a. Skatteministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til at SKAT fortsætter udviklingen af løsningerne i

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "a. Skatteministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til at SKAT fortsætter udviklingen af løsningerne i"

Transkript

1 Aktstykke nr. 9 Folketinget Afgjort den 25. juni Skatteministeriet. København, den 8. juni a. Skatteministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til at SKAT fortsætter udviklingen af løsningerne i Systemmoderniseringens fase 2.1 (Digitalt Motorregister, DMR og Én Skattekonto, EKKO) efter en ændret plan for både udvikling og idriftsættelse, samt aftaler et ændret idriftsættelsesforløb for Systemmoderniseringens fase 2.2 (Ét Fælles Inddrivelsessystem, EFI). Denne ændring sker på baggrund af ophævelsen af kontrakten, d. 5. december 2008, med IBM om udvikling af DMR og EKKO. Systemmoderniseringens fase 2 er senest blevet forelagt for Finansudvalget i Akt 186 af d. 23. juni Finansudvalget er orienteret om kontraktsopsigelsen ved notat af 5. december Derudover anmodes om, at den totaløkonomiske ramme for Systemmoderniseringens Fase 2 øges med 136,0 mio. kr., til en samlet ramme på 671,9 mio. kr. En væsentlig del af udvidelsen kan henføres til de følgeomkostninger (bl. a. løn, konsulentudgifter og interne omkostninger), der har været i udviklingsperioden på ca. 2 år., samt den efterfølgende planlægningsperiode på det videre forløb på fase 2. Endelig anmodes om tilslutning til, at der på forslag til lov om tillægsbevilling for 2009 optages en mindreudgift på 10,0 mio. kr. på Skat som følge af blandt andet færre udgifter til drift. På baggrund af merudgifter som følge af udskudte årsværkseffekter forhøjes lønsumsloftet for SKAT med 9,2 mio. kr. i Aktstykkets indhold var fortroligt af hensyn til den igangværende udbudsproces. Fortroligheden er ophævet efter at udbudsprocessen er tilendebragt. b. Løsningerne i Systemmoderniseringens fase 2 udgøres af: Digitalt Motor Register, (DMR) som har til formål, gennem en effektivisering og digitalisering af eksisterende arbejdsprocesser, at sikre, at borgere og virksomheder oplever, at registreringen af biler foregår hurtigere og enklere end i dag. Én Skattekonto, (EKKO) som vil lette virksomhedernes administrative byrder samt effektivisere skatteadministrationen ved at opkræve alle skattekrav via et saldoprincip, således at alle krav behandles efter ensartede regler. Èt Fælles Inddrivelsessystem, (EFI) som vil sikre, at alle fordringer, der overdrages til inddrivelse hos SKAT, samles på en konto for den enkelte skyldner, samt at de inddrivelsesskridt, der iværksættes, sker som en helhedsorienteret sagsbehandling. Behovet for at indgå nye aftaler om udvikling af EKKO og DMR er opstået, efter at SKAT d. 5. december 2008 ophævede kontrakten med IBM om udviklingen af disse to løsninger. Finansudvalget blev dengang orienteret om ophævelsen, som bundede i, at SKAT anså kontrakten for misligholdt fra IBM s side. Ophævelsen skete efter en time-out i arbejdet med EKKO og DMR på baggrund af, at SKAT endnu ikke havde kunnet godkende systembeskrivelsen for EKKO selv efter over 1 års forsinkelse hermed fra IBMs side. Da resultatet af time-out viste, at IBM kun med betydeligere yderligere forsinkelser og omkostninger ville kunne levere, blev kontrakten ophævet. Siden ophævelsen af kontrakten har SKAT revurderet de forretningsmæssige behov og analyseret muligheder for at få udviklet DMR og EKKO. SKAT har vurderet, at der er stort forretningsmæssigt behov for funktionaliteten i både DMR og EKKO, og at der er gode business cases i at implementere begge løsninger. I vurderingen er det også indgået, at SKAT er kontraktligt forpligtet på leverancer fra EKKO til EFI-leverandøren. Resultatet af vurderingerne og analysen er mundet ud i en plan for det videre forløb for Systemmoderniseringens fase 2, som nu forelægges for Finansudvalget med anmodning om udvalgets tilslutning hertil. AN010496

2 2 For de tre systemer i den samlede fase 2 er de forretningsmæssige prioriteringer følgende: DMR: 1. prioritet. Understøttelse af salgs- og registreringsprocesserne til brug for bilforhandlerne. 2. prioritet. Understøttelse af salgs- og registreringsprocesserne, til brug for bilhandel uden om forhandlere. EKKO: 1. prioritet. At understøtte EFI og DMR med nødvendig funktionalitet, for at de to systemer kan idriftsættes. Det betyder udvikling af en opkrævnings- og betalingsplatform (debitormotor), et Aftale og Distributionsmodul (A&D), som bl.a. giver SKAT kunder mulighed for at vælge kommunikationskanal (eks. eller sms) og et udenlandsk kunderegister (UKD), som alle er en del af EKKO. 2. prioritet. At udstille virksomhedernes betalingsmellemværender med SKAT i én skattekonto. EFI: 1. prioritet. Understøttelse af det nye Inddrivelsescenter og dermed en øget automatisering af personinddrivelsen. 2. prioritet. Understøttelse af det regionale inddrivelsesarbejde, og dermed en øget automatisering af virksomhedsinddrivelsen. Plan for det videre forløb på Systemmoderniseringens fase 2 Den fortsatte udvikling af fase 2 planlægges at ske efter udbud (DMR, et modul af EKKO (Aftale og distribution) samt udstilling af EKKO (virksomhedernes mellemværende med SKAT), ved indgåelse af aftaler under SKI og ved justering af den eksisterende kontrakt på EFI. Dermed tilstræbes en bedre overskuelighed i hver leverance og bedre mulighed for de kommende leverandører for at planlægge og styre opgaven. Det skyldes bl.a., at leverancerne i højere grad opdeles efter hvilken teknologi, som skal anvendes for at udvikle den. Det betyder, at den enkelte leverandør ikke skal kunne overskue detaljer i flere forskellige typer teknologi og koordinere på tværs heraf. Derudover gør opdelingen i mindre dele også, at den enkelte leverandør bør have lettere ved at overskue leverancens omfang, og dermed bedre mulighed for at planlægge den korrekt. Med denne opdeling bliver især den funktionalitet, som lå i IBM-kontrakten, opsplittet i mindre dele. Opdelingen baner vejen for at tiltrække leverandører, der har høje kompetencer med at udvikle løsninger med én type teknologi, således at f en SAP leverandør kun udvikler SAP-løsninger. Dette bør gøre arbejdet mere overskueligt for den enkelte leverandør, som ikke længere skal samle ressourcer med forskelligartede ekspertiser for at udvikle en løsning på tværs af komplicerede fagområder. Opsplitningen af funktionaliteten i fase 2 i mindre dele medfører ikke, at afhængigheder mellem de enkelte dele bortfalder. Derimod vil tilstedeværelsen af flere leverandøralternativer medføre en forøgelse af de risici, der er forbundet med de indbyrdes systemafhængigheder. SKAT er bevidst om den systemintegratorrolle, som man har påtaget sig i forbindelse med strategien for systemmoderniseringen, og som bliver mere markant med den nye plan for fase 2. Derfor tilpasser SKAT ressourcenormeringen i forbindelse med etableringen af den nye plan, således, at der vil være tilstrækkeligt med ressourcer til at løse det øgede antal opgaver i forbindelse med denne rolle. SKAT har på baggrund af de tidligere tilbud og erfaringer på området foretaget et skøn på idriftsættelsesdatoer og priser for udvikling af de enkelte dele af EKKO og DMR. Derudover har SKAT arbejdet tæt sammen med EFI-leverandøren om at udarbejde en plan for EFI, som imødegår de leverancer, som skulle have været leveret fra IBM via EKKO til EFI. SKATs plan for det videre forløb medfører, at de enkelte løsninger i Systemmoderniseringens fase 2 opdeles på følgende måde: DMR: Idriftsættes trinvist efter en % opdeling, hvor den første leverance indeholder 70 % af systemet, og den anden leverance indeholder de resterende 30 % af systemet. 1. del estimeres til at kunne idriftsættes i 3. kvartal 2011 og 2. del i 2. kvartal EFI-kontrakten: SKAT indgik kontrakt om udvikling af EFI med et konsortium bestående af KMD og CapGemini med underleverandører, jf. SKATs orientering herom i statusafgivelsen til Finansudvalget efter 4. kvartal SKAT har indledt drøftelser med konsortiet om, at kontrakten opdeles i to implementeringer, for at tilvejebringe tidlig forretningsmæssig værdi, samt tilkøb af funktionalitet, som tidligere lå i EKKO-leverancer fra IBM. 1. implementering forventes idriftsat i 4. kvartal 2010 og 2. implementering i 4. kvartal Tilkøbet af leverancer, som tidligere lå i EKKO-kontrakten drejer sig bl.a. om debitormotorfunktionalitet.

3 3 EKKO: Bliver udviklet modulvist i følgende områder, som estimeres til at kunne idriftsættes som angivet ved hvert modul: Aftale og Distribution (A&D) (3. kvartal 2010) Debitormotor (klar til test og videre udvikling for: EFI i 4. kvartal 2010, DMR i 1. kvartal 2011 og EKKO i 3. kvartal 2011) Udenlandsk kundedataregister (UKD) (4. kvartal 2010) Resten af EKKO (Aftale & Angivelse, samt udstilling af data til virksomhederne, som idriftsættes i 1. kvartal 2012). Samlet set estimeres idriftsættelsestidspunkterne for de enkelte moduler at fordele sig således: Idriftsættelse Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 A&D EFI vl. Trinvis idriftssæt- telse & tilkøb Debitormotor (EFI) UKD Debitormotor (DMR) DMR vl (70%) Debitormotor (EKKO) EFI v2. Trinvis idriftsæt- telse & tilkøb EKKO udstilling DMR v2 (30%) Idriftsættelsestidspunkterne tager udgangspunkt i, at DMR og A&D kan sendes i udbud i juni Såfremt der ikke foreligger en beslutning om den videre proces for Fase 2, kan der ikke igangsættes udbud. Dermed vil idriftsættelsen af A&D, EFI v1 og DMR v1 blive rykket et kvartal og afhængig af de kommende leverandørers muligheder for at udvikle løsningerne parallelt, vil dette også kunne påvirke idriftsættelsen af EFI v2 og DMR v2. Idriftsættelsestidspunkterne er også afhængige af, at de kommende tilbudsgivere og leverandører ikke forudser forsinkelser eller fordyrelser i forbindelse med tilbudsgivningen. SKAT har søgt at minimere denne risiko, ved at kvalitetssikre tidsplanen mest muligt. Derudover er der også en lille risiko for, at leverandøren på Systemmoderniseringens fase 1 ikke kan levere som forventet. Denne risiko er minimeret ved, at afhængigheder hertil fra fase 2 ligger senest muligt, samt det forhold, at fase 1 nærmer sig sin afslutning.

4 4 I forhold til Akt. 186 af d. 23. juni 2008, hvorefter DMR og EKKO forventedes idriftsat i 4. kvartal 2009 og EFI i 4. kvartal 2010, er der tale om udskydelser af idriftsættelser på op til 2½ år. Dette skal ses i lyset af, at SKAT er blevet forsinket i 2 år i forhold til udviklingsperioden med IBM og at der anvendes en planlægnings- og forberedelsesperiode på op til et halvt år. Ændringer i forhold til Akt 186 i mio. kr. Budget akt 186 DMR og EKKO Nyt skøn Ændring Budget akt 186 EFI Nyt skøn IT Udvikling 215,0 187,0-28,0 128,3 178,8 50,5 Konsulenter 46,0 90,8 44,8 16,5 27,7 11,2 Interne omkostninger 8,0 14,4 6,4 15,5 17,1 1,6 EFI QW 0,0 0,0 0,0 17,0 11,6-5,4 Engangsudgift, CRM3 4,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Løn 54,0 98,9 44,9 31,6 41,6 10,0 I alt 327,0 395,1 68,1 208,9 276,8 67,9 i mio. kr. Ændring Budget akt 186 Fase 2 samlet Nyt skøn Ændring IT Udvikling 343,3 365,8 22,5 Konsulenter 62,5 118,5 56,0 Interne omkostninger 23,5 31,5 8,0 EFI QW 17,0 11,6-5,4 Engangsudgift, CRM3 4,0 4,0 0,0 Løn 85,6 140,5 54,9 I alt 535,9 671,9 136,0 Udvidelsen af omkostningsrammen for EFI skyldes dels den trinvise implementering af EFI og dels en flytning af funktionalitet, der skulle være udviklet under den oprindelige kontrakt med IBM. I forhold til de tidligere estimater er konsulentudgifterne fremskrevet og hævet til et niveau, der kan understøtte de udfordringer SKAT har med at fastholde og tiltrække de rette ressourcer til at understøtte udviklingen og implementeringen af Systemmoderniseringens fase 2. Dermed bliver det muligt at konsulentdække nøgleroller indenfor tekniske eller juridiske områder, hvor SKAT ikke har de fornødne kompetencer tilgængelige. SKAT har i samarbejde med Kammeradvokaten opgjort det økonomiske mellemværende med IBM, og der er fremsat krav om tilbagebetaling overfor IBM. Som følge heraf er de godt 62 mio. kr. som SKAT tidligere har betalt for IT-udvikling hos IBM ikke medtaget i den totaløkonomiske ramme. Erfaringsmæssigt kan sådanne processer have en længere tidshorisont, og det er således ikke forventningen, at en evt. tilbagebetaling vil ske i De tidligere planlagte udviklinger af quick wins på inddrivelsesområdet i eksisterende systemer vil ikke blive implementeret fuldt ud, som følge af planen for det videre forløb på Systemmoderniseringens fase 2. Derfor forventes det, at der vil kunne blive modregnet 5,4 mio. kr. herfra til opdelingen af EFI i trinvise idriftsættelser. Udviklingsomkostninger IT udviklingsomkostningerne er forøget i forhold til Akt 186, bl.a. pga. omkostninger til løn, konsulenter og etablering af udviklingsmiljøer. Den samlede udviklingsperiode er samlet set forøget med over 2 år.

5 5 Da projekterne bliver opdelt i mindre og mere overskuelige dele med potentielt flere leverandører, medfører dette en stigning i udviklingsomkostningerne, da flere leverandører skal anvende udviklingsmiljøer og der skal ske flere integrationer. Til gengæld giver det større leverancesikkerhed og øget mulighed for at få effektueret besparelsespotentialet. Opdelingen medfører dog, at der må foretages tre udbud af nye moduler og et indkøb på SKI rammeaftale og et tilkøb af funktionalitet på eksisterende kontrakt, hvilket medfører at der vil blive flere samtidige leverandører på EKKO. SKAT har derfor tilpasset ressourcenormeringen for at kunne imødegå behovet for at kunne styre et øget antal leverandører samtidigt. Lønomkostningerne er desuden ændret som følge af en forlængelse af projektperioderne på 2 år. SKAT har tilpasset ressourcenormeringen til at være størst i 2010, hvor der ifølge tidsplanerne vil blive leveret mest funktionalitet. Derudover bliver projekternes ressourcenormering også øget som konsekvens af det øgede aktivitetsniveau, som følger med den nye opdeling af udbud mm. SKAT vil søge at rekruttere de nødvendige ressourcer, og da SKAT ved, at de rette kompetencer ikke findes i organisationen i tilstrækkeligt omfang, vil nogle af årsværkene skulle besættes med eksterne ressourcer. På konsulentsiden er udgifterne dels øget efter samme principper som for lønudgifterne, da der også her regnes med større udgifter pr. konsulenttime end tidligere. Derudover søger SKAT at anvende konsulentekspertise til at sikre, at der altid er de nødvendige IT-tekniske og projekterfarne kompetencer til rådighed for projekterne i Systemmoderniseringens fase 2. SKAT har også estimeret et konsulentforbrug, da det er nødvendigt at anvende konsulenter i forbindelse med udbudsprocesser og det efterfølgende leverandørsamarbejde, hvor SKAT har et behov for særlige kompetencer i forhold til enkelte områder af materialet, herunder tekniske kompetencer, test- og konverteringskompetencer og juridisk bistand. Samlet set er IT-udviklingsomkostningerne forøget med 136,0 mio. kr. i forhold til Akt 186. IT-driftsudgifter Da idriftsættelsen af de nye systemer bliver udskudt, vil driften af dem blive tilsvarende udskudt. Dette vil ikke ændre væsentligt på effekten i de estimater, der er angivet i Akt 186, da der alene vil være tale om en periodemæssig forskydning af idriftsættelsen. Den senere idriftsættelse af DMR og EKKO medfører, at de nuværende systemer skal videreføres i længere tid end forudsat. Dette medfører merudgifter for SKAT til forlænget drift af de nuværende systemer D/R og CRM3 i på samlet 47,2 mio. kr. For EFIs vedkommende vil udgifterne til drift af eksisterende systemer forblive uændrede i forhold til akt 186. Årsværk Udskydelse af idriftsættelsen medfører, at årsværkseffektiviseringerne opnås senere end forudsat. Dette har ingen negativ effekt på projekternes business cases, som blot forskydes. Det betyder dog at SKAT må reducere mindre i sin samlede ressourcenormering, end forudsat i Akt 186, i de år, som forskydningen dækker. Tallene i tabellen herunder viser den manglende årsværkseffektivisering som følge af udskydelsen af idriftsættelsen af systemmoderniseringens fase 2. Årsværkseffekter, antal DMR og EKKO EFI I alt Da årsværkseffektiviseringerne er størst på EFI, er idriftsættelsen af EFI prioriteret højt. Der arbejdes mod en trinvis idriftsættelse af EFI, for at få størst mulig effekt af investeringen. Målet er at % af årsværksbesparelsen vil blive effektueret, som forudsat i 2011, hvilket cirka svarer til 185 årsværk Den resterende del forventes at blive effektueret i For DMR er der også planlagt i forhold til, at der skal realiseres flest mulige årsværksbesparelser hurtigst muligt. I forhold til årsværksbesparelser medfører idriftsættelsesplanen for DMR, at ca. 50 % af de samlede besparelser allerede er opnået i 2012, hvor 2. idriftsættelse først er i andet kvartal. Herefter indføres årsværksbesparelserne gradvist. For EKKO realiseres årsværkseffektiviseringerne fra det tidspunkt, hvor udstillingen af EKKOs data til virksomhederne bliver idriftsat som den sidste del af systemet. EKKO opnår dermed en forventet realisering af 37 ud af 49 mulige årsværk fra 2012 og en fuldt realiseret årsværksbesparelse i Når prioriteringen i EKKO har været at implemente udstillingen af data sidst, på trods af at det er her, årsværksbesparelserne ligger, så skyldes dette, at EKKO skal levere funktionalitet til

6 6 EFI og DMR tidligere for at realisere større årsværkseffektiviseringer her. Dermed understøtter idriftsættelsesplanen for EKKO den samlede strategi om at realisere de størst mulige besparelser tidligst muligt. Den samlede businesscase Udgifterne baserer sig på grovestimater og kan først konsolideres, efterhånden som der bliver indgået bindende aftaler samt udviklings- og driftskontrakter, og udgifterne dermed bliver markedstestede. Opsplitningen at systemerne bør dog medføre, at det bliver lettere for den enkelte leverandør at gennemskue de ekspertisemæssigt opsplittede områder og dermed at afgive et mere præcist tilbud for så vidt angår økonomien. Den samledes business case for Fase 2 inkl. driftsudgifter, tilpasningen af eksisterende systemer. Mio kr EKKO 65,9 50,8 106,7 80,5 18,8 DMR 39,6 29,3 70,8 64,4 3,7 EFI 59,7 41,9 88,9 (137,0) (210,3) Samlet effekt 165,2 122,0 266,4 7,9 (187,8) Akkumuleret 165,2 287,2 553,6 561,5 373,7 effekt Tabellen indeholder enkelte afrundningsdifferencer. Mio kr Ialt EKKO (0,7) (0,7) (0,7) 320,7 DMR (42,6) (61,3) (63,1) 40,8 EFI (210,3) (210,3) (210,3) (787,9) Samlet effekt (253,6) (272,3) (274,1) (426,4) Akkumuleret 120,0 (152,3) (426,4) effekt Tabellen indeholder enkelte afrundningsdifferencer. Som det ses, opnår Fase 2 som helhed break-even i 2014 svarende til en forsinkelse på 1,5 år i forhold til akt 186. Dette mindsker den forsinkelse på 2 år, som udviklingsarbejdet med IBM har givet. Businesscasen for den samlede fase 2 forbliver dermed god på trods af, at den påvirkes af forsinkelserne. Det må derudover indgå i betragtningen af business casen, at der ikke er alternativer til DMR, EKKO og EFI til at understøtte de opgaver, som pt. understøttes af utilstrækkelige systemer, eller som helt savner systemunderstøttelse. Risikovurdering I det følgende gennemgås de væsentligste risici ved gennemførslen af Systemmoderniseringens fase 2 på baggrund af nærværende plan, som knytter sig til følgende faktorer:

7 7 Økonomi Organisation Teknisk løsning Leverandør Interessenter. Den samlede risikovurdering fremgår nedenfor Nivieau Risikofaktor Økonomi Organisation Teknisk løsning Leverandør Interessenter Samlet vurdering Økonomi For at minimere risikoen vil udvikling af systemerne ske i mere overskuelige leverancer. Størstedelen af udviklingen bliver købt på fastpriskontrakter og den resterende del som køb på SKI aftale eller på eksisterende udviklingskontrakter. Den del af udviklingen som vil blive på SKI aftaler, er kontrakter hvor der afregnes på timebasis. Dette giver en risiko for at der kan komme uforudsete omkostninger. SKAT søger at imødegå denne risiko ved at sikre en fast leverandørstyring. Denne risiko modsvares desuden af at udviklingen af dele af løsningen kan ske hurtigere, på baggrund af opsplitningen af funktionalitet, så det er muligt at få realiseret business casens besparelser hurtigere. Organisation Alle projekterne i systemmoderniseringens Fase 2 medfører store organisatoriske forandringer i SKAT. Digitalt Motor Register skal implementere en relativt ny opgave i SKAT, og både EKKO og EFI indebærer, at alle opkrævnings- og inddrivelsesmedarbejdere skal løse deres opgaver på en markant anderledes måde. De organisatoriske risici søges nedbragt ved, at projekterne planlægger en omfattende brugeruddannelse, ligesom projekterne, i samarbejde med SKATs driftsorganisation, arbejder på at forberede og orientere medarbejderne i Skattecentrene på de store forandringer. For projekterne i Fase 2 er der yderligere risici i, at ressourcer med de rette IT- og projektkompetencer er svært tilgængelige. Projekterne har derfor konstant fokus på at tiltrække kvalificerede projektmedarbejdere. Teknisk løsning Kompleksiteten af de tekniske løsninger i fase 2 er stadig på et niveau, hvor SKAT får større leverancesikkerhed ved at udbyde løsningerne til flere leverandører, som har særlig tekniske kompetencer indenfor de enkelte tekniske udviklingsområder. Samtidig er det også nødvendigt at sikre, at der til en hver tid er ressourcer til rådighed for fase2, som har den nødvendige tekniske viden til at overskue sammenhænge og afhængigheder mellem de enkelte systemer i systemmoderniseringen. Leverandør SKAT vil søge at drage størst mulig nytte af de erfaringer, som man har opnået i forhold til leverandørsamarbejde på fase 2.1. SKAT har derfor evalueret forløbet, og i konsekvens heraf bl.a. vurderet at opsplitningen af fase 2 vil reducere de store risici, der var ved at man kun havde en leverandør på så store og komplekse systemer som EKKO og DMR. EFI er et stort komplekst system, så SKAT holder konstant fokus på at foretage afklaringer med leverandøren så tidligt som muligt, samt at sikre, at de leverancer fra EKKO, som EFI-leverandøren har krav på, imødegås gennem fælles planlægning. Interessenter Der er mange interessenter til projekterne i Systemmoderniseringens fase 2. Alle virksomheder, alle ejere af motorkøretøjer, alle restanter (borgere og virksomheder) og deres juridiske og økonomiske rådgivere samt mange offentlige myndigheder (bl.a. Færdselsstyrelsen og institutioner med restancer) bliver berørt af projekterne.

8 8 DMR og EFI har følgegrupper, hvor de væsentligste interessenter inddrages, ligesom der er afsat midler til at informere virksomheder, borgerne og medarbejdere. Projekterne holder desuden løbende fokus på behovet for at informere de enkelte grupper af interessenter. Udgifterne i 2009 kan specificeres således på under- og standardkonti: Skat (Driftsbev. ) 10. Almindelig virksomhed Udgift -10,0 mio. kr. 18. Lønninger/personaleomkostninger 9,2 mio. kr. 22. Øvrige ordinære driftsomkostninger -19,2 mio. kr. Der anmodes om tilslutning til, at der på forslag til lov om tillægsbevilling for 2009 optages en mindreudgift på 10,0 mio. kr. på Skat som følge af blandt andet færre udgifter til drift. På baggrund af merudgifter som følge af udskudte årsværkseffekter forhøjes lønsumsloftet for SKAT med 9,2 mio. kr. i Udgifter til udvikling, drift og udskudte årsværkseffekter i perioden 2010 og frem indarbejdes på forslag til finansloven for c. Aktstykket forelægges nu, da det er nødvendigt at opnå Finansudvalgets tilslutning til at der indgås nye aftaler om udviklingen af Systemmoderniseringens fase 2, med henblik på at sikre det videre forløb for systemmoderniseringen, og da der er konstateret væsentlige merudgifter i Systemmoderniseringens fase 2, bl.a. som følge af de følgeomkostninger der har været i udviklingsperioden på ca. 2 år. e. Under henvisning til ovenstående anmodes om tilslutning til, at SKAT fortsætter udviklingen af løsningerne i Systemmoderniseringens fase 2.1. (Digitalt Motorregister, DMR og Én Skattekonto, EKKO), samt aftaler et ændret idriftsættelsesforløb for Systemmoderniseringens fase 2.2 (Ét Fælles Inddrivelsessystem, EFI). Endvidere anmodes om tilslutning til at den totaløkonomiske ramme for systemmoderniseringens fase 2 udvides med i alt 136,0 mio. kr. i forhold til den i akt 186 angivne ramme på 535,9 mio. kr. Skatteministeriet anmoder derudover om tilslutning til, at der på forslag om tillægsbevilling for 2009 opføres følgende: Skat (Driftsbev. ) -10,0 mio. kr. Endelig anmodes om tilslutning til, at lønsumsloftet for SKAT hæves med 9,2 mio. kr. i f. Finansministeriets tilslutning foreligger. København, den 8. juni 2009 Til Finansudvalget. KRISTIAN JENSEN / Jens Madsen Tiltrådt af Finansudvalget den

Kvartalsrapport vedr. fase 2 af SKATs systemmodernisering for 1. kvartal 2008

Kvartalsrapport vedr. fase 2 af SKATs systemmodernisering for 1. kvartal 2008 Notat Hovedcentret Strategi og udvikling Projektkontoret 13. juni 2008 J. nr. 08-048898 Kvartalsrapport vedr. fase 2 af SKATs systemmodernisering for 1. kvartal 2008 1. Indledning Finansudvalget besluttede

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38. Offentligt. Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2. Offentligt. Til Folketingets Finansudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38. Offentligt. Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2. Offentligt. Til Folketingets Finansudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38 Offentligt Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2 Offentligt j.nr. 06-014656 Dato : 21. november 2006 Til Folketingets Finansudvalg Hermed fremsendes statusrapport

Læs mere

Samrådsspørgsmål. Akt 186

Samrådsspørgsmål. Akt 186 Samrådsspørgsmål Akt 186 Der ønskes en uddybende redegørelse for og en drøftelse af årsagerne til og konsekvenserne af den forventede meget betydelige fordyrelse og forsinkelse af projektet. Svar: Indledning

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Svar på Spørgsmål 4 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Svar på Spørgsmål 4 Offentligt Finansudvalget 2008-09 FIU alm. del Svar på Spørgsmål 4 Offentligt j.nr. 09-043424 Dato : 03.04.2009 Til Folketingets Finansudvalg Hermed sendes svar på 9 spørgsmål 4 af 19. februar 2009. (Alm. del). Kristian

Læs mere

Afgjort den 15. maj 2014

Afgjort den 15. maj 2014 Aktstykke nr. 168 Folketinget 2014-15 (2. samling) Afgjort den 15. maj 2014 Tidligere fortroligt aktstykke K af 30. april 2014. Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 25. september 2015.

Læs mere

Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering for 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering for 1. kvartal 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 156 Offentligt Notat Skatteministeren Hovedcentret Strategi og Udvikling Projektkontoret Dato 25. maj J. nr. 07-061430 Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering

Læs mere

Afgjort den 7. juni 2012

Afgjort den 7. juni 2012 Aktstykke nr. 167 Folketinget 2014-15 (2. samling) Afgjort den 7. juni 2012 Tidligere fortroligt aktstykke O af 29. maj 2012. Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af den 25. september 2015.

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 8 af 24. maj 2006.

Hermed sendes svar på spørgsmål nr.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 8 af 24. maj 2006. Finansudvalget Aktstk. 151 - Svar på 9 Spørgsmål 7 Offentligt j.nr. 06-052864 Dato : Til Folketingets Finansudvalg Ad Aktstk. 151 SKATs it-systemer, igangsættelse af fase 2 Hermed sendes svar på spørgsmål

Læs mere

a. Skatteministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til at afholde merudgifter i forhold til det fortrolige

a. Skatteministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til at afholde merudgifter i forhold til det fortrolige Aktstykke nr. 64 Folketinget 2010-11 Bilag Afgjort den 9. december 2010 Skatteministeriet. København, den 30. november 2010. 64 a. Skatteministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til at

Læs mere

Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering for 1. kvartal 2008

Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering for 1. kvartal 2008 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 195 Offentligt Notat Hovedcentret Strategi og Udvikling Projektkontoret 13. juni J. nr. 08-048898 Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering

Læs mere

k01 pz /bilag 149 Justitsministeriet.

k01 pz /bilag 149 Justitsministeriet. 1 /bilag Justitsministeriet. København, den 18. maj 2009. 149 a. Justitsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at fortsætte digitaliseringen af tinglysningen, idet der er indgået en tillægsaftale

Læs mere

Aktstykke nr. 164 Folketinget 2009-10. Afgjort den 10. december 2009. Skatteministeriet. København, den 2. december 2009.

Aktstykke nr. 164 Folketinget 2009-10. Afgjort den 10. december 2009. Skatteministeriet. København, den 2. december 2009. Aktstykke nr. 164 Folketinget 2009-10 Afgjort den 10. december 2009 164 Skatteministeriet. København, den 2. december 2009. a. Skatteministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til at igangsætte

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om SKATs systemmodernisering

Rigsrevisionens notat om beretning om SKATs systemmodernisering Rigsrevisionens notat om beretning om SKATs systemmodernisering Oktober 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om SKATs systemmodernisering (beretning nr. 5/2014) 3. oktober 2017

Læs mere

Aktstykke nr. 109 Folketinget Afgjort den 17. december Skatteministeriet. København, den 1. december 2009.

Aktstykke nr. 109 Folketinget Afgjort den 17. december Skatteministeriet. København, den 1. december 2009. Aktstykke nr. 109 Folketinget 2010-11 Afgjort den 17. december 2009 Skatteministeriet. København, den 1. december 2009. 109 a. Skatteministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til afholde

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs systemmodernisering. August 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs systemmodernisering. August 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs systemmodernisering August 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 5/2014 om SKATs systemmodernisering Skatteministerens

Læs mere

Aktstykke nr. 110 Folketinget 2010-11. Bilag Afgjort den 18. juni 2009. Skatteministeriet. Skatteministeriet, den 8. juni 2009.

Aktstykke nr. 110 Folketinget 2010-11. Bilag Afgjort den 18. juni 2009. Skatteministeriet. Skatteministeriet, den 8. juni 2009. Aktstykke nr. 110 Folketinget 2010-11 Bilag Afgjort den 18. juni 2009 Skatteministeriet. Skatteministeriet, den 8. juni 2009. 110 a. Skatteministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at igangsætte

Læs mere

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009.

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10 Afgjort den 19. november 2009 28 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Aktstykke nr. 132 Folketinget Skatteministeriet. København, den 15. juni 2016.

Aktstykke nr. 132 Folketinget Skatteministeriet. København, den 15. juni 2016. Aktstykke nr. 132 Folketinget 2015-16 132 Skatteministeriet. København, den 15. juni 2016. a. Skatteministeriet søger hermed om Finansudvalgets tilslutning til at fortsætte projektet vedrørende udviklingen

Læs mere

Afgjort den 18. september 2014

Afgjort den 18. september 2014 Aktstykke nr. 93 Folketinget 2015-16 Afgjort den 18. september 2014 Tidligere fortroligt aktstykke Q af 18. september 2014. Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 2. maj 2016. 93 Skatteministeriet.

Læs mere

Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 47 Offentligt. Bilag. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009.

Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 47 Offentligt. Bilag. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 47 Offentligt Bilag Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05)

Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05) O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\533876\dokumenter\akt084.fm 01-02-05 10:57:13 k02 TN 1 Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05) 84 Trafikministeriet. København,

Læs mere

Aktstykke nr. 118 Folketinget Bilag. Justitsministeriet. København, den 13. juni 2017.

Aktstykke nr. 118 Folketinget Bilag. Justitsministeriet. København, den 13. juni 2017. Aktstykke nr. 118 Folketinget 2016-17 Bilag 118 Justitsministeriet. København, den 13. juni 2017. a. Justitsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at fortsætte udviklingen af et nyt it-system

Læs mere

Aktstykke nr. 33 Folketinget Finansministeriet. København, den 29. november 2016.

Aktstykke nr. 33 Folketinget Finansministeriet. København, den 29. november 2016. Aktstykke nr. 33 Folketinget 2016-17 33 Finansministeriet. København, den 29. november 2016. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at det fællesoffentlige grunddataprogram fortsættes,

Læs mere

Aktstykke nr. 60 Folketinget 2012-13. Bilag. Justitsministeriet. København, den 22. januar 2013.

Aktstykke nr. 60 Folketinget 2012-13. Bilag. Justitsministeriet. København, den 22. januar 2013. Aktstykke nr. 60 Folketinget 2012-13 Bilag 60 Justitsministeriet. København, den 22. januar 2013. a. Justitsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at fortsætte udviklingen af et nyt itsystem

Læs mere

Retningslinjer for udformning af it-aktstykker. Juli 2017

Retningslinjer for udformning af it-aktstykker. Juli 2017 Retningslinjer for udformning af it-aktstykker Juli 2017 Retningslinjer for udformningen af it-aktstykker Budgetvejledningen fastsætter i pkt. 2.2.18 regler for håndtering af statslige it-projekter. Denne

Læs mere

Afgjort den 2. marts Tidligere fortroligt aktstykke I af 2. marts Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 30.

Afgjort den 2. marts Tidligere fortroligt aktstykke I af 2. marts Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 30. Aktstykke nr. 111 Folketinget 2016-17 Afgjort den 2. marts 2017 Tidligere fortroligt aktstykke I af 2. marts 2017. Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 30. maj 2017 111 Skatteministeriet.

Læs mere

Bilag Afgjort den 28. maj 2015. Justitsministeriet. København, den 13. maj 2014.

Bilag Afgjort den 28. maj 2015. Justitsministeriet. København, den 13. maj 2014. Aktstykke nr. 149 Folketinget 2014-15 (2. samling) Bilag Afgjort den 28. maj 2015 149 Justitsministeriet. København, den 13. maj 2014. a. Justitsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at

Læs mere

Vangeboskolens økonomiske situation

Vangeboskolens økonomiske situation Vangeboskolens økonomiske situation Analyse af perioden fra 2013/14 og frem Februar 2017 1 Indledning Igennem de seneste 4 år har den økonomiske situation på Vangeboskolen ændret sig i betydelig grad.

Læs mere

Aktstykke nr. 114 Folketinget 2013-14. Afgjort den 4. juni 2014. Beskæftigelsesministeriet. København, den 27. maj 2014.

Aktstykke nr. 114 Folketinget 2013-14. Afgjort den 4. juni 2014. Beskæftigelsesministeriet. København, den 27. maj 2014. Aktstykke nr. 114 Folketinget 2013-14 Afgjort den 4. juni 2014 114 Beskæftigelsesministeriet. København, den 27. maj 2014. a. Beskæftigelsesministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at afholde

Læs mere

Totaludgiften til IT-Universitetet udgør hermed 428,1 mio. kr. (indeks 172,9).

Totaludgiften til IT-Universitetet udgør hermed 428,1 mio. kr. (indeks 172,9). Aktstykke nr. 80 Folketinget 2009-10 Afgjort den 22. oktober 2003 80 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. København, den 13. oktober 2009. a. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling

Læs mere

O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\559276\dokumenter\akt162.fm 15-06-07 12:42:20 k02 pz

O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\559276\dokumenter\akt162.fm 15-06-07 12:42:20 k02 pz 1 Kulturministeriet. København, den 12. juni 2007. 162 a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at overføre 11 mio. kr. fra det overskydende licensprovenu fra 2006 til 21.11.01 Kulturministeriets

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

a. Justitsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at videreføre anskaffelsen af et nyt sagsbehandlingssystem

a. Justitsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at videreføre anskaffelsen af et nyt sagsbehandlingssystem Aktstykke nr. 66 Folketinget 2010-11 Bilag Afgjort den 16. december 2010 Justitsministeriet. København, den 30. november 2010. 66 a. Justitsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at videreføre

Læs mere

Afgjort den 26. februar 2009. Tidligere fortroligt aktstykke F (2008-09). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 25.02.2013.

Afgjort den 26. februar 2009. Tidligere fortroligt aktstykke F (2008-09). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 25.02.2013. Aktstykke nr. 70 Folketinget 2012-13 Afgjort den 26. februar 2009 Tidligere fortroligt aktstykke F (2008-09). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 25.02.2013. Transportministeriet. København,

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. København, den 8. januar 2014. Aktstykke nr. 66 Folketinget 2013-14 BV000153

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. København, den 8. januar 2014. Aktstykke nr. 66 Folketinget 2013-14 BV000153 Aktstykke nr. 66 Folketinget 2013-14 66 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. København, den 8. januar 2014. a. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter afgiver ved dette orienterende aktstykke

Læs mere

ARBEJDET MED UDVIKLING AF EN AGIL STANDARDKONTRAKT

ARBEJDET MED UDVIKLING AF EN AGIL STANDARDKONTRAKT Executive summary 1. ARBEJDET MED UDVIKLING AF EN AGIL STANDARDKONTRAKT Regeringen har et mål om, at den offentlige sektor skal være blandt de mest effektive og mindst bureaukratiske i verden, og for at

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs forvaltning af restancer. April 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs forvaltning af restancer. April 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs forvaltning af restancer April 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 3/2014 om SKATs forvaltning af restancer

Læs mere

December December December

December December December 1. Udvikling på opkrævningsområdet. På landsplan er de samlede kommunale restancer steget siden 2006 med mere end 40 procent. Fra cirka 8,3 mia. kroner til 11,9 mia. kroner. Det er dog ikke alle 11,9 mia.

Læs mere

Finansudvalget Aktstk. 40 Offentligt

Finansudvalget Aktstk. 40 Offentligt Finansudvalget 2017-18 Aktstk. 40 Offentligt Aktstykke nr. 40 Folketinget 2017-18 40 Sundheds- og Ældreministeriet. København, den 29. november 2017. a. Sundheds- og Ældreministeriet anmoder hermed om

Læs mere

Afgjort den 1. september 2011. Beskæftigelsesministeriet. København, den 23. august 2011. Aktstykke nr. 176 Folketinget 2010-11 BE004732

Afgjort den 1. september 2011. Beskæftigelsesministeriet. København, den 23. august 2011. Aktstykke nr. 176 Folketinget 2010-11 BE004732 Aktstykke nr. 176 Folketinget 2010-11 Afgjort den 1. september 2011 176 Beskæftigelsesministeriet. København, den 23. august 2011. a. Beskæftigelsesministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

1. marts apr Afgjort den 12. august Undervisningsministeriet. København, den 15. juni 2010.

1. marts apr Afgjort den 12. august Undervisningsministeriet. København, den 15. juni 2010. Aktstykke nr. 154 Folketinget 2009-10 Afgjort den 12. august 2010 154 Undervisningsministeriet. København, den 15. juni 2010. a. Undervisningsministeriet skal hermed orientere Finansudvalget om fremdriften

Læs mere

Afgjort den 13. marts 2014. Tidligere fortroligt aktstykke H (2013-14). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse den 12.

Afgjort den 13. marts 2014. Tidligere fortroligt aktstykke H (2013-14). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse den 12. Aktstykke nr. 53 Folketinget 2014-15 Afgjort den 13. marts 2014 Tidligere fortroligt aktstykke H (2013-14). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse den 12. november 2014. 53 Finansministeriet.

Læs mere

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten . spe. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten Nedenstående er opdelt i to afsnit. Første afsnit indeholder bestemmelser, der forventes indarbejdet i Samarbejdsbilaget. Andet

Læs mere

Aktstykke nr. 30 Folketinget 2014-15. Afgjort den 20. november 2014. Beskæftigelsesministeriet. København, den 4. november 2014.

Aktstykke nr. 30 Folketinget 2014-15. Afgjort den 20. november 2014. Beskæftigelsesministeriet. København, den 4. november 2014. Aktstykke nr. 30 Folketinget 2014-15 Afgjort den 20. november 2014 30 Beskæftigelsesministeriet. København, den 4. november 2014. a. Beskæftigelsesministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til

Læs mere

Grænsefladebeskrivelse for EFI

Grænsefladebeskrivelse for EFI Ver.: 1.0 Dato 28-06-2010 Grænsefladebeskrivelse for EFI Digitalt Motorregister (DMR) 2010-2011 Grænsefladebeskrivelse for EFI side 1/7 Denne interessentpakke indeholder en detaljeret beskrivelse af de

Læs mere

Afgjort den 1. juni 2011. Beskæftigelsesministeriet. København, den 24. maj 2011. Aktstykke nr. 147 Folketinget 2010-11 BE004658

Afgjort den 1. juni 2011. Beskæftigelsesministeriet. København, den 24. maj 2011. Aktstykke nr. 147 Folketinget 2010-11 BE004658 Aktstykke nr. 147 Folketinget 2010-11 Afgjort den 1. juni 2011 147 Beskæftigelsesministeriet. København, den 24. maj 2011. a. Beskæftigelsesministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at disponere

Læs mere

Afgjort den 3. juni Tidligere fortroligt aktstykke I ( ). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af

Afgjort den 3. juni Tidligere fortroligt aktstykke I ( ). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af Aktstykke nr. 69 Folketinget 2012-13 Afgjort den 3. juni 2010 Tidligere fortroligt aktstykke I (2009-10). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 25.02.2013. Transportministeriet. København,

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 200 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 200 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 200 Offentligt SEKRETARIATET - NOTAT Notat om revisionssager på SKATs og Skatteministeriets område - til omdeling i Skatteudvalget på møde 19. maj 2016 19. maj

Læs mere

Aktstykke nr. 2 Folketinget 2013-14. Bilag Afgjort den 3. oktober 2013. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 11. september 2013.

Aktstykke nr. 2 Folketinget 2013-14. Bilag Afgjort den 3. oktober 2013. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 11. september 2013. Aktstykke nr. 2 Folketinget 2013-14 Bilag Afgjort den 3. oktober 2013 2 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 11. september 2013. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder hermed Finansudvalget

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om SKATs fusion af inddrivelsesområdet (beretning nr.

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om SKATs systemmodernisering. Januar 2015

Beretning til Statsrevisorerne om SKATs systemmodernisering. Januar 2015 Beretning til Statsrevisorerne om SKATs systemmodernisering Januar 2015 BERETNING OM SKATS SYSTEMMODERNISERING Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål og konklusion... 1 1.2.

Læs mere

Afgjort den 7. juni 2012. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 29. maj 2012.

Afgjort den 7. juni 2012. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 29. maj 2012. Aktstykke nr. 100 Folketinget 2011-12 Afgjort den 7. juni 2012 100 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 29. maj 2012. a. Ministeriet for Forskning, Innovation

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det digitale tinglysningsprojekt. Marts 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det digitale tinglysningsprojekt. Marts 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om det digitale tinglysningsprojekt Marts 2013 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om det digitale tinglysningsprojekt (beretning

Læs mere

Aktstykke nr. 149 Folketinget 2010-11. Afgjort den 23. juni 2011. Transportministeriet. Transportministeriet, den 15. juni 2011.

Aktstykke nr. 149 Folketinget 2010-11. Afgjort den 23. juni 2011. Transportministeriet. Transportministeriet, den 15. juni 2011. Aktstykke nr. 149 Folketinget 2010-11 Afgjort den 23. juni 2011 149 Transportministeriet. Transportministeriet, den 15. juni 2011. a. Transportministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at

Læs mere

Afgjort den 12. december 2013. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 27. november 2013.

Afgjort den 12. december 2013. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 27. november 2013. Aktstykke nr. 29 Folketinget 2013-14 Afgjort den 12. december 2013 29 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 27. november 2013. a. Ministeriet for Forskning,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Skatteministeriets økonomistyring. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Skatteministeriets økonomistyring. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Skatteministeriets økonomistyring September 2014 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

KOPI. 1. KOMBITS forretningsmodel Kommunernes aftaleperiode for den nye valgløsning Afregningsmodel for den nye valgløsning...

KOPI. 1. KOMBITS forretningsmodel Kommunernes aftaleperiode for den nye valgløsning Afregningsmodel for den nye valgløsning... TILSLUTNINGSAFTALE TIL DEN NYE VALGLØSNING - BILAG 2 ØKONOMI OG AFREGNINGSMODEL Indholdsfortegnelse 1. KOMBITS forretningsmodel... 2 2. Kommunernes aftaleperiode for den nye valgløsning... 2 3. Afregningsmodel

Læs mere

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort)

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) Håndbogen for Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) 80% af alle projekter, hvor der er uigennemskuelighed fejler Lange projekter er mere risikofyldte end korte Transparente projekter har oftere

Læs mere

Aktstykke nr. 117 Folketinget Beskæftigelsesministeriet. København, den 28. maj 2014.

Aktstykke nr. 117 Folketinget Beskæftigelsesministeriet. København, den 28. maj 2014. Aktstykke nr. 117 Folketinget 2013-14 117 Beskæftigelsesministeriet. København, den 28. maj 2014. a. Beskæftigelsesministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til i 2014 at disponere i alt 1.139,0

Læs mere

Økonomiske konsekvenser af organisationstilpasninger

Økonomiske konsekvenser af organisationstilpasninger 2b Dato 16. juni 2011 Initialer Økonomiske konsekvenser af organisationstilpasninger 1.0 Indledning Den 9. juni 2011 forelagde rektor bestyrelsen et forslag til en ny organisation. Den nye organisation

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 30. maj 2006 RN A404/06

RIGSREVISIONEN København, den 30. maj 2006 RN A404/06 RIGSREVISIONEN København, den 30. maj 2006 RN A404/06 Faktuelt notat til statsrevisorerne om grænsedragningen mellem byggeriet i Ørestad og DR s andre aktiviteter 1. På baggrund af en anmodning fra statsrevisorerne

Læs mere

Statsrevisorernes sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K

Statsrevisorernes sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K Skatteministeren Statsrevisorernes sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Telefon 3392 3392 Fax 3314 9105 CVR-nr. 19552101 EAN-nr. 5798000033788

Læs mere

Aktstykke nr. 55 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012.

Aktstykke nr. 55 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. Aktstykke nr. 55 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 55 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde 1. Ledelsesresumé Projektet har til formål at udarbejde og implementere en fælles datamodel for kommunale geodata. Udbud og datamodel skal styrke

Læs mere

Administrative IT-systemer og hjemtagelse af lønadministration

Administrative IT-systemer og hjemtagelse af lønadministration Indstilling Til Magistraten (Magistraten) Fra Borgmesterens Afdeling Dato 11. juni 2016 Administrative IT-systemer og hjemtagelse af lønadministration Indgåelse af ny kontrakt om Aarhus Kommunes fælles

Læs mere

Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15. Afgjort den 28. maj 2015. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015.

Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15. Afgjort den 28. maj 2015. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015. Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15 Afgjort den 28. maj 2015 140 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015. a. Klima-, Energi og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Aktstykke nr. 44 Folketinget Afgjort den 13. december Økonomi- og Indenrigsministeriet. København, den 4. december 2012.

Aktstykke nr. 44 Folketinget Afgjort den 13. december Økonomi- og Indenrigsministeriet. København, den 4. december 2012. Aktstykke nr. 44 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 44 Økonomi- og Indenrigsministeriet. København, den 4. december 2012. a. Økonomi- og Indenrigsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Fremsat den xx. december 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende Lov nr. 596 af 12. juni 2013

Læs mere

Afgjort den 23. juni 2011. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. København, den 7. juni 2011. Aktstykke nr. 155 Folketinget 2010-11

Afgjort den 23. juni 2011. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. København, den 7. juni 2011. Aktstykke nr. 155 Folketinget 2010-11 Aktstykke nr. 155 Folketinget 2010-11 Afgjort den 23. juni 2011 155 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. København, den 7. juni 2011. a. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. December 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. December 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet December 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om SKATs fusion af inddrivelsesområdet

Læs mere

Finansudvalget 2013-14 Aktstk. 160 Offentligt

Finansudvalget 2013-14 Aktstk. 160 Offentligt Finansudvalget 2013-14 Aktstk. 160 Offentligt Aktstykke nr. 160 Folketinget 2013-14 160 Undervisningsministeriet. København, den 30. september 2014. a. Undervisningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Redegørelse om beløbet til Grønland i forbindelse med spil

Redegørelse om beløbet til Grønland i forbindelse med spil Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 166 Offentligt 12. april 2016 J.nr. 15-0694798 Redegørelse om beløbet til Grønland i forbindelse med spil Skriftlig redegørelse Skatteministeren (Karsten Lauritzen)

Læs mere

- Tale til besvarelse af spørgsmål C, D, E, F og G den 30. september 2015

- Tale til besvarelse af spørgsmål C, D, E, F og G den 30. september 2015 Finansudvalget 2014-15 (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 130 Offentligt 28. september 2015 J.nr. 15 2656542 15-2819882 15-2820279 Indsats og Inddrivelse SWC Samrådsspørgsmål C, D, E,

Læs mere

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg.

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg. Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0028 Bilag 2 Offentligt Notat 13. marts 2009 J.nr. 2009-739-0203 Grundnotat om Europa-Kommissionens forslag til Rådets direktiv om gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer

Læs mere

Tilbudsbetingelser. for. Operatøropgaven for Erhvervspartnerskabet for avanceret produktion

Tilbudsbetingelser. for. Operatøropgaven for Erhvervspartnerskabet for avanceret produktion Tilbudsbetingelser for Operatøropgaven for Erhvervspartnerskabet for avanceret produktion 1. ORIENTERING 1.1 Opgaven Erhvervsstyrelsen indhenter hermed tilbud på opgaven Operatør for Erhvervspartnerskabet

Læs mere

Aktstykke nr. 84 Folketinget Undervisningsministeriet. København, den 17. maj 2017.

Aktstykke nr. 84 Folketinget Undervisningsministeriet. København, den 17. maj 2017. Aktstykke nr. 84 Folketinget 2016-17 84 Undervisningsministeriet. København, den 17. maj 2017. a. Undervisningsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at Teknisk Skole Silkeborg opfører

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.2: Effektiv digital selvbetjening KL, September 2011 Baggrund Hvert år håndterer kommunerne mange millioner ind- og udgående henvendelser. Håndtering

Læs mere

Aktstykke nr. 63 Folketinget 2009-10. Afgjort den 17. marts 2010. Skatteministeriet. København, den 1. december 2009.

Aktstykke nr. 63 Folketinget 2009-10. Afgjort den 17. marts 2010. Skatteministeriet. København, den 1. december 2009. Aktstykke nr. 63 Folketinget 2009-10 Afgjort den 17. marts 2010 63 Skatteministeriet. København, den 1. december 2009. a. Skatteministeriet orienterer hermed Finansudvalget om IT-systemet eindkomsts drift,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Aktstykke nr. 74 Folketinget Afgjort den 31. marts Skatteministeriet. København, den 16. marts 2016.

Aktstykke nr. 74 Folketinget Afgjort den 31. marts Skatteministeriet. København, den 16. marts 2016. Aktstykke nr. 74 Folketinget 2015-16 Afgjort den 31. marts 2016 74 Skatteministeriet. København, den 16. marts 2016. a. Skatteministeriet skal hermed anmode om Finansudvalgets tilslutning til, at den totaløkonomiske

Læs mere

Bilag 4. Model og business case for samlet kontraktstyring

Bilag 4. Model og business case for samlet kontraktstyring Bilag 4. Model og business case for samlet kontraktstyring 1. Etablering af samlet kontrakt- og licensstyring i Koncernservice En samling af ansvaret for kontrakt- og licensstyring for kommunens it-systemer

Læs mere

ny natur, friluftsliv og kvælstofreducerende tiltag.

ny natur, friluftsliv og kvælstofreducerende tiltag. Aktstykke nr. 119 Folketinget 2015-16 Afgjort den 23. juni 2016 119 Miljø- og Fødevareministeriet. København, den 7. juni 2016. a. Miljø- og Fødevareministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til

Læs mere

Vejdirektoratet gennemfører forberedende arbejder frem til og med udbud for tre skibsstødssikringsprojekter.

Vejdirektoratet gennemfører forberedende arbejder frem til og med udbud for tre skibsstødssikringsprojekter. Aktstykke nr. 41 Folketinget 2013-14 41 Transportministeriet. København, den 4. december 2013. a. Transportministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til der foretages følgende bevillingsoverførsler

Læs mere

Center for Administrativ Service

Center for Administrativ Service 1. primære aktiviteter Primære aktiviteter Der er tale om løn, drifts- og udviklingsbudgettet på følgende områder: (generelt) HR & Kommunikation Sekretariat Digitalisering & Effektivisering Økonomi 2.

Læs mere

Fordeling af KOMBIT-udlodning til udgifter i forbindelse med monopolbruddet Budgetnotat. BORGMESTERENS AFDE- LING Fælles Service Aarhus Kommune

Fordeling af KOMBIT-udlodning til udgifter i forbindelse med monopolbruddet Budgetnotat. BORGMESTERENS AFDE- LING Fælles Service Aarhus Kommune Fordeling af KOMBIT-udlodning til udgifter i forbindelse med monopolbruddet Budgetnotat Indstilling Det indstilles, at det her fremsendte overblik over omstillingsomkostninger godkendes som grundlag for

Læs mere

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Indholdsfortegnelse: 1. Retningsliniernes formål... 3 2. Organisering... 3 3. Krav til leverandører... 3 4. Brugerinvolvering... 4 5. Indkøbsprocessen... 4

Læs mere

Notat vedr. organisering og tidsestimering ved udbud af den fælles sårjournal

Notat vedr. organisering og tidsestimering ved udbud af den fælles sårjournal Mette Dalsgaard og Morten Kjeldgaard 17-11-2015 Notat vedr. organisering og tidsestimering ved udbud af den fælles sårjournal Dette notat beskriver konsekvenserne ved 3 mulige scenarier for konkurrenceudsættelse

Læs mere

18.21.03. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. 10. Basisydelser Udgift 60,3 mio. kr.

18.21.03. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. 10. Basisydelser Udgift 60,3 mio. kr. Aktstykke nr. 150 Folketinget 2009-10 Afgjort den 24. juni 2010 150 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. København, den 15. juni 2010. a. Integrationsministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

Aktstykke nr. 153 Folketinget Afgjort den 24. juni Undervisningsministeriet. København, den 15. juni 2010.

Aktstykke nr. 153 Folketinget Afgjort den 24. juni Undervisningsministeriet. København, den 15. juni 2010. Aktstykke nr. 153 Folketinget 2009-10 Afgjort den 24. juni 2010 153 Undervisningsministeriet. København, den 15. juni 2010. a. Undervisningsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at der

Læs mere

Bilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog.

Bilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog. MBBL 27. august 2013 Bilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog. GD2/Adresseprogrammet identificerer løbende en række risici, som har tværgående betydning for delprogrammets projekter.

Læs mere

Aktstykke nr. 11 Folketinget 2009-10. Afgjort den 22. oktober 2009. Forsvarsministeriet. København, den 14. oktober 2009.

Aktstykke nr. 11 Folketinget 2009-10. Afgjort den 22. oktober 2009. Forsvarsministeriet. København, den 14. oktober 2009. Aktstykke nr. 11 Folketinget 2009-10 Afgjort den 22. oktober 2009 11 Forsvarsministeriet. København, den 14. oktober 2009. a. Forsvarsministeriet anmoder herved om Finansudvalgets tilslutning til at anvende

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Aktstykke nr. 92 Folketinget 2010-11. Afgjort den 23. marts 2011. Indenrigs- og Sundhedsministeriet. København, den 15. marts 2011.

Aktstykke nr. 92 Folketinget 2010-11. Afgjort den 23. marts 2011. Indenrigs- og Sundhedsministeriet. København, den 15. marts 2011. Aktstykke nr. 92 Folketinget 2010-11 Afgjort den 23. marts 2011 92 Indenrigs- og Sundhedsministeriet. København, den 15. marts 2011. a. Indenrigs- og Sundhedsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Aktstykke nr. 109 Folketinget Skatteministeriet. København, den 30. maj 2017.

Aktstykke nr. 109 Folketinget Skatteministeriet. København, den 30. maj 2017. Aktstykke nr. 109 Folketinget 2016-17 109 Skatteministeriet. København, den 30. maj 2017. a. Skatteministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til, at it-projektet ekapital fortsættes med

Læs mere

Aktstykke nr. 107 Folketinget 2009-10. Afgjort den 24. marts 2010. Finansministeriet. København, den 8. marts 2010.

Aktstykke nr. 107 Folketinget 2009-10. Afgjort den 24. marts 2010. Finansministeriet. København, den 8. marts 2010. Aktstykke nr. 107 Folketinget 2009-10 Afgjort den 24. marts 2010 107 Finansministeriet. København, den 8. marts 2010. a. Finansministeriet anmoder hermed Finansudvalget om tilslutning til, at Finansministeriet:

Læs mere

TILSLUTNINGSAFTALE DUBU EN IT-LØSNING PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE

TILSLUTNINGSAFTALE DUBU EN IT-LØSNING PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE TILSLUTNINGSAFTALE DUBU EN IT-LØSNING PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE Mellem [navn på kommune] [adresse 1] [adresse 2] (herefter "Kommunen") og KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S 1 FORMÅL 1.1

Læs mere

DUBU (Digitalisering Udsatte Børn og Unge) DHUV (Digitalisering af Handicap og Udsatte-Voksne)

DUBU (Digitalisering Udsatte Børn og Unge) DHUV (Digitalisering af Handicap og Udsatte-Voksne) Myndighedsafdelingen Helle Støve DUBU (Digitalisering Udsatte Børn og Unge) DHUV (Digitalisering af Handicap og Udsatte-Voksne) Business case for DUBU og afsæt for DHUV 1 INDLEDNING... 1 2 FORMÅL... 1

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Samlede Effektiviseringer, varige

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Samlede Effektiviseringer, varige BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Kapacitetsstyring (Digital pladsbooking til daginstitutioner)

Læs mere

/2016. Juni 2017

/2016. Juni 2017 18/2016 Rigsrevisionens beretning om Skatteministeriets styring af økonomien i udviklingen af det nye ejendomsvurderingssystem afgivet til Folketinget med Statsrevisorernes bemærkninger 147.281 1849 237

Læs mere