Det interne overvågningsprogram har sit udspring i Vandsektorloven og gælder for vand- og spildevandsselskaber.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det interne overvågningsprogram har sit udspring i Vandsektorloven og gælder for vand- og spildevandsselskaber."

Transkript

1 Retningslinier g prcedurer fr implementering af Internt Overvågningsprgram i Hillerød Frsyning INDLEDENDE BEMÆRKNINGER: Nærværende ntat beskriver i hvedtræk de franstaltninger, sm Hillerød Frsyning vil implementere i henhld til reglerne m etablering af det interne vervågningsprgram efter Vandsektrlven. Lvgrundlaget fr den interne vervågning fremgår af 19, stk. 5 7, g 37 i lv nr. 469 af 12. juni 2009 m vandsektrens rganisering g øknmiske frhld (vandsektrlven). Reglerne er mere udførligt behandlet i bekendtgørelse nr. 298 af 25. marts 2010 m prgram fr vandselskabers interne vervågning. Etableringstiltag g frbundne kntrlprcedurer g dkumentatin er pstartet prim juli 2010 i henhld til Frsyningssekretariatets udsendte vejledning m internt vervågningsprgram efter vandsektrlven udgivet april Det interne vervågningsprgram har sit udspring i Vandsektrlven g gælder fr vand- g spildevandsselskaber. Hillerød Frsyning har derudver gså besluttet de interne retningslinier, at det interne vervågningsprgram gså skal gælde fr de øvrige selskaber i Hillerød Frsyning. Alle køb i Hillerød Frsyning er fretaget i henhld til Indkøbsplitik fr Hillerød Frsyning (se vedlagte grafiske fremstilling). VÆSENTLIGE NYE KRAV (IKKE UDTØMMENDE OPLISTNING): Efter vandsektrlven skal selskabernes aftaler m køb g salg indgås skriftligt senest på aftaletidspunktet på markedsvilkår. Endvidere skal de aftaler, der er mfattet af reglerne i bekendtgørelse 1468 af 16. december 2009 m kmmunal administratin fr visse vandselskaber være prissat til kstpris indtil slutningen af Det bemærkes, at kmmuners varetagelse af pgaver fr vandselskaber, der ikke er mfattet af bekendtgørelsens vergangsregler ellers generelt kun er mulig inden fr rammerne af kmmunalfuldmagtens regler fr kmmunal erhvervsvirksmhed på markedet. Det vil gså gælde de venfr nævnte pgaver, dvs drift af IT-systemer, bghlderi, frbrugsafregning g fakturering, administrativ bistand til lvpligtig levering af statistik- g benchmarkdata g administrativ g juridisk bistand i persnalesager. Efter disse regler må kmmuner ikke prette eller prethlde en fast pgavevaretagelse fr private selskaber uden lvhjemmel. Fr at undgå værdispild antages det Hillerød Frsyning Ægirsvej Hillerød Side 1 af 9

2 dg, at kmmuner er berettiget til at udnytte en eventuel verkapacitet til at sælge pgaver kmmercielt på markedsvilkår herunder gså til fx vandselskaber. En aftale er indgået på markedsvilkår, hvis selskabet frud fr kntraktindgåelse har undersøgt markedet fr at pnå den bedste kmbinatin af pris g kvalitet ved køb g salg af varer g tjenester. Det sker typisk ved at indhente g sammenligne alternative tilbud i markedet med hensyn til egenskaber, leveringsvilkår g priser fr den type ydelser, sm rdren skal mfatte. Aftaler, der har verhldt frskrifterne fr udbud i tilbudslven eller EU s udbudsdirektiver anses gså fr at være indgået på markedsvilkår. Side 2 Det bemærkes, at det ved vurdering af, hvr vidt indgåelsen af en aftale er EU-udbudspligtig eller ej, er afgørende at vurdere kntraktværdi fr aftalen i henhld til det relevante EU udbudsdirektiv. Tilbudslven finder anvendelse på bygge- g anlægspgaver, hvis værdi ikke verstiger tærskelværdierne i EU s udbudsdirektiver. Alle vandselskaber er mfattet af tilbudslvens udbudsregler fr byggeg anlægskntrakter. Tilbudslvens bestemmelser m annnceringspligt ved indkøb af varer eller tjenesteydelser fr ver kr. gælder ikke kntrakter, der indgås til brug fr virksmhed mfattet af frsyningsvirksmhedsdirektivet. Aftaler, der falder uden fr udbudsreglerne, skal imidlertid gså indgås på markedsvilkår efter vandsektrlven. Derfr skal der, jf. det venfr anførte, ved indgåelse af alle ikke-udbudspligtige aftaler ske en afsøgning af markedet, så aftalernes priser g vilkår kan afstemmes med de almindeligt frekmmende betingelser i markedet g ikke bliver ugunstige fr selskabet. Alle aftaler, hvis værdi er under udbudsdirektivernes tærskelværdier skal i øvrigt verhlde EU-traktatens almindelige principper m ligebehandling, gennemsigtighed g prprtinalitet. Det sidstnævnte princip indebærer, at rdregiverens krav til leverandøren skal stå i et rimeligt frhld til det, der skal leveres. Hillerød Frsyning Ægirsvej Hillerød Side 2 af 9

3 Organisatinsdiagram Hillerød Frsyning: Side 3 Hillerød Frsyning Hlding Hillerød Vand Hillerød Varme Hillerød Spildevand Hillerød Affaldshåndtering Hillerød Kraftvarme ApS Hillerød Service Ledelsesstruktur i Hillerød Frsyning: Direktør Alaa Barky Plan g Prjekt Alf Jhansen Varme g Kraftvarme Kjeld Oksbjerg Vand Peer Kamstrup Spildevand Peter Underlin Øknmi, Kunder g Administratin Carsten W. Hansen Frretningsudvikling Henrik Schjødt- Bruhn Kraftvarme Per Brøndum Varme Kaj Jensen Ledergruppe: Alaa Barky, Alf Jhansen, Kjeld Oksbjerg, Peer Kamstrup, Peter Underlin, Carsten W. Hansen, Henrik Schjødt-Bruhn g Kaj Jensen Hillerød Frsyning Ægirsvej Hillerød Side 3 af 9

4 Overvågningsansvarlige samt substitutrdning: Overvågningsansvarlige persn: William Aaquist 1. substitut: Carsten W. Hansen 2. substitut: Alf Jhansen Side 4 Alaa Barky har sm Direktør mulighed fr at fungere sm vervågningsansvarlig. Anvisnings- g attestatinsberettigede persner: Sektinsledere (=medlemmer af ledergruppen) er anvisningsberettigede. Driftsansvarlige er synnym med anvisningsberettigede persner, der har kmpetence til at gdkende, at virksmheden påtager sig en udgift i frbindelse med et køb. Attestatinsberettigede persner kan knfirmere, at leveret vare er mdtaget i den aftalte mængde til den ved bestillingen aftalte pris. Sagsbehandlere, prjektledere g andre ansatte står typisk fr hele frberedelsesfasen af en købs- g salgshandling. Sektinsledere er gså driftsansvarlige, men kan naturligvis ikke både attestere g anvise fr samme aftale. Frm- g dkumentatinskrav ved aftaleindgåelse: Definitin fra Knkurrencestyrelsens vejledning til IO-prgram: Væsentlige aftaler: Kntraktværdi > kr. Væsentlige aftaler: Ex ante (på aftaletidspunktet (ved aftalens indgåelse)) skal det være dkumenteret, at en aftale indgås på markedsvilkår. Ikke væsentlige aftaler: Ex pst (efter aftalens indgåelse) skal det i tilfælde af stikprøve kunne sandsynliggøres, at en aftale er blevet indgået på markedsvilkår. Krrekt beregning af kntraktværdi med støtte fra vejledning er et afgørende element fr tilsikring af verhldelse af udbudsregler. Der er udfærdiget tjekliste fr tilsikring af verhldelse af dkumentatinskrav ifm. udbudsfrretninger. Hillerød Frsyning Ægirsvej Hillerød Side 4 af 9

5 Overrdnede retningslinier fr indgåelse af aftale: Operatinelle anvisninger i frm af en prcedurebeskrivelse fr frskellige frmer fr køb g salgstransaktiner. Side 5 Eksempler: VAREKØB: (f.eks. en bil eller en bilflåde): Uanset værdi skal aftale være skriftlig g frelægge senest på aftaletidspunktet. Afsøg internet, netværk, gratisinstanser (f.eks. Udbudshtline) g evt høringssvar fra advkat mkring, m knkrete køb er undtaget fra udbudsreglerne g derfr ikke er udbudspligtigt. Afsøg internet fr m andre har været her før s g fr gde tip (f.eks. udbud grønt vedligehld ). Dkumentatin er i første mgang specifikatin af indkøbet (art, mfang g særlige specifikatiner). Dette kan kræve pslag i CPC-nmenklaturen, specifikatin af A- g B-ydelser. Herefter skal købsfrmen indkredses, idet kntraktværdien skal beregnes efter bedste bjektive skøn. Det afklares, hvilket udbudsdirektiv, pågældende køb hører ind under. På basis af kntraktværdi g udbudsdirektiv (med tilhørende tærskelværdier) afgøres, hvr vidt købet er udbudspligtigt (helt eller delvist), eller annnceringspligtigt eller hvis ikke annnceringspligtigt m købet vurderet sm væsentligt eller uvæsentligt i henhld til interne vervågningsprgram: I tilfælde af udbudspligt skal der ske en afsøgning af markedet. Et køb kan gennemføres på 2 måder: 1. Gennemførelse af en EU-udbudsfrretning. Afhængigt af deadlines fr gennemførelse samt persnaleressurcesituatinen kan tilkøb af ekstern kmpetence til varetagelse af diverse facetter g rller i en EUudbudsfrretning kmme på tale. 2. Et alternativ kan være at fretage købet via en rammeaftale i SKI, såfremt en aftale findes. Køb gennem SKI afløfter udbudspligten. Det bør altid undersøges, m SKI har en relevant aftale, der kan benyttes m ønskeligt. BEMÆRK: KUN LEDEREN KAN GODKENDE KØB VIA SKI-RAMME-AFTALE. I tilfælde af annnceringspligt skal der ske en afsøgning af markedet. Et køb kan gennemføres på 2 måder: 1. Gennemførelse af en annncering. Afhængigt af deadlines fr gennemførelse samt persnaleressurcesituatinen kan tilkøb af ekstern kmpetence til varetagelse af diverse facetter g rller i en annnceringsfrretning kmme på tale. 2. Et alternativ kan være at fretage købet via en rammeaftale i SKI, såfremt en aftale findes. Køb gennem SKI afløfter annnceringspligten. Det bør altid undersøges, m SKI har en relevant aftale, der kan benyttes m ønskeligt. BEMÆRK: KUN LEDEREN KAN GODKENDE KØB VIA SKI-RAMME-AFTALE. Hillerød Frsyning Ægirsvej Hillerød Side 5 af 9

6 I tilfælde af kntraktværdi < kr. (men stadig vurderet sm væsentlig i henhld til interne vervågningsprgram) skal der ske en afsøgning af markedet. Et køb kan gennemføres på 3 måder: 1. Gennemførelse af en annncering fr at sikre aftaleindgåelse på markedsvilkår på trds af, at der ikke er pligt dertil. Afhængigt af deadlines fr gennemførelse samt persnaleressurcesituatinen kan tilkøb af ekstern kmpetence til varetagelse af diverse facetter g rller i en annnceringsfrretning kmme på tale. 2. Et alternativ kan være at fretage købet via en rammeaftale i SKI, såfremt en aftale findes. Køb gennem SKI afløfter annnceringspligten. Det bør altid undersøges, m SKI har en relevant aftale, der kan benyttes m ønskeligt. BEMÆRK: KUN LEDEREN KAN GODKENDE KØB VIA SKI-RAMME-AFTALE. 3. Indhente mindst 2 tilbud fra leverandører g så fretage købet, der udmærket kan fretages fra en helt anden leverandør. Det bemærkes, at et køb under alle mstændigheder skal verhlde EUtraktatens almindelige principper m ligebehandling, gennemsigtighed g prprtinalitet. Det sidstnævnte princip indebærer, at rdregiverens krav til leverandøren skal stå i et rimeligt frhld til det, der skal leveres. Reelle dkumentatinskrav er, at det på frlangende skal dkumenteres, at aftalen er fretaget på markedsvilkår Side 6 I tilfælde af kntraktværdi < kr. (g derudver vurderet sm uvæsentlig i henhld til interne vervågningsprgram) skal der ske en afsøgning af markedet. Et køb kan gennemføres på 3 måder: 1. Gennemførelse af en annncering fr at sikre aftaleindgåelse på markedsvilkår på trds af, at der ikke er pligt dertil. Afhængigt af deadlines fr gennemførelse samt persnaleressurcesituatinen kan tilkøb af ekstern kmpetence til varetagelse af diverse facetter g rller i en annnceringsfrretning kmme på tale. 2. Et alternativ kan være at fretage købet via en rammeaftale i SKI, såfremt en aftale findes. Køb gennem SKI afløfter annnceringspligten. Det bør altid undersøges, m SKI har en relevant aftale, der kan benyttes m ønskeligt. BEMÆRK: KUN LEDEREN KAN GODKENDE KØB VIA SKI-RAMME-AFTALE. 3. Indhente mindst 2 tilbud fra leverandører g så fretage købet, der udmærket kan fretages fra en helt anden leverandør. Det bemærkes, at et køb under alle mstændigheder skal verhlde EUtraktatens almindelige principper m ligebehandling, gennemsigtighed g prprtinalitet. Det sidstnævnte princip indebærer, at rdregiverens krav til leverandøren skal stå i et rimeligt frhld til det, der skal leveres. Reelle dkumentatinskrav er, at det på frlangende skal kunne sandsynliggøres, at aftalen er fretaget på markedsvilkår Købskntrakt frberedes i udkast g fremlægges i skriftlig frm før aftaletidspunktet den vervågningsprgramansvarlige persn til gdkendelse, hvilket fregår ved at sende en knfirmerende mail til den anvisningsberettigede persn. Kntrakter ver 1,0 mi. kr. skal yderligere gdkendes af direktøren. Herefter fretages købet reelt via underskrivelse af endelige kntrakt. Hillerød Frsyning Ægirsvej Hillerød Side 6 af 9

7 Beskrivelse af system til pbevaring af dkumentatin (af aftalepriser g -vilkår (bl.a. kvalitet, betalings- g leveringsbetingelser): Fr alle aftaler ver kr.: Her skal aftaler være skriftlige g senest underskrives på aftaletidspunktet. Aftaler skal være frmelle i frm af kntrakt til underskrivelse. Aftale skal frelægges vervågningsansvarlige persn, sm skal kntrllere g gdkende, før aftalen kan underskrives g træde i kraft. På aftaletidspunktet skal der freligge dkumentatin fr, at aftalen indgås på markedsvilkår. Side 7 Fr alle aftaler under kr.: Her skal aftaler være skriftlige g senest underskrives på aftaletidspunktet. Aftaler behøver ikke at være frmelle i frm af kntraktpapir, men kan udmærket have frm af en mail eller andet. Aftalen kan underskrives af driftsansvarlige persn g træde i kraft uden i frvejen ikke skulle frelægges vervågningsansvarlige persn fr kntrl g gdkendelse. På aftaletidspunktet kræves ikke dkumentatin fr, at aftalen er indgået på markedsvilkår. Aftaler under kr. kan blive udtaget til stikprøvekntrl af trevisinen 1 gang årligt. Her skal det på frlangende kunne sandsynliggøres, at aftalen blev indgået på markedsvilkår. Væsentlige kntrl fr revisnen fr at tilsikre, at driftsansvarlige ikke mgår IOprgrammet ved ulvligt at pdele aftaler ver kr. i delaftaler, der hver især er under kr. Hillerød Frsyning Ægirsvej Hillerød Side 7 af 9

8 Kntrlsystem: Årshjul fr IO-prgram (deadlines, ansvarlige persner, pgaver) Regneark: Indkøbsverblik (hvrved man remindes m kmmende knkurrenceudsættelser) Side 8 Afrapprtering af status på IO-prgram fr chefgruppe Ajurføring: Tvungen intern review kvartalsmæssigt jfr. kvalitetsmdellen fr IO-prgram (kvalitetssikring g m nødvendigt redigering af diverse vejledninger, regneark etc) i IO-prgrammet Strategi Analyse > frslag til ændring Implementering Opfølgning Intern infrmatin: Etablering af en IO-prgram-mailgruppe. Mailgruppe-medlemmer sender mails til hinanden mhandlende emner, der vurderes at være relevante fr mdtageren. Tvungne månedlige briefinger m IO-prgrammet til medlemmer af IOprgram-mailgruppe. Nyansatte tilmeldes autmatisk IO-prgram-mailgruppen. Alle reminder spntant alle mkring, hvr vidt de har husket dit g dat i frhld til IO-prgrammet. Regneark fr kursusdeltagelse, møder, undervisningsfrløb g wrkshps etc, hvr alle handlinger g deltagelser skal nteres (alle huske alle på alt). Hillerød Frsyning Ægirsvej Hillerød Side 8 af 9

9 Persnaleversigter fr hvert selskab ver traditinelt betragtede anvisningsberettigede persner (driftsansvarlige), der fremver skal frberede købs- g salgshandlinger til skriftlig frelæggelse fr den vervågningsansvarlige, der skal gdkende købs- g salgsaftalen, før den må effektueres (underskrives) af kntraktmdpart g den anvisningsberettigede pågældende ansatte i Hillerød Frsyning. Side 9 Afrapprteringssystem (metde, frekvens, metde fr knfirmering af afrapprtering): Ugentlige chefmøde (fast punkt IO-prgram på dagsrdenen; tvungen medtagelse i referat). Større kvartalsmæssig rapprtering af status på IO-prgram til chefgruppe. Metde fr hvrledes selskabet med passende mellemrum revurderer indgåede aftaler fr at vurdere, m ændrede markedsvilkår begrunder genfrhandling eller psigelse af aftaler: Metde er fr det første at få et samlet verblik ver alle eksisterende kntrakter. Centrale plysninger m hver eneste aftale (indgåelsesår, løbetid, phørsår, kntraktværdi) skal indføjes i et regneark ( købsverblik ). I skemaet er indføjet klnner fr år , hvr det med krydsmarkering kan indikeres hvr nyt køb skal ske enten tvunget eller selvvalgt. Ovennævnte prcedurer træder i kraft 1. juli Hillerød Frsyning 1. juli 2010 Senest revideret 21. maj 2012 Hillerød Frsyning Ægirsvej Hillerød Side 9 af 9

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Stevns Kmmune Hlding A/S Stevns Frsyning A/S Stevns Spildevand A/S Årsberetning Fr periden 1. januar 2014 til 31. december 2014 Prgram fr intern vervågning Indhldsfrtegnelse Indledning 3 Ledelseserklæring

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling Vejledning m betalingsfrister g pkrævning af gebyrer g renter ved frsinket betaling Februar 2014 Indhld 1. Indledning 3 2. Regler fr betalingsfrister 5 2.1 Betalingsfrister i aftaler mellem virksmheder

Læs mere

Notat om metode-udvikling

Notat om metode-udvikling Merete Watt Blsen/Strandhlmgaard/13. februar 2012 Ntat m metde-udvikling Uddannelsessektren er den mest centrale, nødvendige g mkstningsfulde sektr i det mderne, glbale samfund. Alle har ret g pligt til

Læs mere

Det indre selskab. Personselskaberne samt valg af selskabsform. Problemstillingen vedr. betegnelsen stille selskab og stille deltager

Det indre selskab. Personselskaberne samt valg af selskabsform. Problemstillingen vedr. betegnelsen stille selskab og stille deltager Det indre selskab Persnselskaberne samt valg af selskabsfrm Indledning Prblemstillingen vedr. betegnelsen stille selskab g stille deltager Tidligere har betegnelsen stille selskab været anvendt i tre frskellige

Læs mere

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014 Sundheds- g Frebyggelsesudvalget 2014-15 L 35 Bilag 3 Offentligt Teknisk gennemgang i Sundheds- g Frebyggelsesudvalget den 21. ktber 2014 Frslag til lv m ændring af aptekerlven (Friere adgang til prettelse

Læs mere

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden Maj 2010 Regin Hvedstaden Kncern Plan g Udvikling Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Regin Hvedstaden Anbefalinger vedr. uddannelse g læring, mtivatin, it, dataregistrering

Læs mere

Dansk Faldskærmsunion ledelsesgrundlag

Dansk Faldskærmsunion ledelsesgrundlag Dansk Faldskærmsunin ledelsesgrundlag 1. Indledning Dansk Faldskærmsunin (DFU) følger de til enhver tid gældende vedtægter fr Dansk Faldskærmsunin (p.t. af d. 12. MAR 2011), samt gældende DFU Faldskærmsbestemmelser

Læs mere

D r i k k e v a n d. - r e n t v a n d, m e n h v o r d a n?

D r i k k e v a n d. - r e n t v a n d, m e n h v o r d a n? D r i k k e v a n d - r e n t v a n d, m e n h v r d a n? Drikkevand rent vand, men hvrdan? Udgivet af Teknlgirådet April 2011 Materialet er udarbejdet af Teknlgirådet med bridrag fra prjektets baggrundsgruppe

Læs mere

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat.

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat. FU-knferencen 2014 På knferencens første dag var der temaplæg g -drøftelser m pædaggisk ledelse g sklens fælles pædaggiske g didaktiske grundlag (FDPG). På baggrund af resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Opdateringsbeskrivelse

Opdateringsbeskrivelse Opdateringsbeskrivelse Fra Versin 2.11 til Versin 3.20 Udarbejdet den 7. juni 2011 Opdateret den 27. februar 2012-1 - Indhldsfrtegnelse 1 Frrd... 8 2 Generelt... 8 2.1 Kalenderskift... 8 2.2 Nye muligheder

Læs mere

Udvikling af uddannelsesstrukturen for erhvervsfiskere

Udvikling af uddannelsesstrukturen for erhvervsfiskere Udvikling af uddannelsesstrukturen fr erhvervsfiskere Udvikling af uddannelsesstrukturen fr erhvervsfiskere, der kan medføre en systematisk brug af AMU g dermed bidrage til at løfte ufaglærte til faglært

Læs mere

Bliv klogere på EU-UDBUD

Bliv klogere på EU-UDBUD Bliv klogere på EU-UDBUD Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-470-6 Tryk ISBN: 978-87-7029-471-3 Oplag:

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Danmark som attraktivt luftfartsland

Danmark som attraktivt luftfartsland Erhvervs-, Vækst- g Eksprtudvalget 2014-15 ERU Alm.del Bilag 237 Offentligt Danmark sm attraktivt Branchefreningen Dansk Luftfart 4. maj 2015 Dansk Luftfart Danmark sm attraktivt Udgivet af Branchefreningen

Læs mere

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker Danske Reginer Dampfærgevej 22 2100 København Ø Att: Martin Grønberg Jhansen Input til handlingsplan fr Brgernes Sundhedsvæsen Danske Patienter takker fr muligheden fr at kmmentere på fremsendte handlingsplan

Læs mere

Indstilling. samt bevilling til projektering

Indstilling. samt bevilling til projektering Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn g Unge Den 18. december 2009 Principindstilling m rum til leg g læring i midtbyen samt bevilling til prjektering Århus Kmmune Børn g Unge 1. Resume Denne

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Januar 2013 Indholdsfortegnelse Vurdering af en opgaves grænseoverskridende interesse... 3 Kontrakter uden grænseoverskridende interesse... 5 Eksempler på

Læs mere

Bilag til notat om en SMV-venlig udbuds- og indkøbspolitik. 1. Udarbejd retningslinier for udbud og indkøb

Bilag til notat om en SMV-venlig udbuds- og indkøbspolitik. 1. Udarbejd retningslinier for udbud og indkøb Bilag til notat om en SMV-venlig udbuds- og indkøbspolitik 1. Udarbejd retningslinier for udbud og indkøb Kommunen bør udarbejde et sæt retningslinier for, hvordan den tilrettelægger sine udbud, således

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING 2013 SIDE 2 Bliv klogere på annoncering On-line ISBN 978-87-7029-523-9 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

Bliv klogere på ANNONCERING

Bliv klogere på ANNONCERING Bliv klogere på ANNONCERING Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-474-4 Tryk ISBN: 978-87-7029-475-1

Læs mere

Offentlige indkøb af varer og tjenester. Introduktion til tærskelværdier og kontraktberegning

Offentlige indkøb af varer og tjenester. Introduktion til tærskelværdier og kontraktberegning Offentlige indkøb af varer og tjenester Introduktion til tærskelværdier og kontraktberegning 2010 FORORD Kære læser, INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Hvilke myndigheder skal følge udbudsreglerne?...4 1.1 Hvilket

Læs mere

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode September 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anvendelsesområde... 3 3. Samtidig underretning... 4 3.1. Hvordan skal underretningen

Læs mere

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service...

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service... Servicestrategi 2008-2009 Vores Ø Service er ikke bare service... Indhold 3 Service er ikke bare service 5 Strategiens grundlag, formål og proces 7 Tidsplan for udarbejdelse af strategien 8 Indsatsområder

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015 K E N D E L S E Mediq Danmark A/S (advokat Majse Jarlov, Hellerup) mod KomUdbud v/kolding Kommune (advokat

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere