Indkøbspolitik Februar 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indkøbspolitik Februar 2013"

Transkript

1 Indkøbspolitik Februar 2013

2 1. Grundlag for indkøbspolitikken Indkøbspolitikken tager sit udgangspunkt i kommunens styrelsesvedtægt 12, hvorefter Økonomiudvalget fastsætter regler for kommunens indkøbsfunktioner. 2. Indkøbspolitikkens overordnede målsætning Det overordnede formål med Skive Kommunes Indkøbspolitik er at skabe rammerne for: at Skive Kommune som helhed kan købe sine varer og tjenesteydelser efter princippet bedst og billigst det vil sige på de økonomisk mest fordelagtige betingelser, og det opnås bedst ved: Koordinerende indkøbsaftaler Udbud på flest mulige vareområder Decentralt indkøb ved anvendelse af indkøbsaftalerne 3. Indkøbspolitikkens omfang og afgræsning 3.1 Hvem er omfattet Indkøbspolitikken gælder for alle kommunens forvaltninger og institutioner og omfatter, udover kommunens egne institutioner, også selvejende institutioner i det omfang, det er muligt i henhold til gældende driftsoverenskomster og hvor driften primært er finansieret via tilskud fra Skive Kommune. Altså institutioner der varetager opgaver for Skive Kommune fx pasning og pleje. Indkøbsdispositioner foretages som hovedregel decentralt. De enkelte forvaltninger og institutioner foretager således selv indkøb og er derfor ansvarlige for, at disse indkøb sker i overensstemmelse med kommunens indkøbspolitik. 3.2 Udbudspligten I forhold til hvordan udbudspligten skal anskues når der er flere enheder i en ordregivende myndighed er spørgsmålet, hvorledes en decentral enhed kan betragtes som en selvstændig ordregivende myndighed, og hvornår man er i en situation, hvor der tværtimod vil være en forpligtelse til at sammenlægge ensartede - og tidsmæssigt nogenlunde sammenfaldende kontrakter fra de forskellige enheder. Hovedreglen er, at Skive Kommune skal ses som én samlet juridisk enhed i udbudsretlig forstand, hvor de forskellige decentrale enheders anskaffelser af ensartede varer og tjenesteydelser skal betragtes samlet. Generelt skal der meget til før en enhed kan betragtes selvstændigt. Det afhænger af, om den enkelte enhed reelt udgør en separat og selvstændigt handlende enhed, og om myndigheden ved uddelegering vælger ikke at udnytte sin position til at opnå stordriftsfordele. Det er pt. Ikke juridisk afklaret, hvor meget der skal til for at en enhed kan erklæres for selvstændig. I de tilfælde hvor en enhed erklæres for selvstændig, må Indkøbsafdelingen ikke yde bistand til enheden. 3.3 Hvad er omfattet Indkøbspolitikken er gældende for indkøb af varer og tjenesteydelser - Ved indkøb forstås i denne forbindelse alle dispositioner, der vil udløse en faktura. Indkøb af varer og tjenesteydelser over gældende tærskelværdier i EU s udbudsdirektiver udføres som begrænset udbud (prækvalifikation) eller offentlig udbud. I henhold til tilbudsloven af 1. juli 2007 skal gentagne anskaffelser som samlet overstiger kr. indenfor en 4-årig periode annonceres. Ved anskaffelse af større engangskøb af varer/tjenesteydelser under tærskelværdien ( kr. jf. Tilbudsloven) indhentes som udgangspunkt tilbud fra en begrænset kreds af potentielle tilbudsgivere. Hvor det er praktisk muligt, skal der indhentes tilbud fra mindst to leverandører, 2

3 der er uafhængige af hinanden, således at der dokumenterbart er opnået det mest fordelagtige tilbud i forbindelse med aftalens indgåelse. 4. Indkøbspolitikkens indhold For at opfylde indkøbspolitikkens formål søges der så vidt muligt indgået aftaler efter princippet det økonomiske mest fordelagtige tilbud Der søges indgået aftaler med leverandørerne med henblik på: At opnå de bedst mulige priser som skal ses i sammenhæng med de stillede krav og den tilbudte kvalitet At opnå mindst mulig miljøbelastning At opnå leveringssikkerhed og bedst mulige leveringsbetingelser At opnå den bedst mulige service og betalingsbetingelser At sikre udbredelsen af e-handel At skabe en total økonomisk optimering I bestræbelserne på at indgå de bedst mulige indkøbsaftaler og dermed reducere udgifterne i kr. og procestid skal følgende sikres: At Skive Kommune optræder som én kunde og dermed opnår stordriftsfordele At de indgåede indkøbsaftaler er obligatoriske det vil sige at de skal anvendes af alle decentrale enheder At antallet af leverandører inden for de enkelte indkøbsaftaler skal reduceres, ligesom der inden for de enkelte varegrupper skal ske en standardisering At det sikres, at de decentrale enheder ikke køber produkter af en bedre kvalitet end nødvendigt tilstrækkelighedsprincippet. 5. Indgåelse og anvendelse af aftaler 5.1 Overholdelse af gældende udbudsregler De økonomiske ressourcer skal, for den enkelte afdeling og kommunen som helhed, forvaltes bedst muligt, hvilket indebærer at kommunens samlede indkøb på tværs af forvaltninger, afdelinger og/eller institutioner koordineres. Indkøbsaftaler indgås på baggrund af udbud afholdt i henhold til Tilbudsloven (Nationaludbud) eller EU s udbudsdirektiver (EU udbud). Tærskelværdierne for EU-udbud fremgår af Aktuelt er tærskelværdien kr. Indkøbsaftaler indgås som hovedregel for en 4-årig periode (inklusiv optionsperioder) og som hovedregel med én leverandør pr. aftale/delaftale. Hvor det er formålstjenligt, indgås aftaler med flere leverandører pr. aftale/delaftale og/eller med en længere/kortere løbetid. Vurderingen tager udgangspunkt i udbudsform, varetype, konsekvenser i forbindelse med den daglige tildeling, økonomiske og servicemæssige betingelser. 5.2 Igangsætning af udbud Den enkelte afdeling, institution eller forvaltning er ansvarlig for at indkøb sker i overensstemmelse med den vedtagne indkøbspolitik. I tilfælde hvor der ikke allerede foreligger en indkøbsaftale tages der initiativ til udarbejdelse af et udbud (eget eller tildeling via Statens og Kommunernes Indkøbsservice (SKI-aftale) eller Finansministeriet (FM-aftale). For varer og tjenesteydelser der anvendes af flere forvaltninger har Indkøbsafdelingen initiativpligten til igangsætning af udbud. 5.3 Kommunale indkøbssamarbejder Ved nogle anskaffelser kan kommunen med fordel afløfte deres udbudspligt ved at foretage indkøbene sammen med andre kommuner. 3

4 Skive Kommune er en del af det formaliserede fælleskommunale indkøbssamarbejde Jysk FællesIndkøb, som foruden Skive Kommune består af 7 andre kommuner. Samarbejdets primære formål er at: Få mængden af udbud forøget i forhold til hvis kommunen udbyder alene Sikre stordriftsfordele ved at samle volumen samt standardisere, og derved opnå bedre priser og vilkår Opnå en effektivisering og dermed tidsbesparelse i forbindelse med udarbejdelse af udbud Derudover er erfaringsudveksling, gensidig kompetenceudvikling og tværkommunal sparring et vigtigt formål. Kommunerne i Jysk FællesIndkøb er i henhold til samarbejdsaftalen forpligtet til at deltage i flest mulige udbud, samt til at afholde et antal udbud årligt på vegne af de øvrige kommuner. Ifm. afholdelse af udbud på vegne af Jysk FællesIndkøb er den kommune som er tovholder for udbuddet ansvarlig for gennemførelsen. Skive Kommune tilsluttede sig samarbejdet pr. 1. januar 2007 i henhold til en beslutning i det daværende Sammenlægningsudvalge. 5.4 Tilslutning til forpligtende udbud via KL/SKI Med økonomiaftalen for 2012 har regeringen og KL aftalt, at der fremadrettet skal etableres og udbydes en række koordinerende og forpligtende indkøbsaftaler på tværs af kommunerne i Danmark. Formålet er at indhente indkøbseffektiviseringer via forpligtelse og større volumer. Skive Kommunes Økonomiudvalg besluttede i oktober 2011, at Kommunen som hovedregel tilsluttes de forpligtende udbud via KL/SKI: 5.5 Brugergrupper. I forbindelse med udbud af varer og tjenesteydelser etableres ad-hoc brugergrupper. Disse grupper sikrer den fornødne brugerinddragelse, og de indestår endvidere for de faglige krav og det kvalitative indhold i beskrivelsen af de varer og tjenesteydelser, som Skive Kommune udbyder. Samarbejdet om indgåelse/udbud af indkøbsaftaler vedr. varer og tjenesteydelser foregår mellem nedsatte bruger-/arbejdsgrupper og Indkøbsafdelingen, med sidstnævnte som endelig ansvarlig for indkøbsaftalerne. Ved udbud i Jysk FællesIndkøb deltager ligeledes repræsentanter fra Skive Kommune i hele udbudsprocessen, lige fra afgrænsning af udbuddet til valg af leverandør, hvis det anses for relevant. I forbindelse med udbud af hjælpemidler, skal Handicaprådet og eventuelt Ældrerådet høres i henhold til Servicelovens Obligatoriske aftaler Aftalerne i indkøbssystemet er som hovedregel obligatoriske, hvorfor alternative leverandører ikke må anvendes. Medmindre der er tale om et indkøbsbehov, der aktuelt ikke er koordineret eller der er tale om indkøb med terapeutiske formål eller akutte enkelt indkøb. Attraktive tilbud fra alternative leverandører skal altid videreformidles til Indkøbsafdelingen med henblik på benchmarking og evt. revurdering af udbud. 4

