentlig-privat samarbejde analyserapport 6 Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning...

Læs mere

9. november 2011. Folkekirken Analyse af sognenes indkøb

9. november 2011. Folkekirken Analyse af sognenes indkøb 9. november 2011 Folkekirken Analyse af sognenes indkøb Indholdsfortegnelse Forord 1 Resumé 2 1. Indkøbspraksis 5 1.1. Rammer for strategisk indkøb 5 1.2. Indkøbsadfærd 13 1.3. Samarbejde om indkøb 17

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

Seks modeller for offentlig-privat samarbejde En guide til kommunerne

Seks modeller for offentlig-privat samarbejde En guide til kommunerne Seks modeller for offentlig-privat samarbejde En guide til kommunerne KL Udbudsportalen December 2010 Indhold Forord...3 1. Seks modeller for offentlig-privat samspil...4 1.1 Drift, anlæg eller begge dele...5

Læs mere

12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet

12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet 12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet I umiddelbar forlængelse af økonomiaftalen for 2010 offentliggjorde KL 8 gyldne regler for udgiftsstyring af

Læs mere

Spilleregler for decentral ledelse og central styring

Spilleregler for decentral ledelse og central styring Spilleregler for dialogbaseret aftalestyring Spilleregler for decentral ledelse og central styring Ansvar og forpligtelser for aftaleholdere Version 6 2010: Administrativ revidering foretaget den 5. januar

Læs mere

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Juni 2004 Udarbejdet af New Insight A/S og Oxford Research A/S på anmodning af Arbejdsmarkedsstyrelsen og CABI tter:hssion: 2 Antal

Læs mere

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag KL, april 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Design: Kontrapunkt

Læs mere

Værktøjskasse Version 4

Værktøjskasse Version 4 Værktøjskasse Version 4 4. januar 2010 Indholdsfortegnelse 1. Projektorganisation og projektarbejde... 6 1.1 Rollefordeling i en projektorganisation...6 1.2 Gode råd om projektarbejde og projektgrupper...12

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

Publikationen kan hentes på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside: www.im.dk

Publikationen kan hentes på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside: www.im.dk Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Publikationen kan bestilles hos: Schultz Boghandel E-mail: schultz@schultz.dk Tlf.nr.: 43 22 72 88 / 43 22 73 06 Publikation Omslag: Manipulation.as Foto:

Læs mere

Socialministeriet. Evaluering af salg af almene familieboliger som ejerboliger (SAAB-evalueringen)

Socialministeriet. Evaluering af salg af almene familieboliger som ejerboliger (SAAB-evalueringen) Socialministeriet Evaluering af salg af almene familieboliger som ejerboliger (SAAB-evalueringen) Capacent 27. august 2007 Indhold Forord 1 Resume 2 Del I. Baggrund og formål 5 1. Salgsordningerne og deres

Læs mere

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ 2. fase Løsningsresumé Den 6.10.2014 2 INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. HOVEDKONKLUSION OG VÆSENTLIGSTE RISICI...1 3. UDDYBNING AF LØSNING...3 3.1 Brugernes

Læs mere

VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE

VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE fremtiden starter her... VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE FORORD Vi har som samfund muligheden for at skabe en ny dansk styrkeposition. Alliancer

Læs mere

Status for kommunalreformens gennemførelse 2009

Status for kommunalreformens gennemførelse 2009 Status for kommunalreformens gennemførelse 2009 1 Status for kommunalreformens gennemførelse 2009 Udgivet af: KL, Danske Regioner og Indenrigs- og Socialministeriet Udgivet april 2009 Oplag: 2.000 Tryk:

Læs mere

Status for offentlig konkurrence 2014. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.

Status for offentlig konkurrence 2014. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst. Status for offentlig konkurrence 2014 Status for offentlig konkurrence 2014 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Online ISBN 978-87-7029-592-5

Læs mere

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner 7. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indledning 6 Projektets fremgangsmåde og tilrettelæggelse 7 Læsevejledning 7 1.

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere