Energi teknologi. Overblik over støtteordninger. Søg støtte til forskning, udvikling og demonstration

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energi teknologi. Overblik over støtteordninger. Søg støtte til forskning, udvikling og demonstration"

Transkript

1 Energi teknologi Overblik over støtteordninger Søg støtte til forskning, udvikling og demonstration

2 indholdsfortegnelse 03 Introduktion 04 Dansk Energi ELFORSK 05 EUDP Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram 06 ForskEL Energinet.dk 07 ForskVE Energinet.dk 08 Strategisk forskning, Energi InnovationsFonden 09 Højteknologi og Innovation, Energi InnovationsFonden 10 Programmernes anbefalinger europæiske milliarder til forskning og innovation Læs mere på Energiforskning.dk. Her finder du: Oversigt og omtale af de støttede projekter siden 2007 Ansøgningsfrister for de forskellige programmer Årsrapporten Energi14 Energinet.dk Energinet.dk

3 energiteknologi overblik over støtteordninger 03 Introduktion Denne brochure giver et hurtigt overblik over støtteordningerne inden for forskning, udvikling og demonstration af energiteknologi. Danmarks klima- og energipolitiske mål blev skærpet med energiaftalen fra 2012: I 2020 skal vinden levere halvdelen af det danske elforbrug og i 2050 skal vedvarende energi helt have erstattet fossil energi i det danske energisystem. Hele værdikæden fra forskning til demonstration af energiteknologierne bliver berørt af den ambitiøse dagsorden. Der er behov for at udvikle helt nye teknologiske løsninger og metoder og for innovation og udvikling af de eksisterende. Alle programmerne bidrager til, at Danmark kan indfri sine politiske målsætninger inden for klima, energi og erhverv. Hvert program har specifikke formål og dertil knyttede særlige vurderingskriterier, fordi programmernes indsatsområde strækker sig helt fra strategisk grundlagsskabende og anvendt forskning til udbredelse og markedsmodning af færdige energiteknologier. Med brochuren kan du finde frem til det rigtige program og se, hvordan og hvornår der kan opnås støtte. årets nøgletal Samlede offentlige midler bevilget til energiforskning (mio. kr.)* Procent af det offentlige forskningsbudget til energiforskning 4,7 % % ,3 % ,9 % 2010 *Ekskl. EU-bevillinger

4 04 energiteknologi overblik over støtteordninger ELFORSK er Dansk Energis forsknings- og udviklingsprogram, som giver støtte til forskning, udvikling og demonstration i effektiv anvendelse af el. ELFORSK har fokus på to hovedspor: Bygninger (konstruktioner og installationer) samt industriens processer. Der er syv indsatsområder under de to hovedspor: 1. Bygninger 2. Ventilation 3. Belysning 4. Køling 5. Effekt- og styringselektronik 6. Industrielle processer 7. Adfærd, barrierer og virkemidler. Inden for områderne er der særligt fokus på energieffektivitet i bygninger, energilagring og Smart Grid. Støtten kan søges af offentlige og private virksomheder samt videninstitutioner som universiteter og Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter (GTS er). ELFORSK støtter ca. 20 projekter om året. ansøgningskriterier det lægger vi vægt på Anvendt forskning eller udvikling Nedbringe anvendelsen af fossile brændsler ved effektiv elanvendelse eller ved at understøtte miljøvenlig elproduktion El skal indgå som et centralt element Også andre gevinster end elbesparelser En bredt sammensat projektgruppe Viden skal bringes i anvendelse og forankres Støtte fordelt på indsatsområder i 2014 Bygninger: 6,96 mio. kr. Ventilation: 4,33 mio. kr. Belysning: 2,58 mio. kr. Køling: 2,23 mio. kr. Effekt- og styringselektronik: 1,19 mio. kr. Industrielle processer: 3,56 mio. kr. Adfærd, barrierer og virkemidler: 2,86 mio. kr. Formidling: 1,29 mio. kr. Kort om ELFORSK Midler i 2014: 25 mio. kr. Næste ansøgningsfrist: 4. september 2014 Fokus: Støtter projekter, der udvikler teknologier, metoder og virkemidler, der nedbringer elforbruget eller understøtter miljøvenlig elproduktion Støtteandel: Der er ikke en fast støtteprocent for projekter, men vi tilstræber en høj egenfinansiering, når virksomheder indgår i projektet Mere information: elforsk.dk

5 energiteknologi overblik over støtteordninger 05 EUDP støtter alle typer energiteknologi. Støtte fra EUDP kan søges af både offentlige og private virksomheder samt videninstitutioner som universiteter og Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter (GTS er). Hovedansøgeren skal have hjemsted i Danmark, men projektdeltagerne kan være udenlandske. Der er ikke fastsat en øvre eller nedre grænse for hvor stort et støttebeløb, der kan ansøges om. Der er tidligere givet tilskud fra et par hundrede tusind kr. til op mod 80 mio. kr. Meget store projekter har mulighed for at blive samfinansieret af flere af støtteprogrammerne EUDP, ELFORSK, ForskEL og ForskVE. Støtte fordelt på teknologiområde i 2013 ansøgningskriterier det lægger vi vægt på Markedspotentiale inden for 3-5 år efter projektets afslutning samt konkret plan for markedsmæssig udbredelse Velafgrænset, teknisk realistisk projekt med gode perspektiver for skalering og replikering Innovativ og konkurrencedygtig teknologi med dansk eller udenlandsk kundesigte Projektdeltagere skal repræsentere relevante dele af værdikæden, og projektet skal være godt organiseret Projektet skal have en realistisk egenfinansiering Andet: 7 mio. kr. Bio og affald: 106 mio. kr. Brint og brændselsceller: 48 mio. kr. Bølge: 41 mio. kr. Energieffektivitet: 120 mio. kr. Smart Grid og systemer: 22 mio. kr. Sol: 40 mio. kr. Vind: 60 mio. kr. Kort om EUDP Midler i 2014: 400 mio. kr. Næste ansøgningsfrist: 4. september 2014 Fokus: EUDP yder fortrinsvist støtte til udvikling og demonstration af nye energiteknologier. EUDP kan dog støtte forskning, der understøtter demonstration Støtteandel: Der er ikke en fast støtteprocent for projekter, men vi tilstræber en støtteandel på omkring 50 % Mere information: ens.dk/eudp

6 06 energiteknologi overblik over støtteordninger Energinet.dk ForskEL yder støtte til forsknings-, udviklings- og demonstrationsprojekter, som har til formål at udvikle og indpasse miljøvenlige elproduktionsteknologier, herunder udvikling af et miljøvenligt og sikkert elsystem. Støtte fra ForskEL kan søges af både offentlige og private virksomheder samt videninstitutioner som universiteter og Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter (GTS er). Hovedansøgeren skal have hjemsted i Danmark, men projektdeltagerne kan være udenlandske. Der er tidligere givet støttebeløb fra et par hundrede tusind kr. til op mod 30 mio. kr. Meget store projekter har mulighed for at blive samfinansieret af flere af støtteprogrammerne EUDP, ELFORSK, ForskEL og ForskVE. Støtte fordelt på teknologiområde i 2013 ansøgningskriterier det lægger vi vægt på Projektet skal have en kobling/ relevans i forhold til det danske elsystem Projektet er værdiskabende for aftagerne, og disse er tænkt aktivt ind i projektet Ansøger tager udgangspunkt i og bygger videre på State of the art på det ansøgte område Projektorganiseringen sikrer, at de nødvendige kompetencer er til stede for at realisere projektet Risikoelementer i projektet er beskrevet, og der er taget stilling til, hvordan de håndteres og minimeres Andet: 9,9 mio. kr. Bio og affald: 24,5 mio. kr. Brint og brændselsceller: 30,6 mio. kr. Bølge: 8,8 mio. kr. Smart Grid og systemer: 48,3 mio. kr. Sol: 0,5 mio. kr. Vind: 10,6 mio. kr. Kort om ForskEL Midler i 2014: 130 mio. kr. Næste ansøgningsfrist: 4. september 2014 Fokus: ForskEL yder støtte til forskning, udvikling og demonstration af nye energiteknologier indenfor energilagring og sammentænkning af energisystemer, Smart Grid og integration af vedvarende energi og miljøvenlig elproduktion Støtteandel: ForskEL er underlagt EU s statsstøtteregler, og støtte gives under hensyntagen hertil Mere information: energinet.dk/da/forskning

7 energiteknologi overblik over støtteordninger 07 Energinet.dk ForskVE støtter udviklings- og demonstrationsprojekter, der fremmer udbredelsen af elproduktionsanlæg, som er baseret på vedvarende energi. ForskVE støtter også teknologier til udbredelse af disse produktionsanlæg f.eks. teknologier til lagring eller Smart Grid. Støtte fra ForskVE kan søges af både offentlige og private virksomheder samt vidensinstitutioner som universiteter og Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter (GTS er). Hovedansøgeren skal have hjemsted i Danmark, men projektdeltagerne kan være udenlandske. Der er tidligere givet støttebeløb fra et par hundrede tusind kr. til op mod 20 mio. kr. Meget store projekter har mulighed for at blive samfinansieret af flere af støtteprogrammerne EUDP, ELFORSK, ForskEL og ForskVE. Støtte fordelt på teknologiområde i 2013 Bio og affald: 1,5 mio. kr. Bølge: 2,4 mio. kr. Sol: 16,5 mio. kr. ansøgningskriterier det lægger vi vægt på Projektet skal bidrage til at fjerne barrierer for udbredelse af teknologier baseret på vedvarende energikilder For at opnå støtte skal elproducerende installationer være sluttet til elnettet og kunne producere energi hertil Ejer af anlæg skal kunne dokumentere, at energien er baseret på vedvarende energikilder Der skal udarbejdes en forretningsplan eller en strategi for udbredelse af den pågældende VE-baserede teknologi Projektet har en fyrtårnseffekt og virker som inspirationskilde for andre til at etablere anlæg Kort om ForskVE Midler i 2014: 25 mio. kr. Næste ansøgningsfrist: 4. september 2014 Fokus: ForskVE yder støtte til udvikling og demonstration af elproduktionsanlæg baseret på vedvarende energikilder samt teknologier til fremme af mindre VE-baserede elproduktionsteknologier Støtteandel: ForskVE er underlagt EU s statsstøtteregler, og støtte gives under hensyntagen hertil Mere information: energinet.dk/da/forskning

8 08 energiteknologi overblik over støtteordninger strategisk energiforskning InnovationsFondens opslag om strategisk energiforskning yder støtte til grundlagsskabende og anvendelsesorienteret forskning indenfor fremtidens energiteknologier og systemer på grundlag af FORSK2020. Frem til 1. april 2014 var opslaget del af Det Strategiske Forskningsråd DSF. Strategisk forskning skal bidrage til løsning af væsentlige samfundsudfordringer, som Danmark står overfor på kort og langt sigt. Alle kan søge. Der stilles ikke krav til ansøgeres og øvrige deltageres statsborgerskab, forskningsinstitutionernes hjemsted eller lignende. Opslaget om strategisk forskning indenfor energi har tre virkemidler: Centre (5-7 år og min. 30 mio. kr. i støtte) Alliancer (ca. 5 år og ca mio. kr. i støtte) Projekter (ca. 3-5 år og min. 10 mio. kr. i støtte). Støtte fordelt på teknologiområde i 2013 Andet: 71,4 mio. kr. Bio og affald: 64,4 mio. kr. Brint og brændselsceller: 6,5 mio. kr. Energieffektivitet: 36,2 mio. kr. Smart Grid og systemer: 49,1 mio. kr. Vind: 54,6 mio. kr. ansøgningskriterier det lægger vi vægt på Relevans: Forskningsemnets overensstemmelse med de samfundsmæssige udfordringer indenfor fremtidens energiteknologier og -systemer Potentiel effekt: Forskningens potentiale til at kunne bidrage til den fremtidige velstands- og velfærdsudvikling Forskningshøjde: Forskningens originalitet og forventede præstationer bedømt ud fra en international målestok Problemorientering, tværfaglighed og internationalt samarbejde Udvikling af forskeruddannelse og god forskningsledelse Kort om Innovationsfonden Strategisk energiforskning Midler i 2014: Op til 260 mio. kr. Næste ansøgningsfrist: 3. september 2014 (kun prækvalificerede) Mere information: ufm.dk/benmi-midler Fokus: Innovationsfonden yder støtte til grundlagsskabende og anvendelsesorienteret forskning indenfor fremtidens energiteknologier og -systemer Støtteandel: Store virksomheder kan maksimalt få 50 % i støtte. Små virksomheder kan maksimalt få 60 % i støtte. Universiteter og andre videninstitutioner kan få op til 100 % i støtte. Reglerne gælder også udenlandske partnere.

9 energiteknologi overblik over støtteordninger 09 højteknologi og innovation InnovationsFondens opslag indenfor højteknologi er til investeringer, der skal løfte dansk højteknologi og dermed skabe grundlag for fornyet erhvervsudvikling. Indtil 1. april 2014 var opslaget forankret i Højteknologifonden. Projekternes fokus er ofte skridtet nærmere markedet. Her bevæger de deltagende virksomheder sig ind på nye forretningsområder, hvor de bygger videre på eksisterende styrker. Det kan være ved at udvikle næste generation af en teknologi. Højteknologiske projekter HTF-investering: 2,5-15 mio. kr. Samlet budget: 5-30 mio. kr. Løbetid: 2-4 år Højteknologiske postdocs HTF-investering: 0,5-1,5 mio. kr. Samlet budget: 1-3 mio. kr. Løbetid: 1-3 år InnoBooster Fra 12. august 2014 Løbende ansøgningsfrist Op til kr. ansøgningskriterier det lægger vi vægt på Alle projektideér bliver vurderet i forhold til tre overordnede kriterier. De tre kriterier er ogsa det grundlag, de aktive projekter og platforme arbejder efter. Marked: Højteknologifonden støtter projekter med åbenbart erhvervsmæssigt potentiale, hvis resultater kan blive kommercialiseret og skabe indtjening for de deltagende virksomheder Teknologi: Højteknologifonden støtter forskning og innovation af høj international standard Entrepreneurship: Samspil og ledelsesstruktur er af afgørende betydning for resultatet Støtte fordelt på teknologiområde i 2013 Andet: 15 mio. kr. Energieffektivitet: 5 mio. kr. Vind: 54 mio. kr. Kort om InnovationsFonden Højteknologi og Innovation Midler i 2014: Op til 380 mio. kr. Aktuelle søgemuligheder: Højteknologiske projekter frist 22. august 2014 Erhvervspostdoc frist 19. september 2014 Erhvervsph.d. frist 8. september 2014 Mere information: innovationsfonden.dk og erhvervsphd.dk Fokus: Innovationsfonden yder støtte til den gode idé, som tager udgangspunkt i at realisere et markedspotentiale ved at omsætte højteknologi til værdi. Støtteandel: model. 1/6 af budgettet kommer fra forskningsinstitutioner, 2/6 fra virksomheder og 3/6 fra Danmarks Innovationsfond. SMV-virksomheder kan opnå op til 60 % fra Fonden.

10 10 energiteknologi overblik over støtteordninger Programmernes anbefalinger Sådan laver du en god ansøgning Med adskillige hundrede ansøgninger behandlet gennem de seneste år har energiforskningsprogrammerne oparbejdet stor erfaring med, hvad der skal til for at lave en god ansøgning. Vi giver her et par gode råd til, hvad du skal huske, når du søger støtte. 1 Sæt dig ind i, hvilket program du bør vælge. Er det primært et forskningsprojekt eller et udviklings- og demonstrationsprojekt? Har programmerne et særligt fokus, der giver mening i forhold til din projektidé? 2 Sæt dig grundigt ind i indkaldelsesmaterialet (ansøgningsskema, budget, tidsplan m.m. og de konkrete kriterier, som din ansøgning bliver bedømt efter. Er det eksempelvis markedspotentiale eller forskningshøjde, der vægtes højest i vurderingen af din projektide? 3 Sørg for, at din ansøgning lever op til programmets formkrav hvilke dokumenter m.v. skal din ansøgning indeholde for at komme i betragtning? 4 Sæt det rette hold af projektdeltagere. Sørg for, at de relevante faglige kompetencer fra flere led i udviklingskæden er repræsenteret, og at det fornødne engagement er til stede fra alle involverede projektdeltagere. 5 Skriv kort og præcist en lang ansøgning er ikke nødvendigvis en god ansøgning. 6 Fokusér din argumentation omkring den stærke idé eller vision, som er essensen af projektet og den nytænkning, projektet bidrager med. Hvis du skal sælge projektideen med en central sætning hvordan skal den så lyde? Sørg for at præsentere den centrale argumentation i starten af din ansøgning. 7 Sørg for at beskrive state of the art indenfor det område, din ansøgning dækker. Programmerne støtter ikke ideer, der er støttet eller realiseret tidligere. Det nyskabende element og videreførelsen af det eksisterende er derfor vigtigt at få tydeliggjort. Fokusér på, hvad der kommer ud af projektet hvad man står med i hånden, når det er færdigt. 8 Opret dig på det relevante programs tilmeldingssystem i god tid og undgå tekniske problemer i 11. time. Det er ærgerligt at aflevere den perfekte ansøgning for sent, fordi man ikke kan betjene tilmeldingssystemet. 9 Kontakt de enkelte energiforskningsprogrammer, hvis du har brug for afklaring eller gode råd uanset hvor langt du er i processen. Vi skriver ikke din ansøgning for dig, men vi vil rigtig gerne lede dig på rette vej.

11 energiteknologi overblik over støtteordninger europæiske milliarder til forskning og innovation I januar 2014 er det største forsknings- og innovationsprogram i EU s historie blevet søsat. Horizon 2020 er navnet på programmet, der frem til 2020 uddeler 592 milliarder kroner til forskning og innovation heraf er 7,7 procent øremærket til energiområdet. På energiområdet har Danmark en international styrkeposition. Det kommer blandt andet til udtryk i det danske hjemtag af EU-midler til energiforskning. De seneste syv år har Danmark hjemtaget over 100 millioner kroner om året. Det gør Danmark til det land, der hjemtager flest EU-midler til energiforskning pr. indbygger. Horizon 2020 skal støtte udvikling af ny viden og teknologi, der kan være med til at løfte den europæiske konkurrenceevne og løse nogle af de store samfundsmæssige udfordringer, som Europa står overfor. For dansk energiforskning kan programmet betyde en markant kapitalindsprøjtning, hvis Danmark formår at udnytte muligheden. Hvem kan opnå støtte Horizon 2020 er for alle innovative virksomheder, universiteter, forskningsinstitutioner og offentlige institutioner, ligesom det kan være relevant for foreninger og NGO er. Programmet giver i visse tilfælde også mulighed for at samarbejde med partnere uden for EU s grænser. Midlerne uddeles i åben konkurrence til de mest innovative ideer, den bedste forskning og de stærkeste konsortier. Tre søjler udgør skelettet i Horizon 2020 Horizon 2020 er organiseret omkring tre søjler, der samler forskning og innovation under overskrifterne videnskabelig topkvalitet, industrielt lederskab og samfundsmæssige udfordringer. Hver søjle rummer en række delprogrammer, som hver især har fokus på et særligt indsatsområde. Hvert år offentliggør Europa- Kommissionen opslag om konkrete emner i de forskellige delprogrammer, som de efterlyser projektforslag om. Der er masser af hjælp at hente Hos Eurocenter i Styrelsen for Forskning og Innovation kan du få vejledning til dit Horizon2020- projekt lige fra projektide over ansøgning til gennemførelse af projektet. Kontakt EuroCenter, hvis du vil have overblik over dine muligheder i Horizon Hos EU-opstart kan du få økonomisk støtte til forberedelse af en ansøgning til europæiske forskningsprogrammer, herunder Horizon Hos EU-support kan du få hjælp til at udnytte de muligheder, som EU-finansiering giver. Blandt andet EU-DK Support netværket består af omkring 40 landsdækkende, regionale og lokale institutioner, der rådgiver danske brugere om deltagelse i EU-programmer. Få hjælp til Horizon 2020 EuroCenter Styrelsen for Forskning og Innovation Telefon: website: fivu.dk/horizon2020 EU-opstart EU-support

12 Se energi14.energiforskning.dk for årets beretninger fra energiforskningsprogrammerne, cases og årets øvrige nøgletal. Energinet.dk Energinet.dk

Hub North. Den 30. November 2010

Hub North. Den 30. November 2010 Hub North Den 30. November 2010 AAU s Fundraising og Projektledelseskontor Jane Tymm-Andersen Jet@adm.aau.dk Fundraising & Projektledelseskontor Giver assistance i forbindelse med udarbejdelse af projektansøgninger,

Læs mere

PENGE TIL UDVIKLING AF NYE ENERGITEKNOLOGIER

PENGE TIL UDVIKLING AF NYE ENERGITEKNOLOGIER Slide 1 PENGE TIL UDVIKLING AF NYE ENERGITEKNOLOGIER 22. januar 2015 Industriens Hus Flemming G. Nielsen, sekretariatschef EUDP Slide 2 DISPOSITION Energipolitikken sætter rammen Energiteknologi en dansk

Læs mere

Har i forsknings ideen?