5 5.7 Fortrolighed Normalt bør der herske åbenhed i forhold til kommunens samarbejdspartnere, men hvor forholdene taler for det, skal fortrolighed iagttages. Dette indebærer, at hverken Skive Kommunes medarbejdere eller leverandører må videregive informationer om kommunens indkøbsaftaler til udenforstående. Skive Kommune er imidlertid omfattet af forvaltningsloven og offentlighedsloven, der kan berettige parter og andre til at få aktindsigt. 5.8 Elektronisk handel Som led i digitaliseringen prioriterer Skive Kommune samhandel med leverandører, der kan håndtere elektronisk varebestilling. E-handelsløsningen benyttes både som informationsværktøj ud til kommunens institutioner og afdelinger, samt til bestilling. Her sikrer den decentrale indkøber, at der købes ind hos den rigtige leverandør indenfor vareområdet, ser aftalepriser og betingelser, samt oplever det automatiske betalingsflow i forbindelse med indkøbet. Anvendelse af kommunens e-handelsløsning er obligatorisk for kommunens indkøbere ved bestilling af katalogvarer. Manglende brug af det elektroniske indkøbssystem kan ud fra et effektiviseringshensyn kun accepteres ved bestilling af varer, der ikke forefindes som en katalogvare, og som heller ikke kan erstattes af varer herfra. 6. Miljøvurdering af leverandører og produkter Det er Skive Kommunes mål at minimere miljøbelastningen i relation til kommunens forbrug af varer og tjenesteydelser. Ved ethvert udbud medtages derfor miljøkrav og ønsker i nødvendigt og relevant omfang. Disse krav og ønsker indgår sammen med øvrige krav i en helhedsvurdering. Miljøbelastende produkter erstattes i muligt omfang af mindre miljøbelastende produkter (substitution). I vurderingen af produkter og ydelser indgår såvel det ydre miljø som arbejdsmiljøet. Der skal tages hensyn til personer (brugere, personale) og til materialer (inventar, overflader, beklædning, apparatur m.v.). 6.1 Arbejdsmiljø Arbejdsmiljøet skal være sundt og sikkert og skabe tryghed for medarbejderne, hvorfor der ved ethvert indkøb skal tages hensyn til de arbejdsmiljømæssige konsekvenser samt MEDudvalgene skal inddrages i indkøbene efter behov. Når udbud har personalemæssige konsekvenser prioriteres involvering af MED-systemet altid. 6.2 Miljørigtige produkter Ved valg af leverandører lægges vægt på, at der kan vælges produkter, der opfylder kravene til én af de offentligt kontrollerede miljømærkeordninger eller produkter som lever op til kriterierne dertil. Ved indkøb af levnedsmidler vælges så vidt muligt økologiske produkter. Det forudsættes, at en eventuel merpris ikke er urimelig. Ved indkøb af varer med kemikalier, stilles der altid krav om medfølgende datablade. Pga. Skive Kommunes titel som Klimakommune, tages der løbende stilling til energibesparende foranstaltninger og strammere miljøkrav. 5

6 Indtil videre er det besluttet, at ved indkøb af el-forbrugende produkter stilles således de samme krav til produkternes energiforbrug, som Gó Energi stiller i deres indkøbsvejledninger. 7. Sociale klausuler/etisk ansvar Der henvises til notatet omkring sociale klausuler, som er godkendt i Byrådet den 27. november Organisation og struktur Indkøbsafdelingen er en stabsfunktion der har til opgave at administrere efter den gældende indkøbspolitik og sørge for at politikken efterleves. Indkøbsafdelingen er ansvarlig for at koordinere, udbyde og indgå indkøbsaftaler vedr. alle indkøb af varer og tjenesteydelser som går på tværs af kommunens forvaltninger, i samarbejde med de respektive forvaltninger, afdelinger, institutioner m.v. Indkøbsafdelingen er endvidere ansvarlig for, at de tværgående indkøbsaftaler vedr. varer og tjenesteydelser bliver formidlet til de decentrale indkøbere via kommunens elektroniske e- handelsløsning, samt står for løbende oplæring af de decentrale indkøbere i indholdet af indkøbsaftaler samt brug af e-handelsløsningen. Indkøbsafdelingen varetager/bistår, inden for de ressourcer der er til rådighed, afdelinger, institutioner og forvaltninger med udarbejdelse af udbudsmateriale Indkøbsafdelingen virker med bistand fra / i samråd med kommunens juridiske afdeling - som institutioner/afdelingers rådgivere med hensyn til gældende regler om udbud (både efter Tilbudsloven og EU s udbudsdirektiver). Med baggrund i Indkøbspolitikken udarbejder Indkøbsafdelingen retningslinier for den daglige administration. Retningslinierne godkendes i direktionen. 9. Forhold til leverandører Skive kommune indgår aftaler med de mest konkurrencedygtige udbydere på markedet. Skive Kommune ønsker at signalere dialog og åbenhed omkring udbud med leverandørerne,,samt signalere at der er fokus på alle typer/størrelser af leverandører. Dette vil ske ved: At der udarbejdes en pjece Hvad skal du som leverandør til Skive Kommune vide som bla. Formidles via SET samt offentliggøres på At Indkøbsafdelingen offentliggør den forventede udbudsplan for det kommende år på kommunens hjemmeside Afvikling af status/dialogmøder med nuværende og/eller potentielle leverandører forinden igangsætning af udbud Når det skønnes formålstjenstlig opdeling af udbud i mindre dele eller opdeling i geografiske delområder, jf. udbudsreglernes mulighed for indgåelse af delaftaler. Obligatorisk annoncering henholdsvis på kommunens hjemmeside, på og i EU-Tidende Som en speciel service overfor potentielle lokale leverandører i forbindelse med tilbudsindhentningen og offentliggørelse af EU udbud, annonceres desuden i den lokale presse 10. Gæld Der skal ved ethvert tilbud medfølge en erklæring om hvorvidt leverandøren har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige jf. 1 i lov nr.336 af 13. maj 1997, som omhandler 6

7 begrænsning af skyldneres muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger. Som hovedregel accepteres ikke tilbud fra leverandører som har gæld på mere end kr. 11. Leasing Leasing til anlægsformål skal godkendes af byrådet. Leasing eller anden langtidsleje samt afbetalingskøb kan kun i hvert enkelt tilfælde aftales efter forudgående godkendelse af forvaltningsdirektøren og/eller økonomiudvalget. Forud for en eventuel godkendelse forelægges aftaleudkastet Budget- og regnskabsafdelingen til udtalelse og registrering. 12. Personalegoder Skive Kommunes indkøbsaftaler må ikke anvendes til privat brug. Der er ligeledes ingen, der normalt må modtage gaver fra eksisterende eller potentielle leverandører, medmindre der er tale om reklamegaver/jubilæumsgaver/julegaver. 7

Indkøbspolitik For Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse

Indkøbspolitik For Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Indkøbspolitik For Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Indkøbspolitikkens formål 3. Indkøbspolitikkens omfang 4. Indkøbspolitikkens indhold 5. Indkøbsaftaler 6. Organisering 7. Grønne

Læs mere

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service...

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service... Servicestrategi 2008-2009 Vores Ø Service er ikke bare service... Indhold 3 Service er ikke bare service 5 Strategiens grundlag, formål og proces 7 Tidsplan for udarbejdelse af strategien 8 Indsatsområder

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR MARIAGER HØJ- & EFTERSKOLE

INDKØBSPOLITIK FOR MARIAGER HØJ- & EFTERSKOLE Kort om Mariager Høj- & Efterskole Mariager Høj- & Efterskole driver højskole og efterskole under lovgivningen for frie skoler. Skolen har et årselevtal på ca. 200, ca. 45 medarbejdere og en årlig omsætning

Læs mere

Offentlige indkøb af varer og tjenester. Introduktion til tærskelværdier og kontraktberegning

Offentlige indkøb af varer og tjenester. Introduktion til tærskelværdier og kontraktberegning Offentlige indkøb af varer og tjenester Introduktion til tærskelværdier og kontraktberegning 2010 FORORD Kære læser, INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Hvilke myndigheder skal følge udbudsreglerne?...4 1.1 Hvilket

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål...

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat

Læs mere

Bliv klogere på EU-UDBUD

Bliv klogere på EU-UDBUD Bliv klogere på EU-UDBUD Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-470-6 Tryk ISBN: 978-87-7029-471-3 Oplag:

Læs mere

Bliv klogere på ANNONCERING

Bliv klogere på ANNONCERING Bliv klogere på ANNONCERING Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-474-4 Tryk ISBN: 978-87-7029-475-1

Læs mere

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke Anbefalinger god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN 978-87-7029-509-3 Udbudsrådet

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING 2013 SIDE 2 Bliv klogere på annoncering On-line ISBN 978-87-7029-523-9 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller

Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller en samarbejdsaftale med Haderslev Kommune Indholdsfortegnelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032823 (Poul Holm, Jan Eske Schmidt) 19. august 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032823 (Poul Holm, Jan Eske Schmidt) 19. august 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032823 (Poul Holm, Jan Eske Schmidt) 19. august 2013 K E N D E L S E EF Sikring A/S (Steen Jensen, Fredericia) mod Aalborg Kommune (advokat Andreas Christensen, Hellerup)

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Bilag til notat om en SMV-venlig udbuds- og indkøbspolitik. 1. Udarbejd retningslinier for udbud og indkøb

Bilag til notat om en SMV-venlig udbuds- og indkøbspolitik. 1. Udarbejd retningslinier for udbud og indkøb Bilag til notat om en SMV-venlig udbuds- og indkøbspolitik 1. Udarbejd retningslinier for udbud og indkøb Kommunen bør udarbejde et sæt retningslinier for, hvordan den tilrettelægger sine udbud, således

Læs mere

SÅDAN ARBEJDER VI MED GRØNNE INDKØB

SÅDAN ARBEJDER VI MED GRØNNE INDKØB SÅDAN ARBEJDER VI MED GRØNNE INDKØB page 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. DEFINITION PÅ GRØNNE INDKØB... 4 3. INDKØBSPOLITIK MED GRØNT FOKUS... 4 4. UNDERSTØTTELSE AF ØVRIGE GREEN CITIES MÅL...

Læs mere

Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv.

Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. (Vejledning nr. 6 til serviceloven) Indledning xx. Vejledning nr. 6 til serviceloven indgår

Læs mere

Behandling af alkohol- og stofmisbrug

Behandling af alkohol- og stofmisbrug Konkurrenceudsættelse af Behandling af alkohol- og stofmisbrug Potentialeafklaring - Tårnby Kommune Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox

Læs mere

Strategi for intelligent offentligt indkøb

Strategi for intelligent offentligt indkøb Strategi for intelligent offentligt indkøb Oktober 2013 Strategi for intelligent offentligt indkøb Oktober 2013 Strategi for intelligent offentligt indkøb Nyt kapitel 1. Resumé Offentlig-privat samarbejde

Læs mere

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Personalestyrelsen CFU Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering November 2004 Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Vejledning

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015 K E N D E L S E Mediq Danmark A/S (advokat Majse Jarlov, Hellerup) mod KomUdbud v/kolding Kommune (advokat

Læs mere

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode September 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anvendelsesområde... 3 3. Samtidig underretning... 4 3.1. Hvordan skal underretningen

Læs mere

offentlig-privat samarbejde analyserapport 6

offentlig-privat samarbejde analyserapport 6 offentlig-privat samarbejde analyserapport 6 Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Spilleregler for decentral ledelse og central styring

Spilleregler for decentral ledelse og central styring Spilleregler for dialogbaseret aftalestyring Spilleregler for decentral ledelse og central styring Ansvar og forpligtelser for aftaleholdere Version 6 2010: Administrativ revidering foretaget den 5. januar

Læs mere

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere