Mariagerfjord Kommunes afgørelse af 27. februar 2008 ophæves.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mariagerfjord Kommunes afgørelse af 27. februar 2008 ophæves."

Transkript

1 (Varmeforsyning) Naturgas Midt-Nord I/S over Mariagerfjord Kommune af 27. februar 2008 godkendelse af projektforslag om fjernvarmeforsyning af BM Byggeindustri A/S, Lupinvej 18, Hobro Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor, dr.polit. Chr. Hjorth-Andersen Professor, dr.scient.adm. Ole Jess Olsen Fhv. direktør, cand.polyt. H. C. Mortensen Direktør Per Søndergaard Mariagerfjord Kommunes afgørelse af 27. februar 2008 ophæves. Energiklagenævnet har ved af 20. maj 2008 fra Mariagerfjord Kommune modtaget klage af 11. marts 2008 fra Naturgas Midt-Nord I/S v/advokat Lisbeth Hjortborg Jensen, Advokatfirma Dahl (herefter benævnt klager) over kommunens afgørelse af 27. februar Ved afgørelsen godkendte Mariagerfjord Kommune Hobro Varmeværk a.m.b.a. s projektforslag af juli 2007 om fjernvarmeforsyning af BM Byggeindustri A/S, Lupinvej 18, Hobro. Sagens baggrund og problemstilling Hobro Varmeværk a.m.b.a. anmodede ved projektforslag af juli 2007 om godkendelse af projekt om fjernvarmeforsyning af BM Byggeindustri A/S, Lupinvej 18, Hobro. Af projektforslaget med bilag fremgår, at der skal etableres en fjernvarmeledning på 25 meter til levering af fjernvarme til BM Byggeindustri A/S. Mariagerfjord Kommune har i forbindelse med oversendelse af klagen af 11. marts 2008 til Energiklagenævnet anført, at etablering af fjernvarmeforsyning af BM Byggeindustri A/S ikke kræver udarbejdelsen af et projektforslag. Mariagerfjord Kommune har på denne baggrund foreslået, at kommunen trækker afgørelsen af 27. februar 2008 tilbage. CVR/SE-nr

2 Klager har overfor Energiklagenævnet anført, at Mariagerfjord Kommunes afgørelse af 27. februar 2008 ikke overholder projektbekendtgørelsens regler om godkendelse af projektforslag, da det godkendte projekt ikke indeholder samfundsøkonomiske beregninger, jf. projektbekendtgørelsens 7, stk. 2, og 24 (bekendtgørelse nr af 13. december 2005 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg). Sagen drejer sig herefter om, hvorvidt Mariagerfjord Kommunens godkendelse af fjernvarmeforsyningen af BM Byggeindustri er påkrævet og i så fald, om kommunes godkendelse heraf er i overensstemmelse med projektbekendtgørelsens regler. Den påklagede afgørelse Ved afgørelse af 27. februar 2008 godkendte Mariagerfjord Kommune Hobro Varmeværk a.m.b.a. s projektforslag af juli Mariagerfjord Kommunes afgørelse af 27. februar 2008 var vedlagt kopi af kommunens brev af 18. februar 2008, hvorved kommunen meddelte BM Byggeindustri kommunens godkendelse af Hobro Varmeværk a.m.b.a. s projektforslag af juli Af kommunens brev af 18. februar 2008 fremgår bl.a. følgende: Side 2 af 15 Det aktuelle projektforslag bygger på et tidligere projektforslag fra april I det tidligere projektforslag er det vist, at en udvidelse af forsyningsområdet har en positiv samfundsøkonomi. Et tidligere projekt viste videre, at udvidelsen af forsyningsområdet ikke har effekt på selskabsøkonomien. Ud fra dette er det vurderet, at det aktuelle projektforslag ligeledes har en positiv samfundsøkonomi og en neutral selskabsøkonomi. Projektforslaget indeholder beregninger, der viser, at der er en økonomisk fordel for BM Byggeindustri A/S ved tilkobling til fjernvarmenettet. Ved en gennemførelse af projektet erstattes en individuel varmeforsyning baseret på fossile brændstoffer, gasolie og naturgas med fjernvarme baseret på overskudsvarme samt gasolie. Forsyningssikkerheden og miljøet vurderes dermed at opnå en fordel ved projektet. Beslutning Udvalget for Teknik og Miljø besluttede på et møde afholdt den 4. februar 2008, at det aktuelle projektforslag til fjernvarmeforsyning af BM Byggeindustri godkendes. Sagsfremstilling

3 Det er Ingeniørfirmaet Rambøll, der fremsender projektforslag til forsyning af BM Byggeindustri, Lupinvej 18, Hobro med fjernvarme. Ejendommen er beliggende i varmeplanens område for naturgas, men der er ikke tilslutningspligt. En del af ejendommen er omfattet af Lokalplan nr Der er ikke bestemmelser om varmeforsyning i lokalplanen. Sagen har været sendt til høring hos Naturgas Midt Nord og til I/S Fælles Forbrænding. I/S Fælles Forbrænding har meddelt, at selskabet ikke har noget at bemærke til forslaget. Naturgas Midt Nord har med brev af den 15. oktober 2007 fremsat en række konkrete bemærkninger til projektforslaget: Side 3 af 15 Det fremgår ikke af projektforslaget, hvem der har forsyningspligten til den aktuelle ejendom. I forhold til den brugerøkonomi, der er anført i projektforslaget, oplyser Naturgas Midt Nord, at der gennem nogen tid har været kontakt til BM Byggeindustri vedrørende etablering af et gasfyret strålevarmesystem, der specielt egner sig til høje fabrikshaller. Naturgas Midt Nord antager, at der brugerøkonomisk vil være ligevægt mellem en fjernvarmeløsning og en naturgasløsning måske med en lille fordel til en naturgasløsning Naturgas Midt Nord henviser til den tidligere sag, hvor afgørelsen truffet af den daværende Hobro Kommune er ophævet af Energiklagenævnet, fordi beregninger omkring samfundsøkonomi og selskabsøkonomi ikke er gennemført. Naturgas Midt Nord påpeger dermed, at det samfundsøkonomisk ikke er dokumenteret en fordel ved fjernvarme. Projektbekendtgørelsens forudsætninger for ændringer af områdeafgrænsningen er dermed ikke til stede. Naturgas Midt Nord påstår, at gasselskabet med projektets gennemførelse vil miste distributionsindtægt. Naturgas Midt Nord understreger, at Mariagerfjord Kommunes eventuelle godkendelse af projektforslaget vil blive påklaget til Energiklagenævnet.

4 Det er Teknik og Bygs vurdering, at der bør meddeles tilladelse til det aktuelle projekt. Rambøll kontaktes for endnu en gang at sikre, at alle fornødne beregninger er gennemført. Fælles Forbrændning er placeret i umiddelbar nærhed af BM Byggeindustri. Det er afdelingens opfattelse, at projektet bør gennemføres ud fra den betragtning, at Fælles Forbrændning bortventilerer overskydende kapacitet. Nuancerne i forsyningsområder for fjernvarme og naturgas ses at være af underordnet betydning i netop denne situation. [...]. Projektforslaget Mariagerfjord Kommunes af 20. maj 2008 var vedhæftet kopi af projektforslaget Fjernvarmeforsyning af BM Byggeindustri A/S af juli 2007 og beregninger foretaget af Rambøll Danmark A/S. Af projektforslaget fremgår bl.a. følgende: Side 4 af 15 På foranledning af BM Byggeindustri A/S, Lupinvej 18, Hobro, indsender Hobro Varmeværk hermed projektforslag for forsyningen af ejendommen Lupinvej 18, Hobro. [...] Dette projektforslag bygger på et tidligere projektforslag indsendt af Hobro Varmeværk til den daværende Hobro Kommune i april I det tidligere projektforslag er det vist, at en udvidelse af forsyningsområdet har en positiv samfundsøkonomi og ikke har en effekt på selskabsøkonomien. Ud fra dette vurderes dette projektforslag ligeledes at have en positiv samfundsøkonomi og en neutral selskabsøkonomi. Der er i dette projektforslag udført beregninger der viser, at der er en økonomisk fordel for BM Byggeindustri A/S ved tilkobling til fjernvarmenettet. Ved gennemførelse af projektet erstattes en individuel varmeforsyning baseret på de fossile brændsler, gasolie og naturgas, af fjernvarme, baseret på overskudsvarme samt gasolie. Forsyningssikkerheden og miljøet vurderes derved at opnå en fordel ved projektet. [...]

