Tilsynsrapport. Aflastningshjemmet Rendbjerg Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport. Aflastningshjemmet Rendbjerg Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse:"

Transkript

1 Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Aflastningshjemmet Rendbjerg Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe

2 Indholdsfortegnelse Læsevejledning 3 Stamoplysninger om tilbuddet 4 Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet 5 Resultat af tilsynet 5 Vurdering af temaet Uddannelse og beskæftigelse 6 Vurdering af temaet Selvstændighed og relationer 8 Vurdering af temaet Målgruppe, metoder og resultater 11 Vurdering af temaet Sundhed og Trivsel 15 Vurdering af temaet Organisation og ledelse 19 Vurdering af temaet Kompetencer 23 Vurdering af temaet Fysiske rammer 25 Økonomisk Tilsyn 28 Materiale og interviews benyttet til vurdering af kvaliteten i tilbuddet. 29 Rapporten er udskrevet

3 Læsevejledning Tilsynsrapportens indhold Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af, om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. 6 og i Lov om socialtilsyn. En del af oplysningerne er hentet fra Tilbudsportalen, hvor tilbuddet selv har indberettet bl.a. stamoplysninger. For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering. Udover en samlet vurdering af kvaliteten hos tilbuddet, indeholder tilsynsrapporten en gennemgang af de syv temaer fra Kvalitetsmodellen, hvor der kan være lagt særligt fokus på udvalgte temaer. Et tilsyn kan godt indeholde mere end ét tilsynsbesøg, eksempelvis hos et tilbud med flere afdelinger. Ligeledes kan tilsynet været administrativt og ikke indeholde et konkret tilsynsbesøg. Det fremgår af tilsynsrapporten hvorvidt der har været et fysisk tilsynsbesøg, hvor henne og hvorvidt de var anmeldt eller uanmeldt. Efter endt høringsperiode vil udvalgte oplysninger fra tilsynsrapporten blive publiceret på Tilbudsportalen. Det drejer sig om den samlede vurdering, temavurderingerne samt eventuelle påbud eller vilkår. Kvalitetsmodellen Socialtilsynet vurderer kvaliteten hos tilbuddet ud fra en Kvalitetsmodel, som er beskrevet i Bekendtgørelse om socialtilsyn. Kvalitetsmodellen er et dialogbaseret redskab, som skal give et systematisk og målrettet udgangspunkt for socialtilsynets samlede faglige vurdering af tilbuddenes kvalitet. Kvalitetsmodellen er struktureret ud fra de overordnede kvalitetstemaer, der fremgår af 6, stk. 2, i lov om socialtilsyn. Hvert tema er konkretiseret i et antal kvalitetskriterier. Kriterierne er primært udtrykt som konkrete mål for indsatsen i tilbuddene. For hvert kriterium er fastlagt en eller flere kvalitetsindikatorer. Indikatorerne er tegn på, at den kvalitet, som er udtrykt i kriteriet, forekommer i praksis. Vurderingen af et tilbuds kvalitet sker ud fra en samlet, faglig vurdering inden for rammerne af temaerne under hensyn til tilbuddets karakter og målgruppe. n af indikatorer og kriterier skal understøtte socialtilsynets samlede vurdering af, om tilbuddet har den fornøden kvalitet. Socialtilsynet kan inddrage andre forhold i kvalitetsvurderingen, som vurderes at være relevante for kvaliteten inden for rammerne af temaet. Ved det driftsorienterede tilsyn skal socialtilsynet vurdere, om kvaliteten i tilbuddet i praksis er tilstrækkelig, og om betingelserne for godkendelsen fortsat er opfyldt. Der anvendes forskellige systematikker for, hvordan indikatorer og kriterier bedømmes ved henholdsvis godkendelse og det driftsorienterede tilsyn. Temaer - Uddannelse og beskæftigelse - Selvstændighed og relationer - Målgruppe, metoder og resultater - Sundhed og Trivsel - Organisation og ledelse - Kompetencer - Fysiske rammer I kvalitetsmodellen er både 'Gennemsnitlig bedømmelse' på temaniveau og '' på indikatorniveau angivet ud fra følgende skala: 5. i meget høj grad opfyldt. 4. i høj grad opfyldt. 3. i middel grad opfyldt. 2. i lav grad opfyldt. 1. i meget lav grad opfyldt. Vurderingen af temaerne bygger på kvalitetsbedømmelsen, og der kan, afhængigt af tilbudstype og målgruppe, inddrages andre relevante forhold, som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens indikatorer. 3

4 Stamoplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Aflastningshjemmet Rendbjerg Hovedadresse Rendbjergvej Egernsund Kontaktoplysninger Tlf: Hjemmeside: Tilbudsleder CVR nr Niels Ole Moslund Bennedsen Virksomhedstype Tilbudstyper Privat 104 (aktivitets- og samværstilbud) 107 (midlertidigt botilbud til voksne) 36 (særligt klubtilbud) 66, stk. 1, nr. 5 (almindeligt socialpædagogisk opholdssted) Afdelinger Afdeling Adresse Pladser i alt Tilbudstyper Pladser i alt 30 Afdeling Huset Rendbjergvej Egernsund Afdeling Udsigten (A gruppen) Rendbjergvej Egernsund 12 aktivitets- og samværstilbud ( 104), almindeligt socialpædagogisk opholdssted ( 66, stk. 1, nr. 5), midlertidigt botilbud til voksne ( 107), 18 særligt klubtilbud ( 36), almindeligt socialpædagogisk opholdssted ( 66, stk. 1, nr. 5), midlertidigt botilbud til voksne ( 107), Pladser på afdelinger 30 Målgrupper 4 til 18 år (udviklingshæmning, autismespektrum) 18 til 65 år (udviklingshæmning) 4 til 18 år (udviklingshæmning) 18 til 65 år (udviklingshæmning, andet socialt problem) 18 til 65 år (udviklingshæmning, opmærksomhedsforstyrrelse, autismespektrum, udviklingsforstyrrelse af tale og sprog) 4

5 Resultat af tilsynet Status for godkendelse Godkendt Tilsynet er gennemført Tilsynet er udført af Tilsynskonsulenter Indebar tilsynet et fysisk besøg Dato for tilsynsbesøg Socialtilsyn Syd Vinnie Loft Holdt (Tilsynskonsulent) Ja : Rendbjergvej 9, 6320 Egernsund (Anmeldt) Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet I forbindelse med driftsorienteret tilsyn har Socialtilsyn Syd vurderet, at tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, jf. lov om socialtilsyn 6. Særligt fokus i tilsynet I forbindelse med tilsynsbesøget var der særlig fokus på temaerne uddannelse og beskæftigelse, selvstændighed og relationer, målgruppe, metoder og resultater samt sundhed og trivsel. I forbindelse med tilsynet var der rundvisning i tilbuddets fysiske rammer, både på Rendbjergvej 9 samt Egeparken 6 og det har givet anledning til en beskrivelse af de fysiske rammer i temaet omhandlende dette. I forbindelse med tilsynsbesøget kom der ikke øvrige oplysninger, der gav anledning til fokus på de øvrige temaer i Kvalitetsmodellen. Opmærksomhedspunkter Der er tale om et aflastningstilbud, som aktuelt er godkendt til 18 pladser, men har mulighed for at tilbyde 30 pladser i alt. Det bør i fremtidige tilsyn være opmærksomhed på muligheden for, at ændre tilbuddets godkendelse til at omfatte det reelle antal pladser, der kan tilbydes i tilbuddet. Ligeledes bør der i forbindelse med tilsynet være opmærksomhed omkring, hvorvidt tilbuddet holder sig inden for tilbuddets godkendelse, både i forhold til aldersgruppe samt antal pladser. 5

6 Vurdering af temaet Temavurdering Uddannelse og beskæftigelse Et centralt mål med den sociale indsats er, at borgerne i videst muligt omfang inkluderes i samfundslivet. Uddannelse og/eller beskæftigelse er et væsentligt aspekt heri. Det er derfor væsentligt, at tilbuddet med udgangspunkt i de mål, der er for de enkelte borgere, og under hensyn til borgernes behov og forudsætninger stimulerer borgernes udvikling og læring med henblik på at understøtte paratheden og mulighederne for uddannelse og/eller beskæftigelse for borgerne. Uddannelse og beskæftigelse omfatter såvel ordinær grundskole, uddannelse og beskæftigelse som forskellige former for særlige grundskole-, uddannelses- og beskæftigelsestilbud eller samværs- og aktivitetstilbud. For børn under den skolepligtige alder er dagtilbud et væsentligt element i forhold til barnets udvikling og læring. Det er desuden vigtigt, at tilbuddet forpligter sig i de samarbejdsrelationer, der er nødvendige for at understøtte, at målene for borgernes uddannelse og/eller beskæftigelse opnås. Vurdering af tema Socialtilsyn Syd vurderer, at tilbuddet i meget høj grad understøtter borgerne i forhold til deres deltagelse i uddannelse, beskæftigelse og / eller samvær- og aktivitetstilbud. Understøttelsen sker på en relevant måde indenfor de rammer det er muligt for tilbuddet, da det primært er tale om et aflastningstilbud. Ligeledes indgår tilbuddet gerne i et samarbejde med relevante uddannelse og beskæftigelsestilbud for at sikre en helhedsorienteret indsats omkring den enkelte borger. Tilbuddets indsats sker med udgangspunkt i mål, der er udarbejdet med indflydelse fra den enkelte borger i det omfang det er muligt for borgeren. Gennemsnitlig vurdering 4,3 Udviklingspunkter Socialtilsyn Syd anbefaler, at tilbuddet i højere grad dokumenterer de enkelte mål omhandlende uddannelse og beskæftigelse samt dokumenterer den kontinuerlige evaluering af målene. Herunder ligeledes dokumentation af borgernes indflydelse og inddragelse omkring de enkelte mål. Kriterium 01 Tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til skolegang, uddannelse og beskæftigelse af kriterium Socialtilsyn Syd vurderer med baggrund i indikator 1a - 1d, at tilbuddet i meget høj grad er understøttende for, at borgerne udnytter deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse. Det gøres blandt andet i form at et tæt samarbejde med de relevante tilbud med henblik på vidensdeling af erfaringerne omkring den enkelte borger med det formål at sikre de mødes i en genkendelig tilgang og struktur. Med baggrund i, at tilbuddet primært er et aflastningstilbud kan deres inddragelse i forhold til valg af uddannelse og beskæftigelse være mindre, men tilbuddets fokus er, at sikre, at borgerne frekventerer et relevant tilbud set i forhold til borgernes kompetencer og særlige behov. I tilbuddet er der ligeledes mulighed for at deltage i STU, særlig klubtilbud samt et samvær- og aktivitetstilbud. I tilbuddet udarbejdes der i samarbejde med borgerne enkelte mål med henblik på understøttelse af borgernes deltagelse i uddannelse og beskæftigelsestilbud, men der sker ikke en systematisk og struktureret dokumentation heraf. Socialtilsyn Syd vurderer, at tilbuddet i meget høj grad er understøttende for, at borgerne har et stabilt fremmøde i deres respektive tilbud. 6

