Arbejde på elektriske installationer 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejde på elektriske installationer 1"

Transkript

1 Arbejde på elektriske installationer Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen Marts 2010 I 2008 registrerede Sikkerhedsstyrelsen 41 elulykker, hvor elfagfolk kom til skade i forbindelse med deres arbejde. Størstedelen af ulykkerne skyldtes, at bestemmelserne om sikkerhedsforanstaltninger ved arbejde på installationer og tavler under spænding (L AUS) ikke blev overholdt. Konsekvenserne ved en elulykke kan være meget alvorlige, og det er derfor meget vigtigt at tage sikkerhedsforanstaltningerne alvorligt. Omkring hver femte ulykke blandt fagfolk skyldes, at en kortslutning har skabt en lysbue. De forholdsvis mange ulykker med lysbue er sket ved arbejde på tavler. Her er risikoen for, at en kortslutning resulterer i en lysbue størst, og da det er her, der er de største energier til stede, bliver følgerne ofte alvorlige. Der skal foretages en risikovurdering Det er vigtigt, at den elektriske risiko vurderes grundigt, inden der udføres arbejde på installationer og tavler under spænding. Det skal altid nøje vurderes, om det er forsvarligt at udføre arbejdet under spænding. Ved arbejde på eller nær ved spændingsførende installationer er der altid risiko for, at der kan opstå uheld med fatale følger. Det er derfor vigtigt, at den, der foretager risikovurderingen, har tilstrækkelig viden og erfaring til at afdække alle risici og tage de fornødne forholdsregler. Første prioritet bør derfor altid være, at undersøge om arbejdet kan udføres uden spænding. I Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6, kapitel 63 findes tre arbejdsmetoder for arbejde på installationer: Spændingsløst arbejde Arbejde under spænding Arbejde nær ved spænding De danske bestemmelser er baseret på den internationale standard EN , Operation of electrical installations Arbejde på elektriske installationer 1

2 Arbejde på eller nær ved spændingsløse installationer Metoden er klart at foretrække, da det er den sikreste af de tre metoder, men er dog kun sikker, hvis der foretages adskillelse alle steder, hvorfra installationen, eller dele heraf, kan sættes under spænding. En installation betragtes ikke som spændingsløs, før følgende procedure er gennemført: Adskillelse Sikring mod indkobling Kontrol af spændingsløs tilstand Alle steder, hvor der foretages adskillelse, skal være tydeligt mærket med skilt, som viser at der arbejdes på installationen. Skiltet skal være udformet efter Arbejdstilsynets regler (SIK Meddelelse Elinstallationer 3/09). Det foretrækkes at sikring mod indkobling foretages ved anbringelse af hængelås i afbryderhåndtag. Er det ikke muligt, fx på ældre tavleanlæg, kan det ske ved fjernelse af sikringer, demontering af ledninger eller adskillelse af lasker. Hvis adskillelsen foretages med en stikkontakt/stikprop kombination, og den umiddelbart kan overvåges af den person, der udfører arbejdet, behøver der ikke at være midler til at sikre adskilt tilstand. Kontrol af spændingsløs tilstand skal foretages med et pålideligt instrument, gerne en to polet spændingsviser der kontrolleres før og efter brug. En berøringsfri spændingsviser bør kun anvendes til kontrol af, at der ikke er fremmed spænding i arbejdsområdet. Efter arbejdet er afsluttet, må anlægget først indkobles igen, når alle, der har arbejdet på eller nær ved anlægget, er blevet informeret om, at det sættes i drift og dermed igen er spændingsførende. Arbejde på installationer og tavler under spænding Arbejde på anlæg under spænding er altid forbundet med en vis risiko, og følgerne af en ulykke kan være omfattende. Ud over de alvorlige fysiske og psykiske skader for den enkelte kan der være store økonomiske konsekvenser som følge af driftsstandsning, reetableringsomkostninger og deraf en følgende mulig erstatningssag. Der bør derfor være tungtvejende argumenter for at arbejde på anlæg under spænding, og der skal være foretaget en grundig risikovurdering, planlægning og instruktion inden arbejdet påbegyndes. Både arbejde på installationer og tavler under spænding er L AUS arbejde. Der skal være en person i virksomheden, som er ansvarlig for den pågældende arbejdsopgave, og vedkommende skal sikre, at alle bestemmelser, regler og instruktioner er overholdt. Ved den ansvarlige person for arbejdet forstås den person, som af den autoriserede elinstallatør, er udpeget til at være ansvarlig for den pågældende arbejdsopgave. Den autoriserede elinstallatør skal sikre sig, at den pågældende er egnet til at udføre og foretage bemanding af arbejdsopgaven. Udpegningen kan være skriftlig fx i forbindelse med en arbejdsopgave, eller det kan fremgå af Arbejde på elektriske installationer 2

3 virksomhedens SKS system, hvilke arbejdsopgaver den pågældende person er udpeget til at være ansvarlig for. Der er ikke tale om en egentlig delegering i henhold til SKS systemet (SIK Meddelelse Elinstallationer 9/07). Fejlsøgning, justering og måling på installationer og tavler under spænding er L AUS arbejde, og der bør ud fra et sikkerhedsmæssigt synspunkt kun bruges instrumenter, som opfylder EN eller har samme sikkerhedsniveau. Til måling på tavleanlæg, bør der kun anvendes instrumenter beregnet for overspændingskategori III på installationen mellem måleren og stikkontakterne, eller kategori IV før måleren. Tilstræb, hvor det er muligt, at måling foretages efter beskyttelsesudstyret i anlægget. Undgå kortslutning og berøring af spændingsførende dele Ved arbejde på installationer og tavler under spænding skal det sikres, at ingen kommer i direkte berøring med spændingsførende dele, og at værktøj eller materiel ikke forårsager kortslutning. Der skal derfor vælges værktøj og personligt beskyttelsesudstyr, som svarer til opgaven. Det personlige beskyttelsesudstyr kan fx bestå af isolerende handsker efter EN , beskyttelseshandsker, sikkerhedshjelm beskyttelsesbriller og isolerende afskærmning. Isolerende håndværktøj skal opfylde EN eller tidligere accepterede standarder, værktøj, der opfylder standarden EN , skal være mærket med dobbelt trekantsymbol og maksimal anvendelsesspænding fx: 1000 V For at undgå, at der kan ske en kortslutning, bør der på intet tidspunkt under arbejdets udførelse være mere end et blotlagt potentiale, hvorfor alle frie ledningsender bør forsynes med isolertyller. For at give beskyttelse mod utilsigtet kortslutning fra nedfald af fx tabt værktøj, ledningsstumper, skruer eller lignende, skal der etableres en tætsluttende afskærmning af alle spændingsførende og jordede/ledende dele i arbejdsområdet. Afklipning, afisolering og tilpasningen af ledninger bør af samme grund foretages udenfor tavlen. For at arbejdet kan foregå sikkert, skal arbejdsområdet indrettes, så montøren har begge hænder frie. Montøren må ikke bære metalliske genstande, fx ur eller smykker, hvis det er sandsynligt, at det kan medføre farlige situationer. Arbejde på elektriske installationer 3

4 Sagkyndige skal udføre arbejde på installationer under spænding Arbejde på installationer og tavler under spænding er omfattet af reglerne i stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6, kapitel 63, og skal udføres under ansvar af en autoriseret elinstallatør. Der er krav om, at arbejde på installationer under spænding skal udføres af sagkyndige personer, der har kendskab til og erfaring i de arbejdsoperationer, der skal udføres. Sikkerhedsstyrelsens tolker begrebet sagkyndig person på denne måde: "For at en person kan betragtes som sagkyndig, må vedkommende have den fornødne uddannelse, som sætter ham eller hende i stand til at bemærke de risici og at undgå farer, som elektricitet kan medføre. Hvis vedkommende ikke har en elektroteknisk uddannelse (fx elektriker, installatør, stærkstrømstekniker, stærkstrømsingeniør), skal vedkommende have arbejdet på enten installationer eller på forsyningsanlæg med lignende arbejdsopgaver i så lang tid, at det kan sidestilles med en egentlig uddannelse. Denne tolkning giver bl.a. elforsyningsvirksomheder og elinstallatører på virksomheder mulighed for at oplære medarbejdere i forskellige arbejdsopgaver, så de kan betragtes som sagkyndige indenfor dette specielle stykke arbejde. Det er ikke muligt at fastsætte nærmere uddannelseskrav eller oplæringstid. Sker der fejl eller ulykker, vil vi vurdere, om den pågældende har fået en tilstrækkelig uddannelse til, at han kan betegnes som sagkyndig. Det er altså ikke tilstrækkeligt, at en person uden en elektroteknisk uddannelse kun har deltaget i et kursus, eller er instrueret om arbejdsopgaver på installationer og tavler. En person under uddannelse kan ikke betragtes som værende sagkyndig, men kan udføre arbejde under spænding under tilsyn af en sagkyndig person. Når der arbejdes på tavleanlæg under spænding, skal der altid være en anden person så nær ved arbejdsstedet, at den pågældende hurtigt kan gribe ind, hvis der sker en ulykke. Denne person, som ikke behøver at være sagkyndig eller instrueret i L AUS bestemmelserne, skal inden arbejdet begynder have at vide, hvordan der bedst muligt kan gribes ind for at standse ulykken. Krav om årlig instruktion i L AUS bestemmelser Personer, som arbejder på tavler under spænding, skal mindst en gang om året instrueres i L AUS bestemmelserne. Sikkerhedsstyrelsen forholder sig ikke detaljeret til længde og indhold i den krævede instruktion, og heller ikke til om der er tale om en grundlæggende eller opfølgende instruktion. Det er op til den autoriserede elinstallatør at sikre, at de personer, der skal udføre L AUS arbejdet, har de tilstrækkelige kvalifikationer. Arbejde nær ved installationer under spænding For lavspændingsinstallationer er arbejde i mindre afstand end 500 mm fra spændingsførende dele omfattet af bestemmelserne for arbejde nær ved installationer under spænding. Arbejde Arbejde på elektriske installationer 4

