Langvarige sigtelser. Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Langvarige sigtelser. Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen"

Transkript

1 Langvarige sigtelser Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: påtale og påtaleundladelse;legalitetssikring OG INDBERETNING; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: Status: Gældende Udskrevet:

2 Indholdsfortegnelse 1. Overblik og tjekliste 2 2. Politiets sagsbehandling og efterforskning 2 3. Forberedelse Sagens fremme Underretning om tiltalespørgsmålet efter 1 år og 6 måneders sigtelse Senere underretninger Klage fra sigtede over sagsbehandlingstiden Indbringelse for retten af spørgsmålet om sagsbehandlingstiden Det videre forløb, hvis retten ikke fastsætter en frist Det videre forløb hvis retten fastsætter en frist Det løbende tilsyn med langvarige sigtelser Politikredsens løbende tilsynsopgaver Statsadvokatens løbende tilsynsopgaver Rapportering vedrørende langvarige sigtelser Politikredsens rapportering til statsadvokaten Statsadvokatens rapportering til Rigsadvokaten 7 4. Jura Afgørelse af tiltalespørgsmålet inden rimelig tid Rettens fastsættelse af en frist for afgørelse af tiltalespørgsmålet 8 5. Straf og andre retsfølger 9 6. Efter dom 9 7. Love og forarbejder 9 Bilag 10 Bilag

3 Langvarige sigtelser RM 5/2008 revideret 17. september Overblik og tjekliste Langvarige sigtelser Sigtelser, som har verseret i 1 år og 6 måneder, uden at der er taget stilling til tiltalespørgsmålet, betegnes i forhold til retsplejeloven som langvarige sigtelser. En langvarig sigtelse medfører blandt andet: at politiet som udgangspunkt skal underrette sigtede om sagens status at sigtede kan indbringe spørgsmålet om sagsbehandlingstiden for retten. Reglerne herom findes i retsplejelovens 718 a og 718 b. Desuden indgår spørgsmålet om langvarige sigtelser i politikredsenes, statsadvokaternes og Rigsadvokatens tilsynsopgaver. 2. Politiets sagsbehandling og efterforskning 3. Forberedelse 3.1. Sagens fremme Det følger af retsplejelovens 718 a, stk. 1, at afgørelse om påtaleopgivelse, tiltalefrafald eller tiltalerejsning skal træffes inden rimelig tid efter, at politiet har gjort sigtede bekendt med sigtelsen. Hvis sigtede er varetægtsfængslet eller er under 18 år, skal afgørelsen af tiltalespørgsmålet ske hurtigst muligt. Se nærmere herom i pkt Underretning om tiltalespørgsmålet efter 1 år og 6 måneders sigtelse Anklagemyndigheden skal i medfør af retsplejelovens 718 a, stk. 2, underrette sigtede i sager, hvor der har verseret en sigtelse i 1 år og 6 måneder, uden at tiltalespørgsmålet er afgjort. Bestemmelsen blev indført ved lov nr. 493 af 17. juni 2008 (begrænsning af langvarige sigtelser og varetægtsfængslinger mv.), som medførte en række ændringer i retsplejeloven med henblik på bl.a. at begrænse antallet af langvarige sigtelser og generelt bidrage til en hurtigere sagsbehandling af straffesager

4 Lovændringerne bygger på Strafferetsplejeudvalgets betænkning nr. 1492/2007 om begrænsning af langvarige sigtelser og varetægtsfængslinger, hvor man kan læse mere om baggrunden for lovændringerne. I hvilke situationer skal der ske underretning Der skal ske underretning, hvis en sigtelse har verseret i 1 år og 6 måneder, uden at der er taget stilling til tiltalespørgsmålet. Der skal ikke ske underretning, hvis anklagemyndigheden allerede har anmodet om et retsmøde med henblik på at fremme sagen som tilståelsessag i medfør af retsplejelovens 831. Udstedelse af et bødeforelæg anses som tiltalerejsning. Der skal derfor heller ikke ske underretning, hvis der er udsendt et bødeforelæg inden for fristen på 1 år og 6 måneder. Beregning af fristen Fristen på 1 år og 6 måneder regnes fra det tidspunkt, hvor politiet har gjort sigtede bekendt med sigtelsen. I situationer, hvor en person er blevet afhørt af politiet uden en formel sigtelse, og det f.eks. under efterforskningen senere konstateres, at der burde have været rejst sigtelse mod den pågældende, begynder fristen at løbe fra det tidspunkt, hvor den pågældende burde have været sigtet. Vurderingen af, om en person burde have været sigtet på et tidligere tidspunkt, sker på grundlag af de oplysninger, som på dette tidspunkt forelå i sagen. At fristen løber fra det tidspunkt, hvor sigtede burde have været gjort bekendt med sigtelsen, betyder også, at der ikke løber nogen frist i tilfælde, hvor politiet iværksætter efterforskning, der forudsætter, at den pågældende ikke får kendskab til, at vedkommende er mistænkt eller sigtet, herunder f.eks. i form af telefonaflytning, indhentelse af oplysninger fra udlandet eller lignende. Det betyder også, at der ikke løber en frist, hvis en person f.eks. er blevet afhørt som mistænkt eller mulig mistænkt uden at være sigtet, og politiet ikke senere har haft grundlag for at rejse en formel sigtelse. Hvem skal underrettes Anklagemyndigheden skal sende underretning om langvarige sigtelser til den sigtede. Hvis der er beskikket en forsvarer, skal denne have kopi af underretningen. Hvis politiet er bekendt med, at sigtede har antaget en forsvarer, som ikke er beskikket, skal denne også underrettes. Hvis der er flere sigtede i en sag, skal der sendes underretning særskilt til hver af de sigtede og deres eventuelle forsvarere. Underretning om flere sigtelser Hvis der er rejst flere sigtelser mod den sigtede, kan der ske samlet underretning om sigtelserne, hvis sigtelserne indgår i samme sagskompleks eller har en nær tidsmæssig sammenhæng. Hvis der sker samlet underretning om flere sigtelser, skal underretningen ske, når underretningspligten i forhold til den først rejste sigtelse indtræder. Hvad skal underretningen indeholde - 3 -

5 Det skal fremgå af underretningen til sigtede, hvorpå sagen beror, og hvornår det forventes, at tiltalespørgsmålet bliver afgjort. Underretningen skal også indeholde klagevejledning. Se nærmere om klagesagsbehandlingen i pkt Underretningen skal ske ved brug af Rigsadvokatens koncept, som består af et underretningsbrev og et tilhørende skema, som findes i Anklagemyndighedens Dokumentsamling Senere underretninger Det følger af retsplejelovens 718 a, stk. 2, 2. pkt., at der skal ske underretning på ny, hvis tiltalespørgsmålet fortsat ikke er afgjort 1 år efter, at der senest er sket underretning. Underretningen skal indeholde de samme oplysninger som den første underretning, der skal gives efter 1 år og 6 måneders sigtelse, jf. pkt Hvis sigtede har en forsvarer, skal denne ligeledes underrettes, jf. nærmere pkt Klage fra sigtede over sagsbehandlingstiden Statsadvokaten behandler klager fra sigtede over sagsbehandlingstiden i straffesager, der behandles i politikredsene. Rigsadvokaten behandler klager over sagsbehandlingstiden i straffesager, der behandles af Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet. Klager over sagsbehandlingstiden skal behandles hurtigst muligt. Statsadvokaten kan i kraft af over/underordnelsesforholdet give politikredsen pålæg om behandlingen af konkrete sager. Statsadvokaten kan f.eks. på baggrund af en klage fra en sigtet pålægge politikredsen at afslutte efterforskningen af en sag, fremme behandlingen af sagen, tage stilling til spørgsmålet om tiltalerejsning mv. Tilsvarende gælder for Rigsadvokatens adgang til at give pålæg i sager, der behandles af Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet. Statsadvokatens afgørelse i sager, som behandles af en politikreds, kan ikke påklages. Tilsvarende kan Rigsadvokatens afgørelse i sager, der behandles af Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, ikke påklages Indbringelse for retten af spørgsmålet om sagsbehandlingstiden Sigtede kan ifølge retsplejelovens 718 b, stk. 1, indbringe spørgsmålet om sagsbehandlingstiden for retten, hvis tiltalespørgsmålet ikke er afgjort senest 1 år og 6 måneder fra det tidspunkt, hvor sigtede er blevet gjort bekendt med sigtelsen

6 Fristen for, hvornår spørgsmålet om sagsbehandlingstiden kan indbringes for retten, beregnes på samme måde som fristen i forhold til underretningspligten efter 1 år og 6 måneder, jf. pkt Det gælder tilsvarende som i forhold til underretningspligten efter retsplejelovens 718 a, stk. 2, at sagen ikke kan indbringes for retten, hvis anklagemyndigheden allerede har anmodet retten om at beramme retsmøde med henblik på at fremme sagen som tilståelsessag efter retsplejelovens 831, eller hvis der er udsendt et bødeforelæg. Anklagemyndigheden indbringer på begæring fra sigtede sagen for retten. Rettens behandling af spørgsmålet om fastsættelse af en frist Retten skal herefter tage stilling til, om der er grundlag for at fastsætte en frist for afgørelsen af tiltalespørgsmålet, jf. retsplejelovens 718 b, stk. 2. Rettens afgørelse træffes ved kendelse, som kan kæres til landsretten, jf. retsplejeloven 968, stk. 1. Retten kan undtagelsesvis i medfør af retsplejelovens 718 b, stk. 2, fastsætte en frist til anklagemyndighedens afgørelse af tiltalespørgsmålet, hvis der efter en samlet vurdering af hensynet til den sigtede, forurettede, sagens beskaffenhed og omstændigheder samt sagens samfundsmæssige betydning er særlig grund til at kræve, at afgørelse af tiltalespørgsmålet fremskyndes. Forarbejderne til lov nr. 493 af 17. juni 2008 (L 78 af 27. februar 2008, de specielle bemærkninger til bestemmelsen) indeholder en nærmere gennemgang af de hensyn, der skal indgå i rettens afgørelse, og betingelserne for at fastsætte en frist. Der henvises også til pkt om rettens fastsættelse af en frist for afgørelse af tiltalespørgsmålet. Hvis retten fastsætter en frist, skal fristen være på mellem 3 måneder og 1 år. Det følger af retsplejelovens 718 b, stk. 2, 2. pkt. Retsplejelovens 718 b, stk. 5-7, indeholder de nærmere regler om indkaldelse af sigtede til retsmødet, sigtedes tilstedeværelse under retsmødet og underretning af forurettede mv Det videre forløb, hvis retten ikke fastsætter en frist Hvis retten ikke fastsætter en frist for afgørelse af tiltalespørgsmålet, kan sigtede tidligst 1 år efter rettens afgørelse herom, igen indbringe spørgsmålet om fastsættelse af en frist for retten, jf. retsplejelovens 718 b, stk. 4. Hvis sagen har været kæret, regnes 1-årsfristen fra den endelige afgørelse af fristspørgsmålet Det videre forløb hvis retten fastsætter en frist Forlængelse af fristen Anklagemyndigheden kan i medfør af retsplejelovens 718 b, stk. 3, 1. pkt., anmode retten om at forlænge den frist, som retten tidligere har fastsat for afgørelse af tiltalespørgsmålet. Retten kan forlænge fristen med højst 1 år ad gangen, hvis særlige omstændigheder taler for det. Hvis anklagemyndigheden vil anmode om fristforlængelse, skal anmodningen være retten i hænde senest 2 uger inden, fristen udløber, jf. 718 b, stk. 3, 2. pkt

7 Det fremgår af forarbejderne til bestemmelsen (L 78 af 27. februar 2008, de specielle bemærkninger til 718 b), at rettens afgørelse om forlængelse af fristen skal foretages ud fra en konkret vurdering af de omstændigheder, der gør, at der fortsat ikke er truffet afgørelse om tiltalespørgsmålet. Hvis der er rimelig grund til, at afgørelsen ikke er truffet inden for fristen, og sagens betydning taler for det, bør der ifølge forarbejderne ske forlængelse. Virkning af en fristoverskridelse påtaleopgivelse Hvis anklagemyndigheden ikke har truffet afgørelse om tiltalespørgsmålet inden for den frist, som retten har fastsat, anses påtale for endeligt opgivet. Det gælder dog ikke, hvis anklagemyndigheden senest 2 uger inden fristens udløb har indbragt spørgsmålet om forlængelse af fristen for retten, jf. ovenfor om forlængelse af fristen. Hvis retten har afslået anklagemyndighedens anmodning om at forlænge fristen, anses påtale for opgivet 2 måneder efter, at retten har truffet afgørelse om ikke at forlænge fristen. De nærmere regler findes i retsplejelovens 718 b, stk. 2 og stk. 3. At sagen anses for påtaleopgivet betyder, at retsvirkningerne svarer til, at der er truffet afgørelse om at opgive påtale i medfør af retsplejelovens 721. Det indebærer bl.a., at sagen ikke længere kan fremmes mod sigtede, at der skal ske underretning i medfør af retsplejelovens 724, stk. 1, og at de almindelige bestemmelser i retsplejelovens 93 a om erstatning i anledning af strafferetlig forfølgning finder anvendelse. Det følger desuden af retsplejelovens 724, stk. 3, at den overordnede anklagemyndighed uanset bestemmelsen i 724, stk. 2, i tilfælde, hvor påtale er opgivet efter 718 b, stk. 2 eller stk. 3, kun kan træffe bestemmelse om, at strafforfølgning skal fortsættes, hvis betingelserne for genoptagelse i 975 er opfyldt Det løbende tilsyn med langvarige sigtelser Politikredsens løbende tilsynsopgaver Politidirektøren skal sikre, at der i politikredsen er fokus på sager med langvarige sigtelser og på at nedbringe disse og at der er etableret procedurer, der sikrer særlig opmærksomhed omkring sagsbehandlingstid og underretning mv. Politikredsen skal føre løbende kontrol, f.eks. via QlikView, med udviklingen i antallet og varigheden af langvarige sigtelser, således at man er løbende ajour med udviklingen i egen kreds generelt såvel som på afdelingsniveau og i forhold til udviklingen på landsplan. Politikredsen skal iværksætte relevante tiltag, hvis udviklingen er negativ og ikke kan forklares ud fra udviklingen i sagernes karakter og indhold (stigende kompleksitet i kriminalitetsbilledet) Statsadvokatens løbende tilsynsopgaver Statsadvokaten skal som led i sit tilsyn med politikredsen løbende være opmærksom på sager med langvarige sigtelser

8 Statsadvokaterne skal regelmæssigt, f.eks. via QlikView, følge op på status på kredsniveau og drøfte udviklingen i antallet og varigheden af langvarige sigtelser med den enkelte kreds, hvis der konkret er anledning hertil, og i øvrigt generelt drøfte dette med politikredsen ved tilsynsbesøg mv. Det aftales i øvrigt mellem statsadvokaten og politikredsen, hvordan der nærmere skal følges op på data i QlikView, således at kredsen og statsadvokaten har et ensartet grundlag for de løbende drøftelser på området Rapportering vedrørende langvarige sigtelser Politikredsens rapportering til statsadvokaten Politidirektøren skal i sin halvårsrapport om legalitet og kvalitetssikring til statsadvokaten (jf. Rigsadvokatmeddelelsen afsnittet om Kvalitet og legalitet i straffesagsbehandlingen) redegøre for, om der i politikredsen er etableret procedurer, der bl.a. sikrer særlig opmærksomhed om sagsbehandlingstid og underretning mv. i sager med langvarige sigtelser. Politidirektøren skal samtidig anføre sine bemærkninger om udviklingen i antallet og længden af langvarige sigtelser, baggrunden herfor samt tiltag til at begrænse omfanget af langvarige sigtelser. Eventuelle ændringer i kriminalitetsbilledet, i de allokerede ressourcer eller andre forhold af relevans skal naturligt indgå heri Statsadvokatens rapportering til Rigsadvokaten Statsadvokaten skal i sin årsrapport til Rigsadvokaten redegøre for udviklingen i antallet og varigheden af langvarige sigtelser i de enkelte politikredse samt baggrunden herfor. Statsadvokaten skal endvidere redegøre for de tiltag, der er iværksat i den enkelte politikreds for at begrænse omfanget. 4. Jura 4.1. Afgørelse af tiltalespørgsmålet inden rimelig tid Det følger af retsplejelovens 718 a, stk. 1, at afgørelse om påtaleopgivelse, tiltalefrafald eller tiltalerejsning skal træffes inden rimelig tid efter det tidspunkt, hvor politiet har gjort sigtede bekendt med sigtelsen. Er sigtede varetægtsfængslet eller under 18 år, skal afgørelsen træffes hurtigst muligt. Det vil sige, at der er skærpede krav til at fremme sagen i disse situationer. Hvis sigtede løslades eller fylder 18 år, inden tiltalespørgsmålet er afgjort, gælder den almindelige regel om afgørelse inden rimelig tid. Det fremgår af forarbejderne til retsplejelovens 718 a, stk. 1 (L 78 af 27. februar 2008, de specielle bemærkninger til bestemmelsen), at vurderingen om sagens fremme er en konkret helhedsvurdering ud fra blandt andet følgende hensyn: hensynet til sigtede, hensynet til forurettede, sagens samfundsmæssige betydning, sagens beskaffenhed og omstændigheder - 7 -

9 Hensynet til den sigtede Det fremgår af forarbejderne, at hensynet til den sigtede generelt skal tillægges betydelig vægt, da en sigtelse for strafbart forhold for langt de fleste mennesker vil udgøre en betydelig belastning. Det gælder også i tilfælde, hvor den sigtede ikke konkret har givet udtryk for et ønske om en snarlig afklaring af sagen. I forarbejderne angives som eksempel på en situation, hvor der vil være et særligt hensyn at tage til den sigtede, sager om arbejdspladstyveri, hvor sigtede nægter sig skyldig og er suspenderet eller bortvist fra sit arbejde. Hensynet til, at sigtede kan få afklaret sin arbejdsmæssige situation, vil her tale for en hurtig behandling af straffesagen. Hensynet til forurettede Hensynet til den forurettede taler ifølge forarbejderne særligt tungt for, at sagen fremmes meget hurtigt i sager om voldtægt eller grov vold mv. Sagens samfundsmæssige betydning Hensynet til sagens samfundsmæssige betydning er ifølge forarbejderne relevant ikke kun i alvorlige straffesager (dvs. sager, hvor den forventede straf vil være på flere års fængsel), men også i sager, der ud fra en samfundsmæssig vurdering i øvrigt må anses for særligt betydningsfulde. Som eksempler på dette er i forarbejderne nævnt visse skatte- og miljøstraffesager. Sagens karakter og omfang Det skal ifølge forarbejderne også indgå i den samlede vurdering af, hvad der er en rimelig sagsbehandlingstid, om sagen er kompliceret, f.eks. med flere sigtede, mange forhold samt behovet for efterforskning i form af bl.a. afhøringer af vidner, gennemgang af dokumenter, indhentelse af sagkyndige erklæringer mv. Man kan i forarbejderne til bestemmelsen (L 78 af 27. februar 2008, de specielle bemærkninger til 718 a) læse mere om vurderingen af, om tiltalespørgsmålet er afgjort inden rimelig tid Rettens fastsættelse af en frist for afgørelse af tiltalespørgsmålet De hensyn, som indgår i rettens vurdering af, om der skal fastsættes en frist for anklagemyndighedens afgørelse af tiltalespørgsmålet, er nærmere beskrevet i forarbejderne til retsplejelovens 718 b, stk. 2 (L 78 af 27. februar 2008, de specielle bemærkninger til bestemmelsen). Det er i forarbejderne forudsat, at bestemmelsen kun anvendes helt undtagelsesvis og efter nøje afvejning af de modstående hensyn, der gør sig gældende. Retten kan således ifølge retsplejelovens 718 b, stk. 2, undtagelsesvis fastsætte en frist for anklagemyndighedens afgørelse af tiltalespørgsmålet, hvis der er en særlig grund til det. Det fremgår af forarbejderne, at betingelserne skal forstås sådan, at der ikke er særlig grund til at fremskynde sagen og dermed til at fastsætte en frist, hvis sagen skrider frem, og anklagemyndigheden må forventes at træffe afgørelse om tiltalespørgsmålet inden for en kortere tid. Rettens afgørelse skal træffes efter en samlet vurdering af de hensyn, som indgår i vurderingen af, om tiltalespørgsmålet er afgjort inden rimelig tid det vil sige hensynet til den sigtede, hensynet til forurettede, sagens beskaffenhed og omstændigheder samt sagens samfundsmæssige betydning, jf. pkt

10 Det fremgår bl.a. af forarbejderne, at hensynet til den sigtede, som en mistanke om et alvorligt strafbart forhold retter sig imod, må tillægges betydelig vægt, fordi ubehaget ved sagen og uvisheden med hensyn til dens tidsmæssige udstrækning, udfald og konsekvenser kan være en betydelig belastning. Generelt er det ifølge forarbejderne en betingelse for, at retten kan fastsætte en frist, at hensynet til den sigtede med særlig styrke taler for, at retten griber ind. Det forudsættes således, at en fortsat udskydelse af tiltalespørgsmålet i det konkrete tilfælde må anses for en urimelig belastning af sigtede. Det fremgår videre af forarbejderne, at hensynet til den forurettede og samfundsmæssige hensyn ligeledes taler for en hurtig behandling af straffesager, men at hensynet til den forurettede i sagens natur næppe kan begrunde, at tiltale i en sag i sidste ende helt afskæres. Ifølge forarbejderne tænkes bestemmelsen om frist for afgørelse af tiltalespørgsmålet ikke anvendt i de alvorligste straffesager, herunder navnlig ikke i drabssager. Fastsættelse af en frist vil derimod navnlig kunne komme på tale i særligt komplicerede sager, herunder større sager om økonomisk kriminalitet, visse komplicerede særlovssager samt i mindre omfattende sager, hvor sagsbehandlingen af andre grunde, herunder eventuelt ekspeditionsfejl, er gået i stå. Det fremgår af forarbejderne, at bestemmelsen navnlig tænkes anvendt i følgende tilfælde: Hvis det tidsrum, der er forløbet siden sigtelsens rejsning, efter en samlet vurdering, herunder af hensyn til den sigtede, forurettede, sagens beskaffenhed samt dens samfundsmæssige betydning må anses for åbenbart urimeligt. Det vil navnlig kunne være tilfældet i mindre alvorlige sager, herunder navnlig bødesager. Er der derimod tale om alvorligere straffesager, f.eks. en sag om alvorlig, personfarlig kriminalitet, en sag med en forventet straf på flere års fængsel eller en sag af særlig samfundsinteresse i øvrigt, vil den forløbne tid selv efter 1 år og 6 måneder formentlig kun i sjældne tilfælde kunne anses for åbenbart urimelig, og fastsættelse af en frist i sådanne sager må derfor som udgangspunkt forudsætte, at det må anses for at være en reel mulighed med en passende fremskyndelse af sagsbehandlingen at anklagemyndigheden kan træffe afgørelse om tiltalespørgsmålet inden for en frist på mellem 3 måneder og 1 år. Det kan også komme på tale at fastsætte en frist i medfør af retsplejelovens 718 b, stk. 2, hvis den tid der er forløbet siden sigtelsen blev rejst klart ikke er rimeligt begrundet i sagens omstændigheder der efter en samlet vurdering af særlig grund til at gribe ind og der herudover på den ene side ikke umiddelbart er udsigt til, at afgørelsen om tiltalespørgsmålet vil blive truffet i nær fremtid, men der på den anden side er udsigt til, at et tilstrækkeligt grundlag for afgørelse af tiltalespørgsmålet om nødvendigt efter en fremskyndelse af sagsbehandlingen vil kunne foreligge inden udløb af en frist på mellem 3 måneder og 1 år. 5. Straf og andre retsfølger 6. Efter dom 7. Love og forarbejder Retsplejeloven (lovbekendtgørelse nr af 9. december 1014) Lov nr. 493 af 17. juni 2008 om ændring af retsplejeloven (Begrænsning af langvarige sigtelser og varetægtsfængslinger mv.) - 9 -

11 Lovforslag nr. 78 af 27. februar 2008 (Begrænsning af langvarige sigtelser og varetægtsfængslinger mv.) Strafferetsplejerådets betænkning nr. 1492/2007 om begrænsning af langvarige sigtelser og varetægtsfængslinger. Bilag Bilag 1 Underretning om sigtelser, der har verseret i mere end 1 ½ år, uden at der er taget stilling til tiltalespørgsmålet, jf. retsplejelovens 718 a, stk. 2, og Rigsadvokatmeddelelse nr. 5/2008 Dato: Politikreds Sigtedes navn og Cpr.nr. Hovedsigtelse J.nr. og dato for ho-vedsigtelse Øvrige sigtelser J.nr. og dato for øvrige sigtelser Hvad beror sagen på? Hvornår forventes tiltalespørgsmålet af-gjort Orientering om straffesagen mod Dem De blev den [..indsæt dato ] sigtet af politiet for [ indsæt sigtelsen. ] Anklagemyndigheden har endnu ikke afgjort, om der vil blive rejst tiltale mod Dem på baggrund af sigtelsen. Da der er gået 1 år og 6 måneder, efter at De er blevet sigtet, har De krav på at blive underrettet om sagens status. De kan i det vedlagte skema læse mere om baggrunden for, at det endnu ikke er afgjort, om der vil blive rejst tiltale i sagen, samt om hvornår det forventes, at anklagemyndigheden afgør, om der skal rejses tiltale mod Dem. [Vælg hvis flere sigtelser:] De er sigtet for flere strafbare forhold, som behandles samlet. I skemaet er den sigtelse, som politiet betragter som den væsentligste sigtelse mod Dem, betegnet som hovedsigtelsen, mens de øvrige sigtelser mod Dem er betegnet som øvrige sigtelser. Lovgrundlag Det følger af retsplejelovens 718 a, stk. 2, at anklagemyndigheden skal underrette sigtede, når der er gået 1 år og 6 måneder fra, at der rejst sigtelse, uden at det er afgjort, om der skal rejses tiltale i sagen

12 Mulighed for at klage De kan klage til Statsadvokaten i [vælg: Viborg/København] over politiets sagsbehandlingstid i sagen. Statsadvokatens adresse er [Rødevej 1, 8800 Viborg /Kampmannsgade 1, 1604 København V]. [SØIK:]De kan klage til Rigsadvokaten over sagsbehandlingstiden. Rigsadvokatens adresse er: Frederiksholms Kanal 16, 1220 København K. [Vælg hvis sigtede har en forsvarer:] Deres forsvarer, advokat [indsæt navn], har modtaget en kopi af dette brev. Med venlig hilsen [indsæt navn]

Langvarige sigtelser-3

Langvarige sigtelser-3 Langvarige sigtelser-3 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;legalitetssikring og indberetning Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 8.7.2013 Status: Historisk Udskrevet: 23.12.2016 Indholdsfortegnelse Rettet

Læs mere

Langvarige sigtelser - Indberetning af langvarige sigtelser-1

Langvarige sigtelser - Indberetning af langvarige sigtelser-1 Langvarige sigtelser - Indberetning af langvarige sigtelser-1 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: påtale og påtaleundladelse Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 8.7.2008 Status: Historisk Udskrevet: 23.9.2017

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven 2007/2 LSV 78 (Gældende) Udskriftsdato: 17. november 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-730-0587 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2008 Forslag til

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 Sagsbehandlingstiden i straffesager. Klager fra sigtede over lang sagsbehandlingstid

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 6/2008 Dato 8. juli 2008 J.nr. RA Langvarige varetægtsfængslinger

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 6/2008 Dato 8. juli 2008 J.nr. RA Langvarige varetægtsfængslinger RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 6/2008 Dato 8. juli 2008 J.nr. RA-2006-511-0064 Langvarige varetægtsfængslinger Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. Frister for varetægtsfængsling retsplejelovens 768

Læs mere

Varetægtsfængsling i isolation

Varetægtsfængsling i isolation Varetægtsfængsling i isolation Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: isolation;kompetence forelæggelse underretning;legalitetssikring og indberetning; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.8.2016 Status: Gældende

Læs mere

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

Enkelte sager af mere generel interesse

Enkelte sager af mere generel interesse BILAG 1 Enkelte sager af mere generel interesse Dette bilag indeholder en beskrivelse af og kommentarer til enkelte sager af mere generel interesse om forsvarerens adgang til aktindsigt. 1. Forsvarerens

Læs mere

Til alle politikredse og regionale statsadvokater. Behandling af voldtægtssager 6 initiativer i 2017

Til alle politikredse og regionale statsadvokater. Behandling af voldtægtssager 6 initiativer i 2017 Til alle politikredse og regionale statsadvokater DATO 21. de c e m be r 20 1 6 J O U R N A L N R. RA- 2 0 16-909- 0 2 85 B E D E S A N F Ø R T V E D S V A R S K R I V E L S E R S A G S B EH A N DL E R

Læs mere

Strafudmåling ( 80) Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

Strafudmåling ( 80) Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: Strafudmåling ( 80) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: strafferetlige sanktioner og andre foranstaltninger;de enkelte kriminalitetstyper; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 19.1.2016 Status: Gældende Udskrevet:

Læs mere

Vold, voldtægt og våben - Målsætning for sagsbehandlingstider for vold, voldtægt og våben og indberetning herom til Rigsadvokaten-3

Vold, voldtægt og våben - Målsætning for sagsbehandlingstider for vold, voldtægt og våben og indberetning herom til Rigsadvokaten-3 Vold, voldtægt og våben - Målsætning for sagsbehandlingstider for vold, voldtægt og våben og indberetning herom til Rigsadvokaten-3 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;legalitetssikring og indberetning

Læs mere

Vejledning til politipersonalet om politiklagenævnsordningen

Vejledning til politipersonalet om politiklagenævnsordningen Vejledning til politipersonalet om politiklagenævnsordningen ADV 5701-26 Indledning Ved lov nr. 393 af 14. juni 1995 om ændring af retspleje-loven er der indført et regelsæt om behandling af klager m.v.

Læs mere

Vold mod børn ( )-20

Vold mod børn ( )-20 Vold mod børn ( 244-246)-20 Vold mod børn ( 244-246)-20 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: vold mod ældre, børn og unge;straf OG ANDRE RETSFØLGER; Offentlig tilgængelig: Ja Dato: 2014-11-28 Aktiv: Historisk

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

Betingede domme ( 56-61)

Betingede domme ( 56-61) Betingede domme ( 56-61) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: betinget dom;samfundstjeneste; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.5.2015 Status: Gældende Udskrevet: 18.1.2018 Indholdsfortegnelse 1. Overblik

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 88 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 16. marts 2010 Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (Ny politiklageordning

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 36/2004

Rigsadvokaten Informerer Nr. 36/2004 Til samtlige statsadvokater, samtlige politimestre og Politidirektøren i København. DATO 07.07.2004 JOURNAL NR. RA-2004-131-0002 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER FREDERIKSHOLMS KANAL 16 Rigsadvokaten Informerer

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737).

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). / Besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets

Læs mere

Betingede domme ( 56-61)

Betingede domme ( 56-61) Betingede domme ( 56-61) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: betinget dom;samfundstjeneste; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.5.2015 Status: Gældende Udskrevet: 20.12.2016 Betingede domme ( 56-61) RM

Læs mere

Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale-3

Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale-3 Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale-3 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;særlige persongrupper, straffeproces Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 8.7.2013 Status: Historisk Udskrevet:

Læs mere

Vold mod børn ( )

Vold mod børn ( ) Vold mod børn ( 244-246) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: vold mod ældre, børn og unge;grov vold;særlig grov vold;strafskærpelse - nedsættelse og -bortfald; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.7.2016

Læs mere

Bekendtgørelse om kriminalforsorgens reaktioner ved overtrædelse af vilkår fastsat ved prøveløsladelse, betinget dom m.v.

Bekendtgørelse om kriminalforsorgens reaktioner ved overtrædelse af vilkår fastsat ved prøveløsladelse, betinget dom m.v. BEK nr 590 af 30/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 6. september 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0076 Senere ændringer til

Læs mere

N O T A T om isolation under anholdelse

N O T A T om isolation under anholdelse Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 29. juni 2004 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0008 Dok.: CHA20826 N O T A T om isolation under anholdelse 1. Direktoratet for Kriminalforsorgen har

Læs mere

Værnepligt - Overtrædelse af værnepligtsloven mv.

Værnepligt - Overtrædelse af værnepligtsloven mv. Værnepligt - Overtrædelse af værnepligtsloven mv. Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: værnepligt; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 3.12.2014 Status: Gældende Udskrevet: 6.1.2017 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Dokument- og personelfalsk i forbindelse med en udlændings indrejse og ophold i Danmark

Dokument- og personelfalsk i forbindelse med en udlændings indrejse og ophold i Danmark Dokument- og personelfalsk i forbindelse med en udlændings indrejse og ophold i Danmark Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: dokumentfalsk;dokumentmisbrug;udlændinge;påtale og påtaleundladelse; Offentlig

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 25. august 2015 Kontor:

Læs mere

Sundhedspersonale - Behandling af straffesager mod sundhedspersonale-2

Sundhedspersonale - Behandling af straffesager mod sundhedspersonale-2 Sundhedspersonale - Behandling af straffesager mod sundhedspersonale-2 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;særlige persongrupper, straffeproces Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 27.4.2011 Status: Historisk

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026. Personundersøgelser ved kriminalforsorgen,

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026. Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026 Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste Indholdsfortegnelse

Læs mere

Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen

Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: personundersøgelse;strafferetlige sanktioner og andre foranstaltninger;samfundstjeneste;unge, straf og andre retsfølger; Offentlig

Læs mere

E har påstået erstatningskravet hjemvist til realitetsbehandling ved Statsadvokaten.

E har påstået erstatningskravet hjemvist til realitetsbehandling ved Statsadvokaten. D O M afsagt den 5. december 2013 Rettens nr. 11-3506/2013 Politiets nr. SA4-2010-521-0611 Erstatningssøgende E mod Anklagemyndigheden Denne sag er behandlet med domsmænd. E var i tiden fra den 15. februar

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034 Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a Min meddelelse nr. 1/2014 indeholder oplysning om de takstmæssige erstatningsbeløb

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste-3

Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste-3 Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste-3 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: personundersøgelse;strafferetlige sanktioner og andre foranstaltninger;samfundstjeneste;unge,

Læs mere

Freds- og ærekrænkelser ( a)

Freds- og ærekrænkelser ( a) Freds- og ærekrænkelser ( 263-275 a) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: fredskrænkelser;straf og andre retsfølger; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 10.7.2014 Status: Historisk Udskrevet: 17.11.2017 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 603 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 603 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 603 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 7. juni 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 Vejledning til ofre for forbrydelser og udpegning af en kontaktperson for vidner 1. Indledning

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 410 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2006-150-0260 Dok.: LBN41944 Besvarelse af spørgsmål nr. 410 fra

Læs mere

Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale

Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;særlige persongrupper, straffeproces Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 16.7.2014 Status: Historisk Udskrevet:

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 5/2011

Rigsadvokaten Informerer Nr. 5/2011 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 26. august 2011 JOURNAL NR. RA-2011-131-0004 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER + bilag

Læs mere

RM 3-2015 - Brev- og besøgskontrol

RM 3-2015 - Brev- og besøgskontrol RM 3-2015 - Brev- og besøgskontrol Emneord: varetægtsfængsling Printet den:01. februar 2016 Brev- og besøgskontrol RM 3/2015 3. november 2015 Indholdsfortegnelse 1. Overblik og tjekliste 2. Politiets efterforskning

Læs mere

Anvendelsen af varetægtsfængsling i isolation i 2014

Anvendelsen af varetægtsfængsling i isolation i 2014 Justitsministeriet Politi- og Strafferetsafdelingen DATO 9. j ul i 20 1 5 J O U R N A L N R. RA- 2 0 15-120- 0 0 42 B E D E S A N F Ø R T V E D S V A R S K R I V E L S E R S A G S B EH A N DL E R : CDA

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 Sag 233/2016 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N og O kærer Østre Landsrets kendelse om afslag på beskikkelse af bistandsadvokat (advokat Brian

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 364 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 364 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 364 Offentligt Karen Hækkerup / Freja Sine Thorsboe 2 Spørgsmål nr. 364 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: Ministeren bedes oplyse, om

Læs mere

Afslag på anmodning om udstedelse af straffeattester

Afslag på anmodning om udstedelse af straffeattester Afslag på anmodning om udstedelse af straffeattester Anset det for beklageligt, at justitsministeriet ikke meddelte en advokat en fyldestgørende besvarelse vedrørende det retlige grundlag for, at justitsministeriet

Læs mere

Varetægtsfængsling i isolation-1

Varetægtsfængsling i isolation-1 Varetægtsfængsling i isolation-1 Varetægtsfængsling i isolation-1 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: isolation; Offentlig tilgængelig: Ja Dato: 2011-09-27 Aktiv: Historisk Udskrevet: 10-10-2016 RIGSADVOKATEN

Læs mere

Anvendelsen af varetægtsfængsling i isolation i 2011

Anvendelsen af varetægtsfængsling i isolation i 2011 Justitsministeriet Politi- og Strafferetsafdelingen D AT O 19. j uni 201 3 JO UR NA L NR. RA-20 11-12 0-0 03 0 F R ED ER I KS HO LM S K AN AL 16 122 0 KØ BE N HA VN K TE LEF O N 7 2 6 8 90 0 0 F A X 72

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 7/2005 Frederiksholms Kanal 16 Den 16. september Kbh. K. J.nr. RA

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 7/2005 Frederiksholms Kanal 16 Den 16. september Kbh. K. J.nr. RA RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 7/2005 Frederiksholms Kanal 16 Den 16. september 2005 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2004-511-0034 Forsvarerens almindelige adgang til aktindsigt efter retsplejelovens 729 a, stk. 3.

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens tema: Klagen vedrører indklagedes adfærd i forbindelse med hans hverv som bistandsadvokat.

K E N D E L S E. Sagens tema: Klagen vedrører indklagedes adfærd i forbindelse med hans hverv som bistandsadvokat. København, den 30. november 2010 J.nr. 2010-02-0138 MRY/MRY 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat B på vegne Advokatrådet (herefter kaldet klager) klaget over advokat C,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013 Sag 324/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jens Henrik Bech, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hjørring den 22. marts

Læs mere

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven Myndighed: Justitsministeriet Udskriftsdato: 19. september 2016 (Gældende) Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven 1-8. (Udelades) Kapitel 4 Partens aktindsigt Retten til aktindsigt 9. Den, der er

Læs mere

Offentligt ansatte - Sager mod offentligt ansatte

Offentligt ansatte - Sager mod offentligt ansatte Offentligt ansatte - Sager mod offentligt ansatte Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: forbrydelser i offentlig tjeneste;påtale og påtaleundladelse;kompetence forelæggelse underretning;særlige persongrupper,

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet Indhold Denne pjece gennemgår, hvad der sker, når du har været udsat for personfarlig

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2010 Dato 8. februar 2010 J.nr. RA

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2010 Dato 8. februar 2010 J.nr. RA RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2010 Dato 8. februar 2010 J.nr. RA-2009-520-0007 Behandling af erstatningskrav omfattet af retsplejelovens 1018 a, stk. 2, 1. led, i sager, hvor der er idømt fængselsstraf

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 Sag 182/2014 A (advokat Martin Cumberland) mod Den Uafhængige Politiklagemyndighed I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Aarhus den

Læs mere

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor)

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor) Kendelse: Beskrivelse: Retten kan nægte at beskikke den advokat, som sigtede ønsker som forsvarer, eller tilbagekalde beskikkelsen, hvis dennes medvirken vil medføre en forsinkelse af betydning for sagens

Læs mere

Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale

Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;særlige persongrupper, straf og andre retsfølger Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 30.3.2016 Status: Gældende

Læs mere

Hundeloven-4 Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

Hundeloven-4 Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: Hundeloven-4 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: hundeloven; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 17.12.2014 Status: Historisk Udskrevet: 14.1.2017 Indholdsfortegnelse 1. Overblik og tjekliste 2 2. Politiets

Læs mere

Mål- og resultatplan. for anklagemyndigheden

Mål- og resultatplan. for anklagemyndigheden 20 17 Mål- og resultatplan for anklagemyndigheden Indhold Mission og vision 2 Om anklagemyndigheden 2 Strategiske pejlemærker og mål for 2017 3 Én samlet koncern 4 Kvalitet i straffesagsbehandlingen 4

Læs mere

Forelæggelse og indberetning mv.

Forelæggelse og indberetning mv. Forelæggelse og indberetning mv. RM 3/2016 revideret 11. marts 2016 Indholdsfortegnelse 1. Overblik og tjekliste 1.1. Alfabetisk oversigt over sagsområder mv. hvor der er fastsat retningslinjer om forelæggelse,

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2011 Dato 1. januar 2011 J.nr. RA Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2011 Dato 1. januar 2011 J.nr. RA Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2011 Dato 1. januar 2011 J.nr. RA-2010-520-0017 Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a Min meddelelse nr. 1/2010 indeholder oplysning om de takstmæssige erstatningsbeløb

Læs mere

Overordnet strategi for en styrket indsats over for jalousidrab og andre alvorlige samlivsrelaterede forbrydelser

Overordnet strategi for en styrket indsats over for jalousidrab og andre alvorlige samlivsrelaterede forbrydelser 23. august 2007 Nationalt Forebyggelsescenter Anker Heegaards Gade 3 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 00047 E-mail: Web: rpchi@politi.dk www.politi.dk Overordnet strategi for en styrket

Læs mere

Bekendtgørelse om bistandsværger

Bekendtgørelse om bistandsværger BEK nr 947 af 24/09/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-220-0088 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2008 Den 16. maj 2008 Rettet maj 2011 J.nr. RA-2011-609-0123

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2008 Den 16. maj 2008 Rettet maj 2011 J.nr. RA-2011-609-0123 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2008 Den 16. maj 2008 Rettet maj 2011 J.nr. RA-2011-609-0123 Behandlingen af sager om samlivsrelaterede personfarlige forbrydelser Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Den

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE)

Bekendtgørelse af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) LBK nr 1 af 04/01/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 2. december 2017 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., j.nr. 2015/008780 Senere ændringer til forskriften LOV nr 462 af 15/05/2017

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. januar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. januar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. januar 2015 Sag 156/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Henrik Juel Halberg, beskikket) I tidligere instans er truffet beslutning af Østre Landsrets 18. afdeling

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2010-11 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 895 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 20. juni 2011 Kontor: Politikontoret

Læs mere

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne.

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne. 2014-188910 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-07-2016 Henvendelse vedrørende aktindsigt Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

Anklagerfaglige fokusområder i retspraksis i 2017

Anklagerfaglige fokusområder i retspraksis i 2017 Rigsadvokaten, 7. juli 2017 2 Det er vigtigt, at anklagemyndigheden i sit arbejde med konkrete straffesager også bidrager aktivt til gennem retspraksis at få afklaret spørgsmål af mere generel karakter

Læs mere

RIGSADVOKATEN Oktober 2004 J.nr Udeblivelsesdomme efter retsplejelovens 847, stk. 3, nr. 4,

RIGSADVOKATEN Oktober 2004 J.nr Udeblivelsesdomme efter retsplejelovens 847, stk. 3, nr. 4, RIGSADVOKATEN Oktober 2004 J.nr. 2003-120-0007 Udeblivelsesdomme efter retsplejelovens 847, stk. 3, nr. 4, 1. Indledning Ved lov nr. 256 af 8. maj 2002 blev retsplejelovens 847, stk. 3, nr. 4, ændret,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. februar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. februar 2012 Sag 178/2011 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Poul Helmuth Petersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 4.

Læs mere

Anklagerfaglige fokusområder i retspraksis i 2017

Anklagerfaglige fokusområder i retspraksis i 2017 Rigsadvokaten, 23. januar 2017 2 Det er vigtigt, at anklagemyndigheden i sit arbejde med konkrete straffesager også bidrager aktivt til gennem retspraksis at få afklaret spørgsmål af mere generel karakter

Læs mere

Registret for udenlandske tjenesteydere (RUT)

Registret for udenlandske tjenesteydere (RUT) Registret for udenlandske tjenesteydere (RUT) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;erhvervsforhold Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 13.3.2015 Status: Gældende Udskrevet: 3.2.2017 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet

råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet Indhold Denne pjece gennemgår, hvad der sker, når du har været udsat for personfarlig

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 930 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 930 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 930 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 11. juli 2014 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 8/2007 Frederiksholms Kanal 16 Den 28. september Kbh. K. J.nr. RA

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 8/2007 Frederiksholms Kanal 16 Den 28. september Kbh. K. J.nr. RA RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 8/2007 Frederiksholms Kanal 16 Den 28. september 2007 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2007-500-0011 Vejledning, orientering og underretning af forurettede i straffesager, udpegning af

Læs mere

Anklagerfaglige fokusområder i retspraksis i 2016

Anklagerfaglige fokusområder i retspraksis i 2016 Rigsadvokaten, 9. marts 2016 2 Det er en vigtig opgave for den samlede anklagemyndighed at sikre løbende fokus på, at anklagemyndigheden bidrager aktivt til i retspraksis at få afklaret de spørgsmål, der

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 5. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 5. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 5. april 2016 Sag 230/2015 Anklagemyndigheden mod T1 og T2 (advokat Kristian Mølgaard for begge) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Hillerød den

Læs mere

Tilhold og opholdsforbud

Tilhold og opholdsforbud Civilafdelingen Dato: 15. april 2016 Kontor: Nordatlantenheden Sagsbeh: Marie Mølsted Sagsnr.: 2015-490-0005 Dok.: 1888372 UDKAST til Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om tilhold, opholdsforbud

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Til lovforslag nr. L 185 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2014 Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (Indgreb i meddelelseshemmeligheden,

Læs mere

Afgørelse af om henvendelse fra Radio24Syv om indsigt i redegørelse, indberetning mv. vedr. varetægtsfængslet medarbejder

Afgørelse af om henvendelse fra Radio24Syv om indsigt i redegørelse, indberetning mv. vedr. varetægtsfængslet medarbejder KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik Radio24Syv Att. Sofie Rye 12-02-2016 Sagsnr. 2016-0028243 Dokumentnr. 2016-0028243-11 Afgørelse af 12-02-2016 om henvendelse fra Radio24Syv om

Læs mere

Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger

Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger 2009-2011 Indhold Statistikken belyser i tabeller politiets anvendelse af indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger i årene 2009-2011.

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 2015-71331 Statsforvaltningens brev til Region Syddanmark Dato: 31-10-2016 Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 Statsforvaltningen har den 13. juli 2016 anmodet Region

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 976 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 8. november 2009 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2009-792-0971

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 878 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 19. juni 2008.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 878 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 19. juni 2008. Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 10. juli 2008 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2008-792-0597 Dok.: JEE41142 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 878

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 8/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2007-511-0004

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 8/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2007-511-0004 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 8/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2007-511-0004 Indholdsfortegnelse Vejledning, orientering og underretning af forurettede i straffesager, udpegning af en kontaktperson

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 17/2009

Rigsadvokaten Informerer Nr. 17/2009 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 23. november 2009 JOURNAL NR. RA-2009-131-0002 Bilag + bilag BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER

Læs mere

Anbefalinger fra arbejdsgruppen om hurtigere behandling af straffesager, der indbringes for retten

Anbefalinger fra arbejdsgruppen om hurtigere behandling af straffesager, der indbringes for retten Anbefalinger fra arbejdsgruppen om hurtigere behandling af straffesager, der indbringes for retten København, juli 2013 Indledning Arbejdsgruppen om hurtigere behandling af straffesager, der indbringes

Læs mere

Feriekonto - Sanktionen ved manglende indbetaling til Feriekonto

Feriekonto - Sanktionen ved manglende indbetaling til Feriekonto Feriekonto - Sanktionen ved manglende indbetaling til Feriekonto Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: told skat moms mv; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 16.7.2014 Status: Gældende Udskrevet: 29.12.2016

Læs mere

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed.

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed. Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige område søges indbragt for Højesteret,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014 Sag 28/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten på Frederiksberg

Læs mere

VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET

VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET Maj 2008 - 2-1. Sagsgangen forud for hovedforhandlingen i Højesteret Sagsgangen forud for hovedforhandlingen i Højesteret tilrettelægges i samarbejde

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015 Sag 219/2014 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Birger Hagstrøm, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg

Læs mere

Praktiske retningslinjer for fristforlængelsessager for sigtede i varetægtssurrogat på sikrede institutioner og retspsykiatriske afdelinger

Praktiske retningslinjer for fristforlængelsessager for sigtede i varetægtssurrogat på sikrede institutioner og retspsykiatriske afdelinger 26. september 2015/ver. 1.0 Praktiske retningslinjer for fristforlængelsessager for sigtede i varetægtssurrogat på sikrede institutioner og retspsykiatriske afdelinger Retningslinjerne er til brug for

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 Sag 180/2012 Anklagemyndigheden mod T1 (advokat J. Korsø Jensen) T2 (advokat Niels Ulrik Heine) T3 (advokat Lars Kjeldsen) T4 (advokat Niels Forsby)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016 Sag 258/2015 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) Sagen angår spørgsmålet om varetægtsfængsling af T under anke af

Læs mere

Brug af videolink i retsmøder RM 3/2014 Indholdsfortegnelse

Brug af videolink i retsmøder RM 3/2014 Indholdsfortegnelse Brug af videolink i retsmøder RM 3/2014 Indholdsfortegnelse 1. Overblik 2. Politiets efterforskning og sagsbehandling 3. Forberedelse 3.1. Sigtedes deltagelse i retsmøder via videolink 3.1.1. Grundlovsforhør

Læs mere

Jagtlov - Frakendelse efter jagtloven af retten til jagttegn og administrativ afgørelse om samtykke til jagttegn efter våbenloven

Jagtlov - Frakendelse efter jagtloven af retten til jagttegn og administrativ afgørelse om samtykke til jagttegn efter våbenloven Jagtlov - Frakendelse efter jagtloven af retten til jagttegn og administrativ afgørelse om samtykke til jagttegn efter våbenloven Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;jagttegn Offentlig Tilgængelig: Ja

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 8/2007 Rettet juli 2011 J.nr. RA-2007-511-0004

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 8/2007 Rettet juli 2011 J.nr. RA-2007-511-0004 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 8/2007 J.nr. RA-2007-511-0004 Indholdsfortegnelse Vejledning, orientering og underretning af forurettede i straffesager, udpegning af en kontaktperson for forurettede og vidner

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2003

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2003 Til samtlige statsadvokater, samtlige politimestre og Politidirektøren i København. DATO 03.01.2003 JOURNAL NR. 25/2003 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER FREDERIKSHOLMS KANAL 16 Rigsadvokaten Informerer

Læs mere