7 Indikator 01.a af Indikator 01.a Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete, individuelle mål i forhold til at understøtte borgernes skolegang, uddannelse, beskæftigelse eller samværs- og aktivitetstilbud, og der følges op herpå. 3 (i middel grad opfyldt) Socialtilsyn Syd bedømmer denne indikator til at være opfyldt i middel grad. I bedømmelsen er det vægtet, at der ved interview med medarbejderne i tilbuddet er oplyst, at der udarbejdes konkrete og individuelle mål med henblik på understøttelse af borgernes deltagelse i skole, uddannelse eller beskæftigelse. Målene udarbejdes i det omfang det vurderes muligt og relevant for borgeren og tilbuddet med baggrund i, at der er tale om et aflastningstilbud. I de situationer, hvor borgeren frekventerer tilbuddets STU er det STU, der udarbejder målene. Men der er et meget tæt samarbejde mellem afdelingerne i tilbuddet omkring de enkelte mål. Endvidere oplyses det af medarbejder, at der også er eksempler på, at tilbuddet har været deltagende i uddannelsesaktiviteter sammen med borgeren med henblik på at sikre den mest optimale og ensartet tilgang til borgeren i de forskellige situationer. Ligeledes er det vægtet i bedømmelsen, at der ved interview med medarbejderne oplyses, at borgerne inddrages i udarbejdelse af målene i det omfang borgernes fysiske og psykiske tilstand tillader det. Borgerne bliver orienteret omkring forslag til målene og via medarbejdernes kendskab til borgernes kommunikation- og udtryksform kan det vurderes, hvorvidt borgerne er enige eller ej. Når indikatoren ikke bedømmes til at være opfyldt i meget høj grad sker det med baggrund i, at der ikke af det fremsendte datamateriale (12 punkts skema samt dagbogsnotater), fremgår oplysninger omkring konkrete og individuelle mål i forhold til denne indikator. Ligeledes fremgår der ikke oplysninger omkring den kontinuerlige opfølgning i forhold til de enkelte mål. Der fremgår en samlet beskrivelse af borgerens deltagelse og udvikling ved uddannelse eller beskæftigelsesforløb i statusbeskrivelsen, der udarbejdes ca. en gang årligt. Indikator 01.b af Indikator 01.b Borgerne er i dagtilbud, grundskoletilbud, uddannelse, beskæftigelse, eller samværs- og aktivitetstilbud. Medfølgende børn på voksentilbud er i dag- eller grundskoletilbud. Socialtilsyn Syd bedømmer denne indikator til at være opfyldt i meget høj grad. I bedømmelsen er det vægtet, at der af medarbejderne er oplyst at alle indskrevne borgere i tilbuddet deltager i et uddannelse eller beskæftigelsestilbud. Uddannelse eller beskæftigelsestilbuddet er udvalgt med udgangspunkt i borgernes særlige behov. Ligeledes tilbyder tilbuddet et særlig klubtilbud iht. Lov om Social Service 36 samt samvær og aktivitetstilbud iht. Lov om Social Service 104. Disse tilbud er ikke særlig forbeholdt borgere indskrevet i tilbuddets aflastnings- eller døgntilbud, men aktuelt er der få borgere, der frekventerer dette. Indikator 01.c Udgået fra d. 1 januar Indikator 01.d af Indikator 01.d Børnene/de unge i tilbuddet har et stabilt fremmøde i deres dagtilbud, grundskoletilbud, uddannelsestilbud eller beskæftigelse. Socialtilsyn Syd bedømmer denne indikator opfyldt i meget høj grad. I bedømmelsen er det vægtet, at tilbuddets indskrevne borgere i meget høj grad har et stabilt fremmøde i deres uddannelse eller beskæftigelsestilbud. Ved interview med medarbejderne oplyses det, at borgerne meget sjældent har fravær. Er der et fravær er det begrundet med sygdom. Tilbuddet understøtter borgerne i et stabilt fremmøde, blandt i form af transport til de forskellige tilbud. 7

8 Vurdering af temaet Temavurdering Selvstændighed og relationer Et centralt mål med den sociale indsats er at understøtte, at borgerne i så høj grad som muligt indgår i sociale relationer og lever et selvstændigt liv i overensstemmelse med egne ønsker og behov. Et væsentligt led heri er, at tilbuddet medvirker til, at borgerne sikres mulighed for personlig udvikling og aktiv deltagelse i sociale aktiviteter og netværk, herunder at tilbuddet understøtter børnene og/eller de unge i at deltage i fritidsaktiviteter. Det er vigtigt, at tilbuddet medvirker til, at borgerne opnår de kompetencer, som dette kræver, og opnår færdigheder, der kan lette den daglige tilværelse, forbedre borgernes livskvalitet og fremme de enkelte borgeres mulighed for så vidt muligt at kunne klare sig selv. For børn og/eller de unge gælder det, at tilbuddet forbereder dem til et selvstændigt voksenliv. Det er væsentligt, at tilbuddets indsats og aktiviteter er rettet imod disse mål, og at det afspejles i tilbuddets åbenhed mod samt involvering i og af det omkringliggende lokal- og civilsamfund. Det er ligeledes centralt for borgernes selvstændighed og relationer, at tilbuddet understøtter borgerne i deres relationer til familie og øvrige netværk. For børn og unge er det væsentligt, at tilbuddet har opmærksomhed på at understøtte gode relationer til eventuelle søskende og til venner. Det er desuden centralt, at børnene og/eller de unge har en fortrolig relation til en eller flere voksne, der har en positiv betydning for deres liv. Vurdering af tema Socialtilsyn Syd vurderer, at tilbuddet inden for rammerne af at primært være et aflastningstilbud for borgere med betydeligt og varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne, og hvor formålet primært er at aflaste forældre eller øvrige pårørende, arbejder pædagogisk relevant med understøttelse af borgernes selvstændighed og relationer. Det er endvidere Socialtilsyn Syds vurdering, at aflastningstilbuddet udgør en væsentlig ramme for borgernes muligheder for at komme ud hjemmefra, få oplevelser, kammerater og møde ligesindede. Det er Socialtilsyn Syds vurdering, at tilbuddet yder en understøttende indsats i forhold til den enkelte borgers udvikling af selvstændighed og relationer, uden der dog er fremvist socialtilsynet eksempler på konkrete mål- og handlebeskrivelser i forhold til denne indsats. Gennemsnitlig vurdering 4,8 Udviklingspunkter Socialtilsyn Syd anbefaler, at tilbuddet i højere grad dokumenterer de konkrete og individuelle mål, der opstilles vedrørende dette tema. Kriterium 02 Tilbuddet styrker borgernes kompetencer til at indgå i sociale relationer og opnå selvstændighed af kriterium 8

9 Socialtilsyn Syd vurderer på baggrund af det oplyste, at tilbuddet inden for rammerne af primært at være et aflastningstilbud, i meget høj grad arbejder relevant i forhold til at understøtte og styrke borgernes sociale kompetencer og selvstændighed. Der er lagt vægt på tilbuddets oplysninger om, at det primære pædagogiske arbejde vedrørende udvikling af borgernes sociale kompetencer og selvstændighed, ligger andre steder end på aflastningstilbuddet, da den overvejende del af borgerne kun periodevis opholder sig på tilbuddet. Men at tilbuddet i meget høj grad understøtter og søger viden omkring dette arbejde ved deltagelse i netværksmøder omkring den enkelte borger samt samarbejde med borgerens familier og pårørende. Tilbuddet understøtter ligeledes, at borgerne deltager i aktiviteter i og udenfor tilbuddet, hvor der er mulighed for dem at indgå i sociale relationer, herunder med ligestillede. Tilbuddets pædagogiske indsats omkring udvikling af borgernes selvstændighed og relationer er ikke dokumenteret ift. konkrete og individuelle mål heromkring, men der sker en mere overordnet beskrivelse heraf i statusbeskrivelserne, der udarbejdes omkring borgeren. Ligeledes fremgår der ikke en dokumenteret opfølgning af de enkelte mål. Indikator 02.a af Indikator 02.a Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete, individuelle mål i forhold til at understøtte udvikling af borgernes kompetencer til at indgå i sociale relationer og leve et så selvstændigt liv som muligt, og der følges op herpå. 4 (i høj grad opfyldt) Socialtilsyn Syd bedømmer denne indikator til at være opfyldt i høj grad. I bedømmelsen er det vægtet, at der ved interview med medarbejdere i tilbuddet oplyses, at der opstilles mål i forhold til den enkelte borger med henblik på støtte til borgerens kompetencer til at indgå i sociale relationer og leve så selvstændigt et liv som muligt. Dette bekræftes ligeledes til dels af det fremsendte skriftlige datamateriale, hvor det kan konstateres, at der i 12 punkts skemaet, statusbeskrivelser samt dagbogsnotater fremgår oplysninger, der indikerer, at der er mål og pædagogisk indsats omhandlende udvikling af borgernes kompetencer i forhold til selvstændighed og relationer til øvrige borgere i tilbuddet samt udenfor tilbuddet. Men oplysningerne i datamaterialet fremstår ikke som en konkret beskrivelse af de enkelte mål samt den pædagogiske indsats heromkring og det er baggrunden for, at denne indikator ikke bedømmes til at være opfyldt i meget høj grad. Medarbejderne oplyser endvidere, at opfølgning af de enkelte mål blot sker i forbindelse med udarbejdelse af den årlige statusbeskrivelse. På samme måde som ift. indikator 1a sker udarbejdelse af målene i samarbejde med borgerne i det omfang borgerne har mulighed for dette. Indikator 02.b af Indikator 02.b Borgerne indgår i sociale aktiviteter i det omgivende samfund. Socialtilsyn Syd bedømmer denne indikator til at være opfyldt i meget høj grad. I bedømmelsen er det vægtet, at der primært er tale om et aflastningstilbud og det betyder, at borgerne ikke har det samme behov for sociale aktiviteter i det omgivende samfund, som hvis der var tale om deres "hjem". Når indikatoren bedømmes til at være opfyldt i meget høj grad sker det med baggrund i, at der jf. interview med medarbejderne samt oplysninger i datamaterialet tydeligt fremgår, at tilbuddet i meget høj grad understøtter at borgerne deltager i forskellige aktiviteter, både i tilbuddet samt i det omgivende samfund. I tilbuddet er der blandt andet indrettet legepladser, wellness rum, svømmehal mv. for at understøtte borgernes mulighed for at have aktiviteter, både individuelt samt sammen med øvrige borgere i tilbuddet. Derudover fremgår det af datamaterialet, at borgerne tages med på gåture, tur til stranden, motocross arrangementer, indkøb mv. i det omgivende samfund. Aktiviteterne i det omgivende samfund kan også være deltagelse i musikfestivaler, diskoteksbesøg sammen med ligestillede mv. Indikator 02.c af Indikator 02.c Borgerne har med udgangspunkt i deres ønsker og behov kontakt til og samvær med deres familie og netværk i dagligdagen. Socialtilsyn Syd bedømmer denne indikator til at være opfyldt i meget høj grad. I bedømmelsen er det vægtet, at der via oplysninger fra medarbejdere og ledelse i tilbuddet oplyses, at man er meget opmærksom på borgernes kontakt og relation med deres familie, pårørende og øvrig netværk uden for tilbuddet. Det er oplyst ved ledelsen, at samarbejde med borgernes familie er særlig udfordret i kraft af, at borgerne som udgangspunkt bliver transporteret af taxa til og fra tilbuddet og derfor er der i forbindelse med aflevering og 9

10 hentning ikke en kontakt med familien. Men tilbuddet kontakter gerne forældre og familie ved behov og dette sker i samarbejde med borgerne. Ligeledes er der mulighed for, at familie, pårørende og øvrig netværk besøger borgerne i tilbuddet. Der er eksempler på, hvor børns samvær med anden forælder sker på tilbuddet. Forældre og familie inviteres til pårørendearrangementer i tilbuddet flere gange årligt. Tilbuddet deltager ligeledes i alle netværksmøder omkring borgerne med det formål at være medvirkende til at sikre en helhedsorienteret indsats omkring borgeren. Der er her tale om en meget ressourcekrævende indsats fra tilbuddet ift. at de som oftest "blot" er aflastningstilbud, men det vurderes af tilbuddets ledelse, at deltagelsen har en vigtig betydning for den samlede indsats omkring borgerne. Derudover kan tilbuddet indgå i et særlig netværksarbejde med familien eller øvrige aktører, når der er tale om særlige vanskeligheder i familien, som påvirker borgeren. Indikator 02.d Udgået fra d. 1 januar Indikator 02.e Udgået fra d. 1 januar Indikator 02.f af Indikator 02.f Børnene og/eller de unge har en fortrolig relation til en eller flere voksne, der har en positiv betydning for deres liv Socialtilsyn Syd bedømmer denne indikator til at være opfyldt i meget høj grad. I bedømmelsen er det vægtet, at medarbejderne oplyser, at alle borgere i tilbuddet får tildelt en kontaktperson i forbindelse med tilknytning til tilbuddet. Der kan ske ændringer i kontaktperson med baggrund i erfaring om behov for særlige kompetencer for den enkelte borger. Tilknytning af en fast kontaktperson er medvirkende til, at kontaktpersonen bliver genkendelig og tryg for den konkrete borger. Det bevirker også, at kontaktpersonen får et mere indgående kendskab til den enkelte borger og dennes udtryksformer. Kontaktpersonen varetager den primære kontakt til familie, myndigheder, uddannelse, beskæftigelse mv. 10

11 Vurdering af temaet Temavurdering Målgruppe, metoder og resultater Det er afgørende for kvaliteten i tilbuddet, at der er et klart formål med indsatsen, og at tilbuddets metoder medvirker til at sikre borgernes trivsel og resulterer i den ønskede udvikling for borgerne. Det er derfor væsentligt, at tilbuddet kan redegøre for dets målsætning, målgruppe (r) og metoder. Herunder er det vigtigt, at tilbuddet kan redegøre for, hvordan og i hvilken grad de valgte metoder bidrager til opnåelse af de konkrete mål, som tilbuddet i samarbejde med borgerne sætter for de enkelte borgeres udvikling og trivsel. De konkrete mål skal ses i sammenhæng med de mål, der er opstillet fra de anbringende eller visiterende kommuner. Endvidere er det afgørende for kvaliteten, at tilbuddet arbejder med resultatdokumentation og kan sandsynliggøre, at deres indsats opnår en forventet og positiv effekt. Vurdering af tema Socialtilsyn Syd vurderer at tilbuddet yder en kompetent indsats og støtte i forhold til målgruppens behov inden for de rammer, der er givet af, at primært være et aflastningstilbud for borgere med betydelig og varig nedsat psykisk og fysisk funktionsevne. Det er Socialtilsyn Syds vurdering, at tilbuddet arbejder relevant med faglige tilgange og metoder tilpasset målgruppen samt at disse er medvirkende til, at der opnås positive resultater for borgernes udvikling. Socialtilsyn Syd vurderer ligeledes, at med baggrund i at tilbuddet primært er et aflastningstilbud, så arbejdes der kontinuerligt med konkrete og klare mål for den enkelte borger. Indsatsen og effekten heraf dokumenteres i form af årlige statusbeskrivelser, hvor Socialtilsyn Syd vurderer, at tilbuddets planlagte udvikling omkring dokumentation vil være medvirkende til, at der i højere grad vil ske en mere systematisk og kontinuerlig dokumentation af indsatsen overfor den enkelte borger. Socialtilsyn Syd vurderer, at tilbuddet har en særlig udfordring i forhold til at modtage mål fra visiterende myndigheder, da der ikke lovgivningsmæssigt er krav heromkring ift. aflastning iht. Lov om Social Service 44 og 84. Socialtilsyn Syd anbefaler derfor tilbuddet, at der efterspørges en formålsbeskrivelse fra myndigheden i forbindelse med indskrivning af nye borgere. Socialtilsyn Syd vurderer, at tilbuddet i meget høj grad indgår i samarbejde med eksterne aktører med henblik på understøttelse af de mål, der er opstillet ift. borgerne samt sikre, at der foretages en helhedsorienteret indsats omkring borgerne. Gennemsnitlig vurdering 4 Udviklingspunkter Socialtilsyn Syd anbefaler, at tilbuddet sikrer, at der er overensstemmelse mellem de benyttede faglige tilgange og metoder samt de oplyste på Tilbudsportalen. Socialtilsyn Syd anbefaler, at tilbuddet er opmærksom på, at der ikke kan indskrives borgere, der ikke er omfattet af tilbuddets godkendelse ift. alder samt antal pladser. Socialtilsyn Syd anbefaler, at tilbuddet i højere grad dokumenterer de enkelte mål og delmål, der udarbejdes i samarbejde med den enkelte borger samt dokumenterer den kontinuerlige opfølgning heraf. Socialtilsyn Syd anbefaler tilbuddet, at der i de situationer, hvor der ikke modtages handleplan fra visiterende myndigheder rekvireres en formålsbeskrivelse med borgerens ophold i tilbuddet. Kriterium 03 Tilbuddet arbejder med afsæt i en tydelig målgruppebeskrivelse systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne af kriterium 11

12 Socialtilsyn Syd vurderer, at tilbuddets valgte faglige tilgange og metoder vurderes relevante for tilbuddets målgruppe og målsætning. Dog erfares der i forbindelse med tilsynet, at der ikke er overensstemmelse mellem de oplyste faglige tilgange og metoder på Tilbudsportalen samt det anvendte i praksis. Socialtilsyn Syd vurderer ligeledes, at de valgte faglige tilgange og metoder er medvirkende til at skabe positive resultater for borgerne, samt at borgerne bliver aktør i eget liv med udgangspunkt i borgernes ressourcer og kompetencer herfor. Socialtilsyn Syd vurderer, at tilbuddet i samarbejde med borgerne opstiller konkrete og klare mål for borgernes ophold i tilbuddet, men at disse samt den kontinuerlige evaluering heraf i højere grad bør dokumenteres. Socialtilsyn Syd vurderer, at den ønskede implementering af mulighederne i tilbuddets elektroniske dagbogssystem samt benyttelse af SMART modellen vil være medvirkende til en positiv udvikling omkring dokumentationen i forhold til den enkelte borger. Denne dokumentation vil i højere grad understøtte medarbejdernes læring og forbedring af indsatsen i forhold til den konkrete borger. Socialtilsyn Syd vurderer, at tilbuddet til dels dokumenterer positive resultater i forhold til de opstillede mål fra de visiterende myndigheder. Til dels sker med baggrund i, at der for mange borgeres vedkommende ikke er krav om myndighedsplaner og det derfor ikke modtages af tilbuddet samt, at der i forbindelse med tidligere tilsyn er oplyst fra myndigheden, at der er uoverensstemmelser mellem den ønskede indsats fra tilbuddet og resultaterne i forhold til borgerne. Med udgangspunkt i, at tilbuddet primært er et aflastningstilbud vurderer Socialtilsyn Syd, at tilbuddet i meget høj grad i deres pædagogiske indsats har fokus på udvikling af enkelte mål omkring borgerne samt, at tilbuddet i meget høj grad indgår i et samarbejde med eksterne aktører med henblik understøttelse af de enkelte mål samt en helhedsorienteret indsats omkring borgerne. Tilbuddet er aktuelt godkendt med i alt 18 pladser til brug for aflastning / døgnophold iht. Lov om Social Service 66, stk. 1 nr. 5 samt 107. Derudover er tilbuddet godkendt med 6 pladser iht. Lov om Social Service 36 samt iht. 104, hvor tilbuddet ved tilsynet oplyser, at det ønskes 6 pladser. Det betyder, at tilbuddets fremtidige godkendelse omfatter i alt 30 pladser og ikke som tidligere 24. I forbindelse med kommende tilsyn bør der være opmærksomhed omkring tilbuddets aktuelle indskrivninger og belægning ift. Lov om Social Service 66, stk. 1 nr. samt 107, da tilbuddets fysiske rammer aktuelt fodrer muligheden for flere pladser end tilbuddet er godkendt til. Indikator 03.a af Indikator 03.a Tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til tilbuddets målsætning og målgrupper. 4 (i høj grad opfyldt) Socialtilsyn Syd bedømmer denne indikator til at være opfyldt i høj grad. I bedømmelsen er det vægtet, at der i forbindelse med tilsynsbesøget fremkommer oplysninger fra medarbejderne om faglige tilgange og metoder, der vurderes relevante for tilbuddets målgruppe. Det oplyses, at særligt den narrative tilgang benyttes i forhold til borgerne på alle afdelingerne og dette bekræftes yderligere af det fremsendte skriftlige materiale, hvor det blandt andet i statusbeskrivelser samt dagbogsnotater er benyttet den narrative metode. Ledelsen oplyser, at det opleves en god effekt af den narrative metode, hvor borgeren i højere grad er koncentreret og engageret omkring den pædagogiske indsats der gøres, samt borgeren i højere grad har lyst til at vise, hvad de kan og lærer. Derudover oplyses det af medarbejderne, at man i høj grad benytter tavle-systemer samt "show my day" - system på computeren. Borgerne er selv inddraget i disse systemer og det vurderes, at systemerne er medvirkende til en positiv udvikling for borgerne. Ligeledes observerede Socialtilsyn Syd ved rundvisning samt ved medarbejdernes beskrivelse af borgere, at der blev benyttet en anerkendende og nærværende tilgang og omtale af borgerne. Medarbejderne oplyser ved interview, at der sker en løbende evaluering af, hvor vidt metoderne er hensigtsmæssige for borgerne og dette dokumenteres i statusnotater og referater. Socialtilsyn Syd har ikke fået fremsendt disse notater. Ved interview med tilbuddets ledelse oplyses det endvidere, at der aktuelt er drøftelser af, hvilken kompetenceudvikling, der vurderes relevant i forhold til faglige tilgange og metoder, hvor der er drøftelser ift. blandt andet autismepilot, autisme Navigator, krap samt neuropædagogik. Der er endnu ikke truffet beslutning heromkring. I forbindelse med tilsynet kan Socialtilsyn Syd konstatere, at tilbuddet i 2016 har haft en borger indskrevet, der ikke er omfattet af tilbuddets godkendelse. Ved interview med ledelsen oplyses det, at denne borger ikke længere frekventeret tilbuddet, men samtidig også, at ledelsen ikke har været opmærksom på, at borgeren ikke var omfattet af tilbuddets godkendelse. Endvidere kan det konstateres, at der igennem flere måneder har været en overbelægning i tilbuddet. Ledelsen oplyser, at dette kan forekomme, da der i tilbuddet reelt er 30 pladser, men tilbuddet blot er godkendt til 18 pladser. Tilbuddets ledelse oplyses om muligheden for at få ændret deres godkendelse til i alt at omfatte 30 pladser, men tilbuddet er afventende i forhold til dette, da det vil have en negativ betydning for tilbuddet budgetlægning. 12

13 I forbindelse med tilsynsbesøget oplyses tilbuddet om, at der ikke kan se indskrivninger i tilbuddet udover tilbuddets godkendelse. Det betyder, at såfremt der opstår et behov heromkring skal der fremsendes ansøgning om ændringer til Socialtilsyn Syd, som herefter vil behandle ansøgningen iht. Kvalitetsmodellen. Tilbuddets indskrivninger bør være et opmærksomhedspunkt i forbindelse med kommende tilsyn. Ligeledes fremgår det at tilbuddets aktuelle godkendelse, at de er godkendt til at udføre opgaver iht. Lov om Social Service 104, men det fremgår ikke oplysninger om antal pladser ift. denne ydelse. Ved interview med ledelsen oplyses det, at der aktuelt bør fremgå 6 pladser ift. Lov om Social Service 104. Når indikatoren ikke bedømmes til at være opfyldt i meget høj grad sker det med baggrund i, at der på Tilbudsportalen ikke fremkommer oplysninger om den narrative tilgang og det faktisk er denne metode, der beskrives og dokumenteres fra tilbuddets ledelse og medarbejdere. Derudover er det i bedømmelsen afspejlet udfordringen omkring tilbuddets godkendelse af pladser samt anvendelse af pladser ud over det godkendte. Indikator 03.b af Indikator 03.b Tilbuddet dokumenterer resultater med udgangspunkt i konkrete, klare mål for borgene til løbende brug for egen læring og forbedring af indsatsen. 3 (i middel grad opfyldt) Socialtilsyn Syd bedømmer denne indikator til at være opfyldt i middel grad. I bedømmelsen er det vægtet, at der i tilbuddet i nogen grad dokumenteres resultater i konkrete og klare mål for borgerne med henblik på løbende læring og forbedring af indsatsen. Ved interview med medarbejderne oplyses det, at for nogle af borgerne er der udarbejdet 12 punkts skema, hvori der beskrives mål og den pædagogiske indsats i forhold til de enkelte mål. Dette bekræftes yderligere af det 12 punkts skema, der er fremsendt til tilsynet. Ledelsen supplerer med, at det er hensigten, at der skal udarbejdes 12 punkts skemaer for alle borgere i tilbuddet og SMART modellen er introduceret for medarbejderne med henblik på, at der skal tages udgangspunkt i denne i forbindelse med opstilling af konkrete og klare mål. Dokumentationen vil på sigt også fremgå i Bosted. Det forventes, at blive implementeret i løbet af foråret Medarbejderne oplyser, at det forventes, at man "orienterer" sig i dagbogs systemet for at sikre, at man har den seneste viden omkring borgeren. Den pædagogiske indsats omkring borgerne præsenteres for kollegaer i forbindelse med personalemøder og her sker der ligeledes faglig drøftelser af nye tiltag samt evalueringer med henblik på at sikre egen læring og forbedring af den pædagogiske indsats overfor borgerne. Når indikatoren ikke bedømmes til at være opfyldt i meget høj grad sker det med baggrund i, at der endnu ikke er udarbejdet 12 punkts skemaer for alle borgerne i tilbuddet samt, at der ikke fremgår en beskrivelse af mål- og delmålsbeskrivelser i tilbuddets dagbogsmateriale samt oplysning omkring effekten heraf. Indikator 03.c af Indikator 03.c Tilbuddet opnår positive resultater i forhold til opfyldelsen af de mål, visiterende kommuner har opstillet for borgernes ophold. 4 (i høj grad opfyldt) Socialtilsyn Syd bedømmer denne indikator til at være opfyldt i høj grad. I bedømmelsen er det vægtet, at tilbuddets primære målgruppe er borgere visiteret iht. Lov om Social Service 44 og 84, hvor der ikke er krav om myndighedshandleplan og det betyder, at tilbuddet i forhold til en stor af de indskrevne borgere ikke har modtaget mål opstillet af visiterende myndighed. Trods dette opstiller tilbuddet mål og delmål for borgernes ophold i tilbuddet og den pædagogiske indsats sker med udgangspunkt i disse. Målene opstilles med udgangspunkt i medarbejdernes kendskab til borgerne samt i samarbejde med borgerne og evt. dennes familie. Den overordnede effekt og beskrivelse af borgernes udvikling sker i statusbeskrivelser, der udarbejdes af tilbuddet en gang årligt. Af de fremsendte statusbeskrivelser ses der en positiv udvikling omkring borgerne samt oplysninger, der tilkendegiver, at borgerne profiterer af den struktur og indsats de får tilbudt i tilbuddet. Medarbejderne oplyser ved interview, at de oplever, at den indsats der gøres på tilbuddet er medvirkende til at skabe resultater for borgerne. De oplever, at borgerne får en bedre livskvalitet ved at frekventere tilbuddet, herunder også en bedre søvn, samt oplevelse af mestring af flere situationer. Blandt andet unge mennesker, der støttes i at blive mere frigjorte fra deres forældre. Jf. tidligere tilsynsrapport er det oplyst fra visiterende myndigheder, at der opleves et misforhold mellem visiterende myndighed og tilbuddet i forhold til myndighedsbeslutninger. Socialtilsyn Syd anbefaler, at tilbuddet indgår i en dialog med myndighederne heromkring med vægt på, hvad det er muligt for tilbuddet at udføre i kraft af, at de primært er et tilbud om aflastning. 13

14 Når indikatoren ikke opfyldes i meget høj grad sker det med baggrund i tilbuddets udfordring ift. at modtage mål fra de visiterende myndighed. Indikator 03.d af Indikator 03.d Tilbuddet samarbejder aktivt med relevante eksterne aktører for at understøtte, at målene for borgerne opnås. Socialtilsyn Syd bedømmer denne indikator til at være opfyldt i meget høj grad. I bedømmelsen er det vægtet, at der fra tilbuddets ledelse og medarbejdere er oplyst, at de deltager i alle netværksmøder omkring borgerne, også selv om tilbuddet oftest "blot" er et aflastningstilbud. Formålet med deltagelse i netværksmøderne er blandt andet at sikre et samarbejde omkring borgerne, således at der er en ensartet tilgang til borgerne med henblik på at målene opnås. Samarbejde kan ligeledes bestå i at være deltagende ved borgernes skole eller beskæftigelsestilbud, jf. indikator 1a. 14

15 Vurdering af temaet Temavurdering Sundhed og Trivsel Det er afgørende for kvaliteten, at tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel. Det er herunder vigtigt, at tilbuddets viden og indsats i forhold til borgernes sundhed og trivsel modsvarer målgruppens behov. Det kan for eksempel være i forhold til kost, motion, rygning og uhensigtsmæssig brug af rusmidler. Det er endvidere vigtigt, at tilbuddet respekterer borgernes værdighed, autonomi og integritet og herunder sikrer borgernes medinddragelse samt selv- og medbestemmelse vedrørende beslutninger om dem selv samt hverdagen i tilbuddet. Et væsentligt led heri er, at tilbuddet i sin pædagogiske indsats har fokus på at forebygge magtanvendelser, herunder dokumenterer og anvender viden fra eventuelle magtanvendelser til løbende læring og forbedring af indsatsen. Desuden er det væsentligt, at tilbuddet forebygger vold og overgreb. Herunder er det vigtigt, at tilbuddets medarbejdere både har relevant faglig viden om forebyggelse af vold og overgreb set i forhold til tilbuddets målgruppe, og at de kan handle hensigtsmæssigt ved bekymring, mistanke eller viden om overgreb. Vurdering af tema Socialtilsyn Syd vurderer, at tilbuddets pædagogiske indsats i meget høj grad er understøttende for, at borgerne i tilbuddet inddrages og får mulighed for indflydelse på deres eget liv samt fællesaktiviteter i tilbuddet, hvor der tages udgangspunkt i borgernes særlige behov og kompetencer herfor. Blandt andet er der opmærksomhed på brug af alternative kommunikationsformer med henblik på, at borgerne har mulighed for at føle sig hørt, respekteret og anerkendt. Socialtilsyn Syd vurderer med baggrund i interview med enkelte borgere, at borgerne trives i tilbuddet. Tilbuddet giver mulighed for deltagelse i forskellige aktiviteter med henblik på understøttelse og udvikling af borgernes fysiske og mentale sundhed. Socialtilsyn Syd vurderer, at tilbuddets faglige tilgange og metoder er forebyggende for anvendelse af magtanvendelser i tilbuddet samt, at der sker overgreb eller vold blandt borgerne i tilbuddet. Gennemsnitlig vurdering 4,5 Udviklingspunkter Socialtilsyn Syd anbefaler, at tilbuddets medarbejdere snarest introduceres til gældende lovgivning vedr. magtanvendelser i forhold til børn og unge. Kriterium 04 Tilbuddet understøtter borgernes selv- og medbestemmelse. af kriterium Socialtilsyn Syd vurderer, at tilbuddet i meget høj grad understøtter borgernes muligheder og kompetencer for selvog medbestemmelse i forhold til sig selv samt i forhold til valg af aktiviteter i tilbuddet. Med baggrund i målgruppens problemstillinger er tilbuddet særlig udfordret heromkring, da ikke alle borgere har mulighed for at give verbale udtryk for deres ønsker og behov. Men tilbuddet er her opmærksom på alternative udtryksformer og med baggrund i deres kendskab til borgerne benyttes de former, der vurderes relevant. En borger udtrykker ved interview, at pågældende har oplevelsen af at være medbestemmende og inddraget i forhold til aktiviteter og beslutninger, der sker omkring borgeren. Indikator 04.a Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt. 15

16 af Indikator 04.a Socialtilsyn Syd bedømmer denne indikator til at være opfyldt i meget høj grad. I bedømmelsen er det vægtet, at der ved interview med både ledelse og medarbejdere fremkommer oplysninger og eksempler på, at man i tilgangen overfor borgerne er meget opmærksom på, at borgerne kan føle sig hørt, respekteret og anerkendt. Medarbejderne fortæller, at de ved kontakten med borgerne har meget på at tolke borgernes behov og omsætte disse til handling. Borgernes funktionsniveau er meget varieret, hvorfor medarbejderne individuelt vurderer borgerens signaler ud fra kendskab til den enkelte og i samråd med andre medarbejdere. Ift. enkelte borgere kan der benyttes musikinstrumenter med henblik på oplysning om, hvilke valg borgeren ønsker at foretage sig og ift. andre borgere er der fokus på de nonverbale udtryk med henblik på, hvilke ønsker de har. Medarbejderne oplyser, at tavlesystemer, "show my day" samt piktogrammer ligeledes kan være understøttende for, at borgerne har mulighed for at give udtryk for deres ønsker og behov. Ved samtale med en borger giver denne udtryk for, at denne føler sig hørt, respekteret og anerkendt. Borgeren fortæller blandt andet, at pågældende selv er med til at bestemme, hvad pågældende ønsker. Herunder valg af spil eller hvad pågældende ønsker at deltage i af aktiviteter. Derudover oplyses det af ledelsen i tilbuddet, at inden borgeren ankommer til tilbuddet er der opsat billede af borgeren ved det værelse, hvor borgeren skal sove. Som udgangspunkt har borgeren altid det samme værelse med henblik på, at borgeren skal føle sig velkommen og "hjemme" i tilbuddet. Indikator 04.b af Indikator 04.b Borgerne inddrages i og har indflydelse på beslutninger vedrørende sig selv og hverdagen i tilbuddet i overensstemmelse med deres ønsker og behov. Socialtilsyn Syd bedømmer denne indikator til at være opfyldt i meget høj grad. I bedømmelsen er det vægtet, at der ved beskrivelser og udtalelser fra både medarbejdere og ledelse i tilbuddet fremkommer oplysninger, der beskriver at den pædagogiske tilgang i tilbuddet sikrer, at borgerne inddrages og får mulighed for indflydelse i forhold til de ressourcer og kompetencer borgerne besidder. Jf. indikator 4a benyttes der forskellige former og tilgange med henblik på at tage højde for den enkelte borgers muligheder for at give udtryk for ønsker og valg. Det beskrives blandt andet, at der for nogle borgere blot gives mulighed for 2 forskellige valg, da borgeren ikke formår at træffe beslutning, hvis der er tale om flere valg. Endvidere er medarbejdernes kendskab til borgernes udtryksformer meget afgørende i forhold til aflæsning af borgernes ønsker. Ligeledes vurderes det, at den narrative tilgang er medvirkende til, at medarbejderne pr. automatik sikrer, at borgerne inddrages og har mulighed for indflydelse på de forhold, hvor det vurderes relevant for borgeren. Der afholdes ikke borgermøder i tilbuddet med baggrund i, at der er tale om et aflastningstilbud og det er meget skiftende hvilke borgere, der er i tilbuddet de forskellige dage. Kriterium 05 Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel af kriterium Socialtilsyn Syd vurderer, at tilbuddet i meget høj grad understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel. Ved interview med borgerne giver de udtryk for i meget høj grad at være glad for at komme i tilbuddet og de glæder sig til "besøgene" der. Ligeledes vurderer Socialtilsyn Syd, at tilbuddet i meget høj grad er opmærksom på de særlige behov borgerne kan have for at bevare en fysisk og mental sundhed hos borgerne. Herunder muligheden for at deltage i fysiske aktiviteter, men samtidig også understøttelse af, at borgerne i højere grad kan blive mere selvhjulpen samt via inddragelse og indflydelse være aktør i eget liv jf. kriterium 4. Indikator 05.a af Indikator 05.a Borgerne trives i tilbuddet. Socialtilsyn Syd bedømmer denne indikator til at være opfyldt i meget høj grad. I bedømmelsen er interview med borgere vægtet, hvor borgerne ved interview begge giver udtryk for, at de er meget glade for at være i tilbuddet samt, at de trives. Den ene fortæller, at pågældende er glad for at komme der og glæder sig til at komme i tilbuddet. Pågældende nyder at være sammen med medarbejderne og borgeren har ligeledes udviklet en øget selvstændighed, blandt andet ved selv nu at kunne hente mad i køleskabet samt selv hælde drikkevarer op. 16