5 inden for nærved zonen er L AUS arbejde, medmindre de spændingsførende dele er afskærmet med permanent skærm eller kapsling. Hvis der bruges beskyttelse ved hjælp af skærme, barrierer, kapslinger eller isolerede afdækninger, og der derved er skabt tilstrækkelig beskyttelse mod de forventede elektriske og mekaniske påvirkninger svarende til IP2X, kan der arbejdes under normale procedurer i nærved zonen. Hvis beskyttelsen ikke svarer til IP2X, må lægmand ikke arbejde nær de spændingsførende dele uden at være under opsyn. Det bemærkes, at arbejde på tavler aldrig kan være omfattet af arbejde nær ved installationer under spænding. Krav om førstehjælp Sker der trods alle sikkerhedsforanstaltninger et uheld, er det vigtigt, at der hurtigt kan ydes hjælp. Derfor er det et krav, at et tilstrækkeligt antal af de personer, der arbejder på, med eller nær ved installationer, kan give den nødvendige førstehjælp ved elektrisk stød og/eller forbrændinger. Den rigtige førstehjælp kan betyde forskellen mellem liv og død. Det er ikke nærmere specificeret, hvilken uddannelse eller kursus i førstehjælp de pågældende skal have. Det er derfor op til arbejdsgiveren i samarbejde med de ansatte at beslutte, hvilken uddannelse der skal gennemføres. Dansk Førstehjælpsråd har udviklet og beskrevet forskellige førstehjælpskurser. Arbejde på andre anlæg Personer eller virksomheder, der producerer, reparerer eller vedligeholder styrings og reguleringssystemer, maskiner eller brugsgenstande er ikke underlagt kravet om autorisation og dermed et SKS system. Det er i de tilfælde op til arbejdsgiveren at vurdere de enkelte medarbejderes kvalifikationer. Arbejdsgiveren har ansvaret for at arbejdet tilrettelægges, så det kan udføres sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Specielt omkring arbejdets tilrettelæggelse og valg af værktøj, kan relevante dele af stærkstrømsbekendtgørelsens kapitel 63 eller standarden EN anvendes. Denne artikel erstatter de tidligere artikler fra Elektricitetsrådet Nye regler for L AUS (april 2002) og Nye bestemmelser for L AUS (februar 2003), som har været bragt i Electra. Arbejde på elektriske installationer 5

Må ikke betjenes Der arbejdes på anlægget. Må kun fjernes af: L-AUS lommebog ANVISNINGER VED ARBEJDE PÅ ELEKTRISKE ANLÆG

Må ikke betjenes Der arbejdes på anlægget. Må kun fjernes af: L-AUS lommebog ANVISNINGER VED ARBEJDE PÅ ELEKTRISKE ANLÆG Må ikke betjenes Der arbejdes på anlægget Må kun fjernes af: L-AUS lommebog ANVISNINGER VED ARBEJDE PÅ ELEKTRISKE ANLÆG Forord FORORD Den første udgave af L-AUS lommebogen udkom i maj 1985 og har været

Læs mere

Nødbelysning. Nødbelysning. Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen September 2009

Nødbelysning. Nødbelysning. Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen September 2009 Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen September 2009 er en overordnet betegnelse for sikkerhedsbelysning og reservebelysning. Sikkerhedsbelysning består dels af flugtvejsbelysning (belysning af udgangs-

Læs mere

Sikre installationer ved solcelleanlæg

Sikre installationer ved solcelleanlæg Sikre installationer ved solcelleanlæg Tjekliste for professionelle Tjekpunkter med beskrivelse og billedeksempler Sikkerhedsstyrelsen Maj 2013 www.sik.dk Indhold Vejledning til tjekskema... 3 Billedeksempler

Læs mere

gør det rigtigt guide

gør det rigtigt guide gør det rigtigt guide Vordroffsvej 26 1900 Frederiksberg C Tlf. 33 29 70 00 www.def.dk Paul Bergsøesvej 6 2600 Glostrup Tlf. 43 43 60 00 www.tekniq.dk gør det rigtigt guide Tekst Dansk El-Forbund og TEKNIQ

Læs mere

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde kirkeministeriet kirkeministeriet vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde Arbejdstilsynet har haft

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Gribvand Spildevand A/S. Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand. Version 1.1

Gribvand Spildevand A/S. Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand. Version 1.1 Gribvand Spildevand A/S Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand Version 1.1 Februar 2014 1. Indledning... 3 Side 2 2. Spildevand og slam... 4 3. Redningsplan...

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 28. 1. 2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 23/57 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 1999/92/EF af 16. december 1999 om minimumsforskrifter vedrørende forbedring af sikkerhed og sundhedsbeskyttelse

Læs mere

Lærervejledning til Er du el-tjekket?

Lærervejledning til Er du el-tjekket? Er du el-tjekket? - et undervisningsmateriale til fysik i folkeskolens 7. til 9. klasse Indhold Forord hvorfor arbejde med el-sikkerhed i skolen? side 2 Undervisningstemaer side 3 Den spænding man dør

Læs mere

Gør det elsikkert. Råd om elarbejde i hjemmet. Tag folderen med hjem til værktøjskassen. Læs bl.a. om: Hvad må du selv udføre?

Gør det elsikkert. Råd om elarbejde i hjemmet. Tag folderen med hjem til værktøjskassen. Læs bl.a. om: Hvad må du selv udføre? Gør det elsikkert Læs bl.a. om: Hvad må du selv udføre? Værktøjskassen Ophængning af lamper Udskiftning af stikkontakter Udskiftning af trebenet med tobenet stikprop Tag folderen med hjem til værktøjskassen

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE)

ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE) ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE) VEJLEDNING I ANVENDELSE AF RÅDETS DIREKTIV 94/9/EF AF 23. MARTS 1994 OM INDBYRDES TILNÆRMELSE AF MEDLEMSSTATERNES LOVGIVNING OM MATERIEL OG SIKRINGSSYSTEMER TIL ANVENDELSE I

Læs mere

Råd om elarbejde i hjemmet. Tag folderen med hjem til værktøjskassen. Hvad må du selv gøre? Værktøjskassen. Ophængning af lamper

Råd om elarbejde i hjemmet. Tag folderen med hjem til værktøjskassen. Hvad må du selv gøre? Værktøjskassen. Ophængning af lamper Gør det elsikkert Råd om elarbejde i hjemmet Hvad må du selv gøre? Værktøjskassen Ophængning af lamper Udskiftning af stikkontakter Udskiftning af trebenet med tobenet stikprop Tag folderen med hjem til

Læs mere

Håndbog for bygningsmalere. Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen

Håndbog for bygningsmalere. Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen Håndbog for bygningsmalere Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen Telefonliste Alarm 112 Politi 114 Arbejdstilsynet 70 12 12 88 ARBEJDSMILJØHUSET 44 85 02 20 Indholdet i denne

Læs mere

Råd om elarbejde i hjemmet. Tag folderen med hjem til værktøjskassen. Hvad må du selv gøre? Værktøjskassen. Ophængning af lamper

Råd om elarbejde i hjemmet. Tag folderen med hjem til værktøjskassen. Hvad må du selv gøre? Værktøjskassen. Ophængning af lamper Gør det elsikkert Råd om elarbejde i hjemmet Hvad må du selv gøre? Værktøjskassen Ophængning af lamper Udskiftning af stikkontakter Udskiftning af trebenet med tobenet stikprop Tag folderen med hjem til

Læs mere

At-VEJLEDNING. Brug af transportable stiger. Vejledning om krav til og brug af transportable stiger At-vejledning B.3.1.1-3

At-VEJLEDNING. Brug af transportable stiger. Vejledning om krav til og brug af transportable stiger At-vejledning B.3.1.1-3 At-VEJLEDNING Brug af transportable stiger Vejledning om krav til og brug af transportable stiger At-vejledning B.3.1.1-3 Juli 2005 Opdateret juni 2014 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder

Læs mere

Branchevejledning om MONTAGE AF BETON- ELEMENTER OG LET- BETONELEMENTER

Branchevejledning om MONTAGE AF BETON- ELEMENTER OG LET- BETONELEMENTER Branchevejledning om MONTAGE AF BETON- ELEMENTER OG LET- BETONELEMENTER Indhold InDhold 4 Indledning... 4 5 Projekterings- og kontraheringsfasen Bygherrens ansvar og pligter... 5 Projekterendes og rådgivendes

Læs mere

Elektriske installationer

Elektriske installationer STÆRKSTRØMSBEKENDTGØRELSEN Afsnit 6 Elektriske installationer ELEKTRICITETSRÅDET Gothersgade 160, 1123 København K Telefon33732000.Telefax33732099 E-mail er@elraadet.dk Hjemmeside www.elraadet.dk Stærkstrømsbekendtgørelsen

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-VEJLEDNING Arbejdspladsvurdering Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-vejledning D.1.1 Juli 2009 2. udgave 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

6/2014. Branchevejledning om HÅNDTERING AF BLY I BYGNINGER

6/2014. Branchevejledning om HÅNDTERING AF BLY I BYGNINGER 6/2014 Branchevejledning om HÅNDTERING AF BLY I BYGNINGER Indhold InDhold Side Indledning... 7 Del 1 Hvor finder du bly... 8 Hvorfor er bly farligt?...10 Hvordan optages bly?...10 Forundersøgelser...

Læs mere

Information om tandbehandlingen

Information om tandbehandlingen N r. 2 7 Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Du bestemmer selv Som patient hos tandlægen vælger du selv, om du vil modtage den

Læs mere

Opbygning af en sikkerhedsorganisation

Opbygning af en sikkerhedsorganisation Opbygning af en sikkerhedsorganisation Alle virksomheder uanset størrelse har, ifølge arbejdsmiljøloven, de samme arbejdsmiljøopgaver, og samarbejdet om opgaverne skal i alle virksomheder foregå mellem

Læs mere

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.1.3. Maskiner og maskinanlæg

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.1.3. Maskiner og maskinanlæg At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.1.3 Maskiner og maskinanlæg Vejledning om konstruktion og opstilling af maskiner og maskinanlæg, der ikke er omfattet af Maskindirektivet Maj 2004 Erstatter At-anvisning

Læs mere

Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob

Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob Juni 2014 Erfaringsopsamling Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob Indhold Formål, evalueringsdesign og baggrund... 3 Resume... 5 Sammenfattende analyse... 8 Hvordan arbejder virksomhederne

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER KOLOFON RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER Retningslinjerne er udarbejdet

Læs mere

En styrket arbejdsmiljøindsats Alle har ret til et sikkert og sundt arbejdsmiljø

En styrket arbejdsmiljøindsats Alle har ret til et sikkert og sundt arbejdsmiljø Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti En styrket arbejdsmiljøindsats Alle har ret til et sikkert og sundt arbejdsmiljø

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Værktøjskasse om Forebyggelse af trusler og vold. Lær spillereglerne at kende

Værktøjskasse om Forebyggelse af trusler og vold. Lær spillereglerne at kende Værktøjskasse om Forebyggelse af trusler og vold Lær spillereglerne at kende Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser har sammen med branchernes parter i Rådet udarbejdet denne værktøjskasse,

Læs mere

Alarmering på hoteller Brand og trusler. Vær sikker - hver dag. Branchevejledning for hoteller mv.

Alarmering på hoteller Brand og trusler. Vær sikker - hver dag. Branchevejledning for hoteller mv. Alarmering på hoteller Brand og trusler Vær sikker - hver dag Branchevejledning for hoteller mv. Indholdsfortegnelse Vær sikker hver dag... 1 Tryghed hos personalet giver tryghed hos gæsten.. 2 Lovgivning...

Læs mere