eleverne trænes i kreative, innovative og entreprenante arbejdsmetoder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "eleverne trænes i kreative, innovative og entreprenante arbejdsmetoder"

Transkript

1 Inno-elev SÅDAN KOMMER DU I GANG! Drejebog til undervisningsforløb i innovative arbejdsmetoder Projektleder: Annie Bekke Kjær Faglig projektleder: Alan Proschowsky Inno-Agent: Lene Gundersen Inno-Agent: Jannie Møller Projektmedarbejder: Thea Flint Rydahl

2 Om Inno-elev Projektet Innovative elever løser virksomhedsproblemer, eller den korte form Inno-elev er udsprunget fra et ønske om et tættere samarbejde mellem skoler i Frederikssund Kommune og det lokale erhvervsliv. Antallet af unge som ikke tager en ungdomsuddannelse er for højt, og det er vore håb, at projektet kan være med til at give eleverne et bedre kendskab til erhvervslivet, og på den måde inspirere flere unge til at tage en ungdomsuddannelse. Begrebet innovation bruges ofte som metabegreb for både kreativitet, innovation og entreprenørskab - og det er den betydning af ordet, vi har tænkt på i projektets titel. Det er projektets mål at: eleverne trænes i kreative, innovative og entreprenante arbejdsmetoder eleverne får kendskab til arbejdsprocesser og jobmuligheder i lokale virksomheder eleverne i højere grad vælger naturfaglige uddannelser Alle deltagende virksomheder har formuleret en udfordring og de vil gerne have elevernes bud på en løsning. Derfor er det elevernes opgave at idégenerere, idéudvikle og produktudvikle i forhold til udfordringen. Vi forestiller os, at man bruger ca. 20 lektioner på skolen på projektet, for eksempel fire dage med fem lektioner pr. dag, men projektet kan også opdeles i mindre enheder. Dog mener vi, at det er en god ide at afsætte fire sammenhængende lektioner til den kreative proces. Udfordringen gives På skolen arbejder eleverne ca. 20 lektioner med: Der er tre veje til at få kendskab til virksomhederne: Eleverne besøger virksomheden, og får indblik i virksomhedens kerneområde Eleverne får besøg af en medarbejder fra virksomheden Eleverne søger information på virksomhedens hjemmeside På hjemmesiden ntsnet.dk/inno-elev kan man læse mere om virksomhedernes kontaktform og udfordring. kreativ idégenerering innovativ idéudvikling entreprenant produktudvikling 2 S i d e

3 Lærerens rolle som facilitator indebærer, at denne tager det fulde ansvar for processen. Læreren tager ansvar for, at eleverne kan anvende deres viden uhæmmet men tager intet som helst ansvar for, hvad de anvender deres viden til ingen bedømmelse af idéer, personer eller opgaver. 1 Giv eleverne bedømmelsesfri feedback, ved at vise dit eget engagement i opgaven engagement smitter og selvværdet vokser! Alt skal være forberedt: InnoArk og diverse materialer skal være klar på forhånd lokaler skal være ledige og klar til brug arbjedsgrupperne sammensættes af læreren Start altid de kreative øvelser, for eksempel Byg en cykel, med at demonstrere hvordan de udføres. Arbejdet på skolen, organiseres bedst i grupper med ca. fire elever. Lærerens rolle i projketet er at fungere som facilitator. Som en hjælp til at styre eleverner gennem processen er der udarbejdet en række InnoArk. Hver elevgruppe gennemarbejder en idé, som præsenteres den sidste dag. Klassen kan vælge at sende alle ideerne til virksomheden, eller sammensætte deres ideer til en fælles idé til virksomheden. 3 S i d e

4 Hvis projektet gennemføres på fire hele dage, kan følgende tidsplan anvendes: Dag 1 fem lektioner Materialer: PostIt, stimulikort, A3- og A4papir Det Kreative I det kreative er målet at skabe så mange ideer som muligt. Ved hjælp af forskellige øvelser, støttes eleverne i at få viljen, evnen og modet til at deltage. Det kreative er en veksel mellem øvelser som træner idegenereringen og den horisontale tænkning samtidig med, at eleverne bliver stillet den udfordring som indgår i forløbet. Idegenerering I det kreative gælder det om at kunne gå med på hinandens ideer og ikke stoppe hinanden. Det kræver mod at skabe nye ideer ligesom åbenhed og indlevelsesevne er vigtige elementer det kræver at eleverne bakker hinanden op og selv byder ind med nye ideer. Vigtigt er det, at der ingen bedømmelse eller løftede pegefingre er. I denne fase er der ikke noget, der er rigtigt eller forkert. Horisontal tænkning I det kreative brydes den traditionelle vanetænkning og viden trækkes ud af den faglige forankring for at blive anvendt i sammenhæng med viden fra andre dele af livet. Hermed åbnes nye perspektiver og muligheder. Eleverne skal således trænes i at tænke horisontalt, hvilket vil sige at bruge viden fra et fagområd til at løse et problem inden for et andet område, eller blande det med viden fra andre dele af deres erfaringsbase. Gennem en stram styring af tiden skifter eleverne mellem øvelser og opgavefokusering. Hermed vil eleverne producere et væld af ideer og de skal nu begynde at udvælge de ideer, de vil arbejde videre med, og det er denne proces der danner overgangen til det innovative. Strukturmøde 30 minutter Herefter en række øvelser der varer mellem fem og ti minutter - eller så længe der arbejdes godt. Hvis energien falder skiftes til næste øvelse. Alle øvelser ligger på ntsnet.dk/inno-elev Strukturmødet er dagens kick off-møde. Her er klassen samlet og læreren præsenterer dagens første opgave. Det er vigtigt at eleverne kun kender programmet et skridt frem i processen en opgave en deadline er fundamentet, der holder eleverne koncentrerede gennem processen. 4 S i d e

5 Øvelser: Dagen baglæns Hvad vil du være, når du bliver stor Yes vi har lavet en fejl Give gaver PowerPoint med udfordringen fra den valgte virksomhed vises. Der fokuseres udelukkende på præsentationens overskrifter, for at spore eleverne ind på opgaven. Endnu to øvelser laves: Hvad sker der så? Planlæg en ferie PowerPoint med udfordringen vises igen. Denne gang bruges der mere tid ved det enkelte slide. Der kan være behov for lærerhjælp til at forstå begreberne. Det sidste slide med udfordringen bliver stående. Hver elev skriver, på PostIts, to til fire ideer til løsning af udfordringen. Alle ideerne klæbes op på en egnet overflade for eksempel tavlen. Derefter to øvelser: Ting mødes (billedkort) Byg en cykel (ordkort) Lærerne læser alle ideer op. Derefter vælger hver elev den idé, de synes bedst om. Hvis der er flere elever der synes den samme ide er god, dubleres ideen. De resterende ideer bliver hængene til senere inspiration. Idéstafet Eleverne går i deres grupper og laver Idéstafet: Hver elev placerer den valgte idé på et stykke A4papir og begrunder valget skriftligt. Herefter sendes A4papiret videre til sidemanden som tilføjer sine tanker til videre udvikling af ideen. 5 S i d e

6 Når ideen vender tilbage til ejermanden skal der være mulighed for, at denne kan spørge ind til kammeraternes kommentarer. Gruppen vælger nu den idé de tror mest på, og vil arbejde videre med. Idéen skrives ned på en PostIt, placeres på midten af et A3papir og gemmes til den efterfølgende dag. Statusmøde kort præsentation af valgt idé. Statusmødet er møder der indgår som deadlines. Her er hele klassen samlet og fremlægger gruppevis for hinanden hvorefter klassen giver mundtlig eller skriftlig feedback. Statusmødet markere ofte afslutningen på dagen. Hjemmeopgave: Findes det? (fra hjemmeopgavehæftet) 6 S i d e

7 Dag 2 Materialer: PostIt, A3- og A4papir, InnoArk 1 og 2 Det Innovative Ved udgangen af det kreative har eleverne valgt en ide ud og skal nu i gang med bearbejdning og analyse af den valgte ide. Der er således tale om et skift fra det kreative - hvor idegenerering med horisontal tænkning er i fokus, til det innovative - hvor den valgte ide gives fagligt dybde. Ideen foldes ud og analyseres nærmere. Den viden eleverne har, skal klarlægges, ligesom der - i lige så høj grad - fokuseres på den viden de ikke har. Til indhentning af viden skal eleverne lære at bruge deres netværk. I det innovative skal eleverne ligeledes opnå en bevidsthed om hvorvidt ideen er ny og nyttig. Det innovative er en tidsstyret proces, hvor der veksles mellem gruppearbejde og statusmøder for hele klassen. I det innovative, kan det ske at eleverne har brug for at vende tilbage til det kreative. I begyndelsen vil det være naturligt at det er læreren der fornemmer, hvornår der er brug for et kreativt indspark, men senere i processen skal eleverne selv lære dette og igangsætte en af de kreative øvelser som materialet indeholder. Strukturmøde 30 minutter Læreren præsenterer strukturen for dagen Gruppemøde 60 minutter På Gruppemødet arbejder eleverne i grupperne med dages opgaver, ligesom de planlægger dagens videre forløb. Gruppen mødes omkring ideen, der blev valgt dagen før. Eleverne fremlægger på skift deres hjemmearbejde for gruppen. Ny viden skrives på PostIts og tilføjes til A3papiret med den oprindelige Læreren udleverer InnoArk1. Innoarket foldes før det udleveres til grupperne. På arket skal eleverne tage stilling til følgende: ide. 3 styrker / 3 svagheder Hvad ved vi? / Hvad ved vi ikke? Hvor kan vi hente viden? (Netværksafklaring) 7 S i d e

8 Arbejde i gruppen 75 minutter Der arbejdes individuelt og i undergrupper på de områder, der er blevet afklaret under gruppemødet. Forberedelse til statusmøde 15 minutter Læreren udleverer InnoArk2. Gruppen vurderer om deres ide har værdi for få eller mange, og om den er let eller svær at gennemføre. Valget markeres med et kryds på arkets illustration: Værdikompasset Værdi (hvordan kan idéen bruges?) Målgruppe (hvem kan bruge idéen) Statusmøde 45 minutter To minutters fremlæggelse af ideen med udgangspunkt i resultaterne fra InnoArk2. Problemstillinger fra InnoArk1 skal også være en del af fremlæggelsen. Klassen giver et til to minutters individuel, skriftlig feedback på fremlæggelserne. Læreren præsenterer hjemmeopgaven: Brug dit netværk (fra hjemmeopgavehæftet). Eleverne skal her notere, ud fra dagens netværksafklaring, hvem de hver i sær kontakter. 8 S i d e

9 Dag 3 Materialer: PostIt, A3- og A4papir, InnoArk 3 og 4 Strukturmøde 15 minutter Læreren præsenterer strukturen for dagen Gruppemøde 60 minutter Gruppen bearbejder feedback fra seneste statusmøde, ved at tilføje brugbar feedback til A3papiret med den oprindelige ide. Eleverne fremlægger på skift deres hjemmearbejde for gruppen. Evt. nye netværkspersoner skrives på InnoArk1. Det Entreprenante I det entreprenante skal den valgte ide omsættes til konkret praksis. Det kan f.eks. være at bygge en model, udarbejde et PowerPoint, lave en folder eller lign. I denne proces er der således fokus på elevernes handlekompetence. Resultatet af den entreprenante proces udmøntes i en præsentation for virksomheden. Læreren udleverer InnoArk 3 Inno-Raketten Arbejde i gruppen 90 minutter Der arbejdes i grupperne på baggrund af aftalerne på InnoArk 3 9 S i d e

10 Forberedelse til statusmøde 15 minutter Læreren udlevere InnoArk 4, sloganøvelse: Find på et slogan Hvis der er ekstra tid, kan gruppen tegne et logo Statusmøde 45 minutter Præsentation af slogan samt gruppens arbejde på baggrund af VM-tjekket Mundtlig feedback Læreren præsenterer hjemmeopgaven: Husk det! (fra hjemmeopgavehæftet) 10 S i d e

11 Dag 4 Strukturmøde 15 minutter Læreren præsenterer struktur for dagen Gruppemøde 15 minutter Bearbejdning af mundtligt feedback fra seneste statusmøde Justering af arbejdsplaner: Hvem gør hvad? Arbejde i gruppen 135 minutter Færdiggørelse af projekt Forberedelse af præsentation 15 min. Forbered en kort salgstale argumentér for hvorfor virksomheden skal bruge lige netop jeres idé. Præsentation af idéer 45 min. Grupperne præsenterer deres idé for resten af klassen. 11 S i d e

LISE - Camp Fase 1 LISE. Læring Innovation Science Esbjerg. Drejebog til Campforløb hvor innovative og naturvidenskabelige arbejdsmetoder er i fokus.

LISE - Camp Fase 1 LISE. Læring Innovation Science Esbjerg. Drejebog til Campforløb hvor innovative og naturvidenskabelige arbejdsmetoder er i fokus. LISE - Camp Fase 1 LISE Læring Innovation Science Esbjerg Drejebog til Campforløb hvor innovative og naturvidenskabelige arbejdsmetoder er i fokus. 1 Dag 1 fem lektioner Materialer: PostIt, stimulikort,

Læs mere

Elever af Ellehammer SÅDAN KOMMER DU I GANG! F ELLEHAMMER

Elever af Ellehammer SÅDAN KOMMER DU I GANG! F ELLEHAMMER Elever af Ellehammer SÅDAN KOMMER DU I GANG! E L E V E R A F ELLEHAMMER Projektet Elever af Ellehammer er udsprunget af projektet Science Kommunen Hvidovre, et samarbejde mellem skoler i Hvidovre Kommune

Læs mere

LISE - Camp Fase2 LISE. Læring Innovation Science Esbjerg. Drejebog til Campforløb hvor innovative og naturvidenskabelige arbejdsmetoder er i fokus.

LISE - Camp Fase2 LISE. Læring Innovation Science Esbjerg. Drejebog til Campforløb hvor innovative og naturvidenskabelige arbejdsmetoder er i fokus. LISE - Camp Fase2 LISE Læring Innovation Science Esbjerg Drejebog til Campforløb hvor innovative og naturvidenskabelige arbejdsmetoder er i fokus. 1 Dag 2 fem lektioner Materialer: Post - It, LISE Øvelser

Læs mere

UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB

UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB HVAD ER UDFORDRINGEN? PRÆSENTATION HVEM ER VI? LAVE PROTOTYPER FINDE IDEER 5-TRINS MODELLEN I EN PIXIUDGAVE INDLEDNING Innovation og entreprenørskab er

Læs mere

Forslag til program vedr. det innovative projekt

Forslag til program vedr. det innovative projekt Forslag til program vedr. det innovative projekt Forarbejde Hvis det er en hel årgang, som arbejder med forløbet, kan I starte med et danskfagligt forløb på tværs af klasserne med en varighed på 4 lektioner

Læs mere

Camp. - Idegenerering og ideudvikling i udskolingen

Camp. - Idegenerering og ideudvikling i udskolingen Camp - Idegenerering og ideudvikling i udskolingen Introduktion Dette undervisningsforløb er tilrettelagt til at vare seks timer, hvilket gør det anvendeligt til fagdage eller lignende, hvor eleverne skal

Læs mere

LISE - Camp Fase 3b LISE. Læring Innovation Science Esbjerg. Drejebog til Campforløb hvor innovative og naturvidenskabelige arbejdsmetoder er i fokus.

LISE - Camp Fase 3b LISE. Læring Innovation Science Esbjerg. Drejebog til Campforløb hvor innovative og naturvidenskabelige arbejdsmetoder er i fokus. LISE - Camp Fase 3b LISE Læring Innovation Science Esbjerg Drejebog til Campforløb hvor innovative og naturvidenskabelige arbejdsmetoder er i fokus. 1 Dag 4 Materialer: Post - It, LISE Øvelser og - Ark

Læs mere

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Denne manual kan bruges af lederen eller arbejdsmiljøgruppen, alt efter hvordan I fordeler opgaven. Indholdsfortegnelse Før dialogmødet: Tjekliste til din

Læs mere

Svendborg Erhvervsskole 28. april 2011

Svendborg Erhvervsskole 28. april 2011 DREJEBOG Svendborg Erhvervsskole 28. april 2011 Program 09.00 Møde i Foredragssalen, Porthusvej 71, 5700 Svendborg 09.10 Morgenmad 09.40 Introduktion til dagen 10.00 Idéudvikling 12.30 Frokost 13.00 Klargøring

Læs mere

Introduktion til Den Kreative Platform

Introduktion til Den Kreative Platform Introduktion til Den Kreative Platform Jonna Langeland Christensen jonnalc@socsci.aau.dk Forskningsgruppen for Uhæmmet Vidensanvendelse Aalborg Universitet Den Kreative Platform Kreativitet = Uhæmmet anvendelse

Læs mere

En oversigt over, hvornår du arbejder med processkemaet. Opgaveark med spørgsmål til arbejdet med processkemaet

En oversigt over, hvornår du arbejder med processkemaet. Opgaveark med spørgsmål til arbejdet med processkemaet Processkema Processkema Hvorfor og hvordan Processkemaet er gennemgående i kurset og har til hensigt at binde kursets indhold sammen med din dagligdag, så læring omsættes til din daglige praksis og derved

Læs mere

Find og brug informationer om uddannelser og job

Find og brug informationer om uddannelser og job Find og brug informationer om uddannelser og job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 4. 6. klasse Faktaboks Kompetenceområder: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

Introduktion til undervisning i innovation og iværksættermesse

Introduktion til undervisning i innovation og iværksættermesse Introduktion til undervisning i innovation og iværksættermesse Introduktion Firemodellen bruges til at strukturere undervisningen i innovation. Modellen består af fire dele, der gennemføres i rækkefølge.

Læs mere

Lektionsplanlægning Tektonik og Bionik i arkitekturen Udarbejdet af Capo

Lektionsplanlægning Tektonik og Bionik i arkitekturen Udarbejdet af Capo Miniprojekt, arkitektur uge, 1 semester - Uge 42 Emne: Tektonik og bionic i arkitekturen Analyse Gennem en uge skal de studerende på 1 semester, international og dansk linje, arbejde sammen i en arkitektur

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan træffe karrierevalg på baggrund af egne ønsker og forudsætninger

Kompetencemål: Eleven kan træffe karrierevalg på baggrund af egne ønsker og forudsætninger Parat til uddannelse Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 8. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Personlige valg Kompetencemål: Eleven kan træffe karrierevalg på baggrund af egne ønsker og forudsætninger

Læs mere

HOP-IN Lærerkursus mandag d. 4/9 2017

HOP-IN Lærerkursus mandag d. 4/9 2017 HOP-IN 2017 Lærerkursus mandag d. 4/9 2017 Dagens program 13.15-14.00 14.00-14.15 PAUSE 14.15-15.30 Gruppedannelse Samme farve sko Fortæl om din dag - baglæns. Du har ét minut Den som har den ældste søskende

Læs mere

Ordblinde og entreprenørskab

Ordblinde og entreprenørskab Ordblinde og entreprenørskab Gylling Efterskoler d. 20.4.2107 Karin Skjøth Proceskonsulent Innovation & Partnerskaber mellem skoler og lokale aktører Kontakt: 61750740 / kskjoeth@gmail.com / www.karinskjøth.dk

Læs mere

Kemi, fordi? Lærervejledning: Fremstilling af creme

Kemi, fordi? Lærervejledning: Fremstilling af creme Kemi, fordi? Lærervejledning: Fremstilling af creme 2 Introduktion til undervisningsforløb I dette undervisningsforløb skal eleverne arbejde i en innovativ proces med at fremstille en creme, der løser

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger.

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger. Innovation C 1. Fagets rolle Innovation C omfatter viden inden for invention, innovation og diffusion. Innovation beskæftiger sig med innovative processer, projektstyring, projektforløb og forretningsplaner.

Læs mere

Heidi Lærke Sørensen Entrepreneurship - 3U 2016 SYNOPS

Heidi Lærke Sørensen Entrepreneurship - 3U 2016 SYNOPS Heidi Lærke Sørensen Entrepreneurship - 3U 2016 SYNOPS E3U 2016 Undervisningsdesign Forud for skitsering af mit undervisningsdesign præsenteres de forhold, som danner baggrunden for mit design. Målgruppe

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

StÆrke fællesskaber. Skab stærke fællesskaber. Hvad GØR en aktiv medborger for fællesskab? 1a - Drejebog - Stærke fællesskaber - s1.

StÆrke fællesskaber. Skab stærke fællesskaber. Hvad GØR en aktiv medborger for fællesskab? 1a - Drejebog - Stærke fællesskaber - s1. 1a - Drejebog - Stærke fællesskaber - s1 StÆrke fællesskaber Hvad GØR en aktiv medborger for fællesskab? Skab stærke fællesskaber Indhold I denne øvelsesrække får deltagerne opgaven: Hvad vil I gøre for

Læs mere

Struktur for dagen. Velkommen. Hvorfor LAB? Hvordan LAB? Spørgsmål og afrunding. Vi udfordrer jer til at finde nye, sjove og brugbare løsninger

Struktur for dagen. Velkommen. Hvorfor LAB? Hvordan LAB? Spørgsmål og afrunding. Vi udfordrer jer til at finde nye, sjove og brugbare løsninger LAB Lærerkursus jan 2019 Struktur for dagen Vi udfordrer jer til at finde nye, sjove og brugbare løsninger Velkommen Hvorfor LAB? Hvordan LAB? Spørgsmål og afrunding Folkeskoler og bibliotekers formål

Læs mere

PROJEKT X:IT Undervisningsvejledning til konkurrence for X. IT klasser

PROJEKT X:IT Undervisningsvejledning til konkurrence for X. IT klasser til konkurrence for X. IT klasser Indledning Konkurrencen for 7.-9. klasser på X:IT skoler har to formål: Dels skal konkurrencen være med til at fastholde elevernes interesse for projektet og de røgfri

Læs mere

Vej- og Trafiknetværket. Den Kreative Platform. Jonna Langeland Christensen jonnalc@socsci.aau.dk

Vej- og Trafiknetværket. Den Kreative Platform. Jonna Langeland Christensen jonnalc@socsci.aau.dk Vej- og Trafiknetværket Den Kreative Platform Jonna Langeland Christensen jonnalc@socsci.aau.dk Kreativitet = Uhæmmet anvendelse af viden Kommunikation og samarbejde er bevidste og ubevidste vaner Adfærd

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem personlige mål og uddannelse og job

Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem personlige mål og uddannelse og job Fra interesser til forestillinger om fremtiden Uddannelse og job, eksemplarisk forløb for 4. - 6. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Personlige valg Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

Uddannelse & Job klasse

Uddannelse & Job klasse Uddannelse & Job 4. 6. klasse UU Bornholm har i dette kompendie et forslag til undervisningsforløb i det obligatoriske emne uddannelse og job til brug på mellemtrinnet Uddannelse og job på mellemtrinnet

Læs mere

Overbygningen

Overbygningen Overbygningen 2018-19 Tre sammenhængende lektioner om ugen Èn dag om ugen for hele overbygningen Ø N S K E S E D D E L Sæt kryds ved 2 fordybelsesområder Elevens underskrift Forældreunderskrift Ønskesedlen

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder Før, under og efter erhvervspraktik Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 8. - 9. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser

Læs mere

Idræt, 1. klasse længere forløb

Idræt, 1. klasse længere forløb Idræt, 1. klasse længere forløb Planlægning af tema Fag: Idræt Undring? Klasse: 1.b i april måned Forløb over 4 gange 2 lektioner Hvad er 1. maj en forandring fra og til? Hvad er det spændende ved at komme

Læs mere

Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet

Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet I en ny pædagogisk model fra Aalborg universitet tilrettelægges den faglige undervisning som

Læs mere

Innovationskompetence

Innovationskompetence Innovationskompetence Innovation i skolen Når vi arbejder med innovation i grundskolen handler det om at tilrette en pædagogisk praksis, der kvalificerer eleverne til at skabe og omsætte nye idéer, handle

Læs mere

Indholdsfortegnelse. LABs formål.. s. 3 Forløbet. s. 4 Besøg på Ballerup Bibliotek s. 6 Virksomhedsbesøg s. 7

Indholdsfortegnelse. LABs formål.. s. 3 Forløbet. s. 4 Besøg på Ballerup Bibliotek s. 6 Virksomhedsbesøg s. 7 1 Indholdsfortegnelse 2 1. LABs formål.. s. 3 Forløbet. s. 4 Besøg på Ballerup Bibliotek s. 6 Virksomhedsbesøg s. 7 2. Fase 1.. s. 8 Fase 2.. s. 11 Fase 3.. s. 14 Fase 4.. s. 17 Præsentation på biblioteket..

Læs mere

Ingeniørens innovative arbejdsproces

Ingeniørens innovative arbejdsproces Ingeniørens innovative arbejdsproces Lærervejledning Ingeniørens innovative arbejdsproces Lærervejledningen giver inspiration til, hvordan du forud for undervisningen i Dansk Arkitektur Center klæder dine

Læs mere

Guide: Få indsigt i elevernes perspektiver

Guide: Få indsigt i elevernes perspektiver Guide: Få indsigt i elevernes perspektiver Guide: Få indsigt i elevernes perspektiver Få indsigt i elevernes perspektiver Hvordan oplever dine elever din undervisning? Hvad kendetegner en rigtig god time,

Læs mere

Formgiv dag. BOOST- Innovativ skole i Helsingør. Grundkursus dag 4

Formgiv dag. BOOST- Innovativ skole i Helsingør. Grundkursus dag 4 Formgiv dag BOOST- Innovativ skole i Helsingør Grundkursus dag 4 Læringsmål At deltagerne får kendskab til og øver teknikker og handlinger i formgiv fasen At deltagerne fortsætter deres planlægning af

Læs mere

FONDEN FOR ENTREPRENØRSKAB MEDLEM AF JA WORLDWIDE LÆRERVEJLEDNING. IDÉTRÆNING Et kreativitetstræningsmateriale til 4. klasse og op

FONDEN FOR ENTREPRENØRSKAB MEDLEM AF JA WORLDWIDE LÆRERVEJLEDNING. IDÉTRÆNING Et kreativitetstræningsmateriale til 4. klasse og op FONDEN FOR ENTREPRENØRSKAB MEDLEM AF JA WORLDWIDE LÆRERVEJLEDNING IDÉTRÆNING Et kreativitetstræningsmateriale til 4. klasse og op ISBN 978-87-92167-15-6 Copyright 2017 Fotografisk, mekanisk eller anden

Læs mere

Projekt 9. klasse. Hvad er et projekt?

Projekt 9. klasse. Hvad er et projekt? Projekt 9. klasse Hvad er et projekt? Et projektarbejde handler om at finde forklaringer, tage stilling og finde løsninger på problemer. I skal ikke bare beskrive et emne eller fortælle om noget, som andre

Læs mere

Innovation i praksis 19-01-2010. Indhold. Præsentation. Undervisning på Rørkjær skole

Innovation i praksis 19-01-2010. Indhold. Præsentation. Undervisning på Rørkjær skole Innovation i praksis Indhold Kort præsentation Business Class på Rørkjær skole Edison og camp-tanken Den innovative skole Afrunding Præsentation Læreruddannet fra Ribe Seminarium Lærer på Rørkjær skole

Læs mere

ENTREPRENØRIELLE KOMPETENCER

ENTREPRENØRIELLE KOMPETENCER SEMINAR 3 ENTREPRENØRIELLE KOMPETENCER - Fokus på læringsudbytte af entreprenørielle processer AU AARHUS UNIVERSITET CENTER FOR UNDERVISNINGSUDVIKLING OG DIGITALE MEDIER 1. JANUAR 2016 Program for dagen

Læs mere

Skoledysten. Opfinderspirerne. Frederiksberg. Workshop torsdag den 10. januar 2019 kl

Skoledysten. Opfinderspirerne. Frederiksberg. Workshop torsdag den 10. januar 2019 kl Velkommen Skoledysten Frederiksberg Workshop torsdag den 10. januar 2019 kl. 10.00-16.00 Opfinderspirerne Program ved workshop på HCØ: Kl. 10:00 Præsentation af H.C. Ørsted Gymnasiet -Eksempler på innovation

Læs mere

Evaluering på Mulernes Legatskole

Evaluering på Mulernes Legatskole Evaluering på Mulernes Legatskole Undervisningsevaluering i STX og HF 1. Optimalt bør alle forløb evalueres formativt, men som minimum skal det ske på alle hold mindst to gange om året, og mindst én af

Læs mere

Planlægning af et længerevarende undervisningsforløb til stx

Planlægning af et længerevarende undervisningsforløb til stx Planlægning af et længerevarende undervisningsforløb til stx Arbejdsopgave til 1. del Målgruppe: 1g eller 2g Forløbets varighed: 10-12 timer 1. Forløbets faglige mål og faglige indhold skal fastlægges

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

Teamets samarbejde om uddannelsesparathedsprocessen

Teamets samarbejde om uddannelsesparathedsprocessen Teamets samarbejde om uddannelsesparathedsprocessen Formål med samarbejdsværktøjet Dette samarbejdsværktøj har til formål at understøtte teamets samarbejde om elevernes personlige, sociale og praksisfaglige

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 2 1. LABs formål.. s. 3 Forløbet. s. 4 Besøg på Ballerup Bibliotek s. 6 Virksomhedsbesøg s. 7 2. Fase 1.. s. 8 Fase 2.. s. 11 Fase 3.. s. 14 Fase 4.. s. 17 Præsentation på biblioteket..

Læs mere

13-09-2011. Sprogpakkens 6-dages kursus. Introduktion og præsentation 1. dag. Introduktion og præsentation. Velkomst. Sprogpakkens 6- dages kursus

13-09-2011. Sprogpakkens 6-dages kursus. Introduktion og præsentation 1. dag. Introduktion og præsentation. Velkomst. Sprogpakkens 6- dages kursus Sprogpakkens 6-dages kursus Introduktion og præsentation 1. dag 1 Introduktion og præsentation Velkomst Præsentation af deltagerne Praktiske informationer om kurset Evaluering Sprogpakkens baggrund 6-dages

Læs mere

FORMÅL : 1. AT KENDE VÆRKTØJET 2. AT FÅ EN INTRO TIL AT UDVIKLE ET UNDERVISNINGSFORLØB

FORMÅL : 1. AT KENDE VÆRKTØJET 2. AT FÅ EN INTRO TIL AT UDVIKLE ET UNDERVISNINGSFORLØB FORMÅL : 1. AT KENDE VÆRKTØJET 2. AT FÅ EN INTRO TIL AT UDVIKLE ET UNDERVISNINGSFORLØB HVAD ER 100 KORT ELLER SIH SAMARBEJDE, INNOVATION OG HANDLING ER ET PROCESREDSKAB ELLER ET LÆRINGSREDSKAB TIL AT KUNNE

Læs mere

GRUNDLOVEN 1915 LÆRERMATERIALE

GRUNDLOVEN 1915 LÆRERMATERIALE GRUNDLOVEN 1915 LÆRERMATERIALE Kære lærer! Dette spil er udviklet til historieundervisningen i 7.-9. klassetrin. Spillet handler om Grundloven 1915 og har et særligt fokus på de mennesker i datiden, der

Læs mere

Lærervejledning Læringsuge skoleåret UDSKOLING

Lærervejledning Læringsuge skoleåret UDSKOLING Lærervejledning Læringsuge skoleåret 2017-2018 UDSKOLING Verdensmålene for bæredygtig udvikling Side 1 af 11 INDHOLD Introduktion... 2 UNESCO Learning City Sønderborg... 2 Valg af Verdensmål kaldet SDG

Læs mere

Introduktion - Modul 2

Introduktion - Modul 2 Introduktion - er det andet forløb af 4 og er i materialet sat til to dage. handler om at få nye ideer, at drømme om hvad der er muligt og blive klogere på kreativitet og hvordan man kan tænke nye tanker.

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING INDLEDNING FÆLLES MÅL OPGAVESÆTTET

LÆRERVEJLEDNING INDLEDNING FÆLLES MÅL OPGAVESÆTTET Dit Demokrati: OPGAVER TIL FILMEN HVAD ER ET POLITISK PARTI? Udarbejdet af Folketingets Administration LÆRERVEJLEDNING INDLEDNING Dette materiale består af 2 dele: Filmen HVAD ER ET POLITISK PARTI? Opgavesættet

Læs mere

Dit Demokrati: LÆRER VEJLEDNING TIL EU-FILM

Dit Demokrati: LÆRER VEJLEDNING TIL EU-FILM Dit Demokrati: LÆRER VEJLEDNING TIL EU-FILM DIT DEMOKRATI LÆRERVEJLEDNING TIL EU-FILM SIDE 1 OVERORDNET LÆRERVEJLEDNING INDLEDNING Dette materiale består af 3 dele: Filmene: Hvad bestemmer EU?, Hvordan

Læs mere

Mit liv Min læring. Understøttende undervisning. Birkerød Skole

Mit liv Min læring. Understøttende undervisning. Birkerød Skole Mit liv Min læring Understøttende undervisning Birkerød Skole 2 Mit liv min læring Mit Liv - Min Læring er en helt ny måde at tænke undervisning på. ML-ML er understøttende undervisning for vores elever

Læs mere

UD OVER RAMPEN! KURSUSFORLØB FOR ILDSJÆLE HADERSLEV ERHVERVSRÅD 2. DECEMBER 2014

UD OVER RAMPEN! KURSUSFORLØB FOR ILDSJÆLE HADERSLEV ERHVERVSRÅD 2. DECEMBER 2014 UD OVER RAMPEN! KURSUSFORLØB FOR ILDSJÆLE HADERSLEV ERHVERVSRÅD 2. DECEMBER 2014 PROGRAM Velkomst og dagens program Elevatorpitch præsentation Fra idé til realisering, del 1 - oplæg Projektskabelon, del

Læs mere

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave.

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave. Undersøgelse af de voksnes job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 0-3.klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive forskellige uddannelser og job Færdigheds-

Læs mere

Innovation C. HH 3. år. Grenaa Handelsskole. J. P. Josiassensvej Grenaa 2008/2009. Jan Clausen

Innovation C. HH 3. år. Grenaa Handelsskole. J. P. Josiassensvej Grenaa 2008/2009. Jan Clausen J. P. Josiassensvej 44 8500 Grenaa 2008/2009 Jan Clausen Indledning... 3 Eksamensprojekt innovation C.........4 Struktur på faget innovation C.6 Evaluering 8 Kilder...8 2 Indledning Hvorfor priorieteres

Læs mere

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M o Sta Stem! ga! o - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? / o T D A O M K E R I Indhold En bevægelsesøvelse hvor eleverne får mulighed for aktivt og på gulvet at udtrykke holdninger, fremsætte forslag

Læs mere

Forslag til aktiviteter i forforståelsesfasen

Forslag til aktiviteter i forforståelsesfasen Forslag til aktiviteter i forforståelsesfasen Forløbet kan introduceres med indhold og eventuelt læringsmål. Jeg kan reflektere over, hvilke typer instruerende tekster jeg kender. Jeg kan gøre mig tanker

Læs mere

3D Didaktikken Facilitering af 3D cases og 3D aktiviteter

3D Didaktikken Facilitering af 3D cases og 3D aktiviteter Facilitering af kreative processer på Den Kreative Platform Søren Hansen Research group for Unlimited Knowledge Application Aalborg University 3D Didaktikken Facilitering af 3D cases og 3D aktiviteter

Læs mere

Workshop. Talent på mange niveauer med særlig plads til dem alle

Workshop. Talent på mange niveauer med særlig plads til dem alle Workshop Talent på mange niveauer med særlig plads til dem alle Workshoppen talent på HG 1. Hvem er jeg? 2. Hvorfor er jeg her? 3. Hvad vil jeg underholde om? 4. Hvem er I? Positiv Clearence Vælg ½ postkort.

Læs mere

Jagten på Fællesskabet Lærervejledning

Jagten på Fællesskabet Lærervejledning Jagten på Fællesskabet Lærervejledning Baggrund Jagten på fællesskabet er et undervisningsforløb for grundskoleelever i 5. 8. klasse. Eleverne skal gennem et særligt udviklet spilkoncept spille sig igennem

Læs mere

Innovation PÅ TVÆRS Odense-Svenborg forår 2017

Innovation PÅ TVÆRS Odense-Svenborg forår 2017 Innovation PÅ TVÆRS Odense-Svenborg forår 2017 Hvad er Innovation PÅ TVÆRS i UCL? Innovation PÅ TVÆRS (IPT) er et tre ugers forløb, hvor der alle dage arbejdes med et innovationsprojekt. Innovation PÅ

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 2 1. LABs formål..s. 3 LABS lektionstal og struktur.s. 4 Foto og videotillladelse..s. 5 Virksomhedsbesøg..s. 7 2. Fase 1.. s. 7 Fase 2.. s. 10 Fase 3.. s. 13 Fase 4.. s. 16 Præsentation

Læs mere

INDHOLD Sådan bruger du aktivitetsbeskrivelserne Oversigt over aktiviteter på de fem trin... 3

INDHOLD Sådan bruger du aktivitetsbeskrivelserne Oversigt over aktiviteter på de fem trin... 3 INDHOLD INDHOLD... 0 Sådan bruger du aktivitetsbeskrivelserne... 1 Oversigt over aktiviteter på de fem trin... 3 Trin 1: Intro-forståelse for de fire kategorier... 5 Trin 2 Udvikling af bevægelsesaktiviteter...

Læs mere

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling Grøn Generation strategi Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling 1 Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i

Læs mere

Ctreative Genius - Workshop 2 Søren Hansen, Aalborg universitet. Ref over impact. Impact gennem prototyping (Grib det der ligger lige foran dig)

Ctreative Genius - Workshop 2 Søren Hansen, Aalborg universitet. Ref over impact. Impact gennem prototyping (Grib det der ligger lige foran dig) Ctreative Genius - Workshop 2 Søren Hansen, Aalborg universitet Ref over impact Impact gennem prototyping (Grib det der ligger lige foran dig) Bliv opmærksom på de små muligheder der byder sig (uva - videoer)

Læs mere

Velkommen hjem i Minecraft

Velkommen hjem i Minecraft Et undervisningsforløb om fremtidens bolig / Håndværk og design/dansk 5.-8. klasse / Lærervejledning Velkommen hjem i Minecraft Dette materiale er udarbejdet af Dansk Arkitektur Center til forberedelse

Læs mere

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD 2014 SÅDAN DELTAGER DU I IDÉKONKURRENCEN OG DA VINCI UNGDOMSUDDANNELSERNE DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD Regler for deltagelse Alle elever og studerende, danske og udenlandske,

Læs mere

Introduktion. Arbejde med indstilling

Introduktion. Arbejde med indstilling Introduktion Arbejde med indstilling Vertikal tænkning Hvis jeg havde spurgt mine kunder hvad de ønskede sig, ville de have bedt om en hurtigere hest. Henry Ford Hvad sker der i hjernen når man får en

Læs mere

GLOBAL INNOVATIONSCAMP FOR HF. Et læringsmiljø som rykker GLOBAL INNOVATIONSCAMP FOR HF. - Et læringsmiljø som rykker

GLOBAL INNOVATIONSCAMP FOR HF. Et læringsmiljø som rykker GLOBAL INNOVATIONSCAMP FOR HF. - Et læringsmiljø som rykker GLOBAL INNOVATIONSCAMP FOR HF Et læringsmiljø som rykker GLOBAL INNOVATIONSCAMP FOR HF - Et læringsmiljø som rykker Udgivet oktober 2015 af Globale Gymnasier Indhold: Lotte Vestermarken, Erik Terp, Kirsten

Læs mere

Workshop om Innovation og Entrepenørskab

Workshop om Innovation og Entrepenørskab Rom og cola er en innovation; To kendte ting kombineres og skaber noget nyt Workshop om Innovation og Entrepenørskab v/ Per Bak Christensen og Torben 1 Entreprenørskab er, når der bliver handlet på muligheder

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for Fag, Teknologi B semester 1-4 2010-2012. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Undervisningsbeskrivelse for Fag, Teknologi B semester 1-4 2010-2012. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse for Fag, Teknologi B semester 1-4 2010-2012 Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Teknisk

Læs mere

Bliv opfinder! Et spændende og anderledes tilbud til kommende 6. og 7. klasses elever i Vejen kommune

Bliv opfinder! Et spændende og anderledes tilbud til kommende 6. og 7. klasses elever i Vejen kommune Bliv opfinder! Et spændende og anderledes tilbud til kommende 6. og 7. klasses elever i Vejen kommune Innovation og folkeskolereformen Ved at være med i Edison arbejder man med innovation, som er et af

Læs mere

Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang. Formål. Læringsmål

Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang. Formål. Læringsmål Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang I Tønder Kommunes strategiplan fremgår det under Uddannelsesstrategien, at iværksætteri skal fremmes i Tønder Kommune som et bidrag til at hæve det generelle

Læs mere

Sådan bliver vi opslugte af vores arbejde Ca. 2 timer

Sådan bliver vi opslugte af vores arbejde Ca. 2 timer Vejledning i verdensklasse Sådan bliver vi opslugte af vores arbejde Ca. 2 timer Det skal vi tale om i dag I dag skal vi tale om vores engagement og om, hvordan vi styrker det i hverdagen. Der er tre punkter

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 11/12 Institution ZBC Næstved Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Innovation C Flemming Krabbe

Læs mere

Vurdering og Handleplan for skolens trivselsmåling

Vurdering og Handleplan for skolens trivselsmåling Frederikssund Kommune Vurdering og Handleplan for skolens trivselsmåling Workshop d. 21/3 2017 Vurdering og Handleplan I kan bruge Vurdering og Handleplan til at vurdere jeres resultater af jeres trivselsmåling.

Læs mere

Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat)

Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat) København den 2.4.2014. Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat) Af lektor Albert Astrup Christensen På Handelsskolen Learnmark i Horsens lykkedes det ikke altid at skabe

Læs mere

Teksten her er en tekstversion af den store projektopgave, som også ligger i en flash-udgave i Laboratoriet.

Teksten her er en tekstversion af den store projektopgave, som også ligger i en flash-udgave i Laboratoriet. Projekt Innovation: Tag ud i samfundet og gør en forskel Teksten her er en tekstversion af den store projektopgave, som også ligger i en flash-udgave i Laboratoriet. Laboratoriet Intro: Innovationsskolen

Læs mere

Case Specialiseringsmodulet Ungdomsuddannelser

Case Specialiseringsmodulet Ungdomsuddannelser Case Specialiseringsmodulet Ungdomsuddannelser Deltagere: Klassen 1.x på en ungdomsuddannelse. Tidspunkt: Frikvarter eller pause sidst på ugen. Der bliver kommunikeret på kryds og tværs i denne pause.

Læs mere

Elevguide Innovations-brobygningsopgave

Elevguide Innovations-brobygningsopgave Elevguide Innovations-brobygningsopgave IBO opgavebeskrivelse: 1. Opgaven går ud på at udvikle en ide til en modtager uden for skolen. 1. Det kan være en virksomhed, organisation, forening, kommune, borgergruppe,

Læs mere

UU længere forløb. Planlægning af tema Fag: UU Klasse: 4.b

UU længere forløb. Planlægning af tema Fag: UU Klasse: 4.b UU længere forløb Planlægning af tema Fag: UU Klasse: 4.b Mål: Eleverne skal opleve, mærke og indse, at de har medansvar for og medindflydelse på at udarbejde en værdifuld løsning til en problemstilling

Læs mere

Herning. Indhold i reformen Målstyret undervisning

Herning. Indhold i reformen Målstyret undervisning Herning 3. november 2015 Indhold i reformen Målstyret undervisning Slides på www.jeppe.bundsgaard.net Professor, ph.d. Jeppe Bundsgaard De nye Fælles Mål Hvordan skal de nye Fælles Mål læses? Folkeskolens

Læs mere

ÅRSPLAN FOR SAMFUNDSFAG I 8. KLASSE - 2013/2014 -KENNETH HOLM

ÅRSPLAN FOR SAMFUNDSFAG I 8. KLASSE - 2013/2014 -KENNETH HOLM Uge 33 12-16 Hvad er samfundsfag? Dette forløb er et introduktionsforløb til samfundsfag. Eleverne skal stifte bekendtskab med, hvad samfundsfags indhold og metoder er. I samfundsfag skal eleverne blandt

Læs mere

Lærervejledning. Dansk, samfundsfag. Hjemkundskab. Filmfremvisning, individuelle opgaver, gruppearbejde, debat, klasseøvelser og fremlæggelse.

Lærervejledning. Dansk, samfundsfag. Hjemkundskab. Filmfremvisning, individuelle opgaver, gruppearbejde, debat, klasseøvelser og fremlæggelse. Film: Formål: Målgruppe: Fag: Lektioner: Form: Hvad nu hvis jeg aldrig bliver tynd? At eleverne får fokus på indre kvaliteter frem for ydre omstændigheder. At eleverne får fokus på egne samt klassens styrker

Læs mere

FONDEN FOR ENTREPRENØRSKAB MEDLEM AF JA WORLDWIDE LÆRERVEJLEDNING. MATFLIP Et undervisningsmateriale for 8. klasse MATEMATIK

FONDEN FOR ENTREPRENØRSKAB MEDLEM AF JA WORLDWIDE LÆRERVEJLEDNING. MATFLIP Et undervisningsmateriale for 8. klasse MATEMATIK FONDEN FOR ENTREPRENØRSKAB MEDLEM AF JA WORLDWIDE LÆRERVEJLEDNING MATFLIP Et undervisningsmateriale for 8. klasse MATEMATIK ISBN 978-87-90386-83-2 Copyright 2016 Fotografisk, mekanisk eller anden gengivelse

Læs mere

Corporate Communication

Corporate Communication Corporate Communication Uddrag af artikel trykt i Corporate Communication. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks

Læs mere

Dette emne sætter fokus på: Mod til at handle At lytte til hinandens fortællinger og være åbne over for andres perspektiver Fællesskab og venskab

Dette emne sætter fokus på: Mod til at handle At lytte til hinandens fortællinger og være åbne over for andres perspektiver Fællesskab og venskab Intro Nære sociale relationer og følelsen af at være forbundet med ligesindede og jævnaldrende spiller en vigtig rolle for børn og unges udvikling af en selvstændig identitet og sociale kompetencer. Hvor

Læs mere

Skabelon til prøveformen Portfolio

Skabelon til prøveformen Portfolio Skabelon til prøveformen Portfolio Skabelon: Portfolio Information og vejledning om prøveformen til udviklerne Portfolio er en prøveform, hvor deltageren dokumenterer en samling af f.eks. produkter, opgaver

Læs mere

KIE-modellen Kreativitet, Innovation og Entrepreneurship

KIE-modellen Kreativitet, Innovation og Entrepreneurship KIE-modellen Kreativitet, Innovation og Entrepreneurship og ID-modellen Innovationsagenter der rykker! 1. kursusdag den 15. april 2013 Lizzie Mærsk Nielsen KIE-modellen Et pædagogisk-didaktisk værktøj

Læs mere

Den Kreative Platform i DGI Uhæmmet anvendelse af viden fra forening til forening

Den Kreative Platform i DGI Uhæmmet anvendelse af viden fra forening til forening Den Kreative Platform i DGI Uhæmmet anvendelse af viden fra forening til forening I må gerne sætte jer ned Det vi ser og forstår er styret af mønstre I hjerne og krop Vi ser det vi plejer at se Vi forstår

Læs mere

Kreativitet og faglig udvikling i skolen

Kreativitet og faglig udvikling i skolen Kreativitet og faglig udvikling i skolen Søren Hansen, Aalborg universitet 1. Introduktion til projektet 2. Undervisningsmodel der skaber øget faglighed gennem at udvikle elevernes kreativitet 3. Skolens

Læs mere

Dansklærernes dag 2015. et læringsperspektiv

Dansklærernes dag 2015. et læringsperspektiv Dansklærernes dag 2015 14. april 2015 Titelproducent Eleven som et læringsperspektiv Slides på www.jeppe.bundsgaard.net Professor, ph.d. Jeppe Bundsgaard Indhold En meget central del af dansk handler om

Læs mere

Dit Demokrati: OVERORNET LÆRER VEJLEDNING

Dit Demokrati: OVERORNET LÆRER VEJLEDNING Dit Demokrati: OVERORNET LÆRER VEJLEDNING DIT DEMOKRATI: OVERORDNET LÆRERVEJLEDNING SIDE 1 OVERORDNET LÆRERVEJLEDNING INDLEDNING Dit Demokrati film og opgaver Folketinget ønsker at engagere unge i demokrati

Læs mere

BRUG FOR ET SUPPLEMENT TIL DEN DAGLIGE UNDERVISNING I GRUNDSKOLEN? SPÆNDENDE HHX-DAGE TIL KLASSER TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 1

BRUG FOR ET SUPPLEMENT TIL DEN DAGLIGE UNDERVISNING I GRUNDSKOLEN? SPÆNDENDE HHX-DAGE TIL KLASSER TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 1 BRUG FOR ET SUPPLEMENT TIL DEN DAGLIGE UNDERVISNING I GRUNDSKOLEN? SPÆNDENDE HHX-DAGE TIL 8.-10. KLASSER TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 1 INDHOLD 4 Tietgen Handelsgymnasium tilbyder 6 Unge og privatøkonomi 8

Læs mere

EiUs nyhedsbrev udsendes hver anden måned for at give overblik over projektets status og informere omkring kommende aktiviteter.

EiUs nyhedsbrev udsendes hver anden måned for at give overblik over projektets status og informere omkring kommende aktiviteter. Antoniya Doneva (ANTD) Fra: Antoniya Doneva (ANTD) Sendt: 7. februar 2014 13:34 Til: Antoniya Doneva (ANTD) Emne: EiUs nyhedsbrev februar EiUs nyhedsbrev udsendes hver anden måned for at give overblik

Læs mere

Erhvervsintro: Undervisningens mål er at eleven på et grundlæggende niveau kan:

Erhvervsintro: Undervisningens mål er at eleven på et grundlæggende niveau kan: LUP - lokal undervisningsplan for GF1 Business (EUD og EUX - detail, handel og kontor) Erhvervsfag 1-3: Beskrivelse af opbygning og læringsmål i forhold til de enkelte projekter jf. bekendtgørelse om grundfag,

Læs mere

Vi dannes ved at tænke med og i billeder og lærer gennem brug af sanserne. sætte ord på det, vi ser, hører og reflekterer over.

Vi dannes ved at tænke med og i billeder og lærer gennem brug af sanserne. sætte ord på det, vi ser, hører og reflekterer over. Vi dannes ved at tænke med og i billeder og lærer gennem brug af sanserne ved at sætte ord på det, vi ser, hører og reflekterer over. VISUAL THINKING / THINKING VISUAL Vi tænker med og i billeder Billeder

Læs mere