5 5. Fastlæggelse af forsyningsområder og tekniske anlæg Ejendommen, som søges indlemmet i Hobro Varmeværks forsyningsområde er beliggende på Lupinvej 18 i Hobro. Der etableres en fjernvarmeledning til ejendommen. Placering af ledning samt af den ejendom, der ønskes fjernvarmeforsynet fremgår af bilag 1. Virksomheden er på nuværende tidspunkt forsynet både af naturgas og olie. Administrationsbygningen er opvarmet af naturgas, mens fabrikshallerne opvarmes via olie. I 2006 blev der benyttet 4560 m3 naturgas og l gasolie. Efter en udbygning af en ekstra fabrikshal forventes der benyttet ca l olie pr. år. [...] 8. Brugerøkonomisk vurdering Side 5 af 15 Virksomheden, BM Byggeindustri A/S, har på nuværende tidspunkt et samlet opvarmet areal på m2. I 2006 havde virksomheden et olieforbrug på l. Virksomheden planlægger en udvidelse på m2 og forventer, at olieforbruget vil øges med 9000 l/år. Dette resulterer i et samlet opvarmet areal på m2 og et årligt olieforbrug på l olie. Regnes der med en virkningsgrad på 80 % svarer dette olieforbrug til ca. 289 MWh. Administrationsbygningen er på ca. 200 m2. Den er opvarmet via naturgas, og der benyttes ca m3 naturgas pr. år. Regnes der med en virkningsgrad på 95 % svarer dette til ca. 46 MWh varme. I den følgende tabel vises beregninger af varmeomkostningerne virksomheden ved hhv. referencen, olie og naturgas, samt projektet, fjernvarme. Alle priser er uden moms. [Tabel udeladt] Som det fremgår af ovenstående tabel, er der en årlig besparelse på ca kr. pr. år, hvilket svarer til ca. 8 % af varmeomkostningerne i referencen. 9. Selskabsøkonomisk vurdering På baggrund af supplement 2 til projektforslag fra Hobro Varmeværk Hobro syd Konvertering af individuel naturgasopvarmning til fjernvarmeforsyning af 26. april 2005, vurderes selskabsøkonomien for Hobro Varmeværk at være upåvirket af projektet.

6 10. Energi-, miljø- og samfundsøkonomisk vurdering På baggrund af supplement 2 til projektforslag fra Hobro Varmeværk Hobro syd Konvertering af individuel naturgasopvarmning til fjernvarmeforsyning af 26. april 2005 vurderes der at være en positiv samfundsøkonomi forbundet med projektet. [...]. Klagen til Energiklagenævnet Klager har anført, at Mariagerfjord Kommunes afgørelse af 27. februar 2008 skal ophæves, da afgørelsen er i strid med projektbekendtgørelsens regler. Klager har til støtte for klagen navnlig anført følgende: Virksomheden BM Byggeindustri A/S er beliggende i et forsyningsområde, der er udlagt og forsynet med individuel naturgasforsyning. Det følger af projektbekendtgørelsens 7, at en ændring af områdeafgrænsningen mellem individuel naturgasforsyning og kollektiv fjernvarmeforsyning kræver, at samfundsøkonomiske hensyn taler mod en opretholdelse af områdeafgræsningen. Side 6 af 15 Det fremgår af projektforslaget, at projektet vurderes at udgøre det samfundsøkonomisk set bedste alternativ. Det er dog intetsteds i projektforslaget redegjort for projektets samfundsøkonomi eller for samfundsøkonomien for relevante forsyningsalternativer. I projektforslaget henvises der derimod alene til supplement 2 til projektforslag for Hobro Varmeværk a.m.b.a. om Hobro syd - Konvertering af individuel naturgasopvarmning til fjernvarmeforsyning af 26. april Energiklagenævnet ophævede ved afgørelse af 28. marts 2007 Hobro Kommunes 1 afgørelse af 10. maj 2005 om godkendelse af projektforslag for Hobro Varmeværk a.m.b.a. om Hobro syd - Konvertering af individuel naturgasopvarmning til fjernvarmeforsyning af 26. april Energiklagenævnets afgørelse var bl.a. begrundet i, at projektforslagets beregninger var udarbejdet på et mangelfuldt grundlag. Energistyrelsen har endvidere siden udarbejdelsen af supplement 2 udstedt nye beregningsforudsætninger, og beregninger foretaget i 2005 er således ikke retvisende. Beregningerne fra 2005 berører endvidere et helt område, mens indeværende sag omhandler en enkelt virksomhed. Det er således ikke muligt at udlede noget om samfundsøkonomien i projektet om forsyning af BM Byggeindustri af supplement 2. Idet projektforslaget af juli 2007 således ikke indeholder samfundsøkonomiske beregninger, er Mariagerfjord Kommunes afgørelse af 27. februar Pr. 1. januar 2007 Mariagerfjord Kommune.

7 mangelfuld. Kommunen har således ikke haft det fornødne grundlag til at foretage en konkret samfundsøkonomisk vurdering af projektet, som foreskrevet i projektbekendtgørelsens 6 og 24. Kommunens bemærkninger til klagen Mariagerfjord Kommune har foreslået, at kommunen trækker afgørelsen af 27. februar 2008 tilbage, således at fjernvarmeforsyningen mellem BM Byggeindustri A/S og Hobro Varmeværk A.m.b.a. aftales mellem disse parter. Mariagerfjord Kommune har i den forbindelse navnlig anført følgende: Ejeren af BM Byggeindustri A/S ønsker at anvende fjernvarme og ikke naturgas i et område, der er udlagt til naturgasforsyning. Fjernvarmeforsyningen af BM Byggeindustri A/S kan oprettes ved etableringen af en stikledning til ejendommen, uden at en ændring af distributionsnettet er påkrævet. Anlægsarbejdet ved fjernvarmeforsyning af BM Byggeindustri A/S er på denne baggrund yderst begrænset. Udarbejdelsen af et projektforslag er således ikke nødvendig, jf. bemærkningerne til projektbekendtgørelsens 7 i Energistyrelsens vejledning til projektbekendtgørelsen af december Mariagerfjord Kommune foreslår på denne baggrund, at kommunen trækker afgørelsen af 27. februar 2008 tilbage, således at BM Byggeindustri A/S og Hobro Varmeværk a.m.b.a. selv kan aftale etableringen af BM Byggeindustri A/S tilslutning til varmeværket. Side 7 af 15 Indeværende sag om fjernvarmeforsyning af BM Byggeindustri A/S har alene ubetydelig indflydelse på den samlede energimængde for både naturgas og fjernvarme. Den samfundsøkonomiske fordel kan bedst opnås ved etablering af en stilkledning til, og dermed fjernvarmeforsyning af, BM Byggeindustri A/S. Brugerøkonomien synes ligeledes at være mest fordelagtig ved etablering af fjernvarme. Øvrige oplysninger i sagen Mariagerfjord Kommune har på Energiklagenævnets foranledning ved brev af 14. juli 2008 fremsendt yderligere materiale i sagen. Mariagerfjord Kommune fremsendte kopi af kortmateriale, der illustrerer områdeafgræsningen mellem naturgas og fjernvarme i området omkring BM Byggeindustri A/S, placeringen af BM Byggeindustri A/S i forhold til områdeafgrænsningen og den forventede placering af fjernvarmeledningen til BM Byggeindustri A/S. Mariagerfjord Kommune fremsendte ved brevet af 14. juli 2008 endvidere kopi af Hobro Kommunes varmeplan af september Af kortmaterialet og Hobro Kommunes varmeplan fremgår, at BM Byggeindustri A/S er beliggende i et område, der er udlagt til naturgasforsyning. Af

8 kortmaterialet fremgår endvidere, at fjernvarmeledningen, der skal etableres til BM Byggeindustri A/S, skal trækkes fra en kedelcentral, der skal etableres på Lupinvej 21, Hobro. Kedelcentralen skal placeres på et område, der er udlagt til naturgasforsyning, men skal med undtagelse af levering til BM Byggeindustri A/S i øvrigt alene levere til et område, der er udlagt til fjernvarmeforsyning. Klage over Mariagerfjord Kommunes godkendelse af 27. februar 2008 af projektforslag om ny kedelcentral beliggende på Lupinvej 21, Hobro, er ved afgørelse af behandlet af Energiklagenævnet (j.nr ). Energiklagenævnets afgørelse af vedrørende Mariagerfjord Kommunes afgørelse af 27. februar 2008 om godkendelse af projektforslag om ny kedelcentral beliggende på Lupinvej 21, Hobro (Energiklagenævnets j.nr ), offentliggøres på Energiklagenævnets hjemmeside: Energiklagenævnets praksis Energiklagenævnet har ved afgørelse af 28 marts 2007 (j.nr ) ophævet Hobro Kommunes afgørelse af 7. juni 2005 om godkendelse af projektforslag vedrørende Hobro syd - Konvertering af individuel naturgasopvarmning til fjernvarmeforsyning af 26. april Energiklagenævnet fandt, at projektforslagets økonomiske beregninger var udarbejdet på et mangelfuldt grundlag, da de ikke byggede på et endeligt afgrænset forsyningsområde, hvori Hobro Varmeværk a.m.b.a. har forsyningspligt. Fra afgørelsen citeres: Side 8 af 15 Energiklagenævnet finder imidlertid ikke, at der i projektforslaget er foretaget en endelig afgrænsning af det område, som er omfattet af projektet. Energiklagenævnet har herved lagt vægt på, at det af projektforslaget fra juni 2003, side 6, punkt 6, fremgår, at den endelige afgrænsning af området bør ske i projekteringsfasen gennem blandt andet nærmere undersøgelse af forbrugernes ønske om tilslutning i randområder. Det anføres endvidere i Supplement 1 til projektforslaget, punkt 2.2. vedrørende selskabsøkonomiske forudsætninger, at der anvendes en tilslutningsprocent 80 % for forbrugerne til fjernvarmesystemet baseret på erfaringerne med tilslutningen til Hobro Varmeværk samt det forhold, at der ikke vil blive nedlagt fjernvarmeledninger i de gader, der ikke er tæt på denne tilslutningsprocent ved anlægsarbejdernes start. Hertil kommer, at det af Hobro Kommunes bemærkninger i brev af 11. april 2006 fremgår, at den endelige afgrænsning af det område, som er omfattet af projektforslaget, først vil ske i forbindelse med selve projekteringen af projektet.

9 Energiklagenævnet finder på denne baggrund, at projektforslagets økonomiske beregninger er udarbejdet på et mangelfuldt grundlag, da de ikke bygger på et endeligt afgrænset forsyningsområde, hvori Hobro Varmeværk har forsyningspligt. I stedet bygger projektforslaget på en forudsætning om, at Hobro Varmeværk a.m.b.a. ikke er forsyningspligtig i hele området, men alene kan vælge at tilslutte de forbrugere, som bor i områder med en høj tilslutningsprocent. Af samme grunde er det ikke godtgjort i projektforslaget, at samfundsmæssige hensyn taler for en omlægning af områdeafgrænsningen. Energiklagenævnet ophæver derfor Hobro Kommunes afgørelse af 10. maj 2005 om godkendelse af projektforslag. [...]. Side 9 af 15 Energiklagenævnets afgørelse af 28. marts 2007 er offentliggjort på Energiklagenævnets hjemmeside: Retsgrundlag Varmeforsyningslovens formål er beskrevet i lovens 1, som har følgende ordlyd (lovbekendtgørelse nr. 347 af 17. maj 2005 om varmeforsyning med senere ændringer): Kap. 1. Formål og definition 1. Lovens formål er at fremme den mest samfundsøkonomiske og miljøvenlige anvendelse af energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand samt at formindske energiforsyningens afhængighed af olie. Stk. 2. Tilrettelæggelsen af varmeforsyningen skal i overensstemmelse med de i stk. 1 nævnte formål ske med henblik på at fremme samproduktionen af varme og elektricitet mest muligt. [...] Om varmeforsyningsplanlægning fremgår følgende: 3. Det påhviler kommunalbestyrelsen i samarbejde med forsyningsselskaber og andre berørte parter at udføre en planlægning for varmeforsyningen i kommunen....

10 [...] Kommunalbestyrelsens godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg er nærmere reguleret i projektbekendtgørelsen Af projektbekendtgørelsen fremgår bl.a. følgende: 3. Projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, der er omfattet af bilaget til bekendtgørelsen, skal forelægges kommunalbestyrelsen til godkendelse. Tilsvarende gælder vedligeholdelses- og reparationsarbejder på et kollektivt varmeforsyningsanlæg, der i væsentlig grad indebærer en forbedring af anlæggets drifts- og energiøkonomi samt levetid. [...] 6. Kommunalbestyrelsen skal for projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, der er omfattet af 3, anvende forudsætningerne i dette kapitel, herunder bl.a. sørge for, at projektet, i overensstemmelse med varmeforsyningslovens formålsbestemmelse, ud fra en konkret vurdering er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt, jf. 24. Side 10 af 15 Projekter for distributionsnet og transmissionsnet 7. Projekter for naturgasdistributionsnet og fjernvarmedistributionsnet kan kun godkendes af kommunalbestyrelsen, hvis projektet ud fra en konkret vurdering er samfundsøkonomisk fordelagtigt, og hvis projektet ikke ændrer områdeafgrænsningen mellem naturgasforsyningen og fjernvarmeforsyningen, jf. dog stk Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan, uanset stk. 1, dog godkende projekter, der er omfattet af stk. 1, og som ændrer områdeafgrænsningen, hvis samfundsøkonomiske hensyn taler imod at opretholde områdeafgrænsningen, og hvis områdeafgrænsningen kan ændres, uden at de berørte forsyningsselskabers økonomiske forhold forrykkes væsentlig, jf. dog stk. 3. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan, uanset stk. 1 og 2, ikke godkende etablering af naturgasforsyning i eksisterende mindre bysamfund uden for kollektivt forsynede områder. Disse byer skal friholdes til biomassebaseret fjernvarme, kraft-varme eller tilsvarende miljøvenlig forsyning. [...]

11 24. Forinden kommunalbestyrelsen kan meddele godkendelse, skal kommunalbestyrelsen foretage en energimæssig, samfundsøkonomisk og miljømæssig vurdering af projektet. Vurderingen skal ske på baggrund af planlægningen efter kapitel 2, de i kapitel 3 fastsatte forudsætninger og de i 21, stk. 1, nr. 10, nævnte samfundsøkonomiske analyser samt de efter 23 modtagne bemærkninger. Kommunalbestyrelsen skal ved vurderingen påse, at projektet er i overensstemmelse med varmeforsyningsloven, herunder formålsbestemmelsen, samt at projektet ud fra en konkret vurdering er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt. Stk. 2. Forudsætter projektet anvendelse af de i lovens 6, stk. 3, og 7 nævnte regler, skal kommunalbestyrelsen vurdere reglernes anvendelse i forhold til projektets økonomi og opfyldelsen af energipolitiske målsætninger mv. [...]. Side 11 af 15 Af bilag 1 til projektbekendtgørelsen Godkendelsespligtige projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg efter varmeforsyningslovens kap. 2 fremgår bl.a. følgende: 3) Distributionsnet og forsyningsområder 3.1.) Etablering, udvidelse, indskrænkning eller bortfald af distributionsnet eller forsyningsområder. [...]. Energistyrelsen har udarbejdet en vejledning til projektbekendtgørelsen: Vejledning: Bekendtgørelse nr af 13/12/2005 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, december Om projektbekendtgørelsens 7 fremgår følgende af Energistyrelsens vejledning: Investeringer i forsyningsnet, hvad enten det er fjernvarme- eller naturgasnet, er langsigtede og relativt dyre investeringer. Det bestemmes derfor i 7, at investeringerne kun må foretages, hvis det ud fra en samfundsøkonomisk betragtning er fornuftigt. Ved områdeafgrænsning forstås afgrænsning mellem to eller flere forsyningsområder, der har forskellig kollektiv forsyningsform. Et forsyningsområde er karakteriseret ved, at det fysisk dækkes af net for kollektiv varmeforsyning med undtagelse af transmissionsledninger, dvs. områder indenfor hvilke forbrugerne er tilsluttet eller kan nås blot ved etablering af stikledninger. Baggrunden

12 for afgrænsningen er, at det er uøkonomisk at udlægge både naturgas- og kraftvarmeledninger i de samme områder (dobbeltforsyning). Det tilstræbes således, at der alene skal være ét kollektivt varmeforsyningssystem indenfor et givet området. Det fremgår af 7, stk. 2, at kommunalbestyrelsens ændring af områdeafgrænsningen er betinget af, at ændringen kan ske uden at de berørte forsyningsselskabers økonomiske forhold forrykkes væsentlig. Et væsentligt hensyn i den sammenhæng er, at et forsyningsselskabs allerede foretagne investeringer ikke udhules som følge af ændringen af områdeafgrænsningen. Dette hensyn gør sig gældende, hvis området ikke kun er udlagt til kollektiv forsyning, men hvor der også er gennemført et projektforslag, hvorefter der er trukket et distributionsnet i området, dvs. der allerede er foretaget investeringer. Side 12 af 15 Hvis ejeren af en ejendom ønsker at gøre brug af f.eks. fjernvarme og ikke individuel naturgas i et område, der er udlagt til naturgasforsyning i et godkendt projekt, skal der udarbejdes og godkendes et projektforslag efter bekendtgørelsen for ændring af områdeafgrænsningen mellem naturgasforsyningen og fjernvarmeforsyningen, såfremt der er tale om en ændring af distributionsnettet. Der skal ikke udarbejdes et sådant projektforslag, såfremt områdeafgrænsningen ikke medfører en ændring af distributionsnettet. Dette er eksempelvis tilfældet, hvis forsyningen af den pågældende ejendom kan klares ved alene at trække en stikledning. [...]. Energiklagenævnets bemærkninger Ad spørgsmålet om, hvorvidt udarbejdelsen af et projektforslag om fjernvarmeforsyningen af BM Byggeindustri A/S er påkrævet Det følger af varmeforsyningslovens 3, at det påhviler kommunalbestyrelsen i samarbejde med forsyningsselskaber og andre berørte parter at udføre en planlægning for varmeforsyningen i kommunen. De nærmere regler for kommunalbestyrelsens planlægning for varmeforsyning og forudsætningerne for kommunalbestyrelsens godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg er reguleret i projektbekendtgørelsen. Udvidelser af distributionsnet eller forsyningsområder er omfattet af bilag 1 til projektbekendtgørelsen, og projekter herom skal derfor forelægges kommunalbestyrelsen til godkendelse, jf. projektbekendtgørelsens 3, stk. 1. Efter

13 bekendtgørelsens 6 skal kommunalbestyrelsen for projekter omfattet af bekendtgørelsens 3 anvende forudsætningerne i bekendtgørelsens kapitel 3, herunder bl.a. sørge for, at det omhandlede projekt er i overensstemmelse med varmeforsyningslovens formålsbestemmelse og ud fra en konkret vurdering er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt, jf. 24. Af projektbekendtgørelsens 7, stk. 2, fremgår, at kommunalbestyrelsen kan godkende projekter for distributionsnet og fjernvarmedistributionsnet, der medfører en ændring af områdeafgrænsningen mellem naturgasforsyning og fjernvarmeforsyning, hvis samfundsøkonomiske forhold taler imod at opretholde områdeafgrænsningen, og hvis områdeafgræsningen kan ændres, uden at de berørte forsyningsselskabers økonomiske forhold rykkes væsentligt. Energistyrelsen har vedrørende projektbekendtgørelsens 7, stk. 2, i vejledningen til projektbekendtgørelsen af december 2007 anført, at såfremt forsyningen af en ejendom alene kan klares ved, at der trækkes en stikledning, vil det ikke medføre en ændring af områdeafgrænsningen mellem fjernvarme og naturgas. Side 13 af 15 Energiklagenævnet bemærker, at Energistyrelsens vejledning ikke har karakter af en bindende forskrift udstedt i medfør af varmeforsyningslovens 3, stk. 2, men alene er Energistyrelsens uddybning og kommentarer til projektbekendtgørelsens tekst. Det bemærkes endvidere, at Energistyrelsens vejledning ikke kan tillægges nogen fra varmeforsyningsloven eller projektbekendtgørelsen afvigende betydning for vurderingen af spørgsmålet om ændring af områdeafgrænsning. Fjernvarmeforsyning af BM Byggeindustri A/S skal foregå ved etablering af en fjernvarmeledning på 25 meter. Af det af Mariagerfjord Kommune fremsendte kortmateriale fremgår, at fjernvarmeledningen skal trækkes fra en ny kedelcentral, der skal placeres på Lupinvej 21, Hobro, der ligger i et naturgasforsynet område. Den i sagen omhandlede fjernvarmeledning skal forsyne en ejendom, der er beliggende i et område udlagt til naturgas. Energiklagenævnet finder, at etableringen af den pågældende fjernvarmeledning på 25 meter i hvert fald når ledningen skal trækkes fra en nyopført kedelcentral, der ligeledes er beliggende i et område udlagt til naturgas medfører en ændring af områdeafgræsningen. Godkendelsen af projektforslaget om fjernvarmeforsyning af BM Byggeindustri A/S kræver på denne baggrund Mariagerfjord Kommunes godkendelse.

14 Ad projektforslaget Det følger af projektbekendtgørelsens 7, stk. 2, at kommunalbestyrelsen alene kan godkende et projekt for fjernvarmedistributionsnet, der medfører en ændring af områdeafgræsningen mellem naturgasforsyning og fjernvarmeforsyning, hvis samfundsøkonomiske hensyn taler imod at opretholde områdeafgrænsningen, og områdeafgræsningen kan ændres, uden at de berørte forsyningsselskabers økonomiske forhold forrykkes væsentligt. Projektbekendtgørelsens 24, stk. 1, fastslår, at forinden kommunalbestyrelsen kan meddele godkendelse, skal kommunalbestyrelsen foretage en energimæssige, samfundsøkonomisk og miljømæssig vurdering af projektet. Vurderingen skal foretages på baggrund af planlægningen efter bekendtgørelsens kapitel 2, de i kapitel 3 fastsatte forudsætninger og de i 21, stk. 1, nr. 10, nævnte samfundsøkonomiske analyser samt de efter 23 modtagne bemærkninger. Kommunalbestyrelsen skal ved vurderingen påse, at projektet er i overensstemmelse med varmeforsyningsloven, herunder formålsbestemmelsen, samt at projektet ud fra en konkret vurdering er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt. Side 14 af 15 Det fremgår af projektforslaget om fjernvarmeforsyning af BM Byggeindustri A/S, at projektforslaget bygger på et af Hobro Varmeværk a.m.b.a. tidligere udarbejdet projektforslag fra Det fremgår endvidere af projektforslaget, at en udvidelse af forsyningsområdet har en positiv samfundsøkonomi og ikke har indflydelse på selskabsøkonomien, hvorfor projektforslaget om BM Byggeindustri A/S vurderes at have en positiv samfundsøkonomi og en neutral selskabsøkonomi. Disse forhold er endvidere fremhævet i afgørelsen af 27. februar Mariagerfjord Kommune ses ikke at have foretaget en prøvelse af, hvorvidt samfundsøkonomiske hensyn taler imod en opretholdelse af områdeafgræsningen mellem naturgas og fjernvarmeforsyning, og i så fald om områdeafgræsningen kan ændres, uden at de berørte forsyningsselskabers forhold forrykkes væsentligt, jf. projektbekendtgørelsens 7, stk. 2. Mariagerfjord Kommune ses endvidere ikke at have fortaget den i medfør af projektbekendtgørelsens 24 påkrævede energimæssige, samfundsøkonomiske og miljømæssige vurdering af projektforslaget. Mariagerfjord Kommune har baseret afgørelsen af 27. februar 2008 på vurderingen af et projektforslag fra 2005, som Energiklagenævnet tidligere har fundet var udarbejdet på et mangelfuldt grundlag. Energiklagenævnet finder fortsat, at de økonomiske beregninger hviler på et mangelfuldt grundlag, idet beregningerne udover de brugerøkonomiske beregninger ikke er blevet opdateret og konkretiseret i forhold til projektforslaget om fjernvarmelevering af BM Byggeindustri A/S.

15 Energiklagenævnet ophæver på denne baggrund Mariagerfjord Kommunes afgørelse af 27. februar Energiklagenævnets afgørelse Mariagerfjord Kommunes afgørelse af 27. februar 2008 ophæves. Sagen har været behandlet på nævnets møde den. Afgørelsen er truffet efter 26, stk. 1, i lov om varmeforsyning og 29, stk. 1, i projektbekendtgørelsen. Afgørelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Søgsmål ved domstolene til prøvelse af afgørelser truffet af Energiklagenævnet efter lov om varmeforsyning eller regler, der er udstedt efter denne lov, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt pågældende sagsøger. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen, jf. lov om varmeforsyning 26, stk. 4. Side 15 af 15 Afgørelsen offentliggøres på Energiklagenævnets hjemmeside. P. N. V. Poul K. Egan Nævnsformand / Signe Sara Hildebrandt Fuldmægtig

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Fjernvarmeforsyning af lokalplanområde 3-694 Seden Nord 31. august 2012 1/30 Indholdsfortegnelse 1. STAMOPLYSNINGER... 3 2. LÆSEVEJLEDNING... 4 Retsgrundlag...

Læs mere

Aabenraa Kommunes afgørelse af 12. juni 2013 ophæves, og sagen hjemvises til kommunen til fornyet behandling.

Aabenraa Kommunes afgørelse af 12. juni 2013 ophæves, og sagen hjemvises til kommunen til fornyet behandling. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA DONG Gas Distribution A/S OVER Aabenraa

Læs mere

KLAGE FRA Rockwool International A/S OVER Høje-Taastrup Kommunes afgørelse af 26. juni 2014 udskiftning af naturgasbaseret kedel (blokvarmecentral)

KLAGE FRA Rockwool International A/S OVER Høje-Taastrup Kommunes afgørelse af 26. juni 2014 udskiftning af naturgasbaseret kedel (blokvarmecentral) (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Rockwool International A/S OVER

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Syddjurs Kommune OVER Energistyrelsens

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Renovering på fjernvarmenet i Fjernvarme Fyns forsyningsområde 2016 9. marts 2016 1/8 Indholdsfortegnelse 1. LÆSEVEJLEDNING... 4 Anvendt lovgivning... 4 Godkendelsens

Læs mere

DONG Naturgas A/S over Horsens Kommune af 9. april 2002 godkendelse af projekt for fjernvarmeforsyning af Gefionsgården og nye ældreboliger

DONG Naturgas A/S over Horsens Kommune af 9. april 2002 godkendelse af projekt for fjernvarmeforsyning af Gefionsgården og nye ældreboliger (Varmeforsyning) DONG Naturgas A/S over Horsens Kommune af 9. april 2002 godkendelse af projekt for fjernvarmeforsyning af Gefionsgården og nye ældreboliger Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen Fhv. direktør, cand.polyt. H. C. Mortensen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen Fhv. direktør, cand.polyt. H. C. Mortensen (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Ejerforeningen Kastruplundgade 25 over Tårnby

Læs mere

KLAGE FRA HMN Naturgas I/S OVER Helsingør Kommunes afgørelse af 26. april 2012 projektforslag om fjernvarmeforsyning af 8 områder i Helsingør

KLAGE FRA HMN Naturgas I/S OVER Helsingør Kommunes afgørelse af 26. april 2012 projektforslag om fjernvarmeforsyning af 8 områder i Helsingør (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA HMN Naturgas I/S OVER Helsingør

Læs mere

Præstø Fjernvarme A.m.b.a. over Vordingborg Kommune af 27. november 2007. etablering af en naturgasfyret spids- og reservelastcentral i Præstø

Præstø Fjernvarme A.m.b.a. over Vordingborg Kommune af 27. november 2007. etablering af en naturgasfyret spids- og reservelastcentral i Præstø (Varmeforsyning) Præstø Fjernvarme A.m.b.a. over Vordingborg Kommune af 27. november 2007 etablering af en naturgasfyret spids- og reservelastcentral i Præstø Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand,

Læs mere

128 borgere over Ringkøbing-Skjern Kommune af 17. oktober 2007 forblivelsespligt til Troldhede Kraftvarmeværk a.m.b.a.

128 borgere over Ringkøbing-Skjern Kommune af 17. oktober 2007 forblivelsespligt til Troldhede Kraftvarmeværk a.m.b.a. (Varmeforsyning) 128 borgere over Ringkøbing-Skjern Kommune af 17. oktober 2007 forblivelsespligt til Troldhede Kraftvarmeværk a.m.b.a. Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand. polyt. H.

Læs mere

Varmeforsyningsplanlægning

Varmeforsyningsplanlægning Varmeforsyningsplanlægning Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved specialistadvokat Agnete Nordentoft og advokat Kristian R. Larsen Disposition 1. Kommunal varmeforsyningsplanlægning generelt

Læs mere

DONG Distribution A/S over Sønderborg Kommune af 11. december 2003 godkendelse af projekt for fjernvarme forsyning af ejendommen

DONG Distribution A/S over Sønderborg Kommune af 11. december 2003 godkendelse af projekt for fjernvarme forsyning af ejendommen (Varmeforsyning) DONG Distribution A/S over Sønderborg Kommune af 11. december 2003 godkendelse af projekt for fjernvarme forsyning af ejendommen Solvang 18 Nævnsformand, professor, cand. jur. Christen

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand. polyt. H. C. Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand. polyt. H. C. Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Nørre Aaby Kraftvarmeværk A.m.b.a. over Middelfart

Læs mere

Naturgas Midt-Nord I/S over Mariager Fjord Kommune af 27. februar 2008 godkendelse af projektforslag vedrørende ny kedelcentral, Lupinvej 21, Hobro

Naturgas Midt-Nord I/S over Mariager Fjord Kommune af 27. februar 2008 godkendelse af projektforslag vedrørende ny kedelcentral, Lupinvej 21, Hobro (Varmeforsyning) Naturgas Midt-Nord I/S over Mariager Fjord Kommune af 27. februar 2008 godkendelse af projektforslag vedrørende ny kedelcentral, Lupinvej 21, Hobro Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand,

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Horsens Kommunes afgørelse af 1. marts 2016 Fortsat pålagt tilslutningspligt efter tilslutningsbekendtgørelsens

KLAGE FRA [XXX] OVER Horsens Kommunes afgørelse af 1. marts 2016 Fortsat pålagt tilslutningspligt efter tilslutningsbekendtgørelsens A F G Ø R E L S E (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Horsens

Læs mere

Klage over Vesthimmerlands Kommunes afgørelse af 3. juni 2008 om tilslutnings- og forblivelsespligt til Løgstør Fjernvarmeværk A.m.b.A.

Klage over Vesthimmerlands Kommunes afgørelse af 3. juni 2008 om tilslutnings- og forblivelsespligt til Løgstør Fjernvarmeværk A.m.b.A. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Vesthimmerlands Kommunes afgørelse af 3. juni 2008 om tilslutnings- og forblivelsespligt til Løgstør Fjernvarmeværk A.m.b.A....[Klager] fremsendte

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA DONG Gas Distribution A/S OVER Vordingborg

Læs mere

Til Fåborg Kommune. Teknik og Miljø - Plankontoret.

Til Fåborg Kommune. Teknik og Miljø - Plankontoret. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Faaborg Kommunes afgørelse af 29. november 2006 om afslag på projektforslag for halmvarme i Horne Energiklagenævnet modtog den 15. januar 2007 fra

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & Ph.D. Birgitte Egelund Olsen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & Ph.D. Birgitte Egelund Olsen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Naturgas Fyn Distribution A/S OVER

Læs mere

Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.

Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn. Advokatfirma Bruun & Hjejle Att.: advokat Poul Heidmann Nørregade 21 1165 København K Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395

Læs mere

Middelfart Kommunes afgørelse af 14. oktober 2009 hjemvises.

Middelfart Kommunes afgørelse af 14. oktober 2009 hjemvises. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Naturgas Fyn Distribution A/S over Middelfart

Læs mere

Afgørelse Klage over Ringkøbing-Skjern Kommunes afgørelse af 16. december 2014 om godkendelse af projektforslaget for Viftrup Biogasanlæg

Afgørelse Klage over Ringkøbing-Skjern Kommunes afgørelse af 16. december 2014 om godkendelse af projektforslaget for Viftrup Biogasanlæg Til: [XXX] samt div. naboer Viftrup Biogas v/knud Christensen Ringkøbing-Skjern Kommune, (j.nr. 2014030042TB/201501011TB) Sendt pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse:

Læs mere

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse af 7. marts 2012 om pålæg af tilslutningspligt til fjernvarme

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse af 7. marts 2012 om pålæg af tilslutningspligt til fjernvarme [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Baggrund Baggrunden for indstillingen er en ansøgning af 13. marts 2014 fra Aalborg Forsyning, Varme.

Baggrund Baggrunden for indstillingen er en ansøgning af 13. marts 2014 fra Aalborg Forsyning, Varme. Punkt 13. Varmeplanlægning - Ændring af områdeafgrænsningen fra individuel opvarmning til kollektiv forsyning med fjernvarme Klokkevej 1C, Dall Villaby. Projektgodkendelse. 2014-13083. Miljø- og Energiforvaltningen

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form HNG I/S over Helsingør Kommune af 27. juni 2003 Godkendelse af projektforslag for [...] Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen

Læs mere

Notat. Notat vedr. Projektforslag for konvertering fra naturgas til fjernvarme for et område i Middelfart

Notat. Notat vedr. Projektforslag for konvertering fra naturgas til fjernvarme for et område i Middelfart Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4872 Fax +45 8888 5501 Dato: 1. februar 2011 Sagsnr.: 200902354-28 Vicki.Schmidt@middelfart.dk

Læs mere

Anmodning fra [XXX] om genoptagelse af Energiklagenævnets sag j.nr , som blev afgjort den 19. september 2014.

Anmodning fra [XXX] om genoptagelse af Energiklagenævnets sag j.nr , som blev afgjort den 19. september 2014. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Silkeborg Kommunes afgørelse

Læs mere

Sagen handler om, hvorvidt klager har en sådan væsentlig og individuel interesse i at afgørelsen ændres, at han dermed bliver klageberettiget.

Sagen handler om, hvorvidt klager har en sådan væsentlig og individuel interesse i at afgørelsen ændres, at han dermed bliver klageberettiget. Til: XXX Vesthimmerlands Kommune Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg www.ekn.dk ekn@naevneneshus.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Afvisning af klage over godkendelse af projektforslag Energiklagenævnet

Læs mere

KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.A. OVER Næstved Kommunes afgørelse af 4. december 2013 projektforslag om røggaskondensering for I/S AffaldPlus

KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.A. OVER Næstved Kommunes afgørelse af 4. december 2013 projektforslag om røggaskondensering for I/S AffaldPlus (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.A. OVER

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Renovering af fjernvarmenettet år 2015 9. marts 2015 1/11 Indholdsfortegnelse 1. STAMOPLYSNINGER... 3 2. LÆSEVEJLEDNING... 4 Anvendt lovgivning... 4 Godkendelsens

Læs mere

Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster

Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster (Varmeforsyning) Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt.

Læs mere

Afgørelse Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra forblivelsespligt

Afgørelse Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra forblivelsespligt [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Center for Plan og Miljø Team Plan, Geodata og Klima

Center for Plan og Miljø Team Plan, Geodata og Klima Næstved Varmeværk A.m.b.a. Att. Jens Andersen, ja@naestved-varme.dk COWI A/S Att. Kurt Madsen, kum@cowi.com Kopi er sendt til: AffaldPlus Att. John Kusz, affaldplus@affaldplus.dk Dansk Gas Distribution

Læs mere

Nævnsformand Dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H. C. Mortensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand Dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H. C. Mortensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk over Furesø Kommune af 26. september 2008

Læs mere

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse.

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. Punkt 6. Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. 2012-33569. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender projekt for etablering

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Etablering af fjernvarmeforsyning i lokalplanområde 4-703 Forsker- og Videnpark 30. marts 2011 1/38 1 Indhold Afsnit 2: Stamoplysninger s. 3 Afsnit 3: Læsevejledning

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S 7. april 2016 1/8 Indholdsfortegnelse 2. LÆSEVEJLEDNING... 4 Anvendt lovgivning... 4 Godkendelsens

Læs mere

Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a.

Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a. (Varmeforsyning) Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a. Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor, dr. polit.

Læs mere

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 18. marts 2013 om tilslutningspligt til Mellerup Kraftvarmeværk

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 18. marts 2013 om tilslutningspligt til Mellerup Kraftvarmeværk [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse

Læs mere

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 8. april 2013 om tilslutningspligt til Langå Varmeværk a.m.b.a

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 8. april 2013 om tilslutningspligt til Langå Varmeværk a.m.b.a [XXX] Fremsendes pr. e-mail: [XXX] og pr. brevpost Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad MEMO TITEL Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad DATO 2. april 2014 TIL Egedal Kommune (Carsten Nøhr)

Læs mere

Naturgas Midt-Nord, Viborg Energistyrelsen af 7. juni 2002 Dispensation til etablering af biobrændselanlæg

Naturgas Midt-Nord, Viborg Energistyrelsen af 7. juni 2002 Dispensation til etablering af biobrændselanlæg (Varmeforsyning) Naturgas Midt-Nord, Viborg Energistyrelsen af 7. juni 2002 Dispensation til etablering af biobrændselanlæg Nævnsformand, cand.jur. Jørgen Nørgaard Professor, dr.jur. Jens Fejø Direktør,

Læs mere

Klage over Sundsøre Kommunes afgørelse af 23. februar 2006 om forblivelsespligt for ejendomme tilsluttet fjernvarmenettet på Fur, Fur Kraftvarmeværk

Klage over Sundsøre Kommunes afgørelse af 23. februar 2006 om forblivelsespligt for ejendomme tilsluttet fjernvarmenettet på Fur, Fur Kraftvarmeværk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Sundsøre Kommunes afgørelse af 23. februar 2006 om forblivelsespligt for ejendomme tilsluttet fjernvarmenettet på Fur, Fur Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Læs mere

Udvalget for Kultur og Planlægning godkendte på møde den 9. august 2011 at projektforslaget var sendt i høring i 4 uger.

Udvalget for Kultur og Planlægning godkendte på møde den 9. august 2011 at projektforslaget var sendt i høring i 4 uger. 18.09.2011/NLI Acadre 11/25385 NOTAT Bilag til dagsorden vedrørende bemærkninger til projektforslag for fjernvarmeforsyning af del af Stenstrup, Hundtofte og Løgeskov og godkendelse af halmkedel. Svendborg

Læs mere

[...] over Hanstholm Kommune af 21. december 2004 tilslutningspligt for ejendommen [...] til Ræhr Fjernvarme Amba

[...] over Hanstholm Kommune af 21. december 2004 tilslutningspligt for ejendommen [...] til Ræhr Fjernvarme Amba (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Hanstholm Kommune af 21. december 2004 tilslutningspligt for ejendommen [...] til Ræhr Fjernvarme Amba Næstformand, professor,

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg

Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg Det Energipolitiske Udvalg (2. samling) EPU alm. del - Bilag 194 Offentligt UDKAST Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (Varmeplanlægning og forudsætninger) I

Læs mere

Klage over Hanstholm Kommunes afgørelse af 28. juni 2006 om tilslutning til Ræhr Fjernvarme a.m.b.a.

Klage over Hanstholm Kommunes afgørelse af 28. juni 2006 om tilslutning til Ræhr Fjernvarme a.m.b.a. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Hanstholm Kommunes afgørelse af 28. juni 2006 om tilslutning til Ræhr Fjernvarme a.m.b.a. Hanstholm Kommune har ved brev af 8. november 2006 fremsendt

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

Klage over Næstved Kommunes afgørelse af 6. april 2011 om afslag på dispensation fra forblivelsespligt til Næstved Varmeværk A.m.b.A.

Klage over Næstved Kommunes afgørelse af 6. april 2011 om afslag på dispensation fra forblivelsespligt til Næstved Varmeværk A.m.b.A. [XXX] Afgørelsen offentliggøres I anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energitilsynet af 9. maj 2007 forhandlingsløsning efter varmeforsyningslovens 21, stk. 4 Nævnsformand, dommer Poul K. Egan

Læs mere

AFGØRELSE. (varmeforsyning)

AFGØRELSE. (varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk ANONYMISERET AFGØRELSE 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0018 JDA AFGØRELSE (varmeforsyning) Klage fra

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0023 JDA AFGØRELSE. (varmeforsyning)

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0023 JDA AFGØRELSE. (varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0023 JDA AFGØRELSE

Læs mere

[...] over Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne forblivelsespligt til Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk

[...] over Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne forblivelsespligt til Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne forblivelsespligt til Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk Formand, professor, cand.jur.

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet afviser klagen over Tønder Kommunes tinglysning af forblivelsespligten.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet afviser klagen over Tønder Kommunes tinglysning af forblivelsespligten. Til: XXX Tønder Kommune Energiklagenævnet Toldboden 2 8800 Viborg Nævnenes Hus ekn@naevneneshus.dk www.ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse afvisning af klage over tinglysning af forblivelsespligt

Læs mere

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 328 Offentligt Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg I medfør af 11, stk. 2, 12, stk. 2, 13, stk. 2, 14, stk. 2 og 3, 15,

Læs mere

Klage over Vesthimmerland Kommunes afgørelse af 5. maj 2010 om fritagelse fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [XXX]

Klage over Vesthimmerland Kommunes afgørelse af 5. maj 2010 om fritagelse fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [XXX] Hvalpsund Kraftvarmeværk A.m.b.A. Hestbækvej 21 9640 Farsø Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf

Læs mere

Anonymiseret Afgørelse klage over pålæg om tilslutningspligt og afslag på forlængelse af tilslutningsfrist

Anonymiseret Afgørelse klage over pålæg om tilslutningspligt og afslag på forlængelse af tilslutningsfrist Til: [XXX] Silkeborg Varme A/S Silkeborg Kommune Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799

Læs mere

ENERGIKLAGENÆVNET AFGØRELSE. (varmeforsyning) Pandalus A/S, Hanstholm

ENERGIKLAGENÆVNET AFGØRELSE. (varmeforsyning) Pandalus A/S, Hanstholm ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Den 29. august 2001 J.nr. 97-2311-0052 /JDA AFGØRELSE (varmeforsyning) Klage fra over afgørelse

Læs mere

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæggelse af tilslutningspligt

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæggelse af tilslutningspligt [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes

Læs mere

Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet af 22. december 2008 Prisen på varme fra Holeby Halmvarmeværk A.m.b.a.

Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet af 22. december 2008 Prisen på varme fra Holeby Halmvarmeværk A.m.b.a. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: Anonymiseret Sendes pr. e-mail til [XXX] og ikke også pr. brevpost Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 8. april 2013 om tilslutningspligt til Langå Varmeværk a.m.b.a

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 8. april 2013 om tilslutningspligt til Langå Varmeværk a.m.b.a [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 5. december 2002 klaget til

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H.C. Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H.C. Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen (Varmeforsyning) Naturgas Midt-Nord I/S af 7. juni 2005 over Hobro Kommune af 10. maj 2005 godkendelse af projektforslag vedrørende konvertering af individuel naturgasopvarmning til kollektiv fjernvarmeopvarmning

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes beslutning af 6. november 2003 om tinglysning af tilslutningspligt

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes beslutning af 6. november 2003 om tinglysning af tilslutningspligt Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes beslutning af 6. november 2003 om tinglysning af tilslutningspligt De har ved brev af 9. april 2004 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

Ansøgningen er behandlet på følgende baggrund.

Ansøgningen er behandlet på følgende baggrund. Naturgas Midt-Nord I/S Vognmagervej 14 8800 Viborg Klage over Ringkøbing-Skjern Kommunes afgørelse af 3. juli 2007 om godkendelse af projektforslag for udnyttelse af overskudsvarme fra Troldhede Pladeindustri,

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Etablering af transmissionsledning Volderslev 9. januar 2014 1/15 Indholdsfortegnelse 1. STAMOPLYSNINGER... 3 2. LÆSEVEJLEDNING... 4 Anvendt lovgivning... 4 Godkendelsens

Læs mere

Metax Olie A/S, Aalborg over Varde Kommune af 15. september 2003 Afslag på dispensation fra forbud mod etablering af elopvarmning

Metax Olie A/S, Aalborg over Varde Kommune af 15. september 2003 Afslag på dispensation fra forbud mod etablering af elopvarmning (Varmeforsyning) Metax Olie A/S, Aalborg over Varde Kommune af 15. september 2003 Afslag på dispensation fra forbud mod etablering af elopvarmning af vaskehal Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Anonymiseret KLAGE FRA [XXX] OVER Odsherred

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg

UDKAST. Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg UDKAST Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg I medfør af 11, stk. 2, 12, stk. 2, 13, stk. 2, 14, stk. 2 og 3, 15, 26 a, nr. 1, og 34, stk. 2, i lov om varmeforsyning, jf.

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Silkeborg Varme A/S Silkeborg Kommune Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Favrskov Kommunes afgørelse af 8. juli 2015.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Favrskov Kommunes afgørelse af 8. juli 2015. Til: [XXX] Favrskov Kommune Hinnerup Fjernvarme Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Sendes pr.

Læs mere

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af slutningspligt

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af slutningspligt [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes

Læs mere

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af tilslutningspligt

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af tilslutningspligt [XXX] Fremsendes pr. e-mail Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over

Læs mere

Middelfart Kommunes afgørelse af 5. december 2011 stadfæstes.

Middelfart Kommunes afgørelse af 5. december 2011 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Naturgas Fyn Distribution A/S OVER

Læs mere

Vedr.: Klage over afgørelse truffet af Løgstør Kommune om forblivelsespligt

Vedr.: Klage over afgørelse truffet af Løgstør Kommune om forblivelsespligt Advokfirmaet Hviid & Frederiksen Søndergade 26 7830 Vinderup Vedr.: Klage over afgørelse truffet af Løgstør Kommune om forblivelsespligt til Vindblæs Kraftvarme A.m.b.a. [...] Energiklagenævnet traf den

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Udnyttelse af overskudsvarme fra KiMs i Søndersø November 2014 1/24 1. STAMOPLYSNINGER... 3 2. LÆSEVEJLEDNING... 4 Anvendt lovgivning... 4 Godkendelsens forhold

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Randers Kommunes afgørelse af 19. februar 2015.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Randers Kommunes afgørelse af 19. februar 2015. Til: Sammensluttede Danske Energiforbrugere v/ [XXX] Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Randers Kommune Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København

Læs mere

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af slutningspligt

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af slutningspligt [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes

Læs mere

Projektgodkendelse til Fangel Bioenergi ApS

Projektgodkendelse til Fangel Bioenergi ApS Projektgodkendelse til Fangel Bioenergi ApS Etablering af ny gasmotor 20/4 2015 1/11 1. STAMOPLYSNINGER... 3 2. LÆSEVEJLEDNING... 4 Anvendt lovgivning... 4 Godkendelsens forhold til anden lovgivning...

Læs mere

Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 9. oktober 2008 om afslag på dispensation fra tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a.

Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 9. oktober 2008 om afslag på dispensation fra tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 9. oktober 2008 om

Læs mere

Klage over Bornholms Regionskommunes afgørelse af 6. maj 2008 om fornyet afslag på dispensation fra tilslutningspligt

Klage over Bornholms Regionskommunes afgørelse af 6. maj 2008 om fornyet afslag på dispensation fra tilslutningspligt Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Bornholms Regionskommunes afgørelse af 6. maj 2008 om fornyet afslag på dispensation fra tilslutningspligt Energiklagenævnet har ved e-mail af 2.

Læs mere

Hjørring Kommune Att.: Martin Berg Nielsen Springvandspladsen Hjørring

Hjørring Kommune Att.: Martin Berg Nielsen Springvandspladsen Hjørring Hjørring Kommune Att.: Martin Berg Nielsen Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Fremsendes alene pr. e-mail til: Hjørring Kommune v. teamleder Martin Berg Nielsen: Martin.berg.nielsen@hjoerring.dk og hjoerring@hjoerring.dk

Læs mere

Afgørelse afslag på forlængelse af tilslutningsfrist til Hejnsvig Varmeværk

Afgørelse afslag på forlængelse af tilslutningsfrist til Hejnsvig Varmeværk [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Afgørelse - Klage over Næstved Kommunes afgørelse af 10. februar 2012 om afslag på dispensation fra forblivelsespligt

Afgørelse - Klage over Næstved Kommunes afgørelse af 10. februar 2012 om afslag på dispensation fra forblivelsespligt [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Klage over afslag på genoptagelse af sag om forlængelse af frist for tilslutning til Hejnsvig Varmeværk

Klage over afslag på genoptagelse af sag om forlængelse af frist for tilslutning til Hejnsvig Varmeværk XXX Afgørelsen offentliggøres I anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

Energiklagenævnet stadfæster Energitilsynets afgørelse af 10. september 2013.

Energiklagenævnet stadfæster Energitilsynets afgørelse af 10. september 2013. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse

Læs mere

Klage over Odder Kommunes afgørelse af 17. november 2008 om tilslutnings- og forblivelsespligt til Hundslund-Oldrup Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Klage over Odder Kommunes afgørelse af 17. november 2008 om tilslutnings- og forblivelsespligt til Hundslund-Oldrup Kraftvarmeværk a.m.b.a. [...] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over Odder Kommunes afgørelse af 17. november 2008

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Støvring Kraftvarmeværk Dokumenttype Projektforslag Dato Februar 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF HØJE STØVRING, ETAPE 1 STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG

Læs mere

Projektgodkendelse og prisregulering efter varmeforsyningsloven. Renée van Naerssen

Projektgodkendelse og prisregulering efter varmeforsyningsloven. Renée van Naerssen Projektgodkendelse og prisregulering efter varmeforsyningsloven Renée van Naerssen Indhold 1. Varmeforsyningslovens formål 2. Anvendelsesområde 3. Godkendelse af projekter 4. Prisregulering 1. Varmeforsyningslovens

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H. C. Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H. C. Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen (Varmeforsyning) Frede Gundberg, Roskilde over Energitilsynet af 15. marts 2005 Regler for dispensation i forbindelse med opkrævning af afkølingstarif i Roskilde Kommunes varmeforsyning. (Genoptagelse

Læs mere

(...) over Billund Kommune af 25. september 2008 afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt til Hejnsvig Varmeværk a.m.b.a.

(...) over Billund Kommune af 25. september 2008 afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt til Hejnsvig Varmeværk a.m.b.a. (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Afgørelse Klage over Lolland Kommunes afgørelse om forblivelsespligt

Afgørelse Klage over Lolland Kommunes afgørelse om forblivelsespligt Til: [XXX] Rødby Varmeværk A.m.b.a. Lolland Kommune (j.nr.[xxx]) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395

Læs mere

afslag på forlængelse af fritagelse fra forbud mod direkte elopvarmning

afslag på forlængelse af fritagelse fra forbud mod direkte elopvarmning (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA OVER OM NTC Ejendom A/S Aalborg

Læs mere

Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Langkastrup

Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Langkastrup Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. [XXX] Kastrupvej 41 A Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Langkastrup Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Hvalsø Kommunes afgørelse af 17. august 2006 om afslag på ansøgning om fritagelse for tilslutning til kollektiv varmeforsyning for ejendommen [...].

Læs mere

Afgørelse Klage over Odsherred Kommunes godkendelse og lovliggørelse af projekt til udskiftning af fjernvarmeledning

Afgørelse Klage over Odsherred Kommunes godkendelse og lovliggørelse af projekt til udskiftning af fjernvarmeledning Klager Odsherred Kommune Fremsendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om tilslutning mv. til kollektive varmeforsyningsanlæg BEK nr 581 af 22/06/2000 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører

Bekendtgørelse om tilslutning mv. til kollektive varmeforsyningsanlæg BEK nr 581 af 22/06/2000 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører Bekendtgørelse om tilslutning mv. til kollektive varmeforsyningsanlæg BEK nr 581 af 22/06/2000 (Gældende) LBK Nr. 772 af 24/07/2000 Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften

Læs mere