Har i forsknings ideen? Det strategiske forskningsråd Har i forsknings ideen? Det Strategiske Forskningsråd investerer over 1 milliard kr. i forskning i 2010 Bioressourcer, fødevarer og andre biologiske produkter EU netværksmidler

Læs mere

Fondens fokusområder indenfor energiforskning, -udvikling, -demonstration og -markedsmodning er følgende:

Fondens fokusområder indenfor energiforskning, -udvikling, -demonstration og -markedsmodning er følgende: Fase 1 opslag 2016: Energi Frist: 2. Maj 2016 kl. 19 Grand Solutions: Typisk 2-5 år; 5-30 mio. kr. Budgettet er i 2016 på ca. 70 mio. kr. Innovationsfondens investeringer inden for energiområdet skal understøtte

Læs mere

Det Energiteknologiske Udviklings og Demonstrationsprogram (EUDP)

Det Energiteknologiske Udviklings og Demonstrationsprogram (EUDP) Slide 1 Det Energiteknologiske Udviklings og Demonstrationsprogram (EUDP) Støtte til VE i fjernvarmen EUDP programmet Processen Kriterier og beslutning Mette Cramer Buch Slide 2 Et godt tilbud! Energiforligets

Læs mere

Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram

Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram Slide 1 Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram Temamøde Fleksenergi og HUBNORTH Ny energiaftale nye politiske rammer EUDP - Prioritering - Kriterier - Erfaringer Nicolai Zarganis, sekretariatschef

Læs mere

Det Strategiske Forskningsråd

Det Strategiske Forskningsråd Det Strategiske Forskningsråd Programkomiteen for Bæredygtig Energi og Miljø Fremtidens energiteknologier og -systemer v) Formand Poul Erik Morthorst Professor, afdelingsleder, DTU Management Engineering

Læs mere

EFP ELFORSK ForskEL. Informationsmøde 2006. Energiforskningsprogrammerne. De danske energiforskningsprogrammer. kriterier og grænseflader

EFP ELFORSK ForskEL. Informationsmøde 2006. Energiforskningsprogrammerne. De danske energiforskningsprogrammer. kriterier og grænseflader Informationsmøde 2006 Energiforskningsprogrammerne EFP ELFORSK ForskEL De danske energiforskningsprogrammer kriterier og grænseflader Kim Behnke, sektionschef, Energinet.dk kbe@energinet.dk REFU strategien

Læs mere

PSO F&U-udbud 2008 fra ForskEL-programmet

PSO F&U-udbud 2008 fra ForskEL-programmet Til Transport- og energiministeren PSO F&U-udbud 2008 fra ForskEL-programmet 6. juni 2007 KBE/KBE Resumé I jubilæumsåret 2008 vil Energinet.dk fokusere PSO F&U-programmet ForskEL yderligere. Der vil ske

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om tilskud til forskning, udvikling og demonstration på energiområdet. Maj 2013

Beretning til Statsrevisorerne om tilskud til forskning, udvikling og demonstration på energiområdet. Maj 2013 Beretning til Statsrevisorerne om tilskud til forskning, udvikling og demonstration på energiområdet Maj 2013 BERETNING OM TILSKUD TIL FORSKNING, UDVIKLING OG DEMONSTRATION PÅ ENERGIOMRÅDET Indholdsfortegnelse

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program

Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program Teknologi er nøglen til VE-fremtiden v/ Torkil Bentzen, formand for EUDP Naturgas, Kyoto og VE Dansk Gas Forening 15. november 2007 Scenarier for energirelateret

Læs mere

ForskEL indsatsområder 2011

ForskEL indsatsområder 2011 Til Klima- og Energiministeriet Bestyrelsen for Energinet.dk Energistyrelsen ForskEL indsatsområder 2011 Resume 28. april 2010 KBE Energinet.dk udbyder PSO F&U-programmet ForskEL-udbud i 2011 med henblik

Læs mere

Energiforlig. Oversigt over støttemuligheder Fokusgruppen Intelligent Energirenovering

Energiforlig. Oversigt over støttemuligheder Fokusgruppen Intelligent Energirenovering Oversigt over støttemuligheder Fokusgruppen Intelligent Energirenovering Fokusgruppen skal arbejde med: Få SMV, håndværkere, i spil Integrering af intelligente energisystemer, f.eks. smart grids, i nye

Læs mere

Innovationsfondens investeringer i avancerede materialer. Esbjerg, 12. februar 2016 Vicedirektør Tore Duvold

Innovationsfondens investeringer i avancerede materialer. Esbjerg, 12. februar 2016 Vicedirektør Tore Duvold Innovationsfondens investeringer i avancerede materialer Esbjerg, 12. februar 2016 Vicedirektør Tore Duvold Vækst og beskæftigelse gennem viden Opdyrke og omsætte idéer til værdi for virksomheder, videnskab

Læs mere

OPSLAG. EU-DK-Hjemtag. Side 1/6

OPSLAG. EU-DK-Hjemtag. Side 1/6 OPSLAG EU-DK-Hjemtag 2016 Side 1/6 1.1 EU-DK-Hjemtag formål Formålet med EU-DK-Hjemtag er at styrke dansk forskning og innovation ved at fremme deltagelse i og øge dansk hjemtag fra Horizon 2020 jf. finansloven

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

SPIR. Strategic Platforms for Innovation and Research. Opslag Det Biobaserede Samfund. V. Direktør Svend Erik Sørensen, Danish Crown A/S

SPIR. Strategic Platforms for Innovation and Research. Opslag Det Biobaserede Samfund. V. Direktør Svend Erik Sørensen, Danish Crown A/S SPIR Strategic Platforms for Innovation and Research Opslag 2012 - Det Biobaserede Samfund V. Direktør Svend Erik Sørensen, Danish Crown A/S Mandag d. 19. marts 2012, Nationalmuseet Festsalen Vision Skabe

Læs mere

Opslag 2011, efterår Erhvervspostdoc 2011 (pilot-ordning)

Opslag 2011, efterår Erhvervspostdoc 2011 (pilot-ordning) 14. juni 2011 Opslag 2011, efterår Erhvervspostdoc 2011 (pilot-ordning) j.nr. 2011-EP2 1. Erhvervspostdoc 2011 (pilot-ordning) Højteknologifonden opslår anden runde af erhvervspostdoc 2011 (pilot-ordning),

Læs mere

ForskEL udbud 2016 Udkommer kun i en elektronisk version. Dok nr. 15-05240-2. Rapporten kan downloades på: www.energinet.

ForskEL udbud 2016 Udkommer kun i en elektronisk version. Dok nr. 15-05240-2. Rapporten kan downloades på: www.energinet. ForskEL-udbud 2016 ForskEL udbud 2016 Udkommer kun i en elektronisk version. Dok nr. 15-05240-2 Rapporten kan downloades på: www.energinet.dk/da/forskning/ Foto: Jørgen Schytte 2 Indhold 1. Formål og ansøgningsfrist...

Læs mere

Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrationsprogram. Cleantechdag 2010. Væksthus Hovedstadsregionen. 15. marts 2010

Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrationsprogram. Cleantechdag 2010. Væksthus Hovedstadsregionen. 15. marts 2010 Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrationsprogram Cleantechdag 2010 Væksthus Hovedstadsregionen 15. marts 2010 Nicolai Zarganis, sekretariatschef Side 1 EUDP s formål EUDP yder støtte til projekter

Læs mere

Indkaldelse af ansøgninger til Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) 2015-II

Indkaldelse af ansøgninger til Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) 2015-II JUNI 2015 Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrationsprogram Indkaldelse af ansøgninger til Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) 2015-II 1 INDHOLD 1. Formål og ansøgningsfrist...

Læs mere

STRATEGIPLAN 2015 2020

STRATEGIPLAN 2015 2020 STRATEGIPLAN 2015 2020 DI Energi STRATEGIPLAN 2015 2020 2 Branchefællesskab for energibranchens virksomheder De sidste 40 år har den danske energiindustri omstillet sig fra at være afhængig af olie fra

Læs mere

Et balanceret energisystem

Et balanceret energisystem Et balanceret energisystem Partnerskabets årsdag Københavns Rådhus, 18. April 2012 Forskningskoordinator Inger Pihl Byriel ipb@energinet.dk Fra Vores Energi til Energiaftale 22. marts 2012 Energiaftalen:

Læs mere

Termisk og elektrisk lagring- Avanceret energilagring 2016

Termisk og elektrisk lagring- Avanceret energilagring 2016 Termisk og elektrisk lagring- Avanceret energilagring 2016 1. december, 2016 Teknologisk Institut, Aarhus Niels Langvad, Scientific Officer, Innovationsfonden Energiområdet i Innovationsfonden Innovationsfonden

Læs mere

J.nr.: 11/23888. Hyprovide Large-scale alkaline electrolyser (MW) Projektnavn: Green Hydrogen.dk. Ansøger: Finsensvej 3, 7430 Ikast.

J.nr.: 11/23888. Hyprovide Large-scale alkaline electrolyser (MW) Projektnavn: Green Hydrogen.dk. Ansøger: Finsensvej 3, 7430 Ikast. Bilag 26b Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om Regionale Udviklingsmidler

Læs mere

Statsrevisorernes beretning nr. 11/2012 om tilskud til forskning, udvikling og demonstration på energiområdet

Statsrevisorernes beretning nr. 11/2012 om tilskud til forskning, udvikling og demonstration på energiområdet Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København Statsrevisorernes beretning nr. 11/2012 om tilskud til forskning, udvikling og demonstration på energiområdet Ministeren 27-09-2013 Statsrevisorerne

Læs mere

Indkaldelse af ansøgninger til Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) 2015-I

Indkaldelse af ansøgninger til Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) 2015-I JANUAR 2015 Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrationsprogram Indkaldelse af ansøgninger til Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) 2015-I 1 INDHOLD 1. Formål og ansøgningsfrist...

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet,

Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet, Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om: Fordeling af

Læs mere

Strategisk forskning Principper og virkemidler

Strategisk forskning Principper og virkemidler Det Strategiske Forskningsråd Strategisk forskning Principper og virkemidler 1. januar 2012 Bredgade 40 1260 København K Telefon 3544 6200 Telefax 3544 6201 E-post fi@fi.dk Netsted www.fi.dk CVR-nr. 1991

Læs mere

Har du forskningsideen?

Har du forskningsideen? det strategiske forskningsråd Har du forskningsideen? så har vi pengene! Det Strategiske Forskningsråd uddeler 900 mio. kr. til forskningsaktiviteter i 2011. Strategisk forskning Fokus på vidensopbygning

Læs mere

Elforsk programmet prioriterer at:

Elforsk programmet prioriterer at: Elforsk programmet prioriterer at: Styrke indsatsen for energieffektivisering set i lyset af den europæiske CO2 kvoteregulering Styrke integrationen af design, funktionalitet, brugervenlighed og omkostningseffektivitet

Læs mere

Opslag 2008, efterår Højteknologiske projekter

Opslag 2008, efterår Højteknologiske projekter 20. maj 2008 Opslag 2008, efterår Højteknologiske projekter j.nr. O-2008-3 I 2008 har Højteknologifonden DKK 282m til uddeling, som uddeles i to hovedrunder med opslag for højteknologiske projekter og

Læs mere

Nyt fra EUDP og udbud EUDP info-møde 8. februar 2017 Energiteknologisk Udviklings- og DemonstrationsProgram

Nyt fra EUDP og udbud EUDP info-møde 8. februar 2017 Energiteknologisk Udviklings- og DemonstrationsProgram 1 Nyt fra EUDP og udbud 2017 Slide 2 Dagens emner EUDP-sekretariatet flytter til Esbjerg ForskEL-programmets ophør - nu EUDP EUDP s udbud 2017 Den gode ansøgning og nye effektmål/vurderingskriterier Indsendelse

Læs mere

Baggrundsnotat: Den offentlige indsats for forskning, udvikling og innovation

Baggrundsnotat: Den offentlige indsats for forskning, udvikling og innovation Baggrundsnotat: Den offentlige indsats for forskning, udvikling og innovation Basisbevilling til universiteter og sektorforskning De otte danske universiteter modtog i 2010 i alt over finansloven ca. 7,4

Læs mere

Søren Mayland Præsentation Kapitaldag i Næstved

Søren Mayland Præsentation Kapitaldag i Næstved Søren Mayland soma@capnova.dk 60 62 37 79 Præsentation 23.11.16 Kapitaldag i Næstved Forretningsmodel 3 BUNDLINJER CAPNOVAs Virksomhedens Samfundets 3 INSTRUMENTER Kapital Fundraising Alliancer/netværk

Læs mere

Støttemuligheder 2014. Susanne Damgaard, srd@force.dk Mob: 2269 7615 18.09.14

Støttemuligheder 2014. Susanne Damgaard, srd@force.dk Mob: 2269 7615 18.09.14 Støttemuligheder 2014 Susanne Damgaard, srd@force.dk Mob: 2269 7615 18.09.14 Hvordan forstår vi innovation? OECD definerer innovation som: implementeringen af et nyt eller væsentligt forbedret produkt

Læs mere

energi14 Året i overblik

energi14 Året i overblik energi14 Året i overblik forskning udvikling demonstration Energi14. Årsrapport om de danske energiforskningsprogrammer. Udgives i samarbejde mellem Dansk Energi (programmet ELFORSK), Energinet.dk (programmerne

Læs mere

Indkaldelse af interessetilkendegivelser til Højteknologifonden vedrørende Højteknologiske platforme

Indkaldelse af interessetilkendegivelser til Højteknologifonden vedrørende Højteknologiske platforme 5. april 2006 J.nr. O-2006-2 Indkaldelse af interessetilkendegivelser til Højteknologifonden vedrørende Højteknologiske platforme Højteknologifonden støtter strategiske satsninger inden for forskning og

Læs mere

VÆKSTFORUM. Energi i Nordjylland. Regionale styrkepositioner og potentialer

VÆKSTFORUM. Energi i Nordjylland. Regionale styrkepositioner og potentialer VÆKSTFORUM Energi i Nordjylland Regionale styrkepositioner og potentialer INTRODUKTION Nordjylland har stærke kompetencer og et stort potentiale inden for vedvarende energi, som Vækstforum Nordjylland

Læs mere

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends SDU 31. maj 12 Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends På vej mod en vedvarende energi-region Syddanmark / Schleswig-Holstein Sune Thorvildsen, DI Energibranchen Dagsorden Energiaftale af 22. marts

Læs mere

Finansministeriet. Strategisk forskning inden for fremtidens lederskab i den offentlige sektor. Genopslag 2009

Finansministeriet. Strategisk forskning inden for fremtidens lederskab i den offentlige sektor. Genopslag 2009 Finansministeriet Strategisk forskning inden for fremtidens lederskab i den offentlige sektor Genopslag 2009 Ansøgningsfrist: Tirsdag den 8. december 2009 Finansministeriet Indhold 1. Introduktion 3 Temaer,

Læs mere

Indkaldelse af ansøgninger til. Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) 2012-I. Januar 2012

Indkaldelse af ansøgninger til. Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) 2012-I. Januar 2012 Indkaldelse af ansøgninger til Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) 2012-I Januar 2012 EUDP, Amaliegade 44, 1256 København K Telefon: 33 92 67 00 www.ens.dk/eudp Indhold INDKALDELSE

Læs mere

Opslag 2009, forår Højteknologiske projekter

Opslag 2009, forår Højteknologiske projekter 11. november 2008 Opslag 2009, forår Højteknologiske projekter j.nr. O-2009-1 I 2009 har Højteknologifonden DKK 280m til uddeling, som uddeles i to hovedrunder med opslag for højteknologiske projekter

Læs mere

Opslag 2008, forår Højteknologiske projekter

Opslag 2008, forår Højteknologiske projekter 13. november 2007 Opslag 2008, forår Højteknologiske projekter j.nr. O-2008-1 I 2008 har Højteknologifonden DKK 352m til uddeling, som uddeles i to hovedrunder med opslag for højteknologiske projekter

Læs mere

Bobleprojekter i Inno-SE

Bobleprojekter i Inno-SE Baggrund for bobleprojekter Inno-SE Bobleprojekter i Inno-SE Bobleprojektpuljen er en pulje i Inno-SE der gør det muligt for virksomheder, i samarbejde med videnspartnere, at ansøge om penge til et forprojekt

Læs mere

Sponsor- og funding muligheder - i dag og i morgen

Sponsor- og funding muligheder - i dag og i morgen Sponsor- og funding muligheder - i dag og i morgen Søren Houmøller Civilingeniør, E*MBA Ejer, direktør, 1 st Mile InnovaKonsnetværket Dansk Lys, 23. april 2014 Hvem er jeg? Direktør og ejer, 1st Mile Har

Læs mere

Solenergi i dansk energiforsyning, EUDPs rolle og grøn eksport

Solenergi i dansk energiforsyning, EUDPs rolle og grøn eksport Overskrift Solenergi i dansk energiforsyning, EUDPs rolle og grøn eksport Solcellekonference af TEKNIQ og Dansk Solcelleforening Mandag den 18. april 2016 Energiteknologisk Udviklings- og DemonstrationsProgram

Læs mere

ForskVE - de nye 25 mio. kr. til VE

ForskVE - de nye 25 mio. kr. til VE ForskVE - de nye 25 mio. kr. til VE NN, forskningskoordinator, Energinet.dk nn@energinet.dk Præsentation af det nye støtteprogram for VE Lidt om Energinet.dk s F&U programmer Det politiske grundlag ForskVE

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Fokus for energianalyser 2016

Fokus for energianalyser 2016 4. januar 2016 Fokus for energianalyser 2016 Energianalyser er grundlag for Energinet.dk s planlægning Et grundigt analysearbejde er en nødvendig forudsætning for en vellykket planlægning og drift og i

Læs mere

energi13 Året i overblik

energi13 Året i overblik energi13 Året i overblik forskning udvikling demonstration 2 energi13 året i overblik Den globale energiomstilling er i gang og vi skal udvikle løsningerne Både Danmark og resten af verden står foran en

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0048 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0048 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0048 Bilag 2 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Folketingets Europaudvalg Kopi: Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Til orientering fremsendes

Læs mere

http://fi.dk/innovation/innovationdanmark http://fi.dk/publikationer/2008/innovationdanmark-2008-handlingsplan fra-raadet-for-teknologi-og-innovation/ RTI s innovationsindsats Innovationsprojekter Store

Læs mere

Innovationsfondens internationale strategi JULI 2017

Innovationsfondens internationale strategi JULI 2017 Innovationsfondens internationale strategi JULI 2017 Innovationsfondens internationale strategi Introduktion Innovationsfonden investerer i innovative ideer med betydeligt potentiale for at skabe viden,

Læs mere

EU s støttemuligheder til cleantech virksomheder

EU s støttemuligheder til cleantech virksomheder EU s støttemuligheder til cleantech virksomheder Miljøstyrelsens projektservice 2010 Hanne Eriksen Civilingeniør Konsulent for Miljøstyrelsen Yderligere information på www.ecoinnovation.dk Hvorfor benytte

Læs mere

Investeringer for fremtiden. innovationsfonden.dk

Investeringer for fremtiden. innovationsfonden.dk Vær nysgerrig 1 Investeringer for fremtiden innovationsfonden.dk 2 3 Investeringer for fremtiden Innovationsfonden investerer i det, som driver Danmark fremad. I det, som endnu ikke er skabt. I nye og

Læs mere

Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor

Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor Indstilling Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Borgmesterens Afdeling Dato 3. november 2016 Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor 2017-2020 Det midtjyske EU-kontors bestyrelse har vedtaget

Læs mere

MUDP 2016 og gode råd om ansøgning til programmet

MUDP 2016 og gode råd om ansøgning til programmet MUDP 2016 og gode råd om ansøgning til programmet DAKOFA d. 5. april 2016 Lotte Kau Andersen Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram MUDP Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram

Læs mere

Indkaldelse af ansøgninger til. Green Labs DK 2010-2011. Juni 2010

Indkaldelse af ansøgninger til. Green Labs DK 2010-2011. Juni 2010 Indkaldelse af ansøgninger til Green Labs DK 2010-2011 Juni 2010 Green Labs DK, Amaliegade 44, 1256 København K Telefon: 33 92 67 00 www.greenlabs.dk Indhold INDKALDELSE AF ANSØGNINGER... 3 A. OM PROGRAMMET...

Læs mere

Energiteknologisk Udviklingsog

Energiteknologisk Udviklingsog Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrationsprogram Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) Indkaldelse af ansøgninger til EUDP 2017 Frist 29. marts 2017 kl. 12.00 1 INDHOLD 1. Indkaldelse

Læs mere

Højteknologifonden. Højteknologifondens tilbud til virksomheder. v. direktør Carsten Orth Gaarn-Larsen. Store Fondsdag, torsdag den 16.

Højteknologifonden. Højteknologifondens tilbud til virksomheder. v. direktør Carsten Orth Gaarn-Larsen. Store Fondsdag, torsdag den 16. Højteknologifonden Højteknologifondens tilbud til virksomheder v. direktør Carsten Orth Gaarn-Larsen Store Fondsdag, torsdag den 16. juni 2011 Optimeret fertilitetsbehandling Vinder af Ingeniørens Produktpris

Læs mere

Innovationsfonden 2016 1st Mile Lyngby 12. februar 2016. Scientific Officer Niels Langvad

Innovationsfonden 2016 1st Mile Lyngby 12. februar 2016. Scientific Officer Niels Langvad Innovationsfonden 2016 1st Mile Lyngby 12. februar 2016 Scientific Officer Niels Langvad Innovationsfonden Introduktion Grand Solutions Energi-2016 2 Vækst og beskæftigelse gennem viden Opdyrke og omsætte

Læs mere

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Dorthe Vinther, Planlægningschef Energinet.dk 1 Indhold 1. Fremtidens energisystem rammebetingelser og karakteristika 2.

Læs mere

Varmepumper i et energipolitisk perspektiv. Troels Hartung Energistyrelsen trh@ens.dk

Varmepumper i et energipolitisk perspektiv. Troels Hartung Energistyrelsen trh@ens.dk Varmepumper i et energipolitisk perspektiv Troels Hartung Energistyrelsen trh@ens.dk Dagsorden: Den energipolitiske aftale 2012 Stop for installation af olie- og naturgasfyr Den energipolitiske aftale

Læs mere

HyBalance. Fra vindmøllestrøm til grøn brint. Gastekniske Dage 2016 Marie-Louise Arnfast / 4. maj 2016

HyBalance. Fra vindmøllestrøm til grøn brint. Gastekniske Dage 2016 Marie-Louise Arnfast / 4. maj 2016 HyBalance Fra vindmøllestrøm til grøn brint Gastekniske Dage 2016 Marie-Louise Arnfast / 4. maj 2016 Første spadestik til avanceret brintanlæg ved Hobro 4. april 2016 tog energi-, forsynings- og klimaminister

Læs mere

Opslag til EUopSTART Februar 2015

Opslag til EUopSTART Februar 2015 Opslag til EUopSTART Februar 2015 Side 1/8 1. EUopSTART generelle vilkår 1.1. Formål EUopSTART har til formål at intensivere danske forskningsinstitutioners og virksomheders deltagelse i europæisk forskning

Læs mere

Den samlede ansøgningsproces 2012 Energi og miljø

Den samlede ansøgningsproces 2012 Energi og miljø Marts 2012 Side 1 Klaus Rosenfeldt Jakobsen, krja@fi.dk Sekretariatet for Det Strategiske Forskningsråd Programkomiteen for Bæredygtig Energi og Miljø Informationsmøde 21. marts 2012 Aarhus Universitet

Læs mere

Bilag 1, ForskEL-indsatsområder Udbud 2016 Udkommer kun i en elektronisk version. Rapporten kan downloades på:

Bilag 1, ForskEL-indsatsområder Udbud 2016 Udkommer kun i en elektronisk version. Rapporten kan downloades på: Bilag 1 ForskEL-indsatsområder Udbud 2016 Bilag 1, ForskEL-indsatsområder Udbud 2016 Udkommer kun i en elektronisk version. Rapporten kan downloades på: www.energinet.dk/da/forskning/ Foto: Jørgen Schytte

Læs mere

energi14 Året i overblik forskning udvikling demonstration

energi14 Året i overblik forskning udvikling demonstration Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del Bilag 395 Offentligt energi14 Året i overblik forskning udvikling demonstration Energi14. Årsrapport om de danske energiforskningsprogrammer. Udgives

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Miljøvurdering af ForskEL og ForskVE-programmerne 2014

Miljøvurdering af ForskEL og ForskVE-programmerne 2014 Miljøvurdering af ForskEL og ForskVE-programmerne 2014 Indhold 1. Resumé 1 2. Indledning 2 3. Målsætninger og udmøntning af ForskEL 14 og ForskVE 14 4 4. Vurdering af projekternes miljøpåvirkninger 6 4.1

Læs mere

Klyngen hviler på Syddanske faglige spidskompetencer

Klyngen hviler på Syddanske faglige spidskompetencer Marts 2010 Lean Energy Cluster Lean Energy Cluster er en dansk alliance af offentlige institutioner og private virksomheder der anvender, udvikler og markedsfører løsninger for effektiv energianvendelse.

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2011-2012 28. oktober 2010 Aftale om fordeling

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

ROADMAP MED FOKUS PÅ NETSELSKABERNES ROLLE

ROADMAP MED FOKUS PÅ NETSELSKABERNES ROLLE ROADMAP MED FOKUS PÅ NETSELSKABERNES ROLLE AFSÆT I SMART GRID NETVÆRKETS ANBEFALINGER AFSÆT I SMART GRID NETVÆRKETS ANBEFALINGER HVAD ER DET KONCEPTET LØSER? Mobiliserer og nyttiggør fleksibelt elforbrug

Læs mere

MUDP 2014 Tilskud til fremme af miljøeffektiv teknologi

MUDP 2014 Tilskud til fremme af miljøeffektiv teknologi MUDP 2014 Tilskud til fremme af miljøeffektiv teknologi Strategisk samarbejde for indsamling af elektronikaffald 24. april 2014 Miljøstyrelsen, Anne Nielsen MUDP 2014 Programmets overordnede målsætning

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet forventer at meddele tilsagn om støtte og afslag på ansøgninger inden udgangen af 2017.

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet forventer at meddele tilsagn om støtte og afslag på ansøgninger inden udgangen af 2017. Støtte til initiativer, der fremmer integration mellem forskellige forsyningssektorer Kontor/afdeling Energikontor II Dato 6. juli 2017 J nr. 2017-2254 /Mvi, Jawih Indkaldelse af ansøgninger til Smart

Læs mere

GRØN TEKNOLOGI OG RESSORCEEFFEKTIVITET. Finansiering af udviklingsaktiviteter. Odense, maj 2015

GRØN TEKNOLOGI OG RESSORCEEFFEKTIVITET. Finansiering af udviklingsaktiviteter. Odense, maj 2015 GRØN TEKNOLOGI OG RESSORCEEFFEKTIVITET Finansiering af udviklingsaktiviteter Odense, maj 2015 GRØN TEKNOLOGI OG RESSORCEEFFEKTIVITET INDHOLD Projektfaser Forskning Udvikling af teknologi og services Demonstration

Læs mere

Den gode ansøgning. Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram

Den gode ansøgning. Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram Den gode ansøgning Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram Oversigt Nyt i forhold til sidste ansøgningsrunde Projekttyper og aktivitetstyper Tilskudssatser Budgetskema Gantt diagram Vurderingskriterier,

Læs mere

ForskVE - de nye 25 mio. kr. til VE

ForskVE - de nye 25 mio. kr. til VE ForskVE - de nye 25 mio. kr. til VE Niels Ejnar Helstrup forskningskoordinator, Energinet.dk neh@energinet.dk Forligsteksten fra 21. februar 2008 Små VE-teknologier: Der afsættes 25 mio. kr. om året i

Læs mere

Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP)

Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) JANUAR 2016 Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrationsprogram Indkaldelse af ansøgninger til Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) 2016 1 INDHOLD 1. Formål og ansøgningsfrist...

Læs mere

Kort introduktion til grøn innovation

Kort introduktion til grøn innovation Kort introduktion til grøn innovation Hvad kan der søges om, hvem kan søge, og hvordan søger man? Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne

Læs mere

Temamøde FleksEnergi, HUB North den 26. april 2012 v. Anne-Mette Mikkelsen, EuroCenter, Styrelsen for Forskning og Innovation

Temamøde FleksEnergi, HUB North den 26. april 2012 v. Anne-Mette Mikkelsen, EuroCenter, Styrelsen for Forskning og Innovation Temamøde FleksEnergi, HUB North den 26. april 2012 v. Anne-Mette Mikkelsen, EuroCenter, Styrelsen for Forskning og Innovation Hvem er EuroCenter? Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers

Læs mere

Virkemidler og særlige strategiske aspekter

Virkemidler og særlige strategiske aspekter Virkemidler og særlige strategiske aspekter Per Kudsk Medlem af Programkomiteen for sundhed, fødevarer og velfærd 19. marts 2012, Nationalmuseet, København Særlige strategiske aspekter - Strategisk kvalitet

Læs mere

Strategisk energiforskning

Strategisk energiforskning Strategisk energiforskning v. Professor Frede Blaabjerg, dekan AAU Medlem af Det Strategiske Forskningsråds bestyrelse EnergiForsk2008-12. juni 2008 1 Det statslige forskningsrådssystem GRUNDFORSKNING

Læs mere

Bekendtgørelse om forretningsorden for bestyrelsen for Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram og Green Labs DK-programmet

Bekendtgørelse om forretningsorden for bestyrelsen for Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram og Green Labs DK-programmet BEK nr 318 af 11/04/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j.nr. 2004/1518-0001 Senere

Læs mere

INFORMATIONSMØDE 2014. Introduktion til GUDP v. Mette Leiholt, GUDP-sekretariatet

INFORMATIONSMØDE 2014. Introduktion til GUDP v. Mette Leiholt, GUDP-sekretariatet INFORMATIONSMØDE 2014 Introduktion til GUDP v. Mette Leiholt, GUDP-sekretariatet PROGRAMMET Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) støtter: bæredygtighed og vækst tæt samarbejde mellem forskning

Læs mere

bêüîéêîëâäáã~ëíê~íéöáéå=eqéâåçäçöáìçîáâäáåöf=

bêüîéêîëâäáã~ëíê~íéöáéå=eqéâåçäçöáìçîáâäáåöf= DI Energibranchen Den 11. september 2008 Dagsordenens pkt. 5 = bêüîéêîëâäáã~ëíê~íéöáéå=eqéâåçäçöáìçîáâäáåöf= NK fåçëíáääáåö= Det indstilles, at bestyrelsen drøfter de overordnede linjer i Energinet.dk's

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet,

Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet, Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om: Fordeling af

Læs mere

Innovationspuljen i Midtnet Kina

Innovationspuljen i Midtnet Kina Innovationspuljen i Midtnet Kina 4,3 millioner kroner til at realisere SMV ers gode idéer til produkter og løsninger til det kinesiske marked Puljen er åben fra 1. januar 2017 Baggrunden for Midtnet Kina

Læs mere

KIM SØGAARD CLAUSEN MULIGHEDER FOR STØTTE I FJERNVARMEVÆKST

KIM SØGAARD CLAUSEN MULIGHEDER FOR STØTTE I FJERNVARMEVÆKST KIM SØGAARD CLAUSEN MULIGHEDER FOR STØTTE I FJERNVARMEVÆKST GRØN ENERGI FJERNVARMENS UDVIKLINGS- OG ANALYSEENHED FJERNVARMEVÆKST 2015 FjernvarmeVækst 2015 er et vækstprogram, der skal sikre en grønnere

Læs mere

ForskEL udbud 2017 Udkommer kun i en elektronisk version. Dok nr. 15/ Rapporten kan downloades på:

ForskEL udbud 2017 Udkommer kun i en elektronisk version. Dok nr. 15/ Rapporten kan downloades på: ForskEL-udbud 2017 ForskEL udbud 2017 Udkommer kun i en elektronisk version. Dok nr. 15/05240-23 Rapporten kan downloades på: www.energinet.dk/da/forskning/ Foto: Danish AirPhotot 2 Indhold 1. Formål og

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Samarbejde med DIKU - tilskud og muligheder Februar 2015

Samarbejde med DIKU - tilskud og muligheder Februar 2015 Department of Computer Science Samarbejde med DIKU - tilskud og muligheder Februar 2015 Christen Artagnan Sørensen DIKU Research Support Udvalgte muligheder for tilskud til samarbejder Tilskud til ansættelse

Læs mere

NY VIDEN TIL VIRKSOMHEDEN. RUC innovation PROJEKTSAMARBEJDE PRAKTIKSAMARBEJDE STUDIEJOB FORSKNINGSSAMARBEJDE PH.D.-SAMARBEJDE

NY VIDEN TIL VIRKSOMHEDEN. RUC innovation PROJEKTSAMARBEJDE PRAKTIKSAMARBEJDE STUDIEJOB FORSKNINGSSAMARBEJDE PH.D.-SAMARBEJDE PROJEKTSAMARBEJDE PRAKTIKSAMARBEJDE STUDIEJOB FORSKNINGSSAMARBEJDE NY VIDEN TIL PH.D.-SAMARBEJDE VIRKSOMHEDEN PRIVAT OFFENTLIG INTERESSEORGANISATION RUC innovation RUCinnovation Vil du vide mere... RUCinnovation

Læs mere

Støtteordninger til udvikling af ny bioenergiteknologi og afsætning af anlæg

Støtteordninger til udvikling af ny bioenergiteknologi og afsætning af anlæg Støtteordninger til udvikling af ny bioenergiteknologi og afsætning af anlæg Seminar: Seminar: Biomass af biomasse partnerships Jan and Bünger opportunities in Denmark Termisk omsætning EUDP/Energistyrelsen

Læs mere

Region Midtjyllands grønne teknologisatsning

Region Midtjyllands grønne teknologisatsning Region Midtjyllands grønne teknologisatsning Partnerskabet for brint og brændselsceller Hobro den 3. april 2014 Margrethe Høstgaard Udviklingskonsulent Regionens opgaver Regional Udviklingsplan: Ny plan

Læs mere

Fremtidens elsystem det bygger vi i dag

Fremtidens elsystem det bygger vi i dag Fremtidens elsystem det bygger vi i dag Nye energikoncepter og decentrale kraftvarmeværkers rolle i fremtidens elsystem Erritsø, 6. januar 2011 Kim Behnke Forsknings- og miljøchef, Energinet.dk kbe@energinet.dk

Læs mere