a. Skatteministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til at SKAT fortsætter udviklingen af løsningerne i

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "a. Skatteministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til at SKAT fortsætter udviklingen af løsningerne i"

Transkript

1 Aktstykke nr. 9 Folketinget Afgjort den 25. juni Skatteministeriet. København, den 8. juni a. Skatteministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til at SKAT fortsætter udviklingen af løsningerne i Systemmoderniseringens fase 2.1 (Digitalt Motorregister, DMR og Én Skattekonto, EKKO) efter en ændret plan for både udvikling og idriftsættelse, samt aftaler et ændret idriftsættelsesforløb for Systemmoderniseringens fase 2.2 (Ét Fælles Inddrivelsessystem, EFI). Denne ændring sker på baggrund af ophævelsen af kontrakten, d. 5. december 2008, med IBM om udvikling af DMR og EKKO. Systemmoderniseringens fase 2 er senest blevet forelagt for Finansudvalget i Akt 186 af d. 23. juni Finansudvalget er orienteret om kontraktsopsigelsen ved notat af 5. december Derudover anmodes om, at den totaløkonomiske ramme for Systemmoderniseringens Fase 2 øges med 136,0 mio. kr., til en samlet ramme på 671,9 mio. kr. En væsentlig del af udvidelsen kan henføres til de følgeomkostninger (bl. a. løn, konsulentudgifter og interne omkostninger), der har været i udviklingsperioden på ca. 2 år., samt den efterfølgende planlægningsperiode på det videre forløb på fase 2. Endelig anmodes om tilslutning til, at der på forslag til lov om tillægsbevilling for 2009 optages en mindreudgift på 10,0 mio. kr. på Skat som følge af blandt andet færre udgifter til drift. På baggrund af merudgifter som følge af udskudte årsværkseffekter forhøjes lønsumsloftet for SKAT med 9,2 mio. kr. i Aktstykkets indhold var fortroligt af hensyn til den igangværende udbudsproces. Fortroligheden er ophævet efter at udbudsprocessen er tilendebragt. b. Løsningerne i Systemmoderniseringens fase 2 udgøres af: Digitalt Motor Register, (DMR) som har til formål, gennem en effektivisering og digitalisering af eksisterende arbejdsprocesser, at sikre, at borgere og virksomheder oplever, at registreringen af biler foregår hurtigere og enklere end i dag. Én Skattekonto, (EKKO) som vil lette virksomhedernes administrative byrder samt effektivisere skatteadministrationen ved at opkræve alle skattekrav via et saldoprincip, således at alle krav behandles efter ensartede regler. Èt Fælles Inddrivelsessystem, (EFI) som vil sikre, at alle fordringer, der overdrages til inddrivelse hos SKAT, samles på en konto for den enkelte skyldner, samt at de inddrivelsesskridt, der iværksættes, sker som en helhedsorienteret sagsbehandling. Behovet for at indgå nye aftaler om udvikling af EKKO og DMR er opstået, efter at SKAT d. 5. december 2008 ophævede kontrakten med IBM om udviklingen af disse to løsninger. Finansudvalget blev dengang orienteret om ophævelsen, som bundede i, at SKAT anså kontrakten for misligholdt fra IBM s side. Ophævelsen skete efter en time-out i arbejdet med EKKO og DMR på baggrund af, at SKAT endnu ikke havde kunnet godkende systembeskrivelsen for EKKO selv efter over 1 års forsinkelse hermed fra IBMs side. Da resultatet af time-out viste, at IBM kun med betydeligere yderligere forsinkelser og omkostninger ville kunne levere, blev kontrakten ophævet. Siden ophævelsen af kontrakten har SKAT revurderet de forretningsmæssige behov og analyseret muligheder for at få udviklet DMR og EKKO. SKAT har vurderet, at der er stort forretningsmæssigt behov for funktionaliteten i både DMR og EKKO, og at der er gode business cases i at implementere begge løsninger. I vurderingen er det også indgået, at SKAT er kontraktligt forpligtet på leverancer fra EKKO til EFI-leverandøren. Resultatet af vurderingerne og analysen er mundet ud i en plan for det videre forløb for Systemmoderniseringens fase 2, som nu forelægges for Finansudvalget med anmodning om udvalgets tilslutning hertil. AN010496

2 2 For de tre systemer i den samlede fase 2 er de forretningsmæssige prioriteringer følgende: DMR: 1. prioritet. Understøttelse af salgs- og registreringsprocesserne til brug for bilforhandlerne. 2. prioritet. Understøttelse af salgs- og registreringsprocesserne, til brug for bilhandel uden om forhandlere. EKKO: 1. prioritet. At understøtte EFI og DMR med nødvendig funktionalitet, for at de to systemer kan idriftsættes. Det betyder udvikling af en opkrævnings- og betalingsplatform (debitormotor), et Aftale og Distributionsmodul (A&D), som bl.a. giver SKAT kunder mulighed for at vælge kommunikationskanal (eks. eller sms) og et udenlandsk kunderegister (UKD), som alle er en del af EKKO. 2. prioritet. At udstille virksomhedernes betalingsmellemværender med SKAT i én skattekonto. EFI: 1. prioritet. Understøttelse af det nye Inddrivelsescenter og dermed en øget automatisering af personinddrivelsen. 2. prioritet. Understøttelse af det regionale inddrivelsesarbejde, og dermed en øget automatisering af virksomhedsinddrivelsen. Plan for det videre forløb på Systemmoderniseringens fase 2 Den fortsatte udvikling af fase 2 planlægges at ske efter udbud (DMR, et modul af EKKO (Aftale og distribution) samt udstilling af EKKO (virksomhedernes mellemværende med SKAT), ved indgåelse af aftaler under SKI og ved justering af den eksisterende kontrakt på EFI. Dermed tilstræbes en bedre overskuelighed i hver leverance og bedre mulighed for de kommende leverandører for at planlægge og styre opgaven. Det skyldes bl.a., at leverancerne i højere grad opdeles efter hvilken teknologi, som skal anvendes for at udvikle den. Det betyder, at den enkelte leverandør ikke skal kunne overskue detaljer i flere forskellige typer teknologi og koordinere på tværs heraf. Derudover gør opdelingen i mindre dele også, at den enkelte leverandør bør have lettere ved at overskue leverancens omfang, og dermed bedre mulighed for at planlægge den korrekt. Med denne opdeling bliver især den funktionalitet, som lå i IBM-kontrakten, opsplittet i mindre dele. Opdelingen baner vejen for at tiltrække leverandører, der har høje kompetencer med at udvikle løsninger med én type teknologi, således at f en SAP leverandør kun udvikler SAP-løsninger. Dette bør gøre arbejdet mere overskueligt for den enkelte leverandør, som ikke længere skal samle ressourcer med forskelligartede ekspertiser for at udvikle en løsning på tværs af komplicerede fagområder. Opsplitningen af funktionaliteten i fase 2 i mindre dele medfører ikke, at afhængigheder mellem de enkelte dele bortfalder. Derimod vil tilstedeværelsen af flere leverandøralternativer medføre en forøgelse af de risici, der er forbundet med de indbyrdes systemafhængigheder. SKAT er bevidst om den systemintegratorrolle, som man har påtaget sig i forbindelse med strategien for systemmoderniseringen, og som bliver mere markant med den nye plan for fase 2. Derfor tilpasser SKAT ressourcenormeringen i forbindelse med etableringen af den nye plan, således, at der vil være tilstrækkeligt med ressourcer til at løse det øgede antal opgaver i forbindelse med denne rolle. SKAT har på baggrund af de tidligere tilbud og erfaringer på området foretaget et skøn på idriftsættelsesdatoer og priser for udvikling af de enkelte dele af EKKO og DMR. Derudover har SKAT arbejdet tæt sammen med EFI-leverandøren om at udarbejde en plan for EFI, som imødegår de leverancer, som skulle have været leveret fra IBM via EKKO til EFI. SKATs plan for det videre forløb medfører, at de enkelte løsninger i Systemmoderniseringens fase 2 opdeles på følgende måde: DMR: Idriftsættes trinvist efter en % opdeling, hvor den første leverance indeholder 70 % af systemet, og den anden leverance indeholder de resterende 30 % af systemet. 1. del estimeres til at kunne idriftsættes i 3. kvartal 2011 og 2. del i 2. kvartal EFI-kontrakten: SKAT indgik kontrakt om udvikling af EFI med et konsortium bestående af KMD og CapGemini med underleverandører, jf. SKATs orientering herom i statusafgivelsen til Finansudvalget efter 4. kvartal SKAT har indledt drøftelser med konsortiet om, at kontrakten opdeles i to implementeringer, for at tilvejebringe tidlig forretningsmæssig værdi, samt tilkøb af funktionalitet, som tidligere lå i EKKO-leverancer fra IBM. 1. implementering forventes idriftsat i 4. kvartal 2010 og 2. implementering i 4. kvartal Tilkøbet af leverancer, som tidligere lå i EKKO-kontrakten drejer sig bl.a. om debitormotorfunktionalitet.

3 3 EKKO: Bliver udviklet modulvist i følgende områder, som estimeres til at kunne idriftsættes som angivet ved hvert modul: Aftale og Distribution (A&D) (3. kvartal 2010) Debitormotor (klar til test og videre udvikling for: EFI i 4. kvartal 2010, DMR i 1. kvartal 2011 og EKKO i 3. kvartal 2011) Udenlandsk kundedataregister (UKD) (4. kvartal 2010) Resten af EKKO (Aftale & Angivelse, samt udstilling af data til virksomhederne, som idriftsættes i 1. kvartal 2012). Samlet set estimeres idriftsættelsestidspunkterne for de enkelte moduler at fordele sig således: Idriftsættelse Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 A&D EFI vl. Trinvis idriftssæt- telse & tilkøb Debitormotor (EFI) UKD Debitormotor (DMR) DMR vl (70%) Debitormotor (EKKO) EFI v2. Trinvis idriftsæt- telse & tilkøb EKKO udstilling DMR v2 (30%) Idriftsættelsestidspunkterne tager udgangspunkt i, at DMR og A&D kan sendes i udbud i juni Såfremt der ikke foreligger en beslutning om den videre proces for Fase 2, kan der ikke igangsættes udbud. Dermed vil idriftsættelsen af A&D, EFI v1 og DMR v1 blive rykket et kvartal og afhængig af de kommende leverandørers muligheder for at udvikle løsningerne parallelt, vil dette også kunne påvirke idriftsættelsen af EFI v2 og DMR v2. Idriftsættelsestidspunkterne er også afhængige af, at de kommende tilbudsgivere og leverandører ikke forudser forsinkelser eller fordyrelser i forbindelse med tilbudsgivningen. SKAT har søgt at minimere denne risiko, ved at kvalitetssikre tidsplanen mest muligt. Derudover er der også en lille risiko for, at leverandøren på Systemmoderniseringens fase 1 ikke kan levere som forventet. Denne risiko er minimeret ved, at afhængigheder hertil fra fase 2 ligger senest muligt, samt det forhold, at fase 1 nærmer sig sin afslutning.

4 4 I forhold til Akt. 186 af d. 23. juni 2008, hvorefter DMR og EKKO forventedes idriftsat i 4. kvartal 2009 og EFI i 4. kvartal 2010, er der tale om udskydelser af idriftsættelser på op til 2½ år. Dette skal ses i lyset af, at SKAT er blevet forsinket i 2 år i forhold til udviklingsperioden med IBM og at der anvendes en planlægnings- og forberedelsesperiode på op til et halvt år. Ændringer i forhold til Akt 186 i mio. kr. Budget akt 186 DMR og EKKO Nyt skøn Ændring Budget akt 186 EFI Nyt skøn IT Udvikling 215,0 187,0-28,0 128,3 178,8 50,5 Konsulenter 46,0 90,8 44,8 16,5 27,7 11,2 Interne omkostninger 8,0 14,4 6,4 15,5 17,1 1,6 EFI QW 0,0 0,0 0,0 17,0 11,6-5,4 Engangsudgift, CRM3 4,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Løn 54,0 98,9 44,9 31,6 41,6 10,0 I alt 327,0 395,1 68,1 208,9 276,8 67,9 i mio. kr. Ændring Budget akt 186 Fase 2 samlet Nyt skøn Ændring IT Udvikling 343,3 365,8 22,5 Konsulenter 62,5 118,5 56,0 Interne omkostninger 23,5 31,5 8,0 EFI QW 17,0 11,6-5,4 Engangsudgift, CRM3 4,0 4,0 0,0 Løn 85,6 140,5 54,9 I alt 535,9 671,9 136,0 Udvidelsen af omkostningsrammen for EFI skyldes dels den trinvise implementering af EFI og dels en flytning af funktionalitet, der skulle være udviklet under den oprindelige kontrakt med IBM. I forhold til de tidligere estimater er konsulentudgifterne fremskrevet og hævet til et niveau, der kan understøtte de udfordringer SKAT har med at fastholde og tiltrække de rette ressourcer til at understøtte udviklingen og implementeringen af Systemmoderniseringens fase 2. Dermed bliver det muligt at konsulentdække nøgleroller indenfor tekniske eller juridiske områder, hvor SKAT ikke har de fornødne kompetencer tilgængelige. SKAT har i samarbejde med Kammeradvokaten opgjort det økonomiske mellemværende med IBM, og der er fremsat krav om tilbagebetaling overfor IBM. Som følge heraf er de godt 62 mio. kr. som SKAT tidligere har betalt for IT-udvikling hos IBM ikke medtaget i den totaløkonomiske ramme. Erfaringsmæssigt kan sådanne processer have en længere tidshorisont, og det er således ikke forventningen, at en evt. tilbagebetaling vil ske i De tidligere planlagte udviklinger af quick wins på inddrivelsesområdet i eksisterende systemer vil ikke blive implementeret fuldt ud, som følge af planen for det videre forløb på Systemmoderniseringens fase 2. Derfor forventes det, at der vil kunne blive modregnet 5,4 mio. kr. herfra til opdelingen af EFI i trinvise idriftsættelser. Udviklingsomkostninger IT udviklingsomkostningerne er forøget i forhold til Akt 186, bl.a. pga. omkostninger til løn, konsulenter og etablering af udviklingsmiljøer. Den samlede udviklingsperiode er samlet set forøget med over 2 år.

5 5 Da projekterne bliver opdelt i mindre og mere overskuelige dele med potentielt flere leverandører, medfører dette en stigning i udviklingsomkostningerne, da flere leverandører skal anvende udviklingsmiljøer og der skal ske flere integrationer. Til gengæld giver det større leverancesikkerhed og øget mulighed for at få effektueret besparelsespotentialet. Opdelingen medfører dog, at der må foretages tre udbud af nye moduler og et indkøb på SKI rammeaftale og et tilkøb af funktionalitet på eksisterende kontrakt, hvilket medfører at der vil blive flere samtidige leverandører på EKKO. SKAT har derfor tilpasset ressourcenormeringen for at kunne imødegå behovet for at kunne styre et øget antal leverandører samtidigt. Lønomkostningerne er desuden ændret som følge af en forlængelse af projektperioderne på 2 år. SKAT har tilpasset ressourcenormeringen til at være størst i 2010, hvor der ifølge tidsplanerne vil blive leveret mest funktionalitet. Derudover bliver projekternes ressourcenormering også øget som konsekvens af det øgede aktivitetsniveau, som følger med den nye opdeling af udbud mm. SKAT vil søge at rekruttere de nødvendige ressourcer, og da SKAT ved, at de rette kompetencer ikke findes i organisationen i tilstrækkeligt omfang, vil nogle af årsværkene skulle besættes med eksterne ressourcer. På konsulentsiden er udgifterne dels øget efter samme principper som for lønudgifterne, da der også her regnes med større udgifter pr. konsulenttime end tidligere. Derudover søger SKAT at anvende konsulentekspertise til at sikre, at der altid er de nødvendige IT-tekniske og projekterfarne kompetencer til rådighed for projekterne i Systemmoderniseringens fase 2. SKAT har også estimeret et konsulentforbrug, da det er nødvendigt at anvende konsulenter i forbindelse med udbudsprocesser og det efterfølgende leverandørsamarbejde, hvor SKAT har et behov for særlige kompetencer i forhold til enkelte områder af materialet, herunder tekniske kompetencer, test- og konverteringskompetencer og juridisk bistand. Samlet set er IT-udviklingsomkostningerne forøget med 136,0 mio. kr. i forhold til Akt 186. IT-driftsudgifter Da idriftsættelsen af de nye systemer bliver udskudt, vil driften af dem blive tilsvarende udskudt. Dette vil ikke ændre væsentligt på effekten i de estimater, der er angivet i Akt 186, da der alene vil være tale om en periodemæssig forskydning af idriftsættelsen. Den senere idriftsættelse af DMR og EKKO medfører, at de nuværende systemer skal videreføres i længere tid end forudsat. Dette medfører merudgifter for SKAT til forlænget drift af de nuværende systemer D/R og CRM3 i på samlet 47,2 mio. kr. For EFIs vedkommende vil udgifterne til drift af eksisterende systemer forblive uændrede i forhold til akt 186. Årsværk Udskydelse af idriftsættelsen medfører, at årsværkseffektiviseringerne opnås senere end forudsat. Dette har ingen negativ effekt på projekternes business cases, som blot forskydes. Det betyder dog at SKAT må reducere mindre i sin samlede ressourcenormering, end forudsat i Akt 186, i de år, som forskydningen dækker. Tallene i tabellen herunder viser den manglende årsværkseffektivisering som følge af udskydelsen af idriftsættelsen af systemmoderniseringens fase 2. Årsværkseffekter, antal DMR og EKKO EFI I alt Da årsværkseffektiviseringerne er størst på EFI, er idriftsættelsen af EFI prioriteret højt. Der arbejdes mod en trinvis idriftsættelse af EFI, for at få størst mulig effekt af investeringen. Målet er at % af årsværksbesparelsen vil blive effektueret, som forudsat i 2011, hvilket cirka svarer til 185 årsværk Den resterende del forventes at blive effektueret i For DMR er der også planlagt i forhold til, at der skal realiseres flest mulige årsværksbesparelser hurtigst muligt. I forhold til årsværksbesparelser medfører idriftsættelsesplanen for DMR, at ca. 50 % af de samlede besparelser allerede er opnået i 2012, hvor 2. idriftsættelse først er i andet kvartal. Herefter indføres årsværksbesparelserne gradvist. For EKKO realiseres årsværkseffektiviseringerne fra det tidspunkt, hvor udstillingen af EKKOs data til virksomhederne bliver idriftsat som den sidste del af systemet. EKKO opnår dermed en forventet realisering af 37 ud af 49 mulige årsværk fra 2012 og en fuldt realiseret årsværksbesparelse i Når prioriteringen i EKKO har været at implemente udstillingen af data sidst, på trods af at det er her, årsværksbesparelserne ligger, så skyldes dette, at EKKO skal levere funktionalitet til

6 6 EFI og DMR tidligere for at realisere større årsværkseffektiviseringer her. Dermed understøtter idriftsættelsesplanen for EKKO den samlede strategi om at realisere de størst mulige besparelser tidligst muligt. Den samlede businesscase Udgifterne baserer sig på grovestimater og kan først konsolideres, efterhånden som der bliver indgået bindende aftaler samt udviklings- og driftskontrakter, og udgifterne dermed bliver markedstestede. Opsplitningen at systemerne bør dog medføre, at det bliver lettere for den enkelte leverandør at gennemskue de ekspertisemæssigt opsplittede områder og dermed at afgive et mere præcist tilbud for så vidt angår økonomien. Den samledes business case for Fase 2 inkl. driftsudgifter, tilpasningen af eksisterende systemer. Mio kr EKKO 65,9 50,8 106,7 80,5 18,8 DMR 39,6 29,3 70,8 64,4 3,7 EFI 59,7 41,9 88,9 (137,0) (210,3) Samlet effekt 165,2 122,0 266,4 7,9 (187,8) Akkumuleret 165,2 287,2 553,6 561,5 373,7 effekt Tabellen indeholder enkelte afrundningsdifferencer. Mio kr Ialt EKKO (0,7) (0,7) (0,7) 320,7 DMR (42,6) (61,3) (63,1) 40,8 EFI (210,3) (210,3) (210,3) (787,9) Samlet effekt (253,6) (272,3) (274,1) (426,4) Akkumuleret 120,0 (152,3) (426,4) effekt Tabellen indeholder enkelte afrundningsdifferencer. Som det ses, opnår Fase 2 som helhed break-even i 2014 svarende til en forsinkelse på 1,5 år i forhold til akt 186. Dette mindsker den forsinkelse på 2 år, som udviklingsarbejdet med IBM har givet. Businesscasen for den samlede fase 2 forbliver dermed god på trods af, at den påvirkes af forsinkelserne. Det må derudover indgå i betragtningen af business casen, at der ikke er alternativer til DMR, EKKO og EFI til at understøtte de opgaver, som pt. understøttes af utilstrækkelige systemer, eller som helt savner systemunderstøttelse. Risikovurdering I det følgende gennemgås de væsentligste risici ved gennemførslen af Systemmoderniseringens fase 2 på baggrund af nærværende plan, som knytter sig til følgende faktorer:

7 7 Økonomi Organisation Teknisk løsning Leverandør Interessenter. Den samlede risikovurdering fremgår nedenfor Nivieau Risikofaktor Økonomi Organisation Teknisk løsning Leverandør Interessenter Samlet vurdering Økonomi For at minimere risikoen vil udvikling af systemerne ske i mere overskuelige leverancer. Størstedelen af udviklingen bliver købt på fastpriskontrakter og den resterende del som køb på SKI aftale eller på eksisterende udviklingskontrakter. Den del af udviklingen som vil blive på SKI aftaler, er kontrakter hvor der afregnes på timebasis. Dette giver en risiko for at der kan komme uforudsete omkostninger. SKAT søger at imødegå denne risiko ved at sikre en fast leverandørstyring. Denne risiko modsvares desuden af at udviklingen af dele af løsningen kan ske hurtigere, på baggrund af opsplitningen af funktionalitet, så det er muligt at få realiseret business casens besparelser hurtigere. Organisation Alle projekterne i systemmoderniseringens Fase 2 medfører store organisatoriske forandringer i SKAT. Digitalt Motor Register skal implementere en relativt ny opgave i SKAT, og både EKKO og EFI indebærer, at alle opkrævnings- og inddrivelsesmedarbejdere skal løse deres opgaver på en markant anderledes måde. De organisatoriske risici søges nedbragt ved, at projekterne planlægger en omfattende brugeruddannelse, ligesom projekterne, i samarbejde med SKATs driftsorganisation, arbejder på at forberede og orientere medarbejderne i Skattecentrene på de store forandringer. For projekterne i Fase 2 er der yderligere risici i, at ressourcer med de rette IT- og projektkompetencer er svært tilgængelige. Projekterne har derfor konstant fokus på at tiltrække kvalificerede projektmedarbejdere. Teknisk løsning Kompleksiteten af de tekniske løsninger i fase 2 er stadig på et niveau, hvor SKAT får større leverancesikkerhed ved at udbyde løsningerne til flere leverandører, som har særlig tekniske kompetencer indenfor de enkelte tekniske udviklingsområder. Samtidig er det også nødvendigt at sikre, at der til en hver tid er ressourcer til rådighed for fase2, som har den nødvendige tekniske viden til at overskue sammenhænge og afhængigheder mellem de enkelte systemer i systemmoderniseringen. Leverandør SKAT vil søge at drage størst mulig nytte af de erfaringer, som man har opnået i forhold til leverandørsamarbejde på fase 2.1. SKAT har derfor evalueret forløbet, og i konsekvens heraf bl.a. vurderet at opsplitningen af fase 2 vil reducere de store risici, der var ved at man kun havde en leverandør på så store og komplekse systemer som EKKO og DMR. EFI er et stort komplekst system, så SKAT holder konstant fokus på at foretage afklaringer med leverandøren så tidligt som muligt, samt at sikre, at de leverancer fra EKKO, som EFI-leverandøren har krav på, imødegås gennem fælles planlægning. Interessenter Der er mange interessenter til projekterne i Systemmoderniseringens fase 2. Alle virksomheder, alle ejere af motorkøretøjer, alle restanter (borgere og virksomheder) og deres juridiske og økonomiske rådgivere samt mange offentlige myndigheder (bl.a. Færdselsstyrelsen og institutioner med restancer) bliver berørt af projekterne.

8 8 DMR og EFI har følgegrupper, hvor de væsentligste interessenter inddrages, ligesom der er afsat midler til at informere virksomheder, borgerne og medarbejdere. Projekterne holder desuden løbende fokus på behovet for at informere de enkelte grupper af interessenter. Udgifterne i 2009 kan specificeres således på under- og standardkonti: Skat (Driftsbev. ) 10. Almindelig virksomhed Udgift -10,0 mio. kr. 18. Lønninger/personaleomkostninger 9,2 mio. kr. 22. Øvrige ordinære driftsomkostninger -19,2 mio. kr. Der anmodes om tilslutning til, at der på forslag til lov om tillægsbevilling for 2009 optages en mindreudgift på 10,0 mio. kr. på Skat som følge af blandt andet færre udgifter til drift. På baggrund af merudgifter som følge af udskudte årsværkseffekter forhøjes lønsumsloftet for SKAT med 9,2 mio. kr. i Udgifter til udvikling, drift og udskudte årsværkseffekter i perioden 2010 og frem indarbejdes på forslag til finansloven for c. Aktstykket forelægges nu, da det er nødvendigt at opnå Finansudvalgets tilslutning til at der indgås nye aftaler om udviklingen af Systemmoderniseringens fase 2, med henblik på at sikre det videre forløb for systemmoderniseringen, og da der er konstateret væsentlige merudgifter i Systemmoderniseringens fase 2, bl.a. som følge af de følgeomkostninger der har været i udviklingsperioden på ca. 2 år. e. Under henvisning til ovenstående anmodes om tilslutning til, at SKAT fortsætter udviklingen af løsningerne i Systemmoderniseringens fase 2.1. (Digitalt Motorregister, DMR og Én Skattekonto, EKKO), samt aftaler et ændret idriftsættelsesforløb for Systemmoderniseringens fase 2.2 (Ét Fælles Inddrivelsessystem, EFI). Endvidere anmodes om tilslutning til at den totaløkonomiske ramme for systemmoderniseringens fase 2 udvides med i alt 136,0 mio. kr. i forhold til den i akt 186 angivne ramme på 535,9 mio. kr. Skatteministeriet anmoder derudover om tilslutning til, at der på forslag om tillægsbevilling for 2009 opføres følgende: Skat (Driftsbev. ) -10,0 mio. kr. Endelig anmodes om tilslutning til, at lønsumsloftet for SKAT hæves med 9,2 mio. kr. i f. Finansministeriets tilslutning foreligger. København, den 8. juni 2009 Til Finansudvalget. KRISTIAN JENSEN / Jens Madsen Tiltrådt af Finansudvalget den

Samrådsspørgsmål. Akt 186

Samrådsspørgsmål. Akt 186 Samrådsspørgsmål Akt 186 Der ønskes en uddybende redegørelse for og en drøftelse af årsagerne til og konsekvenserne af den forventede meget betydelige fordyrelse og forsinkelse af projektet. Svar: Indledning

Læs mere

k01 pz /bilag 149 Justitsministeriet.

k01 pz /bilag 149 Justitsministeriet. 1 /bilag Justitsministeriet. København, den 18. maj 2009. 149 a. Justitsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at fortsætte digitaliseringen af tinglysningen, idet der er indgået en tillægsaftale

Læs mere

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009.

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10 Afgjort den 19. november 2009 28 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Aktstykke nr. 60 Folketinget 2012-13. Bilag. Justitsministeriet. København, den 22. januar 2013.

Aktstykke nr. 60 Folketinget 2012-13. Bilag. Justitsministeriet. København, den 22. januar 2013. Aktstykke nr. 60 Folketinget 2012-13 Bilag 60 Justitsministeriet. København, den 22. januar 2013. a. Justitsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at fortsætte udviklingen af et nyt itsystem

Læs mere

Bilag Afgjort den 28. maj 2015. Justitsministeriet. København, den 13. maj 2014.

Bilag Afgjort den 28. maj 2015. Justitsministeriet. København, den 13. maj 2014. Aktstykke nr. 149 Folketinget 2014-15 (2. samling) Bilag Afgjort den 28. maj 2015 149 Justitsministeriet. København, den 13. maj 2014. a. Justitsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at

Læs mere

Aktstykke nr. 30 Folketinget 2014-15. Afgjort den 20. november 2014. Beskæftigelsesministeriet. København, den 4. november 2014.

Aktstykke nr. 30 Folketinget 2014-15. Afgjort den 20. november 2014. Beskæftigelsesministeriet. København, den 4. november 2014. Aktstykke nr. 30 Folketinget 2014-15 Afgjort den 20. november 2014 30 Beskæftigelsesministeriet. København, den 4. november 2014. a. Beskæftigelsesministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om SKATs systemmodernisering. Januar 2015

Beretning til Statsrevisorerne om SKATs systemmodernisering. Januar 2015 Beretning til Statsrevisorerne om SKATs systemmodernisering Januar 2015 BERETNING OM SKATS SYSTEMMODERNISERING Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål og konklusion... 1 1.2.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om SKATs fusion af inddrivelsesområdet (beretning nr.

Læs mere

Aktstykke nr. 2 Folketinget 2013-14. Bilag Afgjort den 3. oktober 2013. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 11. september 2013.

Aktstykke nr. 2 Folketinget 2013-14. Bilag Afgjort den 3. oktober 2013. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 11. september 2013. Aktstykke nr. 2 Folketinget 2013-14 Bilag Afgjort den 3. oktober 2013 2 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 11. september 2013. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder hermed Finansudvalget

Læs mere

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten . spe. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten Nedenstående er opdelt i to afsnit. Første afsnit indeholder bestemmelser, der forventes indarbejdet i Samarbejdsbilaget. Andet

Læs mere

Aktstykke nr. 63 Folketinget 2009-10. Afgjort den 17. marts 2010. Skatteministeriet. København, den 1. december 2009.

Aktstykke nr. 63 Folketinget 2009-10. Afgjort den 17. marts 2010. Skatteministeriet. København, den 1. december 2009. Aktstykke nr. 63 Folketinget 2009-10 Afgjort den 17. marts 2010 63 Skatteministeriet. København, den 1. december 2009. a. Skatteministeriet orienterer hermed Finansudvalget om IT-systemet eindkomsts drift,

Læs mere

Afgjort den 7. juni 2012. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 29. maj 2012.

Afgjort den 7. juni 2012. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 29. maj 2012. Aktstykke nr. 100 Folketinget 2011-12 Afgjort den 7. juni 2012 100 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 29. maj 2012. a. Ministeriet for Forskning, Innovation

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

Aktstykke nr. 55 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012.

Aktstykke nr. 55 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. Aktstykke nr. 55 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 55 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002.

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002. 1 Bilag 63 Finansministeriet. København, den 26. november 2002. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at ændre virksomhedsregnskabet, således at det opbygges med en beretning,

Læs mere

Masterplan - UCC 2020 Campus København

Masterplan - UCC 2020 Campus København NOTAT Masterplan - UCC 2020 Campus København UCC har i 2011 iværksat tre selvstændige, men sammenhængende programmer eller planer, der skal realisere UCC's strategiske mål og samtidig sikre, at UCC kan

Læs mere

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort)

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) Håndbogen for Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) 80% af alle projekter, hvor der er uigennemskuelighed fejler Lange projekter er mere risikofyldte end korte Transparente projekter har oftere

Læs mere

Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15. Afgjort den 28. maj 2015. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015.

Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15. Afgjort den 28. maj 2015. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015. Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15 Afgjort den 28. maj 2015 140 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015. a. Klima-, Energi og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet. December 2010

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet. December 2010 Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet December 2010 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Orientering om Rigsrevisionens undersøgelse

Læs mere

De nye markedsregler er beskrevet i pseudo-forskrifter og andre dokumenter. Hele samlingen af dokumenter kan findes under De nye markedsregler.

De nye markedsregler er beskrevet i pseudo-forskrifter og andre dokumenter. Hele samlingen af dokumenter kan findes under De nye markedsregler. DataHub I sommeren 2009 startede vi på baggrund af Klima- og Energiminsiterens beslutning projektet i samarbejde med repræsentativt udvalgte aktører fra det danske elmarked. I April 2012 er det planen,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om eindkomst. April 2009

Notat til Statsrevisorerne om eindkomst. April 2009 Notat til Statsrevisorerne om eindkomst April 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 eindkomst 14. april 2009 RN D401/09 I. Indledning 1. På mødet den 28. januar 2009 drøftede Statsrevisorerne

Læs mere

Styring af statslige digitaliseringsprojekter

Styring af statslige digitaliseringsprojekter Styring af statslige digitaliseringsprojekter Dagsorden Baggrunden for udarbejdelsen af beretningen Undersøgelsens formål og afgrænsning De udvalgte projekter Vurderingskriterier Konklusioner Statsrevisorernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Indholdsfortegnelse: 1. Retningsliniernes formål... 3 2. Organisering... 3 3. Krav til leverandører... 3 4. Brugerinvolvering... 4 5. Indkøbsprocessen... 4

Læs mere

Aktstykke nr. 98 Folketinget 2011-12. Afgjort den 7. juni 2012. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 29. maj 2012.

Aktstykke nr. 98 Folketinget 2011-12. Afgjort den 7. juni 2012. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 29. maj 2012. Aktstykke nr. 98 Folketinget 2011-12 Afgjort den 7. juni 2012 98 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 29. maj 2012. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Aktstykke nr. 111 Folketinget 2013-14. Afgjort den 4. juni 2014. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014.

Aktstykke nr. 111 Folketinget 2013-14. Afgjort den 4. juni 2014. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014. Aktstykke nr. 111 Folketinget 2013-14 Afgjort den 4. juni 2014 111 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne )

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Kontrakt mellem [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] og [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Opdateres løbende efterhånden som Naturstyrelsen modtager bemærkninger

Læs mere

Aktstykke nr. 105 Folketinget 2010-11. Bilag Afgjort den 5. maj 2011. Transportministeriet. København, den 6. april 2011.

Aktstykke nr. 105 Folketinget 2010-11. Bilag Afgjort den 5. maj 2011. Transportministeriet. København, den 6. april 2011. Aktstykke nr. 105 Folketinget 2010-11 Bilag Afgjort den 5. maj 2011 105 Transportministeriet. København, den 6. april 2011. a. I medfør af lov om den selvstændige offentlige virksomhed DSB og DSB S-tog

Læs mere

Aktstykke nr. 110 Folketinget 2013-14. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014.

Aktstykke nr. 110 Folketinget 2013-14. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014. Aktstykke nr. 110 Folketinget 2013-14 110 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til,

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform 08-05-2014

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform 08-05-2014 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Fælles UC Videoplatform 08-05-2014 Den fællesstatslige it-projektmodel, Digitaliseringsstyrelsen Produkt: Projektgrundlag, ver. 27/8-2013 1 Stamdata Stamdata

Læs mere

NemRefusion genudbud Tekniske Dialogmøder med leverandører

NemRefusion genudbud Tekniske Dialogmøder med leverandører OPSUMMERING AF TEKNISK DIALOG NemRefusion genudbud Tekniske Dialogmøder med leverandører 1. Indledning Frem mod genudbuddet af NemRefusion er der i vanlig stil afholdt tekniske dialogmøder med interesserede

Læs mere

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere

Dialogmøde INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING

Dialogmøde INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING Dialogmøde INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING Velkommen v/rolf Hapel DDB-koordinationsgruppen Dagens program 10.00-10.15 Velkommen v/formand for koordinationsgruppen, Rolf Hapel 10.15-11.15 Hvad

Læs mere

Kontrakt. mellem. Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79

Kontrakt. mellem. Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79 Kontrakt mellem Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79 og Ringsted Kommune Sct. Bendtsgade 1 4100 Ringsted CVR-nr.: 18 95 79 81 i henhold til bekendtgørelse nr. 1431 af

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer )

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) og [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) Om

Læs mere

Pixibog business casen kort fortalt... 2. 1: Projektbasis... 3. 2: Leverancen... 4. 3: Milepæle og tidsplan... 6. 4: Ressourcer... 7. 5: Økonomi...

Pixibog business casen kort fortalt... 2. 1: Projektbasis... 3. 2: Leverancen... 4. 3: Milepæle og tidsplan... 6. 4: Ressourcer... 7. 5: Økonomi... Pixibog business casen kort fortalt... 2 1: Projektbasis... 3 1.1: Projektidentifikation...3 1.2: Projektansvarlige...3 2: Leverancen... 4 2.1: Mål og rammer...4 2.2: Fremgangsmåde...5 2.3: Risikoanalyse

Læs mere

Solrød Kommunes Digitale Rådhus

Solrød Kommunes Digitale Rådhus SOLRØD KOMMUNE Solrød Kommunes Digitale Rådhus Service- og kanalstrategi for Solrød Kommune November 2010 Formål og afgrænsning Solrød Kommunes service- og kanalstrategi skal sikre en tilgængelig og kvalificeret

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde 1. Ledelsesresumé Projektet har til formål at udarbejde og implementere en fælles datamodel for kommunale geodata. Udbud og datamodel skal styrke

Læs mere

Afgjort den 19. marts 2015. Tidligere fortroligt aktstykke F (2014-15). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 19.03.2015.

Afgjort den 19. marts 2015. Tidligere fortroligt aktstykke F (2014-15). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 19.03.2015. Aktstykke nr. 109 Folketinget 2014-15 Afgjort den 19. marts 2015 Tidligere fortroligt aktstykke F (2014-15). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 19.03.2015. Justitsministeriet. København,

Læs mere

Til orientering/efterretning.

Til orientering/efterretning. Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 15. september 2015 Til orientering/efterretning. 1. Status Feldballe Genbrugsstation Bestyrelsen meddelte på møde den 19. september 2012 (sag nr. 24-12) bevilling

Læs mere

Rapporteringen er lavet efter seneste regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri pr. 26. juni 2014.

Rapporteringen er lavet efter seneste regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri pr. 26. juni 2014. Generelle principper Rapporteringen er lavet efter seneste regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri pr. 26. juni 2014. Regnskabsmæssige principper Generelt er

Læs mere

Rigsrevisionen, digitalisering og dokumentation Statens Arkiver den 5. november 2014 v/rigsrevisor Lone Strøm

Rigsrevisionen, digitalisering og dokumentation Statens Arkiver den 5. november 2014 v/rigsrevisor Lone Strøm Rigsrevisionen, digitalisering og dokumentation Statens Arkiver den 5. november 2014 v/rigsrevisor Lone Strøm Offentlig revision Folketinget Finansudvalget Øvrige politiske udvalg De af Folketinget valgte

Læs mere

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Version 1.0, maj 2014 Denne vejledning til en lokal business case suppleres af følgende dokumenter: Instruktion til udfyldelse af business

Læs mere

FOTdanmark er stadig efter det første år i gang med at etablere de nødvendige regnskabsprocesser og budgetpraksis.

FOTdanmark er stadig efter det første år i gang med at etablere de nødvendige regnskabsprocesser og budgetpraksis. Bilag 3 Til FOTdanmarks repræsentantskab FOTdanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 33 70 www.fot.dk Driftsbudget og forbrug FOTdanmark 2008-2010 Direkte: 33 70 33 70 e-mail: twm@kl.dk ref:

Læs mere

retablering af en mindre del af facaden på OU30 påtænkes gennemført som et selvstændigt projekt. Afgjort den 19. juni 2014

retablering af en mindre del af facaden på OU30 påtænkes gennemført som et selvstændigt projekt. Afgjort den 19. juni 2014 Aktstykke nr. 122 Folketinget 2013-14 Afgjort den 19. juni 2014 122 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 10. juni 2014. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

a. Finansministeriet anmoder hermed Finansudvalget om tilslutning til, at staten indskyder 19 ejendomme til en samlet

a. Finansministeriet anmoder hermed Finansudvalget om tilslutning til, at staten indskyder 19 ejendomme til en samlet Aktstykke nr. 27 Folketinget 2010-11 Bilag Afgjort den 25. november 2010 Finansministeriet. København, den 16. november 2010. 27 a. Finansministeriet anmoder hermed Finansudvalget om tilslutning til, at

Læs mere

GODT FRA START MED KLARE FORUDSÆTNINGER

GODT FRA START MED KLARE FORUDSÆTNINGER GODT FRA START MED KLARE FORUDSÆTNINGER Kommunen har modtaget: Notat om organisatoriske konsekvenser af Løsningen Notat om potentiel effektivisering Business case redskab Vejledning og instruks til business

Læs mere

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation Januar 2014 Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation 1. Indledning... 2 2. Aftalegrundlag... 2 3. Udbud... 2 3.1 Produkter og udbudsfrekvens... 2 3.2 Annoncering af udbud... 2 3.3 Prækvalifikation...

Læs mere

Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger. Køreplan for det videre forløb

Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger. Køreplan for det videre forløb Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger Køreplan for det videre forløb Opsummering Styregruppemøde 19. december Køreplanen kort fortalt Der var bred enighed om, at der er

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

www.pwc.dk Sikker implementering af nye fælles it-løsninger

www.pwc.dk Sikker implementering af nye fælles it-løsninger www.pwc.dk Sikker implementering af nye fælles it-løsninger Udfordringer i monopolarbejdet i kommunerne Hvad er koblingen til andre systemer og UDK? Ansvarsfordeling mellem kommune og KOMBIT? Hvad kommer

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

Hvorfor intranet Alfresco?

Hvorfor intranet Alfresco? Hvorfor intranet Alfresco? - en gennemtænkt tilfældighed Dagsorden Baggrund for oplæget Hensigt med oplæg: Dele vores erfaringer vedr. valg af open source og Alfresco Dele vores erfaringer vedr. udbudsproces

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014 Udbudsannonce Prækvalifikation Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen Marts 2014 Baggrund og formål KL udbyder i samarbejde med Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012.

Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 54 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Version 2 (den 4. oktober 2012)

Version 2 (den 4. oktober 2012) Regler for administration af bæredygtige energiprojekter der gennemføres med støtte fra Energifonden 2012 (Krav til de projektansvarlige virksomheder, organisationer eller institutioner vedrørende projektbeskrivelse,

Læs mere

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Januar 2015 Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Effektiv drift og vedligeholdes af kulturejendomme Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (SLKE) blev oprettet i oktober

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema INNOVATIVE OFFENTLIGE INDKØB Ansøgningsrunden september 2014 OFFENTLIGGJORT 16. JULI 2014 ANSØGNINGSFRIST 17. SEPTEMBER 2014, KL.12.00 Side 2/9 1. INDLEDNING Markedsmodningsfonden

Læs mere

SAPA overblik på et øjeblik. Kenneth Møller Johansen, KOMBIT

SAPA overblik på et øjeblik. Kenneth Møller Johansen, KOMBIT SAPA overblik på et øjeblik Kenneth Møller Johansen, KOMBIT 1 Om forprojektet for SAPA Hvorfor? Del af Udbudsplanen for monopolområderne (ejes af KL, udføres af KOMBIT) Udbudsplanen skal iværksætte it-projekter,

Læs mere

Det følger af bilag 2, punkt 1, vejledningen til generiske CV er:

Det følger af bilag 2, punkt 1, vejledningen til generiske CV er: Notat J.nr. 14-4989032 Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af konsulentbistand til beregningsmotor, jf. udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 231-407652 opdateret 7. januar 2015 ICE, Jura og stab MTG Nr.

Læs mere

Status Rejsekort. Midttrafik - oktober 2011

Status Rejsekort. Midttrafik - oktober 2011 Status Rejsekort Aktuel status Der er i år: Gennemført 1 mio. rejser på rejsekort Solgt 50.000 rejsekort Omsat 25 mio. kr. på rejsekort og 12 mio. kr. for billetsalg i busser De næste skridt NT stationer

Læs mere

August 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel

August 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel Statsrevisorerne 2005-06 Beretning nr. 17 Rigsrevisors fortsatte notat af 13. august 2012 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel August 2012 RIGSREVISORS

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt

Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt Finansudvalget Folketinget 1240 København K 4. november 2008 Eksp.nr. 568014 a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Begrundelser for samarbejde Forskellige samarbejdsmodeller

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv.

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv. Udbudsannonce Prækvalifikation mv. Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...4 Spørgsmål og kontaktperson...4 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4 Udvælgelseskriterier

Læs mere

B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K

B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K 1. Ledelsesresumé Projekt understøtter ambitionerne for digital kommunikation mellem borger

Læs mere

KFF s årlige redegørelse om restanceudviklingen til KFU for 2014

KFF s årlige redegørelse om restanceudviklingen til KFU for 2014 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Betaling & Kontrol NOTAT Til KFU KFF s årlige redegørelse om restanceudviklingen til KFU for 2014 Gældsvejledning skaber nye muligheder for afvikling

Læs mere

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen Tilbudsbetingelser for CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen 1 1. ORIENTERING 1.1 Udbuddet Erhvervsstyrelsen udbyder hermed opgaven CSR i små

Læs mere

Etablering af nyt dobbeltsporet letbanetracé fra Tarup til Hjallese herunder samtlige arealerhvervelser og ledningsomlægninger

Etablering af nyt dobbeltsporet letbanetracé fra Tarup til Hjallese herunder samtlige arealerhvervelser og ledningsomlægninger Principaftale for Odense Letbane Staten, Odense Kommune og Region Syddanmark og er enige om at styrke den kollektive trafik med etablering af Odense Letbane. Odense Letbane vil sikre sammenhængen på tværs

Læs mere

Udbudsregler og valg af lovprogram

Udbudsregler og valg af lovprogram Udbudsregler og valg af lovprogram Norddjurs Kommune har modtaget et uopfordret tilbud fra EG Kommuneinformation på køb af deres lovprogram og økonomiprogram, NIS. Norddjurs Kommune har i forvejen en kommunelicens

Læs mere

Det danske ERP marked

Det danske ERP marked Det danske ERP marked ComputerCamp seminar 25. marts 2009 Herbert Nathan Indhold Introduktion til HerbertNathan & Co Nogle indledende system begreber ERP-markedet leverandører og trends Hvorfor anskaffe

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE Begrænset udbud af konsulentbistand til test management Niels Juels Gade 13 1022 København vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018

Læs mere

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab.

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 12. marts 2015 anlægs- og driftsselskab. 1. Resume I forlængelse af statens supplerende bevilling til Aarhus

Læs mere

KONTRAKTSTYRING I PRAKSIS

KONTRAKTSTYRING I PRAKSIS KONTRAKTSTYRING I PRAKSIS Konteksten 40 % af kommunens driftsudgifter vedrører indkøb hos eksterne leverandører. 4700 leverandører årligt. 130.000 bestillinger om året. Mere end 200 leveringssteder + borgere

Læs mere

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Maj 2015 1: Om vejledningen Denne vejledning gælder for driftstilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks driftspulje (DDB s driftspulje) for ansøgningsåret

Læs mere

Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller. Sarfarissoq 2015 1

Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller. Sarfarissoq 2015 1 Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller 1 Disposition RDK s udgangspunkt i 2009 Strategiske overvejelser samt forberedelse til implementeringen

Læs mere

Socialforvaltningens konsekvensvurdering af SUD s bidrag til tværgående effektiviseringer i B2016

Socialforvaltningens konsekvensvurdering af SUD s bidrag til tværgående effektiviseringer i B2016 NOTAT 07-05-2015 Sagsnr. 2015-0110034 Bilag 1 Dokumentnr. 2015-0110034-1 Til Socialudvalget Socialforvaltningens konsekvensvurdering af SUD s bidrag til tværgående effektiviseringer i B2016 På baggrund

Læs mere

Aktstykke nr. 39 Folketinget 2013-14. Afgjort den 12. december 2013. Finansministeriet. København, den 3. december 2013.

Aktstykke nr. 39 Folketinget 2013-14. Afgjort den 12. december 2013. Finansministeriet. København, den 3. december 2013. Aktstykke nr. 39 Folketinget 2013-14 Afgjort den 12. december 2013 39 Finansministeriet. København, den 3. december 2013. a. Finansministeriet anmoder hermed Finansudvalget om tilslutning til, at staten

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Juni 2010

Beretning til Statsrevisorerne om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Juni 2010 Beretning til Statsrevisorerne om SKATs fusion af inddrivelsesområdet Juni 2010 BERETNING OM SKATS FUSION AF INDDRIVELSESOMRÅDET Indholdsfortegnelse I. Introduktion og resultater... 1 II. Indledning...

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Maj 2015 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Guide til IT projekter i den fællesoffentlige projektmodel

Guide til IT projekter i den fællesoffentlige projektmodel DEN FÆLLESOFFENTLIGE PROJEKTMODEL Guide til IT projekter i den fællesoffentlige projektmodel Dato: 22.06.2015 Version: 1.0 1 Projektledelse af it-projekter Denne guide tager udgangspunkt i særlige forhold

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet. August 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet. August 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet August 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om samlingen af den statslige

Læs mere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Dato: 2012 J.nr.: xx Business case for implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Version: 3.2 2/11 Indholdsfortegnelse 1. Ledelsesresume... 3 2. Løsningsbeskrivelse... 4 Projektets navn eller

Læs mere

Selvbetjening og genbrug driver succesfuld digitalisering. v/ Betina Hagerup Direktør i Erhvervsstyrelsen

Selvbetjening og genbrug driver succesfuld digitalisering. v/ Betina Hagerup Direktør i Erhvervsstyrelsen Selvbetjening og genbrug driver succesfuld digitalisering v/ Betina Hagerup Direktør i Erhvervsstyrelsen Emner 1) Kort om Erhvervsstyrelsen (ERST) og Moderniseringsprogrammet (MP) 2) De første resultater

Læs mere

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Deadline for ansøgning: 29. oktober 2013 kl.12:00 1. Hvad kan der søges om? Har du en idé til en ny grøn forretningsmodel? Og tror du,

Læs mere

Business Case udvidelse til - Systemunderstøttelse af Engrosmodellen. Indholdsfortegnelse. Bestyrelsen. 23. april 2014

Business Case udvidelse til - Systemunderstøttelse af Engrosmodellen. Indholdsfortegnelse. Bestyrelsen. 23. april 2014 Til Bestyrelsen Business Case udvidelse til - Systemunderstøttelse af Engrosmodellen 23. april 2014 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og indstilling... 2 1.1 Baggrund... 2 1.2 Indstilling... 3 2. Situationsanalyse...

Læs mere

Uddannelses- og praktikklausuler i offentlige udbud

Uddannelses- og praktikklausuler i offentlige udbud Københavns Kommune Uddannelses- og praktikklausuler i offentlige udbud DFFU den 4. februar 2014 Af Emil Schütze, Specialkonsulent hos Teknik- og Miljøforvaltningen København, den 4. februar 2014 Side 2

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere