Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Fastnet (herunder ForeningsKombi) Erhvervskunder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Fastnet (herunder ForeningsKombi) Erhvervskunder"

Transkript

1 Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Fastnet (herunder ForeningsKombi) Erhvervskunder Oktober Omfang Aftale om TDC ForeningsRabat forudsætter, at kunden har abonnement på fastnettelefoni hos TDC, i hvilken forbindelse kunden har fået udleveret de til enhver tid gældende Generelle vilkår for levering og drift af TDC's tjenester samt tjenestespecifikke abonnementsvilkår for fastnet (Vilkår for TDC's telefonitjeneste og TDC's ISDN-tjeneste). Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat gælder i tillæg til de ovennævnte generelle og tjenestespecifikke vilkår. Ved modstrid mellem vilkårene går disse særskilte Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat forud. Rabataftalen omfatter alene TDC's erhvervsprodukter, og aftalen kan således kun anvendes af erhvervskunder. Det er ikke muligt at kombinere rabataftalen med andre af TDC's rabat- eller bonusordninger (herunder fx Duet, Favoritnumre, Plusnet, 4Lande40, TeleRabat+, m.v.) eller koordinerede indkøbsordninger (fx SKI), medmindre der i aftalevilkårene for sådanne ordninger er givet mulighed herfor. 2 Omfattede forbindelser Aftalen omfatter alle kundens forbindelser til fastnettjenesten. Kunden kan endvidere vælge, at rabataftalen skal omfatte tredjemands forbindelser til fastnettjenesten, hvis kunden og tredjemand udgør en koncern i henhold til årsregnskabsloven, eller er organiseret således, at de tilsammen opfylder årsregnskabslovens definitioner for at være en koncern, eller som er kontrolleret af samme ejerkreds, der tilsammen kan udøve bestemmende indflydelse. Hvis rabataftalen skal omfatte tredjemands forbindelser, jf. ovenfor, skal kunden oplyse navn og adresse på denne tredjemand og dennes telefonnumre på forbindelserne. Hvis kunden senere ønsker yderligere forbindelser omfattet af rabataftalen, skal kunden rette henvendelse til TDC. Forbindelserne indgår i rabataftalen senest 10 arbejdsdage fra det tidspunkt, hvor TDC godkender ændringerne. Hvis betingelserne for, at en eller flere forbindelser kan være omfattet af rabataftalen ophører, f.eks. som følge af at betingelserne i nærværende punkt ikke længere opfyldes, skal kunden straks give TDC meddelelse herom. De pågældende forbindelser udgår af aftalen med virkning fra det tidspunkt, hvor betingelserne for at være omfattet ikke længere er opfyldt. Kundens tilmelding til rabataftalen er desuden til enhver tid betinget af Foreningens godkendelse heraf, og Foreningen kan til enhver tid trække denne TDC A/S, København, CVR

2 2 godkendelse tilbage, hvorefter kunden automatisk og uden varsel overgår til TDC's almindelige vilkår og listepriser. 3 Rabataftalens ikrafttrædelse og opsigelse/ophør Rabataftalen indgås ved udfyldelse af tilmeldingsblanket påført kundens og TDC's salgspartners underskrift. Aftalen anses for indgået ved Foreningens godkendelse af tilmeldingen. Forudsætningerne for rabat herunder rabataftalens længde og/eller en estimeret bruttokontraktsum (omsætning før rabat) for det forventede trafikforbrug ført fra de omfattede forbindelser fremgår af tilmeldingsblanketten. Rabataftalen træder i kraft ved starten af den efterfølgende betalingsperiode. Det er en forudsætning, at den underskrevne rabataftale, samt Foreningens bekræftelse af kundens medlemskab, er TDC i hænde senest den 15. i måneden før den træder i kraft. Rabataftalen kan ikke indgås med tilbagevirkende kraft. Rabataftalen er uopsigelig for kunden i 12 måneder fra levering, hvorefter den kan opsiges med et skriftligt varsel på 1 måned. Aftalen kan fra TDC s side opsiges med et varsel på 3 måneder. Såfremt kunden i uopsigelighedsperioden opsiger de abonnementer, som er omfattet af denne rabataftale, anses dette som en opsigelse af selve rabataftalen. TDC kan herefter kræve rabatten tilbagebetalt. Såfremt kunden udtræder af aftalen inden den aftalte 2- eller 3-årige periode, eller opsiger de abonnementer, som er omfattet af denne rabataftale, skal kunden tilbagebetale differencen mellem den modtagne rabat, og den rabat, som kunden havde været berettiget til, såfremt aftalen var indgået for den kortere periode. Nærværende rabataftale forudsætter, at TDC har indgået en aftale med Foreningen om rabat til Foreningens medlemmer. Såfremt aftalen mellem TDC og Foreningen ophører uanset årsag overgår kunden til TDC's almindelige vilkår og listepriser uden foregående varsel. Kundens opsigelse kan herefter ske i henhold til TDC s Generelle vilkår for levering og drift af TDC s tjenester, jf. pkt Rabatter 4.A Indplacering på rabatskala Kunden får i rabataftalens løbetid rabat på abonnement og forbrug som omfattet af pkt. 6. Rabatten fastsættes for ét år ad gangen ud fra størrelsen af den estimerede bruttokontraktsum. For hvert år fastsættes den estimerede bruttokontraktsum for det kommende år på baggrund af det foregående års forbrug. TDC kan til brug for indplace-

3 3 ringen kræve dokumentation for det hidtidige forbrug for de tilslutninger, der er omfattet. Hvis der efter indgåelsen af rabataftalen sker en generel ændring af TDC's priser på fastnettjenester omfattet af rabataftalen, kan kunden kræve den estimerede bruttokontraktsum for året forholdsmæssigt ændret (med samme procent). Rabatprocenten beregnes da efter den ændrede estimerede bruttokontraktsum for året. Der gives ikke yderligere rabatter, herunder kampagnetilbud, på forbrug af tjenester omfattet af rabataftalen. 4.B Beregning af rabat TDC opgør på baggrund af TDC's listepriser kundens forbrug indenfor de af rabataftalen omfattede fastnettjenester. TDC beregner rabatten på grundlag af opgørelsen for perioder på 3 måneder (beregningsperioden). Efter udløbet af en beregningsperiode beregnes kundens rabat. Medmindre andet aftales, afregnes rabatten på den almindelige kvartalsregning. 4.C Manglende overholdelse af estimeret bruttokontraktsum Det er en forudsætning for udbetaling af rabatten, at kunden aftager den estimerede bruttokontraktsum for hvert år af rabataftalens løbetid. Kundens forbrug opgøres én gang årligt i rabataftalens løbetid. Hvis forbruget har været mindre end 90 % af den estimerede bruttokontraktsum, er TDC berettiget til at kræve for meget modtaget rabat tilbagebetalt. 4.D Ændring af rabatsatser og omsætningsintervaller TDC kan til enhver tid ændre rabatsatser og/eller omsætningsintervaller. Ændringer, der samlet set er til fordel for kunden, kan gennemføres straks og uden forudgående varsel. Andre ændringer kan ske med et varsel på mindst 1 måned, jf. Generelle vilkår for levering og drift af TDC's tjenester, punkt 19, jf. punkt 17. Oplysning om de til enhver tid gældende rabatsatser kan fås ved henvendelse til TDC eller Foreningen. TDC kan efter aftale med Foreningen lade denne forestå varsling af medlemmerne iht. Generelle vilkår for levering og drift af TDC s tjenester, pkt. 19, jf. pkt Myndighedsforhold Hvis denne rabataftale helt eller delvist findes at være i strid med de til enhver tid gældende love og bekendtgørelser, på- eller forbud fra offentlige myndigheder, er begge parter berettigede til skriftligt at bringe rabataftalen til ophør uden varsel, uden at nogen part kan rejse krav mod den anden part,

4 4 bortset fra krav om betaling for fastnet- og mobiltjenester, som allerede er erlagt eller aftaget. 6 Rabatgivende forbrugskategorier Kunden får gennem ForeningsRabat Fastnet besparelse på nationale og internationale kald, samt opkald fra fastnettet mod mobilnettet. Rabatgivende kategorier: Fastnet til udland: International trafik (PSTN/ISDN). IRGN (International Ring Gratis Nummer). UIRGN (Universelt International Ring Gratis Nummer). International trafik via virksomhedens PlusNet, Remote Access. International trafik inden for virksomhedens PlusNet (inden for nummerplanen). International trafik fra virksomhedens PlusNet til eksternt PlusNet kort-nummer. Trafik mod INMARSAT fra tilslutninger omfattet af bonusaftalen. Opkaldsafgifter i forbindelse med rabatgivende opkald. Fastnet til fastnet: National trafik (PSTN/ISDN). Virksomhedens andel af ankommende fastnettrafik til virksomhedens 80-numre. National trafik via virksomhedens PlusNet Remote Access. National trafik inden for virksomhedens PlusNet (inden for nummerplanen). National trafik fra virksomhedens PlusNet til eksternt PlusNet kortnummer. Opkaldsafgifter i forbindelse med rabatgivende opkald.

5 5 Fastnet til mobil: Opkald fra fastnettet til mobilnet i Danmark. Opkald til mobilnumre inden for virksomhedens PlusNet (inden for nummerplanen). Opkald til eksternt PlusNet kortnummer, hvor dette er et mobilnummer i Danmark. Opkald til mobilnet i Danmark via virksomhedens PlusNet Remote Access. Virksomhedens andel af ankommende mobiltrafik til virksomhedens 80-numre. Opkaldsafgifter i forbindelse med rabatgivende opkald. Såfremt kunden har indgået aftale om Plusnet Mobil med TDC, foretages via Plusnet Mobil-aftalen særskilt rabattering af de i forbrugskategorien Fastnet til mobil nævnte kald. Disse kald rabatteres således ikke via rabataftalen. 7 Vilkår for TDC ForeningsKombi (fastnet) 7.1 Tillægsaftalen For tillægsaftalen TDC ForeningsKombi gælder følgende vilkår i tillæg til medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Fastnet. Tillægsaftalen for TDC ForeningsKombi indebærer, at kunden opnår særlige opkaldspriser på kald fra fastnet til mobil fra de forbindelser til fastnettjenesten, som er omfattet af aftalen, jf. pkt Det er en forudsætning for tillægsaftalen, at kunden har indgået aftale med TDC om en TDC ForeningsRabat Fastnet. Det er endvidere en forudsætning, at der er indgået en aftale om TDC ForeningsRabat Mobil på minimum 2 år. Det er ikke muligt at kombinere tillægsaftalen for TDC ForeningsKombi med andre af TDC's rabat- eller bonusordninger end TDC ForeningsRabat - Fastnet, medmindre der i aftalevilkårene for sådanne ordninger er givet mulighed herfor. 7.2 Aftalens indgåelse og ikrafttræden Aftalen indgås skriftligt ved kundens og TDC Partners underskrift på tillægsaftalen til TDC ForeningsKombi. Ved aftaleindgåelsen aftaler kunden og TDC en aftaleperiode samt en kontraktsum for det forventede trafikforbrug ført fra de omfattede forbindelser, jf. pkt Den aftalte kontraktsum samt den aftalte aftaleperiode afgør, hvilke rabatprocenter kunden er berettiget til. Rabataftalen træder i kraft ved starten af den efterfølgende betalingsperiode. Det er en forudsætning, at den underskrevne rabataftale, samt Foreningens bekræftelse af kundens medlemskab, er TDC i hænde senest den 15. i måneden før den træder i kraft. Rabataftalen kan ikke indgås med tilbagevirkende kraft.

6 6 TDC fastsætter hvert år det forventede trafikforbrug for det kommende år på baggrund af kundens forbrug det seneste år på retningen fastnet til mobil (omsætningen for kald til kundens egne abonnementer hos TDC og andre TDC mobilabonnementer). TDC indplacerer kunden på det rabattrin, der svarer til kundens omsætning det seneste år. 7.3 Omfattede forbindelser TDC ForeningsKombi omfatter de samme forbindelser til fastnettjenesten, som indgår i kundens aftale om TDC ForeningsRabat - Fastnet. 7.4 Opsigelse TDC ForeningsKombi er uopsigelig for kunden i 12 måneder, hvorefter den kan opsiges med et skriftligt varsel på 1 måned til udgangen af et kvartal. Aftalen kan fra TDC s side opsiges med et varsel på 3 måneder. Ved kundens overgang til fast operatørvalg for nationale opkald, kan TDC opsige TDC ForeningsKombi uden varsel med virkning fra tidspunktet for overgangen til fast operatørvalg, idet kunden herefter ikke kan udnytte aftalens rabat. 8 Ikrafttrædelse Aftalen mellem kunden og TDC træder i kraft ved aftaleindgåelsen, jf. pkt. 3, samt evt. pkt. 7.2 for så vidt angår aftale om TDC ForeningsKombi. Disse vilkår træder i kraft den 1. oktober 2010.

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Efter du har foretaget din bestilling om flytning/oprettelse til Fastnet.nu har en fortrydelsesret i 14 dage. Pkt. 1.A. Du kan opsige aftalen med en måneds varsel.

Læs mere

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Version 1.3 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Sikkerhed, simkort og koder 6. Ændringer af abonnementsvilkår og priser

Læs mere

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen mellem den ene side Kunden og på den anden side udbyderen

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed for selvstændigt erhvervsdrivende Forsikringsbetingelser 6556-3 Januar 2008 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk

Læs mere

Lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet 1)

Lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet 1) Lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Læs mere

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter 1. Parter Abonnementsvilkårene (herefter Vilkår) er gældende for personer (herefter benævnt Kunden), der opretter og/eller anvender et eller flere

Læs mere

HK+ Lønforsikring. Forsikringsbetingelser Nr. HK-05. Gældende fra 1. januar 2010

HK+ Lønforsikring. Forsikringsbetingelser Nr. HK-05. Gældende fra 1. januar 2010 HK+ Lønforsikring Forsikringsbetingelser Nr. HK-05 Gældende fra 1. januar 2010 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder BEK nr 729 af 12/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juni 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 122-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

) h. november 1999. Teleklagenævnet. Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K

) h. november 1999. Teleklagenævnet. Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K Teleklagenævnet Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K Bredgade 43 DK-1260 København K Tlf 3392 9700 Fax 3392 9988 Teleklagenævnets afgørelse vedrørende klage fra Sonofon Holding A/S over

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser for Tillægsforsikring ved arbejdsløshed tegnet gennem Topdanmark Livsforsikring A/S Version April 2004 Side 2 af 14 Fortrydelsesret Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret

Læs mere

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning 1. Formål Det elektroniske mærke skal fremme, at erhvervsdrivende udviser god skik ved handel og markedsføring på internettet eller i tilsvarende

Læs mere

3F Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 3F-03. Gældende fra 1.oktober 2008

3F Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 3F-03. Gældende fra 1.oktober 2008 3F Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. 3F-03 Gældende fra 1.oktober 2008 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser 7876-1 September 2010 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende Kaffe og te og relaterede produkter Mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Slotholmsgade 12 1216 København K med underliggende institutioner

Læs mere

Forsikringsbetingelser 01.01.2015. Pension 90

Forsikringsbetingelser 01.01.2015. Pension 90 Forsikringsbetingelser 01.01.2015 Pension 90 Kunder optaget før 01.07.1999 2 Forsikringsbetingelser for Pension 90 i PenSam Liv forsikringsaktieselskab pr. 01.01.2015 kunder optaget før 01.07.1999 jf.

Læs mere

Abonnementsbetingelser for slutkunder

Abonnementsbetingelser for slutkunder Abonnementsbetingelser for slutkunder 1.... Generelt... 1 2.... Elektronisk kommunikation... 1 3.... Aftale med ComX og fortrydelsesret... 1 4.... Tjenester... 2 5.... Betalingsforhold... 3 6.... Kreditmaksimum

Læs mere

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-03. Gældende fra 1. marts 2010

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-03. Gældende fra 1. marts 2010 El Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. EL-03 Gældende fra 1. marts 2010 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Abonnementsvilkår for private

Abonnementsvilkår for private Abonnementsvilkår for private INTRODUKTION AURA Fibers Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne Abonnementsaftale mellem AURA Fiber A/S og kunden

Læs mere

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1 Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1 I medfør af 43, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012, fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000. A. Generelle betingelser

PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000. A. Generelle betingelser PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000 For forsikringen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed samt grønlandsk rets almindelige

Læs mere

Tilladelse. Tilladelsens omfang

Tilladelse. Tilladelsens omfang Tilladelse 1 KODA og NCB giver herved udbyderen tilladelse til at bruge KODA's og NCB's repertoire på Internet på de vilkår, der er fastsat i det følgende. Tilladelsen giver ikke udbyderen nogen eksklusive

Læs mere

PRODUKTINFORMATION OM @rating FORSIKRING

PRODUKTINFORMATION OM @rating FORSIKRING PRODUKTINFORMATION OM @rating FORSIKRING Jeres arbejde er fuldført. Fakturaen til debitor er sendt med sædvanlig betalingsfrist. En fin forretning. Og pengene er sikret med @rating FORSIKRING! DER ER TRE

Læs mere

Stk. 3 Alle øvrige rettigheder tilhører forfatteren, medmindre der er indgået anden skriftlig aftale.

Stk. 3 Alle øvrige rettigheder tilhører forfatteren, medmindre der er indgået anden skriftlig aftale. FORLAGSAFTALE 25. januar 2006 j.nr. KS-007-005/cbh for skønlitteratur (romaner, noveller, digtsamlinger og værker, der må ligestilles hermed), erindringer, børne- og ungdomslitteratur samt humor, kriminal-

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 9. juli 2013. Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1) 28. juni 2013. Nr. 928.

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 9. juli 2013. Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1) 28. juni 2013. Nr. 928. Lovtidende A 2013 Udgivet den 9. juli 2013 28. juni 2013. Nr. 928. Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1) I medfør af 43, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf.

Læs mere

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE AKADEMIKERNE FOA - FAG OG ARBEJDE SUNDHEDSKARTELLET AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER = Nyt i forhold til

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Faxe Kommune Att.: Lars Engell Social, Sundhed og Omsorg Frederiksgade 9 4690 Haslev

Faxe Kommune Att.: Lars Engell Social, Sundhed og Omsorg Frederiksgade 9 4690 Haslev Faxe Kommune Att.: Lars Engell Social, Sundhed og Omsorg Frederiksgade 9 4690 Haslev Leasingaftale nr. K-320 A27138 vedrørende 28 Peugeot 208 Active 1,0 5d Vi har hermed fornøjelsen at fremsende dokumenterne

Læs mere

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr.

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. Ejeraftale for xxx P/S Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 2 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 3 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 4 Cpr. nr. xxx Adresse osv. (alleinvestorerne) (herefter samlet kaldet

Læs mere

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom. Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler Herved bekendtgøres lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 688 af 22. juni 2011, med de ændringer, der følger af lov nr. 270 af 27. marts 2012: Kapitel

Læs mere