17 Anden borger opholder sig i wellness rummet, hvor borgeren giver udtryk for, at nyde at have fødderne i massagebad. Medarbejderne oplyser ved interview, at de oplever at borgerne trives i tilbuddet og det viser sig ved, at borgerne glæder sig til at komme i tilbuddet og deltager gerne i de aktiviteter, der tilbydes i tilbuddet. Indikator 05.c af Indikator 05.c Tilbuddets viden og indsats vedrørende borgernes fysiske og mentale sundhed, modsvarer borgernes behov. Socialtilsyn Syd bedømmer denne indikator til at være opfyldt i meget høj grad. I bedømmelsen er det vægtet, at der ved interview med både medarbejdere og ledelse fremkommer oplysninger om, at der er et tæt samarbejde med fysioterapeuter, distriktspsykiatrien, sundhedsfaglig personale mv. med henblik på at sikre, at borgerne får den optimale behandling i forhold til deres fysiske og mentale sundhed, men samtidig også et samarbejde med henblik på, at medarbejderne har den fornødne viden i forhold til borgernes særlige behov. I tilbuddet er der svømmehal, wellnessrum, legeplads mv. Alt indrettet med udgangspunkt i borgernes særlige behov, herunder med fokus på fysisk træning, men samtidig også psykisk velvære. Af dagbogsnotaterne fremgår det, at tilbuddet gerne motiverer borgerne til deltagelse i fysiske aktiviteter, såsom gåture, aktiviteter i svømmehallen mv. Kriterium 06 Tilbuddet forebygger magtanvendelser af kriterium Socialtilsyn Syd vurderer, at tilbuddet via deres valgte faglige tilgange og metoder samt drøftelser i personalegruppen er opmærksom på forebyggelse af magtanvendelser. Ligeledes er der stor fokus på at være konfliktnedtrappende samt "trække" sig i eskalerende situationer. Socialtilsyn Syd vurderer, at forebyggelsen har den ønskede effekt, idet der ikke er sket magtanvendelser i tilbuddet igennem de seneste 6 måneder. Med baggrund i tidligere foretaget magtanvendelser vurderer Socialtilsyn Syd, at tilbuddet håndterer og indberetter magtanvendelser i overensstemmelse med gældende lovgivning. Ligeledes vurderer Socialtilsyn Syd, at der efter magtanvendelser sker drøftelser af disse med henblik på læring og forebyggelse af lignende situationer. I bedømmelsen af kriteriet er det vægtet, at tilbuddets medarbejdere aktuelt ikke er introduceret til ny lovgivning omkring magtanvendelser i forhold til børn og unge under 18 år. Det er oplyst ved tilbuddets ledelse, at det vil ske i løbet af foråret Indikator 06.a af Indikator 06.a Tilbuddets pædagogiske indsats understøtter, at magtanvendelser så vidt muligt undgås. Socialtilsyn Syd bedømmer denne indikator til at være opfyldt i meget høj grad. I bedømmelsen er det vægtet, at der ved interview med medarbejdere og ledelse fremkommer, at de i deres tilgang til borgerne er opmærksom på forebyggelse af magtanvendelser. Det vurderes ligeledes, at de valgte faglige tilgange og metoder i tilbuddet er forebyggende for magtanvendelser samt konfliktoptrappende konflikter. Medarbejderne oplyser, at der på personalemøder har været fokus på "fra udadreagerende adfærd til konstruktiv udvikling" med henblik på forebyggelse af magtanvendelser. Det centrale i forebyggelsen er ligeledes den anerkendende tilgang samt at "trække" sig ved konfliktoptrappende situationer. Derudover er det vigtigt, at være 3 skridt foran borgerne, således at forudsigeligheden for både borgeren og medarbejderne bevares. Ligeledes beskriver en afdelingsleder, hvorledes man i særlige situationer med borgerne er opmærksom på placering af sig selv med henblik på, at borgerne ikke kan foretage bevægelser, der vil være uhensigtsmæssige og kunne give anledning til magtanvendelser. Indikator 06.b af Indikator 06.b Tilbuddet kan håndtere eventuelle magtanvendelser ved at dokumentere og følge op på disse med henblik på løbende læring og forbedring af indsatsen. 3 (i middel grad opfyldt) Socialtilsyn Syd bedømmer denne indikator til at være opfyldt i middel grad. 17

18 I bedømmelsen er det vægtet, at der ikke siden sidste tilsynsbesøg har været forekomster af magtanvendelser i tilbuddet. Jf. tidligere tilsyn er tidligere magtanvendelser håndteret og indberettet korrekt i overensstemmelse med gældende lovgivning heromkring. Ligeledes sker der på næstkommende personalemøde, efter en magtanvendelse, drøftelse af, hvorledes denne evt. kunne være håndteret anderledes med henblik på fremtidig forebyggelse af lignende situationer. Når indikatoren ikke bedømmes til at være opfyldt i meget høj grad sker det med baggrund i, at medarbejderne i tilbuddet endnu ikke er introduceret til ny og gældende lovgivning vedr. magtanvendelser i forhold til børn og unge. Det er oplyst af tilbuddets ledelse at introduktion hertil vil ske i løbet af foråret Kriterium 07 Tilbuddet forebygger vold og overgreb af kriterium Socialtilsyn Syd vurderer, at tilbuddet har opmærksomhed på forebyggelse af vold og overgreb i tilbuddet. Herunder er der fokus på situationer, hvor det kan være nødvendigt med adskillelse af børn og voksne. Det er Socialtilsyn Syds vurdering, at det skal tilstræbes, at børn og voksne ikke er i aflastning i samme fysiske rammer på samme tid, og såfremt det sker er det vigtigt, at der tages nødvendige forholdsregler heromkring jf. indikator 7a. Indikator 07.a af Indikator 07.a Tilbuddets pædagogiske indsats understøtter, at der ikke forekommer vold eller overgreb i tilbuddet. 4 (i høj grad opfyldt) Socialtilsyn Syd vurderer, at indikatoren er opfyldt i høj grad. I bedømmelsen er lagt vægt på, at tilbuddets valgte faglige tilgange og metoder vurderes forebyggende for, at der ikke forekommer vold eller overgreb blandt borgerne i tilbuddet. Endvidere er det vægtet, at tilbuddet har fokus på, at børn og voksne i nogle situationer indskrives til aflastning i nære fysiske rammer på samme tid. I disse situationer er der regler for, at der blot må være en borger på badeværelserne af gangen, ligeledes skal døren være åben ind til værelserne, såfremt der opholder sig flere borgere i værelset på samme tid. Ligeledes arrangerer tilbuddet aflastning for børn i særlige børneweekender og ligeledes afholdelse af voksenweekender. Tilbuddet har 2 vågne nattevagter,- én på hver afdeling. I situationer hvor borgere har haft en oplevelse af overgreb taler medarbejderne med borgerne omkring deres oplevelse heraf og videre håndtering heraf med henblik på at skabe en god relation mellem borgerne igen. Når indikatoren ikke bedømmes til at være opfyldt i meget høj grad er det med baggrund i, at der vil være situationer i tilbuddet, hvor borgere på tværs af aldre opholder sig sammen og med baggrund i målgruppens særlige behov og problemstillinger fordrer dette en særlig opmærksomhed med henblik på forebyggelse af overgrebslignende situationer. Indikator 07.b Udgået fra d. 1 januar

19 Vurdering af temaet Temavurdering Organisation og ledelse En væsentlig forudsætning for kvaliteten af sociale tilbud er en hensigtsmæssig organisering samt en kompetent og ansvarlig ledelse. En kompetent og ansvarlig ledelse er blandt andet kendetegnet ved at drive tilbuddet fagligt og økonomisk forsvarligt, sætte rammerne for tilbuddets strategiske udvikling og varetage den daglige drift. Vurdering af tema Temaet overføres uændret fra seneste tilsynsrapport, idet behandling af indikator- og kriterieniveau ikke har været nødvendig for en vurdering af tilbuddets samlede kvalitet. "Socialtilsynet vurderer, at Rendbjerghjemmet har tilfredsstillende organisation og ledelse. Ud fra samtaler med ledelse og medarbejdere er det Socialtilsynets oplevelse, at tilbuddet samlet set har en daglig ledelse, som sikrer nødvendig daglig drift og faglig udvikling. Der er i forhold til tilbuddets organisatoriske tilknytning, opmærksomhed fra Socialtilsyn Syd på, at tilbuddet er en selvejende institution, hvor tilbuddets øverste myndighed er dets bestyrelse, og den der er hovedansvarlig for tilbuddets drift og økonomi. Når dette nævnes, skal det ses i sammenhæng med at tilbuddet tidligere har haft en meget tæt driftsmæssig tilknytning til Sønderborg Kommune. Socialtilsynet vil løbende følge, at tilbuddet får en organisering, der tilpasser sig Lov om Socialtilsyn." Gennemsnitlig vurdering 4,7 Udviklingspunkter Kriterium 08 Tilbuddet har en kompetent ledelse af kriterium 19

20 Socialtilsynet vurderer at Rendbjerghjemmet opfylder kriteriet vedrørende faglig kompetent ledelse. I vurderingen ligges til grund, at det af samtaler med ledelse og medarbejdere fremgår at tilbuddet prioriterer relevante kompetencer samt faglig sparring. Stedfortræder har ved tilsynet givet indtryk af, at der er et højt fagligt fokus henholdsvis hos ledelse samt i medarbejdergruppen. Dette er uddybet i forhold til den faglige tilgang til målgruppen. Der er ligeledes i høj grad fokus på optimering af supervision for medarbejderne, som får adgang til struktureret supervision. Medarbejderne har udtalt at der er et grundlæggende godt arbejdsmiljø. Socialtilsynet vurderer, at der foregår et godt og kreativt samarbejde mellem tilbuddet og tilbuddets bestyrelse. Aktuelt har ledelse og bestyrelsesmedlemmer været i Skotland med henblik på erhvervelse af viden om relevante tiltag. Tilbuddet er en selvejende institution, jf. tilbuddets vedtægter. Dog har tilbuddet en tæt driftsmæssig tilknytning til Sønderborg Kommune. Det er bestyrelsen, der er at betragte som tilbuddets øverste ledelse og myndighed, og ikke Sønderborg Kommune, selvom om der er driftsaftale med Sønderborg Kommune på alle pladserne. Tilbuddet har ikke egen hjemmeside. Oplysninger vedrørende tilbuddet fremsøges på Sønderborg Kommunes hjemmeside. Indikator 08.a af Indikator 08.a Ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet. Indikatoren er bedømt opfyldt i meget høj grad. I bedømmelsen er der lagt vægt på, at det er oplyst, at den daglige ledelse består af forstander, stedfortræder og 3 afdelingsledere. Der er i bedømmelsen lagt vægt på følgende oplysninger: Af ansøgningsskema if. med regodkendelse, fremgår det, at tilbudsleder Niels-Ole Bennedsen er uddannet socialpædagog i Fra d. 1. august samme år, ansat på Sønderborg Erhvervsskole, og fra 1977 ledelseserfaring indenfor det specialiserede socialområde. Siden 2006 ansat som forstander på Rendbjerghjemmet. Har herudover deltaget i løbende efteruddannelse i såvel det daværende Sønderjyllands Amt samt Sønderborg Kommune. Det er på oversigten ikke nærmere defineret, udover grunduddannelsen som pædagog, hvilke, og på hvilket niveau, efter- og videreuddannelse er gennemført. Stedfortræder Jan Boytang er ansat d. 1. august Jan er uddannet pædagog, og har ved interview oplyst at have ledelseserfaring. Har en diplom i ledelse fra Herudover er ansat 3 afdelingsledere: Katharina Andresen Thomsen (hjemmepasningen), Birthe Kristoffersen (Ahuset) og May-Britt Kay Hinrichsen (Huset/børn og voksne). De er alle uddannede pædagoger, og har herudover fremsendt oplysninger til socialtilsynet om gennemførte efter- og videreuddannelser. Alle 3 har udover adskillige fagrelevante kurser, enten påbegyndt eller gennemført diplomuddannelse i ledelse. Hjemmepasningen er overfor tilsynet beskrevet som en særskilt virksomhed, der leverer ydelser ude i hjemmene. Indikator 08.b af Indikator 08.b Tilbuddet benytter sig af ekstern faglig supervision eller anden form for sparring for ledelse og medarbejdere. Socialtilsynet vurderer, at der er det nødvendige fokus på intern og ekstern supervision og på baggrund af det oplyste, at indikatoren er opfyldt i meget høj grad. Ifølge stedfortræders oplysninger, modtager medarbejderne supervision efter behov ved interviewede leder. Leder har næsten gennemført Narrativ Supervisor forløb. A-hus får fast supervision og hovedhus indkalder superviserende stedfortræder efter behov. Samme leder modtager ekstern faglig supervision. Når kommende afdelingsleder overtager daglig ledelse af hovedhus pr. 1. august 2016, vil supervision blive struktureret i fast rytme. 20

21 Hjemmepasningsteam får supervision af ekstern coach. Forstander får sparring med diverse ledere og netværk, men ikke decideret supervision. Medarbejderne har bekræftet ledelsens oplysninger om faglig sparring samt supervision. Herudover har medarbejderne oplyst, at der foregår drøftelser og refleksion på diverse møder. Ligeledes har medarbejderne bemærket, at der er der i arbejdsmiljøgruppe foregår relevante drøftelser, som bidrager til et aktuelt godt arbejdsmiljø. Indikator 08.c af Indikator 08.c Tilbuddet har en kompetent og aktiv bestyrelse. Indikatoren er bedømt til i meget høj grad at være opfyldt. I bedømmelsen er der lagt vægt på oplysninger fra ledelsen om, at der er en aktiv og kompetent bestyrelse, som består af følgende: 3 rep. LEV. 1 Forældre rep. 1 Politikker. 1 Personale rep. (uden stemmeret). - Valgperioderne følger byrådsvalgene. Ledelse og bestyrelse har netop besøgt Skotland med henblik på at se 3 Rudolf Steiner orienterede instituttoner. Hensigten var at blive opdateret på måden at arbejde med mål og indsatser, hvilket har givet inspiration til fremtidige aktiviteter på Rendbjerg. Blandt andet muligheden for at initiere drivhusaktiviteter. Socialtilsynet vurderer at tilbuddet har aktiv og kompetent bestyrelse, der har været aktiv i udarbejdelsen af reviderede vedtægter tilpasset Lov om Socialtilsyns 13. I bedømmelsen er der lagt vægt på oplysninger givet på tilsynsbesøg. Herunder er modtaget årshjul for bestyrelsen. Kriterium 09 Tilbuddets daglige drift varetages kompetent af kriterium Det vurderes at tilbuddet opfylder kriteriet. I vurderingen ligges til grund, at det af dokumenter og samtaler med leder og medarbejdere fremgår, at tilbuddet har kompetent samt faglig ledelse og medarbejdergruppe. Det vurderes ligeledes, at Rendbjerghjemmet har fokus på forsat at sikre den nødvendige faglighed fremover. Indikator 09.a af Indikator 09.a Indikatoren er vurderet opfyldt i høj grad. Borgerne har i forhold til deres behov tilstrækkelig kontakt til personale med relevante kompetencer. Socialtilsynet vurderer at borgerne i høj grad har mulighed for tilstrækkelig kontakt til personale med relevante kompetencer. Vurderingen er foretaget på baggrund af fremsendt materiale i form af medarbejderoversigt med oplysninger om uddannelse og relevant uddannelse. Der er forsat hovedsageligt ansat uddannet socialpædagogisk- og sundhedsfagligt personale, og der er fokus på at medarbejderne har forskellige, relevante kompetencer, som bidrager til hinanden. Indikator 09.b af Indikator 09.b Personalegennemstrømningen på tilbuddet er ikke på højere niveau end sammenlignelige arbejdspladser. 4 (i høj grad opfyldt) Socialtilsynet vurderer at indikatoren er opfyldt i høj grad. I bedømmelsen er lagt vægt på oplysninger fra ledelse og medarbejdere ved tilsynsbesøget. 21

22 Det er udtalt, at der kun er begrænset personalegennemstrømning. I bedømmelsen er ligeledes lagt vægt på information fra Tilbudsportalen vedrørende årsrapport Herudover oplyses det fra medarbejderne, at der ikke er væsentlig udskiftning i personalegruppen. Der har været en tendens til udskiftning i mindre grad i A-huset. Medarbejderne mener, det formentlig har sammenhæng med krævende arbejde vedrørende autister. Medarbejderne fortæller videre, at der grundlæggende er et godt arbejdsmiljø. Tilbuddet har nedsat en arbejdsmiljøgruppe, hvor man sætter fokus på relevante forhold. Medarbejderne oplever, at arbejdsmiljøet er højnet, idet der er sat mere fokus på borgernes handicap og supervision. Blandt andet nævnes uddannelsen af 1/3 af medarbejderne inden for autismeområdet, "Autismepilot". Indikator 09.c af Indikator 09.c Sygefraværet blandt medarbejderne er ikke på højere niveau end sammenlignelige arbejdspladser. 4 (i høj grad opfyldt) Indikatoren bedømmes i høj grad at være opfyldt. I bedømmelsen er lagt vægt på indberetninger på tilbudsportalen, hvor det gennemsnitlige sygefravær er på 7 dage, ifølge årsrapport fra

23 Vurdering af temaet Temavurdering Kompetencer Det er afgørende for kvaliteten i tilbuddet, at tilbuddets medarbejdere har de faglige, relationelle og personlige kompetencer, der er nødvendige i forhold til tilbuddets målsætninger og målgruppe, de metoder tilbuddet anvender, samt borgernes aktuelle behov. Herunder skal børn og unge sikres en tryg hverdag og opvækst med nære og stabile relationer. Udover tilbuddets aktuelle kompetenceniveau er det vigtigt, at tilbuddet har strategisk fokus på, hvordan de nødvendige kompetencer sikres på såvel kort som langt sigt, samt hvordan eventuelle specialistkompetencer kan tilvejebringes. Det er et vigtigt aspekt af kvaliteten af et tilbud, at medarbejderne møder borgerne med respekt for den enkeltes behov og forudsætninger samt har fokus på borgernes retssikkerhed. Vurdering af tema Temaet overføres uændret fra seneste tilsynsrapport, idet behandling af indikator- og kriterieniveau ikke har været nødvendig for en vurdering af tilbuddets samlede kvalitet. "Socialtilsynet vurderer at tilbuddets medarbejdere samlet set, besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov og tilbuddets metoder." Gennemsnitlig vurdering 4,5 Udviklingspunkter Kriterium 10 Tilbuddets medarbejdere besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov og tilbuddets metoder af kriterium Det er socialtilsynets vurdering at tilbuddets medarbejdere samlet set, besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov og tilbuddets metoder. Indikator 10.a af Indikator 10.a Medarbejdergruppen har samlet set relevant uddannelse, opdateret viden og erfaring med målgruppen og tilbuddets metoder. Det er socialtilsynets vurdering at Aflastningstilbuddet Rendbjerg, har en relevant og fagligt dygtig medarbejdergruppe, der besidder relevante kompetencer i forhold til arbejdet med målgruppen. Således er der fremsendt oversigt over medarbejdere, med oplysninger om deres grunduddannelse og evt. efter- og videreuddannelse. Af oversigterne fremgår det, at medarbejdergruppen samlet set har relevant uddannelse, opdateret viden og erfaring med tilbuddets målgruppe og metoder. Det er derfor socialtilsynets vurdering at indikatoren i meget høj grad er opfyldt. 23

24 Indikator 10.b af Indikator 10.b Det er afspejlet i medarbejdernes samspil med borgerne, at medarbejderne har relevante kompetencer. 4 (i høj grad opfyldt) Ud fra socialtilsynets observationer ved rundvisning, vurderes det at medarbejdernes samspil med borgerne, afspejler en anerkendende tilgang med respekt for den enkeltes integritet. Indikatoren vurderes derfor i høj grad at være opfyldt. Kriterium 11 Udgået med underliggende indikatorer fra d. 1 januar Kriterium 12 Udgået med underliggende indikatorer fra d. 1 januar Kriterium 13 Udgået med underliggende indikatorer fra d. 1 januar

25 Vurdering af temaet Temavurdering Fysiske rammer De fysiske rammer udgør en central del af et tilbud, både som ramme om borgernes liv og som ramme om den indsats, der finder sted. Det er derfor væsentligt, at tilbuddets omgivelser, indretning, faciliteter og stand understøtter målgruppens behov og formålet med indsatsen, herunder at de fysiske rammer inde og ude tilgodeser borgernes trivsel og tryghed samt ret til privatliv. Vurdering af tema Socialtilsyn Syd vurderer, at tilbuddet har tilfredsstillende fysiske rammer, som imødekommer målgruppens behov og sikrer den nødvendige trivsel under et ophold i tilbuddet. Tilbuddet består af et Hovedhus fra 1873 i 3 etager med udendørs elevator. Tilbuddet har en række tilbygninger af nyere dato, der i højere grad end hovedhuset, er bygget til formålet om anvendelse til aflastning for borgere med betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Hovedhuset er udfordret af at være bygget med værelser i varierende størrelser, hjørner og kroge, der i et vist omfang udfordrer kørestolsbrugere, men der er taget særlige forbehold, således at det er muligt for dem at komme rundt. Hovedhuset har fået etableret en udendørs elevator. I umiddelbar tilknytning til hovedhuset er tilbygninger fra henholdsvis starten af 1980 erne og et bo hus fra Værelserne er varierende i størrelse, og der deles badeværelse med øvrige borgere. Det kan forekomme at to borgere/børn deler værelse. Det er oplyst, at dette sker med udgangspunkt i borgernes ønsker og særlige behov herfor. Tilbuddet indskriver børn såvel som voksne med ophold i hovedhuset på samme tid. Dette forhold har tilsynets bevågenhed. De nyere tilbygninger - er særdeles anvendelige til ophold og aktivitet for målgruppen. Tilbuddet har egen svømmehal, ligesom der er egnede lokaler til aktivitets- og samværstilbud jf. SEL 36 og 104. Herudover er der rigeligt med anvendelig udenomsplads, der er indrettet og tilpasset målgruppen. Gennemsnitlig vurdering 4,5 Udviklingspunkter Kriterium 14 Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel af kriterium 25

26 Socialtilsyn Syd vurderer, at tilbuddets fysiske rammer opfylder kriteriet i høj grad med baggrund i observation af de fysiske rammer. Tilbuddet har løbende har tilpasset indretningen til målgruppens behov med til- og ombygninger. På den måde fremstår tilbuddet i dag anvendeligt til formålet med aflastning for borgere med betydelig og varig nedsat funktionsevne. Tilbuddet anvender aktuelt ikke fysiske rammer til 104 tilbud, men bibeholder forsat rammerne, såfremt evt. behovet skulle forekomme. Tilbud efter 104 er således forsat omfattet af godkendelsen. Socialtilsyn Syd er endvidere oplyst om, at der ind i mellem er borgere med stort aldersspænd, der har ophold på én og samme tid - og hvor man også skal deles om badefaciliteter. Tilsynet vurderer, at tilbuddet er opmærksom på, at børn- og voksne så vidt muligt ikke opholder sig i badefaciliteterne på samme tid. De fysiske rammer afspejler ikke, at tilbuddet er borgernes hjem, idet der primært er tale om et aflastningstilbud. Tilbuddet har på bedste vis tilstræbt at skabe rammerne med mest mulig opmærksomhed på stemning og hjemmelighed for borgeren. Blandt andet ved at, der sættes billede op af den borger, der skal sove på værelset samt at det tilstræbes at borgeren har samme værelse fra gang til gang. Indikator 14.a af Indikator 14.a Borgerne trives i de fysiske rammer. Socialtilsyn Syd bedømmer denne indikator til at være opfyldt i meget høj grad. I bedømmelsen er det vægtet, at tilbuddets fysiske rammer fremstår hjemligt indrettet med værelser, stue, aktivitetsrum mv. Derudover har tilbuddet i høj grad opmærksomhed på borgernes trivsel i de fysiske rammer, hvor det blandt andet sikres, at borgerne overnatter i de samme værelser fra gang til gang, hvor det ligeledes sættes billede op af borgeren ved siden af døren til værelset. Socialtilsyn Syd vurderer med baggrund i rundvisning på tilbuddet, at de fysiske rammer i tilbuddet afspejler relevant indretning set i forhold til målgruppens behov for trivsel. Indikator 14.b af Indikator 14.b De fysiske rammer og faciliteter imødekommer borgernes særlige behov. 4 (i høj grad opfyldt) Socialtilsyn Syd bedømmer at denne indikator er opfyldt i meget høj grad. I bedømmelsen er det vægtet, at der ved fremvisning og fortælling om de fysiske rammer tages udgangspunkt i en opmærksomhed på borgernes særlige behov. Igennem de senere år er der sket en del forbedringer. Heriblandt er er bygget en udendørs elevator. Alle tilbuddets fysiske rammer og faciliteter er således anvendeligt af samtlige målgrupper, som visiteres til Rendbjerghjemmet. Desuden er kontorlokale flyttet til selvstændigt lokale, som sikrer håndtering af personfølsomme oplysninger. Rendbjerghjemmet er beliggende få hundrede meter fra Flensborg Fjord i naturskønne omgivelser. Nærmeste by er Egernsund og Gråsten ca. 3 km derfra. Der er 16 km. til Sønderborg. Rendbjerghjemmet består af 2 afdelinger, placeret på 2 matrikler i tilknytning til hinanden. "Huset" og "Udsigten"/Ahuset. Den gamle hovedbygning fra 1873 i 3 etager med tilbygninger fra 1983 og 1984 (svømmehal og 104), og bo hus fra 1997 er beliggende Rendbjergvej 9, med i alt 17 værelser fordelt på stue- og 1. etage. Der forefindes i stueetagen, udover værelser og baderum m. loftslifte (bo hus), fælles opholdsrum, sanserum og et centralt køkken, der aktuelt er under renovering. Tilbygningerne findes i umiddelbar tilknytning til hovedhuset. Her forefindes lokaler, der anvendes til 104 og stedets svømmehal. Kontor med vagtværelsesstatus er placeret i stueetagen. Det er her medarbejderne dokumenterer og doserer medicin. I hovedbygningen er det hovedsageligt målgruppen af voksne over 18 år, der har ophold. Dog oplyses der også med jævne mellemrum, at være børn, der har ophold. Enkelte værelser er to sengs værelser, og der er aktuelt borgere, der deler værelser. Socialtilsyn Syd oplyses om, at der aktuelt ikke er oplevede problemer eller konflikter i forbindelse hermed og flere på samme værelse sker med udgangspunkt i borgernes ønsker herfor. På 1. etagen forefindes også kontor for ledelsen samt administrationen. Endelig er der i hovedbygningen også en nyrenoveret 3. etage/loftsetage med mødefaciliteter for medarbejdere. 26

27 I hovedbygningen forefindes specialindrettede handicaptoiletter samt flere værelser med loftlifte. Socialtilsyn Syd oplyses endvidere om, at der ind i mellem er borgere med stort aldersspænd, der har ophold på én og samme tid - og hvor man også potentielt skal deles om badefaciliteter. Værelsestyperne er meget varierende i størrelse. A-huset er fra 2006 og beliggende Rendbjergvej 11. A-huset er en tilbygning på den tidligere forstanderbolig som populært kaldes "Udsigten". "Udsigten" rummer lille lejlighed med 3 værelser til døgnophold for 107. Der er i lejligheden fælles badeværelse, køkken og opholdsrum. Herudover består A-huset af 10 store værelser med fælles badeværelse med loftslift, køkkenalrum med spiseplads og sofahjørne samt større multi/fællesrum. Afdelingen fremstår ny og handicapvenlig. Der er til begge afdelinger tilknyttet stort fælles udeområde. Ved tilsynsbesøget sker der ligeledes besigtigelse af de fysiske rammer på Egeparken 6, Gråsten, som benyttes til klubtilbuddet i tilbuddet samt forskellige aktiviteter med borgerne i tilbuddet. Herunder evt. weekendovernatningsture med borgere fra tilbuddet. Lokaliteterne benyttes ligeledes til STU-eleverne. Indretningen i de fysiske rammer er med udgangspunkt i STU opgaverne, men er indrettet flexibelt, således, at der også er hygge- og caferum samt køkken, hvor der kan arbejdes med botræning mv. Ligeledes er der lokaler, som kan indrettes til overnatningsværelser. De fysiske rammer er ligeledes her indrettet handicapvenligt. Aktuelt er der ønske om indretning af de udendørs faciliteter omkring klubtilbuddet, således at det i højere grad kan inddrages i det pædagogiske arbejde omkring borgerne, evt. etablering af drivhuse, hvor der vil være mulighed for dyrkning af forskellige afgrøder. Socialtilsyn Syd bedømmer på baggrund af ovennævnte, at tilbuddets fysiske rammer i meget høj grad tilgodeser og imødekommer borgernes behov. I bedømmelsen er der lagt vægt på, at "Huset" er et hus af ældre dato i flere etager med trapper. Det er dog tydeligt at man på stedet løbende har haft øje for at tilpasse indretningen til målgruppens behov med til- og ombygninger. På den måde fremstår tilbuddet i dag anvendeligt til formålet. Det er tydeligt at tilbygningen i hovedhuset fra 1997 og A-huset fra 2006 er bygget til formålet af aflastning for borgere med betydelig og varig nedsat funktionsevne. 27

28 Økonomisk Tilsyn Socialtilsynets vurdering af tilbuddets økonomi Tilbuddet vurderes på baggrund af det indsendte regnskab og indsendte budget, at være økonomisk bæredygtigt. Tilbuddets økonomi vurderes på baggrund af det indsendte regnskab og indsendte budget, at være gennemskueligt for socialtilsynet. Socialtilsyn Syd vurderer, at gennemskueligheden for de visiterende kommuner er til stede, i det omfang nøgletallene på tilbudsportalen er opdaterede. Socialtilsyn Syd vurderer, at økonomien giver tilbuddet den fornødne kvalitet i forhold til deres målgruppe. Det vurderes, at tilbuddet på baggrund af det indsendte regnskab og det indsendte budget er økonomisk bæredygtigt. Vurderingen er lavet på baggrund af det samlede årsregnskab for Regnskabet er ikke revideret, hvilket vurderes ok, da tilbuddet har driftsoverenskomst på alle pladser med Sønderborg Kommune. Årets resultat har udgjort et overskud på t.kr Der er lagt vægt på at tilbuddets budget afspejler tilbuddets målgruppe og aktiviteterne på stedet, og det giver mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet i forhold til målgruppen Vurderingen er foretaget med udgangspunkt i budget Personale: Den primære udgift er relateret til løn svarende til 77,89 % af omsætningen. Der er budgetteret med 24 pladser. Jfr. budgettet er der en normering svarende til 33,41 fuldtidsstillinger som fast personale for Ud fra en gennemsnitsberegning af lønudgifter i forhold til antal ansatte vurderes budgetterede lønninger for retvisende. Kompetenceudvikling: Der er samlet afsat kr til kompetenceudvikling, hvilket udgør 1,16 % af omsætningen, hvilket vurderes på niveau sammenlignet med lignende tilbud. Aktivitetsomkostninger: Der er budgetteret med kr til aktivitetsomkostninger svarende til 5,79 % af omsætningen, hvilket vurderes på niveau sammenlignet med lignende tilbud Socialtilsyn Syd vurderer, at gennemskueligheden for de visiterende kommuner er tilstede i det omfang Tilbudsportalens offentliggørelse af økonomioplysninger om tilbuddene giver mulighed herfor. Nøgletallene i årsrapporten på Tilbudsportalen kan ikke afstemmes til den senest indsende årsrapport. Økonomisk bæredygtig? ja Giver tilbuddets økonomi mulighed for den fornødne kvalitet i forhold til prisen og målgruppen? ja Er der gennemsigtighed med tilbuddets økonomi? 28

29 Materiale og interviews benyttet til vurdering af kvaliteten i tilbuddet. Dokumenter Oplysningsskema til driftsorienteret tilsyn - tilbud, af 10. februar 2017 Belægningsoversigt for 2016 Dagbogsnotater for perioden 23. februar marts 2017 (udleveret ved tilsynsbesøg). Myndighedshandleplan vedr. 1 borger 12 punkts målskema vedr. 1 borger Statusbeskrivelser vedr. 2 borgere A-husets kompetence liste (udleveret ved tilsynsbesøg). Observation Interview Interviewkilder I forbindelse med tilsynsbesøget var der besigtigelse af de fysiske rammer på Rendbjerghjemmet samt i klubafdelingen på Egeparken 6, Gråsten. Ift. yderligere bekskrivelse heraf henvises der til tema vedr. fysiske rammer. I forbindelse med tilsynsbesøget var der interview med 3 medarbejdere - 1 fra hver afdeling, samt 3 afdelingsledere og øvrig ledelse repræsenteret ved Niels Ole Bennedsen samt Jan Boytang. Derudover var der kort interview med 2 borgere. Beboere Ledelse Medarbejdere Spindelvævet afspejler socialtilsynets gennemsnitlige vurdering af kvaliteten i tilbuddet fordelt på syv temaer. Formålet med illustrationen er, at give tilbuddet et overbliksbillede af socialtilsynets vurdering på baggrund af den samlede rapport. De (scoringerne) repræsenterer derfor ikke det fulde indblik i tilsynet. Spindelvævet er først og fremmest ment som et dialogredskab mellem socialtilsynet og tilbuddet. 29

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Bilag 1 Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i sociale tilbud ved

Læs mere

Alle indikatorer og kriterier er gældende for alle plejefamilier uanset godkendelsesgrundlag medmindre andet er specifikt angivet.

Alle indikatorer og kriterier er gældende for alle plejefamilier uanset godkendelsesgrundlag medmindre andet er specifikt angivet. Bilag 2 Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilieområdet Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i plejefamilier

Læs mere

Tilsyn med aflastning (SEL 84)

Tilsyn med aflastning (SEL 84) 1 Tilsyn med aflastning (SEL 84) Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med aflastning jf. serviceloven 148 a, stk. 4. Tilkøbet omfatter tilsyn med tilbudslignende enheder jf. 84, som ikke hører under Socialtilsyn

Læs mere

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30.

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. maj 2017 Dagsorden 1. Kort introduktion til tilsynsreformen, de

Læs mere

Justeret kvalitetsmodel for tilbud Orienteringsdag. Orienteringsdag, januar 2017

Justeret kvalitetsmodel for tilbud Orienteringsdag. Orienteringsdag, januar 2017 Justeret kvalitetsmodel for tilbud Orienteringsdag Orienteringsdag, januar 2017 1. Baggrund og rammer for justeringer af kvalitetsmodellen Baggrund og proces for justeringerne Aftale om politisk opfølgning

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Version iht. BEK nr. 1907 af 29/12/2015 Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende

Læs mere

Tilsynsrapport. Fonden Det lille Opholdssted Egholt Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse:

Tilsynsrapport. Fonden Det lille Opholdssted Egholt Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Fonden Det lille Opholdssted Egholt 05-04-2017 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse

Læs mere

Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud

Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud 10. juli 2013 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf.: 72 42 37 00 E-mail: socialstyrelsen@socialstyrelsen.dk

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn. Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier

Kvalitetsmodel for socialtilsyn. Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i plejefamilier

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested Tilsynsrapport Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbud kristiansandsvej Godkendt

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbud kristiansandsvej Godkendt Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbud kristiansandsvej 20 02-11-2017 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Øst Anders Larsensvej 7 4300 Holbæk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL)

Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL) Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL) Koncept 2017 1 Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger jf. servicelovens

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Fonden Åstedet Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Fonden Åstedet Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Fonden Åstedet 06-03-2017 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: SUF STRANDEN Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: SUF STRANDEN Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: SUF STRANDEN 13-12-2016 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde. Botilbud i Frederikssund Kommune 2014

Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde. Botilbud i Frederikssund Kommune 2014 Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde Botilbud i Frederikssund Kommune Indledning Lov om socialtilsyn trådte i kraft. januar. Formålet med loven er at sikre, at indsatsen

Læs mere

TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Tilbud Eksempler Principper

TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Tilbud Eksempler Principper TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Tilbud Eksempler Principper Eksempel A. Voksne, Tema 1., Uddannelse & Beskæftigelse Eksempel B. Voksne, Tema 2., Kompetencer Eksempel C. Børn & Unge, Tema 1.,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Concura - Huset i Tveje Merløse Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Kompetencekollegiet Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Kompetencekollegiet Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Kompetencekollegiet 10-04-2017 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Projektskibet EDUKAT Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Projektskibet EDUKAT Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Projektskibet EDUKAT 04-04-2017 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Børne og ungdomspensionen Brummersvej. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Børne og ungdomspensionen Brummersvej. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Børne og ungdomspensionen Brummersvej Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Poseidon Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Poseidon Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Poseidon 20-03-2017 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Nord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport. Børne og ungdomspensionen Brummersvej. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Børne og ungdomspensionen Brummersvej. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Børne og ungdomspensionen Brummersvej Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bostøtte Gramrolighed. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bostøtte Gramrolighed. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bostøtte Gramrolighed Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse Læsevejledning 3 Stamoplysninger

Læs mere

Tilsynsrapport. KFUM s Sociale Arbejde i Danmark - Borgerskolen Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse:

Tilsynsrapport. KFUM s Sociale Arbejde i Danmark - Borgerskolen Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: KFUM s Sociale Arbejde i Danmark - Borgerskolen 14-12-2016 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport. Børne og ungdomspensionen Brummersvej Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse:

Tilsynsrapport. Børne og ungdomspensionen Brummersvej Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Børne og ungdomspensionen Brummersvej 16-05-2017 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Bofællesskabet Egeparken 62. Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Bofællesskabet Egeparken 62. Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskabet Egeparken 62 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Midt Papirfabrikken 38 8600 Silkeborg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Hus 53 - aflastningstilbud Godkendt

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Hus 53 - aflastningstilbud Godkendt Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Hus 53 - aflastningstilbud 16-10-2017 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Ekkenberg i Olufsgade 29-09-2017 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Øst Anders Larsensvej 7 4300 Holbæk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Ekkenberg i Olufsgade 26-06-2017 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Øst Anders Larsensvej 7 4300 Holbæk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Fonden Opholdsstedet Firkløveren. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Fonden Opholdsstedet Firkløveren. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Fonden Opholdsstedet Firkløveren Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Nord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bostøtte Østergade 54. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bostøtte Østergade 54. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bostøtte Østergade 54 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse Læsevejledning 3

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for voksne med særlige behov Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse:

Tilsynsrapport. Center for voksne med særlige behov Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Center for voksne med særlige behov 23-11-2016 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Pædagogisk tilsyn med dagtilbud (0-6 år)

Pædagogisk tilsyn med dagtilbud (0-6 år) 1 Pædagogisk tilsyn med dagtilbud (0-6 år) Socialtilsyn Midt tilbyder pædagogisk tilsyn med kommunale dagtilbud, selvejende dagtilbud samt private pasningsordninger, hvori der indgår kommunal finansiering

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Aflastningen. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Aflastningen. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Aflastningen Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskabet Dyrskuevej. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskabet Dyrskuevej. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskabet Dyrskuevej Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Nord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Udsigten. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Udsigten. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Rapporten er udarbejdet af: Udsigten Godkendt Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse Læsevejledning 3 Stamoplysninger

Læs mere

Tilsynsrapport BOFÆLLESSKABET SKOVVÆNGET. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport BOFÆLLESSKABET SKOVVÆNGET. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: BOFÆLLESSKABET SKOVVÆNGET Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse Læsevejledning 3 Stamoplysninger

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Småskolen ved Nakkebølle fjord. Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Småskolen ved Nakkebølle fjord. Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Småskolen ved Nakkebølle fjord Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Midt Papirfabrikken 38 8600 Silkeborg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Grenen - Hjemmestøtte til personer med Aspergers Syndrom. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse:

Tilsynsrapport. Grenen - Hjemmestøtte til personer med Aspergers Syndrom. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Grenen - Hjemmestøtte til personer med Aspergers Syndrom Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Opholdstedet Aabyhus. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Opholdstedet Aabyhus. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Opholdstedet Aabyhus Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Nord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Småskolen ved Nakkebølle fjord. Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Småskolen ved Nakkebølle fjord. Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Småskolen ved Nakkebølle fjord Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Midt Papirfabrikken 38 8600 Silkeborg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Vester-Bo APS. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Vester-Bo APS. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Vester-Bo APS Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse Læsevejledning 3 Stamoplysninger om

Læs mere

Tilsynsrapport. Ulriksallé 102 og Ludvig Andresensvej 39, Handicap Tønder Godkendt. Tilbuddets navn:

Tilsynsrapport. Ulriksallé 102 og Ludvig Andresensvej 39, Handicap Tønder Godkendt. Tilbuddets navn: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Ulriksallé 102 og Ludvig Andresensvej 39, Handicap Tønder 07-11-2016 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bostedet Brunebjerg. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bostedet Brunebjerg. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bostedet Brunebjerg Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse Læsevejledning 3 Stamoplysninger

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Kollektivet Hunderup Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Kollektivet Hunderup Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Kollektivet Hunderup 13-01-2017 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Fonden Egedal. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Fonden Egedal. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Fonden Egedal Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Øst Anders Larsensvej 7 4300 Holbæk Indholdsfortegnelse Læsevejledning 3

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Støttecentret i Vorbasse Godkendt

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Støttecentret i Vorbasse Godkendt Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Støttecentret i Vorbasse 20-10-2016 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport. Fonden Det lille Opholdssted Egholt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Fonden Det lille Opholdssted Egholt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Fonden Det lille Opholdssted Egholt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Fonden Åstedet Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Fonden Åstedet Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Fonden Åstedet 03-01-2017 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Opholdsstedet Espehøj. Godkendt med vilkår

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Opholdsstedet Espehøj. Godkendt med vilkår Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Opholdsstedet Espehøj Godkendt med vilkår Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Øst Anders Larsensvej 7 4300 Holbæk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Boligerne på Skovstien 8-12

Boligerne på Skovstien 8-12 Boligerne på Skovstien 8-12 22-01-2015 Dok.nr.: 2014/0006842-6 Regodkendelse af tilbuddet Boligerne på Skovstien 8-12 Boligerne på Skovstien 8-12 er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 66 og

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Lynghuset. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Lynghuset. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Lynghuset Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 20. december Bekendtgørelse om socialtilsyn. 19. december Nr

Lovtidende A Udgivet den 20. december Bekendtgørelse om socialtilsyn. 19. december Nr Lovtidende A 2013 Udgivet den 20. december 2013 19. december 2013. Nr. 1557. Bekendtgørelse om socialtilsyn I medfør af 5, stk. 8, 6, stk. 3, 7, stk. 4, 8, stk. 3, 9, stk. 2, 12, stk. 4, 16, stk. 3, og

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Opholdstedet St. Torøje Dato: Amagervej 3 Sagsnummer: 17/ Fakse Sagsansvarlig: denbu Telefon:

Opholdstedet St. Torøje Dato: Amagervej 3 Sagsnummer: 17/ Fakse Sagsansvarlig: denbu Telefon: Opholdstedet St. Torøje Dato: 05-05-2017 Amagervej 3 Sagsnummer: 17/16580 4640 Fakse Sagsansvarlig: denbu Telefon: 72362988 E-mail: denbu@holb.dk Afgørelse om væsentlig ændring i godkendelse som socialt

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Stenbanen. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Stenbanen. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Stenbanen Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport. Mor-Barnhjemmet Saltumhus. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Mor-Barnhjemmet Saltumhus. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Mor-Barnhjemmet Saltumhus Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Nord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere